NJA 2003 s. 445

Part gjorde i sitt svaromål i TR:n invändning om rättegångshinder och yrkade ersättning för rättegångskostnad med belopp som skulle anges senare. Någon precisering av kostnadsyrkandet skedde inte i TR:n. TR:n ogillade avvisningsyrkandet, men efter överklagande bifölls yrkandet av HovR:n. Skyldigheten att se till att innehållet i kostnadsyrkandet klarlades har, sedan TR:ns beslut överklagats, ansetts ligga på HovR:n. 18 kap. 14 § RB.

HD

TRW-Konsult AB (TRW) ansökte vid Köpings TR (sedan d. 1 april 2001 Västmanlands TR) om stämning mot Svenska Ridsportförbundet (förbundet) och yrkade att förbundet skulle utge ett visst belopp till TRW. I sitt svaromål invände förbundet i första hand att TR:n inte var behörig att handlägga målet eftersom förbundets styrelse hade sitt säte i Stockholm, varför TRW:s talan skulle avvisas. I andra hand bestred förbundet käromålet. Förbundet yrkade också ersättning för sina rättegångskostnader med belopp som skulle anges senare.

Sedan TR:n, efter viss skriftväxling i forumfrågan och utan att kostnadsyrkandet klarlagts, lämnat foruminvändningen utan bifall överklagade förbundet beslutet i Svea HovR. I överklagandet yrkade förbundet ersättning för sina rättegångskostnader vid TR:n med där yrkat belopp. Förbundet uppgav senare i HovR:n att rättegångskostnaderna vid TR:n uppgått till 19 000 kr.

HovR:n (hovrättslagmannen Ewerlöf, hovrättsrådet Wildig och tf. hovrättsassessorn Lindgren, referent) ändrade i slutligt beslut d. 29 okt. 2001 TR:ns beslut och avvisade TRW:s talan på grund av rättegångshinder. I fråga om yrkandet om ersättning för rättegångskostnader vid TR:n anförde HovR:n i beslutet: Skäl. - - - Av 18 kap. 14 § RB följer att ett yrkande om ersättning för rättegångskostnad skall framställas innan handläggningen avslutas och att en part som inte framställt sitt yrkande inom den angivna tiden inte därefter får föra talan om kostnad som har uppkommit vid samma rätt. Svenska Ridsportförbundet har inte framställt något yrkande om ersättning för rättegångskostnad innan TR:n avgjorde avvisningsfrågan. Någon ersättning för rättegångskostnad vid TR:n kan därför inte utgå.

Förbundet överklagade i fråga om rättegångskostnaderna vid TR:n och yrkade att HD skulle förplikta TRW att utge ersättning för förbundets rättegångskostnader vid TR:n med 19 000 kr. I andra hand yrkade förbundet att HD skulle återförvisa målet för handläggning av kostnadsfrågan.

TRW inkom med svarsskrivelse.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Sjöblom, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Skäl. (efter en redogörelse för sakförhållandena i huvudsaklig överensstämmelse med vad som refererats i det föregående) I sitt svaromål vid TR:n anförde förbundet att det yrkade ersättning för sina rättegångskostnader med ett belopp som senare skulle anges. En viss skriftväxling ägde därefter rum rörande forumfrågan. Något klarläggande av kostnadsyrkandet skedde emellertid inte innan TR:n avgjorde frågan om rättegångshinder. Förbundet får under sådana förhållanden anses oförhindrat att i HovR:n i samband med överklagandet av TR:ns beslut precisera sitt yrkande om rättegångskostnader vid TR:n. HovR:n borde därför ha prövat ersättningsyrkandet.

Med hänsyn till det anförda skall överklagandet bifallas och bolaget förpliktas att ersätta förbundets rättegångskostnader vid TR:n. Den begärda ersättningen är skälig.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut förpliktar HD TRW-Konsult AB att utge ersättning för Svenska Ridsportförbundets rättegångskostnader vid TR:n med 19 000 kr, avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från d. 11 april 2001 till dess betalning sker.

- - -.

HD (JustR:n Lars K. Beckman, Lennander, referent, Victor, Lindeblad och Calissendorff) fattade följande slutliga beslut: Skäl. (efter en redogörelse för sakförhållandena i huvudsaklig överensstämmelse med vad som refererats i det föregående)

Enligt 18 kap. 14 § RB skall en part, som vill ha ersättning för rättegångskostnad, framställa sitt yrkande härom innan handläggningen avslutas.

Om TR:n hade beslutat att avvisa bolagets talan skulle rätten därmed ha skiljt sig från målet. I den situationen hade det, eftersom förbundet före det att handläggningen avslutats yrkat ersättning med ett belopp som det förklarat sig senare vilja precisera, ålegat TR:n att genom materiell processledning klarlägga innehållet i kostnadsyrkandet (se rättsfallet NJA 1994 s. 7).

I förevarande fall har emellertid förbundets avvisningsyrkande lämnats utan bifall. Genom detta beslut har TR:n inte skiljt sig från målet och handläggningen i TR:n är inte avslutad. Någon skyldighet för TR:n att före beslutet klarlägga innehållet i kostnadsyrkandet kan då inte anses ha förelegat. Efter det att beslutet överklagats bör skyldigheten att se till att innehållet i kostnadsyrkandet klarläggs i stället åvila HovR:n. HovR:n borde därför ha prövat ersättningsyrkandet.

Med hänsyn till det anförda skall överklagandet bifallas och bolaget förpliktas att ersätta förbundets rättegångskostnader vid TR:n. Den begärda ersättningen är skälig.

Vid denna utgång skall bolaget vidare ersätta förbundet för rättegångskostnader i HD med ett såsom skäligt bedömt belopp om 15 000 kr.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut förpliktar HD TRW-Konsult AB att utge ersättning för Svenska Ridsportförbundets rättegångskostnader vid TR:n med 19 000 kr, avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från d. 11 april 2001 till dess betalning sker.

- - -.

HD:s beslut meddelades d. 20 okt. 2003 (mål nr Ö 4221-01).