NJA 2022 s. 1063

Falsk tillvitelse. När det görs en direkt beskyllning om brott som inte påstås eller visas vara osann är utrymmet begränsat för att anse att en annan osann uppgift som lämnas utgör en besvärande omständighet. Uppgiften måste i så fall ta sikte på själva gärningen och medföra att den har framstått som allvarligare än den skulle ha gjort om den osanna uppgiften inte hade lämnats.

Gävle tingsrätt

Allmän åklagare väckte åtal vid Gävle tingsrätt mot T.L. för falsk tillvitelse enligt 15 kap. 7 § första stycket BrB med följande gär-ningsbeskrivning.

T.L. har hos polismyndigheten påstått besvärande omständighet eller förnekat friande eller mildrande omständighet för C.Å. Hon har därvid lämnat oriktiga uppgifter om att C.Å. på viss tid och på viss plats utsatt henne för en våldtäkt, vilket bidragit till att C.Å. anhölls den 12 april 2021 kl. 02.24 och satt anhållen till den 13 april 2021 kl. 12.02. Det hände mellan den 9 april 2021 och den 13 april 2021 inom Gävle kommun, Gävleborgs län.

T.L. begick gärningen med uppsåt.

C.Å. yrkade att tingsrätten skulle förplikta T.L. att betala skadestånd till honom.

T.L. förnekade brott. Hon vidgick att hon uppgav fel plats för den misstänkta våldtäkten men invände att det inte utgjorde en be-svärande omständighet eller att hon förteg förmildrande eller friande omständigheter.

Hon bestred skadeståndsyrkandet.

Domskäl

Tingsrätten (ordförande lagmannen Anita Wallin Wiberg) anförde följande i dom den 11 maj 2022.

DOMSKÄL

Av utredningen har följande framkommit. T.L. och två kompisar till henne, A och E åkte bil med C.Å. under kvällen den 9 april 2021. De hade inte träffat C.Å. tidigare men pratat på Snapchat. T.L. kom sedan att sova över hos C.Å. På morgonen när hon kom hem berättade hon för sin mamma att hon hade blivit våldtagen av C.Å.; till mamman sa hon att det skulle ha skett hemma hos A som T.L. tidigare sagt att hon skulle sova över hos. T.L. hördes av polisen den 12 april 2021. I polisförhöret beskrev T.L. hur de alla fyra hade åkt hem till A och att de bland annat hade tittat på film och ätit godis. T.L. beskrev hur hon och C.Å. gått till A:s rum för att välja film medan A och E skulle fixa godiset. Hennes två kamrater, A och E hördes av polisen.

Polisinspektör I.I. var den som höll förhören med A och E. Hon har uppgett att det var något som inte stämde. Deras berättelser var inte samstämmiga och I.I. fick intryck av att de kommunicerade med varandra under deras respektive förhör, vilka hölls på telefon.

Det kom sedermera fram att T.L. hade sovit hos C.Å., vilket han har bekräftat i förhöret vid tingsrätten och även sagt att han och T.L. hade ett, frivilligt, samlag; han har på frågor uppgett att han lämnade dessa uppgifter i det första polisförhöret när han var misstänkt.

Förundersökningen angående våldtäkt lades ner den 16 juni 2021.

T.L. har i sitt förhör vid tingsrätten varit bestämd med att det samlag som hon och C.Å. hade haft inte var frivilligt från hennes sida och att hon ljög om platsen för händelsen eftersom hon hade uppgett till modern att det hänt hemma hos A och att hon trodde att det inte skulle bli något åtal.

Tingsrättens överväganden. Åklagaren har inte gjort gällande att T.L. förtigit att hon hade blivit utsatt för en våldtäkt av C.Å. utan hävdat att hon lämnat besvärande omständigheter eller förnekat friande eller förmildrande omständigheter genom att lämna oriktiga uppgifter angående platsen för våldtäkten. I och för sig hade T.L. lämnat besvärande uppgifter om att A och E var i lägenheten under den uppgivna våldtäkten men hon har inte sagt till polisen att de två hörde eller såg vad som skulle ha hänt. Enligt tingsrättens bedömning är det inte avgörande för brottsmisstanken var någonstans våldtäkten skulle ha ägt rum. En felaktig uppgift om detta i de första polisförhören gör T.L. mindre trovärdig men det kan inte anses styrkt att hon därmed gjort sig skyldig till falsk tillvitelse. Den besvärande omständigheten för C.Å. var att han skulle ha tilltvingat sig ett samlag med T.L. – och inte var det skulle ha skett. Även om T.L. från början berättat att det hade hänt hos C.Å. är det inte uteslutet att han, trots detta, skulle ha blivit misstänkt och anhållen. Åtalet ska ogillas.

DOMSLUT

Tingsrätten frikände T.L. från åtalet för falsk tillvitelse och avslog C.Å:s skadeståndsyrkande.

Hovrätten för Nedre Norrland

Åklagaren överklagade i Hovrätten för Nedre Norrland och yrkade att hovrätten skulle döma T.L. för falsk tillvitelse i enlighet med den i hovrätten justerade gärningsbeskrivningen samt bestämma påföljden till ungdomstjänst.

Även C.Å. överklagade. Han yrkade att hovrätten skulle bifalla hans vid tingsrätten förda skadeståndstalan.

T.L. motsatte sig att tingsrättens dom ändrades. Hon vitsordade inte några skadeståndsbelopp som skäliga.

Åklagaren justerade åtalet i hovrätten genom att dels dela upp gärningsbeskrivningen i fem i stället för två stycken, dels låta vissa ord utgå, dels göra tillägg och förtydliganden på sätt som framgår nedan med kursiv text.

”T.L. har hos polismyndigheten påstått besvärande omständighet eller förnekat friande eller mildrande omständighet.

T.L. har i polisförhör felaktigt uppgett att C.Å. våldtagit henne i en bostad i – – – mellan den 9-10 april 2021, att det skedde på kamratens säng medan kamraterna befann sig i ett annat rum, att kamraterna och C.Å. efteråt sov över i bostaden, att hon inte vågade berätta för kamraterna vad som hade hänt när C.Å. fortfarande var kvar i bostaden men att hon gråtande på morgonen efter när han åkt därifrån berättade för kamraterna och att kamraterna då tröstade henne samt att hon frågade kamraterna om de hade hört någonting vilket de besvarat nekande.

Detta har bidragit till att C.Å. anhölls den 12 april 2021 kl. 02.24 och satt anhållen till den 13 april 2021 kl. 12.02.

Det hände mellan den 11 april och den 12 april i Skutskär och Gävle.

T.L. begick gärningen med uppsåt.”

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Susanne Hård, hovrättsrådet Rikard Ebbing och tf. hovrättsassessorn Robin Ånholm, referent, samt två nämndemän) anförde följande i dom den 7 juli 2022.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Skuld

Den som, i annat fall än som avses i 6 §, hos åklagare, Polismyndigheten eller annan myndighet sanningslöst tillvitar någon annan en brottslig gärning, påstår besvärande omständighet eller förnekar friande eller mildrande omständighet, döms, om myndigheten ska ta upp anmälan i sådan sak, för falsk tillvitelse till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader (15 kap. 7 § BrB).

I förevarande fall har åklagaren inte påstått att T.L. tillvitat C.Å. brottslig gärning utan gjort gällande att hon hos Polismyndigheten påstått besvärande omständigheter eller förnekat friande eller mildrande omständigheter.

Brottet, falsk tillvitelse, fullbordas i och med att en uppgift som faller under straffbestämmelsen lämnas till den myndighet som har att ta upp anmälan. Det är själva lämnandet av en sanningslös uppgift som kan grunda straffansvar, någon konkret fara för att myndigheten blir vilseledd krävs inte. Det krävs inte heller att den som tillvitelsen riktar sig mot är oskyldig. Även den som är skyldig skyddas mot att någon i strid mot rätta förhållanden lämnar en besvärande omständighet mot denne eller förnekar en mildrande omständighet. Det är alltså tillräckligt att gärningsmannen lämnar osanna uppgifter som är eller kan vara av betydelse vid bedömningen av en viss persons straffansvar.

Det är utrett att T.L. lämnat oriktiga uppgifter hos Polismyndigheten och då påstått att våldtäkten som hon anmälde C.Å. för hade begåtts i en bostad i – – – mellan den 9–10 april 2021, att det skedde på kamratens säng medan kamraterna befann sig i ett annat rum, att kamraterna och C.Å. efteråt sov över i bostaden, att hon inte vågade berätta för kamraterna vad som hade hänt när C.Å. fortfarande var kvar i bostaden, att hon gråtande på morgonen efter att han åkt därifrån berättade för kamraterna och att kamraterna då tröstade henne samt att hon frågade kamraterna om de hade hört någonting vilket de besvarade nekande.

Av förhören med T.L. och C.Å. är vidare utrett att de korrekta förhållandena var att T.Å. sov över hos C.Å. i – – –, att kamraterna inte var närvarande, att de vaknade vid 11-tiden och åkte tillsammans i bil till C.Å:s garage, att T.L. därefter åkte buss hem, gick till stallet och inte gjorde något ytterligare den dagen.

T.L. har därmed lämnat oriktiga uppgifter till Polismyndigheten som har att ta upp anmälningar om brott. Uppgifterna som hon har lämnat, om var brottet skulle ha begåtts och att vittnen skulle varit närvarande i bostaden, har i sig varit besvärande för C.Å. Detta eftersom brott av sådant slag som han anmälts för inte sällan är beroende av indirekt stödbevisning gällande bl.a. målsägandens reaktioner efter gärningstillfället (se exempelvis rättsfallet NJA 2009 s. 447). T.L. har med vetskap om att uppgifterna var oriktiga lämnat dessa till Polismyndigheten vid två separata förhörstillfällen. Hovrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att T.L. sanningslöst påstått besvärande omständigheter för C.Å. Brottet kan inte anses vara ringa. Av åklagarens gärningsbeskrivning framgår inte att T.L. även skulle ha förnekat friande eller mildrande omständigheter. T.L. ska därför endast dömas för falsk tillvitelse genom att hon påstått besvärande omständigheter i enlighet med åklagarens justerade gärningsbeskrivning.

Påföljd

Hovrätten fann på anförda skäl att följden skulle bestämmas till ungdomstjänst, motsvarande 35 timmar.

Skadestånd

Hovrätten ansåg att skälig ersättning för kränkning motsvarade 10 000 kr. T.L. skulle därför betala 10 000 kr i skadestånd till C.Å.

Hovrätten ansåg vidare att C.Å. inte hade visat att han hade rätt till ersättning för sveda och värk. Hans yrkande i denna del skulle avslås.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Med ändring av tingsrättens dom i ansvarsfrågan dömer hovrätten T.L. enligt 15 kap. 7 § BrB för falsk tillvitelse den 11 april 2021–12 april 2021 och bestämmer påföljden, med tillämpning av 29 kap. 7 § BrB, till ungdomstjänst 35 timmar.

Med ändring av tingsrättens dom i skadeståndsfrågan beslutar hovrätten att T.L. ska betala skadestånd till C.Å. med 10 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från den 12 april 2021 till dess betalning sker.

Högsta domstolen

T.L. överklagade och yrkade att HD skulle frikänna henne och ogilla skadeståndsyrkandet.

Riksåklagaren och C.Å. motsatte sig att hovrättens dom ändrades.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, justitiesekreteraren Fredrik Lövkvist, föreslog i betänkande att HD skulle meddela dom i huvudsaklig överensstämmelse med HD:s dom.

Domskäl

HD ( justitieråden Johnny Herre, Svante O. Johansson, Malin Bonthron, referent, Cecilia Renfors och Jonas Malmberg) meddelade den 22 december 2022 följande dom.

DOMSKÄL

Bakgrund

1.

T.L. och C.Å., som inte hade träffats tidigare, kom i kontakt med varandra på Snapchat. Hon var intresserad av att få åka med i hans bil vid något tillfälle och de försökte hitta en tid som passade. Bilturen blev av den 9 april 2021. T.L., två väninnor till henne och C.Å. åkte då runt i hans bil i Gävle under några timmar på kvällen. T.L. var vid tillfället 15 år och C.Å. 19 år.

2.

Efter att väninnorna hade skjutsats hem följde T.L. med C.Å. hem till honom och sov över där. De hade samlag under natten. Enligt C.Å. var det fråga om ett frivilligt samlag, enligt T.L. blev hon våldtagen av honom.

3.

T.L. nämnde till att börja med inte händelsen för sina föräldrar men ett par dagar senare berättade hon om vad som hade hänt. Hon sa då att hela sällskapet hade åkt hem till en av väninnorna och att våldtäkten hade skett i väninnans sovrum medan de båda vä-ninnorna befann sig i en annan del av lägenheten. Polisen kontaktades och en polisanmälan gjordes.

4.

I polisförhör lämnade T.L. samma uppgift om var våldtäkten hade ägt rum som hon hade gett sina föräldrar. Hon uppgav även att C.Å. hade stannat över natten i lägenheten, att hon inte hade vågat berätta för väninnorna om vad som hade hänt så länge han var kvar, att hon efter att han hade gått gråtande hade berättat för väninnorna om vad som hade hänt och att de hade tröstat henne samt att hon frågat dem om de hade hört något, vilket de uppgav att de inte hade gjort. C.Å. hämtades därefter av polis och anhölls. Han var frihetsberövad ett drygt dygn.

5.

En tid senare kontaktade T.L. och hennes mamma polisen på nytt. T.L. bekräftade då de uppgifter C.Å. hade lämnat till polisen om att de, efter att ha lämnat av väninnorna, hade sovit hemma hos honom och att det var där samlaget hade skett. Hon vidhöll att hon inte hade deltagit frivilligt utan hade blivit våldtagen. Förundersökningen om våldtäkt lades därefter ned.

6.

T.L. åtalades för falsk tillvitelse för att hon hade påstått besvärande omständighet eller förnekat friande eller mildrande omständighet genom att lämna oriktiga uppgifter om platsen för våldtäkten, vilket hade bidragit till att C.Å. frihetsberövades. Tingsrätten ansåg att de oriktiga uppgifter som T.L. hade lämnat inte var sådana besvärande omständigheter som avses i straffbestämmelsen om falsk tillvitelse och ogillade åtalet.

7.

I hovrätten justerade åklagaren gärningsbeskrivningen så att den fick följande lydelse.

T.L. har hos Polismyndigheten påstått besvärande omständighet eller förnekat friande eller mildrande omständighet.

T.L. har i polisförhör felaktigt uppgett att C.Å. våldtagit henne i en bostad i – – – mellan den 9–10 april 2021, att det skedde på kamratens säng medan kamraterna befann sig i ett annat rum, att kamraterna och C.Å. efteråt sov över i bostaden, att hon inte vågade berätta för kamraterna vad som hade hänt när C.Å. fortfarande var kvar i bostaden men att hon gråtande på morgonen efter när han åkt därifrån berättade för kamraterna och att kamraterna då tröstade henne samt att hon frågade kamraterna om de hade hört någonting vilket de besvarat nekande.

Detta har bidragit till att C.Å. anhölls den 12 april 2021 kl. 02.24 och satt anhållen till den 13 april 2021 kl. 12.02.

Det hände mellan den 11 april och den 12 april i Skutskär och Gävle.

T.L. begick gärningen med uppsåt.

8.

Hovrätten har ändrat tingsrättens dom och dömt T.L. för falsk tillvitelse till 35 timmars ungdomstjänst samt ålagt henne att betala skadestånd till C.Å.

Frågan i målet

9.

Frågan i målet gäller främst innebörden av rekvisitet ”påstår besvärande omständighet” i straffbestämmelsen om falsk tillvitelse i 15 kap. 7 § BrB och huruvida det rekvisitet träffar ett fall då vissa av de uppgifter som har lämnats visar sig vara felaktiga men det samtidigt har gjorts en direkt beskyllning om brott som inte påstås eller bevisas vara osann.

Straffbestämmelsen om falsk tillvitelse

10.

Enligt 15 kap. 7 § BrB i den lydelse som är aktuell i målet ska den som inte ska dömas för falsk angivelse (se 6 §) och som hos åklagare, Polismyndigheten eller annan myndighet sanningslöst tillvitar någon annan en brottslig gärning, påstår besvärande omständighet eller förnekar friande eller mildrande omständighet, dömas för falsk tillvitelse förutsatt att myndigheten ska ta upp anmälan i sådan sak. Straffskalan är fängelse i högst två år.

11.

Paragrafen har numera en annan språklig utformning, bl.a. är brottsbeteckningen ändrad till falsk beskyllning och det finns en särskild straffskala för grovt brott. När det gäller rekvisitet om att påstå besvärande omständighet innebär den nya lydelsen dock inte någon förändring i sak.

12.

Bestämmelsen om falsk tillvitelse är utformad för att uppnå en balans mellan flera olika intressen. Straffregleringen ska säkerställa att myndigheterna inte vilseleds och att enskilda inte blir felaktigt beskyllda för brott. Det har samtidigt ansetts viktigt att den som har kännedom om ett brott inte avskräcks från att begära myndigheternas hjälp mot brottslingen eller från att lämna upplysningar som kan leda till att brottet utreds och lagförs (se SOU 1944:69 s. 334 f.).

13.

Att tillvita någon annan en brottslig gärning är detsamma som att direkt påstå att någon annan har gjort sig skyldig till ett brott. Att påstå besvärande omständighet innebär i stället att man endast indirekt låter någon annan framstå som skyldig. Skälet till att även sådana indirekta beskyllningar omfattas av straffansvar är att de har ansetts kunna vara lika besvärande som en direkt beskyllning. Även ett förnekande av en friande eller mildrande omständighet omfattas av straffansvar medan ett rent förtigande av en sådan omständighet faller utanför det straffbara området. (Se SOU 1944:69 s. 335 ff.)

14.

En besvärande omständighet är en uppgift som antyder eller talar för att en annan person har gjort sig skyldig till en brottslig gärning eller för att personen har gjort sig skyldig till ett allvarligare brott än vad som varit fallet. Det har exempelvis ansetts vara ett påstående om en besvärande omständighet att som misstänkt för ett brott uppge en annan persons identitet för polisen även när gärningen förnekas. Det handlandet har ansetts innefatta en beskyllning om att de faktiska omständigheter som var besvärande för den misstänkte i stället belastade den andra personen. (Se ”Häktad i annans namn” NJA 1994 s. 518.)

15.

Oavsett om det är fråga om ett direkt tillvitande eller ett påstående om en besvärande omständighet, krävs att uppgiften är osann och att den är av beskaffenhet att peka ut någon annan för ett brott eller ett svårare brott än denne gjort sig skyldig till. Åklagaren måste bevisa att det är fråga om en osann uppgift. (Se SOU 1944:69 s. 335.)

16.

Något krav på att den som tillvitelsen riktas mot är oskyldig uppställs inte. Också den som i själva verket är skyldig skyddas således mot att någon osant påstår besvärande omständighet mot honom eller henne eller förnekar mildrande omständighet. Det krävs inte heller att det uppstår någon fara för att myndigheten vilseleds genom det sanningslösa påståendet eller att myndigheten vidtar någon åtgärd med anledning av uppgiften. Även en uppgift vars sanningslöshet är uppenbar omfattas av lagrummet. (Se SOU 1944:69 s. 338.)

Närmare om rekvisitet ”påstå besvärande omständighet”

17.

Den som, under de förutsättningar som anges i straffbestämmelsen, påstår besvärande omständighet döms för falsk tillvitelse eller med modernt språkbruk falsk beskyllning, som också är den nya brottsbeteckningen. Redan lagtextens utformning talar för att det inte är fråga om ett straffansvar för alla typer av osanna uppgifter; det ska vara fråga om uppgifter som utgör en beskyllning. Motivut-talandena avseende bestämmelsen talar för samma slutsats (se p. 13 och 15).

18.

En jämförelse kan göras med straffbestämmelsen om mened (se 15 kap. 1 § BrB). Enligt den straffbeläggs att under ed lämna osanna uppgifter eller förtiga sanningen, oavsett om det finns en direkt koppling till gärningen eller inte. Det finns vissa undantag från det straffbara området, varav huvudfallet är då utsagan bedöms sakna betydelse för saken (se 15 kap. 4 §). Även med beaktande av det undantaget är det fråga om ett omfattande straffansvar för osanna uppgifter om dessa lämnas under ed i domstol.

19.

Det är tydligt både av lagtexten och förarbetsuttalandena att straffbestämmelsen om falsk tillvitelse är avsedd att ha ett betydligt snävare tillämpningsområde än bestämmelsen om mened. Vid tolkningen av bestämmelsen om falsk tillvitelse är det också viktigt att beakta balansen mellan de olika intressen som berörs av paragrafen (se p. 12).

20.

Det sagda innebär att om en person som säger sig ha blivit utsatt för ett brott har lämnat vissa uppgifter som visar sig vara felaktiga, men den direkta beskyllning som personen har gjort om brott inte påstås eller bevisas vara osann, är utrymmet begränsat för att anse att de felaktiga uppgifterna är besvärande. I dessa fall är det som utgångspunkt det direkta påståendet om brott som utgör själva beskyllningen.

21.

För att en felaktig uppgift i en sådan situation ska anses vara besvärande, måste uppgiften ta sikte på själva gärningen och medföra att den har framstått som allvarligare än den skulle ha gjort om den osanna uppgiften inte hade lämnats. Så är fallet om den osanna uppgiften skulle ha medfört att gärningen hade rubricerats som ett grövre brott eller att gärningens straffvärde hade påverkats i höjande riktning.

22.

Om de felaktiga uppgifterna i stället är sådana att de stärker bevisläget för den direkta beskyllningen men inte i sig utgör en beskyllning om brott eller ett påstående om brottets allvar kan lämnandet av uppgifterna däremot inte anses straffbart som falsk tillvitelse. En annan tolkning skulle innebära att det straffbara området utsträcks på ett svåröverskådligt sätt som är mindre förenligt med lagtextens utformning och som inte överensstämmer med avsikterna med bestämmelsen.

Bedömningen i detta fall

23.

Det är utrett i målet att T.L. till polisen i två polisförhör har lämnat felaktiga uppgifter om platsen för den uppgivna våldtäkten, om vilka som närvarade i samma lägenhet och om att hon berättat för väninnorna om våldtäkten på morgonen efter händelsen. Till följd av den polisanmälan som gjordes anhölls C.Å. och hölls frihetsberövad ett drygt dygn.

24.

Någon månad därefter tog T.L. initiativ till ett tredje polisförhör, i vilket hon berättade att de uppgifter som hon lämnat om platsen för gärningen och att hennes väninnor funnits i närheten var felaktiga. Åklagaren lade kort därefter ned förundersökningen med motiveringen att det inte gick att bevisa de objektiva förutsättningarna för att förfarandet skulle vara brottsligt.

25.

T.L. har i förhöret vid tingsrätten uppgett att hon i polisförhören inte ville berätta att hon hade sovit över hos C.Å., eftersom hon hade sagt till sin mamma att hon skulle sova över hos en av väninnorna och inte ville få skäll av sina föräldrar för att det inte blev så. Hon har vidhållit de uppgifter som hon i övrigt har lämnat i polisförhören om att hon blivit våldtagen. C.Å. har uppgett att det under natten förekom ett frivilligt samlag.

26.

Gärningsbeskrivningen kan i detta fall inte anses innefatta ett påstående om att T.L. felaktigt har uppgett att hon blivit våldtagen, något som inte heller är bevisat i målet. Den direkta beskyllning om brott som hon har gjort har således varken påståtts eller bevisats vara osann. Utrymmet för att anse att de felaktiga uppgifterna är besvärande för C.Å. är därför begränsat (se p. 20).

27.

De felaktiga uppgifter som hon lämnat om platsen för den påstådda gärningen och att hennes väninnor skulle ha funnits i närheten har varken påverkat den påstådda gärningens rubricering eller straffvärde. De osanna uppgifterna fick således inte gärningen att framstå som allvarligare (se p. 21) och uppgifterna kan därför inte anses vara besvärande för C.Å. i den mening som avses i 15 kap. 7 § BrB. Den omständigheten att de felaktiga uppgifterna kan ha påverkat bevisvärdet av T.L:s uppgifter om den påstådda brottsliga gärningen förändrar inte bedömningen (se p. 22). Då T.L. inte heller genom de lämnade uppgifterna kan anses ha förnekat en friande eller mildrande omständighet ska hon frikännas.

28.

Vid denna bedömning ska skadeståndsyrkandet lämnas utan bifall.

DOMSLUT

HD ändrar hovrättens dom och fastställer tingsrättens domslut.