NJA 2022 s. 199

Fråga om rätt till ersättning för rättegångskostnader i samband med editionsyrkande mot tredje man.

Gävle tingsrätt

P.R.K. väckte under hösten 2017 talan vid Gävle tingsrätt mot Trappstegen 6 AB (sedermera TS Fastighetsutveckling AB). Talan avsåg fel i en bostadsrätt som hon hade förvärvat av Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1. Parterna träffade en förlikning som stadfästes genom dom i september 2019.

Under handläggningen av målet framställde bolaget ett yrkande om editionsföreläggande mot föreningen avseende vissa handlingar. Föreningen förklarade vid tingsrätten att den inte motsatte sig yrkandet om edition. Den fortsatta skriftväxlingen i den delen avsåg väsentligen ansvaret för rättegångskostnaderna föreningen och bolaget emellan. I beslut den 27 november 2018 förelade tingsrätten föreningen att utge handlingarna.

Tingsrätten (lagmannen Anita Wallin Wiberg, rådmannen Lars Holm och tingsfiskalen Martina Diab) anförde i slutligt beslut den 18 september 2019 följande i fråga om rättegångskostnaderna i editionsfrågan.

SKÄL

Trappstegen 6 AB har i målet yrkat att Brf Kälkbacken 1 ska genom editionsföreäggande föreläggas att utge vissa handlingar som kan utgöra bevis. Brf Kälkbacken 1 medgav föreläggandet och tingsrätten beviljade ansökan om edition.

Brf Kälkbacken 1 har fordrat ersättning med 3 800 kr för att de har eftersökt och tagit fram handlingar som Trappstegen 6 har begärt att få ut. Brf Kälkbacken 1 är berättigad till sådan ersättning och tingsrätten finner att av Trappsten 6 AB medgiven ersättning, 2 850 kr är skäligt.

På grund av sitt medgivande är Brf Kälkbacken 1 tappande och ska därför utge ersättning för rättegångskostnader i denna del. Yrkat belopp bedömer tingsrätten vara skäligt.

SLUT

1.

Trappstegen 6 AB ska till Brf Kälkbacken 1 utge ersättning för framtagande och eftersökande av editionshandlingar, med 2 850 kr.

2.

Brf ska utge ersättning till Trappstegen 6 AB för rättegångskostnader med 20 000 kr jämte ränta från dagen för beslutet till dess betalning sker.

Hovrätten för Nedre Norrland

Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 överklagade tingsrättens beslut i Hovrätten för Nedre Norrland.

Trappstegen 6 AB motsatte sig att tingsrättens beslut ändrades och yrkade ersättning för egna rättegångskostnader i hovrätten.

I protokoll över föredragning antecknade hovrätten bl.a. följande.

Föreningen har – – – yrkat att hovrätten befriar föreningen från skyldigheten att ersätta Trappstegen för dess rättegångskostnader i tingsrätten, i andra hand att det utdömda beloppet jämkas till noll kr. Föreningen har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i tingsrätten med där yrkat belopp (4 timmar om 2 675 kr exklusive mervärdesskatt) och i hovrätten med 46 406 kr inklusive mervärdesskatt. Trappstegen har motsatt sig att tingsrättens beslut ändras och yrkat ersättning för egna rättegångskostnader i hovrätten med 8 750 kr exklusive mervärdesskatt.

Föreningen har som grund för sin talan i hovrätten uppgett i huvudsak följande. Föreningen medgav omedelbart yrkandet om utgivande av handlingar, varför det inte har uppstått någon situation som liknar en vanlig rättegång, jämför rättsfallet NJA 2012 s. 289. Föreningen är inte tappande part eftersom den har medgett editionsyrkandet. Yrkandet om edition framställdes i en rättegång där föreningen inte var part varför föreningen inte heller kan anses ha föranlett någon rättegång genom sitt agerande i editionsfrågan.

Trappstegen har som stöd för sin talan uppgett i huvudsak följande. Om den editionssvarande bestrider skyldighet att förete handlingar enligt begäran uppstår en situation som i hög grad liknar en vanlig rättegång och under sådana förhållanden är 18 kap. 1 § RB tillämplig (se rättsfallet NJA 2012 s. 289). Den part som medger talan anses vara tappande part enligt 18 kap. 1 § RB. Tvisteförhållandet och därmed skyldigheten att ersätta editionssökandens kostnader uppstår i och med editionssvarandens bestridande. Före-ningen medgav inte omedelbart talan och tillhandahöll inte heller handlingarna. Föreningen bestred editionsyrkandet åtminstone till den 15 november 2018. Om föreningen inte anses vara tappande part, ska föreningen ersätta Trappstegen med analog tillämpning av 18 kap. 3 § RB. Oavsett om föreningen anses vara tappande part eller inte ska föreningen ersätta Trappstegens rättegångskostnader för att genom försummelse ha föranlett en onödig rättegång i analogi med 18 kap. 6 § RB. Genom att först bestrida skyldighet att förete handlingarna och sedan medge editionsplikt har föreningen föranlett ett onödigt förfarande och vållat kostnader för Trappstegen. Omständigheter som inträffade innan editionsyrkandet framställdes i tingsrätten kan ligga till grund för försummelse ( jfr. rättsfallet NJA 1982 s. 366).

Hovrätten (hovrättspresidenten Erik Brattgård, hovrättsrådet Emina Fazlic, referent, och adjungerade rådet Elisabeth Lagerqvist) anförde i slutligt beslut den 25 februari 2021 följande.

SKÄL FÖR BESLUTET

Enligt huvudregeln i 38 kap. 2 § RB är den som innehar en skriftlig handling, som kan antas ha betydelse som bevis, skyldig att förete den. Om någon är skyldig att förete en skriftlig handling som bevis får rätten, enligt 4 § i samma kapitel, förelägga henne eller honom att förete handlingen. Bestämmelserna bygger på principen att editionsplikten ska vara av samma omfattning som skyldigheten för en part eller ett vittne att lämna muntliga uppgifter (se NJA II 1943 s. 498). Möjligheten att vägra lämna ut sådana handlingar är begränsad och hänför sig främst till situationen där innehållet i handlingar omfattas av tystnadsplikt eller andra liknande sekretessbestämmelser.

Av rättsfallet NJA 2012 s. 289 framgår att även en tredje man som inte är part i en rättegång är skyldig att förete skriftliga hand-lingar. Om en tredje man medger editionstalan och tillhandahåller handlingarna saknas skäl att ålägga honom eller henne att ersätta parten för dennes kostnader. Enligt HD är situationen en annan om tredje man bestrider att han eller hon är skyldig att förete hand-lingarna. Om editionsyrkandet vidhålls uppstår då en situation med två motstående parter som i hög grad liknar en vanlig rättegång varför det då finns anledning att analogt tillämpa 18 kap. 1 § RB.

I det aktuella målet hade Trappstegen innan editionsyrkandet framställdes i tingsrätten begärt att få vissa handlingar från föreningen som inte ville lämna ut dem. Trappstegen framställde därefter editionsyrkandet vid tingsrätten. Trappstegen behövde alltså vidta domsolsåtgärder och driva en rättslig process fram till tingsrättens beslut för att få föreningen att lämna över handlingarna. Det hade då enligt hovrättens mening uppstått en situation med två motstående parter som i hög grad liknar en vanlig rättegång. Såvitt det kommit fram i målet hade föreningen inte grund för sin vägran att redan innan frågan väcktes i tingsrätten lämna ut handlingar-na till Trappstegen.

Den rättsliga processen har föranlett kostnader för Trappstegen. Det finns därför anledning att tillämpa 18 kap. 1 § RB på det sätt tingsrätten har gjort. Det yrkade beloppet är skäligt. Hovrätten avslår därför föreningens överklagande.

Rättegångskostnader i hovrätten

Med hänsyn till utgången i hovrätten är föreningen den förlorande parten i hovrätten och ska därför ersätta Trappstegen för dess rättegångskostnader här. Det yrkade beloppet är skäligt.

SLUTLIGT BESLUT

1.

Hovrätten avslår överklagandet.

2.

Hovrätten förpliktar Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 att ersätta Trappstegen 6 AB för dess rättegångskostnader i hovrätt-en med 8 750 kr, jämte ränta från dagen för detta beslut till dess betalning sker.

Högsta domstolen

Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 överklagade och yrkade att HD skulle befria föreningen från skyldigheten att ersätta TS Fas-tighetsutveckling AB (tidigare Trappstegen 6 AB) för rättegångskostnader i tingsrätten och hovrätten samt förplikta bolaget att ersätta föreningen för dess rättegångskostnader i dessa instanser. Föreningen yrkade i andra hand att föreningens ansvar för bolagets rättegångskostnader skulle jämkas till noll.

TS Fastighetsutveckling AB motsatte sig att hovrättens beslut ändrades.

Parterna yrkade ersättning för rättegångskostnader i HD.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, justitiesekreteraren Anna Eberstål, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut.

SKÄL

Bakgrund

Punkterna 1–4 motsvarar i huvudsak punkterna 1–3 i HD:s skäl.

5.

I samband med att tvistemålet avslutades tillerkände tingsrätten bostadsrättsföreningen viss ersättning för framtagande och eftersökande av editionshandlingar. Tingsrätten förpliktigade samtidigt föreningen att ersätta TS Fastighetsutveckling för dess rättegångskostnader i anledning av editions-frågan. Hovrätten, som har tillämpat 18 kap. 1 § RB analogt, har avslagit överklagandet.

Frågan i målet

Punkten 6 motsvarar i huvudsak punkten 6 i HD:s skäl.

Edition

7.

Bestämmelserna om skriftliga bevis finns i 38 kap. RB.

8.

Enligt 2 § första stycket är huvudregeln att den som innehar en skriftlig handling som kan antas ha betydelse som bevis är skyldig att förete den. Editionsplikten är således inte begränsad till parterna utan omfattar även tredje man.

9.

Om någon är skyldig att förete en skriftlig handling som bevis får rätten förelägga honom eller henne att förete handlingen (se 4 §). Rätten ska i editionsföreläggandet ange var och hur handlingen ska tillhandahållas och kan förena föreläggandet med vite eller om det är lämpligare, förordna att handlingen ska tillhandahållas genom Kronofogdemyndighetens försorg (se 5 §).

Rättegångskostnader i tvistemål

10.

I 18 kap. RB regleras vilka kostnader som är ersättningsgilla och hur dessa kostnader ska fördelas mellan parterna i tvistemål. Huvudregeln är att den förlorande parten är skyldig att ersätta motpartens rättegångskostnader (se 1 §).

11.

För att bestämmelserna i 18 kap. RB ska vara direkt tillämpliga krävs att det finns ett partsförhållande.

Rättegångskostnader vid editionsyrkande mot tredje man

12.

Tredje mans rätt till ersättning efter fullgjord editionsplikt regleras i 38 kap. 7 § RB. Enligt bestämmelsen har tredje man rätt till ersättning för kost-nad och besvär efter vad rätten prövar skäligt. Ersättningen ska om handlingens företeende påkallats av enskild part utges av parten och i annat fall av allmänna medel. Enligt förarbetena ersätts enbart sådana kostnader som har varit nödvändiga för att tillhandahålla handlingen, såsom kostnader för att resa till kansliorten för handlingens avlämnande, avskrifter eller porto och försäkringskostnader (se NJA II 1943 s. 502).

13.

I en process som gäller editionsyrkande mot en tredje man är RB:s bestämmelser om rätt till ersättning för rättegångskostnader inte direkt tillämp-liga. HD har dock klargjort att bestämmelserna kan tillämpas analogt i vissa fall. (Se NJA 2012 s. 289 och NJA 2012 s. 628.)

14.

Om en tredje man medger partens talan och tillhandahåller handlingarna saknas det skäl att ålägga den tredje mannen att ersätta parten för dennes kostnader. Annorlunda förhåller det sig om tredje mannen bestrider att han är skyldig att förete handlingarna. Om parten i ett sådant läge vidhåller yrkandet, uppstår en situation med två motstående parter som i hög grad liknar en vanlig rättegång. Det finns då anledning att analogt tillämpa i vart fall vissa av RB:s kostnadsregler. (Se NJA 2012 s. 289.) På motsvarande sätt som en tredje man kan förpliktigas att ersätta en editionssökande för dennes kostnader om den tredje mannen förlorar, kan den tredje man som med framgång motsätter sig ett editionsyrkande få sina kostnader ersatta som rätte-gångskostnader (se NJA 2012 s. 628).

15.

Det är tredje mans inställning till editionsyrkandet sedan detta har framställts vid domstol som är avgörande för frågan om RB är analogt tillämp-lig; ett bestridande dessförinnan innebär inte att det har uppstått en situation mot två motstående parter som i hög grad liknar en vanlig rättegång ( jfr NJA 2012 s. 289).

Bedömningen i detta fall

16.

Bostadsrättsföreningen var inte part i tvistemålet. RB:s regler om rättegångskostnader är därför inte direkt tillämpliga.

17.

Innan yrkandet om edition framställdes vid tingsrätten motsatte sig bostadsrättsföreningen att överlämna begärda handlingar. När processen där-efter inleddes vid tingsrätten angav bostadsrättsföreningen att föreningen inte motsätter sig yrkandet och att avsikten är att förete de handlingar som föreningen innehar om tingsrätten beslutar om edition. Bostadsrättsföreningen fullgjorde därefter även sin editionsplikt avseende innehavda handlingar.

18.

Varken före eller efter det att editionsyrkandet framställdes vid tingsrätten har det uppstått en situation med två motstående parter som i hög grad liknar en vanlig rättegång. Det saknas således skäl att tillämpa RB:s kostnadsregler analogt i processen.

19.

HD befriar därför bostadsrättsföreningen från skyldigheten att ersätta TS Fastighetsutveckling för rättegångskostnader i underinstanserna.

20.

Bostadsrättsföreningens yrkande om ersättning för rättegångskostnader avseende ombudsarvode utgör inte en nödvändig kostnad för att tillhandahålla editionshandlingarna ( jfr 38 kap. 7 § RB). Med anledning härav och då RB:s kostnadsregler inte är analogt tillämpliga, avslår HD bostadsrätts-föreningens yrkande om ersättning för rättegångskostnader i underinstanserna och i HD.

HD:S AVGÖRANDE

Med ändring av hovrättens beslut befriar HD Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 från skyldigheten att ersätta TS Fastighetsutveckling AB för rätte-gångskostnader i tingsrätten och i hovrätten.

HD avslår bostadsrättsföreningens yrkande om ersättning för rättegångskostnader i tingsrätten, i hovrätten och i HD.

HD ( justitieråden Kerstin Calissendorff, Svante O. Johansson, Dag Mattsson, Sten Andersson, referent, och Stefan Reimer) medde-lade den 23 mars 2022 följande beslut.

SKÄL

Bakgrund

1.

P.R.K. väckte hösten 2017 talan mot Trappstegen 6 AB, numera TS Fastighetsutveckling AB. Talan avsåg fel i en bostadsrätt som hon hade förvärvat i Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1.

2.

Medan målet pågick vid tingsrätten kontaktade bolaget föreningen och begärde att få tillgång till vissa handlingar. Bolaget uppgav att det avsåg att begära editionsföreläggande avseende handlingarna. Föreningen svarade att den inte avsåg att lämna ut hand-lingarna.

3.

I juli 2018 framställde bolaget i målet vid tingsrätten ett yrkande om editionsföreläggande mot föreningen. I framställan, som avsåg de aktuella handlingarna, preciserades vilken betydelse som dessa hade för tvisten mellan bolaget och P.R.K. Föreningen för-klarade att den inte motsatte sig yrkandet och att den, för det fall att yrkandet bifölls, avsåg att förete de handlingar som den inne-hade. Den fortsatta skriftväxlingen avsåg väsentligen ansvaret för rättegångskostnader föreningen och bolaget emellan. I beslut den 27 november 2018 förelade tingsrätten föreningen att utge handlingarna.

4.

Bolaget yrkade vid tingsrätten att föreningen skulle ersätta bolaget för dess rättegångskostnader i editionsfrågan. Föreningen framställde ett motsvarande yrkande mot bolaget. Tingsrätten, som konstaterade att föreningen på grund av sitt medgivande av editionsyrkandet var tappande part ( jfr 18 kap. 1 § RB), förpliktade föreningen att ersätta bolaget för rättegångskostnader med 20 000 kr jämte ränta. Föreningen tillerkändes ingen ersättning för egna rättegångskostnader.

5.

Föreningen överklagade tingsrättens beslut. Hovrätten har avslagit överklagandet. Hovrätten har motiverat sitt beslut med att bolaget behövt vidta domstolsåtgärder för att få föreningen att överlämna handlingarna. Enligt hovrätten finns det därför skäl att tillämpa 18 kap. 1 § RB analogt.

Frågan i målet

6.

Målet gäller frågan om bestämmelserna i 18 kap. RB om rättegångskostnader är tillämpliga, direkt eller analogt, när en tredje man inledningsvis – innan editionsyrkande har framställts vid domstol – har vägrat att förete vissa handlingar men därefter, sedan edit-ionsyrkande avseende handlingarna framställts, förklarar att yrkandet inte bestrids.

Den rättsliga regleringen

Editionsplikt

7.

I det processrättsliga regelverket finns bestämmelser som syftar till att parterna ska kunna få tillgång till den skriftliga bevisning som kan ha betydelse i rättegången. Enligt 38 kap. 2 § RB är den som innehar en skriftlig handling som kan antas ha betydelse som bevis skyldig att förete handlingen. Skyldigheten (editionsplikten) är inte begränsad till parterna i rättegången utan gäller även tredje man. Editionsplikten är avsedd att ha i huvudsak samma omfattning som en parts eller ett vittnes skyldighet att lämna muntliga uppgifter om handlingens innehåll ( jfr NJA II 1943 s. 498).

8.

Editionsplikten manifesteras i ett av domstol meddelat föreläggande, riktat mot innehavaren av handlingen (editionsföreläggande, se 4 §). I ett dispositivt tvistemål kan ett editionsföreläggande meddelas först sedan en part har framställt ett yrkande om edition (editionsyrkande). Det är givet att editionssvarandens inställning till yrkandet kan ha betydelse för domstolens bedömning av om yrkandet ska bifallas och domstolen är därför skyldig att ge denne tillfälle att yttra sig innan den beslutar om editionsföreläggande (se 4 §). Det anses emellertid att det inte ens i dispositiva tvistemål räcker att yrkandet medges; domstolen måste alltid försäkra sig om att förutsättningarna för ett föreläggande är uppfyllda (se Fitger m.fl., Rättegångsbalken, suppl. 91, oktober 2021, s. 38:14).

9.

Det är då att märka att editionsplikt av nu angivet slag normalt förutsätter att den berörda handlingen kan relateras till ett pågående rättsligt förfarande. För att någon ska vara skyldig att förete en handling som påstås ha betydelse som bevis krävs det därför dels att det pågår något slag av rättsligt förfarande, dels att det står klart att den efterfrågade handlingen kan antas ha betydelse i detta förfarande med beaktande av de omständigheter och övriga bevis som åberopas ( jfr exempelvis ”Hotell Europa” NJA 1977 s. 254 och ”Neokapitals upplåningskostnader” NJA 2002 s. 41 samt Ekelöf m.fl., Rättegång. Fjärde häftet, 2016, version 7, JUNO, s. 264 ff.). Editionsplikt utan samband med ett pågående rättsligt förfarande kan aktualiseras enbart om förhållandena är sådana som anges i bestämmelserna om bevisning till framtida säkerhet i 41 kap. RB.

10.

Av det nu sagda följer att skyldigheten enligt 38 kap. 2 § RB att lämna ut skriftliga handlingar inträder först när det – i anslutning till ett pågående rättsligt förfarande eller inom ramen för ett ärende om bevisning till framtida säkerhet – har framställts ett edit-ionsyrkande vid domstol samt detta yrkande har föranlett domstolen att meddela ett editionsföreläggande.

Rättegångskostnader i tvistemål

11.

I 18 kap. RB regleras vilka kostnader som är ersättningsgilla i ett tvistemål och hur dessa kostnader ska fördelas mellan parterna. Huvudregeln är att den förlorande parten är skyldig att ersätta motparten för dennes rättegångskostnader (se 1 §). Till ersättningsgilla kostnader hör kostnaderna för att förbereda rättegången, inbegripet kostnader för förhandlingar som syftar till att bilägga tvistefrågor av omedelbar betydelse för partens talan (se 8 §). Ersättning kan alltså i viss utsträckning utgå även för kostnader som hänför sig till tiden innan talan väcktes.

12.

För att bestämmelserna i 18 kap. RB ska vara direkt tillämpliga krävs emellertid att det föreligger ett motpartsförhållande. Bestämmelserna kan alltså inte utan vidare tillämpas i fråga om kostnadsanspråk som framställs av eller mot en tredje man. I rättspraxis har bestämmelserna dock kommit att tillämpas analogt i vissa fall där det finns en tydlig intressemotsättning mellan en part och en tredje man (se t.ex. ”Flexiboys fakturor” NJA 2012 s. 289, ”Spelbolagens editionstvist” NJA 2012 s. 628 och ”Ombudens er-sättningsansvar” NJA 2018 s. 255).

Rättegångskostnader vid editionsyrkande mot tredje man

13.

Av 38 kap. 7 § RB följer att tredje man som har fullgjort sin editionsplikt har rätt till ersättning för kostnad och besvär efter vad rätten prövar skäligt. Bestämmelsen ger tredje man rätt till ersättning för sådana kostnader som har varit nödvändiga för att tillhandahålla handlingen, exempelvis kostnader för kopior eller porto (se NJA II 1943 s. 502). Den grundar däremot inte någon rätt till er-sättning för rättegångskostnader. I rättsfallen ”Flexiboys fakturor” och ”Spelbolagens editionstvist” har HD konstaterat att inte heller bestämmelserna i 18 kap. RB är direkt tillämpliga i en process som gäller ett editionsyrkande mot tredje man.

14.

HD har emellertid också klargjort att bestämmelserna i 18 kap. RB i vissa sådana fall kan tillämpas analogt. I rättsfallet ”Flexiboys fakturor” (p. 22) har domstolen angett principerna för detta enligt följande. Om en tredje man medger partens talan och tillhandahåller handlingarna, saknas det skäl att ålägga den tredje mannen att ersätta parten för dennes kostnader. Men om tredje man i stället bestrider att han eller hon är skyldig att förete handlingarna, uppstår en situation med två motstående parter som i hög grad liknar en vanlig rättegång. Det finns då anledning att tillämpa i vart fall vissa av rättegångsbalkens kostnadsregler analogt.

15.

I det fall som ”Flexiboys fakturor” gällde hade tredje man bestritt editionsyrkandet men det meddelades likväl ett editions-föreläggande. HD förpliktade tredje man att ersätta editionssökanden för sådana rättegångskostnader som hade uppkommit efter bestridandet.

16.

I rättsfallet diskuterades inte särskilt vilken betydelse det hade att tredje man redan i ett tidigare skede hade motsatt sig edition. Det som sägs i rättsfallet talar dock för att det inte spelade någon roll för rättegångskostnadsfrågan hur tredje man hade agerat innan editionstvisten inleddes i domstol; editionssökanden kunde ändå bara erhålla ersättning för kostnader som hade uppkommit efter bestridandet i domstol.

17.

Detta framstår också som principiellt riktigast. En tredje man kan inte anses ha någon skyldighet att lämna ut begärda hand-lingar innan ett editionsföreläggande har meddelats ( jfr p. 10). Det förhållandet att tredje man innan editionsyrkandet framställdes har vägrat att lämna ifrån sig handlingarna bör därför inte läggas honom eller henne till last i rättegångskostnadshänseende.

Bedömningen i detta fall

Kostnaderna i tingsrätten

18.

Föreningen var inte part i tvistemålet mellan P.R.K. och bolaget. RB:s regler om rättegångskostnader var därför inte direkt tilllämpliga i editionstvisten mellan föreningen och bolaget.

19.

Vid tingsrätten förklarade föreningen att den inte motsatte sig editionsyrkandet. Föreningen och bolaget var i detta skede oense enbart om kostnadsansvaret dem emellan. Vad som förekom vid tingsrättens handläggning gav därför inte upphov till något motpartsförhållande mellan dem ( jfr p. 13–15).

20.

Föreningen hade visserligen i ett tidigare skede, innan editionsyrkandet framställdes vid domstol, vägrat att tillhandahålla handlingarna. Detta saknar emellertid betydelse för fördelningen av rättegångskostnaderna ( jfr p. 16 och 17).

21.

Det finns därför inte förutsättningar att tillämpa bestämmelserna i 18 kap. RB på de kostnader som bolaget och föreningen hade inför eller under förfarandet i tingsrätten. Föreningen ska därför befrias från skyldigheten att ersätta bolaget för kostnader i tingsrätten. Av samma skäl kan bolaget inte förpliktas att ersätta föreningen för dess kostnader i tingsrätten.

Kostnaderna i hovrätten och HD

22.

I hovrätten och HD, där saken har varit ansvaret för rättegångskostnader i tingsrätten, har det däremot förelegat ett motpartsförhållande mellan bolaget och föreningen. Bestämmelserna i 18 kap. RB är därför tillämpliga på bolagets och föreningens kostnader i dessa instanser.

23.

Skriftväxlingen i hovrätten och HD har i allt väsentligt gällt enbart frågan om föreningens ansvar för bolagets kostnader i tingsrätten. I den frågan har föreningen vunnit. Trots att föreningen inte har fått fullt bifall till sitt överklagande bör den därför tiller-kännas full ersättning för skäliga kostnader i hovrätten och HD.

24.

Med hänsyn till målets begränsade omfattning i hovrätten får föreningen anses skäligen tillgodosedd för kostnader i hovrätten med 25 000 kr jämte mervärdesskatt. Den begärda ersättningen i HD är vitsordad.

HD:S AVGÖRANDE

HD ändrar hovrättens beslut på så sätt att HD

•befriar Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 från skyldigheten att ersätta TS Fastighetsutveckling AB för rättegångskostnad i tingsrätten,

•befriar Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 från skyldigheten att ersätta TS Fastighetsutveckling AB för rättegångskostnad i hovrätten, och

•förpliktar TS Fastighetsutveckling AB att ersätta Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 för rättegångskostnad i hovrätten med 31 250 kr avseende ombudsarvode jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 25 februari 2021.

TS Fastighetsutveckling AB ska ersätta Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 för rättegångskostnad i HD med 12 031 kr avseende ombudsarvode jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för detta beslut.