NJA 2022 s. 260

Förutsättningar har saknats att avvisa ett överklagande i mål om hastighetsöverträdelse.

Malmö tingsrätt

Genom dom den 7 december 2020 dömde Malmö tingsrätt J.O. för hastighetsöverträdelse, bestående i att han kört med en hastighet av 59 km/tim där högsta tillåtna hastighet var 40 km/tim. Påföljden bestämdes till penningböter 2 800 kr. Målet avgjordes efter att tingsrätten hållit huvudförhandling där J.O. hördes. Han åberopade fotografier och en av honom inspelad film.

Hovrätten över Skåne och Blekinge

J.O. överklagade i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Han angav att han ville ha muntlig förhandling.

Hovrätten förelade J.O. att komplettera sitt överklagande genom att ange den ändring i domen som yrkades och lämna uppgifter om grunderna för överklagandet.

J.O. kom inte in med någon komplettering.

Hovrätten (hovrättsråden Karoline Fridolf, referent, och Katarina Adolfson samt hovrättsassessorn Daniel Fedeli) meddelade den 10 februari 2021 följande beslut.

SKÄL FÖR BESLUTET

J.O. har inte kommit in med någon komplettering av överklagandet. Överklagandet är så ofullständigt att det inte utan väsentlig olä-genhet kan läggas till grund för en rättegång i hovrätten. J.O:s överklagande ska därför avvisas.

BESLUT

Hovrätten avvisar överklagandet.

Högsta domstolen

J.O. överklagade och yrkade att HD skulle undanröja avvisningsbeslutet och återförvisa målet till hovrätten.

Riksåklagaren medgav yrkandena.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, justitiesekreteraren Charlotta Törnell, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut.

SKÄL

Punkterna 1–5 motsvarar i huvudsak punkterna 1–6 i HD:s skäl.

6.

År 1984 skärptes kraven på innehållet i överklagandeskrifter. I förarbetena till 51 kap. 7 § RB uttalades att det var otillfredsställande att domstolarna godtog mycket bristfälliga överklaganden. Samtidigt anfördes att en så ingripande påföljd som avvisning bara får användas vid allvarligare brist i inlagan. (Se prop. 1983/84:78 s. 39.)

7.

Ett överklagande är den inledande skriften som sätter ramarna för processen i hovrätten och som utgör grund för motpartens svarsskrift. Innehållet i överklagandet har också betydelse för handläggningen i hovrätten. Ett överklagande bör därför innehålla de krav som anges i RB. Samtidigt är det klart att ingen ska behöva drabbas av rättsförluster enbart därför att han eller hon inte förmår uttrycka sig på ett juridiskt korrekt sätt eller inte förstår domstolens föreläggande (jfr prop. 1983/84:78 s. 39 och NJA 1984 s. 200).

8.

Rättens särskilda ansvar för domens materiella riktighet i brottmål bör kräva att försiktighet iakttas vid användandet av avvisningsmöjligheten. För att motverka att klaganden inte förstår föreläggandet bör domstolen utforma föreläggandena på ett enkelt och begripligt sätt. Särskilt viktigt är detta om klaganden inte biträds av någon juridiskt skolad person. Rätten bör också vara generös med ytterligare förtydliganden per telefon och kan vara tvungen att ge upprepade förelägganden innan avvisning beslutas. (Se prop. 1983/84:78 s. 39 f., 79 och 82.)

9.

När det är fråga om brottslighet som avser en gärning och frågorna i underinstansen avsett endast skuld och påföljd bör ofullständiga överkla-ganden kunna godtas även om ett kompletteringsföreläggande inte följs. Detta gäller under förutsättning att det går att utläsa av överklagandet att kla-ganden är missnöjd med domen ifråga och om klaganden vill ha ändring beträffande skuld eller påföljd.

Bedömningen i detta fall

10.

J.O:s överklagande uppfyllde inte kraven i 51 kap. 4 § RB. Trots hovrättens föreläggande om att komplettera överklagandet, kom han inte in med någon komplettering.

11.

J.O. har inte haft någon försvarare eller annat juridiskt ombud som hjälpt honom med överklagandet. Målet har avsett endast en gärning som J.O. har förnekat. Det har inte varit fråga om prövning av några särskilda rättsverkningar av brott eller av skadeståndsanspråk. Det kan också antas att den film som J.O. bifogat till överklagandet i hovrätten är samma film som åberopades vid tingsrätten och som skulle visa att vägskylten var skymd. Eftersom filmen bifogats på nytt i hovrätten kan det inte finnas någon tvekan om att J.O:s överklagande avsett skuldfrågan. I detta fall kan det således utläsas av överklagandet vilken ändring som yrkas i tingsrättens dom. Det fanns därför inte skäl att avvisa överklagandet.

12.

Eftersom försiktighet ska iakttas vid användande av avvisningsmöjligheten i brottmål och J.O.inte hade hjälp av någon försvarare eller juridiskt ombud borde dessutom ytterligare ansträngningar ha gjorts i syfte att klargöra vad överklagandet avsåg.

13.

Hovrättens avvisningsbeslut ska undanröjas och målet visas åter till hovrätten för fortsatt behandling.

HD:S AVGÖRANDE

Se HD:s beslut.

Domskäl

HD (justitieråden Gudmund Toijer, Johnny Herre, Agneta Bäcklund, Cecilia Renfors, referent, och Johan Danelius) meddelade den 8 april 2022 följande beslut.

SKÄL

Bakgrund

1.

J.O. åtalades för att den 12 maj 2020 ha kört personbil med en hastighet av 59 km/tim inom tättbebyggt område trots att högsta tillåtna hastighet var 40 km/tim. Han förnekade gärningen och gjorde gällande att han inte sett den vägskylt som angav tillåten hastighet, eftersom den var skymd av trädgrenar. För att visa att det inte var möjligt att se skylten åberopade han fotografier och en film. Tingsrätten dömde J.O. för hastighetsöverträdelse till penningböter.

2.

J.O. överklagade domen och angav enbart att han överklagade och att han ville ha muntlig förhandling. Han bifogade den film som han hade åberopat i tingsrätten. Hovrätten förelade J.O. att komplettera överklagandet med uppgift om varför domstolen borde ge prövningstillstånd, vilken ändring han ville att domstolen skulle göra och skälen för överklagandet. I föreläggandet angavs att överklagandet kunde komma att avvisas eller avgöras med stöd av de handlingar som fanns i målet, om någon komplettering inte kommit in i tid. J.O. kom inte in med någon komplettering.

3.

Hovrätten har ansett att överklagandet var så ofullständigt att det inte utan väsentlig olägenhet kunde läggas till grund för en rättegång i hovrätten och har avvisat överklagandet.

Frågan i HD

4.

Målet i HD rör frågan när ett ofullständigt överklagande i ett brottmål inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för en rättegång och därför ska avvisas.

Innehållet i ett överklagande

5.

Ett överklagande i brottmål ska innehålla uppgifter om den dom som överklagas, i vilken del domen överklagas och den ändring som yrkas, grunderna för överklagandet och i vilket avseende domskälen är oriktiga. Det ska också innehålla de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, när sådant tillstånd krävs. (Se 51 kap. 4 § RB.)

Föreläggande att avhjälpa brister

6.

Uppfyller ett överklagande inte föreskrifterna i 51 kap. 4 § ska klaganden föreläggas att avhjälpa bristerna. Det behövs dock inte om bristen endast avser omständigheter till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas. (Se 51 kap. 7 § RB.)

7.

Ett föreläggande om komplettering bör utformas så att det är enkelt och begripligt. Detta är särskilt viktigt om klaganden inte biträds av en juridiskt skolad person. (Se prop. 1983/84:78 s. 39 f. och 79.)

8.

Ett ofullständigt överklagande behöver inte föranleda ett föreläggande om komplettering i alla situationer. Det kan exempelvis vara en onödig åtgärd i de fall där hovrätten direkt kan konstatera att det inte heller efter en komplettering kommer att finnas anled-ning att ge prövningstillstånd (jfr Peter Fitger m.fl., Rättegångsbalken, suppl. 67, augusti 2010, s. 50:53).

Avvisning av ett överklagande

9.

Enligt 51 kap. 7 § ska ett överklagande som är så ofullständigt att det inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för en rättegång i hovrätten avvisas, om bristerna inte har avhjälpts efter kompletteringsföreläggande.

10.

En utgångspunkt vid den prövning som ska göras är att ingen ska behöva drabbas av rättsförluster enbart därför att han eller hon inte förmår uttrycka sig på ett juridiskt korrekt sätt eller inte förstår domstolens föreläggande. Det förhållandet att en avvisning av ett överklagande leder till att saken blir slutligt avgjord innebär att försiktighet ska iakttas vid användandet av avvisningsmöjligheten. I brottmål innebär även rättens särskilda ansvar för domens materiella riktighet att försiktighet ska iakttas. (Jfr a. prop. s. 39, 79 och 82.)

11.

Vid bedömningen av om ett överklagande i brottmål inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för en rättegång i hovrätten är de uppgifter som handlar om vilken del av domen som överklagas och den eller de ändringar som yrkas särskilt viktiga. Klagandens yrkanden sätter en ram för processen i hovrätten. Samtidigt måste det beaktas att klaganden kan ändra sina yrkanden inom vad som på grund av rättens officialprövningsskyldighet ska prövas i målet.

12.

De begränsningar av hovrättens prövning som följer av 51 kap. 23 a–25 §§ RB får å andra sidan också betydelse, särskilt den begränsning som gäller när överklagandet enbart avser annat än frågan om den tilltalade ska dömas för den åtalade gärningen. (Jfr Lars Welamson och Johan Munck, Processen i hovrätt och Högsta domstolen, Rättegång VI, 5 uppl., 2016, s. 48.)

13.

Ordalydelsen är en given utgångspunkt vid tolkningen av ett överklagande, men är inte under alla förhållanden utslagsgivande (jfr NJA 2018 s. 1158 p. 9). I rättspraxis har det lagts vikt vid om det med hänsyn till omständigheterna har funnits någon tvekan om vad klaganden velat (se exempelvis NJA 2006 s. 326). Vid den bedömningen ger ofta klagandens talan i tingsrätten vägledning.

14.

När det även efter förelägganden om komplettering finns en tvekan om vad klaganden yrkar får avvisning ske endast om bristen innebär att överklagandet inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för en rättegång i hovrätten. Varje olägenhet ska alltså inte leda till att överklagandet avvisas. En avvisning kan i första hand komma i fråga när oklarheterna på något avgörande sätt påverkar domstolens möjligheter att planera för målets handläggning eller när de kan antas komma att innebära påtagliga svårigheter för motparten att svara i målet.

15.

Med hänsyn till de konsekvenser en utebliven komplettering kan få för en klagande bör ett avvisningsbeslut normalt inte fattas utan att mer än ett enda kompletteringsföreläggande har utfärdats eller att motsvarande ytterligare försök att vinna klarhet har gjorts, exempelvis genom telefon eller e-post.

Bedömningen i detta fall

16.

Den överklagade domen avsåg bara en gärning – hastighetsöverträdelse – vilken J.O. förnekade. Även om hans överklagande inte var fullständigt har det inte funnits någon tvekan om vad det avsåg; han ville bli frikänd. Bristerna var inte sådana att överklagandet inte utan väsentlig olägenhet kunde läggas till grund för en rättegång i hovrätten.

17.

Det har alltså inte funnits förutsättningar för hovrätten att avvisa överklagandet. Hovrättens avvisningsbeslut ska därför undanröjas och målet visas åter till hovrätten för fortsatt behandling.

HD:S AVGÖRANDE

HD undanröjer hovrättens avvisningsbeslut och återförvisar målet till hovrätten för fortsatt behandling.