NJA 2022 s. 749

Tillämpning av schablonen för ersättning avseende tidsspillan och utlägg till en distansförsvarare ( jfr ”Resan till Örebro” NJA 2012 s. 914).

Göteborgs tingsrätt

Allmän åklagare väckte åtal vid Göteborgs tingsrätt mot fem tilltalade för försök till mord. Advokaten M.P., som har sin verksamhet i Stockholm, förordnades som offentlig försvarare för en av de tilltalade. M.P. begärde inte något för-handsbesked enligt 21 kap. 10 § fjärde stycket sista meningen RB i fråga om merkostnader för tidsspillan och utlägg som skulle uppstå på grund av att han hade sin verksamhet långt ifrån den ort där tingsrätten är belägen.

Domskäl

Tingsrätten (ordförande rådmannen Gunilla Åkerman) meddelade dom den 9 april 2021.

DOMSKÄL

Tingsrätten kom i domskälen fram till att åtalet mot den tilltalade som M.P. försvarade skulle lämnas utan bifall.

Under rubriken ”Övriga frågor” anförde tingsrätten bl.a. följande.

Åklagaren har beretts tillfälle att yttra sig över ingivna kostnadsräkningar från målsägandebiträde och försvarare och förklarat sig vitsorda begärda ersätt-ningar. Det har varit fråga om allvarliga misstankar och en förhållandevis omfattande utredning. Tingsrätten bedömer att begärda ersättningar är skäliga och ska tillerkännas målsägandebiträde och försvarare.

DOMSLUT

Tingsrätten frikände den tilltalade som M.P. försvarade. M.P. fick ersättning av staten med 244 005 kr. Av beloppet avsåg 133 594 kr arbete, 51 221 kr tids-spillan, 10 389 kr utlägg och 48 801 kr mervärdesskatt. Staten skulle stå för kostnaden.

Hovrätten för Västra Sverige

Justitiekanslern överklagade i Hovrätten för Västra Sverige. Hon yrkade att ersättningen till M.P. beträffande tidsspillan och utlägg skulle sättas ned till belopp som motsvarade vad en lokal försvarare med verksamhet tio mil från tingsrätten skulle ha tillerkänts. Justitiekanslern anförde att det inte förelåg sådana särskilda skäl som anges i 21 kap. 10 § fjärde stycket RB för att för-svararen (distansförsvararen, dvs. M.P.) skulle få ersättning fullt ut.

M.P. motsatte sig att tingsrättens beslut ändrades. Han anförde i huvudsak följande. Den av honom vid tingsrätten yrkade ersättningen för tidsspillan och utlägg är skälig och motsvarar ett lägre sammanlagt belopp än vad en lokalt verksam försvarare utifrån en beräkning enligt schablon skulle ha tillerkänts. Beloppet är i alla fall inte avsevärt högre.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Lotten Karlén och Boel Oldenstedt samt f.d. hov-rättsrådet Ola Olsson) anförde följande i beslut den 28 oktober 2021.

SKÄL

M.P. har inte rätt till ersättning för merkostnader

Vid bedömningen av om det funnits särskilda skäl för att tillerkänna M.P. ersättning för merkostnader kan konstateras att det inte saknades någon för-svarare på domstolsorten med särskilda kunskaper på området och såvitt framgått var försvararen inte heller redan insatt i målet (se prop. 2008/09:232 s. 31). Det förhållandet att den brottslighet som M.P:s klient var misstänkt för var av allvarligt slag, och att denne riskerade ett långt fängelsestraff, utgör inte heller i allmänhet ett sådant undantagsfall som kan föranleda bedömningen att det föreligger särskilda skäl (se rättsfallet NJA 2019 s. 271 p. 11). Det är inte heller på det sättet att M.P. hade begärt något förhandsbesked av tingsrätten. Att en av de medtilltalades försvarare fick ett positivt förhandsbesked får inte heller någon betydelse, sett i ljuset av att två andra fick negativa förhandsbesked.

Hovrätten instämmer således i Justitiekanslerns bedömning att M.P. inte har rätt till ersättning för merkostnader. I ett sådant fall ska en distansförsvarare tillerkännas ersättning enligt en schablon, som i detta fall innebär att ersättning för tidsspillan och utlägg utgår med samma belopp som en försvarare med verksamhet 10 mil från Göteborg skulle ha tillerkänts. Detta gäller dock inte om de faktiska kostnaderna är lägre. (Se rättsfallen NJA 2019 s. 271 p. 8 och NJA 2012 s. 914 p. 10.)

M.P:s närvaro vid förhandlingar m.m.

Såvitt framgår av M.P:s kostnadsräkning har han deltagit vid förhandlingar, möten och förhör via videolänk, via telefon och genom fysisk närvaro vid sammanlagt tolv tillfällen, varav ett tillfälle avsåg besök vid häktet i Sollentuna. För det fall han skulle ha inställt sig personligen i Göteborg elva gånger skulle han enligt schablonen ha rätt till ersättning för resor tur och retur med 11 resor × 10 mil × 2 (tur och retur) × 30,50 = 6 710 kr. Han skulle även ha rätt till ersättning för resan till Sollentuna, och hovrätten saknar skäl att göra en annan beräkning än M.P. vad gäller avståndet om totalt 96 mil. Han skulle därvid ha rätt till ersätt-ning i den delen med 96 × 30,50 kr = 2 928 kr, och den totala resekostnaden motsvarar 9 638 kr (6 710 kr + 2 928 kr). M.P. har inte rätt till ersättning för hotell, varför utläggsposten skulle stanna på 9 638 kr.

M.P. har enligt schablonen också rätt till ersättning för tidsspillan avseende ovan nämnda bilresor. Skälig ersättning för resa till Göteborg bör motsvara cirka en och en halv timme per resväg, eller tre timmar per tillfälle (resan till Sollentuna får beräknas särskilt). Ersättning för tidsspillan avseende resorna till Göteborg tur och retur motsvarar därmed 11 × 3 = 33 timmar. Med motsvarande sätt att räkna bör resan till Sollentuna motsvara cirka 14 timmars tidsspillan. Det totala beloppet för tidsspillan uppgår därmed till (33 + 14) × 1 305 kr = 61 335 kr.

Det totala beloppet för utlägg och tidsspillan blir således 9 638 kr + 61 335 kr = 70 973 kr. Detta belopp överstiger det belopp som M.P. begärde och fick er-sättning för vid tingsrätten, nämligen 10 389 kr avseende utlägg och 51 221 kr avseende tidsspillan, totalt 61 610 kr. Eftersom M.P:s faktiska kostnader varit lägre, ska han inte tillerkännas ett belopp enligt schablon (se de nämnda rätts-fallen NJA 2012 s. 914 och NJA 2019 s. 271).

Slutsats

Hovrätten instämmer således i Justitiekanslerns bedömning att M.P. inte är berättigad till ersättning för merkostnader. Med hänsyn till att ersättningen enligt schablon skulle ha gett M.P. rätt till ett högre belopp än vad hans faktiska kostnader motsvarar, ska tingsrättens ersättningsbeslut emellertid stå fast.

SLUT

Hovrätten avslår överklagandet. Tingsrättens beslut om ersättning till M.P. för försvararuppdraget ska således stå fast.

Hovrätten bedömer att det finns särskilda skäl att tillåta att hovrättens beslut överklagas (54 kap. 3 § tredje stycket andra meningen RB) och meddelar därför en överklagandehänvisning – – –.

Högsta domstolen

Justitiekanslern överklagade och yrkade att HD skulle sätta ned M.P:s ersättning för tidsspillan och utlägg till ett belopp som motsvarade vad en lokal försvarare med verksamhet tio mil från Göteborg skulle ha tillerkänts.

M.P. motsatte sig ändring av hovrättens beslut.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, justitiesekreteraren Johan Gredenius, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut.

SKÄL

Vad målet gäller

Punkten 1 motsvarar i huvudsak punkten 1 i HD:s skäl.

Bakgrund

Punkterna 2–5 motsvarar i huvudsak punkterna 2–4 i HD:s skäl.

Ersättning till distansförsvarare

6.

Enligt huvudregeln i 21 kap. 10 § första stycket RB har en offentlig försvarare rätt till skälig ersättning av allmänna medel för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt. Ett undantag från denna huvudregel finns i paragrafens fjärde stycke. Enligt den bestämmelsen får ersättning till en offentlig försvarare som har sin verksamhet långt ifrån den ort där domstolen är belägen endast om det finns särskilda skäl avse de merkostnader för tidsspillan och utlägg som har uppkommit på grund av avståndet.

7.

När lagtexten talar om merkostnad för distansförsvaret ska kostnaden ses i relation till vad en lokalt verksam försvarare skulle vara berättigad till. Ersättning till distansförsvararen ska då bedömas schabloniserat. Enligt den schablon som är tillämplig vid tingsrätt har distansförsvararen rätt till ersättning för faktisk tidsspillan och faktiska utlägg upp till ett belopp motsvarande vad en försvarare med verksamhet tio mil – eller i glesbygd 20 mil – från domstolen skulle ha tillerkänts (se ”Resan till Örebro” p. 10).

8.

Om den ersättning för tidsspillan och utlägg som en distansförsvarare begär un-derstiger vad som följer av schablonen ska ersättningen alltså inte anses som en mer-kostnad på grund av avståndet. Det är först om den begärda ersättningen är högre som det blir aktuellt att pröva om det finns särskilda skäl att låta sådana merkostnader omfattas av rätten till ersättning. ( Jfr ”Resan till Sundsvall” Högsta domstolens beslut den 3 juni 2022 i mål Ö 2543-21 p. 8.)*

9.

Av förarbetena framgår att “särskilda skäl” tar sikte på situationer där avståndet visserligen föranleder tidsspillan och utlägg i större omfattning men där omständigheterna i övrigt medför att kostnaderna för försvaret inte blir avsevärt högre än för en försvarare på närmare håll. Som exempel anges när det på orten inte finns någon med särskilda kunskaper på området eller när försvararen redan är väl insatt i målet. Därutöver finns ett visst utrymme för domstolen att ta hänsyn också till andra omständigheter som har tillräcklig tyngd i det enskilda fallet. ( Jfr prop. 2008/09:232 s. 31 f. samt NJA 2012 s. 262 och NJA 2019 s. 271.)

Närmare om schablonens tillämpning

10.

Den schablonersättningsregel som HD har tillskapat i ”Resan till Örebro” innebär att den ersättning för tidsspillan och utlägg som en distansförsvarare begär ska jämföras med vad en försvarare med verksamhet tio mil – eller i förekommande fall 20 mil – från domstolen skulle ha tillerkänts i motsvarande situation. Den relevanta frågan är alltså om en lokalt verksam försvarare skulle ha tillerkänts ersättning för tidsspillan och utlägg i enlighet med distansförsvararens yrkande om den lokalt verksamma försvararen skulle ha vidtagit motsvarande åtgärd som distansförsvararen vidtagit. Om så är fallet har det inte uppkommit någon merkostnad på grund av avståndet.

11.

Som utgångspunkt bör varje faktiskt vidtagen åtgärd av distansförsvararen prövas mot schablonen. Skulle det vara så att den sammanlagda tidsspillan och de sammanlagda utläggen, sett till uppdraget som helhet, inte har blivit avsevärt högre på grund av avståndet kan det däremot utgöra särskilda skäl för att låta kostnaderna omfattas av rätten till ersättning.

Bedömningen i detta fall

12.

M.P. har begärt ersättning för tidsspillan och utlägg i samband med fem resor från Stockholm till Göteborg, tur och retur. För varje sådan inställelse skulle en försvarare med verksamhet tio mil från tingsrätten ha tillerkänts ersättning för tre timmars tidsspillan och utlägg motsvarande 20 mil.

13.

En av resorna, med anslutande tidsspillan för promenad, företogs dock med anledning av tingsrättens huvudförhandling. Huvudförhandlingen pågick under två dagar och M.P. närvarade på plats under båda dagarna. För den inställelsen skulle en försvarare med verksamhet tio mil från tingsrätten ha tillerkänts ersättning för sex timmars tidsspillan och utlägg motsvarande 40 mil. En lokalt verksam försvarare skulle inte ha haft rätt till ersättning för hotellkostnader i samband med huvudförhandlingen.

14.

För övriga åtgärder som M.P. vidtagit har den ersättning som han begärt för tidsspillan (sammanlagt 3 timmar 15 minuter) och utlägg (648 kr) inte varit högre än vad en försvarare med verksamhet tio mil från tingsrätten skulle ha tillerkänts.

15.

Sammantaget innebär det anförda att M.P. enligt schablon har rätt till ersättning för tidsspillan med 27 731 kr och för utlägg med 4 308 kr. Eftersom M.P:s kostnader är högre än detta ska överstigande del betraktas som merkostnader på grund av avståndet. Det krävs således särskilda skäl för att dessa kostnader ska omfattas av rätten till ersättning.

16.

Även för det fall en lokalt verksam försvarare skulle ha tillerkänts ersättning för tidsspillan och utlägg för att besöka den misstänkte på häktet i Sollentuna på så sätt M.P. har gjort kan det antas att den kostnad som har uppkommit på grund av att M.P. har sin verksamhet i Stockholm sammantaget är avsevärt högre än vad försvararkostnaden skulle ha blivit om en annan försvarare hade förordnats. Inte heller i övrigt föreligger särskilda skäl i den mening som avses i 21 kap. 10 § fjärde stycket RB.

17.

Ersättningen för tidsspillan och utlägg ska därför bestämmas enligt schablon på det sätt som har angetts i punkten 15. Hovrättens beslut ska ändras i enlighet med det.

HD:S AVGÖRANDE

Se HD:s beslut.

Domskäl

HD ( justitieråden Gudmund Toijer, Johnny Herre, Svante O. Johansson, refe-rent, Dag Mattsson och Jonas Malmberg) meddelade den 18 oktober 2022 följande beslut.

SKÄL

Vad målet gäller

1.

Målet gäller den närmare tillämpningen av den schablon för tidsspillan och utlägg som HD har slagit fast i ”Resan till Örebro” NJA 2012 s. 914 vid be-stämmande av ersättning till distansförsvarare.

Bakgrund

2.

I ett mål om försök till mord vid Göteborgs tingsrätt förordnades advokaten M.P. som offentlig försvarare för en av fem tilltalade. M.P. har sin verksamhet i Stockholm. Han begärde inget förhandsbesked i fråga om merkostnader för tidsspillan och utlägg som uppstått på grund av att han hade sin verksamhet långt ifrån den ort där domstolen är belägen.

3.

I tingsrätten begärde M.P. ersättning för arbete med 133 594 kr, tidsspillan med 51 221 kr avseende drygt 39 timmar och utlägg med 10 389 kr. Spilltiden avsåg framför allt fem resor Stockholm–Göteborg tur och retur om vardera sju timmar avseende bl.a. besök på häktet och deltagande i huvudförhandling under två dagar med en mellanliggande dag. Han begärde också ersättning för bl.a. resor i samband med digital inställelse till häktningsförhandling och besök hos den misstänkte på häktet i Sollentuna. Utläggen i samband med dessa inställelser avsåg taxi- och tågresor samt tre hotellövernattningar i Göteborg. M.P. ansåg att han hade rätt till en ersättning för tidsspillan och utlägg som svarade mot vad en lokalt verksam försvarare samlat skulle kunnat få och framhöll att hans yrkande var lägre. Tingsrätten tillerkände M.P. begärd er-sättning.

4.

Hovrätten har avslagit Justitiekanslerns överklagande av beslutet om er-sättning för tidsspillan och utlägg. Enligt hovrätten har M.P. inte rätt till ersättning för merkostnader på grund av att han har sin verksamhet långt från Göteborg. Hovrätten har dock ansett att M.P. enligt schablon skulle ha haft rätt till ett högre belopp än vad hans faktiska kostnader motsvarar. Det har enligt hovrätten därmed inte uppkommit några merkostnader på grund av avståndet.

Ersättning till distansförsvarare

Ersättning enligt en schablon

5.

Enligt huvudregeln i 21 kap. 10 § första stycket RB har en offentlig försvarare rätt till skälig ersättning av allmänna medel för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt. Ett undantag från denna huvudregel finns i paragrafens fjärde stycke. Enligt den bestämmelsens första mening får ersättning till en offentlig försvarare som har sin verksamhet långt ifrån den ort där domstolen är belägen endast om det finns särskilda skäl avse de merkostnader för tidsspillan och utlägg som har uppkommit på grund av avståndet. På begäran ska förhandsbesked lämnas i frågan om sådana merkostnader omfattas av rätten till ersättning.

6.

När lagtexten talar om ”merkostnad” för distansförsvararen ska kostnaden ses i relation till vad en lokalt verksam försvarare skulle vara berättigad till. Ersättning till distansförsvararen ska då bedömas schabloniserat. Enligt den schablon som är tillämplig vid tingsrätt har distansförsvararen rätt till ersättning för faktisk tidsspillan och faktiska utlägg upp till ett belopp motsvarande vad en försvarare med verksamhet tio mil – eller i glesbygd 20 mil – från domstolen skulle ha tillerkänts (se ”Resan till Örebro” p. 10 och ”Resan till Sundsvall” Högsta domstolens beslut den 3 juni 2022 i mål Ö 2543-21 p. 7).**

7.

Om den ersättning för tidsspillan och utlägg som en distansförsvarare begär understiger vad som följer av schablonen ska ersättningen inte anses som en merkostnad på grund av avståndet.

Ersättning för merkostnad vid särskilda skäl

8.

Det är alltså först om den begärda ersättningen är högre än schablonen som det blir aktuellt att pröva om det finns särskilda skäl att låta merkostnader omfattas av rätten till ersättning ( jfr ”Resan till Sundsvall” p. 8).

9.

Av förarbetena framgår att ”särskilda skäl” tar sikte på situationer där avståndet visserligen föranleder tidsspillan och utlägg i större omfattning men där omständigheterna i övrigt medför att kostnaderna för försvaret inte blir avsevärt högre än för en försvarare på närmare håll. Som exempel anges när det på orten inte finns någon med särskilda kunskaper på området eller när för-svararen redan är väl insatt i målet. Därutöver finns ett visst utrymme för domstolen att ta hänsyn också till andra omständigheter som har tillräcklig tyngd i det enskilda fallet. ( Jfr ”Resan till Sundsvall” p. 5.)

Närmare om schablonens tillämpning

10.

Den schablon för ersättning som HD har utvecklat i ”Resan till Örebro” ger distansförsvararen rätt till ersättning för tidsspillan och utlägg med som mest det belopp som en försvarare med verksamhet 10 mil eller, i mindre tätbebyggda områden, 20 mil från domstolsorten skulle ha tillerkänts.

11.

Det ska göras en jämförelse mellan, å ena sidan, distansförsvararens faktiska tidsspillan och utlägg för de arbetsuppgifter som uppdraget har krävt och, å andra sidan, vad en lokal försvarare skulle ha rätt till vid utförande av dessa arbetsuppgifter. En distansförsvarares ersättning kan därmed inte bli högre än vad som följer av faktiskt vidtagna arbetsuppgifter. Jämförelsen ska avse tidsspillan och utlägg för varje arbetsuppgift som distansförsvararen har utfört, exempelvis besök i häktet eller deltagande i en förhandling; det är inte fråga om att göra en samlad jämförelse för uppdraget sett som en helhet.

12.

Om distansförsvararen medverkar i en förhandling som pågår i flera dagar, ska den yrkade ersättningen för faktisk tidsspillan respektive faktiska utlägg jämföras med den ersättning för tidsspillan respektive utlägg som en lokalt verksam försvarare skulle ha varit berättigad till för dagliga bilresor tur och retur till domstolsorten. Detta kan, exempelvis om distansförsvararen bor över natt på domstolsorten, medföra att tidsspillan för en lokal försvarare, beräknad enligt schablonen, överstiger distansförsvararens faktiska tidsspillan för att medverka i förhandlingen. I en sådan situation har distansförsvararen rätt endast till ersättning för den faktiska tidsspillan. På motsvarande sätt har en distansför-svarare rätt till ersättning bara för faktiska utlägg som han eller hon har haft för en resa tur och retur samt hotellkostnad, om utläggen understiger den rätt till ersättning för utlägg avseende dagliga bilresor tur och retur till domstolen som en lokal försvarare skulle ha haft.

Bedömningen i detta fall

13.

M.P. har begärt ersättning för tidsspillan och utlägg i samband med fem resor Stockholm–Göteborg, tur och retur. För varje inställelse skulle en försvarare med verksamhet tio mil från tingsrätten ha tillerkänts ersättning för tre timmars tidsspillan och utlägg motsvarande 20 mil.

14.

En av resorna, med anslutande tidsspillan för promenad, företogs emel-lertid med anledning av tingsrättens huvudförhandling. Huvudförhandlingen pågick under två dagar och M.P. närvarade på plats under båda dagarna. För den arbetsuppgiften skulle en försvarare med verksamhet tio mil från tingsrätten ha tillerkänts ersättning för sex timmars tidsspillan och utlägg motsvarande 40 mil.

15.

Det belopp som skulle ha tillerkänts en lokalt verksam försvarare enligt schablonen understiger vad M.P. har begärt för tidsspillan respektive utlägg för resa och hotell.

16.

För övriga arbetsuppgifter som M.P. utfört för fullgörande av uppdraget har tidsspillan (sammanlagt 3 timmar och 15 minuter) och utlägg (648 kr) inte varit högre än vad en försvarare med verksamhet tio mil från tingsrätten skulle ha tillerkänts.

17.

Det anförda innebär att M.P. med tillämpning av schablonen har rätt till ersättning för tidsspillan med 27 731 kr och för utlägg med 4 308 kr. Den av M.P. begärda ersättningen överstiger därmed en ersättning enligt schablonen och utgör i överskjutande del en merkostnad. HD gör ingen annan bedömning än hovrätten, att det inte föreligger sådana särskilda skäl som medför att M.P. ska tillerkännas ersättning för nämnda merkostnad.

18.

M.P:s ersättning för tidsspillan och utlägg ska bestämmas med beaktande av det anförda och hovrättens beslut ska således ändras.

HD:S AVGÖRANDE

HD ändrar hovrättens beslut och bestämmer att M.P. ska få ersättning av allmänna medel med 207 041 kr. Av beloppet avser 133 594 kr arbete, 27 731 kr tidsspillan, 4 308 kr utlägg och 41 408 kr mervärdesskatt.