NJA 2022 s. 445

Eftersom en distansförsvarare varit väl insatt i målet och kostnaderna inte blivit avsevärt högre än för en lokalt verksam försvarare, har det funnits särskilda skäl att betala ersättning för merkostnader för tidsspillan och utlägg.

Sundsvalls tingsrätt

Sundsvalls tingsrätt dömde den 17 februari 2021 T.H. för olaga hot, stöld, försök till utpressning, försök till grov utpressning, skadegörelse, ringa narkotikabrott och brott mot vapenlagen till fängelse 1 år. I målet var ytterligare två personer tilltalade. Advokaten O.K., verksam vid en advokatbyrå i Stockholm, var förordnad som offentlig försvarare för T.H. Tingsrätten tillerkände O.K. begärd ersättning.

Efter tingsrättens dom begärde O.K. att bli entledigad från uppdraget som offentlig försvarare. Tingsrätten förordnade i stället advokaten C.L., verksam vid samma byrå som O.K., som offentlig försvarare för T.H.

Hovrätten för Nedre Norrland

T.H. överklagade i Hovrätten för Nedre Norrland. Vid huvudförhandlingen i hovrätten uppkom frågan om återförvisning av målet. Hovrätten beslutade om återförvisning till tingsrätten och prövade samtidigt ersättningen till de tre offentliga försvararna.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Susanne Hård, hovrättsrådet Irja Claesson, tf. hovrättsassessorn Sara Edvardsson, referent, och två nämndemän) anförde i beslut den 22 april 2021 följande, såvitt avsåg försvararersättning.

Vad gäller ersättning till de offentliga försvararna kan konstateras att målet i hovrätten pågått fram till den sista huvudförhand-lingsdagen. Mot bakgrund av målets art och omfattning och den långtgående handläggningen anser hovrätten att samtliga försvarares begärda ersättning för arbete framstår som skäliga.

C.L. har därutöver begärt ersättning för 8 timmars tidsspillan, motsvarande 10 440 kr, och för utlägg avseende tågresor, hotellövernattning och taxiresor motsvarande 4 635 kr. C.L.har inte fått något förhandsbesked om rätt till ersättning för merkostnader på grund av att hon har sin verksamhet långt ifrån domstolsorten. Det finns inga särskilda skäl för att trots det ge henne ersättning för dessa merkostnader. C.L. ska därför få ersättning för tidsspillan och utlägg vid resa till och från förhandlingen i hovrätten motsvarande tiden mellan tingsrättsorten och hovrättsorten (se HD:s avgörande i NJA 2017 s. 652 p. 12). I detta fall ligger tingsrätten och hovrätten i samma ort, Sundsvall, varför ersättning utöver viss kortare inställelsetid till huvudförhandlingen inte ska utgå. Hovrätten bedömer att skälig tid för tidsspillan för inställelse uppgår till sammanlagt en timmes tidsspillan.

SLUTLIGT BESLUT

Hovrätten undanröjer tingsrättens dom, utom såvitt avser ersättning till de offentliga försvararna och målsägandebiträdena samt vad tingsrätten förordnat om sekretess, och återförvisar målet till tingsrätten för fortsatt handläggning.

– – –

C.L. får ersättning av staten med 50 170 kr, varav 38 831 kr avser arbete, 1 305 kr tidsspillan och 10 034 kr mervärdesskatt.

Högsta domstolen

C.L. överklagade och yrkade att HD skulle tillerkänna henne i hovrätten begärd ersättning för åtta timmars tidsspillan med 10 440 kr och för utlägg med 4 635 kr jämte mervärdesskatt på beloppen.

Justitiekanslern godtog att hovrättens beslut, med tillämpning av en schablonregel, ändrades på så sätt att ersättning för tidsspillan och utlägg bestämdes till den nivå som motsvarar vad en försvarare med verksamhet inom tio mil från domstolen har rätt till.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, justitiesekreteraren Lina Zettergren, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut.

SKÄL

Bakgrund

Punkterna 1–7 motsvarar i huvudsak punkterna 1–3 i HD:s skäl.

Frågorna i HD

8.

Ersättning till en offentlig försvarare som har sin verksamhet långt ifrån den ort där domstolen är belägen (distansförsvarare) får endast om det finns särskilda skäl avse de merkostnader för tidsspillan och utlägg som uppkommit på grund av avståndet. Den misstänkte och den föreslagna offentliga försvararen kan begära förhandsbesked i frågan om merkostnader ska ersättas eller inte. (Se 21 kap. 10 § fjärde stycket RB.)

9.

Frågorna HD har att besvara är om det föreligger sådana särskilda skäl för att utge ersättning för merkostnader eller om inte, vilken ersättningsregel som ska tillämpas i det fall en distansförsvarare förordnats efter att tingsrätten meddelat dom men innan handläggningen i hovrätten påbörjats.

Rättsliga utgångspunkter

10.

En offentlig försvarare har rätt till skälig ersättning av allmänna medel för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt (se 21 kap. 10 § RB). Med tidsspillan avses att försvararens tid tas i anspråk i samband med uppdraget, men utan att försvararen kan utföra något produktivt arbete, såsom restid och väntetid. Detta avgörs dock från fall till fall.

11.

För distansförsvarare, det vill säga offentliga försvarare med sin verksamhet mer än 10 mil eller i mindre tätbebyggda områden, 20 mil från domstolen eller utanför domstolens domkrets, ges ersättning för merkostnader för tidsspillan och utlägg endast om det finns särskilda skäl. För-handsbesked kan då begäras av rätten. En distansförsvarare får i förhållande till den misstänkte förbehålla sig och ta emot skälig ersättning för tidsspillan och utlägg som inte omfattas av rätten till ersättning av allmänna medel. (Se 21 kap. 10 § fjärde och femte styckena RB, NJA 2019 s. 271 p. 6 med hänvisning till NJA 2011 s. 291 p. 4.)

12.

Ledning för vad som utgör särskilda skäl för ersättning för merkostnader i 21 kap. 10 § RB kan hämtas i tidigare praxis angående förordnande av distansförsvarare (jfr NJA 2019 s. 271 p. 9–11). En viktig utgångspunkt är att kostnaden för försvaret inte blir avsevärt högre än om en lokalt verksam försvarare utses. Faktorer som att det saknas någon på domstolsorten med särskilda kunskaper på det aktuella området eller att försvararen redan är väl insatt i ärendet kan vara avgörande. (Se prop. 2008/09:232 s. 31 f.)

13.

Domstolen har ett visst utrymme att ta hänsyn till även andra omstän- digheter som har tillräcklig tyngd i det enskilda fallet (se NJA 2019 s. 271 p. 10 med hänvisningar till NJA 2012 s. 262 p. 8 och ”Resan till Jönköping” NJA 2017 s. 652 p. 8).

14.

Sådana omständigheter kan vara exempelvis sakens beskaffenhet eller målets speciella karaktär, men det krävs något alldeles särskilt för att det i sin tur ska medföra en rätt att få merkostnader ersatta av allmänna medel. Enbart det förhållandet att det rör sig om brottslighet av allvarligt slag och att den misstänkte riskerar ett långt fängelsestraff bör i allmänhet inte utgöra ett sådant undantagsfall (se NJA 2019 s. 271 p. 11).

15.

För det fall det saknas särskilda skäl att ersätta merkostnaderna ska en schablon tillämpas. Det är bara merkostnader som föranletts av avståndet som inte ersätts. Försvararen har alltså rätt till ersättning för både tidsspillan och utlägg till en normal nivå, dvs. för sådana kostnader som uppstår även för en lokalt verksam försvarare. Samma schablon ska användas vid beräkningen av ersättningen. (Se 21 kap. 10 § fjärde stycket RB och prop. 2008/09:232 s. 31, NJA 2012 s. 914 p. 5–6, 9–10.)

16.

HD slog fast i ”Resan till Jönköping” NJA 2017 s. 652, p. 11, att i den mån ett biträde eller en försvarare förordnats först i hovrätt är det naturligt att han eller hon i ersättningshänseende behandlas enligt motsvarande förutsättningar som skulle ha gällt om förordnandet hade skett i tingsrätt. Det innebär att en distansförsvarare som förordnats i hovrätten, om det inte finns särskilda skäl, ska ges ersättning i enlighet med den schablonersätt-ningsregel som kommer till uttryck i NJA 2012 s. 914.

17.

I samma avgörande, p. 12, slog HD fast att det förhåller sig annorlunda när det gäller ett distansbiträde eller en distansförsvarare, som har biträtt sin huvudman redan vid tingsrätten. Ersättningsbestämmelserna bör tillämpas så att de inte uppställer onödiga hinder mot att biträdet eller försvararen kvarstår i uppdraget även när angelägenheten behandlas i hovrätten. Det innebär visserligen inte att biträdet eller försvararen utan vidare kan tillerkännas ersättning för samtliga kostnader som inställelsen till hovrätten föranlett. Vid bestämmandet av ersättning bör emellertid beaktas att om det inte hade rört sig om ett distansbiträde eller en distansförsvarare, så skulle full ersättning för utlägg och tidsspillan avseende resan mellan tingsrättsorten och hov-rättsorten ha utgått. HD fann med det sagda att den del av kostnaderna för att resa till hovrättsorten som svarar mot kostnaderna för att resa mellan tingsrättsorten och hovrättsorten därför inte anses utgöra merkostnader i den mening som avses i 27 § rättshjälpslagen och 21 kap. 10 § RB.

18.

I stället ska en distansförsvarare som biträtt sin huvudman redan i tingsrätten få en schablonmässigt bestämd ersättning för utlägg och tidsspillan som motsvarar avståndet mellan tingsrättsorten och hovrättsorten. Ersättningen bör inte överstiga faktiska utlägg eller tidsspillan. Kostnader för övernattning som motsvarar vad en försvarare från tingsrättsorten skulle ha haft bör också ersättas (p. 13, jfr NJA 2012 s. 914).

Bedömningen i detta fall

19.

C.L. är verksam vid en advokatbyrå i Stockholm och tingsrätts- och hovrättsförhandlingarna i brottmålet med huvudmannen har ägt rum i Sundsvall. C.L. är därför att betrakta som distansförsvarare.

20.

C.L.har inte begärt och tingsrätten har inte lämnat något bindande förhandsbesked som ger henne rätt till ersättning för den tidsspillan eller de utlägg som har uppstått genom att hon är distansförsvarare. Hovrätten har därför haft att fullt ut pröva det ersättningsanspråk som framställdes där.

21.

C.L. förordnades visserligen formellt sett vid tingsrätten men efter att den huvudsakliga handläggningen av målet var avslutad och dom hade meddelats. Det arbete och den inställelse som varit föremål för hennes ersättningsyrkande i hovrätten var i sin helhet att hänföra till överklagandet av tingsrättens dom och handläggningen av målet i hovrätten. Att C.L. tidigare substituerat för den ordinarie offentlige försvararen saknar betydelse i det avseendet. Hon är därför att likställa med en försvarare som förordnats i hovrätten (jfr NJA 2017 s. 652 p. 11 och NJA 2012 s. 914).

22.

Vare sig brottsligheten i sig eller målets karaktär eller komplexitet kräver särskilda kunskaper för uppdraget som offentlig försvarare. Det föreligger därför inte särskilda skäl av den anledningen.

23.

Med beaktande av att C.L. under förundersökningen och handläggningen i tingsrätten substituerat för den då ordinarie försvararen vid två tillfällen och vid tidpunkten för hovrättens prövning hade varit förordnad i drygt två månader får hon anses ha varit insatt i målet (se prop. 2008/09:232 s. 31). Det får i viss mån även ha framgått av att hon varit den försvarare som påtalat rättegångsfelet i handläggningen i tingsrätten.

24.

Att C.L. var insatt i målet sedan tidigare har medfört att kostnaderna begränsats på så sätt att något besök med huvudmannen på häktet inte behövde äga rum, en kostnad som annars i vart fall skulle ha motsvarat eller överstigit nu yrkad kostnad för utlägg och som i vart fall en av de lokalt verksamma försvararna begärt ersättning för. Även tid för inläsning och överlämning bör ha reducerats. Att huvudmannen önskat att C.L. förordnas bör också tillmätas betydelse.

25.

För det fall en ny försvarare hade förordnats i stället för C.L. hade det med största sannolikhet genererat större kostnader än de nu begärda. De totala kostnaderna för försvaret kan inte heller förväntas bli avsevärt högre än de redan upplupna kostnaderna tillsammans med kostnaderna för en ny försvarare (jfr NJA 2019 s. 271 p. 14).

26.

Det bör noteras att de kostnader som C.L. begärt för tidsspillan motsvarar vad en lokalt verksam försvarare med tio mils resväg till domstolen skulle tillerkännas. Vad avser kostnaden för utlägg utgör den visserligen en viss merkostnad men kan inte anses avsevärt högre än vad en lokalt verksam försvarare kunnat begära.

27.

Sammantaget innebär det att det finns särskilda skäl för att fullt ut ersätta den kostnad för tidsspillan och utlägg som C.L. begärt i hovrätten.

HD:S AVGÖRANDE

Se HD:s beslut.

Domskäl

HD (justitieråden Anders Eka, Dag Mattsson, referent, Sten Andersson, Eric M. Runesson och Stefan Reimer) meddelade den 3 juni 2022 följande beslut.

SKÄL

Bakgrund

1.

I ett mål om organiserad brottslighet vid Sundsvalls tingsrätt hade en av de tre tilltalade advokaten O.K. som offentlig försvarare. O.K. är verksam vid en advokatbyrå i Stockholm. Den tilltalade dömdes för bl.a. försök till grov utpressning, olaga hot och stöld. Sedan tingsrätten hade meddelat dom begärde O.K. sitt entledigande på grund av tjänstledighet. Tingsrätten förordnade då i stället advokaten C.L. som offentlig försvarare. Hon är verksam vid samma advokatbyrå i Stockholm och hade redan substituerat för honom vid två tillfällen, vid ett polisförhör och en häktningsförhandling.

2.

C.L. överklagade tingsrättens dom på den tilltalades vägnar. Vid huvudförhandlingen i hovrätten uppkom, på initiativ av henne, frågan om återförvisning av målet. Hovrätten beslutade om återförvisning till tingsrätten och prövade samtidigt ersättningen till de tre offentliga försvararna. C.L. begärde för sin del ersättning för drygt 27 timmars arbete. Hon begärde dessutom ersättning för åtta timmars tidsspillan med 10 440 kr och för utlägg med 4 635 kr, vilket avsåg resan mellan Stockholm och Sundsvall och övernattningen i samband med de två huvudförhandlingsdagarna i hovrätten.

3.

Hovrätten har tillerkänt C.L. den begärda ersättningen för arbete samt ersättning för en timmes tidsspillan men har avslagit hennes ersättningsyrkande i övrigt. Enligt hovrätten finns det inte särskilda skäl för att ge C.L., som uppträdde som s.k. distansförsvarare, ytterligare ersättning.

Ersättning till distansförsvarare

4.

Enligt huvudregeln i 21 kap. 10 § första stycket RB har en offentlig försvarare rätt till skälig ersättning av allmänna medel för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt. Ett undantag från denna huvudregel finns i paragrafens fjärde stycke. Enligt den bestämmelsen får ersättning till en offentlig försvarare som har sin verksamhet långt ifrån den ort där domstolen är belägen endast om det finns särskilda skäl avse de merkostnader för tidsspillan och utlägg som har uppkommit på grund av avståndet.

5.

Av förarbetena framgår att ”särskilda skäl” tar sikte på situationer där avståndet visserligen föranleder tidsspillan och utlägg i större omfattning men där omständigheterna i övrigt medför att kostnaderna för försvaret inte blir avsevärt högre än för en försvarare på närmare avstånd. Som exempel anges när det på orten inte finns någon med särskilda kunskaper på området eller när försvararen redan är väl insatt i målet. Vid bedömningen av om kostnaderna blir avsevärt högre ska hänsyn inte bara tas till hur stor merkostnaden blir utan denna ska ställas i relation till den totala försvararkostnaden i målet. (Jfr prop. 2008/09:232 s. 31 f. samt NJA 2012 s. 262 och NJA 2019 s. 271.)

6.

När lagtexten i 21 kap. 10 § fjärde stycket talar om merkostnad för distansförsvaret ska kostnaden ses i relation till vad en lokalt verksam offentlig försvarare skulle vara berättigad till. Ersättningen till distansförsvararen ska då bedömas schabloniserat. I rättspraxis har det därför utvecklats ett par schablonregler som anger vilken ersättning för faktiska kostnader som en distansförsvarare kan få utan att det föreligger särskilda skäl.

7.

En sådan schablonregel innebär att distansförsvararen har rätt till ersättning för faktisk tidsspillan och faktiska utlägg upp till ett belopp motsvarande vad en försvarare bosatt inom tio mil – eller i glesbygd 20 mil – från domstolen hade kunnat få. Denna schablon kan tillämpas såväl vid tingsrätt som i hovrätt (se ”Resan till Örebro” NJA 2012 s. 914 p. 10). Enligt en annan schablonregel, tillämplig enbart i hovrätt, kan en försvarare som biträdde sin huvudman redan vid tingsrätten få högre – men inte lägre – ersättning för tidsspillan och utlägg än vad som följer av den första schablonregeln; försvararen har då rätt till ersättning för faktisk tidsspillan och faktiska utlägg upp till ett belopp som motsvarar vad som hade utgått för resa mellan tingsrättsorten och hovrättsorten (jfr ”Resan till Jönköping” NJA 2017 s. 652 p. 13).

8.

Om en distansförsvarare inte begär högre ersättning för tidsspillan och utlägg än vad som följer av dessa schabloner, ska ersättningen alltså inte anses som en merkostnad på grund av distansförsvaret. Eftersom det inte rör sig om någon merkostnad, blir det då inte heller aktuellt med en prövning av om det finns särskilda skäl att tillerkänna försvaren den begärda ersättningen.

Bedömningen i detta fall

9.

C.L. förordnades visserligen av tingsrätten men detta gjordes först sedan den huvudsakliga handläggningen av målet var avslutad och dom hade meddelats. Det arbete och den inställelse som är föremål för hennes ersättningsyrkande i hovrätten rör helt överklagandet av tingsrättens dom och handläggningen av målet i hovrätten. Det finns i detta fall skäl att likställa henne med en försvarare som har förordnats i hovrätten.

10.

Omständigheterna är därmed sådana att C.L. i vart fall är berättigad till ersättning för tidsspillan och utlägg enligt den schablonregel som kommer till uttryck i ”Resan till Örebro” (men att schablonregeln i ”Resan till Jönköping” inte är tillämplig). Frågan är nu om det föreligger särskilda skäl att tillerkänna henne full ersättning för tidsspillan och utlägg.

11.

När C.L. förordnades som offentlig försvarare var hon väl insatt i målet och vad uppdraget innebar. Vid hovrättens prövning hade hon varit förordnad i drygt två månader. Under förundersökningen och handläggningen i tingsrätten hade hon substituerat för den ordinarie offentlige försvararen vid två tillfällen och etablerat kontakt med den tilltalade. Kostnaderna för försvaret har därför be-gränsats, främst genom att något nytt sammanträffande med den tilltalade inte behövde äga rum på häktet och genom att tiden för överlämning från kollegan på advokatbyrån och inläsning av målet reducerades. Om en annan offentlig försvarare än C.L. hade förordnats vid tidpunkten för tingsrättens beslut, skulle den försvararen ha behövt sätta sig in i målet på ett annat sätt. Med tanke på målets karaktär och omfattning skulle detta ha medfört inte obetydliga kostnader.

12.

Det kan alltså antas att den merkostnad för tidsspillan och utlägg som har uppkommit på grund av att C.L. har sin verksamhet i Stockholm inte är avsevärt högre än vad försvararkostnaden skulle ha blivit om en annan försvarare hade förordnats.

13.

Det finns därför särskilda skäl att ersätta den kostnad för tidsspillan och utlägg som C.L. har begärt i hovrätten.

HD:S AVGÖRANDE

HD ändrar hovrättens beslut och bestämmer att C.L. ska få ersättning av allmänna medel med ytterligare 17 212 kr, varav 9 135 kr avser tidsspillan, 4 635 kr utlägg och 3 442 kr mervärdesskatt.