RÅ 1994:48

Fråga om framställning i film kan vålla barn under 15 år psykisk skada.

Kammarrätten i Stockholm

Enligt 5 § lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram får framställningen i en film eller ett videogram inte godkännas för visning för barn under 7 år, under 11 år eller under 15 år, om den kan vålla barn i den aktuella åldersgruppen psykisk skada.

United International Pictures AB anmälde filmen Schindler's List av Steven Spielberg till Statens Biografbyrå för granskning med önskad åldersgräns från 11 år. Filmen handlar om en tysk affärsman som lyckas rädda tusentalet polska judar undan förintelsen under andra världskriget.

Statens Biografbyrå godkände i beslut den 27 december 1993 filmen för visning från 15 år.

I besvär yrkade bolaget att filmen skulle godkännas för visning med åldersgräns 11 år och anförde bl.a. följande. Filmen Schindler's List är en sann berättelse om en mycket osannolik hjälte. Den är en skakande berättelse som alla från 13 år borde se. Den är en historielektion som bättre än någon annat vaccinerar mot främlingsfientlighet, iden om etisk utrensning och påståendet att förintelsen aldrig har ägt rum. Åldersgränsen 15 år är absolut vilket innebär att Statens Biografbyrå inte har möjlighet att låta yngre personer se filmen i en vuxens sällskap. Den lägre åldersgränsen 11 år ger däremot en vuxen möjlighet att ta med sig barn från 7 år. Man ger alltså föräldrar och andra vuxna möjlighet att använda sitt eget omdöme huruvida en film är lämplig för ett barn mellan 7 och 10 år. När det gäller Schindler's List är det svårt att tänka sig att någon skulle ta med ett barn yngre än 13 år för att se den långa filmen. Dock måste filmen bli tillåten från 11 år för att barn på 13 och 14 år skall kunna se den. För den händelse filmen blir tillåten från 11 år ämnar bolaget som konsumentupplysning i annonser och på affischer skriva att filmen innehåller mycket starka scener som kan verka upprörande för känsliga personer och barn under 13 år.

I omprövningsbeslut den 12 januari 1994 vidhöll Biografbyrån sitt tidigare beslut och anförde bl.a. följande. Schindler's List är en mycket lång och ambitiöst gjord film om en tysk affärsman som under andra världskriget räddade tusentalet judar undan förintelsen i koncentrationsläger genom att utnyttja sina förbindelser med SS och tyska armen och genom dyrbara mutor till inflytelserika personer i dessa kretsar, varigenom han kunde arrangera delvis rent skenbara anställningar av judar i sin fabrik. Filmen är genomgående i svartvitt foto och har i stor utsträckning dokumentär karaktär. På grund av sitt tema innehåller filmen ett stort antal scener med grovt våld, bl.a. närgångna avrättningar, hot om våld, skräck och förnedring av människor. Barn skiljs brutalt från sina föräldrar, människor ligger döda i gropar osv., helt i enlighet med den verklighet som ju rådde i koncentrationslägren. Vi vill inte på något sätt kalla detta för underhållningsvåld. Det är onekligen verklighetsgrundat våld och en del av vår moderna historia. Vi har varken formellt eller sakligt några invändningar mot att filmen bl.a. används för skolvisningar eftersom det också betyder att filmen sätts in i sitt sammanhang. Däremot anser vi att det kan förorsaka barn från 11 år psykisk skada att utan förberedelse, förklaringar och möjlighet till bearbetning, vid offentliga biografföreställningar ta del av denna film med dess myckenhet av ovan nämnda inslag av hot, våld, skräck, förtvivlan och förnedring.

Domskäl

Kammarrätten i Stockholm (1994-02-14, Hallberg, Nyquist, Avellan- Hultman, referent) yttrade bl.a: Filmen Schindler's List innehåller på grund av sitt tema ett stort antal scener med grovt våld, hot, skräck, förtvivlan och förnedring, allt i enlighet med den verklighet som rådde i koncentrationslägren. Liksom Biografbyrån finner kammarrätten att filmen på grund av dess myckenhet av våld kan förorsaka barn från och med 11 år psykisk skada om de utan förberedelse, förklaringar och möjlighet till bearbetning ensamma tar del av filmen vid en offentlig biografföreställning. Därmed kan filmen inte godkännas för visning för barn i åldersgruppen från och med 11 till och med 14 år. - Kammarrätten avslår överklagandet.

Bolaget överklagade och fullföljde sin talan med yrkande att Regeringsrätten skulle ändra kammarrättens dom och bestämma åldersgränsen till 11 år.

Prövningstillstånd meddelades.

Regeringsrätten förordnade den 22 mars 1994 att Socialstyrelsen skulle avge yttrande i frågan om framställningen i filmen kan vålla barn under 15 års ålder psykisk skada.

Socialstyrelsen inhämtade yttranden från överläkaren O.E. barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Lund samt från legitimerade psykologen och psykoterapeuten, fil.lic. I.G. ledamot av Socialstyrelsens vetenskapliga råd.

O.E. anförde i yttrande den 6 maj 1994 följande.

Filmen innehåller ett flertal scener med skrämmande avrättningar: Först avrättningen av den enarmade mannen vid snöskottningen, därefter avrättningar vid stormningen av ghettot varvid en man som försökte hindra en soldat att skjuta en springande pojke skjuts i bröstet. Pojken som är tillbaka och två soldater skjuts på nära håll. Massavrättningar vid upprensningar av ghettot av de som gömts i lägenheterna, av flyende judar i kloakerna. Avrättningen av en kvinnlig ingenjör vilken argumenterade om byggnadsgrundens stabilitet. Nedskjutningen av en man i ledet vid utfrågning om en kycklingstöld. Prickskytte av lägerkommendant på koncentrationslägerfångar. Avrättningen av 25 boende i barack efter ett flyktförsök samt ett utdraget skrämmande avrättningsförsök med nackskott av den judiske rabbinen. Hans liv räddades av att två pistoler inte fungerade vid upprepade skottförsök.

Dessa scener är skrämmande, grymma, uppskakande. Jag delar biografbyråns bedömning att denna film med dessa scener är för skrämmande och provocerande för 11-åringar med följande tillägg: Även i föräldrars sällskap.

I litteraturen bl a i de filmexperiment jag genomfört just med jämförande åldersgrupper där åldersgrupperna bestod av 11-åringar, 13-åringar, 15-åringar och 18-åringar, pojkar och flickor, framkom skillnader mellan 11-års-gruppen och 13-års-gruppen.

Med hänsyn till 13-års-gruppens stabilitet och förmåga att bearbeta och tåla en film av typen "Schindler's List" med grymma avrättningsscener bedömer jag att 13-åringar klarar av att se denna film, med fördel tillsammans med någon vuxen, liksom att 13- och 14-åringar tål att se denna film tillsammans i sin klass med lärare. Givetvis är det nödvändigt att de som är mycket känsliga och reagerar med kraftig oro inför denna typ av scener bör befrias från att se denna film vid klassundervisningar utan i stället inhämta kunskap om rasförföljelser, koncentrationsläger, förintelse av 6 miljoner judar med hjälp av andra informationsvägar.

För att 13- och 14-åringar skall få möjlighet att i en viktig upplysningsverksamhet om rasism, judeförföljelser, etnisk rensning få kunskap och perspektiv med hjälp av filmen "Schindler's List" anser jag att frågeställningen bör gälla om åldersgränsen 15 år skall vara absolut i detta fall i stället för att formellt försöka få filmen godkänd för visning inför även 11-års-grupper.

I.G. anförde i yttrande den 2 maj 1994 följande.

Filmen "Schindler's List" handlar om en tysk affärsman, som lyckas rädda tusentalet polska judar undan förintelsen under andra världskriget. Fokus i filmen skiftar mellan dels skildringen av förödmjukelserna, förföljelserna och utplånandet av de polska judarna och dels den psykologiska skildringen av framför allt den komplicerade dubbelnaturen Schindler - nazimedlem och räddare av judar - men också av den djupt patologiske tyske lägerkommendanten.

Filmen gestaltar på ett mycket realistiskt och filmiskt verkningsfullt sätt det samtidigt systematiska/utstuderade och godtyckliga/oberäkneliga våld som utövades mot de polska judarna först i getton och därefter i arbets- och förintelseläger. Den handlar om oavbruten svår psykisk kränkning, om svåra fysiska umbäranden, om grov fysisk misshandel, om bl.a. ett antal sadistiska avrättningar med närgånget skildrade pannskott i situationer där såväl offer som biopublik är helt oförberedda. Det skildras den bottenlösa förtvivlan som utbryter då familjemedlemmar skiljs åt medan de drivs mot förintelsen och inte minst hjärtskärande scener då barn skiljs från sina föräldrar och där dessa i regel är helt maktlösa och ur stånd att skydda sina barn. Här finns skildringar av järnvägstransporter under omänskliga förhållanden till förintelselägren, människors dödsskräck när de i medvetande om vad som väntar föses in i gaskamrarna, liksom av massgravar med utmärglade kroppar.

Regeringsrätten (1994-06-14, M. Sjöberg, Bouvin, Berglöf, von Bahr, Lindstam) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 5 § lagen om granskning och kontroll av filmer och videogram får framställningen i en film eller ett videogram inte godkännas för visning för barn under 7 år, under 11 år eller under 15 år, om den kan vålla barn i den aktuella åldersgruppen psykisk skada.

Avgörande för bedömningen av om en framställning kan anses vålla psykisk skada är framställningens verkan på barn inom den åldergrupp som är aktuell. Något lagligt utrymme för att vid denna bedömning ta hänsyn till en films informationsvärde eller historiska värde finns inte. Inte heller medger nuvarande lagstiftning någon åldersgräns mellan 11 och 15 år.

I likhet med kammarrätten och med beaktande av Socialstyrelsens yttrande finner Regeringsrätten att framställningen i filmen "Schindler's List" kan vålla barn i åldersgruppen 11 till 15 år psykisk skada. Filmen kan därför inte godkännas för visning från 11 år. Filmbolagets överklagande skall alltså avslås.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet.

Föredraget 1994-06-01, föredragande Lundgren, målnummer 1349-1994