RH 2003:36

Hyresnämndsmål. Endast fastighetsägaren och bostadsrättsföreningen äger överklaga hyresnämndens beslut om antagande av hembud enligt 10 § lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt.

Genom ett köpeavtal den 24 oktober 2002 köpte B.N. fastigheten Malmö Vargen 10 av Godwana Fastigheter Aktiebolag. Köpet villkorades av att Bostadsrättsföreningen Vargen enligt lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt beslutade att inte anta hembudet. Om bostadsrättsföreningen antog hembudet skulle köpet gå åter.

Hyresnämnden i Malmö (2003-04-30, hyresrådet Sven Malmberg) förklarade att bostadsrättsföreningen Vargen i Malmö den 23 april 2003 antagit Godwana Fastigheter Aktiebolags hembud den 8 november 2002 på föreskrivet sätt och inom föreskriven tid.

B.N. överklagade beslutet och yrkade att hovrätten med ändring av hyresnämndens beslut skulle förklara att Bostadsrättsföreningen Vargen i Malmö inte antagit Godwana Fastigheter Aktiebolags hembud på föreskrivet sätt och inom föreskriven tid.

Bostadsrättsföreningen yrkade att B.N:s talan skulle i första hand avvisas och i andra hand ogillas.

Svea hovrätt (2003-08-01, hovrättslagmannen Ulla Erlandsson, referent, hovrättsrådet Per Eklund och tf. hovrättsassessorn Sara Kjellman) avvisade överklagandet och anförde i sina beslutsskäl bl.a. följande.

Rätten att överklaga hyresnämndens beslut varigenom nämnden förklarar att bostadsrättsföreningen har antagit Godwana Fastigheter Aktiebolags hembud på föreskrivet sätt och inom föreskriven tid är att bedöma enligt 22 § förvaltningslagen. Enligt den bestämmelsen får ett beslut överklagas av den som beslutet angår om det har gått honom emot. Frågan i målet är nu om hyresnämndens beslut angår B.N. i den mening som avses i bestämmelsen, dvs. om han har ett sådant intresse i saken som berättigar honom att överklaga.

B.N. är inte part i ärendet och hyresnämndens beslut påverkar inte heller hans rättsliga ställning. I stället är det så att beslutet får verkan för B.N. genom det köpeavtal som han ingått med Godwana Fastigheter Aktiebolag rörande den aktuella fastigheten. Att ett avtalsförhållande i allmänhet, även om det meddelade beslutet medför nackdelar för avtalsparten, inte ger honom rätt att överklaga beslutet är helt klart (se RÅ 1995 ref. 77). Avtalsparten skall ha ett intresse i saken som på något sätt erkänts av rättsordningen. Ett sådant skyddssyfte kan komma till uttryck t.ex. genom bestämmelser om att han skall beredas tillfälle att yttra sig innan beslutet fattas.

Hyresnämndens beslut har gällt antagande av hembud enligt 10 § lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning av bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt. Lagen tillkom för att underlätta övergången från hyresrätt till bostadsrätt genom att ge bostadsrättsföreningar en rätt att före andra köpare förvärva fastigheter för ombildning till bostadsrätt (se prop. 1981/82:169 s. 38 f). Lagen upptar endast fastighetsägaren och bostadsrättsföreningen som parter och ger inget utrymme för att bereda någon annan tillfälle att yttra sig innan beslut fattas. Lagens syfte måste närmast sägas stå i strid med andra köpares intressen. Med hänsyn till det anförda finner hovrätten att hyresnämndens beslut inte påverkar B.N:s intressen på ett sådant sätt att han på grund härav äger rätt att överklaga beslutet. B.N:s överklagande skall därför avvisas.

Målnummer ÖH 4033-03