FFFS 2002:11

Finansinspektionens föreskrifter om skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm.

Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax 08-587 671 71.

Prenumerera även per e-post på www.fi.se.

ISSN 1102-7460

1

FFFS 2002:11

Utkom från trycket

den 25 juli 2002

Finansinspektionens föreskrifter

om skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel

med vissa finansiella instrument;

beslutade den 26 juni 2002.

Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av 1

§

4

förordningen

(1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden och 2 § 3 insider-

förordningen (2000:1101).

1 § Dessa föreskrifter reglerar skyldigheten att elektroniskt lämna uppgifter till

Finansinspektionen om handel med aktier eller optioner med aktier som

underliggande tillgång.

Finansinspektionens rätt att få uppgifterna följer av 6 kap. 1 a § lagen (1991:980)

om handel med finansiella instrument samt 18 § första stycket lagen (2000:1087)

om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument.

2 § Föreskrifterna gäller följande företag:

1. börsmedlemmar enligt 1

kap. 4

§ lagen (1992:543) om börs och

clearingverksamhet,

2. den som driver värdepappersrörelse med stöd av 1 kap. 3 §, 3 c § 1 eller 3 d §

lagen (1991:981) om värdepappersrörelse.

3 § På Finansinspektionens begäran ska företagen elektroniskt lämna uppgifter

om handel med aktier eller optioner med aktier som underliggande tillgång enligt

bilaga.

4 § Finansinspektionen beslutar om undantag från dessa föreskrifter om det finns

särskilda skäl.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2002, då Finansinspektionens före-

skrifter (FFFS 2001:2) om skyldighet för värdepappersinstitut att lämna avräk-

ningsnotor på datamedia ska upphöra att gälla.

CLAES NORGREN

Andreas

Gustavsson

FFFS 2002:11

Bilaga

Elektronisk rapportering till Finansinspektionen av uppgifter

om handel med vissa finansiella instrument.

Företagen ska använda den elektroniska metod som Finansinspektionen (FI)

tillhandahåller via Internet.

Test

Innan uppgifterna överförs första gången ska företaget kontakta Finansinspek-

tionens IT-enhet för att testa hur överföringen ska gå till.

Testet omfattar formatkontroll av den fil som innehåller uppgifterna samt kontroll

av att den har ett korrekt filnamn. Efter godkänt test får företaget en säkerhetsdosa.

Dosan ska användas för generering av engångslösenord vid överföring av produk-

tionsfiler via Internet. För att erhålla säkerhetsdosa måste en blankett, Säkerhets-

dosor för överföring av uppgifter om handel på datamedia, sändas till Finans-

inspektionen. Blanketten finns att hämta på FI:s hemsida www.fi.se.

Överföring

Företaget går in via Finansinspektionens hemsida, www.fi.se, och identifierar sig

med säkerhetsdosan. Efter inloggning överförs filerna. Förbindelsen mellan

företaget och FI är krypterad.

Filbeskrivning

Filnamn

Vid överföring ska filnamnet anges på följande sätt:

FI:s diarienr

Av FI tilldelat

kortnamn

Slag av

Finansiellt

instrument

01- 2949 - 399 VPA

.akt

(aktier)

.opt

(optioner)

Filnamn: 2949vpa.akt

Observera att diarienumrets mittersta siffror kan bestå av 1 – 5 tecken.

Posttyp

Filen ska bestå av tre olika posttyper:

– Posttyp 00 (startpost)

Posttyp 05 (notapost)

Posttyp 10 (slutpost)

2

FFFS 2002:11

Regler/tolkningar

• Filen ska endast innehålla ett slag av finansiellt instrument.

• Filen ska ha en fast postlängd på 350 tecken.

• Samtliga fält ska lagras som text.

• Alfanumeriska fält ska vara vänsterställda och ha blankutfyllnad.

• Numeriska fält ska vara högerställda, ha nollutfyllnad samt endast innehålla

tecknen 0–9.

• För numeriska fält ska inga decimaltecken anges. Fältlängden för numeriska

fält ska tolkas enligt följande: 15(2) = fältet är 15 tecken långt varav de två

sista positionerna är decimaler.

• Datum ska anges i siffror på följande sätt: ÅÅÅÅMMDD.

• Om uppgifterna avser handel via depå som ägs av flera personer eller värde-

papperskonto med samäganderätt, ska uppgifterna lämnas för samtliga depå-

medlemmar- eller ägare. Detta görs genom att uppgifterna dupliceras för varje

depåmedlem/ägare och personuppgifterna därvid byts ut.

Postbeskrivning

Text som i beskrivningen anges med fet stil avser konstanta värden.

POSTBESKRIVNING STARTPOST

Fältnamn Längd

Position Infotyp

Beskrivning Obl.

Posttyp 2

1-2

Alfanum 00

Obl.

System 7

3-9

Alfanum NOTAREG

Obl.

Filtyp 4

10-13

Alfanum TEST om filen innehåller

testmaterial

PROD om filen innehåller

produktionsmaterial

Obl.

Kortnamn

4

14-17

Alfanum Företagets kortnamn hos FI Obl.

Avsändare 30

18-47

Alfanum Avsändande

företag

Obl.

Kontaktperson

40

48-87

Alfanum Namn på avsändarens

kontaktperson

Obl.

Tfn kontaktperson

15

88-102

Alfanum Telefonnummer till avsän-

darens kontaktperson

Obl.

E-post kontaktperson

60

103-162 Alfanum E-postadress till avsän-

darens kontaktperson

Obl.

Diarienummer

12

163-174 Alfanum FI:s diarienr i begäran om

uppgifter om handel

Obl.

Slag av finansiellt

instrument

3 175-177

Alfanum AKT för aktier

OPT för optioner

Obl.

Filler 173

178-350

Blankt

3

FFFS 2002:11

Bilaga

POSTBESKRIVNING NOTAPOST

Fältnamn Längd Position Infotyp

Beskrivning Obl.

Posttyp 2

1-2

Alfanum 05

Obl.

Personnummer/org.nr 10

3-12

Alfanum Person-

eller

organisations-

nr. för fysisk eller juridisk

person som uppgifterna

avser (ex. 5560010001).

Bindestreck ska inte anges.

Om person- eller organisa-

tionsnr. saknas ska annat

id.nummer anges.

Obl.

Namn

40

13-52

Alfanum Namn på fysisk eller juri-

disk person som uppgif-

terna avser. Namn ska

anges enligt följande:

Efternamn, Förnamn.

Kommatecken ska anges.

Obl.

Gatuadress

30

53-82

Alfanum Se not 1.

Obl.

Boxadress 30

83-112

Alfanum Se

not

1.

Obl.

Postnummer 5

113-117

Alfanum Se

not

2

Obl.

Postadress 30

118-147

Alfanum Se

not

2

Obl.

Land 2

148-149

Alfanum Standardiserade

landkoder

ISO 3166 ska användas

Obl.

Transaktionsslag 6 150-155

Alfanum Se

not

3.

Obl.

Datum

8

156-163 Datum

Avslutsdag ex. 20010724

Obl.

Kortnamn för

finansiellt instrument

20 164-183

Alfanum Standardiserat

kortnamn

om

sådant finns, annars fritext

Obl.

ISIN-kod 12

184-195

Alfanum ISIN-kod

Obl

Antal

15(2)

196-210 Num

Antalet finansiella instru-

ment eller nominellt belopp

som omsatts. För optioner

anges antalet kontrakt. De

två sista siffrorna är deci-

maler. Decimaltecken ska

inte anges.

Obl

Kurs

15(4)

211-225 Num

Kurs till vilken avslut skett.

För optioner ska kursen per

option anges. De fyra sista

siffrorna är decimaler,

övrigt trunkeras.

Decimaltecken ska inte

anges.

Obl

Valutakod

3

226-228 Alfanum Valuta som kursen angetts

i.

Obl

Köpeskilling 15(2)

229-243

Num

Köpeskilling

exklusive

courtage och andra avgifter.

De två sista siffrorna är

decimaler. Decimaltecken

ska inte anges.

Obl

Likviddag 8

244-251

Datum

Likviddag

Obl

F/K 1

252-252

Alfanum F=För egen räkning

K=Kommission

Obl

Transaktionens id.

20

253-272 Alfanum Transaktionens identifiering

hos företaget t.ex. notanr.

Obl

Kundid

10

273-282 Alfanum För optioner ska OM:s

kund-id anges om sådant

finns, annars anges kundnr.

Obl

Depånummer

12

283-294 Alfanum Kundens depånummer om

sådant finns.

Obl

Filler 56

295-350

Blankt

4

FFFS 2002:11

POSTBESKRIVNING SLUTPOST

Fältnamn Längd

Position Infotyp

Beskrivning Obl.

Posttyp 2

1-2

Alfanum 10

Obl.

Antal poster

6

3-8

Num

Antalet poster i filen inkl.

start- och slutposter

Obl.

Filler 342

9-350

Blankt

Noter till postbeskrivning

Not 1

Gatuadress, boxadress och c/o-adress kan, där annat inte är möjligt, anges i ett av

de angivna fälten. Postnummer och postadress för svenska adresser skall dock

alltid anges i avsedda fält.

Not 2

För adresser utanför Sverige behövs inte postnummer och postadress anges.

Not 3

Beroende på om filen avser aktier eller optioner ska olika värden anges i fältet för

transaktionsslag.

Aktier

SALJ

= Sälj

KOP =

Köp

LKOP =

Lösen köp (aktier förvärvade i samband m. utnyttjad köpoption)

LSALJ =

Lösen sälj (aktier avyttrade i samband med utnyttjad säljoption)

Optioner

KSTART = Köpstart

KSTOPP = Köpstopp

SSTART = Säljstart

SSTOPP = Säljstopp

5