FFFS 2013:9

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

INNEHÅLL

FFFS 2013:9

1 kap. Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1

Definitioner 5

FÖRSTA AVDELNINGEN

Tillstånd för verksamhet

2 kap. Ansökan om tillstånd för verksamhet

8

Tillämpningsområde 8

Ansökans utformning

8

Verksamhetsplanens innehåll

9

Ansökan om att inrätta filial

14

3 kap. Anmälningspliktiga förfaranden och underrättelser

14

Uppdragsavtal 14

Filialverksamhet och gränsöverskridande verksamhet inom EES

15

4 kap. Språklig utformning av handlingar vid ansökan om tillstånd till

gränsöverskridande fusion

15

5 kap. Kapitalkrav för fondbolag

15

Tillämpningsområde 15

Startkapital 15

Egna medel

16

Fasta omkostnader

16

ANDRA AVDELNINGEN

16

Sund verksamhet m.m.

16

6 kap. Ägar- och ledningsprövning

16

Tillämpningsområde 16

Undantag 16

Skriftlig information till Finansinspektionen

16

Ägarprövning 16

Ledningsprövning 17

7 kap. Organisatoriska krav

18

Allmänna organisatoriska krav

18

Interna regler och rutiner för värdepappersfonders redovisning

19

Värdering av tillgångar och skulder i en värdepappersfond

19

Beräkning av fondandelsvärdet

19

Styrelsens och den verkställande direktörens ansvar

20

Regelefterlevnad (compliance)

20

Funktion för regelefterlevnad

21

Funktion för riskhantering

21

Funktion för internrevision

22

FFFS 2013:9

Elektroniska system

22

Dokumentation av portföljtransaktioner

23

Dokumentation av order om teckning och inlösen av fondandelar

23

Bevarande av uppgifter

24

8 kap. System för riskhantering

24

Tillämpningsområde 24

Interna regler för riskhantering

24

Processer för riskhantering

25

Uppföljning och kontroll av bolagets system för riskhantering

26

9 kap. Värdering av OTC-derivat

26

Tillämpningsområde 26

Rutiner och metoder för värdering av OTC-derivat

26

10 kap. Rapportering av händelser av väsentlig betydelse

27

Rapportering till Finansinspektionen

27

Interna regler för hantering och rapportering

27

Anmälan till polismyndighet eller åklagare

27

11 kap. Hantering av etiska frågor

27

Allmänt 27

De interna reglernas omfattning

28

De interna reglernas innehåll

28

Uppföljning, kontroll och rapportering

28

Intern information och utbildning

28

12 kap. Klagomålshantering

28

13 kap. Egna affärer

29

Tillämpningsområde 29

Tillämpliga bestämmelser

29

14 kap. Uppdragsavtal (outsourcing)

30

Inledande bestämmelser

30

Villkor för uppdragsavtal

30

15 kap. Intressekonflikter

31

Tillämpningsområde 31

Interna regler för att hantera intressekonflikter

32

Kriterier för identifiering av intressekonflikter

32

Hantering av intressekonflikter

33

Dokumentation av verksamhet som ger upphov till intressekonflikter

33

Strategier för att använda rösträtter

34

16 kap. Uppföranderegler

34

Handla i fondandelsägares intressen

34

Krav på vederbörlig aktsamhet

34

17 kap. Bekräftelse av order om teckning och inlösen av fondandelar 35

Tidpunkt och metod för bekräftelse

35

Bekräftelsens innehåll

35

Order som utförs regelbundet

36

Information på begäran

36

FFFS

2013:9

18 kap. Bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner 36

Tillämpningsområde 36

Interna regler om bästa möjliga resultat

37

19 kap. Bästa möjliga resultat vid placering av order

37

Tillämpningsområde 37

Kriterier för bästa möjliga resultat

37

Interna regler om bästa möjliga resultat

37

20 kap. Hantering av portföljtransaktioner och order

38

Tillämpningsområde 38

Allmänna principer

38

Sammanläggning och fördelning av portföljtransaktioner och order

38

Fördelning av order för egen räkning

39

21 kap. Incitament

39

22 kap. Särskilt om portföljförvaltning avseende finansiella instrument

39

TREDJE AVDELNINGEN

40

Värdepappersfonder 40

23 kap. Fondbestämmelsernas innehåll

40

Allmänt 40

Värdepappersfondens rättsliga ställning

40

Förteckning över andelsklasser

40

Fondförvaltare 40

Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

40

Värdepappersfondens karaktär

41

Värdepappersfondens placeringsinriktning

41

Särskild placeringsinriktning

41

Värdering 42

Försäljning och inlösen av fondandelar

42

Avgifter och ersättningar

43

Utdelning 43

Värdepappersfondens räkenskapsår

43

Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna

43

Pantsättning och överlåtelse

44

Annan nödvändig och skälig information

44

24 kap. Tillåtna tillgångar

44

Överlåtbara värdepapper

44

Penningmarknadsinstrument 45

Derivatinstrument 48

Finansiella index

49

Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som innefattar

derivat 50

Tekniker och instrument för att effektivisera förvaltningen

50

Värdepappersfonder som efterbildar index

51

25 kap. Handel med derivatinstrument samt användning av andra

tekniker och instrument

51

Allmänt 51

FFFS 2013:9

Beräkning av sammanlagda exponeringar

52

Åtagandemetoden 52

Value at Risk och andra avancerade riskbedömningsmetoder

53

Derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen

53

Derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen

54

Exponering mot en enskild emittent

54

Täckningsregler vid handel med derivatinstrument

54

Motpartsrisker vid handel med OTC-derivat

55

Tekniker och instrument

55

26 kap. Matar- och mottagarfonder

56

Förvaringsinstitutets underrättelseskyldighet

56

Mottagarfondens upplösning, fusion eller delning

56

Mottagarfondföretag 56

FJÄRDE AVDELNINGEN

57

Information om värdepappersfonder

57

27 kap. Information till fondandelsägare vid fusioner

57

Tillämpningsområde 57

Inledande bestämmelser

57

Information om konsekvenser av en fusion

57

Skattemässiga konsekvenser

58

Information om särskilda rättigheter i samband med fusioner

58

Information om förfarande och planerad tidpunkt för en fusion

59

28 kap. Metod för tillhandahållande av viss fondinformation

59

Information om fusioner

59

Underrättelse om ändringar i fondbestämmelser

60

29 kap. Informationsbroschyr

60

Allmänt 60

Fondbolaget 60

Särskilt om förvaltningsbolag

60

Uppdragsavtal 60

Förvaringsinstitutet 61

Fonden 61

Fondens riskprofil

61

Ändringar i fondbestämmelser

62

Matarfonder 62

Handel med fondandelar på sekundärmarknaden

63

Avgifter 63

Utfärdande av fondandelar innan betalning tillförts fonden

64

Historisk avkastning

64

Skatteregler 64

Marknadsföring av fondandelar i ett annat EES-land

64

Skadestånd 64

Publiceringsdag 64

30 kap. Tillhandahållande av faktablad och informationsbroschyr

64

31 kap. Årsberättelse och halvårsredogörelse för värdepappersfonder65

Tillämpningsområde 65

Allmänna bestämmelser om årsberättelse och halvårsredogörelse

65

Årsberättelse 65

FFFS

2013:9

Allmänna bestämmelser om balansräkning och resultaträkning

67

Balansräkningens poster

67

Resultaträkningens poster

68

Värderingsregler 69

Innehav och positioner i finansiella instrument

69

Tilläggsupplysningar 70

Förvaltningsberättelse 73

Halvårsredogörelse 75

32 kap. Information som fondföretag lämnar i Sverige

75

Tillämpningsområde 75

Information i samband med fusion

75

Information vid omvandling till matarfondföretag

75

Information vid byte av mottagarfond eller mottagarfondföretag

75

Faktabladets språkliga utformning

76

Övriga språkkrav

76

FEMTE AVDELNINGEN

76

Information och rapportering till Finansinspektionen

76

33 kap. Informations- och rapporteringskrav

76

Information om verksamheten

76

Riskhantering 76

Kvartalsrapportering för fondbolag

76

Kvartalsrapportering för värdepappersfonder

77

Innehavsrapportering för värdepappersfonder

78

Derivatrapportering för värdepappersfonder

78

Derivatrapportering för fondbolag

78

Undantag 79

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

79

Bilaga 1 – Ansökan ägarprövning – fysisk person

80

Bilaga 2 – Ansökan ägarprövning – juridisk person

90

Bilaga 3 – Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarföretag till

ett fondbolag

100

Bilaga 4 – Ansökan/anmälan ledningsprövning

105

Bilaga 5 – Etablering av filial eller erbjudande av tjänster genom

gränsöverskridande verksamhet i annat land – fondverksamhet

111

Bilaga 6 – Etablering av filial eller erbjudande av tjänster genom

gränsöverskridande verksamhet i annat land – diskretionär

portföljförvaltning 113

Bilaga 7 – Rapportering av händelser av väsentlig betydelse

115

Bilaga 8 – Uppställningsform för balansräkning

116

Bilaga 9 – Uppställningsform för resultaträkning

117

FFFS 2013:9

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens föreskrifter

om värdepappersfonder;

beslutade den 25 juni 2013.

Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av förordningen (2013:588) om

värdepappersfonder och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

1 kap. Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller för fondbolag. För förvaltningsbolags och fond-

företags verksamhet i Sverige gäller bestämmelser som anges särskilt i dessa före-

skrifter. Förvaringsinstitut ska i förekommande fall följa 26 kap. 1 §.

2 § För ett förvaltningsbolag som har fått tillstånd att förvalta en värdepappersfond

enligt 1 kap. 6 b § lagen (2004:46) om värdepappersfonder gäller, om verksam-

heten drivs från en filial i Sverige enligt 1 kap. 6 § första stycket 1 lagen om

värdepappersfonder, de bestämmelser som anges nedan i tillämpliga delar i den

verksamhet som rör fonden:

– 1 kap. Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde, 9 §,

– 3 kap. Anmälningspliktiga förfaranden och underrättelser, 2–5 §§,

– 4 kap. Språklig utformning av handlingar vid ansökan om tillstånd till gränsöver-

skridande fusion,

– 7 kap. Organisatoriska krav, 1 § första stycket 4, 7 och 9 samt andra stycket,

– 14 kap. Uppdragsavtal (outsourcing), 2 § andra stycket 5,

– 16 kap. Uppföranderegler,

– 17 kap. Bekräftelse av order om teckning och inlösen av fondandelar,

– 18 kap. Bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner,

– 19 kap. Bästa möjliga resultat vid placering av order,

– 20 kap. Hantering av portföljtransaktioner och order,

– 21 kap. Incitament,

– 23 kap. Fondbestämmelsernas innehåll,

FFFS 2013:9

Utkom från trycket

den 5 juli 2013

FFFS 2013:9

2

– 24 kap. Tillåtna tillgångar,

– 25 kap. Handel med derivatinstrument samt användning av andra tekniker och

instrument, 1–22 §§,

– 26 kap. Matar- och mottagarfonder, 2–5 §§,

– 27 kap. Information till fondandelsägare vid fusioner,

– 28 kap. Metod för tillhandahållande av viss fondinformation,

– 29 kap. Informationsbroschyr,

30 kap. Tillhandahållande av faktablad och informationsbroschyr, 1 och 2 §§,

– 31 kap. Årsberättelse och halvårsredogörelse för värdepappersfonder, och

– 33 kap. Information och rapportering till Finansinspektionen, 7–12 och 14 §§.

För annan verksamhet än den som avses i första stycket och som drivs på det sätt

som anges i 1 kap. 6 § första stycket 1 lagen om värdepappersfonder, ska följande

bestämmelser gälla i tillämpliga delar:

– 1 kap. Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde, 9 §,

– 7 kap. Organisatoriska krav, 1 § första stycket 4, 7 och 9 samt andra stycket,

– 14 kap. Uppdragsavtal (outsourcing), 2 § andra stycket 5,

– 16 kap. Uppföranderegler,

– 17 kap. Bekräftelse av order om teckning och inlösen av fondandelar,

– 18 kap. Bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner,

– 19 kap. Bästa möjliga resultat vid placering av order,

– 20 kap. Hantering av portföljtransaktioner och order, och

– 21 kap. Incitament.

3 § För ett förvaltningsbolag som fått tillstånd att förvalta en värdepappersfond

enligt 1 kap. 6 b § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, gäller följande bestäm-

melser i tillämpliga delar i den verksamhet som rör fonden, om verksamheten drivs

från förvaltningsbolagets hemland enligt 1 kap. 6 § första stycket 2 lagen om

värdepappersfonder:

– 1 kap. Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde, 9 §,

– 3 kap. Anmälningspliktiga förfaranden och underrättelser, 2–5 §§,

– 4 kap. Språklig utformning av handlingar vid ansökan om tillstånd till gräns-

överskridande fusion,

– 23 kap. Fondbestämmelsernas innehåll,

FFFS

2013:9

3

– 24

kap. Tillåtna tillgångar,

– 25

kap. Handel med derivatinstrument samt användning av andra tekniker och

instrument, 1–22 §§,

– 26

kap. Matar- och mottagarfonder, 2–5 §§,

– 27

kap. Information till fondandelsägare vid fusioner,

– 28

kap. Metod för tillhandahållande av viss fondinformation,

– 29

kap. Informationsbroschyr,

30 kap. Tillhandahållande av faktablad och informationsbroschyr, 1 och 2 §§,

– 31

kap. Årsberättelse och halvårsredogörelse, och

– 33

kap. Information och rapportering till Finansinspektionen, 7–12 och 14 §§.

4 § När bestämmelser enligt 2 och 3 §§ gäller för ett förvaltningsbolag, ska vad

som anges om ett fondbolag i stället gälla förvaltningsbolaget.

5 § För sådan verksamhet som ett fondbolag driver enligt 2 kap. 12 § andra stycket

lagen (2004:46) om värdepappersfonder, gäller samtliga bestämmelser i dessa

föreskrifter i tillämpliga delar, utom följande:

– 3 kap. Anmälningspliktiga förfaranden och underrättelser, 2–5 §§,

– 4 kap. Språklig utformning av handlingar vid ansökan om tillstånd till gränsöver-

skridande fusion,

– 7

kap. Organisatoriska krav, 1 § första stycket 4, 7 och 9 samt andra stycket,

– 14

kap. Uppdragsavtal (outsourcing), 2 § andra stycket 5,

– 16

kap. Uppföranderegler,

– 17

kap. Bekräftelse av order om teckning och inlösen av fondandelar,

– 18

kap. Bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner,

– 19

kap. Bästa möjliga resultat vid placering av order,

– 20

kap. Hantering av portföljtransaktioner och order,

– 21

kap. Incitament,

– 23

kap. Fondbestämmelsernas innehåll,

– 24

kap. Tillåtna tillgångar,

– 25

kap. Handel med derivatinstrument samt användning av andra tekniker och

instrument, 1–22 §§,

– 26

kap. Matar- och mottagarfonder, 2–5 §§,

FFFS 2013:9

4

– 27

kap. Information till fondandelsägare vid fusioner,

– 28

kap. Metod för tillhandahållande av viss fondinformation,

– 29

kap. Informationsbroschyr,

30 kap. Tillhandahållande av faktablad och informationsbroschyr, 1 och 2 §§,

– 31

kap. Årsberättelse och halvårsredogörelse, och

– 33

kap. Information och rapportering till Finansinspektionen, 7–12 och 14 §§.

För annan verksamhet än den som avses i första stycket och som drivs från en filial

enligt 2 kap. 12 § första stycket lagen om värdepappersfonder, gäller samtliga

bestämmelser i dessa föreskrifter i tillämpliga delar, utom följande:

– 7

kap. Organisatoriska krav, 1 § första stycket 4, 7 och 9 samt andra stycket,

– 14

kap. Uppdragsavtal (outsourcing), 2 § andra stycket 5,

– 16 kap. Uppföranderegler,

– 17 kap. Bekräftelse av order om teckning och inlösen av fondandelar,

– 18 kap. Bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner,

– 19 kap. Bästa möjliga resultat vid placering av order,

– 20 kap. Hantering av portföljtransaktioner och order, och

– 21 kap. Incitament.

6 § För sådan verksamhet som ett fondbolag driver enligt 2 kap. 15 § andra stycket

lagen (2004:46) om värdepappersfonder, gäller samtliga bestämmelser i dessa

föreskrifter i tillämpliga delar, utom följande:

– 3 kap. Anmälningspliktiga förfaranden och underrättelser, 2–5 §§,

– 4 kap. Språklig utformning av handlingar vid ansökan om tillstånd till gräns-

överskridande fusion,

– 23

kap. Fondbestämmelsernas innehåll,

– 24

kap. Tillåtna tillgångar,

– 25

kap. Handel med derivatinstrument samt användning av andra tekniker och

instrument, 1–22 §§,

– 26

kap. Matar- och mottagarfonder, 2–5 §§,

– 27

kap. Information till fondandelsägare vid fusioner,

– 28

kap. Metod för tillhandahållande av viss fondinformation,

FFFS

2013:9

5

– 29

kap. Informationsbroschyr,

30 kap. Tillhandahållande av faktablad och informationsbroschyr, 1 och 2 §§,

– 31

kap. Årsberättelse och halvårsredogörelse, och

– 33

kap. Information och rapportering till Finansinspektionen, 7–12 och 14 §§.

7 § När 5 § första stycket eller 6 § gäller för ett fondbolag i sin förvaltning av ett

fondföretag som i sitt hemland har ett sådant tillstånd som avses i artikel 5 i

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om

samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva

investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), ska vad som anges om en

värdepappersfond i tillämpliga bestämmelser i stället gälla för fondföretaget. Vad

som anges om fondbestämmelser ska också gälla för vad som i fondföretagets

hemland motsvarar fondbestämmelser, t.ex. en bolagsordning.

8 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser om

– tillstånd för verksamhet (första avdelningen),

– sund verksamhet m.m. (andra avdelningen),

– värdepappersfonder (tredje avdelningen),

– information om värdepappersfonder (fjärde avdelningen), och

– information och rapportering till Finansinspektionen (femte avdelningen).

Definitioner

9 § Termer och uttryck som används i föreskrifterna har samma betydelse och

tillämpningsområde som i lagen (2004:46) om värdepappersfonder, om inte något

annat anges.

Därutöver har nedanstående termer och uttryck följande betydelse:

1. Absolut Value at Risk: Value at Risk uttryckt som en högsta procentuell andel av

en värdepappersfonds värde.

2. Alternativ investeringsfond: detsamma som i 1 kap. 2 § lagen (2013:561) om

förvaltare av alternativa investeringsfonder.

3. AIF-förvaltare: detsamma som i 1 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av

alternativa investeringsfonder.

4. Allmän placeringsinriktning: detsamma som mål och placeringsinriktning enligt

artikel 7 i kommissionens förordning (EU) nr 583/2010 av den 1 juli 2010 om

genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG rörande

basfakta för investerare och villkor som ska uppfyllas när faktablad med basfakta

för investerare eller prospekt tillhandahålls på annat varaktigt medium än papper

eller på en webbplats.

FFFS 2013:9

6

5. Egen affär: handel med ett finansiellt instrument som utförs av en relevant

person eller för en relevant persons räkning, om åtminstone en av följande punkter

är uppfyllda.

a) Den relevanta personen handlar utanför ramarna för den verksamhet som han

eller hon utför i egenskap av relevant person.

b) Handeln utförs för någon av följande personers räkning:

– den relevanta personen själv,

– någon annan person med vilken den relevanta personen har ett närstående-

förhållande, eller med vilken denne har nära förbindelser,

– en person med vilken den relevanta personens förbindelser är sådana att han eller

hon har direkt eller indirekt väsentligt intresse av handelns resultat, annat än en

avgift eller kommission för handelns utförande.

6. Fondandelsägare: en fysisk eller juridisk person eller en värdepappersfond, en

alternativ investeringsfond, ett fondföretag eller motsvarande, som innehar en eller

flera andelar i en värdepappersfond eller i ett fondföretag.

7. Handelsplats: en reglerad marknad, en handelsplattform enligt 1 kap. 5 § 12

lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, en systematisk internhandlare enligt

1 kap. 5 § 24 lagen om värdepappersmarknaden, en marknadsgarant inom EES

eller en annan person som tillhandahåller likviditet inom EES eller en enhet som

motsvarar någon av de föregående utanför EES.

8. Interna regler: policy- och styrdokument, riktlinjer, instruktioner eller andra

skriftliga dokument som fastställs av styrelsen eller den verkställande direktören

och genom vilka verksamheten styrs.

9. Investerare: varje fondandelsägare eller presumtiv fondandelsägare.

10. Kund: en fysisk eller juridisk person, eller en värdepappersfond, en alternativ

investeringsfond, ett fondföretag eller motsvarande, som tillhandahålls fondverk-

samhet, diskretionär portföljförvaltning eller sådana tjänster enligt 7 kap. 1 § första

stycket lagen om värdepappersfonder som utförs av ett fondbolag.

11. Likviditetsrisk: risken för att en position i en värdepappersfond inte kan säljas,

lösas in eller avslutas till en begränsad kostnad inom en rimlig tid och att 4 kap.

13 § första stycket första meningen lagen om värdepappersfonder därför inte kan

följas vid varje tidpunkt för fonden.

12. Marknadsrisk: risken för en förlust i en värdepappersfond på grund av föränd-

ringar i marknadsvärdet på positioner i fonden till följd av ändrade marknads-

variabler, t.ex. räntor, växelkurser, aktie- och råvarupriser eller en emittents kredit-

värdighet.

13. Motpartsrisk: risken för en förlust i en värdepappersfond till följd av att

motparten i en transaktion inte uppfyller sina förpliktelser före avvecklingen av

transaktionen.

14. Operativ risk: risken för förlust i en värdepappersfond på grund av dels

bristande interna rutiner när det gäller personal och system i fondbolaget eller yttre

faktorer, dels rättsliga och dokumentationsrelaterade risker, dels risker till följd av

handels-, avvecklings- och värderingsrutiner.

FFFS

2013:9

7

15. OTC-derivat: sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 § andra stycket

lagen om värdepappersfonder.

16. Person med vilken en relevant person har ett närståendeförhållande:

a) den relevanta personens make eller sambo,

b) omyndiga barn som står under den relevanta personens vårdnad, och

c) andra närstående till den relevanta personen som har gemensamt hushåll med

denna person sedan minst ett år vid tidpunkten för den berörda transaktionen.

17. Placeringsstrategier: grunddragen för den strategiska tillgångsallokeringen och

de placeringstekniker som krävs för att den allmänna placeringsinriktningen för

varje värdepappersfond ska genomföras korrekt och effektivt.

18. Portföljtransaktion: en transaktion för en värdepappersfonds räkning som ett

fondbolag genomför i sin fondverksamhet.

19. Relativ Value at Risk: en värdepappersfonds Value at Risk dividerat med Value

at Risk för fondens referensportfölj.

20. Relevant person: när det gäller fondbolag:

a) en styrelseledamot, verkställande direktör, en delägare eller en chef i bolaget,

b) en av bolagets anställda samt varje annan fysisk person som dels utför tjänster åt

bolaget, dels står under dess kontroll och deltar i att för bolagets räkning driva

fondverksamhet, och

c) en fysisk person som, inom ramen för ett uppdragsavtal, deltar direkt i att för

bolagets räkning utföra delar av fondverksamheten.

21. Riskbegränsningssystem:

ett dokumenterat system av lämpliga interna

placeringsbegränsningar för en värdepappersfond som är utformat för att hantera

samtliga risker av väsentlig betydelse för fonden och för att säkerställa att

förvaltningen av fonden sker i enlighet med lag och andra författningar samt

fondbestämmelserna för fonden.

22. Samlingsindikator för risk och avkastning: detsamma som samlingsindikator

enligt artikel 8 i kommissionens förordning (EU) nr 583/2010.

23. Value at Risk: ett mått för den högsta förväntade förlusten vid ett givet

konfidensintervall under en viss period under normala marknadsförhållanden.

24. Varaktigt medium: ett medel som gör det möjligt för en investerare att bevara

information, som riktas till denne personligen, på ett sätt som gör informationen

tillgänglig i framtiden under en tid som är lämplig med hänsyn till vad som är

avsikten med informationen och som tillåter oförändrad återgivning av den

bevarade informationen.

FFFS 2013:9

8

FÖRSTA AVDELNINGEN

Tillstånd för verksamhet

2 kap. Ansökan om tillstånd för verksamhet

Tillämpningsområde

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller för ett fondbolag när det ansöker om

tillstånd att

1. driva fondverksamhet, eller

2. utföra diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument enligt

1 kap. 4 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Bestämmelserna avser också i tillämpliga delar förfarandet vid ett fondbolags

ansökan om tillstånd att inrätta filial i ett land utanför EES.

Ansökans utformning

2 § Ett fondbolag ska i sin ansökan ange vilket eller vilka tillstånd som det

ansöker om. Ansökan ska undertecknas av en behörig företrädare för bolaget.

3 § Ett fondbolag ska bifoga följande till sin ansökan:

1. Styrelseprotokollet som visar att styrelsen har godkänt ansökan.

2. Ett registreringsbevis för bolaget från Bolagsverket, eller motsvarande handling,

som inte är äldre än två månader och som visar att det uppfyller kravet på

startkapital enligt 2 kap. 4 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

3. En kopia av bolagsordningen, där det framgår vilken verksamhet som kommer

att drivas.

4. Protokollet från den bolagsstämma vid vilken bolagsordningen har fastställts.

5. En verksamhetsplan, upprättad i enlighet med 5–33 §§.

6. Ett exemplar av fondbestämmelserna för den eller de värdepappersfonder som

ska förvaltas.

7. Ett faktablad.

8. En informationsbroschyr.

9. Ett styrelseprotokoll eller skriftliga uppgifter som anger vid vilket styrelsemöte

fondbestämmelserna fastställts.

4 § Ett fondbolag ska i ansökan ange om det ska förvalta en matarfond och ska

bifoga de handlingar som avses i 5 a kap. 5 § andra stycket lagen (2004:46) om

värdepappersfonder.

FFFS

2013:9

9

Verksamhetsplanens innehåll

Fondbolagets verksamhet

5 § Verksamhetsplanen ska innehålla en utförlig beskrivning av fondbolagets

verksamhet, och det ska anges om bolaget

1. driver fondverksamhet,

2. utför diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument, och

3. tar emot uppdrag att utföra ett visst arbete eller vissa funktioner för fondbolag,

AIF-förvaltare, förvaltningsbolag eller fondföretag.

Innehållet i verksamhetsplanen ska anpassas till den typ av verksamhet som

bolaget driver. Verksamhetsplanen ska även anpassas till eventuell verksamhet från

en filial och sådan förvaltning av ett fondföretag som avses i 2 kap. 12 § andra

stycket och 15 § andra stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Ägarförteckning

6 § I verksamhetsplanen ska det finnas en ägarförteckning som anger ett fond-

bolags ägarförhållanden. Förteckningen ska innehålla uppgift om bolagets direkta

och indirekta ägare.

Till ansökan ska bolaget även bifoga de uppgifter för ägarprövning som framgår av

6 kap.

Koncernbeskrivning m.m.

7 § Om ett fondbolag ingår i en koncern eller finansiell företagsgrupp enligt 9 kap.

lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar, ska verksamhets-

planen innehålla en schematisk översikt över koncernens eller företagsgruppens

struktur, uppgifter om de enskilda företag som ingår i denna samt deras ägarandel i

bolaget som ansöker om tillstånd. Uppgifter ska lämnas om samtliga led som ingår

i ägarkedjan.

Det ska även anges i verksamhetsplanen om bolaget ingår i ett finansiellt konglo-

merat enligt lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

Det ska också finnas uppgifter om bolaget har nära förbindelser med någon juridisk

eller fysisk person på det sätt som framgår av 1 kap. 2 § lagen (2004:46) om

värdepappersfonder.

Ledningsförteckning

8 § Ett fondbolag ska i verksamhetsplanen ange vilka ledamöter och eventuella

suppleanter som ingår i styrelsen samt vem som är styrelsens ordförande. Bolaget

ska vidare lämna uppgifter om vem som är verkställande direktör, dennes ställföre-

trädare samt vilka som har ett särskilt funktionsansvar. Med särskilt funktions-

ansvar avses t.ex. de personer som är ansvariga för funktionerna för

FFFS 2013:9

10

regelefterlevnad och riskhantering samt den person som ansvarar för förvaltningen

av fonden.

För samtliga personer som anges i ledningsförteckningen ska det finnas uppgifter

om utbildning samt tidigare och aktuell erfarenhet av finansiell verksamhet. Det

ska även anges om dessa personer eventuellt har uppdrag eller ägarintressen i andra

företag inom den finansiella sektorn eller i aktiemarknadsbolag.

Till ansökan ska fondbolaget även bifoga de uppgifter för ledningsprövning som

framgår av 6 kap.

Ekonomiska förhållanden

9 § Ett fondbolag ska i verksamhetsplanen lämna en prognos för sina ekono-

miska förhållanden för de tre närmaste verksamhetsåren. Bolaget ska i prognosen

redovisa vilka antaganden som den bygger på. Prognosen ska omfatta

1. en balans- och resultaträkning,

2. en analys av kapitalkraven enligt 2 kap.811 §§ lagen (2004:46) om värde-

pappersfonder, samt

3. en beskrivning av hur resultatet av balans- och resultaträkningen påverkar det

startkapital som bolaget ska ha enligt lagen om värdepappersfonder.

I verksamhetsplanen ska bolaget lämna uppgifter om beräknade fasta omkost-

nader enligt 5 kap. 4 § för det första verksamhetsåret. Om verksamheten har

drivits under en period som är längre än ett år, ska verksamhetsplanen löpande

uppdateras med uppgifter om föregående års fasta omkostnader.

En känslighetsanalys ska även lämnas som visar hur ändrade antaganden,

exempelvis för förvaltningsvolymer och avkastning i förvaltade fonder, påverkar

angivna prognoser och kapitalkrav enligt lagen om värdepappersfonder.

Ett fondbolag ska redogöra för hur det avser att finansiera verksamheten.

Ett fondbolag som enligt 1 kap. 4 § lagen om värdepappersfonder har tillstånd för

diskretionär portföljförvaltning, ska redogöra för vilket kapital som finns för att

täcka bolagets risker enligt 2 kap. 10 och 10 a §§ lagen om värdepappersfonder.

Organisation

10 § I verksamhetsplanen ska det finnas en schematisk översikt av hur verksam-

heten är organiserad. Översikten ska visa vem som är ansvarig för respektive

område eller funktion samt hur många personer som är verksamma inom dessa

områden eller funktioner. Den ska även visa var i organisationen funktionerna för

regelefterlevnad och riskhantering ingår.

I verksamhetsplanen ska ett fondbolag även beskriva de olika områdena eller

funktionerna samt övergripande redogöra för de åtgärder och funktioner som

utförs inom respektive del.

Det ska finnas uppgift om antalet anställda i bolaget och om det finns anställda i

bolaget som även har anställning i ett annat företag.

FFFS

2013:9

11

Uppdragsavtal (outsourcing)

11 §

Om ett fondbolag uppdrar eller har uppdragit åt någon annan att för bolagets

räkning förvalta en värdepappersfond eller utföra därmed sammanhängande admi

-

nistrativa åtgärder, ska bolaget i verksamhetsplanen ange till vem det avser att ge

eller har gett uppdraget samt redogöra för uppdragets omfattning.

Bolaget ska i verksamhetsplanen även redogöra för

1. uppdragstagarens sakkunskap och kompetens med hänsyn till uppdragsavtalet,

2. uppdragstagarens andra verksamheter av betydelse, samt

3. sådana förhållanden som kan komma att medföra konflikt mellan uppdrags-

tagarens intressen och uppdragsgivarens eller andelsägarnas intressen.

Bolaget ska vidare redogöra för hur det säkerställer att de krav som framgår av

14 kap. uppfylls.

Bolaget ska till verksamhetsplanen bifoga kopior av de uppdragsavtal som det

ingått eller avser att ingå.

Informationssystem och säkerhetsfrågor

12 § I verksamhetsplanen ska det finnas uppgifter om hur it-verksamheten ska

vara organiserad. Det ska finnas en översiktlig beskrivning av vilka system som

finns samt av systemens funktioner och användningsområden.

Det ska även framgå vilka åtgärder som ska vidtas när det gäller informa-

tionssäkerhet och fysisk säkerhet. I sammanhanget ska det redogöras för vilka

funktioner för sekretesskydd som används för att hindra obehöriga att ta del av

sekretessbelagd information. Uppgifter ska också lämnas om fondbolaget delar

lokaler och teknisk utrustning med andra, och, i förekommande fall, hur bolaget

avser att hantera sekretessfrågor med anledning av detta.

Bästa möjliga resultat

13 § Verksamhetsplanen ska innehålla en övergripande redogörelse för och en

hänvisning till de interna reglerna om hur fondbolaget avser att uppnå bästa

möjliga resultat enligt bestämmelserna i 18 och 19 kap.

Fördelning av portföljtransaktioner och kunders order

14 § I verksamhetsplanen ska det finnas en hänvisning till de interna regler som

fondbolaget tillämpar för fördelning av portföljtransaktioner och kunders order

enligt 20 kap. 6 §.

FFFS 2013:9

12

Intressekonflikter

15 § Verksamhetsplanen ska innehålla en övergripande redogörelse för hur

fondbolaget arbetar med att identifiera intressekonflikter i sin verksamhet och en

hänvisning till de interna regler för att hantera intressekonflikter som bolaget har i

enlighet med 15 kap. 2 §. En hänvisning ska även finnas till de interna reglerna

som anger bolagets strategier för att använda rösträtter enligt 15 kap. 9 §.

Incitament

16 § Verksamhetsplanen ska innehålla en övergripande redogörelse för de typer av

incitament enligt 21 kap. som finns i fondbolagets verksamhet och som uppfyller

de kriterier som anges i 21 kap. 1 §. Det ska även finnas en redogörelse för hur

bolaget avser att informera fondandelsägarna enligt 21 kap. 1 § 2 a.

Administrativa processer

17 § Verksamhetsplanen ska innehålla en översiktlig beskrivning av de admi-

nistrativa processer som finns i verksamheten. Beskrivningen ska omfatta en

redogörelse för hur en transaktion handläggs genom hela behandlingskedjan och

hur fondbolaget säkerställer att ingen ensam handlägger en transaktion genom

denna behandlingskedja (dualitetsprincipen).

Regelefterlevnad (compliance)

18 § Det ska framgå av verksamhetsplanen hur fondbolaget avser att säkerställa att

det följer de regler som gäller för verksamheten. Verksamhetsplanen ska vidare

innehålla en redogörelse för hur funktionen för regelefterlevnad ska utformas och

hur dess arbete bedrivs.

Riskhantering

19 § Verksamhetsplanen ska innehålla en övergripande beskrivning av fond-

bolagets system för riskhantering. Verksamhetsplanen ska även innehålla en

redogörelse för hur funktionen för riskhantering enligt 7 kap. 16 § är utformad och

hur funktionens arbete bedrivs. Det ska vidare finnas en hänvisning till de interna

reglerna om riskhantering.

Rutiner och metoder för värdering av OTC-derivat

20 § Verksamhetsplanen ska innehålla en övergripande beskrivning av de rutiner

och metoder som fondbolaget har för att bedöma värdet av OTC-derivat. Det ska

även finnas en hänvisning till bolagets interna regler om bedömning av värdet av

OTC-derivat.

Internrevision

21 § Verksamhetsplanen för ett fondbolag som har en funktion för internrevision

enligt 7 kap. 18 §, ska innehålla en redogörelse för hur denna funktion är utformad

och hur dess arbete bedrivs.

FFFS

2013:9

13

Revisor

22 § I verksamhetsplanen ska det anges vem som har utsetts till revisor av bolags-

stämman.

Händelser av väsentlig betydelse

23 § I verksamhetsplanen ska det finnas en hänvisning till de interna regler för att

hantera och rapportera händelser av väsentlig betydelse som fondbolaget ska ha

enligt 10 kap. 4 §.

Hantering av etiska frågor

24 § I verksamhetsplanen ska det finnas en hänvisning till de interna regler för att

hantera etiska frågor som fondbolaget ska ha enligt 11 kap. 1 §.

Klagomålshantering

25 § Verksamhetsplanen ska innehålla en övergripande redogörelse för de rutiner

som fondbolaget tillämpar för att hantera klagomål från investerare enligt 12 kap.

1–3 §§. Det ska även finnas en hänvisning till de interna reglerna om hantering av

klagomål.

Egna affärer

26 § I verksamhetsplanen ska det finnas en övergripande redogörelse för de rutiner

som fondbolaget tillämpar enligt 13 kap. 2 § för relevanta personers egna affärer.

Det ska även finnas en hänvisning till bolagets interna regler om egna affärer.

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

27 § I verksamhetsplanen ska det finnas en hänvisning till de interna regler om

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som fondbolaget ska ha

enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det ska även finnas en

uppgift om vem som är centralt funktionsansvarig i dessa frågor.

Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument

28 § Ett fondbolag som utför eller avser att ansöka om tillstånd att utföra

diskretionär portföljförvaltning för finansiella instrument enligt 1 kap. 4 § lagen

(2004:46) om värdepappersfonder, ska i verksamhetsplanen lämna en särskild

redogörelse för detta. Redogörelsen ska innehålla uppgifter om

1. de olika kategorier av finansiella instrument som förvaltningen omfattar,

2. hur bolaget delar in sina kunder i kategorierna icke-professionella respektive

professionella kunder och hur denna indelning påverkar behandlingen av kunder i

de olika kategorierna,

3. hur bolaget underrättar kunderna enligt 13 kap. 2 och 3 §§ Finansinspektionens

föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse,

FFFS 2013:9

14

4. om bolaget behandlar vissa professionella kunder som jämbördiga motparter,

5. hur bolaget avser att uppnå bästa utförande enligt bestämmelserna i 19 kap.

Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse, samt

6. en hänvisning till de interna regler som bolaget tillämpar för fördelning av order

enligt 20 kap. 6 § Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse.

Ta emot fondandelar för förvaring

29 § Ett fondbolag som i verksamheten tar emot fondandelar för förvaring ska i

verksamhetsplanen redogöra för de tekniska system som används samt för vilka

rutiner som tillämpas för att registrera ägarnas innehav.

Ta emot medel med redovisningsskyldighet

30 § Ett fondbolag som i verksamheten tar emot medel med redovisnings-

skyldighet, ska i verksamhetsplanen översiktligt beskriva hur det säkerställer att

dessa medel avskiljs från fondbolagets egna tillgångar.

Lämna investeringsråd

31 § Ett fondbolag som i verksamheten lämnar investeringsråd om sådana finan-

siella instrument som avses i 5 kap. lagen (2004:46) om värdepappersfonder, ska i

verksamhetsplanen översiktligt redogöra för bolagets eventuella interna regler för

denna verksamhet.

Fondbolag som förvaltar ett fondföretag

32 § Ett fondbolag som förvaltar ett fondföretag enligt 2 kap. 12 § andra stycket

eller 15 § andra stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder ska beskriva de

åtgärder som fondbolaget har vidtagit för att säkerställa att verksamheten drivs

enligt tillämpliga bestämmelser om fondföretagets bildande och drift i fond-

företagets hemland enligt 2 kap. 17 a § lagen om värdepappersfonder.

Interna regler

33 § Ett fondbolag ska till verksamhetsplanen bifoga de interna regler som ska

finnas för verksamheten enligt 27 § och 7–13 samt 15–22 kap.

Ansökan om att inrätta filial

34 § Ett fondbolag som ansöker om tillstånd enligt 2 kap. 16 § lagen (2004:46) om

värdepappersfonder, ska använda bilaga 5 och bilaga 6.

3 kap. Anmälningspliktiga förfaranden och underrättelser

Uppdragsavtal

1 § En anmälan enligt 4 kap. 7 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder av ett

fondbolag, ska innehålla de uppgifter som anges i 2 kap. 11 § första–tredje

styckena. En kopia av det avtal som reglerar uppdraget ska bifogas till anmälan.

FFFS

2013:9

15

Bolaget ska lämna anmälan till Finansinspektionen senast en månad före det

datum som avtalet ska träda i kraft.

Filialverksamhet och gränsöverskridande verksamhet inom EES

2 § Ett fondbolag som underrättar Finansinspektionen om filialverksamhet eller

gränsöverskridande verksamhet inom EES enligt 2 kap. 12 eller 15 § lagen

(2004:46) om värdepappersfonder, ska använda bilaga 5 eller bilaga 6.

3 § Bestämmelser om innehåll och form på en underrättelse till Finansinspektionen

om marknadsföring av fondandelar enligt 2 kap. 15 c § lagen (2004:46) om

värdepappersfonder finns i kommissionens förordning (EU) nr 584/2010 av den

1

juli 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv

2009/65/EG vad gäller den skriftliga anmälans och fondföretagsintygets form och

innehåll, elektronisk kommunikation mellan behöriga myndigheter i samband med

anmälan, förfaranden för kontroller på plats och utredningar samt informations-

utbyte mellan behöriga myndigheter.

4 § En underrättelse enligt 3 § ska vara upprättad på engelska. Underrättelsen får

dock vara upprättad på svenska om det godkänns av den behöriga myndigheten i

det land där verksamheten ska drivas samt om svenska är ett officiellt språk i det

landet.

5 § Ett fondbolag som har lämnat en sådan underrättelse som avses i 3 § ska för

varje värdepappersfond, tillhandahålla de handlingar som lämnats tillsammans med

underrättelsen på sin webbplats, eller på en annan webbplats som bolaget anger i

underrättelsen eller i en eventuell uppdatering av denna. Samtliga dokument ska

tillhandahållas i ett vedertaget elektroniskt format.

4 kap. Språklig utformning av handlingar vid ansökan om tillstånd till

gränsöverskridande fusion

1 § Bestämmelser om vilka handlingar ett fondbolag ska lämna tillsammans med

en ansökan om Finansinspektionens tillstånd till gränsöverskridande fusion, finns i

8 kap. 19 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Handlingarna ska vara upprät-

tade på ett språk som är officiellt i det övertagande fondföretagets hemland eller på

ett annat språk som godkänns av den behöriga myndigheten i fondföretagets hem-

land.

5 kap. Kapitalkrav för fondbolag

Tillämpningsområde

1 § Ett fondbolag ska tillämpa bestämmelserna i detta kapitel när det beräknar de

poster som anges i 2 kap.4, 8, 9 och 11 §§ lagen (2004:46) om värdepappers-

fonder.

Startkapital

2 § Med ett fondbolags startkapital enligt 2 kap. 4 § lagen (2004:46) om

värdepappersfonder avses fondbolagets aktiekapital.

FFFS 2013:9

16

Egna medel

3 § Ett fondbolags egna medel ska beräknas i enlighet med de poster som ingår i

kapitalbasen för värdepappersbolag enligt 3 kap. lagen (2006:1371) om kapital-

täckning och stora exponeringar samt 6–10 kap. Finansinspektionens föreskrifter

och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar.

Fasta omkostnader

4 § Till ett fondbolags fasta omkostnader ska räknas personalkostnader såsom

löner (inklusive anställdas provisioner och bonus), sociala avgifter och pensions-

åtaganden, kostnader för delegerad verksamhet, fastighets- och lokalkostnader samt

därmed förenade kostnader, övriga kontraktsbundna kostnader för till exempel

datorer och annan utrustning samt avskrivningar.

ANDRA AVDELNINGEN

Sund verksamhet m.m.

6 kap. Ägar- och ledningsprövning

Tillämpningsområde

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om vilka uppgifter ett fondbolag och

dess ägare ska lämna till Finansinspektionen i samband med en ägar- eller

ledningsprövning enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Undantag

2 § Finansinspektionen kan besluta om undantag från att lämna en viss informa-

tion enligt bilagorna 1–3, om

– kraven på information inte kan anses motsvara den nytta Finansinspektionen har

av den vid prövningen, eller

– kraven inte kan anses vara anpassade till den som är förvärvare och till förvärvets

art.

Skriftlig information till Finansinspektionen

3 § Ett fondbolag och dess ägare ska lämna skriftlig information till Finansinspek-

tionen enligt 4–9 §§. Informationen ska innehålla de uppgifter som anges i

bilagorna 1–4.

Ägarprövning

Ansökan om tillstånd att förvärva aktier

4 § En ansökan om tillstånd att förvärva aktier i ett fondbolag ska innehålla de

uppgifter som framgår av bilaga 1 för en fysisk person och bilaga 2 för en juridisk

person.

FFFS

2013:9

17

När förvärvaren är en juridisk person ska bilaga 2 användas för uppgifter om den

juridiska personen och bilaga 3

för uppgifter om styrelseledamot, styrelsesupp-

leant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i den förvärvande juridiska

personen.

Ansökan om tillstånd att driva verksamhet

5 § En fysisk person som äger ett kvalificerat innehav av aktier i fondbolaget, ska

lämna de uppgifter som anges i avsnitt 1, bilaga 1 i en ansökan om tillstånd att

driva verksamhet. Om ägaren är en juridisk person ska de uppgifter bifogas som

framgår av avsnitt 1, bilaga 2.

För en styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställ-

företrädare i ett företag som äger ett kvalificerat innehav, ska de uppgifter som

framgår av bilaga 3 bifogas till en ansökan om tillstånd att driva verksamhet.

Förenklad ansökan för juridisk person under finansiell tillsyn

6 § En juridisk person som står under tillsyn av Finansinspektionen eller en

behörig myndighet inom EES, behöver inte lämna de uppgifter som framgår av

avsnitten 1.7, 1.12 och 1.13 i bilaga 2, om inte Finansinspektionen i särskilda fall

begär detta.

Förenklad ansökan för juridisk eller fysisk person som är kvalificerad ägare eller

ingår i ett finansiellt företags ledning eller styrelse

7 § En juridisk eller fysisk person som är kvalificerad ägare eller ingår i ett

finansiellt företags ledning eller styrelse och som tidigare ägar- eller lednings-

prövats av Finansinspektionen eller en behörig myndighet inom EES, behöver inte

lämna de uppgifter som framgår av avsnitten 1.7, 1.12 och 1.13 i bilaga 2

respektive avsnitten 1.2, 1.11–1.13 i bilaga 1, om inte Finansinspektionen i

särskilda fall begär detta.

Om en annan behörig myndighet inom EES gjort prövningen, ska den juridiska

eller fysiska personen bifoga en handling som styrker detta.

Ändring i ledningen i ett företag som har ett kvalificerat innehav i ett fondbolag

8 § En anmälan om ändring i ledningen i ett företag som har ett kvalificerat inne-

hav i ett fondbolag, ska innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 3. Vilka

ändringar som föranleder en anmälan framgår av 9 §.

Ledningsprövning

9 § Ett fondbolag ska informera Finansinspektionen i samband med att följande

personer utses i bolaget:

– styrelseordförande,

– styrelseledamot,

– styrelsesuppleant,

FFFS 2013:9

18

en verkställande direktör eller dennes ställföreträdare, dvs. den som ska

tjänstgöra i stället för den verkställande direktören.

Fondbolaget ska även underrätta Finansinspektionen om när antalet styrelse-

ledamöter minskas.

När en ny styrelseordförande, styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande

direktör eller dennes ställföreträdare utses i ett fondbolag ska de uppgifter bifogas

som framgår av bilaga 4.

7 kap. Organisatoriska krav

Allmänna organisatoriska krav

1 § Ett fondbolag ska vara organiserat och ha rutiner enligt följande:

1. Det ska finnas aktuella och dokumenterade beslutsrutiner som tydligt anger

rapporteringsvägar samt en organisationsstruktur som tydligt fördelar funktioner

och ansvarsområden.

2. Relevanta personer ska vara medvetna om vilka rutiner de ska följa för att kunna

fullgöra sina skyldigheter.

3. Det ska finnas aktuella och lämpliga interna kontrollmekanismer som säker-

ställer att beslut och rutiner följs på alla nivåer inom bolaget.

4. Bolaget ska ha personal med den kompetens och kunskap som krävs för att

kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

5. Det ska finnas en aktuell och effektiv intern rapportering och spridning av

information i bolaget samt ett effektivt informationsutbyte med berörda tredje

parter.

6. Bolaget ska bevara relevanta uppgifter som avser fondverksamheten och den

interna organisationen i minst fem år.

7. Om en relevant person arbetar inom flera funktioner, ska detta inte hindra

personen från att fullgöra sina uppgifter på ett sunt, ärligt och professionellt sätt.

8. Det ska finnas en ansvars- och arbetsfördelning som definieras ur kontroll-

synpunkt. En sådan ansvars- och arbetsfördelning ska syfta till att ingen person

ensam ska handlägga en transaktion genom hela behandlingskedjan (dualitets-

principen).

9. Bolaget ska säkerställa att det följer 14 kap. 2 § andra stycket 5.

Bolaget ska när det tillämpar första stycket ta hänsyn till verksamhetens art,

omfattning och komplexitet.

2 § Ett fondbolag ska ha aktuella system och rutiner för att skydda säkerhet,

integritet och konfidentialitet i dess information. Dessa system och rutiner ska ta

hänsyn till den berörda informationens art.

3 § Styrelsen eller den verkställande direktören ska fastställa aktuella och lämpliga

interna regler för att ett fondbolag ska kunna driva sin verksamhet utan avbrott.

FFFS

2013:9

19

Det ska framgå av de interna reglerna att bolaget, vid ett eventuellt system- eller

procedurfel, ska se till att dels dess viktigaste information och funktioner bevaras,

dels dess verksamhet upprätthålls.

Om detta inte är möjligt ska bolaget se till att informationen och funktionerna

återställs utan dröjsmål, så att verksamheten kan återupptas inom rimlig tid.

4 § Ett fondbolag ska ha aktuella interna regler och rutiner för sin redovisning som

gör det möjligt för bolaget att på Finansinspektionens begäran i rimlig tid, lämna

finansiella rapporter som dels ger en rättvisande bild av bolagets finansiella

ställning, dels överensstämmer med alla tillämpliga standarder och regler för

redovisning. De interna reglerna ska fastställas av bolagets styrelse.

5 § Ett fondbolag ska övervaka och regelbundet utvärdera sina system, interna

kontrollmekanismer och rutiner som det infört enligt 1–4 §§, för att säkerställa att

de är effektiva. Bolaget ska dessutom vidta lämpliga åtgärder för att avhjälpa

eventuella brister.

Interna regler och rutiner för värdepappersfonders redovisning

6 § Vad som i 4 § anges om interna regler och rutiner för ett fondbolags

redovisning, ska gälla på motsvarande sätt i fråga om redovisning för de värde-

pappersfonder som bolaget förvaltar. Bolagets styrelse ska fastställa de interna

reglerna för fondredovisningen.

Räkenskaperna för en fond ska föras på ett sätt som innebär att samtliga tillgångar

och skulder som ingår i fonden går att identifiera vid varje tidpunkt.

Om ett fondbolag förvaltar ett fondföretag som i sitt hemland har ett tillstånd som

avses i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG och består av

olika delfonder, ska bolaget föra separata räkenskaper för varje delfond.

Värdering av tillgångar och skulder i en värdepappersfond

7 § Ett fondbolag ska ha lämpliga rutiner för att dels säkerställa att det korrekt

värderar tillgångarna i varje värdepappersfond som bolaget förvaltar, dels se till att

de skulder som belastar fonden tas upp vid värderingen av fonden. Värderingen ska

ske enligt tillämplig lag och fondbestämmelserna för fonden. Rutinerna ska anges i

bolagets interna regler för fondredovisningen.

Beräkning av fondandelsvärdet

8 § De interna reglerna för fondredovisningen ska även ange vilka rutiner som ska

tillämpas för att säkerställa att beräkningen av fondandelsvärdet för varje

värdepappersfond blir korrekt och att order om teckning och inlösen kan utföras till

detta andelsvärde.

Om en värdepappersfond består av olika andelsklasser ska det vara möjligt att få

fram andelsvärdet för de enskilda andelsklasserna ur räkenskaperna.

FFFS 2013:9

20

Styrelsens och den verkställande direktörens ansvar

9 § Styrelsen ansvarar för att se till att ett fondbolag fullgör de skyldigheter som

följer av lagen (2004:46) om värdepappersfonder och andra författningar som

reglerar bolagets verksamhet. Bolagets verkställande direktör ansvarar för att

bolaget fullgör sådana skyldigheter som ingår i den verkställande direktörens

uppgifter enligt lag och andra författningar samt styrelsens riktlinjer och

anvisningar.

10 § Styrelsen i ett fondbolag ska

1. fastställa interna regler där det anges vilka placeringsstrategier som bolaget

tillämpar för varje fond som det förvaltar,

2. fastställa interna regler där det anges vilka rutiner för beslut om placeringar av

fondmedel som bolaget tillämpar för varje fond som det förvaltar, eller se till att

den verkställande direktören fastställer sådana interna regler,

3. regelbundet följa upp och kontrollera att den allmänna placeringsinriktningen,

placeringsstrategierna och riskbegränsningssystemet för varje fond som bolaget

förvaltar genomförs på ett korrekt samt effektivt sätt och följs, och

4. regelbundet följa upp och kontrollera effektiviteten och lämpligheten i bolagets

system för riskhantering.

11 § Styrelsen och den verkställande direktören ska även regelbundet bedöma och

se över fondbolagets interna regler.

Därutöver ska styrelsen eller den verkställande direktören se över effektiviteten i

de rutiner, åtgärder, metoder och liknande som bolaget har antagit för att följa

lagen (2004:46) om värdepappersfonder och andra författningar som reglerar

bolagets verksamhet.

12 § Styrelsen och den verkställande direktören ska få regelbundna, åtminstone

årliga, skriftliga rapporter om de områden som omfattas av bestämmelserna i detta

kapitel, dvs. rapporter om regelefterlevnad, riskhantering och internrevision.

Rapporterna ska bl.a. innehålla uppgifter om vilka lämpliga åtgärder som har

vidtagits vid brister.

Styrelsen och den verkställande direktören ska även få regelbundna rapporter om

hur fondbolaget följer placeringsstrategierna samt dess rutiner för placeringsbeslut.

Regelefterlevnad (compliance)

13 § Ett fondbolag ska ha aktuella och lämpliga interna regler och rutiner för att

kunna upptäcka vilka risker som finns för att bolaget inte fullgör sina förpliktelser

enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder och andra författningar som reglerar

bolagets verksamhet. De interna reglerna ska fastställas av styrelsen.

Bolaget ska införa lämpliga åtgärder och rutiner för att minimera dessa risker och

göra det möjligt för Finansinspektionen att utöva en effektiv tillsyn.

FFFS

2013:9

21

Bolaget ska när det utformar interna regler och rutiner ta hänsyn till verksamhetens

art, omfattning och komplexitet, och arten på och omfattningen av dess fondverk-

samhet och tjänster.

Funktion för regelefterlevnad

14 § Ett fondbolag ska ha en effektiv funktion för regelefterlevnad.

Funktionen ska arbeta oberoende och

1. dels kontrollera och regelbundet bedöma om de åtgärder och rutiner som ska

finnas enligt 13 § andra stycket är lämpliga och effektiva, dels utvärdera de

åtgärder som vidtagits för att avhjälpa eventuella brister i bolagets regelefterlevnad,

och

2. ge råd och stöd till relevanta personer så att fondverksamheten drivs enligt lagen

(2004:46) om värdepappersfonder samt andra författningar som reglerar bolagets

verksamhet.

15 § För att funktionen för regelefterlevnad ska kunna fullgöra sina uppgifter

korrekt och på ett oberoende sätt, ska ett fondbolag ansvara för att

1. funktionen har de befogenheter, resurser och den sakkunskap som krävs samt

tillgång till all relevant information,

2. utse en person som ansvarar för funktionen och för all rapportering vad gäller

regelefterlevnad enligt kraven i 12 §,

3. de personer som ingår i funktionen inte deltar i utförandet av tjänster i

verksamhet som de kontrollerar, och

4. metoden för att fastställa ersättning till anställda som ingår i funktionen inte

äventyrar, eller sannolikt kan komma att äventyra, deras objektivitet.

Ett fondbolag är dock inte skyldigt att uppfylla kraven enligt första stycket 3 och 4

om bolaget med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och komplexitet kan

visa att dessa krav inte är proportionerliga och att dess funktion för

regelefterlevnad fortfarande är effektiv.

Funktion för riskhantering

16 § Ett fondbolag ska ha en effektiv funktion för riskhantering.

Riskhanteringsfunktionen ska vara organisatoriskt och funktionellt oberoende av de

operativa enheterna i bolaget.

Bolaget får dock avvika från kravet i andra stycket om det är lämpligt och rimligt

med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och komplexitet.

Bolaget ska kunna visa att det har vidtagit lämpliga åtgärder till skydd mot in-

tressekonflikter för att möjliggöra ett oberoende utförande av riskhanterings-

funktionens uppgifter enligt 17 § och att dess system för riskhantering uppfyller

kraven i 5 kap. 2 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

FFFS 2013:9

22

17 § Riskhanteringsfunktionen i ett fondbolag ska

1. införa bolagets interna regler och rutiner för riskhantering enligt 8 kap.,

2. säkerställa att riskbegränsningssystemet, inklusive begränsningar för samman-

lagda exponeringar och motpartsrisk, följs för varje värdepappersfond som bolaget

förvaltar,

3. ge råd till styrelsen vid identifiering av riskprofilen för varje fond som bolaget

förvaltar,

4. tillhandahålla styrelsen regelbundna rapporter om

a) hur den aktuella risknivån för varje fond som bolaget förvaltar förhåller sig till

fondens riskprofil,

b) hur riskbegränsningssystemet följs för varje fond som bolaget förvaltar, och att

c) systemet för riskhantering är lämpligt och effektivt samt framförallt om lämpliga

korrigeringsåtgärder vidtagits vid brister,

5. tillhandahålla regelbundna rapporter till åtminstone den verkställande direktören

om aktuell risknivå för varje fond som bolaget förvaltar samt alla faktiska eller

förutsebara överskridanden av de placeringsbegränsningar som ingår i riskbegräns-

ningssystemet för att säkerställa att lämpliga åtgärder kan vidtas omgående, samt

6. granska och, när det är lämpligt, ge stöd i bolagets arbete med att värdera OTC-

derivat enligt 9 kap.

Riskhanteringsfunktionen ska ha de befogenheter som är nödvändiga och tillgång

till den information som krävs för att fullgöra skyldigheterna enligt första stycket.

Funktion för internrevision

18 § Ett fondbolag ska ha en funktion för internrevision, om det är lämpligt och

rimligt med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och komplexitet. Funktionen

ska vara åtskild från och oberoende av bolagets övriga funktioner och

verksamheter.

Funktionen för internrevision ska

1. ha en aktuell revisionsplan som bolagets styrelse fastställt för att kunna

undersöka och bedöma om bolagets system, interna kontrollmekanismer och

rutiner är lämpliga och effektiva,

2. utfärda rekommendationer på grundval av det arbete som utförts enligt 1,

3. kontrollera hur dessa rekommendationer följs, och

4. vad gäller internrevisionsfrågor rapportera enligt 12 §.

Elektroniska system

19 § Ett fondbolag ska ha elektroniska system för att kunna dokumentera samtliga

portföljtransaktioner och order om teckning och inlösen av fondandelar, så att

FFFS

2013:9

23

kraven i 20–23 §§ kan följas. Bolaget ska se till att det kan garantera en hög

säkerhetsnivå vid elektronisk databehandling samt de dokumenterade uppgifternas

integritet och, om det behövs, konfidentialitet.

Dokumentation av portföljtransaktioner

20 §

Ett fondbolag ska dokumentera varje portföljtransaktion för samtliga

värdepappersfonder som bolaget förvaltar. Dokumentationen ska ske på ett sådant

sätt att portföljtransaktioner kan rekonstrueras i detalj. Detta gäller för en

portföljtransaktion som bolaget antingen utför själv eller låter en annan part utföra.

21 § Dokumentationen som avses i 20 § ska innehålla de av följande uppgifter

som är tillämpliga

1. namn, eller en annan beteckning, på dels värdepappersfonden, dels den person

som handlar för fondens räkning,

2. uppgifter som är nödvändiga för att identifiera instrumentet i fråga,

3. kvantitet,

4. en placerad order eller en utförd transaktions typ,

5. pris,

6. datum och klockslag för placering av en order och namn eller en annan

beteckning på den person som tar emot ordern, eller datum och klockslag för ett

beslut att handla och utföra en transaktion,

7. namn på den person som placerar ordern eller utför portföljtransaktionen,

8. orsaker till att en order dras tillbaka, och

9. motpart och handelsplats för en portföljtransaktion som utförts.

Dokumentation av order om teckning och inlösen av fondandelar

22 § Ett fondbolag ska när det tar emot en order om teckning eller inlösen av

fondandelar i en värdepappersfond, omgående se till att ordern dokumenteras.

23 § Dokumentationen som avses i 22 § ska innehålla de av följande uppgifter

som är tillämpliga

1. den relevanta värdepappersfonden,

2. namn på den person som lämnade eller vidarebefordrade ordern,

3. namn på den person som tog emot ordern,

4. datum och tidpunkt för mottagandet av ordern,

5. betalningsvillkor och betalningsmedel,

6. orderns typ,

7. datum för teckning eller inlösen av fondandelar,

FFFS 2013:9

24

8. antalet andelar som tecknats eller lösts in,

9. tecknings- eller inlösenpris per andel,

10. andelarnas sammanlagda tecknings- eller inlösenpris, och

11. orderns bruttovärde, inklusive teckningsavgifter, eller nettobeloppet efter av-

drag för inlösenavgift.

Bevarande av uppgifter

24 § Ett fondbolag ska bevara de uppgifter som avses i 20–23 §§ under minst fem

år.

Finansinspektionen får kräva att bolaget bevarar en del av eller alla de uppgifter

som avses i första stycket under en period som är längre än fem år om det behövs

för att inspektionen ska kunna ska utöva den tillsyn som avses i lagen (2004:46)

om värdepappersfonder. Den ytterligare tidsperiodens längd ska bestämmas med

hänsyn till instrumentets eller transaktionens karaktär.

25 § Om ett fondbolag har fått sitt tillstånd återkallat ska bolaget bevara

uppgifterna till dess att den femårsperiod som avses i 24 § har löpt ut.

26 § Om förvaltningen av en värdepappersfond övergår från ett fondbolag till ett

annat fondbolag, ska det överlåtande bolaget ge det övertagande bolaget tillgång

till de uppgifter som avses i 20–23 §§ för de senaste fem åren.

27 § Ett fondbolag ska bevara uppgifterna som avses i 20–23 §§ på ett medium

som gör det möjligt att lagra information så att den är tillgänglig för

Finansinspektionen. Uppgifterna ska även bevaras i en sådan form och på ett

sådant sätt att

1. Finansinspektionen utan svårighet kan komma åt uppgifterna och rekonstruera

varje viktigt steg i hanteringen av varje enskild portföljtransaktion och order om

teckning och inlösen av fondandelar,

2. det är möjligt att utan svårighet fastställa alla korrigeringar och övriga ändringar

samt uppgifternas innehåll före dessa korrigeringar och ändringar, och

3. det inte är möjligt att manipulera eller förändra uppgifterna på annat sätt.

8 kap. System för riskhantering

Tillämpningsområde

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om det system för riskhantering som ett

fondbolag ska ha enligt 5 kap. 2 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Interna regler för riskhantering

2 § Styrelsen i ett fondbolag ska fastställa lämpliga interna regler för riskhantering.

De interna reglerna ska innehålla uppgifter om vilka risker som bolaget har

identifierat att varje värdepappersfond som det förvaltar exponeras mot eller kan

komma att exponeras mot.

FFFS

2013:9

25

De interna reglerna för riskhantering ska även innehålla en beskrivning av hur

bolaget ska kunna bedöma varje fonds exponering mot marknads-, likviditets- och

motpartsrisker samt exponeringen mot alla andra risker, däribland operativa risker,

som kan vara av väsentlig betydelse för den enskilda fonden. Förutom detta ska de

interna reglerna innehålla en redogörelse för hur riskerna ska hanteras.

3 § Ett fondbolag ska i de interna reglerna för riskhanteringen åtminstone ange

1. de tekniker, verktyg och rutiner m.m. som gör det möjligt för fondbolaget att

uppfylla kraven i 7–9 §§ och beräkna varje värdepappersfonds sammanlagda

exponeringar enligt 25 kap. 3 och 4 §§,

2. vilken riskbedömningsmetod som används för att beräkna de sammanlagda

exponeringarna för varje värdepappersfond som fondbolaget förvaltar, och

3. ansvarsfördelningen inom fondbolaget som avser riskhantering.

4 § De interna reglerna för riskhanteringen ska därutöver innehålla uppgifter om

dels vilket innehåll riskhanteringsfunktionens rapportering ska ha, dels hur ofta

denna rapportering ska göras till styrelsen och den verkställande direktören.

5 § De interna reglerna för riskhanteringen ska anpassas efter verksamhetens art,

omfattning och komplexitet.

Processer för riskhantering

Riskbedömning och riskhantering

6 § Ett fondbolag ska

1. vid varje tidpunkt bedöma och hantera de risker som varje värdepappersfond

som fondbolaget förvaltar är eller kan komma att bli exponerad mot, och

2. säkerställa att placeringsbegränsningarna för fonden följs enligt lag och andra

författningar samt fondbestämmelserna.

7 § För att uppfylla kraven i 6 § ska bolaget för varje värdepappersfond som det

förvaltar

1. införa sådana tekniker, verktyg, rutiner m.m. för riskbedömning som krävs i

syfte att korrekt bedöma de risker som är knutna till tagna positioner och hur dessa

påverkar fondens riskprofil utifrån välgrundade och tillförlitliga uppgifter, samt se

till att detta dokumenteras på ett lämpligt sätt,

2. följa upp och kontrollera att teknikerna, verktygen, rutinerna m.m. för risk-

bedömning är tillförlitliga genom att i lämplig utsträckning utföra regelbundna

utfallstester (backtesting),

3. utföra regelbundna stresstester och scenarioanalyser för att hantera riskerna vid

potentiella förändringar i marknadsvillkoren som kan komma att påverka fonden

negativt,

4. ha ett riskbegränsningssystem som är förenligt med fondens riskprofil,

FFFS 2013:9

26

5. säkerställa att fondens nuvarande risknivå och sammansättning är förenlig med

riskbegränsningssystemet, och

6. ha lämpliga rutiner som, vid faktiska eller förutsebara överskridanden av

gränserna i riskbegränsningssystemet för fonden, utan dröjsmål leder till

avhjälpande åtgärder i fondandelsägarnas intresse.

Teknikerna, verktygen, rutinerna m.m. som avses i första stycket ska vara

proportionerliga med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och komplexitet

samt vara förenliga med varje fonds riskprofil och placeringsinriktning.

Hantering av likviditetsrisker

8 § Ett fondbolag ska ha en lämplig process för hantering av likviditetsrisker för

att säkerställa att 4 kap. 13 § första stycket första meningen lagen (2004:46) om

värdepappersfonder vid varje tidpunkt följs för varje värdepappersfond som

bolaget förvaltar.

Bolaget ska i lämplig utsträckning utföra stresstester som gör det möjligt att

bedöma varje fonds likviditetsrisk under extraordinära omständigheter.

Bolaget ska säkerställa att likviditetsprofilen för de tillgångar som ingår i varje

fond som det förvaltar är förenlig med de villkor för inlösen av fondandelar som

gäller för fonden.

Uppföljning och kontroll av bolagets system för riskhantering

9 § Ett fondbolag ska regelbundet och på lämpligt sätt följa upp och kontrollera

dels bolagets system för riskhantering och att detta följs, dels dess funktion för

riskhantering.

Styrelsen och den verkställande direktören ska få information om resultatet av

uppföljningen och kontrollen.

9 kap. Värdering av OTC-derivat

Tillämpningsområde

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om de rutiner och metoder som ett

fondbolag ska ha för att bedöma värdet på OTC-derivat enligt 5 kap. 2 § andra

stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Rutiner och metoder för värdering av OTC-derivat

2 § Ett fondbolag ska kontrollera att varje värdepappersfonds exponering mot

OTC-derivat ges ett rimligt värde som inte enbart bygger på motpartens

marknadsnoteringar för OTC-transaktionen och som uppfyller kraven i 24 kap.

10 § andra stycket.

3 § Ett fondbolag ska ha rutiner och metoder som säkerställer en lämplig,

transparent och rimlig värdering av varje värdepappersfonds exponering mot OTC-

derivat.

FFFS

2013:9

27

Bolaget ska säkerställa att OTC-derivatens rimliga värde bedöms på ett lämpligt,

exakt och oberoende sätt.

Riskhanteringsfunktionen i bolaget ska ges särskilda uppgifter och ansvarsområden

när det gäller värdering av OTC-derivat.

4 § Rutinerna och metoderna för att värdera OTC-derivat ska finnas

dokumenterade i interna regler som ska fastställas av fondbolagets styrelse. De ska

vara lämpliga och proportionerliga med hänsyn till varje OTC-derivats art och

komplexitet.

10 kap. Rapportering av händelser av väsentlig betydelse

Rapportering till Finansinspektionen

1 § När sådana händelser inträffar som framgår av 2 och 3 §§, ska de omedelbart

rapporteras skriftligt till Finansinspektionen. Rapporten ska innehålla de uppgifter

som anges i bilaga 7.

2 § Ett fondbolag ska rapportera sådana händelser som kan äventyra bolagets

stabilitet, skyddet av kundernas tillgångar eller som innebär att bolaget inte kan

uppfylla sina åtaganden mot kunder.

Ett bolag ska vidare rapportera

1. händelser som kan medföra att ett större antal kunder orsakas betydande

ekonomisk skada, och

2. händelser som kan medföra en väsentlig ryktesförlust för bolaget.

3 § En revisor ska rapportera när den vidtar sådana åtgärder som anges i 9 kap. 43

och 44 §§ aktiebolagslagen (2005:551).

Interna regler för hantering och rapportering

4 § Styrelsen ska fastställa interna regler för att hantera och rapportera händelser

av väsentlig betydelse.

Anmälan till polismyndighet eller åklagare

5 § Vid misstanke om brott ska ett fondbolag göra en anmälan om detta till

polismyndighet eller åklagare.

11 kap. Hantering av etiska frågor

Allmänt

1 § Ett fondbolag ska ha interna regler om hur bolaget ska hantera etiska frågor i

verksamheten. Reglerna ska redogöra för hur de anställda ska handla i situationer

där ett lämpligt agerande kan vara oklart ur en etisk synvinkel eller där

rättsreglerna på området inte ger tillräcklig vägledning.

FFFS 2013:9

28

De interna reglerna för hantering av etiska frågor ska fastställas av styrelsen och

dokumenteras på ett lämpligt sätt. Reglerna ska löpande ses över och uppdateras

om det behövs.

De interna reglernas omfattning

2 § Interna regler för att hantera etiska frågor ska omfatta ett fondbolags samtliga

verksamheter. Reglerna ska utformas med utgångspunkt i att verksamheten ska

präglas av en god affärssed och ett konsekvent agerande samt att kundens intressen

behandlas rättvist.

De interna reglernas innehåll

3 § De interna reglerna ska behandla områden där etiska frågor särskilt kan uppstå.

Vidare ska reglerna innehålla handlingsregler som syftar till att säkerställa att

verksamheten vid varje tidpunkt drivs inom ramen för gällande regelverk och på ett

etiskt godtagbart sätt.

4 § De interna reglerna för att hantera etiska frågor ska innehålla

1. praktiska anvisningar för hur de anställda ska agera i vissa situationer och till

vem de ska vända sig i tveksamma situationer, samt

2. uppgifter om hur hanteringen av gåvor och andra förmåner, uppdrag utom

tjänsten m.m. ska skötas.

Uppföljning, kontroll och rapportering

5 § Ett fondbolag ska följa upp hur de interna reglerna för att hantera etiska frågor

följs, genom den interna granskning som ska ske enligt anvisningar som styrelsen

beslutat.

Bolaget ska upprätta interna rapporteringsrutiner som säkerställer att styrelsen utan

dröjsmål får information om principiella eller övriga viktiga frågor som rör

verksamheten och de anställdas agerande.

Intern information och utbildning

6 § Ett fondbolag ska säkerställa att de anställda löpande får information och

utbildning som rör etiska frågor.

12 kap. Klagomålshantering

1 § Styrelsen i ett fondbolag ska fastställa interna regler där det anges vilka rutiner

bolaget har för att hantera klagomål från investerare. Rutinerna ska vara effektiva

och redovisas öppet, så att klagomål kan hanteras på ett snabbt och rimligt sätt.

Uppgifter om rutinerna enligt första stycket ska finnas tillgängliga eller tillhanda-

hållas kostnadsfritt till investerare.

2 § Ett fondbolag ska bevara uppgifter om varje klagomål och de åtgärder som det

vidtagit för att avhjälpa detta.

FFFS

2013:9

29

3 § Klagomål ska kunna lämnas till ett fondbolag utan kostnad.

13 kap. Egna affärer

Tillämpningsområde

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om de interna regler och rutiner som ett

fondbolag ska ha för att hantera egna affärer.

Tillämpliga bestämmelser

2 § Styrelsen i ett fondbolag ska fastställa interna regler där det anges vilka rutiner

för egna affärer som bolaget ska tillämpa.

Rutinerna ska gälla för en relevant person som

1. deltar i en verksamhet som kan ge upphov till en intressekonflikt, eller

2. har tillgång till insiderinformation enligt 1 § 1 lagen (2005:377) om straff för

marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument, eller annan konfidentiell

information som avser värdepappersfonder eller fondföretag.

3 § Rutinerna ska vara aktuella och lämpliga, i syfte att förhindra

1. att den relevanta personen utför en egen affär,

a) som strider mot lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel

med finansiella instrument,

b) som innebär missbruk eller otillbörligt röjande av konfidentiell information,

eller

c) som strider mot, eller kan komma att strida mot, fondbolagets skyldigheter enligt

lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

2. att den relevanta personen, på ett annat sätt än inom ramen för sin anställning

eller ett tjänsteavtal, råder eller påverkar någon annan person att utföra en affär

med finansiella instrument som, om det gällde en egen affär från den relevanta

personens sida, skulle

a) omfattas av 1, eller

b) utgöra missbruk av information om ännu inte genomförda portföljtransaktioner,

3. att en relevant person, oavsett vad som följer av lagen om straff för marknads-

missbruk vid handel med finansiella instrument, på annat sätt än inom ramen för

sin anställning eller ett tjänsteavtal röjer information eller ställningstagande till

någon annan person om den relevanta personen vet, eller rimligtvis borde veta, att

den andra personen till följd av röjandet kommer att eller sannolikt skulle komma

a) att utföra en affär med finansiella instrument som, om det gällde en egen affär

från den relevanta personens sida, skulle vara en sådan som avses i 2, eller

b) att råda eller påverka en annan person att utföra en sådan affär.

FFFS 2013:9

30

4 § Rutinerna ska bl.a. säkerställa att

1. alla relevanta personer som omfattas av dem är medvetna om dels de begräns-

ningar som finns för egna affärer, dels de åtgärder som fastställts av fondbolaget

och som reglerar egna affärer och röjande enligt 3 §,

2. fondbolaget snabbt underrättas om alla egna affärer som utförts av en relevant

person, antingen genom en anmälan, eller på annat sätt, som gör det möjligt för

bolaget att identifiera dessa transaktioner, och

3. uppgifter bevaras om egna affärer, som anmäls till eller som identifieras av

fondbolaget.

I uppgifterna om egna affärer ska alla godkännanden eller förbud ingå som i

förekommande fall getts för dessa transaktioner.

Vid uppdragsavtal ska fondbolaget säkerställa att uppdragstagaren registrerar

relevanta personers egna affärer och på begäran omedelbart överlämnar denna

information till bolaget.

5 § Bestämmelserna i 2–4 §§ ska inte tillämpas på

1. egna affärer som genomförs som ett led i en portföljförvaltningstjänst, där det

inte finns något föregående utbyte av information i samband med transaktionen

mellan portföljförvaltaren och den relevanta personen, eller någon annan person för

vars räkning transaktionen utförs, eller

2. egna affärer med andelar i fonder och fondföretag som uppfyller villkoren i

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG, eller som omfattas av tillsyn

enligt lagstiftningen i en medlemsstat som kräver en likvärdig riskspridning bland

tillgångarna, förutsatt att inte den relevanta personen eller någon annan person för

vars räkning transaktionerna utförs, deltar i förvaltningen av fonden eller fond-

företaget.

14 kap. Uppdragsavtal (outsourcing)

Inledande bestämmelser

1 § Detta kapitel innehåller närmare föreskrifter om uppdragsavtal (outsourcing),

utöver de bestämmelser som finns i 4 kap.47 §§ lagen (2004:46) om värde-

pappersfonder.

Villkor för uppdragsavtal

2 § Ett fondbolag ska handla med den skicklighet, omsorg och aktsamhet som

krävs när det ingår, hanterar och säger upp uppdragsavtal som avser fond-

verksamheten.

Om bolaget avser att uppdra åt någon annan att för bolagets räkning förvalta en

värdepappersfond eller utföra därmed sammanhängande administrativa åtgärder,

ska bolaget bl.a. säkerställa att

1. uppdragstagaren utför det utlagda arbetet eller de utlagda funktionerna effektivt

och bolaget ska i detta syfte fastställa metoder för att bedöma hur väl uppdrags-

tagaren utför sina uppgifter,

FFFS

2013:9

31

2. uppdragstagaren övervakar utförandet av det utlagda arbetet eller de utlagda

funktionerna och hanterar riskerna i samband med detta på ett lämpligt sätt,

3. lämpliga åtgärder vidtas om uppdragstagaren inte utför uppdraget effektivt och i

överensstämmelse med tillämpliga lagar och andra bestämmelser,

4. uppdragstagaren underrättar bolaget om händelser som väsentligt kan påverka

uppdragstagarens möjlighet att effektivt utföra det utlagda arbetet eller de utlagda

funktionerna i enlighet med tillämpliga lagar och andra bestämmelser,

5. bolaget dels har den kunskap och de resurser som krävs för att effektivt övervaka

det utlagda arbetet och de utlagda funktionerna och hantera riskerna i samband med

utläggandet, dels övervakar dessa funktioner och hanterar dessa risker,

6. uppdragstagaren samarbetar med Finansinspektionen när det gäller det utlagda

arbetet eller de utlagda funktionerna,

7. bolaget, dess revisorer och Finansinspektionen har faktisk tillgång till uppgifter

om det utlagda arbetet eller de utlagda funktionerna samt till uppdragstagarens

lokaler, och att Finansinspektionen kan utöva tillsyn över det uppdrag som upp-

dragstagaren utför,

8. uppdragstagaren skyddar all konfidentiell information som avser bolaget eller

dess kunder,

9. bolaget och uppdragstagaren har en beredskapsplan för att återställa verksam-

heten dels efter oförutsedda händelser, dels för återkommande test av rutinerna för

backup, där detta är nödvändigt med hänsyn till de delar av fondverksamheten som

har lagts ut på uppdragstagaren, samt

10.

uppdragsavtalet kan sägas upp utan att det påverkar kontinuiteten och

kvaliteten i verksamheten.

Om bolaget avser att uppdra åt någon annan att utföra ett visst arbete eller vissa

funktioner som ingår i fondverksamheten och som inte omfattas av andra stycket,

ska det vidta de åtgärder som är lämpliga och rimliga med hänsyn till uppdragets

art, omfattning och komplexitet.

3 § Rättigheter och skyldigheter för fondbolaget respektive uppdragstagaren ska

klart och tydligt regleras genom ett skriftligt avtal.

4 § Om fondbolaget och uppdragstagaren tillhör samma företagsgrupp, får bolaget

när det tillämpar 2 och 3 §§, beakta i vilken utsträckning det kontrollerar uppdrags-

tagaren eller har möjlighet att utöva inflytande över denne.

15 kap. Intressekonflikter

Tillämpningsområde

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om hur ett fondbolag ska identifiera och

hantera intressekonflikter. Kapitlet innehåller även bestämmelser om strategier för

att använda rösträtter.

FFFS 2013:9

32

Interna regler för att hantera intressekonflikter

2 § Ett fondbolag ska ha interna regler där det framgår hur bolaget hanterar

intressekonflikter. De interna reglerna ska fastställas av styrelsen och vara lämpliga

med hänsyn till bolagets storlek och organisation samt till verksamhetens art,

omfattning och komplexitet.

Om bolaget ingår i en företagsgrupp, ska de interna reglerna också ta hänsyn till

omständigheter som, till följd av gruppens struktur eller verksamheten i andra

företag i gruppen, kan ge upphov till en intressekonflikt.

3 § I de interna reglerna för intressekonflikter enligt 2 §, ska fondbolaget

1. identifiera de omständigheter som utgör eller kan ge upphov till en intresse-

konflikt som medför en väsentlig risk för att fondandelsägares eller andra kunders

intressen påverkas negativt med hänsyn till fondverksamheten, och

2. ange vilka rutiner som ska tillämpas och vilka åtgärder som ska vidtas för att

hantera sådana konflikter.

Kriterier för identifiering av intressekonflikter

4 § För att kunna identifiera de intressekonflikter som uppstår i fondverksamheten

och, i förekommande fall, den diskretionära portföljförvaltningen samt den verk-

samhet som avses i 7 kap. 1 § första stycket lagen (2004:46) om värdepappers-

fonder och som kan påverka fondandelsägares intressen negativt, ska fondbolaget

som driver verksamheten åtminstone ta hänsyn till om bolaget, en relevant person

eller en person som genom sådan ägarkontroll som avses i 1 kap. 2 § samma lag är

direkt eller indirekt knuten till bolaget

1. sannolikt kan erhålla en ekonomisk vinst eller undvika en ekonomisk förlust på

bekostnad av värdepappersfonden,

2. har ett annat intresse än andelsägarna, av verksamhetens resultat eller en

portföljtransaktion som genomförs för fondens räkning, eller en order som genom-

förs för en annan kunds räkning,

3. har ett ekonomiskt skäl, eller annat skäl, för att gynna en annan kund eller

kundgrupp framför andelsägarna,

4. utför samma slags verksamhet för fonden som för en eller flera andra kunder,

eller

5. i samband med fondverksamhet tar emot eller kommer att ta emot pengar, varor

eller tjänster, utöver standardkommissionen eller avgiften för verksamheten i fråga,

av någon annan än fonden.

5 § Ett fondbolag ska när det identifierar intressekonflikter ta hänsyn till

1. bolagets, företagsgruppens och kundernas intressen samt bolagets skyldigheter

gentemot värdepappersfonden, och

2. de olika intressen som kan finnas hos fondandelsägarna i två eller flera

förvaltade fonder eller fondföretag.

FFFS

2013:9

33

Hantering av intressekonflikter

6 § Ett fondbolag ska ha rutiner och genomföra åtgärder som säkerställer att de

relevanta personer som deltar i olika affärsverksamheter och som berörs av en

intressekonflikt, driver verksamheten på ett lämpligt och oberoende sätt med

hänsyn till bolagets storlek och verksamhet, till den företagsgrupp som de tillhör

och till hur påtaglig risken är för att fondandelsägares eller andra kunders intressen

ska påverkas negativt.

Rutinerna enligt 3 § 2 ska, om det är nödvändigt och lämpligt för att fondbolaget

ska kunna säkerställa det oberoende som krävs, innehålla uppgifter om att bolaget

ska

1. förhindra eller kontrollera utbyte av information mellan relevanta personer som

deltar i en sådan fondverksamhet som innebär en risk för intressekonflikt där

utbytet av den berörda informationen kan påverka en eller flera kunders intressen

negativt,

2. särskilt kontrollera relevanta personer som främst utför fondverksamhet åt eller

tillhandahåller tjänster till kunder eller investerare vars intressen kan vara

motstridiga eller till kunder eller investerare som på annat sätt företräder olika

intressen som kan vara motstridiga, t.ex. i förhållande till bolagets egna intressen,

3. genomföra åtgärder för att avlägsna alla direkta samband mellan ersättning till

relevanta personer som främst utför en verksamhet och ersättning till eller intäkter

som genererats av olika relevanta personer som i huvudsak utför en annan

verksamhet, om det kan uppstå en intressekonflikt i samband med dessa verksam-

heter,

4. genomföra åtgärder för att förhindra eller begränsa möjligheten för personer att

utöva olämpligt inflytande över det sätt på vilket en relevant person utför

fondverksamhet, och

5. genomföra åtgärder för att förhindra eller kontrollera en relevant persons del-

tagande i en viss del av fondverksamheten, när ett sådant engagemang kan påverka

hanteringen av intressekonflikter negativt.

Om dessa åtgärder och rutiner inte är tillräckliga för att säkerställa att fondbolaget

har det oberoende som krävs, ska bolaget genomföra de åtgärder som är

nödvändiga.

7 § Styrelsen eller den verkställande direktören i ett fondbolag ska omgående

informeras, om inte bolagets organisation eller administrativa åtgärder och rutiner

förhindrar att fondandelsägares intressen påverkas negativt av en intressekonflikt.

Styrelsen eller den verkställande direktören ska då fatta de beslut som är

nödvändiga för att komma till rätta med situationen.

Bolaget ska informera investerarna om sådana situationer som avses i första stycket

och motivera sitt beslut. Informationen ska lämnas på ett varaktigt medium.

Dokumentation av verksamhet som ger upphov till intressekonflikter

8 § Ett fondbolag ska dokumentera och regelbundet uppdatera uppgifter om

fondverksamheten, om det uppstår en intressekonflikt som innebär en väsentlig risk

för att fondandelsägares eller andra kunders intressen påverkas negativt.

FFFS 2013:9

34

Strategier för att använda rösträtter

9 § Styrelsen i ett fondbolag ska fastställa interna regler där det anges vilka

strategier som bolaget ska följa för att bestämma när och hur det ska använda

rösträtter som är knutna till de finansiella instrument som ingår i varje värde-

pappersfond. Rösträtterna ska enbart användas till förmån för fonden.

10 § Strategierna enligt 9 § ska vara effektiva och lämpliga och omfatta åtgärder

för att

1. bevaka relevanta företagshändelser,

2. säkerställa att rösträtterna används enligt den berörda värdepappersfondens mål

och placeringsinriktning, och

3. förhindra eller hantera intressekonflikter som uppstår när rösträtter används.

En sammanfattning av strategierna ska finnas tillgänglig för investerarna. Uppgifter

om de åtgärder som vidtagits utifrån dessa strategier ska på begäran kostnadsfritt

göras tillgängliga för fondandelsägarna.

16 kap. Uppföranderegler

Handla i fondandelsägares intressen

1 § Ett fondbolag ska se till att fondandelsägarna i varje värdepappersfond som det

förvaltar behandlas rättvist. Fondbolaget ska inte prioritera vissa andelsägares

intressen framför andras.

Fondbolaget ska följa strategier och rutiner för att förhindra sådana oegentligheter

som rimligen kan förväntas påverka marknadens stabilitet och integritet.

Fondbolaget ska säkerställa att rimliga, korrekta och transparenta prissättnings-

modeller och värderingssystem används för de fonder som det förvaltar.

Fondbolaget ska även kunna visa att egendomen som ingår i en fond som det

förvaltar är riktigt värderad.

Fondbolaget ska agera på ett sätt som innebär att omotiverade kostnader inte

uppstår för andelsägarna.

Krav på vederbörlig aktsamhet

2 § Ett fondbolag ska handla med en hög grad av aktsamhet när det väljer och

löpande övervakar placeringar av fondmedel.

Bolaget ska ha lämplig kunskap om och förståelse för de tillgångar som ingår i de

värdepappersfonder som det förvaltar.

Bolaget ska också ha interna regler och rutiner för att iaktta den aktsamhet som

krävs och vidta effektiva åtgärder för att säkerställa att placeringsbeslut som fattas

för en fond utförs i överensstämmelse med målet, placeringsstrategierna, och

riskbegränsningssystemet för fonden. De interna reglerna ska fastställas av

fondbolagets styrelse eller verkställande direktör.

3 § Ett fondbolag ska innan det genomför en placering, om det är lämpligt, ta fram

prognoser och analyser om placeringens bidrag till värdepappersfondens

FFFS

2013:9

35

sammansättning och likviditet samt till dess risk- och avkastningsprofil. Analyser-

na ska baseras på information som är tillförlitlig och uppdaterad i både kvantitativt

och kvalitativt hänseende.

17 kap. Bekräftelse av order om teckning och inlösen av fondandelar

Tidpunkt och metod för bekräftelse

1 § Ett fondbolag ska när det har utfört en order om teckning eller inlösen av

fondandelar, bekräfta detta till fondandelsägaren. Bolaget behöver dock inte göra

detta om samma information omgående ska lämnas till andelsägaren av en tredje

part.

Bekräftelsen ska lämnas genast eller senast den första affärsdagen efter utförandet

eller, om bolaget tar emot en bekräftelse från en tredje part, senast första affärs-

dagen efter mottagandet av bekräftelsen från den tredje parten.

Informationen ska lämnas på ett varaktigt medium.

Bekräftelsens innehåll

2 § En bekräftelse enligt 1 § ska innehålla de av följande uppgifter som är

tillämpliga:

1. identifieringsuppgifter om fondbolaget,

2. fondandelsägarens namn eller annan beteckning,

3. datum och tidpunkt för mottagandet av ordern samt betalningsmetod,

4. datum för teckning eller inlösen av fondandelar,

5. identifieringsuppgifter om värdepappersfonden,

6. orderns beskaffenhet (teckning eller inlösen),

7. antal berörda andelar,

8. fondandelsvärdet vid tidpunkten för teckning eller inlösen,

9. datum för betalningen av teckning av fondandelar, om betalningen tillförts

fonden efter att andelarna har utfärdats,

10. orderns bruttovärde, inklusive teckningsavgifter, eller nettobeloppet efter av-

drag för inlösensavgifter, och

11. den totala summan av provisioner och avgifter som tagits ut och, om en

investerare begär det, en specifikation av de enskilda posterna.

I 4 kap. 11 § fjärde stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder finns

ytterligare bestämmelser om vad fondbolaget ska bekräfta till en andelsägare.

FFFS 2013:9

36

Order som utförs regelbundet

3 § När order utförs regelbundet åt en fondandelsägare ska ett fondbolag antingen

vidta de åtgärder som avses i 1 §, eller minst en gång var sjätte månad

tillhandahålla andelsägaren de uppgifter som avses i 2 § om dessa transaktioner.

Information på begäran

4 § Ett fondbolag ska på begäran tillhandahålla en fondandelsägare information

om status på dennes tecknings- eller inlösenorder.

18 kap. Bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner

Tillämpningsområde

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om att uppnå bästa möjliga resultat när

ett fondbolag utför portföljtransaktioner.

2 § När ett fondbolag utför en portföljtransaktion, ska det vidta alla rimliga

åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för värdepappersfonden med avseende

1. pris,

2. kostnad,

3. snabbhet,

4. sannolikhet för utförande och avveckling,

5. transaktionens storlek,

6. transaktionens art, och

7. andra för utförandet väsentliga förhållanden.

För att fastställa den relativa betydelsen av dessa faktorer ska fondbolaget beakta

följande:

1. mål, placeringsinriktning och riskprofil för fonden,

2. transaktionens beskaffenhet,

3. utmärkande egenskaper för de finansiella instrument som ingår i portföljtran-

saktionen, och

4. utmärkande egenskaper för de handelsplatser där portföljtransaktionen kan

utföras.

FFFS

2013:9

37

Interna regler om bästa möjliga resultat

3 § Ett fondbolag ska ha system för och interna regler om hur det ska uppnå bästa

möjliga resultat enligt 2 §. Styrelsen eller den verkställande direktören ska fast-

ställa de interna reglerna.

4 § Ett fondbolag som förvaltar ett fondföretag som inte behöver utse ett

förvaltningsbolag, ska begära ett förhandsgodkännande i fråga om fondbolagets

interna regler om bästa möjliga resultat av fondföretaget.

5 § Ett fondbolag ska göra lämplig information tillgänglig för fondandelsägarna

som avser bolagets interna regler om bästa möjliga resultat. Bolaget ska även

tillgängliggöra information om väsentliga ändringar i de interna reglerna om bästa

möjliga resultat.

6 § Ett fondbolag ska regelbundet övervaka och årligen uppdatera sina interna

regler om och system för hur bästa möjliga resultat uppnås.

Bolaget ska se över sina interna regler varje gång det inträffar en väsentlig

förändring som påverkar bolagets förutsättningar att uppnå bästa möjliga resultat

för de värdepappersfonder som det förvaltar.

7 § Ett fondbolag som förvaltar ett sådant fondföretag som avses i 4 §, ska på

begäran av fondföretaget och Finansinspektionen kunna visa att det har utfört

portföljtransaktioner enligt fondbolagets interna regler för bästa möjliga resultat.

19 kap. Bästa möjliga resultat vid placering av order

Tillämpningsområde

1 § Ett fondbolag som placerar order hos någon annan för att få portfölj-

transaktioner utförda, ska följa det som anges i detta kapitel.

Kriterier för bästa möjliga resultat

2 § Ett fondbolag ska vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga

resultat för de värdepappersfonder som det förvaltar med beaktande av de faktorer

som anges i 18 kap. 2 § första stycket. Den relativa betydelsen av dessa faktorer

ska fastställas utifrån de kriterier som anges i 18 kap. 2 § andra stycket.

Interna regler om bästa möjliga resultat

3 § Styrelsen eller den verkställande direktören i fondbolaget ska fastställa interna

regler för att uppnå bästa möjliga resultat enligt 2 §. I de interna reglerna ska det

för varje kategori av finansiella instrument anges de parter som bolaget använder

för att placera order för utförande. Bolaget får endast ingå i ett system för utförande

av order som uppfyller kraven som anges i detta kapitel.

Bolaget ska göra lämplig information tillgänglig för fondandelsägarna om de

interna regler som har fastställts enligt första stycket och om väsentliga ändringar i

de interna reglerna.

FFFS 2013:9

38

4 § Ett fondbolag ska regelbundet kontrollera att de interna regler som upprättats

är effektiva, särskilt när det gäller kvaliteten på utförandet av order hos de parter

som anges i de interna reglerna, och åtgärda de brister som förekommer.

Bolaget ska dessutom årligen se över sina interna regler. En översyn ska också

göras när en väsentlig förändring inträffar som påverkar bolagets förutsättningar att

fortsätta att uppnå bästa möjliga resultat för de värdepappersfonder som det

förvaltar.

5 § Ett fondbolag som förvaltar ett sådant fondföretag som avses i 18 kap. 4 §, ska

på begäran av fondföretaget och Finansinspektionen kunna visa att det har placerat

order i enlighet med fondbolagets interna regler om bästa möjliga resultat.

20 kap. Hantering av portföljtransaktioner och order

Tillämpningsområde

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om hur ett fondbolag ska hantera dels

portföljtransaktioner, dels order för egen och kunders räkning.

Allmänna principer

2 § Ett fondbolag ska genomföra en portföljtransaktion snabbt, effektivt och

rättvist.

Fondbolaget ska för att uppnå detta säkerställa att

1. portföljtransaktioner som genomförts dokumenteras och fördelas snabbt och

korrekt, och

2. i övrigt jämförbara portföljtransaktioner genomförs genast och i tidsordning, om

detta är möjligt med hänsyn till portföljtransaktionernas beskaffenhet eller rådande

marknadsförhållanden och fondandelsägarnas intressen.

3 § Finansiella instrument eller medel som har tagits emot för att avveckla en

genomförd portföljtransaktion, ska snabbt och korrekt överföras till värdepappers-

fondens depå eller konto.

4 § Ett fondbolag får inte missbruka information som avser ännu inte genomförda

portföljtransaktioner och det ska vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra att

bolagets relevanta personer missbrukar sådan information.

Sammanläggning och fördelning av portföljtransaktioner och order

5 § Ett fondbolag får endast genomföra en portföljtransaktion tillsammans med en

annan portföljtransaktion eller en annan kunds order, eller med en order för egen

räkning, om det är osannolikt att sammanläggningen generellt kommer att vara till

nackdel för några av de värdepappersfonder eller andra kunder vars portfölj-

transaktioner eller order ingår i den sammanlagda ordern.

6 § Styrelsen eller den verkställande direktören i ett fondbolag ska fastställa

interna regler för fördelning av portföljtransaktioner och kunders order och införa

dessa effektivt, så att en sammanlagd order fördelas rättvist. De interna reglerna

ska innehålla uppgifter om hur volym och pris bestämmer fördelningen och

behandlingen av delvis genomförda affärer.

FFFS

2013:9

39

7 § Ett fondbolag som har lagt samman en portföljtransaktion med en eller flera

andra portföljtransaktioner eller andra kunders order och endast delvis genomför

den sammanlagda ordern, ska fördela de berörda affärerna enligt dess interna

regler.

Fördelning av order för egen räkning

8 § Ett fondbolag som har lagt samman en order för egen räkning med en

portföljtransaktion eller en annan kunds order, ska inte fördela dessa affärer på ett

sätt som är till nackdel för en värdepappersfond eller en annan kund.

9 § Om ett fondbolag har lagt samman en portföljtransaktion eller en annan kunds

order med en order för egen räkning och endast delvis genomfört den sammanlagda

ordern, ska bolaget när det fördelar affärerna prioritera värdepappersfonden eller

den andra kunden framför bolaget.

Om fondbolaget däremot på rimliga grunder kan visa att det inte skulle ha kunnat

genomföra portföljtransaktionen eller kundens order överhuvudtaget eller till

sådana fördelaktiga villkor utan denna kombination, får bolaget fördela affären

proportionerligt enligt dess interna regler.

21 kap. Incitament

1 § Ett fondbolag får i förvaltningen av en värdepappersfond och när det utför de

därmed sammanhängande administrativa åtgärderna, endast betala eller ta emot en

avgift eller kommission, eller ge eller ta emot en naturaförmån, om

1. den betalas av eller ges till eller av fonden eller en person för fondens räkning,

2. den betalas av eller ges till eller av en tredje part eller en person som agerar för

en tredje parts räkning, om

a) fondandelsägarna har fått fullständig, korrekt och begriplig information om

avgiftens, kommissionens eller förmånens förekomst, art och belopp eller om

beloppet inte kan fastställas, om metoden för beräkning av beloppet, och

b) betalningen av avgiften eller kommissionen eller tillhandahållandet av natura-

förmånen är utformad för att höja kvaliteten på den berörda fondverksamheten och

inte hindrar fondbolaget från att agera i andelsägarnas intressen, eller

3. det är faktiska avgifter som möjliggör eller krävs för att tillhandahålla fond-

verksamheten, t.ex. depåkostnader, avvecklings- och handelsavgifter, lagstadgade

avgifter, och som genom sin art inte strider mot fondbolagets skyldighet att handla

hederligt, rättvist och professionellt i enlighet med andelsägarnas intressen.

2 § Ett fondbolag får när det tillämpar 1 § 2 a informera om de grundläggande

villkoren för systemet som avser avgiften, kommissionen eller naturförmånen i

form av en sammanfattning, förutsatt att fondandelsägarna informeras om att

fondbolaget lämnar ut närmare uppgift på en andelsägares begäran.

22 kap. Särskilt om portföljförvaltning avseende finansiella instrument

1 § Ett fondbolag som utför diskretionär portföljförvaltning som avser finansiella

instrument ska i denna förvaltning och när det utför tjänster enligt 7 kap. 1 § första

FFFS 2013:9

40

stycket i lagen (2004:46) om värdepappersfonder tillämpa bestämmelserna i 6–

17 kap., 19 kap., 20 kap. 1–10 §§ samt 21 kap. 1 och 2 §§ Finansinspektionens

föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse.

TREDJE AVDELNINGEN

Värdepappersfonder

23 kap. Fondbestämmelsernas innehåll

Allmänt

1 § Ett fondbolag ska upprätta fondbestämmelser för varje värdepappersfond.

Fondbestämmelserna ska ha det innehåll och följa den uppställning som framgår av

2–19 §§.

Värdepappersfondens rättsliga ställning

2 § I fondbestämmelserna ska värdepappersfondens namn anges. Vidare ska det av

fondbestämmelserna framgå att fonden är en värdepappersfond enligt lagen

(2004:46) om värdepappersfonder. Om fonden består av andelsklasser ska detta

anges liksom andelsklassernas namn eller beteckning. Fondbestämmelserna ska

vidare ange vad som utmärker respektive andelsklass.

Av fondbestämmelserna ska fondens rättsliga karaktär framgå. Det ska anges att

fondförmögenheten ägs av andelsägarna gemensamt. Det ska även anges att varje

fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Om fonden består

av andelsklasser ska det i stället anges att andelarna i en andelsklass medför lika

rätt till den egendom som ingår i fonden. Det ska även framgå att fondbolaget som

förvaltar fonden företräder andelsägarna i alla frågor som rör fonden och att fonden

inte kan förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter.

Förteckning över andelsklasser

3 § I fondbestämmelserna för en värdepappersfond som består av andelsklasser

ska det finnas en förteckning över dessa andelsklasser. Förteckningen ska upprättas

enligt följande principer. Den första andelsklassen som bildas benämns A, den

andra B, den tredje C osv. och namnet eller beteckningen på andelsklassen ska

anges. Om en fond har 30 andelsklasser eller fler ska de som överstiger 29 i

förteckningen benämnas AA, BB, CC osv.

Fondförvaltare

4 § Fondbestämmelserna ska ange vilket fondbolag som förvaltar värdepappers-

fonden.

Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

5 § Det ska framgå av fondbestämmelserna vilket förvaringsinstitut som anlitas för

värdepappersfondens räkning. Förvaringsinstitutets uppgifter ska beskrivas

översiktligt.

FFFS

2013:9

41

Värdepappersfondens karaktär

6 § I fondbestämmelserna ska det finnas en övergripande och kortfattad beskriv-

ning av värdepappersfondens karaktär med avseende på hur fondens tillgångar

placeras, dess mål och eventuella strategier.

Värdepappersfondens placeringsinriktning

7 § Fondbestämmelserna ska innehålla en noggrann redogörelse för värdepappers-

fondens placeringsinriktning. Redogörelsen ska göra det möjligt för en investerare

att bedöma vilka risker som är förknippade med värdepappersfonden.

Värdepappersfondens placeringsinriktning ska beskrivas utifrån följande urvalskri-

terier:

1. I vilka tillgångsslag värdepappersfonden får placera med hänvisning till över-

låtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar

samt placering på konto hos kreditinstitut,

2. Om värdepappersfonden får placera endast i en viss bransch, geografiskt

område, eller i finansiella instrument utfärdade av en viss emittent eller liknande,

3. Andra, objektivt fastställda urvalskriterier.

8 § Beskrivningen av placeringsinriktningen enligt 7 §, för en matarfond ska

innehålla en uppgift om namnet på mottagarfonden eller mottagarfondföretaget.

Fondbestämmelserna för en matarfond ska innehålla en hänvisning till faktabladet

och till informationsbroschyren för en uppgift om vad som anges i 29 kap. 15 § 3–

5.

9 § Fondbestämmelserna för en värdepappersfond vars sammanlagda exponeringar

beräknas med en Value at Risk-modell eller någon annan avancerad risk-

bedömningsmetod, ska innehålla en beskrivning av modellen eller metoden som

tillämpas för fonden.

10 § Det ska framgå av fondbestämmelserna på vilka reglerade marknader, eller

motsvarande marknader utanför EES samt andra marknadsplatser eller marknader,

som värdepappersfondens medel får placeras.

Särskild placeringsinriktning

11 § I fondbestämmelserna ska det särskilt anges om värdepappersfonden får

använda sig av följande tillgångar eller strategier:

1. Sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i

5 kap. 5 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

2. Derivatinstrument, och då särskilt angivet om derivatinstrument får användas

– för att effektivisera förvaltningen, i syfte att minska kostnader och risker i

förvaltningen, eller för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden, eller bara

i syfte att skydda värdet på tillgångarna i fonden enligt 5 a kap. 2 § lagen om

värdepappersfonder, eller

FFFS 2013:9

42

– såsom ett led i fondens placeringsinriktning.

3. OTC-derivat.

Om värdepappersfonden inte har möjlighet att använda de tillgångar eller strategier

som anges i första stycket 1–3 ska det framgå av fondbestämmelserna.

Det ska även framgå av fondbestämmelserna om värdepappersfondens placerings-

inriktning innebär att följande tillgångar eller strategier kan användas:

1. Sådana obligationer och andra skuldförbindelser som anges i 5 kap. 8 § lagen om

värdepappersfonder, med angivande av de emittenter eller garanter som ger ut eller

garanterar skuldförbindelser som fondmedlen till mer än 35 procent av fondens

värde avses att placeras i.

2. Om fonden till en betydande del placerar fondmedlen i andelar i andra

värdepappersfonder och fondföretag (så kallade fondandelsfonder).

3. Om fonden är en indexfond enligt 5 kap. 7 § lagen om värdepappersfonder ska

det index som fonden avser att följa och den marknad där det används beskrivas.

4. Om fonden vid varje tidpunkt använder sig av valutaderivat i syfte att helt eller

delvis valutasäkra sina innehav.

5. Om fonden använder sådana tekniker och instrument som avses i 25 kap. 21 §

för att skapa hävstång i fonden.

6. Om fonden är en matarfond.

Värdering

12 § I fondbestämmelserna ska grunderna för beräkning av värdepappersfondens

och fondandelarnas värde anges. Om fondens medel får placeras i sådana

överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 §

lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller i OTC-derivat enligt 5 kap. 12 §

andra stycket samma lag, ska det särskilt anges hur dessa tillgångar ska värderas

och vilka värderingsprinciper som tillämpas.

Försäljning och inlösen av fondandelar

13 § I fondbestämmelserna ska det anges i vilken utsträckning som värdepappers-

fonden är öppen för försäljning och inlösen av fondandelar, samt när och var för-

säljnings- och inlösenskursen för fondandelarna offentliggörs.

Fondbestämmelserna ska även innehålla en uppgift om vilka principer som

används för att fastställa försäljnings- och inlösenskurs i värdepappersfonden. Det

ska särskilt anges att försäljning eller inlösen ska ske till en för andelsägaren vid

tillfället för begäran om försäljning eller inlösen okänd kurs.

I fondbestämmelserna ska det också anges om det är möjligt att stänga värde-

pappersfonden för teckning av nya fondandelar. Om fonden kan stängas måste det

framgå under vilka objektiva förutsättningar som en sådan åtgärd är möjlig. Om det

ska vara möjligt att upphöra med att söka kapital från andra investerare enligt

5 a kap. 47 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, ska detta anges liksom

villkoren för åtgärden.

FFFS

2013:9

43

14 § I fondbestämmelserna ska det anges att värdepappersfonden kan komma att

stängas för in- och utträde om sådana extraordinära förhållanden har inträffat som

gör att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer

andelsägarnas lika rätt.

Avgifter och ersättningar

15 § Om en avgift tas ut vid försäljning respektive inlösen av fondandelar ska det i

fondbestämmelserna anges hur sådana avgifter beräknas. Avgifternas högsta stor-

lek ska anges i procent av fondandelarnas värde. Det ska framgå om avgifterna

tillfaller värdepappersfonden eller fondbolaget.

I fondbestämmelserna ska det finnas uppgift om den högsta fasta avgift som får tas

ut ur värdepappersfonden för att täcka fondbolagets avgift för förvaltningen.

Uppgiften ska inkludera kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Avgiften ska

anges som en årlig procentuell andel av fondens värde.

Om det ur värdepappersfonden tas ut en prestationsbaserad förvaltningsavgift ska

avgiftsmodellen inklusive beräkningsgrunden för avgiften tydligt framgå av fond-

bestämmelserna. Det ska framgå villkor för avgiften samt hur avgiften beräknas

och tas ut ur fonden.

Om medel i en värdepappersfond till en betydande del placeras i andra

värdepappersfonder, fondföretag eller alternativa investeringsfonder, ska fond-

bestämmelserna innehålla en hänvisning till informationsbroschyren för uppgift om

den högsta fasta respektive prestationsbaserade avgift som får tas ut för

förvaltningen av de värdepappersfonder, fondföretag eller alternativa investerings-

fonder i vars fondandelar medlen placeras. Fondbestämmelserna för en matarfond

ska innehålla en hänvisning till informationsbroschyren för uppgift om vad som

anges i 29 kap. 15 § 9 och 10.

Utdelning

16 § Det ska framgå av fondbestämmelserna om värdepappersfonden lämnar

utdelning till andelsägare eller någon annan. Om fonden är utdelande ska det anges

när utdelning sker. Grunderna för vad som får utdelas ska anges såsom avkastning

på fondens medel, kvarstående restbelopp av utdelningsbart belopp från tidigare år,

realiserade och orealiserade värdestegringar eller annat utdelningsbart belopp.

Om utdelade medel ska användas till förvärv av nya andelar i värdepappersfonden

ska det anges särskilt.

Värdepappersfondens räkenskapsår

17 § I fondbestämmelserna ska det anges vilket räkenskapsår som tillämpas för

värdepappersfonden.

Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna

18 § Det ska finnas uppgifter i fondbestämmelserna om när och var halvårsredo-

görelse och årsberättelse ska offentliggöras samt uppgift om var ändringar av

fondbestämmelserna tillkännages.

FFFS 2013:9

44

Pantsättning och överlåtelse

19 § Det ska framgå av fondbestämmelserna om det är möjligt för andelsägarna att

pantsätta sina fondandelar och i så fall hur detta går till. Vidare ska det anges om

det inte är möjligt att överlåta fondandelarna till någon annan.

Annan nödvändig och skälig information

20 § I fondbestämmelserna får det tas in annan information som fondbolaget

bedömer är nödvändig för andelsägarna och som Finansinspektionen finner vara

skälig för andelsägarna. Sådan information ska tas in i fondbestämmelserna först

efter de uppgifter som anges i 2–19 §§.

24 kap. Tillåtna tillgångar

Överlåtbara värdepapper

1 § Medel i en värdepappersfond får placeras i överlåtbara värdepapper som

uppfyller följande kriterier:

1. den potentiella förlust som fonden kan komma att åsamkas genom innehavet av

dessa instrument är begränsad till det belopp som betalats för dem,

2. likviditeten i dessa instrument äventyrar inte förmågan hos fondbolaget att

uppfylla kraven i 4 kap. 13 § första stycket lagen (2004:46) om värdepappers-

fonder,

3. det finns en tillförlitlig värdering för dessa instrument enligt följande:

a) för överlåtbara värdepapper som ingår i fonden i enlighet med 5 kap. 3 § lagen

om värdepappersfonder i form av korrekt, tillförlitlig och regelbunden prissättning

antingen i form av marknadspriser eller i form av priser som tillhandahållits genom

värderingssystem som är oberoende i förhållande till emittenten,

b) för överlåtbara värdepapper som ingår i fonden i enlighet med 5 kap. 5 § lagen

om värdepappersfonder i form av periodisk värdering som härrör från information

från emittenten av värdepapperet eller från kvalificerad investeringsanalys,

4. det finns lämplig information om dessa instrument tillgänglig enligt följande,

a) för överlåtbara värdepapper som ingår i fonden i enlighet med 5 kap. 3 § lagen

om värdepappersfonder i form av regelbunden, korrekt och omfattande information

till marknaden om värdepapperet eller, i tillämpliga fall, den portfölj i vilken

värdepapperet ingår,

b) för överlåtbara värdepapper som ingår i fonden i enlighet med 5 kap. 5 § lagen

om värdepappersfonder i form av regelbunden och korrekt information till

fondbolaget om värdepapperet eller, i tillämpliga fall, den portfölj i vilken

värdepapperet ingår,

5. de är försäljningsbara,

6. förvärvet av instrumenten är förenligt med fondens placeringsinriktning enligt

fondbestämmelserna, samt

FFFS

2013:9

45

7. fondbolagets system för riskhantering enligt 5 kap. 2 § lagen om värdepappers-

fonder fångar på ett tillfredställande sätt upp de risker som är förenade med

instrumenten.

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller

en motsvarande marknad utanför EES, eller föremål för regelbunden handel vid

någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten, förutsätts upp-

fylla kraven i 2 och 5, om inte fondbolaget har tillgång till information som skulle

leda till en annan slutsats.

2 § Överlåtbara värdepapper omfattar även

1. andelar i fonder av sluten typ som har bildats som investeringsbolag eller enligt

trustlagstiftning (som s.k. unit trusts) och som

a) uppfyller kraven i 1 §,

b) omfattas av system för företagsstyrning, och

c) i de fall förvaltningen av tillgångarna utförs av en annan enhet för fondens av

sluten typ räkning, omfattas den enheten av nationell reglering som syftar till att

skydda investerare,

2. andelar i fonder av sluten typ som har bildats på kontraktsrättslig grund och som

a) uppfyller kraven i 1 §,

b) omfattas av system för företagsstyrning motsvarande de som avses i 1 b, och

c) förvaltas av en enhet som omfattas av nationell reglering som syftar till att

skydda investerare,

3. finansiella instrument som

a) uppfyller kraven i 1 §, och

b) backas upp av eller är kopplade till resultatutvecklingen för andra tillgångar som

kan skilja sig från de som anges i 5 kap. 1 § andra stycket första meningen lagen

(2004:46) om värdepappersfonder.

Om ett finansiellt instrument som omfattas av första stycket 3 innefattar en derivat-

komponent som avses i 12 §, ska kraven i 5 kap. 2 och 13 §§ lagen om

värdepappersfonder samt de ytterligare krav som följer av 25 kap. vara tillämpliga

på den komponenten.

Penningmarknadsinstrument

3 § Medel i en värdepappersfond får placeras i penningmarknadsinstrument som

uppfyller ett av följande kriterier:

1. de har en löptid vid emissionstillfället på högst 397 dagar,

2. de har en återstående löptid på högst 397 dagar,

3. de är föremål för regelbundna avkastningsjusteringar som överensstämmer med

förhållandena på penningmarknaden åtminstone var 397:e dag, eller

FFFS 2013:9

46

4. de har en riskprofil, inklusive kredit- och ränterisker, som motsvarar den som

gäller för finansiella instrument som har en löptid som avses i 1 eller 2, eller som är

föremål för en avkastningsjustering som avses i 3.

4 § Kravet att penningmarknadsinstrument enligt definitionen i lagen (2004:46)

om värdepappersfonder ska vara likvida ska förstås som att instrumenten ska kunna

säljas till en begränsad kostnad inom en tillfredställande kort tidsram med beak-

tande av skyldigheten enligt 4 kap. 13 § första stycket samma lag.

Kravet att penningmarknadsinstrument ska ha ett värde som vid varje tidpunkt

exakt kan fastställas, ska förstås som att det ska vara instrument för vilka det finns

korrekta och tillförlitliga värderingssystem som

1.

gör det möjligt för fondbolaget att beräkna ett nettotillgångsvärde som

överensstämmer med det värde till vilket det finansiella instrumentet som innehas i

portföljen skulle kunna överlåtas mellan kunniga parter som är oberoende av

varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs, och

2. baseras på antingen marknadsnoteringar eller värderingsmodeller, inberäknat

modeller för beräkning av upplupen anskaffningskostnad.

De kriterier som avses i första och andra styckena ska förutsättas vara uppfyllda i

fråga om finansiella instrument som normalt omsätts på penningmarknaden och

som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad

utanför EES, eller är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad

som är reglerad och öppen för allmänheten, såvida inte fondbolaget har tillgång till

information som skulle kunna leda till en annan slutsats.

5 § Kravet i 5 kap. 4 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder för andra penning-

marknadsinstrument än sådana som anges i 5 kap. 3 § samma lag och där reglerna

för emissionen eller emittenten av instrumenten medför ett särskilt skydd för

investerare, ska förstås som att det ska vara instrument som uppfyller följande

kriterier:

1. de uppfyller ett av kriterierna i 3 § och samtliga kriterier i 4 § första och andra

styckena,

2. lämplig information finns tillgänglig om dem, inberäknat information som

möjliggör en lämplig bedömning av de kreditrisker som är förenade med

investeringen i sådana instrument, med beaktande av andra, tredje och fjärde

styckena, och

3. de är fritt överlåtbara.

När det gäller penningmarknadsinstrument som omfattas av 5 kap. 4 § 2 och

4 lagen om värdepappersfonder, eller de penningmarknadsinstrument som har

emitterats av en regional eller lokal myndighet i en medlemsstat eller av en inter-

nationell offentlig organisation, men som inte har garanterats av en medlemsstat

eller, i fråga om förbundsstater som är medlemsstater, en av de delstater som ingår

i förbundsstaten, ska lämplig information som avses i första stycket 2 omfatta

följande

1. information om både emissionen eller emissionsprogrammet och emittentens

rättsliga och finansiella ställning före emissionen av penningmarknadsinstrumentet,

FFFS

2013:9

47

2. regelbundna uppdateringar av den information som avses i 1 och närhelst en

väsentlig händelse inträffar,

3. den information som avses i 1, verifierad av för ändamålet kvalificerade tredje

parter som inte tar emot instruktioner av emittenten, och

4. tillgänglig och tillförlitlig statistik om emissionen eller emissionsprogrammet.

När det gäller penningmarknadsinstrument som omfattas av 5 kap. 4 § 3 lagen om

värdepappersfonder, ska lämplig information som avses i första stycket 2 omfatta

1. information om emissionen eller emissionsprogrammet eller om emittentens

rättsliga och finansiella ställning före emissionen av penningmarknadsinstrumentet,

2. regelbundna uppdateringar av den information som avses i 1 och när en väsentlig

händelse inträffar, och

3. tillgänglig och tillförlitlig statistik om emissionen eller emissionsprogrammet

eller andra uppgifter som gör det möjligt att göra en lämplig bedömning av de

kreditrisker som är förenade med en investering i sådana instrument.

Lämplig information som avses i första stycket 2 ska bestå av information om

emissionen eller emissionsprogrammet eller om emittentens rättsliga och finan-

siella ställning före emissionen av penningmarknadsinstrumentet, när det gäller

penningmarknadsinstrument som

– emitterats eller garanterats av en central myndighet, Europeiska unionen, Euro-

peiska investeringsbanken, en icke-medlemsstat eller en av de stater som utgör

förbundsstaten, samt

– inte emitterats men som har garanterats av en regional myndighet, lokal

myndighet, eller offentlig organisation som en eller flera medlemsstater tillhör.

6 § Kravet i 5 kap. 4 § 3 lagen (2004:46) om värdepappersfonder att det organ som

har gett ut eller garanterat penningmarknadsinstrumenten omfattas av och följer

sådana tillsynsregler som motsvarar de kriterier som fastställs i gemenskapslag-

stiftningen, ska förstås som att emittenten ska omfattas av och följa tillsynsregler

och uppfylla ett av följande kriterier:

1. den har säte inom EES,

2. den har säte i ett OECD-land som tillhör G 10 gruppen,

3. den har något av de fyra högsta kreditbetygen (investment grade),

4. det kan, på grundval av en fördjupad analys av emittenten, visas att de

tillsynsregler som är tillämpliga på emittenten är minst lika stränga som de som

anges i gemenskapslagstiftningen.

7 § Kravet i 5 kap. 4 § 4 c lagen (2004:46) om värdepappersfonder att penning-

marknadsinstrumenten ska ha getts ut av en enhet som ägnar sig åt att finansiera

värdepapperisering, ska förstås som att det som avses är strukturer, oavsett om de

är upprättade i bolagsform, enligt trustlagstiftning, eller i kontraktsform, som in-

rättats för värdepapperiseringsverksamhet.

Kravet i 5 kap. 4 § 4 c lagen om värdepappersfonder att den enhet som har gett ut

penningmarknadsinstrumenten ska omfattas av kreditförstärkning från en bank, ska

FFFS 2013:9

48

förstås som att det som avses är bankfaciliteter som garanterats av ett företag som

självt uppfyller kraven i 5 kap. 4 § 3 samma lag.

Derivatinstrument

8 § Finansiella derivatinstrument får ingå i en värdepappersfond om de är likvida.

Kravet på likviditet ska anses vara uppfyllt om instrumenten uppfyller följande

kriterier:

1. underliggande komponenter består av en eller flera av följande delar,

a) tillgångar enligt 5 kap. 1 § andra stycket första meningen lagen (2004:46) om

värdepappersfonder, inklusive finansiella instrument som har en eller flera av de

tillgångarnas särdrag,

b) räntesatser,

c) valutakurser eller valutor,

d) finansiella index,

2. när det gäller OTC-derivat, att de uppfyller de villkor som anges i 5 kap. 12 §

andra stycket lagen om värdepappersfonder.

9 § Finansiella derivatinstrument som avses i 5 kap. 12 § lagen (2004:46) om

värdepappersfonder ska anses omfatta instrument som uppfyller följande kriterier

1. de möjliggör överföring av kreditrisken för en tillgång som avses i 8 § 1

oberoende av de övriga risker som är förenade med den tillgången,

2. de resulterar inte i leverans eller överföring av andra tillgångar, inberäknat i

form av kontanter, än de som avses i 5 kap. 1 § andra stycket första meningen

lagen om värdepappersfonder,

3. de är förenliga med de kriterier för OTC-derivat som fastställs i 5 kap. 12 §

andra stycket lagen om värdepappersfonder samt 10 §,

4. de risker som är förenade med dem fångas på ett tillfredsställande sätt upp av

systemet för riskhantering och av de interna kontrollmekanismerna när det gäller

risker för asymmetrisk information mellan fondbolaget och motparten till kredit-

derivatet till följd av motpartens potentiella tillgång till inofficiell information om

bolag vilkas tillgångar utgör underliggande komponenter till kreditderivatet.

Råvaruderivat får inte ingå i en värdepappersfond.

10 § Kravet i 5 kap. 12 § andra stycket 2 lagen (2004:46) om värdepappersfonder

att derivatinstrumentet ska kunna säljas, lösas in eller avslutas genom en ut-

jämnande transaktion till ett rimligt värde, ska förstås som det belopp till vilket en

tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld regleras mellan kunniga parter som är

oberoende av varandra och som har intresse av att transaktionen genomförs.

Kravet i 5 kap. 12 § andra stycket 2 lagen om värdepappersfonder att derivatinstru-

mentet ska vara föremål för en tillförlitlig och kontrollerbar värdering, ska förstås

som en värdering, utförd av fondbolaget och motsvarande det rimliga värde som

FFFS

2013:9

49

avses i första stycket, som inte bara bygger på marknadsnoteringar från motparten

och som uppfyller följande kriterier:

1. grunden för värderingen är antingen ett tillförlitligt aktuellt marknadsvärde för

instrumentet eller, om ett sådant värde inte finns att tillgå, en prissättningsmodell

som använder en lämplig erkänd metodik,

2. kontrollen av värderingen utförs på ett av följande sätt

a) av en lämplig tredje part som har en oberoende ställning i förhållande till

motparten för OTC-derivatet och som med en lämplig regelbundenhet utför

kontrollen på ett sådant sätt att fondbolaget har möjlighet att verifiera den, eller

b) av en enhet inom fondbolaget som har en oberoende ställning i förhållande till

den avdelning som är ansvarig för förvaltningen av tillgångarna och som har till-

räckliga resurser för detta ändamål.

Finansiella index

11 § Finansiella index enligt 5 kap. 12 § första stycket 1 lagen (2004:46) om

värdepappersfonder ska förstås som ett index som uppfyller följande kriterier:

1. Det har tillräckligt diversifierad sammansättning för att säkerställa att

a) prisrörelser eller handel som rör en komponent inte har en otillbörlig inverkan på

hur hela indexet utvecklas,

b) om indexet är sammansatt av tillgångar som avses i 5 kap. 1 § andra stycket

första meningen lagen om värdepappersfonder, är dess sammansättning åtminstone

diversifierad i enlighet med 5 kap. 7 § samma lag,

c) om indexet är sammansatt av andra tillgångar än de som avses i 5 kap. 1 § andra

stycket första meningen lagen om värdepappersfonder, är det diversifierat på ett

sätt motsvarande det som anges i 5 kap. 7 § samma lag.

2. Det utgör en lämplig referens för den marknad det hänför sig till genom att

a) indexet mäter utvecklingen för en representativ grupp underliggande komponen-

ter på ett relevant och tillfredsställande sätt,

b) indexet ses över eller omviktas med jämna mellanrum så att det avspeglar de

marknader det hänför sig till enligt allmänt tillgängliga kriterier, och

c) de underliggande komponenterna är tillräckligt likvida, vilket gör det möjligt för

användarna att vid behov efterbilda indexet.

3. Det offentliggörs på ett lämpligt sätt, så att

a) processen för att offentliggöra indexet bygger på tillförlitliga förfaranden för att

samla in priser, beräkna och därefter offentliggöra indexvärdet, inberäknat prissätt-

ningsförfaranden för komponenter för vilka marknadspriser inte finns att tillgå, och

b) väsentlig information om frågor såsom indexberäkning, omviktningsmetoder,

indexförändringar eller eventuella driftmässiga problem när det gäller att lämna

punktlig och korrekt information tillhandahålls på en bred grund och i rätt tid.

FFFS 2013:9

50

Om sammansättningen av de tillgångar som utgör de underliggande komponenter-

na till finansiella derivatinstrument i enlighet med 5 kap. 1 § andra stycket första

meningen lagen om värdepappersfonder inte uppfyller de kriterier som anges i

första stycket, ska de finansiella derivatinstrumenten, om de uppfyller de kriterier

som anges i 8 §, betraktas som finansiella derivatinstrument baserade på en

sammansättning av de tillgångar som avses i 8 § 1 a–1 c.

Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som innefattar

derivat

12 § Överlåtbara värdepapper som enligt 5 kap. 13 § fjärde stycket lagen

(2004:46) om värdepappersfonder innefattar ett derivatinstrument ska förstås som

finansiella instrument som uppfyller de kriterier som anges i 1 § och som inne-

håller en komponent som uppfyller följande kriterier:

1. på grund av denna komponent kan delar av eller alla de betalningsströmmar som

följer av innehavet av det överlåtbara värdepapper som fungerar som värdkontrakt

modifieras i överensstämmelse med en specificerad räntesats, ett pris på ett finan-

siellt instrument, en växelkurs, ett pris- eller ränteindex, ett kreditbetyg eller ett

kreditindex eller någon annan variabel och därför variera på ett liknande sätt som

ett fristående derivatinstrument,

2. dess ekonomiska egenskaper och risker är inte nära förknippade med värd-

kontraktets ekonomiska egenskaper och risker, och

3. det har väsentlig inverkan på det överlåtbara värdepapperets riskprofil och pris-

sättning.

Penningmarknadsinstrument som uppfyller ett av de kriterier som anges i 3 § och

samtliga kriterier som anges i 4 § första och andra styckena och som innehåller en

komponent som uppfyller de kriterier som anges i första stycket, ska betraktas som

penningmarknadsinstrument som innefattar ett derivatinstrument.

Ett överlåtbart värdepapper eller penningmarknadsinstrument ska inte anses inne-

fatta ett derivatinstrument om det innehåller en komponent som enligt kontrakt kan

överlåtas oberoende av det överlåtbara värdepapperet eller penningmarknads-

instrumentet. En sådan komponent ska anses utgöra ett separat finansiellt instru-

ment.

Tekniker och instrument för att effektivisera förvaltningen

13 § Tekniker och instrument som enligt 5 kap. 1 § tredje stycket lagen (2004:46)

om värdepappersfonder hänför sig till överlåtbara värdepapper och penningmark-

nadsinstrument och som används för att effektivisera förvaltningen av tillgångarna,

ska förstås som tekniker och instrument som uppfyller följande kriterier:

1. de är ekonomiskt ändamålsenliga i den meningen att de genomförs på ett

kostnadseffektivt sätt,

2. de införs i ett eller flera av följande specifika syften

a) för att minska risker,

b) för att minska kostnader, eller

FFFS

2013:9

51

c) för att öka avkastningen i värdepappersfonden med en risknivå som är förenlig

med fondens riskprofil och de riskspridningsregler som anges i 5 kap. lagen om

värdepappersfonder, och

3. förfarandet för riskhantering fångar på tillfredställande sätt upp de risker som är

förenade med dem.

Värdepappersfonder som efterbildar index

14 § Att efterbilda sammansättningen av ett visst aktieindex eller index för

skuldförbindelser enligt 5 kap. 7 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, ska

förstås som att efterbilda sammansättningen av indexets underliggande tillgångar,

inklusive användningen av derivatinstrument eller tekniker och instrument som

avses i 5 kap. 1 § tredje stycket samma lag och 13 §.

Ett index som har en tillräckligt diversifierad sammansättning enligt 5 kap. 7 §

första stycket 1 lagen om värdepappersfonder, ska förstås som ett index som

uppfyller kraven på riskspridning i 5 kap. 7 § andra stycket samma lag.

Ett index som utgör en lämplig referens för den marknad det hänför sig till enligt

5 kap. 7 § första stycket 2 lagen om värdepappersfonder, ska förstås som ett index

där den som tillhandahåller indexet använder en erkänd metod som generellt sett

inte leder till att en viktig emittent på den marknad som indexet hänför sig till

utesluts.

Ett index som offentliggörs på lämpligt vis enligt 5 kap. 7 § första stycket 3 lagen

om värdepappersfonder, ska förstås som ett index som uppfyller följande kriterier

1. det är allmänt tillgängligt,

2. den som tillhandahåller indexet har en oberoende ställning i förhållande till den

värdepappersfond som efterbildar indexet.

Vad som anges i fjärde stycket 2 utesluter inte att den som tillhandahåller indexet

och fondbolaget ingår i samma företagsgrupp, under förutsättning att effektiva

system för att hantera intressekonflikter har införts.

25 kap. Handel med derivatinstrument samt användning av andra

tekniker och instrument

Allmänt

1 § Ett fondbolag får inte för en värdepappersfonds räkning, genom att använda

derivatinstrument eller sådana tekniker och instrument som avses i 15 kap. 13 §,

göra placeringar som i realiteten innebär ett överskridande av de placerings-

bestämmelser som anges i lagen (2004:46) om värdepappersfonder, i dessa

föreskrifter eller i fondbestämmelserna.

2 § En värdepappersfond kan använda sig av derivatinstrument för att effektivisera

förvaltningen eller som ett led i placeringsinriktningen. I vilket syfte en matarfond

får använda derivatinstrument anges i 5 a kap. 2 § lagen (2004:46) om värde-

pappersfonder.

FFFS 2013:9

52

Beräkning av sammanlagda exponeringar

3 § En värdepappersfonds sammanlagda exponeringar enligt 5 kap. 13 § andra

stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder ska beräknas som

1. fondens exponering som genereras genom användandet av derivatinstrument,

inklusive sådana derivatinstrument som avses i 5 kap. 13 § fjärde stycket lagen om

värdepappersfonder, eller

2. marknadsrisken i fonden.

Om en värdepappersfond använder sådana tekniker och instrument som avses i

24 kap. 13 §, inklusive återköpsavtal eller värdepapperslån, ska fondbolaget ta

hänsyn till dessa transaktioner när det dels väljer riskbedömningsmetod enligt 4 §,

dels beräknar de sammanlagda exponeringarna enligt 5 eller 6 §. Vad som i 5 §

anges om derivatinstrument gäller i tillämpliga delar även för tekniker och

instrument. Vid tillämpningen av 6 § ska exponeringarna genom tekniker och

instrument inkluderas i beräkningen av fondens Value at Risk eller vid

användandet av en annan avancerad riskbedömningsmetod.

Fondbolaget ska beräkna en värdepappersfonds sammanlagda exponeringar minst

en gång varje dag.

4 § Ett fondbolag får beräkna de sammanlagda exponeringarna med hjälp av

åtagandemetoden, en Value at Risk-modell eller någon annan lämplig avancerad

riskbedömningsmetod. En Value at Risk-modell eller någon annan avancerad risk-

bedömningsmetod får fondbolaget endast använda efter att ha fått tillstånd av

Finansinspektionen.

Fondbolaget ska för varje värdepappersfond välja den metod för beräkning av de

sammanlagda exponeringarna som är mest lämplig med hänsyn till fondens place-

ringsstrategier, typen av derivatinstrument som används och deras komplexitet

samt hur stor del av fonden som utgörs av derivatinstrument.

Åtagandemetoden

5 § Om ett fondbolag använder åtagandemetoden för att beräkna de sammanlagda

exponeringarna ska den tillämpas på samtliga derivatinstrument, inklusive sådana

derivatinstrument som avses i 5 kap. 13 § fjärde stycket lagen (2004:46) om

värdepappersfonder. Detta gäller oavsett om en värdepappersfond använder

derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen eller för att effektivisera

förvaltningen.

Vid beräkning av de sammanlagda exponeringarna ska derivatpositioner konver-

teras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna. Terminskontrakt,

swappar samt andra likartade derivatinstrument beräknas enligt underliggande

exponerat värde. För optionskontrakt, warranter, teckningsrätter och likartade

instrument ska en deltaberäkning göras. En deltaberäkning ska göras enligt någon

vedertagen värderingsmodell. Om det inte är lämpligt att göra en deltaberäkning

ska en beräkning göras enligt underliggande exponerat värde. En beräkning enligt

underliggande exponerat värde får inte leda till att exponeringen mot derivat-

instrument underskattas.

Vid beräkningen av de sammanlagda exponeringarna får fondbolaget ta hänsyn till

nettning och hedgning, om detta inte leder till att bolaget bortser från uppenbara

FFFS

2013:9

53

och väsentliga risker och att detta resulterar i en tydlig reducering av riskexpo-

neringen i fonden.

Om en värdepappersfond använder derivatinstrument som inte leder till att ytter-

ligare exponering genereras är det inte nödvändigt att inkludera den underliggande

exponeringen i beräkningen av fondens sammanlagda exponeringar.

Vid beräkningen behöver fondbolaget inte beakta kortfristiga penninglån enligt

5 kap. 23 § andra stycket lagen om värdepappersfonder.

6 § De sammanlagda exponeringarna får, när exponeringen beräknas med hjälp av

åtagandemetoden, högst uppgå till 100 procent av fondförmögenheten.

Value at Risk och andra avancerade riskbedömningsmetoder

7 § En Value at Risk-modell får vara av absolut eller relativ typ.

En absolut Value at Risk-modell begränsar den högsta Value at Risk en värde-

pappersfond kan ha i förhållande till dess fondförmögenhet. Fondens absoluta

Value at Risk får inte överstiga 20 procent av fondens värde.

En relativ Value at Risk-modell begränsar fondens Value at Risk till att vara högst

dubbelt så hög som Value at Risk för fondens referensportfölj. Referensportföljen

ska vara obelånad och lämplig med hänsyn till fondens placeringsinriktning och

riskprofil.

8 § En absolut och en relativ Value at Risk ska beräknas utifrån ett ensidigt

konfidensintervall på 99 procent. Innehavsperioden ska vara en månad (20 affärs-

dagar). Den historiska observationsperioden ska vara minst ett år (250 affärsdagar)

när det gäller ingående data om inte en kortare observationsperiod är motiverad

med anledning av en mycket betydande ökning i prisvolatiliteten. Ingående data

ska uppdateras kvartalsvis eller oftare när marknadspriserna är föremål för

betydande förändringar.

En värdepappersfond får dock använda ett annat ensidigt konfidensintervall eller en

annan innehavsperiod än vad som anges i första stycket under förutsättning att

konfidensintervallet inte understiger 95 procent och att innehavsperioden inte

överstiger en månad (20 affärsdagar).

En värdepappersfond som använder en absolut Value at Risk-modell och som

använder ett annat ensidigt konfidensintervall eller en annan innehavsperiod än vad

som anges i första stycket, ska skala om fondens högsta tillåtna Value at Risk.

Omskalning kan endast göras baserat på antagandet av en normalfördelning med

identisk och oberoende fördelning av riskfaktorernas avkastning med hänvisning

till normalfördelningens kvantiler och roten ur tiden.

9 § Om en Value at Risk-modell eller någon annan avancerad riskbedömnings-

metod används ska fondbestämmelserna innehålla en beskrivning av den metoden.

Derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen

10 § En värdepappersfond får, som en del i att effektivisera förvaltningen, använda

sig av derivatinstrument för att minska kostnader och risker i förvaltningen, under

förutsättning att detta anges i fondbestämmelserna. Med att minska kostnader och

risker i förvaltningen avses sådan handel med derivatinstrument som syftar till att

FFFS 2013:9

54

skydda värdet av fondens underliggande tillgångar eller kostnadsbesparande

åtgärder för att upprätthålla fondens placeringsinriktning.

11 § När en värdepappersfond använder derivatinstrument för att minska

kostnader och risker i förvaltningen får handeln inte syfta till att öka avkastningen

och skapa hävstång i fonden. Med hävstång avses att fondens placeringsutrymme

är större än det placeringsutrymme som följer av fondförmögenheten.

12 § Utöver vad som anges i 10 och 11 §§ men alltjämt som en del i att

effektivisera förvaltningen, får en värdepappersfond använda sig av derivat-

instrument i syfte att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden. Detta får ske

under de förutsättningar som gäller för värdepappersfonder som använder

derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen enligt 13 § och ska anges i

fondbestämmelserna.

Derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen

13 § En värdepappersfond får placera i derivatinstrument som ett led i fondens

placeringsinriktning, om detta anges i fondbestämmelserna.

Exponering mot en enskild emittent

14 § Ett fondbolag ska använda åtagandemetoden när det beräknar en exponering

mot en enskild emittent för en värdepappersfond. Vid beräkning av en exponering

mot en enskild emittent får fondbolaget nettoberäkna de exponeringar som fonden

har mot emittenten. I denna beräkning ska även medräknas dels motpartsrisk enligt

16–20 §§, dels exponering som uppstår genom användningen av tekniker och

instrument enligt 21 §.

Täckningsregler vid handel med derivatinstrument

15 § Om ett derivatinstrument, automatiskt eller på motpartens begäran, kan leda

till leverans av derivatinstrumentets underliggande tillgång, ska värdepappers-

fonden ha kapacitet att leverera den underliggande tillgången under derivatkon-

traktets hela avtalsperiod.

Kravet på leveranskapacitet enligt första stycket kan tillgodoses genom att värde-

pappersfonden innehar andra likvida tillgångar. Detta förutsätter att tillgångarna

vid varje tillfälle kan användas för att köpa det underliggande instrumentet som ska

levereras och att riskjustering (värderingsavdrag) görs i lämplig omfattning.

Om derivatinstrumentet kontantavräknas automatiskt eller på värdepappersfondens

begäran, och därför inte kan leda till att en underliggande tillgång levereras, gäller i

stället följande. I ett sådant fall ska värdepappersfonden inneha likvida tillgångar i

tillräcklig omfattning för att kunna fullgöra alla de förpliktelser som följer av

derivatkontraktet. Tillgångarna ska innehas under derivatkontraktets hela avtals-

period och värderingsavdrag ska göras i lämplig omfattning. Det ska för varje

värdepappersfond finnas lämpliga metoder för att fastställa den täckningsnivå som

krävs för att kunna fullgöra de förpliktelser som följer av derivatkontraktet.

FFFS

2013:9

55

Motpartsrisker vid handel med OTC-derivat

16 § Vid beräkningen av en värdepappersfonds motpartsrisk enligt 5 kap. 14, 21

och 22 §§ lagen (2004:46) om värdepappersfonder, ska ett fondbolag använda det

positiva aktuella marknadsvärdet av OTC-derivatavtalet med denna motpart.

17 § En derivattransaktion ska anses sakna motpartsrisk om den genomförs på en

marknad där clearingorganisationen uppfyller följande krav:

1. deltagarna i clearingen ska dagligen ställa säkerheter för den exponering de

utsätter clearingorganisationen för, och

2. säkerheten ska täcka både den aktuella exponeringen och eventuell framtida

exponering.

18 § En värdepappersfond får nettoberäkna sina OTC-derivatpositioner gentemot

samma motpart om

1. ett fondbolag juridiskt kan hävda överenskommelser om nettoberäkning med

motparten på fondens vägnar, och

2. nettoberäkningen inte görs med en annan exponering som fonden har mot den

motparten.

19 § En värdepappersfonds exponering mot en motpart i en OTC-derivattran-

saktion får reduceras genom att säkerhet tas emot. Säkerheten ska vara så likvid att

den kan säljas omgående till ett pris som ligger nära värderingen före försäljningen.

20 § Om en värdepappersfond har lämnat säkerhet till en motpart i en OTC-

derivattransaktion ska denna säkerhet tas med i beräkningen av exponeringen mot

motparten enligt 5 kap. 14 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Den lämnade

säkerheten får enbart beaktas vid en nettoberäkning, om fondbolaget har möjlighet

att juridiskt hävda överenskommelser om nettoberäkning med denna motpart för

fondens räkning.

Tekniker och instrument

21 § En värdepappersfond får använda sig av sådana tekniker och instrument,

förutom derivatinstrument, som avses i 24 kap. 13 § för att minska kostnader och

risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden.

Om en värdepappersfond använder sig av dessa tekniker och instrument för att

skapa hävstång i fonden ska det anges i fondbestämmelserna.

En värdepappersfond får inte låna ut finansiella instrument (värdepapperslån) i

större omfattning än vad som motsvarar 20 procent av fondförmögenheten.

22 § Värdepapperslån från en värdepappersfond får ges endast mot betryggande

säkerhet på villkor som är sedvanliga för marknaden. Värdepapperslån får ges till

eller via clearingorganisation eller värdepappersinstitut. Värdepapperslån får även

ges till eller via utländskt finansiellt institut som

1. får ingå sådana avtal,

FFFS 2013:9

56

2. står under tillsyn avseende sin värdepappersrörelse av myndighet eller annat

behörigt organ, samt

3. är allmänt erkänt på marknaden.

26 kap. Matar- och mottagarfonder

Förvaringsinstitutets underrättelseskyldighet

1 § De fel och försummelser som ett förvaringsinstitut för en mottagarfond ska

rapportera enligt 5 a kap. 18 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder ska åtmin-

stone innefatta

1. fel i beräkningen av fondandelsvärdet för mottagarfonden,

2. fel i transaktioner avseende, eller avveckling av, matarfondens teckning eller

inlösen av andelar i mottagarfonden,

3. fel i betalningen eller kapitaliseringen av intäkter från mottagarfonden, eller i

beräkningen av källskatter,

4. överträdelser av mottagarfondens mål, placeringsinriktning eller placerings-

strategier, enligt beskrivningen i dess fondbestämmelser, och

5. överträdelser av placerings- och lånebegränsningar enligt lag och fondbestäm-

melserna för mottagarfonden.

Mottagarfondens upplösning, fusion eller delning

2 § Medel som tillfaller en matarfond när en mottagarfond upplöses får bestå av

finansiella instrument om fondbolaget som förvaltar matarfonden begär det och om

avtalet, enligt 5 a kap. 9 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, eller de

skriftliga rutinerna, enligt 5 a kap. 11 § samma lag, och beslutet om att lösa upp

mottagarfonden föreskriver detta.

3 § Medel som tillfaller en matarfond när en mottagarfond fusioneras eller delas

får bestå av finansiella instrument om fondbolaget som förvaltar matarfonden begär

det och om avtalet, enligt 5 a kap. 9 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder

föreskriver detta.

4 § Om finansiella instrument tillfaller en matarfond i samband med att en mot-

tagarfond upplöses, fusioneras eller delas, får dessa realiseras mot pengar.

5 § De pengar som tillfaller en matarfond i samband med att en mottagarfond

upplöses, fusioneras eller delas får före den dag som avses i 5 a kap. 37 eller 46 §

lagen (2004:46) om värdepappersfonder endast återinvesteras för en effektiv

likviditetsförvaltning.

Mottagarfondföretag

6 § Vad som föreskrivs i 2–4 §§ om en mottagarfond ska i tillämpliga delar också

gälla ett mottagarfondföretag. Det som anges om fondbestämmelserna för en mot-

tagarfond och upplösning av en mottagarfond ska då även gälla bolagsordningen

för ett mottagarfondföretag och likvidation av ett mottagarfondföretag.

FFFS

2013:9

57

FJÄRDE AVDELNINGEN

Information om värdepappersfonder

27 kap. Information till fondandelsägare vid fusioner

Tillämpningsområde

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om den information som ska lämnas till

fondandelsägare vid fusioner enligt 8 kap. 8 § lagen (2004:46) om värdepappers-

fonder.

I de fall bestämmelserna i detta kapitel bara ska tillämpas vid gränsöverskridande

fusioner anges det särskilt. Detsamma gäller om bestämmelserna bara avser

information som ska lämnas till andelsägare i en överlåtande värdepappersfond

eller en övertagande värdepappersfond.

Inledande bestämmelser

2 § Informationen som avses i 8 kap. 8 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder

ska vara tydlig och begriplig samt formulerad på ett icke-tekniskt sätt, så att fond-

andelsägarna kan göra väl underbyggda bedömningar av den föreslagna fusionens

påverkan på deras investeringar.

Informationen ska lämnas i ett dokument (informationsdokument).

3 § En sammanfattning av de viktigaste punkterna i informationen om fusionen

som lämnas i början av informationsdokumentet, ska innehålla hänvisningar till de

delar av dokumentet där det finns ytterligare information.

4 § Informationsdokumentet till fondandelsägarna i en överlåtande värdepappers-

fond ska uppfylla behoven för investerare som inte har förhandskunskaper om

den övertagande värdepappersfondens eller det övertagande fondföretagets

särdrag eller verksamhet. Det bör innehålla en uppmaning till andelsägarna om att

de bör läsa faktabladet för den övertagande fonden eller det övertagande

fondföretaget.

5 § Informationsdokumentet till fondandelsägarna i en övertagande värdepappers-

fond ska fokusera på hur fusionen ska genomföras och på dess potentiella konse-

kvenser för fonden.

6 § Vid gränsöverskridande fusioner ska informationsdokumentet tydligt förklara

alla begrepp eller förfaranden som är förknippade med det övertagande fond-

företaget och som skiljer sig från de som vanligen används i Sverige.

Information om konsekvenser av en fusion

7 § Informationsdokumentet till fondandelsägarna i en överlåtande värdepappers-

fond ska, i fråga om de konsekvenser fusionen kan få, innehålla

1. en uppgift om eventuella väsentliga skillnader i mål och placeringsinriktning

mellan fonden och den övertagande värdepappersfonden eller det övertagande

fondföretaget,

FFFS 2013:9

58

2. uppgifter om eventuella skillnader i rättigheter, t.ex. rätten att få del av regel-

bunden rapportering, för andelsägarna innan respektive efter det att fusionen

genomförts,

3. om faktabladen för fonden och den övertagande fonden eller det övertagande

fondföretaget innehåller olika kategorier samlingsindikatorer för risk- och avkast-

ning eller pekar på olika väsentliga risker i den åtföljande beskrivningen; en

uppgift om skillnaderna,

4. en jämförelse mellan fonden och den övertagande fonden eller det övertagande

fondföretaget av alla avgifter, arvoden och kostnader som tas ut, där jämförelsen

ska baseras på de belopp som anges i faktabladen,

5. om det för förvaltningen av fonden tillämpas en resultatbaserad avgiftsmodell;

en uppgift om hur den kommer att tillämpas fram till den dag då fusionen

genomförs,

6. om det för den övertagande fonden eller det övertagande fondföretaget tillämpas

en resultatbaserad avgiftsmodell; en uppgift om hur denna, efter den dag då

fusionen genomförts, kommer att tillämpas för att säkerställa en rättvis behandling

av de andelsägare som tidigare haft andelar i den överlåtande fonden,

7. en uppgift om hur eventuella upplupna intäkter i fonden eller den övertagande

fonden eller det övertagande fondföretaget ska behandlas i samband med fusionen

samt om fusionen kan leda till utspädningseffekter för fondens resultat, och

8. om en betydande ändring av sammansättningen av tillgångar i fonden är avsedd

att genomföras innan den dag då fusionen genomförs; en uppgift om detta.

8 § Informationsdokumentet till fondandelsägarna i en övertagande värdepappers-

fond ska ange om fusionen förväntas ha någon väsentlig inverkan på fondens

sammansättning av tillgångar och om någon betydande ändring av fondens

sammansättning är avsedd att genomföras antingen innan eller efter den dag då

fusionen genomförts. Det ska även finnas en uppgift om hur eventuella upplupna

intäkter i fonden eller den överlåtande värdepappersfonden eller det överlåtande

fondföretaget ska behandlas i samband med fusionen samt om fusionen kan leda

till utspädningseffekter för fondens resultat.

Skattemässiga konsekvenser

9 § Om det är relevant ska informationsdokumentet innehålla en särskild upp-

lysning om att fusionen kan få skattemässiga konsekvenser för fondandelsägarna.

Upplysningen ska finnas på en framträdande plats.

Information om särskilda rättigheter i samband med fusioner

10 § Informationsdokumentet ska i fråga om de särskilda rättigheter som fond-

andelsägarna har i samband med en fusion innehålla en uppgift om

1. att andelsägarna har rätt att få sina fondandelar inlösta eller utbytta enligt vad

som anges i 8 kap. 11 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

2. sista dagen att utnyttja möjligheten att begära inlösen eller utbyte av fondandelar

enligt 1, och

FFFS

2013:9

59

3. hur andelsägarna kan få tillgång till det yttrande som avses i 8 kap. 7 § lagen om

värdepappersfonder och om eventuella möjligheter att få del av kompletterande

information om fusionen.

11 § Om villkoren för fusionen medger kontant utbetalning, enligt 8 kap. 2 § lagen

(2004:46) om värdepappersfonder, ska informationsdokumentet till fondandels-

ägarna i den överlåtande värdepappersfonden innehålla en uppgift om detta, samt

om när och hur andelsägarna kommer att erhålla den kontanta utbetalningen.

Information om förfarande och planerad tidpunkt för en fusion

12 § Informationsdokumentet ska i fråga om förfarande och planerad tidpunkt för

genomförande av en fusion innehålla uppgifter om

1. varje stängning av den överlåtande värdepappersfonden och den övertagande

värdepappersfonden eller det övertagande fondföretaget som är planerad för att

fusionen ska kunna genomföras på ett effektivt sätt, och

2. när fusionen ska genomföras enligt 8 kap. 14 § lagen (2004:46) om värde-

pappersfonder.

Informationsdokumentet till fondandelsägarna i en överlåtande värdepappersfond

ska även innehålla uppgifter om

1. den period då andelsägarna ska kunna fortsätta att teckna och lösa in andelar i

fonden, och

2. den tidpunkt då de andelsägare som inte utnyttjar sina rättigheter enligt 8 kap.

11 § lagen om värdepappersfonder inom den tillämpliga tidsfristen, ska kunna

utöva sina rättigheter som andelsägare i den övertagande värdepappersfonden eller

det övertagande fondföretaget.

28 kap. Metod för tillhandahållande av viss fondinformation

Information om fusioner

1 § Informationen som avses i 8 kap. 8 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder

ska lämnas i pappersform eller via ett annat varaktigt medium.

Informationen till samtliga eller vissa andelsägare får tillhandahållas via ett annat

varaktigt medium än papper endast om

1. tillhandahållandet av information är lämpligt i det sammanhang där affären

mellan andelsägaren och respektive fondbolag som förvaltar den överlåtande eller

övertagande värdepappersfonden, genomförs eller ska genomföras,

2. den andelsägare till vilken informationen ska tillhandahållas uttryckligen väljer

ett annat varaktigt medium än papper.

Vid tillämpning av första och andra styckena ska tillhandahållandet av information

via elektronisk kommunikation anses vara lämplig i det sammanhang som avses i

andra stycket 1, om det finns bevis för att andelsägaren har regelbunden tillgång till

internet. Om andelsägaren har lämnat en mejladress för att genomföra affären ska

denna betraktas som bevis.

FFFS 2013:9

60

Underrättelse om ändringar i fondbestämmelser

2 § För en underrättelse om ändringar i fondbestämmelser enligt 4 kap. 9 a § eller

5 a kap. 7 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, ska 1 § gälla på motsvarande

sätt. Vad som anges i 1 § om en överlåtande eller övertagande värdepappersfond

ska i stället avse den värdepappersfond vars fondbestämmelser ändras.

29 kap. Informationsbroschyr

Allmänt

1 § Bestämmelser om innehållet i en informationsbroschyr finns i 4 kap. 15 och

16 §§ och 5 kap. 18 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Informations-

broschyren ska även innehålla de uppgifter som framgår av 2–22 §§.

Om värdepappersfonden består av andelsklasser ska informationsbroschyrens inne-

håll anpassas efter detta och andelsklassernas utmärkande drag beskrivas.

Fondbolaget

2 § Informationsbroschyren ska innehålla följande uppgifter om fondbolaget:

1. fondbolagets namn,

2. datum för fondbolagets bildande,

3. storleken på fondbolagets aktiekapital,

4. att fondbolaget är ett aktiebolag,

5. fondbolagets säte och huvudkontor, om kontoret finns på annan plats, och

6. namn på styrelsens ledamöter och eventuella suppleanter, den verkställande

direktören, hans eller hennes ställföreträdare och de personer som har andra

ledande befattningar samt uppgifter om deras huvudsysselsättningar utanför

fondbolaget när dessa är av betydelse för bolaget.

Om fondbolaget förvaltar andra värdepappersfonder ska informationsbroschyren

innehålla en uppräkning av dessa fonder.

Särskilt om förvaltningsbolag

3 § Om ett förvaltningsbolag förvaltar en värdepappersfond, ska informations-

broschyren för fonden innehålla en uppgift om att förvaltningsbolaget har ett annat

hemland än fonden.

Uppdragsavtal

4 § Ett fondbolag ska i informationsbroschyren dels lämna uppgift om det har

uppdragit åt någon annan att för bolagets räkning förvalta värdepappersfonden eller

sköta därmed sammanhängande åtgärder, dels ange vem som har fått detta

uppdrag.

FFFS

2013:9

61

Om fondbolaget uppdragit åt någon annan att utföra ett visst arbete eller vissa

funktioner som ingår i fondverksamheten och som inte omfattas av första stycket,

ska informationsbroschyren innehålla en uppgift om detta samt en hänvisning till

en separat bilaga som bifogas informationsbroschyren eller fondbolagets

webbplats, där det anges till vem eller vilka ett sådant uppdrag lämnats.

Förvaringsinstitutet

5 § Informationsbroschyren för en värdepappersfond ska innehålla information om

förvaringsinstitutets

1. namn,

2. rättsliga form,

3. säte och huvudkontor, om kontoret finns på annan plats, och

4. huvudsakliga verksamhet.

Fonden

6 § Informationsbroschyren ska innehålla följande uppgifter som rör värde-

pappersfonden:

1. Fondens namn.

2. Vem som för register över samtliga innehavare av andelar i fonden.

3. Om det finns en inskränkning i möjligheten att genomföra försäljnings- och

inlösenorder avseende fondandelar.

4. Under vilka förutsättningar fonden kan upphöra eller överlåtas och hur och när

andelsägarna kommer att informeras om det.

7 § Informationsbroschyren för en värdepappersfond ska innehålla namnen på de

revisorer som enligt 4 kap. 19 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder ska

granska räkenskaperna som ligger till grund för årsberättelsen för fonden.

8 § Om värdepappersfondens fondandelar är upptagna till handel på en reglerad

marknad eller motsvarande marknad utanför EES eller föremål för handel vid

någon annan marknadsplats eller marknad, ska informationsbroschyren innehålla

en uppgift om detta.

Fondens riskprofil

9 § I informationsbroschyren ska det finnas en utförlig beskrivning av värde-

pappersfondens riskprofil. Beskrivningen ska ta upp de specifika risker som finns

på grund av fondens placeringsstrategi.

10 § Informationsbroschyren ska innehålla en beskrivning av värdepappersfondens

målgrupp.

11 § Informationsbroschyren ska innehålla en uppgift om vilken riskbedöm-

ningsmetod som används för att beräkna värdepappersfondens sammanlagda expo-

neringar.

FFFS 2013:9

62

12 § Informationsbroschyren för en värdepappersfond vars sammanlagda expone-

ringar beräknas med hjälp av en Value at Risk-modell eller en annan avancerad

riskbedömningsmetod, ska innehålla en uppgift om hur hög hävstång fonden

förväntas ha liksom att fondens hävstång kan komma att överstiga den förväntade

nivån. Hävstången ska beräknas som summan av derivatinstrumentens under-

liggande exponerade värden.

13 § Informationsbroschyren för en värdepappersfond vars sammanlagda expo-

neringar beräknas med hjälp av en relativ Value at Risk-modell, ska innehålla en

beskrivning av fondens referensportfölj.

Ändringar i fondbestämmelser

14 § Informationsbroschyren för en värdepappersfond ska innehålla en redogörelse

för möjligheterna att ändra fondbestämmelserna för fonden. Redogörelsen ska

innehålla en uppgift om att ändringarna kan påverka fondens egenskaper, t.ex. dess

placeringsinriktning, avgifter och riskprofil.

Matarfonder

15 § Informationsbroschyren för en matarfond ska innehålla

1. en uppgift om att fonden är en matarfond till en viss mottagarfond eller ett visst

mottagarfondföretag och att minst 85 procent av fondens medel placeras i mot-

tagarfonden eller mottagarfondföretaget,

2. en uppgift om fondens mål och placeringsinriktning,

3. en uppgift om huruvida fondens och mottagarfondens eller mottagarfondföre-

tagets resultat är identiska eller i vilken utsträckning och av vilka skäl de skiljer sig

åt,

4. om inte hela fondförmögenheten placeras i mottagarfonden eller mottagar-

fondföretaget; en uppgift om hur resterande fondmedel placeras,

5.

en sammanfattning av mottagarfondens eller mottagarfondföretagets mål,

placeringsinriktning och riskprofil samt av organisationen hos fondbolaget eller

förvaltningsbolaget som förvaltar mottagarfonden eller mottagarfondföretaget,

6. en uppgift om var informationsbroschyren för mottagarfonden eller mottagar-

fondföretaget finns att tillgå,

7. en sammanfattning av det avtal eller de interna uppföranderegler som avses i 5 a

kap. 9 och 11 §§ lagen (2004:46) om värdepappersfonder och en uppgift om var

avtalet finns att tillgå,

8. en uppgift om var ytterligare information om mottagarfonden eller mottagar-

fondföretaget finns att tillgå,

9. en uppgift om samtliga kostnader för fonden som är hänförliga till placeringen

av fondens medel i mottagarfonden eller mottagarfondföretaget, och

10. en uppgift om samtliga avgifter som debiteras av fondbolagen eller förvalt-

ningsbolagen som förvaltar fonden och mottagarfonden eller mottagarfond-

företaget.

FFFS

2013:9

63

Handel med fondandelar på sekundärmarknaden

16 § Om en fondandel i en värdepappersfond enbart kan lösas in på det sätt som

anges i 4 kap. 13 § andra stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder, ska

informationsbroschyren för fonden innehålla en uppgift om detta.

Informationsbroschyren för fonden ska även innehålla

1. en uppgift om vilken eller vilka reglerade marknader som andelarna är upptagna

till handel på och för vilka det är säkerställt att andelarnas noterade värde inte i

väsentlig mån avviker från andelsvärdet enligt 4 kap. 10 § tredje stycket lagen om

värdepappersfonder,

2. en uppgift om hur fondbolaget säkerställer att det noterade fondandelsvärdet på

den eller de marknader som avses i 1 inte i väsentlig mån avviker från andelsvärdet

enligt 4 kap. 10 § tredje stycket lagen om värdepappersfonder, och

3. om fondbolaget anlitar en eller flera marknadsgaranter för att säkerställa att vad

som anges i 2 uppfylls; en uppgift om garanten eller garanterna.

Informationsbroschyren ska vidare innehålla en upplysning om att fondbolagets

skyldighet att säkerställa att det noterade andelsvärdet inte i väsentlig mån avviker

från andelsvärdet för fonden endast gäller för den eller de marknader som anges i

andra stycket 1.

Avgifter

17 § I informationsbroschyren ska följande upplysningar lämnas:

1. En uppgift, angiven i procent av fondandelarnas värde, om den högsta avgift

som det fondbolag som förvaltar värdepappersfonden får ta ut vid försäljning

respektive inlösen av fondandelar i fonden.

2. En uppgift, angiven i procent av fondandelarnas värde, om den gällande avgift

som det fondbolag som förvaltar värdepappersfonden tar ut vid försäljning

respektive inlösen av fondandelar i fonden.

3. En uppgift, angiven som en årlig procentuell andel av fondens värde, om den

högsta fasta avgift som det fondbolag som förvaltar värdepappersfonden får ta ut ur

fonden för att täcka kostnaderna för förvaltning, inklusive kostnader för förvaring,

tillsyn och revisorer.

4. En uppgift, angiven som en årlig procentuell andel av värdepappersfondens

värde, om den gällande avgift som det fondbolag som förvaltar fonden tar ut ur

fonden för att täcka kostnaderna enligt 3.

5. Om fondbolaget tar ut en prestationsbaserad förvaltningsavgift ur värdepappers-

fonden ska det i informationsbroschyren finnas ett lättbegripligt och tydligt räkne-

exempel som visar på effekterna av avgiftsmodellen. Räkneexemplet ska åtföljas

av en text som tydligt förklarar hur avgiftsmodellen fungerar och beskriver even-

tuella effekter som avgiftsmodellen kan medföra.

Uppgifter enligt första stycket 2, 4 och 5 får lämnas i en bilaga till informations-

broschyren.

FFFS 2013:9

64

Utfärdande av fondandelar innan betalning tillförts fonden

18 § Om ett fondbolag medger att fondandelar utfärdas innan betalning tillförts

värdepappersfonden enligt 4 kap. 10 a § lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

ska informationsbroschyren för fonden innehålla en uppgift om detta liksom en

beskrivning av de villkor som fondbolaget tillämpar.

Historisk avkastning

19 § Informationsbroschyren ska innehålla uppgifter om värdepappersfondens

historiska avkastning för de senaste tio kalenderåren eller, om fondens funnits

kortare tid, det antal år som fonden funnits.

Om faktabladet för fonden ska innehålla en jämförelsenorm vid presentationen av

fondens tidigare resultat, ska den historiska avkastningen åtminstone jämföras med

samma jämförelsenorm.

Uppgifterna får lämnas i en bilaga till informationsbroschyren.

Skatteregler

20 § Informationsbroschyren ska innehålla uppgifter som är relevanta för fond-

andelsägarna om de skatteregler som gäller för värdepappersfonden.

Informationsbroschyren för en matarfond ska innehålla en beskrivning av de

skattemässiga konsekvenser som uppkommer för fonden när den placerar i

mottagarfonden eller mottagarfondföretaget.

Marknadsföring av fondandelar i ett annat EES-land

21 § Informationsbroschyren för en värdepappersfond vars andelar marknadsförs i

ett annat land inom EES enligt 2 kap. 15 c § lagen (2004:46) om

värdepappersfonder, ska innehålla uppgifter om de åtgärder som vidtagits för att i

det landet kunna göra utbetalningar till fondandelsägarna, lösa in andelar och

tillhandahålla information.

Skadestånd

22 § Informationsbroschyren för en värdepappersfond ska innehålla en uppgift om

skadeståndsansvaret enligt 2 kap. 21 § första meningen lagen (2004:46) om

värdepappersfonder.

Publiceringsdag

23 § Informationsbroschyren ska innehålla en uppgift om vilket datum den publi-

cerades.

30 kap. Tillhandahållande av faktablad och informationsbroschyr

1 § Ett fondbolag får tillhandahålla ett faktablad eller en informationsbroschyr för

en värdepappersfond på ett varaktigt medium eller på bolagets webbplats. En

papperskopia av faktabladet och informationsbroschyren ska på begäran kostnads-

fritt tillhandahållas en investerare.

FFFS

2013:9

65

Faktabladet ska alltid finnas tillgängligt på fondbolagets webbplats.

Bestämmelser om villkor som gäller när ett faktablad eller en informationsbroschyr

för en värdepappersfond tillhandahålls på ett annat varaktigt medium än papper

eller på en webbplats finns i artikel 38 i kommissionens förordning (EU) nr

583/2010.

2 § Faktabladet och informationsbroschyren för en värdepappersfond ska till-

handahållas på svenska.

3 § För ett fondföretag som driver verksamhet enligt 1 kap. 7 § lagen (2004:46)

om värdepappersfonder ska 1 § gälla på motsvarande sätt för verksamheten i

Sverige.

31 kap. Årsberättelse och halvårsredogörelse för värdepappersfonder

Tillämpningsområde

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller för ett fondbolag när det upprättar en

årsberättelse och en halvårsredogörelse för en värdepappersfond som fondbolaget

förvaltar.

Allmänna bestämmelser om årsberättelse och halvårsredogörelse

2 § Bestämmelser om innehållet i en årsberättelse och en halvårsredogörelse finns

i 4 kap. 18 § andra stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder. I 5 kap. 18 §

lagen om värdepappersfonder finns ytterligare bestämmelser om innehållet i en

årsberättelse. Årsberättelsen och halvårsredogörelsen ska därutöver ha det innehåll

som framgår av bestämmelserna i detta kapitel.

3 § Om en värdepappersfond består av andelsklasser ska årsberättelsens och

halvårsredogörelsens innehåll anpassas efter detta.

Årsberättelse

Årsberättelsens delar

4 § En årsberättelse ska bestå av

1. en balansräkning,

2. en resultaträkning,

3. uppgifter om värdepappersfondens innehav och positioner i finansiella instru-

ment,

4. tilläggsupplysningar, samt

5. en förvaltningsberättelse.

FFFS 2013:9

66

Revisionsberättelse

5 § Bestämmelser om vad som gäller för revisionsberättelsen för en värdepappers-

fond finns i 4 kap. 19 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Överskådlighet och god redovisningssed

6 § Årsberättelsen ska upprättas på ett överskådligt sätt och enligt god redovis-

ningssed.

Rättvisande bild

7 § Årsberättelsen ska upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av

värdepappersfondens resultat och exponering för finansiella risker samt dess

ställning och utveckling i övrigt. Om det behövs för att ge en rättvisande bild, ska

tilläggsupplysningar lämnas utöver vad som framgår av 34–48 §§.

Andra grundläggande redovisningsprinciper

8 § Vid upprättandet av balansräkningen, resultaträkningen och tilläggsupplys-

ningarna ska följande iakttas:

1. Intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret ska tas med oavsett

tidpunkten för betalningen.

2. Tillgångar och skulder får inte nettoredovisas. Inte heller intäkter och kostnader

får nettoredovisas om inget annat anges i detta kapitel.

3. Den ingående balansen för ett räkenskapsår ska stämma överens med den ut-

gående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret.

Språk

9 § Årsberättelsen ska tillhandahållas på svenska.

Valuta

10 § Beloppen i årsberättelsen ska anges i svenska kronor. Om värdepappers-

fonden handlas i en annan valuta än svenska kronor, får beloppen i stället anges i

denna valuta.

Om årsberättelsen för en fond upprättas i en annan valuta än den som användes i

årsberättelsen för det föregående räkenskapsåret, ska beloppen i årsberättelsen som

avser tidigare räkenskapsår räknas om till den nya valutan. Den omräknade

balansräkningen för det föregående räkenskapsåret ska utgöra ingående balans för

det nya räkenskapsåret. Omräkning ska ske enligt den växelkurs som har fastställts

av Riksbanken på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen), eller den

närmast föregående bankdagen.

Om fonden handlas i en annan valuta än svenska kronor ska årsberättelsen inne-

hålla en upplysning om omräkningskursen mellan handelsvalutan och svenska

kronor på balansdagen.

FFFS

2013:9

67

Allmänna bestämmelser om balansräkning och resultaträkning

Balansräkningens innehåll

11 § Balansräkningen ska i sammandrag redovisa värdepappersfondens samtliga

tillgångar och skulder på balansdagen. Balansräkningen ska avslutas med uppgifter

om fondförmögenheten. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser ska tas upp

inom linjen.

Resultaträkningens innehåll

12 § Resultaträkningen ska i sammandrag redovisa värdepappersfondens samtliga

intäkter och kostnader under räkenskapsåret.

Uppställningsformer

13 § Balansräkningen ska upprättas enligt uppställningen i bilaga 8.

Resultaträkningen ska upprättas enligt uppställningen i bilaga 9.

14 § Andra poster än de som finns upptagna i balansräkningen i bilaga 8 får tas

upp, om innehållet i dessa inte redan täcks av poster i uppställningen. Posterna får

delas in i delposter. Kompletterande poster ska ges en beteckning som tydligt anger

vad som ingår i posten.

Jämförelsetal

15 § Jämförelsesiffror för varje post eller delpost ska anges för motsvarande

period föregående år i balansräkningen och resultaträkningen.

Balansräkningens poster

Finansiella instrument

16 § I balansräkningen ska finansiella instrument med positivt marknadsvärde

redovisas som tillgångar. Finansiella instrument med negativt marknadsvärde ska

redovisas som skulder.

OTC-derivat med positivt marknadsvärde respektive övriga derivat med positivt

marknadsvärde ska redovisas under tillgångsposterna OTC-derivat med positivt

marknadsvärde respektive övriga derivat med positivt marknadsvärde. OTC-derivat

respektive övriga derivat med negativt marknadsvärde redovisas under skuld-

posterna OTC-derivat med negativt marknadsvärde respektive övriga derivat med

negativt marknadsvärde.

In- och utlånade finansiella instrument

17 § Finansiella instrument som värdepappersfonden har lånat ut ska redovisas

som tillgångar i balansräkningen. Inlånade finansiella instrument ska inte tas upp

som en tillgång.

FFFS 2013:9

68

Mottagna och ställda säkerheter samt utlånade finansiella instrument ska tas upp

till marknadsvärde som poster inom linjen.

Resultaträkningens poster

Värdeförändringar

18 § I resultaträkningen ska posterna värdeförändring på överlåtbara värdepapper,

penningmarknadsinstrument, fondandelar, OTC-derivatinstrument respektive

övriga derivatinstrument omfatta realiserade och orealiserade vinster samt reali-

serade och orealiserade förluster som är hänförliga till respektive post.

Intäkter

19 § I resultaträkningen ska såväl upplupna som erhållna räntor redovisas som

ränteintäkter.

Värdeförändring på diskonteringsinstrument ska redovisas som ränteintäkter.

20 § I resultaträkningen ska utdelningar på aktier, fondandelar och andra finan-

siella instrument redovisas som utdelningar.

Utdelning och kupongskatt på utländska aktier ska redovisas netto, med beaktande

av eventuell restitution.

Ersättning för utdelning i samband med utlåning av aktier ska ingå i posten

utdelningar.

21 § I resultaträkningen ska resultat av valutaderivat och valutakursförändringar

på bankkonto i utländsk valuta redovisas som valutakursvinster och valutakurs-

förluster netto. Realiserade och orealiserade vinster och förluster ska resultatföras i

sin helhet.

22 § I resultaträkningen ska premier vid utlåning av aktier samt eventuella övriga

finansiella intäkter redovisas som övriga finansiella intäkter. Om en eller flera

fondandelsägare har tillfört värdepappersfonden intäkter som kompensation för

transaktionskostnader, ska dessa samt eventuella övriga intäkter redovisas som

övriga intäkter.

Kostnader

23 § Om värdepappersfonden betalar ersättning till fondbolaget som i sin tur

ersätter förvaringsinstitutet och revisorerna samt betalar avgift till tillsyns-

myndigheten, ska totalbeloppet av denna ersättning redovisas i resultaträkningen

under posten förvaltningskostnad. I annat fall ska ersättningarna anges separat i

resultaträkningen enligt uppställningsformen i bilaga 9.

24 § I resultaträkningen ska räntekostnader som värdepappersfonden har erlagt vid

upplåning redovisas som räntekostnader.

25 § I resultaträkningen ska premier vid inlåning av aktier, erlagd ersättning för ut-

delning vid inlåning av aktier samt eventuella övriga finansiella kostnader

redovisas som övriga finansiella kostnader.

FFFS

2013:9

69

Transaktionskostnader samt eventuella andra övriga kostnader ska redovisas som

övriga kostnader.

26 § I resultaträkningen ska värdepappersfondens beräknade skattekostnad baserad

på fondens skattepliktiga resultat redovisas som skatt.

Värderingsregler

27 § Egendomen i en värdepappersfond ska värderas till gällande marknadsvärde.

Med egendom avses i detta sammanhang även derivatinstrument och skulder.

Gällande marknadsvärde kan fastställas genom olika metoder, vilka ska tillämpas

enligt följande ordning:

1. Om det finansiella instrumentet handlas på en aktiv marknad ska senaste betal-

kurs på balansdagen användas. Om balansdagen inte är handelsdag gäller mot-

svarande för senaste handelsdag före balansdagen.

2. Om det finansiella instrumentet inte handlas på en aktiv marknad ska gällande

marknadsvärde härledas utifrån information om liknande transaktioner som skett

under marknadsmässiga omständigheter den senaste tidsperioden.

3. Om inte metod 1 eller 2 går att tillämpa, eller blir uppenbart missvisande, ska

gällande marknadsvärde fastställas genom att en värderingsmodell som är etablerad

på marknaden används.

Innehav och positioner i finansiella instrument

28 § Innehav av och positioner i finansiella instrument i en värdepappersfond ska

specificeras med utgångspunkt från geografiskt område, bransch eller på ett annat

sätt som är relevant, utifrån fondens placeringsinriktning. Innehavet enligt denna

uppdelning ska uttryckas i procent av fondförmögenheten per balansdagen.

29 § I årsberättelsen för en värdepappersfond ska det även finnas en specifikation

där innehaven och positionerna i fonden delas upp på följande kategorier:

1. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad

eller en motsvarande marknad utanför EES.

2. Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad

marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

3. Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon

annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.

4. Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon

annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.

5. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till

handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

6. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli föremål för

regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för

allmänheten.

7. Övriga finansiella instrument.

FFFS 2013:9

70

Specifikationen ska för varje innehav innehålla uppgifter om emittent och om inne-

havets marknadsvärde uttryckt i kronor och procentuell andel av fondförmögen-

heten.

När denna specifikation upprättas ska derivatinstrument anges i anslutning till

underliggande avistainnehav. Detta ska också göras om derivatinstrumentets mark-

nadsvärde är negativt. Vidare ska också antalet, men inte värdet, av inlånade

värdepapper tas med.

30 § Specifikationen enligt 29 § ska upprättas så att det direkt går att härleda de

innehav och positioner som gemensamt utgör balansposterna summa finansiella

instrument med positivt marknadsvärde respektive summa finansiella instrument

med negativt marknadsvärde.

Specifikationen ska avslutas med en summering av marknadsvärdet för samtliga

finansiella instrument. Vidare ska specifikationen innehålla uppgifter om nettot av

värdepappersfondens tillgångar och skulder som inte är finansiella instrument samt

den sammanlagda fondförmögenheten.

31 § Årsberättelsen för en värdepappersfond ska dessutom innehålla en uppgift om

hur stor andel av fondförmögenheten som respektive kategori enligt 29 § utgör.

Uppgiften ska uttryckas i procent.

32 § Om en värdepappersfond har exponeringar genom olika typer av finansiella

tillgångar mot ett och samma företag eller mot företag i en och samma företags-

grupp, ska fonden för varje företag eller företagsgrupp uppge hur stor procentuell

andel av fondförmögenheten som den sammanlagda exponeringen utgör.

33 § Årsberättelsen för en värdepappersfond ska innehålla uppgifter om de

derivatinstrument som fonden innehar respektive har utställda. Dessa ska vara

fördelade på sådana derivatinstrument som avses i 5 kap. 12 § första stycket lagen

(2004:46) om värdepappersfonder respektive OTC-derivat. Årsberättelsen ska

också innehålla uppgifter om fondens värdepapperslån, uppdelat på in- respektive

utlåning.

Tilläggsupplysningar

Allmänt

34 § Utöver vad som följer av övriga bestämmelser i detta kapitel ska årsberät-

telsen innehålla de upplysningar som anges i 35–48 §§.

35 § Om balansposterna övriga tillgångar och övriga skulder uppgår till väsentliga

belopp ska posterna specificeras till storlek och art. Om posterna övriga finansiella

intäkter och övriga finansiella kostnader respektive övriga intäkter och övriga

kostnader uppgår till väsentliga belopp ska även dessa poster specificeras till

storlek och art.

Förändring av fondförmögenhet

36 § Årsberättelsen ska innehålla information om

1. fondförmögenheten vid årets början,

2. andelsutgivning,

FFFS

2013:9

71

3. andelsinlösen,

4. årets resultat enligt resultaträkning,

5. inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning,

6. utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen,

7. lämnad utdelning, samt

8. fondförmögenheten vid årets slut (summan av de poster som har redovisats

enligt 1–7).

37 § Årsberättelsen ska innehålla en jämförande redovisning av värdepappers-

fondens utveckling för vart och ett av de senaste tio åren vad gäller

1. fondförmögenhet,

2. andelsvärde,

3. antalet utestående andelar,

4. utdelning per andel,

5. totalavkastning i procent, och

6. uppgifter om utvecklingen under motsvarande år för ett relevant jämförelse-

objekt, i procent.

Om förvaltningen av fonden har påbörjats under den senaste tioårsperioden anges i

stället utvecklingen från starttidpunkten.

Om faktabladet för fonden ska innehålla en jämförelsenorm vid presentationen av

fondens tidigare resultat, ska samma jämförelsenorm användas vid tillämpningen

av första stycket 6. Årsberättelsen ska innehålla grundläggande information om

fondens jämförelseobjekt och i tillämpliga fall en motivering till varför objektet är

relevant.

Upplysningar om marknadsvärdering

38 §

Årsberättelsen ska innehålla upplysningar om hur marknadsvärdet på

värdepappersfondens tillgångar och skulder har fastställts.

Om det i fonden ingår finansiella instrument som inte är föremål för regelbunden

handel eller där det av någon annan orsak har förekommit svårigheter med att

fastställa marknadsvärdet, ska årsberättelsen innehålla upplysningar om de metoder

som fondbolaget har använt för att fastställa marknadsvärdet.

Om det råder väsentlig osäkerhet kring något redovisat värde ska årsberättelsen

innehålla en särskild upplysning om detta.

FFFS 2013:9

72

Specifikation av värdeförändring

39 § En värdepappersfond som enligt fondbestämmelserna får ta realiserade

vinster i anspråk för utdelning, ska specificera värdeförändring på innehavda

finansiella instrument enligt denna paragraf.

Årsberättelsen ska för de finansiella instrumenten som ingår i fonden innehålla

1. realisationsvinster,

2. realisationsförluster,

3. orealiserade vinster eller förluster, och

4. summan av de poster som har redovisats enligt 1–3.

Köp och försäljning av finansiella instrument med närstående

40 § Årsberättelsen ska innehålla upplysningar om det sammanlagda värdet av köp

och försäljning (omsättning) av finansiella instrument, som har skett för värde-

pappersfondens räkning med värdepappersbolag, kreditinstitut, AIF-förvaltare och

utländska bank-, kredit- och värdepappersföretag som ingår i samma koncern som

fondbolaget. Denna upplysning ska anges i procent av fondens totala omsättning.

41 § Årsberättelsen ska innehålla information om det sammanlagda värdet av om-

sättningen av finansiella instrument, som har skett för värdepappersfondens

räkning från en annan fond eller ett fondföretag som förvaltas av samma

fondbolag. Denna upplysning ska anges i procent av fondens totala omsättning.

Derivatinstrument

42 § Det ska framgå av årsberättelsen i vilken omfattning och på vilket sätt

fondbolaget för värdepappersfondens räkning har

1. handlat med derivatinstrument,

2. handlat med sådana överlåtbara värdepapper eller penningmarknadsinstrument

som innefattar derivatinstrument, eller

3. använt sådana tekniker och instrument som avses i 24 kap. 13 §.

Om det i fonden får ingå sådana instrument som avses i första stycket 1 och 2, men

denna möjlighet inte har utnyttjats, ska detta framgå av årsberättelsen. Det ska

också framgå om det i förvaltningen av fonden finns möjlighet att använda tekniker

och instrument enligt första stycket 3, men denna möjlighet inte har utnyttjats.

43 § Årsberättelsen för en värdepappersfond som får använda derivatinstrument

för att öka avkastningen och skapa hävstång eller som ett led i placeringsinrikt-

ningen, ska innehålla uppgift om fondens högsta, lägsta och genomsnittliga häv-

stång under räkenskapsåret. Hävstången ska beräknas som summan av derivat-

instrumentens underliggande exponerade värden.

FFFS

2013:9

73

Riskbedömning

44 § Årsberättelsen ska innehålla en uppgift om vilken riskbedömningsmetod som

används för att beräkna de sammanlagda exponeringarna i en värdepappersfond.

45 § Årsberättelsen för en värdepappersfond vars sammanlagda exponeringar

beräknas med hjälp av en Value at Risk-modell, ska innehålla uppgifter om

fondens

1. Value at Risk per balansdagen,

2. högsta Value at Risk under räkenskapsåret,

3. lägsta Value at Risk under räkenskapsåret, och

4. genomsnittliga Value at Risk under räkenskapsåret.

Årsberättelsen ska innehålla en beskrivning av den Value at Risk-modell som an-

vänds för fonden. Beskrivningen ska innehålla en uppgift om modellen och dess

parametrar såsom konfidensintervall och innehavsperiod.

46 § Årsberättelsen för en värdepappersfond vars sammanlagda exponeringar be-

räknas med hjälp av en relativ Value at Risk-modell, ska innehålla en beskrivning

av fondens referensportfölj.

Matarfonder

47 § Årsberättelsen för en matarfond ska innehålla en uppgift om de sammanlagda

kostnader som debiterats av de fondbolag som förvaltar matarfonden och

mottagarfonden.

Av matarfondens årsberättelse ska det framgå var mottagarfondens årsberättelse

och halvårsredogörelse finns att tillgå.

Vad som anges i första och andra styckena om en mottagarfond eller ett fondbolag

som förvaltar en mottagarfond, ska även gälla på motsvarande sätt för ett

mottagarfondföretag eller ett förvaltningsbolag som förvaltar en mottagarfond eller

ett mottagarfondföretag.

Handel på sekundärmarknaden

48 § Om en värdepappersfonds fondandelar enbart kan lösas in på det sätt som

avses i 4 kap. 13 § andra stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder, ska års-

berättelsen för fonden innehålla en uppgift om den genomsnittliga och den största

skillnaden mellan det noterade fondandelsvärdet och andelsvärdet enligt 4 kap.

10 § lagen om värdepappersfonder under räkenskapsåret.

Förvaltningsberättelse

Värdepappersfondens utveckling

49 § Förvaltningsberättelsen ska innehålla

1. en redogörelse för hur fondförmögenheten har utvecklats när det gäller netto av

in- och utflöde samt avkastning,

FFFS 2013:9

74

2. en redogörelse för och kommentarer till väsentliga faktorer som har påverkat

resultatutfallet, såsom större valutakursförändringar,

3. upplysningar om eventuella personella eller organisatoriska förändringar av

väsentlig betydelse för värdepappersfonden,

4. upplysningar om andra väsentliga händelser, t.ex. ändring av placerings-

inriktning eller jämförelseindex,

5. upplysningar om sådana faktorer, händelser och förändringar som avses i 2–4

och som har inträffat efter räkenskapsårets slut, samt

6. en redogörelse för var och en av de väsentliga risker som är förknippade med de

innehav som fonden har per balansdagen.

50 § Förvaltningsberättelsen ska även innehålla uppgifter om nyckeltal som be-

skriver värdepappersfondens värdeutveckling, risker och kostnader samt omsätt-

ningshastighet på fondens innehav av finansiella instrument.

Omsättningshastighet

51 § Omsättningshastigheten enligt 50 § ska beräknas genom att summan av köpta

finansiella instrument under perioden divideras med den genomsnittliga fond-

förmögenheten under perioden. Om summan av sålda finansiella instrument är

lägre än summan av köpta finansiella instrument, ska i stället summan av sålda

finansiella instrument användas.

I summan av köpta respektive sålda finansiella instrument ska transaktioner som

avser derivatinstrument som inte kommer att resultera i leverans av underliggande

tillgångar inte räknas in. Inte heller transaktioner som avser värdepapperslån ska

räknas in.

För en värdepappersfond vars huvudsakliga tillgångar utgörs av aktier ska inte

heller transaktioner räknas in som avser räntebärande finansiella instrument som

vid förvärvstillfället hade en återstående löptid på högst 397 dagar.

52 § Om en värdepappersfond under perioden har handlat med derivatinstrument

och en beräkning enligt 51 § medför att informationen om omsättningshastigheten

blir missvisande, ska fonden även beräkna omsättningshastigheten enligt 50 §

genom att summan av köpta och sålda finansiella instrument under perioden

minskas med summan av tecknade och inlösta andelar i fonden. Detta belopp

divideras med fondens genomsnittliga fondförmögenhet under perioden.

53 § Omsättningshastigheten enligt 51 och 52 §§ ska anges som antalet gånger den

genomsnittliga fondförmögenheten har omsatts under perioden med minst en

decimal. Om beräkningen enligt samma paragrafer leder till en väsentligt

missvisande uppgift, ska årsberättelsen innehålla en förklaring till detta.

I anslutning till uppgiften om omsättningshastighet enligt 50 §, ska årsberättelsen

innehålla en förklaring till skillnaden mellan den beräknade omsättningshastigheten

enligt 51 § respektive 52 §.

FFFS

2013:9

75

Förvaltningskostnad

54 § Förvaltningsberättelsen ska innehålla en redogörelse för den sammanlagda

förvaltningskostnaden som har erlagts under året. Förvaltningskostnaden ska ut-

tryckas i kronor för ett andelsinnehav som vid årets ingång antas vara värt 10 000

kronor. Det ska även antas att andelarna i värdepappersfonden har behållits under

hela året. En eventuell utdelning från fonden ska antas ha återinvesterats i nya

andelar och värdet av dessa andelar ska ingå vid beräkningen av den sammanlagda

förvaltningskostnaden.

Halvårsredogörelse

55 § Halvårsredogörelsen ska innehålla en översiktlig redogörelse för värde-

pappersfondens ställning och utveckling under redovisningsperioden.

56 § När halvårsredogörelsen upprättas ska 2 och 3 §§, 6–11 §§, 13 § första

stycket, 14–17 och 27–32 §§ samt 49 § tillämpas.

Vid tillämpningen av 15 § ska uppgifterna enligt 11 § avse utgående balans för

föregående räkenskapsår.

32 kap. Information som fondföretag lämnar i Sverige

Tillämpningsområde

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om på vilket språk vissa fondföretag ska

lämna information i Sverige.

Information i samband med fusion

2 § Ett fondföretag som driver verksamhet enligt 1 kap. 7 § lagen (2004:46) om

värdepappersfonder och som deltar i en fusion med en värdepappersfond eller ett

annat fondföretag som i sitt hemland har ett sådant tillstånd som avses i artikel 5 i

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG, ska på svenska lämna den

information om fusionen som företaget enligt reglerna i hemlandet är skyldigt att

tillhandahålla.

Information vid omvandling till matarfondföretag

3 § Ett fondföretag som driver verksamhet enligt 1 kap. 7 § lagen (2004:46) om

värdepappersfonder och som omvandlas till ett matarfondföretag, ska på svenska

lämna den information om omvandlingen som företaget enligt reglerna i hemlandet

är skyldigt att tillhandahålla.

Information vid byte av mottagarfond eller mottagarfondföretag

4 § Vad som anges i 3 § ska gälla på motsvarande sätt för ett matarfondföretag

som driver verksamhet enligt 1 kap. 7 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder

och som byter mottagarfondföretag eller mottagarfond.

FFFS 2013:9

76

Faktabladets språkliga utformning

5 § Ett fondföretag som driver verksamhet enligt 1 kap. 7 § lagen (2004:46) om

värdepappersfonder ska tillhandahålla företagets faktablad på svenska till investe-

rare.

Övriga språkkrav

6 § Ett fondföretag som driver verksamhet enligt 1 kap. 7 § lagen (2004:46) om

värdepappersfonder, ska på engelska eller svenska tillhandahålla investerare

företagets informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse.

FEMTE AVDELNINGEN

Information och rapportering till Finansinspektionen

33 kap. Informations- och rapporteringskrav

Information om verksamheten

1 § Ett fondbolag ska skriftligen underrätta Finansinspektionen när verksamheten

har påbörjats.

2 § Ett fondbolag ska löpande uppdatera verksamhetsplanen med de ändringar

som sker i verksamheten.

3 § Ett fondbolag ska till Finansinspektionen lämna uppgifter om ändringar i

verksamhetsplanen som är av större betydelse. Sådan rapportering ska ske utan

dröjsmål.

Riskhantering

4 § Ett fondbolag ska skriftligen underrätta Finansinspektionen när det gör

väsentliga ändringar i sitt system för riskhantering.

Kvartalsrapportering för fondbolag

5 § Ett fondbolag ska vid utgången av varje kvartal lämna en kvartalsrapport för

fondbolaget till Finansinspektionen. Kvartalsrapporten ska innehålla en resultat-

räkning och en balansräkning med specifikationer samt uppgifter för beräkning av

kapitalbas och kapitalkrav.

6 § Kvartalsrapporten ska lämnas till Finansinspektionen på det sätt som närmare

anges på myndighetens webbplats.

Kvartalsrapporten ska gälla förhållanden den sista dagen i varje kalenderkvartal

(rapportdagen) och ska ha kommit in till Finansinspektionen senast den 21 april,

21 juli, 21 oktober respektive 21 januari.

Vid årsbokslut ska kvartalsrapporten för fondbolaget ha kommit in till Finansin-

spektionen senast den femtonde dagen i andra månaden efter rapportdagen. Om

FFFS

2013:9

77

årsbokslutet inte sammanfaller med någon av rapportdagarna ska uppgifterna

lämnas vid det rapporttillfälle som följer närmast efter årsbokslutet.

Kvartalsrapportering för värdepappersfonder

7 § Ett fondbolag ska vid utgången av varje kvartal lämna Finansinspektionen en

kvartalsrapport för respektive värdepappersfond.

Kvartalsrapporten ska innehålla uppgifter om

1. fonden är en aktiefond, kort räntefond, lång räntefond, blandfond, fond-i-fond

eller annan typ av fond,

2. fondandelsvärdet och antalet utestående fondandelar i fonden,

3. lämnad utdelning och utdelningsdatum,

4. avgifter för försäljning och inlösen av fondandelar i fonden,

5. fondens genomsnittliga likviditet,

6. fondens tillgångar och skulder,

7. fondens värde fördelat på kategori av fondandelsägare,

8. transaktioner under kvartalet som avser inbetalt sålda fondandelar och utbetalt

inlösta fondandelar fördelade på kategori av fondandelsägare,

9. innehav i fonden av belåningsbara statsskuldförbindelser, certifikat, obligationer

och andra räntebärande värdepapper, aktier som är upptagna till eller föremål för

handel vid en marknadsplats som anges i 5 kap. 3 § lagen (2004:46) om värde-

pappersfonder, instrument som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till

eller föremål för handel på en sådan marknadsplats, handelsnoterade aktier, övriga

aktier, andelar i värdepappersfonder, fondföretag, specialfonder och sådana

utländska alternativa investeringsfonder som uppfyller kraven i 5 kap. 15 § första

stycket 3 lagen om värdepappersfonder, finansiella derivatinstrument, övriga

innehav samt banktillgodohavanden som ingår i fondens placeringsinriktning,

10. kvartalets bokförda köp och försäljningar (netto) avseende innehav i fonden av

belåningsbara statsskuldförbindelser, certifikat, obligationer, aktier som är upptag-

na till eller föremål för handel vid en marknadsplats som anges i 5 kap. 3 § lagen

om värdepappersfonder, instrument som inom ett år från emissionen avses bli upp-

tagna till eller föremål för handel på en sådan marknadsplats, handelsnoterade

aktier, övriga aktier, andelar i värdepappersfonder, fondföretag, specialfonder och

sådana utländska alternativa investeringsfonder som uppfyller kraven i 5 kap. 15 §

första stycket 3 lagen om värdepappersfonder, finansiella derivatinstrument, övriga

innehav samt skulder och korta positioner,

11. kvartalets bokförda köp och försäljningar av finansiella derivatinstrument

(netto) uppdelat på tillgångar och skulder, samt

12. övriga specifikationer enligt en särskild instruktion meddelad av Finansinspek-

tionen.

8 § För kvartalsrapporten för en värdepappersfond tillämpas 6 § första och andra

stycket på motsvarande sätt.

FFFS 2013:9

78

Innehavsrapportering för värdepappersfonder

9 § Ett fondbolag ska vid varje tidpunkt kunna visa en sammanställning över

respektive värdepappersfonds innehav av sådana tillgångar som anges i lagen

(2004:46) om värdepappersfonder, fondförmögenheten, övriga tillgångar och

skulder som ingår i fonden samt fondandelsvärdet.

Sammanställningen ska upprättas på det sätt som närmare anges på Finansinspek-

tionens webbplats.

10 § Ett fondbolag ska per den sista bankdagen i varje kvartal upprätta en sådan

sammanställning som anges i 9 § för varje värdepappersfond som bolaget förvaltar.

11 § Sammanställningen ska lämnas till Finansinspektionen på det sätt som

närmare anges på myndighetens webbplats, och den ska ha kommit in till

myndigheten senast den tionde dagen i efterföljande månad.

Derivatrapportering för värdepappersfonder

12 § Ett fondbolag ska lämna Finansinspektionen uppgifter om användningen av

derivatinstrument i förvaltningen av varje värdepappersfond. Uppgifterna ska ge en

rättvisande och komplett bild av

1. de typer av derivatinstrument som används, och

2. de kvantitativa begränsningarna för derivatinstrumenten.

Informationen ska lämnas till Finansinspektionen på det sätt som närmare anvisas

på myndighetens webbplats.

Informationen ska avse föregående kalenderår och ska ha kommit in till Finans-

inspektionen senast den 15 februari.

Derivatrapportering för fondbolag

13 § Ett fondbolag ska till Finansinspektionen lämna fullständig information om

användningen av derivatinstrument i de värdepappersfonder som bolaget förvaltar.

Informationen ska ge en rättvisande och komplett bild av

1. de typer av derivatinstrument som används,

2. de underliggande riskerna till derivatinstrumenten, och

3. de metoder som har valts för att bedöma de risker som hör samman med derivat-

transaktionerna.

Informationen ska lämnas till Finansinspektionen på det sätt som närmare anvisas

på myndighetens webbplats.

Informationen ska avse föregående kalenderår och ska ha kommit in till myndig-

heten senast den 15 februari.

FFFS

2013:9

79

Undantag

14 § Finansinspektionen kan om det finns särskilda skäl besluta om undantag från

bestämmelserna i 6–11 §§.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 22 juli 2013, då Finansinspektionens

föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder ska upphöra att gälla.

2. Den gamla författningen gäller dock för fondbolag, värdepappersbolag, svenska

kreditinstitut, förvaltningsbolag och fondföretag som under en övergångsperiod

tillämpar lagen (2004:46) om värdepappersfonder i dess lydelse före den 22 juli

2013.

_______________

PER HÅKANSSON

Lovisa

Hedberg

FFFS 2013:9

80

Bilaga 1

Ansökan ägarprövning – fysisk person

En fysisk person ska i följande situationer ansöka om ägarprövning genom att

lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga:

1. Om du avser att göra ett direkt eller indirekt förvärv i ett finansiellt företag och

behöver söka tillstånd för detta.

2. Om du har ett kvalificerat innehav i ett företag som söker tillstånd att driva

finansiell verksamhet. Med målbolag avses i denna punkt det företag som ansöker

om tillstånd att driva verksamhet. Med förvärvare avses i punkten den fysiska

ägaren till det företag som ansöker om tillstånd att driva verksamhet.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex. Riks-

polisstyrelsen, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag

som erbjuder kreditupplysningar.

Ansökningsformulär

Fyll i uppgifter i formuläret nedan. Vissa uppgifter lämnas dock i separata doku-

ment. Se Checklista för bilagor på ansökningsformulärets sista sida.

Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna ansökan?

Förnamn: __________________________________________________

Efternamn: __________________________________________________

Titel:

__________________________________________________

Adress:

__________________________________________________

Telefonnummer: __________________________________________________

E-post:

__________________________________________________

Fax:

__________________________________________________

Förvärvarens namn: _________________________________________________

Vilket företag avser förvärvet (inklusive organisationsnummer)?

_________________________________________

Undantag från att lämna viss information

Åberopar du 6 kap. 2 eller 7 §§ i dessa föreskrifter som skäl för att undantas från

att lämna vissa uppgifter?

Ja

Nej

FFFS

2013:9

81

Om du svarat ja, redogör för omständigheterna kring detta.

Om du tidigare lämnat Finansinspektionen identisk information i ett annat ärende

kan du hänvisa till denna. Uppge diarienummer och vilka uppgifter du avser.

1 Information om förvärvaren

1.1 Personuppgifter

Om du är folkbokförd i Sverige

Förnamn: ___________________________________________________

Efternamn: ___________________________________________________

Personnummer: ___________________________________________________

Adress:

___________________________________________________

Telefonnummer: ___________________________________________________

Om du inte är folkbokförd i Sverige*

Förnamn: ___________________________________________________

Efternamn: ___________________________________________________

Personnummer eller motsvarande:

___________________________________________________________________

Födelsedatum: ___________________________________________________

Födelseort: ___________________________________________________

Adress:

___________________________________________________

Telefonnummer: ___________________________________________________

Nationalitet: ________________________________________________________

Passnummer: ___________________________________________________

Ev. tidigare nationaliteter:______________________________________________

Ev. tidigare namn: ___________________________________________________

* Om du inte är folkbokförd i Sverige, bifoga en vidimerad kopia av identitets-

handling.

FFFS 2013:9

82

Meritförteckning

1.2 Bifoga en meritförteckning där det framgår relevanta uppgifter om din

utbildning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag.

Ekonomiska förhållanden

1.3 Redogör för dina inkomster föregående och innevarande kalenderår (dels hur

stora de är, dels varifrån inkomsterna kommer), och för dina nuvarande tillgångar

och skulder samt borgensåtaganden, ställda garantier och andra åtaganden. Uppge

även om det finns andra faktorer som påverkar din finansiella ställning.

Beskriv ägarkedjan

1.4 Bifoga en beskrivning eller skiss över ägarkedjan före och efter förvärvet.

Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar. Om antal

rösträtter skiljer sig från ägarandelar, ange även antal röster i procent i förhållande

till samtliga rösträtter.

Redovisa även ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över det företag

som förvärvet avser, målbolaget. Ange verksamhet och säte för samtliga företag i

ägarkedjan. Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller

motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

Beskriv eventuell grupp

1.5 Bifoga en beskrivning eller skiss över eventuell finansiell företagsgrupp efter

förvärvet.

Antal ägarandelar ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar.

Om antal rösträtter skiljer sig ifrån antal ägarandelar, ange även antal röster i

procent i förhållande till samtliga rösträtter.

Redovisa också ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över mål-

bolaget. Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller

motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

Ange för varje företag som ingår i en sådan grupp om det

– är ett finansiellt holdingföretag,

– är ett blandat finansiellt holdingföretag,

– står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn,

eller

– inte står under sådan finansiell tillsyn.

FFFS

2013:9

83

Uppdrag i styrelse och ledning

1.6 Ange i vilka företag du är utsedd till styrelsemedlem, verkställande direktör

eller verkställande direktörens ställföreträdare.

Företagets namn

(inklusive organisa-

tionsnummer)

Verksamhetens art

Företagets säte

Position i

styrelsen och

befattning

Ägande som innebär kontroll

1.7 Ange i vilka företag du har ett ägande som innebär att du har kontroll. Vad som

anses utgöra kontroll framgår av avsnitt 4.

Företagets namn

(inklusive organisa-

tionsnummer)

Verksamhetens art

Företagets säte

Innehav i

procent

Nära anhöriga med ägarandelar

1.8 Ange om en nära anhörig till dig äger andelar i målbolaget, eller i ett annat

företag, som i sin tur innehar ägarandelar i målbolaget.

Ange även om det finns andra finansiella relationer mellan ovanstående.

Med nära anhörig avses make, sambo, barn, föräldrar samt andra närstående som

du har gemensamt hushåll med.

Gemensamma intressen

1.9 Beskriv om du har någon form av gemensamt intresse med följande personer,

som kan påverka inflytandet i målbolaget:

– annan aktieägare,

– annan röstberättigad,

FFFS 2013:9

84

– annan person eller företag som utan att vara aktieägare har möjlighet att utöva

motsvarande inflytande över målbolaget, eller

– verkställande direktör, dennes ställföreträdare eller styrelsemedlem.

Med gemensamt intresse som kan påverka inflytandet avses t.ex. aktieägaravtal

eller andra avtal eller överenskommelser om gemensamt agerande.

Intressekonflikter

1.10 Uppge eventuella intressekonflikter som kan uppstå i och med förvärvet och

redogör för hur dessa ska hanteras.

Förvärvarens anseende

1.11 Har du

a) under de senaste tio åren blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol, eller

formellt blivit delgiven misstanke om brott i pågående förundersökning, för

ekonomisk brottslighet där fängelse ingår i straffskalan?

Ja

Nej

b) under de senaste tio åren blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländsk

domstol för annat brott än enligt 1.11 a?

Ja

Nej

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse eller varit verkställande

direktör eller dennes ställföreträdare i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte

beviljats ansvarsfrihet?

Ja

Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt

företag eller en anställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som

styrelsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag?

Ja

Nej

FFFS

2013:9

85

1.12 Har, såvitt du känner till, du eller något företag där du är eller har varit

ledande befattningshavare eller styrelsemedlem alternativt har eller har haft

kontroll över:

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämndsförfarande

eller någon civilrättslig (dock ej familjerättslig) process eller förvaltningsprocess

som rör skatt eller näringsverksamhet?

Ja

Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller

företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?

Ja

Nej

c) under de senaste tio åren fått en sanktion av tillsynsmyndighet i Sverige eller

utomlands?

Ja

Nej

d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan,

blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet

eller yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja

Nej

e) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

Ja

Nej

1.13 Om du svarat ja på någon av frågorna under 1.11 och 1.12, redogör för

omständigheterna:

2 Information om förvärvet

2.1 Ange hur stort innehav du avser att förvärva i målbolaget. Antal ägarandelar

ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar. Ange antal ägar-

andelar före och efter förvärvet (direkt och indirekt). Om antal rösträtter avviker

från antal ägarandelar ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga

rösträtter.

FFFS 2013:9

86

2.2 Ange beräknad förvärvsdag.

2.3 Ange syftet med förvärvet. Besvara inte denna fråga om uppgifterna framgår av

4.1.1 a.

3 Finansiering av förvärvet

3.1 Ange hur du avser att finansiera förvärvet. Redovisa bakgrunden till samtliga

finansieringsposter (monetära medel eller tillgångar av annat slag), deras värde och

vem de tillhör och i vilken jurisdiktion de finns. Bifoga dokumentation som styrker

detta.

3.2 Ange om det finns något samarbete med en fysisk eller juridisk person när det

gäller finansiering av förvärvet och redogör för omständigheterna kring detta.

FFFS

2013:9

87

4 Affärsplan och detaljerade uppgifter om förvärvet

Lämna uppgifter om förvärvet enligt något av följande alternativ:

– när ägandet innebär kontroll1 (4.1),

– när ägandet inte innebär kontroll, men uppgår till 20 procent eller mer och när

ägandet är kvalificerat men understiger 20 procent (4.2).

Om Finansinspektionen för att bedöma förvärvarens lämplighet behöver ytterligare

information kan myndigheten även begära in uppgifter enligt avsnitt 4.1 nedan.

4.1 Uppgifter när ägandet innebär kontroll

En förvärvare har kontroll över målbolaget om förvärvaren direkt eller indirekt får

majoritet av rösterna eller andelarna. Vidare har en förvärvare kontroll över mål-

bolaget om förvärvaren är aktieägare och

– har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller

motsvarande ledningsorgan, eller

– genom avtal med andra delägare i målbolaget förfogar över mer än hälften av

rösterna för samtliga aktier.

Affärsplan

Om ditt ägande innebär kontroll bifoga en affärsplan som innehåller följande:

1. En strategisk utvecklingsplan med en beskrivning av

a) syfte och mål med förvärvet och hur dessa ska uppnås,

b) planerade förändringar av verksamheten i målbolaget, t.ex. produkter, kunder

samt eventuell omplacering av tillgångar,

c) planerad integration av målbolaget i förvärvarens eventuella koncern, och

d) information om förvärvarens avsikt och förmåga att tillskjuta kapital till mål-

bolaget om det behövs.

2. Prognoser för de närmaste tre åren för målbolaget.

Följande uppgifter ska lämnas i en prognos:

a) balans- och resultaträkning,

b) väsentliga nyckeltal, och

c) kapitaltäckningsberäkning.

1 Jfr 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554).

FFFS 2013:9

88

3. En beskrivning av hur förvärvet kommer att påverka styrning och organisation i

målbolaget. Ange särskilt om förvärvet kommer att påverka:

a) sammansättning i styrelse och ledning,

b) organisationens operativa struktur (bifoga organisationsplan), och

c) utlagd verksamhet (outsourcing).

4.2 Uppgifter när ägandet inte innebär kontroll

Om förvärvet inte innebär att kontroll uppnås över målbolaget men att innehavet

uppgår till 20 procent eller mer ska följande uppgifter om förvärvet bifogas:

1. om förvärvaren har för avsikt att inom överskådlig framtid öka eller minska sitt

innehav i målbolaget, och

2. om förvärvaren avser att aktivt söka utöva inflytande över företaget (ange i så

fall omständigheterna kring detta).

Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

………………..

Namnteckning

………………..

Namnförtydligande

FFFS

2013:9

89

Checklista – dokument som ska bifogas ansökan om

ägarprövning för fysisk person

Följande dokument ska

bifogas ansökan

Finns bifogad

Om ej bifogad, ange skäl

Om du inte är

folkbokförd i Sverige:

en vidimerad kopia av

identitetshandling enligt

avsnitt 1.1.

Meritförteckning, som

anges i avsnitt 1.2.

En beskrivning eller en

skiss över hela

ägarkedjan, före och

efter förvärvet, enligt

avsnitt 1.4.

En beskrivning av den

eventuella grupp, som

anges i avsnitt 1.5.

En dokumentation som

styrker finansieringen

av förvärvet, enligt

avsnitt 3.1.

En affärsplan och

information, som anges

i avsnitten 4.1 och 4.2.

FFFS 2013:9

90

Bilaga 2

Ansökan ägarprövning – juridisk person

En juridisk person ska i följande situationer ansöka om ägarprövning genom att

lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga:

1. Om den juridiska personen avser att göra ett direkt eller indirekt förvärv i ett

finansiellt företag och behöver söka tillstånd för detta.

2. Om den juridiska personen har ett kvalificerat innehav i ett företag som söker

tillstånd att driva finansiell verksamhet. Med målbolaget avses i denna punkt det

företag som ansöker om tillstånd att driva verksamhet. Med förvärvaren avses i

punkten den juridiska ägaren till det företag som ansöker om tillstånd att driva

verksamhet.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex. Riks-

polisstyrelsen, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag

som erbjuder kreditupplysningar.

Ansökningsformulär

Fyll i uppgifter i formuläret nedan. Vissa uppgifter lämnas dock i separata doku-

ment. Se Checklista för bilagor på ansökningsformulärets sista sida.

Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna ansökan?

Förnamn: __________________________________________________

Efternamn: __________________________________________________

Titel:

__________________________________________________

Adress:

__________________________________________________

Telefonnummer: __________________________________________________

E-post:

__________________________________________________

Fax:

__________________________________________________

Förvärvarens namn: __________________________________________________

Vilket företag avser förvärvet (inklusive organisationsnummer)?

_________________________________________

Undantag från att lämna viss information

Åberopar företaget 6 kap. 2, 6 eller 7 §§ i dessa föreskrifter som skäl för att

undantas från att lämna vissa uppgifter?

Ja

Nej

FFFS

2013:9

91

Om ni svarat ja, redogör för omständigheterna kring detta.

Om företaget tidigare lämnat identisk information till Finansinspektionen i ett

annat ärende, kan ni hänvisa till denna. Uppge diarienummer och vilka uppgifter

som avses.

1 Information om förvärvaren

Uppgifter om företaget

1.1 Företagets fullständiga namn:________________________________________

Organisationsnummer./

registreringsnummer:_________________________________________________

Adress till huvudkontoret: ___________________________________________

Telefonnummer:

___________________________________________

1.2 Ange förvärvarens verksamhet:

1.3 Bifoga ett registreringsbevis som är högst två månader gammalt.

Ekonomiska förhållanden

1.4 Bifoga den senast fastställda årsredovisningen.

FFFS 2013:9

92

1.5 Om möjligt, uppge kreditbetyg samt kreditvärderingsföretag.

Styrelse- och ledningspersoner

1.6 Ange styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör samt den-

nes ställföreträdare.

Namn Personnummer

alternativt

födelsedatum

Position i styrelse och

befattning

1.7 Samtliga personer som anges under 1.6 ska fylla i och skriva under bilaga 3.

Beskriv ägarkedjan

1.8 Bifoga en beskrivning eller skiss över ägarkedjan före och efter förvärvet.

Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar. Om antal

rösträtter skiljer sig från ägarandelar, ange även antal röster i procent i förhållande

till samtliga rösträtter.

Redovisa även ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över det företag

som förvärvet avser, målbolaget. Ange verksamhet och säte för samtliga företag i

ägarkedjan. Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller

motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

Beskriv eventuell grupp

1.9 Bifoga en beskrivning eller skiss över eventuell finansiell företagsgrupp efter

förvärvet.

Antal ägarandelar ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar.

Om antal rösträtter skiljer sig ifrån antal ägarandelar, ange även antal röster i

procent i förhållande till samtliga rösträtter.

Redovisa också ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över mål-

bolaget. Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller mot-

svarande utländsk myndighets tillsyn.

FFFS

2013:9

93

Ange för varje företag som ingår i en sådan grupp om det

– är ett finansiellt holdingföretag,

– är ett blandat finansiellt holdingföretag,

– står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn,

eller

– inte står under sådan finansiell tillsyn.

Gemensamma intressen

1.10 Beskriv om företaget har någon form av gemensamt intresse med följande

personer, som kan påverka inflytandet i målbolaget:

– annan aktieägare,

– annan röstberättigad,

– annan person eller företag som utan att vara aktieägare har möjlighet att utöva

motsvarande inflytande över målbolaget, eller

– verkställande direktör, dennes ställföreträdare eller styrelsemedlem.

Med gemensamt intresse som kan påverka inflytandet avses t.ex. aktieägaravtal

eller andra avtal eller överenskommelser om gemensamt agerande.

Intressekonflikter

1.11 Uppge eventuella intressekonflikter som kan uppstå i och med förvärvet och

redogör för hur dessa ska hanteras.

Förvärvarens anseende

1.12 Ange om företaget

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämndsförfarande

eller någon civilrättslig process eller förvaltningsprocess som rör skatt eller

näringsverksamhet?

Ja

Nej

FFFS 2013:9

94

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för ackord, företagsrekonstruk-

tion eller motsvarande förfarande utomlands?

Ja

Nej

c) under de senaste tio åren fått en sanktion av någon tillsynsmyndighet i Sverige

eller utomlands?

Ja

Nej

d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan,

blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet

som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja

Nej

e) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

Ja

Nej

1.13 Om ni svarat ja på någon av frågorna under 1.12, redogör för omständig-

heterna kring detta:

2 Information om förvärvet

2.1 Ange hur stort innehav företaget avser att förvärva i målbolaget. Antal ägar-

andelar ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar. Ange antal

ägarandelar före och efter förvärvet (direkt och indirekt). Om antal rösträtter

avviker från antal ägarandelar ange även antal röster i procent i förhållande till

samtliga rösträtter.

FFFS

2013:9

95

2.2 Ange beräknad förvärvsdag.

2.3 Ange syftet med förvärvet. Besvara inte denna fråga om uppgifterna framgår av

4.1.1 a.

3 Finansiering av förvärvet

3.1 Ange hur företaget avser att finansiera förvärvet. Redovisa bakgrunden till

samtliga finansieringsposter (monetära medel eller tillgångar av annat slag), deras

värde och vem de tillhör och i vilken jurisdiktion de finns. Bifoga dokumentation

som styrker detta.

3.2 Ange om det finns något samarbete med en fysisk eller juridisk person när det

gäller finansiering av förvärvet och redogör för omständigheterna kring detta.

FFFS 2013:9

96

4 Affärsplan och detaljerade uppgifter om förvärvet

Lämna uppgifter om förvärvet enligt något av följande tre alternativ:

– när ägandet innebär kontroll2 (4.1),

– när ägandet inte innebär kontroll, men uppgår till 20 procent eller mer (4.2), eller

– när ägandet är kvalificerat men understiger 20 procent (4.3).

Om Finansinspektionen för att bedöma förvärvarens lämplighet behöver ytterligare

information kan myndigheten även begära in uppgifter enligt avsnitt 4.1 eller 4.2

nedan.

4.1 Uppgifter när ägandet innebär kontroll

En förvärvare har kontroll över målbolaget om förvärvaren direkt eller indirekt får

majoritet av rösterna eller andelarna. Vidare har en förvärvare kontroll över

målbolaget om förvärvaren är aktieägare, och

– har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller

motsvarande ledningsorgan, eller

– genom avtal med andra delägare i målbolaget förfogar över mer än hälften av

rösterna för samtliga aktier.

Affärsplan

Om företagets ägande innebär kontroll bifoga en affärsplan som innehåller

följande:

1. En strategisk utvecklingsplan med en beskrivning av

a) syfte och mål med förvärvet och hur dessa ska uppnås,

b) planerade förändringar av verksamheten i målbolaget, t.ex. produkter, kunder

samt eventuell omplacering av tillgångar,

c) planerad integration av målbolaget i förvärvande företags koncern, och

d) information om förvärvarens avsikt och förmåga att tillskjuta kapital till

målbolaget om det behövs.

2. En kapitaltäckningsberäkning för förvärvstidpunkten eller på senast fastställda

siffror före förvärvstidpunkten, om förvärvet innebär att målbolaget tillsammans

med förvärvaren kommer att ingå i en finansiell företagsgrupp.

3. En specificerad lista över stora exponeringar som förvärvaren har vid förvärvs-

tidpunkten, om förvärvaren är ett finansiellt företag.

4. Prognoser för de närmaste tre åren för målbolaget. Om förvärvet innebär att

målbolaget tillsammans med förvärvaren kommer att ingå i en finansiell företags-

grupp ska prognoser även lämnas för gruppen.

2 Jfr 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554).

FFFS

2013:9

97

Följande uppgifter ska lämnas i en prognos:

a) balans- och resultaträkning,

b) väsentliga nyckeltal, och

c) kapitaltäckningsberäkning.

5. En beskrivning av hur förvärvet kommer att påverka styrning och organisation i

målbolaget. Ange särskilt om förvärvet kommer att påverka:

a) sammansättning i styrelse och ledning,

b) organisationens operativa struktur (bifoga organisationsplan), och

c) utlagd verksamhet (outsourcing).

4.2 Uppgifter när ägandet inte innebär kontroll, men uppgår till 20 procent

eller mer

Om förvärvet inte innebär att kontroll uppnås över målbolaget men att innehavet

uppgår till 20 procent eller mer ska följande uppgifter om förvärvet bifogas:

1. uppgift om förvärvaren har för avsikt att inom överskådlig framtid öka eller

minska sitt innehav i målbolaget,

2. om förvärvaren avser att aktivt söka utöva inflytande över företaget (ange i så

fall omständigheterna kring detta),

3. en kapitaltäckningsberäkning för förvärvstidpunkten eller på senast fastställda

siffror före förvärvstidpunkten, om förvärvet innebär att målbolaget tillsammans

med förvärvaren kommer att ingå i en finansiell företagsgrupp, och

4. en specificerad lista över stora exponeringar som förvärvaren har vid förvärvs-

tidpunkten, om förvärvaren är ett finansiellt företag.

4.3 Uppgifter när ägandet är kvalificerat men understiger 20 procent

Om förvärvet innebär att innehavet uppgår till mindre än 20 procent men

fortfarande är ett kvalificerat innehav ska följande uppgifter om förvärvet bifogas:

1. om förvärvaren har för avsikt att inom överskådlig framtid öka eller minska sitt

innehav i målbolaget, och

2. om förvärvaren avser att aktivt söka utöva inflytande över företaget (ange i så

fall omständigheterna kring detta).

FFFS 2013:9

98

Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

………………..

Namnteckning

………………..

Namnförtydligande

FFFS

2013:9

99

Checklista – dokument som ska bifogas ansökan om

ägarprövning för juridisk person

Följande dokument ska

bifogas ansökan

Finns bifogad

Om ej bifogad, ange skäl

Ett registreringsbevis som

är högst två månader

gammalt, enligt avsnitt 1.3.

Fastställd årsredovisning

för det senaste

räkenskapsåret, som anges i

avsnitt 1.4.

Bilaga 3 för samtliga

personer, enligt avsnitt 1.6.

En beskrivning eller en

skiss över hela ägarkedjan,

före och efter förvärvet,

som anges i avsnitt 1.8.

En beskrivning av eventuell

grupp enligt avsnitt 1.9.

En dokumentation som

styrker finansieringen av

förvärvet, som anges i

avsnitt 3.1.

En affärsplan och

information enligt avsnitten

4.1–4.3.

FFFS 2013:9

100

Bilaga 3

Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarföretag till

ett fondbolag

Om en juridisk person ska ägarprövas ska styrelseledamot, styrelsesuppleant,

verkställande direktör och dennes ställföreträdare i den juridiska personen lämna

Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga. Prövningen ingår i den ägar-

prövning som görs av den juridiska personen enligt bilaga 2.

En prövning ska ske i följande situationer:

1. Om den juridiska personen avser att göra ett direkt eller indirekt förvärv i ett

finansiellt företag och behöver ansöka om tillstånd för detta.

2. Om den juridiska personen har ett kvalificerat innehav i ett företag som ansöker

om tillstånd att driva finansiell verksamhet.

3. Om en ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes

ställföreträdare utses eller byter position eller befattning i ägarföretaget ska detta

anmälas till Finansinspektionen.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex. Riks-

polisstyrelsen, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag

som erbjuder kreditupplysningar.

Ansökningsformulär

Fyll i uppgifter i formuläret nedan. Vissa uppgifter lämnas dock i separata

dokument. Se Checklista för bilagor på ansökningsformulärets sista sida.

Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna prövning?

Förnamn: __________________________________________________

Efternamn:

_________________________________________________

Titel:

__________________________________________________

Adress:

__________________________________________________

Telefonnummer: __________________________________________________

E-post:

__________________________________________________

Fax:

__________________________________________________

Vilket finansiellt företag avser prövningen (inklusive organisationsnummer)?

_________________________________

FFFS

2013:9

101

Uppgifter om ägarföretaget

I vilket ägarföretag är du styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör

eller dennes ställföreträdare (inklusive organisationsnummer)?

_____________________________________

Position i styrelse och befattning

Vilken position i styrelsen och befattning i ägarföretaget avser prövningen?

___ styrelseordförande

___ styrelseledamot

___ styrelsesuppleant

___ verkställande

direktör

___

verkställande direktörens ställföreträdare

Om du tidigare lämnat identisk information till Finansinspektionen i ett annat

ärende kan du hänvisa till denna. Uppge diarienummer och vilka uppgifter du

avser.

Personuppgifter

1. Om du är folkbokförd i Sverige

Förnamn: ___________________________________________________

Efternamn: ___________________________________________________

Personnummer: ___________________________________________________

Adress:

___________________________________________________

Telefonnummer: ___________________________________________________

Om du inte är folkbokförd i Sverige*

Förnamn: ___________________________________________________

Efternamn: ___________________________________________________

Personnummer eller motsvarande:

___________________________________________________________________

Födelsedatum: ___________________________________________________

Födelseort: ___________________________________________________

Adress:

___________________________________________________

Telefonnummer: ___________________________________________________

FFFS 2013:9

102

Nationalitet: ________________________________________________________

Passnummer: ___________________________________________________

Ev. tidigare nationaliteter:______________________________________________

Ev. tidigare namn: ___________________________________________________

* Om du inte är folkbokförd i Sverige, bifoga en vidimerad kopia av identitets-

handling.

Meritförteckning

2.

Bifoga en meritförteckning där det framgår relevanta uppgifter om din

utbildning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag.

Ledningspersonens anseende

3. Har du

a) under de senaste tio åren blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol, eller

formellt blivit delgiven misstanke om brott i pågående förundersökning, för

ekonomisk brottslighet där fängelse ingår i straffskalan?

Ja

Nej

b) under de senaste tio åren blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländsk

domstol för annat brott än enligt 3 a)?

Ja

Nej

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse eller varit verkställande

direktör eller dennes ställföreträdare i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte

beviljats ansvarsfrihet?

Ja

Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt

företag eller en anställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som

styrelsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag?

Ja

Nej

4. Har, såvitt du känner till, du eller något företag där du är eller har varit ledande

befattningshavare eller styrelsemedlem alternativt har eller har haft kontroll över:

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämndsförfarande

eller någon civilrättslig (dock ej familjerättslig) process eller förvaltningsprocess

som rör skatt eller näringsverksamhet?

Ja

Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller

företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?

Ja

Nej

FFFS

2013:9

103

c) under de senaste tio åren fått en sanktion av tillsynsmyndighet i Sverige eller

utomlands?

Ja

Nej

d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan,

blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet

eller yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja

Nej

e) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

Ja

Nej

5. Om du svarat ja på någon av frågorna under 3 och 4, redogör för omständig-

heterna kring detta.

Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

………………..

Namnteckning

………………..

Namnförtydligande

FFFS 2013:9

104

Checklista – dokument som ska bifogas ansökan/anmälan

Följande dokument ska

bifogas ansökan/anmälan

Finns bifogad

Om ej bifogad, ange

skäl

Om du inte är folkbokförd i

Sverige: en vidimerad kopia

av identitetshandling, som

anges i avsnitt 1.

Meritförteckning, som

anges i avsnitt 2.

FFFS

2013:9

105

Bilaga 4

Ansökan/anmälan ledningsprövning

En styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföre-

trädare i finansiella företag ska lämna uppgifter enligt denna bilaga när företaget

ansöker om Finansinspektionens tillstånd. Ledningsprövningen ingår som en del i

en tillståndsansökan.

Uppgifter enligt bilagan ska även lämnas till Finansinspektionen vid anmälan om

förändringar av ovanstående personkrets.

Finansinspektionen tar i samband med ledningsprövningen in uppgifter från t.ex.

Rikspolisstyrelsen, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och före-

tag som erbjuder kreditupplysningar.

Ansökningsformulär

Fyll i uppgifter i formuläret nedan. Vissa uppgifter lämnas dock i separata

dokument. Se Checklista för bilagor på ledningsprövningens sista sida.

Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna ansökan/anmälan?

Förnamn: __________________________________________________

Efternamn: __________________________________________________

Titel:

__________________________________________________

Adress:

__________________________________________________

Telefonnummer: __________________________________________________

E-post:

__________________________________________________

Fax:

__________________________________________________

Vilket finansiellt företag avser ledningsprövningen (inklusive

organisationsnummer)?

_________________________________

Position i styrelse och befattning

Vilken position i styrelsen eller befattning avser ledningsprövningen?

___ styrelseordförande

___ styrelseledamot

___ styrelsesuppleant

___ verkställande

direktör

___

verkställande direktörens ställföreträdare

FFFS 2013:9

106

Om du tidigare lämnat identisk information till Finansinspektionen i ett annat

ärende kan du hänvisa till denna. Uppge diarienummer och vilka uppgifter du

avser.

Personuppgifter

1. Om du är folkbokförd i Sverige

Förnamn: ___________________________________________________

Efternamn: ___________________________________________________

Personnummer: ___________________________________________________

Adress:

___________________________________________________

Telefonnummer: ___________________________________________________

Om du inte är folkbokförd i Sverige*

Förnamn: ___________________________________________________

Efternamn: ___________________________________________________

Personnummer eller motsvarande:

___________________________________________________________________

Födelsedatum: ___________________________________________________

Födelseort: ___________________________________________________

Adress:

___________________________________________________

Telefonnummer: ___________________________________________________

Nationalitet: ________________________________________________________

Passnummer: ___________________________________________________

Ev. tidigare nationaliteter:______________________________________________

Ev. tidigare namn: ___________________________________________________

* Om du inte är folkbokförd i Sverige, bifoga en vidimerad kopia av identitets-

handling.

Meritförteckning

2. Bifoga en meritförteckning där det framgår relevanta uppgifter om din utbild-

ning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag.

FFFS

2013:9

107

Anställning och uppdrag i styrelse samt ledning

3. Ange i vilka företag du är anställd, har ett stadigvarande uppdrag eller är utsedd

till styrelsemedlem. Uppge även om du har fler befattningar i samma företag:

Företagets namn

(inklusive org.

nr)

Verksamhetens art

Företagets säte

Position i

styrelsen och

befattning

Kvalificerat ägande

4. Ange om du direkt eller indirekt har ett kvalificerat innehav i det företag som

ledningsprövningen avser eller om du på annat sätt har ett väsentligt inflytande:

5. Ange i vilka övriga företag du har ett direkt eller indirekt kvalificerat innehav

eller på annat sätt ett väsentligt inflytande:

Företagets namn (inkl.

organisationsnummer)

Verksamhetens

art

Företagets säte

Innehav i procent

Nära anhöriga med ägarandelar

6. Ange om en nära anhörig till dig äger andelar i det företag som lednings-

prövningen avser eller i ett annat företag, som i sin tur innehar ägarandelar i det

företaget.

Ange även om det finns andra finansiella relationer mellan ovanstående.

Med nära anhörig avses make, sambo, barn, föräldrar samt andra närstående som

du har gemensamt hushåll med.

FFFS 2013:9

108

Intressekonflikter

7. Uppge om din position i företaget som ledningsprövningen avser samt dina

övriga engagemang kan ge upphov till eventuella intressekonflikter och redogör för

hur dessa ska hanteras.

Ledningspersonens anseende

8. Har du

a) under de senaste tio åren blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol, eller

formellt blivit delgiven misstanke om brott i pågående förundersökning, för

ekonomisk brottslighet där fängelse ingår i straffskalan?

Ja

Nej

b) under de senaste tio åren blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländsk

domstol för annat brott än enligt 8 a?

Ja

Nej

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse eller varit verkställande

direktör eller dennes ställföreträdare i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte

beviljats ansvarsfrihet?

Ja

Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt

företag eller en anställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som

styrelsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag.

Ja

Nej

9. Har, såvitt du känner till, du eller något företag där du är eller har varit ledande

befattningshavare eller styrelsemedlem alternativt har eller har haft kontroll över:

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämndsförfarande

eller någon civilrättslig (dock ej familjerättslig) process eller förvaltningsprocess

som rör skatt eller näringsverksamhet?

Ja

Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller

företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?

Ja

Nej

FFFS

2013:9

109

c) under de senaste tio åren fått en sanktion av tillsynsmyndighet i Sverige eller

utomlands?

Ja

Nej

d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan,

blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet

eller yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja

Nej

e) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

Ja

Nej

10. Om du svarat ja på någon av frågorna under 8 och 9 redogör för omständig-

heterna:

Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

………………..

Namnteckning

………………..

Namnförtydligande

FFFS 2013:9

110

Checklista – dokument som ska bifogas ledningsprövningen

Följande dokument ska

bifogas ansökan/anmälan

Finns bifogad

Om ej bifogad, ange skäl

Om du inte är folkbokförd i

Sverige: en vidimerad kopia

av identitetshandling, som

anges i avsnitt 1.

Meritförteckning, som

anges i avsnitt 2.

FFFS

2013:9

111

Bilaga 5

Etablering av filial eller erbjudande av tjänster genom

gränsöverskridande verksamhet i annat land –

fondverksamhet

Denna bilaga ska fyllas i av fondbolag som inom ramen för fondverksamheten

avser att etablera filial i ett annat land eller erbjuda och tillhandahålla sådana

tjänster genom s.k. gränsöverskridande verksamhet utan att etablera filial.

Ett fondbolag som avser att etablera filial i ett annat land ska besvara frågorna 1–9.

Ett fondbolag som avser att erbjuda och tillhandahålla tjänster genom en annan

gränsöverskridande verksamhet ska besvara frågorna 1, 2, 6 och 9.

Om de tjänster som ska erbjudas innehåller förvaltning av ett fondföretag enligt 2

kap. 12 § andra stycket eller 15 § andra stycket lagen (2004:46) om värdepappers-

fonder, ska dessutom frågorna 10 och 11 besvaras.

Denna underrättelse kommer Finansinspektionen att sända till berörd tillsyns-

myndighet i verksamhetslandet.

1. Ange det fullständiga firmanamnet samt adress till huvudkontoret i Sverige.

2. Ange det land etableringen avser.

3. Ange under vilken firma verksamheten ska drivas i verksamhetslandet, full-

ständig adress samt telefon- och faxnummer till filialen.

4. Ange namn samt personnummer på den person som ska vara ansvarig för

filialverksamheten. En meritförteckning bör bifogas.

5. Ange om styrelse kommer att utses i filialen samt, i förekommande fall, dess

sammansättning och befogenheter.

6. Ange de verksamheter som avses bedrivas enligt bilaga II till Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2009/65/EG. Beskrivningen bör vara så utförlig som

möjligt.

7. Beskriv de interna regler för hur fondbolaget avser att garantera att en erforderlig

likviditet kommer att upprätthållas i filialen.

8. Beskriv filialens organisation (bifoga ett organisationsschema) och administra-

tiva struktur.

9. Ange namn på och adressuppgift till den person som kan kontaktas med

anledning av denna underrättelse.

10. Beskriv den planerade verksamheten och de planerade tjänsterna samt det

system för riskhantering som fondbolaget avser att tillämpa för verksamheten.

11. Beskriv de åtgärder som fondbolaget vidtagit för att i fondföretagets hemland

kunna

a) göra utbetalning till andelsägarna,

b) lösa in andelar,

FFFS 2013:9

112

c) tillhandahålla information, och

d) hantera klagomål

Undertecknade bekräftar att ovanstående uppgifter är riktiga samt åtar sig att

snarast underrätta Finansinspektionen samt tillsynsmyndigheten i verksamhets-

landet om något av ovan nämnda förhållanden ändras.

X-stad den

Namn Namn

Befattning Befattning

FFFS

2013:9

113

Bilaga 6

Etablering av filial eller erbjudande av tjänster genom

gränsöverskridande verksamhet i annat land – diskretionär

portföljförvaltning

Denna bilaga ska fyllas i av fondbolag med tillstånd för diskretionär portfölj-

förvaltning avseende finansiella instrument och som avser att etablera filial i ett

annat land eller erbjuda och tillhandahålla sådana tjänster genom s.k. gränsöver-

skridande verksamhet utan att etablera filial.

Ett fondbolag som avser att etablera filial i ett annat land ska besvara samtliga

nedanstående frågor. Ett fondbolag som avser att erbjuda och tillhandahålla tjänster

genom annan gränsöverskridande verksamhet ska besvara frågorna 1, 2, 6 och i

förekommande fall 7 och 9.

Denna underrättelse kommer Finansinspektionen att sända till berörd tillsyns-

myndighet i verksamhetslandet.

1. Ange det fullständiga firmanamnet samt adress till huvudkontoret i Sverige.

2. Ange det land etableringen avser.

3. Ange under vilken firma verksamheten ska drivas i verksamhetslandet, full-

ständig adress samt telefon- och faxnummer till verksamhetsorten i filiallandet.

4. Ange namn samt personnummer på den person som ska vara ansvarig för

filialverksamheten. En meritförteckning bör bifogas.

5. Ange om styrelse kommer att utses i filialen samt, i förekommande fall, dess

sammansättning och befogenheter.

6. Ange de tjänster som avses bedrivas enligt nedan:

a) Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument.

b) Ta emot fondandelar för förvaring.

c) Ta emot medel med redovisningsskyldighet.

d) Lämna investeringsråd avseende sådana finansiella instrument som avses i

5 kap. lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Beskrivningen bör vara så utförlig som möjlig.

7. Beskriv instruktionerna för hur fondbolaget avser att garantera att en erforderlig

likviditet kommer att upprätthållas i filialen.

8. Beskriv filialens organisation (bifoga ett organisationsschema).

9. Ange namn på och adressuppgift till den person som kan kontaktas med

anledning av denna underrättelse.

FFFS 2013:9

114

Undertecknade bekräftar att ovanstående uppgifter är riktiga samt åtar sig att

snarast underrätta Finansinspektionen samt tillsynsmyndigheten i verksamhets-

landet om något av ovan nämnda förhållanden ändras.

X-stad den

Namn Namn

Befattning Befattning

FFFS

2013:9

115

Bilaga 7

Rapportering av händelser av väsentlig betydelse

När sådana händelser inträffar som framgår av 10 kap. 2 och 3 §§, ska

nedanstående information omedelbart rapporteras till Finansinspektionen.

1. Ange bolagets namn och adress.

2. Lämna uppgifter om bolagets kontaktperson, namn och telefonnummer.

3. Om någon anställd hos bolaget är berörd ange vilken tjänst personen har.

4. Beskriv hur händelsen gått till och övriga omständigheter som är av betydelse.

5. Ange den ekonomiska omfattningen (beloppets storlek) och gör en bedömning

av den skada händelsen har orsakat eller kan komma att orsaka bolaget eller dess

kunder.

6. Ange vid vilken tidpunkt händelsen upptäcktes och lämna uppgift om hur länge

händelsen hade pågått innan den upptäcktes.

7. Beskriv omständigheterna kring händelsens upptäckt, t.ex. vilken roll som

funktionerna för regelefterlevnad och internrevision spelat. Av beskrivningen bör

det framgå om det har förekommit brister i bolagets interna kontroll och i så fall

vilka bristerna är.

8. Beskriv vilka åtgärder som bolaget har vidtagit eller kommer att vidta med

anledning av händelsen för t.ex. interna instruktioner, ansvars- och arbetsfördelning

från kontrollsynpunkt, informations- och rapportsystem, kontroller för IT-säkerhet,

kontroller inom ekonomisystem, redovisningsprinciper, information till drabbade

kunder m.m.

9. Beskriv vilka eventuella disciplinära åtgärder bolaget har vidtagit eller avser att

vidta.

10. Om händelsen är anmäld till polismyndighet eller åklagare ska tidpunkten för

anmälan anges.

11. Ange datum och underskrift.

FFFS 2013:9

116

Bilaga 8

Uppställningsform för balansräkning

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper

Penningmarknadsinstrument

OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde

Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde

Fondandelar

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde

Placering på konto hos kreditinstitut

Summa placeringar med positivt marknadsvärde

Bankmedel och övriga likvida medel

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Övriga tillgångar

Summa tillgångar

Skulder

OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde

Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde

Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde

Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde

Skatteskulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga skulder

Summa skulder

Fondförmögenhet

Poster inom linjen

Utlånade finansiella instrument

Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument

Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument

Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument

Övriga mottagna säkerheter

Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument

Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument

Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument

Övriga ställda säkerheter

FFFS

2013:9

117

Bilaga 9

Uppställningsform för resultaträkning

Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper

Värdeförändring på penningmarknadsinstrument

Värdeförändring på OTC-derivatinstrument

Värdeförändring på övriga derivatinstrument

Värdeförändring på fondandelar

Ränteintäkter

Utdelningar

Valutakursvinster och -förluster netto

Övriga finansiella intäkter

Övriga intäkter

Summa intäkter och värdeförändring

Kostnader

Förvaltningskostnader

Ersättning till fondbolaget

Ersättning till förvaringsinstitutet

Ersättning till tillsynsmyndighet

Ersättning till revisorer

Räntekostnader

Övriga finansiella kostnader

Övriga kostnader

Summa kostnader

Skatt

Årets resultat