FFS 2017:3

Försvarsmaktens föreskrifter om grundläggande officersutbildning och tjänstegrader

FÖRSVARETS

FÖRFATTNINGSSAMLING

FFS 2017:3

Utkom från trycket

2017-06-07

Försvarsmaktens föreskrifter om grundläggande officersutbildning och

tjänstegrader;

beslutade den 7 juni 2017.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 9, 21 och 24 §§officersförordningen (2007:1268) och

efter hörande med Försvarshögskolan följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § I denna författning finns Försvarsmaktens föreskrifter om

1. grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten,

2. antagning till och skiljande från grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten,

3. anställning med stöd av 20 § officersförordningen (2007:1268),

4. anställning av yrkes- och reservofficerare,

5. utbetalning av reservofficerspremie,

6. tjänstegrader för specialistofficerare (bilaga 1),

7. spärr- och giltighetstider vid antagning till grundläggande officersutbildning inom Försvars-

makten (bilaga 2),

8. lämplighetsbedömning inför antagning till grundläggande officersutbildning inom Försvars-

makten (bilaga 3), och

9. lämplighetsbedömning under genomförande av grundläggande officersutbildning inom För-

svarsmakten (bilaga 4).

2 § I denna författning avses med

1. antagningslista: en förteckning av sökande till en viss organisationsenhet och utbildningsin-

riktning för en viss antagningsomgång, sorterad efter i vilken ordning de sökande ska antas,

FFS 2017:3

Sida 2

2. antagningsordning: ett dokument som innehåller Försvarsmaktens närmare reglering av an-

tagning till en grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten,

3. antagningsprövning: en prövning där den sökandes kravuppfyllnad mot Försvarsmaktens fy-

siska, psykiska och medicinska krav samt säkerhetskrav testas,

4. giltighetstid: tid under vilken provresultat är gällande, oavsett om det är godkänt eller icke

godkänt,

5. kravprofildokument: ett dokument med Försvarsmaktens fysiska, psykiska, medicinska och

andra krav för antagning till en viss utbildningsinriktning,

6. spärrtid: tid under vilket omprov inte kan medges.

2 kap. Grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten

1 § Grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten består av följande utbildningslinjer.

Utbildning

Syfte

1. Försvarsmaktens

officersutbildning

Ge officersaspiranten behörighet för anställning som

yrkesofficer och tjänstgöring som officer.

2. Försvarsmaktens

specialistofficersutbildning

Ge officersaspiranten behörighet för anställning som

yrkes- eller reservofficer och tjänstgöring som speci-

alistofficer eller som specialistofficer i reserven.

3. Försvarsmaktens

reservofficersutbildning

Ge officersaspiranten behörighet för anställning som

reservofficer och tjänstgöring som officer i reserven.

4. Försvarsmaktens

anpassade reservofficersut-

bildning

Ge officersaspiranten behörighet för anställning som

reservofficer och tjänstgöring som specialistofficer i

reserven.

5. Försvarsmaktens

flygförarutbildning

Ge officersaspiranten behörighet för anställning som

yrkesofficer inom flygtjänst och tjänstgöring som offi-

cer.

Inom varje utbildningslinje finns det olika utbildningsinriktningar. Olika utbildningsinrikt-

ningar kan ha olika krav.

FFS 2017:3

Sida 3

2 § För grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten ska det finnas en antagningsord-

ning.

3 kap. Antagning till grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten

Allmänt

1 § Den som vill antas till en grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten ska ansöka

inom den tid och på det sätt som Försvarsmakten beslutar. Ansökan ska innehålla alla de uppgifter

som Försvarsmakten efterfrågar.

Reglering om hur ansökan ska ske och vilka uppgifter som ansökan ska innehålla återfinns i an-

tagningsordningen.

2 § Av 1 § förordningen (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

framgår att Totalförsvarets rekryteringsmyndighet på uppdrag av Försvarsmakten ska tillhandal-

hålla urvalstester av dem som sökt militär utbildning inom Försvarsmakten.

Generella antagningskrav

3 § För att kunna bli antagen till grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten krävs att

den sökande, utöver kraven i 9 § officersförordningen (2007:1268),

1. har avlagt gymnasieexamen enligt skollagen (2010:800) och lagen (2010:801) om införande

av skollagen (2010:800), eller har validerade och översatta utländska betyg som uppfyller

motsvarande krav,

2. vid ansökningstillfället innehar militära kunskaper och färdigheter erhållna genom

a) tjänstgöring som anställt gruppbefäl, soldat eller sjöman under minst sex månader,

b) godkänd grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,

c) godkänd aspirantutbildning enligt förordningen (2009:4) om grundläggande militär ut-

bildning inom Försvarsmakten,

FFS 2017:3

Sida 4

d) godkänd grundläggande och kompletterande militär utbildning enligt förordningen

(2010:590) om grundläggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmak-

ten, eller

e) godkänd militär grundutbildning enligt förordningen (2015:613) om militär grundutbild-

ning,

eller vid ansökningstillfället genomför

f) grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, eller

g) militär grundutbildning enligt förordningen (2015:613) om militär grundutbildning,

och,

3. har genomfört antagningsprövning med vid utbildningsstarten godkänt och giltigt resultat.

Särskilda krav

4 § För att kunna bli antagen till Försvarsmaktens officersutbildning krävs att sökanden, utöver

kraven i 3 §, har akademisk examen från universitet eller högskola om minst 180 högskolepoäng

innefattande skriftligt examensarbete om minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande examen.

5 § För att kunna bli antagen till Försvarsmaktens reservofficersutbildning krävs att sökanden, utö-

ver kraven i 3 §, har högskoleförberedande gymnasieexamen enligt skollagen (2010:800) och lagen

(2010:801) om införande av skollagen (2010:800), eller översatta och validerade utländska betyg

som uppfyller motsvarande krav.

6 § För att kunna bli antagen till grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten med in-

riktning mot vissa särskilt krävande befattningstyper krävs att den sökande, utöver kraven enligt

3−5 §§, även uppfyller de särskilda krav som Försvarsmakten beslutat.

Antagningsprövning

7 § Sökande till grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten ska genomgå antagnings-

prövning om vederbörande vid söktillfället uppfyller kraven enligt 3 § 1−2.

FFS 2017:3

Sida 5

Försvarsmakten får besluta om undantag från första stycket om den sökande är anställd i För-

svarsmakten och i tjänsten deltar i verksamhet som innebär hinder för att genomgå antagningspröv-

ning.

Antagningsprövning kan genomföras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet eller genom För-

svarsmaktens försorg.

8 § För att efter antagningsprövningen kunna antas till grundläggande officersutbildning inom För-

svarsmakten ska den sökande, utöver kraven i 3−6 §§,

1. uppfylla den sökta utbildningsinriktningens krav enligt kravprofildokumentet,

2. bedömas vara lämplig för anställning som yrkes- eller reservofficer, och

3. bedömas vara lojal och pålitlig från säkerhetssynpunkt efter säkerhetsprövning enligt sä-

kerhetsskyddslagen (1996:627).

Spärr- och giltighetstider framgår av bilaga 2 till denna författning. Försvarsmakten får besluta

om avsteg från spärrtider om det finns särskilda skäl.

9 § Lämplighetsbedömningen enligt 8 § utgörs av en sammanvägd bedömning av samtliga tester

och intervjuer under antagningsförfarandet mot den sökta utbildningsinriktningen.

Resultat från lämplighetsbedömningen redovisas som en siffra från 0 till 3 med följande bety-

delse.

Värde Betydelse

0

Bedöms för närvarande inte vara lämplig för sökt utbildningsinrining.

1

Bedöms lämplig och svarar mot kravprofilen för sökt utbildningsinriktning.

2

Bedöms lämplig och svarar väl mot kravprofilen för sökt utbildningsinriktning.

3

Bedöms lämplig och svarar mycket väl mot kravprofilen för sökt utbildningsinrik-

ning.

Antagning

10 § Sökande ska delas in i följande antagningsgrupper.

a) Sökande som är anställd som gruppbefäl, soldat eller sjöman.

b) Sökande som vid ansökan genomgår grundutbildning med stöd av lagen (1994:1809) om

totalförsvarsplikt eller med stöd av förordningen (2015:613) om militär grundutbildning.

c) Sökande som inte tillhör a) eller b).

FFS 2017:3

Sida 6

11 § Utbildningsplatser ska i första hand tilldelas sökande ur antagningsgrupp a). Finns det utbild-

ningsplatser kvar ska dessa därefter tilldelas sökande ur antagningsgrupp b). Finns det utbildnings-

platser kvar därefter ska återstående platser tilldelas sökande ur antagningsgrupp c).

Försvarsmakten får besluta om undantag från denna tilldelningsordning.

12 § Antagningsgrupperna enligt 10 § får hanteras i olika antagningsomgångar.

13 § Baserat på lämplighetsbedömningen ska antagningbara sökande sammanställas i en antag-

ningslista för varje organisationsenhet, utbildningsinriktning och antagningsomgång.

14 § Om antalet sökande som är antagningsbara är fler än antalet utbildningsplatser för den aktuella

organisationsenheten, utbildningsinriktningen och antagningsomgången ska urval göras.

15 § Urval enligt 14 § ska

1. i första hand grundas på den sökandes lämplighetsbedömning för den valda organisationsen-

heten, utbildningsinriktningen och utbildningsomgången,

2. i andra hand baseras på positiv särbehandling av det underrepresenterade könet, och

3. i tredje hand baseras på lottning.

16 § Om det efter ordinarie antagning finns lediga utbildningsplatser kvar ska antagningsomgången

avslutas med en reservantagning. Denna ska pågå så länge det är möjligt med hänsyn till utbild-

ningens start.

Reservantagningen ska ske i enlighet med regelverket i 15 §.

Krav för att få påbörja utbildningen

17 § För att få påbörja grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten krävs att officersa-

spiranten

1. är antagen till grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten, och

2. uppfyller något av kraven enligt 3 § 2 a−e.

FFS 2017:3

Sida 7

Antagningsbesked

18 § Alla sökande till grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten ska få ett skriftligt

antagningsbesked.

Av antagningsbeskedet ska framgå om den sökande är

1. antagen,

2. antagen med förbehåll avseende kraven i 3 § 1 eller 2 f−g,

3. placerad som reserv, eller

4. inte antagen.

19 § Av antagningsbeskedet ska även framgå om hur och när svar ska vara Försvarsmakten till-

handa.

Uteblivet eller försenat svar innebär att den sökande förlorar sin utbildningsplats.

20 § Antagningsbeskedet gäller som Försvarsmaktens beslut.

4 kap. Skiljande från grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten

1 § Grunder för skiljande från grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten framgår av

12 § officersförordningen (2007:1268).

2 § Den som genomgår grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten ska löpande värde-

ras avseende lämplighet för den utbildningsinriktning som vederbörande utbildas mot.

Vilka områden som ingår i lämplighetsbedömningen framgår av bilaga 4 till denna författning.

3 § Av 10 § officersförordningen (2007:1268) framgår att Försvarsmaktens antagningsnämnd ska

yttra sig i ärenden om skiljande från grundläggande militärutbildning inom Försvarsmakten.

Skiljande från grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten ska föreslås till För-

svarsmaktens antagningsnämnd.

4 § Beslut om skiljande från grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten ska vara

skriftligt.

FFS 2017:3

Sida 8

5 kap. Anställning med stöd av 20 § officersförordningen (2007:1268)

Allmänt

1 § Av 20 § officersförordningen (2007:1268) framgår att den som innehar en särskild kompetens

får anställas som yrkes- eller reservofficer i Försvarsmakten utan att ha genomgått grundläggande

officersutbildning inom Försvarsmakten, eller genomgått utbildning vid Försvarshögskolan som

leder till en officersexamen.

2 § Med särskild kompetens enligt 1 § avses en sådan kompetens som

1. inte kan skapas inom Försvarsmaktens ordinarie utbildningssystem, och

2. är kravsatt i en befattning avsedd för en yrkes- eller reservofficer.

Anställning

3 § Medgivande till förbandschef att anställa någon som yrkes- eller reservofficer med stöd av 20 §

officersförordningen (2007:1268) beslutas efter beredning i Försvarsmaktens centrala personalför-

sörjningsnämnd.

4 § Hemställan från förbandschef om anställning enligt 3 § ska beredas i lokal personalförsörj-

ningsnämnd. I beslutsunderlaget ska ingå resultat av tester och intervjuer samt bedömning av lojali-

tet och pålitlighet från säkerhetssynpunkt efter säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen

(1996:627).

5 § Den som anställs enligt 1 § ska provanställas under sex månader.

Anställningen ska tidigast påbörjas en månad innan den särskilda officersutbildningen inleds.

Försvarsmakten får besluta om undantag från provanställning.

6 § Den som anställs enligt 1 § och som rekryteras för att tjänstgöra som officer eller officer i re-

serven ska vid anställningstillfället ges tjänstegraden fänrik. Försvarsmakten får besluta om annan

tjänstegrad om det finns särskilda skäl.

FFS 2017:3

Sida 9

7 § Den som anställs enligt 1 § och som rekryteras för att tjänstgöra som specialistofficer eller spe-

cialistofficer i reserven ska vid anställningstillfället ges tjänstegraden förstesergeant. Försvarsmak-

ten får besluta om annan tjänstegrad om det finns särskilda skäl.

Särskild officersutbildning

8 § Innehåll i och utformning av särskild officersutbildning beslutas av Försvarsmakten.

9 § Den som genomgår särskild officersutbildning ska löpande värderas avseende lämplighet för

den utbildningsinriktning som vederbörande utbildas mot.

6 kap. Anställning av yrkes- och reservofficerare

1 § Vid anställning av yrkes- eller reservofficer ska det av anställningsbeviset framgå om anställ-

ningen sker med stöd av 17, 18 eller 20 § officersförordningen (2007:1268).

För reservofficerare ska det dessutom framgå om anställningen avser en tillsvidareanställning el-

ler en tillkommande tidsbegränsad anställning enligt 8 §.

Beslut om anställning ska vara skriftligt.

2 § Den som genomgått Försvarsmaktens officersutbildning med godkänt resultat får anställas som

yrkesofficer i Försvarsmakten med stöd av 17 § officersförordningen (2007:1268).

Första tjänstegrad ska vara fänrik. Försvarsmakten får besluta om annan tjänstegrad om det finns

särskilda skäl.

3 § Den som genomgått Försvarsmaktens specialistofficersutbildning med godkänt resultat får an-

ställas som yrkesofficer i Försvarsmakten med stöd av 17 § officersförordningen (2007:1268), eller

som reservofficer i Försvarsmakten med stöd av 18 § officersförordningen.

Första tjänstegrad ska vara förstesergeant. Försvarsmakten får besluta om annan tjänstegrad om

det finns särskilda skäl.

FFS 2017:3

Sida 10

4 § Den som genomgått Försvarsmaktens reservofficersutbildning med godkänt resultat får anstäl-

las som reservofficer i Försvarsmakten med stöd av 18 § officersförordningen (2007:1268).

Första tjänstegrad ska vara fänrik. Försvarsmakten får besluta om annan tjänstegrad om det finns

särskilda skäl.

5 § Den som genomgått Försvarsmaktens anpassade reservofficersutbildning med godkänt resultat

får anställas som reservofficer i Försvarsmakten med stöd av 18 § officersförordningen

(2007:1268).

Första tjänstegrad ska vara förstesergeant. Försvarsmakten får besluta om annan tjänstegrad om

det finns särskilda skäl.

6 § Den som genomgått Försvarsmaktens flygförarutbildning med godkänt resultat får anställas

som yrkesofficer i flygtjänst i Försvarsmakten med stöd av 17 § officersförordningen (2007:1268).

Första tjänstegrad ska vara fänrik. Försvarsmakten får besluta om annan tjänstegrad om det finns

särskilda skäl.

7 § Den som genomgått officersprogrammet vid Försvarshögskolan med godkänt resultat får anstäl-

las som yrkesofficer i Försvarsmakten med stöd av 17 § officersförordningen (2007:1268), eller

anställas som reservofficer i Försvarsmakten med stöd av 18 § officersförordningen.

Första tjänstegrad ska vara fänrik. Försvarsmakten får besluta om annan tjänstegrad om det finns

särskilda skäl.

8 § Av 18 § officersförordningen (2007:1268) framgår att den som är tillsvidareanställd som reser-

vofficer i Försvarsmakten under vissa förutsättningar får, utöver sin tillsvidareanställning, anställas

tidsbegränsat som reservofficer. En sådan tillkommande tidsbegränsad anställning är inte premie-

grundande.

En sådan tillkommande tidsbegränsad anställning får inte innebära tjänstgöring i den befattning

där reservofficeren är krigsplacerad.

9 § Den som anställts som yrkesofficer och som avslutat sin anställning får återanställas som yrkes-

officer.

FFS 2017:3

Sida 11

10 § Den som anställts som reservofficer och som avslutat sin anställning får återanställas som re-

servofficer.

11 § Yrkesofficer som avslutar sin anställning får erbjudas anställning som reservofficer.

7 kap. Utbetalning av reservofficerspremie

1 § Av 15 § officersförordningen (2007:1268) framgår att den som efter att ha genomgått grundläg-

gande officersutbildning inom Försvarsmakten har tjänstgjort som reservofficer under en tid av

sammanlagt 12 månader har rätt till en premie.

Utbetalning av premien förutsätter att tjänstgöringstiden infaller inom de första åtta åren av an-

ställningen. Tjänstgöring därefter är inte premiegrundande. Försvarsmakten får besluta om undan-

tag om det finns särskilda skäl.

2 § En reservofficer som tidigare varit anställd som yrkesofficer under en tid längre än tre år ska

inte erhålla reservofficerspremie.

8 kap. Övriga bestämmelser

1 § Personaldirektören, eller den han eller hon bestämmer, beslutar om

1. antagning till och skiljande från grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten,

2. antagning till särskild officersutbildning,

3. särskilda krav för vissa särskilt krävande befattningtyper,

4. undantag enligt 3 kap. 8 §,

5. undantag enligt 5 kap. 5 §,

6. annan första tjänstegrad än fänrik eller förstesergeant enligt 5 kap. 6−7 §§ och 6 kap.

2−7 §§,

7. medgivande till förbandschef att enligt 5 kap. 3 § fatta beslut om anställning med stöd av

20 § officersförordningen (2007:1268),

8. antagningsordning för grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten, och

9. kravprofildokument.

FFS 2017:3

Sida 12

2 § Produktionschefen, eller den han eller hon bestämmer, beslutar om

1. innehåll i och krav för godkännade för grundläggande officersutbildning inom Försvarsmak-

ten,

2. innehåll i och krav för godkännade för särskild officersutbildning, och

3. undantag enligt 3 kap. 11 §.

3 § Förbandschef, eller den han eller hon bestämmer, beslutar om

1. anställning av yrkes- och reservofficerare,

2. undantag enligt 3 kap. 7 §,

3. hemställan om anställning med stöd av 20 § officersförordningen (2007:1268),

4. förslag om skiljande från grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten, och

5. undantag enligt 7 kap. 1 §.

__________________

1. Denna författning träder i kraft den 12 juni 2017.

2. Genom författningen upphävs Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2012:2) om tillämpning av

officersförordningen (2007:1268).

Micael Bydén

Carin Bratt

FFS 2017:3

Sida 13

Bilaga 1

Tjänstegrader för specialistofficerare

I Försvarsmakten finns följande tjänstegrader för specialistofficerare.

Regementsförvaltare/Flottiljförvaltare

Förvaltare

Fanjunkare

Förstesergeant

Fullständig förteckning av tjänstegrader i Försvarsmakten och deras inbördes ordningsföljd åter-

finns i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2017:4) om personaltjänst.

FFS 2017:3

Sida 14

Bilaga 2

Spärr- och giltighetstider vid antagning till grundläggande officersutbildning inom För-

svarsmakten

A. Spärr- och giltighetstider för arbetspsykologisk testning vid kompletterande psykologisk pröv-

ning vid specialurval.

Giltighetstid

60 månader (5 år)

Spärrtid

30 månader (2,5 år)

B. Spärr- och giltighetstider för arbetspsykologisk lämplighetsbedömning (intervjumoment och

kommission) vid kompletterande psykologisk prövning vid specialurval.

Uppfyller kravpro-

filen

Uppfyller inte kravprofilen

Giltighetstid

9 månader

18 månader

Spärrtid

6 månader

18 månader

C. Spärr- och giltighetstider för urvalstester vid antagningsprövning inför grundläggande officers-

utbildning inom Försvarsmakten.

Urvalsaktivitet

Spärrtid

Giltighets-

tid

Begåvningstest

18 månader

24 månader

Psykisk funktionsförmåga

18 månader

24 månader

Befälslämplighet

18 månader

24 månader

Fysisk prestationsförmåga

3 månader

24 månader

FFS 2017:3

Sida 15

Bilaga 2

Syn

**

24 månader

Hörsel

**

24 månader

Tjänstbarhet

**

24 månader

Jägartest

3 månader

24 månader

**) Syn, hörsel och tjänstbarhet har ingen spärrtid men omprov kan beviljas på medicinska

grunder.

D. Om den sökande tidigare blivit skiljd från grundläggande officersutbildning inom Försvarsmak-

ten är tidigare testvärden inte längre giltiga, om inte skiljandet baserades på officersaspirantens

begäran.

FFS 2017:3

Sida 16

Bilaga 3

Lämplighetsbedömning inför antagning till grundläggande officersutbildning inom För-

svarsmakten

Vid lämplighetsbedömning inför grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten används

följande urvalsfaktorer.

A. Motivation

B. Utbildning, arbete och fritid

C. Attityder

D. Uppträdande under intervjun

E. Ledaregenskaper

Sammanfattande lämplighetsbedömning mot sökt utbildningsinriktning ska grundas på en samman-

vägning av urvalsfaktorer enligt ovan kompletterat med bland annat referenstagning.

Den sammanvägda lämplighetsbedömningen ska resultera i ett siffervärde mellan 0 och 3, där det

högsta värdet anger störst lämplighet.

FFS 2017:3

Sida 17

Bilaga 4

Lämplighetsbedömning under genomförande av grundläggande officersutbildning inom För-

svarsmakten

Lämplighetsbedömningen har som främsta syfte att stödja och stärka officersaspirantens personliga

utveckling, men kan också ligga till grund för beslut om skiljande från utbildningen. Lämplighets-

bedömningen omfattar följande områden.

A. Ansvar, omdöme och föredöme

B. Flexibilitet, initiativ och kreativitet

C. Inspiration, motivation och ledarskap

D. Samarbete, hänsyn och social kompetens

E. Uthållighet och självkontroll

F. Värdegrund

G. Generella kommande arbetsuppgifter som yrkes- eller reservofficer

Lämplighetsbedömningen sammanfattas i graderingarna lämplig eller inte lämplig och ska löpande

delges officersaspiranten.