FFS 2019:3

Försvarsmaktens föreskrifter om grundläggande officersutbildning och tjänstegrader

FÖRSVARETS

FÖRFATTNINGSSAMLING

FFS 2019:3

Utkom från trycket

2019-05-06

Försvarsmaktens föreskrifter om grundläggande officersutbildning och

tjänstegrader;

beslutade den 26 april 2019.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 9, 21 och 24 §§ officersförord-

ningen (2007:1268) och efter hörande med Försvarshögskolan följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § I denna författning finns Försvarsmaktens föreskrifter om

1. grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten,

2. antagning till och skiljande från grundläggande officersutbildning

inom Försvarsmakten,

3. anställning med stöd av 20 § officersförordningen (2007:1268),

4. anställning av yrkes- och reservofficerare,

5. utbetalning av reservofficerspremie,

6. tjänstegrader för specialistofficerare (bilaga 1),

7. spärr- och giltighetstider vid antagning till grundläggande officersut-

bildning inom Försvarsmakten (bilaga 2),

8. lämplighetsbedömning inför antagning till grundläggande officersut-

bildning inom Försvarsmakten (bilaga 3), och

9. lämplighetsbedömning under genomförande av grundläggande offi-

cersutbildning inom Försvarsmakten (bilaga 4).

2 § I denna författning avses med

FFS 2019:3

Sida 2

1. antagningslista: en förteckning av sökande till en viss organisations-

enhet och utbildningsinriktning för en viss antagningsomgång, sorterad efter

i vilken ordning de sökande ska antas,

2. antagningsordning: ett dokument som innehåller Försvarsmaktens

närmare reglering av antagning till en grundläggande officersutbildning

inom Försvarsmakten,

3. antagningsprövning: en prövning där den sökandes kravuppfyllnad

mot Försvarsmaktens fysiska, psykiska och medicinska krav testas och den

sökandes lämplighet bedöms avseende sökt utbildningslinje och i förekom-

mande fall utbildningsinriktning,

4. giltighetstid: tid under vilken provresultat är gällande, oavsett om det

är godkänt eller icke godkänt,

5. kollegium: ett organ som stödjer officersaspiranter och som bereder

förslag till skiljande från grundläggande officersutbildning inom Försvars-

makten,

6. kravprofildokument: ett dokument med Försvarsmaktens fysiska, psy-

kiska, medicinska och andra krav för antagning till en viss utbildningsin-

riktning, och

7. spärrtid: tid under vilken omprov inte kan medges.

2 kap. Grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten

1 § Grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten består av föl-

jande utbildningslinjer.

Utbildning

Syfte

1. Försvarsmaktens

officersutbildning

Ge officersaspiranten behörighet för

anställning som yrkesofficer och

tjänstgöring som officer.

2. Försvarsmaktens

specialistofficersutbildning

Ge officersaspiranten behörighet för

anställning som yrkes- eller reservof-

ficer och tjänstgöring som specialist-

FFS 2019:3

Sida 3

officer eller som specialistofficer i

reserven.

3. Försvarsmaktens

reservofficersutbildning

Ge officersaspiranten behörighet för

anställning som reservofficer och

tjänstgöring som officer i reserven.

4. Försvarsmaktens

anpassade reservofficers-

utbildning

Ge officersaspiranten behörighet för

anställning som reservofficer och

tjänstgöring som specialistofficer i

reserven.

5. Försvarsmaktens

flygförarutbildning

Ge officersaspiranten behörighet för

anställning som yrkesofficer inom

flygtjänst.

Inom varje utbildningslinje kan det finnas olika utbildningsinriktningar.

Olika utbildningsinriktningar kan ha olika krav.

2 § För grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten ska det fin-

nas en antagningsordning och ett kravprofildokument.

3 kap. Antagning till grundläggande officersutbildning inom Försvars-

makten

Allmänt

1 § Den som vill antas till en grundläggande officersutbildning inom För-

svarsmakten ska ansöka inom den tid och på det sätt som Försvarsmakten

beslutar. Ansökan ska innehålla alla de uppgifter som Försvarsmakten efter-

frågar.

Reglering om hur ansökan ska ske och vilka uppgifter som ansökan ska

innehålla återfinns i antagningsordningen.

FFS 2019:3

Sida 4

2 § Av 1 § förordningen (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets

rekryteringsmyndighet framgår att Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

på uppdrag av Försvarsmakten ska tillhandahålla urvalstester av dem som

sökt militär utbildning inom Försvarsmakten.

Generella antagningskrav

3 § För att kunna bli antagen till grundläggande officersutbildning inom För-

svarsmakten krävs, utöver kraven i 9 § officersförordningen (2007:1268), att

den sökande:

1. Har avlagt gymnasieexamen enligt skollagen (2010:800) och lagen

(2010:801) om införande av skollagen (2010:800), eller har validerade och

översatta utländska betyg som uppfyller motsvarande krav.

2. Har tjänstgjort som anställt gruppbefäl, soldat eller sjöman under

minst sex månader, eller har fullgjort någon av följande utbildningar med

godkänt resultat:

a) grundutbildning med värnplikt om minst sex månader enligt

lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,

b) grundläggande militär utbildning om minst sex månader enligt för-

ordningen (2009:4) om grundläggande militär utbildning inom För-

svarsmakten,

c) grundläggande och kompletterande militär utbildning om minst

sex månader enligt förordningen (2010:590) om grundläggande och

kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten, eller

d) militär

grundutbildning

om

minst

sex

månader

enligt

förordningen (2015:613) om militär grundutbildning.

3. Har genomfört antagningsprövning med vid utbildningsstarten god-

känt och giltigt resultat.

Försvarsmakten får besluta om undantag från krav på tjänstgöringstid enligt

2 a)–d) om det finns särskilda skäl.

FFS 2019:3

Sida 5

4 § Den som vid tidpunkten för ansökan ännu genomgår grundutbildning med

värnplikt om minst sex månader enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt

får antas med förbehållet att grundutbildningen ska vara fullgjord med godkänt

resultat senast vid tidpunkten då den grundläggande officersutbildningen på-

börjas.

Särskilda krav

5 § För att kunna bli antagen till Försvarsmaktens officersutbildning krävs

att sökanden, utöver kraven i 3 §, har akademisk examen från universitet

eller högskola om minst 180 högskolepoäng innefattande skriftligt exa-

mensarbete om minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande examen.

6 § För att kunna bli antagen till Försvarsmaktens reservofficersutbildning

krävs att sökanden, utöver kraven i 3 §, har högskoleförberedande gym-

nasieexamen enligt skollagen (2010:800) och lagen (2010:801) om infö-

rande av skollagen (2010:800), eller översatta och validerade utländska be-

tyg som uppfyller motsvarande krav.

7 § För att kunna bli antagen till Försvarsmaktens anpassade reservofficersut-

bildning krävs att sökanden, i stället för kraven i 3 § 2, har tjänstgjort som an-

ställt gruppbefäl, soldat eller sjöman i minst tolv månader, varav minst fem

månader som gruppbefäl.

Försvarsmakten får besluta om undantag avseende tjänstgöringstiden om det

finns särskilda skäl.

8 § För att kunna bli antagen till Försvarsmaktens specialistofficersutbildning

krävs att sökanden, utöver kraven i 3 § 2, har genomgått gruppbefälsutbildning

med godkänt resultat.

Försvarsmakten får besluta om undantag från kravet i första stycket om det

finns särskilda skäl.

FFS 2019:3

Sida 6

9 § För att kunna bli antagen till grundläggande officersutbildning inom

Försvarsmakten med inriktning mot vissa särskilt krävande befattningstyper

krävs att den sökande, utöver kraven enligt 3−8 §§, även uppfyller de sär-

skilda krav som Försvarsmakten beslutat.

Antagningsprövning

10 § Sökande till grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten

ska genomgå antagningsprövning om vederbörande vid söktillfället uppfyll-

ler kraven enligt 3 § 1−2 eller genomgår grundutbildning med värnplikt.

Försvarsmakten får besluta om undantag från första stycket om den sö-

kande är anställd i Försvarsmakten och i tjänsten deltar i verksamhet som

innebär hinder för att genomgå antagningsprövning.

Antagningsprövning kan genomföras av Totalförsvarets rekryterings-

myndighet eller genom Försvarsmaktens försorg. Medicinsk undersökning

av sökande till Försvarsmaktens flygförarutbildning ska genomföras vid

Försvarsmaktens flygmedicinska centrum.

11 § För att efter antagningsprövningen kunna antas till grundläggande offi-

cersutbildning inom Försvarsmakten ska den sökande, utöver kraven i 3−9

§§,

1. uppfylla den sökta utbildningslinjens, och i förekommande fall utbild-

ningsinriktningens, krav enligt kravprofildokumentet, och

2. bedömas vara lämplig för anställning som yrkes- eller reservofficer.

Spärr- och giltighetstider framgår av bilaga 2. Försvarsmakten får besluta

om undantag från spärrtider om det finns särskilda skäl.

Av 9 § 3 officersförordningen (2007:1268) framgår att sökanden ska ha

genomgått säkerhetsprövning och uppfylla kraven enligt säkerhetsskyddsla-

gen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).

FFS 2019:3

Sida 7

12 § Lämplighetsbedömningen enligt 11 § utgörs av en sammanvägd be-

dömning av samtliga intervjuer och referenstagningar under antagningsför-

farandet mot den sökta utbildningsinriktningen.

Urvalsfaktorer för lämplighetsbedömningen framgår av bilaga 3.

Resultat från lämplighetsbedömningen redovisas som en siffra från 0 till

3 med följande betydelse.

Värde Betydelse

0

Bedöms för närvarande inte vara lämplig för sökt utbild-

ningsinriktning.

1

Bedöms lämplig och svarar mot kravprofilen för sökt utbild-

ningsinriktning.

2

Bedöms lämplig och svarar väl mot kravprofilen för sökt

utbildningsinriktning.

3

Bedöms lämplig och svarar mycket väl mot kravprofilen för

sökt utbildningsinrikning.

Antagning

13 § Sökande ska delas in i följande antagningsgrupper:

a) Sökande som är anställd som gruppbefäl, soldat eller sjöman.

b) Sökande som vid ansökan genomgår grundutbildning med värnplikt

med stöd av lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

c) Sökande som inte tillhör a) eller b).

14 § Utbildningsplatser ska i första hand tilldelas sökande ur antagnings-

grupp a). Finns det utbildningsplatser kvar ska dessa därefter tilldelas sö-

kande ur antagningsgrupp b). Finns det utbildningsplatser kvar därefter ska

återstående platser tilldelas sökande ur antagningsgrupp c).

Försvarsmakten får besluta om undantag från denna tilldelningsordning.

FFS 2019:3

Sida 8

15 § Antagningsgrupperna enligt 13 § får hanteras i olika antagningsom-

gångar.

16 § Baserat på lämplighetsbedömningen ska antagningbara sökande sam-

manställas i en antagningslista för varje organisationsenhet, utbildningsin-

riktning och antagningsomgång.

17 § Om antalet sökande som är antagningsbara är fler än antalet utbild-

ningsplatser för den aktuella organisationsenheten, utbildningsinriktningen

och antagningsomgången ska urval göras.

18 § Urval enligt 17 § ska

1. i första hand grundas på den sökandes lämplighetsbedömning för den

valda organisationsenheten, utbildningsinriktningen och utbildningsom-

gången,

2. i andra hand baseras på positiv särbehandling av det underrepresente-

rade könet, och

3. i tredje hand baseras på lottning.

19 § Om det efter ordinarie antagning finns lediga utbildningsplatser kvar

ska antagningsomgången avslutas med en reservantagning. Denna ska pågå

så länge det är möjligt med hänsyn till utbildningens start.

Reservantagningen ska ske i enlighet med regelverket i 18 §.

20 § Sökande som vid ansökningstillfället inte uppfyller krav för antagning

enligt denna författning får antas med förbehåll.

Särskilt om antagning till Försvarsmaktens flygförarutbildning

21 § För antagning till Försvarsmaktens flygförarutbildning gäller inte

13–16 §§. Istället ska 22–24 §§ tillämpas.

FFS 2019:3

Sida 9

22 § Antagning till Försvarsmaktens flygförarutbildning ska baseras på rang-

ordningen av de sökande.

Rangordningen av de sökande ska framgå av en antagningslista.

23 § Rangordningen enligt 22 § ska grundas på en sammanfattande bedömning

av samtliga resultat och intervjuer från antagningsprövningen. Därtill ska hän-

syn tas till förväntat antal år i befattning som flygförare efter utbildningens

slut.

24 § Vid bedömning av förväntat antal år i befattning som flygförare enligt

23 § ska kriterierna motivation, psykiska förutsättningar och ålder använ-

das.

Krav för att få påbörja utbildningen

25 § För att få påbörja grundläggande officersutbildning inom Försvarsmak-

ten krävs att officersaspiranten

1. är antagen till grundläggande officersutbildning inom Försvarsmak-

ten, och

2. inte har några kvarvarande förbehåll avseende krav i denna författ-

ning.

Antagningsbesked

26 § Alla sökande till grundläggande officersutbildning inom Försvarsmak-

ten ska få ett skriftligt antagningsbesked.

Av antagningsbeskedet ska framgå om den sökande är

1. antagen,

2. antagen med förbehåll avseende krav i denna författning,

3. placerad som reserv, eller

4. inte är antagen.

FFS 2019:3

Sida 10

27 § Av antagningsbeskedet ska även framgå om hur och när svar ska vara

Försvarsmakten tillhanda.

Uteblivet eller försenat svar innebär att den sökande förlorar sin utbild-

ningsplats.

28 § Antagningsbeskedet gäller som Försvarsmaktens beslut.

4 kap. Skiljande från grundläggande officersutbildning inom För-

svarsmakten

1 § Grunder för skiljande från grundläggande officersutbildning inom För-

svarsmakten framgår av 12 § officersförordningen (2007:1268).

Av 10 § officersförordningen (2007:1268) framgår att Försvarsmaktens

antagningsnämnd ska yttra sig i ärenden om skiljande.

I 25 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om myndighet-

ens skyldighet att underrätta om allt material av betydelse för beslutet till

den som beslutet avser.

2 § Den som genomgår grundläggande officersutbildning inom Försvars-

makten ska löpande värderas avseende lämplighet för den utbildningslinje

eller utbildningsinriktning som vederbörande utbildas mot.

Resultatet av värderingen ska löpande delges officersaspiranten.

Vid lämplighetsbedömning ska kriterierna A─F enligt bilaga 4 användas.

3 § Beredning av ärenden om skiljande från grundläggande officersutbild-

ning inom Försvarsmakten ska ske i kollegium. Företrädare för officersaspi-

ranten ska ingå i kollegiet.

Försvarsmakten får bereda ärenden om skiljande utan beredning i kolle-

gium om det finns särskilda skäl.

Beredningen ska dokumenteras i protokoll.

FFS 2019:3

Sida 11

4 § Skiljande från grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten

ska föreslås till Försvarsmaktens antagningsnämnd.

5 § Beslut om skiljande från grundläggande officersutbildning inom För-

svarsmakten ska vara skriftligt.

5 kap. Anställning med stöd av 20 § officersförordningen (2007:1268)

Allmänt

1 § Av 20 § officersförordningen (2007:1268) framgår att den som innehar

en särskild kompetens får anställas som yrkes- eller reservofficer i För-

svarsmakten utan att ha genomgått grundläggande officersutbildning inom

Försvarsmakten, eller genomgått utbildning vid Försvarshögskolan som

leder till en officersexamen.

2 § Med särskild kompetens enligt 1 § avses en sådan kompetens som

1. inte kan skapas inom Försvarsmaktens ordinarie utbildningssystem,

och

2. överensstämmer med Försvarsmaktens långsiktiga kompetensbehov.

Anställning

3 § Medgivande till förbandschef att anställa någon som yrkes- eller reser-

vofficer med stöd av 20 § officersförordningen (2007:1268) beslutas efter

beredning i Försvarsmaktens personalförsörjningsnämnd.

4 § Hemställan från förbandschef om anställning enligt 3 § ska beredas i

lokal personalförsörjningsnämnd. I beslutsunderlaget ska ingå resultat av

tester och intervjuer.

5 § Den som anställs enligt 1 § ska provanställas under sex månader.

FFS 2019:3

Sida 12

Anställningen ska tidigast påbörjas en månad innan den särskilda offi-

cersutbildningen inleds.

Försvarsmakten får besluta om undantag från provanställning.

6 § Den som anställs enligt 1 § och som rekryteras för att tjänstgöra som

officer eller officer i reserven ska vid anställningstillfället ges tjänstegraden

fänrik.

Försvarsmakten får besluta om annan tjänstegrad om det finns särskilda

skäl.

7 § Den som anställs enligt 1 § och som rekryteras för att tjänstgöra som

specialistofficer eller specialistofficer i reserven ska vid anställningstillfället

ges tjänstegraden förstesergeant.

Försvarsmakten får besluta om annan tjänstegrad om det finns särskilda

skäl.

Särskild officersutbildning

8 § Innehåll i och utformning av särskild officersutbildning beslutas av För-

svarsmakten.

9 § Den som genomgår särskild officersutbildning ska löpande värderas

avseende lämplighet.

Vid lämplighetsbedömning ska kriterierna A─G enligt bilaga 4 använ-

das.

6 kap. Anställning av yrkes- och reservofficerare

1 § Vid anställning av yrkes- eller reservofficer ska det av anställningsbevi-

set framgå om anställningen sker med stöd av 17, 18 eller 20 § officersför-

ordningen (2007:1268).

FFS 2019:3

Sida 13

För reservofficerare ska det dessutom framgå om anställningen avser en

tillsvidareanställning eller en tillkommande tidsbegränsad anställning enligt

8 §.

Beslut om anställning ska vara skriftligt.

2 § Den som genomgått Försvarsmaktens officersutbildning med godkänt

resultat får anställas som yrkesofficer i Försvarsmakten med stöd av 17 §

officersförordningen (2007:1268).

Första tjänstegrad ska vara fänrik. Försvarsmakten får besluta om annan

tjänstegrad om det finns särskilda skäl.

3 § Den som genomgått Försvarsmaktens specialistofficersutbildning med

godkänt resultat får anställas som yrkesofficer i Försvarsmakten med stöd

av 17 § officersförordningen (2007:1268), eller som reservofficer i För-

svarsmakten med stöd av 18 § officersförordningen.

Första tjänstegrad ska vara förstesergeant. Försvarsmakten får besluta om

annan tjänstegrad om det finns särskilda skäl.

4 § Den som genomgått Försvarsmaktens reservofficersutbildning med

godkänt resultat får anställas som reservofficer i Försvarsmakten med stöd

av 18 § officersförordningen (2007:1268).

Första tjänstegrad ska vara fänrik. Försvarsmakten får besluta om annan

tjänstegrad om det finns särskilda skäl.

5 § Den som genomgått Försvarsmaktens anpassade reservofficersutbild-

ning med godkänt resultat får anställas som reservofficer i Försvarsmakten

med stöd av 18 § officersförordningen (2007:1268).

Första tjänstegrad ska vara förstesergeant. Försvarsmakten får besluta om

annan tjänstegrad om det finns särskilda skäl.

6 § Den som genomgått Försvarsmaktens flygförarutbildning med godkänt

resultat får anställas som yrkesofficer i Försvarsmakten med stöd av 17 § offi-

FFS 2019:3

Sida 14

cersförordningen (2007:1268) eller som reservofficer med stöd av 18 § offi-

cersförordningen.

För officerare ska första tjänstegrad vara fänrik och för specialistoffice-

rare ska första tjänstegrad vara förstesergeant. Försvarsmakten får besluta

om andra tjänstegrader om det finns särskilda skäl.

7 § Den som genomgått officersprogrammet vid Försvarshögskolan med

godkänt resultat får anställas som yrkesofficer i Försvarsmakten med stöd

av 17 § officersförordningen (2007:1268), eller anställas som reservofficer i

Försvarsmakten med stöd av 18 § officersförordningen.

Första tjänstegrad ska vara fänrik. Försvarsmakten får besluta om annan

tjänstegrad om det finns särskilda skäl.

8 § Av 18 § officersförordningen (2007:1268) framgår att den som är tills-

vidareanställd som reservofficer i Försvarsmakten under vissa förutsätt-

ningar får, utöver sin tillsvidareanställning, anställas tidsbegränsat som re-

servofficer.

En sådan tillkommande tidsbegränsad anställning får inte innebära

tjänstgöring i den befattning där reservofficeren är krigsplacerad.

9 § Den som anställts som yrkesofficer och som avslutat sin anställning får

återanställas som yrkesofficer.

10 § Den som anställts som reservofficer och som avslutat sin anställning

får återanställas som reservofficer.

11 § Yrkesofficer som avslutar sin anställning får erbjudas anställning som

reservofficer.

12 § En reservofficer får anställas som yrkesofficer om det finns särskilda skäl.

FFS 2019:3

Sida 15

7 kap. Utbetalning av reservofficerspremie

1 § Av 15 § officersförordningen (2007:1268) framgår att den som efter att

ha genomgått grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten och

tjänstgjort som reservofficer under en tid av sammanlagt 12 månader har

rätt till en premie.

Utbetalning av premien förutsätter att tjänstgöringstiden infaller inom de

första åtta åren av anställningen. Tjänstgöring därefter är inte premiegrun-

dande. Försvarsmakten får besluta om undantag om det finns särskilda skäl.

2 § Premiegrundande tjänstgöring enligt 1 § är tjänstgöring som genomförs

i den befattning där reservofficeren är krigsplacerad eller som är relaterad

till reservofficerens krigsuppgifter.

3 § En reservofficer som tidigare varit anställd som yrkesofficer under en

tid längre än tre år ska inte erhålla reservofficerspremie.

8 kap. Bemyndiganden

1 § Personaldirektören, eller den han eller hon bestämmer, beslutar om

1. antagning till och skiljande från grundläggande officersutbildning

inom Försvarsmakten,

2. särskilda krav för vissa särskilt krävande befattningstyper,

3. undantag enligt 3 kap. 3, 7, 8, och 11 §§,

4. medgivande till förbandschef att enligt 5 kap. 3 § fatta beslut om an-

ställning med stöd av 20 § officersförordningen (2007:1268),

5. undantag enligt 5 kap. 5─7 §§,

6. annan första tjänstegrad enligt 6 kap. 2─7 §§,

7. antagningsordning för grundläggande officersutbildning inom För-

svarsmakten, och

8. kravprofildokument.

FFS 2019:3

Sida 16

2 § Produktionschefen, eller den han eller hon bestämmer, beslutar om

1. innehåll i och krav för godkännande för grundläggande officersutbild-

ning inom Försvarsmakten,

2. undantag enligt 3 kap. 14 §.

3 § Förbandschef, eller den han eller hon bestämmer, beslutar om

1. anställning av yrkes- och reservofficerare,

2. undantag enligt 3 kap. 10 §,

3. hemställan om anställning med stöd av 20 § officersförordningen

(2007:1268),

4. innehåll i och krav för godkännande för särskild officersutbildning,

5. förslag om skiljande från grundläggande officersutbildning inom För-

svarsmakten, och

6. undantag enligt 7 kap. 1 §.

9 kap. Undantag

1 § Försvarsmakten får medge undantag från föreskrifterna i denna författ-

ning.

Överbefälhavaren, eller den som han eller hon bestämmer, fattar beslut i

ärenden om undantag.

__________________

1. Denna författning träder i kraft den 1 juni 2019.

2. Genom

författningen

upphävs

Försvarsmaktens

föreskrifter

(FFS 2017:3) om grundläggande officersutbildning och tjänstegra-

der.

Micael Bydén

Carin Bratt

FFS 2019:3

Sida 17

Bilaga 1

Tjänstegrader för specialistofficerare

I Försvarsmakten finns följande tjänstegrader för specialistofficerare.

Regementsförvaltare/Flottiljförvaltare

Förvaltare

Fanjunkare

Förstesergeant

Fullständig förteckning av tjänstegrader i Försvarsmakten och deras inbördes ord-

ningsföljd återfinns i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2017:4) om personal-

tjänst.

FFS 2019:3

Sida 18

Bilaga 2

Spärr- och giltighetstider vid antagning till grundläggande officersutbildning

inom Försvarsmakten

A. Spärr- och giltighetstider för arbetspsykologisk testning vid kompletterande psy-

kologisk prövning vid specialurval. Sökandes senaste testresultat utgör giltigt testre-

sultat. Kompletterande arbetspsykologisk testning initieras normalt inte i det fall gil-

tigt och tillräckligt testresultat redan finns mot sökt inriktning.

Giltighetstid

60 månader (5 år)

Spärrtid

30 månader (2,5 år)

B. Spärr- och giltighetstider för arbetspsykologisk lämplighetsbedömning (intervju-

moment och kommission) vid kompletterande psykologisk prövning vid specialurval.

Spärr- och giltighetstider är i lämplighetsbedömningen kopplade till sökt inriktning.

Det innebär att sökande endast spärras/har giltiga resultat mot tidigare sökt inrikt-

ning.

Uppfyller kravpro-

filen

Uppfyller inte kravprofilen

Giltighetstid

9 månader

18 månader

Spärrtid

6 månader

18 månader

C. Spärr- och giltighetstider för urvalstester vid antagningsprövning inför grund-

läggande officersutbildning inom Försvarsmakten.

Urvalsaktivitet

Spärrtid

Giltighets-

tid

Begåvningstest

18 månader

24 månader

FFS 2019:3

Sida 19

Bilaga 2

Psykisk funktionsförmåga

18 månader

24 månader

Befälslämplighet

18 månader

24 månader

Fysisk prestationsförmåga

3 månader

24 månader

Syn

**

24 månader

Hörsel

**

24 månader

Tjänstbarhet

**

24 månader

Jägartest

3 månader

24 månader

**) Syn, hörsel och tjänstbarhet har ingen spärrtid men omprov kan beviljas på

medicinska grunder.

D. Om den sökande tidigare blivit skild från grundläggande officersutbildning inom

Försvarsmakten är tidigare testvärden inte längre giltiga, om inte skiljandet baserades

på officersaspirantens begäran.

FFS 2019:3

Sida 20

Bilaga 3

Lämplighetsbedömning inför antagning till grundläggande officersutbildning

inom Försvarsmakten

Vid lämplighetsbedömning inför grundläggande officersutbildning inom För-

svarsmakten används följande urvalsfaktorer.

A. Motivation

B. Utbildning, arbete och fritid

C. Attityder

D. Uppträdande under intervjun

E. Ledaregenskaper

FFS 2019:3

Sida 21

Bilaga 4

Lämplighetsbedömning under genomförande av grundläggande officersut-

bildning inom Försvarsmakten

Lämplighetsbedömningen har som främsta syfte att stödja och stärka officersaspi-

rantens personliga utveckling, men kan också ligga till grund för beslut om skil-

jande från utbildningen. Lämplighetsbedömningen omfattar följande områden.

A. Ansvar, omdöme och föredöme

B. Flexibilitet, initiativ och kreativitet

C. Inspiration, motivation och ledarskap

D. Samarbete, hänsyn och social kompetens

E. Uthållighet och självkontroll

F. Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod

G. Generella kommande arbetsuppgifter som yrkes- eller reservofficer

Lämplighetsbedömningen sammanfattas i graderingarna lämplig eller inte lämplig

och ska löpande delges officersaspiranten.