HSLF-FS 2017:18

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:21) om anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen

HSLF-FS

2017:18

Utkom från trycket

den 23 mars 2017

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2017-3-31

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:21)

om anmälan av patienter som av medicinska

skäl är olämpliga att inneha skjutvapen;

beslutade den 28 februari 2017.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 13 kap. 2 § vapenförordningen

(1996:70) samt 2 §1 och 4 och 4 § 2 förordningen (1985:796) med vissa

bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. att

1, 3 och 6 §§ samt bilagan till Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS

2008:21) om anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämp-

liga att inneha skjutvapen ska ha följande lydelse.

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid vård enligt hälso- och sjuk-

vårdslagen (2017:30), lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och

lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Föreskrifterna gäller för

både sluten och öppen hälso- och sjukvård.

3 § Vårdgivaren ska ge direktiv och säkerställa att det ledningssys-

tem som enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS

2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska fin-

nas i verksamheten innehåller rutiner för anmälan av patienter som av

medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen.

6 § Anmälan till polismyndigheten ska göras på en särskild blankett

(bilagan).

Den läkare som gör en anmälan ska svara för att den patient som

berörs utan dröjsmål blir informerad, om det inte finns hinder enligt

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller patientsäkerhetsla-

gen (2010:659).

HSLF-FS

2017:18

2

Denna författning träder i kraft den 1 april 2017.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Emil Bergschöld

HSLF-FS

2017:18

3

ANMÄLAN

enligt 6 kap. 6 §§ vapenlagen (1996:67)

Till Polismyndigheten i*

.......................................................................................................................

Anmälan avser

Patientens efternamn och förman

Personnummer

Bostadsadress

Postnummer

Postort

Telefon (inkl. riktnummer)

Folkbokföringsort (kommun)

Patienten har informerats om anmälan

ja

nej

Datum då patienten blev informerad

Vårdform

Patienten vårdas

i sluten vård i öppen vård

Patienten vårdas enligt

HSL

LPT

LRV

Planerad utskrivningsdag,

i förekommande fall

Sjukvårdsinrättningens namn (vid slutenvård)

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

C/o, om patientens vistelseadress är annan än bostadsadressen

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Anmälande läkare

Läkarens efternamn och förnamn

Titel

Utdelningsadress (tjänsteställe)

Postnummer

Postort

Telefon (inkl. riktnummer)

E-postadress

Anmälande läkares bedömning

Jag bedömer att patienten av medicinska skäl är olämplig att inneha skjutvapen .

Ort och datum

Läkares underskrift

* Ange polismyndighet i den ort där patienten är folkbokförd/bosatt.

HSLF-FS 2017:18 Bilaga (2017-03)

Blankett.indd 1

2017-03-03 10:50

Bilaga

HSLF-FS

2017:18

4

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2017