HSLF-FS 2017:7

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och behandling vid undernäring

HSLF-FS

2017:7

Utkom från trycket

den 23 mars 2017

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2017-3-22

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(SOSFS 2014:10) om förebyggande av och

behandling vid undernäring;

beslutade den 28 februari 2017.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 4 § 2 förordningen (1985:796)

med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter

m.m. och 8 kap. 5 § andra stycket första meningen patientsäkerhets-

förordningen (2010:1369) att 1 och 7 §§ Socialstyrelsens föreskrifter

och allmänna råd (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och behand-

ling vid undernäring ska ha följande lydelse.

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas i verksamhet som omfattas av

hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

7 § Socialnämnden och den nämnd som beslutar om insatser enligt

LSS ska säkerställa att det i verksamheter som genomför sådana insat-

ser som anges i 2 § finns rutiner för

1. hur undernäring ska förebyggas,

2. hur risker för undernäring ska upptäckas, och

3. hur och när hälso- och sjukvården ska kontaktas för en bedömning

av näringstillståndet vid misstanke om undernäring hos en enskild,

om det inte finns hinder enligt offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400), 15 kap. 1 § SoL eller 29 § LSS.

Vad som anges i första stycket gäller även för den som yrkesmässigt

bedriver enskild verksamhet och genomför sådana insatser som anges

i 2 §.

HSLF-FS

2017:7

2

Denna författning träder i kraft den 1 april 2017.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Emil Bergschöld

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2017