KVFS 2011:5

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om verkställighet av frivårdspåföljder beslutade den 16 mars 2011. Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 6 kap. 1 och 1 a §§ förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder samt 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården och beslutar följande allmänna råd.

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS 2011:5

FARK Frivård

Utkom från trycket den

28 mars 2011

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

om verkställighet av frivårdspåföljder

beslutade den 16 mars 2011.

Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 6 kap. 1 och 1 a §§ förord-

ningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder samt 14 § förordningen

(2007:1172) med instruktion för Kriminalvården och beslutar följande allmänna

råd.

Föreskrifternas tillämpningsområde m.m.

1 §

Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till förord-

ningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder.

Villkorlig dom

2 §

En nöjdförklaring får inte lämnas utan att domen eller ett domsbevis finns

tillgängligt för den som tar emot förklaringen.

3 §

Verkställighet av en föreskrift om samhällstjänst ska påbörjas så snart som

möjligt efter det att domen blivit verkställbar mot den dömde.

Allmänna råd

Verkställighet av en föreskrift om samhällstjänst bör normalt påbörjas inom åtta

veckor efter det att domen blivit verkställbar mot den dömde. Om den dömde inte

kan nås eller inte har följt två skriftliga kallelser bör anmälan till åklagare för

åtgärder enligt 27 kap. 2 a § brottsbalken ske.

Skyddstillsyn

4 §

Verkställighet av en föreskrift enligt domen ska påbörjas så snart som

möjligt efter det att domen blivit verkställbar mot den dömde.

KVFS

2011:5

2

Allmänna råd

Föreskrifter vid skyddstillsyn kan avse samhällstjänst, behandlingsplan

(kontraktsvård) eller en annan särskild föreskrift om vad den dömde ska iaktta

under prövotiden, t.ex. i fråga om vård och behandling.

Verkställighet av en föreskrift om samhällstjänst bör normalt påbörjas inom åtta

veckor efter det att domen blivit verkställbar mot den dömde. Om den dömde inte

kan nås eller inte har följt två skriftliga kallelser bör anmälan till övervaknings-

nämnd för åtgärder enligt 28 kap. 7 - 8 §§ brottsbalken ske.

Samhällstjänst

Arbetsplanens innehåll

5 §

Den dömde ska utföra det oavlönade arbetet på en samhällstjänstplats som

Kriminalvården anvisar. Vid val av samhällstjänstplats ska den dömdes personliga

förhållanden, brottslighetens karaktär och övriga omständigheter beaktas.

Allmänna råd

Om den dömde ska placeras i verksamhet som omfattar vård eller omsorg, t.ex.

när verksamheten avser barn eller äldre personer, är det särskilt viktigt att beakta

brottslighetens karaktär.

Den dömdes eget förslag på samhällstjänstplats kan beaktas.

6 §

Den dömde ska utföra det oavlönade arbetet på sin fritid.

7 §

Det oavlönade arbetet får inte bestå av arbetsuppgifter som den dömde

ändå skulle ha utfört som medlem i en förening eller annan organisation.

8 §

Den dömde ska utföra det oavlönade arbetet under en period som motsva-

rar längden på det fängelsestraff som enligt domen skulle ha dömts ut om fängelse

i stället valts som påföljd. Ett arbetspass ska normalt motsvara fyra timmar.

Om det finns särskilda skäl kan perioden då samhällstjänst utförs och arbetspas-

sens längd förkortas eller förlängas. Ett arbetspass får förlängas till högst åtta tim-

mar.

Måltidsrast och restid inräknas inte i arbetstiden. Om arbetspasset överstiger sex

timmar ska avbrott för måltid göras med minst trettio minuter.

Allmänna råd

Arbetsplanen för samhällstjänst bör upprättas för en till två månader i taget.

Arbetspassens längd och frekvens bör anpassas främst till antalet utdömda timmar

samt samhällstjänstplatsens behov och möjligheter. Skäl för att komprimera den

period under vilken det oavlönade arbetet utförs kan finnas när en samhällstjänst-

plats är så belägen att tidsåtgången för resorna blir oproportionerligt lång i för-

hållande till arbetstiden eller om arbetet är organiserat så att det bör utföras kon-

centrerat.

Kontroll av verkställigheten

9 §

Den dömdes närvaro vid varje arbetspass ska kontrolleras.

KVFS

2011:5

3

Anmälan om sjukdom

10 §

Om den dömde på grund av sjukdom eller av annat skäl inte kan utföra

arbete enligt arbetsplanen ska han eller hon anmäla det till Kriminalvården och

samhällstjänstplatsen innan arbetspasset börjar.

Allmänna råd

Sjukdom kan i vissa fall föranleda att arbetsuppgifterna behöver anpassas till den

dömdes förmåga.

Villkorlig frigivning

Allmänna råd till 26 kap. 11 § brottsbalken

Frågan om ett övervakningsbehov finns bör bedömas utifrån såväl den frigivnes

behov av hjälp och stöd som behovet av kontroll.

Den risk- och behovsbedömning som gjorts i samband med verkställighets-

planeringen i anstalt bör ligga till grund för att bedöma om den dömde behöver

övervakning.

Övervakning

Verkställighetsplanering

11 §

Med verkställighetsplan avses en plan för övervakning enligt 5 kap. 3 §

förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder.

12 §

En verkställighetsplan ska upprättas för varje dömd som står under över-

vakning i syfte att utforma verkställigheten på ett ändamålsenligt sätt. Den ska vara

individuellt utformad efter omständigheterna i det enskilda fallet. Den dömde ska

få en kopia av verkställighetsplanen.

Allmänna råd

Med att verkställigheten utformas på ett ändamålsenligt sätt avses såväl att åtgär-

der vidtas för att minska risken för återfall i brott som att meddelade föreskrifter

genomförs, att den nödvändiga kontrollnivån upprätthålls och att åtgärder i övrigt

vidtas som kan underlätta den dömdes anpassning i samhället.

13 §

Verkställighetsplanen ska för varje dömd vara baserad på en riskbedöm-

ning och en behovsbedömning. En förnyad risk- eller behovsbedömning ska göras

när det finns anledning till det.

Allmänna råd

Vid riskbedömningen bör identifieras vilka risker som finns utifrån en kartläggning

av de faktorer som har starkast samband med risken för återfall i brott eller miss-

skötsamhet. Identifierad risk bör anges i termer av låg, medel eller hög risk. Ut-

ifrån en samlad bedömning bör identifieras vilka riskhanteringsåtgärder som är

nödvändiga.

Vid behovsbedömningen bör identifieras vilka åtgärder som kan underlätta den

dömdes anpassning i samhället.

KVFS

2011:5

4

Skäl att göra en förnyad risk- eller behovsbedömning finns t.ex. när den dömde

fullföljt deltagande i brotts- och missbruksrelaterad programverksamhet, efter

misskötsamhet eller när åtgärdsbehov tillgodosetts.

14 §

Den dömde har rätt att aktivt delta i och medverka vid planering och ut-

formning av verkställighetsplanen.

15 §

I verkställighetsplanen ska verkställighetsinnehållet, utifrån de risker och

behov som identifierats, preciseras i konkreta åtgärder. De ska vid behov planeras

och utformas i samverkan med berörda myndigheter. Förutsättningarna att genom-

föra planerade åtgärder ska beaktas. Åtgärderna ska vara tidsatta och uppföljnings-

bara.

16 §

Verkställighetsplanen ska upprättas inom en månad från övervakningens

början. För villkorligt frigivna ska den plan som upprättats under verkställighet av

fängelse följas upp inom samma tid.

Verkställighetsplanen ska följas upp när det finns anledning till det, dock minst

inom sex månader från övervakningens början samt inför övervakningens upphö-

rande. Uppföljning ska även ske

– inför överflyttning av övervakningen till annat verksamhetsställe,

– inom fyra veckor efter överflyttning av övervakningen, samt

– inför överflyttning av övervakningen till annat land.

Angivna tider för upprättande och uppföljning gäller inte om det finns särskilda

skäl mot det.

Allmänna råd

Syftet med uppföljningen är att säkerställa att planerade åtgärder genomförs.

Åtgärdernas karaktär, utformning och tidsplan m.m. är avgörande för med vilken

frekvens uppföljningen bör ske. Särskilda skäl att inte upprätta eller följa upp

planen inom angiven tid kan t.ex. vara att det trots upprepade försök inte gått att

nå den dömde. Om den dömde inte hörsammar kallelser eller inte gått att nå inom

en månad bör misskötsamhetsbedömning göras.

17 §

Verkställighetsplanen ska ändras när det finns anledning till det.

Allmänna råd

Skäl att ändra planen är t.ex. att åtgärder genomförts och det finns behov av

ytterligare åtgärder, att en förnyad risk- eller behovsbedömning föranleder

ändrade eller nya åtgärder eller att planerade åtgärder avbrutits eller inte kommit

till stånd.

Prov för drogkontroll

18 §

Med droger avses alkohol, andra beroendeframkallande medel, sådana

medel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel samt

sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga

varor.

Med prov för drogkontroll avses blod-, urin-, utandnings-, saliv-, svett- eller

hårprov för kontroll av att en intagen inte är påverkad av droger.

KVFS

2011:5

5

Allmänna råd

Med andra beroendeframkallande medel avses narkotika eller därmed jämställda

preparat, t.ex. lösningsmedel. Vad som är narkotika framgår av 8 § narkotika-

strafflagen (1968:64) , förteckningen i förordningen ( 1992:1554 ) om kontroll av

narkotika samt av Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika.

19 §

Vad som anges i 20-22 §§ gäller när skyldighet att lämna ett visst prov för

drogkontroll följer av en särskilt meddelad föreskrift om vård eller behandling för

den som är villkorligt frigiven eller avtjänar skyddstillsyn.

20 §

Blodprov får endast tas av sjukvårdspersonal.

21 §

En dömd som är kvinna får inte lämna urinprov i närvaro av någon av

motsatt kön som inte är läkare eller legitimerad sjuksköterska.

Allmänna råd

Om en man inte vill lämna urinprov i närvaro av någon av motsatt kön, som inte är

läkare eller legitimerad sjuksköterska, bör han istället få lämna provet i närvaro av

någon av samma kön om det lämpligen kan ske.

22 §

Om en preliminär analys av ett prov för drogkontroll genom saliv- eller

svettprov visar positivt resultat ska den dömde föreläggas att lämna ett nytt prov

för slutlig analys.

Allmänna råd

Det nya provet bör vara ett urinprov om inte annat anges i den särskilt meddelade

föreskriften.

Yttrande i brottmål

Allmänna råd till 5 kap. 9 § förordningen ( 1998:642 ) om verkställighet av fri-

vårdspåföljder

Yttrandet bör koncentreras till den aktuella situationen och utfallet av övervak-

ningen, utifrån dokumentationen i verkställighetsplanen, samt ett ställningstagande

till om det finns förutsättningar för fortsatt övervakning. Uppgifter bör inhämtas

från övervakaren samt myndighetspersoner, vårdgivare m.fl. som har pågående

kontakt med den dömde. När förutsättningarna för fortsatt övervakning övervägs

bör särskilt beaktas möjligheterna att lämna förslag om särskild föreskrift som

tydliggör innehållet i övervakningen. Den dömde ska om möjligt informeras om det

tänkta innehållet i Kriminalvårdens yttrande och ges tillfälle att uttrycka sin me-

ning om det före den slutliga utformningen. Information om yttrandet kan underlå-

tas om den dömde är oanträffbar eller om det på grund av andra omständigheter

inte går att lämna informationen.

Övriga bestämmelser

23 §

En dömd får beviljas bidrag av allmänna medel för kostnader som har

direkt samband med avtjänandet av straffet, om det är skäligt med hänsyn till den

dömdes ekonomiska förhållanden och till att verkställigheten ska kunna genomfö-

ras på ett ändamålsenligt sätt.

KVFS

2011:5

6

Bidrag för resor ska beräknas med utgångspunkt i 14 § andra och tredje

meningarna förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

Allmänna råd

Bidrag kan utgå för t.ex. skyddskläder vid samhällstjänst, kostnad för resa till

samhällstjänstplats och deltagande i programverksamhet

24 §

Chefen för Kriminalvården kan besluta om undantag från dessa före-

skrifter.

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 april 2011.

Genom författningen upphävs

1. Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om kontraktsvård (KVFS

2006:18),

2. Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om samhällstjänst (KVFS

2006:21),

3. Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och

allmänna råd (KVFS 2006:18) om kontraktsvård (KVFS 2008:8) samt

4. Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om frivårdens arbete med

dömda under övervakning m.m. (KVFS 2008:19)

LARS NYLÉN

Ulf Jonson