LMFS 2013:1

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata1 - samt geodesi och pantbrevssystem

1

Lantmäteriets

författningssamling

Utgivare Tomas Öhrn

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för

grundläggande geografisk information och

fastighetsinformation – Geodata 1 - samt

geodesi och pantbrevssystem

LMFS 2013:1

Utkom från trycket

den 8 november 2013

Beslutade den 24 oktober 2013

Med stöd av 82 § förordningen (2000:308) om fastighetsregister och 30 § förord-

ningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet meddelar Lantmäteriet föl-

jande föreskrifter

1 § I dessa föreskrifter används följande uttryck med den betydelse som anges

nedan.

Grundläggande fastighetsinformation: Fastighetsanknuten information enligt

lagen (2000:224) om fastighetsregister samt information i registren som förs enligt

förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregistret och enligt

lagen (1994:448) om pantbrevsregister.

Grundläggande geografisk information: Information om företeelser eller fenomen

som är knutna till ett läge i förhållande till jordytan.

Geodata: Samlingsbegrepp för grundläggande fastighetsinformation och geo-

grafisk information.

Grunddata: Benämning för den information rörande fastigheter, topografi, bilder

och geodesi som Lantmäteriet har som myndighetsuppgift att förvalta och sam-

ordna.

Geodataprodukt: Urval av Lantmäteriets grunddata som kopieras, eventuellt

bearbetas och levereras, enligt en standardiserad specifikation.

Geodatatjänst: Tjänst som tillgängliggör och hanterar geodata. Motsvarar begrep-

pet informationshanteringstjänst, enligt lagen om geografisk miljöinformation och

e-delegationstjänstens bastjänst. Gränssnitt maskin till maskin.

Direktåtkomsttjänst: Tjänst som gör det möjligt att via direkt anrop läsa eller

hämta ett eller flera objekt.

1 Senaste föreskriften i ämnet LMFS 2012:2

2

LMFS 2013:1

Nedladdningstjänst:

Tjänst som gör det möjligt att ladda ned och, när så är möj-

ligt, få direkt åtkomst till kopior av geodataprodukter eller delar av dessa.

Visningstjänst: Tjänst som gör det möjligt att hämta bakgrundsbilder eller doku-

ment för visning i kundens system eller applikationer, t.ex. genom WMS-anrop.

Följdprodukt: Vidareförädlares produkt som innehåller eller vid framställ-

ningen är beroende av Lantmäteriets geodata.

Grundavgift: Avgift för geodataprodukt före eventuella rabatter eller påslag,

se Bilaga. Grundavgiften ligger till grund för beräkning av licensavgift.

Licensavgift: En avgift som licenstagare ska betala för användning av Lant-

mäteriets geodataprodukter. Licensavgiftens storlek påverkas av ett eller flera

av nedanstående alternativ:

1. geodataprodukt som anges i Bilaga,

2. den tid som upplåtelsen gäller för,

3. grad av användning,

4. mängd data/geografiskt område/tryckyta/illustrationer,

5. antal användare,

6. informationens aktualitet,

7. omsättning,

8. frågeräkning (transaktion/unik besökare per vecka).

Avgiften betalas antingen som:

– Engångsavgift (uttagsavgift), licensavgift som betalas vid ett tillfälle och

som medger en i tiden obegränsad rätt till användning.

– Engångsavgift för ”små affärer” tillämpas endast för geografisk information

och för de geodataprodukter som inte har engångsavgift. Med ”små affärer”

avses när licens efterfrågas för arealmässigt små områden eller i de fall geo-

data betingar en låg licensavgift.

Engångsavgiften beräknas på den framräknade årliga licensavgiften x fak-

tor 5 och får tillämpas vid licenser där den framräknade engångsavgiften

för geografisk information inte överstiger 5 250 kr. Avgiften medger ingen

uppdatering utan att ny avgift betalas.

– Årlig avgift, licensavgift som betalas årligen i förskott och medger rätt till

uppdatering mot leveransavgift.

– Abonnemangsavgift, licensavgift som betalas för rätten att automatiskt med

vissa intervall eller efter egen beställning, erhålla uppdaterad geodatapro-

dukt.

Abonnemangsavgift för fastighetsinformation kallas även aviseringsavgift.

– Fast avgift är avgift som inte förändras t.ex. beroende på areal eller antal.

Fast avgift kan debiteras vid ett tillfälle, årligen eller med annat intervall.

– Transaktionsavgift, avgift för fråga eller svar på ställd fråga mot tjänst,

applikation eller system som innehåller geodata. Transaktionsavgift medger

åtkomst till uppdaterad information.

– Unik besökare, webbläsare på en domänadress/webbsida.

3

LMFS 2013:1

– Upphandling, enhetlig avgift vid upphandling av GSD-Fastighetskartan i

vektorform, där områden som ska beställas inte kan preciseras i förväg. Av-

giftsmodellen får endast användas efter godkännande av Geodatasupport/

partneransvarig och kan enbart komma ifråga vid upphandling eller inford-

ran av anbud där slutkunden i förväg inte vet vilka områden i Sverige som

kommer att användas. Området som upphandlingen avser måste överstiga

25 000 km².

– Koncernavgift, påslag på licensavgift för användning av geodata för två

eller flera bolag som ingår i koncern.

Kommersiell vidareförädlare: Fysisk eller juridisk person som förvärvat en

eller flera rättigheter avseende bearbetning och distribution av geodata till

slutkund.

Partner: Kommersiell vidareförädlare som förvärvat rätt att för Lantmäteriets

räkning teckna avtal med annan kommersiell vidareförädlare. Partner förvär-

var rätten genom s.k. partneravtal.

Slutkund: Användare som genom licensavtal med kommersiell vidareföräd-

lare eller Lantmäteriet förvärvar rättighet att använda obearbetade eller bear-

betade geodata för intern användning eller eget bruk.

Avgifter för Geodata

2 § För bestämning av avgift för tillhandahållande av geodata tillämpas

Bilagan samt §§ 2-3.

Licensavgift i följdprodukt

3 § Avgift för användning av Lantmäteriets geodataprodukter i följdprodukt

bestäms i det enskilda fallet och är beroende av följdproduktens utformning

och funktionalitet. Avgiften bestäms med ledning av ett, eller en kombination

av flera, av nedanstående alternativ:

1. geodataprodukt som anges i Bilaga,

2. den tid som upplåtelsen gäller för,

3. grad av användning,

4. mängd data/geografiskt område/tryckyta/illustrationer,

5. antal användare,

6. informationens aktualitet,

7. omsättning,

8. transaktion (transaktion/unik besökare per vecka).

Bearbetnings- och leveranskostnader

4 § Avgift för bearbetningar och leveranser debiteras särskilt.

Allmänna bestämmelser

5 § Avgift och övriga villkor för användning av information som avses i dessa

föreskrifter anges i ett beslut och/eller ett avtal.

6 § Avgift enligt dessa föreskrifter faktureras. Mervärdesskatt debiteras enligt

lag och ska läggas till avgifter som anges i bilagan om annat inte anges.

4

LMFS 2013:1

Betalningsvillkor är 30 dagar netto från fakturadatum.

Avgift för skriftlig betalningspåminnelse debiteras med 50 kronor. Dröjsmåls-

ränta debiteras enligt räntelagen (1975:635).

____________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2014. Vid ikraftträdandet upp-

hör LMFS 2012:2 att gälla.

2. För ärenden som inkommit före dagen för ikraftträdandet gäller äldre be-

stämmelser.

Hans Sandebring

Peter Nyhlén

5

LMFS 2013:1

Bilaga

Nedan angivna avgifter är grundavgifter, d.v.s. avgifter före eventuella ra-

batter eller påslag. Grundavgiften är ingångsvärde för beräkning av licensav-

gift. Angivna avgifter är exklusive moms om inte annat anges.

Avgift för användning, s.k. licensavgift ska betalas för offentlig användning,

kommersiell slutanvändning, icke kommersiell användning, forskning,

utbildning och kulturverksamhet eller kommersiell vidareförädling.

Med offentlig användning avses när geodata används för att utföra offentliga

uppgifter förutsatt att de inte kan beskrivas som affärsverksamhet som sker

på en konkurrensutsatt marknad.

En utgångspunkt vid bestämmandet av vad som här benämns offentlig an-

vändning är lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den of-

fentliga förvaltningen samt proposition 2009/10:175.

Med kommunal och landstingskommunal offentlig användning avses den

verksamhet som kommunen, dess myndigheter och landstinget bedriver en-

ligt författning. Stödet kan vara av generell karaktär, t.ex. den kommunala

kompetensen i kommunallagen eller ges i en författning för ett visst verksam-

hetsområde. Detta avser även kommunal och landstingskommunal verksam-

het som bedrivs i privaträttsliga former.

Kommun och landsting har enligt 2 kap. 7 § kommunallagen (1991:900) rätt att

bedriva näringsverksamhet som faller inom den kommunala kompetensen

under förutsättning att den bedrivs utan vinstsyfte och att den syftar till att

”tillhandahålla allmännyttiga anläggningar och tjänster till medlemmarna av

kommunen och landstinget”. Sådan verksamhet ska anses falla inom begrep-

pet offentlig användning.

Utanför begreppet offentlig användning faller användning som sker inom ra-

men för en statlig myndighets affärsverksamhet (prop. 2009/10:175, sid.155ff.)

eller en kommuns affärsverksamhet, när denna ska bedrivas på affärsmässig

grund. Användning i verksamhet som bedrivs i konkurrens med andra mark-

nadsaktörer och där priset sätts på affärsmässiga grunder utgör typiskt sett

kriterier på kommersiell användning. Vilka kommunala verksamheter som

ska bedrivas på affärsmässig grund regleras i speciallagstiftning, se t.ex. lagen

(2009:47) om kommunala befogenheter, ellagen (1997:857), fjärrvärmelagen

(2008:263) m.fl.

Med kommersiell slutanvändning avses verksamhet som bedrivs i kommer-

siellt syfte i varierande associationsformer (aktiebolag, kommanditbolag, han-

delsbolag, enkelt bolag, ekonomisk förening, Europeisk ekonomisk intressefö-

rening (EEIG), vissa stiftelser etc.).

I denna kategori ingår även statliga myndigheters affärsverksamhet och kom-

munal affärsverksamhet som ska bedrivas på affärsmässig grund.

6

LMFS 2013:1

Med icke kommersiell användning avses användning i verksamhet som inte

bedrivs yrkesmässigt eller med kommersiellt syfte. Verksamheten ska

bedrivas för ideella ändamål, till exempel verksamhet i ideella föreningar.

En ideell förening är en juridisk person, vilket betyder att föreningen kan ingå

avtal, ansvara för skulder, vara arbetsgivare m.m. Organisationer som bland

annat kan komma i fråga är idrotts- och nykterhetsföreningar, religiösa före-

ningar, hembygdsföreningar, släktforskarföreningar, politiska föreningar.

Kategorin icke kommersiell användning omfattar även enskilda individer som

använder geodata för eget, icke kommersiellt bruk.

Med forskning, utbildning och kulturverksamhet avses verksamhet som rör

formell utbildning, icke kommersiell forskning och allmännyttiga, perma-

nenta, offentligt tillgängliga kulturverksamheter.

Med icke kommersiell forskning avses vetenskapligt experimentellt eller teo-

retiskt arbete för att inhämta ny kunskap och utvecklingsarbete på vetenskap-

lig grund. Verksamheten ska avse forskning där resultaten är av allmänt in-

tresse och blir allmänt tillgängliga eller publicerade. Intern företagsforskning

där syftet är att främja den egna affärsverksamheten avses ej. Inte heller avses

utbildningar som bedrivs av företag som har som affärsidé att anordna rik-

tade utbildningar mot ett enskilt företag eller i syfte att utbilda användare av

en specifik programvara eller applikation.

Med formell utbildning avses grundskola, gymnasium och högskola/universi-

tet och kan bedrivas i kommunal regi men även som privatskola eller friskola.

Även folkhögskolor är att betrakta som formell utbildning.

Med kulturverksamhet avses teater-, dans- och musikverksamhet, museiverk-

samhet, biblioteksverksamhet, konst- och kulturfrämjande verksamhet, regio-

nal enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet och främjande av hem-

slöjd.

Forskning, utbildning och kulturverksamhet som ligger under statlig eller

kommunal verksamhet och där den statliga eller kommunala myndigheten

löst en licens för offentlig användning, oavsett om det är inom datadelning

eller inte, får använda geodata som licensen omfattar och behöver inte teckna

en separat licens för forskning, utbildning och kulturverksamhet.

Användning av geodataprodukter i form av fastighetsinformation kräver se-

parat ändamålsprövning. Användningen får enbart ske inom ramen för det

godkända ändamålet, som framgår av Lantmäteriets beslut enligt fastighets-

registerlagen (2000:224).

Med kommersiell vidareförädling avses en verksamhet där geodataproduk-

ter hanteras eller bearbetas med avsikt att spridas till tredje man. Detta kan

ske genom förmedling av geodataprodukter i ursprunglig form eller föräd-

lade i följdprodukter.

Villkor och avgifter för användning av geodataprodukt varierar beroende på

användningskategori. Licensavgift ska betalas till Lantmäteriet för varje upp-

7

LMFS 2013:1

låtelse, om inget annat anges. Rätten att använda geodataprodukter kräver

avtal.

Licensavgift tas ut som engångsavgift, årlig avgift, abonnemangsavgift eller

transaktionsavgift. Licensavgift för geodata påverkas av mängden data och

kan även påverkas av antalet användare enligt tabellerna 1.2 och 1.3. Ytterli-

gare avgifter och rabatter kan förekomma. Redovisning av grundavgifter och

eventuellt förekommande rabatter sker under respektive geodata.

För vissa geodata tillkommer leveransavgift. I årlig avgift och avisering ingår

rätt till uppdateringar enligt överenskommelse i avtal.

Timtaxa är 800 kr. Rabatt ges inte på timtaxa.

Lägsta debiterbara avgift är 300 kr.

Kommersiell vidareförädlare betalar faktor 0,95 på framräknad licensavgift.

Leveransavgifter och avgifter beräknade enligt timtaxa berörs inte av olika ra-

batter eller användarfaktorer.

1.1

Personuppgifter

För att få behandla personuppgifter ur fastighetsregistret krävs ett godkänt

ändamål för användningen. Prövning s.k. ändamålsprövning och godkän-

nande görs av Lantmäteriet med stöd av fastighetsregisterlagen (2000:224).

1.2

Tabell för antal användare

Faktor för antal användare gäller för kommersiell slutanvändning och offent-

lig användning av geografisk information (inkl. bild- och höjdprodukter).

Avgiften för fastighetsinformation påverkas inte av antal användare.

Med användare avses den eller de personer som inom den aktuella angivna

verksamheten i sitt arbete behandlar (direkt användning) eller tillgodogör sig

nyttan av (indirekt användning) av Lantmäteriets geodata. Till användare

räknas inte bara anställda och andra som är i motsvarande beroendeförhål-

lande till den verksamhetsansvarige utan även inhyrd eller inlånad personal

och andra personer som utför uppgifter i verksamheten.

Antal användare

Faktor

> 20

1,0

6 - 20

0,9

2 - 5

0,8

1

0,5

1.3

Tabell för antal bolag ingående i koncern

Faktor för antal bolag gäller kommersiell slutanvändning

Antal bolag

Koncernfaktor

> 20

1,8

6 - 20

1,5

2 - 5

1,2

1

1,0

8

LMFS 2013:1

En del av Lantmäteriets geodataprodukter får fr.o.m. 1 juli 2012 användas av

enskilda användare inom användningskategorin forskning, utbildning och

kulturverksamhet utan att den enskilde användaren betalar avgift. Detta har

möjliggjorts genom en separat finansieringslösning för denna användnings-

kategori. Avtal om användning måste dock alltid tecknas mellan användaren

och Lantmäteriet. Med användare avses t.ex. ett lärosäte och dess inskrivna

elever/studenter och anställda eller en enskild student vars lärosäte inte

tecknat avtal om användning.

De geodataprodukter som omfattas är:

Bild och höjdinformation

GSD-Ortofoto, 1m färg

GSD-Höjddata, grid 2+

GSD-Höjddata, grid 50+

Laserdata

Kartor i vektorform

GSD-Tätort

GSD-Fastighetskartans topografi

GSD-Terrängkartan

GSD-Vägkartan

GSD-Översiktskartan

GSD-Sverigekartor 1:1 – 1:20 miljoner

GSD-Vegetationsdata

GSD-Ortnamn

Kartor i rasterform

GSD-Tätort

GSD-Terrängkartan

GSD-Vägkartan

GSD-Översiktskartan

GSD-Marktäckedata

Geodatatjänster (WMS-tjänster)

Topografisk webbkarta Visning

Topografisk webbkarta Visning Cache

Fastighetsindelning Visning

Ortofoto Visning Årsvisa

Allmänna kartor Visning

Ortnamn Direkt

För övriga geodataprodukter som inte redovisats ovan, gäller 90 % rabatt på

licensavgiften.

9

LMFS 2013:1

Vid beräkning av årlig licensavgift kan hänsyn tas till antal användare eller

antal bolag ingående i koncern enligt tabell 1.2 och 1.3.

För användning av geografisk information i visningstjänst, för icke kommer-

siell användning samt för forskning, utbildning och kulturverksamhet, är

avgiften 10 % av den framräknade licensavgiften. Ingen reducering görs uti-

från antal användare.

Hela täckningsområdet och alla informationsskikt som ingår i respektive vis-

ningstjänst ingår i avgiften.

Som alternativ till fast årlig avgift kan en transaktionsbaserad avgift tillämpas.

Transaktionsavgiften bygger på en avgift per pixel som motsvarar uttagsav-

gifterna för ingående rasterprodukter.

Transaktionsavgiftens storlek påverkas inte av användningskategori, antal

användare eller antal bolag. Däremot påverkas avgiften av hur stor använd-

ning det är; ju fler transaktioner (bildvisningar) per slutkund och år, desto

lägre avgift per transaktion.

3.1

Visningstjänster för Kartor och bilder

Transaktionsavgifterna som redovisas nedan under respektive visningstjänst,

motsvarar 500 transaktioner respektive 1 000 000 transaktioner med en bild-

storlek på 500 x 500 pixlar.

Allmänna kartor Visning

Innehåller Terräng-, Väg-, Fjäll-, Översikts- och Sverigekartan

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

26 775 kr

Avgift per transaktion oberoende av skikt

0,33 kr - 0,0073 kr

Ortofoto Visning

Innehåller tre skikt med ortofoto - färg och IR med 0,5 m upplösning samt

större tätorter och andra mer tätbebyggda områden i färg med 0,25 m

upplösning.

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

2 500 000 kr

Avgift per transaktion oberoende av skikt

6,42 kr - 0,143 kr

Ortofoton Visning Årsvisa

Innehåller rikstäckande ortofoto i färg med 0,5 m upplösning, ett skikt per

årgång från 2006 och framåt.

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

1 570 000 kr

Avgift per transaktion oberoende av skikt

6,42 kr - 0,143 kr

Höjddata Visning

Rasterbilder i gråskala som visar terrängens form.

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

53 000 kr

Avgift per transaktion oberoende av skikt

0,33 kr - 0,0073 kr

Fastighetsindelning Visning

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

110 250 kr

Avgift per transaktion oberoende av skikt

1,43 kr - 0,032 kr

10

LMFS 2013:1

Topografisk webbkarta Visning

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

105 000 kr

Avgift per transaktion oberoende av skikt

1,43 kr - 0,032 kr

Topografisk webbkarta Visning Skiktindelad

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

157 500 kr

Avgift per transaktion oberoende av skikt

1,43 kr - 0,032 kr

Topografisk webbkarta Visning Cache

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

105 000 kr

Avgift per transaktion oberoende av skikt

1,43 kr - 0,032 kr

Planer Bestämmelser och Rättigheter Visning

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

27 800 kr

Avgift per transaktion oberoende av skikt

0,33 kr - 0,0073 kr

Adress Visning Inspire

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

4 935 kr

Avgift/transaktion oberoende av skikt

0,33 kr - 0,0073 kr

Administrativ indelning Visning Inspire

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

2 100 kr

Avgift per transaktion oberoende av skikt

0,33 kr - 0,0073 kr

Byggnad Visning Inspire

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

18 900 kr

Avgift per transaktion oberoende av skikt

0,33 kr - 0,0073 kr

Fastighetsområde Visning Inspire

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

110 250 kr

Avgift per transaktion oberoende av skikt

1,43 kr - 0,032 kr

Hydrografi Visning Inspire

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

14 700 kr

Avgift per transaktion oberoende av skikt

0,33 kr - 0,0073 kr

Höjd Visning Inspire

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

18 900 kr

Avgift per transaktion oberoende av skikt

0,33 kr - 0,0073 kr

Marktäcke Visning Inspire

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

500 kr

Avgift per transaktion oberoende av skikt

0,33 kr - 0,0073 kr

Ortnamn Visning Inspire

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

945 kr

Avgift per transaktion oberoende av skikt

0,33 kr - 0,0073 kr

Ortofoto Visning Inspire

Fast årlig avgift och maxavgift transaktion

2 500 000 kr

Avgift per transaktion oberoende av skikt

6,42 kr - 0,143 kr

11

LMFS 2013:1

Adress Nedladdning Inspire

Avgift per adress

0,40 kr

Byggnad Nedladdning Inspire

Avgift per byggnad

0,64 kr

5.1

Fastighetsregistret online

5.1.1

Kundspecifika fastighetsfrågor enligt överföringsformatet (ÖFF)

Avgift per transaktion, kundanpassat innehåll

1,94 – 99,29 kr

5.1.2

Fastighetsinformation Direkt

Fastighet/samfällighet Direkt

Totalfråga

10 kr

Geometrisökning

3 kr

Totalfråga (exkl. Geometri)

8 kr

Basinformation

5 kr

Andel

1,50 kr

Historik

1 kr

Äldre beteckning

0,50 kr

Åtgärd

1 kr

Geometri

2 kr

Gemensamhetsanläggning Direkt

Totalfråga

9 kr

Totalfråga (exkl. Geometri)

7 kr

Basinformation

5 kr

Andel

1,50 kr

Äldre beteckning

0,50 kr

Åtgärd

1 kr

Geometri

2 kr

Rättighet Direkt

Totalfråga

7 kr

Totalfråga (exkl. Geometri och Förmån-Last)

4 kr

Basinformation

3 kr

Historik

1 kr

Åtgärd

1 kr

Förmån-Last (Berörkrets)

1 kr

Geometri

2 kr

Inskrivning Direkt

Totalfråga (exkl. Historik)

20 kr

Basinformation

10 kr

Tidigare ägare

2 kr

Avtalsrättighet

2 kr

12

LMFS 2013:1

Ägare

8 kr

Inteckning

7 kr

Anteckning

2 kr

Tomträttsupplåtelse

0,50 kr

Historik

1 kr

Adress Direkt

Fastighets belägenhetsadress

3 kr

Bebyggelse (Byggnad) Direkt

Totalfråga

7 kr

Berörkrets

0,50 kr

Basinformation

4 kr

Åtgärd

0,50 kr

Geometri

2 kr

Taxering Direkt

Totalfråga

12 kr

Basinformation

3 kr

Värderingsenhet

7 kr

Ägare

5 kr

Berör (ingår i samtaxering)

1 kr

Markreglering Direkt

Totalfråga

6 kr

Basinformation

3 kr

Berörkrets

1 kr

Geometri

2 kr

Samfällighetsförening Direkt

Totalfråga

7 kr

Basinformation

4 kr

Styrelse

4 kr

Historik

0,50 kr

Referens uppslag Organisation

Organisationens ägda fastigheter

30 kr

Organisationens taxerade fastigheter

15 kr

Referens uppslag Adress

Referenser till registerenhet på angiven adress

0 kr

Avgiften avser endast användning tillsammans med övriga direkttjänster.

13

LMFS 2013:1

5.1.3

Övriga Direktåtkomsttjänster

Gränspunkt Direkt

Årlig avgift

214 000 kr

6.1

Digitala allmänna kartor, geografiska teman och höjdinformation

Vid beräkning av licensavgift kan hänsyn tas till antal användare eller antal

bolag ingående i koncern enligt tabell 1.2 och 1.3.

För icke kommersiell användning samt för forskning, utbildning och kultur-

verksamhet är avgiften 10 % av den framräknade licensavgiften. Ingen redu-

cering görs utifrån antal användare.

Engångsavgift beräknas på den framräknade årliga licensavgiften x faktor 5

och kan tillämpas vid små affärer upp till en engångsavgift på 5 250 kr. Un-

dantaget är höjdinformation där engångsavgift kan väljas utan begränsad av-

giftsnivå.

Årlig avgift med tidsbegränsad rätt till användning av höjddata kan omvand-

las till en i tid obegränsad rätt. Vid sådan omvandling krävs att minst fem

årliga avgifter betalas efter senaste uppdatering (motsvarande en engångs-

avgift) samt ytterligare en årlig avgift för omvandlingen.

6.1.1

Licensavgifter för digitala allmänna kartor i rasterform

GSD–Tätort, raster

Årlig grundavgift per km²

0,44 kr

Maxavgift

4 631 kr

Riktvärde för avgift per informationsmängd:

Informationsmängd

Utgör % av årliga grundavgiften

Kommunikation

40 %

Bebyggelse

40 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²:

0,50 kr

Maxavgift per leverans:

6 500 kr

Standardiserade bearbetningar

Startavgift per leverans

1 500 kr

Koordinattransformation av bilden

2,39 kr/km²

Maxavgift

4 500 kr

GSD–Fastighetskartan, sammanslagen raster

Årlig grundavgift per km²

0,88 kr

Maxavgift

121 275 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 44 100 kr

0 %

> 44 100 kr

60 %

14

LMFS 2013:1

Riktvärde för avgift per informationsmängd:

Informationsmängd

Utgör % av årliga grundavgiften

Fastighetsindelning

54 %

Markytor

20 %

Kommunikation

7 %

Hydrografi

7 %

Bebyggelse

9 %

Administrativ indelning

utan fastighetsgränser

1 %

Övrigt

2 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²:

0,18 kr

Maxavgift per leverans:

40 000 kr

Standardiserade bearbetningar

Startavgift per leverans

1 500 kr

Koordinattransformation av bilden

1,05 kr/km²

Maxavgift

40 000 kr

GSD–Fastighetskartan, skiktad raster

Årlig grundavgift per km²

1,32 kr

Maxavgift

183 750 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 66 150 kr

0 %

> 66 150 kr

60 %

Riktvärde för avgift per informationsmängd vid vidareförädling:

Informationsmängd

Utgör % av årliga grundavgiften

Fastighetsindelning

54 %

Administrativ indelning utan

fastighetsgränser

1 %

Markytor

20 %

Kommunikation

7 %

Hydrografi

7 %

Bebyggelse

9 %

Övrigt

2 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²:

0,32 kr

Maxavgift per leverans:

65 000 kr

Standardiserade bearbetningar

Startavgift per leverans

1 500 kr

Koordinattransformation av bilden

2,10 kr/km²

Maxavgift

60 000 kr

15

LMFS 2013:1

GSD–Terrängkartan, raster

Årlig grundavgift per km²

0,052 kr

Maxavgift

11 025 kr

Riktvärde för avgift per informationsmängd:

Informationsmängd

Utgör % av årliga grundavgiften

Markytor

57 %

Kommunikation

10 %

Hydrografi

15 %

Bebyggelse

13 %

Administrativ indelning

3 %

Övrigt

2 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²:

0,03 kr

Maxavgift per leverans:

8 000 kr

Standardiserade bearbetningar

Startavgift per leverans

1 500 kr

Koordinattransformation av bilden

0,05 kr/km²

Maxavgift

8 000 kr

GSD–Vägkartan, raster

Årlig grundavgift per km²

0,027 kr

Maxavgift

9 371 kr

Riktvärde för avgift per informationsmängd:

Informationsmängd

Utgör % av årliga grundavgiften

Markytor

45 %

Kommunikation

31 %

Hydrografi

15 %

Bebyggelse

10 %

Administrativ indelning utan

fastighetsgränser

2 %

Övrigt

1 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²:

0,02 kr

Maxavgift per leverans:

7 000 kr

Standardiserade bearbetningar

Startavgift per leverans

1 500 kr

Koordinattransformation av bilden 0, 01 kr/km²

Maxavgift

6 000 kr

GSD–Fjällkartan, raster

Årlig grundavgift per km²

0,052 kr

Maxavgift

3 308 kr

16

LMFS 2013:1

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²:

0,03 kr

Maxavgift per leverans:

2 500 kr

Standardiserade bearbetningar

Startavgift per leverans

1 500 kr

Koordinattransformation av bilden

0,02 kr/km²

Maxavgift

3 000 kr

GSD–Översiktskartan, raster

Årlig grundavgift

551 kr

Årlig grundavgift per km²

0,002 kr

Leveransavgift

500 kr

Riktvärde för avgift per informationsmängd:

Informationsmängd

Utgör % av årliga grundavgiften

Markytor

30 %

Kommunikation

20 %

Hydrografi

20 %

Bebyggelse

15 %

Administrativ indelning

13 %

Övrigt

5 %

Standardiserade bearbetningar

Startavgift per leverans

1 500 kr

Koordinattransformation av bilden

0,02 kr/km²

Maxavgift

4 000 kr

GSD–Sverigekartan 1:1 miljon, raster

Årlig grundavgift

0 kr

Leveransavgift

500 kr

Standardiserade bearbetningar

Startavgift per leverans

1 500 kr

Koordinattransformation av bilden

0 kr/km²

6.1.2

Licensavgifter för digitala allmänna kartor i vektorform

GSD–Tätort, vektor topografi

Årlig grundavgift per km²

7,98 kr

Riktvärde för avgift per informationsmängd:

Informationsmängd

Utgör % av årliga grundavgiften

Kommunikation

40 %

Bebyggelse

40 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²:

3,13 kr

Maxavgift per leverans:

30 000 kr

17

LMFS 2013:1

Rabatt på leveransavgiften enligt följande tabell:

Antal leveranser

Avgift tas ut för

12 leveranser eller fler

antalet leveranser 50 %

6

4

4

3

GSD–Fastighetskartan topografi, vektor

Årlig grundavgift, se nedanstående tabell.

För beräkning av avgifter vid upphandling, där områdena i förväg inte kan

preciseras, ska en årlig grundavgift på 7,88 kr/km2 användas.

Region

Kommun/geografiskt område

Årlig avgift

per km 2

A

Kustområde

0,17 kr

B

Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Pajala, Sorsele,

Storuman och Vilhelmina,

1,68 kr

C

Arvidsjaur, Berg, Bjurholm, Bräcke, Boden, Dorotea,

Härjedalen, Kramfors, Krokom, Lycksele, Malung,

Malå, Norsjö, Ragunda, Skellefteå, Sollefteå, Ström-

sund, Torsby, Vindeln, Ånge, Åre, Åsele, Älvdalen,

Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå

3,31 kr

D

Alvesta, Arvika, Askersund, Avesta, Bengtsfors, Boll-

näs, Boxholm, Dals-Ed, Degerfors, Eda, Enköping, Em-

maboda, Falun, Filipstad, Finspång, Forshaga, Gagnef,

Gotland, Gnesta, Grums, Gullspång, Habo, Hallsberg,

Hammarö, Haparanda, Hagfors, Heby, Hedemora, Hjo,

Hofors, Hudiksvall, Hultsfred, Hällefors, Härnösand,

Högsby, Karlsborg, Karlskoga, Karlstad, Kalix, Kil,

Kinda, Kristinehamn, Laxå, Lekeberg, Leksand, Les-

sebo, Lindesberg, Ljungby, Ljusdal, Ljusnarsberg, Lud-

vika, Luleå, Mariestad, Markaryd, Mora, Motala, Munk-

fors, Nora Norberg, Nordanstig, Nordmaling, Nybro,

Ockelbo, Orsa, Ovanåker, Piteå, Robertsfors, Rättvik,

Sala, Sandviken, Skinnskatteberg, Smedjebacken, Stor-

fors, Strängnäs, Sundsvall, Sunne, Säffle, Säter, Tierp,

Timrå, Tingsryd, Töreboda, Umeå, Uppvidinge, Vads-

tena, Vansbro, Vimmerby, Vingåker, Vännäs, Växjö,

Ydre, Åmål Årjäng, Åtvidaberg, Älmhult, Ödeshög,

Örnsköldsvik och Östersund

6,62 kr

E

Ale, Alingsås, Aneby, Arboga, Bollebygd, Borgholm,

Borlänge, Borås, Bromölla, Ekerö, Eksjö, Eskilstuna,

Eslöv, Essunga, Fagersta, Falkenberg Falköping, Flen,

Färgelanda, Gislaved, Gnosjö, Grästorp, Gävle, Götene,

Jönköping, Hallstahammar, Halmstad, Herrljunga,

Hylte, Håbo, Härryda, Hässleholm, Hörby, Höör, Kal-

mar, Karlshamn, Katrineholm, Klippan, Knivsta, Kristi-

anstad, Kumla, Kungsör, Köping, Laholm, Lerum, Lid-

köping, Lilla Edet, Linköping, Mark, Mellerud, Mjölby,

9,92 kr

18

LMFS 2013:1

Region

Kommun/geografiskt område

Årlig avgift

per km 2

Mullsjö, Munkedal, Mörbylånga, Mönsterås, Norrkö-

ping, Nykvarn, Nyköping, Nässjö, Olofström, Osby,

Oskarshamn, Perstorp, Ronneby, Sigtuna, Sjöbo, Skara,

Skurup, Skövde, Surahammar, Svalöv, Simrishamn,

Svedala, Svenljunga, Sävsjö, Söderhamn, Söderköping,

Tanum, Tibro, Tidaholm, Tomelilla, Trelleborg, Troll-

hättan, Torsås, Tranemo, Tranås, Uddevalla, Ulrice-

hamn, Upplands-Bro, Uppsala, Vaggeryd, Vallentuna,

Valdemarsvik, Vara Varberg, Vetlanda, Vårgårda, Vär-

namo, Vänersborg, Västervik, Västerås, Ystad, Älvkar-

leby, Ängelholm, Örebro, Örkelljunga, Östhammar och

Östra Göinge

F

Botkyrka, Bjuv Båstad, Helsingborg, Huddinge, Höga-

näs, Järfälla, Karlskrona, Kungsbacka, Kungälv, Käv-

linge, Landskrona, Lomma, Lund, Mölndal, Norrtälje,

Nynäshamn, Orust, Partille, Salem, Staffanstorp, Sten-

ungsund, Strömstad, Södertälje, Sölvesborg, Tjörn,

Trosa, Tyresö, Upplands, Väsby, Vellinge och Åstorp

14,33 kr

G

Burlöv, Danderyd, Göteborg, Haninge, Lidingö, Lyse-

kil, Malmö, Nacka, Oxelösund, Sollentuna, Solna, Sote-

näs, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vaxholm, Värmdö,

Öckerö och Österåker

22,05 kr

Maxavgift

1 157 625 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 771 750 kr

0 %

> 771 750 kr

50 %

Riktvärde för avgift per informationsmängd:

Informationsmängd

Utgör % av årliga grundavgiften

för topografin

Markytor

45 %

Kommunikation

15 %

Hydrografi

15 %

Bebyggelse

20 %

Övrigt

5 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²:

0,36 kr

Maxavgift per leverans:

80 000 kr

Kan kombineras med GSD-Fastighetskartans fastighetsindelning. Vid samti-

dig leverans tillkommer ingen ytterligare leveransavgift.

19

LMFS 2013:1

Repetitionsleverans

Med repetitionsleverans avses flera leveranser per år av samma produkt,

samma område, samma format, samma skiktindelning och i förekommande

fall samma transformation.

Rabatt på leveransavgiften enligt följande tabell:

Antal leveranser

Avgift tas ut för

12 leveranser eller fler

antalet leveranser 50 %

6

4

4

3

GSD–Fastighetskartan fastighetsindelning, vektor

Årlig grundavgift, se nedanstående tabell.

För beräkning av avgifter vid upphandling, där områdena i förväg inte kan

preciseras, ska en årlig grundavgift på 19,95 kr/km2 användas.

Region

Kommun/geografiskt område

Årlig avgift

per km 2

A

Kustområde

0,105 kr

B

Härjedalen, Storuman, Sorsele, Vilhelmina, Arvidsjaur,

Arjeplog, Jokkmokk, Pajala, Gällivare, Kiruna

1,68 kr

C

Berg, Bjurholm, Boden, Bräcke, Dorotea, Kramfors,

Krokom, Ljusdal, Lycksele, Malå, Norsjö, Ragunda,

Sollefteå, Strömsund, Vindeln, Ånge, Åre, Åsele, Älv-

dalen, Älvsbyn, Örnsköldsvik, Överkalix och Övertor-

neå

3,89 kr

D

Alvesta, Aneby, Arvika, Askersund, Bollnäs, Boxholm,

Dals-Ed, Degerfors, Eksjö, Emmaboda, Filipstad,

Finspång, Färgelanda, Gislaved, Gnosjö, Grums, Gävle,

Hagfors, Hallsberg, Haparanda, Heby, Hofors Hudiks-

vall, Hultsfred, Hylte, Hälle-fors, Härnösand, Högsby,

Kalix, Karlsborg, Katrineholm, Kinda, Kristinehamn,

Laxå, Lessebo, Lindesberg, Ljungby, Ljusnarsberg,

Ludvika, Luleå, Malung, Mariestad, Mora, Motala,

Nora, Norberg, Nordanstig, Nordmaling, Nybro, Ny-

köping, Ockelbo, Orsa, Ovanåker, Piteå, Robertsfors,

Sala, Sandviken, Skellefteå, Skinnskatteberg, Smedje-

backen, Storfors, Sundsvall, Sunne, Svenljunga, Säffle,

Söderhamn, Tierp, Timrå, Tingsryd, Torsby, Uppvi-

dinge, Vaggeryd, Vansbro, Vetlanda, Vimmerby, Vän-

näs, Värnamo, Växjö, Ydre, Åtvidaberg, Vänersborg,

Västervik, Älvkarleby, Älmhult, Ödeshög och Öster-

sund

12,13 kr

E

Arboga, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Eda, Enköping,

Eskilstuna, Essunga, Fagersta, Falköping, Falun, Flen,

Forshaga, Gnesta, Gotland, Grästorp, Gullspång, Gö-

tene, Habo, Hammarö, Hedemora, Herrljunga, Hjo,

Hässleholm, Jönköping, Lekeberg, Lidköping, Linkö-

ping, Lund, Kalmar, Karlskoga, Karlstad, Kil, Kristian-

20,95 kr

20

LMFS 2013:1

Region

Kommun/geografiskt område

Årlig avgift

per km 2

stad, Köping, Mark, Markaryd, Mellerud, Mjölby, Mull-

sjö, Munkedal, Munkfors, Mönsterås, Norrköping, Ny-

kvarn, Nässjö, Olofström, Oskarshamn, Osby, Rättvik,

Skara, Skövde, Strängnäs, Surahammar, Svalöv, Sävsjö,

Söderköping, Tanum, Tidaholm, Tranemo, Tranås, Tor-

sås, Töreboda, Ulricehamn, Umeå, Uppsala, Vadstena,

Valdemarsvik, Vara, Vingåker, Vårgårda, Västerås,

Åmål, Årjäng, Örebro, Östhammar och Östra Göinge

F

Ale, Alingsås, Avesta, Borgholm, Borlänge, Bromölla,

Ekerö, Eslöv, Falkenberg, Gagnef, Hallstahammar,

Halmstad, Håbo, Hörby, Höör, Karlshamn, Karlskrona,

Klippan, Knivsta, Kumla, Kungsör, Laholm, Leksand,

Lilla Edet, Norrtälje, Nynäshamn, Mörbylånga, Pers-

torp, Upplands-Bro, Vallentuna, Ronneby, Simrishamn,

Svedala, Sigtuna, Sjöbo, Skurup, Stenungsund, Ström-

stad, Säter, Södertälje, Tibro, Tomelilla, Trollhättan,

Trosa, Uddevalla, Varberg, Ystad, Ängelholm och Ör-

kelljunga

36,38 kr

G

Bjuv, Botkyrka, Båstad, Haninge, Helsingborg, Här-

ryda, Kungälv, Kungsbacka, Kävlinge Landskrona, Le-

rum, Lysekil, Mölndal, Nacka, Orust, Salem, Sotenäs,

Staffanstorp, Sölvesborg, Trelleborg, Upplands Väsby,

Åstorp och Österåker

82,69 kr

H

Burlöv, Danderyd, Göteborg, Huddinge, Höganäs, Jär-

fälla, Lidingö, Lomma, Malmö, Oxelösund, Partille,

Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Tjörn, Ty-

resö, Täby, Vaxholm, Vellinge, Värmdö och Öckerö

165,38 kr

Maxavgift

1 543 500 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 110 250 kr

0 %

> 110 250 kr

70 %

Riktvärde för avgift per informationsmängd:

Informationsmängd

Utgör % av årliga grundavgiften för

fastighetsindelningen

Administrativ indelning utan

fastighetsgränser

1 %

Riktvärde för tilläggsinformation:

Informationsmängd

Utgör % av årliga grundavgiften för

fastighetsindelningen

Planer och bestämmelser

13 %

Rättigheter

13 %

21

LMFS 2013:1

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²:

0,36 kr

Maxavgift per leverans:

80 000 kr

Kan kombineras med GSD-Fastighetskartans topografi. Vid samtidig leverans

tillkommer ingen ytterligare leveransavgift.

Leveransavgift för enbart administrativ indelning (utan fastighetsgränser):

Kommunytor med enklaver

2 000 kr

Kommunytor utan enklaver

2 000 kr

Kommunytor med och utan enklaver (två separata skikt)

4 000 kr

Kommunytor och länsytor (två separata skikt)

2 500 kr

Kommun-, läns- och församlingsytor (tre separata skikt)

5 000 kr

Startavgift ingår

Repetitionsleverans

Med repetitionsleverans avses flera leveranser per år av samma produkt,

samma område, samma format, samma skiktindelning och i förekommande

fall samma transformation.

Rabatt på leveransavgiften enligt följande tabell:

Antal leveranser

Avgift tas ut för

12 leveranser eller fler

antalet leveranser 50 %

6

4

4

3

GSD–Terrängkartan, vektor

Årlig grundavgift per km²

1,13 kr

Maxavgift

132 300 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 44 100 kr

0 %

> 44 100 kr

60 %

Riktvärde för avgift per informationsmängd:

Informationsmängd

Utgör % av årliga grundavgiften

för topografin

Markytor

57 %

Kommunikation

10 %

Hydrografi

15 %

Bebyggelse

13 %

Administrativ indelning

3 %

Övrigt

2 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²:

0,10 kr

Maxavgift per leverans:

30 000 kr

22

LMFS 2013:1

Repetitionsleverans

Med repetitionsleverans avses flera leveranser per år av samma produkt,

samma område, samma format, samma skiktindelning och i förekommande

fall samma transformation.

Rabatt på leveransavgiften enligt följande tabell:

Antal leveranser

Avgift tas ut för

12 leveranser eller fler

antalet leveranser 50 %

6

4

4

3

GSD–Vägkartan, vektor

Årlig grundavgift per km²

0,64 kr

Maxavgift

156 450 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 44 100 kr

0 %

> 44 100 kr

30 %

Riktvärde för avgift per informationsmängd:

Informationsmängd

Utgör % av årliga grundavgiften

för topografin

Markytor

45 %

Kommunikation

31 %

Hydrografi

15 %

Bebyggelse

10 %

Administrativ indelning

2 %

Övrigt

1 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²:

0,04 kr

Maxavgift per leverans:

17 000 kr

Repetitionsleverans

Med repetitionsleverans avses flera leveranser per år av samma produkt,

samma område, samma format, samma skiktindelning och i förekommande

fall samma transformation.

Rabatt på leveransavgiften enligt följande tabell:

Antal leveranser

Avgift tas ut för

12 leveranser eller fler

antalet leveranser 50 %

6

4

4

3

GSD–Översiktskartan, vektor

Årlig grundavgift per km²

0,032 kr

Maxavgift

10 500 kr

23

LMFS 2013:1

Riktvärde för avgift per informationsmängd:

Informationsmängd

Utgör % av årliga grundavgiften

för topografin

Markytor

32 %

Kommunikation

22 %

Hydrografi

22 %

Bebyggelse

16 %

Administrativ indelning

3 %

Övrigt

5 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²:

0,01 kr

Maxavgift per leverans:

2 700 kr

GSD-Sverigekartan 1:1 miljon, vektor

Årlig grundavgift

0 kr

Leveransavgift

500 kr

GSD-Sverigekartan 1:5 miljoner, vektor

Årlig grundavgift

0 kr

Leveransavgift

500 kr

GSD-Sverigekartan 1:10 miljoner, vektor

Årlig grundavgift

0 kr

Leveransavgift

500 kr

GSD-Sverigekartan 1:20 miljoner, vektor

Årlig grundavgift

0 kr

Leveransavgift

500 kr

6.1.3

Digitala geografiska teman

GSD–Adm. indelning 1:250 000, vektor

Årlig grundavgift

273 kr

Leveransavgift

500 kr

GSD–Adm. indelning 1:1 miljon, vektor

Årlig grundavgift

0 kr

Leveransavgift

500 kr

GSD–Fjällinformation, vektor

Årlig grundavgift per km²

0,053 kr

Maxavgift

3 859 kr

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²:

0,10 kr

Maxavgift per leverans:

7 000 kr

GSD–Höjdkurvor, 5 m

Årlig grundavgift per km²

1,10 kr

Maxavgift

110 250 kr

24

LMFS 2013:1

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 55 125 kr

0 %

> 55 125 kr

80 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²:

0,10 kr

Maxavgift per leverans:

20 000 kr

GSD–Höjdkurvor, 10 m

Årlig grundavgift per km²

0,42 kr

Maxavgift

55 125 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 22 050 kr

0 %

> 22 050 kr

80 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²:

0,04 kr

Maxavgift per leverans:

10 000 kr

GSD–Höjdkurvor, 25 m

Årlig grundavgift per km²

0,021 kr

Maxavgift

4 961 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 1 103 kr

0 %

> 1 103 kr

50 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²:

0,01 kr

Maxavgift per leverans:

2 500 kr

GSD-Vegetationsdata

Årlig grundavgift per km² 0,66 kr

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²:

0,10 kr

Maxavgift per leverans:

20 000 kr

GSD-Marktäckedata, vektor

Årlig grundavgift per km²

0,17 kr

Maxavgift

38 588 kr

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²:

0,10 kr

Maxavgift per leverans:

35 000 kr

25

LMFS 2013:1

GSD-Marktäckedata, raster, pixel

Årlig grundavgift per km²

0,17 kr

Maxavgift

38 588 kr

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²:

0,10 kr

Maxavgift per leverans:

35 000 kr

Vid köp av raster eller pixel erhålls båda utan extra licensavgift men mot

leveransavgift.

GSD-Ortnamn

Årlig grundavgift per km²

0,027 kr

Maxavgift

8 820 kr

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

500 kr

Avgift per levererad km²:

0,01 kr

Maxavgift per leverans:

4 000 kr

6.1.4

Höjdinformation

GSD-Höjddata grid 2+

Grid med 2 m upplösning

Årlig grundavgift per km²

2,00 kr

Max årlig avgift

390 000 kr

Minsta område som kan beställas och levereras är en ruta om 2,5 x 2,5 km.

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 200 000 kr

0 %

> 200 000 kr

50 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans:

1 000 kr

Avgift per levererad km²:

0,50 kr

Maxavgift per leverans:

50 000 kr

Standardiserade bearbetningar

Koordinattransformation

Bearbetningskostnad

Startavgift per leverans

500 kr

Per km2

1,00 kr

Maxavgift

30 000 kr

Inga avgifter tas ut för transformation till regionala SWEREF 99.

Transformation enbart i plan inte i höjd

GSD-Höjddata grid 50+

Grid med 50 m upplösning

Årlig grundavgift per km²

1,00 kr

Max årlig avgift

130 000 kr

26

LMFS 2013:1

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 65 000 kr

0 %

> 65 000 kr

50 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans

1 000 kr

Avgift per levererad km²:

0,40 kr

Maxavgift per leverans:

20 000 kr

Standardiserade bearbetningar

Koordinattransformation

Bearbetningskostnad

Startavgift per leverans

500 kr

Per km2

1,00 kr

Maxavgift

30 000 kr

Laserdata

Årlig grundavgift per km²

2,00 kr

Max årlig avgift

390 000 kr

Minsta område som kan beställas och levereras är en ruta om 2,5 x 2,5 km.

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 200 000 kr

0 %

> 200 000 kr

50 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans:

1 000 kr

Avgift per levererad km²:

0,60 kr

Maxavgift per leverans:

60 000 kr

Nationell höjdmodell i rasterform

Nedanstående avgifter gäller när vidareförädlare framställer och tillhanda-

håller följdprodukter ur Laserdata eller GSD-Höjddata, grid 2+ i rasterform

där inte höjdvärden ingår i produkten. Avgifterna gäller även för Lantmäte-

riets kommande höjdprodukter i rasterformat.

Årlig grundavgift per km²

0,25 kr

Max årlig avgift

48 750 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 25 000 kr

0 %

> 25 000 kr

50 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans:

500 kr

Avgift per levererad km²:

0,15 kr

Maxavgift per leverans:

20 000 kr

6.2

Ortofoto (skalriktiga flygbilder)

För icke kommersiell användning samt för forskning, utbildning och kultur-

verksamhet betalas 10 % av den framräknade licensavgiften. Ingen reducering

görs utifrån antal användare.

27

LMFS 2013:1

Vid beräkning av licensavgift för kommersiell slutanvändning och offentlig

användning tas hänsyn till antal användare eller antal bolag ingående i kon-

cern enligt tabell 1.2 och 1.3.

För användning av ortofoto IR och färg från samma fotograferingstillfälle och

över samma område beräknas den årliga avgiften med faktor 1,25.

Rätten att använda ortofoto i en viss upplösning ger per automatik rätt att an-

vända ortofoto med lägre upplösning över samma område, gäller vid årlig

avgift. Det gäller även mellan produkterna GSD-Ortofoto och GSD-Ortofoto25

(tidigare GSD-Ortofoto tätort).

Engångsavgift beräknas på den framräknade årliga licensavgiften x faktor 4.

Årlig avgift med tidsbegränsad rätt till användning av bildinformation kan

omvandlas till en i tid obegränsad rätt. Vid sådan omvandling krävs att minst

fyra årliga avgifter betalas efter senaste uppdatering (motsvarande en en-

gångsavgift) samt ytterligare en årlig avgift för omvandlingen.

GSD-Ortofoto, svart/vit med 0,5 m upplösning

Årlig grundavgift per km²

8,50 kr

Årlig grundavgift per km² kustområde

0,85 kr

(kustområde = GSD-Fastighetskartans region A)

Max årlig avgift

1 105 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 4 250 kr

0 %

4 250 kr – 640 000 kr

50 %

> 640 000 kr

70 %

Vid kombination med GSD-Ortofoto25, svart/vit med 0,25 m upplösning:

Max årlig avgift

1 470 000 kr

Leveransavgifter

Startavgift per leverans:

1 000 kr

Avgift per levererad km²:

0,60 kr

Maxavgift per leverans:

60 000 kr

Standardiserade bearbetningar

Koordinattransformation till andra referenssy-

stem än SWEREF99 och RT90 2,5 gon V

Bearbetningskostnad

Startavgift per leverans

1 500 kr

Transformation av bilden

1,10 kr/km2

Maxavgift/beställning

30 000 kr

Tonutjämning

Bearbetningskostnad

Startavgift per leverans

Ingen startavgift

0, 50 kr/km2

Maxavgift/beställning

45 000 kr

28

LMFS 2013:1

Bildkomprimering (ECW)

Bearbetningskostnad

Startavgift per leverans

500 kr

Per km2

0,25 kr

Maxavgift/beställning

65 000 kr

GSD-Ortofoto, svart/vit med 1 m upplösning

Årlig grundavgift per km²

4,50 kr

Årlig grundavgift per km² kustområde

0,45 kr

(kustområde = GSD-Fastighetskartans region A)

Avgifterna halveras vid 2 m upplösning

Max årlig avgift

580 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 2 250 kr

0 %

2 250 kr – 340 000 kr

50 %

> 340 000 kr

70 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans:

500 kr

Avgift per levererad km²:

0,50 kr

Maxavgift per leverans:

50 000 kr

Standardiserade bearbetningar, se GSD-Ortofoto, svart/vit med 0,5 m upp-

lösning.

GSD-Ortofoto, färg alternativt IR med 0,5 m upplösning

Årlig grundavgift per km²

11,00 kr

Årlig grundavgift per km² kustområde

1,10 kr

(kustområde = GSD-Fastighetskartans region A)

Max årlig avgift

1 430 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 5 500 kr

0 %

5 500 kr - 827 750 kr

50 %

> 827 750 kr

70 %

Vid kombination med GSD-Ortofoto25 i färg alternativt IR med 0,25 m upp-

lösning:

Max årlig avgift

1 900 000 kr

Leveransavgifter

Startavgift per leverans:

1 000 kr

Avgift per levererad km²:

0,80 kr

Maxavgift per leverans:

80 000 kr

Standardiserade bearbetningar

Koordinattransformation till andra referenssy-

stem än SWEREF99 och RT90 2,5 gon V

Bearbetningskostnad

Startavgift per leverans

1 500 kr

Transformation av bilden

1,10 kr/km2

Maxavgift/beställning

30 000 kr

29

LMFS 2013:1

Bildkomprimering (ECW)

Bearbetningskostnad

Startavgift per leverans

1 000 kr

Per km2

0,25 kr

Maxavgift/beställning

65 000 kr

GSD-Ortofoto, färg alternativt IR med 1 m upplösning

Årlig grundavgift per km²

9,00 kr

Årlig grundavgift per km² kustområde

0,90 kr

(kustområde = GSD-Fastighetskartans region A)

Avgifterna halveras vid 2 m upplösning

Max årlig avgift

1 170 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 4 500 kr

0 %

4 500 kr -680 000 kr

50 %

> 680 000 kr

70 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans:

1 000 kr

Avgift per levererad km²:

0,60 kr

Maxavgift per leverans:

60 000 kr

Vid samtidig leverans av IR och färg betalas avgiften per km2 för respektive

produktvariant, men bara en startavgift.

Standardiserade bearbetningar, se GSD-Ortofoto, färg alternativt IR med 0,5 m

upplösning.

GSD-Ortofoto25 svart/vit med 0,25 m upplösning

Årlig grundavgift per km²

34,00 kr

Årlig grundavgift per km² kustområde

3,40 kr

(kustområde = GSD-Fastighetskartans region A)

Max årlig avgift kr

1 000 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 17 000 kr

0 %

17 000 kr – 510 000 kr

50 %

> 510 000 kr

80 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans:

1 000 kr

Avgift per levererad km²:

2,50 kr

Maxavgift per leverans:

60 000 kr

Standardiserade bearbetningar

Koordinattransformation till andra referenssy-

stem än SWEREF99 och RT90 2,5 gon V

Bearbetningskostnad

Startavgift per leverans

1 500 kr

Transformation av bilden

4,40 kr/km2

Maxavgift/beställning

30 000 kr

30

LMFS 2013:1

Bildkomprimering (ECW)

Bearbetningskostnad

Startavgift per leverans

1 000 kr

Per km2

1,00 kr

Maxavgift/beställning

65 000 kr

GSD-Ortofoto25, svart/vit med 0,5 m upplösning

Årlig grundavgift per km²

8,50 kr

Årlig grundavgift per km² kustområde

0,85 kr

(kustområde = GSD-Fastighetskartans region A)

Max årlig avgift

1 105 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 4 250 kr

0 %

4 250 kr -640 000 kr

50 %

>640 000 kr

70 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans:

1 000 kr

Avgift per levererad km²:

2,00 kr

Maxavgift per leverans:

50 000 kr

Standardiserade bearbetningar, se GSD-Ortofoto svart/vit med 0,5 m upp-

lösning

GSD-Ortofoto25, svart/vit med 1 m upplösning

Årlig grundavgift per km²

4,50 kr

Årlig grundavgift per km² kustområde

0,45 kr

(kustområde = GSD-Fastighetskartans region A)

Avgifterna halveras vid 2 m upplösning.

Max årlig avgift

580 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 2 250 kr

0 %

2 250 kr – 340 000 kr

50 %

> 340 000 kr

70 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans:

1 000 kr

Avgift per levererad km²:

2,00 kr

Maxavgift per leverans:

50 000 kr

Standardiserade bearbetningar, se GSD-Ortofoto svart/vit med 0,5 m upp-

lösning

GSD-Ortofoto25 färg alternativt IR med 0,25 m upplösning

Årlig grundavgift per km²

44,00 kr

Årlig grundavgift per km² kustområde

4,40 kr

(kustområde = GSD-Fastighetskartans region A)

Max årlig avgift kr

1 300 000 kr

31

LMFS 2013:1

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 22 000 kr

0 %

22 000 kr – 660 000 kr

50 %

> 660 000 kr

80 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans:

1 000 kr

Avgift per levererad km²:

3,20 kr

Maxavgift per leverans:

80 000 kr

Standardiserade bearbetningar se GSD-Ortofoto25 svart/vit med 0,25 m upp-

lösning

GSD-Ortofoto25, färg alternativt IR med 0,5 m upplösning

Årlig grundavgift per km²

11,00 kr

Årlig grundavgift per km² kustområde

1,10 kr

(kustområde = GSD-Fastighetskartans region A)

Max årlig avgift

1 430 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 5 500 kr

0 %

5 500 – 827 750 kr

50 %

> 827 750 kr

70 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans:

1 000 kr

Avgift per levererad km²:

2,50 kr

Maxavgift per leverans:

40 000 kr

Standardiserade bearbetningar, se GSD-Ortofoto, färg alternativt IR med 0,5 m

upplösning.

GSD-Ortofoto25, färg alternativt IR med 1 m upplösning

Årlig grundavgift per km²

9,00 kr

Årlig grundavgift per km² kustområde

0,90 kr

(kustområde = GSD-Fastighetskartans region A)

Avgifterna halveras vid 2 m upplösning.

Max årlig avgift

1170 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 4 500 kr

0 %

4 500 kr – 680 000 kr

50 %

> 680 000 kr

70 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans:

1 000 kr

Avgift per levererad km²:

2,50 kr

Maxavgift per leverans:

60 000 kr

Standardiserade bearbetningar, se GSD-Ortofoto, färg alternativt IR med 0,5 m

upplösning.

32

LMFS 2013:1

Historiska ortofoton, svart/vit med 0,5 m upplösning

Ortofoton framställda ur äldre skannade analoga flygbilder (före år 1990) med

moderna metoder och som finns digitalt lagrade, se översikt i GeoLex på

www.lantmateriet.se.

Årlig grundavgift per km²

3,00 kr

Årlig grundavgift per km² kustområde

0,30 kr

Max årlig avgift

390 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 1 500 kr

0 %

1 500 kr – 225 750 kr

50 %

> 225 750 kr

70 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans:

500 kr

Avgift per levererad km²:

0,50 kr

Maxavgift per leverans:

50 000 kr

Standardiserade bearbetningar, se GSD-Ortofoto, svart/vit med 0,5 m upplös-

ning.

6.3

Flygbilder och bildgeometri

6.3.1

Digitala flygbildsdata - DMC

Vid beräkning av licensavgift kan hänsyn tas till antal användare eller antal

bolag ingående i koncern enligt tabell 1.2 och 1.3.

För icke kommersiell användning samt för forskning, utbildning och kultur-

verksamhet betalas 10 % av den framräknade licensavgiften. Ingen reducering

görs utifrån antal användare.

Digitala flygbildsdata – DMC, 8 bitar (RGB eller IR)

Engångsavgift per bild

220,00 kr

Maxavgift kr

9 600 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 2 200 000 kr

0 %

> 2 200 000 kr

50 %

För flygbilder som ska användas under en kort begränsad tid kan ett tids-

begränsat avtal med årlig avgift tillämpas. Det gäller vid beställningar av

minst 100 bilder.

Årlig grundavgift per bild

55,00 kr

Max årlig avgift kr

2 400 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 550 000 kr

0 %

> 550 000 kr

50 %

33

LMFS 2013:1

Leveransavgifter

Startavgift per leverans:

1 000 kr

Avgift per levererad bild:

10,00 kr

Maxavgift per leverans:

75 000 kr

Digitala flygbildsdata – DMC, 12 bitar (pan+ lr4)

Engångsavgift per bild

300,00 kr

Maxavgift kr

12 000 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 3 300 000 kr

0 %

> 3 300 000 kr

50 %

För flygbilder som ska användas under en kort begränsad tid kan ett tids-

begränsat avtal med årlig avgift tillämpas. Det gäller vid beställningar av

minst 100 bilder.

Årlig grundavgift per bild

75,00 kr

Max årlig avgift kr

3 000 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 750 000 kr

0 %

> 750 000 kr

50 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans:

1000 kr

Avgift per levererad bild:

20,00 kr

Maxavgift per leverans:

75 000 kr

Bildgeometri för Digital flygbildsdata – DMC, orienteringsdata

Engångsavgift per bild

32,00 kr

Orienteringsdata

Avgiftsnedsättning

Ori-fil (Match-AT)

1 – 320 000 kr

0 %

> 320 000 kr

50 %

Tidsbegränsat avtal med årlig avgift kan tillämpas på samma sätt som för

flygbilderna.

Årlig avgift per bild

8,00 kr

Orienteringsdata

Avgiftsnedsättning

Ori-fil (Match-AT)

1 – 80 000 kr

0 %

> 80 000 kr

50 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans:

500 kr

Avgift per levererad bild:

10,00 kr

Maxavgift per leverans:

10 000 kr

Gäller ori-filer som finns i digitalt lager. För nyframställning/anpassning, läm-

nas offert.

34

LMFS 2013:1

Standardiserad bearbetning – orienteringsdata

Avser transformation till andra koordinatsystem än SWEREF99. (TM och re-

gionala system).

Koordinattransformation till andra referenssy-

stem än SWEREF99 (TM och regionala system)

Bearbetningskostnad

Startavgift per leverans

1 500 kr*

Transformation av bilden

10 kr/bild

* Gäller ej transformationer till RT90.

Vid större beställning lämnas offert utifrån beräknad tidsåtgång.

Bearbetning av Orienteringsdata

Bearbetningskostnad

Orienteringsdata för ESPA, Summit

20 kr/bild

Max 20 000 kr

Modeller, ESPA, Summit

40 kr/bild

Max 40 000 kr

6.3.2

Digitala flygbildsdata - UCE

Digitala flygbildsdata – UCE, 8 bitar (RGB eller IR)

Engångsavgift per bild

400,00 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 2 200 000 kr

0 %

> 2 200 000 kr

50 %

För flygbilder som ska användas under en kort begränsad tid kan ett tids-

begränsat avtal med årlig avgift (minst ett år) tillämpas. Det gäller vid be-

ställningar av minst 100 bilder.

Årlig grundavgift per bild

100,00 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 550 000 kr

0 %

> 550 000 kr

50 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans:

1 000 kr

Avgift per levererad bild:

20,00 kr

Maxavgift per leverans:

75 000 kr

Digitala flygbildsdata – UCE, 14 bitar (hi-pan+lo-rgbi)

Engångsavgift per bild

530,00 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 2 900 000 kr

0 %

> 2 900 000 kr

50 %

Leveransavgifter*

Startavgift per leverans:

1 000 kr

Avgift per levererad bild:

20,00 kr

Maxavgift per leverans:

75 000 kr

35

LMFS 2013:1

OBS! Ej lagervara. Dessa bilder kan inte levereras mot enbart leveransavgift.

Förutsätter att även licensavgift betalas.

Bildgeometri för Digital flygbildsdata – UCE, orienteringsdata

Engångsavgift per bild

48,00 kr

Orienteringsdata

Avgiftsnedsättning

Ori-fil (Match-AT)

1 –480 000 kr

0 %

> 480 000 kr

50 %

Tidsbegränsat avtal med årlig avgift kan tillämpas på samma sätt som för

flygbilderna.

Årlig avgift per bild

12,00 kr

Orienteringsdata

Avgiftsnedsättning

Ori-fil (Match-AT)

1 –120 000 kr

0 %

> 120 000 kr

50 %

Leveransavgifter

Startavgift per leverans:

500 kr

Avgift per levererad bild:

10,00 kr

Maxavgift per leverans:

10 000 kr

Gäller ori-filer som finns i digitalt lager. För nyframställning/anpassning, läm-

nas offert.

Standardiserad bearbetning – orienteringsdata

Avser transformation till andra koordinatsystem än SWEREF99. (TM och re-

gionala system).

Koordinattransformation till andra referenssy-

stem än SWEREF99 (TM och regionala system)

Bearbetningskostnad

Startavgift per leverans

1 500 kr*

Transformation av bilden

20 kr/bild

* Gäller ej transformationer till RT90.

Vid större beställning lämnas offert utifrån beräknad tidsåtgång.

Bearbetning av Orienteringsdata

Bearbetningskostnad

Orienteringsdata för ESPA, Summit

20 kr/bild

Max 20 000 kr

Modeller, ESPA, Summit

40 kr/bild

Max 40 000 kr

6.3.3

Analoga flygbilder

Ingen reducering av avgifter görs utifrån användning eller antal användare.

Skannade analoga flygbilder

Avgifterna avser engångsavgift inkl. leveransavgift för analoga skannade

flygbilder som är fotograferade åren 2003 – 2006 och som finns i Lantmäteriets

digitala bildlager.

36

LMFS 2013:1

Antal bilder

Engångsavgift/bild

Totalt

1 – 125

400 kr

50 000 kr

Skannade analoga

flygbilder

15 mikrometer

23 x 23 cm

> 125

320 kr

50 000 + (*) x 320 kr

1 – 125

100 kr

12 500 kr

Ori-fil (Mach-AT)

> 125

80 kr

12 500 + (*) x 80 kr

* antal bilder

Uttag ur analoga flygbildsarkivet

I avgiften ingår en inställning inför fotogrammetrisk skanning av bilder. För

ytterligare inställningar tillkommer 500 kr per inställning. Det krävs oftast

olika inställning för bilder från olika fotograferingstillfällen och stråk.

För bildorientering och ortokorrigering samt vid större volymer kan offert

lämnas.

Startavgift

500 kr

Antal bilder

Engångsavgift/bild

Totalt

Skannade flygbilder för

fotogrammetrisk bear-

betning

12,5 mikrometer

23 x 23 cm

8 bitar

1 – 125

400 kr

50 000 kr

> 125

320 kr

50 000 + (*) x 320 kr

12 bitar

1 – 125

450 kr

56 250 kr

> 125

360 kr

56 250 + (*) x 360 kr

Skannad flygbild

Hela bilder

eller del ur

400 kr

* antal bilder

Enklare bildbearbetning såsom mindre justering av t.ex. färgbalans ingår.

Plottning av flygbild i anslutning till beställd skanning

Plottning av flygbild på halvmatt eller halvblankt standardpapper.

För mer omfattande bildbearbetning före plottning, debiteras avgift enligt

timtaxa.

Format i cm

Svart/vit eller färg

Följande kopia

Startavgift per beställning 500 kr

24 x 24

75 kr

55 kr

30 x 30, 20 x 40

110 kr

75 kr

60 x 60, 50 x 70

330 kr

230 kr

80 x 80, 70 x 100

580 kr

400 kr

100 x 100

800 kr

550 kr

37

LMFS 2013:1

Vid större format är avgiften 8,00 kr respektive 5,50 kr/löpcm (maxbredd 100

cm). Lägsta avgift är 500 kr.

Plottning av digitalt lagrade bilder

Plottning sker på halvblankt standardpapper. Enklare bildbearbetning såsom

mindre justering av t.ex. färgbalans ingår. För mer omfattande bildbearbet-

ning före plottning, debiteras avgift per timme enligt timtaxa.

Format i cm

Svart/vit eller färg

Följande kopia

Startavgift per beställning 500 kr

24 x 24

380 kr

200 kr

30 x 30, 20 x 40

420 kr

250 kr

60 x 60, 50 x 70

620 kr

450 kr

80 x 80, 70 x 100

850 kr

650 kr

100 x 100

1 100 kr

850 kr

Vid större format är avgiften 11,00 kr respektive 8,00 kr/löpcm

(maxbredd 100 cm).

6.4

Fastighetsinformation

6.4.1

Rabatter på licensavgifter för fastighetsuttag och fastighetsprisuttag

Från kr

Till kr

Maximal rabatt i kr

inom intervall

0

120 000

0

120 000

190 000

17 500

190 000

240 000

15 000

240 000

320 000

28 000

320 000

480 000

64 000

480 000

640 000

72 000

640 000

1 000 000

180 000

1 000 000

2 000 000

550 000

2 000 000

10 000 000

4 800 000

6.4.2

Licensavgifter för fastighetsuttag

Engångsavgift, per beställning

750 kr

Bearbetningsavgift debiteras enligt timtaxa.

Avgift per tabell och registerenhet

Avgifts-

grupp

Tabell

Avgift per

registerenhet

U1

01F, 01R, 01S, 02A, 02K, 03A, 04K, 09G, 09K,

09X, 15K, 17A, 26A, 28A, 74 K

0,00 kr

U2

01K, 09D-F, 11A-B, 13A-B, 27C

0,13 kr

U3

01A-C, 04A-B, 05A, 06A-B, 08A, 12A, 14AI,

15A, 16A, 21A, 22A, 23A, 24B+D, 25A, 27A-B,

30A-B, 41A, 42A-B, 42P-Q, 80-serien

0,23 kr

U4

09A-C, 09M, 40A, 43A-Ä, 60-serien, 70-serien

0,36 kr

U5

21P, 23P, 42P-Q

0,46 kr

U6*

90A-95D

0,40 kr

38

LMFS 2013:1

Avgifts-

grupp

Tabell

Avgift per

registerenhet

U7

24A+C, 50-serien

0,64 kr

Anm. 24A+C levereras endast till eget fastighetsbestånd. Avgiftsgruppen U3

för tabell 42P-Q gäller endast om tabellen beställs tillsammans med

tabell 21P.

Om avgiften för fastighetsuttaget överstiger 120 000 kr ges rabatt enligt 6.4.1

på licensavgiften.

6.4.3

Licensavgifter för fastighetsinformation för kommersiell

vidareförädling

Se punkt 8.3.1.

6.4.4

Licensavgifter för avisering av förändringar i

fastighetsregisterinformation

Bevakning och förändringsavisering sker utifrån ett geografiskt område, lägst

en kommun, eller utifrån en viss bestämd stock av fastigheter. Ett fastighets-

uttag måste ske innan aviseringen börjar. Om bevakning sker på en viss be-

stämd stock av fastigheter, måste ett eller flera fastighetsuttag ske per år.

Fullständig eller förenklad avisering kan väljas.

Avgift för återskapande av raderade leveransfiler

800 kr/fil

6.4.5

Fullständig avisering

Abonnemangsavgift tas ut per bevakad (levande) registerenhet och år.

Abonnemangsavgiften beräknas efter urval av tabeller/objekt.

Abonnemangsavgift, per tabell och år, se tabell nedan

Maximal abonnemangsavgift om alla tabeller beställs

10,36 kr

Slutkund som önskar ytterligare engångsuttag på någon av de tabeller/infor-

mationsgrupper som ingår i abonnemanget får 80 % rabatt på avgiften för

fastighetsuttaget.

Maxavgift

84 000 kr

Avgifts-

grupp

Tabell

Avgift per

bevakad re-

gisterenhet

och år

A1

01F, 01R, 01S, 02A, 02K, 04K, 09G, 09K,

09X, 15K, 17A, 26A, 28A, 41A, 52B, 53A-B,

54A-B, 57AD, 74K

0,00 kr

A2

01K, 03A, 04A-B, 05A, 06A, 06B, 09D-E,

11A-B, 13A-B, 14A-I, 16A, 27C, 55A, 56A-

B

0,08 kr

A3

12A, 22A, 23A, 23P, 27A-B

0,20 kr

A4

08A, 15A, 24B, 24D, 40A, 60-serien, 70-

serien, 80-serien

0,29 kr

39

LMFS 2013:1

Avgifts-

grupp

Tabell

Avgift per

bevakad re-

gisterenhet

och år

A5

42A-B, 42P-Q, 43A-Ä

0,39 kr

A6

01A-C, 09A-C, 09M, 25A, 30A- B

0,48 kr

A7*

90-serien

0,30 kr

A8

50A

0,67 kr

A9

42P-Q

0,88 kr

A10

21A, 23A (om enbart tomträtter väljs),

24A+C

1,96 kr

A11

21P, 23 P (om enbart tomträtter väljs)

2,45 kr

Anm. Avgift per tabell om en eller flera tabeller väljs inom samma serie (A-B,

AC, A-D, A-Ä, 60-, 70- eller 90-serien).

Tabellerna 24A och 24C aviseras endast för eget bestånd.

Avgiftsgruppen A5 för tabell 42P-Q gäller endast om tabellen beställs

tillsammans med tabell 21P.

6.4.6

Förenklad avisering

Kan endast beställas för adresstabellerna (01A-C, 90B, 95C) samt för ägarta-

bellerna (01A-C, 21A, 23A, 30A-B).

Abonnemangsavgiften vid förenklad avisering baseras på abonnemangsav-

giften för fullständig avisering. Rabatt beroende på aviseringsintervall, ges på

abonnemangsavgiften för fullständig avisering.

Antal aviseringar

Rabatt

12 ggr/år (månad)

50 %

4 ggr/år (kvartal)

60 %

2 ggr/år (halvår)

70 %

1 ggr/år (helår)

80 %

Leverans enligt kundens önskemål sker efter offert.

6.4.7

Treårsavtal

Avtal kan skrivas för en treårsperiod med slutanvändare som vill göra ett eller

flera årliga engångsuttag. Sådant avtal innebär att avgiften är låst i tre år och

inte kan höjas eller sänkas under avtalstiden. Avtalet måste skrivas på tre år,

varken kortare eller längre tid. Slutanvändare med s.k. treårsavtal (minst ett

uttag per år under tre års tid) ges 20 % extra rabatt på samtliga uttag. Rabatt

ges inte på ev. bearbetningsavgift. Sker färre uttag än ett per år blir slutan-

vändaren återbetalningsskyldig av erhållen rabatt.

6.4.8

Licensavgift för engångsuttag och avisering för

kreditupplysningsändamål

Årlig licensavgift

1 965 600 kr

40

LMFS 2013:1

6.5

Fastighetsprisinformation

6.5.1

Licensavgifter för fastighetsprisinformation för intern

användning/eget bruk

Engångsavgift, per beställning

750 kr

Bearbetningsavgift debiteras enligt timtaxa.

Avgift, per tabell och överlåtelse, se tabell nedan.

Maxavgift om alla tabeller beställs

2,31 kr

Avgifts-

grupp

Tabell

Avgift per

överlåtelse

PU1

Överlåtelse (1 obligatorisk, 3)

1,62 kr

PU2

Köpare/Säljare (2)

0,23 kr

Fastighet (4, 5, 6, 7, 8)

0,23 kr

Taxering (9, 10, 11, 12- 25)

0,23 kr

Anm. Valfria urval i ovan nämnda tabeller. Samma avgift gäller oavsett val.

Fångeskod – alla fång (köp, arv, byte, gåva) eller enbart köp

Jämförbarhetskod – alla eller enbart jämförbara kod 10

Småhus max antal mark/byggnader

De åtta första siffrorna i personnumret alternativt hela personnumret (sär-

skilda skäl krävs). Om inget annat yrkas skickas endast organisations-

nummer med.

Om avgiften för fastighetsprisuttaget överstiger 120 000 kr ges rabatt enligt

6.4.1 på licensavgiften.

6.5.2

Fastighetspris, historiska data (avser överlåtelser som skett för mer

än ett år sedan)

År 1

Dagens datum och 12 månader tillbaka

ingen rabatt

År 2

Månad 13 till 24

60 % rabatt

År 3-

Månad 25 och bakåt

90 % rabatt

6.5.3

Licensavgifter för fastighetsprisinformation för extern användning

Se punkt 8.3.3.

6.5.4

Riktvärdeområden med riktvärdesangivelser, vektor

Avgift riket

18 900 kr

Avgift/län

4 725 kr

6.5.5

Licensavgifter för avisering av förändringar i

fastighetsprisinformation

Abonnemangsavgift tas ut per överlåtelser och år.

Abonnemangsavgiften grundas på statistik, ett beräknat snitt på antal överlå-

telser som skett under tre år före innevarande år, för önskade län/kommuner.

Abonnemangsavgift per tabell, överlåtelse och år, se tabell nedan

Maximal abonnemangsavgift om alla tabeller beställs

3,94 kr

41

LMFS 2013:1

Avgifts-

grupp

Tabell

Avgift överlå-

telse och år

PA1

Överlåtelse (1 obligatorisk, 3)

2,80 kr

PA2

Köpare/Säljare (2)

0,38 kr

Fastighet (4, 5, 6, 7, 8)

0,38 kr

Taxering (9, 10, 11, 12- 25)

0,38 kr

Anm. Valfria urval i ovan nämnda tabeller. Samma avgift gäller oavsett val.

Fångeskod – alla fång (köp, arv, byte, gåva) eller enbart köp

Jämförbarhetskod – alla eller enbart jämförbara kod 10

Småhus max antal mark/byggnader

De åtta första siffrorna i personnumret alternativt hela personnumret

(särskilda skäl krävs). Om inget annat yrkas skickas endast organisations-

nummer med.

Abonnemangsavgiften avser daglig eller veckovis avisering. Om avisering

önskas en gång per månad eller färre antal aviseringstillfällen ges 20 % rabatt.

Avgift för återskapande av raderade leveransfiler

800 kr/fil

!

7.1

SWEPOS - efterberäkningsdata

Årlig avgift för tillgång till efterberäkningsdata och

beräkningstjänst

1 000

kr/registrerat

abonnemang

7.2

SWEPOS - realtidstjänster

SWEPOS Nätverks-RTK (nationell täckning)

Antal anslut-

ningar

Avgift

Obegränsad data

1 - 4

15 000 kr/år och anslutning

Obegränsad data

5 -

Offert

Per datauttag

5 000 kr/år och anslutning + 5 kr/min

Maxavgift 15 000 kr/år och anslutning

SWEPOS Nätverks-RTK (begränsade områden < 10 km 2 )

Antal användare

Avgift

Grupp 1 – 2

max 2

5 000 kr/kvartal/grupp

Grupp 3 – 5

max 5

8 000 kr/kvartal/grupp

Grupp 6 - 10

max 10

13 000 kr/kvartal/grupp

Grupp 10 -

> 10

16 000 kr/kvartal/grupp

För egen utsändning över begränsade områden (<10 km 2 )

Egen användning

10 000 kr per station och år

Flera användare

Offert

42

LMFS 2013:1

SWEPOS Nätverks-DGPS-tjänst

Antal anslutningar

Avgift

Obegränsad data

1 - 4

5 000 kr/år och anslutning

Obegränsad data

5 -

Offert

* Nätverks-DGPS ingår i Nätverks-RTK-abonnemanget utan kostnad.

7.3

Geodetiska arkivet

Uttag ur Digitalt Geodetiskt Arkiv (DGA)

Årlig avgift/registrerat abonnemang

1 000 kr

Uttag ur det analoga geodetiska arkivet

Kopior i A4-format av triangel- och höjdpunktskort

Antal exemplar

Avgift per st

1

160 kr

2 -20

60 kr

För större antal debiteras avgift enligt timtaxa

lägst 1 300 kr

Transformationssamband (Rix 95) mellan nationella och kommunala system

kan hämtas gratis på Lantmäteriets hemsida www.lantmateriet.se/geodesi.

"

8.1

Åtkomst av geodata för vidareförädling

Då förädlade geodata sprids vidare till slutkund, eller visas för tredje man ska

avgift för spridning/visning betalas. Avgift för kommersiell vidareförädlares

spridning/visning av bearbetade och förädlade geodata (följdprodukter) vari-

erar beroende på typ av följdprodukt och betalas i förhållande till på vilket

sätt samt vilka och hur mycket geodata som sprids. För spridning av vidare-

förädlade geodata, där avgifter inte framgår av nedanstående uppgifter, läm-

nas offert.

För åtkomst av geodata i form av geografisk information för framställning av

följdprodukt betalas endast leveransavgift.

Separat avtal krävs för all kommersiell vidareförädling.

Särskilda regler gäller för vidareförädling av geodata i form av uppgifter ur

fastighetsregistret.

8.2

Avgifter för följdprodukt kopplad mot visningstjänst

8.2.1

Visningstjänster för Kartor och Bilder (avgift/km2)

Nedanstående avgifter gäller då kommersiell vidareförädlare använder Lant-

mäteriets visningstjänst i följdprodukter i form av applikationer, där åtkomst

till geografiskt område och skikt begränsas av applikationen.

Lägsta avgift för att använda någon av visningstjänsterna

500 kr

43

LMFS 2013:1

Terrängkartan Visning

Årlig grundavgift per km²

0,063 kr

Maxavgift

12 128 kr

Vägkartan Visning

Årlig grundavgift per km²

0,032 kr

Maxavgift

10 290 kr

Fjällkartan Visning

Årlig grundavgift per km2

0,053 kr

Maxavgift:

3 675 kr

Översiktskartan Visning

Årlig grundavgift

604 kr

Sverigekartan Visning

Årlig grundavgift

0 kr

Ortofoto färg eller IR 0,5 m Visning

Årlig grundavgift per km²

12,00 kr

Årlig grundavgift per km² kustområde

1,20 kr

(kustområde = GSD-Fastighetskartans region A)

Maxavgift

1 570 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 6 000 kr

0 %

6 000 kr - 905 000 kr

50 %

> 905 000 kr

70 %

Vid användning av både IR och färg över samma område är licensavgiften

grundavgiften x faktor 1,25.

Ortofoto färg 0,25 m Visning

Årlig grundavgift per km²

48,00 kr

Årlig grundavgift per km² kustområde

4,80 kr

(kustområde = GSD-Fastighetskartans region A)

Maxavgift

550 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 24 000 kr

0 %

> 24 000 kr

50 %

Topografisk webbkarta Visning

Årlig grundavgift per km²

0,58 kr

Maxavgift

105 000 kr*

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 28 875 kr

0 %

> 28 875 kr

50 %

Topografisk webbkarta Visning Cache

Årlig grundavgift per km²

0,58 kr

Maxavgift

105 000 kr*

44

LMFS 2013:1

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 28 875 kr

0 %

> 28 875 kr

50 %

Topografisk webbkarta Visning, Skiktindelad

Årlig grundavgift per km²

0,87 kr

Maxavgift

157 500 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 43 313 kr

0 %

> 43 313 kr

50 %

Planer, bestämmelser och rättigheter Visning

Årlig grundavgift per km²

0,2 kr

Maxavgift

27 800 kr

Riktvärde för avgift per informationsmängd:

Informationsmängd

Utgör % av årliga grundavgiften

Planer, bestämmelser

50 %

Rättigheter

50 %

Fastighetsindelning Visning

Årlig grundavgift per km²

0,80 kr

Maxavgift

110 250 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 39 375 kr

0 %

> 39 375 kr

60 %

Adress Visning Inspire

Årlig grundavgift per km²

0,023 kr

Maxavgift

4 935 kr

Administrativ indelning Visning Inspire

Årlig grundavgift per km²

0,016 kr

Maxavgift

2 100 kr

Byggnad Visning Inspire

Årlig grundavgift per km²

0,13 kr

Maxavgift

18 200 kr

Fastighetsområde Visning Inspire

Se Fastighetsindelning Visning ovan.

Hydrografi Visning Inspire

Årlig grundavgift per km²

0,01 kr

Maxavgift

14 700 kr

Höjd Visning Inspire

Årlig grundavgift per km²

1,68 kr

Maxavgift

18 900 kr

Marktäcke Visning Inspire

Fast årlig avgift

500 kr

45

LMFS 2013:1

Ortnamn Visning Inspire

Fast årlig avgift

945 kr

Ortofoto Visning Inspire

Se Ortofoto 0,25 och 0,5 Visning

8.2.2

Geodata i vidareförädlares visningstjänst

Avgiften för geodata, ’låst’ i en visningstjänst, är 80 % av uttagsavgiften för

motsvarande rasterprodukt. Detta förutsätter att användaren inte får rätt att

ladda ner geodata och lagra på egen server.

8.2.3

Transaktionsavgift för kartor och bilder i visningstjänst

Transaktionsavgift för geodata i visningstjänst finns presenterat under punkt

3. i detta dokument.

Av transaktionsavgiften utgör 73 % avgiften för data och 27 % avgift för själva

tjänsten.

8.2.4

Lokalisera, ta ut och publicera

Avgiften gäller för en tidsbegränsad publicering av ett kart- eller bildutsnitt

som illustration till en text. Transaktionsavgiften ger möjlighet att upplåta rätt

till slutanvändare att zooma och panorera för att själv placera bilden rätt i för-

hållande till sitt objekt.

Avgift/transaktion:

Allmänna kartor Visning

0,15 kr

Ortofoto Visning

0,15 kr

Topografisk webbkarta Visning

0,07 kr

Fastighetsindelning Visning

0,08 kr

Fast avgift för att lagra och publicera bild

2,00 kr/bild

8.2.5

Direktåtkomsttjänster för lokalisering

Avgiften avser endast användning för lokalisering i visningstjänst.

Lägsta avgift för att använda någon av tjänsterna

500 kr

Ortnamn Direkt

Årlig avgift per km2

0,05 kr

Maxavgift

5 250 kr

Adress Direkt

Årlig avgift per km2

0,53 kr

Fast årlig avgift

52 500 kr

Registerbeteckning Direkt

Årlig avgift per km2

0,16 kr

Fast årlig avgift

15 750 kr

46

LMFS 2013:1

8.2.6

Övriga Direktåtkomsttjänster

Gränspunkt Direkt

Årlig avgift per km2

2,77 kr

Maxavgift

214 000 kr

8.3

Avgifter för följdprodukt baserad på uttag

8.3.1

Fastighetsinformation för kommersiell vidareförädling

För vidareförädling av fastighetsinformation krävs godkänt ändamål för an-

vändningen samt att avtal upprättas med den kommersielle vidareförädlaren.

Avtalet ska beskriva hur kommersiell vidareförädlare får använda informa-

tionen och i vilka produkter. Avtal med slutkund ska även tecknas om fastig-

hetsuttaget innehåller bl.a. personuppgifter.

Avgift för uttag betalas enligt punkt 6.4.2.

Avgift för extern användning per användare eller försåld följdprodukt och år,

enligt offert.

8.3.2

Avgifter för vidareförädling av belägenhetsadresser

Årlig avgift för uttag och avisering av belägenhetsadresser 4 öre per adress

och år.

Licensavgift för följdprodukter

Specifika licensavgifter för olika typer av användning

Under testperiod 2014 - offert

8.3.3

Fastighetsprisinformation för extern användning

För vidareförädling av fastighetsprisuttag ska avtal upprättas med den kom-

mersielle vidareförädlaren. Avtalet ska beskriva hur kommersiell vidareför-

ädlare får använda informationen och i vilka produkter. Avtal med slutkund

ska även tecknas om fastighetsprisuttaget innehåller bl.a. personuppgifter.

Merkostnad för vidareförsäljning av produkter godkända av Lantmäteriet och/eller

egen Internetpublicering

Avgift per överlåtelse

0,92 kr

Merkostnad för publicering i tidskrift

Avgift per publicerad överlåtelse per tidning/tidskrift

2,31 kr

Merkostnad för presentation på Internet om det sker hos annan aktör

Avgift per publicerad överlåtelse per aktör/Internettidning

0,92 kr

Merkostnad för övrig användning

Avgift per överlåtelse

0 – 2,31 kr

8.3.4

Konvertering av vektorinformation till raster

När konvertering sker av geodata, som endast finns prissatt i vektorform, ut-

gör den årliga grundavgiften för sammanslagen rasterdata 10 % och skiktad

raster 30 % av den årliga grundavgiften för vektorinformationen.

47

LMFS 2013:1

8.3.5

Portabel enhet

Med portabel enhet avses en teknisk lösning som bara medger möjlighet att

titta på data. Användningen av anpassade geodata/geodataprodukter i

portabel enhet är begränsad till bärbara handenheter, t.ex. GPS eller mobil-

telefon. Det är inte tillåtet att överföra data till annan enhet.

Portabel enhet, engångsavgift

Avgiften medger inte rätt till några uppdateringar av geodata utan att ny li-

censavgift betalas.

Geodata

Avgift per km 2

GSD-Fastighetskartan, all information

0,132 kr

GSD-Fastighetskartan,

fastighetsindelning

0,066 kr

GSD-Fastighetskartan, topografi

0,066 kr

Avgift per informationsmängd:

Markytor – 45 %

0,030 kr

Kommunikation – 15 %

0,010 kr

Hydrografi – 15 %

0,010 kr

Bebyggelse – 20 %

0,013 kr

Övrigt – 5 %

0,003 kr

GSD-Tätort

0,110 kr

GSD-Terrängkartan

0,004 kr

GSD-Vägkartan

0,002 kr

GSD-Fjällkartan

0,004 kr

GSD-Ortofoto sv/v 1 m

0,11 kr

GSD-Ortofoto färg/IR 0,5 m

0,16 kr

GSD-Ortofoto tätort

0,21 kr

GSD-Höjddata, grid 50+

0,03 kr

Avgift per km 2

Maxavgift

GSD-Översiktskartan (hela Sverige)

0,0005 kr

105 kr

Portabel enhet, abonnemang

Avgiften medger åtkomst till valfritt område ur en eller flera av Lantmäteriets

geodata (se nedan) via Internet.

Avgiften medger valfritt antal uppdateringar under abonnemangstiden. Rätt

till användning av geodata upphör då abonnemanget upphör.

Geodataprodukt

Årlig abonne-

mangsavgift

Avgift

per km 2

GSD-Fastighetskartan, all information

7 940 kr

0,019 kr

GSD-Fastighetskartan, fastighetsindelning

3 970 kr

0,009 kr

GSD-Fastighetskartan, topografi

3 970 kr

0,009 kr

Avgift per informationsmängd:

Markytor – 45%

1 785 kr

0,004 kr

Kommunikation – 15%

595 kr

0,001 kr

Hydrografi – 15%

595 kr

0,001 kr

Bebyggelse – 20%

795 kr

0,002 kr

48

LMFS 2013:1

Geodataprodukt

Årlig abonne-

mangsavgift

Avgift

per km 2

Övrigt – 5%

200 kr

0,001 kr

GSD-Tätort

190 kr

0,016 kr

GSD-Terrängkartan

180 kr*

0,001 kr

GSD-Vägkartan

150 kr*

0,001 kr

GSD-Fjällkartan

45 kr

0,001 kr

GSD-Översiktskartan (hela Sverige)

16 kr**

-

GSD-Ortofoto sv/v 1 m

3 850 kr

0,015 kr

GSD-Ortofoto färg/IR 0,5 m

9 000 kr

0,022 kr

GSD-Ortofoto tätort

5 600 kr

0,030 kr

GSD-Höjddata, grid 50+

700 kr

0,008 kr

GSD-Höjddata, grid 200 m

80 kr

0,004 kr

*GSD-Terrängkartan + GSD-Vägkartan (där GSD-Terrängkartan saknas) är av-

giften 180 kr + 50 kr = 230 kr

** Gratis tillsammans med någon av ovanstående produkter

8.3.6

Karttjänst transaktion

Avgift/transaktion

0,34 kr

För följdprodukt med kartvisning betalas transaktionsavgift för varje kartvis-

ning (zoomning, panorering etc.).

För varje följdprodukt med sökning som görs på ev. vektorinformation betalas

också transaktionsavgift.

8.3.7

Kartlänkning integrerad

Modell A

Avgifter gäller när kommersiell vidareförädlare tillgängliggör information i

egen följdprodukt (tjänst) på egen domänadress/webbsida.

Modellen tillåter även att tredje parts domänadresser/webbsidor länkas mot

denna tjänst, via en separat teknisk lösning, för att möjliggöra presentation av

tredje parts egen information med tjänstens rasterbilder som bakgrund. Vis-

ningen skall ske integrerat på tredje parts domänadress/webbsida.

Kommersiell vidareförädlare betalar en årlig avgift för rätten att visa infor-

mation på nätet enligt Webbtjänst Publik kartinformation, Webbtjänst Publik

bildinformation och/eller Webbtjänst Vektorsök. Avgift skall betalas för de

geodata som ingår i tjänsten.

Varje domänadress/webbsida som ansluter sig till producentens domän-

adress/webbsida, betalar antingen per transaktion eller per unik besökare per

vecka.

I)

Tillåtna geodataprodukter, modell A

Rasterbilder* för alla kartprodukter exklusive GSD-Fastighetskartan

GSD-Ortofoto och GSD-Ortofoto25

49

LMFS 2013:1

Adresser och koordinater från fastighetsregistret

GSD-Ortnamn

*Vektorinformation, exklusive GSD-Fastighetskartan, får användas för att ge-

nerera rasterbilder.

II)

Avgifter modell A

Alternativ 1

Årlig licensavgift för användning av geodata enligt Webbtjänst Publik kartin-

formation, Webbtjänst Publik bildinformation och/eller Webbtjänst Vektorsök.

Avgift/transaktion

0,012 kr

Maximal årlig avgift per domänadress

27 563 kr

Ingen domänadress/webbsida kan generera en kostnad som överstiger max-

avgiften oavsett antal transaktioner.

Årlig avgift obegränsat antal domänadresser

1 102 500 kr

Alternativ 2

Årlig licensavgift för användning av geodata enligt Webbtjänst Publik kartin-

formation, Webbtjänst Publik bildinformation och/eller Webbtjänst Vektorsök.

Avgift/unik besökare och vecka

0,017 kr)

Maximal årlig avgift per domänadress:

27 563 kr

Ingen domänadress/webbsida kan generera en kostnad som överstiger max-

avgiften oavsett antal unika besökare/vecka.

Årlig avgift obegränsat antal domänadresser

1 102 500 kr

Modell B

Avgifter när kommersiell vidareförädlare tillhandahåller karttjänst i syfte att

enbart möjliggöra presentation av tredje parts egen information med tjänstens

rasterbilder som bakgrund.

Kommersiell vidareförädlare betalar ingen separat avgift för visning på nätet.

Varje domänadress/webbsida som ansluter sig till kommersiell vidareförädla-

res tjänst betalar avgift antingen per transaktion eller per unik besökare/vecka.

Transaktionsavgiften inkluderar avgift för visning på Internet.

I)

Tillåtna geodata

Rasterbilder* för alla kartprodukter exklusive GSD-Fastighetskartan.

GSD-Ortofoto s/v 1 m upplösning eller lägre.

För att GSD-Ortofoto i färg och GSD-Ortofoto25 ska ingå, krävs att kom-

mersiell vidareförädlare betalar avgift för Webbtjänst Publik bildinforma-

tion.

* Vektorinformation, exklusive GSD-Fastighetskartan, får användas för att ge-

nerera rasterbilder.

50

LMFS 2013:1

II)

Avgifter modell B

Alternativ 1

Kommersiell vidareförädlare betalar ingen separat avgift för visning på Inter-

net. Denna ersättning tas ut av tredje part i form av en högre transaktionsav-

gift.

Varje domänadress/webbsida som ansluter sig till producentens tjänst, betalar

transaktionsavgift enligt nedan.

Avgift/transaktion

0,017 kr

Maximal årlig avgift per domänadress

33 075 kr

Ingen domänadress/webbsida kan, oavsett antal transaktioner, generera en

kostnad som överstiger maxavgiften.

Årlig avgift obegränsat antal domänadresser

5 512 500 kr

Kommersiell vidareförädlare betalar ingen separat avgift för visning på Inter-

net. Denna ersättning tas ut av tredje part i form av en högre avgift/unik besö-

kare och vecka.

Varje domänadress/webbsida som ansluter sig till producentens tjänst, betalar

avgift enligt nedan.

Avgift/unik besökare och vecka

0,022 kr

Maximal årlig avgift per domänadress

33 075 kr

Ingen domänadress/webbsida kan, oavsett antal transaktioner, generera en

kostnad som överstiger maxavgiften.

Årlig avgift obegränsat antal domänadresser

5 512 500 kr

8.3.8

Publicering/visning

Publicering kartbild på Internet

Startavgift

500 kr

Fast avgift

500 kr

Avgiften gäller inte vid visning av kartbild ur avgiftsfria geodata, eller om av-

gift erlagts för slutanvändning av motsvarande kartbild.

Publicering av illustration i papperstryck

Startavgift:

500 kr

Med illustration menas när en karta används för att illustrera en text.

Fast avgift per tryckyta

0,008 kr/dm2

(Max A3-format)

Rabatt medges med 90 % för den summa som överstiger 1 654 kr.

För dagstidningar ges ytterligare 50 % avgiftsutjämning.

51

LMFS 2013:1

Publicering av illustration på Internet

Startavgift:

500 kr

Nedanstående avgifter gäller för varje enskild ansökan och får inte samman-

räknas med tidigare eller kommande publiceringar.

Antal publikationer

Engångsavgift/publikation

1 - 10 st

500 kr

11 - 100 st

11 kr

> 100 st

Offert

Publicering genom TV, film och teater

Startavgift

500 kr

Fast engångsavgift

1 103 kr

(per film/programserie/teateruppsättning)

8.3.9

Tryckt kartprodukt

Karta

Startavgift

500 kr

Fast avgift per tryckyta

0,12 kr/dm2

> 1 000 000 exemplar

offert

Rabatt medges med 90 % för den summa som överstiger 52 500 kr.

Skylt

Startavgift:

500 kr

För framställd skylt av tryckt karta enligt ovan tillkommer en engångsavgift

på 273 kr upp till 12 dm2 och 1 103 kr över 12 dm2.

8.3.10

Webbtjänst publik bildinformation

Årlig avgift för visning av zoom- och panorerbar bildinformation på Internet.

Årlig avgift för respektive bildprodukt x 1,0

8.3.11

Webbtjänst publik kartinformation

Årlig avgift för visning av zoom- och panorerbar kartinformation i rasterform

på Internet.

Årlig avgift för respektive rasterprodukt x 10

8.3.12

Webbtjänst vektorsök

Årlig avgift för användning av vektorinformation för sökning (ej visning).

Årlig avgift för respektive vektorprodukt x 3

Transaktionsavgift för GSD–Fastighetskartans fastighetsindelning 1,37 kr

#

Lantmäteriet anlitar en extern utförare för tryckning/prägling och tillhanda-

hållande av de allmänna förlagskartorna. Produktsortimentet består av tryckta

förlagskartor.

52

LMFS 2013:1

Tryckta förlagskartor

Fastighetskartan

Terrängkartan

Vägkartan

Fjällkartan

Översiktskartan

Sverigekartor

När utföraren har sålt allmänna förlagskartor till olika återförsäljare etc. tar

Lantmäteriet ut en avgift från utföraren för varje försålt exemplar enligt

följande:

Mängdintervall

Avgift/

försåld karta

1 – 150 000 exemplar

3 kr

> 150 000 exemplar

1 kr

Skanning, digitalisering

När allmänna kartor eller grundmaterialet till dessa används för överföring

till digital form, t.ex. genom skanning eller digitalisering, ska avgift betalas.

Avgiften offereras.

$

Nedan angivna avgifter avser slutkund.

Analoga kopior från Lantmäteriets arkiv

Avgifter för kopior i A4 eller större format hänvisas till avgiftsförordningen

1992:191 samt LMFS 2008:14.

Digitala uttag ur Lantmäteriets digitala arkiv

Information från Lantmäteristyrelsens kartarkiv, Rikets allmänna kartverks

kartarkiv samt Lantmäterimyndigheternas förrättningsarkiv.

För karta och tillhörande handling till detaljplaner tas avgift ut enligt nedan.

Om fler än 100 detaljplaner beställs vid samma tillfälle tas avgift ut med 150 kr

per akt, innefattande karta och handling.

Karta (digitalt)

Datamängd

Engångsavgift

En karta i JPG format

< 30 Mb

150 kr

En karta i TIFF format

30 - Mb

300 kr

Leverans via E-handel Historiska kartor (max 15 Mb)

En fil eller hel akt i DjVu-format

120 kr

Utskriven produkt

1 200 kr/m2

Leverans via CD/DVD

CD

engångsavgift + 75 kr

DVD

engångsavgift + 125 kr

53

LMFS 2013:1

Övriga leveranser

Enligt offert

Arkivsök

Information online hämtas ur Rikets allmänna kartverks kartarkiv (RAK),

Lantmäteristyrelsens kartarkiv (LMS) och Lantmäterimyndigheternas förrätt-

ningsarkiv. För att få anslutning till Arken – Lantmäteriets digitala arkiv – ska

ett avtal upprättas mellan kund och Lantmäteriet som beskriver hur arkivin-

formationen får användas.

Anslutning

Åtkomst

Avgift

ArkivSök

Till samtliga arkivakter

ur de arkiv som finns

lagrade i Arken enligt

ovan

5 000 kr/år

Direktkoppling till externa

användares fastighetsin-

formationssystem

Till samtliga arkivakter

ur de arkiv som finns

lagrade i Arken enligt

ovan

5 000 kr/år

Avgift per arkivakt som

öppnas, oberoende av an-

slutningsform

40 kr

Storkundsavtal

En fast avgift ersätter av-

giften per arkivakt

Offert

%

&

'

Avgifter finns även i förordningen (1994:598) om pantbrevsregister samt

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter i pantbrevsregistret (LMVFS 2003:3).

Avgifter markerade med * är fria från moms.

11.1

Pantbrevssystemet, bastjänster

PBS – med fast anslutning

Anslutning inkl. 10 arkiv ................................................................................5 000 kr

Ytterligare arkiv ................................................................................................. 200 kr

.........................................................................................................dock lägst 1 000 kr

Överlåtelse av arkiv ..........................................................................per arkiv 200 kr

.........................................................................................................dock lägst 1 000 kr

Huvudmeny ............................................................................................................... 0 kr

Visa pantbrev..................................................................................per transaktion 3 kr

Utskrift av pantbrev

Utskrift av pantbrev .....................................................................per pantbrev 20 kr

Portoavgift vid rekommenderat brev.....................................per försändelse 45 kr

Ej fullföljd transaktion ...............................................................per transaktion 6 kr

Visa/annullera utskrift av pantbrev ..........................................per transaktion 6 kr

54

LMFS 2013:1

Registrera/ändra/ta bort referensnummer................................. per transaktion 6 kr

Beställa arkivförteckning

Beställning upp till 3 000 pantbrev................................................................... 300 kr

Beställning fler än 3 000 pantbrev .......................................... per pantbrev 0,10 kr

Portoavgift vid rekommenderat brev .................................... per försändelse 45 kr

Visa/annullera beställningar av arkivförteckning .................. per transaktion 6 kr

System-/registervård .................................................................................................0 kr

Konvertera pantbrev

Undermeny ............................................................................................................0 kr

Registrera pantbrev........................................................................ per pantbrev 0 kr

Pantbrevskonvertering vid successiv konvertering..................per pantbrev *4 kr

Makuleringsbeställt pantbrev i PBS ......................................... per pantbrev 100 kr

Separat makuleringsbeställt pantbrev ..................................... per pantbrev 200 kr

Avvikelserapport...................................................................................per lista 25 kr

Säkerhetshandlingar som skickas tillbaka ......................... per försändelse 140 kr

Portoavgift vid rekommenderat brev .................................... per försändelse 45 kr

Pantbrevskonvertering för lagfaren ägare/tomträttshavare till Ägararkivet

.......................................................................................................... per pantbrev 0 kr

Underrättelse till ägare vid konvertering av pantbrev till Ägararkivet

....................................................................................................per underrättelse 7 kr

Visa registrerade pantbrev ........................................................ per transaktion 6 kr

Beställa avstämningslista på lokal skrivare .........................................per lista 6 kr

Beställa avstämningslista från Lantmäteriet......................................per lista 40 kr

Visa status.................................................................................... per transaktion 6 kr

Avstämningslista saknas ......................................................... per tranaktion 140 kr

Flytta pantbrev

Undermeny .............................................................................................................0 kr

Flytta pantbrev inom koncernen .................................................. per pantbrev 5 kr

Flytta pantbrev till Kronofogdemyndigheten (KFM) .............. per pantbrev *5 kr

Markera pantbrev för flytt till Ägararkivet................................. per pantbrev 6 kr

Flyttat pantbrev till Ägararkivet..................................................per pantbrev *5 kr

Underrättelse till ägare vid inlägg i Ägararkivet ................per underrättelse 7 kr

Ej fullföljd transaktion .............................................................. per transaktion 6 kr

Dagens flyttade pantbrev .......................................................... per transaktion 6 kr

Kvittera inkomna pantbrev/ändra referensnummer ............. per transaktion 6 kr

Flytta pantbrev från KFM.................................................................................... *5 kr

Flytta pantbrev till Inskrivningsmyndighet (IM) ......................per pantbrev *5 kr

Ej fullföljd transaktion ............................................................... per transaktion 6 kr

Dagens till IM flyttade pantbrev .................................................. per pantbrev 6 kr

55

LMFS 2013:1

Returnerat pantbrev från IM ....................................................... per pantbrev *5 kr

Kvittera från IM returnerade pantbrev ....................................per transaktion 6 kr

Visa historisk arkivinformation .................................................per transaktion 6 kr

Pantbrevsbegäran/erbjudan

Undermeny............................................................................................................. 0 kr

Pantbrev begärda av annan ......................................................per transaktion 0 kr

Rekvirera pantbrev .................................................................... per transaktion 0 kr

Rekvirera pantbrev från Ägararkivet (konverteringskostnad erlagd tidigare)

......................................................................................................... per pantbrev *5 kr

och underrättelse till ägare .................................................. per underrättelse 12 kr

Rekvirera pantbrev från Ägararkivet (flyttkostnad ej erlagd tidigare)

....................................................................................................... per pantbrev *10 kr

och underrättelse till ägare .................................................. per underrättelse 12 kr

Rekvirera från Ägararkivet (nyuttag avgift ej erlagd tidigare).......................*8 kr

Ej fullföljd transaktion................................................................per transaktion 6 kr

Mottaget avslag på rekvirerat pantbrev...................................per transaktion 6 kr

Mottaget pantbrev ........................................................................ per pantbrev *5 kr

Visa/annullera rekvirerade/avslagna pantbrev.......................per transaktion 6 kr

Information om rekvirerat/avslaget pantbrev.........................per transaktion 6 kr

Erbjudet pantbrev ......................................................................... per pantbrev *5 kr

Ej fullföljd transaktion....................................................................per pantbrev 6 kr

Kvittera erbjudna pantbrev .......................................................per transaktion 6 kr

Förbindelse och sanering

Pantbrev som ingår i ärendet ............................................................................... 0 kr

Skapa saneringsärende och förbindelse ........................................per ärende 50 kr

Avbrutet ärende ..........................................................................per transaktion 6 kr

Genomförda transaktioner i förbindelseärendeärende ...........................................

Avgift, se respektive funktion Visa pantbrev – Pantbrevsbegäran/erbjudan

Visa ärendehistorik.....................................................................per transaktion 6 kr

Visa förbindelsehistorik ............................................................per transaktion 6 kr

Arkivkatalog

Sökbild per transaktion 6 kr

Svarsbild.................................................................................................................. 0 kr

Nyuttag av datapantbrev ................................................................ per pantbrev *3 kr

Autorekvisition och autoflytt av datapantbrev (PBS2)

Autorekvisition .................................................................................per post in 20 kr

Felsvar autorekvisition.....................................................................per felsvar 20 kr

Utförda transaktioner enligt autorekvisition ...........................................................

Avgift

, se funktion Pantbrevsbegäran/erbjudan

56

LMFS 2013:1

Autoflytt ............................................................................................ per post in 20 kr

Felsvar autoflytt................................................................................ per felsvar 20 kr

Utförda transaktioner enligt autoflytt ................ Avgift, se funktion Flytta pantbrev

11.2

Pantbrevssystemet bastjänster, förenklad anslutning

PBS – utan fast anslutning

Anslutningsavgift .................................................................per anslutning 1 500 kr

Avgift ......................................................................................................per år1 500 kr

Transaktionsbevis.............................................................................. per styck 200 kr

Konvertering av pantbrev ........................................................... per pantbrev 40 kr

Makuleringsbeställt pantbrev ................................................... per pantbrev 200 kr

Arkivförteckning .............................................................................. per styck 500 kr

11.3

Pantbrevssystemet tilläggstjänster

Arkivbyte

Per beställning ................................................................................................. 2 500 kr

Per flyttat pantbrev .............................................................................................. *5 kr

Vid volymer över 10 000 pantbrev ................................................................... Offert

Arkivbyte samt borttag av det gamla arkivet ...................................Avgift, se ovan

Arkivbyte samt styrning av det gamla arkivet till nytt ....................Avgift, se ovan

Arkivbyte via fastighetsbeteckning

Prenumeration 6 – 12 gånger/år ............................... per körningstillfälle 1 000 kr

Per pantbrev.......................................................................................................... *5 kr

Engångsavgift per körningstillfälle............................................................... 2 500 kr

Per pantbrev.......................................................................................................... *5 kr

Avstämning

Per körningstillfälle......................................................................................... 2 500 kr

Avstämning av kunders säkerhetssystem mot PBS

Per post in........................................................................................................... 0,20 kr

Prenumeration 2 gånger/år .......................................................... per post in 0,10 kr

Prenumeration 4 gånger/år ......................................................... per post in 0,05 kr

Över 200 000 pantbrev ....................................................................................... Offert

Avisering

Händelserapportering.................................................................... per händelse 1 kr

........................ minst 200 händelser/dag och högst 1 000 händelser/dag debiteras

Retroaktiv händelserapportering (inkl 2 körningar) ................................ 20 000 kr

Anteckningsavisering ............................ per bevakat pantbrev och månad 0,01 kr

FR-avisering ........................per bevakad fastighet och bevakningstillfälle 0,05 kr

...........................................................................dock lägst 200 kr/bevakningstillfälle

Lista över begärda datapantbrev av annan.................................................. 6 000 kr

57

LMFS 2013:1

Prenumeration 4 ggr....................................................................per tillfälle 5 000 kr

Lista över inkomna datapantbrev för inkvittering ......................................5 000 kr

Prenumeration 4 ggr....................................................................per tillfälle 4 000 kr

Kontroll av lagfaren ägare/tomträttshavare och pantbrev i eget arkiv

Engångsavgift oavsett om infil levererats (max 3 körningar/dag) per dag 100 kr

Levererat svar...................................................................per svar 6, 7, 16 eller 21 kr

Automatisk inkvittering

Via infil ...............................................beställningsavgift 55 000 kr samt 100 kr/dag

per inkvitterat pantbrev ........................................................................................ 6 kr

Öppning av arkiv utan inkvittering

Upp till 5 arkiv .................................................................................................5 000 kr

Ytterligare arkiv .................................................................................per arkiv 200 kr

Referensnummerändring

Engångsavgift per körningstillfälle ...............................................................2 500 kr

Per ändrat referensnummer.................................................................................. 6 kr

Över 10 000 pantbrev..........................................................................................Offert

Med eller utan infil .......................................................................................... se ovan

Programmering ...................................................................................................Offert

Registerutdrag

Enbart för lagfaren ägare eller tomträttshavare................................................. 0 kr

Övriga

Arkivförteckning på fil

Per körningstillfälle .........................................................................................2 500 kr

Per pantbrev .......................................................................................................0,15 kr

Prenumeration 4 gånger/år.......................................................per pantbrev 0,07 kr

Arkivförteckning avseende fler än ett arkiv....................................................Offert

Efterlysning av datapantbrev ................................................... per pantbrev 200 kr

Arkivkatalog på papper

Numerisk eller alfabetisk .................................................................................. 250 kr

Numerisk och alfabetisk ................................................................................... 350 kr

Extra öppethållande med bemanning ....................................... per timme 1 500 kr

.........................................................................................................dock lägst 7 500 kr

________________________