LMVFS 2000:2

Lantmäteriverkets föreskrifter om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras

1

Lantmäteriverkets

författningssamling

Utgivare: Sten Bertram

utfärdade den 14 juni 2000.

Med stöd av 83 § förordningen (2000:308) om fastighetsregister föreskriver

Lantmäteriverket följande.

Allmänna bestämmelser

Om inte annat särskilt anges gäller föreskrifterna både för statliga och kommu-

nala lantmäterimyndigheter.

Till 1 §

Reservrutin

Om fastighetsregistret som förs med användande av ADB är ur funktion en

längre tid skall reservrutinen användas. När reservrutinen används utgörs fastig-

hetsregistret av:

-mikrofiche av ADB-registret

-åtgärdslista

-kontrollblad

-maskblanketter

-blankett Lantmäteriet B1 1012 (planrutin) eller motsvarande.

Till 8 §

Traktnamn

Inom samma registerområde får två trakter inte ha identiska namn. Traktnamn

får heller inte vara så likt annat traktnamn eller kvartersnamn inom samma

registerområde, att namnen kan förväxlas.

LMVFS 2000:2

Utkom från trycket

den 22 juni 2000

Lantmäteriverkets föreskrifter om hur

fastighetsregistrets allmänna del skall föras

LMVFS 2000:2

2

Till 11 §

Registrering med traktnamn

Avser lantmäterimyndigheten att registrera styckningslott inom annan trakt än

den som stamfastigheten tillhör, skall fastighetsägaren ges tillfälle att yttra sig.

Detta gäller dock inte i de fall lantmäterimyndigheten registrerar i enlighet med

ideal traktindelning.

Har fastigheter som ingår i sammanläggning olika traktnamn skall fastighetsäga-

ren beredas tillfälle att yttra sig i namnfrågan.

Går lantmäterimyndigheten emot fastighetsägarens önskemål om traktnamn,

skall skriftligt beslut meddelas i namnfrågan.

Till 13 §

Kvartersnamn och kvartersindelning

Kvartersnamn får inte innehålla sådana nummer eller sådana rotebeteckningar,

som tidigare fogats till vissa kvartersnamn i jord- eller stadsregister.

Kvartersnamn får inte vara så likt annat kvartersnamn eller traktnamn inom

samma registerområde, att namnen kan förväxlas.

Till 14 §

Unika beteckningar

Tidigare använd registerbeteckning får inte användas på nytt. Lantmäterimyn-

digheten skall i fastighetsregistret spärra ännu inte använd beteckning, som kan

förväxlas med beteckning som tidigare använts i jord- eller stadsregister.

Inom samma registerområde får trakter och kvarter inte ha så lika namn att de

kan förväxlas.

Till 15 §

Särskilt namn

En fastighets gällande traktnamn får inte vara särskilt namn för fastigheten. Som

särskilt namn får inte antecknas sådant namn som i kombination med socken-

namn utgör traktnamn. En och samma fastighet får endast ha ett särskilt namn.

Ett namn, som antecknats som särskilt namn, skall stavas enligt vedertagna

språkregler. Är namnet tidigare fastställt, t.ex. för offentlig kartproduktion, skall

det antecknas i sin fastställda form.

LMVFS 2000:2

3

Till 16 §

Rättelser och kompletteringar

Enklare rättelser och registerkompletteringar som samlas under ett gemensamt

dagboksnummer skall arkiveras i en gemensam akt. Dokumentationen av enk-

lare rättelser och kompletteringar som arkiveras i gemensam akt sker på Lant-

mäteriets blankett "Rättelse och komplettering i fastighetsregistret". Om doku-

mentationen inte görs på denna blankett skall på blanketten för varje berörd

fastighet i stället finnas en hänvisning till var dokumentationen förvaras.

Dokumentationen kan även ske enligt något annat system om detta ger minst

lika goda möjligheter att återfinna dokumentationen för varje rättelse eller kom-

plettering.

Till 17 §

Akthänvisning

Akthänvisning skall inte ske vid införing i allmänna delen av:

1. Adresser

2. Förvaltning av samfällighet och gemensamhetsanläggning

3. Uppgift om att fastighet motsvarar tomt eller ingår i kvarter

4. Rättelser och kompletteringar som sker utan åtgärdsredovisning.

Aktbeteckning

För statlig lantmäterimyndighet gäller:

För befintliga småserier skall tidigare system för aktbeteckningar användas.

Vid övergång till kommunserier för nytillkommande akter skall följande aktbe-

teckningar användas:

- För akt i kommunserie för originalakter skall beteckningen bestå av Statistiska

centralbyråns kommunkod och ett löpnummer. Kommunkod och löpnummer

skall skiljas åt av bindestreck. Löpnummer kan föregås av de två sista siffrorna i

årtalet för registrering eller beslut. Årtalssiffror och löpnummer skall skiljas åt

av snedstreck. Ex. 2180-66 eller 2180-81/66.

- För akt i kommunserie för planer och bestämmelser skall beteckningen bestå

av Statistiska centralbyråns kommunkod och ett nummer. Kommunkod och

nummer skall skiljas åt av bindestreck. Numret kan föregås av de två sista siff-

rorna i årtalet för antagande eller beslut. Bokstaven P skall föregå numret eller

årtalssiffrorna. Årtalssiffrorna och numret skall skiljas åt av snedstreck.

LMVFS 2000:2

4

Numret kan vara ett löpnummer. Som nummer kan också väljas månad och dag

för antagande eller beslut. För akter som har samma datum för antagande eller

som har samma beslutsdatum skall månad och dag åtföljas av ett ordningsnum-

mer. Datum och ordningsnummer skall skiljas åt av snedstreck. Ex. 2180-P33,

2180-P81/33 eller 2180-P81/1202/1.

För kommunal lantmäterimyndighet gäller:

Hos kommunal lantmäterimyndighet består aktbeteckningen av kommunkoden

åtföljd av bokstaven K, ett bindestreck och ett löpnummer. Ex. 2980K-66.

Löpnumret kan föregås av de två sista siffrorna i årtalet för registrering eller

beslut. Årtalssiffrorna och löpnumret skall skiljas åt av ett snedstreck. Ex.

2980K-81/66.

När kommunal lantmäterimyndighet använder särskild serie för planer och

bestämmelser skall beteckningen bestå av Statistiska centralbyråns kommunkod

åtföljd av bokstaven K och ett nummer. Kommunkod och nummer skall skiljas

åt av bindestreck. Numret kan föregås av de två sista siffrorna i årtalet för anta-

gande eller beslut. Bokstaven P skall föregå numret eller årtalssiffrorna. Årtals-

siffrorna och numret skall skiljas åt av snedstreck. Numret kan vara ett löpnum-

mer. Som nummer kan också väljas månad och dag för antagande eller beslut.

För akter som har samma datum för antagande eller som har samma beslutsda-

tum skall månad och dag åtföljas av ett ordningsnummer. Datum och ordnings-

nummer skall skiljas åt av snedstreck. Ex. 2180K-P33, 2180K-P81/33 eller

2180K-P81/1201/1.

Akterna i serierna för avtalsservitut

Akt i serie för avtalsservitut skall behålla inskrivningsmyndighetens (IM) akt-

beteckning. Före beteckningen sätts en områdeskod som är densamma som

Statistiska centralbyråns länskod med beteckning inom länet för inskrivnings-

myndighet (IM1, IM2, IM3 o.s.v.). Ex. 07-IM1-75/102.

Beteckningar för de olika inskrivningsmyndigheterna inom länet beslutas av

lantmäterimyndigheten efter samråd med Lantmäteriverket.

LMVFS 2000:2

5

Aktarkivet

Akterna i statlig lantmäterimyndighets aktarkiv skall delas upp i följande serier:

1. Kommunserier för originalakter

2. Kommunserier för planer och bestämmelser

3. Serier för avtalsservitut uppdelade efter inskrivningsmyndigheter.

Akterna hos kommunal lantmäterimyndighet skall delas upp i minst följande

serier:

1. Serier för originalakter samt planer och bestämmelser

2. Serier för avtalsservitut uppdelade efter inskrivningsmyndigheter.

Arkivläggning

I serierna för originalakter skall arkivläggas alla de akter eller kopior av akter

som ligger till grund för redovisningen i allmänna delen.

I kommunserierna för planer och bestämmelser skall arkivläggas kopior av plan,

bestämmelse eller utredning som enligt 27 § skall redovisas i allmänna delen.

Avser beslut endast upphävande av bestämmelse skall akten för beslutet om

upphävande inte arkivläggas.

I serierna för avtalsservitut skall arkivläggas de kopior av servitutsavtal som

kommer från inskrivningsmyndigheten, d.v.s. kopior av servitutsavtal som

skrivits in enligt 23 kap.jordabalken eller motsvarande äldre bestämmelse.

Akterna skall ordnas i en serie för varje inskrivningsmyndighet.

Till 19 §

Beslut om ändrad registerbeteckning

Omregistrering skall ske snarast möjligt. Omregistrering skall dokumenteras på

något av följande sätt:

1.I förrättningsakt när omregistreringen har samband med fastighetsbildning.

2. I särskild akt, t.ex. i den akt som bildas i traktnamns- eller traktindel-

ningsärende eller i ärende rörande ändring i kommunal indelning.

3. I dagboken. Detta alternativ är lämpligt då antalet berörda enheter är litet tex.

i vissa planändringar. Om många registerenheter berörs vid en planändring bör

dock särskild akt bildas.

Berörda fastighetsägare skall skriftligen underrättas om ändrad beteckning på

fastighet. Även berörd förvaltande styrelse för samfällighet och

LMVFS 2000:2

6

gemensamhetsanläggning, samt ägare till värdefullare samfällighet (t.ex.

gemensam ägovidd) skall skriftligen underrättas om ändrad beteckning. Endast

förvaltande styrelse, som är känd, behöver underrättas.

För kommunal lantmäterimyndighet gäller:

Lantmäterimyndigheten skall underrätta statlig lantmäterimyndighet om ändrad

beteckning på samfällighet och gemensamhetsanläggning under förvaltning av

samfällighetsförening som tillhör kommunal myndighets registerområde.

Till 20 §

Delegering av Lantmäteriverkets beslutanderätt

Beslutanderätten enligt 16 § överlåts till lantmäterimyndigheten.

Beslutanderätten i ärenden enligt 19 § 3 stycket överlåtes till lantmäterimyndig-

heten med undantag av beslut om ändring av traktnamns stavning och form.

Dock får lantmäterimyndigheten besluta i ärende, då fastighet åsatts felaktigt

traktnamn på grund av skrivfel eller annat förbiseende.

Om lantmäterimyndigheten återupptar ett namn på en avregistrerad trakt, skall

Språk- och folkminnesinstitutet i Uppsala vid behov rådfrågas om språkriktig-

heten.

Till 21 §

Registrering av befintlig samfällighet

Följande uppgifter skall alltid redovisas på befintlig samfällighet när den tas upp

i registret:

- Registerbeteckning

- Administrativ tillhörighet

- Ändamål

- Delägande fastigheter. Om lantmäterimyndigheten saknar uppgift om alla eller

om vissa delägande fastigheter, redovisas även skifteslag eller motsvarande

grupp av fastigheter vari delägande fastigheter ingår. Andelstal anges, om så-

dana uppgifter finns tillgängliga.

- Åtgärd enligt vilken samfälligheten tillkommit.

- Åtgärd som föranleder registreringen, om den direkt berör samfälligheten och

därför skall redovisas.

LMVFS 2000:2

7

Allmänna delens innehåll

Uppgift om administrativ tillhörighet

Särskild uppgift om namn på socken redovisas:

- när sockennamnet inte stämmer överens med namn på den församling som

enheten hör till

- när enhet tillhör flera församlingar eller socknar.

Uppgift om ursprung

Utgörs fastighets ursprung av område i förutvarande bihang C till stadsregister

skall detta redovisas som anmärkning av följande lydelse: BIHANG C.

Ursprung för samfällighet redovisas endast för samfällighet som kommit till

genom att annan samfällighet delats upp. Sådan uppdelning kan ske genom

registreringsbeslut eller fastighetsreglering.

Saknas ursprungsuppgift på fastighet där ursprung borde redovisas eller är fas-

tighets ursprung av annan anledning oklar, redovisas detta som en anmärkning

av följande lydelse: URSPRUNG OKLART.

Uppgift om omfång och läge

Arealuppgift i registret skall grunda sig på den areal eller arealförändring som

redovisas i den fastighetsrättsliga beskrivningen eller motsvarande.

Har fastighets areal förbättrats som fristående åtgärd, genom t.ex. nymätning

eller grafisk arealberäkning redovisas åtgärden under rubriken TEKNISKA

ÅTGÄRDER med åtgärden NYMÄTNING.

Har fastighets areal förbättrats i samband med fastighetsbildning genom t.ex.

arealberäkning eller nymätning anges ingen teknisk åtgärd.

Undantag: På stamfastigheten eller motsvarande redovisas som teknisk åtgärd

NYMÄTNING när stamfastighetens areal förbättrats i samband med fastighets-

rättslig åtgärd.

Saknas arealuppgift i fastighetsregistret skall detta förhållande redovisas som en

anmärkning av följande lydelse: AREALUPPGIFT SAKNAS. Denna anmärk-

ning redovisas inte på andelsfastighet.

Uppgift om fristående fiske

LMVFS 2000:2

8

För jordeboksfiske skall uppgift om typ av fiske redovisas som en anmärkning

av t.ex. följande lydelse: LAXFISKE.

Totalarealen för samtliga fiskeområden som hör till fastighet eller fiskesamfäl-

lighet skall redovisas. Areal lika med en hektar eller större redovisas i hektar

med fyra decimaler. Areal mindre än en hektar redovisas i kvadratmeter utan

decimaler. Areal lika med 10 000 hektar eller större redovisas som en anmärk-

ning av t.ex. följande lydelse: AREAL 12 000,0000 HA. Saknas arealuppgift

redovisas detta som en anmärkning av följande lydelse: AREALUPPGIFT

SAKNAS.

Fastighets eller fiskesamfällighets olika fiskeområden skall ha nummer i löpande

följd från 1. I nummer på fiskeområden ingår bokstaven F. Nummer på fiskeom-

råden redovisas på följande sätt, t.ex. FISKEOMRÅDE: F1, F2, F3.

Uppgift om andel i gemensamhetsanläggning

Om sämjelott har andel i gemensamhetsanläggning redovisas detta som en

anmärkning på den sämjedelade fastigheten av t.ex. följande lydelse:

SÄMJELOTTEN 2:5 B HAR ANDEL I MELLBY BERGA GA:3.

Uppgift om skattetal

Uppgift om skattetal som redovisas som decimalt bråk anges med högst fem

decimaler. Om skattetalet efter avrundning till fem decimaler blir 0 redovisas i

stället en anmärkning av följande lydelse: SKATTETAL FINNS.

Är skattetalet gemensamt för flera fastigheter redovisas uppgift om detta som en

anmärkning av t.ex. följande lydelse: GEMENSAMT SKATTETAL FÖR

MELLANSTAD ASPA 2:2, 3:2.

Hör till fastighet skattetal i flera primära skifteslag redovisas uppgift om det

skattetal fastigheten har i annat skifteslag som en anmärkning av t.ex. följande

lydelse: DESSUTOM SKATTETAL I ANNAT SKIFTESLAG: BERGA 3

MÅL, DALBYN 2 1/2 MÅL.

Uppgift om fastigheter som har del i samfällighet m.m.

Finns enligt lantmäterimyndighetens bedömning fullständiga uppgifter om

andelstal för samtliga delägande fastigheter, skall andelstalen redovisas i procent

med tre decimaler.

Andelstal som innehåller fler än tre decimaler redovisas efter avrundning.

Uppgift om åtgärder

Fastighetsbestämning eller förrättning enligt lagen (1971:1037) om ägande-

rättsutredning och legalisering (ÄULL) anses beröra en fastighet eller samfäl-

LMVFS 2000:2

9

lighet även i de fall åtgärden inte innebär att några redovisade uppgifter skall

ändras.

Fastighetsreglering som innefattar inrättande av gemensamhetsanläggning,

vilken utförs som gemensamt arbete, skall alltid redovisas på de fastigheter som

deltar i anläggningen.

Om annan än lantmäterimyndigheten vill att åtgärd skall redovisas som teknisk

åtgärd men lantmäterimyndigheten inte anser det lämpligt, skall samråd ske med

Lantmäteriverket.

Redovisning av rättigheter

Berörs en inte tidigare redovisad rättighet av åtgärd skall fullständig uppgift om

rättigheten föras in i huvudregistret.

Påverkar förrättningsåtgärd redovisningen av avtalsrättigheter skall lantmäte-

rimyndigheten i så stor utsträckning som möjligt ändra redovisningen i samband

med registreringen av förrättningsåtgärden i övrigt.

När lantmäterimyndigheten bedömer att redovisningen under avdelningen

RÄTTIGHETER är fullständig skall anmärkningen REDOVISNING AV

RÄTTIGHETER KAN VARA OFULLSTÄNDIG tas bort. För detta krävs:

- att samtliga officialservitut som berör enheten, och som enligt Lantmäteriver-

kets föreskrifter skall redovisas på enheten, är redovisade.

- att beträffande officialservitut tjänande och härskande enheter är redovisade i

enlighet med vad Lantmäteriverket föreskriver.

LMVFS 2000:2

10

Registrering och ajourhållning av rättigheter

För officialservitut skall följande tillämpas

- Kraftledningsservitut (förmån) skall på härskande enhet endast redovisas som

en generell anmärkning av följande lydelse: KRAFTLEDNINGSSERVITUT

GÄLLER TILL FÖRMÅN FÖR ENHETEN.

- Om rättighet består av flera olika ändamål skall samtliga ändamål redovisas.

- Varje ändamål skall redovisas för sig som en rättighet.

Har flera officialrättigheter kommit till samtidigt och kan därigenom hänvisning

ske till samma akt och är kretsen av tjänande och härskande enheter densamma,

får rättigheterna redovisas gemensamt som en rättighet. En förutsättning för

detta är att det finns ett funktionellt samband mellan rättigheterna. Som ändamål

skall redovisas uppgift om samtliga ingående rättigheters olika ändamål.

- Utövas officialservitut på registrerad samfällighet skall samfälligheten redovi-

sas som tjänande enhet.

- Utövas officialservitut av registrerad samfällighet skall samfälligheten redovi-

sas som härskande enhet.

För avtalsservitut skall följande tillämpas:

- Kraftledningsservitut (förmån) skall på härskande enhet endast redovisas som

en generell anmärkning av följande lydelse: KRAFTLEDNINGSSERVITUT

GÄLLER TILL FÖRMÅN FÖR ENHETEN.

- Utövas avtalsservitut på registrerad samfällighet skall de delägande fastighe-

terna redovisas som tjänande enheter.

- Utövas avtalsservitut av registrerad samfällighet skall samfälligheten redovi-

sas som härskande enhet.

- Saknas uppgift om härskande enhet för avtalsservitut, redovisas i stället en

anmärkning. Anmärkningen skall, beroende på situationen, ha lydelse motsva-

rande följande exempel:

· FÖR EJ ANGIVEN FASTIGHET

· FÖR EJ ANGIVEN FASTIGHET, KUGGTJÄRNS VATTENFALL M.FL.

För officialnyttjanderätt skall följande tillämpas:

- Om rättighet består av flera olika ändamål skall samtliga ändamål redovisas.

LMVFS 2000:2

11

- Varje ändamål skall redovisas för sig som en rättighet.

Har flera officialnyttjanderätter kommit till samtidigt och kan därigenom hän-

visning ske till samma akt och är kretsen av tjänande och härskande enheter

densamma, får rättigheterna redovisas gemensamt som en rättighet. En förutsätt-

ning för detta är att det finns ett funktionellt samband mellan rättigheterna.

Som ändamål skall redovisas uppgift om samtliga ingående rättigheters olika

ändamål.

För ledningsrätt skall följande tillämpas:

- Ledningsrätt, avseende starkström (förmån) skall på härskande enhet endast

redovisas med en generell anmärkning av följande lydelse: LEDNINGSRÄTT

STARKSTRÖM GÄLLER TILL FÖRMÅN FÖR ENHETEN.

- Består rättighet av flera olika ändamål skall samtliga ändamål redovisas.

- Varje ändamål skall redovisas för sig som en rättighet.

Har flera ledningsrätter kommit till samtidigt och kan därigenom hänvisning ske

till samma akt och är kretsen av tjänande och härskande enheter densamma, får

rättigheterna redovisas gemensamt som en rättighet. En förutsättning för detta är

att det finns ett funktionellt samband mellan rättigheterna. Som ändamål skall

redovisas uppgift om samtliga ingående rättigheters olika ändamål.

- Utövas ledningsrätt på registrerad samfällighet skall samfälligheten redovisas

som tjänande enhet.

- Utövas ledningsrätt av registrerad samfällighet redovisas samfälligheten som

härskande enhet.

Övriga förhållanden

För att uppgift om annat övrigt förhållande än jordnatur krono skall få redovisas

krävs att en redovisning av uppgiften enligt lantmäterimyndighetens bedömning

är av stort värde samt att motsvarande uppgift inte redovisas på annat ställe i

allmänna delen.

Om annan än lantmäterimyndigheten vill att uppgift skall redovisas, men inte

anser det lämpligt skall samråd ske med Lantmäteriverket.

Tekniken för redovisning på registerområde eller trakt får tills vidare inte ut-

nyttjas.

LMVFS 2000:2

12

Till 22 §

Redovisning av rättigheter

Följande officialservitut redovisas

- servitut som bildats före utgången av juni månad 1974 enligt lagen (1902:71)

innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar.

- servitut som bildats enligt lagen (1933:269) om ägofred genom syneförrätt-

ning (21 §) eller genom i rättens protokoll intagen förening (36 och 37 §§).

- servitut som bildats enligt lagen (1939:608) om enskilda vägar (EVL), till

säkerhet för område för sand-, grus-, jord- eller stentäkt (13 §), till säkerhet för

vägs område (33 §) eller till säkerhet för vägförenings rätt använda vägmark

eller begagna befintlig väg (75 §).

- servitut som bildats enligt fastighetsbildningslagen vid fastighetsreglering (7

kap. 1 §), vid avstyckning (10 kap. 5 §) eller vid klyvning (11 kap. 6 §).

- servitut som bildats enligt expropriationslagen (1972:719), (ExL) för rätt att ta

i anspråk fastighet som tillhör annan än staten (1 §).

- servitut som bildats enligt anläggningslagen för rätt att ta mark i anspråk för

gemensamhetsanläggning (12 §), för rätt att bygga väg över annan fastighet (49

§), för rätt att tillfälligt begagna väg (50 §), för rätt till väghållningsämnen (51 §)

och för grindförbud (52 §).

- servitut enligt plan- och bygglagen för rätt att nyttja mark som är avsedd att

användas för allmän plats för vilken någon annan än kommunen är huvudman

(14 kap. 1 §), rätt att nyttja mark avsedd för enskilt bebyggande även för en

allmän trafikanläggning, för en trafikanläggning som är gemensam för flera

fastigheter eller för en allmän ledning (14 kap. 2 §).

- servitut enligt motsvarande äldre bestämmelser t.ex. servitut enligt 18a och

41a §§ byggnadslagen (1947:385).

Officialservitut som bildats enligt fastighetsbildningslagstiftning före jorddel-

ningslagen (1926:326) och fastighetsbildningslagen redovisas endast om servi-

tutet berörs av förrättningsåtgärd.

Följande officialnyttjanderätter redovisas

- nyttjanderätt som tillkommit före juni månads utgång 1974 enligt lagen

(1902:71 s. 1) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar.

- nyttjanderätt enligt expropriationslagen för rätt att ta i anspråk fastighet som

tillhör annan än staten (1 §).

LMVFS 2000:2

13

- nyttjanderätt enligt plan- och bygglagen för rätt att nyttja mark som är avsedd

att användas för allmän plats för vilken någon annan än kommunen är huvudman

(14 kap. 1 §), för rätt att nyttja mark avsedd för enskilt bebyggande även för en

allmän trafikanläggning, för en trafikanläggning som är gemensam för flera

fastigheter eller för en allmän ledning (14 kap. 2 §).

- nyttjanderätt enligt motsvarande äldre bestämmelser t.ex. nyttjanderätt enligt

18a och 41a §§ byggnadslagen.

Förenklad redovisning av rättigheter

Om det framgår att ett avtalsservitut skall utövas på en registrerad samfällighet

skall en anmärkning föras in på den berörda samfälligheten. Anmärkningen ges

följande lydelse: AVTALSSERVITUT (LAST) BERÖR ENHETEN.

Redovisning av koordinater

Till 24 §

Fiskesamfällighet skall inte redovisas med koordinater.

Till 25 §

Inom fastighet eller samfällighet, som består av flera områden, numreras områ-

dena löpande från 1 enligt följande regler.

Områdesredovisningen skall överensstämma med redovisningen av motsvarande

uppgifter på registerkartan. Registerkartans områdesnumrering är härvid norme-

rande.

Område som tillkommer skall ges nytt nummer närmast efter det högsta. Tidi-

gare använt områdesnummer får inte användas igen.

Sämjelott eller arealöverlåtelse som redovisas på registerkartan redovisas även

med koordinater. För enhet som varit föremål för privat jorddelning utgör varje

del av enheten som utbrutits ett område. Område, som kommit till genom privat

jorddelning av samfällighet, redovisas som tillhörande den fastighet som områ-

det utbrutits för.

Redovisning av andelsfastigheter

Andelsfastigheter redovisas utan områdesnummer på registerkartan. I allmänna

delen redovisas andelsfastigheter med fiktiva områdesnummer.

LMVFS 2000:2

14

Koordinatuppgifter tas bort på andelsfastighet så snart samtliga samfälligheter,

som fastigheten äger del i, finns redovisade i allmänna delen.

Redovisning av planer m m

Till 26 §

Redovisningsenhet

Plan, bestämmelse, beslut eller utredning delas upp om den berör flera lantmäte-

rimyndigheter Varje lantmäterimyndighet redovisar den del av planen, bestäm-

melsen, beslutet eller utredningen som ligger inom myndighetens område som

en redovisningsenhet.

Följande beslut skall inte utgöra särskild redovisningsenhet i allmänna delen

utan skall föras in med en anmärkning på den ursprungliga redovisningsenhe-

ten.

Beslut som endast innebär att

1. plan, bestämmelse eller beslut upphävs helt eller upphävs inom visst område

2. översiktsplan ändras. Undantag: om lantmäterimyndigheten får nya kompletta

handlingar och kartor till planen skall denna registreras som ny enhet och den

gamla planen avregistreras

3. genomförandetiden förlängs eller förnyas för detaljplan

4. bestämmelse ändras. Avser inte bestämmelse i plan

5. giltighetstiden för tidsbegränsad bestämmelse eller bearbetningskoncession

förlängs

6. mark anvisas i anslutning till bearbetningskoncession

7. lagskyddet för fast fornlämning upphävs.

Till 27 §

Uppgifter som redovisas om planer m m

Följande bestämmelser redovisas i allmänna delen:

1.

Miljöbalken (1998:808)

7:2

nationalpark

LMVFS 2000:2

15

7:4

naturreservat

7:9

kulturreservat

7:10

naturminne

7:11

biotopskydd

7:12

djurskyddsområde, växtskyddsområde

7:13

strandskydd

7:21

yt- och grundvattenskydd

7:24

interimistiskt förbud

10:10

miljöriskområde

11:20

underhållsskyldighet

12:1

täkttillstånd

12:6

samrådsområde

26:11

stängselgenombrott m.m.

2.

Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

40 § p 5

skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter

3.

Väglagen (1971:948)

18 §

arbetsplan (till dess väg byggts eller beslut om fastställelse

förfallit)

47 §

nybyggnadsförbud i de fall länsstyrelsen föreskrivit att

avståndet från vägområdet skall vara mer än 12 meter

4.

Lagen (1998: 950) om kulturminnen m m

2:2

avgränsning av område för fast fornlämning

2:9

område för vilket meddelats särskilda skyddsföreskrifter

2:23

tidsbegränsad föreskrift

3:1

byggnad som förklarats för byggnadsminne

3:4

fråga väckt om byggnadsminne

3:6

förordnande om anmälningsplikt

Om länsstyrelsen meddelat förbud enligt 3 kap 5 § lagen om kulturminnen

redovisas detta som en anmärkning på den enhet som redovisar att fråga väckts

om att byggnaden skall förklaras för byggnadsminne.

5.

Plan- och bygglagen (1987:10)

6:19

fråga väckt om förordnande

6.

Lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

2:1

järnvägsplan

7.

Bestämmelser enligt minerallagen (1991:45)

1:4

bearbetningskoncession

8.

Bestämmelser enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter

1 §

bearbetningskoncession

LMVFS 2000:2

16

Redovisning skall även ske av motsvarande bestämmelser enligt äldre författ-

ning.

Till 28 §

Särskilda anmärkningar

1. Förordnande enligt 6:19 plan- och bygglagen skall redovisas som en särskild

anmärkning på planen.

2. Om redovisningsenhet berör flera lantmäterimyndigheter skall hänvisning ske

till övriga lantmäterimyndigheters aktbeteckningar.

3. Om det i detaljplan eller områdesbestämmelse finns bestämmelse om att

exploateringssamverkan får ske inom visst område skall detta redovisas som en

anmärkning.

4. Om länsstyrelsen enligt 3:5 lagen om kulturminnen m.m. meddelat förbud

mot åtgärder som kan minska eller förstöra en byggnads kulturhistoriska värde

skall detta redovisas som en anmärkning. Anmärkningen redovisas på den enhet

som registrerats med anledning av att fråga väckts om att byggnaden skall för-

klaras för byggnadsminne.

5. På redovisningsenhet som innehåller

- avgränsning enligt 2:2 lagen om kulturminnen m.m.

- skyddsföreskrifter enligt 2:9 samma lag eller

- skyddsföreskrifter enligt 2:23 samma lag

skall en anmärkning redovisas om vilken fast fornlämning som berörs. Den fasta

fornlämningens fornlämningsnummer skall anges. Anmärkningen skall kopplas

till berörda fastigheter och därmed redovisas i allmänna delen. När avgränsning

enligt 2:2, skyddsföreskrifter enligt 2:9 eller 2:23 registrerats skall en anmärk-

ning om avgränsning/skyddsföreskrift redovisas på berörd fast fornlämning.

Redovisning av registerområde eller trakt

Tekniken för redovisning på registerområde eller trakt får tills vidare inte ut-

nyttjas.

Redovisning av kvarter

Till 31 §

Redovisningen av kvarter sker under sju rubriker enligt följande:

LMVFS 2000:2

17

Innehåll

Uppgift redovisas beträffande (anges med x)

Bestående enhet

Avregistrerad enhet

Kvarterets beteckning

kvarterets beteckning

x

x

Administrativ tillhörighet m.m.

Län

x

x

tätort/stadsdel

x

beteckning på lott eller tomt

x

x

Registerkarta

beteckning på registerkartblad på

vilket kvarteret helt eller delvis

redovisas

x

Åtgärder

uppgift om åtgärdens art, datum

för beslut, fastställelse eller re-

gistrering samt aktbeteckning

x

x

Planer, bestämmelser

i allmänna delen redovisade

planer, bestämmelser, beslut och

utredningar som berör kvarteret

x

Övriga förhållanden

Övriga förhållanden av betydelse

för kvarteret

x

x

Det är inte obligatoriskt att redovisa uppgift om tätort/stadsdel och åtgärder.

Uppgift om övriga förhållanden

När kvarter avregistreras skall en anmärkning föras in med kod 020 som visar

hur detta skett. Om ett kvartersnamn senare används igen skall detta antecknas i

anslutning till anmärkningen om avregistrering.

Redovisning av gemensamhetsanläggningar

Till 33 §

Redovisning av anläggningar enligt lagen om enskilda vägar (EVL)

På gemensam anläggning enligt 2 eller 4 kap EVL, som registreras av annan

anledning än att den berörts av omprövningsförrättning skall följande uppgifter

redovisas:

- Redovisningsenhetens beteckning

- Registerkarta

- Anläggningens ändamål

LMVFS 2000:2

18

- Åtgärd vid vilken anläggningen bildats och övriga åtgärder som berört utöv-

ningsområdet.

Till 34 §

Tidigare använd registerbeteckning får inte användas på nytt.

Till 35 §

Uppgifter om gemensamhetsanläggningar.

Redovisningen sker under tio rubriker enligt följande:

Innehåll

Uppgift redovisas beträffande (anges med

x)

Bestående enhet

Avregistrerad enhet

Redovisningsenhetens beteckning

Redovisningsenhetens beteckning

x

x

Administrativ tillhörighet m.m.

Län

x

x

Församling

x

Tidigare beteckning

enhets tidigare beteckning

x

x

datum för omregistrering och akt-

beteckning

x

x

Avregistrering

uppgift om åtgärdens art, datum för

avregistrering och aktbeteckning

x

Registerkarta

beteckning på registerblad, på vilket

eller vilka enhet redovisas

x

Ändamål

uppgift om enhets ändamål

x

x

Delägare/förvaltning

uppgift om delägande fastigheter

m.m.

x

uppgift om att enhet är ställd under

särskild förvaltning

x

anmärkning om att redovisningen

av delägande fastigheter m.m. är

ofullständig

x

Åtgärder

uppgift om åtgärdens art, datum för

x

x

LMVFS 2000:2

19

registrering eller motsvarande samt

aktbeteckning

Rättigheter

a) som gäller till förmån för enhet

och som enligt 22 § skall redovisas

i allmänna delen:

uppgift om rättighetstyp, ändamål,

tjänande enhet och aktbeteckning

x

uppgift om ändring eller bestäm-

ning som berör rättighet

x

b) som belastar enhet och som

enligt 22 § skall redovisas i

allmänna delen:

uppgift om rättighetstyp, ändamål,

härskande enhet och aktbeteckning

x

uppgift om ändring eller bestäm-

ning som berör rättigheten

x

Anm: Har systematisk utredning om

rättigheter som avses under a) ej

verkställts, skall det anmärkas.

Övriga förhållanden

uppgift om övriga förhållanden som

är av betydelse för enheten och som

ej redovisas på annat ställe

x

x

Uppgift om ändamål

Ändamålet skall anges fullständigt.

För anläggning enligt anläggningslagen (AL) eller enligt lagen om vissa gemen-

samhetsanläggningar (1966:700), (LGA) anges ändamål enligt motsvarande

förrättningsakt.

För anläggning enligt 2 eller 4 kap EVL anges som ändamål: VÄG.

För vägförening enligt 3 kap EVL anges som ändamål: VÄGFÖRENING.

Uppgift om åtgärder

Utöver åtgärder som direkt berör en gemensamhetsanläggning skall följande

redovisas:

- överenskommelse om ändrat andelstal enligt 43 § AL

- beslut av länsstyrelse som rör förändring av vägförening

- rättighetsupplåtelse enligt 49 § AL där rättigheten inte skall redovisas därför att

den tjänande enheten ingår i den härskande gemensamhetsanläggningen.

- fastighetsbestämning som avser rättighet enligt AL.

LMVFS 2000:2

20

I följande fall skall uppgift om åtgärden inte redovisas under rubriken

ÅTGÄRDER:

1. Åtgärd varigenom enhet avregistreras.

2. Åtgärd som enbart medför att vägförenings delägarkrets påverkats.

Uppgift om rättigheter

För officialservitut som skall redovisas på gemensamhetsanläggning gäller

följande:

- Servitut skall redovisas på gemensamhetsanläggning även om det inte redovi-

sas i allmänna delen p.g.a att det belastar samfällighet som inte är registrerad.

- Servitut skall inte redovisas på gemensamhetsanläggning om det gäller till

förmån för enhet som den tjänande fastigheten är delägare i.

- Redovisningen av servitut som gäller till förmån för enhet kan vara ofullstän-

dig. Om så är fallet skall uppgift om detta redovisas som en anmärkning av

följande lydelse: REDOVISNING AV RÄTTIGHETER KAN VARA

OFULLSTÄNDIG.

När lantmäterimyndigheten bedömer att redovisningen av servitut som gäller till

förmån för enhet är fullständig skall anmärkningen tas bort. Redovisningen är

fullständig när:

- samtliga servitut som berör enheten är införda

tjänande enhet är redovisad enligt Lantmäteriverkets föreskrifter.

Vid redovisning av ändamål skall följande tillämpas:

- Varje ändamål skall redovisas för sig som en rättighet

- Har flera servitut kommit till samtidigt och kan därför hänvisning ske till

samma akt får servituten redovisas gemensamt som ett servitut om kretsen av

tjänande enheter är densamma för alla servitut. Som ändamål skall i detta fall

redovisas uppgift om samtliga ingående servituts ändamål.

Till 36 §

Avregistrering av gemensamhetsanläggning

På anläggning som avregistreras med anledning av att den upphävts vid om-

prövningsförrättning utan att ny anläggning bildats i samband med förrättning

skall följande uppgifter redovisas:

- Redovisningsenhetens beteckning

LMVFS 2000:2

21

- Åtgärd vid vilken anläggningen bildats.

Om uppgift som förs in på gemensamhetsanläggning ersätter där befintlig upp-

gift, skall den äldre uppgiften avföras.

Till 40 §

Samordning av registerföring

Samtidig registrering skall tillämpas om registreringen hos berörda lantmäte-

rimyndigheter innebär att registreringsdag för fastighetsrättslig åtgärd skall

redovisas i fastighetsregistret. Berörda lantmäterimyndigheter skall komma

överens om dag för registrering.

Om uppdatering av fastighetsregistret skulle misslyckas hos en lantmäterimyn-

dighet skall denna myndighet så snart som möjligt göra en ny registrering. Öv-

riga lantmäterimyndigheter som berörs behåller sitt registreringsdatum. Miss-

lyckas uppdateringen hos alla berörda lantmäterimyndigheter skall ny

överenskommelse träffas om dag för registrering.

Oberoende registrering får tillämpas om endast en av de lantmäterimyndigheter

som berörs skall redovisa uppgift om registreringsdag för fastighetsrättslig

åtgärd.

Till 66 §

Tilläggsinformation

Lantmäterimyndighet skall på begäran föra in och ajourhålla uppgift om

alternativ aktbeteckning.

Lantmäterimyndighet skall föra in och ajourhålla uppgift om objektnummer för

naturvårdsobjekt då underlag för sådan redovisning erhålles.

Till 75 § - 77 §

Underrättelseskyldighet

Underrättelse till kommun

Kommunal nämnd som skall fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och

byggväsendet underrättas av Lantmäteriverket per post.

Kommunal nämnd kan förklara sig avstå från underrättelse.

LMVFS 2000:2

22

Underrättelse till inskrivningsmyndigheten (IM)

Har lantmäterimyndigheten vid förrättning lämnat intyg om att fastighet (nybil-

dad eller befintlig) uppenbarligen inte berörs av viss inskriven, lokaliserad rät-

tighet eller anteckning, som förs i inskrivningsdelen, skall lantmäterimyndighe-

ten underrätta IM om detta.

Innebär fastighetsbestämning att fastighet inte längre skall redovisas som belas-

tad av en inskriven rättighet skall lantmäterimyndigheten underrätta IM om

detta.

Underrättelse skall ske genom angivande av årtalet för inskrivningen och IMs

aktnummer för rättigheten (t.ex. 68/114) efter ledtexten BELASTAS EJ AV.

Innebär fastighetsbestämning att redovisningen av servitut i inskrivningsdelen

skall ändras, skall lantmäterimyndigheten underrätta IM om detta.

Underrättelse till skattemyndigheten

Underrättelse till skattemyndigheten sker genom avisering till skattekontoren.

Skattemyndigheten skall underrättas om

- att redovisad arealuppgift är osäker

- att fastighet består endast av andel i samfällighet (andelsfastighet).

Avisering av uppgift om samfällighet

Lantmäterimyndigheten behöver inte underrätta skattemyndigheten om samfäl-

lighet vars ändamål enbart är väg eller dike.

Har samfällighet annat ändamål än enbart väg eller dike skall lantmäterimyndig-

heten underrätta skattemyndigheten i följande fall:

- när nybildad samfällighet med större areal än 10 hektar registreras

- när samfällighet som förvaltas av samfällighetsförening enligt lagen

(1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL) berörs av följande åtgär-

der:

- uppgift om samfällighetsföreningens firma införs i fastighetsregistret

- samfällighetens areal ändras

- samfälligheten omregistreras eller avregistreras.

LMVFS 2000:2

23

Underrättelse om samfällighet skall innehålla uppgift om:

1. åtgärd och datum för registrering

2. kommun och församling

3. samfällighetens registerbeteckning samt uppgift om att samfälligheten är ny,

befintlig, omregistrerad eller avregistrerad

4. för omregistrerad samfällighet, samfällighetens tidigare registerbeteckning

5. befintlig samfällighets arealändring

6. samfällighetens areal

7. för ny samfällighet, registerkartblads beteckning

8. att samfällighet endast består av gata eller annan allmän platsmark enligt

gällande detaljplan

9. eventuell anmärkning om att redovisad arealuppgift är osäker

10. andra upplysningar.

Beträffande samfällighet som förvaltas av samfällighetsförening, som registre-

rats i samfällighetsföreningsregistret, skall även ett utdrag ur

samfällighetsföreningsregistret skickas till skattemyndigheten.

Statlig lantmäterimyndighet skall till kommunal lantmäterimyndighet lämna

uppgift om samfällighetsförening som förvaltar samfällighet inom den kommu-

nala myndighetens verksamhetsområde. Underrättelse sker genom att ett utdrag

ur samfällighetsföreningsregistret skickas.

Avisering av uppgift om gemensamhetsanläggning

Lantmäterimyndigheten behöver inte underrätta skattemyndigheten om vägföre-

ning eller gemensamhetsanläggning vars ändamål enbart är väg eller dike.

Har gemensamhetsanläggning annat ändamål än enbart väg eller dike skall

lantmäterimyndigheten underrätta skattemyndigheten i följande fall:

- när gemensamhetsanläggning registreras

- när uppgift om samfällighetsföreningsfirma förts in i fastighetsregistret

- när gemensamhetsanläggning omregistreras eller avregistreras.

Underrättelse om gemensamhetsanläggning skall innehålla uppgift om:

LMVFS 2000:2

24

1. åtgärd och datum för registrering

2. kommun och församling

3. beteckning på gemensamhetsanläggning samt uppgift om att anläggningen är

ny, befintlig, omregistrerad eller avregistrerad

4. för omregistrerad gemensamhetsanläggning, anläggningens tidigare beteck-

ning

5. för ny gemensamhetsanläggning, registerkartblads beteckning

6. andra upplysningar.

Beträffande gemensamhetsanläggning som förvaltas av samfällighetsförening,

som registrerats i samfällighetsföreningsregistret, skall även ett utdrag ur sam-

fällighetsföreningsregistret skickas till skattemyndigheten.

Statlig lantmäterimyndighet skall till kommunal lantmäterimyndighet

lämna

uppgift om samfällighetsförening som förvaltar gemensamhetsanläggning inom

den kommunala myndighetens verksamhetsområde. Underrättelse sker genom

att ett utdrag ur samfällighetsföreningsregistret skickas.

När gemensamhetsanläggning registreras skall lantmäterimyndigheten skicka en

kopia av anläggningsbeslutet till skattemyndigheten. Av kopian skall framgå

anläggningens beteckning samt vilka fastigheter och tomträtter som deltar i

anläggningen. Dessutom förs en anmärkning in av följande lydelse:

ANLÄGGNINGSBESLUT ÖVERSÄNT TILL SKR.

När en gemensamhetsanläggning avregistreras skall lantmäterimyndigheten

skicka en kopia av beslutet som föranlett avregistreringen till skattemyndighe-

ten. Dessutom införs en anmärkning av t.ex. följande lydelse:

ANLÄGGNINGSBESLUT ÖVERSÄNT TILL SKR.

Till 80 §

Borttagande av uppgifter

Om en fastighet eller samfällighet angetts som avregistrerad får följande upp-

gifter tas bort från allmänna delen:

Församling, socken och särskilt namn, samt uppgifter under rubrikerna:

Adress

Area, läge

Fristående fiske

Andel i samfällighet

Andel i gemensamhetsanläggning

Rättigheter

LMVFS 2000:2

25

Planer och bestämmelser och övriga uppgifter om planer m.m.

För fastighet får dessutom inskrivningsmyndighetens anmärkning om att tomt-

rätt är inskriven i fastigheten samt uppgift om jordnaturen krono tas bort.

_______________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2000.

Vid ikraftträdandet upphör LMVFS 1993:1, LMVFS 1994:21, LMVFS 1998:5

och LMVFS 1999:1 att gälla.

Joakim Ollén

Lars Jansson