Prop. 1969:100

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969 1

Nr 100

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag om

ändring i kommunalskattelagen den 28 september

1928 (nr 370), given Stockholms slott den 21 mars 1969.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen att an­ taga härvid fogat förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370).

GUSTAF ADOLF

G. E. Sträng

Propositionens huvudsakliga innehåll

På grundval av företagsskatteutredningens betänkande (SOU 1968: 26) föreslås i propositionen ändrade avskrivningsregler vid inkomstbeskatt­ ningen för rörelse- och hyresfastigheter. De föreslagna ändringarna syftar till att bättre anpassa gällande regler till det företagsekonomiska kostnads- begreppet.

I fråga om rörelsefastigheter innebär förslaget bl. a. en ändrad gränsdrag­ ning för vad som i avskrivningshänseende skall räknas till mark, byggnad och inventarier. Den ändrade gränsdragningen innebär bl. a. att ledningar m. m., som enligt nuvarande regler räknas till marken och därför inte alls kan avskrivas, i stället skall behandlas på samma sätt som inventarier. De skall alltså kunna avskrivas efter de procentsatser som tillämpas för maski­ ner och inventarier. Detsamma gäller andra tillgångar som, trots att de an­ vänds i produktionsprocessen, nu räknas som tillbehör till byggnad.

En särskild avskrivningsrätt föreslås för vissa till rörelsefastighet hörande markanläggningar såsom körplaner, parkerings- och upplagsplatser, vägar m. m.

I fråga om rörelsebyggnader föreslås en förbättrad avskrivningsrätt för den som nyinvesterat genom ny-, till- eller ombyggnad. För sådana investe­ ringar föreslås rätt till ett s. k. primäravdrag med 2 % för vart och ett av de första fem åren efter investeringen. Även i fråga om de vanliga årliga

1

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt Nr 100

2

värdeminskningsavdragen förutsätts en viss allmän höjning av procenttalen.

Avskrivning på byggnad föreslås i princip alltid ske på byggnadens verkliga

anskaffningsvärde. Taxeringsvärdet skall därför inte få användas som av­

skrivningsunderlag.

Även i fråga om hyresfastigheterna föreslås en höjning av de procent­

satser som skall gälla för avskrivningarna. Således föreslås att värdeminsk-

ningsavdraget beräknas efter 1,5 % för stenbyggnader och efter 1,75 % för

träbyggnader. Också för hyresfastigheternas vidkommande föreslås en över­

gång så att avskrivningarna fortsättningsvis skall ske på anskaffningsvärdet

i stället för det taxerade byggnadsvärdet. En annan nyhet är att repara­

tions- och underhållskostnader överstigande 6 000 kr. får fördelas till av­

drag på tre år.

De nya bestämmelserna om fastighetsavskrivningar avses kunna tilläm­

pas första gången vid 1970 års taxering. Skattskyldig som så önskar kan

dock få äldre bestämmelser tillämpade även vid 1970 och 1971 års taxering.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Kungl. Maj. ts proposition nr 100 år 1969

3

Förslag

till

Lag

om ändring i kommunalskattelagen den

28

september

1928

(nr

370

)

Härigenom förordnas, dels att 5 § 1 mom., 29 § 1 mom., punkt 2 a av an­

visningarna till 22 §, punkterna 2 och 3 av anvisningarna till 25 §, punkt 1

av anvisningarna till 28 §, punkt 7 av anvisningarna till 29 §, punkt 1 av an­

visningarna till 35 §, punkt 1 av anvisningarna till 36 § och punkt 2 av anvis­

ningarna till 41 § kommunalskattelagen den 28 september 19281 skall er­

hålla ändrad lydelse på sätt nedan anges, dels att i lagen skall till anvis­

ningarna till 25 § fogas en ny punkt, 7, samt till anvisningarna till 29 § två

nya punkter, 16 och 17, av nedan angiven lydelse.

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

5

§•

1 m o m. Från skatteplikt----------- industriell anläggning;

d) statens samt kommuns eller d) statens samt kommuns eller

annan menighets byggnader för all­

män styrelse eller förvaltning även­

som för kultur- eller rättsvård, ord­

ning eller säkerhet, barnavård, sund-

hetsvård, religionsvård eller under­

visning, så ock byggnader, som avses

i 18 och 41 §§ lagen om socialhjälp;

e) byggnader som ---------------— —

Därest under —- — — — ------- —

Från skatteplikt------ -------------------

annan menighets byggnader för all­

män styrelse eller förvaltning även­

som för kultur- eller rättsvård, ord­

ning eller säkerhet, barnavård, sund-

hetsvård, religionsvård eller under­

visning, så ock byggnader, som avses

i 18 § lagen om socialhjälp;

—-------- — avsedda byggnader.

---- fastighetens värde.

ecklesiastik boställsordning.

29 §.

1 mom. Från bruttointäkten-----------— ------- är underkastad;

värdeminskning å markanlägg­

ning, avsedd för användning i äga­

rens rörelse;

värdeminskning å naturtillgångar — — tillhörande fördelningsledningar.

Har skattskyldig-----------—------------------- — — oavskrivna värde.

Anvisningar

till 22 §.

2. a. Avdrag medgives för sådan 2. a. Avdrag medgives för sådan

värdeminskning å till jordbruket el- värdeminskning å till jordbruket el-

1 Senaste lydelse av 5 § 1 mom. se 1962:160, av 29 § 1 mom. se 1966:724, av punkt 2 a av an­

visningarna till 22 § se 1968:729, av punkt 2 av anvisningarna till 25 § se 1953:404, av punkt 3

av anvisningarna till 25 § och av punkt 7 av anvisningarna till 29 § se 1957:59, av punkt 1 av

anvisningarna till 28 § och av punkt 1 av anvisningarna till 36 § se 1967:748, av punkt 1 av an­

visningarna till 35 § se 1951:761 samt av punkt 2 av anvisningarna till 41 § se 1951:790

4

Kungl. Maj.ts proposition nr 100 år 1969

ler till dess binäringar eller till

skogsbruket hörande driftbyggnader,

därunder inbegripna för driften nö­

diga bostadsbyggnader, som dessa

även med normalt underhåll och akt-

sam vård äro underkastade. Avdra­

get bör bestämmas till viss procent

av byggnadens värde. Detta skall an­

ses vara lika med anskaffningskost­

naden. Kan denna icke visas, skall

såsom byggnads värde anses två

tredjedelar av summan av under be­

skattningsåret gällande taxerat jord­

bruksvärde, skogsmarksvärde, värde

av övrig mark och värde av särskil­

da tillgångar, minskat med skäligt

värde av mera betydande naturtill­

gångar och särskilda förmåner.

Skogsmarksvärdet inräknas dock

med högst 25 000 kronor. Naturtill­

gångar och särskilda förmåner an­

ses såsom mera betydande, om vär­

det därav överstiger en tiondedel av

ovannämnda summa. Procenttalet

bör bestämmas olika allt efter den

tid en byggnad av ifrågavarande art

anses kunna för sitt ändamål utnytt­

jas. Vid bestämmande av denna tid

skall vederbörlig hänsyn tagas exem­

pelvis därtill, att en av arrendator

uppförd byggnad enligt arrendeav­

talet icke skall vid arrenderättens

upphörande lösas av jordägaren (jfr

punkt 7 av anvisningarna till 29 §).

Såsom för---------------------------- nödi;

Fasta maskiner----------------------------

Därest inkomst av jordbruksfas­

tighet beräknas enligt bokförings-

mässiga grunder, skola bestämmel­

serna i punkt 7 sista stycket av an­

visningarna till 29 § angående av­

drag för oavskrivet anskaffnings­

värde av utrangerad eller nedriven

byggnad i rörelse äga motsvarande

tillämpning beträffande sådant av­

drag i fråga om jordbruksfastighet.

(Nuvarande lydelse)

ler till dess binäringar eller till

skogsbruket hörande driftbyggnader,

därunder inbegripna för driften nö­

diga bostadsbyggnader, som dessa

även med normalt underhåll och akt-

sam vård äro underkastade. Avdra­

get bör bestämmas till viss procent

av byggnadens värde. Detta skall an­

ses vara lika med anskaffningskost­

naden. Kan denna icke visas, skall

såsom byggnads värde anses två

tredjedelar av summan av under be­

skattningsåret gällande taxerat jord­

bruksvärde, skogsmarksvärde, värde

av övrig mark och värde av särskil­

da tillgångar, minskat med skäligt

värde av mera betydande naturtill­

gångar och särskilda förmåner.

Skogsmarksvärdet inräknas dock

med högst 25 000 kronor. Naturtill­

gångar och särskilda förmåner an­

ses såsom mera betydande, om vär­

det därav överstiger en tiondedel av

ovannämnda summa. Procenttalet

bör bestämmas olika allt efter den

tid en byggnad av ifrågavarande art

anses kunna för sitt ändamål utnytt­

jas. Vid bestämmande av denna tid

skall vederbörlig hänsyn tagas exem­

pelvis därtill, att en av arrendator

uppförd byggnad enligt arrendeav­

talet icke skall vid arrenderättens

upphörande lösas av jordägaren (jfr

punkt 7 sjunde stycket av anvis­

ningarna till 29 §).

; bostadsbyggnad.

— första stycket.

Beräknas inkomst av jordbruks­

fastighet enligt bokföringsmässiga

grunder, får utrangeringsavdrag ske

om byggnad, som hör till driften,

utrangeras eller ncdrives samt den

skattskyldige förebringar utredning

om anskaffningsvärdet och i be­

skattningsavseende åtnjutna värde-

minskningsavdrag. Avdraget medgi-

ves med belopp som återstår oav­

skrivet av anskaffningsvärdet, i den

mån detta belopp överstiger vad som

influtit vid avyttring av byggnads-

(Föreslagen lydelse)

5

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

materiel e. d. i samband med utran-

geringen eller rivningen.

till 25 8.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

2. Avdrag enligt 25 § 1 mom.

medgives för sådan värdeminskning,

som byggnad även med normalt un­

derhåll och aktsam vård är under­

kastad. Avdraget bör bestämmas till

viss procent av byggnadens värde,

olika alltefter den tid en byggnad av

ifrågavarande art anses kunna för

sitt ändamål utnyttjas. Såsom bygg­

nads värde skall, där ej särskilda

omständigheter annat föranleda, an­

ses taxeringsvärdet (byggnadsvär­

det) under beskattningsåret.

2. a. Avdrag enligt 25 § 1 mom.

medgives för sådan värdeminskning,

som byggnad även med normalt un­

derhåll och aktsam vård är under­

kastad. Avdraget beräknas enligt av­

skrivningsplan på byggnadens an­

skaffningsvärde. Angående minsk­

ning av avskrivningsunderlag för

byggnad när särskilt värdeminsk-

ningsavdrag beräknas för värme­

pannor och annan maskinell utrust­

ning, se under b nedan.

Som byggnads anskaffningsvärde

anses den verkliga kostnaden för

dess anskaffande. Vid beräkning av

anskaffningsvärdet för byggnad,

som förvärvats tillsammans med den

mark på vilken den är belägen, an­

ses så stor del av fastighetens an­

skaffningskostnad belöpa på byggna­

den, som det vid fastighetstaxering­

en fastställda byggnadsvärdet (mins­

kat med särskilt maskinvärde som

kan ingå däri) utgör av fastighetens

hela taxeringsvärde (minskat med

särskilt maskinvärde). Om den åter­

stående delen av anskaffningskost­

naden för fastigheten visas mera av­

sevärt över- eller understiga ett skä­

ligt markvärde, får dock det för

byggnaden beräknade värdet jämkas.

Har byggnad förvärvats på annat

sätt än genom köp, byte eller därmed

jämförligt fång, skall som anskaff­

ningsvärde anses det belopp, som

i beskattningsavseende kvarstår oav­

skrivet för överlåtaren, om ej sär­

skilda omständigheter föranleda an­

nat. Vid beräkning av anskaffnings­

värdet i vissa fall äger de två sista

meningarna av punkt 3 b sista styc­

ket av anvisningarna till 29 § mot­

svarande tillämpning.

I byggnads anskaffningsvärde in­

räknas kostnad för till- eller ombygg­

nad som nedlagts efter förvärvet av

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

(Nuvarande lydelse)

3. Avdrag enligt 25 § 1 mom. för

värdeminskning å maskiner och

andra inventarier får ske på sätt

och i den ordning, som enligt punkt

3 a—c av anvisningarna till 29 §

gäller om avdrag för värdeminsk­

ning å dylika tillgångar i rörelse.

Fasta maskiner och andra inventa­

rier, för vilka ej enligt punkt 5 av

anvisningarna till 10 § redovisats

särskilt maskinvärde, skola dock in­

räknas i byggnadens värde och så­

ledes bliva föremål för avskrivning

enligt punkt 2 här ovan, med rätt

för taxeringsnämnd att i samför­

stånd med den skattskyldige be­

stämma, att värdeminskningsavdrag

å tillgång, vars värde ej inräknas i

särskilt maskinvärde men tidigare

varit inräknat i sådant värde, skall

alltjämt beräknas såsom för inven­

tarier.

byggnaden. I anskaffningsvärdet för

byggnad inräknas även kostnad för

plantering, parkeringsplats och an­

nan jämförlig anläggning på fastig­

heten, även om anläggningens värde

ingår i det markvärde som fastställts

vid fastighetstaxeringen. Vidare får i

anskaffningsvärdet inräknas kostnad

som ägaren haft för rivning av bygg­

nad eller annat som tidigare funnits

på fastigheten, om rivningen kan an­

ses ha varit betingad av och skett i

nära anslutning till den nya byggna­

dens uppförande.

Det årliga värdeminskningsavdra-

get beräknas efter 1,5 procent för

byggnad av sten, tegel, betong eller

annat jämförligt material och efter

1,75 procent för byggnad av trä. Av­

draget får dock beräknas efter hög­

re procenttal, om särskilda omstän­

digheter föranleda därtill.

b. Avdrag enligt 25 § 1 mom. för

årlig värdeminskning av värmepan­

nor, hissmaskinerier och jämförlig

maskinell utrustning, vars värde in­

går i taxeringsvärdet (byggnadsvär­

det), medgives enligt särskild av­

skrivningsplan efter högre procent­

tal än för byggnaden i övrigt. Värde­

minsknings av dr aget beräknas på ut­

rustningens anskaffningsvärde. An­

gående beräkningen av detta värde

gäller i tillämpliga delar vad som

sägs i andra stycket under a ovan.

Avskrives maskinell utrustning

enligt särskild plan, skall underlaget

för beräkning av värdeminsknings­

avdrag för byggnaden minskas i

motsvarande mån. Om tillgång som

ingår i sådan utrustning på grund

av förslitning eller teknikens utveck­

ling blivit oanvändbar innan fastig­

heten avyttrats, medgives avdrag för

den del av tillgångens värde som

kvarstår oavskriven enligt planen.

Avdrag för årlig värdeminskning

enligt särskild avskrivningsplan

medgives även beträffande lösa in­

ventarier som höra till fastigheten.

(Föreslagen lydelse)

7

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

3. Användes fastighet, varav in­ täkterna beräknas enligt 24 § 1 mom., helt eller delvis i ägarens rö­ relse, tillämpas punkterna 3, 4, 7, 16 och 17 av anvisningarna till 29 § i fråga om rätt till avdrag för värde­ minskning m. m. av sådana i rörel­ sen använda tillgångar som ingå i fastighetens mark- och byggnadsvär­ den. Härvid iakttages bland annat att reglerna om avdrag för värde­ minskning av maskiner och inventa­ rier tillämpas även beträffande till fastigheten hörande fasta maskiner och andra inventarier, för vilka sär­ skilt maskinvärde redovisas enligt punkt 5 av anvisningarna till 10 §, om de användas i rörelsen. Vidare iakttages att reglerna i punkt 2 b om avdrag för värdeminskning av vär­ mepannor m. m. icke tillämpas, när avdrag för värdeminskning av bygg­ nad medgives enligt föreskrifterna i punkt 7 av anvisningarna till 29 §. Om fastighetens ägare begär det, tillämpas punkterna 3 ac, 7,16 och 17 av anvisningarna till 29 § i fråga om fastighet eller del av fastighet som användes i rörelse bedriven av annan än fastighetsägaren. Avskrives tillgång som avses i den­ na punkt enligt ovannämnda regler för avskrivning av tillgångar i rö­ relse, får tillgångens värde icke ingå i underlaget för annan avskrivning enligt 25 § 1 mom.

7. Har skattskyldig under ett visst beskattningsår haft kostnader ej un­ derstigande 6 000 kronor för repara­ tion och underhåll av fastighet, var­ av intäkterna beräknas enligt 24 § 1 mom., får han utan hinder av 41 § och punkt 2 av anvisningarna till samma paragraf efter eget val göra avdrag för kostnaderna vid taxering för beskattningsåret i fråga eller för något av de två närmast följande be­ skattningsåren. Avdraget får även fördelas mellan dessa tre år på sätt den skattskyldige önskar.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

till 28 §.

1. Till intäkt av rörelse hänföras — —

Till intäkt av rörelse hänföres in­

täkt vid avyttring av för stadigva­

rande bruk avsedda maskiner och

andra inventarier, vilka icke vid be­

räkning av värdeminskningsavdrag

hänföres till byggnad (se punkt 7 av

anvisningarna till 29 §), samt intäkt

vid avyttring av patenträtt eller lik­

nande tidsbegränsad rättighet. Det­

samma gäller intäkt vid avyttring av

hyresrätt och av varumärke, firma­

namn eller annan rättighet av good­

wills natur.

Skattskyldig, som driver tomtrö­

relse, byggnadsrörelse eller handel

med fastigheter, skall såsom intäkt

av rörelsen upptaga vad som influtit

vid försäljning av sådan fastighet

eller del därav, oberoende av sättet

för fastighetens förvärvande och ti­

den för innehavet, varefter frågan

om och i vad mån nettointäkt upp­

stått genom försäljningen kommer

att bero på resultatet av rörelsen i

dess helhet under beskattningsåret.

Därvid iakttages utöver vad som gäl­

ler enligt anvisningarna till 27 § föl­

jande. Om fastighet, som utgör la­

gertillgång i tomtrörelse, byggnads­

rörelse eller handel med fastigheter,

förvärvats innan rörelsen påbörjats,

beräknas fastighetens värde vid ti­

den för rörelsens påbörjande på

samma sätt som vid beräkning av

realisationsvinst enligt punkterna 1

och 2 av anvisningarna till 36 §.

Detta värde utgör fastighetens upp­

räknade ingångsvärde i rörelsen

även vid senare års taxeringar. Om

en skattskyldig, som utövar industri­

ell verksamhet, avyttrar någon för

denna verksamhet avsedd fastighet,

skall vad av försäljningssumman be­

löper å sådana till fastigheten höran­

de maskiner och andra inventarier,

vilka icke vid beräkning av värde­

minskningsavdrag hänföras till

stadgade grunder.

Till intäkt av rörelse hänföres in­

täkt vid avyttring av för stadigva­

rande bruk avsedda maskiner och

andra inventarier samt därmed vid

beräkning av värdeminskningsav­

drag likställda tillgångar (jfr punk­

terna 7 och 16 av anvisningarna till

29 §). Till intäkt av rörelse hänföres

även intäkt vid avyttring av patent­

rätt eller liknande tidsbegränsad rät­

tighet. Detsamma gäller intäkt vid

avyttring av hyresrätt och av varu­

märke, firmanamn eller annan rät­

tighet av goodwills natur.

Skatt skyldig, som driver tomtrö­

relse, byggnadsrörelse eller handel

med fastigheter, skall såsom intäkt

av rörelsen upptaga vad som influtit

vid försäljning av sådan fastighet

eller del därav, oberoende av sättet

för fastighetens förvärvande och ti­

den för innehavet, varefter frågan

om och i vad mån nettointäkt upp­

stått genom försäljningen kommer

att bero på resultatet av rörelsen i

dess helhet under beskattningsåret.

Därvid iakttages utöver vad som gäl­

ler enligt anvisningarna till 27 § föl­

jande. Om fastighet, som utgör la­

gertillgång i tomtrörelse, byggnads­

rörelse eller handel med fastigheter,

förvärvats innan rörelsen påbörjats,

beräknas fastighetens värde vid ti­

den för rörelsens påbörjande på

samma sätt som vid beräkning av

realisationsvinst enligt punkterna 1

och 2 av anvisningarna till 36 §.

Detta värde utgör fastighetens upp­

räknade ingångsvärde i rörelsen

även vid senare års taxeringar. Om

en skattskyldig, som bedriver eller

tidigare bedrivit rörelse, avyttrar

fastighet eller del av fastighet som

han för stadigvarande bruk använt

i rörelsen, skall den del av försälj­

ningssumman som belöper på såda­

na till fastigheten hörande tillgång­

ar, vilka vid beräkning av värde­

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

9

byggnad, upptagas såsom intäkt av rörelse, varemot återstående delen av försäljningssumman skall upptagas såsom inläkt av tillfällig förvärs- verksamhet, i den mån de i 35 § an­ givna förutsättningarna för skatte­ pliktig realisationsvinst föreligga.

(Nuvarande lydelse)

Utskiftar svenskt -—-

minskningsavdrag hänföras eller hänförts till maskiner och andra inventarier (jfr punkterna 7 och 16 av anvisningarna till 29 §), upptagas såsom intäkt av rörelse, varemot återstående delen av försäljnings­ summan skall upptagas såsom in­ täkt av tillfällig förvärvsverksamhet, i den mån de i 35 § angivna förut­ sättningarna för skattepliktig reali­ sationsvinst föreligga. ------------ vid utskiftningen.

(Föreslagen lydelse)

till 29 §.

7. Avdrag medgives ock för värde­ minskning å byggnad, vilken är av­ sedd för användning i ägarens rörel­ se. Avdraget bör bestämmas till viss procent av byggnadens värde, olika allt efter den tid byggnaden anses kunna utnyttjas. Vid denna bedöm­ ning skola beaktas jämväl sådana omständigheter som att byggnadens ekonomiska varaktighetstid kan an­ tagas komma att röna inflytande av framtida rationaliseringar, föränd­ ringar med hänsyn till teknikens ut­ veckling, omläggning av verksamhet och liknande. Är på grund av sär­ skilda omständigheter av annan art än nyss nämnts byggnadens värde för rörelsen begränsat till förhållan­ devis kort tid, skall hänsyn även här­ till tagas. Så kan vara fallet exempel­ vis då fråga är om byggnad för ut­ nyttjande av en begränsad malmfyn­ dighet, eller då å annans grund belä­ gen byggnad, som användes i rörelse, vid nyttjanderätt ens upphörande icke skall av jordägaren lösas. I fråga om rent tillfälliga byggnader, avsedda att användas endast ett fåtal år, må byggnadskostnaden i sin helhet av­ dragas för det år, då utgiften för byggnadens uppförande ägt rum.

I byggnads värde inräknas ej vär­ det å fasta maskiner och andra till byggnaden hörande inventarier, för vilka enligt punkt 5 av anvisningar­ na till 10 § särskilt maskinvärde re­ dovisats vid fastighetstaxeringen el-

7. Kostnaden för anskaffande av byggnad, vilken är avsedd för an­ vändning i ägarens rörelse, avdrages genom årliga värdeminskningsavdrag enligt föreskrifterna i denna punkt. Är fråga om rent tillfälliga byggnader, avsedda att användas en­ dast ett fåtal år, får dock byggnads­ kostnaden i sin helhet avdragas för det år då anskaffningen ägt rum.

I byggnads anskaffningsvärde in­ räknas ej värdet av sådana delar och tillbehör, som äro avsedda att direkt tjäna byggnadens användning för rörelseändamål, även om deras värde ingår i det vid fastighetstaxeringen fastställda byggnadsvärdet.

1 enlighet härmed inräknas ej i värdet av industribyggnad värdet av tillgångar avsedda för den industri­ ella driften såsom maskiner, anord­ ningar för godstransport som t. ex. räls, traversbanor och hissar, behål­ lare, ställningar för lagring e. d. samt ej heller värdet av anordningar för användningen av dessa tillgångar som t. ex. särskilda fundament. I byggnadens värde inräknas vidare ej värdet av ledningar för vatten, av­ lopp m. m., avsedda att direkt tjäna den industriella driften, eller värdet av speciella värmeanläggningar, ven­ tilationsanordningar eller särskilda skorstenar för avledande av gaser och annat som alstras vid produk­ tionen. I värdet av byggnad som är avsedd för affärsändamål inräknas

lf

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 100

10

Iiungl. Maj:ts proposition nr 100 ar 1969

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

ler, såvitt fråga är om tillgångar,

vilka ännu ej varit föremål för fas­

tighetstaxering, bör redovisas vid så­

dan taxering. Å dem tillämpas reg­

lerna i punkterna 3 och 4. Rörande

avdrag för värdeminskning å övriga

maskiner, inventarier m. m., vilkas

värde inräknas i byggnadsvärde som

fastställts vid fastighetstaxering, till-

lämpas däremot de för värdeminsk­

ning å byggnad meddelade bestäm­

melserna. Har på grund av vad nu

sagts tillgång en gång hänförts till

maskiner, inventarier eller dyl., skall

den, såvida ej taxeringsnämnd i sam­

förstånd med den skattskyldige an­

norlunda bestämmer, alltfort be­

handlas såsom dylik tillgång, ändå

att den sedermera ej inbegripes i sär­

skilt maskinvärde.

Hinder möter ej att, där utredning

rörande anskaffningsvärde som av­

ses i punkt 3 här ovan förebringas,

för byggnad, vilken är avsedd för an­

vändning i ägarens rörelse, beräkna

värdeminskningsavdraget enligt av­

skrivningsplan på sätt i nämnda

punkt angives.

exempelvis ej värdet av hyllor, dis­

kar eller annan butiksinredning,

rulltrappor m. m. Tjänstgör kon­

struktion, för vilken byggnadsvärde

fastställts vid fastighetstaxeringen, i

sin helhet eller till viss del som ma­

skin eller redskap, såsom kan vara

fallet med oljecisterner och siloan­

läggningar, anses värdet av sådan

konstruktion ej ingå i byggnadens

värde.

I fråga om tillgångar, vilkas värde

enligt andra och tredje styckena ej

inräknas i byggnadens värde, tilläm­

pas i stället de föreskrifter som en­

ligt punkterna 3 och 4 gälla för be­

räkning av värdeminskningsavdrag

m. m. för maskiner och andra inven­

tarier i rörelse.

Av punkt 16 fjärde stycket fram­

går, att värdet av vissa till marken

hörande anordningar inräknas i an­

skaffningsvärdet för byggnad, även

om de icke ingå i byggnadsvärdet.

Värdeminskningsavdrag för bygg­

nad beräknas på ett anskaffnings­

värde, bestämt enligt de grunder

som angivas i punkt 3 b sista styc­

ket. Har byggnad förvärvats tillsam­

mans med den mark, på vilken den

är belägen, anses så stor del av fas­

tighetens anskaffningskostnad belö­

pa på byggnaden, som det vid fas­

tighetstaxeringen fastställda bygg­

nadsvärdet (minskat med särskilt

maskinvärde) utgör av fastighetens

hela taxeringsvärde (minskat med

särskilt maskinvärde). Om den åter­

stående delen av anskaffningskost­

naden för fastigheten visas mera av­

sevärt över- eller understiga ett skä­

ligt markvärde, får dock det för

byggnaden beräknade värdet jämkas.

Till anskaffningsvärdet räknas även

de kostnader för till- eller ombygg­

nad som nedlagts efter förvärvet av

byggnaden.

Avdrag för årlig värdeminskning

av byggnad beräknas enligt avskriv­

ningsplan till viss procent av an­

skaffningsvärdet. Procentsatsen för

11

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

Utrangeras eller nedrives i rörel­ se använd byggnad, beträffande vil­ ken den skattskyldige förebringar utredning om anskaffningsvärdet och i beskattningsavseende åtnjutna värdeminskningsavdrag, får avdrag ske för vad som återstår oavskrivet av anskaffningsvärdet, i den mån detta belopp överstiger vad som in­ flutit vid avyttring av byggnadsma- terialier o. dyl. i samband med ut- rangeringen eller rivningen.

värdeminskningsavdraget bestäm­ mes efter den tid byggnaden anses kunna utnyttjas. Vid denna bedöm­ ning skola beaktas jämväl sådana omständigheter som att byggnadens ekonomiska varaktighetstid kan an­ tagas komma att röna inflytande av framtida rationaliseringar, föränd­ ringar med hänsyn till teknikens ut­ veckling, omläggning av verksamhet och liknande. Är på grund av sär­ skilda omständigheter av annan art än nyss nämnts byggnadens värde för rörelsen begränsat till förhål­ landevis kort tid, skall hänsyn tagas även härtill. Så kan vara fallet exempelvis då fråga är om byggnad för utnyttjande av en begränsad malmfyndighet eller då byggnad, som är belägen på annans grund och som användes i rörelse, vid nyttjanderättens upphörande icke skall lö­ sas av jordägaren.

Skattskyldig får i fråga om bygg­ nad, som är avsedd att användas i hans rörelse, göra avdrag inom av­ skrivningsplanenutom för årliga värdeminskningsavdrag —- med 10 procent av den på planen upptagna kostnaden för ny-, till- eller ombygg­ nad. Avdraget fördelas med 2 pro­ cent under vart och ett av de fem första beskattningsåren räknat från och med det år då kostnaden ned­ lagts. överlåtes byggnaden inom den­ da tidrymd, får den nye ägaren på motsvarande sätt tillgodoräkna sig de avdrag som återstå för överlåta­ ren.

Utrangeras eller nedrives i rörelse använd byggnad, får avdrag ske för vad som återstår oavskrivet av an­ skaffningsvärdet, i den mån detta belopp överstiger vad som influtit vid avyttring av byggnadsmaterialier o. dyl. i samband med utrangeringen eller rivningen.

12

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

16. Kostnaden för anskaffande av

sådana markanläggningar på fastig­

het, avsedd för användning i ägarens

rörelse, som avses i andra stycket,

avdrages genom årliga värdeminsk-

ningsavdrag enligt föreskrifterna i

denna punkt. Är fråga om rent till­

fälliga anläggningar, avsedda att an­

vändas endast ett fåtal år, får dock

anskaffningskostnaden i sin helhet

avdragas för det år då anläggningen

anskaffades.

I anskaffningsvärdet för markan­

läggningar inräknas kostnaden för

sådana markarbeten genom vilka

marken göres plan eller fast, såsom

röjning av träd, buskar och annat,

schaktning av jord- och bergmassor,

uppförandet av stödmurar och torr­

läggning av marken. Till anskaff­

ningsvärdet föres även kostnaden

för rivning av byggnad eller annat

som tidigare funnits på fastigheten.

Vidare inräknas i anskaffningsvär­

det kostnaden för olika anordningar

såsom vägar, kanaler, hamninlopp

och andra tillfarter, körplaner, par­

keringsplatser, fotbollsplaner och

tennisbanor eller därmed jämförliga

anläggningar för personal, plante­

ringar e. d. samt, i den mån de ej

vid fastighetstaxering äro att hänföra

till byggnad, även brunnar, källare

och tunnlar e. d.

Däremot inräknas ej i anskaff­

ningsvärdet för markanläggningar

kostnaden för följande slags till­

gångaräven om deras värde ingår

i det vid fastighetstaxeringen fast­

ställda markvärdetnämligen an­

ordningar, avsedda att användas till­

sammans med vissa maskiner eller

andra inventarier i rörelse, eller så­

dana inventarier som användas för

viss verksamhet såsom fundament

e. d., industrispår, traversbanor samt

ledningar för vatten, avlopp, elek­

trisk ström, gas m.m. Ej heller in­

räknas kostnaden för stängsel och

andra jämförliga avspärrningsan-

ordningar. På dessa slags tillgångar

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Kungl. Maj:ts proposition nr i 00 år 1969

13

/Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

tillämpas föreskrifterna om värdeminskningsavdrag för maskiner och inventarier i punkterna 3 och 4.

I anskaffningsvärdet för markan­ läggningar inräknas ej heller kost­ naden för sådana anordningar, som ingå i det vid fastighetstaxeringen åsatta markvärdet, såsom ledningar för vatten, avlopp, elektrisk ström, gas m. m. samt andra därmed jäm­ förliga anordningar som åro nödvän­ diga för en byggnads allmänna an­ vändning. Vid beräkning av vårdeminskningsavdrag skall värdet av dessa slags anordningar inräknas i avskrivningsunderlaget för byggnad. Dock gäller att, om på samma fas­ tighet kostnaden för de ledningar som avses i detta stycke vid sam­ manläggning med kostnaden för så­ dana ledningar som avses i närmast föregående stycke kan antagas un­ derstiga en fjärdedel av det samman­ lagda kostnadsbeloppet för ledning­ arna, även de i detta stycke åsyfta­ de ledningarna få i avskrivningshänseende hänföras till maskiner och inventarier enligt nästföregåen­ de stycke. Vid det omvända förhål­ landet skola ledningarna i sin helhet hänföras till avskrivningsunderlaget för byggnad.

Avdrag enligt första stycket för årlig värdeminskning av markan­ läggning beräknas enligt avskriv­ ningsplan på ett avskrivningsunder­ lag, som motsvarar tre fjärdedelar av anskaffningsvärdet. Avdraget ut­ gör för år räknat 5 procent av av­ skrivningsunderlaget, oavsett om an­ läggningens varaktighetstid är läng­ re eller kortare än tjugo år.

Har rörelsefastighet övergått till ny ägare på annat sätt än genom köp, byte eller därmed jämförligt fång, får den nye ägaren tillgodoräk­ na sig de värdeminskningsavdrag för markanläggning på fastigheten som skulle ha tillkommit förre äga­ ren, om denne fortfarande ägt fastig­ heten. Har däremot fastigheten över-

14

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

gått till ny ägare genom köp, byte

Kimgl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

till

1. Är fråga om beskattning av rea­

lisationsvinst vid avyttring av fastig­

het, som ingått i den skattskyldiges

rörelse, skall beaktas vad i punkt 1

av anvisningarna till 28 § sägs rö­

rande beskattning såsom intäkt av

rörelse av vad som erhålles vid av­

yttring av maskiner eller andra in­

ventarier, vilkas värde icke enligt

punkt 7 av anvisningarna till 29 § in­

räknas i värdet av byggnad.

till

1. Vid beräkning av realisations­

vinst upptages, utom i fall som avses

i 35 § 3 mom. andra stycket, såsom

intäkt vad som erhållits för den av­

yttrade egendomen. Avdrag får —

med iakttagande dock av de särskil­

da föreskrifter som enligt punkt 2

nedan gälla beträffande fastighet —

ske för alla omkostnader för förvär­

vet och avyttringen, således för er-

lagd köpeskilling, för vad som ned­

lagts på förbättring av egendomen,

eller därmed jämförligt fång, får

överlåtaren göra avdrag för vad som

kvarstår oavskrivet i beskattnings­

avseende av avskrivningsunderlaget.

17. Lika med kostnader för repa­

ration och underhåll behandlas i

avdragshänseende kostnader för så­

dana ändringsarbeten på byggnad

som äro normalt påräkneliga i den

bedrivna verksamheten, såsom upp­

tagande av nya fönster- och dörr­

öppningar samt flyttning av inner­

väggar och inredning i samband med

omdisponering av lokaler. Åtgärder

som innebär en väsentlig förändring

av fastigheten, såsom då en verk­

stadsbyggnad ombygges för att i

stället användas för helt annat ända­

mål, äro dock ej att jämställa med

reparation och underhåll.

35 §.

1. Är fråga om beskattning av rea­

lisationsvinst vid avyttring av fastig­

het, som ingått i den skattskyldiges

rörelse, skall beaktas vad i punkt 1

av anvisningarna till 28 § sägs rö­

rande beskattning såsom intäkt av

rörelse av vad som erhålles vid av­

yttring av sådana tillgångar, vilka

enligt punkt 7 fjärde stycket eller

punkt 16 tredje stycket av anvis­

ningarna till 29 § skola vid beräk­

ning av värdeminskningsavdrag hän­

föras till maskiner och andra inven­

tarier.

36 §.

1. Vid beräkning av realisations­

vinst upptages, utom i fall som avses

i 35 § 3 mom. andra stycket, såsom

intäkt vad som erhållits för den av­

yttrade egendomen. Avdrag får —

med iakttagande dock av de särskil­

da föreskrifter som enligt punkt 2

nedan gälla beträffande fastighet —

ske för alla omkostnader för förvär­

vet och avyttringen, således för er-

lagd köpeskilling, för vad som ned­

lagts på förbättring av egendomen,

15

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

(Nuvarande lydelse)

för inköps- och försäljningsprovi­ sion, för stämpelkostnader m. m. Hit räknas jämväl kostnad, som under tid, då intäkt av avyttrad annan fas­ tighet eller i förekommande fall del därav beräknats enligt 24 § 2 eller 3 mom., nedlagts på reparation och underhåll av fastigheten eller fastig­ hetsdelen, i den mån den avyttrade egendomen på grund därav vid av­ yttringen befunnit sig i bättre skick än vid förvärvet. Har den skattskyl­ dige tidigare fått åtnjuta avdrag för värdeminskning av skog eller annan naturtillgång på avyttrad fastighet eller för värdeminskning av skogsvä­ gar eller täckdikningsanläggningar, skall å andra sidan omkostnadsbe- loppet minskas med sådant avdrag. På samma sätt minskas omkost- nadsbeloppet med avdrag som för tidigare beskattningsår åtnjutits för värdeminskning av byggnad och så­ dana inventarier vilkas värde inräk­ nas i fastighetens taxerade byggnads­ värde, dock icke för år då åtnjutet avdrag understigit 3 000 kronor. I in­ tet fall skall dock omkostnadsbelopp minskas med avdrag för värdeminsk­ ning som åtnjutits för år före år 1914. Beräknas anskaffningskostnad för fastighet enligt punkt 2 första eller andra stycket på grundval av visst års taxeringsvärde minskas om- kostnadsbeloppet endast med värde- minskningsavdrag för skog, byggna­ der m. m. som åtnjutits från och med nämnda år. Har den skattskyldige tidigare åtnjutit avdrag för värde­ minskning eller dylikt av lös egen­ dom, minskas omkostnadsbeloppet med sådant avdrag, i den mån vid avyttringen återvunna avskrivningar icke skola upptagas som intäkt av rörelse. Vad som förstås med i be­ skattningsavseende åtnjutet värde- minskningsavdrag framgår av 29 § 1 mom. andra stycket. Vidare får vid vinstberäkningen den skattskyldige åtnjuta avdrag för under beskatt­ ningsåret utbetalda förvaltningskost-

(Föreslagen lydelse)

för inköps- och försäljningsprovi­ sion, för stämpelskatt m. m. Hit räknas jämväl kostnad, som under lid, då intäkt av avyttrad annan fas­ tighet eller i förekommande fall del därav beräknats enligt 24 § 2 eller 3 mom., nedlagts på reparation och underhåll av fastigheten eller fastig­ hetsdelen, i den mån den avyttrade egendomen på grund därav vid av­ yttringen befunnit sig i bättre skick än vid förvärvet. Har den skattskyl­ dige tidigare fått åtnjuta avdrag för värdeminskning av skog eller annan naturtillgång på avyttrad fastighet eller för värdeminskning av skogsvä­ gar eller täckdikningsanläggningar eller för värdeminskning som avses i punkt 16 femte stycket av anvis­ ningarna till 29 §, skall å andra si­ dan omkostnadsbeloppet minskas med sådant avdrag. På samma sätt minskas omkostnadsbeloppet med avdrag som för tidigare beskatt­ ningsår åtnjutits för värdeminsk­ ning av byggnad och sådana inven­ tarier vilkas värde inräknas i fas­ tighetens taxerade byggnadsvärde, dock icke för år då åtnjutet avdrag understigit 3 000 kronor. I intet fall skall dock omkostnadsbelopp mins­ kas med avdrag för värdeminsk­ ning som åtnjutits för år före år 1914. Beräknas anskaffningskostnad för fastighet enligt punkt 2 första eller andra stycket på grundval av visst års taxeringsvärde minskas om­ kostnadsbeloppet endast med värde- minskningsavdrag för skog, byggna­ der m. m. som åtnjutits från och med nämnda år. Har den skattskyldige tidigare åtnjutit avdrag för värde­ minskning eller dylikt av lös egen­ dom, minskas omkostnadsbeloppet med sådant avdrag, i den mån vid avyttringen återvunna avskrivningar icke skola upptagas som intäkt av rörelse. Vad som förstås med i be­ skattningsavseende åtnjutet värde- minskningsavdrag framgår av 29 § 1 mom. andra stycket. Vidare får vid

16

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

nader och räntor, därest dessa ej vinstberäkningen den skattskyldige

böra hänföras till annan förvärvs- åtnjuta avdrag för under beskatt-

källa.

ningsåret utbetalda förvaltningskost­

nader och räntor, därest dessa ej

böra hänföras till annan förvärvs­

källa.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

2. I fråga

Å andra sidan skola utgifterna och

omkostnaderna för inkomstförvärvet

avdragas från intäkten under det år,

då de verkligen blivit av den skatt­

skyldige bestridda, även om de avse

inkomst, som tidigare förvärvats

eller först under ett senare år beräk­

nas inflyta. Även här gäller, att en

utgift, som verkställts under året

före eller efter beskattningsåret, kan

vara att praktiskt taget hänföra till

utgift under beskattningsåret. Så kan

exempelvis, om ränta å en i en hyres­

fastighet intecknad skuld erlagts

omedelbart efter beskattningsårets

utgång, räntan vara att anse såsom

utgift under beskattningsåret, näm­

ligen för det fall, att räntan hänför

sig till beskattningsåret. I fråga om

avdrag för utgifter, som hänföra sig

till realisationsvinst, gälla särskilda

bestämmelser (jfr anvisningarna till

36 § punkt 1).

I enlighet

årets ingång.

Å andra sidan skola utgifterna och

omkostnaderna för inkomstförvärvet

avdragas från intäkten under det år,

då de verkligen blivit av den skatt­

skyldige bestridda, även om de avse

inkomst, som tidigare förvärvats

eller först under ett senare år beräk­

nas inflyta. Även här gäller, att en

utgift, som verkställts under året

före eller efter beskattningsåret, kan

vara att praktiskt taget hänföra till

utgift under beskattningsåret. Så kan

exempelvis, om ränta å en i en hyres­

fastighet intecknad skuld erlagts

omedelbart efter beskattningsårets

utgång, räntan vara att anse såsom

utgift under beskattningsåret, näm­

ligen för det fall, att räntan hänför

sig till beskattningsåret. Om avdrag

för kostnader för reparation och un­

derhåll av sådan fastighet, varav

intäkterna beräknas enligt 24- § 1

mom., gäller även punkt 7 av anvis­

ningarna till 25 §. I fråga om avdrag

för utgifter, som hänföra sig till rea­

lisationsvinst, gälla särskilda be­

stämmelser (jfr anvisningarna till

36 § punkt 1).

eller terminsvis. 1 2 3 4

till 41 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1969 och tillämpas första gången på

beskattningsår, för vilket taxering i första instans verkställes år 1970.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande vid 1969 års taxering och vid

eftertaxering för år 1969 eller tidigare år.

3. Om skattskyldig begär det, skall äldre bestämmelser tillämpas även vid

1970 och 1971 års taxeringar i fråga om fastighet som förvärvats före den

1 juli 1969.

4. När skattskyldig övergår till planenlig avskrivning av byggnad på fas­

tighet, som förvärvats före den 1 juli 1969, får han efter eget val som in­

gångsvärde för beräkning av värdeminskningsavdrag använda något av föl­

jande värden, om nedan angivna förutsättningar föreligger.

17

a) Har den skattskyldige förvärvat byggnaden genom köp, byte eller där­ med jämförligt fång, får han som ingångsvärde använda byggnadens an­ skaffningsvärde, ökat med beloppet av de kostnader för till- eller ombygg­ nad, som efter förvärvet nedlagts på byggnaden, samt minskat med belop­ pet av de värdeminskningsavdrag för byggnaden som han efter förvärvet erhållit vid taxering till statlig inkomstskatt. Har efter utgången av år 1964 byggnad förvärvats tillsammans med den mark på vilken den uppförts, till- lämpas för beräkning av anskaffningsvärdet punkt 2 a andra stycket av an­ visningarna till 25 § respektive punkt 7 sjätte stycket av anvisningarna till 29 §.

b) Kan byggnadens anskaffningsvärde inte tillförlitligen utredas eller har byggnaden förvärvats på annat sätt än genom köp, byte eller därmed jäm­ förligt fång, får den skattskyldige som ingångsvärde använda det taxerings­ värde (byggnadsvärde) som åsatts byggnaden vid 1965 års allmänna fastig­ hetstaxering eller, om byggnaden förvärvats efter utgången av år 1964, det taxeringsvärde (byggnadsvärde) som gällde för byggnaden vid förvärvet, i båda fallen ökat med beloppet av de kostnader för till- eller ombyggnad, som nedlagts på byggnaden efter den 31 december 1964 respektive efter för­ värvet, samt minskat med beloppet av de värdeminskningsavdrag för bygg­ naden som den skattskyldige för motsvarande tid erhållit vid taxering till statlig inkomstskatt.

c) Den skattskyldige får som ingångsvärde även använda det taxerings­ värde (byggnadsvärde) som gäller för byggnaden vid ingången av det be­ skattningsår, när övergången till planenlig avskrivning äger rum.

5. När skattskyldig beträffande fastighet som används i rörelse övergår till att tillämpa de nya avskrivningsbestämmelserna, får vid beräkning av de ingångsvärden som skall ligga till grund för värdeminskningsavdragen hänsyn tagas till de nya reglerna i punkterna 7 och 16 av anvisningarna till 29 § om vad som är att hänföra till olika slag av tillgångar endast såvitt gäller sådana kostnader som nedlagts efter utgången av år 1964 eller, om fastigheten förvärvats vid en senare tidpunkt, efter förvärvet. I enlighet härmed gäller att värdet av byggnad skall minskas och inventa- rievärdet ökas med det restvärde som kvarstår oavskrivet i beskattningsav­ seende för sådan vid övergången befintlig tillgång som enligt de nya be­ stämmelserna är att hänföra till maskiner och andra inventarier och som förvärvats efter utgången av år 1964. Vidare får avskrivningsunderlagen för maskiner och andra inventarier, byggnad samt markanläggningar tillföras anskaffningskostnaderna för sådana tillgångar som enligt de nya bestäm­ melserna skall hänföras till nämnda slag av tillgångar och som anskaffats efter sistnämnda tidpunkt under förutsättning att anskaffningskostnaden icke tidigare avdragits eller avskrivits.

6. Skattskyldig, som vid övergång till planenlig avskrivning av byggnad enligt punkt 4 ovan använt ett taxeringsvärde (byggnadsvärde) som in­ gångsvärde, får framdeles icke erhålla utrangeringsavdrag som avses i punkt 7 sista stycket av anvisningarna till 29 §, såvida han icke utreder byggna­ dens anskaffningsvärde och beloppet av de värdeminskningsavdrag för bygg­ naden som medgivits vid taxering till statlig inkomstskatt.

7. Vid beräkning av ingångsvärde enligt punkt 4 ovan skall på samma sätt som erhållna värdeminskningsavdrag beaktas att byggnad ansetts ned­ skriven i beskattningsavseende på grund av att kostnad för ny-, till- eller ombyggnad bestritts genom ianspråktagande av medel avsatta till investe­ ringsfond, nyanskaffningsfond, återanskaffningsfond eller liknande anord­ ning för uppskov med inkomstbeskattning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

18

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den

21 mars 1969.

Närvarande:

Statsministern

E

rlander, ministern för utrikes ärendena

N

ilsson, statsråden

S

träng

, A

ndersson

, L

ange

, K

ling

, H

olmqvist

, A

spling

, S

ven

-E

ric

N

ilsson

,

L

undkvist

, G

ustafsson

, G

eijer

, M

yrdal

, O

dhnoff

, W

ickman

,

B

engtsson

.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om ändrade avskriv-

ningsregler för rörelse- och hyresfastigheter, m. m., och anför.

Inledning

I det betänkande om ”Ändrade avskrivningsregler för rörelse- och hyres­

fastigheter” (SOU 1968:26), som företagsskatteutredningen1 avlämnat med

skrivelse den 16 maj 1968, har reglerna angående avdrag vid inkomstbe­

skattningen för värdeminskning av rörelse- och hyresfastigheter varit före­

mål för översyn.

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgivits av kammarrätten,

riksrevisionsverket, statskontoret, riksskattenämnden, kommerskollegium

(efter hörande av handelskamrarna i landet), byggnadsstyrelsen, bostads-

styrelsen, statens naturvårdsverk, länsstyrelserna i Stockholms, Östergöt­

lands, Jönköpings, Kalmar, Malmöhus, Göteborgs och Bohus, Skaraborgs,

Jämtlands och Yästernorrlands län, allmänna ombudet hos mellankommu-

nala prövningsnämnden, länsstyrelsens i Malmöhus län vattenvårdsgrupp,

Sveriges industriförbund, Sveriges grossistförbund, Sveriges köpmannaför­

bund, Sveriges hantverks- och industriorganisation, Sveriges lantbruksför-

1 Ledamöter kammarrättspresidenten G. T. Hedborg, ordförande, direktören S. G. Crabo,

filosofie kandidaten T. A. Ekström, direktören G. A. Henrikson, lagmannen S. L. S. Jungefors,

filosofie doktorn H. Kristersson, regeringsrådet S. Y. Lundell, direktören B. Lyberg, direktö­

ren B. A. O. Nilsson, civilekonomen R. Nilsson (fr. o. m. den 1 juli 1965), direktören S. Svens­

son och direktören B. Östergren (t. o. m. den 30 juni 1965). Som experter har medverkat di­

rektören E. G. Bergqvist, statssekreteraren I. E. Eckersten, kanslirådet C. B. Edlund, de­

partementsrådet H. R. Fridolin, docenten D. Helmers, planeringschefen L. Lindberger, rege­

ringsrådet E. A. P. Reuterswärd, direktören E. A. R. Söderberg (fr. o. m. den 19 december

1964) och professorn N. E. B. Västhagen (avliden den 13 oktober 1965). Såsom sekreterare

har tjänstgjort länsassessor J.-E. A. Rosén och fr. o. m. den 20 augusti 1964 biträdande taxe-

ringsintendenten G. A. Gustafson.

19

bund, Skogsindustriernas samarbetsutskott, Sveriges skogsägareförening­ ars riksförbund, Svensk industriförening, Familjeföretagens förening, Svenska bankföreningen, Svenska sparbanksföreningen, Svenska företaga­ res riksförbund, Svenska kommunförbundet, Svenska landstingsförbundet, Kooperativa förbundet, Riksförbundet Landsbygdens folk (RLF), Landsor­ ganisationen i Sverige (LO), Tjänstemännens centralorganisation (TCO), Sveriges akademikers centralorganisation (SACO), Statstjänstemännens riksförbund, Sveriges advokatsamfund, Föreningen Auktoriserade reviso­ rer, Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund, Svenska byggnadsentre­ prenörföreningen, Sveriges fastighetsägareförbund, Institutet för vatten- och luftvårdsforskning, Svenska elverksföreningen, Svenska kraftverksför- eningen, Svenska turisthotellens riksförbund, Sveriges hotell- och restau- rantförbund, Sveriges centrala restaurangaktiebolag, Svenska tidningsutgi- vareföreningen, Motorbranschens riksförbund, Sveriges handelsträdgårds- mästareförbund.

Sveriges industriförbund, Svenska bankföreningen och Stockholms han­ delskammare har åberopat ett yttrande av näringslivets skattedelegation. Till detta yttrande har även Sveriges grossistförbund, Skogsindustriernas samarbetsutskott och Svenska byggnadsentreprenörföreningen anslutit sig. Vidare åberopar Sveriges industriförbund, Sveriges grossistförbund, Sveriges köpmannaförbund, Sveriges hantverks- och industriorganisation och Sve­ riges fastighetsägareförbund ett yttrande av näringslivets byggnadsdelega- tion. Sveriges lantbruksförbund, RLF och Sveriges skogsägareförbund har hänfört sig till ett yttrande av lantbrukets skattedelegation.

Utredningens författningsförslag torde få fogas vid statsrådsprotokollet i detta ärende som bilaga.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1965

Gällande rätt

Rörelsefastighet

Allmänna regler

De bestämmelser som är av betydelse för avdragsrätten beträffande såda­ na kostnader som nedlagts på fastighet i rörelse återfinns i 29 § kommunal­ skattelagen den 28 september 1928 (nr 370) (KL) med anvisningar.

Som avdragsgill driftkostnad i rörelse är således enligt 29 § 1 mom. att anse bl. a. kostnad för reparation och underhåll av till driften hörande byggnader, inrättningar, maskiner, inventarier o. d. Kostnaderna för såda­ na åtgärder i syfte att hålla egendomen i stånd får i sin helhet avdras re­ dan det år de uppkommer. För kostnaderna för anskaffandet av ifrågava­ rande anläggningstillgångar liksom för kostnader efter förvärvet för åt­ gärder av annat slag än nyss nämnts får däremot i regel omedelbart avdrag

20

inte göras. I fråga om viss egendom gäller i stället, att avdrag ges för årlig

värdeminskning genom användning i rörelsen. Sådan avdragsrätt är enligt

29 § 1 mom. medgiven beträffande inventarier och byggnad. Däremot före­

ligger inte rätt till avdrag vid taxeringen för kostnader för förbättring eller

därmed jämställda åtgärder på marken och på till marken hänför liga an­

läggningar och anordningar, vare sig på en gång eller genom årliga värde-

minskningsavdrag. Anskaffningskostnaden är inte heller avdragsgill i någon

form. För denna grupp av tillgångar medges endast avdrag för reparations-

och underhållskostnader, där sådana förekommit.

Olika regler gäller alltså med hänsyn till tillgångarnas art. Därvid har

man att skilja mellan egendom som är att hänföra till resp. inventarier,

byggnad och mark. Av betydelse är även arten av vidtagna åtgärder, näm­

ligen å ena sidan reparation och underhåll samt å den andra ny-, till- och

ombyggnad ävensom grundförbättring. Dock gäller enligt 29 § 4 mom. för­

bud mot avdrag för kostnader av sistnämnda slag uttryckligen endast i fråga

om egendom som tillhör rörelseidkaren. Bedrivs rörelse på förhyrd eller

arrenderad fastighet åtnjuter hyresgästen eller arrendatorn i allmänhet

omedelbart avdrag för på fastigheten nedlagda kostnader, oavsett om dessa

avser reparation och underhåll eller ny-, till- eller ombyggnad eller grund­

förbättring. Mot denna nyttjanderättshavarens avdragsrätt svarar dock en

viss skattskyldighet för fastighetens ägare i de fall vidtagna åtgärder med­

fört en bestående förbättring av fastigheten.

I fråga om gränsdragningen mellan inkomstslagen annan fastighet och

rörelse gäller, med vissa undantag, att endast sådan fastighet eller fastig­

hetsdel som används i ägarens egen rörelse hänförs till rörelse. Till inkomst­

slaget annan fastighet är alltså vid sidan av för bostadsändamål utnyttjade

fastigheter att räkna fastighet, som är uthyrd för användning i rörelse. Av

ägaren nedlagda kostnader på en i rörelse använd fastighet behandlas till

följd härav i viss mån efter olika regler beroende på om ägaren själv driver

rörelsen eller om denna bedrivs av annan person.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Gränsdragningen mellan mark, byggnader och inventarier

Såsom inledningsvis antytts behandlas enligt gällande rätt kostnader av­

seende tillgångar som här är i fråga i vissa hänseenden olika allteftersom

tillgångarna är att hänföra till mark, byggnad eller inventarier. Skiljaktig­

heterna kan vara mycket betydande. Avdrag för värdeminskning medges

sålunda i regel efter väsentligt högre procentsatser för inventarier än för

byggnader, medan dylikt avdrag överhuvud inte kommer i fråga beträffande

till mark hänförlig egendom. Med hänsyn härtill är gränsdragningen mellan

de tre tillgångsgrupperna av väsentlig betydelse från avdragssynpunkt.

Avgörande för vad som i avdragshänseende skall behandlas enligt regier­

21

na för inventarier, byggnad och mark är, med visst undantag, den bestäm­ ning, som i 4 § KL getts åt de skatterättsliga fastighets- och byggnadsbe- greppen. Enligt denna paragraf skall med fastighet förstås ”vad enligt all­ män lag är att hänföra till fast egendom”. Den lag som här avses är dock inte lagen den 29 juli 1966 (nr 453) om vad som är fast egendom utan den dessförinnan gällande lagen den 24 maj 1895 (nr 36 s. 1) angående vad till fast egendom är att hänföra. Sistnämnda lag är för skatterättens del avsedd att gälla tills vidare.

Gränsdragningarna mellan inventarier, byggnad och mark grundar sig alltså på de i 1895 års lag för civilrätten utformade bestämningarna av be­ greppen fast egendom och byggnad. I huvudsak gäller därför, att till inven­ tarier hänförs vad som enligt nämnda lag inte är att anse som fast egendom, medan till marken förs sådana till fast egendom hänförliga tillgångar, som inte är att räkna till byggnad.

Fast egendom är enligt 1895 års lag i första hand själva jorden. Därut­ över räknas till den fasta egendomen dels vissa tillbehör till jorden, bl. a. byggnader, dels vissa tillbehör till byggnad.

Såsom förutsättning för att egendom skall anses såsom tillbehör och där­ med såsom fast egendom gäller, att den tillhör samma ägare som jorden. Undantag härifrån gäller dock i fråga om vissa äldre särskilt kvalificera­ de besittningsrätter.

Det skatterättsliga fastighetsbegreppet skiljer sig från det i 1895 års lag utformade begreppet fast egendom därigenom att enligt 4 § KL även bygg­ nad på annan tillhörig mark alltid hänförs till fastighet. Därjämte torde gälla, att kostnader som nyttjanderättshavaren nedlägger på mark och markanläggningar i vissa fall av besittningsrätt, bl. a. tomträtt, är att be­ handla enligt samma gunder som om kostnaderna i fråga nedlagts på egen fastighet.

Till jorden hör enligt 1895 års lag dels ”därå uppförda hus, vattenverk och andra byggnader”, dels ock ”för stadigvarande bruk i jorden anbragta ledningar och andra anläggningar, stängsel, å rot stående träd och växter tillika med frukt därå, samt gödsel”. Enligt lagen med vissa bestämmelser om registrering av elektriska anläggningar samt om rätt till elektrisk kraft m. m. den 22 juni 1920 (nr 474) kan även elektriska ledningar, som är för­ bundna med elektrisk station, genom registrering på denna station hänföras till den fastighet, där denna är belägen, även om ledningarna går fram över annan fastighets område. Enligt 4 § KL skall dock sådan registrering inte medföra att egendomen i fråga skatterättsligt räknas som fastighet.

Såsom byggnad skall enligt motiven till 1895 års lag anses ”alla genom människohand å jorden medelst timring, murning eller på annat jämför­

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

22

ligt sätt uppförda konstruktioner”. Byggnad är sålunda ett mycket vid­

sträckt begrepp och omfattar utöver hus och vattenverk en rad sinsemellan

tämligen olikartade konstruktioner.

Även om byggnadsbegreppet fått en mycket extensiv bestämning gäller

dock vissa krav på storlek, konstruktion och permanens för att en anord­

ning skall anses utgöra självständig byggnad.

Konstruktioner som inte räknas som byggnader är likväl ofta att hänföra

till fast egendom i egenskap av för stadigvarande bruk i jorden anbragta

ledningar eller andra anläggningar eller stängsel. Även begreppet anlägg­

ning är mycket vidsträckt. Utöver angivna ledningar, såsom för elektrisk

ström, gas, vatten och avlopp, är såsom anläggningar att anse bl. a. brun­

nar, bassänger, cisterner, källare, tunnlar, vägar, gator, parkerings- och

upplagsplatser samt järnvägsräls. Stundom kan dock sådana anordningar,

exempelvis cisterner, vara så konstruerade och av sådan storlek att de i

stället blir att räkna som byggnader.

Som exempel på att de i huvudsak på tekniska skiljaktigheter grundade

gränsdragningarna mellan inventarier, byggnad och markanläggning är av­

görande för avdragsrätten vid inkomstbeskattningen anges i betänkandet

ett par fall som varit föremål för regeringsrättens bedömande. I det ena fal­

let, som avsåg en körbana för provning av motorfordon som projekterats av

en bilfabrik, ansågs att anläggningen inte utgjorde byggnad. Den fick i stäl­

let betraktas som grundförbättring, varför kostnaderna inte var avdragsgil­

la, varken på en gång eller genom årliga värdeminskningsavdrag. I det and­

ra fallet, som gällde en planerad fjärrvattenanläggning vars största kost­

nadsposter utgjordes av tunnlar och rörledningar, förklarades dessa anord­

ningar inte vara att hänföra till vare sig byggnad eller inventarier. Rätt till

värdeminskningsavdrag ansågs därför inte föreligga och detta skulle gälla

även för det fall att rörledningarna delvis drogs ovan jord upplagda på sär­

skilda fundament (s. k. pipe-lines).

Såsom fast egendom i egenskap av tillbehör till byggnad räknas enligt

1895 års lag i första hand föremål av följande slag (tillbehör till byggnader

i allmänhet):

fast inredning såsom avbalkningar, ledstänger, spiltor, krubbor och an­

nat dylikt,

ledningar för uppvärmning, belysning, luftväxling samt vattens och and­

ra ämnens inledande eller bortförande,

annat som i vägg, tak eller golv är inmurat eller intimrat, samt

vad till stadigvarande bruk för byggnaden blivit anskaffat såsom dubbel­

dörrar, innanfönster, nycklar, järnspislar, järnugnar, kaminer och brand­

redskap m. m.

Utmärkande för de först nämnda tre kategorierna av föremål är deras

mekaniska samband med byggnaden. De har också sitt egentliga värde till­

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

23

sammans med denna. Uttryckligen krävs dock inte att föremål tillhörande

dessa tre grupper — till skillnad från vad som gäller i fråga om den sista

gruppen — anskaffats för stadigvarande bruk. I praxis har emellertid fasta

skåp, hyllor och diskar i apotek samt fastskruvade bänkar i biograflokal

inte ansetts utgöra fast egendom, och grunden härtill torde ha varit, att fö­

remålen i fråga inte ansetts anskaffade till stadigvarande bruk för byggna­

den.

Såsom tillbehör till byggnad har i praxis räknats bl. a. tvättställ, badkar,

vattenklosetter, värmepannor och värmeelement, oljeeldningsaggregat,

brännoljecisterner och hissar. Även fastighetsägaren tillhöriga korkmattor,

markiser, kylskåp, tvättmaskiner o. d. torde vara att anse som byggnadstill-

behör.

Till fabrik eller annan för industriell verksamhet inrättad byggnad skall

utöver nyss nämnda tillbehör till byggnader i allmänhet räknas ”varje mo­

tor, maskin, kärl eller därmed jämförligt redskap, som för sin användning

kräver och jämväl vilar på fast från grunden berett underlag så ock kraft­

ledningar med därtill hörande inrättningar, dock med undantag av sådana

ledningar, som från det allmänna ledningssystemet överföra kraft till sär­

skild maskin, som ej är att hänföra till fast egendom”.

Beträffande sistnämnda tillbehörsgrupp, de s. k. fasta maskinerna, gäl­

ler, att de vid inkomstberäkningen inte behandlas såsom hörande till bygg­

nad. Avdrag för värdeminskning på dessa tillgångar medges enligt de för

inventarier givna avskrivningsreglerna. Vid fastighetstaxeringen fastställs

vilka föremål, som skall behandlas på detta sätt och det värde varmed fasta

maskiner ingår i det taxerade byggnadsvärdet (särskilt maskinvärde). En­

ligt punkt 5 av anvisningarna till 10 § KL skall särskilt maskinvärde anges

för sådana fasta maskiner, som är avsedda att i huvudsak direkt tjäna indu­

striellt eller därmed jämförligt ändamål. Sådant värde skall åsättas maskin,

som utgör tillbehör till byggnad, även om byggnaden inte är i huvudsak

inrättad för industriell verksamhet. Däremot kan särskilt maskinvärde inte

förekomma i fråga om byggnad, som uteslutande är avsedd för bostadsända­

mål.

Såsom exempel på fasta maskiner som är använda för ändamål, jämför­

liga med industriella ändamål, nämns i anvisningarna anordningar för distri­

bution av eldfarliga oljor samt vissa anordningar i spannmålslagerhus och

automobilgarage.

Det är inte uteslutet att byggnadsvärdet i sin helhet kan anges som sär­

skilt maskinvärde. Detta kan exempelvis vara fallet med sådan förvarings-

cistern för eldfarliga oljor, som är att anse som byggnad.

I det särskilda maskinvärdet skall inräknas värdet av ledningar och lik­

nande inrättningar, om de närmast är att betrakta som tillbehör till

maskinerna och har sitt väsentliga värde tillsammans med dem samt det

24

kan antas att borttagande av maskinerna skulle föranleda, att även dessa

anordningar avlägsnades. Såsom sådant maskintillbehör har t. ex. inte be­

traktats ett betongfundament för en stor rotationspress. Därför har värde-

minskningsavdrag medgetts efter samma procentsats som för byggnaden

och inte efter den för pressen tillämpade.

Kungi. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Sambandet mellan reparationsavdrag och byggnadsavskrivning

Enligt gällande beskattningsregler får värdet av byggnad avdras genom

årliga värdeminskningsavdrag, vilka beräknas till viss procent av byggna­

dens värde. Hela byggnadsvärdet avskrivs härvid efter en enhetlig procent­

sats, vilken är så avvägd att den svarar mot byggnadens beräknade livs­

längd. Undantag från denna enhetliga behandling gäller dock beträffande

värdet av viss maskinell utrustning, som enligt praxis får utbrytas ur bygg­

nadsvärdet och avdras efter viss högre procentsats.

Då en byggnads livslängd alltid begränsas av den fysiska varaktighetsti-

den hos byggnadsstommen, blir kostnaderna för denna och för i varak-

tighetshänseende därmed jämställda delar normalt i sin helhet avdragna

genom avskrivningsförfarandet. Av totalkostnaderna under en byggnads

livslängd för anskaffandet av sådana mindre varaktiga delar, som måste ut­

bytas en eller flera gånger under denna tid, ingår däremot blott en del i

byggnadens ursprungliga värde. Avdragsrätten för denna del är dessutom

otillräcklig såtillvida, att kostnaderna för dessa byggnadselement fördelas

över en tid, som ofta är väsentligt längre än deras varaktighetstid. Utbyte

av dessa mindre varaktiga delar är emellertid enligt gällande rätt att hän­

föra till reparation och underhåll. I princip blir sålunda även kostnaderna

för dessa byggnadselement helt avdragna, och genom att utbyteskostnader-

na är omedelbart avdragsgilla erhålls jämväl kompensation för den alltför

låga avskrivningstakten beträffande kostnaderna för föremålens första an­

skaffande.

Även om fördelningen på olika kostnadsslag såvitt avser byggnad princi­

piellt inte är avgörande för avdragsrätten som sådan utan blott gäller av-

dragsmetoden, är dock gränsdragningarna mellan å ena sidan reparation

och underhåll och å andra sidan ny-, till- och ombyggnad mycket betydelse­

fulla från avdragssynpunkt. Att så är fallet har sin grund i byggnaders

normalt sett långa varaktighetstider och därmed sammanhängande relativt

låga procentsatser för värdeminskningsavdragets beräkning. Vid avskriv­

ning på taxerat byggnadsvärde gäller dessutom, att uppnåendet av ett prin­

cipiellt riktigt resultat förutsätter, att nedlagda kostnader bedöms på sam­

ma sätt vid fastighetstaxeringen som vid inkomsttaxeringen. Om kostnader

som vid inkomstberäkningen avdragits som reparationer tillåts påverka

byggnadsvärdet uppåt vid fastighetstaxeringen, blir resultatet att avdrag

kommer att åtnjutas med mer än den verkliga kostnaden. Och bortses vid

25

fastighetstaxeringen från kostnader, som vid inkomsttaxeringen bedömts såsom ombyggnadskostnader, erhålls inte något avdrag för dessa.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Byggnadsreparationer

Såsom allmän definition på vad som skatterättsligt är att hänföra till re­ parations- och underhållsarbete brukar anges, att därmed är att förstå sådana åtgärder, som erfarenhetsmässigt måste vidtas med en byggnad nå­ gon eller några gånger under dess livslängd för att den skall bevaras i sitt ursprungliga skick. Hit är alltså att hänföra åtgärder som ommålning, om­ tapetsering, lagning av väggar och golv, omläggning av tak, utbyte av föns­ ter och dörrar m. m. I fråga om utbyte gäller dock i princip den begräns­ ningen, att om en i och för sig till underhåll hänförlig åtgärd inte endast syftar till ett återställande i ursprungligt skick utan -— exempelvis genom användning av ett dyrbarare material än tidigare — till ett bättre skick, omedelbart avdrag endast får ske för vad det skulle ha kostat att utföra arbetet med ursprungsmaterialet, .förutsatt givetvis att detta ställt sig billi­ gare.

Till reparation och underhåll är som tidigare nämnts inte att räkna ut­ byte av en byggnads varaktiga delar, då sådana åtgärder normalt inte behö­ ver vidtas under byggnadens användningstid. Omedelbart avdrag torde så­ lunda i regel inte kunna erhållas vid utbyte av byggnadsgrunden eller andra bärande konstruktioner såsom bjälklag och takstolar. Utbyte av ge­ nom röta eller på jämförligt sätt skadade delar av sådana varaktiga bygg­ nadselement synes däremot vara att anse som underhåll.

Medan begreppet reparation och underhåll omfattar arbeten, varigenom en byggnad återställs eller bibehålls i sitt ursprungliga skick, innebär till- och ombyggnad åtgärder, som medför en förändring av byggnadens skick. I princip avgörande för om en kostnad skall få avdras på en gång eller genom avskrivning är sålunda den vidtagna åtgärdens tekniska karak­ tär. Nedlagda kostnader som tekniskt sett avser reparation och underhåll är omedelbart avdragsgilla även om de för byggnadens ägare innebär en up­ penbar förbättring av byggnaden, såsom kan vara fallet då under många år ackumulerade reparationsbehov blivit på en gång tillgodosedda. Vid be­ dömningen av om vidtagna åtgärder inneburit återställande eller föränd­ ring utgår man vidare alltid från byggnadens skick såsom nyuppförd (resp. om- eller tillbyggd). Ägaren av en i dåligt skick förvärvad byggnad erhåller därför i princip avdrag för alla kostnader för dess upprustning, som tek­ niskt är att anse som reparations- och underhållskostnader.

Av det förut sagda följer vidare, att kostnaderna för åtgärder, som tek­ niskt sett inte utgör reparation och underhåll, måste aktiveras och avdras genom årliga värdeminskningsavdrag även om de inte medfört någon för­ bättring av byggnaden. Vanligen .förekommande ändringsarbeten av dylikt

26

slag torde vara upptagande av nya fönster- och dörröppningar samt ändring

av rumsindelningen.

Som ett undantag från regeln, att kostnader för åtgärder som tekniskt

sett är att anse som om- eller tillbyggnad inte är omedelbart avdragsgilla,

gäller att avdrag får ske för kostnader för anskaffning och insättning av så­

dana utrustningsdetaljer i skyddsrum, vilka endast har värde från civilför­

svarssynpunkt.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Reparation av mark och markanläggning

I princip torde gälla, att rätt till avdrag för reparations- och underhålls­

kostnader föreligger enligt i huvudsak samma regler som i fråga om bygg­

nad. I den mån en markanläggning är underkastad värdeminskning medges

alltså avdrag för kostnaderna för att återställa den i ursprungligt skick, un­

der förutsättning att åtgärderna vidtagits för att avhjälpa uppkomna bris­

ter. Likaså torde i princip gälla att, i det fall utförda reparationsarbeten inte

blott inneburit ett återställande i lika skick utan även viss förbättring, en

mot förbättringen svarande del av kostnaderna inte är avdragsgill. Till skill­

nad från vad som gäller i fråga om byggnad är dock inte blott utbyte av

delar av markanläggning utan även utbyte av hel sådan anläggning att hän­

föra till reparation och underhåll. Denna olikhet betingas av det förhållan­

det att kostnaderna för en nyuppförd markanläggning inte såsom kostna­

derna för en ny byggnad får avskrivas.

Underhållsavdrag medges exempelvis för grusning av vägar och gårdar

samt för lagning och omläggning av asfalterade planer. Då tidigare grusbe-

lagda ytor asfalteras torde vanligen blott en del av kostnaderna anses av­

dragsgilla.

Som markanläggningar räknas ledningar för elektrisk ström, vatten och

avlopp. För underhåll av dylika anläggningar föreligger givetvis avdrags-

rätt. Där en omläggning av förslitna ledningar medför delvis förbättring,

såsom då vid utbyte av elektriska ledningar övergång sker från lik- till

växelström eller till högre spänning, betraktas merkostnaden som inte av­

dragsgill förbättring. En förutsättning för att någon del av utbyteskostna-

derna skall få avdras är även här, att de gamla ledningarna inte varit i full­

gott skick utan i behov av underhåll. I de fall omläggning av elektriska led­

ningar föranletts av att strömleverantören ämnat ändra spänningen i led­

ningsnätet, har dock avdrag medgetts trots att de gamla ledningarna inte

varit i behov av underhåll.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

27

Avskrivning på rörelsebyggnad

De närmare bestämmelserna angående beräkningen av värdeminsknings- avdrag för i ägarens rörelse använd byggnad finns i punkt 7 av anvisning­ arna till 29 § KL. Beträffande avskrivningsunderlagets bestämning stadgas däri att avdraget bör bestämmas till viss procent av byggnadens värde, samt att hinder inte möter att, där utredning rörande anskaffningsvärde som avses i punkten 3 av anvisningarna till 29 § förebringas, beräkna värde- minskningsavdraget enligt avskrivningsplan. Enligt sistnämnda anvisnings­ punkt skall som tillgångs anskaffningsvärde anses, då den förvärvats genom köp, byte eller därmed jämförligt fång, den verkliga kostnaden för dess anskaffande och, då tillgången annorledes övergått till rörelsen, dess all­ männa saluvärde vid tiden för övergången. I vissa fall skall dock såsom anskaffningsvärde för tillgång, som förvärvats annorledes än genom köp, byte eller jämförligt fång eller som övertagits i samband med fusion, anses det belopp, som i beskattningsavseende kvarstår oavskrivet för överlåtaren. Därjämte skall stundom en skälig jämkning av anskaffningsvärdet ske till undvikande av att den skattskyldige eller någon honom närstående bereds obehörig förmån i beskattningsavseende.

I princip skall värdeminskningsavdraget enligt gällande rätt beräknas på byggnads faktiska anskaffningsvärde. Föreligger utredning angående detta värde skall det sålunda utgöra avskrivningsunderlag. Exakt sådan utred­ ning kan i allmänhet förebringas när fastighetsägaren själv uppfört eller låtit uppföra byggnaden, men inte i de fall byggnaden förvärvats tillsam­ mans med den mark på vilken den är uppförd. En proportionering av köpe­ skillingen för en fastighet efter förhållandet mellan det taxerade byggnads­ värdet och hela taxeringsvärdet för att beräkna det i köpet ingående värdet på byggnad har i regel inte ansetts uppfylla kravet på tillfredsställande ut­ redning om det verkliga anskaffningsvärdet.

Vid fastställandet av avskrivningsunderlaget för byggnad skall värdet av sådana fasta maskiner, som vid fastighetstaxeringen åsatts eller kommer att åsättas särskilt maskinvärde, frånräknas byggnadsvärdet. Dessa till­ gångar skall i avskrivningshänseende behandlas som inventarier och får av­ skrivas enligt de i punkterna 3 och 4 av anvisningarna till 29 § KL givna reglerna om planenlig och räkenskapsenlig avskrivning. Har föremål som här är i fråga en gång hänförts till inventarier, skall de, om inte taxerings­ nämnd i samförstånd med den skattskyldige bestämmer annat, behandlas såsom sådana, även om de vid senare fastighetstaxering inte inbegrips i sär­ skilt maskinvärde.

För byggnadsavskrivningarna tillämpas, vare sig avdragen beräknas på de faktiska anskaffningskostnaderna enligt avskrivningsplan eller på det för varje beskattningsår gällande taxeringsvärdet, i princip lineär avskriv-

28

ningsmetod, dvs. värdeminskningsavdragen skall fördelas lika över hela

avskrivningstiden. De sålunda fördelade avdragen är bundna till de år på

vilka de belöper. Ett avdrag, som inte kunnat utnyttjas ett år, får sålunda

inte — bortsett från de möjligheter härutinnan, som föreligger vid beräk­

ning av utrangeringsavdrag samt enligt förordningen om förlustutjämning

— förskjutas och avräknas ett senare år.

Den procentsats efter vilken avdrag skall medges bör bestämmas olika

efter den tid en byggnad anses kunna utnyttjas. Hänsyn skall därvid tas

inte bara till den fysiska livslängden utan även till den ekonomiska. Enligt

anvisningarna skall också sådana omständigheter beaktas som att byggna­

dens ekonomiska varaktighetstid kan antas komma att röna inflytande av

framtida rationaliseringar, förändringar med hänsyn till teknikens utveck­

ling, omläggning av verksamhet och liknande. Även andra omständigheter,

som begränsar värdet av en i rörelse använd byggnad till relativt kort tid,

kan påverka storleken av avskrivningsprocenten. Såsom exempel härpå

nämns i anvisningarna byggnad för utnyttjande av en begränsad malmfyn­

dighet samt på annans mark belägen i rörelse använd byggnad, som vid

nyttjanderättens upphörande inte skall inlösas av jordägaren. I fråga om

rent tillfälliga byggnader, avsedda att användas endast ett fåtal år, får

byggnadsko stnaden i sin helhet avdras redan samma år som den uppkom­

mit.

Den i praxis medgivna avskrivningsprocenten är beroende av den utred­

ning som i varje enskilt fall lämnas angående den beräkneliga livslängden

hos en byggnad. Normalt torde avdrag för värdeminskning medges med

2-4 % i fråga om fabriks- och andra industribyggnader samt med 0,6-2 %

beträffande affärsbyggnader.

I princip skall avskrivningsprocenten tillämpas på hela byggnadsvärdet

exklusive värdet av fasta maskiner. Dock medges enligt praxis beträffande

viss maskinell utrustning, som hör till byggnad men inte till fasta maski­

ner, avdrag efter en högre procentsats än för byggnaden i övrigt. Sådant

förhöjt värdeminskningsavdrag har fått tillämpas på värdet av dyrbarare

anordningar såsom värmepannor, oljeeldningsaggregat, hissmaskinerier,

varmvattenberedare och luftkonditioneringsaggregat. Avskrivningsunderla­

get för byggnad skall härvid reduceras med det värde, på vilket förhöjt av­

drag ges. Såsom sistnämnda värde anses föremålens anskaffningsvärde —

även i de fall byggnadsavskrivningarna i övrigt beräknas på taxeringsvär­

det. Den utbrutna delen av byggnadsvärdet får avskrivas enligt särskild

värdeminskningsplan. Årligt avdrag brukar i fråga om oljeeldnings- eller

liknande anordning medges med 10 % av anskaffningsvärdet och beträffan­

de övrig utbrytbar utrustning med 5 %.

Då byggnadsavskrivningarna beräknas på utredda verkliga anskaffnings­

kostnader får avdrag för värdeminskning naturligen inte åtnjutas längre än

Kungl. Maj. ts proposition nr 100 år 1969

29

till dess slutavskrivning uppnåtts. Grundas däremot avskrivningarna på det taxerade byggnadsvärdet torde avdrag medges så länge byggnaden används i rörelsen.

Ehuru några bestämmelser härom inte meddelats i anvisningarna har stundom avdrag medgivits för överpris och merkostnad då byggnad anskaf­ fats för utnyttjandet av en speciell konjunktur.

Om en i rörelsen använd byggnad utrangeras eller nedrivs och utredning föreligger om anskaffningsvärde och vid taxeringen åtnjutna värdeminsk- ningsavdrag, får avdrag ske för vad som återstår oavskrivet av anskaff­ ningsvärdet, i den mån detta belopp överstiger vad som influtit vid avytt­ ring av byggnadsmaterial o. d. i samband med utrangeringen eller riv­ ningen. Vid beräkningen av oavskrivet värde behöver därvid endast sådana värdeminskningsavdrag beaktas, som verkligen blivit utnyttjade vid taxe­ ringen. Rätt till utrangeringsavdrag torde i princip föreligga då en i rörelse använd byggnad blivit obrukbar för sitt ändamål. För förlust, som upp­ kommit vid försäljning av byggnad, torde utrangeringsavdrag dock i all­ mänhet inte vara medgivet. Dylik förlust torde vanligen anses utgöra kapi­ talförlust.

Vinst vid försäljning av byggnad, som utgör anläggningstillgång i rö­ relse, beskattas enligt realisationsvinstreglerna i 35—37 §§ KL. Det sagda gäller även den del av vinsten, som motsvarar i samband med försäljning­ en återvunna värdeminskningsavdrag som tidigare utnyttjats vid taxering­ en.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Avskrivning på maskiner och inventarier i rörelse

Då utredningens förslag innebär att vissa mark- och byggnadstillbehör kommer att i skatteavseende behandlas enligt de regler som gäller för ma­ skiner och andra inventarier använda i rörelse, är det lämpligt att här nå­ got redogöra för den huvudsakliga innebörden av även dessa regler.

Bestämmelserna avser rörelseidkaren tillhöriga maskiner och inventarier som är avsedda för stadigvarande bruk i rörelsen. Beräknas tillgångens varaktighetstid inte överstiga tre år får den dock avskrivas direkt som om­ kostnad under anskaffningsåret.

Man skiljer mellan planenlig avskrivning och räkenskapsenlig avskriv­ ning.

Den planenliga avskrivningen innebär att det årliga värdeminskningsav- draget normalt bestäms enligt avskrivningsplan till viss bråkdel av an­ skaffningsvärdet. Värdeminskningsavdraget skall vara så avpassat att det­ ta värde i sin helhet kan avdras under den tidrymd tillgången beräknas vara ekonomiskt användbar. I praktiken torde planenligt avdrag för värde­ minskning utan särskild utredning regelmässigt medges med åtminstone 10 % av anskaffningsvärdet, när inte fråga är om inventarier som uppen­

30

barligen är underkastade hastigare värdeminskning (t. ex. bilar). I vissa

speciella fall kan värdeminskningsavdrag medges med större belopp än som

följer av huvudregeln. Så är t. ex. fallet, om rörelseidkaren visar att till­

gångens värde nedgått avsevärt mer än som motsvarar sammanlagda be­

loppet av de värdeminskningsavdrag han gjort under beskattningsåret och

tidigare år. Avdrag för överpris och merkostnad kan medges om tillgången

anskaffats för ett särskilt arbetstillfälle eller för en tillfällig konjunktur.

Ett karakteristiskt uttryck för det skatterättsliga inkomstbegreppet som

gäller för rörelse är den i detta sammanhang viktiga regeln att, när till­

gång varom här är fråga avyttras eller utrangeras därför att den blivit

obrukbar i rörelsen, avdrag får ske för vad som i beskattningsavseende

återstår oavskrivet av anskaffningsvärdet. Å andra sidan skall belopp, som

erhålls vid tillgångens avyttring, i sin helhet upptas som intäkt av rörelse.

I motsats till vad som gäller byggnad i rörelse kommer alltså någon reali­

sationsvinstbeskattning inte i fråga vid en sådan avyttring.

Rätt att för maskiner och andra inventarier avsedda för stadigvarande

bruk tillämpa räkenskapsenlig avskrivning i stället för planenlig avskriv­

ning kan medges rörelseidkare som begär det. Som förutsättning härför

gäller att rörelseidkaren haft ordnad bokföring som avslutas genom vinst-

och förlustkonto samt att tillfredsställade utredning föreligger om vad som

återstår oavskrivet i beskattningsavseende av tillgångarnas anskaffnings­

värde. Vidare måste tillgångarna och avskrivningarna på dem redovisas på

sådant sätt i räkenskaperna att vid tillgångarnas avyttring möjligen upp­

kommande vinster inte undgår taxering.

Den räkenskapsenliga avskrivningen kan, utom lösa maskiner och inven­

tarier, även omfatta fasta maskiner och andra till en byggnad hörande in­

ventarier, för vilka vid fastighetstaxeringen redovisats särskilt maskinvärde.

Med sådana tillgångar likställs, när fråga är om tillgångar som ännu inte

varit föremål för fastighetstaxering, tillgångar för vilka särskilt maskinvär­

de bör redovisas vid sådan taxering. För andra maskiner som ingår i en fas­

tighets byggnadsvärde gäller alltså inte den räkenskapsenliga avskrivningen.

Huvudregeln för räkenskapsenlig avskrivning är att avdrag får åtnjutas,

med högst 30 % för år räknat av summan av tillgångarnas bokförda värde

enligt räkenskaperna vid beskattningsårets ingång och anskaffningsvär­

det på sådana under beskattningsåret anskaffade tillgångar som vid be­

skattningsårets utgång fortfarande tillhörde rörelsen. Detta gäller oavsett

när under beskattningsåret tillgångarna anskaffats. Om detta år omfattar

kortare eller längre tid än 12 månader skall avskrivningsbeloppet jämkas

i motsvarande mån.

Vid sidan av huvudregeln gäller dock vissa kompletterande regler. Bl. a.

gäller att rörelseidkaren under alla förhållanden får tillgodoräkna sig av­

drag för avskrivning med belopp, som erfordras för att det bokförda vär­

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

31

det inte skall överstiga anskaffningsvärdet på samtliga nu ifrågavarande tillgångar, vilka vid utgången av beskattningsåret fortfarande tillhörde rö­ relsen, sedan på detta värde avräknats en beräknad årlig avskrivning av 20 %. Om en skattskyldig visar, att tillgångarnas verkliga värde understi­ ger även sålunda beräknat värde, får avdrag medges också för härav be­ tingad ytterligare avskrivning. Den nämnda 20-procentregeln innebär rätt för ett företag att när som helst och under hur många år som helst falla till­ baka på en lineär avskrivning med 20 % och därefter återgå till huvudre­ geln när så befinns lämpligt.

Om tillgång, som anskaffats under beskattningsåret, avyttras, förloras el­ ler såsom obrukbar utrangeras under samma år, skall den inte inräknas i anskaffningsvärdet enligt vare sig huvudregeln eller 20-procentregeln. För sådan tillgång får omedelbart avdrag ske för anskaffningsvärdet eller oav­ skriven del därav (avdrag kan t. ex. ha medgivits på kontraktstadiet) men för inventarierna inflytande belopp skall upptas som intäkt. Med avyttring likställs att tillgång uttas ur rörelsen för att tillföras annan rörelse, som utgör särskild förvärvskälla, eller för att nyttjas för annat ändamål.

Har den avyttrade tillgången anskaffats före beskattningsåret medges in­ tet utrangeringsavdrag utan tillämpas en särskild ”nettometod”. Denna in­ nebär att avdrag medges för vad som erhållits vid försäljningen. Å andra sidan skall det enligt huvudregeln framräknade avskrivningsunderlaget re­ duceras med detta avdrag och 30-procentavdraget sålunda beräknas på res­ terande belopp.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Avskrivning på hyreshus m. m.

Beträffande avskrivningsunderlaget för sådan byggnad som är hänförlig till annan fastighet — hit hör bl. a. hyreshusen — stadgas i punkt 2 av an­ visningarna till 25 § KL, att såsom byggnads värde skall anses taxerings­ värdet (byggnadsvärdet) under beskattningsåret, om inte särskilda omstän­ digheter föranleder annat. Taxeringsvärdet torde också enligt hittillsvaran­ de praxis i regel utgöra värdeminskningsunderlag för ifrågavarande bygg­ nader. Stundom har dock, där utredning angående det faktiska anskaff­ ningsvärdet förebringats, värdeminskningsavdragen i stället fått beräknas på grundval av detta värde.

Då förutom bostadsbyggnader också fastigheter som uthyrts för använd­ ning i rörelse skall redovisas såsom annan fastighet vid inkomstberäkning­ en, kan särskilt maskinvärde ifrågakomma även beträffande byggnad som är hänförlig till detta inkomstslag. Värdet av fasta maskiner får därvid avskrivas enligt de i punkt 3 a—c av anvisningarna till 29 § givna bestäm­ melserna om avdrag för värdeminskning på inventarier. Dessa regler skiljer sig från de för inventarier i rörelse gällande främst däri, att den vid rörelse­

32

beskattningen medgivna räkenskapsenliga avskrivningsmetoden inte får

tillämpas, varjämte vinst vid försäljning av inventarier inte såsom vid rö­

relse utgör intäkt i förvärvskällan utan behandlas enligt realisationsvinst-

bestämmelserna.

Värdeminskningsavdraget för byggnad bör enligt anvisningarna bestäm­

mas till viss procent av byggnadens värde, olika alltefter den tid en bygg­

nad av ifrågavarande art anses kunna för sitt ändamål utnyttjas. I fråga om

bostadsbyggnader medges i praxis regelmässigt avdrag med 0,6 % av bygg­

nadsvärdet då byggnadsmaterialet är sten och med 1,0 % då byggnaden är

av trä. Beträffande för rörelseändamål upplåtna byggnader torde samma

normalprocentsatser gälla som förut angetts för i ägarens rörelse använd

byggnad.

Rätt att ur avskrivningsunderlaget för byggnad utbryta anskaffnings­

värdet av viss maskinell utrustning och att på detta åtnjuta till 5 eller 10 %

förhöjda värdeminskningsavdrag gäller i samma mån som i fråga om rö­

relse redovisad byggnad, överensstämmelse mellan de båda inkomstslagen

föreligger även vad avser värdeminskningsavdragens bundenhet till de be­

skattningsår, på vilka de belöper, samt beträffande vinstbegreppets utform­

ning vid försäljning av byggnad. Däremot är utrangeringsavdrag inte med­

givet i fråga om till annan fastighet hänförlig byggnad.

Kungl. Maj. ts proposition nr iOO år 1969

Utredningens förslag

Inledning

I det avsnitt av betänkandet som berör utgångsläget för utredningens ar­

bete framhåller utredningen — med en redovisning av händelseutvecklingen

alltsedan utredningens tillsättande i maj 1960 — att det inom utredningen

bedömts som angeläget att snarast få till stånd en omprövning av reglerna

om avdrag för kostnader som företagen nedlagt på byggnader och andra

anläggningar avsedda för deras verksamhet. Utredningen påpekar att nu­

varande bestämmelser på detta område ansetts vara till sin innebörd stri­

dande mot företagsekonomiskt betingade principer och från beskattnings-

synpunkt klart otillfredsställande. Vidare är bestämmelserna i tillämpning­

en komplicerade. Enligt utredningen har angivna förhållanden också äg­

nats betydande uppmärksamhet av riksdagen, som vid flera tillfällen under

senare år uttalat sig för angelägenheten av en reform. Utredningen konsta­

terar att viss kritik riktats även mot reglerna angående avdrag vid inkomst­

taxeringen för värdeminskning av hyresfastighet och andra därmed sam­

manhängande frågor. Dessa regler kritiserades såsom alltför restriktiva och

chefen för finansdepartementet hade enligt utredningen uppenbarligen fun­

nit frågan lämpligen böra prövas av företagsskatteutredningen i samband

med genomgången av avskrivningsreglerna för byggnader i rörelse. Utred-

33

ningen tillägger att ytterligare skäl härför ryms i det förhållandet att en

fastighet av annan fastighets natur kan vara till viss del använd i rörelse

och i övrigt nyttjad för bostadsändamål.

Kungl. Maj. ts proposition nr 100 år 1969

Rörelsefastigheter

I betänkandet anges att utredningens syfte både vid omprövningen av av-

skrivningsreglerna beträffande rörelsefastigheter och vid den närmare ut­

formningen av dessa regler varit att så långt möjligt skapa förutsättningar

för att från företagsekonomiska synpunkter motiverade kostnadsavdrag

skall kunna åtnjutas vid taxeringen. Utredningen fortsätter.

Den liberalisering av avdragsreglerna, som ett skäligt tillgodoseende av

nämnda syfte enligt utredningens bedömande nödvändiggör, kan också i

viss män sägas tillgodose från andra synpunkter stundom framförda öns­

kemål om en förbättrad avdragsrätt. Sålunda erhåller företagen härige­

nom ökade möjligheter att med bibehållen grad av självfinansiering ge­

nomföra för verksamhetens bestånd nödvändiga nyinvesteringar. Målsätt­

ningen har dock i och för sig inte varit att skapa förbättrade finansie­

rings- eller konsolideringsmöjligheter utan såsom nyss framhållits endast

att uppställa skatteregler som bygger på eller i rimlig mån ansluter sig till

det företagsekonomiska kostnadsbegreppet.

Med utgångspunkt från den angivna målsättningen har utredningen före­

slagit ändrade gränser mellan vad som skattemässigt skall hänföras till

mark, byggnader och inventarier.

Avskrivningsrätt beträffande markanläggningar

Som motiv för avskrivningsrätt beträffande markanläggningar — vilka i

princip inräknas i det markvärde som fastställs vid den allmänna fastig­

hetstaxeringen och följaktligen enligt gällande regler inte alls får avskrivas

vid inkomsttaxeringen — anför utredningen bl. a. att gruppen markan­

läggningar numera ökat väsentligt i betydelse, både anlalsmässigt och vär­

demässigt. Härtill kommer enligt utredningen, att man vid bedömningen

av den tid, över vilken anskaffningskostnaderna för en byggnad skall få

fördelas till avdrag, så småningom kommit att ta allt större hänsyn till att

dess ekonomiska användningstid kan vara betydligt kortare än dess fysiska.

Om på motsvarande sätt vid bedömningen av markanläggningarna hänsyn

las till ekonomisk värdeminskning, torde avdragsrätt kunna anses motive­

rad för en betydande del av dessa, framhåller utredningen.

I sin beskrivning av markanläggningarnas karaktär konstaterar utred­

ningen, att de i tekniskt hänseende har en nära anknytning till marken

men i övrigt företer såväl fysiskt som fuktionellt mycket betydande olik­

heter.

Att vissa av dem måste anses underkastade värdeminskning är enligt

2

Bihartg till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 100

34

utredningens mening uppenbart, bl. a. med hänsyn till att de gränsdrag­

ningar mot inventarier och byggnader som nu gäller inte är av det slag att

genom dem varaktiga tillgångar avskiljs från inte varaktiga. Härom anför

utredningen.

Framför allt gäller detta om sådana inventarie- eller byggnadsliknande

konstruktioner, vilka inte har till något primärt syfte att åstadkomma en

förändring av själva markytan och vilka därför inte heller kan anses som

markförbättrande i egentlig mening. Exempel på anläggningar av detta

slag utgör ledningar för vatten, avlopp, gas, elektrisk ström in. m., stängsel

och andra avspärrningsanordningar, transportanordningar såsom järn­

vägsspår och traversbanor samt brunnar, cisterner och källare. Dylika

anläggningar är i regel av en sådan konstruktion att de redan med hänsyn

härtill måste anses underkastade värdeminskning. Stundom har de också

en nära .funktionell anknytning till byggnader eller inventarier. Ledningar

för vatten och avlopp är sålunda nödvändiga för en byggnads användning,

och på motsvarande sätt är till maskiner dragna ledningar för högspänd

elektrisk ström nödvändiga för maskinernas funktion. I nu nämnda fall av

stark ändamålsgemenskap är anläggningarna närmast att betrakta som na­

turliga tillbehör till byggnaden resp. maskinerna, och de har en av dem

beroende begränsad ekonomisk varaktighet. Men även anläggningar av

ifrågavarande slag, vilka inte på dylikt sätt har sin användning direkt

knuten till byggnader eller inventarier, torde få anses underkastade eko­

nomisk värdeminskning, då de vanligen är uppförda för att tjäna viss be­

driven verksamhet och inte är av det slag, att de kan förväntas komma till

användning oavsett framtida ändringar i denna.

Utredningen kommer fram till slutsatsen att man, då markanläggningar -

na i ökad omfattning till betydande del är underkastade värdeminskning,

inte längre bör hålla fast vid de från civilrätten hämtade gränsdragningarna

mot inventarier och byggnader såsom avgörande för vad som är avdrags­

gilla resp. inte avdragsgilla kostnader.

Som ett ytterligare skäl för den ifrågasatta reformen framhåller utred-

ningen i detta sammanhang den risk för en snedvridande effekt på före­

tagens investeringar som annars kan uppkomma. Med anknytning till ett

aktuellt fall angående en körbana för provning av motorfordon anför ut­

redningen.

När som i detta fall en anläggning om den utförs på det från rent före­

tagsekonomisk synpunkt mest lämpliga sättet blir att anse som markan­

läggning, men den — om ytterligare företagsekonomiskt mte motiverade

kostnader nedläggs — blir att anse som byggnad, är det givetvis tankbart,

att företagaren med hänsyn till skattereglerna finner från driftsynpunkt

omotiverade extra investeringar lönsamma. Risken för att beskattnmgs-

effekterna på dylikt sätt skall erhålla en självständig betydelse vid före­

tagens planering bör i möjlig mån undvikas.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969 35

Markanläggningar som bör hänföras till byggnad eller inventarier

Med utgångspunkt från att markanläggningarna ofta har ett nära funk­ tionellt samband med byggnader eller inventarier och därigenom får karak­ tär av naturliga tillbehör till dessa föreslår utredningen att vissa anlägg­ ningar, i stället för att som nu hänföras till marken, vid beskattningen skall behandlas som byggnadstillbehör och andra som inventarier. Därigenom skulle anläggningarna i fråga bli avskrivningsbara antingen på det sätt utredningen föreslår för rörelsebyggnader eller efter de procentsatser som i allmänhet tillämpas beträffande inventarier.

Utredningens förslag innebär att till byggnad hänförs sådana markan­ läggningar, som har sin huvudsakliga användning tillsammans med bygg­ nad och som är nödvändiga för byggnadens allmänna funktioner. Det är med andra örd fråga om anordningar som är väsentligen oberoende av vilken sär­ skild näringsverksamhet som bedrivs i byggnaden. Som exempel härpå an­ ger utredningen ledningar för vatten, avlopp, elektrisk ström, gas m. m. och jämförliga anordningar.

Sådana markanläggningar som är avsedda att nyttjas tillsammans med vissa maskiner eller andra inventarier i rörelse räknas däremot enligt för­ slaget i avdragshänseende till inventariegruppen. Här nämner utredningen som exempel fundament och liknande anordningar, t. ex. räls, som används som underlag för lyftkran e. d., industrispår, traversbanor samt ledningar för vatten, avlopp, elektrisk ström, gas m. m. Det är alltså fråga om till produktionsprocessen hörande ledningssystem och annan utrustning.

Till denna grupp hänför utredningen även stängsel, varmed utredning­ en likställer andra avstängningsanordningar såsom grindar, bommar och räcken, vilka normalt har en sådan konstruktion och allmän karaktär, att de från varaktighetssynpunkt kan jämställas med inventarier.

I de fall ledningar e. d. har blandad användning genom att de tillgodoser såväl byggnadens normala funktioner som den aktuella produktionens sär­ skilda behov förutsätter utredningen att en uppdelning av kostnaderna får ske på en byggnadsdel och en inventariedel. Enligt utredningen får en så­ dan uppdelning ske med stöd av det material som den skattskyldige kan prestera.

Markanläggningar som bör avskrivas särskilt

Även om en utvidgning av inventarie- och byggnadsbegreppen genomförs i den omfattning utredningen föreslagit, kommer enligt utredningen likväl att bland återstående markanläggningar finnas sådana som måste anses ha en begränsad ekonomisk varaktighet. En rätt till avdrag för värdeminskning får också i dessa fall anses motiverad, framhåller utredningen, som tillägger.

36

Här åsyftas anläggningar, som uppförts för att användas i viss verksam­

het och som inte är av det slag, att de kan antas vara till nytta i eko­

nomisk verksamhet överhuvudtaget. Gränsdragningen mellan anläggning­

ar av denna begränsat användbara typ och sådana som är att anse som i

verklig mening markförbättrande är emellertid flytande, och svårigheter

föreligger därför att skapa en praktiskt användbar bestämning av ett dy­

likt avskrivningsunderlag.

I den författningstext som utredningen föreslagit har utredningen valt

att lösa svårigheterna i .fråga om gränsdragningen genom att delvis använ­

da en negativ bestämning av avskrivningsunderlaget, dvs. genom att ange

vilka markanläggningar som skall anses över huvud taget inte avdragbara.

Till de inte avdragsberättigande markanläggningarna räknas således en­

ligt utredningsförslaget främst sådana åtgärder som företrädesvis vidtas i

samband med markens första iordningställande för ekonomisk verksamhet

och som syftar till att göra den fast och plan, såsom röjning, dvs. avlägs­

nande av träd, buskar, stubbar o. d., bortsprängning av uppskjutande berg,

schaktning av jord och sten jämte tillhörande transporter. Vidare är hit att

hänföra grundförstärkande eller markstabiliserande åtgärder av olika slag

som pålning och uppförandet av stödmurar ävensom torrläggning av mar­

ken. Såsom avdragsgilla markanläggningar är heller inte att anse för trans­

porter till och från fastigheten anlagda vägar och andra tillfarter, exempel­

vis kanaler och hamninlopp.

Genom denna definition av vad utredningen anser utgöra egentliga

markförbättringar kommer enligt förslaget att till avskrivningsbara mark­

anläggningar hänföras en rad anordningar av mycket varierande konstruk­

tion och varaktighet. Utredningen anför.

Hit blir sålunda att räkna vissa mer eller mindre byggnadsliknande an­

läggningar såsom brunnar och källare, i den mån sådana anläggningar in­

te är att anse som byggnader. Vidare kommer bland avdragsberättigande

anläggningar att ingå ytbehandlingar av skilda slag såsom parkeringsplat­

ser, fabriksgator och -gårdar, körplaner, upplagsplatser m. m. och vägar

för interna transporter. Även anläggningar, som har ett mera indirekt

samband med verksamheten, kommer att omfattas av avdragsrätten. Så­

lunda bör på en rörelsefastighet gjorda anordningar av personalkostnads-

karaktär såsom planteringar, fotbollsplaner och tennisbanor anses av­

dragsgilla. Jämväl anläggningar av dylikt slag torde i viss utsträckning

vara för sin varaktighet beroende av de omdispositioner med avseende på

markens utnyttjande, som föranleds av ändringar i verksamheten.

Utredningen är medveten om att med den föreslagna definitionen av ej

avdragsgilla markkostnader vissa gränsdragningsproblem kan uppkomma

vid den praktiska tillämpningen och tillägger.

Riskerna för att betydande sådana svårigheter skall uppstå bör dock

inte överbetonas. Dels torde av naturliga skäl markförbättringarna till

väsentlig del vara koncentrerade till tiden för markens första iordning­

ställande, dels synes möjligheterna att tekniskt särskilja sådana arbetsmo­

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

37

ment som är att hänföra till en avdragsgill anläggning på marken från de markförbältrande vara nöjaktiga. I detta sammanhang bör framhållas, att till de angivna ytbehandlingarna inte endast är att räkna själva belägg­ ningen med asfalt eller liknande utan även till dylika konstruktioner tek­ niskt hänförliga lager av grus, sand eller annat material.

Byggnadstillbehör som bör hänföras till inventarier

Utredningens förslag till ändrad indelning i avskrivningshänseende berör inte endast vad som nu räknas till mark och markanläggningar. Även i frå­ ga om de byggnadstillbehör som ingår i taxerat byggnadsvärde föreslår ut­ redningen en viss omgruppering. Också här har utredningen ansett av- gränsningen böra ske med utgångspunkt från ändamålsgemenskapen. Där­ vid är det dock, framhåller utredningen, angeläget att tillbehörskretsen be­ stäms så snävt, att till byggnad inte hänförs föremål som vid en framtida omläggning av verksamheten kan befaras inte längre komma till använd­ ning. Av detta skäl, tillägger utredningen, kan en i förhållande till de civil­ rättsliga reglerna i viss mån skiljaktig bestämning av byggnadstillbehören synas mera ändamålsenlig i fråga om vissa slag av rörelsebyggnader.

Utredningen syftar här närmast på industribyggnader samt byggnader som inrymmer affärs- och butikslokaler.

I fråga om industribyggnader anser utredningen att det med hänsyn till svårigheterna att skilja mellan föremål som är resp. inte är allmänt an­ vändbara i industribyggnader, oavsett deras särskilda användning, är mer ändamålsenligt att hänföra alla för industribyggnader speciella tillbehör till inventarier.

Omfattningen av de — enligt reglerna för byggnad avskrivningsbara — byggnadstillbehören skulle enligt utredningen härigenom komma att be­ gränsas till föremål av de slag som allmänt sett är nödvändiga för en bygg­ nads funktion som sådan och för att den skall vara lämplig som uppehålls- plats för människor.

Som inventarier skulle däremot enligt utredningen komma att betraktas viss i industribyggnader förekommande utrustning som enligt gällande rätt utgör byggnadstillbehör eller beträffande vilken det nu är ovisst om den skall anses hänförlig till byggnad. Utredningen anför härom.

Hit är exempelvis att räkna för maskiner eller annan utrustning upp­ förda fundament och andra stabiliserande eller ljuddämpande anordning­ ar. Detsamma gäller transportanordningar av skilda slag såsom räls och traversbanor, särskilda för godstransport avsedda hissar och andra lyft- anordningar liksom tankar, behållare och ställningar för lagring. Till in­ ventarier blir även att hänföra för den industriella verksamhetens sär­ skilda behov dragna ledningar för vatten, avlopp, elektrisk ström, gas in. m. ävensom speciella värmeanläggningar och ventilationsanordningar inkl. särskilda skorstenar för avledande av vid produktionen alstrade ga­ ser.

38

Som byggnadstillbehör blir då enligt utredningen å andra sidan att räkna

alla ledningar och anordningar, som är nödvändiga för en byggnads all­

männa funktioner såsom för dess uppvärmning, belysning och vattenför­

sörjning, liksom alla slags andra anordningar, som främst är ägnade att

göra byggnaden lämplig för människor att uppehålla sig i, t. ex. trappor,

personhissar, anläggningar för friskluftsventilation och sanitära anord­

ningar.

Utredningen framhåller att vissa tillämpningssvårigheter kan uppkom­

ma, då ifrågavarande ledningar och anläggningar har en blandad använd­

ning genom att dels tjäna byggnadens normala behov, dels den bedrivna

verksamhetens. Enligt utredningen torde dock den därvid nödvändiga för­

delningen av anskaffningskostnaderna på avdragsunderlagen för byggnad

och inventarier inte behöva medföra alltför stora praktiska svårigheter.

Utredningen understryker att den här diskuterade gränsdragningen mel­

lan byggnader och inventarier endast gäller egendom av tillbehörskaraktär.

Till byggnad hör sålunda enligt utredningen allt, som är att hänföra till

själva byggnadsstommen (golv, tak och väggar). Att denna kan vara mer

eller mindre speciell är ett förhållande, till vilket hänsyn skall tas vid be­

stämningen av avdragsprocenten för byggnaden, tillägger utredningen.

Utredningen föreslår i detta sammanhang en uttrycklig föreskrift, inne­

bärande att, om en konstruktion, för vilken byggnadsvärde fastställts vid

fastighetstaxeringen, i sin helhet eller till viss del tjänstgör såsom maskin

eller redskap, värdet av en sådan konstruktion eller del därav inte skall an­

ses utgöra värde på byggnad. Enligt utredningen är det nämligen enligt an­

visningarna till 10 § KL inte uteslutet att det vid fastighetstaxeringen åsat-

ta byggnadsvärdet i vissa fall — som exempel nämner utredningen oljecis­

terner, siloanläggningar o. d. — i sin helhet bör anges såsom särskilt ma­

skinvärde, varav följer att hela byggnaden får avdras enligt de för inventa­

rier gällande avskrivningsreglerna. En dylik möjlighet att i vissa fall be­

handla till byggnad hänförliga anordningar som inventarier bör alltså en­

ligt utredningens mening föreligga även i fortsättningen.

De nu nämnda fallen kan enligt utredningen sägas avse sådana konstruk­

tioner, där begreppen byggnad och maskiner sammanfaller. Utredningen

tillägger.

I och för sig kunde det anses motiverat att hänföra såsom byggnader

betraktade anordningar till inventarier även i vissa fall, där begreppen

visserligen inte sammanfaller, men där byggnaden är för sin användning

så beroende av den maskin, kring vilken den är uppförd, att dess livs­

längd sammanfaller med maskinens. Att avgöra när nämnda förhållande

föreligger är emellertid svårt, och utredningen anser sig inte böra föreslå

någon dylik utvidgning av det skatterättsliga inventariebegreppet. En så­

dan synes inte heller nödvändig för att tillräckliga avdrag i de åsyftade

fallen skall erhållas, då hänsyn till ifrågavarande livslängden hos bygg­

naden påverkande omständigheter skall tas vid bestämmandet av avdrags-

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

39

procenten för byggnaden samt då, vid genomförande av utredningens för­

slag i fråga om avskrivningsunderlagens beräkning, möjligheter att er­

hålla avdrag för vid utrangering av byggnad kvarstående oavskrivet värde

i framtiden kommer att föreligga i annan utsträckning än f. n.

Även när fråga är om byggnader med affärs- och butikslokaler föreslår

utredningen att speciella tillbehör till sådana byggnader skall hänföras till

inventariegruppen.

Utredningen erinrar om att 1966 års lag om vad som är fast egendom

upptar butikslokaler som en av de huvudtyper av byggnader och lokaler,

till vilka vissa tillbehör knyts. Som exempel på till butiker hänförliga fö­

remål nämns hyllor, diskar och skyltfönsteranordningar. I anslutning till

denna exemplifiering, anför utredningen, uttalas i motiven att det visserli­

gen kan vara tveksamt om samma diskar och hyllor passar för olika typer

av butiker, men att man i allmänhet torde kunna göra gällande, att de

nämnda inredningsdetaljerna äger en så universell användning i butiker,

att de kan inordnas bland byggnadstillbehören ntan att grunderna för hu­

vudregeln därigenom rubbas.

Utredningen konstaterar att den butiksinredning, som enligt den nya

lagen sålunda blir att anse som byggnadstillbehör, i betydande utsträck­

ning torde utgöras av föremål, vilka enligt gällande rätt räknas som inven­

tarier. Från avdragssynpunkt synes det, framhåller utredningen, knappast

motiverat att överföra kostnader för anskaffandet av sådana tillgångar till

avskrivningsunderlaget för byggnader. Enligt utredningens mening torde

den inredning, som återfinns i en butikslokal, mera sällan kunna sägas vara

till nytta oavsett vilken särskild dylik verksamhet som där bedrivs. Med

hänsyn härtill anser utredningen, att bestämningen av tillbehör till varuhus

och butikslokaler bör ges motsvarande utformning, som ifrågasatts för in­

dustribyggnader, innebärande att till byggnad inte hänförs för affärsverk­

samheten särskilt avsedd utrustning. Till inventarier kommer därför enligt

utredningens förslag i regel att hänföras hyllor, diskar och annan butiks­

inredning, särskilda avskärmnings- och avspärrningsanordningar, speciella

ventilations- och evakueringsanläggningar, rulltrappor, varuhissar m. m.

Den sålunda med hänsyn till förhållandena inom industri och affärs­

verksamhet ifrågasatta ändrade gränsdragningen mellan byggnader och in­

ventarier har enligt utredningen ansetts böra gälla beträffande alla rörelse­

byggnader. Utredningens förslag innebär således, att vid avdragsberäkningen

skall till i rörelse använd byggnad endast hänföras sådan utrustning, som

inte är avsedd att direkt tjäna byggnadens användning för rörelseända­

mål.

Kungl. Maj.ts proposition nr 100 år 1969

40

Kungi. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Avskrivningsunderlagets beräkning

Utredningens förslag bygger på huvudtanken att avskrivningarna överlag

skall beräknas på grundval av de faktiska anskaffningskostnaderna. En­

dast härigenom är det enligt utredningens mening möjligt att uppnå en

exakt fördelning av värdeminskningsavdragen över den tid egendomen i

fråga beräknas kunna användas. Detta gäller kostnaderna för de tre huvud­

grupper av tillgångar som utredningen berör i betänkandet, dvs. markan­

läggningar, byggnader och inventarier, i den mån inte kostnaderna är att

hänföra till reparations- och underhållskostnader.

Såvitt avser inventarier konstaterar utredningen att redan enligt gällande

rätt tillgångarnas anskaffningsvärden skall utgöra avskrivningsunderlaget

och att i punkt 3 av anvisningarna till 29 § KL regler ges för hur detta

värde i olika fall skall bestämmas.

I fråga om byggnad i rörelse gäller — som framgått av den förut lämna­

de redogörelsen för gällande rätt — att den verkliga anskaffningskostnaden

i första hand skall utgöra underlag för de skattemässiga avskrivningarna.

Avdragen kan då beräknas enligt plan, vilket är en förutsättning för att det

faktiska beloppet av senare nedlagda om- och tillbyggnadskostnader skall få

tillföras det ursprungliga avdragsunderlaget. Vid sidan av huvudregeln gäl­

ler emellertid att, om det exakta anskaffningsvärdet för en byggnad inte kan

utredas, som t. ex. ofta vid köp av en bebyggd fastighet, det taxerade bygg­

nadsvärdet läggs till grund för värdeminskningsavdragens beräkning. För

om- och tillbyggnadskostnader som nedlagts efter förvärvet kommer i så­

dant fall avdrag i princip att åtnjutas genom att hänsyn till dem tas vid

senare fastighetstaxering genom eventuell justering av byggnadsvärdet.

Med hänsyn till de brister som enligt utredningens mening vidlåder det

taxerade byggnadsvärdet såsom avskrivningsunderlag — utredningen pe­

kar här bl. a. på att dess användbarhet i hög grad är beroende av de värde­

ringsnormer som tillämpas vid fastighetstaxeringen och den noggrannhet

med vilken taxeringsvärdena beräknas — föreslår utredningen att meto­

den att beräkna värdeminskningsavdragen på det för beskattningsåret gäl­

lande taxeringsvärdet inte längre skall få tillämpas i fråga om rörelsebygg­

nader. Utredningen anser att avskrivningarna i princip skall göras på det

faktiska anskaffningsvärdet. Därigenom kan avdragsberäkningen enligt ut­

redningen grundas på underlag som beräknas efter enhetliga regler.

För de fall då tillfredsställande utredning angående de verkliga anskaff­

ningskostnadernas storlek inte kan presteras föreslår utredningen särskil­

da regler.

Sålunda föreslår utredningen att en proportionering skall ske, när fråga

uppkommer om anskaffningsvärdets fördelning i samband med att byggnad

förvärvats tillsammans med den mark på vilken den är belägen. Som bygg-

41

nådens anskaffningskostnad skall anses så stor del av köpeskillingen för

fastigheten som svarar mot förhållandet mellan det vid förvärvet gällande

taxerade byggnadsvärdet och hela taxeringsvärdet för fastigheten. Jämkning

av ett på detta sätt beräknat byggnadsvärde skall dock ske om den del av

fastighetens anskaffningsvärde som härefter återstår visas mera avsevärt

över- eller understiga ett efter förhållandena som skäligt beräknat mark­

värde. Utredningen åsyftar här omständigheter som inträffat efter taxe­

ringsvärdets fastställande och som kan påverka relationen mellan mark-

och byggnadsvärdena, såsom ändrade stadsplaneförhållanden o. d., ny-, till-

eller ombyggnader, rivning av byggnad, eldsvåda m. m.

Har fastighetsförvärvet omfattat även sådana markanläggningar, som

enligt utredningens förslag skall vara föremål för en särskild avskrivnings-

rätt, föreslår utredningen att som köparens anskaffningskostnad för dylika

markanläggningar skall anses det belopp, som vid överlåtelsetillfället kvar­

står i beskattningsavseende oavskrivet för överlåtaren. Enligt utredningen

bör denna regel också gälla vid förvärv av fastighet genom annat fång än

köp.

Utredningen har vidare ansett speciella regler erforderliga för avskriv­

ningsunderlagets bestämmande i vissa fall beträffande fastigheter med

byggnader som förvärvats före övergången till ett nytt avskrivningssystem.

De speciella reglerna föreslås av utredningen vara intagna i övergångsbe­

stämmelserna till den föreslagna lagstiftningen.

Utredningen föreslår att avskrivningsunderlaget för byggnader på fastig­

heter som förvärvats före den 1 januari 1965 bestäms schablonmässigt med

utgångspunkt från det vid 1965 års fastighetstaxering åsatta byggnads­

värdet. Enligt utredningen bör detta värde, ökat med beloppet av de ny-,

till- och ombyggnadskostnader, som nedlagts under tiden fr. o. m. år 1965

t. o. in. beskattningsåret före det under vilket övergången sker, och minskat

med värdeminskningsavdrag som åtnjutits vid mellanliggande taxeringar

till statlig inkomstskatt, anses utgöra det anskaffningsvärde, på vilket vär-

deminskningsavdragen skall beräknas.

Utredningen förordar inte någon alternativ metod till den på 1965 års

taxeringsvärden grundade. Detta innebär dock, framhåller utredningen, in­

te att de skattskyldiga, som nu beräknar värdeminskningsavdragen på taxe­

ringsvärdet, blir fråntagna den rätt som finns enligt gällande regler att, i

den mån tillfredsställande utredning angående de verkliga anskaffnings­

kostnaderna samt dessas skattemässiga restvärden kan visas, i stället upp­

föra dessa kostnader som avskrivningsunderlag.

Vidare har utredningen ansett det skäligt att man i fråga om byggnader,

som förvärvats år 1965 eller senare, skall kunna medge att övergångsvärdet

beräknas enligt de regler, som föreslagits gälla för byggnadsvärdets be­

stämning vid framtida förvärv av bebyggda fastigheter. I sådant fall får

2f

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 100

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

42

alltså den skattskyldige enligt förslaget, om han så önskar, såsom avskriv­

ningsunderlag för byggnad använda det vid förvärvet gällande taxerings­

värdet (byggnadsvärdet) eller, om byggnaden förvärvats tillsammans med

den mark, på vilken den är uppförd, det belopp som framkommer efter en

proportionering med hjälp av taxeringsvärdet enligt det förut sagda, i före­

kommande fall ökat resp. minskat med de kostnader som nedlagts och vär-

deminskningsavdrag som åtnjutits efter förvärvet.

Någon rätt att med tillämpning av schablonregeln räkna om värdeminsk-

ningsunderlaget för byggnader, beträffande vilka avskrivningarna redan ti­

digare beräknas på de verkliga anskaffningskostnaderna, har utredningen

inte ansett motiverad. Schablonregeln är alltså enligt utredningens förslag

endast avsedd att användas i fråga om byggnader, för vilka värdeminsk-

ningsavdragen vid tiden för de nya bestämmelsernas ikraftträdande beräk­

nas på taxeringsvärdet.

Också beträffande den omfördelning av kostnaderna för de olika slagen

av tillgångar som kan behöva göras i fråga om äldre fastigheter för att an­

passa avskrivningsunderlagen till det föreslagna systemet föreslår utred­

ningen särskilda regler.

Enligt de övergångsbestämmelser utredningen föreslagit skall således,

när en rörelseidkare övergår till att tillämpa de nya bestämmelserna, en

omräkning av avskrivningsunderlagen för byggnader och inventarier efter

de faktiska anskaffningskostnaderna tillåtas endast till den del fråga är om

kostnader som nedlagts efter den 31 december 1964. Även för markanlägg­

ningar gäller enligt förslaget att som ingående avdragsunderlag skall få

uppföras de kostnader, som efter nämnda tidpunkt nedlagts för anskaffan­

de av dylika tillgångar. Däremot skall en omfördelning inte vara möjlig

beträffande tidigare uppkomna kostnader.

Utredningen påpekar i detta sammanhang att det förhållandet att den ut­

vidgade avdragsrätt, utredningen föreslagit, inte blir gällande för dessa äldre

anskaffningar, i undantagsfall kan medföra en i jämförelse med gällande

regler något försämrad avdragsrätt. Utredningen har dock inte ansett sig

böra föreslå någon särskild övergångsregel för dessa fall med hänsyn till

bl. a. de praktiska olägenheterna med en sådan regel.

De beräkningar av avskrivningsunderlagen, som måste göras i samband

med de nya bestämmelsernas ikraftträdande, kan enligt vad utredningen

framhåller stundom föra med sig ett tämligen omfattande utredningsarbe­

te, särskilt i de fall den skattskyldige finner anledning att vid övergången

till avskrivning på faktiska byggnadskostnader söka ntreda dessa i stället

för att tillämpa schablonen. För att bereda skälig tid för detta arbete före­

slår utredningen en övergångstid på tre år, dvs. tillämpningen av de nya

bestämmelserna skall få uppskjutas till senast andra året efter det, under

vilket dessa i princip skulle ha tillämpats första gången.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

43

Avskrivning av markanläggningar

I fråga om de markanläggningar som utredningen anser bör vara föremål för en särskild avslcrivningsrätt föreslår utredningen att den årliga avskriv­ ningens storlek bestäms till 1 % av anskaffningskostnaderna.

Förslaget är ett uttryck för utredningens ståndpunkt att samtliga kostna­ der för markanläggningarna i fråga sammanförs till ett enda avdragsunder- lag, på vilket värdeminskningsavdragen beräknas efter en enhetlig procent­ sats. Som skäl för den intagna ståndpunkten anför utredningen bl. a.

En stor del av de på industrifastigheter förekommande här ifrågavaran­ de anläggningarna torde utgöras av asfalteringar, permanentningar och andra ytbehandlingar för skilda ändamål. Genom dylika åtgärder erhålls ofta inte några klart urskiljbara enheter; de flyter samman med övriga liknande anläggningar, och att avgöra om en viss asfalterad yta skall anses utgöra en självständig anläggning eller en del av en större sådan är ofta inte praktiskt möjligt. Värdet av markanläggningarna på en fastig­ het är vidare regelmässigt tämligen ringa jämfört med de stora kostnads- grupperna byggnader och inventarier. En individuell behandling av mark­ anläggningarna med uppdelning av dem på ett flertal avskrivningsplaner kan mot bakgrund härav samt med hänsyn till svårigheterna att beräkna varje anläggnings varaktighet synas onödigt tyngande för såväl de skatt­ skyldiga som taxeringsmyndigheterna och en mera schablonmässig ut­ formning av avdragsreglerna måste anses önskvärd.

Enligt utredningen innebär den föreslagna utformningen av avdragsrät- ten, att de årliga avdragen kommer att motsvara markanläggningarnas an­ tagna genomsnittliga livslängd. Utredningen framhåller att den föreslagna avdragsprocenten kan bli för hög för vissa anläggningar och för låg för andra. Normalt bör emellertid för höga och för låga avdrag i stort utjämna varandra.

Dock medför, konstaterar utredningen, markanläggningarnas ibland nä­ ra beroende av tekniska och ekonomiska förändringar i verksamheten, att en anläggning stundom kan antas bli ekonomiskt oanvändbar på väsentligt kortare tid än som svarar mot det föreslagna årliga avdraget. Utredningen kommer därmed in på frågan om och i vad mån utrangeringsavdrag eller utbytesavdrag bör kunna komma i fråga.

Med tanke bl. a. på sådana fall då hela den på en fastighet bedrivna verksamheten nedläggs, särskilt om omständigheterna är sådana att annan rörelse inte sannolikt kommer att etableras på fastigheten, föreslår utred­ ningen en regel innebärande att, om den skattskyldige visar att samtliga de markanläggningar som ingår i avskrivningsunderlaget saknar värde, han får rätt att tillgodoräkna sig utrangeringsavdrag för anläggningarnas skattemässiga restvärde. Avdrag skulle alltså inte kunna medges för utran- gering av en enstaka anläggning. Däremot förordar utredningen att nuva­ rande rätt till omedelbart avdrag vid utbyte av markanläggning bibehålls oförändrad.

44

Kiingl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Enligt utredningen torde en sådan utformning av avdragsreglerna som

den utredningen föreslagit normalt kunna anses lika förmånlig som den för

tillämpningen väsentligt mera komplicerade alternativa metoden att beräk­

na avdragen för varje anläggning för sig med avdragsrätt vid utrangering

men med aktiveringsplikt vid utbyte av anläggning.

Avdragen för värdeminskning på markanläggningar bör enligt utred­

ningen beräknas enligt avskrivningsplan. Härom anförs i betänkandet.

Därvid torde i enlighet med vad som gäller vid avskrivning på bygg­

nader värdeminskningsavdragen böra anses bundna till de beskattningsår

på vilka de belöper. Någon rätt att jämka eller förskjuta avdragen enligt

regler motsvarande dem, som gäller vid den planenliga avskrivningen på

inventarier, har sålunda, med nämnt undantag, främst av praktiska skäl

inte föreslagits, och en sådan rätt torde heller inte med hänsyn till förelig­

gande möjligheter att erhålla avdrag för förlustutjämning kunna anses

särskilt angelägen. Den avskrivningsplan som erfordras kan därvid göras

jämförelsevis enkel. Den synes sålunda kunna begränsas till att utöver an­

skaffningsår och anskaffningskostnader lämna upplysning om det sam­

manlagda beloppet av tidigare åtnjutna avdrag, på beskattningsåret belö­

pande avdrag och vid beskattningsårets utgång oavskrivet restvärde.

Som ett undantag från den en-procentiga avskrivningen föreslår utred­

ningen att i fråga om rent tillfälliga markanläggningar, avsedda att använ­

das endast ett fåtal år, hela anskaffningskostnaden får avdras under an­

skaffningsåret. Utredningen hänvisar till att en liknande regel gäller be­

träffande byggnader och inventarier. Utredningen har ansett en motsvaran­

de regel motiverad för markanläggningarna med hänsyn till tänkbara pro­

visorier.

Avskrivning av byggnader

Utredningen konstaterar att nu gällande avskrivningsregler för byggnad

använd i rörelse ofta inte medger en från företagsekonomisk synpunkt till­

fredsställande avdragsrätt. En viss förbättring av avskrivningsmöjligheter-

na är därför enligt utredningens mening motiverad. Utredningen anför vi­

dare.

Någon beräkning av storleken av de värdeminskningsavdrag, som er­

fordras för att tillgodose rimliga krav på beaktande av de för en snabba­

re avskrivning anförda skälen, låter sig naturligen inte göra. Inte heller

kan avskrivningsreglernas utformning uteslutande bestämmas efter vad

som från sagda synpunkter befinns önskvärt, utan måste hänsyn tas jäm­

väl till andra omständigheter. Sålunda måste bl. a. effekten av utredning­

ens övriga förslag till ändrade regler för behandlingen av fastighetskost-

nader beaktas. Av särskild betydelse är därvid byggnadsbegreppets ut­

formning och gränsdragningen mellan byggnadskostnader, som skall vara

omedelbart avdragsgilla, och sådana, för vilka avdrag skall åtnjutas genom

årliga värdeminskningsavdrag. Den överföring av vissa till byggnad nu

hänförliga tillgångar till inventarier, som byggnadsbegreppets ändrade be­

45

stämning bl. a. innebär, avser just sådan verksamhetsberoende utrustning,

som vid driftsomläggningar och moderniseringar i första hand blir ut­

rangerad. Och genom utvidgningen av rätten till omedelbart avdrag för

byggnadskostnader sörjs för, att vid normala dylika förändringar nedlag­

da kostnader för byggnads omdisponering inte på ett ekonomiskt omoti­

verat sätt ökar byggnadens skattemässiga restvärde. Den förbättring i av-

dragsrätten som sagda ändringar medför för därav berörda anordningar

och åtgärder är mycket betydande, överföringen av viss utrustning från

byggnad till inventarier betyder sålunda en förkortning av den tid, över

vilken kostnaderna ifråga skall fördelas, från såvitt gäller industribygg­

nader normalt 25—50 år och ned till fem år vid den räkenskapsenliga in-

ventarieavskrivningen, och effekten av utvidgningen av rätten till omedel­

bart avdrag är ju i denna mening ännu större. Överhuvudtaget torde nu

nämnda och övriga tidigare förordade förbättringar av rätten till avdrag

för fastighetskostnader vara så relativt betydande totalt sett, att anled­

ning kan finnas till viss återhållsamhet vid omprövningen av avskriv-

ningsreglerna för byggnad. Det bör å andra sidan enligt utredningens me­

ning inte ifrågakomma att bibehålla reglerna i sin nuvarande utformning.

I diskussionen kring utformningen av ett annat bättre system för bygg-

nadsavskrivningarna har utredningen berört olika därmed sammanhängan­

de spörsmål.

Utredningen har bl. a. diskuterat frågan om särskilt hänsynstagande till

penning svärdets förändringar.

Utredningen erinrar om att redan företagsbeskattningskominittén på sin

tid behandlat frågan om avskrivning på återanskaffningsvärdet vid dess

omprövning av inventarie- och byggnadsavskrivningsreglerna (SOU 1954: 19

s. 109 och 142). Kommittén hade, framhåller utredningen, som ett tungt vä­

gande argument mot en avskrivning på nuvärdet framhållit bl. a. att utom­

ordentliga praktiska svårigheter skulle vara förenade därmed. Vidare erin­

rar utredningen om att avskrivning på nuvärdet senare varit föremål för

viss diskussion inom värdesäkringskommittén i samband med dess behand­

ling av frågan om införande av indexlån (se SOU 1964: 2 s. 214).

För sin del konstaterar utredningen beträffande denna avskrivnings-

form, att avskrivning på återanskaffningsvärdet (nuvärdet) i och för sig

kan motiveras från vissa aspekter på en riktig (real) vinstbeskattning samt

från finansieringssynpunkt. Utredningen tillägger emellertid.

Då utredningen vid sin omprövning av avdragsrätten för fastighetskost­

nader ansett sig böra begränsa sin målsättning till att söka tillgodose före­

tagsekonomiska synpunkter på en skälig kostnadsfördelning, har anled­

ning inte befunnits föreligga att närmare ingå på frågan om det berättiga­

de i en dylik avskrivning i syfte att öka företagens finansieringsmöjlig­

heter. Vad åter gäller önskemålet om en real vinstberäkning måste enligt

utredningens mening införandet av en avskrivningsmetod för byggnad,

som innebär totalt avdrag med annat och vid fortgående penningvärde­

försämring högre belopp än den historiska anskaffningskostnaden, med

hänsyn till att beskattningen i övrigt av såväl rörelseinkomst som in­

komster av andra slag vilar på en nominalistisk beräkningsgrund inge be­

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1960

46

tänkligheter. Principiellt kan sålunda införandet av rätt till avskrivning

på återanskaffnings- eller nuvärde för i rörelse använd byggnad anses mo­

tiverat först vid en allmän övergång till ett på realvärden grundat in­

komstskattesystem.

Utredningen anför vidare.

Vid sidan av de teoretiska invändningar, som sålunda måste riktas mot

en avskrivning på nuvärdet, är såsom företagsbeskattningskommittén

framhållit införandet av en sådan avdragsrätt förenat med stora prak­

tiska problem. Oavsett vilken metod för en årlig omräkning av avskriv­

ningsunderlaget som än väljs torde den praktiska tillämpningen av av-

skrivningsreglerna i hög grad försvåras varjämte en betydande ojämnhet

i resultaten synes vara att påräkna.

Ett annat problem som utredningen behandlat i detta sammanhang gäller

betydelsen av inkomstbegreppets utformning vid försäljning av byggnad.

Utredningen pekar här på det förhållandet att vinst, som uppkommer vid

försäljning av byggnad, använd såsom anläggningstillgång i rörelse, enligt

gällande rätt — i motsats till vad som gäller beträffande t. ex. inventarier

— hänförs till inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet och att inte ens

den del av vinsten, som motsvarar tidigare åtnjutna värdeminskningsav-

drag, behandlas som intäkt av rörelse. Om försäljningsvinsten skall beskat­

tas eller inte är alltså, konstaterar utredningen, en fråga som i sin helhet

skall bedömas enligt reglerna för realisationsvinstbeskattning vid överlå­

telse av fastighet. Utredningen konstaterar emellertid även att den ur­

sprungliga principen att försäljning av alla slags anläggningstillgångar be­

handlas som icke yrkesmässig under årens lopp gång efter annan genom­

brutits och att enligt gällande rätt såsom inkomst av rörelse beskattas vinst

vid avyttring av inventarier, goodwill, hyresrätt och patenträtt.

Utredningen kommer fram till att de tekniska möjligheterna att med till­

fredsställande säkerhet åstadkomma den för utvidgningen av inkomstbe­

greppet nödvändiga vinstberäkningen vid försäljning av byggnad numera

synes .föreligga i större utsträckning än vid tidigare omprövningar av denna

fråga. Utredningen anför.

Vid genomförande av de föreslagna ändringarna med avseende på av­

skrivningsunderlagets bestämning samt av generell skyldighet att tillämpa

avskrivningsplaner kommer de i framtiden ytterligare att förbättras. Även

vad avser beskattningsef.fekten synes de invändningar, som kan anföras

mot en utvidgning av inkomstbegreppet, mindre nu än tidigare. De ifrå­

gavarande mot en utvidgning av inkomstbegreppet anförda omständighe­

terna måste dock alltjämt, om än med mindre tyngd än tidigare, anses ta­

la mot en sådan ändring.

Huruvida de år 1967 vidtagna ändringarna i bestämmelserna om be­

skattning av realisationsvinst vid överlåtelse av fastighet bör tillmätas be­

tydelse i här ifrågavarande sammanhang är delvis svårt att bedöma. Med

hänsyn till det schablonmässiga förfarande, som — bortsett från de fall,

där försäljning äger rum inom två år från förvärvet — enligt de nya reg­

lerna skall tillämpas vid vinstens beräkning, samt till att endast 75 % av

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

47

den framfaknade vinsten skall beskattas, är det dock uppenbart, att nämn­ da ändringar i realisationsvinstbeskattningen inte motsvarar den utvidg­ ning av inkomstbegreppet vid försäljning av byggnad, som måste gälla som förutsättning för en långtgående liberalisering av avskrivningsregler- na. Å andra sidan kan det förhållandet att försäljningsvinst inklusive åter­ vunna värdeminskningsavdrag numera oavsett innehavstidens längd i prin­ cip alltid är skattepliktig måhända i någon mån minska behovet av en rörel­ sebeskattning av sådan vinst.

Enligt utredningens uppfattning är frågan om betydelsen av vinstbegrep­ pets utformning för möjligheten att uppmjuka avskrivningsreglerna i viss mån speciell i fråga om byggnader. Utredningen anför.

I motsats till vad som exempelvis synes vara förhållandet beträffande inventarier torde försäljning av byggnader i stor utsträckning, kanske huvudsakligen, ske i samband med överlåtelse av hel rörelse eller verk­ samhetsgren. Är därvid fråga om av juridiska personer bedrivna rörel­ ser får överlåtelserna vanligen formen av försäljning av aktier eller an­ delar och inte av byggnader, inventarier etc. Då vinst vid avyttring av aktier och andelar behandlas enligt reglerna för realisationsvinstbeskatt­ ning, erhålls vid en utvidgning av inkomstbegreppet beträffande byggna­ der i praktiken endast mycket begränsade möjligheter att beskatta till byggnad hänförlig försälj ningsvinst. Med hänsyn härtill synes, ehuru byggnadsavskrivningarnas storlek i och för sig inte påverkas av dylika aktie- och andelsförsäljningar, en sådan liberalisering av avskrivnings­ reglerna, som medför risker för betydande överavskrivningar i vissa fall, möta invändningar från fiskalisk synpunkt, även om en utvidgning av vinstbegreppet vid försäljning av byggnad genomförs.

Utredningen berör även några konjunkturpolitiska synpunkter. Som allmän utgångspunkt fastslår utredningen att en liberalisering av av­ skrivningsreglerna ger företagarna vissa förbättrade avskrivningsmöjlighe- ter, vilket i sin tur kan — om än marginellt — förmånligt påverka företa­ garnas möjligheter att utnyttja eget kapital i investeringssyfte och att en lagstiftning av sådan innebörd kan antas ha en viss investeringsstimuleran- de effekt.

Mot en uppmjukning av avskrivningsreglerna för byggnader som används i rörelse kan enligt utredningen måhända å andra sidan med hänsyn till de i och för sig inte obetydliga värden som dessa representerar från kon- j unkturpolitiska synpunkter invändas, att härigenom ökade belopp ställs [ill företagens fria förfogande att användas till investeringar under högkon­ junktur. Utredningen uttalar som sin mening att innebörden av invändning­ en inte bör överdrivas och anför vidare.

En av starka företagsekonomiska skäl motiverad jämkning av bestäm­ melser för den årliga taxeringen torde f. ö. knappast böra hållas tillbaka av skäl av antydd art. Vidare kan möjligen göras gällande att en liberali­ sering av avdragsrätten skulle kunna minska företagarnas intresse av att göra avsättningar till investeringsfonder. Även om viss teoretisk grund allmänt sett kan föreligga för invändningar av nu nämnt slag, synes dessa likväl inte kunna antas vara mer vägande. Intresset för avsättningar till

Kungl. Maj. ts proposition nr 100 år 1969

48

investeringsfonderna är beroende av en vinstsituation, som allenast mar­

ginellt kan påverkas av de ifrågasatta förbättrade avdragsmöjligheterna,

och de skattemässiga fördelar, som investeringsfondslagstiftningen kan

möjliggöra, är i de individuella fallen normalt vida större än vad de nu

ifrågasatta bestämmelserna skulle medföra.

Med avseende på valet av avdragsmetod är enligt utredningens uppfatt­

ning i princip den strikt lineära avskrivningen från konjunkturpolitiska

synpunkter att föredra framför ett system med högre värdeminskningsav-

drag under en byggnads första användningstid. Utredningen tillägger.

Ökade byggnadsinvesteringar under högkonjunktur medför vid tillämp­

ning av sistnämnda metod särskilt höga avdrag i detta läge. Dock synes

en primäravskrivning av den storleksordning, som här kan komma ifråga,

inte böra tillmätas någon avgörande betydelse från nämnda synpunkter.

Till undvikande av viss konkurrens med konjunkturpolitiska åtgärder

för att stimulera eller hämma investeringsverksamheten på byggnadsom-

rådet kan dock vissa skäl anföras för att en såsom permanent avsedd pri­

märavskrivning inte konstrueras så att avdraget kan fritt fördelas efter

den skattskyldiges eget önskemål eller eljest så att det i sin helhet kan

avdras omedelbart eller under loppet av blott ett par år.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Utredningens val av avskrivningsmetod

Som framgår av det nu sagda har utredningen vid sin omprövning av av-

skrivningsreglerna för byggnad stannat för två metoder för de uppmjuk­

ningar i regelsystemet, som utredningen ansett motiverade. Utredningen

anför.

Båda metoderna synes kunna tillgodose vad som åsyftas och framstår

som praktiskt användbara. Enligt den ena metoden bibehålls nuvarande

regler för de årliga värdeminskningsavdragens beräkning, men kombine­

ras dessa med en rätt till primäravskrivning av viss del av anskaffnings­

kostnaden. Den andra metoden innebär fortsatt strikt lineär avskrivning

med i lag fastställda, i förhållande till nuläget uppräknade procentsatser

för olika typer av byggnader.

Utredningen framhåller att den sistnämnda metoden kan vara att före­

dra från vissa synpunkter. Den anknyter nämligen enligt utredningen nära

till vad som nu praktiseras och den kan, åtminstone i förstone, synas enkel

i tillämpningen. I fortsättningen anför utredningen.

Det torde emellertid knappast visa sig möjligt att i författning ange med

tillräcklig differentiering de olika procentsatser, som skall tillämpas. Även

om vida mer exakta regler än de nuvarande kan tänkas, måste hela tiden

finnas utrymme för jämkningar med hänsyn till de särskilda omständig­

heterna. Viss risk för minskat hänsynstagande till särskilt olika industri­

byggnader emellan föreliggande skillnader i ekonomisk varaktighet får

också anses vara förenad med användningen av väsentligen .fastställda

procentsatser. Även om dessa betraktas som normal- eller minimiavdrag

och sålunda får överskridas, torde svårigheterna för en skattskyldig att

visa skäligheten av annan avdragsprocent ofta vara så stora, att de kan

49

antas bli i hög grad normerande. Risker för taxeringstvister måste därför förutses parallellt med fara för en försämrad eller eljest otillfredsställande avdragsrätt i vissa fall. Det senare kan självfallet undvikas genom att procentsatserna sätts höga i överkant. Därvid kommer emellertid också ökade risker att uppstå för att avdragsreglerna i andra fall skulle medföra överavskrivning med mera betydande belopp, vilket förhållande möter invändningar bl. a. på grund av de bristande korrigeringsmöjligheterna vid försäljning av byggnad.

Med hänsyn till det nu sagda anser utredningen att man bör behålla gäl­ lande regler, enligt vilka endast anges att värdeminskningsavdragen skall beräknas för varje byggnad efter dess antagna användningstid.

Utredningen kommer fram till att de särskilda förhållanden som moti­ verar en ökad avskrivningstakt bör beaktas genom att ett primäravdrag medges.

Såsom lämplig extra avskrivning förordar utredningen 10 % av anskaff­ ningskostnaden. Primäravdraget skall enligt utredningens förslag åtnjutas vid sidan av oförändrade lineära värdeminskningsavdrag sådana de i praxis i dag beräknas eller bör beräknas. Härigenom förstärks enligt utredningen effekten av primäravskrivningen och uppnås slutavskrivning sedan 90 % av den beräknade användningstiden för en byggnad förflutit.

Primäravdraget föreslås skola fördelas lika över en femårsperiod. Den­ na utformning av primäravskrivningen anser utredningen lämplig främst av praktiska skäl och finner den även tillgodose de konjunkturpolitiska syn­ punkterna. Förslaget innebär alltså enligt utredningen, att utöver de ordi­ narie värdeminskningsavdragen extra avskrivning får åtnjutas med 2 % av anskaffningskostnaden under vart och ett av de fem första åren.

Utredningen framhåller, att av de förhållanden, som utgör skäl för en primäravskrivning, följer att densamma inte endast bör få åtnjutas i fråga om byggnader som nyuppförts utan även beträffande äldre för rörelseän­ damål förvärvade byggnader. Undantag härifrån bör dock gälla vid över­ låtelse mellan varandra närstående personer. I dessa fall skall förvärvarens ingångsvärde med tillämpning av bestämmelserna i punkten 3 b av anvis­ ningarna till 29 § KL beräknas till det belopp som för överlåtaren kvarstår oavskrivet i beskattningsavseende.

Det bör tilläggas att när här talas om äldre förvärvade byggnader utred­ ningen åsyftar endast förvärv som ägt rum efter det nya systemets infö­ rande.

Utredningen anser vidare att primäravskrivning i stor utsträckning är motiverad beträffande sådana efter förvärvet av en byggnad nedlagda kost­ nader, för vilka rätt till omedelbart avdrag inte föreligger vid taxeringen. Då utredningen anser att det knappast är möjligt att göra en uppdelning av sådana kostnader, föreslår utredningen att avdraget av praktiska skäl beräknas på alla belopp som uppförs på avskrivningsplan för byggnad.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

50

Enligt utredningen är primäravskrivning motiverad inte endast för indu­

stribyggnader utan även i fråga om övriga typer av rörelsebyggnader, alltså

även lager-, affärs- och kontorsbyggnader samt byggnader använda för per­

sonalbostäder. De främsta skälen härför anser utredningen vara osäkerhe­

ten med avseende på beräkningen av den totala ekonomiska livslängden och

hänsynen till de med åren ökande reparationskostnaderna.

Utredningen understryker att införandet av primäravdrag givetvis inte

bör medföra ökad restriktivitet vid bedömningen av procentsatserna för

den ordinarie lineära avskrivningen. Utredningen fortsätter.

Dessa skall sålunda alltfort bestämmas med beaktande av alla de om­

ständigheter, som kan förväntas påverka den ekonomiska livslängden hos

en byggnad. Från näringslivets sida har såsom tidigare nämnts vid upp­

repade tillfällen gjorts gällande, att den på .företagsbeskattningskommit-

téns förslag verkställda omredigeringen av anvisningarna till 29 § KL

inte medfört den åsyftade uppjusteringen av procentsatserna. Vikten av

att hänsyn vid avdragsprocentens bestämmande i tillräcklig grad tas till

rörelsebyggnaders begränsade ekonomiska varaktighet och av att utred­

ningen angående denna verkligen i skälig mån beaktas bör därför ånyo

understrykas. Inom utredningen har diskuterats lämpligheten av att riks­

skattenämnden erhöll uppdrag att utfärda generella anvisningar angående

skälig avskrivningsprocent för olika typer av byggnader. Någon bestäm­

melse av dylik innebörd föreslås dock inte främst på grund av de tidigare

berörda med tillämpningen av fastställda normalprocentsatser förenade

riskerna för minskat hänsynstagande till individuella olikheter. Utred­

ningen tillåter sig å andra sidan uttala önskvärdheten av att nämnden

ville ha sin uppmärksamhet fäst vid frågan om storleken av värdeminsk-

ningsavdrag på byggnad och överväga lämpligheten av uttalanden i äm­

net, ägnade att närma praxis till lagstiftarens dokumenterade intentioner

på området ifråga.

I detta sammanhang föreslår utredningen avskaffande av den nuvarande

rätten att ur avskrivningsunderlaget för byggnad utbryta och i särskild ord­

ning avskriva viss del av anskaffningskostnaden för byggnad. Utredningen

påpekar bl. a. att, sedan man till inventarier överfört all den utrustning

som särskilt anskaffats för den bedrivna rörelseverksamheten, de anordning­

ar som fortfarande skall räknas till byggnad kommer att vara av det slag

som allmänt förekommer i byggnader oavsett vilken särskild användning

dessa har. Med hänsyn härtill och till anordningarnas relativt obetydliga

värde anser utredningen att tillräckliga motiv för bibehållande av denna

särskilda avdragsrätt saknas.

Utredningen avvisar tanken på en särskild bestämmelse innebärande att

skattskyldig, som kan göra troligt att det verkliga värdet av byggnad vid

viss tidpunkt nedgått avsevärt under det taxeringsmässiga restvärdet, skall

få göra avdrag för skillnadsbeloppet omedelbart. Förutom de mycket stora

praktiska svårigheter, som är förenade med tillämpningen av en sådan me­

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

51

tod, tillkommer här, anför utredningen, det för byggnad speciella förhållan­ det, att vinst vid försäljning endast i begränsad utsträckning blir .föremål för beskattning. Enligt utredningen måste därför starka invändningar från fiskalisk synpunkt anföras mot införandet av en dylik avdragsrätt, och skulle en sådan likväl beslutas, torde tillämpningen av densamma kunna förväntas bli så restriktiv, att den i praktiken inte kom att fylla behovet av en särskild avdragsrätt i vissa fall.

Utredningen tillägger. Sistnämnda mot en rätt till engångsavdrag anförda skäl bör dock inte anses utgöra hinder för en omprövning av de årliga värdeminskningsav- dragens storlek i fall, där den från början medgivna procentsatsen visar sig otillräcklig. Inträffar sådana väsentliga förändringar i förutsättningar­ na för en byggnads användande att den skattskyldige kan göra troligt, att dess ekonomiska brukstid till följd därav kommer att bli betydligt kortare än som ursprungligen ansetts sannolikt, bör han sålunda medges en här­ emot svarande förhöjning av procentsatsen. Denna rätt till uppjustering av avdragsprocenten bör inte anses förbehållen fall, där det framstar som mer eller mindre uppenbart, att byggnaden inom viss tid måste i sin hel­ het utrangeras, utan bör även gälla, där en sådan varaktig ändring av byggnads användning sker, som medför att dess reella värde väsentligen kommer att understiga det aktuella skattemässiga restvärdet. Inte heller bör krävas att de ändrade förhållanden, som motiverar förhöjning av värdeminskningsavdragen, redan skall ha inträffat. Tillräckligt bör vara, att den skattskyldige kan göra troligt att sådana förhållanden kommer att inträda. Överhuvud bör vid omprövning inte ställas större krav på utredning än som är fallet vid den första beräkningen av avdragens stor­ lek.

Införandet av en primäravskrivning med den utformning utredningen för­ ordat har av utredningen inte ansetts kräva ändring i det förhållandet, att ett visst år inte utnyttjat värdeminskningsavdrag inte får förskjutas och åt­ njutas ett senare år. Med hänsyn härtill kan enligt utredningen den för värdeminskningsavdragens beräkning nödvändiga avskrivningsplanen göras förhållandevis enkel.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Utrangering av byggnad

Utredningen föreslår inte någon ändring i sak av nu gällande bestämmel­ se om rätt till avdrag för oavskrivet restvärde vid utrangering av byggnad använd i rörelse.

Utredningen menar att den schablonmetod för avdragsunderlagets beräk­ ning som utredningen föreslagit i fråga om äldre byggnader, för vilka av­ skrivningarna hittills beräknats på taxeringsvärdet, uppenbarligen inte upp­ fyller det krav på utredning om anskaffningsvärde och åtnjutna värde­ minskningsavdrag som nu gäller för medgivande av utrangeringsavdrag. Utredningen — som föreslår att detta krav formellt skall utgå som en följd

52

av att anskaffningsvärdet principiellt skall ligga till grund för avskrivning­

arna — anför bl. a.

Det är heller inte utredningens mening att ett enligt denna metod upp­

skattat ingångsvärde för den planenliga avskrivningen skall få användas

som utgångspunkt för beräkningen av vid utrangering oavskrivet värde.

Eftersom schablonmetoden i vissa fall med säkerhet kan förväntas ge

för höga restvärden skulle en sådan rätt stundom medföra, att de sam­

manlagda värdeminsknings- och utrangeringsavdragen komme att över­

stiga byggnadens faktiska anskaffningskostnader. I de fall schablonme­

toden tillämpas för övergångsvärdets beräkning bör sålunda vid en fram­

tida utrangering krävas att det faktiska restvärdet vid tidpunkten för över­

gången av den skattskyldige utreds för att läggas till grund för beräk­

ningen av oavskrivet värde.

Även i övrigt diskuterar utredningen de närmare förutsättningarna för

medgivande av utrangeringsavdrag. Enligt utredningen är frågan, när dessa

förutsättningar skall anses föreligga i det enskilda fallet, ofta mycket svår­

bedömd. Utredningen pekar i detta sammanhang bl. a. på att den omfattan­

de bevisning som måste förebringas för att avdrag skall medges — i vart

fall om byggnad inte nedrivits — motiveras av möjligheten av att byggna­

den så småningom åter kan komma till användning i den skattskyldiges

rörelse samt möjligheten av en framtida försäljning. I samband med en så­

dan försäljning kan nämligen eventuellt återvunnet utrangeringsavdrag inte

bli föremål för beskattning i vidare mån än som följer av reglerna om be­

skattning av realisationsvinst. Utredningen kommer därmed in på frågan

om införandet av en generell beskattning av försäljningsvinster. Utredningen

uttalar emellertid som sin uppfattning att enbart den omständigheten, att

vid enstaka fastighetsförsäljningar risk föreligger för att vissa i princip av-

dragsberättigande kostnader inte kommer till avdrag, inte motiverar en så­

dan ändring av inkomstbegreppet.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Rivningskostnader

I anslutning till frågan om utrangeringsavdrag har utredningen också

funnit anledning beröra frågan om behandlingen av kostnader för rivning

av rörelsebyggnad, dock utan att föreslå särskilda bestämmelser härom.

Enligt utredningens mening är det betraktelsesätt, som innebär att riv­

ningen anses hänförlig till den framtida användningen av fastigheten, det

principiellt riktiga. Utredningen anför.

I enlighet härmed bör, då rivningen skett i samband med nybyggnad

och den nya byggnaden kan anses ha ersatt den gamla, rivningskostnaden

tillföras avskrivningsunderlaget för nybyggnaden. Avdragsrätten för riv­

ningskostnader bör dock inte vara beroende av att dylik ersättningsbygg-

nad uppförs, utan bör sådan rätt alltid föreligga då fråga är om förfa­

rande användning av en fastighet för rörelseändamål. I den mån rivnings­

kostnaden sålunda inte kommer att ingå i nybyggnadskostnad bör den

53

tillföras avskrivningsunderlaget för markanläggningar. Rivningskostna- den bör i förekommande fall minskas med belopp som kan ha influtit vid försäljning av byggnadsmaterial m. m. i samband med rivningen, gi­ vetvis under förutsättning av att sålunda influtet belopp inte beaktats vid beräkning av utrangeringsavdrag för den rivna byggnaden. Vad nu sagts beträffande behandlingen av kostnader för rivning av byggnad bör jäm­ väl gälla vid rivning av markanläggningar, dvs. kostnaden för rivning av en markanläggning för att lämna plats för en byggnad bör tillföras avskrivningsunderlaget för byggnaden men eljest avdragsunderlaget för markanläggningar.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Reparations- och underhållskostnader

Utredningen konstaterar att även med de föreslagna ändrade bestämmel­ serna för värdeminskningsunderlagets bestämning och avskrivningsregler- nas utformning vissa frågor, där de skatterättsliga avdragsreglerna från företagsekonomiska synpunkter betraktas som otidsenliga och otillräckliga, kommer att kvarstå. Till dessa frågor hör reglerna angående avdrag för reparation och underhåll av byggnad. Utredningen anför härom.

Då en byggnads lokaler till följd av ändrade verksamhetsbetingelser omdisponeras och därvid nya fönster- och dörröppningar upptas och in­ nerväggar flyttas in. m., erhålls i allmänhet inte omedelbart avdrag för kostnaderna, eftersom arbetena ifråga syftar till en förändring av bygg­ nadens tekniska skick. Ändrad verksamhetsinriktning, teknisk och ekono­ misk utveckling medför emellertid ofta, att värdet av dessa omdispone- ringsåtgärder inte blir bestående. De kan stundom i stället återkomma tämligen regelmässigt och med relativt korta tidsintervaller. Genom ak­ tivering av samtliga dessa kostnader kan därför ekonomiskt oriktiga byggnadsvärden erhållas. Vid en strikt tillämpning av gällande principer skall vidare, då utbyte av delar eller tillbehör till en byggnad sker, repara- tionsavdrag endast åtnjutas om de utbytta föremålen blivit oanvändbara genom fysisk förslitning samt till fulla kostnaden blott i den mån en för­ bättring av byggnadens skick inte blivit följden genom att exempelvis ett bättre material kommit till användning. Att bringa klarhet i nu nämnda hänseenden är självfallet inte lätt vare sig för de skattskyldiga eller taxe­ ringsmyndigheterna, och då fråga är om mindre omfattande åtgärder sy­ nes det härför erforderliga omfattande utredningsarbetet onödigt tyngan­ de.

För att på detta område anpassa de skatterättsliga reglerna efter vad som från företagsekonomisk synpunkt kan anses riktigt föreslår utredningen, att med reparation och underhåll i vedertagen bemärkelse skall jämställas sådana ändringsarbeten, som normalt kan förväntas bli vidtagna någon el­ ler några gånger under en byggnads användningstid. Härmed avses dock en­ dast åtgärder vidtagna inom ramen för byggnadens avsedda huvudsakliga användningsområde, dvs. för dess fortsatta begagnande för affärs-, kontors-, verkstads-, lagrings- eller liknande ändamål och inte åtgärder av sådan om­ fattning att byggnadens karaktär på ett mera väsentligt sätt förändras.

54

Som exempel på avdragsgilla ändringsarbeten anges i den av utredning­

en föreslagna författningstexten upptagande av nya fönster och dörröpp­

ningar samt flyttning av innerväggar och inredning i samband med omdis­

ponering av lokaler. Som exempel på icke avdragsgilla arbeten anges det

fallet att en verkstadsbyggnad ombyggs för att i stället användas för af­

färs-, kontors- eller lagringsändamål.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Anordningar för vatten- och luftvård

Vid sin översyn av avskrivningsreglerna för rörelsefastigheten har utred­

ningen haft anledning att pröva även frågan om avdrag vid beskattningen

för kostnader för vatten- och luftvård.

I betänkandet fastslår utredningen att dess förslag till ändrade bestäm­

melser beträffande rätten till avdrag för kostnader hänförliga till rörelsefas­

tighet har en principiell och företagsekonomiskt betingad grund. Bestäm­

melserna har i enlighet härmed, framhåller utredningen, givits en generell

räckvidd. Utredningen fortsätter.

Vad som föreslagits har i och för sig inte föranletts av önskemål att

genom beskattningsreglernas utformning stimulera åtgärder av beskaffen­

het att motverka vatten- och luftföroreningar etc. Likväl medför utred­

ningens förslag i vissa hänseenden en mycket betydande förbättring av

avdragsrätten för kostnader avseende dylika åtgärder. Särskilt får den

ändrade bestämningen av vad som i avskrivningshänseende skall behand­

las såsom inventarier stor betydelse härför. Såsom direkt framgår av

exemplifieringarna i punkterna 7 och 16 av anvisningarna till 29 § KL

skall de kanske mest kostnadskrävande anordningarna för vatten- och

luftvård, nämligen särskilda avloppsledningar och skorstenar, såsom di­

rekt tjänande den bedrivna verksamheten hänföras till inventarier och inte

såsom nu till mark eller byggnad. Även i anslutning till dylika anlägg­

ningar gjorda anordningar för rening av utsläpp är naturligen att betrak­

ta såsom i motsvarande grad rörelseberoende. Härav följer att exempel­

vis kostnaden för anskaffande av bassänger för avlägsnandet av förore­

nande ämnen från avloppsvatten bör behandlas såsom inventariekostnad.

Bassänger och liknande anordningar för rening av avloppsvatten bör en­

ligt utredningens mening behandlas enligt inventarieavskrivningsreglerna

jämväl i de fall deras konstruktion är sådan, att de blir att anse såsom

självständiga byggnader med hänsyn till att de på samma sätt som en silo­

byggnad tjänstgör som maskin eller redskap. De föreslagna bestämmelser­

na har så utformats, att de täcker en avdragsrätt av denna innebörd. Till-

läggas må att vad nyss sagts angående vatten- och luftvårdsanläggningars

hänförande till inventarier torde i betydande utsträckning gälla också i

fråga om andra slags immissionsförebyggande anordningar.

Utredningen kommer vid sitt ställningstagande till slutsatsen att i varje

fall nu aktuella anordningar för vatten- och luftvård kommer att i avskriv­

ningshänseende bli behandlade som inventarier, om man genomför de änd­

rade gränsdragningarna mellan inventarier, å ena sidan, samt mark och

byggnader, å andra sidan. Vid sådant förhållande har utredningen inte fun­

55

nit erforderligt föreslå någon särbehandling av ifrågavarande kostnader. Ut­ redningen anför i anslutning härtill.

I och för sig kunde visserligen en omedelbar avdragsrätt eller ett annat avskrivningsförfarande ifrågasättas, men då tillämpningen av den räken- slcapsenliga inventarieavskrivningen medger en fördelning av kostnaderna på så kort tid som fem år, synes de skäl för en ännu förmånligare avdrags­ rätt som kan anföras inte rimligen uppväga de praktiska nackdelar, som skulle vara förenade med en särbehandling av dem. Å andra sidan kan det naturligtvis i framtiden visa sig, att immissionsförebyggande anord­ ningar av betydelse i viss utsträckning inte inryms i det av utredningen åsyftade utvidgade inventariebegreppet. Om så blir fallet synes i första hand böra övervägas att föreskriva att dylika anordningar skall hänföras till inventarier. Sådana regler torde med hänsyn till att för bedömningen erforderlig experthjälp bör kunna påräknas från naturvårdande organ in­ te behöva medföra väsentliga tillämpningssvårigheter.

Avslutningsvis tillägger utredningen. Vad gäller jordbruksfastighet bör enligt utredningens mening såsom ti­ digare framhållits fortsatt prövning ske av möjligheterna att införa rätt till avdrag för fastighetskostnader enligt regler liknande dem som nu före­ slås för i rörelse använd fastighet. Det sagda bör jämväl gälla avdrags- rätten för vatten- och luftvårdsanläggningar.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Hyresfastigheter

Utredningen berör i betänkandet den kritik som i olika avseenden riktats mot nu gällande regler om avdrag vid beskattningen för kostnader som nedläggs på hyresfastighet. Som tidigare nämnts har kritiken gått ut på att dessa regler varit alltför restriktiva i fråga om avdragsrätten.

Mot bakgrund av de förslag som utredningen framlagt angående ändrade regler om avdrag för kostnader, som nedläggs på rörelsefastigheter, vilka vid fastighetstaxeringen taxerats som annan fastighet, har utredningen i första hand undersökt i vad mån de för inkomstslaget rörelse föreslagna reglerna bör medföra ändringar och justeringar även av motsvarande reg­ ler inom inkomstslaget annan fastighet.

Utredningen påpekar att behovet av en översyn av avdragsreglerna inom detta inkomstslag kan sägas vara mest framträdande i de fall då en fastig­ het helt eller delvis uthyrs för rörelseändamål eller i de fall då blandad an­ vändning .förekommer, dvs. när en fastighet används delvis i ägarens egen rörelse och delvis för annat ändamål. Trots detta har det dock för utred­ ningen framstått som angeläget att undersöka om och i så fall i vilken ut­ sträckning det av likformighets- eller andra skäl är påkallat med ändringar av reglerna också för de fall, då annan fastighet helt används för annat än­ damål än rörelse. Enligt utredningen är användningen för bostadsändamål den som därvid i främsta rummet kommer i fråga.

I sitt fortsatta resonemang konstaterar emellertid utredningen bl. a. att.

56

när det gäller i ägarens rörelse använd byggnad, även enligt det av utred­

ningen föreslagna systemet kostnaderna för sådana tillbehör eller andra

föremål, vilka tjänar byggnadens allmänna funktioner eller gör den lämplig

som uppehållsplats för människor, skall inräknas i avskrivningsunderlaget

för byggnad. I byggnad som helt används för bostadsändamål kommer själv­

fallet, framhåller utredningen, uteslutande att ingå föremål eller tillbehör av

nämnda slag. Den utvidgning av avdragsrätten och förbättring av avdrags-

takten som föreslagits skola gälla för kostnader, som nedläggs på i ägarens

rörelse använd fastighet, påkallar därför enligt utredningens mening inte

ändringar av reglerna för beräkning av inkomst av hyresfastighet.

Det är alltså i andra avseenden som utredningen föreslår ändrade av-

dragsregler beträffande hyresfastigheter.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Värdeminskningsavdragen

I fråga om avskrivningen av hyresfastigheter har utredningen för sin del

funnit såväl principen för avdragsunderlagets bestämmande i viss mån

otidsenlig som de tillämpade procentsatserna för låga. Därför har utred­

ningen ansett att reglerna bör överses i båda dessa hänseenden.

Vad först angår avskrivningsunderlaget konstaterar utredningen bl. a. att

den nu gällande bestämmelsen, att avdragen för värdeminskning av hyres­

fastighet i regel skall beräknas på grundval av det för beskattningsåret gäl­

lande taxerade byggnadsvärdet, av olika skäl kan medföra att avdragen inte

svarar mot beloppen av de på fastigheten faktiskt nedlagda anskaffnings-

och förbättringskostnaderna. Utredningen pekar på sådant som att grun­

derna för taxeringsvärdenas fastställande och de tämligen grova schablo­

ner som därvid används gör att avdragsunderlaget stundom avviker från

det underlag som skulle framkommit, om de faktiska anskaffnings- samt

till- och ombyggnadskostnaderna i stället utgjort avskrivningsunderlag. Då

utredningen ansett att en överensstämmelse mellan avdragsunderlaget och

de faktiska kostnaderna i och för sig bör eftersträvas, har utredningen

övervägt om de nuvarande bestämmelserna om avdragsunderlaget bör er­

sättas med regler, liknande dem som föreslagits för rörelsebyggnader. Utred­

ningen fortsätter.

Att införa en obligatorisk planenlig avskrivning beträffande samtliga

hyresfastigheter på grundval av faktiska anskaffningskostnader eller

framräknade avdragsunderlag har utredningen emellertid inte funnit vara

så angeläget att förslag därom ansetts böra framläggas. Värdeminsknings­

avdragen kommer nämligen även vid en planenlig avskrivning på grund­

val av faktiska anskaffnings- och förbättringskostnader att bli i viss mån

schablonmässigt bestämda. Det kan nämligen förmodas att man även

framdeles vid bestämmandet av värdeminskningsavdraget för viss bygg­

nad normalt utgår från det procenttal, som allmänt tillämpas för den typ

av fastigheter till vilken den aktuella byggnaden hör.

57

En övergång till planenlig avskrivning av samtliga efter konventionell

metod taxerade hyreshus skulle dessutom självfallet innebära en stor be­

lastning på taxeringsmyndigheterna under övergångstiden. Metoden att

beräkna värdeminskningsavdragen på grundval av det för resp. beskatt­

ningsår gällande taxerade byggnadsvärdet har — såsom förut framhållits

-— genom sin enkelhet vid tillämpningen så stora fördelar, att den enligt

utredningens mening alltjämt bör få tillämpas. Härtill kommer, att in­

gångsvärdena vid införandet av en planenlig avskrivningsmetod i ett stort

antal fall torde -— i avsaknad av andra godtagbara värden — bli just de

vid ikraftträdandet av ett nytt regelsystem gällande taxerade byggnads­

värdena. Dessa värden kan visserligen komma att ändras vid framtida fas­

tighetstaxeringar, men detta förhållande är enligt utredningens mening

inte av sådan betydelse, då fråga är om hyresfastighet, att på grund här­

av en övergång till planenlig avskrivning på grundval av de vid ikraft­

trädandet gällande taxerade byggnadsvärdena bör vara obligatorisk.

För att tillgodose önskemål från fastighetsägarnas sida om en ökad an­

knytning i vissa fall av värdeminskningsunderlaget till de faktiskt nedlagda

anskaffnings- och förbättringskostnaderna föreslår utredningen, att över­

gång till avskrivning enligt plan skall kunna ske när fastighetsägaren så

önskar. Har övergång till planenlig avskrivning en gång skett, får enligt för­

slaget en återgång till schablonmässig beräkning av värdeminskningsavdra­

gen på grundval av det för resp. beskattningsår gällande taxerade byggnads­

värdet inte komma i fråga. Den nu medgivna rätten att från att beräkna

dessa avdrag på faktisk anskaffningskostnad i stället övergå till att beräkna

dem på taxerat byggnadsvärde, bör inte längre få användas, anser utred­

ningen. Något uttryckligt stadgande härom har utredningen inte funnit på­

kallat.

Beträffande hyreshus som uppförs efter ikraftträdandet av det föreslagna

regelsystemet innebär utredningens förslag alltså, att värdeminskningsav­

dragen får beräknas antingen enligt plan på grundval av faktiska byggnads-

och förbättringskostnader eller schablonmässigt med ledning av de för resp.

beskattningsår gällande taxerade byggnadsvärdena.

Efter köp av hyresfastighet bör ingångsvärdet av byggnaden enligt utred­

ningens mening kunna bestämmas efter samma grunder som föreslagits

beträffande rörelsebyggnader. I första hand skall alltså till ledning vid be­

räkningen av den andel av köpeskillingen för en bebyggd fastighet, som skall

anses utgöra köparens anskaffningskostnad för byggnad, tjäna det förhål­

lande, i vilket fastighetens taxerade byggnadsvärde vid tidpunkten för över­

låtelsen står till hela taxeringsvärdet. På detta sätt beräknat byggnadsvärde

skall dock enligt utredningen kunna jämkas, om återstoden av köpeskil­

lingen visas mera avsevärt över- eller understiga ett efter förhållandena så­

som skäligt ansett markvärde. Det sålunda bestämda ingångsvärdet tjänar

då såsom avskrivningsunderlag och får därefter påbyggas med senare till­

kommande byggnadskostnader, vilka avser ny-, till- eller ombyggnad eller

därmed jämförlig förbättring av byggnaden.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

58

Utredningen behandlar även frågan om möjligheten att övergå till plan-

enlig avskrivning för dem som äger hyresfastigheter, när det föreslagna re­

gelsystemet träder i kraft.

I detta avseende föreslår utredningen bestämmelser som nära ansluter

sig till vad utredningen föreslagit skola gälla för ägare av rörelsebyggnader.

Modifikationerna är föranledda av de särskilda förhållanden som föreligger

beträffande hyresfastigheter.

Med utgångspunkt från att de av utredningen föreslagna bestämmelserna

första gången skall kunna tillämpas vid 1970 års taxering föreslår utred­

ningen att skattskyldig som senast vid 1972 års taxering övergår till plan-

enlig avskrivning som ingångsvärde för sin fastighet får välja mellan taxe­

rat byggnadsvärde och anskaffningsvärde.

I det förra fallet är det det taxeringsvärde (byggnadsvärde) som gäller

för byggnaden vid ingången av det beskattningsår då övergången sker som

enligt förslaget får utgöra underlag för avskrivningarna.

I det senare fallet utgörs underlaget av den faktiska anskaffningskostna­

den. En förutsättning för att få använda denna som avskrivningsunderlag

är dock enligt förslaget att den skattskyldige kan förebringa tillförlitlig ut­

redning om denna och dessutom beträffande de värdeminskningsavdrag

han fått åtnjuta vid den statliga inkomsttaxeringen. Det är särskilt med

tanke på att ge den skattskyldige tillfälle att förebringa sådan utredning

som utredningen föreslår att övergången skall kunna ske såväl under det

första året efter ikraftträdandet som under något av de därpå följande

två åren. Enligt utredningen kommer denna metod för framräkning av av­

skrivningsunderlaget i första hand att kunna tillämpas av de fastighetsägare

som vid de nya reglernas ikraftträdande äger fastigheter som de själva upp­

fört eller låtit uppföra.

När det gäller fastigheter som förvärvats före den 1 januari 1965, före­

slår utredningen att den skattskyldige, om han så önskar, som avskriv­

ningsunderlag får använda det taxerade byggnadsvärde som åsatts byggna­

den vid 1965 års allmänna fastighetstaxering. Detta byggnadsvärde skall i

förekommande fall ökas med beloppet av de kostnader för ny-, till- eller

ombyggnad som nedlagts på byggnaden efter 1965 års ingång resp. minskas

med de värdeminskningsavdrag som åtnjutits vid den statliga inkomsttaxe­

ringen efter denna tidpunkt. Kan den skattskyldige utreda anskaffnings­

värdet och de vid den statliga inkomsttaxeringen tidigare åtnjutna värde-

minskningsavdragen, har han även möjlighet att i enlighet med vad förut

sagts välja anskaffningsvärdet som avskrivningsunderlag.

Är fråga om fastighet som den skattskyldige förvärvat efter den 31 de­

cember 1964 får den skattskyldige enligt utredningens förslag alternativt

begära att avskrivningsunderlaget för fastigheten bestäms till belopp som

svarar mot det taxeringsvärde (byggnadsvärde) som gäller för fastigheten

vid förvärvet. Även i detta fall gäller enligt förslaget, att det taxerade bygg­

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

59

nadsvärdet skall ökas med de kostnader för ny-, till- eller ombyggnad som nedlagts efter förvärvet resp. minskas med de värdeminskningsavdrag som åtnjutits efter förvärvet. Har fastighetsförvärvet omfattat byggnad jämte marken får vidare enligt förslaget byggnadsvärdet framräknas genom pro­ portionering av anskaffningsvärdet efter förhållandet mellan byggnads­ värdet och det totala taxeringsvärdet i likhet med vad utredningen föresla­ git beträffande rörelsefastigheter.

Även om ägare av hyresfastighet i samband med uppförandet av byggnad eller efter förvärv av bebyggd fastighet eller i samband med ikraftträdan­ det av det nya regelsystemet väljer att tillgodogöra sig avdrag för värde­ minskning av byggnaden på grundval av det för resp. beskattningsår gäl­ lande taxerade byggnadsvärdet, bör han emellertid enligt utredningens me­ ning äga möjlighet att ett senare beskattningsår övergå till att beräkna värdeminskningsavdragen enligt plan. Härom anför utredningen.

Det ingångsvärde som därvid skall utgöra underlag för den planenliga avskrivningen bör, främst av praktiska skäl, vara det taxerade byggnads­ värde som gäller vid ingången av det beskattningsår, under vilket över­ gången sker. Annat ingångsvärde bör i regel inte komma ifråga. Det kan nämligen förutsättas bli förenat med avsevärda svårigheter att fastställa ett ingångsvärde, vilket skulle framräknas t. ex. på grundval av en för kanske flera år sedan erlagd köpeskilling samt med beaktande av under mellanliggande beskattningsår på byggnaden nedlagda förbättringskost­ nader och åtnjutna värdeminskningsavdrag.

De fall, där en senare övergång till planenlig avskrivning kan önskas, torde vara sådana, där mera betydande kostnader för om- och tillbygg­ nad eller annan förbättring avses skola nedläggas på fastigheten. Det taxe­ rade byggnadsvärde som därvid skall utgöra ingångsvärdet för den plan­ enliga avskrivningen bör självfallet vara det som var åsatt byggnaden innan de mot de ifrågavarande kostnaderna svarande arbetena påbörjades.

Kungl. Maj.ts proposition nr 100 år 1969

Avskrivningsprocenten

l fråga om hyresfastigheter föreslår utredningen att det procenttal, efter vilket värdeminskningsavdraget skall beräknas, uttryckligen anges i författningstexten. I detta avseende har utredningen alltså intagit en annan ståndpunkt än beträffande rörelsefastigheter. Som skäl härför anför utred­ ningen bl. a.

Ehuru man med säkerhet vet, att de olika hyreshusens användningsti­ der starkt varierar och en differentiering av värdeminskningsavdragens storlek med hänsyn härtill i och för sig vore motiverad, föreligger emel­ lertid den svårigheten att man på förhand i regel inte vet vilka byggna­ der som kommer att användas förhållandevis lång tid och vilka som rela­ tivt snart kommer att ha tjänat ut. Livslängden påverkas av många fak­ torer, vilka tid efter annan förändras. En omständighet, som kan sägas minska behovet av en bedömning av de enskilda byggnadernas livsläng­ der, är att användningssättet för samtliga bostadsfastigheter är tämligen

60

likartat, varigenom förslitningen till följd av nyttjandet vanligen inte på

ett avgörande sätt påverkar den faktiska livslängden.

De nu angivna omständigheterna medför, att en individuell bedömning

av användningstiden för en hyresfastighet i praktiken vanligen inte är

möjlig att göra. Ett förhållande, som minskar värdet av en mera exakt av­

vägning av värdeminskningsavdragets storlek i det enskilda fallet, är att

avdragsunderlaget även framgent kan förväntas i ett stort antal fall hli

det för resp. beskattningsår gällande taxerade byggnadsvärdet. Underlaget

kan därför förutsättas komma att undergå flera förändringar under bygg­

nadens användningstid och den exakthet, vartill en individuell bestäm­

ning av värdeminskningsavdragets storlek skulle syfta, kommer härige­

nom i betydande utsträckning att gå förlorad.

Utredningen fastslår vidare att en tillämpning av enhetliga procentsatser

för beräkning av avdrag för värdeminskning av bostadsbyggnader innebär

att väsentliga praktiska fördelar från taxeringssynpunkt vinns.

Enligt utredningen bör därför värdeminskningsavdragen för hyresfastig­

heter även framdeles i regel ske efter enhetliga normer. Emellertid bör en­

ligt utredningen den differentiering som f. n. sker av procentsatsen för

sten- resp. trähus — i regel 0,6 % och 1,0 % — bibehållas. Vidare under­

stryker utredningen att även framgent avdrag efter högre procentsats bör

kunna erhållas, om det visas föreligga särskilda omständigheter vilka på ett

mera påtagligt sätt kan förväntas minska en byggnads beräknade återstå­

ende användningstid.

Enligt utredningens förslag skall för normalfallen procentsatsen för det

årliga värdeminskningsavdraget bestämmas till 1,0 % när fråga är om

byggnad av sten, tegel, betong eller liknande material och till 1,5 % för

byggnad av trä.

Som principiell utgångspunkt för utredningens förslag i fråga om de pro­

centsatser efter vilka avdrag för hyresfastighet i regel bör medges ligger

uppfattningen att dessa bör grundas på antaganden om den genomsnittliga

eller normala användningstiden för byggnader av denna art.

Utredningen går härefter in på de olika — enligt utredningens mening

svårbedömbara — faktorer som kan påverka den normala användningsti­

den. Härvid berör utredningen sådana omständigheter som föråldrade plan­

lösningar och bostadskonsumenternas anspråk på bättre teknisk utrust­

ning. Ett flerfamiljshus kan således enligt utredningen så småningom för­

väntas bli omodernt eller ekonomiskt föråldrat på grund av utvecklingen.

Utredningen framhåller att, i sådana fall då det är nödvändigt att lägga

ner betydande reparationskostnader på en äldre bostadsbyggnad och bygg­

naden dessutom saknar en mera betydande del av de inrednings- och ut­

rustningsdetaljer som utmärker nya bostadsbyggnader, nybyggnadsalterna-

tivet av ekonomiska skäl ofta rycker i förgrunden. Reparation och moder­

nisering av den gamla byggnaden kan i dylikt fall, anför utredningen, bli

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

61

direkt olönsam och byggnadens användningstid måste därmed anses ha gått till ända.

Enligt utredningen har emellertid i samband med önskemål om högre värdeminskningsavdrag framhållits att även i framtiden inrednings- och utrustningsdetaljernas andel av den totala byggnadskostnaden kan förmodas öka ytterligare. Också för nya och i framtiden uppförda byggnader kan en­ ligt vad som framhållits utvecklingen därför antas medföra att varaktighets- tiderna blir förhållandevis korta, eftersom nybyggnad relativt snart blir eko­ nomiskt fördelaktigare än att genom reparation återställa den gamla bygg­ naden i ursprungligt skick.

Vidare har enligt utredningen framhållits, att den fortgående stegringen av realinkomsterna i framtiden kommer att medföra krav på högre bostads­ standard. Dessa ökade krav skulle inte blott omfatta anspråk på ökad tek­ nisk utrustning i bostäderna utan även önskemål om större bostadsyta. Dessa krav kunde leda till att det nuvarande och det framtida bostadsbestån­ det föråldrades snabbt och således behövde ersättas med större och med teknisk utrustning bättre inredda lägenheter.

Utredningen hänvisar i detta sammanhang till att i en år 1961 av statens råd för byggnadsforskning publicerad utredning, ”Värdeminskning hos flerfamiljshus”, behandlats den inverkan som skilda faktorer kan beräknas ha på en fastighets värdeminskning.

Utredningen konstaterar att man i denna undersökning kommit till att skäl finns som talar för att anta livslängden för flerfamiljshus till mellan 50 och 80 år samt att som normallivslängd välja 60 år. I undersökningen förordas enligt vad utredningen framhåller att man för att erhålla en grund för beräkningen av värdeminskningsavdragen anknyter avdragen till amor­ teringarna på fastighetslånen på så sätt att avskrivningarna för varje år får uppgå till den under året fullgjorda verkliga amorteringen på lånen. Av­ skrivningen skulle dock inte något år få överstiga 1,67 % av den ursprung­ liga byggkostnaden.

För egen del anför utredningen i anslutning till de av utredningen före­ slagna procentsatserna 1, 0 % resp. 1,5 % följande.

För företagsskatteutredningen har det inte varit ett primärt syfte att tillgodose finansieringssynpunkter vid avdragsreglernas utformning, utan utredningen har i första hand strävat efter att anpassa värdeminsknings­ avdragen till vad som har bedömts såsom skäligt med hänsyn till styrkan av de skilda faktorer som kan antas påverka den ekonomiska livslängden för hyresfastigheter. Enligt utredningens mening talar emellertid övervä­ gande skäl för att man framdeles bör räkna med kortare varaktighetsti- der än som svarar mot de nu i praxis tillämpade procentsatserna för vär­ deminskningsavdragen och att dessa procentsatser sålunda bör höjas.

Kungl. Mäj:ts proposition nr 100 år 1969

62

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Avskrivning av maskinell utrustning

Utredningen har övervägt om man inte av praktiska skäl skulle kunna

avskaffa den nuvarande rätten att ur avskrivningsunderlaget för byggnad

utbryta värdet av viss maskinell utrustning, såsom värmeledningspannor,

oljeeldningsaggregat m. m., för beräkning av högre avdrag än för byggna­

den i Övrigt. Som framgår av den förut lämnade redogörelsen har utred­

ningen föreslagit att denna utbrytningsrätt skall slopas i fråga om byggnad

använd i rörelse.

Utredningen anser emellertid utbrytningsrätten vara av väsentligt större

betydelse för ägare av bostadsbyggnader än för rörelseidkare, främst på

grund av att avdraget för värdeminskning i regel beräknas efter väsentligt

lägre procentsatser för bostads- än för rörelsebyggnader samt att primärav­

drag ej medges på anskaffningskostnaderna för de förra. Härtill kommer

enligt utredningen att värdet av sådan för utbrytning aktuell utrustning

torde vara större i nyuppförda hyresfastigheter än i äldre dylika byggna­

der. En på grund härav i och för sig önskvärd differentiering av värde-

minskningsavdraget mellan nya och äldre byggnader har emellertid av

praktiska skäl inte ansetts möjlig att införa, framhåller utredningen. Ge­

nom att bibehålla rätten att på värdet av nu ifrågavarande maskinella ut­

rustning beräkna avdrag för värdeminskning efter högre procentsats än

som tillämpas för värdet av byggnaden i övrigt har utredningen velat möjlig­

göra ett visst hänsynstagande till nämnda skillnad mellan nya och äldre

hyresfastigheter.

Reparations- och underhållskostnader

I fråga om kostnaderna för reparation eller underhåll av hyresfastighet

-— vilka kostnader enligt gällande regler är avdragsgilla vid inkomstberäk­

ningen för det år under vilket de verkligen blivit bestridda av den skatt­

skyldige — föreslår utredningen att man inför en möjlighet att även på se­

nare år fördela avdragsrätten för de kostnader som uppkommit under ett

visst år.

Förslaget innebär närmare bestämt att avdrag får ske utom vid inkomst­

beräkningen för beskattningsåret också vid inkomstberäkningen för något

av de två följande beskattningsåren. Det får enligt utredningen ankomma

på den skattskyldige att själv bestämma hur mycket av reparationsbeloppet

som han vill tillgodogöra sig under resp. år. Skulle avdraget, trots fördel­

ningen, något av de tre åren bli så betydande, att fastighetsägarens deklara­

tion visar underskott, får avdrag härför, anför utredningen, självfallet åt­

njutas inom ramen för förlustutjämningsförordningens bestämmelser.

Angående den föreslagna rätten att sålunda fördela reparations- och un-

derhållsavdragen anför utredningen bl. a.

63

Syftet med rätten att på några år få fördela ett enligt gällande periodi- seringsregler till visst beskattningsår hänförligt reparationsavdrag är att i görlig mån mildra de slcatteskärpande verkningarna av beskattnings­ årets slutenhet. Den föreslagna fördelningsrätten kan, om man så vill, ses såsom ett komplement till bestämmelserna i förlustutjämningsförordning- en. Ändamålet med fördelningen är sålunda inte att åstadkomma en från kostnadsfördelningsmässiga synpunkter riktigare fördelning av avdragen på de olika beskattningsåren än som följer av de nuvarande reglerna.

Fördelningstidens begränsning till en treårsperiod motiveras av utred­ ningen enligt följande.

Av kontrolltekniska skäl bör sålunda ett reparationsavdrag inte så att säga få stå öppet under alltför många år. Avdragets riktighet bör kunna kontrolleras medan uppgifter om reparationsarbetets art är någorlunda aktuella och sålunda relativt lätt kan kompletteras. Högt ställda krav i nu angett hänseende skulle självfallet tillgodoses, om prövningen i hela dess vidd av avdraget för reparationskostnaderna skedde redan i samband med taxeringen för reparationsåret. Ett sådant fastställande på förhand av ett avdrag är emellertid något främmande och mindre väl förenligt med de taxeringsprocessuella reglerna. En regel av antydd innebörd skul­ le också medföra, att en fastställelse av en reparationskostnad skedde även i det fall den skattskyldiges taxering utvisade underskott, något som skulle komma i strid med förlustutjämningsförordningens bestämmelser på denna punkt.

Det sist anförda innebär, att en prövning av en till visst år hänför1ig reparationskostnad kan komma att ske inte blott under fördelningstiden utan jämväl under en därefter följande förlustutjämningsperiod. Kon­ trolltekniska skäl talar alltså för att fördelningsperioden inte görs för lång. Mot en alltför kort period talar syftet med fördelningsrätten. En för­ delning på några år torde emellertid tillgodose önskemålen i de flesta fall.

Det bör nämnas att utredningen även diskuterat en möjlighet för fastig­ hetsägare att skattefritt avsätta på något sätt limiterade belopp till ett re- parationskonto eller en reparationsfond. De avsatta medlen skulle vara av­ sedda att tas i anspråk för framtida reparationskostnader. Utredningen avvi­ sar emellertid för sin del tanken på en sådan metod. Utredningen anför bl. a.

För att en inkomst- och därmed en progressionsutjämning i skälig om­ fattning skulle uppnås vid tillämpning av en fond- eller kontometod bor­ de de årliga avsättningarna i huvudsak motsvara den genomsnittliga års­ kostnaden för underhåll och reparation av fastigheten. Understiger av­ sättningarna detta medeltal kommer snart nog de avsatta beloppen att vara förbrukade och anordningen förlorar sin inkomstutjämnande funktion. Om å andra sidan rätten att verkställa avsättningar görs så omfattande, att de avsatta beloppen överstiger de framtida reparationskostnaderna, erhål­ ler fond- eller kontometoden en annan och vidare innebörd än som där­ med åsyftas; metoden skulle medföra ett icke avsett eller motiverat skat- teuppskov.

Utredningen pekar också på de praktiska svårigheterna och anför.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

64

En på angivet sätt anordnad fond- eller kontometod skulle innebära, att

varje ägare av hyresfastighet ägde rätt att årligen verkställa avsättningar

till fonden eller kontot. Antalet fonder eller konton skulle bli mycket stort.

Avsättningar till fonden eller kontot eller ianspråktagande av dit avsatta

medel måste antas komma att ske praktiskt taget varje år. Ett på dylikt

sätt uppbyggt konto- eller fondsystem skulle ställa stora krav av redovis­

nings- och kontrollteknisk natur. Härtill kommer de särskilda svårigheter

som skulle yppa sig' i de ganska vanliga fall där tvist mellan fastighets­

ägaren och taxeringsmyndigheterna uppkommer om huruvida vissa på

fastigheten nedlagda kostnader helt eller delvis är av avdragsgill natur

eller ej. Förs sådana tvister under skattedomstolarnas prövning måste

man räkna med att frågan avgörs först efter åtskilliga år. Under mellan­

tiden kan förutses bli aktuellt med nya avsättningar och nya ianspråkta-

ganden. Storleken av de senare kunde bli beroende av hur den nämnda

taxeringstvisten till sist löstes. Det kunde bli behövligt för endera eller

båda parterna att genom reservationsbesvär hålla en rad taxeringar öpp­

na. Endast tungt vägande skäl av annat slag skulle motivera en skatte­

lagstiftning med sådana komplikationer.

Avslutningsvis anför utredningen.

Vissa av de angivna kontrolltekniska och andra svårigheterna med en

fond- eller kontometod skulle minskas, om avsättning varje år i stället fick

ske med ett relativt stort belopp, men gjorda avsättningar å andra sidan

måste antingen tas i anspråk för sitt ändamål eller återföras till beskatt­

ning inom förhållandevis få år, kanske fem eller högst tio år. Härigenom

skulle en möjlighet öppnas för den fastighetsägare som planerade att

verkställa mer omfattande reparationer att på kontot eller fonden hop­

samla härför erforderliga medel och han skulle härigenom kunna uppnå

en fördelning av reparationskostnaderna på några år. En på dylikt sätt i

tiden begränsad rätt att verkställa avsättningar till en reparationsfond

eller ett reparationskonto skulle emellertid till sina verkningar, förutom

viss inkomstutjämnande effekt, inte i någon större utsträckning skilja sig

från verkningarna av de nu gällande reglerna. Tidigareläggningen av en

del av ett till visst beskattningsår hänförligt avdrag skulle härvid bli för­

hållandevis obetydlig.

Fastigheter med blandad användning

Utredningen konstaterar att, om man genomför dess förslag till ändrade

bestämmelser för behandlingen av fastighetskostnader vid beräkningen av

inkomst av rörelse resp. inkomst av annan fastighet, kommer olika avdrags-

regler att i väsentligt ökad utsträckning gälla för de båda inkomstslagen.

Att så blir fallet, anför utredningen, har sin grund i att rörelsereglerna ut­

formats med hänsyn till de speciella förhållanden och risker som är förenade

med rörelseanvändningen, medan bestämmelserna om avdrag vid beräk­

ningen av inkomst av annan fastighet i första hand anpassats för fastighe­

ter använda för bostadsändamål.

Enligt utredningen måste emellertid de regler utredningen föresla­

git för beräkningen av rörelseinkomst i fråga om avskrivningsunderlagets

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

65

bestämning, avdrag för värdeminskning på markanläggningar, primärav­ drag för byggnader in. m. i huvudsak anses lika motiverade i fråga om fastighet som ägaren hyr ut för att användas i rörelse som beträffande fas­ tighet som han använder i sin egen rörelse. Enligt utredningen bör därför i princip samma bestämmelser gälla i båda fallen.

I enlighet härmed föreslår utredningen att ägare av hyresfastighet kan, om han vill, begära att de för rörelsefastigheter avsedda avdragsreglerna blir tillämpliga på fastigheten, i den mån den är upplåten för rörelseända­ mål. Enligt utredningen innebär detta att de föreslagna reglerna i 29 § KL om avdrag för kostnader på mark och byggnad skall tillämpas helt, vilket bl. a. betyder att avdragen för värdeminskning av byggnad alltid skall be­ räknas enligt plan på de faktiska anskaffningskostnaderna. Förslaget inne­ bär också att rätt till utrangeringsavdrag föreligger.

Utredningen framhåller, att härigenom reduceras olikheterna i avdrags- regler mellan fastighet som används i ägarens rörelse och fastighet som upplåtits för användning i rörelse till alt avse skiljaktigheter beträffande behandlingen av inventarier. I fråga om kostnaderna för anskaffande av maskiner och inventarier föreslår nämligen utredningen endast rätt till planenlig avskrivning enligt de regler som vid rörelsebeskattningen gäller för sådan avskrivning. Rätt till räkenskapsenlig avskrivning skulle alltså inte föreligga beträffande sådana tillgångar.

Utredningen betonar att det enligt förslaget skall stå ägaren av en för rörelseändamål upplåten fastighet fritt att beträffande hela fastigheten i stället tillämpa de avdragsregler som skall gälla för hyresfastighet.

Enligt utredningens mening bör det inte komma i fråga att beträffande fastighet med blandad användning tillämpa efter olika grunder beräknade avskrivningsunderlag för olika delar av samma byggnad.

Därför föreslår utredningen att, när kostnaderna för rörelsedelen av fas­ tighet med blandad användning avskrivs enligt rörelsereglerna, också den andra delen av byggnaden skall avskrivas på grundval av anskaffningskost­ naden. I dessa fall skall enligt utredningens förslag inte föreligga rätt att ur avskrivningsunderlaget för byggnad utbryta och i särskild ordning av­ skriva värdet av viss maskinell utrustning.

Däremot föreslår utredningen inte någon begränsning av rätten att för­ dela avdraget för reparations- och underhållskostnader på högst tre år. Denna avdragsrätt skall enligt utredningens förslag kunna tillämpas även på rörelsedelen av fastighet med blandad användning.

Utredningen framhåller, att dess förslag beträffande behandlingen av fas­ tigheter med blandad användning inte innefattar någon ändring av gällande bestämmelser angående schablonmässig beräkning av fastighetsinkomst i vissa fall. Villaschablonen skall alltså enligt utredningen alltjämt tillämpas på en- eller tvåfamilj sfastighet, vilken vid sidan av användningen såsom

3

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 100

Kungi. Maj:ts proposition nr i00 år 1969

66

stadigvarande bostad i ringa utsträckning är upplåten för att användas i

rörelse. Likaså skall bostadsdelen av villafastighet, som till en del används

i ägarens egen rörelse, fortfarande schablontaxeras.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Nyttjanderättshavares avdragsrätt

Utredningen påpekar att rörelseidkare, som nedlägger kostnader på för­

hyrd eller arrenderad fastighet, enligt gällande rätt i allmänhet åtnjuter

omedelbart avdrag härför, oavsett om vidtagna åtgärder är att hänföra till

reparation och underhåll eller ny-, till- eller ombyggnad eller grundför­

bättring. Utredningen framhåller att härutinnan innebär utredningens nu

framlagda förslag i princip inte någon ändring, även om de ändrade be­

stämningarna av vad som i avskrivningshänseende skall räknas till inven­

tarier och byggnad också kan bli av viss betydelse för nyttjanderättshava-

res avdragsrätt.

Utredningen fäster uppmärksamheten på att den rätt till omedelbart av­

drag, som hyresgäst och arrendator sålunda har för kostnader, vilka för

ägare av fastighet i motsvarande fall överhuvud inte är avdragsgilla eller

endast får dras av genom årliga värdeminskningsavdrag, stundom har kri­

tiserats. Utredningen erinrar i detta sammanhang om att skatteflyktskom­

mittén i sitt betänkande ”Om åtgärder mot skatteflykt” (SOU 1963:52)

framlagt förslag till lagreglering på förevarande område utan att detta för­

anlett lagstiftning. Utredningen anför härom bl. a.

Ehuru en viss utjämning av nu föreliggande skillnader i avdragsrätt för

fastighetskostnader mellan ägare och nyttjanderättshavare uppnås vid ge­

nomförande av utredningens förslag, kvarstår dock frågan om införande

av särskilda lagregler i syfte att eliminera vissa risker för åtgärder av

skatteflyktskaraktär. Med hänsyn till att sådana regler om möjligt bör

vara enhetligt utformade för annan fastighet och jordbruksfastighet synes

den närmare prövningen av förevarande spörsmål böra anstå till dess frå­

gan om ägares avdrag för fastighetskostnader blivit löst också för jord­

brukets del.

Shatteutfallet

Rörelsefastigheter

Enligt utredningen kan de stats- och kommunfinansiella verkningarna

av utredningens förslag till ändrade avskrivningsregler in. in. beträffande

i rörelse använd fastighet med någorlunda säkerhet uppskattas blott lad

gäller effekten av den förordade primäravskrivningen. Med utgångspunkt

från den officiella statistiken över investeringarna i byggnader och anlägg­

ningar kan, anför utredningen, primäravdraget för det första året efter

ikraftträdandet förväntas medföra minskade skatteintäkter med ca 40 milj.

kr., varav ca 25 milj. kr. belöper på staten. Det femte året efter ikraftträ­

67

dandet, fr. o. m. vilket år primäravskrivningen får full genomslagskraft, dvs. kommer att avse fem års anskaffningskostnader, blir vid oförändrad investeringsnivå intäktsbortfallet enligt utredningen i storleksordningen 125 milj. kr. för staten och 75 milj. kr. för kommunerna.

Vad beträffar verkningarna på skatteutfallet av övriga föreslagna änd­ ringar, dvs. av den ändrade indelningen i kostnadsgrupper samt av införan­ det av rätt till avskrivning på markanläggningar, har enligt utredningen några säkrare beräkningar inte kunnat göras. Ehuru dessa förslag i det enskilda fallet kan vara av väsentlig betydelse torde de dock, framhåller utredningen, från det allmännas synpunkt inte innebära något mer bety­ dande intäktsbortfall, uppskattningsvis 40 milj. kr. för staten och 30 milj. kr. för kommunerna under vart och ett av några av de närmaste åren efter ikraftträdandet.

Det sammanräknade skattebortfallet vid ett genomförande av utredning­ ens .förslag vad gäller inkomstslaget rörelse kan alltså enligt utredningen för det första året efter ikraftträdandet uppskattas till 65 milj. kr. för sta­ ten och 45 milj. kr. för kommunerna. Motsvarande beräkningar för det femte året skulle föra fram till 165 milj. kr. för staten och 105 milj. kr. för kommunerna.

Utredningen framhåller i detta sammanhang bl. a. att vid en samhälls­ ekonomisk bedömning av förslagen bör uppmärksammas betydelsen från naturvårdssynpunkt av rationella avskrivningsregler för vatten- och luft- vårdsanläggningar.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Hyresfastigheter

Verkningarna på skatteutfallet för stat och kommun av de föreslagna reglerna inom inkomstslaget annan fastighet torde enligt utredningen ute­ slutande eller så gott som uteslutande härröra från de föreslagna höjning­ arna av procentsatserna för beräkning av värdeminskningsavdrag för bygg­ nader från 0,6 och 1,0 % till 1,0 resp. 1,5 %. Värdet av byggnader av trä torde vara obetydligt i förhållande till värdet av byggnader av sten, anför utredningen. Den föreslagna höjningen av värdeminskningsavdragen kan därför enligt utredningens mening antas komma att ungefärligen motsvara 0,4 % av det totala byggnadsvärdet för de enligt konventionell eller exakt metod taxerade fastigheterna. Då nämnda värde kan beräknas uppgå till 20 å 25 miljarder kr., kan det totala årliga skattebortfallet enligt utredningen uppskattas till ungefär 40 å 45 milj. kr., varav ca 30 milj. kr. kan antas falla på staten och återstoden på kommunerna.

68

Kungl. May.ts proposition nr 100 år 1969

Remissyttrandena

Allmänna synpunkter

I de flesta remissyttrandena vitsordas behovet av skattemässiga avskriv-

ningsregler för rörelse- och hyresfastigheter som i högre grad än de nuva­

rande reglerna är anpassade till det företagsekonomiska kostnadsbegreppet

och som bättre beaktar vad som kan anses vara den ekonomiska livsläng­

den för en fastighet. Flertalet remissinstanser tillstyrker därför i princip

utredningens förslag till ändrade avskrivningsregler för rörelse- och hyres­

fastigheter. Till de positivt inställda instanserna hör i främsta rummet de

organisationer som representerar näringslivet. Men också från myndighe­

ternas sida accepterar man i stor utsträckning utredningens förslag, även

om man i vissa delar redovisar en annan uppfattning beträffande de nya

reglernas utformning.

Emellertid har även starkt kritiska synpunkter gentemot utredningens

förslag kommit till uttryck i flera remissyttranden. Till de kritiskt inställda

hör riksskattenämnden, några länsstyrelser samt löntagarorganisationerna.

Således anser riksskattenämnden att, även om utredningens förslag prin­

cipiellt är välgrundade, från andra synpunkter bestämda invändningar kan

riktas mot förslagen. Nämnden anför bl. a.

Utredningen har anmärkt, att nuvarande regler är komplicerade och

svårtillämpade och som motiv för den föreslagna reformen anfört behovet

av mera lättillämpade regler. Att det förordade systemet skulle medföra

en förenklad tillämpning kan riksskattenämnden emellertid inte finna.

Tvärtom torde med fog kunna hävdas, att tillämpningssvårigheterna kom­

mer att öka om utredningens förslag genomförs i oförändrat skick.

Riksskattenämnden, som framhåller att de ändrade inventarie- och bygg-

nadsbegreppen är av grundläggande betydelse för utredningens förslag, an­

ser vidare att den föreslagna grupperingen av anläggningstillgångarna bör

samordnas med det skatterättsliga fastighetsbegreppet. Då detta begrepp

f. n. omprövas av utredningen om det skatterättsliga fastighetsbegreppet,

bör enligt nämndens mening ett ställningstagande till företagsskatteutred-

ningens förslag anstå till dess nyssnämnda utredning avslutat sitt arbete.

Ett annat skäl för att inte redan nu genomföra en lagstiftning på grund­

val av utredningens förslag är enligt nämnden att förslagen inte omfattar

byggnader och anläggningar i jordbruk.

Riksskattenämnden berör även frågan angående inkomstbegreppet och

anför.

Såsom vår skattelagstiftning numera är utformad upprätthålls inte längre

den ursprungligen klart uppdragna gränsen mellan vinst på omsättnings­

tillgångar och vinst på anläggningstillgångar. Enligt gällande rätt beskattas

vid bokföringsmässig inkomstredovisning även genom värdeökning upp­

kommen vinst på sådana anläggningstillgångar som inventarier. Det kan

Kungl. Maj. ts proposition nr 100 år 1969

69

därför göras gällande att praktiskt taget all vinst, som hänför sig till en förvärvsverksamhet, skattemässigt är att anse såsom ett led i denna verk­ samhet och att anledning till skillnad mellan inkomst i egentlig mening och kapitalförvärv knappast föreligger. Företagsekonomiskt sett torde också en dylik skillnad framstå som orealistisk. Eftersträvar man en minskning av klyftan mellan företagsekonomiska och skatterättsliga begrepp bör det alltså vara konsekvent att utmönstra realisationsvinstbegreppet i fråga om fastig­ het som används i rörelse. Genom en sådan ändring av vinstbegreppet skulle förutsättningar skapas för förenklingar i det föreslagna avdragssystemet.

Även andra remissinstanser ifrågasätter en ändring av inkomstbegreppet när fråga är om avyttring av rörelsefastighet.

Länsstyrelsen i Stockholms län, som medger att förslaget enligt länssty­ relsens uppfattning äger många förtjänster, anmäler tveksamhet mot ett genomförande av detsamma i dess nuvarande utformning med hänsyn till de stora svårigheter och problem som kan förutses uppkomma vid den prak­ tiska tillämpningen. Detta gäller enligt länsstyrelsen i all synnerhet svårig­ heter som genom ändrad gränsdragning mellan mark, byggnad och inven­ tarier kan antas uppkomma vid fastställande av avskrivningsunderlagen för de olika slagen av dylika anläggningstillgångar, beskattningsproblem vid fastighetsöverlåtelser, primäravdragens tillämpning på äldre byggnader samt den vidgade möjligheten till omedelbart avdrag för ombyggnadskost- nader.

Länsstyrelsen i Malmöhus län ifrågasätter, om inte tiden är inne att söka skapa ett enhetligt fastighetsbegrepp och därmed befria beskattningsmyn- digheter såväl som skattskyldiga från den ofta svårlösta problematik som beroendet av de civilrättsliga reglerna medfört. Förslaget aktualiserar dess­ utom enligt länsstyrelsen frågan om en omprövning av inkomstbegrep­ pet. En utredning även i detta hänseende torde enligt länsstyrelsen vara en angelägenhet av vikt före ett slutligt ställningstagande till förslaget.

Länsstyrelsen i Jönköpings län, som riktar vissa anmärkningar mot för­ slaget såvitt gäller rörelsefastighet, anser att förslaget inte bör läggas till grund för ändrad lagstiftning utan överarbetning.

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län beklagar att utredningen inte kunnat finna ett avskrivningssystem som kan tillämpas generellt för alla förvärvskällor. Vidare måste man enligt länsstyrelsen beklaga att det för­ slag som nu framlagts betyder ett ytterligare steg i komplikationernas snår­ skog. Länsstyrelsen skulle gärna ha sett ett friare och enklare avskrivnings­ system och en lättare förståelse för sambandet mellan avskrivning och fi­ nansiering. Med hänsyn till att ett sådant system som länsstyrelsen efterly­ ser inte kan realiseras utan ytterligare utredningar och överväganden vill länsstyrelsen emellertid inte avvisa huvudlinjerna i det förslag som utred­ ningen framlagt och varom enighet i stort sett nåtts under utredningsarbe­ tet.

Länsstyrelsen i Västernorrlands län avstyrker att utredningens förslag i

70

oförändrat skick görs till föremål för lagstiftning. Det av utredningen upp­

ställda målet att möjliggöra företagsekonomiskt berättigade avskrivningar

av fastighet kan enligt länsstyrelsens mening i väsentliga delar uppnås in­

om ramen för gällande lagstiftning. Även om förslagets detaljer var för sig

kan anses välgrundade, kan länsstyrelsen inte värja sig från intrycket att

det samlade förslaget innebär en avsevärd komplicering av redan förut in­

vecklade regler.

LO anser att åtskilliga brister vidlåder utredningen. Enligt LO:s mening

borde de av utredningen behandlade frågorna ha tagits upp i ett större sam­

manhang. LO erinrar härvid bl. a. om frågan om möjligheterna att kom­

plettera den nuvarande nettovinstbeskattningen med olika former av s. k.

bruttoskatt. Vidare anser LO att utredningen borde ha givit en närmare re­

dovisning av vilka teoretiska redovisningsprinciper man ansluter sig till,

kompletterad med en undersökning av nuvarande redovisningspraxis inom

näringslivet.

Avskrivningsreglerna för rörelse- och hyresfastigheter måste enligt LO:s

mening ses i samband med värderingsreglerna för andra slags tillgångar.

LO åsyftar här närmast reglerna för värdeminskning av inventarier, som

enligt LO — trots 1955 års reform på företagsbeskattningens område —

alltjämt måste anses som synnerligen liberala. Med hänsyn till att den änd­

rade gränsdragning mellan byggnader och inventarier som utredningen fö­

reslår tillför det senare tillgångsslaget en rad objekt av i allmänhet relativt

lång utnyttjandetid ifrågasätter LO om inte reglerna för inventarieavskriv-

ningar kan behöva skärpas.

LO befarar även att de skattemässiga följderna av utredningens förslag

kan bli betydligt mer omfattande än de uppskattningar som utredningen

presenterar.

Det kan inte heller uteslutas, anför LO, att ett genomförande av utred­

ningens förslag skulle minska verkningsförmågan av investeringsfondssy-

stemet i dess nuvarande utformning.

LO yttrar slutligen.

Sammanfattningsvis anser LO således, att skäl talar för en reformering

av avskrivningsreglerna för rörelse- och hyresfastigheter av i princip den

karaktär som utredningen säger sig åsyfta. LO anser emellertid, att de nu

framlagda förslagen inte bör genomföras innan de betydande brister i ut­

redningen som påtalats avhjälpts. Avskrivningsreglerna för fastigheter mås­

te således sättas in i och bedömas i ett perspektiv som omfattar hela resul­

tatberäkningen i samband med företagsbeskattningen. Samtidigt måste de

skattemässiga konsekvenserna av förslagen klart framgå.

Även TCO anser att företagsbeskattningen borde utredas och ses över i

sin helhet. Då utredningen endast behandlat vissa delproblem är det enligt

organisationen svårt att ta ställning till de ändringsförslag som förs fram

i utredningen. Enligt organisationens uppfattning bör därför inga stora änd­

Kungl. May.ts proposition nr 100 år 1969

71

ringar vidtas i företagsbeskattningen förrän man sett över denna i dess hel­ het. De föreslagna ändringarna är, framhåller utredningen, till största delen inte av brådskande karaktär, och ett ställningstagande till dem kan därför vänta. Det torde endast vara utredningens förslag om att anordningar till förebyggande av vatten- och luftföroreningar skall föras till inventarier som fordrar ett omedelbart beslut. TCO ansluter sig i denna fråga till utredning­ ens förslag och vill understryka vikten av att företagen stimuleras att in­ vestera i sådana för samhället angelägna anläggningar.

TCO berör även frågan i vilken utsträckning utredningens förslag inver­ kar på fördelningen av skatt på juridiska resp. fysiska personer. Enligt TCO:s uppfattning bör inte skattetrycket omfördelas på ett sådant sätt att en ökad del av skatteinkomsterna kommer att betalas av fysiska personer.

SACO anlägger liknande synpunkter som de båda nyssnämnda organisa­ tionerna. SACO kan emellertid tillstyrka utredningens förslag under den bestämda förutsättningen att kompensation för de skatteintäkter som sam­ hället härigenom förlorar inhämtas inom företagsbeskattningens ram.

Svenska landstingsförbundet tar likaledes upp frågan om skattebortfal­ let, särskilt för kommunerna, och anför.

Landstingen befinner sig därvid i en väsentligt ogynnsammare situa­ tion än primärkommunerna, eftersom fördelarna med de föreslagna änd­ rade avskrivningsreglerna kommer landstingen till del endast i mycket ringa omfattning jämfört med primärkommuner med omfattande rörelse. Landstingen kommer därför att drabbas synnerligen hårt och icke lik­ formigt med övriga kommuner vad avser sammanlagt intäktsbortfall, om utredningens förslag genomförs.

Förbundet tillägger. Med hänsyn till de intressen landstingsförbundet har att företräda är förbundsstyrelsen beredd att tillstyrka företagsskatteutredningens förslag om ändrade avskrivningsregler för rörelse- och hyresfastigheter under den förutsättningen, att landstingskommunerna kompenseras för det upp­ kommande skattebortfallet.

Kommerskollegium, som tillhör de till förslaget positivt inställda instan­ serna, förordar att, så snart normala förhållanden inträtt på bostadsmark­ naden, en närmare överensstämmelse skapas mellan avskrivningsreglerna för hyres- och rörelsefastigheter.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Rörelsefastigheter

1. Gränsen mellan mark, byggnader och inventarier

Kammarrätten uppehåller sig främst vid de föreslagna ändringarna be­ träffande rörelsefastigheternas markanläggningar och yttrar.

Till den kategori markanläggningar, för vilka avdrag inte skall ifråga- komma, räknas ”sådana företrädesvis i samband med det första ianspråk-

72

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

tagandet av mark för användning i rörelse vidtagna åtgärder, genom vil­

ka marken göres plan eller fast såsom röjning av träd, buskar och annat,

schaktning av jord- och bergmassor, pålning, uppförande av stödmurar

och torrläggning av marken”. Såvitt kammarrätten känner till inräknas

nu kostnaden för en del sådana arbeten nämligen schaktning, pålning

in. m., som erfordras för uppförande av byggnad, regelmässigt i anskaff­

ningsvärdet för byggnaden. Något rättsfall från regeringsrätten rörande

denna fråga synes inte finnas. Eftersom dessa kostnader är nära förbund­

na med uppförandet av en byggnad och det synes ovisst om genom dem

skapas något värde som består längre än byggnaden, ifrågasättes om inte

förslaget i detta hänseende bör ändras så att kostnader för sprängning,

schaktning, pålning m. m. som fordras för uppförande av själva bygg­

nadskroppen får inräknas i anskaffningskostnad för byggnaden.

Även riksskattenämnden berör dessa slags markarbeten och framhåller att

utredningen inte gör skillnad mellan allmänt markförbättrande och speciella

åtgärder av dylikt slag. Stundom föreligger emellertid här påtagliga olikhe­

ter, anför nämnden. Enligt nämnden torde pålning under en speciell del av

en byggnad eller för en tung maskin många gånger vara av så speciell natur

att det synes främmande att betrakta pålningen som markförbättrande.

Nämnden ifrågasätter därför om inte pålningskostnaden i ett dylikt fall bör

hänföras till anskaffningskostnaden för byggnaden eller maskinen i fråga.

Vidare kan enligt nämnden från praktiska synpunkter ifrågasättas, om man

bör genomföra ett system som skiljer på tillfartsvägar och interna vägar.

Kommerskollegium är inne på liknande synpunkter och ifrågasätter med

hänsyn till gränsdragningssvårigheterna — inte minst till följd av den fort­

gående tekniska utvecklingen — om inte alla till mark hänförliga tillgång­

ar bör behandlas lika i avskrivningshänseende.

Byggnadsstyrelsen tillstyrker förslaget att vidga området för de avskriv-

ningsbara tillgångarna och att differentiera dessa bl. a. genom införandet

av gruppen markanläggningar och anför.

Utredningen har som underlag vid bedömningen av gränsdragningen

mellan mark-, byggnads- och inventariebegreppen i första hand beaktat

sådana faktorer som funktion, varaktighet och livslängd. Detta betraktelse­

sätt korresponderar väl med byggnadsstyrelsens system för en fastighets

uppdelning på samhällsknutna, byggnadsknutna och verksamhetsknutna

delar, där dessa delar i stort sett kan anses motsvara utredningens be­

grepp mark, byggnad och inventarier.

Allmänt tveksam mot ett genomförande av förslaget är länsstyrelsen i

Stockholms lön med hänsyn till de stora svårigheter och problem som kan

förutses uppkomma vid den praktiska tillämpningen. Bland svårigheterna

nämner länsstyrelsen dem som kan antas uppkomma genom ändrad gräns­

dragning mellan mark, byggnad och inventarier vid fastställande av av­

skrivningsunderlagen för de olika slagen av dylika anläggningstillgångar.

Länsstyrelsen anför härom.

73

Gränsdragningsproblemen torde bli av sådan svårighetsgrad att taxe­ ringsmyndigheternas nuvarande resurser inte förslår till erforderlig pröv­ ning av de skattskyldigas fördelning av anläggningskostnaderna på de olika slagen av avskrivningsbara tillgångar. I många fall torde taxerings­ myndigheterna bli hänvisade till att helt utan prövning godta de skatt­ skyldigas fördelningsgrunder. Problemets omfattning kan belysas av att enligt förslaget fyra olika markbegrepp uppkommer, dels mark i egent­ lig mening som ej kan bli föremål för avskrivning, dels markanläggning ej hänförlig till byggnad eller inventarier men för vilken särskild avskriv- ningsrätt skulle föreligga, dels även markanläggning hänförlig till bygg­ nad samt slutligen markanläggning hänförlig till inventarier. När en skatt­ skyldig anlitar en och samma entreprenör för iordningställande av mar­ ken, anläggande av särskilda markanläggningar samt uppförande av bygg­ nader inses lätt svårigheten att fördela kostnaderna på de olika markbe­ greppen. Då återvunna värdeminskningsavdrag för mark och byggnader endast beskattas i begränsad utsträckning vid fastighetsför sälj ning kan genom en felaktig fördelning av kostnaderna och genom den föreslagna liberaliseringen i avskrivningsreglerna uppnås avsevärda inte materiellt betingade skattelättnader. Man torde vidare vid överlåtelse av fastighet ofta få räkna med att säljare och köpare inte har samma uppfattning ifrå­ ga om köpeskillingens fördelning på de olika slagen av tillgångar. Tidi­ gare gällande bestämmelser beträffande överlåtelse av inventarier, good­ will och liknande tillgångar föranledde ej sällan segslitna skatteprocesser till och med då i köpeavtalet angivits hur köpeskillingen fördelade sig på ifrågavarande tillgångar. De nu föreslagna reglerna synes skapa för­ delningsproblem av större vidd och svårighetsgrad än nämnda bestäm­ melser. En och samma försäljning synes också inte sällan kunna föranle­ da skatteprocess både vad gäller säljarens och köparens taxering.

Svårigheterna att i den praktiska tillämpningen göra en riktig gränsdrag­ ning framhålls även av länsstyrelserna i Östergötlands, Jönköpings, Kal­ mar, Malmöhus, Göteborg och Bohus, Jämtlands samt Västernorrlands län.

Länsstyrelsen i Kalmar län, som trots de befarade svårigheterna inte an­ ser sig ha tillräckliga skäl att motsätta sig förslagets genomförande, vill som en alternativ lösning ifrågasätta höjda avskrivningssatser med — så­ vitt möjligt — anskaffningskostnaderna såsom underlag utan att avskriv­ ningsunderlaget uppdelas på ett flertal olika kategorier med olika avskriv- ningsregler. Vid sistnämnda lösning finner länsstyrelsen en utvidgad plan- enlig avskrivning befogad beträffande vissa markanläggningar av betydelse för viss verksamhet, såsom provbanor för bilar, pipe-lines o. d.

Näringslivets skattedelegation, som helt ansluter sig till utredningens all­ männa målsättning att skattereglerna i största möjliga utsträckning bör ut­ formas med sikte på vad som från företagsekonomisk synpunkt framstår som ett riktigt kostnadsbegrepp, finner det vara helt omotiverat att sätta markanläggningar av begränsad varaktighet i en oförmånlig undantags­ ställning enbart föranledd av deras civilrättsliga karaktär. Delegationen anför bl. a.

3t

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 100

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

74

Såsom icke avskrivningsbara markanläggningar bör enligt vår mening

endast behandlas arbeten som huvudsakligen avser råmarkens .första iord­

ningställande för bebyggelse. Tillika bör krävas att arbetena inte endast

kan antas bli fysiskt bestående under avsevärd tid utan de bör också ha

sådan allmängiltig karaktär att de kan antagas bli till nytta, oavsett vilken

verksamhet som i framtiden kommer att bedrivas på fastigheten i fråga.

De skall med andra ord medföra bestående värdeökning av marken. Till

denna grupp bör hänföras schaktning för att göra jorden plan eller fast,

bortsprängning av berg, röjning av träd och stubbar m. m.

Anläggande av vägar till och från en industrifastighet synes i normal­

fallet likaså böra hänföras till nyss angivna grupp av arbeten. Däremot

bör avskrivning medges för vägar inom fastigheten. Ersätts en industri­

byggnad av en ny kommer vägarna till och från byggnaden i allmänhet

att sakna ekonomiskt värde. En byggnads planlösning påverkas ytterst

sällan av det förhållandet att vägar redan finns på fastigheten.

Den ekonomiska livslängden för hamnar och kanaler är ofta beroende

av en råd .faktorer, på vilka näringsidkaren inte kan inverka. I många

fall kommer dylika anläggningar att förlora sitt värde på grund av omöj­

ligheten att öka deras kapacitet i takt med kraven från framtidens trans­

portväsende. Kostnader för arbeten av denna art bör därför hänföras till

den grupp, för vilken värdeminskningsavdrag medges enligt den särskilda

schablonen.

Det är inte helt klart om utredningen avsett att till icke avdragsgilla

markkostnader hänföra kostnader för pålning vid det första uppförandet

av byggnad på fastighet. Som bekant är kostnader av detta slag för större

industrifastigheter ofta betydande. Vanligen förhåller det sig så att pål-

ningen har ett funktionellt samband med byggnaden och vid en eventuell

nybyggnad kommer pålningen att helt eller delvis sakna värde, såvida inte

byggnaden uppförs på exakt samma plats som den gamla och inte mera av­

sevärt avviker i .fråga om storlek o. dyl. Enligt vår uppfattning bör kost­

naderna för sådan pålning — i likhet med vad fallet är i dag — hänföras

till kostnader för byggnadens uppförande och avskrivas i samma takt

som denna. I övriga fall bör kostnaderna för pålning hänföras till sådana

markanläggningar som bör vara avdragsgilla genom värdeminskningsav­

drag enligt den särskilda schablonen.

I övrigt tillstyrker delegationen utredningens förslag att vissa i dag så­

som markanläggningar behandlade tillgångar i avskrivningshänseende be­

handlas som byggnad eller som maskiner och andra inventarier. Delegatio­

nen finner det riktigt att sådana markanläggningar, som har en nära fak­

tisk och funktionell samhörighet med antingen byggnader eller inventarier,

i avskrivningshänseende behandlas på samma sätt som den tillgång, till­

sammans med vilken de har sin användning.

Även lantbrukets skattedelegation berör denna gränsdragning och anför.

De typer av markanläggningar, som utredningen vill skatterättsligt hän­

föra till byggnader eller inventarier är genomgående av så specifik karak­

tär, att gränsdragningssvårigheter av betydelse knappast behöver upp­

komma. Undantag måste dock göras för uppdelningen av ledningssystem

på en byggnadsdel och en inventariedel. Sådana gränsdragningar torde

bli aktuella i ett stort antal fall och delegationen har den uppfattningen

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

75

att den tänkta uppdelningen knappast kan göras enbart med hjälp av schabloner. Delegationen vill därför ifrågasätta om det inte vore mera praktiskt att samtliga ledningar, som betjänar byggnader vari bedrivs in­ dustriell produktion eller liknande, finge hänföras till inventarier, och att ledningar till övriga byggnader finge hänföras till byggnad.

Delegationen säger sig inte dela utredningens uppfattning att anlägg­ ningsarbeten, vilka har till ändamål att åstadkomma en förändring av själ­ va markytans beskaffenhet — såsom bortsprängning av berg i dagen, röj­ ning av träd och stubbar, schaktning av berg- och jordmassor samt torr­ läggning av marken — fortfarande är att anse som grundförbättrande i detta ords egentliga mening. Delegationen framhåller bl. a. att ett uteslu­ tande av vissa markanläggningar från avdragsrätt kommer att skapa gräns- dragningsproblem. Enligt delegationen torde det vidare bjuda svårigheter att på ett effektivt sätt kontrollera att kostnaderna för dylika markan­ läggningar verkligen hålls utanför avskrivningsunderlaget. Delegationen finner därför utredningens ställningstagande i materiellt avseende vara ogrundat. Med hänsyn härtill samt till de relativt ringa kostnader, som åt­ gärder av angivet slag i allmänhet betingar, vill delegationen föreslå att markanläggningar, som icke genom ändrad gränsdragning kommer att hänföras till inventarier eller byggnad, utan inskränkning skall få bli före­ mål för avskrivning.

Länsstyrelsen i Västernorrlands län anser att starka skäl talar för att vissa slag av markanläggningar bör få avskrivas. Hit hör i främsta rum­ met ledningar för vatten, avlopp, gas, elektrisk ström samt stängsel och andra avspärrningsanordningar, transportanordningar såsom järnvägsspår och traversbanor samt vidare brunnar, cisterner och källare. Markanlägg­ ningar av denna typ bör enligt länsstyrelsens mening få tillföras avskriv­ ningsunderlaget för byggnad. Hänsyn till kostnaderna för de nu uppräk­ nade anläggningarna torde regelmässigt inte beaktas vid bestämmande av markvärde vid fastighetstaxering. Däremot torde vissa av kostnaderna kun­ na ingå i särskilt maskinvärde. Det sagda innebär, att länsstyrelsen inte kan tillstyrka att markanläggningar i vidare mån än som sker vid allmän fastighetstaxering hänförs till inventarier.

Som exempel på svårigheter vid gränsdragningen som kan vara av kom­ plicerad natur och gälla ekonomiskt betydande belopp anknyter länsstyrel­ sen i Jämtlands län till vad utredningen anför beträffande vattenledning­ ar till cellulosaindustrin. Länsstyrelsen anför.

Dessa äro i vissa fall gjorda som grova ledningar i vanlig bemärkelse men i vissa fall som sprängda tunnlar men måste givetvis oavsett bygg­ nadssättet ur avskrivningssynpunkt behandlas enhetligt och sådan bedöm­ ning synes också förenlig med den föreslagna lagtexten (p. 16 av anvis­ ningarna till 29 § KL). Efter ordalagen skulle emellertid sistnämnda lag­ rum också bli tillämpligt på den mycket speciella form av till eller från

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

76

en maskin ledande vattenledning, som till- och avloppstunnlar till kraft-

verksturbiner utgör. Att dessa nästan undantagslöst mycket dyrbara tunn­

lar, som torde ha en i det närmaste obegränsad fysisk och i vart fall

mycket lång ekonomisk livslängd, skulle få avskrivas såsom inventarier

synes föga rimligt.

En liknande uppfattning uttalas av riksskattenämnden, som anser att

under alla förhållanden bör anges hur dylika anläggningar skall behandlas.

Svenska elverks föreningen och Svenska kraftverks föreningen anser att

den föreslagna författningstexten på ett tydligare sätt bör ge uttryck åt ut­

redningens uttalanden att distributionsledningar för elkraft skall avskrivas

som inventarier.

Enligt allmänna ombudet hos mellankommunala prövningsnämnden,

som pekar på svårigheterna i tillämpningen beträffande t. ex. ledningar som

dras i en gemensam kulvert eller liknande anordning, skulle för elektriska

ledningar i praxis strömstyrkan ofta kunna utgöra lämplig grund för av-

gränsningen när det gäller att bedöma vilka ledningar som är nödvändiga

för byggnads användning i allmänhet och vilka som är avsedda att utnyttjas

tillsammans med vissa maskiner etc.

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län anser det önskvärt att ett utta­

lande görs av innebörd att kostnad för en tunnel, som anlagts endast för

vatten- eller avloppsledning och som kan antas bli värdelös om sådan led­

ning borttas, skall följa samma regler som ledningen, dvs. i beskattnings­

hänseende räknas som inventarium.

Svenska Jcraftverksföreningen anför i fråga om kostnaderna för vatten­

kraftsanläggningarna — till vilka enligt föreningen hänförs bl. a. kostnader

för förvärv av mark och rätt till mark för kraftstationer, dammar och and­

ra anläggningar, ersättningar för dämningsskador och andra skador, er­

sättningar för motparts rättegångskostnader, egna rättegångskostnader,

domstolsavgift och andra domstolskostnader — att avskrivning och ut-

rangeringsavdrag enligt .föreningens mening bör få tillämpas även beträf­

fande dessa värden, som hittills och även enligt utredningens förslag hän­

förts till den icke avslcrivningsbara gruppen. Enligt föreningen bör detta

få ske i enlighet med regler för avskrivning av inventarier, byggnader eller

markanläggningar.

I fråga om avskrivningsvärdenas anpassning till de nya reglerna anför

föreningen bl. a.

Man kan förstå, att det kan stöta på praktiska svårigheter att göra en

omfördelning mellan samtliga kategorier utan någon tidsbegränsning. Ett

undantag från en sådan tidsbegränsning bör likväl kunna ske beträffan­

de en av kategorierna, nämligen sådana kostnader som enligt nuvarande

regler icke är avslcrivningsbara men blir det genom de nya reglerna. Hit

hör bl. a. kostnader för elkablar och vissa markanläggningar. Det finns

beträffande dem ett särskilt skäl för ett undantag, nämligen att hittills­

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

77

varande hinder för avskrivning av dylika anläggningar varit av mycket formell art och framstått såsom knappast överensstämmande med rättvise­ synpunkt. Det horde därför vara möjligt att nu rätta till detta förhållande även beträffande kostnader som nedlagts före år 1965, allt under förut­ sättning att utredning kan framläggas om storleken av dessa kostnader. I detta sammanhang kan hänvisas till bestämmelserna i bokföringslagen § 13 om skyldighet att förvara räkenskaper under tio år. En rätt till av­ skrivning av kostnader av ifrågavarande art, uppkomna under de senaste tio åren, borde sålunda kunna föreskrivas. Kraftverksföreningen hemstäl­ ler om en dylik ändring i de föreslagna bestämmelserna.

Svenska elverksföreningen framför liknande synpunkter. Sveriges centrala restaurang aktiebolag säger sig ha haft anledning att, i anslutning till utredningens diskussion av gränsdragningen mellan mark och byggnad, överväga bl. a. behandlingen i avskrivningshänseende av swimmingpool eller annan i anslutning till hotell tillkommen anläggning eller anordning för rekreation, motion eller eljest för service till hotellets gäster. Bolaget yttrar härom följande.

Med hänsyn till sådan anläggnings anknytning icke till byggnaden som sådan utan till den däri bedrivna verksamheten och den för hotellrörelsen anskaffade utrustningen synes utredningens förslag böra förstås så att poolanläggningar och liknande i anslutning till hotell skall avskrivas en­ ligt inventariereglerna. Härför talar bl. a. vad som angives om industri- bassänger, vilka .förutsättes skola behandlas enligt inventarieavskrivnings- reglerna jämväl i de fall deras konstruktion är sådan, att de blir att anse som sj älvständiga byggnader. Det kunde dock vara av värde för den blivan­ de praktiska tillämpningen, om ett klarläggande uttalande beträffande här berörda rekreationsanläggningar m. m. gjordes under ärendets vidare be­ handling.

I några remissyttranden diskuteras den av utredningen föreslagna gräns­ dragningen mellan byggnader och inventarier.

Länsstyrelsen i Västernorrlands län tvivlar på möjligheterna att utan tillgång till teknisk expertis vid taxeringarna kontrollera anläggningskost­ nadernas fördelning mellan byggnad och inventarier och ifrågasätter beträffande utredningens förslag rörande byggnadstillbehören — innebä­ rande att som inventarier skall anses praktiskt taget allt utom själva bygg- nadsstommen, dvs. golv, tak och väggar —- om en sådan utvidgning av in- ventariebegreppet kan anses företagsekonomiskt motiverad. Länsstyrelsen tillägger.

Uppenbarligen är en mångfald byggnadstillbehör av en varaktighet som följer byggnadens egen. I den mån så icke är fallet föreligger ju avdrags- rätt vid utbyte. Förslaget innebär enligt länsstyrelsens mening en avse­ värd komplicering såväl av företagens redovisning som av taxerings- och kontrollförfarandet. Vid upplåtelse av byggnadsarbetet på entreprenad uppkommer exempelvis frågan om uppdelning av entreprenadkostnaden. För redan befintliga byggnader torde en uppdelning efter objektiva grun­ der ofta möta nära nog oöverstigliga svårigheter.

78

Länsstyrelsen avstyrker med hänsyn till det sagda förslaget till utvidg­

ning av inventariebegreppet.

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län däremot vill för sin del inte av­

styrka att en uppdelning av anläggningskostnaden på ”ren” byggnadsdel

resp. ”ren” inventariedel får göras efter funktionell metod. Länsstyrelsen

anser emellertid angeläget, att anvisningar meddelas som visar, när kostna­

derna skall hänföras till det ena eller det andra slaget. Huvudregeln torde få

vara, att vad som fysiskt sett är ”ren” byggnad också i skattehänseende räk­

nas dit. Endast om det med fog kan göras gällande, att byggnaden eller an­

ordningen inte tjänar annat syfte än att utgöra ett hölje eller tillbehör till

inventariet och att byggnaden blir värdelös om inventariet utrangeras bör

byggnadsdelen få räknas som inventarium.

Länsstyrelsen i Jämtlands län anför bl. a.

Enligt länsstyrelsens uppfattning skulle en i den praktiska tillämpningen

enklare metod för gränsdragningen i förevarande hänseende vara att till

byggnad räknades endast själva byggnadsstommen såsom grund, bjälklag,

väggar och tak medan övriga beståndsdelar borde hänföras till inventarier.

Endast sådana beståndsdelar av en byggnad, som erfarenhetsmässigt aldrig

behöva utbytas under byggnadens varaktighetstid, skulle vid sådan metod

för gränsdragning bli föremål för avskrivning enligt reglerna för byggnad.

Övriga beståndsdelar, dvs. sådana delar som äro föremål för snabbare för­

slitning och därför tid efter annan måste utbytas, skulle däremot i sin hel­

het behandlas enligt reglerna för inventarieavskrivning. Ur ekonomisk syn­

punkt torde den utvidgning av inventariebegreppet, som den nu föreslagna

gränsdragningen skulle innebära, sannolikt bli av förhållandevis ringa be­

tydelse.

Enligt näringslivets skattedelegation är det mycket svårt att ange i vad

mån utredningens förslag, som formellt utvidgar inventariebegreppet, inne­

bär någon reell förbättring av betydenhet. Delegationen anför bl. a.

Procenttalen varierar naturligtvis inom olika branscher men inom åt­

skilliga företag utgör de fasta maskinernas andel av hela byggnadsvärdet

mer än hälften. Denna andel avskrivs således redan nu enligt de regler

som gäller för maskiner i allmänhet. Av återstående byggnadsvärde torde

ytterligare en inte alltför obetydlig del avskrivas på samma sätt i prak­

tiken. Det vill därför synas som om utredningens förslag på denna punkt

totalt sett knappast skulle vara särskilt kostnadskrävande. Men för vissa

företag och då framför allt företag utanför industrisektorn skulle det san­

nolikt medföra väsentligt förbättrade avskrivningsmöjligheter.

Delegationen konstaterar att från praktisk taxeringssynpunkt utred­

ningens förslag är ändamålsenligt och att det blir förhållandevis lätt att

fastställa vad som skall hänföras till anskaffningsvärde för byggnaden och

vad som återstår att avskriva såsom inventarier. Delegationen tillägger.

Från ekonomisk synpunkt kan det visserligen ifrågasättas om det t. ex.

är rimligt att en personhiss skall ha samma varaktighetstid som byggna­

den medan en hiss för godstransporter anses ha en kortare varaktighets-

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

79

tid. Det är emellertid från förenklingssynpunkt en stor fördel med att ha ett gemensamt rekvisit för vad som skall hänföras till själva byggnads­ kroppen att vi kan acceptera den av utredningen gjorda gränsdragningen, även om den i vissa fall kan te sig omotiverad med hänsyn till tillgångar­ nas likartade varaktighetstid.

Svenska företagares riksförbund föreslår, att icke bärande mellanväggar som relativt lätt går att flytta får avskrivas som inredning och inte behöver anses tillhöra huskroppen i rörelsefastighet.

Frågan om gränsdragningen mellan olika slags anläggningstillgångar för avskrivningsunderlagets bestämmande kan även komma upp i samband med en fastighetsförsäljning, då det gäller att avgöra hur köpeskillingen fördelats på de tillgångar som omfattats av försäljningen. Några remissin­ stanser har i sina yttranden kommit in på denna fråga.

Kammarrätten anför.

Det förutsättes i förslaget att av säljare och köpare gjord fördelning av köpeskillingen för en rörelse mellan fastighet och övriga tillgångar — sålunda även inventarier — bör kunna följas. Huruvida så kan ske synes emellertid bero på om båda parterna utgår från samma fastighetsbegrepp och om det blir klarlagt vilket fastighetsbegrepp de åsyftar. Det finns ju numera två fastighetsbegrepp, nämligen dels det som är bestämt i 1895 års lag om vad till fast egendom är att hänföra och som med vissa mindre avvikelser gäller vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen och dels det som nu gäller inom civilrätten enligt nya jordabalken. Det kan också tänkas att säljare eller köpare i anledning av de föreslagna avskrivnings- reglerna inte hänför till fastighet utan till inventarier sådana markanlägg­ ningar, som i avskrivningshänseende skall räknas såsom inventarier. Miss­ förstånd om vad som avses kan vålla tvister och oriktiga taxeringar.

Beträffande fördelning av köpeskillingen för en fastighet på byggnader och mark föreslås en proportionering efter relationen mellan i taxerings­ värdet ingående byggnadsvärde och markvärde med viss jämkningsmöj- lighet. Denna relation torde inte alltid avspegla det verkliga ekonomiska förhållandet — särskilt torde ofta byggnadsvärdet för äldre byggnader sättas väl högt på markvärdets bekostnad. Med hänsyn härtill och till att till tiden obegränsad beskattning av värdestegring av fastighet nu är ge­ nomförd synes det ofta kunna finnas skäl för jämkning till överens­ stämmelse med den fördelning varom parterna i köpet kan ha överens­ kommit.

Fördelningssvårigheterna när fastighetsförsäljningen inkluderar inven­ tarier berörs även av länsstyrelsen i Stockholms län som yttrar.

Utredningen torde här ha förutsatt att parterna i köpeavtal kommer att angiva hur mycket av köpeskillingen som belöper på dylika tillgångar. Eftersom inventarier av det slag varom här är fråga civilrättsligt utgör fast egendom, torde emellertid kunna förväntas att någon särskild värde­ ring av tillgångar som skattemässigt är att hänföra till inventarier ofta inte kommer till stånd. Det kan också förhålla sig så, att parterna gjort en värdering men att denna uppenbarligen inte är riktig. Man frågar sig hur taxeringsmyndigheterna skall förfara i dylika fall. En tänkbar utväg

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

80

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

är att inventarierna i det förstnämnda fallet antas inte ha något värde.

Säljaren skulle då tillerkännas avdrag för slutavskrivning eller utrange-

ring medan köparen inte erhåller något avskrivningsunderlag för inventa­

rierna. En sådan lösning synes dock inte acceptabel ur materiell syn­

punkt.

Riktigare synes i regel vara att då parterna inte bestämt särskilt värde

på inventarietillgångarna räkna det hos säljaren oavskrivna värdet soin

ingående värde för köparen. En svårighet ligger emellertid därvid i det

förhållandet att fastighetsinventarier av utredningen förutsätts skola redo­

visas gemensamt med lösa inventarier. Tillämpas räkenskapsenlig av­

skrivning kan svårligen utrönas hur stor del av bokfört värde som belöper

på inventarier i fastighet respektive lösa inventarier. För kontroll av av­

skrivningsunderlag och avskrivningar och för att underlätta en fördelning

av köpeskilling vid fastighetsförsäljning synes därför angeläget att fastig­

hetsinventarier i bokföring och deklaration inte redovisas gemensamt

med inventarier som utgör lös egendom. Än vidare bör byggnadsinventa-

rier redovisas åtskilda från markinventarier. En separat redovisning sy­

nes böra utgöra en förutsättning för att tillbehör till fastighet skall kunna

få avskrivas som inventarier.

Beträffande anskaffningsvärdets fördelning mellan mark och byggnad

anför länsstyrelsen.

Vissa betänkligheter kan uttalas mot den proportioneringsmetod soin

föreslagits skola tillämpas för fastställande av byggnadens anskaffnings­

värde vid samtidigt förvärv av mark och byggnad. Metoden kan visser­

ligen kombineras med en värderingsmetod som beaktar inverkan på det

taxerade markvärdet av speciella yttre faktorer såsom ändrad stadsplane­

ring etc., men tar uppenbarligen inte hänsyn till att i de taxerade mark-

och byggnadsvärdena ingår anläggningar som i avskrivningshänseende

hänförs till inventarier och att i markvärdet dessutom ingår anläggningar

som hänförs till byggnad. Proportioneringsmetoden äger fördelen att vara

enkel i tillämpningen men får anses utgöra en grov schablon. En tänkbar

möjlighet att finslipa den skulle vara att ifråga om byggnadsinventarier

införa en bestämmelse liknande den som föreslagits gälla ifråga om mark­

anläggningar, nämligen att säljarens skattemässiga restvärde i regel skall

övergå till köparen. Vid tillämpning av proportioneringsmetoden skulle där­

vid den del av köpeskillingen som faller på byggnaden minskas med bygg-

nadsinventariernas restvärde.

Länsstyrelsen i Östergötlands län anser att det för undvikande av tvister

om fördelningen av en köpeskilling mellan en fastighet och inventarier

skulle vara önskvärt om det kunde föreskrivas att vid försäljning av rörelse-

fastighet i köpekontraktet alltid bör intas en bestämmelse hur stor del av

köpeskillingen som belöper på inventarier. Vidare bör enligt länsstyrelsens

mening ur kontrollsynpunkt här ifrågavarande inventarier redovisas sär­

skilt i deklarationen antingen på värdeminskningsplan eller annan särskild

redovisning, då avskrivning sker enligt reglerna för räkenskapsenlig av­

skrivning.

Även länsstyrelsen i Västernorrlands län betonar de svårigheter som med

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

81

utredningens förslag om utvidgning av inventariebegreppet kan uppkomma vid köpeskillingens fördelning.

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län är inte beredd tillstyrka den proportioneringsregel som enligt utredningens förslag skulle tillämpas vid förvärv av mark med byggnad. Länsstyrelsen yttrar.

Risk kan föreligga för att avdragsunderlaget för byggnad blir för högt exempelvis i sådana fall då en fabrik överbetalas därför att säljaren där bedriver en lönande rörelse. Köparen kan då så att säga på ett sidospår få möjlighet att göra avskrivning på för högt värde — en möjlighet som inte skulle korrespondera mot en skyldighet för säljaren att skatta för en motsvarande vinst. Som högsta avskrivningsbelopp för byggnad bör normalt gälla det restvärde, till vilket anläggningstillgången i säljarens hand blivit nedskrivet vid försäljningen. Skall på sätt som länsstyrelsen förut föreslagit beskattning av återvunna värdeminskningsavdrag för byggnad kunna komma ifråga, torde avskrivningsunderlaget kunna höjas intill beloppet av säljarens anskaffningskostnad för byggnaden. Bestäm­ mes avskrivningsunderlaget högre än som sålunda antytts, uppkommer risk för att möjligheten till värdeminskningsavdrag kommer att utnyttjas på icke godtagbart sätt.

En regel av antytt slag förutsätter att säljaren skall vara skyldig lämna köparen uppgift om storleken av restvärde respektive anskaffningsvärde å anläggningstillgång som avses i avtalet. Att en sådan upplysningsplikt bör föreligga för säljaren torde ligga i sakens natur. Man torde emeller­ tid också behöva öppna en möjlighet för köparen att — sedan avtalet väl kommit till stånd — direkt hos skattemyndigheten inhämta upplysning om storleken av säljarens restvärde respektive anskaffningsvärde. Någon prin­ cipiell invändning kan knappast riktas mot att avsteg bör göras från gäl­ lande grundsats om deklarationshemlighet.

Även Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund uttrycker farhågor be­ träffande utredningens förslag och anför.

Den föreslagna schablonregeln i fråga om fördelning av anskaffnings­ värdet ger vid stigande markpriser, vilket regelmässigt inträffar vid ex­ ploatering av t. ex. nya industriområden, ett för högt värde å byggnaden. Man har visserligen intagit bestämmelse att jämkning bl. a. skall kunna ske, om återstående del av anskaffningsvärdet visas mera avsevärt under­ stiga ett efter förhållandena såsom skäligt ansett markvärde, men risk fö­ religger att en sådan undantagsbestämmelse till följd av bedömningssvå- righeter mindre ofta kommer att tillämpas.

Lantbrukets skattedelegation delar utredningens uppfattning att en pro­ portionering av köpeskillingen efter förhållandet mellan fastighetens taxe­ rade mark- och byggnadsvärden är den metod som bäst lämpar sig för att bestämma hur stor del av köpeskillingen för en fastighet som belöper på byggnadsbeståndet. Enligt delegationen är det en absolut nödvändighet alt metoden kompletteras med den av utredningen föreslagna regeln att det sålunda beräknade byggnadsvärdet skall jämkas i den mån återstående del av köpeskillingen visas över- eller understiga ett efter förhållandena såsom skäligt beräknat markvärde.

82

I flera remissyttranden har man ställt sig tveksam även till utredningens

förslag, att som anskaffningsvärde för sådana markanläggningar som för­

värvats tillsammans med den fastighet på vilken de är belägna, skall anses

det belopp som vid överlåtelsetillfället kvarstår i beskattningsavseende oav­

skrivet för överlåtaren.

Sålunda anför lantbrukets skattedelegation beträffande detta förslag.

Detsamma innebär att köparen för sin möjlighet till avdrag är beroen­

de av medverkan från säljarens sida. Om sådan medverkan av en eller

annan anledning vägras är det tveksamt om taxeringsmyndigheterna med

hänsyn till sekretessbestämmelserna kan tillhandahålla erforderliga upp­

lysningar. Frågan är förmodligen av relativt ringa betydelse men delega­

tionen vill dock ifrågasätta om köpare inte bör ha en alternativ möjlighet

att efter utredning beräkna avskrivningsunderlaget för markanläggningar

efter skälig grund.

Delegationen har vidare uppmärksammat att oavskrivet restvärde på

markanläggningar kan överstiga markvärdets efter proportionering fram-

räknade andel i köpeskillingen. I en sådan situation torde den särskilda

jämkningsregeln komma i tillämpning.

Länsstyrelsen i Stockholms län anför.

Det förekommer att företag som går med förlust eller ger så ringa vinst

att befintliga avskrivningsmöjligheter inte kan utnyttjas överlåter till­

gångar till vinstgivande företag, som utnyttjar möjligheterna. Utredning­

ens förslag synes i sin kategoriska utformning inte ge möjlighet att beakta

dylika förhållanden. Tillgångarna ifråga kan kanske före överlåtelsen ha

förlorat hela eller större delen av sitt värde.

Det bör enligt länsstyrelsen finnas möjlighet att frångå regeln om sälja­

rens restvärde när omständigheterna påkallar detta.

Även länsstyrelserna i Malmöhus och Östergötlands län påtalar de tillämp-

ningssvårigheter som utredningens förslag i denna del kan föranleda.

Näringslivets skattedelegation anför.

Det är svårt att nu bedöma om det över huvud taget är möjligt för

köparen att kunna förebringa utredning om säljarens oavskrivna restvärden

å mark och markanläggningar. Å andra sidan är det naturligtvis i praktiken

ofta svårt att göra en rimlig fördelning av den totala anskaffningskostna­

den å byggnader, mark som inte får avskrivas, markanläggningar som får

avskrivas enligt den speciella schablonregeln och övrigt. En sådan fördel­

ning underlättas om samma regel får gälla för värdeminskningsavdrag å

mark som nu gäller för värdeminskningsavdrag beträffande byggnad, nämli­

gen att återföring skall ske i normalfallet. Då bör å andra sidan den nye

ägaren erhålla avdrag för värdeminskning å anskaffningskostnaden för

markanläggningen och inte endast å föregående ägares restvärde.

Uppfattningen att den faktiska anskaffningskostnaden, dvs. i flertalet

fall den avtalade köpeskillingen, bör godtas som avskrivningsunderlag för

markanläggningarna i dessa fall delas av flera av handelskamrarna.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

83

2. Föreslagna regler för avskrivning av markanläggningar

Utredningens förslag att värdeminskningsavdraget för de avskrivnings- bara markanläggningar som inte hänförs till byggnader eller inventarier skall beräknas till 1 % av det sammanlagda anskaffningsvärdet lämnas i allmänhet utan erinran av remissinstanserna. I några remissyttranden för­ ordas dock ett högre avdrag än vad utredningen föreslagit.

Bland de instanser som vill ha bättre avskrivningsmöjligheter för mark­ anläggningar än de som nu står till buds är näringslivets skattedelegation, som anför.

Enligt vårt sätt att se bör vid bedömandet av frågan om värdeminsk- ningsavdrag skall medges för mark eller markanläggningar utgångspunk­ ten vara den motsatta mot i dag. Endast sådana på mark nedlagda kostna­ der, som med mycket stor grad av sannolikhet kan antas bli av bestående värde för de närmaste 100 å 200 åren bör kunna hänföras till den s. k. nollgruppen och således falla utanför möjligheterna till avdrag för värde­ minskning. I övrigt bör avdrag medges för värdeminskning på utförda markarbeten. Därvid bör avskrivningsprocenten anpassas till en schablon­ mässigt bestämd varaktighetstid som är väsentligt kortare än nyss angiv­ na tidsrymder och i vart fall inte understiga 1,5 %.

Lantbrukets skattedelegation uttalar sin förvåning över den restriktivitet utredningen funnit befogad beträffande värdeminskningsavdraget för mark­ anläggningar. Delegationen anför.

Om utredningen för vissa slag av markanläggningar vill frångå den uppfattning som ligger bakom nuvarande lagstiftning, nämligen att såda­ na anläggningar har ett bestående värde, torde det ligga närmast till hands att anta att varaktigheten sammanfaller med varaktigheten av den bedriv­ na verksamheten. Varaktigheten av näringsverksamhet tenderar att bli allt kortare vilket varit särskilt märkbart under de senaste årens strukturratio­ nalisering, som tagit sig uttryck i sammanslagningar och nedläggelser. Under sådana förhållanden synes det delegationen naturligt att procent­ satsen i vart fall inte bestäms lägre än till 2 procent av anskaffningskost­ naderna.

I likhet med ett par andra handelskammare anser även Smålands och

Blekinge handelskammare den föreslagna avskrivningsprocenten för mark­

anläggning i rörelse vara alltför låg. Det kan enligt handelskammaren inte anses realistiskt att markanläggning skall vara till nytta under drygt tre ge­ nerationer.

Länsstyrelsen i Östergötlands län säger beträffande den föreslagna en­ hetliga procentsatsen, att även om länsstyrelsen i princip inte har något att erinra mot utredningens förslag i denna del, kostnad för markanlägg­ ning av extraordinärt slag som har en förhållandevis kort ekonomisk var­ aktighet enligt länsstyrelsens mening bör kunna redovisas särskilt och vär- deminskningsavdrag medges med en högre procentsats.

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län anser att ett avdrag med 1 % per

84

år kan tillstyrkas men förutsätter att avdrag av sådant slag skall kunna

återföras till beskattning vid försäljning av fastighet på samma sätt som

förut föreslagits beträffande avdrag för värdeminskning av byggnad.

Frågan om avdragets återförande till beskattning berörs även av närings­

livets skattedelegation, som med konstaterande av att återföringen enligt

utredningsförslaget skall ske vid realisationsvinstberäkningen, föreslår att

i den föreslagna lagtexten den ändringen bör vidtas att återföring ej skall

ske av avdrag för värdeminskning av markanläggning, om vid försäljning

ersättningen skall återföras till intäkt av rörelse.

Motorbranschens riksförbund yttrar.

Förslaget om ett särskilt avskrivningsförfarande beträffande markan­

läggningar har positiv betydelse bl. a. med tanke på växande behov av par­

kerings- och uppställningsplatser för kund- och inbytesbilar. Erfarenhe­

ten visar att för ett rationellt utnyttjande av en verkstadsanläggning er­

fordras i allmänhet att uppställningsplatsens yta är minst tre gånger så

stor som verkstadsytan. Med hänsyn till den intensiva användningen anser

MRF att den i detta fall föreslagna avskrivningsnormen, 1 %, är för låg

Förbundet påyrkar att ifrågavarande markanläggningar i avskrivnings-

hänseende bedöms från fall till fall med tillbörlig hänsyn till förutsätt­

ningarna.

Kammarrätten sammankopplar avskrivningsregelns lydelse enligt utred­

ningens förslag med utrangeringsavdraget. Kammarrätten anför bl. a.

När det gäller dyrbara anläggningar av speciellt slag t. ex. en sådan

körbana för bilprovning, som avses i det i betänkandet åberopade rätts­

fallet RÅ 1960 ref 3, synes den föreslagna anordningen kunna leda till

mindre tillfredsställande resultat. Den föreslagna avskrivningen efter 1

procent om året kan vara helt otillräcklig och rätten till avdrag vid utran-

gering blir beroende av om på samma fastighet finns andra markanlägg­

ningar, som alltjämt har värde. Uppföres en sådan anläggning på en fas­

tighet utan andra markanläggningar föreligger ju rätt till avdrag vid ut-

rangering. Placeringen av en anläggning kan då tänkas ske mera efter

skattemässiga än efter företagsekonomiska överväganden. På grund härav

ifrågasättes sådan ändring i förslaget att en anläggning, som av den skatt­

skyldige hålles såväl fysiskt som räkenskapsmässigt skild från markan­

läggningar tillhörande det allmänna avskrivningsunderlaget å en fastig­

het, tillåtes bilda särskilt avskrivningsunderlag. Om hinder skulle anses

möta för en sådan ordning, synes här ifrågavarande önskemål kunna till­

godoses genom en bestämmelse, liknande den om inventarier som åter­

finnes i punkt 3 c av anvisningarna till 29 § kommunalskattelagen, att

högre avdrag än med den lagfästa procentsatsen skall medges om det vi­

sas, att markanläggningarnas värde understiger i beskattningshänseende

oavskriven anskaffningskostnad.

Remissinstanserna godtar i allmänhet även de regler som enligt utred­

ningens förslag i övrigt skall gälla beträffande markanläggningar. Det gäller

här bl. a. förslagen att det som kvarstår oavskrivet enligt avskrivningspla­

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Kungl. Maj:ls proposition nr 100 år 1969

85

nen kan få dras av genom utrangeringsavdrag, om den skattskyldige visar att markanläggningarna på fastigheten saknar värde, samt att avdrag även kan erhållas för utbyte av anläggning, förutsatt att utrangeringsavdrag ej erhållits. Detsamma gäller förslagen om rätt till omedelbar avskrivning av rent tillfälliga markanläggningar och om avskrivningsunderlagets beräk­ nande när markanläggningar förvärvats tillsammans med den fastighet, på vilken de är belägna.

Angående utby tesavdraget anför kammarrätten. Enligt gällande rätt medges avdrag — utom för reparation — för utbyte av markanläggning. En förutsättning för avdrag vid utbyte torde emeller­ tid enligt praxis vara att markanläggningen är fysiskt .förbrukad eller måste utbytas till följd av yttre omständighet, varöver ägaren inte kan råda. Eftersom utredningen föreslår att rätten till utbytesavdrag för mark­ anläggningar skall bibehållas utan att närmare gå in på frågan om vilka förutsättningar, som måste föreligga för sådant avdrag, kan man möjligen draga den slutsatsen att gällande praxis på detta område inte skall brytas. Detta antagande motsäges å andra sidan av att den föreslagna bestämmel­ sen i punkt 17 av anvisningarna till 29 § om att såsom reparation skall anses även vissa ändringsarbeten gäller inte bara byggnad utan även markanläggningar. Det synes emellertid för att undvika tvekan vara lämp­ ligt att ett uttalande göres att utbytesavdrag får åtnjutas även om utbytet sker av tekniska eller ekonomiska skäl.

Beträffande utrangeringsavdraget anför kammarrätten. Avdrag för markanläggningar skall enligt förslaget få åtnjutas i form av värdeminskningsavdrag jämte utbytesavdrag. Avdrag vid utrangering skall inte förekomma annat än såsom en slutavräkning, om hela fastighe­ tens markanläggningar blir värdelösa. Som skäl för att välja denna ovan­ liga kombination anför utredningen praktiska synpunkter. Dessa synes också vägande. Den gängse metoden med avdrag för värdeminskning i .för­ ening med utrangeringsavdrag skulle medföra att endast underhålls- och utrangeringskostnader fick avdragas omedelbart medan andra kostnader skulle upptagas å värdeminskningsplan. Därav skulle följa tvister och be­ svär för såväl skattskyldiga som beskattningsmyndigheter. Kammarrät­ ten har därför ingen erinran mot förslaget i denna del.

Lantbrukets skattedelegation gör i fråga om utredningens förslag angå­ ende utrangeringsavdrag och utbytesavdrag en jämförelse med de avskriv- ningsregler som för jordbrukets vidkommande gäller beträffande täckdik- ningsanläggningar och skogsvägar. Delegationen erinrar om att man i fråga om dessa bl. a. medger avskrivning med 10 % av avskrivningsunderlaget och alt rätt till omedelbart avdrag ej föreligger vid utbyte av anläggning. Dele­ gationen framhåller, att innan nu gällande regler för avskrivning på täck- dikningsanläggningar infördes inom lantbruket ofta förekom taxeringstvis- ter huruvida ett täckdikningsföretag avsåg omdikning eller nydikning. Om den av utredningen föreslagna låga avskrivningsprocenten på markanlägg­ ningar i rörelse skulle införas, kan man, anför delegationen, förutse att lik­ artade skatteprocesser kommer att bli vanliga på rörelsesidan. Enligt delega­

86

tionen har de för Läckdikningsanläggningar tillämpade avskrivningsreglerna

i praktiken fungerat så väl att delegationen vill ifrågasätta om det inte finns

anledning att överföra desamma även till inkomstslaget rörelse. Delegatio­

nen tillägger att man i så fall givetvis inte behöver känna sig bunden till den

procentsats, som gäller för lantbruket. Delegationen anser dock att betänk­

ligheterna mot en relativt hög procentsats ej behöver vara alltför stora.

En liknande mening framförs av riksskattenämnden som beträffande

markanläggningarna ifrågasätter att avskrivningsrätten i enlighet med

vad som gäller för skogsvägar begränsas till viss del av anskaffningskost­

naderna. Nämnden anför härom.

Enligt riksskattenämndens mening är en sådan begränsning rimlig med:

hänsyn till att de markanläggningar varom här är fråga, i likhet med

skogsvägarna, till stor del är av betydande varaktighet. Genom en dylik

lösning kunde avskrivningstiden begränsas till förslagsvis 20 år och år­

ligt värdeminskningsavdrag sålunda medges med 5 procent. Genom att

begränsa avskrivningsrätten till de kostnader den skattskyldige själv be­

stritt och vid försäljning medge överlåtaren avdrag för i beskattningsav­

seende oavskriven kostnad skulle jämväl de nackdelar, som är förenade

med den av utredningen förordade kontinuitetsprincipen, undvikas.

Beträffande utredningens förslag om omedelbar avdragsrätt för rent till­

fälliga markanläggningar, avsedda att användas endast ett fåtal år, fram­

håller T axer ing snämndsordför andenas riksförbund, att anläggningar av

detta slag torde vara så sällan förekommande att direkt avdragsrätt knap­

past är påkallad. Man skulle enligt förbundet vid tillämpningen hos taxe­

ringsnämnderna komma alt ställas inför besvärliga bevisningsfrågor.

Kammarrätten framhåller att gränsdragningen mellan tillfälliga och per­

manenta markanläggningar med hänsyn till de stora olikheterna beträf­

fande avdragsrätten kan bli betydelsefull. Enligt kammarrätten är därför

en bestämmelse, som medger rätt till omedelbart avdrag för kostnader för

markanläggning, vars varaktighet kan antagas inte överstiga ett visst an­

tal —förslagsvis fem eller tio — år, att föredraga. 3

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

3. Föreslagna regler för avskrivning av byggnader

Remissinstanserna godtar den principiella utgångspunkten för utredning­

ens förslag att värdeminskningsavdragen för byggnad som används i rörel­

se skall beräknas enligt plan på grundval av den faktiska anskaffningskost­

naden och att det taxerade byggnadsvärdet i fortsättningen inte skall få

användas som avskrivningsunderlag.

Näringslivets skattedelegation berör i sitt yttrande möjligheten av att

verkställa avskrivning på återanskaffningsvärdet eller i vart fall på nuvär­

det och erinrar om att värdesäkringskommittén ansett det från teoretisk

synpunkt motiverat att lägga nuvärdet till grund för avskrivning. Delega­

tionen, som delar denna uppfattning, konstaterar emellertid att gjorda ut-

87

redningar visat att det föreligger avsevärda tekniska svårigheter att på ett

riktigt sätt tillämpa sådan avskrivning. Delegationen anser sig därför kun­

na avstå från att yrka avskrivning på nuvärdet. Detta förutsätter dock en­

ligt delegationen att varaktighetstiden av taxeringsmyndigheterna inte be­

räknas högre än 30 år för rörelsebyggnader i allmänhet och att det av ut­

redningen föreslagna primäravdraget höjs i enlighet med vad delegationen

föreslår. Även styrelsen för Sveriges advokatsamfund finner sig böra godta

utredningens förslag i denna del, även om det enligt styrelsens uppfattning

synes uppenbart att det föreslagna primäravdraget knappast kommer att

kunna helt innefatta kompensation för penningvärdeförsämringen.

Svenska sparbanksföreningen, som anser att i det gällande systemet taxe­

ringsvärdenas successiva anpassning till saluvärdena åtminstone delvis in­

neburit en viss anpassning till förhöjda återanskaffningsvärden, hävdar att

en möjlighet bör finnas till val mellan anskaffningsvärde och taxerings­

värde som avskrivningsunderlag.

Remissinstanserna har i allmänhet även godtagit utredningens förslag att

den planenliga avskrivningen för äldre byggnader skall ske på ett avskriv­

ningsunderlag som, för det fall att de verkliga anskaffningskostnaderna

inte utreds, skall framräknas med utgångspunkt från det taxerade bygg­

nadsvärdet den 1 januari 1965.

Lämpligheten av denna övergångsbestämmelse ifrågasätts dock av läns­

styrelsen i Jönköpings län, som anser att man i stället bör överväga en an­

knytning till de faktiska anskaffningskostnaderna, låt vara med en liberal

inställning vid fördelning av kostnaderna mellan byggnad och mark. En

tillämpning av de av utredningen föreslagna reglerna skulle enligt länssty­

relsens mening konservera den orättvisa som redan finns mellan skatt­

skyldiga, som beräknat värdeminskningsavdrag till viss procent av det taxe­

rade byggnadsvärdet och skattskyldiga, som sedan lång tid tillbaka beräk­

nat värdeminskningsavdrag på grundval av byggnadernas anskaffnings­

värde.

Länsstyrelsen i Jämtlands län anför.

Då det kan antagas att ny lagstiftning på förevarande område tidigast

kommer att tillämpas vid 1971 års taxering, synes det från praktisk syn­

punkt lämpligare att anknyta avskrivningsunderlaget till det vid 1970 års

allmänna fastighetstaxering åsatta byggnadsvärdet. Därvid skulle bl. a.

vinnas att den många gånger tidsödande kontrollen av de ny-, till- eller

ombyggnadskostnader, som belöper på tiden fr. o. m. 1965 inte skulle be­

höva åläggas taxeringsnämnderna. En viss förenkling i samband med

övergången till värdeminskning å ”faktisk” anskaffningskostnad synes för

övrigt kunna uppnås genom införande av en schablonregel av innebörd att

skattskyldig, som förmår visa att ny-, till- eller ombyggnad av icke alltför

ringa värde ägt rum efter det gällande taxerade byggnadsvärdet bestämts,

finge utan ytterligare utredning såsom avskrivningsunderlag tillgodoräkna

sig ett belopp förslagsvis motsvarande 110 % av byggnadsvärdet. En sådan

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

88

schablonregel torde medföra att åtskilliga beioppsmässigt små men från ut­

redningsteknisk synpunkt likväl tidsödande skattetvister skulle kunna und­

vikas.

Vad utredningen föreslagit om skattemässig avskrivning av rörelsebygg­

nader genom årliga värdeminskningsavdrag som avvägs efter byggnadens

antagna ekonomiska livslängd i kombination med s. k. primäravdrag med

2 % under vart och ett av de fem första åren accepteras av många remiss­

instanser. Olika meningar om den lämpliga avskrivningstakten framkom­

mer dock i flera yttranden. Det är framför allt det föreslagna primärav­

draget som är föremål för diskussion. Även den vanliga lineära avskriv­

ningens storlek berörs.

Till de instanser som i stort sett ansluter sig till utredningens förslag

beträffande byggnadsavskrivningarna hör kammarrätten, riksskattenämn­

den, kommerskollegium, byggnadsstyrelsen, länsstyrelserna i Östergötlands

samt Göteborgs och Bohus län, länsstyrelserna i Skaraborgs och Jämtlands

län, allmänna ombudet hos mellankommunala prövningsnämnden, handels-

kamrarna i Göteborg och för Örebro och Västmanlands län, Svensk industri-

förening, Svenska företagares riksförbund, Kooperativa förbundet, Sveriges

advokatsamfund, Svenska turisthotellens riksförbund, Sveriges hotell- och

restaurantförbund, Motorbranschens riksförbund och Svenska tidningsut-

givar ef öreningen.

Ett högre primäravdrag förordas i några yttranden. Som tidigare nämnts

avstår näringslivets skattedelegation från att yrka avskrivning på nuvärdet

under förutsättning bl. a. att viss höjning av primäravdraget sker. Enligt

delegationens mening bör detta avdrag utgöra 2 % om året och utgå åt­

minstone under en tidrymd av 10 år. Delegationen anser att rätt bör före­

ligga att i efterhand utnyttja tidigare icke åtnjutna primäravdrag.

Delegationen tillägger i detta sammanhang att, om primäravdraget får

den utformning delegationen förordat, det är tveksamt om det även skall

få åtnjutas vid överlåtelse av byggnad som redan tidigare kommit i åtnju­

tande av primäravdrag. Delegationen fortsätter.

Enligt vår uppfattning bör sådant avdrag medges endast en gång under

byggnadens livstid. Detta innebär att för äldre fastigheter, som uppförs fö­

re övergången till de nya bestämmelserna, primär avdrag bör få åtnjutas

först sedan fastigheten överlåtits. För nyuppförda fastigheter får primär­

avdrag åtnjutas under de tio närmaste åren efter uppförandet. Överlåtes

fastigheten under denna tioårstid bör den nye ägaren få åtnjuta outnytt­

jad del av primäravdraget, varvid det för föregående ägare gällande an­

skaffningsvärdet bör läggas till grund.

Även lantbrukets skattedelegation föreslår att primäravdraget skall höjas

i likhet med vad näringslivets skattedelegation föreslagit. Lantbrukets skat­

tedelegation anför som motiv för en dylik höjning.

Kungl. Maj:ts proposition nr tOO år 1969

Kungi. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

89

Delegationen har bl. a. från livsmedelsindustrisidan den erfarenheten att

en industrianläggning efter c:a 10 år ofta måste byggas om på ett så ge­

nomgripande sätt att det därefter kvarstående taxeringsmässiga restvär­

det i många .fall väsentligt överstiger den ursprungliga nyanläggnings­

kostnaden. Trots ombyggnaden är anläggningen sällan så ändamålsenlig

som en helt ny anläggning skulle ha varit, ehuru denna skulle ha kunnat

uppföras till lägre kostnad än den ombyggda anläggningens restvärde.

Den inträffade situationen visar att den avskrivningsprocent — oftast 3

procent — som tillämpats under den gångna tioårsperioden varit för låg.

Det föreslagna primäravdraget är också otillräckligt, varför en utbyggnad

av detta till 20 procent behövs för att uppnå täckning av den faktiska vär­

denedgången.

Därtill kommer att en större ny-, till- eller ombyggnad i regel måste

åtminstone delvis finansieras genom kortfristiga lån, oftast med 10-årig

amorteringstid. Allteftersom självfinansieringsgraden minskat inom nä­

ringslivet torde dylika korta krediter ha kommit att tas i anspråk i en

ökande takt även vid byggnadsinvesteringar. Att 20 procent eller mer av

de totala byggnadskostnaderna täcks av kortfristiga lån är redan i dag

vanligt. Utredningen har visserligen uttalat att målsättningen i fråga om

avskrivningsreglerna inte i och för sig bör vara att skapa förbättrade

finansierings- och konsolideringsmöjligheter. Delegationen anser emeller­

tid att amorteringstiden för topplån vid nyinvestering i byggnad kan sä­

gas vara ett uttryck för långivarens bedömning av takten i värdenedgång-

en. Med hänsyn härtill ter sig en anpassning av primäravdragets storlek till

amorteringstiden också skattemässigt motiverad.

Skattedelegationen anser att primäravdrag bör få åtnjutas även för de

nyinvesteringar som gjorts på sådana byggnader vilkas ingångsvärde an­

knyter till taxerade byggnadsvärdet per den 1 januari 1965.

Andra remissinstanser som förordar högre primäravdrag är Föreningen

Auktoriserade revisorer och Sveriges handelsträdgårdsmästareförbund. För­

bundet förordar med tanke på växthusen att den av utredningen föreslagna

primäravskrivningen under fem år får ske med samma procentsats som för

den fasta avskrivningen. Förbundet hänvisar härvid till de generösa av-

skrivningsregler för växthusanläggningar som tillämpas i andra länder.

Alternativt .föreslår förbundet att den fasta årliga avskrivningen för växt­

hus fastställs till 6 %.

Allmänna ombudet hos mellankommunala pr övning snämnden gör be­

träffande det föreslagna primäravdraget följande påpekande.

De .föreslagna bestämmelserna om ”initialavskrivning” i tredje stycket

punkt 7 c av anvisningarna till 29 § kommunalskattelagen torde ofta icke

kunna utnyttjas av nystartade företag i full utsträckning, eftersom in­

komsterna under de första verksamhetsåren i regel äro små. Den i lagtex­

ten föreslagna bestämmelsen att ifrågavarande avdrag skall utgå från och

med beskattningsår varunder byggnad förvärvats eller ny-, till- eller om­

byggts torde för nystartade företag skäligen kunna utbytas mot den i ut­

redningens sammanfattning av förslaget upptagna fördelningen å de förs­

ta fem åren efter förvärvet respektive nybyggnaden om företaget så begär.

90

Några remissinstanser vänder sig särskilt emot det av utredningen före­

slagna primäravdraget.

Sålunda anför riksrevisionsverket.

För en rimlig anpassning av avskrivningsrätten till företagsekonomiska

krav torde även med beaktande av verkningarna av .föreslagna ändringar

i gränsdragningen mellan å ena sidan byggnad och å andra sidan inven­

tarier och mark en justering uppåt av avskrivningsprocenten böra ske. I

fråga om avskrivningsbestämmelsernas tekniska utformning kan det en­

ligt riksrevisionsverkets mening ifrågasättas om beräkningen av avskriv­

ningens storlek på grundval av byggnadens ekonomiska livslängd skall

behöva kompletteras med en särskild regel om tilläggsavskrivning för att

avskrivningsbestämmelsernas syfte skall uppnås. Det synes lämpligare att

den nu gällande grundläggande avskrivningsprincipen endast komplette­

ras med regler om det sammanlagda avskrivningsbeloppets fördelning

över avskrivningstiden och att önskvärd utveckling av taxeringsmyndig­

heternas praxis vid avskrivningsreglernas tillämpning tillgodoses genom

i administrativ ordning utfärdade anvisningar. Riksrevisionsverket får

erinra om att ämbetsverket i utlåtande över landskontorsutredningens be­

tänkande SOU 1967: 22 uttalat meningen att riksskattestyrelsen bör få en i

förhållande till utredningens förslag vidgad befogenhet att meddela anvis­

ningar för tillämpningen av författningsbestämmelserna på styrelsens verk­

samhetsområde.

Länsstyrelserna i Jönköpings och Kalmar län är inte heller övertygade

om att skäl föreligger för införande av ett primäravdrag. Gentemot den av

utredningen hävdade uppfattningen att gällande regler med hänsyn till den

rådande snabba tekniska och ekonomiska utvecklingen numera ofta inte

lämnar utrymme för företagsekonomiskt motiverade avdrag åberopar läns­

styrelsen i Jönköpings län bl. a. det förhållandet att yrkanden om avdrag

för utrangeringsförlust enligt länsstyrelsens erfarenhet synes vara tämligen

sällsynta i länet, trots att antalet rörelsefastigheter är jämförelsevis stort.

Samma erfarenhet redovisas av länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Inte heller länsstyrelsen i Västernorrlands län finner det nödvändigt att

komplicera avskrivningsförfarandet med den föreslagna initialavskrivning­

en.

Länsstyrelsen i Stockholms län hyser stora betänkligheter mot primär­

avdrag för äldre byggnader, som inte är kombinerat med någon form av be­

skattning för återvunna avdrag vid försäljning. Länsstyrelsen anför.

Avdraget kommer många gånger att avse stora belopp. Utredningen har

för att förhindra missbruk genom överlåtelse mellan närstående personer

endast föreslagit undantag för sådan överlåtelse där med tillämpning av

punkt 3 b av anvisningarna till 29 § kommunalskattelagen förvärvarens

ingångsvärde skall beräknas till det för överlåtaren i beskattningsavseen­

de kvarstående oavskrivna beloppet. Av nämnda anvisningspunkt kan

dock utläsas att en jämkning av anskaffningsvärdet endast kan ske då kö­

peskillingen är högre än som synes rimligt och därvid endast i skälig

mån. Att jämkning skall ske just till säljarens restvärde har inte utsagts.

En så långt gående jämkning torde knappast komma ifråga i tider med

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Kiingl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

91

stigande fastighetspriser och sjunkande penningvärde. Den föreslagna in­ skränkningen i rätten att erhålla primäravdrag lär exempelvis inte kunna hindra ägare av fåmansbolag att genom att förvärva eller till bolaget av­ yttra rörelsefastighet med femårsintervaller omväxlande låta sig själv och bolaget komma i åtnjutande av primäravdrag. Länsstyrelsen kan av ovan angivna skäl inte tillstyrka att rätt till primäravdrag skall föreligga vid förvärv av äldre byggnader. Primäravdrag bör endast medges för nyupp- förd byggnad. Om överlåtelse sker inom femårsperioden bör dock köparen äga rätt att åtnjuta avdrag för återstående del av perioden.

Beträffande den lineära avskrivningen anför näringslivets skattedelegation.

Vi delar utredningens uppfattning att procenttal för värdeminsknings- avdrag inte bör anges i lagtexten. Däremot bör riksskattenämnden branschvis kunna utfärda anvisningar om beräknad varaktighetstid för inom branschen använda byggnader. Härigenom kan ett mer omfattande material införskaffas för bedömningen än vad det enskilda företaget kan prestera i en taxeringsprocess. Genom sådana vägledande anvisningar bör den nuvarande olikformigheten i olika län kunna undanröjas och samti­ digt ökas möjligheterna i praktiken att ge även den ekonomiska varak- tighetstiden beaktande, önskvärt är att nämnden vid fastställande av var- aktighetstiden söker i möjligaste mån anpassa denna till den tid under vil­ ken företagen enligt sina kalkyler beräknar kunna utnyttja byggnaden.

Även lantbrukets skattedelegation anser att det skall ankomma på riks­ skattenämnden att utfärda generella anvisningar angående skälig avskriv- ningsprocent för olika typer av byggnader.

I fråga om den omprövning av de årliga värdeminskningsavdragens stor­ lek som enligt utredningen skall ske, om förutsättningarna för en byggnads användning så ändras, att en väsentlig höjning av avskrivningsprocenten kan anses befogad, föreslår delegationen den modifikationen att rätt till kor­ rigering skall föreligga oavsett ändringens storlek.

Behovet av en något högre årlig avskrivningsprocent än den, som f. n. tillämpas i praxis framhålls av Skånes handelskammare med tanke på den pågående utvecklingen på byggnadsområdet, vilken enligt handelskammaren går i riktning mot att industribyggnaderna såsom sådana får en alltmera framträdande teknisk funktion och därmed också en kortare ekonomisk livslängd. Handelskammaren pekar härvid på den centrala roll som det in­ terna transportsystemet spelar för byggnadernas konstruktion. Enligt han­ delskammarens bedömande torde efterhand en mindre restriktiv praxis komma att mer eller mindre tvinga sig fram i fråga om de årliga planenliga avskrivningarna på själva byggnadsstommen under ökat hänsynstagande till företagens skiftande individuella förhållanden. Samma uppfattning utta­ las av Gotlands handelskammare samt av Västernorrlands och Jämtlands läns handelskammare.

Svenska företagares riksförbund föreslår att rörelsefastigheter under alla omständigheter får avskrivas på 30 år.

92

Sveriges centrala restaurangaktiebolag framhåller — med hänvisning till

de väsentliga ombyggnader m. m. som ofta föranleds av publiksmakens

snabba växlingar inom restaurangbranschen -— de avskrivningsbehov som

i särskilt hög grad gör sig gällande beträffande hotell- och restaurang­

branschens fastigheter. Enligt bolaget kunde det vara tjänligare för hotell-

och restaurangbranschen, om gällande avskrivningsregler för byggnad

ändrades genom uppräkning av tillämpade procentsatser för lineär avskriv­

ning av olika byggnadstyper i stället för att, som utredningen föreslagit,

förbättras genom primäravskrivning av viss de! av anskaffningskostnaden.

Med hänsyn till utredningens uttalande om önskvärdheten av att riksskatte­

nämnden har sin uppmärksamhet fäst på frågan och härvid överväger lämp­

ligheten av uttalanden i ämnet har bolaget emellertid ansett sig kunna räk­

na med att avskrivningsbehovet för hotell- och restaurangfastigheter skall

kunna tillgodoses även inom ramen för den av utredningen förordade me­

toden.

Även länsstgrelsen i Västernorrlands län anser det befogat med lätt­

nader i den nuvarande rättstillämpningen. Enligt länsstyrelsen kan det­

ta ske utan lagändring och för att uppnå likformighet i en framtida libe­

ralare rättstillämpning föreslår länsstyrelsen att riksskattenämnden får i

uppdrag att på grundval av på senare tid vunna erfarenheter utarbeta re­

kommendationer rörande värdeminskningsprocenten i normalfallen för

byggnader i olika typer av rörelse.

Även i andra remissyttranden understryks behovet av vägledande anvis­

ningar från riksskattenämnden angående avskrivningsprocenten för rörel­

sebyggnader.

Riksskattenämnden instämmer i utredningens uttalande att införande av

primäravdrag inte skall medföra ökad restrilctivitet med avseende på de

årliga värdeminskningsavdragens bestämning. Nämnden anser sig emeller­

tid å andra sidan böra framhålla, att någon generell höjning av nu tilläm­

pade procentsatser inte kan anses motiverad; nämnden beaktar därvid de

föreslagna reglerna om primäravskrivning och överföring till inventarier av

byggnadsdelar ävensom möjligheterna att utnyttja investeringsfonder. 4

4. Utrangering av byggnad

Frågan om avdrag för utrangering av byggnad i rörelse tas upp till dis­

kussion i några remissyttranden.

Näringslivets skattedelegation konstaterar att utredningen i sak inte före­

slagit någon ändring av vad som gäller beträffande utrangeringsavdrag för

byggnad i rörelse och att av utredningens motivering inte framgår om man

velat ha till stånd en uppmjukning av nuvarande praxis som innebär att

avdrag för utrangering endast medges då byggnaden fysiskt nedrivits eller

försålts. Den omständigheten att byggnaden definitivt övergivits men fort-

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

93

farande står kvar — det kan ju i många fall vara onödigt att också ådraga sig rivningskostnader — har enligt delegationen endast undantagsvis an­ setts utgöra en sådan omständighet som bör berättiga till utrangeringsav- drag.

Delegationen anför i fortsättningen.

Sannolikt har orsaken till denna restriktiva inställning i praxis varit den omständigheten att byggnaden eventuellt kunnat säljas utan vinstbe­ skattning enligt tidigare gällande rätt. Här har som redan nämnts en vä­ sentlig ändring vidtagits och samma skäl föreligger inte längre att vägra utrangeringsavdrag i den antydda situationen, om det är i hög grad sanno­ likt att byggnaden helt eller delvis inte kommer att utnyttjas vare sig för tidigare ändamål eller för annat ändamål. Hur skattesituationen blir om man låter byggnaden stå kvar och så att säga förfalla av sig själv är en­ ligt gällande rätt ovisst men mycket talar för att det då skulle ställa sig svårt att vägra utrangeringsavdrag när förfallet gått tillräckligt långt. Det måste emellertid vara helt orimligt att ägaren antingen måste vänta med utrangeringsavdraget till dess eller ådraga sig rivningskostnader för att få utrangeringsavdrag. Vi anser det därför i hög grad motiverat att en uppmjukning sker av gällande praxis. För att åstadkomma detta synes en ändring böra vidtas i lagtexten att avdrag såsom för utrangering skall medges dels när byggnaden verkligen nedrivs eller då det av andra skäl inte längre är sannolikt att den kommer att utnyttjas. Utrangeringsavdrag bör vidare medges även om avdrag för värdeminskning i byggnaden be­ räknats helt eller delvis på taxeringsvärdet.

Även Skånes handelskammare anser att kravet på bevisning beträffande definitiv utrangering bör lindras och att detta bör komma till uttryck i lag­ texten. Till detta önskemål ansluter sig kommerskollegium.

Lantbrukets skattedelegation yttrar sig beträffande frågan om utrange­ ringsavdrag för rörelsebyggnader med utgångspunkt från vad utredningen uttalat beträffande möjligheten till utrangeringsavdrag för sådana byggna­ der för vilka avskrivningarna hittills beräknats på taxeringsvärdet. Enligt utredningen är det nämligen inte meningen att ett ingångsvärde som upp­ skattats enligt den schablonmetod som utredningen föreslagit för avskriv­ ningsunderlagets beräkning skall få användas som utgångspunkt för be­ räkningen av vid utrangering oavskrivet värde. Delegationen anför bl. a.

Delegationen kan inte godtaga utredningens resonemang om övergångs­ värdet. Det uppskattade ingångsvärdet skall uppföras på avskrivningsplan och blir, om byggnaden består under hela den beräknade varaktighetsti- den, avskrivet till 100 procent. Konsekvensen av utredningens restrikti- vitet torde följaktligen bli, att en uttjänt byggnad får stå kvar tills den är helt avskriven. Förslaget blir också svårt om ens möjligt att tillämpa i praktiken i de fall det schablonmässigt beräknade ingångsvärdet avser inte en utan flera byggnader. Om utredningens tankegång skall kunna full­ följas torde vid sådant förhållande krävas, att den utrangerade byggna­ dens andel i detta ingångsvärde individualiseras och därefter avförs ur avskrivningsplanen. Åtskilliga rörelseidkare torde med förtigande av vad som förevarit i fråga om utrangeringar helt enkelt fortsätta med oföränd­

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

94

rat avskrivningsunderlag. Härigenom kommer, oavsett lagstiftarens inten­

tioner, utrangeringsavdrag ändock att erhallas ehuru ej omedelbai t utan

genom fortsatta värdeminskningsavdrag. Skattedelegationen kan för sin

del ej heller finna något stötande häri. Har det, såsom tidigare framhål­

lits, en gång accepterats att ett uppskattat ingångsvärde skall .få avskri­

vas till 100 procent bör detta gälla även om byggnadens varaktighet på

grund av fysisk eller ekonomisk förslitning blir kortare än \ad som ur­

sprungligen beräknats. Den uppkomna förlustsituationen kan för övrigt

ha sin grund däri, att den skattskyldige ej från början vunnit gehör för

sitt yrkande angående avskrivningsprocent. Om utrangeringsförlusten har

sin grund i en genom eftersyn konstaterbar felbedömning från beskatt-

ningsmyndigheternas sida synes det ännu nrer stötande att a^ drag ej med­

ges.

Delegationen finner således att utrangeringsavdrag bor medges aven

då ingångsvärdet fastställts schablonmässigt. Om ingångsvärdet också om­

fattar byggnader, som ej utrangerats, synes den enklaste vägen vara att

utrangeringsavdrag medges i form av fortsatt avskrivning på oförändrat

avskrivningsunderlag. Kan avskrivningsunderlaget för den utrangerade

byggnaden på ett någorlunda tillfredsställande sätt individualiseras, bör

dock omedelbart avdrag kunna erhållas.

I ett följande avsnitt framhåller utredningen att en förutsättning för

utrangeringsavdrag skall vara, att byggnaden har varit använd i rörelsen

i fråga. Har den förvärvade byggnaden inte anskaffats för användning i

rörelsen __ utredningen finner presumtion härför föreligga då utrange-

ring äger rum endast ett fåtal år efter förvärvet skulle den skattskyl­

dige inte äga rätt till avdrag vare sig för årlig värdeminskning eller ut-

rangering.

Delegationen vill ej reservationslöst ansluta sig till det sagda. Har den

skattskyldige förvärvat en i gång varande rörelse bör avdrag i vanlig^ ord­

ning medges även om en eller flera byggnader av det övertagna beståndet

efter några år utrangeras.

Länsstyrelsen i Stockholms län framhåller likaså att det i den sistnämn­

da situationen inte synes möjligt att vägra årligt värdeminskningsavdrag

så länge en utrangering inte kommit till stånd.

Kooperativa förbundet, som menar att utredningen förutsätter att en viss

restriktivitet fortfarande skall iakttas från skattemyndigheternas sida be­

träffande procentsatsen för avskrivningar på byggnader, anser sig kunna

acceptera detta under förutsättning att som korrektiv utrangeringsavdrag

kan erhållas i den mån ett objekt ej blir fullt avskrivet inom ramen för

den ekonomiska livslängden. Förbundet tillägger.

Den form utrangeringen härvid får bör sakna betydelse. Det kan t. ex.

ske genom fysisk nedrivning, försäljning till slumpvärde eller avskrivning

av projekteringskostnader för ej realiserade anläggningar. Styrelsen utta­

lar därvid den förhoppningen att reglerna om utrangeringsavdrag i eu

kommande lagstiftning får en så klar utformning, att de skattskyldiga blir

garanterade kompensation för eventuellt för låg avskrivning under till­

gångens användningstid.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

95

Svenska kraftverksföreningen anför.

På grund av den tekniska utvecklingen kommer äldre kraftanläggning­ ar framdeles att i vissa fall läggas ned. Frågan om utrangeringsavdrag blir då av särskild betydelse. Någon ändring i princip i denna fråga har icke föreslagits av utredningen. Frågan är emellertid när en byggnad kan anses utrangerad. I praxis har hittills uppställts ganska stränga krav härför. Inom kraftindustrin råder i viss mån speciella förhållanden. Byggnadernas och markanläggningarnas karaktär medför att det ofta är ekonomiskt olämpligt att riva ned dem även om de helt tages ur bruk. Det är därför önskvärt att icke alltför stränga krav på bevisning fordras för att byggnad, markanläggningar eller inventarier för kraftproduktion skall anses utran­ gerade. De bör kunna anses utrangerade när driften är nedlagd och det fram­ går att den ej kommer att tagas upp igen.

5. Rivningskostnader

Frågan om rivningskostnadernas skattemässiga behandling berörs i några yttranden.

Näringslivets skattedelegation anför.

Enligt utredningens uttalande i betänkandet bör rivningskostnad i de fall då rivning sker i samband med nybyggnad tillföras avskrivningsunderlaget för den nya byggnaden och, om nybyggnad ej sker, till avskrivningsunderla­ get för markanläggning. Enligt vårt sätt att se är detta från teoretisk synpunkt en diskutabel lösning. Om man för det resonemanget, att marken efter bygg­ nadens utnyttjande skall vara i samma skick som innan byggnaden uppför­ des, borde rätteligen den framtida kostnaden för rivning av en byggnad in­ räknas i dennas avskrivningsunderlag. Av praktiska skäl är emellertid en sådan ordning knappast tänkbar. Alternativet är då att låta rivningskostna- den bli avdragsgill när den inträder dvs. i och med att en nybyggnad upp­ förs eller marken skall användas för annat ändamål vilket framtvingar riv­ ning av befintliga byggnader. Det bör då inte ha någon betydelse vem som utför rivningen — om detta är den föregående ägaren till den rivna byggna­ den eller om det är en nytillträdande ägare, vars första åtgärd är att riva byggnaden för att uppföra en ny. I det sistnämnda fallet kommer han uppen­ barligen att tvingas ta hänsyn till rivningskostnaderna vid bestämmandet av det belopp han anser sig kunna betala för fastigheten. Med den av utred­ ningen anvisade lösningen skulle, inte minst inom industrisektorn där en successiv förändring av byggnadsbeståndet är mycket vanlig, en kontinuer­ lig stegring av aktiverade rivningskostnader ske. Rivningskostnaden såsom sådan innebär inte någon värdeökning från företagsekonomisk synpunkt och det vore ägnat att förvirra begreppen, om man just på denna punkt skulle ha en annan inställning gentemot vad som är företagsekonomiskt motiverat än eljest. Reglerna bör därför ges den utformning vi ovan an­ tytt. Några praktiska problem torde detta inte behöva medföra.

Även lantbrukets skattedelegation uttalar betänkligheter gentemot den lösning utredningen föreslagit beträffande rivningskostnaderna och anför.

Oavsett hur reglerna om utrangeringsavdrag utformas bör under alla förhållanden rätt till omedelbart avdrag föreligga beträffande rivningskos t-

96

nåder för byggnader i förvärvskällan. För byggnader av det slag, som

här är ifråga, måste det i normalfallet vara så, att de ej kan tillåtas att

så småningom förvittra av sig själva. Rivningskostnader har således varit

påräkneliga. De har dock ej kunnat tillgodoses i de årliga värdeminsk-

ningsavdragen, varför det synes naturligt att medge omedelbart avdrag

när kostnaderna uppkommer. En dylik behandling i kostnadshänseende

står också i god överensstämmelse med sunda företagsekonomiska redo­

visningsprinciper.

I det fall en fastighet köps enbart i avsikt att ersätta det befintliga bygg­

nadsbeståndet med nytt kan det dock vara motiverat att vägra omedelbart

avdrag för rivningskostnaderna. Det kan då givetvis diskuteras huruvida

rivningskostnaden är att hänföra till marken eller till den blivande bygg­

naden. Det synes dock delegationen ändamålsenligast att rivningskostna­

derna i sådana fall får aktiveras som byggnadslcostnad, givetvis med be­

aktande av vad som influtit vid försäljning av rivningsvirke m. m. Ett

sådant betraktelsesätt förefaller också riktigast eftersom konsekvensen

annars skulle bli att upprepade rivningar under viss period ledde till i

sak omotiverade höjningar av markvärdet. Endast i det fall bebyggd fas­

tighet inköps för användning som upplagsplats o. d. bör rivningskostnad

tillföras avskrivningsunderlaget för markanläggningar.

Skånes handelskammare anser att rivningskostnaden skall vara avdrags­

gill i form av utrangeringsavdrag för den rivna byggnaden. Även Förening­

en Auktoriserade revisorer finner det mest konsekvent att ett särskilt riv-

ningsavdrag uttryckligen medges även om rivningen skett i samband med

nybyggnad.

Länsstgrelsen i Stockholms län anför.

I anledning av vad utredningen anfört ifråga om kostnad för rivning

av byggnad vill länsstyrelsen som sin mening uttala att det synes mest

logiskt och praktiskt att alltid hänföra den till den rivna byggnaden eller

till den mark varå den är belägen och inte till en ny byggnad som kanske

inte på minsta sätt övertar den gamla byggnadens funktioner. Det synes

inte förenligt med god bokföringspraxis att i anskaffningsvärdet för ett

föremål — vare sig detta är av fast eller lös egendoms natur -— inräkna

kostnad för något annat än föremålet. Om syftet med förvärvet av en fas­

tighet inte är att nyttja byggnaden på fastigheten utan endast att få till­

gång till marken, varå byggnaden är belägen, och därför marken friställs

från byggnaden är ingångsvärdet för byggnaden för köparen negativt och

detta negativa värde motsvaras av ett markvärde. Köpeskillingen för fas­

tigheten eller rivningskostnaden bör då inte till någon del berättiga till

utrangeringsavdrag. Detta gäller även evakueringskostnader, vilka ej säl­

lan uppgår till avsevärda belopp. 6

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

6. Upphävande av rätt att utbryta vissa avskrivningsobjekt

Lantbrukets skattedelegation ansluter sig till utredningens förslag att upp­

häva rätten att ur avskrivningsunderlaget för byggnad utbryta och i sär­

skild ordning avskriva viss maskinell utrustning. Däremot delar delegatio­

nen ej uppfattningen, att slopandet av den ifrågavarande utbrytningsrätten

97

bor träda i kraft omedelbart. Ett tidigareläggande av ikraftträdandet i en­

bart denna del synes föga angeläget och torde endast medföra onödiga

komplikationer, anser delegationen.

Länsstyrelsen i Jämtlands län anser att, om för sådan maskinell utrust­

ning som här avses förhöjda värdeminskningsavdrag tidigare åtnjutits, vid

kommande utbyte avdragsbeloppet (avskrivningsunderlaget) bör reduceras

med de tidigare åtnjutna avdragen. I annat fall skulle uppenbarligen en

icke motiverad dubbelkompensation uppkomma, framhåller länsstyrelsen.

7. Förskjutning av värdeminskningsavdrag

I ett par yttranden kritiseras den ståndpunkt utredningen intagit beträf­

fande rätten att förskjuta värdeminskningsavdrag.

Kooperativa förbundet anför i denna fråga.

Vad gäller avskrivningar på byggnader och markkostnader förutsätter

utredningsförslagen att samma princip skall tillämpas som nu gäller för

byggnader, innebärande att avskrivningsplanen är bunden och att för-

skjutning mellan åren icke kan ske av de skattemässiga avdragsbeloppen.

En helt annan princip gäller för inventarieavskrivningarna, där förut-

sättning för avdrag är att den skattskyldige även i sin bokföring gjort

motsvarande avskrivning. Styrelsen vill ifrågasätta, om det är rimligt att

bibehålla dessa olika grundprinciper för avskrivningsberäkningarna, eller

om inte tillfället kunde begagnas för att få en större enhetlighet i avskriv-

mngsreglerna för alla slag av tillgångar utsatta för värdeminskning

Även Föreningen Auktoriserade revisorer framför liknande synpunkter

och finner skäl nu föreligga att rätt till förskjutning av värdeminsknings­

avdrag på markanläggningar och byggnader införs.

8. Reparation och underhåll

I några yttranden berörs utredningens förslag, att med reparation och

underhåll i vedertagen mening skall jämställas sådana ändringsarbeten

som normalt kan förväntas bli vidtagna någon eller några gånger under en

byggnads användningstid.

Näringslivets skattedelegation anför.

Vi hälsar med tillfredsställelse att utredningen söker undanröja den

oegenthghet som i dag föreligger beträffande den skatterättsliga behand-

lingen av kostnader för omdisponering av en byggnad genom sitt förslag

att kostnaderna i dylika fall skall få avdragas på en gång. I princip har

axermgsmyndigheterna inte velat godkänna att exempelvis kostnader för

flyttning av en vägg betraktas såsom avdragsgilla på en gång utan avdrag

ar endast medgivits för kostnaden i fråga genom årliga värdeminsk­

ningsavdrag. Något utrangeringsavdrag för motsvarande icke avskriven

del av den borttagna väggen har i sådant fall således inte medgivits. Den

nuvarande ordningen har också lett till den egendomligheten att ju fler

ombyggnader av dylik art som verkställs desto högre har avskrivningsun­

derlaget blivit eftersom kostnaderna ackumulerats.

4

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 100

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

98

Kritisk mot förslaget beträffande de ifrågavarande reparations- och un­

derhållskostnaderna är däremot länsstyrelsen i Stockholms län som anför.

Med gällande regler är det ofta svårt att avgöra vad som är avdragsgill

underhållskostnad och inte avdragsgill ombyggnadskostnad för fastighet.

De föreslagna reglerna synes dock bli än svårare att tillämpa. Nuvarande

bestämmelser synes trots allt ha en rätt klar teoretisk grund, vilket knap­

past kan sägas om förslagets regler. Dessa jämte de motiveringar till reg­

lerna som utredningen lämnat kommer säkerligen inte att utesluta mycket

delade meningar vid reglernas tillämpning. Liknande regler torde redan

i praxis tillämpas i fall där hyresgäst lägger ned kostnad på förhyrd

■fastighet och fråga är om fastighetsägarens skattskyldighet för värdet av

de arbeten som hyresgästen bekostat. Den stora tveksamhet som brukar

föreligga i dylika fall utgör en anledning att mer precisera sådana arbe­

ten som kan föranleda avdragsrätt trots att de tekniskt utgör ombyggnad.

Om ändringsarbeten utförs på grund av övergång till verksamhet som

är mer investeringskrävande ifråga om lokaler än den tidigare verksam­

heten finns knappast materiell grund för avdrag för arbetena. Som exem­

pel kan nämnas ombyggnad av affärslokal till banklokal med särskilda an­

ordningar ifråga om kassavalv m. in. Det synes dock tveksamt om man kan

vägra avdrag för dylika arbeten med den utformning förslaget fått. Sär­

skilt om de lokaler som ändras endast omfattar en mindre del av byggna­

den kan den skattskyldige hävda att avdragsrätt föreligger med hänsyn

till att inte, som angivits i förslaget till lagtext, tillgångens användnings­

sätt väsentligen förändras.

Några länsstyrelser anser att, om en utvidgad avdragsrätt för ändrings­

arbeten införs beträffande rörelsefastigheter, motsvarande avdragsrätt bör

gälla även i fråga om byggnader som är hänförliga till jordbruksfastighet

och annan fastighet. Samma uppfattning uttalas av riksskattenämnden,

som dessutom framhåller att man enligt nämndens mening kan vinna den

åsyftade liberaliseringen — utan att därvid riskera en alltför vidsträckt

tolkning — om man i stället för den föreslagna lagtexten allenast i anvis­

ningarna anger, att såsom ombyggnad ej skall anses mindre ändringar,

samt låter det ankomma på riksskattenämnden att vid behov ge anvisning­

ar beträffande tolkningen härav.

Sveriges centrala restaurangaktiebolag framhåller.

Utredningens förslag innebär på ett flertal punkter icke oväsentliga li­

beraliseringar. Det kan därför t. ex. för ett företag, vilket står i begrepp

att företaga en sådan ombyggnad, som enligt gällande regler icke kan

hänföras till reparation och underhåll, men enligt utredningens förslag

skulle bedömas på detta sätt, te sig lockande att uppskjuta arbetet i av­

vaktan på att utredningens förslag genomföres. Risken för sådana icke

önskvärda förskjutningar i företagens ombyggnadsplanering skulle redu­

ceras i samma mån som tiden mellan det slutliga ställningstagandet till

utredningens förslag och förslagets genomförande begränsas.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

99

9. Andra frågor

Länsstyrelsen i Jönköpings län, som anser att förslaget, såvitt gäller

rörelsefastighet, bör överarbetas innan det läggs till grund för lagstiftning,

framhåller att ett spörsmål som lämpligen bör regleras i samband med en

översyn av avskrivningsreglerna är bestämmandet av avskrivningsunderlag

vid återuppförande av brunnen byggnad, som ursprungligen uppförts med

investeringsfondsmedel eller för vilken föreslagna bestämmelser om initial­

avskrivning tillämpats. I samband med diskussionen om avskrivning av

fastigheter i rörelse anser sig länsstyrelsen böra fästa uppmärksamheten på

ett förfarande, som innebär obehöriga förmåner i avskrivningshänseende,

och fortsätter.

Som ett led i konkurrensen om företagsetablering uppför en kommun

industribyggnad, som uthyres till ett företag mot en hyra, som innefattar

större eller mindre avbetalning av kapitalkostnaden. Företaget erhåller

option på förvärv av fastigheten efter visst antal år mot en köpeskilling,

motsvarande kommunens självkostnad med avdrag för den i årshyrorna

ingående kapitalkostnadsdelen. Storleken av denna del är helt avhängig av

företagets förmåga att bära kostnadsbelastningen. På detta sätt möjlig-

göres en praktiskt taget obegränsad avskrivning av byggnadskostnaden.

Länsstyrelsen i Östergötlands län är tveksam beträffande den skattemäs-

siga behandlingen vid införandet av de av utredningen föreslagna reglerna

beträffande företagens utbetalningar för anslutningsavgifter för vatten och

värme till kommunala verk. Enligt länsstyrelsens mening vore det därför

lämpligt med ett uttalande på denna punkt.

10. Hänsyn till naturvårdsintressena

Utredningens ståndpunkt att hänsyn i önskvärd utsträckning tagits till

behovet av avskrivningsmöjligheter för kostnader för vatten- och luftvård

genom att i varje fall nu aktuella anordningar för vatten- och luftvård

kommer att hänföras till inventarier enligt den ändrade gränsdragning för

mark, byggnader och inventarier som utredningen föreslagit har allmänt

accepterats av remissinstanserna.

Sålunda framhåller statens naturvårdsverk att de i betänkandet fram­

lagda förslagen sedan länge från de vattenvårdande myndigheternas sida

ansetts vara en synnerligen angelägen reform. Naturvårdsverket tillstyrker

därför nämnda förslag.

Verket vill härvid särskilt erinra om att mycket förmånliga avskrivnings-

regler gäller i flera länder och att det inom EEC framhållits vikten av att

jämförliga regler tillämpas inom olika till organisationen anslutna länder.

Länsstyrelsens i Malmöhus län vattenvårdsgrupp ansluter sig till utred­

ningens uppfattning att någon särbehandling av ifrågavarande kostnader

inte är erforderlig vid nu angivna förhållanden, men framhåller att frågan

100

framdeles kan tänkas ånyo bli aktualiserad genom att immissionsföre-

byggande anordningar av betydelse inte kommer att inrymmas i det av ut­

redningen föreslagna utvidgade inventariebegreppet. I övrigt finner vatten-

vårdsgruppen det ytterst angeläget att generella åtgärder vidtas med ome­

delbar verkan och med sådan utformning, att jordbruksföretagen kommer

i åtnjutande av samma skattefinansieringsmöjligheter som industrin i all­

mänhet.

Länsstyrelsen i Jönköpings län tillstyrker att rätt till avdrag för värde­

minskning av anläggningar för vatten- och luftvård införs genom särskild

lagbestämmelse på sätt som skett med utrustningsdetaljer till skyddsrum.

Institutet för vatten- och luftvårdsforskning anför.

Jämfört med förhållandena i vissa andra länder där primäravskrivning-

en kan uppgå till 50 % är förslaget icke att anse som särskilt långt gående.

Det förutsättes att inte endast de direkta anordningarna utan även nöd­

vändiga kompletteringar såsom t. ex. skärmdiken kring magasinen omfat­

tas av den ifrågavarande avskrivningsregeln.

Inom svensk industri har man traditionellt sökt bemästra miljövårds-

problemen genom att modifiera och förbättra de använda processerna i

utsläppsbegränsande riktning. Det kan därför ofta vara svårt att dra en

klar gräns mellan å ena sidan investeringar dikterade av processtekniska

skäl, å den andra investeringar med enbart miljövårdande effekt. Utred­

ningens linje att beträffande avskrivningstiden jämställa de ifrågavaran­

de typerna av investeringar synes därför vara ändamålsenlig och prak­

tisk.

Svenska kraftverksföreningen vill med hänsyn till de praktiska svårighe­

ter som ett urskiljande av en särskild grupp inom begreppet inventarier

skulle medföra, inte begära, att man i detta avseende tillåter avskrivning

i större omfattning än utredningen föreslagit. Skulle emellertid utredning­

ens förslag komma att ändras beträffande avskrivning av inventarier, finns

skäl att införa en särskild regel för snabb avskrivning av anläggningar för

vatten- och luftvård.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Hyresfastigheter

1. Allmänna synpunkter

Flertalet remissinstanser har i princip lämnat utredningens förslag till

ändrade avskrivningsregler för hyresfastigheter utan erinran. I en del ytt­

randen redovisas dock olika uppfattningar i fråga om vissa detaljer i för­

slaget.

Näringslivets byggnadsdelegation, lantbrukets skattedelegation och

Svenska byggnadsentreprenörföreningen, vilka mera utförligt yttrat sig över

utredningens förslag i denna del, har gett uttryck åt uppfattningen att för

hyresfastigheter bör gälla i stort sett samma regler som för rörelsefastighe­

ter. Man anser att de olika regler som föreslagits för rörelsefastigheter och

för hyresfastigheter innebär en onödig komplicering för såväl de skattskyl­

diga som för beskattningsmyndigheterna.

Lantbrukets skattedelegation kritiserar således att utredningen beträf­

fande hyresfastigheter i motsats till vad som föreslagits beträffande rörelse­

fastigheter som ett alternativ vill behålla den schablonmässiga avskriv­

ningen på grundval av det taxerade byggnadsvärdet. Delegationen kan för

sin del ej finna att utredningen förebragt något enda bärkraftigt motiv

härför. Den mycket uttömmande motivering, som föregick utredningens

förslag om ett slopande av rätten till schablonmässig avskrivning av rö­

relsefastigheter, gäller enligt delegationen givetvis med samma styrka be­

träffande hyresfastigheter. Att en schablonlösning måste tillgripas i sam­

band med övergången är ofrånkomligt av samma skäl som för rörelsebygg­

nader medges emellertid av delegationen.

De tre nämnda instanserna är kritiska även mot de föreslagna reglernas

utformning och hemställer, att anvisningar och övergångsbestämmelser ut­

formas på sådant sätt, att de blir överskådliga och för de skattskyldiga

lätta att tyda, även om detta i vissa fall kan medföra upprepningar.

Näringslivets byggnadsdelegation ifrågasätter för sin del om det finns skäl

att behandla inkomst av hyresfastighet som särskild inkomst och tillägger.

Nuvarande system medför redovisnings- och taxeringstekniska problem

ll1ta'1 tjäna ett reellt syfte. Delegationen vill i detta sammanhang sär-

skilt peka pa den utbrytning av fastighetsinkomster och -utgifter som all­

tid maste ske vid inkomstredovisningen i de fall ett företag har inkomst

av flera förvärvskällor. Denna metod försvårar såväl upprättandet av de­

klarationer som granskningen av dessa. Starka skäl talar därför för att

inkomst av hyresfastighet bör hänföras till förvärvskällan rörelse. 2

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

101

2. Avskrivningsunderlaget

Beträffande utredningens förslag att avdrag för värdeminskning av hy­

resfastighet skall beräknas på grundval av det för beskattningsåret gällan­

de taxerade byggnadsvärdet, om den skattskyldige inte föredrar att avskri­

va anskaffningsvärdet enligt avskrivningsplan, anför kammarrätten, som

ansluter sig till utredningens förslag, följande.

Principiella skäl synes tala för att värdeminskningsavdragen skall be­

räknas på anskaffningskostnad. Det synes inte heller i allo tilltalande att

ge de skattskyldiga en valrätt mellan anskaffningsvärde och taxerat bygg­

nadsvärde såsom avskrivningsunderlag, eftersom valet måste ske på

grundval av okända faktorer såsom penningvärdets och därmed taxe­

ringsvärdenas förändringar. I början av ett fastighetsinnehav eller när

tastighetsagaren nyligen utfört mera omfattande byggnadsarbeten å sin

fastighet ar i regel anskaffningskostnaden högre än taxerat byggnadsvär­

de. Väljer han då att beräkna värdeminskningsavdragen å anskaffnings­

värdet, får han sedermera inte övergå till att beräkna dem på taxerade

byggnadsvärdet om detta skulle stiga och bli fördelaktigare såsom av-

skrivnmgsunderlag. Liksom utredningen anser emellertid kammarrätten

att taxeringsvärdet såsom avskrivningsunderlag har så stora praktiska

fördelar att detta alternativ bör bibehållas. Om det blev tvång att beräkna

värdeminskningsavdragen å anskaffningskostnad skulle troligen de skatt­

skyldiga komma i svårigheter, som de inte alltid kunde bemästra, och

taxeringsmyndigheterna åsamkas ett betydande arbete.

Med utgångspunkt från uppfattningen att för hyresfastigheter bör gälla

samma regler som för rörelsefastigheter anför lantbrukets skattedelegation.

Den beträffande rörelsefastigheterna ändrade gränsdragningen mellan

mark, byggnader och inventarier bör likaledes enligt delegationens upp­

fattning slå igenom även beträffande hyreshus. Sålunda bör även i för­

värvskällan annan fastighet kostnader för markanläggningar få bli före­

mål för planenlig avskrivning. Vad inventarier beträffar föreligger i den­

na förvärvskälla endast möjlighet till planenlig avskrivning av denna till­

gångsgrupp. Det torde för dagen knappast finnas förutsättningar för in­

förande av rätt även till räkenskapsenlig avskrivning. Däremot torde det

ej vara ogörligt att kretsen byggnadsdetaljer, som får utbrytas ur det

ordinarie avskrivningsunderlaget för byggnader och göras till föremål

för avskrivning i snabbare takt, vidgas. Det ter sig därvid naturligt att

sådana byggnadsdetaljer, som på en rörelsebyggnad skulle ha hänförts till

inventarier, får utbrytas och avskrivas snabbare. Ett sådant förfarande

låter sig för övrigt bättre förenas med planenlig avskrivning än schablon­

mässig.

Beträffande avgränsningen mellan kostnader för markanläggningar och

andra näraliggande kostnader anför näringslivets bgggnadsdelegation och

Svenska byggnadsentreprenörföreningen i nästan likalydande yttranden.

Enligt förslaget skall avdrag i viss omfattning få åtnjutas för kostnad

för markanläggningar. Reglerna härvidlag synes emellertid enbart avse

rörelsefastigheter. Det är svårt att finna hållbara motiv för upprätthållan­

de av en åtskillnad mellan rörelsefastigheter och bostadsfastigheter i be­

rörda hänseende. Avdragsrätten i fråga bör följaktligen utsträckas till att

gälla alla fastigheter oavsett användningssättet.

Som markkostnad bör enligt vår mening betraktas enbart själva råmar­

ken och kostnaden för dess iordningställande. Övriga kostnader bör hän­

föras till byggnadskostnader, oavsett om de tekniskt sett berör åtgärder

utanför eller innanför byggnadens väggar. Det är nämligen alltid uppfö­

randet av byggnaden som föranleder dessa kostnader och inte marken.

Pålningskostaader i samband med första ianspråktagandet skall enligt

förslaget betraktas som markkostnad. Senare pålning hänförs till bygg-

nadskostnad. Enligt vår uppfattning är det inte riktigt att betrakta någon

del av pålningskostnaden som markkostnad, eftersom pålningen som så­

dan inte förändrar värdet av marken. Pålningens omfattning och utfö­

rande har ett nära samband med arten av ovanpåliggande byggnad var­

för det synes naturligt att betrakta pålningen som en ren byggnadskost-

nad.

I detta sammanhang vill vi fästa uppmärksamheten på ytterligare några

kostnadstyper som blivit allt mer omfattande och som är helt beroende av

uppförandet av byggnader, nämligen grönområden och parkeringsplatser.

Grönområden kan antingen ligga på den egna fastigheten eller också vara

gemensamma för flera fastigheter. Om grönområdet inte är ett självstän­

102

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

103

digt lånesubjekt, inräknas vid den statliga belåningen preliminärt ett visst pris per in2 tomtyta samt slutligt tillägg per m2 våningsyta. Dessa belopp hänförs inte till markkostnad vid den statliga belåningen. I konsekvens härmed bör kostnad för utbyggnad av grönområden skattemässigt betrak­ tas som byggnadskostnad.

Beträffande parkeringsplatser är förhållandet analogt med grönområ­ den. För fastighetsägare inom centrala delar av städer uppkommer pro­ blem att lösa parkeringsfrågan vid ny- eller ombyggnad. I många fall mås­ te saken ordnas på så sätt att fastighetsägaren ingår som delägare i en gemensamhetsanläggning. Ett deltagande i en sådan anläggning måste betraktas på samma sätt som om parkeringsplatser inrättades i den egna byggnaden. I annat fall skulle vissa fastighetsägare komma i sämre ställ­ ning än andra.

Anslutningsavgifter för vatten och avlopp bör behandlas på samma sätt som insats i parkeringsanläggning och följaktligen berättiga till avdrag vid taxering.

Vi vill i sammanhanget också något beröra två andra kostnadsslag, som på senare tid tilldragit sig uppmärksamhet, nämligen rivningskostnader och evakueringskostnader.

Utredningen har beträffande rörelsefastigheter förordat, att rivnings­ kostnader för en byggnad för att ersätta denna med en annan byggnad skall få hänföras till avskrivningsunderlaget för byggnaden. Motiven för denna ståndpunkt har bärkraft även i fråga om bostadsfastigheter, efter­ som det i dessa fall regelmässigt torde vara meningen att ersätta den gamla byggnaden med en ny. I de fall då en rivning avser tillskapande av exempelvis grönområde, parkeringsplatser, m. m., bör rivningskostna- dcn hänföras till anläggningen och följa de avskrivningsregler som gäl­ ler för anläggningen som sådan.

För att rivning skall kunna möjliggöras erfordras att evakuering av fastigheten har skett. Vi anser, liksom beträffande rivningskostnad, att evakueringskostnad bör hänföras till byggnadskostnad. Behandlingen av rivnings- och evakueringskostnader bör regleras genom uttrycklig före­ skrift i lagstiftningen.

I sammanhanget vill vi avslutningsvis ifrågasätta om det är nödvändigt att skilja markanläggningskostnader från byggnadskostnader, när det gäl­ ler bostadsfastigheter. För dessa är markanläggningen och byggnaden in­ timt sammankopplade och markanläggningen följer automatiskt byggna­ den och dess användning. Ett urskiljande av markanläggningen komplice­ rar redovisning och kontroll och skapar besvärliga gränsdragningspro- blem. Dessutom utgör markanläggningskostnaden endast en mindre del av den totala byggnadskostnaden (5—10 %). På grund härav och med hänsyn till det stora antalet berörda skattskyldiga ifrågasätter vi om inte markanläggning och byggnad bör få betraktas som en enhet, vad gäller bostadsfastigheter. 3

3. Värdeminskningsavdragets storlek (byggnad)

Mot utredningens förslag att fasta nedre gränser för värdeminsknings- avdragens storlek för byggnad bestäms i skatteförfattningarna har kam­ marrätten intet att erinra. Enligt kammarrätten torde de föreslagna pro-

104

centsatserna för värdeminsltningsavdragen inte framstå såsom för höga

med den uppfattning om den framtida livslängden av hyreshus som nu sy­

nes råda enligt utredningen. Även riksskattenämnden samt länsstyrelserna

i Kalmar och Jämtlands län tillstyrker förslaget om höjning av procentsat­

serna vid avskrivning på hyresfastigheter och om ökade möjligheter att

tillämpa planenlig avskrivning. Bland andra tillstyrkande instanser kan

nämnas Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund och Sveriges advokat­

samfund.

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län tillstyrker förslaget men und­

rar om det inte vore en smidigare metod att låta riksskattenämnden med­

dela anvisningar om procentsatserna. Länsstyrelsen tillägger i detta sam­

manhang att en fråga som bör besvaras är hur värdeminskningsavdragen

skall beräknas för landshövdingehus — en mellanform mellan trähus och

stenhus. För egen del anser länsstyrelsen att landshövdingehusen liksom

nu bör följa reglerna för trähus. Även länsstyrelsen i Jönköpings län, som

inte är helt övertygad om det berättigade i förslaget att generellt höja de

tillämpade procentsatserna och inte heller anser det lämpligt att låsa fast

procentsatserna i lagen, förordar att det överlåts åt riksskattenämnden att

meddela dylika anvisningar.

En sådan lösning rekommenderas också av lantbrukets skattedelegation

som antar att svårigheterna att ernå en anpassning kommer att bli ännu

större om i framtiden en lagändring skall vara erforderlig. Enligt delega­

tionen är med hänsyn till de slutsatser statens råd för byggnadsforskning

dragit angående antaglig livslängd en justering uppåt direkt påkallad. Pro­

centsatsen för stenhus bör enligt delegationen uppenbarligen ej sättas lägre

än till 1,25 % och för trähus ej lägre än till 2 %. Det synes dock lämpligt,

anför delegationen, att innan procentsatserna första gången fastställs över­

läggningar i frågan sker med forskningsrådet.

Även Svenska byggnadsentreprenörföreningen anser att de föreslagna

procentsatserna är för låga och anför.

En rad olika faktorer har medverkat till att man för bostadsbyggnader,

som idag uppförs, måste räkna med en betydligt kortare varaktighet än

nuvarande skattepraxis förutsätter. En av dessa faktorer har samband med

utvecklingen av själva byggnadstekniken. Under 1930-talet representerade

byggnadsstommen omkring 70—80 procent av den totala byggnadskostna-

den. En väsentlig förskjutning mellan stomkostnader och övriga bygg-

nadskostnader har sedermera ägt rum. Numera utgör stomkostnaderna en­

dast ca 20—30 procent av totalkostnaden. Denna förskjutning är ägnad att

avsevärt förkorta byggnadernas ekonomiska varaktighet. Ju mindre del av

totalkostnaden som belöper på själva byggnadsstommen, desto kortare blir

nämligen byggnadens ekonomiska livslängd. Detta sammanhänger dels

med att inrednings- och installationsdetaljer underkastas värdeminskning

i snabbare takt än själva byggnadsstommen, dels med att inredningarna

efter en användningstid av omkring 25—40 år i regel inte lönar sig att

utbyta. Ett hantverksmässigt utfört utbyte av inredningsdetaljer m. m. i

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

105

bostadshus, som är några tiotal år gamla, ställer sig nämligen synnerligen kostsamt. Vid nybyggnad anpassas priserna på inredningsdetaljer till långa seriebeställningar, något som inte kan ifrågakomma vid ersättning av gamla installationer.

Det är emellertid inte bara kostnaderna för utbyte av inredningar och installationer som kommer i blickpunkten vid upprustning av äldre bo­ stadshus. Även själva planlösningen påkallar här uppmärksamhet. Skulle en ändrad planlösning bedömas erforderlig för att möta konsumentens krav, blir mycket stora kostnader ofrånkomliga.

Bland annat på grund av nyssnämnda omständigheter kan man, för bo­ stadsbyggnader som numera uppförs, inte räkna med längre ekonomisk varaktighet än omkring 60 år. Denna bedömning har stöd av utredningar som utförts av olika organ, t. ex. statens råd för byggnadsforskning. För en beräknad varaktighetstid av omkring 60 år uttalar sig också fastighets- taxeringskommittén i sitt nyligen framlagda betänkande ”Fastighetstaxe­ ringens regler och organisation”, SOU 1968:32.

Med utgångspunkt från en sextioårig varaktighet borde värdeminsk- ningsavdraget bestämmas till 1,67 procent vid linjär avskrivning, om bo­ stadsbyggnader skall bli skattemässigt fullt avskrivna under sin använd­ ningstid. Det är enligt vår mening nödvändigt att avskrivningsprocenten inte avpassas efter en längre användningstid än 60 år, särskilt med hänsyn (ill att gällande rätt inte medger utrangeringsavdrag i inkomstkällan an­ nan fastighet. Tilläggas bör att de nyligen införda reglerna om evig reali­ sationsvinstbeskattning för fastigheter ställt frågan om värdeminsknings- avdragets avvägning i helt annat läge än tidigare. Enligt de nya reglerna kommer åtnjutna värdeminskningsavdrag av viss omfattning att återföras till beskattning, när avyttring sker — oavsett innehavstidens längd. Där­ med bortfaller ett av de grundläggande motiven för hittillsvarande restrik­ tiva behandling av värdeminskningsavdragen.

Liknande synpunkter utvecklas av näringslivets byggnadsdelegation, som i sitt allmänna resonemang även framhållit bl. a. följande.

Såväl myndigheters krav på lägenheternas utrustning, grönområden, parkeringsplatser m. m. som konsumentens krav på en anpassning av bo­ endet till dagslägets betingelser skapar sålunda ett behov av att riva fas­ tigheterna på ett tidigare skede än som hittills skett. Nuvarande förhål­ lande på hyresmarknaden har medfört, att konsumenten i stort sett tar vad som helst för att erhålla en bostad. I framtiden måste man emellertid räkna med större krav från konsumenten på utformningen av bosta­ den och därmed risk för hyresförluster i sådana fastigheter som inte kan anpassas till dessa. Under sådana förhållanden kommer en fastighet att snabbare gå mot förslumning genom att den inte är ekonomiskt bärkraf­ tig. Bostadsefterfrågan ger i en balanserad marknad relativt snart fastig­ hetsägaren anvisning om när det är tid att tänka på ombyggnad eller riv­ ning för att undvika en ekonomiskt ogynnsam utveckling för fastigheten.

Delegationen som i likhet med Svenska byggnadsentreprenörföreningen kommit fram till att avskrivningsprocenten borde sättas till 1,67 % — sär­ skilt som annan avskrivningsmetod än den lineära inte ifrågasatts — till­ lägger bl. a., att den tekniska och ekonomiska utvecklingen, när det är frå­ ga om bostadsfastigheter, enligt delegationens uppfattning medför att dessa

4f

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 100

Kungl. Maj.ts proposition nr 100 år 1969

106

kan bedömas ha en lika kort varaktighet som rörelsefastigheter. Härvidlag

bör beaktas, anför delegationen, att ägaren till en bostadsfastighet, till skill­

nad från ägaren till en rörelsefastighet, har relativt stora svårigheter att

i nämnvärd grad påverka varaktigheten.

Beträffande utredningens förslag att för ombyggnad bör tillämpas sam­

ma procentsats som för byggnaden i övrigt anför delegationen.

Detta förslag torde inte vara realistiskt. Man kan rimligen inte förutsät­

ta, att en ombyggnad av exempelvis en 40-årig fastighet skulle medföra

att byggnadens livslängd utsträcks till 140 år. I sådana fall där väsentliga­

re ombyggnad av fastighet förekommer, bör denna få avskrivas med en

procentsats som bättre motsvarar den återstående livslängden hos fastig­

heten i övrigt. Härvid borde man utgå från att varaktighetstiden är 60 år.

Delegationen får dock som förslag framföra att sådana väsentliga ombygg­

nader — vilka torde inträffa ytterst sällan — schablonmässigt får avskrivas

på 25 år. Som kriterium på att det gäller en väsentligare ombyggnad skulle

kunna uppställas, att fastigheten bör åsättas nytt taxeringsvärde. Härige­

nom undviker man att få in mindre ombyggnadsarbeten, eftersom den

särskilda fastighetstaxeringen enbart tar hänsyn till sådana ombyggnads­

arbeten, som omfattar minst 1/5 av fastighetens värde. En sådan möjlig­

het till högre avskrivning i samband med ombyggnad torde även kunna

bidra till att göra ombyggnadsalternativet mera ekonomiskt konkurrens­

kraftigt gentemot rivningsalternativet, vilket i många fall från såväl miljö­

mässig som samhällsekonomisk synpunkt kan vara eftersträvansvärt.

Samma uppfattning hävdas av Svenska byggnadsentreprenörföreningen

som tillägger.

Ombyggnad av mindre genomgripande slag, som inte tillför fastigheten

något ökat värde, bör skattemässigt betraktas som reparation och följakt­

ligen behandlas som omedelbart avdragsgill kostnad till fulla beloppet.

Några bärande skäl för att göra åtskillnad mellan bostadsfastigheter och

rörelsefastigheter i detta hänseende har inte förebragts.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

4. Särskild avskrivning på inventarier

Kammarrätten anser att frågan om särskilt värdeminskningsavdrag för

maskinell utrustning i hyreshus bör bli .föremål för reglering i kommunal­

skattelagen för att därigenom undanröja ovissheten om hur avskrivnings­

underlaget skall beräknas. Kammarrätten framhåller att de sparsamt före­

kommande rättsfallen endat delvis ger besked om rätten till särskilt värde­

minskningsavdrag och anför.

Avskrivningsunderlaget torde i de fall då fastighetsägaren låtit installe­

ra maskinerna bestämmas till inköpskostnaden med tillägg för monte-

ringskostnad. Hur underlaget skall beräknas vid förvärv av hyresfastighet

synes däremot oklart. I allmänhet torde vid oneröst fång köparen som av­

skrivningsunderlag få räkna ett med hänsyn till maskinernas återståen­

de beräknade varaktighetstid uppskattat skäligt värde. Hur avskrivnings­

underlaget brukar .fastställas vid benefika förvärv förefaller mer ovisst.

Kungl. Maj:ts proposition nr iOO år 1969

107

Ofta torde den nye ägaren erhålla samma värdeminskningsavdrag, som skulle ha tillkommit förre ägaren, om denne fortfarande ägt fastigheten. Måhända förekommer också att hans avskrivningsunderlag bestämmes till förre ägarens skattemässiga restvärde å maskiner.

Enligt kammarrätten bör alltså frågan om avskrivningsunderlaget när­ mare regleras. Kammarrätten fortsätter.

Därvid synes böra övervägas föreskrift att — på sätt föreslås beträffan­ de markanläggningar å rörelsefastighet — såsom anskaffningsvärde å ma­ skiner för ny ägare av fastighet skall anses det belopp som kvarstår oav­ skrivet för den förre ägaren. De invändningar som kan framställas mot en sådan ordning — kanske framför allt att skattebördan kan bli felaktigt fördelad mellan säljare och köpare — torde inte väga särskilt tungt. Där­ jämte synes böra tillses att avdragsrätt inte går förlorad vid utrangering. Antingen kan utrangeringsavdrag medges eller kan utbytt maskin få kvar­ stå i avskrivningsplanen tills den är slutavskriven. Den omständigheten att avdrag inte medges vid utrangering av hel byggnad synes inte i och för sig vara tillräckligt skäl att vägra utrangeringsavdrag för maskiner i byggnaden. Skyldighet att vid deklaration foga värdeminskningsplan bör också föreskrivas.

Som exempel på de gränsdragningsproblem som på grund av den tekniska utvecklingen uppkommer även beträffande hyresfastigheter anger länssty­ relsen i Stockholms län på tal om rätten att tillämpa högre avskrivningspro- cent för viss maskinell utrustning det allt vanligare förhållandet att kon­ ventionella uppvärmningsanordningar ersätts med en anslutning till ett fjärrvärmesystem. Detta kräver, framhåller länsstyrelsen, avsevärda kost­ nader för apparatur, rördragning och elinstallation. Det kan enligt länssty­ relsen här vara tveksamt hur kostnaderna skall fördelas på den avskriv- ningsbara maskinella utrustningen och på ombyggnad och underhåll.

Länsstyrelsen i Malmöhus län har en annan uppfattning än utredningen om rätten till särskild avskrivning av viss maskinell utrustning och anför.

Utredningen har föreslagit att för bostadsfastigheter rätten att ur av­ skrivningsunderlaget för byggnader utbryta och i särskild ordning avskri­ va värdet av viss maskinell utrustning skulle kvarstå men så ej för rörelse­ fastigheter. Även för byggnader som delvis användes som bostad och del­ vis som rörelse skulle dylik utbrytning få ske. Med tanke på den rätt som föreligger att vid taxering omedelbart erhålla avdrag för utbyteskostnader av dylika inventarier torde samma regler böra gälla för såväl hyres- som rörelsefastigheter, dvs. att nu berörda tillgångar icke bör avskrivas i sär­ skild ordning utan avskrivas med samma procentsats och i samma takt som byggnaden i övrigt.

Även länsstyrelsen i Östergötlands län anser att den särskilda avskriv- ningsrätten bör avskaffas och anför.

Länsstyrelsen vill därvid särskilt understryka, att möjligheterna till kontroll i ifrågavarande hänseende i det praktiska taxeringsarbetet visat

108

sig vara små. Föreskrivna uppgifter om anskaffningsår och anskaffnings­

värde beträffande ifrågavarande tillgångar är mycket ofta ofullständiga.

Det kan befaras, att avdrag för värdeminskning göres även sedan till­

gången ifråga helt avskrivits. Det torde också förekomma, att när en dylik

tillgång utbytes, kostnaden avdrages som reparationskostnad. Då utred­

ningen föreslagit, att avdrag för värdeminskning av byggnad medges med

högre procentsats än vad som för närvarande är praxis vill länsstyrelsen

med hänsyn jämväl härtill förorda att den berörda rätten avskaffas.

Lantbrukets skattedelegation anser däremot att utbrytningsrätten bör bi­

behållas.

Svenska byggnadsentreprenörföreningen anför.

Nuvarande praxis medger förhöjt avdrag för värdeminskning å vissa

inventarier i bostadsfastighet. Tillämpningen är emellertid restriktiv. Nor­

malt får särskilt avdrag åtnjutas endast för pannor, pumpar och ett be­

gränsat antal andra inventarier. Allmänt kan sägas att skattepraxis här

inte anpassat sig till den tekniska och ekonomiska utvecklingen inom fas­

tighetsförvaltningen. En ökad automatisering kännetecknar dagens fastig­

hetsförvaltning. Fastighetsskötseln tar numera vad beträffar den inre sköt­

seln bara 25 procent av den anställdes tid under det att den yttre skötseln

tar resterande 75 procent i anspråk. Detta beror delvis på ökade krav på

grönområden och lekplatser samt kraven på parkeringsplatser för bilar.

För den inre skötseln har mekaniseringen i hög grad ökat och det är ange­

läget att praxis inställning, vad gäller inventariebegreppets omfattning,

anpassar sig till den utveckling som ägt rum.

Enligt vår uppfattning bör åtminstone följande objekt få göras till före­

mål för inventarieavskrivning: Värmepanna, oljecistern, pumpar, rök-

ningsaggregat, rökgasfläktar, tryckregulator, variatoranläggning, varmvat­

tenberedare, varmluftsbatterier, undercentraler till fjärrvärme, värmeväx­

lare, evakueringsfläktar med maskineri, motorventiler, varmluftsaggregat,

befuktningsanläggning, centralsug (Vibrasug), tvättmaskiner, centrifuger,

mangel, torktumlare, torkskåp, piskmaskin, hissmaskineri med hisskorg,

sopkomprimator, sopkarusell, förstärkaranläggning för radio och TV.

Uppräkningen gör inte anspråk på att vara fullständig. Den måste under

alla förhållanden successivt ses över och kompletteras med hänsyn till

den teknisk-ekonomiska utvecklingen. Förutsättningen för att ett objekt

skall få hänföras till inventarier bör vara, att objektets varaktighetstid

på objektiva grunder kan antas avsevärt understiga byggnadens livslängd.

Inventariet bör vidare kunna identifieras och kostnaden specificeras.

De procenttal som för närvarande tillämpas vad gäller avskrivning å in­

ventarier i inkomstkällan annan fastighet tar enligt vår erfarenhet inte

tillräcklig hänsyn till den tekniska och ekonomiska livslängden. Det vore

befogat att här anknyta till reglerna för avskrivning å inventarier i rörel­

se. Hittillsvarande förbud mot utrangeringsavdrag kan från materiell syn­

punkt inte anses försvarbart och bör följaktligen elimineras.

Vad gäller utrangeringsavdrag bör uppmärksamheten särskilt riktas mot

de åtgärder som aktualiseras genom myndigheternas beslut rörande högsta

tillåten svavelhalt i rökgaserna. Dessa beslut .framtvingar övergång till nya

värmeanläggningar, speciellt fjärrvärme, och avdrag bör rimligen få åt­

njutas för oavskriven del av tidigare nyttjade anordningar.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

109

Liknande synpunkter anförs av näringslivets byggnadsdelegation, som

dessutom anser att, där bokföringsmässig redovisning tillämpas, räken-

skapsenlig avskrivning skall få bli ett komplement till den planenliga av­

skrivningen.

5. Reparationskostnader

Utredningens förslag att kostnaderna för reparation och underhåll av

hyresfastigheter skall kunna få fördelas på beskattningsåret och de två

följande beskattningsåren tillstyrks av riksskattenämnden, som emellertid

framhåller bl. a. att förslaget i denna del skapar vissa tillämpningsproblem.

Nämnden anför härom.

Deklarationsbilagan kommer sålunda att kompliceras. Vidare kommer

taxeringskontrollen att försvåras främst genom att prövningen av repara-

tionsavdragen ofta kommer att ske senare än nu är fallet. Från kontroll­

synpunkt torde det vara nödvändigt att den skattskyldige, även om han

helt eller delvis inte utnyttjar de under ett år nedlagda reparationskost­

naderna för omedelbart avdrag, likväl åläggs att ange kostnaderna i en

särskild fördelningstablå på fastighetsbilagan.

Även kammarrätten och flera länsstyrelser påpekar de utredningstek­

niska svårigheter som kan uppkomma i den praktiska tillämpningen. Om

förslaget antas bör därför enligt dessa instanser redan i fastighetsbilagan

till deklarationen lämnas fullständiga uppgifter om samtliga kostnader för

reparationer resp. ny-, till- eller ombyggnader under beskattningsåret, even­

tuellt även, när fråga är om icke färdiga arbeten, för de beräknade totala

kostnaderna för planerade byggnadsarbeten. Ett par länsstyrelser ifråga­

sätter om inte rätten att fördela reparationskostnaderna skall vara beroende

av att dessa överstiger ett visst lägsta belopp.

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus lån förordar i stället att fördel-

ningsrätten regleras så, att den skattskyldige är berättigad till avdrag för

samtliga reparationskostnader, för vilka likvid erlagts redan under beskatt­

ningsåret. Önskar den skattskyldige endast till en del utnyttja avdragsrät­

ten likvidåret bör enligt länsstyrelsen möjlighet föreligga att uppföra det

icke utnyttjade beloppet på värdeminskningsplan. Sådan plan bör löpa på

ett bestämt antal år, förslagsvis fem, anför länsstyrelsen.

Länsstyrelserna i Östergötlands och Västernorrlands län avstyrker utred­

ningens förslag i denna del med hänsyn till de taxeringstekniska komplika­

tionerna med avseende på kontrollen m. m.

Lantbrukets skattedelegation ansluter sig till utredningens förslag men

anser att en fördelningsperiod om tre år inte är tillräcklig för ett ernående

av de avsedda effekterna. Enligt delegationen bör perioden i vart fall ut­

sträckas till åtminstone sex år. Delegationen har härvid gjort jämförelse

med förlustutjämningsförordningens bestämmelser. Även några av handels-

kamrarna förordar en längre fördelningstid än tre år.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

no

Några remissinstanser anser att reparationskostnadernas fördelning i be­

skattningsavseende mellan olika år hellre bör tillgodoses genom bestämmel­

ser av i princip samma innebörd som reglerna om skogskonto. Man skulle

enligt dessa instanser med andra ord möjliggöra avsättning till ett repara-

tionskonto. Till dessa instanser hör länsstyrelsen i Jämtlands län som yttrar.

Länsstyrelsen är medveten om att både ett dylikt system och det av ut­

redningen föreslagna måste medföra praktiska komplikationer men bedö­

mer dock inte dessa såsom större än att betänkligheterna bör få stå till­

baka för rättvisekravet på en viss progressionsutjämning. Självfallet er­

fordras vid ett system med reparationskonton regler, som medför åter-

föring till beskattning om avsatta medel inte tagas i anspråk inom en

period av förslagsvis 10 år. Därest den av utredningen förordade meto­

den för kostnadsfördelning likväl anses böra genomföras, torde — för

att inskränka tillämpningen till ett begränsat antal verkligt angelägna fall

— vissa begränsningsregler böra uppställas. Vid sådan begränsning torde

böra krävas viss relation mellan bruttointäkterna av fastigheten och repa­

rationskostnaderna.

Även byggnadsstyrelsen och bostadsstyrelsen anser att det bör övervägas

om inte fondmetoden borde kunna tillämpas. Enligt bostadsstyrelsen är det

inte minst för nytillkomna hus önskvärt att det första stora reparationsbe-

hovet, som vanligen uppkommer efter ca 10 år, kan finansieras i förväg.

Styrelsen anför.

Styrelsen är medveten om svårigheterna, men anser att metoden har så­

dana fördelar att den ändå bör övervägas. En ny prövning bör ske mot

bakgrunden av de regler som införs i den nya hyreslagen och den ändra­

de hyresregleringslagen. Den nya hyreslagen innebär vidgad skyldighet

för hyresvärd att underhålla lägenhet. Inom hyresregleringens ram blir

det möjligt för hyresvärd och hyresgäst att avtala om hyrestillägg för för­

bättrings- och reparationsarbeten. Det kan förmodas att dessa förhållan­

den kommer att ställa krav på ökade kunskaper om det framtida repara-

tionsbehovet. Vidare torde bestämmelserna minska möjligheterna till

missbruk och ge en god överensstämmelse mellan avsatta reparationsme-

del och verkligt utförda reparationer, vilket minskar behovet av en sär­

skild skatteteknisk kontroll.

En liknande uppfattning redovisas av näringslivets byggnadsdelegation,

som gentemot vad utredningen anfört om att kontrollproblemet skulle bli

arbetskrävande och förorsaka merarbete för taxeringsmyndigheterna fram­

håller, att utvecklingen inom bostadsbyggandet gått mot allt större enheter,

vilket direkt medför större krav på kapitalinsatser från fastighetsägarens

sida. Enligt delegationen är det därför mycket sannolikt att morgondagens

fastighetsägareklientel kommer att bestå av större fastighetsbolag. Till­

gänglig statistik över olika ägarekategorier inom fastighetsförvaltningen

pekar på en sådan utveckling. Härigenom kommer kontrollproblemet att

avsevärt reduceras, anför delegationen.

Svenska byggnadsentreprenörföreningen understryker som sin mening

att om schablonbeskattningen för allmännyttiga företag anses böra bibehål­

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

111

las, det är angeläget att — som ett steg på vägen mot ökad likformighet —- införa möjlighet för övriga kategorier fastighetsägare att erhålla avdrag vid taxeringen för avsättning till reparationsfond.

I samband med frågan om reparationskostnaderna framför näringslivets bgggnadsdelegation önskemålet, att sådana ombyggnader som inte påverkar fastighetens värde skall få betraktas som avdragsgilla reparationskostnader. Detta är också konsekvent med hänsyn till de skatteregler som gäller för hyresgästen, framhåller delegationen. Denne får nämligen direkt avdrag för kostnaderna, om han låtit utföra arbetet.

6. Övergång till annan avskrivningsmetod

Näringslivets bgggnadsdelegation tar upp utredningens förslag att vid övergång till avskrivning av hyresfastighet efter anskaffningsvärdet det vid övergången gällande taxerade byggnadsvärdet skall utgöra ingångsvär­ de och att vid köp en proportionering av köpeskillingen skall ske efter taxe­ rat mark- resp. byggnadsvärde. Delegationen ifrågasätter med hänvisning till att fastighetstaxeringarna — särskilt 1957 års fastighetstaxering — för hyresfastigheter medfört en mycket kraftig förskjutning till mark- från byggnadsvärde under det att det totala taxeringsvärdet som regel fått en begränsad höjning, om inte för tidigare förvärvade fastigheter, där an­ skaffningskostnaden kan styrkas med exempelvis köpekontrakt, proportio­ nering bör tillåtas av denna efter de vid förvärvstillfället gällande taxe­ ringsvärdena. Delegationen föreslår, att regler härom intas i övergångsbe­ stämmelserna.

Delegationens uppfattning delas av Sveriges fastighetsägareförbund.

Fastigheter med blandad användning

Utredningens förslag att de avdragsregler som gäller beträffande rörelse- fastighet skall, om fastighetsägaren så önskar, kunna tillämpas även be­ träffande hyresfastighet i den mån sådan fastighet uthyrs för rörelse har föranlett vissa invändningar.

Riksskattenämnden framhåller att förslaget att den skattskyldige, oav­ sett hur liten del av hans fastighet som är upplåten för rörelseanvändning, skall äga rätt att för denna del tillämpa rörelsereglerna, kan komma att leda till betydande tillämpningssvårigheter. Nämnden anför.

Antalet dylika blandfall synes nämligen vara stort. Enligt riksskatte­ nämndens mening är det endast beträffande de egentliga rörelsefastighe­ terna, som kravet på likabehandling gör sig gällande. I fråga om dessa fastigheter föreligger å andra sidan inte anledning att medge valrätt mel­ lan rörelsereglerna och reglerna för annan fastighet. Riksskattenämnden vill därför föreslå, att rörelsereglerna skall tillämpas endast beträffande fastighet, som uteslutande eller så gott som uteslutande är upplåten för

112

användning i rörelse. För andra fall av upplåtelse för rörelseändamål bör

de för annan fastighet gällande reglerna tillämpas. Någon valrätt bör i in­

tetdera fallet föreligga. Genom den sålunda föreslagna ordningen vinns en

förenkling samtidigt som man löser de problem, som i förevarande hän­

seende föreligger i fråga om industriföretagens fastighetsförvaltande dot­

terföretag.

Näringslivets bgggnadsdelegation framhåller till att börja med att enligt

delegationens mening markanläggningarna bör få göras till föremål för av­

skrivning på samma sätt som markanläggningar av allmän karaktär i rö­

relse. Godtas inte denna princip, yttrar delegationen, kommer svåra gräns-

dragningsproblem att uppstå vid fördelningen av dessa kostnader för fastig­

heter med blandad användning.

Vad beträffar den anskaffningskostnad som skall kunna ligga till grund

för värdeminskningsavdragen är delegationen inne på liknande tankegång

som riksskattenämnden och ifrågasätter om det inte vore lämpligare att

fastigheten i dess helhet med hänsyn till användningen antingen beskat­

tades efter rörelsereglerna eller efter reglerna för hyresfastigheter. Detta

innebär bl. a., framhåller delegationen, att man i fastighetsförvaltningen

har givna regler att beakta vid eventuella framtida omdispositioner. Med

hänvisning till den kategoriindelning som statistiska centralbyrån tilläm­

par i sin fastighetsprisstatistik anser delegationen att till reglerna för hy­

resfastigheter bör hänföras sådana fastigheter som har mindre än 15 % av

hyresinkomsten från kommersiella lokaler. Övriga fastigheter bör enligt

delegationen behandlas som rörelsefastigheter. Delegationen tillägger, att

utvecklingen medfört att man huvudsakligen bygger antingen affärsfastig-

heter eller bostadsfastigheter. Vid fastställandet av vilken grupp en fastig­

het skall tillhöra bör därför enligt delegationen vid nybyggnad förhållan­

dena vid fastighetens uppförande gälla och för äldre fastigheter förhållan­

det vid övergången till nya regler.

Liknande synpunkter anförs av Svenska byggnadsentreprenörföreningen.

I anslutning till vad byggnadsdelegationen anfört om en kategoriindel­

ning efter hyresintäkter anför Sveriges köpmannaförbund.

Köpmannaförbundet vill i detta sammanhang framhålla önskvärdheten

av att det beredes möjligheter för att en fastighet, som hänföres till en av

kategorierna skall kunna överföras till den andra kategorin i de fall så

avsevärda omdispositioner av fastigheten eller väsentliga ändringar av

fastighetens användningssätt göres att en sådan överföring kan anses be­

fogad med hänsyn till ovannämnda regler för gränsdragningen mellan

hyresfastigheter och rörelsefastigheter.

Länsstyrelsen i Stockholms län tar upp frågan om beskattningen av vär-

deminskningsavdrag som återvunnits i samband med försäljning av hyres­

fastighet som även varit använd såsom rörelsefastighet. Länsstyrelsen an­

för.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

113

Vid försäljning av fastighet som ingått i den skattskyldiges rörelse skall enligt förslaget som intäkt av rörelsen upptas vad som erhålls för maski­ ner och andra inventarier. Detta gäller däremot inte fastighet hänförlig till förvärvskällan annan fastighet. Utredningen har inte berört det för­ hållandet att fastighet under ägarens innehavstid övergår från förvärvs­ källan rörelse till annan fastighet eller vice versa. Förslaget synes emeller­ tid innebära att förhållandena vid tidpunkten för försäljningen skall vara avgörande för om särskild beskattning för intäkt av försålda inventarier skall ske eller inte. Om detta är rätt uppfattat kan rörelseidkare, som dri­ vit rörelsen i egen fastighet och vill överlåta fastigheten med eller utan rörelsen, först hyra ut fastigheten och därigenom undgå beskattning för den överlåtelse som därefter sker. Detta är givetvis inte tillfredsställande med tanke på att den räkenskapsenliga avskrivningen ofta torde ge möj­ lighet till avskrivningar långt utöver den faktiska värdeminskningen. Dessutom bör framhållas att det över huvud taget inte vid överlåtelser, där fastigheten har karaktär av annan fastighet hos säljaren och av rörel­ sefastighet hos köparen, finns något sådant självreglerande moment som utredningen nämner om och som består i att säljaren och köparen har motsatta intressen vad gäller köpeskillingens fördelning. Länsstyrelsen ifrågasätter om man inte i varje fall bör införa eu beskattning för åter­ vunna avdrag vid överlåtelse av annan fastighet vad gäller inventarier som avskrivits i särskild ordning.

Övriga frågor

Länsstyrelsen i Malmöhus län anser att till behandling bör upptas de problem som sammanhänger med sådana fastigheter som utgör lagertill­ gång i t. ex. byggnadsföretag. Länsstyrelsen yttrar.

Dylika fastigheter redovisas, i den mån de utgör hyresfastigheter, som annan fastighet dvs. hyresintäkter och kostnader för fastigheten redovisas å särskild fastighetsbilaga och värdeminskningsavdrag å fastigheten er- hålles i enlighet med reglerna för annan fastighet. Samtidigt redovisas fas­ tigheten som lagertillgång i rörelsen och kan nedskrivas i enlighet med av riksskattenämnden utfärdade anvisningar för värdering av byggnadsföre­ tagens lagertillgångar. Det synes oriktigt att för en och samma tillgång samtidigt tillåta både värdeminskningsavdrag och rätt till nedskrivning såsom varulagertillgång. Enligt länsstyrelsens uppfattning bör i konse­ kvens med att fastigheten utgör lagertillgång såväl intäkter som utgifter avseende fastigheten redovisas i förvärvskällan rörelse. En redovisning vid taxeringen efter dessa riktlinjer skulle innehära att den närmare an­ slöts till byggnadsföretagens egen redovisning i räkenskaperna.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Departementschefen

Företagsskatteutredningen har i sitt betänkande föreslagit ändrade reg­ ler beträffande avdrag vid inkomstbeskattningen för avskrivning av rö­ relse- och hyresfastigheter. I det följande kommer jag att behandla de två slagen av fastigheter var för sig. Dessutom tar jag särskilt upp frågan om vad som bör gälla för fastigheter med blandad användning.

114

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Rörelsefastigheter

Inledning

Enligt en grundläggande princip vid inkomstbeskattningen medges av­

drag för alla kostnader för förvärv och underhåll av egendom, som an­

vänds i rörelse. Avdrag medges antingen genom årlig avskrivning i form

av s. k. värdeminskningsavdrag eller på en gång i samband med att kost­

naderna läggs ned. Den sistnämnda formen förekommer främst för re­

parations- och underhållsarbeten. Vad beträffar årliga avdrag för värde­

minskning gäller olika regler för skilda slag av egendom på fastigheten.

För själva byggnaden sker avskrivningen på anskaffningskostnaden, om

den kan visas, eller annars på det taxerade byggnadsvärdet. Procentsatsen

för det årliga värdeminskningsavdraget varierar beroende på den fysiska

och ekonomiska livslängd som byggnaden antas ha. Endast om byggnaden

är underkastad exceptionell värdeminskning tillämpas en så hög pro­

centsats som 5. Ofta torde avskrivningen grunda sig på en antagen livs­

längd för byggnaden av 50 år och avskrivning således medges med 2 % år­

ligen.

En annan grupp utgörs av inventarier i rörelsen. Dessa avskrivs regel­

mässigt i betydligt snabbare takt än byggnaderna. Skattskyldiga som kan

tillämpa s. k. räkenskapsenlig avskrivning har rätt att skriva av inven­

tarierna med 30 % på bokfört värde eller 20 % på anskaffningsvärdet.

Vid s. k. planenlig avskrivning görs avskrivningen i förhållande till inven­

tariernas antagna användningstid. Lägre avskrivning än 10 % på inven­

tarier torde inte förekomma.

Slutligen återstår marken som i princip inte är föremål för någon av­

skrivning alls enligt f. n. gällande beskattningsregler.

De ändringsförslag som utredningen framlagt syftar till att bättre an­

passa avskrivningsreglerna till det företagsekonomiska ^stadsbegrep­

pet.

Utredningen föreslår i detta syfte betydligt ökade avskrivningsmöjligheter

för de skattskyldiga i förhållande till vad nu gäller. I korthet går förslaget ut

på att ett s. k. primäravdrag införs beträffande byggnadsavskrivningar, in­

nebärande att 10 % av avskrivningsunderlaget får avskrivas i början av

avskrivningsperioden i stället för sist i perioden. Vidare överförs enligt ut­

redningsförslaget vissa tillgångar som i dag inräknas i avskrivningsunderla­

get för byggnad till gruppen inventarier, varigenom en snabbare avskriv­

ning erhålls. Förslaget innebär också att en del tillgångar, som f. n. inte får

avskrivas därför att de hänförs till mark, överförs antingen till byggnad

eller till inventarier med de för resp. tillgångsslag föreslagna avskrivnings-

möjligheterna. Slutligen innebär förslaget att en rätt till avskrivning in­

förs för vissa markanläggningar.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

115

Allmänna synpunkter

Allmänt sett föreligger knappast delade meningar om behovet av regler för skattemässig avskrivning av rörelsefastigheter som i högre grad än de nuvarande är anpassade till det företagsekonomiska kostnadsbegreppet och som bättre beaktar vad som kan anses vara den ekonomiska livsläng­ den för en fastighet. Som utredningen framhållit har nuvarande bestäm­ melser på detta område ansetts vara till sin innebörd stridande mot företags­ ekonomiska principer och från beskattningssynpunkt klart otillfredsställan­ de. Likaså har, som påpekats av utredningen, riksdagen vid flera tillfällen under senare år uttalat sig för angelägenheten av en reform.

Behovet av nya regler har också kommit till uttryck i remissyttrandena över utredningens förslag. Av dessa framgår att flertalet hörda instanser i princip tillstyrker utredningens förslag.

Den kritik som framförts i vissa yttranden kan knappast sägas rikta sig mot förbättrade avskrivningsregler i och för sig. Kritiken ligger enligt min mening på ett annat plan.

Sålunda har från löntagarorganisationerna befarats bl. a. att utredning­ ens förslag, om det genomfördes, kunde medföra en ökad skattebelastning lör löntagare och konsumenter i förhållande till företagarna, något som utredningen inte närmare utrett enligt organisationerna. I anledning härav vill jag framhålla att utredningen med sitt förslag inte åsyftat annat än att åstadkomma tekniska förbättringar inom ramen för nu gällande be- skattningssystem. Enligt min mening är ett genomförande av förslaget inte ägnat att medföra en sådan övervältring av skattebördan på löntagare och konsumenter som kan anses vara av betydelse. För min del anser jag det vara angeläget och till fördel för det allmänna att de avskrivningsregler som det här är fråga om får en sådan utformning att företagen inom ra­ men för nu gällande system kan utveckla större effektivitet och ökad pro­ duktivitet. Utredningen har anvisat lösningar av de komplicerade frågor det här rör sig om, som är ägnade att främja en sådan utveckling och som hör vara praktiskt användbara. Enligt min mening har utredningen på ett förtjänstfullt sätt fullgjort sitt uppdrag.

Vidare har viss kritik riktats mot den ändrade gränsdragningen mel­ lan olika slags fastighetstillbehör som utredningen föreslagit. Förslaget in­ nebär att gränserna mellan de tillgångsgrupper som i avskrivningshän- seende skall hänföras till mark och markanläggningar, byggnader och in­ ventarier inte blir desamma som enligt hittills gällande regler utan dragna på annat sätt. Enligt den framförda kritiken är detta, bl. a. med hänsyn till taxeringsmyndigheternas bristande tillgång till teknisk expertis, ägnat att försvåra den taxeringsmässiga bedömningen av till vilken kategori de olika tillgångarna är att hänföra. I detta sammanhang har man menat att svårig­ heterna skulle ytterligare accentueras genom att man på grund av den änd­

116

Kungl. Maj:ts proposition nr JOO år 1969

rade gränsdragningen skulle komma att frångå det skatterättsliga 1'astig-

hetsbegrepp som nu gäller och som i huvudsak bygger på 1895 års lag an­

gående vad till fast egendom är att hänföra. Man pekar här också på den

omprövning av det skatterättsliga fastighetsbegreppet som anförtrotts åt en

särskild utredning och framför uppfattningen att en ändring av nuvarande

avskrivningsregler bör anstå i avvaktan på resultatet av denna översyn.

För att bl. a. reducera betydelsen av de nämnda gränsdragningarna och

minska de därmed förenade svårigheterna har flera remissinstanser ifrå­

gasatt att man i detta sammanhang skulle genomföra en ändring av det

inkomstbegrepp som nu ligger till grund för rörelsebeskattningen. Änd­

ringen skulle syfta till att vinst vid avyttring av rörelsefastigheter på sam­

ma sätt som vinst vid försäljning av rörelseinventarier beskattades som

rörelseinkomst i stället för som realisationsvinst. I så fall skulle det, menar

man, vara möjligt att förenkla avskrivningsreglerna.

Gentemot de nu nämnda synpunkterna av olika slag vill jag anföra föl­

jande.

Det kan inte förnekas att svårigheter stundom kan tänkas uppkomma

vid tillämpningen av nya regler som innebär en ändrad gränsdragning i hu­

vudsaklig överensstämmelse med dem utredningen föreslagit. Men sådana

svårigheter kan uppkomma även med nu gällande regler när det gäller

t. ex. att bedöma om en viss anordning är att hänföra till sådant inventa­

rium som skall avskrivas enligt de för inventarier gällande reglerna eller

om anordningen skall räknas som tillbehör till en byggnad och därför av­

skrivas på samma sätt som byggnaden. Enligt min mening har man i den

framförda kritiken överdrivit de befarade svårigheterna av denna art. Med

en ändrad gränsdragning som i enlighet med utredningens förslag tar sikte

på de olika tillgångarnas funktionella uppgifter bör, enligt min mening,

tvärtom klassificeringen i avskrivningshänseende i allmänhet ställa sig

lättare än nu. I varje fall bör det knappast vara svårare att t. ex. för en in­

dustrifastighet i sin helhet till inventariegruppen hänföra en och samma

ledning, som behövs för tillförseln av en i den industriella produktionen an­

vänd vätska, än att som nu kanske behöva dela upp ledningen i olika delar,

som följer olika avskrivningsregler, beroende på om ledningen är nedlagd i

marken, ingår i fabriksbyggnaden eller utgör del av den maskinella ut­

rustningen. Att jämkningar i avskrivningsunderlaget kan bli påkallade

när det gäller anordningar med blandad funktion bör enligt min mening

inte utgöra något hinder mot att införa en gränsdragning som i princip

följer tillgångarnas funktionella uppgifter. Inte heller bör det förhållandet

att tillgångarnas indelning i avskrivningshänseende kan komma att delvis

skilja sig från den uppdelning på olika värden som kommer till använd­

ning vid fastighetstaxeringen tillmätas sådan betydelse att det i sig självt

bör hindra en reform. Vid fastighetstaxeringen är det inte nödvändigt

att göra den mer nyanserade gränsdragning mellan olika egendomsslag

117

som är behövlig när det gäller att genom avskrivningsregler komma fram till ett riktigt resultat vid inkomstbeskattningen. Att utredningen om det skatterättsliga fastighetsbegreppet ännu inte framlagt något förslag är inte ett tillräckligt skäl för att uppskjuta en i och för sig önskvärd reform av avskrivningsreglerna. Det sagda hindrar givetvis inte att, när resultatet av denna utredning föreligger, en samordning sker om en sådan befinns lämplig.

Den i en del remissyttranden framförda uppfattningen att det inkomst­ begrepp som nu ligger till grund för rörelsebeskattningen bör ändras så att även avyttring av rörelsefastighet kan ge anledning till beskattning för inkomst av rörelse skulle såvitt jag kan finna medföra en principiell över­ ensstämmelse med den skattemässiga behandlingen vid avyttring av fler­ talet andra rörelsetillgångar. Tanken är därför enligt min mening värd att övervägas, även om behovet av en sådan reform i viss mån minskat ge­ nom den ändring av reglerna för beskattningen av realisationsvinst vid fastighetsförsäljningar som genomfördes år 1967. En reform av detta slag är emellertid så pass genomgripande att frågan måste mera ingående ut­ redas innan något förslag kan läggas till grund för lagstiftning. Att beskatt- ningsfrågan inrymmer svårigheter av teknisk art framgår bl. a. av vad jag i ett senare sammanhang har att säga beträffande frågan om utrangerings- avdrag i vissa fall. Härtill kommer den av utredningen berörda omstän­ digheten att i de fall, då överlåtelse sker i form av försäljning av aktier eller andelar i ett företag i stället för byggnaden, möjligheterna att beskatta till byggnaden hänförlig vinst i praktiken blir små även om inkomstbe­ greppet utvidgas på angivna sätt. Vidare inger det enligt min mening be­ tänkligheter att innan man vunnit större erfarenheter av 1967 års lagstift­ ning om realisationsvinstbeskattning av fastighetsvinster genomföra en ännu mer ingripande reform på rörelsebeskattningens område. Jag är därför inte beredd att nu föreslå någon ändring av det för rörelsebeskattningen gällan­ de inkomstbegreppet i fråga om fastigheter.

Några remissinstanser har framhållit att avskrivningsreglerna bör prö­ vas i samband med avskrivningen av jordbrukets byggnader. Vad beträffar jordbrukets fastighetskostnader har jag i november förra året tillkallat sär­ skilda sakkunniga för att verkställa en översyn av gällande bestämmelser för inkomstbeskattning av jordbruk. Av de för utredningsuppdraget med­ delade direktiven framgår att det skall ankomma på de sakkunniga att ta upp även frågan om avskrivning för jordbrukets byggnader och att med hänsyn härtill beslut fattats om att företagsskatteutredningens arbete skall anses avslutat. I direktiven angav jag bl. a. att det givetvis är ett önske­ mål att kommunalskattelagens bestämmelser om avskrivning av byggna­ der så långt möjligt är lika för alla förvärvskällor. Jag framhöll i detta sammanhang att de bestämmelser som kan komma att beslutas med an­ ledning av företagsskatteutredningens förslag därför bör vara vägledande för

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

118

motsvarande bestämmelser för jordbruksbyggnader. Anledning föreligger

därför inte att dröja med ställningstagandet beträffande företagsskatte-

utredningens förslag.

På grund av det anförda tillstyrker jag införandet av ändrade avskrivnings-

regler för rörelsefastigheter som i stort sett överensstämmer med företags-

skatteutredningens förslag. De ändrade avskrivningsreglerna bör således som

redan angivits syfta till att i högre grad än nu är fallet anpassa reglerna till

det företagsekonomiska kostnadsbegreppet •och att bättre beakta fasligheter­

nas ekonomiska livslängd.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Gränsen mellan mark, byggnad och inventarier

De förbättrade avskrivningsmöjligheter som utredningen velat tillskapa

för rörelsefastigheter sammanhänger i hög grad med en ändrad gränsdrag­

ning mellan de olika slagen av tillgångar. Ett väsentligt moment i förslaget,

som samtidigt är av stor principiell betydelse, är att även markanläggningar

och markarbeten i viss utsträckning skall kunna skattemässigt avskrivas i

motsats till vad som nu gäller.

Enligt min mening har utredningen anfört vägande skäl för att avskriv-

ningsrätten utsträcks även till markanläggningar och markarbeten. En så­

dan avskrivningsrätt får, såsom framhållits av utredningen, anses ligga i

linje med principerna för vår skattelagstiftning. Rätt till värdeminsknings-

avdrag har sedan länge funnits i fråga om byggnader och inventarier. Det

kan knappast bestridas att utvecklingen medfört att även markanläggning­

ar och markarbeten i ökad omfattning är underkastade värdeminskning.

Därför anser jag i likhet med utredningen att det inte längre finns anled­

ning att låta de från civilrätten hämtade gränsdragningarna vara avgörande

för vad som är avdragsgilla och inte avdragsgilla kostnader.

När det gäller att ta ställning till frågan om den gränsdragning som bör

gälla för de olika avskrivningsgrupperna faller det sig naturligt att börja

med de anordningar som enligt hittillsvarande betraktelsesätt har med mar­

ken att göra.

Som utredningen framhållit är det anläggningsbegrepp det här är fråga

om mycket vidsträckt och omfattar alla slags anordningar och konstruk­

tioner i och på marken.

Av dessa har utredningen utskiljt en viss grupp, beträffande vilken det

är alldeles påtagligt att de är underkastade större värdeminskning än öv­

riga anordningar. Detta gäller enligt utredningen framför allt om sådana

inventarie- eller byggnadsliknande konstruktioner, vilka inte har till primärt

syfte att åstadkomma en förändring av själva markytan och vilka därför inte

heller kan anses som markförbättrande i egentlig mening. Som exempel på an­

läggningar av detta slag anger utredningen ledningar för vatten, avlopp, gas,

elektrisk ström m. in., stängsel och andra avspärrningsanordningar, trans­

portanordningar, såsom järnvägsspår och traversbanor, cisterner m. m.

119

I fråga om dessa slags anläggningar, vilkas värde enligt nuvarande regler — trots att de regelmässigt tillverkats av särskilt material — ingår i det markvärde som fastställts vid fastighetstaxeringen, har utredningen före­ slagit att de alltefter sin faktiska och funktionella samhörighet med bygg­ nader eller inventarier i avskrivningshänseende skall behandlas på sam­ ma sätt som byggnader resp. inventarier.

Till byggnad skall således enligt utredningen vid avdragsberäkningen hän­ föras alla nu till marken hörande ledningar och jämförliga anordningar, som är nödvändiga för byggnadens allmänna funktioner, dvs. väsentligen oberoende av vilken särskild näringsverksamhet som där bedrivs. Hit hör alltså vanliga ledningar för vatten, avlopp, elektricitet, gas och annat samt andra anordningar som brukar behövas för att en byggnad skall kunna an­ vändas såsom uppehållsplats för människor.

Däremot skall enligt utredningen till inventariegruppen räknas sådana anordningar som är avsedda att nyttjas tillsammans med vissa maskiner eller andra inventarier i rörelse eller som är nödvändiga för den bedrivna verksamheten. Även här anger utredningen som exempel ledningar för vat­ ten, avlopp, elektrisk ström, gas m. m. Vidare nämns sådant som funda- ment, industrispår och traversbanor och liknande anordningar för interna transporter. Till inventariekategorin hänför utredningen slutligen också stängsel och andra avspärrningsanordningar såsom grindar, bommar och räcken vilka normalt har en sådan konstruktion och allmän karaktär att de från varaktighetssynpunkt kan jämställas med inventarier.

Jag finner det riktigt och lämpligt att markanläggningar av nu nämnt slag i avskrivningshänseende efter funktionell grund hänförs antingen till byggnad eller till inventarier på sätt utredningen föreslagit. Jag tillstyrker därför att indelningen i princip genomförs på detta sätt.

På tal om ledningarna föreslår utredningen att, om dessa har en blandad användning genom att de förser såväl byggnaden med de kvantiteter vatten, kraft m. m. som är nödvändiga för dess normala funktioner som den aktuel­ la produktionen med dess särskilda behov, en uppdelning av kostnaderna får ske på en byggnadsdel och en inventariedel. I detta sammanhang uttalar utredningen som sin mening att någon huvudsaklighetsprincip knappast bör föreskrivas, eftersom relationen byggnadsanvändning — rörelseanvändning kan antas vara i hög grad varierande. Enligt utredningen får i stället en skä- lig uppdelning ske utifrån det material som den skattskyldige kan prestera till stöd härför.

Jag kan för min del i princip ansluta mig till utredningens ståndpunkt även i denna del. Lantbrukets skattedelegation bär emellertid beträffande markanläggningar ifrågasatt om det inte vore mera praktiskt att samtliga ledningar, som betjänar byggnader vari bedrivs industriell produktion eller liknande, fick hänföras till inventarier och att ledningar till övriga byggna­ der fick hänföras till byggnad.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Enligt min mening bör möjligheterna att förenkla den praktiska tillämp­

ningen givetvis beaktas, där så lämpligen kan ske. Som utredningen på­

pekat kan emellertid stora variationer föreligga hos företagen i fråga om

fördelningen mellan ledningar av det ena eller andra slaget. Så kan t. ex.

den industriella produktion som bedrivs i en byggnad vara obetydlig både

i förhållande till hela verksamheten och i förhållande till lokalerna för

rörelsen. Såtillvida bör emellertid en förenkling kunna ske att i sådana fall,

då det framstår som uppenbart att kostnaderna för den del av ledningssy­

stemet som kan anses hänförlig till rörelsebyggnadernas allmänna funk­

tion utgör en obetydlig del av totalkostnaderna för hela ledningssystemet,

det totala kostnadsbeloppet utan vidare kan hänföras till avskrivningsunder­

laget för maskiner och inventarier. Jag tänker här närmast på de fall då

ledningssystemet till helt övervägande del betjänar en eller flera fabriks­

byggnader som så gott som uteslutande används för industriell produktion,

dvs. byggnader med en omfattande maskinell utrustning. En förenkling av

angivna slag skulle i fall som dessa i väsentlig grad underlätta arbetet för

såväl den skattskyldige som taxeringsmyndigheterna utan att man därmed

i nämnvärd grad skulle efterge det allmännas skatteanspråk.

Vad som i detta sammanhang skall anses utgöra en obetydlig del bör i

princip bedömas efter kostnadsrelationen på sätt jag angivit med hänsyns­

tagande till förhållandena i det enskilda fallet. För min del anser jag att

förutsättning bör kunna föreligga för att till inventariegruppen hänföra

ett ledningssystem som i och för sig tillgodoser både allmänna byggnads­

funktioner och en industriell verksamhet, om kostnadsandelen för de all­

männa funktionerna kan antas inte överstiga 25 % av totalkostnaden. Om­

vänt bör gälla att, om kostnadsandelen för de industriella funktionerna är

lika obetydlig, hela ledningssystemet bör hänföras till byggnadsdelen. Den

fördelning som en gång gjorts bör inte påverkas av mindre ändringar i led­

ningssystemets sammansättning som kan inträffa senare.

Beträffande markanläggningar av det slag jag nu berört föreslår jag allt­

så bestämmelser angående deras indelning i avskrivningshänseende av den

innebörd jag här angivit.

Det kan vara anledning att i likhet med utredningen framhålla att, i den

mån anskaffningskostnaderna för ledningar enligt den indelning jag här

föreslagit, skall hänföras till avskrivningsunderlaget för byggnad resp. in­

ventarier, så skall ske oavsett vem som är ägare till den mark där ledning­

arna är dragna. Kostnaderna i fråga skall alltså enligt de föreslagna reg­

lerna behandlas lika oberoende av om ledningarna är belägna på ägarens

mark eller på annans mark.

Med anledning av vad som påpekats i en del remissyttranden vill jag an­

sluta mig till den uppfattning som utredningen i betänkandet uttalat i fråga

om distributionsledningar. Självfallet bör distributionsledningar för elkraft

m. in. behandlas på samma sätt som för rörelseverksamheten använda in­

120

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

121

ventarier. Detsamma bör gälla även t. ex. ett vattenverks ledningar för om­

händertagande, behandling och återförande till natnren av avloppsvatten.

Däremot är jag inte beredd att tillmötesgå de önskemål vilka framförts

av elverks- och vattenverksföretagen i fråga om behandlingen av deras

tunnlar. Enligt dessa instanser borde tunnlarna i avskrivningshänseende

behandlas som inventarier. Även om jag har förståelse för synpunkten att

ett avskrivningsbehov föreligger beträffande dessa tunnlar, som kan vara

både kostnadskrävande och underkastade värdeminskning, skulle det enligt

min mening vara alltför stridande mot den gängse uppfattningen av inven-

tariebegreppet att utan vidare likställa dem med inventarier i en rörelse.

Om och i vilken mån en tunnel i fastighetstaxeringshänseende kan hänfö­

ras till byggnad, när tunneln i viss omfattning kompletterats med mera

byggnadsliknande konstruktioner, framgår inte klart av de rättsfall som

finns. I varje fall synes tunnel utan sådana anordningar hittills inte ha räk­

nats som byggnad. Frågan om hur tunnlar skall behandlas i fastighetstaxe-

ringsavseende är något som den pågående utredningen om det skatterätts-

liga fastighetsbegreppet bör ha anledning att ta ställning till. I nu föreva­

rande avseende anser jag att tunnlar närmast bör betraktas som markan­

läggning, i den mån de inte vid fastighetstaxering ansetts utgöra byggnad.

I deras egenskap av markanläggningar bör de enligt min mening kunna bli

föremål för den särskilda avskrivning som jag i det följande föreslår be­

träffande sådana anläggningar.

Jag kommer nu in på den återstående kategori markanläggningar som av

utredningen inte ansetts böra behandlas som inventarier eller byggnad.

Beträffande denna kategori har utredningen, som jag redan nämnt, före­

slagit en indelning i två grupper, en avskrivningsbar och en icke avskriv-

ningsbar. Den förra gruppen skulle enligt utredningen avse vissa anlägg­

ningar på marken, som tillkommit för att användas i samband med en på

fastigheten bedriven industriell eller därmed jämförlig verksamhet eller i

samband med en affärsverksamhet. Hit hör enligt utredningen bl. a. ytbe­

handlingar av olika slag som parkeringsplatser, körplaner, upplagsplatser

m. m. och vägar för interna transporter. Kostnaderna för alla markanlägg­

ningar av detta slag som kan förekomma på en rörelsefastighet skulle en­

ligt utredningens förslag sammanföras till ett enda avdragsunderlag, på

vilket den årliga värdeminskningen skulle beräknas efter 1 %. Till den

inte avdragsberättigande gruppen skulle däremot enligt utredningen räknas

sådana åtgärder som företrädesvis vidtas i samband med markens första

iordningställande och som syftar att göra marken fast eller plan. Här näm­

ner utredningen sådant som röjning av träd och buskar in. m., scb aktning

av jord och sten, pålning och uppförande av stödmurar, torrläggning o. d.

Utredningen har i stort sett motiverat sitt förslag att från avskrivnings-

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

122

rätten undanta de kostnader som hänför sig till den sistnämnda gruppen

med att här är fråga om markkostnader som medfört ett bestående värde

och att man vid avskrivningsreglernas utformning inte kan bortse där­

ifrån.

Emellertid framhåller utredningen själv i betänkandet att gränsdrag­

ningen mellan anläggningar av den begränsat användbara typen och så­

dana som är att anse som i verklig mening markförbättrande är flytande

och att därför svårigheter föreligger att skapa en praktiskt användbar be­

stämning av avskrivningsunderlaget. Även med beaktande av att man enligt

utredningen inte bör överbetona riskerna för sådana svårigheter, kan det

enligt min mening ifrågasättas om det är lämpligt att komplicera taxerings-

arbetet genom en sådan gränsdragning. Även i en del remissyttranden har

framhållits svårigheterna att på ett effektivt sätt kontrollera att de enligt

utredningens förslag icke avdragsgilla markkostnaderna verkligen hålls

utanför avskrivningsunderlaget och att det här i allmänhet gäller relativt

ringa kostnader. Jag är därför mera böjd för att ta fasta på de förslag som

framförts i dessa yttranden och som går ut på att kostnaderna för samtliga

de åtgärder som det här är fråga om skall medräknas i avskrivningsunder­

laget. Hänsyn till att det ofta kan vara fråga om åtgärder av mera bestående

art kan enligt min mening tas genom valet av avskrivningsmetod. Även

andra faktorer kan inverka på detta val. Eftersom jag i detta sammanhang

endast tar upp gränsdragningsfrågorna återkommer jag emellertid senare

till metodfrågan.

På tal om markkostnaderna har jag dock anledning att här ta upp en

fråga som berörts i flera remissyttranden. Det gäller kostnaderna för pål-

ning i syfte att stabilisera underlaget för byggnad. Utredningen har an­

sett att sådana kostnader inte får inräknas i avskrivningsunderlaget för

byggnad och i stället hänfört dem till de kostnader som inte får avskrivas.

Pålningskostnaderna har alltså av utredningen ansetts jämförliga med

kostnaderna för de andra åtgärder som går ut på att göra marken fast

eller plan. Enligt vad åtskilliga remissinstanser, representerande såväl det

allmänna som de enskilda organisationerna, framhåller, är den vedertagna

uppfattningen att dessa pålningskostnader i allmänhet inräknas i avskriv­

ningsunderlaget för byggnad. Enligt min mening saknas anledning att i

detta hänseende göra avsteg från vad som nu torde gälla. På motsvarande

sätt bör kostnaderna för pålning under en tung maskin behandlas som en

del av kostnaderna för maskinen. Någon uttrycklig föreskrift om pålnings­

kostnaderna torde inte behövas.

Beträffande de tillfarter för transporter till och från en fastighet som

utredningen berört, bör som riksskattenämnden gjort framhållas att fråga

givetvis endast är om tillfartsvägar inom fastigheten. Med den likabehand­

ling av alla kostnader för markanläggningar av hithörande kategori jag

föreslagit saknas anledning att skilja mellan sådana tillfartsvägar och vägar

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

123

för interna transporter. Ett förtydligande i dessa avseenden bör ske. Vidare

bör som nämnden även erinrat de avskrivningsbara fritidsanläggningarna

för personal i detta sammanhang inte avse annat än fotbollsplaner och lik­

nande anordningar.

I fråga om byggnader har utredningen, som framgått av min förut läm­

nade redogörelse, föreslagit en liknande överföring i avskrivningshänseen-

de till inventariegruppen som beträffande vissa markanläggningar. Även

här är det således fråga om tillgångar som anskaffats för att direkt tjäna

industriell eller kommersiell verksamhet. Utredningens förslag i detta av­

seende har överlag godtagits av remissinstanserna. Jag föreslår därför reg­

ler som är så utformade att dessa slags tillgångar får avskrivas som inven­

tarier.

Härav följer att avskrivningsunderlaget för byggnad, på sätt utredning­

en föreslagit, i princip kommer att omfatta endast anskaffningsvärdet för

själva byggnadsstommen och de anordningar som behövs för byggnadens

allmänna funktioner. Hit hör också de utomhusledningar som tillgodoser

dessa funktioner.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Markavskrivningar

I fråga om värdeminskningsavdragen har utredningen, som framgått

av den förut lämnade redogörelsen, föreslagit olika regler dels för de mark­

anläggningar som enligt utredningens förslag skall kunna avskrivas och

dels för byggnadsavskrivningarna. Jag tar här först upp markavskrivning­

arna.

Det gäller närmare bestämt kostnaderna för de markanläggningar och

markarbeten som föreslås kunna vara föremål för avskrivning i särskild

ordning.

Beträffande de markarbeten för vilka kostnaderna skall kunna skrivas

av särskilt hade utredningen som nämnts från avskrivningsrätten un­

dantagit sådana åtgärder som brukar vidtas i samband med markens första

iordningställande. Som förut anförts anser jag att man av praktiska skäl

inte bör göra någon skillnad mellan dessa slags åtgärder och övriga anord­

ningar som har mera direkt samband med rörelseverksamheten. Gränsdrag­

ningen torde många gånger bli ganska svår och godtycklig. Jag antydde att

man ändå genom valet av avskrivningsmetod skulle kunna ta viss hänsyn

till att det delvis var fråga om anordningar av mera bestående värde.

Jag tänker här på den avskrivningsmetod som tillämpas på kostnader

för täckdikningsanläggningar och skogsvägar vid beräkning av inkomst

av jordbruksfastighet. Bland remissinstanserna har såväl riksskattenämn­

den som lantbrukets skattedelegation framhållit de goda erfarenheter man

124

haft av denna avskrivningsmetod och ifrågasatt om inte denna skulle vara

att föredra för markanläggningarna framför den av utredningen föreslag­

na. Jag ansluter mig till denna uppfattning. Enligt min mening skulle

man med en sådan metod kunna uppnå flera fördelar från taxeringssyn-

punkt.

Metoden i fråga innebär som bekant att kostnaderna får avskrivas un­

der ett relativt begränsat antal år, oberoende av anläggningens beräknade

varaktighetstid. För täckdikningar och skogsvägar gäller en avskrivnings­

tid på 10 år. Medan kostnaderna för de förra får skrivas av helt gäller dock

att endast en tredjedel av kostnaderna för skogsvägar får avskrivas. Hän­

syn har härvid tagits till att skogsvägarnas varaktighet är svår att bedöma

och att många skogsvägar, trots den snabba utvecklingen på området, får

anses ha ett bestående värde.

Enligt min mening kan man i fråga om här avsedda markanläggningar

anlägga ett liknande betraktelsesätt som beträffande skogsvägarna. Även

beträffande markanläggningarna kan sägas, särskilt om man utvidgar kret­

sen på sätt jag föreslagit, att varaktighetstiden är svår att bedöma och att

värdet många gånger kan anses bestå oavsett den bedrivna verksamheten.

Eftersom det här är fråga om rörelseverksamhet som kan vara av mycket

skiftande slag med varierande typer av markanläggningar föreslår jag alt

75 % av anläggningskostnaderna får skrivas av under 20 år enligt särskild

avskrivningsplan. Den avskrivningsbara andelen skulle alltså vara större

och avskrivningstiden längre än vad som gäller för skogsvägar.

Det är givetvis den på detta sätt reducerade anläggningskostnaden som

bör läggas till grund för avskrivning. Avdrag kommer alltså att medges

årligen med 5 % av avskrivningsunderlaget från och med det år, då kostna­

den uppförts på avskrivningsplanen. Omfattar beskattningsåret kortare eller

längre tid än tolv månader, skall avdraget jämkas i motsvarande mån. Med

hänsyn till rätten till förlustutjämning saknas anledning att föreskriva rätt

att på annat sätt förskjuta avdrag som inte kunnat utnyttjas vid taxe­

ringen.

När en fastighet byter ägare skall enligt utredningen den nye ägaren

som sitt anskaffningsvärde för markanläggningarna räkna överlåtarens

oavskrivna restvärde. Ett sådant övertagande av avskrivningsunderlaget

kan enligt min mening godtas, när fastigheten förvärvats genom arv eller

gåva och därmed likställt fång. Däremot kan jag av principiella och prak­

tiska skäl inte tillstyrka, att motsvarande skall gälla när fastigheten för­

värvas genom köp, byte eller jämförligt fång. Som påpekats i flera remiss­

yttranden har man här att beakta de svårigheter som många gånger före­

ligger för köparen att få reda på säljarens oavskrivna restvärde. Starka

skäl talar därför enligt min mening för att välja den lösning man stannat

för i fråga om täckdikningar och skogsvägar, nämligen att den tidigare

ägaren för det år fastigheten säljs på en gång får avdrag för vad som

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

125

återstår oavskrivet av den del av anläggningskostnaden som är avskriv- ningsbar. Genom ett sådant restavdrag kan alltså den avskrivningsbara kostnaden bli helt avskriven hos den som haft kostnaden. Köparen där­ emot får med detta system inte tillgodoräkna sig fortsatta värdeminsk- ningsavdrag på markanläggningarna. Vad han betalt får därför, i den mån det inte avsett byggnader och inventarier, presumeras ha avsett i första hand marken och inte markanläggningar som sådana. Från taxeringsteknisk syn­ punkt vinner man fördelen av att man inte behöver räkna med hundraåriga avskrivningsplaner såsom enligt utredningens förslag.

Rätt till avdrag för oavskrivet restvärde bör även kunna medges, när hela den på fastigheten bedrivna verksamheten nedläggs.

Om en markanläggning utrangeras innan den hunnit slutavskrivas inom den medgivna ramen, får värdeminskningsavdrag åtnjutas även efter ut- rangeringen i enlighet med den ursprungliga planen. Särskilt utrangerings- avdrag behövs alltså inte. Jag förutsätter således, i likhet med utredningen, ingen specificerad redovisning av de olika markanläggningarna, även om de givetvis måste sammanföras gruppvis efter tillkomstår.

Någon anledning att föreslå ändring i fråga om rätten till direkt av­ drag för rej)arations- och underhållsarbeten på markanläggningar kan jag inte finna. Däremot bör i motsats till utredningens förslag nuvarande rätt till omedelbart avdrag för utbyte av sådan anläggning inte behållas.

Givetvis bör i samband med fastighetsför sälj ning iakttas att avskrivning på markanläggning som återvinns i vanlig ordning skall beaktas vid reali­ sationsvinstbeskattningen.

I likhet med vad utredningen föreslagit bör hela kostnaden för rent till­ fälliga anläggningar, avsedda att användas endast ett fåtal år, få avdras vid taxeringen för det år då anläggningen anskaffades.

Jag föreslår regler i enlighet med det anförda.

Kungl. Maj.ts proposition nr 100 år 1969

Byggnadsavskrivningar

1. Avskrivningsunderlaget

I likhet med flertalet remissinstanser anser jag mig kunna godta den principiella utgångspunkten för utredningens förslag att värdeminsknings­ avdrag för byggnad som används i rörelse skall beräknas på anskaff­ ningsvärdet enligt plan och att det taxerade byggnadsvärdet i fortsätt­ ningen inte skall få användas som avskrivningsunderlag. Jag föreslår där­ för att de nya avskrivningsreglerna utformas med denna utgångspunkt.

Emellertid kompliceras frågan om avskrivningsunderlagets bestämmande av att en fastighetsöverlåtelse oftast inkluderar inte bara byggnad utan också den till fastigheten hörande marken. Härtill kommer att överlåtelsen även kan omfatta sådana i byggnaden ingående fasta maskiner som vid fastighetstaxering åsatts särskilt maskinvärde och dessutom, om de för­

126

slag som jag förut redovisat genomförs, sådana byggnadstillbehör som

framdeles skall räknas som inventarier. Det gäller då att få fram hur stor

del av köparens förvärvskostnad som belöper på de olika tillgångarna.

Av de remissinstanser som representerar de tillämpande myndigheterna

har flera framhållit att fördelningen av köpeskillingen för en fastighet

mellan de olika tillgångsslagen kan föranleda tvister. När det gäller hur

stor del av köpeskillingen som belöper på i fastigheten ingående inventa­

rier, kan olika uppfattningar uppkomma både när parterna gjort en sådan

fördelning och när de inte gjort en fördelning. Man har från remissin­

stansernas sida föreslagit olika lösningar, t. ex. att det kunde föreskrivas

att i köpekontraktet alltid bör anges hur stor del av köpeskillingen som

belöper på inventarier och att inventarierna i fråga alltid skulle redovisas

särskilt i deklarationen. Man har även föreslagit införande av samma re­

gel som utredningen föreslagit i fråga om markanläggningar, nämligen

att säljarens skattemässiga restvärde skall övergå på köparen.

Jag vill med anledning härav erinra om att frågan om hur stor del av

köpeskillingen för en fastighet som belöper på de i försäljningen ingående

inventarierna inte är något nytt problem. Fördelningsfrågan uppkommer

även med nuvarande regler, när en fastighetsförsäljning inkluderar sådana

maskiner och liknande tillgångar som vid fastighetstaxeringen åsättes ett

särskilt i byggnadsvärdet ingående maskinvärde. Eftersom säljaren enligt

gällande regler för beskattningen av rörelseinkomst är skattskyldig för

vad han får för maskinerna och köparen för att kunna beräkna sitt av­

skrivningsunderlag har intresse av att veta hur stor del av köpeskillingen

som hänför sig till inventarierna, är båda parterna beroende av en överens­

kommelse angående köpeskillingens fördelning. En precisering av den

del som belöper på maskinerna framtvingas alltså regelmässigt. Här fö­

religger alltså det sj älvregi erande moment som utredningen hänvisat till

och som enligt vad utredningen framhållit är tillräckligt för att den av sälja­

re och köpare gjorda fördelningen i regel skall kunna följas vid beskatt­

ningen. Detta torde även gälla om man beaktar att den föreslagna utvidg­

ningen av inventariebegreppet kommer att medföra att fördelningsfrågan

aktualiseras i större utsträckning än hittills varit fallet. Föreligger intresse­

gemenskap mellan parterna finns det redan nu möjlighet att korrigera ett

oriktigt anskaffningsvärde med stöd av den särskilda bestämmelsen i

punkten 3 b av anvisningarna till 29 § KL.

Någon annan praktisk användbar metod än den jag här hänvisat till

för att i de normala fallen komma fram till ett riktigt avskrivningsunderlag-

för de i köpet ingående inventarierna finns inte enligt min mening. Har

mot förmodan ingen fördelning av köpeskillingen gjorts, är man liksom nu

hänvisad till att göra en uppskattning efter vad som kan anses skäligt. Hän­

syn kan härvid tas till bl. a. det fasta maskinvärdet om ett sådant finns.

Även om det undantagsvis förekommer att någon fördelning inte gjorts, är

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

127

detta enligt min mening inte tillräcklig anledning alt föreskriva särskild re­

dovisning för avskrivning av fastighetsinventarier i deklarationen. Detta

skulle innebära ett avsteg från principerna för räkenslcapsenlig avskrivning

i de fall sådan tillämpas. Inte heller är det praktiskt genomförbart att gå på

säljarens oavskrivna restvärde. Jag förordar alltså att nuvarande ordning

bibehålls för avskrivningsunderlagets bestämmande när det gäller i fastig-

hetsförsäljning ingående maskiner och andra inventarier. Några uttryck­

liga föreskrifter om detta torde knappast behövas.

Som utredningen framhållit kan däremot parternas uppdelning av köpe­

skillingen för en fastighet på mark och byggnad inte utan vidare tjäna

till ledning för att beräkna byggnadens anskaffningsvärde, då denna fördel­

ning är utan betydelse för säljarens beskattning och något självreglerande

moment alltså inte finns. Utredningen föreslår därför att byggnadens an­

del av köpeskillingen skall framräknas genom proportionering efter förhål­

landet mellan fastighetens vid fastighetstaxering gällande byggnadsvärde

och det totala taxeringsvärdet. Om särskilt maskinvärde ingår i byggnads­

värdet skall detta frånräknas de båda värdena. Utredningen förutsätter en

jämkningsmöjlighet om återstående del av köpeskillingen •såsas mera av­

sevärt över- eller understiga skäligt markvärde.

Den av utredningen föreslagna proportioneringsregeln har i allmänhet

godtagits av remissinstanserna även om i några yttranden påpekats att

proportioneringen inte i alla lägen ger ett helt riktigt resultat. Då en pro-

portioneringsregel är erforderlig och en jämkningsregel ger vissa möjlig­

heter att rätta ett felaktigt resultat anser jag mig dock kunna föreslå att

reglerna i denna del utformas på sätt utredningen föreslagit.

Till frågan om avskrivningsunderlagets bestämmande i fråga om fas­

tigheter som anskaffats före övergången till det nya systemet återkommer

jag i samband med frågan om övergångsbestämmelsernas utformning.

2. Avskrivningsmetoden

Beträffande byggnadsavskrivningarna bör, såsom utredningen framhål­

lit, utgångspunkten vara att man bibehåller den för de nuvarande reglerna

gällande grundprincipen att värdeminskningsavdragen skall beräknas för

varje byggnad efter dess antagna användningstid.

Emellertid talar, som utredningen hävdat i betänkandet och som även

flertalet remissinstanser understrukit, företagsekonomiska skäl för en

ökning av den takt, i vilken den skattemässiga avskrivningen av rörelse­

byggnader bör få ske.

Utredningen har för att tillgodose detta behov föreslagit ett extra vär-

deminskningsavdrag med 2 % av byggnadens anskaffningsvärde för vart

och ett av de första fem åren efter förvärvet. Detta s. k. primäravdrag skall

enligt förslaget åtnjutas vid sidan av de vanliga årliga värdeminskningsav­

dragen och på så sätt verka avkortande på den totala avskrivningstiden.

128

Även om utredningens förslag till snabbare avskrivningstakt genom år­

liga värdeminskningsavdrag i kombination med primäravdrag under den

första innehavstiden i stort sett godtagits av åtskilliga remissinstanser, har

likväl delade meningar kommit till uttryck beträffande det föreslagna

primäravdraget. Flera länsstyrelser har anfört betänkligheter mot infö­

randet av ett sådant avdrag. En förbättring av primäravdraget har å andra

sidan påyrkats av företrädare för det enskilda näringslivet. Enligt deras

mening skulle en förlängning av primäravskrivningsperioden till åtminsto­

ne tio år innebära en sådan förbättring.

För min del är jag beträffande primäravskrivningen beredd godta både

den av utredningen föreslagna procentsatsen och den föreslagna avskriv­

ningsperioden på fem år. Primäravskrivningen jämte det årliga värdeminsk-

ningsavdraget möjliggör således full avskrivning under en förkortad av­

skrivningstid. Däremot medges inte avdrag utöver full avskrivning.

På en punkt anser jag mig dock böra frångå utredningens förslag och

det gäller primäravdrag efter byggnadens överlåtelse. Här har utredningen

föreslagit att varje ny innehavare skulle få rätt att tillgodoräkna sig pri­

märavdrag. Ett par instanser, nämligen näringslivets skattedelegation och

länsstyrelsen i Stockholms län, har emellertid framfört uppfattningen att

primäravdrag bör medges endast en gång under byggnadens livstid.

Till denna uppfattning kan jag ansluta mig. Enligt min mening finns

skäl att i första hand ta sikte på företagens nyinvesteringar i byggnader.

För att kunna genomföra den effektivisering av näringslivet som är önsk­

värd från allmän synpunkt krävs ett modernare och rationellare byggnads­

bestånd framför allt inom industrin men även inom handeln. Kostnaderna

härför faller främst på de företagare som själva investerat i ny-, till- eller

ombyggnader, ägnade att effektivisera driften eller att skapa bättre arbets­

betingelser för de anställda. Även om den direkta avsikten med mitt för­

slag inte är att skapa förbättrade finansieringsmöjligheter, är det enligt

min mening med den utgångspunkt jag nu angivit naturligt att rätten till

primäravdrag förbehålles skattskyldig som verkställt ny-, till- eller om­

byggnad på rörelsefastighet. Däremot bör skattskyldig som förvärvat en

äldre fastighet inte enbart på denna grund äga rätt till primäravdrag. Om

en fastighet överlåts under den fenrårstid inom vilken primäravdrag får

åtnjutas, bör å andra sidan den nye ägaren få tillgodoräkna sig primär­

avdrag för den återstående delen av perioden.

Jag föreslår således regler om primäravdrag i enlighet med det an­

förda.

3. Procentsatsen för årliga värdeminskningsavdrag

I likhet med utredningen anser jag att införandet av primäravdrag

inte skall medföra någon ökad restriktivitet vid bedömningen av procent­

satserna för den vanliga årliga avskrivningen. Med den av mig föreslagna

Kungl. Maj.ts proposition nr 100 år 1969

129

begränsningen av primäravdraget till att avse endast kostnader för ny-, till- eller ombyggnad måste det tvärtom vara angeläget att man vid av- dragsprocentens bestämmande i högre grad än hittills tar hänsyn till att rörelsebyggnad på grund av den tekniska och ekonomiska utvecklingen har en mer begränsad varaktighet än man vid tillämpningen av nuva­ rande bestämmelser varit benägen att erkänna.

I lagstil tningen har uttryckligen angivits bl. a. att man vid bedömningen av avdragsprocentens storlek skall beakta även sådana omständigheter som att byggnadens ekonomiska varaktighetstid kan antas komma att röna inflytande av framtida rationaliseringar, förändringar med hänsyn till teknikens utveckling, omläggning av verksamhet och liknande. Den all­ männa uppfattningen inom näringslivet är emellertid, såsom framgår av remissyttrandena, att man vid den hittillsvarande tillämpningen av be­ stämmelserna inte tillräckligt beaktat de angivna omständigheterna och varit alltför restriktiv vid avdragsprocentens bestämmande. Man har härvid pekat bl. a. på att den pågående utvecklingen på byggnadsområdet går i riktning mot att industribyggnaderna som sådana får en alltmer framträdande tek­ nisk funktion och därmed också en kortare ekonomisk livslängd.

Starka skäl talar enligt min mening för att man i den praktiska tillämp­ ningen genomför en mera allmän höjning av de procenttal för avskrivning som bör vara tillämpliga på rörelsebyggnader av olika slag. Genom en så­ dan höjning av avdragsprocenten bör det vara möjligt att i högre grad än nu ta hänsyn till de ekonomiska och tekniska faktorer som påverkar rörelse­ byggnadernas antagna användningstid vid sidan av den materiella förslit­ ningen. De omständigheter som sålunda bör beaktas har enligt min mening på ett tillfredsställande sätt angivits i de nuvarande bestämmelserna och i likhet med utredningen anser jag därför inte att någon ändring i deras nu gällande lydelse är i och för sig påkallad.

Efter vad jag inhämtat kommer f. n., allmänt sett, följande procentsat­ ser till användning, åtminstone enligt den praxis mellankommunala pröv- ningsnämnden tillämpar, nämligen 2 % för industribyggnader i allmänhet, 3 % för byggnader inom den tunga industrin och 4 % för byggnader inom cellulosaindustrin och den kemiska industrin. I vissa fall har, efter särskild utredning, värdeminskningsavdrag medgivits efter 5 %. I fråga om varuhus har värdeminskningsavdrag i allmänhet medgetts efter 1 % och i fråga om vanliga kontorshus i tätorter efter 0,6 %. För höghus har dock tillämpats 0,7—0,8 %. Enligt min mening är det befogat att vid den fortsatta beräk­ ningen av värdeminskningsavdragen räkna med en förhöjning av dessa över lag med någon procent. Jag är dock inte nu beredd att ange vilka procent­ satser som bör vara tillämpliga för byggnader av olika slag. I likhet med den uppfattning som framförts i flera remissyttranden anser jag att det bör ankomma på riksskattenämnden att på grund av inhämtat material an­ gående den beräknade varalctighetstiden för byggnader inom olika bran-

5

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 100

Kungi. Maj. ts proposition nr 100 år 1969

130

scher ange de normalprocentsatser som bör vara tillämpliga. Upplysning

om dessa procentsatser bör lämnas i nämndens anvisningar till ledning för

inkomsttaxeringen. Den omständigheten att normalprocentsatser angetts

bör givetvis inte utesluta att man liksom nu tar hänsyn till individuella olik­

heter så att högre avdrag kan medges, om en byggnad visas vara underkas­

tad större värdeminskning än normalt.

Jag förutsätter således att riksskattenämnden meddelar anvisningar om

normalprocentsatser i enlighet med vad jag här förordat.

Utredningens förslag att upphäva den nuvarande rätten att ur avdrags-

underlaget för byggnad utbryta viss maskinell utrustning och göra den till

föremål för en förhöjd avskrivning har i allmänhet inte föranlett någon

erinran från remissinstanserna. Jag biträder därför förslaget.

4. Utrangering av bgggnad

I fråga om den rätt till avdrag för oavskriven del av anskaffningsvärdet,

som medges när rörelsebyggnad utrangeras eller nedrivs, har utredningen

föreslagit en ändring av endast redaktionell art. Ändringen, som innebär att

kravet på utredning om anskaffningsvärdet och om åtnjutna värdeminsk-

ningsavdrag slopas, får ses som en följd av förslaget om en allmän övergång

till avskrivning på anskaffningsvärdet. Beträffande fastighet för vilken av­

skrivningsunderlaget vid övergången till de nya reglerna fått baseras på ett

tidigare fastställt taxeringsvärde har utredningen dock bibehållit nämnda

krav.

Några remissinstanser har hänvisat till den restriktivitet som kom­

mit till uttryck i praxis i fråga om medgivande av utrangeringsavdrag, sär­

skilt när en byggnad tagits ur bruk i rörelsen men ändå fått kvarstå. Man

har därför hemställt om en sådan ändring av bestämmelserna att avdrag

kan medges även när det gjorts sannolikt att byggnaden inte längre kom­

mer att användas och alltså inte bara när den rivits ner.

För egen del får jag framhålla att det med en uppmjukad av dragsregel

i allmänhet måste bli svårt att bedöma när förutsättningar föreligger för

att medge utrangeringsavdrag. Det ligger i sakens natur att en utrangering

i egentlig mening måste framstå som definitiv för att den skall kunna be­

aktas i skattesammanhang. Enligt mitt förmenande är det därför av prin­

cipiella skäl knappast möjligt att här ställa lägre krav på bevisning härom

än f. n. Detta skulle f. ö. inte i någon nämnvärd grad underlätta de tilläm­

pande myndigheternas bedömning i de enskilda fallen. Frågan om när

utrangeringsavdrag skall medges måste således till sin natur vara en be­

visfråga och jag anser att det liksom hittills bör ankomma på praxis att

avgöra när förutsättningarna för avdrag föreligger. Härtill kommer att

frågan om avdragsrätten, såsom framgår av de resonemang som utredning­

en fört i betänkandet, har ett visst samband med det inkomstbegrepp som nu

gäller för rörelsebeskattningen och som jag inte f. n. anser bör ändras.

Kungl. Maj:ts proposition nr tOO år 1969

131

Någon remissinstans har även framfört kritik mot utredningens förslag i fråga om förutsättningarna för beviljande av utrangeringsavdrag i sådana fall då avskrivningsunderlaget vid övergång till de nya reglerna baserats på ett taxeringsvärde. Man har därvid vänt sig emot ett uttalande av utredning­ en, enligt vilket det inte är meningen att ett ingångsvärde som uppskattats enligt en sådan schablonmetod skall få användas som utgångspunkt för be­ räkningen av det skattemässiga restvärdet. Konsekvensen skulle enligt den nämnda instansen bli bl. a. att en uttjänt byggnad får stå kvar tills den är helt avskriven.

Till detta vill jag framhålla att även här gäller det en bevisfråga, om än av annan art än i det förut berörda fallet. Det gäller här framför allt frågan om beloppet av de värdeminskningsavdrag som den skattskyldige åtnjutit före övergången till de nya reglerna. En sak är att den skattskyldige beretts möjlighet att med ett med hjälp av taxeringsvärdet beräknat ingångsvärde övergå till ett nytt system för byggnadsavskrivning med de fördelar det kan innebära. En annan sak är frågan om han vid en utrangering av byggnaden efter övergången skall få tillgodoräkna sig avdrag för oavskriven del av det nya ingångsvärdet oberoende av de avdrag för värdeminskning av byggna­ den som han åtnjutit före övergången. Dessa kan om han haft fastigheten under lång tid uppgå till avsevärda belopp. Om hänsyn inte alls tas till dessa tidigare avdrag, skulle detta som utredningen framhållit kunna medföra att de sammanlagda värdeminsknings- och utrangeringsavdragen kom att överstiga byggnadens faktiska anskaffningskostnader. Jag finner därför inte anledning frångå utredningens förslag i denna del.

5. Rivningskostnader

Utredningen har, utan att föreslå uttryckliga bestämmelser därom, be­ träffande kostnaderna för rivning av rörelsebyggnader förklarat att, när riv­ ning skett i samband med nybyggnad, kostnaderna bör tillföras avskrivnings­ underlaget för nybyggnaden. Har rivning skett utan att nybyggnad aktuali­ seras skall kostnaden enligt utredningen i stället tillföras avskrivningsun­ derlaget för markanläggning.

Betänkligheter har anförts i några remissyttranden gentemot utredning­ ens uttalanden. Vissa instanser har förordat en omedelbar avdragsrätt för rivningskostnader.

Man kan, som remissyttrandena också ger belägg för, ha olika uppfatt­ ningar om rivningskostnadernas rätta karaktär och om hur de skall be­ handlas.

Enligt min mening är det emellertid mindre tillfredsställande att frågan om rivningskostnadernas skattemässiga behandling skall bedömas olika, beroende både av när rivningen sker — om den sker före eller efter en fas- tighetsförsäljning — och om rivningen sker i samband med en nybygg­ nad eller inte. Rivning av en byggnad är enligt min mening till sin natur

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

132

jämförbar med de övriga åtgärder som syftar till att göra marken fast eller

plan och som enligt vad jag förut anfört bör vara föremål för särskild av­

skrivning. Jag anser att praktiska skäl talar för att även rivningskostnaderna

generellt bör hänföras till markanläggningar. De kommer då att behandlas

på samma sätt, oberoende av om det är säljaren eller köparen av en fastig­

het som verkställt rivningen och oberoende av om denna skett i samband

med en nybyggnad eller ej. Jag föreslår därför att rivningskostnader i av-

skrivningshänseende uttryckligen hänförs till kategorin markanläggningar.

6. Reparations- och underhållskostnader

Jag har i sak intet att invända mot utredningens förslag att med avdrags­

gilla reparations- och underhållskostnader skall likställas kostnaderna för

vissa ändringsarbeten. Jag föreslår därför att avdrag får ske för mindre

ändringsarbeten som normalt vidtas i en rörelsebyggnad tid efter annan

inom ramen för den bedrivna verksamheten. Däremot bör kostnaderna för

sådana ändringsarbeten som tillsammantagna är av mer genomgripande art,

som t. ex. i samband med en omläggning av verksamheten, inte berättiga till

avdrag. I det senare fallet bör kostnaderna aktiveras för att avskrivas ge­

nom årliga avdrag.

7. Anordningar för vatten- och luftvård

De regler för avskrivning av rörelsefastigheter som jag föreslår har som

jag förut nämnt till syfte att bättre anpassa de nuvarande avskrivningsbe-

stämmelserna till den företagsekonomiska uppfattningen av kostnadsbe-

greppet.

I fråga om de föreslagna nya reglernas betydelse för vatten- och luftvår­

den m. m. kan göras samma konstaterande som utredningen gjort beträf­

fande sina förslag. Även om de föreslagna avslcrivningsreglerna i och för

sig inte haft till direkt syfte att stimulera till åtgärder mot vatten- och luft­

föroreningar m. m. får reglerna dock anses medföra en betydande förbätt­

ring av avdragsrätten för utrustning som främjar sådana åtgärder. Av

särskild betydelse är härvid att de flesta anordningar som nu är aktuella

för vatten- och luftvården genom den föreslagna ändrade gränsdragningen

kommer att bli behandlade som inventarier. Med anledning av vad riks­

skattenämnden anfört på denna punkt vill jag framhålla att det enligt min

mening måste anses vara en självklar förutsättning för en rörelses bedri­

vande, särskilt då fråga är om industriell produktion, att verksamheten

så långt möjligt inte ger upphov till vatten- och luftföroreningar. De anord­

ningar som behövs för att förebygga sådana föroreningar från t. ex. en in­

dustribyggnad får därför enligt min mening anses avsedda att direkt tjäna

byggnadens användning för rörelseändamål, även om de i och för sig inte

är oundgängliga för den i rörelsen bedrivna produktionen som sådan. Några

särskilda avskrivningsregler för dessa anordningar anser jag därför inte

behövas.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

133

Det bör f. ö. framhållas att det inte är skattemässiga favörer som i första

hand bör komma i åtanke för att stimulera till de åtgärder om vilka det

här är fråga. Jag vill erinra om att Kungl. Maj :t i årets statsverksproposi-

tion föreslagit att statsbidrag i viss ordning skall kunna utgå till vatten- och

luftvårdande åtgärder inom industrin (bil. 11 s. 169).

Hyresfastigheter

Inledning

Enligt nuvarande regler gäller att värdeminskningsavdrag för hyreshus,

liksom för andra flerfamiljsfastigheter, skall bestämmas till viss procent av

byggnadens värde alltefter den beräknade användningstiden. Normalt med­

ges avdrag med 0,6 % av byggnadsvärdet för stenhus och 1,0 % för trähus.

Värdeminskningsavdragen beräknas i regel på det taxerade byggnadsvärdet.

Är anskaffningsvärdet utrett får dock detta värde användas som avskriv­

ningsunderlag. Ur avskrivningsunderlaget får enligt tillämpad praxis ut­

brytas värdet av viss utrustning såsom värmepannor m. m. för avskrivning

efter högre procentsats än för byggnaden.

Utredningen föreslår i vissa avseenden förbättrade avdragsmöjligheter

för hyreshus. Utredningen utgår från att avskrivning i ökad omfattning

skall ske på anskaffningsvärdet enligt plan och föreslår att övergång till

sådan avskrivning får ske när fastighetsägaren så önskar. Avdrag bör alltså

enligt utredningen även i fortsättningen få ske på det taxerade byggnadsvär­

det om ägaren i stället föredrar detta. I fråga om värdeminskningsavdragens

storlek föreslår utredningen i lag fixerade procentsatser som skall gälla för

normalfallen, 1,0 % för stenhus och 1,5 % för trähus.

En annan nyhet är utredningens förslag att reparationskostnaderna för

hyresfastigheter får fördelas till avdrag på reparationsåret och något av de

två följande åren.

Allmänna synpunkter

Remissinstanserna har i allmänhet varit eniga om behovet av förbättrade

avskrivningsmöjligheter även i fråga om hyresfastigheter. Också för egen

del har jag blivit övertygad om att starka skäl motiverar ändrade regler. Den

allmänna utvecklingen på byggnadsområdet har medfört att man vid be­

skattningsreglernas utformning även när det gäller hyresfastigheter i högre

grad än förut måste bedöma frågan om en byggnads beräknade använd­

ningstid från utgångspunkter som nära ansluter sig till de företagsekono­

miska.

Detta innebär å andra sidan inte, enligt min mening, att som några re­

missinstanser hävdat för hyresfastigheter samma regler i alla avseenden

134

bör gälla som för rörelsefastigheter eller att inkomst av hyresfastighet bör

räknas som rörelseinkomst. Även om en samordning av reglerna ter sig

tilltalande från vissa synpunkter, anser jag att en sådan samordning inte

f. n. är praktiskt genomförbar. Det måste nämligen beaktas bl. a. att en i

lag reglerad omläggning av inkomstredovisningen efter rörelsemässiga grun­

der skulle beröra inte bara de större hyresfastigheterna i egentlig mening

utan också det stora antalet mindre flerfamilj sfastigheter.

Med hänsyn till det anförda föreslår jag ändrade regler av i huvudsak

den innebörd utredningen föreslagit.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Avskrivningsunderlaget

Till stöd för att även i fortsättningen behålla det taxerade byggnadsvär­

det som underlag för hyresfastigheternas avskrivningar har utredningen

åberopat bl. a. de fördelar som en sådan avskrivningsmetod har genom sin

enkelhet vid tillämpningen. Vidare har utredningen pekat på det förhål­

landet att, om man föreskriver en planenlig avskrivning, ingångsvärdena

ändå i många fall kommer att vara de taxerade byggnadsvärdena vid ikraft­

trädandet.

De av utredningen anförda skälen talar för att behålla taxeringsvärdena

som avskrivningsunderlag. Det finns emellertid också anledning att, som

utredningen själv gjort, understryka att metoden med avskrivning på taxe­

ringsvärdet dock är behäftad med påtagliga brister och att dessa brister

blir mer iögonenfallande om metoden kombineras med höjda procentsatser

för avskrivningen. En avskrivning på det taxerade byggnadsvärdet är knap­

past förenlig med det företagsekonomiska kostnadsbegreppet. Den nu

tillämpade metoden med en praktiskt taget »evig» avskrivning på ett tid

efter annan ändrat taxeringsvärde anser jag i och för sig vara en ano­

mali. Om man eftersträvar en bättre anpassning av skattesystemets av-

skrivningsregler till ett ekonomiskt kostnadsbegrepp, är det enligt min me­

ning ofrånkomligt att man även för hyresfastigheternas vidkommande

övergår till planenlig avskrivning på ett faktiskt anskaffningsvärde. Efter­

som jag också föreslagit en obligatorisk övergång till en sådan avskrivnings­

metod i fråga om rörelsebyggnader, föreligger enligt min mening starka

skäl för att man nu inför samma metod för hyresfastigheter. Den omstän­

digheten att man vid själva övergången i många fall måste använda sig

av byggnadens taxeringsvärde är i och för sig ägnad att i dessa fall under­

lätta övergången och göra den mera smidig. Det finns därför enligt min me­

ning inte anledning att ytterligare uppskjuta övergången till ett principiellt

riktigare avskrivningssystem.

Om man, som jag ämnar föreslå i det följande, inför en möjlighet att

övergångsvis använda det taxerade byggnadsvärdet som ingångsvärde vid

de fortsatta avskrivningarna i alla de fall då utredning om det faktiska an­

135

skaffningsvärdet inte förebringas, behöver man enligt min mening inte be­ fara att övergången till det nya systemet skall medföra ett alltför stort merarbete för de skattskyldiga och för taxeringsmyndigheterna.

I enlighet med det anförda föreslår jag alltså nya regler för avskrivning av hyresfastigheter som utgår från att det faktiska anskaffningsvärdet skall användas som underlag för värdeminskningsavdragen. Jag återkom­ mer i det följande till frågan om reglerna för övergången till det nya syste­ met i samband med ikraftträdandet.

Har byggnad förvärvats tillsammans med marken föreslår jag i enlighet med utredningens förslag att anskaffningsvärdet på byggnaden, på samma sätt som jag föreslagit för rörelsebyggnad, skall beräknas genom propor­ tionering i förhållande till de vid fastighetstaxeringen fastställda delvär­ dena.

Om byggnaden uppförs av fastighetsägaren uppkommer frågan om vilka kostnader som skall inräknas i anskaffningsvärdet.

Den väsentliga kostnaden är självfallet uppförandekostnaden i egentlig mening. I denna bör enligt min mening ingå även kostnaderna för sådan pål- ning som avser att utgöra underlag för byggnaden i fråga. Detta torde redan nu vara det allmänna betraktelsesättet och någon uttrycklig föreskrift härom torde inte behövas.

Mera oklart är vilka kostnader härutöver som bör inräknas i avskriv­ ningsunderlaget. Fastighetsorganisationerna har i sina yttranden angett en hel rad kostnader av olika slag, vilkas skattemässiga behandling inte alltid är klar och därför kan vara föremål för olika meningar. Jag skall här be­ röra några av dessa kostnader.

Några av de kostnader som berörts i dessa yttranden har en mer eller mindre nära anknytning till anordningar på marken. Som exempel på kost­ nader av detta slag anges i yttrandena sådant som kostnader för parkerings­ platser, planteringar och andra jämförliga anordningar, som ägaren av en hyresfastighet anlagt på sin fastighet.

I fråga om anordningar av motsvarande slag på rörelsefastigheter har jag föreslagit att de skall räknas till den kategori markanläggningar som skall avskrivas i särskild ordning.

Hithörande kostnader bör enligt min mening i princip kunna avskrivas även då fråga är om hyresfastighet. Det kan därför övervägas om man inte även för hyresfastigheternas vidkommande skulle kunna tänka sig möjlig­ heten av att sammanföra kostnaderna av denna art för avskrivning enligt plan i särskild ordning. Med hänsyn till att de markanläggningar som i all­ mänhet förekommer på hyresfastighet är av relativt liten omfattning har jag emellertid inte ansett mig böra föreslå någon motsvarande ordning för deras avskrivande. Av rent praktiska skäl bör således kostnaderna för an­

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

136

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

ordningarna i fråga kunna i stället inräknas i avskrivningsunderlaget för

byggnaden. Visserligen uppkommer då i förhållande till rörelsefastigheter­

nas markanläggningar den skillnaden att, medan kostnaderna för dessa

enligt mitt förslag skulle bli avskrivningsbara till 75 %, hela kostnaden

för de markanläggningar som hör till en hyresfastighet skulle få avskrivas.

Ur ekonomisk synpunkt får dock denna skillnad relativt sett inte så stor

betydelse om man jämför de procentsatser som enligt mitt förslag skall

tillämpas för de årliga värdeminskningsavdragen beträffande markanlägg­

ning i rörelse resp. hyresfastighet. Jag föreslår alltså i enlighet härmed en

bestämmelse, enligt vilken i byggnads anskaffningskostnad får inräknas

även ägarens kostnad för plantering, parkeringsplats och annan jämförlig

anläggning på fastigheten.

Är frågan om grönområden eller parkeringsplatser på annan mark än

den på vilken byggnaden är uppförd, t. ex. sådan som är gemensam för

flera fastigheter, föreligger enligt min mening inte en sådan anknytning till

hyresfastigheten att kostnaderna för anordningarna kan hänföras till bygg-

nadskostnaden. I sådana fall kan de närmast betraktas som markkostna­

der i egentlig mening. Någon avdragsrätt för sådana kostnader bör inte ifrå-

gakomma. Det sagda hör alltså gälla även om anordningarna anlagts på en

intilliggande fastighet som tillhör samme ägare. En strikt begränsning är

enligt min mening nödvändig här.

I anslutning till dessa frågor har i några remissyttranden nämnts det

fallet att en fastighetsägare för att lösa parkeringsfrågan vid ny- eller om­

byggnad ingår som delägare i en gemensamhetsanläggning. Man har därvid

menat att ett sådant deltagande måste betraktas på samma sätt som om

parkeringsplatser inrättades i den egna byggnaden.

Med anledning härav vill jag erinra att frågan om gemensamhetsanlägg-

ningarnas behandling i fastighetstaxeringsavseende av mig berörts i prop.

1968: 154. Jag framhöll därvid bl. a. att detta var ett komplicerat spörsmål

och att det var svårt att överblicka konsekvenserna i inkomstskattehänseen­

de av ett ställningstagande i frågan, särskilt mot bakgrunden att det kan

finnas många olika slag av gemensamhetsanläggningar. Jag hänvisade i

detta sammanhang också till den pågående utredningen om det skatterätts-

liga fastighetsbegreppet. Med hänsyn härtill är jag inte beredd att nu före­

slå regler varigenom kostnader för gemensamhetsanläggningar för parke­

ring skulle få avskrivas genom värdeminskningsavdrag. Jag avser att låta

utreda de beskattningsfrågor som sammanhänger med gemensamhetsan-

läggningarna.

Av i viss mån liknande slag är också de anslutningsavgifter för vatten och

avlopp, som enligt samma remissyttranden borde behandlas på samma sätt

som insats i parkeringsanläggning. Inte heller dessa slags avgifter är jag

beredd att likställa med sådan anskaffningskostnad för hyresfastighet som

bör vara föremål för värdeminskningsavdrag.

I fastighetsorganisationernas yttranden har i detta sammanhang även berörts frågan om rivningskostnadernas skattemässiga behandling.

Även beträffande dessa kostnader har jag, som framgår av vad jag tidi- gare anfört, föreslagit att de i avskrivningshänseende bör av praktiska skal hanföras till kostnader för markanläggning, när fråga är om rörelse­ fastighet. Principiellt borde därför rivningskostnaderna behandlas på sam­ ma satt i fråga om hyresfastigheter. Jag framhöll emellertid nyss beträffan­ de hyresfastigheternas markanläggningar i egentlig mening att jag inte an- sag nng bora föreslå samma ordning för deras avskrivande som för mark- läggningar i rörelse. De borde därför av rent praktiska skäl inräknas i avskrivningsunderlaget för byggnad. I överensstämmelse härmed föreslår jag således, även har av praktiska skäl, att rivningskostnader som har sam­ band med uppförandet av en hyresfastighet skall kunna inräknas i anskaff­ ningskostnaden för byggnad.

För att rivningskostnader sålunda skall få inräknas i anskaffningskost­ naden för hyreshus bör emellertid, med hänsyn till förvärvskällans speciel­ la natur, enligt min mening förutsättas ett visst nära samband mellan riv­ ningen och uppförandet. Detta samband måste vara både lokalt och tids­ mässigt. Det forsta kravet innebär att rivningen skett huvudsakligen för att bereda utrymme för nybygget. Det andra kravet förutsätter att rivningen inte ligger så langt tillbaka i tiden att en nybyggnad inte kan antas ha varit aktuell. Var denna tidsgräns går är givetvis svårt att avgöra. För min del anser jag att, om rivningen skett för mer än fem år sedan, det kan vara be­ fogat presumera att nybyggnaden inte varit aktuell. Men det ligger i sakens natur att en bedömning av sambandsfrågan måste grundas på omständig- heterna i det enskilda fallet. När det av mig förutsatta sambandet föreligger får således rivningskostnaden aktiveras som en del av anskaffningskostna­ den för nybyggnaden. I de fall då sambandet saknas är rivningskostnader­ na narmast att betrakta som markkostnader, för vilka avdrag inte kan medges.

I anslutning till frågan om rivningskostnaderna har remissinstanserna också nämnt de evakueringskostnader som fastighetsägaren kan ha haft i samband med en nybyggnad.

Evakueringskostnader aktualiseras ofta i samband med rivning av en byggnad, eftersom rivningen i många fall gör det nödvändigt för den som har for avsikt att uppföra en ny byggnad i stället för den rivna att sörja för anskaffande av bostäder åt dem som bebott rivningshuset. Enligt mitt för­ menande bör även evakueringskostnaderna kunna inräknas i anskaffnings­ kostnaden för den nya byggnaden, om evakueringen skett i nära anslutning till nybyggnaden. Av naturliga skäl bör man enligt min mening i fråga om evakueringskostnaderna kunna ställa något större krav på det tidsmässiga sambandet med uppförandet av den nya byggnaden än i fråga om rivnings­ kostnaderna.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

137

6

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 100

138

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Värdeminskningsavdragets storlek

Utredningens förslag att höja avskrivningsprocenterna för hyresfastig­

heterna har i princip accepterats av de flesta remissinstanserna.

Något delade meningar har dock rått om procentsatserna bör fixeras i

lagen, såsom utredningen föreslagit, eller om det i stället bör ankomma på

riksskattenämnden att meddela anvisningar om de procentsatser som skall

vara tillämpliga. Vidare har önskemål uttalats om högre procentsatser än

de av utredningen föreslagna.

Beträffande rörelsebyggnader har jag — som framgår av det föregående —

förutsatt att riksskattenämnden meddelar anvisningar om avskrivningspro-

centen för olika typer av byggnader. Även om vissa skäl kan tala för sam­

ma system beträffande hyreshus anser jag dock inte förhållandena jämför­

bara. I praktiken rör det sig inte tillnärmelsevis om så stora variationer i

fråga om byggnadstyper m. m. som för rörelsefastigheter. Procentsatserna

bör därför i enkelhetens intresse fixeras i lagen såvitt angår hyresfastighe­

ter. Bestämmelsen om procentsatsen bör givetvis kompletteras med en före­

skrift om rätt till avdrag efter högre procenttal, om särskilda omständighe­

ter föreligger.

Frågan om procentsatsernas storlek måste med nödvändighet vara en

komplicerad avvägningsfråga. Utredningen har i betänkandet hänvisat till

en av statens råd för byggnadsforskning gjord utredning, enligt vilken nor­

mallivslängden för flerfamiljshus kan beräknas till 60 år, vilket ger en årlig

avskrivningsprocent på 1,67. Utredningen har emellertid föreslagit att bygg­

nader av sten, betong och liknande material får avskrivas efter 1 % och

byggnader av trä efter 1,5 %. En del remissinstanser har å andra sidan, med

hänvisning till samma utredning, föreslagit att stenhusen skall få skrivas

av efter minst 2 %.

För egen del anser jag att starka skäl talar för en höjning av de procent­

satser som bör gälla för hyresfastigheternas värdeminskningsavdrag. Hän­

syn måste enligt min mening tas till bl. a. byggnadsteknikens utveckling även

på detta område. Jag har med hänvisning till motsvarande utveckling för

rörelsefastigheternas vidkommande föreslagit en allmän höjning av avskriv­

ningsprocenterna för dessa fastigheter. En höjning bör enligt min mening

rimligen komma även hyresfastigheterna till del. Jag föreslår därför att de

normala årliga värdeminskningsavdragen för stenhus och liknande bestäms

till 1,5 % och för trähus till 1,75 %. Detta innebär en total avskrivningspe­

riod av 67 år resp. 57 år. Med anledning av det påpekande som gjorts av

länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län vill jag som min uppfattning uttala

att de s. k. landshövdingehusen bör avskrivas efter den högre procentsatsen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

139

Särskild avskrivning på inventarier

Den höjning som jag föreslår för byggnadsavskrivningarna aktualiserar

fragan om behandlingen av den maskinella utrustning, bestående av värme­

panna, oljeeldningsaggregat och annat som brukar finnas i hyresfastigheter.

De nuvarande bestämmelserna i 25 § KL angående omkostnadsavdrag vid

inkomstberäkningen för annan fastighet innefattar — om man bortser från

de schablonbeskattade en- och tvåfamilj sfastigheterna m. fl. — i princip

rätt till avdrag för värdeminskning av såväl byggnaden som de maskiner

och andra inventarier som hör till fastigheten och som tillhör fastighets­

ägaren.

Av anvisningarna till paragrafen framgår emellertid att skillnad görs mel­

lan olika slag av maskiner och inventarier.

I den mån lösa maskiner och inventarier förekommer i hyresfastighet

hänvisas i anvisningarna till de regler som enligt anvisningarna till 29 §

gäller för planenlig avskrivning av rörelseinventarier. På samma sätt be­

handlas formellt — genom att de inte uteslutits från denna regel — sådana

maskiner och inventarier vilka vid fastighetstaxeringen åsatts särskilt ma­

skinvärde. I praktiken förekommer dessa dock knappast i vanliga bostads­

fastigheter. Däremot anges i de nämnda anvisningarna till 25 § uttryckligen

att fasta maskiner och andra inventarier, för vilka särskilt maskinvärde ej

redovisats, skall inräknas i byggnadens värde och således bli föremål för

avskrivning enligt de regler som gäller för avskrivning av byggnaden.

Fragan om den skattemässiga avskrivningen av fasta maskiner och andra

inventarier i hyresfastigheter intar alltså en särställning i så måtto att lag­

stiftaren inte uttryckligen förutsatt en från byggnadsavskrivningen fristå­

ende avskrivning av inventariernas värde. Detta har dock inte hindrat att

man i den praktiska tillämpningen tillåtit en utbrytning ur avskrivnings­

underlaget för byggnaden, vare sig detta utgjorts av anskaffningsvärdet

eller det för fastigheten taxerade byggnadsvärdet, av värdet på viss maski­

nell utrustning som vanligen förekommer i bostadsbyggnader, såsom värme­

pannor o. d. I praxis har man brukat medge värdeminskningsavdrag med

10 % för anordningar för oljeeldning m. m., annars med 5 %. Denna sär­

skilda avskrivningsrätt har dock i allmänhet inte omfattat mindre detaljer

som värmeelement, centralantenner, porttelefoner o. d.

När fastighetsägaren tillämpat särskild avskrivning av dessa fasta inven­

tarier, har han inte ansetts ha rätt till utbytesavdrag annat än för de mera

kortvariga inventarierna som inte omfattats av den särskilda avskrivningen.

Inte heller har han haft rätt till utrangeringsavdrag. Har han däremot inte

tillämpat särskild avskrivning, har han ansetts berättigad till utbytesav­

drag oavsett varaktigheten.

Utredningen har övervägt att av praktiska skäl föreslå avskaffande av

utbrytningsrätten. Utredningen har dock ansett starkare skäl tala för att be­

140

hålla den nuvarande ordningen och alltså inte föreslagit några ändrade reg­ ler i detta avseende.

I remissyttrandena har man framhållit att fasta maskiner och inventarier i hyresfastigheter i betydligt större omfattning än förr är underkastade vär­ deminskning och att en reglering av avskrivningsrätten är önskvärd med hänsyn till de oklarheter som avsaknaden av uttryckliga bestämmelser ger anledning till i vissa avseenden. Ett par länsstyrelser har dock ansett att den särskilda avskrivningsrätten bör avskaffas, bl. a. med hänsyn till att kon­ trollmöjligheterna i det praktiska taxeringsarbetet visat sig vara små.

Även om ett upphävande i och för sig skulle innebära betydande förenk­ lingar av deklarations- och taxeringsarbetet kan man knappast komma ifrån att särskilda värdeminskningsavdrag för fasta maskiner och inventarier måste anses befogade från allmänna ekonomiska synpunkter. Som framhål­ lits av såväl utredningen som flera remissinstanser visar utvecklingen att den maskinella utrustningen i hyresfastigheter lika väl som motsvarande tillgångar i rörelsefastigheter får en alltmer ökad andel av de totala bygg- nadskostnaderna. Att dessa tillbehör av inventariekaraktär är underkastade en snabbare värdeminskning än själva byggnadskroppen kan inte bestridas. Om man upphäver den särskilda avskrivningsrätten för dessa inventarier, måste det därför innebära en väsentlig urholkning av den förhöjda bygg- nadsavskrivning jag föreslagit. Enligt min mening bör alltså den sedan gammalt vedertagna avskrivningsrätten behållas.

Den särskilda avskrivningsrätten bör emellertid enligt min mening ut­ tryckligen regleras i författningen. Det bör alltså av denna framgå att av­ skrivningsunderlaget på sätt hittills skett minskas med de ifrågavarande in­ ventariernas värde och att värdeminskningsavdrag för dessa inventarier får beräknas med hänsyn till deras antagna ekonomiska varaktighet. Avskriv­ ningen bör redovisas på särskild plan.

Däremot anser jag det knappast lämpligt att i författningen ange de an­ ordningar som skall omfattas av den särskilda avskrivningen. Med hänsyn till den ständigt fortskridande utvecklingen skulle en sådan uppräkning ändå inte vara praktisk. Å andra sidan bör enligt min mening inte alla till­ behör utan inskränkning vara föremål för särskild avskrivning. Liksom nu bör mindre kostnadskrävande utrustningsdelar undantas från särskild av­ skrivning. För kostnaden för dessa delar bör avdrag som nu kunna ske ge­ nom direktavdrag vid ersättningsanskaffning. Då en gränsdragning likväl behövs för reglernas praktiska tillämpning förutsätter jag att riksskatte­ nämnden i anvisningar till ledning för taxeringen anger vilka anordningar som berättigar till årliga värdeminskningsavdrag. Det är också lämpligt att riksskattenämnden därvid anger vilken procentsats som bör vara tillämplig på olika tillgångar. Enligt min mening bör man i stort sett kunna använda de nu gängse procentsatserna. Endast om särskilt hög grad av förslitning kan göras trolig bör högre procenttal komma i fråga.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

141

Utbyts eller utrangeras inventarietillgång på grund av förslitning eller

teknikens utveckling innan den slutavskrivits bör avdrag medges för det oav­

skrivna restvärdet. Däremot kan sådant avdrag liksom nu inte ifrågakomma

när fastigheten säljs eller rivs. Vid försäljning bör eventuella återvunna

värdeminskningsavdrag i vanlig ordning beaktas vid realisationsvinstbe­

skattningen.

I samband med en fastighetsförsäljning aktualiseras även frågan om den

nye ägarens ingångsvärde för de övertagna inventarierna. I den mån särskilt

pris för dessa inte avtalats vid försäljningen är man hänvisad till att göra

en skälig uppskattning av anskaffningsvärdet.

Har fastigheten förvärvats genom arv, gåva eller jämförligt fång bör den

nye ägaren få överta den förre ägarens oavskrivna restvärde för inventarier­

na i fråga.

Även beträffande de lösa maskiner och inventarier som kan höra till

fastigheten bör planenlig avskrivning få ske.

Jag föreslår således regler om särskild avskrivning av hyresfastigheternas

maskiner och inventarier utformade i enlighet med vad jag anfört.

Fördelning på tre år av reparationskostnader

Utredningens förslag att avdrag för kostnaderna för reparation och under­

håll skall få fördelas på beskattningsåret och de två följande beskattnings­

åren har godtagits av flertalet remissinstanser. Några instanser förordar

dock i stället ett system med avsättning till reparationskonto.

Frågan om införande av en kontometod för reparationskostnader har tidi­

gare varit uppe i flera sammanhang. Bl. a. fördes frågan fram när bestäm­

melser om förlustutjämning föreslogs i prop. 1960: 30. Även från jordbru­

kets sida framfördes då önskemål om en dylik kontometod. Jag kunde då

inte tillstyrka kontometodens införande bl. a. med hänsyn till betänklig­

heter från statsfinansiell synpunkt och komplikationerna för taxerings-

förfarandet. Samma betänkligheter kan enligt min mening anföras i dagens

läge och jag kan därför inte heller nu biträda de förslag angående repara-

tionskonton som framförts i detta sammanhang.

Däremot kan jag tillstyrka utredningens förslag angående möjligheten

att fördela reparationsavdraget på upp till tre år.

Som utredningen framhållit får fastighetsägaren härigenom en möjlighet

att fördela reparationskostnaderna även under sådana år då inkomstredo­

visningen för fastigheten visar överskott och då han alltså inte kan använda

sig av förlustutjämningsförordningens bestämmelser. Om förslaget genom­

förs får framför allt en fysisk person som äger en hyresfastighet en viss

möjlighet att motverka de progressionseffekter som annars skulle uppkom­

ma genom att reparationsavdragens storlek växlar. Han blir därmed mera

likställd med skattskyldiga som har inkomster av annat slag och som i vissa

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

142

fall kan använda sig av bestämmelserna om ackumulerad inkomst för att

uppnå en progressionsutjämning när inkomsten är onormalt hög.

Fördelningsrätten bör kunna omfatta även avdrag för utbyte av maski­

nell och därmed jämförlig utrustning i fall då särskild avskrivning enligt

plan inte sker. Ett utbyte är i sådana fall i princip att betrakta som repara­

tion eller underhåll.

De betänkligheter mot fördelningsrätten, som anförts av vissa remiss­

instanser med hänsyn till de taxeringstekniska och andra komplikationer

som kan uppkomma, bör enligt min mening inte överdrivas. Att taxerings-

frågans slutliga lösning kan bli ytterligare fördröjd är en konsekvens som

man får ta. Om en skattskyldig väljer att till sin fördel slå ut avdraget på

tre år måste han själv räkna med möjligheten av en sådan fördröjning,

eventuellt genom en förlängd taxeringsprocess, om han inte från början

förebringar ordentlig utredning.

En förutsättning för att få utöva fördelningsrätten bör dock enligt min

mening vara att hela avdragsbeloppet uppgår till minst 6 000 kr.

Jag föreslår alltså regler angående rätt att fördela reparations- och under­

hållskostnader i enlighet med vad jag här anfört.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Fastigheter med blandad användning

För fastighet som används delvis för bostadsändamål och delvis för rörel­

seändamål innebär de gällande reglerna att, när fastighetsägaren själv be­

driver rörelsen, en uppdelning av inkomstredovisningen i princip görs på

två förvärvskällor som är hänförliga till var sitt inkomstslag. Den för bo­

stadsdelen beräknade inkomsten redovisas som inkomst av annan fastig­

het, medan rörelsedelen (inklusive personalbostäder) redovisas i rörelsen.

Är däremot lokaler uthyrda till annan rörelseidkare, skall hela fastighets-

inkomsten i stället redovisas som inkomst av annan fastighet.

Utredningen föreslår regler med väsentligen den innebörden att fas­

tighetsägaren skall kunna få tillämpa de för rörelsefastigheter föreslagna

reglerna om avdrag för kostnader för mark och byggnader även på den för

rörelseändamål uthyrda fastighetsdelen, om han så önskar. Detta betyder

med andra ord att de särskilda reglerna om avskrivning på markanlägg­

ningar skall vara tillämpliga och att värdeminskningsavdragen skall beräk­

nas planenligt för byggnaden i sin helhet. Bedriver fastighetsägaren själv

rörelse i fastigheten skall enligt utredningens förslag byggnadens anskaff­

ningsvärde utgöra avskrivningsunderlag beträffande även den för annat

ändamål använda delen.

Mot utredningens förslag att i viss omfattning samordna avskrivningsreg-

lerna för fastigheter med blandad användning har jag i princip intet att

erinra.

143

Några remissinstanser har ifrågasatt vissa gränsdragningar. Så anser

t. ex. näringslivets byggnadsdelegation att till hyresfastigheter bör hänföras

fastigheter som har mindre än 15 % av hyresinkomsten från kommersiella

lokaler, medan övriga fastigheter bör behandlas som rörelsefastigheter.

Riksskattenämnden däremot anser att i upplåtelsefallen rörelsereglerna

med hänsyn till tillämpningssvårigheterna skall tillämpas endast beträffan­

de fastighet som uteslutande eller så gott som uteslutande är upplåten för

användning i rörelse.

Även om skäl kan anföras för en gränsdragning av det ena eller andra

slaget anser jag mig inte nu böra förorda någon sådan. Om endast en för­

hållandevis liten del av fastigheten uthyrts för rörelseändamål, torde

man

knappast behöva räkna med att en fastighetsägare skulle finna det mera

fördelaktigt att gå över till avskrivning efter rörelsereglema. Om man å andra

sidan går så långt i restriktivitet som riksskattenämnden rekommenderar,

innebär det att man från rätt till avskrivning enligt rörelsereglerna avskär

även många fall då fastighetsägaren i icke obetydlig omfattning hyrt ut

lokaler för användning i rörelse. Ett sådant resultat anser jag inte tillfreds­

ställande.

Med hänsyn till vad jag nu anfört föreslår jag alltså regler, som i stort

sett överensstämmer med utredningens förslag och som innebär rätt för

ägare av fastighet med blandad användning att avskriva fastigheten enligt

de för rörelsefastigheter föreslagna reglerna.

I enlighet härmed föreslås alltså bl. a., att de för rörelsebyggnader avsed­

da bestämmelserna om primäravdrag och årliga värdeminskningsavdrag för

byggnad skall kunna tillämpas på del av hyreshus som används för rörelse-

ändamål. På motsvarande sätt skall bestämmelserna om värdeminsknings­

avdrag för markanläggning i rörelse kunna gälla för rörelsedelen av en hy­

resfastighet. Även de bestämmelser, enligt vilka vissa byggnads- och mark­

tillbehör blir att hänföra till maskiner och inventarier i avskrivningshän-

seende, kan få sådan tillämpning. Det bör härvid särskilt framhållas att,

när rörelseregler tillämpas på en hyresfastighet med blandad användning,

den särskilda avskrivningen av värmepannor och annan maskinell utrust­

ning i hyresfastighet inte bör medges beträffande rörelsedelen av fastighe­

ten.

Vad jag anfört om tillämpning av de för rörelsefastigheterna avsedda

reglerna på del av hyresfastighet som används för rörelseändamål innebär

i och för sig ingen nyhet i förhållande till gällande rätt, när det är fastig­

hetsägaren själv som bedriver rörelsen. Den väsentliga nyheten är att rörel­

sereglerna i enlighet med utredningens förslag får tillämpas även när en

fastighet helt eller delvis är uthyrd för rörelseändamål, om fastighetsägaren

begär det.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

144

Kungl. Maj. ts proposition nr 100 år 1969

Övriga frågor

Länsstyrelsen i Stockholms län har fäst uppmärksamheten på det för­ hållandet, att en rörelseidkare som drivit rörelse i egen fastighet och vill överlåta denna först kan hyra ut fastigheten och därigenom undgå beskatt­ ning för den överlåtelse som därefter sker. Länsstyrelsen syftar på att vid en sådan överlåtelse skall upptas som inkomst av rörelse vad som erhålls för maskiner och andra inventarier.

Enligt min mening bör givetvis det av länsstyrelsen anmärkta förhål­ landet beaktas. Jag föreslår därför en sådan komplettering av punkt 1 tredje stycket av anvisningarna till 28 § KL att också det av länsstyrelsen åsyf­ tade fallet inryms däri.

Länsstyrelsen i Malmöhus län har påpekat att hyresfastigheter i vissa fall kan utgöra lagertillgång och att den skattskyldige då kan tillgodogöra sig avdrag för såväl värdeminskning som lagernedskrivning. Det gäller här framför allt byggnadsföretagens och försäkringsföretagens fastigheter.

Frågan har tidigare berörts av 1953 års skatteflyktskommitté. Kommittén ansåg det oriktigt att för en och samma tillgång samtidigt tillåta både värde- minskningsavdrag och rätt till nedskrivning såsom varulagertillgång.

Den senare rättigheten borde enligt kommitténs mening utesluta den förra. Med hänvisning till att en utredning pågick om försäkringsföretagens beskattning framlade kommittén dock inte något konkret förslag i ämnet.

Med hänsyn till att frågan nu åter väckts vill jag framhålla följande. Att värdeminskningsavdrag beräknas för fastigheterna följer givetvis av det förhållandet att inkomsten av dessa fastigheter enligt gällande regler skall redovisas som inkomst av annan fastighet.

Vad lagernedskrivningen beträffar är denna reglerad i punkt 1 åttonde stycket av anvisningarna till 41 § KL. Enligt denna föreskrift gäller i fråga om skattskyldigs lager av fastigheter en rätt till nedskrivning som är ganska begränsad i förhållande till de annars gällande reglerna för varulagervär­ deringen. För fastigheter gäller nämligen att lagrets värde skall upptas till vad som med hänsyn till risk för förlust, prisfall m. m. framstår såsom skäligt. Det förutsätts således att någon dold reserv i egentlig mening inte skall uppkomma genom en nedskrivning enligt denna föreskrift.

Riksskattenämnden har till ledning vid inkomsttaxeringen meddelat an­ visningar angående värdesättningen av byggnadsföretagens och försäkrings­ företagens fastigheter (Meddelanden från riksskattenämnden Serie I 1966 nr 1:2 och nr 5:1). I fråga om de nämnda företagens innehav av fastig­ heter som utgör lagertillgångar i rörelse har nämnden förklarat att den i räkenskaperna gjorda värdesättningen bör godkännas, om bokförda värdet på fastighetsinnehavet inte understiger 85 % av fastigheternas samman­

145

lagda anskaffningsvärden. Nämnden har härvid särskilt angett att vid lager-

vardermg enligt angivna regel hänsyn inte bör tas till det avdrag för värde­

minskning av byggnader som medges enligt fastighetsbilagan.

Av det sagda framgår enligt min mening att vid den maximering som

nämnden föreskrivit för den med hänsyn till risk för förlust, prisfall m. m.

tillåtna lagernedskrivningen har beaktats det förhållandet att avdrag för

vardeminskningsavdrag samtidigt medges i förvärvskällan annan fastighet.

Tar man bort rätten till vardeminskningsavdrag ligger det nära till hands

att risken för prisfall m. m. när den bedöms vid lagervärderingen kommer

att inkludera eventuell fysisk värdeminskning och därmed föranleda ökad

lagernedskrivning. F. n. är jag emellertid inte beredd att föreslå ändring av

de nu gällande reglerna i de avseenden som jag här berört.

Slutligen föreslår jag en redaktionell ändring av 5 § KL. Denna samman­

hanger med att 41 § lagen den 4 januari 1956 (nr 2) om socialhjälp upp­

hävts genom lag den 3 april 1964 (nr 66).

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Övergångsbestämmelser m. m.

Enligt min mening är det önskvärt att den föreslagna lagstiftningen trä­

der i kraft så snart som möjligt. Jag föreslår därför att ikraftträdandet för

de nya reglerna bestäms till den 1 juli 1969. De bör alltså kunna tillämpas

forsta gången redan vid 1970 års taxering och avse beskattningsår för vilka

taxering då sker i första instans. Omfattar beskattningsåret tid före ikraft­

trädandet, vilket regelmässigt torde vara fallet, bör de nya reglerna få till-

lämpas för hela beskattningsåret. Givetvis måste sedvanlig justering göras

om räkenskapsår omfattar längre eller kortare tid än 12 månader.

De nya avskrivningsreglerna förutsätter emellertid beräkning av nya av­

skrivningsunderlag. Detta kan, som utredningen framhållit, föra med sig

ett tämligen omfattande utredningsarbete när det gäller att gå över från

avskrivning på taxerat byggnadsvärde till att i stället avskriva på ett an­

skaffningsvärde. I likhet med utredningen föreslår jag därför att skattskyl-

dig, om han vill, får fortsätta att tillämpa de äldre bestämmelserna även

vid 1970 och 1971 års taxeringar. En förutsättning härför bör dock vara

att han förvärvat fastigheten före den 1 juli 1969. De nya reglerna blir allt-

sa fullt ut tillämpliga senast vid 1972 års taxering.

Den allmänna övergångsregeln jag nu berört avser både rörelsefastig­

heter och hyresfastigheter.

I fråga om avskrivningsunderlagets bestämmande vid själva övergången

har utredningen föreslagit regler för de olika fastighetskategorierna som

innefattar vissa alternativa möjligheter för den skattskyldige. Därvid har

6f

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 100

utredningen dock tagit viss hänsyn till skillnaderna i fråga om avskrivnings­ underlagen.

Jag anser utredningens förslag i princip kunna godtas och jag föreslår därför övergångsbestämmelser i huvudsaklig överensstämmelse med utred­ ningens förslag. De regler jag i enlighet därmed föreslår innebär i huvudsak följande.

För rörelsefastigheternas vidkommande ges olika valmöjligheter alltefter­ som fastigheten förvärvats före eller efter 1965 års ingång.

I båda fallen har den skattskyldige möjlighet att som avskrivningsunder­ lag välja anskaffningsvärdet, om han kan förebringa utredning om detta samt om de förbättringskostnader han nedlagt och de värdeminskningsav- drag han fått efter förvärvet. Har detta skett efter 1965 års ingång kan en byggnads anskaffningsvärde beräknas genom proportionering i förhållande till taxeringsvärdet. Vidare kan den skattskyldige alltid välja det taxerade byggnadsvärde som gäller vid övergången till de nya bestämmelserna.

Har fastigheten förvärvats före 1965 års ingång får den skattskyldige, om han vin, som avdragsunderlag välja det byggnadsvärde som åsatts fastig­ heten vid 1965 års allmänna fastighetstaxering. Byggnadsvärdet skall jus­ teras med hänsyn till nedlagda förbättringskostnader och erhållna värde- minskningsavdrag.

Är fastigheten förvärvad efter 1965 års ingång kan alternativt som avskriv­ ningsunderlag användas det vid förvärvet gällande taxerade byggnadsvär­ det, justerat på nyss nämnt sätt.

När ägaren av rörelsefastighet övergår till att tillämpa de nya bestäm­ melserna, får en omräkning av avskrivningsunderlagen för byggnader och maskiner ske endast beträffande de faktiska kostnader han nedlagt efter 1965 års ingång eller, om fastigheten förvärvats efter denna tidpunkt, kost­ naderna härefter. Även för de markanläggningar, som skall få avskrivas i särskild ordning, gäller att endast de kostnader som nedlagts efter nämnda tidpunkter medräknas i den mån de kan dokumenteras. En omfördelning är alltså inte möjlig beträffande tidigare uppkomna kostnader.

Även i fråga om hyresfastigheter ges vissa valmöjligheter i samband med övergången.

Anskaffningsvärdet står alltid till buds som avskrivningsunderlag, förut­ satt att detta värde, nedlagda förbättringskostnader och erhållna värde- minskningsavdrag kan utredas. Avdragsunderlaget kan även vara det vid övergången gällande taxerade byggnadsvärdet.

Har fastigheten förvärvats före 1965 års ingång skall på samma sätt som i fråga om rörelsefastighet 1965 års taxerade byggnadsvärde kunna tjäna som avdragsunderlag, om det justeras med hänsyn till förbättringskostna­ der och värdeminskningsavdrag.

Är fastigheten förvärvad efter 1965 års ingång kan den skattskyldige använda sig även av det vid förvärvet gällande taxerade byggnadsvärdet,

146

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

147

justerat på sätt nyss nämnts. I förekommande fall kan ett proportionerat anskaffningsvärde framräknas som avskrivningsunderlag.

Vid den justering av anskaffningsvärdet resp. byggnadsvärdet som enligt vad jag förut sagt skall göras med hänsyn till erhållna värdeminsknings- avdrag bör enligt min mening på motsvarande sätt hänsyn tas även till det förhållandet att kostnaderna för ny-, till- eller ombyggnad i en del fall be­ stritts genom medel som avsatts till investeringsfonder och andra liknande anordningar för uppskov med inkomstbeskattning. I den mån byggnad an­ setts i beskattningsavseende nedskriven genom att sådana medel tagits i an­ språk bör alltså detta föranleda motsvarande minskning av ingångsvärdet.

Av redogörelsen för övergångsbestämmelserna framgår, att rörelseidkare som föredrar att följa de gamla bestämmelserna även under 1970 och 1971 års taxeringar därvid också skall ha rätt att liksom nu ur avskrivnings­ underlaget utbryta viss maskinell utrustning såsom värmepannor m. m. för avskrivning efter högre procentsats än för byggnaden i övrigt. Han får även tillämpa de andra regler som hittills varit tillämpliga på dessa inven­ tarier.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Skatteutfallet

Utredningen har i betänkandet gjort vissa beräkningar av det skattebort­ fall som kan tänkas uppkomma om man genomför utredningens förslag.

Utredningen, som i fråga om rörelsefastigheterna understryker att några säkrare beräkningar inte kunnat göras, uppskattade det sammanräknade skattebortfallet till 65 milj. kr. för staten och 45 milj. kr. för kommunerna för det första året efter ikraftträdandet. För det femte året skulle enligt utredningen beräkningarna föra fram till 165 milj. kr. för staten och 105 milj. kr. för kommunerna.

För egen del vill jag framhålla att tillgängligt statistiskt material inte möjliggör en säkrare uppfattning om antalet rörelsebyggnader och om deras värde. Beräkningen av det skattebortfall som kan uppkomma med de av mig föreslagna ändrade avskrivningsreglerna måste därför med nödvän­ dighet bli ganska ungefärlig. Med utgångspunkt från de av utredningen gjorda beräkningarna uppskattar jag, med hänsyn till den generella för­ höjning av de årliga värdeminskningsavdragen som jag räknar med skall bli genomförd, att det totala skattebortfallet kommer att överstiga utred­ ningens beräkningar med ca 25 å 50 %.

I fråga om hyresfastigheter har utredningen uppskattat det totala årliga skattebortfallet till ungefär 40 å 45 milj. kr., varav ca 30 milj. kr. kan antas falla på staten och återstoden på kommunerna. Även här torde skattebort­ fallet få uppjusteras med ca 25 å 50 %.

148

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Hemställan

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj :t genom

proposition föreslår riksdagen att antaga inom finansdepartementet upp­

rättat förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september

1928 (nr 370).

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen

skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till det­

ta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Gunnel Anderson

Kungl. Maj. ts proposition nr 100 år 1969

149

Bilaga

Företagsskatteistrednmgens förslag

till

Lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370)

Härigenom förordnas, dels att 29 § 1 mom. ävensom punkt 2 a av anvis­

ningarna till 22 §, punkterna 2 och 3 av anvisningarna till 25 §, punkt 1

av anvisningarna till 28 §, punkt 7 av anvisningarna till 29 §, punkt 1 av

anvisningarna till 35 §, punkt 1 av anvisningarna till 36 § samt punkt 2 av

anvisningarna till 41 § kommunalskattelagen den 28 september 1928 skall

erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives, dels att till anvisningarna till

nämnda lag skall fogas, till 25 § tre nya punkter, betecknade 7, 8 och 9, samt

till 29 § två nya punkter, betecknade 16 och 17, av nedan angiven lydelse.

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

29 §.

1 mom. Från bruttointäkten —------- anställd i rörelsen;

kostnad för reparation och under- kostnad för reparation och under­

håll av till driften hörande byggna- håll samt därmed jämförlig åtgärd

der, inrättningar, maskiner, inven- å till driften hörande byggnader, in-

tarier och dylikt;

rättningar, maskiner, inventarier

och dylikt;

värdeminskning genom slitning, utrangering----------- är underkastad;

värdeminskning å markanlägg­

ningar, avsedda för användning i

markägarens rörelse-,

värdeminskning å----------- tillhörande fördelningsledningar.

Har skattskyldig-----------oavskrivna värde.

Anvisningar

till 22 6.

2. a. Avdrag medgives för sådan

värdeminskning å till jordbruket el­

ler till dess binäringar eller till

skogsbruket hörande driftbyggna­

der, därunder inbegripna för driften

nödiga bostadsbyggnader, som des­

sa även med normalt underhåll och

aktsam vård äro underkastade. Av­

draget bör bestämmas till viss pro­

cent av byggnadens värde. Detta

skall anses vara lika med anskaff­

ningskostnaden. Kan denna icke vi­

sas, skall såsom byggnads värde an-

2. a. Avdrag medgives för sådan

värdeminskning å till jordbruket el­

ler till dess binäringar eller till

skogsbruket hörande driftbyggna­

der, därunder inbegripna för driften

nödiga bostadsbyggnader, som dessa

även med normalt underhåll och akt­

sam vård äro underkastade. Avdra­

get bör bestämmas till viss procent

av byggnadens värde. Detta skall an­

ses vara lika med anskaffningskost­

naden. Kan denna icke visas, skall

såsom byggnads värde anses två

150

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

(Nuvarande lydelse)

ses två tredjedelar av det under be­

skattningsåret gällande taxerade

jordbruksvärdet, minskat med däri

ingående skogsmarksvärde, i den

mån det överstiger 25 000 kronor,

samt med skäligt värde å mera be­

tydande naturtillgångar och särskil­

da förmåner. Dessa anses såsom me­

ra betydande, om värdet därå över­

stiger en tiondedel av det taxerade

jordbruksvärdet. Procenttalet bör

bestämmas olika allt efter den tid en

byggnad av ifrågavarande art anses

kunna för sitt ändamål utnyttjas.

Vid bestämmande av denna tid skall

vederbörlig hänsyn tagas exempelvis

därtill, att en av arrendator uppförd

byggnad enligt arrendeavtalet icke

skall vid arrenderättens upphörande

lösas av jordägaren (jfr punkt 7 av

anvisningarna till 29 §).

Såsom för ----------------—---------------

Fasta maskiner--------------- - ■— ------

Därest inkomst av jordbruksfas­

tighet beräknas enligt bokförings-

mässiga grunder, skola bestämmel­

serna i punkt 7 sista stycket av an­

visningarna till 29 § angående av­

drag för oavskrivet anskaffningsvär­

de av utrangerad eller nedriven

byggnad i rörelse äga motsvarande

tillämpning beträffande sådant av­

drag i fråga om jordbruksfastighet.

tredjedelar av det under beskatt­

ningsåret gällande taxerade jord­

bruksvärdet, minskat med däri in­

gående skogsmarksvärde, i den mån

det överstiger 25 000 kronor, samt

med skäligt värde å mera betydande

naturtillgångar och särskilda för­

måner. Dessa anses såsom mera be­

tydande, om värdet därå överstiger

en tiondedel av det taxerade jord­

bruksvärdet. Procenttalet bör be­

stämmas olika allt efter den tid en

byggnad av ifrågavarande art anses

kunna för sitt ändamål utnyttjas.

Vid bestämmande av denna tid skall

vederbörlig hänsyn tagas exempelvis

därtill, att en av arrendator uppförd

byggnad enligt arrendeavtalet icke

skall vid arrenderättens upphörande

lösas av jordägaren (jfr punkt 7 c

andra stycket av anvisningarna till

29 §).

— nödig bostadsbyggnad.

------första stycket.

Beräknas inkomst av jordbruks­

fastighet enligt bokföringsmässiga

grunder, får, om till driften höran­

de byggnad utrangeras eller nedri-

ves samt den skattskyldige före­

bringar utredning om anskaffnings­

värdet och i beskattningsavseende

åtnjutna värdeminskningsavdrag,

avdrag ske för vad som återstår oav­

skrivet av anskaffningsvärdet, i den

mån detta belopp överstiger vad som

influtit vid avyttring av byggnads-

materialier o. dyl. i samband med

utrangeringen eller rivningen.

(Föreslagen lydelse)

till 25

2. Avdrag enligt 25 § 1 mom. med-

gives för sådan värdeminskning,

som byggnad även med normalt un­

derhåll och aktsam vård är under­

kastad. Avdraget bör bestämmas till

viss procent av byggnadens värde,

olika alltefter den tid en byggnad av

ifrågavarande art anses kunna för

sitt ändamål utnyttjas. Såsom bygg­

nads värde skall, där ej särskilda

2. Avdrag enligt 25 § 1 mom. med-

gives för sådan värdeminskning,

som byggnad även med normalt un­

derhåll och aktsam vård är under­

kastad. Avdraget skall, där ej av­

skrivning enligt plan sker på sätt i

nästfoljande stycke säges, beräknas

på grundval av taxeringsvärdet

(byggnadsvärdet) under beskatt­

ningsåret.

151

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

omständigheter annat föranleda, an­

ses taxeringsvärdet (byggnadsvär­

det) under beskattningsåret.

(Nuvarande lydelse)

3. Avdrag enligt 25 § 1 mom. föl-

värdeminskning å maskiner och an­

dra inventarier får ske på sätt och

1 den ordning, som enligt punkt 3

a—c av anvisningarna till 29 § gäl­

ler om avdrag för värdeminskning å

dylika tillgångar i rörelse. Fasta ma­

skiner och andra inventarier, för vil­

ka ej enligt punkt 5 av anvisningar­

na till 10 § redovisats särskilt ma­

skinvärde, skola dock inräknas i

byggnadens värde och således bliva

föremål för avskrivning enligt punkt

2 här ovan, med rätt för taxerings­

nämnd att i samförstånd med den

skattskyldige bestämma, att värde-

minskningsavdrag å tillgång, vars

värde ej inräknas i särskilt maskin­

värde men tidigare varit inräknat i

sådant värde, alltjämt skall beräk­

nas såsom för inventarier.

Avdraget för värdeminskning må

beräknas enligt avskrivningsplan.

Därvid skall om avskrivningsunder­

lag gälla vad som stadgas i punkt

7 c första stycket av anvisningarna

till 29 §. Tillämpas planenlig av­

skrivning först från och med ett se­

nare beskattningsår än det, varun­

der byggnaden förvärvats eller upp­

förts, skall såsom avskrivningsun­

derlag upptagas belopp motsvaran­

de det vid ingången av förstnämnda

beskattningsår gällande taxerings­

värdet (byggnadsvärdet).

Det procenttal, efter vilket avdra­

get för värdeminskning må beräk­

nas, skall utgöra 1,0 procent för

byggnad av sten, tegel, betong eller

liknande material och 1,5 procent

för byggnad av trä. Om särskilda

omständigheter därtill föranleda,

må dock avdraget beräknas efter

högre procenttal.

I fråga om avdrag för värde­

minskning av byggnad å fastighet

som helt eller delvis användes i rö­

relse gäller jämväl vad som stadgas

i punkterna 8 och 9.

3. Avdrag enligt 25 § 1 mom. för

värdeminskning å maskiner och

andra inventarier får ske på sätt och

i den ordning, som enligt punkt 3

a—c av anvisningarna till 29 § gäl­

ler om avdrag för värdeminskning

å dylika tillgångar i rörelse.

(Föreslagen lydelse)

7. Det enligt bestämmelserna i il §

och punkt 2 av anvisningarna till

152

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

samma paragraf till visst beskatt­

ningsår hänförliga avdraget för kost­

nader för reparation och underhåll

av sådan fastighet, varav intäkterna

skola beräknas enligt 24 § 1 mom.,

må åtnjutas under ifrågavarande

beskattningsår eller något av de två

följande beskattningsåren eller ock

på sätt skattskyldig önskar fördelas

mellan dessa tre år.

8. Avdrag enligt 25 § 1 mom. för

sådana kostnader, vilka nedlagts på

för användning i rörelse upplåten

fastighet eller fastighetsdel och vil­

ka, om de varit hänförliga till fas­

tighet använd i ägarens rörelse,

skulle ha behandlats enligt reglerna

1 punkterna 7, 16 och 17 av anvis­

ningarna till 29 §, skall, därest

skattskyldig så påfordrar, åtnjutas

på sätt och i den ordning, som där

angives. Avdrag för kostnader för

anskaffande av sådana tillgångar,

vilka jämlikt punkterna 7 och 16 av

anvisningarna till sistnämnda para­

graf vid beräkningen av värde­

minsknings av drag skola hänföras

till maskiner och andra inventarier,

åtnjutes dock enligt reglerna i punkt

3 a—c av anvisningarna till 29 §

(jfr punkt 3 ovan).

9. Tillämpas bestämmelserna i

punkten 8 beträffande för rörelse-

ändamål upplåten del av fastighet

eller användes del av fastighet i en

av ägaren bedriven rörelse, skall av­

drag för värdeminskning å sådan till

fastigheten hörande byggnad eller

del därav som användes för annat

ändamål än rörelse beräknas enligt

avskrivningsplan på sätt angives i

punkt 2 andra stycket ovan. Vad nu

sagts har dock icke avseende å fas­

tighet eller fastighetsdel, varav in­

täkterna skola beräknas enligt 24 §

2 eller 3 mom.

till 28 §.

1. Till intäkt--------------------------------------- stadgade grunder.

Till intäkt av rörelse hänföres in- Till intäkt av rörelse hänföres in­

täkt vid avyttring av för stadigva- täkt vid avyttring av sådana för sta-

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

153

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

rande bruk avsedda maskiner och

andra inventarier, vilka icke vid be­

räkning av värdeminskningsavdrag

hänföras till byggnad (se punkt 7

av anvisningarna till 29 §), samt in­

täkt vid avyttring av patenträtt eller

liknande tidsbegränsad rättighet.

Detsamma gäller intäkt vid avytt­

ring av hyresrätt och av varumärke,

firmanamn eller annan rättighet av

goodwills natur.

Skattskyldig, som driver tomtrö­

relse, byggnadsrörelse eller handel

med fastigheter, skall såsom intäkt

av rörelsen upptaga vad som influtit

vid försäljning av sådan fastighet

eller del därav, oberoende av sättet

för fastighetens förvärvande och ti­

den för innehavet, varefter frågan

om och i vad mån nettointäkt upp­

stått genom försäljningen kommer

att bero på resultatet av rörelsen i

dess helhet under beskattningsåret.

Därvid iakttages utöver vad som gäl­

ler enligt anvisningarna till 27 § föl­

jande. Om fastighet, som utgör la­

gertillgång i tomtrörelse, byggnads­

rörelse eller handel med fastigheter,

förvärvats innan rörelsen påbörjats,

beräknas fastighetens värde vid ti­

den för rörelsens påbörjande på

samma sätt som vid beräkning av

realisationsvinst enligt punkterna 1

och 2 av anvisningarna till 36 §. Det­

ta värde utgör fastighetens uppräk­

nade ingångsvärde i rörelsen även

vid senare års taxeringar. Om en

skattskyldig, som utövar industriell

verksamhet, avyttrar någon för den­

na verksamhet avsedd fastighet,

skall vad av försäljningssumman

belöper å sådana till fastigheten hö­

rande maskiner och andra inventa­

rier, vilka icke vid beräkning av

värdeminskningsavdrag hänföras

till byggnad, upptagas såsom intäkt

av rörelse, varemot återstående de­

len av försäljningssumman skall

upptagas såsom intäkt av tillfällig

förvärvsverksamhet, i den mån de i

(Nuvarande lydelse)

digvarande bruk avsedda tillgångar,

vilka vid beräkning av värdeminsk­

ningsavdrag hänföras till maskiner

och andra inventarier (jfr punkter­

na 7 och 16 av anvisningarna till 29

§), samt intäkt vid avyttring av pa­

tenträtt eller liknande tidsbegrän­

sad rättighet. Detsamma gäller in­

täkt vid avyttring av hyresrätt och

av varumärke, firmanamn eller an­

nan rättighet av goodwills natur.

Skattskyldig, som driver tomtrö­

relse, byggnadsrörelse eller handel

med fastigheter, skall såsom intäkt

av rörelsen upptaga vad som influ­

tit vid försäljning av sådan fastig­

het eller del därav, oberoende av sät­

tet för fastighetens förvärvande och

tiden för innehavet, varefter frågan

om och i vad mån nettointäkt upp­

stått genom försäljningen kommer

att bero på resultatet av rörelsen i

dess helhet under beskattningsåret.

Därvid iakttages utöver vad som gäl­

ler enligt anvisningarna till 27 § föl­

jande. Om fastighet, som utgör la­

gertillgång i tomtrörelse, byggnads­

rörelse eller handel med fastigheter,

förvärvats innan rörelsen påbörjats,

beräknas fastighetens värde vid ti­

den för rörelsens påbörjande på

samma sätt som vid beräkning av

realisationsvinst enligt punkterna 1

och 2 av anvisningarna till 36 §.

Detta värde utgör fastighetens upp­

räknade ingångsvärde i rörelsen

även vid senare års taxeringar. Om

en skattskyldig avyttrar någon för

stadigvarande användning i hans rö­

relse avsedd fastighet, skall vad av

försäljningssumman belöper å såda­

na till fastigheten hörande tillgång­

ar, vilka vid beräkning av värde­

minskningsavdrag hänföras till ma­

skiner eller andra inventarier, upp­

tagas såsom intäkt av rörelsen, var­

emot återstående delen av försälj­

ningssumman skall upptagas såsom

intäkt av tillfällig förvärvsverksam­

het, i den mån de i 35 § angivna

(Föreslagen lydelse)

154

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

35 § angivna förutsättningarna för förutsättningarna för skattepliktig

skattepliktig realisationsvinst före- realisationsvinst föreligga.

ligga-

Utskiftar svenskt---- -------------- -—■ — -—- — vid utskiftningen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

till 29 §.

7. Avdrag medgives ock för värde­

minskning å byggnad, vilken är av­

sedd för användning i ägarens rörel­

se. Avdraget bör bestämmas till viss

procent av byggnadens värde, olika

allt efter den tid byggnaden anses

kunna utnyttjas. Vid denna bedöm­

ning skola beaktas jämväl sådana

omständigheter som att byggnadens

ekonomiska varaktighetstid kan an­

tagas komma att röna inflytande av

framtida rationaliseringar, föränd­

ringar med hänsyn till teknikens ut­

veckling, omläggning av verksamhet

och liknande. Är på grund av sär­

skilda omständigheter av annan art

än nyss nämnts byggnadens värde

för rörelsen begränsat till förhållan­

devis kort tid, skall hänsyn även

härtill tagas. Så kan vara fallet ex­

empelvis då fråga är om byggnad

för utnyttjande av en begränsad

malmfyndighet, eller då å annans

grund belägen byggnad, som använ­

des i rörelse, vid nyttjanderättens

upphörande icke skall av jordägaren

lösas. I fråga om rent tillfälliga

byggnader, avsedda att användas en­

dast ett fåtal år, må byggnadskost-

naden i sin helhet avdragas för det

år, då utgiften för byggnadens upp­

förande ägt rum.

I byggnads värde inräknas ej vär­

det å fasta maskiner och andra till

byggnaden hörande inventarier, för

vilka enligt punkt 5 av anvisningar­

na till 10 § särskilt maskinvärde re­

dovisats vid fastighetstaxeringen el­

ler, såvitt fråga är om tillgångar,

vilka ännu ej varit föremål för fas­

tighetstaxering, bör redovisas vid

sådan taxering. Å dem tillämpas reg­

lerna i punkterna 3 och 4. Rörande

avdrag för värdeminskning å övriga

maskiner, inventarier m. m., vilkas

7. a. Kostnaden för anskaffande

av byggnad, vilken är avsedd för an­

vändning i ägarens rörelse, avdrages

i regel genom värdeminskningsav-

drag enligt bestämmelserna nedan i

denna punkt. I fråga om rent till­

fälliga byggnader, avsedda att an­

vändas endast ett fåtal år, må dock

under anskaffningsåret avdragas

hela kostnaden för byggnadens an­

skaffande.

b. I byggnads anskaffningsvärde

inräknas ej värdet av sådant, som

är avsett att direkt tjäna byggna­

dens användning för rörelseända­

mål, ändå att värdet därav ingår i

byggnadsvärde som fastställes vid

fastighetstaxering. I enlighet här­

med skall i värdet av industribygg­

nad ej inräknas värdet av för den

industriella driften avsedda maski­

ner, anordningar för godstransport

såsom räls, traversbanor och hissar,

behållare, ställningar för lagring

o. dyl., ej heller för användningen

härav gjorda anordningar såsom

särskilda fundament. I sådan bygg­

nads värde skall vidare ej inräknas

värdet av ledningar för vatten, av­

lopp m. m., avsedda att direkt tjäna

den industriella verksamheten, eller

speciella värmeanläggningar, venti­

lationsanordningar, särskilda skors­

tenar för avledande av vid produk­

tionen alstrade gaser e. dyl. I värdet

av för affärsändamål avsedd bygg­

nad skall exempelvis ej inräknas

värdet av hyllor, diskar eller annan

butiksinredning, rulltrappor m. m.

Tjänstgör konstruktion, för vilken

byggnadsvärde fastställts vid fas­

tighetstaxering, i sin helhet eller till

viss del såsom maskin eller redskap,

vilket exempelvis kan vara fallet be­

träffande oljecisterner och siloan-

155

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

värde inräknas i byggnadsvärde som fastställts vid fastighetstaxering, tillämpas däremot de för vär­ deminskning å byggnad meddelade bestämmelserna. Har på grund av vad nu sagts tillgång en gång hän­ förts till maskiner, inventarier e. dyl., skall den, såvida ej taxerings­ nämnd i samförstånd med den skatt­ skyldige annorlunda bestämmer, alltfort behandlas såsom dylik till­ gång, ändå att den sedermera ej inbegripes i särskilt maskinvärde.

Hinder möter ej att, där utred­ ning rörande anskaffningsvärde som avses i punkt 3 här ovan förebringas, för byggnad, vilken är avsedd för användning i ägarens rörelse, beräk­ na värdeminskningsavdraget enligt avskrivningsplan på sätt i nämnda punkt angives.

läggningar, skall värdet av sådan konstruktion eller del därav ej an­ ses utgöra värde å byggnad.

Å tillgångar, vilkas värde enligt vad i nästföregående stycke sagts ej skall inräknas i byggnads värde, skola de i punkterna 3 och 4 för be­ räkning av värdeminskningsavdrag å maskiner och andra inventarier givna bestämmelserna tillämpas.

Att värdet av vissa anläggningar skall inräknas i byggnads anskaff­ ningsvärde ändå att de ej ingå i byggnadsvärde som fastställes vid fastighetstaxering framgår av punkt 16 b tredje stycket.

c. Värdeminskningsavdrag för byggnad beräknas å anskaffnings­ värdet, fastställt enligt i punkten 3 b sista stycket angivna grunder. Har byggnad förvärvats tillsammans med den mark, varå den är belägen, och uppkommer vid tillämpningen av nämnda grunder fråga om för­ delning av anskaffningsvärdet, skall så stor del anses belöpa på byggna­ den som svarar mot den andel av det för fastigheten gällande taxe­ ringsvärdet (minskat med däri in­ gående särskilt maskinvärde), som det vid fastighetstaxeringen redovi­ sade byggnadsvärdet (efter avdrag för särskilt maskinvärde) utgör. Jämkning av sålunda beräknat byggnadsvärde må dock ske, därest återstående del av anskaffningsvär­ det för fastigheten visas mera avse­ värt över- eller understiga ett efter förhållandena såsom skäligt ansett markvärde.

Det årliga värdeminskningsavdra­ get beräknas enligt avskrivnings­ plan till viss procent av anskaff­ ningsvärdet. Procentsatsen bestäm­ mes olika allt efter den tid byggna­ den anses kunna utnyttjas. Vid den­ na bedömning skola beaktas jämväl sådana omständigheter som att byggnadens ekonomiska varaktig- hetstid kan antagas komma att röna inflytande av framtida rationalise-

156

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

(Nuvarande lydelse)

Utrangeras eller nedrives i rörelse

använd byggnad, beträffande vilken

den skattskyldige förebringar utred­

ning om anskaffningsvärdet och i

beskattningsavseende åtnjutna vär-

deminskningsavdrag, får avdrag ske

för vad som återstår oavskrivet av

anskaffningsvärdet, i den mån detta

belopp överstiger vad som influtit

vid avyttring av byggnadsmateriali-

er o. dyl. i samband med utrange-

ringen eller rivningen.

ringar, förändringar med hänsyn till

teknikens utveckling, omläggning av

verksamhet och liknande. Är på

grund av särskilda omständigheter

av annan art än nyss nämnts bygg­

nadens värde för rörelsen begränsat

till förhållandevis kort tid, skall

hänsyn även härtill tagas. Så kan

vara fallet exempelvis då fråga är

om byggnad för utnyttjande av en

begränsad malmfyndighet, eller då

å annans grund belägen byggnad,

som användes i rörelse, vid nyttj an­

derättens upphörande icke skall av

jordägaren lösas.

För det beskattningsår, varunder

byggnad avsedd att användas i äga­

rens rörelse förvärvats eller ny-, till-

eller ombyggts, samt för de närmast

därpå följande fyra beskattnings­

åren äger skattskyldig förutom år­

liga värdeminskningsavdrag som i

föregående stycke sagts åtnjuta av­

drag för värdeminskning med för ett

vart av åren två procent av den å

avskrivningsplanen uppförda kost­

naden härför. Dock må sådant av­

drag ej åtnjutas å anskaffningsvär­

de, som vid överlåtelse mellan var­

andra närstående personer beräknas

till det för överlåtaren i beskatt­

ningsavseende kvarstående oavskriv­

na beloppet.

Utrangeras eller nedrives i rörel­

se använd byggnad får avdrag ske

för vad som återstår oavskrivet av

anskaffningsvärdet, i den mån det­

ta belopp överstiger vad som influ­

tit vid avyttring av byggnadsmate-

rialier o. dyl. i samband med ut-

rangeringen eller rivningen.

(Föreslagen lydelse)

16. a. Kostnaden för anskaffande

av nedan vid b omförmälda mark­

anläggningar å fastighet avsedd för

användning i ägarens rörelse avdra­

ges i regel genom årliga värdeminsk­

ningsavdrag enligt bestämmelserna

157

i denna punkt. I fråga om rent till­

fälliga sådana anläggningar, avsed­

da att användas endast ett fåtal år,

må dock under anskaffningsåret av­

dragas hela kostnaden för anlägg­

ningens anskaffande. Jämväl må un­

der anskaffningsåret avdragas hela

kostnaden för anskaffande av mark­

anläggning till ersättande av tidiga­

re å fastigheten befintlig sådan an­

läggning. Avdrag som sist sagts må

dock ej åtnjutas, därest anskaff­

ningsvärde å ersatt anläggning in­

gått i utrangeringsavdrag som ne­

dan vid c säges.

b. Med markanläggningar, för vil­

ka anskaffningskostnaderna må av­

dragas enligt denna punkt, förstås

tillgångar, vilkas värden skola in­

räknas i markvärde som fastställes

vid fastighetstaxering, såsom kan

vara fallet beträffande brunnar, käl­

lare o. dyl., parkeringsplatser, upp­

lagsplatser, körplaner och vägar,

planteringar, fritidsanläggningar för

personal m. m.

Till markanläggningar som i fö­

regående stycke säges räknas ej så­

dana företrädesvis i samband med

det första ianspråktagandet av mark

för användning i rörelse vidtagna

åtgärder, genom vilka marken göres

plan eller fast såsom röjning av

träd, buskar och annat, schaktning

av jord- och bergmassor, pålning,

uppförandet av stödmurar och torr­

läggning av marken. Ej heller äro

till sådana markanläggningar att

hänföra huvudsakligen för transpor­

ter till och från en fastighet anlag­

da vägar, kanaler, hamninlopp och

andra tillfarter.

Kostnaden för anskaffande av led­

ningar för vatten, avlopp, elektrisk

ström, gas och annat samt därmed

jämförliga för byggnads användning

i allmänhet nödvändiga anordning­

ar skall, ändå att värdet av sådana

anordningar ingår i markvärde, som

fastställes vid fastighetstaxering, ej

avdragas enligt bestämmelserna i

Kungl. Maj.ts proposition nr 100 år 1969

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

158

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

denna punkt. Värdet av dylika till­

gångar skall vid beräkning av vär-

deminskningsavdrag inräknas i

byggnads värde, där ej annat följer

av vad i följande stycke säges.

Kostnaden för anskaffande av

stängsel ävensom kostnaden för an­

skaffande av sådana anordningar

som äro avsedda att nyttjas tillsam­

mans med vissa maskiner eller and­

ra inventarier i rörelse eller med för

viss verksamhet använda sådana in­

ventarier såsom fundament och lik­

nande anordningar, industrispår och

traversbanor samt ledningar för vat­

ten, avlopp, elektrisk ström, gas

m. m. skall, ändå att tillgångarna

i fråga inräknas i markvärde som

fastställes vid fastighetstaxering, ej

avdragas enligt bestämmelserna i

denna punkt utan enligt de regler,

som gälla för beräkning av värde-

minslcningsavdrag å maskiner och

andra inventarier.

c. Avdrag för värdeminskning å

markanläggningar beräknas å an­

skaffningsvärdet. Ha markanlägg­

ningar förvärvats tillsammans med

den fastighet, å vilken de äro be­

lägna, skall såsom anskaffningsvär­

de anses det belopp, som vid över­

låtelsetillfället kvarstår i beskatt­

ningsavseende oavskrivet för överlå­

taren.

Värdeminskningsavdraget beräk­

nas enligt avskrivningsplan till en

procent av det sammanlagda an­

skaffningsvärdet för markanlägg­

ningar å fastigheten. Ådagalägger

skattskyldig att dessa anläggningar

sakna värde, äger han tillgodoräkna

sig avdrag för vad som kvarstår i

beskattningsavseende oavskrivet en­

ligt avskrivningsplanen.

17. Såsom med reparation och un­

derhåll jämförliga åtgärder äro att

anse sådana ändringsarbeten, som

med hänsyn till teknikens utveck­

ling eller eljest normalt kunna för­

väntas bli vidtagna någon eller någ­

ra gånger under tillgångens använd-

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

159

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

till

1. Är fråga om beskattning av rea­

lisationsvinst vid avyttring av fastig­

het, som ingått i den skattskyldiges

rörelse, skall beaktas vad i punkt 1

av anvisningarna till 28 § sägs rö­

rande beskattning såsom intäkt av

rörelse av vad som erhålles vid av­

yttring av maskiner eller andra in­

ventarier, vilkas värde icke enligt

punkt 7 av anvisningarna till 29 §

inräknas i värdet av byggnad.

mngstid, såsom upptagande av nya

fönster- och dörröppningar samt

flyttning av innerväggar och in­

redning i samband med omdispone­

ring av lokaler i en för rörelseända­

mål använd byggnad. Åtgärder, var­

igenom tillgångens användningssätt

väsentligen förändras, såsom då en

verkstadsbyggnad ombygges för att

i stället användas för affärs-, kon­

tors- eller lagringsändamål, äro dock

ej att jämställa med reparation och

underhåll.

Ȥ.

1. Är fråga om beskattning av rea­

lisationsvinst vid avyttring av fas­

tighet, som ingått i den skattskyl­

diges rörelse, skall beaktas vad i

punkt 1 av anvisningarna till 28 §

sägs rörande beskattning såsom in­

täkt av rörelse av vad som erhålles

vid avyttring av sådana tillgångar,

vilka enligt punkterna 7 b första och

andra styckena och 16 b sista styc­

ket av anvisningarna till 29 § vid

beräkning av värdeminskningsav-

drag skola hänföras till maskiner

och andra inventarier.

till 36 §.

1. Vid beräkning av realisations­

vinst upptages, utom i fall som av­

ses i 35 § 3 mom. andra stycket, så­

som intäkt vad som erhållits för den

avyttrade egendomen. Avdrag får —

med iakttagande dock av de särskil­

da föreskrifter som enligt punkt 2

nedan gälla beträffande fastighet —

ske för alla omkostnader för förvär­

vet och avyttringen, således för er-

lagd köpeskilling, för vad som ned­

lagts på förbättring av egendomen,

för inköps- och försäljningsprovi­

sion, för stämpelkostnader m. m.

Hit räknas jämväl kostnad, som un­

der tid, då intäkt av avyttrad annan

fastighet eller i förekommande fall

del därav beräknats enligt 24 § 2 el­

ler 3 mom., nedlagts på reparation

och underhåll av fastigheten eller

1. Vid beräkning av realisations­

vinst upptages, utom i fall som avses

1 35 § 3 mom. andra stycket, såsom

intäkt vad som erhållits för den av­

yttrade egendomen. Avdrag får —

med iakttagande dock av de särskil­

da föreskrifter som enligt punkt 2

nedan gälla beträffande fastighet —

ske för alla omkostnader för förvär­

vet och avyttringen, således för er-

lagd köpeskilling, för vad som ned­

lagts på förbättring av egendomen,

för inköps- och försäljningsprovi­

sion, för stämpelkostnader m. m.

Hit räknas jämväl kostnad, som un­

der tid, då intäkt av avyttrad an­

nan fastighet eller i förekommande

fall del därav beräknats enligt 24 §

2 eller 3 mom., nedlagts på repara­

tion och underhåll av fastigheten el-

160

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

(Nuvarande lydelse)

fastighetsdelen, i den mån den avytt­

rade egendomen på grund därav vid

avyttringen befunnit sig i bättre

skick än vid förvärvet. Har den

skattskyldige tidigare fått åtnjuta

avdrag för värdeminskning av skog

eller annan naturtillgång på avytt­

rad fastighet eller för värdeminsk­

ning av skogsvägar eller täckdik-

ningsanläggningar, skall å andra si­

dan omkostnadsbeloppet minskas

med sådant avdrag. På samma sätt

minskas omkostnadsbeloppet med

avdrag som för tidigare be­

skattningsår åtnjutits för vär­

deminskning av byggnad och såda­

na inventarier vilkas värde inräk­

nas i fastighetens taxerade bygg­

nadsvärde, dock icke för år då åt­

njutet avdrag understigit 3 000 kro­

nor. I intet fall skall dock omkost-

nadsbelopp minskas med avdrag för

värdeminskning som åtnjutits för år

före år 1914. Beräknas anskaffnings­

kostnad för fastighet enligt punkt 2

första eller andra stycket på grund­

val av visst års taxeringsvärde mins­

kas omkostnadsbeloppet endast

med värdeminskningsavdrag för

skog, byggnader m. m. som åtnjutits

från och med nämnda år. Har den

skattskyldige tidigare åtnjutit av­

drag för värdeminskning eller dylikt

av lös egendom, minskas omkost­

nadsbeloppet med sådant avdrag, i

den mån vid avyttringen återvunna

avskrivningar icke skola upptagas

som intäkt av rörelse. Vad som för­

stås med i beskattningsavseende åt­

njutet värdeminskningsavdrag fram­

går av 29 § 1 mom. andra stycket.

Vidare får vid vinstberäkningen den

skattskyldige åtnjuta avdrag för un­

der beskattningsåret utbetalda för­

valtningskostnader och räntor, där­

est dessa ej böra hänföras till annan

förvärvskälla.

ler fastighetsdelen, i den mån den

avyttrade egendomen på grund där­

av vid avyttringen befunnit sig i

bättre skick än vid förvärvet. Har

den skattskyldige tidigare fått åt­

njuta avdrag för värdeminskning av

skog eller annan naturtillgång på av­

yttrad fastighet eller för värde­

minskning av skogsvägar eller täck-

dikningsanläggningar eller för vär­

deminskning av markanläggningar

som avses i punkt 16 av anvisning­

arna till 29 §, skall å andra sidan

omkostnadsbeloppet minskas med

sådant avdrag. På samma sätt mins­

kas omkostnadsbeloppet med avdrag

som för tidigare beskattningsår åt­

njutits för värdeminskning av bygg­

nad och sådana inventarier vilkas

värde inräknas i fastighetens taxe­

rade byggnadsvärde, dock icke för

år då åtnjutet avdrag understigit

3 000 kronor. I intet fall skall dock

omkostnadsbelopp minskas med av­

drag för värdeminskning som åtnju­

tits för år före år 1914. Beräknas

anskaffningskostnad för fastighet

enligt punkt 2 första eller andra

stycket på grundval av visst års taxe­

ringsvärde minskas omkostnadsbe­

loppet endast med värdeminsknings­

avdrag för skog, byggnader nr. m.

som åtnjutits från och med nämnda

år. Har den skattskyldige tidigare

åtnjutit avdrag för värdeminskning

eller dylikt av lös egendom, minskas

omkostnadsbeloppet med sådant av­

drag, i den mån vid avyttringen åter­

vunna avskrivningar icke skola upp­

tagas som intäkt av rörelse. Vad

som förstås med i beskattningsav­

seende åtnjutet värdeminskningsav­

drag framgår av 29 § 1 mom. andra

stycket. Vidare får vid vinstberäk­

ningen den skattskyldige åtnjuta

avdrag för under beskattningsåret

utbetalda förvaltningskostnader och

räntor, därest dessa ej böra hänfö­

ras till annan förvärvskälla.

(Föreslagen lydelse)

161

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

till 41 §.

hungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

2. Ifråga —-----------------------— —

Å andra sidan skola utgifterna och

omkostnaderna för inkomstförvär­

vet avdragas från intäkten under

det år, då de verkligen blivit av den

skattskyldige bestridda, även om de

avse inkomst, som tidigare förvär­

vats eller först under ett senare år

beräknas inflyta. Även här gäller,

att en utgift, som verkställts under

året före eller efter beskattnings­

året, kan vara att praktiskt taget

hänföra till utgift under beskatt­

ningsåret. Så kan exempelvis, om

ränta å en i en hyresfastighet in­

tecknad skuld erlagts omedelbart ef­

ter beskattningsårets utgång, räntan

vara att anse såsom utgift under be­

skattningsåret, nämligen för det fall,

att räntan hänför sig till beskatt­

ningsåret. I fråga om avdrag för ut­

gifter, som hänföra sig till realisa­

tionsvinst, gälla särskilda bestäm­

melser (jfr anvisningarna till 36 §

punkt 1).

I enlighet

årets ingång.

Å andra sidan skola utgifterna

och omkostnaderna för inkomstför­

värvet avdragas från intäkten under

det år, då de verkligen blivit av den

skattskyldige bestridda, även om de

avse inkomst, som tidigare förvär­

vats eller först under ett senare är

beräknas inflyta. Även här gäller, att

en utgift, som verkställts under året

före eller efter beskattningsåret, kan

vara att praktiskt taget hänföra till

utgift under beskattningsåret. Så

kan exempelvis, om ränta å en i en

hyresfastighet intecknad skuld er­

lagts omedelbart efter beskattnings­

årets utgång, räntan vara att anse

såsom utgift under beskattningsåret,

nämligen för det fall, att räntan

hänför sig till beskattningsåret. Om

avdrag för kostnader för reparation

och underhåll av sådan fastighet,

varav intäkterna skola beräknas en­

ligt 24- § 1 mom., gäller jämväl vad

som stadgas i punkt 7 av anvisning­

arna till 25 §. I fråga om avdrag för

utgifter, som hänföra sig till reali­

sationsvinst, gälla särskilda bestäm­

melser (jfr anvisningarna till 36 §

punkt 1).

- eller terminsvis.

Denna lag träder i kraft den...........(1969). Äldre bestämmelser skall dock

f?r^aranc^e §a^a i fråga om 1969 års taxering samt i fråga om eftertaxering

för år 1969 eller tidigare år. Vidare må äldre bestämmelser alltjämt tilläm­

pas vid 1970 och 1971 års taxeringar beträffande fastighet, som förvärvats

före den...........(1969).

Härutöver skall följande iakttagas.

1. För skattskyldig, som senast under det beskattningsår, för vilket taxe­

ring sker år 1972, övergår till planenlig avskrivning å byggnad, för vilken

avdrag för värdeminskning beräknas enligt punkt 2 av anvisningarna till

25 §, må avskrivningsunderlaget bestämmas till belopp motsvarande det

byggaaden vid ingången av det beskattningsår, då övergången sker, åsatta

taxeringsvärdet (byggnadsvärdet) eller till anskaffningsvärdet, därest till­

förlitlig utredning därom samt om beloppet av vid taxering till statlig in­

komstskatt åtnjutna värdeminskningsavdrag förebringas. I fråga om fastig­

het, som förvärvats före den 1 januari 1965, må, om skattskyldig så önskar,

avskrivningsunderlaget dock bestämmas till belopp motsvarande det bygg­

naden vid 1965 års allmänna fastighetstaxering åsatta taxeringsvärdet

162

(byggnadsvärdet) ökat med beloppet av efter den 31 december 1964 å bygg­

naden nedlagda kostnader för ny-, till- och ombyggnad samt minskat med

vid taxering till statlig inkomstskatt för samma tid åtnjutna värdeminsk-

ningsavdrag. Har fastighet förvärvats efter den 31 december 1964, må, om

skattskyldig så önskar, avskrivningsunderlaget för byggnad bestämmas till

belopp motsvarande det vid förvärvet gällande taxeringsvärdet (byggnads­

värdet) eller, om byggnaden förvärvats tillsammans med den mark, varå

den är uppförd, till det belopp, som erliålles vid tillämpning av vad som för

fastighet använd i rörelse stadgas i punkt 7 c första stycket av anvisningar­

na till 29 §, ökat respektive minskat med efter förvärvet nedlagda kostnader

och åtnjutna värdeminskningsavdrag på sätt nyss sagts.

2. Då skattskyldig övergår till att beträffande i rörelse använd fastighet

tillämpa de nya bestämmelserna, må värdena vid tidpunkten för övergången

å maskiner och andra inventarier, byggnad samt markanläggningar bestäm­

mas med beaktande av de i punkterna 7 och 16 av anvisningarna till 29 §

givna reglerna för vad som vid beräkning av värdeminskningsavdrag är att

hänföra till nämnda slag av tillgångar, dock endast till den del fråga är om

kostnader, som nedlagts efter den 31 december 1964, eller, såvitt avser fas­

tighet som anskaffats vid senare tidpunkt, efter förvärvet. I enlighet härmed

får, därest i byggnads värde ingår i beskattningsavseende oavskrivet värde å

tillgång, som förvärvats efter den 31 december 1964 respektive efter förvär­

vet av fastigheten och som vid beräkning av värdeminskningsavdrag enligt

de nya bestämmelserna skall hänföras till maskiner och andra inventarier,

byggnadsvärdet minskas och inventarievärdet ökas med beloppet härav. Vi­

dare får avskrivningsunderlagen för maskiner och andra inventarier, bygg­

nad samt markanläggningar tillföras anskaffningsvärdena för sådana till­

gångar, som anskaffats efter sistnämnda tidpunkter och som vid beräkning

av värdeminskningsavdrag enligt de nya reglerna skall hänföras till sagda

slag av tillgångar, men där avdrag för kostnaderna jämlikt äldre bestämmel­

ser ej åtnjutits.

3. För skattskyldig, som senast under det beskattningsår, för vilket taxe­

ring sker år 1972, skall övergå till att beräkna värdeminskningsavdrag å

byggnad använd i rörelse enligt avskrivningsplan, må, om fastigheten för­

värvats före den 1 januari 1965, avskrivningsunderlaget bestämmas till an­

skaffningsvärdet, därest tillförlitlig utredning därom samt om beloppet av

vid taxering till statlig inkomstskatt åtnjutna värdeminskningsavdrag före­

bringas, eller till det byggnaden vid 1965 års allmänna fastighetstaxering

åsatta taxeringsvärdet (byggnadsvärdet) ökat med beloppet av under tiden

efter den 31 december 1964 å byggnaden nedlagda kostnader, för vilka ome­

delbart avdrag ej åtnjutits, och minskat med vid taxering till statlig in­

komstskatt för motsvarande år åtnjutna värdeminskningsavdrag. Har fas­

tigheten förvärvats efter den 31 december 1964, skall såsom avskrivnings­

underlag i enlighet med den skattskyldiges önskan upptagas antingen an­

skaffningsvärdet, därvid i förekommande fall på byggnad belöpande andel

av anskaffningsvärdet för mark jämte byggnad bestämmes på sätt angives i

punkt 7 c första stycket av anvisningarna till 29 §, eller det vid förvärvet

gällande taxeringsvärdet (byggnadsvärdet), sedan detta ökats respektive

minskats med efter förvärvet nedlagda kostnader och åtnjutna värdeminsk­

ningsavdrag som nyss sagts.

Utrangeras eller nedrives byggnad, för vilken såsom avskrivningsunderlag

jämlikt bestämmelserna i föregående stycke upptagits taxeringsvärdet

(byggnadsvärdet), må avdrag som avses i punkt 7 c sista stycket av anvis­

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

163

ningarna till 29 § icke åtnjutas, med mindre den skattskyldige förebringar utredning om anskaffningsvärdet och i beskattningsavseende åtnjutna vär- deminskningsavdrag.

4. Om efter ikraftträdandet av denna lag avdrag för kostnader hänförliga till fastighet åtnjutes enligt bestämmelserna i punkterna 8 och 9 av anvis­ ningarna till 25 § eller punkterna 7, 16 och 17 av anvisningarna till 29 § må avdrag för värdeminskning av i byggnads värde ingående maskinell utrust­ ning såsom hissmaskinerier, värmeledningspannor m. m. icke åtnjutas efter annan procentsats än som tillämpas för värdet av byggnaden i övrigt. Oak­ tat avdrag för värdeminskning å sådan utrustning kan för tid före ikraft­ trädandet av denna lag ha åtnjutits efter högre procentsats än nu sagts, skall dock, då utbyte eller ersättningsanskaffning av dylik tillgång framde­ les sker, rätten att åtnjuta avdrag för kostnaden härför bedömas på sätt skall ske, där sådana värdeminskningsavdrag icke åtnjutits.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

164

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll.................................................................. 1

Författningsförslag ................................................................................................ 3

Inledning ................................................................................................................. 18

Gällande rätt............................................................................................................. 19

Rörelsefastighet.................................................................................................... 19

Allmänna regler................................................................................................ 19

Gränsdragningen mellan mark, byggnader och inventarier ................... 20

Sambandet mellan reparationsavdrag och byggnadsavskrivning ........... 24

Byggnadsreparationer ................................................................................... 25

Reparation av mark och markanläggning ................................................. 26

Avskrivning på rörelsebyggnad .................................................................. 27

Avskrivning på maskiner och inventarier i rörelse.................................... 29

Avskrivning på hyreshus m. m...................................................................... 31

Utredningens förslag................................................................................................ 32

Inledning ............................................................................................................. 32

Rörelsefastigheter................................................................................................ 33

Avskrivningsrätt beträffande markanläggningar......................................... 33

Markanläggningar som bör hänföras till byggnad eller inventarier ....

35

Markanläggningar som bör avskrivas särskilt............................................. 35

Byggnadstillbehör som bör hänföras till inventarier ................................ 37

Avskrivningsunderlagets beräkning.............................................................. 40

Avskrivning av markanläggningar .............................................................. 43

Avskrivning av byggnader ........................................................................... 44

Utredningens val av avskrivningsmetod..................................................... 48

Utrangering av byggnad ............................................................................... 51

Rivningskostnader ....................................................................................... 52

Reparations- och underhållskostnader.......................................................... 53

Anordningar för vatten- och luftvård.......................................................... 54

Hyresfastigheter ................................................................................................ 55

Värdeminskningsavdragen ........................................................................... 56

Avskrivningsprocenten................................................................................... 59

Avskrivning av maskinell utrustning .......................................................... 62

Reparations- och underhållskostnader.......................................................... 62

Fastigheter med blandad användning.............................................................. 64

Nyttjanderättshavares avdragsrätt.............................................................. 66

Skatteutfallet........................................................................................................ 66

Remissyttrandena.................................................................................................... 68

Allmänna synpunkter ....................................................................................... 68

Rörelsefastigheter................................................................................................ 71

Gränsen mellan mark, byggnader och inventarier.................................... 71

Föreslagna regler för avskrivning av markanläggningar............................ 83

Föreslagna regler för avskrivning av byggnader......................................... 86

Utrangering av byggnad ............................................................................... 92

Rivningskostnader............................................................................................ 95

165

Upphävand i av rätt att utbryta vissa avskrivningsobjekt ................... 96 Förskjutning av värdeminskningsavdrag..................................................... 97 Reparation och underhåll............................................................................... 97 Andra frågor.................................................................................................... 99Hänsyn till naturvårdsintressena.................................................................. 99 Hyresfastigheter ................................................................................................ 100

Allmänna synpunkter ................................................................................... 100 Avskrivningsunderlaget................................................................................... 101 Värdeminskningsavdragets storlek (byggnad)............................................. 103 Särskild avskrivning på inventarier.............................................................. 106 Reparationskostnader ................................................................................... 109 Övergång till annan avskrivningsmetod..................................................... 111 Fastigheter med blandad användning.............................................................. 111 Övriga frågor........................................................................................................ 113 Departementschefen................................................................................................ 113

Rörelsefastigheter................................................................................................ 114

Inledning ........................................................................................................ 114 Allmänna synpunkter ................................................................................... 115 Gränsen mellan mark, byggnad och inventarier........................................ 118 Markavskrivningar ....................................................................................... 123 Byggnadsavskrivningar................................................................................... 125

Avskrivningsunderlaget............................................................................... 125 Avskrivningsmetoden .............................................................................. 127 Procentsatsen för årliga värdeminskningsavdrag ................................ 128 Utrangering av byggnad .......................................................................... 130 Rivningskostnader....................................................................................... 131 Reparations- och underhållskostnader..................................................... 132 Anordningar för vatten- och luftvård..................................................... 132

Hyresfastigheter .................................................................................................... 133

Inledning ............................................................................................................ 133 Allmänna synpunkter ....................................................................................... 133 Avskrivningsunderlaget....................................................................................... 134 Värdeminskningsavdragets storlek .................................................................. 138 Särskild avskrivning på inventarier.................................................................. 139 Fördelning på tre år av reparationskostnader................................................. 141 Fastigheter med blandad användning.................................................................. 142 Övriga frågor............................................................................................................ 144 Övergångsbestämmelser m. m................................................................................. 145 Skatteutfallet......................................................... 147 Hemställan................................................................................................................. 148 Bilaga......................................................................................................................... 149

Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1969

MARCUS BOKTR. STHLM 1969 69C167