Prop. 1969:102

('angående vissa avtal rörande universitetssjukhusen, m. m.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1969

1

Nr 102

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående vissa avtal

rörande universitetssjukhusen, m. m.; given Stockholms slott den 28 mars 1969.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över socialärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bi­ falla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departe­ mentschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

Sven Aspling

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen bemyndigar Kungl. Maj :t att god­ känna åtta avtal, vilka berör olika sjukhus som skall utnyttjas för läkar­ utbildning och forskning. Sålunda föreligger avtal om hur Stockholms stad och Stockholms läns landsting skall bidra till investerings- och driftkost­ nader vid karolinska sjukhuset före den 1 juli 1971. Vidare föreligger ändrad avtalsreglering av Stockholms läns landstings bidrag för vården av sjuka från länet vid akademiska sjukhuset i Uppsala. I fråga om Göteborgs stads sjukhus avses en planerad barnkirurgisk klinik vid Östra sjukhuset bli upp­ låten för läkarutbildning m. m. Ändrade provisoriska anordningar för läkar­ utbildningen i Göteborg föranleder vidare en revidering av tidigare avtal i frågan. Lokaler för en institution för medicinsk teknik föreslås bli förlagda till området för regionsjukhuset i Linköping. Driftbidraget för forsknings- avdelningar vid Ulleråkers, S:t Lars och S:t Jörgens sjukhus avses bli regle­ rade för tiden till den 1 juli 1970. Slutligen föreligger avtal om ändrade reg­ ler för statens bidrag till uppförandet av det nya sjukhuset i Huddinge.

En beräkning av kostnaderna för etappen 2 av centralkomplexets utbygg­ nad vid akademiska sjukhuset i Uppsala — omfattande ett kirurgiskt block m. in. —- redovisas. Riksdagens bemyndigande begärs för Kungl. Maj :t att besluta om utförande av den därpå följande utbyggnadsetappen 3, som om­ fattar ett neuroblock samt hud- och ögonkliniker m. m.

1 —Bihang til riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 102

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1969

Utdrag av protokollet över socialärenden, hållet inför Hans Maj:t

Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 28 mars

1969.

Närvarande:

Ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson,

L

ange

, K

ling

, H

olmqvist

, A

spling

, P

alme

, S

ven

-E

ric

N

ilsson

, G

ustafs

­

son

, G

eijer

, O

dhnoff

, W

ickman

, M

oberg

, B

engtsson

.

Chefen för socialdepartementet, statsrådet Aspling, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om vissa avtal rö­

rande universitetssjukhusen, m. m. och anför.

Avtalsf ör slagen

Statens förhandlingsnämnd har med skilda skrivelser överlämnat följande

avtal för Kungl. Maj :ts prövning.

1. Avtal om tillägg till 1931 års m. fl. avtal angående karolinska sjukhu­

sets uppförande och drift.

2. Avtal om tillägg till 1959 års avtal rörande vård av sjuka från Stock­

holms län vid akademiska sjukhuset i Uppsala.

3. Avtal om ytterligare tillägg till 1959 års avtal om Göteborgs stads sjuk­

hus.

4. Avtal om lokaler för medicinsk teknik i Linköping.

5—7. Avtal om läkarutbildning och forskning vid Uller åkers, S:t Lars och

S:t Jörgens sjukhus.

Förhandlingsnämndens skrivelser och avtalen fogas till statsrådsprotokol­

let i detta ärende som bilagor 112.

Vidare har mellan statssekreterarna i social- och finansdepartementen

som företrädare för staten, å ena sidan, samt företrädare för Stockholms

läns landsting, å andra sidan, den 27 mars 1969 träffats avtal om tillägg till

1964 års överenskommelse om villkoren för anordnande av läkarutbild­

ning vid ett nytt sjukhus i Huddinge, m. m.

Avtalet fogas till statsrådsprotokollet i detta ärende som bilaga 13.

Samtliga avtal har träffats under förbehåll av godkännande av Kungl.

Maj :t och — utom såvitt avser avtalen om läkarutbildning och forskning

vid Ulleråkers m. fl. sjukhus (punkt 5) — av vederbörande kommunala s j ukvårdshuvudmän.

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1969

3

Fortsatt utbyggnad av akademiska sjukhuset i Uppsala

Kommittén för akademiska sjukhusets i Uppsala utbyggande har lagt fram en kostnadsberäkning för etappen 2 av utbyggnaden av akademiska sjukhuset. Etappen omfattar i stort sett uppförande av ett kirurgiblock och en parkeringsanläggning (prop. 1968: 71, SU 90, rskr 212). Kostnaderna för etappen beräknas nu till totalt 84 milj. kr., varav statens avtalsenliga andel ar 40 % eller 33,6 milj. kr. Byggnadsåtgärderna beräknas vara färdiga under första halvåret 1971.

Kommittén har också närmare redogjort för utbyggnadsetappen 3, vilken avses komma att omfatta uppförande av ett neuroblock samt hud- och ögon­ kliniker m. m.

Byggnaderna som ingår i etapperna 2 och 3 avses vara direkt anslutna till varandra med flera gemensamma funktioner. Kommittén eftersträvar ett kontinuerligt uppförande av de båda byggnadskomplexen och har infordrat anbud, som tar sikte på en sådan samordnad byggprocess. På grundval av föreliggande anbud beräknas en samtidig upphandling av etapperna 2 och 3 ge besparingar av 5—7 milj. kr. under byggprocessen. Etappen 3 har så­ lunda preliminärt beräknats kosta 78 milj. kr.

Kommittén lämnar följande beskrivning av utbyggnadsetappen 3.

Etappen 3 omsluter i första hand lokaler för neurologi, neurokirurgi neu- rofysiologiskt centrallaboratorium samt hud- och ögonkliniker och ett pati- embibliotek m. m. I denna etapp ingår en behandlingsbyggnad och en vård- hyggnad. Dessa skall uppföras söder om kirurgiblocket (etapp 2) på den återstående, obebyggda delen av det nuvarande sjukhusområdet. Med hän­ syn till överväganden, som är föranledda av projekteringsuppdragets ut­ formning, avser kommittén att inom kort till huvudmännen inge en kom­ plettering av byggnadsprogrammet med lokaler för en rehabiliteringsklinik avseende neurologisk och allmän rehabilitering (maximalt 60 vårdplatser). Till denna klinik ansluts enheter för fysioterapi och arbetsterapi.

Däremot föreslår kommittén inte anordnande av någon parkeringsbygg- nad under jord i denna etapp med hänsyn till rådande besvärliga grundlägg- ningsförhållanden. I stället övervägs att senare föreslå utförande på ett mera ekonomiskt sätt av en parkeringsbyggnad över mark i den sydvästra delen av sjukhusområdet.

Med dessa utgångspunkter kan byggnadsvolymen för etapp 3 beräknas till totalt ca 185 000 m8.

Principen för projektering av etappen 3 är att behandlingsbyggnaden i vad avser stomuppbyggnad och installationssystem helt överensstämmer med motsvarande byggnad i etappen 2. För vårdbyggnaden gäller i princip samma sak, men då anslutningen av denna byggnad till behandlingsdelen bär maste ske pa annat sätt än i etapp 2 maste vissa mindre justeringar i

4

stommen göras. Genom flexibiliteten i konstruktionssystemen kan de olika

sjukvårdsfunktionerna väl inplaneras i byggnaderna.

Kommittén framhåller, att nämnda besparingar genom samordnad bygg­

process endast kan uppnås om en viss tidsplan följs.

Sålunda måste såväl de egentliga byggnadsåtgärderna för etappen 2 som

vissa förberedande arbeten (prop. 1969: 105 bil. 4 s. 21) påbörjas före den

1 juli 1969. Vidare måste vissa schakt- och grundarbeten för etappen 3 på­

börjas senast den 1 juni 1970. De egentliga byggnadsåtgärderna för etappen

3 måste börja omkring den 1 maj 1971. Etappen 3 beräknas sedan komma

att avslutas under sommaren 1973.

Vidare måste arbetena för utförande av etappen 3 beställas snarast möj­

ligt och senast under september 1969 för att entreprenörernas intresse för

att åta sig ett samordnat utförande av etapperna 2 och 3 skall kunna ut­

nyttjas.

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1969

Departementschefen

Statens förhandlingsnämnd har för godkännande lämnat över flera vill­

korligt slutna avtal rörande universitetssjukhusen in. m.

Sålunda har avtal träffats om tillägg till 1931 års m. fl. avtal angående

karolinska sjukhusets uppförande och drift.

I prop. 1965:59 angående karolinska sjukhusets fortsatta utbyggande

m. m. (SU 99, rskr 273) uttalade jag, att frågan om på vilket sätt Stockholms

stad och Stockholms läns landsting skulle bestrida de kostnader, som hänför

sig till sjukvården för stadens och länets patienter, fick avgöras i vissa av­

talsförhandlingar (s. 61). I sjtt av riksdagen godkända utlåtande med an­

ledning av nämnda proposition förutsatte statsutskottet som utgick från

att vederbörande sjukvårdshuvudmän helt skulle svara för sjukvårdskost­

naderna vid karolinska sjukhuset — att förslag till avtal med staden och

landstinget samt de i regionsjukvården -vid sjukhuset deltagande landstingen

angående de ekonomiska villkoren m. m. skulle läggas fram så snart det

var möjligt.

Förhandlingsnämnden har funnit att en fullständig revision av bestäm­

melserna i gällande avtal om karolinska sjukhuset kan ske först i samhand

med allmänna förhandlingar om de kommunala undervisningssjukhusen.

Parterna har därför i förevarande tilläggsavtal förklarat sig beredda att på

grundval av pågående utredning angående de merkostnader för driften av

kommunala sjukhus, som orsakas av att sjukhusen upplåts för läkarutbild­

ning och forskning, i god tid före den 1 juli 1971 ta upp förhandlingar om

grunderna för kostnadsfördelningen mellan parterna beträffande sjukhusets

fortsatta utbyggnad och drift. Staden och landstinget avser att vid nämnda

tidpunkt gå samman i en landstingskommun. Det nya avtalet, som skall

gälla fr. o. in. den 1 juli 1971, skall således träffas med den nya landstings­ kommunen.

I avvaktan på detta mera definitiva avtal skall staden och landstinget en­ ligt tilläggsavtalet a conto betala sammanlagt 8 milj. kr. som bidrag för investeringar i karolinska sjukhuset under tiden den 1 juli 1967—den 30 juni 1971. Storleken av investeringsbidraget fastställs emellertid slutligt först i samband med berörda förhandlingar. Härutöver skall landstinget bidra med sammanlagt 4,5 milj. kr. till vissa investeringar, som skett före den 1 juli 1967.

Jag vill här inskjuta, att de totala byggnadsinvesteringarna vid sjukhuset under tiden den 1 juli 1967—den 30 juni 1970 kan uppskattas till ca 50 milj. kr. Härtill kommer kostnader för utrustning i samband med bygg­ nadsverksamheten.

Tilläggsavtalet omfattar även vissa justeringar av bestämmelserna om stadens och landstingets ersättningar för driftkostnaderna vid karolinska sjukhuset. Förhandlingsnämnden framhåller att, om förhållandena under år 1967 läggs som grund för en beräkning av den ekonomiska betydelsen av nämnda justeringar, desamma innebär ökade inkomster för staten med sam­ manlagt minst 12 milj. kr. under den fyraåriga avtalsperioden.

Avtalet föranleder inte någon erinran från min sida. Jag anser att det kan godtas för statens del.

I detta sammanhang bör riksdagen orienteras om att planerna för utbygg­ naden av karolinska sjukhuset kan komma att ändras i viss utsträckning.

Statsmakterna har godtagit vissa riktlinjer för den fortsatta planeringen av sjukhusets utbyggnad. Dessa riktlinjer bygger i sin tur på 1964 års gene­ ralplan för karolinska sjukhuset (prop. 1965:59, SU 99, rskr 273). Tidigare svarade lokal- och utrustningsprogramkommittén för karolinska sjukhuset (LUP-kommittén) för upprättande av lokalprogram under det att byggnads­ styrelsen svarade för projekteringen och genomförandet av byggnadsåtgär­ derna. LUP-kommittén har upphört den 1 februari 1969. Numera har direk­ tionen för karolinska sjukhuset det samlade ansvaret för planering, pro­ grammering och genomförande av byggnads- och utrustningsverksamheten.

LUP-kommittén för karolinska sjukhuset har i november 1968 lagt fram en översyn av 1964 års generalplan, som innebär vissa ändringar i förhållan­ de till hittillsvarande planering av sjukhusets utbyggnad.

Det är inte möjligt att i detta sammanhang ange i vilken utsträckning de av statsmakterna godkända riktlinjerna för den fortsatta planeringen av sjukhusets utbyggnad behöver revideras. Förslag till sådana ändringar kom­ mer i så fall att redovisas för riksdagen i annat sammanhang. Det ankommer dock på Kungl. Maj :t att lämna erforderliga projekteringsuppdrag för de olika byggnadsföretagen vid karolinska sjukhuset, även om dessa företag utgör ändrade lösningar i förhållande till de planer för utbyggnaden, som redovisats i prop. 1965: 59.

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1969

5

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1969

Avtal har träffats även om tillägg till 1959 års avtal rörande vård av sjuka

från Stockholms län vid akademiska sjukhuset i Uppsala.

Enligt tilläggsavtalet skall den genom tidigare avtal gjorda särskilda reg­

leringen av bidraget från Stockholms läns landsting för vården av sjuka

från länet i stort sett fortsätta att gälla intill den 1 juli 1970. Fr. o. in. den 1

oktober 1968 skall emellertid ersättning betalas även för vård vid de psyki­

atriska klinikerna. Tidigare har staten svarat för vårdkostnaderna vid dessa

kliniker till den del de inte täckts av patientavgifter. Stockholms läns lands­

tings ersättning för byggnadsunderhåll och vissa investeringar höjs vidare

från 8 till 20 kr. för vårddag. Beloppet skall efter den 1 juli 1968 fortlöpande

j ämkas efter konsumentprisindex.

Jag har inte någon erinran mot tilläggsavtalet och förordar att det god­

tas för statens del.

I prop. 1969: 105 angående utgifter på tilläggsstat III till riksstaten för

budgetåret 1968/69 (bil. 4 s. 21) har jag vid behandlingen av investerings-

anslaget Utbyggande av akademiska sjukhuset i Uppsala anmält att jag

senare skulle lämna en redogörelse för vissa frågor rörande den etappvisa

utbyggnaden av akademiska sjukhuset. Jag vill i detta sammanhang ta upp

dessa frågor.

Till grund för pågående utbyggnad av akademiska sjukhuset i Uppsala

ligger en av 1957 års riksdag godkänd reviderad generalplan för sjukhuset

(prop. 1958: B 1, SU B 40, rskr B 60). Sedan en första etapp av utbyggna­

den enligt generalplanen börjat närma sig sitt slutförande, har kommittén

för akademiska sjukhusets i Uppsala utbyggande år 1965 lagt fram en över­

syn av* nämnda reviderade generalplan (prop. 1965: 1 bil. 7 s. 396, SU 5,

rskr 5).

Utbyggnaden av centralkomplexet vid akademiska sjukhuset omfattas av

det mellan staten och Uppsala läns landsting träffade avtalet angående ut­

byggnad av akademiska sjukhuset i Uppsala m. m. (prop. 1961: 79, SU 97,

rskr 265; prop. 1967: 105 bil. 2 s. 11, SU 73, rskr 185). Statens andel uppgår

till 40 % av kostnaderna.

Kommittén för akademiska sjukhusets i Uppsala utbyggande har tidigare

lagt fram förslag till nybyggnad för etappen 2 av centralkomplexets utbygg­

nad vid akademiska sjukhuset, vilket underställts riksdagens prövning un­

der våren 1968 (prop. 1968: 71, SU 90, rskr 212). Förslaget omfattar lokaler

för allmän kirurgi, ortopedi, urologi, centraloperation, röntgendiagnostik,

kirurgpolikliniker, akutintagning, intensivvårdsavdelning och centralsterili­

sering m. m. Uppförandet av de i etappen 2 ingående byggnadsobjekten —

nämligen en behandlingsbyggnad i sex våningsplan, en vårdavdelningsflygel

i tolv våningsplan, en aulabyggnad samt en parkeringsanläggning — beräk­

nades kosta totalt 95 milj. kr. enligt prisläget den 1 juli 1967. Jag framhöll

vikten av att alla möjligheter togs till vara för att bringa ner kostnaderna

för byggnadsföretaget (prop. 1968: 71 s. 12). Jag var vidare inte beredd att

7

ta ställning till kostnadsramen för företaget innan kostnadsberäkningar fö­ relåg, som var baserade på anbud, utan avsåg att senare i annat samman­ hang föreslå Kungl. Maj :t att för riksdagen redovisa en slutgiltig kostnads­ ram för byggnadsföretaget.

Byggnadskommittén har nu lagt fram en kostnadsberäkning för etappen 2, som grundar sig på föreliggande anbud. Enligt denna kan byggnadsföre­ taget utföras inom en kostnadsram av 84 milj. kr.

Kommittén lämnar också en beskrivning av utbyggnadsetappen 3, som omfattar en behandlingsbyggnad och en vårdbyggnad för neurologi, neuro­ kirurgi, neurofysiologiskt centrallaboratorium samt hud- och ögonkliniker m. m. Kommittén anser, att även viss rehabiliteringsverksamhet skall kunna tillgodoses i etappen 3. Genom ett kontinuerligt uppförande av de byggnads- koinplex som ingår i etapperna 2 och 3 med en samordnad byggprocess kan besparingar på upp till 7 milj. kr. utvinnas enligt kommittén. Under förut­ sättning av samtidig upphandling av båda etapperna beräknas kostnaden för etappen 3 på grundval av föreliggande anbud preliminärt till 78 milj. kr. Om entreprenörernas intresse av att åta sig ett samordnat uppförande av etap­ perna 2 och 3 skall kunna utnyttjas, måste arbetena för utförande av etap­ pen 3 beställas snarast möjligt och senast under september 1969.

Schaktningsarbetena för etappen 3 bör enligt kommittén börja sommaren 1970. Byggnadsåtgärderna beräknas vara avslutade sommaren 1973.

Jag är inte beredd att nu ta ställning till upphandling och utförande av etappen 3. Skulle Kungl. Maj :t vid den närmare prövningen av byggnads­ kommitténs förslag i dessa hänseenden finna, att påtagliga fördelar står att vinna genom en gemensam upphandling av byggnadskomplexen, bör emel­ lertid Kungl. Maj :t få besluta om omfattning och utförande av etappen 3. Jag förordar därför, att riksdagens medgivande utverkas för Kungl. Maj :t att besluta om utförande av de i utbyggnadsetappen 3 ingående byggnads­ åtgärderna.

En närmare redovisning av etappen 3 bör senare läggas fram för riks­ dagen.

Avtal föreligger även om ytterligare tillägg till 1959 års avtal om fortsatt upplåtelse av Göteborgs stads sjukhus för medicinsk undervisning och forskning (prop. 1960:69, SU 97, rskr 254).

Redan tidigare har ett avtal om tillägg till 1959 års avtal träffats med Göteborgs stad (prop. 1965: 140, SU 164, rskr 399). Enligt detta tilläggsavtal har bl. a. kliniker för barnmedicin, barnkirurgi och barnpsykiatri vid Sahl­ grenska sjukhuset samt vissa i avtalet angivna kliniker vid östra sjukhuset upplåtits för medicinsk utbildning och forskning. I de upplåtna klinikerna vid östra sjukhuset ingick kliniker för barnmedicin och barnpsykiatri. Där­ emot skulle inte någon barnkirurgisk klinik komma till vid sjukhuset. Vidare skulle staden, i avvaktan på att klinikerna vid Östra sjukhuset färdigställ­ des, bl. a. tillhandahålla vissa provisoriska anordningar för läkarutbildning­

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1969

8

en. Staten skulle betala särskilda ersättningar för vissa investerings- och

driftkostnader, som föranleddes av provisorierna. I de provisoriska anord­

ningarna ingick som en väsentlig del att Ekmanska sjukhuset efter viss ut­

byggnad skulle upplåtas för läkarutbildningen.

Planerna för den utbyggnad av stadens sjukhus, som låg till grund för

gällande avtalsreglering, har numera ändrats i vissa avseenden. Ekmanska

sjukhuset kommer sålunda inte att byggas ut. Uppförandet av barnkliniker

vid Sahlgrenska sjukhuset har ställts på framtiden. Även andra byggnads­

åtgärder anstår tills vidare. Å andra sidan skall vid östra sjukhuset upp­

föras även en barnkirurgisk klinik. Vidare kommer en tillbyggnad till Göte­

borgs barnsjukhus att uppföras. Denna tillbyggnad kommer att till huvud­

saklig del innehålla lokaler för undervisning och forskning i pediatrik.

Mot denna bakgrund har det nya tilläggsavtalet träffats. Enligt detta skall

upplåtelsen av barnklinikerna vid Östra sjukhuset för läkarutbildning m. m.

omfatta även den barnkirurgiska kliniken. När det gäller provisorieanord-

ningarna skall staten betala särskilt byggnadsbidrag med 1,5 milj. kr. för

tillbyggnaden vid Göteborgs barnsjukhus. Bestämmelserna om Ekmanska

sjukhuset skall inte gälla. Bidraget till staden för täckande av driftkostna­

der, som är föranledda av de provisoriska anordningarna, skall för visst läs­

år minskas med 600 000 kr.

Stadens principiella skyldighet att tillhandahålla de provisoriska anord­

ningar som behövs för att klara läkarutbildningen kvarstår oförändrad.

Jag förordar att tilläggsavtalet godtas för statens del.

Jag vill i sammanhanget erinra om att till Bidrag till vissa sjukhus i Göte­

borg i prop. 1969: 1 (bil. 7 s. 131) har tagits upp ett förslagsanslag av 35

milj. kr. för budgetåret 1969/70.

Förhandlingsnämnden har vidare träffat avtal om lokaler för medicinsk

teknik i Linköping.

Tidigare har avtal om läkarutbildning vid regionsjukhuset i Linköping

träffats med Östergötlands läns landsting (prop. 1968: 83, SU 119, rskr 273).

Landstinget förklarade sig vid avtalsförhandlingarna villigt att bereda plats

för definitiva lokaler för ämnena hygien, medicinsk kemi och medicinsk

teknik inom sjukhusområdet, under förutsättning att överenskommelse

kunde träffas om de ekonomiska villkoren härför.

Statsmakterna har beslutat att två professurer i medicinsk teknik (I och

II) skall inrättas i Linköping, den ena den 1 juli 1972 och den andra den

1 januari 1973 (prop. 1968: 83 s. 49, SU 119, rskr 273).

Enligt det nu träffade avtalet åtar sig landstinget att anordna lokaler för

en institution för medicinsk teknik inom sjukhusområdet för regionsjukhu­

set i Linköping. Den skall inrymmas i en planerad sjukhusbyggnad, som

kallas laboratorium II. Avtalsregleringen innebär att statens bidrag skall

täcka inistitutionslokalernas beräknade andel av den verkliga byggnadskost-

naden för laboratorium II. Till uppförandet av sjukhusbyggnaden i övrigt

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1969

9

utgår bidrag i enlighet med läkarutbildningsavtalets bestämmelser. Staten skall inreda och utrusta institutionens lokaler, som skall omfatta ca 2 200 m2 nettoyta. Den slutliga överenskommelsen om statens och landstingets sam­ arbete rörande laboratorium II skall sedan träffas i anslutning till pågående förhandlingar om ett nytt avtal om läkarutbildning vid regionsjukhuset i Linköping.

Programmeringen, projekteringen och byggandet av laboratorium II skall utföras av landstinget i samråd med en statlig kommitté. Kungl. Maj :t har den 14 mars 1969 bemyndigat statsrådet Moberg att tillsätta en kommitté med uppgift att på visst sätt medverka vid anordnandet av lokalerna för medicinsk teknik.

Jag har inte något att erinra mot avtalet och förordar att det godtas för statens del.

Jag vill här nämna, att till Bidrag till regionsjukhuset i Linköping i prop. 1969: 1 (bil. 7 s. 133) har tagits upp ett förslagsanslag av 8 milj. kr. för budgetåret 1969/70. Statens bidrag till anordnandet av institutionslokalerna kommer att belasta detta anslag.

Avtal har också träffats om läkarutbildning och forskning vid Ulleråkers, S:t Lars och S:t Jörgens sjukhus med resp. huvudmän, nämligen Uppsala läns landsting, Malmöhus läns landsting samt Göteborgs och Bohus läns landsting.

Statsmakterna har beslutat, att speciella forskningsavdelningar skall vara inrättade vid nämnda tre sjukhus (prop. 1959: 79, SU 102, rskr 255; prop. 1964: 1 bil. 10, SU 55, rskr 158).

De nu träffade avtalen reglerar statens ersättning för driftkostnaderna vid forskningsavdelningarna för tiden t. o. m. den 30 juni 1970. Ersättningen är i samtliga tre fall bestämd till 650 000 kr. för år. Beloppet skall följa visst prisindex.

Nya avtal för tiden efter den 30 juni 1970 avses komma att träffas i an­ slutning till pågående förhandlingar om upplåtelse av kommunala sjukhus för läkarutbildning och forskning.

Jag förordar att de nämnda tre avtalen godtas för statens del. Utgifterna för ifrågavarande driftkostnadsersättningar kommer att be­ lasta förslagsanslaget Bidrag till driften av kliniker för psykiskt sjuka m. m. Anslaget har för budgetåret 1969/70 i prop. 1969: 1 (bil. 7 s. 154) tagits upp med 895 milj. kr.

Slutligen har avtal träffats om tillägg till 1964 års överenskommelse mel­ lan staten och Stockholms läns landsting om villkoren för anordnande av läkarutbildning vid ett nytt sjukhus i Huddinge, m. m. (prop. 1965:141, SU 173, rskr 411).

Enligt 1964 års överenskommelse skulle statsbidrag utgå med i princip 25 % av kostnaderna för sjukhusanläggningens färdigställande.

På grundval av 1965 års generalplan för Huddinge sjukhus, vilken god­

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1969

10

togs den 17 december 1965 av Kungl. Maj :t som grund för projekterings­

arbetet, beräknades kostnaderna för sjukhuset till 395 milj. kr. Nämnden

för undervisningssjukhusens utbyggande överlämnade den 20 juni 1967

närmare förslag rörande sjukhusanläggningen för godkännande för stats­

bidrags utgående. I förslaget ingick 1967 års reviderade generalplan för

Huddinge sjukhus. Nämnden utgick därvid från att sjukhuset skulle kunna

uppföras inom en ram av ca 672 milj. kr. Härtill kom utrustningskostna-

der i en storleksordning av omkring 175 milj. kr. Stockholms läns lands­

ting fastställde i oktober 1967 en ram på högst 700 milj. kr. för byggandet

av Huddinge sjukhus. Ramen — som inte innefattade utrustning — index-

reglerades på visst sätt.

Kostnaderna för sjukhuset har sålunda visat sig bli åtskilligt högre än

vad statsmakterna hade anledning att räkna med då de valde att förlägga

en ökad läkarutbildning till det nya sjukhuset i Huddinge. Som nämnts

överenskoms år 1964 att staten skulle svara för 25 % av de verkliga kost­

naderna för sjukhusanläggningens färdigställande. De successivt stegrade

kostnaderna för sjukhusanläggningen har emellertid gjort det nödvändigt att

närmare klarlägga vad staten skall betala som byggnads- och utrustnings-

bidrag.

Genom tilläggsavtalet till 1964 års överenskommelse bestäms att statligt

byggnads- och utrustningsbidrag för sjukhusanläggningen m. m. skall utgå

med totalt 230 milj. kr., oavsett vad de faktiska kostnaderna för sjukhusets

uppförande och utrustning kommer att bli. Bidraget innefattar även ersätt­

ning för vissa ökade kostnader, som uppstår genom att odontologisk utbild­

ning m. m. förläggs till viss forskningsbyggnad inom sjukhusområdet. Om

antalet vårdplatser vid en planerad radioterapeutisk klinik med tillhörande

strålbehandlingsavdelning m. m. ökas från 20 till 60 utgår statsbidrag med

ytterligare 5 milj. kr. Skulle under avtalsperioden uppkomma prishöjningar,

som överstiger en normal prisutveckling, blir staten enligt vad som när­

mare anges i tilläggsavtalet skyldig att utbetala tilläggsbidrag. Härutöver

kan det bli fråga om bidrag enligt avtal om landstingets övertagande av sta­

tens mentalsjukvård m. m.

Jag vill här inskjuta, att dåvarande medicinalstyrelsen i juni 1967 över­

lämnat vissa förslag, som innebär bl. a., att en radioterapeutisk klinik med

75 vårdplatser bör anordnas vid Huddingesjukhuset. Universitetskanslers-

ämbetet har i yttrande däröver förklarat sig dela denna uppfattning. Från

landstingets sida har framhållits, att det inte är tekniskt möjligt att öka

den planerade radioterapeutiska kliniken i Huddinge till mer än 60 vård­

platser.

Tilläggsavtalet med Stockholms läns landsting gäller under förutsättning

att det godkänns av staten och landstinget före utgången av år 1969 samt

att även stadsfullmäktige i Stockholms stad inom samma tid godkänner

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1969

11

avtalet till de delar stadens rätt och allmänna intressen berörs.

Jag förordar att avtalet godtas för statens del.

I samband härmed vill jag erinra om att enligt 1964 års överenskommelse

förslag och ritningar till byggnadsarbetena samt utrustningsförslag skall för

statsbidrags utgående godkännas i den ordning Kungl. Maj :t föreskriver.

Enligt tilläggsavtalet kommer statens byggnads- och utrustningsbidrag för

sjukhuset att utgå med ett i avtalet fixerat belopp som är oberoende av de

faktiska kostnaderna för sjukhusets uppförande och utrustning. Till följd

härav kan kontrollförfarandet från statens sida förenklas och främst avse

tillsyn av att sjukhuset uppfyller kraven från utbildnings- och forsknings­

synpunkter. Jag avser att i anslutning till Kungl. Maj :ts godkännande av

tilläggsavtalet föreslå Kungl. Maj :t att bemyndiga nämnden för undervis-

ningssjukhusens utbyggande att meddela de godkännanden i byggnads- och

utrustningsfrågorna som krävs för utbetalning av statens bidrag i enlighet

med tilläggsavtalet.

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj :t före­

slår riksdagen att bemyndiga Kungl. Maj :t att

dels enligt vad jag anfört i det föregående besluta om

utförande av utbyggnadsetapp 3 vid akademiska sjukhuset

i Uppsala;

dels i huvudsaklig överensstämmelse med vad jag föror­

dat i det föregående godkänna avtal mellan svenska staten

samt

a) Stockholms stad och Stockholms läns landsting om till-

lägg till 1931 års avtal rörande samarbete för karolinska

sjukhusets uppförande och drift m. m.,

b) Stockholms läns landsting om tillägg till 1959 års avtal

rörande vård av sjuka från Stockholms län vid akademiska

sjukhuset i Uppsala, m. m.,

c) Göteborgs stad om ytterligare tillägg till 1959 års avtal

om fortsatt upplåtelse av stadens sjukhus för medicinsk

undervisning och forskning samt om ändringar i därtill hö­

rande 1965 års tilläggsavtal,

d) Östergötlands läns landsting om lokaler för medicinsk

teknik i Linköping,

e) Uppsala läns landsting om statens bidrag för upplåtelse

av Ulleråkers sjukhus i Uppsala för läkarutbildning och

forskning, m. m.,

f) Malmöhus läns landsting om statens bidrag för upp­

låtelse av S:t Lars sjukhus i Lund för läkarutbildning och

forskning, m. in.,

g) Göteborgs och Bohus läns landsting om statens bidrag

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1969

för upplåtelse av S:t Jörgens sjukhus i Göteborg för läkar­

utbildning och forskning m. in.,

h) Stockholms läns landsting om tillägg till 1964 års över­

enskommelse om villkoren för anordnande av läkarutbild­

ning vid ett nytt sjukhus i Huddinge, m. m.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hem­

ställt förordnar Hans Maj :t Konungen att till riks­

dagen skall avlåtas proposition av den lydelse bila­

ga till detta protokoll utvisar.

Kungl. Maj.ts proposition nr 102 år 1969

Ur protokollet:

Gunnel Anderson

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1969

13

Bilaga 1

Statens förhandlingsnämnds skrivelse av den 21 februari 1969:

Till KONUNGEN

Socialdepartementet

Avtal om tillägg till 1931 års m. fl. avtal rörande karolinska sjukhusets upp­

förande och drift

(1 avtal)

Statens förhandlingsnämnd överlämnar härmed rubricerade avtal för

Kungl. Maj :ts prövning.

Avtalet har träffats med delegerade för Stockholms stad och delegerade

för Stockholms läns landsting under förbehåll av godkännande av Kungl.

Maj :t, stadsfullmäktige och landstinget.

Förhandlingsuppdraget

Kungl. Maj:t uppdrog den 30 juni 1965 åt nämnden att ta upp förhand­

lingar med Stockholms stad och Stockholms läns landsting om översyn av de

mellan staten och nyssnämnda kommunala huvudmän gällande samarbets-

avtalen rörande karolinska sjukhuset. Nämnden skulle därvid bl. a. beakta

vad föredragande departementschefen anförde i frågan i prop. 1965: 59 om

karolinska sjukhusets fortsatta utbyggande m. in., nämligen att det väsent­

ligt ökade antalet vårdplatser som Stockholms stad och Stockholms läns

landsting skulle disponera vid planerad utbyggnad av sjukhuset torde för­

utsätta att tidigare träffade avtal ersätts med ett nytt och att villkoren i detta

nya avtal bör innebära att de kommunala sjukvårdshuvudmännen svarar för

sjukvårdskostnaderna. Vidare skulle nämnden vid uppdragets fullgörande

söka klarlägga villkoren för ett eventuellt kommunalt övertagande av karo­

linska sjukhuset.

Nämnden har dessutom enligt Kungl. Maj:ts beslut den 28 juni 1963 över­

tagit vissa uppdrag från kommissionen för förhandlingar rörande karolinska

sjukhusets uppförande m. m., nämligen

angående revision av 1931 års bestämmelser rörande samarbete för karo­

linska sjukhusets uppförande och drift i fråga om Stockholms stads dispo­

sitionsrätt till de för staden enligt avtalet avsedda vårdplatserna,

angående Stockholms stads och Stockholms läns landstings bidrag till

byggnadskostnaderna för pediatriska kliniken vid karolinska sjukhuset,

om fördelningen av kostnaderna för uppförande och drift av en ny orto-

pedisk klinik vid karolinska sjukhuset samt

rörande fördelningen av vissa kostnader för uppförandet av nervkliniker

vid karolinska sjukhuset m. m.

Uppdragen till kommissionen gavs den 13 januari 1950, den 30 juni 1954,

den 17 juni 1955 resp. den 15 mars 1963.

14

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1969

Bakgrund

Kungl. Maj :t godkände den 23 oktober 1931 ett avtal mellan staten, å ena

sidan, samt Stockholms stad och Stockholms läns landsting, å andra sidan,

rörande samarbete för karolinska sjukhusets uppförande och drift. Enligt

avtalet, i det följande kallat huvudavtalet, tillförsäkrades staden och lands­

tinget — genom att lämna visst bidrag till sjukhusets uppförande och ut­

rustning —• rätt att så länge sjukhuset drivs disponera 315 resp. 110 vård­

platser. Sedermera har staden och landstinget genom att lämna bidrag till

sjukhusets utbyggnad enligt avtal, som redovisas i bilaga 1 till det nu över­

lämnade avtalet, tillförsäkrat sig rätt att disponera ytterligare vårdplatser,

så att deras kontraherade platser f. n. uppgår till 626 resp. 281 av sjukhusets

ca 1 730 vårdplatser.

Avtalen ger även stadens och landstingsområdets invånare tillgång till

polikliniker m. in. vid sjukhuset. Dessutom har landstinget avtalat om an­

ordnande och drift av en för landstingsområdet avsedd central- och distrikts-

dispensär vid den thoraxmedicinska kliniken.

Stadens och landstingets byggnads- och utrustningsbidrag till de kontra­

herade platserna har utgått enligt följande.

I huvudavtalet fixerades bidraget för byggnader och tomt till 18 000 kro­

nor per vårdplats för staden och 17 000 kronor per plats för landstinget. Ut-

rustningsbidraget per avtalad plats fastställdes till den verkliga kostnaden

men maximerades till motsvarande kostnad vid utrustning av ett av staden

resp. landstinget nyuppfört, på flera specialavdelningar uppdelat sjukhus.

Staden och landstinget har för de kontraherade platserna på pediatriska

kliniken erlagt 75 % av de verkliga byggnadskostnaderna inklusive tomtav-

gift. I totalkostnaden har ingått på vårdplatserna belöpande kostnader för

polikliniker, personalbostäder, ekonomianläggningar och övriga gemensam­

ma anläggningar. För utrustningen har — med fortsatt tillämpning av maxi-

meringsregeln enligt huvudavtalet — på motsvarande sätt erlagts 75 % av

de verkliga kostnaderna (avtalets bilaga 1 p. 2.2.).

Vårdplatserna på hudkliniken erhöll staden och landstinget mot att de

utan vederlag överlämnade tomt, byggnader, anläggningar och utrustning

vid sjukhuset Eira till staten (avtalets bilaga 1 p. 2.3.).

För vårdplatserna på thoraxklinikerna har staden och landstinget erlagt

75 % av de verkliga kostnaderna enligt samma regler som gällde för pediat­

riska kliniken. Byggnadskostnadsbidraget per vårdplats maximerades dock

till 17 700 kronor, indexreglerat från den 1 januari 1943 till tidpunkten för

byggnadsföretagets igångsättande. De för landstinget inrättade dispensär-

lokalerna har till 75 % bekostats av landstinget såväl beträffande byggnads-

som utrustningskostnader (avtalets bilaga 1 p. 4.).

Landstinget har övertagit 5 riksplatser på ögonkliniken och för dessa er-

lagt ett belopp av 100 000 kronor (avtalets bilaga 1 p. 6.).

Även beträffande avtalet om nervklinikerna har 75-procentsregeln i fråga

om byggnadskostnaderna tillämpats. Bidraget maximerades dock till 50 000

kronor per vårdplats, indexreglerat mellan den 1 juli 1956 och den tidpunkt

när byggnadsföretaget sattes igång. För utrustning har staden och lands­

tinget erlagt 75 % av de verkliga kostnaderna per vårdplats inkluderande

polikliniker m. m. utan den maximering som gällde beträffande utrustningen

enligt de tidigare avtalen. Staden och landstinget förband sig i detta avtal att

bidraga med 75 % även till de på vårdplatserna belöpande framtida ny- och

ombyggnads- samt ändrings- och förbättringsarbeten som inte var att hän­

föra till årligt underhåll (avtalets bilaga 1 p. 7).

Beträffande driftkostnaderna vid karolinska sjukhuset är stadens och

landstingets ersättningsgrunder i huvudsak följande.

Samtliga kostnader för sjukhusets drift fördelas på antalet vårddagar.

Därvid påförs staden och landstinget vad som belöper på antalet debiterade

vårddagar för stadens resp. landstingsområdets sjuka. Stadens och lands­

tingets vårddagskostnad är dock maximerad till den genomsnittliga dagkost­

naden för stadens respektive landstingets egna på flera specialavdelningar

uppdelade sjukvårdsinrättningar. För thoraxmedicinska kliniken reduceras

denna kostnad med 30 %.

Stadens driftbidrag till sjukhuset utgörs av ett beräknat genomsnitt av

dagkostnaderna vid Sabbatsbergs sjukhus, S:t Eriks sjukhus (exklusive

mentalkliniken), S:t Görans sjukhus och Södersjukhuset. Landstingets drift­

bidrag skall enligt överenskommelse med staten år 1958 baseras på medel­

dagskostnaden vid Danderyds och Södertälje sjukhus.

Genom ett år 1966 träffat avtal, godkänt av Kungl. Maj:t den 3 november

1967, har staden och landstinget förbundit sig att för vård på enskilda och

halvenskilda platser vid sjukhuset erlägga ersättning enligt samma regler

som de tidigare avtalen föreskriver beträffande allmänna platser (avtalets

bilaga 1 p. 10).

Vid överbeläggning på avtalsklinikerna erlägger staden och landstinget

enligt 1943 års avtal (avtalets bilaga 1 p. 2.1.) antingen dagkostnad enligt av

Kungl. Maj :t meddelade bestämmelser, under senare år motsvarande utom-

länsavtalets dagbelopp för akut sjuka patienter eller dagkostnad enligt hu­

vudavtalet. För beläggning på kliniker, för vilka avtal ej finns, gäller huvud­

avtalets ersättningsgrunder enligt 3 § i kungl. förordning den 30 juni 1937,

nr 655.

Kungi. Maj:ts proposition nr 102 år 1969

15

Avtalet

Allmänna kommentarer

Staden och landstinget har successivt tagit i anspråk allt större del av

karolinska sjukhusets vårdresurser, såväl absolut som relativt. Som jäm­

förelse kan nämnas att under budgetåret 1958/59 ca 319 500 debiterade

vårddagar föll på patienter från staden och landstingsområdet eller 67 %

av totala antalet vårddagar vid sjukhuset. Motsvarande uppgifter för budget­

året 1967/68 var ca 374 500 vårddagar och 84 %, varav ungefär hälften föll

på vardera staden och landstinget. Det ökade ianspråktagandet faller huvud­

sakligen på landstinget. Under den angivna tioårsperioden ökade antalet

vårddagar för länspatienter från drygt 145 000 till drygt 185 000.

Nämnden vill erinra om att Kungl. Maj :t den 6 juni 1968 godkänt en mel­

lan företrädare för nämnden och för berörda kommunala sjukvårdshuvud­

män den 13 mars 1968 träffad överenskommelse om uppsägning av vissa av­

tal om kommunala undervisningssjukhus, vilka löper ut den 30 juni 1970

och samtidigt uppdragit åt nämnden att ta upp förhandlingar med berörda

kommuner om nya avtal. Dessutom bör framhållas att enligt punkt 7 i den

av Kungl. Maj :t den 17 december 1965 godkända överenskommelsen om vill­

koren för anordnande av ett nytt sjukhus i Huddinge, m. m. statens bidrag

till denna sjukhusanläggnings totala driftkostnader skall fastställas i av­

16

tal om vilket förhandlingar skulle tas upp år 1968. Vidare har Kungl. Maj :t

den 15 mars 1968 godkänt avtal om ändrat huvudmannaskap för och läkar­

utbildning vid serafimerlasarettet samt avtal angående omdaning av S:t Gö­

rans sjukhus till undervisningssjukhus. I protokollsanteckningar till avta­

len har Stockholms stad förklarat sig beredd att, i vad avser dessa båda

sjukhus, medverka i utredning om de merkostnader för driften av kommu­

nala sjukhus som orsakas av att sådana sjukhus upplåts för läkarutbild­

ning och forskning. På grundval av denna utredning skall staden enligt pro­

tokollsanteckningarna samtidigt med övriga huvudmän för kommunala un­

dervisningssjukhus förhandla med staten om grunder för bidrag till driften

av sådana sjukhus. Stockholms läns landsting har — till de delar lands­

tingets rätt eller intressen berörs därav — biträtt dessa båda avtal.

Det har ansetts lämpligast att en fullständig revision av bestämmelserna

i nu gällande avtal om karolinska sjukhuset sker först sedan de nyss angivna

utredningarna avslutats och om möjligt i samband med förhandlingarna om

de kommunala undervisningssjukhusen. Enligt 9 § avtalet har parterna för­

klarat sig beredda att på grundval av dessa utredningar i god tid före den

1 juli 1971 ta upp förhandlingar om grunderna för kostnadsfördelningen

mellan parterna beträffande karolinska sjukhusets fortsatta utbyggnad och

drift och därvid också diskutera ett eventuellt huvudmannaskapsbyte för

sjukhuset. Den angivna tidpunkten har valts huvudsakligen av praktiskt

administrativa skäl beroende på att staden och landstinget fr. o. m. den 1 ja­

nuari 1971 avser att gå samman i en storlandstingskommun. Ett nytt,

fr. o. m. den 1 juli 1971 gällande avtal skall således träffas med den nya

landstingskommunen.

I avvaktan på att ett mera definitivt avtal kan träffas skall för tiden den

1 juli 1967—den 30 juni 1971 gällande avtal mellan staten samt staden och

landstinget kompletteras med de ändringar och tillägg som framgår av det

överlämnade avtalet.

Genom det nu träffade tilläggsavtalet har följande av Kungl. Maj :t till

nämnden givna uppdrag beträffande karolinska sjukhuset slutförts, näm­

ligen

uppdraget om revision av 1931 års bestämmelser rörande samarbete för

sjukhusets uppförande och drift i fråga om Stockholms stads dispositions­

rätt till de för staden avsedda vårdplatserna,

uppdraget om stadens och landstingets bidrag till byggnadskostnaderna

för pediatriska kliniken vid sjukhuset samt

uppdraget rörande fördelningen av vissa kostnader för uppförandet av

nervklinikerna vid sjukhuset m. m.

Det kvarstående uppdraget att förhandla med staden och landstinget om

fördelningen av kostnaderna för uppförande och drift av en ny ortopedisk

klinik vid sjukhuset torde komma att behandlas i samband med de förhand­

lingar om revision av gällande samarbetsavtal vilka, såsom tidigare nämnts,

på nytt skall aktualiseras före den 1 juli 1971.

Kungi. Maj:ts proposition nr 102 år 1969

Speciella kommentarer till avtalstexten

Ad 2 §.

Karolinska sjukhusets samtliga resurser inom såväl sluten som öppen

vård skall stå till förfogande för sjuka från Stockholms stad och Stockholms

läns landstingsområde. Det har förutsatts att någon nämnvärd förskjutning

17

av nuvarande relativa beläggningsfördelning mellan staden och landstings­

området inte skall ske.

Parterna har uttalat att de skall gemensamt eftersträva att sjukhusets

avsedda kapacitet utnyttjas i största möjliga utsträckning. Stadens och

landstingets platsdisposition vid sjukhuset är således enligt bestämmelserna

i tilläggsavtalet inte bunden vare sig till antal eller till vissa kliniker. Dock

skall även under tilläggsavtalets giltighetstid 1945 års överenskommelse (av­

talets bilaga 1 p. 3) gälla. Detta innebär att clearing av platskostnadsbidrag

skall ske vid överbeläggning från stadens eller landstingets sida på medpar-

tens kontraherade platser enligt 1931 års m. fl. avtal.

Ad 4 §.

Landstinget skall erlägga ett belopp om sammanlagt 4,5 miljoner kronor

för investeringar hänförliga till tiden före den 1 juli 1967.

Beloppet har beräknats bl. a. med utgångspunkt från beläggningsförhål-

landena vid karolinska sjukhuset under budgetåret 1966/67. Det har därvid

konstaterats att det på sjuka från staden och landstingsområdet fallit unge­

fär 1/3 av de vårddagar som kan hänföras till de ej kontraherade vårdplat­

serna. Det har vidare ansetts att staden och landstinget till fullo erlagt in­

vesteringskostnaderna för av dem kontraherade platser.

Efter en reducering med 25 % av de investeringar som inte är att hänföra

till stadens och landstingets kontraherade platser — läkarutbildningsbi-

drag — med en avskrivningstid av 30 resp. 10 år för byggnader och utrust­

ning samt med en räntefot av 6 % har för vart och ett av "budgetåren 1967/68

1970/71 räknats fram summan av avskrivningar och räntor i den mån de

belöper på vårdplatser, utöver de kontraherade, som stadens och landstings­

områdets patienter tagit i anspråk. Det sålunda beräknade beloppet uppgår

till i runt tal 4,5 miljoner kronor.

Av det tidigare anförda tramgår bl. a. att staden och landstinget numera

tar sjukhusets vårdplatsresurser i anspråk i ungefär lika stor omfattning.

Eftersom staden har ett betydligt större antal kontraherade platser än lands­

tinget har dessa båda parter enats om att kostnaderna för bidraget om 4,5

miljoner kronor helt skall bäras av landstinget.

Ad 5 §.

På grundval av karolinska sjukhusets långtidsbudget år 1967 har gjorts

vissa antaganden om investeringar i sjukhuset under tilläggsavtalets giltig­

hetstid. Med en 25-procentig reducering av investeringarna — läkarutbild-

ningsbidrag — en 30- resp. 10-årig avskrivningstid för byggnader och utrust­

ning samt en räntefot av 6 % har för vart och ett av budgetåren 1967/68—

1970/71 räknats fram summan av avskrivningar och räntor. Stadens och

landstingets andel härav motsvarar deras antagna andel av den totala be-

läggningen vid sjukhuset. Enligt dessa antaganden och beräkningar skall

staden och landstinget erlägga två miljoner kronor per år i form av a conto-

bidrag. Enligt 9 § skall parterna sedermera slutligt fastställa storleken av

dessa bidrag.

Ad 7 §.

De föreskrifter som hittills gällt för stadens och landstingets ersättning

för driftkostnaderna vid sjukhuset skall under tilläggsavtalets giltighetstid

gälla med vissa undantag och tillägg.

2 — Bihang til riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 102

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1969

18

Sålunda skall reglerna enligt 1943 års avtal för beräkning av ersättning

till staten vid överbeläggning på avtalsbundna kliniker inte tillämpas. Detta

torde medföra en viss ekonomisk vinst för staten och framför allt en admi­

nistrativ förenkling.

Ej heller skall tillämpas den i 1946 års avtal om thoraxklinikerna angivna

reduktionen av driftkostnadsersättningen för vård vid den medicinska tu­

berkuloskliniken. Staden och landstinget har de senaste åren debiterats sam­

manlagt ca 21 000 vårddagar per år på denna klinik.

Vad slutligen angår bestämmelserna i punkterna 3 och 4 kan framhållas

följande.

Landstinget skall för det antal debiterade vårddagar per år som överstiger

100 000 erlägga driftkostnadsersättning maximerad till den genomsnittliga

vårddagkostnaden under året vid Danderyds sjukhus. Ersättningen för de

första 100 000 vårddagarna erläggs enligt huvudavtalet, dvs. maximerad till

den genomsnittliga dagkostnaden vid Danderyds sjukhus och Södertälje

sjukhus. Denna bestämmelse skall tillämpas så att vid debitering från sjuk­

huset de 100 000 vårddagarna fördelas med 50 000 på varje halvår. Upplys­

ningsvis kan nämnas att för år 1967 uppgick den genomsnittliga dagkost­

naden vid Danderyds sjukhus till ca 20 kronor mer än motsvarande kost­

nad för ett genomsnitt för Danderyds och Södertälje sjukhus. Som tidigare

nämnts debiterades landstinget för budgetåret 1967/68 ca 185 000 vårddagar

vid karolinska sjukhuset.

Intill dess på staden debiterade vårddagar per år överstiger 222 000 skall

staden erlägga ersättning enligt 1931 års avtal, dvs. maximerad till den ge­

nomsnittliga vårddagkostnaden vid Sabbatsbergs, S:t Eriks och S:t Görans

sjukhus samt Södersjukhuset. För budgetåret 1967/68 debiterades staden

ca 189 000 vårddagar.

De ovan angivna gränstalen på 100 000 och 222 000 har beräknats med ut­

gångspunkt från 90 % beläggning på landstingets resp. stadens avtalsplatser

(90 % X 281 X 365 = 92 309 resp. 90 % X 626 X 365 = 205 641). Efter­

som vid debitering från sjukhuset ersättning får erläggas för såväl ut- som

inskrivningsdagar har de ovan framräknade vårddagsantalen ökats med

7,8 %, vilket under budgetåren 1965/66—1967/68 motsvarar det procen­

tuella antalet inskrivningsdagar i förhållande till antalet debiterade vård­

dagar. Utjämning har därefter skett till 100 000 resp. 222 000 vårddagar.

Det ekonomiska utfallet av här redovisade ändringar i beräkningen av sta­

dens och landstingets driftkostnadsersättningar till sjukhuset är omöjligt

att närmare precisera, eftersom faktorer som på dessa båda parter fallande

antalet vårddagar och kostnadsutvecklingen vid deras egna sjukhus inte gar

att fastställa. Det kan dock framhållas att om förhållandena under år 1967

läggs som grund skulle ändringarna innebära ökade inkomster för staten

om minst 12 miljoner kronor under den fyraåriga avtalstiden.

Hemställan

Nämnden hemställer att Kungl. Maj :t godkänner det överlämnade avtalet.

Kungl. Maj. ts proposition, nr 102 år 1969

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1969

19

Bilaga 2

Avtal om tillägg till 1931 års m. fl. avtal angående karolinska sjukhuset

Mellan statens förhandlingsnämnd, å ena sidan, samt delegerade för Stock­

holms stad och delegerade för Stockholms läns landsting, å andra sidan,

har — under förbehåll av godkännande av Kungl. Maj :t, Stockholms stads­

fullmäktige och Stockholms läns landsting — träffats följande avtal.

Avtal

mellan svenska staten, å ena sidan, samt Stockholms stad och Stockholms

läns landsting, å andra sidan, om tillägg till 1931 års avtal rörande sam­

arbete för karolinska sjukhusets uppförande och drift, m. m.

1

§•

För tiden den 1 juli 1967—den 30 juni 1971 skall vid tillämpningen av

de avtal mellan staten samt Stockholms stad och Stockholms läns landsting

som förtecknats på bilaga 1 gälla de ändringar och tillägg som framgår av

2—9 §§ nedan.

2

§.

Karolinska sjukhusets resurser inom sluten och öppen vård skall, i den

män ej annat överenskommes, stå till förfogande i minst nuvarande grad

för sjuka, som är bosatta i Stockholms stad eller Stockholms läns landstings­

område.

Protokollsanteckning: Parterna skall gemensamt eftersträva största möj­

liga utnyttjande av sjukhusets avsedda kapacitet.

3 §•

Dispensärverksamheten vid de i avtalet den 25 oktober 1946 för lands­

tinget avsedda central- och distriktsdispensärerna skall, om staden begär

det, betjäna även patienter från staden.

4 §.

För investeringar i sjukhuset, bokförda före den 1 juli 1967 och till vilka

staden och landstinget ej haft att lämna bidrag enligt gällande avtal, erlägger

landstinget till staten för tiden den 1 juli 1967—den 30 juni 1971 ett bidrag

av 1 125 000 kronor för år räknat. Bidraget erlägges med 2 812 500 kronor

den 1 juli 1969, 1 125 000 kronor den 1 juli 1970 samt 562 500 kronor den

1 april 1971.

5 §.

För investeringar i sjukhuset under tiden den 1 juli 1967 — den 30 juni

1971 erlägger staden och landstinget tillsammans a conto ett bidrag av

2 000 000 kronor per år. Fördelningen av bidraget mellan staden och lands­

20

tinget skall ske i proportion till antalet på staden och landstinget debiterade

vårddagar vid sjukhuset. Bidraget för tiden 1 juli 1967—den 31 december

1968 erlägges den 1 april 1969. Bidrag för åren 1969 och 1970 erlägges halv­

årsvis snarast efter varje kalenderhalvårs utgång. Bidrag för tiden den 1 ja­

nuari 1971—den 30 juni 1971 erlägges den 1 april 1971.

6

§.

Staden och landstinget skall i särskild ordning beredas insyn i utform­

ningen och genomförandet av generalplanen för karolinska sjukhusets ut­

byggnad.

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1969

7 §•

För vård på sjukhusets samtliga kliniker av patienter som är bosatta i sta­

den eller landstingsområdet erlägger staden och landstinget ersättning för

driftkostnaderna enligt föreskrifterna i nu gällande avtal med följande un­

dantag:

1. Det från och med den 1 juli 1943 gällande avtalet (bil. 1 p. 2.1.) om

tillägg till 1931 års avtal rörande samarbete för karolinska sjukhusets upp­

förande och drift samt i senare träffade avtal intagna hänvisningar till

nämnda tilläggsavtal skall ej tillämpas.

2. Den i avtalet den 25 oktober 1946 (bil. 1 p. 4) punkt 8 angivna bestäm­

melsen om reduktion av driftkostnadsersättningen för vård vid den medi­

cinska tuberkuloskliniken skall ej tillämpas.

3. Om antalet på landstinget debiterade vårddagar något år överstiger

100 000, erlägger landstinget för överskjutande antal vårddagar driftkost­

nadsersättning som maximeras till den genomsnittliga vårddagkostnaden

under året vid Danderyds sjukhus.

4. Om antalet på staden debiterade vårddagar något år överstiger 222 000,

har staten rätt att begära förhandlingar om driftkostnadsersättningens stor­

lek för överskjutande antal vårddagar.

8

§.

Om staden och landstinget under avtalstiden går samman i en landstings­

kommun, skall denna kommun erlägga bidrag och ersättningar enligt 4, 5

och 7 §§ beräknade med nuvarande sekundärkommunala indelning som

grund.

9 §•

Parterna förklarar sig beredda att på grundval av pågående utredning an­

gående de merkostnader för driften av kommunala sjukhus som orsakas

av att sådana sjukhus upplåtes för läkarutbildning och forskning i god tid

före den 1 juli 1971 upptaga förhandlingar om grunderna för kostnadsför­

delning mellan parterna beträffande karolinska sjukhusets fortsatta utbygg­

nad och drift samt stadens och/eller landstingets eventuella övertagande av

huvudmannaskapet för sjukhuset. Vid förhandlingarna skall parterna slut­

ligt fastställa storleken av det investeringsbidrag för vilket staden och lands­

tinget erlagt ersättning a conto enligt 5 §.

21

Detta avtal är upprättat i tre exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

Stockholm den 4 februari 1969.

Statens förhandlingsnämnd

Kungi. Maj:ts proposition nr 102 år 1969

Lennart Rydback

/Lars Fredlundh

För Stockholms läns landstings

förhandlingsdelegerade

Bertil Jonberger

Fredrik Lindencrona

För Stockholms stads

förhandlingsdelegerade

Sven Johansson

Gösta Pehrson

/N. Bergkvist

Bilaga

k örteckning över gällande avtal och överenskommelser

1. Avtal rörande samarbete för karolinska sjukhusets uppförande och

drift. Huvudgrunderna för ovanstående avtal godkändes av Kungl. Maj :t den

23 oktober 1931, av Stockholms stadsfullmäktige den 27 januari 1930 och av

Stockholms läns landsting den 26 november 1931.

2. Avtal om samarbete för fortsatt utbyggande av karolinska sjukhuset

m. m., godkända av Kungl. Maj:t den 17 mars 1944, av Stockholms stads­

fullmäktige den 18 december 1942 och av Stockholms läns landsting i vad

avser avtal under p. 2.1. den 4 september 1940, samt i vad avser avtal under

P- 2.2.—2.4. den 9 september 1942.

2.1. Avtal om tillägg till ett ar 1931 ingånget avtal rörande samarbete för

karolinska sjukhusets uppförande och drift. Avtalet äger tillämpning från

och med den 1 juli 1943.

2.2. Avtal angående samarbete för uppförande och drift av en pediatrisk

klinik vid karolinska sjukhuset.

2.3. Avtal angående en dermato-syfilidologisk klinik vid karolinska sjuk­

huset.

2.4. Avtal angående överflyttning till karolinska sjukhuset av vid sjuk­

huset Eira i Stockholm anställd personal.

3. Överenskommelse angående tillämpning av 1931 års avtal, godkänd av

direktionen för karolinska sjukhuset den 25 maj 1945, av Stockholms stads

sjukhusdirektion den 9 maj 1945 och av Stockholms läns landstings förvalt­

ningsutskotts sjukvårdsavdelning den 26 april 1945.

4. Avtal angående samarbete för uppförande och drift av medicinsk tuber­

kulosklinik och en thoraxkirurgisk klinik vid karolinska sjukhuset, godkänt

av Kungl. Maj :t den 25 oktober 1946, av Stockholms stadsfullmäktige den

15 oktober 1945 och av Stockholms läns landsting den 4 september 1946.

5. Avtal angående jämkning i fördelningen av de utav Stockholms stad

kontraherade vårdplatserna å medicinska kliniken och ögonkliniken vid

karolinska sjukhuset, godkänt av Kungl. Maj:t den 30 maj 1947, av Stock­

holms stadsfullmäktige den 14 oktober 1946.

6. Avtal angående jämkning i fördelningen av platserna å ögonkliniken

22

vid karolinska sjukhuset m. m., godkänt av Kungl. Maj:t den 30 maj 1947

och av Stockholms läns landsting den 4 september 1946.

7. Avtal angående samarbete för uppförande och drift av nervkliniker vid

karolinska sjukhuset, godkänt av Kungl. Maj:t den 21 februari 1958, av

Stockholms stadsfullmäktige den 17 december 1956 och av Stockholms läns

landsting den 10 oktober 1957.

8. Avtal angående vård å karolinska sjukhuset av vissa militära patienter,

godkänt av Kungl. Maj :t den 28 juli 1958, av Stockholms stadsfullmäktige

den 17 juni 1958 och av Stockholms läns landsting den 9 oktober 1958.

9. Överenskommelse angående beräkning av vissa driftkostnader m. m.

inom sjukvården, godkänd av Kungl. Maj:t den 28 juli 1958, av Stockholms

stadsfullmäktige den 17 juni 1958 och av Stockholms läns landsting den

9 oktober 1958.

10. Avtal om ersättning för vård på enskilda och halvenskilda platser vid

karolinska sjukhuset, godkänt av Kungl. Maj :t den 3 november 1967, av

Stockholms stadsfullmäktige den 23 januari 1967 och av Stockholms läns

landsting den 22 juni 1967.

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1969

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1969

23

Bilaga 3

Statens förhandling snämnds skrivelse av den 21 februari 1969:

Till KONUNGEN

Socialdepartementet

Avtal om tillägg till 1959 års avtal rörande vård av sjuka från Stockholms län

vid akademiska sjukhuset i Uppsala

(t avtal)

Statens förhandlingsnämnd överlämnar härmed rubricerade avtal för

Kungl. Maj :ts prövning.

Avtalet har träffats med delegerade för Stockholms läns landsting under

förbehåll av godkännande av Kungl. Maj:t och landstinget samt har ingåtts

på grundval av Kungl. Maj :ts uppdrag åt nämnden den 2 februari 1968 att

ta upp förhandlingar om vård av sjuka från Stockholms län vid akademiska

sjukhuset i Uppsala.

Bakgrund

Kungl. Maj :t godkände den 12 februari 1960 ett mellan direktionen för

akademiska sjukhuset och Stockholms läns landstings förvaltningsutskott

träffat avtal om vård av sjuka från Stockholms län. Avtalet gällde fr. o. m.

den 1 januari 1959 t. o. m. den 30 juni 1962 och därefter med treårig för­

längning med sex månaders uppsägningstid. Efter uppsägning av direktio­

nen för akademiska sjukhuset har avtalet upphört att gälla fr. o. m. den

1 juli 1968.

Avtalet innebar i huvudsak följande. Direktionen förband sig att för vård

av sjuka från Stockholms län på allmän sal hålla till förfogande dels 12 plat­

ser för öron-, näs- och halssjuka, 6 platser för ögonsjuka, 10 platser för barn­

sjukdomar och 10 platser för gynekologiska fall, dels för barnsbördsvård,

olycksfall eller akutsjukdom högst 30 platser vid obstetriska avdelningen,

högst 15 platser vid kirurgiska kliniken, högst 13 platser vid medicinska

kliniken samt nödigt antal platser vid övriga kliniker, dels även vårdplatser

för andra sjukdomsfall i den mån sjukhusets platstillgång medgav det. För­

valtningsutskottet å sin sida förband sig att för vård på sjukhuset av patien­

ter från Stockholms län erlägga en på visst sätt beräknad vårddagkostnad

med avdrag av 13 % samt ersättning för byggnadsunderhåll m. m. Vårddag­

kostnaden skulle beräknas på samma sätt som enligt 1954 års avtal mellan

staten och Uppsala läns landsting om samarbete för driften av akademiska

sjukhuset. För byggnadsunderhåll samt nyanskaffning av byggnader och

inventarier skulle landstinget erlägga sex kronor per vårddag. Beloppet var

knutet till konsumentprisindex och har sedermera stigit till åtta kronor.

Landstinget skulle inte till någon del deltaga i kostnaderna för driften av

de psykiatriska klinikerna.

24

År 1966 träffades överenskommelse mellan nämnden och Stockholms läns

landsting om landstingets bidrag till den löpande utrustningsanskaffningen

vid sjukhuset i den mån denna är att hänföra till ersättningsanskaffning

(jfr prop. 1967: 105 s. 12). Ersättningen sattes i viss relation till antalet på

landstinget debiterade vårddagar vid sjukhuset exklusive de psykiatriska

klinikerna. Kungl. Maj :t godkände överenskommelsen den 25 maj 1967.

Samma dag godkände Kungl. Maj :t även ett mellan nämnden och Uppsala

läns landsting träffat avtal om ändring av det tidigare nämnda 1954 års avtal

(jfr prop. 1967: 105 s. 12). Ändringsavtalet innebar bl. a. en ändrad beräk­

ning av de pensionskostnader som räknas in i sjukhusets driftkostnader.

Stockholms läns landsting biträdde ändringsavtalet.

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1969

Avtalet

Enligt det nu träffade tilläggsavtalet skall 1959 års avtal och 1966 års

överenskommelse fortsätta att gälla under tiden den 1 juli 1968—den 30 juni

1970 med vissa ändringar och tillägg, till vilka nämnden lämnar följande

kommentarer.

Akademiska sjukhusets resurser inom såväl sluten som öppen vård skall

enligt 2 § stå till förfogande för sjuka från Stockholms läns landstingsom­

råde som är bosatta inom ett upptagningsområde, vars storlek och lokalise­

ring skall fastställas i särskild överenskommelse. Parterna har dock förut­

satt att någon nämnvärd förändring av landstingets nuvarande beläggning

vid akademiska sjukhuset därvid inte skall ske. Det kan i detta samman­

hang framhållas att Uppsala läns landstings förvaltningsutskott fått tillfälle

att yttra sig över tilläggsavtalet. Förvaltningsutskottet hade inte något att

erinra mot detta men förutsatte att det får tillfälle att deltaga i de förhand­

lingar som skall föregå den nämnda överenskommelsen.

I 3 § stadgas att landstinget för vård av landstingspatienter på sjukhusets

samtliga vårdplatser skall erlägga driftkostnadsersättning enligt 1959 års

avtal med det beräkningssätt som gällde närmast före den 1 juli 1968. Från

och med den 1 oktober 1968 skall ersättningen avse även vårddagar på de

psykiatriska klinikerna. Detta sammanhänger med att Kungl. Maj :t den

28 maj 1968 godkänt ett med Uppsala läns landsting träffat, från den 1 okto­

ber 1968 gällande avtal om ändring av 1954 års avtal (jfr prop. 1968: 71 s.

13), varigenom de psykiatriska samt barn- och ungdomspsykiatriska klini­

kerna vid akademiska sjukhuset inordnats i den för sjukhuset i övrigt gäl­

lande organisationen. Tidigare har staten svarat för den del av vårdkostna­

derna vid de psykiatriska klinikerna som inte täckts av patienternas vård­

avgifter, vilka fastställts av Kungl. Maj :t.

Stockholms läns landsting skall enligt 4 § erlägga 20 kronor per vårddag

för byggnadsunderhåll samt nyanskaffning av byggnader och inventarier.

I likhet med bestämmelserna i 1959 års avtal skall beloppet jämkas med

hänsyn till konsumentprisindex, dock att utgångspunkten därvid skall vara

den i juli 1968.

Nämnden vill erinra om att Kungl. Maj :t den 6 december 1963 uppdragit

åt nämnden att ta upp förhandlingar med Uppsala läns landsting bl. a. om

översyn av gällande avtal om samarbete för drift av akademiska sjukhuset.

Dessa förhandlingar bör drivas i anslutning till de förhandlingar som nämn­

den enligt Kungl. Maj :ts beslut den 6 juni 1968 tagit upp med berörda kom­

muner om nya avtal fr. o. in. den 1 juli 1970 om undervisning och forskning

25

vid kommunala undervisningssjukhus. Detsamma bör även gälla förhand­

lingar med Stockholms läns landsting om vård av patienter från landstings­

området på akademiska sjukhuset.

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1969

Hemställan

Nämnden hemställer att Kungl. Maj:t godkänner det överlämnade avtalet.

26

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1969

Bilaga 4

Avtal om vård av sjuka från Stockholms län vid akademiska sjukhuset

Mellan statens förhandlingsnämnd och delegerade för Stockholms läns

landsting har — under förbehåll av godkännande av Kungl. Maj :t och Stock­

holms läns landsting — träffats följande avtal.

Avtal

mellan svenska staten och Stockholms läns landsting om tillägg till 1959 års

avtal rörande vård av sjuka från Stockholms län vid akademiska sjukhuset

i Uppsala, in. in.

1

§■

De avtal mellan staten och Stockholms läns landsting som förtecknats på

bilaga 1 skall gälla intill den 1 juli 1970, för tiden den 1 juli 1968—den 30

juni 1970 med de ändringar och tillägg som framgår av 2—5 §§ nedan.

2

§•

Akademiska sjukhusets resurser inom sluten och öppen vård skall stå till

förfogande för sjuka från Stockholms läns landstingsområde som är bosatta

inom ett upptagningsområde, vars storlek och lokalisering skall fastställas

i särskild överenskommelse mellan parterna.

3 §•

För vård på samtliga av sjukhusets vårdplatser av patienter bosatta inom

Stockholms län erlägger landstinget ersättning enligt § 3 2) och 3) i 1959 års

avtal (bilaga 1 p. 1). Därvid beräknas vårddagkostnaden på sätt angives

i § 3 mom. 2 1954 års avtal mellan staten och Uppsala läns landsting an­

gående samarbete för drift av akademiska sjukhuset och i mom. 3 samma

paragraf i dess lydelse enligt ett den 19 december 1966 träffat ändringsavtal.

För vård på de psykiatriska klinikerna utgår ersättning enligt första styc­

ket från och med den 1 oktober 1968.

4 §•

För byggnadsunderhåll samt nyanskaffning av byggnader och inventarier

erlägger landstinget en ersättning av 20 kronor per vårddag. Dock skall om

konsumentprisindex ändras med minst fem enheter, jämfört med konsu­

mentprisindex per den 1 juli 1968 en häremot svarande jämkning ske av

nämnda ersättning. Härvid jämkas brutet tal till närmaste hela tal.

För vård på de psykiatriska klinikerna utgår ersättning enligt första styc­

ket från och med den 1 oktober 1968.

5 §•

Den i överenskommelsen den 19 december 1966 (bilaga 1 p. 2) angivna

27

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1969

ersättningen för löpande utrustningsanskaffning till sjukhuset skall från

och med den 1 oktober 1968 avse även de psykiatriska klinikerna.

Detta avtal är upprättat i två exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

Stockholm den 4 februari 1969.

Förteckning över gällande avtal och överenskommelser

1. Avtal rörande ersättning för vård å akademiska sjukhuset i Uppsala

av patienter från Stockholms län, godkänt av Kungl. Maj :t den 12 februari

1960 och av Stockholms läns landsting den 8 oktober 1959.

2. Överenskommelse angående beräkning av landstingets kostnadsandel

i den s. k. löpande utrustningsanskaffningen till akademiska sjukhuset i

Uppsala, godkänd av Kungl. Maj :t den 25 maj 1967 och av Stockholms läns

landsting den 5 oktober 1967.

Statens förhandlingsnämnd

Lennart Rydback

/Lars Fredlundh

För Stockholms läns landstings

förhandlingsdelegerade

Bertil Jonberger

Fredrik Lindencrona

Bilaga

28

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1969

Bilaga 5

Statens förhandling snämnds skrivelse av den 21 februari 1969:

Till KONUNGEN

Socialdepartementet

Avtal om ytterligare tillägg till 1959 års avtal om Göteborgs stads sjukhus

(1 avtal)

Statens förhandlingsnämnd överlämnar härmed rubricerade avtal för

Kungl. Maj :ts prövning.

Avtalet har träffats med Göteborgs stads förhandlingsdelegation under

förbehåll av Kungl. Maj :ts och Göteborgs stadsfullmäktiges godkännande.

Bakgrund

Genom avtal den 9 december 1959 och tilläggsavtal därtill den 20 augusti

1965 har vissa befintliga och planerade sjukhusenheter i Göteborg upplåtits

för läkarutbildning (prop. 1960:69, SU 97, rskr 254, k. br. 25.7.1960; prop.

1965: 140, SU 164, rskr 399, k. br. 1.4.1966).

1965 års tilläggsavtal avser upplåtelse av dels kliniker för barnmedicin,

barnkirurgi och barnpsykiatri vid Sahlgrenska sjukhuset, dels vissa kliniker

vid Östra sjukhuset.

Med hänsyn till att intaget av medicine studerande skulle ökas redan in­

nan upplåtna kliniker vid Östra sjukhuset kunde färdigställas, inskrevs i

tilläggsavtalet även vissa bestämmelser om provisoriska anordningar för den

ökade läkarutbildningen. Staden skulle sålunda, intill dess Östra sjukhuset

kunde tas i anspråk för ändamålet, tillhandahålla provisoriska anordningar

för ifrågavarande utbildning i de propedeutiska och kliniska ämnena i hu­

vudsaklig överensstämmelse med vad som föreslagits av läkarutbildningsbe-

redningen i en skrivelse av den It januari 1965 till den medicinska fakulte­

ten vid Göteborgs universitet. Staden skulle vidtaga åtgärder härför i den

takt, som erfordrades för att möjliggöra en obruten studiegång för samtliga

de medicine studerande i Göteborg som påbörjat sina prekliniska studier

höstterminen 1965. För ändamålet skulle staden upplåta — utöver de klini­

ker, avdelningar m. m. som angivits i huvudavtalet — även Ekmanska sjuk­

huset, stadens mentalpoliklinik i Sociala huset samt ytterligare en klinik vid

Vasa sjukhus och en klinik vid Lillhagens sjukhus.

Enligt 1965 års tilläggsavtal äger staden få särskilda ersättningar för vis­

sa investerings- och driftkostnader, som föranleds av provisorierna. För in­

vesteringskostnader, för vilka staden ej uppbär bidrag enligt bestämmelser

i huvudavtalet, skall staten sålunda till staden bl. a. erlägga ett engångsbi-

drag om 500 000 kr. (3.5.). För att täcka driftkostnaderna skall staten er­

lägga driftbidrag på sammanlagt 6 milj. kr., fördelade så att för läsåren

1967/68, 1968/69 och 1969/70 skall utgå resp. 1,5 milj. kr., 2,0 milj. kr. och

29

2,5 milj. kr. (5.2). Driftbidragen skall ökas eller minskas med hänsyn till

den förändring av kostnaderna för Sahlgrenska sjukhusets drift, som inträ­

der mellan år 1965 och resp. 1967, 1968 och 1969 (5.2. andra stycket).

Planerna för den utbyggnad av stadens sjukhus som förutsattes i tilläggs­

avtalet har i vissa avseenden ändrats. Bl. a. har frågan om byggande av barn­

kliniker vid Sahlgrenska sjukhuset ställts på framtiden. I stället skall så­

dana uppföras vid östra sjukhuset. Vidare har planerna på en utbyggnad

av Ekmanska sjukhuset skrinlagts och en planerad nybyggnad för central­

laboratorium vid Sahlgrenska sjukhuset får anstå tills vidare.

Kungl. Maj :t uppdrog den 25 maj 1967 åt nämnden att ta upp de förhand­

lingar med Göteborgs stad som nämnden kunde finna erforderliga med an­

ledning av stadens ändrade planering av utbyggandet av stadens sjukhus.

Samtidigt föreskrevs att statskontoret inte fick betala ut de särskilda bidra­

gen för provisorieanordningar förrän efter samråd med förhandlingsnämn-

den.

Barnklinikerna vid Östra sjukhuset beräknas inte vara färdiga att tas i

bruk förrän hösten 1972, medan den ökade läkarutbildningen kräver lokal­

tillskott för ämnet pediatrik redan höstterminen 1970. I den om- och till­

byggnad av det gamla barnsjukhuset som skett under senare år har inte in­

gått särskilda utrymmen för läkarutbildning. På begäran av nämnden för

undervisningssjukhusens utbyggande (NUU) har staden därför utrett möj­

ligheten att anordna de nya lokaler som fordras för den ökade utbildningen

i ämnet. Man har enats om att frågan kan lösas genom att en tillbyggnad till

barnsjukhuset uppförs.

Kungl. Maj:Is proposition nr 102 år 1969

Förhandlingarna och förhandlingsresultatet

Barnkirurgislc klinik vid Östra sjukhuset

I avtalen om läkarutbildning vid Göteborgs stads sjukhus finns förteckna­

de de kliniker in. m. som är upplåtna för ändamålet och bidragsbestämmel-

serna anknyter till förteckningen.

Enligt 15 § huvudavtalet skall särskild överenskommelse träffas, om sta­

ten påkallar att ta i anspråk klinik som inte är angiven i avtalet. Då 1965

års tilläggsavtal träffades, var inte någon barnkirurgisk klinik aktuell för

Östra sjukhusets del. I tilläggsavtalet togs upp endast barnkliniker i medicin

och psykiatri. Följaktligen fordras från formell synpunkt ett tillägg till gäl­

lande avtal för att göra bidragsreglerna tillämpliga på den nu beslutade

barnkirurgiska kliniken vid östra sjukhuset.

Vid förhandlingar hösten 1967 förklarade sig förhandlingsnämnden i

princip villig att godtaga en barnkirurgisk klinik vid Östra sjukhuset som

bidragsgrundande enligt bestämmelserna i 1959 års avtal. Nämnden ansåg

dock att ärendet av praktiska skäl borde redovisas först i samband med

övriga läkarutbildningsfrågor som tagits upp till förhandling. Nämnden

underrättade NUU om medgivandet på denna punkt. NUU har sedan med­

verkat i planeringen av den barnkirurgiska kliniken.

Såsom punkt 1.1. i det nu överlämnade avtalet har intagits en bestämmel­

se om att staden för klinisk undervisning av medicine studerande upplåter

även den barnkirurgiska kliniken vid Östra sjukhuset. Av avtalskonstruk­

tionen följer att 1959 års huvudavtal och 1965 års tilläggsavtal blir tillämp­

liga på denna klinik i samma utsträckning som för övriga kliniker på Östra

sjukhuset. Sålunda skall investeringsbidrag med 25 % utgå. Sedan planerna

30

på uppförande av ett barnsjukhus vid Sahlgrenska sjukhuset t. v. skrinlagts,,

får — som framgår av det ovan anförda — behovet av undervisningslokaler

för den ökade läkarutbildningen tillgodoses dels vid det gamla barnsjukhu­

set, dels vid Östra sjukhusets barnkliniker.

Provisorieanordningarna

Upplåtelsen av Ekmanska sjukhuset för läkarutbildning utgjorde en vä­

sentlig del i de provisorieanordningar som staden skulle tillhandahålla en­

ligt 1965 års avtal. Såvitt nämnden kan finna utgår bidrag enligt bestämmel­

ser i 1959 års avtal för de provisorieanordningar, som ersätter upplåtelsen

av Ekmanska sjukhuset. Nämnden har därför i förhandlingarna yrkat på

reducering av de särskilda investerings- och driftbidrag som staten enligt

1965 års tilläggsavtal skulle utge till staden.

Häremot har från stadens sida hävdats att dess åtagande enligt tilläggs­

avtalet att genom provisorieåtgärder tillgodose det ökade behovet av lokalut­

rymmen m. m. intill dess de kliniker som upplåtits vid Östra sjukhuset tas i-,

bruk kan fullföljas trots att utbyggnaden av Ekmanska sjukhuset inte kom­

mit till stånd.

Parterna har dock slutligen kunnat enas om en uppgörelse som i ett sam­

manhang reglerar frågorna om statens bidrag för tillbyggnaden till barn­

sjukhuset och för provisorieanordningar enligt tilläggsavtalet.

Punkt 1.2. i avtalet reglerar sålunda frågan om ersättning till staden för

tillbyggnaden till barnsjukhuset. Denna tillbyggnad, som till väsentlig de!

kommer att innehålla lokaler för undervisning och forskning i ämnet pedia­

trik, skall uppföras i huvudsaklig överensstämmelse med ett till avtalet fogat

lokalprogram, som upprättats av företrädare för sjukvårdsstyrelsen och för

NUU. Statens bidrag till staden har fastställts till 1,5 milj. kr. Ersättningen

skall utbetalas i tre delposter på sätt som närmare regleras under föreva­

rande punkt.

I punkt 2.1. stadgas att bestämmelserna i 1965 års tilläggsavtal om Ek­

manska sjukhuset inte skall gälla. Enligt punkt 2.2. skall emellertid det i

3.5. i nämnda avtal bestämda engångsbidraget om 500 000 kr., som innehål­

lits av staten, oavkortat utbetalas snarast. Däremot har driftbidraget för

1967/68 enligt 5.2. tilläggsavtalet som en följd av de ändrade förhållandena

reducerats med 600 000 kr. till 900 000 kr. (2.3.). I övrigt gäller driftbidrags-

bestämmelserna i 5.2. tilläggsavtalet oförändrade.

Punkt 3 i avtalet innehåller en bestämmelse om att avtalet skall träda i

kraft så snart det godkänts av Kungl. Maj :t samt av stadsfullmäktige i Göte­

borg genom beslut som vinner laga kraft. Avtalets giltighet sammanfaller

därefter med huvudavtalets. Den av parterna tidigare gjorda uppsägningen

av huvudavtalet och dess tilläggsavtal medför följaktligen att föreliggande

avtal också löper ut den 30 juni 1970.

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1969

Hemställan

Nämnden hemställer att Kungl. Maj :t godkänner det överlämnade avtalet.

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1969

31

Bilaga 6

Avtal om ytterligare tillägg till 1959 års avtal om Göteborgs stads sjukhus,

m. m.

Mellan statens förhandlingsnämnd och Göteborgs stads förhandlingsdele­

gation har — under förbehåll av godkännande av Kungl. Maj :t och Göte­

borgs stadsfullmäktige — träffats följande avtal.

Avtal

mellan svenska staten och Göteborgs stad om ytterligare tillägg till 1959 års

avtal om fortsatt upplåtelse av stadens sjukhus för medicinsk undervisning

och forskning, nedan kallat huvudavtalet, samt om ändringar i därtill hö­

rande 1965 års tilläggsavtal.

1. Ytterligare tillägg till huvudavtalet

1.1. Ad 1 § huvudavtalet

Staden upplåter för klinisk (praktisk) undervisning av medicine stude­

rande samt forskning även följande klinik:

G. Östra sjukhuset:

barnkirurgiska kliniken.

1.2. Ad 3 § huvudavtalet

För uppförande av tillbyggnad vid Göteborgs barnsjukhus i huvudsaklig

överensstämmelse med ett till detta avtal fogat lokalprogram (bilaga 1)

skall staten till staden utgiva särskilt byggnadsbidrag med ett belopp av

1 500 000 kronor. Av beloppet skall efter rekvisition av staden utbetalas 1/3

när schaktning utförts, 1/3 när byggnadsstommen färdigställts och 1/3 när

byggnaden tagits i anspråk för avsett ändamål.

2. Ändringar i 1965 års tilläggsavtal

2.1. Vad som sägs i tilläggsavtalet om Ekmanska sjukhuset skall icke

gälla.

2.2. Det i 3.5. tilläggsavtalet bestämda engångsbidraget om 500 000 kronor

skall utbetalas snarast.

2.3. Det i 5.2. tilläggsavtalet för läsåret 1967/68 bestämda bidraget om

1 500 000 kronor skall reduceras med 600 000 kronor till 900 000 kronor.

3. Gemensamt för 1. och 2.

Detta avtal träder i kraft så snart det godkänts av Kungl. Maj :t samt av

stadsfullmäktige i Göteborg genom beslut som vinner laga kraft. Dess giltig­

hetstid sammanfaller därefter med huvudavtalets.

32

Anmärkning: Huvudavtalet är ömsesidigt uppsagt att upphöra med ut­

gången av juni 1970.

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1969

Detta avtal är upprättat i två lika lydande exemplar, av vilka parterna ta­

git var sitt.

Stockholm den 26 november 1968.

Statens förhandlingsnämnd

För Göteborgs stads förhandlings­

delegation

Lennart Rydback

Wilh. Blomstrand

Sture Jansson

/ Torsten Lindberg

Bilaga

Program för byggnad 8 vid barnsjukhuset i Göteborg

Byggnaden är avsedd för undervisning och forskning samt tjänsterum för

läkare.

Byggnaden —• kallad byggnad 8 — uppföres i fyra plan, varav ett har di­

rekt inomliusförbindelse med befintliga byggnad 2 inom barnsjukhuset.

Följande lokaler avses inrymda i tillbyggnaden:

Rums enheter (E) Nettoyta (m2)

För undervisning

föreläsningssal i två plan......................... 175

2 förberedelserum ....................................... 2

omklädningsrum för kandidater...........

3

dagrum för kandidater.............................. 2

rum för programmerad undervisning . .

2

5 rum för lärare och klin.amanauenser

5

2 rum för lärare........................................... 2

kandidatlaboratorium ................................ 2

För forskning

2 rum för professorer................................ 4

2 rum för sekreterare................................ 2

personalrum .................................................. 1

6 forskningslaboratorier ........................... 12

2 forskningsrum........................................... 2

diskrum ........................................................... 1

provtagningsrum ......................................... 1

Övrigt

3 rum för bitr. överläkare......................... 3

5 rum för läkare (under-) ....................... 5

sekreterarrum ................................................ 1

konferensrum ................................................ 2

dagrum för personal .................................. 1

vilrum ............................................................. 1

arkiv.................................................................. 2

omklädningsrum ......................................... 2

__

Summa

58 E

+

175 m2

Beroende på den slutliga detaljutformningen av tillbyggnaden kan dess

volym på basis av detta program beräknas uppgå till ca 6 000 m3.

Erik Thalén

Sten O. Roempke

Kungl. Maj.ts proposition nr 102 år 1969

33

3 — Bihang til riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 102

34

Kungi. Maj:ts proposition nr 102 år 1969

Bilaga

7

Statens förhandlingsnämnds skrivelse av den 28 mars 1969:

Till KONUNGEN

Socialdepartementet

Avtal om lokaler för medicinsk teknik i Linköping

(1 avtal)

Statens förhandlingsnämnd underställer Kungl. Maj :t rubricerade avtal

för prövning.

Avtalet bär träffats med Östergötlands läns landstings förvaltningsutskott

under förbehåll av Kungl. Maj :ts och landstingets godkännande.

Bakgrund

Dåvarande chefen för ecklesiastikdepartementet uppdrog den 21 januari

1966 åt nämnden att bl. a. ta upp de förhandlingar med företrädare för

kommunal huvudman som befanns erforderliga för att anordna högre ut­

bildning i Linköping.

På grundval av uppdraget slöt nämnden med Östergötlands läns lands­

ting den 13 mars 1967 ett villkorligt avtal om läkarutbildning vid region­

sjukhuset i Linköping. Med skrivelse den 16 mars 1967 underställde nämn­

den Kungl. Maj :t avtalet för prövning. Avtalet godkändes av Kungl. Maj :t

den 28 maj 1968 (jfr prop. 1968:83 s. 60, SU 119, rskr 273). Detta avtal

kallas i fortsättningen LUA.

LUA utlöper i likhet med flertalet nu gällande läkarutbildningsavtal

den 30 juni 1970. Det är begränsat till att väsentligen utgöra ett investe-

ringsavtal. Det statliga investeringsbidraget är fastställt till 25 procent. En

viss garanti har lämnats för investeringsbidragets storlek efter sagda tid­

punkt. I 14 § LUA angavs att förhandlingar om nytt avtal skulle tas upp

under år 1968, dvs. det år då förhandlingar om nya avtal med övriga huvud­

män för kommunala undervisningssjukhus avsågs börja. I LUA reglerades

inte mer än som krävdes för att den propedeutiska utbildningen skulle kun­

na börja vid regionsjukhuset hösten 1969. Landstinget förklarade emeller­

tid sig villigt att inom sjukhusområdet bereda plats för definitiva lokaler för

ämnena hygien, medicinsk kemi och medicinsk teknik, under förutsätt­

ning att överenskommelse om de ekonomiska villkoren härför kunde träf­

fas. Enligt 3 § 1. andra stycket LUA skulle investeringsbidragsregeln i av­

talet — statligt bidrag med 25 procent — gälla också i fråga om lokaler som

kunde komma att tills vidare användas för läroämnet hygien samt för äm­

nena medicinsk kemi och medicinsk teknik.

I LUA finns sålunda inte några bestämmelser om ersättning för drift­

kostnader.

Organisationskommittén för anordnande av högre utbildning i Linkö­

35

ping lade i två delbetänkanden om den tekniska högre utbildningen i Lin­

köping (SOU 1967: 10 och 1967: 55) fram förslag om inrättandet av ett s. k.

centrum för medicinsk teknik. Betänkandena behandlades i prop. 1968: 83.

Riksdagsbeslutet i ärendet innebär att två professurer i medicinsk teknik

skall inrättas, den ena den 1 juli 1972 och den andra den 1 januari 1973.

Lokalerna för verksamheten bör enligt propositionen (s. 72) förläggas till

regionsjukhusets område.

Med skrivelse den 22 januari 1969 överlämnade universitetskanslersäm-

betet till Kungl. Maj :t en den 26 september 1968 inom interimsstyrelsen

för den medicinska och tekniska utbildnings- och forskningsorganisationen

i Linköping upprättad promemoria rörande den planerade institutionen för

medicinsk teknik. Ämbetet hemställde därvid bl. a. att den i promemorian

angivna organisationen, verksamhetsvolymen och utbyggnadstakten skulle

läggas till grund för den fortsatta lokalplaneringen för institutionen. Av

promemorian framgår bl. a. att lokalerna för nämnda institution planeras

bli förlagda till en nybyggnad, benämnd laboratorium II, som landstinget

avser att uppföra vid regionsjukhuset.

Kungl. Maj :t uppdrog den 14 mars 1969 åt statens förhandlingsnämnd

att föra förhandlingar med Östergötlands läns landsting om anordnande och

drift av lokaler i nämnda nybyggnad för ifrågavarande institution med en

programyta av — förutom erforderliga utrymmen för kapprum, toaletter etc.

— ca 2 200 in2.

Samtidigt bemyndigade Kungl. Maj :t statsrådet Moberg att tillkalla en

kommitté bestående av ordförande och två ledamöter med uppgift att —

i samråd med interimsstyrelsen, nämnden för undervisningssjukhusens ut­

byggande och förhandlingsnämnden — fortlöpande medverka i program­

mering, projektering och byggande av lokalerna.

Vidare fick utrustningsnämnden för universitet och högskolor i uppdrag

att inreda och utrusta lokalerna för institutionen för medicinsk teknik.

Kungl. Maj. ts proposition nr 102 år 1969

Avtalet

Vid förhandlingar under mars 1969 mellan förhandlingsnämnden och

företrädare för landstingets förvaltningsutskott har parterna varit eniga

om att laboratorium II, som avses inrymma bl. a. lokalerna för institutionen

för medicinsk teknik, skall uppföras snarast. Parterna har därför slutit

ett avtal som anknyter till uppläggningen av 1967 års LUA. Sålunda utgör

det nu överlämnade avtalet endast ett investeringsavtal, som i fråga om

hl. a. avtalstiden hänvisar till bestämmelserna i LUA. Det innebär att av­

talet löper ut den 30 juni 1970. Parterna har därvid förutsatt att investe-

ringsreglerna för lokalerna för medicinsk teknik i huvudsak oförändrade

skall ingå i det nya avtal som måste träffas i anslutning till ett nytt avtal

om läkarutbildning vid regionsjukhuset. Därvid skall de frågor beträffande

medicinsk teknik som nu lämnats olösta också regleras, såsom byggnads­

underhåll, försörjning och andra driftfrågor. Landstingets företrädare har

förklarat, att landstinget inte kommer att upplåta lokalerna för institutionen,

förrän nyssnämnda frågor finns reglerade i avtal.

LUA bygger på ett system med enhetligt investeringsbidrag med 25 pro­

cent för alla slag av lokaler. Med hänsyn till bl. a. att laboratorium II kom­

mer att successivt upplåtas för institutionen för medicinsk teknik har par­

36

terna funnit det vara enklast att låta sådant bidrag enligt 3 § LUA utgå för

hela laboratorium II i vad avser byggnadskostnader (begreppets innebörd

bestämmes enligt byggnadsstyrelsens anvisning nr 3, utgiven september

1966). Utöver dessa 25 procent skall staten betala ett särskilt byggnads-

bidrag som täcker resterande 75 procent av institutionslokalernas beräknade

del av den verkliga byggnadskostnaden för laboratorium II. Däremot skall

3 § LUA inte gälla inredning och utrustning av lokalerna. För detta svarar

staten ensam enligt 3 § andra stycket i det nu överlämnade avtalet.

För att landstinget skall kunna fullgöra sina åtaganden enligt LUA måste

landstinget få disponera de för institutionen avsedda utrymmena i labora­

torium II som under en övergångstid inte behöver tas i anspråk för insti­

tutionen. Eftersom staten allt efter byggnadsarbetenas fortskridande beta­

lar hela kostnaden för ifrågavarande lokaler och de provisoriska ändamålen

är av sådan art som skulle berättiga landstinget till investeringsbidrag med

endast 25 procent, måste en särskild hyresöverenskommelse träffas.

Som en följd av Kungl. Maj :ts beslut den 14 mars 1969 att låta en särskild

kommitté medverka i anordnandet av institutionslokalerna har i 4 § av­

talet intagits en bestämmelse om att beträffande laboratorium II 5 § LUA

inte skall tillämpas. I stället föreskrivs att programmering, projektering

och byggande av hela laboratorium II skall utföras av landstinget i sam­

råd med en statlig kommitté samt att byggnadsobj ektet skall godkännas av

Kungl. Maj :t, innan byggnadsarbetena får påbörjas.

Enligt beslutet den 14 mars 1969 ankommer det på utrustningsnämnden

för universitet och högskolor att inreda och utrusta lokalerna för institutio­

nen för medicinsk teknik. I fråga om andra lokaler i nybyggnaden skall på

grundval av 4 § sista stycket landstinget upprätta förslag och den statliga

kommittén fullgöra de uppgifter rörande inredning och utrustning som an­

nars åligger nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande.

Kungl. Maj. ts proposition nr 102 år 1969

Hemställan

Nämnden hemställer att Kungl. Maj :t godkänner det överlämnade avta­

let.

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1969

37

Bilaga 8

Avtal om lokaler för medicinsk teknik i Linköping

Mellan statens förhandlingsnämnd och Östergötlands läns landstings för­

valtningsutskott har — under förbehåll av godkännande av Kungl. Maj :t

och landstinget — träffats följande avtal.

Avtal

mellan svenska staten och Östergötlands läns landsting om lokaler för medi­

cinsk teknik i Linköping.

1

§•

Östergötlands läns landsting åtager sig att anordna lokaler för en institu­

tion för medicinsk teknik inom området för regionsjukhuset i Linköping,

vilket sjukhus enligt avtal den 13 mars 1967, nedan kallat LUA, upplåtits

för klinisk läkarutbildning samt för forskning.

2

§•

Lokaler för institutionen, omfattande ca 2 200 m2 nettoyta, anordnas i en

planerad sjukhusbyggnad, benämnd laboratorium II.

3 §•

Staten erlägger till landstinget bidrag för byggnadskostnaden enligt 3 §

LUA även för institutionslokalerna. Härutöver erlägger staten för dessa

lokaler ett särskilt byggnadsbidrag som täcker resterande 75 procent av loka­

lernas beräknade del av den verkliga byggnadskostnaden för laboratorium II.

Staten inreder och utrustar institutionens lokaler.

4

§•

Beträffande laboratorium II skall 5 § LUA ej tillämpas.

Programmering, projektering och byggande av laboratorium II skall utfö­

ras av landstinget i samråd med en statlig kommitté.

Innan byggnadsarbetena påbörjas, skall byggnadsobjektet godkännas av

Kungl. Maj :t.

För andra lokaler än institutionslokalerna skall förslag till sådan inred­

ning och utrustning, för vilken staten enligt LUA har att erlägga bidrag,

upprättas av landstinget i samråd med kommittén. Förslag skall för stats­

bidrags utgående godkännas i den ordning Kungl. Maj :t föreskriver.

5 §.

Slutlig överenskommelse om statens och landstingets samarbete rörande

laboratorium II skall träffas i anslutning till förhandlingar om ett nytt avtal

om läkarutbildning vid regionsjukhuset i Linköping.

4 — Bihang til riksdagens protokoll 1969. 1 sand. Nr 102

38

I den mån ej annat överenskommes skall vad som stadgas i 6, 7, 8, 13 och

14 §§ LUA i tillämpliga delar gälla även de lokaler som anordnas för institu­

tionen.

Protokollsanteckning: I den totala kostnadsram av 350 miljoner kronor

som avses i 14 § LUA skall ej inräknas kostnaden för institutionens lokaler.

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1969

Detta avtal är upprättat i två exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

Stockholm den 28 mars 1969.

Statens förhandlingsnämnd

Lennart Rydback

Sture Jansson

För Östergötlands läns landstings

förvaltningsutskott

Fridolf Thapper

Hans Gröndal

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1969

39

Bilaga 9

Statens förhandlingsnämnds skrivelse av den 19 mars 1969:

Till KONUNGEN

Socialdepartementet

Avtal om läkarutbildning och forskning vid Ulleråkers, S:t Lars och S:t Jör­

gens sjukhus

(3 avtal)

Statens förhandlingsnäinnd underställer Kungl. Maj:t rubricerade av­

tal för prövning.

Avtalen har träffats med förvaltningsutskotten i berörda landsting (lands­

tingen i Uppsala, Malmöhus samt Göteborgs och Bohus län) under förbe­

håll av Kungl. Maj :ts godkännande.

Bakgrund

I enlighet med i prop. 1959:79 uppdragna riktlinjer beslöt riksdagen

att speciella forskningsavdelningar skulle inrättas vid Ulleråkers och

S:t Lars sjukhus fr. o. m. budgetåret 1959/60 (SU 102, rskr 255). 1964 års

riksdag (prop. 1964: 1 bil. 10 s. 390, SU 55, rskr 158) beslöt att en lik­

nande forskningsavdelning fr o. m. budgetåret 1964/65 provisoriskt skulle

förläggas till S:t Jörgens sjukhus. I sammanhanget kan nämnas att uni-

versitetskanslersämbetet med yttrande den 4 juli 1968 till Kungl. Maj :t

överlämnat framställning från universitetet i Göteborg om att avdelningen

skall definitivt förläggas till S:t Jörgens sjukhus.

Genom beslut den 28 oktober 1966 har Kungl. Maj:t godkänt avtal med

bl. a. Uppsala, Malmöhus samt Göteborgs och Bohus läns landsting om

deras övertagande av statens mentalsjukvård inom vederbörande lands­

tingsområde in. m. Dessa avtal kallas i fortsättningen huvudavtalen. Sam­

tidigt uppdrog Kungl. Maj :t åt förhandlingsnämnden att föra de ytterligare

förhandlingar som behövdes med anledning av huvudavtalen.

De nämnda forskningsavdelningarna var i verksamhet, då huvudavta­

len träffades, och omfattades av huvudmannaskapsreformen, som trädde

i kraft den 1 januari 1967. Därvid åtog sig sjukvårdshuvudmännen ock­

så att upplåta vederbörande sjukhus för läkarutbildning och forskning.

Regleringen av statsbidrag för dessa avdelningar hänfördes dock till de

frågor som krävde ytterligare förhandlingar (26 § huvudavtalen).

Till följd av bestämmelserna i 27 a § huvudavtalen har staten haft alt

utan kostnad för landstingen färdigställa och utrusta lokaler för forsk­

ningsavdelningarna. Läget vid de tre här berörda sjukhusen var hösten

1968 följande.

Ulleråkers sjukhus. Forskningsavdelningen disponerar 135 vårdplatser.

Ny forskningsavdelning samt vårdpaviljong — MK 75 — färdigställdes

40

redan hösten 1967. Staten beräknas slutföra sina åtaganden i fråga om

byggnader och utrustning under budgetåret 1969/70. Medel finns anvisade

för vissa återstående ändringsarbeten och viss upphandling av utrustning.

S:t Lars sjukhus. Forskningsavdelningen disponerar 102 vårdplatser. Lä­

get är i stort detsamma som beträffande Ulleråker (ny forskningsavdel-

ning med vårdplatser — MK 1 — stod färdig hösten 1967).

S:t Jörgens sjukhus. Den provisoriskt anordnade forskningsavdelningen

disponerar 124 vårdplatser. De byggnadsåtgärder som beslöts då avdelning­

en inrättades slutfördes redan budgetåret 1965/66. Utrustningen beräknas

bli klar budgetåret 1969/70.

Förhandlingsresultatet

Nämnden har vid de nu förda förhandlingarna utgått från att samarbetet

mellan stat och kommun om de psykiatriska forskningsavdelningarna (i gäl­

lande sjukhusförteckning kallade undervisnings- och forskningskliniker)

borde följa samma grunder som gäller för andra för utbildning och forsk­

ning ianspråktagna kliniker vid kommunala sjukhus. På dessa grunder

har avtal tidigare träffats om framtida förläggning av forskningsavdelning­

en i Göteborg till Östra sjukhuset (prop. 1965: 140 s. 47, SU 164, rskr 399)

och om upplåtelse av Huddinge sjukhus för bl. a. motsvarande ändamål

(prop. 1965: 141 s. 136, 193, SU 173, rskr 411). Flertalet avtal om upplå­

telse av kommunala sjukhus för läkarutbildning och forskning har sagts

upp till den 1 juli 1970. Förhandlingar pågår om nya avtal från nämnda

tidpunkt. Med hänsyn härtill och då tillämpning av läkarutbildningsav-

talens bidragsregler på forskningsavdelningarna vid de nu aktuella tre

sjukhusen skulle medföra vissa svårigheter har parterna dock enats om att

träffa avtal som för tiden till den 1 juli 1970 reglerar statens ersättning

för driftkostnaderna vid forskningsavdelningarna genom ett indexreglerat

årligt belopp som för 1967 skall utgöra 650 000 kr. Detta bidrag lämnas för

samma kostnader som det normala tioprocentiga driftbidraget i läkarut-

bildningsavtalen, bl. a. kostnader för ersättningsanskaffning av utrustning.

Frågor om nyanskaffning av utrustning och andra investeringskostnader

har inte reglerats i avtalen, eftersom staten — såsom framgår av den tidi­

gare lämnade redovisningen — anordnat lokaler för och utrustar forsk­

ningsavdelningarna. Kostnaderna för investeringar efter den 30 juni 1970

kommer att regleras i de nya läkarutbildningsavtalen.

I de överlämnade avtalen har intagits vissa i läkarutbildningsavtalép

förekommande bestämmelser om tillsättning, avlöning och pensionering av

personal. Övriga samarbetsfrågor har inte ansetts behöva regleras i detta

sammanhang. De torde liksom hittills kunna lösas genom överenskommel­

ser på det lokala planet.

I 5 § har såsom ett andra stycke intagits en förklaring av parterna, att

överläggningar om nya avtal skall tas upp i anslutning till pågående för­

handlingar om upplåtelse av kommunala sjukhus för läkarutbildning och

forskning.

Hemställan

Nämnden hemställer att Kungl. Maj :t godkänner de överlämnade avta­

len.

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1969

Kungl. Maj. ts proposition nr 102 år 1969

41

Bilaga 10

Avtal om läkarutbildning och forskning vid Ulleråkers sjukhus i Uppsala

Mellan statens förhandlingsnämnd och Uppsala läns landstings förvalt-

ningsutskott har — under förbehåll av Kungl. Maj :ts godkännande — träf­

fats följande avtal.

Avtal

mellan svenska staten och Uppsala läns landsting om statens bidrag för upp­

låtelse av Ulleråkers sjukhus i Uppsala för läkarutbildning och forskning,

in. in.

1 §-

För Uppsala läns landstings upplåtelse från och med den 1 januari 1967

av Ulleråkers sjukhus för läkarutbildning och forskning skali sådant sär­

skilt statsbidrag som avses i 26 § avtalet den 2 februari 1966 om landstingets

övertagande av statens mentalsjukvård inom landstingsområdet m. in., ne­

dan kallat huvudavtalet, utgå med ett belopp av 650 000 kronor för år räk­

nat. Beloppet skall dock från och med år 1968 anpassas till löneutvecklingen

med iakttagande av bestämmelserna i 21 § första stycket huvudavtalet.

2

§•

Statsbidraget utbetalas för år 1967 så snart detta avtal vunnit laga kraft

och för tid därefter med tillämpning av bestämmelserna i 23 § huvudavtalet.

3 §.

I fråga om statlig tjänst som enligt Kungl. Maj :ts förordnande är förenad

med anställning vid sjukhuset svarar staten för tillsättning, avlöning och

Pensionering, dock att landstinget står kostnaden för särskilt överläkarar-

vode och för förmån som eljest utgår för ifrågavarande tjänstemans med­

verkan i sjukvården.

Personal som fordras uteslutande för utbildnings- ocli/eller forskningsän­

damål tillsättes, avlönas och pensioneras av staten.

Övrig personal tillsättes, avlönas och pensioneras av landstinget, beträf­

fande pensionering i den mån ej annat följer av 24 § huvudavtaiet.’

4 §‘

Föreskrifter om tillsättning av tjänsteman som avses i 3 § första stycket

och om sådan tjänstemans ställning i egenskap av överläkare eller biträdan­

de överläkare (motsvarande) vid sjukhuset meddelas av Kungl. Maj :t.

5 §•

Detta avtal gäller till och med den 30 juni 1970.

Överläggningar om nytt avtal upptages i anslutning till pågående förhand-

lingar om upplåtelse av kommunala sjukhus för läkarutbildning och forsk­

ning.

42

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1969

Detta avtal är upprättat i två exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

Stockholm och Uppsala den 7 mars 1969.

Statens förhandlingsnämnd

För Uppsala läns landstings

förvaltningsutskott

N. B. Nordlander

L. Åberg

Bengt Söderqvist

Sture Jansson

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1969

43

Bilaga 11

Avtal om läkarutbildning och forskning vid S:t Lars sjukhus i Lund

Mellan statens förliandlingsnämnd och Malmöhus läns landsting har —

under förbehåll av Kungl. Maj :ts godkännande — träffats följande avtal.

Avtal

mellan svenska staten och Malmöhus läns landsting om statens bidrag för

upplåtelse av S:t Lars sjukhus i Lund för läkarutbildning och forskning,

m. in.

1 §•

För Malmöhus läns landstings upplåtelse från och med den 1 januari 1967

av S:t Lars sjukhus för läkarutbildning och forskning skall sådant särskilt

statsbidrag som avses i 26 § avtalet den 12 januari 1966 om landstingets

övertagande av statens mentalsjukvård inom landstingsområdet m. m., ne­

dan kallat huvudavtalet, utgå med ett belopp av 650 000 kronor för år räk­

nat. Beloppet skall dock från och med år 1968 anpassas till löneutvecklingen

med iakttagande av bestämmelserna i 21 § första stycket huvudavtalet.

2 §•

Statsbidraget utbetalas för år 1967 så snart detta avtal vunnit laga kraft

och för tid därefter med tillämpning av bestämmelserna i 23 § huvudavtalet.

3 §•

I fråga om statlig tjänst som enligt Kungl. Maj :ts förordnande är förenad

med anställning vid sjukhuset svarar staten för tillsättning, avlöning och

pensionering, dock att landstinget står kostnaden för särskilt överläkarar-

vode och för förmån som eljest utgår för ifrågavarande tjänstemans med­

verkan i sjukvården.

Personal som fordras uteslutande för utbildnings- och/eller forskningsän­

damål tillsättes, avlönas och pensioneras av staten.

Övrig personal tillsättes, avlönas och pensioneras av landstinget, beträf­

fande pensionering i den mån ej annat följer av 24 § huvudavtalet.

4 §.

Föreskrifter om tillsättning av tjänsteman som avses i 3 § första stycket

och om sådan tjänstemans ställning i egenskap av överläkare eller biträdan­

de överläkare (motsvarande) vid sjukhuset meddelas av Kungl. Maj :t.

5 §•

Detta avtal gäller till och med den 30 juni 1970.

Överläggningar om nytt avtal upptages i anslutning till pågående förhand-

lingar om upplåtelse av kommunala sjukhus för läkarutbildning och forsk­

ning.

44

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1969

Detta avtal är upprättat i två exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

Stockholm och Lund den 7 mars 1969.

Statens förhandlingsnämnd

För Malmöhus läns landsting på

förvaltningsutskottets vägnar

Bengt Söderqvist

Emil Ahlkvist

Sture Jansson

Hans Sandberg

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1969

45

Bilaga 12

Avtal om läkarutbildning och forskning vid S:t Jörgens sjukhus i Göteborg

Mellan statens förhandlingsnämnd och Göteborgs och Bohus läns lands­

tings förvaltningsutskott har — under förbehåll av Kungl. Maj :ts godkän­

nande —• träffats följande avtal.

Avtal

mellan svenska staten och Göteborgs och Bohus läns landsting om statens

bidrag för upplåtelse av S:t Jörgens sjukhus i Göteborg för läkarutbildning

och forskning, m. m.

1 §•

För Göteborgs och Bohus läns landstings upplåtelse från och med den 1

januari 1967 av S:t Jörgens sjukhus för läkarutbildning och forskning skall

sådant särskilt statsbidrag som avses i 26 § avtalet den 19 januari 1966 om

landstingets övertagande av statens mentalsjukvård inom landstingsområ­

det in. in., nedan kallat huvudavtalet, utgå med ett belopp av 650 000 kronor

för år räknat. Beloppet skall dock från och med år 1968 anpassas till löneut­

vecklingen med iakttagande av bestämmelserna i 21 § första stycket huvud­

avtalet.

2

§•

Statsbidraget utbetalas för år 1967 så snart detta avtal vunnit laga kraft

och för tid därefter med tillämpning av bestämmelserna i 23 § huvudavtalet.

3 §•

I fråga om statlig tjänst som enligt Kungl. Maj :ts förordnande är förenad

med anställning vid sjukhuset svarar staten för tillsättning, avlöning och

pensionering, dock att landstinget står kostnaden för särskilt överläkarar-

vode och för förmån som eljest utgår för ifrågavarande tjänstemans medver­

kan i sjukvården.

Personal som fordras uteslutande för utbildnings- och/eller forskningsän­

damål tillsättes, avlönas och pensioneras av staten.

Övrig personal tillsättes, avlönas och pensioneras av landstinget, beträf­

fande pensionering i den mån ej annat följer av 24 § huvudavtalet.

4 §•

Föreskrifter om tillsättning av tjänsteman som avses i 3 § första stycket

och om sådan tjänstemans ställning i egenskap av överläkare eller biträdan­

de överläkare (motsvarande) vid sjukhuset meddelas av Kungl. Maj :t.

5 §•

Detta avtal gäller till och med den 30 juni 1970.

Överläggningar om nytt avtal upptages i anslutning till pågående förhand-

lingar om upplåtelse av kommunala sjukhus för läkarutbildning och forsk­

ning.

46

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1909

Detta avtal är upprättat i två exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

Stockholm och Göteborg den 7 mars 1969.

Statens förhandlingsnämnd

För Göteborgs och Bohus läns

landstings förvaltningsutskott

Bengt Söderqvist

Bertil Bjerrelc

Sture Jansson

Stig Danielson

Kungl. May.ts proposition nr 102 år 1969

47

Bilaga 13

Avtal om tillägg till överenskommelse om villkoren för anordnande av

läkarutbildning vid ett nytt sjukhus i Huddinge m. m.

Mellan undertecknade, statssekreterare i social- och finansdepartementen,

som företrädare för svenska staten å ena sidan och undertecknade företrä­

dare för Stockholms läns landsting å andra sidan har träffats följande

Avtal

om tillägg till 1964 års överenskommelse om villkoren för anordnande av

läkarutbildning vid ett nytt sjukhus i Huddinge in. in.

1. Bestämmelserna i punkterna 3—5 i den mellan staten och Stockholms

läns landsting den 3 oktober 1964 träffade överenskommelsen för anord­

nande av läkarutbildning vid ett nytt sjukhus i Huddinge in. m. upphäves.

2. Statligt byggnads- och utrustningsbidrag för sjukhusanläggningen

in. m. skall utgå med 230 miljoner kronor.

3. Nämnda belopp skall höjas med 5 miljoner kronor om antalet vård­

platser vid planerad radioterapeutisk klinik med tillhörande strålbehand-

lingsavdelning m. in. ökas från 20 till 60.

4. Belopp, som utgår enligt denna överenskommelse, utgör statens totala

investeringsbidrag för sjukhusanläggningen in. in. med undantag av det

bidrag som utgått eller kan utgå enligt avtal om landstingets övertagande

av statens mentalsjukvård m. in. Förevarande statligt bidrag innefattar

sålunda ersättning för den ökning av dels byggnads- och inredningskostna-

derna, dels utrustningskostnaderna för sjukhusanläggningen m. in. som

landstinget åsamkas genom att odontologisk utbildnings-och forskningsverk­

samhet förläggs till forskningsbyggnaden (byggnad F) inom sjukhusom­

rådet.

Protokollsanteckning

Parterna är överens om att ifrågavarande investeringsbidrag ej innefat­

tar markkostnader samt övriga investeringskostnader för planerad bygg­

nad för odontologisk utbildning invid det blivande sjukhuset, utan att sta­

ten helt svarar för dessa kostnader, i fråga om mark efter landstingets själv­

kostnader.

Det statliga bidraget utgör däremot ersättning för dels byggnads- och

inredningskostnader för de lokaler som enligt förslag av kommittén för

utredning av odontologisk utbildning i Stockholm avses tillkomma i forsk­

ningsbyggnaden (byggnad F) vid sjukhuset, dels kostnader för grundut­

rustning av de enligt nämnda kommittés förslag tillkommande lokalerna

för allmän forskningsverksamhet och för djurlaboratorier, dels de kost­

nader för anläggande av försörjningsanordningar m. m., såsom kulvertar

och ledningar samt transport- och parkeringsanläggningar inom sjukhus­

området som föranleds av att odontologisk utbildnings- och forskningsverk­

samhet tillkommer i forskningsbyggnaden vid sjukhuset. Om tandtekniker-

48

och tandsköterskeutbildning förläggs till den av staten uppförda byggnaden,

är staten berättigad att från landstinget erhålla ersättning härför. Parterna

är vidare överens om att landstinget för den tandsjukvård som den i sta­

tens byggnad inrymda tandsjukvårdscentralen meddelar landstingets inne­

vånare eller sjukhusets patienter skall utge ersättning som motsvarar den

kostnad landstinget skulle ha haft för verksamheten, om den utövas av

landstinget.

5. Det statliga bidraget skall efter rekvisition av landstinget utbetalas

kvartalsvis a conto. De sammanlagda a conto-utbetalningarna skall icke

överstiga en fjärdedel av de utbetalningar för sjukhusanläggningen som

landstinget gjort vid varje rekvisition. Slutlig reglering av det statliga bi­

draget skall ske senast kvartalet efter det att sjukhusanläggningen färdig­

ställts.

6. Om nettoprisindex med 1959 som basår för december 1977 uppgår till

ett tal, som innebär en ökning av index från februari 1968 med mer än

25 % skall staten utbetala ett tilläggsbidrag beräknat efter ifrågavarande

procentuella uppgång av nettoprisindex minskad med 25 %. Ifrågavarande

tillägg skall beräknas på hela det statliga bidraget som kan komma att utges

enligt punkterna 2 och 3 ovan och utbetalas senast den 1 januari 1979.

Om nettoprisindex under perioden februari 1968 till december 1977 skulle

upphöra att beräknas, skall parterna träffa överenskommelse om vilken

annan indexserie som skall tillämpas för bestämning av eventuellt statligt

tilläggsbidrag.

7. Detta avtal gäller under förutsättning dels att Kungl. Maj :t och Stock­

holms läns landsting före utgången av år 1969 godkänna detsamma, dels att

avtalet godkännes av Stockholms stads stadsfullmäktige före utgången av

år 1969 till de delar Stockholms stads rätt och allmänna intressen beröres

därav.

8. Detta avtal är upprättat i två exemplar, varav parterna erhållit var

sitt.

Stockholm den 27 mars 1969.

För svenska staten

För Stockholms läns landsting

Göte Fridh

Kjell-Olof Feldt

Bertil Jonberger

Kungl. Maj. ts proposition nr 102 år 1969

Lars Ytterborn

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1969

49

Inneh ålls förte ckning

Avtalsfårslagen .............................................................................................................. 2

Fortsatt utbgggnad av akademiska sjukhuset i Uppsala ............................ 3

Departementschefen..................................................................................................... 4

Bilagor

Avtal om tillägg till 1931 års m. fl. avtal angående karolinska sjukhuset:

Bilaga 1. Förhandlingsnämndens skrivelse .................................................... 13

Bilaga 2. Avtalet ..................................................................................................... 19

Avtal om vård av sjuka från Stockholms län vid akademiska sjukhuset

i Uppsala:

Bilaga 3. Förhandlingsnämndens skrivelse ............................................... 23

Bilaga 4. Avtalet ................................................................................................. 26

Avtal om ytterligare tillägg till 1959 års avtal om Göteborgs stads sjuk­

hus, m. m.:

Bilaga 5. Förhandlingsnämndens skrivelse.................................................... 28

Bilaga 6. Avtalet ..................................................................................................... 31

Avtal om lokaler för medicinsk teknik i Linköping:

Bilaga 7. Förhandlingsnämndens skrivelse.................................................... 34

Bilaga 8. Avtalet ..................................................................................................... 37

Avtal om läkarutbildning och forskning vid Ulleråkers, S:t Lars och S:t

Jörgens sjukhus:

Bilaga 9. Förhandlingsnämndens skrivelse .................................................... 39

Bilaga 10. Avtalet om Ulleråkers sjukhus i Uppsala.................................. 41

Bilaga 11. Avtalet om S:t Lars sjukhus i Lund........................................... 43

Bilaga 12. Avtalet om S:t Jörgens sjukhus i Göteborg.................................. 45

Avtal om tillägg till överenskommelse om villkoren för anordnande av

läkarutbildningen vid ett nytt sjukhus i Huddinge m. m.:

Bilaga 13. Avtalet ..................................................................................................... 47