Prop. 1973:172

Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1966:664) med vissa bestämmelser om immunitet och privilegier, m.m.

Kungl. Maj:ts proposition nr 172 år 1973 Prop. 1973: 172

Nr 172

Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen ( 1966:664 ) med vissa bestämmelser om immunitet och privilegier, m.m.; given den 19 oktober 1973.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats- rådsprotokollet över justitieärenden, föreslå riksdagen att bifalla de förslag om vars avlåtande till riksdagen föredragande departementschefen hemställt.

CARL GUSTAF

LENNART GEIJ ER

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner 1963 års Wienkonven— tion om konsulära förbindelser och därtill hörande protokoll. Preposi- tionen innehåller vidare förslag till ändring i lagen med vissa bestämmelser om immunitet och privilegier. Förslaget föranleds av Sveriges tillträde till konventionen.

] Riksdagen 1973. ] saml. Nr 172

Prop. 1973: 172

Förslag till

Lag om ändring i lagen ( 1966:664 ) med vissa bestämmelser om immunitet och privilegier

Härigenom förordnas i fråga om lagen ( l966:664) med vissa bestämmelser om immunitet och privilegier,

dels att nuvarande 2-7 %% skall betecknas 3-8 åå, dels att nya 4 och 5 55 skall ha nedan angivna lydelse, dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 2 5, av nedan angivna lydelse.

Nu varande lydelse

Föreslagen lydelse

Främmande stats konsulat och konsulatsmedlemmar jämte deras familjer och betjäning samt konsu- lära kurirer åtnjuta, utan hinder av bestämmelse i annan författning, immunitet och privilegier enligt den i Wien den 24 april 1963 avslutade konventionen om konsulära förbin- delser, såvitt annat ej följer av and- ra eller tredje stycket.

Rätt att i enlighet med konventio- nens artikel 35 första stycket använ- da diplomatiska eller konsulära ku- rirer och diplomatisk eller konsulär post gäller ej för försändelser till eller från konsulat som föreslås av olönad konsul, såvida ej Konungen i förhållande till viss stat medgivit det.

Konungen kan förordna om un- dantag från första stycket i förhål- lande till stat som ej biträtt konven- tionen eller som biträtt denna med förbehåll.

Konsulat och personer, som avses i första stycket, åtnjuta vida— re, efter förordnande av Konungen, immunitet och privilegier i den ut- sträckning som följer av särskild överenskommelse med främmande stat.

Prop. 1973: 172

Nuvarande lydelse

4å'

Berättigade till immunitet och pri- vilegier enligt stadga eller avtal som avses i 2 & äro även 1. medlemmarnas representanter i de i 2 5 1-8 och 11-14 nämnda orga- nisationerna och personer med tjänst hos eller uppdrag av sådan organisation,

2. den internationella domstolens ledamöter och personal samt de som på annat sätt medverka i förfarande vid domstolen,

3. ledamöterna i den europeiska kommissionen för de mänskliga rät— tigheterna och de som på annat sätt medverka i förfarande vid kommis- sionen,

4. ledamöterna i den europeiska domstolen för de mänskliga rättig- heterna, domstolens general- sekreterare och biträdande general- sekreterare samt de som på annat sätt medverka i förfarande vid dom- stolen,

5. ledamöterna i den domstol som inrättats genom konventionen om upprättande av säkerhetskontroll på atomenergiens område och de som på annat sätt medverka i förfarande vid domstolen,

6. ledamöterna av förliknings- kommission, skiljedomstol eller kommitté som inrättats enligt kon- ventionen om biläggande av inves- teringstvister mellan stat och med- borgare i annan stat samt de som på annat sätt medverka i förfarande enligt denna konvention,

7. personer som medverka i för- farande vid Europarådets minister- kommitté vid dess behandling av rapport från europeiska kommissio- nen för de mänskliga rättigheterna,

8. ledamöterna av den kommitté

Föreslagen lydelse

Berättigade till immunitet och pri- vilegier enligt stadga eller avtal som avses i 3 & äro även ]. medlemmarnas representanter i de i 3 & 1-8 och 11-14 nämnda orga- nisationerna och personer med tjänst hos eller uppdrag av sådan organisation,

2. den internationella domstolens ledamöter och personal samt de som på annat sätt medverka i förfarande vid domstolen.

3. ledamöterna i den europeiska kommissionen för de mänskliga rät- tigheterna och de som på annat sätt medverka i förfarande vid kommis- sionen,

4. ledamöterna i den europeiska domstolen för de mänskliga rät— tigheterna, domstolens general— sekreterare och biträdande general— sekreterare samt de som på annat sätt medverka i förfarande vid dom- stolen,

5. ledamöterna i den domstol som inrättats genom konventionen om upprättande av säkerhetskontroll på atomenergiens område och de som på annat sätt medverka i förfarande vid domstolen,

6. ledamöterna av förliknings- kommission, skiljedomstol eller kommitté som inrättats enligt kon- ventionen om biläggande av inves- teringstvister mellan stat och med- borgare i annan stat samt de som på annat sätt medverka i förfarande enligt denna konvention,

7. personer som medverka i för- farande vid Europarådets minister- kommitté vid dess behandling av rapport från europeiska kommissio- nen för de mänskliga rättigheterna,

8. ledamöterna av den kommitté

* Senaste lydelse av förutvarande 3 & 1973: 317.

Prop. 1973: 172

Nuvarande lydelse

för de mänskliga rättigheterna och de förlikningskommissioner som in- rättats enligt internationella kon- ventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

9. personer som deltaga i skilje- domsförfaranden enligt överens- kommelsen rörande den internatio- nella telesatellitorganisationen In- telsat och den därtill anslutande driftöverenskommelsen.

Föreslagen lydelse

för de mänskliga rättigheterna och de förlikningskommissioner som in- rättats enligt internationella kon- ventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

9. personer som deltaga i skilje- domsförfaranden enligt överens- kommelsen rörande den internatio- nella telesatellitorganisationen In- telsat och den därtill anslutande driftöverenskommelsen.

552

Efter avtal med organisation som avses i Zå 1—8 och 12-14 äger Konungen för särskilt fall bevilja även annan person än som avses i 3 5 l immunitet och privilegier i den omfattning som fordras för att till- godose organisationens syften.

Konungen äger även bevilja den som mottagit uppdrag att vara skil- jeman i tvist mellan stater och med- hjälpare åt sådan skiljeman immuni- tet och privilegier i den omfattning som fordras för uppdragets full- görande.

Efter avtal med organisation som avses i 3 5 1-8 och 12-14 äger Konungen för särskilt fall bevilja även annan person än som avses i 4 5 ] immunitet och privilegier i den omfattning som fordras för att till- godose organisationens syften.

Konungen äger även bevilja den som mottagit uppdrag att vara skil- jeman i tvist mellan stater och med- hjälpare åt sådan skiljeman immuni- tet och privilegier i den omfattning som fordras för uppdragets full- görande.

Denna lag träder i kraft den dag Konungen bestämmer.

2 Senaste lydelse av förutvarande 4 5 1973: 317.

Prop. 1973: 172

Utdrag av protokollet över justitieärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 19 oktober 1973.

Närvarande: Statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena WICKMAN, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, JOHANSSON, HOLMQVIST, ASPLING, LUNDKVIST, GEIJER, ODHNOFF, MOBERG, BENGTSSON, NORLING, LÖFBERG, LIDBOM, CARLSSON.

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Geijer, anmäler efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om god- kännande av Wienkonventionen den 24 april 1963 om konsulära förbin- delser, m.m. och anför.

1. Inledning

Förenta nationernas generalförsamling beslöt i december 1961 att en internationell konferens skulle sammankallas för att behandla ett förslag till konvention angående konsulära förbindelser, som utarbetats av kommissionen för internationell rätt. I enlighet med beslutet hölls för detta ändamål en diplomatisk konferens i Wien den 4 mars den 24 april 1963. I konferensen deltog ett nittiotal stater, däribland Sverige. Konferensen antog en konvention om konsulära förbindelser och två fakultativa proto- koll, det ena om förvärv av medborgarskap och det andra om obligatoriskt biläggande av tvister. Konventionen och protokollen lades fram för undertecknande den 24 april 1963. De torde i engelsk och fransk text jämte översättning till svenska få fogas till statsrådsprotokollet i detta ärende som bilaga 1-3.

Konventionen och de båda protokollen trädde i kraft den 19 mars 1967. Konventionen har hittills tillträtts av 61 stater. Protokollet om förvärv av medborgarskap är f.n. i kraft mellan 20 stater och det andra protokollet mellan 24 stater. Sverige har undertecknat såväl konventionen som de båda protokollen. Frågan om svensk ratifikation av konventionen och protokollen bör nu tas upp till prövning.

Prop. 1973: 172 6

2. Gällande ordning m.m.

Konsulatens och de konsulära tjänstemännens ställning i immunitets- och privilegiehänseende har inte i samma utsträckning som diplomatiska beskickningars och tjänstemäns grundat sig på fast utformade internatio- - nella sedvanerättsregler. De förmåner som konsulaten och de konsulära tjänstemännen åtnjutit har i allmänhet tillerkänts dem på grundval av ömsesidighet genom bilaterala avtal av olika slag, bl.a. utförliga s.k. konsularkonventioner. Sverige har ingått sådana konventioner med Storbritannien (prop. l952:169), Frankrike (prop. 1955:157) och Sovjet- unionen (prop. 1968:28). Med ett lS-tal andra stater har Sverige i äldre avtal, bl.a. handels- och sjöfartsavtal, överenskommit om behandling som mest gynnad nation ifråga om konsulers ställning.

Svensk lag innehåller endast ett fåtal bestämmelser om immunitet och privilegier för främmande stats konsulära representation i Sverige. I 2 kap. 7 & brottsbalken föreskrivs, att i fråga om svensk lags tillämplighet och svensk domstols behörighet de begränsningar skall iakttas som följer av allmänt erkända folkrättsliga grundsatser eller, enligt vad därom är särskilt stadgat, av överenskommelse med främmande makt. Skatte- och tull- författningarna medger främmande stats diplomatiska och konsulära representanter viss frihet från skatter och tullavgifter. Även valuta- förordningen (l959z264) och folkbokföringsförordningen (1967zl98) gör vissa undantag för sådana representanter. I 69 & utlänningslagen (1954: 193) föreskrivs att lagens bestämmelser äger tillämpning på främmande staters i Sverige anställda diplomatiska och avlönade konsulära tjänstemän samt deras familjer och betjäning endast i den mån Kungl. Maj:t förordnar.

Särskilda bestämmelser gäller angående vittnesmål av utländsk konsul. De återfinns i lagen ( 1970:86 ) om befrielse för utländsk konsul från skyldighet att avlägga vittnesmål m.m. Lagens bestämmelser bygger i huvudsak på Wienkonventionens regler i ämnet. Den medger dock något längre gående förmåner för konsul och ger även lagstöd för tillämpning av särskild överenskommelse mellan Sverige och främmande stat varigenom konsulatsmedlem eller hans familj tillerkänns mer vittgående privilegier än enligt konventionen.

3. Wienkonventionen och därtill hörande protokoll

Konventionen består av 79 artiklar och är uppdelad i fem kapitel. Kap. I innehåller allmänna regler om konsulära förbindelser. Kap. II handlar om konsulats, karriärkonsulers och andra konsulatsmedlemmars rättsliga ställning och privilegier. Det innehåller vidare regler om de åtgärder som skall vidtas från den mottagande statens sida för att erbjuda möjligheter till

Prop. 1973: 172 7

kontakter mellan de organ som utövar konsulär verksamhet och den sändande statens medborgare (art. 36) och om en särskild underrättelse- skyldighet för den mottagande statens myndigheter i samband med dödsfall, förmynderskapsärenden och fartygsförlisningar m.m. (art. 37). Kap. III innehåller bestämmelser rörande honorärkonsuler och konsulat som förestås av sådana konsuler. I kap. IV har intagits vissa generella regler, som bl.a. avser diplomatiska beskickningars rätt att utöva konsulär verksamhet (art. 70) och den särställning som tillkommer konsuler och andra medlemmar av ett konsulat som är medborgare eller stadigvarande bosatta i den mottagande staten (art. 71). Kap. V innehåller slutbestäm- melser rörande konventionens undertecknande, ratifikation och ikraft- trädande m.m.

Wienkonventionens bestämmelser överensstämmer i stor utsträckning med svensk praxis och med de svenska bilaterala konsularavtalen med Storbritannien och Frankrike. I förhållande till vad som gäller enligt dessa tidigare svenska avtal, innebär dock Wienkonventionens kap. II avd. I en viss utvidgning av karriärkonsulatens immunitet och privilegier. Utveck- lingen har gått i denna riktning som en följd av den sammanslagning av den diplomatiska och den konsulära tjänsten, som på senare tid ägt rum iallt flera länder. På vissa punkter där konventionen innebär nyheter kommer detta att särskilt anmärkas i den följande redogörelsen för konventionen.

I konventionens art. [ definieras ett antal i konventionen förekommande uttryck. Några av dessa definitioner kommer att beröras i det följande i samband med art. 9 och art. 59.

Upprättandet av konsulära förbindelser mellan stater förutsätter enligt art. 2 ömsesidigt samtycke. Ett samtycke till upptagandet av diplomatiska förbindelser mellan två stater skall anses innebära samtycke även till konsulära förbindelser, om annat inte anges, medan däremot avbrytandet av de diplomatiska förbindelserna inte i och för sig medför att de konsulära förbindelserna avbryts. Enligt art. 3 skall konsulära uppgifter fullgöras av konsulat eller av diplomatiska beskickningar i enlighet med konventionens bestämmelser. Ett konsulat kan enligt art. 4 upprättas endast med den mottagande statens samtycke. Konsulatets säte, klass och distrikt skall godkännas av den mottagande staten, och senare ändringar i vad som överenskommits härom kräver denna stats samtycke.

I art. 5 anges genom en utförlig uppräkning vari de konsulära upp- gifterna består. Enligt artikelns punkter a), b) och c) hör till dessa uppgifter att skydda den sändande statens och dess medborgares intressen inom av folkrätten medgivna gränser, att främja utvecklingen av kommersiella, ekonomiska, kulturella och vetenskapliga förbindelser och att på all laglig väg inhämta upplysningar om förhållandena i den mottagande staten på dessa områden och rapportera därom. I de konsulära uppgifterna ingår vidare enligt punkterna d) och e) att utfärda pass och viseringar och att ge

Prop. 1973: 172 8

medborgare i den sändande staten hjälp och bistånd. Ipunkterna f), g), h), i) och j) uppräknas ytterligare ett antal konsulära uppgifter med vissa förbehåll. enligt vilka en verksamhet som här avses inte får utövas på ett sätt som innebär konflikt med rättsordningen i den mottagande staten. Till dessa uppgifter hör att verka som notarie och civilregisterförare, att bevaka den sändande statens medborgares intressen i arvsangelägenheter, att ta till vara underårigas och andra omyndigas intressen, att anordna representation för medborgare i den sändande staten inför domstolar och andra myndigheter i den mottagande staten när sådan medborgare själv är förhindrad att göra det, att delge rättegångshandlingar och andra hand- lingar och att verkställa bevisupptagning åt domstolar i den sändande staten. Enligt punkterna k) och !) omfattar de konsulära uppgifterna vidare att utöva tillsyn över fartyg hemmahörande i den sändande staten och luftfartyg som är registrerade där, att lämna bistånd till sådana fartyg och luftfartyg och deras besättningar och att utan att det innebär intrång i den mottagande statens myndigheters befogenheter företa undersökningar rörande händelser som inträffat under fartygs resa och avgöra tvister mellan fartygets befäl och medlemmar av dess besättning m.m. Uppräk- ningen i punkterna a) —— 1) är inte uttömmande. Till de konsulära upp- gifterna räknas enligt punkt m) även alla andra uppgifter som anförtrotts ett konsulat av den sändande staten, och som inte är förbjudna enligt gällande lagar och förordningar i den mottagande staten eller som denna stat inte motsätter sig.

I art. 6 förklaras att en konsulär tjänsteman med den mottagande statens samtycke under särskilda omständigheter kan fullgöra konsulära uppgifter utanför konsulatsdistriktet. Enligt art. 7 kan den sändande staten efter föregående anmälan till vederbörande stater uppdra åt ett konsulat att fullgöra konsulära uppgifter i annan stat än den där konsulatet upprättats, såvida inte någon av staterna uttryckligen motsätter sig detta. Art. 8 medger att konsulat efter anmälan till den mottagande staten fullgör konsulära uppgifter i den mottagande staten för en tredje stats räkning, såvida inte den mottagande staten motsätter sig det.

I art. 9 anges konsulatschefernas fyra klasser; generalkonsuler, konsuler, vicek0nsuler och konsularagenter. Enligt artikeln står det staterna fritt att fastställa beteckningarna för andra konsulära tjänstemän än konsulatschefer. Här kan inskjutas att konventionen skiljer mellan 'consular officers”, varmed enligt art. 1 d) förstås alla åt vilka uppdragits att i sådan egenskap fullgöra konsulära uppgifter, inbegripet konsulats- chefer, och 'consular employees”, varmed enligt art. 1 e) förstås med- lemmar av ett konsulats administrativa eller tekniska personal. I enlighet med språkbruket i Sveriges bilaterala konsularkonventioner kommer i det följande uttrycken 'konsul' och 'konsulatstjänsteman' att användas som liktydiga med 'consular officer” resp. 'consular employee '.

Prop. 1973:172 9

Art. 10-13 avser förfarandet vid tillsättning av konsulatschefer och utverkande av exekvatur för dem. Innan konsulatschef beviljats exekvatur av den mottagande staten, får han inte börja utöva sin tjänst. Konsu- latschef kan dock i avvaktan på exekvatur provisoriskt erkännas som sådan. Så snart exekvatur beviljats eller provisoriskt erkännande med- delats, skall den mottagande staten enligt art. 14 omedelbart underrätta vederbörande myndigheter i konsulatsdistriktet. Den mottagande staten skall också se till, att nödvändiga åtgärder vidtas för att göra det möjligt för konsulatschefen att fullgöra sina tjänsteåligganden och komma i åtnjutande av sina förmåner och rättigheter enligt konventionens bestämmelser.

Art. 15 avser tillfälligt utövande av ledningen av ett konsulat, när konsulatschefen är förhindrad att fullgöra sina uppgifter eller chefsposten är obesatt. Den tillförordnade konsulatschefens namn skall i regel anmälas i förväg till den mottagande staten. Denna stat kan motsätta sig att uppdrag som tillförordnad konsulatschef utan dess samtycke lämnas någon som inte är diplomatisk tjänsteman eller konsul i den sändande statens tjänst i den mottagande staten. Om den tillförordnade konsulatschefen är medlem av den diplomatiska personalen vid den sändande statens beskickning i den mottagande staten, bibehåller han sina diplomatiska privilegier och immunitet, såvida inte den mottagande staten motsätter sig detta.

Art. 16 innehåller regler om konsulatschefers inbördes rangordning, som i princip beror på tidpunkten för beviljandet av exekvatur inom varje klass. Honorärkonsuler som är konsulatschefer tar inom varje klass rang efter karriärkonsuler. Enligt art. 17 kan en konsul med den mottagande statens samtycke bemyndigas att företa diplomatiska tjänsteåtgärder, om den sändande staten inte har någon diplomatisk beskickning i den mot- tagande staten och inte representeras av en tredje stats diplomatiska beskickning. Konsuler får därigenom inte någon rätt till diplomatiska privilegier och immunitet. Artikeln medger vidare att konsul efter anmälan till den mottagande staten fungerar som den sändande statens representant vid en internationell organisation.

Enligt art. 18 kan två eller flera stater med den mottagande statens samtycke tillsätta samma person som konsul.

Vad angår tillsättning av andra konsuler än konsulatschefer föreskrivs i art. 19, att sådan konsuls namn och klass m.m. skall anmälas till den mottagande staten i så god tid att denna stat kan utöva sin rätt att förklara den som tillsatts icke önskvärd i enlighet med art. 23 tredje stycket. Enligt artikeln får exekvatur utfärdas även för annan konsul än konsulatschef, om det begärs av den sändande staten eller det krävs enligt gällande bestämmelser i den mottagande staten. Den mottagande staten kan enligt art. 20 fordra att ett konsulats personalstyrka hålls inom de gränser som den anser rimliga och normala. Av art. 21 framgår att den mottagande

Prop. 1973:172 10

staten skall upplysas om den inbördes rangordningen mellan konsulerna vid ett konsulat.

Art. 22 innehåller regler om konsulers nationalitet. I första stycket förklaras att konsuler i princip bör vara medborgare i den sändande staten. Enligt andra stycket får konsuler inte utses bland medborgare i den mottagande staten annat än med denna stats uttryckliga samtycke, vilket när som helst kan återtas. Den mottagande staten kan enligt tredje Stycket förbehålla sig samma rätt i fråga om medborgare i tredje stat som inte samtidigt är medborgare i den sändande staten.

Art. 23 ger den mottagande staten rätt att förklara en konsul persona non gråta och annan konsulatsmedlem icke önskvärd, varav följer skyldighet för den sändande staten att återkalla eller entlediga vederbörande från hans tjänst vid konsulatet. Konsulatsmedlem kan enligt tredje stycket förklaras icke önskvärd redan före sin ankomst till den mottagande staten eller innan han inträtt i tjänst vid konsulatet, i vilket fall den sändande staten skall återkalla hans utnämning. Den mottagande staten är inte skyldig att motivera sitt beslut.

Art. 24 innehåller föreskrifter om de anmälningar som skall göras till den mottagande staten av den sändande staten om konsulatsmedlemmars tillsättning, ankomst och avresa m.m.

Enligt art. 25 skall konsulatsmedlems tjänst upphöra om den mot- tagande staten återkallar hans exekvatur eller meddelar den sändande staten att han ej längre betraktas som konsulatsmedlem. Art. 26 avser rätten att lämna den mottagande statens område, när tjänst upphört. Även i händelse av väpnad konflikt skall den mottagande staten underlätta avresan och vid behov ställa transportmedel till förfogande för avresan. Art. 27 innehåller regler om skydd av konsulatslokaler och konsulatsarkiv under speciella förhållanden. Även i händelse av väpnad konflikt skall den mottagande staten respektera och skydda konsulatets lokaler och egendom, och den sändande staten kan anförtro tillsynen av dem till en för den mottagande staten godtagbar tredje stat.

Det därefter följande avsnittet av konventionen, kap. II avd. ], inne- håller bestämmelser om ett konsulats immunitet och privilegier m.m. I ant. 28 åläggs den mottagande staten att lämna sin medverkan för att underlätta fullgörandet av konsulatets uppgifter. Art. 29 medger att den sändande statens flagga och vapen anbringas på konsulatslokalerna och konsulats- chefens bostad och på hans transportmedel, när de används i tjänsten. Hänsyn skall därvid tas till den mottagande statens lagar, förordningar och sedvänjor. Art. 30 ålägger den mottagande staten att bistå den sändande staten vid anskaffning av konsulatslokaler och bostäder för konsu- latsmedlemmar.

Enligt art. 31 skall konsulatslokalerna åtnjuta okränkbarhet i viss utsträckning. Den del av konsulatslokalerna som används uteslutande för

Prop. 1973: 172 11

arbetet vid konsulatet får enligt andra stycket inte beträdas av den mot- tagande statens myndigheter utan särskilt tillstånd. Sådant tillstånd får dock presumeras föreligga i händelse av eldsvåda eller annan svår olycks- händelse som kräver omedelbara skyddsåtgärder. Artikelns tredje stycke ålägger den mottagande staten att vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda konsulatslokalerna mot intrång eller skadegörelse och hindra att konsulatet ofredas eller att dess värdighet kränks. Enligt fjärde stycket skall konsulatslokalerna, deras inredning och konsulatets egendom och transportmedel vara fritagna från varje form av rekvisition för försvars- ändamål eller i allmännyttigt syfte. I händelse av expropriation för sådana ändamål skall åtgärder vidtas för att undvika störning av den konsulära tjänsten och den sändande staten är i sådant fall berättigad till omedelbar, full och effektiv ersättning. - Andra stycket innebär ett vidgat skydd för konsulatslokaler jämfört med vad våra bilaterala avtal med Storbritannien och Frankrike föreskriver. Till skillnad från vad som gäller enligt dessa avtal medger artikeln inte något undantag för det fall att brott begåtts i lokalerna eller någon tagit sin tillflykt dit för att undgå polis- myndigheterna.

Enligt art. '32 skall konsulatslokalerna och konsulatschefens bostad, om de ägs eller förhyrs av den sändande staten eller av någon person som handlar för dess räkning, vara befriade från skatter och avgifter med undantag av sådana som utgör ersättning för lämnade särskilda tjänster. Skattebefrielsen gäller dock inte, om skatterna eller avgifterna enligt den mottagande statens lag skall erläggas av den som ingått avtalet med den sändande staten eller med den som handlat för dess räkning.

I art. 33 fastslås att konsulatsarkivet och konsulatets handlingar alltid skall vara okränkbara, oavsett var de befinner sig.

Enligt art. 34 skall den mottagande staten tillförsäkra konsulatsmed- lemmarna rörelse- och resefrihet inom sitt område med de begränsningar som följer av gällande bestämmelser rörande områden till vilka tillträde är förbjudet av säkerhetsskäl.

I an. 35 behandlas konsulatets rätt till fri kommunicering i tjänste- ärenden'. Såväl chiffer som kurirer och diplomatiska eller konsulära post- säckar får användas för konsulatets kommunicering med sin regering och med sitt lands diplomatiska eller konsulära representationer på andra orter. Konsulatets officiella korrespondens skall vara okränkbar och konsulär postsäck får varken öppnas eller kvarhållas. I händelse av allvarlig anledning till misstanke att konsulär postsäck innehåller något annat än officiell korrespondens och handlingar eller föremål avsedda uteslutande för tjänstebruk, kan dock myndigheterna i den mottagande staten kräva att säcken öppnas i deras närvaro av en representant för den sändande staten. Vägras detta, kan säcken återställas till avsändaren. I fråga om konsulär kurir föreskrivs i femte stycket att medborgare i den

Prop. 1973.- 172 12

mottagande staten inte får anlitas som sådan kurir utan denna stats samtycke. Detsamma gäller i denna stat bosatt person, som inte är med- borgare i den sändande staten. Vid fullgörandet av sitt uppdrag står konsulär kurir under den mottagande statens beskydd. Han är okränkbar till sin person och får inte underkastas någon form av häktning eller anhållande. I artikeln har också intagits bestämmelser om konsulär kurir ad hoc och om möjligheten att anförtro konsulär postsäck åt befälhavare på fartyg eller kommersiellt luftfartyg.

Art. 36 innehåller regler om förbindelser med den sändande statens medborgare i samband med utövandet av konsulär verksamhet. Enligt första stycket punkt 3) skall konsuler ha rätt att sätta sig i förbindelse med sådana medborgare, och dessa skall ha samma möjligheter att själva meddela sig med och besöka sina konsuler. Om en medborgare i den sändande staten anhålls, fängslas eller häktas i avvaktan på rättegång eller tas i förvar på annat sätt inom konsulatsdistriktet, åligger det veder- börande myndigheter i den mottagande staten enligt punkt b) att på den omhändertagnes begäran utan dröjsmål underrätta konsulatet. De skall också utan dröjsmål vidarebefordra meddelanden från honom till konsu- latet och upplysa honom om hans rättigheter enligt denna punkt. Enligt punkt c) har konsuler rätt att besöka fängslade medborgare och rätt att samtala och brevväxla med dem och skaffa dem juridiskt biträde. Konsuler skall dock avstå från sådana åtgärder, om den fängslade uttryckligen motsätter sig dem. I artikelns andra stycke föreskrivs att de nämnda rättigheterna skall utövas i enlighet med den mottagande statens lagar och förordningar, vilka emellertid förutsätts fullt ut möjliggöra rättigheternas utövande. Art. 37 ålägger den mottagande statens myndig- heter att utan dröjsmål lämna konsulatet underrättelseri vissa fall. Enligt punkt a) skall konsulatet underrättas, om medborgare i den sändande staten avlider i konsulatsdistriktet. Underrättelse skall vidare enligt punkt b) lämnas, när det uppstått behov av förordnande av förmyndare för medborgare i sändande staten. Punkt c) avser underrättelser om att fartyg av den sändande statens nationalitet förlist eller strandat inom den mot- tagande statens territorialhav eller inre vatten och om flygolyckor inom den mottagande statens område.

Reglerna i art. 36 och 37 är enligt art. 70 tillämpliga även när konsulära uppgifter fullgörs av en diplomatisk beskickning. Bestämmelser om den mottagande statens skyldigheter i dessa avseenden har varit vanliga i efter andra världskriget ingångna bilaterala konsularkonventioner. Vissa motsvarigheter finns också i de av Sverige ingångna konventionerna. Dessa föreskriver dock ingen särskild underrättelseskyldighet i samband med förmynderskapsfrågor, och enligt den svensk-brittiska konventionen är skyldigheten att underrätta om dödsfall begränsad till fall där konsul kan vara behörig att företräda arvingars intressen i kvarlåtenskapen eller att befatta sig med denna.

Prop. 1973: 172 13

I art. 38 fastslås att konsuler i utövningen av sin tjänst kan vända sig till de lokala myndigheterna i konsulatsdistriktet. De kan också rikta fram- ställningar till centrala förvaltningsmyndigheter, om och i den utsträckning som det är tillåtet enligt lag eller sedvänja i den mottagande staten. Art. 39 medger att konsulatet uppbär avgifter för tjänsteåtgärder. Dessa intäkter skall inte beskattas iden mottagande staten. '

Konventionens nästa avsnitt, kap. 11 avd. II, handlar om karriär- konsulers och andra konsulatsmedlemmars immunitet och privilegier m.m. I art. 40 föreskrivs att den mottagande staten skall behandla konsuler med tillbörlig aktning och vidta alla lämpliga åtgärder för att förhindra angrepp på dem. Konsuler får enligt art. 41 inte anhållas eller häktas i avvaktan på rättegång, utom i händelse av grovt brott och i så fall endast efter beslut av behörig judiciell myndighet. I artikelns andra stycke föreskrivs att konsuler i övrigt inte får fängslas annat än för verkställighet av lagakraft- vunnen dom. Om åtal väcks mot en konsul, är han enligt artikelns tredje stycke skyldig att inställa sig inför myndigheten. Rättegången skall emel- lertid bedrivas med den aktning som tillkommer honom på grund av hans ställning, och på sådant sätt att den konsulära tjänsten störs så litet som möjligt. Art. 42 ålägger den mottagande staten att snarast möjligt under- rätta konsulatschefen eller den sändande staten, om konsulatsmedlem anhålls eller ställs under åtal. Art. 43 fritar konsuler och konsulatstjänste- män från den mottagande statens jurisdiktion såvitt angår deras handlande i tjänsteutövningen. Artikeln är enligt andra stycket inte tillämplig på civilmål angående ett avtal som en konsul eller konsulatstjänsteman ingått utan att uttryckligen eller underförstått handla på den sändande statens vägnar. Artikeln är inte heller tillämplig på civilmål som anhängiggjorts av tredje man med anledning av skada som vid olyckshändelse i den mot- tagande staten vållats av fordon, fartyg eller flygplan. Art. 44 fritar konsulatsmedlemmar från skyldighet att avlägga vittnesmål inför domstol eller administrativ myndighet rörande sådant som ligger inom ramen för deras tjänsteåligganden. Även när fråga är om vittnesmål rörande annat än nyss sagts, skall inga tvångsåtgärder få vidtas mot konsuler, om de avböjer att vittna. Vid upptagande av vittnesmål av konsul skall myndigheterna undvika att störa hans tjänsteutövning. När så är möjligt, skall de kunna uppta vittnesmålet i hans bostad eller på konsulatet eller godta skriftlig utsaga av konsuln. Enligt art. 45 kan den sändande staten avstå från den immunitet och de privilegier som tillkommer konsulatsmedlem enligt artiklarna 41, 43 eller 44. Sådant avstående skall vara uttryckligt. Om en konsulatsmedlem emellertid själv inleder rättegång, kan han inte åberopa immunitet mot domsrätt i fråga om genkäromål som står i direkt samband med hans talan.

De här berörda bestämmelserna om karriärkonsulers och andra utsända konsulatsmedlemmars rättsliga ställning överensstämmer i huvudsak med

Prop. 1973: 172 14

de principer som redan förut gällt enligt den svensk-brittiska och den svensk-franska konsularkonventionen. Från regeln i art. 43 om konsu- lernas immunitet från den mottagande statens jurisdiktion för deras handlande i tjänsten gäller dock enligt dessa bilaterala avtal undantag, när konsuler gör bruk av den befogenhet som avtalen ger dem att företräda enskilda personer i arvsärenden. Wienkonventionen innehåller inga mot- svarande bestämmelser. Det torde emellertid enligt konventionen stå Sverige fritt att inte tillerkänna utländska konsuler sådana särskilda befogenheter i arvsärenden annat än på grundval av avtal, genom vilka svenska domstolars jurisdiktion erkänns i den omfattning som svensk rättsuppfattning och praxis kräver. Detsamma bör gälla de medlemmar av utländska beskickningar, som fullgör konsulära uppgifter. Bestämmelsen i art. 70:4 om att beskickningsmedlemmar bibehåller sin diplomatiska immunitet vid utövande av konsulär verksamhet torde inte utgöra hinder härför.

Enligt art. 46 skall konsuler och konsulatstjänstemän och medlemmar av deras familjer som tillhör deras hushåll vara undantagna från den mot- tagande statens bestämmelser om registrering av utlänningar och uppehållstillstånd. Artikeln är dock inte tillämplig på konsulatstjänsteman som inte är fast anställd i den sändande statens tjänst. Art. 47 fritar konsulatsmedlemmar från skyldighet att söka arbetstillstånd. Även deras privata tjänare skall vara befriade härifrån, om de uteslutande är anställda hos dem. Konsulatsmedlemmar är vidare enligt art. 48 fritagna från gällande sociala trygghetsbestämmelseri den mottagande staten, såvitt angår deras tjänst hos den sändande staten. Detsamma gäller privata tjänare som uteslutande är anställda hos dem, under förutsättning att de inte är medborgare eller stadigvarande bosatta i den mottagande staten och att de omfattas av den sändande statens eller en tredje stats bestämmelser om social trygghet. Om konsulatsmedlem i sin tjänst har personal som inte är fritagen enligt denna artikel, skall han fullgöra vad som åligger arbets- givare i den mottagande staten. Artikeln utesluter inte frivilligt deltagande iden mottagande statens sociala trygghetssystem.

Art. 49 innehåller regler om konsulatsmedlemmars skattefrihet. Enligt första stycket skall konsuler och konsulatstjänstemän vara befriade från alla statliga, regionala eller kommunala skatter och andra pålagor, vare sig dessa avser person eller egendom. Från denna regel görs flera undantag. Det praktiskt viktigaste torde vara skyldigheten att erlägga sådana indirekta Skatter som vanligen är inräknade i varornas eller tjänsternas pris. I artikelns andra stycke föreskrivs att ett konsulats tjänstepersonal skall åtnjuta befrielse från skatt och andra pålagor på sina löner. Tredje stycket föreskriver att konsulatsmedlemmar, om de i sin tjänst har personer som inte åtnjuter skattefrihet i den mottagande staten, skall fullgöra vad som åligger arbetsgivare i den mottagande staten i fråga om

Prop. 1973:172 15

uppbörd av inkomstskatt. Art. 50 innehåller regler om tullfri införsel av föremål avsedda att användas av konsulatet för tjänstebruk och föremål avsedda för personligt bruk, som införs av konsul eller medlem av hans familj som tillhör hans hushåll eller som införs av konsulatstjänsteman vid dennes första installerande. Enligt artikelns tredje stycke skall personligt resgods som medförs av konsul eller medlem av hans familj som tillhör hans hushåll vara fritaget från visitation. Det får visiteras endast om det finns välgrundad anledning anta att det innehåller föremål som inte är avsedda för personligt bruk eller vilkas införsel eller utförsel är förbjuden enligt gällande lagar och förordningar i den mottagande staten eller som är underkastade i denna stat gällande karantänsbestämmelser. Det kan anmärkas att personal vid karriärkonsulat i Sverige redan nu åtnjuter privilegier i den omfattning som konventionen kräver enligt art. 49 och 50.

Om en konsulatsmedlem avlider, skall den mottagande staten enligt art. 51 tillåta utförsel av hans medförda lösa egendom. Den mottagande staten får inte utta arvs- eller kvarlåtenskapsskatt för lös egendom som finns i den mottagande staten uteslutande till följd av att den avlidne vistades där i egenskap av konsulatsmedlem. Motsvarande gäller, om medlem av konsulatsmedlems familj som tillhör hans hushåll avlider.

Art. 52 fritar konsulatsmedlemmar och medlemmar av deras familjer som tillhör deras hushåll från all personlig prestationsskyldighet, allmän tjänsteplikt av varje slag och militära förpliktelser.

I art. 53 preciseras vid vilken tidpunkt rätten att åtnjuta immunitet och privilegier börjar och när den upphör. För konsulatsmedlem gäller dessa förmåner från ankomsten till den mottagande staten eller, om han redan befinner sig där, från den dag då han inträder i tjänst vid konsulatet. Medlemmar av hans familj som tillhör hans hushåll åtnjuter sina privilegier från samma tidpunkt eller från sin egen ankomst till den mottagande staten, om denna inträffar senare. Förmånerna upphör normalt att gälla för både konsulatsmedlemmen och hans familj, när han efter avslutad tjänstgöring lämnar den mottagande staten. Konsulatsmedlems immunitet för åtgärder i tjänsten skall emellertid bestå utan tidsbegränsning. I händelse av konsulatsmedlems död skall medlemmar av hans familj som tillhört hans hushåll fortsätta att åtnjuta de privilegier som tillkommer dem tills de lämnar landet eller till utgången av en skälig tidsfrist för deras avresa.

Art. 54 innehåller föreskrifter om tredje stats skyldigheter, när konsuler eller medlemmar av deras familjer som tillhör deras hushåll eller konsulära kurirer färdas genom dess område i samband med vederbörandes tjänst. Tredje stat jämställs med den mottagande staten såvitt angår skyldigheten att bevilja dem okränkbarhet och immunitet, om så fordras för att trygga deras genomresa. Motsvarande gäller i fråga om tredje stats skyldighet att tillerkänna officiell korrespondens o.d., som befordras genom dess

Prop. 1973: 172 16

område, okränkbarhet och skydd.

Alla som åtnjuter immunitet och privilegier är enligt art. 55 skyldiga att respektera den mottagahde statens lagar och förordningar. Artikeln före- skriver vidare att de inte skall blanda sig i den mottagande statens inre angelägenheter. Enligt andra och tredje styckena får konsulatslokaler inte användas på ett sätt som är oförenligt med konsulatets verksamhet, och eventuella kontor för andra institutioner eller organ får inrymmas i samma byggnad som konsulatslokalerna endast om de är åtskilda från dessa. I art. 56 föreskrivs att konsulatsmedlemmar skall iaktta gällande bestämmelseri den mottagande staten rörande ansvarighetsförsäkring för fordon, fartyg och flygplan.

Art. 57 förbjuder karriärkonsul att utöva yrkes- eller affärsverksamhet i förvärvssyfte i den mottagande staten. Konsulatstjänstemän, medlem- mar av tjänstepersonalen, familjemedlemmar och privattjänare är inte förbjudna att utöva enskild förvärvsverksamhet, men de kan då enligt artikelns andra stycke inte göra anspråk på immunitet eller privilegier som de annars skulle åtnjuta enligt konventionens kap. II.

Konventionens kap. III avser honorärkonsuler och konsulat som förestås av sådana konsuler. I första stycket av art. 58 uppräknas de artiklar i det föregående kapitlet som är tillämpliga på konsulat som förestås av honorärkonsuler. I fråga om sådana konsulats immunitet och privilegier har ytterligare bestämmelser intagits i artikelns fjärde stycke och i artiklarna 59-62. De artiklar i kap. II som är tillämpliga på dessa konsulat är följande: art. 28 om den mottagande statens skyldighet att underlätta fullgörandet av konsulära uppgifter, art. 29 om användning av flagga och riksvapen, art. 30 om bistånd för anskaffning av lokaler och bostäder, art. 34 om rörelsefrihet, art. 35 om kommuniceringsfrihet, art. 36 om rätt till fria kontakter med den sändande statens medborgare, art. 37 om den mottagande statens underrättelseskyldighet i vissa fall, art. 38 om förbindelser med den mottagande statens myndigheter. art. 39 om avgifter för konsulära tjänsteåtgärder, art. 54 tredje stycket om tredje stats skyldighet att respektera kommuniceringsfriheten och art. 55 andra och tredje styckena om användningen av konsulatslokaler.

I andra stycket av art. 58 anges vilka artiklar i kap. II avd. II som är tillämpliga på honorärkonsuler. Ytterligare bestämmelser rörande dessa konsuler har intagits i artikelns tredje stycke och i artiklarna 63-67. Följande artiklar i det föregående avsnittet av konventionen anges vara tillämpliga på dem: art. 42 om den mottagande statens underrättelse- skyldighet i händelse av anhållande eller åtal mot konsuln, art. 43 om immunitet för handlingar i tjänsteutövningen, art. 44 tredje stycket om befrielse från vittnesplikt såvitt angår tjänsteangelägenheter, art. 45 om möjlighet att avstå från immunitet och privilegier, art. 53 om immunitetens och privilegiernas början och upphörande samt art. 55 första stycket om

Prop. 1973: 172 17

skyldighet att respektera den mottagande statens lag och att inte blanda sig i inre angelägenheter.

Enligt tredje stycket av art. 58 är medlemmar av honorärkonsuls familj inte berättigade till privilegier. Detsamma gäller medlemmar av konsulatstjänstemans familj, när tjänstemannen tjänstgör vid konsulat som förestås av honorärkonsul.

I fjärde stycket föreskrivs att utväxling av konsulära postsäckar mellan två honorärkonsulat i olika stater inte får ske utan de båda mottagar- staternas samtycke.

Art. 59-61 innehåller bestämmelser om konsulatslokaler och arkiv. Med konsulatslokaler i konventionens mening förstås enligt art. 1 j) endast lokaler som används uteslutande för konsulatets räkning. Om ett konsulat som förestås av honorärkonsul förfogar över sådana lokaler, är bestäm- melserna i art. 31 om konsulatslokalers okränkbarhet m.m. inte tillämp- liga. Lokalerna skall dock i så fall åtnjuta ett visst skydd. Det åligger sålunda den mottagande staten enligt art. 59 att vidta de åtgärder som kan vara nödvändiga för att skydda konsulatslokalerna mot intrång eller skadegörelse och förhindra att konsulatet ofredas eller dess värdighet kränks. Om konsulatslokalerna ägs eller förhyrs av den sändande staten, skall de enligt art. 60 vara befriade från alla skatter och avgifter utom sådana som utgör ersättning för lämnade särskilda tjänster. I art. 61 fastslås att honorärkonsulats arkiv och handlingar alltid skall vara okränkbara oavsett var de befinner sig, förutsatt att de hålls åtskilda från andra handlingar, särskilt från konsulatschefens enskilda korrespondens och från böcker och material som rör hans yrkes- eller affärsverksamhet. I art. 62 tillerkänns konsulat som förestås av honorärkonsul tullfrihet för vissa särskilt uppräknade artiklar, såsom riksvapen, flaggor, stämplar, böcker, kontorsutensilier m.m., som levereras till konsulatet av den sändande staten.

Reglerna i art. 61 om konsulatsarkivets okränkbarhet och i art. 62 om tullfrihet för viss konsulatsrekvisita överensstämmer med vad som tidigare gällt enligt allmän folkrätt eller sedvänja. En nyhet är emellertid att de för karriärkonsulat gällande reglerna om kommuniceringsfrihet och rätt att bl.a. använda kurirer och officiella postsäckar skall vara tillämpliga även på konsulat som förestås av honorärkonsuler.

Om åtal väcks mot honorärkonsul i den mottagande staten, skall enligt art. 63 rättegången bedrivas med den aktning som bör visas honom med hänsyn till hans ställning och, om han inte är anhållen eller häktad, på sådant sätt att den konsulära tjänsten störs så litet som möjligt. I art. 64 åläggs den mottagande staten att tillförsäkra honorärkonsul det skydd som kan krävas med hänsyn till hans ställning. Art. 65 föreskriver att honorär- konsuler, som inte bedriver yrkes- eller affärsverksamhet i förvärvssyfte i den mottagande staten, skall vara undantagna från den mottagande statens

Prop. 1973: 172 18

bestämmelser om registrering av utlänningaroch uppehållstillstånd. Enligt art. 66 skall honorärkonsul vara befriad från skatter på ersättning och arvoden som han upppbär från den sändande staten för fullgörandet av konsulära uppgifter. Art. 67 fritar honorärkonsuler från all personlig prestationsskyldighet såsom allmän tjänsteplikt av varje slag och militära förpliktelser. - På grund av det generella förbehållet i art. 71:l blir art. 63- 67 tillämpliga endast i de sällsynta undantagsfall då en honorärkonsul varken är medborgare eller stadigvarande bosatt i den mottagande staten.

I art. 68 förklaras att varje stat fritt kan bestämma, om den skall tillsätta eller motta honorärkonsuler.

Konventionens kap. IV innehåller allmänna bestämmelser. Art. 69 som avser konsularagenturer ger varje stat rätt att fritt bestämma. om den skall upprätta eller medge upprättandet av sådana agenturer. Konsularagentu- rers ställning och rättigheter skall regleras genom särskild överens- kommelse mellan den sändande och den mottagande staten.

Enligt art. 70 är konventionens bestämmelser tillämpliga även när konsulära uppgifter fullgörs av en diplomatisk beskickning. I artikelns andra stycke föreskrivs att till den mottagande staten skall anmälas vilka medlemmar av beskickningen som har sådana uppgifter. Tredje stycket ger en beskickning rätt att vid fullgörandet av sina konsulära uppgifter göra framställningar till lokala myndigheter i det konsulära distriktet och, om lag och sedvänja i den mottagande staten tillåter det, till denna stats centrala förvaltningsmyndigheter. Enligt fjärde stycket bibehåller veder- börande medlemmar av beskickningen sina diplomatiska privilegier och immunitet. - Praxis på det område som artikeln reglerar har tidigare varierat i olika länder. Bl.a. har rätten enligt tredje stycket för beskickning att vända sig till lokala myndigheter inte varit allmänt erkänd.

Reglerna om konsulers och andra konsulatsmedlemmars immunitet och privilegier inskränks genom generella förbehåll i art. 71, vars första stycke avser konsuler som är medborgare eller stadigvarande bosatta i den mot- tagande staten. I artikeln fastslås att dessa konsuler åtnjuter immunitet och personlig okränkbarhet endast för tjänsteåtgärder och befrielse från vittnesplikt endast i fråga om tjänsteangelägenheter i enlighet med art. 44 tredje stycket. De är berättigade till ytterligare privilegier endast om den mottagande staten beviljar dem sådana. Bestämmelsen torde bli tillämplig på praktiskt taget alla honorärkonsuler. För andra konsulatsmedlemmar som är medborgare eller stadigvarande bosatta i den mottagande staten dvs. i regel all lokalanställd personal och för medlemmar av deras familjer gäller enligt andra stycket generellt, att de åtnjuter immunitet Och privilegier endast i den mån den mottagande staten tillerkänner dem sådana förmåner. Detsamma gäller medlemmar av konsulatsmedlems familj och privattjänare, som själva är medborgare eller stadigvarande bosatta i den mottagande staten. Det åligger dock den mottagande staten

Prop. 1973: 172 .19

att utöva sin jurisdiktion över de personer som avses i artikeln på ett sådant sätt att det inte oskäligt hindrar fullgörandet av konsulatets upp- gifter. - Bestämmelserna i Sveriges konsularkonventioner med Storbri- tannien och Frankrike är inte lika restriktiva som andra stycket av före- varande artikel. De tillerkänner nämligen både konsuler och konsulats- tjänstemän rätt till immunitet och befrielse från vittnesplikt i fråga om konsulära tjänsteåtgärder oavsett deras medborgarskap och hemvist. Regeln i art. 7l:2 står emellertid i överensstämmelse med vad som gäller för administrativ personal vid beskickningar enligt art. 38:2 i 1961 års Wienkonvention om diplomatiska förbindelser.

Art. 72 förbjuder diskriminerande behandling av olika stater vid tillämpning av konventionens bestämmelser. Sådan behandling skall dock inte anses föreligga, om den mottagande staten tillämpar en bestämmelse i konventionen restriktivt som följd av att den tillämpas restriktivt mot dess konsulat i den sändande staten, eller om stater enligt sedvänja eller överenskommelse låter varandra åtnjuta gynnsammare behandling än konventionen föreskriver.

Enligt art. 73 skall konventionens bestämmelser inte inverka på andra gällande internationella överenskommelser såvitt angår förhållandet mellan de till dem anslutna staterna. Artikeln löser dock inte alla frågor som kan uppkomma genom olikheter mellan bestämmelserna i konventionen och bilaterala avtal. För Sveriges del kan det vid ratifikation av konventionen bli aktuellt att t.ex. i förhållande till Frankrike och Storbritannien reglera sådana frågor genom särskilda överenskommelser med dessa länder. Enligt andra stycket av art. 73 skall ingenting i konventionen hindra att stater ingår nya överenskommelser som kompletterar, utsträcker eller preciserar konventionens bestämmelser.

Art. 74-79 innehåller bestämmelser om konventionens undertecknande, deponering av ratifikations- och anslutningsinstrument och konventionens ikraftträdande och anger vilka uppgifter som åligger Förenta nationernas generalsekreterare i egenskap av depositarie.

Det av Wienkonferensen samtidigt med konventionen om konsulära förbindelser antagna fakultativa protokollet om förvärv av medborgarskap innehåller en bestämmelse, enligt vilken konsulatsmedlemmar som inte är medborgare i den mottagande staten och medlemmar av deras familjer som tillhör deras hushåll inte skall kunna förvärva medborgarskap i den mottagande staten automatiskt till följd av lagstiftningen i denna stat. Enligt det till konventionen hörande fakultativa protokollet om obligatoriskt biläggande av tvister skall stat som är ansluten till detta protokoll kunna hänskjuta tvist rörande konventionens tolkning eller tillämpning till Internationella domstolen i Haag, om inte parterna enas om annan form för tvistens biläggande. De båda protokollen är av liknande innehåll som de två fakultativa protokollen till 1961 års Wienkonvention

Prop. 1973: 172 ' 20

om diplomatiska förbindelser.

4. Departementschefen

I fråga om immunitet och privilegier på det diplomatiska området har sedan länge gällt tämligen fast utformade folkrättsliga regler. Genom 1961 års Wienkonvention om diplomatiska förbindelser kan dessa regler sägas ha blivit i huvudsak kodifierade. Sverige är en av de många stater som har ratificerat denna konvention.

Beträffande konsulatens och de konsulära tjänstemännens ställning i fråga om immunitet och privilegier har situationen varit en annan. Internationell sedvana har varit tämligen skiftande. De förmåner som konsulaten och de konsulära tjänstemännen åtnjutit har som regel tillerkänts dem på grundval av ömsesidighet genom bilaterala avtal av olika slag. Från svensk synpunkt har denna ordning framstått som mindre tillfredsställande. Svenska myndigheter har haft olika avtal att tillämpa och i den mån avtal har saknats har viss oklarhet rått om vad som skall gälla.

Genom den av 1963 års Wienkonferens antagna konventionen om konsulära förbindelser har på detta område fastställts en multilateral reglering. Konventionen grundas huvudsakligen på de principer och den praxis som gällt enligt moderna bilaterala konsularkonventioner. I viss utsträckning har också 1961 års Wienkonvention om diplomatiska förbindelser tjänat som förebild vid utformningen av konventionens bestämmelser.

Konventionen har under de senaste åren ratificerats av allt flera länder, bl.a. Förenta staterna, Frankrike, Storbritannien och Förbundsrepubliken Tyskland. Den har nyligen också ratificerats av Danmark. Eftersom ett stort antal stater numera biträtt konventionen, medför det fördelar för Sverige att också vara anslutet. Av värde är att Sveriges konsulära förbindelser med många länder därigenom blir avtalsmässigt reglerade utan att det behöver slutas nya bilaterala avtal, som på grund av olikheter i utformningen kan vara svåra att tillämpa. Wienkonventionens bestäm- melser innebär inte några väsentliga avvikelser från vad som f.n. tillämpas i Sverige. Jag anser därför —— efter samråd med ministern för utrikes ärendena att Sverige nu bör ratificera konventionen. I samband härmed bör ratifikation ske av de båda samtidigt avslutade fakultativa protokollen om förvärv av medborgarskap och om biläggande av tvister.

Vid ratifikationen torde förklaringar beträffande artiklarna 22 och 35 få avges från svensk sida.

Art. 22 anger i första stycket att konsuler i princip bör vara medborgare i den sändande staten. Av andra stycket framgår vidare att medborgare i den mottagande staten får utses bara med denna stats uttryckliga

Prop. 1973: 172 21

samtycke. Mot bestämmelserna finns inget att invända såvitt gäller karriärkonsuler, dvs. lönade konsuler. Vissa länder, däribland de nordiska och även andra västeuropeiska länder, anlitar emellertid som honorär- konsuler i betydande omfattning personer som är medborgare i det land där de är anställda. Vid Wienkonferensen förordades därför från nordisk sida en annan utformning av artikeln. Detta förslag godtogs emellertid inte. Till dem som motsatte sig förslaget hörde ett antal latinamerikanska och afro-asiatiska länder, som hyste betänkligheter mot att personer bland deras egna medborgare skulle kunna få en särställning genom att åta sig uppdrag som honorärkonsul för främmande stat. Eftersom upprättandet av konsulat i alla händelser är beroende av anställningslandets samtycke och avvikelser från huvudregeln i första stycket får ske, anser jag emellertid att artikeln inte bör hindra svensk ratificering av konventionen. Vid deponeringen av ratifikationsinstrumentet bör emellertid från svensk sida genom en förklaring till Förenta nationernas generalsekreterare uttryckas en önskan att i de länder där det redan utbildat sig en praxis, som medger att medborgare i den mottagande staten eller tredje stat utses till svenska konsuler, så också skall kunna ske i fortsättningen, och en för- hoppning att länder, med vilka nya konsulära förbindelser kan komma att upptas, likaledes skall acceptera en motsvarande praxis.

En nyhet i förhållande till vad som tidigare har gällt är att de för karriärkonsulat gällande reglerna om kommuniceringsfrihet (art. 35) skall vara tillämpliga även på konsulat som förestås av honorärkonsuler. Den enda inskränkningen är att konsulära postsäckar enligt art. 58:4 inte får sändas mellan två sådana konsulat i olika länder utan bägge de mottagande staternas samtycke. I fråga om vilka föremål som får sändas med konsulära postsäckar föreskriver art. 35:4, som omfattar även försän- delser till eller från ett honorärkonsulat, endast att de skall vara avsedda uteslutande för tjänstebruk. Konventionen synes sålunda medge att offi- ciella postsäckar används av den sändande staten för att förse honorär- konsulat även med andra varor än de konsulatsrekvisita som får införas tullfritt enligt art. 62. Mot denna ordning kan invändas att den kan utnyttjas för att undgå tull. Det finns också mer allmänna skäl att ifråga- sätta, om kurirrättigheter generellt bör utsträckas till honorärkonsulat. För svenska honorärkonsulat i utlandet skulle det inte medföra några mera påtagliga fördelar. Sådana rättigheter kan å andra sidan, om de framstår som onödiga, och givetvis i ännu högre grad om det skulle visa sig att de missbrukas, öka den misstro mot honorärkonsulsinstitutionen som finns i ett antal utomeuropeiska länder och kom till uttryck vid Wienkonferensen. För svenskt vidkommande kan det inte heller vara önskvärt att de i Sverige stationerade honorärkonsulaten åtnjuter kurirrättigheter och liknande privilegier. Vid konventionens ratificering bör Sverige därför avge en reservation till art. 35:l av innehåll att Sverige inte medger att rätten att

Prop. 1973:172 22

använda diplomatiska eller konsulära kurirer och diplomatiska eller konsulära postsäckar skall gälla för försändelser till eller från ett konsulat som förestås av honorärkonsul, såvida inte Sverige i särskilt fall samtyckt därtill. Konventionen innehåller visserligen inte några regler om vilka förbehåll som får göras. Vid sådant förhållande följer av allmänna folk- rättsliga grundsatser att varje reservation som inte strider mot konven- tionens syften är tillåten.

Konventionens bestämmelser rörande de konsulära uppgifterna inverkar inte på den mottagande statens rätt att bereda politiska flyktingar skydd mot myndighetsutövning från deras hemlands sida. Ett förslag till en uttrycklig regel av denna innebörd avvisades under Wienkonferensen. Från svensk sida avgavs emellertid under konferensen en förklaring, som gav uttryck åt svenska regeringens uppfattning att frånvaron av en uttrycklig bestämmelse härom i konventionen inte kunde hindra rege— ringen att även i fortsättningen handla i enlighet med de principer som Sverige tillämpat i fråga om politiska flyktingars ställning i förhållande till sitt hemlands myndigheter. Mot denna bakgrund torde någon förklaring av denna innebörd inte behövas i samband med ratifikationen.

I samband med att konventionen ratificeras måste dess bestämmelser om immunitet och privilegier överföras till intern svensk rätt. Liksom skett vid ratificeringen av 1961 års Wienkonvention om diplomatiska förbin- delser, bör dessa bestämmelser göras direkt tillämpliga i Sverige genom ett generellt stadgande i lagen (1966:664) med vissa bestämmelser om immunitet och privilegier (jfr prop. 1966:148 5. 16). Därutöver behövs vissa kompletterande föreskrifter.

De nya reglerna bör innebära att konventionens immunitets- och privi- legiebestämmelser blir gällande inte bara i förhållande till stater som biträtt konventionen utan också till förmån för övriga stater. Vissa av de i konventionen fastställda privilegierna är dock av sådan natur att de i princip bör åtnjutas på grundval av ömsesidighet. Kungl. Maj:t bör därför bemyndigas att inskränka rättigheterna i förhållande till stater som inte biträtt konventionen eller biträtt den med förbehåll. Kungl. Maj:t bör vidare bemyndigas att förordna om de ytterligare immunitetsrättigheter och privilegier som skall gälla enligt bilaterala avtal som Sverige ingått på det konsulära området. Det behövs också en särskild bestämmelse om det undantag från konventionen som skall gälla i enlighet med Sveriges reservation mot artikel 35. Erforderliga bestämmelser kan lämpligen tas in som 2 & i lagen. Nuvarande 2-7 55 bör därvid ges beteckningarna 3-8 55.

Bestämmelserna i lagen ( 1970:86 ) om befrielse för utländsk konsul från skyldighet att avlägga vittnesmål m.m. medger som tidigare har nämnts i vissa hänseenden mer vittgående förmåner än Wienkonventionen. Dessa föreskrifter bör fortfarande gälla.

De här föreslagna tilläggen till 1966 års lag bör träda i kraft samtidigt

Prop. 1973: 172 23

med att konventionen efter ratifikationen blir bindande för Sverige. På grund härav bör Kungl. Maj:t bemyndigas att förordna om deras ikraftträdande.

I enlighet med det anförda har inom justitiedepartementet upprättats förslag till ändring i lagen (1966:664) med vissa bestämmelser om immunitet och privilegier.

5. Hemställan

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att dels antaga förslaget till lag om ändring i lagen ( 1966:664 ) med vissa bestämmelser om immunitet och privilegier,

dels godkänna följande i Wien den 24 april 1963 undertecknade överenskommelser

l. Wienkonventionen om konsulära förbindelser,

2. fakultativt protokoll om förvärv av medborgarskap, . 3_. fakultativt protokoll om obligatoriskt biläggande av tvister.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj:t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av den ly- delse bilaga till detta protokoll utvisar. . _Ur protokollet:. Britta Gyllensten.

Prop. 1973: 172

Vienna Convention on Consular Relations

The States Parties to the present Convention,

Recalling that consular relations have been established between peoples since ancient times,

Having in mind the Purposes and Principles of the Charter of the United Nations concer- ning the sovereign equality of States, the maintenance of international peace and security. and the promotion of friendly rela- tions among nations,

Considering that the United Nations Con- ference on Diplomatic Intercourse and Immunities adopted the Vienna Convention on Diplomatic Relations which was opened for signature on 18 April 1961.

Believing that an international convention on consular relations, privileges and immuni- ties would also contribute to the development of friendly relations among nations, irres- pective of their differing constitutional and social systems,

Realizing that the purpose of such privile- ges and immunities is not to benefit indivi- duals but to ensure the efficient performance of functions by consular posts on behalf of their respective States,

Affirming that the rules of customary international law continue to govern matters not expressly regulated by the provisions of the present Convention,

Have agreed as follows:

Article ]

Definitions

1. For the purposes of the present Con- vention, the following expressions shall have the meanings hereunder assigned to them:

24

Persuade's qu'une convention internatio- nale sur les relations, privileges et immunités consulaires contribuerait elle aussi åfavoriser les relations d'amitié entre les pays, quelle que soit la diversité de leurs régimes constitu- tionnels et sociaux,

Convention de Vienne sur les relations consulaires

Les Etats parties & la présente Convention. Rappelant que, depuis une époque reculée. des relations consulaires se som établies entre les peuples,

Conscients des Buts et des Principes de la Charte des Nations Unies concernantl”égalité souveraine des Etats, le maintien de la paix et de la Sécurité internationales et le dévelop- pement de relations amicales entre les nations,

Conside'rant que la Conference des Nations Unies sur les relations et immunités diplo- matiques a adopté la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques qui a été ouverte åla signature le 18 avril 1961 ,

Convaincus que le but desdits privileges et immunités est non pas d'avantager des indi- vidus mais d'assurer l'accomplissement effi- cace de leurs fonctions par les postes consu- laires au nom de leurs Etats respectifs,

Affirmant que les regles du droit interna- tional coutumier continueront å régir les questions qui n'ont pas été expressément réglées dans les dispositions de la présente Convention,

Sant convenus de ce qui suit:

Article premier Definitions

]. Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s'entendent comme il est précisé ci-dessous:

Prop. 1973: 172

(Översättning)

Wienkonventionen om konsulära förbindelser

De till denna konvention anslutna staterna har.

under erinran om att konsulära förbin- delser funnits upprättade mellan folken sedan lång tid tillbaka,

medvetna om Förenta nationernas stadgas ändamål och grundsatser rörande staternas suveräna likställdhet, upprätthållandet av mellanfolklig fred och säkerhet och beford- randet av vänskapliga förbindelser mellan nationerna.

i betraktande av att Förenta nationernas konferens om diplomatiska förbindelser och immunitet antagit Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser, som öppnades för undertecknande den 18 april 1961,

iförvissning om att en internationell kon- vention angående konsulära förbindelser, privilegier och immunitet likaledes skall bidraga till främjandet av vänskapliga för- bindelser mellan nationerna oavsett skiljak- tigheter i deras styrelseskick och sam- hällsordning,

övertygade om att ändamålet med sådana privilegier och immunitet inte är att gynna den enskilde utan att trygga konsulatens effektiva utövning av sin verksamhet på sina respektive staters'vägnar,

med bekräftande av att den internationella sedvanerättens regler förblir gällande för förhållanden som inte uttryckligen reglerats genom bestämmelserna i denna konvention.

överenskommit om följande:

Artikel 1 Definitioner

1. I denna konvention har nedan nämnda uttryck följande innebörd:

Prop. 1973: 172

(a) ”consular post" means any consulate- general, consulate . vice-consulate or consular agency;

(b) ”consular district" means the area assigned to a consular post for the exercise of consular functions;

(c) ”head of consular post” means the person charged with the duty of acting in that capacity;

(d) ”consular officer" means any person, including the head of a consular post. entrusted in that capacity with the exercise of consular functions;

(e) "consular employee" means any person omployed in the administrative or technical service of a consular post;

(f) "member of the service staff" means any person employed in the domestic service of a consular post:

(g) "members of the consular post" means consular officers, consular employees and members of the service staff ;

(h) ”members of the consular staff" means consular officers, other than the head of a consular post, consular employees and mem- bers of the service staff;

(i) ”member of the private staff" means a person who is employed exclusively in the private Service of a member of the consular post;

(j) "consular premises” means the buil- dings or parts of buildings and the land ancil- lary thereto, irrespective of ownership, used exclusively for the purposes of the consular post;

(k) "consular archives" includes all the papers, documents, correspondence, books, films, tapes and registers of the consular post. together with the ciphers and codes, the card- indexes and any article of furniture intended for their protection or safekeeping.

2. Consular officers are of two categories, namely career consular officers and honorary consular officers. The provisions of Chapter 11 of the present Convention apply to consular posts headed by career consular officers; the provisions of Chapter III govern consular posts headed by honorary consular officers.

3. The particular status of membersof the. consular posts who are natiohals or perma- nent residents of the receiving State.-' is governed by Article 71 of: the present Convention. '

26

a.) l'expression "poste consulaire" s'en- tend de tout consulat général, consulat, vice- consulat ou agence consulaire;

b) l'expression "circonscription consu- laire" s'entend du territoire attribué å un poste consulaire pour l'exercice des fonctions consulaires;

.c) l'expression "chef de poste consulaire" s'entend de la personne chargée d'agir en cette qualité;

d) l'expression "fonctionnaire consulaire" s'entend de toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargée en cette qualité de l'exercice de fonctions consulaires;

e) l'expression "employé consulaire" s'entend de toute personne employée dans les services administratifs ou techniques d'un poste consulaire;

f) I'expression "membre du personnel de service" s'entend de toute personne affectée au service domestique d'un poste consulaire;

g) l'expression "membres du poste con- sulaire" s'entend des fonctionnaires consu- laires, employés consulaires et membres du personnel de service;

h) l'expression "membres du personnel consulaire" s'entend des fonctionnaires con- sulaires autres que le chef de poste consulaire, des employés consulaires et des membres du personnel de service;

i) I'expression "membre du personnel privé" s'entend d'une personne employé exclusivement au service privé d'un membre du poste consulaire;

j) l'expression "locaux consulaires" s'en- tend des båtiments ou des parties de båtiments et du terrain attenant qui. quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire;

k) l'expression "archives consulaires" comprend tous les papiers, documents, cor- respondance, livres, films, rubans magnéti- ques et registres du poste consulaire , ainsi que le matériel du chiffre, les fichiers et les meu- bles destinés å les protéger et ä les conserver.

2. Il existe deux catégories de fonction- naires consulaires: les fonctionnaires consu- laires de carriere et les fonctionnaires consu- laires honoraires. Les dispositions du chapitre II de la présente Convention s'appliquent aux postes consulaires dirigés par des fonction- naires consulaires de carriére; les dispositions du chapitre Ill s'appliquent aux postes con-

Prop. 1973: 172

a) med "konsulat" förstås generalkonsu- lat, konsulat, vicekonsulat och konsu- laragenturer;

b) med "konsulatsdistrikt" förstås det område som tilldelats ett konsulat för fullgö- randet av konsulära uppgifter;

e) med "konsulatschef" förstås den åt vilken uppdragits att tjänstgöra i denna egenskap;

(1) med "konsul" förstås envar åt vilken uppdragits att i denna egenskap fullgöra kon- sulära uppgifter, konsulatschefen däri inbegripen;

e) med "konsulatstjänsteman" förstås envar som är anställd i administrativ eller teknisk tjänst vid konsulat;

f) med "medlem av tjänstepersonalen" förstås envar som är anställd för husliga göromål vid konsulat;

g) med "konsulatsmedlemmar" förstås konsuler, konsulatstjänstemän och medlem— mar av tjänstepersonalen;

11) med "medlemmar av konsulatsperso- nalen" förstås andra konsuler än konsulats- chefen. konsulatstjänstemän och medlem- mar av t jänstepersonalen;

i) med "privattjänare" förstås den som är anställd uteslutande i konsulatsmedlems pri- vata tjänst;

j) med "konsulatslokaler" förstås de byggnader eller delar av byggnader och till- hörande markområde, oavsett äganderätten, som används uteslutande för ett konsulat;

k) "konsulatsarkiv" omfattar alla konsu- latets handlingar, korrespondens, böcker, filmer, ljudband och register samt chifferma- terial, kartotek och möbler avsedda för deras skydd och förvaring.

2. Konsuler finns av två kategorier: kar- riärkonsuler och honorärkonsuler. Bestäm- melserna i kapitel II i denna konvention äger tillämpning på konsulat som förestås av kar- riärkonsul; bestämmelserna i kapitel III är tillämpliga på konsulat som förestås av honorärkonsul.

3. Den särställning som gäller för konsu- latsmedlemmar som är medborgare eller sta- digvarande bosatta i den mottagande staten regleras i denna konventions artikel 71.

Prop. 1973: 172

CHAPTER I. CONSULAR RELATIONS IN GENERAL

Section I. Establishment and conduct of consular relations

Article 2 Establishment of consular relations

1. The establishment of consular relations between States takes place by mutual consent.

2. The consent given to the establishment of diplomatic relations between two States implies, unless otherwise stated, consent to the establishment of consular relations.

3. The severance of diplomatic relations shall not ipso facto involve the severance of consular relations.

Article 3 Exercise of consular functions

Consular functions are exercised by con- sular posts. They are also exercised by dip- lomatic missions in accordance with the pro- visions of the present Convention.

Article 4 Establishment of a consular post

1. A consular post may be established in the territory of the receiving State only with that State's consent.

2. The seat of the consular post, its classi- fication and the consular district shall be established by the sending State and shall be subject to the approval of the receiving State.

3. Subsequent changes in the seat of the consular post, its classification or the consular district may be made by the sending State only with the consent of the receiving State.

28

sulaires dirigés par des fonctionnaires consu- laires honoraires.

3. La situation particuliere des membres des postes consulaires qui sont ressortissants ou résidents permanents de l'Etat de rési- dence est régie par l'article 71 de la présente Convention.

CHAPITRE PREMIER. LES RELATIONS CONSULAIRES EN GENERAL

Section I . Etablissement et conduite des rela- tions consulaires

Article 2

Etablissement de relations consulaires

1. L'établissement de relations consulaires entre Etats se fait par consentement mutuel.

2. Le consentement donné å l'établisse- ment de relations diplomatiques entre deux Etats implique, sauf indication contraire, le consement ä l'établissement de relations consulaires.

3. La rupture des relations diplomatiques n'entraine pas ipso facto la rupture des rela- tions consulaires.

Article 3 Exercice des fonctions consulaires

Les fonctions consulaires sont exercées par des postes consulaires. Elles sont aussi exer- cées par des missions diplomatiques confor- mément aux dispositions de la présente Convention.

Article 4 Etablissement d'un poste consulaire

]. Un poste consulaire ne peut étre établi sur le territoire de l'Etat de résidence qu'avec le consentement de cet Etat.

2. Le siege du poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés par l'Etat d'envoi et soumis å l'approbation de l'Etat de residence.

3. Des modifications ultérieures ne peu- vent étre apportées par l'Etat d'envoi au siege du poste consulaire, a sa classe ou å sa cir- conscription consulaire qu'avec le consente- ment de l'Etat de résidence.

Prop. 1973: 172

KAPITEL 1. KONSULÄRA _ FORBINDELSER 1 ALLMANHET

Avdelning I. Upprättandet och utövandet av konsulära förbindelser

Artikel 2 Upprättandet av konsulära förbindelser

]. Upprättandet av konsulära förbindelser mellan stater sker med ömsesidigt samtycke.

2. Samtycke till upprättandet av diploma- tiska förbindelser mellan två stater innefattar, om inte annat angetts, samtycke till upprät- tandet av konsulära förbindelser.

3. Avbrytandet av diplomatiska förbindel- ser medför ej ipso facto ett avbrytande av de konsulära förbindelserna.

Artikel 3 Fullgörandet av konsulära uppgifter

Konsulära uppgifter fullgörs av konsulat. De fullgörs också av diplomatiska beskick- ningar i enlighet med bestämmelserna i denna konvention.

Artikel 4 Upprättande av konsulat

l. Konsulat kan upprättas på den motta- gande statens område endast med denna stats samtycke.

2. Konsulatets säte, dess klass och konsu- latsdistriktet fastställs av den sändande staten och skall godkännas av den mottagande staten.

3. Senare ändringar i konsulatets säte, dess klass eller konsulatsdistriktet kan vidtas endast med den mottagande statens samtycke.

Prop. 1973: 172

4. The consent of the receiving State shall also be required if a consulate-general or a consulate desires to open a vice-consulate or a consular agency in a locality other than that in which it is itself established.

5. The prior express consent of the recei- ving State shall also be required for the ope- ning of an office forming part of an existing consular post elsewhere than at the seat thereof.

Article 5 Consular functions

Consular functions consist in: (a) protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, both individuals and bodies corpo- rate, within the limits permitted by interna- tional law;

(b) furthering the development of com- mercial, economic, cultural and scientific relations between the sending State and the receiving State and otherwise promoting friendly relations between them in accordance with the provisions of the present Convention;

(c) ascertaining by all lawful means condi- tions and developments in the commercial, economic, cultural and scientific life of the receiving State, reporting thereon to the Government of the sending State and giving information to persons interested;

(d) issuing passports and travel documents to nationals of the sending State, and visas or appropriate documents to persons wishing to travel to the sending State;

(e) helping and assisting nationals, both individuals and bodies corporate, of the sen- ding State;

(f) acting as notary and civil registrar and in capacities of a similar kind, and performing certain functions of an administrative nature, provided that there is nothing contrary thereto in the laws and regulations of the receiving State;

(g) safeguarding the interests of nationals, both individuals and bodies corporate, of the sending State in cases of succession mortis causa in the territory of the receiving State. in accordance with the laws and regulations of the receiving State;

30

4. Le consentement de l'Etat de résidence est également requis si un consulat général ou un consulat veut ouvrir un vice-consulat ou une agence consulaire dans une localité autre que celle ou il est lui-méme établi.

5. Le consentement exprés et préable de l'Etat de résidence est également requis pour l'ouverture d'un bureau faisant partie d'un consulat existant, en dehors du siége de celui- cr.

Article 5 Fonctions consulaires

Les fonctions consulaires consistent a:

.a) protéger dans l'Etat de résidence les intéréts de l'Etat d'envoi et de ses ressortis- sants, personnes physiques et morales. dans les limites admises par le droit international;

:'b) favoriser le développement de relations commerciales, économiques, culturelles et scientifiques entre l'Etat d'envoi et l'Etat de résidence et promouvoir de toute autre maniere des relations amicales entre eux dans le cadre des dispositions de la présente Convention;

c) s'informer, par tous les moyens licites, des conditions et de l'évolution de la vie commerciale, économique, culturelle et scientifique de l'Etat de résidence, faire rap- port a ce sujet au gouvernement de l'Etat d'envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées;

d) délivrer des passeports et des docu- ments de voyage aux ressortissants de l'Etat d'envoi, ainsi que des visas et documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans l'Etat d'envoi;

e) préter secours et assistance aux ressor- tissants, personnes physiques et morales, de l'Etat d'envoi;

f) agir en qualité de notaire et d'officier d'état civil et exercer des fonctions similaires, ainsi que certaines fonctions d'ordre admini- stratif, pour autant que les lois et reglements de l'Etat de résidence ne s'y opposent pas;

fg) sauvegarder les intéréts des ressortis- sants, personnes physiques et morales, de l'Etat d'envoi, dans les successions sur le territoire de l'Etat de résidence, conformé- ment aux lois et réglements de l'Etat de résidence;

Prop. 1973: 172

4. Den mottagande statens samtycke ford- ras likaledes, om generalkonsulat eller kon- sulat önskar upprätta vicekonsulat eller kon- sularagentur på annan ort än den där det självt är upprättat.

5. Den mottagande statens föregående och uttryckliga samtycke krävs likaledes för öppnande av ett kansli, som skall utgöra en del av ett existerande konsulat, på annan ort än konsulatets säte.

Artikel 5 Konsulära uppgifter

De konsulära uppgifterna består i: :a) att skydda den sändande statens och dess medborgares både fysiska och juri- diska personers intressen i den mottagande staten inom av folkrätten medgivna gränser;

"b) att främja utvecklingen av kommer- siella, ekonomiska, kulturella och veten— skapliga förbindelser mellan den sändande och den mottagande staten och i övrigt befordra vänskapliga förbindelser mellan dem inom ramen för bestämmelserna i denna konvention;

e) att med alla lagliga medel hålla sig underrättad om förhållandena och utveck- lingen på de kommersiella, ekonomiska, kul- turella och vetenskapliga områdena i den mottagande staten, avge rapporter därom till den sändande statens regering och lämna upplysningar till intresserade;

d) att utfärda pass och resehandlingar för medborgare i den sändande staten och vise- ringar eller andra motsvarande handlingar för personer som önskar bege sig till den sän- dande staten;

e) att lämna hjälp och bistånd åt den sän- dande statens medborgare, både fysiska och juridiska personer;

f) att verka som notarie och civilregister- förare och i annan liknande egenskap och fullgöra vissa administrativa uppgifter, för såvitt det inte står i strid med gällande lagar och förordningar i den mottagande staten;

g) att bevaka den sändande statens med- borgares intressen både fysiska och juri- diska personers -— i avlidna personers kvar- låtenskap i den mottagande staten i enlighet med gällande lagar och förordningar i denna stat;

Prop. 1973: 172

(h) safeguarding, within the limits imposed by the laws and regulations of the receiving State. the interests of minors and other per- sons lacking full capacity who are nationals of the sending State, particularly where any guardianship or trusteeship is required with respect to such persons;

(i) subject to the practices and procedures obtaining in the receiving State, representing or arranging appropriate representation for nationals of the sending State before the tri- bunals and other authorities of the receiving State, for the purpose of obtaining, in accor- dance with the laws and regulations of the receiving State, provisional measures for the preservation of the rights and interests of these nationals, where, because of absence or any other reason, such nationals are unable at the proper time to assume the defence of their rights and interests;

(j) transmitting judicial and extra—judicial documents or executing letters rogatory or commissions to take evidence for the courts of the sending State in accordance with international agreements in force or, in the absence of such international agreements, in any other manner compatible with the laws and regulations of the receiving State;

(k) exercising rights of supervision and inspection provided for in the laws and regu- lations of the sending State in respect of ves- sels having the nationality of the sending State, and of aircraft registered in that State, and in respect of their crews;

(I) extending assistance to vessels and aircraft mentioned in sub-paragraph (k) of this Article, and to their crews, taking statements regarding the voyage of a vessel, examining and stamping the ship's papers, and, without prejudice to the powers of the authorities of the receiving State, conducting investigations into any incidents which occurred during the voyage, and settling disputes of any kind between the master. the officers and the sea- men in so far as this may be authorized by the laws and regulations of the sending State;

(m) performing any other functions entrusted to a consular post by the sending State which are not prohibited by the laws and regulations of the receiving State or to which no objection is taken by the receiving State or which are referred to in the international agreements in force between the sending State and the receiving State.

32

h) sauvegarder, dans les limites fixées par les lois et reglements de l'Etat de résidence, les intéréts des mineurs et des incapables, ressortissants de l'Etat d'envoi, particuliere- ment lorsque l'institution d'une tutelle ou d'une curatelle a leur égard est requise;

i) sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l'Etat de résidence, represen- ter les ressortissants de l'Etat d'envoi ou prendre des dispositions afin d'assurer leur representation appropriée devant les tribu- naux ou les autres autorités de l'Etat de rési- dence pour demander, conformément aux lois et reglements de l'Etat de résidence, l'adop- tion de mesures provisoires en vue de la sau- vegarde des droits et intéréts de ces ressor- tissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intéréts;

j) transmettre des actes judiciaires et extra— judiciaires ou exécuter des commissions rogatoires conformément aux accords inter- nationaux en vigueur ou, å défaut de tels accords, de toute maniere compatible avec les lois et reglements de l'Etat de résidence;

k) exercer les droits de contröle et d'in- spection prévus par les lois et réglements de l'Etat d'envoi sur les navires de mer et sur les bateaux fluviaux ayant la nationalité de l'Etat d'envoi et sur les avions immatriculés dans cet Etat, ainsi que sur leurs équipages;

l) préter assistance aux navires, bateaux et avions mentionnés å l'alinéa k du présent article, ainsi qu'aleurs équipages, recevoir les déclarations sur le voyage de ces navires et bateaux, examiner et viser les papiers de bord et. sans préjudice des pouvoirs des autorités de l'Etat de résidence, faire des enquétes concernant les incidents survenus au cours de la traversée et régler. pour autant que les lois et reglements de l'Etat d'envoi l'au- torisent. les contestations de toute nature entre le capitaine, les officiers et les marins;

m) exercer toutes autres fonctions confiées å un poste consulaire par l'Etat d'envoi que n'interdisent pas les lois et réglements de l'Etat de résidence ou auxquelles l'Etat de résidence ne s'oppose pas ou qui sont men- tionnées dans les accords internationaux en vigueur entre l'Etat d'envoi et l'Etat de résidence.

Prop. 1973: 172

h) att inom ramen för gällande lagar och förordningar i den mottagande staten bevaka underårigas och andra omyndigas intressen, när de är medborgare i den sändande staten, särskilt i de fall där anordnande av förmyn- derskap för dem är påkallat;

i) att, såvitt förenligt med gällande praxis och procedurregler i den mottagande staten, representera eller anordna lämplig represen- tation för medborgare i den sändande staten inför domstolar eller andra myndigheter i den mottagande staten i syfte att i enlighet med denna stats lagar och förordningar utverka provisoriska åtgärder till skydd för sådana medborgares rättigheter och intressen. när de på grund av bortovaro eller av annan anled- ning inte i tid kan bevaka sina rättigheter och intressen;

,j) att delge domstolshandlingar och andra handlingar eller verkställa bevisupptagning för domstol i den sändande staten i enlighet med gällande internationella överenskom-' melser eller, i avsaknad av sådana interna- tionella överenskommelser, på sätt som är förenligt med den mottagande statens lagar och förordningar;

k) att utöva i den sändande statens lagar och förordningar föreskriven tillsyn och kontroll ifråga om fartyg hemmahörande i den sändande staten och luftfartyg registrerade i denna stat och i fråga om deras besättningar;

]) att lämna bistånd åt sådana fartyg och luftfartyg som avses i denna artikels punkt k) och åt deras besättningar, uppta förklaringar angående fartygs resa, granska och visera skeppshandlingar och —— utan intrång i den mottagande statens myndigheters befogen- heter anställa förhör rörande händelser som inträffat under resan och avgöra tvister av alla slag mellan befälhavaren, det övriga befälet och manskapet i den utsträckning som den sändande statens lagar och förordningar medger det;

m) att fullgöra andra uppgifter anförtrodda åt ett konsulat av den sändande staten. vilka ej är förbjudna enligt gällande lagar och förord- ningar i den mottagande staten, vilka denna stat ej motsätter sig eller vilka anges i inter- nationella överenskommelser som är i kraft mellan den sändande och den mottagande staten.

Prop. 1973: 172

Article 6

Exercise of consular functions Outside the consular district

A consular officer may, in special cir- cumstances, with the consent of the receiving State, exercise his functions outside his con— Sular district.

Article 7

Exercise of consular functions in a third State

The sending State may, after notifying the States concerned. entrust a consular post established in a particular State with the exercise of consular functions in another State, unless there is express objection by one of the States concerned.

Article 8

Exercise of consular functions on behalf of a third State

Upon appropriate notification to the recei- ving State, a consular post of the sending State may, unless the receiving State objects, exercise consular functions in the receiving State on behalf of a third State.

Article 9 Classes of heads of consular posts

1. Heads of consular posts are divided into four classes, namely:

(a) consuls-general; (b.)consuls; (c)vice-consuls; (d) consular agents.

2. Paragraph 1 of this Article in no way restricts the right of any of the Contracting Parties to fix the designation of consular officers other than the heads of consular posts.

34

Article 6

Exercice des fonctions consulaires en dehors de la circonscription consulaire

Dans des circonstances particulieres, un fonctionnaire consulaire peut, avec le con- sentement de l'Etat de résidence, exercer ses fonctions a l'extérieur de sa circonscription consulaire.

Article 7

Exercice de fonctions consulaires dans un Etat tiers

L'Etat d'envoi peut, aprés notification aux Etats intéresse's, et å moins que l'un d'eux ne s'y oppose expressément, charger un poste consulaire établi dans un Etat d'assumer l'exercice de fonctions consulaires dans un autre Etat.

Article 8

Exercice de fonctions consulaires pour le compte d'un Etat tiers

Apres notification appropriée å l'Etat de résidence et är moins que celui-ci ne s'y oppose, un poste consulaire de l'Etat d'envoi peut exercer des fonctions consulaires dans l'Etat de résidence pour le compte d'un Etat tiers.

Article 9 Classes des chefs de poste consulaire

1. Les chefs de poste consulaire se répar- tissent en quatre classes, å savoir: a) consuls généraux; b) consuls; c) vice-consuls; d) agents consulaires.

2. Le paragraphe ] du présent article ne limite en rien le droit de l'une quelconque des Parties Contractantes de fixer la dénomina- tion des fonctionnaires consulaires autres que les chefs de poste consulaire.

Prop. 1973: 172

Artikel 6

Fullgörandet av konsulära uppgifter utanför konsulatsdistriktet

Konsul kan under särskilda omständigheter med den mottagande statens samtycke full- göra sina uppgifter utanför konsulatsdistrik— tet.

Artikel 7

Fullgörandet av konsulära uppgifter i tredje stat

Den sändande staten kan efter föregående anmälan till vederbörande stater uppdra åt ett konsulat som upprättats i en stat att fullgöra konsulära uppgifter i annan stat, såvida ej någon av dessa stater uttryckligen motsätter sig det.

Artikel 8

Fullgörandet av konsulära uppgifter för tredje stats räkning

Efter vederbörlig anmälan till den motta- gande staten kan ett av den sändande statens konsulat, såvida den mottagande staten ej motsätter sig det, fullgöra konsulära uppgifter i den mottagande staten för en tredje stats räkning.

Artikel 9 Konsulatschefers klasser

1. Konsulatschefer indelas i följande fyra klasser:

a) generalkonsuler b) konsuler

c) vicekonsuler

d) konsularagenter.

2. Denna artikels första stycke inskränker på intet sätt någon av de fördragslutande parternas rätt att fastställa beteckningarna för andra konsuler än konsulatschefer.

Prop. 1973: 172

Article 10

Appointment and admission of heads of consular posts

!. Heads of consular posts are appointed by the sending State and are admitted to the exercise of their functions by the receiving State.

2. Subject to the provisions of the present Convention, the formalities for the appoint- ment and for the admission of the head of a consular post are determined by the laws, regulations and usages of the sending State and of the receiving State respectively.

Article 11

The consular commission or notification of appointment

1. The head of a consular post shall be provided by the sending State with a docu- ment, in the form of a commission or similar instrument. made out for each appointment, certifying his capacity and showing, as a general rule, his full name, his category and class, the consular district and the seat of the consular post.

2. The sending State shall transmit the commission or similar instrument through the diplomatic or other appropriate channel to the Government of the State in whose territory the head of a consular post is to exercise his functions.

3. If the receiving State agrees. the sending State may, instead of a commission or similar instrument, send to the receiving State a notification containing the particulars required by paragraph 1 of this Article.

Article 12 The exequatur

1. The head of a consular post is admitted to the exercise of his functions by an autho- rization from the receiving State termed an exequatur, whatever the form of this authorization.

2. A State which refuses to grant an exe- quatur is not obliged to give to the sending State reasons for such refusal.

3. Subject to the provisions of Articles 13 and 15, the head of a consular post shall not enter upon his duties until he has received an exequatur.

36

Article 10

Nomination et admission des chefs de poste consulaire

1. Les chefs de poste consulaire sont nommés par l'Etat d'envoi et sont admis a l'exercice de leurs fonctions par l'Etat de résidence.

2. Sous réserve des dispositions de la pré- sente Convention, les modalités de la nomi- nation et de l'admission du chef de poste consulaire sont fixées respectivement par les lois, réglements et usages de l'Etat d'envoi et de l'Etat de résidence.

Article ]]

Lettre de provision ou notification de la nomination

1. Le chef de poste consulaire est pourvu par l'Etat d'envoi d'un document, sous forme de lettre de provision ou acte similaire, établi pour chaque nomination, attestant sa qualité et indiquant, en regle générale, ses nom et prénoms, sa catégorie et sa classe, la cir- conscription consulaire et le siege du poste consulaire.

2. L'Etat d'envoi transmet la lettre de provision ou acte similaire, par la voie diplo- matique ou toute autre voie appropriée, au gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel le chef de poste consulaire doit exercer ses fonctions.

3. Si l'Etat de résidence l'accepte, l'Etat d'envoi peut remplacer la lettre de provision ou l'acte similaire par une notification conte- nant les indications prévues au paragraphe 1 du présent article.

Article 12 Exequatur

[. Le chef de poste consulaire est admis å l'exercice de ses fonctions par une autorisa- tion de l'Etat de résidence dénommé "exe- quatur", quelle que soit la forme de cette autorisation.

2. L'Etat qui refuse de délivrer un exe- quatur n'est pas tenu de communiquer å l'Etat d'envoi les raisons de son refus.

3. Sous réserve des dispositions des artic- les 13 et 15, le chef de poste consulaire ne peut entrer en fonctions avant d'avoir recu l'exequatur.

Prop. 1973: 172

Artikel 10

Konsulatschefers tillsättning och tillåtelse för dem att fullgöra sina uppgifter

1. Konsulatschefer tillsätts av den sän- dande staten och får av den mottagande staten tillåtelse att fullgöra sina uppgifter.

2. Där annat ej följer av bestämmelsernai denna konvention, fastställs formerna för konsulatschefers tillsättning och för tillåtel- sen för dem att fullgöra sina uppgifter av gällande lagar, förordningar och sedvänjor i den sändande respektive den mottagande staten.

Artikel 1 ]

Fullmakt eller anmälan om tillsättning

1. Konsulatschef skall av den sändande staten förses med en handling i form av full- makt eller liknande instrument, som upprättas för varje tillsättning och bekräftar hans ställ- ning och i allmänhet anger hans fullständiga namn, kategori och klass, konsulatsdistriktet och konsulatets säte. .

2. Den sändande staten skall översända fullmakten eller motsvarande handling på diplomatisk väg eller på annan lämplig väg till regeringen i den stat, inom vars område kon- sulatschefen skall fullgöra sina uppgifter.

3. Om den mottagande staten samtycker därtill, kan den sändande staten i stället för fullmakt eller motsvarande handling sända den mottagande staten en anmälan innehål- lande dei denna artikels första stycke angivna uppgifterna.

Artikel 12 Exekvatur

l. Konsulatschef får tillåtelse att fullgöra sina uppgifter genom ett erkännande från den mottagande staten, som oavsett sin form benämns exekvatur.

2. Stat som vägrar att bevilja exekvatur är inte skyldig att meddela den sändande staten skälen för sin vägran.

3. Där annat ej följer av bestämmelsernai artiklarna 13 och 15, kan konsulatschef ej börja utöva sin tjänst förrän han beviljats exekvatur.

Prop. 1973:172

Article 13

Provisional admission of heads of consular posts

Pending delivery of the exequatur, the head of a consular post may be admitted on a pro- visional basis to the exercise of his functions. In that case, the provisions of the present C0nvention shall apply.

Article 14

Notification to the authorities of the consular district

As soon as the head of a consular post is admitted even provisionally to the exercise of his functions, the receiving State shall imme- diately notif y the competent authorities of the consular district. It shall also ensure that the necessary measures are taken to enable the head of a consular pest to carry out the duties of his office and to have the benefit of the provisions of the present Convention.

Article 15

Temporary exercise of the functions of the head of a consular post

]. If the head of a consular post is unable to carry out his functions or the position of head of consular post is vacant, an acting head of post may act provisionally as head of the consular post.

2. The full name of the acting head of post shall be notified either by the diplomatic mission of the sending State or, if that State has no such mission in the receiving State, by the head of the consular post, or. if he is unable to do so, by any competent authority of the sending State, to the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State or to the authority designated by that Ministry. As a general rule, this notification shall be given in advance. The receiving State may make the admission as acting head of post of a person who is neither a diplomatic agent nor a con- sular officer of the sending State in the receiving State conditional on its consent.

38

Article 13

Admission provisoire des chefs de poste consulaire

En attendant la délivrance de l'exequatur, le chef de poste consulaire peut étre admis provisoirement a l'exercice de ses fonctions. Dans ce cas, les dispositions de la présente Convention sont applicables.

Article 14

Notification aux autorités de la circonscription consulaire

Des que le chef de poste consulaire est admis, méme a titre provisoire, å l'exercice de ses fonctions. l'Etat de résidence est tenu d'informer immédiatement les autorités compétentes de la circonscription consulaire. Il est également tenu de veiller å ce que les mesures nécessaires soient prises afin que le chef de poste consulaire puisse s'acquitter des devoirs de sa charge et bénéficier du traite- ment prévu par les dispositions de la présente Convention.

Article 15

Exercice å titre temporaire des fonctions de chef de poste consulaire

1. Si le chef de poste consulaire est empéché d'exercer ses fonctions ou si son poste est vacant, un gérant intérimaire peut agir a titre provisoire comme un chef de poste consulaire.

2. Les noms et prénoms du gérant inté- rimaire sont notifiés, soit par la mission dip- lomatique de l'Etat d'envoi, soit, å défaut d'une mission diplomatique de cet Etat dans l'Etat de résidence, par le chef du poste con- sulaire, soit, au cas oil celui-ci est empéché de le faire, par toute autorité compétente de l'Etat d'envoi, au ministere des affaires étrangeres de l'Etat de résidence ou a l'auto- rité désignée par ce ministére. En regle gé- nérale, cette notification doit étre faite a l'a- vance. L'Etat de résidence peut soumettre a son consentement l'admission comme gérant intérimaire d'une perSOnne qui n'est ni un agent diplomatique ni un fonctionnaire con- sulaire de l'Etat d'envoi dans l'Etat de résidence.

Prop. 1973: 172

Artikel 13 Provisoriskt erkännande av konsulatschefer

I avvaktan på exekvaturs utfärdande kan konsulatschef provisoriskt få tillåtelse att fullgöra sina uppgifter. I sådana fall skall bestämmelserna i denna konvention äga tillämpning.

Artikel 14

Anmälan till konsulatsdistriktets myndigheter

Så snart konsulatschef fått tillåtelse att fullgöra sina uppgifter, om också endast pro- visoriskt, skall den mottagande staten ome- delbart underrätta vederbörande myndigheter inom konsulatsdistriktet. Den mottagande staten skall också tillse att alla nödvändiga anstalter träffas för att konsulatschefen skall kunna fullgöra sina tjänsteåligganden och åtnjuta den behandling som bestämmelserna i denna konvention föreskriver.

Artikel 15

Tillfälligt fullgörande av konsulatschefs uppgifter

1. Om konsulatschef är förhindrad att fullgöra sina uppgifter eller om befattningen som konsulatschef är obesatt, kan tillförord- nad konsulatschef provisoriskt tjänstgöra som chef för konsulatet.

2. Den tillförordnade konsulatschefens namn skall anmälas till den mottagande sta- tens utrikesministerium eller till myndighet som ministeriet anvisat; anmälan verkställs av den sändande statens diplomatiska beskick- ning eller. om denna stat saknar diplomatisk beskickning i den mottagande staten, av konsulatschefen eller vid förfall för denne av den sändande statens behöriga myndigheter. Som regel skall denna anmälan ske i förväg. Den mottagande staten kan göra en persons behörighet sem tillförordnad konsulatschef beroende av sitt samtycke, om vederbörande varken är diplomatisk företrädare eller konsul iden sändande statens tjänst i den mottagande staten.

Prop. 1973: 172

3. The competent authorities of the recei- ving State shall afford assistance and protec- tion to the acting head of post. While he is in charge of the post, the provisions of the pre- sent Convention shall apply to him on the same basis as to the head of the consular post concerned. The receiving State shall not, however, be obliged to grant to an acting head of post any facility, privilege or immunity which the head of the consular post enjoys only subject to conditions not fulfilled by the acting head of post.

4. When, in the circumstances referred to in paragraph 1 of this Article, amember of the diplomatic staff of the diplomatic mission of the sending State in the receiving State is designated by the sending State as an acting head of post, he shall, if the receiving State does not object thereto. continue to enjoy diplomatic privileges and immunities.

Article 16 Precedence as between heads of consular posts

1. Heads of consular posts shall rank in each class according to the date of the grant of the exequatur.

2. If, however, the head of a consular post before obtaining the exequaturis admitted to the exercise of his functions provisionally, his precedence shall be determined according to the date of the provisional admission; this precedence shall be maintained after the granting of the exequatur.

3. The order of precedence as betweentwo or more heads of consular posts who obtained the exequatur or provisional admission on the same date shall be determined according to the dates on which their commissions or similar instruments or the notifications refer- red to in paragraph 3 of Article 11 were pre- sented to the receiving State.

4. Acting heads of posts shall rank after all heads of consular posts and, as between themselves. they shall rank according to the dates on which they assumed their functions as acting heads of posts as indicated in the notifications given under paragraph 2 of Article 15.

40

3. Les autorités compétentes de l'Etat de résidence doivent préter assistance et pro- tection au gérant intérimaire. Pendant sa gestion, les dispositions de la présente Con— vention lui sont applicables au méme titre qu'au chef de poste consulaire dont il s'agit. Toutefois, l'Etat de résidence n'est pas tenu d'accorder å un gérant intériamire les facili- tés, privileges et immunités dont la jouissance par le chef du poste consulaire est subordon- née a des conditions que ne remplit pas le gérant intérimaire. '

4. Lorsqu'un membre du personnel diplo- matique de la représentation diplomatique de l'Etat d'envoi dans l'Etat de résidence est nommé gérant intérimaire par l'Etat d'envoi dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, il continue a jouir des pri- vileges et immunités diplomatiques si l'Etat de résidence ne s'y oppose pas.

Article 16

Préséance entre les chefs de poste consulaire

]. Les chefs de poste consulaire prennent rang dans chaque classe suivant la date de l'octroi de l'exequatur.

2. Au cas, cependant, ou le chef d'un poste consulaire. avant d'obtenir l'exequatur, est admis å l'exercice de ses fonctions a titre provisoire, la date de cette admission provi- soire détermine l'ordre de préséance; cet ordre est maintenu apres l'octroi de l'exequatur.

3. L'ordre de préséance entre deux ou plusieurs chefs de poste consulaire qui ont obtenu l'exequatur ou l'admission provisoire a la méme date est déterminé par la date 51 laquelle leur lettre de provision ou acte simi- laire a été présenté ou la notification prévue au paragraphe 3 de l'article 11 a été faite a l'Etat de résidence.

4. Les gérants intérimaires prennent rang aprés tous les chefs de poste consulaire. Entre eux, ils prennent rang selon les dates aux- quelles ils ont pris leurs fonctions de gérants intérimaires et qui ont été indiquées dans les notifications faites en vertu du paragraphe 2 de l'article 15.

Prop. 1973: 172

3. Vederbörande myndigheter i den mot- tagande staten skall lämna den tillförordnade konsulatschefen bistånd och skydd. Medan denne utövar konsulatets ledning, är bestäm- melserna i denna konvention tillämpliga på honom på samma sätt som på chefen för vederbörande konsulat. Den mottagande sta- ten är emellertid ej förpliktad att bevilja till- förordnad konsulatschef förmåner. privile- gier eller immunitet som konsulatschef åtnjuter endast under villkor som ej uppfylls av den tillförordnade konsulatschefen.

4. När medlem av den diplomatiska per- sonalen vid den sändande statens diploma- tiska beskickning i den mottagande staten utses till tillförordnad konsulatschef av den sändande staten under de i denna artikels första stycke angivna omständigheterna, skall han fortsätta att åtnjuta diplomatiska privile- gier och immunitet, om den mottagande staten ej motsätter sig det.

Artikel 16 Konsulatschefers inbördes rangordning

1. Konsulatschefs tang inom den klass han tillhör beror av den dag då exekvatur beviljats.

2. För det fall att konsulatschef proviso— riskt fått tillåtelse att fullgöra sina uppgifter innan exekvatur beviljats honom, bestäms dock hans rang efter dagen för det proviso- riska erkännandet. Denna rang bibehålls efter exekvaturs utfärdande.

3. Rangordningen mellan två eller flera konsulatschefer. som beviljats exekvatur eller provisoriskt erkännande samma dag, bestäms efter de tidpunkter då deras full- makter eller motsvarande handlingar över- lämnades till den mottagande staten eller då anmälningar gjordes enligt tredje stycket av artikel 11.

4. Tillförordnade konsulatschefer följer i rangordning efter alla konsulatschefer. Den inbördes rangordningen mellan dem bestäms efter de tidpunkter då de börjat sin tjänste- utövning som tillförordnade konsulatschefer enligt vad som angivits i de anmälningar som gjorts i enlighet med andra stycket av artikel 15.

Prop. 1973: 172

5. Honorary consular officers who are heads of consular posts shall rank in each class after career heads of consular posts, in the order and according to the rules laid down in the foregoing paragraphs.

6. Heads of consular posts shall have pre- cedence over consular officers not having that status.

Article 17

Performance of diplomatic acts by consular officers

1. In a State where the sending State has no diplomatic mission and is not represented by a diplomatic mission of a third State, aconsular officer may, with the consent of the receiving State, and without affecting his consular sta- tus, be authorized to perform diplomatic acts. The performance of such acts by a consular officer shall not confer upon him any right to claim diplomatic privileges and immunities.

2. A consular officer may, after notifica- tion addressed to the receiving State, act as representative of the sending State to any inter-governmental organization. When so acting, he shall be entitled to enjoy any pri- vileges and immunities accorded to such a representative by customary international law or by international agreements; however, in respect of the performance by him of any consular function. he shall not be entitled to any greater immunity from jurisdiction than that to which a consular officer is entitled under the present Convention.

Article 18

Appointment of the same person by two or more States as a consular officer

Two or more States may. with the consent of the receiving State, appoint the same per- son as a consular officer in that State.

42

5. Les fonctionnaires consulaires honorai- res chefs de poste consulaire prennent rang dans chaque classe apres les chefs de poste consulaire de carriere, dans l'ordre et selon les regles établis aux paragraphes précédents.

6. Les chefs de poste consulaire ont la préséance sur les fonctionnaire consulaires qui n'ont pas cette qualité.

Article 17

Accomplissement d'actes diplomatiques par des fonctionnaires consulaires

1. Dans un Etat ou l'Etat d'envoi n'a pas de mission diplomatique et n'est pas représenté par la mission diplomatique d'un Etat tiers, un fonctionnaire consulaire peut, avec le con— sentement de l'Etat de résidence, et sans que son statut consulaire en soit affecté, étre chargé d'accomplir des actes diplomatiques. L'accomplissement de ces actes par un fonc- tionnaire consulaire ne lui confere aucun droit aux privileges et immunités diplomatiques.

2. Un fonctionnare consulaire peut, apres notification å l'Etat de résidence, étre chargé de représenter l'Etat d'envoi auprés de toute organisation intergouvernementale. Agissant en cette qualité, il a droit å tous les privileges et immunités accordés par le droit internatio- nal coutumier ou par des accords internatio- naux å un représentant aupres d'une organi- sation intergouvernementale; toutefois, en ce qui concerne toute fonction consulaire exer- cée par lui, il n'a pas droit a une immunité de juridiction plus étendue que celle dont un fonctionnaire consulaire bénéficie en vertu de la présente Convention.

Article 18

Nomination de la méme personne comme fonctionnaire consulaire par deux ou plusieurs Etats

Deux ou plusieurs Etats peuvent, avec le consentement de l'Etat de résidence, nommer la méme personne en qualité de fonctionnaire consulaire dans cet Etat.

Prop. 1973: 172

5. Honorärkonsuler som är konsulatsche- fer följer inom varje klass irangordning efter karriärkonsulatschefer i den ordning och efter de regler som fastställts i de föregående styckena.

6. Konsulatschefer har försteg i rang i förhållande till konsuler som ej har denna ställning.

Artikel 17

Diplomatiska tjänsteåtgärder av konsuler

1. I stat där den sändande staten inte har diplomatisk beskickning och ej är företrädd av en tredje stats diplomatiska beskickning, kan med den mottagande statens samtycke upp- dras åt konsul att företa diplomatiska tjäns- teåtgärder, utan att det inverkar på hans ställning som konsul. Utförandet av sådana åtgärder ger ej konsuln någon rätt till diplo- matiska privilegier eller immunitet.

2. Efter anmälan till den mottagande staten kan åt konsul uppdras att vara den sändande statens representant vid någon mellanfolklig organisation. När han handlar i denna egen- skap, skall han åtnjuta de privilegier och den immunitet som enligt internationell sedvane- rätt eller internationella överenskommelser tillkommer representant vid mellanfolklig organisation; när han fullgör konsulära upp— gifter, är han emellertid ej berättigad till större immunitet mot domsrätt än som tillkommer konsul enligt denna konvention.

Artikel 18

Tillsättning av samma person som konsul för två eller flera stater

Två eller flera stater kan med den motta- gande statens samtycke tillsätta samma per- son som konsul i denna stat.

Prop. 1973: 172

Article 19

Appointment of members of consular staff

l. Subject to the provisions of Articles 20, 22 and 23, the sending State may freely appoint the members of the consular staff .

2. The full name. category and class of all consular officers. other than the head of a consular post. shall be notified by the sending State to the receiving State in sufficient time for the receiving State, if it so wishes, to exercise its rights under paragraph 3 of Article 23.

3. The sending State may, if required by its laws and regulations, request the receiving State to grant an exequatur to a consular officer other than the head of a consular post.

4. The receiving State may, if required by its laws and regulations, grant an exequaturto a consular officer other than the head of a consular post.

Article 20 Size of the consular staff

In the absence of an express agreement as to the size of the consular staff. the receiving State may require that the size of the staff be kept within limits considered by it to be rea- sonable and normal, having regard to cir- cumstances and conditions in the consular district and to the needs of the particular consular post.

Article 21

Precedence as between consular officers of a consular post

The order of precedence as between the consular officers of a consular post and any change thereof shall be notified by the diplo- matic mission of the sending State or, if that State has no such mission in the receiving State, by the head of the consular post, to the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State or to the authority designated by that Ministry.

44

Article 19

Nomination des membres du personnel consulaire

1. Sous réserve des dispositions des artic- les 20, 22 et 23, l'Etat d'envoi nomme å son gré les membres du personnel consulaire.

2. L'Etat d'envoi notifie å l'Etat de rési- dence les nom et prénoms, la catégorie et la classe de tous les fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste consulaire assez å l'avance pour que l'Etat de résidence puisse, s'il le désire, exercer les droits que lui confére le paragraphe 3 de l'article 23.

3. L'Etat d'envoi peut, si ses lois et regle- ments le requierent, demander å l'Etat de résidence d'accorder un exequatur a un fonctionnaire consulaire qui n'est pas chef de post consulaire.

4. L'Etat de résidence peut, si ses lois et réglements le requierent, accorder un exe- quatur å un fonctionnaire consulaire qui n'est pas chef de poste consulaire.

Article 20 Effectif du personnel consulaire

A défaut d'accord explicite sur l'effectif du personnel du poste consulaire, l'Etat de résidence peut exiger que cet effectif soit maintenu dans les limites de ce qu'il considére comme raisonnable et normal. eu égard aux circonstances et conditions qui régnent dans la circonscription consulaire et aux besoins du poste consulaire en cause.

Article 21

Préséance entre les fonctionnaires consulaires d'un poste consulaire

L'ordre de préséance entre les fonction- naires consulaires d'un poste consulaire et tous changements qui y sont apportés sont notifiés par la mission diplomatique de l'Etat d'envoi, ou, å défaut d'une telle mission dans l'Etat de résidence, par le chef du poste con— sulaire au ministére des affaires étrangeres de l'Etat de résidence ou ål'autorité désignée par ce ministere.

Prop. 1973:172

Artikel 19

Tillsättning av konsulatspersonal

1. Där annat ej följer av bestämmelserna i artiklarna 20, 22 och 23, kan den sändande staten fritt tillsätta medlemmarna av konsu— latspersonalen.

2. Den sändande staten skall till den mot- tagande staten anmäla andra konsuler än konsulatschefen med uppgift om deras namn. kategori och klass så lång tid i förväg, att den mottagande staten, om den så önskar, kan utöva den rätt som tillkommer den enligt tredje stycket av artikel 23.

3. Den sändande staten kan. om det krävs enligt dess lagar eller förordningar, hos den mottagande staten anhålla att exekvatur meddelas konsul som ej är konsulatschef.

4. Den mottagande staten kan meddela exekvatur för konsul som ej är konsulatschef, om detta krävs enligt dess lagar eller förordningar.

Artikel 20 Konsulatets personalstyrka

I avsaknad av uttrycklig överenskommelse om konsulatets personalstyrka kan den mot- tagande staten fordra, att personalstyrkan hålls inom de gränser som denna stat anser rimliga och normala med hänsyn till rådande omständigheter och förhållanden inom kon— sulatsdistriktet och till ifrågavarande konsu— lats behov.

Artikel 21

Rangordningen mellan ett konsulats konsuler

Rangordningen mellan ett konsulats kon- suler och ändringar i denna skall av den sän- dande statens diplomatiska beskickning eller. om staten ej har någon sådan beskickning i den mottagande staten, av konsulatschefen anmälas till den mottagande statens utrikes- ministerium eller av detta anvisad myndighet.

Prop. 1973: 172

Article 22 Nationality of consular officers

1. Consular officers should, in principle, have the nationality of the sending State.

2. Consular officers may not be appointed from among persons having the nationality of the receiving State except with the express c0nsent of that State which may be withdrawn at any time.

3. The receiving State may reserve the same right with regard to nationals of a third State who are not also nationals of the sending State.

Article 23

Persons declared non grata

1. The receiving State may at any time notify the sending State that a consular officer is persona non grata or that any other member of the consular staff is not acceptable. In that event, the sending State shall, as the case may be, either recall the person concerned or ter— minate his functions with the consular post.

2. If the sending State refuses or fails within a reasonable time to carry out its obli- gations under paragraph 1 of this Article, the receiving State may, as the case may be, either withdraw the exequatur from the person concerned or cease to consider him as a member of the consular staff.

3. A person appointed as a member of a consular post may be declared unacceptable before arriving in the territory of the receiving State or, if already in the receiving State, before entering on his duties with the consular post. In any such case, the sending State shall withdraw his appointment.

4. In the cases mentioned in paragraphs 1 and 3 of this Article, the receiving State is not obliged to give to the sending State reasons for its decision.

Article 24

Notification to the receiving State of appointments, arrivals and departures

1. The Ministry for Foreign Affairs of the receiving State or the authority designated by that Ministry shall be notified of :

46

Article 22 Nationalité des fonctionnaires consulaires

1. Les fonctionnaires consulaires auront en principe la nationalité de l'Etat d'envoi.

2. Les fonctionnaires consulaires ne peu- vent étre choisis parmi les ressortissants de l'Etat de résidence qu'avec le consentement expres de cet Etat, qui peut en tout temps le retirer.

3. L'Etat de résidence peut se réserver le méme droit en ce qui concerne les ressortis- sants d'un Etat tiers qui ne sont pas également ressortissants de l'Etat d'envoi.

Article 23

Personne déclarée non grata

1. L'Etat de résidence peut å tout moment informer l'Etat d'envoi qu'un fonctionnaire consulaire est persona non grata ou que tout autre membre du personnel consulaire n'est pas acceptable. L'Etat d'envoi rappellera alors la personne en cause ou mettra fin a ses fonctions dans ce poste consulaire, selon le cas.

2. Si l'Etat d'envoi refuse d'exécuter ou n'exécute pas dans un délai raisonnable les obligations qui lui incombent aux termes de paragraphe 1 du présent article, l'Etat de résidence peut, selon le cas, retirer l'exequa- tur a la personne en cause ou cesser de la considérer comme membre du personnel consulaire.

3. Une personne nommée membre d'un poste consulaire peut étre déclarée non acceptable avant d'arriver sur le territoire de l'Etat de résidence ou, si elle s'y trouve déja, avant d'entrer en fonctions au poste consu- laire. L'Etat d'envoi doit, dans un tel cas, retirer la nomination.

4. Dans les cas mentionnés aux paragra— phes 1 et 3 du présent article, l'Etat de rési- dence n'est pas tenu de communiquer å l'Etat d'envoi les raisons de sa décision.

Article 24

Notification å l'Etat de residence des nominations, arrivées et départs

1. Som .notifiés au ministere des affaires étrangeres de l'Etat de résidence ou å l'auto- rité désignée par ce ministere:

Prop. 1973: 172

Artikel 22 Konsulers medborgarskap

l. Konsuler bör i princip vara medborgarei den sändande staten.

2. Konsuler kan ej utses bland den motta- gande statens medborgare annat än med denna stats uttryckliga samtycke, vilket denna när som helst kan återta.

3. Den mottagande staten kan förbehålla sig samma rätt i fråga om medborgare i en tredje stat, som ej samtidigt är medborgare i den sändande staten.

Artikel 23 Personer som förklaras non grata

1. Den mottagande staten kan när som helst meddela den sändande staten att en konsul är persona non grata eller att någon annan med- lem av konsulatspersonalen ej är önskvärd. Den sändande staten skall i sådana fall antingen återkalla vederbörande eller entle- diga honom från hans tjänst vid konsulatet.

2. Om den sändande staten vägrar att full- göra eller ej inom rimlig tid fullgör sina för- pliktelser enligt denna artikels första stycke, kan den mottagande staten antingen återkalla vederbörandes exekvatur eller upphöra att betrakta honom som medlem av konsu-

latspersonalen. 3. En person som tillsatts som konsulats-

medlem kan förklaras ej önskvärd före sin ankomst till den mottagande statens område eller, om han redan befinner sig där. innan han inträder i tjänst vid konsulatet. Den sändande staten skall i sådana fall återkalla tillsättningen.

4. 1 de fall som nämns i denna artikels första och tredje stycke är den mottagande staten ej förpliktad att meddela den sändande staten skälen för sitt beslut.

Artikel 24

Anmälan till den mottagande staten om tillsättning, ankomst och avresa

1. Till den mottagande statens utrikesmi- nisterium eller av detta anvisad myndighet skall anmälas:

Prop. 1973: 172

(a) the appointment of members of a con- sular post, their arrival after appointment to the consular post, their final departure or the termination of their functions and any other changes affecting their status that may occur in the course of their service with the consular post;

(b) the arrival and final departure of a per- son belonging to the family of a member of a consular post forming part of his household and. where appropriate, the fact that a person becomes or ceases to be such a member of the family;

(c) the arrival and final departure of mem- bers of the private staff and, where appro- priate, the termination of their service as such;

(d) the engagement and discharge of per- sons resident in the receiving State as mem- bers of a consular post or as members of the private staff entitled to privileges and immunities.

2. When possible, prior notification of arrival and final departure shall also be given.

Section Il. End of consularfunctions

Article 25

Termination of the functions of a member of a consular post

The functions of a member of a consular post shall come to an end inter alia:

(a) on notification by the sending State to the receiving State that his functions have come to an end;

(b) on withdrawal of the exequatur; (c) on notification by the receiving State to the sending State that the receiving State has ceased to consider him as a member of the consular staff.

Article 26

Departure from the territory of the receiving State

The receiving State shall, even in case of armed conflict, grant to members of the con- sular post and members of the private staff, other than nationals of the receiving State,

48

a) la nomination des membres d'un poste consulaire, leur arrivée aprés leur nomination au poste consulaire, leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions. ainsi que tous autres changements intéressant leur statut qui peuvent se produire au cours de leur service au poste consulaire;

b) l'arrivée et le départ définitif d'une personne de la famille d'un membre d'un poste consulaire vivant å son foyer et, s'il y a lieu, le fait qu'une personne devient ou cesse d'étre membre de la famille;

c) l'arrivée et le départ définitif de mem- bres du personnel privé et, s'il y a lieu, la fin de leur service en cette qualité;

d) l'engagement et le licenciement de per- sonnes résidant dans l'Etat de résidence en tant que membres de poste consulaires ou en tant que membres du personnel privé ayant droit aux privileges et immunités.

2. Chaque fois qu'il est possible, l'arrivée et le départ définitif doivent également faire l'objet d'une notification préalable.

Section II. Fin des fonctions consulaires

Article 25

Fin des fonctions d' un membre d' un poste consulaire

Les fonctions d'un membre d'un poste consulaire prennent fin notamment par:

a) la notification par l'Etat d'envoi a l'Etat de résidence du fait que ses fonctions ont pris fin;

b) le retrait de l'exequatur;

c) la notification par l'Etat de résidence å l'Etat d'envoi qu'il a cessé de considérer la personne en question comme membre du personnel consulaire.

Article 26

Départ du territoire de l'Etat de résidence

L'Etat de résidence doit, méme en cas de conflit armé, accorder aux membres du poste consulaire et aux membres du personnel privé autres que les ressortissants de l'Etat de résidence, ainsi qu'aux membres de leur famille vivant å leur foyer. quelle que soit leur nationalité, le temps et les facilités nécessai-

Prop. 1973: 172

a) tillsättning av konsulatsmedlemmar, deras ankomst efter tillsättningen vid konsu- latet, deras slutliga avresa eller deras tjänst- görings avslutande och andra ändringar i deras ställning som kan inträffa under deras tjänst- göring vid konsulatet;

b) ankomst och slutlig avresa av person som är medlem av konsulatsmedlems familj och tillhör hans hushåll och i förekommande fall att någon blir eller upphör att vara sådan medlem av familjen:

c) privattjänares ankomst och slutliga avresa och i förekommande fall upphörandet av deras anställning som sådana;

d) anställning och entledigande av personer bosatta i den mottagande staten som konsu- latsmedlemmar eller som privattjänare som är berättigade till privilegier och immunitet.

2. Om möjligt skall förhandsmeddelande om ankomst och slutlig avresa också lämnas.

Avdelning II. Konsulär verksamhets upphörande

Artikel 25

Upphörandet av konsulatsmedlems tjänst

Konsulatsmedlems tjänst skall upphöra

bl. a.: a) när den sändande staten till den motta-

gande staten anmält att hans tjänstgöring avslutats;

b) när hans exekvatur återkallats;

c) när den mottagande staten meddelat den sändande staten att den ej längre betraktar honom som medlem av konsulatspersonalen.

Artikel 26 Avresa från den mottagande statens område

Den mottagande staten skall, även i hän- delse av väpnad konflikt, ge konsulatsmed- lemmar och privattjänare, som ej är medbor- gare i den mottagande staten, och de med-

4 Riksdagen 1973. lsaml. Nr 172

Prop. 1973: 172

and to members of their families forming part of their households irrespective of nationa- lity, the necessary time and facilities to enable them to prepare their departure and to leave at the earliest possible moment after the termi- nation of the functions of the members con- cerned. In particular, it shall, in case of. need. place at their disposal the necessary means of transport for themselves and their property other than property acquired in the receiving State the export of which is prohibited at the time of departure.

Article 27

Protection of consular premises and archives and of the interests of the sending State in exceptional circumstances

1. In the event of the severance of consular relations between two States: (a) the receiving State shall, even in case of armed conflict, respect and protect the con- sular premises, together with the property of the censular post and the consular archives; (b) the sending State may entrust the cus- tody of the consular premises. together with the property contained therein and the con- sular archives, to a third State acceptable to the receiving State: (C) the sending State may entrust the pro- tection of its interests and those of its natio- nals to a third State acceptable to the receiving State.

2. In the event of the temporary or per- manent closure of a consular post, the provi- sions of sub-paragrahp (a) of paragraph ] of this Article shall apply. In addition, (a) if the sending State, although not represented in the receiving State by a diplo- matic mission, has another consular post in the territory of that State, that consular post may be entrusted with the custody of the premises of the consular post which has been closed, together with the property contained therein and the consular archives, and, with the consent of the receiving State, with the exercise of consular functions in the district of that consular post; or (b) if the sending State has no diplomatic mission and no other consular post in the receiving State, the provisions of sub-para- graphs (b) and (c) of paragraph 1 of this Article shall apply.

50

res pour préparer leur départ et quitter son territoire dans les meilleurs délais apres la cessation de leurs fonctions. ll doit en parti- culier, si besoin est. mettre a leur disposition les moyens de transport nécessaires pour eux- mémes et pour leurs biens, å l'exception des biens acquis dans l'Etat de résidence dont l'exportation est interdite au moment du départ.

Article 27

Protection des locaux et archives consulaires et des intéréts de l'Etat d' envoi dans des circonstances exceptionnelles

1. En cas de rupture des relations consu- laires entre deux Etats:

a) l'Etat de résidence est tenu, méme en cas de conflit armé, de respecter et de proté- ger les locaux consulaires. ainsi que les biens du poste consulaire et les archives consulaires;

b) l'Etat d'envoi peut confier la garde des locaux consulaires, ainsi que des biens qui s'y trouvent et des archives consulaires, å un Etat tiers acceptable pour l'Etat de résidence;

c) l'Etat d'envoi peut confier la protection de ses intéréts et de ceux de ses ressortissants å un Etat tiers acceptable pour l'Etat de résidence.

2. En cas de fermeture temporaire ou définitive d'un poste consulaire, les disposi— tions de l'aline'a a) du paragraphe 1 du présent article sont applicables. En outre,

a) lorsque l'Etat d'envoi, bien que n'étant pas représenté dans l'Etat de résidence par une mission diplomatique, a un autre poste consulaire sur le territoire de l'Etat de rési- dence, ce poste consulaire peut étre chargé de la garde des locaux du poste consulaire qui a été fermé, des biens qui s'y trouvent et des archives consulaires. ainsi que, avec le con- sentement de l'Etat de résidence. de l'exer- cice des fonctions consulaires dans la cir- conscription de ce poste consulaire; ou

b) lorsque l'Etat d'envoi n'a pas de mission diplomatique ni d'autre poste consulaire dans l'Etat de résidence, les dispositions des ali- néas b) et c) du paragraphe ] du présent article sont applicables.

Prop. 1973: 172

lemmar av deras familjer som tillhör deras hushåll. oavsett deras medborgarskap, till- räcklig tid att förbereda sin avresa och möj- lighet att lämna landet vid första lägliga till- fälle efter det att vederbörande medlemmars tjänst upphört. Särskilt skall den vid behov ställa till deras förfogande nödvändiga trans- portmedel för dem själva och för deras egen- dom, med undantag av egendom som förvär- vats iden mottagande staten och vars utförsel är förbjuden vid tidpunkten för avresan.

Artikel 27

Skydd av konsulatslokaler och konsulatsarkiv och av den sändande statens intressen under särskilda omständigheter

1. I händelse av ett avbrytande av de kon- sulära förbindelserna mellan två stater:

a) skall den mottagande staten, även i händelse av väpnad konflikt, respektera och skydda konsulatslokalerna, konsulatets egendom och arkiv;

b) kan den sändande staten anförtro vården av konsulatslokalerna, egendom som befinner sig där och konsulatsarkivet åt en för den mottagande staten godtagbar tredje stat;

c) kan den sändande staten anförtro skyddet av sina och sina medborgares intressen åt en för den mottagande staten godtagbar tredje stat. 2. I händelse av tillfällig eller varaktig stängning av ett konsulat skall bestämmel- serna i punkt a) i denna artikels första stycke äga tillämpning. Dessutom gäller:

2) Om den sändande staten ej är företrädd i den mottagande staten genom diplomatisk beskickning men har ett annat konsulat på dess område , kan åt detta konsulat uppdras att ta vård om det stängda konsulatets lokaler med den egendom som befinner sig där och konsulatsarkivet och att, med den mottagande statens samtycke, fullgöra konsulära uppgif- ter inom det stängda konsulatets distrikt:

b) Om den sändande staten ej har diplo- matisk beskickning och ej heller annat kon- sulat i den mottagande staten, skall bestäm- melserna i punkterna b) och c) i denna arti- kels första stycke äga tillämpning.

Prop. 1973: 172

CHAPTER II. FACILITIES, PRIVILEGES AND IMMUNITIES RELATING TO CONSULAR POSTS. CAREER CONSULAR OFFICERS AND OTHER MEMBERS OF A CONSULAR POST

Section I. Facilities, privileges and immunities relating to a consular post

Article 28

Facilities for the work of the consular post

The receiving State shall accord full facili- ties for the performance of the functions of the consular post.

Article 29 Use of national flag and coat-of-arms

1. The sending State shall have the right to the use of its national flag and coat-of—arms in the receiving State in accordance with the provisions of this Article.

2. The national flag of the sending State may be flown and its coat-of—arms displayed on the building occupied by the consular post and at the entrance door thereof, on the resi- dence of the head of the consular post and on his means of transport when used on official business.

3. In the exercise of the right accorded by this Article regard shall be had to the laws, regulations and usages of the receiving State.

Article 30 Accommodation

1. The receiving State shall either facilitate the acquisition on its territory, in accordance with its laws and regulations, by the sending State of premises necessary for its consular post or assist the latter in obtaining accom- modation in some other way.

2. lt shall also, where necessary, assist the cousular post in obtaining suitable accom- modation for its members.

52

CHAPITRE II. FACILITES, PRIVILEGES ET IMMUNITES CONCERNANT LES POSTES CONSULAIRES, LES FONC- TIONNAIRES CONSULAIRES DE CAR- RIERE ET LES AUTRES MEMBRES D'UN POSTE CONSULAIRE

Section I. Facilités, privileges et immunités concernant le paste consulaire

Article 28

Facilités accordées au poste consulaire pour son activité

L'Etat de résidence accorde toutes facilités pour l'accomplissement des fonctions du poste consulaire.

Article 29

Usage des pavillon et écusson nationaux

1. L'Etat d'envoi a le droit d'utiliser son pavillon national et son écusson aux armes de l'Etat de résidence conformément aux dispo- sitions du présent article.

2. Le pavillon national de l'Etat d'envoi peut étre arboré et l'écusson aux armes de l'Etat placé sur le båtiment occupé par le poste consulaire et sur sa porte d'entrée. ainsi que sur la résidence du chef de poste consulaire et sur ses moyens de transport lorsque ceux—ci sont utilisés pour les besoins du service.

3. Dans l'exercice du droit accordé par le présent article, il sera tenu compte des lois, réglements et usages de l'Etat de résidence.

Article 30 Logement

1. L'Etat de résidence doit, soit faciliter l'acquisition sur son territoire, dans le cadre de ses lois et réglements, par l'Etat d'envoi des locaux nécessaires au poste consulaire, soit aider l'Etat d'envoi å se procurer des locaux d'une autre maniere.

2. 11 doit également, s'il en est besoin, aider le poste consulaire å obtenir des logements convenables pour ses membres.

Prop. 1973: 172

KAPITEL 11. LÄTTNADER, PRIVILEGIER OCH IMMUNITET FÖR KONSULAT, KARRIÄRKONSULER OCH ANDRA KONSULATS- MEDLEMMAR

Avdelning I. Lättnader, privilegier och immunitet för konsulat

Artikel 28

Lättnader för konsulatets verksamhet

Den mottagande staten skall på allt sätt underlätta fullgörandet av konsulatets uppgifter.

Artikel 29 Användning av flagga och riksvapen

1. Den sändande staten har rätt att i den mottagande staten använda sin flagga och sitt riksvapen i enlighet med bestämmelserna i denna artikel.

2. Den sändande statens flagga kan hissas och dess riksvapen anbringas på den byggnad, vari konsulat är inrymt, vid ingångsdörren till denna, på konsulatschefens bostad och på hans transportmedel, när dessa används i tjänsten.

3. Vid utövandet av den genom denna artikel medgivna rätten skall hänsyn tas till lagar, förordningar och sedvänjor i den mot- tagande staten.

Artikel 30 Lokaler

]. Den mottagande staten skall antingen underlätta för den sändande staten att för- värva för dess konsulat nödvändiga lokaler på den mottagande statens område inom ramen för gällande lagar och förordningar i denna stat eller bistå den sändande staten med att anskaffa lokaler på annat sätt.

2. Den skall också vid behov bistå konsu- latet med att anskaffa lämpliga bostäder för dess medlemmar.

Prop. 1973: 172

Article 31 Inviolability of the consular premises

l. Consular premises shall be inviolable to the extent provided in this Article.

2. The authorities of the receiving State shall not enter that part of the consular pre- mises which is used exclusively for the pur- pose of the work of the consular post except with the consent of the head of the consular post or of his designee or of the head of the diplomatic mission of the sending State. The consent of the head of the consular post may. however, be assumed in case of fire or other disaster requiring prompt protective action.

3. Subject to the provisions of paragraph 2 of this Article, the receiving State is under a special duty to take all appropriate steps to protect the consular premises against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the peace of the consular post or impairment of its dignity.

4. The consular premises, their furnish- ings, the property of the consular post and its means of transport shall be immune from any form of requisition for purposes of national defence or public utility. lf expropriation is necessary for such purposes, all possible steps shall be taken to avoid impeding the performance of consular functions, and prompt, adequate and effective compensation shall be paid to the sending State.

Article 32 Exemption from taxation of consular premises

1. Consular premises and the residence of the career head of consular post of which the sending State or any person acting on its behalf is the owner or lessee shall be exempt from all national, regional or municipal dues and taxes whatsoever. other than such as represent payment for specific services rendered.

2. The exemption from taxation referred to in paragraph 1 of this Article shall not apply to such dues and taxes if. under the law of the receiving State, they are payable by the per- son who contracted with the sending State or with the person acting on its behalf .

Article 31

Inviolabilité des locaux consulaires

1. Les locaux consulaires son inviolables dans le mesure prévue parle présent article.

2. Les autorités de L'Etat de résidence ne peuvent pénétrer dans la partie des locaux consulaires que le poste consulaire utilise exclusivement pour les besoins de son travail, sauf avec le consentement du chef de poste consulaire, de la personne désignée par lui ou du chef de la mission diplomatique de l'Etat d'envoi. Toutefois, le consentement du chef de poste consulaire peut étre présumé acquis en cas d'incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.

3. Sous réserve des dispositions du para- graphe 2 du présent article. l'Etat de résidence a l'obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées pour empécher que les locaux consulaires ne soient envahis ou endommagés et pour empécher que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie.

4. Les locaux consulaires, leur ameuble— mentet les biens du poste consulaire, ainsi que ses moyens de transport, ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de requisition å des fins de défense nationale ou d'utilité publique. Au cas ou une expropriation serait nécessaire å ces mémes fins, toutes dispositions appro- priées seront prises afin d'éviter qu'il soit mis obstacle å l'exercice des fonctions consulaires et une indemnité prompte, adéquate et effec- tive sera versée å l'Etat d'envoi.

Artcile 32 Exemption fiscale des locaux consulaires

]. Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consulaire de carriére dont l'Etat d'envoi ou toute personne agissant pour le compte de cet Etat est propriétaire ou locataire sont exempts de tous impöts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu'il ne s'agisse pas de taxes percues en rémunération de services particuliers rendus.

2. L'exemption fiscale prévue au paragra- phe 1 du présent article ne s'applique pas å ces impöts et taxes lorsque, d'apres les lois et réglements de l'Etat de résidence, ils sont åla charge de la personne qui a contracté avec l'Etat d'envoi ou avec la personne agissant pour le compte de cet Etat.

Prop. 1973: 172

Artikel 31 Konsulatslokalers okränkbarhet

1. Konsulatslokaler skall vara okränkbarai den utsträckning denna artikel föreskriver.

2. Den mottagande statens myndigheter får ej bereda sig tillträde till den del av konsu- latslokalerna, som används uteslutande för konsulatets arbete, utan att ha inhämtat medgivande härtill från konsulatschefen eller av honom utsedd person eller från chefen för den sändande statens diplomatiska beskick- ning. Konsulatschefens medgivande får dock anses ha lämnats i händelse av eldsvåda eller annan svår olyckshändelse, som påkallar omedelbara skyddsåtgärder.

3. Med förbehåll för bestämmelserna i denna artikels andra stycke, har den motta- gande staten en särskild förpliktelse att träffa alla lämpliga anstalter för att skydda konsu- latslokalerna mot intrång eller skadegörelse och för att hindra varje ofredande av konsu- latet eller kränkning av dess värdighet.

4. Konsulatslokalerna, deras inredning och konsulatets egendom och transportmedel får ej bli föremål för någon form av rekvisition för försvarsändamål eller i allmännyttigt syfte. Om expropriation skulle vara nödvändig för sådana ändamål, skall alla lämpliga åtgärder vidtas för att undvika att hindra den konsulära tjänsten, och omedelbar, full och effektiv ersättning skall betalas till den sändande staten.

Artikel 32 Skattebefrielse för konsulatslokaler

1. Konsulatslokaler och karriärkonsulats- chefs bostad som ägs eller förhyrs av den . sändande staten eller av någon som handlar på dess vägnar skall vara befriade från alla stat- liga, regionala eller kommunala skatter och avgifter av alla slag, med undantag av sådana som utgör ersättning för lämnade särskilda tjänster.

2. Den i denna artikels första stycke före- skrivna skattebefrielsen gäller ej sådana skatter och avgifter som enligt den motta- gande statens lagar eller förordningar skall erläggas av den som ingått avtalet med den sändande staten eller med den person som handlat på dess vägnar.

Prop. 1973: 172

Article 33

Inviolability of the consular archives and documents

The consular archives and documents shall be inviolable at all times and Wherever they may be.

Article 34 Freedom of movement

Subject to its laws and regulations concer- ning zones entry into which is prohibited or regulated for reasons of national security, the receiving State shall ensure freedom of movement and travel in its territory to all members of the consular post.

Article 35 Freedom of communication

1. The receiving State shall permit and protect freedom of communication on the part of the consular post for all official purposes. In communicating with the Government, the diplomatic missions and other consular posts, Wherever situated, of the sending State, the consular post may employ all appropriate means. including diplomatic or consular cou- riers, diplomatic or consular bags and mes- sages in code or cipher. However, the con- sular post may install and use a wireless transmitter only with the consent of the receiving State.

2. The official correspondence of the con- sular post shall be inviolable. Official corres- pondence means all correspondence relating to the consular post and its functions.

3. The consular bag shall be neither opened nor detained. Nevertheless, if the competent authorities of the receiving State have serious reason to believe that the bag contains something other than the correspondence. documents or articles referred to in paragraph 4 of this Article, they may request that the bag be opened in their presence by an authorized representative of the sending State. If this request is refused by the authorities of the sending State, the bag shall be returned to its place of origin.

56

Article 33

Inviolabilité des archives et documents consulaires

Les archives et documents consulaires sont inviolables å tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent.

Article 34 Liberté de mouvement

Sous réserve de ses lois et reglements relatifs aux zones dont l'acces est interdit ou réglementé pour des raisons de Sécurité nationale, l'Etat de résidence assure la liberté de déplacement et de circulation sur son ter- ritoire å tous les membres du poste consulaire.

Article 35 Liberté de communication

1. L'Etat de résidence permet et protege la liberté de communication du poste consulaire pour toutes fins officielles. En communiquant avec le gouvernement, les missions diploma- tiques et les autres postes consulaires de l'Etat d'envoi, ou qu'ils se trouvent, le poste con- sulaire peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire et les mes- sages en code ou en chiffre. Toutefois, le poste consulaire ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu'avec l'assentiment de l'Etat de résidence.

2. La correspondance officielle du poste consulaire est inviolable. L'expression "cor- respondance officielle' s'entend de toute la correspondance relative au poste consulaire et å ses fonctions.

3. La valise consulaire ne doit étre ni ouverte ni retenue. Toutefois, si les autorités compétentes de l'Etat de résidence om de sérieux motifs de croire que la valise contient d'autres objets que la correspondance, les documents et les objets visés au paragraphe 4 du présent article, elles peuvent demander que la valise soit ouverte en leur présence par un représentant autorisé de l'Etat d'envoi. Si les autorités dudit Etat opposent un refus åla demande, la valise est renvoyée å son lieu d'origine.

Prop. 1973: 172

Artikel 33

Konsulatsarkivets och konsulära handlingars okränkbarhet

Konsulatsarkivet och konsulära handlingar skall alltid vara okränkbara, var de än befin- ner sig.

Artikel 34 Rörelsefrihet

Med den begränsning som följer av gällande lagar och förordningar rörande områden till vilka tillträde är förbjudet eller underkastat inskränkningar av hänsyn till statens säker- het, skall den mottagande staten tillförsäkra alla konsulatsmedlemmar rörelse- och rese- frihet inom sitt område.

Artikel 35 Frihet att kommunicera

1. Den mottagande staten skall tillåta och värna konsulatets frihet att kommunicera i alla tjänsteärenden. För att kommunicera med den sändande statens regering och med dess diplomatiska beskickningar och övriga kon- sulat, oavsett var de är belägna, får konsulatet använda alla lämpliga medel, inbegripet dip- lomatiska eller konsulära kurirer, diplomatisk eller konsulär post och kod- och chiffermed— delanden. Konsulatet äger dock endast med den mottagande statens samtycke uppsätta och använda radiosändare.

2. Konsulats officiella korrespondens skall vara okränkbar. Med officiell korrespondens förstås all korrespondens som äger samband med konsulatet och dess verksamhet.

3. Konsulär post får ej öppnas eller kvar- hållas. Om vederbörande myndigheter i den mottagande staten har välgrundad anledning antaga att posten innehåller något annat än i denna artikels fjärde stycke nämnda korres— pondens, handlingar eller föremål, kan de dock begära att posten öppnas i deras närvaro av en därtill bemyndigad representant för den sändande staten. Avslås denna begäran av den sändande statens myndigheter, skall posten återställas till avsändningsorten.

Prop. 1973: 172

4. The packages constituting the consular bag shall bear visible external marks of their character and may contain only official cor- respondence and documents or articles intended exclusively for official use.

5. The consular courier shall be provided with an official document indicating his status and the number of packages constituting the consular bag. Except with the consent of the receiving State he shall be neither a national of the receiving State, nor, unless he is a national of the sending State, a permanent resident of the receiving State. In the performance of his functions he shall be protected by the recei- ving State. He shall enjoy personal inviolabi- lity and shall not be liable to any form of arrest or detention.

6. The sending State, its diplomatic mis- sions and its consular posts may designate consular couriers ad hoc. In such cases the provisions of paragraph 5 of this Article shall also apply except that the immunities therein mentioned shall cease to apply when such a courier has delivered to the consignee the consular bag in his charge.

7. A consular bag may be entrusted to the captain of a ship or of a commercial aircraft scheduled to land at an authorized port of entry. He shall be provided with an official document indicating the number of packages considered to be a consular courier. By arran- gement with the appropriate local authorities, the consular post may send one of its members to take possession of the bag directly and freely from the captain of the ship or of the aircraft.

Article 36

Communication and contact with nationals of the sending State

1. With a view to facilitating the exercise of consular functiOns relating to nationals of the sending State: (a) consular officers shall be free to com- municate with nationals of the sending State and to have access to them. Nationals of the sending State shall have the same freedom

58

4. Les colis constituant la valise consulaire doivent porter des marques extérieures visi- bles de leur caractére et ne peuvent contenir que la correspondance officielle, ainsi que des documents ou objets destinés exclusivement a un usage officiel.

5. Le courrier consulaire doit étre porteur d'un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise consulaire. A moins que l'Etat de rési- dence n'y consente. il ne doit étre ni un res- sortissant de l'Etat de résidence, ni, sauf s'il est ressortissant de l'Etat d'envoi. un résident permanent de l'Etat de résidence. Dans l'ex- ercice de ses fonctions, ce courrier est protégé par l'Etat de résidence. Il jouit de l'inviola- bilité de sa personne et ne peut étre soumis å aucune forme d'arrestation ou de détention.

6. L'Etat d'envoi, ses missions diplomati- ques et ses postes consulaires peuvent désig- ner des courriers consulaires ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du pré- sent article sont également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont men- tionnées cesseront de s'appliquer des que le courrier aura remis au destinataire la valise consulaire dont il a la charge.

7. La valise consulaire peut étre confiée au commandant d'un navire ou d'un aéronef commercial qui doit arriver å un point d'entrée autorisé. Ce commandant doit étre porteur d'un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise. mais il n'est pas considéré comme un courrier consulaire. A la suite d'un arrangement avec les autorités locales compétentes, le poste consulaire peut envoyer un de ses membres prendre, direc- tement et librement, possession de la valise des mains du commandant du navire ou de l'aéronef .

Article 36

Communication avec les ressortissants de l'Etat d' envoi

1. Afin que l'exercice des fonctions con- sulaires relatives aux ressortissants de l'Etat d'envoi soit facilité:

a) les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer avec les res- sortissants de l'Etat d'envoi et de se rendre aupres d'eux. Les ressortissants de l'Etat

Prop. 1973: 172

4. De kollin som utgör konsulär post skall vara försedda med synliga, yttre märken som anger deras natur och får endast innehålla officiell korrespondens och handlingar eller föremål avsedda uteslutande för tjänstebruk.

5. Konsulär kurir skall vara försedd med officiell handling, vari hans ställning intygas och antalet kollin i kurirförsändelsen anges. Endast om den mottagande staten samtycker därtill, får han vara medborgare i denna stat eller, såvida han ej är medborgare i den sän- dande staten, stadigvarande bosatt i den mottagande staten. Vid fullgörandet av sitt uppdrag står han under den mottagande sta- tens beskydd. Han skall åtnjuta okränkbarhet till sin person och får ej underkastas någon form av anhållande eller häktning.

6. Den sändande staten och dess diploma- tiska beskickningar och konsulat kan utse konsulära kurirer ad hoc. Även i sådant fall gäller bestämmelserna i denna artikels femte stycke, dock med den inskränkningen, att däri angiven immunitet skall upphöra när kuriren överlämnat den honom anförtrodda kurirför- sändelsen till adressaten.

7. Konsulär post kan anförtros befälhava- ren på fartyg eller på kommersiellt luftfartyg som avses skola landa på en för inresa tillåten flygplats. Han skall vara försedd med officiell handling, vari antalet kollin i försändelsen anges, men han skall ej anses som konsulär kurir. Efter överenskommelse med vederbö- rande ortsmyndighet kan konsulatet sända en av sina medlemmar för att direkt och obe- hindrat överta försändelsen från fartygets eller luftfartygets befälhavare.

Artikel 36

Förbindelser med den sändande statens medborgare

1. För att fullgörandet av konsulära upp- gifter i förhållande till medborgare i den sän- - dande staten skall underlättas:

a) skall konsuler ha frihet att meddela sig med medborgare i den sändande staten och besöka dem. Medborgare i den sändande staten skall ha samma frihet att meddela sig

Prop. 1973: 172

with respect to communication with and access to consular officers of the sending State:

(b) if he so requests, the competent autho- rities of the receiving State shall, without delay, inform the consular post of the sending State if , within its consular district, a national of that State is arrested or committed to prison or to custody pending trial or is detained in any other manner. Any communication addressed to the consular post by the person arrested, in prison, custody or detention shall also be forwarded by the said authorities without delay. The said authorities shall inform the person concerned without delay of his rights under this sub-paragraph;

(c) consular officers shall have the right to visit a national of the sending State who is in prison, custody or detention, to converse and correspond with him and to arrange for his legal representation. They shall also have the right to visit any national of the sending State who is in prison, custody or detention in their district in pursuance of a judgment. Never- theless, consular officers shall refrain from taking action on behalf of a national who is in prison, custody or detention if he expressly opposes such action.

2. The rights referred to in paragraph 1 of this Article shall be exercised in conformity with the laws and regulations of the receiving State, subject to the proviso, however, that the said laws and regulations must enable full effect to be given to the purposes for which the rights accorded under this Article are intended.

Article 37

Information in cases of deaths, guardianship or trusteeship, wrecks and air accidents.

If the relevant information is available to the competent authorities of the receiving State, such authorities shall have the duty:

(0) in the case of the death of a national of the sending State, to inform without delay the consular post in whose district the death occured;

(17) to inform the competent consular post without delay of any case where the appoint- ment of a guardian or trustee appears to be in the interests of a minor or other person lacking

60

d'envoi doivent avoir la méme liberté de com- muniquer avec les fonctionnaires consulaires et de se rendre aupres d'eux;

b) si l'intéressé en fait la demande, les auto- rités compétentes de l'Etat de résidence doi- vent avertir sans retard le poste consulaire de l'Etat d'envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet Etat est arrété, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention. Toute communication adressée au poste con- sulaire par la personne arrétée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute autre forme de détention doit également étre transmise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci doivent sans retard informer l'inté- ressé de ses droits aux termes du présent alinéa;

c) les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre aupres d'un ressortissant de l'E— tat d'envoi qui est incarcéré. en état de déten- tion préventive ou toute autre forme de déten- tion, de s'entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir å sa representation en jus— tice. Ils ont également le droit de se rendre auprés d'un ressortissant de l'Etat d'envoi qui, dans leur circonscription, est incarcéré ou détenu en exécution d'un jugement. Nean- moins, les fonctionnaires consulaires doivent s'abstenir d'intervenir en faveur d'un ressor- tissant incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention lorsque l'intéressé s'y oppose expressément.

2. Les droits visés au paragraphe ! du pré- sent article doivent s'exercer dans le cadre des lois et reglements de l'Etat de résidence. étant entendu. toutefois. que ces lois et reglement doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du présent article.

Article 37

Renseignements en cas de déces, de tutelle ou de curatelle, de naufrage et d' accident aérien

Si les autorités compétentes de l'Etat de résidence possedent les renseignements cor- respondants, elles sont tenues:

a) en cas de déces d'un ressortissant de l'Etat d'envoi, d'informer sans retard le poste consulaire dans la circonscription duquel le déces a eu lieu;

b) de notifier sans retard au poste consu- laire compétent tous les cas oil il y aurait lieu de pourvoir ä la nomination d'un tuteur ou d'un curateur pour un ressortissant mineur ou

Prop. 1973: 172

med och att besöka denna stats konsuler;

b) skall vederbörande myndigheter i den mottagande staten, när en medborgare i den sändande staten inom konsulatsdistriktet anhålls, sätts i fängelse eller i häkte i avvaktan på rättegång eller tas i förvar på något annat sätt. utan dröjsmål underrätta konsulatet, om han begär det. Varje till konsulatet ställt meddelande från den som anhållits, fängslats, häktats eller tagits i förvar skall också vida- rebefordras av nämnda myndigheter utan dröjsmål. Myndigheterna skall utan dröjsmål upplysa honom om hans rättigheter enligt detta moment;

c) skall konsuler ha rätt att besöka en medborgare i den sändande staten som är fängslad, häktad eller tagen i förvar, att sam- tala och brevväxla med honom och att ombesörja att han får rättsligt biträde. De skall likaledes ha rätt att besöka en medbor- gare i den sändande staten som är intagen i fängelse eller förvar inom deras distrikt för verkställighet av en dom. Konsuler skall dock avstå från att ingripa till förmån för en med- borgare som fängslats, häktats eller tagits i förvar, om han uttryckligen motsätter sig sådant ingripande.

2. De i denna artikels första stycke angivna rättigheterna skall utövas inom ramen för gällande lagar och förordningar i den motta— gande staten, varvid dock förutsättes att dessa lagar och förordningar skall medge ett fullt förverkligande av de ändamål för vilka de enligt denna artikel beviljade rättigheterna är avsedda.

Artikel 37

Underrättelser om dödsfall, förmynderskap, skeppsbrott och flygolyckor

Om erforderliga upplysningar är tillgängliga för vederbörande myndigheter i den motta- gande staten, är dessa myndigheter skyldiga att:

a) då medborgare i den sändande staten avlidit, utan dröjsmål underrätta det konsulat, inom vars distrikt dödsfallet inträffat;

b) utan dröjsmål upplysa behörigt konsulat om de fall där det kan finnas anledning att föranstalta om förordnande av förmyndare för medborgare i den sändande staten som är

Prop. 1973: 172

full capacity who is a national of the sending State. The giving of this information shall, however, be without prejudice to the opera- tion of the laws and regulations of the recei- ving State concerning such appointments;

(c) if a vessel, having the nationality of the sending State, is wrecked or runs aground in the territorial sea or internal waters of the receiving State, or if an aircraft registered in the sending State suffers an accident on the territory of the receiving State, to inform without delay the consular post nearest to the scene of the occurrence.

Article 38

Communication with the authorities of the receiving State

In the exercise of their functions, consular officers may address:

(a) the competent local authorities of their consular district;

(b) the competent central authorities of the receiving State if and to the extent that this is allowed by the laws, regulations and usages of the receiving State or by the relevant inter- national agreements.

Article 39 Consular fees and charges

1. The consular post may levy in the terri- tory of the receiving State the fees and char- ges provided by the laws and regulations of the sending State for consular acts.

2. The sums collected in the form of the fees and charges referred to in paragraph 1 of this Article. and the receipts for such fees and charges, shall be exempt from all dues and taxes in the receiving State.

62

incapable de l'Etat d'envoi. L'application des lois et reglements de l'Etat de résidence demeure toutefois réservée en ce qui con- cerne la nomination de ce tuteur ou de ce curateur;

c) lorsq'un navire ou un bateau ayant la nationalité de l'Etat d'envoi fait naufrage ou échoue dans la mer territoriale ou les eaux intérieures de l'Etat de residence ou lorsqu'un avion immatriculé dans l'Etat d'envoi subit un accident sur le territoire de l'Etat de rési- dence, d'informer sans retard le poste con- sulaire le plus proche de l'endroit ou l'acci- dent a eu lieu.

Article 38

Communication avec les autorités de l'Etat de résidence

Dans l'exercice de leurs fonctions, les foc- tionnaires consulaires peuvent s'adresser:

a) aux autorités locales compétentes de leur circonscription consulaire;

b) aux autorités centrales compétentes de l'Etat de résidence si et dans la mesure oil cela est admis par les lois, reglements et usages de l'Etat de résidence ou par les accords inter- nationaux en la matiére.

Article 39 Droits et taxes consulaires

l. Le poste consulaire peut percevoir sur le territoire de l'Etat de résidence les droits et taxes que les lois et réglements de l'Etat d'envoi prévoient pour les actes consulaires.

2. Les sommes percues au titre des droits et taxes prévues au paragraphe 1 du présent article et les recus y afférents sont exempts de tous impöts et taxes dans l'Etat de résidence.

Prop. 1973: 172

underårig eller av annat skäl saknar full rättslig handlingsförmåga. Lämnandet av sådana meddelanden skall dock ej inverka på tillämpningen av gällande lagar och förord- ningar i den mottagande staten angående sådana förordnanden;

c) då fartyg hemmahörande i den sändande staten förliser eller strandar i den mottagande statens territorialhav eller inre vatten eller då luftfartyg som är registrerat i den sändande staten förolyckas på den mottagande statens område, utan dröjsmål underrätta det konsu- lat som ligger närmast olycksplatsen.

Artikel 38

Förbindelser med den mottagande statens myndigheter

Vid fullgörandet av sina uppgifter kan konsuler vända sig till:

a) behöriga lokala myndigheter inom sitt konsulatsdistrikt;

b) behöriga centrala myndigheter i den mottagande staten, om och i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagar, förord- ningar och sedvänjor iden mottagande staten eller enligt internationella överenskommelser därom.

Artikel 39 Konsulära avgifter

1. Konsulatet äger på den mottagande sta- tens område uppbära de avgifter som den sändande statens lagar eller förordningar föreskriver för konsulära tjänsteåtgärder.

2. De belopp som uppburits såsom avgifter enligt denna artikels första stycke och kvitton på sådana avgifter skall vara fritagna från alla skatter och andra pålagor i den mottagande staten.

Prop. 1973: 172

Section II. Facilities, privileges and immunities relating to career consular officers and other members ofa consular post

Article 40 Protection of consular officers

The receiving State shall treat consular officers with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on their person, freedom or dignity.

Article 41

Personal inviolability of consular officers

]. Consular officers shall not be liable to arrest or detention pending trial, except in the case of a grave crime and pursuant to a deci- sion by the competent judicial authority.

2. Except in the case specified in paragraph ] of this Article, consular officers shall not be committed to prison or liable to any other form of restriction on their personal freedom save in execution of a judicial decision of final effect.

3. If criminal proceedings are instituted against a consular officer, he must appear before the competent authorities. Neverthe- less, the proceedings shall be conducted with the respect due to him by reason of his official position and, except in the case specified in paragraph 1 of this Article, in a manner which will hamper the exercise of consular functions as little as possible. When. in the circum- stances mentioned in paragraph 1 of this Article, it has become necessary to detain a consular officer, the proceedings against him shall be instituted with the minimum of delay.

64

Section II. Facilités, privileges et immunités concernant les fonctionnaires consulaires de carriére et les autres membres du poste consulaire

Article 40 Protection des fonctionnaires consulaires

L'Etat de résidence traitera les fonction- naires consulaires avec le respect qui leur est du et prendra toutes mesures appropriées pour empécher toute atteinte å leur personne, leur liberté et leur dignité.

Article 41

Inviolabilité personnelle des fonctionnaires consulaires

1. Les fonctionnaires consulaires ne peu- vent étre mis en état d'arrestation ou de détention préventive qu'en cas de crime grave et å la suite d'une décision de l'autorité judi- ciaire compétente.

2. A l'exception du cas prévu au paragra- phe 1 du présent article, les fonctionnaires consulaires ne peuvent pas étre incarcérés ni soumis å aucune autre forme de limitation de leur liberté personnelle, sauf en exécution d'une décision judicaire definitive.

3. Lorsqu'une procédure pénale est enga- gée contre un fonctionnaire consulaire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procé- dure doit étre conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire en raison de sa position officielle et, å l'ex- ception du cas prévu au paragraphe ] du présent article, de maniere å gener le moins possible l'exercice des fonctions consulaires. Lorsque, dans les circonstances mentionnées au paragraphe | du présent article, il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit étre ouverte dans le délai le plus bref.

Prop. 1973: 172

Avdelning II. Lättnader, privilegier och immunitet för karriärkonsuler och andra konsulatsmedlemmar

Artikel 40 Beskydd av konsuler

Den mottagande staten skall behandla konsuler med tillbörlig aktning och skall vidta alla lämpliga åtgärder för att förhindra varje angrepp på deras personer, frihet eller värdighet.

Artikel 41

Konsulers personliga okränkbarhet

l. Konsuler får ej anhållas eller häktas i avvaktan på rättegång annat än för grovt brott och endast efter beslut av behörig judiciell myndighet.

2. Med undantag för det i denna artikels första stycke angivna fallet får konsuler ej fängslas eller underkastas annan form av inskränkning i sin personliga frihet utom för verkställighet av lagakraftvunnen dom.

3. Om konsul ställs under åtal, är han skyldig att infinna sig inför vederbörande myndigheter. Rättegången skall emellertid bedrivas med den aktning som bör visas honom med hänsyn till hans officiella ställning och. utom i det fall som nämns i denna artikels första stycke, på sådant sätt att den konsulära tjänsten störs så litet som möjligt. När det under de i denna artikels första stycke angivna omständigheterna blivit nödvändigt att häkta konsul, skall rättegången mot honom inledas med minsta möjliga dröjsmål.

5 Riksdagen 1973. lsaml. Nr 172

Prop. 1973: 172

Article 42

Notification of arrest, detention or prosecution

In the event of the arrest or detention, pending trial, of a member of the consular staff, or of criminal proceedings being insti- tuted against him. the receiving State shall promptly notify the head of the consular post. Should the latter be himself the object of any such measure, the receiving State shall notify the sending State through the diplomatic channeL

Article 43 Immunity from jurisdiction

l. Consular officers and consular employees shall not be amenable to the jurisdiction of the judicial or administrative authorities of the receiving State in respect of acts performed in the exercise of consular functions.

2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not, however. apply in respect of a civil action either: (a) arising out of a contract concluded by a consular officer or a consular employee in which he did not contract expressly or impliedly as an agent of the sending State; or (b) by a third party for damage arising from an accident in the receiving State caused by a vehicle, vessel or aircraft.

Article 44 Liability to give evidence

]. Members of a consular post may be called upon to attend as witnesses in the course of judicial or administrative procee- dings. A consular employee or a member of the service staff shall not, except in the cases mentioned in paragraph 3 of this Article, decline to give evidence. If a consular officer should decline to do so, no coercive measure or penalty may be applied to him.

66

Article 42

Notification des cas d' arrestation, de détention ou de poursuite

En cas d'arrestation, de détention préven- tive d'un membre du personnel consulaire ou de poursuite pénale engagée contre lui, l'Etat de résidence est tenu d'en prévenir au plus töt le chef de poste consulaire. Si ce dernier est lui-méme visé par l'une de ces mesures, l'Etat de résidence doit en informer l'Etat d'envoi par la voie diplomatique.

Article 43 Immunité de juridiction

1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l'Etat de résidence pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions consulaires.

2. Toutefois, les dispositions du paragra- phe l du présent article ne s'appliquent pas en cas d'action civile:

a) résultant de la conclusion d'un contrat passé par un fonctionnaire consulaire ou un employés consulaire qu'il n'a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l'Etat d'envoi; ou

b) intenté par un tiers pour un dommage résultant d'un accident causé dans l'Etat de résidence par un véhicule. un navire ou un aéronef.

Article 44

Obligation de répondre comme témoin

1. Les membres d'un poste consulaire peuvent étre appelés å répondre comme témoins au cours de procedures judiciaires et administratives. Les employés consulaires et les membres du personnel de service ne doi- vent pas refuser de répondre comme témoins, si ce n'est dans les cas mentionnés au para- graphe 3 du présent article. Si un fonction- naire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitive ou sanction ne peut lui étre appliquée.

Prop. 1973: 172

Artikel 42

Underrättelse om anhållande, häktning eller åtal

Om en medlem av konsulatspersonalen anhålls eller häktas eller ställs under åtal , skall den mottagande staten snarast möjligt under- rätta konsulatschefen. Om denne själv skulle bli föremål för någon sådan åtgärd. skall den mottagande staten underrätta den sändande staten på diplomatisk väg.

Artikel 43 lmmunitet mot domsrätt

1. Konsuler och konsulatstjänstemän är ej underkastade den mottagande statens judi- ciella eller administrativa myndigheters domsrätt såvitt angår deras handlande vid fullgörandet av konsulära uppgifter.

2. Bestämmelserna i denna artikels första stycke skall dock ej äga tillämpning på civil- mål som:

a) grundas på ett av konsul eller konsu- latstjänsteman ingånget avtal, som denne ej uttryckligen eller underförstått ingått i egen- skap av ombud för den sändande staten; eller

b) anhängiggjorts av tredje man för skada vållad vid olyckshändelse i den mottagande staten av fordon, fartyg eller luftfartyg.

Artikel 44 Vittnesplikt

1. Medlemmar av konsulatspersonalen kan kallas att inställa sig som vittnen under rätte- gång eller administrativt förfarande. Konsu- latstjänsteman eller medlem av tjänsteperso- nalen kan ej vägra att avlägga vittnesmål utom i de fall som avses i denna artikels tredje stycke. Om konsul vägrar detta, kan tvångs- medel eller andra påföljder ej tillgripas mot honom.

Prop. 1973: 172

2. The authority requiring the evidence of a consular officer shall avoid interference with the performance of his functions. It may, when possible. take such evidence at his residence or at the consular post or accept a statement from him in writing.

3. Members of a consular post are under no obligation to give evidence concerning mat- ters connected with the exercise of their functions or to produce official correspon- dence and documents relating thereto. They are also entitled to decline to give evidence as expert witnesses with regard to the law of the sending State.

Article 45 Waiver of privileges and immunities

1. The sending State may waive, with regard to a member of the consular post, any of the privileges and immunities provided for in Articles 41, 43 and 44.

2. The waiver shall in all cases be express, except as provided in paragraph 3 of this Article, and shall be communicated to the receiving State in writing.

3. The initiation of proceedings by a con- sular officer or a consular employee in a matter where he might enjoy immunity from jurisdiction under Article 43 shall preclude him from invoking immunity from jurisdiction in respect of any counter-claim directly con- nected with the principal claim.

4. The waiver of immunity from jurisdic- tion for the purposes of civil or administrative proceedings shall not be deemed to imply the waiver of immunity from the measures of execution resulting from the judicial decision; in respect of such measures, a separate waiver shall be necessary.

Article 46

Exemption from registration of aliens and residence permits

1. Consular officers and consular employees and members of their families forming part of their households shall be exempt from all obligations under the laws and regulations of the receiving State in regard to the registration of aliens and residence permits.

68

2. L'autorité qui requiert le témoignage doit éviter de géner un fonctionnaire consu- laire dans l'accomplissement de ses fonctions. Elle peut recueillir son témoignage å sa rési- dence ou au poste consulaire, ou accepter une declaration écrite de sa part, toutes les fois que cela est possible.

3. Les membres d'un poste consulaire ne sont pas tenus de déposer sur des faits ayant trait å l'exercice de leurs fonctions et de pro- duire la correspondance et les documents officiels y relatifs. [15 on également le droit de refuser de témoigner en tant qu'experts sur le droit national de l'Etat d'envoi.

Article 45 Renonciation aux privileges et immunités

]. L'Etat d'envoi peut renoncer a l'égard d'un membre du poste consulaire aux privi- leges et immunités prévus aux articles 41 , 43 et 44.

2. La renonciation doit toujours étre expresse, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, et doit étre communiquée par écrit å l'Etat de résidence.

3. Si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire, dans une matiere oil il bénéficierait de l'immunité de juridiction en vertu de l'article 43, engage une procédure, il n'est pas recevable å invoquer l'immunité de juridiction å l'égard de toute demande recon— ventionnelle directement liée a la demande principale.

4. La renonciation å l'immunité de juri- diction pour une action civile ou administra— tive n'est pas censée impliquer la renonciation å l'immunité quant aux mesures d'exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.

Article 46

Exemption d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour

l. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires, ainsi que les membres de leur famille vivant å leur foyer. sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et réglements de l'Etat de résidence en matiere d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour.

Prop. 1973: 172

2. Myndighet som begår vittnesmål av konsul skall undvika att störa honom i hans tjänsteutövning. Den får, när det är möjligt, uppta vittnesmålet i hans bostad eller på konsulatet eller också godtaga skriftlig utsaga av honom.

3. Konsulatsmedlemmar är ej skyldiga att avlägga vittnesmål rörande något som äger samband med deras tjänsteutövning eller att förete officiella skrivelser och handlingar som rör denna. De har också rätt att vägra vittna som sakkunniga rörande lagen i den sändande staten.

Artikel 45 Avstående från privilegier och immunitet

]. Den sändande staten kan för en konsu- latsmedlem avstå från de privilegier och den immunitet som föreskrivs i artiklarna 41, 43 och 44.

2. Avståendet skall alltid vara uttryckligt, där annat ej följer av bestämmelserna i denna artikels tredje stycke, och skall meddelas den mottagande staten skriftligt.

3. Om konsul eller konsulatstjänsteman inleder rättegång i något fall där han skulle kunna åtnjuta immunitet enligt artikel 43, kan han ej åberopa immunitet såvitt angår genkä- romål som står i direkt samband med huvudkäromålet.

4. Avståendet från immunitet mot domsrätt i civilmål eller administrativt mål innebär ej ett avstående från immunitet mot exekutiva åtgärder efter domen; härför krävs ett särskilt avstående.

Artikel 46

Befrielse från registrering som utlänning och uppehållstillstånd

1. Konsuler och konsulatstjänstemän och de medlemmar av deras familjer som tillhör deras hushåll skall vara befriade från alla skyldigheter enligt gällande lagar och förord- ningar i den mottagande staten i fråga om registrering av utlänningar och uppe— hållstillstånd.

Prop. 1973: 172

2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not, however. apply to any con- sular employee who is not a permanent employee of the sending State or who carries on any private gainful occupation in the receiving State or to any member of the family of any such employee.

Article 47

Exemption from work permits

]. Members of the consular post shall, with respect to services rendered for the sending State, be exempt from any obligations in regard to work permits imposed by the laws and regulations of the receiving State con- cerning the employment of foreign labour.

2. Members of the private staff of consular officers and of consular employees shall, if they do not carry on any other gainful occu- pation in the receiving State, be exempt from the obligations referred to in paragraph ] of this Article.

Article 48 Social security exemption

l. Subject to the provisions of paragraph 3 of this Article, members of the consular post with respect to services rendered by them for the sending State, and members of their families forming part of their households. shall be exempt from social security provi- sions which may be in force in the receiving State.

2. The exemption provided for in para- graph 1 of this Article shall apply also to members of the private staff who are in the sole employ of members of the consular post. on condition: (a) that they are not nationals of or perma- nently resident in the receiving State; and (b) that they are covered by the social security provisions which are in force in the sending State or a third State.

3. Members of the consular post who employ persons to whom the exemption pro— vided for in paragraph 2 of this Article does not apply shall observe the obligations which the social security provisions of the receiving State impose upon employers.

70

2. Toutefois, les dispositions du paragra- phe 1 du présent article ne s'appliquent ni a l'employé consulaire qui n'est pas un employé permanent de l'Etat d'envoi ou qui exerce une activité privée de caractére lucratif dans l'Etat de résidence. ni å un membre de sa famille.

Article 47

Exemption de permis de travail

l. Les membres du poste consulaire sont, en ce qui concerne les services rendus a l'Etat d'envoi, exempts des obligations que les lois et reglements de l'Etat de résidence relatifs å l'emploi de la main-d'ozuvre étrangére impo- sent en matiere de permis de travail.

2. Les membres du personnel privé des fonctionnaires consulaires et employés con- sulaires, s'ils n'exercent aucune autre occu- pation privée de caractere lucratif dans l'Etat de residence. sont exempts des obligations visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 48

Exemption du régime de sécurité sociale

]. Sous réserve des dispositions du para- graphe 3 du présent article, les membres du poste consulaire, pour ce qui est des services qu'ils rendent å l'Etat d'envoi. et les membres de leur famille vivant å leur foyer, sont exemptés des dispositions de Sécurité sociale qui peuvent étre en vigueur dans l'Etat de residence.

2. L'exemption prévu au paragraphe 1 du présent article s'applique également aux membres du personnel privé qui sont au ser- vice exclusif des membres du poste consu— laire, a condition:

a) qu'ils s ne soient pas ressortissants de l'Etat de résidence ou n'y aient pas leur rési- Cence permanente; et

b) qu'ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale qui sont en vigueur dans

'Etat d'envoi ou dans un Etat tiers.

3. Les membres du poste consulaire qui ont å leur service des personnes auxquelles l'ex- emption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s'applique pas doivent observer les obligations que les dispositions de Sécurité sociale de l'Etat de résidence imposent å l'employeur.

Prop. 1973: 172

2. Bestämmelserna i denna artikels första stycke är dock ej tillämpliga på konsulats- tjänsteman som ej är fast anställd i den sän- dande statens tjänst eller som utövar enskild förvärvsverksamhet i den mottagande staten. ej heller på medlem av hans familj.

Artikel 47 Befrielse från arbetstillstånd

l. Konsulatsmedlemmar skall med avseende på tjänster utförda för den sändande staten vara befriade från alla skyldigheter i fråga om arbetstillstånd, som följer av den mottagande statens lagar och förordningar angående anställning av utländsk arbetskraft.

2. Konsulers eller konsulatstjänstemäns privattjänare skall, om de ej bedriver annan enskild förvärvsverksamhet i den mottagande staten, vara befriade från de i första stycket av denna artikel avsedda skyldigheterna.

Artikel 48 Undantag från system för social trygghet

1. Där annat ej följer av bestämmelserna i denna artikels tredje stycke, skall konsulats- medlemmar i utövningen av sin tjänst hos den sändande staten och de medlemmar av deras familjer som tillhör deras hushåll ej vara underkastade de bestämmelser om social trygghet, som kan gälla i den mottagande staten.

2. Den i denna artikels första stycke före- skrivna befrielsen gäller också privattjänare som uteslutande är anställda i konsulatsmed- lemmars tjänst under förutsättning:

a) att de ej är medborgare eller stadigva- rande bosatta i den mottagande staten och

b) att de omfattas av gällande bestämmel- ser om social trygghet i den sändande staten eller i en tredje stat.

3. Konsulatsmedlemmar som i sin tjänst har personer på vilka den i denna artikels andra stycke angivna befrielsen ej äger til- lämpning, skall iaktta de skyldigheter som åligger arbetsgivare enligt den mottagande statens bestämmelser om social trygghet.

Prop. 1973: 172

4. The exemption provided for in para- graphs 1 and 2 of this Article shall not preclude voluntary participation in the social security system of the receiving State. provided that such participation is permitted by that State.

Article 49 Exemption from taxation

l. Consular officers and consular employees and members of their families forming part of their households shall be exempt from all dues and taxes, personal or real. national, regional or municipal, except:

(a,) indirect taxes of a kind which are nor— mally incorporated in the price of goods or services;

(b) dues or taxes on private immovable property situated in the territory of the receiving State, subject to the provisions of Article 32.

(c) estate, succession or inheritance duties, and duties on transferS, levied by the recei— ving State, subject to the provisions of para- graph (b) of Article 51;

(d) dues and taxes on private income, including capital gains, havingits source in the receiving State and capital taxes relating to investments made in commercial or financial undertakings in the receiving State;

(e) charges levied for specific services rendered;

(f) registration, court or record fees. mort- gage dues and stamp duties. subject to the provisions of Article 32.

2. Members of the service staff shall be exempt from dues and taxes on the wages which they receive for their services.

3. Members of the consular post who employ persons whose wages or salaries are not exempt from income tax in the receiving State shall observe the obligations which the laws and regulations of that State impose upon employers concerning the levying of income tax.

4. L'exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n'exclut pas la partici- pation volontaire au régime de Sécurité sociale de l'Etat de residence, pour autant qu'elle est admis par cet Etat.

Article 49

Exemption fiscale

1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ainsi que les membres de leur famille vivant å leur foyer sont exempts de tous impöts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux et commu- naux, å l'exception:

a) des impöts indirects d'une nature telle qu'ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services:

b) des impöts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l'Etat de résidence, sous réserve des disposi- tions de l'article 32;

c) des droits de succession et de mutation percus par l'Etat de residence, sous réserve des dispositions du paragraphe b) de l'article 51;

d) des impöts et taxes sur les revenus pri- vés, y compris les gains en capital, qui ont leur source dans l'Etat de résidence, et des impöts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans des entreprises commerciales ou financieres situées dans l'Etat de résidence;

e) des impöts et taxes percus en rémuné- ration de services particuliers rendus;

f) des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothéque et de timbre, sous réserve des dispositions de l'article 32.

2. Les membres du personnel de service sont exempts des impöts et taxes sur les salaires qu'ils recoivent du fait de leurs services.

3. Les membres du poste consulaire qui emploient des personnes dont les traitements ou salaires ne sont pas exemptés de l'impöt sur le revenu dans l'Etat de résidence doivent respecter les obligations que les lois et regle- ments dudit Etat imposent aux employeurs en matiére de perception de l'impöt sur le revenu.

Prop. 1973: 172

4. Den i denna artikels första och andra stycke föreskrivna befrielsen utesluter inte frivilligt deltagande i den mottagande statens system för social trygghet, förutsatt att sådant deltagande tillåts av denna stat.

Artikel 49 Skattebefrielse

1. Konsuler och konsulatstjänstemän och de medlemmar av deras familjer som tillhör deras hushåll skall vara befriade från alla statliga, regionala eller kommunala skatter och andra pålagor, vare sig de avser person eller egendom, med undantag av: a') sådana indirekta skatter som vanligen är inräknade i varornas eller tjänsternas pris;

b) skatter och andra pålagor på privat fast egendom, belägen på den mottagande statens område. där annat ej följer av bestämmel- serna i artikel 32;

c) arvs- och kvarlåtenskapsskatter samt skatter på förmögenhetsöverföring, vilka uttas av den mottagande staten, där annat ej följer av bestämmelserna i artikel 51 b):

d) skatter och andra pålagor på privata inkomster, inbegripet realisationsvinster, från källa i den mottagande staten och förmögen- hetsskatt på investeringar i affärsföretagi den mottagande staten;

e) skatter och avgifter som uppbärs såsom ersättning för lämnade särskilda tjänster;

f) registrerings-, stämpel- och lösenavgif— ter där annat ej följer av bestämmelserna i artikel 32.

2. Medlemmar av tjänstepersonalen skall vara befriade från alla skatter och andra pålagor på de löner som de uppbär för sina tjänster.

3. Konsulatsmedlemmar som i sin tjänst har personer, vilkas löner ej är fritagna från inkomstskatt i den mottagande staten, skall iaktta de skyldigheter som gällande lagar och förordningar i den mottagande staten ålägger arbetsgivare i fråga om uppbörd av inkomstskatt.

Prop. 1973: 172

Article 50

Exemption from customs duties and inspection

1. The receiving State shall, in accordance with such laws and regulations as it may adopt, permit entry of and grant exemption from all customs duties. taxes, and related charges other than charges for storage, car- tage and similar services, on: (a) articles for the official use of the con- sular post; (b) articles for the personal use of a consular officer or members of his family forming part of his household, including articles intended for his establishment. The articles intended for consumption shall not exceed the quanti- ties necessary for direct utilization by the persons concerned.

2. Consular employees shall enjoy the pri- vileges and exemptions specified in paragraph 1 of this Article in respect of articles imported at the time of first installation.

3. Personal baggage accompanying consu- lar officers and members of their families forming part of their households shall be exempt from inSpection. It may be inspected only if there is serious reason to believe that it contains articles other than those referred to in sub-paragraph (b) of paragraph 1 of this Article, or articles the import or export of which is prohibited by the laws and regula- tions of the receiving State or which are subject to its quarantine laws and regulations. Such inspection shall be carried out in the presence of the consular officer or member of his family concerned.

Article 51

Estate of a member of the consular post or of a member of his family

In the event of the death of a member of the consular post or of a member of his family forming part of his household, the receiving State:

(a) shall permit the export of the movable property of the deceased, with the exception of any such property acquired in the receiving State the export of which was prohibited at the time of his death;

74

Article 50

Exemption des droits de douane et de la visite douaniere

1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu'il peut adopter. l'Etat de résidence autorise l'entrée et accorde l'exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d'entrepöt. de transport et frais afférents å des services analogues, pour:

a) les objets destinés a l'usage officiel du poste consulaire;

b) les objets destinés å l'usage personnel du fonctionnaire consulaire et des membres de sa famille vivant är son foyer, y compris les effets destinés å son établissement. Les articles de consommation ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires pour leur utilisation directe par les intéressés.

2. Les employés consulaires bénéficient des privileges et exemptions prévus au para- graphe 1 du présent article pour ce qui est des objets importés lors de leur premiere installation.

3. Les bagages personnels accompagnés des fonctionnaires consulaires et des mem- bres de leur famille vivant å leur foyer sont exemptés de la visite douaniere. Ils ne peu- vent étre soumis å la visite que s'il y a de sérieuses raisons de supposer qu'ils contien- nent des objets autres que ceux mentionnés å l'alinéa b) du paragre ] du présent article ou des objets dont l'importation ou l'expor- tation est interdite par les lois et reglements de l'Etat de résidence ou soumise å ses lois et reglements de quarantaine. Cette visite ne peut avoir lieu qu'en présence du fonction- naire consulaire ou du membre de sa famille intéressé. "

Article 51

Succession d' un membre du poste consulaire ou d' un membre de sa famille

En cas de déces d'un membre du poste consulaire ou d'un membre de sa famille qui vivait å son foyer, l'Etat de résidence est tenu:

a) de permettre l'exportation des biens meubles du défunt, å l'exception de ceux qui ont été acquis dans l'Etat de résidence et qui font l 'objet d'une prohibition d'exportation au moment du déces;

Prop. 1973: 172

Artikel 50

Befrielse från tullar och tullvisitation

1. Den mottagande staten skall i överens- stämmelse med de lagar och förordningar som den kan anta meddela införseltillstånd och medge befrielse från andra tullar. avgifter och liknande pålagor än sådana som uttas för magasinering, transporter och likartade tjänster, beträffande:

a) föremål avsedda för tjänstebruk vid konsulatet;

b) föremål avsedda att användas för per- sonligt bruk av konsul eller sådan medlem av hans familj som tillhör hans hushåll, däri inbegripet föremål avsedda för hans installe- rande. Förbrukningsartiklar skall ej över- skrida de mängder som är nödvändiga för vederbörande personers direkta användning.

2. Konsulatstjänstemän skall åtnjuta i denna artikels första stycke angivna privile- gier och befrielse beträffande föremål som införs vid tiden för deras första installerande.

3. Personligt resgods som medförs av konsuler eller av de medlemmar av deras familjer som tillhör deras hushåll skall vara befriat från visitation. Det får visiteras endast om välgrundad anledning finns till antagande att det innehåller andra föremål än dem som avses i punkt b) i denna artikels första stycke eller föremål vilkas införsel eller utförsel är förbjuden enligt gällande lagar och förord- ningar i den mottagande staten eller som är underkastade denna stats karantänsbestäm- melser. Sådan visitation skall företas i närvaro av vederbörande konsul eller medlem av hans familj.

Artikel 51

Kvarlåtenskap efter konsulatsmedlem eller medlem av hans familj

I händelse konsulatsmedlem eller sådan medlem av hans familj som tillhör hans hus- håll avlider, skall den mottagande staten:

a') medge utförsel av den avlidnes lösa egendom, med undantag av egendom som. förvärvats i den mottagande staten och vars utförsel var förbjuden vid tiden för dödsfallet;

Prop. 1973: 172

(b) shall not levy national, regional or municipal estate, succession or inheritance duties, and duties on transfers, on movable property the presence of which in the recei- ving State was due solely to the presence in that State of the deceased as a member of the consular post or as a member of the family of a member of the consular post.

Article 52

Exemption from personal services and contributions

The receiving State shall exempt members of the consular post and members of their families forming part of their households from all personal services . from all public service of any kind whatsoever, and from military obli- gations such as those connected with requi- sitioning, military contributions and billeting.

Article 53

Beginning and end of consular privileges and immunities

l. Every member of the consular post shall enjoy the privileges and immunities provided in the present Convention from the moment he enters the territory of the receiving State on proceeding to take up his post or, if already in its territory, from the moment when he enters on his duties with the consular post.

2. Members of the family of a member of the consular post forming part of his house- hold and members of his private staff shall receive the privileges and immunities provi- ded in the present Convention from the date from which he enjoys privileges and immu- nities in accordance with paragraph 1 of this Article or from the date of their entry into the territory of the receiving State or from the date of their becoming a member of such family or private staff, whichever is the latest.

3. When the functions of a member of the consular post have come to an end, his privi- leges and immunities and those of a member of his family forming part of his household or a member of his private staff shall normally cease at the moment when the person con- cerned leaves the receiving State or on the expiry of a reasonable period in which to do so, whichever is the sooner, but shall subsist

76

b) de ne pas prélever de droits nationaux, régionaux ou communaux de succession ni de mutation sur les biens meubles dont la pré- sence dans l'Etat de résidence était due uni- quement å la présence dans cet Etat du défunt en tant que membre du poste consulaire ou membre de la famille d'un membre du poste consulaire.

Article 52

Exemption des prestations personnelles

L'Etat de résidence doit exempter les membres du poste consulaire et les membres de leur famille vivant å leur foyer de toute prestation personnelle et de tout service d'intérét public, de quelque nature qu'il soit, et des charges militaires telles que les réqui- sitions, contributions et logements militaires.

Article 53

Commencement et fin des privileges et immunités consulaires

1. Tout membre du poste consulaire béné- ficie des privileges et immunités prévus par la présente Convention des son entrée sur le territoire de l'Etat de résidence pour gagner son poste ou, s'il se trouve déjå sur ce terri- toire, des son entrée en fonctions au poste consulaire.

2. Les membres de la famille d'un membre du poste consulaire vivant å son foyer, ainsi que les membres de son personnel privé, bénéficient des privileges et immunités prévus dans la présente Convention å partir de la derniére des dates suivantes: celle å partir de laquelle ledit membre du poste consulaire jouit des privileges et immunités conformé— ment au paragraphe ] du présent article. celle de leur entrée sur le territoire de l'Etat de résidence ou celle å laquelle ils sont devenus membres de ladite famille ou dudit personnel privé.

3. Lorsque les fonctions d'un membre du poste consulaire prennent fin, ses privileges et - immunités, ainsi que ceux des membres de sa famille vivant å son foyer ou des membres de son personnel privé, cessent normalement å la premiere des dates suivantes: au moment ou la personne en question quitte le territoire de

Prop. 1973: l72

b) ej uppbära statliga, regionala eller kommunala arvs- eller kvarlåtenskapsskatter eller skatter på förmögenhetsöverföring för lös egendom som finns i den mottagande sta- ten uteslutande till följd av att den avlidne vistades där i egenskap av konsulatsmedlem eller som medlem av konsulatsmedlems familj.

Artikel 52

Befrielse från personlig tjänsteplikt

Den mottagande staten skall fritaga konsu- latsmedlemmar och de medlemmar av deras familjer som tillhör deras hushåll från all personlig prestationsskyldighet, från allmän tjänsteplikt av varje slag och från militära förpliktelser såsom rekvisitioner, pålagor och inkvarteringar.

Artikel 53

De konsulära privilegiernas och immunitetens början och upphörande

1. Varje konsulatsmedlem åtnjuter idenna konvention föreskrivna privilegier och immunitet från den tidpunkt då han anländer till den mottagande statens område för att tillträda sin befattning eller, om han redan befinner sig på detta område, från den tid- punkt då han börjar utöva sin tjänst vid konsulatet.

2. De medlemmar av konsulatsmedlems familj som tillhör hans hushåll och hans pri- vattjänare skall tillerkännas i denna konven- tion föreskrivna privilegier och immunitet från den senaste av följande tidpunkter, nämligen den dag från vilken konsulatsmed- lemmen åtnjuter privilegier och immunitet enligt denna artikels första stycke. den dag då de anländer till den mottagande statens område eller den då de blir medlemmar av hans familj eller blir privattjänare i hans tjänst.

3. När konsulatsmedlem avslutat sin tjänstgöring, skall de privilegier och den immunitet som tillkommit honom och de medlemmar av hans familj som tillhör hans hushåll och hans privattjänare normalt upphöra när vederbörande lämnar den mot- tagande statens område eller vid utgången av

Prop. 1973: 172

until that time, even in case of armed conflict. In the case of the persons referred to in paragraph 2 of this Article, their privileges and immunities shall come to an end when they cease to belong to the household or to be in the service of a member of the consular post provided, however. that if such persons intend leaving the receiving State within a reasonable period thereafter, their privileges and immunities shall subsist until the time of their departure.

4. However, with respect to acts perfor- med by a consular officer or a consular employee in the exercise of his functions. immunity from jurisdiction shall continue to subsist without limitation of time.

5. In the event of the death of a member of the consular post, the members of his family forming part of his household shall continue to enjoy the privileges and immunities accorded to them until they leave the receiving State or until the eXpiry of a reasonable period enabling them to do so, whichever is the sooner.

Article 54 Obligations of third States

1. If a consular officer passes through or is in the territory of a third State, which has granted him a visa if a visa was necessary, while preceeding to take up or return to his post or when returning to the sending State, the third State shall accord to him all immu- nities provided for by the other articles of the present Convention as may be required to ensure his transit or return. The same shall apply in the case of any member of his family forming part of his household enjoying such privileges and immunities who are accompa- nying the consular officer or travelling sepa- rately to join him or to return to the sending State.

2. In circumstances similar to those speci- fied in paragraph 1 of this Article, third States shall not hinder the transit through their ter- ritory of other members of the consular post or of members of their families forming part of their households.

78

l'Etat de résidence, ou å l'expiration d'un délai raisonnable qui lui aura été accordé å cette fin, mais ils subsistent jusqu'å ce moment, méme en cas de conflit armé. Quant aux personnes visées au paragraphe 2 du présent article, leurs privileges et immunités cessent dés qu'elles-méme cessent d'appar- tenir au foyer ou d'étre au service d'un membre du poste consulaire, étant toutefois entendu que, si ces personnes ont l'intention de quitter le territoire de l'Etat de résidence dans un délai raisonnable, leurs privileges et immunités subsistent jusqu'au moment de leur départ.

4. Toutefois, en ce qui concerne les actes accomplis par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire dans l'exercice de ses fonctions, l'immunité de juridiction subsiste sans limitation de durée.

5. En cas de déces d'un membre du poste consulaire, les membres de sa famille vivant å son foyer continuent de jouir des privileges et immunités dont ils bénéficient, jusqu'å la premiere des dates suivantes: celle ou ils quittent le territoire de l'Etat de résidence, ou å l'expiration d'un délai raisonnable qui leur aura été accorde å cette fin.

Article 54

Obligations des Etats tiers

l. Si le fonctionnaire consulaire traverse le territoire ou se trouve sur le territoire d'un Etat tiers, qui lui a accordé un visa au cas ou ce visa est requis. pour aller assumer ses fonc- tions ou rejoindre son poste. ou pour rentrer dans l'Etat d'envoi, l'Etat tiers lui accordera les immunités prévues dans les autres articles de la présente Convention, qui peuvent étre nécessaires pour permettre son passage ou son retour. L'Etat tiers fera de méme pour les membres de la famille vivant å son foyer et bénéficiant des privileges et immunités qui accompagnent le fonctionnaire consulaire ou qui voyagent séparément pour le rejoindre ou pour rentrer dans l'Etat d'envoi.

2. Dans les conditions similaires å celles qui sont prévues au paragraphe 1 du présent article, les Etats tiers ne doivent pas entraver le passage sur leur territoire des autres mem- bres du poste consulaire et des membres de leur famille vivant ä leur foyer.

Prop. 1973: 172

en skälig frist härför, beroende på vilken av dessa tidpunkter som inträffar först, men skall bestå intill denna tidpunkt, även i händelse av väpnad konflikt. Vad angår de i denna artikels andra stycke nämnda personerna, skall deras privilegier och immunitet upphöra då de upphör att" tillhöra konsulatsmedlemmens hushåll eller att vara i hans tjänst: om de avser att lämna den mottagande statens område inom rimlig tid därefter, skall dock deras pri- vilegier och immunitet bestå intill tiden för deras avresa.

4. Såvitt angår konsuls eller konsulats- tjänstemans handlande i utövningen av sin tjänst, skall immuniteten mot domsrätt dock bestå utan tidsbegränsning.

5. I händelse konsulatsmedlem avlider. skall de medlemmar av hans familj som tillhör hans hushåll fortsätta att åtnjuta dem till- kommande privilegier och immunitet tills de lämnar den mottagande statens område eller till utgången av en skälig frist härför, beroende på vilken av dessa tidpunkter som inträffar först.

Artikel 54 Tredje stats skyldigheter

]. Om konsul i avsikt att tillträda eller återuppta sin befattning eller på återresa till den sändande staten färdas genom eller befinner sig på område tillhörigt en tredje stat som beviljat honom visering, om sådan krävs. skall denna stat tillerkänna honom sådan i andra artiklar i denna konvention avsedd immunitet, som fordras för att trygga hans genomresa eller återfärd. Detsamma skall gälla för de medlemmar av konsuls familj som tillhör hans hushåll och åtnjuter privilegier och immunitet och som åtföljer konsuln eller reser för sig för att förena sig med honom eller för att återvända till den sändande staten.

2. Under omständigheter motsvarande dem som anges i denna artikels första stycke får tredje stat ej hindra andra konsulatsmed- lemmar eller de medlemmar av deras familjer som tillhör deras hushåll att färdas genom dess område.

Prop. 1973: 172

3. Third States shall accord to official correspondence and to other official com— munications in transit. including messages in code or cipher, the same freedom and pro- tection as the receiving State is bound to accord under the present Convention. They shall accord to consular couriers who have been granted a visa, if a visa was necessary. and to consular bags in transit. the same inviolability and protection as the receiving State is bound to accord under the present Convention.

4. The obligations of third States under paragraphs ], 2 and 3 of this Article shall also apply to the persons mentioned respectively in those paragraphs, and to official commu- nications and to consular bags, whose pre- sence in the territory of the third State is due to force majeure.

Article 55

Respect for the laws and regulations of the receiving State

]. Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the recei- ving State. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State.

2. The consular premises shall not be used in any manner incompatible with the exercise of consular functions.

3. The provisions of paragraph 2 of this Article shall not exclude the possibility of offices of other institutions or agencies being installed in part of the building in which the consular premises are situated, provided that the premises assigned to them are separate from those used by the consular post. In that event. the said offices shall not, for the pur- poses of the present Convention.. be consi- dered to form part of the consular premises.

80

3. Les Etats tiers accorderont å la corre- spondance officielle et aux autres communi- cations officielles en transit, y compris les messages en code en en chiffre, la méme liberté et la méme protection que l'Etat de résidence est tenu d'accorder en vertu de la présente Convention. Ils accorderont aux courriers consulaires, auxquels un visa a été accordé s'il était requis, et aux valises con- sulaires en transit, la méme invoilabilité et la méme protection que l'Etat de residence est tenu d'accorder en vertu de la présente Convention.

4. Les obligations des Etats tiers en vertu des paragraphes ], 2 et 3 du présent article s'appliquent également aux personnes men- tionnées respectivement dans ces paragra- phes, ainsi qu'aux communications officielles et aux valises consulaires, lorsque leur pré- sence sur le territoire de l'Etat tiers est due å un cas de force majeure.

Article 55

Respect des lois et reglements de l'Etat de rési- dence

]. Sans préjudice de leurs privileges et immunités, toutes les personnes qui bénéfi- cient de ces priviléges et immunités ont le devoir de respecter les lois et reglements de l'Etat de résidence. Elles ont également le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat.

2. Les locaux consulaires ne seront pas utilisés d'une maniere incompatible avec l'exercice des fonctions consulaires.

3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article n'excluent pas la possibilité d'installer, dans une partie du båtiment ou se trouvent les locaux du poste consulaire, les bureaux d'autres organismes ou agences, a condition que les locaux affectés å ces bureaux soient séparés de ceux qui sont uti- lisés par le poste consulaire. Dans ce cas, lesdits bureaux ne sont pas considérés, aux fins de la présente Convention, comme faisant partie des locaux consulaires.

Prop. 1973: 172

3. Tredje stat skall tillerkänna officiell korrespondens och andra officiella kommu- nikationer, kod- och chiffermeddelanden däri inbegripna. som befordras genom dess område, samma friheter och skydd som den mottagande staten är skyldig att ge dem enligt denna konvention. Den skall tillerkänna kon— sulär kurir, som beviljats visering. om sådan krävs, och konsulär post under befordran samma okränkbarhet och beskydd som den mottagande staten är skyldig att erbjuda enligt denna konvention.

4. Tredje stats förpliktelser enligt denna artikels första, andra och tredje stycke skall också gälla för däri nämnda personer samt officiella kommunikationer och konsulär post, när deras närvaro på tredje statens om- råde beror på force majeure.

Artikel 55

Iakttagande av den mottagande statens lagar och förordningar

]. Alla som åtnjuter privilegier och immu- nitet är skyldiga att iakttaga den mottagande statens lagar och förordningar, om detta ej inkräktar på deras privilegier och immunitet. Det är också deras plikt att inte blanda sig i denna stats inre angelägenheter.

2. Konsulatslokalerna får ej användas på ett sätt som är oförenligt med konsulatets verksamhet.

3. Bestämmelserna i denna artikels andra stycke utesluter ej att i en del av den byggnad, där konsulatslokalerna är inrymda, kan inrättas kontor för andra institutioner eller organ under förutsättning att de för dem avsedda lokalerna är åtskilda från dem som används av konsulatet. I sådant fall skall nämnda kontorslokaler ej anses utgöra en del av konsulatslokalerna i denna konventions

mening.

6 Riksdagen 1973. lsaml. Nr 172

Prop. 1973: 172

Article 56

Insurance against third party risks

Members of the consular post shall comply with any requirement imposed by the laws and regulations of the receiving State in respect of insurance against third party risks arising from the use of any vehicle. vessel or aircraft.

Article 57

Special provisions concerning private gainful occupation

1. Career consular officers shall not carry on for personal profit any professional or commercial activity in the receiving State.

2. Privileges and immunities provided in this Chapter shall not be accorded: (a) to consular employees or to members of the service staff who carry on any private gainful occupation in the receiving State; (b) to members of the family of a person referred to in sub-paragraph (a) of this para- graph or to members of his private staff; (c) to members of the family of a member of a consular post who themselves carry on any private gainful occupation in the receiving State.

CHAP'TER III. REGIME RELATING TO HONORARY CONSULAR OFFICERS AND CONSULAR POSTS HEADED BY SUCH OFFICERS

Article 58

General provisions relating to facilities, privileges and immunities

]. Articles 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 and 39, paragraph 3 of Article 54 and paragraphs 2 and 3 of Article 55 shall apply to consular posts headed by an honorary consular officer. In addition, the facilities, privileges and immunities of such consular posts shall be governed by articles 59. 60, 61 and 62.

Article 56

Assurance contre les dommages causes aux tiers

Les membres du poste consulaire doivent se conformer å toutes les obligations imposées par les lois et reglements de l'Etat de rési- dence en matiere d'assurance de responsabi- lité civile pour l'utilisation de tout véhicule, bateau ou aéronef .

Article 57

Dispositions spéciales relatives it I' occupation privée de caractere lucratif

l. Les fonctionnaires consulaires de car- riere n'exerceront dans l'Etat de résidence aucune activité professionelle ou commer- ciale pour leur profit personnel.

2. Les privileges et immunités prévus au présent chapitre ne sont pas accordés:

a) aux employés consulaires et aux mem— bres du personnel de service qui exercent dans l'Etat de résidence une occupation privée de caractere lucratif ;

b,) aux membres de la famille d'une per— sonne mentionnée a l'alinéa a) du présente paragraphe et aux membres de son personnel privé;

c) aux membres de la famille d'un membre du poste consulaire qui exercent eux-mémes dans l'Etat de résidence une occupation pri- vée de caractére lucratif .

CHAPITRE III. REGIME APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES CONSULAI- RES HONORAIRES ET AUX POSTES CONSULAIRES DIRIGES PAR EUX

Article 58

Dispositions générales concernant les facilités privileges et immunités

l. Les articles 28,29. 30,34, 35, 36, 37, 38 et 39, le paragraphe 3 de l'article 54 et les paragraphes 2 et 3 de l'article 55 s'appliquent aux postes consulaires dirigés par un fonc- tionnaire consulaire honoraire. En outre, les facilités, privileges et immunités de ces postes consulaires sont réglés par les articles 59, 60, 61 et 62.

Prop. 1973: 172

Artikel 56

Ansvarighetsförsäkring

Konsulatsmedlemmar skall- fullgöra alla skyldigheter som föreskrivs i gällande lagar och förordningar i den mottagande staten i fråga om ansvarighetsförsäkring för använd- ning av fordon, fartyg eller luftfartyg.

Artikel 57

Särskilda bestämmelser om enskild förvärvsverksamhet

1. Karriärkonsuler får ej för egen vinning utöva yrkes- eller affärsverksamhet i den mottagande staten.

2. Privilegier och immunitet som avses i detta kapitel tillkommer ej:

a) konsulatstjänstemän eller medlemmar av tjänstepersonalen som utövar enskild för- värvsverksamhet i den mottagande staten;

b) medlemmar av i detta styckes punkt a) avsedd persons familj eller hans privattjänare ;

c) medlemmar av konsulatsmedlems familj som själva utövar enskild förvärvsverksam- het i den mottagande staten.

KAPITEL 111. REGLER FÖR HONORAR- KONSULER OCH KONSULAT SOM FORESTÅS AV SÅDANA KONSULER

Artikel 58

Allmänna bestämmelser om lättnader, privilegier och immunitet

]. Artiklarna 28. 29. 30. 34, 35, 36, 37, 38 och 39, tredje stycket av artikel 54 och andra och tredje styckena av artikel 55 äger till- lämpning på konsulat som förestås av hono- rärkonsul. I fråga om sådana konsulats lätt- nader, privilegier och immunitet gäller dess- utom artiklarna 59, 60, 61 och 62.

Prop. 1973: 172

2. Articles 42 and 43, paragraph 3 of Article 44, Articles 45 and 53 and paragraph ] of Article 55 shall apply to honorary consular officers. In addition, the facilities, privileges and immunities of such consular officers shall be governed by Articles 63, 64, 65. 66 and 67.

3. Privileges and immunities provided in the present Convention shall not be accorded to members of the family of an honorary consular officer or of a consular employee employed at a consular post headed by an honorary consular officer.

4. The exchange of consular bags between two consular posts headed by honorary con- sular officers in different States shall not be allowed without the consent of the two receiving States concerned.

Article 59

Protection of the consular premises

The receiving State shall take such steps as may be necessary to protect the consular premises of a consular post headed by an honorary consular officer against any intru- sion or damage and to prevent any disturbance of the peace of the consular post or impair- ment of its dignity.

Article 60 Exemption from taxation of consular premises

1. Consular premises of a consular post headed by an honorary consular officer of which the sending State is the owner or lessee shall be exempt from all national, regional or municipal dues and taxes whatsoever. other than such as represent payment for specific services rendered.

2. The exemption from taxation referred to in paragraph ] of this Article shall not apply to such dues and taxes if. under the laws and regulations of the receiving State, they are payable by the person who contracted with the sending State.

84

2. Les articles 42 et 43, le paragraphe 3 de l'article 44. les articles 45 et 53 et le paragra- phe ] de l'article 55 s'appliquent aux fonc- tionnaires consulaires honoraires. En outre, les facilités, privileges et immunités de ces fonctionnaires consulaires sont réglés par les articles 63, 64, 65, 66 et 67.

3. Les priviléges et immunités prévus dans la présente Convention ne sont pas accordés aux membres de la famille d'un fonctionnaire consulaire honoraire ou d'un employé con- sulaire qui est employé dans un poste consu- laire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire.

4. L'échange de valises consulaires entre deux postes consulaires situés dans des pays différents et dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires n'est admis que sous réserve du consentement des deux Etats de résidence.

Article 59

Protection des locaux consulaires

L'Etat de résidence prend les mesures nécessaires pour protéger les locaux consu- laires d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire et empe— cher qu'ils ne soient envahis ou endommagés et que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie.

Article 60

Exemption fiscale des locaux consulaires

l. Les locaux consulaires d'un poste con- sulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire, dont l'Etat d'envoi est propriétaire ou locataire, sont exempts de tous impöts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu'il ne s'agisse pas de taxes percues en rémunération de services particuliers rendus.

2. L'exemption fiscale prévue dans le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas å ces impöts et taxes lorsque, d'apres les lois et reglements de l'Etat de residence, ils sont åla charge de la personne qui a contracté avec l'Etat d'envoi.

Prop. 1973: 172

2. Artiklarna 42 och 43, tredje stycket av artikel 44, artiklarna 45 och 53 och första stycket av artikel 55 äger tillämpning på honorärkonsuler. Ifråga om sådana konsulers lättnader, privilegier och immunitet gäller dessutom artiklarna 63, 64, 65, 66 och 67.

3. I denna konvention föreskrivna privile- gier och immunitet tillkommer ej medlemmar av honorärkonsuls familj, ej heller medlem- mar av en konsulatstjänstemans familj, när denne är anställd vid konsulat som förestås av honorärkonsul.

4. Utväxling av konsulär post mellan två konsulat som förestås av honorärkonsuler i olika stater är inte tillåten utan de två motta- gande staternas samtycke.

Artikel 59 Skydd av konsulatslokaler

Den mottagande staten skall träffa alla nödvändiga anstalter för att skydda konsu- latslokaler, tillhörande konsulat som förestås av honorärkonsul, mot varje form av intrång eller skadegörelse och för att hindra varje ofredande av konsulatet eller kränkning av dess värdighet.

Artikel 60 Skattebefrielse för konsulatslokaler

1. Konsulatslokaler tillhörande ett konsu- lat som förestås av honorärkonsul, vilka ägs eller förhyrs av den sändande staten, skall vara befriade från alla statliga, regionala eller kommunala skatter och avgifter av alla slag, med undantag av sådana som utgör ersättning för lämnade särskilda tjänster.

2. Den i denna artikels första stycke före- skrivna skattebefrielsen gäller ej sådana skatter och avgifter som enligt den motta- gande statens lagar och förordningar skall erläggas av den som ingått avtalet med den sändande staten.

Prop. 1973: 172

Article 61

Inviolability of consular archives and documents

The consular archives and documents of a consular post headed by an honorary consular officer shall be inviolable at all times and wherever they may be, provided that they are kept separate from other papers and docu- ments and, in particular, from the private correspondence of the head of a consular post and of any person working with him, and from the materials, books or documents relating to their profession or trade.

Article 62 Exemption from customs duties

The receiving State shall, in accordance with such laws and regulations as it may adopt, permit entry of. and grant exemption from all customs duties, taxes, and related charges other than charges for storage, car- tage and similar services on the following articles, provided that they are for the official use of a consular post headed by an honorary consular officer: coats-of—arms, flags, sign- boards, seals and stamps, books., official printed matter, office furniture, office equipment and similar articles supplied by or at the instance of the sending State to the consular post.

Article 63 Criminal proceedings

If criminal proceedings are instituted against an honorary consular officer, he must appear before the competent authorities. Nevertheless, the proceedings, shall be con- ducted with the respect due to him by reason of his official position and, except when he is under arrest or detention, in a manner which will hamper the exercise of consular functions as little as possible. When it has become necessary to detain an honorary consular officer, the proceedings against him shall be instituted with the minimum of delay.

86

Article 61

Inviolabilité des archives et documents consulaires

Les archives et documents consulaires d'un poste consulaire dirigé par un fonctionaire consulaire honoraire sont inviolables å tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent, å condition qu'ils soient séparés des autres papiers et documents et, en particulier, de la correspondance privée du chef de poste con- sulaire et de toute personne travaillant avec lui, ainsi que des biens, livres ou documents se rapportant å leur profession ou å leur commerce.

Article 62 Exemption douaniere

Suivant les dispositions législatives et rég- lementaires qu'il peut adopter, l'Etat de rési- dence accorde l'entrée ainsi que l'exemption de tous droits de douane. taxes et autres redevances connexes autres que frais d'ent- repöt, de transport et frais afférents å des services analogues, pour les ob jets suivants, ä condition qu'ils soient destinés exclusivement å l'usage officiel d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire: les écussons, pavillons, enseignes, sceaux et cachets, livres, imprimés officiels, le mobilier de bureau, le materiel et les fournitures de bureau, et les objets analogues fournis au poste consulaire par l'Etat d'envoi ou sur sa demande.

Article 63

Procédure pénale

Lorsqu'une procédure pénale est'engagée contre un fonctionnaire consulaire honoraire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procé- dure doit étre conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire hono- raire en raison de sa position officielle et, sauf si l'intéressé est en état d'arrestation ou de détention, de maniere å géner le moins pos- sible l'exercice des fonctions consulaires. Lorsqu'il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire honoraire en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit étre ouverte dans le délai le plus bref.

Prop. 1973: 172

Artikel 61

Konsulatsarkivs och konsulära handlingars okränkbarhet

Konsulatsarkiv och handlingar tillhörande konsulat som förestås av honorärkonsul skall alltid vara okränkbara. var de än befinner sig, förutsatt att de hålls åtskilda från andra handlingar och särskilt från konsulatschefens och hans medarbetares enskilda korrespon- dens och från material, böcker och handlingar som hänför sig till deras yrkes- eller näringsutövning.

Artikel 62 Befrielse från tullar

Den mottagande staten skall i överens- stämmelse med de lagar och förordningar som den kan anta meddela införseltillstånd och medge befrielse från andra tullar, avgifter och liknande pålagor än sådana som uttas för magasinering, transporter och likartade tjänster, beträffande följande föremål, förut- satt att de är avsedda för tjänstebruk vid konsulat som förestås av honorärkonsul: riksvapen, flaggor, skyltar, sigill och stämp- lar, böcker, officiella trycksaker, kontors- möbler. kontorsmaterial och liknande föremål som levereras till konsulatet av den sändande staten eller på dess föranstaltande.

Artikel 63 Straffrättsligt förfarande

Om honorärkonsul ställs under åtal, är han skyldig att infinna sig inför vederbörande myndigheter. Rättegången skall emellertid bedrivas med den aktning som bör visas honom med hänsyn till hans officiella ställning och — om han ej är anhållen eller häktad på sådant sätt att den konsulära tjänsten störs så litet som möjligt. När det blivit nödvändigt att häkta honorärkonsul, skall rättegången mot honom inledas med minsta möjliga dröjsmål.

Prop. 1973: 172

Article 64

Protection of honorary consular officers

The receiving State is under a duty to accord to an honorary consular officer such protection as may be required by reason of his official position.

Article 65

Exemption from registration of aliens and residence permits

Honorary consular officers, with the exception of those who carry on for personal profit any professional or commercial activity in the receiving State. shall be exempt from all obligations under the laws and regulations of the receiving State in regard to the registration of aliens and residence permits.

Article 66 Exemption from taxation

An honorary consular officer shall be exempt from all dues and taxes on the remu- neration and emoluments which he receives from the sending State in respect of the exercise of consular functions.

Article 67

Exemption from personal services and contributions

The receiving State shall exempt honorary consular officers from all personal services and from all public services of any kind whatsoever and from military obligations such as those connected with requisitioning, military contributions and billeting.

Article 68

Optional character of the institution of honorary consular officers

Each State is free to decide whether it will appoint or receive honorary consular officers.

88

Article 64

Protection du fonctionnaire consulaire honoraire

L'Etat de résidence est tenu d'accorder au fonctionnaire consulaire honoraire la protec- tion qui peut étre nécessaire en raison de sa position officielle.

Article 65

Exemption d' immatriculation des étrangers et de permis de séjour

Les fonctionnaires consulaires honoraires, å l'exception de ceux qui exercent dans l'Etat de résidence une activité professionelle ou commerciale pour leur profit personnel, sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et reglements de l'Etat de résidence en matiere d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour.

Article 66

Exemption fiscale

Le fonctionnaire consulaire honoraire est exempt de tous impöts et taxes sur les indemnités et les emoluments qu'il recoit de l'Etat d'envoi en raison de l'exercice des fonctions consulaires.

Article 67

Exemption des prestations personnelles

L'Etat de résidence doit exempter les fonctionnaires consulaires honoraires de toute prestation personnelle et de tout service d'intérét public, de quelque nature qu'il soit, ainsi que des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.

Article 68

Caractere facultatif de [' institution des fonctionnaires consulaires honoraires

Chaque Etat est libre de décider s'il nom- mera ou recevra des fonctionnaires consulai- res honoraires.

Prop. 1973: 172

Artikel 64

Beskydd av honorärkonsul

Den mottagande staten är skyldig att lämna honorärkonsul det skydd som kan krävas med hänsyn till hans officiella ställning.

Artikel 65

Befrielse från registrering som utlänning och uppehållstillstånd

Honorärkonsuler med undantag av sådana som för egen vinning utövar yrkes- eller affärsverksamhet i den mottagande staten skall vara befriade från alla skyldigheter enligt gällande lagar och förordningar i den motta- gande staten i fråga om registrering av utlän- ningar och uppehållstillstånd.

Artikel 66 Skattebefrielse

Honorärkonsul skall vara befriad från alla skatter och andra pålagor på ersättning och arvoden som han uppbär från den sändande staten för fullgörandet av konsulära uppgifter.

Artikel 67

Befrielse från personlig tjänsteplikt

Den mottagande staten skall fritaga hono- rärkonsuler från all personlig prestations- skyldighet, från allmän tjänsteplikt av varje slag samt från militära förpliktelser, såsom rekvisitioner, pålagor och inkvarteringar.

Artikel 68

Honorärkonsulsinstitutionens fakultativa karaktär

Varje stat kan fritt bestämma om den vill tillsätta eller mottaga honorärkonsuler.

Prop. 1973: 172

CHAPTER IV. GENERAL PROVISIONS

Article 69

Consular agents who are not heads of consular posts

1. Each State is free to decide whether it will establish or admit consular agencies conducted by consular agents not designated as heads of consular post by the sending State.

2. The conditions under which the consular agencies referred to in paragraph 1 of this Article may carry on their activities and the privileges and immunities which may be enjoyed by the consular agents in charge of them shall be determined by agreement bet- ween the sending State and the receiving State.

Article 70

Exercise of consular functions by diplomatic missions

1. The provisions of the present Conven- tion apply also, so far as the context permits, to the exercise of consular functions by a diplomatic mission.

2. The names of members of a diplomatic mission assigned to the consular section or otherwise charged with the exercise of the consular functions of the mission shall be notified to the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State or to the authority desig- nated by that Ministry.

3. In the exercise of consular functions a diplomatic mission may address: (a) the local authorities of the consular district; (b) the central authorities of the receiving State if this is allowed by the laws. regulations and usages of the receiving State or by rele- vant international agreements.

4. The privileges and immunities of the members of a diplomatic mission referred to in paragraph 2 of this Article shall continue to be governed by the rules of international law concerning diplomatic relations.

90

CHAPITRE IV. DISPOSITIONS GENERALES

Article 69

Agents consulaires non chefs de poste consulaire

l. Chaque Etat est libre de décider s'il établiera ou admettra des agences consulaires gérées par des agents consulaires n'ayant pas été désignés comme chefs de poste consulaire par l'Etat d'envoi.

2. Les conditions dans lesquelles les agen- ces consulaires au sens du paragraphe ] du présent article peuvent exercer leur activité, ainsi que les privileges et immunités dont peuvent jouir les agents consulaires qui les gerent, sont fixés par accord entre l'Etat d'envoi et l'Etat de résidence.

Article 70

Exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique

1. Les dispositions de la présente Con- vention s'appliquent également, dans la mesure ou le contexte le permet, å l'exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique.

2. Les noms des membres de la mission diplomatique attachés å la section consulaire ou autrement chargés de l'exercice des fonc- tions consulaires de la mission sont notifiés au ministére des affaires étrangeres de l'Etat de résidence ou å l'autorité désignée par ce ministére.

3. Dans l'exercice de fonctions consulai- res, la mission diplomatique peut s'adresser:

a) aux autorités locales de la circonscrip- tion consulaire;

b) aux autoriés centrales de l'Etat de rési- dence si les lois. réglements et usages de l'Etat de résidence ou les accords internationaux en la matiere le permettent.

4. Les privileges et immunités des mem- bres de la mission diplomatique, mentionnés au paragraphe 2 du présent article, demeurent déterminés par les regles du droit international concernant les relations diplomatiques.

Prop. 1973: 172

KAPITEL 1v. ALLMÄNNA BESTAMMELSER

Artikel 69

Konsularagenter som ej är konsulatschefer

1. Varje stat kan fritt bestämma om den vill upprätta eller erkänna konsularagenturer ledda av konsularagenter, vilka ej tillsatts som konsulatschefer av den sändande staten.

2. De villkor under vilka konsularagenturer iden mening som anges i denna artikels första stycke skall kunna utöva sin verksamhet, liksom de privilegier och den immunitet som kan tillkomma de konsularagenter som före- står dem, skall fastställas genom överens- kommelse mellan den sändande och den mottagande staten.

Artikel 70

Diplomatisk beskicknings fullgörande av konsulära uppgifter

1. Bestämmelserna i denna konvention skall i den utsträckning som sammanhanget medger det också äga tillämpning på diplo- matisk beskicknings fullgörande av konsulära uppgifter.

2. Namnet på de medlemmar av en beskickning som skall tjänstgöra vid dess konsulära avdelning eller åt vilka på annat sätt uppdragits att fullgöra beskickningens kon- sulära uppgifter skall anmälas till den motta- gande statens utrikesministerium eller av detta anvisad myndighet.

3. Vid fullgörandet av konsulära uppgifter kan diplomatisk beskickning vända sig till:

a) de lokala myndigheterna inom det kon- sulära distriktet;

b) den mottagande statens centrala myn- digheter, om detta är tillåtet enligt gällande lagar, förordningar och sedvänjor i den mot- tagande staten eller enligt internationella överenskommelser därom.

4. De i denna artikels andra stycke nämnda beskickningsmedlemmarnas privilegier och immunitet skall förbli underkastade folkrät- tens regler om diplomatiska förbindelser.

Prop. 1973: 172

Article 71

Nationals or permanent residents of the receiving State

l. Except in so far as additional facilities, privileges and immunities may be granted by the receiving State. consular officers who are nationals of or permanently resident in the receiving State shall enjoy only immunity from jurisdiction and personal inviolability in respect of official acts performed in the exercise of their functions. and the privilege provided in paragraph 3 of Article 44. So far as these consular officers are concerned, the receiving State shall likewise be bound by the obligation laid down in Article 42. If criminal proceedings are instituted against such a consular officer, the proceedings shall, except when he is under arrest or detention. be con- ducted in a manner which will hamper the exercise of consular functions as little as possible.

2. Other members of the consular post who are nationals of or permanently resident in the receiving State and members of their families. as well as members of the families of consular officers referred to in paragraph ] of this Article. shall enjoy facilities, privileges and immunities only in so far as these are granted to them by the receiving State. Those mem— bers of the families of members of the con- sular post and those members of the private staff who are themselves nationals of or per- manently resident in the receiving State shall likewise enjoy facilities, privileges and immunities only in so far as these are granted to them by the receiving State. The receiving State shall, however, exercise its jurisdiction over those persons in such a way as not to hinder unduly the performance of the func- tions of the consular post.

Article 72 Non-discrimination

1. In the application of the provisions of the present Convention the receiving State shall not discriminate as between States.

2. However, discrimination shall not be regarded as taking place:

Article 71

Ressortissants ou résidents permanents de l'E- tat de résidence

1. A moins que des facilités, privileges et immunités supplémentaires n'aient été accordés par l'Etat de résidence, les fonc- tionnaires consulaires qui sont ressortissants ou résidents permanents de l'Etat de rési- dence ne bénéficient que de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité personnelle pour les actes officiels accomplis dans l'ex- ercice de leurs fonctions et du privileges prévu au paragraphe 3 de l'article 44. En ce qui concerne ces fonctionnaires consulaires, l'E- tat de résidence est également tenu par l'o- bligation prévue å l'article 42. Lorsqu'une action pénale est engagée contre un tel fonc- tionnaire consulaire, la procédure doit étre conduite, sauf si l'intéressé est en état d'ar- restation ou de détention, de maniére å gener le moins possible l'exercice des fonctions consulaires.

2. Les autres membres du poste consulaire qui sont ressortissants ou résidents perma- nents de l'Etat de résidence et les membres de leur famille. ainsi que les membres de la famille des fonctionnaires consulaires visés au paragraphe 1 du présent article, ne béné- ficient des facilités. privileges et immunités que dans la mesure ou cet Etat les leur reconnait. Les membres de la famille d'un membre du poste consulaire et les membres du personnel privé qui sont eux-mémes res- sortissants ou résidents permanents de l'Etat de résidence ne bénéficient également des facilités, privileges et immunités que dans la mesure ou cet Etat les leur reconnait. Toute- fois, l'Etat de résidence doit exercer sa juri- diction sur ces personnes de facon å ne pas entraver d'une maniere excessive l'exercice des fonctions du poste consulaire.

Article 72

Non-discrimination

1. En appliquant les dispositions de la présente Convention. l'Etat de résidence ne fera pas de discrimination entre les Etats.

2. Toutefois. ne seront pas considérés comme discriminatoires:

Prop. 1973: 172

Artikel 71

Personer som är medborgare eller stadigva- rande bosatta i den mottagande staten

]. Såvida inte den mottagande staten beviljat mera omfattande lättnader. privile- gier och immunitet, skall konsuler som är medborgare eller stadigvarande bosatta i den mottagande staten endast åtnjuta immunitet mot domsrätt och personlig okränkbarhet för tjänsteåtgärder företagna vid fullgörandet av deras uppgifter och det privilegium som föreskrivs i tredje stycket av artikel 44. Ifråga om dessa konsuler skall den motttagande staten också vara bunden av den i artikel 42 angivna förpliktelsen. Om åtal väcks mot sådan konsul. skall rättegången bedrivas -— om han ej är anhållen eller häktad på sådant sätt att den konsulära tjänsten störs så litet som möjligt.

2. Andra konsulatsmedlemmar som är medborgare eller stadigvarande bosatta i den mottagande staten och medlemmar av deras familjer. liksom medlemmar av i denna arti- kels första stycke avsedda konsulers familjer. skall åtnjuta lättnader, privilegier och immu- nitet endast i den utsträckning den motta- gande staten tillerkänner dem sådana. De medlemmar av konsulatsmedlems familj och privattjänare som själva är medborgare eller stadigvarande bosatta i den mottagande staten skall likaledes åtnjuta lättnader, privilegier och immunitet endast i den utsträckning denna stat tillerkänner dem sådana. Den mottagande staten skall emellertid utöva sin jurisdiktion över dessa personer på sådant sätt, att fullgörandet av konsulatets uppgifter ej onödigtvis hindras.

Artikel 72 Lika behandling

1. Vid tillämpningen av bestämmelserna i denna konvention skall den mottagande staten ej utöva diskriminering mellan olika stater.

2. Diskriminering skall dock ej anses föreligga:

Prop. 1973: 172

(a) where the receiving State applies any of the provisions of the present Convention restrictively because of a restrictive applica- tion of that proviSion to its consular posts in the sending State;

(b) where by custom or agreement States extend to each other more favourable treat- ment than is required by the provisions of the present Convention.

Article 73

Relationship between the present Convention and other international agreements

1. The provisions of the present Conven- tion shall not affect other international agreements in force as between States parties to them. '

2. Nothing in the present Convention shall preclude States from concluding international agreements confirming or supplementing or extending or amplifying the provisions thereof.

CHAP'I'ER V. FINAL PROVISIONS Article 74 Signature

The present Convention shall be open for signature by all States Members of the United Nations or of any of the specialized agencies or Parties to the Statute of the International Court of Justice, and by any other State invited by the General Assembly of the United Nations to become a Party to the Convention, as follows until 31 October 1963 at the Federal Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Austria and subsequently, until 31 March 1964, at the United Nations Headquarters in New York.

Article 75 Ratification

The present Convention is subject to rati- fication. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

94

a) le fait pour l'Etat de résidence d'appli- quer restrictivement l'une des dispositions de la présente Convention parce qu'elle est ainsi appliquée å ses postes consulaires dans l'Etat d'envoi;

b) le fait pour des Etats de se faire mutuellement bénéficier, par coutume ou par voie d'accord, d'un traitement plus favorable que ne le requierent les dispositions de la présente Convention.

Article 73

Rapport entre la présente Convention et les autres accords internationaux

1. Les dispositions de la présente Con- vention ne portent pas atteinte aux autres accords internationaux en vigueur dans les rapports entre les Etats parties å ces accords.

2. Aucune disposition de la présente Con— vention ne saurait empécher les Etats de conclure des accords internationaux confir- mant. complétant ou développant ses dispo- sitions, ou étendant leur champ d'application.

CHAPITRE V. DISPOSITIONS FINALES Article 74

Signature

La présente Convention sera soumise å signature de tous les Etats Membres de l'Or- ganisation des Nations Unies ou d'une insti- tution spécialisée. ainsi que de tout Etat Partie au Statut de la Cour internationale de Justice et de tout autre Etat invité par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies å devenir Partie åla Convention, de la maniére suivante: jusqu'au 31 octobre 1963, au Ministere fédéral des Affaires étrangeres de la République d'Autriche, et ensuite, jusqu'au 31 mars 1964, au Siége de l'Organisation des Nations Unies a New York.

Article 75 Ratification

La présente Convention sera soumise å ratification. Les instruments de ratification seront déposés aupres du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Prop. 1973: [72

a) om den mottagande staten tillämpar någon av bestämmelserna i denna konvention restriktivt som följd av restriktiv tillämpning av bestämmelsen på dess konsulat i den sän- dande staten;

b') om på grund av sedvana eller överens- kommelse stater tillerkänner varandra gynn- sammare behandling än som krävs enligt bestämmelserna i denna konvention.

Artikel 73

Förhållandet mellan denna konvention och andra internationella överenskommelser

]. Bestämmelserna i denna konvention skall ej inverka på andra gällande internatio- nella överenskommelser i förhållandet mellan stater som är anslutna till dem.

2. Intet i denna konvention hindrar stater att ingå internationella överenskommelser som bekräftar, kompletterar, utvidgar eller preciserar dess bestämmelser.

KAPITEL V. SLUTBESTÄMMELSER Artikel 74 Undertecknande

Denna konvention skall stå öppen för undertecknande av alla stater som är med- lemmar av Förenta nationerna eller något av dess fackorgan eller är anslutna till Interna- tionella domstolens stadga och varje annan stat som av Förenta nationernas generalför- samling inbjudits att tillträda konventionen, på följande sätt: till den 31 oktober 1963 i Österrikes federala utrikesministerium och därefter till den 31 mars 1964 i Förenta nationernas högkvarter i New York.

Artikel 75 Ratifikation

Denna konvention skall ratificeras. Ratifi- kationsinstrumenten skall deponeras hos Förenta nationernas generalsekreterare.

Prop. 1973: 172

Article 76

Accession

The present Convention shall remain open for accession by any State belonging to any of the four categories mentioned in Article 74. The instruments of accession shall be depo— sited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 77 Entry into force

1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the twenty-second instrument of ratification or accession with the Secretary- General of the United Nations.

2. For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the twenty-second instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

Article 78 Notifications by the Secretary-General

The Secretary-General of the United Nations Shall inform all States belonging to any of the four categories mentioned in Article 74:

(a) of signatures to the present Convention and of the deposit of instruments of ratifica- tion or accession, in accordance with Articles 74. 75 and 76;

(b) of the date on which the present Con- vention will enter into force, in accordance with Article 77.

96

Article 76 Adhésion

La présente Convention restera ouverte å l'adhésion de tout Etat appartenant a l'une des quatre catégories mentionnées å l'article 74. Les instruments d'adhésion seront déposés auprés du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 77 Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentieme jour qui suivra la date du dépöt auprés du Secrétaire général de l'Or- ganisation des Nations Unies du vingt-deux- ieme instrument de ratification ou d 'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront aprés le dépöt du vingt-deuxiéme instrument de ratification ou d'adhésion, la convention entrera en vigueur le trentieme jour apres le dépöt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 78 Notifications par le Secrétaire général

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera å tous les Etats appartenant å l'une des quatre catégories mentionnées å l'article 74:

a) les signatures apposées å la présente Convention et le dépöt des instruments de ratification ou d'adhésion, conformément aux articles 74, 75 et 76;

b) la date å laquelle la présente Convention entrera en vigueur, conformémentå l'article 77 .

Prop. 1973: 172

Artikel 76 Anslutning

Denna konvention skall stå öppen för anslutning av varje stat som tillhör någon av de i artikel 74 nämnda fyra grupperna. Anslutningsinstrumenten skall deponeras hos Förenta nationernas generalsekreterare.

Artikel 77 Ikraftträdande

]. Denna konvention träder i kraft den trettionde dagen efter dagen för deponeringen av det tjugoandra ratifikations- eller anslut- ningsinstrument hos Förenta nationernas generalsekreterare.

2. För varje stat som ratificerar eller ansluter sig till konventionen efter depone- ringen av det tjugoandra ratifikations- eller anslutningsinstrumentet skall konventionen träda i kraft den trettionde dagen efter den då staten deponerar sitt ratifikations- eller anslutningsinstrument.

Artikel 78 Underrättelser genom generalsekreteraren

Förenta nationernas generalsekreterare skall underrätta alla stater som tillhör någon av de i artikel 74 nämnda fyra grupperna om:

a) undertecknanden av denna konvention och deponeringar av ratifikations- eller anslutningsinstrument i överensstämmelse med artiklarna 74, 75 och 76;

b") dagen för denna konventions ikraftträ- dande enligt artikel 77.

7 Riksdagen 1973. lsaml. Nr 172

Prop. 1973: 172

Article 79 Authentic texts

The original of the present Convention, of which the Chinese, English. French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all states belonging to any of the four categories mentioned in Article 74.

IN WITN ESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Convention.

DONE AT VIENNA, this twenty-fourth day of April, one thousand nine hundred and sixty-three.

98

Article 79

Textes faisant foi

L'original de la présente Convention. dont les textes anglais. chinois, espagnol, frangais et russe font également foi, sera déposé aupres du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme å tous les Etats apparte- nant ä l'une des quatre catégories mention- nées å l'article 74.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, diiment autorisés par leurs gou- vernements respectifs, ont signé la présente Convention.

FAIT A VIENNE, le vingt-quatre avril mil neuf cent soixante-trois.

Prop. 1973:172

Artikel 79 Texternas vitsord

Huvudskriften till denna konvention. vars engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska texter äger lika vitsord, skall depo- neras hos Förenta nationernas generalsekre- terare, som skall sända bestyrkta avskrifter därav till alla stater som tillhör någon av de i artikel 74 nämnda fyra grupperna.

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har un- dertecknade befullmäktigade ombud, som ve- derbörligen bemyndigats därtill av sina rege- ringar , undertecknat denna konvention.

SOM SKEDDE I WIEN den 24 april 1963.

Prop. 1973: 172

Optional Protocol concerning Acquisition of nationality

The States Parties to the present Protocol 'and to the Vienna Convention on Consular Relations. hereinafter referred to as "the Convention", adopted by the United Nations Conference held at Vienna from 4 Marchto 22 April 1963,

Expressing their wish to establish rules between them concerning acquisition of nationality by members of the consular post and by members of their families forming part of their households,

have agreed as follows:

Article I

For the purposes of the present Protocol, the expression "members of the consular post" shall have the meaning assigned to it in sub-paragraph (g) of paragraph 1 of Article 1 of the Convention, namely. "consular offi- cers. consular employees and members of the service staff".

Article II

Members of the consular post not being nationals of the receiving State, and members of their families forming part of their house- holds, shall not, soleby by the operation of the law of the receiving State, acquire the natio- nality of that State.

Article III

The present Protocol shall be open for sig- nature by all States which may become Parties to the Convention, as follows: until 31 Octo- ber 1963 at the Federal Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Austria. and, sub- sequently, until 31 March 1964, at the United Nations headquarters in New York.

100

Protocole de signature facultative concernant l' acquisition de la nationalité

Les Etats parties au présent Protocole et & la Convention de Vienne sur les relations consulaires, ci-apres dénommée "la Conven- tion". qui a été adoptée par la Conférence des Nations Unies tenue å Vienne du 4 mars au 22 avril 1963,

Exprimant leur de'sird'établir entre eux des normes relatives ä l'acquisition de la natio- nalité par les membres du poste consulaire et les membres de leur famille vivant å leur foyer,

sont convenus des dispositions suivantes:

Article I

Aux fins du présent Protocole, l'expression "membres du poste consulaire" a le sens qui lui est donné dans l'alinéa g) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention, c'est-å- dire qu'elle s'entend des "fonctionnaires consulaires, employés consulaires et mem- bres du personnel de service".

Article II

Les membres du poste consulaire qui n'ont pas la nationalité de l'Etat de résidence et les membres de leur famille vivant å leur foyer n'acquierent pas la nationalité de cet Etat par le seul effet de sa législation.

Article III

Le présent Protocole sera ouvert a la sig- nature de tous les Etats qui deviendront Par- ties å la convention de la maniére suivante: jusqu'au 31 octobre 1963 au Ministere fédéral des Affaires étrangeres de la Republique d'Autriche, et ensuite, jusqu'au 31 mars 1964 au Siége de l'Organisation des Nations Unies a New York.

Prop. 1973: 172

(Översättning)

Fakultativt protokoll om förvärv av medborgarskap

De stater som är anslutna till detta protokoll och till Wienkonventionen om konsulära för- bindelser, här nedan åberopad såsom "kon- ventionen", antagen av Förenta nationernas i Wien den 4 mars — den 22 april 1963 avhållna konferens,

vilka uttrycker sin önskan att sins- emellan fastställa regler rörande medborgar- skapsförvärv för medlemmar av konsulat och för dem av deras familjemedlemmar som till- hör deras hushåll. _

har överenskommit om följande:

Artikel 1

För detta protokolls syften skall uttrycket "konsulatsmedlem" ha den innebörd som det givits i punkt g) i första stycket av artikel 1 i konventionen, nämligen "konsuler, konsu- latstjänstemän och medlemmar av tjäns- tepersonalen".

Artikel II

Konsulatsmedlem som icke är medborgarei den mottagande staten liksom medlem av hans familj som tillhör hans hushåll skall icke till följd endast av lagstiftningen i den motta- gande staten automatiskt förvärva medbor- garskap i denna stat.

Artikel III

Detta protokoll skall hållas öppet för undertecknande av alla stater som äger till- träda konventionen enligt följande: till den 31 oktober 1963 hos Österrikes federala utrikes- ministerium och därefter till den 31 mars 1964 i Förenta nationernas högkvarter i New York.

Prop. 1973: 172

Article IV

The present Protocol is subject to ratifica- tion. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article V

The present Protocol shall remain open for accession by all States which may become Parties to the Convention. The instruments of accession shall be deposited with the Secre- tary-General of the United Nations.

Article VI

1. The present Protocol shall enter into force on the same day as the Convention or on the thirtieth day following the date of deposit of the second instrument of ratification of or accession to the Protocol with the Secretary- General of the United Nations, whichever date is the later.

2. For each State ratifying or acceding to the present Protocol after its entry into force in accordance with paragraph 1 of this Article, the Protocol shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

Article VII

The Secretary-General of the United Nations shall inform all States which may become Parties to the Convention:

(a) of signatures to the present Protocol and of the deposit of instruments of ratification or accession, in aceordance with Articles III, IV and V;

(b) of the date on which the present Protocol will enter into force, in accordance with Article VI.

102

Article IV

Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification serent déposés auprés du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article V

Le présent Protocole restera ouvert å l'ad- hésion de tous les Etas qui de viendront Parties å la Convention. Les instruments d'adhésion seront déposés auprés du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article VI

]. Le présent Protocole entrera en vigueur le méme jour que la Convention ou, si cette seconde date est plus éloignée, le trentieme jour suivant la date de dépöt du second instrument de ratification du Protocole ou d'adhésion å ce Protocole auprés du Secré- taire général de l'Organisation des Nations Unies. .

2. Pour chaque Etat qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera apres son entrée en vigueur conformément au paragraphe ] du présent article, le Protocole entrera en vigueur le trentiéme jour aprés le depöt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article VII

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nation Unies notifiera å tous les Etatsqui peuvent devenir Parties ä la Convention:

a) les signatures apposées au présent Pro- tocole et le depöt des instruments de ratifi- cation ou d'adhésion, conformément aux articles III, IV et V:

b) la date å laquelle le présent Protocole entrera en vigueur, conformément å l'article VI.

Prop. 1973: 172

Artikel IV

Detta protokoll skall ratificeras. Ratifika- tionsinstrument skall deponeras hos Förenta nationernas generalsekreterare.

Artikel V

Detta protokoll skall hållas öppet för anslutning av stat som äger tillträda konven- tionen. Anslutningsinstrument skall depone- ras hos Förenta nationernas general- sekreterare.

Artikel VI

1. Detta protokoll träder i kraft samma dag som konventionen eller den trettionde dagen efter dagen för depositionen av det andra ratifikations- eller anslutningsinstru- mentet, avseende detta protokoll , hos Förenta nationernas generalsekreterare. vilkendera dagen som infaller senare.

2. I förhållande till stat som ratificerar eller ansluter sig till detta protokoll efter dess ikraftträdande enligt mom. 1 i denna artikel skall protokollet träda i kraft den trettionde dagen efter depositionen av denna stats rati- fikations- eller anslutningsinstrument.

Artikel VII

Förenta nationernas generalsekreterare skall underrätta alla stater som äger tillträda konventionen

a) om undertecknanden av detta protokoll samt om depositioner av ratifikations- och anslutningsinstrument enligt artiklarna III, IV och V samt

b) om dagen för detta protokolls ikraftträ- dande enligt artikel VI.

Prop. 1973: 172

Article VIII

The original of the present Protocol, of which the Chinese, English. French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States referred to in Article III.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries. being duly authorized thereto by their respective Governments. have signed the present Protocol.

DONE AT VIENNA, this twenty-fourth day of April, one thousand nine hundred and sixty-three.

104

Article VIII

L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, francais et russe font également foi, sera déposé auprés du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en adressera des copies certifiées conformes å tous les Etats visés å l'article 111.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, diiment autorisés par leurs gou- vernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

FAIT A VIENNE, le vingt-quatre avril mil neuf cent soixante-trois.

Prop. 1973: 172

Atikel VIII

Huvudskriften till detta protokoll, vars engelska, franska. kinesiska, ryska och spanska texter äger lika vitsord, skall depo- neras hos Förenta nationernas generalsekre- terare. som skall överlämna bestyrkta avskrifter därav till alla stater som anges i artikel 111.

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har un— dertecknade befullmäktigade ombud, som ve- derbörligen bemyndigats därtill av sina rege- ringar, undertecknat detta protokoll.

SOM SKEDDE I WIEN den 24 april 1963.

Prop. 1973: 172

Optional Protocol concerning the Compulsory Settlement of Disputes

The States Parties to the present Protocol and to the Vienna Convention on Consular Relations, hereinafter referred to as "the Convention", adopted by the United Nations Conference held at Vienna from 4 March to 22 April 1963,

Expressing their wish to resort in all matters concerning them in respect of any dispute arising out of the interpretation or application of the Convention to the compulsory juris- diction of the International Court of Justice. unless some other form of settlement has been agreed upon by the parties within a reasonable period,

Have agreed as follows:

Article I

Disputes arising out of the interpretation or application of the Convention shall lie within the compulsory jurisdiction of the Interna- tional Court of Justice and may accordingly be brought before the Court by an application made by any party to the dispute being a Party to the present Protocol.

Article II

The parties may agree, within a period of two months after one party has notified its opinion to the other that a dispute exists, to resort not to the International Court of Justice but to an arbitral tribunal. After the expiry of the said period, either party may bring the dispute before the Court by an application.

106

Protocole de signature facultative concernant le reglement obligatoire des différends

Les Etats parties au présent Protocole et & la Convention de Vienne sur les relations consulaires, ci-aprés dénommée "la Conven- tion", qui a été adoptée par la Conférence des Nations Unies tenue å Vienne du 4 mars au 22 avril 1963,

Exprimant leur de'sir de recourir, pour ce qui les concerne, åla juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice pour la solution de tous différends touchant l'inter- prétation ou l'application de la Convention, a moins qu'un autre mode de réglement n'ait été accepté d'un commun accord par les parties dans un délai raisonnable,

Sont convenus des dispositions suivantes:

Article premier

Les différends relatifs å l'interprétation ou ä l'application de la Convention relevent de la compétence obligatoire de la Cour interna- tionale de Justice. qui, å ce titre, pourra étre saisie par une requéte de toute partie au dif- férend qui sera elle-méme Partie au présent Protocole.

Article II

Les parties peuvent convenir, dans un délai de deux mois apres notification par une partie å l'autre qu'il existe å son avis un litige. d'a- dopter d'un commun accord, au lieu du recours a la Cour internationale de Justice, une procédure devant un tribunal d'arbitrage. Ce délai étant écoulé, chaque partie peut, par voie de requéte, saisir la Cour du différend.

Prop. 1973: 172

(Översättning)

Fakultativt protokoll om obligatoriskt biläggande av tvister

De stater som är anslutna till detta protokoll och till Wienkonventionen om konsulära för- bindelser. här nedan åberopad såsom ”kon- ventionen”, antagen av Förenta nationernas i Wien den 4 mars — den 22 april 1963 avhållna konferens.

vilka uttrycker sin önskan att för sin del underkasta sig Internationella domstolens obligatoriska domsrätt i och för slitandet av varje tvist rörande tolkningen eller tillämp- ningen av konventionen, såvida icke parterna inom skälig tid har träffat överenskommelse om en annan form av uppgörelse,

har överenskommit om följande:

Artikel I

Tvist rörande tolkningen och tillämpningen av konventionen skall falla under Internatio- nella domstolens obligatoriska domsrätt och får i enlighet härmed anhängiggöras vid domstolen på ansökan av part i tvisten som själv är ansluten till detta protokoll.

Artikel II

Inom en tidrymd om två månader efter det part underrättat motparten om att enligt par- tens uppfattning tvist föreligger, äger parterna överenskomma om att hänskjuta tvisten till skiljedom i stället för till Internationella domstolen. När nämnda frist utlöpt äger endera parten genom ansökan anhängiggöra tvisten vid domstolen.

Prop. 1973: 172

Article III

]. Within the same period of two months, the parties may agree to adopt a conciliation procedure before resorting to the Internatio- nal Court of Justice.

2. The conciliation commission shall make its recommendations within five months after its appointment. If its recommendations are not accepted by the parties to the dispute within two months after they have been delivered, either party may bring the dispute before the Court by an application.

Article IV

States Parties to the Convention, to the Optional Protocol concerning Acquisition of Nationality. and to the present Protocol may at any time declare that they will extend the provisions of the present Protocol to disputes arising out of the interpretation or application of the Optional Protocol concerning Acquisi- tion of N ationality. Such declarations shall be notified to the Secretary-General of the Uni- ted Nations.

Article V

The present Protocol shall be open for sig- nature by all States which may become Parties to the Convention as follows: until 31 October 1963 at the Federal Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Austria and, sub- sequently, until 31 March 1964, at the United Nations Headquarters in New York.

Article VI

The present Protocol is subject to ratifica- tion. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article VII

The present Protocol shall remain open for accession by all States which may become Parties to the Convention. The instruments of accession shall be deposited with the Secre- tary—General of the United Nations.

108

Article III

1. Les parties peuvent également convenir d'un commun accord, dans le méme délai de deux mois, de recourir å une procédure de conciliation avant d'en appeler a la Cour internationale de Justice.

2. La Commission de conciliation devra formuler ses recommandations dans les cinq mois suivant sa constitution. Si celles-ci ne sont pas acceptées par les parties au litige dans l'espace de deux mois apres leur énoncé chaque partie sera libre de saisir la Cour du différend par voie de requéte.

Article IV

Les Etats parties a la Convention. au Pro- tocole de signature facultative concernant 1*acquisition de la nationalité et au présent Protocole peuvent å tout moment déclarer étendre les dispositions du présent Protocole aux différends résultant de l'interprétation ou de l”application du Protocole de signature facultative concernant l*acquisition de la nationalité. Ces déclarations seront notifiées au Secrétaire général de l*0rganisation des Nations Unies.

Article V

Le présent Protocole sera ouvert a la sig- nature de tous les Etats qui deviendront Par- ties a la Convention, de la maniére suivante: jusqu*au 31 octobre 1963 au Ministére fédé- ral des Affaires étrangéres de la République d'Autriche. et ensuite, jusqu'au 31 mars 1964, au Siége de l'Organisation des Nations Unies a New York.

Article VI

Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprés du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article VII

Le présent Protocole restera ouvert å l'ad- hésion de tous les Etats qui deviendront Par- ties a la Convention. Les instruments d'ad- hésion seront déposés auprés du Secrétaire général de l”0rganisation des Nations Unies.

Prop. 1973: 172

Artikel Ill

1. Inom samma tidrymd om två månader äger parterna överenskomma om att under- kasta sig förlikningsförfarande, innan de hänvänder sig till Internationella domstolen.

2. Förlikningskommissionen skall fram- lägga sitt förslag inom fem månader efter tillsättandet. Om förslaget icke antages av parterna i tvisten inom två månader efter dess framläggande, äger vardera parten genom ansökan anhängiggöra tvisten vid domstolen.

Artikel IV

Stat som är ansluten till konventionen, till det fakultativa protokollet angående förvärv av medborgarskap och till detta protokoll äger när som helst förklara att den utsträcker giltigheten av detta protokolls bestämmelser till att omfatta tvist rörande tolkningen och tillämpningen av det fakultativa protokollet om förvärv av medborgarskap. Om sådan förklaring skall underrättelse lämnas Förenta nationernas generalsekreterare.

Artikel V

Detta protokoll skall hållas öppet för undertecknande av alla stater som äger till- träda konventionen enligt följande: till den 31 oktober 1963 hos Österrikes federala utrikes- ministerium och därefter till den 31 mars 1964 i Förenta nationernas högkvarter i New York.

Artikel VI

Detta protokoll skall ratificeras. Ratifika— tionsinstrument skall deponeras hos Förenta nationernas generalsekreterare.

Artikel VII

Detta protokoll skall hållas öppet för anslutning av stat som äger tillträda konven- tionen. Anslutningsinstrument skall depone- ras hos Förenta nationernas generalsek- reterare.

Prop. 1973: 172

Article VIII

1. The present Protocol shall enter into force on the same day as the Convention or on the thirtieth day following the date of deposit of the second instrument of ratification or accession to the Protocol with the Secretary- General of the United Nations, whichever date is the later.

2. For each State ratifying or acceding to the present Protocol after its entry into force in accordance with paragraph 1 of this Article, the Protocol shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

Article IX

The Secretary-General of the United Nations shall inform all States which may become Parties to the Convention:

(a) of signatures to the present Protocol and of the deposit of instruments of ratification or accession, in accordance with Articles V, VI and VII;

(b) of declarations made in accordance with Article IV of the present Protocol;

(c) of the date on which the present Protocol will enter into force, in accordance with Article VIII.

Article X

The original of the present Protocol, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States referred to in Article V.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Protocol.

DONE AT VIENNA, this twenty-fourth day of April, one thousand nine hundred and sixty-three.

110

Article VIII

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le méme jour que la Convention ou, si cette seconde date est plus éloignée, le trentieme jour suivant la date de dépöt du second instrument de ratification du Protocole ou d”adhésion å ce Protocole auprés du Secré- taire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. Pour chaque Etat qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera apres son entrée en vigueur conformément au paragraphe l du présent article, le Protocole entrera en vigueur le trentieme jour apres le dépöt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article IX

Le Secrétaire général de l”Organisation des Nations Unies notifiera å tous les Etats qui peuvent devenir Parties åla Convention:

a) les signatures apposées au présent Pro- tocole et le dépöt des instruments de ratifi- cation ou d'adhésion. conformément aux articles V, VI et VII;

b) les déclarations faites conformément å l'article IV du présent Protocole;

c) la date å laquelle le présent Protocole entrera en vigueur, conformément a Particle VIII.

Article X

L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, francais et russe font également foi. sera déposé auprés du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en adressera des copies certifiées conformes ä tous les Etats visés å l'article V.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dument autorisés par leurs gou- vernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

FAIT A VIENNE, le vingt-quatre avril mil neuf cent soixante-trois.

Prop. 1973: 172

Artikel VIII

1. Detta protokoll träder i kraft samma dag som konventionen eller den trettionde dagen efter dagen för depositionen av det andra ratifikations— eller anslutningsinstru- mentet, avseende detta protokoll. hos Förenta nationernas generalsekreterare, vilkendera dagen som infaller senare.

2. I förhållande till stat som ratificerar eller ansluter sig till detta protokoll efter dess ikraftträdande enligt mom. 1 skall protokollet träda i kraft den trettionde dagen efter depositionen av denna stats ratifikations- eller anslutningsinstrument.

Artikel IX

Förenta nationernas generalsekreterare skall underrätta alla stater, som äger tillträda konventionen

a) om undertecknanden av detta protokoll samt om depositioner av ratifikations- och anslutningsinstrument enligt artiklarna V, VI och VII,

b) om förklaringar avgivna enligt artikel IV i detta protokoll. samt

c) om dagen för detta protokolls ikraftträ- dande enligt artikel VIII.

Artikel X

I-Iuvudskriften till detta protokoll, vars engelska, franska, kinesiska. ryska och spanska texter äger lika vitsord. skall depo- neras hos Förenta nationernas generalsekre- terare, som skall överlämna bestyrkta avskrifter därav till alla stater som anges i artikel V.

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har un- dertecknade befullmäktigade ombud. som ve- derbörligen bemyndigats därtill av sina rege- ringar, undertecknat detta protokoll.

SOM SKEDDE I WIEN den 24 april 1963.

Svenska Reproduktions AB 1973 Datoriserad Fotosättning Tryckning: Rotobeckman