Prop. 1976/77:79

om anslag för budgetåret 1977/78 till byggnadsarbeten m.m. inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde.

. Prop. 197 6 / 77: 79 Regeringens preposition

1976/77: 79

om anslag för budgetåret 1977 / 78 till byggnadsarbeten m.m. inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

beslutad den 3 mars 1977.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll. '

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN JAN-ERIK WlKSTRÖM

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ett investerings'anslag av 130 milj. kr., för byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets v'erksa'nihetsområde. Medelsförbrukningen för'verksamheten under innevarande beh nästa budgetår beräknas till sammanlagt ca 340 milj. kr'.

Medel tas upp för bl. a. om- och tillbyggnad av restaurang m. m. inom Frescatiområdet, nybyggnader för vårdskola och för restaurang m.m. inom karolinska institutets område, nybyggnad av" idrottshall m.m. för gymnastiklärarutbildning'i Stockholm, ombyggnad av lokaler för mu- sikutbildning m.m., etapp _1, i Stockholm, ombyggnad av Philologi- cum i Uppsala för matematik m. m., nybyggnad för icke-laborativa in- stitutioner i Linköping samt om- och tillbyggnad av kemibyggnad I in— om Chalmersområdet i Göteborg.

För inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenhcterna rn. m. föreslås ctt reservationsanslag av 92 milj. kr. Medel beräknas för bl. a. inredning och utrustning av etnografiska museet.

I propositionen behandlas vidare ett förslag av universitetsrestaurang— kommittén (U 1970: 46) beträffande former för drift av högskole- restauranger samt huvudmannaskap för driftbolag.

Prop. 1976/77:_79. 2

'_ '. -_Utdrag. _ UTBILDNINGSDEPARTEMENTET . PROTOKOLL. .

vid regeringssammanträde 1977-03-03

Närvarande: statsministern Fälldin, ordförande, och statsråden Bohman, Ahlmark, Romanus, Turesson, Gustavsson., Mogård, Olsson, Åsling, Söder, Troedsson, Mundebo, Krönmark, Burenstam Linder, Wikström,. Johansson, Friggebo

Föredragande: statsrådet Wikström

Proposition om anslag för budgetåret 1977/78 till byggnadsarbeten m. m. inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

1. Inledning I prop. 1976/77: 100. (bil. 12 s. 494 och 391.) har regeringen föreslagit

riksdagen att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Byggnads-.. . - arbeten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområdle förbud- getårct 1977/78 beräkna ett investeringsanslag av '150 milj._ kr. samt till Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m. m. för budget— året 1977/78 beräkna ett reservationsanslag av 92 milj-r kr. Jag anhåller att nu få ta upp dessa frågor.- Mina förslag i det följande läggs fram efter samråd med statsrådet Mogård:i de _frågor för vilka hon svarar enligt gällande ärendefördelning.-

2. Byggnadsarbeten inom utbildningsdeparteme'ntets verksamhets- område '

1975/76 Utgift 156 194 511 _ '. 'Behållning _ . 68 423 595 1976/77 Anslag 140 000 000 1977/78 Förslag 1.30 000 000 . _

Detta investeringsanslag avser byggnadsarbeten inom de delar av sektorerna utbildning, forskning och kultur med undantag för verk- samheten vid Sveriges Radio som finansieras inom utbildningsdepar- tementcts huvudtitel och där byggnadsstyrclsen har ansvaret för lokal- försörjningen.

Under anslaget har två investeringsplaner förts upp, nämligen en för utbildning och forskning samt en för kulturändamål m.m. Den först-

Prop. 1976/77: 79 ' 3

nämnda investeringsplanen avser byggnadsarbeten för högskoleenhe- terna och spccialskolan'. Investeringsplanen för kulturändamål m.m. avser främst byggnadsarbeten för de statliga museerna samt för Operan och Dramatiska teatern. Regeringen har i särskilda budgetdirektiv till byggnadsstyrclsen föreskrivit vissa plancringsramar som för budgetåret 1977/78 bör gälla dessa investeringsplaner m.m. För sektorn utbild- ning och forskning har i direktiven angivits en lägsta och en högsta medelsförbrukning av 1.60 milj. kr. resp. 200 milj. kr. För sektorn kul- turändamål m.m. har motsvarande nivåer angivits till 30 milj. kr. resp. 50 milj. kr. I dessa planeringsramar ingår även kostnader för vissa ombyggnader m.m. som utförs med särskilda medel inom staten för statens allmänna fastighetsfond.

2.1. Byggnadsstyrelsen

Från byggnadsstyrelsen har kommit in en framställning om investe- ringsanslag för budgetåret 1977/78. Vidare har styrelsen successivt re- dovisat projekteringshandlingar rn. m. för aktuella byggnadsobjekt.

Jag vill först erinra om de principer som gäller för handläggningen av ärenden rörande byggnadsverksamheten under detta anslag.

För var och en av orterna Stockholm, Uppsala, Linköping, Lund, Gö- teborg och Umeå finns en lokal- och utrustningsprogramkommitté (LUP-kommitté) med uppgift att utarbeta lokal- och utrustningsprogram för flertalet högskolor på orten. Kommittéerna för Uppsala, Lund och Göteborg utarbetar motsvarande program även för de tre berörda filial- orterna, dvs. Örebro, Växjö resp. Karlstad. Organisationskommittén för högre teknisk utbildning och forskning i övre Norrland har motsvaran- de uppgifter för utbildning och forskning i Luleå. För lokal- och utrust- ningsplanering för statliga museer samt för Operan och Dramatiska tea- tern (jfr prop. 1974: 34 s. 18 ) svarar statens kulturråds delegation för 10- kal- och utrustningsfrågor (LUP-delegationen), medan program för spe— cialskolan utarbetas av skolöverstyrelsen. Den är 1969 tillkallade uni— versitetsrestaurangkommittén (U 1970: 46) skall bl. a. upprätta lokal- program för sådana rcstauranglokaler i anslutning till högskoleenhcter- na m.m. som skall uppföras av staten. För huvuddelen av de myndig- heter och institutioner som inte omfattas av verksamheten hos de nämnda kommittéerna utarbetar byggnadsstyrclsen lokalprogram.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 29 maj 1975 tillkallade dåvarande chefen för utbildningsdepartementet en sakkunnig för att göra en översyn av organisationen för lokal- och utrustningsplanering för högskolan. Mot bakgrund av den tidsplan som har gjorts upp för den sakkunniges arbete räknar jag med att kunna lägga fram förslag i frågan under våren 1978. I avvaktan härpå uppdrog regeringen den” 16 september 1976 åt LUP-kommittéerna att övergångsvis fr.o.m. den

Prop. 1976/77: 79 4

1 oktober 1976 svara för lokal- och utrustningsplanering för lärarhög- _ skolorna, förskoleseminaricrna, seminarierna för huslig utbildning, _ slöjdlärarseminariet och statens institut för högre utbildning av sjuk- sköterskor. . . _

När ett lokalprogram har färdigställts överlämnas det till byggnads- styrclsen som på grundval av lokalprogrammet i samråd med den myn- dighet som har utarbetat det upprättar ett byggnadsprogram. Detta inne— håller bl. a. förslag till byggnadsobjektets placering och allmänna ut- formning samt en uppskattning av kostnaderna och en beräknad tids- plan för objektet.

Regeringcn lämnar efter prövning av byggnadsprogrammet i regel ett uppdrag att utarbeta förglags- eller systemhandlingar för objektet. När handlingar har färdigställts på vilka en tillförlitlig kostnadsberäk— ning kan grundas begärs normalt medel av riksdagen för byggnadsobjck- tet. En närmare redogörelse för denna handläggningsordning lämnas i en tryckt promemoria, benämnd Handläggning av statliga byggnads— ärenden (Finansdepartementet 1968). Kungl. Maj:t har den I.]. april 1969 uppdragit åt byggnadsstyrclsen att t.v. bedriva försöksverksamhct med totalentreprenad. Inom ramen för denna 'försöksverksamhet kan det bli aktuellt att begära medel av riksdagen för vissa byggnadsobjekt på grundval av en kostnadsuppskattning av underlaget för totalentreprena- den. .

Byggnadsstyrelsen beräknar att medelsförbrukningen under anslaget för nästa budgetår kommer att uppgå till ca 175 milj. kr. Till grund för denna beräkning ligger dels de kostnadsramar och tidsplaner som gäller för sådana objekt som tidigare har redovisats för riksdagen, dels be— räkning av medelsbehovet för tillkommande byggnadsobjekt under in- nevarande och nästa budgetår. För de senare objekten beräknar bygg- nadsstyrclsen en medelsförbrukning av sammanlagt ca 40 milj. kr. Härav utgör 20 milj. kr. ett av byggnadsstyrclsen uppskattat medelsbe- hov för objekt som först i anslutning till förslag om proposition om tilläggsbudget I för budgetåret 1977/78 kan redovisas med förslag till kostnadsramar.

I min följande redogörelse för de byggnadsobjekt som är aktuella för nästa budgetår tar jag inte upp sådana objekt för vilka projekteringen ännu inte nått det stadium då enligt tidigare nämnda handläggnings- ordning —— redovisning för riksdagen bör ske. Jag kommer inte heller att särskilt behandla sådana objekt som tidigare har redovisats för riks- dagen och för vilka kostnadsramarna föreslås antingen bli uppförda med oförändrade eller sänkta belopp eller bli höjda med hänsyn till den allmänna utvecklingen.—av_byggnadskostnaderna. Föl tiden den 1 april 1975—den 1 april 1976 beräknar styrelsen denna kostnadsstegring till 12 %. Kostnaderna redovisas i det följande i prisläget den 1 april 1976 om inte annan prisnivå anges. "

Prop. 1976/77: 79 5

Stockholm

Försörjningsåtgärder inom"Frescatiområdet. För översiktlig planlägg— ning får 1,5 milj. kr. tas i anspråk och för anslutningsavgifter 1,3 milj. kr. Byggnadsstyrelsen föreslår en höjning av ramarna till 1 680 000 kr. resp. 1 460 000 kr.

För övriga åtgärder är en kostnadsram av 26 milj. kr. i prisläget den 1 april 1975 uppförd. Byggnadsstyrelsen har nu slutredovisat en delram av 11 milj. kr. inom kostnadsramen.

Byggnadsstyrelsen erhöll den 23 juni 1976 uppdrag att projektera- lokalväg m.m. inom Frescatiområdct t.o.m. bygghandlingar. Styrelsen erhöll samma dag uppdrag att projektera försörjningsåtgärder, etapp lll, inom området, vari bl. a. ingick uppdrag att utreda behovet av par- keringsplatser.

Byggnadsstyrelsen har i skrivelse den 11 januari 1977 hemställt att en preliminär kostnadsram av 6,6 milj. kr. förs upp i investeringsplanen. Kostnadsramen är avsedd för lokalvägsprojektet. Ramen innefattar även viss utbyggnad av det parkeringsområde som bedömts lämpligt att utföra samtidigt.

Styrelsen föreslår med anledning härav att för övriga åtgärder en. preliminär kostnadsram av (26 000 OOO+ 11 000 000+6 600 000=) 21600 000 kr. förs upp i investeringsplanen för utbildning och forsk- ning.

Om- och tillbyggnad av restaurang m.m. inom Frescatiområder. Byggnadsstyrelsen fick den 23 juni 1976 i uppdrag att fortsätta projek- teringen av ombyggnad av den nuvarande restaurangen Lantis och ny- byggnad av det s.k. Allhuset med lokaler för bokhandel, kårservice, kafé och godscentral. Byggnadsobjektet omfattar sammanlagt ca 5 000 m: rumsarca och har kostnadsberäknats till 26,7 milj. kr. Styrelsen räk— nar med att by gnadsarbetena skall kunna sättas igång i februari 1978.

Nybyggnad av idrottshall m.m. för gymnastiklärarutbiltlning. Bygg- nadsstyrelsen har den 27 januari 1977 redovisat systemhandlingar för nybyggnad av idrottshall m.m. för gymnastiklärarutbildning i Stock- holm. ldrottshallen kommer att förläggas norr om den befintliga bebyg- gelsen vid nuvarande gymnastik- och idrottshögskolan. Nybyggnaden omfattar ca 2 000 m2 rumsarea. I anslutande byggnad planeras en om- byggnad för omklädningsrum m.m. Kostnaderna för arbetena beräk- nas till 9,1 milj. kr., varav 6 350 000 kr. avser nybyggnaden.

Uppsala

On-zbygg/md av Phi/ologicum. Regeringen uppdrog den 13 januari 1977 åt byggnadsstyrclsen att projektera ombyggnad av lokaler i Phi- lologicum. Matematik, kvantkemi och teoretisk fysik kommer att dispo- nera lokaler i byggnaden, som omfattar ca 2400 rn2 rumsarea. Bygg- nadsstyrelsen beräknar kostnaderna för ombyggnaden till sammanlagt

Prop. 1976/77: 79 6

4,5 milj. kr., varav 600 000 kr. utgör fastighetsunderhåll. Styrelsen fö- reslår att en kostnadsram av (4 500 000 600 000 =) 3 900 000 kr. förs upp i investeringsplanen för utbildning och forskning.

Linköping

Nybyggnad för icke-laborativa institutioner m.m. Byggnadsstyrelsen har den 14 december 1976 redovisat systemhandlingar för nybyggnad för icke-laborativa institutioner och bibliotek på Vallaområdet i Linkö— ping. Nybyggnaden, som enligt handlingarna omfattar ca 6870 m2 rumsarea, består av en tvåvåningsdel grupperad kring tre mindre går- dar samt en halldel som har dubbel _våningshöjd. Byggnadsstyrelsen räknar med att lokalerna skall kunna tas i bruk till "vårterminen 1.979. Styrelsen beräknar kostnaderna för nybyggnaden till 22,9 milj. kr. och för tillhörande försörjningsåtgärder till 1,8 milj. kr.'

Göteborg

Försörjningsåtgärder inom Chalmers tekniska högskolas område. För översiktlig planläggning och för anslutningsavgifter får 1,3 milj. kr. resp. 2 milj. kr. tas i anspråk.

I investeringsplanen för utbildning och forskning är för övriga åtgär— der uppförd en kostnadsram av 10.5 milj. kr. i prisläget den 1 april 1975. Byggnadsstyrelsen har slutredovisat ett objekt med en delram av 775 000 kr. till en kostnad av 757 649 kr. Styrelsen föreslår att en kost- nadsram av (10 500 000 —— 775 000 =) 9 725 000 kr. förs upp för övriga åtgärder.

Om- och tillbyggnad av kemibyggnad I. Regeringen uppdrog den 15 december 1976 åt byggnadsstyrclsen att projektera viss om- och till— byggnad av den äldre kemibyggnaden inom Chalmersområdet t.o.m. bygghandlingar. Byggnadsarbetena är föranledda av omdisposition av verksamheten i samband med att kcmibyggnad 11 inom området har ta- gits i bruk. Byggnadsarbctcna beräknas starta under hösten 1977.

Byggnadsstyrelsen har den 18 januari 1977 redovisat "systemhand- lingar för objektet. Styrelsen beräknar kostnaderna för arbetena till 6,3 milj. kr., varav 900000 kr. utgör fastighetsunderhåll. Styrelsen före- slår att en kostnadsram av 5,4 milj. kr. förs upp i investeringsplanen för utbildning och forskning.

Örebro

Försörjningsåtgärrlar. För översiktlig planläggning och för anslut- ningsavgifter får 600 000 kr. resp. 1,3 milj. kr. tas i anspråk. Byggnads- styrelsen har gjort ett preliminärt avtal med kommunen angående slut- justering av anslutningsavgifter för värme. Enligt detta avtal behövs ytterligare 130 000 kr. för anslutningsavgifter. Styrelsen föreslår därför att nämnda kostnadsram av 1,3 milj. kr. höjs till 1,4 milj. kr.

Prop. 1976/77: 79 7

[ investeringsplanen för utbildning och forskning är för övriga åt- gärder uppförd en kostnadsram av 8,2 milj. kr. i prisläget den 1 april 1975. Byggnadsstyrelsen har slutredovisat ett delobjekt till en kostnad av 3 435 000 kr. Styrelsen föreslår nu att en kostnadsram av (8 200 000 3 435 000 =) 4 765 000 kr. förs upp för övriga åtgärder.

2.2. Föredraganden

För att öka möjligheterna för staten att utnyttja investeringsanslaget för byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhetsom- råde i konjunkturreglerande syfte har regeringen föreskrivit att bl. a. byggnadsstyrelsen skall redovisa förslag som bidrar till att skapa viss beredskap för dels senareläggning, dels tidigareläggning av härför lämp- liga byggnadsarbeten.

Regeringen uppdrog den 20 januari 1977 åt byggnadsstyrclsen att i sysselsättningsfrämjande syfte utföra etapp X'I av nybyggnad för hög- skolan i Luleå. Den aktuella utbyggnadsetappen omfattar hörsal, lokaler för administration samt studentkårlokaler och har kostnadsberäknats till 5 650 000 kr. inkl. försörjningsåtgärder. Jag avser att vid min anmälan av tilläggsbudget III för innevarande budgetår föreslå att det beräknade beloppet skall anvisas under förevarande investeringsanslag för budget- året 1976/77.

Regeringen har vidare tidigare i år beslutat om utförande av etapp X, genom vilken högskolan i Luleå får nya lokaler för bibliotek samt en restaurang som är gemensam för högskolan och den del av Sveriges geo- logiska undersökning som lokaliseras till Luleå.

Dåvarande departementschefcn redogjorde i prop. 1975/76: 117 (s. 10—11) för den planeringssituation som då gällde för utbyggnaden av lokaler vid universitetet i Göteborg inom Renströmsparken. Därav fram- gick att dimensioneringen av bibliotekslokaler samt lokaler för icke- laborativa institutioner vid universitetet var beroende av hur de ännu inte ianspråktagna lokalerna inom lärarhögskolan i Mölndal skulle kom- ma att utnyttjas.

Byggnadsstyrelsen har i skrivelse den 30 november 1976 redovisat förslag till utnyttjande av den s.k. överytan inom lärarhögskolan. För- slaget har utarbetats i samråd med LUP-kommittén för Göteborg och diskussioner och remissförfaranden har förevarit med tilltänkta brukare.

Regeringen avser att i annat sammanhang denna dag uppdra åt bygg- nadsstyrclsen att projektera ombyggnad "av lokaler inom den s.k. över- ytan i lärarhögskolebyggnaden i Mölndal.

De lokaler som inte tidigare tagits i anspråk för programmerade funk- tioner har av byggnadsstyrclsen i samråd med LUP-kommittén för Gö- teborg föreslagits bli utnyttjade för tillkommande lärarutbildning, av institutionen för sociologi vid universitetet samt för socialhögskolan i Göteborg.

Prop. 1976/77: 79

Regeringen avser att tills vidare inte förlägga institutionen för socio- logi till Mölndal. Sammanhålln'a lokaler motsvarande en programarea ' av 1400 m'- skall hållas disponibla för generella utbildningsändamål' inom högskolan" 1 Göteborgsområdet. .

By gnadsstyrelsen kommer snarast att få'riktlinjcr för fortsatt plane- ring och projektering av lokaler för universitetet i anslutning till Ren- strömsparken. Styrelsen har föreslagit att möjligheterna prövas att ut- över tillbyggnad av universitetsbiblioteket samt nybyggnad för icke- laborativa institutioner även förlägga administrationen vid universitetet samt musikhögskolan till detta område.

För nästa budgetår har jag gjort upp följande förslag till investerings- planer (l OOO—tal kr.). ' ' ' '

Byggnadsobjckt .Kostnadsram - Medelsförbrukning

"75-04-01 76—04-01 Faktisk' Beräknad för - t.o.m.

76-06-30 1976/77 _1977/78

Utbildning och forskning Ej slutredovisade objekt, färdigställda före _ _ . . _ 1975-07-01 482 874 479 784 464 178 5 000 1 000

Stockholm

Försörjningsåtgärder inom Frescatlområdet:

Översiktlig planläggning 1 500 1680 ' ] l99' 200 ' 200 Anslutningsavgifter ] 300 1 460 1 184 _ 200 _ _ 76 Ovriga åtgärder 26' 000 21 600 12991 1 000 7 000

Försörjningsåtgärder inom karolinska institutets

område: ' " ' Oversiktlig planläggning ' 690 690 677 ' 13 Anslutningsavgifter _ 700 _ 700 651 ' 49

Övriga åtgärder 6 500 4 0001 1 502 1 000 1 000' Markförvärv m.m. för . - .- - nybyggnad för tandläkar- utbildning- 8 300 ' 8' 300 ' 7000 1 300 Nybyggnad för elevbostä- det vid Tomtebodaskolan _ _2 850 3 180 1 961 1 000 _ 219 Förvärv av lokaler för

högre musikutbildning . ' ' m.m. 7 000 7000 _ 2 000 5 000 Om- och tillbyggnad för ' forskningsinstitutet för

atomfysik 16 400 . 7170 _ 250 4 000 ' 2 OQO Om- och tillbyggnad av

restaurang m.m. inom - - . - - -

Frescatiomradet 26 700 _ . _ 7000 Nybyggnad för vårdskola '

inom karolinska institutets - ' - : - - område . _ . 24 4001 6 000 15 000 _ Nybyggnad för restaurang '

m.m. inom karolinska

institutets område _ ' _ _ __ 116501_ 3000 __ 6000 _

- Bygg-

start

' år-mån '

'68-09

68-04

75-11

76—08

_ 78-02

77-02

77-02

Färdig- ställande år-mån

s uccessivt

successivt

76-09

77-08 80-06 78-03

78-03_

Prop. 1976/77: 79

Byggnadsobjekt

Nybyggnad av idrottshall m.m. för gymnastik- lärarutbildning Ombyggnad av lokaler för musikhögskolan m.m., etapp 1

Uppsala Försörjningsåtgärdcr: Oversiktlig planläggning Anslutningsavgifter Ovriga åtgärder Nybyggnader på Artilleri- fältet Nybyggnad för icke-labo- rativa institutioner Ombyggnad av Philologicum

Linköping Fögsörjningsåtgärder: _ Oversiktlig planläggning Anslutningsavgifter Ovriga atgärder Nybyggnader på Vallaom- rådet för universitetet2 Nybyggnad för icke- laborativa institutioner

Växjö Försörjningsåtgärder Nybyggnad för högskole- utbildning”

Lund/".Malmö Försörjningsåtgärdcr:

Översiktlig planläggning Anslutningsavgifter Ovriga åtgärder Nybyggnad för hygien och naturvetenskaplig mikro- biologi Ny- och ombyggnader för icke-laborativa institu- tioner Om- och tillbyggnad för lärarutbildning m.m.2 Nybyggnad för filial till universitetsbiblioteket

Göteborg Försörjningsåtgärdcr för humanistiska fakulteten m.m.: Oversiktlig planläggning Anslutningsavgifter

Kostnadsram 75-04-01 76-04-01' 9 100 4 0001 850 850 6 500 6 500 . . 5 500 5 000 143 000 142 000 46 000 46 000. 3 900 700 700 2 000 2 000 11 390 13 190 95 160 95 580 22 400 2 850 2 850 14 360 14 360 1 100 1 100 3 200 3 200 13 000 11 500 13 760 14 320 2 425 2 425 37 000 37 000 10 800 11 970 350 350 150 150

Medelsförbrukning Faktisk Beräknad för t.o.m. 76-06-30 1976/77 1977/78 4 000 3 000 1 000 840 10 5 871 400 229 . 2 990 1 000 1 000 124 604 1 000 5 000 39 667 4 000 2 000 1 000 2 000 623 40 37 1 946 30 24 9 969 500 1 000 93 527 2 053 15 000 1 790 1 060 11 842 1 518 956 144 2 562 400 238 6 957 1 000 1 000 _ 12 556 1 000 754 2 273 100 52 33 922 1 000 183 3 769 5 000 3 000 328 22 83 67

Bygg- start år-mån

77-11

'76-11

successivt

'66-06

74-01 77-05

successivt

69-06 77-08

successivt

74-09

successivt

_73-11

Färdig— ställande år-mån

78-12

77-05

77-05 76-01 78—05

73-01 78-10

76-01

75-10

75-10 ' 75-12 .77-03

Prop. 1976/77: 79

Byggnadsobjekt _ * Kostnadsram

75-04-01

Försörjningsåtgärder inom medieinaromrädet: Översiktlig planläggning 660 Anslutningsavgifter 9 280 Ovriga åtgärder " Försörjni'ngsåtgärder

inom Chalmers tekniska högskolas område: Översiktlig planläggning ] 300 Önslutningsavgifter 2 000 Ovriga åtgärder 10 500 Nybyggnad för lärarutbild- ning m.m.2 68 000 Nybyggnad för kemi, etapp 11 18 100 Nybyggnad för restaurang inom Chalmersområdet 7 800 Om- och tillbyggnad av kcmibyggnad [

Karlstad Försörjningsälgärder 3 000 Örebro Försörjningsåtgärder: Översiktlig planläggning 600 [anslutningsavgifter 1 300 Ovriga åtgärder 8 200 Umeå

Försörjningsätgärdcr: Oversiktlig planläggning 1 500

Anslutningsavgifter 1 000 Ovriga åtgärder 12 000 Nybyggnad för fastig- . hetstjänsten 2 600 Luleå

Försörjningsätgärder: Oversiktlig planläggning 400 Anslutningsavgifter Övriga åtgärder 14 850 Nybyggnad för högskolan 114 500 Tillkommande byggnads- objekt

76-04-01

660 ] 9 280

1 300 2 000 9 725 68 000 19 100 8 550

5 400

3000

600 1 400 4 765

1500 1000 9910

2 930

400 17 350 136 450

1 231 799 1 352 079

Kulturändamål m.m.

Ej slutredovisade objekt, färdigställda före

75-07-01 10 050 Upprustning av Operan, etapp 1 och II 40 000 Utbyggnad av svensk- hemmet Voksenäsen 6 670 Om- och tillbyggnad av moderna museet 13 000

10 050 40 000

6 950 13 700

Medelsförbruknin g

Faktisk t.o.m. 76-06-30

648 800 5 124

1 261 1 859 5 747 64 670 16 317

6 373

2 482

568 858 3 983

1 491 575 3 928

350

310 3666 6109 92117

1 069 904

9174 31 445 7 662 11 609

Beräknad för

1976/77

12 11000

39 141 1 000 1 000 1 000 1 500

1 200

400

32 250 500

300 1 500

1 700

90 ] 2 000 23 000

88 779

814 6 555 575

1 500

1977/78

] 1000

1 000 1 330 783 677 3 500

118

250 200

125 1 500

700

2 000 19 000

33 000 141 195

60 2 000

500

Bygg- Färdig- start ställande är-män år-män

successivt

successivt

72-03 74-1 2

74-01 76-04 75-02 7 6-03 77-06 78-07 successivt

69-10 - 75 -09 successivt

76-03 77-03 successivt

72-08 78-02 72-06 76-06 74-01 75 -06

74-04 75-08

Prop. 1976/77: 79

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning

75-04-01 76-04-01 Faktisk Beräknad för t.o.m. 76-06-30 1976/77 1977/78

Ombyggnad för livrust- kammaren 11 000 12 000 5 185 4 000 2 500 Nybyggnad för etnogra- - - - fiska museet 25 400 28 300 4 775 13 000 10 000 Ombyggnad av Krono- bageriet 14 800 16 400 3 757 7 000 5 000 Om- och tillbyggnad av statens scenateljéer i Hägernäs 13 250 14 400 10 231 3 500 600 Upprustning av Operan, . . etapp 111 13 000 14 500 1 261 10 000 3 000 Ombyggnad av lantmäteri- styrelsens hus för Operan 2 400 2 650 550 2 000 100 Nybyggnad av museilo- kaler på Julita gård för Nordiska museet m.m., etapp 11 6 000 6 700 327 1 000 3 500 Tillkommande byggnads-

objekt . _ 8 000 155 570 165 650 86 713 49 944 35 260

Övrigt

Diverse objekt _ (budgetåret 1977/78) "15 000 10 000

Diverse objekt (budgetåret 1976/ 77) 15 000 15 000 10 000 3 000 Diverse objekt (tidigare budgetår) 20 966 19 663 6 637 6 000 5 000 Projekteringskostnader 8 000 8 000

1 423 335 1 567 392 1 163 254 162 723 202 455

Erfarenhetsgrundad redu- cering av medelsbehovet 10 000 11 104 Beräknat medelsbehov 152 723 191 351

1.1_fr prop. 1976/77:25 bil. 7, UbU 1976/77:9, rskr 1976/77: 73 2 Andrad benämning med hänsyn till högskolcreformcn

Vid bearbetning av systemhandlingarna för nybyggnaden för icke- Iaborativa institutioner i Linköping har tidigare beräknad kostnad kun- nat reduceras med 0,5 milj. kr. I mitt förslag till kostnadsram i investe- ringsplanen för detta byggnadsobjekt har jag därför tagit hänsyn härtill.

I mitt förslag till investeringsplaner har jag räknat med en medels- förbrukning nästa budgetår av ca 40 milj. kr. för tillkommande bygg- nadsobjekt. Projekteringen av dessa objekt har ännu inte nått det 'sta- dium då en redovisning för riksdagen bör ske. Jag avser därför att se- nare återkomma till regeringen med bl. a. förslag till kostnadsramar för de byggnadsobjekt för vilka medelsförbrukningen preliminärt beräknats.

I likhet med vad som skett tidigare år har jag i förslaget till investe- ringsplaner gjort en på erfarenheten grundad reducering av summan av

Bygg- start år-mån

75-02 76-01 76-03

75-03 76-05 76-05

77-03

Färdig— ställande är-mån

77-03

77-12

77-12

76-04 77-05 77-01

78-06

Prop. 1976/77: 79 12

de beräknade medelsförbrukningarna för 'de enskilda'objekten. På grundval av mina. förslag till investeringsplaner har jag gjort följande anslagsberäkning. ' '

Anslagsberäkning (1 OOO-tal kr.)

Medelstillgång Beräknad medelsförbrukning Behållning 1976-07-01 68 424 1976-"77 152 723 Anslag för 1976/77 1977.-"78 191 351 statsbudget 140 000 tilläggsbudget (förslag) 5 650 Anslag för 1977/78 (förslag) 130 000 ' 344 074 344 074

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 'l.bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets vcrksamhetsområde inom de kost- nadsramar som jag har förordat i det föregående, 2. till Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksam- lzetsområde för budgetåret 1977/78 under statens allmänna fastighetsfond anvisa ett investeringsanslag av 130 000 000 kr.

3. Inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenhcterna m. m.

1975/76 Utgift 108 021 157 Reservation _ 14547 451 1976/77 Anslag 84 000 000 1977/78 Förslag 92 000 000

Från detta reservationsanslag, som tidigare benämnts Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m.m., bestrids utgifter för in- redning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna inom utbild- ningsdepartementetsområde samt vid vissa statliga institutioner inom bl. a. skol- och kulturområdena.

De i det föregående vid min anmälan av anslaget 'Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde omnämnda LUP- och organisationskommittéer-na samt statens kulturråds LUP-delegation ' har till uppgift att bl.a. utarbeta utrustningsprogram med förslag till kostnadsramar för flertalet läroanstalter m. rn. och successivt överlämna programmen till utrustningsnämnden för universitet och högskolor. ' Nämnden begär anslag i utrustningsfrågor och svarar för upphand- lingen.

Byggnadsstyrelscn svarar för planering och upphandling av inredning. Av anslaget disponeras innevarande budgetår 26 milj. kr. av bygg-" nadsstyrelsen enligt en av regeringen fastställd inredningsplan. Utrust- ningsnämnden disponerar 57 milj. kr. enligt en av regeringen fastställd utrustningsplan. Till regeringens disposition står en anslagspost av" 1 milj. kr. benämnd Diverse objekt.

Prop. 1976/77: 79 13

3.1. Myndigheterna

Byggnadsstyrelsen hemställer att 34 milj. kr.'anvisas för "styrelsens in- redningsverksamhet budgetåret 1977/78. Utrustningsnämnden föreslår med överlämnande av förslag från berörda myndigheter m". fl. att den för nämndens verksamhetsområde avsedda anslagsposten för budgetåret 1977/78 beräknas till 57 milj. kr.

I det följande lämnar jag en ortsvis uppställd redogörelse för före- slagna nya och ändrade kostnadsramar i inrednings- och utrustnings- planerna. '

Stockholm

Nordiska museet. I beslut den 29 december 1975 uppdrog regeringen åt byggnadsstyrclsen attutföra etapp 11 av museilokaler på Julita gård för Nordiska museet m.m. Redogörelse för objektet har tidigare läm- nats i prop. 1975/76: 117 (s. 7 och 17).

Kulturrådets LUP-delegation har redovisat ett" utrustningsprogram för etapp 11 motsvarande en kostnad av 1 250 000 kr. Huvuddelen av kostnaden kan hänföras till flyttning av museiföremål samt till kom- plettering av befintlig desinfektionskammare.

LUP-delegationen föreslår att nuvarande delram i utrustningsplancn höjs med för etappen II angivet belopp till 2 650 000 kr. '

Nybyggnad för etnografiska museet. Redogörelse för byggnadsobjek- tct har tidigare lämnats i prop. 1975: 33 (s. 7, 8 och 12) samt i prop. 1975/76:117 (s. 17). Byggnadsstyrelsen erhöll den 27 november 1975 uppdrag att utföra nybyggnaden. Byggnaden beräknas bli färdigställd till våren 1978. Kostnaderna för nybyggnaden beräknas till 28,3 milj. kr.

I gällande inredningsplan finns en delram av 4 milj. kr. uppförd för etnografiska museet. Byggnadsstyrelsen har den 14 december 1976 re- dovisat förslag till definitiv kostnadsram för inredning av objektet. Be- dömningen av museets totala inredningsbehov har skett i samråd med kulturrådets LUP-delegation. Beräknad inredningskostnad uppgår till 11 milj. kr.

Museets samlingar har temporärt flyttats till magasinslokaler i av- vaktan på att nybyggnaden skall färdigställas. För denna flyttning har tidigare förts upp en delram av 750 000 kr. benämnd Flyttningskostna- der för etnografiska museet. Kulturrådets LUP-delegation beräknar kost- naderna för flyttning till permanenta lokaler till 600 000 kr. Delegatio- nen föreSlår därför att nuvarande delram för flyt-tningskostnader ersätts med en definitiv kostnadsram av 1 350 000 kr. i utrustningsplanen.

För byggnadsanknutcn utrustning och utrustning med lång leverans- tid har för museet tidigare förts upp en delram av 500 000 kr. LUP- delegationen föreslår att denna delram nu höjs till 1850 000 kr. Inom-

Prop. 1976/77: 79 . 14

förslaget ryms bl.a. kostnader för telcutrustning, larmanläggningar, AV-utrustning och utrustning för vård av museiföremål.

Ombyggnad av Kronobageriet. Ombyggnaden är avsedd att skapa lokaler för Musikhistoriska museet, nationalfonoteket samt Svenskt mu- sikhistoriskt arkiv. Redogörelse för byggnadsobjektet har tidigare läm- nats i prop. 1975: 33 (s. 8, 12 och 16).

I gällande inredningsplan finns en delram av 1 milj.. kr. uppförd för objektet. Byggnadsstyrelsen har på grundval av produktionshandlingar' beräknat inredningskostnaden till 2,2 milj. kr.

Nybyggnad av restaurang m.m. inom karolinska institutets område. I prop. 1976/77: 25 (bil. 7 s. 69) redogjordes för detta byggnadsobjekt, som kostnadsberäknats till 11 650 000 kr. Byggnaden är avsedd för så- väl karolinska institutet som den blivande vårdskolans behov. Restau- ranglokalerna beräknas rymma 500 platser. Byggnadsstyrelsen har upp- skattat inredningskostnaderna till 1 625 000 kr.

Telefonväxel vid tekniska högskolan. I utrustningsplanen är en del- ram av 155 000 kr. uppförd för telefonväxel vid tekniska högskolan i Stockholm (prop. 1968: 104 s. 33 och 45). LUP-kommittén föreslår nu att den befintliga växeln byggs ut med utrustning för 200 anknytningar. Utbyggnaden avser att täcka behovet av rikstelefonanknytningar i bygg- ' nad IV för institutionen för hållfasthetslära och förvaltningen samt inom f.d. Allmänna BB:s lokaler för den s.k. arbetsvetenskapliga sektors- forskningen. Kostnaden för utbyggnaden beräknas till 180 000 kr. LUP- kommittén föreslår att nämnda delram höjs till 335 000 kr.

Matsalar m. m. I utrustningsplanen är uppförd en delram av 950 000 kr. (prop. 1975: 33.5. 16 och 25). Universitetsrestaurangkommittén fö- reslår att ramen höjs med 415 000 kr. för utrustning av rcstauranglo- kalerna i den nyss nämnda nybyggnaden av restaurang m. m. inom karo- linska institutets område.

Tekniska institutionen. 1 utrustningsplanen har förts upp en delram av 100 000 kr. för tekniska institutionen vid riksantikvarieämbetet och statens historiska museer ( prop. 1975/76: 117 s. 18 och 33 ). Kulturrå- dets LUP-delegation har nu slutfört utrustningsplaneringen för sektio- nen för textilkonservering och föreslår att nämnda delram höjs till 200 000 kr.

Operan, etapp III m.m. I beslut den 22 april 1976 uppdrog rege- ringen åt byggnadsstyrclsen att utföra dels etapp III av ombyggnad av Operan, dels ombyggnad av lantmäteristyrelsens hus för Operans kansli. I inredningsplanen har förts upp en definitiv kostnadsram av 1450 000 kr. för nämnda etapp (1976/77: 101 bil. 6). Kulturrådets [LUP-delegation föreslår att en definitiv kostnadsram av 1 milj. kr. för Operan, etapp III m. m., förs upp i utrustningsplanen.

Telefonväxel för statens konstmuseer. Nationalmuseet, östasiatiska museet och moderna museet disponerar f. n. gemensamt en telefonväxel

Prop. 1976/77: 79. 15

av typ TV 52/90 med 95 anknytningar. Växelns hela kapacitet är ut- nyttjad. Museerna har anmält behov av flera telefoner, bl. a. med anled-' ning av att administrativa enheten får nya lokaler på Skeppsholmen.

Kulturrådets LUP-delegation föreslår att en större gemensam telefon- växel av typ A 333 utbyggd för 1.80 anknytningar anskaffas. Leverans- tiden är ca ett år. LUP—delegationen föreslår'attlen delram av 400 000 kr. för växeln förs upp i utrustningsplanen. .

Telefonväxel för Nordiska museet; Nordiska museet "har f.n. dels telefonanknytningar till en'tclefonväxcl inom Skansens område, dels ett relativt stort antal direkttelefoner. För att museets telefonservice skall förbättras bör en telefonväxel anskaffas och-placeras inom museets lo- kaler. Kulturrådets LUP-delegation föreslår att en delram av 400 000 kr. för ändamålet förs upp i'utrustningsplanen;

ll/Iusikutbildning. I prop. ;1976/77: 25 (bil. 7 s. 69) redogjordes när- mare för omby gnad av lokaler för musikhögskolan m.m. i Stockholm.

Regeringen uppdrog den 21 oktober 1976 åt byggnadsstyrclsen att inom en kostnadsram av 4 milj. kr. utföra etapp I av de föreslagna byggnadsåtgärderna. I inredningsplanen har förts upp en kostnadsram för etapp 1 av 1 025 000'kr. (prop". 1976/77: 101 bil. 6 s. 22).

LUP-kommittén beräknar de'sammanlagda utrustningsresurserna för musikhögskolan i Stockholm till 5,7 milj. kr. och föreslår att en defini- tiv kostnadsram av nämnda belopp förs upp i utrustningsplanen. Ut— rustningen till etapp I kostnadsberäknas till ca 1,7 milj. kr., varav 787 000 kr. avser utrustning till elektronmusikstudion.

Skrivsal m.m. inom karolinska institutets område. I prop. 1976/77: 25 (s. 68) redovisades under investeringsanslaget Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementcts verksamhetsområde en preliminär kostnads- ram av 11.650 000 kr. för nybyggnad för restaurang m.m. inom ifrå- gavarande område. Inom byggnaden kommer en skrivsal att finnas in- rymd avsedd att utnyttjas av såväl karolinska institutet som av elever vid den planerade vårdskolan inom området. Byggnadsarbetena avses starta under våren 1977.

LUP-kommittén föreslår att-en delram av 85 000" kr. förs upp i ut- rustningsplanen. Ramen är avsedd att täcka kostnader för utrustning till skrivsal, städcentral samt den inom området tillkommande byggna- den för riskavfall.

Nybyggnad av idrottshall m. m. för "gymnastiklärarutbildning. Jag har i det föregående redogjort för en" planerad nybyggnad av idrotts- hall m.m. för gymnastiklärarutbildning i Stockholm. Nybyggnaden om- fattar ca 2 000 rn2 rumsarea. Vidare planeras en ombyggnad för omkläd- ningsrum m.m. i anslutande byggnad. Byggkostnaderna beräknas till 9,1 milj. kr.

Byggnadsstyrelsen beräknar inredningskostnaderna för objektet till 675 000 kr.

Prop. 1976/77: 79 ' 16

LUP- kommittén föreslar att en delram av 100 000 kr. för byggnads- anknuten utrustning i idrottshallen förs upp i utrustningsplanen.

Uppsala

Ombyggnad av Philologicum. I det föregående har jag "redogjort för den planerade ombyggnaden av Philologicum för matematik, teoretisk fysik och kvantkemi. Byggnadsstyrelsen föreslår att en delram av 1 milj. kr. förs upp i inredningsplanen för inredning av de ombyggda loka- lerna. - .

LUP-kommittén föreslår att en definitiv kostnadsram'av 850 000 kr förs upp i utrustningsplanen. Av nämnda belopp avser 78000 kr. ut- rustning för matematik, 30000 kr. för teoretisk fysik, 20000 kr. för kvantkemi och 722000 kr. för gemensamma ändamål, varav 370000 kr. för datorutrustning. ' '

Linköping

Teknisk och filosofisk utbildning m. 111. I gällande inredningsplan är uppförd en definitiv kostnadsram av 12 925000 kr. för teknisk och filosofisk utbildning m.m. i Linköping ( prop. 1974: 170 bil. 6). Bygg- nadsstyrelsen föreslår nu en höjning av ramen med 1,2 milj. kr. till 14 125 000 kr. Höjningen avser inredning av lokaler för bl.a. informa— tionsbehandling, särskilt datalogi, och för- datacentralen.

Den i utrustningsplanen uppförda delramen av 30 250 000 kr. för teknisk och filosofisk utbildning m.m. får tas i anspråk med sikte på att sammanlagt. 2milj. kr. kan komma att ställas till förfogande för utrustning för de verksamheter som —— sedan den planerade nybyggna- den för icke-laborativa institutioner m.m. tagits i bruk kommer att vara förlagda till nu färdigställda byggnader på Vallaområdet samt för inredning och utrustning av de hittills färdigställda lokalerna för medi- cinsk teknik (prop. 1975/76: 117 s. 34).

LUP-kommittén föreslår att 750 000 kr. förs över från förevarande ram till den i det följande föreslagna ramen för bibliotek och icke- laborativa institutioner. '

LUP-kommittén föreslår vidare att delramen 30 250 000 kr. ersätts med en definitiv ram av 33 050 000 kr. Utöver den angivna riktpunkten av 32 milj. kr. föreslår kommittén 250 000 kr. för ändamål som inte slutligt skall belasta denna ram samt 800 000 kr. 'som 'är skillnaden mel- lan de beräknade slutliga resurserna för informationsbeh'andling-, siir- skilt datalogi. och de medel som beräknats härför 1 gällande de'lram

Nybyggnad för icke- laborativa institutioner m. m. Jag har 1 det fö1e- gående under anslaget Byggnadsarbeten in'om' utbildningsdepartementets verksamhetsområde redogjort för detta byggnadsobjekt.

Prop. 1976/77: 79 '- 17

LUP-kommittén föreslår att en delram av 1 milj. kr. förs upp i ut- rustningsplanen. Av beloppet avser 750 000 kr. överföringar från den'i det föregående redovisade kostnadsramcn Teknisk och filosofisk utbild- ning m. m. '

Lund

Onzflyttningar inom södra aniversitetsområdet. Byggnadsstyrelsen er- höll den 28 januari 1972 uppdrag att projektera lokaler inom södra la- sarettsområdet för icke—laborativa institutioner vid universitetet. Styrel- _ sen har utarbetat förslag till dispositionsplan för ifrågavarande institu- tioner.

LUP-kommittén förestår att en delram av 500 000 kr. förs upp i ut— rustningsplanen. Kostnadsramen är i första hand avsedd att täcka kost- nader för de omflyttningar av institutioner som krävs för att mera ge- nomgripande byggnadsåtgärder skall kunna genomföras inom området.

Göteborg

0111- och tillbyggnad av kemibyggnad I. Byggnadsstyrelsen erhöll den 15 december 1976 uppdrag att projektera viss om- och tillbyggnad av kemibyggnad I vid Chalmers tekniska högskola t. o. m. bygghandlingar. Start av ombyggnadsarbetena är planerad till juni 1977.

I inredningsplanen finns tidigare uppförd en delram av 500000 kr. för ombyggnad för kemi, etapp I. Byggnadsstyrelsen har nu beräknat den med byggnadsåtgärderna sammanhängande inredningskostnaden till 1,5 milj. kr. '

Luleå

Centrzmzbyggnad. Byggnadsstyrelsen fick den 13 och den 20 januari 1977 uppdrag att utföra etapperna X och XI av nybyggnad för högsko- lan i Luleå. Etapp X omfattar lokaler för bibliotek och restaurang. Etapp Xl omfattar hörsal, lokaler för administration och studentkårlokaler. Re- dogörelse för den aktuella utbyggnaden lämnades i prop. 1976/77: 25 (bil. 7 s. 70).

Byggnadsstyrelsen beräknar inredningskostnaderna för de båda etap- perna till 2 035 000 kr.

Telefonväxel. I utrustningsplanen är uppförd en delram- av 697 000 - kr. (prop. 1974: 170 bil. 6 s. 37). Högskolans växel föreslås bli utökad med utrustning för 100 anknytningar för att möjliggöra bl. a. anslutning av nuvarande lärarhögskolan. Vidare föreslås växeln bli försedd med utrustning för direktval och individuell samtalsmätning. Organisatiöns- kommittén för högre teknisk utbildning och forskning i övre Norrland föreslår att nämnda delram höjs med 481 000 kr. till 1 178-000 kr.

Prop. 1976/77: 79 18

Arbetsvetenskap. Utbildningen i arbetsvetenskap vid högskolan i Lu- ' leå påbörjades höstterminen 1.976 för" upp till'80 teknologer årligen (prop. 1974: 23).

] utrustningsplanen är uppförd en delram av 600 000 kr. för arbets- vetenskap (prop. 1975/76:117 s. 24 och 31). Organisationskommittén för högre teknisk utbildning och forskning i övre Norrland föreslår att ramen höjs till 2 150 000 kr. och därvid betecknas som definitiv. Kom- mittén har beräknat medel för bl.a. antropometriskt' laboratorium, akustiska laboratorier, eliminationstekniskt laboratorium, klimat- och belysningslaboratorier, kliniskt—kemiskt laboratorium, laboratorier för - teknisk psykologi och datorutrustning. '

Ramar för ersättningsanskaffning m. m.

Till byggnadsstyrclsens disposition. I inredningsplanen är för budget- året 1976/77 uppförd en kostnadsram av 6 miljfkr. till byggnadsstyrel- sens disposition. Kostnadsramen får utnyttjas för nyinredning och åter- anskaffning av inredning främst i samband med omdispositioner eller sådana smärre ombyggnader som styrelsen själv beslutar om och för vilka särskilda kostnadsramar intefinns uppförda i investeringsplanen. Kostnadsramen får däremot inte .utan regeringens medgivande utnyttjas för inredning av utökade lokaler i förhyrningar .(jfr prop. 1972: 28 s. 35 ). Ramen skall inte användas för inredning av lokaler för allmänna förvaltningsverksamheter inom utbildningsdepartementets område.

Styrelsen föreslår att motsvarande ram. till styrelsens disposition för nästa budgetår förs upp med 7 milj. kr.

Diverse objekt. Investeringsobjekt för vilka kostnaderna i varje sär— skilt fall inte överstiger 2 milj. kr. enligt det prisläge som gäller då ar- betena påbörjas bestrids numera generellt från den i investeringsplanen uppförda ramen Diverse objekt (prop. 1.975: 33 s. 13). För finansiering av inredning till bl. a. sådana objekt föreslår byggnadsstyrclsen att den i inredningsplanen uppförda delramen av 2 milj. kr. för diverse objekt höjs till 4 milj. kr. Ramen står till regeringens disposition.

Till universitets- och högskoleä/nbetets disposition. För budgetåret 1976/77 har i utrustningsplanen förts upp ersättningsramarna Vissa hög- skolor, Till universitetskanslersämbetets disposition och Till skolöver- styrelsens disposition till ett sammanlagt belopp av 38 150 000 kr., varav ' 2267 000 kr. fördelats" för behov vid sjöbefälsskolorna. Ramarna är avsedda för bl. a. planmässig ersättningsanskaffning av inredning och utrustning (prop. 1975/76: 117 s. 26, 32 och 34).

Universitets- och högskoleämbetet föreslår —— efter samråd med skol- överstyrelsen, Utrustningsnämnden och samarbetsnämnden för LUP- kommittéerna —— att nämnda kostnadsramar nästa budgetår ersätts med en definitiv kostnadsram av 42- milj. kr. Till universitets- och högskole-

Prop. 1976/77: 79

ämbetets disposition. I nämnda belopp har ej medräknats sjöbefälsskolor- nas utrustningsbehov.

Till skolöverstyrelsens disposition. Medelsbehovet för ersättnings- anskaffning m. m. vid sjöbefälsskolorna bör fortfarande beräknas under en särskild kostnadsram Till skolöverstyrelsens disposition. Skolöversty- relsen föreslår i'samråd med utrustningsnämnden att en kostnadsram av 9 250000 kr. förs upp i utrustningsplanen för nästa budgetår. Av be- loppet avser 3,9 milj. kr. en navigeringssimulator för sjöbefälsskolan i Härnösand, 4 050 000 kr. kompletteringar av simulatorerna i Stockholm och Kalmar samt 1,3 milj. kr. övrig utrustning.

3.2. Föredraganden

Med utgångspunkt i de förslag till kostnadsramar för inredning och utrustning som jag redogjort för i det föregående har jag gjort upp föl- jande förslag till inrednings- och utrustningsplaner. Jag har därvid tagit hänsyn till de tidpunkter vid vilka anskaffningen kommer att ske.

Inredningsgalen (] OOO-tal kr.)

Inredningsobjekt Förordad Kostnadsram ram eller förordad definitiv delram ändring ram av tidi- gare ram

Stockholm Teoretiskt medicinska institutionerna 4 750 Riksarkivet ] 375 Nybyggnad av bokmagasin för kungl. biblioteket ] 000 Icke-laborativa institutioner m.m. vid . universitetet 10 400 Matsal inom Frescatiområdet 325 Statens biblioteksdepå i Bålsta 2 400 Ombyggnad för tandläkarutbildning m.m.n 550 Nybyggnad för kemi m.m. 6 900 Nybyggnad för tandläkarutbildning m.m. 11 000 Djurlokaler vid karolinska institutet 140 Operan, etapp I—II ] 090 Operan, etapp Ill 1 4502 - Nordiska museet ' + 300 3 100 Moderna museet 1 685 Museilokaler i kv. Garnisonen . 500 Ombyggnad av Fredrik Bloms hus 600 Ombyggnad för livrustkammaren 2 900= Nybyggnad för etnografiska museet +4 700 8 700 Ombyggnad av Kronobageriet +] 400 2 400 Om— och tillbyggnad för statens scenatelje'cr i Hägernäs 7252 Ombyggnad av byggnad XXVI 650z Nybyggnad för elevbostäder vid Tomteboda- skolan 400 Tekniska institutionen 3352

Statens scenskola m.m. . ' - 1 300

artl

thHHHb—lI—li—IHHp—l—j—a—u—AH

U'U' __..—

|__-..—

.19

Medels- förbruk- ning t.o.m. 76-06-30

4 693 1 370

lO 195 228 1 325 524 6 214 9 077 124 705 677 1 330 221

249 325

Prop. 1976/77: 79

Inredningsobjekt

Ombyggnad av lokaler för musikutbildning m.m., etapp I Nybyggnad av restaurang m.m. inom karolinska institutets område Nybyggnad av idrottshall m.m. för gymnastik- lärarutbildning

Sigtuna Hällsboskolan

Uppsala Nybyggnader på Artillerifältet Icke-laborativa institutioner Ombyggnad för psykologiska institutionen Upprustning av universitetshuset Laboratorium för elcktronspektroskopi vid fysiska institutionen Ombyggnad av Philologicum

Linköping Teknisk och filosofisk utbildning m.m.

rama Högskoleutbildning3

Lund/"' ll/Ial/nå Nybyggnad för sektion A Farmakologiska institutiOncn

lcke-laborativa institutioner m.m. Ombyggnad av universitetsbiblioteket Ombyggnad för biologi m.m.

Hygien och naturvetenskaplig mikrobiologi Lärarutbildning m.m.a Musikutbildning Nybyggnad för filial till universitetsbiblioteket

Göteborg

Nybyggnad för tandläkarutbildning m.m.3 Nybyggnad för zoologiska institutionen Forskningslaboratorium inom medicinar- området Fysiska institutionen m.m. Ombyggnad för sektion M m.m. Ombyggnad för sektion E m.m. Icke-laborativa institutioner m.m. Musikutbildning Ombyggnad av Origo Lärarutbildning m.m-£| Matsal inom medieinarområdet Tillbyggnad av landsarkivet Nybyggnad för kemi, etapp II Ombyggnad för reaktorfysik Restaurang inom Chalmersområdet Om- och tillbyggnad av kemibyggnad I

Förordad ram eller förordad ändring av tidi- gare ram

+1625

+1 300

Kostnadsram

definitiv delram ram

1 025= 1 625 800

600

24 850

Nl—xl [QD-lb) gxllx.)

LAUI

1130

13 600

2150

1 200

600 2 100 1 725

300 2 360 4 500

120 2 6502

6000 1500

400 2 400 1 350

650 4 450

645 950

7 250

625 1 500 3 115

300 6152 1 800

art1

_ ___—1—

to :.1

HH—__1—11—1—_

H;...

Medels- förbruk- ning t.o.m. 76-06-30

20 546 6 953 883 274

12 582 1 924

1 130 526 1 774 1 095 268 1 958 3 578 120 109

5 614 1391

400 2 340 960 600 3 954 558 840 6 649 500 1 197 2 266 226 : - 60

Prop. 1976/77: 79 - - 21

Inredningsobjekt . Förordad Kostnadsram ' Medels- ram eller -———————. förbruk- förordad definitiv delram artl ning ändring ram t.o.m. av tidi- 76-06-30 gare ram

Borås Högskoleutbildninga 600 1 568

Karlstad Högskole- och lärarutbildning m.m.3 3 800 1 3 625

Örebro Högskoleutbildningf| 4 000 1 3 693

Östersund .

Högskoleutbildningn ] 100 1 925

Umeå

Lu-bloeket 4 250 1 4 013 Nybyggnader för zoologi m.m. hufo 2 900 l 2 798 Samhällsvetcnskap m.m. 2 690 1 2 613 Universitetsbiblioteket 1 800 1 1 773 Icke-laborativa institutioner 2 100 1 1 829 Fastighetstjänst 250 1 24 Teckningslärarutbildning 7752 1

Piteå Musikutbildning 300 1

Luleå Högskolan 12 800 l 8 765 Centrumbyggnad +2 275 2 275 3

Övrigt

Svcnskhemmet Voksenåsen 1 1752 1 632 Till Kungl. Maj:ts disposition

(budgetåret 1969/70) 445 1 429 (budgetåret 1971/72) 3 000 1 2 375 Till byggnadsstyrclsens disposition (budgetåret 1972/73) 4 000 1 3 589 (budgetåret 1973/74) 5 000 1 2 617 (budgetåret 1974/75) 6 000 1 586 (budgetåret 1975/76) 6 000 1 (budgetåret 1976/77) 6 000 1 (budgetåret 1977/78) + 7000 7 000 3 Diverse objekt (budgetåret 1977/78) + 2 000 2000 3 Diverse objekt ' (tidigare budgetår) 2 000 1 + 23 225 208 105 44 760 160 960. __ 252 865

1 Art av kostnadsram får resp. objekt

1. Av staten redan godtagen kostnadsram. 2a. Förslag till ändrad kostnadsram (tidiga1e fastställd som definitiv). %. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram). 3. Förslag till ny kostnadsram. 2 Jfr prop. 1976/77: 101 = Andrad benämning med hänsyn till högskolereformen

Prop. 1976/77: 79

Utrustningsplan (l OOO-tal kr.)

Utrustningsobjekt

Stockholm Telefonväxel för Frescatiområdet Sektionerna A, L och V Telefonväxel vid tekniska högskolan Matsalar m.m. Nybyggnad för tandläkarutbildning m.m. Telefonväxel i Huddinge Moderna museet Nordiska museet Statens biblioteksdepå i Bålsta Ombyggnad av Kronobageriet Etnografiska museet Flyttningskostnader för etnografiska museet Statens scenatcljéer i Hägernäs Livrustkammaren Flyttningskostnader för livrustkammaren Biologi m.m.

Förordad Kostnadsram ram eller förordad ändring av tidi- gare ram

+nm +4u

Fysiologi vid f.d. gymnastik- och idrottshögskolan” Tomtebodaskolan

Statens scenskola m.m.

Tekniska institutionen Telefonväxel för statens konstmuseer Telefonväxel för Nordiska museet Musikutbildning Skrivsal m.m. inom karolinska institutets område ldrottshall m.m. för gymnastiklärar- utbildning

Sigtuna Hällsboskolan

Uppsala Nybyggnader på Artillerifältet Telefonväxel på Artillerifältet Hygien

Telefonväxel lcke-laborativa institutioner Psykologi Matsalar m.m. Ombyggnad av synkrocyklotron vid Gustaf Werners institut Ombyggnad av Philologicum

Linköping

Teknisk och Hlosofisk utbildning m.m. Matsal m.m. Telefonväxel Icke-laborativa institutioner m.m.

Växjö Telefonväxel Matsalar m.m.

100 400 400 800

++++

| __|_ U- 0

100

+ 530

+2 250

—i—l 000

definitiv delram ram

1 715 7 000 1 255 ' 1 365 26 250 505 1 000 2 600 125 1 125 1 500 1 350 2 600 850 6002 400 275 140 200 200 400 400 800 50 100 150 29 900 845 450 1 300 3 500 450 380 4 300 530 32 500 300 1 410 '1 000 ' 60 115

wwwN—L——-|—-|—u—ll—tr—)N|—-—NHl—H—-NNHH CTO"

__tHH)_._|—-

artl

O'G—

0"

b.)

bal—Hk) u.)—

...)—t

Medels- förbruk- ning t.o.m. 76-06-30

1 480 5 317 155 689 21 392 372 654 585 101

583 767 85 3

23 799 | 720 97 1 099 2 197 346 308

23 946 183 680

"E &,

Prop. 1976/77: 79

Utrustningsobjekt

Lund/Malmö Telefonväxel Hygien och naturvetenskaplig mikrobiologi

Matsalar m.m. Telefonväxel för f.d. lärarhögskolam

Musikutbildning

Nybyggnad för filial till universitetsbiblioteket Omfiyttningar inom södra universitets- omrädet

Göteborg Telefonväxel vid Chalmers tekniska högskola Musikutbildning Telefonväxel för f.d. lärarhögskolan m.m.”

Matsalar m.m. Lärarutbildning m.m.3 Kemi, etapp 11

Borås Högskoleutbildning=

Karlstad Telefonväxel

Örebro

Icke-laborativa ämnen m.m. Telefonväxel Matsal m.m.

Umeå

Hygien Fysik (forskning m.m.") Matsal m.m. Hiilso- och miljövärdslinjenö Tandhygienistutbildning Teekningslärarutbildning Telefonväxel

Luleå Högskolan Telefonväxel Arbetsvetenskap Östersund HögskoleutbildningJ

Piteå Musikutbildning Övrigt Matsalar m.m. Utredningskostnader

Ramar för ersätt/1Mysans/(amting m.m. Vissa högskolor (budgetåret 1975/76) (budgetåret 1976/77)

' Förordad ram eller förordad ändring

av tidi-

gare ram

+ 400

+ 481 +1000

+ 300

Kostnadsram definitiv delram ram .1 125 2 000 381 420 600 9002 400 520 1 200 600 1 525 2 500 3 500 340 350 2 200 250 225 600 1 160 45 220 2 075 400 5002 25 000 1 178 1 600 460 400 5.60 250 1 400 1 400

art1

HH—lp—l—IH

b)

...—___...

___—__A—H

NI-J— (To"

Medels- f örbruk- ning t.o.m. 76-06-30

1 005 1 433 266 384 603

474 1 187 509 1 121 1763 1311

1 838 228 192

480 1 147 30

16 345 592

Prop. 1976/77: 79

Utrustningsobjekt ' Förordad Kostnadsram - ram eller förordad definitiv delram ändring ram

av tidi- gare ram Till universitetskanslersämbetets disposition (budgetåret 1975/76) 27 000 (budgetåret 1976/77) 32 000 Till universitets- och högskoleämbetets ' disposition (budgetåret 1977/78) —— 42 000 42 000 Till skolöverstyrelsens disposition (budgetåret 1975i'76) 2 900 (budgetåret 1976/77) 4 750 (budgetåret 1977/78) —- 2 000 2 000 Operan (budgetåret 1975/76) 300 (budgetåret 1976/77) 200 Dramaten (budgetåret 1975/76) 800 (budgetåret 1976/77) 400 Till statens kulturråds disposition (budgetåret 1977/78) + 1 590 1 590

+57 716 276 735 23 484

_— 300 219

1 Art av kostnadsram för resp. objekt

1. Av staten redan godtagen kostnadsram 2a. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv) 2b. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram)

3. Förslag till ny kostnadsram = Jfr prop. 1976/77: 101 = Andrad benämning med hänsyn till högskolereformen

I mitt förslag till inrednings- och utrustningsplaner har jag fört upp definitiva kostnadsramar för etnografiska museet. Jag har därvid inte beräknat några medel för datorutrustning.

I mitt förslag till kostnadsram för utbyggnad av telefonväxeln vid tekniska högskolan i Stockholm har jag även beräknat medel för kom— pletterande system för samtalsmätning och direktval. Enligt tidigare be— slut kommer en sådan komplettering att ske vid telefonväxeln vid uni- versitetet i Umeå. Jag föreslår att detta även sker i samband med ut- byggnad av växeln vid högskolan i Luleå. När erfarenheter av direktval och samtalsmätning på de tre orterna föreligger avser jag att pröva frågan om ett mer generellt införande av sådan tilläggsutrustning vid högskoleenheterna i landet.

Musikutbildningen i Stockholm får ett värdefullt lokaltillskott genom att ombyggnadsarbetena inom f.d. statens normalskola nu har påbör- jats. De tillkommande lokalerna är avsedda för musikhögskolan samt för den musikvetenskapliga institutionen vid universitetet i Stockholm.

I avvaktan på underlag för ställningstagande till fortsatta ombygg- nadsetapper har jag i mitt förslag till utrustningsplan beräknat medel

art1

|—

UJD—ll—i U) HH

Medels- förbruk- ning t.o.m. 76-06-30

134 217

Prop. 1976/77: 79 _ - 25

för musikhögskolans utrustning inom den nu pågående-ombyggnads- etappen. Jag har inte beräknat medel för utrustning till elektronmusik- studion inom denna etapp. .

I mitt förslag i utrustningsplanen till en definitiv kostnadsram för ombyggnad av Philologicum i" Uppsala har jag beräknat medel bl. a. för utrustning av kafélokaler. ..

Som jag har redovisat i det föregående har byggnadsstyrclsen fått i uppdrag att utföra nya lokaler för bl. a. restaurang vid högskolan i Luleå. I mitt förslag i utrustningsplanen till ny delram för matsalar m. Ill. under rubriken Övrigt har jag beräknat medel för utrustning av nämnda restauranglokaler.

Jag har tidigare redogjort för universitets- och högskoleämbetets för- slag att som en följd av genomförandet av högskolereformen samman- föra tidigare ersättningsramar i utrustningsplanen för olika högre ut--' bildningar till en kostnadsram benämnd Till universitets- och högskole- ämbetets disposition.

Dåvarande chefen för utbildningsdepartementct tillsatte våren 1975 en arbetsgrupp med uppgift att bedöma behovet av ersättningsanskaff-' ning av utrustning vid dramatiska institutet. Institutet svarar för utbild- ning av yrkesgrupper inom teaterns, filmens, televisionens och radions områden. .

Med utgångspunkt i utbildningsmål och undervisningsansvar vid in- stitutet har arbetsgruppen lagt fram en detaljerad ersättningsplan baserad" på den nuvarande Utrustningens avskrivning ur teknisk synpunkt. Grup- pen har funnit vägande skäl för att ersättningen i första hand bör ske genom köp och utrustningen bör enligt planen i huvudsak ersättas under en 15-årsperiod. Det av gruppen framräknade medelsbehovet för bud- getåret 1977/78 uppgår till 1,6 milj. kr.

Jag finner liksom arbetsgruppen att frågan om ersättning av drama- tiska institutets utrustning inte bör särskiljas från ersättning av utrust- ning för annan högre utbildning utan framgent bör tillgodoses inom ersättningsramen Till universitets- och högskoleämbctets disposition. I mitt förslag till utrustningsplan har jag därför vid beräkning av denna ersättningsram tagit hänsyn till dramatiska institutets ersättningsbehov. Min beräkning inkluderar också de medelsbehov för inredning och ut- rustning som kan uppkomma i samband med de förslag om ökad utbild- ning av förskollärare och fritidspedagoger som regeringen avser att lägga fram vid 1976/77 års riksmöte.

Jag har i mitt förslag till utrustningsplan inom kostnadsramen Till skolöverstyrelsens disposition beräknat 2 milj. kr. för sjöbefälsskolorna. _

Jag har härvid bl. a. tillgodosett behovet av kompletterande utrustning till radarsimulatom vid sjöbefälsskolan i Stockholm för att göra det möj- ligt att utnyttja den för samtidig undervisning av åtta clever. I övrigt har jag beräknat vissa medel för skolornas allmänna återanskaffningsbehov.

Prop. 1976/77: 79 26

En samlad bedömning av medelsbehovet för ersättningsanskaffning vid sjöbefälsskolorna bör anstå till prövningen av de förslag som lagts fram i skolöverstyrelsens utredning Sjöpersonalens utbildning, vilka f.n. remissbehandlas. .

I mitt förslag till utrustningsplan har jag fört upp en särskild kost- nadsram av 1 590000 kr. Till statens kulturråds disposition. Jag har därvid beräknat 700000 kr. för återanskaffning av inredning och ut- rustning för i första hand de statliga museerna. Kostnadsramen får vi- dare utnyttjas för återanskaffning av inredning och utrustning för Ope- ran och Dramaten samt för viss basutrustning i samband med ombygg- nad av Operan, etapp III m.m. Ramen skall fördelas av kulturrådets LUP-delegation.

Förslag till kostnadsramar för anskaffning av inredning och utrust— ning redovisas för riksdagen först i samband med inflyttningen i nya lokaler (jfr prop. 1976/77: 100 bil. 11 s. 76). För viss inredning och ut- rustning gäller emellertid att beställningsbemyndiganden till följd av långa leveranstider måste lämnas långt före det att inrednings- och ut— rustningsplaneringen i övrigt har hunnit så långt att förslag om definitiva kostnadsramar kan redovisas för riksdagen. Exempel på sådan inredning och utrustning är tätpaekningsarkiv, viss laboratorieinrcdning, traverser, telefonväxlar och snabbtelefonanläggningar. Detta medför att inred- nings- och utrustningsramarna för samma objekt kommer att redovisas flera gånger för riksdagen. Efter förslag av byggnadsstyrelsen förordar jag att regeringen bemyndigas att —— i avvaktan på att slutliga kostnads- ramar för anskaffning av inredning och utrustning kan redovisas för riksdagen besluta om beställning av inredning och utrustning av detta slag i de fall där riksdagen redan har beslutat om utförandet av den nybyggnad för vilken inredningen och utrustningen är avsedd.

Vid utgången av budgetåret 1975/76 utgjorde behållningen på de an- slagsposter som byggnadsstyrclsen och Utrustningsnämnden disponerar 14,1 milj. kr. För innevarande budgetår har 83 milj. kr. ställts till dessa myndigheters förfogande.

För nästa budgetår räknar jag med att sammanlagt 92 milj. kr. bör anvisas. Av dessa medel behöver 1 milj. kr. tillföras anslagspostcn Di- verse objekt, som står till regeringens disposition. Den vid utgången av innevarande budgetår befintliga reservationen på anslaget Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m.m. bör föras över till det nya reservationsanslaget.

I inrednings- och utrustningsplanerna har jag tagit upp kostnadsramar av sammanlagt (252 865 000+300 219 000 =) 553 084 000 kr. Inom dessa ramar har vid utgången av budgetåret 1975/76 betalats ut sam- manlagt (160 960 000+ 134 217 000 =) 295 177 000 kr. De föreslagna planerna innebär således att myndigheterna skall kunna beställa. inred- ning och utrustning för sammanlagt (553 084 OOO—295 177 000—

Prop. 1976/77: 79 . 27

14110 961—83 000 000— 91 000 000 =) 69 796 039 kr. att betalas ut tidigast under budgetåret 1978/79. ' Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. bemyndiga regeringen att besluta om beställning av viss inred- ning och utrustning för byggnadsobjekt som har beslutats av riksdagen i enlighet med vad jag har förordat i det föregående, .bemyndiga regeringen att besluta om anskaffning av inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenhcterna m.m. inom de kostnadsramar som jag har förordat i det föregående, IQ

3. till Inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenhcterna m. m. för budgetåret 1977/78 under nionde huvudtiteln anvisa ett reservationsanslag av 92 000 000 kr.

4. Högskolerestauranger

4.1. Universitetsrestaurangkommitténs förslag

Universitetsrestaurangkommittén (U 1970: 46) har i maj 1976 över- lämnat betänkandet (Ds U 1976: 10) Universitetsrestauranger —— drift- former och huvudmannaskap.

Universitetsresttzurangkommittén har i sitt betänkande inte funnit det motiverat att föreslå en för samtliga orter generell driftform. De fram— tida reglerna bör enligt kommittén utformas så att en större valfrihet än f.n. kan uppnås. Kommittén föreslår att det bör vara möjligt att tillämpa driftbolagsformen eller entreprenad med prislisteavtal. I un- dantagsfall kan det också vara nödvändigt att myndighet bedriver mål- tidsverksamhet i egen regi.-

Om driften av en universitetsrestaurang i framtiden omhänderhas av driftbolag bör i huvudsak nuvarande villkor gälla. Kommittén föreslår emellertid följande revideringar av de nuvarande statliga" villkoren. En av de statliga styrelserepresentantema bör förordnas av berörd högsko- leenhet. De högskoleanställdas företrädare bör utses av berörda perso- nalorganisationer i samråd. För samråd i frågor rörande öppethållande,' sortiment och lokalanvändning bör för varje större servering inrättas ett matråd. Berörd högskoleenhet bör besluta om när matråd skall in- rättas. Matråd bör innefatta företrädare för högskoleenheten, anställda, studerande och driftbolagct.

I de fall driften av en universitetSrestaurang handhas av en entrepre-' nör bör i framtiden intressenternas möjligheter till insyn förstärkas. Högskoleenheten bör ha möjlighet till viss insyn i entreprenörens redo- visning. Berörda lokala intressenter skall dessutom ges möjlighet att genom ett matråd fortlöpande följa verksamheten och lämna synpunk- ter på. driften. Matrådets sammansättning "bör enligt kommittén vara -

Prop. 1976/77 : 79 23

densamma som vid driftbolagsformen. När verksamheten drivs av en entreprenör bör det i upplåtelseavtal föreskrivas att matråd skall finnas.

Kommittén föreslår att val av driftform skall ske på olika sätt om driftbolag finns och om sådant bolag inte finns. På orter med driftbolag bör det ankomma på berörd högskoleenhct att besluta om val av drift- form. I första hand bör därvid övervägas att överlåta åt driftbolaget 'att svara för verksamhetenl Om berörd högsk'oleenhet efter samråd'med studerande och anställda så beslutar bör avtal kunna slutas med drift- bolaget utan att anbudsintag dessförinnan skett. På orter utan driftbolag bör högskoleenheten efter anbudsinta'g överlåta driften till entreprenör. Upphandlingen bör ske i form av s.k. förhandlingsupphandling. Det bör enligt kommittén ankomma på berörd högskoleenhct att sluta avtal med driftbolag resp. entreprenör.

De befintliga driftbolagen inrättades ursprungligen av studerandeor— ganisationer. Aktierna i två av bolagen har sålts till Sveriges allmänna restaurang AB (SARA).

Kommittén pekar på att de förslag som lämnats av obligatoriekom- mittén i betänkandet (SOU 1976: 14) Kårobligatorium? innebär att de studerande även t.v. skall kunna vara'huvudmän för bolagen. Om studerandesammanslutningarna ersätts med studeranderåd kan dessa så- lunda vara huvudmän för bolagen. Ett eventuellt statligt övertagande av huvudmannaskapet bör enligt universit'ctsrestaur'angkommittén ske genom SARA. De studerande bör även kunna överlåta huvudmanna- skapet på annan huvudman. " '

Oavsett vem som är huvudman för verksamheten bör enligt kommit- tén driftbolagens karaktär av icke-vinstdrivande företag bestå. Dock bör det vara möjligt för en "ny huvudman att få "viss avkastning på nedlagt aktiekapital. I de avtal som förutsätts komma att träffas om överlåtelse av aktierna bör anges den maximala "avkastningen på aktie- kapitalet. För överlåtelse av'aktierna fordras att mellan parterna träffat avtal överlämnas till regeringen för godkännande. '

Berörda lokala intressenter bör ha möjlighet att besluta om inrättan- de av driftbolag på orter som i dag saknar sådana. Inrättandet av ny- tillkommande bolag bör enligt kommittén ske antingen genom att SARA eller annan huvudman bildar ett'nytt bolag"." För" sådana nyinrättade bo- lag bör gälla samma villkor som för SARA:s och annan huvudmans övertagande av huvudmannaskapet för befintliga driftbolag.

Kommittén föreslår att de nya reglerna för drift av universitetsrcstau- ranger skall gälla från den 1 juli 1977. De nya reglerna vid val av drift- form m.m. bör emellertid bara tillämpas för nytillkommandc enheter och för sådana enheter för vilka driftfrågan skall" omprövas" som en ' följd av en avtalsenlig uppsägning. '

De förhandlingar om förändrat huvudmannaskap för befintliga drift- bolag som kommittén förutsatt skall komma till stånd bör enligt 'dess

Prop. 1976/7 7: 79 ' 29

mening samordnas med de föihandlingar mellan studerandesamman- slutningarna och staten som obligatorickommittén har föreslagit.

4.2 Remissyttrandena .

Över betänkandet har,'efter remiss, yttranden avgetts av socialsty- ' relsen, statskontoret, byggnadsstyrelsen, riksrevisionsverket, statens per- sonalnåmnd (SPN), univ'ersitets- och 'lzögskoleämb'etet (UH/f), utrust- ningsnänmden för universitetoch högskolor, bostadsstyrelsen, styrelsen för jordbrukets högskolor och statens veterinärmedicinska anstalt, aka- demien för de fria konsterna och centrala o1gnuisationskömmitten för ltö_"g>skole1ef01men (H 75). ' ' '

Vidare har yttranden avgetts av Tjänste/minimus centralorgan'isation (TCO), Svenska arbetsgivareföreningen (SAF), Sveriges förenade stu- dentkårer (SFS), Umeå studentkår, Tekniska högskolans studentkår, Chalmers studentkår, Högskolerestauranger i Stockholm AB, Göteborgs 1111irersitetsrestauranger AB (GUAB), Univer'sitetsrestauranger i Umeå AB och Sveriges allmänna restaurang AB (SARA).

Allmänt

De flesta rcmissinstanserna ansluter sig i allt väsentligt till universi- tetsrestaurangkommitténs förslag beträffande former för drift av uni- versitetsrestauranger och huvudmannaskap för driftbolag. UHA' fram-- håller att de lokala förhållandena i varje enskilt fall bör vara styrande vid val av driftform och huvudmannaskap. UHÄ anser det viktigt att studerande och anställda garanteras insyn i och inflytande på universi- tetsrestaurangernas verksamhet genom de föreslagna matråden.

SFS anser det skäligt att fastslå att matråd skall finnas för varje en- het med fler än 200 platser oavsett driftform.

Enligt SPN bör på sikt en planmässig samordning av måltidsservicen inom en ort komma till stånd inom i första hand den offentliga sektorn.

Driftformer

SFS instämmer i kommitténs förslag beträffande 'de olika driftformer som skall vara möjliga i framtiden. SFS anser det tillfredsställande att dessa jämställs i subventioneringshänseende.

SFS finner det angeläget att man även på det lokala planet, inom en och samma högskoleenhet, underlättar'uppkomsten av olika driftfor- mer. Något krav på enskild enhet att ansluta sig till driftbolag. om sadant finns på orten bör inte förekomma.

SARA anser det rimligt att enskilda högskolor fåren ökad möjlighet att besluta om val av driftform rn. m'. Enligt"SARA:s uppfattning bör

Prop. 1976/77: 79 30

dock statsmakterna värna om de driftbolag som f.n. finns och som tillkommit på statens initiativ. Inom orter med driftbolag bör således i första hand dessa svara för restaurangdriften. SARA anser vidare det angeläget att enskilda entreprenörer skall få ökad redovisningsskyldighet avseende clriftekonomi m. m. .

G UAB finner det otillfrcdsställande att kommitténs förslag om upp- giftsskyldighet m.m. vad gäller ekonomi ställer större krav på drift- bolaget än på den enskilde entreprenören. GUAB anser, att samma krav på ekonomisk redovisning bör ställas på enskilda entreprenörer och att verksamheten bör granskas av en av högskolan eller staten ut- sedd revisor.

SPN anser att driftbolagen förefaller vara en inte helt nödvändig kon- struktion. I vart fall torde det vara motiverat att bättre än hittills belysa fördelarna med driftbolag framför enklare förfaringssätt t.ex. avtal direkt mellan högskoleenhct och entreprenör innan man stannar för driftbolagsformen. '

Styrelsen för jordbrukets högskolor och statens veterinärmedicinska anstalt anser det olämpligt att myndigheten själv ansvarar för driften. Styrelsen anser inte att staten centralt bör ingå i driftbolagens styrelse utan högskolan/universitetet bör kunna representera staten och statens intressen.

TCO ställer sig positiv till att de högskoleanställdas företrädare, lik- som i högskoleorganen, skall utses av berörda personalorganisationer i samråd. Däremot anser TCO att de i bolaget anställda bör representeras av minst två ordinarie företrädare i den lokala bolagsstyrelsen, oavsett huvudmannaskap.

Huvudmannaskap

SFS ser som den bästa lösningen att studerandesammanslutningarna står som huvudman för denna verksamhet, när dessa så önskar och har möjlighet därtill. En'lösning med studerandesammanslutningarna som huvudmän för driftbolag eller enskild enhet är den bästa garanten för ett brett intresseinflytande.

Enligt Tekniska Högskolans Studentkårs uppfattning bör man för varje rcstaurangenhet beakta lokala synpunkter och förutsättningar för resp. enhets drift.

Högskolerestauranger i Stockholm AB anser att de högt ställda kra- ven på driftbolagens verksamhet och organisation gör det fullt motive- rat att befintliga driftbolag prioriteras som huvudmän. _ ,

Chalmers studentkår delar kommitténs uppfattning att studeranderå- den automatiskt övertar studentkårernas roll som huvudmän för driften, Detta bör gälla såväl i driftbolag som i entreprenörbolag.

Umeå studentkår ser helst att universitetsrestaurangcrna runt om i -

Prop. 1976/77: 79 31

landet fördelar huvudmannaskapet mellan högskoleenhet, högskole— anställda, studenter och eventuellt kommunen.

Univcrsitetsrestauranger i Umeå AB anser att kommitténs förslag överensstämmer väl med bolagets synpunkter såväl vad gäller driftfor- mer som huvudmannaskap.

SARA är berett om så önskas —- förvärva ytterligare driftbolag med utgångspunkt bl. a. i ett till branschen i övrigt mycket avancerat inflytande- och medverkandesystcm, fullständigt öppen redovisning m. m. SARA:s hittillsvarande erfarenheter av sitt engagemang inom uni- versitetsrestaurangverk'samheten är entydigt positiva.

U pplåtelseartal

Byggnadsstyrelsen tillstyrker utredningens förslag angående former för upplåtelse av rcstauranglokaler.

Vad avser de av utredningen redovisade normavtalen anför styrelsen följande. Mot bakgrund av byggnadsstyrclsens lokalhållnings-, under- hålls- och inredningsansvar för de i utredningen berörda statsägda rcs- tauranglokalcrna är det'väsentligt att byggnadsstyrclsen har möjlighet att pröva önskade förändringar i lokalerna.

Normavtalen bör därför kompletteras med påpekande om att hög- skoleenhctcn alltid skall samråda med byggnadsstyrclsen innan överens- kommelse träffas med drifthuvudman om förändring av lokalerna.

Enligt SARA bör de i betänkandet redovisade förslagen till normav- tal ses över med hänsyn till den lag om medbestämmande i arbetslivet som trädde i kraft den 1 januari 1977 och till de medbestämmandcavtal som kommer att träffas under år 1977 med utgångspunkt i denna lag.

I kommitténs förslag till normerande prislisteavtal för restauranger vill TCO påpeka att även lönekostnadsstcgringar för tjänstemannakol- lektivet bör finnas med bland de exempel som tas upp i samband med nyttjarcns rätt till prisjusteringar då överenskommelse ej kunnat träffas. Enligt riksrevisionsverket är det svårt att på grundval av utrednings- matcrialet ta ställning till vilken upplåtelseform som är mest lämplig. Frågan bör belysas mera allsidigt och från mera generella utgångspunk- ter än vad kommittén har haft möjlighet att göra.

Styrelsen för jordbrukets högskolor och statens veterinärmedicinska anstalt anser att det blir en klar förenkling av avtalsförfarande om myndigheten själv får sluta avtal med den som ska bedriva restaurang- verksamhcten. Den nuvarande ordningen där byggnadsstyrclsen är av- talsslutande part tillsammans med driftbolag/entreprenör är onödigt byråkratiserad.

SFS vill framhålla att de ”normerande" avtalen inte bör bli norme- rande annat än som arbetsmaterial då högskolestyrelscrna i fortsätt- ningen sluter upplåtelseavtal. SFS utgår därför från att dessa avtal inte

Prop. 1976/77: 79 32

i någon form kommer att fastställas som bindande för de lokala orgaa nen vid förhandlingar med drifthuvudmän av olika slag.

Avkastning, vinst .

SARA menar att vad avkastningen på nedlagt aktiekapital beträffar, bör det slås fast att kommitténs förslag på denna punkt har en ytterst marginell effekt på gästpriset, sannolikt ingen effekt över huvud taget.

SFS kan inte finna någon anledning att i detta hänseende skilja på villkoren för studerandeorganisationer och andra huvudmän. Speciellt i det fall staten genom SARA övertar ansvaret för driften bör det ske på samma villkor som gäller, och även i fortsättningen bör gäl- la, för studentägda bolag, dvs. att driften skall ske utan vinstintresse.

Umeå studentkår anser det vara ett oeftergivligt krav att verksam— het av detta slag skall drivas helt utan vinstintresse.

4.3. Föredraganden

År 1969 tillkallades en kommitté för planering och samordning m.m. av restaurangverksamhetcn vid universitet och högskolor (U 1970: 46 universitetsrestaurangkommittén). Enligt sina direktiv skall universitets— restaurangkommittén svara för bl.a. de uppgifter som har samband med statens medverkan i driften av sådan restaurangverksamhet.

Målet för restaurangverksamhcten vid universitet och högskolor är att studerande och anställda skall ha möjlighet att i den omfattning som motiveras av verksamheten vid ]äroanstalten inta näringsmässigt till- fredsställande måltider i anslutning till denna. Ansvaret för att. härför erforderliga lokaler uppförs vilar i första hand på staten (jfr prop. 1963: 172, SU 1963: 212, rskr 1963: 405). Möjligheter finns att tillgodose be- hovet av rcstauranglokaler även genom samverkan med studerande— organisation, som därvid får räntefritt och stående statligt lån för att bygga ut befintliga anläggningar i erforderlig omfattning..

Nuvarande regler för drift och huvudmannaskap för restaurangverk— samheten vid universitet och högskolor grundar sig på de ställnings- taganden som statsmakterna gjorde i anledning av prop. 1967: 104 om anslag för budgetåret 1967/68 till byggnadsarbeten samt inredning och utrustning av lokaler vid universitet, högskolor m.m. (SU 1967: 88, rskr 1967: 208). För att verksamheten skulle bedrivas rationellt ansåg dåvarande departementschefen att de olika rcstaurangenheterna skulle föras samman i en enda organisation på varje universitetsort. Veder- börande studentkår skulle vara huvudman för verksamheten och an- svara för att denna bedrevs i aktiebolagsform.

I anslutning till statsmakternas beslut har fem särskilda driftbolag till— kommit. Regeringen utser två ledamöter och företagsnämnden vid be- rörd läroanstalt utser en ledamot i styrelsen för resp. bolag. En särskild

Prop. 1976/77: 79 _ 33

statlig revisor förordnas av riksrevisionsverket. Prissättningen skall base— ras på kostnaderna för råvaror, arbetskraft och administration jämte de - övriga kostnader för verksamheten för vilka staten inte svarar.

Ansvaret för driften av restaurangerna vid universitet och högskolor. har i regel överlämnats till de lokala studerandeorganisationerna. Sve- riges förenade studentkårer, Filosofiska fakultetcrnas studentförening i Göteborg och Umeå studentkår har emellertid i skilda skrivelser till regeringen anhållit om att staten förklarar sig villig att överta ansvaret för universitetsrestaurangbolagen.

Med anledning härav fick universitetsrestaurangkommittén genom tilläggsdirektiv i maj 1972 i uppdrag bl. a. att komma in med förslag beträffande formerna för den framtida driften av restauranger vid uni- versitct och högskolor rn. m.

Universitetsrestaurangkommitten överlämnade i maj 1976 betänkan— det (Ds U 1976: 1.0) Universitetsrestauranger — driftformer och huvud- mannaskap. De förslag som kommittén lagt fram har mötts av en posi- tiv remissopinion. För egen del vill jag anföra följande.

Riksdagen beslutade år 1975 om en reformering av högskoleutbild- ningen (prop. 1975: 9, UbU 1975: 17, rskr 1975: 179). Regeringen har i prop. 1976/77: 59 om utbildning och forskning inom högskolan m.m. lagt fram ytterligare förslag i detta ämne. Ett viktigt inslag i högskole- reformen är att beslutsfattandet i stor utsträckning förs_över ,från cen- tral till regional och lokal nivå. Jag anser att universitetsrestaurangkom- mitténs förslag ligger i linje med en sådan decentralisering av beslutsbe- fogenheterna. Jag kan därför i allt väsentligt ansluta mig till vad uni- versitetsrestaurangkommittén har föreslagit.

Jag tar först upp frågan om huvudmannaskap för restaurangerna inom högskolan. De befintliga driftbolagen, som är verksamma i Stockholm, Linköping, Lund, Göteborg och Umeå, inrättades ursprungligen av stu- derandesammanslutningar med obligatoriskt medlemskap. Aktierna i två av bolagen, Göteborgs universitctsrestaurangcr AB och Universitets- rcstauranger i Linköping AB har sedermera sålts till Sveriges allmänna restaurang AB. Som jag nyss nämnde har vissa studerandesammanslut- ningar begärt att huvudmannaskapsfrågan skall omprövas.

I prop. 1976/77: 59 har jag redovisat min syn på kårobligatoriefrågan. Av redogörelsen framgår att jag anser att det obligatoriska medlemska- pet i studcrandesammanslutningar bör avskaffas. För att kunna av- veckla det obligatoriska medlemskapet krävs överläggningar mellan be- rörda parter. Jag avser att senare föreslå regeringen att ta initiativ till sådana överläggningar. Jag anser det naturligt att de frågor som hänger samman med huvudmannaskapet för befintliga driftbolag-tas-upp i sam- band med dessa överläggningar.

Jag går så över till frågan om driftform för verksamheten. Enligt min mening är det naturligt att högskoleenhcterna i framtiden själva beslutar

Prop. 1976/77: 79 34

om val av driftform. Jag biträder därför universitetsrestaurangkommit- ' téns förslag och förordar att driften skall kunna omhänderhas av drift- bolag eller entreprenör. Enligt den av mig förordade ordningen ankom- mer det på högskoleenheterna att sluta avtal med driftbolag eller entre— prenör. 1 de fall där restaurangverksamheten är avsedd för även andra myndigheters behov än högskoleenheternas bör frågor som gäller res- taurangdriften behandlas inom ett av de berörda myndigheterna bildat samarbetsorgan. Till detta bör beslutanderätten i dessa frågor delegeras. Vad jag i det följande säger om högskoleenheter avser i dessa fall detta samarbetsorgan. På orter med driftbolag anser jag det vara naturligt att man i första hand överväger att också framdeles överlåta åt driftbolaget att svara för verksamheten. I de fall driften av en högskolerestaurang f.n. handhas av en entreprenör och denna ordning väljs också för framtiden bör intressenternas möjligheter till insyn förstärkas. Hög- skoleenheten och entreprenören bör i varje enskilt fall träffa överens— kommelse om formerna för och omfattningen av insynen.

De statliga styrelseledamöterna i driftbolagen förordnas nu av rege- ringen. I allmänhet har regeringen utsett en styrelseledamot som företrä- der staten centralt och en styrelseledamot som företräder de lokala hög- skolemyndigheterna. Det ankommer på regeringen att lämna närmare bestämmelser i frågan om vem som skall utse de statliga ledamöterna. Riksrevisionsverket bör även i fortsättningen utse revisorer i driftbola— gen.

Företrädare för studerande och anställda bör alltid ingå i styrelserna för driftbolag. De högskoleanställdas företrädare bör utses av berörda personalorganisationer i samråd.

För samråd i frågor rörande öppethållande, sortiment och ]okalan- vändning anser jag att högskoleenhcterna skall kunna besluta om inrät— tande av ett samrådsorgan av det slag universitetsrestaurangkommittén har föreslagit för varje större servering. Företrädare för högskoleenhe- ten, de anställda, de studerande och driftbolag eller entreprenör bör ingå i sådant organ.

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att

godkänna de riktlinjer för restaurangverksamheten vid högskole- enheterna som jag har förordat i det föregående.

5. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som före- draganden har lagt fram.

Prop. 1976/77: 79