Prop. 1974:34

Kungl. Maj:ts proposition angående anslag för bugetåret 1974/75 till byggnadsarbeten m.m.

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 1974

Nr 34

Kungl. Maj:ts proposition angående anslag för budgetåret 1974/"75 till byggnadsarbeten m.m. inom utbildningsdepartementets verk- samhetsområde; given den 8 mars 1974.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över utbildningsårenden, föreslå riksdagen att bi- falla de förslag om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departe- mentschefen hemställt.

CARL GUSTAF

BERTIL ZACHRISSON

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ett investeringsanslag av 210 milj. kr. för byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementcts område. Medelsför- brukningcn för verksamheten under innevarande och nästa budgetår beräknas till sammanlagt ca 430 milj. kr.

Medel tas upp för bl. a. ombyggnad av lokaler i Stockholms slott för livrustkammaren, nybyggnad för högre utbildning i Växjö, nybyggnad för restaurang m.m. inom Chalmersområdet och nybyggnad för kemi. etapp ll, i Göteborg samt nybyggnad för högre utbildning, etapp ll, i Örebro. Vidare beräknas medel för fortsatt utbyggnad för högskola-n i Luleå.

För inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m.m. före— slås en medelsanvisning av 75 milj. kr.

I propositionen behandlas ett förslag till utbyggnadsplan för Skepps- och Kastellholmarna i Stockholm avgivet av 1.969 års Skeppsholmsut- redning. Vidare anges vissa riktlinjer för den fortsatta lokal- och ut- rustningsplaneringen inom kulturområdet.

Prop. 1974: 34 2

Utdrag av protokollet över utbildningsårenden, hållet inför Hans Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland i statsrådet den 8 mars 1974.

Närvarande: Statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena ANDERSSON, statsråden STRÄNG, JOHANSSON, HOLMQVIST, ASPLING, LUNDKVIST, GEIJER, BENGTSSON, NORLING, LÖF- BERG, FELDT, SIGURDSEN, GUSTAFSSON, ZACHRISSON.

Chefen för utbildningsdepartementet statsrådet Zachrisson anmäler efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om anslag för budgetåret 1974/75 till byggnadsarbeten m.m. inom utbild- ningsdepartementets verksamhetsområde och anför.

I prop. 1974: 1 (bil. 10 s. 470 och 354) har Kungl. Maj:t föreslagit riksdagen att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budget- året 1974/75 beräkna

till Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhetsom- råde ett investeringsanslag av 210 milj. kr.;

till Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m.m. ett reservationsanslag av 75 milj. kr.

Jag anhåller att nu få ta upp dessa frågor.

Prop. 1974: 34 3

Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

1972/ 73 Utgift1 209 719 289 Behållning1 20 740 493 1973/ 74 Anslag2 202 102 000 1974/ 75 Förslag 210 000 000

1 Anslagen Byggnadsarbeten för vissa kulturändamål, Byggnadsarbeten vid specialskolan m.m. och Byggnadsarbeten vid universiteten m.m. 2 Anslagen Byggnadsarbeten för vissa kulturändamål och Byggnadsarbeten vid universiteten m.m.

Detta investeringsanslag, som fr.o.m. budgetåret 1974575 ersätter an- slagen Byggnadsarbeten för vissa kulturändamål, Byggnadsarbeten vid specialskolan m.m. och Byggnadsarbeten vid universiteten m.m., avser byggnadsarbeten inom de delar av sektorerna utbildning, forskning och kultur med undantag för verksamheten vid Sveriges Radio — som finansieras inom VIII:e huvudtiteln och där byggnadsstyrelsen har an- svar för lokalförsörjningen.

Jag har 'i prop. 1974: 28 anmält mina förslag till Kungl. Maj:t med anledning av vad kulturrådet och 1965 års musci— och utställningssak— kunna (MUS 65) föreslagit i sina betänkanden (SOU 1972: 66) Ny kulturpolitik och ( SOU 1973:5 ) Museerna. Några av de frågor som aktualiserats av vad utredningarna föreslagit bör anmälas i detta sam- manhang.

1965 års musei- och utställningssakkunniga

MUS 65 har. i betänkandet Museerna sammanfattat planeringsläget vad gäller lokalförsörjningen för de museer där byggnadsstyrelsen har ansvaret för lokalförsörjningen. MUS 65 konstaterar bl. a. att det före- ligger ett uppdämt behov av genomgripande förbättringar i fråga om de statliga museernas lokalförsörjning. Utredningen redovisar att bygg— nadsstyrelsen har utfört en långtgående planering för hur dessa behov skall tillgodoses. Styrelsen har därvid funnit det nödvändigt att i form av en detaljerad plan för investeringarna lämna underlag för Kungl. Maj:ts prioritering och styrning av resursinsatserna. För de berörda museernas del skulle ett realiserande av museernas nuvarande planer och på grundval av dessa upprättade byggnadsprogram medföra inves- teringar i storleksordningen 150 milj. kr. I dessa planer ingår enligt utredningen förslag till åtgärder av två slag, nämligen dels sådana som syftar till att genom enbart lokalförbättringar effektivisera den nuva- rande verksamheten, dels sådana som sammanhänger med en ökad

Prop. 1974: 34 4

ambitionsnivå som för att realiseras inte endast kräver ökade lokal- resurser utan även ökade resurser i form av personal, omkostnadsanslag, ctc. Dä här föreligger ett heterogent komplex av krav och önskemål konstaterar utredningen att en prioritering som innebär enbart en rangordning mellan de olika museerna inte kan genomföras.

Den långsiktiga planering som efterlysts av byggnadsstyrelsen behöver utföras i samarbete mellan byggnadsstyrelsen och ett organ med samlad översikt över de statliga museernas verksamhet.

Planeringsfrågorna inom den statliga museisektorn har behandlats av några av de remissinstanser som yttrat sig över betänkandet. Bygg- nadsstyrelsen anför att utredningens skisser till en utbyggnad av museisektorn redovisar snarare ett resursbchov än en genomarbetad utbyggnadsplan. Om ett sammanhållet organ på central nivå skapas kan dock detta inom senare beslutade ramar göra prioriteringar och utarbeta åtgärdsprogram för hur utredningens intentioner skall förverk- ligas. Statskontoret understryker kravet på en långsiktig och konsekvent lokalplanering och föreslår i likhet med teater- och musikråtlct att för— utsättningarna prövas för en för museerna samordnad lokalpla-nering inom ramen för en särskild lokal- och utrustningsprogramkommitté (LUP-kommitté), förslagsvis knuten till det föreslagna statens kulturråd. Kulturrådet menar att det nya kulturrådet bör kunna göra viktiga in- satser genom att i samråd med byggnadsstyrelsen utarbeta underlag i frågor som rör de statliga museernas lokalförsörjning. Med hänsyn till de stora an5pråk som finns blir prioriteringen mellan projekten särskilt betydelsefull.

1969 års Skeppsholmsutredning

1969 års Skeppsholmsutredning (Fö 1970:18) har i april 1972 över- lämnat bctänkandet (Ds Fö 1972: 1) med samma namn.

Med utgångspunkt i tidigare principskiss 1959 års Skeppsholms- utrednings betänka-nde (SOU 1966: 27) Skeppsholmens framtida använd- ning för Skepps— och Kastellholmarnas användning sedan marinen i huvudsak flyttat från holm-arna har utredningen upprättat en utbygg- nadsplan för dessa. Holmarna skall enligt utredningens direkt-iv »an- vändas för i huvudsak kulturella och konstnärliga ändamål samt för turism och fri-tidsvcrksamhet».

Syftet med den u-tbyggnadsplan som utredningen lagt fram är att ge långsiktiga riktlinjer för holmarnas disposition. Dessa riktlinjer har ut- formats med utgångspunkt i att den kulturmiljö som Skepps- och Kas- tellholmarna utgör skall tas till vara samtidigt som holmarna bör lör- vandlas till en levande stadsdel med kulturell inriktning allt under beaktande av de pietetskrav som holmarnas historia, läge, natur och bebyggelse ställer upp. Planarbetet har i första hand inriktats på att redovisa huvudprinciper för den framtida dispositionen av mark, bygg-

Prop. 1974: 34 5

nader och anläggningar i syfte att ge underlag för bl. a. fortsatt besluts- fattande. Utredningen framhåller särskilt att man därvid inte funnit det vara vare sig möjligt eller eftersträvansvärt att på varje enskild punkt presentera slutliga ställningstaganden. I de fall där olika alternativ enligt utredningen ansetts tänkbara bör det i stället finnas utrymme för en kontinuerlig omprövning av planförslagets detaljer.

Målsättningen för utredningen har varit att ge de kulturinstitutioner som vunnit hävd på Skeppsholmen tillräckliga expansionsmöjligheter, att tillföra holmarna sådana verksamheter som genom ett differentierat innehåll kan bidra till. att berika holmarnas karaktär av kultur- och rekreationsområde samt att ge vidgat utrymme för spontana aktiviteter utanför de etablerade institutionernas ram.

Vissa förslag har åskådliggjorts av utredningen bl. a. i form av en dis- positionsplan för holmarna. Denna är inte att se som ett förslag till slutlig utformning av nybyggnader och nyanläggningar.

Kartor över dels nuvarande, dels av utredningen föreslagen dispo- sition av bebyggelsen på holmarna torde få återges som bilaga I till sta-tsrådsprotokollet i detta ärende. Utredningens förslag för de olika verksamheterna på holmarna är i korthet följande.

Museer

Förutom de museer som i dag finns på Skeppsholmen, nämligen moderna museet, östasiatiska museet samt Sveriges arkitekturmuseum föreslår utredningen att nationalmuseets konsthantverksavdelning för- läggs dit. Utredningen innehåller förslag till utvidgade lokaler för dessa museer.

U tbildnings'institutioner

Utbildningsinstitutioncrna på Skeppsholmen representeras i dag av konsthögskolan samt av nordiska institutet för samhällsplanering. Ut- redningen förordar att en av konstnärsutbildningssakkunniga föreslagen designhögskola förläggs till ön.

För konst- och designhögskolorna föreslås omfattande nybyggnader på varvsområdet på Skeppsholmens nordöstra sida.

Arman kulturell verksamhet

F.n. pågår en försöksverksamhet i Skeppsholmskyrkan bl.a. med syfte att göra denna till en mötesplats för det kyrkliga och profana kulturlivet. Utredningen förordar att försöksverksamhcten fortsätter. Vidare föreslår utredningen att regionmusiken i Stockholm förläggs till holmarna.

Inom Stockholms kommun pågår f.n. utredningar om förutsättningar- na för att ordna ateljéer och verkstäder för konstnärer på varvsområdet.

Prop. 1974: 34 6

Rekreation och fritid

Utbyggnadsplanen syftar till att med bevarande av den nuvarande naturmiljön tillskapa grönytor och uterum som medger en mera varie- rad användning av holmarnas friytor än f. 11.

En ca 1.0 000 m2 stor sammanhängande grönyta för olika frilufts- aktiviteter föreslås bli anordnad på området mellan Långa raden och Södra brobänken på Skeppsholmens sydvästsida. För utomhusevenemang kommer även en nyanlagd gård samt planen framför moderna museet att stå till förfogande.

Utredningen förordar att en av kasernbyggnaderna byggs om till vandrarhem.

Utredningens förslag kommer att medföra en ökad publiktillström- ning till holmarna. Utredningen har redovisat förslag om hur de därigenom ökade kraven på publikservice skall tillgodoses.

Trafik

Utredningen föreslår att trafikförhållandena på holmarna saneras. Skeppsholmen bör tillföras kollektiva kommunikationer för att tillgäng- ligheten skall ökas och den enskilda biltrafikens rörelsemönster bör sam— tidigt begränsas radikalt.

I utbyggnadsplanen föreslås att huvuddelen av holmarnas parkerings- platser anordnas på varvsområdet. Parkeringen skall kunna nås genom en tunnel. under Skeppsholmskyrkan.

W a.i'amuseet

Stockholms kommun har hos byggnadsstyrelsen föreslagit att Wasa- museet förläggs till Skeppsholmen. Med hänsyn till bl.a. den planerade Wasahallens volym samt till Wasamuseets trafikalstrande effekter av- styrker utredningen att detta förläggs till Skeppsholmen.

Framtida handläggning av Skeppsholmens utbyggnad

Utredningen har bedrivits i samarbete med en av Stockholms kommun utsedd samarbetsgrupp för Skeppsholmen.

Betänkandet får ses som ett principprogram .i översiktlig form för Skepps- och Kastellholmarnas framtida disposition. Genomförandet av den föreslagna vitaliseringen av holmarna som ett kultur— och rekrea- tionscentrum bör enligt utredningen ses som en för staten och Stock- holms kommun gemensam angelägenhet. "Den samordning av plane- ringsinsatser mellan dessa parter som redan uppnåtts vid arbetet med utbyggnadsplanen bör gälla som riktlinje även för den fortsatta detalj- planeringen. Efter remissbehandling av utbyggnadsplanen bör denna därför överlämnas till byggnadsstyrelsen som har att i samarbete med kommunen fullfölja planeringen av Skepps- och Kastellholmarnas fram- tida disposition.

Prop. 1974: 34 7

Remissyttrandena

Över utredningen har, efter remiss, yttranden avgetts av överbefäl- havaren (ÖB), chefen för marinen (CM), fortifikationsförvaltningen (Fort-F), byggnadsstyrelsen, kammarkollegiet, statskontoret. sjöfartssty- relsen, riksantikvarieämbetet (RAÄ), universitetskanslersätnbetet överlämnat yttrande från universitetet i Stockholm LUP-kommittén

som

för Stockholm, utrustningsnämna'en för universitet och högskolor. na- tionalmuseum med östasiatiska museet, statens sjöhistoriska museum, Konstakademien, nordiska institutet för sattthällsplanering, länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms kommun, Stockholms läns landsting, dom— kapitlet i Stockholm, organisationskommittén för regionmusiken, orga- nisatianskonnnittén för högre musikutbildning som överlämnat ytt- rande från musikhögskolan i Stockholm konstnärsutbildningssakknn— niga (KUS), MUS 65 samt Jacobs församling.

Vidare har yttranden avgetts av Svenska turistföreningen (STF), Stif- telsen Sveriges arkitekturmuseum, Stiftelsen Birkagården. Svenska kyr- kans kulturinstitut och Skepps/tolmens byalag. '

Härutöver har Sveriges arkitekters riksförbund (SAR) och Skepps- holmens båtklubb inkommit med skrivelser med anledning av utred- ningens förslag.

De av remissorganen framförda synpunkterna har varit av två slag, dels sådana som hänför sig till av utredningen föreslagna huvudprinciper för dispositionen av holmarna, dels sådana som berör detaljer i utred- ningens förslag. Jag skall i detta sammanhang endast redovisa sådana synpunkter som berör huvudprinciperna, dvs. utredningens allmänna målsättning, förslaget till verksamhetsplan och fysisk plan samt den fortsatta handläggningen av Skeppsholmsutredningens förslag. Förslag till åtgärder med anledning av förslaget vad gäller Skeppsholmskyrkan kommer att anmälas för Kungl. Maj:t i annat sammanhang.

Allmän målsättning

KUS, nationalmuseet samt STF ansluter sig till den av utredningen angivna målsättningen. Skeppsholmens byalag anser att förslaget kan läggas till grund för omdaningen av miljön på holmarna. Även Stock-. holms kommun anser att förslaget, med vissa undantag, bör kunna ligga till grund för den fortsatta planeringen av området. MUS .65 kon- staterar att utredningen valt att låta miljöaspekterna bli bestämmande för graden av utnyttjandet av holmarna och anser att de framlagda förslagen väl motsvarar målet att få till stånd ett levande centrum för kulturverksamhet.

SAR delar utredningens uppfattning men finner det angeläget att undvika en koncentration av en och samma verksamhets'typ till holmar- na. Liknande uppfattningar framförs av nordiska instittttet för sam- hällsplanering och Stockholms läns landsting. Institutet pekar på den

Prop. 1974: 34 8

segregation och ensidighet i miljön som en koncentration av institutio- ner inom miljögestaltningens område innebär och den stimulans som sådana institutioner skulle kunna ge andra områden i Stockhol-msregio- nen och landet i övrigt. Institutet menar att utredningen borde ställt sig mer positiv till andra verksamheter om man önskar ett mera differentie- rat innehåll i verksamheten på holmarna. Landstinget anser att en viss försiktighet och återhållsamhet bör gälla vad avser en förläggning av utbildning inom kultursektorn och konstnärsateljéer till holmarna. En ensidig inriktning på en viss typ av institutioner kan innebära att Skeppsholmen uvccklas till en kulturell ö i inte enbart positiv bemär- kelse. Landstinget finner vidare att åtgärder för att öka verksamheten hos publika inrättningar på holmarna är att föredra framför åtgärder som leder till en ökning av antalet icke-publika institutioner och inrätt- ningar där. Liknande tankegångar framförs av Sveriges arkitekturmu— seum som diskuterar konflikten i målsättningen att samtidigt bevara holmarnas miljö och vitalisera verksamheten där. En minskning av" publikunderlaget minskar enligt museet samtidigt underlaget för den kollektiva trafikförsörjningen och därmed även besöksfrekvensen på holmarna.

Enligt RAÄ bör den planering som sker för holmarna i första hand vara en bevarandeplanering där målet är att finna lämpliga funktioner för byggnaderna med ett minimum av ombyggnadsåtgärder samt att säkerställa den yttre miljön. Enligt ämbetet synes utredningens förslag i huvudsak uppfylla kraven på en första etapp i denna bevarandeplane- ring.

Verksamhetsplan

Flertalet remissinstanser är med de undantag jag tidigare berört posi- tiva till utredningens förslag till vilka verksamheter som skall beredas plats på holmarna. Ett stort antal detaljerade synpunkter angående dispositionen av olika byggnader samt ordningen för genomförandet av utredningens förslag förs fram. Jag skall i detta sammanhang endast ta upp frågor om den framtida militära verksamheten på holmarna och om bostäder där. Enligt utredningens direktiv skall vissa byggnader på holmarna disponeras för försvaret även i framtiden. Vissa av de övriga byggnader som i dag disponeras av försvaret skall genom Kungl. Maj:ts beslut den 6 maj 1970 t.v. hyresfritt få disponeras av försvaret. Flertalet av dessa berörs av utredningens förslag. ÖB, CM, och FortF har ett flertal erinringar mot förslagen -i dessa delar. Erinringarna berör dels tidplanen för försvarets avflyttning från de övergångsvis disponerade byggnaderna, dels den framtida användningen av f. d. Sjökrigsskolan (byggnad nr 32). De militära remissorganen föreslår att denna byggnad tas in bland de byggnader som permanent får disponeras för militära ändamål. Enligt ÖB och FortF pågår en prövning av möjligheterna att förlägga försvarshögskolan till Skeppsholmen och då i första hand till

Prop. 1974: 34 9

amiralitct-shuset (byggnad nr 18). En sådan förläggning skulle kräva ytterligare lokaler utanför amira-litetshusct varvid f. d. Sjökrigsskolan skulle vara lämplig. CM och FortF motsätter sig att salutbatteriet vid entrén till Skeppsholmen avlägsnas i enlighet med utredning-ens förslag. CM anför också att marinen även i fortsättningen bör ha en viss hem- ortsrätt på Skepps- och Kastellholmarna.

Bostäder finns i dag bl. a. på Kastellholmen och i östra boställshuset på Skeppsholmen. Utredningen föreslår att dessa bibehålls. Vida-re finns ett antal enstaka bostadslägenheter i de övriga byggnaderna på Skepps- holmen. Utredningen -föreslår att dessa senare bostäder avvecklas. Läns- styrelsen anser att ett mycket begränsat antal bostäder för t. ex. funk- tionärer och studerande vid institutioner på holmarna bör upplåtas inom området.

Stockholms domkapitel och Jacobs församling föreslår att det s.k. prä-stbostället på Skeppsholmen, vilket i utredningens förslag föreslås bli använt som fotomuse-um bibehålls som bostad. Församlingen föreslår att prästbostället i framtiden upplåts åt någon kyrklig be'fattningshava- re i den församling som i framtiden utrustas med huvudmannafunktio- ner för Skeppsholmskyrkan. Skeppsholmens byalag anser att ev. lediga lägenheter på Kastellholmen bör upplåtas till innehavarna av de bostä- der på Skeppsholmen som enligt utredningens förslag skall avvecklas.

Stockholms kommun anför att holmarna erbjuder en utmärkt bo— stadsmiljö för alla kategorier människor. Kommunen menar därför att frågan om bostäder på Skeppsholmen inte bör bli föremål för beslut enligt utredningens förslag. Då viss utbildningsverksamhet bedrivs i stat- lig regi anser kommunen att man bör överväga att göra de nu befint- liga lägenheterna till elevhem för dem som studerar på Skeppsholmen. 'En sådan ordning skulle innebära en snabb genomströmning av hyres- gäster. Mänga skulle på det sättet få uppleva privilegiet att bo på Skeppsholmen utan någon risk för att dessa bostadsområden efter hand skulle komma att domineras av vissa privilegierade medborgargrupper.

Fysisk plan

Utredningen har som utgångspunkt för sitt förslag till fysisk plan angivit att holmarnas nuvarande karaktär skall bestå samt att vart och ett av de enskilda elementen i denna miljö skall respekteras och vårdas med varsamt handlag. Denna utgångspunkt har inte föranlett några erinringar från remissorganens sida.

RAÄ framhåller att holmarnas miljökvaliteter är så höga att rivningar i syfte att höja dessa med få undantag mäste te sig meningslösa. Äm- betet anser det vara en naturlig och värdefull principlösning att alla nybyggnader är koncentrerade till det gamla varvsområdet. Den i ut- redningen redovisade nybyggnadsvolymen bör enligt ämbetet betraktas som ett maximialternativ som helst inte bör komma till utförande. Lik-

Prop. 1974: 34 10

nande synpunkter anförs av SAR och Konstakademien Enligt SAR är en undersökning av möjligheterna att i ökad omfattning använda befint- liga byggnader väl motiverad. Även MUS 65 ifrågasätter om inte en långt större återhållsamhet beträffande föreslagna rivningar varit befo- gad i ett läge där utredningen valt att låta miljöaspekterna bli bestäm- nande synpunkter anförs av SAR och Konstakademien. Enligt SAR är mande- för graden och arten av holmarnas bevarande. Från olika re- miSSinstanser framförs skilda önskemål om bevarande av ett flertal byggnader.

Enligt byggnadsstyrelsen har red-uktioner i ett av programmen som legat till grund för uppbyggnadsplanen medfört att de till rivning före— slagna arrestbyggnaden (nr 14) och kasern TV (nr 17) tills vidare kan bi- behållas. Vidare- biträder byggnadsstyrelsen ett förslag från FortF att krut— och fosforhusen (nr 206 och 207) på Kastellholmen återförs till försvarets fastighetsfond och bevaras. Styrelsen anför vidare att Konst- akademien -under hand uttalat sig för att en lösning av konsthögskolans lokalfrågor i görligaste mån baseras på en återanvändning av befintliga byggnader på Skeppsholmen varvid tidigare angivna programkrav torde kunna omprövas. Styrelsen anser det väsentligt att i samråd med aka- demien utreda ett sådant alternativ innan ställning tas till-en utbyggnad av konsthögskolans lokaler på Skeppsholmen.

Framtida handläggning av Skeppsholmens utbyggnad

För ett genomförande av utredningens förslag krävs bl. a. ett sam- arbete mellan staten och Stockholms kommun i ett flertal frågor som t.ex. underhåll av gator och parkområden och upplåtelse av vissa fastigheter. Holmarna är inte heller stadsplanelagda. .

Stockholms kommun redovisar att kommunstyrelsen genom beslut den 31 januari 1973 bl.a. beslutat dels att uppdra åt den tidigare till— satta arbetsgruppen för planering av Skeppsholmens framtida använd- ning, vilken samarbetat med Skeppsholmsutredningen. att medverka i det. fortsatta planeringsarbetet, dels att överlämna sitt remissvar över Skeppsholmsutredningen till förhandlingskommissionen för handlägg- ning av vissa aktuella markuppgörclser mellan kronan och kommunen som underlag för kommande "förhandlingar med' kronan.

Anslagsförslag m. m.

Från byggnadsstyrelsen och tekniska högskolans i Stockholm bygg- nadskommitté föreligger framställningar om investeringsanslag för bud- getåret 1974/75. Vidare har styrelsen successivt redovisat projekterings-_ handlingar m. m. för aktuella byggnadsobjekt. .

Jag vill först erinra. om de principer som gäller för handläggningen av ärenden rörande byggnadsverksamheten under detta anslag.

Prop. 1974: 34 l 1

För varje universitetsort finns en lokal- och utrustningsprogramkom- mitté (LUP-kommitté) med uppgift att utarbeta lokal- och utrustnings- program för flertalet högskolor på orten. Kommittéerna för Uppsala, Lund och Göteborg utarbetar motsvarande program även för de tre berörda filialorterna, dvs. resp. Örebro, Växjö och Karlstad. Genom beslut den 29 juni 1970 tillkallades en LUP-kommitté för Linköping. Organisationskommittéerna för högre teknisk utbildning och forskning i övre Norrland samt för högre musikutbildning har motsvarande upp- gifter för resp. utbildning och forskning i Luleå samt högre musikut- bildning utanför Stockholm. Programunderlag för bl.a. lärarhögsko- lorna och specialskolan utarbetas av skolöverstyrelsen. Den är 1969 tillkallade universitetsrestaurangkommittén skall bl.a. upprätta lokal- program för sådana restauranglokaler, i anslutning till universitet och högskolor m.m., som skall uppföras av staten. För huvuddelen av de myndigheter och institutioner som inte innefattas av verksamheten hos de nämnda kommittéerna utarbetar byggnadsstyrelsen lokalprogram.

När ett lokalprogram färdigställts överlämnas det till byggnadssty- relsen som på grundval av lokalprogrammet i samråd med den myn- dighet som utarbetat detta upprättar ett byggnadsprogram. Detta inne- håller bl.a. förslag till byggnadsobjektets placering och allmänna ut- formning samt en uppskattning av kostnaderna och en beräknad tid- plan för objektet.

Kungl. Maj:t lämnar efter prövning av byggnadsprogrammet i regel ett uppdrag att utarbeta förslags- eller huvudhandlingar för objektet. När handlingar har färdigställts på vilka en tillförlitlig kostnadsberäk- ning kan grundas begärs normalt medel av riksdagen för byggnadsob- jektet. En närmare redogörelse för denna handläggningsordning läm- nas i en tryckt promemoria, benämnd Handläggning av statliga bygg- nadsärenden (Finansdepartementet 1968). Kungl. Maj:t har den 11 april 1969 uppdragit åt byggnadsstyrelsen att t.v. bedriva försöksverksamhet med totalentreprenad. Inom ramen för denna försöksverksamhet kan det bli aktuellt att begära medel av riksdagen för vissa. byggnadsobjekt på grundval av en kostnadsuppskattning av underlaget för totalentrepre- naden.

I min följande redogörelse för de byggnadsobjekt som är aktuella för nästa budgetår tar jag sålunda i regel inte upp sådana objekt för vilka. projekteringen ännu inte nått det stadium då —— enligt nämnda hand- läggningsordning — redovisning för riksdagen bör ske. Jag kommer inte heller att särskilt behandla sådana objekt som tidigare redovisats för ' riksdagen och för vilka kostnadsramarna föreslås antingen bli uppförda med oförändrade eller sänkta belopp eller bli höjda endast med hänsyn till den allmänna byggnadskostnadsstegringen. För tiden den 1 april 1972 —den 1 april 1973 beräknar styrelsen denna kostnadsstegring till 8,5 %. Kostnaderna redovisas i det följande i prisläget den 1 april 1973 om inte annan prisnivå anges.

Prop. 1974: 34 12

Stockholm

Försörjningsåtgärder inom Frescariområdef. För översiktlig planlägg- ning och för anslutningsavgifter får resp. 1,5 milj. kr. och 1,3 milj. kr. tas i anspråk.

För övriga åtgärder finns en kostnadsram av 24 095 000 kr. i pris- läget den 1 april 1972, vilket motsvaras av 24 450000 kr. i prisläget den 1 april 1973. Kungl. Maj:t uppdrog den 29 juni 1973 av syssel- sättningsskäl åt byggnadsstyrelsen att utföra en gångväg mellan södra tunnelbaneuppgången och nybyggnadema inom Frescatiområdet inom en kostnadsram av 200000 kr. Nämnda belopp motsvaras av 215000 kr. i prisläget den 1 april 1973. Styrelsen föreslår att en kostnadsram av (24 450 000 + 215 000 =) 24 665 000 kr. för övriga åtgärder förs upp i investeringsplanen. '

Försörjningsåtgärder inom karolinska institutets område. För över- siktlig planläggning och för anslutningsavgifter får resp. 690000 kr. och 700 000 kr. tas i anspråk.

För övriga åtgärder finns en kostnadsram av 4595 000 kr. i pris- läget den 1 april 1972, vilket motsvaras av 4675 000 kr. i prisläget den 1 april 1973. Kungl. Maj:t uppdrog den 29 juni 1973 av syssel- sättningsskäl åt byggnadsstyrelsen att inom en kostnadsram av 1,5 milj. kr. utföra arbeten för förstärkning av distributionssystemet för värmeförsörjning vid karolinska institutet. Nämnda belopp motsvaras av 1630 000 kr. i prisläget den 1 april 1973. Styrelsen föreslår att kostnadsramen för övriga åtgärder förs upp med ett belopp av (4 675 000 + 1 630 000 =) 6 305 000 kr.

Nybyggnad för elevbostädervid T omtebodusko/an. Bygg-nadsstyrelsen har den 8 oktober 1973 redovisat förslag till utbyggnadspl-an för elev— bostäder vid specialskolan för synskadade elever vid" Tomteboda i Solna. Förslaget syftar till att en mer normal bostadsm-iljö skall kunna erbjudas eleverna och avser 10 .marklägenheter för vardera 5—6 elever i radhus inom norra delen 'av skolområdet. Skolans elever bor f.n. -i rum i sko—- lans huvudbyggnader i direkt anslutning till skollokalerna. Byggnads- styrelsen avser att senare studera den fortsatta användningen av de nuvarande bostadsutrymmena. Styrelsen uppskattar kostnaderna för ny- byggnaden till 2,9 milj. kr. '

Ombyggnad för livrustkammaren. Byggnadsstyrelsen har den 13 de- cember 1972 redovisat.förslagshandlingar för en ombyggnad av lokaler i Stockholms slott för livrustkammaren. Förslaget till ombyggnad inne- bär att lokaler i slottets södra :och östra längor samt södra flygel ställs i ordning för den del av livrustkammaren som f. n. är inrymd i Nordiska. museets byggnad på Djurgården i Stockholm. .

Kostnaderna för ombyggnaden beräknas till 8950 000 kr. i prisläget . - den 1 april 1972. Av dessa kostnader hänför sig 1 000 000 kr. till grund-

Prop. 1974: 34 13

förstärkning m.m. av slottet och 600000 kr. för iordningställande av nya lokaler för husgerådskammaren som f.n. utnyttjar delar av de lo- kaler som berörs av ombyggnaden.

Uppsala

Nybyggnad för icke-laborativa instilutioner. I investeringsplanen har för nybyggnaden förts upp en preliminärt beräknad kostnadsram av 47 milj. kr. i prisläget den 1 april 1.972 (prop. 1973: 61 s. 6 och 16).

Sedan byggnadsstyrelsen den 23 oktober 1973 överlämnat bygg- handlingar för objektet uppdrog Kungl. Maj:t den 23 november 1973 åt styrelsen att utföra nybyggnaden, som omfattar en rumsyta av 16250 m2. Kostnaderna för nybyggnaden med tillhörande försörjnings- åtgärder beräknas till 47 milj. kr. Styrelsen räknar med att byggnaden kan vara färdig i januari 1976.

Växjö

Nybyggnad för högre utbildning. Kungl. Maj:t uppdrog den 18 maj 1973 åt byggnadsstyrelsen att projektera nybyggnad för högre utbild- ning i Växjö t.o.m. bygghandlingar. Enligt beslutet skulle nybyggnaden omfatta lokaler för verksamheten vid universitetsfilialen i Växjö med en programyta — exkl. kapprum m.m. — av högst 3300 m'—' samt härutöver lokaler för erforderlig restaurangservice.

Byggnadsstyrelsen har den 21 januari 1974 redovisat kompletterade förslagshandlingar för nybyggnaden. Av redovisningen framgår att nybyggnaden — inkl. restauranglokaler om 225 platser — beräknas få en rumsyta av 4 760 mi.

[ gällande investeringsplan för universiteten m.m. finns uppförd en preliminärt beräknad kostnadsram av 2 milj. kr. .i prisläget den 1 april 1972 för. försörjningsåtgärder (jfr prop. 1972: 28 s. 14). Byggnadssty- relsen beräknar nu kostnaderna för försörjningsåtgärder inkl. anslut- ningsavgifter till 2,5 milj. kr. samt kostnaderna för byggnadsarbetena till 12,6 milj. kr. Arbetena beräknas kunna påbörjas i september 1974.

Lund,/Malmö

Om- och tillbyggnad för lärarhögskolan. En redogörelse för objektet har lämnats senast i prop. 1973: 61 (s. 7). I gällande investeringsplan . för universiteten m.m. är uppförd en kostnadsram av 33 350000 kr. i prisläget den 1 april 1972, vilket motsvaras av 35 700 000kr. i prisläget . den 1 april 1973. Ramen avser nybyggnad av fyra av de sammanlagt sex husdelar som enligt tidigare planering skulle byggas-i anslutning till lärarhögskolan i Malmö. Denna planering har skett med utgångspunkt i att lärarhögskolan skulle disponera lokaler med 'en programyta av högst 19 000 111”. Med anledning av den minskade intagningen av'elever till lärarhögskolorna uppdrog Kungl. Maj:t den 18 maj 1973 åtskol— .

Prop. 1974: 34 14

överstyrelsen att upprätta ett reviderat lokalprogram för vissa lärarhög- skolor. Skolöverstyrelsen har överlämnat ett sådant reviderat lokalpro- gram för lärarhögskolan i Malmö till byggnadsstyrelsen. Med utgångs- punkt i det nya lokalprogrammet har byggnadsstyrelsen den 11 decem- ber 1973 redovisat ett förslag till reviderad kostnadsram för objektet.

Byggnadsstyrelsen föreslår att lärarhögskolan får disponera lokaler i om- och tillbyggnaden med en programyta av 17 745 m”. Förslaget innebär att två av de planerade sex husdelarna i tillbyggnaden inte be- höver utföras. För de utförda delarna kan kostnadsramen sänkas till 30 500 000 kr. För ombyggnaden av äldre lokaler i lärarhögskolan samt för de omdispositioner av de nybyggda delarna som är betingade av att två husdelar inte kommer att utföras beräknar byggnadsstyrelsen kost- naden till resp. 1600 000 kr. och 700000 kr., varför en kostnadsram av (30500 000 + 1 600000 + 700 000 =) 32 800 000 kr. bör föras upp i investeringsplanen.

Göteborg

Försörjningsåtgärder inom .Chalmers tekniska högskola. För över- siktlig planläggning och för anslutningsavgifter får resp. 1,3 milj. kr. och 2 milj. kr. tas i anspråk.

För övriga åtgärder finns en kostnadsram av 10175 000 kr. i pris- läget den 1 april 1972. Härav har byggnadsstyrelsen slutredovisat ett delobjekt till en kostnad av 183000 kr. Resterande belopp, dvs. (10 175 000 — 183 000 =) 9992 000 kr., motsvaras av 10 250000 kr. i prisläget den 1 april 1973.

Forskningslaboratorium inom medicinarområder. I gällande inves— terings-, inrednings- och utrustningsplaner finns för detta objekt upp- förda kostnadsramar enligt följande sammanställning.

Investeringsram (prisläge 1973-04-01) ................ 5 295000 kr. Inredningsram .................................... 800 000 kr. Utrustningsram .................................... 750 000 kr. Summa 6 845 000 kr.

En redogörelse för nybyggnaden har lämnats senast i prop. 1971: 35 (s. 21).

Genom beslut den 11 februari 1972 medgav Kungl. Maj:t att i gäl- lande investerings-, inrednings— och utrustningsplaner uppförda kostnads- ramar för nybyggnaden får belastas med högre belopp än vad som an- givits i resp. plan, dock att den sammanlagda belastningen av nämnda kostnadsramar inte får överstiga summan av de tre ramarna. Styrelsen, LUP-kommittén och utrustningsnämnden för universitetet och högskolor föreslår nu att ramarna omfördelas enligt följande sammanställning.

Prop. 1974: 34 .15

Investeringsram .................................. 6 050 000 kr.: Inredningsram .................................... 400 000 kr. Utrustningsram .................................... 495 000 kr. Summa 6 945 000 kr.

Skillnaden (6 945 000 —— 6845 000 =) 100000 kr. mellan summan av de tidigare och de nu föreslagna ramarna hänför sig till de prisök- ningar på inredning och utrustning som inträffat sedan ramarna upp- fördes.

Nybyggnad för lärarhögskolan m.m. För objektet har en kostnads- ram av 68 milj. kr. 'i prisläget den 1 april 1972 förts upp i gällande investeringsplan för universiteten m.m. (prop. 1973161 s. 8). Kungl. Maj:t uppdrog den 13 september 1973 åt byggnadsstyrelsen att utföra vissa anläggningar för parkering och utomhusidrott inom denna ram. Som jag tidigare anfört vid redovisningen av om- och tillbyggnad för lärarhögskolan i Malmö pågår en översyn av lokalprogrammen för vissa lärarhögskolor. Denna översyn kan komma att leda till vissa omdispo- sitioner av nybyggnaden.

Byggnadsstyrelsen har funnit att kostnadsramen för nybyggnaden kan sänkas till 65 milj. kr. exkl. kostnaderna för de omdispositioner som kan bli aktuella med anledning av den pågående översynen av lokalpro— grammet. I avvaktan på att detta arbete slutförs föreslår byggnadsstyrel- sen att kostnadsramen för objektet förs upp med ett belopp av 65 milj. kr.

Nybyggnad för restaurang inom Chalmersonzrådet. Genom beslut den 24 september 1971 uppdrog Kungl. Maj:t åt byggnadsstyrelsen att projektera nybyggnad för restauranglokaler m. m. inom Chalmers- området. Projektet skulle avse dels en av studentkåren — med anlitande av bl. a. lånefonden för studentkårlokaler — i samråd med byggnads- styrelsen utförd ombyggnad av det nuvarande kårhuset, dels en av staten utförd nybyggnad för restauranglokaler m.m. Lokalerna i det befintliga kårhuset och nybyggnaden borde omfatta studentk-årlokaler med en programyta _ exkl. kapprum m. m. — av högst 2 000 m2 samt restauranglokaler om sammanlagt 1 170 platser. Sedan byggnadsstyrelsen i en promemoria den 22 september 1972 redovisat förslag till fördelning av lokaler mellan de båda byggnaderna uppdrog Kungl. Maj:t 'med hänsyn till de redovisade kostnaderna för de föreslagna arbetena —— den 24 november 1972 åt styrelsen att redovisa möjligheterna att med mer begränsade nyinvesteringar tillgodose behovet av restaurangplatser inom området. Antalet restaurangplatser i anslutning till kårhuset borde utökas till sammanlagt 700—800, varvid skulle förutsättas att nu befint- liga serveringar utanför kårhuset skulle behållas t. v.

På grundval av det av byggnadsstyrelsen i en promemoria den 19 juni 1973 redovisade arbetet uppdrog Kungl. Maj:t den 13 september 1973

Prop. 1974: 34 16

åt styrelsen att t.o.m. bygghandlingar projektera dels nybyggnad för matsal och kök, dels —- i samråd med studentkåren —- ombyggnad av nuvarande kårhus för kafé och studentkårlokaler. Därvid angavs att summan av statens utgifter för mark- och nybyggnadsarbeten samt lån till studentkåren ur lånefonden för studentkårlokaler skall begränsas till högst 7,1 milj. kr. enligt prisläget den 1 april 1972.

Enligt byggnadsstyrelsen motsvaras den angivna kostnadsramen av 7,7 milj. kr. i prisläget den 1 april 1973. Styrelsen räknar med att bygg- nadsarbetena skall kunna påbörjas i februari 1975 och föreslår att en kostnadsram motsvarande hela det angivna beloppet t. v. förs upp i in- vesteringsplanen. Slutligt skall dock endast kostnaderna för nybyggnads- delen belasta detta anslag.

Karlstad

Nybyggnad för universitetsfilialen och lärarhögskolan. Den kost-nads- ram av 37 950000 kr. i prisläget den 1 april 1972 som finns uppförd för objektet i investeringsplanen är beräknad bl.a. med utgångspunkt i att en särskild byggnad för restaurang- och kårlokaler Iskall uppföras i anslutning till nybyggnaden. Kostnaderna för dessa lokaler innefattas i investeringsramen (prop. 1972: 28 s. 9).

Dessa lokaler har mot bakgrund av den minskade lärarutbildningsor- ganisationen i stället kunnat inrymmas i huvudbyggnaden. Med hänsyn till främst denna ändrade förläggning kan kostnadsramen för objektet sänkas till 33 milj. kr.

Örebro

Försörjningsätgiirder. För översiktlig planläggning får 600000 kr. tas i anspråk. För anslutningsavgifter erfordras enligt byggnadsstyrelsen 1,3. milj. kr.

I gällande investeringsplan är uppförd en kostnadsram av 8,6 milj. kr. för övriga åtgärder (prop. 1973: 61 s. 9 och 14). Av nämnda belopp avsåg 6,6 milj. kr. hittills beslutade åtgärder. Byggnadsstyrelsen beräknar nu kostnaderna för beslutade åtgärder.till 5,6 milj. kr. Kostnaderna för försörjningsåtgärder i samband med andra etappen av nybyggnaden för högre utbildning i Örebro beräknar styrelsen till 4,4 milj. kr. Styrelsen föreslår således en kostnadsram av (5,6 + 4,4 =) 10 milj. kr. för övriga åtgärder.

Nybyggnad för högre utbildning, etapp II. I prop. 1973: 61 (s. 9) lämnades redogörelse för detta byggnadsobjekt. Byggnadsstyrelsen har den 4 januari 1974 redovisat kompletterade förslagshandlingar. Ny- byggnaden omfattar ca 11500 m? rumsyta, varav ca 1200 rn2 utgör

Prop. 1974: 34 17

restauranglokaler med 300 mat- och kaféplatser samt ca 10 300 m.2 10- kaler för icke-laborativa institutioner vid universitetsfilialen, lokaler för socialhögskolan, teoretiska ämnen vid gymnastik- och idrottshögsko- lan, bibliotek samt administration. Enligt byggnadsstyrelsen bör" en kostnadsram av 26 milj. kr. föras upp i gällande investeringsplan. Sty- relsen räknar med att byggnadsarbetena kan sättas igång under våren 1974. '

n

Umea

Försörjningsåtgärder. För översiktlig planläggning och för anslutnings- . avgifter får resp. 1,5 milj. kr. och 1 milj. kr ta-s i anspråk.

För övriga åtgärder är en kostnadsram av 15 750000 kr. i prisläget den 1 april 1972 uppförd i gällande investcringsplan. Härav har bygg- nadsstyrelsen slutredovisat et-t delobjekt till en kostnad av 167000 kr. Resterande belopp, dvs. (15 750000 —— 167 000 =) 15583 000 kr., mot- svaras av 16 200 000 kr. i prisläget den 1 april 1973.

Luleå

Försörjningsåtgärder. I gällande investeringsplan är uppförd en kost- nadsram av 175 000 kr. för översiktlig planläggning. I anslutning till den fortsatta utbyggnaden för högskolan har en bearbetning av utbyggnads- planen varit nödvändig. Styrelsen föreslår därför att ramen höjs till 400 000 kr. '

För anslutningsavgifter 'och övriga åtgärder finns en kostnadsram av 6 milj. kr. i prisläget den 1 april 1972 (prop. 1972: 130 bil. 6 s. 44). Styrelsen föreslår att ramen höjs till 9 milj. kr. Nämnda belopp avser ' beräknad medelsförbrukning t.o.m. etapp VII av nybyggnadema för högskolan. -

Nybyggnader för högskolan. Verksamheten vid högskolan i Luleå på- börjades år 1971, då 50 studerande togs in på den maskintekniska ut- bildningslinjen. Enligt statsmakternas beslut skall intagningskapaciteten vid denna utbildningslinje successivt öka till 200 läsåret 1975/76 (prop. 1971: 59, UbU 1971: 17, rskr 1971: 174). Den geoteknologiska utbild- ningslinjen startade höstterminen 1972 med 50 studerande." Intagnings- kapaciteten skall successivt byggas ut till .100 nybörjarplatser läsåret 1975/76 (prop. 1972: 37, UbU 1972: 23, rskr 1972: 173).

I prop. 1973: 61 (s. _11) och 1973: 85 (bil. 6 s. 29) redogjordes för nybyggnadema för högskolan. Byggnadsstyrelsen har den 21 januari 1974 redovisat reviderad"kostnadsberäkning för etapperna I—VI och systemhandlingar för etapp VII.

De två första etapperna, som omfattar 4000 rn2 rumsyta, utfördes Ö av Luleå kommun. I ett av Kungl. Maj:t den 31 augusti 1972-godkänt avtal har föreskrivits att särskild överenskommelse skall träffas om er-

Prop. 1974: 34 18

sättning —- grundad på produktionskostnaden —— för nämnda etapper. I avvaktan på slutlig överenskommelse medgav Kungl. Maj:t den 26 januari 1973 att byggnadsstyrelsen fick utbetala å conto högst 9 milj. kr. Enligt styrelsen har kommunen nu redovisat en slutkostnad av 10 950 000 kr.

Etapp III omfattar 7 500 m2 rumsyta och togs i bruk höstterminen 1973. Styrelsen beräknar kostnaderna för etappen till 18,5 milj. kr.

Etapp IV omfattar 2900 In2 rumsyta och etapperna V och VI sammanlagt 8 620 rn2 rumsyta. Etapperna är under utförande.

Etapperna IV och V kommer att tas i bruk till höstterminen 1974 och etapp VI till vårterminen 1975. Styrelsen har kostnadsberäknat etapperna till resp. 8 500000 kr., 13 550000 kr. och 17 500000 kr.

Enligt systemhandlingarna omfattar etapp VII 2120 m2 programyta _ exkl. kapprum etc. och 2470 m2 rumsyta. Styrelsen beräknar kostnaderna för etappen till 8,5 milj. kr. Enligt styrelsen är det av produktionstekniska skäl fördelaktigt att påbörja byggnadsarbetena redan under våren 1974.

Styrelsen föreslår att i gäll-ande investeringsplan förs upp en kost-nads- ram av sammanlagt (10 950 000 + 18 500 000 + 8 500 000 + 13 550 000 + 17 500000 + 8500 000 =) 77 500000 kr. för etapperna I—VII av nybyggnadema.

Departementschef en

Vid min anmälan av proposition angående de-n sta-tliga kulturpolitiken (prop. 1974: 28) anförde jag bl.a. att ett beredningsorgan för lokal- frågor bör knytas till det föreslagna statens kulturråd. Eftersom in- vesteringsfrågor för bl. a. statliga museer, Operan och Dramatiska tea- tern berör detta anslag bör kulurrådets roll vid beredningen av dessa frågor behandlas i detta sammanhang.

MUS 65 har i betänkandet Museerna pekat på behovet av investe- ringar i lokaler =för de statliga museerna. Som jag redovisat i det före- gående har statskontoret samt teater- och musikrådct föreslagit att för- utsättningarna prövas för en för dessa museer samordnad lokalp'lanering inom ramen för en särskild lokal- och utru-stni-ngsprogramkommitté (LUP-kommitté), förslagsvis knuten till det föreslagna statens kulturråd. Enligt mina förslag i propositionen om den statliga kulturpolitiken kommer de statliga museerna att ingå i statens kulturråds ansvars— område. Jag förordar att rådet också får ansvaret för att upprätta lokal— och utr-ustningsprogram för de statliga museerna, Opran och Dramatiska teatern och de övriga institutioner som Kungl. Maj:t be- slutar samt för att dessa program och förslag till åtgärder med anled- ning därav överlämnas till resp. byggnadsstyrelsen och utrustnings— nämnden för vidare handläggning. Dessa uppgifter bör inom rådet hand-has av en särskild lokal- och utrustningsprogramdelegation som i

Prop. 1974: 34 19

rådets ställe beslutar i dessa frågor. I den mån andra kulturinstitutioner skall samloka'l-iseras med museerna och de teatrar som jag här berört bör delegationen vara oförhindrad att även behandla lokal- och utrust- ningsfrågor för dessa institutioner. Delegationen bör löpande följa de statliga museernas lokalförsörjning. Delegationen bör särskilt beakta de möjligheter till samordning av resurserna som betingas av dels att de berörda museerna är förlagda i huvudsak till en och samma ort, dels de riktlinjer för omorganisation av vissa av museerna som jag föreslagit i annat sammanhang. Delegationen bör också till kulturrådets styrelse överlämna förslag om i vil-ken ordning de olika museernas lokalfrågor skall lösas.

Delegationen bör även kunna medverka i beredningen av andra lokal- och utrustningsfrågor som kan komma att aktualisras hos kulturrådet. Som jag redovisat inledningsvis finns inom högskolesektorn sedan år 1964 särskilda LUP-kommittéer för varje större högskoleort. För sam- ordning av kommittéernas arbete finns en samarbetsnämnd samt ett gemensamt sekretariat. Den n-u förordade delegationen bör ha en sam- mansättning liknande LUP-kommittéernas. En ledamot av kulturrådets ' styrelse bör vara ordförande. I delegationen bör förutom särskilda sa'k- kunniga inom de områden som kommittén har att bevaka byggnadssty- relsen och utrustningsnämnden för universitet och högskolor vara rc- presenterade. I detta sammanhang bör nämnas att utrustningsnämnden enligt Kungl. Maj:ts beslut den 15 februari 1974 har att utrusta de stat- liga kulturinstit-utionerna inom utbildningsdepartmentets verksamhets- område samt Operan och Dramatiska teatern. Med hänsyn till be- hovet av samverkan med den existerande LUP-organisationen för uni- versitet och högskolor bör en ledamot i delegationen utses efter förslag av den för högskolesektorns LUP-kommittéerna gemensamma samar- betsnämnden (LUP-nämnden). Det ankommer på Kungl. Maj:t att be- sluta i dessa frågor. Till LUP-nämnden är knutna ett antal expert- grupper nied uppgift att utreda vissa speciella lokal- och utrustnings- programfrågor av generell karaktär. Den nu föreslagna delegationen bör i förekommande fall kunna anlita dessa expertgrupper. Dele- gationen bör vidare i frågor som har anknytning till universitetsrestau- rangkommitténs arbetsområde kunna överlåta till denna att utföra upp- gifter som annars ankommer på delegationen.

Jag övergår till att behandla Skeppsholmsutredningens förslag. Det förslag till utbyggnadsplan för Skepps- och Kastellholmarna som utred- ningen lagt fram har mötts av en övervägande positiv remissopinion. Som utredningen själv framhåller bör det finnas utrymme för en kon- tinuerlig omprövning av förslagen i takt med en naturlig förändring av i dag gällande förutsättningar. Vissa av de verksamheter som utred- ningen föreslår skall förläggas till holmarna är eller har varit föremål för utredningar till vilka Kungl. Maj:t ännu inte tagit ställning. I ett

1*** Riksdagen 1974. I saml. Nr 34

Prop. 1974: 34 20

par fall innebär av Kungl. Maj:t fattade beslut vissa avsteg från ut- redningens förslag. Kungl. Maj:t har den 13 september 1973 uppdragit åt byggnadsstyrelsen att utföra en —— jämfört med utredningens för- slag begränsad om- och tillbyggnad av moderna museet. Vidare kommer jag att i annat sammanhang föreslå att byggnadsstyrelsen får i uppdrag att redovisa. möjligheterna att inrymma Sveriges arkitek- turmuseum i Nordiska museets byggnad på Djurgården när ]ivrustkam- maren —— till vilken jag återkommer senare — flyttat därifrån. Även om detaljerna i utredningens förslag sålunda bör prövas bl. a. i samband med den sedvanliga prövningen av varje enskilt byggnadsobjekt, bör dock den målsättning för holmarnas framtida användning som kommit till uttryck 'i förslaget vara vägledande för det fortsatta planeringsarbetet. En naturlig följd av detta arbete kommer att bli att en del av holmarnas militära karaktär försvinner. Jag vill i detta sammanhang peka på vad några remissinstanser anfört om faran i att koncentrera verksamheter av en och samma typ till holmarna. Jag finner dessa synpunkter be- aktansvärda. Vid det fortsatta planeringsarbetet bör möjligheten prö— vas att till holmarna förlägga andra verksamheter än sådana med mi- litär eller kulturell anknytning. Bl.a. av detta skäl är jag efter sam— råd med chefen för försvarsdepartementet f. 11. inte beredd att före- slå någon ändring av Kungl. Maj:ts beslut den 6 maj 1970 om vilka byggnader som permanent skall behållas av försvaret. När det gäller de övriga byggnader som försvaret i dag disponerar ankommer det på Kungl. Maj:t att, med hänsyn till vad som framkommer i det fortsatta planeringsarbetet, besluta om den tidpunkt då försvarets disposition av dessa byggnader skall upphöra.

Med hänvisning till vad som anförts av bl. :a. riksantikvarieämbetet och byggnadsstyrelsen vill jag särskilt betona vikten av att lokalförsörj- ningen för de institutioner som i framtiden skall finnas på holmarna i görligaste mån baseras på ett fortsatt utnyttjande av befintliga bygg- nader.

Utredningen har föreslagit att befintliga bostäder på Skeppsholmen — utom de i östra boställshuset —— avvecklas men att bostäderna på Kas- ellholmen bibehålls. Stockholms kommun och länsstyrelsen i Stock- holms län har förordat att elevbostäder för dem som studerar vid insti- tutioner på Skeppsholmen ordnas på holmarna. Då ett real-iserande av detta senare förslag skulle innebära uppenbara risker för att de som stu- derar på holmarna helt skulle dominera miljön där vill jag inte förorda att sådana elevbostäder anordnas. Jag biträder därför utredningens för- slag i denna del. I detta sammanhang bör påpekas att utredningen före- slagit att en av byggnaderna på Skeppsholmen byggs om till vandrar- hem. Enligt vad jag erfarit utreds för närvarande de ekonomiska förut- sättningarna för detta av kommunens idrottsförvaltning i samråd med Stockholms läns landsting, STF och Stockholms turisttrafikförbund.

Prop. 1974: 34 21

Som jag tidigare redovisat har Stockholms kommun tillsatt en arbetsgrupp för planeringen av Skeppsholmens framtida användning. ' Kommunen har redovisat att denna grupp, som samarbetat med Skepps- holmsutredningen, fått kommunstyrelsens uppdrag att medverka i det fortsatta planeringsarbetet. Jag avser att i annat sammanhang, dels be- gära Kungl. Maj:ts bemyndigande att tillkalla en arbetsgrupp på den statliga sidan, dels uppdra åt statens förhandlingsnämnd att föra de för- handlingar med kommunen som erfordras för den fortsatta verksam- heten på Skepps- och Kastellholmama.

Mot bakgrund av vad jag anfört bör utredningen och yttrandena över de-nn-a överlämnas till byggnadsty-relsen. Styrelsens fortsat-ta plane- ringsarbete bör utföras i samråd med den nämnda statliga arbetsgrup- pen.

Som jag redovisat inledningsvis står medel för statliga byggnadsarbe- ten inom utbildningsdepartementets verksamhetsomräde innevarande budgetår till förfogande under fyra skilda investeringsanslag, nämligen anslagen Byggnadsarbeten för vissa kulturändamål, Radio— och televi- sionsh-u-s, Byggnadsarbeten vid universiteten m. m. samt det i riksstaten senast budgetåret 1970/ 71 uppförda anslaget Byggnadsarbeten vid spe- cialskolan m.m. '

Medelsförbrukningen under dessa investeringsanslag styrs huvudsak- ligen av de under anslagen uppförda investeringsplanerna och de tid- planer som gäller för de däri upptagna objekten. Jag har funnit det än- damålsenligt att medlen förs samman under ett gemensamt investerings- anslag, dit bchällningarna under anslagen vid utgången av budgetåret 1973/74 bör föras. Alltjämt bör dock kostnaderna för byggnadsarbeten vid Sveriges radio bestridas från ett särskilt a-nslag med hänsyn till de särskilda regler som gäller för finansieringen av dessa investeringar. För att möjliggöra en förbättrad planering bör två skilda investeringsplaner föras upp under det ny-a i-nvesteringsanslaget, en avsedd för byggnads- arbeten för utbildning och forskning och en avsedd för byggnadsarbeten för kulturändamål m.m. Investeringsplanen för utbildning och forsk- ning bör omfatta samtliga utbi'ldningsanstalter för vilka de tidigare nämnda investeringsanslagen är avsedda.

I likhet med vad som f. n. är fallet beträffande anslaget tilll byggnads- arbeten vid universiteten -m. m. bör årligen en särskild kostnadsram be- . nämnd Diverse objekt föras upp under anslaget och-stå- till' Kungl. ' Maj:ts disposition. Inom denna kostnadsram kan bl. a. smärre objekt utföras och byggnadsobjekt inom gällande utbyggnadsplaner påbörjas då ett snabbt igångsättande är önskvärt (jfr prop. 1971: 35 s. 13)-

I samverkan mellan byggnadsstyrelsen'och de organ på nyttjarsidan som" har övergripande planeringsansvar i frågor som gäller de olika nyttjarnas lokalbehov bör en sådan prioritering av ny- och ombygg-

Prop. 1974: 34 22

nadsobjekt inom de båda sektorerna kunna utföras att projekterings— arbetet kan riktas in mot att ta fram erforderligt underlag för en på förhand angiven sammanlagd investeringsvolym under skilda budget- år. Denna i en viss investeringsvolym uttryckta riktpunkt får bestäm- mas efter en sammanvägning av redovisade önskemål och allmänna samhällsekonomiska bedömningar. Det bör därvid ankomma på LUP- nämnden att svara för samordningen av nyttjarnas synpunkter inom sektorn utbildning och forskning och på det av mig tidigare (prop. 1974128) föreslagna kulturrådet att svara för motsvarande uppgifter inom sektorn kulturändamål m. m. Jag avser att senare denna dag före- slå Kungl. Maj:t att meddela särskilda budgetdirektiv till byggnadsstyrel- sen m.fl. med denna innebörd. Jag kommer därvid att förorda att myn- digheternas planering för budgetåret 1975/ 76 skall bedrivas inom vissa angivna ramar för medelsförbrukningen inom var och en av .de båda sektorerna. Jag kommer samtidigt att föreslå åtgärder som syftar till att höja planeringsberedskapen för av konjunkturskäl motiverade tidi- gare- och senareläggning-ar av arbeten inom dessa sektorer.

Jag vill slutligen som bakgrund till mina förslag i det följande nämna- att medelsförbrukningen nästa budgetår för objekt som redan påbörjats eller som jag tidigare denna dag vid min anmälan av fråga om utgifter på tilläggsstat III till riksstaten för innevarande budgetår (prop. 1974: 85 bil. 7) föreslagit skall påbörjas kan uppskattas till ca 165 milj. kr. inom sektorn utbildning och forskning och ca 30 milj. kr. inom sektorn kul- turändamål rn. m.

För nästa budgetår har jag gjort upp följande förslag till investerings- planer (1 OOO—tal kr.).

Byggnadsobjekt Medelsförbrukning Kostnadsram Faktisk Beräknad för __—t. o. m. 72-04—01 73-04-01 73—06-30. 73:74 74/ 75

Utbildning och forskning Stockholm Försörjningsåtgärder inom Frcscatiom rådet:

Översiktlig planläggning . . . . 1 500 1 500 1 168 332 Anslutningsavgifter ........ 1 300 1 300 1 184 116 Övriga åtgärder ............ 24 095 24 665 22 691 1 500

Försörjningsåtgärder inom karolinska institutets område: Översiktlig planläggning . . . . 690 690 667 23 Anslutningsavgifter ........ 700 700 651 49 Övriga åtgärder ............ 4 595 6 305 4 427 900 Lalaoratoriebyggnad vid karo-

linska institutet .......... 30 565 30 820 28 056 2 000 Nybyggnad för tandläkarut- bildning ............... 77 000 75 000 31 659 25 000 17

470

978 764 000

Bygg- Färdig- _ start ställande år—mån. år-mån.

68-09 successivt

68-04 successivt 68-05 72-08 68-09 75-06

Prop. 1974: 34

Byggnadsobjekt

Nybyggnad för kemi mm .. Ny- och ombyggnad för sck- tion V ................. Utbyggnad av statens biblio- teksdepå i Bålsta ........ Markförvärv m m för nybygg- nad för tandläkarutbildning Förvärv av Stockholms obser- vatorium i Saltsjöbaden .. Om- och tillbyggnad av djur- hus vid karolinska institutet Hällsboskolan .............. Åsbackaskolan . ............ Nybyggnad för elevbostäder vid Tomtebodaskolan

Uppsala Iförsörjningsåtgärder: Oversiktlig planläggning . . . . Anslutningsavgifter ........ Övriga åtgärder .......... Nybyggnader på Artillerifältet Nybyggnad för icke-laborativa institutioner ............

Linköping Försörjningåtgärder: Översiktlig planläggning . . . . Anslutningsavgifter ........ Övriga åtgärder ........... Nybyggnader på Vallaområdet för högskolan

Jönköping Om- och tillbyggnad för lärar- högskolan m m ..........

Växjö

FÖPSÖl'lningsåtgärder .......

Nybyggnad för högre utbild- ning ..................

Lund/Malmö Försörjningsåtgärder: Översiktlig planläggning . . . . Anslutningsavgifter ........ Övriga åtgärder ............ Nybyggnad för hygien och naturvetenSkaplig mikrobio- logi .................... Ny- och ombyggnader för icke-laborativa institutioner Om- och tillbyggnad för lärar- högskolan ..............

Göteborg Försörjningsåtgärder för hu- manistiska faktulteten mm: Översiktlig planläggning Anslutningsavgifter ........

Kostnadsram 72-04-01 73-04-01 44420 46670 11475 12550 2525 2600 smo smo 1000 .1000 1180 1280 5660 5610 160 147 2400 850 850 6250 6250 7500 7800 132270 136000 47000 47000 700 700 2000 2000 11390 11390 98260 94000 5650 5650 2000 2500 12600 1100 1100 3200 3200 17500 17500 10600 11485- 2000 2170 33350 32800 350 350 150 150

Medelsförbrukning Beräknad för Faktisk t. o. m. 73-06—30

34 050 11 347

7 000

78' 5432 117

599 2 986 2 754 74 586

618 1946 8 876

86 780

5 232

1035 2562 13 573

526

16 394

326 83

73/74

10 000 1 000 1 500 1 300 1 000 1 000

178 30

251 1 700 3 000 25 000

10 000

82 54 1500

3 000

300

1 000

50 400 500

4 000 2 000

13 000

24 67

23

74/ 75

2 620 203 1 100

202

500

1 564 2 000 30 000

20 000

1 000 2 125

118

800 S 000

15 150 500

6 000 170

2 000

Bygg- Färdig. start ställande år-mån. iir-mån.

71-08 73-09 70-08 73-12 73-10 74-09 73-05 74-03 68-02 7-3-09 72-04 72-12 75—03 76-05 successivt

66-06 75-08 74-01 76-01

69-06 successivt

69-06 73-01

70-05 72-08 successivt

74-09 76-01' successivt

73-1 1 75-05

72-12 74-01

72-02 74-08

Prop. 1974: 34

Byggnadsobjekt Kostnadsram 72-04-01 ' 73-04-01

Försörjningsåtgärder inom

medicinarområdet: Översiktlig plaiéläggning . . . . 660 660 Anslutningsavgi ter ........ Övriga åtgärder ............ i 8900 9 280 Försörjningsåtgärder inom

Chalmers tekniska högskolas område: Översiktlig planläggning . . . . 1 300 1 300 Anslutningsavgifter ........ 2 000 2 000 Övriga åtgärder ............ 10 175. 10 250- Nybyggnad för fysiska institu-

tionen m m ............. 17 800 18 250 Forskningslaboratorium inom

medicinarområdet ....... 5 020 6 050 Nybyggnad för lärarhögskolan

rn m ................... 68 000 65 000 Nybyggnad för matsal m 111

inom medicinarområdet . . . 10 950 10 950 Nybyggnad för kemi, etapp 11 15 0001 Nybyggnad för restaurang in- . om Chalmersområdet ...... 7 700 Karlstad Försörjningsåtgärder ........ 3 500 3 765 Nybyggnad för universitets-

filialen och lärarhögskolan 37950 33 000 Örebro Försörjningsåtgärder: _ Översiktlig planläggning ..... 600 600 Anslutningsavgifter ........ 850 1 300 Övriga åtgärder ...... , ...... 8 600 10 000 Nybyggnad för högre utbild-

ning, etapp II ........... 3 000 26 000 Falun Ombyggnad m m för lärarhög- -

skolan .................. 3 380 3 380 Härnösand Ombyggnad för lärarhögskolan - 3 000 2 900 Östersund Nybyggnad för socialhög-

skolan .................. 9 775 10 000 Umeå Försörjningsåtgärder: Översiktlig planläggning 1 500 '1 500 Anslutningsavgifter ........ 1 000 1 000 Övriga åtgärder ............ 15 750 16 200 Nybyggnad för icke-laborativa .

institutioner ............ 16 135 16 400 Luleå Försörjningsåtgärder: Översiktlig planläggning ..... 175 400 Anslutningsavgifter ........ 6 000 9 000 Övriga åtgärder ............ Nybyggnader för högskolan . . 72 430 77 500 Ej slutredovisade objekt, får-

digställda före 1972-07-01 . . 553 876 553 037

24 Medelsförbrukning Faktisk Beräknad för t.o.m. 73-06—30 73/74 74/75 - 640 20 685 ' 5 091 500 500 1 221 79 1 411 450 139 6 915 1 000 500 17 260 990 4 215 1 500 . 100 22 993 25 000 15 000 1 556 6 000 3 000 4 000 7 000 2000 - 791 2 000 23 288 7 000 1 500 568 32 814 36 450 ' 4 963 500 3 000 5 000 15 000 3 190 190 2 691 209 6 000 3 000 1 449 51 575 425 _ _ 8 803 2 500 . 1 500 15 701 699. 140 200 50 1815] 4100 3000 20 567 25 000 25 000 540 671 2 364 5 000 181 818

1459 611 1 529 454 1 055 416 207 701

Bygg- Färdig- start ställande :ir-mån. år-mån.

successivt

successivt 68-08 70-04 72-03 73-07 72-03 74-12 72-11 74-07 74-01 .75'10 75-02 & 76-03

800 . successivt

71-12 73-12 69-10 75-09 74-03 75-06 70-12 72-08 70-06 72-11 73-10 74-12 successivt . . 71:06. . 72-10 su'ccessivt 72-08 75-09

Prop. 1974: 34 25

Byggnadsobjekt Medelsförbrukning Kosmadsram Faktisk Beräknad för Bygg— Färdig- —_———t. o. m. ___— start ställande 72-04-01 7 3—04-01 73-06 30 73/ 74 74/ 75 år—mån. är-mån.

Kulturändamål m. m. Flyttning och ombyggnad av

domkapitelhus i Härnösand 1 530 1 580 891 600 89 72—10 73-08 Upprustning av Operan, .

etapp I och II .......... 34 291 37 000 2 295 6 000 20 000 72-06 76-06 Tillbyggnad av landsarkivet i '

Göteborg .............. 2 650 2 270 399 1 700 171 73-03 74-01 Utbyggnad av svenskhemmet

Voksenåsen ............. 4 780 5 400 2 500 2 500 74-01 75-03 Dramatiska teatern. Ombygg- _

nad av mälarsalen ....... 750 750 739 11 . 72-11 73-04

Nybyggnad av museilokaler på Julita gård för Nordiska - museet m. m. ............ 5 2001 3 000 2 000 73-12 74-09 Om- och tillbyggnad av mo-

derna museet ............ 10 8501 2 000 6 000 74—04 75-08 Ombyggnad för livrustkamma-

ren .................... 9 700 4 000 74-09 76-02 Ej slutredovisade objekt,

färdigställda före 1972-07-01 15 175 . 15 175 15 071 246

59 176 87 925 19 395 16 057 34 760

Övrigt Diverse objekt

(budgetåret 1974/75) . . . . 10 000 5 000 Diverse objekt

(budgetåret 1973/74) . . . . 10 000 10 000 4 000 5 000 Diverse objekt

(tidigare budgetår) ....... 9 630 3 350 1 140 2 000 100

1 538 417 1 640 729 1 075 951 229 758 226 678

Erfarenhetsgrundad reducering av medelsbehovet ........ 10 208 13 386 Beräknat medelsbehov ...... 219 550 213 292

1 Jfr prop. 1973: 170 (bil. 6 s. 31—34).

I mitt förslag till investeringsplan för kulturändamål m. 111. har jag i . avsaknad av sådant kostnad-sunderlag som förutsätts för att objektet skall kunna anmälas för riksdagen inte fört upp någon kostnadsram för nybyggnad för etnografiska museet. Så snart som ett sådant underlag föreligger avser jag att återkomma till Kungl. Maj:t med förslag om att arbeten för nybyggnaden skall få påbörjas med anlitande av den under anslaget uppförda kostnadsramen Diverse objekt.

I avvaktan på en slutlig översyn av byggnadsstyrelsens förslag till ombyggnad av lokaler i Stockholms slott för Iivrustkammaren har jag i investeringsplanen för kulturändamål m.m. fört upp en preliminär kostnadsram för detta objekt. De lokaler som friställs när livrustkam- maren flyttar från Nordiska museets byggnad på Djurgården i Stock- holm torde, förutom utökade lokaler för Nordiska museet, även kunna

Prop. 1974: 34 26

inrymma erforderliga lokaler för Sveriges arkitekturmuseum. Jag av- ser därför att i annat sammanhang föreslå att byggnadsstyrelsen får i uppdrag att redovisa möjligheten att inrymma arkitekturmusect i Nor— diska museets byggnad.

I mitt förslag till investeringsplan har jag uppfört ändrade kostnads— ramar för om- och tillbyggnad för lärarhögskolan i Malmö samt för nybyggnad för lärarhögskolan m.m. i Mölndal. Jag är dock ännu inte beredd att ta ställning till en slutlig disposition av dessa objekt.

I enlighet-med byggnadsstyrelsen-s förslag har jag preliminärt fört upp en kostnadsram för nybyggnad för restaurang inom Chalmersområdet motsvarande det i beslutet den 13 september 1973 angivna sammanlagda högsta beloppet för statens utgifter för dels nybyggnaden, dels lån till Chalmers studentkår för ombyggnad av det nuvarande kårhuset. Låne- beloppet kommer att fastställas sedan bygghandlingar redovisats. Jag avser att därefter återkomma till Kungl. Maj:t med definitivt förslag till kostnadsram för nybyggnadsdelen av objektet.

I likhet med vad som skett tidigare år har jag i förslaget till investe- ringsplan gjort en på erfarenheten grundad reducering av summan av de beräknade medelsförbrukningarna för de enskilda objekten. På grund- val av mina förslag till investeringsplaner har jag gjort upp följande an- slagsberäkning.

Anslagsberäkning (1 OOO-tal kr.)

Medelstillgång Beräknad medelsförbrukning Behållning 1973-07-01 ................ 20 740 1973/74 219 550 Anslag för 1973/74 .................. 202 102 1974/75 213 292 Anslag för 1974/75 (förslag) .......... 210 000

432 842 432 842

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att

]. godkänna de riktlinjer för lokal— och utrustningsplanering inom kulturområdet som jag förordat i d-et föregående,

2. godkänna de riktlinjer för den framtida planeringen av Skepps- och Kastellholmarna som jag förordat i det föregående,

3. till Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartemenlets verk— samhetsmnråde för budgetåret 1974/75 under statens allmänna fastighetsfond anvisa ett investeringsanslag av 210000 000 kr.

Prop. 1974: 34 27

Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m. m.

1972/73 Utgift 60 646 391 Reservation 15 415 352 1973/74 Anslag 73 000 000 ' 1974! 75 Förslag 75 000 000

Anslagsförslag m. 111.

Från detta reservationsanslag bestrids kostnader för inredning och ut- rustning av lokaler vid universiteten och högskolorna inom utbildnings- departementets område samt vid vissa statliga institutioner inom skol- och kulturområdena.

De i det föregående under rubriken Byggnadsarbeten inom utbild- ningsdepartementets verksamhetsområde omnämnda LUP- och organi- sationskommittéerna har till uppgift att bl. a. utarbeta utrustningspro- gram med förslag till kostnadsramar för flertalet läroanstalter på resp. ort och successivt överlämna programmen till utrustningsnämnden för universitet och högskolor. Nämnden begär anslag i utrustningsfrågor och svarar för upphandlingen.

Byggnadsstyrelsen svarar för planering och upphandling av inredning. Av anslaget disponeras innevarande budgetår 20 milj. kr. av bygg- nadsstyrelsen och tekniska högskolans i Stockholm byggnadskommitté enligt en av Kungl. Maj:t fastställd inredningsplan. Utrustningsnämn- den disponerar 52,9 milj. kr. enligt en av Kungl. Maj:t fastställd utrust- ningsplan. Till Kungl. Maj:ts disposition står 100 000 kr. '

Byggnadsstyrelsen hemställer att 25 milj. kr. anvisas för styrelsens inredningsverksamhet budgetåret 1974/75. Utrustningsnämnden föreslår med överlämnande av förslag från berörda myndigheter m.fl. att den för nämndens verksamhetsområde avsedda anslagsposten för budgetåret 1974/75 beräknas till 52,9 milj. kr.

Som dåvarande departementschefen anförde i prop. 1967: 104 (s. 41) sker inte .ind'exmässig uppräkning av redan fastställda kostnadsramar i inredn-ings- och utrustningsplanerna. I vissa fall där upphandlingen ännu inte påbörjats har jag dock funnit det nödvändigt att i mitt förslag till inredningsplan justera redan fastställda ramar.

Innan jag går in på en ortsvis uppställd redogörelse för de föreslagna nya och ändrade kostnadsramarna vill jag redovisa vissa frågor som rör musikhögskolorna och universitetsrestaurangerna.

I sin anslagsframställning för budgetåret 1974/75 har organisations- kommittén för högre musikutbildning (OMUS) redovisat en utredning

Prop. 1974: 34 28

av inrednings- och utrustningsbehovet vid de tre musikhögskolorna. Enligt denna behöver skolorna dels en uppräkning av anslaget till undervisningsmateriel m. m. för löpande ersättningsköp av framför allt dyrare utrustning, dels en engångsupprustning av skolornas nuvarande inredning och utrustning. Denna engångsupprustning kan enligt OMUS fördelas på fyra år med för musikhögskolan i Stockholm sammanlagt 900 000 kr., musikhögskolan i Göteborg 80 000 kr. och musikhögskolan i Malmö 850 000 kr.

Jag har tidigare i prop. 1974: 1 (bil. 10 s. 230) efter förslag av uni- versitetsrestaurangkommittén förordat att fr.o.m. budgetåret 1974/ 75 skall även vid universiteten och högskolorna den restaurangverksamhet som bedrivs-i myndigheternas lokaler omfattas av stöd enligt den s.k. måltidspriskungörelsen (1968: 351). Jag får här anmäla kommitténs för-' slag redovisat i delbetänkandet (Ds U 1973: 4——5) »Universitetsrestau- ranger —— mål och subventioner» i- de delar som gäller anskaffning av inredning och utrustning för universitetsrestauranger.

Enligt gällande riktlinjer svarar staten för kostnaderna för en första uppsättning av inredning och utrustning för universitetsrestaurangerna (prop. 1967: 104, SU 1967:88, rskr 1967:203) medan kostnaderna för underhåll och återanskaffning faller på restaurangföretagen. Om mål- tidspriskungörelsen görs tillämplig även i fråga om restaurangverksam- heten vid läroanstalterna medför detta att läroanstalterna skall utan kostnad tillhandahålla bl.a. behövlig inredning och utrustning med vissa i kungörelsen angivna undantag. '

Enligt kommittén bör på sikt underhåll och återanskaffning av inred- ning och utrustning för universitetsrestaurangema gå till på i princip samma sätt som för läroanstalterna i övrigt. I avvaktan på kommitténs slutliga förslag i fråga om driftformer, huvudmannaskap m. m. bör det enligt kommittén ankomma på denna att efter samråd med berörda läroanstalter, driftbolag m.fl. upprätta förslag till en årlig plan för återanskaffning av inredning och utrustning. Huvudansvaret i frågor som rör planmässig återanskaffning samt komplettering i samband med funktionsförändring bör enligt kommittén t.v. åvila byggnadsstyrelsen och kostnaderna bör bestridas från den i inredningsplanen. uppförda kostnadsramen till byggnadsstyrelsens disposition. Löpande underhåll av inredning och utrustning 'bör enligt kommittén ombesörjas av läroan- stalterna och bekostas med medel under driftkostnadsanslag (motsv.).

Endast två av remiSsinstansema behandlar i sina. remissyttranden närma-re de nu berörda frågorna. Byggnadsstyrelsen har inget att in- vända mot förslagen. Utrustningsnämnden för universitet och högskolor anser det nödvändigt att ansvarsfördelningen i fråga om anskaffning av utrustning däribland ersättning för försliten eller omodern ut- rustning —— nu regleras på samma sätt som gäller för utrustning i övrigt vid universitet och högskolor, vilket bör leda till att planmäs-

Prop. 1974: 34 29

sig ersättningsanskaffning efter försliten eller omodern restaurangut- rustning avvägs i samband med bedömningarna av behovet av att er- sätta annan utrustning vid universitet och högskolor.

Stockholm

Nybyggnad för tandläkarutbildning m. m. Redogörelse för byggnads- objektet lämnades bl. a. i prop. 1971: 145 (bil. 6 s. 28 och 33). De nya lokalerna är dimensionerade för- ett intag av 120 nybörjare per år. Nybyggnaden, som omfattar 18460 m2 rumsyta och kostnadsberäknats till 75 milj. kr., avses inrymma även lokaler för kommunal tand- vård. För inredning av nybyggnaden har en delram av 8 milj. kr förts upp i inredningsplanen (prop. 1973: 61 s. 21 och 32). Byggnadsstyrelsen föreslår att ramen höjs till 10,5 milj. kr.

Matsalar m.m. I utrustningsplanen finns uppförd en delram av 775000 kr. Enligt Kungl. Maj:ts beslut den 29 juni 1973 om projek- tering av lokaler för bibliotek m.m. inom Frescatiområdet i Stock- holm skall planeringen av restaurang- och kafélokaler inom området bedrivas med utgångspunkt i att produktion och servering av lunch- måltider m.m. t.v. skall ske huvudsakligen i den nu befintliga huvud- restaurangen inom området. Byggnadsstyrelsen fick i uppdrag att redo- visa byggnadsprogram för en sådan upprustning av denna byggnad och övriga inom området befintliga restaurang- och kafélokaler att en bättre restaurangmiljö och effektivare och mer differentierad res- taurangservice än f.n. kan erbjudas inom området. Universitetsrestau- rangkommittén föreslår att i avvaktan på en plan för sådan upprust- ning 150 000 kr. ställs till förfogande för ändamålet.

Moderna museet. Som redovisats i prop. 1973: 170 (bil. 6 s. 31) utför byggnadsstyrelsen f.n. en om- och tillbyggnad av moderna museet på Skeppsholmen i Stockholm. Byggnadsstyrelsen föreslår att en delram av 800 000 kr. förs upp i inredningSplanen. Ramen innefattar även in- redning av lokaler för det till museet knutna s.k. fotomuseet.

Utrustningsnämnden föreslår att en delram av 500 000 kr. för samma objekt förs upp i utrustningsplanen.

Nordiska museet. I inredningsplanen är uppförd en delram av 500 000 kr. för inredning av en första etapp av 11 y b y g g 11 a (1 a V m 11 s ei —' lokaler på Julita gård för Nordiska museet m.m. (prop 1973: 170, bil. 6 s. 29 och 31). 'Utrustningsnämnden föreslår att två delramar av sammanlagt 1 320 000 kr. förs upp i utrustningsplanen, . varav 680 000 kr. för flyttning av museiföremål till Julita.

Fysiologi vid gymnastik— och idrottshögskolan. Delar av utbildning och forskning i fysiologi vid gymnastik- och idrottshögskolan i Stock- holm har hittills varit förlagd till lokaler vid karolinska institutet. Då dessa lokaler inte längre kan utnyttjas för denna verksamhet förbereds f.n. en förhyrning av lokaler i f. d. Statens normalskola i Stockholm som ersättning för lokalerna vid karolinska institutet. Utrustnings-

Prop. 1974: 34 30

nämnden beräknar att utrustning för 300000 kr. behöver anskaffas i samband med flyttningen. Kungl Maj:t har den 28 september 1973 förskottsvis anvisat 105 000 kr. för denna utrustning.

Uppsala

Nybyggnader på Artillerifältet. I inredningsplanen är uppförd en delram av 20 milj. kr. för nybyggnadema (prop. 1973: 61 s. 22 och 32). Etapperna I—III av nybyggnadema omfattar sammanlagt ca 46 600 m2 rumsyta och har kostnadsberäknats till 136 milj. kr. Byggnadsstyrelsen beräknar nu kostnaderna för inredning av nybyggnadema till 23 milj. kr. och föreslår att en delram av nämnda belopp förs upp i inrednings- planen.

Icke-laborativa institutioner m.m. I inredningsplanen är uppförd en delram av 1430 000 kr. (prop. 1971: 35 s. 25 och 29). Av denna ram har ca 800000 kr. disponerats för inredning till förhyrda lokaler. Byggnadsstyrelsen uppskattar kostnaderna för nyanskaffning av in- redning till den i det föregående nämnda nybyggnaden för icke- laborativa institutioner till 5,2 milj. kr. Nybyggnaden omfattar 16 250 in2 rumsyta och har kostnadsberäknats till 47 milj. kr. Styrelsen föreslår att en delram av (800000 + 5 200000 =) 6 000000 kr. förs upp i in- redningsplanen.

Psykologi. Psykologiska institutionen vid universitetet i Uppsala före- slås få lokaler i kv. Munken sedan ombyggnad utförts. Byggnaderna omfattar ca 3 100 m2 rumsyta. Kostnaderna för helt ny inredn-ing upp— skattar byggnadsstyrelsen till 1. 250 000 kr. Viss befintlig inredning kom- mer enligt styrelsen att utnyttjas.

För nästa budgetår erfordras enligt LUP-kommittén en delram av 300 000 kr. för sådan utrustning som kräver installation i samband med byggnadsåtgärderna eller som på grund av lång leveranstid måste be- ställas redan under kommande budgetår.

Matsalar m.m. Av den i utrustningsplanen under rubriken Övrigt uppförda delramen för matsalar m.m. har 120000 kr. disponerats för serveringslokaler inom nybyggnadema på Artillerifältet i Uppsala. Inom den nybyggnad för icke-laborativa institutioner för vilken jag redogjort i det föregående kommer att anordnas restaurang- och kafé- lokaler om sammanlagt ca 340 platser. Kommittén beräknar kostna- derna för utrustning för sistnämnda lokalcr samt för upprustning av vissa andra lokaler till sammanlagt 305000 kr. Utrustningsnämnden föreslår att en särskild delram av (120000 + 305 000 =) 425000 kr. för matsalar m. m. i Uppsala'förs upp i utrustningsplanen.

Linköping

Matsal m.m. I utrustningsplanen finns uppförd en delram av 180 000 kr. Inom nybyggnadema på Vallaområdet för högskolan har anordnats

Prop. 1974: 34 31

provisoriska restauranglokaler inom lokaler som avses att senare tas i anspråk för utbildning och forskning. Efter förslag av universitets- restaurangkommittén kommer de provisoriska lokalerna att utvidgas med ytterligare ca 60 platser. Som framgår av den redogörelse chefen för finansdepartementet lämnat i prop. 1973:1 (bil. 9 s. 104) utförs f.n. nybyggnader för vissa omlokaliserade statliga myndigheter inom södra delen av Vallaområdet, däribland en mindre restaurangbyggnad. Avsikten är att denna restaurangcnhet så länge provisoriet varar i viss omfattning Skall kunna svara för beredning av mat oc-h kallskän-ksvaror för restaurangver-ksamheten inom högskolans lokaler. Universitetsres- taurangkommittén beräknar kostnaderna för transportutrustning samt utrustning för de utökade provisoriska lokalerna till sammanlagt 120 000 kr.

Växjö

Universitetsfilialen. I det föregående har jag redogjort för en plane- rad nybyggnad för universitetsfilialen i Växjö. Nybyggnaden beräknas omfatta 4760 m" rumsyta — inkl. restauranglokaler om 225 platser. Byggnadsstyrelsen föreslår att den i "'inredningsplanen uppförda del- ramen av 790 000 kr. för filialen höjs med 510 000 kr. till 1 300 000 kr.

Telefonväxel. Den växel som f. 11. finns för universitetsfilialen i Växjö är inte tillräcklig för filialens behov efter inflyttning i den planerade nybyggnaden. Kostnaden för en ny växel av typ Avx 90 uppgår till 60000 kr. sedan försäljningssumman för den befintliga växeln räknats av.

Göteborg

Musikutbz'ldning. OMUS begär att den i utrustningsplanen uppförda ramen för musikutbildning höjs med 300 000 kr. för utrustning av loka- ler i fastigheten Ekman-sgatan 3 i Götebong. Lokalerna so-m omfattar en rumsyta av ca 420 ni2 kommer att f-riställas av socia'lhögskolan sommaren 1974 och kan därefter användas av musikhögskolan.

Byggnadsstyrelsen beräknar kostnaden för inredning av lokal-erna till 200 000 kr. .

Ombyggnad av Origo. En redogörelse för objektet har lämnats i prop. 1971: 145 (bil. 6 s. 29) och prop. 1973: 61 (s. 26). I avvaktan på att byggnadsstyrelsen närmare utrett. behovet av nyinredning i Origo- byggnaden är en delram av 800000 kr. uppförd i inredningsplanen. Styrelsen redovisar nu att denna utredning är slutförd och föreslåratt en definitiv ram av 950 000 kr. förs upp i inredningsplanen.

Nybyggnad för matsal m.m. inom medicinarområdet. I gällande in- redningsplan har för detta objekt förts upp en delram av 400000 kr. (prop. 1973: 61 s. 26 och 33). Byggnadsstyrelsen föreslår att vissa-ytter- ligare lokaler i byggnaden tas i anspråk för universitetets behov. Med

Prop. 1974: 34 32

anledning härav samt mot bakgrund" av konstaterade prisförändringar bör enligt styrelsen kostnadsramen höjas till 675 000 kr. Ramen bör där- med betecknas som definitiv. '

Nybyggnad för kemi, etapp 11. Som redovisades i prop. 1973:170 (bil. 6 s. 33) uppförs f.n. en andra etapp av kemibyggnaden på Chal- mersområdet. Nybyggnaden omfattar en programyta exkl. kapp- rum etc. — av ca 3 500 m2. Då det objekt som tidigare planerades var avsevärt större måste den planering av inredning och utrustning som hittills utförts revideras. I avvaktan på att detta arbete slutförs föreslår byggnadsstyrelsen och LUP-kommittén att delramar för in- redning och utrustning av resp. 2,3 milj. kr. och 1,5 milj. kr. förs upp i inrednings— och utrustningsplanerna.

Ombyggnad för reaktorfysik. På Chalmersområdet pågår f.n. om- byggnad av en f. d. transformatorstation som förvärvas från Göteborgs kommun. I stationen skall efter ombyggnaden inrymmas bl. a. institu- tionen för reaktorfysik vid Chalmers tekniska högskola. Förvärvet och ombyggnaden sker med anlitande av den i investeringsplanen för uni- versiteten m. m. uppförda kostnadsramen Diverse objekt.

Institutionens lokaler i transformatorstationen kommer att motsvara en programyta exkl. kapprum etc. av ca 600 m”. Byggnadsstyrel- sen beräknar att 200 000 kr. erfordras för inredning av dessa lokaler.

Matsalar m.m. I utrustningsplanen finns uppförd en delram av 740 000 kr. '

Inom den nybyggnad för lärarhögskolan m.m. för vilken utförlig redogörelse lämnats senast i prop. 1973: 61 har planerats särskilda restauranglokaler om sammanlagt ca 525 platser samt härutöver vissa ytterligare kafélokaler. Universitetsrestaurangkommittén beräknar kost- naderna för utrustning för dessa lokaler till sammanlagt 550 000 kr.

Universitetsrestaurangkommittén har härutöver föreslagit bl. a. att medel beräknas för upprustning av vissa kafélokaler vid universitetet och Chalmers tekniska högskola. Utrustningsnämnden föreslår att 'del- ramen höjs med 683 000 kr. till (740 000 + 683 000 =) 1 423 000 kr.

Lärarhögskolan m.m. I utrustningsplanen är uppförd en delram av 600000 kr. för utrustning för lärarhögskolan m.m. i Mölndal (prop. 1973: 61 s. 25). Som föredraganden anförde i samband därmed (s. 38) bör denna ram jämte kostnadsramarna för utrustning för lärarhögsko- lorna i Malmö och Karlstad inte få tas i anspråk för sådan utrustning för vilken för lärarhögskolorna gemensamma kostnadsramar av 11,5 milj. kr. som avser intern television m.m., inlärningsstudior samt AV- och laboratoriemateriel m.m. tidigare ställts till förfogande, allt i den mån utrustningen inte är byggnadsknuten och måste överges i samband med att verksamheten flyttas över till de nya lokalerna.

I beslut 'den 18 maj 1973 lämnade Kungl. Maj:t föreskrifter för den fortsatta planeringen av vissa lärarhögskolor. I beslutet föreskrevs att

Prop. 1974: 34 33

skolöversty-relsen till de övriga myndigheter som hade att svara för planering och upphandling av inredning och utrustning för bl. a. lärar- högskolorna i Malmö och Mölndal skulle redovisa det underlag som k-rävs för att anskaffningen skall kunna begränsas i förhållande till vad som dittills planerats. Den fortsatta planeringen skulle bedrivas med utgångspunkt i den kapacitet som mot bakgrund av hit-tills fattade be- slut kan bedömas bli erforderlig för lärarutbildning i framtiden. Vidare skulle Skolöverstyrelsen — i samråd med vederbörande LUP-kommitté och organisationskomimttén för högre musikutbildning till utbild- ningsdepartementet redovisa möjligheterna att för annan utbildning utnyttja den överkapacitet som mot bakgrund av den minskade lärar— utbi-ldningsorganisationen kan beräknas föreligga i de nya lokalerna för lärarhögskolorna i Malmö och Mölndal.

Skolöverstyrelsen föreslår nu att den nämnda delramen av 600 000 kr. höjs med 1 700 000 kr. till 2 300 000 kr. Styrelsen beräknar bl. a. 210 000 kr. för intern television, 72 000 kr. för inlärningsstudior och 23 000 kr. för AV-utrustning.

Forskningsfartyg. Sedan oceanogra-fiska institutionen vid universitetet i Göteborg aktualiserat frågan om anskaffning av ett forskningsfartyg har LUP-kommittén tillsatt en arbetsgrupp som utrett frågan om an- skaffning och drift av ett sådant fartyg. Kommittén redovisar nu att man genom sambruk av ett sådant fartyg mellan ett flertal nyttjare, bl. a. Chalmers tekniska högskola, kan finansiera drift- och underhålls- kostnader.

LUP-kommittén föreslår att medel anvisas för inköp och ombyggnad av en ståltrålare med måtten 34 m ]. ö. a. och 8 rn bredd. Kostnaderna för fartyget beräknas av kommittén till 1,1 milj. kr., varav 700 000 kr. är inköpskostnaden. Kommittén föreslår att en definitiv ram av 1,1 milj. kr. för forskningsfartyg förs upp i utrustningsplanen.

Borås

Bibliotek.s'högskolan. I gällande inredningsplan är uppförd en defi- nitiv ram av 525000 kr. för inredning av lokaler för bibliotekshög- skolan (prop. 1973: 61, s. 28). Byggnadsstyrelsen föreslår att denna ram höjs till 600 000 kr.

Örebro

Universitetsfilialen m.m. I det föregående har jag redogjort för en nybyggnad som skall inrymma lokaler för icke-laborativa institutioner vid universitetsfilialen, lokaler för socialhögskolan, teoretiska ämnen vid gymnastik- och idrottshögskolan, bibliotek, administration och res- taurang. Nybyggnaden omfattar ca 11 500 m2, varav ca 1200 rn2 utgör restauranglokaler. Byggnadsstyrelsen föreslår att den i inredningsplanen uppförda delramen av 425000 kr. för universitetsfilialen m.m. höjs till 3 milj. kr.

Prop. 1974: 34 34

I utrustningsplanen är uppförd en delram av 650000 kr. för icke- laborativa ämnen m.m. LUP-kommittén för Uppsala föreslår att ra- men höjs med 1600 000 kr. till 2 250 000 kr. och därvid betecknas som definitiv. -

Matsal m.m. Inom den nybyggnad för högre utbildning, etapp II, för vilken jag redogjort i det föregående kommer att anordnas särskilda restauranglokaler om ca 300 platser samt härutöver vissa kafélokaler. Restaurangservicen är beräknad för behovet för verksamheten även vid de inom området redan tidigare utförda nybyggnadema för gym- nastik- och idrottshögskolan. Universitetsrestaurangkommittén beräknar kostnaderna för utrustning för dessa lokaler till sammanlagt 285 000 kr.

Östersund

Socialhögskolan. Av den redogörelse som lämnades i prop. 1973: 61 (s. 9 och 29) framgår att nybyggnaden för socialhögskolan omfattar 2 760 m2 rumsyta och har kostnadsberäknats till 10 milj. kr.

I inredningsplanen är uppförd en kostnadsram av 800000 kr. för socialhögskolan. Byggnadsstyrelsen föreslår nu att ramen höjs till 1 milj. kr.

Till utrustning för socialhögskolan har Kungl. Maj:t hittills anvisat 90000 kr. från kostnadsramen Till Kungl. Maj:ts disposition (budget- året l970,-"71). LUP-kommittén för Umeå beräknar kostnaderna för ut- rustning till sammanlagt 550000 kr. och föreslår att en definitiv kost- nadsram av (550000 — 90000 =) 460000 kr. förs upp i utrustnings- planen. Kommittén beräknar bl.a. 191000 kr. för utrustning av läro- medelscentralen, 104000 kr. för kontors- och reproutrustning, 80000 kr. för telefonväxel m. m. och 68 000 kr. för AV-utrustning.

Luleå

Högskolan. Intagningskapaciteten vid den maskintekniska och den geoteknologiska utbildningslinjen skall öka till resp. 200 och 100 ny- börjarplatser läsåret 1975/76 (prop. 1971: 59 och prop. 1972: 37).

I det föregående har jag redogjort för den planerade utbyggnaden för högskolan. För etapperna I—VIII av nybyggnadema har i utrust- ningsplanen förts upp en kostnadsram av 25 milj. kr. (prop. 1973: 170 bil. 6 s. 30).

Byggnadsstyrelsen beräknar kostnaderna för inredning av etapperna I—VII till 8,8 milj. kr. och föreslår att den i inredningsplanen uppförda delramen av 7 milj. kr. för högskolan höjs med 1,8 milj. kr.

Övrigt

Matsalar m.m. I utrustningsplanen för innevarande budgetår finns uppförda särskilda delramar för matsalar m.m. i Stockholm, Linkö- ping, Lund, Göteborg och Umeå. För utrustning för matsalar och

Prop. 1974: 34 35

kaféer på andra orter har förts upp en gemensam delram av 475000 kr. Som framgått av det föregående har utrustningsnämnden föreslagit att särskilda delramar för matsalar m.m. i Uppsala — för vilket hit- tills 120000 kr. av den gemensamma delramen tagits i anspråk — och Örebro förs upp i utrustningsplanen för nästa budgetår.

Av den gemensamma delramen har vidare sammanlagt 245000 kr. disponerats för utrustning för restauranglokaler inom nybyggnaden för universitetsfilialen och lärarhögskolan i Karlstad. Universitetsrestau- rangkommitténs förslag till ändrade kostnadsramar för matsalar på andra orter än de nu nämnda hänför sig till det av kommittén beräk- nade behovet av utrustning i Borås i samband med en planerad upp- rustning av restauranglokaler för bibliotekshögskolan (80000 kr.) och i Östersund för restauranglokaler inom nybyggnaden för socialhögskolan (65 000 kr.).

Utrustningsnämnden föreslår att den i utrustningsplanen under rub- riken Övrigt uppförda delramen Matsalar m.m. för nästa budgetår förs upp med (475000 — 120000 + 80000 + 65000 =) 500000 kr.

Svenskhemmet Voksenåsen i Oslo. Kungl. Maj:t uppdrog den 28 december 1973 åt byggnadsstyrelsen att inom en kostnadsram av 5,4 milj. kr. utföra utbyggnad av svenskhemmet Voksenåsen i Oslo.

I inredningsplanen är uppförd en definitiv ram av 385000 kr. för inredning av de tillkommande lokalerna (prop. 1973: 61 s. 30). Bygg- nadsstyrelsen beräknar nu kostnaderna för inredning och utrustning av tillbyggnaden samt vissa lokaler i den befintliga byggnaden t-ill 1 200 000 kr., varav 400000 kr. avser utrustning. Vidare uppskattar styrelsen kostnaderna för återanskaffning av inredning i de befintliga gästrum- men till 500000 kr. Styrelsen föreslår att den nämnda kostnadsramen av 385 000 kr. höjs till 1,7 milj. kr.

Till byggnadsstyrelsens disposition

I inredningsplanen är för budgetåret 1973/74 uppförd en kostnads- ram av 5 milj. kr. till byggnadsstyrelsens disposition. Kostnadsramen får utnyttjas för nyinredning och återanskaffning av inredning främst i sam- band med omdispositioner eller sådana smärre ombyggnader som sty- relsen själv beslutar och för vilka särskilda kostnadsramar inte finns uppförda i investeringsplanen. Kostnadsramen får däremot inte utan Kungl. Maj:ts medgivande utnyttjas för inredning av utökade lokaler i förhyrningar (jfr prop. 1972: 28 s. 35).

Styrelsen föreslår att motsvarande ram till styrelsens disposition för nästa budgetår förs upp med 6,5 milj. kr.

Till universitetskanslersämbetets disposition

I utrustningsplanen är för budgetåret 1973/74 uppförd en kostnads- ram av 20 milj. kr. till universitetskanslersämbetets disposition (prop.

Prop. 1974: 34 36

1973: 61 s. 31 och 37). Ramen utnyttjas för behov inom ämbetets för- valtningsområde vilka inte tillgodoses genom särskilda "kostnadsramar, bl. a. för planmässig upprustning av föråldrad eller försliten inredning och utrustning och för kostnader som föranleds av ändrade studieplaner eller ökat utnyttjande av tekniska hjälpmedel i utbildningen samt för oförutsedda anskaffningsbehov.

Universitetskanslersämbetet föreslår i samråd med samarbetsnämnden för LUP-kommittéerna och utrustningsnämnden att motsvarande ram till ämbetets disposition för nästa budgetår förs upp med 23 milj. kr.

Myndigheterna anser att kostnadsramen även bör kunna utnyttjas för underhåll och reparation av i första hand dyrbarare apparatur.

Till skolöverstyrelsens disposition

I utrustningsplanen är för budgetåret 1973/74 uppförd en kostnads- ram av 500000 kr. till skolöverstyrelsens disposition. I prop. 1972: 28 (s. 35) anfördes att kostnadsramen bör få användas för de ändamål vid lärarhögskolan som motsvarar dem för vilka den sedan budgetåret 1968769 årligen uppförda kostnadsramen Till universitetskanslersämbe- tets disposition får tas i anspråk (jfr prop. 1968: 1 bil. 10 s. 301, prop. 1969: 36 s. 38, prop. 1970: 76 s. 41 och prop. 1971: 35 s. 30).

Skolöverstyrelsen föreslår att motsvarande ram till styrelsens dispo- sition för nästa budgetår förs upp med 1450000 kr. Av nämnda belopp avser 760000 kr. sådan utrustnings- oc'h inredningsanskaffning för förskoleseminarierna, seminarierna för huslig utbildning, slöjdlärar- seminariet och statens institut för högre utbildning av sjuksköterskor, som enligt styrelsen bör övertas av utrustningsnämnden.

Departementschef en

Med utgångspunkt i de förslag till kostnadsramar för inredning och utrustning som jag redogjort för i det föregående har jag gjort upp följande förslag till inrednings- och utrustningsplaner.

Inredningsplan (l OOO-tal kr.)

Förordad Kostnadsram Medelsför- ram eller ___—brukning - :. . förordad -_' . 1 t. o. m. Inredningsobjt kt ändring Elie/friår! delram .irt 73—06—30 av tidi- gare ram S tockholm Om- och tillbyggnad för farmakologi .......... 700 1 673 Medicinskt teoretiska . . institutionerna ........ 4 750 1 4 448 Riksarkivet .......... 1 375 1 1 345 Om- och tillbyggnad för försvarsmcdicinsk forsk- . . . ning m.m. .......... 300 1 289

Prop. 1974: 34

37

Förordad Kostnadsram Mcdelsför- ram eller brukning Inredningsobjekt ägg? giftigt] delram am ååå-0 av tidi- gare ram Lokaler i kv. Blästem för tandläkarutbildning 350 1 327 Nybyggnad av bok— magasin för kungl. biblioteket ........... 1 000 1 660 Icke-laborativa institu- tioner m. in. vid univer- sitetet ............... 10 400 1 9 470 Matsal inom Frescati- området ............. 325 1 228 Statens biblioteksdepå i Bålsta .............. + 400 2 400 2a Journalisthögskolan 320 1 298 Ombyggnad för odonto- - logiska fakulteten . . . . 550 1 361 Nybyggnad för kemi m. m. ............... 6 900 1 1 740 Nybyggnad för tandlä- karutbildning m.m. + 2500 10500 2b 901 Djurlokaler vid karo- linska institutet ...... 140 1 Operan .............. 1 090 2a Nordiska museet ...... 5002 1 Modema museet ...... + 800 800 3 Museilokalcr i kv. Garnisonen .......... + 500 500 3 Sigtuna Hällsboskolan ........ 600 1 588 Uppsala Universitetsbiblioteket 3 000 1 2 907 Nybyggnader på Artille- rifältet .............. + 2 500 22 500 % 6 956 Nybyggnad för fysiska institutionen m. m. . . . . 1 200 1 1 184 Icke-laborativa insti- tutioner m. m. ........ + 4 570 ' 6 000 2b 837 Ombyggnad för psyko- logiska institutionen . . + 500 500 Linköping Teknisk och filosofisk utbildning m. m. ...... 12 200 1 11 201 Jönköping Lärarhögskolan m. m. 310 1 302 Växjö Universitetsfilialen . . . . + 510 1 300 2b 572 Lund/Malmö Bakteriologi m. m. . . . . 750 1 652 Kemiska institutionen 8 250 1 8 139

Prop. 1974: 34

In redningsobjekt

Nybyggnad f. sektion M Nybyggnad f. sektion A Nybyggnad f. sektion V Farmakologiska insti-

tutionen . ............ Landsarkivet ........ Icke-laborativt: institu- tioner m.m. . ........ Ombyggnad av univer- sitetsbiblioteket . ...... Ombyggnad för biologi m. m. ................ Hygien och naturveten- skaplig mikrobiologi .. Lärarhögskolan m. rn.

Musikutbildning ......

Göteborg

Nybyggnad för odonto- logiska fakulteten . . . . Nybyggnad f. sektion V Nybyggnad f. sektion A m. m. ................ Ny- och ombyggnad för sektion M ............ Nybyggnad för zoolo- giska institutionen . . . . Nybyggnad för institu- tionen för hygien m.m. Forskningslaboratorium inom medicinarområdet Fysiska institutionen m. m. ................ Ombyggnad för sektion M m. m. ............ Ombyggnad för sektion 15 m. m .............. Icke-laborativa institu- tioner m.m. ........ Musikutbildning ...... Ombyggnad av Origo . . Lärarhögskolan m. m.. . Matsal inom medicinar- området . ............ Tillbyggnad av lands- arkivet .............. Nybyggnad för kemi, etapp II . ............ Ombyggnad för reaktor- fysik ................

Borås Bibliotekshögskolan . ..

Karlstad

Universitetsfilialen och lärarhögskolan m.m. ..

Förordad ram eller förordad ändring av tidi- gare ram

400

+ 75 + 135 + 150

+ 225

+ 2300 + 200

+ 75

defini- tiv ram

2 225 1 200 2 100

600 ] 150

1 575 300 1 650 120

6 000 3 600

2 000 2 600 1 500 660 400 2 400 1 350 650 4 450 645 950 625 I 500 2 300 200

600

Kosmadsram

delram

2100

3 900

4 000

3 700

art1

2a 2b

2b

1

38

Medelsför- brukning t. 0. 111. 73-06—30

2 162 1 108 2 050

432 1 029

1 296 443 264

559

5058 3 551

1 958 2 533 1 391

559

2 136 893 591

3 301

303 148

10

1 040

Prop. 1974: 34 39

Förordad Kostnadsram Mcdclsför- ram eller -—-—_——brukning Inredningsobjekt 523551? flitig; delram art1 5390250 av tidi— gare ram Örebro Universitetsfilialen m.m. ................ + 2 575 3 000 2b 144 Nybyggnader för gym- nastik- och idrottshög- skolan . .............. 775 1 702 Östersund Socialhögskolan ...... + 100 900 2a Umeå Lu-blocket .......... 4 250 1 4 007 Nybyggnad för kemi- hufo ................ 2 100 1 2 046 Nybyggnader för zoologi m. m. hufo . . . . 2 900 1 2 786 Samhällsvetenskap m. m. ................ 2 690 l 2 599 Universitetsbiblioteket 1 800 1 1 773 Administration m. m. .. 250 1 213 Matsal .............. 550 1 541 Icke-laborativa institu- tioner ............... . 2 100 1 1 876 Luleå Lärarhögskolan m. m. 520 1 490 Högskolan . .......... + 1 800 8 800 2b 1 588 Övrigt Svenskhcmmet Voksen- åsen i Oslo .......... + 615 1 000 2b Till Kungl. Maj:ts disposition (budgetåret 1966/ 67) 1 243 1 1 168 ( » 1967/68) 886 1 876 ( » 1968/69) 300 1 247 ( » 1969/ 70) 445 1 429 ( » 1970/71) 2315 1 2230 ( » 1971/72) 3 000 1 1 789 Till byggnadsstyrelsens disposition (budgetåret 1972/ 73) 4000 1 764 ( » 1973/74) 5 000 1 ( » 1974/75) + 6 000 6 000 3 +26 130 149 784 61 600 113 514 211 384

'A rt av kostnadsram för resp. objekt: 1 Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram. 2a Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv). 2b Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram). 3 Förslag till ny kostnadsram. 2Jfr prop. 1973: 170 (bil. 6 s. 30).

Prop. 1974: 34 40

U trusmingsplan (1 OOO-tal kr.)

Förordad , Kostnadsram Medelsför- ram eller -——-.—,—brukning Utrustningsobjckt gråa? girig]; delram ant lääänge av tidi- gare ram Stockholm Telefonväxel för Frescatiområdet ...... 1 715 1 1 478 Sektion E ............ 3 400 1 2 421 Sektionerna A, L och V .............. 7 000 l 2 936 Telefonväxel vid tekniska högskolan .. .. 155 1 128 Centralverkstad vid " tekniska högskolan 355 1 224 Telefonväxel vid karolinska institutet . .. 810 1 457 Matsalar m.m. ...... 775 1 504 Preklinisk odontologisk utbildning m. m. ...... 1 285 1 338 Nybyggnad för tand- läkarutbildning m. rn. 22 8502 1 160 Telefonväxel i Huddinge ............ 4452 1 Kemi-hufo m. rn. ...... '8 750 1 935 Fysiologi vid gymnastik- och idrottshögskolan . . + 225 225 3 Moderna museet ...... —'|— 500 500 3 Nordiska museet ...... + 1 060 . 1 060 3 Uppsala . Universitetsbibliotekct 850 1 506 Nybyggnader på Artillerifältet ........ 29 000 1 10 097 Telefonväxel på Artillerifältet ........ 845 1 211 Hygien .............. 450 1 69 Fysiska institutionen . . 3 000 1 2 498 Telefonväxel . ........ 1300 1 290 Icke-laborativa institutioner .......... 1 000 1 Psykologi ............ + 200 200 3 Matsalar m.m. . ...... + 380 380 '3 Linköping Teknisk och filosofisk ' utbildning m.m. ...... 25 750 1 13 751 Matsal m. m. ........ + 120 300 2b 119 Medicinsk teknik . 1350 1 . 285 Telefonväxel . ........ 760 1 685 Växjö . Universitetsfilialen ' 450 1 433 Telefonväxel . ........ + 60 60 3 Lund/Malmö Kemiska institutionen 23 500 1 20 407 Telefonväxel . ........ 1 125 1 993

Prop. 1974: 34

Utrustningsobjekt

Lund/Malmö

Sektion E ............ Hygien och naturveten- skaplig mikrobiologi .. Zoologi m. m. ........ Universitetsbibliotekct Matsalar m.m. ...... Telefonväxel för lärarhögskolan . ...... Lärarhögskolan ...... Musikutbildning ......

Göteborg

Telefonväxel för humanistiska fakul- teten m. m. .......... Fysiska institutionen

m.m. . ..............

Sektion A ........... Telefonväxel vid Chal- mers tekniska högskola Telefonväxel för medicinarområdet . . . . Hygien .............. Forskningslaboratorium inom medicinarområdet Skeppsteknisk utbild- ning och forskning m.m. . .............. Musikutbildning ...... Telefonväxel för lärarhögskolan m.m. . . Matsalar m. m. ...... Socialhögskolan ...... Livsmedelskemi ...... Lärarhögskolan m. m. Kemi, etapp II ...... Forskningsfartyg ......

Borås Bibliotekshögskolan . ..

Karlstad

Universitetsfilialen och lärarhögskolan m.m. . . Telefonväxel . ........ Matsal m. m. ........

Örebro

Undervisningsutrust- ning för fysik ........ Icke-laborativa

ämnen m.m. ........ Telefonväxel ........ Matsal m. m. ........

Förordad ram eller förordad ändring av tidi- gare ram

+ 300

255

+ 405

—— 1200 - 1500 —— 700

+ 245

+ 1 550 + 225

defini- tiv ram

7 000

2 000 1 700 265

6 900 1 000

500 495

2 750

125 450

700

Kostnadsram

delram

420 1 400 600

190

1 200

600 1 145 1 800 1 500

340

1 700 .350

art1

i =

U'"

www—_N— O'"

2b

41

Mcdclsför- brukning

t. o. m. 73-06-30

5 999

653 510

65

190

4 53( 658

459

430 607

Prop. 1974: 34

Uti'usmingsobjckt

Umeå

Hygien .............. Fysik (forskning m. m.) Lu-blocket . .......... Telefonväxel . ........ Icke-laborativa institutioner ......... Matsal m.m. ........

Luleå

Högskolan .......... Telefonväxel . ........

Östersund

Socialhögskolan ......

Övrigt Matsalar m. m. ......

Vissa utrednings- kostnader . ..........

Till Kungl. Maj:ts disposition

(budgetåret 1972/ 73) ( » 1973 /74) ( » 1974/ 75)

Till universitetskanslers— ämbetets disposition

(budgetåret 1972/73) ( » 1973 / 74) ( » 1974/ 75)

Till skolöverstyrelsens disposition

(budgetåret 1972/73) ( » 1 973 / 74) ( » 1974/ 75)

'A rt av kostnadsram för resp. objekt:

Förordnd ram eller iörordad ändring av tidi- gare ram

256 + 1 100

+23 000

+ 1400

Kostnadsram

defini- delram tiv ram

600

1 160 8 550 770

1 000 45

25 0002 3102

460

220 250

744 1 000 1 100

20 000 20 000 23 000

500 500 1 400

+34 164 206 364 79 460

285 824

1 Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram. 2a Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv). 2b Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram). 3 Förslag till ny kostnadsram. '"'Jfr prop. 1973: 170 (bil. 6 s. 30).

art1

b.:

2b

WI—ll—l

_.

42

Medelsför- brukning

:. o. m. 73-06-30

274

626 7 556 739

576 25

1 880

9 948

262

100 002

Prop. 1974: 34 43

Med anledning av en ansökan från museichefskollegiet i Stockholm har jag i inredningsplanen fört upp en kostnadsram av 500000 kr. för inredning m.m. av museimagasin i kv. Garnisonen i Stockholm. Jag avser att i annat sammanhang återkomma till Kungl. Maj:t med för- slag i fråga om planeringen av denna inredning m. m.

I mitt förslag till utrustningsplan har jag fört upp en kostnadsram benämnd" Nordiska museet för museilokalcr på Julita gård. Då jag av- ser att i annat sammanhang uppdra åt utrustningsnämnden att utreda behovet av saneringsugnar för museerna har jag under denna ram inte beräknat medel för 'en sådan ugn. Av detta skäl bör heller inte nyss- nämnda ram för museimagasin i kv. Garnisonen få tas i anspråk för sådan utrustning.

För närvarande pågår en revision av 'lokalprogrammen för vissa lärarhögskolor. bl.a. de i Malmö och Mölndal. Jag ä-r därför ännu inte beredd att ta ställning till den slutliga dispositionen av om- och tillbygg- naden för lärarhögskolan i Malmö och för nybyggnaden för lärarhög- skolan m.m. i Mölndal. I samband med min anmälan av anslaget til-1 byggnadsarbeten inom utbilidningsdepar-tementets verksamhetsområde har jag föreslagit en ny kostnadsram för lärarhögskolan m. m. i Malmö. Jag avser att senare återkomma med ett förslag till definitiv utrust- ningsram för objektet. För lärarhögskolan m.m. i Mölndal har jag fört upp en förhöjd delram i mitt förslag till utrustningsplan. Vad gä-ller användningen av ut-rustningsr-ama-rna för de nämnda lärarhög- skolorna vill jag särskilt erinra om vad föredragande statsrådet anförde vid sin anmälan av dessa utrustningsramar för innevarande budgetår (jfr prop. 1973: 61 s. 38).

I avvaktan på att lokalfrågan för musikhögskolan klarläggs är jag f.n. inte beredd att anvisa medel för en höjning av inrednings- och utrustningsstand-arden i befintliga lokaler för musikhögskolorna i Stock- holm och Göteborg. Vid m-in beräkning av den i utrustningsplanen upp- förda kostnadsramen Till Kungl. Maj:ts disposition, till vilken jag åter- kommer senare, h-ar jag dock beräknat utrymme för en ökning av medlen för musikhögskolornas återanskaffning av inredning och ut- rustning. Mina förslag till utrustningsramar för musikhögskolorna i Malmö och Göteborg innefattar de medel som tidigare anvisats dessa skolor inom den i utrustningsplanen uppförda kostnadsramen och den under anslaget uppförda anslagsposten Till Kungl. Maj:ts disposition. Förslagen till höjning av kostnadsramarna för musikutbildning i Göte- borg avser inredning och utrustning för fastigheten Ekmansgatan 3.

Jag delar de uppfattningar som framförts om behovet av att bl. a. den oceanografiska forskningen vid universit-etet i Göteborg får tillgång till ett större. forskningsfartyg. Jag har därför fört upp en kostnadsram för förvärv av ett sådant i mitt förslag tillutrustningsplan. Jag förutsätter dels att kostnaderna för driften av detta fartyg bestrids inom ramen för

Prop. 1974: 34 44

tillgängliga medel dels 'att kostnaderna för ombyggnad m. 111. av farty- get -bestrids från den i utrustningsplanen uppförda kostnadsramen Till universitetskanslersämbet'e'ts disposition.

Jag har -i utrustnin-gsplanen fört upp tre särskilda kostnadsramar Till resp. universitetskanslersämbetets, skolöverstyrelsens och Kungl. Maj:ts disposition. Användningsområdet för den sedan budgetåret 1.968/69 i utrustningsplanen årligen uppförda kostnadsramen till universitets- kanslersämbctcts disposition har successivt utvidgats til-1 att avse bl.a. planmässig återanskaffning av inredning och utrustning, inköp av ut- rustning i samband med studieplaneändringar samt de övriga utrust- ningsbehov inom ämbetets förvaltningsområde som inte tillgodoses ge- nom särskilda kostnadsramar (jfr prop. 1968:1 bil. 10 s. 301, prop. 1969: 36 s. 38, prop. 1970: 76 s. 41 och prop. 1971: 35 s. 30). I likhet med UKÄ förordar jag att kostnadsramen i fortsättningen får tas i anspråk även för kostnad-er för underhåll och reparation av mer dyrba-r utrustning. Kostnadsramen disponeras av UKÄ i samråd med LUP- kommittéerna och utrustningsnämnden. På motsvarande sätt bör ut- gifterna för sådana ändamål -vid andra statliga eftergymnasiala utbild- ningsanstalter inom utbildningsdepartementets verksa-mhetsområde fr.o.m. nästa budgetår bestridas från kostnadsramarna till SÖ:s och Kungl. Maj:ts disposition, varvid kostnadsramen till SÖ:s disposition bör avse läroansta'lterna inom SÖ:s förvaltningsområde med undantag för konstfackskolan. Kostnadsramen Tilll Kungl. Maj:ts disposition bör där- med fortsättningsvis användas uteslutande för behov av nu nämn-t slag vid de eftergymnasiala läroanstalter för vilka inte kostnadsramarna till UKÄ:s och SÖ:s disposition är avsedda. Det bör ankomma på utrust- ningsnämnden att i samråd med berörda planerande myndigheter m. fl. till Kungl. Maj:t ge in ett samlat förslag till disposition av kostnadsra- men. Vad jag nu föreslagit berör inte dramatiska institutet för vilket frågan om finansiering om återanskaffning behöver övervägas ytterliga- re. Vid min anmälan i prop. 197411 (bil. 10) av frågor om anslag budgetåret 1974/75 till verksamheten vid de nu berörda 'läroanst-alterna har jag tagit hänsyn till de anslagsmässiga konsekvenserna av de för- slag jag nu redovisat.

De n-u föreslagna kostnadsramarna samt den i inredningsplanen upp- förda -kostnadsramcn Till byggnadsstyrelsens disposition för vilken användningsområdet redovisats senast i prop. 1972: 28 (s. 35) bör vidare på motsvarande sätt tas i anspråk för återanskaffning m. m. av inredning och utrustning för sådana restauranger och kaféer vid univer- sitet och högskolor i fråga om vilka jag tidigare i prop. 1974: 1 (bil. 10 s. 230) efter förslag av universitetsrcstaurangkommittén redovisat för- slag om utökad su'bventionering. Byggnadsstyrelsen, "UKÄ, SÖ och ut- rustningsnämnden bör därvid samråda med universitetsrestaurangkom- mitten.

Prop. 1974: 34 45

Med anledning av vad jag nu förordat har jag inte under särskilda kostnadsramar beräknat medel för vissa upprustningsarbeten som före- slagits av universitetsrestaurangkommittén. Jag avser dock att senare sedan ett samlat program redovisats —— återkomma till frågan om lmcdei för den upprustning av restaurang— och kafélokaler inom Fresca- tiområdet i Stockholm som aktualiserats genom Kungl. Maj:ts beslut den 29 juni 1973 om projektering av lokaler för bibliotek m.m. inom nämnda område.

I inrednings- oeh utrustningsplanerna har jag tagit upp kostnadsra- mar av sammanlagt (211384000 + 285 824000 =) 497 208 000 kr. Inom dessa ramar har vid utgången av budgetåret 1972/73 betalats ut sammanlagt (113514 000 + 100002 000 =) 213 516 000 'kr. Vid ut- gången av budgetåret 1972/ 73 utgjorde behållningen på de anslagsposter som myndigheterna disponerar ca 14 milj. kr. För innevarande budgetår har 72,9 milj. kr. ställts till dessa myndigheters förfogande. För nästa budgetår räknar jag med att sammanlagt 75 milj. kr. bör anvisas. Av dessa medel bör 100000 kr. stå till Kungl. Maj:ts disposition. De före- slagna planerna innebär således att myndigheterna skall kunna beställa inredning och utrustning för sammanlagt (497 208000 —— 213 516000 14 314 985 —— 72 900000 — 74 900000 :) 121577 015 kr. att betalas tidigast under budgetåret 1975/76.

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att till Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten

m.m. för budgetåret 1974/75 under åttonde huvudtiteln an— visa ett reservationsa-nslag av 75 000 000 kr. Med bifall till vad" föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Kungl. Höghet Regenten att till riksdagen skall avlåtas pro— position av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet: Britta G yllensten

Högvaktsbygg- naden Kasern II, annex

Användning av befintliga och föreslagna byggnader på Skepps— och Kastellholmarna.

Nr

10

11

13

14

15 16 17

18 19

20 ”71

L.) IQ

28 29

30

Benämning

lntendentur- förrådet, annex Amiralitetshuset, annex Skeppsholms- kyrkan F. d. marketen- teriet Kasern ll

Ateljéhuset Arrestbyggnad

Moderna Museet Prästgården Kasern IV

Amiralitetshuset

F . d. hantverks- kasernen

Vattentorn F. d. Sjökartc- byrån

Vattenstånds- mätarhus Instrument- kontrollhus

lntendentur- förrådet Kokhus inkl. panncentral Kasern III

Kasern III, annex

Kasernslöjden Kökspcrsonal- byggnad Rustkammaren

Kontor rn. m./Abab m. fl. Ateljéer m. m./Konst- högskolan Förråd/Försvaret

Kontor/Försvaret Kyrka Kontor/Försvaret

Ateljéer m. m./Konst- högskolan Ateljéer m. m./Konst- högskolan Förråd m. m./Moderna Museet

Museilokalcr

Bostad m. m. Ateljéer/Konsthög- skolan Kontor/Försvaret Kontor/ Försvaret

Kontor o. undervisn-

lokal/Nord plan, Arki- tekturmuseum, Konst- högskolan

Verkstad / Sjöfartsverket

Förråd/ Försvaret Kök/disponibelt

Kontor, förläggning/ Försvaret; utställning] Moderna Museet Marketenteri, förläggn./ Försvaret Verkstad/Försvaret Bostäder, kontor/ Statens konstråd Förråd m. m./Försvaret

Nuvarande användning Planerad användning

Informationscentral m. m.

Museilokalcr m. m./ Sv. arkitekturmuseum

Oförändrad

Oförändrad

Museilokalcr m. m./ Sv. arkitekturmuseum

Muscilokaler Fotomuscct

Oförändrad Vandrarhem

Oförändrad/Nord plan Konsthögskolan

Repetitionslokaler

m. rn. för musik och teater Magasin/Centralmuseer

Rives

Övningslokaler m. m./ R egi onmusiken

"R ives

Annex till 29 Kafé

Rives

Prop. 1974: 34

Nr Benämning

31 F. (1. Sjövärns- kåren 32 F.d. Sjökrigs- skolan 33 V. boställshuset 34 Ö. boställshuset

35 Badanstalten

36 Boställshuset 37 Omformarstation 40 Kasern III, uthus 41 V. uthuslängan 42 Ö. uthuslängan 100 Styckekrancn 101 Råseglarhuset

102 Minverkstaden

103 Torpedvcrkstaden

104 Torpedförrådet

107 Radioskolan 113 Panncentral

1 14 Tyghuset

] 17 Kanonverkstad

119 N, fundaments- huset 120 S. fundaments- huset 121 Materialskjul 128 V. varvskanslict, annex 129 V. varvskanslict 130 Ö. varvskansliet

13 1 Byggnads— departementet 134 S jöreservens kasern 135 Bcckborg 1 36 Årb oden

201 Bostället 1 202 Bostället 2 203 Bostället 3

Nuvarande användning Kontor/Försvaret Kontor/ Försvaret

Kontor/Försvaret Mässar, bostad/ Försvaret Bostäder m. m.

Bostad

Förråd m. m./Försvaret Förråd m. m./ Försvaret Förråd m. m./Försvarct

Förråd/ Försvaret

Verkstäder/Försvaret

Verkstäder/Sjöfarts- verket Verkstäder/National- museum

Televäxel Museilokaler/Östasia- tiska Museet Förråd/Försvaret Verkstäder/Konsthög- skolan Förråd rn. m./ disponibelt Verkstäder m. m./ Birkagården

Kontor/Invandrarverket Kontor/Statliga kom.

Kontor/Statliga kom.

Musiklokaler m. m./ Regionmusikcn Förråd m. m./Birka- gården Bostäder

Bostäder

Bostäder

47

Planerad användning Rives Användning anges ej

Kontor/civilförvaltning Oförändrad

Kårlokaler m. m./ Konsthögskolan Rives

Rives

Rives

Rives

Ateljéer, verkstäder m.m. Ateljéer, verkstäder m.m. Ateljéer, verkstäder m. m. Verkstäder/National- museum m. fl. Rives Rives Museilokaler/östasia- tiska museet, National- museum

Ateljéer/Konsthög- skolan Ateljéer/Konsthög- skolan

Rives Rives

Kontor/Förvaltning Kontor/Konsthög- skolan

Rives

Rives

Rives Ej preciserad

Oförändrad Oförändrad Oförändrad

Prop. 1974: 34

Nr

204 205 206 207 208

209 211

HA 1113 IIC

Benämning

Kastellet Kolskjulet Kruthus Fosforförråd Ammunitions- förråd Kanothuset M usikpaviljongcn

Bostället 1, uthus Bostället 1, uthus Bostället 2, uthus Moderna Museet Moderna Museet Moderna Museet Östasiatiska Museet Konsthögskolan Konsthögskolan Konstnärlig utbildning

Nuvarande användning

Kontor/ Försvaret Förråd/Försvaret m. fl. Förråd/Försvaret Förråd/ Försvaret Div. förråd

Div. förråd Musiklokaler/ Region- musiken Uthus Uthus Uthus

48

Planerad användning

Oförändrad Oförändrad Rives "Rives Rives

Oförändrad Klubbhus

Uthus

Uthus Uthus Museilokaler Kök, restaurang Museilokalcr Museilokalcr

Konsthögskolan Konsthögskolan Konsthögskolan/ Designhögskola

Prop. 1974: 34

TECKENFÖHKLAFHNG _Byggnad avsedd att rivas i sam-

band med utbyggnadsplanens genomförande.

Will Nybyggnad. Ombyggnad.

''''''''' Bergrum.

Prop. 1974: 34

Innehåll

Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde Anslagsförslag m. m. .................................... Departementschefen ...................................... Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m. rn. An-slagsförslag m. m. ...................................... Departementschefen ......................................

50

Sid.

18

27 36