Prop. 1980/81:177

om vissa författningsändringar till följd av socialstyrelsens omorganisation, m.m.

Prop. 1980/81: 177

Regeringens proposition ] 980/81 : 1 77

om vissa författningsändringar till följd av socialstyrelsens omorga- nisation. m. m.:

beslutad den 12 mars 1981.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll. Pa regeringens vägnar

Tl-lORBJÖRN FÅLLDIN KARIN SÖDER

Propositionens huvudsakliga innehåll

i propositionen läggs fram förslag till sådana lagändringar. som blir en följd av sociz'tlstyrelsens omorganisation och därmed sammanhängande förändringar i bl. a. länsstyrelsernas uppgifter och organisation. Enligt riksdagens beslut skall länsläkar- och socialkonsulentorganisationerna upp- höra. Socialstyrelsens nya organisation skall enligt beslutet genomföras den 1 juli 1981.

Förslagen bygger på riksdagens principbeslut om socialstyrelsens framtida uppgifter och organisation. m. m. (prop. 1979/8016. SoU 45. rskr 386). De nya bestämmelserna föreslas träda i kraft den 1 juli 1981.

[ Riksdagen [USD.-"81. 1 sam/. Nr 17,7

Prop. l980/81:177

] Förslag till

lx)

Lag om ändring i lagen (l979:552) om internationell adoptions-

hjälp

Härigenom föreskrivs att 2. 5. 6. 8 och 10 5.5 lagen (1979:552) om internationell adoptionshjälp skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

,, ..

Socialstyrelsen avgör frågor om auktorisation.

'Jl

Socialstyrelsen skall i samband med ett beslut om auktorisation utse minst två personer eller, om sam- manslutningens verksamhet kan an- tas bli av ringa omfattning. en person att företräda allmänintresset i sam- manslutningens arbete med interna- tionell adoptionshjälp (samhällsre- presentant). Samhällsrepresentanten skall ha särskild erfarenhet av barn- och ungdomsvård i stat eller kom- mun.

Föreslagen [_ ydelse

&

Den myndighet som regeringen föreskriver avgör frågor om auktori- sation och har tillsyn Över de aukto- riserade sammanslutningarna.

Tillsynsmyn(ligheten skall i sam- band med ett beslut om auktorisa- tion utse minst två personer eller. om sammanslutningens verksamhet kan antas bli av ringa omfattning. en person att företräda allmänintresset i sammanslutningens arbete med internationell adoptionshjälp (sam- hällsrepresentant). Samhällsrepre- sentanler skall ha särskild erfarenhet av barn— och ungdomsvård i stat eller kommun.

65

De auktoriserade sammanslut- ningarna står under tillsyn av social- styrelsen eller någon annan myndig- het som regeringen föreskriver. Sammanslutningarna är skyldiga att på begäran tillhandahålla tillsyns- myndigheten de handlingar som rör verksamheten.

De auktoriserade sammanslut- ningama är skyldiga att på begäran tillhandahålla tillsynsmyndigheten de handlingar som rör verksamhe- ten.

85

När en auktoriserad sammanslutning beslutar om internationell adop- tionshjälp skall lämnas. skall minst en samhällsrcpresentant delta.

Finner sammanslutningen att den bör vägra att lämna adoptionshjälp i

Finner sammanslutningen att den bör vägra att lämna adoptionshjälp i

Prop. l980/8lzl77

Nuvarande lydelse

ett visst fall skall frågan överlämnas till socialstyrelsen eller någon annan myndighet som regeringen föreskri- ver för avgörande. Detsamma gäller när sammanslutningen vill lämna adoptionshjälp trots att samhällsre- presentant avstyrker.

L,.)

Föreslagen lydelse

ett visst fall skall frågan överlämnas till tillsynsmytidig/teten för avgöran- de. Detsamma gäller när samman— slutningen vill lämna adoptionshjälp trots att någon samhällsrepresentant avstyrker.

10 &

Socialstyrelsens beslut att vägra auktorisation eller återkalla auktori- sation överklagas hos regeringen genom besvär.

Socialstyrelsens eller annan myn- dighets beslut i övrigt får inte över- klagas.

Tillsynsmyndig/tetens beslut att vägra auktorisation eller återkalla auktorisation överklagas hos rege- ringen genom besvär.

Tillsynsmyndigherens beslut i öv- rigt får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981.

Prop. 1980/8l:l77 2 Förslag till Lag om ändring i smittskyddslagen (19681231)

Härigenom föreskrivs i fråga om smittskyddslagen (l968:23l) dels att 19 % skall upphöra att gälla, dels att 2. 9. 13—15. 20. 22. 23 lydelse.

Nuvarande lydelse

25 och 29 ss skall ha nedan angivna

Föreslagen lydelse

., s

Länsstyrelsen skall vaka över att smittsamma sjukdomar bekämpas i länet och tillse att lämpliga åtgärder vidtages för ändamålet.

Om allmänfarlig sjukdom inträf- fat eller misstiinkes ha inträffat. åligger det hälstwärdsnämnden i kommunen att. efter samråd med läkare som avses i 7 så. ofördröjligen utreda orsaken till sjukdomens upp- trädande och vidtaga de åtgärder som fordras för att hindra att sjuk- domen utbredes. Nämnden skall hålla läns/åkaren underrättad om utredningen och om de åtgärder som vidtagits.

Om länsläkaren finner det påkal- lat, är hälsovårdsnänmd skyldig att göra utredning även när fall av allmänfarlig sjukdom inträffat inom annan kommun eller misstanke där-

om föreligger.

Landstingskom/nunens sjukvårds- sryrelse skall utse en läkare, vilken skall ombesörja de uppgifter som avses i 13—15 555.

9 5 Om allmänfarlig sjukdom inträf- fat eller misstänkes ha inträffat. åligger det hälstwärdsnämnden i kommunen att, efter samråd med läkare som avses i 7 s. ofördröjligen utreda orsaken till sjukdomens upp- trädande och vidtaga de åtgärder som fordras för att hindra att sjuk- domen utbredes. Nämnden skall hålla länsstyrelsen underrättad om utredningen och om de åtgärder som vidtagits.

Om länsstyrelsen finner det påkal- lat. är hälsovårdsnämnden skyldig att göra utredning även när fall av allmänfarlig sjukdom inträffat inom annan kommun eller misstanke där-

om föreligger.

13.5

Äsidosätter någon vad som åligger honom enligt 12 s första punkten skall liinsläkaren anntana honom att och underkasta sig söka läkare

Asiclosätter någon vad som åligger honom enligt 12å första punkten skall han av den läkare som utsetts

enlig! 2 s andra stycket anmanas att

Prop. l98fl/81 : l77 Nuvarande lydelse

behandling samt att förete intyg om att detta skett. Om så erfordras skall han anmanas att följa de föreskrifter som läkare kan ha meddelat honom. Föreligger grundad anledning befara att han skall sprida smitta skall han anmanas att låta intaga sig på sjuk- hus som avses i sjukvårdslagen eller

som drives av staten.

'Jl

Föreslagen lydelse

söka läkare och underkasta sig behandling samt att förete intyg om att detta skett. Om så erfordras skall han anmanas att följa de föreskrifter som läkare kan ha meddelat honom. Föreligger grundad anledning befara att han skall sprida smitta skall han anmanas att låta intaga sig på sjuk- hus som avses i sjukvårdslagen eller

som drives av staten.

Anmaningen skall ske skriftligen och innehålla erinran om påföljden för underlåtenhet att följa anmaningen. Avser anmaningen barn under 15 år. skall den tillställas den som har vård om barnet.

l4 ål Underläter någon att följa anmaning enligt 13 & kan länsstyrelsen i det län där han vistas besluta att han skall inställas hos läkare för undersökning eller behandling eller. om det finns grundad anledning befara att han skall sprida smitta. länsrätten besluta att han skall intagas på sjukhus som avses i 13 45. Kan det skäligen iinlitgas. att anmaning icke skulle efterföljas. får beslut som nu sagts meddelas utan att anmaning skett.

()m länsstyrelsens eller länsrät- tens beslut icke kan avvaktas utan fara. kan länsliikaren meddela beslut som avses i första stycket, Sådant beslut skall omedelbart underställas prövning av myndighet som sägs där men länder till efterrättelse till dess myndigheten förordnar annorlun— da.

Vad i denna paragraf föreskrivas om länsstyrelse skall i kommun som ej tillhör landstingskommun gälla hälsovårdsnämnd. Vad som sagts nu gäller dock ej Gotlands kommun.

1

Om veneriskt sjuk person uppgivit sig ha varit i förbindelse med annan

' Senaste lydelse 19741583.

1” Riksdagen 108018]. ] sant/. Nr [77

Om länsstyrelsens eller länsrät- tens beslut inte kan avvaktas utan fara. kan den läkare som utsetts enligt 25 andra stycket meddela sådant beslut som avses i första stycket. Läkarens beslut skall omedelbart underställas prövning av den myn- dighet som sägs iförsta stycket men länder till efterrättclse till dess myn- digheten förordnar annorlunda.

&

Om veneriskt sjuk person uppgivit sig ha varit i förbindelse med annan

Prop. 1980/81 : l77 Nuvarande lydelse

person på sådant sätt att smitta kunnat överföras skall lt'z'nsläkaren anmana denne att underkasta sig läkarundersökning och förete intyg om resultatet av undersökningen.

() Föreslagen lydelse

person pä sadant sätt att smitta kunnat överföras skall den läkare som utsetts enligt 3 s*" am'lra stycket anmana denne att underkasta sig läkarundersökning och förete intyg om resultatet av undersökningen.

Bestämmelserna i 13 5 andra stycket äger motsvarande tillämpning i fall som avses i denna paragraf.

Efterff'iljes ej anmaning gäller bestämmelserna i lats" i tillämpliga delar också fall som avses i denna paragraf.

[95

.S'oeialstymlsen kan förordna att i länsläkarens ställe annan läkare skall

göra anmaning som avses i 13 och 15

5.5.

20 5

Om det inträffar annan smittsam sjukdom än allmänfarlig sjukdom eller venerisk sjukdom. kan läns/ä— karen ålägga hälsovärdsnämnden att verkställa utredning om orsaken till att sjukdomen uppträtt och vidtaga de åtgärder. som fordras för att hindra att sjukdomen sprides.

Om det inträffar annan smittsam sjukdom än allmänfarlig sjukdom eller venerisk sjukdom. kan länssty- relsen ålägga hälsovårdsnämnden att verkställa utredning om orsaken till att sjukdomen uppträtt och vidtaga de åtgärder. som fordras för att hindra att sjukdomen sprides.

'n ':

Beträffande kommun som ej till- hör landstingskommun skall vad i denna lag eller med stöd därav meddelade föreskrifter landstingskommun gälla kommunen

sägs om

och. utom i fråga om Gotlands kont- mun. vad som sägs om läns/åkare gälla förste stadsläkaren. allt i den mån ej annat f("ireskrives.

Beträffande kommun som ej till- hör landstingskommun skall vad i denna lag eller med stöd därav meddelade föreskrifter landstingskommun gälla kommu—

sägs om

nen. allt i den mån ej annat föreskri- ves.

Socialstyrelsen kan förordna annan läkare att i distriktsläkares ställe fullgöra de uppgifter som enligt denna lag eller med stöd därav meddelade föreskrifter ankommer på distriktsläkare.

3 Senaste lydelse 1972:667

Prop. 1980/81: 177

Nuvarande lydelse

Sm'ialstyrelsen kan efter ansökan befria förste stadsläkare från de upp- gifter som ankommer på honom i fråga om veneriska sjukdomar (:e/z förordna länsliikare att jul/göra des-

Stl.

Föreslagen lydelse

Distriktsläkare och distriktssköterska skall biträda hälsm'ärdsnz'imnden vid fullgörande av de uppgifter som ävilar nämnden enligt denna lag eller med stöd därav meddelade föreskrifter.

Landstingskonunun bestrider kostnaderna för sådan laboratorie- undersökning av prov som läkare i öppen vård eller hälsovårdsnämnd inom landstingsomrädet finner er- forderlig vid allmänfarlig sjukdom eller venerisk sjukdom eller vid misstanke om sådan sjukdom och som utföres vid laboratorium som socialstyrelsen godkänt för ändamä- let.

Vad i första stycket sägs gäller även sådan laboratorieunde rsökning av prov som läns/åkare finner erfor— derlig vid annan smittsam sjukdom än allmänfarlig sjukdom eller vene- risk sjukdom.

Kostnaderna för sluten värd pä sjukvårdsanstalt som avses i 7 eller Bä skall vid allmänfarlig sjukdom eller venerisk sjukdom bestridas av landstingskommunen i den mån de ej ersättes enligt lagen om allmän för- säkring.

215

Landstingskontntunen svarar för kostnaderna för sådan laboratorie- undersökning av prov som läkare i öppen vård eller hälsovårdsnämnd inom landstingsomrädet finner er- forderlig vid allmänfarlig sjukdom eller venerisk sjukdom eller vid misstanke om sadan sjukdom och som utförs vid ett laboratorium som socialstyrelsen godkänt för ändamå- let.

Vad i första stycket sägs gäller även sädan laboratorieundersökning av prov som länsstyrelsen finner erforderlig vid annan smittsam sjuk- dom än allmänfarlig sjukdom eller venerisk sjukdom.

Kostnaderna för sluten vård på sjukvårdsanstalt som avses i 7 eller 13% skall vid allmänfarlig sjukdom eller venerisk sjukdom täckas av landstingskommunen i den mån de inte ersätts enligt lagen om allmän försäkring.

Vad ovan föreskrives äger motsvarande tillämpning beträffande den som utan att vara sjuk för smitta av allmänfarlig sjukdom.

Prop. 1980/81zl77

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

25 s* Polismyndighet skall lämna handräckning på begäran av hälsovärdsnämnd. om någon åsidosätter vad som äligger honom enligt 6 5 eller 7 & första stycket.

på begäran av hälsovårdsnämnd om den åt vilken nämnden uppdragit att verkställa smittrening vägras tillträde till utrymme där smittrening skall ske,

pä begäran av länsstyrelse, länslä- kare eller. i annan kommun som ej tillhör landstingskommun än Got- lands kommun. av hälsovårdsnämnd för verkställande av beslut enligt 14 eller 15 &.

på begäran av Iänsläkare eller av överläkare eller motsvarande läkare vid sjukvårdsanstalt om någon som enligt 8 eller 16 & är skyldig att kvarstanna på sjukvårdsanstalt avvi- ker från denna.

på begäran av länsstyrelse eller läkare som utsetts enligt 2 ä' andra stycket för verkställande av beslut enligt 14 eller 15 &.

på begäran av läkare som utsetts enligt 2 55 andra stycket eller av över- läkare eller motsvarande läkare vid sjukvärdsanstalt om någon enligt 8 eller 16.5 är skyldig att kvarstanna på sjukvårdsanstalt avvi-

som

kcr från denna.

29 54

Om en länsläkare eller läkare som avses i [9.5 i sin verksamhet enligt denna lag har erhållit uppgifter som ger anledning anta att en gärning som avses i 26.5 eller i 6 kap. 7å brottsbalken har förövats. är han skyldig att anmäla detta till åklagare. när det är påkallat för att förhindra att brottsligheten fortsätter.

Har någon vid få.”)rundersökning rättegångsbalken befunnits skäligen misstänkt för brott som avses i 26 &, har åklagaren enligt 23 kap. rätt att på begäran fä uppgift om resultatet av läkarundersökning, som föranstaltats av länsläkare eller

läkare som avses i 19 $$. Har ätal

3 Senaste lydelse 1970:48 4 Senaste lydelse 19801985.

Om den läkare som utsetts enligt 2.5 andra stycket i sin verksamhet enligt denna lag har erhållit uppgif- ter som ger anledning anta att en gärning som avses i 26 5 eller i 6 kap. 7 & brottsbalken har förövats, är han skyldig att anmäla detta till åklagare. när det är påkallat för att förhindra att brottsligheten fortsätter.

Har någon vid förundersökning enligt 23 kap. rättegångsbalken befunnits skäligen misstänkt för brott som avses i 26 lå. har åklagaren rätt att på begäran få uppgift om resultatet av läkarundersökning. som föranstaltats av den läkare som utsetts enligt 2 # andra stycket. Har

Prop. 1980/81zl77 9 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

väckts. har även domstolen rätt att få ätal väckts. har även domstolen rätt sådan uppgift. att få sadan uppgift.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981.

Prop. 1980/81zl77

3. Förslag till

ltl

Lag om ändring i hälsovårdsstadgan (1958:6631

Härigenom föreskrivs att 13 och 36 && i hälM'WllrClSSIlldgltn ( 19581'163') skall ha nedan angivna lydelse.

Nut-'arande lydelse

] årligen upprätta berättelse angående all-

Hälsovårdsnärmzd skall

männa hälsotillståndet i kommunen under nästföregående är samt angå— ende nämndens verksamhet under samma tid. Berättelsen skall avfattas i överensstämmelse med formulär. som fastställes av socialstyrelsen i samråd med statens livsmedels- verk.

Avskrift av berättelsen skall före mars månads utgång i två exemplar tillställas länsläkaren och länsveteri- nären. dock att i vad avser kommun med stadsläkare. likställd med läns/ä- kare. avskrift av berättelsen skall före juni månads utgång tillställas social- sty relsen.

l—"öreslagen lydelse

äl

Hälsot'årdsnämrulen skall årligen upprätta en berättelse om det all- männa hälsotillståndet i kommunen under nästföregäende är och om nämndens verksamhet under samma tid. Berättelsen skall avfattas i över- ensstämmelse med formulär, som fastställes av socialstyrelsen i samråd med statens livsmedelsverk.

Avskrift av berättelsen skall före mars månads utgång i två exemplar tillställas länsstyrelsen.

På begäran skall avskrift av berättelsen därjämte tillställas distriktsläkaren eller stadsläkaren eller motsvarande läkare och tjänsteveterinären eller stadsveterinären.

36 %$:

Den som utfört undersökning enligt 33 eller 34 & har att däröver omedelbart upprätta protokoll och tillställa

skrift därav i två exemplar. Ena

hälsovårdsnämnden av-

exemplaret skall av nämnden utan dröjsmål tillställas länsläkaren eller med denne likställd förste stadsläka-

re.

Den som utfört en undersökning enligt 33 eller 34 5 skall omedelbart upprätta protokoll över undersök- tillställa nämnden avskrift därav i två exem- plar. Ena exemplaret skall av nämna ningen och hälsovårds-

den utan dröjsmål tillställas länssty- relsen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981.

ISenaste lydelse 1972:675. 3 Senaste lydelse 1975z339.

Prop. l980/8l :177

4. Förslag till

11

Lag om ändring i stadgan (l97tlz88) om enskilda vårdhem m. m.

Härigenom föreskrivs att 3. 4. S. 14. 15 och 2!) a så Stadgan ("197(1:8h')om enskilda vårdhem m. m. skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3.5]

Socialstyrelsen har högsta tillsy- nen över enskilda värdhem.

Länsstyrelserna utövar inom länet tillsynen över de enskilda vårdhem- mcn. Läns/åkaren eller motsvarande första stadsläkare och soda/värds- konsulenten skall biträda länsstyrel— sen vid tillsynen.

Socialstyrelsen har högsta tillsy- nen över enskilda värdhem.

Länsstyrelserna utövar inom länet tillsynen över de enskilda vårdhem- men.

Socialnämndcn i den kommun där vårdhem är beläget skall utöva löpande tillsyn i socialt hänseende över hemmet.

Undervisning, som bedrivs vid enskilt vårdhem och som motsvarar

undervisningen vid förskola. grundskola eller yrkesskola. står under tillsyn av skolöverstyrclsen.

49":

Länsstyrelsen får förordna att per- son. som ej lämpligen kan värdas vid Vårdhemmet eller som väsentligt för- svårar värden av andra som vistas på hemmet. skall förflyttas därit'rän.

Länsstyrelsen får förordna att per- son. som inte lämpligen kan vårdas vid Vårdhemmet eller som väsentligt försvårar värden av andra som vistas på hemmet. skall förflyttas där-

Länsstyrelsen kan uppdraga är läkare ifran. som biträder vid tillsynen enligt 3 # (tillsynsläkare) att besluta i sådant ärende.

8 &

lnnan verksamheten vid enskilt värdhcm börjar. skall den som avser att driva hemmet tillställa länsstyrel- sen och tillsynsläkaren skriftligt äta- gande av den som skall vara före- ståndare och av vårdhemsläkaren. ' Senaste lydelse 19771375. 3 Senaste lydelse 19771375. 3 Senaste lydelse 1077z375.

Innan verksamheten vid enskilt vårdhem börjar. skall den som avser att driva hemmet tillställa länsstyrel- scn skriftligt åtagande av den som skall vara föreståndare och av vård- hcmsläkaren.

Prop. 1980/812177

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

14 ?

Nedlägges enskilt vårdhem. skall den som drivit hemmet omedelbart anmäla detta till socialstyrelsen, länsstyrelsen. lil/s_vnsläkaren. social- vårdskonsulenren och socialnämn- den.

Nedlägges enskilt vårdhem. skall den som drivit hemmet omedelbart anmäla detta till socialstyrelsen. länsstyrelsen och socialnämmlen.

15 55 Föreståndare för enskilt vårdhem åligger att ]. ansvara för den personliga omvårdnaden och tillsynen.

")

följa utvecklingen inom vårdområdet.

.-.. se till att möjligheter ges till behövlig aktivering och rehabilitering och

3. se till att kosten är fullvärdig och näringsriktig

4. besluta om inskrivning efter samråd med värdhemsläkaren. om det ej uppdragits åt denne eller annan läkare att ha hand om inskrivningen.

5. föra liggare över de personer som vårdas vid hemmet,

6. omedelbart sända skriftligt åta- gande av tillträdande läkare till läns- styrelsen och tillsynsläkaren när byte sker av värdhemsläkare,

7. före utgången av mars månad enligt fastställt formulär lämna års— berättelsc för hemmets verksamhet under föregående kalenderår till socialstyrelsen. länsstyrelsen. till- synsläkaren, socialvårdskonsulenren och socialnämnden.

20 a

Talan mot länsstyrelses eller till- synsläkarcs beslut i ärende som avses i 45 samt talan mot länsstyrelses beslut i ärende som avses i 13 s elleri ärende rörande förbud som avses i övergängsbestämmelserna förcs hos kammarrätten genom besvär.

* Senaste lydelse 19771375. 5 Senaste lydelse 1977z375. ” Senaste lydelse 1977:375.

6. omedelbart sända skriftligt åta- gande av tillträdande läkare till läns- styrelsen när byte sker av vårdhems- läkare.

7. före utgången av mars månad enligt fastställt formulär lämna års- berättelse för hemmets verksamhet under föregående kalenderår till socialstyrelsen, länsstyrelsen och so- cialnämndcn.

än

Talan mot länsstyrelscs beslut i ärende som avses i 45 samt talan mot länsstyrelscs beslut i ärende som avses i 135 eller i ärende rörande förbud som avses i övergångsbe- stämmelserna föres hos kammarrät- ten genom besvär.

Prop. 1980/81zl77 13 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Talan mot annat beslut av länsstyrelse enligt stadgan föres hos socialsty— relsen genom besvär.

Talan mot socialstyrelsens beslut i fråga om tillstånd att driva enskilt vårdhem. att flytta eller utvidga vårdhem eller på annat sätt ändra verksamheten eller hemmet samt mot styrelsens beslut som ej avser särskilt fall föres hos regeringen genom besvär. Mot annat beslut av socialstyrelsen enligt denna stadga får talan ej föras.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981.

Prop. 1980/81:177 14 Utdrag SOCIAl ,DEPAR'TEMEN'l'ET PROTOKOI..L vid regeringssammanträde 1981-18-13

Närvarande: statsministern Fälldin. ordförande. och statsråden Ullsten. Bohman. Wikström. Friggebo. Mogärd. Dahlgren. Åsling. Söder. Krön- mark. Burenstam Linder. Johansson. Wirtén. Holm. Andersson. Boo. Winberg. Adelsohn. Danell. Petri. Eliasson

Föredragande: statsrådet Söder såvitt avser fragor under punkterna 1. 2.1—22. 3 och 4. statsrådet Holm punkterna 23—25.

Proposition om författningsändringar till fi.")ljd av socialstyrelsens omorganisation. m. m.

1. Inledning

Riksdagen har i juni 1980 på grundval av propositionen 1979l8016 fattat principbeslut om socialstyrelsens framtida uppgifter och organisation. m. m. (SoU 1979/80z45. rskr 386).

Enligt beslutet skall socialkonsulent- och länsläkarorganisationerna upp- höra. l budgetpropositionen för budgetåret 1951/82 finns inga medel beräknade för dessa organisationer.

Detaljutformningen av socialstyrelsens organisation m. m. har uppdragits åt en särskild organisationskommitte'. Kommittén har i december 1980 ' redovisat sitt uppdrag. Av redovisningen framgär att vissa författningsänd- ringar är nödvändiga till följd av bl. a. socialkonsulent- och länslz'ikarorga- nisationernas avveckling.

Den nya socialtjänstlagen skall enligt tidigare riksdagsbeslut träda i kraft den 1 januari 1982.

Länsläkar- och socialkonsulentorganisationcrnas avveckling medför även ändringar i flera författningar där regeringen beslutat. t. ex. den allmänna läkarinstruktionen (1963:341'). och länsstyrelseinstruktionen (197lz460).

Regeringen har i beslut den 6 november 1981) givit statens förhandlings- nämnd i uppdrag att med berörda sjukvt'irdshuvudmän förhandla om samverkan inom det miljömedicinska området samt om överft'irandet av personal inom länsläkarm'ganisationer och därmed sammanhängande fra- gor.

l propositionen 1979l8016 har vidare konstaterats att nämnden för internationella adoptionsfrågor har erhållit en fristående ställning i förhål-

Prop. 1980/81zl77 15

lande till socialstyrelsen. Till följd härav borde utformningen av den organisatoriska sanwerkan mellan socialstyrelsen och nämnden utredas. Organisationskommitte'n har i sin redovisning lagt fram förslag om ändring av nämndens uppgifter.

2. Föredragandenas överväganden 2.1 Lagen om internationell adoptionshjälp

Internationell adoptionshjälp från enskild fär enligt lagen (1979552) om internationell adoptionshjälp lämnas endast av ideella sammanslutningar som är auktoriserade enligt samma lag.

Frågor om auktorisation avgörs av socialstyrelsen. De auktoriserade organisationerna står under tillsyn av socialstyrelsen eller någon annan myndighet som regeringen föreskriver. Denna funktion har enligt instruk- tionen (1979:553) för nämnden för internationella adoptionsfrägor (NlA) uppdragits åt nämnden.

I samband med att riksdagen fattade beslut om en ny organisation av verksamheten med internationella adoptioner (prop. 1978/791108. SoU 41. rskr 346) beslöts att NlA skulle ha en övergripande funktion med uppgifter som främst rör information. tillsyn och kontroll samt kontaktskapande verksamhet. Däremot skulle ärenden rörande förmedling till utlandet av ansökningar om barn för adoption här i landet inte längre handläggas av nämnden.

I propositionen 1979/8016 om socialstyrelsens uppgifter och organisation understryks den fristående ställningi förhållande till socialstyrelsen som NlA har erhållit på grund av den nyss beskrivna reformen. I propositionen 1980/811100. bilaga 8. sidx9l ff föreslås att medel för NlAzs verksamhet fr. o. m. budgetäret 1981/83 tas tipp under ett särskilt anslag.

Organisationskommitten för socialstyrelsen har föreslagit att uppgiften att fatta de formella besluten om auktorisation av organisationer som lämnar internationell adoptionshjälp skall överföras från socialstyrelsen till NIA.

Jag vill i denna fraga anföra följande. NIA är enligt sin instruktion beredande organ i förhållande till socialsty- relsen i frägor som rör auktorisation och avtal. Sedan lagen om internationell adoptionshjälp antogs har NIA yttrat sig över nio ansökningar om auktorisation för olika sammanslutningar. Socialstyrelsens beslut om aukto— risation har enligt organisationskommittén blivit en formalitet där styrelsen konfirmerar NlAzs rekommendationer.

Den nu gällande funktionsuppdelningen mellan socialstyrelsen och NlA gjordes innan frågan om nämndens förhållande till socialstyrelsen i dess framtida organisation var klarlagd. Avsikten var att frågan skulle. prövas igen i samband med behandlingen av övriga frågor rörande socialstyrelsens organisation och uppgifter.

Prop. 1980/812177 16

Jag anser att NlA i samband med beredning av ärenden om auktorisation och genom sin tillsynsfunktimi har fått betydande kunskap om sådana sammanslutningar som söker och de som innehar auktorisation.

Mot bakgrund av vad jag nu har anfört delar jag (len uppfattning. som har framförts av organisationskommitten. nämligen att NlA bör avgöra frågor om auktorisation. Jag föreslår därför att lagen om internationell adoptions- hjälp ändras i enlighet härmed. Som en följd av detta bör vissa smärre justeringar göras i 2. 5. 6. 8 och 10%.

Jag vill i detta sammanhang anmäla att organisationskommitten för socialstyrelsen under hand har aktualiserat frågan om att ändra namnet på nämnden till statens nämnd för internationella adoptionsfrägor. NlA har i yttrande till organisationskommitte'n tillstyrkt förslaget och därvid anfört att en namnändring skulle motverka missförstånd i internationella sammanhang och minska risken för eventuell förväxling med privata svenska eller utländska adoptionsorganisationer. Jag har för avsikt föreslå regeringen en sådan namnändring i samband med den översyn av instruktionen för NlA. som måste göras till följd av ändringarna i lagen.

2.2. Vissa uppgifter på det alkoholpolitiska området

I prop. 1979/80:6 föreslogs att det borde prövas om socialstyrelsens tillståndsgivning enligt alkohollagstiftningen kan decentraliseras till länssty- relsen. Organisationskommittén har inlett en sådan prövning och föreslår att länsstyrelsen under socialstyrelsens överinseende, bör utöva tillsynen över maltdryckstillverkningen. Prövningen av frågan om och i vilken utsträckning uppgifter inom området handeln med och användningen av teknisk sprit kan decentraliseras är emellertid inte avslutad. Organisationskommittén har för avsikt att lämna ett slutligt förslag i decentraliseringsfrågan före sommaren 1981.

Jag delar organisationskommittens uppfattning att den löpande tillsynen inom det alkoholpolitiska området i så stor utsträckning som möjligt bör utföras på den regionala nivån och ske inom ramen för de samlade resurser som finns tillgängliga för ändamålet. Någon förändring av ansvars- och arbetsfördelningen mellan socialstyrelsen och länsstyrelsen inom det aktuella området bör dock inte ske innan den pågående prövningen av decentraliseringsmöjligheterna är avslutad. Det innebär att socialstyrelsen tills vidare bör ha kvar det primära tillsynsansvaret för maltdryckstillverk- ningen.

2.3. Smittskyddslagen

Smittskyddslagen (19681231) innehåller bestämmelser som tillgodoser samhällets intresse av skydd mot allvarliga smittsamma sjukdomar. Dessa indelas i allmänfarliga. veneriska och övriga smittsamma sjukdomar.

Prop. 1980/81zl77 |7

Inom kommunerna bär i första hand hälsovärdsnämnden ansvaret för skyddet mot smittsamma sjukdomar. Länsstyrelserna vakar. med biträde av länsläkarna, över att dessa sjukdomar bekämpas i länen. Högsta tillsynen över verksamheten utövas av socialstyrelsen. Styrelsen meddelar råd och anvisningar till hjälp för hälsovårdsnämnderna.

Enligt beslut av riksdagen med anledning av prop. (1979/8016) om socialstyrelsens uppgifter och organisation. m. m. skall länsläkarorganisatio— nen upphöra. Länsläkarna har som nämnts i propositionen (s. 133 m) vissa självständiga uppgifter på smittskyddsomrädet vid sidan av skyldigheten att biträda länsstyrelserna. Det ankommer således bl. a. på länsläkarna att se till att skäliga ätgärder vidtas av hälstwärdsnämnd och distriktsläkare. Länslä- karnas uppgifter härvidlag överensstämmer till stora delar med länsstyrel- sens uppgift enligt smittskyddslagen, nämligen att "vaka över att smittsamma sjukdomar bekämpas i länet och tillse att lämpliga åtgärder vidtages för ändamålet". De myndighetsutövande uppgifter som i dag ävilar länsläkar- organisationen bör därför enligt propositionen övertas av länsstyrelsen.

Större delen av länsläkarnas övriga uppgifter bör enligt propositionen övertas av landstingen. Landstingen bör således ta över de förebyggande. rådgivande och samordnande funktioner inom smittskyddet som nu vilar på länsläkarorganisationen. Landstingen bör enligt propositionen även svara för att sammanställa anmälningar och uppgifter om smittsamma sjukdomar. Vidare betonas vikten av att ett nära samarbete kommer till stånd mellan länsstyrelse och landsting när landstinget övertar dessa uppgifter.

Organisationskommitte'n. som konstaterar att den framtida handläggning- en av frågor rörande de veneriska sjukdomarna inte reglerats i propositio— nen. föreslår att registreringen av dessa sjukdomar liksom anmaningsförfa- randet till personer som misstänks ha smittats av eller avbrutit pägäende behandling av sådan sjukdom överförs till landstingen.

I enlighet med vad som anförts i prop. (l979!80:6) om socialstyrelsens uppgifter och organisation. m. m. föreslår jag att de myndighetsutövandc uppgifterna som f. n. åvilar länsläkarorganisationen överförs till länsstyrel- serna. Övriga uppgifter bör enligt min mening. i enlighet med vad som föreslagitsi prop. (1979/8():6) och av organisationskommittén. överföras till landstingen. Länsläkarens uppgifter i dessa fall kan läggas på en läkare som sjukvårdsstyrelsen bestämmer. För den önskvärda likformigheten i landet när det gäller bekämpningen av smittsamma sjukdomar torde det vara lämpligt att sjukvårdsstyrelsen utser en läkare som har anknytning på det miljömedicinska omrädet.

Länsstyrelsernas övertagande av de myndighetsutövande funktioner som i dag åvilar länsläkaren föranleder ändringar i 9. 20 och 23 åå smittskyddsla— gen. I dcssa paragrafer byts länsläkaren ut mot länsstyrelsen. De uppgifter som i övrigt har åvilat länsläkaren i hans egenskap av medicinskt sakkunnig skall såsom nämnts överflyttas till landstinget och länsläkaren ersättas av en läkare som sjukvårdsstyrelsen utser. I ett tillägg i 2 s anges därför att

Prop. 1980/81zl77 18

landstingskommunens sjukvårdsstyrelse skall utse en läkare för dessa uppgifter. För de kommuner som inte tilhör landstingskommun innebär deti enlighet med det allmänna stadgandet i 22 & första stycket att sjukvårdssty- relsen i kommunerna skall utse den nu nämnda läkaren. Detta föranleder följdändringar i 13—15. 25 och 29 st. I dessa paragrafer byts "länsläkarc" ut mot "läkare som utsetts enligt ?. ä".

I 145 tredje stycket anges f.n. att i de kommuner som inte tillhör landstingskommun. utom Gotlands kommun. hälsrwärdsnämuden skall besluta i de frågor som enligt 145 första stycket i övrigt ankommer på länsstyrelsen. Härmed avses att hälsovårdsnämnden kan besluta att en person skall vara skyldig att bl. a. inställa sig hos läkare för undersökning eller behandling. Iden nuvarande lydelsen av 22 & anges att vad som sägs om länsläkare i lagen eller i föreskrifter som meddelas med stöd av lagen skall gälla förste stadsläkaren i de kommuner som inte tillhör landstingskommun. utom i fråga om Gotlands kommun. Organisationskommittén har föreslagit att de uppgifter som i enlighet härmed åvilar en förste stadsläkare — i konsekvens med att länsläkarfunktionen upphör — inte längre skall ligga på denne. Jag delar kommitténs uppfattning och förordar att myndighetsupp- gifterna överförs till länsstyrelserna och där fullgörs inom ramen för nu tillgängliga resurser. Övriga uppgifter förs över till den läkare som kommunens sjukvårdsstyrelse bestämmer. Denna ändring framgår av den föreslagna lydelsen av 22% första stycket. Till följd härav kan 22% tredje stycket upphävas.

I enlighet med nu nämnda förslag förordar jag att hälsovårdsnämndens beslutsfunktion enligt 149' tredje stycket överförs till länsstyrelsen. Detta föranleder att 14.5 tredje stycket upphävs samt en följdändring i 25 &.

Med den föreslagna ordningen blir bestämmelsen i 19 % överflödig. Den kan därför upphävas. Detta för med sig en följdändring i 29 &.

Jag vill nämna att socialstyrelsen har förordat att en översyn av hela smittskyddslagstiftningcn kommer till stånd som ett led i reformarbetet på hälso- och sjukvårdens område. Framställningen övervägs f. n. inom socialdepartementet.

2.4 Hälsovårdsstadgan m. m.

Enligt hälsovårdssmdgan (1958:663) skall ltälsovårdsnämnden årligen upprätta en berättelse över bl. a. nämndens verksamhet. som skall tillställas länsläkaren. länsveterinärcn och. i kommuner där stadsläkaren har en funktion som länsläkare. socialstyrelsen. Vissa av de uppgifter som f. n. åvilar länsläkarorganisationen skall såsom jag tidigare angivit övertas av länsstyrelsen. 1 13 & hälsovårdsstadgan bör därför länsläkaren och länsvcte- rinären. som ingår i länsstyrelsen. bytas ut mot länsstyrelsen. Som jag tidigare föreslagit bör de uppgifter som f. n. ankommer på en stadsläkare som är likställd med länsläkare överflyttas till länsstyrelsen. Detta föranleder

Prop. 1980/81: 177 lk)

den ändringen i 13 5 att någon avskrift av berättelsen inte behöver tillställas socialstyrelsen. En konsekvensändring bör också ske i 36 5. varigenom protokollet över en utförd vattcnundersökning skall tillställas länsstyrelsen i stället för "länsläkaren eller med denne likställd förste stadsläkare".

Länsläkarna har ocksä uppgifter enligt lagen (MSS.-4.28) om ympning mot snart/tappar. Regeringen har emellertid enligt bemyndigande i lagen genom en särskild förordning (197b:982) satt bestämmelserna om smittkoppsymp— ning av barn och värnpliktiga ur kraft tills vidare.

Inom socialdcpartementet övervägs f. n. frågan om att upphäva lagen om ympning mot smittkoppor. Dä lagen inte är i tillätnpning finner jag det lämpligt att tills vidare avstå från ändringar i lagen.

2.5 Stadgan (1970:88) om enskilda vårdhem m. m.

Stadgan (1970188) om enskilda vårdhem. m. m. (ändrad senast 1981:4S). som har utfärdats efter riksdagens hörande. innehaller bestämmelser om tillsyn och kontroll över bl.a. enskilda sjukhem. Socialstyrelsen har den högsta tillsynen, vilket bl. a. innebär att länsstyrelsens beslut om tillstånd att driva enskilt vårdhem eller att ändra verksamheten överklagas till socialsty- relsen. Länsstyrelserna utövar tillsynen inom länet. Länsläkaren eller motsvarande förste stadsläkare och socialvårdskonsulenten skall biträda länsstyrelsen vid tillsynen (3 ä).

Länsstyrelsen far förordna att en person som inte lämpligen kan vårdas vid Vårdhemmet eller som väsentligt försvårar värden av andra som vistas på hemmet. skall förflyttas från hemmet. Länsstyrelsen kan uppdra åt läkare som biträder vid tillsynen enligt 3 ;" (tillsynsläkare) att besluta i ett sådant ärende (4 5). Talan mot tillsynsläkares beslut regleras i 21) a s.

Stadgan om enskilda vårdhem m. ni. har kompletterats av socialstyrelsen med råd och anvisningar för verksamheten.

I propositionen om socialstyrelsens framtida uppgifter och (_n'gariisation m. rn. (]979/8016) angavs att tillsynen över privat sjukvård och sjukvård som bedrivs av annan personal än medicinalpersonal tills vidare bör vara en statlig uppgift. I propositionen förutsattes att länsstyrelserna skall kunna få tillgång till kvalificerad medicinsk expertis t. ex. genom att läkare särskilt förordnas att biträda länsstyrelsen. Ett annat alternativ som angavs var att länsstyrelsen närmare samarbetar i medicinska frågor med sjukvårdshuvudmännen. Statens förhandlingsnämnd har som tidigare nämnts fått i uppdrag att förhandla med sjukvärdshuvudmännen om sådan samverkan.

Länsläkarens och socialvårdskonsulentens särskilda verksamhet skall enligt riksdagens beslut upphöra. Ansvaret för deras uppgifter enligt stadgan bör enligt min mening i fortsättningen fullgöras inom ramen för de resurser som länsstyrelsen disponerar. Motsvarande uppgifter bortfaller då också för förste stadsläkaren. Det bör enligt min mening ankomma på respektive länsstyrelse att avgöra hur behovet av medicinsk sakkunskap bäst skall

Prop. 1980/81: l77 zu

tillgodoses.

I enlighet med vad jag nu har anfört föreslår jag vissa ändringar i stadgan om enskilda vardhem. ! 3 & första stycket anges bl. a. att länsläkaren, eller motsvarande förste stadsläkare samt soeialvärdskonsulcnten skall biträda länsstyrelsen vid tillsynen. Denna punkt i paragrafen bör utgå.

Enligt 4 & i värdhemsstadgan kan länsstyrelsen uppdra ät länsläkaren eller motsvarande förste stadsläkare att besluta om förflyttning av en person från Vårdhemmet. Med hänsyn till vad jag anfört om länsstyrelsens möjligheter att erhålla medicinskt biträde föreligger inget behov av att delegera beslutsfunktionen till någon för detta ändamål speciellt utsedd läkare. Vad jag nu anfört föranleder ändring i 4 & värdhemsstadgan.

] 8, 14. 15 och 20 a åå föreslås formella ändringar till följd av att länsläkarorganisationen upphör.

3 Hemställan

Med hänvisning till vad jag och statsrådet Holm nu anfört hemställer jag att regeringen föreslär riksdagen att anta dc inom socialdepartementet upprättade förslagen till

1. lag om ändring i lagen (19791552) om internationell adoptionshjiilp, "2. lag om ändring i smittskyddslagen (1968231),

3. lag om ändring i hälsovårdsstadgan (1958:663)_

4. lag om ändring i stadgan (197l):88) om enskilda värdhem. m. m.

4 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandenas överväganden och beslutar att genom proposition föreslä riksdagen att anta de förslag som föredragan- dena har lagt fram.

Prop. [980/81 ;177

Innehåll Regeringens proposition ...................................... Propositionens huvudsakliga innehåll ........................... Lagförslag 1 Förslag till ändring i lagen (19791552) om internationell adop- tionshjälp .............................................. 2 Förslag till lag om ändring i smittskyddslagen (19681231) ..... 3 Förslag till lag om ändring i hälsovårdsstadgan (19583663) . . . . 4 Förslag till lag om ändring i stadgan (1970:88) om enskilda vårdhem, m. rn. ......................................... Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde 1981—03-12 ........ 1 Inledning ............................................... 2 Föredragandenas överväganden ........................... 2.1 Lagen om internationell adoptionshjälp .............. 2.2 Vissa uppgifter på det alkoholpolitiska området ....... 2.3 Smittskyddslagen .................................. 2.4 Hälsovårdsstadgan m. m. ........................... 2.5 Stadgan (197():88) om enskilda vårdhem m. m. ........ 3 Hemställan ............................................. 4 Beslut .......................... . .......................

10

11 14 14 15 15 16 16 18 19 20 20