Prop. 1981/82:60

om socialstyrelsens tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m. m.

Regeringens proposition 1981/82: 60

om socialstyrelsens tillsyn över hälso— och sjukvårdspersonalen m. m.;

beslutad den 5 november 1981.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda dag.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDlN KARIN AHRLAND

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa tillägg och förtydliganden av socialstyrelsens rätt att inspektera hälso— och sjukvårdspersonalens verksamhet enligt lagen (1980: 1 1) om tillsyn över hälso- och s'jukvårdspersonalen m. fl. Bl. a. föreslås att en rätt för den som utför inspektion att få biträde av polisen fastslås genom uttryckliga bestämmelser.

Vidare föreslås förbud för annan än den som i sin verksamhet på hälso— och sjukvårdens område är ställd under socialstyrelsens tillsyn att utprova eller tillhandahålla kontaktlinser. Förslaget medför en ändringi lagen (1960:409) om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område (kvacksalverilagen).

I propositionen föreslås också att lagen ' (19581428) om ympning mot smittkoppor upphävs. Sjukdomen smittkoppor anses nu enligt WHO utrotad och bestämmelser om obligatorisk ympning mot denna sjukdom är därför inte längre nödvändiga.

l* Riksdagen [981/82. I tam/. Nr 60

Prop. NSI/82:60

] Förslag till

IQ

Lag om ändring i lagen (l980:ll) 'om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m. fl.

Härigenrnn föreskrivs i fråga om lagen ( 198tlzl l ) om tillsyn över hälso- och sjukvärdspersonalen m. fl.

dels att 4. 7 och 43 åå skall ha nedan angivna lydelse. dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 46 &. av nedan angivna

lydelse.

Nuvarande lydelse

Socialstyrelsen eller den som sty- relsen förordnar har rätt att inspek- tera hälso- och sjukvårdspetscma- lens verksamhet.

Den som tillhör hälso— och sjuk- värdspersonalen skall efter anma- ning lämna socialstyrelsen de hand- lingar oeh upplysningar om verksam- heten som styrelsen behöver för sin tillsyn. l anmaningen fär vite före-

läggas.

Föreslagen lydelse

Socialstyrelsen eller den som sty- relsen förordnar har rätt att inspek- . tera hälso- och sjuks-'ärdspersona- lens verksamhet. Den som utför inspektion äger därvid tillträde till lokaler där verksamheten bedrivs och rätt att tillfälligt omhänderta hand- lingar. prover och annat material Den verksamhet inspekteras är skyldig att

som rör verksamheten. vars lämna det biträde som behövs vid

inspektionen.

Den som tillhör hälso- och sjuk- vardspcrsonalen skall efter anma- ning lämna socialstyrelsen handling- ar. prover och anmtt nralerial som rör verksamheten samt ge styrelsen de upplysningar om denna som styrel— sen hehöver för sin tillsyn. l anma- ningen fär vite föreläggas.

435'

l fråga om talan mot socialstyrelsens beslut enligt lll & gäller i tillämpliga delar 15 kap. 7ä sekretesslagen (198(l11(.l('l).

Har socialstyrelsen avslagit ansö— kan om förstöring av journal. förs genom be-

..

[HIFI/I hos rege ringen svär.

' Senaste lydelse [980989

()m socialstyrelsen har avslagit en ansökan om förstöring av en journal. fär beslutet överklagas hos regering-

en genom besvär.

Lo)

Prop. l981/82:60

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Mot socialstyrelsens beslut som Om socialstyrelsens beslut inne— innebär bifall till ansökan får talan bär bifall till en sådan ansökan får inte föras. beslutet inte överklagas.

Socialstyrelsens beslut att föreläg— ga vite enligt 7 5 får överklagas hos kammarrätten genom besvär.

46 #

Vid inspektion som avses i 4 5 har den som utför inspektionen rätt att av polismyndighet få det biträde som behövs för att inspektionen skall kunna genomföras.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

]" Riksdagen I URI/8.2. 1 saml. Nr 60

Prop. l98l/82:60

2. Förslag till Lag om ändring i lagen (l960:409) om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område

Härigenom föreskrivs att 2 och 5 ss lagen ( ontlz—LUO) om förbud i vissa fall mot verksamhet pä hälso— och sjukvårdens omräde skall ha nedan angivna

lydelse.

Nuvarande lydelse

Fi'ireslagen lydelse

:s

Under utövning av verksamhet som avses i 155 första stycket ma ej nagon

a) behandla sadana smittsamma sjukdomar. som avses i 3 och 34 ss epidemi/(igen. eller tuberkulos. vc- neriska sjukdomar. kräfta och andra elakartade svulster. sockersjuka. epilepsi eller sjukliga tillstand i sain— band med havandcskap eller förloss-

ning:

b) undersöka eller behandla barn, innan det fyllt åtta år; eller

('i utan personlig undersökning av den som sökt honom lämna skriftliga rad eller anvisningar för hans be- handling.

a) behandla sadana smittsamma sjukdomar som regeringen med stöd av 49" smittvkj'dilslagen (l()68.'2_il) Iain/"ört till al/nu'inj'arliga sjukdomar eller veneriska sjukdomar"".

h) behandla kräfta och andra elak- artade svulstcr. sockersjuka. epilep- si eller sjukliga tillstånd i samband med has-"andeskap eller förlossning:

cl undersöka eller behandla hlll'll. innan det fyllt ätta är:

d) titan personlig undersökning av den som sökt honom lämna skriftliga rad eller anvisningar för hans bc- handling: eller

e) utprova eller til/hamlahalla kon- takt/inser.

s

Den som ej är svensk medborgare mä cj utöva verksamhet som avses i l 5

första stycket.

Vad nu sagts skall ej utgöra hinder för den som ej är svensk medborgare att ät allmänheten utprova glasögon och andra optiska hjälpmedel för seendet.

Vad nu sagts skall ej utgöra hinder för den som ej är svensk medborgare att ät allmänheten utprova glasögon och andra optiska hjälpmedel för secndet än kontaktlinser.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982.

'Jl

Prop. Håll/82:60

3. Förslag till Lag om upphävande av lagen (1958z428) om ympning mot smittkoppor

l-lärigenöm föreskrivs att lagen (.l9581428) om ympning mot smittkoppor skall upphöra att gälla vid utgången av är 1981.

4. Förslag till Lag om ändring i narkotikaförordningen (l962:704)

Härigenom föreskrivs att (i .' 2 mom. och l—"lä narkotikaförordningen (19621704) skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

055

3 mom.! Narköriskt läkemedel må utlämnas endast efter förordnande av läkare. tandläkare eller veterinär. Närmare föreskrifter rörande utläm— nande av narkotika meddelas av socialstyrelsen.

Föreligger grundad anledning att antaga att läkare. tandläkare eller veterinär missbrukat behörighet att förordna narkotisk! läkemedel. äger soeialstyrelsen efter omständigheter- na antingen förbjuda utliinmande av sådan! läkemedel pä förordnande av läkaren. tandläkaren eller veterinä- ren eller föreskriva särskilda be- gränsningar i fråga om utlämnan— det.

Beslut som avses i andra stycket länder lill e/ierriinelse utan hinder av hest'a'r. om socialstvrelsen ieke för- ordnar annorlunda.

2 mom. Narkoliska läkemedel får lämnas ut endast efter förordnande av läkare. tandläkare eller veterinär. Närmare föreskrifter om utlämnan- de av narkotika meddelas av social- styrelsen.

Om de! finns grundad anledning att anta att en läkare. tandläkare eller veterinär missbrukat sin behö- righet att f("irördna narkotiska läke- medel. får hälso- oeh sjukvårdens ansvarsnämml efter omständighe- terna antingen förbjuda art sådana läkemedel lämnas ut på förordnande av läkaren. tandläkaren eller veteri- särskilda begränsningar i fraga om utlämnan-

nären eller fiiireskriva

det. Beslut som avses i andra stycket skall ha omedelbar verkan. om inte

nämnden f("irordnar annat.

14 sl

Talan mör sin'ialsn'relwns beslut enligt o & 2 mom. andra stycket eller

' Senaste lydelse 196819. 3 Senaste lydelse l()7l:*l84.

Beslut av hiilso- och sjukvårdens ansvarsniimm't' enligt två 2 mom.

Prop. 1981/82z60 6

ll & tredje stycket föres hos kam- andra stycket eller beslut av social- marrätten genom besvär. styre/sen enligt ll åtredje stycket/iir överklagas hos kammarrätten ge- nom besvär.

Talan mot annat beslut av social- Annat beslut av socialstyrelsen styrelsen enligt denna förordning enligt denna förordning får överkla- jöres hos Kungl. Maj:t genom gas hos regeringen genom besvär. besvär.

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag. dä lagen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Prop. 1981/82z60 7

Utdrag SOClALDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1981-10-08

Närvarande: statsministern Fälldin. ordförande. och statsråden Ullsten. Wikström. Friggebo. Åsling. Söder. Johansson. Wirtén. Andersson. Boo. Eliasson. Gustafsson. Elmstedt. Tillander. Ahrland. Molin

Föredragande: statsrådet Ahrland

Lagrådsremiss om socialstyrelsens tillsyn över hälso- och sjuk- vårdspersonalen m.m.

] Socialstyrelsens tillsyn över llälso- och sjukvårdspersonalen Bakgrund

Enligt lagen ( 1980:1 ] ) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. har socialstyrelsen tillsyn ("över personal inom hälso- och sjukvården. Tillsynen omfattar bl.a. personal vid sjukhus och andra inrättningar för vård av patienter som drivs av det allmänna eller av enskilda efter särskilt tillstånd. den som i annat fall i egenskap av legitimerad yrkesutövare meddelar vård ät patienter eller tillhör personal sorti biträder en sådan yrkesutövare i värden samt vissa andra grupper (1 s). Socialstyrelsen eller den som styrelsen förordnar har rätt att inspektera hälso- och sjukvärclspersomrlens verksam- het (4 ä'). Den som tillhör hälso- och sjukvärdspersonalen skall efter anmaning lämna socialstyrelsen de handlingar och upplysningar om verk- samheten som styrelsen behöver för sin tillsyn. l sädan anmaning fär vite föreläggas ("7 s).

lnspektionsrätten reglerades tidigare i lagen ( 1.975: 1(lf1)lmed vissa bestäm- melser för personal inom hälso- och sjukvård m.fl. Denna lag ersattes är 1980 av fi'irutnämnda lag om tillsyn över hälso- och sjukvärdspcrsonalen m.fl. lnspektionsbestämtnelserna i den äldre lagen ("överfördes därvid i huvudsak ofi'irz'indrade. 1 den nya lagen saknas dock en straffbestämmelse som fanns i 1975 ärs lag för den som hindrade eller undandrog sig inspektion.

Justitiekanslern har i ett ärende angående klagomål mot vissa befallnings- havare vid socialstyrelsen för deras uppträdande i samband med en inspektion av en privat läkarmottagning den 17 augusti 1979 framfört vissa

Prop. 1981/82:60 - &

synpunkter om tillämpningen av 1975 års lag (dnr 2347-79-21). Enligt klagomålen skulle inspektionen ha genomförts utan läkarens medgivande och justitiekanslern anförde bl.a. f(iiljande.

För att en myndighet vid genomförandet av en åtgärd skall få använda tvång mot någon enskild fordras bortsett från speciella fall författnings- stöd. Enbart den omständigheten att myndigheten tillagts rätt att vidta åtgärden ger inte myndigheten rätt att också tillgripa tvångsmedel för att genomföra åtgärden. Under begreppet tvångsåtgärder hänför jag därvid alla åtgärder som genomförs mot den enskildes uttryckliga vilja. alltifrån fall där endast brist på samtycke föreligger till fall där kroppsligt våld måste tillgripas. Svensk lagstiftning innehåller många olika exempel på tvångsme- del. bl.a. böter eller andra straff. vitc och polishandräckning. Ibland kan indirekta tvångsmedel tillgripas. t.ex. avstängning som medel för att framtvinga en läkarundersökning av en tjänsteman. 1 andra fall kan möjligheten av indragen auktorisation e.'d. indirekt utgöra ett starkt tvångsmedel för att förmå någon att medverka till en viss åtgärd. Den naturliga platsen för bestämmelser som skulle ge socialstyrelsen rätt att tvångsvis genomföra inspektion av läkares verksamhet är givetvis 1975 års lag. Lagen innehåller också en bestämmelse av detta slag. 14 så finns nämligen en bestämmelse om att den som hindrar ellcr undandrar sig inspektion döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Några bestämmelser om rätt för socialstyrelsen att förelägga vite eller om polishandräckning finns däremot inte.

Justitiekanslern uttalar därefter att han anser att socialstyrelsen enligt 1975 års lag inte hade andra tvångsmedel till sitt förfogande när det gällde att genomföra en inspektion mot läkarens vilja än den som låg i möjligheten att anmäla läkaren till åtal för brott mot 4 5 samt att stöd i lagen för att tvångsvis omhänderta journaler saknades. I anslutning till sitt uttalande anför justitiekanslern att det finns anledning för regeringen att snarast överväga vilka ändringar som bör göras i det berörda regclkomplexet.

Enligt lagstiftning som trätt i kraft den 1 januari 1981 (SFS 1980:579) har bestämmelserna i 24 kap. 2 & brottsbalken om i vilka fall fysiskt tvång får användas för genomförande av en tjänsteåtgärd nutnera kompletterats med ett nytt tredje stycke. Enligt stycket gäller bl. a. att den som i myndighets- utövning med laga rätt skall verkställa husrannsakan eller beslag eller annat omhändertagande av egendom fär bruka det våld för att genomföra åtgärden ' som med hänsyn till (')mständigheterna kan anses försvarligt. under förutsättning att han möts av motstånd.

Övervägande):

Socialstyrelsens rätt att inspektera hälso- och sjukvårdspersonalens verksamhet är ett viktigt led i styrelsens tillsyn över personalen. Det är nödvändigt att denna inspektionsrätt kan utövas även om den vars verksamhet skall inspekteras motsätter sig inspektionen eller vägrar med- verka till att inspektionen genomförs. Med anledning av de påpekanden som

Prop. 1981/82:60 9

justitiekanslern gjort anser jag att vissa tillägg och förtydliganden bör göras i nuvarande bestämmelser.

1 4 & lagen (198011 1) om tillsyn över hälso- och sjukvärdspersonalen m.fl. föreskrivs nu endast en rätt för socialstyrelsen att utföra inspektion. Enligt motiven till 1975 års lag innefattade motsvarande bestämmelse i den lagen rätt till tillträde till en lokal. där verksamheten bedrevs. även om dispositionsrätten till lokalen tillkom en enskild. inspektion kunde.ske både i offentlig och privat verksamhet. Det nu anförda gäller även enligt den nya lagen. l förtydligande syfte böri lagtexten anges att den som utför inspektion därvid äger tillträde till lokaler där verksamheten bedrivs. l-lär avses också lokaler där verksamhet nyligen bedrivits men någon personal ej anträffas.

Vid en inspektion kan granskning av journaler. prover och annat material som tillhör verksamheten ske. Det kancmcllertid förekomma att en närmare granskning än som kan ske på platsen är erforderlig eller att av andra skäl en granskning inte kan ske på platsen. I 4 & bör därför anges att den som utför inspektionen har rätt att tillfälligt omhänderta handlingar. prover och annat liknande material som tillhör verksamheten. Här åsyftas. utöver handlingar och prover. bl.a. protesarbeten. avgjutningar av tandarbeten m.m. Natur- ligtvis måste denna möjlighet utnyttjas på ett sådant sätt att inte större intrång än vad som är nödvändigt görs i den inspekterades verksamhet. Klart ärockså att den befogenhet som med den nu förordade lösningen kommer att finnas för den inspekterande att i viss utsträckning använda fysiskt tvång när det gäller att omhänderta material (jfr 24 kap. 2 & tredje stycket brottsbal- ken) cndast kan aktualiseras i undantagsfall. Om han hindras att t. ex. omhänderta journaler bör biträde begäras av polismyndighet enligt bestäm- melser som kommer att föreslås i det följande.

Vid en inspektion kan det normalt förutsättas att den vars verksamhet inspekteras lämnar det biträde som behövs. Skyldigheten bör dock fastslås i lagen. Utöver att hålla lokalerna tillgängliga samt lämna upplysningar kan det här vara fråga om att tillhandahålla handlingar och annat material som hör till verksamheten.

1 en ny paragraf. 40 &. bör vidare tas in en bestämmelse om att den som utför en inspektion skall ha rätt att begära biträde av polismyndighet. En liknande bestämmelse fanns tidigare i länsläkarinstruktioncn. En inspektion under förhållanden som nu avses torde vara att hänföra till husrannsakan i den mening vari detta uttryck används i 2 kap. (us andra stycket regeringsformen (jfr prop. 1973z9l) s. 246). När det i 24 kap. ?. & tredje stycket brottsbalken talas om att våld i vissa fall får användas för att genomföra en husrannsakan måste emellertid detta förstås så att endast sådan husrannsa- kan som omfattas av rättegångsbalkens bestämmelser är avsedd. Den som utför inspektionen torde därför inte kunna ur detta lagrum härleda någon befogenhet att själv bruka våld för att bereda sig tillträde till lokaler om tillträde ej lämnas eller till förvaringsutrymmen som är låsta. Biträde av polismyndighet bör därför kunna erhållas. Biträdesskyldigheten kommer att

Prop. 1981/82z60 lt)

omfatta de åtgärder som behövs för att inspektionen skall kunna genomfö- ras. Sådant biträde bör naturligtvis komma i fråga endast i undantagsfall som när någon trots skäligt rådrum motsätter sig att inspektion genomförs eller det i ett särskilt fall är nödvändigt att inspektion kan äga rum utan dröjsmål.

Vid sidan av rätten att inspektera hälso- och sjukvårdspersonalens verksamhet har socialstyrelsen rätt att infordra upplysningar och vissa handlingar.

Enligt 7.5 skall sålunda den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen efter anmaning lämna socialstyrelsen de handlingar och upplysningar om verksamheten som styrelsen behöver för sin tillsyn. De handlingar som skall lämnas till socialstyrelsen är handlingar som kan ge upplysningar om den hälso- och sjukvårdande verksamheten. i första hand journaler som förts om patienterna. Även andra handlingar som socialstyrelsen behöver för att fullgöra sin tillsynsuppgift omfattas dock av bestämmelsen. exempelvis röntgenbilder. Uttrycket upplysningar avser att täcka övriga muntliga och skriftliga uppgifter från yrkesutövaren som tillsynsmyndigheten behöver. Utanför bestämmelsen faller. med nuvarande lydelse. föremål som prover. protesarbeten. avgjutningar av tandarbeten och annat liknande arbetsmate- rial som tillhör verksamheten. Socialstyrelsen bör ges möjlighet att även fordra in sådant material i den mån det kan ge upplysningar om den hälso- och sjukvårdande verksamheten. Detta bör ske genom ett tillägg i 7 få första punkten.

F.n. finns inga bestämmelser om talan mot socialstyrelsens beslut att med stöd av 7 s' förelägga vite. Utdömandc av vite ankommer på allmän domstol. Det bör dock finnas möjlighet att föra talan även mot ett beslut att förelägga vite. [ 43 & bör därför införas en bestämmelse om att talan mot beslut att förelägga vite förs hos kammarrätten.

2 Rätten att utprova och tillhandahålla kontaktlinser Bakgrund

I vårt land får i princip var och en utöva verksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Till skydd för allmänheten finns det dock omfattande begränsningari denna frihet främst genom lagen (19601409) om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område. den s.k. kvacksal- verilagen. För vissa grupper som är verksamma inom hälso- och sjukvården finns det dessutom bestämmelser om legitimation eller annan kompetens som reglerar rätten att utöva verksamhet eller rätten att använda viss yrkestitel.

För att få legitimation som glasögonoptiker finns föreskrivna vissa

Prop. BSI/82:60 11

kunskapskravi kungörelsen (1963:456) om legitimation av glasögonoptiker. F.n. krävs för legitimation två års utbildning vid specialkurs inom gymna- sieskolan samt en tolv veckor lång legitimatitmskurs. Tillträde till legitima- tionskursen förutsi'itter dessutom två års yrkesverksamhet. De legitimerade optikerna står under socialstyrelsens tillsyn enligt lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvärdsperst'malen m.fl. och kan enligt samma lag bli föremål för disciplinära åtgärder efter prövning av hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Verksamheten regleras av socialstyrelsens föreskrifter för legitimerade optiker (SOSFS 1981:11 och 12). Enligt föreskrifterna får endast en legitimerad optiker som gått igenom den utbildning som socialstyrelsen föreskrivit eller av styrelsen förklarats behörig härtill utprova och tillhandahålla kontaktlinser. Verksamheten skall ske i samarbete med ögonläkare. Vissa äldre bestätnmclscr tillämpas under en övergångspe- riod.

Gällande bestämmelser om legitimation innebär inte något förbud för optiker som inte uppfyller kraven för legitimation att arbeta inom yrket. De icke legitimerade optikerna är inte hälso- och sjukvårdspersonal och står därmed inte under socialstyrelsens inseende. Deras verksamhet regleras endast av (len s.k. kvacksalverilagen som bl.a. förbjuder vissai lagen angivna åtgärder. som kan utsätta patienter för risker. 1 lagen anges inte utprt'wning av kontaktlinser som sådan åtgärd. Den som inte står under socialstyrelsens tillsyn kan således i princip fritt ägna sig åt sådan verksamhet.

Omkring 200000 svenskar beräknas i dag använda kontaktlinser. På marknaden förekommer både hårda linser och s.k. mjuklinscr. De senare dominerar marknaden med 90-95 '.!"?- av f("irsäljningen. Bland de mjuka linserna finns numera sådana som uppges kunna användas under längre tid titan att behöva tas ut för rcngt'öring. På marknaden finns också ett antal produkter för skötsel och rengöring av linser.

Flertalet av de drygt 300 optiker som i dag ägnar sig åt kontaktlinsteknik är legitimerade optiker. Flertalet har dessutom gatt igenom särskild utbildningi ktmtaktlinsteknik. Endast ett fåtal icke legitimerade optiker är f.n. verksamma inom området. Ingen av dem har kontaktlinsteknik som huvudsyssla.

Socialstyrelsen och konsumentvcrket har i en skrivelse den 29 februari 1980 till socialdepartementet föreslagit en ändring i den s.k. kvacksalverila- gcn. varigenom rätten att utprova och tillhandahålla kt'mtaktlinser begränsas till personer med särskild kompetens för sådan verksamhet. Enligt dessa myndigheter visar erfarenheterna att bärande av mjuka linser medför biverkningar av en art och i en utsträckning som man tidigare inte varit medveten om. Vid en undersökning som genomförts av Sveriges kontakt— linsförening. grundad på rapporter från ögonläkare och legitimerade optiker. beräknades att ca två procent av antalet kontaktlinsbärare drabbas av biverkningar. De biverkningar som rapporterades varierade men avsåg huvudsakligen förändringar i hornhinna eller bindhinna. som ofta krävde

Prop. l981/82:60 12

omfattande insatser från ("ögonläkare för att hävas. "l'illhandahållande av kontaktlinser fordrar därför enligt de båda myndigheternas bedömning särskilda säkerhetsregler. Endast om rätten att utöva verksamheten förbe- hålls kvalificerad personal kan det säkerställas att utprtwaren har nödvän- diga kunskaper om bl.a. risker för ögonskador och hur dessa kan förebyggas.

Efter remiss har yttranden över skrivelsen avgivits av näringsfrihetsom- budsmannen (NO). Sveriges läkarförbund. Sveriges legitimerade optikers riksft'irbund och Sveriges urmakare- och optikerförbund.

Remissinstanserna har i allt väsentligt tillstyrkt det framlagda förslaget. NO framhåller att han i olika sammanhang har framfört att man av hänsyn till intresset av en från allmän synpunkt önskvärd konkurrens inte bör godta inskriinkningari etableringsfrihetcn. vilka inte tillkommit för att säkerställa trygghet till liv. hälsa. säkerhet och personlig integritet samt större ekonomiska vården. Som motiv till det framlagda förslaget har emellertid åberopats den påtagliga risk för medicinska biverkningar som visat sig vara förknippad med verksamheten och som gör att vissa regler för och möjligheter till kontroll över hanteringen ansetts befogade. Mot denna bakgrund vill NO inte motsätta sig att förslaget genomförs.

() vert 'iiganden

Jag delar socialstyrelsens bedömning att det med hänsyn till patienternas krav på medicinsk säkerhet är nödvändigt med regler om särskild behörighet för att få ägna sig åt kontaktlinsverksamhet. När det gäller inskränkningar i etableringsfrihetcn bör man visserligen iaktta stor försiktighet men detta får inte hindra samhällets tillsyn av verksamhet som rör medborgarnas liv och hälsa. Detta framhålls också av NO. .lag anser alltså att utprovning och tilllmndahållande av kontaktlinser bör ske endast av personal som har särskich utbildning och som står under socialstyrelsens tillsyn. Verksamheten bör således vara fi'irbehållcn läkare samt legitimerade optiker med särskild utbildning i kontaktlinsteknik. lå kvacksalverilagen. som innehåller en uppräkning av vilka former av verksamhet som inte får utföras av andra än hälso- och sjukvz'trdspersonalen. bör därför kompletteras så att utprovning oeh tillhandahällande av kontaktlinser innefattas. En följdändring bör göras i

5 %$ som avser verksamhet utövad av den som inte är svensk medborgare.

3 L'pprättade lagförslag

l enlighet med vad jag nu har anfört har inom socialdepartementet upprättats förslag till 1. lag om ändring i lagen ("198021 1) om tillsyn över hälso— och sjukvards- personalen m.fl..

Prop. 1981/82:60 13

2. lag om ändring i lagen (1900309) om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso— och sjukvårdens område.

Förslagen bör fogas till regeringsprotokollet i detta ärende som bilaga'.

4 Hemställan

Jag hemställer att lagrådets yttrande inhämtas över förslagen.

5. Beslut

Regeringen beslutar i enlighet med föredragt'indcns hemställan.

' Bilagan har uteslutits här. Förslagen är likalydande med dem som är fogade till propositionen frånsett att de till lagrådet remitterade ft'irslagcn inte berörde Z & al lagen om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område.

Prop. DS]/82:60 14

Utdrag

LAGRÅDl—ZT PROTOKOLL vid sammanträde 1 981 - 10—36

Närvarande: f. d. justitierådet Petrén. regeringsrådet Delin. justitierådet Bengtsson.

Enligt lagrådet den 15 oktober 1981 tilllutndakmnmet utdrag av protokoll vid regeringssammanträde den 8 oktober 1981 har regeringen på hemställan av statsrådet Ahrland beslutat inhämta lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i lagen (198011 1) om tillsyn över hälso- och sjukvårds- personalen m. fl..

2. lag om ändring i lagen (Holk-109) om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens omrade.

Fi'irslagen har inför lagrådet föredragits av kammarrättsfiskalen Kent Jönsson.

Förslagen fi'äranleder följande yttrande av lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i lagen tl980:ll) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m. 11.

Förslaget lämnas titan erim'an.

Förslaget till lag om ändring i lagen tl960:409) om förhud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område 2 s

1 förevarande paragraf meddelas i dess nuvarande lydelse förbud beträffande behandlingen av sådana smittsamma sjukdomar som avses i 3 och 2-1 ss epidcmilt-tgen. och någon ändring av paragrafens lydelse i denna del upptager ej det remitterade förslaget. Att beakta är emellertid att epidemilagen upphört att gälla den 1 januari 19o9. då smittskyddslagen ( 19681231 ) trädde i kraft. När paragrafen nu ges ny lydelse kan hänvisningen till den upphävda fi'irfattningen ej längre kvarstå. utan den bör ersättas med en uppräkning av de sjukdomar som åsyftas eller en hänvisning till nu gällande bestämmelser. Nled hänsyn bl.a. till att sjukdomstermintrlogin i smittskyddslagen och anslutande författningar delvis avviker från den i epidemilagen anser sig lagrådet ej kunna framlägga förslag till ny lydelse av paragrafen i påtalat hänseende utan bör erforderlig omfrmnulering göras under medverkan av medicinsk sakkunskap vid lägsti't'tningsärendets fortsat— ta behandling.

Prop. NSI/82:60 15

Utdrag SOClALDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssamtmmträde 1981-1 1-05

Närvarande: statsministern Fälldin. ordfi'irande. och statsråden Ullsten. Wikstri'im. Friggebo. Dahlgren. Åsling. Jobanssrm. Wirtén. Andersson, Boo. Petri. Eliasson. (_iustafsson. Elmstedt. Tillander. Ahrland. Molin

Föredragande: statsrådet Ahrland

Proposition om socialstyrelsens tillsyn över hälso- och sjukvårds- personalen m. m.

1. Anmälan av lagrådsyttrande

Föredraganden anmäler lagrådets yttrandeI över förslag till

1. lag om ändring i lagen (1980211') om tillsyn över hälso- och sjukvårds— personalen m. fl..

3. lag om åndringi lagen ( 1960:409) om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område.

Föredraganden redogör för lagrådets yttrande.

2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1960:409) om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område

Lagrådet har anfört att i nuvarande lydelsen av 2 s* a) lagen ( 1060409) om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område ('kvacksalverilagen) en hänvisning till den numera upphävda epidemilagen bör ändras till att avse gällande bestämmelser. Jag förordar därför att 2 s a) ändras så att hänvisningen till epidemilagen ersätts av en hänvisning till sådana smittsamma sjukdomar som regeringen med stöd av 4 :$ smittskydds- lagen (1968231) bestämt skall hänföras till allmänfarliga sjukdomar och veneriska sjukdomar. Detta medför att tuberkulos. som med stöd av H smittskyddslagen hänförts till allmänfarliga sjukdomar. inte längre behöver anges särskilt i 2.5 a') kvacksalverilagen.

' Beslut om lagrådsremiss fattat vid regeringssammanträdc den 8 oktober 19N1.

Prop. NSI/82:60 16

3 Övriga förslag 3.1 Upphävande av lagen (1958z428) om ympning mot smittkoppor Bakgrund

Skyddsympning är vanlig mot ett flertal smittsamma sjukdomar. Ympning sker i regel på frivillig väg. Bestämmelser om obligatorisk skydt'lsympning finnsi lagen (1958:43b') om ympning mot smittkoppor. I denna lag f("örcskrivs skyldighet för två grupper att undergå ympning mot smittkoplmr. nämligen barn och värnpliktiga. Ett barn skall undergå ympning före utgången av det kalenderår. Linder vilket det fyller fyra år (2 s). och en värnpliktig när han första gången för sin utbildning tjänstgör vid försvarsmakten ($& första stycket). linligl lagen kan vidare regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriva skyldighet att undergå ympning dels i den omfattning som prövas erforderligt. då smittkoppsepidemi hotar eller utbrutit inom landet pts). (le/s för värnpliktiga. när inkallelse sker till beredskapsövning eller för rikets försvar eller säkerhet (3 i andra stycket). Vidare innehåller lagen bl. a. bestämmelser som ger möjlighet att uppställa krav på smittkoppsvaccinering för anställning inom vissa verksamhetsområ- den.

(jenrum lagen (19701980) om ändring i lagen (19581—128) om ympning mot . smittkoppor (prop. l97(1.-"'77:3o. Sol..l 17. rskr 4—1) ändrades l å så. att regeringen får föreskriva att bestämmelserna om ympning av barn och värnpliktiga — 3 s och 35 första stycket — inte skall tillämpas och att. om sådant beslut meddelats. f("ärcskriva att de åter skall tillämpas om anledning därtill föreligger. l förordningen (197ö:l)83) med f("h'eskrift att vissa bestämmelser i lagen (HSB:-12.8”) om ympning mot smittkoppor icke skall tillämpas föreskrev regeringen sedan med stöd av detta bemyndigande att 2 & och 3.5 första stycket i 1958 års lag tills vidare inte skall tillämpas. Fi'irm'dningen trädde i kraft den 5 januari 1977. Skyldigheten för barn och värnpliktiga att undergå ympning har sålunda tills vidare satts ur tillämp- ning._ _ _ ___ _ _

År 1967 började världshälsoorganisationen (Wl 10) en utrotningskampanj mot smittkoppor i samverkan med berörda nationer. Kampanjen blev så framgångsrik att man vid mitten av 1970-talet kunde betrakta smittkopporna som praktiskt taget utrotade. Mot bakgrund av det goda resultatet av Wl lO:s kampanj och med hänsyn till de biverkningar som är förbundna med vaccination. anhöll socialstyrelsen och försvarets sjukvart'lsstyrclse i gemen- sam skrivelse till regeringen att skyldigheten för barn och värnpliktiga att låta vaccinera sig skulle upphävas. lN-löjligheten att förordna om allmän vaccinering borde dock tills vidare bibehållas. Skrivelsen föranledde förut angivna ändring av 1 5 lagen om ympning mot smittkoppor.

WHO:s kampanj har fortsatt. År 1981) hade utvecklingen lett därhän att det vid trettiotredje världshälsoförsamlingen den 8 maj 1981) antogs en deklaration. vari förklaras att världen och alla dess folk har befriats fran

Prop. DS]/82:60 ' 17

smittkoppor. Till grund för deklarationen låg en kommitterapport enligt vilken det sista fallet av smittkoppor inträffade i oktober 1977 i Somalia.

()t'ert't'iganden

Sedan WHO nu fi'ärklarat smittkojmorna utrotade films inte anledning för vårt land att behålla de hittillsvarande reglerna om obligatorisk smittkopps- ympning av barn och värnpliktiga. Denna ympning har nu varit inställd i mer än fem år. Skulle oaktat alla vidtagna säkerhetsåtgärder fall av smittkoppor likväl uppträda. bör ympning kunna genomföras på frivillig väg. .lag erinrar om att 4 s* i 1958 års lag. som avser smittkoppsympning vid epidemi. aldrig behövt tillämpas.

Jag föreslår därför att lagen (19581418) om ympning mot smittkoppor upphävs.

3.2. Lag om ändring i narkotikaförordningen tl962:7tl4)

Införandet av lagen ( 1980:11 ) om tillsyn över hälso— och sjukvårdsperso— nalen m.fl. innebar att lutndläggningen av disciplinära ärenden rörande hälso— och sjukvart'lspersonalen flyttades över från tnedicinalväscndets ansvarsnämml inom socialstyrelsen till en fristående nämnd. hälso- och sjukvårdens ansvarsnämtul. Den nya nämnden skall enligt 19 s andra stycket nämnda lag också pröva frågor om indragning av legitimation och andra frågor om begränsning av legitimerade _vrkesuti'ävares behörighet. Ett exempel på en sådan begränsning av behi'irigheten är möjligheten för socialstyrelsen i o 55 2 mom. andra stycket narkotikaförcu'dningen (1*)o2:7l)—1) att förbjuda utlämning av narkotiskt läkemedel som förordnats av en läkare. tandläkare eller veterinär eller att föreskriva särskilda begränsningar i fråga om utlämningen. Den ändrade lutndläggningen av ärenden om begränsning av behörigheten bör medföra den ft'iljdändringen i narkotikaft'u'ordningen att "socialstyrelsen". i texten ersätts med "hälso— och sjukvårdens ansvars— nämnd". lin följdändring bör också göras i 14 s'.

Förslagen under 3.1 och 3.2 är okomplicerade och jag anser därför att lagrådets yttrande inte behöver inhämtas.

4 Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslar riksdagen att anta förslagen till

1. lag om ändring i lagen (19811:11) om tillsyn över hälso- och sjukvards- pcrsonalen m. fl..

W

_. lag om ändringi lagen ( 19ot):—ltl9) om förbud i vissa fall mot verksamhet

på hälso- och sjukvårdens område.

Prop. NSI/82:60 ' _ 18

3. lag om upphävande av lagen (19585138) om ympning mot smittkop— por. 4. lag om ändring i narkotikaförordningen (19öZ:7l)—1). De under 1—2 angivna förslagen har granskats av lagrådet.

5 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden har lagt fram.

Prop. NSI/82:60

innehåll Propositionens huvudsakliga innehåll .......................... Lagförslag .................................................. 1 Lag om ändring i lagen (19811111) om tillsyn över hälso— och sjukvardspersonalen m. fl ................................. 2 Lag om ändring i lagen (196t1:4(l9) om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område .............. 3 Lag om upphävande av lagen (HÄR:—128) om ympning mot smittkoppor ............................................ 4 Lag om ändring i narkotikaförordningen (1962170-1) ......... Utdrag av protokoll vid regeringssammanträde den 8 oktober 1981 1 Socialstyrelsens tillsyn över hälso— och sjukvårdspersonalen. . . 2 Rätten att utprova och tilllutndahålla kontaktlinser .......... 3 Upprättade lagförslag .................................... -1 llemställan ............................................. 5 Beslut ................................................. Utdrag av lagrådets protokoll den 26 oktober 1981 .............. Utdrag av protokoll vid regeringssammanträde den 5 november l9b'l ....................................................... 1 Anmälan av lagradsyttrande .............................. 2 Förslaget till lag om ändring i lagen ( 19o111-1l191 om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område ...... 3 Övriga lagfi'irslag ........................................ 3.1 Lag om upphävande av lagen ( WS$-128) om ympning mot smittkoppor ...................................... 3.2 Lag om ändring i narkotikaförordningen (19()2:7(1—1) . . . 4 llemställan ............................................. 5 Beslut .................................................

19

|.)

1 _)

'Jl

'Jl

lo

lh 17 17 lh'

(iO'l'AB (iRSllh Stockholm 1981