Prop. 1983/84:21

om höjning av Sveriges kvot i Internationella valutafonde godkännande av beslut inom Internationella valutafonden revidering av de generella Iånearrangemangen.

Prop. 1983/84: 21

Regeringens proposition 1983/84: 21

om höjning av Sveriges kvot i Internationella valutafonden och om godkännande av beslut inom Internationella valutafonden rörande revidering av de generella lånearrangemangen.

beslutad den 15 september 1983.

Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda dag för den åtgärd som framgår av föredragandens hemställan.

På regeringens vägnar OLOF PALME KJELL—OLOF FELDT

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition föreslås att regeringen bemyndigas att öka den svenska insatsen (kvoten) i Internationella valutafonden med 389,34 milj. SDR (SDR=särskilda dragningsrätter) från f.n. 675 milj. SDR (ca 5500 milj. kr.) till 10643 milj. SDR (ca 8600 milj. kr.).

Vidare föreslås att riksdagen bemyndigar riksbanken att för Sveriges del biträda det av valutafondens direktion fattade beslutet om en revidering av de generella lånearrangemangen — General Arrangements to Borrow (GAB) — och därmed öka det svenska utläningsätagandet till 382,5 milj. SDR., innebärande en ökning från 517 milj. kr. till ca 3100 milj. kr.

! Riksdagen 1983/84. I sum/. Nr 21

Prop. 1983/84: 21

IJ

Utdrag FINANSDEPARTEMEN'I'ET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1983-09-15

Närvarande: statsminister Palme. statsråden [. Carlsson, Lundkvist. Feldt. Gustafsson. Leijon. Peterson. Rainer. Bodström. Göransson. Gra- din. Dahl. R. Carlsson. Hellström. "l'hunborg.

Föredragande: statsrädet Feldt

Proposition om höjning av Sveriges kvot i Internationella valutafon- den samt om godkännande av beslut inom Internationella valutafon- den rörande revidering av de generella lånearrangemangen

1. Inledning

Riksbanksfullmäktige har i en skrivelse till regeringen den 14juli 1983 anmält dels frågan om en höjning av Sveriges insats i valutafonden, dels frågan rörande revidering av de generella lånearrangemangen (GAB). Full- mäktiges skrivelse till vilken är fogad en översättning av fonddirektio- nens resolution samt den engelska texten till direktionsbeslutet om gene- rella låncarrangemang jämte översättning till svenska bör bifogas proto- kollet i detta ärende som bilaga.

2. Höjning av Sveriges kvot i Internationella valutafonden

2.1. Bakgrund

Enligt Internationella valutafondens stadga. artikel 111. paragraf Zta). skall valutafonden minst vart femte år göra en allmän översyn av medlem- marnas insatser. deras s.k. kvoter. Den senaste höjningen av Sveriges insats skedde 1979 (prop. 1978/79:158. FiU 31. rskr 284—285). Resolu- tionen om den sjunde allmänna översynen antogs av Internationella valuta- fondens styrelse i december 1978. Kvotökningen trädde i kraft i november 1980. Förberedelserna för den åttonde översynen inleddes 1981. Vid ett möte med valutafondens interimskommitte' i september 1982 enades med- lemsländerna om att översynsarbetet borde påskyndas bland annat mot bakgrund av de akuta skuldkriser som vissa utvecklingsländer befann sig i. Vid kommitténs möte ilfebruari 1983 nåddes en pricipöverenskommelse

Prop. 1983/84: 21 3

om att medlemsländernas sammanlagda kvoter skulle höjas från ca 61 miljarder SDRl till ca 90 miljarder SDR. dvs. med ca 47%.

Med utgångspunkt i interimskommitténs överenskommelse utarbetade fonddirektionen en rapport om kvotöversynen och ett förslag till resolu- tion. Valutafondens styrelse godkände resolutionsförslaget i mars 1983. För att höjningen av en medlems kvot skall träda i kraft krävs dessutom dels att medlemmen har godkänt och inbetalat höjningen. dels att medlem— mar med minst 70 % av den totala kvotsumman i fonden har meddelat sitt godkännande. Enligt resolutionen skall godkännande lämnas senast den 30 november 1983. Till skillnad från de närmast föregående översynerna öppnar resolutionen inte någon möjlighet för medlem att godkänna endast del av föreslagen kvothöjning.

Vid den sjunde kvotöversynen uttalades att man i den åttonde över- synen skulle söka nå större överensstämmelse mellan medlemmarnas rela- tiva ekonomiska betydelse och deras andelar av kvotsumman i fonden. Samtidigt skulle önskvärdheten av en rimlig balans i fonddirektionens sammansättning beaktas. [ det fall de nu föreslagna höjningarna accepteras kommer en viss anpassning av kvotandelarna att äga rum. Således avses 60% av den totala kvothöjningen fördelas i form av selektiva höjningar vilka är beräknade på så vis att de i stort återspeglar medlemsländernas relativa ekonomiska styrka. Återstående 40 % av den totala kvothöjningen fördelas i förhållande till gällande kvoter. Inom ramen för den åttonde översynen görs en särskild anpassning för mindre medlemsländers kvoter (understigande 10 milj. SDR). Något generösare avrundningsregler tilläm- pas för beräkningen av dessa kvoter än för övriga kvoter. Det är främst vissa mindre utvecklingsländer som gynnas av dessa regler.

För Sveriges del innebär fonddirektionens förslag att den nuvarande kvoten på 675 milj. SDR ökas med 389.3 milj. SDR. dvs. med 57.5 %. Sveriges kvot kommer. om höjningen accepteras. att uppgå till 10643 milj. SDR eller om ca 8600 milj. kr. Den svenska andelen av de totala kvoterna i valutafonden skulle. enlig förslaget. öka från 1.11% till 1,18 % Sverige skulle därmed få en procentuellt större höjning än genomsnittet för samtli- ga medlemsländer. Detta beror till största del på att Sverige vid inträdet i Internationella valutafonden valde att acceptera en kvot som var låg i förhållande till landets ekonomiska betydelse.

2.2. Rikshanksfullmäktiges förslag

Riksbanksfullmäktige finner det angeläget att valutafondens resurser förstärks genom de föreslagna höjningarna av medlemskvoterna. Enligt fullmäktige kan man räkna med en fortsatt hög efterfrågan på det betal- ningsbalansstöd som valutafonden tillhandahåller och som främst finansi-

' 1 SDR (särskild dragningsrätt) motsvarade 1983-06-30 8.15 kr. TI Riksdagen WSJ/84. [ .i'aml. NrZI

Prop. 1983/84: 21 4

eras genom utnyttjande av medlemsinsatserna. Åtskilliga medlemsländer. särskilt utvecklingsländer. kommer sannolikt att ha betalningsproblem av en sådan karaktär att det bli nödvändigt med omfattande och kanske också upprepade insatser av valutafonden. Vidare bör enligt fullmäktige särskilt beaktas att valutafondens långivning normalt är förenad med ekonomisk— politiska villkor. som har till syfte att få låntagarländerna att vidta anpass- ningsåtgärder. Vad gäller storleken av valutafondens resurser konstaterar fullmäktige att dessa även efter den föreslagna höjningen och GAB-revi- deringen kommer att uppgå till relativt små belopp i förhållande till med- lemmarnas uppläningsbehov och att huvuddelen av dessa behov måste täckas från andra källor. Fullmäktige framhåller emellertid att anpass- ningsprogram stödda av valutafonden för åtskilliga medlemsländer är en förutsättning för att få låna från andra källor.

Vidare anför fullmäktige i sin skrivelse att endast en del av den föreslag- na kvothöjningen skulle resultera i ökade utlåningsresurser. då vissa av de valutor som inbetalas härrör från länder med otillfredsställande reserv- eller betalningsbalanss-tällning. Dessa länders valutor kan ej användas i fondens utlåningsverksamhet.

Som ett komplement till de ordinarie resurserna har valutafonden under ett antal år lånat upp medel från industriländer och oljeexporterande länder. Denna extraordinära upplåning är ett viktigt tillskott men bör enligt fullmäktiges mening fortsätta att vara ett komplement till de ordinarie resurserna. då den endast ger tillfälliga förstärkningar och därmed medför större osäkerhet vad gäller fondens resursläge.

Vad gäller höjningen av den svenska kvoten talar enligt fullmäktige flera skäl för ett godkännande. Det viktigaste är att Sverige bör medverka till en angelägen förstärkning av fondens resurser. För det andra kan det. påpe- kar fullmäktige. inte helt uteslutas att Sverige i framtiden kan behöva utnyttja fondens resurser. I ett sådant läge är det av intresse att kvoten är så stor som möjligt eftersom den bestämmer låneutrymmet. Det tredje skälet som fullmäktige anför är att ländernas kvotstorlek bestämmer deras röststyrka i valutafonden. De nordiska ländernas sammanlagda röststyrka har hittills varit tillräcklig för att garantera en gemensam representant i valutafondens direktion. Den föreslagna kvotrevisionen skulle innebära viss ökning av Nordens röstandel i valutafonden. Genom att godta föresla- gen höjning skulle Sverige medverka till denna höjning av röstandelen.

Slutligen anför fullmäktige att den betalningsordning som angetts för kvothöjningen. 75% i nationell valuta och 25% i SDR. inte kommer att innebära någon påfrestning på valutareserven. Inbetalningen av SDR kom- penseras nämligen av en lika stor ökning av Sveriges reservposition i Internationella valutafonden. Fullmäktige erinrar också om att fondens användning av den svenska insatsen inte innebär någon rescrvförlust för Sverige utan endast byte av reservtillgång. Enligt fullmäktiges skrivelse förklarar sig riksbanken beredd att. om riksdagen lämnar sitt bemyndi-

Ul

Prop. 1983/84: 21

gande. erlägga ett belopp motsvarande 3893 milj. SDR enligt den angivna betalningsordningen.

Med hänsyn till att det är fråga om förvaltning av monetära reserver anser sig fullmäktige ej böra begära garanti för täckning av eventuella förluster.

Riksbanksfullmäktige hemställer att regeringen utverkar dels riksdagens godkännande av den föreslagna ökningen av den svenska kvoten i valuta- fonden. dels riksdagens bemyndigande för riksbanken att erlägga erforder- ligt insatsbelopp.

2.3. F öredragandens överväganden

En av Internationella valutafondens huvuduppgifter är att ge finansiellt stöd till medlemsländer med betalningsbalansproblem. För detta stöd an- vänds främst valutafondens permanenta resurser. dvs. medlemmarnas in- satser (kvoter).

Oljekriserna under 1970-talet medförde stora omsvängningar i ländernas betalningsbalanser. En rad utvecklingsländer tog upp lån på de internatio- nella kapitalmarknaderna för att finansiera sina bytesbalansunderskott och en utbyggd produktionskapacitet. Med dåvarande höga inflationstakt och låga realräntenivå var skuldtjänsten ej så betungande. En rad utvecklings- länder lyckades mycket väl i ansträngningarna att öka investeringar. spa- rande och exportinkomster. Efter den andra oljeprischocken förväntade sig utvecklingsländerna att de gynnsamma förutsättningarna skulle bestå och dessa länder fortsatte därför att ta upp lån på de internationella kapitalmarknaderna. I stället kom en långt utdragen recession. stagneran— de eller t.o.m. fallande världshandel. fallande råvarupriser, avtagande inflationstakt och höga realräntor. I denna situation har många utveck— lingsländer hamnat i akuta betalningssvårigheter med stora underskott i bytesbalansen. Behovet av krediter för att täcka dessa underskott kommer sannolikt att bestå och ytterligare öka. Först när den ekonomiska äter- hämtningen vunnit sådan styrka och varaktighet att världshandeln och därmed avsättningsmöjligheter för utvecklingsländernas export äter tagit fart kan linansieringsproblemen förutses minska i betydelse.

Valutafondens roll i det internationella betalningssystemet är central. Med de nuvarande betalningsbalansrubbningarna är det av största vikt att valutafonden ges ökade resurser på permanent basis. Fondens resurser kommer visserligen även efter en kvothöjning och CAB-revidering att vara relativt små i förhållande till medlemmarnas uppläningsbehov. men det faktum att fondens län är förenade med ekonomisk-politiska villkor kan bidra till att rätta till fundamentala ojämvikter i ländernas bytesbalanser. Dessa ekonomisk-politiska villkor ökar ofta förtroendet för landets ekono- miska politik och därmcd också landets kreditvärdighet. Ekonomiska an- passningsprogram stödda av valutafonden får därför ofta till effekt att

Prop. 1983/84: 21 6

landet också får låna från andra källor. Det är därför av största vikt att valutafondens permanenta resurser blir så stora att fonden kan fortsätta att spela en viktig roll i den internationella anpassningsproeessen.

Förslaget om en åttonde allmän kvothöjning innebär att valutafondens resurser ökas från omkring 61 miljarder SDR till ca 90 miljarder SDR. Det sistnämnda beloppet motsvarar ca 730 miljarder kr. Ökningen föreslås ske genom att 60% av den totala kvothöjningen fördelas i form av selektiva höjningar vilka är beräknade på så vis att de i stort återspeglar ländernas relativa ekonomiska styrka i världsekonomin. Resterande 40% av den totala kvothöjningen avses fördelas i förhållande till gällande kvoter. Med- lemsland kan endast godta eller avböja föreslagen kvothöjning.

För Sveriges del har en höjning från 675 milj. SDR till l064,3 milj. SDR föreslagits. Sveriges kvot i Internationella valutafonden skulle därmed höjas från f.n. ca 5500 milj. kr. till ca 8600 milj. kr. Förslaget innebär vidare att vår andel av valutafondens totala kvoter vid ett allmänt godkän- nande enligt fonddirektionens förslag kommer att stiga från l.ll till l,l8 %.

I likhet med riksbanksfullmäktige anser jag att Sverige bör medverka i den åttonde allmänna kvothöjningen. En svensk kvothöjning bidrar till en mycket angelägen förstärkning av valutafondens permanenta resurser. De allvarliga betalningsbalansproblem som uppkommit i vissa länder kommer att ställa stora krav på valutafonden. Det är därför av vikt att fondens resurser förstärks. Kvothöjningen ökar även utrymmet för eventuella svenska lån i framtiden. Den skulle vidare innebära att vi ökar-vår röstan- del i valutafonden och medverkar därmed till en höjning av den nordiska röstandelen.

Jag vill slutligen erinra om att våra insatser i valutafonden inte medför någon avtappning av valutareserven. I den mån valutafonden disponerar insatserna. dvs. utnyttjar svenska kronor för att finansiera ett annat med- lemslands dragning på fonden, sker endast ett byte av reservtillgäng.

Jag förordar att regeringen utverkar riksdagens bemyndigande att öka Sveriges kvot med 3893 milj. SDR motsvarande en ökning om 57.5 %. Vidare förordar jag att riksdagen bemyndigar riksbanken att erlägga det erforderliga insatsbeloppet.

3. Godkännande av beslut inom Internationella valutafonden röran- de revidering av de generella lånearrangemangen

Inom ramen för de generella lånearrangemangen åtog sig ett antal indu- striländer. däribland Sverige. att i vissa situationer förstärka Internationel- la valutafondens resurser genom utlåning till fastställda belopp. De delta- gande ländernas åtaganden har med ett undantag varit oförändrade i drygt tjugo år. Jag har tidigare redogjort för det angelägna i att valutafondens resurser förstärks genom en höjning av medlemmarnas kvoter. Fi- nansieringsbehoven är emellertid av en sådan storlek att det kan förutses att fondens likviditetsläge även med en kvothöjning kommer att vara

Prop. 1983/84: 21 l0

mycket ansträngt under de kommande åren. Valutafonden bör därför ha möjlighet att tillgå ytterligare resurser. Jag finner liksom riksbanksfullmäk- tige att de reviderade och utvidgade generella lånearrangemangen är att föredra framför extraordinär upplåning eftersom de förra skulle innebära en mer långsiktig resursförstärkning.

Till skillnad från nuvarande avtal avses de reviderade generella lånear- rangemangen kunna aktiveras av fonden även för finansiering av icke GAB—deltagares dragningar. Detta förefaller mig rimligt med tanke på att det främst är utvecklingsländer som f. n. har betalningsbalansproblem av sådan karaktär och storlek. att de skulle kunna komma att hota stabiliteten i det internationella betalningssystemet. De särskilda villkor som är för- knippade med ianspråktagande av arrangemangen för dragning av icke- deltagare finner jag också rimliga. Förslaget om den betydande höjningen från 6400 milj. SDR till 17000 milj. SDR och utvidgningen av de generella lånearrangemangen skulle troligen också medverka till en önskvärd för- stärkning av valutafondens roll i det monetära systemet.

SchWeiz har sedan länge haft ett utlåningsavtal med valutafonden utan att vara medlem. Vidare har landet varit representerat vid samråden mel— lan deltagarna i de generella lånearrangemangen. Att den schweiziska centralbanken upptas som en fullvärdig medlem av de generella lånearran- gemangen får ses som en fördel genom att de totala kreditätagandena under arrangemangen på det sättet ökas.

Det svenska kreditåtagandet skulle. om förslaget antas. öka från 517 milj. kr till ca 3 100 milj. kr. Det svenska åtagandet skulle därmed utgöra drygt två procent av det totala förhöjda GAB-åtagandet. vilket ligger nära den svenska andelen av GAB-ländernas sammanlagda kvotsumma i valu- tafonden. Sverige skulle fortsatt stå för det klart lägsta kreditåtagandet inom lånearrangemangen.

Jag finner i likhet med riksbanksfullmäktige att den föreslagna höjningen av det svenska kreditåtagandet inom ramen för de generella lånearrange- mangen bör godkännas. Sverige skulle därmed bidra till att ökade resurser kan mobiliseras vid allvarliga störningar i det internationella betalningssys- temet. I mina överväganden harjag fäst avseende vid att valutafonden vid aktivering av kreditavtal skall beakta deltagarnas betalningsbalansläge och sin egen behållning av olika valutor samt att en deltagare med otillfreds- ställande betalningsbalans- och valutareservposition kan begära att dess kreditåtagande ej ianspråktas.

Jag har också fäst vikt vid GAB-fordringarnas likviditet. Även fortsätt- ningsvis blir det möjligt att i valutareserven inräkna till valutafonden utlånade medel. Detta följer av GAB-avtalets bestämmelser att utlånade medel skall kunna återbetalas om det långivande landets betalningsbalans- läge så kräver. Vidare kan GAB-fordran överföras till annan deltagare med valutafondens tillstånd.

Förslaget att höja räntan på GAB-fordringar till en markndsmässig nivå

Prop. 1983/84: 21 l ]

finner jag vara en förbättning. Med tanke på att fondens extraordinära upplåning från medlemsländer sker till marknadsrelaterad ränta är det rimligt att även GAB-räntan uppjusteras till denna nivå

Jag förordar att regeringen utverkar bemyndigande för riksbanken att för Sveriges del biträda det av Internationella valutafondens direktion fattade beslutet om en revidering av de generella lånearrangemangen innefattande en ökning av det svenska utlåningsåtagandet till 3815 milj. SDR.

3.1. Bakgrund

De generella lånearrangemangen General Arrangements to Borrow (GAB) trädde i kraft 1962. De har tillkommit i syfte att komplettera den Internationella valutafondens resurser vid allvarliga rubbningar i det inter- nationella betalningssystemet. Deltagande länder utöver Sverige är Bel-

Prop. 1983/84: 21 7

gien. Canada. Frankrike, ltalien. Japan. Nederländerna. Storbritannien. Förbundsrepubliken Tyskland och Förenta Staterna. Sedan 1962 har lå- nearrangemangen förlängts ett antal gånger och enligt det senaste beslutet gäller de till den 24 okober l985.

[ samband med ett möte med valutafondens interimskommitté i septem- ber 1982 framkom att flertalet medlemsländer ansåg att det fanns behov av att utvidga valutafondens resurser utöver den övervägda och i sig väsent- liga kvothöjningen. Vid ett möte ijanuari l983 mellan representanter för CAB-länderna uppnåddes enighet om en betydande utvidgning av och vissa ändringar i arrangemangen. Valutafondens direktion beslöt den 24 februari 1983 att för sin del godkänna de föreslagna ändringarna. De reviderade generella länearrangemangen kan dock ej träda i kraft förrän formellt godkännande givits av samtliga deltagande länder. Sådant godkän- nande skall lämnas senast den 3l december l983.

Valutafonden kan utnyttja de generella lånearrangemangen då komplet- terande tillgångar erfordras för att förebygga eller motverka en försvagning av det internationella betalningssystemet. Arrangemangen har hittills en- dast kunnat användas för att finansiera dragningar på valutafonden av något av de deltagande CAB-länderna. ] det reviderade GAB-beslutet förutsätts nämnda kriterier fortsätta att gälla. Därutöver öppnas möjlighe- ter för valutafonden att aktivera de generella lånearrangemangen vid utlå- ning till andra medlemsländer än GAH-deltagare. Särskilda villkor har fastställts för sådan aktivering.

Ett första villkor är att det skall vara fråga om utlåning som är knuten till ett ekonomiskt anpassningsprogram. Lånearrangemangen skall alltså inte kunna aktiveras när t.ex. ett land som inte är medlem i GAB gör en villkorslös dragning på valutafonden. Ett andra villkor är att fondens verkställande direktör måste ha konstaterat att vissa Speciella kriterier har uppfyllts. Dessa är att valutafondens resurser är otillräckliga för att möta uppkomna och väntade finansieringskrav samt att dessa återspeglar en exceptionell situation. som sammanhänger med att medlemsländer har betalningsbalansproblem av sådan natur eller total omfattning att det inter- nationella betalningssystemets stabilitet kan anses hotad. Verkställande direktören skall i detta sammanhang beakta att de generella lånearrange- mangen även kan behövas för att bidra till finansieringen av deltagares dragningar.

Summan av existerande kreditavtal inom ramen för de generella lånear- rangemangen uppgår till ca 6400 milj. SDR. Denna förslås i det reviderade arrangemanget höjas till 17000 milj. SDR. Idet existerande arrangemanget uttrycks åtaganden i nationell valuta. vilket föreslås ändras till användan- det av en gemensam enhet. SDR. i det reviderade avtalet.

Riksbanken. som är avtalspart för Sveriges del. har ett åtagande om 517 milj. kr., vilket föreslås höjas till 3825 milj. SDR motsvarande ca 3100 milj. kr. efter aktuella valutakurser. Detta åtagande föreslås bli minimibe- lopp för nya CAB-deltagare.

Prop. l983/84: 21 - 8

Den schweiziska centralbanken har. utan att vara medlem i Internatio- nella valutafonden. sedan l964 haft ett särskilt avtal med valutafonden om utlåning i anknytning till de generella lånerarrangemangen. Det reviderade avtalet skulle innebära att den schweiziska centralbanken inträder som fullvärdig medlem av arrangemangen.

Internationella valutafonden och ett medlemsland, som ej är GAB-delta- gare. kan i anknytning till GAB ingå avtal om upplåning med samma syften och på liknande villkor som i avtalen med deltagarna. Enligt det reviderade GAB skall Internationella valutafonden med deltagarnas samtycke få rätt att i ett sådant upplåningsavtal inta speciella regler om infordrande av medel från deltagarna i vissa situationer. Sådant infordrande kan avse dragning av part i parallellavtal och/eller förtida återbetalning av denna parts fordran under låneavtalet. En icke-deltagare som ingår sådant paral— lellavtal får alltså i nyssnämnda avseenden i stort sett samma ställning som deltagare. Fonden kan också ingå andra former av parallellavtal som inte ger långivaren dessa rättigheter. Ett sådant avtal har nyligen ingåtts med Saudiarabien omfattande ett lånebelopp om 1,5 miljarder SDR. Detta avtal förutses träda i kraft samtidigt som det reviderade GAB.

Räntan på utestående GAB-fordringar är för närvarande knuten till valutafondens avgiftssats (6.6 %). dock att den ej skall understiga 4'7r-. Det reviderade GAB innebär att räntesatsen höjs till en marknadsrelaterad nivå och att ränteberäkningen sker enligt den metod som används inom valuta- fonden för att fastställa räntan på SDR-behållningar. Denna ränta fastställs som ett vägt genomsnitt av avkastningen på korta marknadsinstrument de- nominerade i SDR-korgens fem valutor (amerikanska dollar. tyska mark, japanska yen. brittiska pund och franska francs). Vidare förutses avveck- ling av gällande avgift på en halv procent vilket fonden erlägger i samband med infordrande av medel.

De reviderade generella lånearrangemangen avses gälla för en hel fem- årsperiod räknat från ikraftträdandet. dvs. det bortses från att senaste förlängning omfattar perioden fram till den 24 oktober 1985.

3.2. Riksbanksfullmäktiges skrivelse

Riksbanksfullmäktige framhålleri sin skrivelse att valutafondens likvidi- tetsläge under de närmaste åren kommer att vara så ansträngt att det är angeläget med tillskott även i andra former än höjning av medlemskvo- terna. Dä de generella lånearrangemangen torde innebära en mer långsiktig resursförstärkning anser fullmäktige att en höjning av GAB är att föredra framför extraordinär upplåning. Fullmäktige erinrar också om att GAB- ländernas åtaganden med ett enda undantag förblivit oförändrade i tjugo år.

Riksbankens nya kreditåtagande inom ramen för de generella länearran- gemangen skulle enligt fullmäktige komma att utgöra drygt två procent av

Prop. 1983/84: 2] 9

det totala kreditåtagandet. Denna andel ligger nära Sveriges del av GAB- deltagarnas kvotsumma i valutafonden. Det svenska åtagandet skulle även fortsatt komma att vara det klart lägsta inom GAB-kretsen.

Vidare erinrar riksbanksfullmäktige om att en GAB-deltagare med otill- frcdsställande betalningsbalans- och valutareservläge kan begära att ej omfattas av en aktivering. Särskild vikt har fullmäktige fäst vid att GAB- fordringar även fortsättningsvis kan inräknas i valutareserven. Till valuta- fonden utlånade medel skall kunna återbetalas i förtid om långivande lands betalningsbalansläge så kräver. Också möjligheten att med fondens till- stånd överföra GAB-fordran till annan deltagare kommer att kvarstå. För fullmäktige förefaller den föreslagna höjningen av räntan på GAB-fordring- ar till en marknadsanknutcn nivå utgöra en rimlig anpassning.

Riksbanksfullmäktige finner sammanfattningsvis att den föreslagna höj- ningen av det svenska kreditåtagandet bör godkännas.

Vad gäller den schweiziska centralbankens anslutning till de generella lånearrangemangen finner fullmäktige denna naturlig då Schweiz sedan GAB:s tillkomst haft ett kreditavtal med valutafonden. Att landet inte är medlem i fonden bedöms inte innebära någon väsentlig komplikation.

Fullmäktige har heller inga invändningar mot den mera långtgående utvidgningen att GAB-medel kommer att kunna ianspråktas för finansi- ering av icke-deltagares dragningar. Denna ändring anser fullmäktige ligga i linje med de grundläggande tankegångarna bakom GAB. nämligen att förse valutafonden med kompletterande resurser i situationer som hotar stabiliteten i det internationella valutasystemet. Finansiella problem i en- skilda större utvecklingsländer eller i grupper av utvecklingsländer skulle kunna hota denna stabilitet. Sammantaget anför fullmäktige att de vidgade användningsmöjligheterna för GAB-medel skulle kunna medverka till att stärka valutafondens roll i valutasystemet.

Riksbanksfullmäktige hemställer att regeringen utverkar riksdagens be- myndigande för riksbanken att för Sveriges del biträda det av lnternatio- nella valutafondens direktion fattade beslutet om en revidering av de generella lånearrangemangen innefattande en ökning av det svenska utlå- ningsåtagandet till 382.5 milj. SDR.

4. Hemställan

Med hänvisning till vad jag anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att

]. bemyndiga regeringen att öka Sveriges insats (kvot) i Internatio- nella valutafonden med 3893 milj. SDR till [064.3 milj. SDR.

2. bemyndiga Sveriges riksbank att erlägga det insatsbelopp som behövs.

3. bemyndiga Sveriges riksbank att för Sveriges del biträda det av internationella valutafondens direktion fattade beslutet om en revrdering av de generella lånearrangemangen innefattande en ökning av det svenska utlåningsåtagandet till 382,5 milj. SDR.

5. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredragan- den har lagt fram.

Prop. 1983/84: 21 17

Bilaga

Till Finansdepartementet

Inom Internationella valutafonden (IMF) slutfördes den 31 mars 1983 den åttonde allmänna översynen av medlemsländernas insatser eller s.k. kvoter. Översynen resulterade i förslag om höjning av den totala kvotsum- man i IMF från ca SDR' 61 miljarder till ca SDR 90 miljarder. För Sveriges del föreslås en höjning av kvoten från SDR 675 miljoner till SDR 10643 miljoner. Resultatet av översynen har tillställts medlemsländérna för for— mellt godkännande.

Samtidigt med kvotöversynen har överläggningar ägt rum om revidering och utvidgning av de s.k. generella lånearrangemangen (GAB). Under GAB har ett antal industriländer, däribland Sverige. åtagit sig att i vissa situationer förstärka IMF:s resurser genom utlåning upp till fastställda belopp. Vid ett möte med Tio-gruppens finansministrar och centralbanks- " chefer ijanuari 1983 togs ett principbeslut om att höja GAB:s totalram från ca SDR 6.4 miljarder till SDR 17 miljarder. Principbeslutet innebär att det svenska åtagandet ökar från SEK 517 miljoner till motvärdet av SDR 382,5 miljoner (ca SEK 3 100 miljoner). Även detta förslag har utsänts till delta- gande länder för formellt godkännande.

I det följande behandlas först resultatet av den åttonde kvotöversynen såväl generellt som med avseende på den svenska insatsen i valutafonden. Därefter tar fullmäktige upp revideringen av de generella lånearrange- mangen och höjningen av det svenska utlåningsåtagandet. Avslutningsvis föreslår fullmäktige att riksdagens bemyndigande begärs dels för svenskt godkännande av höjningen av Sveriges kvot. dels för riksbanken att er- lägga för kvothöjningen erforderligt insatsbelopp. Fullmäktige föreslår där- jämte att riksdagens bemyndigande begärs för svenskt godkännande av ändringarna i de generella lånearrangemangen.

1 Förslaget om höjning av kvoterna i valutafonden

1.1. Beskrivning av förslaget

Sverige inträdde som medlem i IMF 1951 med en kvot på USD 100 miljoner (prop. 1950: 89). Riksdagen godkände 1959 en ökning av den svenska kvoten till USD 150 miljoner(prop. 1959: 126). 1965 en höjning till USD 225 miljoner (prop. 1965: 122) samt 1970 en höjning till USD 325 miljoner (prop. 1970: 95). Valutafonden beslutade 1972 att kvoterna skall uttryckas i SDR i stället för USD. Efter detta har ytterligare två höjningar

' l SDR (särskild dragningsrätt) motsvarade 1983-06-30 SEK 8.15.

Prop. 1983/84: 21 13

av Sveriges kvot skett: riksdagen godkände 1977 en höjning till SDR 450 miljoner (prop. 1976/77: 86) samt. slutligen. 1979 en höjning till SDR 675 miljoner (prop. 1978/79: 158). Samtliga ovannämnda kvotökningar skedde som ett resultat av allmänna kvotöversyner. För en närmare beskrivning av bakgrunden till tidigare svenska finansiella åtaganden sammanhörande med valutafondens verksamhet hänvisas till nämnda propositioner.

Enligt valutafondens stadga skall en översyn av medlemmarnas kvoter ske minst vart femte år. Resolutionen om den sjunde allmänna översynen antogs av IMF:s styrelse i december 1978. Förberedelserna för den åt- tonde översynen inleddes 1981. Vid ett möte med IMF:s interimskommitté i september 1982 enades medlemsländerna om att översynsarbetet borde påskyndas. Vid kommitténs nästa möte i februari 1983 kunde en princip- överenskommelse nås. Denna överenskommelse innebär att den totala kvotsumman i IMF höjs från ca SDR 61 miljarder till ca SDR 90 miljarder, dvs. med ca 47 %. samt att fördelningen av höjningen sker enligt schablon- regler som beskrivs närmare nedan.

Med utgångspunkt i interimskommitténs överenskommelse utarbetade fonddirektionen en rapport om den åttonde allmänna kvotöversynen. Till rapporten har bilagts ett förslag till resolution, vilket bifogas i översättning (bilaga 1). Resolutionsförslaget antogs med erforderlig majoritet av valuta- fondens styrelse i mars 1983. Den åttonde allmänna kvotöversynen är därmed avslutad.

För att höjningen av en medlems kvot skall träda i kraft krävs emellertid dessutom dels att medlemmen godkänt och inbetalat höjningen. dels att medlemmar med 70 % av den totala kvotsumman i fonden meddelat sitt godkännande. Enligt resolutionen skall godkännande lämnas senast den 30 november 1983. Till skillnad från de närmast föregående översynerna öppnar resolutionen inte någon möjlighet för medlem att godkänna endast viss del av föreslagen kvothöjning.

I samband med genomförandet av den sjunde kvotrevisionen uttalades att man i den åttonde översynen skulle söka nä större överensstämmelse mellan medlemsländernas relativa ekonomiska betydelse och deras ande- lar av kvotsumman i fonden. Å andra sidan skulle önskvärdheten av en rimlig balans i fonddirektionens sammansättning beaktas. Resultatet av åttonde översynen innebär att en viss anpassning av kvotandelarna kom- mer att ske om föreslagna höjningar accepteras. Av den totala kvothöj- ningen fördelas 60 % i form av selektiva höjningar i förhållande till varje medlems andel av summan av de s.k. beräknade kvoterna. Dessa "beräk- nade" kvoter återspeglar i stort medlemsländernas relativa position i världsekonomin. Återstående 40% av kvothöjningsbeloppet fördelas i förhållande till gällande kvoter. _ En ytterligare anpassning inom ramen för åttonde översynen gäller- medlemsländer med mycket små kvoter (under SDR 10 miljoner). För beräkningen av dessa kvoter har fastställts något generösare avrundnings- regler än för övriga kvoter.

Prop. 1983/84: 21 14

För Sveriges vidkommande innebär det aktuella förslaget att nuvarande kvot pä SDR 675 miljoner ökas med 3893 miljoner. dvs. med 57.7 %. Om höjningen accepteras skulle Sveriges kvot således komma att uppgå till SDR 10643 miljoner eller ca SEK 8600 miljoner med gällande valuta- kurser.

Inbetalningen av de föreslagna kvothöjningarna skall till 75 % fullgöras i medlemmens egen valuta. Återstående 25 %- skall inbetalas i SDR eller i av IMF särskilt angivna valutor. Föreskriften att 25 % av kvothöjningen i första hand skall inbetalas i SDR grundas på bestämmelserna i fondstad- gans artikel III. För de medlemmar som har otillräckliga SDRJbehällningar kommer fonden att arrangera lån så att inbetalningen kan fullgöras.

I direktionens rapport sägs inget om tidpunkten för nästa allmänna kvotöversyn. Stadgans regler innebär dock att nästa översyn skall vara klar senast fem år efter det att den åttonde avslutats. dvs. den 31 mars 1988.

1.2. Fullmäktiges synpunkter

En av valutafondens huvuduppgifter är att ge temporärt finansiellt stöd åt medlemsländer med betalningsbalansproblem. Stödet är avsett att un- derlätta en nödvändig ekonomisk anpassning utan tillgripande av handels- eller betalningsrestriktioner. Detta betalningsbalansstöd finansieras pri- märt genom ianspråktagande av fondens ordinarie resurser. dvs. medlem- marnas insatser. Det råder enighet i medlemskretsen om att IMF:s utlåning även framgent i första hand bör finansieras genom utnyttjande av IMF:s egna medel.

Efterfrågan på betalningsbalansstöd från valutafonden har varit mycket hög under den senaste åren. Prognoser som gjorts såväl inom IMF som av andra institutioner pekar på ett fortsatt högt utnyttjande av resurserna under de närmaste åren. Åtskilliga medlemsländer. särskilt utvecklings- länder. kommer sannolikt att ha betalningsproblem av en sådan karaktär att det blir nödvändigt med omfattande och kanske också upprepade IMF- insatser. Det bör också observeras att efterfrågan på IMF:s resurser varit mycket hög under senare år. trots att inget industriland i nämnvärd omfatt- ning lånat från IMF. Skulle en ändring ske på denna punkt blir IMF:s resursläge givetvis än mer ansträngt.

En annan viktig aspekt är att IMF:s långivning, till Skillnad från upplå- ning på de internationella kreditmarknaderna. normalt är förenad med ekonomisk-politiska villkor. Syftet med denna s.k. konditionalitet är att medverka till att låntagarlandet vidtar ekonomiska anpassningsåtgärder. IMF:s långivning främjar härigenom den internationella anpassnings- processens funktion. Det bör i detta sammanhang framhållas att IMF:s konditionalitet givetvis inte utgör någon universallösning. För att anpass- ningsprocessen skall fungera på global nivå krävs att effekterna av den

Prop. 1983/84: 21 15

restriktiva ekonomiska politik som med nödvändighet måste föras av lån- tagarländerna uppvägs av en expansiv utveckling i länder titan allvarliga balansproblem.

Beträffande storleken av IMF:s resurser kan konstateras att de medel IMF har tillgängliga för utlåning uppgår. och kommer efter kvothöjningen och GAB-revideringen att uppgå. till relativt små belopp i förhållande till medlemmarnas upplåningsbehov. Huvuddelen av dessa behov måste täckas från andra källor. Trots detta är IMF-utlåningen av central betydel- se genom att den är konditionell. dvs. kopplad till ekonomiska anpass- ningsprogram för låntagarna. IMF-stödda anpassningsprogram är för åt- skilliga medlemsländer en förutsättning för att få låna från andra källor.

Det förtjänar vidare påpekas. att den föreslagna höjningen av kvotsum- man endast till en del resulterar i ökade utlåningsresurser. Vissa av de valutor som inbetalas härrör från länder med otillfredsställande reserv- eller betalningsbalansställning. Dessa valutor kan ej användas i fondens utlåningsverksamhet.

Som ett komplement till de ordinarie resurserna har IMF under ett antal år lånat upp medel från industriländer och oljeexporterande länder. Denna extraordinära upplåning. som ligger vid sidan av de generella lånearrange- mangen, är ett viktigt tillskott men bör enligt fullmäktiges mening fortsätta att vara ett komplement till de ordinarie resurserna. Finansiering genom särskild upplåning ger endast tillfälliga förstärkningar och medför därmed större osäkerhet vad gäller IMF:s resursläge. Om IMF ensidigt baserar ökad utlåning på särskild upplåning i olika former kommer dessutom dess karaktär av mellanstatlig samarbetsinstitution att urholkas.

Mot bakgrund av vad som ovan anförts finner fullmäktige det angeläget att valutafondens resurser förstärks genom de föreslagna höjningarna av medlemskvoterna.

Vad gäller höjningen av Sveriges kvot till SDR 10643 miljoner vill fullmäktige anföra följande. Förslaget innebär att Sverige får en procen- tuellt större höjning än genomsnittet för samtliga medlemsländer. Detta beror primärt på att Sverige vid inträdet i IMF valde att acceptera en kvot som var låg i förhållande till landets ekonomiska betydelse. Under förut- sättning att alla medlemsländer godkänner föreslagna kvothöjningar kom- mer den svenska kvotandelen i IMF att öka från 1.1] till 1.18 %.

Flera skäl talar för att Sverige bör godkänna den föreslagna kvothöjning- en. Det viktigaste skälet är. som ovan berörts. att Sverige bör medverka till en angelägen förstärkning av fondens permanenta resurser. Som full- mäktige framhållit i samband med tidigare kvotjusteringar kan det dessut- om ej helt uteslutas att Sverige i framtiden kan behöva utnyttja fondens resurser. [ ett sådant läge är det av intresse att landets kvot är så stor som möjligt eftersom den bestämmer låneutrymmet.

Ett annat skäl sammanhänger med att ländernas kvotstorlek bestämmer deras röststyrka i IMF. De nordiska ländernas sammanlagda röststyrka

Prop. 1983/84: 21 ' 16

har hittills varit tillräcklig för att garantera en gemensam representant i valutafondens direktion. Den föreslagna kvotrevisionen innebär viss ök- ning av Nordens röstandel i IMF. Genom att godta föreslagen höjning medverkar Sverige till denna röstandelshöjning.

Den förutsedda betalningsordningen. 75 % i kronor och 25 % i SDR. innebär ingen påfrestning på valutareserven. Inbetalningen av SDR kom- mer att kompenseras av en lika stor ökning av Sveriges reservposition i IMF. Det bör också erinras om att fondens användning av den svenska insatsen. dvs. utnyttjande av svenska kronor för finansiering av annan medlems s. k. dragning. inte innebär rescrvförlust för Sverige utan endast byte av reservtillgång.

Om riksdagen lämnar sitt bemyndigande är riksbanken beredd att till valutafonden erlägga ett belopp motsvarande SDR 389.3 miljoner enligt den angivna betalningsordningen. Med hänsyn till att det är fråga om förvaltningen av monetära reserver anser sig fullmäktige ej böra begära garanti för täckning av eventuella förluster.

2 Revidering av de generella lånearrangemangen (GAB)

Riksdagen godkände 1962 på förslag av Kungl. Maj:t (prop. 1962: 102) att riksbanken för Sveriges del biträdde det inom valutafonden fattade beslutet om generella lånearrangemang. Sedan detta godkänts av samtliga deltagande länder — Belgien. Canada. Frankrike. Italien. Japan. Nederlän- derna. Storbritannien. Sverige. Förbundsrepubliken Tyskland och USA trädde arragemangen i kraft i oktober 1962.

Sedan 1962 har GAB förlängts i ett antal omgångar; enligt det senaste beslutet till den 24 oktober 1985. De diskussioner som vid några tillfällen har förts om en revidering av arrangemangen har ej lett till något reslutat. Den enda väsentliga ändring som gjorts sedan tillkomsten är en höjning av Japans utlåningsåtagande från JPY 90 miljarder till JPY 340 miljarder.

Vid ett möte med valutafondens interimskommitté i september 1982 nåddes en överenskommelse om att ånyo granska huruvida fondens stående upplåningsarangemang. dvs. GAB. kunde anses tillräckliga. Fler- talet medlemsländer ansåg att det utöver en väsentlig kvothöjning fanns behov av att i andra former vidga IMF:s resursbas. Redan vid ett möte i januari 1983 kunde. som ovan nämnts. representanter för GAB-deltagarna enas om en betydande utvidgning av arrangemangen samt om vissa andra ändringar i GAB. IMF:s direktion beslöt den 24 februari att för sin del godkänna de föreslagna ändringarna. Ett reviderat GAB kan dock inte trädai kraft förrän formellt godkännande inhämtats från samtliga deltagan- de länder. Sådant godkännande skall lämnas senast den 31 december 1983.

Prop. 1983/84: 21 |7

I det föreliggande beslutet från valutafondens direktion ingår ett antal ändringar i GAB. En redogörelse för dessa ändringar lämnas nedan. De viktigaste avser nya regler för ianspråktagande av GAB. höjning av kredit- ramarna. anslutning av ny fullvärdig deltagare i GAB. införande av for- mella regler för s.k. parallellavtal samt höjning av räntegottgörclsen till kreditorer under GAB. Texten till beslutet i original samt översättning av texten till svenska har fogats till skrivelsen som bilaga 2. Det bör här också nämnas att några ändringar i detta sammanhang ej gjorts i den procedur för samråd mellan GAB-deltagarna vilken reglerats i särskild skriftväxling (bilaga B till prop. 1962: 102).

Nya reglerför ianspråkta/gande m- GAB. De generella lånearrangemang- en har tillkommit i syfte att komplettera IMF:s ordinarie resurser i vissa situationer. Valutafonden kan utnyttja GAB "då supplementära tillgångar erfordras för att förebygga eller motverka en försvagning av det internatio- nella bctalningssystemet". Hittills har GAB-medel endast fått användas för att finansiera IMF—dragningar som görs av något av de tio GAB- länderna. Sedan 1962 har IMF infordrat medel under GAB vid sammanlagt nio tillfällen. Aktiveringarna har skett för att finansiera dragningar av Frankrike. Italien. Storbritannien och USA.

Enligt det reviderade GAB-beslutet skall ovanstående kriterier fortsätta att gälla vid aktivering för att finansiera GAB-deltagares dragningar. Där- utöver öppnar det reviderade beslutet möjligheter för IMF att ianspråkta GAB vid utlåning till andra medlemsländer än GAB—deltagare. Särskilda villkor har fastställts för sådant ianspråktagande (paragraf21 i beslutet).

Ett första villkor är att det skall vara fråga om utlåning som är knuten till ett ekonomiskt anpassningsprogram. dvs. utlåning med relativt hög grad av konditonalitet. GAB skall alltså inte kunna aktiveras för t.ex. icke- deltagares utnyttjande av reservställning i IMF. Ett andra villkor är att fondens verkställande direktör måste ha konstaterat att vissa speciella kriterier uppfyllts innan han föreslår infordrande av GAB-medel för icke deltagares dragningar. Kriterierna är att IMF:s resurser är otillräckliga för att möta uppkomna och väntade finansieringskrav samt att dessa återspeg- lar en exceptionell situation som sammanhänger med att medlemsländer har betalningsbalansproblem av sådan natur eller total omfattning att det internationella betalningssystemets stabilitet kan anses hotad. Verkstäl- lande direktören skall i detta sammanhang också beakta att GAB kan behövas för'att bidra till finansieringen av deltagares dragningar. I beslutet reserveras dock inte viss del av GAB-ramen för deltagares dragningar.

Höjning av kreditåtagandena sam! anslutning av ny GAB-deltagare. De ursprungliga kreditavtalens totalbelopp uppgick till motvärdet av USD 6000 miljoner. Åtagandcna är uttryckta i deltagarens egen valuta. Riksban— ken. som är avtalspart. har ett åtagande om SEK 517 miljoner. vilket 1962 motsvarade USD 100 miljoner. Uttryckt i SDR motsvarar summan av existerande kreditavtal under GAB ca 6400 miljoner.

Prop. 1983/84: 21 18

I det reviderade GAB uttrycks deltagarnas kreditåtagandcn i en gemen- sam enhet. SDR. Vidare föreslås summan av kreditavtalcn höjas till SDR 17000 miljoner. Riksbankens åtagande föreslås bli SDR 3825 miljoner. vilket motsvarar ca SEK 3 100 miljoner efter aktuella valutakurser. Detta åtagande blir dessutom minimibelopp för nya GAB-deltagare.

Den schweiziska centralbanken har sedan 1964 haft ett särskilt avtal med IMF om utlåning i anknytning till GAB. Schweiz. som ej är medlem i IMF. har också deltagit vid Tio—gruppens överläggningar. Det reviderade GAB innebär att den schweiziska centralbanken inträder som fullvärdig deltagare i GAB (paragraf 22). Antalet deltagare utökas därmed till elva. Det bör understrykas att det schweiziska deltagandet är begränsat till GAB: de rättigheter och skyldigheter som följer av IMF-medlemskap gäller inte för Schweiz. 1 nedanstående tablå redovisas den föreslagna fördelningen av kreditåtagandena.

Deltagare Belopp (i SDR) USA 4 250 000000 Deutsche Bundesbank 2 380000000 Japan 2 125000000 Frankrike 1 700000000 Storbritannien 1 700000000 Italien 1 105 000000 Canada 892 500000 Nederländerna 850000000 Belgien 595 000000 Sveriges riksbank 382 500000 Schweizerische Nationalbank 1 020 000000 17 000 000 000

Reg/erjör para/lellavtal. IMF och ett medlemsland. som ej är GAB- deltagare. kan i anknytning till GAB ingå avtal om upplåning med samma syften och på liknande villkor som i avtalen med deltagarna. Enligt det reviderade GAB skall IMF —- med deltagarnas samtycke — få rätt att i ett sådant upplåningsavtal inta speciella regler om infordrande av medel från deltagarna i vissa situationer (paragraf 23). Sådant infordrande kan avse dragning av part i parallellavtal och/eller förtida återbetalning av denna parts fordran under låneavtalet. En icke-deltagare som ingår sådant paral- lellavtal får alltså i nyssnämnda avseenden i stort sett samma ställning som deltagare. Fonden kan också ingå andra former av parallellavtal som inte ger långivaren dessa rättigheter.

Höjning av räntegottgörclse. Räntan på utestående GAB-fordringar är för närvarande knuten till IMF:s avgiftssats (6.6 %). dock att den ej skall understiga 4 %. Det reviderade GAB innebär att räntesatsen höjs till en marknadsrelaterad nivå och att ränteberäkningen sker enligt den metod som används inom IMF för att fastställda räntan på SDR-behållningar. Denna ränta fastställs som ett vägt genomsnitt av avkastningen på korta marknadsinstrument denominerade i SDR-korgens fem valutor (ameri-

Prop. 1983/84: Zl 19

kanska dollar. tyska mark. japanska yen. brittiska pund och franska francs). Vidare förutses avveckling av gällande avgift på en halv procent vilken IMF erläggeri samband med infordrande av medel.

Övriga ändringar. I det reviderade beslutet ingår också en serie smärre ändringar som främst förklaras av behovet av anpassning till gällande praxis och terminologi i IMF. Dessutom förutses en ändring beträffande förlängningen av GAB. När det reviderade GAB träder i kraft skall det gälla för en hel femårsperiod. dvs. det bortses från att senaste förlängning omfattar perioden fram till den 24 oktober 1985.

Fullmäktige har redan i avsnittet om den åttonde allmänna kvotöver- synen uppehållit sig vid behovet av en väsentlig förstärkning av IMF:s resurser. I detta sammanhang har framhållits att valutafondens utlåning i första hand bör baseras på dess ordinarie resurser. dvs. medlemskvoterna. IMF:s likviditetsläge kommer emellertid att vara så ansträngt under de närmaste åren att det är angeläget med tillskott även i andra former. En GAB-höjning synes vara att föredra framför extraordinär upplåning efter- som GAB torde innebära en mera långsiktig resursförstärkning. Till detta skall också läggas att GAB-avtalen — med ett enda undantag omfattat samma belopp i drygt 20 år.

Vad gäller höjningen av riksbankens kreditåtagande från SEK 517 mil- joner till ca SEK 3 100 miljoner vill fullmäktige anföra följande. Riksban- kens andel av den förhöjda GAB-ramen utgör drygt 2 %, vilket ligger nära Sveriges andel av GAB-deltagarnas kvotsumma i IMF. Det svenska åta- gandet var redan vid upprättandet det klart lägsta och kommer att så förbli i det reviderade GAB.

Det bör vidare erinras om att IMF vid ianspråktagandc av kreditavtal skall beakta deltagarnas betalningsbalansläge och sin egen behållning av olika valutor. Liksom i nuvarande GAB gäller att en deltagare med otill- fredsställande betalningsbalans- och valutareservläge kan begära att ej omfattas av en aktivering.

Vid bedömningen av det föreslagna åtagandet har fullmäktige fast sär- skild vikt vid GAB-fordringarnas likviditet. I det reviderade GAB kommer de regler som hittills gällt och som gjort det berättigat att inräkna GAB- fordringar i valutareserven att kvarstå oförändrade. Återbetalning av till IMF utlånade medel skall sålunda kunna ske om långivande lands betal- ningsbalansläge så kräver. Möjligheten att med fondens tillstånd överföra GAB-fordran till annan deltagare skall också kvarstå.

Den föreslagna höjningen av räntan på GAB-fordringar till en marknads- anknuten nivå förefaller utgöra en rimlig anpassning. I fondens extraordi- nära upplåning tillåmpas genomgående marknadsrelaterade räntor.

Sammanfattningsvis finner fullmäktige att den föreslagna höjningen av det svenska GAB-åtagandet bör godkännas.

Prop. 1983/84: 21 20

Anslutningen av den schweiziska centralbanken som deltagare till GAB förefaller vara en naturlig utveckling med tanke på att landet nästan sedan GAB:s tillkomst haft ett kreditavtal med IMF. Schweiz harju också. som redan antytts. i praktiken varit representerat vid samrådet mellan GAB— deltagarna i Tio-gruppen. Det har bedömts att det förhållandet att Schweiz ej är medlem i IMF inte innebär någon väsentlig komplikation.

Möjligheten att ianspråkta GAB för finansiering av icke-deltagares drag- ningar innebär en mera långtgående utvidgning. Det kan dock hävdas att ändringen ligger i linje med de grundläggande tankegångarna bakom GAB. nämligen att förse IMF med kompletterande resurser i situationer som hotar stabiliteten i det internationella valutasystemet. Vid GAB:s tillkomst kunde sådana situationer nästan uteslutande hänföras till betalningsba- lanssvårigheter hos de större industriländerna. dvs. GAB-deltagarna. I dag kan stabiliteten i det monetära systemet i lika hög grad hotas av finansiella problem i enskilda större utvecklingsländer eller i grupper av utvecklings- länder.

Vad beträffar de särskilda villkor som uppställs för GAB-aktivering för icke-deltagare har fullmäktige inga invändningar. Sammantaget finner full- mäktige att de vidgade användingsmöilighetema för GAB-medel kan med- verka till att stärka IMF:s roll i valutasystemet.

3 Hemställan

Med åberopande av vad som ovan anförts får fullmäktige i riksbanken hemställa att regeringen måtte utverka

dels riksdagens godkännande av en ökning av den svenska kvoten i valutafonden från SDR 675 miljoner till SDR 1064.3 miljoner samt bemyn- digande för riksbanken att erlägga erforderligt insatsbelopp.

dels n'ksdagens bemyndigande för riksbanken att för Sveriges del biträda det av Internationella valutafondens direktion fattade beslutet om en revi- dering av de generella lånearrangemangen infattande en ökning av det svenska utlåningsåtagandet till SDR 382.5 miljoner.

Stockholm som ovan Ä Fullmäktiges vägnar

G. E. Sträng T. af Jochnick

Prop. 1983/84: 2I 21

Bilaga I till riksbanks/illlmiikl[ges skrive/sc

Resolution

Ökning av fondmedlemmarnas kvoter åttonde allmänna översynen

Då direktionen förelagt styrelsen en rapport betitlad "Ökningar i fond- medlemmarnas kvoter åttonde allmänna översynen" innehållande re- kommendationer om ökningar av enskilda fondmedlemmars kvoter; och

då direktionen har rekommenderat styrelsen att. genom röstning utan sammanträde enligt paragraf 13 i fondens procedurregler. anta följande resolution. vilken innehåller förslag om ökningar av fondmedlemmarnas kvoter till följd av åttonde allmänna kvotöversynen och avhandlar vissa därmed sammanhängande frågor:

beslutar styrelsen att: ]. Internationella valutafonden föreslår att. i enlighet med bestämmel- serna i denna resolution. fondmedlemmarnas kvoter skall ökas till de belopp som anges vid deras namn i bilagan till denna resolution.

2. En medlems kvotökning i enlighet med förslaget i denna resolution skall inte träda i kraft om inte medlemmen har meddelat fonden sitt samtycke till ökningen senast den dag som föreskrivs i enlighet med punkt 3 nedan och har inbetalat hela kvotökningen; dock skall ingen kvotökning träda i kraft före den dag fonden fastslår att medlemmar som den 28 februari 1983 innehade minst 70 procent av den totala kvotsumman har samtyckt till ökningarna av sina kvoter.

3. Meddelanden i enlighet med punkt 2 ovan skall lämnas av en veder- börligen befullmäktigad ämbetsman i medlemslandet och skall vara fonden till handa före kl 18.00. Washington-tid. den 30 november 1983. dock att direktionen äger besluta om förlängning av denna period.

4. Varje medlem skall till fonden inbetala ökningen av sin kvot inom 30 dagar efter den senare av (a) den dag den meddelar fonden sitt samtycke eller (b) den dag fonden beslutar enligt punkt 2 ovan.

5. Varje medlem skall inbetala 25 procent av sin ökning antingen i särskilda dragningsrätter eller i andra medlemmars valutor. vilka med dessa medlemmars medgivande angivits av fonden, eller i en kombination av särskilda dragningsrätter och sådana valutor. Återstoden av ökningen skall inbetalas av medlemmen i egen valuta.

Prop

Land

COCH?ZJ'F—PJN.—

2.5

.... -J

|

|g....—-—-—__._

"J |

Q J | I

["J '.'—)

x)|—) '.Ilh

36. 37. 38. 39. 40.

. 1983/84: 2]

Föreslagen kvot i milj. SDR

Afghanistan Algeriet Antigua och Barbuda Argentina

Australien

Bahamas Bahrain

Bangladesh

Barbados

Belgien

. Belize . Benin

Bhutan Bolivia

. Botswana . Brasilien . Burma

. Burundi

. Canada

Centralafrikanska republiken

. Chile

-. Colombia . Costa Rica . Cypern

. Danmark

Djibouti Dominica

. Dominikanska republiken

Ecuador

. Egypten

. Ekvatorialguinea . El Salvador

. Elfenbenskusten

Etopien

. Fiji

Filippinerna

Finland

Frankrike

Förenade Arabemiraten Förenta Staterna

41. Gabon 42. Gambia

86,7 623,1 5,0 1 ”3.0 I 6192 66.4 48.9 2875 34.1 2080.4 9,5 31.3 2.5 90,7 22.1 1461 .3 137.0 42.7 2941.0 30.4 440.5 394.2 84.1 69.7 71 1.0 8.0 4.0 112,l 150.7 463,4 18.4 89,0 165,5 70.6

36.5 440.4 574.9 4482.8 385.9 17918.3 73.1 17.1

Land Föreslagen kvot i milj. SDR 43. Ghana 204.5 44. Grekland 3999 45. Grenada 6.0 46. Guatemala 108.0 47. Guinea 57.9 48. Guinea-Bissau 7.5 49. Guyana 49.2 50. Haiti 44,1 51. Honduras 67.8 52. Indien 2207.7 53. Indonesien 1009.7 54. Irak 504.0 55. Islamiska republiken Iran 1 117.4 56. Irland 343.4 57. Island 59.6 58. Israel 4466 59. Italien 2909.1 60. Jamaica 1455 61. Japan 4223.3 62. Arabrepubliken Jemen 43.3 63. Demokratiska folkrepubliken

Jemen 77.2 64. Jordanien 73.9 65. Jugoslavien 6130 66. Kamerun 92.7 67. Demokratiska Kampuchea 25.0 68. Kap Verde 4.5 69. Kenya 142.0 70. Kina 23909 71. Komorerna 4.5 72. Folkrepubliken Kongo 37.3 73. Republiken Korea 462.8 74. Kuwait 6353 75. Demokratiska folkrepubliken Laos 29.3 76. Lesotho 15.1 77. Libanon 78.7 78. Liberia 71.3 79. Libyen 515.7 80. Luxemburg 77.0 81. Madagaskar 66.4 82. Malawi 37.2 83. Malaysia 5506

M

4...

Prop. 1983/84: 21 23

Land Föreslagen kvot 1 milj. SDR Land Föreslagen kvot i milj. SDR 84. Maldiverna 2.0 116. Solomon—öarna 5.0 85. Mali 50.8 117. Somalia 44.2 86. Malta 45.1 118. Spanien 12860 87. Marocko 306.6 119. Sri Lanka 223.1 88. Mauretanien 33.9 120. Storbritannien 6194.0 89. Mauritius 53.6 121. Sudan 169.7 90. Mexico 1165.5 122. Surinam 49.3 91. Nederländerna 22643 123. Swaziland 24,7 92, Nepal 37,3 124. Sverige 1064.3 93. Nicaragua 68.2 125. Sydafrika 915] 94. Niger 33,7 126. Arabrepubliken Syrien [39.1 95. Nigeria 849.5 127. Tanzania 107.0 96. Norge 699.0 128. Tchad 30,6 97. Nya Zeeland 461.6 129. Thailand 386.6 98. Oman 63_| 130. Togo 38,4 99. Pakistan 546,34 131. Trinidad och Tobago 170.1 100. Panama 102.2 132. Tunisien 138.2 101. Papua Nya Guinea 65,9 133. Turkiet 429,| 102. Paraguay 484 134. Förbundsrepubliken Tyskland 5403.7 103. Peru 3303 135. Uganda 99.6 104. Portugal 376_6 136. Ungern 5303 105. Qatar [14,9 137. Uruguay 163,8 106. Ruanda 43.8 138. Vanuatu 9.0 107. Rumänien 523.4 139. Venezuela 13715 108. St. Lucia 7.5 140. Vietnam 176.8 109. St. Vincent 4.0 141. Västra Samoa 6.0 110. Sao Tome och Principe 4_() 142. Zaire 29|_() 111. Saudi Arabien 32014 143. Zambia 2703 112. Senegal 85,1 144. Zimbabwe |9|_0 113. Seychellerna 3,0 145. Österrike 7755 114. Sierra Leone 57_9 146. Övre Volta 31_(, 1 15. Singapore 250,2

Prop. 1983/84: 21

24

IMF Executive Board Decission No 7337-(83/37), Annex 1, Revised Text

till riksbanksjitllmäktiges Skrivelse

General arrangements to borrow

Preamble

In order to enable the International Mone- tary Fund to fulfill more effectively its role in the international monetary system. the main industrial countries have agreed that they will, in a spirit of broad and willing coopera- tion, strengthen the Fund by general arrange- ments under which they will stand ready to make loans to the Fund up to specified amounts under Article VII. Section 1 of the Articles of Agreement when supplementary resources are needed to forestall or cope with an impairment of the international monetary system. In order to give effect to these inten- tions. the following terms and conditions are adopted under Article VII, Section ] of the Articles of Agreement.

Paragraph !. Definitions

As used in this Decision the term: (i") "Articles" means the Articles of Agreement of the International Monetary Fund;

(ii) "credit arrangement" means an under- taking to lend to the Fund on the terms and conditions of this Decision:

(iii) "participant” means a participating member or a participating institution;

(iv) "participating institution" means an official institution of a member that has en- tered into a credit arrangement with the Fund with the consent of the member:

(v) "participating member" means a member of the Fund that has entered into a credit arrangement with the Fund;

(vi) "amount of a credit arrangement" means the maximum amount expressed in special drawing rights that a participant un- dertakes to lend to the Fund under a credit arrangement; .

(vii) ”call" means a notice by the Fund to a participant to make a transfer under its

IMF direktionsbeslut nr 7337-(83/ 37), bilaga ], ändrad lydelse

Generella lånearrangemang

Inledning

I syfte att sätta Internationella valutafon- den i stånd att mer effektivt fylla sin uppgift i det internationella betalningssystemet. har de större industriländerna överenskommit. att de i en anda av samarbetsvillighet skall stärka fonden genom generella arrangemang under vilka de skall vara beredda att intill angivna belopp ställa krediter till fondens förfogande under fondstadgans artikel Vll. & 1. då supp- lementära tillgångar erfordras för att förebyg- ga eller motverka en försvagning av det inter- nationella betalningssystemet. För att för- verkliga dessa avsikter antas följande villkor under fondstadgans artikel VII. & 1.

Paragraf [. Definitioner

I detta beslut används beteckningen: (i) "stadgan" för stadgan för Internatio- nella valutafonden;

(ii) "kreditavtal" för åtagande att låna till fonden enligt villkoren i detta beslut:

(iii) "deltagare" för en deltagande medlem eller en deltagande institution:

(iv) "deltagande institution" för en med- lems offentliga institution. vilken har ingått ett kreditavtal med fonden med medlemmens samtycke:

("v) "deltagande medlem" för en medlem av fonden. vilken har ingått ett kreditavtal med fonden;

(vi) "kreditavtalets belopp" för det största belopp uttryckt i särskilda dragningsrätter. som en deltagare åtar sig låna till fonden un- der ett kreditavtal;

('vii) "infordrande av medel” för ett med- delande från fonden till en deltagare att göra

Prop. 1983/84: 21

credit arrangement to the Fund's account:

(viii) ”borrowed currency" means cur- rency transferred to the Fund's account un- der a credit arrangement;

(ix) "'drawer" means a member that pur- chases borrowed currency from the Fund in an exchange transaction or in an exchange transaction under a stand-by or extended ar- rangement;

(x) *"indebtedness" of the Fund means the amount it is committed to repay under a cred- it arrangement.

Paragraph 2. C redir Arrangemenls

A member or institution that adheres to this Decision undertakes to lend its currency to the Fund on the terms and conditions of this Decision up to the amount in special drawing rights set forth in the Annex to this Decision or established in accordance with Paragraph 3(b).

Paragraph 3. Adherence

(a) Any member or institution specified in the Annex may adhere to this Decision in accordance with Paragraph 3(c).

(b) Any member or institution not speci- fied in the Annex that whishes to become a participant may at any time. after consulta- tion with the Fund. give notice of its willing- ness to adhere to this Decision, and. if the Fund shall so agree and no participant object. the member or institution may adhere in ac- cordance with Paragraph 3(c). When giving notice of its willingness to adhere under this Paragraph 3(b) a member or institution shall specify the amount. axpressed in terms ofthe special drawing right. of the credit arrange- ment which it is willing to enter into. provid- ed that the amount shall not be less than the amount of the credit arrangement of the par- ticipant with the smallest credit arrangement.

(c) A member or institution shall adhere to this Decision by depositing with the Fund an instrument setting forth that it has adhered in accordance with its law and has taken all steps necessary to enable it to carry out the terms and conditions of this Decision. On the deposit of the instrument the member or in— stitution shall be a participant as of the date of the deposit or of the effective date of this

25 en betalning under sitt kreditavtal till fondens konto; (viii) "lånad valuta" för valuta. som beta- lats till fondens konto under ett kreditavtal:

(ix) ”dragande medlem" för en medlem. som köper lånad valuta från fonden genom en valutatransaktion eller genom en valutatrans- aktion under ett stand-by-avtal eller under den utvidgade faciliteten:

(x) fondens "skuld" för det belopp den är förpliktad att återbetala under ett kreditavtal.

PurugrafZ. Kredilavml

En medlem eller institution. som ansluter sig till detta beslut. åtar sig att låna sin valuta till fonden enligt villkoren i detta beslut intill

-det belopp i särskilda dragningsrätter. som

anges i bilagan till detta beslut eller fastställes i enlighet med paragraf 3 lb).

Paragraf3. Anslutning

(a) Medlem eller institution. som anges i bilagan. må ansluta sig till detta beslut i enlig- het med paragraf3 (c).

(b) Medlem eller institution. som icke an- givits i bilagan men som önskar bli deltagare. må när som helst efter samråd med fonden tillkännage sin önskan att ansluta sig till detta beslut. Om fonden samtycker och ingen del- tagare motsätter sig. må medlemmen eller in- stitutionen ansluta sig i enlighet med paragraf 3 (c). När en medlem eller institution tillkän- nager sin önskan att ansluta sig under denna paragraf3 (b). skall den ange i särskilda drag- ningsrätter det belopp. för vilket den är be- redd ingå kreditavtal. varvid förutsätts att be- loppet icke må understiga kreditavtalets be- lopp för den deltagare vars avtal uppgår till det lägsta beloppet.

(c) Medlem eller institution skall ansluta sig till detta beslut genom att hos fonden de- ponera en handling. utvisande att medlem- men eller institutionen har anslutit sig i enlig- het med gällande lagstiftning och har vidtagit alla erforderliga åtgärder för att den skall kunna uppfylla villkoren i detta beslut. Efter depositionen av handlingen skall medlemmen eller institutionen vara deltagare från och

Prop. 1983/84: 21

Decision. whichever shall be later.

Paragraph 4. Entry into Force

This Decision shall become effective when it has been adhered to by at least seven ofthe members or institutions included in the An- nex with credit arrangements amounting in all to not less than the equivalent offive and one-half billion United States dollars of the weight and fineness in effect on July 1. 1944.

Paragraph 5. Changes in Amounls of C redil Arrangements

The amounts of participants' credit ar- rangements may be reviewed from time to time in the light of developing circumstances and changed with the agreement of the Fund and all participants.

Paragraph 6. Initial Procedure

When a participating member or a member whose institution is a participant approaches the Fund on an exchange transaction or stand-by or extended arrangement and the Managing Director. after consultation. con- siders that the exchange transaction or stand- by or extended arrangement is necessary in order to forestall or cope with an impairment of the international monetary system. and that the Fund's resources need to be supple- mented for this purpose. he shall initiate the procedure for making calls under Paragraph 7.

Paragraph 7. _Calls

(a) The Managing Director shall make a proposal for calls for an exchange transaction or for future calls for exchange transactions under a stand-by or extended arrangement only after consultation with Executive Direc- tors and participants. A proposal shall be— come effective only ifit is accepted by pani— cipants and the proposal is then approved by the Executive Board. Each participant shall notify the Fund of the acceptance of a propo— sal involving a call under its credit arrange— ment.

(b) The currencies and amounts to be called under one or more of the credit ar— rangements shall be based on the present and

26

med dagen för depositionen eller dagen för detta besluts ikraftträdande. om denna infal- ler senare.

Paragraf 4 . Ikraftträdande

Detta beslut skall träda i kraft. när minst sju av de i bilagan intagna medlemmarna eller institutionerna anslutit sig med kreditavtal uppgående till sammanlagt minst motvärdet av fem och en halv miljarder US-dollars av den vikt och finhet. som var gällande den 1 juli 1944.

Puragraf5 . Ändring av kreditavtalens belopp

Beloppen i deltagarnas kreditavtal må överses tid efter annan mot bakgrund av änd- rade förhållanden och ändras med samtycke av fonden och samtliga deltagare.

Paragraf 0. Inledande procedur

När en deltagande medlem eller en medlem vars institution är deltagare vänder sig till fonden för en valutatransaktion eller stand- by-avtal eller avtal under den utvidgade faci— liteten. och verkställande direktören efter samråd anser. att valutatransaktionen eller stand-by-avtalet eller avtalet under den ut— vidgade faciliteten är nödvändigt för att före- bygga eller motverka en försvagning av det internationella betalningssystemet. och att fondens tillgångar behöver ökas för detta än- damål. skall han inleda den procedur för in- fordrande av medel som anges under paragraf 7.

Parugmf7 . Infordrandf' av medel

(a) Verkställande direktören skall föreslå infordrande av medel för en valutatransak- tion eller framtida infordrande av medel för valutatransaktioner under ett stand-by-avtal eller avtal under den utvidgade faciliteten en- dast efter samråd med direktionsledamöter och deltagare. Ett förslag skall träda i kraft endast om det antas av deltagare och försla- get därefter godkänns av direktionen. Varje deltagare skall underrätta fonden om sitt god- kännande av ett förslag. som inbegriper in- fordrande av medel under dennes kreditavtal.

(b) Valet av valutor och belopp. avsedda att infordras under ett eller flera av kreditav- talen, skall baseras på det aktuella och förut-

Prop. 1983/84: 21

prospective balance of payments and reserve position of participating members or members whose institutions are participants and on the Fund's holdings of currencies.

(c) UnlCSs otherwise provided in a propos- al for future calls approved under Paragraph 7(a). purchases of borrowed currency under a stand-by or extended arrangement shall be made in the currencies of participants in pro- portion to the amounts in the proposal.

(d) lf a participant on which calls may be made pursuant to Paragraph 71a) for a drawer's purchases under en stand-by or ex- tended arrangement gives notice to the Fund that in the panicipant's opinion. based on the present and prospective balance of payments and reserve position. calls should no longer be made on the participant or that calls should be for a smaller amount. the Managing Director may propose to other participants that substitute amounts be made available under their credit arrangements. and this pro- posal shall be subject to the procedure of Paragraph 7(a). The proposal as originally ap— proved under Paragraph 71'a) shall remain ef- fective unless and until a proposal for substi- tute amounts is approved in accordance with Paragraph 7(a).

(e) When the Fund makes a call pursuant to this Paragraph 7. the participant shall promptly make the transfer in accordance with the call.

Paragraph 8. Evidence aflndebtcdness

(a) The fund shall issue to a participant. on its request. non-negotiable instruments evi- dencing the Fund's indebtedness to the par- ticipant. The form ofthe instruments shall be agreed between the Fund and the participant.

(b) Upon repayment of the amount of any instrument issued under Paragraph 8(a) and all accrued interest. the instrument shall be returned to the Fund for cancellation. If less than the amount of any such instrument is repaid. the instrument shall be returned to the Fund and a new instrument for the re- mainder of the amount shall be substituted with the same maturity date as in the old instrument.

Paragraph 9. Interest

(a) The Fund shall pay interest on its in- debtedness at a rate equal to the combined

27

sedda betalningsbalans— och valutareservlä- get för deltagande medlemmar eller mcdlcm- mar vilkas institutioner är deltagare samt på fondens innehav av valutor.

(c) Såvida icke annat förutsätts i ett förslag om framtida infordrande av medel. vilket godkänts under paragraf 7 (a). skall köp av lånad valuta under ett stand-by-avtal eller un- der den utvidgade faciliteten ske i deltagarnas valutori förhållande till beloppen i förslaget.

(d) Om en deltagare. från vilken medel må infordras enligt paragraf 7 (a) för en dragande medlems köp under ett stand-by-avtal eller under den utvidgade faciliteten. meddelar fonden. att enligt deltagarens mening. grun- dad på det aktuella och förutsedda betal- ningsbalans- och valutareservläget. inford- rande av medel icke längre bör ske från delta- garen. eller att infordrande av medel bör avse ett lägre belopp. må verkställande direktören föreslå andra deltagare. att motsvarande be- lopp tillhandahålls under deras kreditavtal. och detta förslag skall behandlas enligt proce- duren i paragraf 7 tal. Det under paragraf 7 (a) ursprungligen godkända förslaget skall gälla tills ett förslag om ändrade belopp god— känns enligt paragraf7 (a).

(e) När fonden infordrar medel i enlighet med denna paragraf 7. skall deltagaren ome- delbart verkställa betalningen enligt anford- ran.

Paragraf8. Skit/dhevis

(a) Fonden skall till deltagare på dennes begäran utfärda icke överlåtbara bevis om fondens skuld till deltagaren. Fonden och deltagaren skall överenskomma om bevisens form.

(b) Vid återbetalning av beloppet i ett be- vis. som utfärdats under paragraf8 (a). jämte upplupen ränta. skall beviset återställas till fonden för makulering. Om icke hela belop- pet på ett sådant bevis återbetalas. skall bevi- set återställas till fonden. och ett nytt bevis på återstoden av beloppet med samma förfal- lodag som det gamla beviset skall lämnas i stället.

Paragraf9. Ränta

(a) Fonden skall betala ränta på sin sktild efter en räntesats som är lika med den sam-

Prop. 1983/84: 21

market interest rate computed by the Fund from time to time for the purpose of deter- mining thc rate at which it pays interest on holdings of special drawing rights. A change in the method of calculating the combined market interest rate shall apply only if the Fund and at least two thirds of the partici- pants having three fifths of the total amount of the credit arrangements so agree; provided that if a participant so requests at the time this agreement is reached. the change shall not apply to the Fund's indebtedness to that participant outstanding at the date the change becomes effective.

(b) Interest shall accrue daily and shall be paid as soon as possible after each July 31. October 31. January 31. and April 30.

(c) interest due to a participant shall be paid. as determined by the Fund. in special drawing rights. or in the participant's cur- rency. or in other currencies that are actually convertible.

Paragraph IO. Use ofBorron-wd Currency

The Fund's policies and practices under Article V. Sections 3 and 7 on the use of its general resources and stand-by and extended arrangements. including those relating to the period of use. shall apply to purchases of currency borrowed by the Fund. Nothing in this Decision shall affect the authority of the Fund with respect to requests for the use of its resources by members shall be determined by the Fund's policies and practices. and shall not depend on whether the Fund can borrow under this Decision.

Paragraph II. Repayment by the Fund

(a) Subject to the other provisions of this Paragraph 11. the Fund tive years after a transfer by a participant. shall repay the par- ticipant an amount equivalent to the transfer calculated in accordance with Paragraph 12. If the drawer for whose purchase participants make transfers is committed to repurchase at a fixed date earlier than five years after its purchase. the Fund shall repay the partici- pants at that date. Repayment under this Par- agraph 11 ta) or under Paragraph 11 tel shall be. as determined by the Fund. in the partici-

28

mansatta marknadsränta vilken periodiskt beräknas av fonden i syfte att fastställa den räntesats till vilken fonden skall erlägga ränta på behållningar av särskilda dragningsrätter. Andring i metoden för beräkning av den sam- mansatta marknadsräntan skall gälla endast om fonden och minst två tredjedelar av delta- garna med tre femtedelar av det totala kredit- avtalsbcloppet samtycker därtill. varvid för- utsätts. om en deltagare så begär vid det till- fälle denna överenskommelse näs. att änd- ringen ej skall gälla för fondens skuld till den- na deltagare vilken utestår vid den tidpunkt ändringen träderi kraft.

(b) Ränta skall beräknas på varje dag ute- stående bclopp och betalas snarast möjligt efter den 31 juli. 31 oktober. 31 januari och 30 april varje år.

(c) Ränta till en deltagare skall erläggas. enligt fondens avgörande. i särskilda drag- ningsrätter. i deltagarens valuta eller i andra valutor. som är de facto konvertibla.

Paragraf IO. Användning av lånad valuta

Fondens politik och praxis enligt artikel V. 55 3 och 7. rörande utnyttjandet av dess all- männa tillgångar samt stand-by-avtal och den utvidgade faciliteten. inbegripet vad som till- lämpas beträffande tiden för användandet. skall gälla för köp av valuta. som upplånats av fonden. Föreliggande beslut skall ej på något sätt påverka fondens beslutanderätt av- seende ansökningar från enskilda medlems- länder rörande utnyttjande av dess resurser. Medlemsländers tillgång till dessa resurser skall vara avhängig av fondens politik och praxis och skall inte vara beroende av om fonden kan låna i enlighet med detta beslut.

Paragraf I ]. Återbetalningh'ån fonden

(a) Med förbehåll för övriga bestämmelser i denna paragraf 11 skall fonden fem år efter en deltagares betalning återbetala till delta- garen ett belopp likvärdigt med betalningen. beräknad i enlighet med paragraf 12. Om den dragande medlem för vars köp deltagare gör betalningar. är förpliktad att verkställa åter- köp vid en angiven tidpunkt tidigare än fem år efter sitt köp. skall fonden återbetala delta- garna vid denna tidpunkt. Återbetalning un- der denna paragraf 1 1 tal eller under paragraf 1 | tel skall ske. enligt fondens bestämmande.

Prop. 1983/84: 21

pant”s currency whenever fcasiblc. or in spe- cial drawing rights. or. after consultation with the participant. in other cun'encies that are actually convertible. Repayments to a participant under Paragraph ll (bl and (e) shall be creditcd against transfers by the par- ticipant for a drawer's purchases in the order in which repayment must be made under this Paragraph 11 (a).

(b) Before the date prescribed in Para- graph 11 tal. the Fund. after consttltation with a participant. may make repayment to the participant in part or in full. The Fund shall have the option to make repayment un- der this Paragraph 11 (b) in the participant's currency. or in special drawing n'ghts above the limit under Article XIX. Section 4. of the Articles of Agreement unless the participant agrees to accept special drawing rights above that limit in such repayment. or. with the agreement of the participant. in other curren- cies that are actually convertible.

te) Whenever a reduction in the Fund's holdings of a drawer's currency is attributed to a purchase of borrowed currency. the Fund shall promptly repay an equivalent amount. If the Fund is indebted to a partici- pant as a result of transfers to finance a re- serve tranche purchase by a drawer and the Fund's holdings of the drawer's currency that are not subject to repurchase are_re- duced as a result of net sales of that currency during a quarterly period covered by an oper- ational budget. the Fund shall repay at the beginning of the next quarterly period an amount equivalent to that reduction. up to the amount ofthe indebtedness to the partici- pant.

(d) Repayment under Paragraph 11 (c) shall be made in proportion to the Fund's indebtedness to the participants that made transfers in respect of which repayment is being made.

te) Before the date prescribed in Para- graph 11 tal a participant may give notice representing that there is a balance of pay- ments need for repayment of part or all ofthe Fund's indebtedness and requesting such re- payment. The Fund shall give the over- whelming benefit of any doubt to the partici- pant's representation. Repayment shall be made after consultation with the participant

29

i deltagarens valuta när detta är möjligt eller i särskilda dragningsrätter. eller. efter samråd med deltagaren. i andra valutor som är de facto konvertibla. Äterbetalningar till en del— tagare ttndcr paragraf 11 (b) och te) skall av- räknas mot deltagarens betalningar för en dragande medlems köp i den ordning. vari återbetalning måste ske ttnder denna paragraf 11 (a).

(b) Fonden må efter samråd med delta- garen återbetala deltagaren. helt eller delvis. före den dag som föreskrivs i paragraf i I ta). Fonden skall äga rätt att välja mellan att erlägga återbetalning enligt denna paragraf. 11 (b). i deltagarens valuta eller i särskilda dragningsrätter till ett belopp som ej innebär att deltagarens behållning av särskilda drag- ningsrätter överstiger gränsen enligt stadgans artikel XIX. & 4. såvida inte deltagaren god- tar att emottaga särskilda dragningsrätter ut- över denna gräns vid sådan återbetalning. el- ler. med deltagarens samtycke. i andra valu- tor som är de facto konvertibla.

(0) När minskning av fondens innehav av en dragande medlems valuta hänför sig till köp av lånad valuta skall fonden omgående återbetala motsvarande belopp. Om fonden står i skuld till en deltagare som följd av be- talningar för att finansiera en dragande med- lems köp ttnder reservtranchen och fondens innehav av den dragande medlemmens va- luta. vilket inte är underkastat krav på åter- köp. minskas till följd av nettoförsäljning av denna valuta under en tremånaderspcriod som omfattas av en valutaförsäljningsplan. skall fonden vid inledningen av nästkom- mande tremånadersperiod återbetala ett be- lopp motsvarande denna minskning. intill det beloppsom skulden till deltagaren ttppgår till.

(d) Återbetalningar under paragraf 11 (c) skall verkställas i förhållande till fondens skulder till de deltagare. som gjort betalning- ar i avseendc på vilka återbetalning sker.

(c) Deltagare må före den dag. som före- skrivs i paragraf 11 (a). tillkännage. att betal- ningsbalansskäl föreligger för återbetalning helt eller delvis av fondens skuld och begära sådan återbetalning. Fonden skall på mest välvilliga sätt bedöma deltagarens framställ- ning. Äterbetalning skall efter samråd med deltagaren ske i övriga medlemmars valutor. som är de facto konvertibla. eller i särskilda

Prop. 1983/84: 2l

in the currencies of other members that are actually convertible. or made in special draw- ing rights. as determined by the Fund. If the Fund's holdings of currencies in which re- payment should be made are not wholly ade- quate. individual participants shall be re— quested. and will be expected. to provide the necessary balance trnder their credit arrange- ments. If. notwithstanding the expectation that the participants will provide the neces- sary balance. they fail to do so, repayment shall be made to the extent necessary in the currency of the drawer for whose purchases the participant requesting repayment made transfers. For all ofthe purposes ofthis Para- graph ll transfers under this Paragraph ll te) shall be deemed to have been made at the same time and for the same purchases as the transfers by the participant obtaining repay- ment under this Paragraph ll te).

(If) All repayments to a participant in a currency other than its own shall be guided. to the maximum extent practicable, by the present and prospective balance of payments. and reserve position of the members whose curtencie.s are to be used in repayment.

(g) The Fund shall at no time reduce its holdings of a drawer's currency below an amount equal to the Fund's indebtedness to the particpants resulting from transfers for the drawer's purchases.

th) When any repayment is made to a par- ticipant. the amount that can be called for under its credit arrangement in accordance with this Decision shall be restored pro tanto.

(i) The Fund shall be deemed to have dis- charged its obligations to a participating insti- tution to make repayment in accordance with the provisions of this Paragraph or to pay interest in accordance with the provisions of Paragraph 9 if the Fund transfers an equiv- alent amount in special drawing rights to the member in which the institution is estab- lished.

Paragraph [2 . Rares QfEXC/tange

(a) The value of any transfer shall be cal- culated as of the date of the dispatch of the instructions for the transfer. The calculation shall be made in terms of the special drawing right in accordance with Article XIX. Section 7 ta) of the Articles. and the Fund shall be obliged to repay an equivalent value.

30

dragningsrätter enligt fondens bestämmande. Om fondens innehav av valutor. i vilka åter- betalning skall ske. icke är tillräckliga. skall enskilda deltagare anmodas. och förväntas. tillskjuta erforderligt tilläggsbelopp under sina kreditavtal. Om. trots att det förväntas. att deltagarna skall tillskjuta det erforderliga tilläggsbeloppet, de underlåter göra detta, skall återbetalning göras i nödvändig ut- sträckning i den dragande medlems valuta för vars köp den deltagare. som begär återbetal- ning. gjort betalningar. För alla ändamål i denna paragraf ll skall betalningar under denna paragraf ll te) anses ha gjorts vid samma tid och för samma köp som den delta- gares betalningar. vilken erhåller återbetal- ning under denna paragraf ll te).

(0 Alla återbetalningar till en deltagare i annan valuta än dennes egen skall i största möjliga utsträckning ske med ledning av det aktuella och förutsedda betalningsbalans- och valutareservläget hos de medlemmar. vil- kas valutor skall användas för återbetalning.

tg) Fonden skall icke vid något tillfälle nedbringa sitt innehav av en dragande med- lems valuta under ett belopp motsvarande fondens skuld till deltagarna'på grund av be- talningar för den dragande medlemmens köp.

th) När en återbetalning görs till en delta- gare. skall det belopp. som kan infordras un- der dennes kreditavtal i enlighet med detta beslut. i samma mån ökas.

til Fonden skall anses ha fullgjort sina för- pliktelser gentemot en deltagande institution avseende återbetalning i enlighet med före- skrifterna i denna paragraf eller räntebetal- ning i enlighet med föreskrifterna i paragraf9 om fonden betalar ett motsvarande belopp i särskilda dragningsrätter till det medlemsland i vilket institutionen är upprättad.

Paragraf 12. Växel/rurser

(a) Värdet av varje betalning skall beräk- nas per dagen för utsändandet av instruktio- nerna rörande betalningen. Beräkningen skall uttryckas i särskilda dragningsrätter i en- lighet med artikel XIX. & 7 ta). i stadgan, och fonden skall vara skyldig att återbetala ett motsvarande värde.

Prop. 1983/84: 21

th) For all ofthe purposes ofthis Decision. the value of a currency in terms ofthe special drawing right shall be calculated by the Fund in accordance with Rule 0—2 of the Fund's Rules and Regulations.

Paragraph 13 . Transfbrabilily

A participant may not transfer all or part of its claim to repayment under a credit arrange- ment except with the prior consent of the Fund and on such terms and conditions as the Fund may approve.

Paragraph 14 . Natives

Notice to or by a participating member un- der this Decision shall be in writing or by rapid means of communication and shall be given ("0 or by the fiscal agency of the partici- pating member designated in accordance with Article V. Section 1 of the Articles and Rule G-l of the Rules and Regulations of the Fund. Notice to or by a participating institu- tion shall be in writing or by rapid means of communication and shall be given to or by the participating institution.

Paragraph 15. Amendment

This Decision may be amended during the period prescribed in Paragraph l9 ta) only by a decision of the Fund and with the concur- rence of all participants. Such concurrence shall not be necessary for the modification of the Decision on its renewal pursuant to Para- graph I9tbl.

Paragraph It). Wir/rdruu-wl ()fÅt/lle'rt'llc't'

A participant may withdraw its adherence to this Decision in accordance with Para- graph l9 tb) bttt may not withdraw within the period prescribed in Paragraph l9 ta) except with the agreement of the Fund and all par- ticipants.

Paragraph I 7. Witlrdrawulfrmn Membership

If a participating member or a member whose institution is a participant withdraws from membership in the Fund. the partici- pant"s credit arrangement shall cease at the same time as the withdrawal takes effect. The Fund's indebtedness under the credit ar- rangement shall be treated as an amount due from the Fund for the purpose of Article XXVI. Section 3. and Schedule I ofthe Ani- cles.

31

lb) Vid tillämpningen av detta beslut skall värdet av en valuta. uttryckt i särskilda drag— ningsrätter. beräknas av fonden i enlighet med regel 0-2 i fondens regler och bestäm- melser.

Paragraf 13. Överlåtelse

Deltagare må icke helt eller delvis överlåta sin rätt till återbetalning under ett kreditavtal utom med föregående samtycke av fonden och på sådana villkor. som fonden godkän- ner.

Paragraf 14 . fllecldelunde'n

Meddelanden till eller från en deltagande medlem under detta beslut skall ske skriftligt eller via en snabb komrnunikationsform och skall lämnas till eller av den deltagande med- lemmens linansinstitution. vilken utsetts i en- lighet med stadgans artikel V, ä' I och regel G-l i fondens regler och bestämmelser. Med- delanden till eller från en deltagande institu- tion skall ske skriftligt eller via en snabb kommunikationsform och skall lämnas till eller av den deltagande institutionen.

Paragraf 15. Ändring

Detta beslut må ändras under den period. som föreskrivs i paragraf l9 ta) endast genom ett beslut av fonden och med samtycke av samtliga deltagare. Sådant samtycke skall icke vara nödvändigt för ändring av beslutet vid dess förnyande i enlighet med paragraf l9 (b).

Paragraf/(). Återkallande uv anslutning

Deltagare må återkalla sin anslutning till detta beslut i enlighet med paragraf 19 (b) men må ickc göra sådant återkallande under den period. som föreskrivs i paragraf l9 (al. annat än efter samtycke av fonden och samt- liga deltagare.

Pamgrafl 7. Återkallande uv medlemskap

Om en deltagande medlem eller en med- lem. vars institution är deltagare. återkallar sitt medlemskap i fonden. skall deltagarens kreditavtal upphöra samtidigt som återkallan- det träder i kraft. Fondens skttld under kre- ditavtalet skall behandlas som ett belopp fon- den är skyldig vid tillämpningen av stadgans artikel XXVI. Ö 3 och bilaga J.

Prop. 1983/84: 21

Paragraph 18. Suspensiml afExt'hange Transactions and Liqltidation

tal The right of the Fund to make calls under Paragraph 7 and the obligation to make repayments under Paragraph ll shall be sus- pended during any suspension of exchange transactions under Article XXVll ofthe Arti- cles.

(b) ln the event ofliquidation of the Fund. credit arrangements shall cease and the Fund's indebtedness shall constitute liabili— ties under Schedule K ofthe Articles. For the purpose ol'Paragraph lt'al of Schedule K. the cun'ency in which the liability of the Fund shall be payable shall be first the participant's currency and then the currency of the drawer for whose purchases transfers were made by the participants.

Paragraph 19. Period und Renewul

tal This Decision shall continue in exis- tence for four years from its effective date. A new period of tive years shall begin on the effective date of Decision No. 7337-(83/37). adopted February 24. 1983. References in Paragraph l9tb) to the period prescribed in Paragraph 19ta) shall refer to this new period and to any subsequent renewal periods that may be decided pursuant to Paragraph l9tb). When considering a renewal of this Decision for the period following the five-year period referred to in this Paragraph 19ta). the Fund and the participants shall review the func- tioning of this Decision. including the provi- sions of Paragraph 2 l .

(b) This Decision may be renewed for such period or periods and with such modifica- tions. subject to Paragraph 5. as the Fund may decide. The Fund shall adopt a decision on renewal and modification. if any. not later than twelve months before the end of the period prescribed in Paragraph l9(a). Any participant may advise the Fund not less than six months before the end of the period pre- scribed in Paragraph l9ta) that it will with- draw its adherence to the Decision as re- neWed. ln the absence of such notice. a par- ticipant shall be deemed to continue to ad- here to the Decision as renewed. Withdrawal of adherence in accordance with this Para- graph l9tbl by a participant. whether or not included in the Annex, shall not preclude its subsequent adherence in accordance with Paragraph 3(b).

32

Paragraflél. Indtil/lande ar valutatrans- aktioner och avveckling

ta) Fondens rätt att infordra medel under paragraf 7 och skyldigheten att göra återbe- talningar under paragraf l l skall upphöra vid inställande av valutatransaktioner under stadgans artikel XXVll.

(b) I händelse av avveckling av fonden skall kreditavtalen upphöra. och fondens skuld skall utgöra skulder enligt bilaga K till stadgan. Vid tillämpning av ä 1 (a) i bilaga K skall den valuta. vari fondens skuld skall be- talas. vara i första hand deltagarens valuta och i andra hand den dragande medlems va- luta. för vars köp betalningar gjorts av delta— garna.

Paragraf! 9. Giltighetstid och ji'irnyelse

(.a) Detta beslut skall förbli giltigt under fyra år från dess ikraftträdande. En ny period omfattande fem år skall påbörjas i och med ikraftträdandet av beslut nr 7337-t83/37). som antogs den 24 februari l983. Hänsyftningari paragraf 19 (b) till den period som föreskrivs i paragraf l9 (21) skall anses syfta på denna nya period och till varje ytterligare period. för vilken förnyelse kan komma att beslutas i enlighet med paragraf 19 (b). När förnyelse av detta beslut övervägs för perioden som följer den femårsperiod som nämns i denna paragraf 19 (a). skall fonden och deltagarna göra en översyn av detta besluts tillämpning, inklusive vad som stadgas i paragraf'll.

(b) Detta beslut må förnyas för den period eller de perioder och med de ändringar. med förbehåll för paragraf 5. som fonden mä be- stämma. Fonden skall anta ett beslut om för- nyelse och eventuell ändring senast tolv mä- nader före utlöpandet av den period. som föreskrivs i paragraf [9 (a). Envar deltagare må underrätta fonden senast sex månader före utlöpandet av den period. som föreskrivs i paragraf l9 (a). att den vill återkalla sin an- slutning till beslutet i dess förnyade skick. [ avsaknad av sådan underrättelse skall en del- tagare anses fortsätta att vara ansluten till beslutet i dess förnyade skick. Återkallande av anslutning i enlighet med denna paragraf 19 (b) av en deltagare. oberoende av om han är intagen i bilagan eller icke. skall icke ute- sluta senare anslutning i enlighet med para- graf 3 (b).

Prop. 1983/84: 21

(c) lf this Decision is tcrminated or not renewed, Paragraph 8 through 14. 17 and 18tb) shall nevertheless continue to apply in connection with any indebtedness of the Fund under credit arrangements in existence at the date of the termination or expiration of the Decision until repayment is completed. lf a participant withdraws its adherence to this Decision in accordance with Paragraph 16 or Paragraph I9tb). it shall cease to be a partici- pant under the Decision. but Paragraphs 8 through 14. 17 and 18th ofthe Decision as of the date of the withdrawal shall nevertheless continue to apply to any indebtedness of the Fund under the former credit arrangement until repayment has been completed.

Paragraph 20. Interprt'luti'un

Any question of interpretation raised in connection with this Decision which does not fall within the purview of Article XXIX ofthe Articles shall be settled to the mutual satis- faction of the Fund. the participant raising the question, and all other participants. For the purpose of this Paragraph 20 participants shall be deemed to include those former par- ticipants to which Paragraphs 8 through 14. 17 and l8(b) continue to apply pursuant to Paragraph 19tc) to the extent that any such former participant is affected by a question of interpretation that is raised.

Paragraph Zl. Use ofC'rcdit Arrangements for Nanparticipanrs

(a) The Fund may make calls in accor- dance with Paragraphs & and 7 for exchange transactions requested by members that are not participants if the exchange transactions are (i) transactions in the upper credit tranches. (ii) transactions under stand-by ar- rangements extending beyond the first credit tranche, (iii) transactions under extended ar- rangements, or tiv) transactions in the first credit tranche in conjunction with a stand-by or an extended arrangement. All the provi- sions of this Decision relating to calls shall apply, except as otherwise provided in Para- graph thb).

(b) The Managing Director may intitiate the procedure for making calls under Para- graph 7 in connection with requests referred to in Paragraph tha) if. after consultation. he considers that the Fund faces an inadequacy

33

(6) Om detta beslut upphör eller icke för- nyas. skall paragraferna 8— 14. 17 och 18 (b) ändå fortsätta att tillämpas på fondens skulder under kreditavtal. som är i kraft vid tiden för upphörandet eller utlöpandet av detta beslut. till dess återbetalning fullgjorts. Om en deltagare återkallar sin anslutning till detta beslut i enlighet med paragraf 16 eller paragraf 19 (b). skall den upphöra att vara deltagare enligt detta beslut. men paragra- ferna 8—14. 17 och 18 (bl i beslutet i dess lydelse vid tidpunkten för återkallandet skall ändå fortsätta att tillämpas på fondens skuld under det tidigare kreditavtalet. till dess åter— betalning fullgjorts.

Paragraf 20. Tolkning

Valje tolkningsfråga i samband med detta beslut. som icke faller under bestämmelserna i stadgans artikel XXlX. skall lösas i samför- stånd av fonden. den deltagare som tar upp frågan och samtliga övriga deltagare. Vid till- lämpning av denna paragraf 20 skall deltagare anses inbegripa de tidigare deltagare, på vilka paragraferna 8— 14. 17 och 18 (b) fortsätter att tillämpas i enlighet med paragraf 19 (e). i den utsträckning någon sådan tidigare deltagare berörs av en tolkningsfråga. som tagits upp.

PuragrafZl. Användning av kreditavlaljör ickedeltugare

(a) Fonden mä infordra medel i enlighet med paragraferna 6 och 7 för valutatransak- tioner som begärs av medlemmar som ej är deltagare om dessa valutatransaktioner är ti) transaktioner i de högre kredittrancherna. (ii) transaktioner under stand-by-avtal som sträcker sig tttöver den första kredittranchen. (iii) transaktioner under deti utvidgade facili- teten eller (iv) transaktioner inom den första kredittranchen i förening med ett stand-by- avtal eller ett avtal under den utvidgade faci- liteten. Alla föreskrifter i detta beslut som är hänförliga till infordrande av medel skall gälla såvida ej annat följer av paragraf 21 (b). . (b) Verkställande direktören må igångsätta proceduren för infordrande av medel i en- lighet med paragraf7 i samband med sådana transaktioner som anges i paragraf 21 (a) om han efter samråd anser att fondens resurser

Prop. 1983/84: 21

of resources to meet actual and expected re- quests for financing that reflect the existence of an exceptional situation associated with balance of payments problems of members of a character or aggregate size that could threaten the stability of the international monetary system. ln making proposals for calls pursuant to Paragraph Zita) and (b"). the Managing Director shall pay due regard to potential calls pursuant to other provisions of this Decision.

Paragraph 22. Participation ofthe Swiss National Bank

(a) Notwithstanding any other provision of this Decision, the Swiss National Bank there- inafter called the Bank) may become a par- ticipant by adhering to this Decision in accor- dance with Paragraph 3(c) and accepting. by its adherence. a credit arrangement in an amount equivalent to one thousand and twen- ty million special drawing rights. Upon ad- herence. the Bank shall be deemed to be a participating institution, and all the provi- sions of this Decision relating to participating institutions shall apply in respect of the Bank. subject to. and as supplementcd by, Paragraph 22(b). (c). (d). (e) and (1).

(b) Under its credit arrangement. the Bank undertakes to lend any currency. specified by the Managing Director after consultation with the Bank at the time of a call. that the Fund has determined to be a freely usable currency pursuant to Article XXX") of the Articles.

tc) ln relation to the Bank. the references to the balance of payments and reserve posi- tion in Paragraph 7(b) and (d'). and Paragraph llte). shall be understood to refer to the posi- tion ot'the Swiss Confederation.

(d) ln relation to the Bank. the references to a partieipant's currency in Paragraph 9(c), Paragraph llta) and (b). and Paragraph 18(b) shall be understood to refer to any currency, specified by the Managing Director after con- sultation with the Bank at the time of pay- ment by the Fund. that the Fund has deter- mined to be a freely usable currency pursuant to Article XXth) of the Articles. .

(e) Payment of special drawing rights to the Bank pursuant to Paragraph 9(c) and

34

är otillräckliga för att möta faktiska och för— väntade finansieringsönskemål. vilka åter- speglar att det råder en exceptionell situation som sammanhänger med att medlemmars be- talningsbalansproblem är av en art eller sam- manlagd storlek som skulle kunna hota stabi- liteten i det internationella betalningssyste- met. När verkställande direktören framlägger förslag om infordrande av medel i enlighet med paragraf 21 ta) och (b) skall han i rimlig utsträckning ta hänsyn till möjliga infordran- den av medel i enlighet med andra föreskrif- ter i detta beslut.

Paragraf22. Deltagande av St'lm't'iz' Nativnalbank

(a) Utan hinder av vad som i övrigt före- skrivs i detta beslut. kan Schweiz" National- bank (nedan benämnd banken) blideltagare genom att ansluta sig till detta beslut i en- lighet med paragraf 3 (c) och genom sin an- slutning godtaga ett kreditavtal uppgående till motvärdet av ettusentjugo miljoner särskilda dragningsrätter. Efter anslutningen skall ban- ken anses vara en deltagande institution och alla föreskrifter i detta beslut som avser del- tagande institutioner skall gälla för banken. med iakttagande därtill av paragraf 22 (b). (c). (d). (e) och (0.

(b) I sitt kreditavtal åtar sig banken att

. låna ut varje valuta som verkställande direk-

tören angivit. efter samråd med banken. vid infordrande av medel och som fonden beslu- tat vara ett fritt användbar valuta enligt stad- gans artikel XXX (0.

(c) Med avseende på banken skall hänsyft- ningarna till betalningsbalans— och valutare- servläge i paragraf 7 (b) och (d). och i para- graf ] ! te) anses avse situationen för Schwei— ziska Edsförbundet.

td) Med avseende på banken skall hänsyft— ningarna till en deltagares valuta i paragra- ferna9(c). ll ta) och (b) och i paragraf 18 (b) anses avse varje valuta som verkställande direktören angivit. efter samråd med banken. när betalning sker från fonden och som fon- den beslutat vara en fritt användbar valuta enligt stadgans artikel XXX (f).

(e) Betalning till banken i särskilda drag- ningsrätter i enlighet med paragraf 9 (c) och

Prop. 1983/84: 21

Paragraph ll shall be made only while the Bank isa prescribed holder pursuant to Arti- cle XVll ofthe Articles.

(f) The Bank shall accept as binding a deci- sion of the Fund on any question of interpre- tation raised in connection with this Decision which falls within the purview of Article XXIX of the Articles. to the same extent as that decision is binding on other participants.

Paragraph 23. Associated Borrmving Arran gemen t.t'

(a) A borrowing arrangement between the Fund and a member that is not a participant. or an official institution of such a member. under which the member or the official insti— tution undertakes to make loans to the Fund for the same purposes as. and on terms com- parable to. those made by participants under this Decision. may. with the concurrence of all participants. authorize the Fund to make calls on participants in accordance with Para- graphs 6 and 7 for exchange transactions with that member. or to make requests under Paragraph ll(e) in connection with an early repayment of a claim under the borrowing arrangement. or both. For the purposes of this Decision such calls or requests shall be treated as if they were calls or request;. in respect ofa participant.

(b) Nothing in this Decision shall preclude the Fund from entering into any other types of borrowing arrangements. including an ar- rangement between the Fund and a lender. involving an association with participants. that does not contain thc author—izations re- ferred to in Paragraph 23(a).

35

paragraf 11 skall endast ske så länge som banken är en föreskriven innehavare i en- lighet med artikel XVll i stadgan.

(f) Banken skall godta. såsom bindande. beslut av fonden i varje tolkningsfråga som reses i förbindelse med detta beslut och som faller inom tillåmpningsområdct för artikel XXIX i stadgan. i samma utsträckning som ett sådant beslut av fonden är bindande för andra deltagare.

Paragraf 23 . Asat'ociertule lånearrungt'mung

(a) Ett lånearrangemang mellan fonden och en medlem. som ej är deltagare. eller en offentlig institution hos en sådan medlem. en— ligt vilket medlcmmcn eller den offentliga in- stitutionen förbinder sig att lämna lån till fon- den för samma syften. och på jämförliga vill- kor. som för de lån som lämnats av deltagare enligt detta beslut, kan. med alla deltagares samtycke. bemyndiga fonden antingen att in- fordra medel från deltagare i enlighet med paragraferna 6 och 7 för valutatransaktioner med denne medlem eller att rikta anmodan— den enligt paragraf 11 (e) i samband med en förtida återbetalning av en fordran under låneavtalet. eller båda. Vid tillämpningen av detta beslut skall sådana infordranden eller anmodanden behandlas som om de vore in- fordrande eller anmodan avseende deltagare.

(b) lnget i detta beslut skall förhindra att fonden ingår andra typer av lånearrange- mang, inbegripet arrangemang mellan fonden och en långivare som innebär en associering med deltagare. vilka inte innehåller sådana bemyndiganden som åsyftas i paragraf23 (a).

Prop. 1983/84: 21 36 Annex Bilaga

Participants and Amounts of Credit Arrangements

Deltagare och kreditavtalens belopp

l. Prior lothe Effective Date of Decision No. Före ikraftträdandet av beslut nr 7337-(83/

7337—(83/37):

Participant

Amount

73): Deltagare Belopp i deltagarens

in Units of valuta Participant's currency l. United States of ]. Amerikas America US$ 2.000.000.000 Förenta Stater US$ 2000000000 2. Deutsche 2. Deutsche Bundesbank DM 4.000.0t)0.000 Bundesbank DM 4000000000 3. United Kingdom £ 357.142.857 3. Storbritannien £ 357l42857 4. France F 2.715.381.428 4. Frankrike F 27l5381428 5. ltaly Lit 343.750.000.000 5. Italien Lire 343750000000 6. Japan Yen 340.000.000.000 6. Japan Yen 340000000000 7. Canada Can$ 2l6.2l6.000 7. Canada Can$ 216216000 8. Netherlands f. 724.000.000 8. Nederländerna Fl 724000000 9. BelgiUm BF 7.500.000.000 9. Belgien BF 7500000000 l0. Sveriges Riks- 10. Sveriges Riks— bank SKr 5 l 7.320.000 bank SKr 5l 7 320000

ll. From the Effective Date of Decision No. Efter ikraftträdandet av beslut nr 7337-(83/ 7337-(83/37): 37): Participam Amount Deltagare Belopp i särskilda in special drawing dragningsrätter tights 1. United States of 1. Amerikas America 4.250.000.000 Förenta Stater 4 250000 000 2. Deutsche 2. Deutsche

Bundesbank 2.380.000,000 Bundesbank 2 380 000000 3. Japan 2.l25.000,000 3. Japan 2125000000 4. France l.700.000.000 4. Frankrike 1700000000 5. United Kingdom l.700.000.000 5. Storbritannien 1700000000 6. ltaly l.l05.000.000 6. Italien ll05000000 7. Canada 892.500.000 7. Canada 892 500000 8. Netherlands 850.000000 8. Nederländerna 850000000 9. Belgium 595.000.000 9. Belgien 595000000 10. Sveriges Riks- 10. Sveriges Riks— bank 382.500.000 bank 382 500000 ll. Swiss National ll. Schweizerische Bank* l.020.000.000 Nationalbank* I 020 000 000 17.000.000.000 17000000000

* With effect from the date on which the Swiss National Bank adheres to this Dectsion ll'l accor- dance With Paragraph 22.

* Träder i kraft den dag. då Schweiz' Nationalbank ansluter sig till detta beslut i enlighet med paragral 22.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1983