Prop. 1985/86:79

om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Regeringens proposition 1985/86: 79 E%?!

om ändring i lagen (l960:729) om Prop upphovsrätt till litterära och konstnärliga 1985/86: 79 verk

Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 12 december 1985.

På regeringens vägnar

OlofPaIme Sten Wickham

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag till ändringar i den upphovsrättsliga lagstiftningen beträffande utövande konstnärers, fonogramframställares och radio- och TV-företags rättigheter. Skyddstiden för dessa s.k. när- stående rättigheter (dvs. rättigheter som står upphovsrätten nära) förlängs från 25 till 50 år. De utövande konstnärerna och fonogramframställarna skall vidare ha rätt till ersättning inte bara, som f. n., för användning av ljudinspelningar i radio eller TV utan också för annan offentlig användning av inspelningar som sker i förvärvssyfte. Slutligen skall producenter av filmverk få en självständig rätt att bestämma över mångfaldigande av verket. Lagändringarna föreslås trädai kraft den ljuli l986.

Lagförslaget i denna proposition har granskats av lagrådet. Propo- sitionen innehåller därför tre huvuddelar: lagrådsremissen (s. 6), lagrådets yttrande (5. 32) och föredragande statsrådets ställningsta- gande till lagrådets synpunkter (s. 35).

"Den som vill ta del av samtliga skäl för lagförslagen måste därför läsa alla tre delarna.

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Härigenom föreskrivs att 45—49 och 61 åå lagen (1960z729) om upphovs- rätt till litterära och konstnärliga verk skall ha följande lydelse.

Nin-'arande lydelse Föreslagen lydelse

45 å'

En utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk må icke utan hans samtycke upptagas på grammofonskiva, film eller annan anordning, genom vilken det kan återgivas, och ej heller utsändas i ljudradio eller television eller genom direkt överföring göras tillgängligt för allmänheten.

Ej må framförande. som uppra- girs på anordning varom i första stycket sägs. utan konstnärens samtycke överföras från en sådan anordning till en annan. förrän lju- gufem år förflutit efter det år, då upptagningen ägde rum.

Beträffande upptagning, utsänd- ning och överföring, som avses i denna paragraf, skall vad i 3 och 9 åå, ll åförsta stycket, 14 åförsta stycket, 17, 20 och 21 åå. 22 åförs- ta stycket, 22 a—22 c, 24, 24 a, 27, 28, 41 och 42 åå sägs äga motsva- rande tillämpning.

Err framförande som har uppta- gits på en anordning som avses i första stycket får inte utan konst- närens samtycke överföras från en sådan anordning till en annan förr- änjemzio år har förflutit efter det år då upptagningen gjordes.

Beträffande upptagning, utsänd- ning och överföring, som avses i denna paragraf. skall vad i 3, 6— 9 åå, 11 åförsta stycket, 14 åförsta stycket, 17. 20 och 21 åå, 22 åförs- ta stycket. 22 a—22 c, 24, 24 a. 26, 27, 28, 41 och 42 åå sägs äga mot- svarande tillämpning.

46 53

Grammofonskiva eller annan an- ordning, på vilken ljud upptagits. må ej utan framställarens samtycke eftergöras förrän tjugufem år förflu- tit efter det år, då upptagningen ägde rum. Såsom eftergörandc anses även att upptagningen Över- föres från en sådan anordning till en annan.

Beträffande förfarande, som en- ligt denna paragraf är beroende av framställares samtycke, skall vad i 9 5. 11 å första stycket, 14 å första stycket, 17 och 21 åå, 22,5 första stycket, 22 a—22 c, 24 och 24 a åå sägs äga motsvarande tillämpning.

' Senaste lydelse 19781488. 2 Senaste lydelse 19782488.

En grammofonskiva. en film eller en annan anordning på vilken ljud eller filmverk har upptagitsfår inte utan framställarens samtycke efter- göras förrän femtio år har förflutit efter det år då upptagningen gjordes. Som eftergörande anses även att upptagningen överförs från en sådan anordning till en annan.

Beträffande förfarande, som en- ligt denna paragraf är beroende av fram ställares samtycke. skall vad i 6—9 åå, llå första stycket, l4å första stycket, 17 och 21 åå. 22å första stycket, 22 a—22 c, 24 och 24 a åå samt 26 .å andra stycket sägs äga motsvarande tillämpning.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

47 å'l

Användes anordning som i 46 å" sägs vid ljudradiov eller televisions- utsändning, skall, om utsändningen äger rum inom tid som i nämnda paragraf stadgas, ersättning utgå till framställaren ävensom till ut- övande konstnär. vars framförande upptagits på anordningen. Hava två eller flera konstnärer samverkat vid framförandet, kan dem tillkom- mande rätt endast göras gällande av dem gemensamt. Gentemot ra- dio- cller televisionsfi'iretaget göres utövande konstnärs rätt gällande genom framställa/'en.

Bestämmelserna i 9 5, 14 å första stycket sattt! 20, 21 och 24 åå skola äga motsvarande tillämpning i fall som avses i denna paragraf. Beträf- fande utövande konstnärs rätt skola jämväl föreskrifterna i 27. 28, 41 och 42 åå i motsvarande mån gälla.

Om en gra/nmofonskiva eller en annan anordning på vilken ljud har upptagits används vid ljudradio- cl- 1er televisionsutsändning eller vid annat ()jferttligt fra/närande i jör- värvssjfte och utsändningen eller framförandet äger rum inom femtio år efter det år då ljudupptagnin gen gjordes, skall ersättning utgå till framställaren liksom till utövande konstnärer vilkas framförande har upptagits på anordningen. Har två eller flera konstnärer samverkat vid framförandet. kan den rätt som till- kommer dem göras gällande endast av dem gemensamt. Gentemot den som har använt anordningen skall konstnärer och fi'amstiillare göra gällande sina krav samtidigt.

Bestämmelserna i 8 och 9 åå. 14 åförsta stycket. 20, 21 och 24 åå sattt! 26 å andra stycket skall äga motsvarande tillämpning i fall som avses i denna paragraf. Beträffande utövande konstnärs rätt skall jäm- väl föreskrifterna i 27, 28. 41 och 42 åå i motsvarande mån gälla.

Vad i denna paragraf stadgas gäller icke ljudlilm.

48 54

Ljudradio- eller televisionsutsändning må icke utan radio- eller televi- sionsföretagets samtycke återutsändas eller upptagas på anordning, genom vilken den kan återgivas. Utan sådant samtycke må ej heller televisionsut— sändning återgivas för allmänheten i biograf eller därmed jämförlig lokal.

Ej må utsändning, som upptagits på anordning varom i första stycket sägs, utan radio- eller televisions- företagets samtycke överföras från en sådan anordning till en annan förrän tjugufem år förflutit efter det år. då utsändningen ägde rum.

Vad i 9.6, 11 å första stycket. 14 å första stycket. 17. 20 och 21 åå. 22 å första stycket, 22 a 22 c, 24 och 24 a åå sägs skall äga motsvarande tillämpning i fall som avses i denna paragraf.

3 Senaste lydelse 1976: 192. 4 Senaste lydelse 1978z488.

En utsändning som har upptagits på en anordning som avses i första styckctfår inte utan radio- eller tc- levisionsföretagets samtycke över- föras från en sådan anordning till en annan förrän femtio år har förflutit efter det år då utsändningen ägde rum.

Vadi6—9 åå, 11 åförsta stycket, 14 å första stycket. 17. 20 och 21 åå, 22 å första stycket, 22 a— 22 c, 24. 24 a åå samt 26 å' andra stycket sägs skall äga motsvarande tillämpningi fall som avses i denna paragraf.

'uJ

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

49 55

Katalog. tabell eller annat dylikt arbete, vari sammanställts ett stort antal uppgifter, må ej utan framställarens samtycke eftergöras. förrän tio år förflutit efter det år. då arbetet utgavs.

Vad i 9 å, 11 åförsta stycket, 14, Vadi6—9 åå. ll åförsta stycket, 15 a. 22 a—22 c, 24 och 24 a åå 12. 14. 15 a, 16, 18 åå, 22 åförsta sägs skall äga motsvarande tillämp- stycket. 22 a—22 c, 24. 24 a åå ning beträffande arbete som avses i samt 26 å andra stycket sägs skall denna paragraf. Är sådant arbete äga motsvarande tillämpning be- eller del därav föremål för upphovs- träffande arbete som avses i denna rätt, må den ock göras gällande. paragraf. Ar sådant arbete eller del

därav föremål för upphovsrätt, må den ock göras gällande.

61 &”

Föreskrifterna i 45—48 åå äro Föreskrifterna i 45. 47 och 48 åå tillämpliga på framförande, ljud- är tillämpliga på framförande, ljud- upptagning samt ljudradio- och te- upptagning samt ljudradio— och te- levisionsutsändning, som äger rum levisionsutsändning. som äger rum i Sverige. i Sverige. Dessutom tillämpasföre-

skrifterna i 45 5 på framföra/iden av den som är svensk medborgare eller har sin vanliga vistelseort i Sverige, föreskrifterna i 47 så på ljudupptagningar vars framstiillare är svensk medborgare eller svensk juridisk person eller har sin vanliga vistelseort i Sverige och föreskrif- terna i48 å på utsändningar av ra- dio- eller televisionsföretag som har sitt säte här i landet. Föreskrif- terna i46 å tillämpas på alla ljud- upptagningar och på sådana upp- tagningar av filmverk vars fram- ställare är svensk medborgare eller svensk juridisk person eller har sin vanliga vistelseort i Sverige liksom på sådana upptagningar av filtn- verk som äger rum i Sverige.

Vad i 49 å stadgas är tillämpligt på arbete, framställt av svensk medbor- gare eller svensk juridisk person eller av den som här har sin vanliga vistelseort, så ock eljest på arbete som först utgivits i Sverige.

1. Denna lag träder i kraft den ljuli 1986.

2. Bestämmelserna i 45 å tredje stycket, 46 å andra stycket, 47 å andra stycket, 48 å tredje stycket, 49å andra stycket och 61 å första stycket tredje meningen tillämpas även på verk som har tillkommit före ikraftträ- dandet. på radio- och televisionsutsändningar, upptagningar och framfö- randen som har ägt rum före ikraftträdandet och på sammanställningar som har gjorts före ikraftträdandet.

5 Senaste lydelse 1980:610. ') Senaste lydelse 1973:363.

3. Bestämmelsen i 47 & första stycket tillämpas även på upptagningar som har gjorts före lagens ikraftträdande. förutsatt att den tid inom vilken en utsändning har gett rätt till ersättning enligt äldre bestämmelser då inte har löpt ut.

4. Bestämmelserna om skyddstid i 45 å andra stycket. 46 & första stycket och 48 å andra stycket tillämpas även på framföranden, ljudupp- tagningar samt ljudradio- och televisionsutsändningar som har ägt rum före lagens ikraftträdande. förutsatt att Skyddstiden enligt äldre bestämmelser då inte har löpt ut.

Justitiedepartementet

Utdrag ur protokoll vid rcgeringssammanträde den 31 oktober 1985

Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden [. Carlsson, Lundkvist. Feldt, Sigurdsen, Leijon, Hjelm-Wallén. Andersson, Görans- son, Dahl, R. Carlsson, Holmberg, Hellström, Wickbom. Johansson. Hul- terström, Lindqvist

Föredragande: statsrådet Wickbom

Lagrådsremiss om ändringar i den upphovsrättsliga lagstiftningen

] Inledning

I Sverige tillkallades i mars 1976 särskilda sakkunniga med uppdrag att företa en allmän översyn av upphovsrättslagstiftningen. De sakkunniga, som antog namnet upphovsrättsutredningen, erhöll tilläggsdirektiv i febru- ari 1977.I Motsvarande utredningar har tillkallats i de andra nordiska länderna. Utredningen har tidigare lagt fram ett delbetänkande och två promemo- rior med förslag till olika ändringar i den upphovsrättsliga lagstiftningen. Dessa förslag har lett till lagstiftning.

] delbetänkandet (SOU l983:65) Översyn av upphovsrättslagstiftningen har utredningen lagt fram ytterligare förslag till ändringar på tre olika områden. Det första gäller utövande konstnärers, fonogramframställares och radio- och ”TV-företags rättigheter. Det andra gäller möjligheterna till kopiering för enskilt bruk av skyddade verk och prestationer. Det tredje slutligen gäller upphovsrättsliga frågor i anslutning till utnyttjandet av tilmverk. särskilt i videogramform. Betänkandet har remissbehandlats. En sammanställning av remissyttrandena har gjorts i justitiedepartementet och finns tillgänglig i lagstiftningsärendet (Dnr 3455—83").

Till protokollet i detta ärende bör fogas dels en sammanfattning av betänkandet som bilaga I, dels utredningens lagförslag som bilaga 2, dels en förteckning över remissinstanserna som bilaga 3.

I lagstiftningsärendet har samråd skett med företrädare för vederböran- de departement i de andra nordiska länderna.

' Justitieombudsmannen Per-Erik Nilsson, ordförande. redaktören Torsten Bengt- son, riksdagsledamoten lng—Marie Hansson. f.d. radiochefen Otto Nordenskiöld, docenten Ola Nyqutst och kommunalrådet Joakim Ollc'n.

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta det av lagrådet granskade lagförslaget med vidtagna ändringar.

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredragan— den har lagt fram.

2. Nuvarande förhållanden

Med upphovsrätt menas den tidsbegränsade rätt som författare. komposi— törer, konstnärer och andra upphovsmän har till sina verk. Bestämmelser om denna rätt finns i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen. URL). I denna finns också bestäm- melser om s.k. närstående rättigheter, dvs. rättigheter som står upphovs- rätten nära. De ger utövande konstnärer (artister, musiker, sångare m.fl.), producenter av fonogram (grammofonskivor och andra ljudinspelningar) samt radio- och TV-företag vissa tidsbegränsade rättigheter att bestämma över utnyttjandet av deras prestationer.

Rätten till fotografiska bilder liknar upphovsrätten. Den regleras i en särskild lag, lagen (1960z730) om rätt till fotografisk bild (fotografilagen, FotoL).

De lagar som nu har nämnts bygger på tanken att upphovsmän och andra personkategorier som omfattas av lagstiftningen skall ha vissa ensamrät- tigheter när det gäller användningen av deras verk eller prestationer. Syftet med skyddet för upphovsmännen är främst att stimulera det andliga ska- pandet och därigenom i vid mening främja utvecklingen i samhället.

På liknande sätt skall de utövande konstnärernas rättigheter utgöra en stimulans för deras verksamhet. När det gäller skyddet för denna speciella kategori tillkommer emellertid även en social aspekt. Den nya mediatekno- login har nämligen haft stor betydelse för denna yrkesgrupps del bl.a. genom att den gjort det möjligt att i stor omfattning ersätta levande fram- föranden med inspelningar. Därigenom har skapats ett hot mot.sysselsätt- ningen och mot kårens utkomstmöjlighcter, något som i viss män kan mötas genom att de utövande konstnärerna i lagen ges vissa upphovsrätts- liknande befogenheter.

Till de nu nämnda aspekterna på det upphovsrättsliga systemet kommer ytterligare en. Detta system behövs nämligen också som säkerhet för de ofta betydande investeringar som är nödvändiga för produktionen av böcker, musikinspelningar, videogram och andra typer av kultur- eller informationsalster. Utan ett upphovsrättsligt skydd skulle en sådan pro- duktion inte vara ekonomiskt lönande utan kunna omöjliggöras exempelvis genom en omfattande kopiering av verken i fråga.

Den egentliga upphovsrätten ger skydd åt alster av andligt skapande, dvs. för vad som i lagen kallas "litterärt eller konstnärligt verk”. Den förstnämnda kategorin omfattar främst skönlitterära eller beskrivande framställningar i tal eller skrift. Begreppet "konstnärligt verk” omfattar främst musikaliska verk, filmverk och olika typer av konstverk, exempel- vis alster av två- eller tredimensionell bildkonst, byggnadskonst eller brukskonst.

En förutsättning för att ett verk skall anses föreligga är att alstret utgör resultatet av en andlig skapande insats, dvs. att det uppnår vad som ofta kallas ”verkshöjd”-'.

De rättigheter som lagen ger varje upphovsman till ett verk 'är av två slag. Det ena utgörs av den s.k. ekonomiska rätten eller förfoganderätten och det andra av den s.k. ideella rätten. Samtliga dessa rättigheter är

ensamrättigheter, dvs. upphovsmannen kan hindra andra från att företa handlingar som omfattas av resp. rättighet.

Förfoganderätten innehålleri sin tur två huvuddelar. Den innebär för det första en rätt att framställa exemplar av verket, s.k. mångfaldiganderätt. Den andra är rätten att göra verket tillgängligt för allmänheten. Härmed avses att verket framförs eller visas offentligt eller att exemplar av verket utbjuds till försäljning, uthyrning eller utlåning eller sprids till allmänheten på annat sätt (den s. k spridningstälten).

Den typ av ideella rättigheter som ingår i upphovsrätten utgörs av en principiell rätt för upphovsmannen att kräva att han eller hon skall anges när exemplar framställs av verket eller detta görs tillgängligt för allmänhe- ten. Vidare innefattar den ideella rätten en rätt att motsätta sig att verket ändras eller görs tillgängligt för allmänheten i en sådan form eller i ett sådant sammanhang att upphovsmannens litterära eller konstnärliga anse- ende eller egenart kränks.

I de ekonomiska rättigheter som varje upphovsman sålunda har till sitt verk finns enligt lagen en rad inskränkningar av hänsyn till olika mot— stående allmänna eller enskilda intressen.

En viktig sådan inskränkning utgörs av möjligheten för var och en att för enskilt bruk framställa enstaka exemplar av offentliggjorda verk. Denna möjlighet gäller dock inte beträffande utförande av byggnadsverk. Vidare är möjligheterna begränsade när det gäller att för eget bruk med hjälp av någon annan framställa exemplar av vissa slags verk.

Det finns även en rad andra inskränkningar i mångfaldiganderätten. Sålunda är det tillåtet att citera ur offentliggjorda verk, att låna ur tidningar ,och tidskrifter för användning i andra tidningar och tidskrifter. att framstäl- la exemplar i blindskrift m.m. Även i upphovsmannens rätt till offentligt framförande finns vissa inskränkningar. Bl.a. är det tillåtet att utan till- stånd av upphovsmannen framföra verk offentligt vid gudstjänst eller undervisning.

Betydande inskränkningar finns också i spridningsrätten. Sedan ett lit- terärt eller musikaliskt verk har getts ut gäller nämligen i princip att de exemplar som omfattas av utgivningen får spridas vidare och även visas offentligt. Vissa undantag gäller dock beträffande uthyrning av musika- liska verk. Liknande regler gäller för spridning och offentlig visning av utgivna eller överlåtna exemplar av konstverk.

Utöver vad som nu har sagts kan nämnas att upphovsrätten i stor utsträckning faller bort i fråga om handlingar som har upprättats av myn- digheter.

Såväl de ekonomiska som de ideella rättigheterna är som nyss har nämnts begränsade i tiden. De varar i huvudfallet under upphovsmannens livstid och 50 år efter hans död.

De ekonomiska rättigheterna kan överlåtas av upphovsmannen. De ide- ella rättigheterna kan däremot inte överlåtas. De kan emellertid i viss utsträckning efterges av upphovsmannen med bindande verkan.

URL innehåller, som nämnts, också regler om närstående rättigheter. Artister, musiker, skådespelare och andra utövande konstnärer har sålun- da skydd för sina framföranden av litterära eller konstnärliga verk. Fram-

förandena får inte utan konstnärens samtycke tas upp på grammofonskiva. film eller annan anordning genom vilken de kan återges. De får inte heller utan sådant samtycke sändas ut i ljudradio eller TV eller göras tillgängliga för allmänheten genom s.k. direkt överföring. exempelvis från en konsert- lokal till en annan lokal. Har ett framförande spelats in på en sådan anordning som nu har nämnts. får framförandet inte utan konstnärens samtycke överföras till en annan sådan anordning förrän 25 år har gått från det år då inspelningen gjordes.

Grammofonskivor och andra fonogram på vilka ljud har tagits upp får inte eftergöras utan prodttcentens samtycke. Upptagningen får inte heller föras över från en anordning till en annan. Detta skydd gäller under 25 år från det år då inspelningen gjordes.

Om en ljudupptagning används vid ljudradio- eller 'l'V— utsändning inom den nämnda 25—årsperioden. skall ersättning utgå till producenten av upp- tagningen och till den utövande konstnär vars framförande finns på denna.

En tredje kategori som har skydd enligt reglerna om närstående rättighe- ter är radio— och TV-företag. En radio- eller TV—utsändning får inte utan sändarföretagets samtycke återutsändas eller tas upp på en anordning genom vilken den kan återges. Om en upptagning har gjorts. får den inte utan företagets samtycke föras över från en sådan anordning till en annan förrän 25 år har gått från det år då utsändningen ägde rum.

Rätten till fotografiska bilder regleras som nämnts i FotoL. Skyddet enligt denna lag gäller för alla slag av fotografier och liknar i sina huvud- drag det upphovsrättsliga skyddet. Sålunda har den som har framställt en fotografisk bild dels en ensamrätt att på alla slags sätt framställa exemplar av bilden och att visa den offentligt. dels en ideell rätt. Skyddstiden är i normalfallet 25 år från det år då bilden framställdes. Om bilden har ett konstnärligt eller vetenskapligt värde, gäller emellertid skyddet under foto- grafens livstid och 50 år efter hans död.

Både i de närstående rättigheterna och i fotografträtten finns inskränk- ningar som motsvarar dem som gäller för den egentliga upphovsrätten.

lntrång i rättigheterna enligt URL och FotoL kan medföra olika typer av påföljder. Uppsåtliga ellergrovt oaktsamma intrång kan straffas med böter eller fängelse i högst två år. Obehöriga utnyttjanden medför alltid skyldig- het att till rättighetshavaren betala ersättning som skall utgöra skäligt vederlag för utnyttjandet. 1 fall av uppsåtliga eller oaktsamma utnyttjanden eller intrång skall dessutom förlust, lidande eller annat förfång ersättas. Egendom som har varit föremål för intrång eller överträdelse skall. om så anses skäligt. avstås mot lösen till rättsinnehavaren eller ändras eller förstöras.

Den svenska upphovsrättslagstiftningen tillämpas i första hand på svens- ka verk och prestationer. Vad som föreskrivs om upphovsrätt gäller sålun— da verk av den som är svensk medborgare eller har sin vanliga vistelseort i Sverige samt verk sotn först har getts ut i Sverige. Bestämmelserna om närstående rättigheter är tillämpliga på framförande. ljudupptagning samt ljudradio- och 'l'V-utsändning som äger rum i Sverige.

Genom Sveriges anslutning till olika internationella konventioner på området har'emellertid bestämmelserna i den svenska upphovsrättslag-

stiftningen en vidsträckt tillämpning också på verk och prestationer med ursprung i utlandet.

På den egentliga upphovsrättens område finns två konventioner. Den ena är I886 års Bernkonvention för skydd av litterära och konstnärliga verk och den andra är 1952 års Världskonvention om upphovsrätt. Till vardera konventionen har mellan 75 och 80 stater anslutit sig. En av huvudprinciperna enligt konventionssystemen är. förenklat uttryckt. att en ansluten stat är skyldig att ge upphovsrättsligt skydd enligt sin nationella upphovsrättslag även åt verk från alla andra stater som ingår i resp. konvention. På grund av sin anslutning till dessa konventioner ger Sverige skydd enligt URL och FotoL ät verk från de andra länder som är anslutna till dem. Reglerna härom finns i förordningen (19731529) om tillämpning av lagen (l960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och lagen (1960z730) om rätt till fotografisk bild med avseende på andra länder och områden, m.m.

Även i fråga om de närstående rättigheterna finns en rad internationella överenskommelser som Sverige har tillträtt. Skydd för alla tre kategorier- na av rättighetshavare på området ges enligt l96l års Internationella kon- vention om skydd för utövande konstnärer. framställare av fonogram samt radioföretag (den s.k. Romkonventionen) med f.n. 27 anslutna stater. Fonogramproducenternas rättigheter regleras i l97l års konvention röran- de skydd för framställare av fonogram mot olovlig kopiering av deras fonogram (den s. k. I"onogramkonventionen) med f.n. 38 anslutna stater. Inom Europa finns en särskild regional konvention om skydd för TV-före- tag. nämligen 1960 års Europeiska överenskommelse om skydd för televi- sionsutsändningar till vilken f.n. tio stater är anslutna.

De nu nämnda överenskommelserna bygger på samma principer som konventionerna på det rent upphovsrättsliga området. På grund av sin anslutning till dessa ger Sverige. när det gäller rättighetshavare som omfat- tas av resp. överenskommelse, skydd även åt framföranden, ljudupptag- ningar och r"adio- och TV-utsändningar som äger rum i andra stater som har tillträtt dessa överenskommelser.

3. Huvuddragen av utredningens förslag

I bilaga ] ges en sammanfattning av utredningens förslag. Här skall därför bara pekas på några huvuddrag i förslagen.

När det först gäller möjligheten att framställa exemplar för enskilt bruk föreslår utredningen en rad skärpningar i de nu gällande reglerna. Från rätten till sådan exemplarframställning undantas enligt förslaget inte bara byggnadsverk utan även vissa andra typer av verk. Vidare föreslås in- skränkningar i nuvarande möjligheter att anlita hjälp av utomstående för att framställa exemplar för enskilt bruk. Särskilda bestämmelser föreslås i fråga om användning av sådan medhjälp för inspelning av radio— och TV-program.

För att kompensera rättighetshavarna för det inkomstbortfall och det ökade utnyttjande som hemkopieringen på ljud- och bildsidan innebär

föreslår utredningen en ordning med privaträttsliga avgifter på oinspelade ljud- och videoband.

På de närstående rättigheternas område tar utredningen upp en rad olika frågor. Bland de viktigaste förslagen märks en förlängning av Skyddstiden från nuvarande 25 till 50 år från det år en upptagning eller utsändning ägde rum. Utredningen föreslår också att ersättning för användning av ljudin- spelningar skall utgå inte bara som i dag vid radio- eller TV-utsändningar utan också när en inspelning används i förvärvssyfte i andra offentliga sammanhang, t. ex. diskotek. varuhus m.m. Vidare föreslås vissa ändring- ar i reglerna om vilka konstnärer/producenter som skall ha skydd (de s.k anknytningsmomenten).

På videogramomrädet behandlar utredningen spridningsrätten i fråga om filmverk, dvs. upphovsmannens rätt att bestämma över utbjudande till försäljning, uthyrning, utlåning eller annan spridning till allmänheten av exemplar av verket. Enligt utredningens uppfattning gäller en sådan sprid- ningsrätt utan begränsningar beträffande exemplar av filmverk. Utredning- en föreslår endast den ändringen i förhållande till vad som sålunda anses gälla att den som har köpt ett lagligen utgivet exemplar av ett filmverk, exempelvis ett videogram, skall ha rätt att överlåta detta vidare. Detta skall dock inte gälla om överlåtelsen sker inom ramen för förvärvsverk- samhet. Producenter av ftlmverk skall också enligt förslaget få en själv- ständig rätt i linje med vad som i dag gäller för fonogramproducenter.

4. Allmän motivering 4.1 Allmänna utgångspunkter

Den nuvarande svenska upphovsrättsliga lagstiftningen kom till år 1960. Med undantag för några mindre reformer har den sedan dess förblivit oförändrad. Under de 25 år som nu har gått sedan lagens tillkomst har emellertid stora förändringar skett i samhället Vilka påverkar tillämpningen av lagstiftningen. Framför allt har den nya teknologin på mediaområdet i hög grad haft inflytande på upphovsmäns och andra rättighetshavares situation. Denna tekniska utveckling har. tillsammans med den ekonomis- ka. kulturella och sociala utvecklingen, helt allmänt gjort det allt svårare att finna en lämplig balans mellan å ena sidan upphovsmäns och andra rättighetshavares intressen och å andra sidan olika motstående intressen.

Det är hUVudsakligen mot denna bakgrund som man skall se det reform- arbete som under en längre tid har bedrivits på det upphovsrättsliga områ- det. Detta reformarbete har i Sverige väsentligen grundats på förslag som utarbetats av upphovsrättsutredningen. Utredningens arbete har till stor del bedrivits i samarbete med motsvarande utredningar i övriga nordiska länder. "

1 det tidigare nämnda delbetänkandet (SOU 1983265) Översyn av upp- hovsrättslagstiftningen har utredningen lagt fram förslag på områden där delreformer enligt utredningens mening är nödvändiga framför allt på grund av den tekniska utvecklingen. Dessa områden rör dels möjligheten

att för enskilt bruk framställa exemplar av skyddade verk. dels vissa upphovsrättsliga frågor i anslutning till videogram. dels skyddet för ut- övande konstnärers. fonogramframställares och radio— och TV-företags rättigheter (5. k. närstående rättigheter. dvs. rättigheter som står upphovs- rätten nära). I anslutning till behandlingen av det förstnämnda ämnesområ- det har utredningen också lagt fram ett förslag om en upphovsrättslig avgift på oinspelade ljud- och videoband.

Utredningens förslag har helt allmänt mottagits positivt under remissbe- handlingen. Sålunda har huvudlinjerna i utredningens förslag tillstyrkts eller lämnats utan erinran av det övervägande antalet remissinstanser. När det gäller olika enskilda frågor som utredningen har tagit upp kommer dock betydande motsättningar till uttryck.

Innan jag går in på de olika delfrågorna skall jag ta upp en mera princi- piell fråga som ett par remissinstanser har berört. Det gäller upphovsrät- tens roll och strukturi dagens samhälle och dess förhållande till kulturpoli- tiken. Dessa remissinstanser anser det vara en brist att utredningen inte har närmare belyst vad som har betecknats som en pågående schablonise- ring och kollektivisering på det upphovsrättsliga området och de brytning- ar mellan allmänna och enskilda intressen som har föranletts av denna utveckling. Man bör enligt dem anlägga en enhetlig syn på en rad princi- piella frågor och söka komma fram till en samlad lösning. I dessa remiss— yttranden framhålls att åtskilliga av förslagen måste betraktas som prelimi- nära och att det därför är klokast att vänta med lagstiftning.

Till detta vill jag först helt allmänt säga att det självfallet alltid är viktigt att man sätter in förslag till reformer i ett större sammanhang. Det är också riktigt att den samhälleliga, ekonomiska och kulturella utvecklingen har haft och har en mycket stor betydelse för det upphovsrättsliga regelsyste- met. Denna utveckling bör naturligtvis få konsekvenser för systemets utformning. Regelsystcmets grundläggande principer är emellertid fast- lagda sedan länge såväl internationellt som i Sverige. Några mera grund- läggande ingrepp i detta systems huvudprinciper och praktiska utformning kan det därför inte nu bli fråga om. Samtidigt är det emellertid angeläget att systemet och dess praktiska tillämpning på olika sätt anpassas till den verklighet där det skall utnyttjas. Därtill kommer nödvändigheten av att utan alltför stort dröjsmål kunna anpassa systemet till den snabba tekniska utvecklingen på media- och informationsområdena. Det är också en själv- klar utgångspunkt att man på detta område bör försöka bevara och stärka den nordiska rättsenheten. Denna skulle kunna skadas om man kommeri otakt i reformarbetet.

Från rent principiella utgångspunkter finns det alltså inte skäl att vänta med att lägga fram något förslag till lagstiftning på grundval av betänkan- det. Beträffande några av de frågor som utredningen har tagit upp. nämli- gen frågan om exemplarframställning för enskilt bruk och vissa upphovs- rättsliga frågori samband med videogram, föreligger dock särskilda förhål- landen som gör det befogat att avvakta den närmare utvecklingen innan man binder sig för vilken lagteknisk lösning som bör väljas.

När det först gäller frågan om exemplurfmmställningför enskilt bruk bör till en början nämnas att den moderna reproduktionstekniken har gjort det

möjligt att framställa exemplar av skyddade verk i en omfattning och av en kvalitet som var helt otänkbar när de nuvarande reglerna i URL om exemplarframställning kom till. En konsekvens härav är att upphovsmän och andra rättighetshavare i hög grad har tappat kontrollen över hur och i vilka sammanhang som deras verk och prestationer används. Den mo- derna reproduktionstekniken har med andra ord urholkat värdet av mäng- faldiganderätten. en av de grundläggande rättigheterna i upphovsrättslag— stiftningen. För vissa kategorier av rättighetshavare kan denna utveckling medföra minskade utkomstmöjligheter och därmed också ökade syssel- sättningsproblem.

Som framgår av det som nu har sagts medför den alltmera ökande kopieringen av skyddat material för enskilt bruk negativa rättspolitiska och kulturpolitiska effekter. Det är därför angeläget att lagstiftningen på detta område utformas så att dessa negativa effekter såvitt möjligt undviks. Samtidigt bör dock allmänheten och användarna ges rimliga möjligheter att utnyttja den nya reproduktionstekniken också för kopiering för enskilt bruk. Det är mot den bakgrunden i och för sig viktigt att man utan dröjsmål försöker utforma de regler som kan anses behövliga i sammanhanget. Härvid bör man emellertid också beakta en annan omständighet.

Några remissinstanser har anfört att man bör dröja med lagstiftning om det enskilda bruket till dess att tiden är mogen för lagstiftning rörande det s.k. halvenskilda bruket. dvs. kopieringen exempelvis för informationsän- damål inom myndigheter, organisationer och andra sammanslutningar. Enligt min mening har dessa båda frågor så många beröringspunkter att de bör behandlas i ett sammanhang. Utredningens förslag beträffande det halvenskilda bruket kan enligt vad jag har inhämtat förväntas relativt snart. Jag anser därför att man bör avvakta detta förslag innan man tar ställning till hur en lagstiftning om det enskilda bruket bör utformas. I övriga nordiska länder har man intagit samma ståndpunkt i denna fråga.

Mot bakgrund av den omfattande privata inspelningsverksamheten av bl. a. musik från radio eller grammofonskivor har utredningen också tagit upp frågan om en avgift på oinspelat handmaterial och/eller inspelningsap- paratur. vilken avgift skulle tillfalla rättighetshavarna. Denna fråga bör enligt min mening behandlas tillsammans med övriga frågor rörande det enskilda bruket, ochjag tar därför inte upp den i detta sammanhang.

När det sedan gäller vissa upp/10vsrärtsligu frågor i samband med video- gram rör de framför allt spridningsrätten i_/'råga om jilmverk . Enligt 2 % URL har varje upphovsman en ensamrätt att göra verket tillgängligt för allmänheten. Beträffande litterära och musikaliska verk samt konstverk gäller dock enligt 23 å och 25 & första stycket URL den inskränkningen i denna spridningsrätt att, sedan ett sådant verk har getts ut, de utgivna exemplaren som huvudregel får spridas vidare till allmänheten utan upp- hovsmannens samtycke. Några motsvarande inskränkningar föreskrivs däremot inte i URL när det gäller andra former av verk. exempelvis filmvcrk.

Utredningen har gjort en genomgång av rättsläget och kommit till den slutsatsen att spridningsrätten beträffande filmverk f.n. gäller utan några begränsningar (se betänkandet s. 164). Utredningen anser dock att det i

fortsättningen bör gälla den begränsningen att filmverk som är lagligen utgivna för försäljning. t.ex. videogram. får utan samtycke överlåtas vi- dare. dock inte inom ramen för förvärvsverksamhet.

Ett par remissinstanser ifrågasätter om utredningens analys av rättsläget beträffande spridningsrätten är riktig. Andra menar att utredningens för- slag till inskränkningar i spridningsrätten inte går tillräckligt långt. Några remissinstanser slutligen uttalar att det inte bör lagstiftas alls i denna fråga. Man åberopar därvid bl. a. att det inte finns något akut behov av lagstift- ning och att viktiga kulturpolitiska frågor om videogram diskuteras på annat håll samt att man vet för litet om videogrammcns framtida använd- ningsområden.

Jag delar utredningens uppfattning att upphovsmännen f.n. får anses ha en obegränsad spridningsrätt i fråga om filmverk. Enligt min mening sak- nas det skäl att nu införa lagregler som begränsar denna spridningsrätt i vissa hänseenden. Man riskerar nämligen då att binda rättsläget vid en tidpunkt då det är osäkert åt vilket håll videogrammarknaden i Sverige kommer att utvecklas. I sammanhanget bör också beaktas de kulturpoli- tiska överväganden som fortfarande pågår om videogramanvändningen i olika sammanhang i Sverige. Ett ytterligare skäl för att inte nu lägga fram något förslag beträffande spridningsrätten av filmverk är att något motsva- rande förslag ännu inte har lagts fram i Finland.

En fråga som har samband med videogramfrågorna är om möjligheten att framställa exemplar avfilmverk bör regleras särskilt i URL. Utredning— en har för sin del ansett att något egentligt behov inte finns av sådana särskilda regler. Denna uppfattning har kritiserats av vissa remissinstan- ser. Själv anserjag dock liksom utredningen att det inte finns anledning att f. n. införa uttryckliga regler i detta hänseende. I de flesta fall torde denna fråga ha reglerats i branschpraxis eller. i fråga om nyare filmverk, i själva filmavtalen.

Vad jag nu har sagt innebär attjag i det följande tar upp endast de frågor om närstående rättigheter som har aktualiserats genom utredningens för- slag. Därvid avserjag att behandla frågan om

skyddet för utövande konstnärer i avsnitt 4.2, skyddet för producenteri avsnitt 4.3. skyddet mot utnyttjande av upptagningar i avsnitt 4.4, Skyddstiden för utövande konstnärer och producenter i avsnitt 4.5, det geografiska tillämpningsområdet för skyddet för utövande konst- närer och producenter i avsnitt 4.6, och

ikraftträdande m.m. i avsnitt 4.7. Mina kommentarer till de enskilda lagbestämmelserna återfinns i Spe- cialmotiveringen (avsnitt 6).

Hänvisningar till S4

4.2. Skyddet för utövande konstnärer

Mitt förslag: Utövande konstnärer skall även i fortsättningen ha ett särskilt skydd enligt bestämmelserna om s.k. närstående rättighe- ter. Vidare skall skyddet Iiksom i dag ta sikte på framförandet av ett litterärt eller konstnärligt verk och inte på den konstnärliga presta- tionen som sådan.

Utredningens förslag: Överensstämmer med mitt förslag (se betänkandet s. 32—37).

Remissinstanserna: Det fåtal remissinstanser som har uttalat sig i frågan tillstyrker utredningens förslag.

Skälen för mitt förslag: En utövande konstnärs framförande av ett verk har f.n. inte samma vidsträckta skydd som gäller för verket som sådant enligt bestämmelserna i URL om den egentliga upphovsrätten. Sådana framföranden skyddas enligt bestämmelserna i URL om s.k. närstående rättigheter mot utnyttjande på teknisk väg (inspelning eller utsändning i radio eller TV) men inte mot t. ex. ett plagiat eller ett nära efterliknande.

Frågan om att införa ett egentligt upphovsrättsligt skydd för utövande konstnärer har övervägts av utredningen. som dock har avvisat denna tanke.

Enligt min mening skulle ett sådant skydd bl.a. förutsätta att konstnä- rens framförande har en viss konstnärlig nivå och individuell prägel. De nuvarande skyddsbestämmelserna för de utövande konstnärerna kan knappast anses ställa något krav i detta hänseende (jfr. prop. 1960:17 s. 228229). Om de utövande konstnärernas framföranden av ett verk förs in under den egentliga upphovsrätten skulle följden bli en skärpning av förutsättningarna för deras nuvarande skydd. En sådan utveckling skulle enligt min mening vara olycklig. I stället bör skyddet för de utövande konstnärerna, liksom nu. omfatta alla framföranden av verk. Jag föreslår därför inte någon ändring när det gäller själva skyddets konstruktion.

Den danska utredningen har i betänkandet (Nr 962) "Beskyttelse af kunstneriske praestationer" föreslagit att skyddet för utövande konstnärer inte skall knytas till framförandet av ett litterärt eller konstnärligt verk utan till "en kunstnerisk praestation, herunder navnlig framforelsen af et litte- raert eller kunstnerisk verk." Även den finska utredningen. vars betänkan- de ännu inte har publicerats, synes vara inne på likartade tankegångar. Den norska upphovsrättsutredningen föreslår däremot i betänkandet (NOU 1983135) Endringer i åndsverkloven att man skall behålla den nuva- rande principiella konstruktionen av skyddet. Den svenska utredningen har samma inställning. Som skäl har utredningen framför allt åberopat att en anknytning till framförandet som sådant (prestationen) i stället för till framförande av ett verk skulle leda till gränsdragningsproblem och till en skärpning av förutsättningarna för skydd.

Vid de nordiska departementsöverläggningar som har berörts i avsnitt 1 har deltagarna varit eniga om att man bör behålla den nuvarande rättighets- konstruktionen. För egen del anserjag att de skäl för en sådan ordning som

den svenska utredningen har åberopat. liksom vikten av nordisk rättslik- het. talar för att skyddet för de utövande konstnärerna också i fortsättning- en knyts till framföranden av litterära och konstnärliga verk och inte till framförandet som sådant.

En speciell aspekt på denna fråga gäller skyddet mot plagiat av utövande konstnärers framföranden (s.k. "sound- alikcs”). Utredningen har uttalat att marknadsföringslagen i vissa fall kan användas mot utbud av sådana plagiat. I övrigt har utredningen anfört principiella skäl mot ett särskilt sådant plagiatskydd. såsom att den konstnärliga friheten riskerar att beskä- ras och att inom immaterialrätten teknik, stil och manér etc. inte är skyddade.

Jag instämmer för min del i de betänkligheter av principiellt slag som utredningen har anfört när det gäller att införa ett särskilt plagiatskydd. Några bestämmelser i detta hänseende bör alltså inte tillskapas.

Att skyddet för utövande konstnärer även i fortsättningen bör knytas till framföranden av verk och inte till framförandet som sådant innebär bl.a. att något särskilt skydd inte bör införas för t. ex. cirkus- och varietéartis- ters prestationer till den del deras prestationer inte är att anse som fram- föranden av litterära eller konstnärliga verk. Som utredningen har framhål- lit torde dessa artister i allmänhet kontraktsvägen kunna skaffa sig garanti- er tnot att obehöriga upptagningar sker av sådana prestationer. Vid de nordiska departementsövcrläggningarna har man också enats om att några särskilda skyddsbestämmelser inte bör införas för cirkus— och varietéartis- tcr m.fl.

Hänvisningar till S4-2

  • Prop. 1985/86:79: Avsnitt 4

4.3. Skyddet för producenter

Hänvisningar till S4-3

  • Prop. 1985/86:79: Avsnitt 4

Mitt förslag: Producenter skall även i fortsättningen ha ett särskilt skydd enligt bestämmelserna om s. k. närstående rättigheter.

Utredningens förslag: Överensstämmer med mitt förslag (se betänkandet s. 32).

Remissinstanserna: Utredningens förslag lämnas utan erinran.

Skälen för mitt förslag: F.n. gäller ett särskilt producentskydd på tre områden, nämligen för fonogramproducenter (46 & URL). för radio- och "IV—företag (48 & URL) och för framställare av kataloger, tabeller och andra sådana arbeten (49 å URL).

En fråga som har diskuterats mellan de nordiska utredningarna är om dessa producentkategorier på samma sätt som f.n. skall ha ett särskilt skydd enligt bestämmelserna i URL om närstående rättigheter eller om dei stället bör hänvisas till det skydd som de kan få genom avtal med upphovs- män, utövande konstnärer och andra rättighetshavare.

I likhet med dessa utredningar anser jag att det finns ett stort behov av ett sjäIVStändigt producentskydd, särskilt med hänsyn till det omfattande utnyttjande som dagligen sker av deras prestationer. De producentkatego-

ricr som nu har ett särskilt skydd enligt bestämmelserna om närstående rättigheter bör alltså ha detta även i fortsättningen.

Den tekniska utvecklingen väcker emellertid frågan om inte ett motsva- rande skydd bör tillskapas även för andra kategorier producenter. Särskilt är det då producenter av filmverk och av teaterföreställningar som blir aktuella. Frågan om ett skydd för dessa producenter behandlas i de båda följande avsnitten.

4.3.2 Producenter av filmverk

Mitt förslag: Producenter av filmverk skall ha rätt att bestämma över mångfaldigande av verket.

Utredningens förslag: Överensstämmer med mitt förslag (se betänkandet S, l75— 176).

Remissinstanserna: Flertalet av dem som har uttalat sig tillstyrker utred- ningens förslag.

Skälen för mitt förslag: Producenter av filmverk saknar f.n. — till skill- nad från bl. a. fonogramproducenter en rätt att bestämma över mångfal- digande av verket. För filmproducenterna, i första hand videogramprodu- ccnterna. är situationen emellertid i mångt och mycket densamma som för fonogramproducenterna. Liksom musikinspelningar distribueras filmer numera till allmänheten i en form som är lätt och ibland mycket lönande att kopiera. Särskilt den nutida tekniska utvecklingen på videogramområdet har underlättat sådan kopiering. Därmed har också behovet ökat att snabbt och effektivt kunna ingripa mot olovlig kopiering.

Möjligheterna till sådana ingripanden ökar, om producenten av filmver- ket ges en rätt att bestämma över mångfaldigande av verket på samma sätt som fonogramproducenter har i dag. Av dessa skäl anser jag i likhet med utredningen och de flesta remissinstanscrna att filmproducenter bör få en sådan rätt.

Motsvarande ordning avses bli föreslagen i övriga nordiska länder.

4.3.3 Producenter av teaterföreställningar

Mitt förslag: Något särskilt skydd som ger producenter av teaterfö- reställningar en rätt att tillåta eller förbjuda bl.a. inspelningar eller utsändningar av sådana föreställningar införs inte.

Utredningens förslag: Överensstämmer med mitt förslag (se betänkandet s. 56).

Remissinstanserna: Endast ett par remissinstanser har uttalat sig i denna fråga. Dessa anser att ett särskilt skydd bör införas för producenter av teaterföreställningar.

Skälen för mitt förslag: Med hänsyn till de stora personella och ekono- miska insatser som krävs för att sätta upp en teaterföreställning kan det i

och för sig te sig rimligt att de som producerar en sådan föreställning ges ett särskilt skydd mot andras obehöriga utnyttjanden av föreställningen. I sammanhanget bör beaktas att den tekniska utvecklingen i fråga om inspel- ning och mångfaldigande har gjort det avsevärt lättare än förr att tillgodo- göra sig och utnyttja resultatet av teaterproducenternas arbete.

Utredningen har emellertid stannat för att inte föreslå ett särskilt skydd för teaterproducenter. Som skäl för denna ståndpunkt har utredningen anfört att en teaterproducent har praktiska möjligheter att hindra oönskade utnyttjanden genom att hindra tillträde till teatersalongen och att han också genom avtal med de berörda rättighetshavarna kan hindra sådana utnytt- janden. Enligt utredningen torde skyddsbehovet vidare åtminstone delvis kunna tillgodoses genom annan lagstiftning, såsom marknadsföringslagen, eller genom regler eller principer på det avtalsrättsliga området.

Också de andra nordiska utredningar som har behandlat frågan om ett särskilt skydd för teaterproducenter har avvisat tanken på ett sådant skydd.

Vid remissbehandlingen av utredningens betänkande har ett par remiss- instanser anfört att det finns åtskilliga exempel på missbruk som visar att det kan finnas behov av ett särskilt skydd för producenter av teaterföre- ställningar. De har också pekat på problem när det gäller möjligheterna att genom avtal med de utövande konstnärerna hindra olovliga och okontrol— lerade inspelningar av sådana föreställningar. I de nämnda remissyttrande- na har vidare framhållits att ett skydd genom marknadsföringslagen inte rättsligt sett kan jämföras med ett egentligt producentskydd och att det är osäkert om regler eller principer från det avtalsrättsliga området kan ge något effektivt skydd.

Mot bakgrund av vad som har anförts under remissomgången har frågan om ett särskilt skydd bör införas för teaterproducenter tagits upp vid de nordiska departementsövcrläggningar som har berörts i avsnitt ]. Därvid har man inte ansett några övertygande skäl ha framkommit för att gå ifrån den ståndpunkt man tidigare har intagit i denna fråga.

Av hänsyn främst till vikten av nordisk rättsenhet på detta område ärjag inte beredd att nu föreslå några speciella regler om skydd för producenter av teaterföreställningar.

4.4. Skyddet mot utnyttjande av upptagningar

4.4.1 Konstruktionen av skyddet

Mitt förslag: Någon ändring föreslås inte i den principiella utform— ningen av de utövande konstnärernas rättigheter när det gäller bru— ket av upptagningar.

Utredningens förslag: Överensstämmer med mitt förslag (se betänkandet s. 40—43). I ett särskilt yttrande av vissa av utredningens experter föreslås dock att de utövande konstnärerna ges en ensamrätt till utnyttjandet av upptagningar och inte bara som i dag en ersättningsrätt vid bruk av ljud- upptagningar i vissa sammanhang (se betänkandet s. 200—202).

Remissinstanserna: En del remissinstanser tillstyrker en ändring i enlig- het med vad som har föreslagits i det särskilda yttrandet. Andra remissin- stanser delar däremot utredningens uppfattning att en sådan ändring inte bör göras.

Skälen för mitt förslag: De utövande konstnärerna har i dag endast begränsade rättigheter när det gäller det vidare utnyttjandet av upptagning- ar av deras framföranden. Huvudsakligen har de rätt att bestämma över mångfaldigandet av upptagningarna. De har vidare rätt till ersättning när ljudupptagningar används i radio- eller TV-utsändningar. Ersättningsrätten gäller dock inte vid ljudfilm och inte heller vid bildupptagningar. Någon rätt utöver den rena ersättningsrätten finns inte i fråga om ljudupptagning- ar.

Användningen av inspelningar i stället för levande framföranden utgör ett allt större problem för artister och musiker när det gäller deras syssel- sättning. Med hänsyn härtill kan det i och för sig finnas goda skäl att utvidga framför allt de utövande konstnärernas möjligheter till kontroll över hur upptagningar av deras framföranden används.

Att införa en ensamrätt i fråga om alla former av offentligt framförande av upptagningar är emellertid ett principiellt mycket stort steg vars konse- kvenser f. n. inte kan överblickas. Inte heller i något av de övriga nordiska länderna synes man vara beredd att föreslå lagstiftning i denna riktning. Jag anser mig därför inte nu kunna föreslå någon sådan ändring av de utövande konstnärernas rättigheter när det gäller bruket av upptagningar.

Hänvisningar till S4-4

  • Prop. 1985/86:79: Avsnitt 4

Mitt förslag: Utövande konstnärers och fonogramframställares rätt till ersättning för offentligt framförande av upptagningar utvidgas till att omfatta inte bara framföranden i radio och TV utan också andra offentliga framföranden som sker i förvärvssyfte. Rätten till ersätt- ning får göras gällande genom konstnärer och fonogramframställarc gemensamt i stället för som nu endast genom framställaren.

Utredningens förslag: Överensstämmer med mitt förslag (se betänkandet s. 43—45 och 52—53).

Remissinstanserna: Utredningens förslag om en utvidgad ersättningsrätt tillstyrks eller lämnas utan erinran av praktiskt taget alla remissinstanser. När det gäller vem som skall få göra gällande ersättningsrätten tillstyrks utredningsförslaget av de remissinstanser som har uttalat sig i frågan.

Skälen för mitt förslag: Användningen av inspelad musik i offentliga sammanhang utanför radio och TV har under årens lopp ökat alltmer. Som exempel kan nämnas den omfattande användningen av inspelad musik på diskotek, i varuhus och i en mångfald andra offentliga sammanhang. Enligt gällande regler har endast upphovsmännen (dvs. kompositörer och textför- fattare) men däremot inte de utövande konstnärerna eller producenterna rätt till ersättning för detta utnyttjande. Det innebär att det blir ekonomiskt fördelaktigare att använda inspelad musik än att ordna offentliga framför-

anden av levande musik. Detta medför i sin tur en ökad risk för att de utövande konstnärernas arbetsvillkor och sysselsättningsmöjligheter för- sämras.

Mot denna bakgrund anserjag det rimligt att ersättning för användning- en av inspelad musik betalas till utövande konstnärer och fonogramfram- ställarc. Rätten till ersättning bör därför utvidgas till att omfatta också sådana andra offentliga framföranden än i radio eller TV som sker i förvärvssyfte.

Det framstår i och för sig som naturligt att de två berörda kategorierna av rättighetshavare får framställa sina krav gemensamt. Vid lagstiftningens tillkomst ansågs det emellertid mest praktiskt att rätten utövades genom framställarna, bl.a på grund av att de utövande konstnärerna inte var organiserade i samma omfattning. Så är inte fallet i dag. Dessutom förs förhandlingarna numera i praktiken av de utövande konstnärernas och fonogramframställarnas organisationer gemensamt. Liksom utredningen och en enig remissopinion anser jag därför att ersättningsrätten i fortsätt- ningen skall få göras gällande av de berättigade kategorierna gemensamt i stället för som nu endast genom fonogramframställaren.

Liksom utredningen har jag uppfattningen att administrationen i sam— band med uppbörd och distribution av dessa ersättningar skall kunna lösas på ett enkelt och smidigt sätt, exempelvis genom samarbete mellan STIM och dem som är berättigade till ersättning. Erfarenheterna från andra länder som redan har en ersättningsrätt av nu angivet slag talar också för att några administrativa problem inte skall behöva uppkomma i detta hänseende.

Hänvisningar till S4-4-2

  • Prop. 1985/86:79: Avsnitt 6

4.5. Skyddstiden för utövande konstnärer och producenter

Mitt förslag: Skyddstiden för utövande konstnärers framföranden. fonogramframställarnas produkter och radio- och 'l'V—företags ut- sändningar förlängs från nuvarande 25 till 50 år från det år upptag- ningen resp. utsändningen ägde rum.

Utredningens förslag: Överensstämmer med mitt förslag (se betänkandet s. 37—40).

Remissinstanserna: Det helt övervägande antalet remissinstanser tillstyr- ker utredningens förslag. Sveriges Radio avstyrker dock förslaget med hänsyn till de kostnadsökningar som det skulle medföra för företaget.

Skälen för mitt förslag: Den tekniska kvaliteten av ljudupptagningar har ökat avsevärt sedan år 1960, då URL tillkom och den nuvarande 25-åriga Skyddstiden för utövande konstnärer och producenter bestämdes. Upptag- ningar som är 20—30 år gamla kan mycket väl ges ut på nytt, vilket inte heller torde vara ovanligt. Från rättspolitisk synpunkt är det inte tillfreds- ställande att sådan nyutgivning kan ske utan artistens och fonogramfram- ställarens tillstånd. Det kan finnas beaktansvärda ideella skäl till att en artist som har utvecklats konstnärligt önskar ha kontroll över om hans eller hennes äldre inspelningar skall ges ut på nytt. Från ekonomisk synpunkt

kan dessutom en sådan nyutgivning innebära att artisten så att säga kon— Prop. 1985/86: 79 kurrerar med sig själv. Därtill kommer att vissa musikinspelningar, framför allt av klassisk musik. är mycket kostnadskrävande och därför kan behöva en förhållandevis lång tid för att ge kostnadstäckning och eventuell vinst.

Mot denna bakgrund anser jag att det finns starka skäl för att förlänga skyddstiden för utövande konstnärer och producenter från nuvarande 25 till 50 år från det år då upptagningen resp. utsändningen ägde rum. Detta har inte heller bcstritts av någon remissinstans. Frågan är emellertid om en sådan förlängning kan få så negativa effekter för användarna att man ändå bör avstå från den. Så t. ex. har Sveriges Radio för sin del motsatt sig en förlängning under åberopande av att den skulle öka kostnaderna för företa- get.

Dct är givet att den kostnadsökning som en förlängning av Skyddstiden oundvikligen medför för användarna kan bli ganska betydande i absoluta tal när det gäller en storkonsument som Sveriges Radio. Användningen av inspelningar som är mellan 25 och 50 år torde emellertid alltid komma att förbli marginell ijämförelse med övrigt musikutbud. Ser man till det totala musikutbudet torde kostnadsökningen därför bli blygsam.

Slutsatsen av vad jag nu har sagt är att skälen för en förlängning av skyddstiden väger tyngre än de negativa konsekvenser som en sådan förlängning kan få för vissa kategorier av användare. Samma avvägning har även gjorts i Danmark, där en lagstiftning om förlängning av skyddsti— den har genomförts med verkan från den 1 juli 1985. En sådan utveckling är på gång också i övriga nordiska länder.

Mot bakgrund av vad som nu har sagts föreslår jag att Skyddstiden för utövande konstnärer och producenter förlängs till 50 är.

Hänvisningar till S4-5

  • Prop. 1985/86:79: Avsnitt 4, 6

4.6. Det geografiska tillämpningsområdet för skyddet för utövande konstnärer och producenter

Mitt förslag: 'l'illämpningsområdet för skyddet för utövande konst- närer, fonogramframställare och radio- och TV-företag utvidgas nå- got.

Utredningens förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt förslag (se betänkandet s. 46—52).

Remissinstanserna: De remissinstanser som har uttalat sig tillstyrker utredningens förslag. Några instanser förordar att den krets av utövande konstnärer m.fl. som skall ha rätt till ersättning för utnyttjande av ljudupp- tagningar utvidgas ytterligare.

Skälen för mitt förslag: Det skydd som utövande konstnärer har enligt 45 % URL dels mot obehörig utsändning av deras framföranden i radio eller TV, dels mot obehörig inspelning av deras framföranden. dels mot obehö- rigt mångfaldigande av sådana inspelningar gäller bara om framförandet har skett i Sverige eller i ett land som har tillträtt den s.k. Romkonven- tionen. Detta innebär bl. a. att en svensk konstnär inte har något skydd i Sverige för framföranden i länder utanför Romkonventionen. exempelvis ..

Frankrike eller Förenta staterna. Detta är enligt min mening otillfredsstäl- Prop. l985/86: 79 lande. Jag anser därför att huvudregeln om att frågan om skydd skall bero på var framförandet äger rum bör kompletteras med en regel som innebär att skydd ges åt framföranden av den som är svensk medborgare eller har sin vanliga vistelseort i Sverige. oavsett var framförandet äger rum. Det kan tilläggas att motsvarande ändring övervägs i Danmark. Finland och Norge.

Det skydd som producenter av [jur/upptagitingar har enligt 46 & URL mot mångfaldigande av upptagningar utan deras samtycke gäller endast i fråga om sådana upptagningar som har gjorts i Sverige eller i ett land som är anslutet till Romkonventionen eller den s.k. fonogramkonventionen. Enligt min mening är det angeläget att fonogram ges ett så vidsträckt skydd som möjligt. En utveckling mot ett allt starkare skydd ligger i linje med statsmakternas strävanden att vidta kraftfulla åtgärder mot piratkopiering i olika former. Med hänsyn härtill anser jag att det nuvarande skyddet mot mångfaldigande av fonogram bör, i likhet med vad som redan gäller i Danmark och Norge och som också övervägs i Finland. utvidgas till att gälla alla upptagningar oavsett var de har framställts.

När det gäller det särskilda producentskydd förfilmverk som jag har föreslagit i avsnitt 4.3.2 är det enligt min mening inte nödvändigt med ett lika vidsträckt skydd. Det bör vara tillräckligt att det avser upptagningar där framställaren är svensk eller har sin vanliga vistelseort här eller där upptagningen har skett i Sverige.

Rätten till ersättning för utnyttjande av Uudupptagningar enligt 47 & URL gäller. i likhet med övriga närstående rättigheter i lagen. barai fråga om upptagningar som har gjorts i Sverige eller i ett land som är anslutet till Romkonventionen. Motsvarande ordning gäller i Danmark och Finland.

Utredningen har övervägt en ordning som knyter närmare an till vad som gäller internationellt och som innebär att ersättning skulle utgå även för användning av fonogram vars producenter är medborgare i Sverige (eller i ett land som är anslutet till Romkonventionen). Utredningen har emellertid, liksom motsvarande danska utredning, stannat för att inte föreslå någon ändring av de gällande reglerna. Detta ställningstagande har kritiserats av några remissinstanser.

Jag delar utredningens uppfattning att man bör behålla den nuvarande huvudprincipen när det gäller kretsen av de upptagningar för vilka rätt till ersättning skall föreligga. För att något öka möjligheterna till ersättning för svenska rättighetshavare och för att närma sig den ordning som gäller internationellt bör emellertid ersättningsrätten utvidgas till att omfatta inte bara upptagningar som har gjorts i Sverige utan också sådana upptagningar vars framställare är svenska medborgare eller svenska juridiska personer eller har sin vanliga vistelseort i Sverige. Enligt vad jag har inhämtat avser man att lägga fram motsvarande förslag i Danmark, och man synes i Finland vara inne på samma linje. 1 Norge är frågan inte aktuell. Där har man nämligen en ordning som innebär att ersättning för vissa utnyttjanden av inspelad musik skall betalas till en offentligrättslig fond. Från denna betalas sedan vissa belopp bl. a. som understöd till norska utövande konst- närer. 22

Det skydd som radio- och TVföretag enligt 48.5 URL har för sina sändningar avser sändningar som äger rum i Sverige. Enligt särskilda regler gäller detta skydd också för TV-utsändningar som äger rum i ett land vilket är anslutet till den europeiska TV-övcrenskommelsen samt för ljud- radio- och TV-utsändningar som äger rum i ett land vilket är anslutet till Romkonventionen.

Detta skydd är emellertid inte alltid tillräckligt. Sålunda kan radio- och 'fV-förctag antas komma att allt oftare använda sig av olika typer av satellitteknik för sina sändningar. I dessa sammanhang kan stationen för uppsändning till satelliten komma att placeras i ett annat land än det för vilket sändningen är avsedd, vilket medför att utsändningen i upphovs- rättsligt hänseende anses äga rum från det land där uppsändningsstationen finns. Ett behov av skydd för sändningen kan uppstå exempelvis när det sändande radioföretaget har sitt säte i en konventionsstat men själva uppsändningen sker från ett land som inte är bundet av de konventioner som reglerar frågan om skydd. Frånvaron av skydd i dessa situationer kan alltså bero på en rent teknisk omständighet, nämligen var själva uppsänd- ningsstationen är belägen.

Enligt min mening är denna ordning inte tillfredsställande. Jag föreslår därför att skydd enligt 48 5 skall ges även åt sändarföretag som har sitt säte i en konventionsstat oavsett var själva utsändningen anses äga rum. Det kan tilläggas att en motsvarande ordning övervägs i Danmark. Finland och

Norge.

Hänvisningar till S4-6

  • Prop. 1985/86:79: Avsnitt 4, 4.7, 6

4.7. Ikraftträdande m. m.

De ändringar somjag har föreslagit syftar i stor utsträckning till att anpassa det upphovsrättsliga systemet till den tekniska utvecklingen för media- och informationsområdcna. Det är därför angeläget att den nya lagstiftningen kan tillämpas så snart som möjligt. Det bör dock beaktas att denna lagstift- ning kan kräva ett visst förberedelsearbete. särskilt när det gäller att finna praktiska lösningar för uppbörd och distribution av den ersättning som enligt förslaget skall betalas i fall då inspelad musik används i andra offentliga sammanhang än i radio och TV. Med hänsyn till dessa omstän— digheter bör lagändringarna träda i kraft först den l juli l986.

De rättigheter och förpliktelser som uppkommer genom dessa ändringar kan självfallet inte göras gällande för tiden före ikraftträdandet. Däremot bör lagstiftningen. i enlighet med vad som är brukligt vid ändringar i den upphovsrättsliga lagstiftningen, tillämpas även på verk som har tillkommit före ikraftträdandet, på radio- och televisionsutsändningar, upptagningar och framföranden som har ägt rum före ikraftträdandet och på samman- ställningar som har gjorts före ikraftträdandet. Detsamma gäller beträffan- de den utvidgning av tillämpningsområdet för reglerna om de närstående rättigheterna som jag har förordat i avsnitt 4.6.

Den längre skyddstid som skall gälla enligt mitt förslag bör vidare avse framföranden, ljudupptagningar samt radio— och televisionsutsändningar som har ägt rum innan lagen har trätt i kraft. En förutsättning bör dock vara att den kortare Skyddstiden enligt nuvarande bestämmelser inte har löpt ut vid denna tidpunkt.

Hänvisningar till S4-7

5. Upprättat lagförslag Prop. 1985/86: 79

I enlighet med vadjag nu har anfört har inomjustitiedepartementet upprät- tats ett förslag till lag om ändring i lagen (1960z729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Förslaget bör fogas till regeringsprotokollet i detta ärende som bilaga 4.

6. Specialmotivering

45 & En utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk må icke utan hans samtycke upptagas på grammofonskiva, film eller annan anordning, genom vilken det kan ätergivas, och ej heller utsändas i ljudra— dio eller television eller genom direkt överföring göras tillgängligt för allmänheten.

Ett framförande som har upptagits på en anordning som avses i första stycketfår inte utan konstnärens samtycke överföras från en sådan anord- ning till en annan förränfemrio är hur förflutit efter detär då upptagningen

gjordes. Beträffande upptagning, utsändning och överföring, som avses i denna

paragraf, skall vad i 3, 6—9 åå, ll & första stycket. l4 & första stycket, 17, 20 och 21 55, 22 & första stycket. 22 a—22 c, 24, 24 a, 26, 27, 28, 41 och 42 ås" sägs äga motsvarande tillämpning.

Denna paragraf innehåller bestämmelser om en utövande konstnärs rätt att bestämma över hur hans framföranden av litterära och konstnärliga verk får användas.

Bestämmelser om skydd mot kopiering (”överföring") av en upptagning finns i andra stycket. Ett framförande som har upptagits på ”grammofon— skiva, film eller annan anordning" genom vilken framförandet kan återges får enligt paragrafens nuvarande lydelse inte utan den utövande konstnä- rens samtycke överföras från en sådan anordning till en annan förrän 25 år har förflutit efter det år då upptagningen ägde rum. I enlighet med vad som har anförts i den allmänna motiveringen (avsnitt 4.5) förlängs Skyddstiden för sådana upptagningar nu till 50 år.

I tredje stycket i dess nuvarande lydelse finns hänvisningar till vissa bestämmelser i den egentliga upphovsrätten. Hänvisningarna gäller 3 5 (den ideella rätten). 95 ("upphovsrätten beträffande vissa typer av all- männa handlingar), ll & första stycket (framställning av exemplar för enskilt bruk), 14 5 första stycket (citaträtten), 17 & (framställning av ljud- upptagningar inom undervisningsverksamhet). 20 &(offentligt framförande i vissa sammanhang). 21 & (rätten att återge verk och prestationer i sam- band med information om dagshändelser). 22 5 första stycket (rätten att göra efemära upptagningar), 22 a—22 c åå (rätten att framställa exemplar inom ramen för arkivets för ljud och bild verksamhet), 24 & (återgivande av andra allmänna handlingar än de som nämns i 9 å), 24 a & (tillhandahål— lande av allmän handling enligt tryckfrihetsförordningens regler), 27— 28 åå (överlåtelse av upphovsrätt), 41 å (rättens övergång vid rättig- hetshavarens död) och 42 & (utmätning m. nr. av rättighet). 24

Hänvisningarna i tredje stycket har utökats till att avse också 6—8 åå och 26 å. Skälen för denna utvidgning är beträffande 6—8 åå följande.

I 6 å regleras den situation som föreligger när ett verk har två eller flera upphovsmän. I ett sådant fall tillkommer upphovsrätten dem gemensamt. De får dock var för sig ingripa mot intrång i upphovsrätten. 7 å innehåller en presumtionsbestämmelse om att som upphovsman skall, där inte annat visas, anses den vars namn eller allmänt kända pseudonym eller signatur på sedvanligt sätt utsätts på exemplar av verket eller anges när det görs tillgängligt för allmänheten. Saknas varje antydan om vem som är upp- hovsman, får utgivaren eller förläggaren företräda upphovsmannen till dess att denne har blivit angiven på en ny upplaga eller genom anmälan till justitiedepartemcntet. l 8 å definieras begreppen ”offentliggörande" och "utgivning". Ett verk anses som offentliggjort när det lovligen har gjorts tillgängligt för allmänheten. Verket anses som utgivet då exemplar av det med upphovsmannens samtycke har förts i handeln eller eljest blivit spridda till allmänheten.

Huvuddelen av de principer som uttrycks i 6—8 åå torde redan tillämpas på de närstående rättigheterna. Det är i vart fall önskvärt att så sker och principerna bör därför Iagfästas.

Hänvisningen till 6 å innebär att dess regler om bl.a. gemensam upp- hovsrätt för upphovsmän som tillsammans har skapat ett verk kommer att på motsvarande sätt gälla när utövande konstnärer gemensamt svarar för ett framförande. Bestämmelserna i 7å om vem som skall anses som rättighetshavare får motsvarande tillämpning på utövande konstnärers framföranden. Hänvisningen till 7 å gör det vidare möjligt att ange rättig- hetshavare genom en anmälan till justitiedepartementet. Genom att en hänvisning görs till definitionerna i 8 5 kommer dessa att fullt ut tillämpas också på utövande konstnärers framföranden.

Som förut har nämnts innehåller 45 å en hänvisning till 3 å om den ideella rätten. Även när ett verk utnyttjas enligt reglerna i 2 kap. om inskränkningar i upphovsrätten (t.ex. exemplarframställning för enskilt bruk enligt 11 å eller citat enligt 14 å) bör, som framhållits av en remissin- stans. den ideella rätten respekteras. Detta har nu slagits fast genom hänvisningen till 26 å. där det sägs att bestämmelserna i 2 kap. inte medför någon inskränkning i upphovsmannens rätt enligt 3 å i vidare mån än vad som följer av 13 å (som stadgar att byggnad eller bruksföremål får ändras utan upphovsmannens lov). Hänvisningen till 26 å innebär vidare att när ett verk med stöd av bestämmelserna i 2 kap. återges offentligt källan (dvs. även skivans eller kassettens identitet) skall nämnas i den omfattning och på det sätt som god sed kräver. Verket får inte heller utan upphovsman- nens samtycke ändras i vidare mån än som krävs för den medgivna an-

vändningen.

46 å En grammofonskiva. en film eller en annan anordning på vilken ljud eller filmverk har upptagits, får inte utan framställarens samtycke eftergöras förrän femtio år har förflutit efter det år då upptagningen gjordes. Som eftergörandc anses även att upptagningen överförs från en sådan anordning till en annan.

Beträffande förfarande. som enligt denna paragraf är beroende av fram- ställares samtycke, skall vad i 6—9 åå, 11 å första stycket, 145 första stycket, 17 och 21 åå. 22 å första stycket, 22 a—22 c. 24 och 24 a åå samt 26 $$ andra stycket sägs äga motsvarande tillämpning.

l paragrafen finns bestämmelser om bl. a. fonogramframställares rätt att bestämma över eftergörande av fonogram.

Det skydd som f. n. gäller enligt första stycket för fonogramframställare har utvidgats att omfatta även producenter av upptagningar av filmverk. Skälen till denna utvidgning har angetts i den allmänna motiveringen (avsnitt 4.3.2). Det som skyddas (skyddsobjektet) är en film eller en annan anordning på vilken ett filmverk har upptagits, vare sig detta har skett på film eller på videogram. Det ligger i sakens natur att skyddet avser även kombinationer av ljud och bild.

Skyddet ges för ”framställaren". Med detta uttryck avses, liksom när det gäller fonogram. "det företag som har anordnat inspelningen" ("prop. 1960: 17 s. 245). 1 Romkonventionen (art. 3 c) definieras begreppet "fram- ställare av fonogram” som ”den fysiska eller juridiska person som för första gången upptar ljudet från ett framförande eller andra ljud". Motsva- rande bör gälla i fråga om vem som är framställare av en bildupptagning. Den som bara bidrar med rent tekniska insatser i form av kopiering etc anses därför inte som framställare. På samma sätt som fonogramproducen- tens skydd är självständigt i förhållande till upphovsmäns, utövande konst- närers och andra bidragsgivares rättigheter till fonogrammets innehåll är den rätt framställaren av en bildupptagning har enligt den föreslagna be- stämmelsen oberoende av vilka rättigheter som är knutna till innehållet i upptagningen.

Skyddet avser ”eftergörande”. Uttrycket omfattar inte bara direkt kopi- ering av innehållet i en filmremsa. Som eftergörande anses också att inspelningen överförs från en anordning av detta slag till en annan, exem- pelvis från fotografisk film till videogram.

Skyddstiden har förlängts från 25 till 50 år. En motsvarande förlängning av tiden har samtidigt gjorts i 47å när det gäller rätten till ersättning. Skälen till denna förlängning har redovisats i den allmänna motiveringen (avsnitt 4.5).

Liksom i 45 å finns i andra stycket av förevarande paragraf hänvisningar till vissa bestämmelser om den egentliga upphovsrätten. Hänvisningarna har utökats till att avse även 6—8 åå och 26 å andra stycket. Skälen för denna utvidgning är beträffande 6—8 åå desamma som ligger till grund för utvidgningen i 45 å. När det gäller hänvisningen till 26 å andra stycket är skälen för detta följande.

I 46 å saknas f. n. hänvisningar till bestämmelserna i 3 och 26 åå om den ideella rätten. Att någon hänvisning inte har gjorts till 3 å torde bero på att det här är fråga om skydd för en teknisk och ekonomisk insats. Behovet av ett särskilt skydd för det konstnärliga anseendet tillgodoses genom brotts— balkens allmänna bestämmelser om ärekränkning. Däremot kan fonogram- producenterna antas ha ett intresse av att deras anknytning till den enskil- da produkten nämns i samband med bruk enligt reglerna i 2 kap. och att

det inte då görs någon ändring i alstren som kan skada dessas anseende på marknaden. Det har därför ansetts lämpligt att i förevarande paragraf föra in en hänvisning till 26 å andra stycket. Det innebär att en skyldighet införs att vid användning av fonogram med stöd av reglerna i 2 kap. ange källan i den omfattning och på det sätt som god sed kräver. Bestämmelsen medför också en skyldighet att inte onödigtvis ändra i fonogrammet.

47 5 Om en grammofonskiva eller en annan anordning på vilken ljud har uppta- gits används vid ljudradio- eller televisionsutsändning eller vid annat of— fentligt framförande i förvärvssyfte och utsändningen eller framförandet äger rum inom femtio år efter det år då ljudupptagningen gjordes. skall ersättning utgå till framställaren liksom till utövande konstnärer vilkas framförande har upptagits på anordningen. Har två eller flera konstnärer samverkat vid framförandet, kan den rätt som tillkommer dem göras gäl- lande endast av dem gemensamt. Gentemot den som har använt anord- ningen kan den rätt som tillkommer konstnärer och framställare göras gällande endast av dem gemensamt.

Bestämmelserna i 8 och 9 åå, 14 å första stycket, 20, 21 och 24 åå samt 26 å andra stycket skall äga motsvarande tillämpning i fall som avses i denna paragraf. Beträffande utövande konstnärs rätt skall jämväl föreskrif- terna i 27, 28, 41 och 42 åå i motsvarande mån gälla.

Vad i denna paragraf stadgas gäller icke ljudfilm.

Paragrafen behandlar i sin nuvarande lydelse den rätt till ersättning som fonogramframställarc och utövande konstnärer har när fonogram sänds i radio eller TV. I enlighet med vad som har förordats i den allmänna motiveringen (avsnitt 4.4.2) har första stycket nu ändrats i två avseenden.

För det första skall ersättning i fortsättningen utgå också vid offentligt framförande utanför radio och TV när detta sker i förvärvssyfte.

En förutsättning för rätt till ersättning är att framförandet är "offent- ligt”. Innebörden av detta uttryck är densamma som i t. ex. 20 å (offentligt framförande i vissa sammanhang) och ansluter nära till uttrycket "för allmänheten" i t. ex. 45 och 48 åå. Det kan här också linnas skäl att erinra om ett tidigare uttalande av riksdagen (se lLU l960:41 s. 38) om att alla framföranden som inte äger rum inom helt slutna kretsar blir att anse som offentliga.

Härutöver krävs det att framförandet sker ”i förvärvssyfte". Genom denna begränsning undantas alltså även om offentlighetskriteriet skulle vara uppfyllt framföranden i sådana sammanhang där syftet är av ideell eller annan icke-kommersiell natur. t.ex. när en inspelning används i gudstjänstsammanhang, för undervisning, på bibliotek och museer, på sjukhus och i vårdinrättningar. Uttrycket ”förvärvssyfte" avses ha en tämligen vidsträckt innebörd. Det skall täcka inte bara situationer där syftet direkt är att tjäna pengar på uppspelningen, t.ex. när det gäller diskotek och jukeboxar. Det tar också sikte på situationer där syftet mera allmänt är att främja en viss förvärvsverksamhet. t. ex. då musik spelas i hotell- och restaurantverksamhet. i varuhus, på tivoli, på mässor och på arbetsplatser.

För det andra skall ersättningsrätten i fortsättningen göras gällande av de berättigade kategorierna gemensamt i stället för som nu endast genom framställaren. Vid förhandlingar med utnyttjarna har rättighetshavarna tidigare i praktiken företrätts av organisationer som representerar ett stort antal rättighetshavare. Bestämmelsen avser inte att ändra den ordningen. Stadgandet att rätten bara får göras gällande gemensamt betyder inte heller att rättighetshavarna måste företrädas av en gemensam organisation eller dylikt. Det innebär endast att de olika kraven måste framställas gemen- samt och inte av rättighetshavarna var för sig.

1 andra stycket har införts hänvisningar till 8 å och 26 å andra stycket. 1 8 å anges när ett verk skall anses offentliggjort resp. utgivet. Den nu införda hänvisningen till 8 å är främst ett förtydligande i förhållande till de hänvisningar som redan finns till 14 å första stycket (citat ur offentliggjort verk) och 20 å (offentligt framförande av utgivet verk).

Beträffande hänvisningen till 26 å andra stycket som innehåller bestäm- melser om när och hur källan till ett verk skall nämnas och i vad mån verket får ändras kan nämnas att 47 å bara innehåller regler om ersätt- ningsrätt. Det skulle därför kunna hävdas att någon ideell rätt inte är relevant i sammanhanget. Det kan emellertid tänkas att inspelningar an- vänds i sammanhang som uppfattas som stötande av artisten eller fono- gramframställaren. Det finns också ett intresse av att artistens namn anges på sedvanligt sätt i samband med att inspelningen utnyttjas. I vissa fall anges även fonogramproducentens namn. Beträffande de utnyttjanden som kan ske med stöd av hänvisningarna till reglerna i 2 kap. bör skyddet för de ideella intressena stärkas på samma sätt som har skett i 45 &. En hänvisning till 26 å andra stycket har därför införts i 47 å. Ändringen innebär en skyldighet att ange källan och ett förbud att onödigtvis ändra i fonogrammet.

Paragrafen avser bara ljudupptagningar. Utövande konstnärer har inte något skydd när det gäller visning av filmer och andra bildupptagningar. Enligt grunderna för lagstiftningen bör emellertid konstnärens ideella rätt iakttas även vid sådan visning. Hänvisningen till 26 å i denna paragraf får inte i detta hänseende tolkas motsatsvis. Tvärtom får den sägas utgöra ett stöd för att bestämmelserna om den ideella rätten skall tillämpas analogt vid visning av bildupptagningar.

48 å Ljudradio- eller televisionsutsändning må icke utan radio- eller televisions- företagets samtycke återutsändas eller upptagas på anordning. genom vil- ken den kan återgivas. Utan sådant samtycke må ej heller televisionsut- sändning återgivas för allmänheten i biograf eller därmed jämförlig lokal. En utsändning som har upptagits på en anordning som avses i första stycket får inte utan radio- eller televisionsföretagets samtycke överföras från en sådan anordning till en annan förrän femtio år har förflutit efter det år då utsändningen ägde rum. Vad i 6—9 åå, 11 å första stycket. 14 å första stycket, 17, 20 och 21 åå, "22 å första stycket. 22 a—22 c, 24. 24 a åå samt 26 å andra stycket sägs skall äga motsvarande tillämpning i fall som avses i denna paragraf.

I denna paragraf regleras radio- och ”PV-företags rätt till sina sändningar. 1 andra stycket har skyddstiden förlängts på samma sätt som i 45 och 46 åå.

1 det tredje stycket har ytterligare hänvisningar gjorts till vissa tidigare bestämmelser i URL. Tilläggen, som avser 6—8 åå och 26 å andra stycket. har gjorts av samma skäl som har angetts under 45 å.

49 å Katalog, tabell eller annat dylikt arbete, vari sammanställts ett stort antal uppgifter. mä ej utan framställarens samtycke eftergöras, förrän tio år förflutit efter det år, då arbetet utgavs.

Vad i 6—9 åå. 11 å första stycket, 12, 14, 15 a. 16. [8 åå, 22 åförsta stycket, 22 a— 22 c, 24, 24 a åå samt 26 å andra sty(ket sägs skall äga motsvarande tillämpning beträffande arbete som avses i denna paragraf. Är sådant arbete eller del därav föremål för upphovsrätt, mä den ock göras gällande.

Paragrafen innehåller bestämmelser om det s.k. katalogskyddet. Av samma skäl som har anförts under 45 å har hänvisningar införts till 6—8 åå. Dessutom har en hänvisning gjorts till 12 å (viss exemplarframställning genom fotografi) för att tillåta arkiv och bibliotek att för sin verksamhet framställa exemplar också av alster som skyddas enligt 49 å. Vidare har införts en hänvisning till 16 å, som angeri vad mån vissa verk får återges i samlingsverk för bl.a. undervisning. Hänvisningen gör det möjligt att ta in delar av t. ex. en katalog i samlingsverk som skall användas vid undervis- ning.

För att göra det möjligt att använda alstren för framställning av blind— skriftsexemplar m.m. har en hänvisning införts även till 18 å. I syfte att undanröja varje tvivel om att rätt föreligger för TV- företag att återge tabeller etc. i s.k. efemära upptagningar har också hänvisats till 22 å första stycket. Av samma skäl som har anförts under 45—47 åå har slutligen en hänvisning gjorts till 26 å andra stycket om skyldigheten att ange källan m.m. vid utnyttjande enligt 2 kap. URL.

61 å Föreskrifterna i 45, 47 och 48 åå är tillämpliga på framförande, ljudupp- tagning samt ljudradio- och televisionsutsändning, som äger rum i Sverige. Dessutom tillämpas föreskrifterna i 45 5 på framföranden av den som är svensk medborgare eller har sin vanliga vistelseort i Sverige, föreskrifter- na i 47 5 på ljudupptagningar v arsframställare är svensk medborgare eller svensk juridisk person eller har sin vanliga vistelseort ! Sverige och före- skrifterna I 48 å pä utsändningar av radio- eller televisionsföretag som har sitt säte här i landet. Föreskrifterna i 46 å tillämpas på alla ljudupptag- ningar och på sådana upptagningar av jilmverk vars framställare är svensk medborgare eller svensk juridisk person eller har sin vanliga vistel- seort i Sverige liksom på sådana upptagningar av filmverk som äger rum i Sverige.

Vad i 49 å stadgas är tillämpligt på arbete. framställt av svensk medbor- gare eller svensk juridisk person eller av den som här har sin vanliga vistelseort, så ock eljest på arbete som först utgivits i Sverige.

Paragrafen innehåller i första stycket bestämmelser om tillämpningsom- rådet för reglerna om närstående rättigheter i 45—48 åå. 1 andra stycket finns bestämmelser om tillämpningsområdet för katalogskyddet i 49 å.

I enlighet med vad som har anförts i den allmänna motiveringen (avsnitt 4.6) har ifärsta stycket skyddet enligt 45 å utvidgats till att avse framföran- den av svenska medborgare eller personer med sin vanliga vistelseort här. oavsett om framförandet äger rum i Sverige eller utomlands. På liknande sätt har fonogramframställares skydd enligt 46 å utvidgats till att gälla alla ljudupptagningar oavsett var inspelningen har skett. I fråga om det spc- ciella skyddet för upptagningar av filmverk har det inte ansetts nödvändigt att göra skyddet lika vidsträckt. Det omfattar bara upptagningar där fram- ställaren är av svensk nationalitet eller har sin vanliga vistelseort här i landet eller där upptagningen har ägt rum i Sverige.

Ersättningsrätten enligt 47 å har utvidgats påså sätt att ersättning skall betalas också för sådana upptagningar vars framställare är svensk medbor- gare eller svensk juridisk person eller har sin vanliga vistelseort här i landet. Dessutom har skyddet enligt 48 å utvidgats så att radio- och TV-företag får skydd utöver då utsändningen äger rum i Sverige — när sändarföretaget har sitt säte här.

Hänvisningar till S6

  • Prop. 1985/86:79: Avsnitt 4

Övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den ljuli 1986.

2. Bestämmelserna i 45 å tredje stycket. 46 å andra stycket. 47 å andra stycket, 48 å tredje stycket. 49å andra stycket och- 61 å första stycket tredje punkten tillämpas även på verk som har tillkommit före ikraftträdan- det, på ljudradio- och televisionsutsändningar, upptagningar och framfö- randen som har ägt rum före ikraftträdandet och på sammanställningar som har gjorts före ikraftträdandet.

3. Bestämmelsen i 47 å första stycket tillämpas även på upptagningar som har gjorts före lagens ikraftträdande.

4. Bestämmelserna om skyddstid i 45 å andra stycket, 46 å första stycket och 48 å andra stycket tillämpas även på framföranden, ljudupp- tagningar samt ljudradio- och televisionsutsändningar som har ägt rum före lagens ikraftträdande förutsatt att skyddstiden enligt äldre bestämmelser då inte har löpt ut.

Som har nämnts i avsnitt 4.7 bör stora delar av den nya lagstiftningen tillämpas på verk som har tillkommit'och på radio- och televisionsutsänd- ningar, upptagningar och framföranden som har ägt rum före ikraftträdan- det. Detta gäller de ändringar varigenom ett antal bestämmelser som rör den egentliga upphovsrätten har gjorts tillämpliga på de närstående rättig- heterna. Det gäller också beträffande det utvidgade tillämpningsområdet och den längre skyddstiden om 50 år.

Hänvisningar till US1

7. Hemställan Prop. l985/86: 79

Jag hemställer att lagrådets yttrande inhämtas över förslaget till lag om ändring i lagen (l960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

8. Beslut

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan.

Utdrag LAGRÄDET PROTOKOLL

vid sammanträde 1985-11-27

Närvarande: justitierådet Knutsson, f.d. justitierådet Sterzel. regeringsrå- det Tottie.

Enligt protokoll vid regeringssammanträde den 31 oktober 1985 har regeringen på hemställan av statsrådet Wickbom beslutat inhämta lagrå- dets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1960:729) om upp- hovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Förslaget har inför lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Karin Hök- borg.

Förslaget föranleder följande yttrande av lagrådet:

47 å Förslaget att de utövande konstnärerna ges befogenhet att själva göra gällande sin rätt till ersättning enligt denna paragraf synes välmotiverat. Det är emellertid inte helt klart vad som menas med att konstnärerna och producenterna därvid skall handla ”gemensamt". Önskvärt är givetvis att de båda grupperna är överens om hur ersättningen för utnyttjandet av ljudupptagningar skall fördelas mellan dem. Förhandlingen med motsidan kan i så fall begränsas till frågan om den totala ersättningens storlek. Man kan emellertid fråga sig hur saken skall hanteras, om någon sådan enighet inte föreligger. Två alternativa synsätt är tänkbara.

En möjlighet är att de båda gruppernas företrädare får framställa var och en sina krav och att föreskriften om gemensamt handlande endast innebär att detta skall ske i ett sammanhang. Förhandlingarna med utnyttjaren skulle då kunna leda till att en uppgörelse träffas om den ena gruppens ersättning, varefter den andra får driva sitt anspråk ensam. eventuellt i en rättegång. En annan möjlighet är att lagregeln skall uppfattas så, att de båda grupperna alltid skall uppträda samordnat gentemot utnyttjaren. [ så fall får en tvist om den inbördes fördelningen lösas dem emellan, i sista hand genom en rättegång, antingen före eller efter det att det totala ersätt- ningsbeloppet har blivit bestämt. Uttryckssättet i den föreslagna bestämmelsen är detsamma som i när- mast föregående mening i paragrafen. där det föreskrivs att två eller flera konstnärer. som har samverkat vid framförandet, skall göra sin rätt gällan- de gemensamt. I motiven till denna föreskrift anfördes att principiellt varje medverkande borde äga framställa anspråk men att praktiska skäl talade för den föreslagna ordningen (NJA II 1961 s. 313). Detta tyder närmast på att avsikten var att de samverkande konstnärerna skulle ha att framställa ett gemensamt krav. Ytterligare stöd härför kan hämtas från ett uttalande av departementschefen i anslutning till en efter lagrådsbehandlingen ute- sluten paragraf. som föreskrev ett särskilt skiljeförfarande i tvister om bl.a. ersättning enligt 47 å. En remissinstans hade föreslagit att detta förfarande skulle tillämpas även i fråga om fördelningen av ersättning som tillkom samverkande artister. exempelvis medlemmarna i en orkester.

Departementschefen anslöt sig inte till detta förslag. Han förutsatte att frågor av denna art skulle lösas organisationsvägen (prop. 1960: 17 s. 282). Uttalandet måste antas utgå från att sådana frågor skulle regleras mellan artisterna inbördes, inte mellan varje enskild artist och det ersättningsplik- tiga företaget. I sammanhanget kan också pekas på regeln i 6 å, som föreskriver att upphovsrätten till ett verk med två eller flera upphovsmän tillkommer dessa gemensamt. Härav måste antas följa att ersättning för utnyttjande av verket enligt exempelvis 16 å andra stycket skall bestäm- mas för upphovsmännen gemensamt.

Slutsatsen av det anförda blir att den nuvarande regeln i 47 å om ersätt- ning till samverkande konstnärer innebär. att dessa har att framställa ett gemensamt krav och att frågan om ersättningens fördelning dem emellan är en sak som de får göra upp inbördes. Om avsikten är att den nu föreslagna regeln inte skall ha samma innebörd, måste den ges en annan formulering.

I specialmotiveringen berörs frågan om behovet av ett skydd för ideella intressen i samband med sådant utnyttjande av ljudupptagningar som paragrafen reglerar. Härvid pekas bl.a. på risken för att inspelningar används i sammanhang som uppfattas som stötande av artisten, och vidare sägs att det finns ett intresse av att artistens namn anges på sedvanligt sätt. De ideella intressen som här berörs är sådana som beträffande upphovs- män skyddas av 3 å. Någon hänvisning till denna paragraf görs emellertid inte i 47 å. En sådan hänvisning förekommer visserligen i 45 å, men denna paragraf omfattar inte sådan användning som 47 å reglerar.

Vid tillkomsten av upphovsrättslagen bedömdes det som tillräckligt att tillgodose de utövande konstnärernas ideella intressen i samband med sådana inspelningar och utnyttjanden som behandlas i 45 å, trots att deras ideella rätt principiellt ansågs böra ha samma räckvidd och utformning som upphovsmännens rätt enligt 3 å (NJA 11 1961 s. 303). De synpunkter som nu anförs i specialmotiveringen till 47 å ger emellertid anledning att ifråga- sätta om inte hänvisningen i andra stycket andra meningen bör utvidgas att omfatta också 3 å och 26 å första stycket.

Med anledning av förslaget att i 47 å andra stycket föra in en hänvisning till 26 å andra stycket vill lagrådet endast påpeka, att tillämpningsområdet för sistnämnda paragraf är begränsat till fall då ett offentligt återgivandc sker med stöd av en bestämmelse i lagens 2 kap. Vid andra offentliga återgivanden. exempelvis sådana som omfattas av ersättningsrätten enligt 47 5, ger 26 å andra stycket inte producenten något direkt skydd.

Övergångsbestämmelserna

] punkt 2 av övergångsbestämmelserna har 61 å första stycket tredje punk- ten i sin helhet gjorts tillämplig på upptagningar från tiden före ikraftträ- dandet, dvs. även såvitt avser äldre upptagningar av filmverk. Om avsik- ten inte är att ge de nya bestämmelserna en vidare tillämpning i övergångs- förhällanden än som i och för sig följde av utredningens förslag, bör den i punkten intagna hänvisningen till ”61 å första stycket tredje punkten" ändras till att avse "vad i 61 å första stycket tredje punkten sägs om

ljudupptagningar, '.

Av punkten 3 i det remitterade förslaget följer vidare att utsändning eller framförande av äldre upptagningar ger rätt till ersättning enligt bestämmel— serna i 47 å första stycket. dvs. om utsändningen eller framförandet äger rum inom femtio år efter det år då upptagningen gjordes. Detta kommer att bli fallet även om den tid på tjugofem år som uppställs i nu gällande rätt har löpt ut vid ikraftträdandet. På sätt som föreslås i nästföljande punkt av övergångsbestämmelserna såvitt avser de nya reglerna om den längre skyddstiden bör till förevarande punkt fogas tillägget ”förutsatt att den tid inom vilken en utsändning givit rätt till ersättning enligt äldre bestämmel- ser då inte har löpt ut".

Justitiedepartementet Prop. 1985/86:79

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 12 december 1985

Närvarande: statsministern Palme. ordförande, och statsråden I. Carlsson, Lundkvist, Feldt. Sigurdsen, Gustafsson, Leijon, Hjelm-Wallén, Peter- son. Andersson. Bodström, Dahl, R. Carlsson, Holmberg, Hellström, Wickbom, Johansson, Hulterström, Lindqvist

Föredragande: statsrådet Wickbom

Proposition om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

1. Anmälan av lagrådsyttrande m.m.

Föredraganden anmäler lagrådets yttrande (beslut om lagrådsremiss fattat vid regeringssammanträde 1985—10—31) över förslag till lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Föredraganden redogör för lagrådets yttrande och anför.

47 å Lagrådet har till en början tagit upp frågan om innebörden av förslaget att konstnärerna OCh producenterna skall göra sin rätt enligt 47 å gällande "gemensamt".

Redan nuvarande lagstiftning innebär att den utövande konstnären har ett självständigt ersättningsanspråk. Däremot ansågs det när lagstiftningen infördes praktiskt att låta framställaren företräda honom i förhållande till radion (prop. 1960:17 s. 256, återgivet i NJA II 1961 s. 317).

Den ändring som nu föreslås har till syfte att ge de utövande konstnärer- na befogenhet att själva göra gällande sin rätt till ersättning enligt paragra- fen. Avsikten har alltså varit att företrädare för de båda grupperna utövande konstnärer och producenter i fortsättningen skall framställa var och en sina krav. Föreskriften om gemensamt handlande innebär endast att detta skall ske i ett sammanhang. Som lagrådet har anmärkt skulle förhandlingarna med utnyttjarna då kunna leda till att en uppgörelse träffas om den ena gruppens ersättning, varefter den andra får driva sitt anspråk ensam, eventuellt i en rättegång.

Jag medger att den nu beskrivna ordningen inte klart har kommit till uttryck i förslaget och att uttrycket "gemensamt" kan vara missledande. Detta uttryck används nämligen i den närmast föregående meningen av paragrafen där det föreskrivs att två eller flera konstnärer som har medver- kat vid framförandet skall göra gällande sin rätt gemensamt. Jag delar lagrådets uppfattning att avsikten med den föreskriften torde ha varit att de samverkande konstnärerna skall ha att framställa ett gemensamt krav.

Uttrycket ”gemensamt” har alltså i detta sammanhang en annan inne- 35

börd än den som har åsyftats i den föreslagna regeln. Som lagrådet har framhållit bör mot denna bakgrund den sistnämnda bestämmelsen formule- ras om. Dess syfte torde tillgodoses om det föreskrivs att producenterna och de utövande konstnärerna skall göra gällande sina krav "samtidigt".

Lagrådet har med anledning av förslaget till ändring i paragrafens andra stycke ifrågasatt om inte hänvisningen där borde utvidgas till att omfatta också 3 å och 26 å första stycket.

Vid upphovsrättslagens tillkomst framhölls att det borde införas regler till skydd mot att de utövande konstnärernas ideella intressen kränks då deras prestationer utnyttjas på teknisk väg. Principiellt sett borde sådana bestämmelser erhålla samma räckvidd och utformning som de stadganden som upptogs i 3 å till skydd för upphovsmännens ideella rätt. En utövande konstnär borde således kunna kräva att hans namn anges i överensstäm— melse med god sed då inspelningar av hans prestationer framställs eller då dessa återges för allmänheten. Vidare borde han skyddas mot att inspel- ningar görs eller återges offentligt på ett sätt som kränker hans konstnär— liga egenart eller anseende. Samtidigt ansågs det emellertid ur praktisk synpunkt tillräckligt att tillgodose de utövande konstnärernas ideella intressen i samband med sådana inspelningar och utnyttjanden som be- handlas i 45 å (prop. 1960: 17 s. 238 ff, återgivet i NJA II 1961 s. 303).

De hänvisningar som gjordes i 47 å andra stycket avsåg att reglera att vissa s.k. fria utnyttjanden enligt 2 kap. upphovsrättslagen skulle inskrän- ka den utövande konstnärens rätt till ersättning enligt föreskrifterna i första stycket.

De uttalanden" som jag har gjort i anslutning till specialmotiveringen till 47 å angående behovet att skydda den utövande konstnärens ideella intres- sen får inte uppfattas som ett förslag att utvidga lagregleringen av detta skydd utan måste ses i belysning av de uttalanden av principiell natur som gjordes vid upphovsrättslagens tillkomst. Dessa principiella synpunkter gör sig enligt min mening lika starkt gällande nu som vid lagens tillkomst. Samtidigt måste man emellertid beakta att de i praktiken i allt väsentligt tillvaratas utan något annat lagstöd än det som ursprungligen infördes.

Det är mot den nu angivna bakgrunden som mitt förslag beträffande hänvisningarna i andra stycket skall ses. Förslaget har således endast till syfte att genom hänvisningen till 26 å andra stycket införa en skyldighet att vid fria utnyttjanden ange källan samt inte onödigtvis ändra i upptagning- en. Däremot har avsikten inte varit att utvidga hänvisningen i den omfatt- ning som lagrådet har ifrågasatt. En sådan utvidgning skulle enligt min mening varken vara nödvändig eller önskvärd. Jag anser därför att det inte finns anledning att ändra paragrafen.

Hänvisningar till S1

  • Prop. 1985/86:79: Avsnitt 4.2

Övergångsbestämmelserna

I anslutning till vad lagrådet har anfört om punkten 2 av övergångsbestäm- melserna villjag framhålla att det har varit min avsikt att — till skillnad från vad utredningen hade föreslagit införa ett skydd också för upptagningar av filmverk som har gjorts före lagens ikraftträdande. En sådan ordning

torde normalt tillämpas vid ändringar av motsvarande slag i den upphovs- Prop. 1985/86: 79 rättsliga lagstiftningen. Däremot liggeri sakens natur att de rättsverkningar som följer av den nya lagstiftningen inte kan ges retroaktiv verkan. Om kopior av filmverk har framställts före ikraftträdandet utan samtycke av producenten. bör således dessa kopior även i fortsättningen få spridas fritt utan hinder av den rätt som producenten har fått genom den nya lagstift- ningen. Några särskilda bestämmelser om detta kan inte anses nödvän- diga. . Jag ansluter mig slutligen till vad lagrådet har föreslagit beträffande punkten 3.

Sammanfattning av utredningens betänkande

Betänkandet innehåller fem avdelningar. De tre första innehåller övervä- ganden och förslag. De två sista innehåller en reservation av en ledamot och särskilda yttranden av ett antal experter resp. en rapport om upphovs- rättens betydelse för samhällsekonomin, utarbetad av Statistiska Central- byrån på utredningens uppdrag.

Övervägandena och förslagen hänför sig till tre huvudområden. Det första är de s.k. närstående rättigheterna. dvs. reglerna om de rättigheter som enligt den upphovsrättsliga lagstiftningen tillkommer s.k. utövande konstnärer, framställare av grammofonskivor och andra ljudinspelningar samt radio- och TV-företag. Det andra området rör möjligheterna att för enskilt bruk framställa exemplar av skyddade verk och prestationer. Det tredje området slutligen behandlar upphovsrättsliga frågor i samband med videogram.

Innehållet i reservationen redovisas i samband med redogörelsen för övervägandena och förslagen. Beträffande de särskilda yttrandena hänvi- sas till betänkandet.

I fråga om innehållet i studien om upphovsrättens betydelse för sam- hällsekonomin skall här endast nämnas att enligt studien det s.k. föräd- lingsvärdet av sådana alster som har skydd enligt upphovsrättsliga lagstift- ningen år 1978 uppgick till 24 miljarder kronor. dvs. 6.6 % av bruttonatio— nalprodukten under nämnda år. I frågan om sättet för beräkningarna och Om studiens innehåll i övrigt hänvisas till betänkandet. När det gäller de närstående rättigheterna har utredningen dels övervägt de grundläggande principerna för skyddet, dels lagt fram förslag i vissa särskilda frågor.

Utredningens överväganden i fråga om de grundläggande principerna hänför sig främst till skyddet för de utövande konstnärerna. Den har tagit upp frågan om detta skydd bör regleras inom den egentliga upphovsrätten eller, såsom nu är fallet, genom särskilda bestämmelser inom upphovs- rättslagens ram. Utredningen har också övervägt om skyddet liksom idag bör avse en utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnär— ligt verk eller om det - i likhet med vad motsvarande danska utredning har föreslagit - bör avse en konstnärlig prestation som sådan oberoende av om den hänför sig till ett verk eller ej. När det gäller båda dessa frågor förordar utredningen att den nuvarande principiella uppbyggnaden av reglerna be- hålls. Utredningen har i detta sammanhang också övervägt om man med den nu givna utgångspunkten bör utvidga skyddet till att omfatta inte bara som idag utövande konstnärer som framför verk utan också andra presta- tioner av sådana konstnärer. t.ex. konstnärliga cirkus- och varieténum- mer. Den avvisar emellertid denna tanke och menar att det skyddsbehov som finns bör kunna tillgodoses genom en förhållandevis generös tillämp- ning av bestämmelserna om upphovsrättsligt skydd för konstnärliga verk. Efter dessa principiella ställningstagandcn tar utredningen upp vissa konkreta huvudfrågor till diskussion och lägger fram förslag i dessa.

En sådan fråga rör skyddstiden för de närstående rättigheterna. vilken idag generellt sett är 25 år. Nyutgivning sker numera ofta av gamla inspel- ningar. När dessa är mer än 25 år gamla kan alltså sådan nyutgivning ske utan att samtycke behövs från vare sig artisterna eller den som har fram- ställt den ursprungliga inspelningen. Detta medför olika nackdelar av såväl ekonomisk som ideell karaktär.

Mot denna bakgrund förordar utredningen att skyddstiden för utövande konstnärer, fonogramproducenter och radioföretag förlängs från 25 till 50 år. '

Utredningen har vidare tagit upp ett antal frågor rörande sekundärt utnyttjande av upptagningar. framför allt de fall då ljudupptagningar an- vänds i olika typer av Offentliga framföranden. Om en sådan upptagning används i en radio- eller TV-utsändning har enligt gällande lag de utövande konstnärer vars framföranden finns på upptagningen och producenten av denna en rätt till ersättning. Däremot föreligger inte någon sådan ersätt- ningsrätt vid andra offentliga utnyttjanden av upptagningarna. Utredning- en föreslår att ersättningsrätten skall utvidgas till att avse också sådana utnyttjanden, om de sker i förvärvssyfte. Däremot avvisas tanken på att ersättning skall utgå även vid användning av bildupptagningar.

Ersättningsrätten gentemot radio- och TV- företaget görs idag gällande genom fonogramframställaren. Utredningen föreslår att denna bestämmel- se ändras så att ersättningsrätten får göras gällande av fonogramframstäl- lare och utövande konstnärer gemensamt.

När det gäller de s.k. anknytningsmomenten för skydd. dvs. reglerna om vilka utövande konstnärer, fonogramframställarc och radioföretag som skall ha skydd, innebär gällande regler att skydd ges beroende på var ifrågavarande prestation har ägt rum. Man tillämpar alltså det s.k. territo- rialitctskriteriet. Utredningen har övervägt om man helt eller delvis skall gå över till det s.k. nationalitetskriteriet, dvs. ge skydd beroende på vederbörande rättighetshavares nationalitet. Den har emellertid kommit fram till att i huvudsak de nuvarande anknytningsmomenten fortfarande bör tillämpas. Emellertid föreslås en viss tillämpning av nationalitetskriter- iet. Sålunda föreslås dels att framföranden av utövande konstnärer som är svenska medborgare eller som bor här skall skyddas oavsett var framför- andet äger rum, dels att fonogram skall skyddas oavsett var de har fram- ställts eller vem som har framställt dem. Vidare föreslås att radio— och TV- utsändningar skall skyddas inte bara när utsändningen äger rum i Sverige eller något annat land som är medlem av Romkonventionen titan också om sändarföretaget har sitt säte i Sverige eller i ett sådant land.

Utredningen tar också upp en rad andra frågor inom de närstående rättigheternas område. När det gäller reglerna om utlåning och uthyrning av upptagningar, bl. a. frågan om s.k. biblioteksersättning för utlåning av upptagningar, uttalar utredningen att den ämnar ta upp den i samband med att man behandlar frågorna i allmänhet om utlåning av verk. I fråga om vidarespridning via kabel av framföranden framhåller utredningen att det är rimligt att den utövande konstnären skall kunna hindra att framförandet utan hans eller hennes samtycke återutsänds av något annat företag än det med vilket han/hon har slutit avtal om utsändningen och detta Oberoende

av om vidarespridningen sker samtidigt med originalutsändningen eller efter denna. Utredningen förklarar emellertid att den avser att återkomma till frågorna om rättigheterna i samband med vidarespridning i ett senare sammanhang.

Utredningen diskuterar också frågan om införande av ett särskilt produ- centskydd för teaterföreställningar. I likhet med de övriga nordiska utred— ningarna vill emellertid utredningen inte ställa sig bakom något sådant förslag.

Utöver vad som nu har sagts tar utredningen också upp ett antal frågor av huvudsakligen lagteknisk karaktär i anslutning till de närstående rättig- heterna.

Mot bakgrund av dessa överväganden lägger utredningen fram förslag till ändringar i en rad bestämmelser inom de närstående rättigheternas område.

Den andra huvudfrågan som utredningen har tagit upp i sitt delbetän- kande rör framställning av exemplar av skyddade verk för enskilt bruk. Bestämmelser härom finns främst i 11 å upphovsrättslagen. Enligt denna bestämmelse är det tillåtet för envar att för enskilt bruk framställa enstaka exemplar av skyddade verk. Detta gäller dock inte i fråga om byggnads- verk. Vidare fmns vissa inskränkningar i möjligheterna att låta sådan exemplarframställning ske med hjälp av någon annan person. Utveckling- en på reproduktionsteknikens område har gjort det möjligt att i mycket stor omfattning och till låga kostnader framställa exemplar av hög kvalitet av skyddade verk och prestationer. Den nya reproduktionstekniken har bl. a. medfört att upphovsmännen i hög grad har tappat kontrollen över hur och i vilka sammanhang som deras verk används. Detta har självfallet påverkat deras och producenternas ekonomiska utbyte av de verk och prestationer som de utför. Denna omfattande och ökande s. k. hemkopiering måste ses i ljuset av vissa internationella förpliktelser som Sverige har enligt bl.a. Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk. Denna föreskriver att inskränkningar i upphovsmannens mångfaldiganderätt får ske endast om de inte gör intrång i det normala utnyttjandet av verket och inte oskäligt inkräktar på upphovsmannens legitima intressen.

Mot denna bakgrund tar utredningen upp frågan om kopiering för enskilt bruk. Den tar som utgångspunkt att det även i fortsättningen skall vara möjligt att med vissa begränsningar framställa enstaka exemplar av skyd- dade verk för framställarens enskilda bruk. Utredningen föreslår emeller- tid vissa smärre ändringar i gällande bestämmelser.

Slutligen tas också upp frågan om avgifter på oinspelade ljud- och video- band och/eller inspelningsapparatur.

När det gäller själva grundbestämmelsen föreslår utredningen en viss ändring i ordalydelsen för att understryka den personliga karaktären av sådan exemplarframställning. Vad härefter angår förbudet mot exemplar- framställning för enskilt bruk föreslår utredningen att sådant förbud införs i fråga om — förutom som idag byggnadsverk — direkt eftergörandc av exemplar av filmverk som är avsedda för offentlig visning. Förbudet skall också gälla beträffande konstverk, om framställningen sker på sådant sätt att kopian kan uppfattas som original.

Även reglerna om framställning av exemplar genom utomstående före- slås ändrade i vissa hänseenden. Sålunda föreslås att det nuvarande uttryc- ket "låta annan" framställa exemplar byts ut mot uttrycket "låta utomstå- ende” vidta en sådan åtgärd. Detta sker bl. a. för att markera att förbudet inte avses träffa exemplarframställning som utförs inom den närmaste familje- eller vänkretscn. Förbudet mot att anlita utomstående för exem- plarframställning föreslås utvidgat till att avse — utöversom idag bruks- föremål eller skulptur eller efterliknande av konstverk genom konstnärligt förfarande — även musikaliska verk och filmverk. Mot bakgrund bl.a. av den diskussion som har förts i riksdagen om möjligheterna att för informa- tionsändamål spela in radio- och TV-program föreslår utredningen emel- lertid att utomstående skall få anlitas för att i vissa fall framställa exemplar av verk som sänds i radio eller TV. Enligt utredningens majoritet bör emellertid en förutsättning vara att det sker för att enskilda personer skall kunna hålla sig informerade om och dokumentera inlägg i samhällsfrågor eller andra inslag i den allmänna debatten. En ledamot förordar i en reservation att denna begränsning skall utgå.

Den andra huvudpunkten som utredningen tar upp i detta sammanhang rör avgifter på oinspelat handmaterial och/eller inspelningsapparatur. Bak- grunden härtill är den omfattande privata inspelningsverksamhet som sker bl.a. av musik från radio eller från grammofonskivor. Utredningen redo- gör för avigsidorna med denna omfattande privatinspelningsverksamhet bl.a. för upphovsmännens och de utövande konstnärernas inkomster och för grammofonindustrins möjligheter att ge ut musik. Frågan om hur man skall kunna komma till rätta med dessa nackdelar har diskuterats såväl i Norden som i andra länder. Vissa länder. såsom Förbundsrepubliken Tyskland och Österike har infört en upphovsrättslig avgift på inspelnings- utrustning resp. oinspelat bandmaterial. 1 Sverige infördes med verkan från den 1 september 1982 en särskild s.k. kassettskatt, av vilken en del tillförs rättighetsinnehavargrupper på musikområdet som en kompensation för hemkopieringen.

Utredningen tar från upphovsrättsliga synpunkter upp frågan om en avgiftsordning och drar den grundläggande slutsatsen att de som gör ljud- eller videoinspelningar genom någon form av avgift bör betala en ersättning både för det inkomstbortfall som kan drabba rättighetsinneha- varna och för det ökade utnyttjandet som heminspelningen och hemkopier- ingen medför. Utredningen pekar vidare på att departementschefen har uttalat i prop. 1981/82: 128 om användningen av medlen från kassettskatten att frågan om hur en kompensationsordning för rättighetshavare slutligen skall utformas bör tas upp när upphovsrättsutredningens förslag föreligger och att man därvid kan komma fram till en annan konstruktion än den som föreslås i propositionen. Förslaget i denna del är enligt departementsche- fen att betrakta som en temporär lösning. Utredningen pekar på den grundläggande skillnaden som föreligger mellan den ordning som finansi- eras genom kassettskatten, vilken är en rent offentligrättslig pålaga, och en ordning som vilar på upphovsrättslig grund. Med sistnämnda ordning avses principen att varje utnyttjande av ett skyddat verk eller alster skall berättiga rättighetshavaren till någon form av ersättning.

Utredningen uttalar att det enligt dess mening från flera olika utgångs- punkter är att föredra att avgiften läggs på handmaterial framför att den läggs på inspelningsapparatur. Avgiften bör konstrueras som en privat- rättslig avgift och inte som en offentligrättslig sådan. Hur en upphovsrätts- ligt motiverad bandavgift skall samordnas med kassettskatten anser sig utredningens majoritet inte böra ta ställning till. En ledamot uttalar i en reservation som sin mening att den föreslagna bandavgiften bör ersätta kassettskatten.

Avgiften skall enligt förslaget erläggas av den som framställer eller importerar bandmaterialct till en organisation som representerar de olika rättighetsinnehavarkategorierna. Avgiftens storlek bör bestämmas genom förhandlingar mellan parterna eller i sista hand av domstol. Den som har betalat en sådan avgift skall ha rätt att återfå vad han har betalat om det material som ersättning har erlagts för har använts för annat ändamål än för att framställa exemplar för enskilt bruk.

När det gäller förhållandet till utländska rättighetshavare pekar utred- ningen på att de internationella konventionerna på det upphovsrättsliga området bygger på grundprincipen om nationell behandling, dvs. på att en fördragsslutande stat är skyldig att ge verk eller prestationer från annan fördragsslutande stat minst samma skydd som ges åt verk eller prestatio— ner med ursprung i det egna landet. Utredningen uttalar att det är osäkert om man i fråga om rättigheter som ligger utanför de som föreskrivs i konventionerna har någon skyldighet att iaktta denna princip om nationell behandling. Utredningen gör den bedömningen att konventionerna inte ålägger någon skyldighet att låta även utländska rättighetshavare få del av ersättningen från en bandavgift. Detta utesluter enligt utredningen inte att det kan bli aktuellt att ge en sådan rätt på grundval av reciprocitet.

Mot bakgrund av dessa överväganden lägger utredningen fram förslag till ändringari 11 å upphovsrättslagen och till en ny 11 a 5 med förslag till en bandavgift.

Det tredje huvudavsnittct av utredningens betänkande handlar om vi- deogram och upphovsrätt. Utredningen belyser där videogramteknikens utveckling och olika användningsområden för videogram samt ger en över- sikt över de upphovsrättsliga frågorna i samband med detta medium. Utredningen tar därefter upp ett antal speciella frågor som rör videogram.

Den första av dessa frågor rör den s.k. spridningsrätten. Härmed avses upphovsmannens rätt att bestämma över spridning av exemplar av hans verk till allmänheten genom t.ex. uthyrning, utlåning. försäljning eller andra åtgärder varigenom exemplar av verket ställs till allmänhetens förfo- gande. I denna spridningsrätt görs i lagen omfattande undantag för utgivna exemplar av vissa typer av verk. Utredningen konstaterar att dessa undan- tag inte omfattar exemplar av filmverk. dvs. bl.a. videogram.

Mot denna bakgrund noterar utredningen att upphovsmannen enligt gällande rätt har en obegränsad spridningsrätt till exemplar av sina ännu inte utgivna verk. När det sedan gäller utgivna exemplar av verk konstate- rar utredningen vidare att utgivna exemplar av filmverk/ videogram som är avsedda för offentlig visning även i fortsättningen bör omfattas av upp- hovsmannens spridningsrätt."Beträffande exemplar av lilmverk som har

getts ut för annat ändamål föreslår utredningen vissa ändringar i gällande rättsläge. Har exemplar av filmverk getts ut genom försäljning till allmän- heten skall enligt utredningens majoritct spridningsrätten begränsas såtill- vida att sådana exemplar utan samtycke skall få överlåtas vidare. dock inte inom ramen för förvärvsverksamhet. På denna punkt har en av utredning— ens ledamöter reserverat sig. Mot bakgrund av en önskan att så långt som möjligt skydda enskildas rätt att utan onödiga begränsningar få utöva sin äganderätt till förvärvade videogramexemplar utan att därför vitala upp- hovsmannaintressen träds för när förordar han att rätten till vidareöverlå— telsc i de nämnda fallen skall vara fri och att således begränsningen avseende förvärvsverksamhet bör utgå. Har utgivningen skett genom nå— gon annan rättshandling än försäljning. bör enligt en enhällig utredning spridningsrätten gälla fullt ut.

I samband med videogramfrågorna tar utredningen också upp den s. k. presumtionsregeln i 39 & URL. Denna regel anger att, om inte annat har avtalats, en överlåtelse av rätt till inspelning av ett litterärt eller konstnär- ligt verk på ftlm också omfattar rätt att i viss omfattning göra verket tillgängligt för allmänheten. I betänkandet diskuteras behovet av ändringar eller klarlägganden beträffande regelns tillämpning på produktion av film i videogramform. Utredningen avvisar emellertid tanken på att nu föreslå några ändringar i regeln.

Enligt gällande upphovsrättslig lagstiftning har vissa kategorier av pro- ducenter, bl. a. framställare av fonogram och andra ljudupptagningar, en Självständig rätt att ingripa mot mångfaldigande av upptagningarna. Den tekniska utvecklingen på reproduktionsteknikens område har enligt utred- ningen gjort det motiverat att ge ett sådant självständigt producentskydd även till vissa andra kategorier. Utredningen föreslår att producenter av videogram och andra exemplar av filmverk ges en självständig rätt att bestämma över mångfaldigandet av sådana exemplar på motsvarande sätt som fonogramframställarc.

Utredningens lagförslag Förslag till

lydelse.

] Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

dels att ll, 23, 45—49 och 61 55 skall ha nedan angivna lydelse, dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, ll a, av nedan angivna

Nur-'arande lydelse Föreslagen lydelse

llå

Av offentliggjort verk må enstaka exemplar framställas för enskilt bruk. Vad sålunda framställts må ej utnyttjasför annat ändamål.

Vad [första stycket sägs medför ej rätt att för eget bruk låta annan framställa bruksföremål eller skulptur eller genom konstnärligt förfarande efterlikna annat konst- verk, ej heller rätt att utföra bygg- nadsverk.

Var och en får — med de be- gränsningar som följer av andra och tredje styckena för sitt eget, enskilda bruk framställa eller låta framställa enstaka exemplar av verk, som har ogentliggjorts.

Det är inte tillåtet att ens för en- skilt bruk

] . uppföra en byggnad,

2. direkt eftergöra sådant exem— plar av ett filmverk som är avsett endast för ogentlig visning här i landet.

3. framställa exemplar av ett konstverk genom avgjutnin g av ori- ginal , avtryck från originalplåt eller stock eller genom att använda nå- gon annan metod som gör att ex- emplaret kan uppfattas som origi- nal.

Det är inte heller tillåtet att låta utomstående framställa exemplar av ett musikaliskt verk, ettfilmverk, ett bruksföremål eller — genom konstnärligtförfarande ett annat konstverk. Vad som nu har sagts hindrar dock inte att utomstående anlitas jör att fra/riställa exemplar av verk som utsänds i ljudradio el- ler television, om det sker för att en enskild person skall kunna hålla sig informerad om och dokumentera inlägg i samhälls/rågor eller andra inslag iden offentliga debatten.

Exemplar som lzarframställtsför någons enskilda bruk får inte an- vändas för annat ändamål.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

llaä

Upphovsmän till verk. som har utsänts i radio eller television eller som har upptagits på anordning ge- nom vilken det kan återges. har rätt till ersättning när band. skiva eller liknande anordning, som är ägnad som underlag för framställning av exemplar av verket för enskilt bruk. framställs eller införs för spridning till allmänheten i Sverige.

Rätt till ersättning får göras gäl- lande endast av en organisation som företräder samtliga de katego- rier av rättighetshavare som är be— rättigade till ersättningen.

Har material för vilket ersättning har erlagts använts för annat ända- mål än för att framställa exemplar av verk för enskilt bruk, har den som betalat ersättningen rätt att återfå vad som har betalats. Krav på återbetalning skall riktas mot den organisation som har uppburit ersättningen. Sådant krav skall framställas inom tre år efter ut— gången av det år då materialet/ör- värvades. Görs inte det är rätten till återbetalningförlorad.

2315

Sedan ett litterärt eller mUSikaliskt verk har utgivits, får exemplar. som omfattas av utgivningen, spridas vidare och visas offentligt. Exemplar av musikaliska verk får dock inte utan upphovsmannens samtycke tillhanda- hållas allmänheten genom uthyrning eller annan därmed jämförlig rätts-

handling. Exemplar av filmverk som har ut-

getts med upphovsmannens sam- tycke för annat ändamål än uthyr- ning eller utlåning får spridas vi- dare, dock inte på det sättet att det hyrs eller lånas ut till allmän/teten eller överlåts som ett led i en för- värvsverksamhet. Exemplaret skall anses ha utgetts för uthyrning eller utlåning om inte annat har angetts på detta.

45%

En utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk må icke utan hans samtycke upptagas på grammofonskiva. tilm eller annan anordning. genom vilken det kan återgivas, och ej heller utsändas i ljudradio eller television eller genom direkt överföring göras tillgängligt för allmänheten.

Nuvarande lydelse

Ej må framförande. som uppta- gits på anordning varom i första stycket sägs, utan konstnärens samtycke överföras från en sådan anordning till en annan, förrän tju- gofem år förflutit efter det år, då upptagningen ägde rum.

Beträffande upptagning, utsänd- ning och överföring, som avses i denna paragraf. skall vad i 3 och 9 åå, 11 åförsta stycket, 14 åförsta stycket, 17. 20 och 21 åå, 22 åförs— ta stycket. 22 a—22 c, 24. 24 a, 27, 28, 41 och 42 åå sägs äga motsva- rande tillämpning.

Föreslagen lydelse

Ej må framförande. som uppta- gits på anordning varom i första stycket sägs, utan konstnärens samtycke överföras från en sådan anordning till en annan, förränfem- tio år förflutit efter det år, då upp- tagningen ägde rum.

Beträffande upptagning, utsänd— ning och överföring, som avses i denna paragraf, skall vad i 3, 6— 9 åå, 11 å. 11 a å. 14å första stycket. 17, 20 och 21 åå. 22 å förs- ta stycket. 22 21—22 . 24, 24 a, 26. 27, 28. 41 och 42 åå sägs äga mot- svarande tillämpning.

465

Grammofonskiva eller annan an- ordning. på vilken ljud upptagits, må ej utan framställarens samtycke eftergöras förrän tjugofem år förflu- tit efter det år. då upptagningen ägde rum. Såsom eftergörandc anses även att upptagningen över- föres från en sådan anordning till en annan.

Beträffande förfarande. som en- ligt denna paragraf är beroende av framställares samtycke, skall vad i 9 å, 11 å första stycket. 14 å första stycket, 17 och 21 åå. 22å första stycket, 22 a—22 e, 24 och 24 & åå sägs äga motsvarande tillämpning.

En grammofonskiva, enfilm eller en annan anordning, på vilken ljud eller filmverk upptagits, får inte utan framställarens samtycke efter- göras förrän femtio år förllutit efter det år. då upptagningen ägde rum. Såsom eftergörandc anses även att upptagningen överföres från en så— dan anordning till en annan.

Beträffande förfarande, som en— ligt denna paragraf är beroende av framställares samtycke. skall vad i 6—9 åå. 11 å, II (1 å. l4å första stycket, 17 och 21 åå. 22å första stycket, 22 a—22 c. 24 och 24 a åå samt 26 å andra stycket sägs äga motsvarande tillämpning.

47å

Användes anordning som i 46å sägs vid ljudradio- eller televisions- utsändning. Skall, om utsändningen äger rum inom tid som i nämnda paragraf stadgas, ersättning utgå till framställaren ävensom till ut- övande konstnär, vars framförande upptagits på anordningen. Hava två eller flera konstnärer samverkat vid framförandet. kan dem tillkom- mande rätt endast göras gällande av dem gemensamt. Gentemot radio- eller televisionsföretaget göres ut- övande konstnärs rätt gällande ge— nomframställaren.

Användes i 46å nämnd anord— ning på vilken ljud upptagits, vid ljudradio- eller televisionsutsänd— ning eller vid offentligt framförande [ förvärvssyfte skall, om utsänd— ningen eller framförandet äger rum inom tid som där sägs. ersättning utgå till framställaren ävensom till utövande konstnär, vars framföran- de upptagits på anordningen. Har två eller flera konstnärer samverkat vid framförandet. kan dem tillkom- mande rätt endast göras gällande av dem gemensamt. Gentemot den som har använt anordningen kan här avsedd rätt endast göras gällan- de av framställare och konstnär ge— mensamt.

Nuvarande lydelse

Bestämmelserna i 9 å, 14 åförsta stycket samt 20, 21 oclz 24 åå skola äga motsvarande tillämpning i fall som avses i denna paragraf. Beträf- fande utövande konstnärs rätt skola jämväl föreskrifterna i 27, 28, 41 och 42 åå i motsvarande mån gälla.

Föreslagen lydelse

Bestämmelserna i 8 och 9 åå. 14 å första stycket, 20, 21 och 24 åå samt 26 å andra stycket skall äga motsvarande tillämpning i fall som avses i denna paragraf. Beträffande utövande konstnärs rätt skall jäm- väl föreskrifterna i 27, 28, 41 och 42 åå i motsvarande mån gälla.

Vad i denna paragraf stadgas gäller icke ljudfilm.

48å

Ljudradio- eller televisionsutsändning må icke utan radio- eller televi- sionsföretagets samtycke återutsändas eller upptagas på anordning. genom vilken den kan återgivas. Utan sådant samtycke må ej heller televisionsut- sändning återgivas för allmänheten i biograf eller därmed jämförlig lokal.

Ej må utsändning, som upptagits på på anordning varom i första stycket sägs. utan radio- eller te- levisionsförctagets samtycke över- föras från en sådan anordning till en annan förrän tjugofem år förflutit efter det år. då utsändningen ägde rum.

Vad i 9 å, 11 å första stycket. 14å första stycket, 17, 20 och 21 åå, 22 å första stycket, 22 a—22 c. 24 och 24 a åå sägs skall äga mot- svarande tillämpning i fall som avses i denna paragraf.

Ej må utsändning, som upptagits anordning varom i första stycket sägs, utan radio- eller televisions- företagets samtycke överföras från en sådan anordning till en annan förrän femtio år förflutit efter det år, då utsändningen ägde rum.

Vad i 6—9 åå, 11 å, 14å första stycket, 17. 20 och 21 åå. 22 å förs- ta stycket. 22 a—22 c. 24. 24 a åå samt 26 å andra stycket sägs skall äga motsvarande tillämpning i fall som avses i denna paragraf.

49å

Katalog. tabell eller annat dylikt arbete, vari sammanställts ett stort antal uppgifter. må ej utan framställarens samtycke eftergöras. förrän tio år förflutit efter det år, då arbetet utgavs.

Vad i 9 å, 11 å första stycket. 14. 15 a. 22 a—22 c, 24 och 24 a åå sägs skall äga motsvarande tillämp- ning beträffande arbete som avses i denna paragraf. Är sådant arbete eller del därav föremål för upphovs- rätt. må den ock göras gällande.

Vad i 6—9 åå. llå första och fjärde styckena. 12, 14, 15 a, 16, 18 åå. 22 å första stycket. 22 a— 22 c. 24, 24 a åå santt 26 å andra stycket sägs skall äga motsvarande tillämpning beträffande arbete som avses i denna paragraf. Är sådant arbete eller del därav föremål för upphovsrätt. må den ock göras gäl- lande.

61å

Föreskrifterna i 45—48 åå äro tillämpliga på framförande. ljud- upptagning samt ljudradio- och te- levisionsutsändning. som äger rum iSverige.

Föreskrifterna i 45 , 47 och 48 åå är tillämpliga på framförande, ljud— upptagning samt ljudradio- och te- levisionsutsändning. som äger rum i Sverige. Dessutom gäller dels 45 5 för den som är svensk medborgare eller har sin vanliga vistelseort [

Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

Sverige. dels 48 så på radia- eller televisionsföretag som har sitt säte här i landet. 465 gäller för alla ljudupptagningar.

Vad i 49 å stadgas är tillämpligt på arbete, framställt av svensk medbor— gare eller svensk juridisk person eller av den som här har sin vanliga vistelseort, så ock eljest på arbete som först utgivits i Sverige.

1. Denna lag träder i kraft den

2. Bestämmelsernai 11 å. 11 a å, 23 åandra stycket, 45 åtredje stycket, 46å andra stycket, 47 å andra stycket, 48 å andra stycket. 49å andra stycket och 61 å första stycket tredje punkten tillämpas även på verk som tillkommit och på radio- och televisionsutsändningar, upptagningar och framföranden som har ägt rum före ikraftträdandet ävensom på samman- ställningar som har gjorts dessförinnan. "3. Bestämmelserna om skyddstid i 45å andra stycket, 46å första stycket och 48 å andra stycket tillämpas även på framföranden. ljudupp- tagningar samt ljudradio— och televisionsutsändningar som ägt rum före lagens ikraftträdande förutsatt att skyddstiden enligt äldre bestämmelser då inte har löpt ut.

Förslag till Prop. 1985/86: 79

2 Lag om ändring i lagen (1960:730) om rätt till fotografisk bild

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1960:730) om rätt till fotografisk bild att det i lagen skall införas en ny paragraf. 5 a, av nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 a å [ fråga om den som har fram- ställt en fotografisk bild skall vad som föreskrivs i l l a .å lagen (1960: 729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk ha Motsva- rande tillämpning.

Denna lag träder i kraft den Den nya lagen skall tillämpas även på fotografisk bild som framställts före ikraftträdande och där utsändningen eller upptagningen ägt rum före ikraftträdandet.

Förteckning över remissinstanserna

Yttranden över betänkandet har avgetts av justitiekanslern. hovrätten för Nedre Norrland, riksrevisionsverkct, statens konstmuseer. universitets- och högskoleämbetet, skolöverstyrelsen.juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. statens konstråd, statens kulturråd, näringsfrihetsombuds- mannen, Svenska kommunförbundet. Landstingsförbundet. Sveriges In— dustriförbund, Svenska Arbetsgivareföreningen. SHlO-Familjeföretagen, Sveriges Advokatsamfund, Svenska Journalistförbundet, Svenska 'l"id- ningsutgivareföreningen, Fackförbundspressens Samorganisation ('I-"ack- sam). Sveriges Författarförbund. Konstnärliga och Litterära Yrkesutöva- res Samarbetsnämnd. Föreningen Svenska Läromedelsproducentcr. För- eningen Svenska Tecknare, Svenska Musikförläggareföreningen. För— eningen svenska tonsättares internationella musikbyrå u.p.a. (STIM). Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI). Svenska Mu- sikerförbundet, Svenska Teaterförbundet, Teatrarnas Riksförbund, Svenska Bokförläggareförcningen. Sveriges Radio AB, Svenska gruppen av the International Federation of Producers of Phonograms and Video- grams (IFPI), Landsorganisationen i Sverige (LO). Tjänstemännens cen— tralorganisation (TCO). Sveriges allmänna biblioteksförening, Föreningen Presskopia, AB Pressurklipp, Kooperativa förbundet. Svenska Industri- tjänstemannaförbundet, Föreningen Sveriges Praktiserande Arkitekter. Föreningen IFPI-VIDEO. Svenska Magnetbandinstitutet, Sveriges Film- uthyrareförening u.p.a., Sveriges Biografägareförbund. Musiketablisse- mentens Förening, Sveriges Köpmannaförbund, Svenska Filminstitutet. Mtisikaliska Akademien och Näringslivets delegation för marknadsrätt.

Universitets- och högskoleämbetet har bifogat yttranden från rektors- ämbetena och de juridiska fakultetsnämnderna vid universiteten i Stock— holm. Uppsala och Lund samt från styrelsen för musikhögskolan.

Lärarnas Riksförbund har inkommit med ett yttrande rörande möjlighe- terna till exemplarframställning för enskilt bruk.

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Härigenom föreskrivs att 45—49 och 61 åå lagen (1960:729) om upphovs- rätt till litterära och konstnärliga verk skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

45 å'

En utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk mä icke utan hans samtycke upptagas på grammofonskiva. film eller annan anordning, genom vilken det kan återgivas, och ej heller utsändas i ljudradio eller television eller genom direkt överföring göras tillgängligt för allmänheten.

Ej må framförande, som uppta- gits på anordning varom i första stycket sägs. utan konstnärens samtycke överföras från en sådan anordning till en annan, förrän tju- gufem år förflutit efter det år, då upptagningen ägde rum.

Beträffande upptagning, utsänd- ning och överföring, som avses i denna paragraf, skall vad i 3 och 9 åå, 11 åförsta stycket, 14 åförsta stycket. 17, 20 Och 21 åå, 22 åförs- ta stycket. 22 a—22 c, 24, 24 a. 27, 28. 41 Och 42 åå sägs äga motsva- rande tillämpning.

Ett framförande som har uppta- gits på en anordning som avses i första stycket får inte utan konst- närens samtycke överföras från en sådan anordning till en annan förr- änfemtio år har förflutit efter det år då upptagningen gjordes.

Beträffande upptagning, utsänd- ning och överföring. som avses i denna paragraf. skall vad i 3. 6— 9 åå. 11 åförsta stycket. 14 åförsta stycket, 17,20 och 21 åå, 22 å förs- ta stycket, 22 a—22 c, 24, 24 a, 26. 27. 28, 41 och 42 åå sägs äga mot- svarande tillämpning.

46 ål

Grammofonskiva eller annan an- ordning, på vilkcn ljud upptagits. mä ej utan framställarens samtycke eftergöras förrän tjugufem år förflu- tit efter det år, då upptagningen ägde rum. Såsom eftergörandc anses även att upptagningen över— föres från en sådan anordning till en annan.

Beträffande förfarande, som en— ligt denna paragraf är beroende av framställares samtycke, skall vad i 9 5. 11 å första stycket. 14 å första stycket, 17 och 21 åå. 22å första stycket. 22 21—22 c. 24 och 24 a åå sägs äga motsvarande tillämpning.

' Senaste lydelse 1978:488. 1 Senaste lydelse 1978z488.

En grammofonskiva, en film eller en annan anordning på vilken ljud ellerfilmverk har upptagits får inte utan framställarens samtycke efter- göras förrän femtio år har förflutit efter det år då upptagningen gjordes. Som eftergörande anses även att upptagningen överförs från en sådan anordning till en annan.

Beträffande förfarande. som en- ligt denna paragraf är beroende av framställares samtycke, skall vad i 6—9 åå". 11 å första stycket, 14å första stycket, 17 och 21 åå, 22å första stycket, 22 a—22 . 24 och 24 a åå samt 26 å andra stycket sägs äga motsvarande tillämpning.

' Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

47 .&3

Användes anordning som i 46 å" sägs vid ljudradio» eller televisions- utsändning. skall, om utsändningen äger rum inom tid som i nänznda paragraf stadgas. ersättning utgå till framställaren ('ivensom till ut- övande konstnär, vars framförande upptagits pä anordningen. Hava två eller flera konstnärer samverkat vid framförandet, kan dem til/korn- mande rätt endast göras gällande av dem gemensamt. Gentemot ra- dio- eller televisionsföretaget göres titt'ivande konstnärs rätt gällande genom framställaren.

Bestämmelserna i 9 å, l4 åförsta stycket som! 20. 21 och 24 åå skola äga motsvarande tillämpning i fall som avses i denna paragraf. Beträf- fande utövande konstnärs rätt skola jämväl föreskrifterna i 27. 28, 41 och 42 åå i motsvarande mån gälla.

Om en gramntofonskiva eller en annan anordning på vilken ljud har upptagits används vid ljudradio— el- ler televisionsutsändning eller vid annat offentligt framförande i för— värvssyfte och utsändningen eller framförandet äger rum inom femtio år efter det år då ljudapptagningen gjordes, skall ersättning utgå till framställaren liksom till utövande konstnärer vilkas framförande har upptagits på anordningen. Har två eller flera konstnärer samverkat vid framförandet, kan den rätt som till- kommer dent göras gällande endast av dem gemensamt. Gentemot den söm har använt anordningen kan deti rätt som tillkommer konstnärer och framställare göras gällande en- dast av dem gemensamt.

Bestämmelserna i 8 och 9 åå, 14 åförsta stycket. 20, 21 och 24 åå samt 26 å andra stycket ska/! äga motsvarande tillämpning i fall som avses i denna paragraf. Beträffande utövande konstnärs rätt skall jäm- väl föreskrifterna i 27. 28. 41 och 42 åå i motsvarande mån gälla.

Vad i denna paragraf stadgas gäller icke ljudfilm.

48 54

Ljudradio— eller televisionsutsändning må icke utan radio- eller televi- sionsföretagets samtycke återutsändas eller upptagas på anordning, genom vilken den kan återgivas. Utan sådant samtycke må ej heller televisionsut- sändning återgivas för allmänheten i biograf eller därmed jämförlig lokal.

Ej må utsändning, som upptagits på anordning varom i första stycket sägs, utan radio- eller televisions- företagets samtycke överföras från en sådan anordning till en annan förrän tjitgufem är förflutit efter det år, då utsändningen ägde rum.

Vad i 9,6, 11 å första stycket. 14 å första stycket, 17, 20 och 21 åå, 22å första stycket, 22 a— 22 c, 24 och 24 a åå sägs skall äga motsvarande tillämpning i fall som avses i denna paragraf.

3 Senaste lydelse l976:l92. * Senaste lydelse 19781488.

En utsändning som har upptagits på en anordning som avses i första stycketfår inte utan radio- eller te- levisionsföretagets samtycke över- föras från en sådan anordning till en annan förrän femtio år har förflutit efter det år då utsändningen ägde rum.

Vad i 6—9 åå, ll åförsta stycket. 14 å första stycket, 17, 20 och 21 åå. 22 å första stycket, 22 a— 22 c, 24, 24 & åå samt 26 å andra stycket sägs skall äga motsvarande tillämpning i fall som avses i denna paragraf.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

49 55

Katalog, tabell eller annat dylikt arbete, vari sammanställts ett stort antal uppgifter. må ej utan framställarens samtycke eftergöras, förrän tio år förflutit efter det år, då arbetet utgavs.

Vad i 9 å, 11 å första stycket, 14, 15 a, 22 a—22 c, 24 och 24 a åå sägs skall äga motsvarande tillämp- ning bcträffande arbete som avses i denna paragraf. Är sådant arbete eller del därav föremål för upphovs- rätt, mä den ock göras gällande.

Vad i 6—9 åå, 11 åförsta stycket, l2, 14, 15 a, 16. 18 åå, 22 åförsta stycket. 22 a—22 c, 24, 24 a åå samt 26 å andra stycket sägs skall äga motsvarande tillämpning be— träffande arbete som avses i denna paragraf. Är sådant arbete eller del därav föremål för upphovsrätt. må den ock göras gällande.

61 sf”

Föreskrifterna i 45—48 åå äro tillämpliga på framförande, ljud- upptagning samt ljudradio- och te- levisionsutsändning, som äger rum i Sverige.

Föreskrifterna i 45, 47 och 48 åå är tillämpliga på framförande, ljud- upptagning samt ljudradio- och te- levisionsutsändning, som äger rum i Sverige. Dessutom tillämpas före- skrifterna i 45 5 på framföranden av den som är svensk medborgare eller har sin vanliga vistelseort i Sverige. föreskrifterna i 47 5 på ljudupptagningar vars framställare är svensk medborgare eller svensk juridisk person eller har sin vanliga vistelseort i Sverige och föreskrifl terna i48 5 på utsändningar av ra- dio- eller telex-'isionsföretag som har sitt säte här i landet. F öreskrijl terna i 46 å tillämpas på alla ljud- upptagningar oclz på sådana upp- tagningar av jilmverk vars fram— ställare är svensk medborgare el- ler svensk juridisk person eller har sin vanliga vistelseort i Sverige lik- som på sådana upptagningar av filmverk som äger rum i Sverige. Vad i 49 å stadgas är tillämpligt på arbete, framställt av svensk medbor- gare eller svensk juridisk person eller av den som här har sin vanliga vistelseort, så ock eljest på arbete som först utgivits i Sverige.

1. Denna lag träder i kraft den ljuli 1986.

2. Bestämmelserna i 45 å tredje stycket, 46 å andra stycket, 47 å andra stycket, 48 å tredje stycket, 49 å andra stycket och 61 å första stycket tredje punkten tillämpas även på verk som har tillkommit före ikraftträdan- det, på ljudradio- och televisionsutsändningar, upptagningar och framfö- randen som har ägt rum före ikraftträdandet och på sammanställningar som har gjorts före ikraftträdandet.

5 Senaste lydelse 1980:610. '" Senaste lydelse l973:363.

3. Bestämmelsen i 47 å första stycket tillämpas även på upptagningar som har gjorts före lagens ikraftträdande.

4. Bestämmelserna om skyddstid i 45å andra stycket, 46å första stycket och 48 å andra stycket tillämpas även på framföranden. ljudupp- tagningar samt ljudradio— och televisionsutsändningar som har ägt rum före lagens ikraftträdande förutsatt att skyddstiden enligt äldre bestämmelser då inte har löpt ut.

Innehåll

Sid Propositionen ................................................ ] Propositionens huvudsakliga innehåll ........................... [ Propositionens lagförslag ...................................... 2 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 31 oktober 1985 . 6 6 1 Inledning .................................................. 2 Nuvarande förhållanden .................................... 7 3 Huvuddragen av utredningens förslag ......................... 10 4 Allmän motivering ......................................... 11 4.1 Allmänna utgångspunkter ................................ 11 4.2 Skyddet för utövande konstnärer ......................... 15 4.3 Skyddet för producenter ................................. 16 4.3.1 Huvudprinciperna för skyddet ...................... 16 4.3.2 Producenter av filmverk ........................... 17 4.3.3 Producenter av teaterföreställningar ................. 17 4.4 Skyddet mot utnyttjande av upptagningar .................. 18 4.4.1 Konstruktionen av skyddet ......................... 18 4.4.2 Ersättningsrätten .................................. 19 4.5 Skyddstiden för utövande konstnärer och producenter ...... 20 4.6 Det geografiska tillämpningsområdet för skyddet för utövande konstnärer och producenter .............................. 21 4.7 Ikraftträdande m.m ..................................... 23 5 Upprättat lagförslag ........................................ 24 6 Specialmotivering .......................................... 24 7 Hemställan ................................................ 31 8 Beslut ........................................... . ........ 31 Utdrag ur lagrådets protokoll den 27 november 1985 .............. 32 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 12 december 1985 35 Bilaga 1 Sammanfattning av utredningens betänkande ............ 38 Bilaga 2 Utredningens lagförslag ............................... 44 Bilaga 3 Förteckning över remissinstanserna .................... 50 Bilaga 4 Lagrådsremissens lagförslag ........................... 51

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1986