Prop. 1992/93:181

Sveriges tillträde till Förenta nationernas Konvention mot kemiska vapen

Tf. chefen för Utrikesdepartementct, statsrådet Svensson, har varit föredra- gande vid regeringssammanträdet.

Stockholm den 25 mars 1993

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Alf Svensson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner Sveriges tillträde till För- enta nationernas konvention om förbud mot utveckling, produktion, inne- hav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring. Sverige har, tillsammans med nära 140 andra stater undertecknat konventionen.

Konventionens syfte är att totalförbjuda en hel kategori av massförstörel- sevapen, de kemiska, och att reglera hur de idag existerande lagren av dessa vapen skall förstöras.

Genom konventionen kommer en internationell kontrollorganisation att skapas för att genomföra reglerna om verifikation av konventionens efter- levnad. Denna verifikation kommer att genomföras dels vid förstöring av kemiska vapen samt vid produktionsanläggningar för sådana vapen, dels ru- tinmässigt i relevant kemisk industri, dels vid misstankar om brott mot kon- ventionen.

Konventionen träder i kraft 180 dagar efter det att det 65:e ratifikations- instrumentet deponerats hos Förenta nationernas generalsekreterare, dock tidigast ijanuari 1995. Mot bakgrund av det stora gensvar som konventionen hittills fått från det internationella samfundet är det troligt att ikraftträdan- det kan ske redan ijanuari 1995.

Konventionen är avsedd att komplettera tidigare konventioner, nämligen Protokollet om förbud mot användning i krig av kvävande, giftiga eller andra

gaser samt av bakteriologiska stridsmcdel, undertecknat i Geneve den 17 juni 1925 (1925 års Genéveprotokoll), och Konventionen om förbud mot ut— veckling, framställning och lagring av bakteriologiska (biologiska) vapen och toxinvapen samt om deras förstöring, undertecknad i London, Moskva och Washington den 10 april 1972.

Mot bakgrund av den stora vikt Sverige fäst vid ett totalförbud mot ke- miska vapen och därmed elimineringen av en hel kategori massförstörelseva- pen och det långa och djupa engagemang Sverige haft i frågan är det angelä- get att Sverige snarast tillträder konventionen. Denna är av utomordentlig säkerhetspolitisk betydelse för Sverige, bl.a. i och med att Ryssland har värl- dens största lager av kemiska vapen. Detta har varit en av anledningarna till den höga prioritet Sverige under många år gett åt förhandlingarna om denna konvention.

Bestämmelserna i konventionen kräver lagstiftning för att Sverige skall kunna ansluta sig till konventionen. Dessa åtgärder redovisas översiktligt. Avsikten är att förslag till sådana lagändringar skall läggas fram i en särskild proposition.

KJ

1. Inledning

Konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och använd- ning av kemiska vapen öppnades för undertecknande den 13januari 1993 av Förenta nationernas generalsekreterare. Detta var ett historiskt tillfälle för det internationella nedrustningsarbetet då för första gången en hel kategori vapen kunnat förbjudas och dessutom på ett sådant sätt att konventionssta- ternas efterlevnad av förbudet effektivt kommer att kunna kontrolleras. Hit- tills har 140 stater undertecknat konventionen och det finns stora möjlighe- ter att den skall kunna bli universell. Sverige undertecknade, i enlighet med regerinngeslut den 17 december 1992, konventionen den 13 januari 1993.

Konventionen är avsedd att komplettera två tidigare konventioner. De är Protokollet om förbud mot användning i krig av kvävande, giftiga eller andra gaser samt av bakteriologiska stridsmcdel, undertecknat i Geneve den 17 juni 1925 (1925 års Geneveprotokoll) och konventionen om förbud mot ut- veckling, framställning och lagring av bakteriologiska (biologiska) vapen och toxinvapen samt om deras förstöring, undertecknad i London, Moskva och Washington den 10 april 1972.

Regeringen lämnar här en redogörelse för innehållet i konventionen mot kemiska vapen. Konventionstexten i engelsk lydelse jämte svensk översätt- ning bifogas propositionen som bilaga I . Regeringens överväganden angå- ende behovet av lagstiftning för att Sverige skall kunna tillträda konventio- nen redovisas översiktligt.

Det internationella samfundets starka önskan och glädje över att äntligen kunna totalförbjuda de kemiska vapnen har manifesterats på flera sätt sedan konventionen slutförhandlades. 145 stater var medförslagsställare till resolu- tionen om konventionen i Förenta nationernas generalförsamling i novem- ber 1992 som anbefallde avtalet för undertecknande och snar ratifikation. Resolutionen, nrA/47/690, antogs av församlingen utan omröstning. För ikraftträdande av konventionen krävs anslutning av minst 65 stater. Den kan dock tidigast träda i kraft två år efter det att den öppnades för underteck- nande, dvs. ijanuari 1995.

Vid undertecknandekonferensen kom så många som 130 stater att skriva på avtalet. Det har aldrig tidigare hänt att en så stor krets undertecknande stater kunnat nås redan vid avtalets öppnande. Detta är ytterligare ett bevis för det genombrott som konventionen innebär på det nedrustnings- och sä- kerhetspolitiska området.

Inom Utrikesdepartementet har utarbetats en departementspromcmoria om Sveriges tillträde till konventionen (Ds 199312). Promemorian har re- missbehandlats. Samtliga remissinstanser som inkommit med yttrande har tillstyrkt svenskt godkännande av konventionen. ] bilaga 2. till propositio- nen redovisas en sammanfattning av remissvaren som legat till grund för re— geringens Ställningstagande.

Förslag till de lagändringar som måste göras för att Sverige skall kunna ratificera konventionen kommer att redovisas i en departcmentspromemoria som skall remissbehandlas. En proposition om dessa lagändringar kommer att föreläggas riksdagen under nästa riksmöte. Regeringen avser att i bud- getpropositionen redovisa förslag i de delar som berör statsbudgeten och ad- ministrationen av konventionen.

2. Konventionens bakgrund m.m.

Den 3 september 1992 enades nedrustningskonferensen i Geneve efter mer än 20 års förhandlingar om att till Förenta nationernas generalförsamling överlämna texten till en'konvention om fullständigt förbud mot kemiska va- pen. Detta är en stor framgång för det multilaterala arbetet i allmänhet och för nedrustningskonferensen i synnerhet. Konventionstexten innehåller för- bud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt bestämmelser om förstöring av existerande kemiska vapen. Genom konventionen etableras en internationell norm, enligt vilken allt innehav och all användning av kemiska vapen förbjuds.

KOHVentionen saknar motstycke som ett heltäckande och kontrollerbart multilateralt nedrustningsavtal. Den innehåller ett totalt och icke-diskrimi— nerande förbud mot kemiska vapen vilket borgar för dess möjlighet att uppnå universalitet. Vidare innehåller den säkerhetsregler i form av bistånd respektive sanktioner om förbudet skulle överträdas, klara bestämmelser om kontrollerad förstöring av kemiska vapen och produktionsanläggningar för sådana vapen, en politisk och geografisk balans i konventionens styrande organ, en verifikationsordning bestående av rutinkontroll av den kemiska industrin och möjlighet till inspektioner på uppfordran av militära och civila anläggningar vid misstanke om konventionsbrott samt möjligheter till ut- ökad handel på det kemiska området mellan konventionens parter. I en sär— skild artikel stadgas att inga reservationer får göras mot konventionens artik— lar. På detta sätt är det en mycket välbalanserad konvention som uppnåtts.

Konventionen föreskriver bl.a. en fullständig eliminering av existerande kemiska vapen. Regeringen anser detta vara av utomordentlig säkerhetspo— litisk betydelse inte minst för Sverige, eftersom Ryssland har världens största arsenaler av sådana vapen. Sveriges och andra staters säkerhet kräver emel— lertid också att efterlevnaden av konventionen kan kontrolleras. Ett system för sådan kontroll har utarbetats och inkluderats i traktattexten. Genom att efterlevnaden av förbudet kan övervakas och sanktioner tillämpas vid över— trädelser är regeringens bedömning att ett effektivt instrument skapats för att förhindra spridning av kemiska vapen.

Försöken att få till stånd ett förbud mot kemiska vapen har en lång och komplicerad historia. Systematiska försök att totalförbjuda dessa vapen, åt- minstone deras användning, har genomförts under de senaste 100 åren. His- torien har präglats av avsky för dessa vapen. Deras begränsade militära värde har ytterligare förstärkt denna uppfattning. ] slutet av 1800-talet gjor- des flera försök att ge kriget en mer human karaktär. Krig skulle åtminstone inte medföra onödigt lidande som inte stod i rimlig proportion till de militära vinsterna av att använda olika typer av vapen.

Vid den första internationella fredskonferensen i Haag 1899 underteckna- des ett avtal om att avstå från användning av projektiler vars enda syfte var förgiftande eller prestationsncdsz'ittande verkan. Detta förbud konfirmera- des senare i en av Haag—konventionerna 1907.

Trots dessa internationella avtal kom kemiska stridsmedel till mycket stor användning under första världskriget. Den första storskaliga attacken med denna typ av vapen skedde nära Ypres i Belgien den 22 april 1915. Klorgas

Prop. 1992/931181

från 6000 behållare spreds över' slagfältet och mer än 5000 oskyddade och oförberedda soldater dödades. Senare under kriget användes även ämnena fosgen och arsiner och ijuni 1.917 också senapsgas. Under det första världs- kriget dödades nära 100 000 soldater av kemiska stridsmedel och över en mil- jon skadades av dessa vapen. Den stora användningen av kemiska vapen un- der kriget förstärkte ytterligare världssamfundets önskan att totalförbjuda denna typ av vapen. Samtidigt försvårades detta avståndstagande av att den militära effekten av dessa vapen mot oskyddade och oförberedda soldater visade sig vara stor.

Under mellankrigstiden diskuterades vid flera tillfällen förbud mot ke- miska vapen. Nationernas förbund genomförde ett flertal expertstudier. Frankrike, Japan, Italien, Storbritannien och USA undertecknade år 1922, i Washington, en överenskommelse vari deklarerades att användandet av giftiga gaser stred mot folkrätten. Den trädde dock aldrig i kraft.

Nationernas förbund tog under år 1925 initiativet till en konferens i Ge- neve för att undersöka möjligheten till övervakning av den internationella vapenhandeln. Ett resultat av denna konferens blev ett protokoll, Geneve- protokollet, om förbud mot användning av kemiska och biologiska vapen, ett förbud som fram till idag har varit det enda internationella avtal som reg- lerat kcmiska vapen.

Geneveprotokollet har emellertid flera brister. Förbudet inskränker sig således till endast själva användningen, och det finns därför flera stater som, utan att bryta mot folkrätten, innehar kemiska vapen. Protokollet utgör alltså inget hinder mot spridning av kemiska vapen. Härtill kommer att många länder vid sin anslutning har gjort reservationer som innebär avse- värda begränsningar i användningsförbudet. Rcservationerna innebär att de förbehållit sig rätt till första användning mot stater som inte är parter i proto- kollet och rätt till vedergällning mot motståndare som först använder ke- miska vapen.

Kemiska vapen användes i relativt stor utsträckning under första världs- kriget och i en del konflikter i tredje världen under 1930-talet. Under andra världskriget avstod emellertid de krigförande, med vissa undantag, från att använda dessa vapen, trots att nya, mer effektiva, vapentyper utvecklats. Skälet var sannolikt framför allt att dessa vapen framstod som föga effektiva mot militärt välövade motståndare utrustade med gasmasker och andra skydd. Ett angrepp med kemiska vapen befarades också leda till vedergäll- ning mcd samma vapen. Det folkrättsliga förbudet och världsopinioncns av- sky mot dessa massförstörelsevapen spelade också viss roll.

Under årtiondena närmast efter andra världskriget kom de kemiska vap- nen i bakgrunden. Uppmärksamheten riktades i ställct mot de nya massför- störelsevapnen, kärnvapnen. Först i slutet på 1960-talet, sedan förhandling- arna om icke—spridningsavtalet mot kärnvapen avslutats år 1968, kom upp- märksamheten åter att riktas mot de kemiska och biologiska vapnen.

Förhandlingarna om dessa vapen hade dittills alltid förts i ett sammanhang eftersom de i viss mån kan anses sammanlänkade via toxinvapnen. På förslag av St(.>rbritannien beslöt emellertid nedrustningskonferensen i slutet av 1960-talet att dela upp förhandIingsfrågorna och år 1972 hade enighet nåtts om en separat konvention om totalförbud mot biologiska vapen och toxinva-

'J'l

pen. Anledningen till denna särbehandling var närmast att de biologiska vapnen ansågs vara ett betydligt lättare förhandlingsproblem, eftersom de betraktades som okontrollerbara och därmed militärt praktiskt taget oan- vändbara. Därför ansågs det inte heller nödvändigt att utarbeta bestämmel- ser för kontroll av efterlevnaden av konventionen mot biologiska vapen (B- vapenkonventionen). De senaste årens utveckling av genteknik m.m. har förändrat situationen, och avsaknaden av verifikation av B-vapenkonventio- nen framstår som alltmer allvarlig.

Det har sedan länge stått klart att ett fullständigt förbud mot kemiska va- pen måste kunna kontrolleras. Lager av kemiska vapen och anläggningar för produktion av sådana finns i flera länder. Härtill kommer att den civila ke- miska industrin i många länder tillverkar giftiga kemikalier för en mängd olika civila ändamål i stor omfattning och har produktionsprocesser som kan ställas om för produktion av kemiska vapen. Dessa förhållanden gör en rela- tivt inträngande kontroll nödvändig för att parterna i konventionen skall kunna ha förtroende för att den efterlevs. Detta har genom åren varit en av de största stötestenarna i förhandlingarna.

Sovjetunionen och dess allierade motsatte sig i det längsta erforderlig in- ternationell kontroll på sitt territorium, vilket föranledde Förenta Staterna att föra en överbudspolitik i fråga om krav på inträngande kontroll. Dåva- rande vicepresidenten Bush krävde således i ett tal i nedrustningskonferen- sen är 1984 att internationell verifikation av efterlevnaden av konventionen mot kemiska vapen skulle kunna utföras ”var som helst, när som helst, utan rätt att vägra”.

Sedan Sovjetunionen under Gorbatjov radikalt ändrat sin inställning kom också Förenta Staterna att ändra sin tidigare attityd, vilken mött starkt mot- stånd både på militär och civil amerikansk sida där man reagerat mot möjlig- heten av en i princip obegränsad rätt till inspektion av USA:s militära an- läggningar och kemiska industrier. Det visade sig att även en rad u-länder motsatte sig en långtgående kontroll, en del av dem sannolikt främst för att de fruktade att kontrollbestämmelserna kunde utnyttjas för underrättelse- verksamhet på andra områden. Det var i huvudsak enbart de västeuropeiska staterna som konsekvent och envetet verkade för ett relativt inträngande kontrollsystem.

Till de politiskt svåraste problemen har också hört frågan om ett omedel- bart och totalt användningsförbud från konventionens ikraftträdande, dvs. även under de 10— 15 år som förstöringen av de existerande arsenalerna av kemiska vapen kommer att ta. USA, som inte ratificerade 1925 års Geneve- protokoll förrän år 1975, försökte i det längsta, sedermera med stöd av Sovjetunionen, utverka en rätt för nuvarande innehavare av kemiska vapen att behålla en mindre del av sina arsenaler, och därmed en vcdergällningska— pacitet, tills alla "stater kapabla att använda kemiska vapen" anslutit sig till konventionen. Vidare ville man på amerikansk sida inte ge upp den veder- gällningsrätt som bl.a. USA förbehållit sig genom reservationer till Geneve- protokollet.

I båda fallen var motståndet kompakt, särskilt från de alliansfria staterna, som inte kunde acceptera en diskriminerande konvention, som likt icke- spridningsavtalet gav särskilda rättigheter åt stater, som redan innehade de

Prop. 1992/931181

massförstörelsevapen, som konventionen skulle avskaffa. Så småningom gav USA upp sitt krav i dessa avseenden, och Sovjetunionen följde omedelbart efter. En lösning kunde därefter uppnås som innebär ett totalt användnings- förbud och en fullständig förstöring av 'de existerande vapenlagren inom föreskriven destruktionsperiod.

Parallellt med det multilaterala arbetet i nedrustningskonferensen bedrev de båda supermakterna under flera år bilaterala förhandlingar om bl.a. för- störing av kemiska vapen, vilka är 1990 ledde till en överenskommelse. En del av resultaten från dessa har gett värdefulla tillskott till de multilaterala förhandlingarna.

In i det sista utgjorde frågan om exportkontroll av relevanta kemiska sub- stanser ett svårt problem. Deltagande u-länder krävde att all diskrimine- rande kontroll gentemot konventionsparterna skulle upphöra då konventio- nen trätt i kraft. Samtidigt stod det emellertid klart, att kontrollen av kon- ventionens efterlevnad inte kunde bli hundraprocentig, varför ett generellt åtagande från exportländernas sida att för konventionsstaterna upphäva all exportkontroll av produkter relaterade till kemiska vapen knappast kunde komma i fråga. Till sist kunde en kompromiss uppnås innebärande ett åta- gande från konventionsstaterna att revidera sina nationella exportkontroll- bestämmelser för att bringa dem i överensstämmelse med konventionens än- damål och syfte samtidigt som vissa exportkontrollregler och även visst ex- portförbud mot icke-konventionsparter infördes.

En särskild kommission med uppgift att förbereda ikraftträdandet har i enlighet med konventionstexten, satts upp i Haag. Kommissionen har i feb- ruari 1993 genomfört sin första session enligt de regler som konventionen stipulerar. Sverige kommer aktivt att deltaga i kommissionens viktiga verk- samhet med att förbereda konventionens genomförande och upprättandet av den internationella kontrollorganisationen i Haag.

Konventionen träder i kraft 180 dagar efter det att 65 stater ratificerat den, dock tidigast två år efter att den öppnats för undertecknande, dvs. i januari 1995. Det finns mycket goda utsikter att denna siffra uppnås tillräckligt snabbt för att detta datum skall kunna hållas. Lika viktigt är emellertid att alla i sammanhanget relevanta stater ansluter sig. Detta kommer att kräva energiska insatser, inte minst i Mellersta Östern, där arabstaterna gör en koppling till Israels förmodade kärnvapeninnehav och kräver ett fullständigt avskaffande av massförstörelsevapen i regionen. Arabstaterna har ställt is- raelisk anslutning till icke-spridningsavtalet för kärnvapen som villkor för sin egen anslutning till denna konvention. Hälften av arabstaterna har dock un- dertecknat konventionen trots ovanstående villkorade anslutning.

Eftersom konventionen arbetats fram under åratal av genuina multilate- rala förhandlingar, där ingen part eller ländergrupp kunnat diktera villko- ren, bör den kunna undgå att i likhet med icke-spridningsavtalct framställas som diskriminerande och därmed principiellt oacceptabel för vissa stater. Utsikterna till att konventionen skall få en bred och så småningom t.o.m. universell anslutning får därför anses relativt goda. Denna bedömning styrks definitivt av den extremt stora kretsen av originalsignatärer.

En konvention med universell anslutning kommer att stärka alla staters säkerhet. Den framgång som slutförandet av konventionsförhandlingarna

utgör bör också kunna få en positiv inverkan på strävandena attgenom mul- tilaterala förhandlingar söka lösningar på andra säkerhetspolitiska problem med global karaktär. Konventionens helt unika kontrollmekanismer bör kunna påverka framtida nedrustnings- och icke-spridningsförhandlingar i positiv riktning.

3. Konventionens innehåll

Konventionen består av en ingress, tjugofyra artiklar samt tre bilagor. Den återfinns i engelsk lydelse samt i svensk översättning i bilaga 1 till denna pro- position. Konventionen utgör ett globalt heltäckande'och kontrollerbart. nedrustnings— och icke-spridningsavtal som saknar tidigare motsvarighet. Sammanfattningsvis omfattar konventionen följande:

ett totalt förbud mot kemiska vapen, förstöring av existerande kemiska vapen och produktionsanläggningar för sådana vapen, ' — verifikation av den kemiska industrin,

möjlighet till inspektion-er på uppfordran av varje anläggning och plats på konventionsstaternas territorium, ' — regler för underlättande av handel och ekonomisk och teknologisk ut- veckling på det kemiska området, samt '

— upprättandet av en internationell kontrollorganisation, Organisationen för förbud mot kemiska vapen, med säte i Haag.

Konventionens artiklar, vilka innehåller de grundläggande bestämmelserna, omfattar i tur och ordning följande huvudområden:

— Åtaganden från konventionsstaterna innebärande ett totalt förbud mot kemiska vapen samt förstöring av existerande kemiska vapen" och-anlägg- ningar för produktion av sådana vapen liksom förbud mot användning av kravallbekämpningsämnen inklusive tårgaser som metod för krigföring; definitioner av grundläggande termer i konventionstexten, bl.a. omfatt- ningen av begreppet "kemiska vapen”, — bestämmelser om deklarationer avseende innehav av kemiska vapen och produktionsanläggningar för dylika vapen samt planerade åtgärder för förstöring av dessa vapen och anläggningar, regler för förstöring av existerande kemiska vapen och produktionsan- läggningar för dessa vapen, angivande av aktiviteter omfattande giftiga kemikalier och deras utgångs- ämnen som inte förbjuds enligt konventionen samt bestämmelser om ve— rifikation av sådana aktiviteter, ' — nationella åtgärder för att uppfylla konventionens regler,

— bestämmelser om den internationella kontrollorganisationen som etable- ras i cnlighet med konventionen omfattande dess sammansättning, befo- genheter och beslutsfattande,

— organisationens legala status, dess privilegier och immunitet, f regler för konsultationer, klarlägganden och inspektioner på uppfordran

Prop. 1992/93:18]

vid misstanke om brott mot konventionen samt bistånd och skydd mot kemiska vapen,

regler för underlättande av handel och ekonomisk och teknologisk ut- veckling på det kemiska området, — åtgärder att vidtas vid brott mot konventionen och för att garantera dess efterlevnad, — konventionens förhållande till andra internationella nedrustningsavtal, regler för biläggandc av tvister mellan konventionsstaterna respektive mellan dessa och den internationella organisationen angående tillämp- ningen och tolkningen av konventionens bestämmelser, regler för eventuella framtida ändringar av konventionstexten, bestämmelser om konventionens ikraftträdande och möjligheter till re- servationer vad avser dess bilagor.

Konventionens artiklar kompletteras med tre bilagor innehållande detalje- rade bestämmelser och förfaranden för olika delområden i konventionen.

Den första bilagan, kemikaliebilagan, omfattar dels riktlinjer för inför- ande av olika giftiga kemikalier och deras utgångsämnen i tre separata listor, dels själva listorna som identifierar de kemikalier som enligt konventionen skall göras till föremål för verifikationsåtgärder från den internationella kon- trollorganisationens sida främst vad avser den kemiska industrin.

Bilaga 2, verifikationsbilagan, innehåller bl.a. detaljerade bestämmelser för verifikationssystemet i allmänhet och regler beträffande destruktion och verifikation av destruktionen av kemiska vapen, inklusive gamla eller kvar- lämnade kemiska vapen, samt produktionsanläggningar för dessa vapen och eventuell omställning av dylika produktionsanläggningar till civil produk- tion. Den innehåller också detaljerade bestämmelser om den immunitet och de privilegier som tillkommer medlemmar av inspektionsgrupper som ge- nomför verifikationsåtgärderna samt för observatörer.

Bilagan behandlar dessutom verifikation av verksamhet i främst den ke- miska industrin när det gäller giftiga kemikalier och deras utgångsämnen för sådana ändamål som inte är förbjudna enligt konventionen. Bilagan innehål- ler också detaljerade bestämmelser för inspektioner på uppfordran samt un- dersökningar av påstådd användning av kemiska vapen.

Den tredje bilagan omfattar skydd av konfidentiell information och inne- håller bestämmelser om hur dylik information skall behandlas inom ramen för konventionens tillämpningsområde samt närmare regler för hur den ty- pen av information skall hanteras inom den internationella kontrollorganisa- tionen. Bilagan omfattar vidare åtgärder för skydd av känsliga installationer och förhindrande av avslöjande av konfidentiell information vid inspektio- ner samt bestämmelser att iaktta i fall av brott eller påstådda brott mot be- stämmelserna om skydd av konfidentiell information.

I det följande återges det huvudsakliga innehållet i konventionen.

3.1. Ingressen

I ingressen fastslås bl.a., att konventionsstaterna är beslutna att för hela mänsklighetens skull fullständigt utesluta möjligheten av användning av ke-

Prop. 1992/932181

miska vapen genom att tillämpa bestämmelserna i konventionen, därigenom kompletterande de åtaganden som gjorts enligt 1925 års Geneveprotokoll om förbud mot användning i krig av kvävande, giftiga eller andra gaser och bakteriologiska stridsmedel.

Konventionsstaterna erkänner vidare förbudet, uttryckt i tillämpliga avtal och relevanta principer i folkrätten, mot användning av växtbekämpnings- medel som en metod för krigföring.

De förklarar sig vidare vilja främja fri handel med kemikalier liksom inter- nationellt samarbete och utbyte av vetenskaplig och teknisk information på det kemiska området för ändamål som inte är förbjudna enligt konventionen i syfte att befordra alla konventionsstaters ekonomiska och teknologiska ut- veckling.

3.2. Grundläggande åtaganden och definitioner Am'kel I

I denna artikel åtar sig konventionsstaterna att aldrig under några omstän- digheter:

utveckla, framställa, på annat sätt förvärva, lagra eller behålla kemiska vapen, eller, direkt eller indirekt, överföra kemiska vapen till någon; — använda kemiska vapen; vidta militära förberedelser för att använda kemiska vapen; — hjälpa, uppmuntra eller förmå någon att företa en aktivitet som är förbju- den enligt konventionen.

Staterna åtar sig vidare att förstöra samtliga kemiska vapen och varje pro- duktionsanläggning för sådana vapen som de äger eller innehar eller som är belägna på plats under deras jurisdiktion eller kontroll. Varje konventions- stat åtar sig också att förstöra alla kemiska vapen den lämnat kvar på någon annan stats territorium.

Härutöver åtar sig medlemsstaterna att inte använda ämnen för kravallbe- kämpning som en krigföringsmetod.

Artikel 11

Denna artikel definierar grundläggande begrepp i konventionstexten, bl.a. ”kemiska vapen”, ”giftig kemikalie”, ”utgångsämne”, ”kvarlämnade ke- miska vapen”, ”ämnen för kravallbekämpning”, ”produktionsanläggning för kemiska vapen” och ”ändamål som inte är förbjudna enligt denna konven- tion”.

Vad gäller termen ”kemiska vapen” kan noteras, att denna är brett defi- nierad. Den omfattar giftiga kemikalier och deras utgångsämnen samt am- munition och anordningar som särskilt konstruerats för spridning av sådana. Grundläggande för definitionen är den tilltänkta användningen. Är avsikten att använda en giftig kemikalie som kemiskt vapen ingår denna kemikalie i konventionens totalförbud. Begreppet innefattar vidare varje utrustning som särskilt konstruerats för att brukas i direkt samband med att nämnda

ammunition och anordningar används.

Prop. 1992/93:18]

Vad avser sådana ändamål för vilka aktiviteter omfattande giftiga kemika- lier och deras utgångsämnen inte är förbjudna enligt konventionen anges i texten följande: industriella,jordbruks-, forsknings-, medicinska, farmaceu- tiska eller andra fredliga ändamål. Konventionen tillåter också aktiviteter för skyddsändamål direkt relaterade till skydd mot giftiga kemikalier och ke- miska vapen samt för militära ändamål som inte är förknippade med använd- ning av kemiska vapen. Åtgärder syftande till upprätthållande av lagar, in- klusive kravallbekämpning på det nationella planet, är också undantagna från användningsförbudet för giftiga kemikalier.

3.3. Deklarationer avseende innehav av kemiska vapen och anläggningar för produktion av sådana vapen

Artikel III

Artikel III föreskriver att en konventionsstat senast 30 dagar efter det att konventionen trätt i kraft för staten i fråga till organisationen skall lämna deklarationer avseende bl.a.:

Innehav av kemiska vapen (eller i övrigt förekomst av sådana på dess ter- ritorium) samt en allmän plan för förstöring av dessa vapen. Innehav av anläggningar för produktion av kemiska vapen (eller före- komst av sådana på dess territorium) samt en allmän plan för deras för- störing.

Vidare skall anges vilka åtgärder som avses vidtas för att stänga sådana an- läggningar. I förekommande fall skall en allmän plan för temporär omställ- ning av sådana anläggningar för destruktion av de kemiska vapnen lämnas. Artikeln föreskriver också att konventionsstaterna skall, till organisationen, specificera de ämnen som innehas för kravallbekämpning.

Till sist kan påpekas att ovan nämnda deklarationsplikt med krav på redo- görelse för eventuella innehav av kemiska vapen och planer för förstöring av dessa inte omfattar vapen som grävts ned på en stats territorium före den 1 januari 1977, och förblir nedgrävda, eller dumpats till havs före den 1 januari 1985. Därmed omfattas inte heller den dumpade kemiska ammunitionen i Östersjön av konventionens regler för deklaration och destruktion.

3.4. Destruktion av kemiska vapen och anläggningar för produktion av sådana vapen

A nike! IV

Enligt denna artikel behandlas åtgärder för destruktion av de kemiska vapen som deklarerats enligt föregående artikel. Detaljerade bestämmelser för dessa åtgärder återfinns i del IV A i verifikationsbilagan. I artikeln anges bl.a., att en berörd konventionsstat omedelbart skall ge tillträde för organi- sationens representanter till de ställen där de kemiska vapnen finns för in- spektion på platsen av det deklarerade innehavet. Konventionsstaterna för- binder sig att inte avlägsna vapnen därifrån annat än till anläggning för cle- struktion av dem. De förbinder sig vidare att ge tillträde till varje destruk-

tionsanläggning och till områden för lagring av kemiska vapen för systema- tisk verifikation genom inspektioner på platsen och övervakning medelst på stället installerade instrument. . ,

Destruktion av kemiska vapen skall påbörjas senast två år efter det att den berörda staten tillträtt konventionen och vara avslutad senast tio år efter det att denna trätt i kraft. Destruktionen skall ske i enlighet med den destruk- tionsordning som närmare anges i verifikationsbilagan. Denna innebär att minst 20 procent av vapnen skall ha förstörts senast fem år efter det att kon- ventionen trätt i kraft. Minst 45 procent av dem skall ha förstörts senast sju år efter konventionens ikraftträdande och efter senast tio år skall samtliga vapen ha förstörts.

Vad avser tioårsgränsen för destruktion av de kemiska vapnen ges dock i verifikationsbilagan viss möjlighet till undantag. Denna tillkom i slutfasen av förhandlingarna, då det visade sig att man för rysk del troligen skulle komma att sakna de erforderliga tekniska och finansiella resurserna för att förstöra alla sina lager av kemiska vapen "under tioårsperioden. Därför anges i punkt 24 i del IV A av verifikationsbilagan att om en konventionsstat bedö- mer att den inte kommer att kunna genomföra destruktionen av samtliga ke- miska vapen senast tio år efter konventionens ikraftträdande kan denna hos organisationens Verkställande råd begära förlängning av tidsperioden. I punkt 26 anges, att beslut om en sådan begäran skall tas av organisationens högsta organ, konferensen, på grundval av rekommendation från Verkstäl- lande rådet. Varje förlängning skall i förekommande fall vara kortast nöd- vändig, men i inget fall får tidsgränsen för destruktion av vapnen utsträckas till längre än 15 år efter det att konventionen trätt i kraft.

Undantag från deklarationsplikten för sådana kemiska vapen som grävts ned, och förblir nedgrävda, eller dumpats till havs före vissa i konventionen angivna tidpunkter gäller enligt artikel IV också för skyldighet att förstöra dern.

Artikel V

Bestämmelserna i denna artikel gäller destruktion av produktionsanlägg- ningar för kemiska vapen. Detaljerade följdbestämmelser återfinns i del V av verifikationsbilagan.

I likhet med vad som gäller för kemiska vapen skall berörd konventions- stat ge tillträde för organisationens representanter till dessa anläggningar för systematisk verifikation på platsen genom inspektioner och kontinuerlig övervakning med instrument. Staten skall vidare senast 90 dagar efter det att konventionen trätt i kraft för staten i fråga stänga alla sådana produktionsan- läggningar. Dcssa skall sedan tillsammans med relaterade anläggningar och utrustning förstöras i enlighet med angiven destruktionsordning. Destruktio- nen skall påbörjas senast ett år efter det att den berörda konventionsstaten tillträtt konventionen. Den skall avslutas senast tio år efter konventionens ikraftträdande. Konventionsstaterna ges möjlighet att temporärt omställa produktionsanläggningar för kemiska vapen till anläggningar för destruktion av dylika vapen. En sådan anläggning måste dock förstöras så snart den inte längre används för destruktion, och ivarjefall senast tio år efter konventio- nens ikraftträdamle.

Härutöver anges att konventionsstat i exceptionella fall av tvingande be- hov kan begära tillstånd att, efter vederbörlig omställning, använda produk- tionsanläggningar för kemiska vapen för ändamål som inte är förbjudna en- ligt denna konvention. I sådana fall skall konferensen på Verkställande rå- dcts rekommendation fatta beslut om huruvida begäran skall beviljas eller inte, samt i fall av positivt beslut fastställa de närmare villkoren för detta.

Vad allmänt gäller destruktion av kemiska vapen och produktionsanlägg- ningar för sådana vapen kan noteras, att i fall av existerande bilaterala eller multilaterala avtal på området (exempelvis det amerikansksovjetiska avtalet från år 1990) skall organisationen överväga åtgärderför att undvika onödig dubblering av verifikationsinsatser. Därvid kan Verkställande rådet under vissa villkor besluta att begränsa organisationens verifikationsåtgärder till endast sådana som kompletterar vcrifikationen enligt det bilaterala eller det multilaterala avtalet.

Vidare kan noteras att konventionen föreskriver att stater, som förfogar över kemiska vapen och anläggningar för produktion av sådana, själva skall stå för kostnaderna för destruktionen av dem och för de nödvändiga verifika- tionsåtgärderna i sammanhanget. I de fall organisationen till följd av bilate- rala eller multilaterala avtal på området beslutar att begränsa sina verifika- tionsinsatser till kompletterande sådana skall dock kostnaderna för dessa täckas av samtliga konventionsstater enligt de allmänna reglerna i konven- tionen för fördelning av kostnader.

3.5. Verifikation inom den kemiska industrin Artikel VI

I artikel VI fastslås att konventionsstaterna med beaktande av relevanta be- stämmelser i sammanhanget har rätt att utveckla, producera, på annat sätt förvärva, behålla, överföra och använda giftiga kemikalier och deras ut- gångsämnen för ändamål som inte är förbjudna enligt konventionen (ända- mälen specificeras, såsom tidigare nämnts, enligt artikel 11). Samtidigt före- skrivs att konventionsstaterna skall underkasta sådana giftiga kemikalier och deras utgångsämnen, som återfinns i tre särskilda listor i kemikaliebilagan samt anläggningar relaterade till dessa kemikalier, olika verifikationsåtgär- der från organisationens sida. Verifikationsordningen varierar beroende på den större eller mindre risk för direkt användning som kemiska vapen eller för framställning av sådana vapen som de aktuella ämnena bedöms utgöra. Verifikationsordningen för respektive lista specificeras i del Vl-VIII iverifi- kationsbilagan.

Verifikationssystemet bygger på ingående deklarationer från konven- tionsstaternas sida om verksamhet i respektive land avseende de i ovan- nämnda listor angivna ämnena och med angivande av de anläggningar vid vilka sådan verksamhet förekommer. På basis av dessa deklarationer förut- ser konventionen inspektioner på platsen för-kontroll av att verksamheten inte står i strid med gällande bestämmelser.

Konventionstexten går emellertid längre än att endast föreskriva verifika- tion av verksamheten vid sådana anläggningar där giftiga kemikalier och de-

Prop. 1992/93:18]

ras utgångsämnen upptagna på listor i kemikaliebilagan hanteras. Den syftar också till kontroll av andra kemiska produktionsanläggningar, där förutsätt- ningar i princip kan finnas för produktion av kemiska vapen. Med hänsyn härtill fastslås i del IX i verifikationsbilagan, att konventionsstaterna skall deklarera anläggningar vid vilka produceras i texten angivna större mängder av diskreta organiska kemikalier som inte återfinns på listorna (dock med undantag för anläggningar som uteslutande framställer explosiva ämnen el- ler kolväteföreningar eller kolväteprodukter) eller vid vilka produceras dis- kreta organiska kemikalier som inte är upptagna i kemikaliebilagan men in- nehåller minst ett av grundämnena fosfor, svavel och fluor.

Dessa anläggningar kommer inledningsvis endast att vara underkastade deklarationsplikt. Konventionsbestämmelserna föreskriver dock, att inspek- tioner på platsen skall inledas i början av fjärde året efter det att konventio- nen trätt i kraft, såvida inte konferensen vid sitt reguljära möte året närmast före beslutar annorlunda. Vid urval av ovan nämnda anläggningar för in- spektion avses bl.a. viss hänsyn kunna tas till förslag från konventionsstater- nas sida.

3.6. Nationella åtgärder för genomförande av konventionen och organisatoriska frågor

Anikel VII

Artikel VII rör nationella åtgärder för genomförande av konventionens be- stämmelser. Allmänt fastslås att konventionsstaterna i enlighet med sina re- spektive konstitutionella regler skall vidta nödvändiga åtgärder för att ge- nomföra åtagandena enligt konventionen. Detta innebär bl.a. att konven- tionsstaterna skall förbjuda fysiska och juridiska personer på sitt territorium eller på varje annan plats under dess jurisdiktion att företa aktiviteter som är förbjudna för medlemsstaterna enligt konventionen och att införa straff- lagstiftning för detta. Konventionsstaterna skall utsträcka denna strafflag- stiftning till att omfatta varje aktivitet som är förbjuden enligt konventionen varhelst den företas av landets medborgare.

Varje konventionsstat skall vidare upprätta en nationell myndighet med uppgift att utgöra kontaktpunkt för förbindelserna med organisationen och övriga konventionsstater. Artikeln föreskriver också att medlemsstaterna på vederbörligt sätt skall behandla konfidentiell information och uppgifter som den erhåller från organisationen.

A rtikel VIII

Artikel VIII innehåller bestämmelser om immunitet och privilegier för den internationella kontrol[organisationen samt för ett antal personer med an- knytning till organisationens organ. I avsnittet som rör organisationens rätts- kapacitct, immunitet och privilegier anges att organisationen skall åtnjuta den rättskapacitet samt den immunitet och de privilegier som krävs för att den skall kunna fullgöra sina uppgifter.

Artikel Vlll behandlar vidare dc organisatoriska frågorna enligt konven- tionen och anger bl.a. följande.

Sätct för Organisationen för förbud mot kemiska vapen är förlagt till Haag, Nederländerna. Organisationen har tre organ nämligen Konferensen, Verkställande rådet och Tekniska sekretariatet,

Konferensen omfattar samtliga medlemsländer. Den är organisationens högsta organ med behörighet att behandla alla frågor som faller under kon— ventionens tillämpningsområde. Konferensen sammanträder en gång per år men kan också sammankallas för specialsessioner.

Verkställande rådet består av 41 medlemsländer, valda på två år. Rådet är organisationens verkställande organ och ansvarigt inför konferensen. Det har att fullgöra de uppgifter som ålagts det i konventionen samt sådana som tilldelats det av konferensen.

Rådet har följande sammansättning, baserad på FN:s regionala ländergrup— per: Afrika 9 medlemmar (3) Asien 9 ” (4) Östeuropa 5 ' (1) Latinamerika och Karibien 7 ” (3) Västeuropa och andra stater 10 ” (5)

Härtill tillkommer också en roterande plats som omväxlande skall innehas av Asien, Latinamerika och Karibien. Antalet rådsmedlemmar från varje ländergrupp som enligt konventionsbestämmelscrna skall utses på ett indu- strikriterium har angivits inom parentes ovan. Staterna i respektive region utser vilka länder som skall representera dem i Verkställande rådet. Konven- tionen föreskriver dock att ett bestämt antal länder från varje ländergrupp, som regel, skall vara de konventionsstater som har den mest betydande na- tionella kemiska industrin i respektive region. I viss män kan dock även andra regionala faktorer beaktas.

Tekniska sekretariatet står under ledning av en generaldirektör och har till uppgift att biträda konferensen och Verkställande rådet i deras funktioner. Tekniska sekretariatet skall genomföra de omfattande verifikationsåtgärder sem föreskrivs i konventionen. Härför kommer inom sekretariatet att finnas en särskild kår av inspektörer. Sekretariatet svarar vidare för de löpande frå- gorna av administrativ, juridisk och budgetär natur.

Enligt artikeln skall konventionsparternas delegater vid konferensen, till- sammans med sina ersättare och rådgivare, samt representanter i Verkstäl- lande rådet och deras ersättare och rådgivare åtnjuta den immunitet och de privilegier som är nödvändiga för att de självständigt skall kunna fullgöra sina uppgifter inom organisationen. Detsamma gäller för Tekniska sekreta- riatets generaldirektör och organisationens personal. Omfattningen av denna immunitet och dessa privilegier skall regleras i avtal mellan varje kon- ventionsstat och organisationen. Ett avtal skall också slutas mellan Neder- länderna där organisationens högkvarter skall vara beläget och organisatio- nen.

Vid utövande av verifikationsverksamhet åtnjuter generaldirektören samt Tekniska sekretariatets personal enligt punkt 51 den immunitet och de privi- legier som anges i verifikationsbiIagan.

3.7. Åtgärder för att klarlägga eventuella brott mot konventionen

Artikel IX

Artikel IX omfattar olika bestämmelser för förfaranden vid misstankar om brott mot konventionen. I första hand skall konventionsstaterna, om möj- ligt, genom utbyte av information och konsultationer dem emellan göra varje ansträngning för att utreda tvivelsmål om konventionens efterlevnad.

Härutöver finns möjlighet för en konventionsstat att begära Verkställande rådets biträde med att klargöra varje situation som kan anses vara tvetydig eller som ger upphov till misstankar om möjligt brott mot konventionen från annan stats sida. Det viktigaste och utan tvivel politiskt mest känsliga instru- mentet för utredning av eventuella brott mot konventionen är emellertid den rätt, som i artikeln föreskrivs för varje konventionsstat, att begära en inspek- tion av varje anläggning och plats på annan konventionsstats territorium, el- ler på ett område under dess jurisdiktion eller kontroll, för att klargöra och lösa varje fråga om eventuella brott mot konventionens bestämmelser, samt att varhelst en sådan inspektion begärs få denna utförd utan dröjsmål av en inspektionsgrupp från Tekniska sekretariatet. Genomförandet av denna typ av inspektioner regleras ingående i denna artikel och i del X av verifikations- bilagan.

I bestämmelserna fastslås bl.a. att en inspekterad stat äger rätt och skyl- dighet att göra varje rimlig ansträngning för att demonstrera efterlevnad av konventionen. Den är skyldig 'att ge tillträde till det område som begärts för inspektion i det uteslutande syftet att fastställa fakta av relevans för frågan om eventuella brott mot konventionen. Men den äger samtidigt rätt att vidta åtgärder för att skydda känsliga anläggningar och förhindra avslöjande av konfidentiell information och data som inte berörs av konventionen. Det finns således i texten en viktig balans mellan två i sig motstridiga intressen, dels önskvärdheten av att genom en inspektion på uppfordran så långt möj- ligt kunna utreda eventuella brott mot konventionen dels angelägenheten av att kunna skydda legitima nationella intressen av konfidentiell natur som fal- ler utanför konventionens tillämpningsområde.

Strävan efter denna balans återfinns också i de detaljerade reglerna om tillträde till ett inspektionsområde. Dessa ger inspekterad stat möjlighet att fördröja tillträde till området upp till maximalt fem dygn efter det att begä- ran om inspektion kommit den tillhanda, varvid således möjligheter finns att vidta åtgärder till skydd för exempelvis känsliga militära eller kommersiella intressen som saknar relevans för konventionen. I samband med och under det att tillträde ges till inspektionsområdet förutses enligt bestämmelserna en kontinuerlig dialog mellan inspektionsgruppcn och den inspekterade sta- tens representanter syftande till att skapa förutsättningar för ett effektivt ge- nomförande av inspektionen utan skada för intressen som faller utanför kon- ventionens område.

Det skall tilläggas att undersökningar vid fall av påstådd användning av kemiska vapen, eller påstådd användning av kravallbekämpningsämnen som en metod för krigföring, närmare regleras i del XI av verifikationsbilagan. Sådana undersökningar kan initieras enligt såväl artikel IX som artikel X.

3.8. Skydd och bistånd mot kemiska vapen Afrika/X

Artikel X omfattar bestämmelser om skyddsåtgärder mot kemiska vapen och assistans till konventionsstater som utsatts för användning eller hot om användning av sådana vapen. Enligt dessa skall konventionsstaterna årligen informera Tekniska sekretariatet om sina nationella program för skyddsrcla- terade ändamål på det kemiska området. Sekretariatet skall vidare inrätta en databas med information till medlemsländerna om olika slag av skyddsmedel mot kemiska vapen.

Staterna åtar sig, för övrigt, att på något eller några av följande sätt genom organisationen ge bistånd:

Bidrag till en frivillig fond för bistånd, Ingående av avtal med organisationen om tillhandahållande av utrustning och tjänster om så begärs,

— Deklaration om vilken typ av assistans man skulle kunna lämna i fall av anmodan om hjälp från organisationens sida.

I anslutning härtill förskriver bestämmelserna att varje konventionsstat har rätt att begära och erhålla erforderligt bistånd och skydd från organisationen om staten anser sig ha:

utsatts för användning av kemiska vapen, — utsatts för användning av ämnen för kravallbekämpning som en metod för krigföring, eller —— hotas av åtgärder eller aktiviteter som står i strid med artikel I i konven- tronen.

I sådana fall skall Tekniska sekretariatet omedelbart vidarebefordra den be- rörda konventionsstatens begäran till de länder som enligt ovan frivilligt åta- git sig att lämna nödbistånd eller humanitärt bistånd. Sekretariatet skall vi- dare omgående undersöka behovet av eventuell kompletterande assistans från organisationens sida. På basis av denna undersökning fattar Verkstäl- lande rådet bcslut i ärendet." Möjlighet finns också att under tiden lämna omedelbar hjälp från sekretariatets sida om så skulle visa sig behövas.

3.9. Handel och ekonomisk och teknologisk utveckling Artikel XI

[ denna artikel regleras närmare konventionsstaternas inbördes relationeri fråga om handel samt ekonomisk och teknologisk utveckling på det kemiska området. Det fastslås bl.a. att medlemsländerna mellan sig inte skall upp- rätthålla några restriktioner som strider emot åtagandena enligt konventio- nen, vilka skulle kunna begränsa eller hindra handel och utveckling eller främjande av vetenskapliga och teknologiska kunskaper på det kemiska om- rådet för industriella,jordbruks—, forsknings-, medicinska, farmaceutiska el- ler andra fredliga ändamål. Texten angcr vidare att konventionsstaterna skall åta sig att revidera sina existerande nationella bestämmelser för handel

Prop. 1992/932181

med kemikalier i syfte att bringa dem i överensstämmelse med konventio- nens syfte och ändamål.

3.10. Åtgärder i fall av brott mot konventionen Artikel XII

I artikel XII anges åtgärder som kan vidtas om ett medlemsland bryter mot konventionen. Bestämmelserna föreskriver bl.a., att om Verkställande rå- det begärt att en konventionsstat vidtar åtgärder för att korrigera ett förhål- lande som står i strid med konventionen, och denna inte efterkommer begä- ran inom utsatt tidsrymd, kan konferensen bl.a. begränsa eller suspendera statens rättigheter och privilegier enligt konventionen till dess att den vidta— git de krävda åtgärderna. I allvarligare fall kan konferensen rekommendera övriga konventionsstater att vidta kollektiva åtgärder mot konventionsstaten ifråga. I särskilt allvarliga fall skall konferensen underställa ärendet Förenta nationeras generalförsamling och säkerhetsråd.

Artikel XIII

Denna artikel reglerar konventionens förhållande till andra internationella avtal ivilkcn konstateras att ingentingi konventionen skall tolkas så att den innebär en begränsning i eller awikelse från åtaganden enligt 1925 års Gene- veprotokoll och 1972 års konvention mot biologiska vapen.

3.11. Avgörande av tvister angående tillämpning och tolkning av konventionen

Anikel XIV

Formerna för avgörande av tvister mellan konventionsstaterna respektive mellan dem och organisationen angående tillämpning eller tolkning av kon- ventionens bestämmelser behandlas i denna artikel. I artikeln anges att be- rörda parter skall konsultera varandra i syfte att snabbt avgöra tvisten genom förhandlingar eller med andra fredliga medel, inklusive hänvändelse till lämpliga organ under konventionen eller till Internationella domstolen. Konferensen och Verkställande rådet är för övrigt separat behöriga att, efter bemyndigande härom av Förenta nationernas generalförsamling, begära rådgivande yttranden från Internationella domstolen om varje fråga av rätts- lig natur som faller inom organisationens verksamhetsområde.

3.12.Ändringar av konventionstexten Artikel XV

I denna artikel berörs möjligheterna att företa ändringar i konventionstex- ten. För detta krävs att en särskild ändringskonferens sammankallas med ut- tryckligt stöd av minst 1/3 av konventionsstaterna. Ändringsförslagct måste i förekommande fall antas av en majoritet av konventionsstaterna och utan att någon stat röstar mot förslaget. Ändringen träder i kraft för samtliga kon- ventionsstater då alla de stater som röstat för förslaget ratificerat detta.

Utöver denna ändringsprocedur finns också ett enklare förfarande. För- slag till ändringar enligt denna enklare procedur får endast avse bilagorna till konventionen och endast frågor av administrativ eller teknisk natur. Un- dantagna från möjligheten till sådana förenklade ändringar är dock helt och hållet vissa delar av den tredje bilagan och de delar av verifikationsbilagan som enbart berör inspektioner på uppfordran.

Proceduren för genomförande av detta enklare förfarande kräver inte sammankallande av en särskild ändringskonferens utan är ett skriftligt förfa- rande. Avsikten är att denna enklare procedur skall kunna medge anpass- ning av konventionen till förändrade förhållanden framdelcs utan att dess fundamentala karaktär ändras. Exempelvis kan vissa ändringar i relevanta delar av verifikationsbilagan komma att aktualiseras vad avser frågorna om industriverifikation. De praktiska erfarenheterna av ett antal års inspek- tionsverksamhet på detta område kan komma att påvisa behov av vissa juste- ringar av bestämmelserna.

En allomfattande översyn av hela verifikationsregimcn för den kemiska industrin (artikel VI samt del VII — IX av verifikationsbilagan) skall enligt konventionsbestämmelserna ske vid konventionens första granskningskon- ferens fem år efter dess ikraftträdande.

3.13. Konventionens giltighetstid och frånträdande Artikel XVI

Enligt artikel XVI skall konventionen ha obegränsad giltighetstid. Varje stat har dock rätt att frånträda konventionen om den anser att oförutsedda hän- delser i samband med huvudfrågan i konventionen har äventyrat landets högsta intressen.

Konventionsstaten måste underrätta depositarien, Verkställande rådet samt Förenta nationernas säkerhetsråd om frånträdet senast 90 dagar före dess ikraftträdande. I denna underrättelse skall den frånträdande staten be- skriva vilka oförutsedda händelser som motiverar frånträdet.

3.14. Bilagornas status Artikel XVII

Bilagornas status regleras i artikel XVII, där det konstateras att bilagorna utgör en integrerad del av konventionen och att varje hänvisning till konven- tionen även inbegripcr bilagorna.

3.15. Undertecknande, ratifikation och anslutning Artikel XVIII, XIX och XX

I artiklarna XVIII, XIX samt XX stadgas att konventionen skall vara öppen för undertecknande av alla stater innan den träder i kraft, att den skall vara föremål för ratifikation samt att varje stat som inte undertecknar konventio- nen förc dess ikraftträdande har möjlighet att ansluta sig till den vid vilken senare tidpunkt som helst.

3.16. Konventionens ikraftträdande, reservationsmöjligheter och förberedande kommission

Artikel XXI och XXII

l rubricerade artiklar föreskrivs bl.a. att konventionen skall träda i kraft 180 dagar efter det att det 65:e ratifikationsinstrumentet deponerats, dock inte tidigare än två år efter det att konventionen öppnats för underteckande. Konventionen kan därmed tidigast träda i kraft ijanuari 1995.

Inga reservationer får göras vad avser konventionens artiklar. Vad där- emot gäller bilagorna får sådana göras, förutsatt att de inte strider mot kon- ventionens syfte och ändamål. _

Enligt konventionens bestämmelser skall en förberedande kommission sammanträda inom 30 dagar efter det att 50 stater undertecknat konventio- -

nen. I kommissionen deltar samtliga signatärstater i arbetet att förbereda konventionens ikraftträdande. Kommissionen sammanträder i Haag där den internationella kontrollorganisationen i enlighet med konventionen skall etableras. Det första mötet i kommissionen hölls i februari 1993. Detta möte sammankallades enligt konventionstexten av Förenta nationernas general- sekreterare i rollen som konventionens depositarie.

3.17. Konventionens depositarie och autentiska texter Artikel XXIII och XXI V

I konventionens två sista artiklar, XXIII samt XXIV, stadgas att Förenta na- tionernas generalsekreterare är konventionens depositarie och att konven- tionen skall registreras i enlighet med artikel 102 i Förenta nationernas stadga.

Konventionens autentiska och därmed likställda texter finns i arabisk, engelsk, fransk, kinesisk, rysk och spansk lydelse.

3.18. Konventionens bilagor Kemikaliebilagan

Kemikaliebilagan omfattar riktlinjer för införande av olika giftiga kemika- lier och deras utgångsämnen i tre separata listor. Vidare innehåller den själva listorna som identifierar de kemikalier som enligt konventionen skall göras till föremål för verifikationsåtgärder från den internationella kontrol- lorganisationens sida vad avser den kemiska industrin.

Vcrifikationsbilagmz

Bilagan om verifikationsåtgärder innehåller detaljerade bestämmelser för verifikationssystemet i allmänhet. Vidare innehåller den regler beträffande destruktion och verifikation av destruktionen av kemiska vapen, inklusive gamla eller kvarlämnade kemiska vapen, samt produktionsanlz'iggningar för dessa vapen. Bilagan innehåller dessutom regler för eventuell omställning av dylika produktionsanläggningar till civil produktion. Den behandlar vidare

verifikation av verksamhet i främst den kemiska industrin när det gäller gif- tiga kemikalier och deras utgångsämnen för sådana ändamål som inte är för— bjudna enligt konventionen. Bilagan innehåller också detaljerade bestäm- melser för inspektioner på uppfordran samt undersökningar av påstådd an- vändning av kemiska vapen.

I del X av bilagan behandlas inspektioner på uppfordran i enlighet med artikel IX. I denna del regleras hur inspektörer för sådana inspektioner skall utnämnas och utväljas, hur en begäran om inspektion på uppfordran skall utformas och anmälas samt hur begäran skall behandlas inom organisatio- nen. Vidare innehåller denna del detaljerade bestämmelser för utform- ningen av det slutliga inspektionsområdct samt vilken typ av verksamhet som inspektionsgrupper har rätt att genomföra på detta område. I punkterna 46—52 behandlas gradvis tillträde vilket omfattar en rätt för den inspekte- rade konventionsstaten att förhandla fram den grad av tillträde till en speci- fik plats eller platser inom de slutliga och begärda avgränsningarna som skall ges till inspektionsgrupper. Vidare beskrivs mer i detalj'den rätt som den inspekterade staten ges i artikel IX att skydda känsliga anläggningar, anord- ningar och information som inte är relaterad till kemiska vapen.

I punkt 49, del X stadgas att den inspekterade staten skall göra varje rimlig ansträngning att visa för inspektionsgrupper att varje föremål, byggnad, struktur, behållare eller fordon som inspektionsgrupper inte har haft fullt tillträde till, eller som skyddats i enlighet med punkt 48 omfattande gradvis tillträde, inte används för ändamål som är relaterade till farhågorna om den icke-efterlevnad av konventionen som rests i begäran.

Bilagan innehåller dessutom regler för hur inspektionsverksamheten skall rapporteras till organisationen och hur denna information skall tillhandahål- las parterna i konventionen.

Bilagan omfattar vidare en detaljerad reglering av den immunitet och de privilegier som gäller för inspektionsgrupper och observatörer när verifika- tionsaktiviteter pågår. Dessa personkategorier har immunitet och privilegier för tiden mellan ankomsten till och avresan från den inspekterade statens territorium, samt därefter med avseende på handlingar som utförts tidigare i utövandet av deras officiella funktioner.

Innehållet i bestämmelserna motsvarar i flera avseenden den immunitet och de privilegier som tillkommer diplomater enligt 1961 års Wienkonven- tion om diplomatiska förbindelser. Således skall medlemmar av inspektions- grupper och observatörer ha okränkbarhet till person. Vidare gäller att de- ras bostäder, kontorslokaler samt dokument och skriftväxling skall vara okränkbara.

Inspektionsgrupper och observatörer har enligt punkt 11 c) rätt att an- vända krypteringsutrustning. lnspektionsgruppers prover och godkända ut- rustning skall ha okränkbarhet och tullfrihet. Det bör noteras att observatö- rer inte har immunitet och privilegier i dessa avseenden.

Medlemmar i inspektionsgrupper och observatörer har immunitet från domsrätt, från skyldighet att avlägga vittnesmål samt från exekutiva åtgärder i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 31, punkterna I —3, i Wienkonven- tionen. Vidare skall de ha den befrielse från avgifter och skatter som följer av artikel 34 i Wienkonventionen. De skall tillåtas att föra in artiklar för per-

sonligt bruk, vilka inte omfattas av import- eller exportförbud eller av karan- Prop. 1992/93:181 tänbestämmelser, utan att betala tullavgifter och andra avgifter. Beträffande valuta och växling skall inspektionsgrupper och observatörer behandlas på samma sätt som representanter för främmande regeringar eller tillfälliga of- ficiella missioner.

Inspektörsgrupper och observatörer har dessutom viss immunitet och vissa privilegier vid transit över sådana konventionsstaters territorier som inte skall inspekteras.

Konventionsstaterna har enligt punkt 10 en allmän skyldighet att utfärda multipla inrese- och utreseviseringar och transitviseringar och andra nödvän- diga dokument för varje inspektör och inspektörsassistent. Dessa dokument skall vara giltiga i minst två år efter det att de tillställts Tekniska sekretaria- tet.

Bilagan om skydd av konfidentiell information

Den tredje bilagan omfattar skydd av konfidentiell information och innehål- ler bestämmelser om hur dylik information skall behandlas inom ramen för konventionens tillämpningsområde samt närmare regler för hur detta slags information skall hanteras inom den internationella kontrollorganisationen. Bilagan omfattar vidare åtgärder för skydd av känsliga anläggningar och för- hindrande av avslöjande av konfidentiell information vid inspektioner samt bestämmelser att iaktta i fall av brott eller påstådda brott mot bestämmel- serna om skydd av konfidentiell information.

I bilagan regleras vidare förfaranden i fall av brott eller påstådda brott mot bestämmelserna om förtrolig hantering omfattande ansvar för generaldirek- tören för Tekniska sekretariatet att fastställa nödvändiga förfaranden som skall följas i fall av sådana brott eller påståenden om sådana brott. Om det enligt generaldirektören finns tillräckliga indikationer på att ett sådant brott förekommit skall han genast inleda en undersökning och vidta lämpliga åt- gärder mot anställda som har brutit mot sina skyldigheter inklusive hävandet av den straffrättsliga immuniteten i fall av svåra brott.

Vad avser brott i vilka både en konventionsstat och organsationen är del- aktiga skall en kommission för biläggande av tvister om förtrolig hantering upprättas som ett organ under konferensen för att ta upp ärendet till behand- ling.

4. Behov av lagstiftningsåtgärder m.m.

I inledningen redovisas att det mot bakgrund av den stora vikt som Sverige under många år har lagt vid ett totalförbud mot kemiska vapen och det djupa engagemang som visats i frågan är angeläget att Sverige snarast tillträder konventionen. Konventionen är av mycket stor säkerhetspolitisk betydelse för Sverige, bl.a. genom att ett ryskt tillträde till konventionen kommer att medföra att Rysslands stora lager av kemiska vapen skall förstöras under strikt internationell kontroll. Det är bl.a. mot denna bakgrund väsentligt att konventionen träder i kraft så snart som möjligt.

IJ IQ

Önskan om en snabb ratificering av konventionen måste vägas mot ange- lägenheten av att i detta sammanhang fullständigt kunna redovisa de lagänd- ringar som blir en nödvändig följd av tillträdet. Härvid kan det redan idag konstateras på vilka områden lagstiftningsåtgärder är nödvändiga. Rege- ringen gör bedömningen att ett återgivande av de områden som kräver lag- stiftningsåtgärder är tillräckligt för att ge riksdagen det underlag som krävs för att ta ställning till om konventionen skall godkännas.

4.1. Immunitet och privilegier

Konventionen innehåller bestämmelser om immunitet och privilegier för or- ganisationen, parternas representanter i organisationen, organisationens personal, medlemmar av inspektionsgrupper och observatörer. En redogö- relse för dessa bestämmelser har lämnats i föregående avsnitt.

För att Sverige skall kunna leva upp till de förpliktelser som konventionen uppställer beträffande privilegier och immunitet krävs lagstiftning. En änd- ring bör göras i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall (pri- vilegielagen).

Enligt 45 i privilegielagen skall de internationella organ och därtill an- knutna personer som anges i bilagan till lagen åtnjuta immunitet och privile- gier enligt vad som bestämts i avtal eller stadga som är i kraft i förhållande till Sverige. Såvitt gäller medlemmarnas representanter i organisationen, or— ganisationens personal och medlemmar i inspektionsgrupper finns det en di- rekt anknytning till organisationen. Något annorlunda förhåller det sig med observatörerna. Den sistnämnda persongruppen definieras i konventionen (verifikationsbilagan, del I punkt 20) som en representant för en begärande konventionsstat eller tredje konventionsstat för observation av inspektion på uppfordran. Observatörerna har ingen direkt anknytning till de organ som utgör organisationen (jfr inspektörer som tillhör Tekniska sekretariatets personal) utan representerar en konventionsstat vid inspektion av anlägg- ning eller plats i enlighet med konventionen. Trots att ingen direkt anknyt- ning finns mellan Observatörerna och de organ som utgör organisationen måste denna persongrupp anses ha en sådan stark anknytning till verksam- heten vid organisationen att gruppen kan hänföras under 45 i privilegiela- gen.

För att organisationen, personer med tjänst vid organisationen, observa- törer m.fl. skall komma i åtnjutande av de förmåner som anges i konventio- nen bör därför till bilagan till lagen fogas en ny punkt som avser organisatio- nen, medlemmarnas representanter i organisationen, pcrsoner med tjänst vid organisationen och observatörer.

4.2. Sekretessfrågor

l konventionens tredje bilaga, bilagan om förtrolig hantering åläggs parterna att behålla sekretessen för information och uppgifter som staterna får från organisationen. Uppgifterna skall hållas hemliga på sätt som anges i bilagan om hantering av förtrolig information. Konventionen lämnar inte utrymme för den svenska myndigheten att göra en skadeprövning utan absolut sekre-

tess skall råda för dessa uppgifter. I denna del föranleder konventionen änd- ringar i sekretcsslagstiftningen. Fråga om möjlighet att i svensk rätt införa regler om sekretess som föreskrivs i avtal med andra stater om utbyte av sek- retessbelagda uppgifter mellan olika länder m.m. har behandlats i tidigare lagstiftningsärenden, senast i regeringens proposition om ändring i sekre- tesslagen med anledning av EES-avtalet (prop. 1992/93:120). I denna propo- sition föreslås en ändring i bl.a. 8 kap. 6 & sekretesslagen som innehåller be- stämmelser om sekretess för statliga myndigheters verksamhet som består i bl.a. tillsyn med avseende på näringslivet. Enligt den i propositionen före- slagna lydelsen av 8 kap. 6å andra stycket sekretesslagen gäller sekretess i den mån riksdagen godkänt avtal härom med främmande stat eller mellan- folklig organisation, hos myndighet i verksamhet som avses i 8 kap. 6 5 första stycket sekretesslagen, för uppgift om enskilds ekonomiska eller personliga förhållanden som myndigheten förfogar över på grund av avtalet. Proposi- tionen har antagits av riksdagen (SFS 1992:1772). Lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Om den nya lydelsen trätt i kraft vid tiden för nu aktuellt lagstiftningsärende, torde det vara tillräckligt för att uppfylla kon- ventionens krav vad beträffar uppgifter om enskilda, men ej i andra avseen- den.

4.3. Konventionens totalförbud mot kemiska vapen

I konventionens artikel I åtar sig varje konventionsstat att aldrig utveckla, producera, förvärva, lagra eller överföra kemiska vapen. I artikel II definie- ras kemiska vapen som giftiga kemikalier och deras utgångsämnen, utom i de fall då de är avsedda för ändamål som inte är förbjudna enligt konventio- nen, så länge typer och kvantiteter är förenliga med dessa ändamål. Enligt artikel VI, som behandlar verksamhet som inte är förbjuden enligt konven- tionen, har varje konventionsstat rätt att utveckla, producera, förvärva, be- hålla, överföra och använda giftiga kemikalier och deras utgångsämnen för ändamål som inte är förbjudna enligt konventionen. I artikel II definieras dessa ändamål. I definitionen ingår såväl fredliga ändamål som skyddsända- mål och militära ändamål som inte är förknippade med användning av ke- miska vapen.

För genomförandet av konventionens kontrollbestämmelser har giftiga kemikalier och utgångsämnen förts in i tre listor i kemikaliebilagan till kon- ventionen. Till varje lista finns bestämmelser i verifikationsbilagan som an- ger de regler som måste finnas för respektive kemikalie.

De kemiska produkter och utgångsämnen som finns i lista 1 är alla att be- trakta som kemiska stridsmedel, dvs. som krigsmateriel. Någon användning av dessa ämnen för ändamål som är tillåtna enligt konventionen, undantaget skyddsändamål, förekommer inte i Sverige.

Kemikalier förtecknade i lista 1 skall underkastas förbud mot produktion, förvärv, innehav, användning och överföring. Dessa förfaranden är dock till- låtna om ämnena används för forsknings-, medicinska, farmaceutiska eller skyddsändamål i typer och kvantiteter begränsade till vad som är motiverat. Konventionen innehåller också bestämmelser om begränsningar av antalet anläggningar för sådan tillåten hantering inom en konventionsstat.

Prop. 1992/93:18]

Produktion och export av krigsmateriel regleras i lagen (1992:1300) om krigsmateriel (krigsmateriellagen). I lagen förbjuds bl.a. tillverkning av, handel med och export av krigsmateriel liksom upplåtelse av tillverknings- rätt och ingående av samarbetsavtal på detta område. Regeringen kan i det enskilda fallet meddela undantag från förbuden.

Eftersom kemikalierna i lista 1 är krigsmateriel och omfattas av krigsmate- riellagen är produktion förbjuden om inte regeringen har givit tillstånd till tillverkning i det enskilda fallet. Regeringen kan i sin tillståndsgivning se till att begränsningen avseende antalet tillåtna anläggningar respekteras. För- värv, lagring och användning omfattas inte av något förbud i krigsmateriella- gen. Om en bestämmelse om kemivapenbrott införs i brottsbalkens 22 kap. täcker en sådan bestämmelse dessa förfaranden, om de sker uppsåtligen, vil- ket måste vara tillräckligt för att Sverige skall anses uppfylla konventionens bestämmelser på denna punkt.

I verifikationsbilagan föreskrivs också att överföring (utförsel) inte får ske - till annat land än en konventionsstat och då endast för ovannämnda tillåtna. ändamål. Detta åtagande täcks av utförselförbudet i krigsmateriellagen och den möjlighet att kräva slutanvändaråtagande av köparstaten som rege- ringen regelmässigt utnyttjar vid utförsel av krigsmateriel. ,

Kemikalier upptagna i lista 2 har en civil användning, samtidigt som de kan användas i massförstörelsesyfte och de bör därför regleras i lagen ( l991:341) om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan användas i massförstörelsesyfte, m.m. (massförstörelselagen).

Flertalet av de utgångsämnen som finns i lista 2 omfattas redan i dag av massförstörelselagen. ] massförstörelselagen finns-bestämmelser om förbud mot utförsel av de produkter som omfattas av lagen. Vidare förbjuds för-. medling liksom upplåtelse eller överlåtelse av tillverkningsrätt avseende pro- dukterna. Regeringen kan meddela undantag från förbuden efter ansökan i det enskilda fallet.

Beträffande lista 2-ämnen anges i verifikationsbilagan att dessa endast får överföras till och erhållas från annan konventionsstat, en förpliktelse som . skall träda i kraft tre år efter konventionens ikraftträdande. Frågan om över- föring till annan stat täcks av massförstörelselagens bestämmelser, medan däremot införsel inte regleras i massförstörelselagen. En bestämmelse om tillstånd till införsel av dessa produkter kommer att krävas.

En komplikation i detta sammanhang är konventionens artikel XI som an- ger att konventionsstaterna inte sinsemellan får upprätthålla restriktioner som är oförenliga med åtagandena enligt konventionen, om restriktionen skulle inskränka eller hindra handel eller utveckling eller främjandet av ve- tenskapliga eller teknologiska kunskaper på det kemiska området för tillåtna ändamål. Detta gäller också om restriktionen följer av ett internationellt av- tal. Enligt massförstörelselagen är all utförsel av de produkter som omfattas av lagen förbjuden, oavsett destinationen. En fråga som måste övervägas är om detta totalförbud kan bibehållas. Enligt förarbetena till massförstörelse- lagen (prop. 1992/93:154) kan regeringen meddela ett företag ett s.k. gene- rellt tillstånd att under en viss tidsperiod leverera i beslutet angivna produkt- kategorier till angivna länder. Besluten kan förenas med villkor samt med kontroll- och ordningsbestämmelser. Med denna möjlighet att meddela ge-

nerella tillstånd borde ett bibehållande av utförselförbudet inte strida mot denna artikel. Utförselförbudet kan i sig anses vara motiverat av konventio- nens huvudsakliga ändamål och syfte, d.v.s. att förhindra spridning av ke- miska vapen.

Vissa av de ämnen som finns upptagna i lista 3 utförselregleras inte i dag. Flertalet omfattas dock av massft'irstörelselagen. Med hänsyn till att även lis- ta-3 ämnen kan användas i massförstörelsesyfte är det sannolikt att hela lista 3 bör omfattas av massförstörelselagen vid konventionens ikraftträdande. En sådan ändring täcks av det bemyndigande för regeringen att genom före- skrifter bestämma vilka produkter som skall omfattas av lagens bestämmel- ser som finns i massförstörelselagen. Ändringen kan därför ske genom ett tillägg till förordningen (1991:343) om förbud mot utförsel av vissa produker som kan användas i massförstörelsesyfte, m.m. (massförstörelseförord- ningen).

För överföring av lista 3-ämnen gäller enligt verifikationsbilagan endast att konventionsstaten måste säkerställa att överförda kemikalier endast skall användas för ändamål som inte är förbjudna enligt konventionen, om utför- seln sker till en stat som inte tillträtt konventionen. Konventionsstaten skall bl.a. begära in slutanvändarintyg. Något utförselförbud gäller således inte för dessa ämnen. Under förutsättning av dessa lista-3 ämnen kontrolleras i massförstörelselagen krävs inte några ytterligare lagstiftningsåtgärder för att uppfylla detta åtagande.

4.4. Deklarationer och inspektioner (artikel VI)

En konventionsstat skall dels avge en inledande deklaration beträffande de kemikalier som finns i listorna 1—3 och anläggningar som handhar sådana kemikalier, dels avge årliga deklarationer, dels se till att inspektioner kan genomföras.

Inom 30 dagar efter det att konventionen trätt i kraft för staten i fråga skall denna, till den internationella kontrollorganisationen, lämna deklarationer om innehav av kemiska vapen, produktionsanläggningar för sådana vapen samt en redogörelse för den relevanta kemiska industrin inom landet. Vi- dare skall varje konventionsstat årligen avge deklarationer om relevanta ke- mikalier och anläggningar.

För att Sverige skall kunna fullgöra sitt åtagande i denna del krävs att rege- ringen och dcn nationella myndigheten får kännedom om den hantering av dessa kemiska ämnen som förekommer i Sverige. Det kommer därför att krävas lagstiftning som ålägger den som handhar vissa kemiska produkter att i t.ex. deklarationer lämna uppgifter till regeringen eller den nationella myndigheten om företagets tillverkningskapacitet m.m. En sådan deklara- tionsbestämmelse torde kräva dels vitcsbestämmelser och bestämmelser om förseningsavgift om deklarationer inte lämnas eller inte lämnas inom rätt tid, dels bestämmelser om straffansvar för lämnande av oriktiga uppgifter. De— klarationernas innehåll torde regeringen kunna fastställa i form av föreskrif- ter i förordning. Kravet på verifikationcr genom inspektioner bör också för— anleda bestämmelser om skyldighet för den som omfattas av ett beslut om

inspektion att lämna inspektörer tillträde för genomförandet av inspektio- ner. Vissa av dessa bestämmelser kräver reglering i lagform.

Således måste inspektörerna få tillträde till de fabriker och anläggningar de har i uppdrag att inspektera. Även skyldigheten att lämna inspektörerna information bör regleras liksom deras rätt att ta prover och genomföra analy- ser. Detsamma gäller om inspektörernas rätt att samla in fakta och att an- vända viss medhavd utrustning. lnspektionsgruppers rätt att inspektera for- donstrafik i anslutning till anläggningen och andra liknande frågor bör också regleras liksom observatörers ställning vid en inspektion. Bestämmelser måste också införas om inspektionsgruppers rätt till handräckning.

Enligt konventionen kan en stat acceptera frivilliga inspektioner för att klarlägga och lösa frågor som har givit upphov till tvivel om konventionens efterlevnad. Bestämmelserna om inspektioner bör omfatta också frivilliga inspektioner.

Andra frågor rörande verifikation och klarlägganden som bör föranleda lagstiftningsåtgärder gäller exempelvis skyldigheten för en konventionsstat att inkomma med klarlägganden till Verkställande rådet. Regeringens rätt att införskaffa den information som krävs för sådana klarlägganden bör re- gleras.

Enligt artikel XIII i konventionen skall 1972 års konvention mot biolo- giska vapen samt 1925 års Geneveprotokoll beaktas vid införandet av ny lag- stiftning med anledning av konventionen.

4.5. Aktiviteter som inte är förbjudna enligt konventionen

Aktiviteter som inte förbjuds enligt konventionen behandlas i artikel VI och har beskrivits utförligt ovan. Vissa bestämmelser som kan bli aktuella på detta område har nämnts i avsnittet om deklarationer och inspektioner. Ive- rifikationsbilagan, del VI lämnas speciella bestämmelser för produktion av kemikalier i lista 1. Bl.a. skall dessa kemikalier endast få produceras i be- gränsad omfattning vid en av regeringen godkänd anläggning och endast för ändamål som inte är förbjudna enligt konventionen.

Kemikalierna i lista 1 omfattas av bestämmelserna i krigsmateriellagen. Därmed omfattas de också av förbudet mot tillverkning utan regeringens till- stånd. Om regeringen skulle bevilja tillstånd till produktion, är det enligt krigsmateriellagen möjligt att förena tillståndet med villkor som begränsar producentens handlingsfrihet, bl.a. vad gäller produktionens omfattning. Konventionens krav bör därför inte kräva någon lagändring på denna punkt.

En preliminär bedömning av antalet företag inom den svenska kemiska industrin som kommer att påverkas av konventionens regler rörande dekla- ration och rutininspektion av listade kemikalier enligt artikel VI är att ytterst få (tiotalet) anläggningar kommer att beröras. Ett större antal företag kom- mer att omfattas av konventionens regler för deklaration av övriga anlägg- ningar för kemisk produktion och nolldeklarationer som beskrivs nedan.

4.6. Utsträekande av jurisdiktion (artikel VII) m.m.

Enligt artikel VIl skall konventionsstaterna förbjuda fysiska och juridiska personer att på sitt territorium eller på varje annan plats under dess jurisdik-

tion företa aktiviteter som är otillåtna för medlemsstaterna enligt konventio- nen samt att införa erforderlig strafflagstiftning för brott mot konventionen. Konventionsstaterna är dessutom skyldiga att utsträcka sin jurisdiktion till att omfatta brott mot konventionen av statens medborgare oavsett var brot- tet har begåtts.

Vissa av de förehavanden som tas upp i konventionen är för svenskt vid- kommande redan reglerade i olika författningar. Dock saknas straffbestäm- melser som helt täcker den enligt konventionen förbjudna hanteringen av kemiska vapen. För svenskt vidkommande måste således en straffbestäm- melse införas för att Sverige skall kunna uppfylla sina åtaganden enligt kon- ventionen. En sådan straffbestämmelse bör kunna utformas i nära anslut- ning till folkrättsbrottet i 22 kap. 6 punkten brottsbalken och placeras när- mast efter detta lagrum. Därvid bör införas en generell föreskrift om straff för utövande av verksamhet som enligt konventionen är förbjuden för kon- ventionsstaterna samt ges exempel på sådan verksamhet. I de båda specialla- garna, krigsmateriellagen och massförstörelselagen, finns bestämmelser om att straff inte utdöms enligt dessa, om straff föreskrivs i brottsbalken.

Enligt 2 kap. 25 första stycket brottsbalken kan svensk medborgare dö- mas efter svensk lag och vid svensk domstol för brott som han begått utom riket. I paragrafens andra stycke uppställs emellertid som krav för svensk jurisdiktion att gärningen är belagd med straff också på gärningsorten. Man kan emellertid inte utgå från att så alltid är fallet vid brott mot denna kon- vention.

För att Sverige skall uppfylla konventionens krav på att en medlemsstat skall kunna straffa sina medborgare oavsett var de har begått en gärning som innebär en förbrytelse mot detta internationella åtagande krävs således änd- ringar av gällande jurisdiktionsbestämmelser. För att Sverige skall uppfylla sina konventionsåtaganden i nu aktuellt hänseende framstår det som lämpli- gast att göra ett tillägg till 2 kap. 3 5 6 brottsbalken som innebär att däri görs en hänvisning till den tidigare nämnda straffbestämmelsen i 22 kap.

4.7. Nationell myndighet (artikel VII)

I artikel VlI anges att konventionsstaten skall utse en nationell myndighet som skall fungera som kontaktpunkt med organisationen. Frågan om svensk nationell myndighet utreds för närvarande. En möjlighet torde vara att Utri- kesdepartementet anmäls som kontaktpunkt med den internationella orga- nisationen med enda uppgift att svara för de nationella kontakterna med or- ganisationen. De uppgifter som skall genomföras av den nationella myndig- heten kan fördelas på myndigheter som idag har närliggande uppgifter. Upp- gifterna innebär bl.a. att insamla och sammanställa uppgifter till de natio- nella deklarationerna som har beskrivits ovan samt att åtfölja inspektions- grupper vid rutininspektioner och inspektioner på uppfordran i Sverige. Ett svenskt tillträde till konventionen innebär ett ekonomiskt åtagande dels i form av ett årligt bidrag till den internationella kontrollorganisation som skall skapas, dels i form av administrativa kostnader vid den nationella myndighet som skall fungera som kontaktpunkt med organisationen enligt ovan. Regeringen räknar dock med att dessa åtaganden kan finansieras ge-

Prop. 1992/932181

nom omprioritcringar inom respektive huvudtitel. Närmare förslag på denna punkt avses presenteras i regeringens budgetproposition 1993/94.

4.8. Inspektioner på uppfordran (artikel IX)

Varje konventionspart som misstänker att en annan part bryter mot konven- tionen kan begära hos Verkställande rådet att en inspektion på uppfordran skall genomföras. När en sådan begäran inkommer till organisationen infor- merar generaldirektören staten i fråga och sänder en inspektionsgrupp så snart detta är möjligt. Den inspekterade staten har rätt att begränsa inspek- tionsgruppens tillträde till anläggningen för att skydda bl.a. militära intres- sen eller företagshemligheter som ligger utanför konventionens område. Ett villkor är dock att det fortfarande skall vara möjligt att genomföra en me- ningsfull inspektion. '

Av organisationen tillsatta inspektörer skall ha rätt till tillträde till indu- stribyggnader m.m. De skall även ha rätt att ta del av relevanta handlingar och dokument. Vidare skall inspektörerna kunna ställa frågor till anställda i ett inspekterat företag samt kunna ta fotografier av anläggningen m.m. I avsnittet om deklarationer och inspektioner har lämnats en redogörelse för de lagstiftningsåtgärder som kommer att krävas för att dessa inspektioner skall kunna genomföras. Organisationen som sådan skall inte kunna vidta åtgärder gentemot ett enskilt företag för de fall organisationen skulle finna att verksamhet vid företaget ej är förenlig med konventionen.

De förhållandena att organisationen på en konventionsparts begäran be- slutar att en inspektion skall företas och att andra än svenska inspektörer har rätt att utföra denna inspektion kan innebära att en förvaltningsuppgift innefattande myndighetsutövning överlåts till mellanfolklig organisation. För riksdagens beslut i ärendet krävs i sådant fall kvalificerad majoritet (10 kap. 55 tredje stycket regeringsformen).

Konventionens bestämmelser om inspektioner i kontrollsyfte har speciella implikationer vad avser militära anläggningar, till vilka tillträde skall lämnas till det område som begärts för inspektion. Detta kommer att kräva före- skrifter i förordning för berörda myndigheter. Frågan om möjlighet till in- spektioner i vissa fall, både såvitt avser svensk inspektion utomlands och ut- ländsk inspektion i Sverige, har nyligen behandlats av regeringen med anled- ning av Sveriges åtaganden enligt Wiendokumentet den 4 mars 1992 om för- troende- och säkerhetsskapande åtgärder inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK). I anledning av dessa åtaganden har rege- ringen i förordningen (1992: 1031) om ändring i förordningen (1991: 1256) om utbyte av militär information mellan stater m.m. meddelat särskilda före- skrifter. Vid en sådan utländsk inspektion iSverige åläggs Överbefälhavaren bl.a. att följa inspektionen i landet och bistå vid genomförandet av denna. Sedan en inspektion avslutats skall Överbefälhavaren inom viss tid först avge en preliminär rapport till Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet och därefter en slutlig sådan. Vidare föreskrivs bl.a. att om en svensk myn- dighet vägrar eller överväger att vägra deltagarna vid en inspektion tillträde till en anläggning eller ett område skall myndigheten omedelbart anmäla detta till Försvarsdepartementet.

Prop. 1992/93:18]

Vid en ratifikation av nu aktuell konvention kommer konventionens möj- ligheter till inspektion i kontrollsyfte att föranleda att organisationens in- spektörer bl.a. bereds tillträde även till myndigheters anläggningar och byggnader. För att möjliggöra dessa inspektioner som berör myndigheter krävs att föreskrifter meddelas i förordning.

I lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. ges bestämmelser om åtgärder till skydd mot bl.a. sabotage, terrorism och rö- jande av hemliga uppgifter. Enligt lagen kan bl.a. anläggningar och områden som disponeras av försvarsmakten förklaras som skyddsobjekt. Som skydds- objekt kan också förklaras anläggningar som ägs av annan än staten om an- läggningen används eller är avsedd för t.ex. försvarsindustriella ändamål. Ett beslut om skyddsobjekt innebär att obehöriga inte har tillträde till skyddsobjekt eller, om det bedöms som tillräckligt, ett förbud mot att ta fo- tografier eller göra andra avbildningar m.m. Lagens förbud mot tillträde, vilket riktar sig mot allmänheten, innebär inte i sig något hinder mot att ge- nomföra inspektioner i enlighet med konventionen (se prop. 1989/90:54). Den som äger eller innehar en anläggning som är skyddsobjekt har att ta ställning till vilka som skall anses behöriga att få tillträde till objektet.

5. Sveriges tillträde till konventionen

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner konventionen.

Skälen för regeringens förslag: Mot bakgrund av Sveriges långvariga och dj upa engagemang i förhandlingarna om ett totalförbud mot kemiska vapen, omfattande inte enbart ett användningsförbud utan även utveckling, pro- duktion och innehav, är det viktigt att Sverige ratificerar konventionen på ett tidigt stadium. Konventionen träder i kraft 180 dagar efter det att det 65:e ratifikationsinstrumentet deponerats hos Förenta nationernas generalsekre- terare, dock tidigast den 13januari 1995, d.v.s. två år efter det att konventio- nen öppnades för undertecknande. Hittills har två stater, Fiji och Mauritius, ratificerat avtalet.

Konventionen är av utomordentlig säkerhetspolitisk betydelse för Sve- rige, bl.a. i och med att Ryssland har världens största lager av kemiska va- pen. Detta har bl.a. motiverat den höga prioritet Sverige under många år givit åt förhandlingarna om denna konvention. Konventionen är unik i sitt slag genom att den eliminerar en hel kategori av massförstörelsevapen, de kemiska, och genom de omfattande kontrollbestämmelserna rörande kon- ventionens efterlevnad. Denna inträngande verifikationsregim kan få långt- gående positiva implikationer för framtida nedrustnings- och rustningskont- rollavtal.

6. Ärendet till riksdagen

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner Förenta nationernas konven- tion om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av ke- miska vapen samt om deras förstöring.

TABLE OF CONTENTS

II. III. IV.

VI. VII. VIII. IX. X.

XI. XII.

XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXll. XXIII. XXIV.

A nnexes:

Annex 1: Annex 2:

Annex 3:

Preamblc ...................................... General Obligations ............................. Definitions and Criteria .......................... Declarations ................................... Chemical Weapons ............................. Chemical Weapons Production Facilities ........... Activities not Prohibited Under this Convention . . . . National Implementation Measures ............... The Organization .............................. Consultations, Cooperation and Fact-Finding ......

Assistance and Protection Against Chemical Weapons ...................................... Economic and Technological Development ........ Measurcs to Redress a Situation and to Ensure Compliance, including Sanctions ................. Relation to Other International Agreements ....... Settlement of Disputes .......................... Amendments .................................. Duration and Withdrawal ....................... Status of the Annexes ........................... Signature ..................................... Ratification ................................... Aecession ..................................... Entry into Force ............................... Reservations .................................. Depositary .................................... Authentic Texts ................................

Annex on Chemicals .............................. Annex on Implementation and Verification ("Verification Annex") ............................ Annex on the Protection of Confidential

Information ("Confidentiality Annex") ..............

Page

34 36 38 44 48 54 60 64 66 84

94 100

102 102 104 106 110 110 110 110 110 112 l12 112 112

114 126

318

'.'—) PJ

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Prop. 1992/93:181

Sid Bilaga 1

Preambel ...................................... 35 I. Allmänna skyldigheter ........................... 37 II. Definitioner och kriterier ......................... 39 III. Deklarationer ................................. 45 IV. Kemiska vapen ................................ 49 V. Produktionsanläggningar för kemiska vapen ....... 55 VI. Verksamhet som inte är förbjuden enligt denna

konvention .................................... 61 VII. Nationella åtgärder för genomförande ............ 65 VIII. Organisationen ................................ 67 IX. Samråd, samarbete och framtagande av fakta ...... 85 X. Bistånd och skydd mot kemiska vapen ............ 95 XI. Ekonomisk och teknisk utveckling ................ 101 XII. Åtgärder för att rätta till en situation och för att

säkerställa efterlevnad, inbegripet sanktioner ...... 103 XIII. Förhållande till andra internationella avtal ......... 103 XIV. Tvistlösning ................................... 105 XV. Ändringar ..................................... 107 XVI. Giltighetstid och frånträdande ................... 111 XVII. Bilagornas status ............................... 111 XVIII. Undertecknande ............................... 111 XIX. Ratifikation ................................... I I 1 XX. Anslutning .................................... 111 XXI. Ikraftträdande ................................. 113 XXII. Reservationer ................................. 113 XXIII. Depositarie .................................... 113 XXIV. Autentiska texter .............................. 113 Bilagor: Bilaga 1: Bilaga om kemikalier ............................. 115 Bilaga 2: Bilaga om verifikation ............................. 127 Bilaga 3: Bilaga om skydd av konfidentiell information ......... 319

Bilaga 1

PREAMBLE

The States Parties to this Convention.

Determined to act with a view to achieving effective progress towards general and complete disarmament under strict and effective international control. including the prohibition and elimination of all types of weapons of mass destruction.

Desiring to contribute to the realization of the purposes and principles of the Charter of the United Nations,

Recalling that the General Assembly of the United Nations has repeatedly condemned all actions contrary to the principles and objectives of the Proto- col for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating. Poisonous or Other Gases. and of Bacteriological Methods of Warfare. signed at Geneva on 17 June 1925 (the Geneva Protocol of 1925).

Recognizing that this Convention reaffirms principles and objectives of " and Obligations assumed under the Geneva Protocol of 1925, and the Convention on the Prohibition of the Development. Production and Stock— piling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their - Destruction signed at London. Moscow and Washington on 10 April 1972. earing in mind the objective contained in Article IX of the Convention on the Prohibition of the Development. Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction.

Determined for the sake of all mankind. to exclude completely the possib- ility of the use of chemical weapons. through the implementation of the provisions of this Convention. thereby complementing the obligations assumed under the Geneva Protocol of 1925.

Recognizing the prohibition. embodied in the pertinent agreements and relevant principles of international law. of the use of herbicides as a method of warfare.

Considering that achievements in the field of chemistry should be used exclusively for the benefit of mankind,

Desiring to promote free trade in chemicals as well as international cooperation and exchange of scientific and technical information in the field of chemical activities for purposes not prohibited under this Convention in order to enhance the economic and technological development of all States Parties.

Convinced that the complete and effective prohibition of the develop- ment. production, acquisition. stockpiling. retention. transfer and use of chemical weapons. and their destruction. represent a necessary step towards the achievement of these common objectives.

Have agreed as follows:

Bilaga 1

INGRESS

De stater som är parter i denna konvention.

som är fast beslutna att handla i syfte att uppnå effektiva framsteg mot en allmän och fullständig nedrustning under sträng och effektiv internationell kontroll. vilket innefattar förbud mot och avskaffande av alla typer av mass- förstörelse-vapen.

som önskar medverka till förverkligandet av ändamålen och principerna i Förenta nationernas stadga,

som erinrar om att Förenta nationernas generalförsamling upprepade gånger har fördömt alla handlingar som strider mot principerna och syftena i Protokollet om förbud mot användning i krig av kvävande, giftiga eller andra gaser samt av bakteriologiska stridsmedel. undertecknat i Geneve den [7 juni 1925 (1925 års Genéveprotokoll).

som erkänner att denna konvention på nytt bekräftar principer och ända- mål i samt åtaganden enligt 1925 års Geneveprotokoll samt konventionen om förbud mot utveckling, framställning och lagring av bakteriologiska (_bio- logiska) vapen och toxinvapen samt om deras förstöring, undertecknad i London. Moskva och Washington den 10 april 1972,

som är medvetna om ändamålet i artikel IX i konventionen om förbud mot utveckling. framställning och lagring av bakteriologiska (biologiska) vapen och toxinvapen samt om deras förstöring.

som är fast beslutna att för hela mänsklighetens skull helt utesluta möjlig— heten att använda kemiska vapen genom att genomföra bestämmelserna i denna konvention och därvid komplettera åtagandena i 1925 års Genévepro- tokoll.

som erkänner förbudet. i tillämpliga avtal och enligt relevanta folkrättsliga principer. mot användning av växtbekämpningsmedel som en metod för krigföring,

som beaktar att landvinningar på kemins område uteslutande bör använ- das för mänsklighetens bästa.

som önskar främja fri handel med kemikalier liksom internationellt samar- bete och utbyte av vetenskaplig och teknisk information inom området för kemisk verksamhet för ändamål som inte är förbjudna enligt denna konven- tion i syfte att främja alla konventionsstaters ekonomiska och tekniska ut- veckling,

som är övertygade om att ett fullständigt och effektivt förbud mot utveck- ling_ produktion. förvärv. lagring, bibehållande, överföring och användning av kemiska vapen samt deras destruktion utgör ett nödvändigt steg mot upp- nåendet av dessa gemensamma syften.

har kommit överens om följande.

Bilaga 1

ARTICLE I GENERAL OBLIGATIONS

1. Each State Party to this Convention undertakes never under any circum- stances: (a) To develop, produce, otherwise acquire, stockpile or retain chemical weapons. or transfer. directly or indirectly, chemical weapons to anyone;

(b) To use chemical weapons; (c) To engage in any military preparations to use chemical weapons; (d') To assist. encourage or induce. in any way, anyone to engage in any activity prohibited to a State Party under this Convention.

2. Each State Party undertakes to destroy chemical weapons it owns or possesses, or that are located in any place under its jurisdiction or control. in accordance with the provisions of this Convention.

3. Each State Party undertakes to destroy all chemical weapons it abandoned on the territory of another State Party, in accordance with the provisions of this Convention.

4. Each State Party undertakes to destroy any chemical weapons production facilities it owns or possesses, or that are located in any place under its juris- diction or control, in accordance with the provisions of this Convention.

5. Each State Party undertakes not to use riot control agents as a method of warfare.

ARTIKEL I ALLMÄNNA SKYLDIGHETER

1. Varje stat som är part i denna konvention åtar sig att aldrig under några som helst omständigheter

a) utveckla, producera eller på annat sätt förvärva, lagra eller bibehålla kemiska vapen eller överföra. direkt eller indirekt. kemiska vapen till nå- gon,

b) använda kemiska vapen.

c) delta i militära förberedelser för användning av kemiska vapen,

d) hjälpa. uppmuntra eller förmå någon att delta i en verksamhet som är förbjuden för en konventionsstat enligt denna konvention.

2. Varje konventionsstat åtar sig att förstöra kemiska vapen som den äger eller innehar eller som finns på en plats under dess jurisdiktion eller kontroll, i enlighet med bestämmelserna i denna konvention.

3. Varje konventionsstat åtar sig att förstöra alla kemiska vapen som den har lämnat kvar på en annan konventionsstats territorium, i enlighet med bestämmelserna i denna konvention.

4. Varje konventionsstat åtar sig att förstöra varje produktionsanläggning för kemiska vapen som den äger eller innehar eller som är belägen på en plats under dess jurisdiktion eller kontroll. i enlighet med bestämmelserna i denna konvention.

5. Varje konventionsstat förbinder sig att inte använda ämnen för kravallbe- kämpning som en metod för krigföring.

Bilaga 1

ARTICLE II DEFINITIONS AND CRITERIA

For the purposes of this Convention:

1. ”Chemical Weapons” means the following. together or separately:

(a) Toxic chemicals and their precursors, except where intended for purposes not prohibited under this Convention. as long as the types and quantities are consistent with such purposes;

(b) Munitions and devices. specifically designed to cause death or other harm through the toxic properties of those toxic chemicals specified in subparagraph (a). which would be released as a result of the employment of such munitions and devices;

(c) Any equipment specifically designed for use directly in connection with the employment of munitions and devices specified in subparagraph

(b)-

2. "Toxic Chemical" means:

Any chemical which through its chemical action on Iifc processes can cause death, temporary incapacitation or permanent harm to humans or animals. This includes all such chemicals, regardless of their origin or of their method of production, and regardless of whether they are produced in facilities, in munitions or elsewhere.

(For the purpose of implementing this Convention, toxic chemicals which have been identified for the application of verification measures are listed in Schedules contained in the Annex on Chemicals.)

3. "Precursor" means:

Any chemical reactant which takes part at any stage in the production by whatever method of a toxic chemical. This includes any key component of a binary or multicomponent chemical system.

(For the purpose of implementing this Convention. precursors which have been identified for the application of verification measures are listed in Schedules contained in the Annex on Chemicals.)

4. "Key Component of Binary or Multicomponent Chemical Systems” (here— inafter referred to as "key component") means:

The precursor which plays the most important role in determining the toxic properties of the final product and reacts rapidly with other chemicals in the binary or multicomponent system.

5. "Old Chemical Weapons” means:

(a) Chemical weapons which were produced before 1925; or (b) Chemical weapons produced in the period between 1925 and 1946 that have deteriorated to such extent that they can no longer be used as chemical weapons.

6. "Abandoned Chemical Weapons" means:

Chemical weapons. including old chemical weapons. abandoned by a State after 1 January 1925 on the territory of another State without the consent of the latter.

Bilaga 1

ARTIKEL II DEFINITIONER OCH KRITERIER

I denna konvention avses med

1. "kemiska vapen". sammantaget eller var för sig. följande:

a) giftiga kemikalier och deras utgångsämnen, utom i de fall då de är avsedda för ändamål som inte är förbjudna enligt denna konvention. så länge typer och kvantiteter är förenliga med dessa ändamål.

b) ammunition och anordningar speciellt utformade för att förorsaka död eller annan skada till följd av giftverkan hos de giftiga kemikalier som anges under a) och som skulle komma att släppas ut genom användning av ammunitionen och anordningarna.

c) varje utrustning som speciellt utformats för användning i direkt an- slutning till att ammunition och anordningar enligt b) används.

2. Med "giftig kemikalie" avses varje kemikalie som genom sin kemiska inverkan på livsprocesserna kan förorsaka död. tillfällig prestationsnedsättning eller bestående skada på människor eller djur. Detta innefattar alla sådana kemikalier. oavsett ur- sprung eller produktionsmetod och oavsett om de produceras i anläggningar. i ammunition eller på annat håll. (För genomförandet av denna konvention har giftiga kemikaler. som har identifierats för verifikationsåtgärder. förts upp på listor i bilagan om kemi- kalier).

3. Med "utgångsämnc" avses varje kemisk reaktant som i något skede på ett eller annat sätt utgör del av produktion av en giftig kemikalie. Detta innefattar varje nyckelkomponent i ett kemiskt system av binär eller flerkomponenttyp. (För genomförandet av denna konvention har utgångsämnen. som har identifierats för verifikationsåtgärder. förts upp på listor i bilagan om kemi- kalier).

4. Med "nyekelkomponent i kemiska system av binär eller flerkomponent- typ" (nedan kallat nyckelkomponent) avses det utgångsämne som är viktigast för att bestämma slutproduktens giftiga egenskaper och som reagerar snabbt med andra kemikalier i system av binär eller flerkomponenttyp.

5. Med "gamla kemiska vapen” avses

a) kemiska vapen som producerats före 1925. eller

b) kemiska vapen som producerats under perioden 1925—1946 och för- sämrats i sådan utsträckning att de inte längre kan användas som kemiska vapen.

6. Med "kvarlämnade kemiska vapen" avses kemiska vapen. inbegripet gamla kemiska vapen. vilka efter den 1 januari 1925 lämnats kvar av en stat på en annan stats territorium utan dennas sam- tycke.

7. "Riot Control Agent" means:

Any chemical not listed in a Schedule, which can produce rapidly in humans sensory irritation or disabling physical effects which disappear within a short time following termination of exposure.

8. "Chemical Weapons Production Facility": .

(a) Means any equipment, as well as any building housing such equip- ment. that was designed. constructed or used-at any time since 1 January 1946:

(i) As part of the stage in the production of chemicals ("final technological stage") where the material flows would contain. when the equipment is in operation: (1) Any chemical listed in Schedule 1 in the Annex on Chem- icals; or

(2) Any other chemical that has no use. above 1 tonne per . _ year on the territory of a State Party or in any other place under the jurisdiction or control of a State Party, for purposes not prohibited under this Convention. but can be used for chemical weapons purposes; or '

(ii) For filling chemical weapons. including. inter alia. the filling

of chemicals listed in Schedule 1 into munitions, devices or ' bulk storage containers; the filling of chemicals into containers that form part of assembled binary munitions and devices or into chemical submunitions that form part of assembled unitary munitions and devices. and the loading of the containers and chemical submunitions into the respective munitions and devices;

(b) Does not mean:

(i) Any facility having a production capacity for synthesis of chemicals specified in subparagraph (a) (i) that is less than 1 tonne; . (ii) Any facility in which a chemical specified in subparagraph (a) (i) is or was produced as an unavoidable by-product of activ— ities for purposes not prohibited under this Convention, provided that the chemical'does not exceed 3 per cent of the total product and that the facility is subject to declaration and inspection under the Annex on Implementation and Verifica— tion (hereinafter referred to as "Verification Annex”); or (iii) The single small-scale facility for production of chemicals listed in Schedule 1 for purposes not prohibited under this Convention as referred to in Part Vl. of the Verification Annex.

9. "Purposes Not Prohibited Under" this Convention" means:

(a) Industrial, agricultural. research. medical, pharmaceutical or other peaceful purposes;

(b) Protective purpose-s. namely those purposes directly related to protection against toxic chemicals and to protection against chemical weapons;

Bilaga 1

7. Med "ämne för kravallbekämpning" avses kemikalie som inte förts upp på någon lista och som hos människan snabbt kan framkalla sensoriell irritation eller har urståndsättande fysisk effekt. vil- ken försvinner inom en kort tid efter avslutad exponering.

8. Med "anläggning för produktion av kemiska vapen" avses a) utrustning samt byggnad där sådan utrustning inryms. som någon gång efter den 1 januari 1946 utformats. producerats eller använts

i) som en del av det processteg vid produktion av kemikalier ("sista processteget") under vilket materialflödet. när utrust- ningen äri bruk. kan innehålla 1) kemikalier enligt lista 1 i bilagan om kemikalier. eller

2) andra kemikalier som i årliga kvantiteter utöver 1 ton inte används på en konventionsstats territorium eller på annan plats under en konventionsstats jurisdiktion eller kontroll för ändamål som inte är förbjudna i denna konvention men som kan användas för kemiska vapen. eller

ii) för att fylla kemiska vapen. vilket bland annat innefattar att med kemikalier enligt lista 1 fylla ammunition, anordningar eller behållare för bulklagring. att med kemikalier fylla behål- lare som ingår i sammansatt binär ammunition och samman- satta binära anordningar eller kemiska substridsdelar som in- går i sammansatt binär ammunition och sammansatta binära anordningar samt att ladda behållare och kemiska substrids- delar i motsvarande ammunition och anordningar,

b) men avses inte

i) anläggningar vilkas produktionskapacitet för syntes av kemi-

kalier specificerade under a) i) är mindre än 1 ton.

ii) anläggningar i vilka en kemikalie som specificeras under a) i) bildas eller har bildats som en oundviklig biprodukt vid verk- samhet som inte är förbjuden enligt denna konvention. förut- satt att kemikalien inte utgör mer än 3 procent av den sam- mantagna produkten och att anläggningen är underkastad de- klaration och inspektion enligt bilagan om genomförande och verifikation (nedan kallad "verifikationsbilagan"). eller iii) den enda småskaliga anläggning för produktion av kemikalier som finns uppförda på lista 1 för ändamål som inte är för- bjudna enligt denna konvention i enlighet med del VI i verifi- kationsbilagan.

9. Med "ändamål som inte är förbjudna enligt denna konvention” avses

a) industriella. jordbruks—. forsknings-. medicinska. farmaceutiska eller andra fredliga ändamål.

b) skyddsändamål. vilket betyder ändamål som är direkt relaterade till skydd mot giftiga kemikalier och till skydd mot kemiska vapen,

Bilaga 1

(c) Military purposes not connected with the use of chemical weapons and not dependent on the use of the toxic properties of chemicals as a method of warfare;

(d) Law enforcement including domestic riot control purposes.

10. "Production Capacity" means:

The annual quantitative potential for manufacturing a specific chemical based on the technological process actually used or. if the process is not yet operational. planned to be used at the relevant facility. It shall be deemed to be equal to the nameplate capacity or. if the nameplate capacity is not avail— able. to the design capacity. The nameplate capacity is the product output under conditions optimized for maximum quantity for the production facil- ity. as demonstrated by one or more test-runs. The design capacity is the corresponding theoretically calculated product output.

11. "Organization" means the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons established pursuant to Article Vlll of this Convention.

12. For the purposes of Article VI: (a) "Production" of a chemical means its formation through chemical reaction; (b) "Processing" of a chemical means a physical process. such as formu- lation. extraction and purification. in which a chemical is not converted into another chemical; (c) "Consumption" of a chemical means its conversion into another chemical via a chemical reaction.

Bilaga 1

c) militära ändamål som inte är förknippade med användning av ke- miska vapen och som inte är avhängiga av användningen av kemikaliers gift- verkan som en metod för krigföring.

d) åtgärder som syftar till att upprätthålla lagar. varmed även förstås inhemsk kravallbekämpning.

10. Med "produktionskapacitet" avses den årliga kvantitativa potentialen för att producera en specifik kemikalie på grundval av den tekniska process som faktiskt används eller. om proces— sen ännu inte är i gång. som man planerar att använda vid ifrågavarande an- läggning. Den skall anses motsvara av tillverkaren angiven kapacitet eller. om denna inte finns tillgänglig. den beräknade kapaciteten. Den av tillverka- ren angivna kapaciteten är produktionsmängden under optimala förutsätt- ningar för maximal kvantitet för produktionsanläggningen. enligt vad man har kunnat visa vid en eller flera provkörningar. Den beräknade kapaciteten utgör motsvarande teoretiskt beräknad produktionsmängd.

11. Med ”organisation" avses organisationen för förbud mot kemiska vapen. vilken upprättas i enlighet med artikel VIII i denna konvention.

12. I artikel VI avses med

a) ”produktion" av en kemikalie dess bildande genom en kemisk reak- tion.

b) "beredning" av en kemikalie en fysikalisk process. såsom formule- ring. extrahering eller rening. genom vilken kemikalien inte omvandlas till en annan kemikalie.

c) ”förbrukning" av en kemikalie dess omvandling till en annan kemika- lie genom en kemisk reaktion.

Bilaga 1

ARTICLE III DECLARATIONS

1. Each State Party shall submit to the Organization. not later than 30 days after this Convention enters into force for it. the following dcclarations. in which it shall: (a) With respect to chemical weapons:

(i) Declare Whether it owns or possesses any chemical weapons. or whether there are any chemical weapons located in any place under its jurisdiction or control; (ii) Specify the precise location, aggregate quantity and detailed inventory of chemical weapons it owns or possesses. or that are located in any place under its jurisdiction or control. in accordance with Part IV"(A), paragraphs 1 to 3. of the Veri- fication Annex. except for those chemical weapons referred to in sub-subparagraph (iii); (iii) Report any chemical weapons on its territory that are owned and possessed by another State and located in any place under the jurisdiction of control of another State. in accordance with Part IV (A). paragraph 4. of the Verification Annex; (iv) Declare whether it has transferred or received. directly or

indirectly. any chemical weapons since 1 January 1946 and' specify the transfer or receipt of such weapons. in accordance with Part IV (A). paragraph 5. of the Verification Annex;

(v) Provide its general plan for destruction of chemical weapons that it owns or possesses. or that are located in any place under its jurisdiction or control, in accordance with'Part IV (A), paragraph 6. of the Verification Annex; .

(b) With respect to old chemical weapons and abandoned chemical weapons:

(i) Declare whether it has on its territory old chemical weapons and provide all available information in accordance with Part lV (B). paragraph 3. of the Verification Annex; (ii) Declare whether there are abandoned chemical weapons on its territory and provide all available information in accord- ance with Part IV (B). paragraph 8. of the Verification Annex; (iii) Declare whether it has abandoned chemical weapons on the territory of other States and provide all available information in accordance with Part IV (B). paragraph 10. of the Verifica- tion Annex; (c) With respect to chemical weapons production facilities:

(i) Declare whether it has or has had any chemical weapons production facility under its ownership or possession, or that is or has been located in any place under its jurisdiction or control at any time since 1 January 1946;

Bilaga 1

ARTIKEL III DEKLARATIONER

1. Varje konventionsstat skall senast 30 dagar efter det att denna konvention har trätt i kraft för staten i fråga till Organisationen avge följande deklara- tion. i vilken den skall.

a) vad avser kemiska vapen.

i)

ii)

iv)

deklarera om den äger eller innehar kemiska vapen och om det finns kemiska vapen på någon plats under dess jurisdik- tion eller kontroll. specificera exakt läge och sammanlagd kvantitet samt lämna en detaljerad förteckning över de kemiska vapen som den äger eller innehar. eller som finns på någon plats under dess jurisdiktion eller kontroll. i enlighet med del IV (A). punkt 1—3. i verifikationsbilagan, med undantag av de kemiska va- pen som avses under iii), rapportera om kemiska vapen på sitt territorium, vilka ägs el- ler innehas av en annan stat och som finns på någon plats un- der en annan stats jurisdiktion eller kontroll. i enlighet med del IV (A). punkt 4, i verifikationsbilagan. deklarera om den sedan den 1 januari 1946 direkt eller indi- rekt har överfört eller mottagit kemiska vapen samt specifi- cera överföring eller mottagande av sådana vapen. i enlighet med del IV (A). punkt 5. i verifikationsbilagan.

överlämna sin allmänna destruktionsplan för kemiska vapen som den äger eller innehar. eller som finns på någon plats un- der dess jurisdiktion eller kontroll. i enlighet med del IV (A). punkt 6. i verifikationsbilagan.

b) vad avser gamla kemiska vapen och kvarlämnade kemiska vapen.

i)

ii)

deklarara om den på sitt territorium har gamla kemiska vapen samt lämna all tillgänglig information i enlighet med del IV (B), punkt 3. i verifikationsbilagan. deklarera om det finns kvarlämnade kemiska vapen på dess territorium samt lämna all tillgänglig information i enlighet med del IV (B). punkt 8, i verifikationsbilagan.

deklarera om den har lämnat kvar kemiska vapen på andra staters territorium samt lämna all tillgänglig information i en- lighet med del lV (B). punkt 10. i verifikationsbilagan.

c) vad avser produktionsanläggningar för kemiska vapen.

i)

deklarera om den äger eller innehar, eller har ägt eller inne- haft. någon produktionsanläggning för kemiska vapen eller om det finns eller har funnits någon sådan anläggning på nå- gon plats under dess jurisdiktion eller kontroll vid någon tid- punkt efter den 1 januari 1946.

Bilaga 1

(ii) Specify any chemical weapons production facility it has or has had under its ownership or possession or that is or has been located in any place under its jurisdiction or control at any time since 1 January 1946. in accordance with Part V, para- graph 1. of the Verification Annex. except for those facilities referred to in sub-subparagraph (iii); (iii) Report any chemical weapons production facility on its terri- tory that another State has or has had under its ownership and possession and that is or has been located in any place under the jurisdiction or control of another State at any time since 1 January 1946. in accordance with Part V. paragraph 2. of the Verification Annex; (iv) Declare whether it has transferred or received. directly or indirectly. any equipment for the production of chemical weapons since ] January 1946 and specify the transfer or receipt of such equipment. in accordance with Part V. para- graphs 3 to 5. of the Verification Annex; ' (v) Provide its general plan for destruction of any chemical weapons production facility it owns or possesses. or that is located in any place under its jurisdiction or control. in accordance with Part V. paragraph 6. of the Verification Annex: (vi) Specify actions to be taken for closure of any chemical weapons production facility it owns or possesses. or that is located in any place under its jurisdiction or control. in accordance with Part V. paragraph 1 (i). of the Verification Annex: (vii) Provide its general plan for any temporary conversion of any chemical weapons production facility it owns or possesses. or that is located in any place under its jurisdiction or control. into a chemical weapons destruction facility. in accordance with Part V. paragraph 7. of the Verification Annex;

(d) With respect to other facilities: Specify the precise location. nature and general scope of activities of any facility or establishment under its ownership or possession. or located in any place under its jurisdiction or control. and that has been designed. constructed or used since 1 January 1946 primarily for development of chem- ical weapons. Such declaration shall include. inter alia. laboratories and test and evaluation sites;

(e) With respect to riot control agents: Specify the chemical name, structural formula and Chemical Abstracts Service (CAS) registry number. if assigned. of each chemical it holds for riot control purposes. This declara- tion shall be updated not later than 30 days after any change becomes effect- ive.

2. The provisions of this Article and the relevant provisions of Part IV of the Verification Annex shall not. at the discretion of a State Party. apply to chemical weapons buried on its territory before 1 January 1977 and which remain buried. or which had been dumped at sea before 1 January 1985.

Bilaga 1

ii) specificera varje produktionsanläggning för kemiska vapen som den äger eller innehar. eller har ägt eller innehaft. eller som finns eller har funnits på någon plats under dess jurisdik- tion eller kontroll vid någon tidpunkt efter den 1 januari 1946. i enlighet med del V. punkt 1. i verifikationsbilagan. med un- dantag av de anläggningar som avses under iii). iii) rapportera om varje produktionsanläggning för kemiska va- pen på dess territorium som någon annan stat äger eller inne- har. eller har ägt eller innehaft. eller som finns eller har fun- nits på någon plats under någon annan stats jurisdiktion eller kontroll vid någon tidpunkt efter den 1 januari 1946. i enlig- het med del V. punkt 2. i verifikationsbilagan. iv) deklarera om den efter den 1 januari 1946 har överfört eller mottagit. direkt eller indirekt. utrustning för produktion av kemiska vapen samt specificera överföringen eller mottagan- det av denna utrustning. i enlighet med del V. punkt 3—5. i verifikationsbilagan. '

v) överlämna sin allmänna plan för destruktion av varje produk- tionsanläggning för kemiska vapen som den äger eller innehar eller som finns på någon plats under dess jurisdiktion eller kontroll i enlighet med del V. punkt 6. i verifikationsbilagan.

vi) specificera vilka åtgärder som skall vidtas för att stänga en produktionsanläggning för kemiska vapen som den äger eller innehar eller som finns på någon plats under dess jurisdiktion eller kontroll i enlighet med del V. punkt 1 i). i verifikations- bilagan. vii) överlämna sin allmänna plan för temporär omställning av en produktionsanli'iggning för kemiska vapen som den äger eller innehar eller som finns på någon'plats under dess jurisdiktion eller kontroll till en destruktionsanläggning för kemiska va- pen. i enlighet med del V. punkt 7. i verifikationsbilagan.

d) vad avser andra anläggningar. specificera det exakta läget för, arten av och den allmänna omfattningen av verksamheterna vid varje anläggning eller företag som den äger eller in- nehar eller som finns på någon plats under dess jurisdiktion eller kontroll och som har utformats. konstruerats eller använts efter den 1 januari 1946 i första hand för utveckling av kemiska vapen. I deklarationen skall bland an- nat även laboratorier samt provnings- och utvärderingsplatser upptas,

e) vad avser ämnen för kravallbekämpning. specificera kemiskt namn. Strukturformel och nummer i Chemical Abstracts Service (CAS)-registret. om ett sådant nummer tilldelats. för varje kemikalie som konventionsstaten innehar i kravallbekämpningssyfte. Deklarationen skall uppdateras senast 30 dagar efter det att en förändring faktiskt har skett.

2. Konventionsstaten har frihet att tillämpa eller underlåta att tillämpa bc- stämmelserna i denna artikel och de relevanta bestämmelserna i del IVi veri- fikationsbilagan på de kemiska vapen som före den 1 januari 1977 grävts ner på dess territorium och som förblir nedgrävda eller som före den 1 januari 1985 har dumpats till havs.

Bilaga 1

ARTICLE IV CHEMICAL WEAPONS

1. The proviSions of this Article and the detailed procedures for its imple- mentation shall apply to all chemical weapons owned or possessed by a State Party. or that are located in any place under its jurisdiction or control. except old chemical weapons and abandoned chemical weapons to which Part IV (B) of the Verification Annex applies.

2. Detailed procedures for the implementation of this Article are set forth in the Verification Annex.

3. All locations at which chemical weapons specified in paragraph 1 are stored or destroyed shall be subject to systematic verification through on- site inspection and monitoring with on-site instruments. in accordance with Part lV (A) of the Verification Annex.

4. Each State Party shall. immediately after'the declaration under Article III, paragraph 1 (a). has been submitted, provide access to chemical weapons specified in paragraph 1 for the purpose lof systematic verification of. the declaration through on-site inspection. Thereafter. each State Party shall not remove any of these chemical weapons. except to a chemical weapons destruction facility. It shall provide access to such chemical weapons. for the purpose of systematic on-site verification.

5. Each State Party shall provide access to any chemical weapons destruction facilities and their storage areas. that it owns or possesses. or that are located in any place under its jurisdiction or control. for the purpose of systematic verification through on-site inspection and monitoring with on-site instru- ments.

6. Each State Party shall destroy all chemical weapons specified in paragraph l pursuant to the Verification Annex and in accordance with the agreed rate and sequence of destruction (hereinafter referred to as "order of destruc- tion"). Such destruction shall begin not later than two years after this Convention enters into force for it and shall finish not later than 10 years after entry into force of this Convention. A State Party is not precluded from destroying such chemical weapons at a faster rate. .

7. Each State Party shall: (a) Submit detailed plans for the destruction of chemical weapons speci- fied in paragraph 1 not later than 60 days before each annual destruction period begins. in accordance with Part IV (A). paragraph 29. of the Verifica— tion Annex; the detailed plans shall encompass all stocks to be destroyed during the next annual destruction period; (b) Submit declarations annually regarding the implementation of its plans for destruction of chemical weapons specified in paragraph l. not later than 60 days after the end of each annual destruction period; and ( c) Certify. not later than 30 days after the destruction process has been completed. that all chemical weapons specified in paragraph 1 have been destroyed.

Bilaga 1

ARTIKEL IV KEMISKA VAPEN .

1. Bestämmelserna i denna artikel och de detaljerade förfarandena för dess genomförande skall vara tillämpliga på alla kemiska vapen som ägs eller in- nehas av en konventionsstat, eller som finns på någon plats under dess juris- diktion eller kontroll. med undantag av gamla kemiska vapen och kvarläm- nade kemiska vapen som del IV B.) i verifikationsbilagan är tillämplig på.

2. Detaljerade förfaranden för genomförandet av denna artikel återfinns i verifikationsbilagan.

3. Alla platser där kemiska vapen som anges i punkt 1 lagras eller förstörs skall bli föremål för systematisk verifikation genom inspektion på platsen samt övervakning med på platsen installerade instrument, i enlighet med del IV A) i verifikationsbilagan.

4. Varje konventionsstat skall. omedelbart efter det att deklarationer enligt artikel 111. punkt 1 a). har ingivits. lämna tillträde till de kemiska vapen som anges i punkt 1 för systematisk verifikation av deklarationen genom inspek- tion på platsen. Därefter får konventionsstaten inte avlägsna något av dessa kemiska vapen annat än till en anläggning för destruktion av kemiska vapen. Den skall lämna tillgång till sådana kemiska vapen för systematisk verifika-'

tion på platsen.

5. Varje konventionsstat skall lämna tillträde till anläggningar för destruk- tion av kemiska vapen och deras lagerområden som den äger eller innehar, eller som finns på någon plats under dess jurisdiktion eller kontroll. för syste- matisk verifikation genom inspektion på platsen och övervakning med på platsen installerade instrument.

6. Varje konventionsstat skall förstöra alla kemiska vapen som anges i punkt 1 i enlighet med verifikationsbilagan och i den takt och den ordning för de- struktion om vilken överenskommits (nedan kallad ”'destruktionsordning"). Destruktionen skall påbörjas senast två år efter det att denna konvention har trätt i kraft i förhållande till staten i fråga och skall vara avslutad senast tio år efter denna konventions ikraftträdande. En konventionsstat skall inte vara förhindrad att förstöra de kemiska vapnen i snabbare takt.

7. Varje konventionsstat skall

a) inge detaljerade planer för destruktion av kemiska vapen specifice- rade i punkt 1 senast 60 dagar före varje årlig destruktionsperiods början. i enlighet med del IV A). punkt 29, i verifikationsbilagan; de detaljerade pla- nerna skall omfatta alla de lager som skall förstöras under nästa årliga dest- ruktionsperiod.

b) varje år lämna deklarationer vad avser genomförandet av sina planer för destruktion av kemiska vapen specificerade i punkt 1 senast 60 dagar ef- ter utgången av varje årlig destruktionsperiod. och '

c) senast 30 dagar efter det att destruktionsprocessen avslutats intyga att alla kemiska vapen specificerade i punkt 1 har förstörts.

Bilaga 1

8. lf a State ratifies or accedes to this Convention after the 10 year period for destruction set forth in paragraph 6, it shall destroy chemical weapons specified in paragraph 1 as soon as possible. The order of destruction and procedures for stringent verification for such a State Party shall be deter- mined by the Executive Council.

9. Any chemical weapons discovered by a State Party after the initial declara- tion of chemical weapons shall be reported, secured and destroyed in accord- ance with Part IV (A) of the Verification Annex.

10. Each State Party, during transportation. sampling, storage and destruc- tion of chemical weapons, shall assign the highest priority to ensuring the safety of people and to protecting the environment. Each State Party shall transport, sample. store and destroy chemical weapons in accordance with its national standards for safety and emissions.

11. Any State Party which has on its territory chemical weapons that are owned or possessed by another State, or that are located in any place under the jurisdiction or control of another State. shall make the fullest efforts to ensure that these chemical weapons are removed from its territory not later than one year after this Convention enters into force for it. If they are not removed within one year. the State Party may request the Organization and other States Parties to provide assistance in the destruction of these chemical weapons.

12. Each State Party undertakes to cooperate with other States Parties that request information or assistance on a bilateral basis or through the Tech- nical Secretariat regarding methods and technologies for the safe and efficient destruction of chemical weapons.

"13. In carrying out Verification activities pursuant to this Article and Part IV (A) of the Verification Annex. the Organization shall consider measures to_ avoid unnecessary duplication of bilateral or multilateral agreements on verification of chemical weapons storage and their destruction among States Parties.

To this end. the Executive Council shall decide to limit verification to

measures complementary to those undertaken pursuant to such a bilateral or multilateral agreement, if it considers that: (.a) Verification provisions of such an agreement are consistent with the verification provisions of this Article and Part IV (A) of the Verification '

Annex; (b) Implementation of such an agreement provides for sufficient assur- ance of compliance with the relevant provisions of this Convention; and (c) Parties to the bilateral or multilateral agreement keep the Organiza- tion fully informcd about their verification activities.

14. If the Executive Council takes a decision pursuant to paragraph 13, the Organization shall have the right to monitor the implementation of the bilat- eral or multilateral agreement.

Prop. 1992/931181

Bilaga 1

8. Om en stat ratificerar eller ansluter sig till denna konvention efter ut- gången av den tioåriga destruktionsperiod som fastställs i punkt 6, skall den snarast möjligt förstöra kemiska vapen specificerade i punkt 1. Destruk- tionsordningen och förfarandena för en rigorös verifikation vad avser en så- dan konventionsstat skall fastställas av Verkställande rådet.

9. Kemiska vapen som har upptäckts av en konventionsstat efter den inle- dande deklarationen av kemiska vapen skall rapporteras, säkras och förstö- ras i enlighet med del IV A) i verifikationsbilagan.

10. Varje konventionsstat skall under transport, provtagning. lagring och de- struktion av kemiska vapen ge högsta prioritet åt att garantera människors säkerhet och skydd av miljön. Varje konventionsstat skall transportera, ta prov på. lagra och förstöra kemiska vapen i enlighet med sina nationella sä- kerhets- och utsläppsnormer.

11. Varje konventionsstat som på sitt territorium har kemiska vapen som ägs eller innehas av en annan stat. eller som finns på någon plats under en annan stats jurisdiktion eller kontroll, skall på allt sätt sträva efter att säkerställa att dessa kemiska vapen flyttas bort från dess territorium senast ett år efter denna konventions ikraftträdande i förhållande till staten i fråga. Om de inte flyttas bort inom ett år. får konventionsstaten begära att organisationen och andra konventionsstater bistår med destruktion av dessa kemiska vapen.

12. Varje konventionsstat åtar sig att samarbeta med andra konventionssta- ter som begär information eller bistånd på bilateral basis eller genom Tek- niska sekretariatet vad gäller metoder och teknologi för en säker och effektiv destruktion av kemiska vapen.

13. När organisationen utövar verifikationsverksamhet enligt denna artikel och del lV A) i verifikationsbilagan, skall den beakta åtgärder för undvi- kande av onödig dubblering av bilaterala och multilaterala avtal mellan kon- ventionsstater om verifikation av lagring och förstöring av kemiska vapen.

I detta syfte skall Verkställande rådet besluta att begränsa verifikationen till åtgärder som kompletterar dem som vidtas i enlighet med ett sådant bila- teralt eller multilateralt avtal. om det anser att

a) verifikationsbestämmelserna i ett sådant avtal motsvarar dem som finns i denna artikel och i del IV A) i verifikationsbilagan,

b) genomförandet av ett sådant avtal medför en tillräcklig garanti för att de relevanta bestämmelserna i denna konvention iakttas. och att

c) parterna i det bilaterala eller det multilaterala avtalet håller organisa- tionen fullt underrättad om sin verifikationsverksamhet.

14. Om Verkställande rådet fattar ett beslut i enlighet med punkt 13. skall organisationen ha rätt att övervaka genomförandet av det bilaterala eller det multilaterala avtalet.

Bilaga 1

15. Nothing in paragraphs 13 and 14 shall affect the obligation of a State Party to provide declarations pursuant to Article III. this Article and Part IV (A) of the Verification Annex.

16. Each State Party shall meet the costs of destruction of chemical weapons it is obliged to destroy. lt shall also meet the costs of verification of storage and destruction of these chemical weapons unless the Executive Council decides otherwise. If the Executive Council decides to limit verification measures of the Organization pursuant to paragraph 13, the costs of comple- mentary verification and monitoring by the Organization shall be paid in accordance with the United Nations scale of assessment. as specified in Article VIII. paragraph 7.

17. The provisions of this Article and the relevant provisions of Part IV of the Verification Annex shall not, at the discretion of a State Party, apply to chemical weapons buried on its territory before 1 January 1977 and which remain buried, or which had been dumped at sea before 1 January 1985.

15. Ingenting i punkterna 13 och 14 skall inverka på en konventionsstats skyl— dighet att lämna deklarationer i enlighet med artikel Ill. denna artikel och del lV A) i verifikationsbilagan.

16. Varje konventionsstat skall stå för kostnaderna för destruktion av de ke— miska vapen som den är skyldig att förstöra. Den Iskall också stå för kostna- derna för verifikation av lagring och destruktion av dessa kemiska vapen, om inte Verkställande rådet beslutar annat. Om Verkställande rådet beslutar att begränsa organisationens verifikationsåtgärder i enlighet med punkt 13. skall kostnaderna för kompletterande verifikation och övervakning utförd av organisationen betalas i enlighet med Förenta nationernas bidragsskala enligt specifikation i artikel VIII. punkt 7.

17. Konventionsstaten har frihet att tillämpa eller underlåta att tillämpa bc- stämmelserna i denna artikel och de relevanta bestämmelserna i del IV i veri- fikationsbilagan på de kemiska vapen som före den 1 januari 1977 grävts ner på dess territorium och som fortfarande är nedgrävda eller som före den 1 januari 1985 har dumpats till havs.

Bilaga 1

ARTICLE V CHEMICAL WEAPONS PRODUCTION FACILITIES

1. The provisions of this Article and the detailed procedures for its imple- mentation shall apply to any and all chemical weapons production facilities owned or possessed by a State Party, or that are located in any place under its jurisdiction or control.

2. Detailed procedures for the implementation of this Article are set forth in the Verification Annex.

3. All chemical weapons production facilities specified in paragraph 1 shall be subject to systematic verification through on-site inspection and monitor- ing with on-site instruments in accordance with Part V of the Verification Annex.

4. Each State Party shall cease immediately all activity at chemical weapons production facilities specified in paragraph 1. except activity required for closure.

5. No State Party shall construct any new chemical weapons production facil- ities or modify any existing facilities for the purpose of chemical weapons production or for any other activity prohibited under this Convention.

6. Each State Party shall, immediately after the declaration under Article III. paragraph 1 (c). has been submitted, provide access to chemical weapons production facilities specified in paragraph 1, for the purpose of systematic verification of the declaration through on-site inspection.

7. Each State Party shall: (a) Close, not later than 90 days after this Convention enters into force for it. all chemical weapons production facilities specified in paragraph 1. in accordance with Part V of the Verification Annex. and give notice thereof; and (b) Provide access to chemical weapons production facilities specified in paragraph 1. subsequent to closure, for the purpose of systematic verifica- tion through on-site inspection and monitoring with on—site instruments in order to ensure that the facility remains closed and is subsequently destroyed.

8. Each State Party shall destroy all chemical weapons production facilities specified in paragraph 1 and related facilities and equipment. pursuant to the Verification Annex and in accordance with an agreed rate and sequence of destruction (hereinafter referred to as "order of destruction”). Such destruc- tion shall begin not later than one year after this Convention enters into force for it. and shall finish not later than 10 years after entry into force of this Convention. A State Party is not precluded from destroying such facilities at a faster rate.

Prop. 1992/932181

Bilaga 1

ARTIKEL V

PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR FÖR KEMISKA VAPEN

1. Bestämmelserna i denna artikel och de detaljerade förfarandena för dess genomförande skall vara tillämpliga på alla produktionsanläggningar för ke- miska vapen som ägs eller innehas av en konventionsstat. eller som finns på någon plats under dess jurisdiktion eller kontroll.

2. Detaljerade förfaranden för genomförandet av denna artikel återfinns i verifikationsbilagan.

3. Alla produktionsanläggningar för kemiska vapen som specificeras i punkt 1 skall bli föremål för systematisk verifikation genom inspektion på platsen samt övervakning med på platsen installerade instrument. i enlighet med del V i verifikationsbilagan.

4. Varje konventionsstat skall omedelbart upphöra med all verksamhet vid produktionsanläggningar för kemiska vapen som specificeras i punkt 1, med undantag av sådan verksamhet som krävs för deras stängning.

5. Ingen konventionsstat skall uppföra nya produktionsanlägg- ningar för ke- miska vapen eller omställa befintliga anläggningar till produktionsanlägg- ningar för kemiska vapen eller för någon annan verksamhet som är förbju- den enligt denna konvention.

6. Varje konventionsstat skall, omedelbart efter det att deklaration enligt artikel Ill. punkt 1 c) har ingivits. lämna tillträde till de produktionsanlägg- ningar för kemiska vapen som specificeras i punkt 1 för systematisk verifika- tion av deklarationen genom inspektion på platsen.

7. Varje konventionsstat skall

a) senast 90 dagar efter det att denna konvention har trätt i kraft för staten i fråga stänga alla de produktionsanläggningar för kemiska vapen som specificeras i punkt 1. i enlighet med del V i verifikationsbilagan. och anmäla detta. samt

b) lämna tillträde till produktionsanläggningar för kemiska vapen som specificeras i punkt 1. sedan dessa stängts. för systematisk verifikation ge- nom inspektion på platsen och övervakning med på platsen installerade in- strument för att säkerställa att anläggningen förblir stängd och sedan för- störs.

8. Varje konventionsstat skall förstöra alla produktionsanlägg- ningar för ke- miska vapen som specificeras i punkt 1 med tillhörande anläggningar och ut- rustning. i enlighet med verifikationsbilagan och i den takt och den ordning för destruktion om vilken överenskommits (nedan kallad ”destruktionsord- ning"). Destruktionen skall påbörjas senast ett år efter det att denna kon- vention har trätt i kraft i förhållande till staten i fråga och vara avslutad se- nast tio år efter denna konventions ikraftträdande. En konventionsstat skall inte vara förhindrad att förstöra anläggningarna i snabbare takt.

Bilaga 1

9. Each State Party shall: (a) Submit detailed plans for destruction of chemical weapons production facilities specified in paragraph 1, not later than 180 days before the destruction of each facility begins; (b) Submit declarations annually regarding the implementation of its plans for the destruction of all chemical weapons production facilities speci- fied in paragraph 1. not later than 90 days after the end of each annual destruction period: and (c) Certify. not later than 30 days after the destruction process has been completed, that all chemical weapons production facilities specified in para- graph 1 have been destroyed.

10. If a State ratifies or accedes to this Convention after the 10-year period for destruction set forth in paragraph 8. it shall destroy chemical weapons production facilities specified in paragraph 1 as soon as possible. The order of destruction and procedures for stringent verification for such a State Party shall be determined by the Executive Council.

11. Each State Party. during the destruction of chemical weapons production facilities. shall assign the highest priority to ensuring the safety of péople and to protecting the environment. Each State Party shall destroy chemical weapons production facilities in accordance with its national standards for safety and emissions.

12. Chemical weapons production facilities specified in paragraph I may be temporarily converted for destruction of chemical weapons in accordance with Part V. paragraphs 18 to 25. of the Verification Annex. Such a converted facility must be destroyed as soon as it is no longer in use for destruction of chemical weapons but. in any case. not later than 10 years after entry into force of this Convention.

13. A State Party may request. in exceptional cases of compelling need. permission to use a chemical weapons production facility specified in-para— graph 1 for purposes not prohibited under this Convention. Upon the recom- mendation of the Executive Council, the Conference of the States Parties shall decide whether or not to approve the request and shall establish the conditions upon which approval is contingent in accordance with Part V, Section D, of the Verification Annex.

14. The chemical weapons production facility shall be converted in such a manner that the converted facility is not more capable of being reconverted into a chemical weapons production facility than any other facility used for industrial, agricultural, research. medical. pharmaceutical or other peaceful purposes not involving chemicals listed in Schedule 1.

15. All converted facilities shall be subject to systematic verification through on-site inspection and monitoring with on-site instruments in accordance with Part V, Section D. of the Verification Annex.

16. In carrying out verification activities pursuant to this Article and Part V of the Verification Annex. the Organization shall consider measures to avoid

Bilaga 1 .

9. Varje konventionsstat skall

a) inge detaljerade planer för destruktion av produktionsanläggningar för kemiska vapen enligt punkt 1 senast 180 dagar innan destruktionen av varje anläggning börjar.

b) varje år avge deklarationer vad avser genomförandet av sina planer för destruktion av alla produktionsanläggningar för kemiska vapen specifice- rade i punkt 1 senast 90 dagar efter utgången av varje årlig destruktionspe- riod. och

c) senast 30 dagar efter det att destruktionsprocessen avslutats intyga att alla produktionsanläggningar för kemiska vapen specificerade i punkt 1 har förstörts.

10. Om en stat ratificerar eller ansluter sig till denna konvention efter ut- gången av den tioåriga destruktionsperiod som fastställs i punkt 8, skall den snarast möjligt förstöra produktionsanläggningar förkcmiska vapen enligt punkt 1. Destruktionsordningen och förfarandena för en rigorös verifikation vad avser en sådan konventionsstat skall fastställas av Verkställande rådet.

11. Varje konventionsstat skall vid destruktion av produktionsanläggningar för kemiska vapen ge högsta prioritet åt att garantera människors säkerhet och skydd av miljön. Varje konventionsstat skall förstöra produktionsan- läggningar för kemiska vapen i enlighet med sina nationella säkerhets- och utsläppsnormer.

12. Produktionsanläggningar för kemiska vapen specificerade i punkt 1 kan temporärt omställas till anläggningar för destruktion av kemiska vapen i en- lighet med del V, punkt 18—25. i verifikationsbilagan. En sådan omställd anläggning måste förstöras så snart den inte längre används för destruktion av kemiska vapen men i varje fall senast tio år efter denna konventions ikraftträdande.

13. En konventionsstat får i undantagsfall. när tvingande behov föreligger. begära tillstånd att använda en produktionsanläggning för kemiska vapen specificerade i punkt 1 för ändamål som inte är förbjudna enligt denna kon- vention. På Verkställande rådets rekommendation skall Konventionsstater- nas konferens besluta huruvida begäran skall beviljas eller inte samt fast- ställa villkoren för detta tillstånd i enlighet med del V. avsnitt D. i verifika- tionsbilagan.

14. Produktionsanläggningcn för kemiska vapen skall ställas om på ett så- dant sätt att den omställda anläggningen inte lättare kan återställas till en produktionsanläggning för kemiska vapen än någon annan anläggning som används för industri-, jordbruks-. forsknings-. medicinska. farmaceutiska el- ler andra fredliga ändamål som inte omfattar kemikalier upptecknade på lista 1.

15. Alla omställda anläggningar skall bli föremål för systematisk verifikation genom inspektion på platsen samt övervakning med på platsen installerade instrument. i enlighet med del V. avsnitt D. i verifikationsbilagan.

16. När organisationen genomför verifikationsåtgärder enligt denna artikel och del V i verifikationsbilagan. skall den beakta åtgärder för undvikande av

Bilaga 1

unnecessary duplication of bilateral or multilateral agreements on verifica- tion of chemical weapons production facilities and their destruction among States Parties.

To this end. the Executive Council shall decide to limit the verification to measures complementary to those undertaken pursuant to such a bilateral or multilateral agreement, if it considers that:

(a) Verification provisions of such an agreement are consistent with the verification provisions of this Article and Part V of the Verification Annex;

(b) Implementation of the agreement provides for sufficient assurance of compliance with the relevant provisions of this Convention". and

(c) Parties to the bilateral or multilateral agreement keep the Organiza- tion fully informed about their verification activities.

17. If the Executive Council takes a decision pursuant to paragraph 16, the Organization shall have the right to monitor the implementation of the bilat- eral or multilateral agreement.

18. Nothing in paragraphs 16 and 17 shall affect the obligation of a State Party to make declarations pursuant to Article III, this Article and Part V of the Verification Annex.

19. Each State Party shall meet the costs of destruction of chemical weapons production facilities it is obliged to destroy. It shall also meet the costs of verification under this Article unless the Executive Council decides other- wise. If the Executive Council decides to limit verification measures of the Organization pursuant to paragraph 16, the costs of complementary verifica- tion and monitoring by the Organization shall be paid in accordance with the United Nations scale of assessment. as specified in Article VIII. paragraph 7.

Bilaga 1

onödig dubblering av bilaterala och multilaterala avtal mellan konventions- stater om produktionsanläggningar för kemiska vapen samt deras destruk- tion.

I detta syfte skall Verkställande rådet besluta att begränsa vcrifikationen till åtgärder som kompletterar dem som vidtas i enlighet med ett sådant bila- teralt eller multilateralt avtal. om det anser att

a) verifikationsbestämmelserna i ett sådant avtal motsvarar dem som finns i denna artikel och i del V i verifikationsbilagan,

b) genomförandet av avtalet medför en tillräcklig garanti för att de rele- vanta bestämmelserna i denna konvention iakttas. och att

c) parterna i det bilaterala eller det multilaterala avtalet håller organisa- tionen fullt underrättad om sina verifikationsåtgärder.

17. Om Verkställande rådet fattar ett beslut i enlighet med punkt 16, skall organisationen ha rätt att övervaka genomförandet av det bilaterala eller det multilaterala avtalet.

18. Ingenting i punkterna 16 och 17 skall inverka på en konventionsstats skyl- dighet att avge deklarationer i enlighet med artikel III, denna artikel och del V i verifikationsbilagan.

19. Varje konventionsstat skall stå för kostnaderna för destruktion av de pro- duktionsanläggningar för kemiska vapen som den är skyldig att förstöra. Den skall också stå för kostnaderna för'verifikation enligt denna artikel, om inte Verkställande rådet beslutar annat. Om Verkställande rådet beslutar att begränsa organisationens verifikationsåtgärder i enlighet med punkt 16. skall kostnaderna för kompletterande verifikation och övervakning utförd av organisationen betalas i enlighet med Förenta nationernas bidragsskala enligt specifikation i artikel VIII, punkt 7.

Bilaga 1

ARTICLE VI

ACTIVlTlES NOT PROHIBITED UNDER THIS CONVENTION

]. Each State Party has the right. subject to the provisions of this Conven- tion. to develop. produce, otherwise acquire. retain. transfer and use toxic chemicals and their precursors for purposes not prohibited under this Convention.

2. Each State Party shall adopt the necessary measures to ensure that toxic chemicals and their precursors are only developed,'prloduced. otherwise acquired. retained. transferred, or used within its territory or in any other place under its jurisdiction or control for purposes not prohibited under this Convention. To this end. and in order to verify that activities are in accord- ance with obligations under this Convention. each State Party shall subject toxic chemicals and their precursors listed in Schedules I. 2 and 3 of the Annex on Chemicals. facilities related to such chemicals. and other facilities as specified in the Verification Annex. that are located on its territory or in any other place under its jurisdiction or control, to verification measures as provided in the Verification Annex.

3. Each State Party shall subject chemicals listed in Schedule l (hereinafter referred to as "Schedule 1 chemicals") to the prohibitions on production, acquisition. retention. transfer and use as specified in Part VI of the Verifica- tion Annex. lt shall subject Schedule ] chemicals and facilities specified in Part VI of the Verification Annex to systematic verification through on-site inspection and monitoring with on-site instruments in aCCOrdance with that Part of the Verification Annex.

4. Each Statc Party shall subject chemicals listed in Schedule 2 (hereinafter referred to as "Schedule 2 chemicals") and facilities specified in Part Vll of the Verification Annex to data monitoring and on-site verification in accord- ance with that Part of the Verification Annex.

5. Each State Party shall subject chemicals listed in Schedule 3 (hereinafter referred to as "Schedule 3 chemicals") and facilities specified in Part VIII of the Verification Annex to data monitoring and on-site verification in accord- ance with that Part of the Verification Annex.

6. Each State Party shall subject facilities specified in Part IX of the Verifica- tion Annex to data monitoring and eventual on-site verification in accord- ance with that Part of the Verification Annex unless decided otherwise by the Conference of the States Parties pursuant to Part IX. paragraph 22. of the Verification Annex.

7. Not later than 30 days after this Convention enters into force for it. each State Party shall make an initial declaration on relevant chemicals and facilit- ies in accordance with the Verification Annex.

8. Each State Party shall make annual declarations regarding the relevant chemicals and facilities in accordance with the Verification Annex.

Bilaga 1

ARTIKEL VI

VERKSAMHET SOM INTE ÄR FÖRBJUDEN ENLIGT DENNA KONVENTION

1. Varje konventionsstat har rätt att med beaktande av bestämmelserna i denna konvention utveckla, producera. på annat sätt förvärva, kvarhålla. överföra och använda giftiga kemikalier och deras utgångsämnen för ända- mål som inte är förbjudna enligt denna konvention.

2. Varje konventionsstat skall besluta om nödvändiga åtgärder för att säker- ställa att giftiga kemikalier och deras utgångsämnen utvecklas, produceras. på annat sätt förvärvas, kvarhålls. överförs eller används inom dess territo- rium eller på någon annan plats under dess jurisdiktion eller kontroll endast för ändamål som inte är förbjudna enligt denna konvention. I detta syfte, och för att verifiera att verksamheten överensstämmer med skyldigheterna enligt denna konvention. skall varje konventionsstat underkasta giftiga ke- mikalier och deras utgångsämnen. som finns förtecknade på listorna 1, 2 och 3 i bilagan om kemikalier, anläggningar som har samband med sådana kemi- kalier samt andra anläggningar enligt verifikationsbilagan. vilka finns på dess territorium eller på någon annan plats under dess jurisdiktion eller kon- troll, verifikationsåtgärder enligt bestämmelserna i verifikationsbilagan.

3. Varje konventionsstat skall underkasta kemikalier förtecknade i lista 1 (nedan kallade "lista l-ämnen”) de förbud för produktion. förvärv, kvarhål- lande. överföring och användning som specificeras i del VI i verifikationsbi- lagan. Den skall underkasta lista 1-ämnen och anläggningar som specificeras i del VI i verifikationsbilagan systematisk verifikation genom inspektion på platsen samt övervakning med på platsen installerade instrument, i enlighet med nämnda del i verifikationsbilagan.

4. Varje konventionsstat skall underkasta kemikalier förtecknade i lista 2 (nedan kallade ”lista 2-ämnen”) samt anläggningar som specificeras i del VII i verifikationsbilagan informationsbevakning samt verifikation på platsen i enlighet med nämnda del i verifikationsbilagan.

5. Varje konventionsstat skall underkasta kemikalier förtecknade i lista 3 (nedan kallade ”lista 3-ämnen”) samt anläggningar som specificeras i del VIII i verifikationsbilagan informationsbevakning samt verifikation på plat- sen i enlighet med nämnda del i verifikationsbilagan.

6. Varje konventionsstat skall underkasta anläggningar som specificeras i del IX i verifikationsbilagan informationsbevakning samt eventuell verifikation på platsen i enlighet med nämnda del i verifikationsbilagan om inte annat beslutas av Konventionsstaternas konferens i enlighet med del IX, punkt 22, i verifikationsbilagan.

7. Varje. konventionsstat skall. senast 30 dagar efter denna konventions ikraftträdande för staten i fråga. avge en inledande deklaration om relevanta kemikalier och anläggningar i enlighet med verifikationsbilagan.

8. Varje konventionsstat skall avge årliga deklarationer om relevanta kemi- kalier och anläggningar i enlighet med verifikationsbilagan.

Bilaga 1

9. For the purpose of on-site verification, each State Party shall grant to the inspectors access to facilities as required in the Verification Annex.

10. In conducting verification activities. the Technical Secretariat shall avoid undue intrusion into the State Party's chemical activities for purposes not prohibited under this Convention and. in particular, abide by the provisions set forth in the Annex on the Protection of Confidential Information (herein- after referred to as "Confidentiality Annex").

11. The provisions of this Article shall be implemented in a manner which avoids hampering the economic or technological development of States Parties. and international co-operation in the field of chemical activities for purposes not prohibited under this Convention including the international exchange of scientific and technical information and chemicals and equip- VIlment for the production. processing or use of chemicals for purposes not prohibited under this Convention.

Bilaga 1

9. I syfte att möjliggöra verifikation på platsen. skall varje konventionsstat bevilja inspektörer tillträde till anläggningar i enlighet med kraven i verifika- tionsbilagan.

10. Tekniska sekretariatet skall, i samband med verifikationsverksamhet. undvika onödig inblandning i konventionsstatens verksamhet på det ke- miska området för ändamål som inte är förbjudna enligt denna konvention och. i synnerhet, rätta sig efter de bestämmelser som återfinns i bilagan om skydd av konfidentiell information (nedan kallad "bilagan om förtrolig han- tering").

11. Bestämmelserna i denna artikel skall genomföras så att hinder i möjli- gaste mån undviks för konventionsstaternas ekonomiska eller tekniska ut- veckling samt för internationellt samarbete inom området för verksamhet på det kemiska området för ändamål som inte är förbjudna enligt denna kon- vention, vilket innefattar internationellt utbyte av vetenskaplig och teknisk information samt kemikalier och utrustning för produktion, beredning och användning av kemikalier för ändamål som inte är förbjudna enligt denna konvention.

Bilaga 1

ARTICLE VII NATIONAL IMPLEMENTATION MEASURES

General undertakings

1. Each State Party shall. in accordance with its constitutional processes, adopt the necessary measures to implement its obligations under this Convention. In particular. it shall: ' (a) Prohibit natural and legal persons anywhere on its territory or in any other place under its jurisdiction as recognized by international law from undertaking any activity prohibited to a State Party under this Convention, including enacting penal legislation with respect to such activity;

(b) Not permit in any place under its control any activity prohibited to a State Party under this Convention; and .

(c) Extend its penal legislation enacted under subparagraph (a) to any activity prohibited to a State Party under this Convention undertaken anywhere by natural persons, possessing its nationality, in conformity with international law.

2. Each State Party shall cooperate with other States Parties and afford the appropriate form of legal assistance to facilitate the implementation of the obligations under paragraph 1.

3. Each State Party, during the implementation of its obligations under this Convention, shall assign the highest priority to ensuring the safety of people and to protecting the environment, and shall cooperate as appropriate with other States Parties in this regard.

Relations between the State Party and the Organization

4. In order to fulfil its obligations under this Convention, each State Party shall designate or establish a National Authority to serve as the national focal point for effective liaison with the Organization and other States Parties. Each State Party shall notify the Organization of its National Authority at the time that this Convention enters into force for it.

5. Each State Party shall inform the Organization of the legislative and administrative measures taken to implement this Convention.

6. Each State Party shall treat as confidential and afford special handling to information and data that it receives in confidence from the Organization in connection with the implementation of this Convention. It shall treat such information and data exclusively in connection with its rights and obligations under this Convention and in accordance with the provisions set forth in the Confidentiality Annex.

7. Each State Party undertakes to cooperate with the Organization in the exercise of all its functions and in particular to provide assistance to the Tech- nical Secretariat.

Bilaga 1

ARTIKEL vu NATIONELLA ÅTGÄRDER FÖR GENOMFÖRANDE

Allmänna åtaganden

1. Varje konventionsstat skall, i enlighet med sina konstitutionella förfaran- den, godkänna nödvändiga åtgärder för att genomföra sina skyldigheter en- ligt denna konvention. Den skall i synnerhet &) förbjuda fysiska och juridiska personer, var de än befinner sig på dess territorium eller på andra platser under dess folkrättsligt erkända jurisdik- tion, att utöva verksamhet som enligt denna konvention är förbjuden för en konventionsstat, vari innefattas införande av straffIagstiftning som avser så- dan verksamhet,

b) inte pä någon plats under dess kontroll tillåta verksamhet som enligt denna konvention är förbjuden för en konventionsstat, samt

c) utsträcka, i enlighet med folkrätten, sin strafflagstiftning, som införts enligt a'), till varje verksamhet som enligt denna konvention är förbjuden för en konventionsstat och som inletts någonstans av fysiska personer som är medborgare i staten i fråga.

2. Varje konventionsstat skall samarbeta med andra konventionsstater och ge lämplig form av juridiskt bistånd för att underlätta genomförandet av skyldigheterna enligt punkt 1.

3. Varje konventionsstat skall vid genomförandet av sina skyldigheter enligt denna konvention ge prioritet åt att garantera människors säkerhet och åt att skydda miljön samt på lämpligt sätt samarbeta med andra konventions- stater i detta avseende.

Förbindelser mellan konventionsstaten och organisationen

4. För att fullgöra sina skyldigheter enligt denna konvention skall varje kon- ventionsstat utse eller upprätta en nationell myndighet med uppgift att ut- göra den nationella kontaktpunkten för effektiva förbindelser med organisa- tionen och andra konventionsstater. Varje konventionsstat skall underrätta organisationen om dess nationella myndighet, när denna konvention träder i kraft i förhållande till staten i fråga.

5. Varje konventionsstat skall underrätta organisationen om de legislativa och administrativa åtgärder som vidtagits för att genomföra denna konven- tion. '

6. Varje konventionsstat skall betrakta den information och de uppgifter som den på förtrolig väg får från organisationen i samband med genomföran- det av denna konvention som förtroliga och hantera dem på ett speciellt sätt. Den skall behandla sådan information och sådana uppgifter uteslutande i samband med sina rättigheter och skyldigheter enligt denna konvention samt i enlighet med bestämmelserna i bilagan om förtrolig hantering.

7. Varje konventionsstat åtar sig att samarbeta med organisationen vid ut- övandet av alla sina uppgifter och särskilt att bistå Tekniska sekretariatet.

Bilaga 1

ARTICLE VIII

THE ORGANIZATION A. GENERAL PROVISIONS

1. The States Parties to this Convention hereby establish the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons to achieve the object and purpose of this Convention, to ensure the implementation of its provisions, including those for international verification of compliance with it, and to provide a forum for consultation and cooperation among States Parties.

2. All States Parties to this Convention shall be members of the Organiza- tion. A State Party shall not be deprived of its membership in the Organiza- tion.

3. The seat of the I-Ieadquarters of the Organization shall be The Hague, Kingdom of the Netherlands.

4. There are hereby established as" the organs of the Organization: the Conference of the States Parties. the Executive Council, and the Technical Secretariat.

5. The Organization shall conduct its verification activities provided for under this Convention in the least intrusive manner possible consistent with the timely and efficient accomplishment of their objectives. It shall request only the information and data necessary to fulfil its responsibilities under this Convention. lt shall take every precaution to protect the confidentiality of information on civil and military activities and facilities coming to its knowledge in the implementation of this Convention and, in particular, shall abide by the provisions set forth in the Confidentiality Annex.

6. In undertaking its verification activities the Organization shall consider measures to make use of advances in science and technology.

7. The costs of the Organizations activities shall be paid by States Parties in accordance with the United Nations scale of assessment adjusted to take into accoum differences in membership between the United Nations and this Organization, and subject to the provisions of Articles IV and V. Financial contributions of States Parties to the Preparatory Commission shall be deducted in an appropriate way from their contributions to the regular budget. The budget of the Organization shall comprise two separate chap- ters, one relating to administrative and other costs, and one relating to veri- ficatiOn costs.

8. A member of the Organization which is in arrears in the payment of its financial contributiOn to the Organization shall have no vote in the Organiza- tion if the amount of its arrears equals or exceeds the amount of the contribu- tion due from it for the preceding two full years. The Conference of the States Parties may, nevertheless, permit such a member to vote if it is satis- fied that the failure to pay is due to conditions beyond the control of the member.

ARTIKEL VIII Prop. 1992/93:181 ORGANISATIONEN Bilaga 1 A. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1. De stater som är parter i denna konvention upprättar härmed Organisatio- nen för förbud mot kemiska vapen för att nå målet för och syftet med denna konvention, för att säkerställa genomförandet av dess bestämmelser, inbe- gripet dem som avser internationell verifikation av dess efterlevnad. samt för att skapa ett forum för samråd och samarbete mellan konventionsstaterna.

2. Alla stater som är parter i denna konvention skall vara medlemmar i orga- nisationen. lngen konventionsstat får fråntas sitt medlemskap i organisatio- nen.

3. Organisationens högkvarter skall vara förlagt till Haag, Konungariket Ne- derländerna.

4. Härmed upprättas Konventionsstaternas konferens, Verkställande rådet samt Tekniska sekretariatet, vilka utgör organisationens organ.

5. Organisationen skall utöva sin verifikationsverksamhet enligt denna kon- vention på minsta möjliga inträngande sätt. inom den önskade tidsramen och med den effektivitet som motsvarar ändamålen. Den skall endast begära in den information och de uppgifter som den behöver för att uppfylla sina skyldigheter enligt denna konvention. Den skall vidta alla försiktighetsåtgär- derför att skydda den förtroliga karaktären hos sådan information om civila och militära verksamheter och anläggningar som den får i samband med ge- nomförandet av denna konvention och skall särskilt efterkomma bestäm- melserna i bilagan om förtrolig hantering.

6. När organisationen utövar sin verifikationsverksamhet skall den beakta åtgärder för att ta till vara framsteg inom vetenskap och teknologi.

7. Kostnaderna för organisationens verksamhet skall betalas av konventions- staterna i enlighet med Förenta nationernas bidragsskala, som justerats med hänsyn till olikheten vad gäller antalet medlemskap i Förenta nationerna och i denna organisation och med beaktande av bestämmelserna i artikel IV och V. Konventionsstaternas finansiella bidrag till Förberedande kommissionen skall på lämpligt sätt dras av från deras bidrag till den ordinarie budgeten. Organisationens budget skall omfatta två separata kapitel, varav det ena Skall avse administrativa och andra kostnader och det andra verifikations- kostnader.

8. En medlem av organisationen som häftar i skuld vad avser sitt finansiella bidrag till organisationen skall inte ha rösträtt inom organisationen, om det sammanlagda beloppet av dess resterande skulder motsvarar eller överskri- der det bidragsbelopp som medlemmen är skyldig för de förgående hela två åren. Konventionsstaternas konferens får dock bemyndiga en sådan medlem att rösta, om det fastställs att underlåtenheten att betala beror på omständig- heter utanför medlemmens kontroll. 67

Bilaga 1

B. THE CONFERENCE OF THE STATES PARTIES

Composition, procedures and decision-making

9. The Conference of the States Parties (hereinafter referred to as "the Conference”) shall be composed of all members of this Organization. Each member shall have one representative in the Conference, who may be accompanied by alternates and advisers.

10. The first session of the Conference shall be convened by the depositary not later than 30 days after the entry into force of this Convention.

11. The Conference shall meet in regular sessions which shall be held annu- ally unless it decides otherwise.

12. Special sessions of the Conference shall be convened: (a) When decided by the Conference; (b) When requested by the Executive Council; (c) When requested by any member and supported by one third of the members; or (d) In accordance with paragraph 22 to undertake reviews of the opera- tion of this Convention. Except in the case of subparagraph (d), the special session shall be convened not later than 30 days after receipt of the request by the Director- Gencral of the Technical Secretariat, unless specified otherwise in the request.

13. The Conference shall also be convened in the form of an Amendment Conference in accordance with Article XV, paragraph 2.

14. Sessions of the Conference shall take place at the seat of the Organiza—. tion unless the Conference decides otherwise.

15. The Conference shall adopt its rules of procedure. At the beginning of each regular session, it shall elect its Chairman and such other officers as may be required. They shall hold office until a new Chairman and other officers are elected at the next regular session.

16. A majority of the members of the Organization shall constitute a quorum for the Conference.

17. Each member of the Organization shall have one vote in the Conference.

18. The Conference shall take decisions on questions of procedure by a simple majority of the members present and voting. Decisions on matters of substance should be taken as far as possible by consensus. If consensus is not attainable when an issue comes up for decision, the Chairman shall defer any vote for 24 hours and during this period of deferment shall make every effort to facilitate achievement of consensus, and shall report to the Conference before the end of this period. If consensus is not possible at the end of 24 hours, the Conference shall take the decision by a two-thirds majority of members present and voting unless specified otherwise in this Convention. When the issue arises as to whether the question is one of substance or not,

Bilaga 1

B. KONVENTIONSSTATERNAS KONFERENS

Sammansättning, förfaranden och beslutsfattande

9. Konventionsstaternas konferens (nedan kallad "konferensen") skall bestå av samtliga medlemmar i denna organisation. I konferensen skall varje med- lem ha en representant, som kan åtföljas av suppleanter och rådgivare.

10. Konferensens första möte skall sammankallas av depositarien senast 30 dagar efter denna konventions ikraftträdande.

11. Konferensen skall samlas till ordinarie sessioner, som skall hållas årligen om den inte beslutar annat.

12. Extra sessioner med konferensen skall sammankallas

a) efter beslut av konferensen,

b) på begäran av Verkställande rådet,

c) på begäran av en medlem och med stöd av en tredjedel av medlem- marna, eller

d) i enlighet med punkt 22 för att granska denna konventions tillämp- ning.

Utom i det fall som anges under d) skall den extra sessionen sammankallas senast 30 dagar efter det att Tekniska sekretariatets generaldirektör mottagit begäran, om inte annat anges där.

13. Konferensen skall också sammankallas i form av en ändringskonferens i enlighet med artikel XV, punkt 2.

14. Konferensens sessioner skall äga rum i organisationens högkvarter, om konferensen inte beslutar annat.

15. Konferensen skall anta sin egen arbetsordning. I början av varje ordina— rie session skall den välja sin ordförande samt de övriga tjänstemän som kan behövas. Dessa skall inneha sina befattningar tills en ny ordförande samt andra tjänstemän väljs vid nästa ordinarie session.

16. Konferensen skall vara beslutsmässig med en majoritet av organisatio- nens medlemmar.

l7. Varje medlem i organisationen skall ha en röst i konferensen.

18. Konferensen skall fatta beslut i procedurfrågor med enkel majoritet av närvarande och röstande medlemmar. Beslut i substansfrågor skall i möjli- gaste utsträckning fattas genom konsensus. Om konsensus inte kan uppnås när en fråga skall tas upp för beslut, skall ordföranden ajournera omröst- ningen 24 timmar och under ajourneringen på allt sätt sträva efter att under- lätta att konsensus uppnås samt rapportera till konferensen före slutet av denna period. Om konsensus inte kan uppnås efter 24 timmar. skall konfe- rensen fatta beslutet med två tredjedels majoritet av närvarande och rös- tande medlemmar. om inte annat anges i denna konvention. När tvekan rå- der huruvida en fråga är en substansfråga eller inte, skall den behandlas som

Bilaga 1

that question shall be treated as a matter of substance unless otherwise Prop. 1992/932181 decided by the Conference by the majority required for decisions on matters of substance.

Powers and functions

19. The Conference shall be the principal organ of the Organization. It shall consider any questions, matters or issues within the scope of this Conven- tion, including those relating to the powers and functions of the Executive Council and the Technical Secretariat. lt may make recommendations and take decisions on any questions, matters or issues related to this Convention raised by a State Party or brought to its attention by the Executive Council.

20. The Conference shall oversee the implementation of this Convention, and act in order to promote its object and purpose. The Conference shall review compliance with this Convention. It shall also oversee the activities of the Executive Council and the Technical Secretariat and may issue guide- lines in accordance with this Convention to either of them in the exercise of their functions.

21. The Conference shall: (a) Consider and adopt at its regular sessions the report, programme and budget of the Organization, submitted by the Executive Council, as well as consider other reports; (b) Decide on the scale of financial contributions to be paid by States Parties in accordance with paragraph 7: (c) Elect the members of the Executive Council: (d) Appoint the Director-General of the Technical Secretariat (herein- after referred to as "the Director-General"); (e) Approve the rules of procedure of the Executive Council submitted by the latter; (f) Establish such subsidiary organs as it finds necessary for the exercise of its functions in accordance with this Convention; (g) Foster international cooperation for peaceful purposes in the field of chemical activities; (h) Review scientific and technological developments that could affect the operation of this Convention and, in this context, direct the Director- General to establish a Scientific Advisory Board to enable him, in the performance of his functions, to render specialized advice in areas of science and technology relevant to this Convention, to the Conference, the Execut- ive Council or States Parties. The Scientific Advisory Board shall be composed of independent experts appointed in accordance with terms of reference adopted by the Conference; (i) Consider and approve at its first session any draft agreements, provi- sions and guidelines developed by the Preparatory Commission: (j) Establish at its first session the voluntary fund for assistance in accordance with Article X; (k) Take the necessary measures to ensure compliance with this Convention and to redress and remedy any situation which contravenes the provisions of this Convention, in accordance with Article XII.

Bilaga 1

en substansfråga om inte annat beslutas av konferensen av den majoritet som krävs för beslut i substansfrågor.

Befogenheter och uppgifter

19. Konferensen skall vara organisationens huvudorgan. Den skall beakta frågor, ärenden eller problem inom ramen för denna konvention, inbegripet sådana som avser Verkställande rådets och Tekniska sekretariatets befogen- heter och uppgifter. Den kan avge rekommendationer och fatta beslut om frågor, ärenden eller problem som avser denna konvention och som tagits upp av en konventionsstat eller framlagts för denna av Verkställande rådet.

20. Konferensen skall övervaka genomförandet av denna konvention och agera i syfte att främja dess ändamål och syfte. Konferensen skall granska hur konventionen efterlevs. Den skall också övervaka Verkställande rådets och Tekniska sekretariatets verksamhet. och den får utfärda riktlinjer i enlig- het med denna konvention till vardera vad gäller utförandet av deras uppgif- ter.

21. Konferensen skall

a) vid sina ordinarie sessioner granska och anta organisationens rap- port, program och budget, vilka inges av Verkställande rådet, samt granska andra rapporter,

b) besluta om vilken tariff som skall gälla för de finansiella bidrag som skall erläggas av konventionsstaterna i enlighet med punkt 7,

c) välja medlemmari Verkställande rådet.

d) utse generaldirektören för Tekniska sekretariatet (nedan kallad ”ge- neraldirektören”),

e) godkänna Verkställande rådets arbetsordning, som det lämnat in,

f) upprätta sådana subsidiära organ som den finner nödvändiga för ut- övandet av sina uppgifter i enlighet med denna konvention,

g.) främja internationellt samarbete för fredliga ändamål inom området för kemiska aktiviteter,

h) granska vetenskaplig och teknologisk utveckling som skulle kunna påverka denna konventions tillämpning och i det sammanhanget uppdra åt generaldirektören att upprätta en rådgivande vetenskaplig nämnd för att göra det möjligt för honom att då han utför sina uppgifter förse konferensen. Verkställande rådet och konventionsstaterna med specialistutlåtanden inom de områden inom vetenskap och teknologi som berör denna konvention. Rådgivande vetenskapliga nämnden skall bestå av oberoende experter som tillsatts i enlighet med de av konferensen antagna direktiven,

i) vid sin första session granska och godkänna utkast till avtal, bestäm- melser och riktlinjer som utvecklats av Förberedande kommissionen,

j) vid sin första session upprätta den frivilliga fonden för bistånd i enlig- het med artikel X.

k) vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att denna konvention efterlevs och för att ställa till rätta och avhjälpa varje situation som strider mot bestämmelserna i denna konvention i enlighet med artikel Xll.

Prop. 1992/931181

Bilaga 1

22. The Conference shall not later than one year after the expiry of the fifth and the tenth year after the entry into force of this Convention. and at such other times within that time period as may be decided upon, convene in special sessions to undertake reviews of the operation of this Convention. Such reviews shall take into account any relevant scientific and technological developments. At intervals of five years thereafter, unless otherwise decided upon, further sessions of the Conference shall be convened with the same objective.

C. THE EXECUTIVE COUNCIL

Composition, procedure and decision-making

23. The Executive Council shall consist of 41 members. Each State Party shall have the right. in accordance with the principle of rotation, to serve on the Executive Council. The members of the Executive Council shall be elected by the Conference for a term of two years. In order to ensure the effective functioning of this Convention, due regard being specially paid to equitable geographical distribution, to the importance of chemical industry, as well as to political and security interests. the Executive Council shall be composed as follows: (a) Nine States Parties from Africa to be designated by States Parties located in this region. As a basis for this designation it is understood that, out of these nine States Parties. three members shall. as a rule, be the States Parties with the most significant national chemical industry in the region as determined by internationally reported and published data; in addition, the regional group shall agree also to take into account other regional factors in designating these three members; (b) Nine States Parties from Asia to be designated by States Parties located in this region. As a basis for this designation it is understood that, out of these nine States Parties, four members shall. as a rule, be the States

Parties with the most significant national chemical industry in the region as .

determined by internationally reported and published data; in addition, the regional group shall agree also to take into account other regional factors in designating these four members;

(c) Five States Parties from Eastern Europe to be designated by States Parties located in this region. As a basis for this designation it is understood that, out of these five States Parties, one member shall, as a rule, be the State Party with the most significant national chemical industry in the region as determined by internationally reported and published data; in addition, the regional group shall agree also to take into account other regional factors in designating this one member;

(d) Seven States Parties from Latin America and the Caribbean to be designated by States Parties located in this region. As a basis for this designa- tion it is understood that. out of these seven States Parties, three members shall, as a rule, be the States Parties with the most significant national chem- ical industry in the region as determined by internationally reported and published data; in addition. the regional group shall agree also to take into account other regional factors in designating these three members;

Prop. 1992/93:18].

Bilaga 1

22. Konferensen skall senast ett år efter utgången av det femte och det tionde året efter denna konventions ikraftträdande, samt vid de övriga tidpunkter under denna period som man kan besluta om, sammankallas till extra sessio- ner för att granska denna konventions tillämpning. Vid sådana granskningar skall hänsyn tas till relevant vetenskaplig och teknisk utveckling. Med fem- årsintervaller skall därefter. om inte annat beslutas, ytterligare sessioner med konferensen sammankallas i samma syfte.

C. VERKSTÄLLANDE RÅDET

Sammansättning. förfarande och beslutsfattande

23. Verkställande rådet skall bestå av 41 medlemmar. Varje konventionsstat skall ha rätt att i enlighet med rotationsprincipen ha säte i Verkställande rå- det. Medlemmarna i Verkställande rådet skall väljas av konferensen för en tid av två år. För att säkerställa en effektiv tillämpning av denna konvention, särskilt med vederbörlig hänsyn till en rättvis geografisk fördelning, till den kemiska industrins betydelse samt till politiska intressen och säkerhetsintres- sen, skall Verkställande rådet ha följande sammansättning:

a) Nio konventionsstater från Afrika skall utses av konventionsstaterna i denna region. Som grundval för detta val skall. bland dessa nio konven- tionsstater, tre medlemmar som regel vara de konventionsstater som har den mest betydande nationella kemiska industrin i regionen enligt internationellt rapporterade och publicerade uppgifter; dessutom skall den regionala grup- pen också enas om att ta hänsyn till andra regionala faktorer när de utser dessa tre medlemmar.

b.) Nio konventionsstater från Asien skall utses av konventionsstaterna i denna region. Som grundval för detta val skall, bland dessa nio konven- tionsstater. fyra medlemmar-som regel vara de konventionsstater som har den mest betydande nationella kemiska industrin i regionen enligt interna- tionellt rapporterade och publicerade uppgifter; dessutom skall den regio- nala gruppen också enas om att ta hänsyn till andra regionala faktorer när de utser dessa fyra medlemmar,

c) Fem konventionsstater från Östeuropa skall utses av konventionssta- terna i denna region. Som grundval för detta val skall, bland dessa fem kon- ventionsstater. en medlem som regel vara den konventionsstat som har den mest betydande nationella kemiska industrin i regionen enligt internationellt rapporterade och publicerade uppgifter; dessutom skall den regionala grup- pen också enas om att ta hänsyn till andra regionala faktorer när de utser denna enda medlem,

d) Sju konventionsstater från Latinamerika och Karibien skall utses av konventionsstaterna i denna region. Som grundval för denna utnämning skall, bland dessa sju konventionsstater. tre medlemmar som regel vara de konventionsstater som har den mest betydande nationella kemiska industrin i regionen enligt internationellt rapporterade och publicerade uppgifter; dessutom skall den regionala gruppen också enas om att ta hänsyn till andra regionala faktorer när de utser dessa tre medlemmar,

Bilaga 1

(e) Ten States Parties from among Western European and Other States to be designated by States Parties located in this region. As a basis for this designation it is understood that, out of these ten States Parties, five members shall. as a rule, be the States Parties with the most significant national chemical industry in the region as determined by internationally reported and published data; in addition. the regional group shall agree also to take into account other regional factors in designating these five members;

(f) One further State Party to be designated consecutively by States Parties located in the regions of Asia and Latin America and the Caribbean. As a basis for this designation it is understood that this State Party shall be a rotating member from these regions.

24. For the first election of the Executive Council 20 members shall be elected for a term of one year, due regard being paid to the established numerical proportions as described in paragraph 23.

25. After the full implementation of Articles IV and V the Conference may, upon the request of a majority of the members of the Executive Council, review the composition of the Executive Council taking into account devel- opments related to the principles specified in paragraph 23 that are govern- ing its composition.

26. The Executive Council shall elaborate its rules of procedure and submit them to the Conference for approval.

27. The Executive Council shall elect its Chairman from among its members.

28. The Executive Council shall meet for regular sessions. Between regular sessions it shall meet as often as may be required for the fulfillment of its powers and functions.

29. Each member of the Executive Council shall have one vote. Unless otherwise specified in this Convention, the Executive Council shall take decisions on matters of substance by a two-thirds majority of all its members. The Executive Council shall take decisions on questions of procedure by a simple majority of all its members. When the issue arises as to whether the question is one of substance or not, that question shall be treated as a matter of substance unless otherwise decided by the Executive Council by the majority required for decisions on matters of substance.

Powers and functions

30. The Executive Council shall be the executive organ of the Organization. It shall be responsible to the Conference. The Executive Council shall carry out the powers and functions entrusted to it under this Convention. as well as those functions delegated to it by the Conference. In so doing. it shall act in conformity with the recommendations, decisions and guidelines of the Conference and assure their proper and continuous implementation.

31. The Executive Council shall promote the effective implementation of, and compliance with, this Convention. lt shall supervise the activities of the

Bilaga 1

e) Tio konventionsstater från gruppen västeuropeiska stater och andra stater skall utses av konventionsstaterna i denna region. Som grundval för denna utnämning skall, bland dessa tio konventionsstater, fem medlemmar som regel vara de konventionsstater som har den mest betydande nationella kemiska industrin i regionen enligt internationellt rapporterade och publice- rade uppgifter; dessutom skall den regionala gruppen Också enas om att ta hänsyn till andra regionala faktorer när de utser dessa fem medlemmar.

f) Ytterligare en konventionsstat skall utses i tur och ordning av konven- tionsstaterna i Asien och Latinamerika samt Karibien. Då denna konven- tionsstat utses skall man utgå från att konventionsstaten skall vara en rote- rande medlem från dessa regioner.

24. Vid det första valet till Verkställande rådet skall 20 medlemmar väljas för en tid av ett år, varvid behörig hänsyn skall tas till de fastställda numerära andelarna, enligt beskrivningen i punkt 23.

25. Efter det att artiklarna IV och V genomförts i sin helhet får konferensen, på begäran av majoriteten av medlemmarna i Verkställande rådet, granska Verkställande rådets sammansättning, varvid hänsyn bör tas till utveckling i samband med de i punkt 23 angivna principerna, vilka styr denna samman- sättning.

26. Verkställande rådet skall utarbeta sin arbetsordning, som skall understäl- las konferensen för godkännande.

27. Verkställande rådet skall bland sina medlemmar utse sin ordförande.

28. Verkställande rådet skall samlas till ordinarie sessioner. Däremellan skall det sammanträda så ofta det krävs för fullgörandet av dess befogenheter och uppgifter.

29. Varje medlem av Verkställande rådet skall ha en röst. Om inte annat anges i denna konvention, skall Verkställande rådet fatta beslut i substans- frågor med två tredjedels majoritet av samtliga medlemmar. Verkställande rådet skall fatta beslut i procedurfrågor med enkel majoritet av samtliga medlemmar. När tvekan råder huruvida en fråga är en substansfråga eller inte, skall den behandlas som en substansfråga, om inte annat beslutas av konferensen med den majoritet som krävs för beslut i substansfrågor.

Befogenheter och uppgifter

30. Verkställande rådet skall vara organisationens verkställande organ. Det skall vara ansvarigt inför konferensen. Verkställande rådet skall fullgöra de befogenheter och uppgifter som det anförtrotts enligt denna konvention samt de uppgifter som delegerats till det av konferensen. Det skall därvid handla i enlighet med konferensens rekommendationer. beslut och riktlinjer samt säkerställa att dessa genomförs fortlöpande och på ett tillfredställande sätt.

31. Verkställande rådet skall främja ett effektivt genomförande och en effek- tiv efterlevnad av denna konvention. Det skall övervaka Tekniska sekreta-

Technical Secretariat, cooperate with the National Authority of each State Prop. 1992/932181 Party and facilitate consultations and cooperation among States Parties at Bilaga 1 their request.

32. The Executive Council shall: (a) Consider and submit to the Conference the draft programme and budget of the Organization; (b) Consider and submit to the Conference the draft report of the Organization on the implementation of this Convention, the report on the performance of its own activities and such special reports as it deems necess- ary or which the Conference may request; ' (c) Make arrangements for the sessions of the Conference including the preparation of the draft agenda.

33. The Executive Council may request the convening of a special session of the Conference.

34. The Executive Council shall:

(a) Concludc agreements or arrangements with States and international organizations on behalf of the Organization, subject to prior approval by the Conference:

(b) Conclude agreements with States Parties on behalf of the Organiza- tion in connection with Article X and supervise the voluntary fund referred to in Article X:

(c) Approve agreements or arrangements relating to the implementa- tion of verification activities, negotiatcd by the Technical Secretariat with States Parties.

35. The Executive Council shall consider any issue or matter within its competence affecting this Convention and its implementation, including concerns regarding compliance. and cases of non-compliance. and, as appro- priate, inform States Parties and bring the issue or matter to the attention of the Conference.

36. In its consideration of doubts or concerns regarding compliance and cases of non-compliance. including, inter alia, abuse of the rights provided for under this Convention, the Executive Council shall consult with the States Parties involved and, as appropriate. request the State Party to take meas- ures to redress the situation within a specified time. To the extent that the Executive Council considers further action to be necessary. it shall take, inter alia, one or more of the following measures: (a) Inform all States Parties of the issue or matter; (b) Bring the issue or matter to the attention of the Conference; (c) Make recommendations to the Conference regarding measures to redress the situation and to ensure compliance. The Executive Council shall. in cases of particular gravity and urgency, bring the issue or matter. including relevant information and conclusions, directly to the attention of the United Nations General Assembly and the United Nations Security Council. lt shall at the same time inform all States Parties of this step. 76

Bilaga 1

riatets verksamhet, samarbeta med den nationella myndigheten i varje kon- ventionsstat samt underlätta samråd och samarbete mellan konventionssta- terna på deras begäran.

32. Verkställande rådet skall

a) upprätta och underställa konferensen förslag till organisationens pro- gram och budget,

b) upprätta och underställa konferensen förslag till organisationens rap- port om genomförandet av denna konvention, rapport om genomförandet av sin egen verksamhet samt de särskilda rapporter som den bedömer nöd- vändiga eller som konferensen kan begära in,

c) förbereda konferensens sessioner. inbegripet upprättandet av ett för- slag till dagordning.

33. Verkställande rådet kan begära att en extra session med konferensen sammankallas.

34. Verkställande rädet skall

a) ingå avtal eller överenskommelser med stater och internationella or- ganisationer på organisationens vägnar, varvid konferensen dock skall lämna sitt förhandsgodkännande.

b) ingå avtal med konventionsstaterna på organisationens vägnar om frågor som behandlas i artikel X och övervaka den frivilliga fond som avses i artikel X,

c) godkänna avtal och överenskommelser som avser utövande av verifi- kationsverksamhet och som Tekniska sekretariatet framförhandlat med kon- ventionsstaterna.

35. Verkställande rådet skall inom sitt kompetensområde behandla varje ärende och fråga som berör denna konvention och dess genomförande, inbe- gripet farhågor beträffande efterlevnad samt fall av icke-efterlevnad av denna och. om så är lämpligt, underrätta konventionsstaterna och rikta kon- ferensens uppmärksamhet på ärendet eller frågan.

3.6. När Verkställande rådet behandlar tvivelsmål och farhågor vad avser cf- terlevnad samt fall av icke-efterlevnad, inbegripet bland annat missbruk av rättigheter enligt denna konvention, skall Verkställande rådet samråda med berörda konventionsstater och, om så är lämpligt, anmoda en konventions- stat att vidta åtgärder för att rätta till situationen inom angiven tid. Iden mån Verkställande rådet anser ytterligare åtgärder vara nödvändiga, skall det bland annat vidta en eller flera av följande åtgärder:

a) underrätta alla konventionsstater om ärendet eller frågan,

b) rikta konferensens uppmärksamhet på ärendet eller frågan,

c) avge rekommendationer till konferensen vad avser åtgärder för att rätta till situationen och säkerställa efterlevnaden.

Verkställande rådet skall i särskilt allvarliga och brådskande fall framlägga ärendet eller frågan, inklusive relevant information och slutsatser, direkt för Förenta nationernas generalförsamling och Förenta nationernas säkerhets- råd. Det skall samtidigt underrätta alla konventionsstater om denna åtgärd.

Bilaga 1

D. THE TECHNICAL SECRETARIAT

37. The Technical Secretariat shall assist the Conference and the Executive Council in the performance of their functions. The Technical Secretariat shall carry out the verification measures provided for in this Convention. lt shall carry out the other functions entrusted to it under this Convention as well as those functions delegated to it by the Conference and the Executive Council.

38. The Technical Secretariat shall: (a) Prepare and submit to the Executive Council the draft programme and budget of the Organization: (b) Prepare and submit to the Executive Council the draft report of the Organization on the implementation of this Convention and such other reports as the Conference or the Executive Council tuay request; (c) Provide administrative and technical support to the Conference, the Executive Council and subsidiary organs; (d) Address and receive communications on behalf of the Organization to and from States Parties on matters pcrtaining to the implementation of . this Convention; (_e) Provide technical assistance and technical evaluation to States Parties in the implementation of the provisions of this Convention, including evaluation of scheduled and unscheduled chemicals.

39. The Technical Secretariat shall: (a) Negotiate agreements or arrangements relating to the implementa- tion of verification activities with States Parties, subject to approval by the Executive Council; (b) Not later than 180 days after entry into force of this Convention, coordinate the establishment and maintenance of permanent stockpiles of emergency and humanitarian assistance by States Parties in accordance with Article X. paragraphs 7 (b) and (c). The Technical Secretariat may inspect the items maintained for serviceability. Lists of items to be stockpiled shall be considered and approved by the Conference pursuant to paragraph 21 (i) above; (c) Administer the voluntary fund referred to in Article X. compile declarations made by the States Parties and register, when requested, bilat- eral agreements concluded between States Parties or between a State Party and the Organization for the purposes of Article X.

40. The Technical Secretariat shall inform the Executive Council of any problem that has arisen with regard to the discharge of its functions, includ- ing doubts, ambiguities or uncertainties about compliance with this Conven- tion that have Come to its notice in the performance of its verification activ- ities and that it has been unable to resolve or clarify through its consultations with the State Party concerned.

41. The Technical Secretariat shall comprise a Director-General, who shall be its head and chief administrative officer. inspectors and such scientific, technical and other personnel as may be required.

Bilaga 1

D. TEKNISKA SEKRETARIATET

37. Tekniska sekretariatet skall bistå konferensen och Verkställande rådet vid fullgörandet av deras uppgifter. Tekniska sekretariatet skall vidta de veri- fikationsåtgärder som föreskrivs i denna konvention. Det skall fullgöra öv- riga uppgifter som det anförtrotts enligt denna konvention samt de uppgifter som delegerats till det av konferensen och av Verkställande rådet.

38. Tekniska sekretariatet skall

a) upprätta och underställa Verkställande rådet förslag tillorganisatio- nens program och budget,

b) upprätta och underställa Verkställande rådet förslag till organisatio— nens rapport om genomförandet av denna konvention samt de särskilda rap- porter som konferensen eller Verkställande rådet kan begära in.

c) ge konferensen, Verkställande rådet samt underordnade organ admi- nistrativt och tekniskt stöd,

d) sända och ta emot meddelanden på organisationens vägnar till och från konventionsstaterna i frågor som avser genomförandet av denna kon- vention,

e) lämna tekniskt bistånd och teknisk utvärdering till konventionssta- terna vid genomförandet av bestämmelserna i denna konvention, inbegripet utvärdering av listade och ej listade kemikalier.

39. Tekniska sekretariatet skall

a) med konventionsstaterna förhandla fram avtal och överenskommel- ser om utövande av verifikationsverksamhet, som skall föreläggas verkstäl- lande rådet för godkännande.

b) senast 180 dagar efter denna konventions ikraftträdande samordna upprättande och underhåll av permanenta beredskapslager för brådskande fall och humanitärt bistånd av konventionsstaterna i enlighet med artikel X, punkt 7 b) och c). Tekniska sekretariatet får inspektera lagren för att för- säkra sig om att de är användbara. Förteckningar över det material som skall lagras skall beaktas och godkännas av konferensen i enlighet med punkt 21 i) ovan,

c) förvalta den frivilliga fond som avses i artikel X. samla de deklaratio- ner som avgivits av konventionsstaterna och, på begäran, registrera de bila- terala avtal som ingåtts mellan medlemsstaterna eller mellan en konven- tionsstat och organisationen för ändamålen i artikel X.

40. Tekniska sekretariatet skall underrätta Verkställande rådet om varje pro- blem som har uppstått vad avser fullgörandet av dess uppgifter, inbegripet de frågor om tvivelsmål. tvetydighet och osäkerhet beträffande efterlevna- den av denna konvention som det har fått kännedom om vid utövandet av sin verifikationsverksamhet och som det inte har kunnat lösa eller reda ut genom samråd med den berörda konventionsstaten.

41. Tekniska sekretariatet skall bestå av en generaldirektör, som skall vara dess chef och högste tjänsteman. inspektörer och sådan vetenskaplig, tek- nisk och annan personal som kan behövas.

42. The Inspectorate shall be a unit of the Technical Secretariat and shall act Prop. 1992/93: 181 under the supervision of the Director-General. Bilaga 1.

43. The Director-General shall be appointed by the Conference upon the recommendation of the Executive Council for a term of four years, renew- able for one further term. but not thereafter.

44. The Director-General shall be responsible to the Conference and the Executive Council for the appointment of the staff and the organization and functioning of the Technical Secretariat. The paramount consideration in the employment of the staff and in the determination of the conditions of service shall be the necessity of securing the highest standards of efficiency. compet- ence and integrity. Only citizens of States Parties shall serve as the Director- General. as inspectors or-as other members of the professional and clerical staff. Due regard shall be paid to the importance of recruiting the staff on as wide a geographical basis as possible. Recruitment shall be guided by the principle that the staff shall be kept to a minimum necessary for the proper discharge of the responsibilities of the Technical Secretariat.

45. The Director—General shall be responsible for the organization and func- tioning of the Scientific Advisory Board referred to in paragraph 21 (h). The Director-General shall, in consultation with States Parties, appoint members of the Scientific Advisory Board, who shall serve in their individual capacity. The members of the Board shall be appointed on the basis of their expertise in the particular scientific fields relevant to the implementation of this Convention. The Director-General may also, as appropriate, in consultation with members of the Board, establish temporary working groups of scientific experts to provide recommendations on specific issues. ln regard to the above. States Parties may submit lists of experts to the Director-General.

46. In the performance of their duties, the Director-General. the inspectors and the other members of the staff shall not seck or receive instructions from any Government or from any other source external to the Organization. They shall refrain from any action that might reflect on their positions as international officers responsible only to the Conference and the Executive Council.

47. Each State Party shall respect the exclusively international character of the responsibilities of the Director-General. the inspectors and the other members of the staff and not seek to influence them in the discharge of their responsibilities.

E. PRIVILEGES AND IMMUNITIES

48. The Organization shall enjoy on the territory and in any other place under the jurisdiction or control of a State Party such legal capacity and such priVileges an.. immunitics as are necessary for the exercise of its functions.

Bilaga 1

42. Inspektoratet skall utgöra'en enhet inom Tekniska sekretariatet och ut- öva sin verksamhet under generaldirektörens överinseende.

43. Generaldirektören skall utses av konferensen på rekommendation av Verkställande rådet för en fyraårsperiod, som kan förlängas med högst ytter- ligare en fyraårsperiod.

44. Generaldirektören skall inför konferensen och Verkställande rådet vara , ansvarig för utnämning av personal och för Tekniska sekretariatets organisa- tion och funktion. Vid anställning av personal och fastställande av befatt- ningsbeskrivningen skall i all synnerhet hänsyn tas till nödvändigheten av att säkerställa högsta möjliga effektivitet, kompetens och integritet. Enbart medborgare i konventionsstaterna får tjänstgöra som generaldirektör, in- spektörer eller tjänstemän och kontorspersonal. Vederbörlig hänsyn skall tas till betydelsen av att de anställda rekryteras på bredast möjliga geogra- fiska bas. Rekryteringen skall ske enligt principen att "antalet anställda skall begränsas till det minimum som krävs för att Tekniska sekretariatets förplik- telser skall kunna fullgöras på ett tillfredsställande sätt.

45. Generaldirektören skall vara ansvarig för den i punkt 21 h) angivna råd- givande vetenskapliga nämndens organisation och funktion. Generaldirek- tören skall i samråd med konventionsstaterna utse medlemmar i Rådgivande vetenskapliga nämnden, vilka skall tjänstgöra i sin personliga kapacitet. Nämndens medlemmar skall utses på grundval av deras expertkunskaper inom de särskilda vetenskapliga områden som är relevanta för genomföran- det av denna konvention. Generaldirektören får också. om så är lämpligt, i samråd med nämndens medlemmar upprätta tillfälliga arbetsgrupper med vetenskapliga experter för att ge rekommendationer i speciella frågor. Med hänsyn till detta får konventionsstaterna lämna expertlistor till generaldirek- tören.

46. Vid fullgörandet av sina skyldigheter får generaldirektören, inspektö- rerna och andra anställda varken begära ellcr ta emot instruktioner från nå— gon regering eller någon annan källa utanför organisationen. De skall avstå från varje handling som skulle kunna inverka på deras ställning som interna- tionella tjänstemän med ansvar enbart inför konferensen och Verkställande rådet.

47. Varje konventionsstat skall respektera den uteslutande internationella karaktären hos generaldirektörens. inspektörernas och övriga anställdas för- pliktelser och får inte försöka påverka dem då de fullgör sina förpliktelser.

F.. IMMUNITET OCH PRIVILEGIER

48. Organisationen skall på en konventionsstats territorium och på varje an- nan plats under en sådan stats jurisdiktion eller kontroll åtnjuta den rättsliga handlingsförmåga samt den immunitet och de privilegier som krävs för att den skall kunna fullgöra sina uppgifter.

Bilaga 1

49. Delegates of States Parties, together with their alternates and advisers, representatives appointed to the Executive Council together with their alternates and advisers, the Director-General and the staff of the Organiza- tion shall enjoy such privileges and immunities as are necessary in the inde- pendent exercise of their functions in connection with the Organization.

50. The legal capacity, privileges, and immunities referred to in this Article shall be defined in agreements between the Organization and the States Parties as well as in an agreement between the Organization and the State in which the headquarters of the Organization is seated. These agreements shall be considered and approved by the Conference pursuant to paragraph 21 (i).

51. Notwithstanding paragraphs 48 and 49, the privileges and immunities enjoyed by the Director-General and the staff of the Technical Secretariat during the conduct of verification activities shall be those set forth in Part II, Section B, of the Verification Annex.

49. Konventionsstaternas delegater tillsammans med sina ersättare och råd- Prop. 1992/932181 givare, representanter utsedda till Verkställande rådet med sina ersättare Bilaga 1 och rådgivare samt generaldirektören och organisationens personal skall åt- njuta den immunitet och de privilegier som krävs för att de skall kunna full- göra sina uppgifter på ett oberoende sätt i samarbete med organisationen.

50. Den rättsliga handlingsförmåga, den immunitet och de privilegier som avses i denna artikel skall definieras i avtal mellan organisationen och kon- ventionsstaterna samt i ett avtal mellan organisationen och den stat där orga- nisationens högkvarter är beläget. Avtalen skall behandlas och godkännas av konferensen i enlighet med punkt 21 i).

51. Oaktat punkterna 48 och 49 skall den immunitet och de privilegier som tillkommer generaldirektören och Tekniska sekretariatets personal vid ut- övande av verifikationsverksamhet vara de som återfinns i del 11. avsnitt B, i verifikationsbilagan.

Bilaga 1

ARTICLE IX

CONSULTATIONS, COOPERATION AND FACT.-FINDING

1. States Parties shall consult and cooperate, directly among themselves, or through the Organization or other appropriate international procedures, including procedures within the framework of the United Nations and in accordance with its Charter, on any matter which may be raised relating to the object and purpose, or the implementation'of the provisions, of this Convention.

2. Without prejudice to the right of any State Party to request a challenge inspection, States Parties should, whenever possible. first make every effort to clarify and resolve, through exchange of information and consultations among themselves, any matter which may cause doubt about compliance with this Convention, or which gives rise to concerns about a related matter which may be considered ambiguous. A State Party which receives a request from another State Party for clarification of any matter which the requesting State Party believes causes such a doubt or concern shall provide the request- ing State Party as soon as possible, but in any case not later than 10 days after the request, with information sufficient to answer the doubt or concern raised along with an explanation of how the information provided resolves the matter. Nothing in this Convention shall affect the right of any two or more States Parties to arrange by mutual consent for inspections or any other procedures among themselves to clarify and resolve any matter which may cause doubt about compliance or gives rise to a concern about a related matter which may be considered ambiguous. Such arrangements shall not affect the rights and obligations of any State Party under other provisions of this Convention.

Procedure for requesting clarification

3. A State Party shall have the right to request the Executive Council to assist in clarifying any situation which may be considered ambiguous or which gives rise to a concern about the possible non-compliance of another State Party with this Convention. The Executive Council shall provide appropriate information in its possession relevant to such a concern.

4. A State Party shall have the right to request the Executive Council to obtain clarification from another State Party on any situation which may be considered ambiguous or which gives rise to a concern about its possible non- compliance with this Convention. ln such a case. the following shall apply:

(a) The Executive Council shall forward the request for clarification to the State Party concerned through the Director-General not latcr than 24 hours after its receipt:

Bilaga 1

ARTIKEL IX

SAMRÅD, SAMARBETE OCH FRAMTAGANDE AV FAKTA

]. Konventionsstaterna skall samråda och samarbeta direkt. inbördes eller genom organisationen eller andra lämpliga internationella förfaranden, in- begripet förfaranden inom ramen för Förenta nationerna och i enlighet med dess stadga. i varje fråga som kan uppkomma i samband med denna konvcn- tions syfte och ändamål eller genomförandet av dess bestämmelser. '

2. Utan att detta anerkar på varje konventionsstats rätt att begära en inspek- tion på uppfordran skall konventionsstaterna. när så är möjligt, först genom utbyte av information och genom samråd sinsemellan på allt sätt försöka klarlägga och lösa varje fråga som kan ge upphov till tvivelsmål om denna konventions efterlevnad eller som ger anledning till farhågor beträffande en dithörande fråga som kan betraktas som oklar. En konventionsstat som får en begäran från en annan konventionssmt om klarläggande av något ärende som den begärande konventionsstaten förmodar kan ge upphov till sådant tvivelsmål eller sådan farhåga skall snarast möjligt, men i varje fall senast tio dagar efter det att begäran framförts, förse den begärande konventionssta- tcn med tillräcklig information för att belysa det tvivelsmål eller den farhåga som uppkommit tillsammans med en förklaring av det sätt på vilket den läm- nade informationen kan lösa frågan. Ingenting i denna konvention skall in- verka på den rätt som tillkommer två eller flera konventionsstater att efter ömsesidigt medgivande arrangera inspektioner eller andra förfaranden sins- emellan för att klarlägga och lösa varje fråga som kan ge upphov till tvivels- mål om efterlevnaden eller som ger anledning till farhågor beträffande en dithörande fråga som kan betraktas som oklar. Sådana arrangemang skall inte inverka på någon konventionsstats rättigheter och skyldigheter enligt andra bestämmelser i denna konvention. '

Förfarande. vid begäran om klarläggande

3. En konventionsstat skall ha rätt att begära att Verkställande rådet skall medverka till att klarlägga varje situation som kan betraktas som tvetydig eller som ger anledning till farhågor beträffande en annan konventionsstats möjliga icke-efterlevnad av denna konvention. Verkställande rådet skall lämna lämplig information. som den innehar och som är relevant. om sådana farhågor.

4. En konventionsstat skall ha rätt att begära att Verkställande rådet skall få ett klarläggande från en annan konventionsstat om varje situation som kan betraktas som oklar eller som ger anledning till farhågor beträffande dess möjliga icke—efterlevnad av denna konvention. I sådana fall skall följande gälla:

a) Verkställande rådet skall. senast 24 timmar efter det att det mottagit begäran om klarläggande. genom generaldirektören vidarebefordra denna till den berörda konventionsstaten,

(b) The requested State Party shall provide the clarification to the Exec— utive Council as soon as possible. but in any case not later than 10 days after the receipt of the request;

(c) The Executive Council shall take note of the clarification and forward it to the requesting State Party not later than 24 hours after its receipt;

(d) If the requesting State Party deems the clarification to be inad— equate, it shall have the right to request the Executive Council to obtain from the requested State Party further clarification;

(e) For the purpose of obtaining further clarification requested under subparagraph (d), the Executive Council may call on the Director-General to establish a group of experts from the Technical Secretariat, or if appropri— ate staff are not available in the Technical Secretariat, from elsewhere, to examine all available information and data relevant to the situation causing the concern. The group of experts shall submit a factual report to the Execut- ive Council on its findings; .

(f) If the requesting State Party considers the clarification obtained under subparagraphs (d.) and (e) to be unsatisfactory, it shall have the right to request a special session of the Executive Council in which States Parties involved that are not members of the Executive Council shall be entitled to take part. In such a special session, the Executive Council shall consider the matter and may recommend any measure it deems appropriate to resolve the situation.

5. A State Party shall also have the right to request the Executive Council to clarify any situation which has been considered ambiguous or has given rise to a concern about its possible non-compliance with this Convention. The Executive Council shall respond by providing such assistance as appropriate.

6. The Executive Council shall inform the States Parties about any request for clarification provided in this Article.

7. If the doubt or concern of a State Party about a possible non-compliance has not been rcsolved within 60 days after the submission of the request for clarification to the Executive Council. or it believes its doubts warrant urgent consideration, notwithstanding its right to request a challenge inspection, it may request a special session of the Conference in accordance with Article VIII. paragraph 12 (c'). At such a special session. the Conference shall consider the matter and may recommend any measure it deems appropriate to resolve the situation.

Procedures for Challenge Inspection:

8. Each State Party has the right to request an on-site challenge inspection of any facility or location in the territory or in any other place under the juris- diction or control of any other State Party for the sole purpose of clarifying and resolving any questions concerning possible non-compliance with the provisions of this Convention. and to have this inspection conducted anywhere without delay by an inspection team designated by the Director- General and in accordance with the Verification Annex.

Bilaga 1

b) den konventionsstat som begäran ställts till skall snarast möjligt och senast tio dagar efter det att den mottagit begäran inkomma med ett klarläg- gande till Verkställande rådet,

c) Verkställande rådet skall ta del av klarläggandet och senast 24 timmar efter att ha mottagit det vidarebefordra det till den begärande konventions- staten, d) om den begärande konventionsstaten betraktar klarläggandet som otillräckligt, skall den ha rätt att av Verkställande rådet begära att från den konventionsstat som mottagit begäran erhålla ytterligare klarläggande.

e) i syfte att erhålla det ytterligare klarläggande som begärts enligt d) får Verkställande rådet anmoda generaldirektören att tillsätta en grupp med experter från Tekniska sekretariatet eller, om lämplig personal inte finns att tillgå inom Tekniska sekretariatet, från annat håll, för att undersöka all till- gänglig information och alla uppgifter som berör den situation som givit an- ledning till farhågan. Expertgruppen skall till Verkställande rådet avge en saklig rapport om dess slutsatser,

f) om den begärande konventionsstaten betraktar det klarläggande som erhållits enligt d) och e) som otillfredsställande, skall den ha rätt att begära en extra session med Verkställande rådet. i vilken de berörda konventions— stater som inte är medlemmar av Verkställande rådet skall ha rätt att delta. Vid en sådan extra session skall Verkställande rådet behandla ärendet och får rekommendera den åtgärd som det anser lämplig för att lösa frågan. -

5. En konventionsstat skall också ha rätt att anmoda Verkställande rådet att klarlägga varje situation som har betraktats som oklar eller givit anledning till farhågor om en möjlig icke-efterlevnad av denna konvention. Verkstäl- lande rådet skall svara genom att på lämpligt sätt lämna sådan assistans.

6. Verkställande rådet skall underrätta konventionsstaterna om varje begä- ran om klarläggande som föreskrivs i denna artikel.

7. Om en konventionsstats tvivelsmål eller farhågor om en möjlig icke-efter— levnad av konventionen inte har lösts inom 60 dagar efter det att begäran om klarläggande ingivits till Verkställande rådet. eller om staten anser att dess tvivelsmål berättigar till en brådskande undersökning, får den. utan hinder av sin rätt att begära en inspektion på uppfordran, begära en extra session med konferensen i enlighet med artikel VIII, punkt 12 c). Vid en sådan extra session skall konferensen ta upp frågan till behandling, och den får rekom— mendera varje åtgärd som den anser lämplig för att lösa frågan.

Förfarandet! vid inspektion på uppfordran

8. Varje konventionsstat har rätt att begära en inspektion på uppfordran av varje anläggning eller plats inom en annan konventionsstats territorium eller på varje område under dess jurisdiktion eller kontroll i det uteslutande syftet att klarlägga och lösa frågor rörande möjlig icke—efterlevnad av denna kon- vention samt att utan dröjsmål få en sådan inspektion utförd var som helst av en inspektionsgrupp som tillsatts av generaldirektören och i enlighet med verifikationsbilagan.

9. Each State Party is under the obligation to keep the inspection request Prop. "1992/93:181 within the seope of this Convention and to provide in the inspection request Bilaga 1

all appropriate information on the basis of which a concern has arisen regard- ing possible non-compliancc with this Convention as specified in the Veri- fication Annex. Each State Party shall refrain from unfounded inspection requests. care being taken to avoid abuse. The challenge inspection shall be carried out for the sole purpose of determining facts relating to the possible

non-compliance.

10. For the purpose of verifying compliance with the provisions of this Convention. each State Party shall permit the Technical Secretariat to conduct the on-site challenge inspection pursuant to paragraph 8.

11. Pursuant to a request for a challenge inspection of a facility or location, and in accordance with the procedures provided for in the Verification Annex, the inspected State Party shall have: (a) The right and the obligation to make every reasonable effort to demonstrate its compliance with this Convention and. to this end, to enable the inspection team to fulfil its mandate; (b) The obligation to provide access within the requested site for the sole purpose of establishing facts relevant to the concern regarding possible non-compliance; and (c) The right to take measures to protect sensitive installations. and to prevent disclosure of confidential information and data. not related to this Convention.

12. With regard to an observer, the following shall apply: (a) The requesting State Party may, subject to the agreement of the inspected State Party, send a representative who may be a national either of the requesting State Party or of a third State Party, to observe the conduct of the challenge inspection. (b) The inspected State Party shall then grant access to the observer in accordance with the Verification Annex. (c) The inspected State Party shall, as a rule, accept the proposed obser- ver, but if the inspected State Party exercises a refusal, that fact shall be recorded in the final report.

13. The requesting State Party shall present an inspection request for an on- site challenge inspection to the Executive Council and at the same time to the Director-General for immediate processing. '

14. The Director-General shall immediately ascertain that the inspection request meets the requirements specified in Part X. paragraph 4. of the Veri- fication Annex, and. if necessary. assist the requesting State Party in filing the inspection request accordingly. When the inspection request fulfils the requirements, preparations for the challenge inspection shall begin.

15. The Director-General shall transmit the inspection request to the inspec- ted State Party not less than 12 hours before the planned arrival ofthe inspec- tion team at the point of entry. 88

Bilaga 1

9. Varje konventionsstat är skyldig att tillse att begäran om inspektion sker inom ramen för denna konvention och att i denna begäran om inspektion lämna all lämplig information om grunden för misstanken om möjlig icke- efterlevnad av denna konvention, i enlighet med det som anges i verifika- tionsbilagan. Konventionsstaterna skall avstå från ogrundade anspråk på in- spektion, så att missbruk undviks. Inspektion på uppfordran skall genomfö- ras uteslutande i syfte att fastställa fakta i samband med möjlig icke-efterlev- nad. '

10. I syfte att verifiera efterlevnaden av bestämmelserna i denna konvention skall varje konventionsstat tillåta Tekniska sekretariatet att genomföra in— spektion på uppfordran på platsen enligt punkt 8.

11. I enlighet med en begäran om inspektion på uppfordran av en anläggning eller plats och med de förfaranden som återfinns i verifikationsbilagan skall den inspekterade konventionsstaten ha

a) rätt och skyldighet att göra varje rimlig ansträngning för att demon- strera efterlevnad av denna konvention och att i detta syfte göra det möjligt för inspektionsgruppen att uppfylla sitt mandat,

b) skyldighet att lämna tillträde till det område som begärts för inspek- tion i det uteslutande syftet att fastställa fakta av relevans för misstanken om möjlig icke-efterlevnad. samt '

c) rätt att vidta åtgärder för att skydda känsliga anläggningar och för- hindra avslöjande av information och uppgifter av konfidentiell natur som inte berörs av denna konvention.

12. För en observatör skall följande gälla:

a) den begärande staten får, om den inspekterade konventionsstaten ger sitt samtycke. sända en representant, som kan vara medborgare antingen i den begärande konventionsstaten eller i en tredje konventionsstat, för att observera hur inspektionen på uppfordran genomförs.

b) den inspekterade konventionsstaten skall sedan bevilja observatören tillträde i enlighet med verifikationsbilagan,

e) den inspekterade konventionsstaten skall som regel godkänna den föreslagna observatören. men om den inspekterade konventionsstaten väg- rar detta skall slutrapporten innehålla en uppgift om detta.

13. Den begärande staten skall inge en begäran om inspektion på uppfordran till Verkställande rådet och samtidigt till generaldirektören för omedelbar åtgärd.

14. Generaldirektören skall omedelbart säkerställa att begäran om inspek- tion uppfyller de krav som anges i del X, punkt 4, i verifikationsbilagan och vid behov bistå den begärande staten med att inge sin begäran. När begäran om inspektion uppfyller kraven, skall förberedelserna för inspektion på upp- fordran inledas.

15. Generaldirektören skall överlämna begäran om inspektion till den in- spekterade konventionsstaten minst 12 timmar före inspektionsgruppens planerade ankomst till platsen för inresan.

Bilaga 1

16. After having received the inspection request, the Executive Council shall take cognizance of the Director-General's actions on the request and shall keep the case under its consideration throughout the inspection procedure. However, its deliberations shall not delay the inspection process.

17. The Executive Council may, not later than 12 hours after having received the inspection request, decide by a three-quarter majority of all its members against carrying out the challenge inspection, if it considers the inspection request to be frivolous, abusive or clearly beyond the scope of this Conven- tion as described in paragraph 8. Neither the requesting nor the inspected State Party shall participate in such a decision. If the Executive Council decides against the challenge inspection, preparations shall be stopped. no further action on the inspection request shall be taken, and the States Parties concerned shall be informed accordingly.

18. The Director-General shall issue an inspection mandate for the conduct of the challenge inspection. The inspection mandate shall be the inspection request referred to in paragraphs 8 and 9 put into operational terms, and shall conform with the inspection request.

19. The challenge inspection shall be conducted in accordance with Part X or, in the case of alleged use, in accordance with Part XI of the Verification Annex. The inspection team shall be guided by the principle of conducting the challenge inspection in the least intrusive manner possible. consistent with the effective and timely accomplishment of its mission.

20. The inspected State Party shall assist the inspection team throughout the challenge inspection and facilitate its task. If the inspected State Party proposes. pursuant to Part X, Section C. of the Verification Annex, arrange- ments to demonstrate compliance with this Convention, alternative to full and comprehensive access, it shall make every reasonable effort, through consultations with the inspection team, to reach agreement on the modalities for establishing the facts with the aim of demonstrating its compliance.

21. The final report shall contain the factual findings as well as an assessment by the inspection team of the degree and nature of access and cooperation granted for the satisfactory implementation of the challenge inspection. The Director-General shall promptly transmit the final report of the inspection team to the requesting State Party, to the inspected State Party. to the Exec- utive Council and to all other States Parties. The Director-General shall further transmit promptly to the Executive Council the assessments of the requesting and of the inspected States Parties. as well as the views of other States Parties which may be conveyed to the Director-General for that purpose, and then provide them to all States Parties.

22. The Executive Council shall. in accordance with its powers and func- tions, review the final report of the inspection team as soon as it is presented, and address any concerns as to: (a) Whether any non-compliance has occurred;

16. Sedan Verkställande rådet har mottagit begäran om inspektion, skall det Prop. 1992/931181 ta del av generaldirektörens åtgärder beträffande denna begäran och hålla Bilaga 1 uppsikt över ärendet under inspektionsförfarandet. Dess överläggningar skall dock inte försena inspektionsprocessen.

17. Verkställande rådet får, senast 12 timmar efter att ha mottagit begäran om inspektion. med tre fjärdedels majoritet av alla sina medlemmar besluta att inte genomföra inspektion på uppfordran, om det anser begäran om in- spektion vara grundlös, oriktig eller klart utanför ramen för denna konven- tion i enlighet med punkt 8. Varken den begärande eller den inspekterade konventionsstaten skall delta i ett sådant beslut. Om Verkställande rådet be- slutar mot inspektion på uppfordran, skall förberedelserna avbrytas, ytterli- gare åtgärder inte vidtas beträffande begäran om inspektion och de berörda konventionsstaterna informeras om detta.

18. Generaldirektören skall utfärda ett inspektionsmandat för genomföran- det av en inspektion på uppfordran. Inspektionsmandatet skall utgöras av den i punkt 8 och 9 angivna begäran om inspektion omvandlad till operatio- nella termer och skall stämma överens med begäran om inspektion.

19. Inspektion på uppfordran skall genomföras i enlighet med del X eller, då det rör sig om påstådd användning, i enlighet med del XI i verifikationsbila- gan. Inspektionsgruppen skall ledas av principen att inspektionen på upp- fordran skall genomföras på minsta möjliga inkräktande sätt och så att upp- draget fullgörs effektivt och inom angiven tid.

20. Den inspekterade konventionsstaten skall under hela inspektionen på uppfordran bistå inspektionsgruppen och underlätta dess uppgift. Om den inspekterade konventionsstaten, i enlighet med del X. avsnitt C, i verifika- tionsbilagan föreslår arrangemang för att demonstrera efterlevnad av kon- ventionen som alternativ till fullt och komplett tillträde, skall den genom samråd med inspektionsgruppen göra varje rimlig ansträngning för att nå en överenskommelse om de närmare villkoren för framtagning av fakta för att demonstrera sin efterlevnad.

21. Slutrapporten skall innehålla de faktiska observationerna samt en av in- spektionsgruppen gjord bedömning av graden och arten av tillträde och sam- arbete som beviljats för ett tillfredsställande genomförande av inspektionen på uppfordran. Generaldirektören skall genast överlämna inspektionsgrup- pens slutrapport till den begärande konventionsstaten. den inspekterade konventionsstaten, Verkställande rådet och alla andra konventionsstater. Generaldirektören skall därutöver till Verkställande rådet genast överlämna den begärande konventionsstatens och den inspekterade konventionsstatens bedömningar samt andra konventionsstaters synpunkter som i detta syfte överlämnats till generaldirektören, och sedan lämna dem till alla konven- tionsstater.

22. Verkställande rådet skall, i enlighet med sina befogenheter och uppgif- ter. granska inspektionsgruppens slutrapport så snart denna framläggs och utreda varje farhåga om a') huruvida icke-efterlevnad ägt rum. 91

Bilaga 1

(.b) Whether the request had been within the scope of this Convention;

and (c) Whether the right to request a challenge inspection had been abused.

23. If the Executive Council rcaehes the. conclusion, in keeping with its powers and functions. that further action may be necessary with regard to paragraph 22. it shall take the appropriate measures to redress the situation and to ensure compliance with this Convention, including specific recom- mendations to the Conference. In the case of abuse, the Executive Council shall examine whether the requesting State Party should bear any of the financial implications of the challenge inspection.

24. The requesting State Party and the. inspected State Party shall have the right to participate in the review process. The Executive Council shall inform the States Parties and the next session of the Conference of the outcome of the process.

25. If the Executive Council has made specific recommendations to the Conference. the Conference shall consider action in accordance with Article XII.

Prop. 1992/932181

Bilaga 1

b) huruvida begäran har skett inom ramen för denna konvention,

c) huruvida rätten att begära inspektion på uppfordran har missbrukats.

23. Om Verkställande rådet i enlighet med sina befogenheter och uppgifter kommer fram till slutsatsen att ytterligare åtgärder kan krävas med hänsyn till punkt 22, skall det vidta lämpliga åtgärder för att rätta till situationen och säkerställa efterlevnad av denna konvention, inbegripet särskilda rekom- mendationer till konferensen. Ifall av missbruk skall Verkställande rådet un- dersöka huruvida den begärande konventionsstaten skall åläggas att stå för samtliga eller en del av kostnaderna i samband med inspektionen på upp- fordran.

24. Den begärande konventionsstaten och den inspekterade konventionssta- ten skall ha rätt att delta i granskningsförfarandet. Verkställande rådet skall underrätta konventionsstaterna samt konferensens nästa session om resulta- tet av granskningen.

25. Om Verkställande rådet har avgivit särskilda rekommendationer till kon- ferensen. skall denna ta ställning till åtgärder i enlighet med artikel XII.

Bilaga 1

ARTICLE X

ASSISTANCE AND PROTECTION AGAINST CHEMICAL WEAPONS

1. For the purposes of this Article. "Assistance" means the coordination and delivery to States Parties of protection against chemical weapons, including, inter alia, the following: detection equipment and alarm systems; protective equipment; decontamination equipment and decontaminants; medical anti- dotes and treatments; and advice on any of these protective measures.

2. Nothing in this Convention shall be interpreted as impeding the right of any State Party to conduct research into, develop, produce. acquire, transfer or use means of protection against chemical weapons, for purposes not prohibited under this Convention.

3. Each State Party undertakes to facilitate, and shall have the right to parti- cipate in, the fullest possible exchange of equipment, material and scientific and technological information concerning means of protection against chem- ical weapons.

4. For the purposes of increasing the transparency of national programmes related to protective purposes. each State Party shall provide annually to the Technical Secretariat information on its programme, in accordance with procedures to be considered and approved by the Conference pursuant to Article VIII, paragraph 21 (i).

5. The Technical Secretariat shall establish, not later than 180 days after entry into force of this Convention and maintain, for the use of any request- ing State Party. a data bank containing freely available information concern- ing various means of protection against chemical weapons as well as such information as may be provided by States Parties.

Thc Technical Secretariat shall also, within the resources available to it, and at the request of a State Party. provide expert advice and assist the State Party in identifying how its programmes for the development and improve- ment of a protective capacity against chemical weapons could be imple- mented.

6. Nothing in this Convention shall be interpreted as impeding the right of States Parties to request and provide assistance bilaterally and to conclude individual agreements with other States Parties concerning the emergency procurement of assistance.

7. Each State Party undertakes to provide assistance through the Organiza- tion and to this end to elect to take one or more of the following measures: (3) To contribute to the voluntary fund for assistance to be established by the Conference at its first session; (b) To conclude. if possible not later than 180 days after this Convention enters into force for it. agreements with the Organization concerning the procurement, upon demand. of assistance:

Prop. 1992/932181

ARTIKEL x Prop. 1992/93:18] BISTÄND OCH SKYDD MOT KEMISKA VAPEN Bllaga 1

1. I denna artikel avses med ”bistånd” samordning av och åtgärder för kon- ventionsstaternas skydd mot kemiska vapen, vari bland annat inbegrips föl- jande: indikeringsutrustning och alarmsystem, skyddsutrustning, sanerings- utrustning och saneringsmedel, medicinska motmedel och behandlingar samt rådgivning om dessa skyddsåtgärder.

2. Ingenting i denna konvention skall tolkas så att det hämmar konventions- staternas rätt att bedriva forskning om skyddsmedel mot kemiska vapen samt att utveckla, producera, förvärva, överföra eller använda skyddsmedel mot kemiska vapen för ändamål som inte är förbjudna enligt denna konven- tion.

3. Varje konventionsstat åtar sig att underlätta, och skall ha rätt att delta i. ett så omfattande utbyte som möjligt av utrustning, material samt vetenskap- lig och teknisk information om skyddsmedel mot kemiska vapen.

4. För att öka insynen i nationella program för skyddsrclaterade ändamål skall varje konventionsstat årligen förse Tekniska sekretariatet med infor- mation om sitt program, i enlighet med de förfaranden som skall tas upp till behandling och godkännas av konferensen i enlighet med artikel VIII, punkt 21 i).

5. Tekniska sekretariatet skall senast 180 dagar efter denna konventions ikraftträdande upprätta och administrera en databas, som får användas av varje begärande konventionsstat och skall innehålla fn'tt tillgänglig informa- tion om olika former av skydd mot kemiska vapen samt sådan information som kan lämnas av konventionsstaterna.

Tekniska sekretariatet skall också, med de resurser som står det till buds och på begäran av en konventionsstat. tillhandahålla expertrådgivning och bistå konventionsstaten med att genomföra sina program för utveckling och förbättring av möjligheten att skydda sig mot kemiska vapen.

6. Ingenting i denna konvention skall tolkas så att det hämmar konventions- staternas rätt att bilateralt begära och lämna bistånd samt att träffa individu- ella avtal med andra konventionsstater om brådskande bistånd.

7. Varje konventionsstat åtar sig att genom organisationen lämna bistånd och att i detta syfte välja att vidta en eller flera av följande åtgärder:

a) bidra till den frivilliga fond för bistånd som skall upprättas av konfe- rensen vid dess första session.

b) ingå avtal, om möjligt senast 180 dagar efter det att denna konvention träder i kraft för konventionsstaten i fråga. med organisationen om tillhan- dahållande av bistånd på begäran. 95

(c) To declare. not later than 180 days after this Convention enters into Prop. 1992/93:181 force for it, the kind of assistance it might provide in response to an appeal Bilaga 1 by the Organization. If, however. a State Party subsequently is unable to provide the assistance envisaged in its declaration. it is still under the obliga- tion to provide assistance in accordance with this paragraph.

8. Each State Party has the right to request and, subject to the procedures set forth in paragraphs 9. 10 and 11, to receive assistance and protection against the use or threat of use of chemical weapons if it considers that:

(a) Chemical weapons have been used against it; (b) Riot control agents have been used against it as a method of warfare; or

(c) It is threatened by actions or activities of any State that are prohib- ited for States Parties by Article I.

9. The request, substantiatcd by relevant information. shall be submitted to the Director-General, who shall transmit it immediately to the Executive Council and to all States Parties. The Director-General shall immediately forward the request to States Parties which have volunteered. in accordance with paragraphs 7 (b) and (c). to dispatch emergency assistance in case of use of chemical weapons or use of riot control agents as a method of warfare, or humanitarian assistance in case of serious threat of use of chemical ' weapons or serious threat of use of riot control agents as a method of warfare to the State Party concerned not later than 12 hours after receipt of the request. The Director-General shall initiate, not later than 24 hours after receipt of the request, an investigation in order to provide foundation for further action. He shall complete the investigation within 72 hours and forward a report to the Executive Council. If additional time is required for completion of the investigation, an interim report shall be submitted within the same time—frame. The additional time required for investigation shall not. exceed 72 hours. It may,_ however, be further extended by similar periods. Reports at the end of each additional period shall be submitted to the Exec- utive Council. The investigation shall, as appropriate and in conformity with the request and the information accompanying the request, establish relevant facts related to the request as well as the type and scope of supple- mentary assistance and protection needed.

10. The Executive Council shall meet not later than 24 hours after receiving an investigation report to consider the situation and shall take a decision by simple majority within the following 24 hours on whether to instruct the Technical Secretariat to provide supplementary assistance. The Technical Secretariat shall immediately transmit to all States Parties and relevant inter- national organizations the investigation report and the decision taken by the Executive Council. When so decided by the Executive Council, the Director-General shall provide assistance immediately. For this purpose. the Director-General may cooperate with the requesting State Party, other States Parties and relevant international organizations. The States Parties shall make the fullest possible efforts to provide assistance. 96

c) senast 180 dagar efter det att denna konvention träder i kraft för kon- Prop. 1992/93:181 ventionsstaten i fråga deklarera vilket slag av bistånd den skulle kunna Bilaga 1 lämna på begäran av organisationen. Om en konventionsstat är förhindrad att i fortsättningen lämna det bistånd som förutses i dess deklaration, är den dock skyldig att lämna bistånd i enlighet med denna punkt.

8. Varje konventionsstat har rätt att begära och, med beaktande av de förfa- randen som anges i punkterna 9, 10 och 11, ta emot bistånd och skydd mot användning eller hot om användning av kemiska vapen, om den anser att den

3) utsatts för användning av kemiska vapen,

b) utsatts för användning av ämnen för kravallbekämpning som krigför- ingsmetod,

c) hotas av någon stats åtgärder eller verksamhet som är förbjuden för konventionsstater enligt artikel I.

9. Begäran, dokumenterad genom relevant information, skall inges till gene- raldirektören, som omedelbart skall överlämna den till Verkställande rådet och till samtliga konventionsstater. Generaldirektören skall omedelbart sända begäran vidare till de konventionsstater som i enlighet med punkt 7 b) och c) har erbjudit sig att lämna brådskande bistånd, vid bruk av kemiska vapen eller av ämnen för kravallbekämpning som krigföringsmetod, eller humanitär hjälp, vid allvarligt hot om bruk av kemiska vapen eller allvarligt hot om bruk av ämnen för kravallbekämpning som krigföringsmetod, till den berörda konventionsstaten senast 12 timmar efter mottagandet av begäran. Generaldirektören skall senast 24 timmar efter mottagandet av begäran in- leda en undersökning som kompletterande åtgärder kan grundas på. Han skall inom 72 timmar avsluta undersökningen och överlämna en rapport till Verkställande rådet. Om ytterligare tid krävs för att avsluta undersök- ningen, Skall en interimsrapport avges inom samma tidsram. Den förlängda tidsfristen för undersökningen får omfatta högst 72 timmar. Den kan dock förlängas ytterligare med lika långa tidsfrister. Vid utgången av varje tidsfrist skall rapporter lämnas till Verkställande rådet. Undersökningen skall på lämpligt sätt och i enlighet med den begäran och den information som åtföl- jer begäran fastställa relevanta fakta beträffande begäran samt vilken typ av kompletterande bistånd och skydd som behövs och omfattningen av detta.

10. Verkställande rådet skall sammanträda senast 24 timmar efter det att det mottagit en rapport om undersökningen för att ta ställning till situationen och skall med enkel majoritet fatta beslut inom de följande 24 timmarna hu- ruvida Tekniska sekretariatet skall lämna kompletterande bistånd. Tekniska sekretariatet skall omedelbart till alla konventionsstater och relevanta inter- nationella organisationer överlämna rapporten om undersökningen samt Verkställande rådets beslut. När Verkställande rådet så beslutar, skall gene- raldirektören lämna bistånd omedelbart. I detta syfte får generaldirektören samarbeta med den begärande konventionsstaten, andra konventionsstater samt relevanta internationella organisationer. Konventionsstaterna skall i största möjliga utsträckning anstränga sig för att lämna bistånd. 97

Bilaga 1

ll. lf the information available from the ongoing investigation or other reli- able sources would give sufficient proof that there are victims of use of chem- ical weapons and immediate action is indispensable. the Director-General shall notify all States Parties and shall take emergency measures of assist- ance, using the resources the Conference has placed at his disposal for such contingencies. The Director-General shall keep the Executive Council informed of actions undertaken pursuant to this paragraph.

Bilaga 1

]1. Om den information som är tillgänglig från den pågående undersök- ningen eller andra tillförlitliga källor skulle bevisa tillräckligt klart att det finns offer för bruk av kemiska vapen och att omedelbara åtgärder ound- gängligen krävs, skall generaldirektören underrätta alla konventionsstater och vidta omedelbara biståndsåtgärder med tillgripande av de resurser som konferensen ställt till hans förfogande. Generaldirektören skall hålla Verk- ställande rådet underrättat om åtgärder som vidtagits enligt denna punkt.

Bilaga 1

ARTICLE XI

ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

1. The provisions of this Convention shall be implemented in a manner which avoids hampering the economic or technological development of States Parties. and international cooperation in the field of chemical activities for purposes not prohibited under this Convention including the international exchange of scientific and technical information and chemicals and equip- ment for the production. processing or use of chemicals for purposes not prohibited under this Convention.

2. Subject to the provisions of this Convention and without prejudice to the principles and applicable rules of international law. the States Parties shall: (a) Have the right, individually or collectively, to conduct research with. to develop, produce, acquire, retain, transfer, and use chemicals; (b) Undertake to facilitate, and have the right to participate in, the full- est possible exchange of chemicals, equipment and scientific and technical information relating to the development and application of chemistry for purposes not prohibited under this Convention; (c) Not maintain among themselves any restrictions, including those in any international agreements, incompatible with the obligations undertaken under this Convention, which would restrict or impede trade and the devel- opment and promotion of scientific and technological knowledge in the field of chemistry for industrial, agricultural, research, medical. pharmaceutical or other peaceful purposes; (d) Not use this Convention as grounds for applying any measures other than those provided for. or permitted, under this Convention nor use any other international agreement for pursuing an objective inconsistcnt with this Convention; (e) Undertake to review their existing national regulations in the field of trade in chemicals in order to render them consistent with the object and purpose of this Convention.

Bilaga 1

ARTIKEL XI EKONOMISK OCH TEKNISK UTVECKLING

1. Bestämmelserna i denna konvention skall genomföras så att hinder und- viks för konventionsstaternas ekonomiska och tekniska utveckling och det internationella samarbetet inom området för kemisk verksamhet för ända- mål som inte är förbjudna enligt denna konvention, vari inbegrips det inter- nationella utbytet av vetenskaplig och teknisk information samt av kemika- lier och utrustning för produktion, beredning och användning av kemikalier för ändamål som inte är förbjudna enligt denna konvention.

2. Med förbehåll för bestämmelserna i denna konvention och utan hinder av folkrättens principer och tillämpliga regler skall konventionsstaterna

a) ha rätt, individuellt eller kollektivt, att forska om, utveckla, produ- cera. förvärva. lagra, överföra och använda kemikalier,

b) åta sig att underlätta, och ha rätt att delta i. ett så omfattande interna- tionellt utbyte som möjligt av kemikalier, utrustning och vetenskaplig och teknisk information rörande utveckling och användning av kemikalier för ändamål som inte är förbjudna enligt denna konvention.

e) inte sinsemellan upprätthålla sådana restriktioner. inbegripet sådana som finns i internationella avtal, som är oförenliga med åtagandena enligt denna konvention, vilka skulle inskränka eller hindra handel och utveckling samt främjande av vetenskapliga och teknologiska kunskaper på det ke- miska området för industriella. jordbruks-. forsknings-, medicinska, farma- ceutiska eller andra fredliga ändamål,

d) varken använda denna konvention som motiv för att vidta andra åt-

gärder än dem som föreskrivs, eller tillåts, enligt denna konvention eller an-. vända något annat internationellt avtal för ändamål som är oförenliga med denna konvention,

e) åta sig att revidera sina befintliga nationella bestämmelser om handel med kemikalier i syfte att bringa dem i överensstämmelse med denna kon- ventions målsättning och syfte.

Bilaga 1

ARTICLE Xll

MEASURES TO REDRESS A SITUATION AND TO ENSI JRE COMPLIANCE, lNCLUDING SANCTIONS

1. The Conference shall take the necessary measures. as set forth in para- graphs 2, 3 and 4, to ensure compliance with this Convention and to redress and remedy any situation which contravenes the provisions of this Conven- tion. In considering action pursuant to this paragraph. the Conference shall take into account all information and recommendations on the issues submitted by the Executive Council.

2. In cases where a State Party has been requested by the Executive Council to take measures to redress a situation raising problems with regard to its compliance. and where the State Party fails to fulfil the request within the specified time, the Conference may, inter alia, upon the recommendation of the Executive Council. restrict or suspend the State Party's rights and privil- eges under this Convention until it undertakes the necessary action to conform with its obligations under this Convention.

3. In cases where serious damage to the object and purpose of this Conven- tion may result from activities prohibited under this Convention, in particu- lar by Article I, the Conference may recommend collective measures to States Parties in conformity with international law.

4. The Conference shall in cases of particular gravity. bring the issue. includ- ing relevant information and conclusions, to the attention of the United Nations General Assembly and the United Nations Security Council.

ARTICLE XIII

RELATION TO OTHER INTERNATIONAL AGREEMENTS

Nothing in this Convention shall be interpreted as in any way limiting or detracting from the obligations assumed by any State under the Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases. and of Bacteriological Methods of Warfare, signed at Geneva on 17 June 1925. and under the Convention on the Prohibition of the Develop- ment, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction. signed at London, Moscow and Wash- ington on 10 April 1972.

Bilaga 1

ARTIKEL XII

ÅTGÄRDER FÖR ATT RÄTTA TILL EN SITUATION '

OCH FÖR ATT SÄKERSTÄLLA EFTERLEVNAD, INBEGRIPET SANKTIONER

1. Konferensen skall vidta alla nödvändiga åtgärder, enligt vad som anges i punkt 2. 3 och 4. för att säkerställa efterlevnaden av denna konvention och för att rätta till och avhjälpa varje situation som strider mot bestämmelserna i denna konvention. Konferensen skall, när den tar ställning till åtgärder en- ligt denna punkt. ta hänsyn till all information och alla rekommendationeri de frågor som den underställts av Verkställande rådet.

2. I de fall när en konventionsstat har blivit ombedd av Verkställande rådet att vidta åtgärder för att rätta till en situation som medför problem vad gäller dess efterlevnad, och när konventionsstaten inte lyckas efterkomma begäran inom den angivna tiden, får konferensen bland annat, på rekommendation av Verkställande rådet. begränsa eller suspendera konventionsstatens rättig- heter och privilegier enligt denna konvention till dess att den vidtar de erfor- derliga åtgärderna för att uppfylla sina skyldigheter enligt denna konven- tion.

3. I de fall när allvarlig skada för denna konventions ändamål och syfte kan följa av verksamhet som är förbjuden enligt denna konvention, särskilt arti- kel 1, får konferensen rekommendera konventionsstaterna kollektiva åtgär- der i enlighet med folkrätten.

4. Konferensen skall i särskilt allvarliga fall underrätta Förenta nationernas generalförsamling och Förenta nationernas säkerhetsråd om ärendet, inklu- sive relevant information och slutsatser.

ARTIKEL XIII

FÖRHÄLLANDE TILL ANDRA INTERNATIONELLA AVTAL

Ingenting i denna konvention skall tolkas så att den innebär en begränsning i eller avvikelse från åtaganden enligt Protokollet om' förbud mot använd- ning i krig av kvävande, giftiga eller andra gaser samt av bakteriologiska stridsmedel. undertecknat i Geneve den 17 juni 1925 och enligt Konventio- nen om förbud mot utveckling, framställning och lagring av bakteriologiska (biologiska) vapen och toxinvapen samt om deras förstöring. undertecknad i London. Moskva och Washington den 10 april 1972.

Prop. 1992/931181

Bilaga 1

ARTICLE XIV SETTLEMENT OF DISPUTES

l. Disputes that may arise concerning the application or the interpretation of this Convention shall be settled in accordance with the relevant provisions of this Convention and in conformity with the provisions of the Charter of the United Nations.

2. When a dispute arises between two or more States Parties, or between one or more States Parties and the Organization. relating to the interpretation or application of this Convention, the parties concerned shall consult together with a view to the expeditious settlement of the dispute by negotiation or by other peaceful means of the parties' choice, including recourse to appropri- atc organs of this Convention and. by mutual consent. referral to the Inter- national Court of Justice in conformity with the Statute of the Court. The States Parties involved shall keep the Executive Council informed of actions being taken.

3. The Executive Council may contribute to the settlement of a dispute by whatever means it deems appropriate, including offering its good Offices, calling upon the States Parties to a dispute to start the settlement process of their choice and recommending a time-limit for any agreed procedure.

4. The Conference shall consider questions related to disputes raised by States Parties or brought to its attention by the Executive Council. The Conference shall, as it finds necessary. establish or entrust organs with tasks related to the settlement of these disputes in conformity with Article VIII, paragraph 21 (f).

5. The Conference and the Executive Council are separately empowered. subject to authorization from the General Assembly of the United Nations, to request the International Court of Justice to give an advisory opinion on any legal question arising within the scope of the activities of the Organiza- tion. An agreement between the Organization and the United Nations shall be concluded for this purpose in accordance with Article VIII, paragraph 34

(a).

6. This Article is without prejudice to Article IX or to the provisions on measures to redress a situation and to ensure compliance, including sanc- tions.

Prop. 1992/93:18]

Bilaga 1

ARTIKEL XIV TVISTLÖSNING

1. Tvister som kan uppstå rörande tillämpningen eller tolkningen av denna konvention skall lösas i enlighet med de relevanta bestämmelserna i denna konvention och i enlighet med bestämmelserna i Förenta nationernas stadga.

2. När en tvist uppstår mellan två eller flera konventionsstater. eller mellan en eller flera konventionsstater och organisationen. avseende tolkningen el- ler tillämpningen av denna konvention. skall de berörda parterna samråda i syfte att snabbt nå en lösning av tvisten genom förhandling eller med andra fredliga medel efter parternas eget val, vari inbegrips hänvändelse till lämp- liga organ enligt denna konvention eller, genom ömsedigt samtycke, till In- ternationella domstolen i enlighet med domstolens stadga. De berörda kon- ventionsstaterna skall hålla Verkställande rådet underrättat om de åtgärder som vidtagits.

3. Verkställande rådet kan bidra till att lösa tvisten med de medel det anser lämpliga. vari inbegrips erbjudande om medling (”bona officia"), och upp- mana de stater som är parter i tvisten att inleda ett förlikningsförfarande ef- ter eget val samt rekommendera dem en tidsfrist för det valda förfarandet.

4. Konferensen skall behandla frågor om tvister som väckts av konventions- staterna eller som hänskjutits till den av Verkställande rådet. Konferensen skall, när den finner så vara nödvändigt, i enlighet med artikel VIII. punkt 21 f), upprätta organ med uppgift att bidra till tvistlösning eller ge sådana uppgifter åt befintliga organ.

5. Konferensen och Verkställande rådet är separat behöriga att efter bemyn- digande av Förenta nationernas generalförsamling begära ett rådgivande ytt- rande från lnternationella domstolen rörande varje fråga av rättslig natur som faller inom organisationens verksamhetsområde. Ett avtal mellan orga- nisationen och Förenta nationerna skall ingås i detta syfte i enlighet med arti- kel VIII. punkt 34 a).

6. Denna artikel inverkar inte på artikel IX eller på bestämmelserna om åt- gärder för att rätta till en situation och säkerställa efterlevnad, inbegripet sanktioner.

Bilaga 1

ARTICLE XV AMENDMENTS

1. Any State Party may propose amendments to this Convention. Any State Party may also propose changes, as specified in paragraph 4, to the Anncxes of this Convention. Proposals f_or amendments shall be subject to the procedures in paragraphs 2 and 3. Proposals for changes, as specified in para- graph 4. shall be subject to the procedures in paragraph 5.

2. The text of a proposed amendment shall be submitted to the Director- General for circulation to all States Parties and to the Depositary. The proposed amcndment shall be considered only by an Amendment Confer- ence. Such an Amendment Conference shall be convened if one third or more of the States Parties notify the Director-General not later than 30 days after its circulation that they support further consideration of the proposal. The Amendment Conference shall be held immediately following a regular session of the Conference unless the requesting States Parties ask for an earl- ier meeting. In no case shall an Amendment Conference be held less than 60 days after the circulation of the proposed amendment.

3. Amendments shall enter into force for all States Parties 30 days after deposit of the instruments of ratification or acceptance by all the States Parties referred to under subparagraph (b) below: (a) When adopted by the Amendment Conference by a positive vote of a majority of all States Parties with no State Party casting a negative vote; and

(b) Ratified or accepted by all those States Parties casting a positive vote at the Amendment Conference.

4. In order to ensure thc viability and the effectiveness of this Convention, provisions in the Anncxes shall be subject to changes in accordance with paragraph 5, if proposed changes are related only to matters of an adminis- trative or technical nature. All changes to the Annex on Chemicals shall be made in accordance with paragraph 5. Sections A and C of the Confidential- ity Annex. Part X of the Verification Annex. and those definitions in Part I of the Verification Annex which relate exclusively to challenge inspections. shall not be subject to changes in accordance with paragraph 5.

5. Proposed changes referred to in paragraph 4 shall be made in accordance with the following procedures: (a) The text of the proposed changes shall be transmitted together with the necessary information to the Director-General. Additional information for the evaluation of the proposal may be provided by any State Party and the Director—General. The Director-General shall promptly communicate any such proposals and information to all States Parties. the Executive Coun- cil and the Depositary; (b) Not later than 60 days after its receipt, the Director-General shall evaluate the proposal to determine all its possible consequences for the

Bilaga 1

ARTIKEL XV ÄNDRINGAR

1. Varje konventionsstat får föreslå ändringar i denna konvention. Varje konventionsstat får också föreslå ändringar. i enlighet med det som anges i punkt 4, i bilagorna till denna konvention. Ändringsförslag skall bli föremål för förfarandena i punkt 2 och 3. Förslag till ändringar i frågor av administra- tiv eller teknisk natur enligt punkt 4 skall bli föremål för förfarandena i punkt 5.

2. Texten till ett ändringsförslag skall underställas generaldirektören för re- miss till samtliga konventionsstater och till depositarien. Den föreslagna ändringen skall behandlas endast av en ändringskonferens. En sådan änd- ringskonferens skall sammankallas om en tredjedel eller mer av konven- tionsstaterna senast 30 dagar efter det att remiss ägt rum underrättar gene- raldirektören om att de understödet ytterligare behandling av förslaget. Ändringskonferensen skall hållas omedelbart efter en ordinarie session med konferensen. om inte de begärande konventionsstaterna begär ett möte vid en tidigare tidpunkt. En ändringskonferens skall inte i något fall hållas mindre än 60 dagar efter det att ändringsförslaget har varit på remiss.

3. Ändringar träder i kraft i förhållande till alla konventionsstater 30 dagar efter det att alla de konventionsstater som avses under b) nedan har depone- rat sina ratifikations- eller godtagandeinstrument

a) när de antagits av ändringskonferensen med en majoritet av alla kon- ventionsstater och ingen konventionsstat har röstat emot förslaget, och

b) ratificerats eller godtagits av alla de konventionsstater som vid änd- ringskonferensen röstat för förslaget.

4. För att säkerställa denna konventions genomförbarhet och effektivitet skall bestämmelserna i bilagorna bli föremål för ändringar i enlighet med punkt 5, om de föreslagna ändringarna enbart berör frågor av administrativ eller teknisk natur. Alla ändringari bilagan om kemikalier skall göras i enlig— het med punkt 5. Avsnitt A och C i bilagan om förtrolig hantering, del X i verifikationsbilagan samt de definitioner i del I i verifikationsbilagan som uteslutande avser inspektion på uppfordran skall inte bli föremål för änd- ringar i enlighet med punkt 5.

5. Föreslagna ändringar som avses i punkt 4 skall göras i enlighet med föl- jande förfaranden:

a) Texten till de föreslagna ändringarna skall tillsammans med nödvän- dig information överlämnas till Generaldirektören. Kompletterande infor- mation för bedömning av förslaget kan lämnas av varje konventionsstat samt av generaldirektören. Generaldirektören skall omedelbart översända försla- gen och informationen till alla konventionsstater, till Verkställande rådet och till depositarien.

b) Senast 60 dagar efter det att han har mottagit förslaget skall general- direktören göra en bedömning av det för att fastställa alla dess möjliga kon-

Bilaga 1

provisions of this Convention and its implementation and shall communicate any suclI information to all States Parties and the Executive Council;

(c) The Executive Council shall examine the proposal in the light of all information available to it, including whether the proposal fulfils the requirements of paragraph 4. Not later than 90 days after its receipt. the Executive Council shall notify its recommendation, with appropriate explanations, to all States Parties for consideration. States Parties shall acknowledge receipt within 10 days;

(d) If the Executive Council recommends to all States Parties that the proposal bc adopted, it shall be considered approved if no State Party objects to it within 90 days after receipt of the recommendation. If the Exec- utive Council recommends that the proposal be rejected. it shall be considered rejected if no State Party objects to the rejection within 90 days after receipt of the recommendation;

(e) If a recommendation of the Executive Council does not meet with the acceptance required under subparagraph (d), a decision on the proposal, including whether it fulfils the requirements of paragraph 4, shall be taken as a matter of substance by the Conference at its next session;

(f) The Director-General shall notify all States Parties and the Deposit- ary of any decision under this paragraph;

(g) Changes approved under this procedure shall enter into force for all States Parties 180 days after the date of notification by the Director-General of their approval unless another tiIne period is recommended by the Execut- ive Council or decided by the Conference.

Bilaga 1

sekvenser för bestämmelserna i denna konvention och dennas genomfö- rande samt informera alla konventionsstater och Verkställande rådet.

c) Verkställande rådet skall granska förslaget i ljuset av all tillgänglig information. vilket inbegriper frågan huruvida förslaget uppfyller kraven en- ligt punkt 4. Senast 90 dagar efter mottagandet av förslaget skall Verkstäl- lande rådet översända sin rekommendation, tillsammans med lämpliga för- klaringar, till alla konventionsstater för beaktande. Konventionsstaterna skall erkänna mottagandet inom 10 dagar.

d,) Om Verkställande rådet rekommenderar alla konventionsstater att anta förslaget, skall det betraktas som godkänt om ingen konventionsstat inom 90 dagar efter mottagandet av rekommendationen motsätter sig detta. Om Verkställande rådet rekommenderar staterna att avvisa förslaget, skall det betraktas som avvisat om ingen konventionsstat inom 90 dagar efter mot- tagandet av rekommendationen motsätter sig detta.

e) Om en rekommendation av Verkställande rådet inte godtas i enlighet med kraven under d), skall ett beslut om förslaget, inbegripet frågan om hu- ruvida det uppfyller kraven enligt punkt 4, fattas som substansfråga av kon- ferensen vid dess nästkommande session.

f) Generaldirektören skall underrätta alla konventionsstater samt depo- sitarien om varje förslag enligt denna punkt.

g) Ändringar som godkänts enligt detta förfarande trader I kraft I förhål- lande till alla konventionsstater 180 dagar efter dagen för generaldirektörens notifikation om deras godkännande, om inte en annan tidsperiod rekom- menderas av Verkställande rådet eller beslutas av konferensen.

ARTICLE XVI Prop. 1992/93:181 DURATION AND WITHDRAWAL Bilaga 1

1. This Convention shall be of unlimited duration.

2. Each State Party shall, in exercising its national sovereignty, have the right to withdraw from this Convention if it decides that extraordinary events. related to the subject matter of this Convention, have jeopardized the supreme interests of its country. It shall give notice of such withdrawal 90 days in advance to all other States Parties. the Executive Council, the Depos- itary and the United Nations Security Council. Such notice shall include a statement of the extraordinary events it regards as having jeopardized its supreme interests.

3. The withdrawal of a State Party from this Convention shall not in any way affect the duty of States to continue fulfilling the obligations assumed under any relevant rules of international law. particularly the Geneva Protocol of 1925.

ARTICLE XVII STATUS OF THE ANNEXES

The Annexes form an integral part of this Convention. Any reference to this Convention includes the Annexes.

ARTICLE XVIII SIGNATURE

This Convention shall be open for signature for all States before its entry into force.

ARTICLE XIX RATIFICATION

This Convention shall be subject to ratification by States Signatories accord- ing to their respective constitutional processes.

ARTICLE XX ACCESSION

Any State which does not sign this Convention before its entry into force may accede to it at any time thereafter. ' 110

ARTIKEL XVI GILTIGHETSTID OCH FRÄNTRÄDANDE

1. Denna konvention skall ha obegränsad giltighet.

2. Varje konventionsstat skall. då den utövar sin nationella suveränitet, ha rätt att frånträda denna konvention om den anser att oförutsedda händelser i samband med ämnet för denna konvention har äventyrat landets högsta intressen. Den skall 90 dagar i förväg underrätta alla andra konventionssta- ter, Verkställande rådet. depositarien samt Förenta nationernas säkerhets- råd om frånträdandet. Underrättelsen skall innefatta ett konstaterande av de oförutsedda händelser som den anser har äventyrat dess högsta intressen.

3. En konventionsstats frånträdande av denna konvention skall inte på något sätt inverka på staternas skyldighet att fortsättningsvis uppfylla sina åtagan- den enligt relevanta folkrättsliga bestämmelser, särskilt Gen©veprotokollet från 1925.

ARTIKEL XVII BILAGORNAS STATUS

Bilagorna utgör en integrerad del av denna konvention. Varje hänvisning till denna konvention inbegriper bilagorna.

ARTIKEL XVIII UNDERTECKNANDE

Denna konvention skall vara öppen för undertecknande av alla stater innan den träder i kraft.

ARTIKEL XIX RATIFIKATION

Denna konvention skall ratificeras av signatärstaterna i enlighet med deras respektive konstitutionella förfaranden.

ARTIKEL XX ANSLUTNIN G

Varje stat som inte undertecknar denna konvention före dess ikraftträdande får ansluta sig till den vid vilken senare tidpunkt som helst.

Bilaga 1

ARTICLE XXI ENTRY INTO FORCE

1. This Convention shall enter into force 180 days after the date of the deposit of the 65th instrument of ratification. but in no case earlier than two years after its opening for signature.

2. For States whose instruments of ratification or accession are deposited subsequent to the entry into force of this Convention, it shall enter into force on the 30th day following the date of deposit of their instrument of ratifica- tion or accession.

ARTICLE XXII RESERVATION S

The Articles of this Convention shall not be subject to reservations. The Annexes of this Convention shall not be subject to reservations incompatible with its object and purpose.

ARTICLE XXIII DEPOSITARY

The Secretary-General of the United Nations is hereby designated as the Depositary of this Convention and shall. inter alia: ,

(a) Promptly inform all signatory and acceding States of the date of each signature, the date of deposit of each instrument of ratification or accession and the date of the entry into force of this Convention, and of the receipt of other notices;

(b) Transmit duly certified copies of this Convention to the Govern- ments of all signatory and acceding States; and

(c) Register this Convention pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.

ARTICLE XXIV AUTHENTIC TEXTS

This Convention. of which the Arabic, Chinese. English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secret- ary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned. being duly authorized to that effect, have signed this Convention.

Done al on

Bilaga 1

ARTIKEL XXI IKRAETTRADANDE

1. Denna konvention träder i kraft 180 dagar efter dagen för deponeringen av det 65:e ratifikationsinstrumentet, men i inget fall tidigare än två år efter det att den öppnats för undertecknande.

2. I förhållande till stater vilkas ratifikations- eller anslutningsinstrument de- poneras efter denna konventions ikraftträdande träder den i kraft den 30:e dagen efter dagen för deponeringen av deras ratifikations- eller anslutnings- instrument.

ARTIKEL XXII RESERVATIONER

Artiklarna i denna konvention skall inte bli föremål för reservationer. Bila- gorna i denna konvention skall inte bli föremål för reservationer som är oför- enliga med konventionens ändamål och syfte.

ARTIKEL XXIII DEPOSITARIE

Förenta nationernas generalsekreterare utses härmed till depositarie för denna konvention och skall bland annat

a) omedelbart underrätta alla signatärstater och alla anslutande stater om dagen för varje undertecknande, dagen för deponeringen av varje ratifi- kations- eller anslutningsinstrument samt dagen för denna konventions ikraftträdande samt om mottagandet av andra underrättelser,

b) översända vederbörligen bestyrkta kopior av denna konvention till regeringarna i alla signatärstater och alla anslutande stater, samt

c) registrera denna konvention i enlighet med artikel 102 i Förenta na-

tionernas stadga.

ARTIKEL XXIV AUTENTISKA TEXTER

Denna konvention, vars arabiska, engelska, franska, kinesiska. ryska och spanska texter är lika giltiga. skall deponeras hos Förenta nationernas gene- ralsekreterare.

Till bevis härpå har undertecknade, vederbörligen bemyndigade härtill, undertecknat denna konvention. Sam skedde i Paris den 13 januari 1993

ANNEX 1 Prop. 1992/931181

Bilaoa 1 ANNEX ON CHEMICALS ” Contents A. Guidelines for Schedules of Chemicals .................... 116 B. Schedules of Chemicals ................................. 118

BILAGA 1 Prop. 1992/93:181

BILAGA OM KEMIKALIER Bl'aga 1 Innehåll A. Riktlinjer för listor över kemikalier ............................ 117 B. Listor över kemikalier ........................................ 119

Bilaga 1

A. GUIDELINES FOR SCHEDULES OF CHEMICALS Guidelines for Schedule l

1. The following criteria shall be taken into account in considering whether a toxic chemical or precursor should be included in Schedule l: (a) It has been developed, produced, stockpiled or used as a chemical weapon as defined in Article II: (b) It poses otherwise a high risk to the object and purpose of this Convention by virtue of its high potential for use in activities prohibited under this Convention because one or more of the following conditions are met:

(1) It possesses a chemical structure closely related to that of other toxic chemicals listed in Schedule 1. and has, or can be expected to have, comparable properties; (ii) It possesses such lethal or incapacitating toxicity as well as other properties that would enable it to be used as a chemical weapon: (iii) It may be used as a precursor in the final single technological stage of production of a toxic chemical listed in Schedule 1, regardless of whether this stage takes place in facilities, in munitions or elsewhere;

(c) It has little or no use for purposes not prohibited under this Conven- tIon.

Guidelines for Schedule 2

2. The following criteria shall be taken into account in considering whether a toxic chemical not listed in Schedule 1 or a precursor to a Schedule 1 chem- ical or to a chemical listed in Schedule 2, part A, should be included in Sched- ule 2: (3) It poses a significant risk to the object and purpose of this Conven- tion because it possesses such lethal or incapacitating toxicity as well as other properties that could enable it to be used as a chemical weapon;

(b) It may be used as a precursor in one of the chemical reactions at the final stage of formation of a chemical listed in Schedule 1 or Schedule 2. part A;

(c) It poses a significant risk to the object and purpose of this Conven- tion by virtue of its importance in the production of a chemical listed in Schedule 1 or Schedule 2, part A;

(d) It is not produced in large commercial quantities for purposes not prohibited under this Convention.

Guidelines for Schedule 3

3. The following criteria shall be taken into account in considering whether a toxic chemical or precursor, not listed in other Schedules, should be included in Schedule 3:

Bilaga 1

A. RIKTLINJER FÖR LISTOR ÖVER KEMIKALIER Riktlinjer för lista 1

1. Följande kriterier skall tas i beaktande vid övervägandet om en giftig ke- mikalie eller ett utgångsämne skall räknas till lista 1:

a) den har utvecklats, producerats, lagrats eller använts som ett kemiskt vapen enligt definitionen i artikel [I.

b) den utgör i övrigt en stor risk för syftet och ändamålet med denna konvention i kraft av dess stora möjlighet till användning i förbjuden verk- samhet enligt denna konvention därför att ett eller flera av följande villkor är uppfyllda:

i) den äger en kemisk struktur nära besläktad med andra giftiga kemikalier förtecknade i lista 1, och har, eller kan förväntas ha, jämförbara egenskaper, ii) den äger sådan dödande eller inkapaciterande giftighet, såväl som andra egenskaper som gör den möjlig att användas som ett kemiskt vapen, iii) den kan användas som utgångskemikalie i det sista lodelade processteget för produktion av en giftig kemikalie förtecknad i lista ], oavsett om detta steg äger rum i anläggningar. i am- munition eller annorstädes.

c) Den har liten eller ingen användning för ändamål som ej är förbjudna enligt denna konvention.

Riktlinjer för lista 2

2. Följande kriterier skall tas i beaktande vid övervägandet om en giftig ke- mikalie, som ej är förtecknad i lista 1, eller ett utgångsämne för ett lista-1— ämne eller för en kemikalie som är förtecknad i lista 2. del A, skall räknas till lista 2:

a) den utgör en betydande risk för syftet och ändamålet med denna kon- -

vention, därför att den äger sådan dödande eller inkapaciterande giftighet, såväl som andra egenskaper som gör den möjlig att användas som ett ke- miskt vapen.

b) den kan användas som ett utgångsämne i någon av de kemiska reak- tionerna i slutsteget för bildning av en kemikalie förtecknad i lista 1 eller lista 2, del A,

c) den utgör en betydande risk för syftet och ändamålet med denna kon— vention i kraft av sin betydelse för produktionen av en kemikalie förtecknad i lista 1 eller lista 2. del A,

d) den produceras inte i stora kommersiella kvantiteter för ändamål som ej är förbjudna enligt denna konvention.

Riktlinjer för lista 3

3. Följande kriterier skall tas i beaktande vid övervägandet om en giftig ke— mikalie eller utgångskemikalie, ej förtecknad i andra listor, skall räknas till- lista 3:

Bilaga 1

(a) It has been produced, stockpiled or used as a chemical weapon; (b) It poses otherwise a risk to the object and purpose of this Conven- tion because it possesses such lethal or incapacitating toxicity as well as other properties that might enable it to be used as a chemical weapon;

(c) It poses a risk to the object and purpose of this Convention by virtue of its importance in the production of one or more chemicals listed in Sched- ule 1 or Schedule 2, part B; (d) It may be produced in large commercial quantities for purposes not prohibited under this Convention.

B. SCHEDULES OF CHEMICALS

The following Schedules list toxic chemicals and their precursors. For the purpose of implementing this Convention, these Schedules identify chem- icals for the application of verification measures according to the provisions of the Verification Annex. Pursuant to Article II, subparagraph 1 (a), these Schedules do not constitute a definition of chemical weapons.

(Whenever reference is made to groups of dialkylated chemicals, followed by a list of alkyl groups in parentheses, all chemicals possible by all possible combinations of alkyl groups listed in the parentheses are considered as listed in the respective Schedule as long as they are not explicitly exempted. A chemical marked ***” on Schedule 2, part A, is subject to special thresh- olds for declaration and verification, as specified in Part VII of the Verifica- tion Annex.)

Schedule 1 (CAS registry number) A. Toxic chemicals:

(1) O-Alkyl (SCM,, incl. cycloalkyl) alkyl (Me, Et, n- Pr or i-Pr)-phOsphonofluoridates

e.g. Sarin: O—Isopropyl methylphosphonofluoridate (107—44—8) Soman: O—Pinacolyl methylphosphonofluoridate (96—64—())

(2) O-Alkyl (SCM,, incl. cycloalkyl) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidocyanidates

e.g. Tabun: O-Ethyl N,N-dimethyl phosphoramidocy- - (77—81—6) anidate

(3) O-Alkyl (H or sig, incl. cycloalkyl) S-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethy1 alkyl (Me-. Et, n-Pr or i-Pr) phosphonothiolates and corresponding alkylated or protonated salts

e.g. VX: O-Ethyl S-2-diisopropylaminoethyl methyl (50782—69—9) phosphonothiolate

Bilaga 1

a) den har producerats, lagrats eller använts som ett kemiskt vapen,

b) den utgör i övrigt en risk för syftet och ändamålet med denna konven- tion, därför att den äger sådan dödande eller inkapaciterande giftighet, såväl som andra egenskaper som gör den möjlig att användas som ett kemiskt va- pen,

e) den utgör en risk för syftet och ändamålet med denna konvention i kraft av dess betydelse för produktionen av en eller flera kemikalier förteck- nade i lista 1 eller lista 2, del B,

d) den kan produceras i stora kommersiella kvantiteter för ändamål som ej är förbjudna enligt denna konvention.

B. LISTOR ÖVER KEMIKALIER

Följande listor förtecknar giftiga kemikalier och deras utgångskemikalier. Med syfte att uppfylla denna konvention. identifierar dessa listor kemikalier för tillämpning på verifikationsåtgärder enligt stadgandena i verifikationsbi- lagan. Enligt artikel 11, 1 a), utgör inte dessa listor en definition på kemiska vapen.

(Närhelst referenser ges till grupper av dialkylerade kemikalier, följda av en förteckning på alkylgrupper inom parentes, anses alla de kemikalier som kan erhållas genom alla möjliga kombinationer av de alkylgrupper som är förtecknade inom parenteserna vara förtecknade i respektive lista så länge som de inte är explicit undantagna. En kemikalie markerad "*" i lista 2, del A. är föremål för särskilda tröskelvärden för deklaration och verifikation, så som specificeras i Del VII i verifikationsbilagan.) '

Lista I (CAS registernummer) A. Giftiga kemikalier

1) O-Alkyl (CIO, inkl. cykloalkyl)alkyl (Me,Et,n-Pr eller i-Pr)-f1uorofosfonater

ex. Sarin: O-Isopropyl metylfluorofosfonat (107—44—8) Soman: O-Pinakolyl metylfluorofosfonat (96—64—0)

2) O-Alkyl ( CIO, inkl. cykloalkyl)N,N-dialkyl (Me,Et,n-Pr eller i-Pr)amidofosforylcyanider

ex. Tabun: O-Etyl N.N-dimetyl amidofosforylcyanid (77—81—6)

3) O-Alkyl (H eller CIO, inkl. cykloalkyl)S-2-dialkyl (Me,Et,n-Pr eller i-Pr)-aminoetylalkyl (Me,Et,n-Pr eller i-Pr)fosfonotiolater och mot- svarande alkylerade eller protonerade salter

ex. VX: O-Etyl S-2-diisopropy1aminoetyl (50782—69—9) metyl fosfonotiolat

Bilaga 1

(4)

Sulfur mustards: 2-Chloroethylchloromethylsulfide Mustard gas: Bis(2-chloroethyl)sulfidc Bis(2-chloroethylthio)methane Sesquimustard: 1,2-Bis (2-chloroethylthio),cthane l,3-Bis(2-chloroethylthio)-n-propane l,4—Bis(2-chloroethylthio)-n-butanc 1,5-Bis(2-chloroethylthio)—n-pentane Bis(2-chloroethylthiomcthyl)ether O-Mustard: Bis(2-chloroethylthioethyl)ether

(5) Lewisites: Lewisite l: 2-Chloroviny1dichloroarsine Lewisite 2: Bis(2-chlorovinyl)chloroarsine Lewisite 3: Tris(2—chlorovinyl)arsine

(6) Nitrogen mustards: HNl: Bis(2-chloroethyl)ethylamine HN2: Bis(2-chloroethyl)methylamine HN3: Tris(2-chloroethyl)amine

(7) Saxitoxin

(8) Ricin

B. Precursors:

(9) Alkyl (Me, Et, n-Pr or i—Pr) phosphonyldifluori- des

e.g. DF: Methylphosphonyldifluoride

(10) O-Alkyl (H or sw, incl. cycloalkyl) O-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl (Me, Et. N-Pr or i-Pr) phosphonites and corresponding alkylated or protonated salts

e.g. QL: O-Ethyl O-2-diisopropylaminoethyl methyl- phosphonite

(ll) Chlorosarin: O-lsopropyl methylphosphonochlo- ridate

(12) Chlorosoman: O-Pinacolyl methylphosphonoch- loridate

Schedule 2

A. Toxic chemicals:

(1) Amiton: O,o-Diethyl S-[2-(diethylamino)ethyl]

phosphorothiolate and corresponding alkylated or protonated salts

(2625—76—5) (505—60—2) _(63869—13—6) (3563—36—8) (63905—10—2) (142868—93—7) (142868—94—8) (63918—90—1) (63918—89—8)

(541-25—3) (40334—69—8) (40334—70—1)

('538—07—8) (51—75—2) (555—77—1)

(35523—89—8) (9009—86—3)

(676—99—3)

(57856—11—8) (1445—76—7)

(7040_—57—5)

'(78—53—5)

Bilaga 1

4) Svavelsenapsgaser 2—klo_retylklormetylsulfid senapsgas: Bis(2-kloretyl)sulfid Bis(2-kloretyltio)metan Sesquisenapsgas: 1.2-Bis(2-k10retyltio)etan 1,3-Bis(2—kloretyltio)-n-propan l.4-Bis(2—kloretyltio)-n-butan l ,5-Bis(2—kloretyltio)-n-pentan Bis(2-kloretyltiometyl)eter Syresenapsgas:Bis(2-kloretyltioetyl)eter

5) Lewisiter Lewisit l: 2-Klorvinyldiklorarsin Lewisit 2: Bis(2-klorvinyl)klorarsin Lewisit 3: Tris(2-klorvinyl)arsin

6) Kvävesenapsgaser HN1: Bis(2-kloretyl)etylamin HNZ: Bis(Z-kloretyl)metylamin HN3: Tris(2-kloretyl)amin

7) Saxitoxin

8) Ricin

B . Utgångsämnen

9) Alkyl(Me,Et,n-Pr eller i—Pr)fosfonyldifluorider

ex. DF: Metylfosfonyldifluorid

10) O-Alkyl (H eller CIO, inkl. cykloalkyl)O-2-dial- kyl (Me,Et.n-Pr eller i-Pr)-aminoety1alkyl (Me,Et,n-Pr eller i-Pr)fosfonit och motsvarande alkylerade eller protonerade salter

ex. QL: O-Etyl O-2—diisopropylaminoetyl metylfos- fonit

ll) Klorsarin: O-Isopropyl metyl klorofosfonat

12) Klorsoman: O-Pinakolyl metyl klorofosfonat

Lista 2 A. Giftiga kemikalier

I.) Amiton: 0,0-Dietyl S-[2-(dietylamino)etyl] fosfo— rotiolat och motsvarande alkylerade och protone- radc salter

(2625—76—5) (505—60—2) (63869—13—9) (3563—36—8) (63905—10—2) (142868-93-7) (142868-94-8) (63918—90—1) (63913—89—8)

(541—25—3) (40334—68—8) (40334—'70— 1)

(538—07—8) (51—75—2) (555—77—1)

(35523—89—8) (9009-86-3)

(676—99—3)

(57856—11—8)

(1445—76—7)

(7040—57—15 ) -

, (78—35—5)

12]

Bilaga 1

(2) PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluoromethyl)- I-propene

(3) BZ: 3-Quinuclidiny1 benzilate (*)

B. Precursors:

(4) Chemicals, except for those listed in Schedule 1, containing & phosphorus atom to which is bonded one methyl, ethyl or propyl (normal or iso) group but not further carbon atoms,

e.g. Methylphosphonyl dichloride Dimethyl methylphosphonate Exemption: FOnofos: O—Ethyl S-phenyl ethylpho- sphonothiolothionate

(5) N.N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphor- amidic dihalides

(6) Dialkyl (Me, Et. n-Pr or i-Pr) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i—Pr)-phosphoramidates

(7) Arsenic trichloride

(8) 2,2-Diphenyl-Z-hydroxyacetic acid

(9) Quinuclidine-B-ol

(10) N.N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethyl-Z- chlorides and corresponding protonated salts

(11) N_N-Dialkyl (Me. Et, n-Pr or i-Pr) aminoethane- 2-ols and corresponding protonated salts Exemptions: N,N-Dimethylaminoethanol and corresponding protonated salts N,N- Diethylaminoethanol and corresponding protonated salts

(12) N.N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethane- 2-thiols and corresponding protonated salts

(13) Thiodiglycol: Bis(2-hydroxyethyl)sulfide

(14) Pinacolyl alcohol: 3,3-Dimethy1butane-2-ol

Schedule 3

A. Toxic chemicals:

(1) Phosgene: Carbonyl dichloride

(2) Cyanogen chloride

(382—21—8)

(6581—06—2)

(676—97—1) (756—79—6) (944—22—9)

(7784—34—1) (76—93—7) (1619—34—7)

(108—01—0) (100—37—8)

(111—48—8) (464—07—3)

(75—44—5) (506—77—4)

Bilaga 1

2) PFIB:1,1.3 ,3 ,3-Pentafluor-2—(trif1uormetyl)-1- propen 3) BZ: 3-Kinuklidinyl bensilat (*)

B. Utgångsämnen

4) Kemikalier, utom de förtecknade i lista 1, inne- hållande en fosforatom till vilken är bundet en metyl-, etyl- eller propyl-(normal eller iso)grupp men inga ytterligare kolatomer.

ex. Metylfosfonyldiklorid Dimetylmetylfosfonat Undantag: Fonofos: O-Etyl S-fenyl etylfosfono- tiolotionat

5) N,N—Dialkyl(Me,Et,n-Pr eller i-Pr)fosforamido- dihalider

6) Dialkyl(Me,Et.n-Pr eller i—Pr)N,N-dialkyl- (Me,Et,n-Pr eller i-Pr)-fosforamidat

7) Arseniktriklorid

8) 2,2-Difenyl-2-hydroxyättiksyra

9) Kinuklidin-3-ol

10) N,N-Dialkyl(Me,Et,n-Pr eller i-Pr)aminoety1-2- klorider och motsvarande protonerade salter

11) N,N-Dialkyl(Me,Et,n-Pr eller i-Pr)aminoetan-2- oler och motsvarande protonerade salter Undantag N,N-Dimetylaminoetanol och motsva- rande protonerade salter N,N-Dietylaminoetanol och motsvarande proto- nerade salter 12) N,N—Dialkyl (Me,Et,n-Pr eller i-Pr)aminoetan2- tioler och motsvarande protonerade salter

13) Tiodiglykol: Bis(2-hydroxyetyl)sulfid

14) Pinakolylalkohol: 3,3-Dimety1butan-2-ol

Lista 3

A. Giftiga kemikalier

1) Fosgen: Karbonyldiklorid

2) Cyanklorid _

(382—21—8)

(6581—06—2)

(676—97—1) (756—79—6) (944—22—9)

(7784—34—1) (76—93—7) (1619—34—7)

(108—01—0)

(100—37—8)

(111—48—8) (464—07—3)

(75—44—5) (506-77—4)

Bilaga 1

(3) (4)

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Hydrogen cyanide Chloropicrin: Trichloronitromethane Precursors:

Phosphorus oxychloride Phosphorus trichloride Phosphorus pentachloride Trimethyl phosphite Triethyl phosphite Dimethyl phosphite Diethyl phosphite

Sulfur monochloride Sulfur dichloride

Thionyl chloride Ethyldiethanolamine Mcthyldiethanolamine

Triethanolamine

(74—90—54) (76—06—2)

(10025—87—3) (7719—12—2) (10026—13—8) - (121—45—9) (122—52—1)

(868—85—9)

(762—04—9) (10025—67—9) (10545—99—0)

, (7719—09—7)

(139—87—7)

(105—59—9)

(102—71—6)

Bilaga 1

3) 4)

5) 6) 7) 8) 9) 10) 11 ) 12) 13) 14) 15) 16) 17)

Vätecyanid

Klorpikrin: Triklornitrometan

Utgångsämnen Fosforoxiklorid Fosfortriklorid Fosforpentaklorid Trimetylfosfit Trietylfosfit Dimetylfosfit Dietylfosfit Svavelmonoklorid Svaveldiklorid Tionylklorid Etyldietanolamin Metyldietanolamin

Trietanolamin

(74—90—3) (76—06—2)

(10025—87—3) (7719—12—2) (10026—13—8) (121—45—9) (122—52—1 ) (868—85—9) (762—04—9) (10025—67—9) (10545—99—0) (7719—09—7) (139—87—7) (105—59—9) (l02—71—6)

Prop. 1992/931181

Bilaga 1

ANNEX 2

ANNEX ON IMPLEMENTATION AND VERIFICATION (”VERIFICATION ANNEX”)

PART I DEFINITIONS

1. "Approved Equipment" means the devices and instruments necess- ary for the performance of the inspection team's duties that have been certified by the Technical Secretariat in accordance with regulations prepared by the Technical Secretariat pursuant to Part II, paragraph 27 of this Annex. Such equipment may also refer to the administrative supplies or recording materials that would be used by the inspection team.

2. ”Building" as referred to in the definition of chemical weapons production facility in Article Il comprises specialized buildings and standard buildings.

(a) "Specialized Building" means:

(i) Any building, including underground structures, containing specialized equipment in a production or filling configura- tion; (ii) Any building. including underground structures, which has distinctive features which distinguish it from buildings norm- ally used for chemical production or filling activities not prohibited under this Convention. (b) "Standard Building” means any building, including underground structures. constructed to prevailing industry standards for facilities not producing any chemical speci- fied in Article II, paragraph 8 (a) (i), or corrosive chemicals.

3. "Challenge Inspection” means the inspection of any facility or location in the territory or in any other place under the jurisdiction or control of a State Party requested by another State Party pursuant to Article IX, paragraphs 8 to 25.

4. "Discrete Organic Chemical” means any chemical belonging to the class of chemical compounds consisting of all compounds of carbon except for its oxides, sulfides and metal carbonates, identifiable by chemical name, by structural formula. if known. and by Chemical Abstracts Service registry number. if assigned.

5. "Equipment" as referred to in the definition of chemical weapons production facility in Article Il comprises specialized equipment and stand- ard equipment.

(a) "Specialized Equipment" means:

(i) The main production train. including any reactor or equip- ment for product synthesis. separation or purification, any equipment used directly for hcat transfer in the final techno- logical stagc. such as in reactors or in product separation, as

. Bilaga 1

BILAGA 2

BILAGA OM GENOMFÖRANDE OCH VERIFIKATION (”VERIFIKATIONSBILAGAN”)

DEL I DEFINITIONER

1. ”Godkänd utrustning” avser nödvändiga anordningar och instrument för genomförande av inspektionsgruppens uppgifter, vilka godkänts av Tekniska sekretariatet i enlighet med bestämmelser utarbetade av sekretariatet enligt del II, punkt 27, i denna bilaga. Sådan utrustning kan också avse administra- tiva förråd eller dokumentationsmaterial för inspektionsgruppens använd- ning.

2. ”Byggnad” som omnämns i definitionen av produktionsanläggning för kemiska vapen i artikel II omfattar specialbyggnader och standardbyggna- der.

&) "Specialbyggnad" avser

1) varje byggnad, inklusive underjordiska strukturer, innehål- lande specialutrustning i produktions-eller fyllningsutför- ande, ii) varje byggnad, inklusive underjordiska strukturer, som har distinkta drag vilka skiljer den från byggnader normalt an- vända för kemisk produktion eller fyllningsverksamhet som inte är förbjuden enligt denna konvention.

b) ”Standardbyggnad” avser varje byggnad. inklusive underjordiska strukturer, som konstruerats enligt förhärskande industriella normer för an- läggningar som inte producerar kemikalier specificerade i artikel [I, punkt 8 a) i), eller frätande kemikalier.

3. "Inspektion på uppfordran” avser inspektion av varje anläggning eller plats på en konventionsstats territorium, eller på varje annan plats under dess jurisdiktion eller kontroll. som begärts av en annan konventionsstat en- ligt artikel IX. punkterna 8 till 25.

4. "Diskret organisk kemikalie” avser varje kemikalie tillhörande den klass av kemiska föreningar som består av alla föreningar av kol utom dess oxider, sulfider och metallkarbonater, vilken kan identifieras med kemiskt namn, strukturell formel. om en sådan är känd. och med nummer i Chemical Ab— stracts Service registret. om den är tilldelad sådant.

5. "Utrustning" som anges i definitionen av produktionsanläggning för ke- miska vapen i artikel ll omfattar specialutrustning och standardutrustning.

a) "Specialutrustning" avser i) huvudproduktionslinjen, inklusive varje reaktor eller utrust- ning för produktsyntes. separering eller rening, varje utrust— ning som direkt används för överföring av värme på det slut- liga teknologiska stadiet. säsom'i reaktorer eller i produktse-

Bilaga 1

well as any other equipment which has been in contact with any chemical specified in Article II,.paragraph 8 (a) (i), or would be in contact with such a chemical if the facility were operated; Any chemical weapon filling machines; Any other equipment specially designed. built or installed for the operation of the facility as a chemical weapons production facility, as distinct from a facility constructed according to prevailing commercial industry standards for facilities not producing any chemical specified in Article II, paragraph 8 (a) (i), or corrosive chemicals. such as: equipment made of high-nickel alloys or other special corrosion-resistant mater- ial; special equipment for waste control, waste treatment, air filtering, or solvent recovery; special containment enclosures and safety Shields; non—standard laboratory equipment used to analyse toxic chemicals for chemical weapons purposes; custom-designed process control panels; or dedicated spares for specialized equipment.

(b) "Standard Equipment" means:

(i)

(ii.)

Production equipment which is generally used in the chemical industry and is not included in the types of specialized equip- ment; Other equipment commonly used in the chemical industry, such as: fire-fighting equipment; guard and security/safety surveillance equipment; medical facilities, laboratory facilit- ies; or communications equipment.

6. "Facility” in the context of Article VI means any of the industrial sites as

u n

defined below ("plant site , plant” and "unit").

(a) ”Plant Site" (Works. Factory) means the local integration of one or more plants, with any intermediate administrative levels, which are under one operational control, and includes common infrastructure, such as:

(i) (ii) (iii) (M (V) (vi) (vii) (viii)

Administration and other Offices; Repair and maintenance shops; Medical centre; Utilities;

Central analytical laboratory; Research and development laboratories; Central effluent and waste treatment area; and Warehouse storage.

(b) ”Plant" (Production facility, Workshop) means a relatively self- contained area, structure or building containing one or more units with auxiliary and associated infrastructure, such as:

(i) (ii) (iii)

Small administrative section; Storage/handling areas for feedstock and products; Effluent/waste handling/treatment area;

Bilaga 1

parering, liksom varje annan utrustning som varit i kontakt med kemikalier specificerade i artikel II. punkt 8 a) i), eller skulle vara i kontakt med en sådan kemikalie om anlägg- ningen vari bruk.

ii) varje anordning för fyllning av kemiska vapen. iii) varje annan utrustning som särskilt utformats, byggts eller in- stallerats för drift av anläggningen som anläggning för pro- duktion av kemiska vapen. till skillnad från anläggning som konstruerats i enlighet med förhärskande kommersiella indu- strinormer för anläggningar som inte producerar kemikalier specificerade i artikel II, punkt 8 a) i). eller frätande kemika- lier, såsom utrustning gjord av högnickellegeringar eller andra särskilda korrosionsbeständiga material, särskild ut- rustning för avfallskontroll. avfallsbehandling, luftfiltrering eller återvinning av lösningsmedel, särskilda inneslutningar och säkerhetsarrangemang samt skyddsavskärmningar, icke— standardiserad laboratorieutrustning använd för att analysera giftiga kemikalier med inriktning på kemiska vapen, special- gjorda paneler för processkontroll eller särskilda reservdelar för specialutrustning.

b) "Standardutrustning" avser

i) produktionsutrustning som vanligtvis används i kemisk indu-

stri och som inte ingår i specialutrustning.

ii) annan utrustning som vanligtvis användsi kemisk industri, så- som utrustning för brandbekämpning, övervakningsutrust- ning för vakt- och säkerhetsändamål, medicinsk utrustning. laboratorieutrustning eller kommunikationsutrustning.

6. "Anläggning", vad gäller artikel VI, avser varje industriområde som defi- nieras nedan ("fabriksanläggning”, ”fabrik" och "enhet'”).

a) ”Fabriksanläggning" avser lokal integrering av en eller flera fabriker, med varje mellanliggande administrativ nivå. som är under en operationell kontroll. och inkluderar gemensam infrastruktur, såsom

i) administrativa och andra kontor, ii) reparations- och underhållsverkstäder, iii) sjukvårdscentral,

iv) ekonomiutrymmen.

v) centralt analytiskt laboratorium, vi) forsknings- och utvecklingslaboratorier, vii) centralt område för avfalls- och spillbehandling. och viii) lagerlokaler

b) "Fabrik" avser ett relativt självständigt område, en struktur eller en byggnad innehållande en eller flera enheter med tillhörande infrastruktur så- som

i) mindre administrativ sektion. ii) lagrings/hanteringsområden för insatsvaror och produkter, iii) område för hantering/behandling av avfalls- och spillproduk- ter.

Bilaga 1

(iv) Control/analytical laboratory; (v) First aid service/related medical section; and (vi) Records associated with the movement into, around and from thesite, of declared chemicals and their feedstock or product chemicals formed from them, as appropriate. (e) "Unit" (Production unit, Process unit) means the combination of those items of equipment, including vessels and vessel set up, necessary for the production. processing or consumption of a chemical.

7. "Facility Agreement" means an agreement or arrangement between a State Party and the Organization relating to a specific facility subject to on- site verification pursuant to Articles IV. V and VI.

8. "Host State” means the State on whose territory lie facilities or areas of another State. Party to this Convention, which are subject to inspection under this Convention.

9. "In-Country Escort" means individuals specified by the inspected State Party and. if appropriate. by the Host State, if they so wish, to accompany and assist the inspection team during the in-country period.

IO. "In-Country Period" means the period from the arrival of the inspection team at a point of entry until its departure from the State at a point of entry.

11 . "Initial Inspection" means the first on-site inspection of facilities to verify declarations submitted pursuant to Articles III, IV, V and VI and this Annex.

12. **Inspected State Party" means the State Party on whose territory or in any other place under its jurisdiction or control an inspection pursuant to this Convention takes place, or the State Party whose facility or area on the territory of a I-Iost State is subject to such an inspection; it does not, however, include the State Party specified-in Part II, paragraph 21 of this Annex.

13. "Inspection Assistant” means an individual designated by the Technical Secretariat as set forth in Part II, Section A, of this Annex to assist inspectors in an inspection or visit, such as medical, security and administrative person- nel and interpreters.

14. "Inspection Mandate” means the instructions issued by the Director- General to the inspection team for the conduct of a particular inspection.

15. ”Inspection Manual” means the compilation of additional procedures for the conduct of inspections developed by the Technical Secretariat.

16. "Inspection Site” means any facility or area at which an inspection is carried out and which is specifically defined in the respective facility agree- ment or inspection request or mandate or inspection request as expanded by the alternative or final perimeter.

iv) kontroll/analytiskt laboratorium, Prop. 1992/93:18] v) första hjälpen/sjukvårdssektion, och Bilaga 1 vi) arkiv gällande flöden in till, inne i och från fabriken av dekla- rerade kemikalier och deras insatsvaror eller kemiska pro- dukter bildade av dem. c) "Enhet" avser kombination av det slags utrustning. inklusive kärl och uppsättningar av kärl. som krävs för produktion. beredning eller förbruk- ning av en kemikalie.

7. "Avtal för anläggning" avser avtal eller arrangemang mellan en konven- tionsstat och organisationen avseende en särskild anläggning som utgör före- mål för inspektion på platsen enligt artiklarna IV, V och VI.

8. ”Värdstat" avser en stat på vars territorium ligger en annan stats. tillika konventionsstat. anläggningar eller områden som är föremål för inspektion enligt denna konvention.

9. "Eskort inom landet" avser personer som specificerats av en inspekterad konventionsstat. och, om så är lämpligt, av en värdstat, om denna så önskar, för att medfölja och biträda en inspektionsgrupp under perioden inom landet.

10. "Period inom landet" avser period från en inspektionsgrupps ankomst till plats för inresa i en stat till dess avresa från denna stat från plats för inresa.

11. "Inledande inspektion" avser första inspektionen på platsen av anlägg- ningar för att verifiera deklarationer avgivna i enlighet med artiklarna III. IV. V och VI och denna bilaga.

12. "Inspekterad konventionsstat" avser en konventionsstat på vars territo- rium eller varje annan plats under dess jurisdiktion eller kontroll inspektion i enlighet med denna konvention äger rum. eller en konventionsstat vars an- läggning eller område på en värdstats territorium är föremål för sådan in- spektion; det inkluderar emellertid inte en konventionsstat som specificeras idel II, punkt 21. i denna bilaga.

13. "Inspektionsassistent" avser en person som utsetts av Tekniska sekreta- riatet i enlighet med del II, sektion A, i denna bilaga för att biträda inspektö- rer vid inspektion eller besök. såsom medicinsk, säkerhets- och administrativ personal och tolkar.

14. "Inspektionsmandat" avser de instruktioner som utfärdats av generaldi- rektören för en inspektionsgrupp för genomförandet av en särskild inspek- tion.

15. "Inspektionshandbok" avser sammanställning av tilläggsbestämmelser för genomförandet av inspektioner utarbetade av Tekniska sekretariatet.

16. "Inspektionsplats" avser varje anläggning eller område där inspektion genomförs och som särskilt definierats i vederbörande avtal för anläggning eller inspektionsbegäran eller mandat eller inspektionsbegäran modifierad genom den alternativa eller slutliga avgränsningen.

Bilaga 1

17. "Inspection Team" means the group of inspectors and inspection assist- ants assigned by the Director-General to conduct a particular inspection.

18. "Inspector" means an individual designated by the Technical Secretariat according to the procedures as set forth in Part II, Section A, of this Annex, to carry out an inspection or visit in accordance with this Convention.

19. "Model Agreement" means a document specifying the general form and content for an agreement concluded between a State Party and the Organiza- tion for fulfilling the verification provisions specified in this Annex.

20. "Observer" means a representative of a requesting State Party or a third State Party to observe a challenge inspection.

21. *”Perimeter" in case of challenge inspection means the external boundary of the inspection site, defined by either geographic coordinates or descrip- tion on a map.

(a) "Requested Perimeter" means the inspection site perimeter as speci- fied in conformity with Part X. paragraph 8, of this Annex;

(b) "Alternative Perimeter" means the inspection site perimeter as specified, alternatively to the requested perimeter, by the inspected State Party; it shall conform to the requirements specified in Part X, paragraph 17, of this Annex;

(c) "Final Perimeter” means the final inspection site perimeter as agreed in negotiations between the inspection team and the inspected State Party, in accordance with Part X, paragraphs 16 to 21. of this Annex;

(d) "Declared Perimeter” means the external boundary of the facility declared pursuant to Articles III, IV, V and VI.

22. "Period of Inspection". for the purposes of Article IX, means the period of time from provision of access to the inspection team to the inspection site until its departure from the inspection site, exclusive of time spent on brief- ings before and after the verification activities.

23. "Period of Inspection". for the purposes of Articles IV, V and VI, means the period of time from arrival of the inspection team at the inspection site until its departure from the inspection site. exclusive of time spent on brief- ings before and after the verification activities.

24. "Point of Entry”/"Point of Exit" means a location designated for the in- country arrival of inspection teams for inspections pursuant to this Conven- tion or for their departure after completion of their mission.

25. *” Requesting State Party" means a State Party which has requested a chal- lenge inspection pursuant to Article IX.

26. "Tonne" means metric ton, i.e. 1.000 kg.

Prop. 1992/932181

'x)

17. "Inspektionsgrupp" avser en grupp av inspektörer och inspektionsassis- Prop. 1992/932181 tenter som utsetts av generaldirektören för att genomföra en särskild inspek- Bilaga 1 tion.

18. "Inspektör" avser en person utsedd av Tekniska sekretariatet i enlighet med bestämmelserna i del II. sektion A, i denna bilaga för att utföra inspek- tion eller besök i enlighet med denna konvention.

19. "Standardavtal" avser dokument angivande allmän form och'innehåll för avtal som sluts mellan konventionsstat och organisationen för uppfyllande av verifikationsbestämmelserna som anges i denna bilaga.

20. "()bservatör" avser en representant för en begärande konventionsstat el- ler tredje konventionsstat för observation av inspektion på uppfordran.

21. "Avgränsning" vid inspektion på uppfordran avser en inspektionsplats yttre gräns definierad genom antingen geografiska koordinater eller beskriv- ning på karta.

a) "Begärd avgränsning" avser en inspektionsplats avgränsning angiven i enlighet med del X. punkt 8, i denna bilaga.

b) "Alternativ avgränsning" avser en inspektionsplats avgränsning som specificerats av en inspekterad konventionsstat, alternativt till begärd av- gränsning. Denna måste överensstämma med kraven angivna i del X, punkt 17, i denna bilaga.

c) "Slutlig avgränsning" avser en inspektionsplats slutliga avgränsning, såsom överenskommits i förhandlingar mellan en inspektionsgrupp och en inspekterad konventionsstat i enlighet med del X. punkterna 16 till 21. i denna bilaga. '

d) "Deklarerad avgränsning" avser en anläggnings yttre gräns deklare- rad i enlighet med artiklarna III, IV. V och VI.

22. "Inspektionsperiod", vad gäller artikel IX. avser tidsperioden från det att en inspektionsgrupp bereds tillträde till en inspektionsplats fram till grup- pens avfärd från denna. exklusive tid som används för informationsgivning före och efter verifikationsverksamheten.

23. "Inspektionsperiod", vad gäller artiklarna IV, V och VI. avser tidsperio- den från en inspektionsgrupps ankomst till en inspektionsplats fram till grup- pens avfärd från denna. exklusive tid som använts för informationsgivning före och efter verifikationsverksamheten.

24. "Plats för inresa/plats för utresa” avser en plats som utvalts för inspek- tionsgruppers ankomst till en stat för inspektioner enligt denna konvention eller för deras avresa efter genomförande av sin uppgift.

25. "Begärande konventionsstat" avser en konventionsstat som begärt in- spektion på uppfordran i enlighet med artikel IX.

26. "Ton" avser metriskt ton. d.v.s. 1.000 kg.

Bilaga 1

PART II GENERAL RULES OF VERIFICATION

A. DESIGNATION OF INSPECTORS AND INSPECTION ASSISTANTS '

1. Not later than 30 days after entry into force of this Convention the Tech- nical Secretariat shall communicate, in writing. to all States Parties the names. nationalities and ranks of the inspectors and inspection assistants proposed for designation, as well as a description of their qualifications and professional experiences.

2. Each State Party shall immediately acknowledge receipt of the list of inspectors and inspection assistants, proposed for designation communicated to it. The State Party shall inform the Technical Secretariat in writing of its acceptance of each inspector and inspection assistant, not later than 30 days after acknowledgement of receipt of the list. Any inspector and inspection assistant included in this list shall be regarded as designated unless a State Party, not later than 30 days after acknowledgement of receipt of the list. declares its non-acceptance in writing. The State Party may include the reason for the objection. In the case of non-acceptance, the proposed inspector or inspection assist- ant shall not undertake or participate in verification activities on the territory or in any other place under the jurisdiction or control of the State Party which has declared its non-acceptance. The Technical Secretariat shall, as necessary, submit further proposals in addition to the original list.

3. Verification activities under this Convention shall only be performed by designated inspectors and inspection assistants.

4. Subject to the provisions of paragraph 5. a State Party has the right at any time to object to an inspector or inspection assistant who has already been designated. It shall notify the Technical Secretariat of its objection in writing and may include the reason for the objection. Such objection shall come into effect 30 days after receipt by the Technical Secretariat. The Technical Secretariat shall immediately inform the State Party concerned of the with- drawal of the designation of the inspector or inspection assistant.

5. A State Party that has been notified of an inspection shall not seek to have removed from the inspection team for that inspection any of the designated inspectors or inspection assistants named in the inspection team list.

6. The number of inspectors or inspection assistants accepted by and desig- nated to a State Party must be sufficient to allow for availability and rotation of appropriate numbers of inspectors and inspection assistants.

7. If. in the opinion of the Director-General, the non-acceptance of proposed inspectors or inspection assistants impedes the designation of a

Del 11 Prop. 1992/93:181' ALLMÄNNA VERIFIKATIONSREGLER mag”

A. UTNÄMNING AV INSPEKTÖRER OCH INSPEKTIONSASSISTENTER

]. Senast 30 dagar efter konventionens ikraftträdande skall Tekniska sekre- tariatet skriftligen underrätta alla konventionsstater om namn. nationalitet och tjänsteställning avseende de inspektörer och inspektionsassistenter. vilka föreslagits för utnämning. Underrättelsen skall också innehålla en be- skrivning av deras kvalifikationer och yrkeserfarenhet.

2. Varje konventionsstat skall omgående erkänna mottagandet av listan över inspektörer och inspektionsassistenter, vilka föreslagits för utnämning. Kon- ventionsstaten skall senast 30 dagar efter erkännande av mottagandet av lis- tan skriftligen informera Tekniska sekretariatet om sitt godkännande av varje enskild inspektör och inspektionsassistent. Varje inspektör och inspek- tionsassistent som finns på listan skall anses som utnämnd, såvida inte en konventionsstat senast 30 dagar efter erkännande av mottagandet av listan skriftligen förklarar att den inte accepterar en viss inspektör eller inspek- tionsassistent. Konventionsstaten kan ange skälen för sin invändning. Då en konventionsstat inte godkänner en viss inspektör eller inspektions- assistent, skall denne inte företa eller delta i verifikationsverksamhet på denna konventionsstats territorium eller på varje annan plats under konven- tionsstatens jurisdiktion eller kontroll. Tekniska sekretariatet skall om erfor- derligt framlägga ytterligare förslag utöver den ursprungliga listan.

3. Verifikationsverksamhet enligt denna konvention skall utföras endast av utnämnda inspektörer och inspektionsassistenter. '

4. Med förbehåll för bestämmelserna i stycket 5 skall en konventionsstat vid varje tidpunkt ha rätt att göra invändning mot en inspektör eller inspektions- assistent som redan har utnämnts. Den skall skriftligen underrätta Tekniska sekretariatet om sin invändning och kan ange skälen för invändningen. En sådan invändning skall få verkan 30 dagar efter dess mottagande av Tekniska sekretariatet. Detta skall omgående underrätta den berörda konventionssta- ten om återkallandet av utnämningen av inspektören eller inspektionsassis- tenten.

5. En konventionsstat som blivit underrättad om en inspektion har inte rätt att försöka få någon av de enligt listan utnämnda inspektörerna eller inspek- tionsassistenterna avlägsnad från inspektionsgruppen för ifrågavarande in- spektion.

6. Det antal inspektörer eller inspektionsassistenter som godkänts av och ut- nämnts med avseende på en konventionsstat måste vara tillräckligt stort, så att ett lämpligt antal inspektörer och inspektionsassistenter finns tillgängliga och rotation möjliggörs.

7. Om. enligt generaldirektörens åsikt invändningen mot föreslagna inspek- törer eller inspektionsassistenter hindrar utnämningen av ett tillräckligt an- 135

Bilaga 1.

sufficient number of inspectors or inspection assistants or otherwise hampers the effective fulfilment of the tasks of the Technical Secretariat, the Director- General shall refer the issue to the Executive Council.

8. Whenever amendments to the above—mentioned lists of inspectors and inspection assistants are necessary or requested. replacement inspectors and inspection assistants shall be designated in the same manner as set forth with respect to the initial list.

9. The members of the inspection team carrying out an inspection of a facility of a State Party located on the territory of another State Party shall be desig- nated in accordance with the procedures set forth in this Annex as applied both to the inspected State Party and the Host State Party.

B. PRIVILEGES AND IMMUNITIES

10. Each State Party shall. not later than 30 days after acknowledgement of receipt of the list of inspectors and inspection assistants or of changes thereto, provide multiple entry/exit and/or transit visas and other such docu- ments to enable each inspector or inspection assistant to enter and to remain on the territory of that State Party for the purpose of carrying out inspection activities. These documents shall be valid for at least two years after their provision to the Technical Secretariat.

11. To exercise their functions effectively. inspectors and inspection assist- ants shall be accorded privileges and immunities as set forth in subparagra- phs (a) to (i). Privileges and immunities shall be granted to members of the inspection team for the sake of this Convention and not for the personal benefit of the individuals themselves. Such privileges and immunities shall be accorded to them for the entire period between arrival on and departure from the territory of the inspected State Party or Host State. and thereafter with respect to acts previously performed in the exercise of their official func-

tions.

(a) The members of the inspection team shall be accorded the inviolabil- ity enjoyed by diplomatic agents pursuant to Article 29 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961.

(b) The living quarters and office premises occupied by the inspection team carrying out inspection activities pursuant to this Convention shall be accorded the inviolability and protection accorded to the premises of diplo- matic agents pursuant to Article 30, paragraph 1 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations.

(C) The papers and correspondence, including records, of the inspection team shall enjoy the inviolability accorded to all papers and correspondence of diplomatic agents pursuant to Article 30, paragraph 2 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. The inspection team shall have the right to use codes for their communications with the Technical Secretariat.

Bilaga 1

tal inspektörer eller inspektionsassistenter eller på annat sätt förhindrar det effektiva verkställandet av Tekniska sekretariatets uppgifter, skall generaldi- rektören hänskjuta frågan till Verkställande rådet.

8. Närhelst ändringar i ovannämnda listor över inspektörer och inspektions- assistenter är nödvändiga eller begärs, skall nya inspektörer och inspektions- assistenter utnämnas på samma sätt som föreskrivs för den ursprungliga lis- tan.

9. Medlemmarna i den inspektionsgrupp som genomför en inspektion av en anläggning. som tillhör en konventionstat men som är belägen på en annan konventionsstats territorium, skall utnämnas i enlighet med de förfaranden som föreskrives i denna bilaga med tillämpning både på den inspekterade konventionsstaten och värdstaten.

B. IMMUNITET OCH PRIVILEGIER

10. Varje konventionsstat skall senast 30 dagar efter erkännande av motta- gandet av listan över inspektörer och inspektionsassistenter eller ändringar däri. utfärda i11resc— och utreseviseringar och/eller transitviseringar. som är giltiga flera gånger. och andra erforderliga dokument för att göra det möjligt för varje inspektör eller inspektionsassistent att resa in i och uppehålla sig på den kom/entionsstatens territorium med syfte att utöva inspektionsverk- samhet. Dessa dokument skall vara giltiga åtminstone i två år efter det att de tillställts Tekniska sekretariatet.

11. För att utöva sina funktioner effektivt skall inspektörer och inspektions- assistenter förlänas immunitet och privilegier, såsom föreskrivs i punkterna a) till i). Immunitet och privilegier beviljas medlemmar i inspektionsgruppen med hänsyn till denna konvention och inte för individernas personliga för— del. Sådan immunitet och sådana privilegier skall tilldelas dem för hela pe- rioden mellan ankomst till och avfärd från den inspekterade konventionssta- tens eller värdstatens territorium, och därefter med avseende på handlingar som utförts tidigare i utövandet av deras officiella funktioner.

a) Medlemmarna av inspektionsgruppen skall förlänas sådan okränk- barhet som åtnjuts av diplomatiska tjänstemän i enlighet med artikel 29 i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser av den 18 april 196].

b) Bostäder och kontorslokaler. som disponeras av den inspektions- grupp som utför inspektionsverksamhet i enlighet med denna konvention. skall förlänas samma okränkbarhet och skydd som diplomatiska tjänstemäns lokaler enligt artikel 30, punkt 1, i Wienkonventionen om diplomatiska för- bindclser.

e) Inspektionsgruppens dokument och skriftväxling, inbegripet proto- koll. skall åtnjuta sådan okränkbarhet som förlänas alla dokument och all skriftväxling hos diplomatiska tjänstemän enligt artikel 30, punkt 2, i Wien- konventionen om diplomatiska förbindelser. Inspektionsgruppen skall ha rätt att använda krypteringsutrustning i sina förbindelser med Tekniska sek- retariatet.

Bilaga 1

(d) Samples and approved equipment carried by members of the inspec- tion team shall be inviolable subject to provisions contained in this Conven- tion and exempt from all customs duties. Hazardous samples shall be trans— ported in accordance with relevant regulations.

(e) The members of the inspection team shall be accorded the immunit- ies accorded to diplomatic agents pursuant to Article 31, paragraphs 1. 2 and 3, of the Vienna Convention on Diplomatic Relations.

(f) The members of the inspection team carrying out prescribed activ- ities pursuant to this Convention shall be accorded the exemption from dues and taxes accorded to diplomatic agents pursuant to Article 34 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations.

(g) The members of the inspection team shall be permitted to bring into the territory of the inspected State Party or Host State Party, without payment of any customs duties or related charges, articles for personal use, with the exception of articles the import or export of which is prohibited by law or controlled by quarantine regulations.

(h.) The members of the inspection team shall be accorded the same currency and exchange facilities as are accorded to representatives of foreign Governments on temporary official missions.

(i) The members of the inspection team shall not engage in any profes- sional or commercial activity for personal profit on the territory of the inspected State Party or the Host State.

12. When transiting the territory of non-inspected States Parties, the members of the inspection team shall be accorded the privileges and immun- ities enjoyed by diplomatic agents pursuant to Article 40, paragraph 1, of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. Papers and correspondence, including records, and samples and approved equipment. carried by them, shall be accorded the privileges and immunities set forth in paragraph 11 (c) and (d).

13. Without prejudice to their privileges and immunities the members of the inspection team shall be obliged to respect the laws and regulations of the inspected State Party or Host State and, to the extent that is consistent with' the inspection mandate. shall be obliged not to interfere in the internal affairs of that State. If the inspected State Party or Host State Party considers that there has been an abuse of privileges and immunities specified in this Annex. consultations shall be held between the State Party and the Director- General to determine whether such an abuse has occurred and, if so deter- mined, to prevent a repetition of such an abuse.

14. The immunity from jurisdiction of members of the inspection team may be waived by the. Director-General in those cases when the Director-General is of the opinion that immunity would impede the course of justice and that it can be waived without prejudice to the implementation of the provisions of this Convention. Waiver must always be express.

15. Observers shall be accorded the same privileges and immunities accorded to inspectors pursuant to this section, except for those accorded pursuant to paragraph 11 (d).

Bilaga 1

d) Prover och godkänd utrustning som medförs av medlemmar i inspek- tionsgruppen skall, med förbehåll för bestämmelserna i denna konvention. vara okränkbara och befriade från alla tullavgifter. Farliga prover skall trans- porteras i enlighet med relevanta bestämmelser.

c) Medlemmarna i inspektionsgruppen skall förlänas samma immunitet som förlänas diplomatiska tjänstemän enligt artikel 3]. punkt 1, 2 och 3, i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser.

f) Medlemmarna i inspektionsgruppen som utför föreskriven verksam- het enligt denna konvention skall åtnjuta samma befrielse från avgifter och skatter som diplomatiska tjänstemän enligt artikel 34 i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser.

g) Medlemmarna i inspektionsgruppen skall tillåtas att på den inspekte- rade konventionsstatens eller värdstatens territorium utan betalning av tull- avgifter eller liknande avgifter föra in artiklar för personligt bruk med un- dantag för artiklar, vars import eller export är förbjuden i lag eller är kontrol- lerad genom karantänbestämmelser.

h) Medlemmarna i inspektionsgruppen skall tilldelas samma möjlighe- ter vad avser valuta och växling som tilldelas representanter för främmande regeringar vid tillfälliga officiella besök.

i) Medlemmarna i inspektionsgruppen skall inte ägna sig åt någon yr— kesmässig eller kommersiell aktivitet för personlig vinning på den inspekte- rade konventionsstatens eller värdstatens territorium.

12. Vid transit över sådana konventionsstaters territorier, som inte skall in- spekteras. skall medlemmarna av inspektionsgruppen förlänas de privilegier och den immunitet som åtnjuts av diplomatiska tjänstemän enligt artikel 40, punkt 1, i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser. Dokument och skriftväxling. inbegripet protokoll. samt prover och godkänd utrustning, som medförs av dem. skall förlänas den immunitet och de privilegier som föreskrives i punkt 11. c) och d).

13. Med förbehåll för deras privilegier och immunitet skall medlemmarna i inspektionsgruppen vara skyldiga att respektera den inspekterade konven- tionsstatens eller värdsstatens lagar och andra författningar och skall så långt detta är förenligt med inspektionsmandatet vara skyldiga att inte blanda sig i den statens interna angelägenheter. Om den inspekterade konventionsstaten eller värdstaten anser att det har förekommit missbruk av sådan immunitet och sådana privilegier som specificerats i denna bilaga, skall konsultationer hållas mellan konventionsstaten och generaldirektören för att avgöra huru- vida sådant missbruk har förekommit och, om så blivit fastställt, för att hindra upprepning av sådant missbruk.

14. Immunitet från jurisdiktion för medlemmar av inspektionsgruppen kan uppges av generaldirektören i de fall då generaldirektören är av den uppfatt- ningen att immunitet skulle hindra rättvisans gång och att den kan uppges utan skada för genomförandet av bestämmelserna i denna konvention. Upp- givande av immunitet måste alltid göras uttryckligen.

15. Obscrvatörer skall förlänas samma immunitet och privilegier som in- spektörer enligt denna avdelning med undantag för sådana som förlänas i enlighet med punkt 11 d).

Bilaga 1

C. STANDING ARRANGEMENTS

Points of entry

"16. Each State Party shall design;-"ite the points of entry and shall supply the required information to the Technical Secretariat not later than 30 days after this Convention enters into force for it. These points of entry shall be such that the inspection team can reach any inspection site from at least one point of entry within 12 hours. Locations of points of entry shall be provided to all States Parties by the Technical Secretariat.

17. Each State Party may'change the points of entry by giving notice of such change to the Technical Secretariat. Changes shall become effective 30 days after the Technical Secretariat receives such notification to allow appropriate notification to all States Parties.

18. lf the Technical Secretariat considers that there are insufficient points of entry for the timely conduct of inspections or that changes to the points of entry proposed by a State Party would hamper such timely conduct ofinspec- tions, it shall enter into consultations with the State Party concerned to resolve the problem.

19. ln cases where facilities or areas of an inspected State Party are located on the territory of & Ilost State Party or where the access from the point of entry to the facilities or areas subject to inspection requires transit through the territory of another State Party, the inspected State Party shall exercise the rights and fulfil the obligations concerning such inspections in accord- ance with this Annex. The Host State Party shall facilitate the inspection of those facilities or areas and shall provide for the necessary support to enable the inspection team to carry out its tasks in a timely and effective manner. States Parties through whose territory transit is required to inspect facilities or areas of an inspected State Party shall facilitate such transit.

20. In cases where facilities or areas of an inspected State Party are located on the territory of a State not Party to this Convention, the inspected State Party shall take all necessary measures to ensure that inspections of those facilities or areas can be carried out in accordance with the provisions of this Annex. A State Party that has one or more facilities or areas on the territory of a State not Party to this Convention shall take all necessary measures to ensure acceptance by the Host State of inspectors and inspection assistants designated to that State Party. If an inspected State Party is unable to ensure access. it shall demonstrate that it took all necessary measures to ensure access.

21. In cases where the facilities or areas sought to be inspected are located on the territory of a State Party, but in a place under the jurisdiction or control of a State not Party to this Convention, the State Party shall take all necessary measures as would be required of an inspected State Party and a

Bilaga 1

C. STÄNDIGA ÅTGÄRDER

Platser för inresa

16. Varje konventionsstat skall bestämma platserna för-inresa och skall ge erforderlig information till Tekniska sekretariatet senast 30 dagar efter det att denna konvention träder i kraft för staten i fråga. Dessa platser för inresa skall vara sådana att inspektionsgruppen inom 12 timmar kan nå varje in- spektionsplats från åtminstone en plats för inresa. Belägenheten av platsen för inresa skall meddelas alla konventionsstater av Tekniska sekretariatet.

17. Varje konventionsstat kan ändra platser för inresa genom att meddela sådan ändring till Tekniska sekretariatet. Ändringen skall för att tillåta lämp- lig underrättelse till samtliga konventionsstater få verkan 30 dagar efter det att Tekniska sekretariatet får sådant meddelande.

18. Om Tekniska sekretariatet anser att antalet platser för inresa är otillräck- ligt för utförande av inspektioner inom givna tidsramar eller att ändringar avseende platser för inresa som föreslagits av konventionsstater skulle för- hindra utförandet av inspektioner inom givna tidsramar. skall det inleda kon- sultationer med berörd konventionsstat för att lösa problemet.

19. I fall då anläggningar eller områden tillhörande en inspekterad konven- tionsstat är belägna på en värdstats territorium. eller då tillträdet från en plats för inresa till anläggningar eller områden som är föremål för inspektion kräver transit genom en annan konventionsstats territorium, skall den in- spekterade konventionsstaten utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyl- digheter beträffande sådana inspektioneri enlighet med denna bilaga. Värd- staten skall underlätta inspektionen av dessa anläggningar eller områden och skall vidta erforderliga stödåtgärder. så att inspektionsgruppen skall kunna utföra sina uppgifter inom givna tidsramar och på ett effektivt sätt. Konven- tionsstater, genom vilkas territorier transit är erforderlig för att möjliggöra inspektion av anläggningar eller områden tillhörande en inspekterad kon- ventionsstat, skall underlätta sådan transit.

20. I fall då anläggningar eller områden tillhörande en inspekterad konven- tionsstat är belägna på en icke-konventionsstats territorium. skall den in- spekterade konventionsstaten vidta alla nöd vändiga åtgärder för att säker- ställa att inspektioner av dessa anläggningar och områden kan utföras i enlig- het med bestämmelserna i denna bilaga. En konventionsstat som har en eller flera anläggningar eller områden på en icke-konventionsstats territorium skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa godkännande av vård- staten av inspektörer och inspektionsassistenter som utnämnts med av- seende på den konventionsstaten. Om en inspekterad konventionsstat är oförmögen att säkerställa tillträde. skall den visa att den vidtagit alla nöd- vändiga åtgärder för att säkerställa tillträde.

"21. I fall då anläggningar eller områden. som skall inspekteras. är belägna på en konventionsstats territorium. men på en plats som står under jurisdik- tion av en stat som inte är part i konventionen. skall konventionsstaten vidta alla nödvändiga åtgärder som skulle krävas av en inspekterad konventions-

Host State Party to ensure that inspections of such facilities or areas can be Prop. 1992/93:181 carried out in accordance with the provisions of this Annex. If the State Party Bilaga ] is unable to ensure access to those facilities or areas. it shall demonstrate that

it took all necessary measures to ensure access. This paragraph shall not apply where the facilities or areas sought to be inspected are those of the

State Party.

Arrangements for use of non-scheduled aircraft

22. For inspections pursuant to Article IX and for other inspections where timely travel is not feasible using scheduled commercial transport. an inspec- tion team may need to utilize aircraft owned or chartered by the Technical Secretariat. Not later than 30 days after this Convention enters into force for it. each State Party shall inform the Technical Secretariat of the standing diplomatic clearance number for non-scheduled aircraft transporting inspec- tion teams and equipment necessary for inspection into and out of the terri- tory in which an inspection site is located. Aircraft routings to and from the designated point of entry shall be along established international airways that are agreed upon between the States Parties and the Technical Secret- ariat as the basis for such diplomatic clearance.

23. When a non-scheduled aircraft is used. the Technical Secretariat shall provide the inspected State Party with a flight plan, through the National Authority, for the aircraft's flight from the last airfield prior to entering the airspace of the. State in which the inspection site is located to the point of entry. not less than six hours before the scheduled departure time from that airfield. Such a plan shall be filed in accordance with the procedures of the International Civil Aviation Organization applicable to civil aircraft. For its owned or chartered flights. the Technical Secretariat shall include in the remarks section of each flight plan the standing diplomatic clearance number and the appropriate notation identifying the aircraft as an inspection aircraft.

24. Not less than three hours before the scheduled departure of the inspec- tion team from the last airfield prior to entering the airspace of the State in which the inspection is to take place, the inspected State Party or Host State- Party shall ensure that the flight plan filed in accordance with paragraph 23 is approved so that the inspection team may arrive at the point of entry by the estimated arrival time.

25. The inspected State Party shall provide parking. security protection, servicing and fuel as required by the Technical Secretariat for the aircraft of the inspection team at the point of entry when such aircraft is owned or char- tered by the Technical Secretariat. Such aircraft shall not be liable for land- ing fees, departure tax, and similar charges. The Technical Secretariat shall bear the cost of such fuel, security protection and servicing.

Bilaga 1

stat och en värdstat för att säkerställa att inspektion av sådana anläggningar eller områden kan utföras i enlighet med bestämmelserna i denna bilaga. Om konventionsstaten är oförmögen att säkerställa tillträde till dessa an- läggningar eller områden. skall den visa att den vidtagit alla nödvändiga åt- gärder för att säkerställa tillträde. Denna punkt ärinte tillämplig då anlägg- ningarna eller områdena som skall inspekteras tillhör konventionsstaten.

Anordningar för användning av icke-reguljärt flyg

22. För inspektioner i enlighet med artikel IX och för andra inspektioner där det av tidsskäl inte är möjligt att använda reguljärt flyg. kan en inspektions- grupp behöva använda ett flygplan som ägs eller chartras av Tekniska sekre- tariatet. Varje konventionsstat skall senast 30 dagar efter det att konventio- nen trätt i kraft för staten i fråga informera Tekniska sekretariatet om ett permanent diplomatiskt nummer för landningstillstånd för icke-reguljärt flygplan som transporterar inspektionsgruppen och nödvändig utrustning in till och ut från det territorium där inspektionsplatsen är belägen. Flygleder till och från den bestämda platsen för inresa skall vara längs etablerade inter- nationella flygleder som överenskommits mellan konventionsstaterna och Tekniska sekretariatet såsom grundval för sådant diplomatiskt landningstill- stånd.

23. När ett icke-reguljärt flygplan används. skall Tekniska sekretariatet, ge- nom den nationella myndigheten. förse den inspekterade konventionsstaten med en plan över flygningen för flygplanets färd från det sista flygfältet före inträdet i den stats luftrum. i vilken inspektionsplatsen är belägen, till plat- sen för inresa. Färdplanen skall meddelas senast sex timmar före den beräk— nade avgångstiden från detta flygfält. En sådan färdplan skall avges i enlig— het med den internationella civila luftfartsorganisationens (ICAO) förfaran— den för civila flygplan. När det gäller flygplan som ägs eller chartras av Tek- niska sekretariatet, skall detta i anmärkningskolumnen i varje plan över flyg- ning ange det permanenta diplomatiska numret för landningstillstånd och lämplig beteckning för identifiering av flygplanet som ett inspektionsflyg- plan.

24. Senast tre timmar före inspektionsgruppens beräknade avgångstid från det sista flygfältet före infarten i den stats luftrum. i vilken inspektionen skall äga rum . skall den inspekterade konventionsstaten eller värdstaten säker- ställa att planen över flygningen. som avgivits i enlighet med punkt 23. god- känns så att inspektionsgruppen kan anlända till platsen för inresa vid den beräknade ankomsttiden.

25. Den inspekterade konventionsstaten skall vid platsen för inresa förse in- spektionsgruppens flygplan med parkeringsplats. säkerhetsskydd. underhåll och bränsle på det sätt som krävs av Tekniska sekretariatet när flygplanet ägs eller chartras av Tekniska sekretariatet. Ett sådant flygplan skall inte vara skyldigt att erlägga landningsavgifter. avreseskatt och liknande avgifter. Tek- niska sekretariatet skall bära kostnaden för sådant bränsle. säkerhetsskydd Och underhåll.

Bilaga 1

Administrative arrangements

26. The inspected State Party shall provide or arrange for the amenities necessary for the inspection team such as communication means, interpreta- tion services to the extent necessary for the performance of interviewing and other tasks. transportation. working space. lodging. meals and medical care. In this regard. the inspected State Party shall be reimbursed by the Organiza- tion for such costs incurred by the inspection team.

Approved equipment

27. Subject to paragraph 29. there shall be no restriction by the inspected State Party on the inspection team bringing onto the inspection site such equipment. approved in accordance with paragraph 28, which the Technical Secretariat has determined to be necessary to fulfil the inspection require- ments. The Technical Secretariat shall prepare and. as appropriate. update a list of approved equipment, which may be needed for the purposes described above. and regulations governing such equipment which shall be in accord- ance with this Annex. ln establishing the list of approved equipment and these regulations. the Technical Secretariat shall ensure that safety consider- ations for all the types of facilities at which such equipment is likely to be used. are taken fully into account. A list of approved equipment shall be considered and approved by the Conference pursuant to Article VIII, para- graph 21 (i).

28. The equipment shall be in the custody of the Technical Secretariat and be designated. calibrated and approved by the Technical Secretariat. The Technical Secretariat shall. to the extent possible. select that equipment which is specifically designed for the specific kind of inspection required. Designatcd and approved equipment shall be specifically protected against unauthorized alteration. '

29. The inspected State Party shall have the right. without prejudice to the prescribed time-frames. to inspect the equipment in the presence of inspec- tion team members at the point of entry. i.e.. to check the identity of the equipment brought in or removed from the territory of the inspected State Party or the Host State. To facilitate such identification. the Technical Secretariat shall attach documents and devices to authenticate its designa- tion and approval of the equipment. The inspection of the equipment shall also ascertain to the satisfaction of the inspected State Party that the equip- ment mects the description of the approved equipment for the particular type of inspection. The inspected State Party may exclude equipment not meeting that description or equipment without the above-mentioned authentication documents and devices. Procedures for the inspection of equipment shall be considered and approved by the Conference pursuant to Article VIII. paragraph 21 (i).

30. In cases where the inspection team finds it necessary to use equipment available on site not belonging to the Technical Secretariat and requests the

Administrativa anordningar Prop. 1992/931181 26. Den inspekterade konventionsstaten skall stå för eller arrangera de nöd- Bllaga 1 vändiga faciliteterna för inspektionsgruppen, såsom kommunikationsanord- ningar. tolktjänster i den utsträckning det är nödvändigt för genomförandet av intervjuer och andra uppgifter. transporter, arbetsutryrnme, inkvartering. måltider och sjukvård. I detta avseende skall den inspekterade konventions— staten ersättas av organisationen för sådana kostnader som åsamkats av in- spektionsgruppen.

Godkänd utrustning

27. Med förbehåll för vad som stadgas i punkt 29 skall det inte finnas några restriktioner från den inspekterade konventionsstatens sida mot att inspek- tionsgruppen till inspektionsplatsen medför sådan utrustning som Tekniska sekretariatet har beslutat vara nödvändig för att man skall kunna fullgöra vad inspektionen kräver. Tekniska sekretariatet skall utarbeta och vid behov uppdatera en lista över godkänd utrustning, som kan behövas för ovan be- skrivna ändamål. samt bereda bestämmelser beträffande sådan utrustning. vilka skall vara i enlighet med denna bilaga. Vid upprättande av listan över godkänd utrustning och dessa bestämmelser skall Tekniska sekretariatet sä- kerställa att säkerhetsöverväganden beträffande alla typer av anläggningar, där sådan utrustning sannolikt kommer att användas, fullt ut tas med i beräk- ningen. En lista över godkänd utrustning skall granskas och godkännas av Konferensen i enlighet med artikel VIII punkt 21 i).

28. Utrustningen skall vara i Tekniska sekretariatets vård och skall uttas, ka- libreras och godkännas av Tekniska sekretariatet. Tekniska sekretariatet skall i den utsträckning det är möjligt välja ut den utrustning som är särskilt utformad för det särskilda slaget av erforderlig inspektion. Bestämd och godkänd utrustning skall särskilt skyddas mot icke godkänd ändring.

29. Den inspekterade konventionsstaten skall, utan att detta påverkar före— skrivna tidsramar. ha rätt att inspektera utrustningen vid platsen för inresa i närvaro av medlemmar i inspektionsgruppen. d.v.s. kontrollera identiteten på den utrustning som förs in i eller avlägsnas från den inspekterade konven- tionsstatens eller värdstatens territorium. För att underlätta sådan identifie- ring skall Tekniska sekretariatet vidfoga dokument och anordningar för att bestyrka sitt beslut och godkännande av utrustningen. Inspektionen av ut- rustningen skall också fastställa till den inspekterade konventionsstatens be- låtenhet att utrustningen stämmer med beskrivningen av den godkända ut- rustningen för den särskilda typen av inspektion. Den inspekterade konven- tionsstaten får ta undan utrustning som inte stämmer med beskrivningen el- ler utrustning utan ovannämnda bestyrkande dokument eller anordningar. Förfaranden för inspektion av utrustning skall övervägas och godkännas av konferensen i enlighet med artikel VIII punkt 2. i).

30. Ifall då inspektionsgruppen finner det nödvändigt att använda utrustning som finns på platsen men inte tillhör Tekniska sekretariatet och begär att 145

Bilaga 1

inspected State Party to enable the team to use such equipment, the inspec— ted State Party shall comply with the request to the extent it can.

D. PRE-INSPECTION ACTIVITIES

Notification

31. The Director-General shall notify the State Party before the planned arrival of the inspection team at the point of entry and within the prescribed time-frames, where specified, of its intention to carry out an inspection.

32. Notifications made by the Director-General shall include the following information: (a) The type of inspection; (b) The point of entry; (c) The date and estimated time of arrival at the point of entry; (d) The means of arrival at the point of entry; (e) The site to be inspected: (f) The names of inspectors and inspection assistants; (g) If appropriate, aircraft clearance for special flights.

33. The inspected State Party shall acknowledge the receipt of a notification by the Technical Secretariat of an intention to conduct an inspection, not later than one hour after receipt of such notification.

34. In the case of an inspection of a facility of a State Party located on the territory of another State Party, both States Parties shall be simultaneously notified in accordance with paragraphs 31 and 32. Entry into the territory of the inspected State Party or Host State and transfer to the inspection site

35. The inspected State Party or Host State Party which has been notified of the arrival of an inspection team. shall ensure its immediate entry into the territory and shall through an in-country escort or by other means do every- thing in its power to ensure the safe conduct of the inspection team and its equipment and supplies, from its point of entry to the inspection site(s) and to a point of exit.

36. The inspected State Party or Host State Party shall, as necessary, assist the inspection team in reaching the inspection site not later than 12 hours after the arrival at the point of entry.

Pre-inspection briefing

37. Upon arrival at the inspection site and before the eommencement of the inspection. the inspection team shall be briefed by facility representatives. with the aid of maps and other documentation as appropriate, on the facility, the activities carried out there. safety measures and administrative and logistic arrangements necessary for the inspection. The time spent for the briefing shall be limited to the minimum necessary and in any event not exceed three hours.

Bilaga 1

den inspekterade konventionsstaten skall tillåta gruppen att använda sådan utrustning. skall den inspekterade konventionsstaten gå med på denna begä- ran i den utsträckning den kan.

D. ÅTGÄRDER FÖRE INSPEKTION Notifikation

31. Generaldirektören skall notifiera konventionsstaten om inspektions- gruppens planerade ankomst till platsen för inresa och inom föreskriven tids- ramar. då sådana finnes, om dess avsikt att genomföra en inspektion.

32. Notifikationer från generaldirektören skall inbegripa följande informa— tion:

a) Typen av inspektion

b) Platsen för inresa

c) Datum och uppskattad tidpunkt för ankomst till platsen för inresa

d) Transportmedel vid ankomst till platsen för inresa

e) Plats som skall inspekteras

f) Namnen på inspektörer och inspektionsassistenter

g) Om så är tillämpligt. landningstillstånd för specialflyg

33. Den inspekterade konventionsstaten skall erkänna mottagandet av en notifikation från Tekniska sekretariatet om avsikt att utföra en inspektion senast en timme efter mottagande av en sådan notifikation.

34. [ fall av inspektion av en konventionsstats anläggning. som är belägen på en annan konventionsstats territorium, skall båda konventionsstaterna noti- fieras samtidigt i enlighet med punkt 31 och 32.

lnresa till den inspekterade konfentionsstatens eller värdstatens territo- rium och vidarebefordran till inspektionsplatsen

35. Den inspekterade konventionsstaten eller värdstaten som har notifierats om ankomsten av en inspektionsgrupp. skall säkerställa dess omedelbara in— resa till territoriet och skall genom eskort eller på annat sätt göra allt som står i dess makt för att garantera inspektionsgruppens säkerhet liksom säker— heten för dess utrustning och förråd från platsen för inresa till inspektions— platsen eller inspektionsplatserna och till platsen för utresa.

36. Den inspekterade konventionsstaten eller värdstaten skall såvitt nödvän- digt hjälpa inspektionsgruppen att nå fram till inspektionsplatsen senast 12 timmar efter ankomsten till platsen för inresa.

Orientering före inspektion

37. Vid ankomsten till inspektionsplatsen och innan inspektionen börjar skall inspektionsgruppen få en orientering av representanter för anlägg- ningen. En sådan orientering skall ske med hjälp av kartor och annan lämp- lig dokumentation och avse anläggningen. de aktiviteter som äger rum där. säkerhetsåtgärder samt administrativa och logistiska anordningar som är nödvändiga för inspektionen. Den tid som används för orientering skall be- gränsas till det minsta som är nödvändigt och i varje fall inte överskrida tre timmar.

Bilaga 1

E. CONDUCT OF INSPECTIONS

General rules

38. The members of the inspection team shall discharge their functions in accordance with the provisions of this Convention, as well as rules estab- lished by the Director-General and facility agreements concluded between States Parties and the Organization.

39. The inspection team shall strictly observe the inspection mandate issued by the Director-General. lt shall refrain from activities going beyond this mandate.

40. The activities of the inspection team shall be so arranged as to ensure the timely and effective discharge of its functions and the least possible incon- venience to the inspected State Party or Host State and disturbance to the facility or area inspected. The inspection team shall avoid unnecessarily hampering or delaying the operation of a facility and avoid affecting its safety. In particular, the inspection team shall not_ operate any facility. If inspectors consider that. to fulfil their mandate, particular operations should be carried out in a facility, they shall request the designated representative of the inspected facility to have them performed. The representative shall carry out the request to the extent possible.

41. In the performance of their duties on the territory of an inspected State Party or Host State. the members of the inspection team shall, if the inspec- ted State Party so requests. be accompanied by representatives of the inspec- ted State Party. but the inspection team must not thereby be delayed or otherwise hindered in the exercise of its functions.

42. Detailed procedures for the conduct of inspections shall be developed for inclusion in the inspection manual by the Technical Secretariat, taking into account guidelines to be considered and approved by the Conference pursu- ant to Article VIII, paragraph 21 (i).

Safety

43. In carrying out their activities, inspectors and inspection assistants shall observe safety regulations established at the inspection site. including those for the protection of controlled environments within a facility and för personal safety. In order to implement these requirements, appropriate detailed procedures shall be considered and approved by the Conference pursuant to Article VIII. paragraph 21 (i).

Communications

44. Inspectors shall have the right throughout the in-country period to communicate with the Headquarters of the Technical Secretariat. For this purpose they may use their own, duly certified, approved equipment and

E. GENOMFÖRANDE AV INSPEKTIONER . Prop. 1992/93:181 Allmänna regler Bilaga ] 38. Medlemmarna i inspektionsgruppen skall utföra sina uppgifter i enlighet med bestämmelserna i denna konvention och regler utfärdade av generaldi- rektören samt anläggningsavtal ingångna mellan konventionsstater och or- ganisationen.

39. lnspektionsgruppen skall strängt iakttaga det inspektionsmandat som ut- färdats av generaldirektören. Den skall avstå från aktiviteter som går utan- för detta mandat.

40. lnspektionsgruppens verksamhet skall ordnas på sådant sätt att ge- nomförande av dess uppgifter säkerställs effektivt och inom givna tidsramar samt med minsta möjliga obekvämlighet för konventionsstaten eller värdsta- ten och störande av den inspekterade anläggningen eller det inspekterade området. Inspektionsgruppcn skall undvika att onödigtvis hindra eller för- dröja verksamheten vid en anläggning och undvika att påverka dess säker- het. lnspektionsgruppen skall i synnerhet inte driva en anläggning. Om in- spektörerna anser att för fullgörande av deras mandat särskilda operationer bör utföras vid anläggningen. skall de hos den utsedde representanten för den inspekterade anläggningen begära att han ser till att de utförs. Repre- sentanten skall efterkomma begäran i den utsträckning det är möjligt.

41. Vid genomförandet av sina plikter på den inspekterade konventionssta- tens eller värdstatens territorium skall medlemmarna av inspektionsgrup- pen. om den inspekterade konventionsstaten så begär. åtföljas av represen- tanter för den inspekterade konventionsstaten, men inspektionsgruppen får därigenom inte fördröjas eller på annat sätt hindras i utövandet av sina funk- tioner.

42. Detaljerade förfaranden för utförandet av inspektioner skall utarbetas för att av Tekniska sekretariatet infogas i inspektionshandbokcn. varvid hän- syn skall tas till riktlinjer som skall granskas och godkännas av Konferensen i enlighet med artikel VIIl-punkt'21. i).

Säkerhet

43. Vid utförandet av sin verksamhet skall inspektörer och inspektionsassis- tenter iakttaga säkerhetsft'ireskrifter som fastställs för inspektionsplatsen. in- begripet dem som avser skydd av den kontrollerade miljön inom en anlägg- ning och personlig säkerhet. För att genomföra dessa krav, skall lämpliga detaljförfaranden dryftas och godkännas av konferensen i enlighet med arti- kel vm punkt 21. i). '

Förbindelser

44. lnspektören skall ha rätt att under hela vistelsen i den inspekterade kon- ventionsstaten eller värdstaten upprätthålla förbindelser med Tekniska sek- retariatets huvudkontor. För detta ändamål får de använda sin egen god- 149

Bilaga 1

may request that the inspected State Party or Host State Party provide them with access to other telecommunications. The inspection team shall have the right to use its own two-way system of radio communications between personnel patrolling the perimeter and other members of the inspection team.

Inspection team and inspected State Party rights

45. The inspection team shall. in accordance with the relevant Articles and Annexes of this Convention as well as with facility agreements and procedures set forth in the inspection manual, have the right to unimpeded access to the inspection site. The items to be inspected will be chosen by the inspectors.

46. Inspectors shall have the right to interview any facility personnel in the presence of representatives of the inspected State Party with the purpose of establishing relevant facts. Inspectors shall only request information and data which are necessary for the conduct of the inspection. and the inspected State Party shall furnish such information upon request. The inspected State Party shall have the right to object to questions posed to the facility person- nel if those questions are deemed not relevant to the inspection. If the head of the inspection team objects and states their relevance, the questions shall be provided in writing to the inspected State Party for reply. The inspection team may note any refusal to permit interviews or to allow questions to be answered and any explanations given, in that part of the inspection report that deals with the cooperation of the inspected State Party.

47. Inspectors shall have the right to inspect documentation and records they deem relevant to the conduct of their mission.

48. Inspectors shall have the right to have photographs taken at their request by representatives of the inspected State Party or of the inspected facility. The capability to take instant development photographic prints shall be available. The inspection team shall determine whether photographs conform to those requested and. if not, repeat photographs shall be taken. The inspection team and the inspected State Party shall each retain one copy of every photograph.

49. The representatives of the inspected State Party shall have the right to observe all verification activities carried out by the inspection team.

50. The inspected State Party shall receive copies. at its request, of the information and data gathered about its facility(ies) by the Technical Secret- ariat.

51. Inspectors shall have the rightto request clarifications in connection with ambiguities that arise during an inspection. Such requests shall be made promptly through the representative of the inspected State Party. The representative of the inspected State Party shall provide the inspection team,

kända utrustning, försedd med vederbörligt certifikat, och får begära att den Prop. 1992/931181 inspekterade konventionsstaten eller värdstaten förser dem med tillgång till Bilaga [ telekommmunikationer. Inspektionsgruppcn skall ha rätt att använda sitt eget tvåvägssystem för radiokommunikation mellan personal som patrulle- rar avgränsningen och andra medlemmar av inspektionsgruppen.

Rättigheter för inspektionsgruppen och den inspekterade konfentionsstaten

45. Inspektionsgruppen skall i enlighet med relevanta artiklar i och bilagor till denna konvention samt anläggningsavtal och förfaranden som föreskrivs i inspektionshandboken, ha rätt till obehindrat tillträde till inspektionsplat- sen. De föremål och delar som skall inspekteras skall utväljas av inspektö- rerna.

46. Inspektörer skall ha rätt att intervjua all personal vid anläggningen i när- varo av representanter för den inspekterade konventionsstaten med syftet att fastställa relevanta fakta. Inspektörer skall endast begära information och data som är nödvändiga för utförandet av inspektionen, och den inspek- terade konventionsstaten skall lämna sådan information på begäran. Den in- spekterade konventionsstaten skall ha rätt att göra invändningar mot frågor som ställs till personal vid anläggningen. om dessa frågor anses som icke rele- vanta för inspektionen. Om chefen för inspektionsgruppen gör invändning och hävdar deras relevans. skall frågorna lämnas skriftligen till den inspekte- rade konventionsstaten för svar. lnspektionsgruppen får anteckna varje väg- ran att tillåta intervjuer eller att tillåta frågor att besvaras och varje förkla- ring som ges i den del av inspektionsrapporten som rör samarbetet från den inspekterade konventionsstatens sida.

47. Inspektörer skall ha rätt att inspektera dokumentation och handlingar som de anser relevanta för utförande av sitt uppdrag.

48. Inspektörer skall ha rätt att på begäran få fotografier tagna genom för- sorg av representanter för den inspekterade konventionsstaten eller för den inspekterade anläggningen. Möjligheten att ta omedelbart framkallnings- bara fotografier skall finnas. Inspektionsgruppen skall avgöra huruvida foto- grafier överensstämmer med dem som begärts och. om så inte är fallet. skall nya fotografier tas. Inspektionsgruppcn och konventionsstaten skall var och en behålla ett exemplar av varje fotografi.

49. Representanter för den inspekterade konventionsstaten skall ha rätt att följa all verifikationsverksamhet som utförs av inspektionsgruppen.

50. Den inspekterade konventionsstaten skall på begäran erhålla kopior av den information och de data som av Tekniska sekretariatet samlats ihop om dess anläggning eller anläggningar.

51. Inspektörer skall ha rätt att begära klarlägganden i samband med tvety- digheter som uppstår under en inspektion. Sådan begäran skall göras ome- delbart genom rcpresentanter för den inspekterade konventionstaten. Re- presentanter för den inspekterade konventionstaten skall under inspektio- 151

Bilaga 1

during the inspection. with such clarification as may be necessary to remove the ambiguity. If questions relating to an object or a building located within the inspection site are not resolved, the object or building shall, if requested, be photographed for the purpose of clarifying its nature and function. If the ambiguity cannot be removed during the inspection. the inspectors shall notify the Technical Secretariat immediately.

The inspectors shall include in the inspection report any such unresolved question, relevant clarifications. and a copy of any photographs taken.

Collection, handling and analysis of samples

52. Representatives of the inspected State Party or of the inspected facility shall take samples at the request of the inspection team in the presence of inspectors. If so agreed in advance with the representatives of the inspected State Party or of the inspected facility, the inspection team may take samples itself.

53. Where possible, the analysis of samples shall be performed on-site. The inspection team shall have the right to perform on-site analysislof samples using approved equipment brought by it. At the request of the inspection team, the inspected State Party shall. in accordance with agreed procedures, provide assistance for the analysis of samples on—site. Alternatively, the inspection team may request that appropriate analysis on-site be performed in its presence.

54. The inspected State Party has the right to retain portions of all samples taken or take duplicate samples and be present when samples are analysed on-site. '

55. The inspection team shall, if it deems it necessary, transfer samples for analysis off-site at laboratories designated by the Organization.

56. The Director-General shall have the primary responsibility for the secur- ity. integrity and preservation of samples and for ensuring that the confiden- tiality of samples transferred for analysis off-site is protected. The Director- General shall do so in accordance with procedures, to be considered and approved by the Conference pursuant to Article VIII, paragraph "21 (i), for inclusion in the inspection manual. He' shall:

(a) Establish a stringent regime governing the collection, handling, transport and analysis of samples;

(b) Certify the laboratories designated to perform different types of analysis;

(c) Oversee the standardization of equipment and procedures at these designated laboratories, mobile analytical equipment and procedures, and monitor quality control and overall standards in relation to the certification of these laboratories. mobile equipment and procedures; and

nen förse inspektionsgruppen med sådant klarläggande som är nödvändigt Prop..1992/93:181 för att avlägsna tvetydigheten. Om frågor avseende en anordning eller en Bilaga 1 byggnad belägen inom inspektionsplatsen inte löses, skall anordningen eller byggnaden på begäran fotograferas i syfte att klarlägga dess natur och funk- tion. Om oklarheten inte kan avlägsnas under inspektionen. skall inspektö- rerna omedelbart underrätta Tekniska sekretariatet. Inspektörerna skall i inspektionsrapporten ta med alla sådana olösta frå- gor, relevanta klarlägganden och ett exemplar av alla tagna fotografier.

Insamlande, hantering och analys av prover

52. Representanter för den inspekterade konventionsstaten eller för den in- spekterade anläggningen skall ta prover på begäran av inspektionsgruppen och i närvaro av inspektörer. Om så överenskommits i förväg med represen- tanterna för den inspekterade konventionsstaten eller för den inspekterade anläggningen får inspektionsgruppen själv ta prover.

53. När så är möjligt skall analysen av prover äga rum på platsen. Inspek- tiongruppen skall ha rätt att utföra analys på platsen av prover med använd- ning av godkänd utrustning som den har med sig. På begäran av inspektions- gruppen skall den inspekterade konventionsstaten i enlighet med överens- komna förfaranden ge bistånd för analys av prover på platsen. Alternativt kan inspektionsgruppen begära att behörig analys på platsen utförs i dess närvaro.

54. Den inspekterade konventionsstaten har rätt att behålla delar av alla tagna prover eller att ta duplikat och att vara närvarande när prover analyse- ras på platsen.

55. lnspektionsgruppen skall. om den anser det nödvändigt. överföra prover för analys utanför inspektionsplatsen vid laboratorier som utsetts av organi- sationen.

56. Generaldirektören skall ha det primära ansvaret för säkerheten. integri— teten och bevarandet av prover och för att säkerställa att den förtroliga ka- raktären skyddas vad avser de prover som överföres för analys utanför in- spektionsplatsen. Generaldirektören skall göra detta i enlighet med förfa- randen som skall dryftas och godkännas av Konferensen i enlighet med arti- kel VIII punkt 21 , i), för införande i inspektionshandboken.

Generaldirektören skall

&) upprätta en strikt regim för insamlande. hantering, transport och analys av prover. b) auktorisera utsedda laboratorier för utförande av olika typer av ana-

lys. c) övervaka standardiseringen av utrustning och förfaranden vid dessa utsedda laboratorier och av flyttbar analysutrustning och förfaranden härför samt följa kvalitetskontroll och allmän standard avseende certifieringen av dessa laboratorier, flyttbar utrustning och förfaranden. och [

'J'l &)

Bilaga 1

(d) Select from among the designated laboratories those which shall perform analytical or other functions in relation to specific investigations.

57. When off-site analysis is to be performed, samples shall be analysed in at least two designated laboratories. The Technical Secretariat shall ensure the expeditious processing of the analysis. The samples shall be accounted for by the Technical Secretariat and any unused samples or portions thereof shall be returned to the Technical Secretariat.

58. The Technical Secretariat shall compile the results of the laboratory analysis of samples relevant to compliance with this Convention and include them in the final inspection report. The Technical Secretariat shall include in the report detailed information concerning the equipment and methodology employed by the designated laboratories.

Extension of inspection duration

59. Periods of inspection may be extended by agreement with the representative of the inspected State Party.

Debrief'mg

60. Upon completion of an inspection the inspection team shall meet with representatives of the inspected State Party and the personnel responsible for the inspection site to review the preliminary findings of the inspection team and to clarify any ambiguities. The inspection team shall provide to the representatives of the inspected State Party its preliminary findings in writ- ten form according to a standardized format. together with a list of any samples and copies Of written information and data gathered and other material to be taken off site. The document shall be signed by the head of the inspection team. In order to indicate that he has taken notice of the contents of the document, the representative of the inspected State Party shall countersign the document. This meeting shall be completed not later than 24 hours after the completion of the inspection.

FZDERARTURE

61. Upon completion of the post-inspection procedures, the inspection team shall leave. as soon as possible. the territory of the inspected State Party or the Host State.

G.REPORTS

62. Not later than 10 days after the inspection, the inspectors shall prepare a factual, final report on the activities conducted by them and on their find- ings. It shall only contain facts relevant to compliance with this Convention, as provided for under the inspection mandate. The report shall also provide information as to the manner in which the State Party inspected cooperated

d) utvälja bland de utsedda laboratorierna dem som skall utföra analys Prop. 1992/93:181 eller andra funktioner i anslutning till särskilda undersökningar. Bilaga 1

57. När analys utanför inspektionsplatsen skall utföras, skall prover analyse— ras vid åtminstone två utsedda laboratorier. Tekniska sekretariatet skall sä- kerställa analysens snabba utförande. Proverna skall redovisas för Tekniska sekretariatet. och alla oanvända prover eller delar därav skall återsändas till Tekniska sekretariatet.

58. Tekniska sekretariatet skall sammanställa resultaten av laboratorieanaly— sen av prover, relevanta för frågan om efterlevnad av denna konvention. Re- sultaten skall infogas i den slutliga inspektionsrapporten. Tekniska sekreta- riatet skall i rapporten infoga detaljerad information beträffande den utrust- ning och de metoder som använts av de utsedda laboratorierna.

Förlängning av inspektion

59. Inspektion kan förlängas genom överenskommelse med representanter för den inspekterade konventionsstaten.

Rapportering

60. Vid avslutandet av inspektionen skall inspektionsgruppen träffa repre- sentanter för den inspekterade konventionsstaten och den personal som är ansvarig för inspektionsplatsen för att gå igenom inspektionsgruppens preli- minära resultat och för att klarlägga alla tvetydigheter. Inspektionsgruppen skall förse representanterna för den inspekterade konventionsstaten med sina preliminära resultat, i skriftlig form och enligt ett standardformulär, till- sammans med en lista över alla prover och exemplar av skriftlig information och hopsamlade data och annat material som skall föras utanför inspektions- platsen. Dokumentet skall undertecknas av chefen för inspektionsgruppen. För att visa att han har tagit del av innehållet i dokumentet skall representan- ten för den inspekterade konventionsstaten kontrasignera dokumentet. Detta möte skall avslutas senast 24 timmar efter avslutandet av inspektio— nen.

F. AVRESA

61. Efter avslutandet av förfarandena direkt efter inspektion skall inspek- tionsgruppen så snart som möjligt lämna den inspekterade konventionssta- tens eller värdstatens territorium.

G. RAPPORTER

62. Senast 10 dagar efter inspektionen skall inspektörerna utarbeta en saklig slutrapport beträffande den av dem utförda verksamheten och beträffande sina resultat. Den skall endast innehålla fakta som rör efterlevnaden av denna konvention. såsom föreskrivits i inspektionsmandatet. Rapporten skall också ge upplysningar om det sätt på vilket den inspekterade konven- 155

Bilaga 1

with the inspection team. Differing observations made by inspectors may be attached to the report. The report shall be kept confidential.

63. The final report shall immediately be submitted to the inspected State Party. Any written comments, which the inspected State Party may immedi- ately make on its findings shall be annexed to it. The final report together with annexed comments made by the inspected State Party shall be submitted to the Director-General not later than 30 days after the inspec- tion.

64. Should the report contain uncertainties. or should cooperation between the National Authority and the inspectors not measure up to the standards required, the Director-General shall approach the State Party. for clarifica- tion.

65. If the uncertainties cannot be removed or the facts established are of a . nature to suggest that obligations undertaken under this Convention have not been met, the Director-General shall inform the Executive Council with- out delay.

H. APPLICATION OF GENERAL PROVISIONS

66. The provisions of this Part shall apply to all inspections conducted pursu- ant to this Convention, except where the provisions of this Part differ from the provisions set forth for specific types of inspections in Parts III to XI of this Annex. in which case the latter provisions shall take precedence.

tionsstaten samarbetat med inspektionsgruppen. Avvikande iakttagelser Prop. 1992/93:18] som gjorts av inspektörer kan bifogas rapporten. Rapporten skall hållas kon- Bilaga 1 fidenticll.

63. Slutrapporten skall omedelbart föreläggas den inspekterade konven- tionstaten. Alla skriftliga kommentarer som den inspekterade konventions— staten omedelbart kan göra beträffande dess resultat skall bifogas rapporten. Slutrapporten. tillsammans med bifogade kommentarer som lämnats av den inspekterade konventionsstaten, skall överlämnas till generaldirektören se- nast 30 dagar efter inspektionen.

64. Skulle rapporten innehålla osäkerheter eller skulle samarbetet mellan den nationella konventionsmyndigheten och inspektörerna inte ha motsva- rat de nödvändiga kraven, skall generaldirektören ta kontakt med konven- tionsstaten för klarläggande.

65. Om osäkerheterna inte kan avlägsnas eller fastställda fakta är av en natur som pekar på att förpliktelse-rna i denna konvention inte har uppfyllts. skall generaldirektören utan dröjsmål underrätta Verkställande rådet.

H. TIBLÄMPLIGHET AV ALLMÄNNA BESTAMMELSER

66. Bestämmelserna i denna del skall vara tillämpliga på alla inspektioner som utförs enligt denna konvention, utom då bestämmelserna i denna del avviker från bestämmelserna som anges för speciella slag av inspektioner i delarna [II till XI i denna bilaga, i vilket fall de senare bestämmelserna skall gälla.

Bilaga 1

PART III

GENERAL PROVISIONS FOR VERIFICATION MEASURES PURSUANT TO ARTICLES IV, V AND VI, PARAGRAPH 3

A. INITIAL INSPECTIONS AND FACILITY AGREEMENTS

1. Each declared facility subject to on-site inspection pursuant to Articles IV, V, and VI. paragraph 3, shall receive an initial inspection promptly after the facility is declared. The purpose of this inspection of the facility shall be to verify information provided and to obtain any additional information needed for planning future verification activities at the facility, including on- site inspections and continuous monitoring with on-site instruments, and to work on the facility agreements.

2. States Parties shall ensure that the verification of declarations and the initiation of the systematic verification measures can be accomplished by the Technical Secretariat at all facilities within the established time-frames after this Convention enters into force for them.

3. Each State Party shall conclude a facility agreement with the Organization for each facility declared and subject to on-site inspection pursuant to Articles IV. V, and VI. paragraph 3.

4. Facility agreements shall be completed not later than 180 days after this Convention enters into force for the State Party or after the facility has been declared for the first time. except for a chemical weapons destruction facility to which paragraphs 5 to 7 shall apply.

5. In the case of a chemical weapons destruction facility that begins opera- tions more than one year after this Convention enters into force for the State Party. the facility agreement shall be completed not less than 180 days before the facility begins operation.

6. In the case of a chemical weapons destruction facility that is in operation when this Convention enters into force for the State Party. or begins opera- tion not later than one year thereafter, the facility agreement shall be completed not later than 210 days after this Convention enters into force for the State Party. except that the Executive Council may decide that trans- itional verification arrangements. approved in accordance with Part IV (A). paragraph 51, of this Annex and including a transitional facility agreement, provisions for verification through on-site inspection and monitoring with on-site instruments. and the time-frame for application of the arrangements, are sufficient.

7. In the case of a facility, referred to in paragraph 6. that will cease opera- tions not later than two years after this Convention enters into force for the State Party. the Executive Council may decide that transitional verification arrangements. approved in accordance with Part IV (A). paragraph 51. of

Bilaga 1

Del III

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VERIFIKATIONSÄTGARDER ENLIGT ARTIKEL IV, v OCH VI, PUNKT 3

A. INIJEDANDE INSPEKTIONER OCH AN LAGGNINGSAVTAL

1. Varje deklarerad anläggning som är föremål för inspektion på platsen en- ligt artikel IV. V och VI, punkt 3. skall ta emot en inledande inspektion ome- delbart efter det att anläggningen har deklarerats. Ändamålet med denna inspektion av anläggningen skall vara att verifiera tillhandahållen informa- tion och att erhålla all ytterligare information som behövs för planering av framtida verifikationsverksamhet vid anläggningen, inkluderande inspektio- ner på platsen och kontinuerlig bevakning med instrument på platsen, och att arbeta med anläggningsavtalen.

2. Konventionsstaterna skall säkerställa att verifikation av deklarationerna och initiering av de systematiska verifikationsåtgärderna kan genomföras av Tekniska sekretariatet vid alla anläggningar inom den fastställda tidsgränsen efter det att denna konvention träder i kraft för dem.

3. Varje konventionsstat skall med organisationen sluta ett anläggningsavtal med organisationen för varje deklarerad anläggning som är föremål för in- spektioner på platsen enligt artikel IV. V och VI, punkt 3.

4. Anläggningsavtal skall slutas senast 180 dagar efter det att denna konven- tion har trätt i kraft för konventionsstaten i fråga eller efter det att anlägg- ningen har deklarerats för första gången. undantaget en destruktionsanlägg- ning för kemiska vapen för vilken punkt 5 till 7 skall gälla. _

5. Vad avser en destruktionsanläggning för kemiska vapen som börjar ope- rera mer än ett år efter det att denna konvention har trätt i kraft för konven- tionsstaten i fråga. skall anläggningsavtal slutas senast 180 dagar innan an- läggningen börjar operera.

6. Vad avser en destruktionsanläggning för kemiska vapen som redan är verksam då denna konvention träder i kraft för konventionsstaten i fråga. eller börjar operera senast ett år därefter. skall anläggningsavtal slutas senast 210 dagar efter det att denna konvention träder i kraft för konventionsstaten i fråga, med undantaget att Verkställande rädct kan besluta att övergångsar- rangemang för verifikation. godkända i enlighet med del IV (A). punkt 51. i denna bilaga och omfattande ett övergängsavtal om anläggning, bestäm- melser om verifikation genom inspektioner på platsen och bevakning med instrument på platsen, och att tidsgränsen för tillämpning av arrange- mangen, är tillräckliga.

7. Vad avser en anläggning. som det hänvisas till i punkt 6. vilken slutar ope- rera senast två år efter det att denna konvention träder i kraft för konven- tionsstaten i fråga. kan Verkställande rådet besluta att övergångsarrange- mang för verifikation. godkända i enlighet med del IV (A), punkt 51 . i denna

Bilaga 1

this Annex and including a transitional facility agreement, provisions for verification through on-site inspection and monitoring with on-site instru- ments, and the time-frame for application of the arrangements, are suffi- cient.

8. Facility agreements shall be based on models for such agreements and provide for detailed arrangements which shall govern inspections at each facility. The model agreements shall include provisions to take into account future technological developments and shall be considered and approved by the Conference pursuant to Article VIII, paragraph 21 (i).

9. The Technical Secretariat may retain at each site a sealed container for photographs. plans and other information that it may wish to refer to in the course of subsequent inspections.

B. STAN DING ARRANGEMENTS

10. Where applicable, the Technical Secretariat shall have the. right to have continuous monitoring instruments and systems and seals installed and to use them, in conformity with the relevant provisions in this Convention and the facility agreements between States Parties and the Organization.

11. The inspected State Party shall. in accordance with agreed procedures. have the right to inspect any instrument used or installed by the inspection team and to have it tested in the presence of representatives of the inspected State Party. The inspection team shall have the right to use the instruments that were installed by the inspected State Party for its own monitoring of the technological process of the destruction of chemical weapons. To this end. the inspection team shall have the right to inspect those instruments that it intends to use for purposes of verification of the destruction of chemical weapons and to have them tested in its presence.

12. The inspected State Party shall provide the necessary preparation and support for the establishment of continuous monitoring instruments and systems.

13. In order to implement paragraphs 11 and 12. appropriate detailed procedures shall be considered and approved by the Conference pursuant to Article VIII, paragraph 21 (i).

14. The inspected State Party shall immediately notify the Technical Secret- ariat if an event occurs or may occur at a facility where monitoring instru- ments are installed which may have an impact on the monitoring system. The inspected State Party shall coordinate subsequent actions with the Technical Secretariat with a view to restoring the operation of the monitoring system and establishing interim measures, if necessary, as soon as possible.

15. The inspection team shall verify during each inspection that the monitor- ing system functions correctly and that emplaced seals have not been tampered with. In addition. visits to service the monitoring system may be

bilaga och omfattande ett övergångsavtal om anläggning, bestämmelser om Prop. 1992/931181 verifikation genom inspektioner på platsen och bevakning med instrument Bilaga 1 på platsen, och att tidsgränsen för tillämpning av arrangemangen, är tillräck- liga.

8. Anläggningsavtal skall baseras på standardavtal för dylika överenskom- melser och ange detaljerade arrangemang. som skall reglera inspektioner vid varje anläggning. Standardavtalen skall omfatta bestämmelser som beaktar framtida teknologisk utveckling och som skall granskas och godkännas av konferensen i enlighet med artikel VIII, punkt 21 i). '

9. Tekniska sekretariatet kan behålla en förseglad behållare, vid varje an- läggning, för fotografier, kartor och annan information. som det kan vilja referera till vid efterföljande inspektioner.

B. PERMANENTA ARRANGEMANG

10. När så är tillämpligt. skall Tekniska sekretariatet ha rätt att ha kontinuer- liga bevakningsinstrument och -system och sigill installerade och att använda dessa, i enlighet med de relevanta bestämmelserna i denna konvention och anläggningsavtal mellan konventionsstater och organisationen

11. Den inspekterade konventionsstaten skall, i enlighet med överenskomna förfaranden, ha rätt att inspektera av inspektionsgruppen använt eller instal- lerat instrument och att få detta provat i närvaro av representanter för den inspekterade konventionsstaten. Inspektionsgruppcn skall ha rätt att an- vända instrument som har installerats av den inspekterade konventionssta- ten för dess egen bevakning av den teknologiska processen för destruktion av kemiska vapen. För detta ändamål skall inspektionsgruppen ha rätt att inspektera de instrument som den avser använda för verifikation av destruk- tiOn av kemiska vapen och att få dessa provade i dennes närvaro.

12. Den inspekterade konventionsstaten skall tillhandahålla nödvändiga för- beredelser och stöd för införande av kontinuerliga bevakningsinstrument och —system.

13. För att uppfylla punkt 11 och 12, skall ändamålsenliga detaljerade förfa- randen granskas och godkännas av konferensen i enlighet med artikel VIII. punkt 21 i).

14. Den inspekterade konventionsstaten skall omedelbart tillkännage för Tekniska sekretariatet om en händelse som kan påverka bevakningssystemet inträffar eller kan inträffa vid en anläggning där bevakningsinstrument är in- stallerade. Den inspekterade konventionsstaten skall koordinera påföljande åtgärder med Tekniska sekretariatet i syfte att säkerställa bevakningssyste- mcts funktion och vid behov vidta interimåtgärder, om nödvändigt så snart som möjligt.

15. Inspektionsgruppen skall under varje inspektion verifiera att bevak- ningssystemet fungerar korrekt och att åsatta sigill inte har manipulerats. Dessutom kan besök för att underhålla bevakningssystemet behövas för att

Bilaga 1

required to perform any necessary maintenance or replacement of equip- ment, or to adjust the coverage of the monitoring system as required.

16. If the monitoring system indicates any anomaly. the Technical Secretariat shall immediately take action to determine whether this resulted from equip- ment malfunetion or activities at the facility. If, after this examination, the problem remains unresolved, the Technical Secretariat shall immediately ascertain the actual situation, including through immediate on-site inspec- tion of, or visit to. the facility if necessary. The Technical Secretariat shall report any such problem immediately after its detection to the inspected State Party which shall assist in its resolution.

C. PRE-INSPECTION ACTIVITIES

17. The inspected State Party shall, except as specified in paragraph 18, be notified of inspections not less than 24 hours in advance of the planned arrival of the inspection team at the point of entry. '

18. The inspected State Party shall be notified of initial inspections not less than 72 hours in advance of the estimated time of arrival of the inspection team at the point of entry.

Bilaga 1

genomföra nödvändiga underhållsåtgärder eller byta ut utrustning. eller för att anpassa täckningsområdet för bevakningssystemet.

16. Om bevakningssystemet indikerar någon avvikelse. skall Tekniska sekre- tariatet omedelbart vidta åtgärder för att utröna om detta är resultat av fel på utrustningen eller verksamhet inom anläggningen. Om problemet fortfa- rande är olöst efter denna undersökning, skall Tekniska sekretariatet säker- ställa den faktiska situationen, genom omedelbar inspektion på platsen av. eller besök vid, anläggningen om så är nödvändigt. Tekniska sekretariatet skall rapportera varje sådant problem omedelbart efter dess upptäckt till den inspekterade konventionsstaten, vilken skall bidra till dess lösning.

C. VERKSAMHET DIREKT FÖRE INSPEKTION

17. Den inspekterade konventionsstaten skall, med undantag av det som specificeras i punkt 18. ha underrättats om inspektioner inte mindre än 24 timmar före inspektionsgruppens planerade ankomst till platsen för inresa.

18. Den inspekterade konventionsstaten skall underrättas om inledande in- spektioner minst 72 timmar före den uppskattade tiden för inspektionsgrup- pens ankomst till platsen för inresa.

Bilaga 1

PART IV (A)

DESTRUCTION OF CHEMICAL WEAPONS AND ITS VERIFICATION PURSUANT TO ARTICLE IV

A. DECLA RATIONS

Chemical Weapons

]. The declaration of chemical weapons by a State Party pursuant to Article III, paragraph 1 (a) (ii), shall include the following: (a) The aggregate quantity of each chemical declared; (b) The precise location of each chemical weapons storage facility, expressed by: (i) Name; (ii) Geographical coordinates; and (iii) A detailed site diagram, including a boundary map and the location of bunkers/storage areas within the facility. (c) The detailed inventory for each chemical weapons storage facility including: ' (i) Chemicals defined as chemical weapons in accordance with Article II', (ii) Unfilled munitions, sub-munitions, devices and equipment defined as chemical weapons; (iii) Equipment specially designed for use directly in connection with the employment of munitions. sub-munitions, devices or equipment specified in sub-subparagraph (ii); (iv) Chemicals specifically designed for use directly in connection with the employment of munitions, sub-munitions, devices or equipment specified in sub-subparagraph (ii).

2. For the declaration of chemicals referred to in paragraph 1 (e) (i) the following shall apply: (a) Chemicals shall be declared in accordance with the Schedules speci— fied in the Annex on Chemicals; (b) For a chemical not listed in the Schedules in the Annex on Chem- icals the information required for possible assignment of the chemical to the appropriate Schedule shall be provided, including the toxicity of the pure compound. For a precursor, the toxicity and identity of the principal final reaction product(s) shall be provided; (c) Chemicals shall be identified by chemical name in accordance with current International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) nomenclature. structural formula and Chemical Abstracts Service registry number, if assigned. For a precursor, the toxicity and identity of the principal final reaction product(s) shall be provided; (d) In cases involving mixtures of two or more chemicals, each chemical shall be identified and the percentage of each shall be provided, and the mixture shall be declared under the category of the most toxic chemical. Ifa component of a binary chemical weapon consists of a mixture of two or more

Bilaga 1

DEL IV (A)

DESTRUKTION AV KEMISKA VAPEN OCH VERIFIKATION AV DENNA I ENLIGHET MED ARTIKEL IV

A. DEKLARATIONER

Kemiska vapen

1. En konventionsstats deklaration av kemiska vapen i enlighet med artikel 111, punkt 1 a) ii), skall innefatta följande: " a) Den sammanlagda kvantiteten av varje kemikalie som deklareras, b) Dct exakta läget för varje lagringsanläggning för kemiska vapen angi- ven med i) namn, ii) geografiska'koordinater, och iii) en detaljerad platskarta, innefattande en gränskarta och belä- genheten av bunkrar/lagerområden inom anläggningen. c) Detaljerad förteckning för varje lagringsanläggning för kemiska va- pen innefattande ' i) kemikalier definierade som kemiska vapen i överensstäm- melse med artikel II, ii) ofylld ammunition. substridsdelar, anordningar och utrust- ning definierade som kemiska vapen, iii) utrustning speciellt utformad för utnyttjande i direkt anslut- ning till användning av ammunition, substridsdelar, anord- ningar eller utrustning specificerade under c) ii). iv) kemikalier specifikt utformade för utnyttjande i direkt anslut- ning till användning av ammunition, substridsdelar, anord- ningar eller utrustning specificerade under c) ii).

2. För deklarationen av kemikalier refererade till i punkt 1 e) i) skall följande gälla:

a) Kemikalier skall deklareras i överensstämmelse med de listor som specificeras i bilagan om kemikalier,

b) För en kemikalie som inte är upptagen på listorna i bilagan om kemi- kalier skall sådan information lämnas som krävs för eventuell inplacering av kemikalien på den korrekta listan, innefattande den rena kemikaliens giftig- het. För ett utgångsämne skall giftigheten och identiteten av de(n) huvud- sakliga slutliga reaktionsprodukten(-erna) lämnas.

c) Kemikalier skall identifieras med kemiskt namn i enlighet med gäl- lande International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) nomen- klatur, -struktur, formel och nummer i Chemical Abstract Service register om sådant är tilldelat. För ett utgångsämne skall giftigheten och identiteten av de(n) huvudsakliga slutliga reaktionsprodukten(-erna) lämnas,

(I) I fall då det förekommer en blandning av två eller flera kemikalier, skall varje kemikalie identifieras och procentuell andel skall anges, och blandningen skall deklareras under kategorin för den giftigaste kemikalien. Om en komponent av ett binärt kemiskt vapen består av en blandning av två

chemicals, each chemical shall be identified and the percentage of each Prop. 1992/93:181 provided; Bilaga 1 (e) Binary chemical weapons shall be declared under the relevant end product within the framework of the categories of chemical weapons referred to in paragraph 16. The following supplementary information shall be provided for each type of binary chemical munition/device:

(i) The chemical name of the toxic end-product; (ii) The chemical composition and quantity of each component;

(iii) The actual weight ratio between the components; (iv) Which component is considered the key component; (v) The projected quantity of the toxic end-product calculated on a stoichiometric basis from the key component, assuming 100 per cent yield. A declared quantity (in tonnes) of the key component intended for a specific toxic end-product shall be considered equivalent to the quantity (in tonnes) of this toxic end-product calculated on a stoichiometric basis assuming 100 per cent yield.

(f) For multicomponent chemical weapons, the declaration shall be analogous to that envisaged for binary chemical weapons;

(g) For each chemical the form of storage. i.e. munitions, sub-muni- tions, devices, equipment or bulk containers and other containers shall be declared. For each form of storage the following shall be listed:

(i) Type:

(ii) Size or calibre; (iii) Number of items: and (iv) Nominal weight of chemical fill per item.

(h) For each chemical the total weight present at the storage facility shall be declared;

(i)In addition, for chemicals stored in bulk, the percentage purity shall be declared, if known.

3. For each type of unfilled munitions, sub-munitions, devices or equipment, referred to in paragraph 1 (c) (ii). the information shall include: (a) The number of items; (b) The nominal fill volume per item; (c) The intended chemical fill.

Declarations of chemical weapons pursuant to Article III, paragraph 1 (a) (iii)

4. The declaration of chemical weapons pursuant to Article III. paragraph 1 (a) (iii), shall contain all information specified in paragraphs 1 to 3 above. It is the responsibility of the State Party on whose territory the chemical weapons are located to make appropriate arrangements with the other State to ensure that the declarations are made. If the State Party on whose terri- tory the chemical weapons are located is not able to fulfil its obligations under this paragraph. it shall state the reasons therefor. 166

Bilaga 1

eller flera kemikalier. skall varje kemikalie identifieras och den procentuella andelen av varje anges.

e) Binära kemiska vapen skall deklareras under den relevanta slutpro- dukten inom systemet för kategorier av kemiska vapen angivna i punkt 16. Följande kompletterande information skall anges för varje typ av binär ke- misk ammunition/anordning

i) det kemiska namnet på den giftiga slutprodukten, ii) den kemiska sammansättningen och mängden av varje kom- ponent. iii) den faktiska viktrelationen mellan komponenterna, iv) vilken komponent som betraktas som nyckelkomponent,

v) den projekterade mängden av den giftiga slutprodukten be- räknad på stökiometrisk basis, med antagande om 100% ut- byte, från nyckelkomponenten. En deklarerad mängd (i ton) av nyckelkomponenten avsedd för en specifik giftig slutpro- dukt skall anses vara lika med mängden (i ton) av dess giftiga slutprodukt beräknad på stökiometrisk basis med antagande om 100% utbyte.

f) För kemiska vapen av flerkomponenttyp, skall deklarationerna vara analoga med de som förutskickas för binära kemiska vapen,

g) För varje kemikalie skall formen för lagring i.e. ammunition, sub- stridsdelar. anordningar, utrustning eller bulkbehållare och andra behållare deklareras. För varje form av lagring skall följande listas:

i) typ.. ii) storlek eller kaliber, iii) antal enheter, och

iv) nominell vikt av den kemiska fyllningen per enhet.

h) För varje kemikalie skall den befintliga totala vikten vid la— geranläggningen deklareras.

i) Dessutom skall, för kemikalier lagrade i bulk, om den är känd, den procentuella renheten deklareras.

3. För varje typ av ofylld ammunition, substridsdelar, anordningar eller ut- rustning. som anges i punkt 1 c) ii), skall informationen innefatta

a) antal enheter,

b) den nominella fyllnadsvolymen per enhet.

e) den avsedda kemiska fyllningen. '

Deklarationer av kemiska vapen i enlighet med artikel III, punkt ] a) iii)

4. Deklaration av kemiska vapen i enlighet med artikel III, punkt 1 a) iii), skall innehålla all information som anges i punkterna 1 till 3 ovan. Den kon- ventionsstat pä vilkens territorium de kemiska vapnen är lokaliserade är an- svarig för att lämpliga överenskommelser träffas med den andra konven- tionsstaten för att säkerställa att deklarationerna avges. Om konventionssta- ten på vilkens territorium de kemiska vapnen är lokaliserade inte förmår att uppfylla sina skyldigheter enligt denna punkt, skall den ange skälen för detta.

Prop. 1992/932181

Bilaga 1

Declarations of past transfers and receipts

5. A State Party that has transferred or received chemical weapons since 1 January 1946 shall declare these transfers or receipts pursuant to Article III, paragraph l (a) (iv), provided the amount transferred or received exceeded 1 tonne per chemical per year in bulk and/or munition form. This declaration shall be made according to the inventory format specified in paragraphs 1 and 2. This declaration shall also indicate the supplier and' recipient coun- tries, the dates of the transfers or receipts and, as precisely as possible. the current location of the transferred items. When not all the specified informa- tion is available for transfers or receipts of chemical weapons for the period between 1 January 1946 and 1 January 1970, the State Party shall declare whatever information is still available to it and provide an explanation as-to why it cannot submit a full declaration.

Submission of the general plan for destruction of chemical weapons

6. The general plan for destruction of chemical weapons submitted pursuant to Article III, paragraph 1 (a) (v). shall provide an overview of the entire . national chemical weapons destruction programme of the State Party and information on the efforts of the State Party to fulfil the destruction require- ments contained in this Convention. The plan shall specify: (a) A general schedule for destruction, giving types and approximate quantities of chemical weapons planned to be destroyed in each annual destruction period for each existing chemical weapons destruction facility and, if possible. for each planned chemical weapons destruction facility;

(b) The number of chemical weapons destruction facilities existing or planned to be operated over the destruction period; (6) For each existing or planned chemical weapons destruction facility:

(i) Name and location; and (ii) The types and approximate quantities of chemical weapons, _

and the type (for example. nerve agent or blister agent) and approximate quantity of chemical fill. to be destroyed;

( d) The plans and programmes for training personnel for the operation of destruction facilities;

(e) The national standards for safety and emissions that the destruction facilities must satisfy: '

(f) Information on the development of new methods for destruction of chemical weapons and on the improvement of existing methods;

(g) The cost estimates for destroying the chemical weapons; and (h) Any issues which could adversely impact on the national destruc- tion programme.

Bilaga 1-

Deklarationer av tidigare överföringar och mottaganden

5. En konventionsstat som har överfört eller mottagit kemiska vapen efter den 1 januari 1946 skall deklarera dessa överföringar eller mottaganden i en- lighet med artikel III. punkt 1 a) iv) under förutsättning att överförd eller mottagen mängd överstiger 1 ton per kemikalie och år i bulk- och/eller am- munitionsform. Denna deklaration skall göras i överensstämmelse med de deklarationskrav som specificerats i punkt 1 och 2. Denna deklaration skall också ange levererande och mottagande stater, datum för överföringarna el- ler mottagandena och, så exakt som möjligt, de överförda enheternas nuva- rande belägenhet. När inte all specificerad information om överföringar och mottagande är tillgänglig för perioden mellan den 1 januari 1946 och den 1 januari 1970. skall konventionsstaten deklarera all information som fortfa- rande är tillgänglig för den och lämna en förklaringtill varför den inte kan lämna en fullständig deklaration.

Avgivande av den allmänna planen för destruktion av kemiska vapen

6. Den allmänna planen för destruktion av kemiska vapen avgiven i enlighet med artikel III, punkt 1 a) v). skall ge en överblick av konventionsstatens hela nationella program för destruktion av kemiska vapen och information om konventionsstatens ansträngningar för att uppfylla destruktionskraven inom denna konvention. Planen skall specificera

a) En allmän tidtabell för destruktion, som anger typer och ungefärliga-

mängder av kemiska vapen som planeras att destrueras under varje årlig destruktionsperiod för varje befintlig anläggning för destruktion av kemiska vapen och. om möjligt, för varje planerad anläggning för destruktion av ke- miska vapen. b) Antalet anläggningar för destruktion av kemiska vapen som existerar eller planeras användas under destruktionsperioden, c) För varje existerande eller planerad anläggning för destruktion av ke- miska vapen i) namn och plats, och i) typer och ungefärliga mängder av kemiska vapen. och typen (till exempel nervgas eller hud- och vävnadsskadande agens) samt ungefärliga mängder av kemisk fyllning. som skall dest- rueras,

d) Planer och program för utbildning av personal för drift av anlägg- .

ningar för destruktion av kemiska vapen.

e) De nationella säkerhets- och utsläppsnormer som anläggningen för destruktion av kemiska vapen måste uppfylla,

f) Information om utveckling av nya metoder för destruktion av ke- miska vapen och om förbättring av befintliga metoder,

g) Kostnadsuppskattningen för destruktion av de kemiska vapnen, och

h) Allt som negativt kan påverka det nationella destruktionsprogram- met.

Bilaga 1

B. MEASURES TO SECURE THE STORAGE FACILITY AND STORAGE FACILITY PREPARATION

7. Not later than when submitting its declaration of chemical weapons, & State Party shall take such measures as it considers appropriate to secure its storage facilities and shall prevent any movement of its chemical weapons out of the facilities, except their removal for destruction.

8. A State Party shall ensure that chemical weapons at its storage facilities are configured to allow ready access for verification in accordance with para- graphs 37 to 49.

9. While a storage facility remains closed for any movement of chemical weapons out of the facility other than their removal for destruction, a State Party may continue at the facility standard maintenance activities, including standard maintenance of chemical weapons; safety monitoring and physical security activities; and preparation of chemical weapons for destruction.

10. Maintenance activities of chemical weapons shall not include: (a) Replacement of agent or of munition bodies; (b) Modification of the original characteristics of munitions, or parts or - components thereof.

[ 1 . All maintenance activities shall be subject to monitoring by the Technical Secretariat.

C. DESTRUCTION

Principles and methods for destruction of chemical weapons

12.'*Destruction of chemical weapons" means a process by which chemicals arc converted in an essentially irreversible way to a form unsuitable for production of chemical weapons, and which in an irreversible manner rendcrs munitions and other devices unusable as such.

13. Each State Party shall determine how it shall destroy chemical weapons, except that the following processes may not be used: dumping in any body of water. land burial or open-pit burning. It shall destroy chemical weapons only at specifically designated and appropriately designed and equipped facilities.

14. Each State Party shall ensure that its chemical weapons destruction facil- ities are constructed and operated in a manner to ensure the destruction of the chemical weapons: and that the destruction process can be verified under the provisions of this Convention.

Order of destruction

15. The order of destruction of chemical weapons is based on the obligations specified in Article [ and the other Articles. including obligations regarding systematic on-site verification. It takes into account interests of States Parties for undiminished security during the destruction period; confidence-

Prop. 1992/93:18]

B. ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄKRA OCH FÖRBEREDA Prop. 1992/93:181 LAGERANLAGGNINGEN Bilaga 1

7. Senast när den avger sin deklaration av kemiska vapen, skall en konven- tionsstat vidta sådana åtgärder som den anser ämpliga för att säkra sina la- geranläggningar samt förhindra varje flyttning av sina kemiska vapen från anläggningarna, utom deras avlägsnande för destruktion.

8. En konventionSStat skall säkra att kemiska vapen vid dess lageranlägg- ningar är anordnade på ett sätt som medger enkelt tillträde för verifikation i överensstämmelse med punkterna 37 till 49.

9. Medan en lageranläggning förblir stängd för varje flyttning av kemiska vapen. utom för deras avlägsnande för destruktion, får en konventionsstat fortsätta med normal underhållsverksamhet vid anläggningen, innefattande normalt underhåll av kemiska vapen, säkerhetsövervakning och åtgärder för fysisk säkerhet samt förberedelse för destruktion av kemiska vapen .

10. Underhållsverksamhet av kemiska vapen skall inte omfatta

a) utbyte av agens eller ammunitionshöljen,

b) modifiering av de ursprungliga egenskaperna hos ammunition, eller delar eller komponenter av denna.

11. All underhållsverksamhet skall vara föremål för övervakning från det Tekniska sekretariatet.

C. DESTRUKTION

Principer och metoder för destruktion av kemiska vapen

12. ”Destruktion av kemiska vapen” avser en process genom vilken kemika- lier konverteras på ett i grunden irreversibelt sätt till en form som är olämplig för produktion av kemiska vapen, och som på ett irreversibelt sätt gör am- munition och anordningar oanvändbara som sådana.

13. Varje konventionsstat skall bestämma hur den skall destruera kemiska vapen, med undantag för att följande processer inte får användas: dumpning i någon vattenansamling, nedgrävning eller öppen förbränning. Den skall endast destruera kemiska vapen vid specifikt utsedda och lämpligt utfor- made och utrustade anläggningar.

"14. Varje konventionsstat skall säkerställa att dess anläggningar för destruk- tion av kemiska vapen är konstruerade och drivs på ett sätt som säkerställer destruktionen av de kemiska vapnen. och att destruktionsprocessen kan ve- rifieras enligt bestämmelserna i denna konvention.

Destruktionsordning

15. Destruktionsordningen för kemiska vapen är baserad på de skyldigheter som specificeras i artikel I och de andra artiklarna, innefattande de skyldig- heter som avser verifikation på platsen. Den tar hänsyn till konventionssta- ternas rätt till oförminskad säkerhet under destruktionsperioden. förtroen- 171

Bilaga 1

building in the early part of the destruction stage; gradual acquisition of experience in the course of destroying chemical weapons; and applicability irrespective of the actual composition of the stockpiles and the methods chosen for the destruction of the chemical weapons. The order of destruction is based on the principle of levelling out.

16. For the purpose of destruction, chemical weapons declared by each State Party shall be divided into three categories: Category 1: Chemical weapons on the basis of Schedule l chemicals and their parts and components; ' ' Category 2: Chemical weapons on the basis of all other chemicals and their parts and components; . . _ Category-3: Unfilled munitions and devices, and equipment specifically designed for use directly in .connection with employment of chemical weapons.

17. A State Party shall start: (a) The destruction of Category 1 chemical weapons not later than two years after this Convention enters into force for it, and shall complete the destruction not later than 10 years after entry into force of this Convention. A State Party shall destroy chemical weapons in accordance with the follow- ing destruction deadlines:

(i) Phase 1: Not later than two years after entry into force of this Convention. testing of its first destruction facility shall be completed. Not less than 1 per cent of the Category 1 chem- ical weapons shall be destroyed not later than three years after the entry into force of this Convention; (ii) Phase 2: Not less than 20 per cent of the Category 1 chemical weapons shall be destroyed not later than five years after the entry into force of this Convention; (iii) Phase 3: Not less than 45 per cent of the Category ] chemical weapons shall be destroyed not later than seven years after the entry into force of this Convention; (iv) Phase 4: All Category 1 chemical weapons shall be destroyed not later than ten years after the entry into force of this Convention.

(b) The destruction of Category 2 chemical weapons not later than one year after this Convention enters into force for it and shall complete the destruction not later than five years after the entry into force of this Conven- tion. Category 2 chemical weapons shall be destroyed in equal annual incre- ments throughout the destruction period. The comparison factor for such weapons is the weight of the chemicals within Category 2; and

(c) The destruction of Category 3 chemical weapons not later than one year after this Convention enters into force for it, and shall complete the destruction not later than five years after the entry into force of this Conven- tion. Category 3 chemical weapons shall be destroyed in equal annual incre- ments throughout the destruction period. The comparison factor for unfilled munitions and devices is expressed in nominal fill volume (m3) and for equip- ment in number of items.

Bilaga 1

deskapande åtgärder under den tidiga delen av destruktionsstadiet, gradvis Prop. 1992/932181

förvärvande av erfarenhet under loppet av destruktionen av kemiska vapen samt tillämpbarhet oberoende av den faktiska sammansättningen av de lager och de metoder som har valts för destruktion av kemiska vapen. Destruk- tionsordningen är baserad på principen om utplanihg.

16. Med avseende på destruktion. skall kemiska vapen som deklarerats av varje konventionsstat indelas i tre kategorier enligt följande: Kategori 1: Kemiska vapen baserade på lista 1-ämnen och deras delar och komponenter. Kategori 2: Kemiska vapen baserade på alla andra kemikalier och deras delar och komponenter, Kategori 3: Ofylld ammunition och anordningar, och utrustning speciellt utformad för användning i direkt anslutning till insatser med kemiska vapen.

17. En konventionsstat skall starta

a) Destruktion av kemiska vapen i kategori 1 senast två år efter konven- tionens ikraftträdande för staten i fråga och skall fullborda destruktionen se- nast 10 år efter ikraftträdandet av denna konvention. En konventionsstat skall förstöra kemiska vapen i enlighet med följande tidsgränser för destruk- tion:

i) Fas 1: Senast två år efter ikraftträdandet av denna konven- tion, skall utprovningen av dess första anläggning för destruk- tion vara fullbordad. Minst 1 procent av kemiska vapen i ka- tegori 1 skall vara destruerade senast tre år efter ikraftträdan- det av denna konvention, . ii) Fas 2: Minst 20 procent av kemiska vapen i kategori 1 skall vara destruerade senast fem år efter ikraftträdandet av denna konvention, iii) Fas 3: Minst 45 procent av kemiska vapen i kategori 1 skall vara destruerade senast sju år efter ikraftträdandet av denna konvention, iv) Fas 4: Alla" kemiska vapen i kategori 1 skall vara destruerade senast tio år efter ikraftträdandet av denna konvention. '

b) Destruktion av kemiska vapen i kategori 2 senast ett år efter ikraftträ- dandet av denna konvention för staten i fråga och skall fullborda destruktio- nen senast fem år efter ikraftträdandet av denna konvention. kemiska vapen i kategori 2 skall destrueras i lika stora årliga etapper under hela destruk- tionsperioden. Jämförelsefaktorn för sådana vapen är. vikten av kemika- lierna inom kategori 2, och

c) Destruktion av kemiska vapen i kategori 3 senast ett år efter ikraftträ- dandet av denna konvention för staten i fråga och skall fullborda destruktio- nen senast fem år efter ikraftträdandet av denna konvention. kemiska vapen i kategori 3 skall destrueras i lika stora årliga etapper under hela destruk- tionsperioden. Jämförelsefaktorn för ofylld ammunition och anordningar ut- trycks som nominell fyllnadsvolym (m3) och för utrustning i antal enheter.

18. For the destruction of binary chemical weapons the following shall apply: Prop. 1992/93:181 (a) For the purposes of the order of destruction, a declared quantity (in Bilaga 1 tonnes) of the key component intended for a specific toxic end-product shall be considered equivalent to the quantity (in tonnes) of this toxic end-product calculated on a stoichiometric basis assuming 100 per cent yield. (b) A requirement to destroy a given quantity of the key component shall cntail a requirement to destroy a corresponding quantity of the other component, calculated from the actual weight ratio of the components in the relevant type of binary chemical munition/device. (c) If more of the other component is declared than is needed, based on the actual weight ratio between components, the excess shall be destroyed over the first two years after destruction operations begin.

(d) At the end of each subsequent operational year a State Party may retain an amount of the other declared component that is determined on the basis of the actual weight ratio of the components in the relevant type of binary chemical munition/device.

19. For multicomponent chemical weapons the order of destruction shall be analogous to that envisaged for binary chemical weapons.

Modification of intermediate destruction deadlines

20. The Executive Council shall review the general plans for destruction of chemical weapons, submitted pursuant to Article III, paragraph 1 (a) (v), and in accordance with paragraph 6. inter alia, to assess their conformity with the order of destruction set forth in paragraphs 15 to 19. The Executive Council shall consult with any State Party whose plan does not conform. with the objective of bringing the plan into conformity.

21. If a State Party. due to exceptional circumstances beyond its control, believes that it cannot achieve the level of-destruction specified for Phase 1, Phase 2 or Phase 3 of the order of destruction of Category 1 chemical weapons, it may propose changes in those levels. Such a proposal must be made not later than 120 days after the entry into force of this Convention and shall contain a detailed explanation of the reasons for the proposal.

22. Each State Party shall take all necessary measures to ensure destruction of Category 1 chemical weapons in accordance with the destruction dead- lines set forth in paragraph 17 (a) as changed pursuant to paragraph 21. However, if a State Party believes that it will be unable to ensure the destruc- tion of the percentage of Category 1 chemical weapons required by an inter- mediate destruction deadline. it may request the Executive Council to recommend to the Conference to grant an extension of its obligation to meet that deadline. Such a request must be made not less than 180 days before the intermediate destruction deadline and shall contain a detailed explanation of the reasons for the request and the plans of the State Party for ensuring

Bilaga 1.

18. För destruktion av binära kemiska vapen skall följande tillämpas:

a) Med avseende på destruktionsordningen, skall en deklarerad mängd (i ton) av nyckelkomponenten avsedd för en specifik giftig slutprodukt anses vara lika med mängden (i ton) av dess giftiga slutprodukt beräknad på stö- kiometrisk basis med antagande om 100% utbyte.

b) Ett krav att destruera en given mängd av nyckelkomponenten skall medföra ett krav att destruera en motsvarande mängd av den andra kompo- nenten, beräknat från det verkliga viktförhållandet mellan komponenterna i den relevanta typen av binär kemisk ammunition/anordning.

c) Om mer av den andra komponenten är deklarerad än vad som be- hövs, baserat på det verkliga viktförhållandet mellan komponenterna, skall överskottet destrueras under de två första åren efter det att destruktions- verksamheten börjar.

d) Vid slutet av varje på varandra följande verksamhetsår får en kon- ventionspart behålla en mängd av den andra komponenten som beräknas på basis av det verkliga viktförhållandet mellan komponeneterna i den rele- vanta typen av binär kemisk ammunition/anordning.

19. För kemiska vapen av flerkomponenttyp skall destruktionsordningen vara analog med den som förutskickas för binära kemiska vapen.

Ändring av mellanliggande tidsgränser för destruktion

20. Verkställande rådet skall granska de allmänna planerna för destruktion av kemiska vapen, lämnade i enlighet med artikel III, punkt 1 a) v) och i överensstämmelse med punkt 6, bland annat för att fastställa deras överens- stämmelse med destruktionsordningen fastställd i punkterna 15 till 19. Verk- ställande rådet skall samråda med varje konventionsstat vars plan inte över- ensstämmer, i syfte att få planen att överensstämma.

21. Om en konventionsstat, på grund av exceptionella omständigheter utom dess kontroll, bedömer att den inte kan uppnå nivån av destruktion specifi- cerad för fas 1, fas 2 eller fas 3 av destruktionsordningen för kemiska vapen i kategori 1, kan den föreslå ändringar av dessa nivåer. Sådana förslag måste framställas senast 120 dagar efter ikraftträdandet av denna konvention och skall innehålla en detaljerad förklaring av skälen bakom förslaget.

22. Varje konventionsstat skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säker- ställa destruktion av kemiska vapen i kategori 1 i överensstämmelse med tidsgränserna för destruktion fastställda i punkt 17 a) och ändrade i enlighet med punkt 21. Om en konventionsstat emellertid bedömer att den inte kom- mer att kunna säkerställa destruktionen av den procent av kemiska vapen i kategori 1 som krävs vid de mellanliggande tidsgränserna, kan den begära att Verkställande rådet rekommenderar konferensen att bevilja anstånd med dess skyldighet att uppfylla denna tidsram. En sådan begäran måste fram- ställas senast 180 dagar före den mellanliggande tidsramen och skall inne- hålla en detaljerad förklaring av skälen bakom begäran och konventionssta-

that it will be able to fulfil its obligation to meet the next intermediate Prop. 1992/93:181 destruction deadline. Bilaga 1

23. If an extension is granted. the State Party shall still be under the obliga- tion to meet the cumulative destruction requirements set forth for the next destruction deadline. Extensions granted pursuant to this Section shall not, in any way, modify the obligation of the State Party to destroy all Category 1 chemical weapons not later than 10 years after the entry into force of this Convention.

Extension of the deadline for completion of destruction

24. If a State Party believes that it will be unable to ensure the destruction of all Category 1 chemical weapons not later than 10 years after the entry into force of this Convention, it may submit a request to the. Executive Council for an extension of the deadline for completing the destruction of such chem- ical weapons. Such a request must be made not later than nine years after the entry into force of this Convention.

25. The request shall contain: (a) The duration of the proposed extension; (b) A detailed explanation of the reasons for the proposed extension; and (c) A detailed plan for destruction during the proposed extension and _the remaining portion of the original 10-year period för destruction.

26. A decision on the request shall be taken by the Conference at its next session, on the recommendation of the Executive Council. Any extension shall be the minimum necessary. but in no case shall the deadline for a State Party to complete its destruction of all chemical weapons be extended beyond 15 years after the entry into force of this Convention. The Executive Council shall set conditions for,the granting of the extension, including the specific verification measures deemed necessary as well as specific actions to be taken by the State Party. to overcome problems in its destruction programme. Costs of verification during the extension period .shall be allocated in accordance with Article IV, paragraph 16.

27. If an extension is granted, the State Party shall take appropriate meas- ures to meet all subsequent deadlines.

28. The State Party shall continue to submit detailed annual plans for destruction in accordance with paragraph 29 and annual reports" on the destruction of Category 1 chemical weapons in accordance with paragraph 36, until all Category 1 chemical weapons are destroyed. In addition, not later than at the end of each 90 days of the extension period. the State Party shall report to the Executive Council on its destruction activity. The Execut- ive Council shall review progress towards completion of destruction and take the necessary measures to document this progress. All information concern-

Bilaga 1

tens plan för säkerställande av att den kommer att kunna uppfylla sina skyl- digheter att beakta nästa'mellanliggande tidsram för destruktion.

23. Om ett anstånd beviljas, skall konventionsstaten fortfarande ha skyldig- heten att uppfylla det kumulativa kravet på destruktion fastställt för nästa mellanliggande tidsram. Anstånd beviljade i enlighet med denna sektion skall inte. på något sätt. förändra konventionsstatens skyldighet att dest- ruera alla kemiska vapen i kategori 1 senast 10 år efter ikraftträdandet av denna konvention.

Anstånd med tidsgränsen för slutförande av destruktion

24. Om en konventionsstat bedömer att den är oförmögen att säkerställa de- struktionen av alla kemiska vapen i kategori 1 senast 10 år efter ikraftträdan- det av denna konvention, kan den lämna en begäran till Verkställande rådet om anstånd med tidsgränsen för slutförandet av destruktionen av sådana ke- miska vapen. En sådan begäran måste framställas senast nio år efter ikraft- trädandet av denna konvention.

25. En sådan begäran skall innehålla

a) en uppgift om varaktigheten av det föreslagna anståndet.

b) en detaljerad förklaring av skälen bakom det föreslagna anståndet, och

e) en detaljerad plan för destruktion enligt det föreslagna anståndet och den återstående delen av den ursprungliga 10-års perioden för destruktion.

26. Ett beslut om denna begäran skall fattas av Konferensen vid dess nästa möte. på rekommendation av Verkställande rådet. Varje anstånd skall vara kortast nödvändigt. men i inget fall skall tidsgränsen för en konventionsstat att slutföra sin destruktion av alla kemiska vapen förlängas utöver 15 år efter ikraftträdandet av denna konvention. Verkställande rådet skall fastställa villkoren för beviljandet av förlängningen, innefattande de specifika verifi- kationsåtgärder som anses nödvändiga liksom specifika åtgärder som skall vidtas av konventionsstaten för att övervinna problemen inom dess destruk- tionsprogram. Kostnaderna för verifikation under förlängningsperioden skall fördelas i enlighet med artikel lV, punkt 16.

27. Om ett anstånd beviljas, skall konventionsstaten vidta tillämpliga åtgär- der för att uppfylla alla följande tidsgränser.

28. Konventionsstaten skall fortsätta att lämna detaljerade årliga planer för destruktion i överensstämmelse med punkt 29 och årliga rapporter om de— struktion av kemiska vapen i kategori 1 i överensstämmelse med punkt 36, tilis alla kemiska vapen i kategori 1 är destruerade. Dessutom skall konven- tionsstaten senast vid slutet av varje 90 dagars period av anståndsperioden rapportera till Verkställande rådet om sin destruktionsverksamhet. Verk- ställande rådet skall granska framstegen till slutförandet av destruktionen och skall vidta nödvändiga åtgärder för att dokumentera denna process.

ing the destruction activities during the extension period shall be provided Prop. 1992/93:181 by the Executive Council to States Parties, upon request. Bilaga 1

Detailed annual plans for destruction

29. The detailed annual plans for destruction shall be submitted to the Tech- nical Secretariat not less than 60 days before each annual destruction period begins pursuant to Article IV, paragraph 7 (a), and shall specify: (a) The quantity of each specific type of chemical weapon to be destroyed at each destruction facility and the inclusive dates when the destruction of each specific type of chemical weapon will be accomplished; (b) The detailed site diagram for each chemical weapons destruction facility and any changes to previously submitted diagrams; and (c) The detailed schedule of activities for each chemical weapons destruction facility for the upcoming year, identifying time required for design, construction or modification of the facility, installation of equip- ment, equipment check-out and operator training. destruction operations for each specific type of chemical weapon, and scheduled periods of inactiv-

ity. 30. A State Party shall provide, for each of its chemical weapons destruction

facilities. detailed facility information to assist the Technical Secretariat in developing preliminary inspection procedures for use at the facility.

31. The detailed facility information for each destruction facility shall include the following information: (3) Name. address and location; (b) Detailed, annotated facility drawings; (c) Facility design drawings. process drawings. and piping and instru— mentation design drawings; (d) Detailed technical descriptions, including design drawings and instrument specifications. for the equipment required for: rcmoving the chemical fill from the munitions, devices. and containers: temporarily stor- ing the drained chemical fill; destroying the chemical agent: and destroying thc munitions, .devices, and containers:

(e) Detailed technical descriptions of the destruction process. including material flow rates. temperatures and pressures. and designed destruction efficiency;

(f) Design capacity for each specific type of chemical weapon; (g) A detailed description of the products of destruction and the method of their ultimate disposal;

(h) A detailed technical description of measures to facilitate inspec- tions in accordance with this Convention:

(i) A detailed description of any temporary holding area at the destruc- tion facility that will bc used to provide chemical weapons directly to the

Verkställande rådet skall, om så begärs. förse konventionsstater med all in- Prop. 1992/93:181 formation rörande destruktionsverksamhet under förlängningsperioden. Bilaga 1

Detaljerade årliga planer för destruktion

29. Den detaljerade årliga planen för destruktion skall lämnas till Tekniska sekretariatet senast 60 dagar innan varje årlig destruktionsperiod börjari en- lighet med artikel IV. punkt 7 a), och skall specificera

a) kvantiteten av varje specifik typ av kemiska vapen som skall destrue- ras vid varje anläggning för destruktion, inbegripet datum när destruktion av varje specifik typ av kemiska vapen kommer att vara genomförd,

b) den detaljerade platskartan för varje anläggning för destruktion av kemiska vapen och varje förändring mot tidigare avgivna kartor, och

c) den detaljerade tidtabellen för verksamheten vid varje anläggning för destruktion av kemiska vapen för det kommande året samt identifikation av nödvändig tid för planläggning, konstruktion eller modifiering av anlägg- ningen, installation av utrustning. utrustningskontroll och utbildning av ope- ratörer, destruktionsverksamhet för varje specifik typ av kemiska vapen, och planerade perioder av stillestånd.

30. En konventionsstat skall, för var och en av sina anläggningar för destruk- tion av kemiska vapen, lämna detaljerad information om anläggningen för att underlätta för Tekniska sekretariatet vid utarbetande av preliminära in- spektionsförfaranden för tillämpning vid anläggningen.

31. Den detaljerade anläggningsinformationen för varje anläggning för de- struktion skall innefatta följande information:

a) namn, adress och plats,

b) detaljerade anläggningsritningar försedda med förklaringar,

c) ritningar över anläggningens konstruktion. processritningar, och rit- ningar över rördragning och instrumentering.

d) detaljerade tekniska beskrivningar, innefattande konstruktionsrit- ningar och instrumentspecifikationer. för utrustningen som krävs för: avlägs- nande av den kemiska fyllningen från ammunitionen. anordningarna och be- hållarna, temporär lagring av den urtappade kemiska fyllningen, destruktion av det kemiska agenset samt destruktion av ammunitionen, anordningarna och behållarna.

e) detaljerade tekniska beskrivningar av destruktionsprocessen. inne- fattande materialflödeshastigheter. temperaturer och tryck, och beräknad destruktionsförmåga.

f) beräknad kapacitet för varje specifik typ av kemiska vapen.

g) en detaljerad beskrivning av destruktionsprodukterna och metoden för deras slutliga omhändertagande.

h) en detaljerad teknisk beskrivning av åtgärderna för att underlätta in- spektioner i överensstämmelse med denna konvention.

i) en detaljerad beskrivning av varje temporärt lageromräde vid anlägg- ningen för destruktion som kommer att användas för att leverera kemiska

Bilaga 1

destruction facility. including site and facility drawings and information on' Prop. 1992/93:181 the storage capacity for each specific type of chemical weapon to be destroyed at the facility;

(j) A detailed description of the safety and medical measures in force at the facility;

(k) A detailed description of the living quarters and working premises for the inspectors; and

(1) Suggested measures for international verification.

32. A State Party shall provide. for each of its chemical weapons destruction facilities. the plant operations manuals. the safety and medical plans, the laboratory Operations and quality assurance and control manuals. and the environmental permits that have been obtained. except that this shall not include material previously provided.

33. A State Party shall promptly notify the Technical Secretariat of any developments that could affect inspection activities at its destruction facilit- ies.

34. Deadlines for submission of the information specified in paragraphs 30 to 32 shall be considered and approved by the Conference pursuant to Article VIII, paragraph 21 (i).

35. After a review of the detailed facility information for each destruction facility, the Technical Secretariat, if the need arises, shall enter into consulta- tion with the State Party concerned in order to ensure that its chemical weapons destruction facilities are designed to assure the destruction of chemical weapons, to allow advanced planning on how verification measures may be applied and to ensure that the application of verification measures is consistent with proper facility operation, and that the facility operation allows appropriate verification.

Annual reports on destruction

36. Information regarding the implementation of plans for destruction of chemical weapons shall be submitted to the Technical Secretariat pursuant to Article IV. paragraph 7 (b), not later than 60 days after the end of each annual destruction period and shall specify the actual amounts of chemical weapons which were destroyed during the previous year at each destruction facility. If appropriate. reasons for not meeting destruction goals should be stated.

vapen direkt till anläggningen för destruktion. innefattande ritningar över Prop. 1992/932181 anläggningen och information om kapaciteten för lagring av varje specifik Bilaga 1 typ av kemiska vapen som skall destrueras vid anläggningen, j) en detaljerad beskrivning av säkerhets- och sjukvårdsåtgärder som är i kraft vid anläggningen, k) en detaljerad beskrivning av bostadsutrymmen och arbetslokaler för inspektörerna, och 1) föreslagna åtgärder för internationell verifikation.

32. En konventionsstat skall, för var och en av sina anläggningar för destruk- tion av kemiska vapen. lämna driftsmanualer för fabriken. planer för säker- het och sjukvård, laboratorieverksamheten och kvalitetskontroll och kon- trollmanualer samt de miljötillstånd som har erhållits, med undantaget att detta inte skall innefatta material som redan lämnats.

33. En konventionsstat skall omedelbart till Tekniska sekretariatet anmäla varje utveckling som kan påverka inspektionsverksamheten vid sina anlägg- ningar för destruktion.

34. Tidsgränser för avgivande av informationen specificerad i punkterna 30 till 32 skall behandlas och godkännas av Konferensen i enlighet med artikel Vlll. punkt 21 i).

35. Efter en granskning av den detaljerade anläggningsinformationen för varje anläggning för destruktion av kemiska vapen skall Tekniska sekretaria- tet, om behov uppkommer, inleda konsultationer med den berörda konven- tionsstaten i avsikt att säkerställa att dess anläggningar för destruktion av kemiska vapen är utformade för att garantera destruktion av kemiska vapen, för att medge planering på förhand hur verifikationsåtgärder kan tillämpas och för att säkerställa att tillämpning av verifikationsåtgärderna är förenliga med faktisk verksamhet vid anläggningen samt att verksamheten vid anlägg- ningen medger till verifikation.

Årliga rapporter om destruktion

36. information rörande genomförandet av planerna för destruktion av ke- miska vapen skall lämnas till Tekniska sekretariatet i enlighet med artikel IV. punkt 7 b). senast 60 dagar efter slutet av varje årlig destruktionsperiod och skall specificera den verkliga mängd av kemiska vapen som har destrue- rats under det föregående året vid varje anläggning för destruktion. Om så är tillämpligt, skall skälen anges för att målen för destruktion inte har uppnåtts.

Bilaga 1

D. VERIFICATION

Verification of declarations of chemical weapons through on-site inspection

37. The purpose of the verification of declarations of chemical weapons shall be to confirm through on-site inspection the accuracy of the relevant declara- tions made pursuant to Article III.

38. The inspectors shall conduct this verification promptly after a declaration is submitted. They shall, inter alia, verify the quantity and identity of chem- icals, types and number of munitions, devices and other equipment.

39. The inspectors shall employ, as appropriate, agreed seals, markers or other inventory control procedures to facilitate an accurate inventory of the chemical weapons at each storage facility.

40. As the inventory progresses, inspectors shall install such agreed seals as may be necessary to clearly indicate if any stocks are removed, and to ensure the securing of the storage facility during the inventory. After completion of the inventory. such seals will be removed unless otherwise agreed.

Systematic verification of storage facilities

41. The purpose of the systematic verification of storage facilities shall be to ensure that no undetected removal of chemical weapons from such facilities takes place.

42. The systematic verification shall be initiated as soon as possible after the declaration of chemical weapons is submitted and shall continue until all chemical Weapons have been removed from the storage facility. It shall in accordance with the facility agreement. combine on-site inspection and monitoring with on-site instruments.

43. When all chemical weapons have been removed from the storage facility, the Technical Secretariat shall confirm the declaration of the State Party to that effect. After this confirmation, the Technical Secretariat shall terminate the systematic verification of the storage facility and shall promptly remove any monitoring instruments installed by the inspectors.

Inspections and visits

44. The particular storage facility to be inspected shall be chosen by the Tech- nical Secretariat in such a way as to preclude the prediction of precisely when the facility is to be inspected. The guidelines for determining the frequency of systematic on-site inspections shall be elaborated by the Technical Secret-

Bilaga 1

D. VERIFIKATION

Verifikation av deklarationer av kemiska vapen genom inspektioner på platsen

37. Syftet med vcrifikationen av deklarationer av kemiska vapen skall vara att genom inspektioner på platsen bekräfta riktigheten av de tillämpliga de- klarationerna. som upprättats i enlighet med artikel 111.

38. Inspektörerna skall utföra denna verifikation omedelbart efter det att en deklaration har lämnats. De skall. bland annat, verifiera kvantiteten och identiteten av kemikalier, typer och antal av ammunition, anordningar och annan utrustning.

39. Inspektörerna skall i tillämplig utsträckning utnyttja, överenskomna för- seglingar. märkningar eller andra förfaranden för inventeringskontroll för att underlätta en korrekt inventering av kemiska vapen vid varje lagringsan-

läggning.

40. Under inventeringen skall inspektörerna installera sådana överens- komna förseglingar som kan vara nödvändiga för att klart visa om några la- ger avlägsnats. och för att säkerställa säkringen av anläggningen under in- venteringen. Efter fullbordad inventering avlägsnas sådana förseglingar om inte annat överenskommits.

Systematisk verifikation av lagringsanläggningar

41. Syftet med den systematiska vcrifikationen av lagringsanläggningar skall vara att försäkra att inget oförmärkt avlägsnande av kemiska vapen sker från sådana anläggningar.

42. Den systematiska vcrifikationen skall inledas så snart som möjligt efter det att deklarationen av kemiska vapen har lämnats och skall fortsätta tills alla kemiska vapen har avlägsnats från lagringsanläggningen. Den skall. i överenstämmelse med anläggningsavtal, omfatta såväl inspektioner på plat- sen som övervakning med instrument på platsen.

43. När alla kemiska vapen har avlägsnats frän lagringsanläggningen, skall Tekniska sekretariatet bekräfta konventionspartens deklaration avseende detta. Efter denna bekräftelse skall Tekniska sekretariatet avsluta den syste- matiska vcrifikationen av lagringsanläggningen och omedelbart avlägsna varje övervakningsinstrument som installerats av inspektörerna.

InSpektioner och besök

44. Den enskilda lagringsanläggning som skall inspekteras skall väljas av Tekniska sekretariatet på ett sätt som omöjliggör förutsägelse av exakt när anläggningen skall inspekteras. Riktlinjer för bestämmande av frekvensen för systematiska inspektioner på platsen skall utarbetas av Tekniska sekreta-

Bilaga 1

ariat, taking into account the recommendations to be considered and approved by the Conference pursuant to Article Vill. paragraph 21 (i).

45. The Technical Secretariat shall notify the inspected State Party of its decision to inspect or visit the storage facility 48 hours before the planned arrival of the inspection team at the facility for systematic inspections or visits. in cases of inspections or visits to resolve urgent problems, this period may be shortened. The Technical Secretariat shall specify the purpose of the inspection or visit.

46. The inspected State Party shall make any necessary preparations for the arrival of the inspectors and shall ensure their expeditious transportation from their point of entry to the storage facility. The facility agreement will specify administrative arrangements for inspectors.

47. The inspected State Party shall provide the inspection team upon its arrival at the chemical weapons storage facility to carry out an inspection, with the following data on the facility: (a) The number of storage buildings and storage locations; (b) For each storage building and storage location. the type and the identification number or designation, shown on the site diagram; and (c) For each storage building and storage location at the facility', the number of items of each specific type of chemical weapon. and, for containers that are not part of binary munitions. the actual quantity of chem- ical fill in each container.

48. in carrying out an inventory, within the time available. inspectors shall have the right: (a) To use any of the following inspection techniques: (i) inventory all the chemical weapons stored at the facility;

(ii) inventory all the chemical weapons stored in specific build- ings or locations at the facility. as chosen by the inspectors; or

(iii) inventory all the chemical weapons of one or more specific types stored at the facility. as chosen by the inspectors: and

(.b) To check all items inventoried against agreed records.

49. Inspectors shall. in accordance with facility agreements: (a) Have unimpeded access to all parts of the storage facilities including any munitions, devices, bulk containers. or other containers therein. While conducting their activity, inspectors shall comply with the safety regulations at the facility. The items to be inspected will be chosen by the inspectors; and

(b) Have the right, during the first and any subsequent inspection of each chemical weapons storage facility. to designate munitions, devices. and

Prop. 1992/931181

riatet, med hänsyn tagen till de rekommendationer som skall behandlas och Prop. 1992/932181 godkännas av konferensen i enlighet med artikel Vill, punkt 21 i). Bilaga 1

45. 48 timmar före inspektionsgruppens planerade ankomst till anläggningen för systematiska inspektioner eller besök skall Tekniska sekretariatet under- rätta den inspekterade konventionsparten om sitt beslut att inspektera eller besöka lagringsanläggningen. Vid inspektioner eller besök för att lösa bråds- kande probiem får denna tidsperiod förkortas. Tekniska sekretariatet skall ange syftet med inspektionen eller besöket.

46. Den inspekterade konventionsparten skall vidta alla nödvändiga förbe- redelser inför ankomsten av inSpektörerna samt säkerställa deras snara färd från platsen för inresa till lagringsanläggningen. Överenskommelsen för an- läggningen skall specificera administratiVa åtgärder för inspektörerna.

47. När inspektionsgruppen anländer till anläggningen för lagring av ke- miska vapcn för att genomföra en inspektion. skall den inspekterade kon- ventionsparten lämna följande upplysningar om anläggningen:

a) antalet lagerbyggnader och lagringsplatser.

b) för varje lagerbyggnad och lagringsplats. slag och nummer eller an- nan beteckning som anges på platskartan, och

c) för varje lagerbyggnad eller lagringsplats vid anläggningen, antalet enheter av varje specifikt slag av kemiska vapen. och. för behållare som inte är en delav binär kemisk ammunition, den faktiska mängden av kemisk fyll— ning i varje behållare.

48. Under genomförandet av en inventering skall inspektörerna, inom den tillgängliga tidsperioden. ha rätt a) att använda var och en av de följande inspektionsteknikerna:

i) inventering av alla kemiska vapen som lagras vid anlägg- ningen. ii.) inventering. efter urval av inspektörerna, av alla kemiska va— pen som lagras i Specifika byggnader eller platser vid anlägg- ningen. eller I . iii) inventering. efter urval av inspektörerna, av alla kemiska va— pen av ett eller flera specifika slag som lagras vid anlägg- ningen. '

b) att kontrollera alla förtecknade poster mot överenskomna förteck- ningar.

49. inspektörerna skall. i överensstämmelse med anläggninsgavtal

a) ha obegränsat tillträde till alla delar av lagringsanläggningcn innefat- tande all ammunition, anordningar. bulk-behållare. eller andra behållare inom denna. När de genomför sin verksamhet. skall inspektörerna följa sä- kerhetsföreskrifterna vid anläggningen. De enheter som skall inspekteras skall väljas av inspektörerna, och

b) ha rätt att. under den första och vid varje efterföljande inspektion av varje lagringsanläggning för kemiska vapen. välja ut ammunition, anord-

containers from which samples are to be taken, and to affix to such muni- Prop. 1992/931181 tions, devices, and containers a unique tag that will indicate an attempt to Bilaga 1 remove or alter the tag. A sample shall be taken from a tagged item at a chemical weapons storage facility or a chemical weapons destruction facility as soon as it is practically possible in accordance with the corresponding destruction programmes. and. in any case, not later than by the end of the destruction operations.

Systematic verification of the destruction of chemical weapons

50. The purpose of verification of destruction of chemical weapons shall be: (a) To confirm the identity and quantity of the chemical weapons stocks to be destroyed; and (b) To confirm that these stocks have been destroyed.

51. Chemical weapons destruction operations during the first 390 days after the entry into force of this Convention shall be governed by transitional veri- fication arrangements. Such arrangements, including a transitional facility agreement, provisions for verification through on-site inspection and monitoring with on-site instruments, and the time-frame for application of the arrangements, shall be agreed between the Organization and the inspec- ted State Party. These arrangements shall be approved by the Executive Council not later than 60 days after this Convention enters into force for the State Party, taking into account the recommendations of the Technical Secretariat, which shall be based on an evaluation of the detailed facility information provided in accordance with paragraph 31 and a visit to the facil- ity. The Executive Council shall. at its first session. establish the guidelines for such transitional verification arrangements. based on recommendations to be considered and approved by the Conference pursuant to Article VIII. paragraph 21 (i). The transitional verification arrangements shall be designed to verify, throughout the entire transitional period. the destruction of chemical weapons in accordance with the purposes set forth in paragraph 50. and to avoid hampering ongoing destruction operations.

52. The provisions of paragraphs 53 to 61 shall apply to chemical weapons destruction operations that are to begin not earlier than 390 days after the entry into force of this Convention.

53. On the basis of this Convention and the detailed destruction facility information. and as the case may be. on experience from previous inspec- tions. the Technical Secretariat shall prepare a draft plan for inspecting the destruction of chemical weapons at each destruction facility. The plan shall be completed and provided to the inspected State Party for comment not less than 270 days before the facility begins destruction operations pursuant to this Convention. Any differences between the Technical Secretariat and the inspected State Party should be resolved through consultations. Any unre-

ningar och behållare från vilka prover skall tas, och på sådan ammunition. Prop. 1992/932181 sådana anordningar eller sådana behållare anbringa en unik märkning som Bilaga 1 påvisar försök att avlägsna eller förändra märkningen. Ett prov skall tas från en märkt enhet vid en lagringsanlägging för kemiska vapen eller en anlägg- ning för destruktion av kemiska vapen så snabbt som är praktiskt möjligt i överenstämelse med de aktuella programmen för destruktion. och. i varje

fall. inte senare än vid slutet av destruktionsverksamheten.

Systematisk verifikation av destruktion av kemiska vapen

50. Syftet med verifikationen av destruktion av kemiska vapen skall vara a) att bekräfta identiteten och mängden av de lager av kemiska vapen som skall destrueras, och b) att bekräfta att dessa laget har destruerats.

51. Verksamhet för destruktion av kemiska vapen skall under de första 390 dagarna efter ikraftträdandet av denna konvention styras av övergångsar- rangemang för verifikation. Sådana arrangemang, innefattande övergångs- avtal för anläggningen, bestämmelser för verifikation genom inspektioner på platsen och övervakning med instrument på platsen. och tidsramarna för till— lämpning av arrangemangen skall träffas mellan organisationen och den in— spekterade konventionsstaten. Arrangemangen skall godkännas av Verk- ställande rädet senast 60 dagar efter denna konventions ikraftträdande för konventionsstaten i fråga, med hänsyn till rekommendationerna från Tek- niska sekretariatet. vilka skall vara baserade på en utvärdering av den detai- jerade informationen om anläggningen lämnad i överensstämmelse med punkt 31 och på ett besök vid anläggningen. Verkställande rådet skall, vid sitt första möte, upprätta riktlinjerna för sådana övergångsarrangemang för verifikation, baserade på rekommendationer som skall behandlas och god- kännas av konferensen i enlighet med artikel VIII. punkt 21 i). Övergångsar- rangemang för verifikation skall vara utformade för verifikation. under hela övergångsperioden av destruktionen av kemiska vapen i överensstämmelse med syftet fastställt i punkt 50, och för att undvika att pågående destruk- tionsverksamhet hindras.

52. Bestämmelserna i punkt 53—61 skall gälla verksamhet för destruktion av kemiska vapen vilken avses att påbörjas tidigast 390 dagar efter ikraftträdan- det av denna konvention.

53. Med utgångspunkt från denna konvention och den detaljerade informa- tionen om anläggningen för destruktion av kemiska vapen. och i förefintliga fall. från erfarenhet från tidigare inspektioner skall Tekniska sekretariatet utforma ett förslag till plan för inspektion av destruktionen av kemiska va- pen vid varje anläggning för destruktion av kemiska vapen. Planen skall vara färdigställd och lämnad till den inspekterade konventionsparten för kom- mentarer senast 270 dagar innan anläggningen påbörjar destruktionsverk- samhet i enlighet med denna konvention. Varje meningsskiljaktighet mellan

Bilaga 1

solved matter shall be forwarded to the Executive Council for appropriate action with a vicw to facilitating the full implementation of this Convention.

54. The Technical Secretariat shall conduct an initial visit to each chemical weapons destruction facility of the inspected State Party not less "than 240 days before each facility begins destruction operations pursuant to this Convention, to allow it to familiarize itself with the facility and assess the adequacy of the inspection plan.

55. In the case of an existing facility where chemical weapons destruction operations have already been initiated. the inspected State Party shall not be required to decontaminate the facility before the Technical Secretariat conducts an initial visit. The duration of the visit shall not exceed five days and the number of visiting personnel shall not exceed 15.

56. The agreed detailed plans for verification. with an appropriate recom- mendation by the Technical Secretariat. shall be forwarded to the Executive Council for review. The Executive Council shall review the plans with a view to approving them. consistent with verification objectives and obligations under this Convention. It should also confirm that verification schemes for destruction are consistent with verification aims and are efficient and prac- tical. This review should be completed not less than 181) days before the destruction period begins.

57. Each member of. the Executive Council may consult 'with the Technical Secretariat on any issues regarding the adequacy of the plan för verification. ll' there are no objections by any member of the Executive Council, the plan shall be put into action.

58. If there are any difficulties. the Executive Council shall enter into consul- tations with the State Party to reconcile them. If any difficulties remain unre- solved they shall he referred to the Conference.

59. The detailed facility agreements for chemical weapons destruction facilit- ies shall specify. taking into account the specific characteristics of the destruction facility and its mode of operation: (a) Detailed on-site inspection procedures; and (b) Provisions for verification through continuous monitoring with on- site instrume nts and physical presence of inspectors.

60. Inspectors shall be granted access to each chemical weapons destruction facility not less than 60 days before the commencement of the destruction, pursuant to this Convention, at the facility. Such access shall be for the purpose of supervising the installation of the inspection equipment, inspect- ing this equipment and testing its operation, as well as for the purpose of carrying out a final engineering review of the facility. In the case of an exist-

Tekniska sekretariatet och den inspekterade konventionsstaten skall lösas Prop. 1992/932181 genom konsultationer. Varje olöst fråga skall tillställas Verkställande rådet Bilaga 1 för lämpliga åtgärder i syfte att underlätta ett fullständigt genomförande av

denna konvention. "

54. Tekniska sekretariatet skall genomföra en inledande inspektion vid varje anläggning för destruktion av kemiska vapen hos den inspekterade konven— tionsstaten senast 240 dagar innan respektive anläggning påbörjar destruk- tionsverksamhet i enlighet med denna konvention, för att medge att det skaffar sig kännedom om anläggningen och bedömer tillräckligheten av in- spektionsplanen.

55. Vad beträffar en befintlig anläggning där destruktion av kemiska vapen redan har påbörjats, skall den inspekterade konventionsstaten inte vara skyldig att sanera anläggningen innan Tekniska sekretariatet genomför ett inledande besök. Besökets längd skall inte överstiga fem dagar och antalet besökande skall inte överstiga 15.

56. Den överenskomna detaljerade planen för verifikation skall, med en lämplig rekommendation från Tekniska sekretariatet. tillställas Verkstäl- lande rådet för granskning. Verkställande rådet skall granska planerna i av- sikt att godkänna dem, i överensstämmelse med verifikationsmål och -skyl- digheter enligt denna konvention. Det skall även bekräfta att verifikations- planerna för destruktionen överensstämmer med målen för verifikation och är effektiva och praktiskt genomförbara. Denna granskning skall vara avslu- tad senast 180 dagar innan destruktionsperioden börjar.

57. Varje medlem av Verkställande rådet kan samråda med Tekniska sekrta- riatet i varje fråga avseende tillräckligheten av verifikationsplanen. Om det inte finns några invändningar från någon medlem i Verkställande rådet. skall planen sättas i verket.

58. Om det finns några invändningar, skall Verkställande rådet samråda med konventionsparten för att lösa problemen. Om några invändningar kvarstår olösta, skall dessa hänskjutas till konferensen.

59. De detaljerade anläggningsavtalen för destruktionsanläggningar för ke- miska vapen skall. med hänsyn tagen till de specifika egenskaperna hos dest- ruktionsanläggningen och dess driftsätt specificera

a) detaljerade förfaranden för inspektioner på platsen, och

b) bestämmelser för verifikation genom kontinuerlig övervakning med instrument på platsen och fysisk närvaro av inspektörer.

60. Inspektörer skall ges tillträde till varje anläggning för destruktion av ke- miska vapen senast 60 dagar innan destruktion. i enlighet med denna kon- vention, påbörjas vid anläggningen. Ändamålet med sådant tillträde skall vara övervakning av installation av inspektionsutrustning, inspektion av denna utrustning och kontroll av dess funktion, i syfte att utföra en sista tek- nisk granskning av anläggningen. Vad avser befintlig destruktionsanläggning

Bilaga 1

ing facility where chemical weapons destruction operations have already been initiated, destruction operations shall be stopped for the minimum amount of time required, not to exceed 60 days, for installation and testing of the inspection equipment. Depending on the results of the testing and review, the State Party and the Technical Secretariat may agree on additions or changes to the detailed facility agreement for the facility.

61. The inspected State Party shall notify, in writing, the inspection team leader at a chemical weapons destruction facility not less than four hours before the departure of each shipment of chemical weapons from a chemical weapons storage facility to that destruction facility. This notification shall specify the name of the storage facility, the estimated times of departure and arrival. the specific types and quantities of chemical weapons being trans- ported, whether any tagged items are being moved, and the method of trans- portation. This notification may include notification of more than one ship- ment. The inspection team leader shall be promptly notified, in writing, of any changes in this information.

Chemical weapons storage facilities at chemical weapons destruction facilities

62. The inspectors shall verify the arrival of the chemical weapons at the destruction facility and the storing of these chemical weapons. The inspectors shall verify the inventory of each shipment. using agreed procedures consistent with facility safety regulations. prior to the destruction of the chemical weapons. They shall employ. as appropriate. agreed seals, markers or other inventory control procedures to facilitate an accurate inventory of the chemical weapons prior to destruction.

63.. As soon and as long as chemical weapons are stored at chemical weapons storage facilities located at chemical weapons destruction facilities, these storage facilities shall be subject to systematic verification in conformity with the relevant facility agreements.

64. At the end of an active destruction phase, inspectors shall make an inventory of the chemical weapons. that have been removed from the stor- age facility, to be destroyed. They shall verify the accuracy of the inventory of the chemical weapons remaining, employing inventory control procedures as referred to in paragraph 62.

Systematic on-site verification measures at chemical weapons destruction facilities

65. The inspectors shall be granted access to conduct their activities at the chemical weapons destruction facilities and the chemical weapons storage

Bilaga 1

där destruktionsverksamhet redan har påbörjats, skall destruktionsverksam- heten stoppas under kortast möjliga tid, högst 60 dagar, som behövs för in- stallation och kontroll av inspektionsutrustningen. Beroende på resultatet av kontrollen och översynen, kan konventionstaten och Tekniska sekretariatet komma överens om tillägg eller förändringar i det detaljerade anläggnings- avtalet.

61. Den inspekterade konventionsparten skall skriftligen underrätta ledaren för en inspektionsgrupp vid en anläggning för destruktion av kemiska vapen senast fyra timmar innan varje sändning med kemiska vapen till destruk- tionsanläggningen lämnar en lagringsanläggning för kemiska vapen. Denna underrättelse skall specificera namnet på lagringsanläggningen. de uppskat- tade tiderna för avgång och ankomst, de specifika slagen och mängderna av kemiska vapen som transporteras, huruvida några märkta enheter flyttas, och transportmetoden. Denna underrättelse kan innefatta underrättelse om mer än en sändning. Ledaren för inspektionsgruppen skall skyndsamt skrift- ligen underrättas om varje förändring av denna information.

Lagringsanläggningar för kemiska vapen vid anläggningar för destruktion av kemiska vapen

62. Inspektörerna skall verifiera ankomsten av de kemiska vapnen till dest- ruktionsanläggningen samt lagringen av dessa kemiska vapen. Inspektö- rerna skall, före destruktionen av de kemiska vapnen, verifiera förteck- ningen för varje sändning, med användning av överenskomna förfaranden förenliga med säkerhetsföreskrifterna vid anläggningen. De skall i tillämplig utsträckning använda överenskomna förseglingar, märkningar eller andra kontrollrutiner vid inventering för att underlätta en korrekt förteckning av de kemiska vapnen före destruktion.

63. Så snart som och så länge som kemiska vapen lagras vid lagringsanlägg- ningar för kemiska vapen vid anläggningar för destruktion av kemiska va- pen. skall dessa lagringsanläggningar vara föremål för systematisk verifika- tion i överensstämmelse med de tillämpliga överenskommelserna om an- läggningarna.

64. Vid slutet av en aktiv destruktionsfas. skall inspektörerna förteckna de kemiska vapen som har förts bort från lagringsanläggningen, för att destrue- ras. De skall verifiera riktigheten av förteckningen över de kemiska vapen som återstår, med användande av kontrollrutiner för inventering. vilka refe- reras till i punkt 62.

Systematiska verifikationåtgärder på platsen vid anläggningar för destruktion av kemiska vapen

65. Inspektörerna skall ges tillträde för att utföra sin verksamhet vid anlägg- ningar l'ör destruktion av kemiska vapen och lagringsanläggningar för ke-

facilities located at such facilities during the entire active phase of destruc- Prop. 1992/93: l81 tion. Bilaga 1

66. At each chemical weapons destruction facility, to provide assurance that no chemical weapons are diverted and that the destruction process has been completed, inspectors shall have the right to verify through their physical presence and monitoring with on-site instruments: (.a) The receipt of chemical weapons at the facility; (b) The temporary holding area for chemical weapons and the specific type and quantity of chemical weapons stored in that area; (c) The specific type and quantity of chemical weapons being destroyed; (d) Thc process of destruction; (e) The end-product of destruction; (f) The mutilation of metal parts; and (g) The integrity of the destruction process and of the facility as a whole.

67. Inspectors shall have the right to tag. for sampling. munitions. devices, or containers located in the temporary holding areas at the chemical weapons destruction facilities.

68. To the extent that it meets inspection requirements. information from routine facility operations, with appropriate data authentication,-shall be used for inspection purposes. '

69. After the completion of each period of destruction, the Technical Secret- ariat shall confirm the declaration of the State Party, reporting the comple- tion of destruction of the designated quantity of chemical weapons.

70. Inspectors shall, in accordance with facility agreements: (a) Have unimpeded access to all parts of the chemical weapons destruction facilities and the chemical weapons storage facilities located at such facilities, including any munitions, devices, bulk containers, or other containers, therein. The items to be inspected shall be chosen by the inspectors in accordance with the verification plan that has been agreed to by the inspected State Party and approved by the Executive Council:

(b) Monitor the systematic on-site analysis of samples during the destruction process; and

(c) Receive, if necessary, samples taken at their request from any devices, bulk containers and other containers at the destruction facility or the storage facility thereat.

miska vapen vid sådana anläggningar under hela den aktiva destruktionsfa- Prop. 1992/93:181 sen. Bilaga 1

66. För att säkerställa att inga kemiska vapen förts undan och att destruk- tionsprocessen har slutförts, skall inspektörerna vid varje anläggning för de- struktion av kemiska vapen ha rätten att genom sin fysiska närvaro och över- vakning med instrument på platsen verifiera

a) mottagandet av kemiska vapen vid anläggningen.

b) det tillfälliga lagringsområdet för kemiska vapen och det specifika slaget och mängden av kemiska vapen som lagras på detta område,

e) det specifika slaget och mängden av kemiska vapen som destrueras,

d) destruktionsprocessen,

e) slutprodukterna från destruktionen.

f) deformeringen av metalldelar, och

g) destruktionsprocessens och hela anläggningens okränkbarhet.

67. Inspektörerna skall ha rätt att för provtagning märka ammunition, an- ordningar eller behållare som förvaras i det tillfälliga lagringsområdena vid anläggningarna för destruktion av kemiska vapen.

68. 1 den utsträckning inspektionens behov kan täckas därmed skall, för in- spektionsändamål, information från rutinverksamhet vid anläggningen, med tillämpligt bevis på äktheten av upplysningarna, användas för inspektionsän- damål.

69. Efter slutförandet av varje destruktionsperiod skall Tekniska sekretaria- tet bekräfta konventionsstatens deklaration vari rapporteras att destruktion av den angivna mängden av kemiska vapen slutförts.

70. Inspektörerna skall, i överensstämmelse med anläggningsavtal

a) ha oinskränkt tillträde till alla delar av anläggningen för destruktion av kemiska vapen och lagringsanläggningarna för kemiska vapen vid sådana anläggningar, innefattande all ammunition, anordningar, bulk-behållare, el- ler andra behållare, vid denna. De enheter som skall inspekteras skall väljas av inspektörerna i överensstämmelse med verifikationsplanen som den in- spekterade konventionsparten har samtyckt till och som har godkänts av Verkställande rådet.

b) övervaka den systematiska analysen på platsen av prover som tagits under destruktionsprocessen, och

c) om så erfordras ta emot prover som tagits på deras begäran från en anordning, bulk-behållare eller andra behållare vid destruktionsanlägg- ningen eller lagringsanläggningen vid denna.

PART IV (B) Prop. 1992/93:181

OLD CHEMICAL WEAPONS AND ABANDONED B'laga 1 CHEMICAL WEAPONS

A. GENERAL

1. Old chemical weapons shall be destroyed as provided for in Section B.

2. Abandoned chemical weapons. including those which also meet the definition of Article II, paragraph 5 (b), shall be destroyed as provided for in Section C.

B. REGIME FOR OLD CHEMICAL WEAPONS

3. A State Party which has on its territory old chemical weapons as defined in Article Il. paragraph 5 (a), shall, not later than 30 days after this Convention enters into force for it, submit to the Technical Secretariat all available relevant information, including, to the extent possible, the location, type, quantity and the present condition of these old chemical weapons. In the case of old chemical weapons as defined in Article II, paragraph 5 (b), the State Party shall submit to the Technical Secretariat a declaration pursuant to Article III, paragraph 1 (b) (i), including. to the extent possible. the information specified in Part IV (A), paragraphs 1 to 3, of this Annex.

4. A State Party which discovers old chemical weapons after this Convention enters into force for it shall submit to the Technical Secretariat the informa- tion specified in paragraph 3 not later than 180 days after the discovery of the old chemical weapons.

5. The Technical Secretariat shall conduct an initial inspection, and any further inspections as may be necessary, in order to verify the information submitted purSuant to paragraphs 3 and 4 and in particular to determine whether the chemical weapons meet the definition of old chemical weapons as specified in Article II. paragraph 5. Guidelines to determine the usability of chemical weapons produced between 1925 and 1.946 shall be considered and approved by the Conference pursuant to Article VIII, paragraph 21 (i).

6. A State Party shall treat old chemical weapons that have been confirmed by the Technical Secretariat as meeting the definition in Article II, paragraph 5 (a), as toxic waste. It shall inform the Technical Secretariat of the steps being taken to destroy or otherwise dispose of such old chemical weapons as toxic waste in accordance with its national legislation.

7. Subject to paragraphs 3 to 5. a State Party shall destroy old chemical weapons that have been confirmed by the Technical Secretariat as meeting the definition in Article II. paragraph 5 (b), in accordance with Article IV

DEL IV (B) Prop. 1992/93:181

GAMLA KEMISKA VAPEN OCH KVARLÄMNADE 31133 1 KEMISKA VAPEN

A. ALLMÄNT

1. Gamla kemiska vapen skall destrueras i enlighet med vad som föreskrivs i avsnitt B.

2. Kvarlämnade kemiska vapen inklusive sådana som också faller under defi- nitionen i artikel [1 punkt 5 b) skall destrueras i enlighet med vad som före- skrivs i avsnitt C.

B. REGELVERK FÖR GAMLA KEMISKA VAPEN

3. En konventionsstat som har gamla kemiska vapen såsom dessa definieras i artikel [1 punkt 5 a) på sitt territorium skall senast 30 dagar efter det att konventionen träder i kraft för staten i fråga förse Tekniska sekretariatet med all tillgänglig relevant information inklusive, där detta är möjligt. sådan rörande dessa kemiska vapens läge, typ, kvantitet och aktuella tillstånd. Vad avser gamla kemiska vapen såsom dessa definieras i artikel 11 punkt 5 b). skall konventionsstaten förse Tekniska sekretariatet med en deklaration i enlighet med artikel 111 punkt 1 b) i) inklusive, så långt detta är möjligt. information av det slag som anges i del IV (A) punkt 1—3 av denna bilaga.

4. En konventionsstat som upptäcker gamla kemiska vapen efter det att denna konvention trätt i kraft för staten i fråga skall förse Tekniska sekreta- riatet med den information som anges i punkt 3 senast 180 dagar efter upp- täckten av de gamla kemiska vapnen.

5. Tekniska sekretariatet skall genomföra en inledande inspektion och om nödvändigt ytterligare inspektioner för att verifiera den information som gi- vits i enlighet med punkterna 3 och 4 och då särskilt för att fastställa om de kemiska vapnen faller under definitionen av gamla kemiska vapen given i artikel 11 punkt 5. Riktlinjer för att bestämma användbarheten av kemiska vapen framställda mellan 1925 och 1.946 skall behandlas och godkännas av konferensen i enlighet med artikel VIII punkt 21 i).

6. En konventionsstat skall behandla gamla kemiska vapen som enligt be- kräftelse av Tekniska sekretariatet faller under definitionen i artikel 11 punkt 5 a) som giftigt avfall. Konventionsstaten skall informera Tekniska sekreta- riatet om de steg som tagits för att destruera eller på annat sätt göra sig av med sådana gamla kemiska vapen som giftigt avfall i enlighet med nationell lagstiftning.

7. Utan att detta inverkar på punkterna 3—5 skall en konventionsstat dest- ruera gamla kemiska vapen som av Tekniska sekretariatet bekräftats falla under definitionen i artikel 11 punkt 5 b) i enlighet med artikel IV och del IV

and Part IV (A) of this Annex. Upon request of a State Party, the Executive Prop. 1992/932181 Council may. however, modify the provisions on time-limit and order of Bilaga 1 destruction of these old chemical weapons, if it determines that doing so would not pose a risk to the object and purpose of this CtinVention. The request shall contain specific proposals for modification of the provisions and a detailed explanation of the reasons for the proposed modification.

C. REGIME FOR ABANDONED CHEMICAL WEAPONS ' ' '

8. A State Party on whose territory there are abandoned chemical weapons (hereinafter referred to as the- "Territorial State Party") shall. not later than 30 days after this Convention enters into force for it, submit to the Technical Secretariat all available relevant information concerning the abandoned chemical weapons. This information shall include. to the extent possible, the location, type, quantity and the present condition of the abandoned chem- ical weapons as well as information on the abandonment.

9. A State Party which discovers abandoned chemical weapons after this Convention enters into force for it shall, not later than 180 days after the discovery, submit to the Technical Secretariat all available relevant informa- tion concerning the discovered abandoned chemical weapons. This informa- tion shall include, to the extent possible, the location, type, quantity and the present condition of the abandoned chemical weapons as well as information on the abandonment.

10. A State Party which has abandoned chemical weapons on the territory of another State Party (hereinafter referred to as the "Abandoning State Party") shall. not later than 30 days after this Convention enters into force for it. submit to the Technical Secretariat all available relevant information concerning the abandoned chemical weapons. This information shall include. to the extent possible, the location. type, quantity as well as information on the abandonment. and the condition of the abandoned chem- ical weapons.

11. The Technical Secretariat shall conduct an initial inspection. and any further inspections as may be necessary. in order to verify all available relevant information submitted pursuant to paragraphs 8 to 10 and deter- mine whether systematic verification in accordance with Part IV (A), para— graphs 41 to 43, of this Annex is required. It shall, if necessary. verify the origin of the abandoned chemical weapons and establish evidence concern- ing the abandonment and the identity of the Abandoning State.

12. The report of the Technical Secretariat shall be submitted to the Execut- ive Council, the Territorial State Party. and to the Abandoning State Party or the State Party declared by the Territorial State Party or identified by the Technical Secretariat as having abandoned the chemical weapons. If one of

(A) i denna bilaga. På begäran av en konventionsstat kan Verkställande rå— det dock ändra" föreskrifterna vad avser tidsgräns och destruktionsordning för dessa gamla kemiska vapen, om det bedöms att detta inte innebär en risk för denna konventions syfte och ändamål. Begäran skall innehålla specifika förslag om ändringar i föreskrifterna och en detaljerad förklaring av skälen till de föreslagna ändringarna. '

C. REGELVERK FÖR KVARLÄMNADE KEMISKA VAPEN

8. En konventionsstat som har kvarlämnade kemiska vapen på sitt territo- rium (hädanefter benämnd "territoriell konventionsstat") skall senast 30 da- gar efter det att denna konvention träder i kraft för staten förse Tekniska sekretariatet med all tänkbar information avseende de kvarlämnade ke- miska vapnen. Denna information skall i största möjliga utsträckning inklu-

Prop. 1992/93:181 Bilaga 1

dera de kvarlämnade kemiska vapnens läge. typ, kvantitet och aktuella till- ' ' stånd samt information om själva kvarlämnandet.

9. En konventionsstat som upptäcker kvarlämnade kemiska vapen efter det att denna konvention trätt i kraft för staten i fråga, skall senast 180 dagar efter upptäckten förse Tekniska sekretariatet med all tillgänglig relevant in- formation rörande de upptäckta kvarlämnade kemiska vapnen. Denna in- formation skall i största möjliga utsträckning inkludera de kvarlämnade ke- miska vapnens läge, typ, kvantitet och aktuella tillstånd samt information själva kvarlämnandet. '

10. En konventionsstat som har lämnat kvar kemiska vapen på en annan' konventionsstats territorium (hädanefter-benämnd "kvarlämnande konven- tionsstat") skall senast 30 dagar efter det att konventionen träder i kraft för förstnämnda stat förse Tekniska sekretariatet med all tillgänglig information om de kvarlämnade kemiska vapnen. Denna information skall i största möj- - liga utsträckning inkludera de kvarlämnade kemiska vapnens läge. typ, kvantitet samt själva kvarlämnandet och de kvarlämnade tekniska vapnens tillstånd.

11. Tekniska sekretariatet skall genomföra en inledande inspektion och om nödvändigt ytterligare inspektioner för att verifiera all tillgänglig relevant in- formation som delgivits i enlighet med punkterna 8— 10 och bestämma huru- vida systematisk verifikation i enlighet med del IV (A) punkt 41—43 i denna bilaga är påkallad. Det skall om nödvändigt verifiera de kvarlämnade ke- miska vapnens ursprung och förete bevisning vad avser kvarlämnandet och den kvarlämnande statens identitet.

12. Tekniska sekretariatets rapport skall delges Verkställande rådet, den ter- ritoriella konventionsstaten och den kvarlämnande konventionsstaten eller den konventionsstat som enligt den territoriella konventionsstaten har kvar- lämnat de kemiska vapnen eller som Tekniska sekretariatet har identifierat

Bilaga 1

the States Parties directly concerned is not satisfied with the report it shall have the right to settle the matter in accordance with provisions of this Convention or bring the issue to the Executive Council with a view to settling the matter expeditiously.

13. Pursuant to Article I, paragraph 3, the Territorial State Party shall have the right to request the State Party which has been established as the Aban- doning State Party pursuant to paragraphs 8 to 12 to enter into consultations for the purpose of destroying the abandoned chemical weapons in cooper— ation with the Territorial State Party. It shall immediately inform the Tech— nical Secretariat of this request.

14. Consultations between the Territorial State Party and the Abandoning State Party with a view to establishing a mutually agreed plan for destruction shall begin not later than 30 days after the Technical Secretariat has been informed of the request referred to in paragraph 13. The mutually agreed plan for destruction shall be transmitted to the Technical Secretariat not later than 180 days after the Technical Secretariat has been informed of the request referred to in paragraph 13. Upon the request of the Abandoning State Party and the Territorial State Party, the Executive Council may extend the time limit for transmission of the mutually agreed plan for destruction.

"15. For the purpose of destroying abandoned chemical weapons. the Aban- doning State Party shall provide all necessary financial. technical. expert. facility as well as other resources. The Territorial State Party shall provide appropriate cooperation.

16. If the Abandoning State cannot be identified or is not a State Party. the Territorial State Party, in order to ensure the destruction of these abandoned chemical weapons, may request the Organization and other States Parties to provide assistance in the destruction of these abandoned chemical weapons.

17. Subject to paragraphs 8 to 16. Article IV and Part IV (A) of this Annex shall also apply to the destruction of abandoned chemical weapons. In the case of abandoned chemical weapons which also meet the definition of old chemical weapons in Article ll, paragraph 5 (b). thc Executive Council. upon the request of the Territorial State Party. individually or together with the Abandoning State Party, may modify or in exceptional cases suspend the application of provisions on destruction. if it determines that doing so would not pose a risk to the object and purpose of this Convention. In the case of abandOncd chemical weapons which do not meet the definition of old chem— ical weapons in Article II, paragraph 5 (b), the Executive Council. upon the request of the Territorial State Party. individually or together with the Aban— doning State Party. may in exceptional circumstances modify the provisions on the time-limit and the order of destruction. if it determines that doing so would not pose a risk to the object and purpose of this Convention. Any

som kvarlämnande konventionsstat. Om en direkt berörd konventionsstat Prop. 1992/93:18] inte anser rapporten tillfredsställande, har staten rätt att lösa frågan i enlig- Bilaga ] het med bestämmelserna i denna konvention eller ta upp frågan i Verkstäl- lande rådet för att snabbt lösa frågan.

13. I enlighet med artikel I punkt 3 skall den territoriella konventionsstaten ha rätt att begära att den konventionsstat som har konstaterats vara den kvarlämnande konventionsstaten i enlighet med punkterna 8—12 inleder konsultationer med syftet att förstöra de kvarlämnade kemiska vapnen i samarbete med den territoriella konventionsstaten. Den skall omedelbart informera Tekniska sekretariatet om denna begäran.

14. Konsultationer mellan den territoriella konventionsstaten och den kvar- lämnande konventionsstaten med syfte att fastställa en gemensamt överens- kommen plan för destruktion skall börja senast 30 dagar efter det att Tek- niska sekretariatet har informerats om begäran som avses i punkt 13. Den gemensamt överenskomna planen för förstöring skall översändas till Tek- niska sekretariatet senast 180 dagar efter det att Tekniska sekretariatet har informerats om den begäran som avses i punkt 13. På begäran av den kvar- lämnande staten och den territoriella staten kan Verkställande rådet för- länga den tidsfrist inom vilken den gemensamt överenskomna destruktions- planen skall översändas.

15. För att förstöra kvarlämnade kemiska vapen skall den kvarlämnande konventionsstaten tillhandahålla alla finansiella, tekniska och andra resurser samt expertis och anläggningar som är nödvändiga. Den territoriella kon- ventionsstaten skall samarbeta på lämpligt sätt.

16. Om den kvarlämnande staten inte kan identifieras eller inte är en kon- ventionsstat, kan den territoriella konventionsstaten, för att säkerställa för- störingen av dessa kvarlämnade kemiska vapen, begära att organisationen och andra konventionsstater ger hjälp till förstöringen av dessa kvarlämnade kemiska vapen.

17. Utan att detta inverkar på punkterna 8—16. skall artikel IV och del IV (A) av denna bilaga också äga tillämpning på destruktion av kvarlämnade kemiska vapen. Om kvarlämnade kemiska vapen också faller in under defi- nitionen för gamla kemiska vapen i artikel II punkt 5 b). kan Verkställande rådet på begäran av den territoriella konventionsstaten ensam eller tillsam— mans med den kvarlämnande konventionsstaten ändra eller i exceptionella fall suspendera tillämpningen av bestämmelserna för destruktion, om det be- döms att det inte skulle innebära en risk för denna konventions syfte och ändamål att göra detta. Om de kvarlämnade kemiska vapnen inte faller un- der definitionen av gamla kemiska vapen i artikel II punkt 5 b). kan Verkstäl- lande rådet på begäran av den territoriella konventionsstaten. ensam eller tillsammans med den kvarlämnande konventionsstaten. under exceptionella omständigheter ändra reglerna för tidsfristen och destruktionsordningen om rådet bedömer att det inte skulle äventyra denna konventions syfte och än-

request as referred to in this paragraph shall contain specific proposals for modification of the provisions and a detailed explanation of the reasons for the proposed modification.

18. States Parties may conclude between themselves agreements or arrange- ments concerning the destruction of abandonedchcmical weapons. The . Executive Council may, upon request ofthe Territorial State Party, individu- ally or together with the Abandoning State Party, decide that selected provi- sions of such agreements or- arrangements take precedence over provisions of this Section. if it determines-that the agreement or arrangement ensures the destruction of the abandoned chemical weapons in accordance with para- graph 17.

..

damål att göra detta. En begäran av det slag som berörs i denna punkt skall Prop. 1992/93:181 innehålla specifika förslag till ändring av reglerna och en detaljerad förkla- Bilaga 1 ring av skälen till den föreslagna ändringen.

18. Konventionsstater kan sluta en överenskommelse eller enas om arrange- mang sinsemellan vad avser destruktion av kvarlämnade kemiska vapen. Verkställande rådet kan på begäran av den territoriella konventionsstaten, ensam eller tillsammans med den kvarlämnande konventionsstaten, besluta att valda föreskrifter i sådana överenskommelser eller arrangemang skall gälla före föreskrifter i detta avsnitt, om det bedöms att överenskommelsen eller arrangemanget säkerställer destruktionen av de kvarlämnade kemiska Vapnen i enlighet med punkt 17. .

PART V Prop. 1992/931181

DESTRUCTION OF CHEMICAL WEAPONS Bilaga 1 PRODUCTION FACILITIES AND rrs VERIFICATION PURSUANT TO ARTICLE v

A. DECLARATIONS

Declarations of chemical weapons production facilities

1. The declaration of chemical weapons production facilities by a State Party pursuant to Article III, paragraph 1 (c) (ii). shall contain for each facility:

(a) The name of the facility. the names of the owners. and the names of the companies or enterprises operating the facility since 1 January 1946;

(b) The precise location of the facility, including the address, location of the complex. location of the facility within the complex including the specific building and structure number, if any;

(c) A statement whether it is a facility for the manufacture of chemicals that are defined as chemical weapons or whether it is a facility for the filling of chemical weapons, or both;

(d) The date when the construction of the facility was completed and the periods during which any modifications to the facility were made, includ— ing the installation of new or modified equipment. that significantly changed the production process characteristics of the facility;

(e) Information on the chemicals defined as chemical weapons that were manufactured at the facility; the munitions. devices, and containers that were filled at the facility; and the dates of the beginning and cessation of such manufacture or filling:

(i) For chemicals defined as chemical weapons that were manufactured at the facility, such information shall be expre- ssed in terms of the specific types of chemicals manufactured, indicating the chemical name in accordance with the current International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) nomenclature. structural formula, and the Chem- ical Abstracts Service registry number. if assigned. and in terms of the amount of each chemical expressed by weight of chemical in tonnes; (ii) For munitions, devices and containers that were filled at the facility, such information shall be expressed in terms of the specific type of chemical weapons filled and the weight of the chemical fill per unit.

(f.) The production capacity of the chemical weapons production facil- ity:

(1) For a facility where chemical weapons were manufactured. production capacity shall be expressed in terms of the annual

Bilaga 1

DEL V

DESTRUKTION Av .. PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR FOR KEMISKA VAPEN OCH VERIFIKATIONEN Av DETTA I ENLIGHET MED ARTIKEL v

A. DEKLARATIONER

Deklarationer av produktionsanläggningar för kemiska vapen

1. En konventionsstats deklaration av produktionsanläggningar för kemiska vapen i enlighet med artikel III, punkt 1 c) ii), skall för varje anläggning in- nehålla

a) anläggningens namn. ägarnas namn och namnet på bolagen eller företagen som drivit anläggningen sedan den 1 januari 1946,

b) den exakta belägenheten av anläggningen. innefattande adress, belä- genhet av komplexet. lokaliseringen av anläggningen inom komplexet inne- fattande. om sådant finns, det specifika byggnads- och strukturnumret,

c) en redogörelse för om detär en anläggning för tillverkning av kemika- lier som är definierade som kemiska vapen eller om detär en anläggning för fyllning av kemiska vapen. eller båda,

(1) datum när uppförandet av anläggningen avslutades och perioder un- der vilka någon modifikation av anläggningen gjordes, innefattande installa- tion av ny eller modifierad utrustning, som i betydande grad ändrade beting- elserna hos produktionsprocessen vid anläggningen.

e) information OIII de kemikalier, definierade som kemiska vapen, som producerats vid anläggningen, ammunitionen, anordningarna, och behållare som fyllts vid anläggningen. och datum för påbörjande och upphörande av sådan tillverkning eller fyllning

i) för kemikalier definierade som kemiska vapen som produce- rats vid anläggningen. skall sådan information anges i termer av de specifika kemikalier som producerades. angivande det kemiska namnet i överensstämmelse med gällande Interna- tional Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) no- menklatur, Strukturformel, och nummer, om sådant tilldelats. i Chemical Abstracts Service register. och i termer av mängd av varje kemikalie angiven som vikt av kemikalien i ton.

ii) för ammunition, anordningar och behållare som fyllts vid an- läggningen, skall sådan information anges i termer av den specifika typen av kemiskt vapen som fylldes och vikten av den kemiska fyllningen per enhet.

f) produktionskapaciteten för produktionsanläggningen för kemiska va- pen:

i) för en anläggning där kemiska vapen producerats. skall pro- duktionskapaciteten anges i termer av den årliga kvantitativa

quantitative potential for manufacturing a specific substance Prop. 1992/932181 on the basis of the technological process actually used or. in Bilaga 1 the case of processes not actually used. planned to be used at

the facility; ' . '

(ii) For a facility where chemical weapons were filled, production capacity shall be expressed in terms of the quantity of chem- ical that the facility can fill into each specific type of chemical weapon a year. .

(g) For each chemical weapons production facility that has not been destroyed, a description of the facility including:

(i) A site diagram; (ii) A process flow diagram of the facility; and (iii) An inventory of buildings at the facility, and specialized equipment at the facility and "of any spare parts for such equipment. (h) The present status of the facility, stating:

(i) The date when chemical weapons were last produced at the facility: (ii) Whether the facility- has been destroyed. including the date and manner of its destruction; and (iii) Whether the facility has been used or modified before entry into force of this Convention for an activity not related to the production of chemical weapons, and if so, information on what modifications have been made. the date "such non-chem- ical weapons related activity began and the nature of such activity. indicating. if applicable, the kind of product. -

(i) A specification of the measures that have been taken by the State Party for closure of. and a description of the measures that have been of will be taken by the State Party to inactivate t-he facility;

(j) A description of the normal pattern of activity for safety-and security at the inactivated facility; and

(k) A statement as to whether the facility will be converted for the destruction of chemical weapons and, if so. the dates for such conversions.

Declarations of chemical weapons production facilities pursuant to Article lII, paragraph 1 (c) (iii)

"2. The declaration of chemical 'weapons production facilities pursuant to Article III, paragraph 'I (c) (iii), shall contain all_information specified in paragraph l above. It is the responsibility of the State Party on whose terri- tory the facility is or has been located to make appropriate arrangements with the Other State to ensure that the declarations are made. If the State Party on whose territory the facility is or has been located is notable to fulfil this obligation, it shall state the reasons therefor.

Bilaga 1

- potentialen för att producera en specifik kemikalie baserad.

påden teknologiska process som faktiskt använts, eller i fallet med processer som inte använts, planerats att användas vid anläggningen,

ii) för en anläggning där kemiska vapen fyllts, skall produktions- kapaciteten anges i termer av den kvantitet av kemikalie som anläggningen kan'fylla i varje specificerad typ'av kemiskt va— pen per år.

g) för varje produktionsanläggning för kemiska vapen. som inte har destruerats, en beskrivning av anläggningen innefattande

i) en platskarta. ii) ett processflödesschema för anläggningen, och iii) en förteckning över byggnader vid anläggningen samt special- utrustning vid anläggningen och varje reservdel för sådan ut-

rustning. h) det nuvarande tillståndet vid anläggningen. med redogörelse för i) datum när kemiska vapen sist producerats vid anläggningen,

ii) om den har destruerats. med angivande av datum-och sättet för förstöring, . iii) om anläggningen före ikraftträdandet av denna konvention har använts eller modifierats för aktiviteter utan anknytning till produktionen av kemiska vapen. och om så är fallet, infor- mation OIII vilka modifieringar som har gjorts,-datum för inle- dande av sådan verksamhet utan anknytning till kemiska va- pen samt typen av sådan aktivitet. med angivande, om lämp- ligt, av typen av produkt.

i) en specifikation av de åtgärder som konventionsstaten har vidtagit för stängning av, och en beskrivning av de åtgärder som har eller kommer att vidtagas av konventionsstaten för att inaktivera, anläggningen,

j) en beskrivning av de normala arrangemangen för skydd och säkerhet vid den inaktiverade anläggningen, och

k) en uppgift om huruvida anläggningen kommer att ställas om för de- struktion av kemiska vapen och, om så är fallet. datum för sadan omställ- nIng.

Deklarationer av produktionsanläggningar för kemiska vapen i enlighet med artikel Ill, punkt 1 c) iii)

2. Deklarationen av produktionsanläggningar för kemiska vapen, i enlighet med artikel III, punkt 1 c) iii), skall innehålla all information specificerad i punkt 1 ovan. Den konventionsstat på vilkens territorium anläggningen är eller har varit belägen ansvarar för att lämpliga arrangemang vidtas med den andra staten för att säkerställa att deklarationerna genomförs. Om konven- tionsstaten på vilkens territorium anläggningen finns eller har varit belägen inte kan uppfylla denna skyldighet, skall den ange skälen för detta.

Declarations of past transfers and receipts Prop. 1992/93:181

. . Bilaga 1 3. A State Party that has transferred or received chem1ca1 weapons

production equipment since 1 January 1946 shall declare these transfers and receipts pursuant to Article III, paragraph 1 (c) (iv). and in accordance with paragraph 5 below. When not all the specified information is available for transfer and receipt of such equipment for the period between 1 January 1946 and 1 January 1970, the State Party shall declare whatever information is still available to it and provide an explanation as to why it cannot submit a full declaration.

4. Chemical weapons production equipment referred to in paragraph 3 means:

(a) Specialized equipment; (b) Equipment for the production of equipment specifically designed for use directly in connection with chemical weapons employment; and

(c) Equipment designed or used exclusively for producing non-chem- ical parts for chemical munitions.

5. The declaration concerning transfer and receipt of chemical weapons production equipment shall specify: (a) Who received/transferred the chemical weapons production equip- ment; (b) The identity of such equipment; (c) The date of transfer or receipt; (d) Whether the equipment was destroyed, if known; and (e) Current disposition, if known.

Submission of general plans for destruction

6. For each chemical weapons production facility, a State Party shall supply the following information: (a) Envisaged time-frame for measures to be taken; and (b) Methods of destruction.

7. For each chemical weapons production facility that a State Party intends to convert temporarily into a chemical weapons destruction facility, the State Party shall supply the following information: (a) Envisaged time-frame for conversion into a destruction facility;

(b) Envisaged time-frame for utilizing the facility as a chemical weapons destruction facility;

(c) Description of the new facility; (d) Method of destruction of special equipment; (e) Time-frame for destruction of the converted facility after it has been utilized to destroy chemical weapons; and

(f) Method of destruction of the converted facility.

Bilaga 1

Deklarationer av tidigare överföringar och mottagande

3. En konventionsstat som har överfört eller mottagit utrustning för produk- tion av kemiska vapen efter den 1 januari 1946 skall deklarera dessa överfö- ringar och mottaganden i enlighet med artikel III, punkt 1 c) iv) och i över- ensstämmelse med punkt 5 nedan. När inte all specificerad information om överföringar och mottagande av sådan utrustning är tillgänglig för perioden mellan den 1 januari 1946 och den 1 januari 1970, skall konventionsstaten deklarera all information som fortfarande är tillgänglig för den och lämna en förklaring om varför den inte kan lämna en fullständig deklaration.

4. Utrustning för produktion av kemiska vapen refererad till i punkt 3 bety- der a) specialutrustning, b) utrustning för produktion av utrustning specifikt utformad för utnytt- jande i direkt samband med insatser med kemiska vapen. och c) utrustning utformad eller uteslutande använd för produktion av icke- kemiska delar till kemisk ammunition.

5. Deklarationen om överföring och mottagande av utrustning för produk- tion av kemiska vapen skall specificera

a) vem som mottogöverförde utrustningen för produktion av kemiska vapen,

b) identiteten av sådan utrustning,

c) datum för överföring eller mottagande,

d) om utrustningen har destruerats. om detta är känt, och

e) nuvarande utnyttjande. om detta är känt.

Avgivande av allmän plan för destruktion

6. För varje produktionsanläggning för kemiska vapen skall konventionssta- ten lämna följande information:

a) tidsramar som förutses för åtgärder som skall vidtas, och

b) metoder för destruktion.

7. För varje produktionsanläggning för kemiska vapen, som en konventions- stat avser att temporärt ställa om till en anläggning för destruktion av ke- miska vapen. skall konventionsstaten lämna följande information:

a) tidsram som förutses för omställning till anläggning för destruktion av kemiska vapen,

b) tidsram som förutses för utnyttjandet av anläggningen som anlägg- ning för destruktion av kemiska vapen,

c) beskrivning av den nya anläggningen,

d) metod för destruktion av specialiserad utrustning,

e) tidsram för destruktion av den omställda anläggningen efter det att den utnyttjats för att destruera kemiska vapen. och

f) metod för destruktion av den omställda anläggningen.

Bilaga 1

Submission of annual plans for destruction and annual reports on destruction

8. The State Party shall submit an annual plan for destruction not less than 90 days before the beginning of the coming destruction year. The annual plan shall specify: (a) Capacity to be destroyed: (b) Name and location of the facilities where destruction will take,

place;

ity; and . (d) Planned method(s) of destruction.

9. A State Party shall submit an annual report on destruction not later than 90 days after the end of the previous destruction year. The annual report shall specify: (a) Capacity destroyed; _ (b) Name and location of each facility where destruction took place; (c) List of buildings and equipment that were destroyed at each facility;

(d) Methods of destruction.

10. For a chemical weapons production facility declared pursuant to Article III, paragraph 1 (c) (iii), it is the responsibility of the State Party on whose territory the facility is or has been located to make appropriate arrangements to ensure that the declarations specified in paragraphs 6 to 9 above are made. If the State Party on whose territory the facility is or has been located is not. able to fulfil this obligation, it shall state the reasons therefor.

B. DESTRUCTION

General principles for destruction of chemical weapons production" facilities

11. Each State Party shall decide on methods to be applied for the destruc- tion of chemical weapons production facilities. according to the principles laid down in Article V and in this Part.

Principles and methods for closure of a chemical weapons production facility

12. The purpose of the closure of a chemical weapons production facility is to render it inactive.

13. Agreed measures for closure shall be taken by a State Party with due regard to the specific characteristics of each facility. Such measures shall include, inter alia: (c) List of buildings and equipment that will be destroyed at each facil-

Bilaga 1

Avgivande av årlig plan för destruktion och årliga rapporter om destruktion

8. Konventionsstaten skall lämna en årlig plan avseende destruktion—senast 90 dagar före början av varje kommande destruktionsår. Den årliga planen skall specificera

a) kapacitet som skall förstöras,

b) namn oeh belägenhet av de anläggningar där destruktionen kommer att äga rum,

c) förteckning över byggnader och utrustning som kommer att destrue- ras vid varje anläggning och

d) planerad(e) metod(er) för destruktion.

9. En konventionsstat skall lämna en årlig rapport avseende destruktion se- nast 90 dagar efter slutet av det föregående destruktionsåret. Den årliga rap- porten skall specificera

a) kapacitet som destruerats,

b) namn Och belägenhet av varje anläggning där destruktion har skett,

c) förteckning över byggnader och utrustning som destruerades vid varje anläggning

d) metoder för destruktion.

10. För produktionsanläggningar för kemiska vapen deklarerade i enlighet med artikel 111, punkt 1 c) iii), är det den konventionsstat på vilkens territo- rium anläggningen är eller har varit belägen som ansvarar för att lämpliga arrangemang för att säkerställa att deklarationerna specificerade i punkt 6 till 9 vidtas. Om konventionsstaten på vikens territorium anläggningen finns eller har varit belägen inte kan uppfylla denna skyldighet. skall den ange skä- len för detta.

B. DESTRUKTION

Allmänna principer för destruktion av produktionsanläggningar för kemiska vapen

11. Varje konventionsstat skall bestämma de metoder som skall tillämpas för destruktionen av produktionsanläggningar för kemiska vapen, i överens- stämmelse med de principer som fastställs i artikel V och i denna del.

Principer och metoder för stängning av produktionsanläggningar för kemiska vapen

12. Syftet med stängningen av produktionsanläggningar för kemiska vapen är att göra dem inaktiva.

13. Överenskomna åtgärder för stängning 'skall vidtas av konventionsstaten med hänsyn tagen till de specifika egenskaperna hos varje anläggning. Så- dana åtgärder skall bland annat innefatta

Prop. 1992/932181

Bilaga 1

(a) Prohibition of occupation of the specialized buildings and standard Prop. l992/93: 181

buildings of the facility except for agreed activities;

(b) Disconnection of equipment directly related to the production of chemical weapons, including, inter alia, process control equipment and util- ities;

(c) Decommissioning of protective installations and equipment used exclusively for the safety of operations of the chemical weapons production facility;

(d) Installation of blind flanges and other devices to prevent the addi- tion of chemicals to, or the removal of chemicals from, any specialized process equipment for synthesis. separation or purification of chemicals defined as a chemical weapon. any storage tank, or any machine for filling chemical weapons. the heating, cooling, or supply of electrical or other forms of power to such equipment, storage tanks, or machines; and

(e) lnterruption of rail. road and other access routes for heavy transport to the chemical weapons production facility except those required for agreed activities.

14. While the chemical weapons production facility remains closed, a State Party may continue safety and physical security activities at the facility.

Technical maintenance of chemical weapons production facilities prior to their destruction

15. A State Party may carry out standard maintenance activities at chemical weapons production facilities only for safety reasons. including visual inspec- tion. preventive maintenance, and routine repairs.

16. All planned maintenance activities shall be specified in the general and detailed plans for destruction. Maintenance activities shall not include: (a) Replacement of any process equipment; (b) Modification of the characteristics of the chemical process equip- ment; (e) Production of chemicals of any type.

17. All maintenance activities shall be subject to monitoring by the Technical Secretariat.

Principles and methods for temporary conversion of chemical weapons production facilities into chemical weapons destruction facilities

18. Measures pertaining to the temporary conversion of chemical weapons production facilities into chemical weapons destruction facilities shall ensure that the regime for the temporarily converted facilities is at least as stringent as the regime for chemical weapons production facilities that have not been converted.

a) förbud att uppehålla sig i specialbyggnader och standardbyggnader Prop. 1992/932181 vid anläggningen utom för överenskomna aktiviteter. Bilaga 1 b) urkoppling av utrustning direkt förbunden med produktion av ke- miska vapen, innefattande, bland annat, processkontrollutrustning och för- nödenheter, c) avställande av skyddsanordningar och utrustning använd uteslutande för säkerheten vid drift av produktionsanläggningen för kemiska vapen, d) Installation av blindflänsar och andra anordningar för att hindra till- sats av kemikalier till, eller avlägsnande av kemikalier från, varje specialise- rad processutrustning för syntes, separation eller rening av kemikalier defi- nierade som kemiska vapen, varje lagertank, eller varje anordning för fyll- ning av kemiska vapen, uppvärmning. kylning, eller försörjning med elektri- citet eller andra typer av kraft till sådan utrustning, lagertank eller anord- ningar. och e) avbrytande av järnväg, landsväg och andra tillfartsvägar för tunga transporter till produktionsanläggningen för kemiska vapen, utom de som är nödvändiga för överenskomna aktiviteter.

14. Under den tid som produktionsanläggningen förblir stängd, får en kon- ventionsstat fortsätta verksamhet för skydd och fysisk säkerhet vid anlägg- ningen.

Tekniskt underhåll av produktionsanläggningar för kemiska vapen före deras förstöring

15. En konventionsstat får endast av säkerhetsskäl utföra normal underhålls- verksamhet vid produktionsanläggningar för kemiska vapen, innefattande visuell inspektion. förebyggande underhåll och rutinreparationer.

16. All underhållsverksamhet skall specificeras i den allmänna och den detal- jerade destruktionsplanen. Underhållsverksamheten skall inte innefatta 21) utbyte av någon processutrustning.

b) modifikation av egenskaperna hos utrustningen för kemiska proces- ser,

C) produktion av någon typ av kemikalie.

17. All underhållsverksamhet skall vara föremål för övervakning från Tek- niska sekretariatet.

Principer och metoder för temporär omställning av produktionsanläggningar för kemiska vapen till anläggningar för destruktion av kemiska vapen

18. Åtgärder gällande den temporära omställningen av produktionsanlägg- ningar för kemiska vapen till anläggningar för destruktion av kemiska vapen skall säkerställa att regimen för de temporärt omställda anläggningarna är minst lika strikt som regimen för produktionsanläggningar för kemiska va— pen.

19. Chemical weapons production facilitieseonvertcd into chemical weapons destruction facilities before entry into force of this Convention shall be. declared under the category of chemical weapons production facilities.

They shall be subject to an initial visit by inspectors, who shall confirm the correctness of the information about these facilities. Verification that the conversion of these facilities was performed insuch a manner as to render them inoperable as chemical weapons production facilities shall also be required, and shall fall within the framework of measures provided for the facilities that are to be rcndered inoperable not later than 90 days after entry into force of this Convention.

20. A State Party that intends to carry out a conversion of chemical weapons production facilities shall submit'to the Technical Secretariat, not later than 30 days after this Convention enters into force for it, or not later than 30 days after a decision has been taken for temporary conversion. a general facility conversion plan, and subsequently shall submit annual plans. '

21. Should a State Party have the need to convert to a chemical weapons destruction facility an additional chemical weapons production facility that had been closed after this Convention entered into force for it. it shall inform the Technical Secretariat thcreof not less than 150 days before conversion. The Technical Secretariat, in conjunction with the State Party, shall make sure that the necessary measures arc taken to render that facility, after its conversion, inoperable as a. chemical weapons production facility. .

22. A facility converted for the destruction of chemical weapons shall not be more fit for resuming chemical weapons production than a chemical weapons production facility which has been closed and is under mainten- ance. Its reactivation shall require 110 less time than that required for a chem- ical weapons production facility that has been closed and is under mainten- ance.

23. Converted chemical weapons production facilities shall be destroyed not later than 10 years after entry into force of this Convention.

24. Any measures for the conversion of any given chemical weapons production facility shall be facility-specific and shall depend upon its indi- vidual characteristics.

25. The set of measures carried out for the purpose of converting a chemical weapons production facility into a chemical weapons destruction facility shall not be less than that which is provided for the disabling of other chem- ical weapons production facilities to be. carried ont not later than 90 days after this Convention enters into force for the State Party.

19. Produktionsanläggningar för kemiska vapen som har ställts om till an- Prop. 1992/93:181 läggningar för destruktion av kemiska vapen skall deklarerats under katego- Bilaga 1 rin för produktionsanläggningar för kemiska vapen.

De skall vara föremål för ett inledande besök av inspektörer. vilka skall bekräfta riktigheten av informationen om dessa anläggningar. Verifikation kommer också att krävas av att omställningen av dessa anläggningar har ut- förts på ett sådant sätt att de gjorts obrukbara såsom produktionsanlägg- ningar för kemiska vapen, och denna skall överenstämma med åtgärderna vidtagna för de anläggningar som skall göras obrukbara senast 90 dagar efter denna konventions ikraftträdande.

20. En konventionsstat som avser att'utföra en omställning av en produk- tionsanläggning för kemiska vapen skall senast 30 dagar efter ikraftträdandet av denna konvention för staten i fråga, eller senast 30 dagar efter det att ett beslut har fattats om temporär omställning, till Tekniska sekretariatet lämna. en allmän omställningsplan för anläggningen och fortsättningsvis lämna årliga planer.

21. Skulle en konventionsstat ha behov av att ställa om ytterligare en pro- duktionsanläggning för kemiska vapen, som har stängts efter ikraftträdandet av denna konvention förstatcn i "fråga till en anläggning för destruktion av kemiska vapen. skall den informera Tekniska sekretariatet om detta senast 150 dagar före. omställningen.'Tekniska sekretariatet. i förbindelse med kon- ventionsstaten, skall säkerställa att de nödvändiga åtgärderna vidtas för att göra den anläggningen. efter dess omställning. obrukbar som produktions- anläggning för kemiska vapen. '

22. En anläggning omställd för destruktion av kemiska vapen skall inte vara mera lämpad för återupptagande av produktion av kemiska vapen än en pr'o- duktionsanläggning för kemiska vapen som har stängts och underhålls. Dess återupptagande av verksamheten skall inte kräva mindre tid än vad som krävs för för en produktionsanläggning för kemiska vapen som har stängts och underhålls.

23. Omställda produktionsanläggningar för kemiska-vapen skall förstöras se- nast 10 år efter ikraftträdandet av denna konvention.

24. Varje åtgärd för omställning av varje given produktionsanläggning för kemiska vapen skall vara anläggnings—specifik och bero av dess individuella egenskaper.

25. Åtgärderna som är utförda med syftet att ställa om en produktionsan- läggning för kemiska vapcn till en anläggning för destruktion av kemiska va- pen skall inte vara mindre än vad som är föreskrivet för urständsättande av andra produktionsanläggningar för kemiska vapen, vilken skall utföras se- nast 90 dagar efter ikraftträdandet av denna konvention för konventionssta- ten i fråga. '

Bilaga 1

Principles and methods related to destruction of a chemical weapons production facility

26. A State Party shall destroy equipment and buildings covered by the definition of a chemical weapons production facility as follows:

(a) All specialized equipment and standard equipment shall be physic- ally destroyed;

(b) All specialized buildings and standard buildings shall be physically destroyed.

27. A State Party shall destroy facilities for producing unfilled chemical munitions and equipment for chemical weapons employment as follows:

(a) Facilities used exclusively for production of non-chemical parts for chemical munitions or equipment specifically designed for use directly in connection with chemical weapons employment, shall be declared and destroyed.

The destruction process and its verification shall be conducted according to the provisions of Article V and this Part of this Annex that govern destruc- tion of chemical weapons production facilities;

(b) All equipment designed or used exclusively for producing non- chemical parts for chemical munitions shall be physically destroyed. Such equipment. which includes specially designed moulds and metal-forming dyes, may be brought to a special location for destruction:

(c) All buildings and standard equipment used for such production activities shall be destroyed or converted for purposes not prohibited under this Convention. with confirmation. as necessary, through consultations and inspections as provided för under Article IX;

(d) Activities for purposes not prohibited under this Convention may continue while destruction or conversion proceeds.

Order of destruction

28. The order of destruction of chemical weapons production facilities is based on the obligations specified in Article 1 and the other Articles of this Convention, including obligations regarding systematic on-site verification. lt takes into account interests of States Parties for undiminished security during the destruction period; confidence-building in the early part of the destruction stage; gradual acquisition of experience in the course of destroy- ing chemical weapons production facilities; and applicability irrespective of the actual characteristics of the facilities and the methods chosen for their destruction. The order of destruction is based on the principle of levelling out.

29. A State Party shall, for each destruction period, determine which chem- ical weapons production facilities are to be destroyed and carry out the

Principer och metoder relaterade till destruktion av Prop. 1992/931181 produktionsanläggningar för kemiska vapen Bilaga 1

26. En konventionsstat skall förstöra utrustning och byggnader som omfattas av definitionen av produktionsanläggningar för kemiska vapen enligt föl- jande: a) all specialutrustning och standardutrustning skall fysiskt förstöras, b) alla specialbyggnader och standardbyggnader skall fysiskt förstöras.

27. En konventionsstat skall förstöra anläggningar för produktion av ofylld kemisk ammunition och utrustning för användning av kemiska vapen enligt följande: &) Anläggningar uteslutande använda för produktion av icke-kemiska delar till kemisk ammunition eller utrustning specifikt utformad för utnytt- jande i direkt anslutning till insatser med kemiska vapen, skall deklareras och förstöras.

Destruktionsprocessen och verifikationen av denna skall utföras i över- ensstämmelse med stadganden i artikel V och denna del av denna bilaga vil- ken styr destruktion av produktionsanläggningar för kemiska vapen.

b) All utrustning utformad eller använd uteslutande för produktion av icke kemiska delar av kemisk ammunition skall fysiskt förstöras. Sådan ut- rustning, innefattande speciellt utformade gjutformar och pressverktyg för metallformning, kan få föras till speciella platser för destruktion.

c) Alla byggnader och standardutrustning som utnyttjas för sådan pro- duktionsverksamhet skall förstöras eller ställas om för ändamål som ej är förbjudna enligt denna konvention. med styrkande, när så är nödvändigt, genom konsultationer och inspektioner reglerade i artikel [X,

(1) Verksamhet för ändamål som inte är förbjudna enligt denna konven- tion får fortsätta under den tid som destruktion eller omställning fortsätter.

Destruktionsordning

28. Destruktionsordningen för produktionsanläggningar för kemiska vapen är baserad på de skyldigheter som specificeras i artikel I och de andra artik- larna, innefattande skyldigheterna avseende systematisk verifikation på platsen. Den tar hänsyn till konventionsstaternas rätt till oförminskad säker- het under destruktionsperioden, förtroendeskapande åtgärder under den ti- diga delen av destruktionsstadiet, gradvis förvärvande av erfarenhet under loppet av destruktion av produktionsanläggningar för kemiska vapen samt tillämpbarhet oberoende av de faktiska egenskaperna hos anläggningarna och metoderna som har valts för deras destruktion. Destruktionsordningen är baserad på principen om utplaning.

29. En konventionsstat skall. för varje destruktionsperiod, bestämma vilka produktionsanläggningar för kemiska vapen som skall förstöras och genom-

Bilaga 1

destruction in such a way that not more than what is specified in paragraph 30 and 31 remains at the end of each destruction period. A State Party is not precluded from destroying its facilities at a faster pace.

30. The following provisions shall apply to chemical weapons production facilities that produce Schedule 1 chemicals: (21) A State Party shall start the destruction of such facilities not later than one year after this Convention enters into force for it, and shall complete it not later than 10 years after entry into force of this Convention. For a State which is a Party at the entry into force of this Convention, this overall period shall be divided into three separate destruction periods, namely, years 2—5, years 6——8, and years 9—10. Por States which become a Party after entry into force of this Convention, the destruction periods shall be adapted, taking into account paragraphs 28 and 29; (b) Production capacity shall be used as the comparison factor for such . facilities. It shall be expressed in agent tonnes. taking into account the rules specified for binary chemical weapons;

(c) Appropriate agreed levels of production capacity shall be estab- lished for the end of the eighth year after entry into force of this Convention. Production capacity that exceeds the relevant level shall be destroyed in equal increments during the. first two destruction periods;

(d) A requirement to destroy a given amount of capacity shall cntail a requirement to destroy any Other chemical weapons production facility that supplied the Schedule 1 facility or filled the Schedule 1 chemical produced there into munitions or devices; _

(c) Chemical weapons production facilities that have been converted temporarily for destruction of chemical weapons shall continue to be subject to the obligation to destroy capacity according to the provisions of this para- graph.

31. A State Party shall start the destruction of chemical weapons production facilities not covered in paragraph 30 not later than one year after this Convention enters into force for it, and complete it not later than five years after entry into force of this Convention.

Detailed plans for destruction

32. Not less than 180 days before the destruction of a chemical weap'ons production facility starts. a State Party shall provide to the Technical Secret- ariat the detailed plans for destruction of the facility, including proposed measures for verification of destruction referred to in paragraph 33 (f), with respect to, inter alia: (a) Timing of the presence of the inspectors at the facility to be destroyed; and (b) Procedures for verification of measures to be applied to each item on the declared inventory.

Bilaga 1

föra destruktionen på ett sådant sätt att inte mer än vad som specificeras i punkt 30 och 31 återstår vid slutet av varje destruktionsperiod. En konven- tionsstat är inte förhindrad att förstöra sina anläggningar i en snabbare takt.

30. Följande stadganden skall tillämpas på produktionsanläggningar för ke- miska vapen som producerar lista 1-ämnen:

a) En konventionsstat skall starta destruktionen av sådana anläggningar senast ett år efter ikraftträdandet av denna konvention för staten i fråga, och skall slutföra den senast 10 år efter ikraftträdandet av denna konvention. För en stat som är konventionsstat vid ikraftträdandet av denna konvention, skall denna totala period delas upp i tre separata destruktionsperioder, näm- ligen år 2 —5. år (.)—8 och år 9— 10. För stater som blir konventionsstater efter ikraftträdandet av denna konvention. skall destruktionsperioderna anpassas med hänsyn tagen till punkterna 28 och 29,

h) Produktionskapacitet skall användas som jämförelscfaktor för så- dana anläggningar. Den skall anges i agcns-ton, med hänsyn tagen till reg- lerna för binära kemiska vapen

c) Tillämpliga överenskomna nivåer av produktionskapacitet skall cta- bleras för slutet av det åttonde året efter ikraftträdandet av denna konven- tion. Produktionskapacitet som överskrider den relevanta nivån skall förstö- ras i lika stora etapper under-två första destruktionsperioderna,

d) Skyldighet att förstöra en given mängd av produktionskapacitet skall medföra skyldighet att föstöra varje annan produktionsanläggning för ke- miska vapen som försörjde lista 1-anläggningen eller fyllde lista l-ämne pro- ducerat där i ammunition eller anordningar.

e) Produktionsanläggningar för kemiska vapen som temporärt har ställts om för destruktion av kemiska vapen skall fortsätta att vara underkas- tade skyldighetcn att förstöra kapacitet enligt bestämmelserna i denna punkt.

31. En konventionsstat skall påbörja destruktionen av produktionsanlägg- ningar för kemiska vapcn som inte täcks av punkt 30 senast ett år efter ikraft- trädandet av denna konvention för staten i fråga, och slutföra den senast fem år efter ikraftträdandet av denna konvention.

Detaljerade planer för destruktion

32. Senast 180 dagar innan destruktion av en produktionsanläggning påbör- jas, skall en konventionsstat till Tekniska sekretariatet lämna den detalje- rade planen för destruktion av anläggningen, innefattande föreslagna åtgär- der för verifikation av destruktionen refererade till i punkt 33 f), med av- seende på, bland annat

a) tidsperioder för närvaro av inspektörer vid anläggningen som skall förstöras. och

b) förfaranden för verifikation av åtgärder som skall tillämpas på varje post i den deklarerade förteckningen.

Bilaga 1

33. The detailed plans for destruction of each chemical weapons production Prop. 1992/932181 facility shall contain: (a) Detailed time schedule of the destruction process; (b) Layout of the facility; (c) Process flow diagram; (d) Detailed inventory of equipment, buildings and other items to be destroyed; (e) Measures to be applied to each item on the inventory: (f) Proposed measures for verification; (g) Security/safety measures to be observed during the destruction of the facility; and (h) Working and living conditions to be provided for inspectors.

34. If a State Party intends to convert temporarily a chemical weapons production facility into a chemical weapons destruction facility, it shall notify the Technical Secretariat not less than 150 days before undertaking any conversion activities. The notification shall: (a) Specify the name. address. and location of the facility; (b) Provide a site diagram indicating all structures and areas that will be involved in the destruction of chemical weapons and also identify all struc- tures of the chemical weapons production facility that are to be temporarily converted; (.c) Specify the types of chemical weapons. and the type and quantity of chemical fill to be destroyed; (d) Specify the destruction method; (c) Provide a process flow diagram. indicating which portions of the production process and specialized equipment will be converted for the destruction of chemical weapons; (f) Specify the seals and inspection equipment potentially affected by the conversion. if applicable; and (g) Provide a schedule identifying: The time allocated to design, temporary conversion of the facility. installation of equipment, equipment check—out. destruction operations, and closure.

35. In relation to the destruction of a facility that was temporarily converted for destruction of chemical weapons. information shall be provided in accordance with paragraphs 32 and 33.

Review of detailed plans

36. On the basis of the detailed plan for destruction and proposed measures for verification submitted by the State Party. and on experience from previ- ous inspections. the Technical Secretariat shall prepare a plan for verifying the destruction of the facility. consulting closely with the State Party. Any differences between the Technical Secretariat and the State Party concerning

33. Den detaljerade planen för destruktion av varje produktionsanläggning Prop. 1992/93:181 för kemiska vapen skall innehålla Bilaga 1 a) detaljerat tidsschema för destruktionsprocessen, b) plan över anläggningen, c) processflödesschema, d) detaljerad förteckning över utrustning. byggnader och andra delar som skall destrueras, e) åtgärder som skall tillämpas på varje post i förteckningen, f) föreslagna åtgärder för verifikation. g) säkerhets-/skyddsåtgärder som skall iakttas vid destruktion av an- läggningen, och h) arbets- och boendeförhållanden som skall tillhandahållas inspektö— rerna.

34. Om en konventionsstat avser att temporärt ställa om en produktionsan— läggning för kemiska vapen till en anläggning för destruktion av kemiska va- pen. skall den anmäla detta till Tekniska sekretariatet senast 150 dagar före företagandet av någon omställningsverksamhet. Anmälan skall

a) specificera namn. adress. och belägenhet av anläggningen.

b) innehålla en platskarta innefattande alla byggnadsverk och områden SOm kommer att vara involverade i destruktionen av kemiska vapen samt identifiera alla byggnadsverk i produktionsanläggningen för kemiska vapen som kommer att temporärt ställas om.

c) specificerat typerna av kemiska vapen. och typen och kvantitet av ke- misk fyllning som kommer att förstöras,

d) specificera destruktionsmetoden,

e) innehålla ett processflödesschema. innefattande vilka delar av pro- duktionsprocess- och specialutrustning som kommer att ställas om för de— struktion av kemiska vapen,

f) specificera förseglingar och inspektionsutrustning som potentiellt på- verkas av omställningen, om så är tillämpligt. och

g) innehålla en tidsplan som utvisar: tid avsatt för utformning, temporär Omställning av anläggningen. installation av utrustning. kontroll av utrust— ning. destruktionsverksamhet. samt stängning.

35. I samband med destruktion av en anläggning som temporärt varit om- ställd till destruktion av kemiska vapen. skall information lämnasi överens— stämmelse mcd punkterna 32 och 33.

Granskning av detaljerade planer

36. På grund av den detaljerade planen för destruktion och föreslagna åtgär— der för verifikation lämnade av konventionsstaten, och på grund av erfaren— het från tidigare inspektioner. skall Tekniska sekretariatet, i nära samråd med konventionsstaten, utarbeta en plan för verifikation av destruktionen av anläggningen. Varje meningsskiljaktighet mellan Tekniska sekretariatet

Bilaga 1 ..

appropriate measures should be resolved through consultations. Any unre- solved matters shall be forwarded to the Executive Council for appropriate action with a view to facilitating the full implementation of this Convention-.

37. To ensure that the provisions of Article V and this Part are fulfillcd. the combined plans for destruction and verification shall be agreed upon between the Executive Council and the State Party. This agreement should ' be completed. not less than 60 days before the planned initiation of destruc- tion.

38. Each member of the Executive Council may consult with the Technical Secretariat on any issues regarding the adequacy of the combined plan for destruction and verification. lf there are no objections'by any member of the Executive Council. the plan shall be put into action.

39. If there are any difficulties, the Executive Council shall enter into consul- tations with the State Party to reconcile them. if any difficulties remain unre- solved they shall be referred to the Conference. The resolution of any differ- ences over methods of destruction shall not . delay the execution of. other parts of the destruction plan that are acceptable.

40. If agreement is not reached with the Executive Council on aspects of veri- fication, or if the approved verification plan cannöt be put into action. veri- fication of destruction shall proceed through continuous monitoring with on- site instruments and physical presence of inspectors.

41. Destruction and verification shall proceed according to the agreed plan. The verification shall not unduly interfere with the destruction process and shall be conducted through the presence of inspectors on-site to Witness the destruction.

42. If required verification or destruction actions are not taken as planned, all States Parties shall be sotinformed.

C. VERIFICATION

Verification of declarations of chemical weapons production facilities through on-site inspection

43.. The Technical Secretariat shall conduct an initial inspection of each chemical weapons production facility in the period between 90 and 120 days after this Convention enters into force for the State Party.

44. The purposes of the initial inspection shall be: ( a.) To confirm that the production of chemical weapons has ceased and that the facility has been inactivated in accordance with this Convention; (b) To permit the Technical Secretariat to familiarize itself with the measures that have been taken to cease production of chemical weapons at the facility:

och konventionsstaten avseende tillämpliga åtgärder skall lösas genom sam— Prop. 1992/93:18] räd. Varje olöst fråga skall hänskjutas till Verkställande rådet för lämpliga Bilaga. 1 ._ åtgärder i avsikt att underlätta det fulla genomförandet av denna konven- tion.

37. För att säkerställa att stadgandena i artikel V och i denna del uppfylls. skall de kombinerade planerna för destruktion och" verifikation bli föremål för avtal mellan Verkställande rådet och konventionsstaten. Detta avtal skall slutas senast 60 dagar före det planerade påbörjandet av destruktionen.

38. Varje medlem av Verkställande rådet kan samråda med Tekniska sekre- tariatet om varje fråga avseende tillräckligheten av den kombinerade planen för destruktion och verifikation. Om det inte föreligger någon invändning från någon medlem av Verkställande rådet. skall planen sättas i verket.

39. Om svårigheter uppstår. skall Verkställande rådet inleda samråd med konventionsstaten för att bilägga dessa. Om några svårigheter kvarstår olösta, skall de hänskjutas till konferensen. Lösning av någon meningsskilj- aktighet om metoder för destruktion skall inte försena verkställandet av andra delar av destruktionsplanen som kan godtas. '

40. Om en överenskommelse inte nås med Verkställande rådet om delar av vcrifikationen. eller om den överenskomna planen inte kan verkställas. skall verifikation av destruktion genomföras gen'om kontinuerlig övervakning" med instrument på platsen och fysisk närvaro av" inspektörer. ' ' '

41. Destruktion och verifikation skall genomföras enligt den överenskomna planen. Verifikationen skall inte otillbörligt påverka destruktionsprocessen och skall genomföras i närvaro av inspektörer på platsen för att bevittna de- struktionen.

42. Om nödvändig verifikations-eller destruktionsverksamhet inte utförs som planerat. skall alla konventionsstater informeras om detta.

C. VERIFIKATION

Verifikation av deklarationer av anläggningar för produktion av kemiska vapen genom inspektioner på platsen

43. Tekniska sekretariatet skall genomföra en inledande inspektion vid varje anläggning för produktion av kemiska vapen inom perioden mellan 90 och 120 dagar efter ikraftträdandet av denna konvention för staten i fråga.

44. Syftet med den inledande inspektionen skall vara a) att bekräfta att produktionen av kemiska vapen har upphört och att anläggningen har inaktiverats i överensstämmelse med denna konvention. b) att ge möjlighet för Tekniska sekretariatet att skaffa sig kännedom om de åtgärder som har vidtagits för stoppa produktionen av kemiska vapen vid anläggningen.

is) to _.a

(c) To permit the inspectors to install temporary seals; (d) To permit the inspectors to confirm the inventory of buildings and specialized equipment:

(e) To obtain information necessary for planning inspection activities at the facility, including use of tamper-indicating seals and other agreed equip- ment, which shall be installed pursuant to the detailed facility agreement for the facility; and

(f) To conduct preliminary discussions regarding a detailed agreement on inspection procedures at the facility.

45 . Inspectors shall employ. as appropriate. agreed seals. markers or other inventory control procedures to facilitate an accurate inventory of the declared items at each chemical weapons production facility.

46. Inspectors shall install such agreed devices as may be necessary to indic- ate if any resumption of production of chemical weapons occurs or if any declared item is removed. They shall take the necessary precaution not to hinder closure activities by the inspected State Party. Inspectors may return to maintain and verify the integrity of the devices.

47. If, on the basis of the initial inspection, the Director-General believes that additional meaSUres are necessary to inactivate the facility in accordance with this Convention, the Director-General may request, not later than l35 days after this Convention enters into force for a State Party, that such meas- ures be implemented by the inspected State Party not later than 180 days after this Convention enters into force for it. At its discretion. the inspected State Party may satisfy the request. if it does not satisfy the request. the inspected State Party and the Director-General shall consult to resolve the matter.

Systematic verification of chemical weapons production facilities and cessation of their activities

48. The purpose of the systematic verification of a chemical weapons production facility shall be to ensure that any resumption of production of chemical weapons or removal of declared items will be detected at this facil-

ity. 49. The detailed facility agreement for each chemical weapons production facility shall specify:

(a) Detailed on-site inspection procedures. which may include:

(i) Visual examinations: (ii) Checking and servicing of seals and other agreed devices: and

Prop. 1992/932181 Bilaga 1

PJ N I” J

Bilaga 1

e) att ge möjlighet för inspektörerna att anbringa tillfälliga förseglingar.

d) att ge möjlighet för inspektörerna att bekräfta förteckningen över byggnader och specialutrustning,

e) att erhålla information som är nödvändig för planering av inspek- tionsverksamhet vid anläggningen. innefattande användning av förseglingar som påvisar åverkan och annan överenskommen utrustning, vilken skall in- stalleras i enlighet med det detaljerade anläggningsavtalet för anläggningen, och

f) att genomföra preliminära diskussioner avseende ett detaljerat avtal om inspektionsförfaranden vid anläggningen.

45. Inspektörerna skall i tillämpliga delar använda överenskomna förseg- lingar, märkningar eller andra kontrollrutiner vid inventering för att under- lätta en noggrann inventering av de deklarerade enheterna vid varje anlägg— ning för produktion av kemiska vapen.

46. Inspektörerna skall installera sådana överenskomna anordningar som kan vara nödvändiga för att indikera om något återupptagande av produk- tionen av kemiska vapen sker eller om någon deklarerad enhet avlägsnas. De skall vidta nödvändiga försiktighetsmått för att inte hindra den inspekte- rade konventionsstatens stängningsverksamhet. Inspektörerna får åter- vända för att underhålla och för att verifiera att anordningarna är orubbadc.

47. Om, generaldirektören på grundval av den inledande inspektionen, an- ser att ytterligare åtgärder är nödvändiga för att inaktivera anläggningen i överensstämmelse med denna konvention. kan generaldirektören begära. senast 135 dagar efter ikraftträdandet av denna konvention för en konven— tionsstat, att sådana åtgärder genomförs av den inspekterade konventions- staten senast 180 dagar efter ikraftträdandet av denna konvention för staten i fråga. Den inspekterade konventionsstaten kan efter eget gottfinnande uppfylla begaran. Om den inte uppfyller begäran. skall den inspekterade konventionsstaten och generaldirektören samråda för att lösa frågan.

Systematisk verifikation av anläggningar för produktion av kemiska vapen och upphörandet av deras aktiviteter

48. Syftet med den systematiska vcrifikationen av en anläggning för produk- tion av kemiska vapen skall vara att säkerställa att varje återupptagande av produktion av kemiska vapen eller avlägsnande av deklarerade enheter kommer att upptäckas vid denna anläggning.

49. Det detaljerade anläggningsavtalet för varje anläggning för produktion av kemiska vapen skall specificera a) detaljerade förfaranden för inspektioner på platsen. som kan inne- fatta i) visuell undersökning. ii) kontroll och underhåll av förseglingar och andra överens- komna anordningar, och

Bilaga 1

(iii) Obtaining and analysing samples. (b) Procedures for using tamper-indicating seals and other agreed equipment to prevent the undetected reactivation of the facility. which shall specify: _

(i) The type. placement, and arrangements for installation; and (ii) The maintenance of such seals and equipment; and (c) Other agreed measures.

50. The seals or other approved equipment provided for in a detailed agree- ment on inspection measures for that facility shall be placed not later than 240 days after this Convention enters into force for a State Party. Inspectors shall be permitted to visit each chemical weapons p'roduction facility for the installation of such seals or equipment.

51. During each calendar year. the Technical Secretariat shall be permitted to conduct up to four inspections of each chemical weapons production facil- ity.

52. The Director-General shall notify thc inspected State Party of his decision to inspect or visit a chemical Weapons production facility 48 hours before the planned arrival of the inspection team at the facility for systematic inspections or visits. In the case of inspections or visits to resolve urgent problems. this period may be shortened. The Director-General shall specify the purpose of the inspection or visit.

53. Inspectors shall, in accordance With the facility agreements. have unim- - peded access to all parts of the chemical weapons production facilities. The items on the declared inventory to be inspected shall be chosen by the inspectors.

54. The guidelines for determining the frequency of systematic on-site inspections shall be considered and approved by the Conference pursuant to Article VIII, paragraph 21 (i). The particular production facility to be inspected shall be chosen by the Technical Secretariat in such a way as to preclude the prediction of precisely when the facility is to be inspected.

Verification of destruction of chemical weapons production facilities

55. The purpose of systematic verification of the destruction of chemical weapons production facilities shall be to confirm that the facility is destroyed in accordance with the obligations under this Convention and that each item on the declared inventory is destroyed in accordance with the agreed detailed plan for destruction. '

Bilaga 1

iii) erhållande och analys av prover.

b) Förfaranden för användning av förseglingar som påvisar åverkan och annan överenskommen utrustning för att förhindra att anläggningen oupp— täckt åter tas i bruk. där följande skall specificeras:

i) typ, placering och arrangemang för installation. och ii) underhåll av sådana förseglingar och utrustning. c) Andra överenskomna åtgärder.

50. Förseglingarna och annan godkänd utrustning föreskriven i en detaljerad överenskommelse om verifikationsåtgärder för denna anläggning skall in- stalleras senast 240 dagar efter ikraftträdandet av denna konvention för en, konventionsstat. Inspektörerna skall tillåtas att besöka varje anläggning för produktion av kemiska vapen för att installera sådana förseglingar eller ut— rustning. '

51. Under varje kalenderår, skall Tekniska sekretariatet tillåtas att utföra högst fyra inspektioner av varje anläggning för produktion av kemiska va- pen.

52. Vid systematiska inspektioner eller besök skall generaldirektören under- rätta den inspekterade konventionsstaten om sitt beslut att inspektera eller besöka en anläggning för produktion av kemiska vapen 48 timmar före den planerade ankomsten av inspektionsgruppen till anläggningen. Vid inspek- tioner eller besök för att lösa brådskande problem, kan denna period förkor- tas. Generaldirektören skall specificera syftet med inspektionen eller besö- ket.

53. inspektörerna skall, i överensstämmelse med anläggningsavtalen, ha oinskränkt tillträde till alla delar av anläggningarna för produktion av ke- miska vapen. De poster på den deklarerade förteckningen som skall inspek- teras skall väljas av inspektörerna.

54. Riktlinjerna för bestämning av frekvensen för systematiska inspektioner på platsen skall behandlas och godkännas av konferensen i enlighet med arti- kel Vill. paragraf 21 i). Den enskilda produktionsanläggning somlskall in- spekteras skall av Tekniska sekretariatet väljas ut på ett sätt som förhindrar förutsägelse av exakt tidpunkt för inspektion av en viss anläggning. .

Verifikation av destruktion av anläggningar för produktion av kemiska vapen

55. Syftet med den systematiska vcrifikationen av destruktion av anlägg- ningar för produktion av kemiska vapen skall vara att bekräfta att anlägg— ningen har förstörts i överensstämmelse med skyldigheterna enligt denna konvention och att varje post på den deklarerade förteckningen har förstörts i överenstämmelse med den överenskomna detaljerade destruktionsplanen.

Bilaga 1

56. When all items on the declared inventory have been destroyed, the Tech- nical Secretariat shall confirm the declaration of the State Party to that effect. After this confirmation, the Technical Secretariat shall terminate the systematic verification of the chemical weapons production facility and shall promptly remove all devices and monitoring instruments installed by the inspectors.

57. After this confirmation, the State Party shall make the declaration that the facility has been destroyed.

Verification of temporary conversion of a chemical weapons production facility into a chemical weapons destruction facility

58. Not later than 90 days after receiving the initial notification of the intent to convert temporarily a production facility. the inspectors shall have the right to visit the facility to familiarize themselves with the proposed tempor- ary conversion and to study possible inspection measures that will be required during the conversion.

59. Not later than 60 days after such a visit, the Technical Secretariat and the inspected State Party shall conclude a transition agreement containing additional inspection measures for the temporary conversion period. The transition agreement shall specify inspection procedures. including the use of seals. monitoring equipment, and inspections, that will provide confid- ence that no chemical weapons production takes place during the conversion process. This agreement shall remain in force from the beginning of the temporary conversion activity until the facility begins operation as a chem- ical weapons destruction facility.

60. The inspected State Party shall not remove or convert any portion of the facility, or remove or modify any seal or other agreed inspection equipment that may have been installed pursuant to this Convention until the transition agreement has been concluded.

61. Once the facility begins operation as a chemical weapons destruction facility, it shall be subject to the provisions of Part lV (A) of this Annex applicable to chemical weapons destruction facilities. Arrangements for the pre-operation period shall be governed by the transition agreement.

62. During destruction operations the inspectors shall have access to all portions of the temporarily converted chemical weapons production facilit- ies, including those that are not directly involved with the destruction of chemical weapons.

63. Before the commencement of work at the facility to convert it temporar— ily for chemical weapons destruction purposes and after the facility has ceased to function as a facility for chemical weapons destruction, the facility shall be subject to the provisions of this Part applicable to chemical weapons production facilities.

56. När alla poster på den deklarerade förteckningen har förstörts, skall Tek- PYOP- 1992/931181 niska sekretariatet bekräfta konventionsstatens deklaration av detta. Efter Bilaga I denna bekräftelse skall Tekniska sekretariatet avsluta den systematiska veri- fikationen av anläggningen för produktion av kemiska vapen och omedel- bart avlägsna alla anordningar och instrument för övervakning som inspek- törerna har installerat.

57. Efter denna bekräftelse skall konventionsparten deklarera att anlägg- ningen har förstörts.

Verifikation av tillfällig omställning av en anläggning för produktion av kemiska vapen till en anläggning för destruktion av kemiska vapen.

58. Senast 90 dagar efter mottagandet av den första underrättelsen om avsik- ten att tillfälligt ställa om en produktionsanläggning. skall inspektörerna ha rätt att besöka anläggningen för att skaffa sig kännedom om den föreslagna omställningen och studera möjliga verifikationsåtgärder, som kommer att behövas under omställningen.

59. Senast 60 dagar efter ett sådant besök skall Tekniska sekretariatet och den inspekterade konventionsstaten sluta ett övergångsavtal innehållande ytterligare inspektionsåtgärder för den tillfälliga omställningsperioden. Övergångsavtalet skall specificera inspektionsförfaranden, innefattande an- vändning av förseglingar, utrustning för övervakning och inspektioner. som kommer att ge förtroende för att ingen produktion av kemiska vapen sker under omställningsskedet. Detta avtal skall vara i kraft tills anläggningen tas i drift som anläggning för destruktion av kemiska vapen.

60. Innan övergångsavtalet har slutits, skall den inspekterade konventions- parten inte avlägsna eller ställa om någon delav anläggningen, eller avlägsna eller modifiera några förseglingar eller annan överenskommen inspektions— utrustning som kan ha installerats i enlighet med denna konvention.

61. När anläggningen har tagits i drift som anläggning för destruktion av ke- miska vapen, skall den vara underkastad de föreskrifter i del lV A) av denna bilaga som är tillämpliga på anläggningar för' destruktion av kemiska vapen. Åtgärder för perioden innan driften påbörjas skall regleras av övergångsav- talet.

62. Under destruktionsverksamheten skall inspektörerna ha tillträde till alla delar av den temporärt omställda anläggningen för produktion av kemiska vapen. innefattande sådana som inte är direkt förknippade med destruktion av kemiska vapen.

63. Före påbörjandet av arbetet för att tillfälligt ställa om anläggningen tem- porärt för destruktion av kemiska vapen. och efter det att anläggningen har upphört att fungera som anläggning för destruktion av kemiska vapen, skall anläggningen vara underkastad de föreskrifter i denna del som är tillämpliga på anläggningar för produktion av kemiska vapen.

Bilaga 1

D. CONVERSION OF CHEMICAL WEAPONS PRODUCTION FACILITIES TO PURPOSES NOT PROHIBITED UNDER THIS CONVENTION

Procedures for requesting conversion

64. A request to use a chemical weapons production facility for purposes not prohibited under this Convention may be made for any fa'cility that a State Party is already using for such purposes before this Convention enters into force for it, or that it plans to use for such purposes.

65. For a chemical weapons production facility that is being used for purposes not prohibited under this Convention when this Convention enters into force. for the State Party, the request shall be 'submittcd to the Director— General not later than 30 days after this Convention enters into force for the State Party. The request shall contain, in addition to data submitted in accordance with paragraph 1 (h) (iii). the following information: (a) A detailed justification for the request; (b) A general facility conversion plan that specifies:

(i) The nature of the activity to be conducted at the facility;

(ii) If the planned activity involves production, processing, or consumption of chemicals: the name of each of the chemicals, the flow diagram of the facility. and the quantities planned to be produced, processed, or consumed annually;

(iii) Which buildings or structures are proposed to be used and what modifications are proposed, if any; (iv) Which buildings or structures have been destroyed or are proposed to be destroyed and the plans for destruction; (v) What equipment is to be used in the facility; (vi) What equipment has been removed and destroyed and what equipment is proposed to be removed and destroyed and the plans for its destruction; (vii) The proposed schedule for conversion, if applicable; and (viii) The nature of the activity of each other facility operating at the site; and (c) A detailed explanation of how measures set forth in subparagraph (b), as well as any other measures proposed by the State Party, will ensure the prevention of Standby chemical weapons production capability at the facility.

66. For a chemical weapons production facility that is not being used for purposes not prohibited under this Convention when this Convention enters into force for the State Party, the request shall be submitted to the Director-

Bilaga 1

D. OMSTÄLLNING AV ANLÄGGNINGAR FÖR PRODUKTION AV KEMISKA VAPEN TILL ÄNDAMÅL SOM EJ ÄR FÖRBJUDNA ENLIGT DENNA KONVENTION

Förfaranden för att begära omställning

64. En begäran att använda en anläggning för produktion av kemiska vapen för ändamål som ej är förbjudna enligt denna konvention kan göras för varje anläggning som en konventionspart redan använder för sådana ändamål före ikraftträdandet av denna konvention för staten i fråga, eller som den plane- rar att använda för sådana ändamål.

65. För en anläggning för produktion av kemiska vapen som används för än- damål som ej är förbjudna enligt denna konvention vid dess ikraftträdande för konventionsstaten i fråga, skall begäran lämnas till generaldirektören se- nast 30 dagar efter ikraftträdandet av denna konvention för konventionssta- ten i fråga. Begäran skall, utöver de data som lämnats i överensstämmelse med punkt 1 h) iii), innehålla följande information: '

a) en detaljerad motivering för begäran.

b) en generell omställningsplan för anläggningen som specificerar

i) vilket slag av Verksamhet som skall. bedrivas vid anlägg- ningen, ' ii) om den planerade verksamheten omfattar produktion, be- redning eller förbrukning av kemikalier: namnet på var och en av kemikalierna, flödesschemat för anläggningen, och mängderna som planeras att produceras. beredas, eller kon- sumeras årligen. iii) vilka byggnader eller byggnadsverk som föreslås att användas och vilka modifieringar, om det är några, som föreslås, iv) vilka byggander eller byggnadsverk som har destruerats eller som föreslås att destrueras samt destruktionsplanen,

v) vilken utrustning som skall användas vid anläggningen, vi) vilken utrustning som har avlägsnats och destruerats och vil- ken utrustning som föreslås att avlägsnas och destrueras samt planerna för dess destruktion, vii) om tillämpligt. den föreslagna tidsplanen för omställning, och viii) typen av verksamhet för var och en av de övriga anläggning- arna i drift på platsen, och

e) en detaljerad förklaring av hur åtgärderna fastställda i b), samt varje annan åtgärd som föreslås av konventionsstaten, kommer att säkerställa för- hindrandet av vilande förmåga att producera kemiska vapen vid anläg- gingen.

66. För en anläggning för produktion av kemiska vapen som inte används för ändamål som ej är förbjudna under denna konvention vid ikraftträdandet av denna konvention för konventionsstaten i fråga, skall begäran lämnas till

Bilaga 1

General not later than 30 days after the decision to'convert, but in no case later than four years after this Convention enters into force for the State Party. The request shall contain the following information:

(a) A detailed justification for the request, including its economic needs;

(b) A general facility conversion plan that specifies:

(i) The nature of the activity planned to be conducted at the facil- ity; (ii) If the planned activity involves production, processing, or consumption of chemicals: the name of each of the chemicals, the flow diagram of the facility, and the quantities planned to be produced, processed, or consumed annually;

(iii) Which buildings or structures are proposed to be retained and what modifications are proposed, if any; (iv) Which buildings or structures have been destroyed or are proposed to be destroyed and the plans for destruction; (v) What equipment is proposed for use in the facility;

(vi) What equipment is proposed to be removed and destroyed and the plans for its destruction; (vii) The proposed schedule for conversion; and (viii) The nature of the activity of each other facility operating at the site; and (c) A detailed explanation of how the measures set forth in subpara- graph (b), as well as any other measures proposed by the State Party, will ensure the prevention of standby chemical weapons production capability at the facility.

67. The State Party may propose in its request any other measures it deems appropriate to build confidence.

Actions pending a decision

68. Pending a decision of the Conference, a State Party may continue to use for purposes not prohibited under this Convention a facility that was being used for such purposes before this Convention enters into force for it, but only if the State Party certifies in its request that no specialized equipment and no specialized buildings are being used and that the specialized equip- ment and Specialized buildings have been rcndered inactive using the methods specified in paragraph 13.

69. If the facility. for which the request was made. was not being used for purposes not prohibited under this Convention before this Convention enters into force for the State Party, or if the certification required in para- graph 68 is not made. the State Party shall cease immediately all activity

|»)

Bilaga 1

generaldirektören senast 30 dagar efter beslutet att ställa om, men under alla förhållanden senast fyra år efter ikraftträdandet av denna konvention för konventionsstaten. Begäran skall innehålla följande information:

a) en detaljerad motivering för begäran, innefattande dess ekonomiska orsak,

b) en generell omställningsplan för anläggningen som specificerar

i) slag av verksamhet som planeras att bedrivas vid anlägg- ningen, ii) om den planerade verksamheten omfattar produktion, be- redning eller förbrukning av kemikalier, namnet på var och en av kemikalierna, flödesschemat för anläggningen och mängderna som planeras att produceras, beredas, eller kon- sumeras årligen, iii) vilka byggnader eller byggnadsverk som föreslås att behållas och vilka modifieringar, om det finns några, som föreslås, iv) vilka byggnader eller byggnadsverk som har destruerats eller som föreslås att destrueras och destruktionsplanerna,

v) vilken utrustning som föreslås för användning vid anlägg- ningen, vi) vilken utrustning som föreslås att avlägsnas och destrueras och planerna för dess destruktion, vii) den föreslagna tidsplanen för omställning, och viii) typen av verksamhet för var och en av de övriga anläggning- arna i dn'ft på platsen, och

c) en detaljerad förklaring av hur åtgärderna fastställda i b), samt varje annan åtgärd som föreslås av konventionsparten, kommer att säkerställa för- hindrandet av vilande förmåga att producera kemiska vapen vid anlägg- ningen.

67. Konventionsparten kan i sin begäran föreslå andra åtgärder som den an- ser lämpliga för att skapa förtroende.

Verksamhet i avvaktan på ett beslut

68. En konventionsstat får fortsätta att använda en anläggning för ändamål som ej är förbjudna under denna konvention i avvaktan på ett beslut av kon- ferensen, om anläggningen används för sådana ändamål före ikraftträdandet av denna konvention för staten i fråga, men endast om konventionsstaten i sin begäran intygar att ingen specialutrustning och inga specialbyggnader används och att specialutrustningen och specialbyggnaderna har gjorts oan- vändbara med användning av de metoder som specificeras i punkt 13.

69. Om anläggningen, för vilken begäran ingavs, inte användes för ändamål som inte är förbjudna enligt denna konvention före dess ikraftträdandet för konventionsstaten i fråga, eller om intygandet enligt punkt 68 inte görs, skall konventionsstaten omedelbart upphöra med all verksamhet i enlighet med

Bilaga 1

pursuant to Article V, paragraph 4. The State Party shall close the facility in accordance with paragraph 13 not later than 90 days after this Convention enters into force for it.

Conditions for conversion

70. As a condition for conversion of a chemical weapons production facility for purposes not prohibited under this Convention, all specialized equip- ' ment at the facility must be destroyed and all special features of buildings and structures that distinguish'thcm from buildings and structures normally used for purposes not prohibited under this Convention and not involving Schedule ] chemicals must be eliminated. ' '

71. A converted facility shall not be used: .

(a) For any activity involving production, processing, or consumption of a Schedule 1 chemical or a Schedule 2 chemical: or

(b) For the production of any highly toxic chemical. including any highly toxic organophosphorus chemical, or for any other activity that would require special equipment for handling highly toxic or highly corrosive chem- icals, unless the Executive Council decides that such production or activity would pose no risk to the object and purpose of this Convention, taking into account criteria for toxicity. corrosiveness and. if applicable. other technical factors, to be considered and approved by the Conference pursuant to Article VIII, paragraph 21 (i).

72. Conversion of a chemical weapons production facility shall be completed not later than six years after entry into force of this Convention.

Decisions by the Executive Council and the Conference

73. Not later than 90 days after receipt of the request by the Director- General. an initial inspection of the facility shall be conducted by the Tech- nical Secretariat. The purpose of this inspection shall be to determine the accuracy of the information provided in the request, to obtain information on the technical characteristics of the proposed converted facility. and to assess the conditions under which use for purposes not prohibited under this Convention may be permitted. The Director-General shall promptly submit a report to the Executive Council, the Conference, and all States Parties containing his recommendations'on the measures necessary to convert the facility to purposes not prohibited under this Convention and to provide assurance that the converted facility will be used only for purposes not prohibited under this Convention.

74. If the facility has been used for purposes not prohibited under this Convention before this Convention enters into force for the State Party, and is continuing to be in operation, but the measures required to be certified

Bilaga 1

artikel V, punkt 4. Konventionsstaten skall senast 90 dagar efter ikraftträ- dandet av denna konvention för staten ifråga stänga anläggningen i överens- stämmelse med punkt 13.

Villkor för omställning

70. Ett villkor för omställning av en anläggning för produktion av kemiska vapen till ändamål som ej är förbjudna-enligt denna konvention, är att all specialutrustning vid anläggningen måste förstöras och alla speciella särdrag hOs byggnader och byggnadsverk som som skiljer dem från byggnader och byggnadsverk som normalt används för ändamål som ej är förbjudna enligt denna konvention och som inte innefattar lista 1-ämnen måste elimineras.

71. En omställd anläggning skall inte användas

a) för någon verksamhet innefattande produktion, beredning eller för- brukning av ett lista l-ämne eller ett lista 2-ämne, eller

b) för produktion av någon höggiftig kemikalie, innefattande höggiftiga organiska fosforföreningar, eller för någon annan verksamhet som skulle kräva specialutrustning för hantering av höggiftiga eller högkorrosiva kemi- kalier, om inte Verkställande rådet bestämmer att sådan produktion eller verksamhet inte skulle utgöra fara för denna konventions syfte och ändamål med hänsyn till kriterier för giftighet, korrosivitet och, om så är tillämpligt, andra tekniska faktorer, som skall behandlas och beslutas av konferensen i enlighet med artikel VIII, punkt 21 i).

72. Omställning av en anläggning för produktion av kemiska vapen skall vara slutförd senast sex år efter ikraftträdandet av denna konvention.

Beslut av Verkställande rådet och konferensen

73. Senast 90 dagar efter att generaldirektören mottagit begäran skall Tek- niSka sekretariatet genomföra en inledande inspektion vid anläggningen. Syftet med denna inspektion skall vara att fastställa riktigheten av den infor- mation som lämnats i begäran, att erhålla information om de tekniska egen- skaperna hos den föreslagna omställda anläggningen och att bedöma villko- ren under vilka en användning för ändamål som ej är förbjudna enligt denna konvention kan tillåtas. Generaldirektören skall omedelbart lämna en rap- port till Verkställande rådet, konferensen och alla konventionsstater, som innehåller generaldirektörens rekommendationer om åtgärder som är nöd- vändiga för att ställa om anläggningen till ändamål som ej är förbjudan enligt denna konvention och för att säkerställa att den omställda anläggningen en- dast kommer att användas för ändamål som ej är förbjudna enligt denna konvention. '

74. Om anläggningen har använts för ändamål som ej är förbjudna enligt denna konvention före dess ikraftträdande för konventionsstaten i fråga. och fortsätter att vara i drift, men åtgärderna för intygande enligt punkt 68 inte

Bilaga 1

under paragraph 68 have not been taken, the Director-General shall imme- diately inform the Executive Council. which may require implementation of measures it deems appropriate. inter alia. shut-down of the facility and removal of specialized equipment and modification of buildings or struc- tures. The Executive Council shall stipulate the deadline for implementation of these measures and shall suspend consideration of the request pending their satisfactory completion. The facility shall be inspected promptly after the expiration of the deadline to determine whether the measures have been implemented. If not, the State Party shall be required to shut down completely all facility operations.

75. As soon as possible after receiving the report of the Director-General. the Conference, upon recommendation of the Executive Council. shall decide, taking into account the report and any views expressed by States Parties, whether to approve the request. and shall establish the conditions upon which approval is contingent. If any State Party objects to approval of the request and the associated conditions, consultations shall be undertaken among interested States Parties for up to 90 days to seek a mutually accept- able solution. A decision on the request and associated conditions. along with any proposed modifications thereto, shall be taken, as a matter of substance, as soon as possible after the end of the consultation period.

76. If the request is approved. a facility agreement shall be completed not later than 90 days after such a decision is taken. The facility agreement shall contain the conditions under which the conversion and use of the facility is permitted, including measures for verification. Conversion shall not begin before the facility agreement is concluded.

Detailed plans for conversion

77. Not less than 180 days before conversion of a chemical weapons production facility is planned to begin, the State Party shall provide the Tech— nical Secretariat with the detailed plans for conversion of the facility. includ- ing proposed measures for verification of conversion, with respect to, inter alia:

(a) Timing of the presence of the inspectors at the facility to be converted; and

(b) Procedures for verification of measures to be applied to each item on the declared inventory.

78. The detailed plan for conversion of each chemical weapons production facility shall contain: (a) Detailed time schedule of the conversion process; (b) Layout of the facility before and after conversion; (c) Process flow diagram of the facility before, and as appropriate, after the conversion;

Bilaga 1.

har vidtagits, skall generaldirektören omedelbart meddela Verkställande rå- det, vilket kan kräva verkställande av åtgärder som det anser tillämpliga, bland annat stängning av anläggningen och bortförande av specialutrustning samt modifiering av byggnader och byggnadsverk. Verkställande rådet skall föreskriva tidsgränsen för verkställande av dessa åtgärder och skjuta upp överväganden om begäran i avvaktan på deras tillfredsställande avslutande. Anläggningen skall inspekteras omedelbart efter utgången av tidsgränsen för att avgöra om åtgärderna verkställts. Om så inte är fallet, skall konven- tionsstaten vara tvungen att upphöra med all drift vid anläggningen.

75. Så snart som möjligt efter mottagandet av generaldirektörens rapport, skall konferensen bestämma, på rekommendation av Verkställande rådet, med hänsyn till rapporten och åsikter som uttryckts av konventionsstater, om begäran skall bifallas, och ställa upp de villkor under vilka bifall är möj- ligt. Om någon konventionsstat invänder mot bifall av begäran och de sam- manhängande villkoren, skall konsultationer ske mellan inblandade konven- tionsstater under upp till 90 dagar för att söka nå en allmänt acceptabel lös- ning. Ett beslut om begäran och sammanhängande villkor, tillsammans med föreslagna förändringar till dessa, skall fattas, som en substansfråga, så snart som möjligt efter konsultationsperioden.

76. Om begäran bifalls, skall ett anläggningsavtal slutföras senast 90 dagar efter det att beslutet fattas. Anläggningsavtalet skall innehålla villkoren un- der vilka omställning och användning av anläggningen är tillåten, innefat- tande åtgärder för verifikation. Omställning av anläggningen skall inte på- börjas innan anläggningsavtalet har slutförts.

Detaljerade omställningsplaner

77. Konventionsstaten skall, senast 180 dagar före omställningen av en an- läggning för produktion av kemiska vapen planeras att påbörjas, till Tek- niska sekretariatet lämna den detaljerade omställningsplanen för anlägg- ningen, innefattande föreslagna åtgärder för verifikation av omställningen, med avseende på bland annat

a) tidsperioder för närvaro av inspektörer vid anläggningen som skall ställas om, och

b) förfaranden för verifikation av åtgärder som skall tillämpas på varje pOst i den deklarerade förteckningen.

78. Den detaljerade omställningsplanen för varje anlägging för produktion av kemiska vapen skall innehålla

a) detaljerad tidsplan för omställningsförfarandet,

b) plan över anläggningen före och efter omställning,

c) Processflödesschema för anläggningen före, och om så är tillämpligt, efter omställningen,

Bilaga 1

(d) Detailed inventory of equipment. buildings and structures and other items to be destroyed and of the buildings and structures to be modified;

(e) Measures to be applied to each item on the inventory, if any;

(f) Proposed measures for verification; (g) Security/safety measures to be observed during the conversion of the facility; and

(h) Working and living conditions to be provided for inspectors.

Review of detailed plans

79. On the basis of the detailed plan for conversion and proposed measures for verification submitted by the State Party, and on experience from previ- ous inspections, the Technical Secretariat shall prepare a plan for verifying the conversion of the facility, consulting closely with the State Party. Any differences between the Technical Secretariat and the State Party concerning appropriate measures shall be resolved through consultations. Any unre- solved matters shall be' forwarded to the Executive Council for appropriate action with a view to facilitate the full implementation of this Convention.

80. To ensure that the provisions of Article V and this Part are fulfilled, the combined plans for conversion and verification shall be agreed upon between the Executive Council and the State Party. This agreement shall be completed not less than 60 days before conversion is planned to begin.

81. Each member of the Executive Council may consult with the Technical Secretariat on any issue regarding the adequacy of the combined plan for conversion and verification. If there are no objections by any member of the Executive Council, the plan shall be put into action.

82. If there are any difficulties, the Executive Council should enter into consultations with the State Party to reconcile them. If any difficulties remain unresolved, they should be referred to the Conference. The resolu- tion of any differences over methods of conversion should not delay the execution of other parts of the conversion plan that are acceptable.

83. If agreement is not reached with the Executive Council on aspects of veri- fication, or if the approved verification plan cannot be put into action, veri- fication of conversion shall proceed through continuous monitoring with on- site instruments and physical presence of inspectors.

84. Conversion and verification shall proceed according to the agreed plan. The verification shall not unduly interfere with the conversion process and shall be conducted through the presence of inspectors to confirm the conver- sion.

d) Detaljerad förteckning över utrustning. byggnader och-byggnadsverk Prop. 1992/93:181 och andra enheter som ska destrueras och om byggnaderna och byggnads- . Bilaga -1 verken ska modifieras, e) åtgärder, om det finns några, som skall tillämpaS'på varje post i för- teckningen, f) föreslagna åtgärder för verifikation. g) säkerhets— och skyddsåtgärder som skall iakttas under omställning av anläggningen, och h) arbets- och boendeförhållanden som skall tillhandahållas inspektö- rerna.

Granskning av detaljerade planer

79. På grundval av den detaljerade planen för omställning och de föreslagna åtgärderna för verifikation lämnade av konventionsstaten, och erfarenhet från tidigare inspektioner, skall Tekniska sekretariatet, i nära samråd med konventionsstaten. utarbeta en plan för verifikation av omställningen av an- läggningen. Varje meningsskiljaktighet mellan Tekniska sekretariatet _och konventionsstaten avseende tillämpliga åtgärder skall lösas genom konsulta- tioner. Varje olöst fråga skall hänskjutas till det verkställande rådet för lämp- liga åtgärder i avsikt att underlätta det fulla genomförandet av denna kon- vention.

80. För att säkerställa att stadgandena i artikel V och i denna del uppfylls, skall de kombinerade planerna för omställning och verifikation avtalas mel- lan Verkställande rådet och konventionsstaten. Detta avtal skall slutas se- nast 60 dagar före det planerade påbörjandet av omställningen.

81. Varje medlem av Verkställande rådet kan samråda med Tekniska sekre- tariatet om varje fråga avseende tillräckligheten av den kombinerade planen för omställning och verifikation. Om det inte finns någon invändning från någon medlem av Verkställande rådet, skall planen sättas i verket.

82. Om svårigheter uppkommer, skall Verkställande rådet inleda samråd med konventionsstaten för att bilägga dessa. Om några svårigheter kvarstår olösta, skall de hänskjutas till konferensen. Lösningen av någon menings- skiljaktighet om metoder för omställning skall inte försena verkställandet av andra delar av omställningsplanen som kan godtas.

83. Om en överenskommelse inte nås med Verkställande rådet om delar av vcrifikationen, eller om den överenskomna planen inte kan verkställas, skall verifikation av omställning genomföras genom kontinuerlig övervakning med instrument på platsen och fysisk närvaro av inspektörer.

84. Omställning och verifikation skall genomföras enligt den överenskomna planen. Verifikationen skall inte otillbörligt hindra omställningsprocessen och skall genomföras i närvaro av inspektörer på platsen för att bekräfta om- ställningen.

Bilaga 1

85. For the 10 years after the Director-General certifies that conversion is complete, the State Party shall provide to inspectors unimpeded access to the facility at any time. The inspectors shall have the right to observe all areas, all activities, and all items of equipment at the facility. The inspectors shall have the right to verify that the activities at the facility are consistent with any conditions established under this Section, by the Executive Council and the Conference. The inspectors shall also have the right, in accordance with provisions of Part II, Section E, of this Annex to receive samples from any area of the facility and to analyse them to verify the absence of Schedule 1 chemicals, their stable by-products and decomposition products and of Schedule 2 chemicals and to verify that the activities at the facility are consistent with any other conditions on chemical activities established under this Section, by the Executive Council and the Conference. The inspectors shall also have the right to managed access, in accordance with Part X, Section C, of this Annex, to the plant site at which the facility is located. During the 10-year period. the State Party shall report annually on the activ- ities at the converted facility. Upon completion of the 10-year period, the Executive Council, taking into account recommendations of the Technical Secretariat, shall decide on the nature of continued verification measures.

86. Costs of verification of the converted facility shall be allocated in accord- ance with Article V, paragraph 19.

Prop. 1992/932181

85. Under de 10 år som följer efter det att generaldirektören intygat att om- Prop. 1992/931181 ställningen är avslutad, skall konventionsstaten vid varje tillfälle ge inspek- Bilaga 1 törerna obegränsat tillträde till anläggningen. Inspektörerna skall ha rätt att observera alla områden. all verksamhet, och alla utrustningsenheter vid an- läggningen. lnspektörerna skall ha rätt att verifiera att verksamheten är för- enlig med varje villkor som ställts upp enligt detta avsnitt, av Verkställande rådet och konferensen. Inspektörerna skall också ha rätt. i överensstäm- melse med föreskrifterna i del II, avsnitt E, av denna bilaga att erhålla pro- ver från varje område av anläggningen Och att analysera dem för att verifiera frånvaron av lista 1-ämnen, deras stabila biprodukter och nedbrytningspro- dukter och av lista 2-ämnen samt att verifiera att verksamheten vid anlägg- ningen är förenlig med varje annat villkor för kemisk verksamhet som ställts upp under denna sektion, av Verkställande rådet och konferensen. Inspek— törerna skall också ha rätt till gradvis tillträde, i överensstämmelse med del X, avsnitt C, av denna bilaga, till fabriksanläggningcn inom vilken anlägg- ningen finns. Under It)-årsperioden skall konventionsstaten årligen rappor- tera om verksamheten vid den omställda anläggningen. Efter slutet av 10- årsperioden skall Verkställande rådet, med hänsyn till rekommendationer från Tekniska sekretariatet, besluta om typen av fortsatta verifikationsåtgär- der.

86. Kostnaden för verifikation av den omställda anläggningen skall fördelas i överensstämmelse med artikel V, punkt 19.

Bilaga 1

PART VI

ACTIVITIES NOT PROHIBITED UNDER THIS CONVENTION IN ACCORDANCE WITH ARTICLE VI

REGIME FOR SCHEDULE 1 CHEMICALS AND FACILITIES RELATED TO SUCH CHEMICALS

A. GENERAL PROVISIONS

1. A State Party shall not produce, acquire, retain or use Schedule 1 chem- icals outside the territories of States Parties and shall not transfer such chem- icals outside its territory except to another State Party.

2. A State Party shall not produce, acquire, retain, transfer or use Schedule 1 chemicals unless: . (a) The chemicals are applied to research, medical, pharmaceutical or protective purposes; and (b) The types and quantities of chemicals are strictly limited to those which can be justified for such purposes; and (c) The aggregate amount of such chemicals at any given time for such purposes is equal to or less than l tonne; and (d.) The aggregate amount for such purposes acquired by a State Party in any year through production, withdrawal from chemical weapons stocks and transfer is equal to or less than 1 tonne.

B. TRANSFERS

3. A State Party may transfer Schedule 1 chemicals outside its territory only to another State Party and only for research, medical, pharmaceutical or protective purposes in accordance with paragraph 2.

4. Chemicals transferred shall not be retransferred to a third State.

5. Not less than 30 days before- any transfer to another State Party both States Parties shall notify the Technical Secretariat of the transfer.

6. Each State Party shall make a detailed annual declaration regarding trans- fers during the previous year. The declaration shall be submitted not later than 90 days after the end of that year and shall for each Schedule 1 chemical that has been transferred include the following information: (a) The chemical name, structural formula and Chemical Abstracts Service registry number, if assigned; (b) The quantity acquired from other States or transferred to other States Parties. For each transfer the quantity, recipient and purpose shall be included.

Bilaga 1

DEL VI

VERKSAMHETER SOM ] ENLIGHET MED ARTIKEL VI EJ AR FORBJUDNA ENLIGT DENNA KONVENTION

REGELVERK FÖR LISTA 1__-ÄM_NEN OCH ., ANLAGGNINGAR som HANFOR SIG TILL SADANA AMNEN.

A. ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

1. En konventionsstat skall inte producera. förvärva, behålla eller använda lista 1-ämnen utanför konventionsstaternas territorier och skall inte föra ut sådana ämnen utanför dess territorium utom till en annan part i konventio- nen.

2. En konventionsstat skall inte producera. förvärva, behålla eller använda lista 1-ämnen om inte

a) ämnena används för forsknings-. medicinska. farmaceutiska eller skyddsändamål. och

b) typerna och kvantiteterna av ämnena är strängt begränsade till vad som kan motiveras för sådana ändamål, och

e) den sammanlagda mängden av sådana ämnen för dessa ändamål vid varje given tidpunkt är lika med eller mindre än ett ton, och

d) den sammanlagda mängd som en stat förvärvat under något år genom produktion. uttag ur lager av kemiska vapen och överföring för sådana ända- mål är lika med eller mindre än ett ton.

B. ÖVERFÖRINGAR

3. En konventionsstat får föra ut lista 1—ämnen utanför dess territorium en- dast till en annan part i konventionen och endast för forsknings-,"medi- cinska. farmaceutiska eller skyddsändamål i enlighet med punkt 2.

4. Utförda ämnen får inte föras vidare till en tredje stat.

5. Minst 30 dagar före en överföring till en annan konventionsstat skall båda parterna underrätta Tekniska sekretariatet om överföringen.

6. Varje konventionsstat skall avge en detaljerad årlig deklaration beträf- fande överföringar under det föregående året. Deklarationen skall inges se- nast 90 dagar efter det årets slut och skall innehålla följande upplysningar för varje lista 1-ämne som har överförts:

a) kemiskt namn. Strukturformel och nummer, om sådant är tilldelat. i Chemical Abstracts Service register.

b) kvantitet som förvärvats från andra stater eller överförts till andra konventionsstater. För varje överföring skall kvantitet. mottagare och ända— mål anges.

Bilaga 1

C. PRODUCTION

General principles for production

7. Each State Party, during production under paragraphs Sto 12, shall assign the highest priority to ensuring the safety of people and to protecting the- environment. Each State Party shall conduct such production in accordance with its national standards for safety and emissions.

Single small-scale facility

8. Each State Party that produces Schedule l chemicals for research, medical, pharmaceutical or protective purposes shall carry out the production at a single small-scale facility approved by the State Party, except as set forth in paragraphs 10, 11 and 12.

9. The production at a single small-scale facility shall be carried out in reac- tion vessels in production lines not configurated for continuous operation. The volume of such a reaction vessel shall not exceed 100 litres, and the total volume of all reaction vessels with a volume exceeding 5 litres shall not be more than 500 litres.

Other facilities

10. Production of Schedule 1 chemicals in aggregate quantities not exceeding 10 kg per year may be carried out for protective purposes at one facility outside a single small—scale facility. This facility shall be approved by the State Party.

11. Production of Schedule 1 chemicals in quantities of more than "100 g per year may be carried out for research. medical or pharmaceutical purposes outside a single small-scale facility in aggregate quantities not exceeding 10 kg per ycar per facility. These facilities shall be approved by the State Party.

12. Synthesis of Schedule 1 chemicals for research. medical or pharmaceut- ical purposes, but not for protective purposes. may be carried out at laborat- ories in aggregate quantities less than 100 g per year per facility. These facilit- ies shall not be subject to any obligation relating to declaration and verifica- tion as specified in Sections D and B.

D. DECLARATIONS

Single small-scale facility

13. Each State Party that plans to operate & single small-scale facility shall provide the Technical Secretariat with the precise location and a detailed technical description of the facility, including an inventory of equipment and detailed diagrams. For existing facilities, this initial declaration shall be

Bilaga 1

C. PRODUKTION

Allmänna principer för produktion

7. Varje konventionsstat skall under produktion enligt punkterna 8—12 ge högsta företräde till säkerställandet av människors hälsa och skyddet av mil- jön. Varje konventionsstat skall genomföra sådan produktion i enlighet med dess nationella normer för säkerhet och utsläpp.

Enda småskaliga anläggning

8. Varje konventionsstat som producerar lista 'l-ämnen för forsknings-, me- dicinska, farmaceutiska eller skyddsändamål skall genomföra produktionen vid en enda småskalig anläggning som godkänts av konventionsstaten, med undantag för vad som föreskrivs i punkterna 10, 11 och 12.

9. Produktionen vid en enda småskalig anläggning skall utföras i reaktions- kårl i produktionslinjer som inte är anordnade för kontinuerlig drift. Voly- men på ett sådant reaktionskärl fårinte överstiga 100 liter och den samman- lagda volymen av alla reaktionskärl med en volym överstigande 5 liter får inte vara mer än 500 liter.

Andra anläggningar

10. Produktion utanför en enda småskalig anläggning av lista 1-ämnen för skyddsändamål i sammanlagda mängder som inte överstiger 10 kg per år får äga rum vid en anläggning. Denna anläggning skall vara godkänd av konven- tionsstaten.

11. Tillverkning av lista l-ämnen i mängder överstigande 100 g per år för forsknings-, medicinska eller farmaceutiska ändamål får äga rum utanför en enda småskalig anläggning i sammanlagda mängder som inte överstiger 10 kg per år och anläggning. DeSSa anläggningar skall vara godkända av kon- ventionsstaten.

12. Syntes av lista l-ämnen för forsknings-, medicinska eller farmaceutiska ändamål men inte för skyddsändamål får äga rum vid laboratorier i samman- lagda mängder om mindre än 100 g per år och anläggning. Dessa anlägg- ningar skall inte vara underkastade någon av de skyldigheter beträffande de- klaration och verifikation som specificeras i sektionerna D och E.

D. DEKLARATIONER

Enda småskalig anläggning

13. Varje konventionsstat som planerar att driva en enda småskalig anlägg- ning skall delge Tekniska sekretariatet anläggningens exakta belägenhet och en detaljerad teknisk beskrivning av anläggningen, innefattande detaljerade ritningar och en förteckning över utrustning. Denna ursprungliga deklara-

IQ

Bilaga 1

provided not later than 30 days after this Convention enters into force for the State Party. Initial declarations on new facilities shall be provided not less than 180 days before operations are to begin. '

14. Each State Party shall give advance notification to the Technical Secret- ariat of planned changes related to the initial declaration. The notification shall be submitted not less than 180 days before the changes are to take place.

15. A State Party producing Schedule 1 chemicals at a single small-scale facil- ity shall make a detailed annual declaration regarding the activities of the facility for the previous year. The declaration shall be submitted not later than 90 days after the end of that year and shall include: (a) Identification of the facility; ' (b) For each Schedule 1 chemical produced, acquired, consumed or stored at the facility. the following information":

(i) The chemical name, structural formula and Chemical Abstracts Service registry number, if assigned; (ii) The methods employed and quantity produced; (iii) The name and quantity of precursors listed in Schedules 1, 2, or 3 used for production of Schedule 1 chemicals: (iv) The quantity consumed at the facility and the purpose(s) of the consumption; (v) The quantity received from or shipped to other facilities in the State Party. For each shipment the quantity. recipient and purpose should be included; (vi) The maximum quantity stored at any time during the year; and ' "

(vii) The quantity stored at the end of the year; and (c) Information on any changes at the facility during the year compared to previously submitted detailed technical descriptions of the facility includ- ing inventories of equipment and detailed diagrams.

16. Each State Party producing Schedule 1 chemicals at a single small-scale facility shall make a detailed annual declaration regarding the projected activities and the anticipated production at the facility for the coming year. The declaration shall be submitted not less than 90 days before the beginning of that year and shall include: (a) Identification of the facility; (1)) For each Schedule l chemical anticipated to be produced, consumed or stored at the facility. the following information:

(i) The chemical name, structural formula and Chemical.

AbstractsServicc registry number. if assigned; (ii) The quantity anticipated to be produced and the purpose of the production; and

Bilaga 1

tion skall för befintliga anläggningar tillhandahållas senast 30 dagar efter det att denna konvention trätt i kraft för staten i fråga. Ursprungliga deklaratio- ner för nya anläggningar skall tillhandahållas minst 180 dagar innan driften skall påbörjas.

14. Varje konventionsstat skall i förväg underrätta Tekniska sekretariatet om ändringar som planeras i förhållande till den ursprungliga deklarationen. Denna underrättelse skall lämnas minst 180 dagar innan ändringarna skall genomföras.

15. En konventionsstat som producerar lista 1-ämnen vid en enda småskalig - anläggning skall avge en årlig detaljerad deklaration beträffande verksamhe- ten vid anläggningen under det föregående året. Deklarationen skall lämnas senast 90 dagar efter det årets slut och skall innefatta

a) identifiering av anläggningen. '

b) följande upplysningar för varje lista 1-ämne som producerats, förvär- vats. förbrukats eller lagrats vid anläggningen,

i) kemiskt namn, strukturformel och nummer, om ett sådant tilldelats, i Chemical Abstracts Service register,

ii) använda metoder och producerade mängder, iii) namn på och mängd av utgångsämnen, förtecknade i lista 1. 2 eller 3. som använts för produktion av lista l-ämnen, iv) mängd som förbrukats vid anläggningen och ändamålet med denna förbrukning,

v) mängd som mottagits från eller sänts till andra anläggningar hos konventionsstaten. För varje sändning skall mängd, mot- tagare och ändamäl anges, ' vi) den största mängd som vid något tillfälle under året lagrats, och ' vii) den mängd som lagrades vid årets slut. och c.) Upplysning om varje förändring under året vid anläggningen i jämfö- relse med tidigare ingivna detaljerade teknisk beskrivningar av anlägg- ningen. innefattande detaljerade ritningar och förteckningar över utrust- ning.

16. Varje konventionsstat som producerar lista l-ämnen vid en enda småska- lig anläggning skall avge en detaljerad årlig deklaration av planerad verk- samhet och förutsedd produktion vid anläggningen under det kommande året. Deklarationen skall lämnas minst 90 dagar före det årets början och skall innefatta a) identifiering av anläggningen. b) följande upplysningar för varje lista 1-ämne som förväntas komma att produceras, förbrukas eller lagras vid anläggningen: i) kemiskt nanm, strukturformel och nummer, om ett sådant tilldelats, i Chemical Abstracts Service register, ii) mängd som förväntas produceras och ändamålet med pro- duktionen, och

(c) Information on any anticipated changes at the facility during the year Prop, 1992/93:181 compared to previously submitted detailed technical descriptions of the facil- Bilaga 1 ity including inventories of equipment and detailed diagrams.

Other facilities referred to in paragraphs 10 and 11

17. For each facility, a State Party shall provide the Technical Secretariat with the name, location and a detailed technical description of the facility or its relevant part(s) as requested by the Technical Secretariat. The facility producing Schedule 1 chemicals for protective purposes shall be specifically identified. For existing facilities. this initial declaration shall be provided not later than 30 days after this Convention enters into force for the State Party. Initial declarations on new facilities shall be provided not less than 180 days before operations are to begin.

18. Each State Party shall give advance notification to the Technical Secret- ariat of planned changes related to the initial declaration. The notification shall be submitted not less than 180 days before the changes are to take place. '

19. Each State Party shall, for each facility, make a detailed annual declara- tion regarding the activities of the facility for the previous year. The declara- tion shall be submitted not later than 90 days after the end of that year and shall include: (a) Identification of the facility; (b) For each Schedule 1 chemical the following information: (i) The chemical name, structural formula and Chemical Abstracts Service registry number, if assigned; (ii) The quantity produced and, in case of production for protect- ive purposes, methods employed; (iii) The name and quantity of precursors listed in Schedules 1, 2, or 3, used for production of Schedule 1 chemicals; (iv) The quantity consumed at the facility and the purpose of the consumption; (v) The quantity transferred to other facilities within the State Party. For each transfer the quantity, recipient and purpose should be included; (vi) The maximum quantity stored at any time during the year; and (vii) The quantity stored at the end of the year; and

(c) Information on any changes at the facility or its relevant parts during

the year compared to previously submitted detailed technical description of the facility.

c) upplysning om varje förväntad förändring under året vid anlägg- Prop. 1992/93:181 ningen i jämförelse med tidigare ingivna detaljerade tekniska beskrivningar Bilaga I av anläggningen, innefattande detaljerade ritningar och förteckningar över utrustning.

Andra anläggningar till vilka hänvisas i punkterna 10 och 11

17. En konventionsstat skall för varje anläggning delge Tekniska sekretaria- tet anläggningens exakta belägenhet och en detaljerad teknisk beskrivning av anläggningen eller av dess tillämpliga delar. så som Tekniska sekretariatet begär. Den anläggning som producerar lista l—ämnen för skyddsändamål skall särskilt utpekas. Den ursprungliga deklarationen skall för befintliga an- läggningar tillhandahållas senast 30 dagar efter det att denna konvention trätt i kraft för staten i fråga. Ursprungliga deklarationer för nya anlägg- ningar skall tillhandahållas minst 180 dagar innan driften skall påbörjas.

18. Varje konventionsstat skall i förväg underrätta Tekniska sekretariatet om ändringar som planeras i förhållande till den ursprungliga deklarationen. Denna underrättelse skall lämnas minst 180 dagar innan ändringarna skall genomföras.

19. Varje konventionsstat skall för varje anläggning avge en årlig detaljerad deklaration beträffande verksamheten vid anläggningen under det före- gående äret. Deklarationen skall lämnas senast 90 dagar efter det årets slut och skall innefatta

a) identifiering av anläggningen.

b) följande upplysningar för varje lista l-ämne:

i) kemiskt namn, strukturformel och nummer. om ett sådant tilldelats, i Chemical Abstracts Service register,

ii.) producerad mängd och, i fallet produktion för skyddsända- mål, använda metoder, iii) namn på och mängd av utgångsämnen, förtecknade i lista 1, 2 eller 3, som använts för produktion av lista l-ämncn, iv) mängd som förbrukats vid anläggningen och ändamålet med denna förbrukning,

v) mängd som mottagits från eller sänts till andra anläggningar hos konventionsstaten. För varje sändning skall mängd. mot- tagare och ändamål tas med, vi) den största mängd som vid något tillfälle under året lagrats, och vii) den mängd som lagrades vid årets slut.

c) upplysning om varje förändring under året vid anläggningen eller

dess tillämpliga delar i jämförelse med tidigare ingivna detaljerade tekniska beskrivningar av anläggningen.

Bilaga 1

20. Each State Party shall, for each facility, make a detailed annual declara- tion regarding the projected activities and the anticipated production at the facility for the coming year. The declaration shall be submitted not less than 90 days before the beginning of that year and shall include: (a) Identification of the facility; (b) For each Schedule l chemical the following information: (i) The chemical name, structural formula and Chemical Abstracts Service registry number, if assigned; and (ii) The quantity anticipated to be produced, the time periods when the production is anticipated to take place and the purposes of the production; and (c) Information on any anticipated changes at the facility or its relevant parts, during the year compared to previously submitted detailed technical descriptions of the facility.

E. VERIFICATION

Single small-scale facility

21. The aim of verification activities at the single small-scale facility shall be to verify that the quantities of Schedule l chemicals produced are correctly declared and, in particular, that their aggregate amount does not exceed ] tonne.

22. The facility shall be subject to systematic verification through on-site inspection and monitoring with on-site instruments.

23. The number, intensity, duration, timing and mode of inspections for a particular facility shall be based on the risk to the object and purpose of this Convention posed by the relevant chemicals, thc characteristics of the facil- ity and the nature of the activities carried out there. Appropriate guidelines shall be considered and approved by the Conference pursuant to Article- VIII, paragraph 21 (i).

24. The purpose of the initial inspection shall be to verify information provided concerning the facility, including verification of the limits on reac— tion vessels set forth in paragraph 9.

25. Not later than 180 days after this Convention enters into force for a State Party, it shall conclude a facility agreement, based on a model agreement, with the Organization, covering detailed inspection procedures for the facil-

ity. 26. Each State Party planning to establish a single small-scale facility after this Convention enters into force for it shall conclude a facility agreement,

based on a model agreement, with the Organization, covering detailed inspection procedures for the facility before it begins operation or is used.

Bilaga 1

20. Varje konventionsstat skall, för varje anläggning, avge en detaljerad år- lig deklaration av planerad verksamhet och förutsedd produktion vid anlägg- ningen under det kommande året. Deklarationen skall lämnas minst 90 da- gar före det årets början och skall innefatta

a) identifiering av anläggningen.

b) följande upplysningar för varje lista l-ämne:

i) kemiskt namn, strukturformel och nummer, om ett sådant tilldelats, i Chemical Abstracts Service register,

ii) mängd som förväntas produceras, tidpunkterna när produk- tionen förväntas äga rum och ändamålet med produktionen, och

c) upplysning om varje förväntad förändring under året vid anlägg- ningen eller dess tillämpliga delar i jämförelse med tidigare ingivna detalje- rade tekniska beskrivningar av anläggningen.

E. VERIFIKATION

Enda småskalig anläggning

2'1. Målet för verifikationsverksamheten vid den enda småskaliga anlägg- ningen skall vara att verifera att de producerade mängderna av lista l-ämnen har deklarerats korrekt och i synnerhet att den sammanlagda mängden inte överstiger ett ton.

22. Anläggningen skall vara föremål för systematisk verifikation genom in- '

spektioner på platsen och övervakning med instrument på platsen.

23. Inspektionernas antal, omfattning, varaktighet. tidpunkt och metodik vid en viss anläggning skall bygga på den fara för denna konventions syfte och ändamål de tillämpliga kemikalierna utgör, på anläggningens särdrag och på beskaffenheten av den verksamhet som där äger rum. Lämpliga rikt- linjer skall övervägas och godkännas av konferensen i enlighet med artikel VIII, punkt 21 i).

24. Ändamålet med den ursprungliga inspektionen skall vara att verifiera de upplysningar som tillhandahållits beträffande anläggningen, innefattande verifikation av de volymgränser för reaktionskärl som stipuleras i punkt 9.

25. Senast 180 dagar efter det att denna konvention trätt i kraft för en kon- ventionsstat skall staten i fråga med organisationen sluta ett anläggningsav- tal, baserad på ett standardavtal som täcker detaljerade inspektionsförfaran- den för anläggningen.

26. Varje konventionsstat som planerar att inrätta en enda småskalig anlägg- ning efter det att denna konvention trätt i kraft för staten i fråga skall innan anläggningen tas i drift eller börjar användas med organisationen ingå en överenskommelse, baserad på ett standardavtal, som täcker detaljerade in- spektionsförfaranden för anläggningen.

27. A model for agreements shall be considered and approved by the Confer- Prop. 1992/932181 ence pursuant to Article VIII, paragraph 21 (i). Bilaga 1

Other facilities referred to in paragraphs 10 and 11

28. The aim of verification activities at any facility referred to in paragraphs 10 and 11 shall be to verify that: , (a) The facility is not used to produce any Schedule 1 chemical, except for the declared chemicals; (b) The quantities of Schedule I chemicals produced, processed or consumed are correctly declared and consistent with needs for the declared purpose; and (c) The Schedule 1 chemical is not diverted or used for other purposes.

29. The facility shall be subject to systematic verification through on-site inspection and monitoring with on-site instruments.

30. The number, intensity, duration, timing and mode of inspections for a particular facility shall be based on the risk to the object and purpose of this Convention posed by the quantities of chemicals produced, the character- istics of the facility and the nature of the activities carried out there. Appro- priate guidelines shall be considered and approved by the Conference pursu— ant to Article VIII, paragraph 21 (i).

31. Not later than 180 days after this Convention enters into force for & State Party, it shall conclude facility agreements with the Organization, based on a modcl agreement covering detailed inspection procedures for each facility.

32. Each State Party planning to establish such a facility after entry into force of this Convention shall conclude a facility agreement with the Organization before the facility begins operation or is used.

27. En standardöverenskommelse skall övervägas och godkännas av konfe- Prop. 1992/93:181 rensen i enlighet med artikel VIII, punkt 21 (i). Bilaga 1

Andra anläggningar till vilka hänvisas i punkterna 10 och 11

28. Målet för verifikationsverksamheten vid varje anläggning till vilken hän- visas i punkterna I0 och 1] skall vara att verifiera att &) anläggningen inte används för att producera något lista l-ämne utom deklarerade ämnen,

b) de producerade, beredda eller förbrukade mängderna av lista 1-äm- nen är korrekt deklarerade och överensstämmer med vad som behövs för det uppgivna ändamålet, och

c) lista 1-ämnet inte avleds eller används för andra ändamål.

29. Anläggningen skall vara föremål för systematisk verifikation genom in- spektioner på platsen och övervakning med instrument på platsen.

30. Inspektionernas antal, omfattning, varaktighet, tidpunkt och metodik vid en viss anläggning skall bygga på den fara för denna konventions syfte och ändamål som mängderna av de producerade kemikalierna utgör, på an- läggningens särdrag och på beskaffenheten av den verksamhet som där äger rum. Lämpliga riktlinjer skall övervägas och godkännas av konferensen i en- lighet med artikel VIII, punkt 21 (i).

31. Senast 180 dagar efter det att denna konvention trätt i kraft för en kon- ventionsstat skall staten i fråga med organisationen sluta anläggningsavtal. baserade på ett standardavtal, som täcker detaljerade inspektionsförfaran- den för varje anläggning.

32. Varje konventionsstat som planerar att inrätta en sådan anläggning efter det att denna konvention trätt i kraft för staten i fråga skall sluta ett anlägg- ningsavtal med organisationen innan anläggningen tas i drift eller börjar an- vändas.

lx) 'J1 _k

PART VII - Prop. 1992/93:181

ACTIVITIES NOT PROHIBITED UNDER THIS B"aga 1- CONVENTION IN ACCORDANCE WITH ARTICLE VI

REGIME FOR SCHEDULE 2 CHEMICALS AND FACILITIES RELATED TO SUCH CHEMICALS -

A. DECLARATIONS

Declarations of aggregate national data

1. The initial and annual declarations to be provided by each State Party pursuant to Article VI, paragraphs 7 and 8. shall include aggregate national data for the previous calendar year on the quantities produced, processed, consumed, imported and exported of each Schedule 2 chemical, as well as a quantitative specification of import and export for each country involved.

2. Each State Party shall submit: (a) Initial declarations pursuant to paragraph l not later than 30 days after this Convention enters into force for it: and, starting in the following calendar year. (b) Annual declarations not later than 90 days after the end of the previ— ous calendar year. ' '

Declarations of plant sites producing, processing or consuming Schedule 2 chemicals

3. Initial and annual declarations are required for all plant sites that comprise one or more plant(5) which produced. processed or consumed during any of the previous threc calendar years or is anticipated to produce, process or consume in the next calendar year more than: (a) I kg of a chemical designated "*" in Schedule 2, part A; (b) 100 kg of any other chemical listed in Schedule 2, part A; or (C) 1 tonne of a chemical listed in Schedule 2, part B.

4. Each State Party shall submit: (a) Initial declarations pursuant to paragraph 3 not later than 30 days after this Convention enters into force for it; and, starting in the following calendar year; (b) Annual declarations on past activities not later than 90 days after the end of the previous calendar year; (c) Annual declarations on anticipated activities not later than 60 days before the beginning of the following calendar year. Any such activity addi- tionally planned after the annual declaration has been submitted shall be declared not later than five days before this activity begins.

Bilaga 1

- DEL VII

VERKSAMHETER SOM EJ'ÄR FÖRBJUDNA ENLIGT DENNA KONVENTION I ENLIGHET MED ARTIKEL VI '

REGELVERK FÖR LISTA 2-ÄMNEN OCH ., ANLAGGNINGAR RELATERADE TILL SADANA AMNEN

A. DEKLARATIONER

Deklarationer av sammanlagda nationella data

1. De inledande och årliga deklarationerna, som skall avges av varje'konven- tionsstat i enlighet med artikel VI, punkterna 7 och 8, skall innefatta sam- - manlagda nationella data för föregående kalenderår rörande de mängder som producerats. beretts, förbrukats, importerats och exporterats av lista 2- ämnen, liksom en kvantitativ specificering av import och export för varje berörd stat.

2. Varje konventionsstat skall avge

a) inledande deklarationer i enlighet med punkt 1 inom 30 dagar efter det att konventionen trätt i kraft för staten i fråga, och, med början påföl- jande kalenderår,

b) årliga deklarationer inom 90 dagar efter utgången av föregående ka- lenderår.

Deklarationer rörande fabriksanläggningar som producerar, bereder eller förbrukar lista 2-ämnen

3. Inledande och årliga deklarationer krävs för alla fabriksanläggningar som innefattar en eller flera fabriker, som under något av de tre föregående ka- lenderåren producerat, berett eller förbrukat eller som under påföljande ka- lenderår förutses komma att producera, bereda eller förbruka mer än '

a) 1 kg av en kemikalie märkt "*" i lista 2. del A, b) 100 kg av varje annan kemikalie uppsatt på lista 2. del A, eller c) 1 ton av en kemikalie uppsatt på lista 2, del B.

4. Varje konventionsstat skall avge

a) inledande deklarationer i enlighet med punkt 3 inom 30 dagar efter att konventionen trätt i kraft för staten ifråga, och, med början påföljande kalenderår,

b) årliga deklarationer rörande tidigare verksamheter inom 90 dagar ef- ter utgången av föregående kalenderår,

c) årliga deklarationer rörande förutsedda verksamheter senast 60 da- gar före början av nästkommande kalenderår. Varje sådan verksamhet som därjämte planerats efter det att de årliga deklarationerna har avgivits skall deklareras senast fem dagar innan verksamheten påbörjas.

Bilaga 1

5. Declarations pursuant to paragraph 3 are generally not required for mixtures containing a low concentration of a Schedule 2 chemical. They are only required, in accordance with guidelines, in cases where the case of recovery from the mixture of the Schedule 2 chemical and its total weight are deemed to pose a riSk to the object and purpose of this Convention. These guidelines shall be considered and approved by the Conference pursuant to Article "VIII , paragraph 21' (i).

6. Declarations of a plant site pursuant to paragraph 3 shall include: (a) The name Of the plant site and the name of the owner, company. or enterprise operating it; (b) Its precise location including the address; and (c) The number of plants within the plant site which are declared pursu- ant to Part VIII of this Annex.

7. Declarations of a plant site pursuant to paragraph 3 shall also include, for each plant which is located within the plant site and which falls under the specifications set forth in paragraph 3, the following information:

(a) The name of the plant and the name of the owner, company, or enterprise operating it; (b) Its precise location within the plant site including the specific build- ing or structure number, if any; (c) Its main activities; (d) Whether the plant: (i) Produces, processes, or consumes the declared Schedule 2 chemical(s); (ii) Is dedicated to such activities or multi-purpose; and

(iii) Performs other activities with regard to the declared Schedule 2 chemical(s), including a specification of that other activity (e.g. storage); and (e) The production capacity of the plant for each declared Schedule 2 chemical.

8. Declarations of a plant site pursuant to paragraph 3 shall also include the following information on each Schedule 2 chemical above the declaration threshold: (a) The chemical name. common or trade name used by the facility, structural formula. and Chemical Abstracts Service registry number, if assigned; (b) In the case of the initial declaration: the total amount produced. processed, consumed, imported and exported by the plant site in each of the three previous calendar years: (c) In the case of the annual declaration on past activities: the total amount produced, processed, consumed, imported and exported by the plant site in the previous calendar year;

Prop. 1992/93:18]

5. Deklarationer i enlighet med punkt 3 krävs i allmänhet inte för bland- ningar som innehåller en låg koncentration av ett lista 2-ämne. De krävs en- dast, i enlighet med riktlinjerna, i de fall då lättheten att återvinna lista 2- ämnet från blandningen och dess totala vikt bedöms utgöra en fara för denna konventions syfte och ändamål. Dessa riktlinjer skall granskas och godkän- nas av Konferensen i enlighet med artikel VIII, punkt 21 i).

6. Deklarationer av fabriksanläggningar i enlighet med punkt 3 skall omfatta

a) fabriksanläggningens namn och namnet på ägaren, bolaget eller före- taget som driver den,

b) dess exakta läge inklusive adressen, och

c) antalet fabriker inom fabriksanläggningen som deklareras i enlighet med del VIII i denna bilaga.

7. Deklarationer av fabriksanläggningar i enlighet med punkt 3 skall också innefatta följande information, för varje fabrik som är belägen inom fabriks- anläggningen och som faller under den specificering som är fastställd i punkt 3. a) fabrikens namn och namnet på ägaren, bolaget eller företaget som driver den, b) dess exakta läge inom fabriksanläggningen inklusive specifikt bygg- nads- eller strukturnummer, om sådant finns, c) dess huvudsakliga verksamhet. (1) om fabriken: i) producerar, bereder eller förbrukar deklarerat(-de) lista 2- ämne(n), ii) är avsedd uteslutande för sådana aktiviteter eller för flera olika aktiviteter, och iii) utför andra verksamheter med avseende på deklarerade lista 2-ämnen, inklusive en specificering av denna andra verksam- het (t.ex. lagring), och e) fabrikens produktionskapacitet för varje deklarerat lista 2-ämne.

8. Deklarationer för varje fabriksanläggning i enlighet med punkt 3 skall också omfatta följande information om varje lista 2-ämne över deklarations- tröskeln:

a) kemiskt namn, trivialnamn eller handelsnamn som används av an-

läggningen, strukturformel och nummer i Chemical Abstracts Service regis-' ter om sådant är tilldelat,

b.) i fråga om inledande deklaration: total mängd som producerats, be- retts, förbrukats, importerats eller exporterats av fabriksanläggningen under vart och ett av de tre föregående kalenderåren.

e) i fråga om årlig deklaration av tidigare verksamheter, total mängd som producerats. beretts, förbrukats, importerats och exporterats av fa- briksanläggningen under föregående kalenderår, '

'Jl

(d) In the case of the annual declaration on anticipated activities: _the Prop. 1992/932181 total amount anticipated to be produced, processed or consumed by the Bilaga l plant site in the following calendar year, including the anticipated time periods for production, processing or consumption; and

(6) The purposes for which the chemical was or will be produced, processed or consumed: _

(i) Processing and consumption on site with a specification of the product types; (ii) Sale or transfer within the territory or to any other place under the jurisdiction or control of the State Party, with a specification whether to other industry, trader or other destination and, if possible, of final product types, (iii) Direct export, with a specification of the States involved; or (iv) Other, including a specification of these other purposes.

Declarations on past production of Schedule 2 chemicals for chemical weapons purposes

9. Each State Party shall, not later than 30 days after this Convention enters into force for it, declare all plant sites comprising plants that produced at any time since 1 January 1946 a Schedule 2 chemical for chemical weapons purposes.

l(). Declarations of a plant site pursuant to paragraph 9 shall include:

(a) The name of the plant site and the name of the owner. company, or enterprise operating it;

(b) Its precise location including the address; (c) For each plant which is located within the plant site, and which falls under the specifications set forth in paragraph 9, the same information as required under paragraph 7. subparagraphs (a) to (e); and

(d) For each Schedule 2 chemical produced for chemical weapons purposes:

(i) The chemical name, common or trade name used by the plant site for chemical weapons production purposes, structural formula, and Chemical Abstracts Service registry number, if assigned; (ii) The dates when the chemical was produced and the quantity produced; and ' (iii) The location to which the chemical was delivered and the final product produced there, if known.

Information to States Parties

11. A list of plant sites declared under this Section together with the informa- tion provided under paragraphs 6, 7 (a), 7 (c), 7 (d) (i),n7 (d) (iii), 8 (a) and 10 shall be transmitted by the Technical Secretariat to States Parties upon request.

Bilaga 1

d) i fråga om årlig deklaration av förutsedda verksamheter: den totala mängd som förutses bli producerad, beredd eller förbrukad av fabriksan- läggningen under kommande kalenderår, de tidsperioder som förutses för produktion, beredning eller förbrukning, och

e) de ändamål för vilka ämnet har blivit eller kommer att bli producerat, berett eller förbrukat. nämligen '

i) beredning eller förbrukning på platsen med specificering av produkttyper, ' ii) försäljning eller överföring inom territoriet eller till varje an- nan plats under konventionsstatens jurisdiktion eller kon- troll, med specifikation av annan industri, mäklare eller an- nan destination och. om möjligt. av typ av slutprodukt, iii) direkt export, med specifikation av berörda stater, eller iv) andra ändamål, med en specifikation av dessa andra ända- mål.

Deklarationer av tidigare produktion av lista Z-ämnen avsedda för kemiska vapen

9. Varje konventionsstat skall inom 30 dagar efter att konventionen trätt i kraft för staten i fråga, deklarera alla fabriksanläggningar som innefattar fa- briker som någon gång sedan den I januari 1946 producerat ett lista 2-ämne avsett för kemiska vapen.

10. Deklarationer av fabriksanläggning i enlighet med punkt 9 skall omfatta

a) fabriksanläggningens namn och namnet på ägaren, bolaget eller före- taget som driver den,

b) exakt läge inklusive adressen,

e) för varje fabrik som är belägen inom fabriksanläggningen, och som faller under specificeringen angiven i punkt 9, samma information som krävs enligt punkt 7. a) till e), och

d) för varje lista 2-ämne som producerats med avseende på kemiska va- pen

i) kemiskt namn, trivialnamn eller handelsnamn som används av fabriksanläggningen för produktion avsedd för kemiska vapen. strukturformel och nummer i Chemical Abstracts Ser- vice register, om sådant är tilldelat, ii) datum när ämnet producerades och producerad kvantitet, och

iii) den plats som ämnet levererades till samt slutprodukten som producerades där, om detta är känt.

Information till konventionsstater

11. Tekniska sekretariatet skall till konventionsstater på begäran överlämna en lista över de fabriksanläggningar, som deklarerats under denna sektion tillsammans med information som lämnats enligt punkterna 6, 7a), 7c), 7d) i), 7d) iii), Sa) och 10.

. Prop. 1992/93:181

Bilaga 1

B. VERIFICATION

General

12. Verification provided for in Article VI, paragraph 4, shall be carried out through on-site inspection at those of the declared plant sites that comprise one or more plants which produced, processed or consumed during any of the previous three calendar years or are anticipated to produce, process or consume in the next calendar year more than: (.a) 10 kg of a chemical designated "*” in Schedule 2, part A; (b) 1 tonne of any other chemical listed in Schedule 2, part A; or (c) 10 tonnes of a chemical listed in Schedule 2, part B.

13. The programme and budget of the Organization to be adopted by the Conference pursuant to Article VIII, paragraph 21 (a) shall contain, as a separate item, a programme and budget for verification under this Section. In the allocation of resources made available for verification under Article VI, the Technical Secretariat shall, during the first three years after the entry into force of this Convention, give priority to the initial inspections of plant sites declared under Section A. The allocation shall thereafter be reviewed on the basis of the experience gained.

14. The Technical Secretariat shall conduct initial inspections and subsequent inspections in accordance with paragraphs 15 to 22.

Inspection aims

15. The general aim of inspections shall be to verify that activities are in accordance with obligations under this Convention and consistent with the information to be provided in declarations. Particular aims of inspections at plant sites declared under Section A shall include verification of:

(a) The absence of any Schedule ] chemical, especially its production, except if in aceordance with Part VI of this Annex;

(b) Consistency with declarations of levels of production, processing or consumption of Schedule 2 chemicals; and

(c) Non-diversion of Schedule 2 chemicals for activities prohibited under this Convention.

Initial inspections

16. Each plant site to be inspected pursuant to paragraph 12 shall receive an initial inspection as soon as possible but preferably not later than three years after entry into force of this Convention. Plant sites declared after this period shall receive an initial inspection not later than one year after production, processing or consumption is first declared. Selection of plant sites for initial inspections shall be made by the Technical Secretariat in such'a way as to preclude the prediction of precisely when the plant site is to be inspected.

Bilaga 1

B. VERIFIKATION Allmänt

12. Verifikation som är föreskriven i artikel VI, punkt 4, skall utföras genom inspektioner på platsen vid de deklarerade fabriksanläggningar, som inne- håller en eller flera fabriker som under något av de tre föregående kalender- åren producerat, berett eller förbrukat eller som under påföljande kalen- derår förutses producera, bereda eller förbruka mer än

a) 10 kg av ett ämne märkt "*” i lista 2, del A,

b) 1 ton av varje annan kemikalie uppsatt på lista 2, del A. eller

c) 10 ton av ett ämne uppsatt på lista 2, del B.

13. Organisationens program och budget som skall antas av konferensen i enlighet med artikel VIII, punkt 21 a) skall innehålla, som en särskild punkt, program och budget för verifikation enligt detta avsnitt. Vid tilldelning av resurser avsedda för verifikation enligt artikel VI, skall Tekniska sekretaria- tet under de tre första åren efter konventionens ikraftträdande, ge prioritet åt de inledande inspektionerna av fabriksanläggningar som deklarerats i av- snitt A. Fördelningen skall därefter ses över på basis av uppnådda erfarenhe- ter.

14. Tekniska sekretariatet skall genomföra inledande inspektioner och påföl- jande inspektioner i enlighet med punkterna 15 till 22.

Inspektionsmål

15. Inspektionernas allmänna mål skall vara att verifiera att verksamheter är i överensstämmelse med åligganden enligt denna konvention och i överens- stämmelse med den information som skall tillhandahållas i deklarationer. Särskilt mål för inspektioner vid fabriksanläggningar, som är deklarerade under aVsnitt A, skall inkludera verifikation av

a) frånvaro av varje lista 1-kemikalie, särskilt dess produktion, utom om detta är i överensstämmelse med del VI i denna bilaga,

b) överensstämmelse med deklarationer rörande nivån på produktion, beredning och förbrukning av lista 2-ämnen, och

C) att lista 2-ämncn ej avleds för verksamheter som är förbjudna enligt denna konvention.

Inledande inspektioner

16. Varje fabriksanläggning som skall inspekteras enligt punkt 12 skall ta emot en inledande inspektion så snart som möjligt men helst inte senare än tre år efter konventionens ikraftträdande. Fabriksanläggningar som deklare- ras eftcr denna period skall ta emot en inledande inspektion senast ett år efter att produktion. beredning eller förbrukning först deklarerades. Utväl- jandet av fabriksanläggningar för inledande inspektioner skall göras av Tek- niska sekretariatet på sådant sätt att förutsägelse exakt när en fabriksanlägg- ning skall inspekteras förhindras.

17. During' the initial inspection, a draft facility agreement for the plant site Prop. 1992/932181 shall be prepared unless the inspected State Party and the Technical Secret- Bilaga 1 ariat agree that it is not needed.

18. With regard to frequency and intensity of subsequent inspections, inspectors shall during the initial inspection assess the risk to the object and purpose of this Convention posed by the relevant chemicals, the character- istics of the plant site and the nature of the activities carried out there, taking into account, inter alia, the following criteria: (a) The toxicity of the scheduled chemicals and of the end-products produced with it. if any; (b) The quantity of the scheduled chemicals typically stored at the inspected site; ' (c) The quantity of feedstock chemicals for the scheduled chemicals typically stored at the inspected site; (d) The production capacity of the Schedule 2 plants; and (e) The capability and convertibility for initiating production, storage and filling of toxic chemicals at the inspected site.

Inspections

19. Having received the initial inspection. each plant site to be inspected pursuant to paragraph 12 shall be subject to subsequent inspections.

20. In selecting particular plant sites for inspection and in deciding on the frequency and intensity of inspections, the Technical Secretariat shall give due consideration to the risk to the object and purpose of this Convention posed by the relevant chemical, the characteristics of the plant site and the nature of the activities carried out there, taking into account the respective facility agreement as well as the results of the initial inspections and subsequent inspections.

21. The Technical Secretariat shall choose a particular plant site to be inspec— ted in such a way as to preclude the prediction of exactly when it will be inspected.

22. No plant site shall receive more than two inspections per calendar year under the provisions of this Section. This, however, shall not limit inspec- tions pursuant to Article IX.

Inspection procedures

23. In addition to agreed guidelines, other relevant provisions of this Annex and the Confidentiality Annex, paragraphs 24 to 30 below shall apply.

Bilaga 1

17. Under den inledande inspektionen skall ett utkast till anläggningsavtal Prop. 1992/93:18] utarbetas för fabriksanläggningen i fråga, om inte den inspekterade konven- tionsstaten och Tekniska sekretariatet är överens att ett sådant inte är nöd- vändigt.

18. Med avseende på efterföljande inspektioners frekvens och intensitet skall inspektörer under den inledande inspektionen bedöma den fara för denna konventions syfte och ändamål som de relevanta kemikalierna, fa- briksanläggningens särdrag och beskaffenheten hos de verksamheter som ut- förs där utgör och därvid ta i beaktande bland annat följande kriterier:

a) giftigheten hos det listade ämnet och hos eventuella slutprodukter som produceras av detta,

b) mängden listade ämnen som vanligen lagras på inspektionsplatsen,

c) mängden utgångskemikalier för de listade ämnena som vanligen lag- ras på inspektionsplatsen, d) lista 2—fabrikens produktionskapacitet, och

e) förmågan och möjligheten till omställning för att påbörja produktion, '

lagring och påfyllning av giftiga kemikalier på inspektionsplatsen.

Inspektioner

19. Efter att ha mottagit den inledande inspektionen skall varje fabriksan- läggning som faller under inspektion enligt punkt 12 bli föremål för efterföl- jande inspektioner. '

20. Vid utväljande av en specifik fabriksanläggning för inspektion och vid beslut om inspektionernas frekvens och intensitet skall Tekniska sekretaria- tet ta vederbörlig hänsyn till den fara för denna konventions syfte och ända- mål som kemikalien i fråga, fabriksanläggningens särdrag och beskaffenhe- ten hos de verksamheter som utförs där utgör och därvid ta i beaktande ve- derbörligt anläggningsavtal liksom resultat från den inledande inspektionen och påföljande inspektioner.

21. Tekniska sekretariatet skall välja en speciell fabriksanläggning för in- spektion på sådant sätt att förutsägelse exakt när den skall inspekteras för- hindras.

22. Ingen fabriksanläggning skall erhålla mer än två inspektioner per kalen- derår enligt bestämmelserna i detta avsnitt. Detta skall emellertid inte be- gränsa inspektioner i enlighet med artikel IX.

Inspektionsförfaranden

23. Utöver överenskomna riktlinjer, andra relevanta bestämmelser i denna bilaga och i bilagan om förtrolig hantering, skall punkterna 24 till 30 nedan gälla.

24. A facility agreement for the declared plant site shall be concluded not later than 90 days after completion of the initial inspection between the inspected State Party and the Organization unless the inspected State Party and the Technical Secretariat agree that it is not needed. It shall be based on a model agreement and govern the conduct of inspections at the declared plant site. The agreement shall specify the frequency and intensity of inspec- tions as well as detailed inspection procedures, consistent with paragraphs 25 to 29.

25. The focus of the inspection shall be the declared Schedule 2 plant(s) within the declared plant site. If the inspection team requests access to other parts of the plant site, access to these areas shall be granted in accordance with the obligation to provide clarification pursuant to Part II, paragraph 51, of this Annex and in accordance with the facility agreement, or, in the absence of a facility agreement. in accordance with the rules of managed access as specified in Part X, Section C, of this Annex.

26. Access to records shall be provided, as appropriate, to provide assurance that there has been no diversion of the declared chemical and that production has been consistent with declarations.

27. Sampling and analysis shall be undertaken to check for the absence of undeclared scheduled chemicals.

28. Areas to be inspected may include: (a) Areas where feed chemicals (reactants) are delivered or stored: (b) Areas where manipulative processes are performed upon the react- ants prior to addition to the reaction vessels; (c) Feed lines as appropriate from the areas referred to in subparagraph (a) or subparagraph (b) to the reaction vessels together with any associated valves, flow meters, etc.; (d) The external aspect of the reaction vessels and ancillary equipment: (e) Lines from the reaction vessels leading to long- or short-term storage or to equipment further processing the declared Schedule 2 chemicals; (f) Control equipment associated with any of the items under subparag- raphs (a) to (e); (g) Equipment and areas for waste and effluent handling; (h) Equipment and areas for disposition ofchemicals not up to specifica- tion.

29. The period of inspection shall not last more than 96 hours; however, extensions may be agreed between the inspection team and the inspected State Party.

Notification of inspection

30. A State Party shall be notified by the Technical Secretariat of the inspec— tion not less than 48 hours before the arrival of the inspection team at the plant site to be inspected.

Prop. 1992/932181 Bilaga 1

lx) IQ

24. Ett anläggningsavtal för en deklarerad fabriksanläggning skall ingås mel- Prop. 1992/93:181 lan den inspekterade konventionsstaten och organisationen, inom 90 dagar Bilaga 1 efter den inledande inspektionens slut, såvida inte den inspekterade konven—

tionsstaten och Tekniska sekretariatet är ense om att ett sådant inte är nöd- vändigt. Det skall baseras på ett standardavtal och skall styra inspektionens utförande vid den deklarerade fabriksanläggningen. Avtalet skall specificera

inspektionernas frekvens och intensitet liksom detaljerade inspektionsförfa- randen i överensstämmelse med punkterna 25 till 29.

25. Inspektionens fokus skall vara de(n) deklarerade lista 2-fabrikerna/fabri- ken inom den deklarerade fabriksanläggningen. Om inspektionsgruppen be- gär tillträde till andra delar av fabriksanläggningen skall tillträde till dessa områden lämnas i enlighet med skyldigheten att lämna förklaringar enligt del II, punkt 51, i denna bilaga och i enlighet med anläggningsavtalet, eller, vid avsaknad av anläggningsavtal, i enlighet med reglerna för gradvis till- träde specificerade i del X, aVSnitt C i denna bilaga.

26. Tillgång till dokumentation skall. när så är lämpligt, lämnas för att säker- ställa att det inte förekommit någon avledning av deklarerade kemikalier och att produktionen har varit i överensstämmelse med deklarationerna.

27. Provtagning och analys skall utföras för att kontrollera frånvaron av odeklarerade listade kemikalier.

28. Områden för inspektion kan innefatta

a) områden där utgångsämnen (reaktanter) levereras eller lagras,

b) områden där bearbetningsprocesser utförs på reaktanter före tillsats till reaktionskärlen,

c) Lämpliga påfyllningsrör från områden som det refereras till i a) eller b) till reaktionskärlen tillsammans med tillhörande ventiler, flödesmätare etc,

d) yttre utformning av reaktionskärlen och tillhörande utrustning,

e) Rör från reaktionskärlen, som leder till lång- eler kortvarig lagring eller till utrustning som ytterligare bereder det deklarerade lista 2-ämnet,

f) Kontrollutrustning som är förbunden med något av objekten enligt a) till e),

g) utrustning och områden för avfalls- och avloppshantering,

h) utrustning och områden för omhändertagande av kemikalier som inte svarar mot specifikation.

29. Inspektionsperioden skall inte vara längre än 96 timmar, om förlängning kan emellertid överenskommas mellan inspektionsgruppen och den inspek- terade konventionsstaten.

Anmälan av inspektion

30. En konventionsstat skall underrättas av Tekniska sekretariatet om en in- spektion minst 48 timmar före inspektionsgruppens ankomst till den fabriks- anläggning som skall inspekteras.

Bilaga 1

C. TRANSF ERS TO STATES NOT. PARTY TO THIS CONVENTION

31 . Schedule 2 chemicals shall only be transferred to or received from States Parties. This obligation shall take effect three years after entry into force of this Convention.

32. During this interim three-year period, each State Party shall require an end-use certificate, as specified below, for transfers of Schedule 2 chemicals. to States not Party to this Convention. For such transfers, each State Party shall adopt the necessary measures to ensure that the transferred chemicals shall only be used for purposes not prohibited under this Convention. lnter- alia, the State Party shall require from the recipient State a certificate stat- ing, in relation to the transferred chemicals:

(a) That they will only be used for purposes not prohibited under this

Convention; (b) That they will not be re-transferred; (c) Their types and'quantities; (d) Their end-use(s); and (e) The name(s) and address(es) of the end—user(s).

C. ÖVERFÖRING TILL STATER SOM INTE ÄR Prop. 1992/93:181 KONVENTIONSSTATER Bilaga 1

31. Lista 2-ämnen skall endast överföras till eller erhållas från konventions- stater. Denna förpliktelse skall träda i kraft tre år efter konventionens ikraft- trädande.

32. Under den treåriga övergångsperioden skall en konventionsstat begära ett slutanvändarintyg. enligt nedanstående specifikation, för överföring av lista 2-ämnen till stater som inte är konventionsstater. För sådana överfö- ringar skall en konventionsstat vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de överförda ämnena endast används för ändamål som ej är förbjudna enligt denna konvention. Konventionsstaten skall bl. &. begära ett intyg från den mottagande staten, vilket anger, i relation till de överförda kemika- lierna,

a) att de endast kommer att användas för ändamål som inte är förbjudna enligt denna konvention.

b) att de inte kommer att vidareföras,

c) deras typer och mängder,

d) deras slutanvändning, och

e) slutanvändarnas namn och adresser.

Bilaga 1

PART VIIl

ACTIVITIES NOT PROHIBITED UNDER THIS CONVENTION lN ACCORDANCE WITH ARTICLE VI

REGIME FOR SCHEDULE 3 CHEMICALS AND FACILITIES RELATED TO SUCH CHEMICALS

A. DECLARATIONS

Declarations of aggregate national data

1. The initial and annual declarations to be provided by a State Party pursu— ant to Article VI, paragraphs 7 and 8, shall include aggregate national data for the previous calendar year on the quantities produced, imported and exported of each Schedule 3 chemical, as well as a quantitative specification of import and export for each country involved.

2. Each State Party shall submit: (a) lnitial declarations pursuant to paragraph 1 not later than 30 days after this Convention enters into force for it; and, starting in the following calendar year, (b) Annual declarations not later than 90 days after the end of the previ- ous calendar year.

Declarations of plant sites producing Schedule 3 chemicals

3. Initial and annual declarations are required for all plant sites that comprise one or more plants which produced during the previous calendar year or are anticipated to produce in the next calendar year more than 30 tonnes of a Schedule 3 chemical.

4. Each State Party shall submit: (a) Initial declarations pursuant to paragraph 3 not later than 30 days after this Convention enters into force for it; and, starting in the following calendar year; (b) Annual declarations on past activities not later than 90 days after the end of the previous calendar year; (c) Annual declarations on anticipated activities not later than 60 days before the beginning of the following calendar year. Any such activity addi- tionally planned after the annual declaration has been submitted shall be declared not later than five days before this activity begins.

5. Declarations pursuant to paragraph 3 are generally not required for mixtures containing a low concentration of a Schedule 3 chemical. They are only required, in accordance with guidelines, in such cases where the case of recovery from the mixture of the Schedule 3 chemical and its total weight are

Bilaga 1

DEL VIII

VERKSAMHETER SOM INTE ÄR FÖRBJUDNA ENLIGT DENNA KONVENTION I ENLIGHET MED ARTIKEL Vl

R_EGELVERK FÖR LISTA 3-ÄMNEN OCH ANLAGGNINGAR RELATERADE TILL SÅDANA AMNEN

A. DEKLARATIONER

Deklarationer av sammanlagda nationella data

1. De inledande och årliga deklarationerna, som skall avges av varje konven- tionsstat i enlighet med artikel VI, punkterna 7 och 8. skall innehålla sam- manlagda nationella data för föregående kalenderår rörande de mängder som producerats, importerats och exporterats av varje lista 3-ämne, liksom en kvantitativ specificering av import och export för varje berörd stat.

2. Varje konventionsstat skall avge

a) inledande deklarationer enligt punkt 1 inom 30 dagar efter det att konventionen trätt i kraft för staten i fråga, och, med början påföljande ka- lenderår,

b) årliga deklarationer inom 90 dagar efter utgången av föregående ka- lenderår.

Deklarationer av fabriksanläggningar som producerar lista 3-ämnen

3. Ursprungliga och årliga deklarationer krävs för alla fabriksanläggningar som innefattar en eller flera fabriker som under föregående kalenderår har producerat eller som under påföljande kalenderår förutses producera mer än 30 ton av ett lista 3-ämne.

4. Varje konventionsstat skall avge

a) inledande deklarationer enligt punkt 3 inom 30 dagar efter att kon- ventionen trätt i kraft i för staten i fråga, och, med början påföljande kalen- derår,

b) årliga deklarationer rörande tidigare verksamheter inom 90 dagar ef- ter utgången av föregående kalenderår,

c) årliga deklarationer rörande förutsedda verksamheter senast 60 da- gar före början av påföljande kalenderår. Varje sådan verksamhet, som där- jämte planerats efter det att de årliga deklarationerna har avgivits, skall de- klareras senast fem dagar innan verksamheten påbörjas.

5. Deklarationer i enlighet med punkt 3 krävs i allmänhet inte för bland- ningar som innehåller låga koncentrationer av ett lista 3-ämne. De krävs en- dast, i enlighet mcd riktlinjer, i de fall då lättheten att återvinna lista 3-ämnet från blandningen och dess totala vikt bedöms utgöra en fara för denna kon-

Bilaga 1

deemed to pose a risk to the object and purpose of this Convention. These

guidelines shall be considered and approved by the Conference pursuant to Article VIII, paragraph 21 (i).

6. Declarations of a plant site pursuant to paragraph 3 shall include: (a) The name of the plant site and the name of the owner, company, or enterprise operating it; ' (b) Its precise location including the address; and (c) The number of plants within the plant site which are declared pursu- ant to Part VII of this Annex.

7. Declarations of a plant site pursuant to paragraph 3 shall also include, for each plant which is located within the plant site and which falls under the specifications set forth in paragraph 3, the following information: (a) The name of the plant and the name of the owner, company, or enterprise operating it; (b) Its precise location within the plant site, including the specific build— ing or structure number. if any; (c) Its main activities.

8. Declarations of a plant site pursuant to paragraph 3 shall also include the following information on each Schedule 3 chemical above the declaration threshold: (a) The chemical name, common or trade name used by the facility, structural formula, and Chemical Abstracts Service registry number, if assigned; (b) The approximate amount of production of the chemical in the previ- ous calendar year, or, in case of declarations on anticipated activities, anticipated for the next calendar year, expressed in the ranges: 30 to 200 tonnes, 200 to 1,000 tonnes. 1,000 to 10.000 tonnes, 10,000 to 100,000 tonnes, and above 100,000 tonnes; and _ (c) The purposes for which the chemical was or will be produced.

Declarations on past production of Schedule 3 chemicals for chemical weapons purposes

9. Each State Party shall, not later than 30 days after this Convention enters into force for it, declare all plant sites comprising plants that produced at any time since 1 January 1946 a Schedule 3 chemical for chemical weapons purposes.

10. Declarations of a plant site pursuant to paragraph 9 shall include: (a) The name of the plant site and the name of the owner, company, or enterprise operating it; (.b) Its precise location including the address; (c) For each plant which is located within the plant site, and which falls under the specifications set forth in paragraph 9, the same information as required under paragraph 7, subparagraphs (a) to (c): and

Prop. 1992/93:18]

ventions syfte och ändamål. Dessa riktlinjer skall granskas och godkännas PIOP- 1992/932181 av konferensen i enlighet med artikel VIII, punkt 21 i). Bllaga 1

6. Deklarationer av fabriksanläggningar i enlighet med punkt 3 skall omfatta

a) fabriksanläggningens nanm och namnet pålägaren, bolaget eller före- taget som driver den,

b) dess exakta läge inklusive addressen, och '

c) antalet fabriker inom fabriksanläggningen som deklareras enligt del VII i denna bilaga.

7. Deklarationer för en fabriksanläggning i enlighet med punkt 3 skall också omfatta, för varje fabrik som är belägen inom fabriksanläggningen och som faller under specificeringen som fastställts i punkt 3, följande information

a) fabrikens namn och namnet på ägaren, bolaget eller företaget som driver den, '

b) dess exakta läge inom fabriksanläggningen, inkluderande specifikt byggnads- eller strukturnummer, om sådant finns,

c) dess huvudsakliga verksamheter.

8. Deklarationerna för en fabriksanläggning enligt punkt 3 skall också om- fatta följande information om varje lista 3-ämne över deklarationströskeln

a) det kemiska namnet, trivialnamnet eller handelsnamnet som används av anläggningen, strukturformeln. och nummer i Chemical'Abstract Service register, om sådant finns tilldelat,

b) ungefärlig produktionsstorlek för ämnet föregående kalenderår, el-' ler, vid angivande av förutsedda verksamheter för nästkommande kalen- derår, uttryckt inom gränser: 30'till 200 ton, 200 till 1000 ton, 1000 till 10 000 ton. 10 000 till 100000 ton och över 100 000 ton, och

c) de ändamål för vilka ämnet har producerats eller kommer att produ- ceras.

Deklaration av tidigare produktion av lista 3-ämnen ämnade för kemiska vapen.

9. Varje konventionsstat skall, inom 30 dagar efter det att konventionen trätt i kraft för staten i fråga, deklarera alla fabriksanläggningar som inbegriper fabriker vilka någon gång sedan den 1 januari 1946 producerat ett lista 3- ämne avsett för kemiska vapen.

10. Deklaration av en fabriksanläggning enligt punkt 9 skall innehålla

a) fabriksanläggningens namn och namnet på ägare, bolaget eller före- taget som driver den,

b) dess exakta läge inklusive addressen,

e) för varje fabrik som är belägen inom fabriksanläggningen och som faller under specificeringen angiven i pun kt 9, samma information som krävs enligt punkt 7, a) till c). och

((1) For each Schedule 3 chemical produced for chemical weapons Prop. 1992/932181 purposes: ' Bilaga 1

(i) The chemical name, common or trade name used by the plant site for chemical weapons production purposes, structural formula, and Chemical Abstracts, Service registry number, if assigned; (ii) The dates when the chemical was produced and the quantity produced; and ' (iii) The location to which the chemical wa's delivered and the final product produced there. if known.

Information to States Parties

11. A list of plant sites declared under this Section together with the informa- tion provided under paragraphs 6, 7 (a), 7 (c), 8 (a) and 10 shall be transmit- ted by the Technical Secretariat to States Parties upon request.

B. VERIFICATION

General

12. Verification provided for in paragraph 5 of Article VI shall be carried out through on-site inspections at those declared plant sites which produced during the previous calendar year or are anticipated to produce in the next calendar year in excess of 200 tonnes aggregate of any Schedule 3 chemical above the declaration threshold of 30 tonnes.

13. The programme and budget of the Organization to be adopted by the Conference pursuant to Article VIII, paragraph 21 (a), shall contain, as a separate item, a programme and budget for verification under this Section taking into account Part VII, paragraph 13, of this Annex.

14. Under this Section, the Technical Secretariat shall randomly select plant sites for inspection through appropriate mechanisms. such as the use of specially designed computer software, on the basis of the following weight- ing factors:

(a) Equitable geographical distribution of inspections; and

(b) The information on the declared plant sites available to the Tech- nical Secretariat, related to the relevant chemical, the characteristics of the plant site and the nature of the activities carried out there.

15. No plant site shall receive more than two inspections per year under the provisions of this Section. This, however, shall not limit inspections pursuant to Article IX.

16. In selecting plant sites for inspection under this Section, the Technical Secretariat shall observe the following limitation for the combined number

(i) för varje lista 3-ämne som producerats med avseende på kemiska va- Pmp. 1992/93:181 pen Bilaga 1

i) kemiskt namn, trivialnamn och handelsnamn som används av fabriksanläggningen avseende produktion av kemiska vapen, strukturformel. och nummeri Chemical Abstracts Service re- gister, om sådant är tilldelat. ii) de datum då ämnet producerades och producerad kvantitet iii) den plats som ämnet levererades till och slutprodukten som producerades där,om detta är känt.

Information till konventionsstater

11. En lista över fabriksanläggningar som deklareras under denna sektion tillsammans med information som skall tillhandahållas enligt punkterna 6, 7a), 7c), 8a) och 10 skall på begäran överlämnas till konventionsstater av Tekniska sekretariatet.

B. VERIFIKATION Allmänt

12. Verifikation som är föreskriven i punkt 5 i artikel VI skall utföras genom inspektion på platsen vid sådana deklarerade fabriksanläggningar, som pro- ducerat under föregående kalenderår eller som under påföljande kalenderår förutses producera över 200 ton sammanlagt av något lista 3-ämne över dek- larationströskeln 30 ton.

"13. Organisationens program och budget, som skall antas av konferensen i enlighet med artikel VIII. punkt 21 a). skall innehålla, som en särskild punkt, program och budget för verifikation under detta avsnitt med hänsyn till del VII. punkt 13 i denna bilaga.

14. Enligt detta avsnitt skall Tekniska sekretariatet slumpmässigt utvälja fa- briksanläggningar som skall inspekteras genom att använda lämpliga meka- nismer, såsom speciellt utarbetade dataprogram, på basis av följande vikt- ningsfaktorer

a) jämn geografisk fördelning av inspektioner, och

b) den information om deklarerade fabriksanläggningar som finns till— gänglig för Tekniska sekretariatet och som är relaterad till relevant kemika- lie, fabriksanläggningens särdrag och den typ av verksamheter som utförs där.

15. Ingen fabriksanläggning skall erhålla mer än två inspektioner per år un- der detta avsnitts bestämmelser. Detta skall emellertid inte begränsa inspek- tioner i enlighet med artikel IX.

16. Tekniska sekretariatet skall, när det väljer ut fabriksanläggningar för in- spektion enligt detta avsnitt, beakta följande begränsningar för det samman-

of inspections to be received by a State Party per calendar year under this Prop. 1992/93:18] Part and Part IX of this Annex: the combined number of inspections shall Bilaga 1 not exceed three plus 5 per cent of the total number of plant sites declared ' by a State Party under both this Part and Part IX of this Annex. or 20 inspec- tions, whichever of these two figures is lower.

Inspection aims

17. At plant sites declared under Section A, the general aim of inspections shall be to verify that activities are consistent with the information to be provided in declarations. The particular aim of inspections shall be the veri- fication of the absence of any Schedule 1 chemical. especially its production, except if in accordance with Part VI of this Annex.

Inspection procedures

18. In addition to agreed guidelines, other relevant provisions of this Annex and the Confidentiality Annex. paragraphs 19 to 25 below shall apply.

19. There shall be no facility agreement, unless requested by the inspected State Party.

20. The focus of the inspections shall be the declared Schedule 3 plant(s) within the declared plant site. If the inspection team, in accordance with Part II, paragraph 51, of this Annex, requests access to other parts of the plant site for clarification of ambiguities, the extent of such access shall be agreed between the inspection team and the inspected State Party.

21. The inspection team may have access to records in situations in which the inspection team and the inspected State Party agree that such access will assist in achieving the objectives of the inspection.

2'2. Sampling and on-site analysis may be undertaken to check for the absence of undeclared scheduled chemicals. In case of unresolved ambiguit- ies, samples may be analysed in a designated off—site laboratory, subject to the inspected State Party”s agreement.

23. Areas to be inspected may include: (a) Areas where feed chemicals (reactants) are delivered or stored; (b) Areas where manipulative processes are performed upon the react- ants prior to addition to the reaction vessel; (c) Feed lines as appropriate from the areas referred to in subparagraph (21) or subparagraph (b) to the reaction vessel together with any associated valves, flow meters, etc.; _

lagda antal inspektioner per kalenderår som en konventionsstat skall ta emot under denna del och under del IX i denna bilaga: det sammanlagda antalet inspektioner skall inte överskrida tre plus fem procent av det totala antalet fabriksanläggningar, som deklareras av en konventionsstat både under denna del och under del IX i denna bilaga, eller 20 inspektioner, beroende på vilken siffra som är lägst.

Inspektionsmål

17. Vid fabriksanläggningar som deklareras enligt avsnitt A skall det all-' männa inspektionsmålet vara att kontrollera att verksamheter överensstäm- mer med den information som skall tillhandahållas i deklarationerna. Det specifika inspektionsmålet skall vara kontroll av frånvaro av varje lista 1- ämne, utom om detta är i överensstämmelse med del VI i denna bilaga.

Inspektionsförfaranden

18, Utöver överenskomna riktlinjer. andra relevanta bestämmelser i denna bilaga och bilagan om förtrolig hantering skall punkterna 19 till 25 nedan gälla.

19. Något anläggningsavtal skall inte upprättas om det inte begärs av den inspekterade staten.

20. Inspektionens fokus skall vara de(n) deklarerade lista 3—fabrikerna/fabri- ken inom den deklarerade fabriksanläggningen. Om inspektionsgruppen, i enlighet med del II, punkt 51 i denna bilaga, begär tillträde till andra delar av fabriksanläggningen för att klarlägga oklarheter, skall omfattningen av sådant tillträde överenskommas mellan inspektionsgruppen och den inspek- terade konventionsstaten.

21. Inspektionsgruppcn skall kunna få tillgång till dokumentation i situatio- ner när inspektionsgruppen och den inspekterade konventionsstaten kom- mer överens om att sådant tillträde skulle bidra till att inspektionsmälen upp- nås.

22. Provtagning och analys på platsen skall kunna företagas för att kontrol- lera frånvaro av odeklarerade listade ämnen. ] fall av olösta oklarheter skall prov kunna analyseras vid ett utsett laboratorium på annan plats. med den inspekterade konventionsstatens samtycke.

23. Inspekterade områden kan inkludera

a) områden där utgångsmaterial (reaktanter) levereras eller lagras,

b) områden där bearbetningsprocesser utförs på reaktanterna före till- sats till reaktionskärlet,

c) tillämpliga påfyllningsrör från områden som nämns i a) eller b) till reaktionskärlet tillsammans med tillhörande ventiler, flödesmätare etc.

Prop. 1992/93:181 Bilaga I

((1) The external aspect of the reaction vessels and ancillary equipment; Prop. 1992/932181 (e) Lines from the reaction vessels leading to long- or short-term storage Bilaga 1 or to equipment further processing the declared Schedule 3 chemicals; (f) Control equipment associated with any of the items under subparag- raphs (a) to (e); (g.) Equipment and areas for waste and effluent handling; (h) Equipment and areas for disposition of chemicals not up to specifica- tion.

24. The period of inspection shall not last more than 24 hours; however, extensions may be agreed between the inspection team and the inspected State Party.

Notification of inspection

25. A State Party shall be notified by the Technical Secretariat of the inspec- tion not less than 120 hours before the arrival of the inspection team at the plant site to be inspected.

C. TRANSFERS TO STATES NOT PARTY TO THIS CONVENTION

26. When transferring Schedule 3 chemicals to States not Party to this Convention, each State Party shall adopt the necessary measures to ensure that the transferred chemicals shall only be used for purposes not prohibited under this Convention. Inter alia, the State Party shall require from the recipient State a certificate stating, in relation to the transferred chemicals: (a) That they will only be used for purposes not prohibited under this Convention; (b) That they will not be re—transferred; (c) Their types and quantities: (d) Their end-use(s); and (e) The name(s) and address(es) of the end-user(s).

27. Five years after entry into force of this Convention, the Conference shall consider the need to establish other measures regarding transfers of Sched- ule 3 chemicals to States not Party to this Convention.

Bilaga 1

d) reaktionskärlens och tillhörande utrustnings yttre utformning,

e) rör från reaktionskärlen som leder till läng- eller kortvariga lager eller till utrustning för ytterligare beredning av det deklarerade lista 3-ämnet,

f) Kontrollutrustning som är förbunden med något av objekten enligt punkterna a) till e),

g) Utrustning och områden för avfalls- och avloppshantering,

h) Utrustning och områden för omhändertagande av kemikalier som

inte svarar mot specifikation.

24. Inspektionsperioden skall inte vara längre än 24 timmar, om förlängning kan emellertid överenskommas mellan inspektionsgruppen och den inspek- terade konventionsstaten.

Notifikation av inspektion

25. En konventionsstat skall underrättas av Tekniska sekretariatet om en in- spektion minst 120 timmar innan inspektionsgruppen anländer till den fa- briksanläggning som skall inspekteras.

C. ÖVERFÖRING TILL STATER SOM EJ ÄR KONVENTIONSSTATER

26. Vid överföring av lista 3-ämnen till stater som ej är konventionsstater. skall en konventionsstat vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överförda kemikalier endast skall användas för ändamål som ej är förbjudna enligt denna konvention. Konventionsstaten skall bl. a. begära ett intyg från den mottagande staten, vilket rörande de överförda kemikalierna fastslår

a) att de endast skall användas till ändamål som ej är förbjudna enligt denna konvention,

b) att de inte kommer att vidareföras,

c) deras typer och mängder,

d) deras slutanvändning och

e) slutanvändarens/användarnas namn och adress(er).

27. Fem år efter konventionens ikraftträdande skall konferensen överväga behovet att införa andra åtgärder rörande överföring av lista 3-ämnen till stater som ej är konventionsstater.

Prop. 1992/932181

PART rx Prop. 1992/93:18]

ACTIVITIES NOT PROHIBITED UNDER THIS Bllaga * CONVENTION IN ACCORDANCE WITH ARTICLE vr

REGlME FOR OTHER CHEMICAL PRODUCTION FACILITIES

A. DECLARATIONS

List of other chemical production facilities

1. The initial declaration to be provided by each State Party pursuant to Article VI, paragraph 7, shall include a list of all plant sites that:

(a) Produced by synthesis during the previous calendar year more than 200 tonnes of unscheduled discrete organic chemicals; or

(b) Comprise one or more plants which produced by synthesis during the preVious calendar year more than 30 tonnes of an unscheduled discrete organic chemical containing the elements phosphorus, sulfur or fluorine (hereinafter referred to as "PSF-plants” and "FSF-chemical”).

2. The list of other chemical production facilities to be submitted pursuant to paragraph ] shall not include plant sites that exclusively produced explos- ives or hydrocarbons.

3. Each State Party shall-submit its list of other chemical production facilities pursuant to paragraph 1 as part ofits initial declaration not later than 30 days after this Convention enters into force for it. Each State Party shall. not later than 90 days after the beginning of each following calendar year; provide annually the information necessary to update the list.

4. The list of other chemical production facilities to be submitted pursuant to paragraph 1 shall include the following information on each plant site: (a) The name of the plant site and the name of the owner, company, or enterprise operating it; (b) The precise location of the plant site including its address; (c) Its main activities; and (d) The approximate number of plants producing the chemicals speci- fied in paragraph ] in the plant site.

5. With regard to plant sites listed pursuant to paragraph 1 (a). the list shall also include information on the approximate aggregate amount of production of the unscheduled discrete organic chemicals in the previous calendar year expressed in the ranges: under 1,000 tonnes. 1.000 to 10,000 tonnes and above 10.000 tonnes.

Bilaga 1

DEL IX

VERKSAMHETER SOM EJ ÄR FÖRBJUDNA ENLIGT DENNA KONVENTION I ENLIGHET MED ARTIKEL vr

REGELVERK FÖR ANDRA KEMISKA PRODUKTIONSANLAGGNINGAR

A. DEKLARATIONER

Lista över andra kemiska produktionsanläggningar

]. Den inledande deklarationen, som skall avges av varje konventionsstat enligt artikel VI, punkt 7. skall omfatta en lista över alla fabriksanläggningar som

a) föregående kalenderår genom syntes producerade mer än 200 ton av ej listade diskreta organiska kemikalier, eller

b) innefattar en eller flera fabriker, som föregående kalenderår genom syntes producerade mer än 30 ton av en ej listad diskret organisk kemikalie, som innehåller elementen fosfor. svavel eller fluor (nedan kallade "PSF-fa- . briker" och "FSF-kemikalier").

2. Listan över andra kemiska produktionsanläggningar. som skall avges en- ligt punkt 1, skall inte innefatta fabriksanläggningar, som enbart producerar explosivämnen eller kolväten.

3. Varje konventionsstat skall avge sin lista över andra kemiska produktions- anläggningar enligt punkt 1 som en del av sin inledande deklaration inom 30 dagar efter att konventionen trätt i kraft i förhållande till staten i fråga. Varje konventionsstat skall inom 90 dagar efter början av varje efterföljande ka- lenderår årligen avge den information, som är nödvändig för att uppdatera listan.

4. Listan över andra kemiska produktionsanläggningar som skall avges enligt punkt "1 skall omfatta följande information för varje fabriksanläggning: .

a) fabriksanläggningens nanm och namnet på ägaren, bolaget eller före- taget som driver den,

b) dess exakta läge inklusive adressen.

c) dess huvudsakliga verksamheter, och

d) ungefärligt antal fabriker som producerar kemikalier. specificerade i punkt 1, i fabriksanläggningen.

5. Beträffande fabriksanläggningar listade i enlighet med punkt 1 a.) skall lis- tan också innehålla information om ungefärlig sammanlagd producerad mängd av den ej listade diskreta organiska kemikalien under föregående ka- lenderår uttryckt inom gränser: under 1 000 ton, 1 000 ton till 10 000 ton och över 10000 ton.

Bilaga 1

6. With regard to plant sites listed pursuant to paragraph 1 (b), the list shall also specify the number of PSF-plants within the plant site and include information on the approximate aggregate amount of production of PSF- chemicals produced by each PSF-plant in the previous calendar year expre- ssed in the ranges: under 200 tonnes, 200 to 1.000 tonnes, 1,000 to 10,000 tonnes and above 10,000 tonnes.

Assistance by the Technical Secretariat

7. If a State Party, for administrative reasons, deems it necessary to ask for assistance in compiling its list of chemical production facilities pursuant to paragraph 1, it may request the Technical Secretariat to provide such assist- ance. Questions as to the completeness of the list shall then be resolved through consultations between the State Party and the Technical Secretariat.

Information to States Parties

8. The lists of other chemical production facilities submitted pursuant to paragraph 1, including the information provided under paragraph 4, shall be transmitted by the Technical Secretariat to States Parties upon request.

B. VERIFICATION

General

9. Subject to the provisions of Section C, verification as provided for in Article VI, paragraph 6. shall be carried out thröugh on-site inspection at: (a) Plant sites listed pursuant to paragraph 1 (a); and (b) Plant sites listed pursuant to paragraph 1 (b) that comprise one or more PSF-plants which produced during the previous calendar year more than 200 tonnes of a FSF-chemical.

10. The programme and budget of the Organization to be adopted by the Conference pursuant to Article VIII, paragraph 21 (a), shall contain, as a separate item, a programme and budget for verification under this Section after its implementation has started.

11. Under this Section. the Technical Secretariat shall randomly select plant sites for inspection through appropriate mechanisms, such as the use of specially designed computer software. on the basis of the following weight- ing factors: (a) Equitable geographical distribution of inspections; (b) The information on the listed plant sites available to the Technical Secretariat, related to the characteristics of the plant site and the activities carried out there; and (c) Proposals by States Parties on a basis to be agreed upon in accord- ance with paragraph 25.

6. Beträffande fabriksanläggningar som listats enligt punkt 1 b) skall listan PrOp. 1992/932181 också specificera antalet PSP-fabriker inom fabriksanläggningen och inne— Bilaga 1 fatta information om ungefärliga sammanlagda producerade mängden av FSF-kemikalier producerad av varje PSP-fabrik under föregående kalen— derår uttryckt inom gränser: under 200 ton, 200 till 1 000 ton. 1 000 till 10 000

ton och över 10 000 ton.

Bistånd från Tekniska sekretariatet

7. Om en konventionsstat av administrativa skäl bedömer det nödvändigt att begära hjälp vid upprättande av sin lista över kemiska produktionsanlägg— ningar enligt punkt 1, kan den begära att Tekniska sekretariatet bistår med sådan hjälp. Frågor rörande listans fullständighet skall lösas genom samråd mellan konventionsstaten och Tekniska sekretariatet.

Information till konventionsstater

& Listan över andra kemiska produktionsanläggningar avgivna i enlighet med punkt 1, inklusive den information som skall tillhandahållas enligt punkt 4. skall på begäran överlämnas av Tekniska sekretariatet till konven— tionsstater.

B. VERIFIKATION Allmänt

9. Verifikation i enlighet med artikel VI punkt 6 och med tillämpning av be- stämmelserna i avsnitt C. skall utföras genom inspektioner på platsen vid en) fabriksanläggningar listade enligt punkt 1 a). och b) fabriksanläggningar listade enligt punkt 1 b). vilka innehåller en eller flera FSF-fabriker. som under föregående kalenderår producerat mer än 200 ton av en FSF-kemikalie.

10. Organisationens program och budget, som skall antas av konferensen enligt artikel VIII, punkt 21 a), skall som en särskild punkt innehålla pro- gram och budget för verifikation under detta avsnitt efter det att dess genom- förande har inletts.

1 l . Under detta avsnitt skall Tekniska sekretariatet slumpmässigt utvälja fa- briksanläggningar för inspektion genom lämpliga mekanismer. såsom an- vändning av ett speciellt utformat dataprogram på basis av följande vikt- ningsfaktorer:

a) jämn geografisk fördelning av inspektioner

b) den information som Tekniska sekretariatet har om de listade fa- briksanläggningarna och som är relaterad till anläggningens särdrag och de verksamheter som utförs där, och

c) förslag från konventionsstater på basis av vad som överenskommes enligt punkt 25.

Bilaga 1

12. No plant site shall receive more than two inspections per year under the provisions of this Section. This. however, shall not limit inspections pursuant to Article IX.

13. In selecting plant sites for inspection under this Section, the Technical Secretariat shall observe the following limitation for the combined number of inspections to be received by a State Party per calendar year under this Part and Part VIII of this Annex: the combined number of inspections shall not exceed three plus 5 per cent of the total number of plant sites declared by a State Party under both this Part and Part VIII of this Annex, or 20 inspections, whichever of these two figures is lower.

Inspection aims

14. At plant sites listed under Section A, the general aim of inspections shall be to verify that activities are consistent with the information to be provided in declarations. The particular aim of inspections shall be the verification of the absence of any Schedule 1 chemical, especially its production, except if in accordance with Part VI of this Annex.

Inspection procedures

15. In addition to agreed guidelines, other relevant provisions of this Annex and the Confidentiality Annex, paragraphs 16 to 20 below shall apply.

16. There shall be no facility agreement, unless requested by the inspected State Party.

17. The focus of inspection at a plant site selected for inspection shall be the plant(s) producing the chemicals specified in paragraph 1, in particular the PSF-plants listed pursuant to paragraph 1 (b). The inspected State Party shall have the right to manage access to these plants in accordance with the rules of managed access as specified in Part X, Section C, of this Annex. If the inspection team. in accordance with Part II, paragraph 51, of this Annex, requests access to other parts of the plant site for clarification of ambiguities. the extent of such access shall be agreed between the inspection team and the inspected State Party.

18. The inspection team may have access to records in situations in which the inspection team and the inspected State Party agree that such access will assist in achieving the objectives of the inspection.

19. Sampling and on-site analysis may be undertaken to check for the absence of undeclared scheduled chemicals. In cases of unresolved ambiguit-

Bilaga 1

12. Ingen fabriksanläggning skall erhålla mer än två inspektioner per år en- ligt bestämmelserna i detta avsnitt. Detta skall emellertid inte begränsa in- spektioner enligt artikel IX.

13. Tekniska sekretariatet skall, när det väljer ut fabriksanläggningar för in- spektion enligt detta avsnitt, beakta följande begränsningar för det samman- lagda antal inspektioner per kalenderår som en konventionsstat skall ta emot enligt denna del och enligt del VII i denna bilaga: det sammanlagda antalet inspektioner skall inte överskrida tre plus fem procent av totalantalet fa- briksanläggningar som deklareras av en konventionsstat både under denna del och under del VIII i denna bilaga, eller 20 inspektioner, beroende på vilken av siffrorna som är lägst.

Inspektionsmål

14. Vid fabriksanläggnningar som listats enligt avsnitt A skall det allmänna inspektionsmålct vara att kontrollera att verksamheter är i överensstäm- melse med den information som skall tillhandahållas i deklarationer. Det specifika inspektionsmålet skall vara kontroll av frånvaro av varje lista 1- ämne , speciellt dess produktion, utom om det är i överensstämmelse med del VI i denna bilaga.

Inspektionsförfaranden

15. Utöver överenskomna riktlinjer, andra relevanta bestämmelser i denna bilaga och bilagan om förtrolig hantering skall punkterna 16 till 20 nedan gälla.

16. Något anläggningsavtal skall inte upprättas såvida det inte begärs av den inspekterade konventionsstaten.

17. Vid inspektion av en fabriksanläggning utvald för inspektion skall fokus vara de fabriker/fabriken som producerar ämnen som Specificeras i punkt 1, särskilt de PSP-fabriker som listats enligt punkt 1 I)). Den inspekterade konventionsstaten skall ha rätt att styra tillträdet till dessa fabrikeri enlighet med de regler rörande gradvis tillträde specificerade i del X, avsnitt C i denna bilaga. Om inspektionsgruppen. i enlighet med del II, punkt 5] i denna bilaga, begär tillträde till andra delar av fabriksanläggningen för att klarlägga oklarheter, skall omfattningen av av sådant tillträde överenskom- mas mellan inspektionsgruppen och den inspekterade konventionsstaten.

18. Inspektionsgruppcn skall kunna få tillträde till dokumentation i situatio- ner när inspektionsgruppen och den inspekterade konventionsstaten kom- mer överens om att sådant tillträde skulle medverka till att inspektionsmålen uppnås.

19. Provtagning och analys på platsen skall kunna företagas för att kontrol- lera frånvaro av ej deklarerade listade ämnen. I fall av olösta oklarheter,

ies, samples may be analysed in a designated off-site laboratory, subject to Prop. 1992/932181 the inspected State Party”s agreement. Bilaga 1

20. The period of inspection shall not last more than 24 hours; however, extensions may be agreed between the inspection team and the inspected State Party.

Notification of Inspection

21. A State Party shall be notified by the Technical Secretariat of the inspec- tion not less than 120 hours before the arrival of the inspection team at the plant site to be inspected.

C. IMPLEMENTATION AND REVIEW OF SECTION B

Implementation

22. The implementation of Section B shall start at the beginning of the fourth year after entry into force of this Convention unless the Conference, at its regular session in the third year after entry into force of this Convention, decides otherwise.

23. The Director-General shall, for the regular session of the Conference in the third year after entry into force of this Convention, prepare a report which outlines the experience of the Technical Secretariat in implementing the provisions of Parts VII and VIII of this Annex as well as of Section A of this Part.

24. At its regular session in the third year after entry into force of this Convention. the Conference, on the basis of a report of the Director- General, may also decide on the distribution of resources available for veri- fication under Section B between "PSP-plants” and other chemical production facilities. Otherwise, this distribution shall be left to the expertise of the Technical Secretariat and be added to the weighting factors in para- graph 11.

25. At its regular se55ion in the third year after entry into force of this Convention, the Conference, upon advice of the Executive Council, shall decide on which basis (e.g. regional) proposals by States Parties for inspec- tions should be presented to be taken into account as a weighting factor in the selection process specified in paragraph 11.

Review

26. At the first special session of the Conference convened pursuant to Article VIII, paragraph 22, the provisions of this Part of the Verification Annex shall be re-examined in the light of a comprehensive review of the

skall prov kunna analyseras vid ett utsett laboratorium på annan plats, med den inspekterade konventionsstatens samtycke.

20. Inspektionsperioden skall inte vara mer än 24 timmar, förlängning kan emellertid överenskommas mellan inspektionsgruppen och den inspekte- rade konventionsstaten.

Anmälan av inspektion

21. En konventionsstat skall underrättas av Tekniska sekretariatet om en in- spektion minst 120 timmar före inspektionsgruppens ankomst till den fa- briksanläggning som skall inspekteras.

C. GENOMFÖRANDE OCH ÖVERSYN AV AVSNITT B

Genomförande

22. Genomförandet av avsnitt B skall påbörjas vid början av det fjärde året efter konventionens ikraftträdande såvida inte konferensen har beslutat an- norlunda vid sin ordinarie session tredje året efter konventionens ikraftträ- dande.

23. Generaldirektören skall iordningställa en rapport för konferensens ordi- narie möte tredje året efter konventionens ikraftträdande, vilken skall ge grunddragen av Tekniska sekretariatets erfarenheter av genomförandet av bestämmelserna i delarna VII och VIII i denna bilaga liksom avsnitt A i denna del.

24. Vid sin ordinarie session tredje året efter konventionens ikraftträdande får konferensen också besluta, på basis av generaldirektörens rapport, om fördelningen av resurser som är tillgängliga för verifikation under avsnitt B mellan "FSF-fabriker" och andra anläggningar för kemisk produktion. l an- nat fall skall denna fördelning lämnas till Tekniska sekretariatets expertis och läggas till viktningsfaktorcrna i punkt 11.

25. Vid sin ordinarie session tredje året efter konventionens ikraftträdande skall konferensen, efter råd från Verkställande rådet. besluta på vilken grund (t ex regionalt) förslag skall överlämnas från konventionsstater för att beaktas som viktningsfaktorer i urvalsprocessen, som denna specificeras i punkt 11.

Översyn

26. Vid konferensens första extrasession, sammankallad enligt artikel VIII. punkt 22. skall bestämmelserna i denna del av verifikationsbilagan ses över i ljuset av en total översyn av den fullständiga verifikationsregimcn för den

to b.)

overall verification regime for the chemical industry (Article VI, Parts VII Prop. 1992/932I81 to IX of this Annex) on the basis of the experience gained. The Conference Bilaga 1

shall then make recommendations so as to improve the effectiveness of the

verification regime.

kemiska industrin (artikel VI, delarna VII till lX i denna bilaga) baserad på Prop. 1992/931181 vunnen erfarenhet. Konferensen skall sedan ge rekommendationer i syfte att Bilaga 1 förbättra verifikationsregimens effektivitet.

Bilaga 1

PART X

CHALLENGE INSPECTIONS PURSUANT TO ARTICLE IX

A. DESIGNATION AND SELECTION OF INSPECTORS AND INSPECTION ASSISTANTS

1. Challenge inspections pursuant to Article IX shall only be performed by inspectors and inspection assistants especially designated for this function. In order to designate inspectors and inspection assistants for challenge inspections pursuant to Article IX, the Director—General shall, by selecting inspectors and inspection assistants from among the inspectors and inspec- tion assistants for routine inspection activities, establish a list of proposed inspectors and inspection assistants. It shall comprise a sufficiently large number of inspectors and inspection assistants having the necessary quali- fication, experience, skill and training. to allow for flexibility in the selection of the inspectors, taking into account their availability, and the need for rota- tion. Due regard shall be paid also to the importance of selecting inspectors and inspection assistants on as wide a geographical basis as possible. The designation of inspectors and inspection assistants shall follow the procedures provided for under Part II, Section A, of this Annex.

2. The Director-General shall determine the size of the inspection team and select its members taking into account the circumstances of a particular request. The size of the inspection team shall be kept to a minimum necess- ary for the proper fulfilment of the inspection mandate. No national of the requesting State Party or the inspected State Party shall be a member of the inspection team.

B. PRE-INSPECTION ACTIVITIES

3. Before submitting the inspection request for a challenge inspection, the State Party may seek confirmation from the Director-General that the Tech- nical Secretariat is in a position to take immediate action on the request. If the Director-General cannot provide such confirmation immediately, he shall do so at the earliest opportunity, in keeping with the order of requests for confirmation. He shall also keep the State Party informed of when it is likely that immediate action can be taken. Should the Director-General reach the conclusion that timely action on requests can no longer be taken, he may ask the Executive Council to take appropriate action to improve the situation in the future.

Notification

4. The inspection request for a challenge inspection to be submitted to the Executive Council and the Director-General shall contain at least the follow- ing information:

Bilaga 1

DEL X

INSPEKTIONER PÅ UPPFORDRAN I ENLIGHET MED ARTIKEL IX

A. UTNÄMNING OCH UTVÄLJANDE AV INSPEKTORER

1. Inspektioner på uppfordran i överensstämmelse med artikel IX skall en- dast utföras av inspektörer och inspektionsassistenter som speciellt utnämnts för denna funktion. För att utnämna inspektörer och inspektionsassistenter för inspektioner på uppfordran i överensstämmelse med artikel IX, skall ge- neraldirektören, genom att utvälja inspektörer och inspektionsassistenter bland inspektörer och inspektionsassistenter för rutininspektioner, upprätta en lista över föreslagna inspektörer och inspektionsassistenter. Denna skall omfatta ett tillräckligt stort antal inspektörer och inspektionsassistenter, som har tillräckliga kvalifikationer, erfarenhet. skicklighet och träning. för att möjliggöra flexibilitet vid utväljande av inspektörer, under beaktande av de- ras tillgänglighet och behovet av rotation. Vederbörlig hänsyn skall tas till vikten av att välja ut inspektörer och inspektionsassistenter på så vid geogra- fisk basis som möjligt. Utnämnande av inspektörer och inspektionsassisten- ter skall följa förfarandena, som anges i del II, avsitt A i denna bilaga.

2. Generaldirektören skall besluta om inspektionsgruppens storlek och välja ut dess medlemmar under beaktande av de omständigheter som föreligger vid begäran i fråga. Inspektionsgruppens storlek skall hållas till det mini- mum som är nödvändigt för korrekt fullgörande av inspektionsmandatet. Ingen medborgare från den begärande eller inspekterade konventionsstaten skall vara medlem i inspektionsgruppen.

B. VERKSAMHETER FÖRE INSPEKTION

3. Innan en konventionsstat avger en begäran om en inspektion på uppford- ran kan konventionsstaten begära bekräftelse från generaldirektören av att Tekniska sekretariatet är i stånd att omedelbart åtgärda begäran. Om gene- raldirektören inte kan ge sådan bekräftelse omedelbart, skall han göra detta snarast möjligt under iakttagande av den turordning som råder för bekräf- telse av inkomna begärandcn. Han skall också hålla konventionsstaten un- derrättad om, när det är troligt att åtgärder kan vidtas. Om generaldirektö- ren skulle dra slutsatsen att det inte längre är möjligt att i tid vidta åtgärder på begäran, får han be Verkställande rådet att vidta lämpliga åtgärder för att förbättra situationen i framtiden.

Anmälan

4. En begäran om inspektion på uppfordran, som skall avges till Verkstäl- lande rådet och generaldirektören. skall innehålla åtminstone följande infor- mation:

Prop. 1992/932181

Bilaga 1

(a) The State Party to be inspected and, if applicable, the Host State; (b) The point of entry to be used; (c) The size and type of the inspection site; ((1) The concern regarding possible non-compliance with this Conven- tion including a specification of the relevant provisions of this Convention about which the concern has arisen, and of the nature and circumstances of the possible non-compliance as well as all appropriate information on the basis of which the concern has arisen; and

(e) The name of the observer of the requesting State Party. The requesting State Party may submit any additional information it deems necessary.

5. The Director-General shall within one hour acknowledge to the request- ing State Party receipt of its request. ,

6. The requesting State Party shall notify the Director-General of the loca- tion of the inspection site in due time for the Director-General to be able to provide this information to the inspected State Party not less than 12 hours before the planned arrival of the inspection team at the point of entry.

7. The inspection site shall be designated by the requesting State Party as specifically as possible by providing a site diagram related to a reference point with geographic coordinates, specified to the nearest second if poss- ible. If possible, the requesting State Party shall also provide a map with a general indication of the inspection site and a diagram specifying as precisely as possible the requested perimeter of the site to be inspected.

8. The requested perimeter shall:

(a) Run at least a 10 metre distance outside any buildings or other struc- tures;

(b) Not cut through existing security enclosures; and (c) Run at least a 10 metre distance outside any existing security enclos- ures that the requesting State Party intends to include within the. requested perimeter.

9. If the requested perimeter does not conform with the specifications of paragraph 8, it shall be redrawn by the inspection team so as to conform with that provision.

10. The Director-General shall, not less than 12 hours before the planned arrival of the inspection team at the point of entry, inform the Executive Council about the location of the inspection site as specified in paragraph 7.

11. Contemporaneously with informing the Executive Council according to paragraph 10, the Director-General shall transmit the inspection request to the inspected State Party including the location of the inspection site as speci- fied in paragraph 7. This notification shall also include the information speci- fied in Part II, paragraph 32, of this Annex.

"a) konventionsstaten som skall inspekteras och. om så är' tillämpligt,- .Prop. -1992/_9_3-:181 värdstaten, .--'- | .. .. ,, - . - .' ;' ._ .. .Bilagal. ___.,'._- b) den plats för inresa som skall användas, . . :i.-.'-'. . c) inspektionsplatsens storlek och att d) den farhåga som hyses _r_örande möj_lig__ icke- efterlevnad av denna kon- ,, __ _ vention innefattande en specificering av den relevanta bestämmelsen 1 ko'n'- ' ' ' ventionen om vilken farhåga här uppstått s'amt' arten' 'aV' och omständighei - - ? - '. :.zi. f. ? i terna rörande den möjliga ick-e efterlevnad likSOm all' lämplig information =*'- " som farhågan ar grundad på, och ' * ' " " '" - ...—:. "”'-lf)? e) namn på observatören från den begärande konventionsstaten: " ' ' '- -' - =: Den begärande konventionsstaten kan delge ytterligare information, söm -'-' ' '-"' - -' '.

den bedömer nödvändig. ..

5. Generaldirektören skall inom en timme bekräfta mottagandet- aV' _begäran ' till den begärande konventionsst;aten ' ' - " ' ' '

6. Den begärande konventionsstaten skall meddela generaldirektören in- ' spektionsplatsens belägenhet' 1 så god tid att generaldirektören hinn'er för-, _ medla denna information till den inspekterade konventionsstaten senas't '_1_2 _' " timmar före inspektionsgruppens planerade ankomst till platsen för lnresan.

7. Inspektionsplatsen skall anges så noggrannt som möjligt av den begärande" " ' konventionsstaten genom att tillhandahålla en karta över platsen i förhål- lande till en referenspunkt med: geografiska koordinater. som om möjligt _ _ _ ___. - .- specificeras till närmaste _seku'nd. Den begärande konventionsstaten'skalll _ ' ' ' om möjligt också tillhandahålla. en karta.,med ettallmänt angivande avin-_. . . spektionsplatsen och en karta som så. noggrannt som möjligt specificerar irl-_ spektionsplatsens begärda avgränsning., _ | '

8. Den begärda avgränsningen ska'll- ' a) dras på ett avstånd av minst 10 meter utanför varje byggnad eller an- ' i'f- '- nan struktur, " - "- - ""'"5;'----"" b) inte skära genom befintliga säkerhetsinhägna'der. och' ' -' ' ' "" ' 5 c) dras på ett avstånd av minst 10' meter utanför varje befintlig säker-' ' " hetsinhägnad, som den begärande konventionsstaten- avser att innefatta? inom den begärda avgränsningen.

9. Om den begärda avgransmngen 1nte stämmer överens _med spec1f1cer1ngen , _' _, , ,,_ i punkt 8, skall den ritas om av inspektionsgruppen så 'att den stämmer ö_v_er- ' ens med denna bestämmelse.

.,. y' *1: ' '. ."":_.

10. Generaldirektören skall senast 12 timmar före inspektionsgruppens pla- nerade ankomst till platsen för inresan informera Verkställande rådet om i.": . . . _. _ spektionsplatsens belägenhet enligt specificeringen 1__ punkt 7. 11. Samtidigt som generaldirektören informerar Verkställande rådetienlig- _ _ _ __ _ het med punkt 10 skall hantill den inspekterade konventionsstaten över-_ . , . .- _ _,... sända inspektionsbegäran, tillsammans med inspektionsplatsens belägenhet , ' ., enligt specificering i punkt 7. Denna anmälan skall också innefatta den infor- ' mation som specificerats i del II, punkt 32, i denna bilaga.

Bilaga 1

12. Upon arrival of the inspection team at the point of entry, the inspected State Party shall be informed by the inspection team of the inspection mandate.

Entry into the territory of the inspected State Party or the Host State

13. The Director—General shall, in accordance with Article IX, paragraphs 13 to 18, dispatch an inspection team as soon as possible after an inspection request has been received. The inspection team shall arrive at the point of entry specified in the request in the minimum time possible, consistent with the provisions of paragraphs 10 and 11.

14. If the requested perimeter is acceptable to the inspected State Party, it shall be designated as the final perimeter as early as possible, but in no case later than 24 hours after the arrival of the inspection team at the point of entry. The inspected State Party shall transport the inspection team to the final perimeter of the inspection site. If the inspected State Party deems it necessary, such transportation may begin up to 12 hours before the expiry of the time period specified in this paragraph for the designation of the final perimeter. Transportation shall, in any case, be completed not later than 36 hours after the arrival of the inspection team at the point of entry.

15. For all declared facilities, the procedures in subparagraphs (a) and (b) shall apply. (For the purposes of this Part, "declared facility” means all facil— ities declared pursuant to Articles III, IV, and V. With regard to Article VI, "declared facility” means only facilities declared pursuant to Part VI of this Annex, as well as declared plants specified by declarations pursuant to Part VII. paragraphs 7 and 10 (c), and Part VIII, paragraphs 7 and 10 (c), of this Annex.) (a) If the requested perimeter is contained within or conforms with the declared perimeter, the declared perimeter shall be considered the final peri- meter. The final perimeter may, however, if agreed by the inspected State Party, be made smaller in order to conform with the perimeter requested by the requesting State Party. (b) The inspected State Party shall transport the inspection team to the final perimeter as soon as practicable, but in any case shall ensure their arrival at the perimeter not later than 24 hours after the arrival of the inspec- tion team at the point of entry.

Alternative determination of final perimeter

16. At the point of entry, if the inspected State Party cannot accept the requested perimeter, it shall propose an alternative perimeter as soon as possible, but in any case not later than 24 hours after the arrival of the inspec- tion team at the point of entry. In case ofdifferences of opinion, the inspec-

Bilaga 1 ' .

12. När inspektionsgruppen anlänt till platsen för inresan skall den inspekte- rade staten bli informerad av inspektionsgruppen om inspektionsmandatet.

Tillträde till den inspekterade konventionsstatens eller värdstatens territorium

13. Generaldirektören skall, i enlighet med artikel IX, punkterna 13 till 18, avsända en inspektionsgrupp så snart som möjligt efter det att en inspek- tionsbegäran inkommit. Inspektionsgruppcn skall anlända till den i begäran specificerade platsen för inresa på kortast möjliga tid, i enlighet med bestäm- melserna i punkterna 10 och 11.

14. Om den begärda avgränsningen är godtagbar för den inspekterade kon- ventionsstaten, skall den fastställas som den slutliga avgränsningen så snart som möjligt, men i varje fall senast 24 timmar efter inspektionsgruppens an- komst till platsen för inresan. Den inspekterade konventionsstaten skall transportera inspektionsgruppen till inspektionsplatsens slutliga avgräns- ning. Om den inspekterade konventionsstaten anser det vara nödvändigt skall sådan transport kunna börja upp till 12 timmar innan tidsperioden som specificerats i denna punkt för fastställande av den slutliga avgränsningen har löpt ut. Transporten skall i varje fall avslutas senast 36 timmar efter in- spektionsgruppens ankomst till platsen för inresan.

15. För alla deklarerade anläggningar skall förfarandena i a) och b) gälla. (I denna del avses med "deklarerade anläggningar" alla anläggningar som deklareras i enlighet med artiklarna III, IV och V. Vad gäller artikel VI, av- ses med ”deklarerade anläggningar" endast anläggningar som deklareras i enlighet med del VI i denna bilaga liksom deklarerade fabriker som specifi- ceras genom deklaration i enlighet med del VII, punkterna 7 och 10 c), och del VIII. punkterna 7 och 10 e), i denna bilaga).

a) Om den begärda avgränsningen faller inom eller sammanfaller med den deklarerade avgränsningen. skall den deklarerade avgränsningen anses vara den slutliga avgränsningen. Den slutliga avgränsningen kan emellertid, om den inspekterade konventionsstaten samtycker. göras mindre för att bringas i överensstämmelse med den avgränsning som begärts av den begä- rande konventionsstaten.

b) Den inspekterade konventionsstaten skall transportera inspektions- gruppen till den slutliga omkretsen så snart som det är görligt men i varje fall senast 24 timmar efter inspektionsgruppens ankomst till platsen för inresan.

Alternativ bestämning av den slutliga avgränsningen

16. Om den inspekterade konventionsstaten inte kan godta den begärda av- gränsningen vid platsen för inresa, skall den föreslå en alternativ avgräns- ning så snart som möjligt men i varje fall senast 24 timmar efter inspektions- gruppens ankomst till platsen för inresan. I händelse av skilda uppfattningar

ted State Party and the inspection team- shall engage in negotiations withthe ,. _ ; Bilaga 1... . ,

aim of reaching agreement on-a final perimeter. - -'. ,,,, . .- -. _.-

17. The alternative perimeter should be designated as specificallyaspossible .. .: in accordance with paragraph 8. It shall include the whole of the requested perimeter and should, as a_ rule, bear a close relationship to the latter, taking into account natural terrain features and m_an- -made boundaries. It s_hould normally run close to the surrounding security barrier if such a barrier exists.

The inspected State Party should seek to establish such a. relationship. ' " between the perimeters by a c'omb'ination of at least two of the following means:

(a) An alternative perimeter that do'es- not extend to an area" -"'

significantly greater than that of the requested perimeter,

(b) An alternative perimeter that_' 15 a short uniform distance from the" requested perimeter,

(c) At least part of the requested perimeter is visible from the alternat- -'

IVC perimeter.

18.1f the alternative perimeter is acceptable'to the inspection team, it shall become the final perimeter and _the inspection team shall be transported_ from the point of entry to that perimeter. If the inspected State Party deems. it necessary, such transportation may begin up to 12 _hours before the expiry

of the time period specified 1n paragraph 16 for' proposing an alternative peri-" ' ' meter. Transportation shall, in' any case, be completed not later than 36 hours after the arrival of the inspection _team at the' point of entry.-'

19. If a final perimeter is not agreed th'e perimeter negotiations shall be concluded as early as possible, .but' 1n no case shall they continue more than 24 hours after the arrival of the inspection team at the point of _entry. I_'f no agreement is reached, the inspected State Party. shall transport the inspection team to a location at the alternative perimeter. If the. inspected State _Party_ deems it necessary, such- transportation may. begin up to 12 hours before the

expiry of the time period specified_1_n paragraph 16 for p'roposing an alte'r'_nat— '. "' ive perimeter. Transportation shall, i_n_ a_n_y case, _be completed not later t_h'an _, , 36 hours after the arrival of the inspection team at the point of entry.

20. Once at the locatiön', the inspected State' Party-' shall provide the'inspec-- "

tion team with prompt actess to'the alternative perimeter to facilitate negoti-'i . ': -. ._' ations and agreement on the final perimeter and access within the final peri- meter.

21. If no agreement is reached within-72 hours after, t_he arrival of the inspec- __ , _ . tion team at the location, the alternative perimeter shall be designated the___ _, _... -' _

final perimeter.

"J.-1

skall'deh inspekterade konventionsstaten och inspektionsgruppen inleda-_._, .'_Rrop..__l9_92/_93:18_1 förhandling'ar- med' målet att nå_ _en overenskommelse om den s__l_u_t_lig_a_ av_-_ Bilaga 1 _ gränsningen. ' ' " ' ' " " '

17. Den alternativa avgränsningen-bör angessåspecifikt som-möjligt i enlig-: _ _,.. .. '; _ het med punkt 8. Den'skall'innefatta hela den begärda-avgränsningen_och; _._,,,_;'.. _. . bör som regel ha ett närasämband'med denna, med beaktande av naturliga. ,...-_._..,__ , terrängförhållanden och-av människan uppdragna gränser. Den bör_n_o_rr_na_lt; _,,. ,., _.__. löpa nära den omgivande säkerhetsgränsen, om det finns en sådan gräns., _..;,. _.'. . Den inspekterade konventionsstaten bör försöka skapa ett sådant samband mellan avgränsningarna genom en kombination av minst två av följande me- toder: __ __ _ a) en alternativ avgränsning, som inte omfattar ett område som'är' be'-' " tydligt större än den begärda avgränsningen; " i' :: .,.z. -'."'.'1 :"5 :::. ' ..' " ., b) en alternativ avgransnmg 'som löper på" ett- '_k'ort- konStant aVstånd frånr "- '=.' -..

den begärda avgränsningen; "'- " ", " :. ..= '- ' '.'..'- :=. .a ..-.'.'. c) åtminstone en del' av den' begärda avgränsningen är synlig från den-' alternativa avgränsningen. "'""'"' '"- " --"= "" .',' ."'-'. . "

18. Om den alternativa avgränsningen är godtagbar för inspektionsgrt'ippen skall den bli den slutliga avgränsningen";och'inspektionsgruppen.skalltrans-t:.-' ,___ . porteras från platsen för inres'a'n'till denna-avgränsning. Om den' inspekte-zy' ' _ rade konventionsstaten'f'anser"det-vara nödvändigt, kansådan transport-Q' '. börja upp till 12 timmar'innan'tidsp'e'riöden specificerad i punkt 16'förförslag .. .. "."1 '. " till alternativ avgränsning har 11.tgått" Transporten skall i Varje fall'avslutasa ' --:

senast 36 timmar efter 1npekt1onsgruppens ankomst till platsen. för' 1n'resa'n.' . ':' . !. '. ' '.-;,-..

19. Om en slutlig avgränsning 'i'1_1t_'_'e overenskomm1ts,_s'ka_ll forhandlmgarna _ _ _ om avgränsningen avslutas så snart som möjligt 'men's'kall'i varjefall "i'1'1'te" ' ' fortsätta mer än 24 timmar efter inspektionsgruppens ankomst till platsen för inresan. Om ingen överenskommelse uppnåtts. skall den inspekterade konventionsstaten transporteratinspektionsgruppen till en plats påden alter-; nativa avgränsningen."'()m den inspekterade konventionsstaten finner det... .- _ _ nödvändigt. kan sådan transport påbörjas innan tidsperioden, som spe'cifice-.. .' -_ " ' rats i punkt 16 för förslag till alternativ omkrets, utlöpt. Transporten skall i Varje fall avslutas senast 3_6_ _t__i1_nm_ar efter. inspektionsgruppens arik_orns_t _t_il_l___ platsen för inresan.

20. Väl på platsen skall'deninspekteradekonventionsstaten ge inspektions-,-' 1 .i. , . gruppen omedelbart tillträde till den-alternativa avgränsningen-för att under-, : . ::å "' lätta förhandlingar samt överenskommelse om den slutliga avgränsningen." . '- 0ch tillträde inom den_ slutliga avgränsningen. __ _ . :: .: ' .'t'.". " ':' .-,- ="),.;),-'_"-'_,_ 21. Om överenskommelse inte uppnåttsinom 72'timmar' efter inspektions-..: ".:.; ' .-. gruppens ankomst till platsen, skall den alternativa avgränsningen utses till-. .. ;. ., "=,- den slutliga avgränsningen.

Bilaga 1

Verification of location

22. To help establish that the inspection site to which the inspection team has been transported COI'I'eSpOHdS to the inspection site specified by the request- ing State Party, the inspection team shall have the right to use approved loca- tion-finding equipment and have such equipment installed according to its directions. The inspection team may verify its location by reference to local landmarks identified from maps. The inspected State Party shall assist the inspection team in this task.

Securing the site, exit monitoring

23. Not later than 12 hours after the arrival of the inspection team at the point of entry, the inspected State Party shall begin collecting factual information of all vehicular exit activity from all exit points for all land, air, and water vehicles of the requested perimeter. It shall provide this informa- tion to the inspection team upon its arrival at the alternative or final peri- meter, whichever occurs first.

24. This obligation may be met by collecting factual information in the form of traffic logs, photographs, video recordings, or data from chemical evid- ence equipment provided by the inspection team to monitor such exit activ- ity. Alternatively, the inspected State Party may also meet this obligation by allowing one or more members of the inspection team independently to maintain traffic logs. take photographs, make video recordings of exit traf- fic, or use chemical evidence equipment, and conduct other activities as may be agreed between the inspected State Party and the inspection team.

25. Upon the inspection team's arrival at the alternative perimeter or final perimeter, whichever occurs first, securing the site, which means exit monitoring procedures by the inspection team, shall begin.

26. Such procedures shall include: the identification of vehicular exits, the making of traffic logs, the taking of photographs, and the making of video recordings by the inSpection team of exits and exit traffic. The inspection team has the right to go, under escort, to any other part of the perimeter to check that there is no other exit activity.

27. Additional procedures for exit monitoring activities as agreed upon by the inspection team and the inspected State Party may include, inter alia: (a) Use of sensors; (b) Random selective access; (c) Sample analysis.

Kontroll av platsen Prop. 1992/931181

.. .. . . . . Bilaga 1 22. For att befrämja säkerställandet av att 1nspekt1onsplatsen som 1nspek-

tionsgruppen transporterats till överensstämmer med inspektionsplatsen som specificerats av den begärande konventionsstaten skall inspektionsgrup- pen ha rätt att använda godkänd utrustning för positionsbestämning och få sådan utrustning installerad enligt dess anvisningar. Inspektionsgruppen får kontrollera sitt läge genom referens till lokala landmärken, som identifieras på kartor. Den inspekterade konventionsstaten skall vara inspektionsgrup-. pen behjälplig i denna uppgift.

Säkrande av platsen, övervakande av utgångar

23. Senast 12 timmar efter inspektionsgruppens ankomst till platsen för inre- san. skall den inspekterade konventionsstaten börja insamla faktisk infor- mation om all utgående transportverksamhet från alla utgångar för land, luft och vattenfordon på den begärda avgränsningen. Den skall tillhandahålla denna information till inspektionsgruppen vid dess ankomst till den alterna- tiva eller slutliga avgränsningen, beroende på vilken som fastställs först.

24. Denna skyldighet kan uppfyllas genom att insamla faktisk information i form av fordonsförteckning, fotografier, videoupptagningar eller data från utrustning för påvisande av kemiska ämnen. vilken tillhandahållits av in- spektionsgruppen för att observera sådan utgångsverksamhet. Alternativt kan den inspekterade konventionsstaten också uppfylla denna skyldighet ge- nom att tillåta en eller flera medlemmar av inspektionsgruppen att obe- roende föra fordonsförteckning, ta fotografier. göra videoupptagningar av utgående trafik, eller använda utrustning för påvisande av kemiska ämnen och utföra andra verksamheter som kan överenskommas mellan den inspek- terade konventionsstaten och inspektionsgruppen.

25. Vid inspektionsgruppens ankomst till den alternativa avgränsningen eller den slutliga avgränsningen, beroende på vilken som fastställs först, skall säk- randet av platsen påbörjas, vilket innebär inspektionsgruppens förfaranden för observation av utgångarna.

26. Sådana förfaranden skall innefatta: inspektionsgruppens identifiering av fordonssortier. upprättande av fordonsförteckning, tagande av fotografier, utförande av videoupptagningar på sortier och utgående trafik. Inspektions- gruppen har rätt att med eskort gå till vilken plats som helst på avgräns- ningen för att kOntrollera att där inte pågår någon utgångsverksamhet.

27. Ytterligare förfaranden för övervakningsverksamheter vid utgångar som överenskommes av inspektionsgruppen och den inspekterade konventions- staten kan bland annat innefatta

a) användande av sensorer.

b) slumpmässigt utvalt tillträde,

c) analys av prov.

28" ' All activities for securing the site and exit monitoring shall take place Prop.-.1992/931-181 within a band around the outside o_f_the_pe_r_1met_e_r_,_1_10t_ exceeding _50 metres _Bilaga 1 in width, measured odt'tvéa ' " " "

if. -._ .:. '.111 "-".":'-:.'>' . .."; :' .';-'.:I='.'.;' '..1 .=- . 29. The inspection team has the right to inspect:on'amanage'daccessbasis.: -. " ' . .:.;.. vehicular traffic exiting-the site:-'The'ins'pected State Party shall make-every..r; ; " .:. :..i :--.--1 reasonable effort to demonstrate to .the inspection 'team that any..vehicle',f.-' -' subject to inspection, to whicht-he'inspection te'am is.'not granted'full.access,'.-.:.- ' '

is not being used for";-pu_rpos'es".related to' the .possible .non=compliance. .",'

concerns raised in the inspection request. :5';:- ' 1.911'11'. . :.;

30. Personnel and vehicles entering and personnel and personal passenger

-:.-.: - --. . .. _'_...;

vehicles exiting the site are not subject to inspection" ' - -- "' ' -' -' '-

31. The application of th'e'äbove pröceduresfm'ay' cohti'nu'efor th'e'duration- . " ' ' of the inspection, but may not- uhreäSonablyf hampé'r or delay the normal_""--"?"' ' "

..'."-".'.-.'1 ' '.:-'-" -. '."'-'-

operation of the facilit'y't't' ' " "

Pre- i-nspection briefing'_ and inspection 'p_la11 ? 3' 3 " ""- ' . " ”""""". -- ' --' ""="-'

32. To facilitate development of a_n' 1nspect10n plan tl'1'_e'.' 1nspected '_S'ta'te' _Pa'r't'y shall provide a safety and _lo'gist'ical briefing to 'the 1nspect10n 'tea'rn prior to ' access.

33. The pre-inspection briefing shall beheld in accordance with'Part- II, para— ". -- '- ' -. graph 37, of this Annex.- In' the course of the' pre-inspection:briefing',.the " inspected State Party may. indicate to the inspection team' the 'equipment, :J' documentation, or areas it considers sensitive'and not related-to the pilrpose' ' " ' : :'1" of the challenge inspection. In addition, personnel responsible for the site - ' " " : shall brief the inspection team on the. physical layout and other relevant char- acteristics of the site. Th'e inspection _te_a_n_1's'hall be' pr'ovide'd' with a' 'm'ap _'o_'r' _ _ sketch drawn to scale _showing a_ll structures and significant _geograpli'i'c '_ ' ' features at the site. Thi: inspection team shall also "be briefed On 'the availab11-'_ '_ ' ' " " ity of facility personnel and records. . .

34. After the pre- inspection briefing, t'he inspection _te'am sha'l'l prepare 'on " "

the basis of the information available and appropriate to i_t_, an initial'1_r_1_spec'-__ _ _ __ tion plan which specifies the activities to_ _be carried out by the' 1nspect10n " ' ' team, including the specific_ areas of the site _to which access _i_s '_desire'd. The' _' _' ' " ' inspection plan shall also sp'e'cify whether 'the inspection team will be" ' divided into subgroups'; The-inspection plan shall be made' available' to the' " __ representatives of the inspected'State'Party'and'the'ihs'pection'site. lts imple--" -' "" ' " mentation shall be consistent with the provisions of Section C,'-i'ncluding"-i'.- - those related to access and activities. ' . ' " ' ' '

28. Alla verksamheter för att säkra platsen och övervakning av utgångar Pröpi- 1992/93:181 skall försiggå' mom ett område __runt_ utsidan av avgransnmgen och skall _inte_____13_ilaga__l _____,_. .

' l '_1"

överstiga 50 meter i breddmått utåt._

-1 1._.

29. Inspektionsgruppcn-har:' rätt att inspektera fordonstrafik'som flämnar platsen på basis av gradvis't'illträde. .Den inspekterade konventionsstaten-'.' ' . .:".E: . ." skall göra varje rimligt försök att visa för inspektionsgruppen att varje for- "1. don, som utsätts för 1nspekt10n _där 1nspekt1onsgruppcn inte beviljas _t_ullt ____.. _ _ __ tillträde, inte används för' ändamål som har samband med d'e'r'i farhå'ga' om' " ' "' ' ' ' ' icke-efterlevnad, som __f_r_an_1_l_äg__gs' 1 __begär_a_r_1_____

.,..1.1.- . , .:'_'._; ; _..-._._l-g