Prop. 1992/93:238

om ändringar i minerallagen m.m.

Regeringens proposition 1992/ 93 :23 8

om ändringar i minerallagenm.m. Prop. 1992/93z238

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Tf. chefen för Näringsdepartementet, statsrådet Lundgren, har varit föredragande vid regeringssammanträdet.

Stockholm den 25 mars 1993

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Bo Lundgren

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar i minerallagen (199lz45). Det föreslås att kravet på lämplighet för att få bearbetningskoncession tas bort utom för förvärv av koncession från koncessionshavaren och för koncession för utvinning av olja och gas. Vidare föreslås att kronoan- delsinstitutet avvecklas och att bearbetningskoncession skall meddelas för femton år. Syftet med dessa ändringar är att de tillsammans skall bidra till att skapa bättre generella förutsättningar för prospektering och gruvdrift i landet.

Vidare föreslås att skyddet för nationalparker, obrutna fjällområden och naturreservat ytterligare stärks genom ändrade regler för prospekte- ring och gruvdrift inom sådana områden.

Det föreslås slutligen att möjligheten i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter för staten att i meddelade koncessioner för energitorv föreskriva om produktionsavgifter m.m. tas bort.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 1993.

Proposition om ändringar i minerallagen m.m.

1. Inledning

En ny minerallag (1991145) trädde i kraft den 1 juli 1992. Lagen, som ersätter 1974 års gruvrättsliga lagstiftning, dvs. gruvlagen och lagen om vissa mineralfyndigheter, reglerar rätten till och utnyttjandet av mineral- tillgångar.

Regeringen aviserade i 1992 års budgetproposition en översyn av minerallagen i syfte att ytterligare stimulera prospekteringen efter och bearbetningen av nya fyndigheter. Inom Näringsdepartementet utarbeta- des därefter departementspromemorian Översyn av vissa bestämmelser i minerallagen, m.m. (Ds 19922128).

I syfte att ge gruvnäringen goda generella förutsättningar för verksam- het i landet föreslås i promemorian vissa ändrade regler i minerallagen, nämligen att kronoandelsinstitutet avvecklas, att kravet på lämplighet för att få bearbetningskoncession tas bort utom såvitt avser olja och gasformiga kolväten samt att koncessionens giltighetstid, som i dag uppgår till tio år, skall bestämmas till minst tio och högst tjugofem är beroende på omständigheterna i varje särskilt fall. Vidare föreslås ersätt- ningen till fastighetsägare och andra sakägare vid bearbetning förbättras. Promemorian innehåller därutöver förslag till hinder mot undersök- ningsarbete och bearbetning inom nationalpark. Som en konsekvens av promemorians förslag om kronoandelssystemet föreslås en ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter vad avser villkor om vissa avgifter m.m. i samband med koncession för energitorv.

I promemorian föreslås att ändringarna träder i kraft den 1 juli 1993. Den i promemorian intagna sammanfattningen finns fogad till denna proposition som bilaga I.

Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstan- sema och en sammanställning av remissyttrandena finns i bilaga 2.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 11 mars 1993 att inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som är bifogade propositionen som bilaga 3.

Lagrådet har i yttrande den 19 mars 1993 lämnat förslagen utan erin- ran. Iagrådets yttrande framgår av bilaga 4. I den nu föreslagna lagtex- ten har vissa redaktionella ändringar gjorts i förhållande till lagråds— remissens lagförslag.

2. Allmän bakgrund

Den omläggning av näringspolitiken som regeringen inlett innebär bl.a. att statens roll är att skapa goda generella förutsättningar för företagan- de och att näringspolitiska branschstöd avvecklas. Som ett led i denna politik beslutade riksdagen våren 1992 om avveckling av den statliga prospekteringsverksamheten och om nedläggning av Nämnden för sta- tens gruvegendom (NSG). För att främja och stimulera gruvnäringens utveckling koncentrerar staten sina insatser på basverksamhet, främst i form av grundläggande geologisk undersökningsverksamhet samt forsk- ning och utveckling.

I syfte att ytterligare förbättra möjligheterna för prospektering be- slutade riksdagen våren 1992 om ökade statliga insatser inom basverk- samheten, dvs. de tidigare leden i prospekteringskedjan. Vid Sveriges geologiska undersökning (SGU) skall under innevarande budgetår ett mineralkontor inrättas i Malå, Västerbottens län med uppgift dels att insamla, uppdatera och bearbeta information av relevans för prospekte- ring, dels att marknadsföra denna. Vidare skall den geologiska baskar- teringen i prospekteringsintressanta delar av Västerbottens och Norrbot- tens län Ökas.

Regeringen har uppdragit åt NSG att under innevarande budgetår bl.a. avyttra den statliga gruvegendomen, i form av gruvrättigheter, på för staten bästa möjliga affärsmässiga villkor och att till SGU överföra det informationsmaterial som inte tillhör sådan gruvegendom som skall försäljas.

Ett viktigt generellt medel för att skapa goda förutsättningar för gruv- näringen är lagstiftningen inom mineralområdet.

I samband med riksdagens behandling av förslaget till ny minerallag framfördes kritik mot vissa inslag i detta. Företrädare för gruvnäringen har i olika sammanhang under senare tid också riktat viss kritik mot lagen. Kritiken går i huvudsak ut på att minerallagen inte i tillräcklig utsträckning bidrar till att stimulera prospekteringen efter och utvin- ningen av nya mineralfyndigheter. Lagen anses inte heller ge internatio- nellt konkurrenskraftiga villkor för verksamhet i landet. Vissa bestäm- melser i lagen uppfattas i stället som hindrande eller i vart fall som återhållande faktorer för den prospektering för vilken det eljest finns goda geologiska motiv. Det gäller framför allt bestämmelserna om förutsättning för att få bearbetningskoncession, koncessionens giltig- hetstid och kronoandelssystemet. Kronoandelen anges av fiera utländska gruvföretag som ett hinder av institutionell karaktär för dem att satsa på prospektering och gruvdrift i Sverige.

3. Gällande rätt

Minerallagen innebär i korthet följande.

Lagen gäller undersökning och bearbetning av fyndigheter av ett antal i lagen angivna mineraliska ämnen, s.k. koncessionsmineral. Med undersökning avses arbete i syfte att att påvisa en fyndighet av ett kon- cessionsmineral och att utröna fyndighetens sannolika ekonomiska värde och dess beskaffenhet i övrigt. Med bearbetning avses utvinning och tillgodogörande av ett koncessionsmineral.

För att få bedriva undersökningsarbete krävs undersökningstillstånd. Sådant skall meddelas om det änns anledning att anta att undersökning i det aktuella området kan leda till fynd av koncessionsmineral och sökanden inte uppenbarligen saknar möjlighet eller avsikt att få till stånd en ändamålsenlig undersökning. Om arbetet avser olja, gasformiga kolväten eller diamant krävs dessutom att sökanden visar att han är lämplig att bedriva sådant arbete. Undersökningsarbete får enligt de s.k. hindersbestämmelsema inte äga rum inom vissa särskilt angivna om- råden, bl.a. befåstningsområden, begravningsplatse-r samt i närheten av vägar, järnvägar, bostadshus, vissa allmänna byggnader och industriella anläggningar. Ett undersökningstillstånd gäller i tre år och dess giltig— hetstid kan under vissa förutsättningar förlängas med högst tre år och därefter med ytterligare högst fyra år.

För att få bedriva bearbetning krävs bearbetningskoncession. Sådan skall meddelas om en fyndighet som sannolikt kan tillgodogöras ekono- miskt har blivit påträffad, om sökanden är lämplig att bearbeta fyndig— heten och om fyndighetens belägenhet och art inte gör det olämpligt att sökanden får den begärda koncessionen. Bestämmelserna om hinder mot undersökningsarbete tilllämpas även på bearbetning om hindret uppstod innan koncession beviljades. En bearbetningskoncession gäller som huvudregel i tio år och koncessionstiden förlängs automatiskt med tio år i sänder om regelbunden bearbetning pågår när giltighetstiden går ut. Om bearbetning inte pågår kan koncessionen ändå förlängas om viss förberedande aktivitet pågår eller om det görs sannolikt att bearbetning snart skall påbörjas.

Ärenden om beviljande av undersökningstillstånd eller bearbetnings- koncession prövas av bergmästaren.

I ärenden om bearbetningskoncession skall lagen (1987:12) om hus— hållning med naturresurser m.m. (naturresurslagen, NRL) tillämpas. Det innebär att en ytterligare förutsättning för att bearbetningskonces- sion skall ges är att hinder enligt NRL inte föreligger för markens användning till mineralutvinning. I den delen av prövningen skall berg- mästaren samråda med länsstyrelsen. Den intresseavvägning som härvid görs i ärenden om bearbetningskoncession är bindande för avvägningen vid senare prövningar enligt andra NRL-anknutna lagar som kan bli aktuella för ett mineralföretag. Koncession kan förenas med villkor till skydd för allmänna intressen och enskild rätt. Vidare omfattas prospek- tering och utvinning av de regler som staten i annan lagstiftning om mark och vatten ställt upp till skydd för miljön.

I bearbetningskoncession som meddelas någon annan än staten har staten kronoandel, dvs. rätt till andel med hälften. Kronoandel får helt eller till viss del överlåtas eller upplåtas. Staten kan även avstå från kronoandel. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får besluta i frågor om kronoandel. Regeringen har i mineralförordningen (1992c285) föreskrivit att NSG beslutar i frågor om kronoandel.

4. Överväganden och förslag

4.1. Inledning

Som framgått av de inledande avsnitten anser regeringen att statens roll inom näringspolitiken är att skapa goda generella förutsättningar för företagande. Regeringens politik är därför inom detta område inriktad på att underlätta företagandet. Den är också inriktad på att stimulera det utländska intresset för investeringar i Sverige.

Tillämpar på mineralområdet innebär detta att det övergripande målet för statsmakterna är att skapa förutsättningar för en livskraftig mineral- industri i Sverige med såväl svenska som utländska aktörer. Eftersom svensk industri är beroende av en god försörjning med mineralråvaror, är det vidare av stor betydelse att näringspolitiken inom mineralområdet främjar nyttiggörandet av landets egna mineralresurser. Detta måste gi- vetvis ske inom ramen för ett i ett internationellt perspektiv konkurrens- neutralt regelsystem. Det är också viktigt att de för samhället mest fördelaktiga avvägningama görs mellan intresset av att ta till vara mi- neralfyndigheter och andra allmänna intressen.

Den nya minerallagen ligger i huvudsak i linje med nämnda grundläg- gande utgångspunkter. Även om den nya lagen bara varit i kraft under en mycket kort tid kan emellertid konstateras att den på vissa punkter innehåller regler som i olika avseenden hämmar utvecklingen av en livskraftig mineralindustri. Det gäller framför allt bestämmelserna om kravet på sökandens lämplighet för att få bearbetningskoncession, kon- cessionens giltighetstid och kronoandelssystemet. Enligt bl.a. gruvnä— ringens uppfattning bidrar inte dessa bestämmelser till att skapa incita- ment för den prospekteringsverksamhet som på lång sikt är en nödvän- dig förutsättning för att gruvdrift skall kunna förekomma i vårt land även i framtiden. Det änns också en uppenbar risk för att nämnda regler begränsar antalet aktörer till i huvudsak de som redan i dag bedriver prospektering och gruvdrift. Begränsas antalet möjliga exploa— törer kan detta i sin tur leda till att prospekteringen minskar.

I det följande redovisar regeringen överväganden och förslag till ändringar av minerallagen vad gäller bestämmelserna om kravet på sökandens lämplighet för att få bearbetningskoncession, koncessionens giltighetstid och kronoandelsinstitutet. Syftet med de åtgärder som föreslås är att de tillsammans skall bidra till att skapa bättre generella förutsättningar för prospektering och gruvdrift i Sverige. De ändrade

regler som föreslås bör kunna lägga grunden till en ökad prospekte- ringsaktivitet i landet. De bör också göra det attraktivt för utländska företag att satsa resurser och kompetens på prospektering i Sverige.

Slutligen föreslås att skyddet för nationalparker, naturreservat och obrutna fjällområden ytterligare stärks genom ändrade regler vad gäller prospektering och gruvdrift inom sådana områden.

4.2. Minerallagen

4.2.1. Förutsättningar för meddelande av bearbetnings- koncession

Regeringens förslag: Kravet på lämplighet för att få bearbetningskon- cession tas bort utom för förvärv av koncession från koncessionshava- ren och för koncession för utvinning av olja och gasformiga kolväten.

Promemorians förslag: Överensstämmer utom vad avser förvärv av koncessioner från koncessionshavaren med regeringens förslag.

Remissinstansema: De allra flesta tillstyrker eller lämnar förslaget utan erinran. Kammarrätten i Sundsvall, Statens naturvårdsverk och vain- dustriarbetareförbundet avstyrker, helt eller delvis, förslaget eller föreslår att den nuvarande ordningen bibehålls.

Sveriges geologiska undersökning tillstyrker förslaget och föreslår därut- över att lämplighetskravet tas bort även vid koncession för utvinning av olja och gasformiga kolväten.

Bergmästaren i norra distriktet föreslår bl.a. att kravet på lämplighet bibehålls, när koncession erhålls genom överlåtelse. I detta fall bedömer bergmästaren att den föreslagna ändringen inte har någon prospekterings- stimulerande betydelse.

Skälen för regeringens förslag: För att få exploatera fyndigheter av koncessionsmineral krävs bearbetningskoncession som meddelas om vissa grundläggande krav är uppfyllda (4 kap. 2 5). Koncession skall nämligen meddelas om en fyndighet som sannolikt kan tillgodogöras ekonomiskt har blivit påträffad, om sökanden är lämplig att bearbeta fyndigheten och om fyndighetens belägenhet och att inte gör det olämpligt att sökanden får den begärda koncessionen. En ytterligare förutsättning för att bearbetningskon- cession skall ges är att hinder enligt naturresurslagen inte föreligger för markens användning till mineralutvinning.

För att få bearbetningskoncession krävs således bl.a. att malmbevisning företes. Vidare skall sökanden vara lämplig att exploatera fyndigheten. Kravet på sökandens lämplighet tar sikte på dennes förhållanden. Sökanden skall rent allmänt vara lämplig att utvinna det aktuella mineralet. Kon- cession skall ges endast åt den som kan antas ha tekniska och ekonomiska resurser att bedriva fortsatt rationell undersökning och utvinning samt även i övrigt är lämplig för verksamheten. 1 förstnämnda hänseende ligger att sökanden skall ha förmåga att bedriva verksamheten. Det krävs dock inte att han ensam skall ha förmåga att svara för hela arbetet utan detta lämp-

lighetskrav anses uppfyllt om han i samverkan med andra har kompetens och resurser för att få till stånd en ändamålsenlig bearbetning. Med sökan- dens lämplighet i övrigt avses att denne verkligen har för avsikt att be— arbeta fyndigheten, dvs. att företaget är seriöst i mer allmän mening.

Kravet på malmbevisning förutsätter kompetens och omfattande resurser hos sökanden. Att undersöka en fyndighet fram till bearbetningskoncession kostar vanligtvis tiotals miljoner kronor. Till detta kan läggas att det eko— nomiska utbytet av insatserna alltid är mycket osäkert. Endast ca en pro— cent av prospekteringsinsatsema leder till bearbetning. Härtill kommer att det vid tidpunkten för ansökan om bearbetningskoncession sällan är klar- lagt om fyndigheten är omedelbart brytvärd (se vidare avsnitt 4.2.2). Dessa förhållanden gör att det kan anses uteslutet att någon som inte har tekniska och ekonomiska förutsättningar för att exploatera en fyndighet skulle kunna eller ens vilja försöka uppfylla kravet på malmbevisning.

Det änns vidare en risk för att kravet på sökandens lämplighet begränsar antalet aktörer till i stort sett de som redan i dag bedriver prospektering och gruvdrift. Detta kan i sin tur leda till att prospekteringsaktiviteten i landet påverkas negativt.

De omständigheter som nu har redovisats föreligger emellertid inte då någon genom överlåtelse från koncessionshavaren förvärvar en koncession. Förvärvaren har ju då inte presterat någon malmbevisning och inte heller på annat sätt behövt redovisa åtgärder som kräver viss kompetens. Han har inte heller behövt utsätta sig för det risktagande som ligger i all form av prospektering. Mot denna bakgrund bör kravet på lämplighet bibehållas vid förvärv av bearbetningskoncession genom överlåtelse. Ett sådant lcrav har ju inte heller, som Bergmåstaren i norra distriktet framhållit, någon hämmande inverkan på prospekteringsviljan i landet.

Utvinning av olje- och gasfyndigheter är alltid förenad med avsevärda risker. Verksamheten är särskilt riskfylld med avseende på miljön och arbetarskyddet. Vidare kan själva fyndigheten äventyras genom ett oskick- ligt beteende till följd av bl.a. bristande kompetens. Det är därför av av- görande betydelse att en exploatör av olje— och gasfyndigheter har kompe- tens samt förmåga i övrigt för att bedriva denna verksamhet. En exploatör bör således, även i fortsättningen, uppfylla kravet att vara lämplig för att få utvinna olja och gasformiga kolväten.

Regeringen föreslår alltså att bestämmelsen om att en sökande skall vara lämplig för att få bearbeta en fyndighet av koncessionsmineral tas bort utom såvitt avser förvärv av koncession genom överlåtelse från koncessionshavaren och koncession för utvinning av olja och gasformiga kolväten. Motivet härför är, mot bakgrund av vad som nyss sagts, att den som kan prestera en godtagbar malmbevisning också får anses ha förmåga och vilja att få till stånd utvinning. Med hänsyn till de säkerhetsrisker som är förknippade med utvinning av olje- och gasfyndigheter bör dock även fortsättningsvis särskilda krav kunna ställas på sökandens lämplighet för att han skall få bedriva sådan verksamhet.

De bestämmelser som änns om företräde vid konkurrens om bearbetning (4 kap. 3 &) bör också anpassas till nu redovisat synsätt, därigenom att sökandens lämplighet slopas som kriterium vid bestämmande av företrädes— rätt.

Hänvisningar till S4-2-1

  • Prop. 1992/93:238: Avsnitt 6.1

4.2.2. En koncessions giltighetstid

Regeringens förslag: Bearbetningskoncession meddelas för femton år om inte sökanden begär kortare tid.

Mineraltekniskt, metallurgiskt eller annat utvecklingsarbete i syfte att möjliggöra utvinning av fyndigheten skall kvalificera för rätt till förlängning av koncessionstiden utan föregående intresseavvägning enligt naturresurslagen.

Förlängning av koncessionstiden skall ske med tio år i sänder om inte koncessionshavaren begär kortare tid.

Promemorians förslag: Bearbetningskoncessionens giltighetstid bestäms utifrån förutsättningama i det enskilda fallet. Tiden skall dock vara minst tio och högst tjugofem år. Promemorians förslag överensstämmer i övrigt med regeringens förslag.

Remissinstansema: Huvuddelen av remissinstansema tillstyrker prome- morians förslag eller lämnar det utan erinran. SGU, Grutg'öreningen och Industriförbundet avstyrker förslaget att bearbetningskoncessionens giltig- hetstid ändras från tio år till minst tio år och högst tjugofem år. Nämnda instanser anser att giltighetstiden bör vara tjugofem år eller längre. Även Högskolan i Luleå delar denna uppfattning, men föreslår att kortare tid får bestämmas om sökanden begär det. Bergmåstaren i norra distriktet anser, om ökad rättstrygghet eftersträvas, det motiverat att koncessionstiden sätts till minst femton år.

Vidare har Gruvföreningen och Industriförbundet uppfattningen att kon- cessionstiden bör kunna förlängas med upp till tjugofem år åt gången resp. med tjugofem år 1 sänder. Med hänvisning till malmemas storlek och bearbetningsproblem samt gruvornas livslängd föreslår Bergmåstaren i norra distriktet att koncessionstiden förlängs med minst tio år och högst tjugo år.

Skälen för regeringens förslag: 1 4 kap. 7-11 55 minerallagen änns bestämmelser om bearbetningskoncessionens giltighetstid och om möjlig- heten att få koncessionstiden förlängd. De innebär följande.

En bearbetningskoncession gäller i tio år. På sökandens begäran kan dock kortare tid bestämmas. I ett ärende om meddelande av bearbetnings— koncession sker en intresseawägning enligt naturresurslagen, NRL.

En koncession förlängs automatiskt med tio år 1 sänder om regelbunden bearbetning pågår när giltighetstiden går ut.

Pågår inte regelbunden bearbetning när koncessionstiden löper ut skall tiden på ansökan av koncessionshavaren förlängas med minst fem år och högst tio år om det inom koncessionsområdet pågår

]. tillredningsarbete eller anläggningsarbete för upptagande av bearbet— ning, eller

2. undersökning av större omfattning. Koncessionshavaren har rätt att få förhandsbesked av bergmästaren om huruvida planerat undersökningsarbete skall anses ha större omfattning. I ett sådant förlängningsärende sker ingen intresseavvägning enligt NRL utan

den awägning som gjordes då koncessionen ursprungligen meddelades Prop. 1992/932238 gäller alltjämt.

Pågår inte bearbetning eller sådan verksamhet som anges i punkterna 1 och 2 ovan kan koncessionstiden på ansökan av koncessionshavaren för- längas med högst tio år. En förutsättning härför är att det är motiverat med hänsyn till det allmännas intresse av att mineraltillgångama utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt. Vid denna prövning sker en förnyad avvägning enligt NRL.

Det har i olika sammanhang riktats kritik mot vissa av de nämnda be- stämmelserna. Kritiken går i huvudsak ut på att giltighetstiden för kon- cessioner är för kort. Detta medför problem i två hänseenden. Det första är att en tioårig koncessionstid inte tillräckligt tillgodoser företagens behov att ha en malmbas som långsiktigt tryggar verksamhetens fortbestånd. Det anses allmänt inom branschen vara nödvändigt att genom prospektering vidmakthålla en malmbas för varje anrikningsverk som åtminstone mot- svarar mellan tio och femton års produktion. I vissa fall är det önskvärt med en malmbas som motsvarar tjugofem års produktion. De korta kon- cessionstidema medför att ett gruvföretag antingen kan förlora en del av sin malmbas då koncessionen för ett visst område skall förlängas och intresseavvägningen enligt NRL därvid får ett negativt utfall för gruvföre- taget eller att gruvföretaget tvingas påbörja bearbetningen i ett visst om- råde tidigare än vad en rationell planering påbjuder för att undvika ett sådant negativt utfall. Gruvföreningen och industriförbundet anser i sina yttranden över promemorian att giltighetstiden bör vara minst tjugofem år.

Det andra problemet med de korta koncessionstidema hänger samman med att prospektering är mycket kostnadskrävande. Resultaten är osäkra och ligger dessutom långt fram i tiden. Vidare är kostnaden för att under- söka ett område och förbereda gruvdrift hög i förhållande till riskerna om man jämför med etablering av annan industriell verksamhet. Gruvnäringen är därför om möjligt i högre grad än annan industriell verksamhet beroen— de av fasta och långsiktiga spelregler. Koncessionens giltighetstid, då en betydande del av prospekteringsarbetet äger rum, är en viktig spelregel för branschen.

Det är uppenbart att ingen är beredd att satsa de pengar det här gäller på undersöknings- och utvecklingsarbete om det föreligger risk för att be- arbetningskoncessionen upphör innan undersökningarna är avslutade. Det är därför av största vikt att en prospektör får så säkra garantier som möj- ligt för att han får bearbeta en påträffad fyndighet. De regler som nu gäller för koncessionens giltighetstid ger inte tillräckliga garantier i detta avseen- de.

I detta sammanhang förtjänar också påpekas att det enligt 1938 års gruv- lag inte fanns någon tidsbegränsning för en brytningsrätts giltighetstid. Genom 1974 års gruvlag begränsades tiden till tjugofem år. Fr.o.m. den 1 juli 1992 har giltighetstiden ytterligare begränsats så att den nu är tio år.

Regeringen anser att giltighetstiden för en bearbetningskoncession bör vara femton år om inte sökanden begär kortare tid.

Bestämmelserna om förlängning av koncessionens giltighetstid bör ånd- ras på det sättet att, förutom pågående tillrednings- eller anläggningsar- 9 beten för upptagande av bearbetning eller pågående undersökningsarbete,

även pågående mineraltekniskt, metallurgiskt eller annat utvecklingsarbete av större omfattning i syfte att göra fyndigheten brytvärd också bör kvaliä— cera för rätt till förlängning utan föregående intresseavvägning enligt NRL. Koncessionshavaren bör därvid också ha rätt att få förhandsbesked om huruvida sådant planerat utvecklingsarbete skall anses ha större omfattning.

Slutligen bör, enligt regeringens uppfattning, koncessionstiden alltid för- längas med tio år i sänder såvida inte koncessionshavaren begär kortare förlängningstid.

Hänvisningar till S4-2-2

4.2.3. Kronoandelsystemet

Regeringens förslag: Bestämmelserna om kronoandel och kravet på svenskt medborgarskap för gruvföreståndare tas bort.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstansema: De flesta remissinstanser tillstyrker förslaget eller har inte några invändningar. vaindustriarbetareförbundet avstyrker förslaget.

Skälen för regeringens förslag: Bestämmelser om kronoandel änns nu i 1 kap. 6 5 och 11 kap. minerallagen. De innebär att staten automatiskt får andel med hälften i bearbetningskoncession, som meddelas för annan än staten. Staten har dock möjlighet att avstå från kronoandelen. Vidare kan kronoandelen helt eller till viss del överlåtas eller upplåtas. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får besluta i frågor om krono— andel. Regeringen har i mineralförordningen (1992z285) föreskrivit att Nämnden för statens gruvegendom (NSG) beslutar i frågor om kronoandel.

Genom kronoandel erhåller staten enligt 12 kap. 6 & minerallagen s.k. brytningsvitsord, dvs. rätt att mot annan andelshavares vilja påbörja eller utöka undersökning eller bearbetning inom koncessionen.

Gruvföretagen arrenderar i dag genom avtal mellan NSG och resp. företag de kronoandelar som har ekonomiskt intresse. För detta erlägger gruvföretagen arrendeavgifter till staten. Dessa avgifter, som år 1991 uppgick till sammanlagt 31,6 miljoner kronor jämfört med 27,7 miljoner kronor år 1990, uppfattas av gruvnäringen som en extra beskattning av branschen. Denna typ av avgifter änns i princip inte i med Sverige kon- kurrerande länder med marknadsekonomi. I sådana länder sker enbart en företagsbeskattning av verksamheten. Kronoandelssystemet innebär därför en konkurrensnackdel för svensk gruvnäring. Av äera utländska företag ses det som ett hinder av institutionell karaktär för dem att satsa på pro- spektering i Sverige. Minerallagstiftningen kan därför på denna punkt inte sägas ligga i linje med regeringens uttalade intresse av att främja utländska investeringar i landet.

Arrendeavgiftema, dvs. ersättningen för upplåtelsen av kronoandelama, minskar företagens ekonomiska utrymme för den prospektering efter bryt- värda fyndigheter som är en grundförutsättning för en fortsatt gruwerk- samhet i Sverige efter år 2000. Detta gäller i hög grad för den del av branschen som bryter och förädlar sulädmalmer.

När systemet med kronoandel genom 1938 års gruvlag infördes i svensk rätt angavs behovet av samhällsinflytande över gruvnäringen som ett av de bärande motiven. Under förarbetena till motsvarande bestämmelser i 1974 års gruvlag framhölls möjligheterna att genom en aktiv statlig gruvpolitik få till stånd ett ändamålsenligt utnyttjande av gruvrätter för bearbetning. Kronoandelen förutsattes genom det s.k. brytningsvitsordet vid behov kunna användas som medel för att sätta igång undersökning eller gruvdrift på vilande gruvrätter i statlig regi. Statligt deltagande skulle således kunna användas som ett verksamt medel för att åstadkomma önskvärd aktivitet. Detta var också ett huvudargument för att ha kvar kronoandelssystemet i 1991 års minerallag.

Staten har emellertid ännu inte i något fall använt sin kronoandel för att få till stånd brytning i egen regi eller tillsammans med innehavaren av gruvrätten. Det kan ännas flera skäl till detta. En orsak kan vara att det inte funnits faktiska skäl att framtvinga aktivitet. Oberoende av skälen härför kan det inte anses ligga i statens intresse att, i en marknadsekonomi som man vill skapa väl fungerande villkor för, ha spelregler som innebär att man genom ingripande med statligt deltagande kan framtvinga gruvdrift inom ramen för en gruvrätt som koncessionshavaren inte för närvarande bedömer som lönsam att starta.

Med hänvisning till det anförda föreslås att bestämmelserna i 1 kap. 6 5 och 11 kap. minerallagen om kronoandel tas bort.

De kronoandelar som etablerats med stöd av äldre lagstiftning och som NSG inte avyttrat senast den 30 juni 1993 bör efter denna tidpunkt fort- sätta att gälla. Regeringen kommer senare att besluta vilken myndighet som skall förvalta dessa kvarstående kronoandelar.

En aweckling av kronoandelssystemet får även konsekvenser för vissa bestämmelser i 12 kap. minerallagen om gemensam förvaltning av kon- cessionsrått. Vidare bör, med hänvisning till EES-avtalet, kravet i 12 kap. 2 5 på att en gruvföreståndare skall vara svensk medborgare tas bort. Skälet härför är att kravet på svenskt medborgarskap strider mot Romför— dragets bestämmelser om förbud mot diskriminering på grund av nationali- tet.

Hänvisningar till S4-2-3

4.2.4. Hinder mot undersökningsarbete och bearbetning inom nationalpark m.m.

Regeringens förslag: I minerallagen införs ett förbud mot undersök— ningsarbete och bearbetning i nationalpark, område som statlig myn- dighet hos regeringen har begärt skall avsättas till nationalpark, obrutna fjällområden samt naturreservat.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag utom såvitt avser obrutna fjällområden och naturreservat.

Remissinstansema: Flertalet av de instanser som tar upp frågan tillstyr- ker eller har ingen erinran mot förslaget. Bland dem kan nämnas Statens

naturvårdsverk, Boverket samt länsstyrelserna i Örebro, Jämtlands, Prop. 1992/93:238 Västerbottens och Norrbottens län.

Gruvföreningen anser att det är mycket tveksamt om det verkligen änns tillräckliga motiv för att införa det föreslagna totalförbudet mot undersök- ningsarbete i nationalparker.

Bergmåstaren i norra distriktet anser att nuvarande ordning bör bibehål- las. Enligt denna kan undersökningsarbete bedrivas i den utsträckning det är förenligt med föreskrifterna för nationalparken eller undantag från dem kan erhållas enligt nationalparksförordningen. Gruvindustriarbetareför— bundet delar i huvudsak denna uppfattning.

SGU föreslår att regeringen får möjlighet att bevilja dispens för prospektering i nationalpark vid särskilda skäl.

Skälen för regeringens förslag: 1 3 kap. 6-7 && och 5 kap. 10 & mineral- lagen änns bestämmelser om hinder mot undersökningsarbete och bear- betning. De innebär att undersökning och bearbetning inte får äga rum inom vissa särskilt angivna områden, bl.a. befästningsområden, begrav- ningsplatser samt i närheten av vägar, järnvägar, bostadshus, vissa allmän— na byggnader och industriella anläggningar. Länsstyrelsen resp. bergmästa- ren har möjlighet att bevilja dispens för undersökning och bearbetning inom de i hindersbestämmelsema angivna områdena.

Det har i olika sammanhang riktats kritik mot att de nämnda hindersbe— stämmelserna inte innefattar nationalparker, naturreservat och obrutna fjällområden. I propositionen 1991/92:161 om ändringar i minerallagen anfördes att frågan om prövning av undersökningstillstånd i nationalparker, naturreservat och obrutna fjällområden tidigare har aktualiserats i riks- dagen. Eftersom prospektering i vissa fall kan innebära kraftiga ingrepp i den fysiska miljön utan att för den skull bearbetningskoncession senare kan meddelas änns det skäl att överväga en förstärkning av möjligheterna att reglera prospektering inom en del områden (a. prop. s. 9).

Regler om nationalparker och naturreservat änns i naturvårdslagen (1964:822) och nationalparksförordningen (1987z938). Syftet med att avsätta ett område som nationalpark är att ge dess natur ett kvaliäcerat skydd. Institutet används endast för de mest skyddsvärda områdena i lan- det.

Beslut om att avsätta mark till nationalpark meddelas av regeringen efter riksdagens medgivande. Ingrepp som kan påverka eller skada ett område som avsatts som nationalpark får i princip inte förekomma. Intrång i natio- nalpark får inte ske utan riksdagens godkännande.

Ett område kan av länsstyrelsen avsättas som naturreservat om det bör skyddas på grund av sin betydelse för kännedom om landets natur, sin skönhet eller eljest märkliga beskaffenhet eller om området är av väsentlig betydelse för landets friluftsliv. I ett beslut om bildande av naturreservat ges föreskrifter om vissa inskränkningar vad gäller markanvändningen till skydd för ändamålet med reservatsbildningen. Prospektering kan därför ske inom reservat i den utsträckning arbetet inte kommer i konflikt med dessa reservatsbestämmelser.

Inom de områden som anges i 3 kap. 5 & naturresurslagen, s.k. obrutna fjällområden, får bebyggelse och anläggningar komma till stånd endast om 12 det behövs för rennäringen, den bofasta befolkningen, den vetenskapliga

forskningen eller det rörliga friluftslivet. Andra åtgärder inom områdena får vidtas endast om det kan ske utan att områdenas karaktär påverkas.

Fråga om tillstånd till undersökning enligt minerallagen får prövas av bergmästaren utan att någon annan än sökanden haft tillfälle att yttra sig.

För att ytterligare säkerställa skyddet för nationalparker, naturreservat och obrutna fjällområden bör man i minerallagen införa ett särskilt förbud mot att bedriva undersökningsarbete dels inom nationalpark och område som statlig myndighet hos regeringen har begärt skall avsättas till national- park, dels inom naturreservat och obrutet fjällområde.

När det gäller möjlighet till dispens från förbudet gäller för nationalpar- ker att intrång i nationalparker över huvud taget inte får ske utan att riks- dagen godkänner intrånget.

När det gäller undantag från förbudet att bedriva undersökningsarbete inom obrutna tjällområden bör länsstyrelsen få besluta om dispens från förbudet att bedriva undersökningsarbete enligt minerallagen.

Beträffande naturreservat kan dispens utverkas enligt bestämmelserna i naturvårdslagen.

Hänvisningar till S4-2-4

4.2.5. Ersättning till sakägare vid bearbetning

Regeringens bedömning: Bestämmelserna om ersättning till fastig- hetsägare och andra sakägare vid bearbetning bibehålls oförändrade.

I promemorian har föreslagits att ersättningen till fastighetsägare och andra sakägare vid bearbetning förbättras. Syftet är att stärka deras ställning.

Förslaget har under remissbehandlingen utsatts för kritik.

Gruvföreningen, Industriförbundet och LKAB avstyrker förslaget. Moti- vet härför är att en höjning med femtio procent innebär en icke oväsentlig kostnadsökning för gruvor som behöver ta mark i anspråk inom tätbebygg- da områden. Som exempel framhålls LKAB:s gruva i Malmberget. Även Bergmåstaren i norra distriktet pekar på detta förhållande. Luleå tingsrätt framhåller att det framlagda förslaget innebär ett avsteg från de principer som gäller i annan liknande lagstiftning (expropriationslagen, vattenlagen). De skäl som promemorian innehåller är enligt tingsrättens mening inte tillräckliga för en särreglering. Gruvindustriarbetarefärbundet uttrycker tveksamhet till förslaget.

Den kommitté som har tillkallats för att utreda frågan om grundlags- skydd för äganderätten m.m. (dir. l991:ll9) har fått i uppdrag att över- väga preciseringar som förstärker den enskildes rätt till ersättning vid expropriation och liknande förfoganden. I avvaktan på kommitténs förslag och remissbehandlingen av detta avstår regeringen för närvarande från att lägga fram förslag till ändrade regler i detta ämne.

4.3. Lagen om vissa torvfyndigheter

Regeringens förslag: Möjligheten att i koncession föreskriva om statligt deltagande i verksamheten eller om avgift till staten tas bort.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag.

Remissinstansema: Förslaget tillstyrks eller lämnas utan erinran av de instanser som kommenterat det.

Bergmåstaren i norra distriktet påpekar att arealavgifter för år 1993 har inbetalats i förskott under år 1992. Promemorieförslaget medför att det sätts i fråga om hälften av avgiften skall återbetalas. Bergmåstaren föreslår därför att angivet koncessionsvillkor upphör att gälla först vid utgången av december 1993.

Skälen för regeringens förslag: Undersökning och bearbetning av torv för energianvändning är reglerad i lagen (1985:620) om vissa torvfyndig- heter (torvlagen). Regleringen innebär att det fordras särskilt tillstånd (koncession) för att undersöka eller bearbeta torv för energianvändning. Länsstyrelsen är prövningsmyndighet.

I torvlagen änns en bestämmelse om att som villkor för koncession får bestämmas att staten skall ha rätt att delta i verksamheten eller att kon- cessionshavaren skall betala avgift eller produktionsandel till staten eller iaktta liknande villkor (12 å andra stycket). Denna föreskrift syftar till att tillförsäkra staten möjlighet till visst ekonomiskt utbyte av den koncessio- nerade verksamheten. Detta kan ske genom direkt statligt engagemang i verksamheten eller genom att staten uppbär royalty eller liknande avgifter eller får andel av produktionen.

I de äesta meddelade koncessionema enligt torvlagen och dess föregångare 1974 års minerallag har som villkor föreskrivits dels att kon— cessionshavaren skall erlägga en viss årlig arealavgift till staten, dels att staten skall ha andel i fyndigheten med hälften. Från och med år 1991 får koncessionshavarna betala en årlig produktionsavgift till staten, vilken grundar sig på utnyttjandet av statens hälftenandel i fyndigheten. Båda avgifterna utgår per kalenderår. Arealavgiften betalas i förskott och pro- duktionsavgiften i efterskott.

Som nyss nämnts är syftet med bestämmelsen i 12 å andra stycket torv- lagen att tillförsäkra staten möjlighet till visst ekonomiskt utbyte av den koncessionerade verksamheten. Detta år även ett av huvudsyftena med kronoandelssystemet i minerallagen. Som framgått tidigare (avsnitt 4.2.3) föreslås att kronoandelssystemet avvecklas. De motiv som där framförts för aweckling av kronoandelssystemet vad avser ekonomiskt utbyte för staten har samma relevans för ett borttagande av bestämmelsen om produk- tionsavgift m.m. i torvlagen.

Dessutom skapar en sådan förändring förutsättningar för konkurrens— neutralitet mellan detta energislag och andra inhemska bränslen vad avser statliga pålagor.

Med hänsyn härtill bör 12 å andra stycket torvlagen tas bort. Villkor som har meddelats med stöd av 12 å andra stycket i gällande koncessioner för energitorv bör då också upphöra att gälla. Eftersom avgifterna utgår

per kalenderår och arealavgiften för innevarande är dessutom redan har betalats för år 1993 bör dock dessa koncessionsvillkor upphöra att gälla först vid utgången av år 1993.

Hänvisningar till S4-3

  • Prop. 1992/93:238: Avsnitt 6.2

5. Upprättade lagförslag

I enlighet med vad som nu anförts har inom Näringsdepartementet upp- rättats förslag till

1. lag om ändring i minerallagen (1991145),

2. lag om ändring i lagen (1985 :620) om vissa torvfyndigheter.

Lagrådet har granskat lagförslagen.

6. Specialmotivering

6.1. Förslaget till lag om ändring i minerallagen (1991145)

3kap. 65

1 paragrafen har nu införts ett förbud mot undersökningsarbete inom nationalpark eller område som statlig myndighet hos regeringen har begärt skall avsättas som nationalpark. I motsats till vad som gäller för de om- råden som tidigare angavs i paragrafen kan dispens från förbudet inte medges.

Vidare införs ett förbud mot att bedriva undersökningsarbete inom natur- reservat i strid med de föreskrifter som gäller för reservatet. Enligt 7 5 naturvårdslagen fattar länsstyrelsen beslut om att avsätta ett område som naturreservat. I beslut om att bilda ett naturreservat skall länsstyrelsen, enligt 8 & naturvårdslagen, bl.a. föreskriva om de inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheten som behövs för att trygga ändamålet med reservatet. Länsstyrelsen kan också, med stöd av 10 & naturvårdslagen, meddela föreskrifter om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet till skyddande av ändamålet med reservatet.

Genom den nya bestämmelsen i minerallagen markeras att undersök- ningsarbete i naturreservat måste bedrivas med iakttagande av de bestäm- melser som gäller för reservatet och som har meddelats med stöd av natur- vårdslagen. Om ett planerat undersökningsarbete kommer i konflikt med dessa bestämmelser kan prospektören hos länsstyrelsen ansöka om undan- tag från reservatsföreskriftema enligt 12 & naturvårdslagen.

Dessutom införs i minerallagen ett förbud mot undersökningsarbete inom obrutna fjällområden. Beträffande dessa områden kan dock länsstyrelsen meddela dispens från förbudet.

Man bör observera att paragrafen inte utgör en uttömmande beskrivning av områden där hinder mot undersökning kan föreligga. Den verksamhet som regleras i minerallagen måste alltid bedrivas med iakttagande av all övrig lagstiftning. I 1 kap. 7 & anges ett antal lagar som ofta berör verk- samhet enligt minerallagen. Vid undersökningsarbete bör man särskilt beakta lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. Bestämmelserna i den lagen innebär att undersökningsarbete inte får bedrivas så att fast fornläm- ning eller annat kulturskyddat objekt skadas.

4kap. ZÖ

Som har utvecklats i den allmänna motiveringen (avsnitt 4.2.1) har, som förutsättning för att få bearbetningskoncession, lämplighetskravet tagits bort utom vid ansökningar som avser olja eller gasformiga kolväten.

4kap. 35

I paragrafen behandlas företrädesrätten då flera har ansöld om bearbet— ningskoncession i samma område. Enligt första stycket har den företräde som har undersökningstillstånd i området för något mineral som omfattas av dennes ansökan om koncession. Denna bestämmelse bibehålls.

Om ingen av sökandena har undersökningstillstånd skall för närvarande en lämplighetsbedömning av sökandena göras varvid särskilt skall beaktas om någon av sökandena har utfört ändamålsenligt undersökningsarbete inom området. Eftersom någon lämplighetsprövning i de äesta fall numera inte skall göras enligt 4 kap. 2 5 har även i förevarande paragraf lämplig- hetsprövningen tagits bort. I stället görs nu uteslutande en prövning av om någon har utfört ändamålsenligt undersökningsarbete i området och om så är fallet får denne företrädesrätt. I annat fall blir dagen då ansökan om koncession kom in avgörande.

Om ansökningarna har kommit in samma dag har sökandena lika rätt till andel i koncessionen, dvs. de får gemensamt koncession. Bestämmelserna i 12 kap. blir därvid tillämpliga.

Paragrafen reglerar förhållandet mellan enskilda parter. Detta förhållan- de bör inte rubbas beträffande ansökningar som är under behandling då de nya föreskrifterna träder i kraft. Därför stadgas i övergångsbestämmelsema att äldre föreskrifter gäller i fråga om ansökningar som har kommit in före den 1 juli 1993.

4kap. 7å

Som har utvecklats i den allmänna motiveringen (avsnitt 4.2.2) blir nu koncessionstiden femton år.

4 kap. Prop. 1992/93:238 9 5

I paragrafen regleras möjligheten att i vissa fall få koncessionstiden för— längd då regelbunden bearbetning ännu inte har påbörjats vid koncessions- tidens utgång. Paragrafen är för närvarande, enligt första stycket, tillämp— lig då tillredningsarbete eller anläggningsarbete för upptagande av bearbet- ning eller undersökningsarbete av större omfattning pågår vid koncessions- tidens utgång.

Som har utvecklats i den allmänna motiveringen (avsnitt 4.2.2) blir para- grafen nu också, enligt den nya tredje punkten i första stycket, tillämplig då mineraltekniskt, metallurgiskt eller annat utvecklingsarbete av större omfattning i syfte att möjliggöra utvinning av fyndigheten pågår vid kon- cessionstidens utgång. Man bör observera att, till skillnad mot första och andra punkten, krävs enligt den nya punkten inte att arbetet bedrivs inom koncessionsomrädet.

Om ansökan om förlängning bifalls sker i dag, enligt första stycket, för- längning med minst fem och högst tio år. Den bestämmelsen ändras nu så att förlängning alltid sker med tio år om inte koncessionshavaren begär kortare tid.

4 kap. Prop. 1992/93:238 9 5

Andra stycket har ändrats i enlighet med denna nya bestämmelse. Enligt tredje stycket har koncessionshavaren rätt att få förhandsbesked huruvida ett planerat undersökningsarbete skall anses ha sådan större om- fattning som ger rätt till förlängning enligt denna paragraf.

Nu utvidgas möjligheten att få sådant förhandsbesked till att omfatta även arbete enligt den nya tredje punkten i första stycket.

6kap. 15

Kriterierna för att få överta en koncession har anpassats till de nya kriteri- erna för att få koncession. Dock skall, som anförts i den allmänna motive- ringen (avsnitt 4.2.1), en lämplighetsprövning alltid göras av förvärvaren oavsett vilken typ av mineral som avses med ansökan.

11 kap.

11 kap.

Som har nämnts i den allmänna motiveringen (avsnitt 4.2.3) upphör statens rätt till kronoandel den 1 juli 1993. Bestämmelserna i 11 kap. reglerar uteslutande frågor om kronoandel, varför kapitlet nu upphävs.

Som framgår av övergångsbestämmelsema tillämpas dock det upphävda kapitlet på kronoandelar som har uppstått före den 1 juli 1993. Sådana äldre kronoandelar äger ju alltjämt bestånd, vilket har utvecklats i den allmänna motiveringen (avsnitt 4.2.3).

12 kap.- 15

12 kap. innehåller ett antal bestämmelser om gemensam förvaltning av koncessionsrätt. I l & anges i vilka fall kapitlets bestämmelser gäller. Dessa fall deänieras som koncessioner i vilka det änns kronoandel eller där annars äera har andel i koncessionen. Genom att systemet med krono- andel nu tas bort inskränks deänitionen till att avse endast koncessioner där äera har andel i koncessionen.

12 kap. 2å

Paragrafen handlar om gruvföreståndare och anger bl.a. behörighetskraven för denne. I detta hänseende stipuleras att gruvföreståndare skall vara svensk medborgare och vara bosatt i Sverige. Kravet på svenskt medbor- garskap strider, som har angetts i den allmänna motiveringen (avsnitt 4.2.3), mot Romfördragets bestämmelser om förbud mot diskriminering på grund av nationalitet, varför detta behörighetskrav nu slopas.

Befogenheten för regeringen eller myndighet som regeringen utser att medge undantag från kravet på svenskt medborgarskap blir därmed över- äödig och tas därför bort.

Övergångsbestämmelser

12 kap. 2å

5. f.

Bestämmelsen har anpassats till den nya lydelsen av 4 kap. 2 och 9 55.

7. b.

Bestämmelsen har anpassats till den nya föreskriften om koncessionstidens längd i 4 kap. 7 5.

Hänvisningar till S6-1

6.2. Förslaget till lag om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter

125

Som har utvecklats i den allmänna motiveringen (avsnitt 4.3) slopas möjligheten för staten att i meddelade koncessioner föreskriva om rätt till statligt deltagande i verksamheten, skyldighet att utge avgift eller produk- tionsandel till staten eller annat liknande villkor.

Övergångsbestämmelser

Möjligheten att förena koncessioner med villkor enligt 12 å andra stycket upphävs den 1 juli 1993. De villkor som redan har meddelats i beviljade koncessioner upphör dock att gälla först vid utgången av år 1993, vilket har berörts i den allmänna motiveringen (avsnitt 4.3). Som där också har anmärkts innefattar villkoren en skyldighet att erlägga produktionsavgift. Denna avgift utgår per kalenderår men erläggs i efterskott. Skyldigheten att erlägga produktionsavgift för år 1993 och eventuella övriga skyldighe- ter som uppkommit före utgången av år 1993 skall dock fullgöras.

Hänvisningar till S6-2

7. Ärendet till riksdagen

Regeringen föreslår att riksdagen antar förslagen till 1. lag om ändring i minerallagen (l99lz45), 2. lag om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter.

8. Propositionens lagförslag

1. Förslag till Lag om ändring i minerallagen (1991:45)

Härigenom föreskrivs i fråga om minerallagen (1991 :45) dels att 1 kap. 6 & och 11 kap. skall upphöra att gälla, dels att 3 kap. 6 5, 4 kap. 2, 3, 7 och 9 55, 6 kap. 1 &, 12 kap. 1 och 2 åå samt punkterna 5 f och 7 b i övergångsbestämmelsema skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Förelagen lydelse

3kap. 65

Undersökningsarbete får inte utan medgivande av länsstyrelsen äga rum inom

1. befästningsområde och sådant område utanför detta som regeringen bestämmer,

2. kyrkogård och annan begrav- ningsplats.

Undersökningsarbete får inte äga rum inom nationalpark eller område som statlig myndighet hos regeringen har begärt skall av— sättas till nationalpark eller i strid med föreskn'jter som har med- delats beträffande naturreservat med stöd av naturvårdslagen (1964:822).

Undersökningsarbete får inte heller, utan medgivande av läns- styrelsen, äga rum inom

1. befästningsområde och sådant område utanför detta som rege— ringen bestämmer,

2. kyrkogård och annan begrav— ningsplats,

3. område som avses i 3 kap. 5 & lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.

Propositionens lagförslag

4 kap.1 25

Koncession skall meddelas, om

1. en fyndighet som sannolikt kan tillgodogöras ekonomiskt har blivit påträääd,

2. sökanden är lämplig att be- arbeta jStndigheten och

3. fyndighetens belägenhet och art inte gör det olämpligt att sökanden får den begärda konces- sionen.

Koncession skall meddelas, om

1. en fyndighet som sannolikt kan tillgodogöras ekonomiskt har blivit påträffad och

2. fyndighetens belägenhet och art inte gör det olämpligt att sö- kanden får den begärda konces- sionen.

Koncession för bearbetning av olja eller gasformiga kolväten får beviljas endast den som visar att han är lämplig att bedriva sådan bearbetning.

l ärenden om beviljande av koncession skall lagen (1987:12) om hus- hållning med naturresurser m.m. tillämpas. Om ett ärende om beviljande av koncession avser ett företag vars tillåtlighet skall prövas enligt flera av de lagar som anges i 1 kap. 2 & lagen om hushållning med naturresurser m.m., skall 2 och 3 kap. sam- ma lag tillämpas endast vid den prövning som sker i koncessions- ärendet.

I ärenden om beviljande av koncession skall en miljökon- sekvensbeskrivning enligt 5 kap. lagen om hushållning med namr- resurser m.m. fogas till ansökan. Denna beskrivning skall även ligga till grund för tillämpningen av 2 och 3 kap. samma lag enligt andra och tredje stycket.

I ärenden om beviljande av koncession skall en miljökon- sekvensbeskrivning enligt 5 kap. lagen om hushållning med natur- resurser m.m. fogas till ansökan. Denna beskrivning skall även ligga till grund för tillämpningen av 2 och 3 kap. samma lag enligt tredje och fjärde styckena.

Koncession får inte strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.

35

Om äera har ansökt om koncession för samma område och fler än en kan komma i fråga enligt 2 5, skall den ha företräde som har under— sökningstillstånd i området för något mineral som omfattas av dennes ansökan om koncession.

Om ingen av sökandena har undersökningstillstånd, skall pröv- ningsmyndigheten avgöra vem av dem som lämpligen börfä konces- sionen. Därvid skall särskilt

1Senaste 3 Riksdagen 1992/93. ] sattt/. Nr 238

Om ingen av sökandena har undersökningstillstånd, skall den ha företräde som har utfört ända- målsenligt undersökningsarbete inom området. I annat fall har

lydelse 1992:466.

Propositionens lagförslag

beaktas om någon av sökandena har utfört ändamålsenligt under- sökningsarbete inom området.

den företräde som först kom in med sin ansökan. Om ansökning- arna har kommit in samma dag har sökandena lika rätt till andel i koncessionen.

Bearbetningskoncession gäller i tio år från dagen för beslutet. Om sökanden begär det, får kortare tid bestämmas.

En bearbetningskoncession skall meddelas för femton år. Om sök- anden begär det, får kortare tid bestämmas.

Pågår inte regelbunden bearbet- ning när koncessionstiden går ut, skall tiden på ansökan av konces— sionshavaren förlängas med minst fem och högst tio år, om det inom koncessionsomrädet pågår

1. tillredningsarbete eller anlägg- ningsarbete för upptagande av bearbetning, eller

2. undersökningsarbete av större omfattning.

Om koncessionshavaren begär det, får kortare tid än fem år bestämmas.

Koncessionshavaren har rätt att få förhandsbesked av prövnings- myndigheten om huruvida planerat undersökningsarbete skall anses ha större omfattning.

Om det inte pågår regelbunden bearbetning när koncessionstiden går ut, skall tiden på ansökan av koncessionshavaren förlängas med tio år, om det pågår

]. tillredningsarbete eller anlägg- ningsarbete för upptagande av bearbetning inonz koncessions- området,

2. undersökningsarbete av större omfattning inom koncessions- området, eller

3. mineraltekniskt, metallurgiskt eller annat utvecklingsarbete av större omfattning i syfte att möjliggöra bearbetning av jyndig- heten.

Om koncessionshavaren begär det, får kortare tid än tio år bestämmas.

Koncessionshavaren har rätt att få förhandsbesked av prövnings- myndigheten om huruvida planerat undersökningsarbete eller planerat mineraltekniskt, metallurgiskt eller annat utvecklingsarbete skall anses ha större omfattning.

Prop. 1992/93 :238 Propositionens lagförslag

6kap. 15

Undersökningstillstånd och be- arbetningskoncession får överlåtas efter medgivande av prövnings— myndigheten. Medgivande får lämnas, om de krav är uppfyllda som anges i 2 kap. 2 5 första stycket 2 och andra stycket i fråga om undersökningstillstånd och 4 kap. 2 & första stycket 2 och 3 i fråga om bearbetningskoncession.

Undersökningstillstånd och be- arbetningskoncession får överlåtas efter medgivande av prövnings- myndigheten. Medgivande i fråga om undersökningstillstånd får lämnas om de krav är uppfyllda som anges i 2 kap. 2 & första stycket 2 och andra stycket. Med- givande i fråga om bearbetnings- koncession får lämnas om de krav är uppfyllda som anges i 4 kap. 2 5 första stycket 2 och förvärvaren dessutom visar att han är lämplig att bedriva bearbetning av fyndig- heten.

12 kap.

Bestämmelserna i detta kapitel gäller koncessioner i vilka det finns kronoandel eller där annars flera har andel i koncessionen.

Bestämmelserna i detta kapitel gäller koncessioner där flera har andel i koncessionen.

Bestänunelsema i 4—9 && gäller bara i den mån annat inte har avtalats mellan andelshavama.

lå Andelshavarna skall välja en Andelshavarna skall välja en föreståndare för verksamheten föreståndare för verksamheten (gruvföreståndare). Denne skall (gmvföreståndare). Denne skall

vara bosatt i Sverige och svensk medborgare. Regeringen eller den myndighet som regeringen be- stämmer får medge undantag ffån kravet på svenskt medborgarskap.

vara bosatt i Sverige.

Val av föreståndare skall anmälas till bergmästaren. Sker inte sådan anmälan eller har någon utsetts som inte är behörig, ansvarar varje andelshavare som om han var föreståndare.

Propositionens lagförslag

Övergångsbestämmelser

1. Denna lag2 träder i kraft den 1

juli 1992, då gruvlagen (19741342),

lagen (1974z890) om vissa mineralfyndigheter och lagen (1949:658) om inlösen i vissa fall av rätt till gruva

5.

m.m. skall upphöra att gälla.

f.

Om en utrnålshavare senast ett år före utgången av utrnälets giltig- hetstid ansöker om bearbetningskoncession inom utrnålet för sådana mineral som var inmutningsbara enligt gruvlagen när den upphörde att gälla, skall prövningen ske med iakttagande av följande.

Om regelbunden bearbetning eller tillredningsarbete eller an- läggningsarbete för upptagande av bearbetning pågår, skall ansök- ningen bifallas utan prövning enligt 4 kap. 2 5 och utan att koncessionen förenas med villkor enligt 4 kap. 5 och 6 55. Om undersökningsarbete av större omfattning pågår skall ansök- ningen prövas utan tillämpning av 4 kap. 2 5 första stycket 1-3.

7.

Ansökningen skall prövas utan tillämpning av 4 kap. 2 & nya lagen. Koncessionstiden skall bestämmas till tio år. Om sökan- den begär det skall dock kortare tid bestämmas.

Om regelbunden bearbetning eller tillredningsarbete eller an- läggningsarbete för upptagande av bearbetning pågår, skall ansök- ningen bifallas utan prövning enligt 4 kap. 2 & och utan att koncessionen förenas med villkor enligt 4 kap. 5 och 6 åå. Om undersökningsarbete eller mineral- tekniskt, metallurgiskt eller annat utvecklingsarbete av större om- fattning i syfle att möjliggöra bearbetning av fyndigheten pågår skall ansökningen prövas utan tillämpning av 4 kap. 2 & första stycket 1—2.

b.3

Ansökningen skall prövas utan tillämpning av 4 kap. 2 & nya lagen. Koncessionstiden skall bestämmas till femton år. Om sökanden begär det skall dock kortare tid bestämmas.

1. Denna lag4 träder i kraft den 1 juli 1993.

21991:45.

3Senaste

lydelse 1991:153.

41993:000.

Propositionens lagförslag

2. I fråga om ansökningar om bearbetningskoncession som har Prop. 1992/931238 kommit in till prövningsmyndigheten före ikraftträdandet gäller 4 kap. 3 Propositionens & i sin äldre lydelse. lagförslag

3. I fråga om kronoandelar som staten har fått före den 1 juli 1993 gäller det upphävda 11 kap.

2. Förslag till Prop. 1992/93:238 Lag om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter Propositionens lagförslag Härigenom föreskrivs att 12 & lagen (1985:620) om vissa torvfyndig- heter skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 12 &

Koncession skall förenas med de villkor som behövs för att motverka eller begränsa menlig inverkan på naturmiljön samt för att beakta andra allmänna intressen och enskild rätt.

Som villkor för koncession får bestämmas att staten skall ha rätt att delta i verksamheten eller att koncessionshavaren skall betala avgift eller produktionsandel till staten eller iaktta något annat liknande villkor.

Meddelas bearbetningskoncession för någon annan än fastighetsägaren i fråga om en fyndighet från vilken denne utvinner torv för sitt hus- behov, skall koncessionen, om inte särskilda skäl föranleder annat, förenas med villkor som gör det möjligt för fastighetsägaren att på skäliga villkor få torv för sitt husbehov även i fortsättningen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

2. Koncessionsvillkor som har meddelats med stöd av det upphävda andra stycket i 12 & upphör att gälla vid utgången av 1993. Skyldigheter enligt sådana villkor som har uppkommit dessförinnan skall dock fullgöras.

Sammanfattning av promemorian (Ds l992:128) Översyn av Prop. 1992/93:238 vissa bestämmelser i minerallagen, m.m.

Föreliggande promemoria har utarbetats inom Näringsdepartementet.

Det övergripande målet för regeringens näringspolitik är att skapa goda allmänna förutsättningar för ett livs- och konkurrenskraftigt nä— ringsliv i Sverige, bl.a. för gruvnäringen.

För att främja och stimulera gruvnäringens utveckling koncentrerar staten sina insatser på basverksamhet, främst i form av grundläggande geologisk undersökningsverksamhet samt forskning och utveckling. I syfte att ytterligare förbättra möjligheterna för prospektering beslutade riksdagen våren 1992 om ökade statliga insatser inom basverksamheten, dvs. de tidigare leden i prospekteringskedjan.

Ett viktigt generellt medel för att skapa goda förutsättningar för gruv- näringen är lagstiftningen inom mineralområdet.

En ny minerallag (199lz45) har trätt i kraft den 1 juli 1992. I prome— morian föreslås vissa bestämmelser i minerallagen ändras. Ändringarna innebär i huvudsak följande.

- Kravet på att en sökande skall vara lämplig för att få bearbeta fyn- dighet av koncessionsmineral tas bort utom såvitt avser olja och gas- fomtiga kolväten. Den som kan prestera en godtagbar malmbevisning får anses ha förmåga och vilja att få utvinning till stånd.

- Bearbetningskoncessionens giltighetstid bestäms utifrån förutsätt- ningama i det enskilda fallet och tiden sätts till mellan tio och tjugofem år. Koncessionstiden är för närvarande tio år.

- Kronoandelsinstitutet, dvs. statens rätt till andel i bearbetningskon- cession med hälften, avvecklas.

De tre nämnda ändringarna syftar till att skapa bättre generella för— utsättningar för prospektering och gruvdrift i landet. Detta sker bl.a. genom att minska statens inflytande över och styrning av gruvnäringen.

I promemorian föreslås vidare att ersättningen till fastighetsägare för mark som tvångsvis tas i anspråk för bearbetning skall höjas från 100 till 150 procent av skadans resp. fastighetens värde. Syftet är att stärka fastighetsägarens ställning.

För att trygga skyddet för nationalparker föreslås en ny bestämmelse av innebörden att prospektering och mineralutvinning inte får äga rum inom nationalpark eller område som statlig myndighet hos regeringen har begärt skall avsättas som nationalpark.

Som en konsekvens av promemorians förslag om avveckling av kro- noandelsinstitutet föreslås slopande av möjligheten i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter för staten att i meddelade koncessioner före- skriva om rätt till statligt deltagande i verksamheten, skyldighet att utge avgift eller produktionsandel till staten.

Remissammanställning Prop. 1992/93 :238

l Remissförfarandet

Promemorian (Ds l992:128) Översyn av vissa bestämmelser i mineral- lagen, m.m. har remissbehandlats.

Efter remiss har yttranden över promemorian avgetts av Hovrätten för Övre Norrland, Luleå tingsrätt, Kammarrätten i Sundsvall, Överstyrel- sen för civil beredskap (ÖCB), Högskolan i Luleå, Närings- och teknik- utvecklingsverket (NUTEK), Konkurrensverket, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Nämnden för statens gruvegendom (NSG), Bergmåstaren i norra distriktet, Bergmåstaren i södra distriktet, Läns- styrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, länsstyrelsen i Västerbottens bottens län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Statens naturvårdsverk, Boverket, Sveriges Industriförbund, Svenska Bioenergi- föreningen (SVEBIO), Svenska Gruvföreningen, Svenska Gruvindustri— arbetareförbundet, Svenska Torvproducentföreningen, Härjedalens Mineral AB, Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB), Råsjö Torv AB och Södra Skogsenergi AB.

Dessutom har yttrande inkommit från Svenska Samernas Riksförbund. Följande synpunkter har framförts på innehållet i promemorian.

2 Minerallagen 2.1 Allmänna synpunkter

Några remissinstanser inleder sina yttranden med allmänna synpunkter på förslagets betydelse för den svenska gruvnäringens fortsatta utveck— ling.

ÖCB, Högskolan i Luleå, NUTEK, Konkurrensverket, SGU, Berg— mästaren i södra distriktet, länsstyrelserna i Järmlands, Västerbottens och Norrbottens län, Industriförbundet samt Gruvföreningen menar att de föreslagna ändringarna, helt eller delvis, ger-bättre förutsättningar för prospektering och gruvdrift i landet.

Bergmåstaren i norra distriktet anser att lagförslaget förbättrar sam- bandet mellan undersökningstillstånd och bearbetningskoncession samt möjliggör en längre giltighetstid för koncessionema. Detta ökar rätts- tryggheten för dem som satsar på prospektering och bör utgöra en stimulans för verksamheten. '

ÖCB anser att borttagande av kronoandelsinstitutet och lämplighets- kravet samt förlängning av koncessionstiden innebär i fortsättningen ett minskat statligt inllytande på gruvnäringen samt klarare och säkrare verksarnhetsvillkor för de företag som vill ägna sig åt gruvhantering. Detta kan medföra ett ökat utländskt intresse för malm- och mineral- bryming i Sverige. Förutsättningama för ÖCB att planera för försörj- ningen i kriser och krig och att vidta beredskapsåtgärder påverkas inte av detta förhållande eller av ändringarna i sig. 28

Gruvindustriarbetareförbundet delar inte utgångspunkterna för de Prop. 1992/93:238 förslag som framförts. Enligt förbundets uppfattning medför den redan Bilaga 2 beslutade strukturella förändringen — avvecklandet av NSG och de direk— ta statliga prospekteringsinsatsema - förödande konsekvenser för den svenska gruvindustrins långsiktiga utveckling. De kvarstående verk- samheterna inom prospekteringens område med SGU som huvudman torde endast i ringa mån kunna tillgodose de åtgärder som behövs för att upprätthålla en tillfredsställande malmbas i vårt land. Förbundet noterar därför med förvåning att utgångspunkten för promemorians förslag är att stimulera gruvnäringens utveckling. Gruvindustriarbetare- förbundets huvudsakliga inställning till de föreslagna ändringarna i minerallagen är negativ. Förbundets utgångspunkt härför är att man ser ett sammanhållet förslag där förutsättningama för att driva gruvindustrin underordnas en ohämmad marknadsekonomi.

2.2 Förutsättningar för bearbetningskoncession

Kravet på att en sökande skall vara lämplig för att få bearbeta fyndighet av koncessionsmineral föreslås i promemorian tas bort utom såvitt avser olja och gasformiga kolväten.

De allra flesta remissinstansema tillstyrker eller lämnar förslaget utan erim'an. - -

Hovrätten för Övre Norrland, ÖCB, NUTEK, Bergmåstaren i norra distriktet, Bergmåstaren i södra distriktet, länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län, Gruvföreningen samt Industriför— bundet tillstyrker förslaget.

SGU tillstyrker att lämplighetskravet tas bort. SGU föreslår att kravet tas bort även för fyndigheter av olja och gasformiga kolväten. SGU framhåller bl.a. att de villkor beträffande användning av säkerhetsutrust— ning m.m. som tillståndsmyndigheten tar in i ett beslut om bearbet- ningskoncession automatiskt medför att olämpliga exploatörer sållas bort. .

Kammarrätten i Sundsvall anser att det inte kan vara till någon större nackdel att lämplighetskravet bibehålls, i synnerhet som sådana krav i allmänhet brukar ställas för tillståndspliktiga verksamheter. Även om lämlighetskravet bibehålls kan dock enligt kammarrättens mening den föreslagna ändringen i 4 kap. 3 & göras när det gäller företrädesrätten när flera sökanden till samma koncession föreligger. Ändringsförslaget innebär att i undantagsfall flera sökanden kan erhålla andel i konces- sion.

Statens naturvårdsverk och Gruvindustriarbetareförbundet avstyrker förslaget. Kravet på att exploatören skall ha kompetens att bedriva verksamheten på ett med hänsyn till miljöriskema lämpligt sätt kan enligt Naturvårdsverkets uppfattning inte inskränkas till att avse utvin— ning av olja och gasformiga kolväten. Gruvindustriarbetareförbundet framhåller att det inte kommit till förbundets kännedom att lämplighets— kriteriet medfört svårigheter för seriösa företag. Däremot finns interna- 29 tionella kunskaper som visar att man bör ha lämplighetsprövning.

Bergmåstaren i norra distriktet föreslår att kravet på lämplighet bibe— Prop. 1992/93:238 hålls, när bearbetningskoncession söks utan innehav av undersöknings— Bilaga 2 tillstånd och när koncession erhålls genom överlåtelse. I dessa fall bedömer bergmästaren att den föreslagna ändringen inte har någon prospekteringsstimulerande betydelse och att den medför att kompetens- kravet blir lägre för förvärv av bearbetningskoncession än av under- sökningstillstånd.

Enligt Hovrätten för Övre Norrland kunde det möjligen i p. 2 i över— gångsbestämmelsema om företräde vid konkurrens om bearbetning för tydlighetens skull anges att det där är fråga om ansökningar om bearbet- ningskoncession.

2.3 i'i'n koncessions giltighetstid

Promemorians förslag innebär att en bearbemingskoncessions giltig— hetstid bestäms utifrån förutsättningama i det enskilda fallet. Tiden skall dock vara minst tio och högst tjugofem år.

Vidare skall mineraltekniskt, metallurgiskt eller annat utvecklings- arbete i syfte att göra fyndigheten brytvärd kvalificera för rätt till för- längning av koncessionstiden utan föregående intresseavvägning enligt naturresurslagen.

Förlängning av koncessionstiden skall ske med tio år i sänder om inte koncessionshavaren begär kortare tid.

Huvuddelen av remissinstansema tillstyrker förslaget eller lämnar det utan erinran.

Hovrätten för Övre Norrland, Kammarrätten i Sundsvall, ÖCB, NU— TEK, NSG, Bergmåstaren i norra distriktet, Bergmåstaren i södra distriktet, Boverket samt länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län tillstyrker förslaget om koncessionstidens längd.

ÖCB framhåller att förslaget om koncessionstiden i egentlig mening inte är nytt utan i stort sett en återgång till vad som gällt före den 1 juli 1992 och som varit anpassat till gruvnäringens speciella förhållanden.

NSG, som inte har några invändningar mot den föreslagna för- längningen upp till tjugofem år, konstaterar att för vissa fyndigheter krävs inte så långa koncessionstider. Det bör enligt nämndens uppfatt- ning undvikas att koncessionstidema i sådana fall medges med en praxis eller automatik utan närmare prövning. Bergmåstaren bör i varje sär- skilt fall pröva rimligheten i koncessionstidens längd.

Boverket understryker att det i vissa avseenden är nödvändigt att allmänna intressen fortsatt får påverka gruvverksamheten. Vid ett till- stånd till bearbetningskoncession måste således även frågan om sam- hällets eventuella behov på längre sikt liksom möjligheterna att ingripa om någon ändamålsean bearbetning inte kommer till stånd, tas i be— aktande. En sådan hänsyn är möjlig att beakta även inom ramen för den föreslagna lagändringen, och gäller framför allt hur lagen tilllämpas. Boverket anser att fyndigheter nära befintliga tätorter bör ges en kortare koncessionstid. Skälet är att det vore olyckligt om det i tätortsnära lägen 30 inte skedde någon aktivitet under tillståndsperioden under så lång tid

som tjugofem år, där exempelvis en annars ändamålsenlig tätortsutbygg- Prop. 1992/93:238 nad kunde ägt rum. Bilaga 2

Bergmåstaren i södra distriktet påpekar att den vanligast tillämpade giltighetstiden torde komma att ligga i den övre delen av intervallet tio till tjugofem år.

Bergmåstaren i norra distriktet anser, om ökad rättstrygghet efter- strävas, det motiverat att koncessionstiden sätts till minst femton är.

Länsstyrelsen i Örebro län anser att det är av största vikt att bearbet- ningen av en fyndighet sker så kompetent och effektivt som möjligt. Slopandet av lämplighetsprövningen vid en bearbetningskoncession gör att särskild omsorg behöver läggas vid prövningen av koncessionstidens längd. Det bör därför enligt länsstyrelsens mening markeras att tiden för rätten att bearbeta funnet mineral väljs med utgångspunkt från sökan- dens kompetens och förmåga att genomföra en bearbetning. Råder osäkerhet bör den kortaste tiden, tio år, väljas.

Enligt Konkurrensverket finns det risk för att konkurrensen kan kom- ma att hämmas om koncessionstidema generellt förlängs och de företag som inmutat fyndigheterna genom inaktivitet medverkar till att utestänga konkurrenter vid utvinningen av landets mineraltillgångar.

SGU, Gruvföreningen och Industriförbundet avstyrker förslaget om koncessionens giltighetstid. Nämnda instanser anser att giltighetstiden bör vara tjugofem år eller längre. Även Högskolan i Luleå delar denna uppfattning, men föreslår att kortare tid får bestämmas om sökanden begär det.

SGU, Bergmåstaren i norra distriktet, Bergmåstaren i södra distriktet, Högskolan iLuleå, länsstyrelserna iJämtlands, Västerbottens och Norr- bottens län samt Gruiföreningen tillstyrker förslaget att pågående mine- raltekniskt, metallurgiskt eller annat utvecklingsarbete av större om- fattning kvalificerar för rätt till förlängning av koncessionstiden. För det inte skall råda någon tvekan om vad det är för utvecklingsarbete som avses föreslår Gruvföreningen tillägget "i syfte att göra fyndigheten brytvärd". Även Bergmåstaren i norra distriktet föreslår ett tillägg av samma innebörd.

Vidare har Grutföreningen och Industnförbundet uppfattningen att koncessionstiden bör kunna förlängas med upp till tjugofem år åt gången resp. med tjugofem år i sänder. Med hänvisning till malmemas storlek och bearbetningsproblem samt gruvornas livslängd föreslår Bergmåstaren i norra distriktet att koncessionstiden förlängs med minst tio år och högst tjugo år. SGU anser att giltighetstiden under vissa förutsättningar kan förlängas med tio år i sänder.

Kammarrätten i Sundsvall föreslår att den gällande förlängningstiden, minst fem och högst tio år, behålls. Som skäl härför anför kammarrät- ten att det ger prövningsinstansen mer flexibilitet och möjlighet att in- formera sig om varför bearbetning inte påbörjats och därmed skydda det allmännas intresse av att mineraltillgången utnyttjas på ett lämpligt sätt.

2.4 'Kronoandelssystemet . ' Prop. 1992/932238 Bilaga 2

I promemorian föreslås att bestämmelserna om kronoandel och kravet

på svenskt medborgarskap för gruvföreståndare tas bort.

De flesta remissinstanser tillstyrker förslaget eller har inte några in- vändningar.

SGU delar uppfattningen att kronoandelssystemet medför konkurrens- nackdelar för svensk gruvnäring och utgör ett institutionellt hinder för utländsk prospektering .i Sverige. SGU tillstyrker att kronoandelssyste- met avskaffas. SGU delar vidare uppfattningen att de kronoandelar som NSG inte avyttrat den 30 juni 1993 bör fortsätta att gälla. Kronoande— larna bör därefter förvaltas och avyttras på affärsmässiga grunder så snart som möjligt.

Vidare tillstyrks förslaget av Hovrätten för Övre Norrland, ÖCB, NUTEK, Bergmästaren i norra distriktet, Bergmästaren i södra distriktet, länsstyrelserna i Jämtlands och Västerbottens län, Gnaföre- ningen samt Industriförbundet.

Länsstyrelsen för Norrbottens län bedömer att kronoandelssystemet inte utgör en ekonomisk belastning av någon större betydelse för gruv— näringen. Ett avskaffande av systemet kan dock som symbolhandling få en större stimulanseffekt än som svarar mot dess ekonomiska betydelse. Särskilt mot bakgrund av statens kraftiga neddragning av prospekte— ringsverksamheten framstår enligt länsstyrelsens uppfattning avskaäan- det som motiverat.

Konkurrensverket ser positivt på att arrendeavgifter inte längre skall utgå till staten för mineralfyndigheter och på slopandet av kravet att gruvföreståndare skall vara svensk medborgare.

Gruvindustriarbetareförbundet motsätter sig avveckling av systemet med kronoandel. Som främsta skäl härför anför förbundet att systemet innebär en möjlighet för staten att genom ägaråtgärder aktivt påverka att en fyndighet bryts. .

NSG anser att NUTEK i enlighet med promemorians förslag bör anförtros förvaltningen av kvarvarande icke inlösta kronoandelar. NU- TEK delar synsättet att särskilja myndighetsfunktionen från ägarfunktio— nen. Vidare framhåller NUTEK att det inom myndigheten änns i huvudsak den kompetens som behövs för att företräda staten i för- valtningen av statens återstående gruvrätter.

2.5 Ersättning till sakägare vid bearbetning

I promemorian föreslås att ersättningen till fastighetsägare och andra sakägare för mark som tvångsvis tas i anspråk för bearbetning skall höjas från 100 till 150 procent av skadans resp. fastighetens värde. Hovrätten för Övre Norrland, Kammarrätten i Sundsvall, SGU, Berg- mästaren i norra distriktet, Bergmästaren i södra distriktet, länstyrelser— na i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län samt Boverket till- styrker förslaget. 32

' Gruvindustriarbetareförbundet uttrycker tveksamhet till förbättrad Prop. 1992/932238 ersättning då konsekvenserna av förslaget enligt förbundet är svagt Bilaga 2 belysta och inte kan överblickas.

Gruvföreningen, Industriförbundet och LKAB avstyrker förslaget. Motivet härför är att en höjning med femtio procent innebär en icke oväsentlig kostnadsökning för gruvor som behöver ta i anspråk mark inom tätbebyggda områden. Som exempel framhålls LKAB:s gruva i Malmberget. Även Bergmästaren i norra distriktet, som dock tillstyrker förslaget, pekar på detta förhållande.

Luleå tingsrätt framhåller att det framlagda förslaget innebär ett av- steg från de principer som gäller i annan liknande lagstiftning (expro- priationslagen, vattenlagen). De skäl som promemorian innehåller är enligt tingsrättens mening inte tillräckliga för en särreglering. Enligt tingsrätten förefaller inte heller ett återinförande av jordägaravgäld vara lämpligt.

Övriga remissinstanser har ingen erinran eller har inte särskilt kom- menterat förslaget.

2.6 Hinder mot undersökningsarbete och bearbetning inom national— park

Förslaget att i minerallagen införa ett förbud mot undersökningsarbete och bearbetning i nationalpark tillstyrks av Hovrätten för Övre Norr- land, SGU, Bergmästaren i södra distriktet, länsstyrelserna i Jämtlands och Norrbottens län, Statens naturvårdsverk och Boverket.

Länsstyrelsen i Västerbottens län, som inte har några invändningar mot förslaget, anser att det även bör diskuteras om naturresurslagen utgör tillräcklig grund för skydd av andra områden med mycket höga naturvärden. Ytterligare skydd i minerallagstifmingen på motsvarande sätt som i andra markanvändningsreglerade speciallagar kan behöva övervägas.

Gruiföreningen menar att det är mycket tveksamt om det verkligen finns tillräckliga motiv för att införa ett totalförbud mot undersöknings- arbete i nationalparker. Föreningen anser vidare att undersökning och mineralutvinning bör kunna vara tillåten även i en nationalpark om gruvverksamheten inte får någon eller blott ringa påverkan på omgiv— ningen. Man kan exempelvis tänka sig en underjordsgruva som sträcker sig under gränsen till en nationalpark.

Bergmästaren i norra distriktet anser att nuvarande ordning bör bibe- hållas. Enligt denna kan undersökningsarbete bedrivas i den utsträck- ning detär förenligt med föreskrifterna för nationalparken eller undan- tag från dem kan erhållas enligt nationalparksförordningen. Gruvindu— striarbetareförbundet framför liknande synpunkter.

SGU föreslår att regeringen får möjlighet att bevilja dispens för pros"- pektering i nationalpark vid särskilda skäl.

2.7 Övriga synpunkter Prop. 1992/93:238 Bilaga 2

Några remissinstanser framför synpunkter på andra bestämmelser i minerallagen än de som behandlas i promemorian.

Bergmästaren i norra distriktet föreslår att den gällande bestämmelsen i 4 kap. 2 & tredje punkten ändras så att betydelsen av fyndighetens art och belägenhet klargörs i lagtexten. Gruvföreningen anser att denna bestämmelse bör tas bort.

Eftersom lagförslaget innebär att det diskretionära inslaget i mineral- lagen minskar, torde vidare enligt Bergmästaren i norra distriktet er— fordras bestämmelser som reglerar företrädesrätten mellan ansökningar om undersökningstillstånd och bearbetningskoncession. Här kan t.ex. 1 kap. 6 & i den tidigare gruvlagen vara förebild. Bearbetningskoncessio- nemas förlängda giltighetstid och den ökade likheten i övrigt med utrnål enligt gruvlagen anser bergmästaren motiverar att en avgift införs, som motsvarar gruvlagens försvarsavgift.

Länsstyrelsen i Örebro län föreslår att länsstyrelsen i berört län får, i likhet med den tidigare gruvlagens bestämmelser, pröva frågan om vissa hinder för undersökning och bearbetning.

Svenska Samernas Riksförbund föreslår att bestämmelsen i 8 kap. 6 a & ändras så att även rennäringen kan omfattas av sådant förordnande om behövlig utredning som gäller för jord- eller skogsbruket.

3 Lagen om vissa torvfyndigheter

Förlaget att ta bort möjligheten att i koncession föreskriva om statligt deltagande i verksamheten eller om avgift till staten tillstyrks av Hov- rätten fb'r Övre Norrland, SGU, Bergmästaren i norra distriktet, Berg- mästaren i södra distriktet, länsstyrelserna i Jämtlands och Norrbottens län, Industriförbundet, Svenska Torvproducentföreningen, SVEBIO, Härjedalens Mineral AB, Råsjö Torv AB och Södra Skogsenergi AB.

Konkurrensverket anser att slopandet av produktionsavgifter för energitorv kommer att medföra att konkurrensförutsättningarna för detta energislag blir mer likformiga med vad som gäller för övriga biobrän- slen.

Bergmästaren i norra distriktet påpekar att arealavgifter för år 1993 har inbetalats i förskott under år 1992. Promemorieförslaget medför att det sätts i fråga om hälften av avgiften skall återbetalas. Bergmästaren föreslår därför att angivet koncessionsvillkor upphör att gälla först vid utgången av december 1993.

Svenska Torvproducentföreningen, Härjedalens Mineral AB och Södra Skogsenergi AB anser att slopandet av produktionsavgiften bör träda i kraft innan 1993 års produktionssäsong startar, dvs. före maj månad.

SGU har i fråga om gällande bearbetningskoncessioner och i dem fastställda villkor uppfattningen att avvecklingen av statens hälftenandel i fyndigheterna bör ske på affärsmässiga grunder och så snart som

möjligt. 34

Vidare anser SGU att den i promemorian föreslagna höjningen av Prop. 1992/93:238 ersättningen till fastighetsägare vid bearbetning enligt minerallagen även Bilaga 2 bör gälla vid ianspråktagande av mark för utvinning av energitorv.

Lagrådsremissens lagförslag

1. Förslag till Lag om ändring i minerallagen (199lz45) Härigenom föreskrivs i fråga om minerallagen ( l99l:45)

dels att 1 kap. 6 & och 11 kap. skall upphöra att gälla, dels att 3 kap. 6 &, 4 kap. 2, 3, 7 och 9 åå, 6 kap. l 5, 12 kap. 1 och 2 åå samt 5 . f. och 7. b. i övergångsbestämmelsema skall ha följande

lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3kap. Öå

Undersökningsarbete får inte utan medgivande av länsstyrelsen äga rum inom

1. befästningsområde och sådant område utanför detta som regeringen bestämmer,

2. kyrkogård och annan begrav- ningsplats.

Undersökningsarbete får inte äga rum inom nationalpark eller område som statlig myndighet hos regeringen har begärt skall av- sättas till nationalpark eller i strid med föreskrifter som har meddelats beträffande natur- reservat med stöd av naturvårds- lagen (I964:822).

Undersökningsarbete får inte heller, utan medgivande av läns- styrelsen, äga rum inom

1. befästningsområde och sådant område utanför detta som regeringen bestämmer,

2. kyrkogård och annan begrav- ningsplats,

3. område som avses i 3 kap. 5 & lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.

Bilaga 3

4kap. 25

Koncession skall meddelas, om

1. en fyndighet som sannolikt kan tillgodogöras ekonomiskt har blivit påträffad,

2. sökanden är lämplig att be- arbeta Dndigheten och

3. fyndighetens belägenhet och att inte gör det olämpligt att sö- kanden får den begärda konces- sionen.

Koncession skall meddelas, om

1. en fyndighet som sannolikt kan tillgodogöras ekonomiskt har blivit påträffad och

2. fyndighetens belägenhet och att inte gör det olämpligt att sö- kanden får den begärda konces- sionen.

Koncession för bearbetning av olja eller gasformiga kolväten får beviljas endast den som visar att han är lämplig att bedriva sådan bearbetning.

l ärenden om beviljande av koncession skall lagen (1987:12) om hus- hållning med naturresurser m.m. tillämpas.

Om ett ärende om beviljande av koncession avser ett företag vars tillåtlighet skall prövas enligt flera av de lagar som anges i 1 kap. 2 % lagen om hushållning med naturresurser m.m., skall 2 och 3 kap. sam— ma lag tillämpas endast vid den prövning som sker i koncessions— ärendet.

l ärenden om beviljande av koncession skall en miljökonsekvensbe— skrivning enligt 5 kap. lagen om hushållning med naturresurser m.m. fogas till ansökan. Denna beskrivning skall även ligga till grund för tillämpningen av 2 och 3 kap. samma lag enligt andra och tredje stycket.

Koncession får inte strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.

4kap. 35

Om flera har ansökt om koncession för samma område och fler än en kan komma i fråga enligt 2 &, skall den ha företräde som har under- sökningstillstånd i området för något mineral som omfattas av dennes ansökan om koncession.

Om ingen av sökandena har undersökningstillstånd, skall pröv— ningsmyndigheten avgöra vem av dem som. lämpligen bör få kon- cessionen. Därvid skall särskilt beaktas om någon av sökandena har utfört ändamålsenligt under- sökningsarbete inom området.

Om ingen av sökandena har undersökningstillstånd, skall den ha företräde som har utfört ända- målsenligt undersökningsarbete inom området.

I annat fall har den företräde som först kom in med sin ansökan. Om ansökningarna har kommit in samma dag har sökandena lika rätt till andel i koncessionen.

Bilaga 3

4kap. 75

Bearbetningskoncession gäller i tio år från dagen för beslutet. Om sökanden begär det, får kortare tid bestämmas.

En bearbetningskoncession skall meddelas för femton år. Om sökanden begär det, får kortare tid bestämmas.

4kap. 95

Pågår inte regelbunden bearbet- ning när koncessionstiden går ut, skall tiden på ansökan av koncessionshavaren förlängas med minst fem och högst tio år, om det inom koncessionsomrädet pågår

l. tillredningsarbete eller anlägg- ningsarbete för upptagande av bearbetning, eller

2. undersökningsarbete av större omfattning.

Om koncessionshavaren begär det, får kortare tid än fem år bestämmas.

Koncessionshavaren har rätt att få förhandsbesked av prövnings— myndigheten om huruvida planerat undersökningsarbete skall anses ha större omfattning.

Om det inte pågår regelbunden bearbetning när koncessionstiden går ut, skall tiden på ansökan av koncessionshavaren förlängas med tio år, om det pågår

1. tillredningsarbete eller anlägg- ningsarbete för upptagande av bearbetning inom koncessions— området,

2. undersökningsarbete av större omfattning inom koncessions- omrädet, eller

3. mineraltekniskt, metallurgiskt eller annat utvecklingsarbete av större omfattning i syfte att möjliggöra utvinning av fyndig- heten.

Om koncessionshavaren begär det, får kortare tid än tio år bestämmas.

Koncessionshavaren har rätt att få förhandsbesked av prövnings- myndigheten om huruvida planerat undersökningsarbete eller planerat mineraltekniskt, metallurgiskt eller annat utvecklingsarbete skall anses ha större omfattning.

6kap. 1?)

Undersökningstillstånd och be- arbetningskoncession får överlåtas efter medgivande av prövnings— myndigheten. Medgivande får lämnas, om de krav är uppfyllda som anges i 2 kap. 2 & första stycket 2 och andra stycket i fråga

Undersökningstillstånd och be- arbetningskoncession får överlåtas efter medgivande av prövnings- myndigheten. Medgivande får lämnas, om de krav är uppfyllda som anges i 2 kap. 2 5 första stycket 2 och andra stycket i fråga

Bilaga 3

om undersökningstillstånd och 4 kap. 2 å första stycket 2 och 3 i fråga om bearbetningskoncession.

om undersökningstillstånd och 4 Prop. 1992/93:238 kap. 2 å första stycket 2 och för— värvaren dessutom visar att han är lämplig att bedriva bearbetning av fyndigheten i fråga om bearbet- ningskoncession.

12 kap.

Bestämmelserna i detta kapitel gäller koncessioner i vilka det finns kronoandel eller där annars flera har andel i koncessionen.

Bestämmelserna i detta kapitel gäller koncessioner där flera har andel i koncessionen.

Bestämmelserna i 4-9 åå gäller bara i den mån annat inte har avtalats mellan andelshavama.

Andelshavarna skall välja en föreståndare för verksamheten (gruvföreståndare). Denne skall vara bosatt i Sverige och svensk medborgare. Regeringen eller den myndighet som regeringen be— stämmer får medge undantag från kravet på svenskt medborgarskap.

Andelshavarna skall välja en föreståndare för verksamheten (gruvföreståndare). Denne skall vara bosatt i Sverige.

Val av föreståndare skall anmälas till bergmästaren. Sker inte sådan anmälan eller har någon utsetts som inte är behörig, ansvarar varje andelshavare som om han var föreståndare.

5. f.

Om en utrnålshavare senast ett år före utgången av utrnålets giltig- hetstid ansöker om bearbetningskoncession inom utmålet för sådan mineral som var inmutningsbara enligt gruvlagen när den upphörde att gälla, skall prövningen ske med iakttagande av följande.

Om regelbunden bearbetning eller tillredningsarbete eller an- läggningsarbete för upptagande av bearbetning pågår, skall ansök- ningen bifallas utan prövning enligt 4 kap. 2 5 och utan att koncessionen förenas med villkor enligt 4 kap. 5 och 6 åå. Om undersökningsarbete av större omfattning pågår skall ansök-

Om regelbunden bearbetning eller tillredningsarbete eller an- läggningsarbete för upptagande av bearbetning pågår, skall ansök- ningen bifallas utan prövning enligt 4 kap. 2 & och utan att koncessionen förenas med villkor enligt 4 kap. 5 och 6 åå. Om det pågår undersökningsarbete eller mineraltekniskt, metallurgiskt eller annat utvecklingsarbete av större

Bilaga 3

ningen prövas utan tillämpning av 4 kap. 2 5 första stycket ]-3.

Ansökningen skall prövas utan tillämpning av 4 kap. 2 å nya lagen. Koncessionstiden skall bestämmas till tio år. Om sökan- den begär det skall dock kortare tid bestämms.

omfattning i syfte att möjliggöra Prop. 1992/93:238 utvinning av fyndigheten skall ansökningen prövas utan tillämp- ning av 4 kap. 2 5 första stycket 1—2.

Ansökningen skall prövas utan tillämpning av 4 kap. 2 & nya lagen. Koncessionstiden skall bestämmas till femton år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. 2. I fråga om ansökningar om bearbemingskoncession som har kommit in till prövningsmyndigheten före ikraftträdandet gäller 4 kap. 3 å i sin äldre lydelse.

3. I fråga om kronoandelar som staten har fått före den 1 juli 1993 gäller det upphävda 11 kap. samt 12 kap. 1 å i sin äldre lydelse.

2. Förslag till Prop. 1992/93:238 Lag om ändring i lagen (1985:620) om vissa fyndigheter Bilaga 3

Härigenom föreskrivs att 12 & lagen (1985 :620) om vissa torvfyndig— heter skall ha följande lydelse. -

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 12 &

Koncession skall förenas med de villkor som behövs för att motverka eller begränsa menlig inverkan på naturmiljön samt för att beakta andra allmänna intressen och enskild rätt.

Som villkor för koncession får bestämms att staten skall ha rätt att delta i verksamheten eller att koncessionshavaren skall betala avgift eller produktionsandel till staten eller iaktta något annat liknande villkor.

Meddelas bearbetningskoncession för någon annan än fastighetsägaren i fråga om en fyndighet från vilken denne utvinner torv för sitt hus— beh0v, skall koncessionen, om inte särskilda skäl föranleder annat, förenas med villkor som gör det möjligt för fastighetsägaren att på skäliga villkor få torv för sitt husbehov även i fortsättningnen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

2. Koncessionsvillkor som har meddelats med stöd av det upphävda andra stycket i 12 & upphör att gälla vid utgången av 1993. Skyldigheter enligt dessa villkor som har uppkommit dessförinnan skall dock fullgöras.

LAGRÅDET Prop. 1992/93:238

Närvarande: justitierådet Per Jermsten, regeringsrådet Stig von Bahr, justitierådet Inger Nyström.

Enligt protokoll vid regeringssammanträde den 11 mars 1993 har rege- ringen på hemställan av statsrådet Per Westerberg beslutat inhämta lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i minerallagen (l99l:45),

2. lag om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter. Förslagen har inför lagrådet föredragits av hovrättsassessom Bengt Agartz.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Näringsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 25 mars 1993

Närvarande: statsministem Bildt, ordförande, och statsråden B. Wester- berg, Hörnlund, Svensson, Dinkelspiel, Thurdin, Hellsvik, Wibble, Björck, Davidson, Odell, Lundgren, Ask

Tf. chefen för Näringsdepartementet, statsrådet Lundgren, anmäler fråga om ändringar i minerallagen m.m.

Regeringen beslutar att genom proposition lämna förslag till riksdagen om ändringar i minerallagen m.m. i enlighet med bilagan till detta protokoll.

Ur protokollet: Gunnel Strinde

Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll ................... 1 1 Inledning ................................. 2 2 Allmän bakgrund ............................ 3 3 Gällande rätt ................................ 4 4 Överväganden och förslag ....................... 5 4.1 Inledning .............................. 5 4.2 Minerallagen ........................... 6 4.2.1 Förutsättningar för meddelande av bearbetnings- koncession ................................. 6 4.2.2 En koncessions giltighetstid .................. 8 4.2.3 Kronoandelssystemet ..................... 10 4.2.4 Hinder mot undersökningsarbete och bearbetning inom nationalpark m.m. ....................... 11 4.2.5 Ersättning till sakägare vid bearbetning .......... 13 4.3 lagen om vissa torvfyndigheter ............... 14 5 Upprättade lagförslag ......................... 15 6 Specialmotivering ........................... 15

6.1 Förslaget till lag om ändring i minerallagen (l99lz45) . 15 6.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter ......................... 18 7 Ärendet till riksdagen ......................... 19 8 Propositionens lagförslag ...................... 20

Bilaga ] Sammanfattning av promemorian (Ds 1992: 128) Översyn av

vissa bestämmelser i minerallagen, m.m. ......... 27 Bilaga 2 Remissammanställning ..................... 28 Bilaga 3 lagrådsremissens lagförslag ................. 36 Bilaga 4 Lagrådets yttrande ....................... 42 Utdrag ur regeringsprotokoll 1993-03—25 ................ 43

gotab 43473. Stockholm 1993