Upphävd författning

Lag (1949:658) om inlösen i vissa fall av rätt till gruva m.m.

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1949-12-21
Ändring införd
SFS 1949:658
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Innehas rätt till gruva eller andel däri av någon som är kontrollsubjekt enligt lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m., får regeringen, om det finns synnerliga skäl att säkerställa svenskt inflytande över gruvföretaget, förordna att den rätt till gruva eller andel däri, som det är fråga om, skall mot lösen avstås till staten eller till någon som regeringen bestämmer.

[S2]Inlösen som nu sagts skall omfatta jämväl annan rättsinnehavaren tillhörig lös eller fast egendom, som nyttjas i eller är avsedd för gruvverksamheten eller eljest är att hänföra till densamma. Lag (1982:625).

2 §  Skall egendom avstås enligt 1 §, äger regeringen förordna, att inlösen skall omfatta jämväl annan rättsinnehavarens egendom, som hör till någon i omedelbar anslutning till gruvföretaget bedriven rörelse.

[S2]I den mån rättsinnehavaren det begär, skall sådan egendom lösas, om eljest synnerligt men skulle uppstå för honom. Lag (1981:791).

3 §  I fråga om inlösen gäller expropriationslagen (1972:719) i tillämpliga delar, i den mån avvikande bestämmelser inte meddelas i denna lag. Lag (1982:625).

4 §  Mål om inlösen skall upptagas av fastighetsdomstolen i den ort där gruvföretaget har sitt driftställe. Finnas driftställen inom olika fastighetsdomstolars områden, förordne regeringen att frågan om inlösen skall i sin helhet upptagas av den bland dessa domstolar som regeringen bestämmer. Lag (1981:791).

5 §  Avstås förutom lös egendom jämväl fast egendom, skall löseskilling bestämmas särskilt för den lösa egendomen. Föreligger sådant fall som i 6 § sägs, skall särskild löseskilling bestämmas för där avsedd egendom.

6 §  Har någon till säkerhet för fordran panträtt i lös egendom, som avstås enligt denna lag, äger han, ändå att fordringen ej är förfallen till betalning, framför ägaren rätt att utfå sin fordran ur löseskillingen för denna egendom. Samma skall ock gälla i fråga om den som har rätt att kvarhålla egendomen till säkerhet för förfallen fordran.

[S2]Löseskilling för lös egendom, som är utmätt, belagd med kvarstad eller tagen i anspråk genom betalningssäkring, skall utges till kronofogdemyndigheten, om någon part begär det.

[S3]Vad i denna paragraf är stadgat gäller icke tomträtt eller vattenfallsrätt. Lag (1981:791).

7 §  Om egendom som skall inlösas svarar för företagsinteckning, åligger det domstolen att så snart ske kan underrätta inteckningshavaren, att talan om inlösen väckts.

[S2]Domstolen skall underrätta bergmästaren, när talan om inlösen har väckts samt när dom i mål om inlösen har vunnit laga kraft. Visar egendomens innehavare, att inlösningsrätten förverkats, skall likaledes anmälan därom göras till bergmästaren.

[S3]Då inlösningen blivit fullbordad, åligger det länsstyrelsen att därom ofördröjligen göra anmälan till bergmästaren. Lag (1982:625).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1949:658) om inlösen i vissa fall av rätt till gruva m.m.

Ändring, SFS 1971:538

Lag (1981:791) om ändring i lagen (1949:658) om inlösen i vissa fall av rätt till gruva m.m.

Lag (1982:625) om ändring i lagen (1949:658) om inlösen i vissa fall av rätt till gruva m.m

Ändring, SFS 1991:45

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992, då gruvlagen (1974:342), lagen (1974:890) om vissa mineralfyndigheter och lagen (1949:658) om inlösen i vissa fall av rätt till gruva m. m. skall upphöra att gälla.
  Om det i en lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna lag, tillämpas i stället den nya föreskriften.
  Om inte annat framgår av 3--6, skall den nya lagen tillämpas även på rättigheter enligt äldre lag. Därvid skall bestämmelserna om undersökningstillstånd i den nya lagen tillämpas på äldre rättigheter till undersökning och bestämmelserna om bearbetningskoncession i den nya lagen tillämpas på äldre rättigheter till bearbetning.
  1. Vad som enligt den nya lagen gäller om ägare av fastighet skall tillämpas även på den som innehar fastighet med ständig besittningsrätt eller som fideikommiss. Detsamma gäller den som enligt beslut vid allmän avvittring innehar ströäng.
  Bestämmelserna i denna lag om fordran för vilken panträtt har upplåtits i fastighet skall tillämpas på rätt till avkomst eller förmån som avses i 8 § lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken, om rättigheten inte är att anse som särskild rätt till fastighet.
  I mål och ärenden som har anhängiggjorts innan den nya lagen träder i kraft skall äldre bestämmelser tillämpas.
  1. 14 kap. 3 § gäller inte inmutning och undersökningskoncession som upphör före den 1 juli 1993.
  Om ersättning som har beslutats enligt äldre lag inte har betalats ut när denna lag träder i kraft, tillämpas 4 kap.33--38 §§gruvlagen (1974:342) i stället för 10 kap. nya lagen.
  Lagen (1949:658) om inlösen i vissa fall av rätt till gruva m. m. skall alltjämt tillämpas på inmutningar och utmål.
  1. Beträffande inmutningar gäller den nya lagen med följande begränsningar.
  a. Inmutaren får inom det område som anges i mutsedeln utföra undersökning endast av sådana mineral som var inmutningsbara enligt gruvlagen (1974:342), när den upphörde att gälla. Medgivande enligt 2 kap.3--5 §§gruvlagen skall anses som medgivande till undersökningsarbete enligt 3 kap.6 och 7 §§ och 17 kap. 3 § nya lagen. b. I fråga om undersökningstid och förlängning av denna tillämpas 3 kap.5 § första och andra styckena samt 6 och 7 §§gruvlagen i stället för 2 kap.5--8 §§ nya lagen.
  c. Bestämmelserna i 6 kap. nya lagen skall inte tillämpas på inmutningar. I fråga om övergång av rätt till inmutning tillämpas i stället 9 kap.gruvlagen.
  d. När en inmutning upphör att gälla skall inte bestämmelserna i 2 kap. 9 § nya lagen om karenstid tillämpas på mark som har omfattats av inmutningen. I stället skall gälla att ansökningar om undersökningstillstånd för sådan mark, vilka ges in inom ett år från det att inmutningen upphörde att gälla, får beviljas endast efter medgivande av den myndighet som regeringen föreskriver.
  1. Beträffande utmål som har beviljats enligt gruvlagen (1974:342) eller motsvarande äldre lagstiftning gäller den nya lagen med följande begränsningar.
  a. Beträffande utmål som har tillkommit enligt äldre lagstiftning tillämpas 14 kap. 6 § första stycket och 7 §gruvlagen så länge utmålet består.
  b. Utmålshavaren får under den tid utmålet består utföra undersökning och bearbetning av sådana mineral som var inmutningsbara enligt gruvlagen, när den upphörde att gälla. Mark som har anvisats enligt äldre lag skall anses som anvisad enligt den nya lagen. Om ny mark behöver anvisas, tillämpas den nya lagen. Medgivande att erhålla utmål utan hinder av 2 kap.3--5 §§gruvlagen skall vid tillämpning av 5 kap. 10 § nya lagen anses som medgivande enligt 3 kap.6 och 7 §§ och 17 kap. 3 § nya lagen.
  c. Bestämmelserna om försvarsavgift enligt 6 kap.8 och 9 §§gruvlagen gäller så länge utmålet består.
  d. I fråga om giltighetstiden för utmål tillämpas 6 kap. 10 § första stycket gruvlagen. Bestämmelserna i 6 kap. nya lagen skall inte tillämpas på utmål. I fråga om frånträdande tillämpas 6 kap. 13 § gruvlagen och i fråga om övergång av rätt till utmål 9 kap.gruvlagen. Bestämmelserna om inlösen av rätt till utmål i 10 kap.gruvlagen skall fortfarande tillämpas.
  e. I fråga om utmål tillämpas bestämmelserna i 8 kap.gruvlagen om samäganderätt i utmål i stället för dem i 12 kap. nya lagen om gemensam förvaltning av koncessionsrätt.
  f. Om en utmålshavare senast ett år före utgången av utmålets giltighetstid ansöker om bearbetningskoncession inom utmålet för sådana mineral som var inmutningsbara enligt gruvlagen när den upphörde att gälla, skall prövningen ske med iakttagande av följande.
  Om regelbunden bearbetning eller tillredningsarbete eller anläggningsarbete för upptagande av bearbetning pågår, skall ansökningen bifallas utan prövning enligt 4 kap. 2 § och utan att koncessionen förenas med villkor enligt 4 kap.5 och 6 §§. Om undersökningsarbete av större omfattning pågår skall ansökningen prövas utan tillämpning av 4 kap. 2 § första stycket 1--3.
  g. När utmålet upphör tillämpas 7 kap. 3 § andra stycket gruvlagen i stället för 13 kap.4--6 §§ nya lagen beträffande anläggningar som har påbörjats före ikraftträdandet. I fråga om rätt till nytt undersökningstillstånd för mark som har omfattats av utmålet skall inte 2 kap. 9 § nya lagen tillämpas. I stället skall gälla att ansökningar om sådant tillstånd, som ges in inom ett år från det att utmålet upphörde, får beviljas endast efter medgivande av den myndighet som regeringen bestämmer.
  1. Beträffande koncessioner och motsvarande tillstånd, som har beviljats enligt lagen (1974:890) om vissa mineralfyndigheter eller motsvarande äldre lagstiftning, gäller den nya lagen med följande begränsningar.
  a. Beträffande tillstånd som har tillkommit enligt äldre lagstiftning tillämpas punkt 5 i övergångsbestämmelserna till lagen om vissa mineralfyndigheter så länge tillståndet består.
  b. Innehavaren får under den tid koncessionen eller tillståndet består utföra undersökning eller bearbetning enligt de villkor som har angetts i beslutet. Mark som har anvisats enligt äldre lag skall anses anvisad enligt den nya lagen. Om ny mark behöver anvisas tillämpas den nya lagen. Medgivande enligt 17--19 §§ lagen om vissa mineralfyndigheter skall anses som motsvarande medgivande enligt 3 kap.6 och 7 §§ och 17 kap. 3 § nya lagen.
  c. Den nya lagens bestämmelser om kronoandel i 1 kap. 6 §, undersökningstillstånds giltighetstid i 2 kap.5--8 §§, ändring av tillstånd eller koncession i 6 kap. 4 § och gemensam förvaltning av koncessionsrätt i 12 kap. skall inte tillämpas på koncessioner eller motsvarande tillstånd som avses här. I stället gäller de villkor som har meddelats för koncessionen eller tillståndet.
  d. När en koncession eller ett motsvarande tillstånd upphör tillämpas 36 § lagen om vissa mineralfyndigheter i stället för 13 kap.4 och 5 §§ nya lagen beträffande anläggningar som har påbörjats före ikraftträdandet.
  e. För tillstånd till förberedande undersökning enligt 15 § lagen om vissa mineralfyndigheter som gäller vid ikraftträdandet tillämpas den lagen så länge tillståndet består.
  1. Den som vid utgången av juni 1992 bedriver undersökning eller bearbetning för vilken tillstånd eller koncession därefter behövs till följd av denna lag får, under förutsättning att ansökan om tillstånd eller koncession görs före den 1 juli 1993, fortsätta verksamhet för samma ändamål utan tillstånd eller koncession till dess ansökningen slutligt har prövats. Vid prövning av en sådan ansökan om bearbetningskoncession skall följande iakttas.
  a. Vid prövning av ansökningen skall 4 kap. 3 § första stycket tillämpas som om sökanden hade undersökningstillstånd inom området för de mineral som ansökningen avser.
  b. Ansökningen skall prövas utan tillämpning av 4 kap. 2 § nya lagen. Om ansökningen avser något av de koncessionsmineral som anges i 1 kap. 1 § tredje punkten skall dock 4 kap. 2 § första stycket 1 tillämpas. Koncessionstiden skall bestämmas till tio år. Om sökanden begär det skall dock kortare tid bestämmas.
  c. Koncession får förenas med villkor enligt 4 kap.5 och 6 §§.
  1. Före den 1 juli 1993 får koncession för koncessionsmineral som inte omfattas av gruvlagen eller den gamla minerallagen inte meddelas annan än markägaren utan dennes medgivande. Detta gäller dock bara fyndigheter där bearbetning inte har påbörjats då den nya lagen träder i kraft.
  Omfattning
  upph.