Prop. 1994/95:107

Ändring i lagstiftningen för värdepappersfonder

Regeringens proposition 1994/ 95 : 107

Ändring i lagstiftningen för värdepappersfonder

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 27 oktober 1994

Ingvar Carlsson

Göran Persson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att det datum då fondbolag senast skall ha registrerat innehavare av sådana fondandelsbevis som utfärdats enligt den upphävda aktiefondslagen (1974z931) flyttas fram ett år till den 31 december 1995.

Innehållsförteckning - Prop. 1994/95; 107

1 Förslag till riksdagsbeslut ......................... 3 2 Lagtext .................................... 3 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1990: 1 1 15) om ikraftträdande av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder ........... 3 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:325) om självdeklara- tion och kontrolluppgifter ...................... 4 3 Registrering av innehavare av fondandelsbevis ............. 5

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 27 november 1994 ....................................... 7

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

antar regeringens förslag till

- lag om ändring i lagen (1990:1115) om ikraftträdande av lagen (1990: 1 1 14) om värdepappersfonder,

- lag om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontroll-

uppgifter.

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1. Förslag till lag om ändring i lagen (1990:1115) om ikraftträdande av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder

Härigenom föreskrivs att 5 5 lagen (1990:1115) om ikraftträdande av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

55'

De fondbolag som har utfärdat fondandelsbevis enligt aktiefondsla- gen (1974z93l) skall senast den 31 december 1994 ha registrerat samtliga innehavare av andelsbevis i värdepappersfonder. Intill dess skall bestämmelserna i 33 & aktie- fondslagen tillämpas på utelöpande andelsbevis.

De fondbolag som har utfärdat fondandelsbevis enligt aktiefondsla- gen (1974z931) skall senast den 31 december 1995 ha registrerat samtliga innehavare av andelsbevis i värdepappersfonder. Intill dess skall bestämmelserna i 33 & aktie- fondslagen tillämpas på utelöpande andelsbevis.

Den som företer andelsbevis för registrering efter den i första stycket angivna tiden skall för att bli registrerad som andelsägare göra troligt att han varken kände till eller borde ha känt till att registrering skulle ha skett dessförinnan.

En tvist mellan fondbolag och innehavare av andelsbevis om registre- ring enligt andra stycket skall handläggas enligt lagen (1929:145) om skiljemän. Fondbolaget skall bekosta skiljemannaförfarandet, om inte innehavarens talan är uppenbart ogrundad.

Denna lag träder i kraft den 30 december 1994.

' Senaste lydelse 199321475.

2.2. Förslag till lag om ändring i lagen (1990:325) om Prop-1994/951107 självdeklaration och kontrolluppgifter

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter att punkt 4 av övergångsbestämmelsema till lagen (1990:1136) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4.1 Vad som i 3 kap. 28 och 4. Vad som i 3 kap. 28 och 30 åå i deras äldre lydelse sägs om 30 55 i deras äldre lydelse sägs om aktiefond skall till och med 1995 aktiefond skall till och med 1996 års taxering gälla värdepappersfond års taxering gälla värdepappersfond i fråga om andelsägare som inte i fråga om andelsägare som inte har registrerats. har registrerats.

Denna lag träder i kraft den 30 december 1994.

Senaste lydelse 1993:1476.

3. Registrering av innehavare av fondandelsbevis

Regeringens förslag: Enligt 5 & lagen (1990:1115) om ikraftträdan- de av lagen (1990: 1 1 14) om värdepappersfonder skall fondbolag som har utfärdat fondandelsbevis enligt den upphävda aktiefondslagen (1974:931) senast per årsskiftet 1994/95 ha registrerat samtliga in- nehavare av andelsbevis. Slutdatumet för denna registrering flyttas fram till den 31 december 1995.

Skälen för regeringens förslag: Enligt 31 5 lagen om värdepappers- fonder skall fondbolag föra eller låta föra ett register över samtliga inne- havare av fondandelar. Bestämmelsen innebär att endast fonder där andelsägama registreras. är tillåtna och att förvaltarregistrering av an- delsägare är utesluten (se prop. l989/90:153 s. 70).

Registreringskravet infördes genom lagen om värdepappersfonder, som den 1 januari 1991 ersatte aktiefondslagen. Enligt den gamla lagen kunde fondbolagen välja mellan att ge ut fondandelsbevis och att föra register över innehav av andelar i fonden. Enligt den nu gällande lydelsen av 5 5 lagen om ikraftträdande av lagen om värdepappersfonder skall fondbolag som har utfärdat fondandelsbevis enligt aktiefondslagen senast den 31 december 1994 ha registrerat samtliga innehavare av andelsbevis i fonden. Det ursprungliga slutdatumet, som var satt till den 31 december 1992, flyttades fram ett år genom beslut av riksdagen hösten 1992 (prop. 1992/93:90, bet. 1992/931NU10, rskr. 1992/931110, SFS 1992:1321).

Frågan om förlängning togs då upp med anledning av en framställning från Svenska Fondhandlareföreningen m.fl. om lagändringar som skulle göra det möjligt att förvaltarregistrera andelar i värdepappersfonder senast vid årsskiftet 1992/93. 1 den proposition som låg till grund för riksdagsbeslutet anförde föredragande statsrådet att han inte var beredd att ta ställning i sak till framställningen innan den remissbehandlats (prop. 1992/93:90 s. 47 och 48). [ avvaktan på detta bedömdes slut- datumet för en övergång till registreringsförfarande behöva skjutas fram för att inte fondbolag, innehavare av fondandelsbevis m.fl. skulle behöva drabbas av kostnader och olägenheter som inte skulle uppkomma om en möjlighet till förvaltarregistrering infördes.

Frågan om förvaltarregistrering togs sedemera upp även i propositionen 1992/93:206 (s. 27-30). Regeringen lade emellertid inte fram något förslag i denna fråga, eftersom den rättsliga regleringen av andelsägarre- gistreringen bedömdes vara otillfredsställande och i behov av en översyn. En sådan översyn har gjorts av Clearingutredningen i betänkandet Konto, clearing och avveckling (SOU 1993: 1 14) som avlämnades i början av år 1994. Dessförinnan hade riksdagen förlängt fristen för registrering av fondandelsägare ytterligare ett år, dvs. till den 31 december 1994 (prop. 1993/94:84, bet. 1993/94zNU12, rskr. 1993/94:81, SFS 1993:]475).

Clearingutredningens förslag innebär att det skall bli möjligt att

förvaltarregistrera andelar i värdepappersfonder. Betänkandet bereds för närvarande inom Finansdepartementet. Eventuella lagändringar som möjliggör förvaltarregistrering kommer inte att kunna genomföras före det kommande årsskiftet, då den nuvarande fristen för registrering av innehavare av fondandelsbevis löper ut. Fristen behöver därför förlängas ytterligare ett år, dvs. till den 31 december 1995. Tills dess bör frågan om förvaltarregistrering av fondandelar kunna vara avgjord.

En förlängning av fristen för registrering av innehavare av fondandels- bevis aktualiserar en ändring av punkten 4 i övergångsbestämmelsema till lagen (1990:1136) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter (LSK). Ändringen innebär bl .a. att kontrolluppgift enligt 3 kap. 27 & LSK inte heller vid 1996 års taxering skall lämnas för utdelning på oregistrerad andel i värdepappersfond. I stället skall som tidigare särskild uppgift enligt 28 & lämnas. Detta medför att andelsäga- ren inte skall betala preliminär A—skatt på utdelningen (jfr 3 & 2 mom. tredje stycket uppbördslagen (1953:272)).

Lagrådets hörande

De aktuella lagförslagen faller i och för sig inom Lagrådets gransk- ningsområde. Förslagen är emellertid av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Något yttrande från Lagrådet har därför inte inhämtats över lagförslagen.

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 27 oktober 1994

Närvarande: statsministern Carlsson, ordförande, och statsråden Sahlin, Hjelm—Wallén, Peterson, Hellström, Thalén, Freivalds, Wallström, Persson, Tham, Schori, Blomberg, Heckscher, Hedborg, Andersson, Winberg, Uusmann, Nygren, Ulvskog, Sundström, Lindh, Johansson

Föredragande: statsrådet Persson

Regeringen beslutar proposition 1994/95:107 Ändring i lagstiftningen för värdepappersfonder.

golab 47154, Stockholm 1994