Prop. 1994/95:204

Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten m.m.

Regeringens proposition 1994/95z204

iåfl Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten m.m. Prop. 1994/95 1204

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 mars 1995

Mona Sahlin Göran Persson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett nytt dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Egypten och antar en lag om detta dubbel- beskattningsavtal. Avtalet avses bli tillämpligt i Sverige på inkomst som förvärvas efter utgången av det år då avtalet träder i kraft. Det nya avtalet ersätter ett avtal från 1958.

Vidare föreslås att uppräkningen av stater med vilka Sverige ingått avtal för undvikande av dubbelbeskattningi 16 52 mom. lagen om statlig inkomstskatt ändras. Uppräkningen har betydelse för om delägare i utländsk juridisk person skall beskattas löpande för den utländska juridiska personens inkomster eller inte. Slutligen föreslås mindre ändringar i de lagar genom vilka dubbelbeskattningsavtalet med Vietnam resp. dubbelbeskattningsavtalet med Frankrike avseende arv och gåva införlivats i svensk lagstiftning.

1. Förslag till riksdagsbeslut Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner avtalet mellan Sverige och Egypten för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst.

Regeringen föreslår vidare att riksdagen antar regeringens förslag till 2. lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten, 3. lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt,

4. lag om ändring i lagen (l994:789) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam,

5. lag om ändring i lagen (1994: 1506) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva.

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1. Förslag till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten

Härigenom föreskrivs följande.

1 5 Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Egypten undertecknade den 26 december 1994 skall gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på svenska, arabiska och engelska.

Den svenska och den engelska texten framgår av bilaga till denna lag.

2 & Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 5 Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i avtalet beskattas endast i Egypten skall sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. 2. Genom lagen upphävs kungörelsen (1959:22) om tillämpning av ett mellan Sverige och Förenade Arabrepubliken den 29 juli 1958 ingånget

Prop. 1994/95:204

avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt Pr0p- 1994/ 95 =204 beträffande inkomst- och förmögenhetsskatter samt kungörelsen (1973 :53) om kupongskatt för person som är bosatt i Arabrepubliken Egypten (f.d. provinsen Egypten i Förenade Arabrepubliken), m.m.

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING ocn ARABREPUBLIKEN EGYPTENS REGERING FÖR ATT UNDVIKA DUBBELBESKA'I'I'NING OCH FÖRHINDRA SKATTEFLYKT BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST

Konungariket Sveriges regering och Arab- republiken Egyptens regering, som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskatt— ning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst, har kommit överens om följande:

KAPITEL I AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE Artikel ] Personer på vilka avtalet tillämpas Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en eller i båda avtalsslutande sta- terna.

Artikel 2 Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst som påförs för en avtalsslutande stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters räkning, oberoende av det sätt på vilket skatterna tas ut.

Prop. 1994/95:204 Bilaga

CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Arab Republic of Egypt, desiring to conclude a convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, have agreed as follows:

CHAPTER I SCOPE OF THE CONVENTION Article ] Personal scope This Convention shall apply to persons

who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2 Taxes covered

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. Med skatter på inkomst förstås alla skat- ter, som utgår på inkomst i dess helhet eller på delar av inkomst, däri inbegripet skatter på vinst på grund av överlåtelse av lös eller fast egendom.

3. De för närvarande utgående skatter på vilka avtalet tillämpas är a) i Ambrepubliken Egypten

1) skatten på inkomst som härrör från fast egendom, däri inbegripet markskatten, byggnadsskatten och Ghaffir-skatten,

2) skatten på inkomst av lös egendom, 3) skatten på kommersiella och industri- ella vinster,

4) skatten på löner, arvoden och livrän- tor,

5) skatten på vinster av fria yrken och alla andra icke-kommersiella verksamheter,

6) den allmänna inkomstskatten, 7) skatten på bolagsvinster, 8) skatter som påförs enligt lag nummer 147 för 1984 inklusive ändringar,

9) skatter som påförs enligt lag nummer 111 för 1980 inklusive ändringar, och

10) tilläggsskatter påförda i form av pro- cent av de ovan angivna skatterna eller på annat sätt (i det följande benämnda "egyptisk skatt"); b) i Konungariket Sverige

1) den statliga inkomstskatten, däri inbe- gripet sjömansskatten och kupongskatten,

2) den särskilda inkomstskatten för utom- lands bosatta,

3) den särskilda inkomstskatten för utom- lands bosatta artister m.fl., och

4) den kommunala inkomstskatten (i det följande benämnda "svensk skatt").

4. Avtalet tillämpas också på varje skatt av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de i punkt 3 an- givna skatterna. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela

Prop. 1994/95:204

2. There shall be regarded as taxes 011 in- come, all taxes imposed en total income, or on elements of income including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property.

3. The existing taxes to which the Con- vention shall apply are: (a) In the case of the Arab Republic of Egypt: (i) tax on income derived from immo- vable property (including the land tax, the building tax, and the Ghaffir tax); (ii) tax on income from movable capital; (iii) tax on commercial and industrial profits; (iv) tax on wages, salaries, remuneration and annuities; (v) tax on profits from liberal professions and all other non-commercial professions; (vi) general income tax;

(vii) corporation profits tax;

(viii) tax imposed by the law N 147 for the year 1984 and its amendments;

(ix) tax imposed by the law N 0 111 for the year 1980 and its amendments; and

(x) supplementary taxes imposed as per— centage of taxes mentioned above or other— wise; (hereinafter referred to as Egyptian tax); (b) In the case of the Kingdom of Sweden:

(i) the State income tax, including the sailors' tax and the coupon tax;

(ii) the income tax for non-residents;

(iii) the income tax for non-resident artistes and athletes; and

(iv) the communal income tax; (hereinafter referred to as Swedish tax).

4. The Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of the taxes referred to in paragraph 3. The compe- tent authorities of the Contracting States shall

varandra de väsentliga ändringar som gjorts i respektive skattelagstiftning.

KAPITEL II DEFINITIONER Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

a) 1) "Sverige" inbegriper Konungariket Sverige och innefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsom- råden över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion;

2) "Egypten" inbegriper Arabrepubliken

Egypten och när uttrycket "Egypten" an- vänds i geografisk betydelse innefattar det:

a) Egyptens territorium, b) Egyptens territorialvatten, och c) havsbottnen och dennas underlag i angränsande områden under vatten utanför territorialvattnet, över vilka Egypten, i överensstämmelse med folkrättens regler utövar suveräna rättigheter i fråga om att utforska och utnyttja naturtillgångarna i sådana områden, men endast i sådan ut- sträckning som den person, egendom eller verksamhet på vilken avtalet tillämpas har samband med sådant utforskande eller utnyttjande; b) "en avtalsslutande stat" och "den andra avtalsslutande staten" åsyftar Sverige eller Egypten, beroende på sammanhanget;

Prop. 1994/ 95 :204

notify each other of substantial changes which have been made in their respective taxation laws.

CHAPTER II DEFINITIONS

Article 3 General definitions

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

(a)(i) the term "Sweden" means the King— dom of Sweden and, when used in & geo- graphical sense, includes the national territo- ry, the territorial sea of Sweden as well as other maritime areas over which Sweden in accordance with international law exercises sovereign rights or jurisdiction;

(ii) the term "Egypt" means the Arab Republic of Egypt, and when used in a geographical sense, the term "Egypt" includes:

(a) the national territory, (b) the territorial seas thereof, and (c) the seabed and subsoil of the sub- marine areas adjacent to the coast thereof, but beyond the territorial sea, over which Egypt exercises sovereign rights, in accor- dance with international law for the purpo- se of exploration or the exploitation of the natural resources of such area, but only to the extent that the person, property or activity to which the Convention is being applied is connected with such exploration or exploitation; (b) the terms "& Contracting State" and "the other Contracting State" mean Sweden or Egypt as the case may be;

c) "person" inbegriper fysisk person, bolag och annan sammanslutning;

d) "bolag" åsyftar juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person;

e) "företag i en avtalsslutande stat" och "företag i den andra avtalsslutande staten" åsyftar företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat, respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten;

f) "skatt" åsyftar svensk skatt eller egyp- tisk skatt beroende på sammanhanget;

g) "internationell trafik" åsyftar transport med skepp eller luftfartyg som används av företag som har sin verkliga ledning i en avtalsslutande stat, utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten;

h) "behörig myndighet" åsyftar;

1) i Sverige, frnansministem, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal;

2) i Egypten. f'mansministem eller dennes befullmäk- tigade ombud;

i) "medborgare" åsyftar;

1) fysisk person som har medborgar- skap i en avtalsslutande stat;

2) juridisk person, handelsbolag och annan sammanslutning som bildats enligt den lagstiftning som gäller i en avtalsslutande stat.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas.

Prop. 1994/ 95 :204

(c) the term "person" includes an individu— al, a company and any other body of per— sons;

(d) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

(e) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contract— ing State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resi— dent of the other Contracting State;

(0 the term "tax" means Swedish tax or Egyptian tax as the context requires;

(g) the term 'intemational traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which has its place of effec— tive management in a Contracting State except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contract— ing State; .

(h) the term "competent authority" means:

(i) in the case of Sweden, the Minister of Finance, his authorized representative or the authority which is designated as a competent authority for the purpose of this Convention;

(ii) in the case of Egypt, the Minister of Finance or his authorized representative;

(i) the term "national" means:

(i) any individual possessing the nationa— lity of a Contracting State;

(ii) any legal person, partnership and association deriving its status as such from the law in force in a Contracting State.

2. As regards the application of the Con- vention by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Convention applies.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket "person med hemvist i en avtalsslu- tande stat" person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslu- tande staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

a) han anses ha hemvist i den stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande; om han har en sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnads- intressena);

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till hans för- fogande, anses han ha hemvist i den stat där han stadigvarande vistas;

c) om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas stadigvaran- de i någon av dem, anses han ha hemvist i den stat där han är medborgare;

d) om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom ömse- sidig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 ett bolag har hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms dess hemvist på följande sätt:

a) det anses ha hemvist i den stat där det är medborgare;

Prop. 1994/95:204

Article 4 Resident

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domi- cile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows: (a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests); (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode; (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;

(d) if he is a national of both States or of neither of them the competent authorities of the Contracting States shall settle the ques- tion by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph ] a company is a resident of both Contracting States, then its status shall be

determined as follows: (a) it shall be deemed to be a resident of

the State of which it is a national;

b) om det inte är medborgare i någon av staterna, anses det ha hemvist i den stat där det har sin verkliga ledning.

4. Då på grund av bestämmelserna i punkt ] annan person än fysisk person eller bolag har hemvist i båda avtalsslutande staterna, skall de behöriga myndigheterna i de av- talsslutande staterna genom ömsesidig över- enskommelse söka avgöra frågan och fast- ställa hur avtalet skall tillämpas på sådan person.

Artikel 5 Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket "fast driftställe" en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar särskilt:

a) plats för företagsledning;

b) filial;

c) utrymme som används som försäljnings- ställe;

d) kontor;

e) fabrik;

f) verkstad;

g) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtill- gångar; och

h) jordbruk eller plantage.

3. Uttrycket "fast driftställe" omfattar även plats för byggnads-, anläggnings- eller sam- mansättningsverksamhet, men endast om verksamheten pågår under en tidrymd som överstiger sex månader.

Prop. 1994/95:204

(b) if it is a national of neither of the States, it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

4. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual or a company is a resident of both Contract- ing States, the competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement endeavour to settle the question and to deter— mine the mode of application of the Con- vention to such person.

Article 5 Permanent establishment

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially: (a) a place of management; (h) a branch; (c) premises used as sales outlets;

(d) an office; (e) a factory; (f) a workshop;

(g) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources; and

(h) a farm or a plantation.

3. The term "permanent establishment" likewise encompasses a building site, or construction, or assembly project, but only where such site or project continues for a period of more than 6 months.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket "fast driftstäl- le" inte innefatta

a) användningen av anordningar uteslutan- de för lagring eller utställning av företaget tillhöriga varor eller för tillfällig leverans, i samband med vilken någon vinst inte upp- kommer, av företaget tillhöriga vanor;

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varu- lager uteslutande för lagring eller utställning eller för tillfällig leverans, i samband med vilken någon vinst inte uppkommer, av företaget tillhöriga varor;

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varu- lager uteslutande för bearbetning eller för- ädling genom annat företags försorg;

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget;

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget bedriva annan verksamhet av förbe- redande eller biträdande art;

f) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att kom- binera verksamheter som anges i punktema a)—e), under förutsättning att hela den verk- samhet som bedrivs vid den stadigvarande platsen för affärsverksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande art.

5. Om en person, som inte är sådan obe- roende representant på vilken punkt 7 till- lämpas, är verksam i en avtalsslutande stat för ett företag i den andra avtalsslutande sta— ten, anses detta företag utan hinder av be- stämmelserna i punkterna 1 och 2 - ha fast driftställe i den förstnämnda avtalsslutande staten i fråga om varje verksamhet som denna person bedriver för företaget om han har och i denna stat regelmässigt använder

Prop. 1994/95:204

4. Notwithstanding the preceding provi- sions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to in- clude: (a) the use of facilities solely for the pur- pose of storage or display of goods or mer- chandise belonging to the enterprise or occa— sional delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise and deriving no profits;

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display or occasional delivery deriving no profits;

(0) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting in- formation, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of ac- tivities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e) provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this com- bination is of a preparatory or auxiliary character.

5 . Notwithstanding the provisions of para- graphs 1 and 2, where a person — other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies is acting in a Con- tracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent es- tablishment in the first-mentioned Contract- ing State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if

fullmakt att sluta avtal i företagets namn samt verksamheten inte är begränsad till sådansomangesipunkt4ochsom—om den bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet — inte skulle göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämn— da punkt. '

6. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses försäkringsföretag i en avtalsslutande stat utom då fråga är om återförsäkring ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, om företaget uppbär premier på denna andra stats område eller försäkrar där belägna risker genom person som inte är sådan oberoende repre- sentant på vilken punkt 7 tillämpas.

7. Företag i en avtalsslutande stat anses inte ha fast driftställe i den andra avtalsslu- tande staten endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna andra stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet. När sådan representant bedriver sin verksamhet uteslu- tande eller nästan uteslutande för företaget i fråga, anses han emellertid inte såsom sådan oberoende representant som avses i denna punkt.

8. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

Prop. 1994/ 95 :204

such a person has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a pemra- nent establishment under the provisions of that paragraph.

6. Notwithstanding the preceding provi- sions of this Article, an insurance enterprise of a Contracting State shall — except in regard to reinsurance — be deemed to have a permanent establishment in the other Con- tracting State if it collects premiums in the territory of that other State or insures risks situated therein through a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies.

7. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general com- mission agent or any other agent of an in- dependent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

8. The fact that a company which is a resi- dent of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State or which carries on business in that other State (whe— ther through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

KAPITEL HI

BESKATTNIN G AV INKOMST Artikel 6 Inkomst av fast egendom

1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripet inkomst av lantbruk och skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutan- de staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket "fast egendom" har den be- tydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättig- heter på vilka bestämmelserna i civilrätten om fast egendom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nytt- jandet av eller rätten att nyttja mineralföre— komst, källa eller annan natur-tillgång. Skepp och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som förvärvas genom ome- delbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas också på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yrkes-

utövning.

Prop. 1994/ 95 :204

CHAPTER III

TAXATION OF INCOME Article 6

Income ji'om immavable pmpeny

1. Income derived by a resident of & Con- tracting State from immovable property (including income from agriculture or fore- stry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term 'immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting" State in which the pro- perty in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture or forestry, rights to which the provisions of general law respect- ing landed property apply, buildings, usu- fruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to income derived from the direct use, letting or use in any other form of immov- able property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immov- able property of an enterprise and to income from immovable property used for the per- formance of independent personal services.

Artikel 7 Inkomst av röreLs'e

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget be- driver rörelse på nyss angivet sätt, får före- tagets inkomst beskattas i den andra staten, men endast så stor del av den som är hänför- lig till det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat be- driver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hän- förs, om inte bestämmelsema i punkt 3 för- anleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

4. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företaget.

Prop. 1994/95:204

Article 7 Business profits

1. The profits of an enterprise of a Con- tracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as afore— said, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contract- ing State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment, including executive and general administrative expen— ses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. No profits shall be attributed to a per- nranent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. I den mån inkomst hänförlig till fast driftställe brukat i en avtalsslutande stat bestämmas på grundval av en fördelning av företagets hela inkomst på de olika delarna av företaget, hindrar bestämmelserna i punkt 2 inte att i denna avtalsslutande stat den skattepliktiga inkomsten bestäms genom sådant förfarande. Den fördelningsmetod som används skall dock vara sådan att resultatet överensstämmer med principerna i denna artikel.

6. Vid tillämpningen av föregående punk- ter bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra artiklar av - detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

Artikel 8 Sjöfart och luftfart

1. Inkomst genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

2. Om företag som bedriver sjöfart har sin verkliga ledning ombord på ett skepp, anses ledningen belägen i den avtalsslutande stat där skeppet har sin hemmahamn eller, om någon sådan hamn inte finns, i den avtals- slutande stat där skeppets redare har hemvist.

Prop. 1994/95:204

5. Insofär as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of appor—

tionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

6. For the purposes of the preceding pa- ragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the pro— visions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8 Shipping and air transport

1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be tax- able only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

2. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Con- tracting State in which the home harbour of the ship is situated, or, if there is no such home harbour, in the State of which the operator of the ship is a resident.

3. Vid tillämpningen av denna artikel in- nefattas i inkomst som härrör från använd- ningen av skepp eller luftfartyg i internatio- nell trafik:

a) inkomst som härrör från uthyrning av skepp eller lufthrtyg i internationell trafik, om inkomsten från uthyrningen har samband med sådan inkomst som anges i punkt 1, och

b) inkomst som härrör från nyttjande, underhåll eller uthyrning av:

1) containers, 2) släpvagnar som används för inlands- transport av containers, och

3) annan tillhörande utrustning i anslut- ning till sådan i punkt 1 angiven använd- ning av skepp eller luftfartyg i intematio— nell trafik.

4. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som förvärvas genom delta- gande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

Artikel 9 Företag med intressegemenskap

1. I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrol- len av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett före- tag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handels- förbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som awiker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst,

Prop. 1994/952204

3. For purposes of this Article, income derived from the operation in international traffic of ships or aircraft includes:

(a) income derived from the rental of ships or aircraft operated in international traffic if such rental income is incidental to other income described in paragraph 1, and

(b) income derived from the use, main- tenance, and lease of:

(i) containers, (ii) trailers for the inland transport of containers, and

(iii) other related equipment in connec- tion with the operation in international traffic of ships or aircraft described in paragraph 1.

4. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 9 Associated enterprises

1. Where: (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enter- prise of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made

between independent enterprises, then any

som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och be- skattas i överensstämmelse därmed.

2. Han då inkomst, för vilken ett företag i en avtalsslutande stat beskattats i denna stat, även inräknas i inkomsten för ett företag i den andra avtalsslutande staten och beskat- tas i överensstämmelse därmed i denna andra stat samt den sålunda inrälcnade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget i den förstnämnda staten om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, skall denna andra stat genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för inkomsten i denna stat. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna överlägger vid behov med varandra.

Artikel 10 Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mot- tagaren har rätt till utdelningen får skatten inte överstiga:

a) Beträffande Sverige:

Prop. 1994/95 :204

profits which would, but for those condi- tions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State and taxes accordingly — profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between in— dependent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Article 10 Dividends—

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not ex- ceed: (11) In the case of Sweden:

l) 5 procent av utdelningens bruttobe- lopp, om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag för handels- bolag) som direkt innehar minst 25 procent av det utdelande bolagets kapital;

2) 20 procent av utdelningens bruttobe- lopp i övriga 13111.

b) Beträffande Egypten:

1) 5 procent av utdelningens bruttobe— lopp, om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag för handels- bolag) som direkt innehar minst 25 procent av det utdelande bolagets kapital;

2) Utdelning som betalas av ett bolag med hemvist i Egypten till en fysisk person med hemvist i Sverige får i Egypten be- läggas med den allmänna inkomstskatten som tas ut på den sammanlagda nettoin- komsten. Den allmänna inkomstskatt som sålunda tas ut får emellertid inte i något fall överstiga ett genomsnitt om 15 procent av nettoutdelningen som betalas till sådan fysisk person. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu— tande staterna kan träffa överenskommelse om sättet att genomföra dessa begränsningar.

Denna punkt berör inte bolagets beskatt— ning för vinst av vilken utdelningen betalas.

3. Med uttrycket "utdelning" förstås i denna artikel inkomst av aktier eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag, som enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hem- vist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av aktier.

4. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 skall utdelning från bolag med hemvist i Egypten till bolag med hemvist i Sverige vara undantagen från beskattning i Sverige i

Prop. 1994/95 :204

(i) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the divi- dends;

(ii) 20 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases. (b) In the case of Egypt:

(i) 5 per cent of the gross amount of dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the divi— dends;

(ii) Dividends paid by a company which is a resident of Egypt to an individual who is a resident of Sweden may in Egypt be subject to the general income tax levied on net total income. However, the general income tax thus imposed shall in no case exceed an average of 15 per cent of the net dividends payable to such individual.

The competent authorities of the Contract- ing States may by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corpo- rate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. Notwithstanding the provisions of para- graph 1 dividends paid by a company which is a resident of Egypt to a company which is & resident of Sweden shall be exempt from

den mån utdelningen skulle ha varit undanta- gen från beskattning enligt svensk lag om båda bolagen hade varit svenska. Sådan skattebefrielse medges dock endast om

a) den vinst av vilken utdelningen betalas underkastats den normala bolagsskatten i Egypten eller en därmed jämförlig inkomst- skatt, eller

b) den utdelning som betalas av bolaget med hemvist i Egypten uteslutande eller så gott som uteslutande utgörs av utdelning vilken detta bolag under ifrågavarande år eller tidigare år mottagit på aktier eller an- delar, som bolaget innehar i ett bolag med hemvist i en tredje stat, och vilken skulle ha varit undantagen från svensk skatt om de aktier eller andelar på vilka utdelningen betalas hade innehafts direkt av bolaget med hemvist i Sverige.

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till ut- delningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutan- de staten, där bolaget som betalar utdelning- en har hemvist, från där beläget fast driftstäl- le eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvar- ande anordning, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respekti- ve artikel 14.

6. Om bolag med hemvist i en avtalsslu- tande stat förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den mån den andel på gnmd av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband

Prop. 1994/ 95 :204

Swedish tax to the extent that the dividends would have been exempt under Swedish law if both companies had been Swedish compa- nies. This exemption shall not apply unless:

(a) the profits out of which the dividends are paid have been subjected to the normal corporate tax in Egypt or an income tax comparable thereto, or

(b) the dividends paid by the company which is a resident of Egypt consist wholly or almost wholly of dividends which that company has received, in the year or pre- vious years, in respect of shares held by it in a company which is a resident of a third state and which would have been exempt from Swedish tax if the shares in respect of which they are paid had been held directly by the company which is a resident of Swe- den.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Con- tracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a perma- nent establishment situated therein, or per- for-ms in that other State independent perso- nal services from a fixed base situated there- in, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall

apply.

6. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the divi- dends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in re- spect of which the dividends are paid is

med fast driftställe eller stadigvarande anord- ning i denna andra stat, och inte heller be- skatta bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

7. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 6 skall utdelning, vilken enligt egyptisk skattelagstiftning anses betald med ianspråk- tagande av årsvinsten av ett fast driftställe i Egypten som innehas av ett svenskt bolag vars verksamhet bedrivs även i andra stater än Egypten, i Egypten behandlas såsom utdelning betald av person med hemvist i Egypten då mottagaren är en fysisk person med henrvist i Egypten eller är egyptisk medborgare.

Artikel 11 Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får be- skattas i denna andra stat.

2. Räntan fär emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den här- rör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till räntan får skatten inte överstiga 15 procent av räntans bruttobe-

lopp.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 skall ränta, som härrör från en avtalsslu- tande stat och som betalas av regeringen, centralbanken, lokal myndighet eller annan av det allmänna helägd finansiell institution i denna stat till regeringen, centralbanken,

Prop. 1994/95:204

effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's un- distributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

7. Notwithstanding the provisions of para- graph 6 dividends deemed to be paid, according to the provisions of Egyptian taxa- tion law, out of yearly profits by a perma- nent establishment maintained in Egypt by a Swedish corporation whose activities extend to countries other than Egypt shall in Egypt be treated as dividends paid by a resident in Egypt, when received by an individual who is a resident of Egypt or has an Egyptian nationality.

Article 11

Interest

]. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contract- ing State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not excwd 15 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of para- graph 2 interest, arising in a Contracting State and paid by the Government of that State, the Central Bank or local authorities thereof or any other financial institution, wholly owned by them, to the Government

lokal myndighet eller annan av det allmänna helägd finansiell institution i den andra staten, vara undantagen från beskattning i den stat från vilken den härrör.

4. Med uttrycket "ränta" förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran, an- tingen den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värdepapper som utfärdats av staten och inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripet agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obligationer eller debentures.

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där be- läget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verk- ligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respek- tive artikel 14.

6. Ränta anses härröra från en avtalsslutan- de stat om utbetalaren är den staten själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar räntan, an- tingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed den skuld uppkommit på vilken räntan betalas, och räntan belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses räntan härröra från den

Prop. 1994/95:204

of the other State, Central Bank, local autho- rity thereof or any other financial institution, wholly owned by them, shall be exempt from tax in the Contracting State in which it arises.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mort— gage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securiti- es and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively con- nected with such permanent establishment or fixed base. In such cases the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authori- ty or a resident of that State. Where, how- ever, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent es- tablishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such in- terest is borne by such permanent establish- ment or fixed base, then such interest shall

stat där det fasta driftstället eller den stadig- varande anordningen finns.

7. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, till- lämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 12

Royalty

l. Royalty, som härrör från en avtalsslu- tande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Sådan royalty får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till royaltyn får skatten inte överstiga 14 procent av royaltyns bruttobelopp.

3. Med uttrycket "royalty" förstås i denna artikel varje slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm samt film och band för radio- och televisionssändning, patent, varu- märke, mönster eller modell, ritning, hemligt

Prop. 1994/ 95 :204

be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where by reason of a special relation- ship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payment shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12

Royalties

]. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contract- ing State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties the tax so charged shall not exceed 14 per cent of the gross amount of the royalties.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret forrnulas

recept eller hemlig tillverkningsmetod eller för upplysning om erfarenhetsrön av industri- ell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till royal- tyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självstän- dig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestäm- melserna i artikel 7 respektive artikel 14.

5. Royalty anses härröra från en avtalsslu- tande stat om utbetalaren är staten själv, en politisk underavdelning, en lokal myndighet eller en person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar royal- tyn, antingen han har hemvist i en avtalsslu- tande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anord— ning i samband varmed skyldigheten att betala royaltyn uppkommit, och royaltyn be- lastar det fasta driftstället eller den stadig- varande anordningen, anses royaltyn härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

6. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rätt eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana för— bindelser inte förelegat, tillämpas bestämmel- serna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande

Prop. 1994/95:204

or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experien- ce.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Con- tracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State in- dependent personal services from a fixed base situated therein, and the right or pro- perty in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such per- manent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authori- ty or a resident of that State. Where, how- ever, the person paying the royalties, whe- ther he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where by reason of a special relation- ship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absen- ce of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case the excess part of the

belopp enligt lagstiftningen i vardera av- talsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 13 Realisations vinst

1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgängar- na i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslu— tande staten, eller av lös egendom, hänförlig till stadigvarande anordning som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten för att utöva självständig yrkesverksamhet, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

3. Vinst på gnmd av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik eller lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luft— fartyg samt vinst på grund av överlåtelse av containers, släpvagnar för inlandstransport av containers eller annan utrustning som använts i samband med användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik, beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

Prop. 1994/95:204

payment shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13 Capital gains

1. Gains derived by a resident of a Con— tracting State from the alienation of immo— vable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business pro— perty of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable pro— perty pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of perfor— ming independent personal services, inclu- ding such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft as well as from the alienation of containers, trailers for inland transport of containers or other related equip- ment used in connection with the operation in international traffic of ships or aircraft, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

4. Vinst genom överlåtelse av aktier i ett bolag, vars tillgångar huvudsakligen direkt eller indirekt utgörs av fast egendom be- lägen i en avtalsslutande stat får beskattas i denna stat.

5. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i de föregående punkterna beskattas endast i den avtalsslutan- de stat där överlåtaren har hemvist.

Artikel 14 Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksam- het, beskattas endast i denna stat, utom i följande fall, då sådan inkomst får beskattas även i den andra avtalsslutande staten:

a) om han i denna andra avtalsslutande stat har en stadigvarande anordning som regel- mässigt står till hans förfogande för att utöva verksamheten; i sådant fall får endast så stor del av inkomsten som är hänförlig till denna stadigvarande anordning beskattas i denna andra avtalsslutande stat; eller

b) om hans vistelse i denna andra avtals- slutande stat varar under tidrymd eller tid- rymder som sammanlagt uppgår till eller överstiger 183 dagar under en tolvmånaders— period; i sådant fall får endast så stor del av inkomsten som förvärvas genom hans verk- samhet i denna andra stat beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konst- närlig verksamhet, uppfostrings- och under- visningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

Prop. 1994/95:204

4. Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly prin- cipally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that State.

5. Gains from the alienation of any pro- perty other than that referred to in the prece- ding paragraphs shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14 Independent personal services

1. Income derived by a resident of a Con— tracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State except in the following circumstances; when such income may also be taxed in the other Contracting State: (a) if he has a fixed base regularly avail- able to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State;

(b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or excwding in the aggregate 183 days within any period of 12 months; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.

2. The term "professional services" in- cludes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Artikel 15 Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklama 16, 18 och 19 föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning, endast i denna stat, så- vida inte arbetet utförs i den andra avtalsslu- tande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hem- vist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda staten, om:

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidrymd eller tidrymder som samman- lagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten eller på dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbets- givaren har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete, som utförs ombord på skepp eller luftfartyg i internationell trafik, beskattas i den avtalsslu— tande stat där företaget har sin verkliga ledning.

Prop. 1994/95:204

Article 15

Dependent personal services

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19 salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employ— ment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of para— graph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an em— ployment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-men— tioned State if: (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days within any period of 12 months; and (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provi— sions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

Artikel 16

Styrelsearvode och ersättning till tjänstemän i högre företagsledande ställning

1. Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse eller annat liknande organ i bolag med hemvist i den andra avtalsslutan- de staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Lön och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av tjänsteman i högre företagsledande ställning i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får be- skattas i denna andra stat.

Artikel 17

Inkomst som förvärvas av artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i artik- larna 14 och 15 får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvär- var genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av artist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker, eller av idrottsman, beskattas i denna andra stat.

2. 1 fall då inkomst genom personlig verk- samhet, som artist eller idrottsman utövar i denna egenskap, inte tillfaller artisten eller idrottsmannen själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelser- na i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller idrotts- mannen utövar verksamheten.

Prop. 1994/ 95 :204

Article 16

Directors ' fees and remuneration of top-level managerial qå'icials

1. Directors' fees and other similar pay— ments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Salaries, wages and other similar remu- neration derived by a resident of a Contract- ing State in his capacity as an official in a top-level managerial position of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

Income earned by entertainers and athletes

1. Notwithstanding the provisions of Ar- ticles 14 and 15, income derived by a resi- dent of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste or a musician or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwith- standing the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

Artikel 18 Pension och livränta

1. Pension och annan liknande ersättning, utbetalningar enligt socialForsäkringslagstift— ningen och livränta vilka härrör från en avtalsslutande stat och betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten be- skattas endast i den förstnämnda avtalsslutan- de staten.

2. Med uttrycket "livränta" förstås ett fast— ställt belopp som betalas periodiskt på fast- ställda tider under vederbörandes livstid eller under angiven eller fastställbar tidrymd och som utgår på grund av förpliktelse att verk- ställa dessa utbetalningar såsom ersättning för däremot fullt svarande vederlag r' pen- ningar eller penningars värde.

Artikel 19 Offentlig tjänst

I. Ersättning - med undantag för pension - som betalas av eller från fonder inrättade av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförs i denna stats, dess politiska underavdelning- ars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

2. Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten, om arbetet utförs i denna andra stat och personen i fråga har hemvist i denna stat och

1) är medborgare i denna stat, eller 2) inte fick hemvist i denna stat uteslu- tande för att utföra arbetet.

Prop. 1994/95:204

Article 18 Pensions and annuities

1. Pensions and other similar remunera- tion, disbursements under the Social Security legislation and annuities arising in a Con- tracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State.

2. The term "annuities" means a stated sum payable periodically at stated times, during life or during a specified or ascertain- able period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

Article 19

Government service

1. Remuneration other than a pension paid by, or out of funds erected by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub- division or authority shall be taxable only in that State.

2. However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State, and the individual is a resident of that State who: (i) is a national of that State; or (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

3. Bestämmelserna i artiklarna 15 och 16 tillämpas på ersättning som utbetalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter.

Artikel 20

Ersättning till studemnde och praktikanter

Person med hemvist i en avtalsslutande stat som tillfälligt vistas i den andra avtalsslutan— de staten uteslutande såsom:

a) studerande vid universitet, högskola eller skola i denna andra avtalsslutande stat,

b) affärspraktikant eller teknisk praktikant, eller

0) mottagare av bidrag, anslag eller pen— ningunderstöd som erhålls för att bedriva studier eller forskning från stiftelse eller inrättning med uppgift att främja religiöst, välgörande, vetenskapligt eller uppfostrande ändamål är befriad från skatt i denna andra stat för beviljat stipendium om betalningen härrör från Ella utanför denna stat.

Artikel 21 Hofessorer, lärare och forskare

1. Person med hemvist i en av de avtals- slutande staterna och som, på inbjudan av universitet, högskola eller annan inrättning för högre utbildning eller vetenskaplig forsk- ning i den andra avtalsslutande staten, vistas i denna andra stat under en tidrymd som inte överstiger två år uteslutande för att bedriva undervisning eller forskning vid sådan in- rättning, är befriad från skatt i denna andra

Prop. 1994/95:204

3. The provisions of Articles 15 and 16 shall apply to remuneration in respect of services rendered in connection with a busi- ness carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

Article 20

Payments received by students and apprentices

A resident of one of the Contracting States who is temporarily present in the other Contracting State solely:

(a) as a student at a university, college or school in the latter Contracting State,

(b) as a business or technical apprentice, or

(c) as the recipient of a grant, allowance, or award for the primary purpose of study or research from a religious, charitable, scienti- fic or educational organisation shall not be taxed in the other Contracting State in re- spect of a scholarship grant, provided that such payments arise from sources outside that State.

Article 21 Professors, teachers and researchers

1. A resident of one of the Contracting States who, at the invitation of a university, college or other establishment for higher education or scientific research in the other Contracting State, visits that other State solely for the purpose of teaching or scienti- fic research at such institution for a period not exceeding two years shall not be taxed in that other State on his remuneration for such

stat för inkomst på grund av undervisningen eller forskningen om personen är skattskyldig för inkomsten i fråga i den förstnämnda staten.

2. Bestämmelserna i punkt ] tillämpas inte på inkomst som härrör från forskning om forskningen sker, inte i allmänt intresse, utan huvudsakligen för att gynna viss annan persons eller andra personers privata intres- sen.

Artikel 22 Annan inkomst

]. Om inte bestämmelsema i punkt 2 föranleder annat beskattas inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregåen- de artiklar i detta avtal endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.

2. Om emellertid person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar sådan inkomst och inkomsten härrör från källa i den andra avtalsslutande staten, får inkomsten i enlighet med lagstiftningen i den stat där inkomsten uppkommit även beskattas där.

KAPITEL IV

METODER FÖR UNDANRÖJANDE AV DUBBELBESKATTNING

Artikel 23 Undanröjande av dubbelbeskattning

l. Beträffande Sverige skall dubbelbeskatt- ning undvikas på följande sätt:

&) 1 fall då person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt lagstiftningen i

Prop. 1994/95 :204

teaching or research, provided that the remu- neration is subject to tax in the first—mentio- ned State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to remuneration derived in respect of research undertaken not in the public interest but primarily for the private benth of a specific person or persons.

Article 22 Other income

]. Subject to the provisions of paragraph 2, items of income of a resident of a Con- tracting State, Wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Con- vention shall be taxable only in that State.

2. However, if such income is derived by a resident of a Contracting State from sour- ces in the other Contracting State, such income may also be taxed in the State in which it arises, and according to the law of that State. CHAPTER IV

METHODS FOR PREVENTION OF DOUBLE TAXATION

Article 23 Elimination of double taxation

1. In the case of Sweden, double taxation shall be avoided as follows: (a) Where a resident of Sweden derives income which under the laws of Egypt and in

Egypten och bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Egypten, skall Sverige - i enlig- het med bestämmelserna i svensk lagstiftning om avräkning av utländsk skatt (även i den lydelse den framdeles kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras) från skatten på inkoms- ten avräkna ett belopp motsvarande den egyptiska skatt som erlagts för inkomsten. b) I fall då person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst, som enligt bestämmelser- na i artikel 18 eller 19 beskattas endast i Egypten, får Sverige beakta inkomsten vid bestämmandet av svensk progressiv skatt.

c) Vid tillämpningen av a anses uttrycket "den egyptiska skatt som erlagts' inbegripa belopp som skulle ha påförts såsom egyptisk skatt om inte skattebefrielse eller skattened- sättning medgivits enligt artikel 11 i lag nummer 230 år 1989 rörande investeringar, avsedda att främja ekonomisk utveckling, i den mån bestämmelserna var i kraft vid tidpunkten för undertecknandet av detta avtal och därefter inte ändrats eller ändrats endast i mindre betydelsefulla hänseenden utan att den allmänna innebörden påverkats.

d) Vid tillämpningen av artikel 10 punkt 4 anses uttrycket "den normala bolagsskatten i Egypten" inbegripa belopp som skulle ha påförts såsom egyptisk inkomstskatt om inte skattebefrielse eller skattenedsättning med- givits enligt de i e angivna investeringsfräm- jande bestämmelserna.

e) Utan hinder av bestämmelserna i artikel 30 tillämpas bestämmelserna i c och (1 under de första tio åren efter detta avtals ikraftträ- dande. Om emellertid avtalet upphör att gälla före utgången av denna tidrymd, skall detta även gälla beträffande bestämmelserna i c och d. De behöriga myndigheterna skall överlägga med varandra för att bestämma om bestämmelserna i dessa punkter skall till- lämpas efter utgången av denna tidrymd.

Prop. 1994/95:204

accordance with the provisions of this Con- vention may be taxed in Egypt, Sweden shall allow - subject to the provisions of the law of Sweden concerning credit for foreign tax (as it may be amended from time to time without changing the general principle here- of) — as a deduction from the tax on such income, an amount equal to the Egyptian tax paid in respect of such income.

(b) Where a resident of Sweden derives income which, in accordance with the pro- visions of Article 18 or 19, shall be taxable only in Egypt, Swden may, when determi- ning the graduated rate of Swedish tax, take into account the income which shall be taxable only in Egypt.

(0) For the purposes of sub-paragraph (a) the term "the Egyptian tax paid" shall be deemed to include Egyptian income tax which should have been paid but exempted or reduced under Article 11 of law No 230 of 1989 concerning investment, designed to promote economic development, so far as it was in three on, and has not been modified since, the date of signature of this Conven- tion, or have been modified only in minor respects so as not to affect its general cha- racter.

(d) For the purposes of paragraph 4 of Ar- ticle 10 the term "the normal corporate tax in Egypt" shall be deemed to include Egyptian income tax which would have been paid but for the exemption or reduction of tax granted under the incentive provision referred to in sub-paragraph (c).

(e) Notwithstanding the provisions of Article 30, the provisions of sub—paragraphs (c) and (d) shall apply until 10 years have elapsed from the entry into force of this Convention. However, if this Convention should be terminated before the end of this period, this termination shall terminate also these provisions. The competent authorities shall consult in order to determine whether the provisions of these sub-paragraphs shall be applicable after that date.

2. Beträffande Egypten skall dubbelbeskatt- ning undvikas på följande sätt:

a) Inkomst, annan än sådan som avses i b nedan skall vara undantagen från de egyptis— ka skatter som avses i artikel 2 punkt 3 a om inkomsten enligt detta avtal skall beskattas endast i Sverige;

b) Inkomst som avses i artiklarna 6, 7, 10, 11, 12, 13 punkterna 1, 2 och 4, 14,15, 16, 17 och 22 och som uppburits från Sverige får i Egypten beskattas med beaktande av bruttobeloppet i enlighet med bestämmelserna i dessa artiklar. Den svenska skatt som tagits ut på sådan inkomst (i fråga om utdelning, exklusive den skatt som tagits ut på de vins- ter av vilka utdelningen betalats) berättigar person med hemvist i Egypten att från skat- ten avräkna ett belopp motsvarande den skatt som tagits ut i Sverige. Avräkningen skall emellertid inte överstiga den del av skatten i Egypten vilken belöper på inkomsten i fråga. Sådan avräkning skall medges mot de skatter som anges i artikel 2 punkt 3 a om inkoms- ten i fråga inkluderats i basen för skattens beräknande.

c) Om inkomst som förvärvas av person med hemvist i Egypten enligt bestämmelser- na i detta avtal är undantagen från skatt i Egypten, får Egypten likväl vid bestämman- det av skatten på denna persons återstående inkomst beakta den inkomst som undantagits från skatt.

KAPITEL V SÄRSKILDA BESTÄMMELSER Artikel 24 Förbud mot diskriminering 1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed

Prop. 1994/95:204

2. In the case of Egypt, double taxation shall be avoided as follows: (a) Income other than that referred to in sub-paragraph (b) below shall be exempt from the Egyptian taxes referred to in sub- paragraph (a) of paragraph 3 of Article 2 if the income is taxable only in Sweden under this Convention; (b) Income referred to in Articles 6, 7, 10, 11, 12, 13 paragraphs 1, 2 and 4, 14, 15, 16, 17 and 22 received from Sweden may be taxed in Egypt in accordance with the pro— visions of these Articles, on their gross amount. The Swedish tax levied on such income (excluding in the case of dividends, tax payable in respect of the profits out of which the dividends are paid) entitles resi- dents of Egypt to a tax credit corresponding to the amount of Swedish tax levied but which shall not exceed the amount of Egypti- an tax attributable to such income. Such credit shall be allowed against taxes referred to in sub—paragraph (a) of paragraph 3 of Article 2, in the basis of which such income is included;

(c) Where in accordance with any pro- vision of the Convention, income derived by a resident of Egypt is exempt from tax in Egypt, Egypt may nevertheless, in calcula- ting the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.

CHAPTER V SPECIAL PROVISIONS Article 24 Non-discrimination ]. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contract- ing State to any taxation or any requirement

sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som med- borgare i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastad.

2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver verksamhet av samma slag.

3. Bestämmelserna i denna artikel anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge person med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådant personligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefri— else eller skattenedsättning på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj som medges person med hemvist i den egna staten.

4. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 7 eller artikel 12 punkt 6 tillämpas, är ränta och annan betalning från företag i en avtalsslu- tande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den beskatmingsbara in- komsten för sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten.

5. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera perso- ner med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed sam- manhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

Prop. 1994/951204

connected therewith, which is other or more bundensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establish- ment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

3. Nothing in this Article shall be constru- ed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

4. Except where the provisions of para- graph ] of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid. to a resident of the first-mentioned State. ' '—

5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-men- tioned State to any taxation or any require- ment connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other simi- lar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

6. Bestämmelserna i denna artikel tillämpas endast på skatter som omfattas av detta avtal.

Artikel 25 Förfarandet vid ömsesidig överenskommeLre

1. Om en person anser att en avtalsslutan— de stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelsema i detta avtal, kan han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordningar, framlägga saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutan- de stat där han har hemvist eller, om fråga är om tillämpningen av artikel 24 punkt 1, i den avtalsslutande stat där han är medborga- re. Saken skall framläggas inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskatt— ning som strider mot bestämmelserna i av- talet.

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesi- dig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats genomförs utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de av- talsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om

Prop. 1994/95:204

6. The provisions of this Article shall only be applicable to taxes which are the subject of this Convention.

Article 25 Mutual agreement procedure

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the compe- tent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a natio- nal. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endea- vour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent autho- rity of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domes- tic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Con- tracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application

tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av avtalet.

4. En avtalsslutande stat skall inte, efter det att de i den interna lagstiftningen angivna tidsgränsema gått till ända eller, under inga förhållanden, senare än fem år efter beskatt- ningsårets utgång, höja den beskattningsbara inkomsten för en person med hemvist i någon av de avtalsslutande staterna genom att ta med inkomstposter som också har blivit beskattade i den andra avtalsslutande staten. Denna punkt tillämpas inte i de fall som särskilt angivits i de båda avtalsslutande staternas lagstiftningar.

5. De behöriga myndigheterna i de av- talsslutande staterna kan träda i direkt för- bindelse med varandra i syfte att träffa över- enskommelse i de fall som angivits i före- gående punkter.

Artikel 26 Utbyte av upplysningar

[. De behöriga myndigheterna i de av- talsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning i fråga om skatter som omfattas av avtalet i den mån beskattningen enligt denna lagstift- ning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artikel 1. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas såsom hemliga på samma sätt som upplysningar som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myn- digheter (däri inbegripna domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller indriver de skatter som omfattas av

Prop. 1994/95:204

of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxa- tion in cases not provided for in the Con- vention.

4. A Contracting State shall not, after the expiry of the time limits provided in its national laws and, in any case, after five years from the end of the taxable period in which the income connected has accrued, increase the tax base of a resident of either of the Contracting States by including therein items of income which have also been char- ged to tax in the other Contracting State. This paragraph shall not apply in the cases enumerated in the laws of both Contracting States.

5. The competent authorities of the Con- tracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 26 Exchange of information

1. The competent authorities of the Con- tracting States shall exchange such informa- tion as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of,

avtalet eller handlägger åtal eller besvär i fråga om dessa skatter. Dessa personer eller myndigheter skall använda upplysningarna endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgörande.

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte. medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att:

a) vidta förvaltningsåtgärder som awiker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller den andra avtalslutande staten;

b) lämna upplysningar som inte är tillgäng- liga enligt lagstiftning eller sedvanlig admini- strativ praxis i denna avtalsslutande stat eller den andra avtalsslutande staten;

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot all— männa hänsyn (ordre public).

Artikel 27

Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

[. Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid beskatmingen som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmel- ser i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska företrädare eller konsulära

tjänstemän.

2. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 4 skall person som tillhör en avtalsslutande stats diplomatiska eller konsulära beskickning eller stadigvarande representation i den andra avtalsslutande staten eller i en tredje stat vid tillämpningen av detta avtal anses ha hemvist i den sändande staten, om han är skattskyldig

Prop. 1994/95 :204

or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the informa- tion only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of para- graph 1 be construed so as to impose on a

Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

(b) to supply information which is not obtainable under the law or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State; (o) to supply information which would dis- close any trade, business, industrial, com- mercial or professional secret or trade pro— cess, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

Article 27

Diplomatic agents and consular ejicers

l. Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of

special agreements.

2. Notwithstanding Article 4, an individual who is a member of a diplomatic mission, consular post or permanent mission of a Contracting State which is situated in the other Contracting State or in a third State shall be deemed for the purposes of the Convention to be a resident of the sending

där för all sin inkomst i samma omfattning som person med hemvist i denna stat.

3. Detta avtal tillämpas inte beträffande internationella organisationer, deras organ eller tjänstemän och inte heller i fråga om personer som tillhör en tredje stats diploma- tiska eller konsulära beskiclming eller stadig- varande representation och som vistas i en avtalsslutande stat och inte i någondera avtalsslutande staten är skattskyldig för all sin inkomst i samma omfattning som person med hemvist där.

Artikel 28 Övriga bestämmelser

Bestämmelserna i detta avtal anses inte i något hänseende medföra begränsning av den rätt till skattebefrielse, avdrag, skattereduk- tion eller annan skattenedsättning som nu eller framdeles medges

a) enligt lagstiftningen i en avtalsslutande stat vid fastställande av skatt som tas ut av denna avtalsslutande stat, eller

b) enligt annat avtal som ingåtts av en av- talsslutande stat.

KAPITEL vr SLUTBESI'ÄMMELSER Artikel 29

Ikraftträdande

1. Detta avtal skall ratificeras och ratifika- tionshandlingama skall utväxlas i Stockholm.

Prop. 1994/952204

State if he is liable in the sending State to the same obligation in relation to tax on his total income as are residents of that sending State.

3. The Convention shall not apply to international organizations, to organs or officials thereof and to persons who are members of a diplomatic mission, consular post or permanent mission of a third State, being present in a Contracting State and who are not liable in either Contracting State to the same obligations in relation to tax on their total income as are residents thereof.

Article 28 Miscellaneous rules

The provisions of this Convention shall not be construed to restrict in any manner any exclusion, exemption, deduction, credit, or other allowance now or hereafter accorded

(a) by the laws of a Contracting State in the determination of the tax imposed by that State, or

(b) by any other agreement entered into by a Contracting State.

CHAPI'ER VI FINAL PROVISIONS Article 29 Entry intoforee 1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be ex- changed at Stockholm.

2. Detta avtal träder i kraft trettionde dagen efter den dag då utväxlingen av ratifi- kationshandlingar skedde och tillämpas:

a) i fråga om skatt som innehålls vid käl- lan, på belopp som betalats eller krediterats den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare; och

b) i fråga om övriga skatter, för beskatt- ningsår som börjar den 1 januari det kalen- derår som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare.

3. Avtalet mellan Kungliga svenska rege- ringen och Förenade Arabrepublikens rege- ring för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande in- komst- och förmögenhetsskatter, som under- tecknades i Kairo den 29 juli 1958, skall upphöra att gälla med ikraftträdandet av förevarande avtal och inte längre tillämpas beträffande inkomster på vilka detta avtal blir tillämpligt enligt bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel. I fråga om den svenska för- mögenhetsskatten skall 1958 års avtal till- lämpas för sista gången beträffande förmö- genhet som innehas vid utgången av det år då detta avtal träder i kraft.

Artikel 30 Upphömnde

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbegräns- ning men envar av de avtalsslutande staterna kan - senast den 30 juni under ett kalender- år, som börjar efter utgången av en tidrymd av fem år räknat från dagen för avtalets ikraftträdande på diplomatisk väg skrift- ligen säga upp avtalet hos den andra avtals- slutande staten. I händelse av sådan upp- sägning upphör detta avtal att gälla:

Prop. 1994/95:204

2. The Convention shall enter into force 30 days after the date of the exchange of in— struments of ratification and its provisions shall have effect for the first time: (a) in respect of tax withheld at the source, on amounts paid or credited on or after the first day of January in the calendar year, following that in which the Convention entered into force; and (b) in respect of other taxes, for taxation years beginning on or after the first day of January in the calendar year, following that in which the Convention entered into force.

3. The Agreement between the Royal Government of Sweden and the Government of the United Arab Republic for the avoidan- ce of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on in- come and capital signed at Cairo on 29 July 1958, shall terminate upon the entry into force of this Convention and thereupon cease to have effect in respect of income to which this Convention applies in accordance with the provisions of paragraph 2 of this Article. With regard to the Swedish property tax the 1958 Agreement shall be applied for the last time as respects capital owned at the ex- piration of the year in which this Convention enters into force.

Article 30 Termination

This Convention shall continue in effect indefinitely but either Contracting State may, on or before June 30 in any calendar year after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give to the other Contracting State a notice of termi- nation in writing through diplomatic chan- nels; in such event, the Convention shall cease to have effect:

a) i fråga om skatt som innehålls vid käl- lan, på belopp som betalas eller krediteras den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det år då uppsägningen sker eller senare; och

b) i fråga om övriga skatter, för beskatt- ningsår som börjar den 1 januari det kalen- derår som följer närmast efter det år då upp— sägningen sker eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, under- tecknat detta avtal.

Som skedde i Kairo den 26.12.1994 i två exemplar på arabiska, svenska och engelska språken vilka texter alla äger lika vitsord. I fall av tvivelsmål äger dock den engelska texten företräde.

För Konungariket Sveriges regering

Jan Ståhl

För Ambrepubliken Egyptens regering

Mohamed Ahmed El Razzaz

Prop. 1994/ 95 :204

(a) in respect of tax withheld at the source on amounts paid or credited on or after the first day of January in the calendar year following that in which the notice is given; and

(b) in respect of other taxes for taxation years beginning on or after the first day of January in the calendar year following that in which the notice is given. _

IN WITNESS WHEREOF the undersig- ned, duly authorized to that effect, have signed this Convention.

DONE in duplicate at Cairo this 26th day of December, 1994, in the Arabic, Swedish and English languages, all texts equally authentic. In the case of doubt, however, the English text shall prevail.

For the Government of the Kingdom of Sweden

Jan Ståhl

For the Government of the Arab Republic of Egypt

Mohamed Ahmed El Razzaz

2.2. Förslag till lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt

Härigenom föreskrivs att 16 ä 2 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt1 skall ha följande lydelse.

Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

16 g

2 mom.2 Med utländsk juridisk person avses i denna lag association, som enligt lagstiftningen i den stat där den är hemmahörande kan förvärva rättigheter, ikläda sig skyldigheter och föra talan inför domstolar och andra myndigheter och över vilkens förmögenhetsmassa de enskilda delägarna inte fritt kan förfoga.

Med utländskt bolag avses i denna lag utländsk juridisk person som i den stat där den är hemmahörande är föremål för beskattning som är likartad den som svenska aktiebolag är underkastade.

Såsom utländskt bolag avses i denna lag också alltid utländsk juridisk person hemmahörande i någon av följande stater, med vilka Sverige har ingått avtal för undvi- kande av dubbelbeskattning, om den utländska juridiska personen är en person på vilken avtalets regler om begränsning av beskattnings— rätten tillämpas och enligt avtalet har hemvist i denna stat: Amerikas Förenta Stater, Argentina, Bangla- desh, Barbados, Belgien, Botswa- na, Brasilien, Bulgarien, Canada, Qpern, Danmark, Egypten, Est- land, Filippinerna, Finland, Frank- rike, Grekland, Indien, Indonesien, Irland, Island, Israel, Italien, Ja— maica, Japan, Kenya, Folkrepubli- ken Kina, Republiken Korea, bett- land, Litauen, Luxemburg, Malta, Marocko, Mauritius, Mexiko, Namibia, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Pakistan, Peru, Polen, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Singapore, Slovakiska Republiken, Spanien, Sri Lanka, Storbritannien och Nordirland, Sydafrika, Tanzania, Tjeckiska Republiken, Trinidad och Tobago,

Såsom utländskt bolag avses i denna lag också alltid utländsk juridisk person hemmahörande i någon av följande stater, med vilka Sverige har ingått avtal för undvi- kande av dubbelbeskattning, om den utländska juridiska personen är en person på vilken avtalets regler om begränsning av beskattnings— rätten tillämpas och enligt avtalet har hemvist i denna stat: Amerikas Förenta Stater, Argentina, Bangla- desh, Barbados, Belgien, Bolivia, Botswana, Brasilien, Bulgarien, Canada, Danmark, Egypten, Est- land, Filippinerna, Finland, Frank- rike, Gambia, Grekland, Indien, Indonesien, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaica, Japan, Kenya, Folkrepubliken Kina, Republiken Korea, Lettland, Litauen, Luxem- burg, Marocko, Mauritius, Mexi- ko, Namibia, Nederländema, Nor- ge, Nya Zeeland, Pakistan, Peru, Polen, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Singapore, Slovakiska Republiken, Sri Lanka, Storbritan- nien och Nordirland, Sydafrika, Tanzania, Tjeckiska Republiken, Trinidad och Tobago, Tunisien,

1 Senaste lydelse av lagens rubrik l974:770. 2 Senaste lydelse 1993;1543.

Prop. 1994/95:204

Nuvarande lydelse

Tunisien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Venezuela, Vit- ryssland, Zambia, Zimbabwe och Osterrike samt övriga f.d. delre- publiker i Sovjetunionen.

Föreslagen lydelse

Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Venezuela, Vietnam, Vit- ryssland, Zambia, Zimbabwe och Osterrike samt övriga f.d. delre- publiker i Sovjetlmionen.

Med utländskt bolag likställs, där ej annat uttryckligen stadgas, främ— mande stat samt utländsk menighet liksom dödsbo efter person, som vid sitt frånfälle inte var bosatt eller stadigvarande vistades här i riket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995 och tillämpas första gången vid 1996 års taxering. Äldre bestämmelser tillämpas dock för beskatt- ningsår som har påbörjats före ikraftträdandet.

2. Föreskrifterna i 16 ä 2 mom. tredje stycket tillämpas såvitt avser Bolivia från och med den 1 januari året efter det att dubbelbeskattnings- avtalet mellan Sverige och Bolivia träder i kraft.

Prop. 1994/95:204

'2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:789) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam

Härigenom föreskrivs att det i lagen (1994:789) om dubbelbeskattnings- avtal mellan Sverige och Vietnam skall införas en ny paragraf, 4 5, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 &

th tillämpning av artikel 22 punkt 2 d) i avtalet skall uttrycket ”industriell verksamhet” bl.a. innejätta uppförande, dn]? och underhåll av stationer för mobilte— lefonsystem och därtill hörande

utrustning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995 och tillämpas på inkomst som förvärvas den I januari 1995 eller senare.

Prop. 1994/ 95 :204

2.4. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1506) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva

Härigenom föreskrivs att Övergångsbestämmelsema till lagen (1994:1506) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Denna lag träder i kraft den dag 1. Denna lag träder i kraft den regeringen bestämmer. dag regeringen bestämmer.

2. Genom lagen upphävs kun- görelsen (1967:724) om tillämp- ning av avtal den 24 december 1936 mellan Sverige och Frankrike för undvikande av dubbelbeskatt- ning och fastställande av bestäm- melser angående handräckning beträffande arvsskatt.

Prop. 1994/95 :204

3. Ärendet och dess beredning

Sverige har sedan 1958 ett avtal med Egypten för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomst- och förmögenhetsskatter. Då avtalet på många punkter blivit föråldrat togs på svensk sida initiativ till en revision av 1958 års avtal. Förhand— lingar inleddes i Kairo i september 1989 och avslutades i Stockholm 28 oktober—3 november samma år. Sistnämnda dag paraferades ett på engelska upprättat utkast till nytt dubbelbeskattningsavtal. Därefter har en svensk och en arabisk text färdigställts. Utkastet har remitterats till Kammarrätterna i Göteborg och Jönköping samt Riksskatteverket. Remissinstanserna har haft vissa synpunkter på den svenska avtalstexten samt uttryckt önskemål om att vissa avtalsbestämmelser förklaras närmare i propositionen men har i sak inte haft några invändningar.

Efter en långvarig skriftväxling undertecknades avtalet den 26 december 1994. Ett förslag till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten har upprättats inom Finansdepartementet.

Förslag till lagar om ändring i lagen om statlig inkomstskatt, lagen om dubbelbeskattningsavtal med Vietnam resp. lagen om dubbelbeskattnings— avtal med Frankrike beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva har också upprättats inom Finansdepartementet.

Lagrådet

Regeringen anser på grund av förslagens beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

4. Dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Egypten

4.1. Lagförslaget

Lagförslaget består dels av paragraferna 1—3, dels av en bilaga som innehåller den svenska samt den engelska avtalstexten.

I förslaget till lag föreskrivs att avtalet skall gälla som lag här i landet (l 5). Vidare regleras där frågan om hur avtalets beskattningsregler skall tillämpas i förhållande till annan skattelag (2 5). Bestämmelsen innebär att beskattning inte kan ske på grund av avtalets regler. Endast om det i annan skattelag såsom kommunalskattelagen (1928z370), KL, lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL, etc. föreskrivits en skattskyl— dighet kan beskattning komma i fråga. I 3 5 i förslaget föreskrivs att då en här bosatt person förvärvar inkomst som enligt avtalet beskattas endast i Egypten skall sådan inkomst inte tas med vid taxeringen här, dvs. någon progressionsuppräkning skall då inte ske. Sverige har genom

Prop. 1994/95:204

progressionsregeln i art. 23 (metodartikeln) punkt 1 b i där angivet fall rätt att höja skatteuttaget på en persons övriga inkomster. Sverige avstår emellertid numera regelmässigt från att utnyttja den rätt till progressions- uppräkning som ges i dubbelbeskattningsavtalen. Skälen härtill är flera, bl.a. innebär det en minskning av arbetsbördan för skattemyndigheten och en förenkling av regelsystemet. Dessutom är det bortfall av skatt som blir följden av ett avstående från progressionsuppräkning helt försumbart från statsfinansiell synpunkt. Dessa skäl motiverar ett avstående från pro- gressionsuppräkning även i förhållande till Egypten.

Enligt art. 29 träder avtalet i kraft den trettionde dagen efter den dag då utväxlingen av ratifikationshandlingarna skedde. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt avtalet kommer att träda i kraft. I lagförslaget har därför föreskrivits att lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

4.2. Översiktligt om inkomstskattesystemet i Egypten 4.2.1 Bolagsbeskattningen Allmänt

Bolag som är hemmahörande ("resident") i Egypten beskattas där för i princip all inkomst oavsett varifrån den härrör. Skattesatsen, som varierar beroende på verksamhet, ligger i intervallet 32-40,55 %. Den normala bolagsskatten är 40 %.

Bolag som inte är hemmahörande ("non-resident") i Egypten beskattas i allmänhet på samma sätt som där hemmahörande bolag, men skatteut- taget sker endast på inkomst som härrör från Egypten. Skattesatsen för filialinkomst som uppbärs av bolag som inte är hemmahörande i Egypten är densamma som för egyptiska bolag.

Alla driftskostnader i rörelsen är i regel avdragsgilla. Avskrivningar medges med 2—25 % på maskiner, inventarier, byggnader etc. Vid anskaffning av nya maskiner eller ny utrustning medges för anskaffnings- året avskrivning med 25 % utöver det nyss angivna.

Utdelning, ränta och royalty

Utdelning från bolag i Egypten till bolag hemmahörande där är, efter rätt till avdrag med 90 % av utdelningen, skattepliktig för mottagaren till normal bolagsskattesats. Även utdelning som tas emot från utlandet beskattas i regel. Sådan utdelning beskattas med 32 %. Någon källskatt på utdelning till bolag som inte är hemmahörande i Egypten utgår inte. För ränta och royalty som betalas till bolag som inte är hemmahörande i Egypten utgår med vissa undantag källskatt med 32 %.

Prop. 1994/95:204

F årluster

Förluster som uppkommit i rörelsen och som inte kan utnyttjas samma år får utnyttjas under senare år ("carry forward"). En tidsbegränsning på fem år gäller. Däremot får förluster inte dras av mot tidigare års vinster ("carry back").

Investeringsfrämjande Iagstijining

I likhet med många andra länder har Egypten lagstiftning som syftar till att främja investeringar. Genom denna lagstiftning ges viss verksamhet förmånlig behandling i skattehänseende. Bestämmelserna återfinns i "Iaw 230" och omfattar bl.a. olika typer av bygg- och jordbruksprojekt. Förmånema beviljas av "the Council of Ministers" på inrådan av "the Investment Authority". De mest omfattande skattelättnadema omfattar alla väsentliga inkomstskatter och innebär total skattebefrielse upp till 15 år med möjlighet till fem års förlängning. I vissa delar av landet finns även skattefria zoner upprättade. För att få verka inom dessa zoner krävs särskilt tillstånd.

4.2.2. Fysiska personer

Fysiska personer som är bosatta i Egypten ("resident") är precis som bolag skattskyldiga där för all inkomst oavsett varifrån den härrör. Fysiska personer som inte är bosattaiEgypten(" non-resident" ), beskattas endast för inkomst som härrör från Egypten. För löner, arvoden, livräntor etc. ligger skattesatsen 1 intervallet 20-32 %. Övriga inkomster beskattas 1 intervallet 20—48 %, med undantag för ränte- och royaltyin- komster samt viss utdelning beträffande vilka skattesatsen är 32 %. Förutom de ovan redovisade skatterna har fysiska personer med inkomster som överstiger 18 000 egyptiska pund att på överskjutande belopp erlägga en ytterligare skatt om 2 %.

4.3. Dubbelbeskattningsavtalets innehåll

4.3.1. Bakgrund

Avtalet är utlbrmat i nära överensstämmelse med de bestämmelser som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) rekommenderat för bilaterala dubbelbeskattningsavtal ("Model Tax Convention on Income and on Capital", 1977). Utformningen har emellertid också påverkats av att Egypten är mindre utvecklat än vad Sverige är i industriellt hänseende. Vissa bestämmelser har därför formulerats i enlighet med de rekommendationer som Förenta N ationema

Prop. 1994/95:204

(FN) utfärdat för förhandlingar mellan utvecklade länder och utveck- lingsländer ("United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries", 1980).

4.3.2. Avtalets tillämpningsområde

An. I anger de personer som omfattas av avtalet. [ enlighet med denna bestämmelse, som överensstämmer med motsvarande bestämmelse i OECD:s modellavtal, skall avtalet tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna. För att avtalet skall vara tillämpligt krävs således dels att fråga är om sådan person som avses i art. 3 punkt 1 c eller d, dels att denna person i enlighet med bestämmelserna i art. 4 punkt 1 har hemvist i en avtalsslutande stat. På grund av dessa bestämmelser är avtalet således endast tillämpligt i fråga om personer som enligt den interna lagstiftningen i en avtalsslutande stat är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för företagsled- ning eller annan liknande omständighet. Uttrycket inbegriper i princip endast person som är oinskränkt skattskyldig, dvs. inte person som är skattskyldig i denna stat endast för inkomst från källa i denna stat. Den skattskyldighet som avses här är inte någon formell skattskyldighet. Personen skall vara skyldig att normalt erlägga skatt enligt de reguljära inkomstskattetabellema för de olika inkomster denne kan uppbära såväl från bosättningsstaten som från andra stater.

Arr. 2 punkt 3 upptar de skatter på vilka avtalet är tillämpligt. Av punkt 4 vilken bestämmelse i princip överensstämmer med OECD:s modell- avtal - framgår att avtalet skall tillämpas på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de i punkt 3 angivna skatterna.

4.3.3 Definitioner m.m.

Art. 3 innehåller definitioner av vissa uttryck som förekommer i avtalet. Definitioner förekommer även i andra artiklar t.ex. art. 10, 11 och 12, där den inkomst som behandlas i resp. artikel definieras. När det gäller tolkning av dubbelbeskattningsavtal och då bl.a. den i art. 3 punkt 2 intagna bestämmelsen hänvisas till vad som anförts därom i propositionen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna (prop. 1989/90:33 s. 42 f., jfr även prop. om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och de baltiska staterna, exempelvis mellan Sverige och Litauen, prop. l993/94:7, s. 52 f. och 63).

Arr. 4 innehåller regler som avser att fastställa var en person skall anses ha hemvist vid tillämpningen av avtalet. Artikeln överensstämmer i huvudsak med motsvarande bestämmelser i OECD:s modellavtal.

Hemvistreglema i art. 4 har således inte någon betydelse för var en person skall anses vara bosatt enligt intern skattelagstiftning. De reglerar

Prop. 1994/95:204

endast var en person har sitt hemvist vid tillämpning av avtalet. Det angivna innebär att avtalets hemvistregler saknar relevans exempelvis då det gäller att avgöra huruvida utdelning på svenska aktier skall beläggas med kupongskatt. Utdelning från svenskt bolag till en fysisk person som i skattehänseende anses bosatt i Sverige enligt intem svensk skattelagstift- ning, men som har hemvist i ett annat land enligt ett dubbelbeskatt- ningsavtal skall således inte beläggas med kupongskatt utan skall på vanligt sätt beskattas för utdelningen i inkomstslaget kapital.

Punkterna 2—4 reglerar s.k. dubbel bosättning, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska regler för beskattning anses bosatt i Sverige och enligt reglerna för beskattning i Egypten anses bosatt där. Vid tillämpningen av avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt angivna avtalsbestämmelser. En person som anses bosatt i såväl Sverige som Egypten enligt resp. stats interna regler men som vid tillämpningen av avtalet anses ha hemvist i Egypten skall således i fråga om de inkomster till vilka Sverige har beskattningsrätten enligt avtalet vid taxeringen i Sverige beskattas enligt de regler som gäller för här bosatta, vilket medför rätt att erhålla t.ex. gnmdavdrag och allmänna avdrag. Fall av dubbel bosättning för annan person än fysisk person regleras i punkterna 3 och 4.

Art. 5 definierar uttrycket "fast driftställe" i avtalet. Uttrycket har i förevarande avtal fått en något annan innebörd än uttrycket har i OECD:s modellavtal. Detta gäller bl.a. bestämmelserna i punkterna 3, 6 och 7. Punkt 2 innehåller endast en uppräkning — på intet sätt uttömmande av exempel, som vart och ett kan anses utgöra läst driftställe. Dessa exempel skall dock ses mot bakgrund av den allmänna definitionen i punkt 1. Detta innebär att de uttryck som räknas upp i punkt 2 "plats för företagsledning", "filial", "kontor" osv. skall tolkas så att dessa platser för affärsverksamhet utgör fasta driftställen endast om de uppfyller vill- koren i punkt 1. Punkt 3 föreskriver att byggnadsverksamhet etc. utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår under längre tid än 6 månader. Motsva- rande bestämmelser i OECD:s modellavtal omfattar inte explicit sammansättningsverksamhet och föreskriver dessutom en tidrymd som överstiger 12 månader för att fast driftställe skall föreligga. Bestämmel- serna i punkterna 6 och 7 följer FN:s modellavtal. 1 punkt 8 återfinns den allmänt erkända principen att förekomsten av ett dotterbolag inte i och för sig medför att dotterbolaget utgör fast driftställe för sitt moderbolag. Idet fall t.ex. att dotterbolaget inte kan anses som oberoende representant i den mening som avses i punkt 7 och om bolaget har och regelmässigt använder fullmakt att ingå avtal i moderbolagets namn utgör emellertid dotterbolaget first driftställe för sitt moderbolag.

Bestämmelserna om "fast driftställe" i svensk lagstiftning finns i punkt 3 av anvisningarna till 53 & KL. För att ett företag i Egypten skall kunna beskattas för inkomst av rörelse från fast driftställe i Sverige enligt art. 7 i avtalet krävs att sådant driftställe föreligger enligt bestämmelserna i

Prop. 1994/95:204

avtalet. Naturligtvis förutsätter detta att skattskyldighet föreligger även enligt svensk skattelagstiftning (jfr 2 5 i den föreslagna lagen om dubbel— beskattningsavtal med Egypten). I de flesta fall torde när first driftställe föreligger enligt avtalets bestämmelser detta också föreligga enligt be- stämmelserna i KL, men inkomstuppdelningen i avtalet och intern svensk rätt överensstämmer givetvis inte i samtliga fall (se vidare under avsnitt 4.3.4).

Hänvisningar till S4-3-2

4.3.4. Avtalets beskattningsregler

Art. 6—22 innehåller avtalets regler om fördelning av beskattningsrätten till olika inkomster. Avtalets uppdelning i olika inkomster har endast betydelse för tillämpningen av avtalet och således inte vid bestämmandet av till vilket inkomstslag och vilken förvärvskälla inkomsten skall hän- föras enligt svensk intem skattelagstiftning. När beskattningsrätten fördelats enligt avtalet sker beskattning i Sverige enligt svensk lagstift- ning. Har rätten att beskatta viss inkomst här inskränkts genom avtal måste denna begränsning iakttas. I fall en inkomst "får beskattas" i en avtalsslutande stat enligt bestämmelserna i art. 6—22, innebär detta inte att den andra staten fråntagits rätten att beskatta inkomsten i fråga. Beskattning får ske även i den andra staten om så kan ske enligt dess interna beskattningsregler, men den dubbelbeskattning som uppkommer måste i sådana fall undanröjas. Hur detta genomförs regleras i art. 23. Inkomst av fast egendom får enligt art. 6 beskattas i den stat där egendomen är belägen. Enligt KL beskattas inkomst av fastighet i vissa fall som inkomst av näringsverksamhet. Vid tillämpning av avtalet be- stäms dock rätten att beskatta inkomst av fastighet med utgångspunkt från art. 6, dvs. den stat i vilken fastigheten är belägen får beskatta inkom- sten. Observera att artikeln endast behandlar situationen att en person med hemvist i en avtalsslutande stat har fast egendom belägen i den andra avtalsslutande staten. Inkomst av fast egendom som är belägen i hemvist- staten eller i en tredje stat behandlas i art. 22 (Annan inkomst). Royalty från fast egendom eller för nyttjande av eller rätten att nyttja mineral- förekomst, källa eller annan naturtillgång behandlas också som inkomst av fast egendom vid tillämpningen av avtalet. Annan royalty beskattas enligt art. 12.

Arr. 7 innehåller regler om beskattning av rörelseinkomst. Sådan inkomst beskattas enligt huvudregeln i punkt 1 endast i den stat där företaget är hemmahörande. Om företaget bedriver rörelse från fast driftställe i den andra staten, får emellertid inkomst som är hänförlig till driftstället beskattas i denna stat. Begreppet "fast driftställe" har defini- erats i art. 5 och avser att reglera när ett företag i en avtalsslutande stat skall anses ha sådan närvaro/aktivitet i den andra avtalsslutande staten att denna andra stat skall få beskatta del av företagets rörelseinkomst.

Om ett företag hemmahörande i Egypten bedriver rörelse i Sverige från fast driftställe här, skall vid inkomstberäkningen i första hand tillämpas

Prop. 1994/95:204

svenska regler men beräkningen får inte stå i strid med bestämmelserna i detta avtal.

Vid bestämmandet av fördelningen av inkomster mellan fast driftställe och huvudkontor skall armslängdsprincipen användas, dvs. till det fasta driftstället skall hänföras den inkomst som detta driftställe skulle ha förvärvat om det i stället för att avsluta afErer med huvudkontoret - hade avslutat affärer med ett helt fristående företag som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och avslutat affärer på normala marknadsmässiga villkor (p. 2).

Punkt 3 innehåller vissa regler för hur utgifter som uppkommit för ett fast driftställe skall behandlas. Därvid klargörs att t.ex. allmänna förvalmingskostnader som uppkommit hos företagets huvudkontor för ett fast driftställe är en utgift som får dras av hos det fasta driftstället.

Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra artiklar i detta avtal regleras beskattningsrätten till dessa inkomster i de särskilda artiklama (p. 7).

Art. 8 behandlar beskattning av inkomst av rörelse i form av sjöfan och luftfart i internationell trafik. Sådana inkomster beskattas enligt punkt ] endast i den stat där det företag som bedriver verksamheten har sin verkliga ledning. Enligt punkt 3 a skall inkomst som härrör från uthyrning av skepp eller luftfartyg i internationell trafik innefattas i inkomst som härrör från användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik. En förutsättning för detta är dock att inkomsten från uthyrningen har samband med den verksamhet som avses i punkt 1. Således faller endast dylika uthyrningsinkomster in under art. 8 om de uppbärs av företag som bedriver verksamhet som avses i punkt _l. Bestämmelsen innebär till skillnad från vad som sägs i OECD:s modellavtal ( se punkt 5 i kommentaren till artikel 8 punkt 1 i modellav— talet) att all inkomst från uthyrning, även uthyrning av obemannade fartyg ("bare boat charter"), faller in under denna artikel om inkomsterna från sådan uthyrning har samband med verksamhet som avses i punkt 1.

Av punkt 3 b framgår vidare att även beskattning av inkomst som härrör från nyttjande, underhåll eller uthyrning av containers, släpvagnar som används för inlandstransport av containers samt annan liknande utrustning i anslutning till sådan i punkt 1 angiven användning av skepp eller luftfartyg i internationell trafik skall ske enligt reglerna i denna artikel. Inkomst från uthyrning som inte faller in under denna artikel omfattas av artikel 7.

Art. 9 innehåller sedvanliga regler om omräkning av inkomst vid obehörig vinstöverföring mellan företag med intressegemenskap. De i punkt 1 angivna reglerna innebär givetvis inte någon begränsning eller utvidgning av en avtalsslutande stats rätt att enligt intern lagstiftning vidta omräkning av ett företags resultat utan anger endast i vilka fall den i punkt 2 angivna justeringen är avsedd att göras.

Prop. 1994/95 :204

Art. 10 behandlar beskattningen av utdelning. Definitionen av uttrycket "utdelning" som återfinns i punkt 3 gäller som brukligt endast vid tillämpning av art. 10. Om uttrycket förekommer i andra artiklar kan det ha en annan betydelse.

Enligt punkt 2 får utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat beskattas även i den stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist (källstaten). Skatten får dock inte överstiga 5 % av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som direkt innehar minst 25 % av det utbetalande bolagets kapital. I övriga fall skall Sverige begränsa skatten till 20 % av utdelningens bruttobelopp (p. 2 a 2) medan Egypten äger ta ut allmän inkomstskatt med ett belopp som inte i något fall får överstiga ett genomsnitt om 15 % av den nettoutdelning som en fysisk person med hemvist i Sverige mottagit (p. 2 b 2).

Punkt 4 innehåller bestämmelser om skattefrihet för utdelning från bolag i Egypten till svenskt bolag. Skattefrihet föreligger emellertid endast om vissa villkor är uppfyllda. Härvid gäller att utdelning enligt svensk skattelagstiftning (jfr 7 5 8 mom. lagen om statlig inkomstskatt) skulle ha varit undantagen från skatt om båda bolagen hade varit svenska. Vidare krävs antingen att den vinst av vilken utdelningen betalats underkastats den normala bolagsskatten i Egypten eller en därmed jämförlig inkomstskatt (punkt 4 a) eller att den utdelning som betalas av det egyptiska bolaget uteslutande eller så gott som uteslutande utgörs av utdelning vilket bolaget under det aktuella året eller tidigare år mottagit på aktier eller andelar som bolaget innehar i ett bolag med hemvist i tredje stat, och vilken utdelning skulle ha varit undantagen från svensk skatt om de aktier eller andelar på vilka utdelningen betalas hade innehafts direkt av bolaget med hemvist i Sverige (punkt 4 b). Enligt artikel 23 punkt 1 d inbegrips under de första tio åren efter detta avtals ikraftträdande i det i punkt 4 a använda uttrycket "den normala bolags- skatten i Egypten" belopp som skulle ha påförts såsom egyptisk in- komstskatt om inte skattebefrielse eller skattenedsättning medgivits enligt vissa investeringsfrämjande bestämmelser i den interna egyptiska lagstiftningen.

De nu redovisade begränsningarna i källstatens beskattningsrätt gäller endast då "mottagaren har rätt till utdelningen". Av detta villkor, vilket även uppställs i fråga om ränta (art. 11 p. 2) och royalty (art. 12 p. 2), följer att den angivna begränsningen av skatten i källstaten inte gäller när en mellanhand, exempelvis en representant eller en ställföreträdare, sätts in mellan inkomsttagaren och utbetalaren. Begränsningen gäller inte heller i fall av s.k. "back to back loans" eller i fall av s.k. "sub-lease" när dessa är avsedda att kringgå kravet på hemvist. Villkoret avser att förhindra att Skattelättnad ges när den som har den verkliga rätten till ersättningen inte har hemvist i den andra avtalsslutande staten.

I vissa fall skall rätten att beskatta utdelning fördelas med tillämpning av avtalets regler för beskattning av inkomst av rörelse eller av självstän- dig yrkesutövning. Dessa fall anges i punkt 5.

Prop. 1994/95:204

Punkt 6 innehåller förbud mot s.k. extra-territoriell beskattning av utdelning (beträffande detta slag av beskattning se p. 33-39 i kommen- taren till art. 10 p. 5 i OECD:s modellavtal). Som ett undantag från denna bestämmelse anges i punkt 7 att Egypten äger rätt att behandla utdelning som betalas med vinst som ett svensk bolag uppburit från ett fast driftställe i Egypten och som betalas till fysisk person med hemvist i Egypten eller som är egyptisk medborgare såsom utdelning betalad av ett egyptiskt bolag. Detta innebär således att sådan utdelning som uppbärs av en egyptisk medborgare bosatt i Sverige får beläggas med egyptisk skatt i enlighet med bestämmelserna i punkt 2 b 2.

Art. II behandlar ränta. Enligt punkt 1 får ränta beskattas i den stat där mottagaren har hemvist. Vad som menas med ränta framgår av punkt 4 (jfr vad som angetts beträffande utdelning under art. 10, samma principer gäller också för ränta). Även källstaten får enligt punkt 2 beskatta ränta, men skatten får i sådant fall inte överstiga 15 % av räntans bruttobelopp. Av punkt 3 framgår att källskatt inte alls får tas ut i vissa fall, bl.a. då fråga är om ränta som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas av regeringen, centralbanken etc. i denna stat till regeringen, centralbanken etc. i den andra staten. Ränta som härrör från tredje stat eller som härrör från den avtalsslutande stat i vilken den skattskyldige har hemvist beskattas enligt art. 22 punkt 1 (Annan inkomst) endast i hemviststaten.

Bestämmelserna i punkterna 1, och 2 tillämpas inte i de fall som avses i punkt 5, dvs. då räntan är hänförlig till fordran som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till räntan har i den andra avtalsslutande staten. I sådant fall skall beskattningsrätten till räntan i stället fördelas med tillämpning av art. 7 resp. art. 14 som behandlar inkomst av rörelse resp. självständig yrkes- utövning. Enligt svensk intern skattelagstiftm'ng utgör såväl inkomst av rörelse som inkomst av självständig yrkesutövning i allmänhet inkomst av näringsverksamhet. Den här beskrivna beskattningsrätten för källstaten kan bli tillämplig i Sverige —- i de fall bosättning i Sverige enligt intern skattelagstiftning inte föreligger endast om räntan skall hänföras till intäkt av näringsverksamhet. Dessutom fordras att fast driftställe före- ligger enligt intern svensk rätt eller att inkomsten hänför sig till här belägen fastighet (53 9 1 mom. a KL och 6 & 1 mom. SIL).

Royalty som avses i art. 12 punkt 3 och som härrör från en av- talsslutande stat (källstaten) och betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får enligt punkt 1 beskattas i denna andra stat. Definitionen av uttrycket "royalty" (jfr vad som angetts beträffande utdelning under art. 10, samma princip gäller också för royalty) omfattar i likhet med OECD:s modellavtal i dess nuvarande lydelse inte leasing- avgifter och andra ersättningar för rätten att nyttja lös egendom. Beträf- fande sådana avgifter och ersättningar skall i stället bestämmelsema i art. 7 (Inkomst av rörelse) tillämpas. Enligt punkt 2 får också källstaten ta ut skatt på royaltybetalningar men denna skatt får inte Överstiga 14 % av royaltyns bruttobelopp om mottagaren har rätt till royaltyn. Royalty som

Prop. 1994/95:204

utbetalas från Sverige till person med hemvist i Egypten får således beskattas här, men skatten får inte överstiga 14 % av royaltyns brut-

tObelopp. Från de redovisade bestämmelserna i punkterna 1 och 2 görs i punkt

4 undantag för sådana fall då den rättighet eller egendom för vilken royaltyn betalas, har verkligt samband med fast driftställe eller stadig- varande anordning som den som har rätt till royaltyn har i den andra avtalsslutande staten. I sådant fall fördelas beskattningsrätten till royaltyn mellan staterna med tillämpning av bestämmelserna i art. 7 resp. art. 14 som behandlar inkomst av rörelse resp. självständig yrkesutövning.

An. 13 behandlar beskattning av realisationsvinst. Bestämmelserna i punkterna 1—3 och 5 överensstämmer med motsvarande bestämmelser i OECD:s modellava med det undantaget att också beskattningen av vinst på grund av överlåtelse av containers, släpvagnar för inlandstransport av containers samt annan utrustning som använts i samband med använding- en av skepp eller luftfartyg i internationell trafik i konsekvens med bestämmelserna i art. 8 punkt 3 b regleras i punkt 3. Enligt den i punkt 4 intagna bestämmelsen får realisationsvinst som uppkommit vid överlåtelse av aktier i ett bolag vars tillgångar huvudsakligen direkt eller indirekt - utgörs av fast egendom beskattas i den stat där den fasta egendomen är belägen. Denna bestämmelse saknar i och för sig motsvarighet i OECD:s modellavtal men ligger i linje med vad som sägs i punkt 23 i kommentaren till art. 13 punkt 1 i modellavtalet.

Enligt art. 14 beskattas inkomst som fysisk person förvärvar av fritt yrke eller annan självständig verksamhet i regel endast där yrkesutövaren har hemvist. Utövas verksamheten från en stadigvarande anordning i den andra staten som regelmässigt står till hans förfogande eller om personen i fråga vistas i den andra avtalsslutande staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt överstiger 183 dagar under en tolvmånaders- period får dock inkomsten även beskattas i denna andra stat. Den del av inkomsten som i sådana fall får beskattas i denna andra stat är dock begränsad till vad som är hänförligt till den stadigvarande anordningen resp. till så stor del av inkomsten som är hänförlig till den i denna andra stat bedrivna verksamheten.

Innebörden av uttrycket "fritt yrke" belyses i punkt 2 med några typiska exempel. Denna uppräkning är endast exemplifierande och inte uttömmande. Det bör observeras att denna artikel behandlar fritt yrke samt annan verksamhet av självständig karaktär. Artikeln skall sålunda inte tillämpas när fråga är om anställning, t.ex. på läkare som tjänstgör som anställd tjänsteläkare eller på ingenjör som är anställd i ett av honom ägt aktiebolag. Artikeln är inte heller tillämplig på sådan självständig verksamhet som artister eller idrottsutövare bedriver. Sådan verksamhet omfattas av art. 17.

Art. 15 behandlar beskattning av inkomst av enskild tjänst. Huvud- regeln är att sådan inkomst beskattas endast i hemviststaten. Detta gäller t.ex. om arbetet utförs där eller i en tredje stat. Punkt 1 innebär att sådan inkomst i princip också får beskattas i den andra avtalsslutande staten om

Prop. 1994/95:204

arbetet utförs där. Undantag från denna regel gäller vid viss kort- tidsanställning under de förutsättningar som anges i punkt 2. I sådana fall sker beskattning endast i inkomsttagarens hemviststat. I punkt 3 har intagits särskilda regler om beskattning av arbete ombord på skepp eller luftfartyg i internationell trafik.

Styrelsearvoden och annan liknande ersättning får enligt art. 16 beskattas i den stat där bolaget som betalar arvodet eller ersättningen har hemvist. Enligt punkt 2 gäller motsvarande beträffande lön och annan ersättning som någon uppbär i egenskap av tjänsteman i högre företagsle- dande ställning.

Beskattrring av inkomst som artister och idrottsmän uppbär genom sin verksamhet regleras i art. 1 7. Sådan inkomst får beskattas i den stat där verksamheten utövas (p. 1). Detta gäller oavsett om inkomsten förvärvas under utövande av fritt yrke eller enskild tjänst. Enligt punkt 2 får inkomsten beskattas i den stat där artisten eller idrottsmannen utövar verksamheten, även om ersättningen tillfaller en annan person (t.ex. arbetsgivare hos vilken artisten eller idrottsmannen är anställd) än artisten eller idrottsmannen själv.

Enligt art. 18 skall pension och annan liknande ersättning, utbe- talningar enligt socialfömäkringslagsti/iningen samt livränta endast beskattas i den avtalsslutande stat från vilken den härrör. Vad som i detta sammanhang avses med livränta framgår av punkt 2.

Inkomst av offentlig tjänst — med undantag för pension — beskattas enligt art. 19 i regel endast i den stat som betalar ut inkomsten i fråga (p. 1). Under vissa i punkt 2 angivna förutsättningar beskattas emellertid sådan ersättning endast i inkomsttagarens hemviststat. Enligt punkt 3 beskattas i vissa fall ersättning av offentlig tjänst enligt reglerna i art. 15 (Enskild tjänst) resp. art. 16 (Styrelsearvoden etc.).

Art. 20 innehåller regler för studerande och pralaikanter. I art. 21 som innehåller regler om skattelättnader för professorer, lärare och forskare har intagits en "subject to tax'-regel. Regeln innebär att person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna som bedriver i enlighet med punkt 1 angiven verksamhet i den andra avtalsslutande staten är befriad från skatt på inkomsten i denna andra stat endast om han är skattskyldig för inkomsten i hemviststaten. Med regelns utformning förhindras således att inkomsten blir skattefri i bägge staterna.

Inkomst som inte behandlas särskilt i art. 6—21 beskattas enligt art. 22 (Annan inkomst) som huvudregel endast i inkomsttagarens hemviststat. Om emellertid inkomsten härrör från den andra staten, får inkomsten enligt punkt 2 beskattas även där. Det är viktigt att notera att artikelns tillämpningsområde inte är begränsat till inkomst som härrör från en av- talsslutande stat, utan också avser inkomst från tredje stat. Detta innebär bl.a. att den kommer till användning vid konkurrens mellan flera olika dubbelbeskattningsavtal, se vidare punkterna 1-6 i kommentaren till artikel 21 i OECD:s modellavtal. Viktigt att observera är också att artikelns tillämpningsområde även omfattar inkomster av de slag som tidigare nämnts i andra artiklar t.ex. inkomst av fast egendom (art. 6) och

Prop. 1994/95:204

ränta (art. 11) i fall då inkomsten härrör från en tredje stat eller härrör från den stat i vilken den skattskyldige har hemvist.

Hänvisningar till S4-3-4

  • Prop. 1994/95:204: Avsnitt 4.3.2

4.3.5. Metoder för undanröjande av dubbelbeskattning

Bestämmelserna om undanröjande av dubbelbeskattning finns i art. 23. Sverige tillämpar enligt punkt 1 a avräkning av skatt ("credit of tax") som huvudmetod för att undvika dubbelbeskattning. Även Egypten tillämpar enligt punkt 2 b denna metod beträffande de flesta inkomster.

Innebörden av avräkningsmetoden är att en person med hemvist i den ena staten taxeras där även för sådan inkomst som enligt avtalet får beskattas i den andra staten. Den uträknade skatten minskas därefter i princip med den skatt som enligt avtalet har tagits ut i den andra staten. Vid avräkning av skatt på inkomst i Sverige tillämpas bestämmelserna i lagen (1986z468) om avräkning av utländsk skatt. Därvid beräknas svensk inkomstskatt på inkomsten på vanligt sätt.

I likhet med de flesta andra avtal med utvecklingsländer innehåller detta avtal regler om avräkning i vissa nu i Sverige av högre skattebelopp än som faktiskt erlagts i den andra staten, s.k. matching credit och att mottagen utdelning i vissa fall är skattefri i Sverige i mottagande bolags hand (beträffande kraven för att mottagen utdelning skall vara skattefri i Sverige hänvisas till genomgången av art. 10) trots att normala krav för att erhålla skattefrihet inte har uppfyllts, s.k. matching exempt. Bestäm— melserna återfinns i punkt 1 c resp. 1 d och skall tillämpas under de 10 första åren efter avtalets ikraftträdande (p. 1 e). Efter utgången av denna tidsperiod skall de behöriga myndigheterna överlägga med varandra för att bestämma om de skall tillämpas även efter denna tidpunkt. Förslag om sådan förlängning kommer, om sådan överenskommelse träffas, att i överensstämmelse med vad riksdagen med anledning av motion 1988/89:Sk35 givit regeringen till känna (SkU25), föreläggas riksdagen för godkännande.

4.3.6. Särskilda bestämmelser

I art. 24 återfinns bestämmelser om förbud i vissa fall mot diskrimine- ring vid beskattningen. Syftet med skatteavtal är i första hand att eliminera eller minska de skattehinder som finns för ett fritt utbyte av varor, kapital och tjänster. Bl.a. genom regler som förhindrar dis- kriminerande beskattning bidrar avtalen till ökade investeringar och ett ökat utbyte av varor och tjänster mellan de avtalsslutande staterna. Diskrimineringsreglerna i detta avtal överensstämmer i princip med OECD:s modellavtal vilket innehåller tämligen utförliga kommentarer till bestämmelsen. Kortfattat skall dock några av de viktigaste principerna i artikeln redovisas. Ett vanligt missförstånd är att omfattningen av för- budet mot diskriminering är lika vidsträckt som betydelsen av detta

Prop. 1994/95:204

uttryck enligt allmänt språkbruk. Viss typ av diskriminering eller olika- behandling är emellertid tillåten. Att så är fallet framgår redan av punkt 1.

I punkt 1 slås fast att diskriminering på grund av medborgarskap är förbjuden och att medborgare i en avtalsslutande stat inte skall bli mindre fördelaktigt behandlad i den andra avtalsslutande staten än vad en med- borgare i den senare staten blir under samma förhållanden. När det gäller uttrycket "under samma förhållanden" har detta en central betydelse och avser skattskyldig (fysisk eller juridisk person eller annan samman- slutning) som vid tillämpningen av allmänna lagar och föreskrifter på skatteområdet både rättsligt och faktiskt befinner sig i en i huvudsak likartad situation som den person som är medborgare i den andra staten. Om således en utländsk medborgare hävdar att han i enlighet med bestämmelserna i denna punkt diskriminerats skall bedömningen av om så är fallet grunda sig på en jämförelse mellan hur en svensk medborgare skulle ha behandlats under i övrigt oförändrade förhållanden. Endast om en svensk medborgare vid denna jämförelse skulle ha givits en för- delaktigare skattemässig behandling än den utländske medborgaren föreligger diskriminering enligt punkt 1 (se t.ex. RÅ 1988 ref 154). Av detta följer t.ex. att om en avtalsslutande stat gör åtskillnad mellan sina egna medborgare beroende på om de i skattehänseende är att betrakta som bosatta i landet eller inte, är denna stat inte skyldig att behandla medborgare i den andra staten, vilka skattemässigt inte är att betrakta som bosatta i landet, på samma sätt som sina egna medborgare som är skattemässigt bosatta i landet, utan endast förpliktad att ge dem samma behandling som i landet icke bosatta egna medborgare.

Observera att diskrimineringsförbudet i punkt 1, till skillnad från OECD:s modellavtal, inte gäller mot medborgare i en avtalsslutande stat som är bosatt i en icke avtalsslutande stat.

Bestämmelserna i punkt 2 tar inte sikte på diskriminering på grund av medborgarskap utan diskriminering på grund av ett företags faktiska be- lägenhet. Bestämmelsen gäller utan åtskillnad och oavsett medborgarskap alla personer med hemvist i en avtalsslutande stat som har fast driftställe i en annan avtalsslutande stat. Som framgår av ordalydelsen innebär det inte otillåten diskriminering att av praktiska skäl beskatta personer som inte har hemvist men har fast driftställe i den egna staten annorlunda än personer med hemvist där som bedriver samma verksamhet under förutsättning att detta inte medför en beskattning som är mindre fördelaktig för de förstnämnda än för de sistnämnda. I enlighet med denna bestämmelse är det endast resultatet som räknas varför det är tillåtet att anpassa sättet för beskattningen till de särskilda förhållanden under vilka denna sker. Det innebär bl.a. att skattesatsen för ett utländskt fast driftställe kan vara en annan än för ett inhemskt driftställe under förutsättning att totalresultatet inte blir mindre fördelaktigt. Syftet med bestämmelsen är att i fråga om skatter på industriell verksamhet och handel förhindra att fasta driftställen till utländska företag diskrimineras i jämförelse med inhemska företag inom samma verksamhetsområde. En

Prop. 1994/95 :204

situation där diskrimineringsförbudet kan bli tillämpligt är när en stat beskattar överföring av vinstmedel från en filial till bolagets hemviststat men inte beskattar motsvarande överföring från filial till huvudkontor som sker inom den egna staten. Punkt 5 förbjuder en avtalsslutande stat att ge företag mindre förmånlig behandling på grund av att dess kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras direkt eller indirekt av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten. Viktigt att observera såvitt avser denna bestämmelse är att den endast avser beskattningen av företaget som sådant och således inte omfattar beskattningen av de personer som äger eller kontrollerar företagets kapital. Bestämmelsens syfte är att tillförsäkra skattskyldiga med hemvist i samma stat lika behandling. I RÅ 1987 ref 158 ansågs en bestämmelse motsvarande denna medföra att realisationsvinstbeskattning enligt bestämmelserna i 2 5 4 mom. nionde stycket SIL skulle underlåtas vid koncemintem överlåtelse av organisationsaktier mellan två svenska aktiebolag trots att det gemensamma moderbolaget var ett utländskt bolag. Regeringsrätten har nyligen i två förhandsbesked (RÅ 1993 ref 91) behandlat diskrimineringsförbudets omfattning såvitt avser koncernbidrag mellan svenska aktiebolag som ingår i internationella koncerner. I det ena fallet ägde X AB samtliga andelar i det amerikanska bolaget Y Inc. som i sin tur ägde samtliga aktier i Z AB. Frågan gällde om — mot bakgrund av innehållet i 2 5 3 mom. SIL — den omständigheten att det mellan- liggande bolaget var amerikanskt hindrade att X AB med skattemässig verkan gav Z AB koncernbidrag. Skatterättsnämnden ansåg i sitt beslut att diskrimineringsregelns förbud mot beskattning eller därmed samman- hängande krav som är "av annat slag" medförde rätt att i denna situation få bidraget behandlat enligt reglerna i 2 & 3 mom. SIL. Regeringsrätten delade Skatterättsnämndens upplättning och fastställde nämndens förhandsbesked.

Det andra fallet gällde möjligheten att samtidigt tillämpa diskrimine- ringsreglema i olika dubbelbeskattningsavtal. Det tyska bolaget X AG ägde samtliga andelar i det schweiziska bolaget A AG och mer än 90 % av andelarna i det tyska bolaget B AG. Dessa sistnämnda båda bolag ägde samtliga aktier i Z AB resp. Y AB. Frågan gällde om Z AB och Y AB med tillämpning av diskrimineringsreglerna i Sveriges avtal med Tyskland resp. Schweiz kunde ge varandra koncernbidrag med skatte- mässig verkan. Frågan besvarades nekande av Skatterättsnämnden eftersom bestämmelserna i varje dubbelbeskattningsavtal är avsedda att tillämpas enbart de avtalsslutande staterna emellan och inte i förhållande till en stat som inte är avtalspart. Regeringsrätten delade Skatterättsnämn- dens uppfattning och fastställde förhandsbeskedet.

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse regleras i art. 25 och bestämmelserna om utbyte av upplysningar finns i art. 26.

I arr. 27 finns vissa föreskrifter beträffande diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän.

På begäran av Egypten har i art. 28 intagits en bestämmelse som ger uttryck för den internationellt erkända principen att ett dubbelbeskatt-

Prop. 1994/95:204

ningsavtal endast kan begränsa, aldrig utvidga, den rätt att beskatta som tillkommer en stat enligt dess interna skattelagstiftning.

4.3.7. Slutbostämmelser

Art. 29 och 30 innehåller bestämmelser om avtalets ikraftträdande och upphömnde.

Enligt art. 29 träder avtalet i kraft den trettionde dagen efter den dag då ratifikationshandlingama utväxlats. Avtalet tillämpas i fråga om skatter som innehålls vid källan på belopp som betalats eller krediterats den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare. Vidare tillämpas avtalet i fråga om övriga skatter för beskattrringsår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare. Enligt punkt 3 skall 1958 års avtal inte längre tillämpas i och med att detta avtal börjar tillämpas. I fråga om den svenska förmögenhetsskatten skall 1958 års avtal tillämpas för sista gången beträffande förmögenhet som innehas vid utgången av det år då detta avtal träder i kraft.

Avtalet kan enligt art. 30 sägas upp först sedan fem år förflutit sedan ikraftträdandet.

5. Ändring i lagen om statlig inkomstskatt

I 16 ä 2 mom. tredje stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL, föreskrivs att utländsk juridisk person hemmahörande i något av de länder som Sverige ingått dubbelbeskattningsavtal med och som finns angivet i stycket, skall behandlas som ett utländskt bolag vid tillämp- ningen av SIL:s regler. Detta gäller emellertid endast om den utländska juridiska personen uppfyller de villkor som gäller för att dubbelbe- skattningsavtalets regler om begränsning av beskattningsrätten skall tillämpas.

Svensk delägare i utländsk juridisk person hemmahörande i något av de länder som finns angivna i tredje stycket skall normalt inte beskattas löpande för den utländska juridiska personens inkomster enligt reglerna i punkt 10 av anvisningarna till 53 & kommunalskattelagen (1928z370). När dubbelbeskattningsavtal ingås med nya stater sker en prövning av landets skattesystem. Så snart dubbelbeskattningsavtal ingåtts med en stat kan det därför bli aktuellt att detta land förs in i uppräkningen i tredje stycket.

De länder som nu är aktuella är Bolivia, Gambia och Vietnam. Dubbelbeskattningsavtalet med Bolivia undertecknades den 14 januari 1994 och lagen återfinns i SFS 1994:282 (prop. 1993/94:155, bet. 1993/94:SkU38, rskr. 1993/94:241). Eftersom detta avtal inte är i kraft har någon förordning ännu inte utfärdats. Detta innebär att det i lagförslaget intagits en särskild föreskrift om ikraftträdandet (punkt 2)

Prop. 1994/95:204

som innebär att såvitt avser Bolivia skall den nya regleringen tillämpas först fr.o.m. den 1 januari året efter det att dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Bolivia träder i kraft.

Såvitt avser Gambia och Vietnam så har dessa avtal redan trätt i kraft. Avtalet med Gambia undertecknades den 8 december 1993 och lagen resp. förordningen återfinns i SFS 1994:281 resp. SFS 1994:1618 (prop. 1993/94:154, bet. 1993/94:SkU37, rskr. 1993/94z240).

Avtalet med Vietnam undertecknades den 24 mars 1994 och lagen resp. förordningen återfinns i SFS 1994:789 resp. SFS 1994:1331 (prop. 1993/94:246, bet. 1993/94:SkU40, rskr. 1993/94z347).

I vissa stater som Sverige redan ingått dubbelbeskattningsavtal med förekommer lagstiftning syftande till att underlätta för personer hem- mahörande i annan stat att undgå beskattning i den stat där de är hemmahörande. lagstiftningarna riktar sig endast till personer som inte är hemmahörande i den egna staten och är endast tillämpliga om verksamheten bedrivs utanför staten i fråga, s.k. "off—shore". Be- skattningen av dessa verksamheter är mycket låg och utgår ibland helt schablonmässigt utan hänsynstagande till rörelseresultatet. Denna typ av "bolagsbildningar' bör inte hindra tillämpningen av reglerna om löpande beskattning av svensk delägare.

"Offshore'-lagstiftning finns i Cypern, Spanien och på Malta och omfattar främst utlandsägda bolag som bedriver viss verksamhet med anknytning till utlandet. Sådana bolag beskattas inte alls eller endast med mycket låg skatt. Helt skattebefriade är i Cypern filialer till utländska bolag vars verkliga ledning finns i utlandet och som bedriver viss typ av verksamhet som riktar sig mot utlandet, t.ex. bank-, försäkrings- och byggnadsverksamhet samt internationell sjöfart. Under liknande förut- sättningar beskattas detta slags bolag på Malta med endast 5 % i bolags— skatt och på Kanarieöarna med 1 % i bolagsskatt. För att bli helt skatte- befriad på Malta krävs att filialen sköter administration, företagsledning och finansförvaltning åt den grupp av bolag som filialbolaget tillhör. I. Cypern gäller förmånliga regler även för cypriotiska bolag och filialer till utländska bolag vars verkliga ledning finns på Cypern som bedriver sådan verksamhet som riktar sig mot utlandet. Dessa bolag erlägger bolagsskatt med endast 4,25 %. Cypern, Malta och Spanien har därför i lagförslaget tagits bort från listan.

6. Ändring i lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam

Dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Vietnam innehåller i artikel 22 regler om avräkning i vissa fall i Sverige av högre skattebelopp än som fäktiskt erlagts i den andra staten, s.k. matching credit. Avtalet innehåller även regler om att utdelning i vissa fall är skattefri i Sverige i mottagande bolags hand trots att normala krav för att erhålla skattefrihet inte har uppfyllts, s.k. matching exempt. Dessa förmånliga regler gäller

Prop. 1994/95:204

endast för vissa typer av verksamhet i Vietnam, bl.a. för industriell verksamhet.

Fråga har uppkommit huruvida uppförande, drift och underhåll av stationer för mobiltelefonsystem och därtill hörande utrustning skall anses såsom industriell verksamhet vid tillämpning av artikel 22. Med anledning härav har Sverige ingått en ömsesidig överenskommelse med Vietnam enligt artikel 25 i avtalet om hur uttrycket "industriell verksam- het" skall tolkas. Härvid har överenskommits att detta uttryck bl.a. innefattar uppförande, drift och underhåll av stationer för mobiltelefon- system och därtill hörande utrustning. En ny 4 & i lagen om dubbelbe- skattningsavtal mellan Sverige och Vietnam med detta innehåll föreslås därför bli införd.

I lagförslaget har föreskrivits att lagen skall träda i kraft den 1 juli 1995 och tillämpas på inkomst som förvärvas den I januari 1995 eller senare.

7. Ändring i lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva

Sverige och Frankrike undertecknade den 8 juni 1994 i Stockholm ett arvs- och gåvoskatteavtal. Såvitt avser arvsskatt skall detta avtal ersätta ett äldre avtal från den 24 december 1936. Det nya avtalet har ännu inte trätt i kraft.

Riksdagen beslöt den 30 november 1994 att godkänna avtalet och anta en lag om detta avtal (prop. 1994/95:29, bet. 1994/95:SkU2, rskr. 1994/95:37, SFS 1994:1506). Enligt övergångsbestämmelsema till lagen kommer den att träda i kraft den dag regeringen bestämmer. Detta kommer att ske så snart avtalet har ratificerats av de två staterna.

Kungörelsen (1967z724) om tillämpning av avtal den 24 december 1936 mellan Sverige och Frankrike för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående handräckning beträffande arvsskatt måste upphävas i lags form. Detta kan lämpligen ske genom att en ny punkt läggs till i övergångsbestämmelserna till lagen om dubbelbe- skattningsavtal mellan Sverige och Frankrike beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva.

Prop. 1994/95:204

Finansdepartementet PrOP- 1994/95:204

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 23 mars 1995

Närvarande: statsrådet Sahlin, ordförande, och statsråden Peterson, Hellström, Thalén, Freivalds, Wallström, Persson, Tham, Schori, Blomberg, HeckSCher, Hedborg, Andersson, Nygren, Ulvskog, Sund- ström, Lindh, Johansson

Föredragande: statsrådet Persson

Regeringen beslutar proposition 1994/95:204 Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten m.m.