Prop. 1995/96:191

Mervärdesskatt på entréavgifter till biografföreställningar

Regeringens proposition

1995/96:191 Mervärdesskatt på entréavgifter till biografföreställningar

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 mars 1996

Ingvar Carlsson

Jan Nygren (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att mervärdesskatt skall tas ut med 6 % på entréav gifter till biografföreställningar. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 1996.

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut 3

2 Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) 4

3 Ärendet och dess beredning 6

4 Skatteplikten för entréavgifter till biografföreställningar 6

5 Ikraftträdande 8

6 Statsfinansiella effekter 8

Bilaga Förteckning över remissinstanserna 9

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 14 mars 1996 11

Rättsdatablad 12

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

antar regeringens förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200).

2 Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

Härigenom föreskri vs1 i fråga om mervärdesskattelagen (1994:200) att 3 kap. 11 § och 7 kap. 1 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelseFöreslagen lydelse

3 kap.

11 §2

Från skatteplikt undantas följande slag av omsättning:

1. upplåtelse eller överlåtelse av rättigheter som omfattas av 1, 4 eller 5 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, dock inte när det är fråga om fotografier, reklamalster, system och program för automatisk databehandling eller film, videogram eller annan jämförlig upp tagning som avser information,

2. en utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk samt upplåtelse eller överlåtelse av rättighet till ljud- eller bildupptag ning av ett sådant framförande,

3. tillhandahållande av konserter, cirkus-, biograf-, teater-, opera- och balettföreställningar samt andra jäm förliga föreställningar,

1Jfr rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonise ring av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemen samt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund (EGT nr L 145, 13.6.1977, s. 1, Celex 377L0388), ändrat senast genom rådets direktiv 95/7/EG av den 10 april 1995 om ändring av direktiv 77/388/EEG och om införande av nya förenklingsåtgärder avseende mervärdesskatt - Tillämp ningsområde för vissa undantag från beskattning och praktiska åtgärder för genomförandet (EGT nr L 102, 5.5.1995, s. 18, Celex 395L0007).2Senaste lydelse 1995:700.

3. tillhandahållande av

konserter, cirkus-, teater-, opera- och balettfö reställningar samt andra jämförliga föreställningar, dock inte biografföreställningar,

4. i biblioteksverksamhet: tillhandahållande av böcker, tidskrifter, tid ningar, ljud- och bildupptagningar, reproduktioner av bildkonst samt bibliografiska upplysningar,

5. i arkivverksamhet: förvaring och tillhandahållande av arkivhandlingar och uppgifter ur sådana handlingar,

6. i museiverksamhet: anordnande av utställningar för allmänheten och tillhandahållande av föremål för utställningar, och

7. framställning, kopiering eller annan efterbehandling av kinematogra fisk film som avser annat än reklam eller information.

7 kap.

1 §3

Skatt enligt denna lag tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Skatten tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget för

1. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtel se av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,

2. personbefordran utom sådan befordran där resemomentet är av underordnad betydelse,

3. transport i skidliftar,

4. omsättning av sådana konstverk som avses i 9 a kap. 5 §, och som ägs av upphovsmannen eller dennes dödsbo,

5. import av sådana konstverk, samlarföremål och antikviteter som avses i 9 a kap. 5-7 §§,

6. omsättning, gemenskapsinternt förvärv och import av sådana livsmedel och livsmedelstillsatser som avses i 1 § livsmedelslagen (1971:511) med undantag för

a) vatten från vattenverk,

b) spritdrycker, vin och starköl, och

c) tobaksvaror. Skatten tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för allmänna nyhetstidningar, samt för motsva rande radio- och kassettidningar. Med allmänna nyhetstidningar av ses sådana publikationer av dags presskaraktär som normalt utkom mer med minst ett nummer varje vecka.

3Senaste lydelse 1995:1365.

Nuvarande lydelseFöreslagen lydelse

Skatten tas ut med 6 procent

av beskattningsunderlaget för

1. allmänna nyhetstid-

ningar,var med avses sådana publikationer av dagspresskaraktär som normalt ut kommer med minst ett nummer var je vecka, samt för motsvarande radio- och kassettidningar, och

2. tillhandahållande av

biograf föreställningar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

Nuvarande lydelseFöreslagen lydelse 3

Ärendet och dess beredning

Sveriges medlemskap i EU har ställt krav på anpassning av den svenska mervärdesbeskattningen till EG:s mervärdesskatteregler. Ändringar i detta avseende har gjorts bl.a. genom lagstiftning den 1 januari 1995 (jfr prop. 1994/95:57, bet. 1994/95:SkU7, rskr. 1994/95:151, SFS 1994:1798). Änd ringarna bygger på de förslag som utredningen (Fi 1991:09) om teknisk EGanpassning av de indirekta skatterna lämnade i sitt slutbetänkande (SOU 1994:88).

I utredningen behandlades bl.a. mervärdesskatten inom kulturområdet. Något förslag till lagstiftning lämnades dock inte för kulturområdet eftersom regeringen ansåg att det krävdes ytterligare överväganden innan ändring i lagstiftningen kunde förslås (jfr prop. 1994/95:57 s.76).

I avvaktan på att förslag om mervärdesskatt inom kulturområdet i dess helhet kan lämnas tar regeringen nu upp frågan om mervärdesskatt på entré avgifter till biografföreställningar.

Förslaget till EG-anpassning av mervärdesskattelagen har remissbehand lats. En sammanställning av remissyttrandena har gjorts inom Finansdepar tementet och finns tillgänglig i det lagstiftningsärende (dnr 2328/94) som ligger till grund för prop. 1994/95:57.

Lagrådet

Förslaget är lagtekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Yttrande från Lagrådet har därför inte in hämtats.

4 Skatteplikten för entréavgifter till biografföreställningar

Regeringens förslag: Skatteplikt införs på entréavgifter till biograffö reställningar. Mervärdesskattesatsen bestäms till 6 %.

Nuvarande lydelseFöreslagen lydelse

Utredningens förslag: Utredningen lämnade inget förslag till skattesats. I övrigt överensstämmer utredningens förslag med regeringens förslag.

Remissinstanserna: Flera remissinstanser anser att mervärdesskattesat sen skall bestämmas till så låg nivå som möjligt. Stiftelsen

Svenska Filmin stitutet anför att konsekvenserna av en mervärdesskattebeläggning blir olika beroende på vilken skattesats som tillämpas. En mycket låg skattesats kan t.o.m. innebära att resultatet av en mervärdesbeskattning blir positivt för branschen medan en hög mervärdesskatt får motsatta konsekvenser. En framtida mervärdesskattebeläggning bör således ligga på en låg nivå, för slagsvis 5 % för kulturkonsumtion. Folkets Hus Riksorganisation anför att en utökning av skatteplikten för kultursektorn inte får leda till en ökad be lastning, vilken skulle medföra en utarmning och utslagning av kulturen och det ideella engagemanget. Skattesatsen bör därför bestämmas till 5 %. En eventuell mervärdesskattebeläggning av biografverksamhet, måste penetre ras ytterligare, då det kan få långtgående konsekvenser både för de många lands-ortsbiograferna och samtidigt påverka filminstitutets förutsättningar.

Skälen för regeringens förslag: Enligt rådets sjätte direktiv av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande om sättningsskatt - Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräknings grund saknas möjlighet att undanta entréavgifter till biografföreställningar från mervärdesskatteplikt. Enligt 1993 års film- och videoavtal, genom vil ket staten och berörda branscher gemensamt finansierar stödet till svensk film- produktion, bidrar filmbranschen med en avgift motsvarande 10 % av bruttobiljettintäkterna. Organisation inom filmbranschen som utgör avtalspart får säga upp avtalet till omedelbart upphörande om mervärdesskatt införs på filmvisning. I och med att avtalet bygger på att mervärdesskatteplikt inte införs på entréavgifter till biografföreställningar begärde Sverige i medlemskapsförhandlingarna att temporärt få undanta entréavgifter till biografföreställningar från mervärdesskatteplikt. I anslutningsfördraget gavs Sverige rätt

Nuvarande lydelseFöreslagen lydelse till ett sådant undantag fram t.o.m den 31 december 1995. Efter denna tidpunkt medger således EG:s direktiv inget undantag från skatteplikt för entréavgifter till biografföreställningar.

Enligt punkten 7 i bilaga H i sjätte mervärdesskattedirektivet finns dock möjlighet att tillämpa en reducerad mervärdesskattesats.

I regeringens proposition Mervärdesskatten och EG lämnades inte något förslag beträffande bl.a. kulturområdet eftersom utredningens förslag till lagstiftning i dessa avseenden ansågs behöva bli föremål för ytterligare överväganden (prop. 1994/95:57 s.76). Regeringen arbetar med frågan om i vilken omfattning mervärdesskatt bör införas på kulturområdet (upphovsrätter, entréavgifter till teatrar och övriga föreställningar, musei-, biblioteks- och arkivverksamhet, framställning av kinematografisk film m.m.) med hänsyn till EG:s direktiv. Avsikten är att förslag till riksdagen som innebär en helhetslösning av frågan om mervärdesskatt på kulturområdet skall lämnas senast i september i år. Biografbranschen har dock, såsom regeringen uppfattat det, anpassat sin verksamhet med hänsyn till de nämnda övergångsbestämmelserna i anslutningsfördraget. Investeringar i verksamheten har planerats med antagande om att den ingående mervärdesskatt som skulle erläggas vid dessa investeringar skulle bli avdragsgill när mervärdesskatt på biobiljetter infördes. Regeringen anser att det mot denna bakgrund finns anledning att nu föreslå en separat lösning för denna del av kul-turområdet. Regeringen föreslår därför att skatteplikt på entréavgifter till biografföreställningar införs fr.o.m. den 1 juli 1996.

Den lägsta mervärdesskattesatsen i Sverige är 6 %. Den tillämpas för allmänna nyhetstidningar. Regeringen har i sina beräkningar av effekterna av att införa mervärdesskatt på entréavgifter till biografföreställningar kommit fram till att en mervärdesskattesats om 6 % är kostnadsneutral för branschen. Regeringen har underhand erfarit att filmbranschen gör samma bedömning. Regeringen utgår även från att gällande filmavtal kan bestå vid denna mervärdesskattenivå. Eftersom en mervärdesskattesats om 6 % bedöms som kostnadsneutral torde inte införandet av mervärdesskatt behöva medföra någon större förändring av biljettpriserna.

Regeringens förslag innebär att 3 kap. 11 § och 7 kap. 1 §mervärdesskattelagen (1994:200) bör ändras.

Nuvarande lydelseFöreslagen lydelse 5

Ikraftträdande

De nya bestämmelserna bör träda i kraft den 1 juli 1996.

6 Statsfinansiella effekter

Förslaget kan inte antas medföra några nämnvärda ekonomiska effekter för statsintäkterna.

Förteckning över remissinstanser som yttrat sig över betänkandet (SOU 1994:88) Mervärdesskatten och EG

Efter remiss har yttrande över betänkandet lämnats av Datainspektionen, Kommerskollegium, Statskontoret, Generaltullstyrelsen, Statistiska Centralbyrån, Riksrevisionsverket (RRV), Riksskatteverket (RSV), Konkurrensverket, Statens Kulturråd, Kammarrätten i Jönköping, Folkbildningsrådet, Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Byggentreprenörerna, Fackpressen, Folkets Hus Riksorganisation, Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR), Företagarnas Riksorganisation, Företagens Uppgiftslämnardelegation, Grossistförbundet Svensk Handel, Konstnärernas Riksorganisation (KRO), Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS), Landsorganisationen i Sverige (LO), Landstingsförbundet, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Näringslivets Skattedelegation, Posten AB, Researrangörsföreningen i Sverige (RIS), Scandinavian Airlines System (SAS), Svensk Industriförening, Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), Svenska Bankföreningen, Svenska Kommunförbundet, Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation, Svenska Resebyråföreningen, Svenska Revisorssamfundet (SRS), Svenska Tidningsutgivareföreningen, Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM), Sveriges Advokatsamfund, Sveriges Frimärkshandlarförbund, Sveriges Försäkringsförbund, Sveriges Hotell- och Restaurangförbund, Sveriges Industriförbund, Sveriges Köpmannaförbund, Sveriges Radio AB, Sveriges Redareförening, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF), Sveriges Riksidrottsförbund (RF), Sveriges Television AB, Teatrarnas Riksförbund, Tjänsteförbundet, Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) och Trafikflygföretagens Riksförbund.

Yttrande har också inkommit från S:t Lucasstiftelsen, Svenska Civilflygskolan AB, Kungliga Svenska Aeroklubben, Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR), Föreningen Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF), Sigurd Persson, Svenska Kabel-TV Föreningen, Stockholms Handelskammare, Svenska Allmänflygföreningen, Luftfartsverket, Finansbolagens Förening, International Federation of the phonographic Industry (IFPI), Sveriges Mynthandlares Förening och Trafikskolornas Riksorganisation.

Gemensamt yttrande har inkommit från Sveriges Kristna Råd,

Sveriges Frikyrkosamråd, Svenska Missionsrådet och Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund,. Gemensamt yttrande har även avlämnats av KLYS, STIM,COPYSWEDE, Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI) och Bild Upphovsrätt i Sverige (BUS).

Företagarnas Riksorganisation, Svensk Industriförening, Sveriges Industriförbund och Stockholms Handelskammare har åberopat ett yttrande lämnat av Näringslivets Skattedelegation. Företagens Uppgiftslämnardelegation, SAF, Svenska Bankföreningen, Sveriges Försäkringsförbund och Sveriges Köpmannaförbund har förutom eget yttrande åberopat yttrandet från Näringslivets Skattedelegation.

RSV har bifogat yttranden från Skattemyndigheten i Stockholms län, Skattemyndigheten i Malmöhus län, Skattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län, Skattemyndigheten i Kalmar län, Skattemyndigheten i Gävleborgs län och Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

LO har bifogat yttrande från Svenska Livsmedelsarbetareförbundet över betänkandet (SOU 1994:74) Punktskatterna och EG.

Sveriges Riksbank och Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO) har beretts tillfälle att avge yttrande men har förklarat sig avstå från att avge yttrande.

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 14 mars 1996

Närvarande: statsministern Carlsson, ordförande, och statsråden Hjelm-Wallén, Hellström, Peterson, Thalén, Freivalds, Wallström, Tham, Schori, Blomberg, Hedborg, Andersson, Winberg, Uusmann, Nygren, Ulvskog, Sundström, Lindh, Johansson

Föredragande: statsrådet Nygren

Regeringen beslutar propositionen 1995/96:191 Mervärdesskatt på entréavgifter till biografföreställningar.

Rättsdatablad

Författningsrubrik

Bestämmelser som inför, ändrar, upphäver eller upprepar ett normgivningsbemyndigande

Celexnummer för bakomliggande EG-regler

377L0388 392L0077