Prop. 1996/97:97

Prästers tystnadsplikt

Regeringens proposition

Prästers tystnadsplikt

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 13 mars 1997

Göran Persson

Marita Ulvskog

(Kulturdepartementet) 2

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar av kyrkolagens (1992:300) bestämmelser om prästers tystnadsplikt. Förslaget innebär en precisering av vad som omfattas av tystnadsplikten genom att begreppet själa­ vårdande samtal byts ut mot enskild själavård. Vidare innebär förslaget 3

Prop. 1996/97:97

att kretsen som omfattas av tystnadsplikten utvidgas genom att tystnadsplikten skall omfatta alla som är behöriga att utöva det kyrkliga ämbetet som präst i Svenska kyrkan och inte endast dem som i Svenska kyrkans ordning vigts till det kyrkliga ämbetet som präst.

Följdändringar föreslås i rättegångsbalken och i sekretesslagen (1980:100).

Förslaget bygger på en skrivelse från 1996 års kyrkomöte. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 1997.

Prop. 1996/97:97

1. Förslag till lag om ändring i kyrkolagen (1992:300)

Härigenom föreskrivs att 36 kap. 1 § kyrkolagen (1992:300) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Bilaga 3

36 kap.

Prop.1996/97:97

Bilaga 3

1 §2

Den som i Svenska kyrkans ordning har vigts till det kyrkliga ämbetet som präst har tystnadsplikt i fråga om uppgifter som han eller hon har erfarit under bikt eller själavårdande samtal.

Den som är eller har varit

behörig att utöva det kyrkliga ämbetet som präst i Svenska kyrkan har tystnadsplikt i fråga

om uppgifter som han eller hon

därvid har erfarit under bikt eller enskild själavård.

Prop.1996/97:97

Bilaga 3

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

2. Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken

Härigenom föreskrivs att 36 kap. 5 § rättegångsbalken skall ha följande lydelse.

2 Senaste lydelse 1992:300.

Prop.1996/97:97

Bilaga 3

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

36 kap.

Prop.1996/97:97

Bilaga 3

5 §1

Den som till följd av 2 kap. 1 eller 2 § eller 3 kap. 1 §sekretesslagen (1980:100) eller någon bestämmelse, till vilken hänvisas i något av dessa lagrum, inte får lämna en uppgift får inte höras som vittne om denna utan tillstånd från den myndighet i vars verksamhet uppgiften har inhämtats.

Advokater, läkare, tandläkare, barnmorskor, sjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter, familjerådgivare enligt socialtjänstlagen (1980:620) och deras biträden får höras som vittnen om något som i denna deras yrkesutövning anförtrotts dem eller som de i samband

Prop.1996/97:97

Bilaga 3

därmed erfarit, endast om det är medgivet i lag eller den, till vars förmån tystnadsplikten gäller, samtycker till det. Den som till följd av 9 kap. 4 § sekretesslagen inte får lämna uppgifter som avses där får höras som vittne om dem endast om det är medgivet i lag eller den till vars förmån sekretessen gäller samtycker till det.

Rättegångsombud, biträden eller försvarare får höras som vittnen om vad som anförtrotts dem för uppdragets fullgörande endast om parten medger det.

1 Senaste lydelse 1996:142.

Prop.1996/97:97

Bilaga 3

Utan hinder av vad som sägs i andra eller tredje stycket är andra än försvarare skyldiga att vittna mål angående brott, för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år.

Om tystnadsplikt för den som i Svenska kyrkans ordning har vigts till det kyrkliga ämbetet som präst finns föreskrifter i 36 kap. kyrkolagen (1992:300). Den som inom något annat

Om tystnadsplikt för den som

är eller har varit behörig att utöva det kyrkliga ämbetet som präst i Svenska kyrkan finns

föreskrifter i 36 kap. kyrkolagen (1992:300). Den som inom

Prop.1996/97:97

Bilaga 3

trossamfund än Svenska kyrkan är präst eller den som i sådant samfund intar motsvarande ställning får inte höras som vittne om något som han eller hon har erfarit under bikt eller själavårdande samtal.

något annat trossamfund än Svenska kyrkan är präst eller den som i sådant samfund intar motsvarande ställning får inte höras som vittne om något som han eller hon har erfarit under bikt eller enskild själavård.

Prop.1996/97:97

Bilaga 3

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Den som har tystnadsplikt enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen eller 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen får höras som vittne om förhållanden som tystnadsplikten avser endast i den mån det föreskrivs i nämnda paragrafer.

Om någon enligt vad som sägs i denna paragraf inte får höras som vittne om ett visst förhållande, får vittnesförhör inte heller äga rum med den som under tystnadsplikt biträtt med tolkning eller översättning.

Prop.1996/97:97

Bilaga 3

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997. I fråga om uppgift som anförtrotts före ikraftträdandet gäller 5 § i sin äldre lydelse.

3. Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Prop.1996/97:97

Bilaga 3

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 11 § sekretesslagen (1980:100)1 skall ha följande lydelse.

1 kap.

Prop.1996/97:97

Bilaga 3

11 §2

I fråga om tystnadsplikt angående uppgift som under bikt eller själavårdande samtal anförtrotts den som i Svenska kyrkans ordning har vigts till det kyrkliga ämbetet som präst gäller i stället för bestämmelserna i denna lag vad

I fråga om tystnadsplikt angående uppgift som under bikt eller enskild själavård anförtrotts den som är eller har

varit behörig att utöva det kyrkliga ämbetet som präst i Svenska kyrkan gäller i stället

för bestämmelserna i denna lag

1 Lagen omtryckt 1992:1474.

Prop.1996/97:97

Bilaga 3

som är särskilt föreskrivet. vad som är särskilt föreskrivet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997. I fråga om uppgift som anförtrotts före ikraftträdandet gäller 11 § i sin äldre lydelse.

Prop.1996/97:97

Prop. 1996/97:97

Bilaga 4

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1997­03­03

Närvarande: f.d. regeringsrådet Bertil Voss, justitierådet Johan Munck, regeringsrådet Karl­Ingvar Rundqvist.

Enligt en lagrådsremiss den 27 februari 1997 (Kulturdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

2 Senaste lydelse 1993:1298.

Prop. 1996/97:97

Bilaga 4

1. lag om ändring i kyrkolagen (1992:300),

2. lag om ändring i rättegångsbalken,

3. lag om ändring i sekrertesslagen (1980:100).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Knut Weibull.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: I lagrådsremissen görs olika uttalanden som får anses ha innebörden att tystnadsplikten är absolut (avsnitt 5 och 7). Lagrådet vill därför påpeka att frågan varit föremål för olika uppfattningar. I remissyttrande över

betänkandet Prästens tystnadsplikt (Svenska kyrkans utredningar 1995:4) ifrågasatte t.ex. Svea hovrätt om tystnadsplikten alltid skall vara absolut. Jfr Svensk juristtidning 1993 s. 680­690 och SKU 1995:4 s. 14­26.

Hänvisningar till S3

Kulturdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 13 mars 1997

Närvarande: statministern Persson, ordförande, och statsråden Hjelm­ Wallén, Peterson, Freivalds, Wallström, Tham, Åsbrink, Schori, Blomberg, Andersson, Winberg, Uusmann, Ulvskog, Sundström, Lindh, Johansson, von Sydow, Klingvall, Åhnberg, Pagrotsky, Östros, Messing

Föredragande: statsrådet Ulvskog

Regeringen beslutar proposition 1996/97:97 Prästers tystnadsplikt.