Prop. 2003/04:33

Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten, m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 oktober 2003

Göran Persson

Bosse Ringholm

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås två ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten. Ändringarna innebär att s.k. sparat lättnadsutrymme och sparat utdelningsutrymme som är kopplat till utbytta andelar skall fördelas på de mottagna andelarna. Ändringarna föreslås gälla retroaktivt i fråga om andelsbyten som har skett efter den 31 december 2002. På begäran av den skattskyldige skall reglerna under vissa förutsättningar också kunna tillämpas vid andelsbyten som har skett tidigare.

Propositionen innehåller vidare ett förslag om att Stiftelsen Anna Lindhs Minnesfond skall tas upp i den s.k. katalogen i 7 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229) och därigenom bli skattskyldig endast för inkomst på grund av innehav av fastigheter.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

2. Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229) dels att 7 kap. 17 §, 43 kap. 7 §, 48 a kap. 8 a och 10 §§ samt 57 kap. 12 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 57 kap. 11 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap.

17 §

1

Följande juridiska personer är också skattskyldiga bara för inkomst på grund av innehav av fastigheter:

– Aktiebolaget Svenska Spel och dess helägda dotterbolag som bara bedriver spelverksamhet,

– Aktiebolaget Trav och Galopp, – Alva och Gunnar Myrdals stiftelse, – Apotekarsocietetens stiftelse för främjande av farmacins utveckling m.m.,

– Bokbranschens Finansieringsinstitut Aktiebolag, – Dag Hammarskjölds minnesfond, – Fonden för industriellt samarbete med u-länder, – Fonden för svenskt-norskt industriellt samarbete, – Handelsprocedurrådet, – Industri- och nyföretagarfonden, – Jernkontoret, så länge kontorets vinstmedel används till allmänt nyttiga ändamål och utdelning inte lämnas till delägarna,

– Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö,

– Nobelstiftelsen, – Norrlandsfonden, – Olof Palmes minnesfond för internationell förståelse och gemensam säkerhet,

– SSR – Sveriges Standardiseringsråd, så länge dess vinstmedel används till allmänt nyttiga ändamål och utdelning inte lämnas till medlemmarna,

– Stiftelsen Anna Lindhs Minnesfond,

– Stiftelsen Industricentra, – Stiftelsen industriellt utvecklingscentrum i övre Norrland, – Stiftelsen Landstingens fond för teknikupphandling och produktutveckling,

– Stiftelsen Produktionstekniskt centrum i Borås för tekoindustrin – PROTEKO,

– Stiftelsen Samverkan universitet/högskola och näringsliv i Stockholm och de sex motsvarande stiftelserna med säte i Luleå, Umeå, Uppsala, Linköping, Göteborg och Lund,

1

Senaste lydelse 2001:1176

– Stiftelsen Svenska Filminstitutet, – Stiftelsen Sveriges Nationaldag, – Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga attachéverksamhet, – Stiftelsen UV-huset, – Stiftelsen ÖV-huset, – Svenska bibelsällskapets bibelfond, – Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet, – Svenska skeppshypotekskassan, – Svenska UNICEF-kommittén, – Sveriges exportråd, och – TCO:s internationella stipendiefond till statsminister Olof Palmes minne.

43 kap.

7 §

Om en andel övergår till en ny ägare genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, tar förvärvaren över den tidigare ägarens sparade lättnadsutrymme.

Bestämmelser om att sparat lättnadsutrymme skall fördelas på mottagna andelar vid andelsbyten med framskjuten beskattning finns i 48 a kap. 10 §.

48 a kap.

8 a §

2

Om den avyttrade andelen var en kvalificerad andel, skall det göras en beräkning av de belopp som skulle ha tagits upp i inkomstslaget kapital (kapitalbeloppet) och i inkomstslaget tjänst (tjänstebeloppet) om bestämmelserna om framskjuten beskattning inte varit tillämpliga.

Om den avyttrade andelen var en kvalificerad andel, skall det göras en beräkning av de belopp som skulle ha tagits upp i inkomstslaget kapital (kapitalbeloppet) och i inkomstslaget tjänst (tjänstebeloppet) om bestämmelserna om framskjuten beskattning inte varit tillämpliga. Om det sparade utdelningsutrymme som har fördelats på de mottagna andelarna enligt 57 kap. 11 a § är högre än det sparade utdelningsutrymme som belöper på de mottagna andelarna när de avyttras, skall hälften av mellanskillnaden läggas till tjänstebeloppet.

10 §

3

Mottagna andelar skall anses förvärvade för en ersättning som motsvarar det omkostnadsbelopp som gällde för den avyttrade andelen.

2

Senaste lydelse 2002:1143.

3

Senaste lydelse 2002:1143.

Sparat lättnadsutrymme som hänför sig till de avyttrade andelarna skall fördelas på de mottagna andelarna.

Om de mottagna andelarna hänför sig till ett företag som är marknadsnoterat, skall det sparade lättnadsutrymmet läggas till anskaffningsutgiften vid beräkning av omkostnadsbeloppet för de mottagna andelarna. Är andelarna i det marknadsnoterade företaget kvalificerade, skall i stället det sparade lättnadsutrymmet beaktas när kapitalvinsten fördelas enligt 57 kap. 12 §.

57 kap.

11 a §

Om kvalificerade andelar avyttras genom ett andelsbyte, skall sparat utdelningsutrymme fördelas på de mottagna andelarna.

12 §

Av en kapitalvinst på en kvalificerad andel skall 50 procent av den del som överstiger det sparade utdelningsutrymmet tas upp i inkomstslaget tjänst.

Den kapitalvinst som enligt första stycket skall fördelas får beräknas med utgångspunkt i ett omkostnadsbelopp som bestäms med tillämpning av bestämmelserna om uppräkning i 43 kap. 17 § och, för svenska andelar, bestämmelserna om kapitalunderlaget i 43 kap. 18 §. Bestämmelserna i detta stycke gäller inte för andra delägarrätter än aktier och andelar.

En kapitalvinst skall inte tas upp i inkomstslaget tjänst till den del det skulle medföra att den skattskyldige och närstående till honom under avyttringsåret och de fem föregående beskattningsåren sammanlagt tagit upp högre belopp än som motsvarar 100 gånger det prisbasbelopp enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde för avyttringsåret.

Om sparat lättnadsutrymme enligt 43 kap. 6 § överstiger sparat utdelningsutrymme, tillämpas bestämmelserna i första stycket på kapitalvinsten minskad med mellanskillnaden.

Om sparat lättnadsutrymme enligt 43 kap. 6 § eller 48 a kap. 10 § tredje stycket sista meningen överstiger sparat utdelningsutrymme, tillämpas bestämmelserna i första stycket på kapitalvinsten minskad med mellanskillnaden.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2. Den nya bestämmelsen i 7 kap. 17 § tillämpas första gången vid 2004 års taxering.

3. De nya bestämmelserna i 43 kap. 7 §, 48 a kap. 8 a och 10 §§ samt 57 kap. 11 a och 12 §§ tillämpas på andelsbyten som skett efter den 31 december 2002. Bestämmelserna tillämpas också om den skattskyldige har begärt att punkterna 3 och 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (2002:1143) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) skall tillämpas på ett andelsbyte som skett före den 1 januari 2003.

3. Ärendet och dess beredning

Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten

Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 2003 utvidgades reglerna i 48 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL, om framskjuten beskattning vid andelsbyten till att även omfatta onoterade andelar och kvalificerade andelar (prop. 2002/03:15, bet. 2002/03:SkU5, rskr. 2002/03:80, SFS 2002:1143). Reglerna gäller vid andelsbyten som har skett efter utgången av år 2002. Under vissa förutsättningar skall reglerna också få tillämpas på ett sådant andelsbyte som skett före den 1 januari 2003 om den skattskyldige begär det.

De förslag till ändringar som läggs fram i propositionen är följdändringar till de utvidgade reglerna om framskjuten beskattning. Ändringarna, som är till fördel för de skattskyldiga, gäller sparat lättnadsutrymme och sparat utdelningsutrymme som är hänförligt till utbytta andelar och borde ha genomförts i samband med lagstiftningsarbetet hösten 2002.

Förslagen har beretts med Riksskatteverket.

Stiftelsen Anna Lindhs Minnesfond

Stiftelsen Anna Lindhs Minnesfond har kommit in med en framställan om att tas upp i den s.k. katalogen med namngivna subjekt som finns uppräknade i 7 kap. 17 § IL.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 16 oktober 2003 att inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som finns i bilaga 1. Lagrådet har lämnat lagförslagen utan erinran. Yttrandet finns i bilaga 2. Vissa redaktionella ändringar har gjorts i förhållande till lagrådsremissens förslag.

Förslaget om ändring i 7 kap. 17 § IL har inte granskats av Lagrådet. Lagändringen som föreslås är enligt regeringens mening tekniskt okomplicerad och det saknas därför anledning att höra Lagrådet.

4. Reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten

4.1. Bakgrund

Reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten infördes under år 2001 (prop. 2001/02:46, bet. 2001/02:SkU13, rskr. 2001/02:123, SFS 2001:1176). Bestämmelserna ersatte, tillsammans med regelsystemet för uppskovsgrundande andelsbyten, det enhetliga uppskovssystemet för andelsbyten som infördes efter förslag av

Företagsskatteutredningen i betänkandet Omstruktureringar och beskattning (SOU 1998:1). Reglerna om framskjuten beskattning, som finns i 48 a kap. IL, gällde från början bara när en fysisk person avyttrade marknadsnoterade andelar. Reglerna utvidgades, genom den tidigare nämnda lagändringen som trädde i kraft den 1 januari 2003, till att även omfatta andelar som inte är marknadsnoterade samt byten av kvalificerade andelar och andelar som blir kvalificerade hos säljaren. Reglerna får tillämpas på andelsbyten som har skett efter den 31 december 2002 och under vissa förutsättningar även på byten av andelar som skett före den 1 januari 2003 om den skattskyldige begär det.

De särskilda reglerna som gäller vid beskattningen av aktiva delägare i fåmansföretag, de s.k. 3:12-reglerna, finns i 57 kap. IL. Reglerna syftar till att inkomster i ett fåmansföretag, som beror på att ägaren har arbetat i företaget, skall beskattas som arbetsinkomster och inte som kapitalinkomster. Vid tillämpningen av reglerna beräknas avkastningen på det kapital som har investerats i företaget schablonmässigt. Reglerna innebär att man beräknar en normalavkastning som skall beskattas i inkomstslaget kapital hos ägaren. Lämnad utdelning som överstiger normalavkastningen beskattas i inkomstslaget tjänst. Normalavkastningen får inte överstiga ett visst s.k. gränsbelopp. Underlaget för gränsbeloppet utgörs av andelens omkostnadsbelopp, sparat utdelningsutrymme och ett löneunderlag. Gränsbeloppet erhålls genom att underlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med fem procentenheter, 57 kap. 7 och 8 §§ IL. Regeringen har nyligen föreslagit att underlaget skall multipliceras med statslåneräntan ökad med sju procentenheter från och med 2005 års taxering (prop. 2003/04:17). Även en kapitalvinst som uppkommer när andelar i ett fåmansföretag avyttras fördelas på inkomstslagen tjänst och kapital, 57 kap. 12 § IL.

Vid utdelning och kapitalvinst på andelar i onoterade svenska och utländska företag ges en lättnad i beskattningen, de s.k. lättnadsreglerna som finns i 43 kap. IL. Reglerna gäller fysiska personer och dödsbon som skall ta upp utdelning och kapitalvinst i inkomstslaget kapital. Lättnadsreglerna innebär att ett lättnadsbelopp kan beräknas varje år och att utdelning inom detta belopp undantas från beskattning hos andelsägaren. Om lättnadsbeloppet inte utnyttjas eller utnyttjas endast till viss del under ett år kan den outnyttjade delen – s.k. sparat lättnadsutrymme – sparas till ett senare år, 43 kap. 6 § IL. Det sparade lättnadsutrymmet kan även utnyttjas av andelsägaren vid kapitalvinstbeskattningen när andelarna avyttras. Den del av kapitalvinsten som motsvarar det sparade lättnadsutrymmet undantas då från beskattning, 43 kap. 8 § IL.

Bakgrunden till den senaste ändringen av reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten var de ekonomiska svårigheter som drabbade många fåmansföretagare, framför allt inom IT-branschen, sedan de bytt sina kvalificerade andelar mot marknadsnoterade andelar som blivit värdelösa. Vid dessa byten skulle reglerna om uppskovsgrundande andelsbyten i 49 kap. IL tillämpas och i samband därmed också en uppdelning av vinsten i inkomstslagen tjänst och kapital. När sedan de mottagna andelarna blev värdelösa i samband med konkurs ansågs andelarna avyttrade och uppskovsbeloppen skulle tas upp till

beskattning. Den del av uppskovsbeloppet som skulle beskattas i kapital kunde kvittas mot den kapitalförlust som uppkommit genom konkursen. Någon motsvarande kvittningsrätt fanns däremot inte för den del av uppskovsbeloppet som skulle beskattas i inkomstslaget tjänst.

Problemen med kombinationen av 3:12-reglerna och uppskovstekniken i andelsbytesreglerna löstes alltså genom att reglerna om framskjuten beskattning i stället utvidgades till att omfatta även andelsbyten med onoterade och kvalificerade andelar.

Hänvisningar till S4-1

  • Prop. 2003/04:33: Avsnitt 4.3

4.2. Sparat lättnadsutrymme

Regeringens förslag: Vid tillämpningen av reglerna om framskjuten beskattning i 48 a kap. inkomstskattelagen skall sparat lättnadsutrymme som hänför sig till de avyttrade andelarna fördelas på de mottagna andelarna.

Skälen för regeringens förslag: Enligt den senaste ändringen av reglerna om framskjuten beskattning i 48 a kap. IL skall, vid byte av kvalificerade andelar, de mottagna andelarna anses kvalificerade utan tidsbegränsning. Det har dock tagits in en maximeringsregel som innebär att det sätts ett tak för hur stor del som skall tas upp i inkomstslaget tjänst vid kapitalvinstbeskattningen när de mottagna andelarna avyttras, 57 kap. 13 § IL. Det skall således enligt 48 a kap. 8 a § IL göras en beräkning av de belopp som skulle ha tagits upp i inkomstslaget kapital och i inkomstslaget tjänst om reglerna om framskjuten beskattning inte varit tillämpliga.

Ett sparat lättnadsutrymme beaktas vid beräkningen som skall göras enligt 48 a kap. 8 a § IL. Det finns däremot inte någon regel som gör det möjligt att beakta ett sparat lättnadsutrymme som hänför sig till de utbytta andelarna vid beräkningen av lättnadsbeloppet i de fall de mottagna andelarna är onoterade. Det är inte heller möjligt att beakta ett sådant sparat lättnadsutrymme när de mottagna andelarna avyttras. Det innebär att andelsinnehavaren i dessa fall går miste om det sparade lättnadsutrymmet.

Enligt regeringen bör reglerna ändras så att ett sparat lättnadsutrymme som är hänförligt till utbytta andelar fördelas på de mottagna andelarna. Är de mottagna andelarna onoterade tillämpas lättnadsreglerna i 43 kap. IL utan begränsning. Om onoterade andelar, som inte är kvalificerade, byts mot andelarna i ett företag som är marknadsnoterat skall det sparade lättnadsutrymmet läggas till anskaffningsutgiften vid beräkningen av omkostnadsbeloppet för andelarna och alltså endast utnyttjas i samband med kapitalvinstbeskattningen när dessa andelar avyttras. Om andelsbytet innebär att kvalificerade andelar byts mot andelar i ett företag som är marknadsnoterat skall det sparade lättnadsutrymmet beaktas vid beräkningen av den kapitalvinst som skall fördelas enligt de särskilda reglerna för fåmansföretag som finns i 57 kap. IL.

Regeringens förslag föranleder ändringar i 43 kap. 7 §, 48 a kap. 10 § och 57 kap. 12 § IL.

4.3. Sparat utdelningsutrymme

Regeringens förslag: Vid tillämpningen av reglerna om framskjuten beskattning i 48 a kap. inkomstskattelagen skall ett sparat utdelningsutrymme som hänför sig till de avyttrade andelarna fördelas på de mottagna andelarna.

Skälen för regeringens förslag: Om en skattskyldig avyttrat kvalificerade andelar med tillämpning av reglerna om framskjuten beskattning kan inte ett sparat utdelningsutrymme hänförligt till de utbytta andelarna föras över till de mottagna andelarna enligt nuvarande regler. Vid beräkningen för att få fram taket för tjänstebeloppet enligt 48 a kap. 8 a § IL beaktas dock – precis som i fråga om sparat lättnadsutrymme – det sparade utdelningsutrymmet. Av redogörelsen i avsnitt 4.1 framgår att sparat utdelningsutrymme skall tas med vid beräkningen av gränsbeloppet enligt 57 kap. 7 och 8 §§ IL.

Reglerna om framskjuten beskattning innebär, som tidigare beskrivits, att när kvalificerade andelar avyttras genom ett andelsbyte blir också de mottagna andelarna kvalificerade. När reglerna i 48 a kap. IL utvidgades borde det därför ha införts en regel som innebär att sparat utdelningsutrymme som är hänförligt till de avyttrade andelarna skall övergå på de mottagna andelarna. Det är regeringens uppfattning att det bör göras en sådan följdändring även i detta avseende. För att upprätthålla syftet med fördelningsreglerna i 57 kap. IL bör dock beräkningsregeln i 48 a kap. 8 a § IL justeras. Det gäller i de fall då det sparade utdelningsutrymmet som fördelats på de mottagna andelarna helt eller delvis utnyttjats och utdelningsutrymmet därför är lägre vid avyttringen av dessa andelar än vid tidpunkten för andelsbytet. Justeringen beskrivs i författningskommentaren.

Regeringens förslag föranleder ändring i 48 a kap. 8 a § IL och en ny bestämmelse i 57 kap. IL.

Hänvisningar till S4-3

5. Stiftelsen Anna Lindhs Minnesfond

Regeringens förslag: Stiftelsen Anna Lindhs Minnesfond skall vara skattskyldig bara för inkomst på grund av innehav av fastigheter.

Skälen för regeringens förslag: Stiftelser är i likhet med andra juridiska personer i regel skattskyldiga för all inkomst. Stiftelser är också i allmänhet skyldiga att betala förmögenhetsskatt.

Vissa stiftelser och andra juridiska personer har dock ansetts bedriva en så höggradigt allmännyttig verksamhet att deras skattskyldighet har inskränkts genom att subjektet uttryckligen namnges i lagtexten i 7 kap. 17 § IL, den s.k. katalogen. Enligt 6 § tredje stycket lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt är sådana rättssubjekt också befriade från förmögenhetsskatt.

Skattereglerna för stiftelser har varit föremål för översyn av Stiftelse- och föreningsskattekommittén. I kommitténs betänkande Översyn av skattereglerna för stiftelser och ideella föreningar (SOU 1995:63)

föreslogs att katalogen skulle förkortas väsentligt. Regeringen lämnade den 14 november 2002 betänkandet utan åtgärd. Sedan 1990 har regeringen emellertid i princip avstått från att ta in nya subjekt i katalogen. Undantag har gjorts endast vid några få tillfällen.

Stiftelsen Anna Lindhs Minnesfond har som ändamål att verka mot alla former av våld, att verka för demokrati och mänskliga rättigheter samt att verka för en hållbar utveckling för ett gott liv. Detta kommer att ske genom bidrag till enskilda, i första hand ungdomar och kvinnor, samt till nationella och internationella organisationer. Minnesfonden har bildats för att hedra minnet av Anna Lindh.

Enligt regeringens mening är stiftelsens ändamål och verksamhet så höggradigt allmännyttig och utgör en så central nationell angelägenhet att dess medel inte bör beskattas. I detta speciella fall är det därför motiverat med ett undantag från den under senare år tillämpade principen att ytterligare subjekt inte bör tas med i katalogen.

6. Ikraftträdande

Bestämmelserna om framskjuten beskattning vid andelsbyten borde ha getts den föreslagna utformningen redan när reglerna utvidgades vid årsskiftet 2002/2003. Regeringen föreslår därför att reglerna ändras och att ändringarna ges retroaktiv verkan på samma sätt som de utvidgade reglerna, dvs. från och med den 1 januari 2003. Reglerna skall också, på den skattskyldiges begäran, kunna tillämpas på andelsbyten som skett tidigare.

Ändringen i 7 kap. 17 § IL föreslås gälla från den 1 januari 2004 och tillämpas första gången vid 2004 års taxering.

7. Effekter för de offentliga finanserna

Att sparade lättnadsutrymmen och utdelningsutrymmen som var hänförliga till onoterade och kvalificerade andelar som bytts ut mot andra andelar inte kunde utnyttjas ansågs, när de nu aktuella reglerna infördes, inte som en faktor som verkade i inkomstsänkande riktning. De nu föreslagna ändringarna kan därför inte sägas innebära en statsfinansiell kostnad.

De offentligfinansiella effekterna av ändringen i 7 kap. 17 § IL är försumbara.

8. Författningskommentar

Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

43 kap.

7 §

I ett nytt andra stycke görs en hänvisning till bestämmelserna i 48 a kap. 10 § om att sparat lättnadsutrymme som är hänförligt till avyttrade andelar skall fördelas på mottagna andelar vid andelsbyten med framskjuten beskattning.

48 a kap.

8 a §

Bestämmelsen innehåller beräkningsregeln avseende taket för tjänstebeloppet. Bestämmelsen ändras genom ett tillägg som innebär att – i de fall ett sparat utdelningsutrymme som fördelats på de mottagna andelarna vid andelsbytet är högre än det sparade utdelningsutrymme som finns kvar när dessa andelar avyttras – hälften av mellanskillnaden läggs till tjänstebeloppet.

10 §

I ett nytt andra stycke har det tagits in en bestämmelse om att sparat lättnadsutrymme som är hänförligt till avyttrade andelar skall fördelas på mottagna andelar.

I det tredje stycket, som också är nytt, anges på vilket sätt ett sparat lättnadsutrymme som fördelats på de mottagna andelarna skall utnyttjas om dessa hänför sig till ett företag som är marknadsnoterat.

57 kap.

11 a §

I bestämmelsen, som är ny, anges att när kvalificerade andelar avyttras genom ett andelsbyte skall sparat utdelningsutrymme fördelas på de mottagna andelarna.

12 §

I fjärde stycket görs ett tillägg för att sådant sparat lättnadsutrymme som avses i 48 a kap. 10 § också skall beaktas vid fördelningen av kapitalvinsten.

Lagrådsremissens lagförslag

Regeringen har följande förslag till lagtext.

Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229) dels att 43 kap. 7 §, 48 a kap. 8 a och 10 §§ samt 57 kap. 12 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 57 kap. 11 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

43 kap.

7 §

Om en andel övergår till en ny ägare genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, tar förvärvaren över den tidigare ägarens sparade lättnadsutrymme.

Om en andel övergår till en ny ägare genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, tar förvärvaren över den tidigare ägarens sparade lättnadsutrymme.

Bestämmelser om att sparat lättnadsutrymme skall fördelas på mottagna andelar vid andelsbyten med framskjuten beskattning finns i 48 a kap. 10 §.

48 a kap.

8 a §

4

Om den avyttrade andelen var en kvalificerad andel, skall det göras en beräkning av de belopp som skulle ha tagits upp i inkomstslaget kapital (kapitalbeloppet) och i inkomstslaget tjänst (tjänstebeloppet) om bestämmelserna om framskjuten beskattning inte varit tillämpliga.

Om den avyttrade andelen var en kvalificerad andel, skall det göras en beräkning av de belopp som skulle ha tagits upp i inkomstslaget kapital (kapitalbeloppet) och i inkomstslaget tjänst (tjänstebeloppet) om bestämmelserna om framskjuten beskattning inte varit tillämpliga. Om det sparade utdelningsutrymmet som har fördelats på de mottagna andelarna enligt 57 kap. 11 a § är högre än det sparade utdelningsutrymmet som belöper sig på de mottagna andelarna när de avyttras, skall hälften av mellanskillnaden läggas till tjänstebeloppet.

4

Senaste lydelse 2002:1143.

10 §

5

Mottagna andelar skall anses förvärvade för en ersättning som motsvarar det omkostnadsbelopp som gällde för den avyttrade andelen.

Mottagna andelar skall anses förvärvade för en ersättning som motsvarar det omkostnadsbelopp som gällde för den avyttrade andelen.

Sparat lättnadsutrymme som hänför sig till avyttrade andelar fördelas på de mottagna andelarna.

Om de mottagna andelarna hänför sig till ett företag som är marknadsnoterat skall det sparade lättnadsutrymmet läggas till anskaffningsutgiften vid beräkning av omkostnadsbeloppet för de mottagna andelarna. Är de marknadsnoterade andelarna kvalificerade skall i stället det sparade lättnadsutrymmet beaktas när kapitalvinsten fördelas enligt 57 kap. 12 §.

57 kap.

11 a §

Om kvalificerade andelar avyttras genom ett andelsbyte skall sparat utdelningsutrymme fördelas på de mottagna andelarna.

12 §

Av en kapitalvinst på en kvalificerad andel skall 50 procent av den del som överstiger det sparade utdelningsutrymmet tas upp i inkomstslaget tjänst.

Den kapitalvinst som enligt första stycket skall fördelas får beräknas med utgångspunkt i ett omkostnadsbelopp som bestäms med tillämpning av bestämmelserna om uppräkning i 43 kap. 17 § och, för svenska andelar, bestämmelserna om kapitalunderlaget i 43 kap. 18 §. Bestämmelserna i detta stycke gäller inte för andra delägarrätter än aktier och andelar.

En kapitalvinst skall inte tas upp i inkomstslaget tjänst till den del det skulle medföra att den skattskyldige och närstående till honom under avyttringsåret och de fem föregående beskattningsåren sammanlagt tagit upp högre belopp än som motsvarar 100 gånger det prisbasbelopp enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde för avyttringsåret.

Om sparat lättnadsutrymme enligt 43 kap. 6 § överstiger sparat

Om sparat lättnadsutrymme enligt 43 kap. 6 § eller 48 a kap.

5

Senaste lydelse 2002:1143.

utdelningsutrymme, tillämpas bestämmelserna i första stycket på kapitalvinsten minskad med mellanskillnaden.

10 § sista meningen överstiger sparat utdelningsutrymme, tillämpas bestämmelserna i första stycket på kapitalvinsten minskad med mellanskillnaden.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas på andelsbyten som skett efter den 31 december 2002. De nya bestämmelserna tillämpas också om den skattskyldige har begärt att punkterna 3 och 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (2002:1143) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) skall tillämpas på ett andelsbyte som skett före den 1 januari 2003.

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-10-17

Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Nina Pripp och regeringsrådet Göran Schäder.

Enligt en lagrådsremiss den 16 oktober 2003 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kammarrättsassessorn Cecilia Silfverhjelm.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Lagrådet, som noterar att lagförslaget har beretts enbart inom Regeringskansliet och genom att synpunkter inhämtats under hand från Riksskatteverket, finner inte anledning till erinran mot förslaget på föreliggande bedömningsunderlag.

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 23 oktober 2003

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Ulvskog, Freivalds, Sahlin, Pagrotsky, Östros, Messing, Engqvist, Lövdén, Ringholm, Bodström, Sommestad, Karlsson, Lund, Nykvist, Nuder, Johansson, Hallengren, Holmberg, Jämtin

Föredragande: statsrådet Bosse Ringholm

Regeringen beslutar proposition 2003/04:33 Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten, m.m.