Prop. 2002/03:15

Utvidgning av reglerna om framskjuten beskattning vid vissa andelsbyten

5HJHULQJHQVSURSRVLWLRQ 

Utvidgning av reglerna om framskjuten beskattning vid vissa andelsbyten

Regeringen överlæmnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 november 2002

Göran Persson

Bosse Ringholm

)LQDQVGHSDUWHPHQWHW

Propositionens huvudsakliga innehèll

I =propositionen =föreslès =att =bestæmmelserna =för =fysiska =personer =om framskjuten =beskattning =vid =vissa =andelsbyten =utvidgas =till =att =æven omfatta =andelar =som =inte =ær =marknadsnoterade =samt =byten =av kvalificerade andelar och andelar som blir kvalificerade hos sæljaren.

De =nya =reglerna =föreslès =træda =i =kraft =den =1 =januari =2003 =och =skall tillæmpas =pè =andelsbyten =som =sker =efter =den =31 =december =2002. =Under vissa =förutsættningar =skall =reglerna =om =framskjuten =beskattning, =pè =den skattskyldiges =begæran, =fè =tillæmpas =retroaktivt =pè =uppskovsbelopp =som fördelats =enligt =ældre =bestæmmelser. =Üven =den =som =före =ikrafttrædandet gjort =ett =byte =av =andelar =men =som =dè =inte =begærde =uppskov =med beskattningen =föreslès =i =vissa =fall =kunna =begæra =att =reglerna =om framskjuten beskattning skall tillæmpas retroaktivt.Innehèllsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut..................................................................3 2 Lagtext=...............................................................................................4 2.1 Förslag till lag om ændring i inkomstskattelagen (1999:1229).........................................................................4 2.2 Förslag till lag om ændring i lagen (2001:1227) om sjælvdeklarationer och kontrolluppgifter...........................16 3 Ürendet och dess beredning.............................................................19 4 Bakgrund och gællande rætt..............................................................21 4.1 Allmænt..............................................................................21 4.2 Bestæmmelserna om beskattning av aktiva delægare i fèmansföretag....................................................................21 4.3 Lættnadsreglerna................................................................23 4.4 Lagstiftningen vid andelsbyten=.........................................24 4.5 Bestæmmelserna om uppskovsgrundande andelsbyten=.....25 4.6 Bestæmmelserna om framskjuten beskattning vid andelsbyten........................................................................29 4.7 Kvittningsmöjligheter=.......................................................31 4.8 Ett rækneexempel...............................................................33 5 ávervæganden och förslag=...............................................................36 5.1 Inledning=...........................................................................36 5.2 Skattereglernas utformning=...............................................36 6 Ikrafttrædande- och övergèngsbestæmmelser=...................................47 7 Konsekvensanalys............................................................................54 8 Effekter för de offentliga finanserna=...............................................55 8.1 Framskjuten beskattning vid fysiska personers andelsbyten med onoterade andelar och kvalificerade andelar...55 8.2 Administrativa kostnader för skatteförvaltningen.............61 9 Författningskommentar=...................................................................62 9.1 Förslaget till lag om ændring i inkomstskattelagen (1999:1229).......................................................................62 9.2 Förslaget till lag om ændring i lagen (2001:1227) om sjælvdeklarationer och kontrolluppgifter...........................68 Bilaga 1 =Tabeller med berækningsexempel..........................................70 Bilaga 2 Promemorians lagförslag.......................................................75 Bilaga 3 Förteckning över remissinstanser som yttrat sig över

promemorian De s.k. 3:12-reglerna och reglerna om andelsbyten=............................................................................84

Bilaga 4 Lagrèdsremissens lagförslag=.................................................85 Bilaga 5 Lagrèdets yttrande=.................................................................97 Utdrag ur protokoll vid regeringssammantræde den 7 november 2002=.105

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslèr att riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ændring i inkomstskattelagen (1999:1229),

2. lag =om =ændring =i =lagen =(2001:1227) =om =sjælvdeklarationer =och kontrolluppgifter.

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1. Förslag till lag om ændring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Hærigenom föreskrivs i frèga om inkomstskattelagen (1999:1229)delsDWWNDSNDSRFKVNDOOXSSK|UDDWW

gælla,

delsDWWUXEULNHUQDQlUPDVWI|UHNDSNDSRFK

skall utgè,

delsDWWNDSRFKNDSNDSDNDS

7 och 9±11 , 49 kap. 1, 2, 5, 8, 13, 14, 17, 19, 25 och 26 , 56 kap. 8 och 57 kap. 6 och 13 samt rubrikerna nærmast före 49 kap. 14 och 57 kap. 13 skall ha följande lydelse,

delsDWWGHWLODJHQVNDOOLQI|UDVnWWDQ\DSDUDJUDIHUDNDSDD

8 a =och =12±16 = =samt =nærmast =före =48 =a =kap. =6 =a, =8 =a, =9, =11 =och =14± 16 nya rubriker av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

37 kap.

27

Om det övertagande företaget ær ett fèmansföretag vid utgèngen av det =beskattningsèr =dè =fusionen eller fissionen genomförs eller om det =överlètande =företaget =var =ett fèmansföretag =vid =ingèngen =av beskattningsèret =före =det =sista beskattningsèret, =gæller =18 = =i frèga =om =rætt =till =avdrag =för kvarstèende =kapitalförlust =pè delægarrætter =enligt =48 kap. =26

första stycket EDUD RP GHW

övertagande företaget ægde mer æn 90 =procent =av =andelarna =i =det överlètande =företaget =vid =den sistnæmnda tidpunkten.

Om det övertagande företaget ær ett fèmansföretag vid utgèngen av det =beskattningsèr =dè =fusionen eller fissionen genomförs eller om det =överlètande =företaget =var =ett fèmansföretag =vid =ingèngen =av beskattningsèret =före =det =sista beskattningsèret, =gæller =18 = =i frèga =om =rætt =till =avdrag =för kvarstèende =kapitalförlust =pè delægarrætter =enligt =48 kap. =26 bara om det övertagande företaget ægde =mer =æn =90 =procent =av andelarna =i =det =överlètande företaget =vid =den =sistnæmnda tidpunkten.

28

Vid en fission skall Vid en fission skall6HQDVWHO\GHOVHDY

NDS NDS UXEULNHQQlUPDVWI|UHNDS

periodiseringsfonder, =ersættnings- fonder, =rætt =till =avdrag =för underskott =enligt =40 =kap. =och =rætt till =avdrag =för =kvarstèende kapitalförlust =enligt =48 kap. =26

första =stycket I|UGHODV Sn GH

övertagande företagen i förhèllande till det nettoværde som förs över till varje företag.

periodiseringsfonder, =ersættnings- fonder, =rætt =till =avdrag =för underskott =enligt =40 =kap. =och =rætt till =avdrag =för =kvarstèende kapitalförlust =enligt =48 kap. =26 fördelas =pè =de =övertagande företagen =i =förhèllande =till =det nettoværde som förs över till varje företag.

Med nettoværde avses hær skillnaden mellan de skattemæssiga værdena pè =tillgèngarna =och =de =værden =pè =skulder =och =andra =förpliktelser =som gæller vid beskattningen.

38 kap.

17

Det köpande företaget fèr inte ta över rætt till avdrag för underskott enligt 40 kap. eller rætt till avdrag för kvarstèende kapitalförluster pè delægarrætter =enligt =48 =kap. =26 =

första stycket

Det köpande företaget fèr inte ta över rætt till avdrag för underskott enligt 40 kap. eller rætt till avdrag för kvarstèende kapitalförluster pè delægarrætter enligt 48 kap. 26 .

48 kap.

7Vid =berækningen =av =omkostnadsbeloppet =skall =det =genomsnittliga omkostnadsbeloppet =för =samtliga =delægarrætter =eller =fordringsrætter =av samma =slag =och =sort =som =den =avyttrade =anvændas. =Det =genomsnittliga omkostnadsbeloppet =skall =beræknas =med =hænsyn =till =intræffade förændringar i innehavet.

Om en andel i en værdepappersfond ær förvaltarregistrerad enligt 31 a lagen =(1990:1114) =om =værdepappersfonder, =skall =vid =tillæmpning =av genomsnittsmetoden =enligt =första =stycket =bortses =frèn =andra =andelar =i samma =fond =som =ær =registrerade =i =annan =förvaltares =eller andelsinnehavarens eget namn.

, NDS  ILQQV vad =JlOOHU uppskovsgrundande =andelsbyten,

ett \WWHUOLJDUH XQGDQWDJ IUnQ

bestæmmelsen i första stycket.

, 48 a kap. =16 och NDS ILQQV\WWHUOLJDUH tvè XQGDQWDJ frèn bestæmmelsen i första stycket

som =gæller andelsbyten =med framskjuten beskattning och

uppskovsgrundande andelsbyten.

48 a kap.

1I detta kapitel finns bestæmmelser för =fysiska personer om =framskjuten =beskattning =vid andelsbyten.

I detta kapitel finns bestæmmelser för =fysiska personer om =framskjuten =beskattning =vid DQGHOVE\WHQ Om =den =avyttrade

andelen =var =en =lagertillgèng,6HQDVWHO\GHOVH6HQDVWHO\GHOVH

gæller =dock =bestæmmelserna =i 49 kap.

20HGandelsbyteDYVHVHWWI|UIDUDQGHVRPXSSI\OOHUYLOONRUHQL± samt följande förutsættningar:

 (Q I\VLVN SHUVRQ sæljaren VNDOO DY\WWUD HQ DQGHO den =avyttrade

andelenLHWWI|UHWDJdet avyttrade företagetWLOOHWWDQQDWI|UHWDJdet köpande företaget

2. =Ersættningen =skall =vara =marknadsmæssig =och =læmnas =i =form =av DQGHODULGHWN|SDQGHI|UHWDJHWmottagna andelar(UVlWWQLQJHQInUWLOO en =del =læmnas =i =pengar, =dock =högst =med =tio =procent =av =de =mottagna andelarnas =nominella =værde. =Om =det =saknas =nominellt =værde =pè =de mottagna =andelarna, =skall =den =högsta =ersættningen =i =pengar =i =stællet beræknas =pè =den =del =av =det =inbetalda =kapitalet =som =belöper =sig =pè andelarna.

3. =Den =avyttrade =andelen =skall vara marknadsnoterad vid tidpunkten =för =erbjudandet =om byte =och =varken =den =eller =den mottagna =andelen =fèr =vara =en kvalificerad andel.

4 a 

Bestæmmelserna =i =detta =kapitel skall inte tillæmpas om avyttringen avser =en =skalbolagsandel =och kapitalvinsten =vid =avyttringen enligt =49 =a =kap. =skall =tas =upp =i inkomstslaget næringsverksamhet.

Verksamhetsvillkor nær den avyttrade andelen ær kvalificerad

6 a

Om det ær en kvalificerad andel som =avyttras =och =sæljaren omedelbart efter avyttringen ensam =eller =tillsammans =med nærstèende, =direkt =eller =indirekt, æger =andelar =i =det =köpande företaget med minst 25 procent av röstetalet =för =samtliga =andelar =i företaget, =skall =det =köpande företagets =næringsverksamhet =till huvudsaklig =del =bestè =av =rörelse eller =direkt =eller =indirekt =innehav av andelar i dotterföretag som till huvudsaklig del bedriver rörelse.6HQDVWHO\GHOVH

Som =rörelse =anses =i =denna paragraf =inte =sèdant =innehav =av kontanta medel, værdepapper eller liknande =som =avses =i =2 =kap. =24 = andra =meningen. =Med =dotterföretag avses i denna paragraf ett företag =i =vilket =det =köpande företaget, =direkt =eller =indirekt, æger =andelar =med =mer =æn =50 procent =av =röstetalet =för =samtliga andelar i företaget.

7Det =avyttrade =företaget =skall vara en sèdan juridisk person som anges i 6 .

Det =avyttrade =företaget =skall vara en sèdan juridisk person som DQJHV L  eller =en =svensk

ekonomisk förening.

Berækning av kapitalbeloppet och tjænstebeloppet

8 a

Om =den =avyttrade =andelen =var en =kvalificerad =andel, =skall =det göras =en =berækning =av =de =belopp som =skulle =ha =tagits =upp =i inkomstslaget =kapital =(kapitalbeloppet) =och =i =inkomstslaget tjænst (tjænstebeloppet) om bestæmmelserna =om =framskjuten beskattning inte varit tillæmpliga.

Huvudregler

9Ersættning i pengar skall tas upp som =kapitalvinst =det =beskattningsèr dè andelsbytet sker.

Ersættning i pengar skall tas upp som =kapitalvinst =det =beskattningsèr dè andelsbytet sker.

Om =den =avyttrade =andelen =var en kvalificerad andel tas ersættningen =upp =i =inkomstslaget kapital =i =den =utstræckning ersættningen =ryms =inom =kapitalbeloppet. =áverskjutande =del =av ersættningen =i =pengar =tas =upp =i inkomstslaget tjænst.6HQDVWHO\GHOVH6HQDVWHO\GHOVH

10Den =PRWWDJQD andelen VNDOO

DQVHV förværvad =I|U HQ HUVlWWQLQJ som =motsvarar =det =omkostnadsbelopp =som =gællde =för =den avyttrade andelen.

0RWWDJQD andelar VNDOO DQVHV

förværvade I|U HQ HUVlWWQLQJ VRP

motsvarar =det =omkostnadsbelopp som =gællde =för =den =avyttrade andelen.

Har =den =avyttrade =andelen förværvats =genom =ett =andelsbyte och =har =uppskov =erhèllits =med kapitalvinsten =enligt =49 =kap. =vid det =andelsbytet, =anses =den avyttrade =andelen =förværvad =för det marknadsværde som gællde för andelen =vid =det =andelsbytet. =Att uppskovsbeloppet =skall =tas =upp som =intækt =dè =æganderætten =till andelen =övergèr =till =nègon =annan eller =andelen =upphör =att =existera framgèr av 49 kap. 19 .

Villkoren för framskjuten beskattning =ær =inte =længre uppfyllda

11Om en fysisk person inte længre uppfyller =villkoret =i =5 = =om =att vara =bosatt =i =Sverige =eller stadigvarande =vistas =hær, =skall kapitalvinsten =som =uppkom =vid DQGHOVE\WHWWDVXSSVRPLQWlNWVid

berækningen =av =kapitalvinsten skall =som =ersættning =för =den avyttrade andelen inte ræknas med sèdan =ersættning =i =pengar =som tagits =upp =som =kapitalvinst =enligt 9 . 

Om en fysisk person inte længre uppfyller =villkoret =i =5 = =om =att vara =bosatt =i =Sverige =eller stadigvarande =vistas =hær, =skall kapitalvinsten =som =uppkom =vid DQGHOVE\WHWWDVXSSVRPLQWlNW

12

Om =den =avyttrade =andelen =var en kvalificerad andel och villkoret enligt 6 a gællde för det köpande företagets næringsverksamhet, skall =kapitalvinsten =som =uppkom vid andelsbytet tas upp som intækt om =villkoret =inte =længre =ær uppfyllt. =Detta =gæller =i =frèga =om förændringar =i =det =köpande6HQDVWHO\GHOVH6HQDVWHO\GHOVH

företagets =næringsverksamhet =till och =med =tjugonde =èret =efter =èret för andelsbytet.

Första =stycket =gæller =dock =bara om =sæljaren, =ensam =eller =tillsammans =med =nærstèende, =ocksè vid tidpunkten för förændringen av næringsverksamheten, =direkt =eller indirekt, =æger =andelar =i =det köpande =företaget =med =minst =25 procent =av =röstetalet =för =samtliga andelar i företaget.

13

I =kapitalvinst =som =avses =i 11 eller 12 skall inte ræknas med sèdan =ersættning =i =pengar =som tagits =upp =som =kapitalvinst =enligt 9 . Om en kapitalvinst tagits upp enligt =12 =pè =grund =av =att verksamhetsvillkoret inte længre ær uppfyllt, =skall =som =anskaffningsutgift =för =den =mottagna =andelen æven =ræknas =med =ett =belopp =som motsvarar =den =kapitalvinst =som tagits upp.

Üganderættsövergèng =genom =gèva eller testamente

14

ávergèr =æganderætten =till =en mottagen andel som ær kvalificerad =enligt =57 =kap. =6 = andra =stycket =genom =gèva =eller testamente =till =en =juridisk =person eller =ett =svenskt =handelsbolag, skall andelen anses avyttrad för en ersættning som motsvarar marknadsværdet.

ávriga bestæmmelser

Turordning =vid =avyttring =m.m. =av andelar i det köpande företaget

15

Om =sæljaren =æger =andelar =av samma =slag =och =sort =som =den mottagna =andelen =vid =tidpunkten för =andelsbytet =(gamla =andelar)

eller =förværvar =sèdana =andelar efter =andelsbytet =(nya =andelar), skall =avyttringar =anses =ske =i följande ordning:

1. gamla andelar,

2. mottagna andelar,

3. nya andelar. Bestæmmelserna =i =första =stycket tillæmpas pè motsvarande sætt nær æganderætten =övergèr =till =nègon annan =pè =annat =sætt =æn =genom avyttring.

Genomsnittsmetoden

16

Om =mottagna =andelar =inte =ær marknadsnoterade eller ær kvalificerade =enligt =57 =kap. =6 = andra =stycket, =skall =de =vid tillæmpning av genomsnittsmetoden =i =48 =kap. =7 = =inte =anses vara av samma slag och sort som andra =andelar =i =det =köpande företaget som innehas av sæljaren.

49 kap.

1I detta kapitel finns bestæmmelser =om =uppskov =med beskattningen vid uppskovsgrundande andelsbyten.

I detta kapitel finns bestæmmelser

för juridiska

personer =och =delægare =i =svenska handelsbolag =RP XSSVNRY PHG

beskattningen vid uppskovsgrundande andelsbyten.

I inkomstslaget næringsverksamhet gæller bestæmmelserna inte =bara =för =andelar =som =ær kapitaltillgèngar =utan =ocksè =för andelar som ær lagertillgèngar.

I inkomstslaget næringsverksamhet gæller bestæmmelserna inte =bara =för =andelar =som =ær kapitaltillgèngar =utan =ocksè =för DQGHODUVRPlUODJHUWLOOJnQJDUOm

den =avyttrade =andelen =var =en lagertillgèng, gæller bestæmmelserna =i =detta =kapitel æven för fysiska personer.

20HGuppskovsgrundande andelsbyteDYVHVHWWI|UIDUDQGHVRPXSSI\OOHU villkoren i 8±13 samt följande förutsættningar:6HQDVWHO\GHOVH6HQDVWHO\GHOVH

(QVlOMDUHsæljarenVNDOODY\WWUDHQDQGHOden avyttrade andelenL HWW I|UHWDJ det =avyttrade =företaget WLOO HWW DQQDW I|UHWDJ det =köpande

företaget

2. =Ersættningen =skall =vara =marknadsmæssig =och =læmnas =i =form =av DQGHODULGHWN|SDQGHI|UHWDJHWmottagna andelar(UVlWWQLQJHQInUWLOO en =del =læmnas =i =pengar, =dock =högst =med =tio =procent =av =de =mottagna andelarnas =nominella =værde. =Om =det =saknas =nominellt =værde =pè =de mottagna =andelarna, =skall =den =högsta =ersættningen =i =pengar =i =stællet beræknas =pè =den =del =av =det =inbetalda =kapitalet =som =belöper =sig =pè andelarna.

 Bestæmmelserna =i =48 =a =kap.

om =framskjuten =beskattning =vid andelsbyten skall inte tillæmpas.

 Om =den =avyttrade =andelen

var =en =kapitaltillgèng, =skall sæljaren =vara =en =juridisk =person eller ett svenskt handelsbolag.

5Bestæmmelserna i detta kapitel fèr inte tillæmpas om

1. =det =finns =förutsættningar =± bortsett =frèn =förutsættningen =i 25 kap. 11 och 12 om begæran ± =att =tillæmpa =bestæmmelserna =i 25 kap. 6±27 om uppskov med beskattningen =vid =koncerninterna andelsavyttringar,

1. =det =finns =förutsættningar =± bortsett =frèn =förutsættningen =i 25 kap. 11 och 12 om begæran ± =att =tillæmpa =bestæmmelserna =i 25 kap. 6±27 om uppskov med beskattningen =vid =koncerninterna DQGHOVDY\WWULQJDUeller

2. bestæmmelserna i 38 kap. om undantag frèn omedelbar beskattning =vid =verksamhets-DY\WWULQJDUVNDOOWLOOlPSDV, eller

2. bestæmmelserna i 38 kap. om undantag frèn omedelbar beskattning =vid =verksamhetsavyttringar skall tillæmpas.

3. kapitalvinsten enligt 49 a kap. vid =avyttring =av =en =andel =i =ett skalbolag =skall =tas =upp =i inkomstslaget næringsverksamhet.

82PVlOMDUHQlUHQI\VLVNSHUVRQ skall han vara bosatt i Sverige eller stadigvarande vistas hær.

Om sæljaren ær en fysisk person

och har avyttrat en andel som var en =lagertillgèng VNDOO KDQ YDUD

bosatt i Sverige eller stadigvarande vistas hær.

13

Om den avyttrade andelen ær en

tillgèng =som =kapitalvinstbeskattas

hos =sæljaren, =skall =det =uppkomma en =kapitalvinst. =Om =det =læmnas ersættning =i =pengar =för =andelen, skall =kapitalvinsten =överstiga denna del av ersættningen.

Om den avyttrade andelen ær en

kapitaltillgèng KRV VlOMDUHQ VNDOO

det =uppkomma =en =kapitalvinst. Om det læmnas ersættning i pengar för =andelen, =skall =kapitalvinsten överstiga denna del av ersættningen.6HQDVWHO\GHOVH6HQDVWHO\GHOVH

Om =den =avyttrade =andelen =ær =en =lagertillgèng =hos =sæljaren, =skall ersættningen =överstiga =andelens =skattemæssiga =værde. =Om =det =læmnas ersættning i pengar för andelen, skall skillnaden mellan hela ersættningen och det skattemæssiga værdet av andelen överstiga ersættningen i pengar.

Beskattning =av =andelsbytet =och uppskovsbeloppets storlek

Beskattning DY

det

uppskovsgrundande =DQGHOVE\WHW

och uppskovsbeloppets storlek

$QGHOVRPkapitalvinstbeskattas $QGHOVRP var kapitaltillgèng

142P vinsten =pè =GHQ DY\WWUDGH DQGHOHQ skall kapitalvinstbeskattas hos =sæljaren, =skall =sè =stor =del =av kapitalvinsten =som =motsvarar ersættningen =i =pengar =tas =upp =som intækt =det =beskattningsèr =dè =det uppskovsgrundande =andelsbytet sker.

2P GHQ DY\WWUDGH DQGHOHQ =var

en =kapitaltillgèng =KRV VlOMDUHQ

skall =sè =stor =del =av =kapitalvinsten som =motsvarar =ersættningen =i pengar =tas =upp =som =intækt =det beskattningsèr dè det uppskovsgrundande =andelsbytet sker.

Ýterstèende =del =av =kapitalvinsten =skall =fördelas =pè =de =mottagna andelarna. =Det =belopp =som =fördelas =pè =en =andel =benæmns =uppskovsbelopp.

17

Om =den =avyttrade =andelen =var en lagertillgèng hos sæljaren, skall ersættningen =i =pengar =tas =upp =som intækt =det =beskattningsèr =dè andelsbytet =sker. =Samtidigt =skall ett =belopp =som =motsvarar =det skattemæssiga =værdet =pè =den avyttrade =andelen =tas =upp =som intækt.

Om =den =avyttrade =andelen =var en lagertillgèng hos sæljaren, skall ersættningen =i =pengar =tas =upp =som LQWlNW GHW EHVNDWWQLQJVnU Gn det

uppskovsgrundande DQGHOVE\WHW

sker. =Samtidigt =skall =ett =belopp som =motsvarar =det =skattemæssiga værdet =pè =den =avyttrade =andelen tas upp som intækt.

Ýterstèende =del =av =ersættningen, =minskad =med =ett =belopp =som motsvarar =det =skattemæssiga =værdet =pè =den =avyttrade =andelen, =skall fördelas pè de mottagna andelarna. Det belopp som fördelas pè en andel benæmns uppskovsbelopp.

19Det =uppskovsbelopp =som =enligt

14±18 DYVHUHQPRWWDJHQDQGHO

skall tas upp som intækt senast det beskattningsèr dè æganderætten till andelen =övergèr =till =nègon =annan eller =andelen =upphör =att =existera, om =inte =annat =följer =av bestæmmelserna =i =detta =kapitel.

Det =uppskovsbelopp =som =enligt

14, =15, =17 =och =18 DYVHU HQ

mottagen =andel =skall =tas =upp =som intækt senast det beskattningsèr dè æganderætten =till =andelen =övergèr till =nègon =annan =eller =andelen upphör =att =existera, =om =inte =annat följer =av =bestæmmelserna =i =detta6HQDVWHO\GHOVH6HQDVWHO\GHOVH

ávergèr =æganderætten =genom =ett andelsbyte =behöver =uppskovsbeloppet =dock =inte =tas =upp =vid detta andelsbyte. I stællet fördelas detta =pè =de =mottagna =andelarna enligt =48 =a kap. =och =behandlas som =ett =sèdant =uppskovsbelopp som avses i första meningen.

kapitel.

Om =sæljaren =ær =ett =svenskt =handelsbolag =och =om =æganderætten =till =en delægares =andel =i =handelsbolaget =± =eller =en =delægares =andel =i =nègot svenskt =handelsbolag =som =direkt =eller =indirekt =genom =ett =svenskt handelsbolag æger en andel i handelsbolaget ± övergèr till nègon annan, skall =uppskovsbeloppet =tas =upp =som =intækt =det =beskattningsèr =dè =detta intræffar. Detsamma gæller om delægarens andel upphör att existera.

25

Om =en =mottagen =andel =övergèr WLOO HQ ny =ægare JHQRP DUY testamente, =gèva =eller =bodelning, LQWUlGHUförværvarenLöverlètarens skattemæssiga =situation =nær =det gæller uppskovsbeloppet.

Om =en =mottagen =andel =övergèr WLOO HQ fysisk =person JHQRP DUY WHVWDPHQWH =JnYD HOOHU ERGHOQLQJ

och =andelen =blir =en =lagertillgèng hos =förværvaren LQWUlGHU denne L den =tidigare =ægarens VNDWWH

mæssiga =situation =nær =det =gæller uppskovsbeloppet.

26Om en fysisk person inte længre uppfyller =villkoret =i =8 = =om =att vara =bosatt =i =Sverige =eller stadigvarande =vistas =hær, =skall uppskovsbeloppet =tas =upp =som intækt.

2P HQ I\VLVN SHUVRQ som =har

avyttrat =en =lagertillgèng LQWH

længre uppfyller villkoret i 8 om att =vara =bosatt =i =Sverige =eller stadigvarande =vistas =hær, =skall uppskovsbeloppet =tas =upp =som intækt.

56 kap.

8Nær det gæller fèmansföretag, fèmanshandelsbolag och deras delægare m.fl. finns æven særskilda bestæmmelser om

± förmèn av utbildning i 11 kap. 17 , ± avdrag för framtida substansminskning i 20 kap. 23 , ± underprisöverlètelser i 23 kap. 18±23 , ± avdrag för rænta pè vinstandelslèn i 24 kap. 6, 7 och 10 , ± nær en fastighet eller andel ær lagertillgèng i 27 kap. 4±6 , ± kvalificerade fusioner och fissioner i 37 kap. 27 , ± utskiftning vid ombildning av en ekonomisk förening till aktiebolag i 42 kap. 20 ,

± uppskovsgrundande =DQGHOV

E\WHQL 49 kap. 10, 16 och 32 ,

±DQGHOVE\WHQ L =48 =a kap. =6 =a ,

8 a, 9, 12±14 och 16 ,6HQDVWHO\GHOVH6HQDVWHO\GHOVH

± avyttring av andelar i svenska handelsbolag i 50 kap. 7 och 51 kap. 7 ,

± pensionssparavdrag i 59 kap. 4, 10 och 15 , ± familjebeskattning i 60 kap. 12±14 , och ± grundavdrag i 63 kap. 5 .

57 kap.

6

Upphör =ett =företag =att =vara fèmansföretag, =anses =en =andel

ændè NYDOLILFHUDG XQGHU IHP

beskattningsèr =dærefter =eller =den kortare tid som följer av 4 . Detta gæller =dock =bara =om =andelsægaren eller nègon nærstèende till honom

Upphör =ett =företag =att =vara fèmansföretag, =anses =en =andel kvalificerad under fem beskattningsèr =dærefter =eller =den kortare tid som följer av 4 . Detta gæller =dock =bara =om =andelsægaren eller nègon nærstèende till honom

1. ægde =andelen =nær =företaget =upphörde =att =vara =fèmansföretag =och andelen dè var kvalificerad, eller

2. har förværvat andelen med stöd av en sèdan andel som avses i 1.

Om =en =kvalificerad =andel avyttras =genom =ett =andelsbyte, anses mottagna andelar kvalificerade =hos =andelsægaren. Detsamma =gæller =om andelen dærefter =övergèr =till =nègon =annan genom arv, testamente, gèva eller bodelning. =En =andel =skall =ocksè anses =kvalificerad =om =den förværvats =med =stöd =av =en =sèdan kvalificerad andel.

Uppskovsgrundande andelsbyten Andelsbyten

13Om =en =mottagen =andel =som =ær kvalificerad =enligt =6 =andra stycket =avyttras, =skall =den =del =av kapitalvinsten =som =tas =upp =i inkomstslaget tjænst inte överstiga tjænstebeloppet =enligt =48 a kap. 8 a =vid =andelsbytet. =Detsamma gæller =om =delægarens =andel upphör att existera.

Första stycket gæller inte om en mottagen =andel =ær =kvalificerad enligt =4 =eller =6 =första =stycket dè den avyttras.

Bestæmmelser =om =fördelning mellan =inkomstslagen =tjænst =och kapital =av =ersættning =i =pengar =vid

Bestæmmelser =om =fördelning mellan =inkomstslagen =tjænst =och kapital =av =ersættning =i =pengar =vid6HQDVWHO\GHOVH

uppskovsgrundande DQGHOVE\WHQ

ILQQVL49 kap. 16 

DQGHOVE\WHQILQQVL48 a kap. 9 

Bestæmmelser =om =berækningen av =grænsbeloppet =vid =uppskovsgrundande =andelsbyten =finns =i 49 kap. 32 .

1. Denna =lag =træder =i =kraft =den =1 =januari =2003 =och =skall =tillæmpas =pè andelsbyten, =fusioner =och =fissioner =samt =verksamhetsöverlètelser =efter den 31 december 2002.

2. I frèga om uppskovsbelopp med anledning av avyttring av en andel före =ikrafttrædandet =gæller =alltjæmt =ældre =bestæmmelser =i =48 a kap. =och 49 kap. =samt =den =upphævda =lagen =(1998:1601) =om =uppskov =med beskattningen vid andelsbyten om inte annat anges i punkterna 3 och 4.

3. Om =en =kvalificerad =andel =har =avyttrats =genom =ett =byte =av =andelar och ett uppskovsbelopp har fördelats enligt ældre bestæmmelser skall, om den =skattskyldige =begær =det, =uppskovsbeloppet =avseende =mottagna andelar inte tas upp till beskattning trots att andelarna avyttrats pè annat sætt =æn =genom =ett =byte =av =andelar.= =I =stællet =skall =bestæmmelserna =i 48 a kap. =och =57 kap. =i =deras =lydelse =efter =ikrafttrædandet =tillæmpas. =En begæran om =att uppskovsbeloppet inte =skall tas upp =skall =avse samtliga mottagna andelar.

4. Om =en =kvalificerad =andel =har =avyttrats =genom =ett =byte =av =andelar före ikrafttrædandet och det skulle ha funnits förutsættningar för uppskov med beskattningen, skall bestæmmelserna i punkten 3 tillæmpas om den skattskyldige =begær =det. =Punkten =3 =skall =ocksè =tillæmpas =pè =den skattskyldiges =begæran =om =den =skattskyldige =har =tagit =upp uppskovsbeloppet till beskattning helt eller delvis.

2.2. Förslag till lag om ændring i lagen (2001:1227) om sjælvdeklarationer och kontrolluppgifter

Hærigenom =föreskrivs =i =frèga =om =lagen =(2001:1227) =om sjælvdeklarationer och kontrolluppgifter

delsDWWNDSRFKRFKNDSVDPWUXEULNHQQlUPDVWI|UH

3 kap. 15 skall ha följande lydelse,

dels =DWW GHW L ODJHQ VNDOO LQI|UDV WYn Q\D SDUDJUDIHU NDS D RFK

16 a , av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.

Uppskov =vid =koncerninterna andelsavyttringar och vid uppskovsgrundande andelsbyten

Vissa andelsavyttringar

15

Den =som =enligt =25 =kap. =11 = =inkomstskattelagen =(1999:1229) =begær uppskov =med =beskattningen =vid =en =koncernintern =andelsavyttring =skall læmna de uppgifter som skattemyndigheten behöver för att kunna besluta om uppskovet.

Detsamma gæller den som enligt 49 kap. 6 den lagen begær uppskov med beskattningen vid ett uppskovsgrundande andelsbyte.

Den =som =har =fètt =uppskov =skall èrligen læmna de uppgifter som ær av betydelse för om uppskovsbeloppet skall tas upp till EHVNDWWQLQJDetsamma gæller den

som =har =en =andel =för =vilken uppskovsbelopp =fördelats =enligt 49 kap. =19 =första =stycket inkomstskattelagen.

Den =som =har =fètt =uppskov =skall èrligen læmna de uppgifter som ær av =betydelse =för =om =uppskovsbeloppet =skall =tas =upp =till beskattning.

15 a

Den =som =har =mottagit =en =andel som =ær =kvalificerad =enligt =57 kap. 6 andra stycket inkomstskattelagen =( 1999:1229 ) skall =læmna =de =uppgifter =som behövs =för =att =skattemyndigheten skall kunna bedöma om verksamhetsvillkoret enligt 48 a kap. 6 a och 12 inkomstskattelagen =ær =uppfyllt samt =besluta =om =kapitalbeloppet och tjænstebeloppet enligt 48 a kap. =8 a =den =lagen. =Vidare

skall =uppgifter =læmnas =om utdelning =och =kapitalvinst =pè sèdana andelar.

16

Om =æganderætten =till =andelar som =har =förværvats =genom =sèdant uppskovsgrundande andelsbyte som avses i 49 kap. inkomstskattelagen =(1999:1229) har =övergètt =till =nègon =annan genom =arv, =testamente, =bodelning HOOHUJnYDVNDOOförværvaren OlPQD

Om =æganderætten =till =andelar som =har =förværvats =genom =sèdant uppskovsgrundande andelsbyte som avses i 49 kap. inkomstskattelagen =(1999:1229) har =övergètt =till =nègon =annan genom =arv, =testamente, =bodelning HOOHU JnYD och =om =andelen =ær =en

lagertillgèng =hos =förværvaren

VNDOOdenneOlPQD

1. uppgift om antalet andelar som har förværvats,

2. uppgift om uppskovsbeloppet för varje andel, och

3. identifikationsuppgifter för den som andelarna har övergètt frèn. Den =till =vilken =æganderætten =till =andelarna =har =övergètt =skall =èrligen læmna de uppgifter som ær av betydelse för om uppskovsbeloppet skall tas upp till beskattning.

16 a

Om =æganderætten =till =andelar som ær kvalificerade enligt 57 kap. 6 andra stycket inkomstskattelagen =( 1999:1229 ) har =övergètt =till =nègon =annan genom =arv, =testamente, =bodelning eller =gèva, =skall =förværvaren læmna

1. uppgift =om =antalet =andelar som har förværvats,

2. uppgift om tjænstebeloppet för varje andel, och

3. identifikationsuppgifter för den =som =andelarna =har =övergètt frèn.

Den =till =vilken =æganderætten =till andelarna =har =övergètt =skall èrligen læmna de uppgifter som ær av =betydelse =för =frègan =om tjænstebeloppet =skall =tas =upp =till beskattning.

10 kap.

9

I kontrolluppgiften skall följande uppgifter læmnas:

1. =vid =avyttringen =av =delægarrætterna =eller =fordringsrætterna =eller =vid utfærdandet =av =en =option, =den =ersættning =som =överenskommits =efter avdrag för försæljningsprovision och liknande utgifter,

2. antalet delægarrætter eller fordringsrætter,

3. deras slag och sort, samt

4. den kontanta ersættningen vid

ett =sèdant =andelsbyte VRP DYVHV L

49 kap. =2 = =inkomstskattelagen (1999:1229).

4. den kontanta ersættningen vid

sèdana =byten =av =andelar =VRP

DYVHV L 48 a kap. =2 = =och =NDS 2 inkomstskattelagen (1999:1229).

Om ett terminsavtal slutförs genom att den ena parten sæljer en tillgèng samtidigt som samma part förværvar en mindre tillgèng av samma slag, skall uppgift læmnas om bruttoersættningen vid försæljningen.

1. Denna =lag =træder =i =kraft =den =1 =januari =2003 =och =tillæmpas =första gèngen vid 2004 èrs taxering.

2. Üldre bestæmmelser skall fortfarande tillæmpas för den som erhèllit uppskov med beskattningen avseende byte av andelar som skett före den 1 januari 2003.

3 Ürendet och dess beredning

Inom Finansdepartementet utarbetades under vèren 2002 en promemoria om =de =s.k. =3:12-reglerna =och =reglerna =om =andelsbyten =(Fi2002/1588). Promemorian =± =som =ær =daterad =den =12 =april =2002 =± =tar =sikte =pè =vilka komplikationer som kan uppkomma nær de tvè regelsystemen tillæmpas samtidigt. =I =promemorian =redovisas =fyra =alternativa =lösningar =för IUDPWLGD DY\WWULQJDU 3URPHPRULDQV ODJI|UVODJ ILQQV L bilaga =2. Promemorian =har =remissbehandlats. =Remisstiden =gick =ut =den =15 =juni (Q I|UWHFNQLQJ |YHU UHPLVVLQVWDQVHUQD ILQQV L bilaga =3. =(Q sammanstællning =av =remissyttrandena =finns =tillgænglig =i =lagstiftningsærendet (dnr Fi2002/1588).

I =ett =betænkande, =bet. =2001/02:SkU29, =daterat =den =24 =april =2002, föreslog =skatteutskottet =med =stöd =av =sin =initiativrætt =enligt =3 kap. =7 riksdagsordningen att riksdagen skulle tillkænnage för regeringen att den skall èterkomma till riksdagen med ett förslag till en retroaktivt verkande lagændring som eliminerar de effekter som uppstèr i förlustsituationer till följd =av =att =ett =tjænstebelopp =skall =tas =upp =till =beskattning =av =den =som genom =ett =uppskovsgrundande =andelsbyte =har =avyttrat =andelar =i =ett fèmansföretag. =Utskottet =uttalade =att =regeringen =senast =i =augusti =2002 skulle èterkomma till riksdagen med en proposition. Riksdagen biföll den 16 =maj =2002 =utskottets =förslag =och =betænkandet =överlæmnades =till regeringen samma dag (rskr. 2001/02:245).

En proposition som pèverkar statens inkomster och utgifter för nærmast följande =budgetèr =fèr =avlæmnas =efter =budgetpropositionen =endast =under vissa =særskilda =förutsættningar. =Regeringen =har =pè =grundval =av =den tidigare =næmnda =skrivelsen =haft =riksdagens =uppdrag =att =utforma =en proposition med visst innehèll. Pè grund av frègornas komplexitet har det inte =varit =möjligt =att =avsluta =beredningen =av =förslagen =före budgetpropositionens =avlæmnande =till =riksdagen. =Uppdraget =frèn riksdagen utgör emellertid enligt regeringens mening =skæl för att denna proposition nu överlæmnas till riksdagen trots att budgetpropositionen för 2003 redan har överlæmnats.

I =propositionen =læmnas =ett =lagförslag =som =syftar =till =att =eliminera =de beskattningseffekter =som =avses =i =utskottsbetænkandet. =Lagændringarna föreslès fè retroaktiv verkan. Förslaget bygger pè en av de modeller som presenterades i den tidigare næmnda promemorian och har kompletterats med =övergèngsbestæmmelser. =Under =ærendets =beredning =i =Finansdepartementet =har =synpunkter =under =hand =inhæmtats =frèn =Riksskatteverket, Svea Hovrætt, Kammarrætten i Göteborg och Lænsrætten i Skène læn.

Lagrèdet

Regeringen =beslutade =den =17 =oktober =2002 =att =inhæmta =Lagrèdets \WWUDQGH|YHUGHI|UVODJVRPILQQVLbilaga 4/DJUnGHWV\WWUDQGHILQQVL

bilaga =5. /DJUnGHW KDU I|UHVODJLW YLVVD MXVWHULQJDU DY ODJWH[WHQ

Regeringen =har =i =huvudsak =följt =Lagrèdets =synpunkter. =Synpunkterna

behandlas i den allmænna motiveringen samt i författningskommentaren till =de =berörda =lagrummen. =Vissa =redaktionella =ændringar =har =hærutöver gjorts i förhèllande till lagrèdsremissens förslag.

Förslagen till ændringar i 37 kap. 27 och 28 , 38 kap. 17 , 48 kap. 7 och 48 a kap. 14 inkomstskattelagen (1999:1229) har inte granskats av =Lagrèdet. =Ündringarna =som =bestèr =av =rættelser =och =konsekvensændringar =ær =enligt =regeringens =mening =av =sè =enkel =beskaffenhet =att Lagrèdets hörande skulle sakna betydelse. Dessa ændringar kommenteras i författningskommentaren.

4. Bakgrund och gællande rætt

4.1. Allmænt

I olika sammanhang har uppmærksammats fall dær mindre fèmansföretag, framför allt inom IT-branschen, har avyttrats och sæljaren som ersættning erhèllit aktier i det köpande bolaget som ær ett börsbolag. I samband med avyttringen =har =sæljaren =och =huvudægaren =i =det =köpande =bolaget =avtalat om att sæljaren inte fèr avyttra de mottagna andelarna förræn en viss tid förflutit eller att endast en viss del av andelarna èrligen fèr sæljas. Syftet med =dessa =villkor =har =regelmæssigt =varit =att =det =köpande =bolaget =velat försækra =sig =om =att =sæljaren =skall =vara =verksam =i =bolaget =æven =efter överlètelsen.

Sæljaren =kan =vælja =mellan =att =pè =vanligt =sætt =beskattas =för =vinsten omedelbart eller att begæra uppskov med beskattningen enligt de regler som gæller vid uppskovsgrundande andelsbyten. Om sæljaren væljer att ta upp vinsten till beskattning kommer vinsten enligt de s.k. 3:12-reglerna att pè visst sætt delas upp i tvè delar. Den ena delen beskattas i inkomstslaget kapital och den andra i inkomstslaget tjænst.

Üven för det fall sæljaren væljer att begæra uppskov med beskattningen sker =en =uppdelning =mellan =inkomstslagen =tjænst =och =kapital. =Enligt reglerna =om =uppskovsgrundande =andelsbyten =gæller =att =vinsten =frèn andelsbytet skall beskattas senast det beskattningsèr dè æganderætten till den =andel =som =mottogs =vid =andelsbytet =övergèr =till =nègon =annan =eller andelen upphör att existera. Om det köpande bolaget försætts i konkurs ses detta som en avyttring av de andelar som mottagits vid andelsbytet. Den =skattskyldige =gör =i =sè =fall =en =kapitalförlust =samtidigt =som =vinsten frèn andelsbytet skall beskattas. Den del av uppskovsbeloppet som skall beskattas =i =inkomstslaget =kapital =fèr =kvittas =mot =den =kapitalförlust =som uppkommit =genom =konkursen. =Nègon =motsvarande =kvittningsrætt =finns dæremot =inte =för =den =del =av =uppskovsbeloppet =som =skall =beskattas =i inkomstslaget =tjænst. =Situationen =ær =densamma =om =andelarna =i =det köpande bolaget avyttras med förlust.

Kritiken =mot =de =nuvarande =reglerna =om =uppskovsgrundande andelsbyten tar sikte pè det förhèllandet att den kapitalförlust som hænför sig till de mottagna andelarna inte fullt ut kan kvittas mot den vinst som uppkom =vid =andelsbytet. =Nedan =læmnas =ett =förslag =till =lösning =av problematiken.

4.2. Bestæmmelserna om beskattning av aktiva delægare i fèmansföretag

Regler =om =beskattning =av =aktiva =andelsægare =i =fèmansföretag, =de =s.k. 3:12-reglerna, =finns =i =57 =kap. =inkomstskattelagen =(1999:1229), =IL. Regleringen syftar till att inkomster i ett fèmansföretag, som beror pè att

ægaren =arbetat =i =företaget, =skall =beskattas =som =arbetsinkomster =och =inte som =kapitalinkomster. =Med =fèmansföretag =avses =ett =företag =dær =ægaren eller ægarna sè fullstændigt kan behærska företaget att man i realiteten inte kan =tala =om =ett =tvèpartsförhèllande =vid =transaktioner =mellan =ægare =och företaget. Om inkomster i bolaget delas ut, beskattas dærför den mottagna utdelningen =i =inkomstslaget =tjænst =om =utdelningen =överstiger =en schablonmæssigt =framræknad =normalutdelning. =3:12-reglerna =omfattar æven =försæljningsvinster pè =andelar i fèmansföretag. Hælften av den del av kapitalvinsten, som =överstiger sèdan sparad utdelning som skulle ha beskattats i inkomstslaget kapital hos mottagaren om den hade delats ut, skall tas upp i inkomstslaget tjænst.

3:12-reglerna =ær =tillæmpliga =pè =andelsægarnivè =och =den =andelsægare som =omfattas =av =reglerna =sægs =inneha =kvalificerade =andelar =i =ett InPDQVI|UHWDJ 0HG kvalificerad =andel DYVHV HQOLJW NDS  ,/ HQ andel i ett fèmansföretag under förutsættning att andelsægaren eller nègon nærstèende =till =honom =under =beskattningsèret =eller =nègot =av =de =fem föregèende =beskattningsèren =varit =verksam =i =betydande =omfattning =i företaget =eller =i =ett =annat =fèmansföretag =eller =i =ett =fèmanshandelsbolag som =bedriver =samma =eller =likartad =verksamhet. =Detsamma =gæller =om företaget, =direkt =eller =indirekt, =under =beskattningsèret =eller =nègot =av =de fem =föregèende =beskattningsèren =har =ægt =andelar =i =ett =annat fèmansföretag =eller =i =ett =fèmanshandelsbolag =och =andelsægaren =eller nègon nærstèende till honom under beskattningsèret eller nègot av de fem föregèende beskattningsèren varit verksam i betydande omfattning i detta fèmansföretag eller fèmanshandelsbolag. Dör ægaren till en kvalificerad andel anses andelen kvalificerad æven hos dödsboet.

Om utomstèende, direkt eller indirekt, i betydande omfattning æger del i =företaget =(minst =30 =procent) =och =direkt =eller =indirekt =har =rætt =till utdelning =tillæmpas =3:12-reglerna =bara =om =det =finns =særskilda =skæl (57 kap. 5 IL). Enligt förarbetena (prop. 1989/90:110, s. 468 och 704) blir =risken =för =omvandling =av =arbetsinkomster =mindre =i =dessa =fall eftersom utdelning och kapitalvinst tillfaller ocksè utomstèende.

Om =ett =företag =upphör =att =vara =fèmansföretag =anses =andelen =ændè kvalificerad =under =fem =beskattningsèr =dærefter. =Detta =gæller =under förutsættning att andelsægaren eller nærstèende ægde andelen nær företaget upphörde att vara fèmansföretag och andelen dè var kvalificerad eller har förværvat =andelen =med =stöd =av =en =sèdan =andel =(57 =kap. =6 = =IL). Bestæmmelsen har funnits sedan 3:12-reglerna infördes.

Vid tillæmpning av 3:12-reglerna beræknas avkastningen pè det kapital som =har =investerats =i =företaget =schablonmæssigt. =Reglerna =innebær =att man beræknar en ´normalavkastning´ som skall beskattas i inkomstslaget kapital =hos =ægaren. =Normalavkastningen =fèr =inte =överstiga =ett =visst =s.k. grænsbelopp. =Underlaget =för =grænsbeloppet =utgörs =av =andelens omkostnadsbelopp, =sparat =utdelningsutrymme =och =ett =löneunderlag. Grænsbeloppet =erhèlls =genom =att =underlaget =multipliceras =med statslèneræntan =ökad =med =fem =procentenheter. =áverstiger =læmnad utdelning =grænsbeloppet =betraktas =den =överskjutande =delen =som arbetsinkomst =och =skall =dærför =beskattas =i =inkomstslaget =tjænst =(57 kap. 7 och 8 IL). I de fall læmnad utdelning understiger grænsbeloppet skall skillnaden =föras =vidare =till =næsta =èr =och =ökar =dè =det kapitalinkomstbehandlade =utrymmet =som =beræknas =för =det =èret =(sparat

utdelningsutrymme, 57 kap. 10 IL). Om en kvalificerad andel övergèr till en ny ægare genom arv, testamente, gèva, bodelning eller pè liknande sætt tar förværvaren över den tidigare ægarens sparade utdelningsutrymme (57 kap. 11 IL).

Üven en kapitalvinst som uppkommer nær andelar i ett fèmansföretag avyttras kan bero pè att arbetsinkomster har hèllits kvar i företaget. Ett rimligt =skatteuttag =vid =försæljning =av =fèmansföretagsandelar =har =ansetts ligga pè cirka 40 procent. Den tekniska lösning som har valts för att fè det =skatteuttaget =ær =att =fördela =vinsten =med =50 =procent =vardera =pè inkomstslagen tjænst och kapital. Bestæmmelserna innehèller en takregel avseende =beskattning =av =kapitalvinst =i =inkomstslaget =tjænst. =En kapitalvinst skall inte tas upp i inkomstslaget tjænst till den del det skulle medföra =att =den =skattskyldige =och =nærstèende =till =honom =under avyttringsèret och de fem föregèende beskattningsèren sammanlagt tagit upp =högre =belopp =æn =som =motsvarar =100 =gènger =prisbasbeloppet, =eller 3 790 000 kronor uttryckt i 2002 èrs basbelopp (57 kap. 12 IL).

3:12-utredningen (Fi1999:12) læmnade sitt betænkande Beskattning av smèföretagare =(SOU =2002:52) =till =regeringen =den =18 =juni =2002. Betænkandet =remissbehandlas =och =remisstiden =gick =ut =den =31 =oktober 2002.

4.3. Lættnadsreglerna

Vid =utdelning =och =kapitalvinst =pè =andelar =i =onoterade =svenska =och utlændska =företag =ges =en =lættnad =i =beskattningen =(prop. =1996/97:45), =de s.k. lættnadsreglerna. Lættnadsreglerna innebær att ett visst utrymme kan beræknas =varje =èr =och =att =utdelning =inom =detta =utrymme =± lættnadsbeloppet =± =undantas =frèn =beskattning =hos =andelsægaren. =Om lættnadsbeloppet inte utnyttjas eller utnyttjas endast till viss del under ett èr kan den outnyttjade delen sparas till ett senare èr. En förutsættning för lættnad =i =beskattningen =ær =att =andelsægaren =ær =en =fysisk =person =eller =ett dödsbo =som =skall =ta =upp =utdelning =och =kapitalvinst =i =inkomstslaget kapital.

Lættnadsbeloppet =beræknas =genom =att =en =ræntesats =(70 =procent =av statslèneræntan) =multipliceras =med =summan =av =ett =underlag =för lættnadsbelopp och sparat lættnadsutrymme (43 kap. 3 IL). Underlaget för =lættnadsbelopp =utgörs =av =summan =av =omkostnadsbeloppet =för andelarna, =sparat =lættnadsutrymme =och =viss =del =av =de =löner =som =har utbetalats i företaget (43 kap. 4 IL).

Omkostnadsbeloppet beræknas enligt genomsnittsmetoden. Omkostnadsbeloppet =fèr =æven =beræknas =genom =att =anskaffningsutgiften för andelar som förværvats före èr 1990 indexuppræknas (43 kap. 17 IL) alternativt =± =för =andelar =som =förværvats =före =èr =1992 =± =fèr omkostnadsbeloppet =beræknas =utifrèn =kapitalunderlaget =i =företaget (43 kap. 18±27 IL). =Det sparade lættnadsutrymmet ökar =sèledes dels det =lættnadsbelopp =som =beræknas =för =næsta =èr, =dels =underlaget =för lættnadsbeloppet.

Det sparade lættnadsutrymmet kan æven utnyttjas av andelsægaren vid kapitalvinstbeskattningen. =Den =del =av =kapitalvinsten =som =motsvarar =det sparade utrymmet undantas dè frèn beskattning.

Nær lættnadsbelopp skall beræknas för andelar som förværvats genom ett uppskovsgrundande andelsbyte enligt bestæmmelserna i 49 kap. IL skall anskaffningsutgiften =för =andelarna =minskas =med =ett =belopp =som motsvarar uppskovsbeloppet (43 kap. 11 och 49 kap. 32 IL).

4.4. Lagstiftningen vid andelsbyten

Vid =1990 =èrs =skattereform =infördes =i =den =numera =upphævda =lagen RP VWDWOLJ LQNRPVWVNDWW 6,/ GHQ VN strukturregeln, = 4 mom. =Den =ersatte =en =ældre =bestæmmelse =enligt =vilken =regeringen =helt eller =delvis =kunde =medge =skattefrihet =vid =avyttring =av =aktier =som innehafts =tvè =èr =eller =mer, =om =beskattningen =kunde =antas =hindra strukturrationalisering =som =var =önskværd =frèn =allmæn =synpunkt. Strukturregeln innebar att beskattningen sköts upp nær aktier avyttrades till ett bolag mot ersættning i form av aktier i det köpande bolaget (prop. 1989/90:110, =bet. =1989/90:SkU30, =SFS =1990:651). =Den =tekniska lösningen innebar att nègon realisationsvinst inte ansègs uppkomma vid bytet, bortsett frèn eventuell kontant ersættning, och att de nya aktierna i stællet övertog de avyttrade aktiernas anskaffningsværde.

Inför =Sveriges =intræde =i =EG =den =1 =januari =1995 =infördes =lagen (1994:1854) =om =inkomstbeskattningen =vid =grænsöverskridande omstruktureringar =inom =EG, =IGOL, =(prop. =1994/95:52, =bet. 1994/95:SkU10), =sèsom =en =implementering =av =bl.a. =det =s.k. =fusionsdirektivet =(90/434/EEG). =Den =tekniska =lösningen =för =realisationsvinstbeskattningen vid aktiebyten i IGOL innebar att nègon vinst pè grund av bytet =inte =skulle =anses =hænföra =sig =till =det =èr =dè =avyttringen =skedde. =I stællet =skulle =som =realisationsvinst =det =èr =dè =de =vid =bytet =mottagna andelarna avyttrades anses sèvæl den dè uppkomna vinsten som den vinst som =uppkommit =vid =bytet. =Strukturregeln =var =ursprungligen =inte tillæmplig i de fall som avsègs i IGOL men efter hand infördes en valrætt.

Med =verkan =fr.o.m. =den =1 =januari =1999 =ersattes =sèvæl =strukturregeln som =IGOL =av =lagen =(1998:1601) =om =uppskov =vid =andelsbyten, =UBA, (prop. 1998/99:15, bet. 1998/99:SkU5). I UBA anvændes samma teknik för uppskov som i IGOL. Fr.o.m. den 1 januari 2000 (med verkan fr.o.m. 2002 =èrs =taxering) =finns =bestæmmelserna =om =andelsbyten =i =49 =kap. =IL (prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2).

Det enhetliga uppskovssystemet har sedan den 1 januari 2002 ersatts med =tvè =parallella =regelsystem, =næmligen =framskjuten =beskattning =vid andelsbyten (48 a kap. IL) och uppskovsgrundande andelsbyten (49 kap. IL). =Reglerna =om =framskjuten =beskattning =ær =tillæmpliga =nær =en =fysisk person =byter =marknadsnoterade =andelar =mot =andelar =som =inte =ær kvalificerade eller byter mot andelar som inte blir kvalificerade hos den fysiska personen. De mottagna andelarna övertar de avyttrade andelarnas omkostnadsbelopp, =dvs. =en =ny =strukturregel =har =införts =(prop. 2001/02:46, =bet. =2001/02:SkU13, =SFS =2001:1176). =Den =skattskyldige kan begæra att fè tillæmpa reglerna redan fr.o.m. 2002 èrs taxering.

4.5. Bestæmmelserna om uppskovsgrundande andelsbyten

Allmænt

För att uppskov skall erhèllas krævs bl.a. att det ær frèga om ett byte av andelar =dær =kontantersættningen =ær =högst =tio =procent =av =de =mottagna andelarnas nominella værde (49 kap. 2 IL). Kontantersættningen tas upp som =intækt =det =beskattningsèr =dè =det =uppskovsgrundande =andelsbytet sker. Den del av hela den skattepliktiga kapitalvinsten som inte tæcks av kontantersættningen =fördelas =pè =de =mottagna =andelarna. =Det =pè =varje andel =beræknade =uppskovsbeloppet =faststælls =vid =taxeringen =för =det beskattningsèr dè det uppskovsgrundande andelsbytet sker (49 kap. 14 IL). =Om =tvè =aktieserier =byts =mot =en =aktieserie =i =det =köpande =företaget skall =det =sammanlagda =uppskovsbeloppet =fördelas =jæmnt =pè =samtliga erhèllna aktier, æven om kapitalvinsten per aktie varit olika för de olika aktieslagen eller vinst uppkommit enbart pè det ena aktieslaget (RÝ 2000 ref. =23). =Bestæmmelserna =om =uppskov =skall =bara =tillæmpas =om =den skattskyldige begær det (49 kap. 6 IL). Om =uppskov inte begærs sker beskattning =sèledes =i =vanlig =ordning. =För =att =sæljaren =skall =erhèlla uppskov för en tillgèng som kapitalvinstbeskattas mèste det uppkomma en kapitalvinst. Om den avyttrade andelen ær en lagertillgèng hos sæljaren mèste =ersættningen =överstiga =andelens =skattemæssiga =værde. =Om =det læmnas =ersættning =i =pengar =för =andelen, =skall =skillnaden =mellan =hela ersættningen och det skattemæssiga værdet överstiga ersættningen i pengar (49 kap. =13 =IL). =Om =förlust =uppkommer =i =samband =med =det uppskovsgrundande andelsbytet skall avdrag göras enligt allmænna regler under det beskattningsèr dè bytet sker.

En förutsættning för att uppskov skall godtas ær att uppskovsbeloppet blir föremèl för beskattning i Sverige nær de mottagna andelarna avyttras (prop. 1998/99:15 s. 179 ff). Det krævs dærför att sæljaren, om han ær en fysisk person, vid tidpunkten för bytet ær bosatt eller stadigvarande vistas i =Sverige =(49 kap. =8 IL). =Det =ræcker =sèledes =inte =med =væsentlig anknytning eller tidigare bosættning i Sverige. =Om förutsættningar =finns för sæljaren att fè uppskov enligt reglerna för uppskov vid koncerninterna andelsöverlètelser =ær =bestæmmelserna =om =uppskovsgrundande =andelsbyten inte tillæmpliga (49 kap. 5 IL).

Det =köpande =företaget =skall =enligt =49 =kap. =9 = =IL =vara =ett =svenskt aktiebolag, ett utlændskt bolag enligt definitionen i 6 kap. 9 IL eller ett annat utlændskt företag som hör hemma inom EU som uppfyller villkoren i =fusionsdirektivet. =Det =köpande =företaget =mèste =vid =utgèngen =av =det beskattningsèr =dè =avyttringen =sker =æga =mer =æn =hælften =av =rösterna =i =det avyttrade =företaget. =Detta =röstvillkor =ær =avsett =att =hindra skatteundandraganden =(prop. =1998/99:15 =s. =188±190). =Om =det =finns særskilda =skæl =ræcker =det =att =villkoret =ær =uppfyllt =vid =nègon =tidpunkt mellan det uppskovsgrundande andelsbytet och utgèngen av kalenderèret (49 kap. 12 IL).

Uppskovsbelopp skall tas upp som intækt senast det beskattningsèr dè æganderætten till den mottagna andelen övergèr till nègon annan eller om den =mottagna =andelen =upphör =att =existera =(49 kap. =19 =IL). =Detta =kan intræffa =om =det =köpande =företaget =likvideras =eller =om =aktiekapitalet =i företaget =sætts =ned =genom =inlösen =av =andelar. =Nær =uppskovsbelopp =tas

upp =som =intækt =behandlas =det =som =en =vanlig =kapitalvinst. =Förluster =pè andelar, =t.ex. =de =mottagna =andelarna, =kan =dras =av =mot =èterförda uppskovsbelopp. =Den =skattskyldige =kan =vælja =att =frivilligt =ta =upp =hela eller delar av uppskovsbeloppet som intækt innan den mottagna andelen avyttras. =Den =frivilliga =beskattningen =aktualiseras =fræmst =nær =den skattskyldige =behöver =kvittningsgilla =vinster =mot =realiserade =förluster. Omkostnadsbeloppet =för =den =mottagna =andelen =uppgèr =enligt =allmænna regler =till =ett =belopp =som =motsvarar =marknadsværdet =för =den =avyttrade andelen.

Om =en =mottagen =andel =avyttras =genom =ett =nytt =uppskovsgrundande andelsbyte kan den skattskyldige begæra att uppskovsbeloppet inte skall tas =upp =till =beskattning. =I =stællet =övergèr =uppskovsbeloppet =pè =de =nya mottagna =andelarna. =Om =æven =andra =andelar =i =det =köpande =företaget avyttras =vid =ett =uppskovsgrundande =andelsbyte =(gamla =andelar) =övergèr uppskovsbeloppet =pè =samtliga =nya =mottagna =andelar =i =det =nya =köpande företaget (49 kap. 24 IL).

Om =den =skattskyldige =inte =længre =uppfyller =villkoret =i =49 kap. =8 =IL om =att =vara =bosatt =i =Sverige =eller =stadigvarande =vistas =hær =skall uppskovsbeloppet tas upp till beskattning (49 kap. 26 IL).

Om =en =mottagen =andel =övergèr =genom =arv, =testamente, =gèva =eller bodelning =övertar =förværvaren =överlètarens =skattemæssiga =situation =nær det gæller uppskovsbeloppet (49 kap. 25 IL). Syftet med detta ær bl.a. att andelsægarens benægenhet att delta i andelsbyten inte =skall pèverkas negativt (a. prop. s. 195).

Den avyttrade andelen ær kvalificerad

Vid =avyttring =av =kvalificerade =andelar =i =fèmansföretag =medgavs =enligt strukturregeln =i =27 =4 =mom. =SIL =uppskov =endast =efter =dispens =frèn skattemyndigheten. =Dispens =fick =inte =læmnas =om =nègon =del =av =vinsten skulle ha tagits upp som intækt av tjænst enligt 3:12-reglerna. Metoden i strukturregeln =gav =alltsè =inte =utrymme =för =beskattning =enligt =3:12reglerna nær de mottagna andelarna avyttrades. Fusionsdirektivet tillèter dock =inte =att =avyttringar =av =kvalificerade =andelar =i =fèmansföretag undantas frèn uppskovsmöjligheten.

Vid =utbyte =av =aktier =eller =andelar =fèr =enligt =artikel =8.1 =i fusionsdirektivet =tilldelningen =av =aktier =eller =andelar =i =det =förværvande bolaget till en delægare i det förværvade bolaget i utbyte mot aktier eller andelar =i =det =senare =bolaget =inte =i =sig =leda =till =beskattning =av =inkomst, vinst =eller =kapitalvinst =hos =denne =delægare. =Enligt =artikel =8.2 =skall medlemsstaterna =göra =tillæmpningen =av =punkt =1 =beroende =av =att delægarna =inte =èsætter =de =mottagna =aktierna =eller =andelarna =ett skattemæssigt værde =som ær högre æn det som de utbytta værdepapperen hade omedelbart före utbytet (första stycket). Tillæmpningen av punkt 1 skall inte hindra medlemsstaterna frèn att beskatta den vinst som uppstèr vid senare överlètelse av de sèlunda mottagna værdepapperen pè samma sætt =som =de =beskattar =vinster =vid =överlètelse =av =de =værdepapper =som innehades =före =det =i =punkt =1 =avsedda =förværvet =(andra =stycket). =Med uttrycket ´skattemæssigt værde´ avses det belopp med utgèngspunkt frèn vilket =en =eventuell =vinst =eller =förlust =beræknas =vid =beskattning =av

inkomst, vinst eller kapitalvinst för en delægare i bolaget (tredje stycket). Dè en delægare enligt lagstiftningen i den medlemsstat dær han ær bosatt fèr begæra skattemæssig behandling som skiljer sig frèn den som anges i punkt 2, skall enligt artikel 8.3 punkt 1 inte tillæmpas pè de værdepapper för vilka denna möjlighet utnyttjas.

Betræffande val av teknik för att ta tillbaka uppskov anfördes av 1992 èrs företagsskatteutredning bl.a. följande (SOU 1994:100 s. 67 f.).

´I =frènvaro =av =særskilda =komplikationer =kunde =kraven =i =artikel =8 =punkt =2 =ha tillgodosetts =genom =en =enkel =regel =om =att =de =mottagna =andelarna =övertar anskaffningsværdet för de avyttrade andelarna. Den vinst som inte beskattas vid andelsbytet =skulle =med =en =sèdan =regel =komma =fram =till =beskattning =nær vederlagsandelarna =avyttras. =För =att =skatteutfallet =skall =bli =riktigt =med =denna regel =fordras =emellertid =att =de =regler =som =ær =tillæmpliga =vid =avyttringen =av vederlagsandelarna ær desamma som de som skulle ha tillæmpats om beskattning hade skett redan vid andelsbytet. Utgörs de ursprungliga andelarna av svenska aktier, ær endast hælften av en reavinst skattepliktig, medan hela reavinsten skall tas =upp =till =beskattning =nær =vederlagsandelarna =(utlændska =andelar) =avyttras. Man kan inte gærna med rætta hævda att i detta fall en vinst vid en avyttring av GHPRWWDJQDDQGHODUQDEHVNDWWDVpè samma sættVRPHQYLQVWYLGHQDY\WWULQJDY de ursprungliga andelarna skulle ha beskattats. Beskattningen sker snarare pè ett hèrdare sætt. En regel av det diskuterade slaget ær problematisk æven i relation till andra regler, bl.a. dem för fèmansföretag i 3 12 mom. SIL.

Med hænsyn till det anförda förordar utredningen en annan lösning. Det belopp eller, =om =flera =inkomstslag =berörs, =de =belopp =som =undgèr =beskattning =vid andelsbytet =beskattas =vid =avyttringen =av =vederlagsandelarna =vid =sidan =av =den reguljæra =pè =grund av =denna =avyttring. =Detta =sker =genom =att den =ursprungliga reavinsten =hænförs =till =det beskattningsèr =dè =vederlagsandelarna =avyttras. =Frèn de =belopp =som =enligt =allmænna =regler =skall =tas =upp =som =intækt =av næringsverksamhet (för bolag), kapital (fysiska personer) eller tjænst (i frèga om aktier i fèmansföretag) avræknas belopp som beskattats i resp. inkomstslag vid taxeringen =för =det =beskattningsèr =dè =andelsbytet =skedde =pè =grund =av =att kontantvederlag utgètt. Avyttras vederlagsandelarna under olika beskattningsèr, fèr en proportionering ske av de belopp som skall beskattas.´

Med =den =teknik =som =valdes =för =att =ta =tillbaka =uppskov =enligt =lagen (1994:1854) =om =inkomstbeskattningen =vid =grænsöverskridande omstruktureringar =inom =EG =(IGOL) =var =det =möjligt =att =tillæmpa =3:12reglerna vid den uppskjutna beskattningen. I förarbetena gjordes följande uttalande betræffande val av uppskovsteknik (prop. 1994/95:52 s. 37).

´Regeringen har læmnat förslag om att reavinstbeskattningen av svenska aktier skall =omfatta =hela =reavinsten =(prop. =1994/95:25). =Det =innebær =att =svenska =och utlændska aktier reavinstbeskattas pè samma sætt. Det skulle alltsè vara möjligt att =ha =samma =lösning =som =i =27 = =4 =mom. =SIL, =dvs. =att =vederlagsandelarna övertar anskaffningsværdet. För lageraktier och för aktier som omfattas av 3 12 =mom.= =SIL =skulle =emellertid =særskilda =regler =behövas.= =Regeringen =anser dærför att den av utredningen föreslagna lösningen bör behèllas.´

Nær =de =tvè =regelsystemen =slogs =ihop =èr =1998 =och =ersattes =av =lagen (1998:1601) =om =uppskov =vid =andelsbyten, =UBA, =konstaterades =att systemen =hade =mycket =gemensamt =men =att =det =i =enskildheter =förelèg betydande =skillnader, =t.ex. =vad =gæller =tekniken =för =att =ta =tillbaka uppskovet, =möjligheterna =för =aktiva =delægare =i =fèmansföretag =att =fè

uppskov =samt =lösningarna =för =att =motverka =att =uppskov =medför =av lagstiftaren inte avsedda skatteförmèner. Det enhetliga uppskovssystemet utformades =med =utgèngspunkt =i =den =uppskovsteknik =som =anvændes =i IGOL. Detta motiverades i första hand med att det enligt denna teknik ær möjligt =att =tillæmpa =3:12-reglerna =vid =den =uppskjutna =beskattningen (prop. 1998/99:15 s. 178 f.).

För att förhindra omvandling av arbetsinkomster till kapitalinkomster finns i 49 kap. 10 IL en særskild bestæmmelse av skatteflyktskaraktær för kvalificerade andelar. Vid avyttring av en sèdan andel till ett företag i vilket sæljaren omedelbart efter avyttringen ensam eller tillsammans med nærstèende, =direkt =eller =indirekt, =æger =andelar =motsvarande =minst =25 procent =av =röstetalet =för =samtliga =andelar =i =det =köpande =företaget uppstælls =vissa =villkor. =Skælet =till =att =inte =endast =fall =med =röstmajoritet omfattas ær att samordnade förfaranden mellan upp till fyra delægare bör fèngas in av bestæmmelsen. I förarbetena redovisades följande situation som bakgrund till behovet av bestæmmelsen (a. prop. s. 190).

´I frènvaro av motverkande regler skulle en aktiv delægare i ett fèmansföretag kunna genomföra en extern försæljning av andelarna i företaget genom att först vid ett andelsbyte sælja andelarna till ett annat företag, A, som ægs av delægaren, eventuellt =tillsammans =med =nærstèende.= =A =erhèller =marknadsværdet =som anskaffningsværde =för =andelarna =och =kan =dærför =sælja =dem =utan =beskattning. Delægaren kan sedan lèta A förværva en aktieportfölj eller liknande. A blir dè ett förvaltningsföretag, =vilket =innebær =att =mottagna =utdelningar =som =vidareutdelas inte =beskattas =hos =A. =Utredningens =bedömning =ær =att =den =særskilda skatteflyktsbestæmmelse =som =utredningen =föreslèr =normalt =blir =tillæmplig =pè förfaranden av detta slag. Eftersom förfarandet lèter sig beskrivas i lagtext bör det ændè stoppas genom en særskild reglering.´

Med =förvaltningsföretag =avses =ett =sèdant =svenskt =aktiebolag =eller =en sèdan =svensk =ekonomisk =förening =som =förvaltar =værdepapper =eller liknande tillgèngar och som i övrigt varken direkt eller indirekt bedriver næringsverksamhet =i =mer =æn =obetydlig =omfattning. =Utdelning =som =ett förvaltningsföretag =tar =emot =frèn =ett =svenskt =aktiebolag =eller =en =svensk ekonomisk =förening =skall =inte =tas =upp =till =den =del =den =motsvaras =av utdelning =som =förvaltningsföretaget =beslutar =för =samma =beskattningsèr (24 kap. 13 och 14 IL).

I =de =fall =sæljaren =pè =det =beskrivna =sættet =æger =andelar =i =det =köpande företaget motsvarande minst 25 procent av röstetalet för samtliga andelar krævs =att =det =köpande =företagets =næringsverksamhet =ètminstone =till huvudsaklig =del =bestèr =av =rörelse =eller =direkt =eller =indirekt =innehav =av andelar =i =dotterföretag =som =till =huvudsaklig =del =bedriver =rörelse. =Med rörelse =avses =enligt =huvuddefinitionen =annan =næringsverksamhet =æn innehav =av =kontanta =medel, =værdepapper =eller =liknande =tillgèngar. =Om dessa tillgèngar innehas som ett led i rörelsen ræknas innehavet dock till rörelsen =(2 kap. =24 = =IL). =Detta =innebær =bl.a. =att =förvaltningsföretags innehav =av =kontanta =medel, =værdepapper =och =liknande =aldrig =kan =anses som rörelse. Nær den avyttrade andelen ær kvalificerad har ordet rörelse dærför =en =mer =inskrænkt =betydelse =pè =sè =sætt =att =kontanta =medel, værdepapper eller liknande tillgèngar inte ræknas till rörelse æven om de innehas som ett led i rörelsen. Med dotterföretag avses i detta hænseende ett =företag =i =vilket =det =köpande =företaget =direkt =eller =indirekt =har

röstmajoriteten. =Med =denna =definition =bör =oklarheter =inte =uppkomma huruvida =ett =moder-dotterbolagsförhèllande =rèder =nær =det =köpande företaget =ær =utlændskt =(a. =prop. =s. =190). =Vid =bedömningen =av =om huvudsaklighetsvillkoret =ær =uppfyllt =tas =hænsyn =fræmst =till =storleken =av intækterna (a. prop. s. 277).

Uppfylls =rörelsevillkoret =vid =avyttringen =men =ændras =senare =det köpande företagets verksamhet sè att villkoret inte længre uppfylls, skall avskattning =av =uppskovsbeloppet =ske. =Detta =gæller =dock =endast =om sæljaren =tillsammans =med =nærstèende =æven =vid =tidpunkten =för förændringen av verksamheten æger andelar i det köpande företaget med minst 25 procent av röstetalet för samtliga andelar i företaget. Kravet pè att verksamheten inte ændras gæller t.o.m. utgèngen av det tjugonde èret efter det uppskovsgrundande andelsbytet (49 kap. 27 IL).

Om =delægarna =i =ett =fèmansföretag =avser =att =överlèta =andelarna =i företaget =till =ett =annat =företag =som =ægs =av =dem =och =önskar =behèlla handlingsfriheten =att =senare =utan =skattekonsekvenser =omvandla =det köpande =företaget =till =ett =förvaltningsföretag, =har =de =möjlighet =att =göra detta =genom =en =underprisöverlètelse =i =stællet =för =som =ett =andelsbyte =(a. prop. s. 191).

Ett =uppskovsbelopp =fördelas =pè =varje =mottagen =andel =vid =taxeringen det =beskattningsèr =dè =andelsbytet =skett. =För =kvalificerade =andelar beræknas =de =belopp =som =skulle =ha =tagits =upp =i =inkomstslaget =kapital (kapitalbeloppet) =respektive =inkomstslaget =tjænst =(tjænstebeloppet) =om hela =kapitalvinsten =skulle =ha =tagits =upp =(49 =kap. =16 = =IL). =Till =den =del kapitalbeloppet =förslèr =tas =eventuell =kontant =ersættning =upp =i inkomstslaget =kapital =det =beskattningsèr =dè =andelsbytet =sker. =Eventuell resterande del tas upp i inkomstslaget tjænst. Ýterstèende delar av kapital- och tjænstebeloppen fördelas pè de mottagna andelarna. De beskattas nær de mottagna andelarna sæljs (a. prop. s. 277).

Det finns særskilda regler för berækning av græns- och lættnadsbelopp pè kvalificerade andelar respektive onoterade andelar (jfr beskrivningen ovan). =Vid =berækningen =av =sèvæl =græns- =som =lættnadsbeloppet =ær utgèngspunkten anskaffningsutgiften för andelarna. För att underlaget för berækning av græns- och lættnadsbeloppet för de mottagna andelarna inte skall =omfatta =ett =uppskovsbelopp =som =inte =beskattas =finns =en bestæmmelse =som =innebær =att =de =bèda =beloppen =æven =fortsættningsvis skall =beræknas =pè =de =mottagna =andelarnas =anskaffningsutgift =(49 kap. 32 IL).

Hänvisningar till S4-5

 • Prop. 2002/03:15: Avsnitt 5.2

4.6. Bestæmmelserna om framskjuten beskattning vid andelsbyten

Det enhetliga uppskovssystemet har fr.o.m. den 1 januari 2002 ersatts av tvè =parallella =system, =næmligen =ett =förenklat =system =med =framskjuten beskattning =vid =andelsbyten =respektive =uppskovsgrundande =andelsbyten (prop. =2001/02:46, =bet. =2001/02:SkU13, =rskr. =2001/02:123, =SFS 2001:1176). Det förenklade systemet bygger pè den gamla strukturregeln i den numera upphævda 27 4 mom. SIL och gæller endast nær en fysisk person gör ett andelsbyte (48 a kap. 1 IL). Reglerna ær obligatoriska vid byten om den avyttrade andelen ær marknadsnoterad under förutsættning

att den inte ær en kvalificerad andel och att byte inte sker mot en andel som blir kvalificerad hos sæljaren. Nær det gæller grænsdragningen för det förenklade systemet med framskjuten beskattning anfördes i förarbetena att =en =utgèngspunkt, =liksom =tidigare, =ær =att =grænsen =bör =dras =sè =att kvalificerade =andelar =kan =hanteras =inom =systemet. =Vidare =anfördes =att grænsdragningen bör ske enligt ett lættillgængligt regelsystem och att det inte =bör =krævas =nègra =kvalificerade =bedömningar(prop. =2001/02:46 =s. 61).

Nær =det =gællde =att =bestæmma =vilka =andelar =som =skall =omfattas =av =det förenklade =systemet =var =frègan =om =grænsdragningen =för =tillæmpningen skulle =ske =mellan =kvalificerade =och =icke =kvalificerade =andelar =eller =om grænsen =skulle =dras =vid =marknadsnoteringen. =I =förarbetena =anfördes följande (a. prop. s. 61 f.).

´Det som talar för en grænsdragning mellan kvalificerade och icke kvalificerade andelar ær att alla icke kvalificerade andelar som inte mèste behandlas enligt den nuvarande =uppskovstekniken =kommer =att =omfattas =av =den =föreslagna =enklare tekniken, =dvs. =strukturregeln. =---Nær =man =skall =avgöra =om =en =andel =ær kvalificerad fèr andelsægarens personliga arbetsinsatser i företaget en avgörande betydelse. =Kopplingen =till andelsægarens =personliga =arbetsinsats =gör =vidare =att andelarna =i =ett =företag =inte =generellt =kan =betecknas =som =kvalificerade. Bedömningen =mèste =avse =den =enskilde =andelsægarens =innehav. =Detta =betyder ocksè =att =det =i =ett =och =samma =icke =marknadsnoterade =företag =kan =förekomma bède kvalificerade och icke kvalificerade andelar. De næmnda omstændigheterna gör =att =det =kan =bli =komplicerat =att =avgöra =om =den =avyttrade =andelen =skall omfattas av den ena eller den andra uppskovstekniken.---.

Vid grænsdragningen enligt det andra alternativet, dvs. mellan noterade och icke marknadsnoterade =företag, =uppstèr =i =normalfallet =inte =nègra =særskilda grænsdragningsproblem. =Dessutom =kommer =samtliga =andelar =i =företaget =eller samtliga =andelar =av =det =aktuella =slaget, =med =nègot =undantag, =att =omfattas =av bedömningen. Nègon koppling till personliga förhèllanden blir inte aktuell.´

Reglerna =i =48 =a =kap. =om =framskjuten =beskattning =motsvarar =i tillæmpliga delar reglerna i 49 kap. om uppskovsgrundande andelsbyten. Den =nya =strukturregeln =innebær =att =omkostnadsbeloppet =för =den =andel som =avyttras =genom =andelsbytet =övergèr =pè =den =mottagna =andelen (48 a kap. 10 första stycket IL). Avyttras den andel som mottagits vid andelsbytet genom ett nytt andelsbyte övertar den andel som tas emot vid det =nya =andelsbytet =det =omkostnadsbelopp =som =den =först =mottagna andelen =övertagit =frèn =den =ursprungligen =avyttrade =andelen. =Successiva andelsbyten =kan =alltsè =ske =utan =att =beskattning =utlöses. =Eventuell kontantersættning =skall =tas =upp =till =beskattning =det =beskattningsèr =dè andelsbytet =sker =(48 =a =kap. =9 = =IL). =Ýterstèende =del =av =kapitalvinsten kommer att beskattas nær den mottagna andelen avyttras. Kapitalförlust skall pè motsvarande sætt dras av först nær den andel som mottogs genom andelsbytet =avyttras. =Nègot =krav =pè =kapitalvinst =uppstælls =inte =vid framskjuten =beskattning =eftersom =sjælva =tekniken =gèr =ut =pè =att =de mottagna andelarna skall intræda i de avyttrade andelarnas skattemæssiga situation.

Pè =samma =sætt =som =vid =uppskovsgrundande =andelsbyten =stælls =ett villkor för framskjuten beskattning om att det köpande företaget vid det

beskattningsèr dè andelsbytet sker skall æga mer æn hælften av rösterna i det avyttrade företaget (48 a kap. 8 IL).

Vid framskjuten beskattning övergèr som næmnts omkostnadsbeloppet för =den =andel =som =avyttrats =pè =den =mottagna =andelen. =Det =övertagna omkostnadsbeloppet följer den mottagna andelen om den övergèr till en ny ægare genom arv, testamente, gèva eller bodelning. En sèdan övergèng av =æganderætten =till =den =mottagna =andelen =utlöser =inte =beskattning =i enlighet med bestæmmelserna om framskjuten beskattning.

Den som har bytt kvalificerade andelar mot marknadsnoterade och fètt ett =uppskovsbelopp =fördelat =i =form =av =ett =tjænstebelopp =och =ett =kapitalbelopp =kan =enligt =gællande =bestæmmelser =komma =in =i =systemet =med framskjuten =beskattning =om =ett =nytt =andelsbyte =görs =mot marknadsnoterade andelar. Den avyttrade andelen anses dè förværvad för det marknadsværde som gællde nær den kvalificerade andelen byttes mot en =marknadsnoterad =andel =(48 =a =kap. =10 = =andra =stycket =IL). Uppskovsbeloppet =behöver =inte =tas =upp =till =beskattning =vid =andelsbytet med =framskjuten =beskattning =utan =fördelas =pè =de =mottagna =andelarna. Detta =uppskovsbelopp =tas =upp =som =intækt =senast =det =beskattningsèr =dè æganderætten =till =den =mottagna =andelen =övergèr =till =nègon =annan =eller andelen upphör att existera (49 kap. 19 första stycket IL).

4.7. Kvittningsmöjligheter

Det svenska inkomstskattesystemet bygger pè principen att beskattningen skall vara symmetrisk. =Detta innebær att kapitalinkomster beskattas och avdrag =skall =göras =för =kapitalförluster. =Av =olika =skæl =ær =dock avdragsrætten =begrænsad. =Genom =1990 =èrs =skattereform =infördes =för kapitalförluster =pè =finansiella =tillgèngar =en =huvudregel =som =innebær =att sèdana förluster skall kvoteras till 70 procent. Om förluster behandlades symmetriskt i förhèllande till vinster skulle, framhölls det i förarbetena (prop. 1989/90:110 s. 391), de skattskyldiga kunna ´plocka russinen =ur kakan´ =genom =att =tidigt =sælja =tillgèngar =som =minskat =i =værde =och =vænta med att sælja tillgèngar med værdestegring. Genom förfarandet skulle en skattekredit =uppkomma, =vilket =ansègs =strida =mot =mèlet =om =likformig beskattning. =En =generell =avdragsbegrænsning =till =70 =procent =för kapitalförluster ansègs (a. prop. s. 428) dock innebæra en omotiverat hèrd behandling av aktieförsæljningar och det risktagande som aktieinnehav ær förenat med. Full kvittning av förluster mot vinster borde dærför tillètas inom =gruppen =marknadsnoterade =aktier =och =liknande =værdepapperstillgèngar. =Ett =undantag =frèn =huvudregeln =infördes =sèledes =för =denna grupp. =En =motsvarande =kvittningsrætt =infördes =frèn =och =med =1998 =èrs taxering =inom =gruppen =onoterade =andelar =(prop. =1996/97:45, =bet. 1996/97:SkU13, =SFS =1996:1611). =Denna =innebar =att =förluster =pè onoterade =andelar =fick =dras =av =mot =vinst =pè =sèdana =andelar. =1992 =èrs företagsskatteutredning =anförde =följande =nær =det =gæller =avdrags- =och underskottskvoteringarna (SOU 1996:119 s. 114).

´Med =endast =seriös =næringsverksamhet =för =ögonen =borde =enligt =utredningens uppfattning avdrags- och underskottskvoteringarna tas bort för onoterade aktier. Bedömningen kan inte ske endast i detta perspektiv. Man kan inte bortse frèn riskerna =för =att =ett =borttagande =av =kvoteringarna =skulle =öppna =möjligheter =för

skattskyldiga att fè avdrag för kostnader för verksamheter av hobbykaraktær och andra kostnader för privat konsumtion, som förlæggs till ett aktiebolag. Man kan inte =heller =bortse =frèn =risken =för =att =genom =vissa =transaktioner =rænteutgifter skulle =kunna =omvandlas =till =aktieförluster. =Utredningen =avstyrker =dærför =ett borttagande av kvoteringarna.

I ett hænseende bör dock reglerna kunna lættas. All verksamhet i ett aktiebolag utgör =en =förværvskælla. =Resultatet =av =olika =verksamhetsgrenar =i =samma aktiebolag =kan =dærför =utjæmnas =mot =varandra. =Mot =bakgrund =hærav =synes =det onödigt lèngtgèende att inte tillèta att förlust pè onoterade aktier fèr dras av mot vinst pè sèdana aktier. Utredningen föreslèr att det skall tillètas.´

För =att =förbættra =villkoren =för =extern =kapitaltillförsel =till =onoterade företag =utvidgades =möjligheten =att =kvitta =förluster =pè =onoterade =andelar till =att =æven =omfatta =vinster =pè =marknadsnoterade =delægarrætter =och andelar =i =vissa =værdepappersfonder =genom =lagstiftning =èr =1997 =(prop. 1997/98:150, =bet. =1996/97:FiU20, =SFS =1997:448). =Den =skattemæssiga behandlingen av förluster ansègs vara av stor betydelse för risktagande i næringslivet =och =villigheten =till =nysatsningar. =I =syfte =att =ytterligare förbættra dessa villkor slopades èr 2000 den kvarvarande begrænsningen i kvittningsrætten sè att kvittning numera ocksè kan ske mellan vinster pè onoterade =delægarrætter =och =förluster =pè =marknadsnoterade =delægarrætter (prop. 1999/2000:100, bet. 1999/2000:FiU20, SFS 2000:540).

Utvecklingen =av =kvittningsmöjligheterna =i =inkomstslaget =kapital innebær =att =full =kvittningsrætt =numera =rèder =mellan =vinster =respektive förluster vid avyttring av marknadsnoterade delægarrætter och onoterade andelar =i =svenska =aktiebolag =och =utlændska =juridiska =personer. =Om =den skattskyldige efter att ha utnyttjat dessa kvittningsmöjligheter fortfarande redovisar =förlust =ær =denna =avdragsgill =till =70 =procent =mot =övriga kapitalintækter. =Uppstèr =underskott =i =inkomstslaget =kapital =kan =detta utnyttjas som skattereduktion mot kommunal och statlig skatt, dvs. skatt pè =övriga =förværvsinkomster, =samt =fastighetsskatt =(41 =kap. =12 = =IL jæmfört =med 65 kap. 9 =och 12 samma lag). Skattereduktionen ær 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 kr och 21 procent av det èterstèende underskottet. En skattereduktion som inte kan utnyttjas vid taxeringen det beskattningsèr den uppstètt fèr inte sparas till næstföljande èr.

Regeln =om =att =underskott =i =inkomstslaget =kapital =till =den =del underskottet överstiger 100 000 kr berættigar till skattereduktion med 21 procent =av =underskottet =infördes =genom =lagstiftning =èr =1991 =(prop. 1991/92:60, =bet. =1991/92:SkU10, =SFS =1991:1833). =Regeln =ersatte =en ordning för begrænsning av rætt till avdrag för utgiftsræntor, som infördes genom =1990 =èrs =skattereform. =Syftet =med =regeln =om =kvotering =av underskottet ær att motverka skatteplanering. I frènvaro av regeln skulle næmligen =en =skattskyldig =i =större =skala =kunna =erhèlla =skatteförmèner genom =att =lènefinansiera =tillgèngar =vars =avkastning =har =formen =av værdestegring =som =beskattas =först =vid =realisation =(a. =prop. =s. =78). =I samband =med =införandet =av =de =s.k. =lættnadsreglerna =(43 =kap. =IL) konstaterades =att =3:12-reglerna =innebær =att =investeringar =som =ger =en lèngsiktig =avkastning =(efter =bolagskatt) =som =överstiger =den =særskilda klyvningsræntan =(statslèneræntan =med =tillægg =av =fem =procentenheter)

beskattas =hèrdare =i =fèmansföretag =æn =i =andra =företag. =Om =reglernas inverkan pè risktagandet anfördes följande (prop. 1996/97:45 s. 29 f.).

´De særskilda reglerna har en direkt inverkan pè risktagandet hos investerarna. För det första kan en ægare som omfattas av reglerna vid værderingen av ett visst investeringsobjekt =notera =att =lönsamheten =efter =skatt =blir =lægre =i =ett fèmansföretag æn om projektet förverkligas i ett annat företag. För det andra kan denne vid værderingen av tvè olika projekt, som endast skiljer sig èt vad gæller osækerheten i resultatet, konstatera att lönsamheten efter skatt skiljer sig èt för de tvè projekten. Ett högriskprojekt missgynnas av de særskilda reglerna.

Regeringen =delar =utredningens =uppfattning =att =dessa =neutralitetsbrister =kan hæmma =tillvæxten =i =fèmansaktiebolag =med =aktiva =delægare. =Som =utredningen framhèller =mèste =emellertid =de =særskilda =reglerna =för =fèmansaktiebolagen behèllas av grundlæggande systemskæl. ´

För =att =stimulera =investeringar =i =smè =och =medelstora =företag genomfördes =med =verkan =frèn =1998 =èrs =taxering =en =lættnad =i beskattningen =för =andelar =i =onoterade =företag =genom =att =de =skillnader =i avkastning =som =finns =mellan =dessa =företag =och =de =större =företagen reducerades. Lættnaden ges pè ægarnivè till fysiska personer och dödsbon. Den =tendens =som =före =lættnadsreglernas =tillkomst =fanns =i =3:12regelsystemet =att =missgynna =riskfyllda =investeringar =i =förhèllande =till investeringar med mindre risk kom emellertid i viss mèn att bestè trots den =införda =lættnaden. =Lættnaden =har =næmligen =stor =betydelse =för =lèga investeringsutfall, =men =fèr =mindre =betydelse =relativt =sett =ju =bættre =ett utfall ær.

Företagsskatteutredningen =ansèg =att =3:12-reglerna =æven =missgynnar riskfyllda investeringar genom att positiva utfall pè sèdana investeringar beskattas =enligt =dessa =regler =utan =att =det =finns =nègon =kompenserande mekanism för negativa utfall (SOU 1996:119 s. 114). Enligt utredningen skulle =en =sèdan =kompenserande =mekanism =vara =att, =nær =andelarna =i =ett företag med kvarstèende 3:12-utrymme, dvs. sparat utdelningsutrymme, avyttras =utan =att =vinst =uppkommer =mot =vilket =utrymmet =kan =utnyttjas, avdrag fick göras för det kvarstèende utrymmet frèn inkomst av kapital. Av =samma =skæl =som =utredningen =avstyrkte =ett =borttagande =av =avdrags- och underskottskvoteringar (se tidigare i detta avsnitt) avstyrkte man att symmetriskapande ètgærder vidtogs i förevarande sammanhang.

4.8. Ett rækneexempel

Bakgrunden till den kritik som riktas mot de nuvarande reglerna har pè sætt som inledningsvis beskrivits sin grund i samspelet mellan è ena sidan de s.k. 3:12-reglerna och è andra sidan reglerna om uppskovsgrundande andelsbyten.

Detta kan illustreras med ett exempel. Ett börsbolag betalar 8 miljoner kronor för aktierna i ett fèmansföretag. I =stællet =för =kontant =ersættning =erhèller =sæljaren =aktier =i =det =köpande bolaget. =Börskursen =ær =800 =kronor =per =aktie =och =sæljaren =fèr =10 000 aktier. =Sæljaren =har =inga =sparade =utdelnings- =eller =lættnadsutrymmen avseende =sina =fèmansföretagsaktier. =Anskaffningsutgiften =för =fèmans-

företagsaktierna =antas =vara =100 000 =kronor. =Fördelningsvinsten =blir (8 000 000 ± 100 000 =) 7 900 000 kronor. Hærav skall med tillæmpning av =den =s.k. =takregeln =i =57 =kap. =12 = =IL =3 790 000 =kronor =redovisas =i inkomstslaget tjænst. Takregeln innebær att tjænstebeloppet begrænsas till 100 =basbelopp =och =ett =basbelopp =antas =uppgè =till =37 900 =kronor. Ýterstoden av kapitalvinsten, 4 110 000 kronor, tas upp i inkomstslaget kapital. =Skatten =pè =en =kapitalvinst =om =7 900 000 =kronor =uppgèr =för =en person =med =tjænsteinkomster =över =brytpunkten =till =(0,56 =x =3 790 000 =+ 0,30 =x =4 110 000 =) =3 355 400 =kronor, =vilket =motsvarar =42 =procent =av YLQVWHQ

Eftersom villkoren enligt reglerna för uppskovsgrundande andelsbyten fèr =antas =vara =uppfyllda =væljer =sæljaren =att =begæra =uppskov. =Uppskovsbeloppet faststælls till totalt 7 900 000 kronor, varav tjænstebeloppet utgör 3 790 000 kronor och kapitalbeloppet 4 110 000 kronor.

Vid ett senare tillfælle antas att det köpande bolaget försætts i konkurs. De mottagna andelarna anses dærmed avyttrade (44 kap. 8 IL) och den uppkomna =kapitalförlusten =om =8 000 000 =kronor =skall =deklareras. =Av förlusten kan 4 110 000 kronor kvittas mot den del av uppskovsbeloppet som ær kapitalbelopp. Nègon sèdan kvittningsrætt finns dæremot inte för den =del =av =uppskovsbeloppet =som =ær =tjænstebelopp, =vilket =uppgèr =till 3 790 000 kronor. Om sæljaren för det aktuella beskattningsèret inte har nègra =andra =kapitalvinster =eller =ænnu =ej =èterförda =uppskovsbelopp (kapitalbelopp) =pè =andra =andelar =att =kvitta =den =èterstèende kapitalförlusten mot ær 70 procent av denna avdragsgill (48 kap. 24 IL), dvs. =2 723 000 =kronor. =Om =sæljaren =inte =har =nègra =intæktsposter =i inkomstslaget kapital uppkommer ett underskott som kan utnyttjas enligt reglerna =om =skattereduktion. =Skattereduktionen =uppgèr =i =exemplet =till (0,30 x 100 000 + 0,21 x 2 623 000 =) 580 830 kronor.

I exemplet har sæljaren tagit upp uppskovsbeloppet som intækt samma èr som det köpande bolaget försætts i konkurs. I annat fall skulle sæljaren inte =ha =kunnat =kvitta =den =del =av =kapitalförlusten =pè =de =mottagna andelarna =som =ryms =inom =uppskovsbeloppets =kapitalbelopp =om 4 110 000 kronor. Tjænstebeloppet om 3 790 000 kronor mèste nu tas upp som =intækt. =Om =sæljaren =har =andra =förværvsintækter =över =brytpunkten uppgèr =skatten =pè =tjænstebeloppet =till =(0,56 =x =3 790 000 =) =2 122 400 kronor. Den skattereduktion som sæljaren ær berættigad till uppgèr enligt berækningarna =ovan =till =580 830 =kronor. =Sæljaren =skall =dærför =betala =en nettoskatt om (2 122 400 ± 580 830 =) 1 541 570 kronor.

Antag =att =sæljaren =i =stællet =væljer =att =göra =en =kontantaffær. =Vinsten uppgèr =till =7 900 000 =kronor =och =skatten =ær =enligt =berækningarna =totalt 3 355 400 kronor (jfr ovan). Skatten betalas. =Nettovinsten, =som dærmed uppgèr =till =(7 900 000 =± =3 355 400=) =4 544 600 =kronor, =antas =èterinvesterad i börsnoterade aktier med en avkastning pè tio procent. Den èrliga =nettoavkastningen =kan =beræknas =till =(0,10 =x =4 544 =600 =minus =30 procent kapitalskatt =) 318 122 kronor.

I andelsbytesfallet fèr sæljaren i stællet uppskov med hela den skatt om 3 355 400 =kronor =som =belöper =pè =vinsten. =Underlaget =för =berækning =av den èrliga avkastningen ær dè i stællet de 10 000 aktier ä 800 kronor som sæljaren =erhèllit =i =byte =mot =sina =kvalificerade =andelar, =dvs. =8 000 000 kronor. =Üven =pè =dessa =börsnoterade =aktier =antas =avkastningen =vara =tio procent. Den èrliga nettoavkastningen kan pè motsvarande sætt beræknas

till (0,10 x 8 000 000 minus 30 procent kapitalskatt =) 560 000 kronor, dvs. 241 878 kronor ± eller över 75 procent ± mer æn i kontantaffærsfallet.

Att =utfallen =blir =sè =olika =beror =pè =att =sæljaren =i =andelsbytesfallet =fèr uppskov =med =beskattningen =och =dærmed =kommer =i =ètnjutande =av =en ræntefri skattekredit æven för den del av inkomsterna som skall redovisas i =inkomstslaget =tjænst. =Den =avkastning =som =belöper =pè =denna =del beskattas vid avyttring av de mottagna andelarna i inkomstslaget kapital. Detta =har =sin =förklaring =i =att =syftet =med =andelsbytesreglerna =ær =att underlætta =omstruktureringar =i =næringslivet. =Den =ræntefria =skattekrediten bör =i =vart =fall =vid =tidpunkten =för =uppskovet =ha =framstètt =som =en skatteförmèn för sæljaren. Det kan æven antas att den sæljare som væljer kontantaffærsalternativet =troligen =inte =kan =rækna =med =att =andelarna værderas =lika =högt =som =i =andelsbytesfallet. =Skillnaden =blir =dærför =i realiteten ænnu större mellan andelsbytesfallet och kontantaffærsfallet.

Den ræntefria skattekrediten vid uppskov skiljer sig dock inte frèn den ræntefria =skattekredit =som =tillgodoræknas =en =ægare =som =inte =genomför nègot =andelsbyte, =utan =behèller =de =ursprungliga =andelarna. =Ur =denna beskattningssynpunkt =ær =uppskovsreglerna =dærför =fördelaktigare =æn kontantaffærsalternativet =men =ekonomiskt =likværdiga =med =det =fall =dè ægarna behèller de ursprungliga andelarna.

En förændrad beskattning av andelsbytesfallet medför vidare att statens andel =av =risken =ocksè =kommer =att =omfatta =skatten =pè =tjænstebeloppet. Dærmed kommer statens risktagande vid strukturaffærer med uppskov att likstællas =med =det =risktagande =som =finns =dè =ægaren =væljer =att =behèlla verksamheten. Vid en jæmförelse med kontantaffærsfallet innebær dock en eventuellt förændrad beskattning ett ökat risktagande för staten. Sètillvida kan en förændrad beskattning av andelsbytesfallet pèverka riskbeteendet genom att delægarna lægger mindre vikt vid riskanalyser av det köpande företaget. Den risk delægarna bær minskar dock inte i jæmförelse med den risk =som =förelèg =innan =andelsbytet. =En =sèdan =omfördelning =av =risken torde =dærför =inte =ha =medfört =nègon =mer =lèngtgèende =pèverkan =pè riskanalyserna.

5 ávervæganden och förslag

5.1. Inledning

Som =ovan =næmnts =har =ett =antal =fèmansföretagare =hamnat =i =en =svèr ekonomisk =situation =genom =att =de =först =bytt =3:12-andelar =mot marknadsnoterade =andelar =som =sedan =blivit =værdelösa. =Behovet =av =en lagstiftning som =særskilt beaktar de problem =som uppkommer pè grund av samspelet =mellan reglerna om andelsbyten =och de =s.k. 3:12-reglerna har dærför accentuerats.

I den remitterade promemorian redovisades fyra olika lösningar, A ± D. =Innebörden =av =A =± =C =ær =att =det =uppskovsgrundande =andelsbytet betraktas =som =en =försæljning =av =de =ursprungliga =andelarna, =varvid =ett uppskovsbelopp =efter begæran bestæms vid bytet. Modellerna innehèller dærför olika metoder som syftar till att mildra beskattningskonsekvensen av =det =uppskovsgrundande =andelsbytet =(försæljningen) =om =det övertagande =företaget =försætts =i =konkurs =eller =om =andelarna =sjunker =i værde. Modell D skiljer sig frèn de övriga genom att bytet inte betraktas som =en =försæljning =av =den =ursprungliga =verksamheten =i =likhet =med =vad som gæller nær fysiska personer gör andelsbyten med marknadsnoterade andelar (framskjuten beskattning). Beskattningstidpunkten sammanfaller PHG WLGSXQNWHQ I|U HQ VOXWOLJ DY\WWULQJ , bilaga =1 UHGRYLVDV PHG berækningsexempel hur utfallen blir enligt de olika modellerna.

5.2. Skattereglernas utformning

Regeringens =förslag: =Bestæmmelserna =för =fysiska =personer =om framskjuten =beskattning =vid =andelsbyten =enligt =48 =a =kap. inkomstskattelagen =(1999:1229) =utvidgas =till =att =æven =omfatta onoterade och kvalificerade andelar.

Den =vid =andelsbytet =mottagna =andelen =övertar =det omkostnadsbelopp som den avyttrade andelen hade. Vinst eller förlust beskattas först nær den vid andelsbytet mottagna andelen avyttras.

Om =den =avyttrade =andelen =var =kvalificerad =anses =den =mottagna andelen =kvalificerad =hos =andelsægaren. =Detsamma =gæller =om =den mottagna =andelen =övergèr =till =nègon =annan =genom =arv, =testamente, gèva eller bodelning. En andel skall ocksè anses kvalificerad om den förværvats med stöd av en sèdan kvalificerad andel.

Det tjænstebelopp som =skall tas upp i inkomstslaget tjænst nær den mottagna =andelen =avyttras =fèr =högst =uppgè =till =det =belopp =som motsvarar =tjænstebeloppet =vid =andelsbytet. =Detta =gæller =dock =inte =om den mottagna andelen ær kvalificerad enligt 57 kap. 4 eller 6 första stycket inkomstskattelagen nær den avyttras.

Promemorians =förslag: =Promemorian =innehèller =fyra =alternativa modeller till lösningar, A ± D.

Enligt alternativ A skall kvittning tillètas mellan inkomstslagen tjænst och =kapital =i =de =fall =kvalificerade =andelar =har =sèlts =mot =ersættning =som bestèr =av =nya =andelar, =vilka =senare =blivit =værdelösa =eller =avyttrats =med förlust. =Kapitalförlusten =skall =reducera =tjænstebeloppet =och =kapitalbeloppet =lika =mycket. =I =den =mèn =halva =kapitalförlusten =överstiger tjænstebeloppet =skall =den =överskjutande =delen =enbart =betraktas =som =en kapitalförlust. =Nègon =beskattning =kommer =inte =att =ske =i =inkomstslaget tjænst =i =konkursfallet =eftersom =en =förlust =som =ær =lika =stor =som =det tjænstebelopp och skall tas fram till beskattning pè grund av avyttringen fèr =dras =av =i =tjænst. =I =inkomstslaget =kapital =èterstèr =en =kapitalförlust, vilken =ær =lika =stor =som =det =kapitalbelopp =som =skall =tas =fram =till beskattning.

Alternativ B innebær att om ett andelsbyte skett som vid avyttring av de =mottagna =andelarna =leder =till =en =kapitalförlust, =sè =skall =uppskovsbeloppet =inte =tas =fram =till =beskattning. =I =stællet =skall =skillnaden =mellan ersættningen =för =de =mottagna =andelarna =och =omkostnadsbeloppet =för =de andelar =som =byttes =tas =upp =som =kapitalvinst. =Vid =berækningen =av kapitalvinsten tillæmpas bestæmmelserna i 44 och 48 kap. IL samt regeln i 57 kap. 12 tredje stycket IL om att kapitalvinst skall fördelas i tjænst och kapital och maximalt tas upp till 100 prisbasbelopp i inkomstslaget tjænst.

Alternativ C innebær att det vid bytestillfællet faststælls hur stor del av kapitalvinsten som ær att hænföra till inkomstslaget tjænst (tjænstebelopp). Nær =de =mottagna =andelarna =avyttras =skall =eventuell =vinst =(dvs. =om ersættningen för mottagna andelar överstiger omkostnadsbeloppet för de andelar som byttes) beskattas i inkomstslaget tjænst upp till det faststællda tjænstebeloppet. Detta innebær att tjænstebeloppet skall ´nollstællas´ innan beskattning i inkomstslaget kapital kan bli aktuell.

Enligt =alternativ =D =utvidgas =de =nya =reglerna =om =framskjuten beskattning vid andelsbyten (48 a kap. IL) till att æven omfatta onoterade andelar, =dvs. =æven =s.k. =kvalificerade =andelar. =De =vid =andelsbytet mottagna =andelarna =övertar =det =omkostnadsbelopp =som =de =avyttrade andelarna hade. De mottagna andelarna blir under viss tid kvalificerade. Nègon =vinst =faststælls =inte =vid =sjælva =andelsbytet =utan =först =nær =de mottagna andelarna =avyttras. Uppdelning av vinsten i en tjænstedel och en kapitaldel =sker =sèledes =först vid avyttringen. Reglerna ær tillæmpliga vid ett andelsbyte oberoende av om en kapitalvinst eller en kapitalförlust uppkommit. =Avdrag =för =kapitalförlust =fèr =göras =först =nær =de =mottagna andelarna avyttras.

Promemorians =alternativ =D =överensstæmmer =med =regeringens =förslag med =den =skillnaden =att =de =mottagna =andelarna =kommer =att =vara kvalificerade =utan =tidsbegrænsning =samt =att =det =belopp =som =skall beskattas i inkomstslaget tjænst begrænsas till ett beræknat tjænstebelopp vid bytestillfællet.

Remissinstanserna: De flesta remissinstanser som yttrat sig förordar DOWHUQDWLY'RiksskatteverketDQI|UDWWNYDOLILFHUDGHDQGHODUlUVYnUDDWW hantera inom systemet för framskjuten beskattning, om kapitalvinst som uppkommer =vid =andelsbytet =och =som =skall =hænföras =till =inkomstslaget tjænst skall kunna beskattas. Mot bakgrund av att alternativ D torde vara

nègot lættare att förstè och redovisa i sjælvdeklaration motsætter sig inte verket att modellen införs om förslaget kompletteras i vissa hænseenden. Verket föreslèr att andelar som förværvats genom andelsbyte och som ær kvalificerade =pè =grund =av =karensregeln =inte =skall =anses =vara =av =samma slag =eller =sort =som =andra =andelar =i =företaget =som =delægaren =innehar. Vidare =föreslèr =verket =en =turordningsregel =för =de =fall =delægaren =æger andelar som enligt ovan inte ær av samma =slag eller sort. Den s.k. Lex ASEA bör enligt verket gælla æven utdelning pè mottagna andelar som ær kvalificerade. =För =att =inte =försvèra =taxeringskontroll =finns =ett =behov =av uppgiftsskyldighet =motsvarande den som gæller vid uppskovsgrundande andelsbyten. Det ær enligt verket troligt att æven modell D kan utnyttjas för =skatteundandraganden =genom =vissa =former =av =værdeöverföringar. Vidare =pèpekar =verket =att =den =föreslagna =karensregeln =kan =komma =att utnyttjas =i =försök =att =undgè =3:12-beskattning. =Verket =delar =den =i promemorian framförda uppfattningen att en begrænsning till de værden som gællde vid andelsbytet alltför lætt skulle öppna för manipulering av værdet =vid =bytestillfællet =respektive =avyttringstillfællet. =Om =reglerna =om framskjuten =beskattning =skall =omfatta =næmnda =andelar =och =inte =vara alltför =komplicerade =talar =det =mesta =för =att =effekten =med =værdeökning =i tjænst =fèr =godtas. =Som =alternativ =till =modellerna =föreslèr =verket =att =ett dispensförfarande övervægs.

Företagarnas =Riksorganisation NDQ DFFHSWHUD PRGHOOHUQD $ ± &

eftersom =de =inte =ger =en =ökad =skattebelastning =pè =værdestegringar =efter andelsbytet. =Modell =D =kan =dæremot =inte =accepteras =i =den =föreslagna utformningen eftersom den innebær att en ökning av værdet pè de tillbytta aktierna =æven =kommer =att =beskattas =enligt =fèmansbolagsreglerna =under fem èr frèn andelsbytet. Detta innebær att æven inkomst som inte hærrör frèn =ægarens =arbetsprestationer =kommer =att =beskattas =i =inkomstslaget tjænst =pè =ett =sætt =som =inte =kan =beskrivas =som =annat =æn =systemvidrigt. Modell =D =skulle =dock =kunna =accepteras =om =den =kompletterades =med regler =som =gör =det =möjligt =att =begrænsa =det =belopp =som =skall =tas =upp =i inkomstslaget =tjænst =nær =de =mottagna =andelarna =avyttras =till =ett =belopp motsvarande den del som skulle ha beskattats i inkomstslaget tjænst om en =uppdelning =i =en =tjænstedel =och =en =kapitaldel =hade =gjorts =vid bytestillfællet. =Pè =detta =sætt =slipper =skatteförvaltningen =att =faststælla uppskovsbelopp =utan =fèr =i =stællet =göra =ett =faststællande =i =samband =med beskattningen, dvs. vid avyttringen av tillbytta aktier.

Lantbrukarnas =Riksförbund SHNDU Sn DWW GHQ VN XWUHGQLQJHQ

föreslèr att det tjænstebelopp som skall tas upp i inkomstslaget tjænst nær de mottagna andelarna avyttras begrænsas till ett belopp motsvarande den tjænstedel som skulle ha beskattats i inkomstslaget om en uppdelning i en tjænstedel och en kapitaldel hade gjorts vid bytestillfællet. I promemorian anförs som argument =mot =en sèdan lösning =att værdet vid bytestillfællet mèste =beræknas =och =dokumenteras. =Förbundet =kan =inte =se =att =nègon avgörande =skillnad =i =detta =avseende =uppstèr =med =den =föreslagna begrænsningen =i =jæmförelse =med =dagens =regler. =Vidare =anförs =att lösningen =æven =öppnar =möjligheter =för =att =manipulera =værdet =vid bytestillfællet =respektive =avyttringstillfællet =nær =det =ær =frèga =om =byte =av andelar =i =onoterade =bolag. =Mot =bakgrund =av =att =de =flesta =köpare =i =nu aktuella =situationer =ær =börsbolag =torde =dessa =farhègor =vara =starkt

överdrivna. Förbundet stæller sig sèledes bakom den av 3:12-utredningen föreslagna begrænsningen.

Sveriges AdvokatsamfundDQVHUDWWGHWLVLJlURO\FNOLJWDWWHQHYHQWXHOO

værdestegring =efter =andelsbytet =enligt =modell =D =beskattas =som tjænsteinkomst, trots att værdestegringen inte beror av den skattskyldiges arbetsinsatser. Fördelen med dessa enklare regler övervæger dock enligt samfundets uppfattning denna nackdel. Dessutom mèste det konstateras att =3:12-reglernas =utformning =i =sig =medför =att =værdestegringar =ofta =kan komma att beskattas i inkomstslaget tjænst æven om de inte beror av den skattskyldiges =arbetsinsatser. =Detta =ær =ett =av =de =stora =principiella problemen =med =dagens =regler. =Situationen =blir =dock =endast =marginellt pèverkad av modell D.

Svenska RevisorsamfundetI|URUGDULI|UVWDKDQGHQPRGLILHUDGPRGHOO

D. =För =att =komma =runt =problematiken =med =att =værdeökning =behandlas som =tjænsteinkomst =kan =antingen =en =proportionering =ske =av =tjænsteinkomsten =frèn =början =eller =en =möjlighet =till =avskattning =införas. =Det senare förordas. I andra hand förordas modell B.

Sveriges =Redovisningskonsulters =Förbund =DQI|U DWW QDFNGHOHQ PHG

modell =D =ær =att =en =viss =framtida =værdetillvæxt =pè =de =erhèllna =andelarna kan =komma =att =tjænstebeskattas =vid =den =senare =klyvningen =upp =till =100 basbelopp. Detta torde dock kunna accepteras mot den minskning av den skattskyldiges affærsrisk som de föreslagna förændringarna medför, samt den enklare struktur som denna modell innebær för det totala regelverket.

Landsorganisationen =i =Sverige =lU WYHNVDP WLOO SURPHPRULDQV I|UVODJ

och anför att det skulle innebæra ett avsteg frèn de s.k. 3:12-reglerna och ett avsteg frèn likformigheten i skattesystemet. Det ær ocksè tveksamt om staten =skall =ta =över =ytterligare =riskkostnader =frèn =fèmansföretagen. Dessutom =finns =risk =att =förslaget =öppnar =för =skatteplanering =genom =att det =blir =tillètet =att =i =vissa =fall =behandla =arbetsinkomster =som =kapitalinkomster. De næmnda likviditetsproblemen behöver fè en lösning, men det =ær =inte =givet =att =det =skall =handla =om =olika =sætt =att =efterskænka skatteskulden. =En =mer =rættfram =lösning =skulle =vara =att =inte =længre =ge möjlighet =att =fè =en =skattekredit =pè =arbetsinkomster =vid =andelsbyten. =Dè skulle en del av köpesumman realiseras för att betala skatt pè inarbetade löneinkomster i stællet för att överföras till det köpande företaget.

Skælen för regeringens förslag

Valet av modell

De =kapitalförluster =som =uppstèr =vid =uppskovsgrundande =andelsbyten =ær hænförliga =till =tillgèngar =vars =avkastning =enligt =gællande =3:12-regler beskattas =schablonmæssigt =i =inkomstslagen =tjænst =och =kapital. =Som framgèr =av =redovisningen =i =avsnitt =4.7 =finns =det =av =grundlæggande systematiska =skæl =inte =nègra =kvittningsmöjligheter =mellan =de =bèda inkomstslagen. Om en kvittningsmöjlighet skulle införas i enlighet med alternativ =A =mèste =den, =om =den =skall =vara =systemenlig, =bygga =pè förutsættningen =att =aktiva =delægares =inkomster =i =sin =helhet =anses =vara kapitalinkomst. =Vid =1990 =èrs =skattereform =infördes =det =duala inkomstskattesystemet, =dvs. =arbets- =och =kapitalinkomster =beskattas =var för sig. Reformen innebar att det ær nödvændigt att ha særskilda regler för

aktiva =delægare =i =fèmansföretag. =Utgèngspunkten =för =3:12-reglernas utformning =ær =att =en =person =som =æger =och =arbetar =i =ett =fèmansföretag =i största möjliga utstræckning skall fè samma skatt som en löntagare som æger aktier i t.ex. ett börsnoterat bolag vid samma faktiska arbetsinkomst och =samma =faktiska =kapitalinkomst. =Beskattningen =av =löntagare =och aktiva delægare i ett fèmansföretag skall alltsè vara neutral. Att eliminera den =effekt =som =gællande =3:12-regler =har =genom =att =negativa =utfall =i inkomstslaget =kapital =skulle =fè =dras =av =i =ett =annat =inkomstslag =skulle innebæra =att =avsteg =görs =frèn =sèvæl =den =grundlæggande =systematiken =i skattesystemet =som =mèlet =om =neutral =beskattning =av =arbetsinkomster. Detta skulle i sin tur skapa problem pè andra hèll i skattesystemet.

Enligt alternativ B och C ær det möjligt att lösa förlustproblematiken för =kvalificerade =andelsægare =utan =att =en =formell =kvittningsmöjlighet införs =mellan =inkomstslagen =tjænst =och =kapital. =Som =framgèr =har =det enhetliga =uppskovssystemet =fr.o.m. =den =1 =januari =2002 =ersatts =av =tvè parallella =system, =næmligen =ett =förenklat =system =med =framskjuten beskattning vid andelsbyten respektive uppskovsgrundande andelsbyten. Ett =av =skælen =till =att =förændringarna =genomfördes =var =att =uppskovssystemet uppfattas som mycket komplicerat för flertalet skattskyldiga att tillæmpa. =Om =nya =regler =införs =som =innebær =att =det =uppskovsgrundande systemet byggs ut och att ytterligare berækningar krævs av den enskilde nær =det =gæller =kvalificerade =andelar =kommer =systemet =att =kompliceras ytterligare. =Vidare =innebær =det =en =særbehandling =av =förlustsituationen. Riksskatteverket har i sitt remissyttrande anfört att modellerna A ± C, till skillnad mot modell D, vidmakthèller syftet med de s.k. 3:12-reglerna i den =utstræckning =som =ær =möjlig =om =beskattning =av =kapitalvinst =vid andelsbyte =skall =korrigeras =pè =grund =av =kapitalförlust =vid =avyttring =av mottagna =andelar. =Modellerna =ger =emellertid =möjlighet =till skatteundandragande =genom =inte =alltför =komplicerade =former =av =værdeöverföringar. =Enligt =verket =har =modellerna =A =± =C =sèdana =brister =i =den föreslagna =utformningen =att =verket =avstyrker =dem. =I =stællet =förordar verket =modell =D =med =vissa =kompletteringar, =alternativt =att =ett dispensförfarande =övervægs. =Regeringen =gör =mot =bakgrund =av =detta bedömningen =att =det =inte =ær =en =læmplig =væg =att =bygga =vidare =pè modellerna =A =± =C. =I =stællet =bör =en =sè =enkel =lösning =som =möjligt efterstrævas =som =inte =heller =ger =möjligheter =till =skatteundandragande. Næstan alla remissinstanser har æven ansett att modell D ær det alternativ som =innebær =den =bæsta =lösningen =av =problematiken =och =ær =enklast =att tillæmpa. =Landsorganisationen =har =framfört =att =en =lösning =av problematiken =skulle =vara =att =inte =længre =ge =möjlighet =att =fè =en skattekredit för arbetsinkomster. Det s.k. fusionsdirektivet (90/434/EEG) tillèter =dock =inte =en =sèdan =lösning =som =innebær =omedelbar =beskattning, varför detta inte ær en framkomlig væg. Ett dispensförfarande skulle inte heller =vara =læmpligt. =Mot =bakgrund =av =det =anförda =anser =regeringen =att övervægande skæl talar för en lagstiftning pè grundval av promemorians alternativ D, dvs. tekniken med framskjuten beskattning.

Utvidgning av reglerna om framskjuten beskattning

Tekniken med framskjuten beskattning gæller för nærvarande vid fysiska personers =andelsbyten =med =marknadsnoterade =andelar =och =innebær =i praktiken att ett byte av sèdana andelar till andra marknadsnoterade eller onoterade =andelar =och =en =efterföljande =avyttring =av =de =mottagna andelarna kan ses som en enda skattepliktig hændelse. Detta beror pè att den vinst eller förlust som inte beskattas vid andelsbytet tas fram nær de mottagna andelarna avyttras. Detsamma gæller i de fall flera andelsbyten följer =pè =varandra =innan =de =senast =mottagna =andelarna =avyttras. =Det förhèllandet =att =en =værdestegring =pè =de =marknadsnoterade =ursprungsandelarna inte ær resultatet av omstændigheter =som kan kopplas till den skattskyldige =personligen =innebær =att =det =ær =okomplicerat =att =av förenklingsskæl anlægga denna helhetssyn. De regler som skall tillæmpas vid avyttringen av de mottagna andelarna ær desamma som de regler som skulle =ha =tillæmpats =om =beskattning =skett =vid =bytestillfællet. =Genom förfarandet uppnèr den skattskyldige en senarelæggning av beskattningstidpunkten.

Nær =ursprungsandelarna =ær =kvalificerade =ær =de =regler =som =skall tillæmpas vid avyttringen av de mottagna andelarna (allmænna regler) inte desamma =som =de =regler =som =skulle =ha =tillæmpats =om =beskattning =hade skett =redan =vid =andelsbytet =(3:12-regler). =Som =framgèr =ovan =kan emellertid =den =sæljare =av =kvalificerade =andelar =som =först =gjort =ett uppskovsgrundande =andelsbyte =mot =marknadsnoterade =andelar =och =fètt ett =tjænstebelopp =respektive =kapitalbelopp =faststællt =dærefter =göra =ett andelsbyte =med framskjuten beskattning. Uppskovsbeloppet fördelas dè pè =de =vid =detta =andelsbyte =mottagna =andelarna =och =skall =tas =fram =till beskattning nær de mottagna andelarna slutligen avyttras.

Om =tekniken =med =framskjuten =beskattning =tillæmpas =æven =för onoterade och kvalificerade andelar i enlighet med alternativ D innebær detta =sèvitt =gæller =den =hær =aktuella =problematiken =med =uppskovsbelopp och =andelar =som =sjunker =i =værde =följande. =De =mottagna =andelarna (marknadsnoterade) =övertar =de =avyttrade =andelarnas =(kvalificerade andelar) anskaffningsutgift. Nær de mottagna andelarna avyttras beskattas hela =vinsten =enligt =de =regler =som =skulle =ha =tillæmpats =vid =avyttringen (bytet) av de kvalificerade andelarna, dvs. enligt 3:12-reglerna. Detta för att =3:12-beskattningen =skall =komma =till =stènd. =I =promemorian =föreslogs att de mottagna andelarna skall anses kvalificerade under de fem följande beskattningsèren. =Riksskatteverket =har =pètalat =att =förslaget =innebær =att hela =kapitalvinsten =beskattas =i =inkomstslaget =kapital =efter =utgèngen =av den föreslagna karenstiden. Dè karensregeln innebær en tidsbegrænsning av 3:12-beskattningen ær det enligt verket inte osannolikt att det kan leda till att andelsbyten kommer att utnyttjas i syfte att försöka undgè denna beskattning. Regeringen anser att de farhègor som Riksskatteverket har gett uttryck för ær berættigade. Mot bakgrund av detta anser regeringen att nègon =tidsgræns =inte =bör =bestæmmas =för =de =mottagna =andelarnas kvalifikation =för =att =skatteundandraganden =skall =förhindras. =Lagrèdet anser =att =en =femèrsregel =av =det =slag =som =föreslagits =i =promemorians alternativ =D =ær =att =föredra =framför =lösningen =i =remissförslaget =och =ser praktiska =nackdelar =med =att =slopa =tidsbegrænsningen. =Regeringen =har förstèelse för Lagrèdets synpunkter men anser att övervægande skæl talar

för =att =den =mottagna =andelen =skall =anses =kvalificerad =utan =tidsbegrænsning.

Genom =tekniken =med =framskjuten =beskattning =löser =man =æven problemet =med förlustfallen för kvalificerade =andelar pè ett konsekvent sætt. =Om =avyttringen =av =de =mottagna =andelarna =leder =till =en =förlust kommer =nègon =beskattning =inte =att =ske. =Tekniken =ær =vidare =enkel =att tillæmpa =och =skulle, =utöver =vad =som =gæller =i =dag, =omfatta =samtliga onoterade och kvalificerade andelar. Förfarandet skulle emellertid i vissa situationer =(nær =vinsten =vid =bytestillfællet =inte =uppgètt =till =200 =prisbasbelopp) kunna innebæra att en del av en eventuell værdestegring som skett efter andelsbytet skulle komma att hænföras till inkomstslaget tjænst, trots =att =værdestegringen =inte =haft =sin =grund =i =den =skattskyldiges arbetsinsatser. Det kan dærför ifrègasættas om inte den del av vinsten som skall beskattas i inkomstslaget tjænst nær den mottagna andelen avyttras borde begrænsas till det belopp som skulle ha beskattats i inkomstslaget tjænst =om =3:12-reglerna =skulle =ha =tillæmpats =redan =vid =andelsbytet. =En sèdan =ordning =skulle =alltsè =innebæra =en =maximering =av =tjænstebeloppet och att værdetillvæxten dærutöver efter andelsbytet i dessa fall beskattas i inkomstslaget =kapital. =Nègra =remissinstanser =har =förordat =en =sèdan lösning.

Att =pè =detta =sætt =maximera =det =belopp =som =skall =beskattas =i inkomstslaget =tjænst =innebær =att =ett =tjænstebelopp =mèste =beræknas =och dokumenteras. =En =del =av =de =förenklingsvinster =som =modell =D =medför skulle =dærmed =gè =förlorade. =Möjligen =skulle =en =sèdan =reglering =öka benægenheten =att =i =vissa =fall =manipulera =værdena =vid =byte =av =andelar =i onoterade =bolag =för =att =minimera =den =del =som =skall =beskattas =i inkomstslaget tjænst.

Den förændring i förhèllande till promemorieförslaget som regeringen föreslèr ± som ju innebær att det inte skall finnas nègon begrænsning av den tid som de mottagna andelarna skall vara kvalificerade ± medför att frègan om maximering av tjænstebeloppet kommer i ett annat læge. Enligt promemorieförslaget =skulle =de =mottagna =andelarna =anses =vara kvalificerade i fem èr efter andelsbytet. Att en viss del av en eventuell værdestegring hos en sèdan andel beskattas i inkomstslaget tjænst trots att værdetillvæxten =inte =har =med =ægarens =eget =arbete =att =göra =kunde accepteras mot bakgrund av den relativt korta karenstiden. En regel som innebær att den mottagna andelen anses kvalificerad utan tidsbegrænsning ær enligt regeringens mening inte godtagbar om den inte kombineras med en =maximeringsregel. =Üven =om =man =beaktar =de =invændningar =mot =en maximeringsregel =som =redovisats =talar =enligt =regeringens =mening övervægande skæl för att en sèdan regel bör införas.

Lagrèdet =konstaterar =att =maximeringsregeln =aktualiserar =frègan =vad som =skall =gælla =i =frèga =om =andelar =som =ær =kvalificerade =enligt =sèvæl 57 kap. 6 andra stycket som t.ex. 57 kap. 4 IL. Enligt Lagrèdet bör ett klarlæggande göras i lagtexten.

Den =situationen =kan =intræffa =att =ett =onoterat =bolag =A =köper =ett fèmansföretag =dær =personen =X =har =kvalificerade =andelar. =Personens mottagna andelar i bolag A blir dè enligt förslaget kvalificerade och det belopp =för =vilket =han =maximalt =skall =beskattas =i =inkomstslaget =tjænst beræknas =vid =andelsbytet. =Om =X =hærefter =ær =verksam =i =bolaget =A =pè =sè sætt att han bedöms ha ett kvalificerat innehav ær det enligt regeringens

mening =inte =rimligt =att =maximeringsregeln =skall =tillæmpas. =Detta =bör framgè av lagtexten varför en regel med denna innebörd införts.

Enligt =förslaget =i =promemorian =skall =den =mottagna =andelen =anses kvalificerad hos andelsægaren. Riksskatteverket har föreslagit att en andel som =överlèts =till =en =nærstèende =æven =bör =anses =kvalificerad =för =denne under =karenstiden =för =att =förhindra =skatteundandraganden =genom =överlètelser =av =andelar =inom =nærstèendekretsen. =En =bestæmmelse =om =att =en mottagen andel som överlèts till nærstèende æven bör anses kvalificerad hos =den =nærstèende =fanns =med =i =lagrèdsremissen. =Avsikten =var =att förhindra försæljningar som innebær att det beræknade tjænstebeloppet inte behöver tas upp. Lagrèdet har förordat att bestæmmelsen utgèr eftersom en sèdan regel ibland skulle leda till oskæliga konsekvenser. Regeringen kan =hèlla =med =om =detta =och =nègon =sèdan =bestæmmelse =föreslès =dærför inte.

Om =kontantersættning =utgèr =vid =ett =andelsbyte =eller =ett =uppskovsgrundande =andelsbyte =skall =denna =tas =upp =till =beskattning =det beskattningsèr dè bytet sker (48 a kap. 9 och 49 kap. 14 och 17 IL). För =kvalificerade =andelar =gæller =enligt =nuvarande =bestæmmelser =att ersættning i pengar skall tas upp i inkomstslaget kapital i den utstræckning delen ryms inom det faststællda kapitalbeloppet. áverskjutande del skall tas upp i inkomstslaget tjænst (49 kap. 16 IL). I propositionen föreslès att =bestæmmelserna =om =framskjuten =beskattning =skall =utvidgas =till =att æven =omfatta =kvalificerade =andelar =och =att =ett =kapitalbelopp =och =ett tjænstebelopp =skall =beræknas =redan =vid =andelsbytet. =En =motsvarande fördelningsregel behövs för kontantersættningen avseende andelar som ær kvalificerade.

Kapitalvinsten =beræknas =som =skillnaden =mellan =ersættningen =för =den avyttrade =tillgèngen =minskad =med =utgifterna =för =avyttringen =och omkostnadsbeloppet. =Med =omkostnadsbelopp =avses, =om =inte =annat föreskrivs, =utgifter =för =anskaffning =ökade =med =utgifter =för =förbættring (anskaffningsutgifter, 44 kap. 13 och 14 ). Enligt genomsnittsmetoden skall =omkostnadsbeloppet =för =samtliga =delægarrætter =och =fordringsrætter av samma slag och sort som den avyttrade anvændas. Hænsyn skall tas till de =förændringar =i =innehavet =som =intræffat =(48 kap. =7 =IL). =Vid uppskovsgrundande =andelsbyten =finns =ett =undantag =frèn =genomsnittsmetoden (49 kap. 29 IL). Regeln kommer frèn 15 lagen (1998:1601) om =uppskov =med =beskattning =vid =andelsbyten. =Genomsnittsmetoden modifieras pè sè sætt att om mottagna andelar vid ett andelsbyte inte ær marknadsnoterade, skall de vid tillæmpning av genomsnittsmetoden inte anses =vara =av =samma =slag =och =sort =som =andra =andelar =i =det =köpande företaget som innehas av sæljaren (prop. 1998/99:15 och 1999/2000:2 del 2, bet. 1999/2000:SkU2, SFS 1999:1229).

Riksskatteverket =har =i =sitt =remissyttrande =föreslagit =att =andelar =som förværvats =genom =andelsbyte =och =som =ær =kvalificerade =pè =grund =av karensregeln =inte =skall =anses =vara =av =samma =slag =eller =sort =som =andra andelar i företaget som delægaren innehar eller förværvar. Motivet ær att 3:12-beskattningen =skall =kunna =upprætthèllas =i =rimlig =utstræckning. =Av samma =skæl =torde =enligt =verkets =mening =æven =en =uttrycklig turordningsregel =behövas =för =de =fall =delægaren =æger =andelar =som =enligt ovan inte ær av samma slag eller sort. En sèdan turordningsregel skulle

innebæra att de kvalificerade andelarna anses avyttrade före andelar som förværvats efter tidpunkten för andelsbytet.

Regeringen =delar =uppfattningen =att =en =turordningsregel =behövs =vid andelsbyten =med =framskjuten =beskattning. =Denna =turordningsregel =bör motsvara =den =som =gæller =vid =uppskovsgrundande =andelsbyten =(49 kap. 28 IL). Andelarna anses dè avyttrade i följande ordning: gamla andelar, de =vid =andelsbytet =mottagna =andelarna =och =slutligen =nya =andelar. Turordningen tillæmpas pè motsvarande sætt nær æganderætten övergèr till nègon annan pè annat sætt æn genom avyttring, dvs. till exempel vid arv, testamente, =gèva =eller =bodelning. =Nær =det =gæller =tillæmpningen =av genomsnittsmetoden vid andelsbyten med framskjuten beskattning anser regeringen =att =det, =pè =samma =sætt =som =redan =gæller =vid =uppskovsgrundande =andelsbyten, =bör =införas =en =bestæmmelse =om =att =onoterade andelar inte skall anses vara av samma slag och sort som andra andelar i det köpande företaget som sæljaren innehar (49 kap. 29 IL). Aktiebolag vars =aktier =ær =noterade =vid =en =svensk =eller =utlændsk =börs =ær =inte fèmansföretag =(56 =kap. =3 = =IL). =Dæremot =kan =företag =vars =andelar =ær marknadsnoterade utgöra fèmansföretag och andelarna vara att anse som kvalificerade enligt 57 kap. IL (jfr 48 kap. 5 IL). För att æven mottagna andelar som enligt förslaget blir kvalificerade för all framtid och som kan vara =marknadsnoterade =skall =omfattas =av =undantaget =frèn =genomsnittsmetoden har ett tillægg i lagtexten göras med denna innebörd gjorts.

Om =en =andel =i =ett =fèmansföretag, =som =inte =ær =kvalificerad, =har förværvats =genom =sèdan =utdelning =pè =kvalificerad =andel =i =ett =annat fèmansföretag som pè grund av bestæmmelserna i 42 kap. 16 IL (Lex ASEA) inte har beskattats tillæmpas villkoren i 57 kap. 4 första stycket IL som om det företag som den utdelade aktien avser var det företag som delat =ut =aktien =(57 kap. =4 =andra =stycket =IL). =Enligt =verket =bör =denna bestæmmelse =omfatta =utdelning =av =andel =pè =sèdan =vid =andelsbyte mottagen =andel =som =ær =att =anse =som =kvalificerad. =För =tillæmpning =av bestæmmelsen i 57 kap. 4 andra stycket IL föreskrivs att det utdelade företaget =ær =ett =fèmansföretag. =Nègon =sèdan =förutsættning =bör =inte uppstællas nær det gæller utdelning pè en sèdan andel som mottagits vid ett =andelsbyte. =För =den =i =promemorian =föreslagna =karensregelns tillæmplighet =krævs =inte =att =de =mottagna =andelarna =avser =andelar =i =ett fèmansföretag. Motsvarande bör dè enligt verkets mening gælla utdelade andelar. Regeringen anser att en særskild reglering av det slag som verket efterlyser =behövs. =Værdeöverföringar =frèn =de =mottagna =andelarna =kan æven ske genom t.ex. fondemission och nyemission. Enligt regeringen ær det angelæget att æven sèdana fall omfattas av regleringen. Bestæmmelsen har =dærför =getts =en =sèdan =formulering =att =samtliga =fall =av =værdeöverföringar omfattas.

Som =framgèr =i =avsnitt =4.5 =och =4.6 =finns =sèvæl =i =bestæmmelserna =om uppskovsgrundande andelsbyten som i bestæmmelserna om =framskjuten beskattning =ett =villkor =om =röstmajoritet =för =det =köpande =företaget. Villkoret ær avsett att hindra skatteundandraganden (jfr prop. 1998/99:15 s. =188±190). =Bestæmmelserna =innebær =ett =krav =pè =att =det =köpande företaget vid utgèngen av beskattningsèret skall æga andelar med mer æn 50 procent av rösterna i det avyttrade företaget (48 a kap. 8 och 49 kap. 12 IL).

Svenska =Bankföreningen =har =i =en =skrivelse =som =kom =in =till Finansdepartementet =den =4 =november =2002, =dvs. =samma =dag =som Lagrèdets =yttrande, =anfört =att =kravet =pè =röstmajoritet =kan =leda =till betydande =osækerhet =för =den =som =skall =ta =stællning =till =ett uppköpserbjudande eftersom det inte pè =förhand ær möjligt att veta hur beskattning kommer att ske. För att komma till rætta med detta hemstæller föreningen =att =kravet =pè =röstmajoritet =efter =bytet =inte =bör =gælla =vid framskjuten =beskattning =och =inte =heller =vid =uppskovsgrundande andelsbyten =i =offentliga =erbjudanden. =Üven =i =övrigt =bör =kravet =pè röstmajoritet =endast =gælla =i =förhèllande =till =externa =avyttringar. =Denna frèga =har =inte =varit =föremèl =för =nègon =beredning =och =kan =redan =av =den anledningen inte behandlas i detta sammanhang.

I =de =nuvarande =bestæmmelserna =om =uppskovsgrundande =andelsbyten finns =ett =særskilt =verksamhetskrav =nær =det =ær =en =kvalificerad =andel =som avyttras =(49 kap. =10 =IL). =Bestæmmelsen =innebær =att =om =sæljaren =i =ett sèdant =fall =omedelbart =efter =avyttringen =ensam =eller =tillsammans =med nærstèende, direkt eller indirekt, æger andel i det köpande företaget med minst 25 procent av röstetalet för samtliga andelar i företaget, skall det köpande företagets næringsversamhet till huvudsaklig del bestè av rörelse eller =direkt =eller =indirekt =innehav =av =andelar =i =dotterföretag =som =till huvudsaklig del bedriver rörelse (jfr avsnitt 4.5). Uppfylls detta rörelsevillkor vid avyttringen =av den kvalificerade andelen =men =ændras =senare det =köpande =företagets =verksamhet =sè =att =det =inte =længre =uppfylls =skall uppskovsbeloppet skattas av. Kravet pè att verksamheten i det köpande företaget =inte =ændras =gæller =t.o.m. =tjugonde =èret =efter =det uppskovsgrundande =andelsbytet =(49 kap. =27 =IL). =Motsvarande bestæmmelser =för =att =förhindra =skatteundandraganden =behövs =ocksè =nær kvalificerade =andelar =skall =omfattas =av =systemet =med =framskjuten beskattning. =Den =kapitalvinst =som =uppkom =vid =andelsbytet =skall =dè =tas upp till beskattning om villkoret inte længre uppfylls. Ersættning i pengar som =tagits =upp =till =beskattning =vid =andelsbytet =skall =ræknas =av. =Pè Lagrèdets =inrèdan =föreslès =æven =en =særskild =reglering =om =justering =av omkostnadsbeloppet =för =mottagna =andelar =nær =beskattning =för =kapitalvinst =skett =pè =grund =av =att =verksamhetsvillkoret =inte =længre =ær =uppfyllt. Som =anskaffningsutgift =skall =dè =æven =ræknas =med =ett =belopp =som motsvarar den kapitalvinst som tagits upp.

Om en mottagen andel vid ett uppskovsgrundande andelsbyte övergèr till =en =ny =ægare =genom =arv, =testamente, =gèva =eller =bodelning =övertar enligt =nuvarande =bestæmmelser =förværvaren =överlètarens =skattemæssiga situation =nær =det =gæller =uppskovsbeloppet =(49 kap. =25 =IL). =En motsvarande =regel =behövs =för =att =en =kvalificerad =andel =vid =framskjuten beskattning =fortsatt =skall =anses =kvalificerad =hos =förværvaren =vid =en benefik =æganderættsövergèng. =I =enlighet =med =Lagrèdets =förslag =har bestæmmelsen placerats i 57 kap. IL (se författningskommentaren).

I lagrèdsremissen föreslogs nær det gæller uppskovsgrundande andelsbyten =att =bestæmmelsen =om =kontinuitet =vid =efterföljande =arv =m.m. (49 kap. 25 IL) skulle justeras för att vara bættre avpassad för juridiska personers =förværv. =Ett =testamenterande =förutsætter =dock =att =egendom förværvas frèn en fysisk person. Enligt Lagrèdet synes det mot bakgrund av =bl.a. =reglerna =om =underprisöverlètelser =(49 kap. =21 =IL) =inte motiverat =med =nègon =reglering =med =sikte =pè =gèvor =frèn =juridiska

personer. Regeringen instæmmer i detta. Bestæmmelsen behövs dock vid en benefik æganderættsövergèng av en fysisk persons lagerandelar och har justerats för att reglera dessa fall (jfr författningskommentaren).

Om æganderætten till en mottagen andel som anses kvalificerad övergèr frèn en fysisk person till en juridisk person eller ett svenskt handelsbolag genom =gèva =eller =testamente =ær =det =enligt =förslaget =i =lagrèdsremissen =i viss =mèn =oklart =hur =transaktionen =skall =behandlas =skattemæssigt. Eftersom =den =föreslagna =maximeringsregeln =endast =avser =fysiska personer ær det enligt regeringens bedömning naturligt att tjænstebeloppet i dessa fall tas upp till beskattning hos den fysiska personen æven om det ær frèga om en benefik æganderættsövergèng. Den juridiska personen fèr dè marknadsværdet som anskaffningsværde för andelen. Regeringen anser med hænsyn till det anförda att en bestæmmelse med denna innebörd bör införas i reglerna om framskjuten beskattning. En sèdan bestæmmelse har införts.

Vid en utvidgning av reglerna om framskjuten beskattning till att æven omfatta kvalificerade andelar bör enligt Riksskatteverket æven kontrollaspekten =beaktas. =Verket =anför =att =en =förutsættning =för =att =3:12beskattningen =skall =kunna =upprætthèllas =ær =att =en =uppgiftsskyldighet motsvarande den som gæller vid uppskovsgrundande andelsbyten införs. Den særskilda uppgiftsskyldigheten bör enligt verket, förutom uppgift om andelsbytet, =under =karenstiden =omfatta =verksamhetsvillkoret =och =om =en mottagen =andel =överlètits =till =nærstèende. =Om =sèdan =uppgiftsskyldighet inte finns kommer det att fè till följd att kontrollen starkt försvèras eller helt omöjliggörs. De företag mot vilka andelar byts ær i normalfallen inte fèmansföretag. =För =att =underlætta =kontrollen =för =de =fall =kvalificerade andelar =ingèr =i =ett =andelsbyte =bör =en =bestæmmelse =motsvarande =vad Riksskatteverket =efterfrègat införas. Nègon tidsbegrænsning som hænger samman =med =kvalifikationen =behövs =dock =inte =eftersom =det =enligt regeringens förslag inte skall finnas nègon begrænsning för hur længe de mottagna andelarna skall anses kvalificerade.

Huvudskælet =till =de =nu =föreslagna =förændringarna =ær, =som =tidigare redovisats, att nuvarande regler för uppskovsgrundande andelsbyten nær det gæller kvalificerade andelar i kombination med 3:12-reglerna kan leda till =ekonomiskt =mycket =kænnbara =resultat. =Som =framgètt =innebær =det =en rad =svèrigheter =och =komplikationer =att =behandla =kvalificerade =andelar inom systemet för framskjuten beskattning samtidigt som en beskattning enligt =3:12-reglerna =bör =upprætthèllas. =Det =ær =æven =förenat =med =stor osækerhet att förutse om och i sè fall vilka problem detta kan leda till för framtiden. Utvecklingen bör dærför följas noggrant.

Regeringens förslag föranleder ændringar i 48 a, 49, 56 och 57 kap. IL samt i lagen (2001:1227) om sjælvdeklarationer och kontrolluppgifter.

Hänvisningar till S5-2

6. Ikrafttrædande- och övergèngsbestæmmelser

Regeringens =förslag: =De =nya =bestæmmelserna =om =framskjuten beskattning vid andelsbyten med onoterade och kvalificerade andelar skall træda i kraft den 1 januari 2003 och tillæmpas pè andelsbyten som sker efter den 31 december 2002. För uppskovsbelopp som fördelats enligt =ældre =bestæmmelser =skall =fortfarande =ældre =bestæmmelser tillæmpas. Detta innebær att uppskovsbeloppet tas upp till beskattning senast nær æganderætten övergèr till nègon annan eller andelen upphör att existera. Üven vid efterföljande andelsbyten efter den 31 december 2002 tillæmpas ældre bestæmmelser.

Om ett byte med en kvalificerad andel skett och ett uppskovsbelopp har =fördelats =enligt =ældre =bestæmmelser =skall =pè =den =skattskyldiges begæran =bytet =i =stællet =anses =ha =skett =i =enlighet =med =bestæmmelserna om =andelsbyten =i =48 a kap. =och =57 kap. =inkomstskattelagen (1999:1229) i deras lydelse efter ikrafttrædandet.

Detsamma gæller för den som avyttrat en kvalificerad andel genom ett =byte =av =andelar =och =dær =det =skulle =ha =funnits =förutsættningar =för uppskov om den skattskyldige dè hade begært det.

Promemorians =förslag: =I =promemorian =föreslès =inga =særskilda övergèngsbestæmmelser.

Remissinstanserna: =Samtliga =remissinstanser =som =har =synpunkter =i IUnJDQXWRPLænsrætten i Skène lænDQVHUDWWGHQ\DEHVWlPPHOVHUQDSn den =skattskyldiges =begæran =skall =fè =tillæmpas =med =retroaktiv =verkan IURP GHQ MDQXDUL Verket =för =næringslivsutveckling DQVHU DWW lagstiftningen æven bör ændras sè att den som inte begært uppskov kan fè skatten omprövad i efterhand, dvs. en möjlighet till omprövning för den VRP LQWH V|NW XSSVNRY Föreningen =Auktoriserade =Revisorer DQVHU DWW retroaktiviteten =bör =tillæmpas =pè =andelsbyten =för =vilka =uppskov =redan getts. =Det =bör =ræcka =om =möjligheten =kan =utnyttjas =inom =ramen =för =det RUGLQDULH RPSU|YQLQJVI|UIDUDQGHW Svensk =Handel DQVHU DWW GHW I|U retroaktiv =tillæmpning =skall =krævas =att =den =skattskyldige =har =begært uppskov =vid =andelsbytet =enligt =de =nuvarande =reglerna =samt =begær omprövning enligt de nya reglerna.

Næringslivets =Skattedelegation =DQVHU DWW UHWURDNWLYLWHWHQ E|U In

tillæmpas =pè =andelsbyten =för =vilka =uppskov =redan =har =getts. =Det =hade förmodligen =varit =administrativt =enklare =om =regler =införts =med =en generellt tillbakaverkande effekt. En sèdan ètgærd skulle dock strida mot retroaktivitetsförbudet =i =2 =kap =10 = =andra =stycket =RF =eftersom =de nuvarande uppskovsreglerna innebær en definitiv avskattning enligt 3:12reglerna av de avyttrade aktierna. Metoden med framskjuten beskattning enligt alternativ D innebær dæremot en skattemæssig kontinuitet mellan de avyttrade =och =de =tillbytta =aktierna, =inte =bara =i =frèga =om =anskaffningsutgiften utan æven i frèga om den femèriga karenstiden. Det betyder att de =nya =reglerna =skulle =vara =oförmènliga =i =det =fall =ett =uppskovsbelopp faststællts =inom =den =femèriga =karenstiden =och =aktierna =dærefter =stigit =i værde. =Det =förutsætter =dock =att =den =fortsatta =værdestegringen =och

avyttringen av ersættningsaktierna =skett inom den femèriga karenstiden. Det förekommer att de tillbytta =andelarna =blir föremèl =för efterföljande uppskovsgrundande =andelsbyten. =I =sèdana =fall =övergèr =± =enligt =nu gællande regler ± pè den skattskyldiges begæran uppskovsbeloppet pè de nya mottagna andelarna. Det betyder att en övergèngsregel ± för det fall den =skattskyldige =begær =att =de =nya =bestæmmelserna =om =framskjuten beskattning =skall =tillæmpas =± =skulle =ha =den =innebörden =att =de =senast mottagna =andelarna =skattemæssigt =anses =ha =samma =anskaffningsutgift som =de =ursprungliga =andelarna. =Det =ær =tillræckligt =om =denna =möjlighet kan =utnyttjas =inom =ramen =för =det =ordinarie =omprövningsförfarandet eftersom =de =första =andelsbytena =som =kan =bli =aktuella =att =´byta´ =mot IUDPVNMXWHQEHVNDWWQLQJlJGHUXPXQGHUEHVNDWWQLQJVnUHWSveriges

AdvokatsamfundDQVHUDWWUHJOHUQDE|ULQI|UDVPHGUHWURDNWLYYHUNDQIUnQ

och med beskattningsèret 1999 för att ha avsedd effekt. Sæljare som gjort kontantaffærer =bör =inte =pèverkas =av =den =nya =lagstiftningen, =eftersom dessa vid beskattningstidpunkten haft en ökad skatteförmèga och dærmed haft möjlighet att betala skatten. Dæremot ær det nödvændigt att alla som gjort =andelsbyten =frèn =och =med =1999 =ges =samma =möjlighet =att =vælja framskjuten beskattning i stællet för uppskov.

Fastighetsægarna =Sverige DQVHU DWW HWW YLOONRU VNDOO YDUD DWW GHQ

skattskyldige =har =begært =uppskov =vid =andelsbytet =enligt =de =nuvarande reglerna. =Det =förekommer =att =de =tillbytta =andelarna =blir =föremèl =för efterföljande =uppskovsgrundande =andelsbyten. =I =sèdana =fall =övergèr, =pè den =skattskyldiges =begæran, =uppskovsbeloppet =pè =de =nya =mottagna andelarna. Det betyder att en övergèngsregel, i de fall den skattskyldige begær =att =de =nya =bestæmmelserna =om =framskjuten =beskattning =skall tillæmpas, =skulle =ha =den =innebörden =att =de =senast =mottagna =andelarna skattemæssigt =anses =ha =en =anskaffningsutgift =motsvarande =den =som =de ursprungliga andelarna hade.

Lænsrætten i Skène lænDYVW\UNHUUHWURDNWLYWLOOlPSQLQJRFKLIUnJDVlWWHU

om =det =i =detta =fall =finns =særskilda =skæl. =Inför =ett =andelsbyte =mèste =det förutsættas =att =sæljaren =gör =en =bedömning =av =den =skattesituation =som uppstèr =med =anledning =av =försæljningen. =Storleken =av =vinsten =ær =ocksè kænd. Üven den latenta skatteskulden mèste vara kænd. Den omstændligheten =att =den =skattskyldige =genom =andelsbytet =bundit =upp =sin försæljningslikvid =i =det =övertagande =bolaget =och =dærmed =öppnat =för möjligheten =att =kapitalplaceringen =utvecklas =negativt, =fèr =anses =vara =en ètgærd som ær att bedöma som ett normalt förekommande affærsmæssigt risktagande. =I =detta =risktagande =mèste =ocksè =inbegripas =att =denne kalkylerat =med =att =han =vid =en =ogynnsam =utveckling, =nær =de =mottagna aktierna avyttras, ændè skulle komma att tvingas betala en betydande del av den redan tidigare faststællda skatten. Oaktat detta har han genom sin uppskovsansökan visat sig vara beredd att ta den risken. Lænsrætten kan inte =finna =att =sèdana =i =affærsværlden =vanligen =förekommande övervæganden motiverar att lagstiftningen ges retroaktiv verkan.

Skælen för regeringens förslag: De nya reglerna ± som alltsè innebær att =bestæmmelserna =om =framskjuten =beskattning =vid =fysiska =personers andelsbyten =ocksè =skall =omfatta =onoterade =och =kvalificerade =andelar =± föreslès =træda =i =kraft =den =1 =januari =2003 =och =skall =tillæmpas =pè =andelsbyten =som =sker =efter =den =31 =december =2002. =Första =gèngen =de =nya reglerna tillæmpas blir alltsè vid 2004 èrs taxering. För byten av andelar

som =skett =dessförinnan =och =dær =uppskovsbelopp =fördelats =föreslès =att ældre =bestæmmelser =fortsatt =skall =gælla. =Detta =innebær =att uppskovsbeloppet skall tas fram till beskattning senast nær æganderætten till den mottagna andelen övergèr till nègon annan eller andelen upphör att =existera. =Om =en =benefik =æganderættsövergèng =sker =skall =förværvaren enligt =ældre =bestæmmelser =intræda =i =överlètarens =skattemæssiga =situation nær det gæller uppskovsbeloppet. Üven i de fall ett efterföljande byte av andelar sker efter den 31 december 2002 föreslès att ældre bestæmmelser fortsatt skall tillæmpas.

Som =framgètt =av =tidigare =avsnitt =finns =det =ett =behov =av =att =de =nya reglerna skall ges retroaktiv tillæmpning och ocksè gælla =för byten som sker senast den 31 december 2002. Diskussionen kring den nu aktuella lagstiftningsfrègan =tar =i =första =hand =sikte =pè =de =fall =dær =delægare =i fèmansföretag bytt 3:12-andelar mot börsbolagsaktier vilka sedan sjunkit i =værde =eller =blivit =værdelösa. =Sèdana =byten =av =andelar =genomfördes =i huvudsak =under =slutet =av =èr =1999 =och =i =början =av =èr =2000. =Mot =denna bakgrund =gör =regeringen =bedömningen =att =de =retroaktiva =reglerna =bör gælla byten av andelar dær den avyttrade andelen ær kvalificerad. Enligt regeringens mening bör alla skattskyldiga som enligt ældre bestæmmelser avyttrat kvalificerade andelar genom ett byte i princip omfattas av de nya reglerna. =Det =betyder =att =de =retroaktiva =reglerna =inte =bara =kommer =att omfatta =dem =som =begært =uppskov =utan =æven =dem =som =inte =begærde uppskov men dær förutsættningar för uppskov förelèg vid bytet. En sèdan utformning stèr i överensstæmmelse med riksdagens tidigare redovisade tillkænnagivande. För dem som gjort byten av andelar under den aktuella tidsperioden =bör =en =retroaktiv =tillæmpning =av =de =nya =reglerna =göras beroende av att den skattskyldige sjælv begær det.

I =övergèngsbestæmmelserna =föreslès =att =den =mottagna =andelen =skall anses förværvad =för en =ersættning som =motsvarar det omkostnadsbelopp som gællde för den avyttrade kvalificerade andelen. Eftersom övergèngsbestæmmelsen =tar =sikte =pè =de =fall =dær =den =mottagna =andelen =anses slutligen =avyttrad =skall =reglerna =om =kapitalvinst =tillæmpas. =Enligt genomsnittsmetoden =skall =det =genomsnittliga =omkostnadsbeloppet =för samtliga =delægarrætter =och =fordringsrætter =av =samma =slag =och =sort =som den avyttrade anvændas. Som framgèr ovan föreslès att ett undantag frèn genomsnittsmetoden skall tillæmpas vid andelsbyten med onoterade och kvalificerade =andelar =(jfr =avsnitt =5.2). =För =de =fall =som =ær =aktuella =för tillæmpning =av =övergèngsbestæmmelsen =innebær =det =att =de =vid =bytet mottagna =andelarna =dels =skall =anses =vara =kvalificerade, =dels =anses =inte vara av samma slag och sort som andra andelar i det köpande företaget som sæljaren innehar.

Svenska Bankföreningen har i den tidigare næmnda skrivelsen pekat pè ett antal komplikationer vid tillæmpningen av övergèngsbestæmmelserna bl.a. =avseende =de =s.k. =Lex =ASEA-fallen =och =partiella =försæljningar. Frègestællningen =ær =komplex. =Sedan =övergèngsbestæmmelserna =har justerats =till =att =endast =avse =de =fall =dær =den =avyttrade =andelen =var kvalificerad =torde =tillæmpningen =vid =Lex =ASEA =beröra =endast =ett =fètal fall. Pèpekandet föranleder dærför inga særskilda ètgærder. Nær det gæller partiella =försæljningar =anser =regeringen =att =en =begæran =om =att uppskovsbeloppet =inte =skall =tas =upp =till =beskattning =skall =avse =samtliga

mottagna =andelar, =vilket =uttryckligen =bör =framgè =av =övergèngsbestæmmelserna.

En kvalificerad andel kan ha bytts mot en marknadsnoterad andel och ett uppskovsbelopp (kapitalbelopp och tjænstebelopp) fördelats. Dærefter kan =ett =nytt =andelsbyte =med =framskjuten =beskattning =ha =skett. =Enligt regeringen =bör =det =æven =i =dessa =fall =finnas =en =möjlighet =för =den =skattskyldige =att =i =stællet =fè =tillæmpa =framskjuten =beskattning =utan hænsynstagande till det fördelade uppskovsbeloppet i kapital och tjænst.

Nær =det =gæller =den =som =gjort =ett =byte =av =andelar =men =inte =begært uppskov =utan =betalat =in =skatten =bör =begæran =om =retroaktiv =tillæmpning vara =knuten =till =avyttringen =av =de =mottagna =andelarna. =Om =den =skattskyldige dè begær det =skall reglerna i 48 a kap. och 57 kap. IL i deras lydelse =efter =ikrafttrædandet =tillæmpas =pè =bytet. =En =förutsættning =ær givetvis =att =det =hade =funnits =förutsættningar =för =uppskov =om =den skattskyldige =hade =begært =det =vid =bytet. =Om =den =skattskyldige =dæremot inte avyttrar de mottagna andelarna torde han kunna begæra omprövning enligt taxeringslagen (1990:324). Innebörden av detta blir att taxeringen sætts =ned =och =att =den =skattskyldige =erhèller =uppskov =tills =de =mottagna andelarna avyttras. Lagrèdet har aktualiserat frègan om en særskild övergèngsbestæmmelse =behövs =mot =bakgrund =av =reglerna =om =omprövning. Enligt =regeringens =uppfattning =bör =möjligheten =att =begæra =retroaktiv tillæmpning =i =dessa =fall, =i =likhet =med =övriga =som =bytt =kvalificerade andelar, =inte =vara =særskilt =begrænsad =till =omprövningstiden. =En =særskild bestæmmelse behövs dærför.

De =nya =bestæmmelserna =skall =som =tidigare =angetts =som =huvudregel tillæmpas pè andelsbyten som sker efter den 31 december 2002. Byten av andelar som fysiska personer gjort dessförinnan och dær uppskovsbelopp fördelats =skall =enligt =ældre =bestæmmelser =i =49 =kap. =19 = =IL =tas =upp =till beskattning senast det beskattningsèr dè æganderætten till andelen övergèr till nègon annan eller andelen upphör att existera, om inte annat följer av bestæmmelserna =om =uppskovsgrundande =andelsbyten. =Üven =för efterföljande =andelsbyten =med =uppskovsbelopp =som =sker =efter =den =31 december 2002 tillæmpas ældre bestæmmelser. Vid ett sèdant efterföljande andelsbyte =behöver =den =skattskyldige =inte =ta =upp =uppskovsbeloppet =till beskattning =utan =detta =kommer =æven =framdeles =att =fördelas =pè =de =vid detta andelsbyte mottagna andelarna enligt ældre bestæmmelser.

Om =den =skattskyldige =vill =begæra =omprövning =av =ett =beslut =skall =han göra =det =före =utgèngen =av =det =femte =èret =efter =taxeringsèret =enligt bestæmmelserna =i =4 kap. =9 =taxeringslagen =(1990:324). =Nègra =remissinstanser har ansett att det ær tillræckligt att retroaktiv tillæmpning kan ske inom den normala omprövningstiden. Enligt förslaget skall andelsbyten avseende =kvalificerade =andelar =omfattas =av =den =retroaktiva tillæmpningen. Den retroaktiva tillæmpningen knyts till att den mottagna andelen avyttras pè annat sætt æn genom ett andelsbyte. Reglerna innebær att =den =skattskyldige =inte =behöver =avyttra =de =mottagna =andelarna =inom den =tid =som =gæller =för =omprövning. =Detta =ær =en =förmèn =för =den skattskyldige =och =innebær =att =den =skattskyldige =i =mènga =fall =sjælv =kan styra =över =nær =avyttring =av =den =mottagna =andelen =skall =ske =utan =att handlandet styrs av skatterættsliga regler. Regeringen anser dærför att det inte ær læmpligt att sætta nègon græns för under vilken tid den retroaktiva tillæmpningen fèr begæras.

Tillæmpningsexempel

En person har kvalificerade andelar i FÝAB med ett omkostnadsbelopp om =50 000 =kr, =vilka =har =stigit =i =værde =till =100 000 =kr. =De =kvalificerade andelarna byts under èr 2000 mot marknadsnoterade andelar i ABA och uppskov erhèlls i inkomstslaget tjænst och kapital enligt bestæmmelserna i 49 kap. 16 IL. Enligt allmænna regler ær anskaffningsværdet för andelarna i ABA 100 000 kr.

Andelarna =i =ABA =byts =under =2002 =mot =andra =marknadsnoterade andelar =i =ABC. =Vid =sistnæmnda =andelsbyte =ær =reglerna =om =andelsbyten med =framskjuten beskattning i 48 a kap. IL som infördes den 1 januari 2002 =tillæmpliga =(SFS =2001:1176). =Dessa =regler =tillæmpas =enligt huvudregeln =pè =avyttringar =efter =ikrafttrædandet, =dvs. =första =gèngen =vid 2003 èrs taxering. Om den skattskyldige begær det skall bestæmmelserna i 48 a kap. dock tillæmpas redan vid 2002 èrs taxering.

De =mottagna =andelarna =i =ABC =anses =förværvade =för =det =omkostnadsbelopp som gæller för de avyttrade andelarna i ABA enligt 48 a kap. 10 första stycket IL. I detta fall har de avyttrade andelarna i ABA förværvats genom =ett =tidigare =andelsbyte =och =uppskov =erhèllits =vid =det =tillfællet enligt bestæmmelserna i 49 kap. IL. De mottagna andelarna i ABC anses dè förværvade för 100 000 kr. Enligt övergèngsbestæmmelserna till SFS 2001:1176 =skall =bestæmmelserna =i =48 a kap. =10 =andra =stycket =IL tillæmpas æven nær uppskov erhèllits enligt bestæmmelserna i 49 kap. IL i deras lydelse före ikrafttrædandet.

Av =49 kap. =19 =första =stycket =andra =meningen =IL =framgèr =att uppskovsbeloppet =(som =i =detta =fall =bestèr =av =ett =kapital- =och =ett tjænstebelopp) =inte =behöver =tas =upp =till =beskattning =vid =ett =andelsbyte med =framskjuten =beskattning. =I =stællet =fördelas =uppskovsbeloppet =pè =de mottagna =andelarna =i =ABC =och =skall =tas =upp =till =beskattning =nær andelarna =i =ABC =sæljs. =Om =det =företag =dær =personen =har =de =senast mottagna =andelarna =(ABC) =t.ex. =försætts =i =konkurs =under =èr =2002 =skall enligt gællande regler uppskovsbeloppet tas upp till beskattning.

Enligt den nu föreslagna lagstiftningen skall i princip fysiska personers samtliga andelsbyten behandlas enligt reglerna om framskjuten beskattning =i =48 a kap. =IL, =dvs. =sèvæl =marknadsnoterade, =onoterade =som kvalificerade =andelar =(utom =lagerandelar =som =fortsatt =skall =behandlas enligt reglerna om uppskovsgrundande andelsbyten i 49 kap. IL). De nya reglerna skall tillæmpas pè andelsbyten som sker efter den 31 december 2002. =För =fysiska =personer =föreslès =ældre =bestæmmelser =fortfarande tillæmpas =betræffande =uppskovsbelopp =som =fördelats =enligt =ældre bestæmmelser. =Uppskovsbeloppet =tas =dè =upp =till =beskattning =senast =nær æganderætten =till =andelen =övergèr =till =nègon =annan =eller =andelen =upphör att existera. Üganderætten kan dock ha övergètt till nègon annan utan att uppskovsbeloppet =behöver =tas =upp =till =beskattning. =Vid =en =benefik æganderættsövergèng =skall =nègon =beskattning =inte =ske =vid =detta =tillfælle utan =förværvaren =övertar =uppskovsbeloppet =enligt =ældre =bestæmmelser. Enligt förslaget tas den nuvarande regeln i 48 a kap. 10 andra stycket IL om vilket omkostnadsbelopp som skall gælla bort liksom 49 kap. 19

första =stycket =andra =och =tredje =meningarna =IL =om =fördelning =av uppskovsbeloppet.

Den skattskyldige som avyttrat en kvalificerad andel genom ett byte av andelar =ges =i =övergèngsbestæmmelserna =till =de =nu =föreslagna =reglerna möjlighet att begæra att bestæmmelserna i 48 a kap. och 57 kap. IL skall tillæmpas =i =deras =lydelse =efter =ikrafttrædandet =om =andelen =avyttrats =pè annat sætt æn genom ett andelsbyte. Det finns ingen tidsbegrænsning för nær detta skall intræffa. Det sagda innebær att man bortser frèn uppskovsbeloppet =och =vilka =regler =som =tillæmpats =vid =det =uppskovsgrundande andelsbytet. I stællet anses de andelar som mottogs vid det första andelsbytet, =dvs. =andelarna =i =ABA, =överta =det =omkostnadsbelopp =som =de kvalificerade =andelarna =i =FÝAB =hade, =dvs. =50 000 =kr =(48 a kap. =10 =i förslaget) och ett kapitalbelopp och ett tjænstebelopp beræknas (48 a kap. 8 a i förslaget). Om andelarna i ABC anses avyttrade pè grund av att företaget har försatts i konkurs blir det sèledes ingen beskattning om den skattskyldige begær retroaktiv tillæmpning. Förfarandet blir detsamma om företaget =skulle =försættas =i =konkurs =under =2003 =eller =senare. =Üven =vid försæljning av andelarna i ABC kan de nya reglerna tillæmpas pè begæran av =den =skattskyldige. =Det =belopp =som =tas =upp =i =inkomstslaget =tjænst överstiger =enligt =förslaget =aldrig =det =tjænstebelopp =som =beræknades =vid bytet.

Om i stællet ett efterföljande byte sker under 2003 följer av övergèngsbestæmmelserna =att =ældre =bestæmmelser =fortsatt =skall =tillæmpas =och uppskovsbeloppet =behöver =alltsè =inte =tas =upp =till =beskattning =utan fördelas pè de andelar som mottogs vid det bytet. Uppskovsbeloppet tas upp till beskattning senast nær æganderætten övergèr till nègon annan eller andelen upphör att existera enligt ældre bestæmmelser i 49 kap. 19 IL.

De kvalificerade andelarna i FÝAB kan i stællet under èr 2000 ha bytts mot onoterade =andelar =i ABA och ett =uppskovsbelopp =fördelats i tjænst och =kapital =enligt =49 kap. =16 =IL. =Om =ABA =försætts =i =konkurs =under 2002 eller 2003 eller andelarna sæljs kan personen pè samma sætt enligt de =nu =föreslagna =bestæmmelserna =begæra =retroaktiv =tillæmpning =av bestæmmelserna =i =48 a kap. =och =57 kap. =IL =i =deras =lydelse =efter ikrafttrædandet. Detta innebær att man bortser frèn uppskovsbeloppet och de =regler =som =tillæmpats. =Om =i =stællet =ett =nytt =byte =sker =under =2003 behöver uppskovsbeloppet inte tas upp till beskattning utan fördelas pè de mottagna andelarna enligt ældre bestæmmelser. Vid en försæljning kan den skattskyldige vælja mellan att ta upp uppskovsbeloppet eller begæra att fè tillæmpa framskjuten beskattning avseende bytena.

Alternativt =kan =onoterade =andelar =som =inte =ær =kvalificerade =ha =bytts mot marknadsnoterade andelar i ABA och ett uppskovsbelopp bestæmts enligt =49 kap. =IL. =Om =ett =efterföljande =byte =av =andelar =sker =mot marknadsnoterade =andelar =i =ABC =efter =den =1 =januari =2002 =tillæmpas bestæmmelserna =om =framskjuten =beskattning. =Den =vid =detta =andelsbyte mottagna andelen övertar dè marknadsværdet frèn den avyttrade andelen (48 a kap. =10 IL). =Om =ABC =försætts =i =konkurs =under =2002 =eller =2003 skall uppskovsbeloppet tas upp till beskattning enligt ældre bestæmmelser. I =detta =fall =finns =ingen =uppdelning =av =uppskovsbeloppet =i =tjænst =och kapital och det omfattas alltsè inte av retroaktiviteten.

En annan variant ær att marknadsnoterade andelar byts mot onoterade andelar och ett uppskov fördelas enligt 49 kap. IL. Bytet behandlas enligt ældre bestæmmelser om uppskov.

7. Konsekvensanalys

De föreslagna lagændringarna har till syfte att förhindra att de personer som =æger =kvalificerade =andelar =i =fèmansföretag =och =som =gjort uppskovsgrundande andelsbyten drabbas av stora förluster till följd av att det köpande företaget =försatts i =konkurs och den skattskyldige inte kan kvitta =den =del =av =uppskovsbeloppet =som =ær =tjænstebelopp. =Reglerna =fèr sèledes konsekvenser för smèföretagens ægare.

Den remitterade promemorian innehèller fyra alternativ till lösning av problematiken (A ± D). Genom alternativ D, som ær det alternativ som föreslès =i =propositionen, =kommer =bestæmmelserna =för =fysiska =personer om =framskjuten =beskattning =vid =andelsbyten =att =utvidgas =till =att =æven omfatta =onoterade =och =kvalificerade =andelar. =Systemet =kommer =att innebæra =förenklingar =för =sèvæl =skattemyndigheterna =som =för =de =skattskyldiga.

Reglerna föreslès træda i kraft den 1 januari 2003 och skall tillæmpas pè andelsbyten efter den 31 december 2002. Om ett byte av andelar har skett avseende =en =kvalificerad =andel =och =ett =uppskovsbelopp =har =fördelats enligt =ældre =bestæmmelser =föreslès =emellertid =den =skattskyldige =efter begæran =fè =tillæmpa =de =nya =bestæmmelserna =med =retroaktiv =verkan. Regeringen =bedömer =att =de =föreslagna =övergèngsbestæmmelserna kommer =att =leda =till =en =viss =ökning =av =arbetsbelastningen =hos skattemyndigheterna nær det gæller möjligheten att begæra tillæmpning av de =nya =reglerna =avseende =kvalificerade =andelsægare =för =förfluten =tid. Dessa ærenden bedöms dock inte ha nègon mer betydande omfattning.

8. Effekter för de offentliga finanserna

8.1. Framskjuten beskattning vid fysiska personers andelsbyten med onoterade andelar och kvalificerade andelar

Sammanfattning

Bedömningen =av =det =material =som =redovisas =i =det =följande =kan sammanfattas =dels =i =termer =av =de =engèngseffekter =som =uppkommer =pè grund =av =den =föreslagna =retroaktiviteten, =dels =som =varaktiga =èrliga effekter. I de fall effekterna inte har kunnat kvantifieras har det angetts huruvida de leder till en över- eller underskattning av totaleffekten. De icke-kvantifierbara =effekterna =förefaller =sammantaget =innebæra =att effekten =underskattas. =De =offentligfinansiella =engèngseffekterna =i =form av utebliven skatteintækt som en konsekvens av att de föreslagna reglerna för andelsbyte införs uppgèr till 283 mnkr, medan den varaktiga effekten uppgèr till 9 mnkr per èr i utebliven skatteintækt. Det bör dock pèpekas att uppskattningarna ær behæftade med stor osækerhet.

Olika scenarier att beakta vid bedömningen

Utgèngspunkten =för =bedömningen =ær =förslaget =om =framskjuten =beskattning =(modell =D). =För =att =uppskatta =effekterna =av =den =föreslagna retroaktiviteten =ær =det =av =vikt =att =försöka =karaktærisera =olika =scenarier som kan tænkas ha intræffat vid andelsbytestillfællet och vad som har skett (kommer =att =ske) =tiden =dærefter. =De =olika =scenarierna =som =beaktas =i bedömningen =ær =sammanstællda =i =Tabell =1. =Scenarierna =2 =och =5 karaktæriseras =av =sèdana =fall =dær =andelsægarens =totala =behèllning =efter andelsbytet =blir =negativt =pè =grund =av =ett =lègt =andelsværde =vid avyttringstillfællet =samtidigt =som =det =föreligger =en =skatteskuld =(skatt =i inkomstslaget tjænst) vars belopp ær bestæmd vid bytestillfællet dè værdet av andelarna var högre. Detsamma gæller för scenario 7, dvs. andelsægare i =konkursbolag, =beroende =pè =att =andelarna =anses =avyttrade =i =och =med konkursen vilket utlöser beskattning.

Tabell 1. Olika scenarier vid andelsbytestillfællet och tiden dærefter

Scenario =Andelsbytestillfællet / hændelse dærefter

1 Inget uppskov 2 Uppskov / negativ behèllning vid realisation 3 Uppskov / positiv behèllning vid realisation 4 Uppskov / uppskovet dærefter èterfört 5 Uppskov / uppskovet till viss del èterfört, negativ behèllning vid realisation 6 Uppskov / uppskovet till viss del èterfört, positiv behèllning vid realisation 7 Uppskov / företaget har begærts i konkurs

Den information som finns tillgænglig för att bedöma effekten för de offentliga finanserna ær mycket bristfællig. Flera, och dærtill oftast vaga, antaganden =har =dærför =blivit =nödvændiga =att =göra. =Den =uppskattade effekten ær dærför behæftad =med =stor osækerhet. De uppgifter som =finns tillgængliga =kommer =fræmst =frèn =Riksskatteverket =± =deklarationsblanketterna =K4C =´Uppskov =reavinst =kvalificerade =aktier/andelar´ =och K10 ´Uppgifter frèn delægare m.fl. i fèmansföretag´. Den genomsnittliga marginalskatten pè tjænsteinkomster för andelsægare i fèmansbolag =som avyttrar sitt innehav uppgèr till 51 procent, vilken ær den marginalskatt som anvænds i bedömningen.

Genomgèng av de olika scenarierna

Scenario 1: Inget uppskov

Ýr =1999 =skedde =14 =707 =försæljningar =av =andelar =(hela =eller =del =av innehavet) =i =fèmansbolag =(se =Tabell =2). =Motsvarande =siffra =för =èr =2000 uppgick =till =15 =784. =Försæljningshændelserna =omfattar =bède kontantaffærer =och =andelsaffærer =(med =och =utan =uppskov). =Antalet uppskov för èren 1999 och 2000 uppgick till 294 respektive 779 stycken (se Tabell 3). Det innebær att antalet kontantaffærer och andelsaffærer utan uppskov =uppgick =till =totalt =14 =413 =(=14 =707-294) =èr =1999 =och =15 =005 (=15 =784-779) =èr =2000. =Hur =mènga =av =dessa =som =utgjorde =kontant- respektive andelsaffærer ær inte kænt.

Under =antagande =om =en =positiv =værdetillvæxt =i =de =inbytta =andelarna efter =bytestillfællet =föreligger =starka =ekonomiska =incitament =att =begæra uppskov =eftersom =andelsægaren =dè =har =möjligheten =att =investera =ett bruttobelopp =(före =skatt) =i =stællet =för =ett =nettobelopp =(efter =skatt). =Detta torde medföra att de flesta som genomförde en bytesaffær ocksè begærde uppskov. =En =rimlig =utgèngspunkt =vid =bedömningen =av =de offentligfinansiella effekterna ær dærför att de individer som genomförde ett byte av andelar ocksè begærde uppskov. Om det, trots de incitamentseffekter som næmndes ovan, ær sè att det finns fall dær ett byte inte följts av =uppskov =kommer =den =offentligfinansiella =engèngseffekten =att underskattas. =Detta =beroende =pè =att =dessa =individer =enligt =förslaget =har möjlighet att retroaktivt begæra uppskov, vilket leder till en lægre skatt.

Underskattningen =kan =vara =betydande =eftersom =det =rör =sig =om =höga försæljningsværden under èren 1999 och 2000.

Tabell 2. Försæljningsstatistik för fèmansbolag

1999 2000 Total

Vinstaffærer antal 11 296 =12 560 =23 856

kapitalbelopp 11 900 =15 390 =27 290

(1,144)

tjænstebelopp 3 701 4 530 8 231

(0,345)

Förlustaffærer =antal 3 411 3 224 6 635 Summa antal 14 707 =15 784 =30 491

%HORSSLPLOMRQWDOVNURQRU6LIIURULSDUDQWHVDYVHUEHORSSSHUDIIlU 

Tabell 3. Uppskovsstatistik vid försæljning av fèmansbolag

1999 2000 2001 Total

Antal uppskov = 294 779 332 1 405 Bruttouppskov =tjænst 243,7 687,9 211,8 =1 143,4

(0,814)

kapital 597,8 =3 263,3 =782,4 =4 643,5

(3,305)

Ýterföring tjænst 1,6 63,9 25,6 91,1 (0,065)

kapital 2,5 379,2 180,7 562,4

(0,400)

Nettouppskov tjænst 242,1 624 196,2 =1 052,3

(0,749)

kapital 595,3 =2 884,1 =601,7 =4 081,1

(2,905)

%HORSSLPLOMRQWDOVNURQRU8SSJLIWHUQDI|UnUlULQWHIXOOVWlQGLJDXWDQXWJ|U KLWLQWLOOVMXOLLQUDSSRUWHUDGHIDOO6LIIURULSDUDQWHVDYVHUEHORSSSHUXSSVNRY

För =att =belysa =innebörden =av =antagandet =om =att =alla =individer =som genomförde =en =andelsaffær =ocksè =begærde =uppskov =antas =i =stællet =att antalet andelsaffærer utan uppskov ær detsamma som antalet andelsaffærer med =uppskov, =dvs. =1 =073 =(=294+779) =affærer =för =èren =1999 =och =2000. Utav den totala försæljningsvinsten skall, i enlighet med 3:12-reglerna, en viss =del =beskattas =som =inkomst =av =tjænst =och =den =andra =delen =som inkomst =av =kapital. =I =genomsnitt =ær =1,144 =mnkr/affær =hænförligt =till kapital medan 0,345 mnkr/affær ær hænförligt till tjænst (se Tabell 2) för èren 1999 och 2000. Under antagandet att 1 073 affærer ær andelsaffærer utan uppskov uppgèr försæljningsvinsten av dessa fèmansbolag till 1 598 mnkr, varav 1 228 mnkr (=1 073=1,144) ær hænförligt till kapital och 370 mnkr (=1 073=0,345) ær hænförligt till tjænst. Baserat pè dessa baser har kapitalinkomstskatt =erlagts =med =368 =mnkr =(=0,3=1 =228) =och tjænsteinkomstskatt med 189 mnkr (=0,51=370), vilket summerar till en totalt =inbetald =skatt =om =557 =mnkr =för =èren =1999 =och =2000. =Vid =en retroaktiv lagstiftning vad gæller framskjuten beskattning vid andelsbyten möjliggörs omtaxering av dessa andelsægare. Skatteintæktsbortfallet (pga. èterbetalning av skatt) kommer inte att uppgè till fulla 557 mnkr dè en viss =skatt =kommer =att =betalas =æven =enligt =reglerna =om =framskjuten

beskattning. Skatteintæktsbortfallet kan dock anses vara betydande under förutsættning att en viss andel av alla försæljningar av fèmansbolag under èren 1999 och 2000 genomfördes genom byten av andelar utan uppskov.

Scenario 3: Uppskov / positiv behèllning vid realisation Scenario 6: Uppskov / uppskovet till viss del èterfört, positiv behèllning vid realisation

I =de =scenarier =dær =andelsægaren =skulle =komma =att =redovisa =en =positiv behèllning =efter =bytestillfællet =vid =realisation =enligt =nuvarande =regler (eller =redan =har =redovisat =en =positiv =behèllning) =kommer =de =föreslagna reglerna =innebæra =att =skatten =blir =lægre =för =andelsægarna =(retroaktivt =för dem som redan har sèlt). Dessa scenarier medför alltsè att andelsægaren gynnas =av =införandet =av =de =föreslagna =reglerna =för =andelsbyte. =Att berækna =den =offentligfinansiella =effekten =för =dessa =scenarier =kræver kænnedom dels om den initiella kostnaden för de inbytta andelarna, dels om de nya andelarnas framtida værde vid realisation. Denna information, samt =information =om =hur =mènga =av =uppskoven =som =kan =hænföras =till dessa =scenarier =saknas, =vilket =omöjliggör =en =uppskattning =av =uteblivna skatteintækter. Mot bakgrund av den kraftiga nedgèngen i andelsværdena under =senare =tid =torde =dessa =scenarier =dock =vara =relativt =fè =för =den retroaktiva =delen. =Omfattningen =framöver =av =dessa =scenarier =beror =av framtida andelsværden, och ær dærför omöjligt att ha en uppfattning om. Dè underlag saknas för en bedömning kommer skatteintæktsbortfallet att underskattas.

Scenario 2: Uppskov / negativ behèllning vid realisation Scenario 5: Uppskov / uppskovet till viss del èterfört, negativ behèllning vid realisation

För =de =andelsægare =som =skulle =fè =en =negativ =behèllning =efter =skatt =vid realisation =av =andelarna =innebær =dagens =system =för =byte =av =andelar =att dessa =inte =har =nègra =incitament =att =realisera =sitt =innehav. =Under förutsættning =att =dessa =andelsægare =faktiskt =inte =realiserar =sina =innehav under gællande regler för byte kan de föreslagna reglerna om framskjuten beskattning innebæra en offentligfinansiell intækt. Detta beroende =pè att æven =om =andelarna =har =sjunkit =kraftigt =i =værde =relativt =tidpunkten =för andelsbytet kan det fortfarande vara sè att andelsværdet ær högre æn det initiella =værdet =av =de =inbytta =andelarna =(dvs. =værdet =per =andel =vid =det uppköpta fèmansbolagets bildande). I likhet med scenarierna 3 och 6 ær denna =effekt =dock =inte =möjlig =att =kvantifiera, =vilket =gör =att =det =totala skatteintæktsbortfallet överskattas.

Scenario 4: Uppskov / uppskovet dærefter èterfört

För de fall dè hela eller del av uppskovet har èterförts till beskattning ær det =möjligt =att =uppskatta =det =skatteintæktsbortfall =(engèngseffekt) =som uppkommer =vid =införande =av =de =föreslagna =reglerna =för =andelsbyte. Ýterförda uppskov relaterade till tjænst uppgèr till 1,6 mnkr för èr 1999, 63,9 =mnkr =för =èr =2000 =och =för =èr =2001 =finns =hitintills =25,6 =mnkr inrapporterat =(se =Tabell =3). =Motsvarande =totalsiffra =för =den =del =av

uppskovet =som =ær =relaterat =till =kapital =ær =562,4 =mnkr. =Den =retroaktiva engèngseffekten =för =dessa =fall =utgör =utebliven =(dvs. =èterbetalning =av) tjænste- =och =kapitalinkomstskatt. =Vid =en =51 =procentig =marginalskatt =pè tjænsteinkomster uppgèr detta bortfall till 215 mnkr (=0,51=91,1+0,3=562,4). =Detta =belopp =kommer =med =all =sannolikhet =att öka =dè =samtliga =fall =för =èr =2001 =inte =finns =inrapporterade. =Det =bör pèpekas att detta ær ett bruttobelopp, till skillnad frèn ett nettobelopp som tar =hænsyn =till =att =en =försæljning =av =andelsinnehavet =medför =en skatteintækt (jæmför =med resonemanget för scenarierna 3 och 6). Precis som i scenarierna ovan kan dock denna effekt inte kvantifieras.

Scenario 7: Uppskov / företaget har begærts i konkurs

Ett =varaktigt =intæktsbortfall =vid =införande =av =de =föreslagna =reglerna =för andelsbyten ær att vænta för de fall dær individerna begært uppskov men dær =det =uppköpande =bolaget =har =försatts =i =konkurs =eller =kommer =att försættas =i =konkurs. =Enligt =vanliga =regler =skall =dè =andelarna =anses avyttrade =och =beskattning =ske. =För =èren =1999 =och =2000 =(samt =hitintills inrapporterade =fall =för =èr =2001), =har =ett =enda =uppskovsbolag =(med =ett uppskov) försatts i konkurs (se Tabell 4), dær uppskovsbeloppen uppgèr till 1,5 mnkr hænförligt till tjænst och 3,6 mnkr hænförligt till kapital.

Tabell 4. Konkursstatistik för bolag som köpt upp fèmansbolag

Bolag Uppskov = Uppskovsbelopp

Tjænst =Kapital

Avslutad konkurs 1 1 1,6 3,6 Konkursförfarande inlett (bolaget identifierat)

16 56 (3,5)

33,5 (0,598)

120,9

(2,159)

Konkursförfarande inlett (bolaget ej identifierat)

ca. 400

Uppskovsbolag ca. 700-800

%HORSSLPLOMRQWDOVNURQRURFKDYVHUnUHQRFKVDPWGHIDOOI|UnUVRP IUDPWLOOMXOLILQQVLQUDSSRUWHUDGH6LIIURULSDUDQWHVDYVHUXSSVNRYSHUERODJRFK EHORSSSHUXSSVNRY

Vidare framgèr det av Tabell 4 att konkursförfarande ær inlett i 16 bolag (sammanlagt 56 uppskov). Uppskovsbeloppen ær kænda för dessa bolag. De =uppgèr =totalt =till =33,5 =mnkr =hænförligt =till =tjænst =och =120,9 =mnkr hænförligt =till =kapital, =vilket =medför =genomsnittlig =tjænste- =och kapitaluppskov =om =0,598 =mnkr =och =2,159 =mnkr =per =uppskov. Konkursförfarande ær inlett i ytterligare cirka 400 uppskovsfall till vilka det =inte =ær =möjligt =att =knyta =nègra =bolag. =Under =antagande =om =att uppskovsbeloppen ær desamma för dessa bolag som för de identifierade bolagen =tillkommer =ytterligare =uppskov =om =239,2 =mnkr =(=0,598=400) hænförligt till tjænst och 863,6 mnkr (=2,159=400) hænförligt till kapital. Det =betyder =att =de =totala =uppskovsbeloppen =för =de =fall =dè konkursförfarande =ær =inlett =uppgèr =till =272,7 =mnkr =(=239,2+33,5) =inom tjænst =och =984,5 =mnkr =(=863,6+120,9) =inom =kapital. =Uppgifter =frèn Domstolsverket =visar =att, =i =genomsnitt =över =de =senaste =fem =èren, =62 procent av de inledda konkursærendena leder till konkurs, vilket betyder att =utav =det =totala =uppskovsbeloppet =hænförligt =till =tjænst =för =bolag =som

inlett =konkursförfarande =kommer =169,0 =mnkr =(=0,62=272,7) =att =utgöra uppskov =relaterat =till =fèmansbolag =försatta =i = =konkurs. =Intæktsbortfallet relaterat =till =konkursærenden =hænförligt =till =èren =1999 =och =2000 =uppgèr alltsè till 86 mnkr, dvs. 43 mnkr per èr.

Frèn den 1 januari 1999 fram till 31 december 2001 har hitintills 1 405 uppskov =beviljats =(uppgifterna =för =èr =2001 =ær =vid =dags =dato =inte fullstændiga). Utav dessa har alltsè ett (1) uppskov lett till konkurs och för cirka 456 uppskov ær konkursförfarande inlett. Uppskattningsvis leder 283 (=0,62=456) fall till konkurs. Konkursrisken ær alltsè hela 20 procent (=284/1407) =för =fèmansbolag =med =uppskov. =Dè =konkursandelen =för aktiebolag ær i genomsnitt cirka 4 procent kan man förmoda att den 20procentiga konkursrisken beror pè exceptionella förhèllanden =för denna typ =av =bolag =för =den =aktuella =perioden. =För =att =berækna =det =varaktiga intæktsbortfallet =anvænds =i =stællet =den =lægre =konkursrisken =baserad =pè genomsnittligt =tjænsteuppskovsbelopp =för =èren =1999 =och =2000 =som uppgick till 433 mnkr (siffrorna för èr 2001 ær inte fullstændiga varför de utesluts). Med 51 procents marginalskatt pè tjænsteinkomster uppgèr den varaktiga effekten till 9 mnkr (=0,04=433=0,51) per èr.

Skillnaden =mellan =intæktsbortfallen =för =èren =1999 =och =2000, =som baseras =pè =den =20 =procentiga =konkursrisken, =och =de =varaktiga intæktsbortfallen, som baseras pè den 4 procentiga konkursrisken, uppgèr till 34 mnkr (=43-9) för èren 1999 och 2000. Intæktsbortfallet utöver det varaktiga =bortfallet =för =dessa =èr =fèr =karaktæriseras =som =temporært, =och medför sèledes en engèngseffekt om 68 mnkr (=2=34).

En samlad bedömning

Bedömningen av effekterna för de offentliga finanserna vid införande av de föreslagna reglerna om framskjuten beskattning ær behæftad med stor osækerhet. Detta beroende pè att information inte finns tillgænglig för att göra en bedömning av =alla scenarier som kan =tænkas uppkomma. I den sammanfattning =av =effekterna =som =èterfinns =i =Tabell =5 =har =dærför =æven angetts om bedömningen av de icke-kvantifierbara effekterna kan anses leda =till =en =över- =eller =underskattning =av =skatteintæktsbortfallet. Sammantaget =förefaller =det =som =om =de =icke-kvantifierbara =effekterna innebær att det totala bortfallet underskattas. Pè grund av den retroaktiva tillæmpningen =av =de =föreslagna =reglerna =uppkommer =en =rad engèngseffekter =som, i relation till den varaktiga effekten, =ær pètagliga. Skatteintæktsbortfallet =uppskattas =till =283 =mnkr =(engèngseffekt) =och =9 mnkr (varaktig effekt).

Tabell 5. Sammanfattning av effekterna pè de offentliga finanserna

Scenario Skatteintæktsbortfall

Engèngseffekt Varaktig effekt

=áver-/underskattning

(av engèngseffekterna)

1 Underskattning 2 áverskattning 3 Underskattning 4 215 áver-/underskattning 5 áverskattning 6 Underskattning 7 68 9

%HORSSLPLOMRQWDOVNURQRU

Finansiering

Regeringen har i enlighet med vad som redovisats i avsnittet om ærendet och =dess =beredning =(avsnitt =3) =haft =riksdagens =uppdrag =att =utforma =en proposition =med =visst =innehèll. =Arbetet =har =varit =mycket =komplicerat, =i första =hand =beroende =pè =att =reglerna =skall =vara =retroaktiva =och =omfatta hændelser =som =skett =frèn =och =med =den =1 =januari =1999. =Reglernas retroaktiva =tillæmpning =har =ocksè =inneburit =att =det =förelegat =betydande svèrigheter =att =berækna =de =statsfinansiella =effekterna. =Det =har =dærför heller =inte =varit =möjligt =att =i =budgetpropositionen =för =2003 =redovisa =de statsfinansiella effekterna av förslagen. Normalt skall regeringen föreslè hur =dess =förslag =skall =finansieras. =Med =hænsyn =till =omstændigheterna =i detta =fall =fèr =det =emellertid =ankomma =pè =riksdagen =att =ta =stællning =till finansieringen =av =det =redovisade =inkomstbortfallet. =Om =de =föreslagna lagstiftningsètgærderna =inte =finansieras =kommer =bl.a. =saldomèlet =att pèverkas.

8.2. Administrativa kostnader för skatteförvaltningen

Regeringens =förslag =att =utvidga =bestæmmelserna =om =framskjuten beskattning =vid =andelsbyten =för =fysiska =personer =till =att =æven =omfatta andelsbyten =med =onoterade =och =kvalificerade =andelar =innebær =inte =att skatteförvaltningen =èlæggs =fler =arbetsuppgifter =æn =vad =som =redan =sker enligt =dagens =system =med =uppskovsgrundande =andelsbyten. =Förslaget bedöms =inte =medföra =nègra =tillkommande =administrativa =kostnader =för skatteförvaltningen. =Enligt =övergèngsbestæmmelserna =föreslès =de skattskyldiga =æven =fè =möjlighet =till =retroaktiv =tillæmpning =av bestæmmelserna, =vilket =övergèngsvis =kan =innebæra =en =i =viss =mèn =ökad arbetsbelastning =för =skatteförvaltningen. =Kostnaderna =för =detta =ryms emellertid inom skatteförvaltningens ordinarie anslag.

9. Författningskommentar

9.1. Förslaget till lag om ændring i inkomstskattelagen (1999:1229)

37 kap.

27 och 28

37 kap.

Hænvisningen =i =paragraferna =till =bestæmmelsen =i =48 =kap. =26 = =IL =om kvarstèende kapitalförlust har rættats.

38 kap.

17

Se kommentaren till 37 kap. 27 och 28 IL.

48 kap.

7

48 kap.

,tredje stycketKDUHQKlQYLVQLQJODJWVWLOOVRPHQI|OMGDYGHQI|UHVODJQD bestæmmelsen i 48 a kap. 16 IL samt viss sprèklig justering skett.

48 a kap.

1

48 a kap.

I paragrafen har en hænvisning lagts till om att det finns bestæmmelser i 49 =kap. =för =fysiska =personer =nær =den =avyttrade =andelen =var =en lagertillgèng.

2

Paragrafen =innehèller =en =definition =av =andelsbyten =med =framskjuten beskattning. =Det =ær =ett =andelsbyte =bara =om =villkoren =i =5±8 =ær uppfyllda. Vidare skall enligt den nuvarande lydelsen förutsættningarna i ±YDUDXSSI\OOGD5HJOHUQDJlOOHUHQOLJWGHQtredje punktenHQGDVW om den avyttrade andelen ær marknadsnoterad och inte kvalificerad. Av samma punkt framgèr vidare att bestæmmelserna inte skall tillæmpas om den mottagna andelen blir en kvalificerad andel hos sæljaren. Eftersom de nya reglerna inte föreslès innehèlla nègra begrænsningar vare sig nær det gæller de avyttrade eller mottagna andelarna har punkten tagits bort.

4 a

Paragrafen ær ny och innebær att bestæmmelserna om andelsbyten inte fèr tillæmpas =om =bestæmmelserna =i =det =nya =49 =a =kap. =IL =om =beskattning =i inkomstslaget =næringsverksamhet =vid =avyttring =av =andelar =i =skalbolag skall =tillæmpas =(jfr =prop. =2001/02:165, =bet. =2001/02:SkU23, =SFS 2002:536). Bestæmmelsen motsvarar nuvarande 49 kap. 5 punkten 3 IL, som har tagits bort.

6 a

Paragrafen =ær =ny =och =motsvarar =nuvarande =49 =kap. =10 = =IL =om verksamhetskrav nær den avyttrade andelen ær kvalificerad.

7

Eftersom =48 a kap. =enligt =förslaget =inte =længre =begrænsas =till marknadsnoterade =andelar =kan =ekonomiska =föreningar =bli =aktuella =som ´avyttrade =företag´ =æven =i =samband =med =andelsbyten =med =framskjuten beskattning. Ett tillægg har gjorts i enlighet med detta.

8 a

Paragrafen, som ær ny, innehèller en bestæmmelse om att den vinst som uppkommer i samband med att en kvalificerad andel avyttras genom ett andelsbyte =skall =beræknas. =Bestæmmelsen =behövs =för =att =begrænsa =det belopp som maximalt skall tas upp i inkomstslaget tjænst vid en framtida försæljning =(jfr =57 =kap. =13 =IL). =En =eventuell =værdestegring =efter andelsbytet =avseende =en =mottagen =andel =kommer =att =beskattas =i inkomstslaget kapital. Bestæmmelsen, som i lagrèdsremissen benæmndes KDULHQOLJKHWPHGLagrèdetsI|UVODJIO\WWDWVI|UDWWHQKlQYLVQLQJ framèt =i =lagtexten =skall =undvikas =nær =det =gæller =anknytningen =till bestæmmelsen =i =9 = =andra =stycket =om =kapitalbeloppet. =Bestæmmelsen PRWVYDUDUI|UVWDVW\FNHWLLagrèdetsI|UVODJ

9

Eventuell ersættning i pengar tas upp som kapitalvinst det beskattningsèr dè =andelsbytet =sker. =I =övrigt =sker =inte =nègon =beskattning =detta =èr. =Nær andelsbyten =med =kvalificerade =andelar =skall =behandlas =enligt bestæmmelserna =om =framskjuten =beskattning =behövs =æven =en bestæmmelse =om =att =ersættning =i =pengar =skall =tas =upp =i =inkomstslaget kapital i den utstræckning ersættningen ryms inom det kapitalbelopp som beræknats =enligt =8 a . =Eventuell =resterade =del =av =ersættningen =tas =upp =i inkomstslaget tjænst. Den nuvarande bestæmmelsen i 49 kap. 16 första stycket =andra =och =tredje =meningarna =samt =andra =stycket =som ursprungligen kommer frèn 7 andra stycket UBA har tagits bort. En ny underrubrik ´Huvudregler´ har lagts till nærmast före paragrafen.

10

%HVWlPPHOVHQ L QXYDUDQGH första =stycket KDU MXVWHUDWV L HQOLJKHW PHG

LagrèdetsI|UVODJ

1XYDUDQGH andra =stycket, VRP UHJOHUDU GH IDOO GlU HWW uppskovsgrundande andelsbyte först har skett, har tagits bort till följd av att =49 =kap. =IL =enligt =förslaget =i =princip =bara =kommer =att =innehèlla bestæmmelser om uppskovsgrundande andelsbyten för juridiska personer och =delægare =i =svenska =handelsbolag. =I =övergèngsbestæmmelserna =finns bestæmmelser =som =særskilt =behandlar =de =fall =dær =den =avyttrade =andelen var kvalificerad.

11

,HQOLJKHWPHGLagrèdetsI|UVODJKDUDQGUDPHQLQJHQLSDUDJUDIHQWDJLWV bort och i stællet en hænvisning lagts in i den nya 13 . Vidare har en ny

underrubrik =´Villkoren =för =framskjuten =beskattning =ær =inte =længre uppfyllda´ lagts till nærmast före paragrafen.

12

Paragrafen =ær =ny =och =motsvarar =nuvarande =49 =kap. =27 = =IL =om verksamhetsvillkoret =nær =den =avyttrade =andelen =ær =kvalificerad. =Enligt den =paragrafen =skall =uppskovsbeloppet =tas =upp =som =intækt =om =villkoret inte længre ær uppfyllt. Att ersættning i pengar som redan tagits upp inte skall =behöva =tas =upp =igen =vid =berækning =av =kapitalvinsten =följer =av =en hænvisning i den nya 13 .

13

3DUDJUDIHQ VRP lU Q\ KDU ODJWV WLOO Sn I|UVODJ DY Lagrèdet Bestæmmelsen, =som =har =sin =motsvarighet =i =nuvarande =48 a kap. =11 andra =meningen =och =48 a kap. =12 =andra =meningen =i =lagrèdsremissen, innebær att ersættning i pengar som tagits upp vid andelsbytet inte skall ræknas =med =tvè =gènger. =Genom =paragrafen =kan =upprepning =undvikas. Omkostnadsbeloppet =för =mottagna =andelar =justeras =nær =beskattning =för kapitalvinst =skett =enligt =48 a kap. =12 =IL =pè =sè =sætt =att =som anskaffningsutgift æven skall ræknas med ett belopp som motsvarar den kapitalvinst som tagits upp.

14

Bestæmmelsen =har =lagts =till =efter =lagrèdsföredragningen. =I =lagrèdsremissen =fanns =ingen =reglering =av =de =fall =dè =en =fysisk =person =ger =en mottagen andel som ær kvalificerad i gèva alternativt testamenterar till en juridisk =person =eller =ett =svenskt =handelsbolag. =Eftersom maximeringsregeln avser endast fysiska personer behövs en regel om att tjænstebeloppet skall tas upp till beskattning hos den fysiska personen i ett sèdant fall. Ündringen kommenteras æven i avsnitt 5.2 s. 46.

15

Paragrafen =ær =ny. =Vid =ett =andelsbyte =kan =sæljaren =sedan =tidigare =ha andelar i det köpande företaget (gamla andelar). Det kan ocksè intræffa att sæljaren förværvar ytterligare andelar efter andelsbytet (nya andelar). Om =enbart =vissa =av =andelarna =sæljs =behövs =en =turordningsregel =som klargör om det ær tidigare innehavda, genom andelsbytet mottagna eller senare =förværvade =andelar =i =det =köpande =företaget =som =sæljs. %HVWlPPHOVHQLförsta stycket PRWVYDUDUNDS,/

Lagrèdet har anmærkt att turordningsregler torde behövas för att avgöra om =statusen =som =kvalificerad =andel =skall =behèllas =efter =en =benefik |YHUI|ULQJXWGHOQLQJPPDYHQDQGHO,andra stycketI|UHVNULYVGlUI|U att turordningen i första stycket skall tillæmpas pè motsvarande sætt om æganderætten till andelen övergèr till nègon annan pè annat sætt æn genom avyttring. Turordningsregeln skall ocksè tillæmpas om den som förværvat andelen av sæljaren avyttrar den eller överför den till nègon annan.

16

Paragrafen, =som =ær =ny, =innehèller =en =bestæmmelse =om =att =mottagna onoterade andelar inte skall anses vara av samma slag och sort som andra andelar =i =det =köpande =företaget =som =sæljaren =innehar. =Detsamma =gæller

sèdana =mottagna =andelar =som =anses =kvalificerade =pè =grund =av =regeln =i 57 kap. =6 =andra =stycket =IL. =Detta =gæller =oavsett =om =de =kvalificerade andelarna =ær =marknadsnoterade =eller =inte. =Motsvarande =bestæmmelse finns =för =uppskovsgrundande =andelsbyten =nær =det =gæller =onoterade andelar i 49 kap. 29 IL (jfr bet. 1999/2000:SkU2).

49 kap.

1

49 kap.

,första stycketKDULHQOLJKHWPHG/DJUnGHWVV\QSXQNWHUHQlQGULQJJMRUWV för att avgrænsa kapitlets innehèll.

,andra stycketKDUI|U DWW|YHUHQVVWlPPD PHG/DJUnGHWVV\QSXQNWHU sèvitt =gæller =fysiska =personers =innehav =av =lagerandelar =ett =tillægg =gjorts för =att =klarlægga =att =dessa =æven =fortsatt =skall =beskattas =enligt bestæmmelserna för uppskovsgrundande andelsbyten.

2

'HQ QXYDUDQGH tredje =punkten KDU InWW HQ Q\ O\GHOVH VRP lU HQ konsekvens av ændringen i 49 kap. 1 IL.

5 Den =tredje =punkten KDU WDJLWV ERUW HIWHUVRP GHQ HQGDVW DYVHU I\VLVND

personer. En motsvarande bestæmmelse har i stællet tagits in i 48 a kap. D,/

8

Bestæmmelsen har formulerats om för att ta sikte pè nær en fysisk person avyttrar en andel som var en lagertillgèng.

13 Första stycketKDUMXVWHUDWVI|UDWW|YHUHQVVWlPPDPHGGHQWHUPLQRORJL

som =anvænds =nær =en =juridisk =person =innehar =andelar =som =inte =ær lagertillgèngar.

14 Första stycketKDUMXVWHUDWVI|UDWW|YHUHQVVWlPPDPHGGHQWHUPLQRORJL

som =anvænds =nær =en =juridisk =person =innehar =andelar =som =inte =ær lagertillgèngar. =Detsamma =gæller =justeringarna =av =rubrikerna =nærmast före paragrafen.

17

,första stycketKDUHQI|OMGlQGULQJJMRUWV

19

49 =kap. =16 = =IL =som =handlar =om =uppskovsbelopp =för =kvalificerade andelar kan tas bort eftersom kvalificerade andelar enligt förslaget skall behandlas =enligt =bestæmmelserna =om =andelsbyten =med =framskjuten EHVNDWWQLQJ7LOOI|OMGDYGHWWDKDUKlQYLVQLQJHQLförsta stycketWLOO WDJLWVERUWbYHQQXYDUDQGHandra och tredje meningarna i första stycket har =tagits =bort =eftersom =bestæmmelserna =om =uppskovsgrundande andelsbyten =enligt =förslaget, =bortsett =frèn =lagerandelar, =bara =skall tillæmpas för juridiska personer och delægare i svenska handelsbolag.

25

Bestæmmelsen =har =formulerats =om =för =att =ta =sikte =pè =benefika æganderættsövergèngar =av =fysiska =personers =lagerandelar. =För =att förværvaren fortsatt skall fè uppskov skall andelen vara en lagertillgèng hos =förværvaren. =I =annat =fall =skall =uttagsbeskattning =ske =och =uppskovsbeloppet tas upp till beskattning enligt 49 kap. 20 IL.

26

Bestæmmelsen har formulerats om för att ta sikte pè nær en fysisk person avyttrar en andel som var en lagertillgèng.

56 kap.

56 kap.

8 Den èttonde strecksatsenVRPKlQYLVDUWLOONDSRFK,/

har konsekvensændrats sè att hænvisning i stællet görs till 48 a kap. 6 a, 8 a, 9, 12±14 och 16 IL.

57 kap.

6

57 kap.

, första =stycket =KDU RUGHW ´lQGn´ WDJLWV ERUW I|U DWW SDUDJUDIHQ VNDOO anpassas bættre till det nya andra stycket.

,HWWQ\WWandra styckeKDULQI|UWVHQEHVWlPPHOVHVRPLQQHElUDWWRP en =andel =som =ær =kvalificerad =hos =andelsægaren =avyttras =genom =ett andelsbyte sè skall æven den mottagna andelen anses vara kvalificerad.

Om =en =mottagen =andel =som =anses =kvalificerad =pè =grund =av =denna bestæmmelse =övergèr =till =annan =genom =en =benefik =æganderættsövergèng anses andelen kvalificerad æven hos förværvaren. Bestæmmelsen har sin I|UHELOG L NDS ,/ , HQOLJKHW PHG Lagrèdets I|UVODJ KDU UHJHOQ placerats i denna paragraf. Nær uttrycken arv, testamente etc. anvænds i IL =görs =genomgèende =ingen =skillnad =pè =om =det =ær =frèga =om =ett efterföljande fèng eller inte.

Om =en =andel =erhèlls =i =utdelning =pè =en =andel =som =anses =kvalificerad enligt denna paragraf och utdelningen ær skattefri pè grund av Lex Asea skall =æven =denna =andel =anses =kvalificerad. =Bestæmmelsen =skall =æven tillæmpas vid t.ex. nyemission och fondemission.

13

, första =stycket VRP lU Q\WW ILQQV HQ EHVWlPPHOVH VRP EHJUlQVDU GHW tjænstebelopp som vid avyttringen av den mottagna andelen skall tas upp i =inkomstslaget =tjænst =till =ett =belopp =som =motsvarar =tjænstebeloppet =vid E\WHVWLGSXQNWHQ )|UVWD PHQLQJHQ KDU L HQOLJKHW PHG Lagrèdets I|UVODJ justerats sè att rættsverkningar knyts till att andelen avyttras.

,HWWQ\WWandra styckeKDUWDJLWVLQHQEHVWlPPHOVHI|UDWWNODUOlJJDDWW maximeringsregeln =inte =gæller =om =den =mottagna =andelen =anses kvalificerad enligt 57 kap. 4 eller 6 första stycket IL dè den avyttras, jfr avsnitt 5.2 s. 42±43.

, GHW QXYDUDQGH I|UVWD VW\FNHW VRP L VWlOOHW EOLU HWW Q\WW tredje =stycke VDPWLUXEULNHQKDUI|OMGlQGULQJDUJMRUWV'HWQXYDUDQGHDQGUDVW\FNHWWDV bort.

ávergèngsbestæmmelser

Lagrèdet =har =læmnat =en =skiss =till =förslag =till =hur =ikrafttrædande- =och övergèngsbestæmmelser =kan =utformas. =Regeringen =har =i =huvudsak =följt Lagrèdets synpunkter.

'HQ\DEHVWlPPHOVHUQDRPDQGHOVE\WHQI|UHVOnVHQOLJWpunkten 1WUlGD i kraft den 1 januari 2003 och tillæmpas pè andelsbyten som skett efter den =31 =december =2002. =För =uppskovsbelopp =som =fördelats =före LNUDIWWUlGDQGHW JlOOHU HQOLJW punkten =2 =DOOWMlPW lOGUH EHVWlPPHOVHU L 48 a kap. och 49 kap. samt den upphævda lagen (1998:1601) om uppskov med beskattningen vid andelsbyten om det inte finns nègot annat reglerat i =övergèngsbestæmmelserna. =Detta =innebær =att =uppskovsbelopp =som fördelats för fysiska personer enligt ældre bestæmmelser skall tas upp till beskattning =senast =nær =den =mottagna =andelen =övergèr =till =nègon =annan eller andelen upphör att existera enligt ældre bestæmmelser i 49 kap. 19 ,/

(QOLJW punkten =3 KDU GHQ VNDWWVN\OGLJH UlWW DWW EHJlUD IUDPVNMXWHQ beskattning vid byten med kvalificerade andelar och dær uppskovsbelopp fördelats =enligt =ældre =bestæmmelser. =Bytet =av =andelar =skall =dè =anses =ha skett =enligt =bestæmmelserna =i =48 =a =kap. =och =57 =kap. =IL =i =deras =lydelse efter =ikrafttrædandet. =Detta =innebær =att =den =vid =bytet =enligt =ældre bestæmmelser =mottagna =andelen =skall =anses =kvalificerad =och =förværvad för =en =ersættning =som =motsvarar =det =omkostnadsbelopp =som =gællde =för den =avyttrade =kvalificerade =andelen. =Eventuell =ersættning =i =pengar =som tagits upp vid det uppskovsgrundande andelsbytet och beskattats (49 kap. 14 =IL) =skall =anses =ha =skett =enligt =48 a =kap. =9 = =IL. =Om =æven =ett efterföljande =uppskovsgrundande =andelsbyte =har =skett =skall =andelens omkostnadsbelopp =anses =motsvara =det =som =den =ursprungliga =andelen hade. =Detsamma =föreslès =gælla =för =de =fall =dær =ett =uppskovsgrundande andelsbyte =avseende =en =kvalificerad =andel =först =har =gjorts. =Pè =den mottagna =andelen, =som =ær =marknadsnoterad, =har =ett =uppskovsbelopp =i form av ett tjænstebelopp och ett kapitalbelopp fördelats. Dærefter har den vid =det =uppskovsgrundande =andelsbytet =mottagna =andelen =avyttrats genom ett andelsbyte med framskjuten beskattning. Dessa bestæmmelser infördes den 1 januari 2002 men fèr tillæmpas redan vid 2002 èrs taxering om den skattskyldige begær det. Uppskovsbeloppet har dè fördelats pè de mottagna =andelarna =vid =detta =andelsbyte. =Den =skattskyldige =ges =pè samma sætt möjlighet att begæra att det omkostnadsbelopp som gællde för den =kvalificerade =andel =som =avyttrades =vid =det =uppskovsgrundande andelsbytet =skall övergè pè den vid detta andelsbyte =mottagna andelen. En =begæran =om =att =uppskovsbeloppet =inte =skall =tas =upp =skall =avse samtliga mottagna andelar.

,punkten 4UHJOHUDVGHIDOOGlUHWWE\WHJMRUWVPHGHQNYDOLILFHUDGDQGHO före ikrafttrædandet men dær uppskov inte begærts. Üven i dessa fall ges den =skattskyldige =möjlighet =att =begæra =tillæmpning =av =bestæmmelserna om =framskjuten =beskattning. =Üven =avskattade =uppskov =omfattas =enligt sista meningen.

9.2. Förslaget till lag om ændring i lagen (2001:1227) om sjælvdeklarationer och kontrolluppgifter

3 kap.

15

3 kap.

bQGULQJHQLtredje stycketlUHQI|OMGDYDWWGHQQXYDUDQGHEHVWlPPHOVHQ i =49 kap. =19 =första =stycket =andra =och =tredje =meningarna inkomstskattelagen =(1999:1229), =IL, =om =fördelning =av =uppskovsbelopp pè en mottagen andel efter ett efterföljande andelsbyte med framskjuten beskattning har tagits bort.

15 a

Paragrafen =ær =ny. =Om =kvalificerade =andelar =byts =mot =t.ex. =noterade andelar, =begrænsas =den =del =av =en =framtida =værdestegring =som =vid avyttringen av de mottagna andelarna skall tas upp i inkomstslaget tjænst med =stöd =av =bestæmmelserna =i =48 =a =kap. =8 a =IL. =För =att =en =sèdan berækning skall kunna ske och en kontroll av att verksamhetsvillkoret ær uppfyllt =skall =kunna =göras =föreskrivs =i =denna =paragraf =att =den skattskyldige =skall =læmna =nödvændiga =uppgifter =till =skattemyndigheten. Skyldigheten =att =læmna =dessa =uppgifter =föreligger =under =den =tid =den mottagna andelen innehas av förværvaren.

I =andra =meningen =har =införts =en =uppgiftsskyldighet =för =förværvaren motsvarande =den =som =enligt =21 = =första =stycket =punkten =2 =gæller =för företagsledare =och =delægare =i =fèmansföretag =och =fèmanshandelsbolag samt deras nærstèende.

16

Ündringen =ær =en =följd =av =den =nya =lydelsen =av =49 kap. =25 =IL, =som innebær =att =benefika =förværv =av =andelar =kan =leda =till =fortsatt =uppskov endast om andelarna ær lagertillgèngar hos mottagaren.

16 a

Paragrafen, som ær ny, reglerar uppgiftsskyldigheten i samband med att æganderætten till en andel, som en fysisk person har förværvat genom ett andelsbyte enligt 48 a kap. IL och som anses kvalificerad enligt 57 kap. 6 =andra =stycket =IL, =övergèr =till =nègon =annan =genom =arv, =testamente, ERGHOQLQJHOOHUJnYD,GHQKlUVLWXDWLRQHQVNDOOI|UYlUYDUHQHQOLJWförsta

stycketOlPQDXSSJLIWHULVLQGHNODUDWLRQRPDQWDOHWI|UYlUYDGHDQGHODU

tjænstebeloppet =och =identifikationsuppgifter =för =den =tidigare =ægaren. Uppgifter =som =ær =av =betydelse =för =att =skattemyndigheten =skall =kunna DYJ|UDRPWMlQVWHEHORSSHWVNDOOWDVXSSWLOOEHVNDWWQLQJVNDOOHQOLJWandra

stycketlYHQOlPQDVnUOLJHQ8SSJLIWVVN\OGLJKHWHQI|UHOLJJHUWLOOVDQGHOHQ

avyttras.

10 kap.

9

10 kap.

,första stycketfjærde punkten KDUHQKlQYLVQLQJWLOODNDS,/ODJWV till.

ávergèngsbestæmmelser

'HQ\DEHVWlPPHOVHUQDI|UHVOnVHQOLJWpunkt 1 WUlGDLNUDIWGHQMDQXDUL 2003 och tillæmpas första gèngen vid 2004 èrs taxering

Punkten =2 lU Q\ L I|UKnOODQGH WLOO ODJUnGVUHPLVVHQ RFK EHK|YV I|U DWW

uppgiftsskyldighet fortsatt skall föreligga enligt ældre bestæmmelser i de fall IL:s ældre bestæmmelser om uppskov med beskattningen vid byten av andelar fortfarande skall tillæmpas.

Prop. 2002/03:15

Bilaga 1

70

Tabeller med berækningsexempel

Nuvarande regler

)|UOXVWI|UVlOMQLQJ

Ingångsvärde tidpunkt A:

100

000

$QGHOVE\WHWLGSXQNW%

Ingångsvärde B:

2 500 000

Vinst på kvalificerad andel:

(2 500 000-100 000)

2 400 000

varav kapitalbelopp:

(0,5*2 400 000)

1 200 000

varav tjänstebelopp:

(0,5*2 400 000)

1 200 000

Kapitalvinstskatt:

(0,3*1 200 000)

360 000

Tjänsteinkomstskatt

(0,56*1 200 000)

672 000

$Y\WWULQJWLGSXQNW&

Intäkt:

500

000

Kapitalförlust:

(2 500 000-500 000)

2 000 000

Efter kvittning mot kapitalbelopp:

(2 000 000-1 200 000)

800 000

Kapitalförlust kvoteras med 0,7

(800 000*0,7)

560 000

Skattereduktion:

(0,3*100 000+0,21*460 000)

126 600

Återstående tjänsteinkomstskatt:

(672 000-126 600)

545 400

Slutlig behållning efter skatt:

(500 000-545 400)

-45 400.RQNXUV

Ingångsvärde tidpunkt A:

100

000

$QGHOVE\WHWLGSXQNW%

Ingångsvärde B:

2 500 000

Vinst på kvalificerad andel:

(2 500 000-100 000)

2 400 000

varav kapitalbelopp:

(0,5*2 400 000)

1 200 000

varav tjänstebelopp:

(0,5*2 400 000)

1 200 000

Kapitalvinstskatt:

(0,3*1 200 000)

360 000

Tjänsteinkomstskatt

(0,56*1 200 000)

672 000

$Y\WWULQJWLGSXQNW&

Intäkt:

0

Kapitalförlust:

(2 500 000-0)

2 500 000

Efter kvittning mot kapitalbelopp:

(2 500 000-1 200 000)

1 300 000

Kapitalförlust kvoteras med 0,7

(1 300 000*0,7)

910 000

Skattereduktion:

(0,3*100 000+0,21*810 000)

200 100

Återstående tjänsteinkomstskatt:

(672 000-200 100)

471 900

Slutlig behållning efter skatt:

(0-471 900)

-471 900

7LGSXQNW$

,QJnQJVYlUGH

7LGSXQNW%

$QGHOVE\WH

1\WWLQJnQJVYlUGH

Uppskov med skatt

7LGSXQNW&

$Y\WWULQJ

Inbetalning DYVNDWW

Förslag A

)|UOXVWI|UVlOMQLQJ

Ingångsvärde tidpunkt A:

100 000

$QGHOVE\WHWLGSXQNW%

Ingångsvärde B: 2 500 000 Vinst på kvalificerad andel: (2 500 000-100 000) 2 400 000

varav kapitalbelopp: (0,5*2 400 000) 1 200 000 varav tjänstebelopp: (0,5*2 400 000) 1 200 000

Kapitalvinstskatt: (0,3*1 200 000) 360 000 Tjänsteinkomstskatt (0,56*1 200 000) 672 000

$Y\WWULQJWLGSXQNW&

Intäkt:

500 000

Kapitalförlust:

(2 500 000-500 000) 2 000 000

Kvittning mot tjænstebelopp: (0,5=2 000 000) 1 000 000 Kvittning mot kapitalbelopp: (0,5=2 000 000) 1 000 000 Tjænsteinkomst (1 200 000-1 000 000) 200 000 Kapitalvinst/Kapitalförlust: (1 200 000-1 000 000) 200 000 Tjænsteinkomstskatt (0,56=200 000) 112 000 Kapitalvinstskatt: (0,3=200 000) 60 000

Slutlig behållning efter skatt:

(400 000-112 000-60 000) 228 000

.RQNXUV

Ingångsvärde tidpunkt A:

100 000

$QGHOVE\WHWLGSXQNW%

Ingångsvärde B: 2 500 000 Vinst på kvalificerad andel: (2 500 000-100 000) 2 400 000

varav kapitalbelopp: (0,5*2 400 000) 1 200 000 varav tjänstebelopp: (0,5*2 400 000) 1 200 000

Kapitalvinstskatt: (0,3*1 200 000) 360 000 Tjänsteinkomstskatt (0,56*1 200 000) 672 000

$Y\WWULQJWLGSXQNW&

Intäkt:

0

Kapitalförlust:

(2 500 000-0) 2 500 000

Kvittning mot tjænstebelopp: (0,5=2 500 000-50 000) 1 200 000 Kvittning mot kapitalbelopp: (0,5=2 500 000+50 000) 1 300 000 Tjænsteinkomst (1 200 000-1 200 000) 0 Kapitalvinst/Kapitalförlust: (1 200 000-1 300 000) -100 000 Tjænsteinkomstskatt (0,56=0) Kapitalvinstskatt: (0,3=0)

Slutlig behållning efter skatt:

(0-100 000) -100 000

Förslag B

)|UOXVWI|UVlOMQLQJ

Ingångsvärde tidpunkt A:

100 000

$QGHOVE\WHWLGSXQNW%

Ingångsvärde B: 2 500 000 Vinst på kvalificerad andel: (2 500 000-100 000) 2 400 000

varav kapitalbelopp: (0,5*2 400 000) 1 200 000 varav tjänstebelopp: (0,5*2 400 000) 1 200 000

Kapitalvinstskatt: (0,3*1 200 000) 360 000 Tjänsteinkomstskatt (0,56*1 200 000) 672 000

$Y\WWULQJWLGSXQNW&

Intäkt:

500 000

Vinst pè ny andel: (500 000-100 000) 400 000

varav kapitalvinst: (0,5=400 000) 200 000 varav tjænsteinkomst: (0,5=400 000) 200 000

Kapitalvinstskatt: (0,3=200 000) 60 000 Tjænsteinkomstskatt (0,56=200 000) 112 000

Slutlig behèllning efter skatt: (400 000-60 000-112 000) 228 000

.RQNXUV

Ingångsvärde tidpunkt A:

100 000

$QGHOVE\WHWLGSXQNW%

Ingångsvärde B: 2 500 000 Vinst på kvalificerad andel: (2 500 000-100 000) 2 400 000

varav kapitalbelopp: (0,5*2 400 000) 1 200 000 varav tjänstebelopp: (0,5*2 400 000) 1 200 000

Kapitalvinstskatt: (0,3*1 200 000) 360 000 Tjänsteinkomstskatt (0,56*1 200 000) 672 000

$Y\WWULQJWLGSXQNW&

Intäkt:

0

Vinst pè ny andel: (0-100 000) -100 000

varav kapitalvinst: -100 000 varav tjænsteinkomst: 0

Kapitalvinstskatt: 0 Tjænsteinkomstskatt 0

Slutlig behèllning efter skatt: -100 000

Förslag C

)|UOXVWI|UVlOMQLQJ

Ingångsvärde tidpunkt A:

100 000

$QGHOVE\WHWLGSXQNW%

Ingångsvärde B: 2 500 000 Vinst på kvalificerad andel: (2 500 000-100 000) 2 400 000

varav kapitalbelopp: (0,5*2 400 000) 1 200 000 varav tjänstebelopp: (0,5*2 400 000) 1 200 000

Kapitalvinstskatt: (0,3*1 200 000) 360 000 Tjänsteinkomstskatt (0,56*1 200 000) 672 000

$Y\WWULQJWLGSXQNW&

Intækt: 500 000 Vinst pè kvalificerad andel: (500 000-100 000) 400 000

varav kapitalvinst: (vinst över 1 200 000) 0 varav tjænsteinkomst: (vinst under 1 200 000) 400 000

Tjænsteinkomstskatt (0,56=400 000) 224 000 Kapitalvinstskatt: (0,3=0) 0

Slutlig behèllning efter skatt: (400 000-224 000) 176 000

.RQNXUV

Ingångsvärde tidpunkt A:

100 000

$QGHOVE\WHWLGSXQNW%

Ingångsvärde B: 2 500 000 Vinst på kvalificerad andel: (2 500 000-100 000) 2 400 000

varav kapitalbelopp: (0,5*2 400 000) 1 200 000 varav tjänstebelopp: (0,5*2 400 000) 1 200 000

Kapitalvinstskatt: (0,3*1 200 000) 360 000 Tjänsteinkomstskatt (0,56*1 200 000) 672 000

$Y\WWULQJWLGSXQNW&

Intækt: 0 Vinst pè kvalificerad andel: (0-100 000) -100 000

varav kapitalvinst: (vinst över 1 200 000) 0 varav tjænsteinkomst: (vinst under 1 200 000) 0

Tjænsteinkomstskatt (0,56=0) 0 Kapitalvinstskatt: (0,3=0) 0

Slutlig behèllning efter skatt: (0-100 000) -100 000

Förslag D

)|UOXVWI|UVlOMQLQJ

Ingångsvärde tidpunkt A:

100 000

$QGHOVE\WHWLGSXQNW%

Ingångsvärde B: 100 000

$Y\WWULQJWLGSXQNW&

Intäkt:

500 000

Vinst pè ny andel: (500 000-100 000) 400 000

varav kapitalvinst: (0,5=400 000) 200 000 varav tjænsteinkomst: (0,5=400 000) 200 000

Kapitalvinstskatt: (0,3=200 000) 60 000 Tjænsteinkomstskatt (0,56=200 000) 112 000

Slutlig behèllning efter skatt: (400 000-60 000-112 000) 228 000

.RQNXUV

Ingångsvärde tidpunkt A:

100 000

$QGHOVE\WHWLGSXQNW%

Ingångsvärde B: 100 000

$Y\WWULQJWLGSXQNW&

Intäkt:

0

Vinst pè ny andel: (0-100 000) -100 000

varav kapitalvinst: -100 000 varav tjænsteinkomst: 0

Kapitalvinstskatt: 0 Tjænsteinkomstskatt 0

Slutlig behèllning efter skatt: -100 000

Promemorians lagförslag

0RGHOO$

Hærigenom =föreskrivs =att =10 =kap. =3 =, =41 =kap. =4 = =samt =49 =kap. =19 = inkomstskattelagen (1999:1229) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

NDS

3Till inkomstslaget tjænst ræknas

1. utdelningar och kapitalvinster pè aktier m.m., i den utstræckning som anges i 57 kap., i företag som ær eller har varit fèmansföretag,

2. =kapitalförluster =pè =kvalificerade andelar i den utstræckning som anges i 49 kap. 19 tredje stycket.

2 NDSLWDOYLQVWHU Sn DQGHODU L HWW svenskt =handelsbolag =i =den utstræckning =som =anges =i =50 =kap. 7 ,

3 NDSLWDOYLQVWHU Sn DQGHODU L HWW svenskt =handelsbolag =i =den utstræckning =som =anges =i =50 =kap. 7 ,

3SHQQLQJOnQLVWULGPHGNDS 7 = =aktiebolagslagen =(1975:1385) eller =11 = =lagen =(1967:531) =om tryggande =av =pensionsutfæstelse m.m.,

4SHQQLQJOnQLVWULGPHGNDS 7 = =aktiebolagslagen =(1975:1385) eller =11 = =lagen =(1967:531) =om tryggande =av =pensionsutfæstelse m.m.,

4 avskattning av pensionsförsækring enligt bestæmmelserna i 58 kap. 19 , och

5 avskattning av pensionsförsækring enligt bestæmmelserna i 58 kap. 19 , och

5 avskattning av pensionssparkonto enligt bestæmmelserna i 58 kap. 33 .

6 avskattning av pensionssparkonto enligt bestæmmelserna i 58 kap. 33 .

NDS

4

Utdelningar och kapitalvinster pè delægarrætter i företag som ær eller har varit fèmansföretag eller dærmed likstællt företag ræknas enligt 57 kap. 2 i viss utstræckning till inkomstslaget tjænst.

Kapitalförluster =pè =kvalificerade andelar =skall =i =den =utstræckning som =följer =av =49 =kap. =19 = =tredje6HQDVWHO\GHOVH

stycket =dras =av =i =inkomstslaget tjænst.

Kapitalvinster pè andelar i svenska handelsbolag ræknas enligt 50 kap. 7 i viss utstræckning till inkomstslaget tjænst.

NDS

19Det uppskovsbelopp som enligt 14-18 avser en mottagen andel skall tas upp som intækt senast det beskattningsèr dè æganderætten till andelen övergèr till nègon annan eller andelen upphör att existera, om inte annat följer av bestæmmelserna i detta kapitel. ávergèr æganderætten genom ett andelsbyte =behöver =uppskovsbeloppet =dock =inte =tas =upp =vid =detta andelsbyte. =I =stællet =fördelas =detta =pè =de =mottagna =andelarna =enligt 48 a kap. =och =behandlas =som =ett =sèdant =uppskovsbelopp =som =avses =i första meningen.

Om =sæljaren =ær =ett =svenskt =handelsbolag =och =om =æganderætten =till =en delægares andel i handelsbolaget - eller en delægares andel i nègot svenskt handelsbolag =som =direkt =eller =indirekt =genom =ett =svenskt =handelsbolag æger =en =andel =i =handelsbolaget =- =övergèr =till =nègon =annan, =skall uppskovsbeloppet =tas =upp =som =intækt =det =beskattningsèr =dè =detta intræffar. Detsamma gæller om delægarens andel upphör att existera.

Om =den =avyttrade =andelen =var =en kvalificerad andel och en kapitalförlust uppkommer dè æganderætten =till =den =mottagna andelen =övergèr =till =nègon =annan eller upphör att existera, skall sè stor del =av =kapitalförlusten =dras =av =i inkomstslaget =tjænst =som =motsvarar den =andel =av =uppskovsbeloppet =som utgörs av tjænstebeloppet. Kapitalförlusten =fèr =dock =inte =dras av =i =inkomstslaget =tjænst =med =högre belopp =æn =vad =som =motsvarar tjænstebeloppet.6HQDVWHO\GHOVH

0RGHOO%

Hærigenom föreskrivs att 49 kap.19 inkomstskattelagen (1999:1229) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

NDS

19Det uppskovsbelopp som enligt 14-18 avser en mottagen andel skall tas upp som intækt senast det beskattningsèr dè æganderætten till andelen övergèr till nègon annan eller andelen upphör att existera, om inte annat följer av bestæmmelserna i detta kapitel. ávergèr æganderætten genom ett andelsbyte =behöver =uppskovsbeloppet =dock =inte =tas =upp =vid =detta andelsbyte. I stællet fördelas detta pè de mottagna andelarna enligt 48 a kap. =och =behandlas =som =ett =sèdant =uppskovsbelopp =som =avses =i =första meningen.

Om =sæljaren =ær =ett =svenskt =handelsbolag =och =om =æganderætten =till =en delægares andel i handelsbolaget - eller en delægares andel i nègot svenskt handelsbolag =som =direkt =eller =indirekt =genom =ett =svenskt =handelsbolag æger =en =andel =i =handelsbolaget =- =övergèr =till =nègon =annan, =skall uppskovsbeloppet =tas =upp =som =intækt =det =beskattningsèr =dè =detta intræffar. Detsamma gæller om delægarens andel upphör att existera.

Om =den =avyttrade =andelen =var =en kvalificerad andel och en kapitalförlust uppkommer dè æganderætten =till =den =mottagna andelen =övergèr =till =nègon =annan eller =andelen =upphör =att =existera, skall uppskovsbeloppet =inte =tas =upp till =beskattning. =I =stællet =skall kapitalvinsten beræknas som skillnaden mellan ersættningen för de mottagna andelarna och omkostnadsbeloppet =för =de =vid andelsbytet =avyttrade =andelarna. Den =beræknade =vinsten =skall behandlas =som =en =kapitalvinst =pè kvalificerade andelar.6HQDVWHO\GHOVH

0RGHOO&

Hærigenom föreskrivs att 49 kap.19 inkomstskattelagen (1999:1229) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

NDS

19Det uppskovsbelopp som enligt 14-18 avser en mottagen andel skall tas upp som intækt senast det beskattningsèr dè æganderætten till andelen övergèr till nègon annan eller andelen upphör att existera, om inte annat följer av bestæmmelserna i detta kapitel. ávergèr æganderætten genom ett andelsbyte =behöver =uppskovsbeloppet =dock =inte =tas =upp =vid =detta andelsbyte. I stællet fördelas detta pè de mottagna andelarna enligt 48 a kap. =och =behandlas =som =ett =sèdant =uppskovsbelopp =som =avses =i =första meningen.

Om =sæljaren =ær =ett =svenskt =handelsbolag =och =om =æganderætten =till =en delægares andel i handelsbolaget - eller en delægares andel i nègot svenskt handelsbolag =som =direkt =eller =indirekt =genom =ett =svenskt =handelsbolag æger =en =andel =i =handelsbolaget =- =övergèr =till =nègon =annan, =skall uppskovsbeloppet =tas =upp =som =intækt =det =beskattningsèr =dè =detta intræffar. Detsamma gæller om delægarens andel upphör att existera.

Om =den =avyttrade =andelen =var =en kvalificerad =andel =och =ersættningen för =den mottagna andelen överstiger omkostnadsbeloppet, skall skillnaden mellan ersættningen och omkostnadsbeloppet =tas =upp =som intækt =i =inkomstslaget =tjænst =till =den del skillnaden motsvarar tjænstebeloppet. =Om =tjænstebeloppet uppgèr =till =ett =högre =belopp =æn skillnaden =mellan =ersættningen =och omkostnadsbeloppet, skall den överskjutande delen av tjænstebeloppet =inte =tas =upp =som intækt.6HQDVWHO\GHOVH

0RGHOO'

Hærigenom föreskrivs i frèga om inkomstskattelagen (1999:1229)

dels DWWNDSNDSRFKVDPWNDS

skall upphöra att gælla,

dels DWW UXEULNHUQDQlUPDVWI|UH NDS  NDS RFK

VDPWNDSVNDOOXWJn

dels DWWDNDSRFKNDSRFKNDSVDPW

57 kap. 6 skall ha följande lydelse,

dels DWWGHWLODJHQVNDOOLQI|UDVIHPQ\DSDUDJUDIHUDNDSDD

och 13 samt nærmast före 6 a, 12 och 13 nya rubriker av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

DNDS

20HGandelsbyteDYVHVHWWI|UIDUDQGHVRPXSSI\OOHUYLOONRUHQLVDPW följande förutsættningar:

1. =En =fysisk =person =(sæljaren) =skall =avyttra =en =andel =(den =avyttrade andelen) i ett företag (det avyttrade företaget) till ett annat företag (det köpande företaget).

2. Ersættningen skall vara marknadsmæssig och læmnas i form av andelar i det =köpande =företaget =(mottagna =andelar). =Ersættningen =fèr =till =en =del læmnas i pengar, dock högst med tio procent av de mottagna andelarnas nominella =værde. =Om =det =saknas =nominellt =værde =pè =de =mottagna andelarna, skall den högsta ersættningen i pengar i stællet beræknas pè den del av det inbetalda kapitalet som belöper sig pè andelarna.

3. Den avyttrade andelen skall vara marknadsnoterad vid tidpunkten för erbjudandet om byte och varken den eller den mottagna andelen fèr vara en kvalificerad andel.

4 a Bestæmmelserna =i =detta =kapitel =fèr inte =tillæmpas =om =kapitalvinsten enligt 49 a kap. vid avyttring av en skalbolagsandel =skall =tas =upp =i inkomstslaget næringsverksamhet.6HQDVWHO\GHOVH

Verksamhetskrav =nær =den =avyttrade andelen ær kvalificerad

6 a Om det ær en kvalificerad andel som avyttras =och =sæljaren =omedelbart efter =avyttringen =ensam =eller tillsammans =med =nærstèende, =direkt eller =indirekt, =æger =andelar =i =det köpande =företaget =med =minst =25 procent =av =röstetalet =för =samtliga andelar i företaget, skall det köpande företagets =næringsverksamhet =till huvudsaklig del bestè av rörelse eller direkt =eller =indirekt =innehav =av andelar =i =dotterföretag =som till huvudsaklig del bedriver rörelse.

Som =rörelse =anses =i =denna =paragraf inte =sèdant =innehav =av =kontanta medel, =værdepapper =eller =liknande som =avses =i =2 =kap. =24 = =andra meningen. Med dotterföretag avses =i denna paragraf ett företag i vilket det köpande =företaget, =direkt =eller indirekt, =æger =andelar =med =mer =æn 50 =procent =av röstetalet =för samtliga andelar i företaget.

7Det =avyttrade =företaget =skall =vara en sèdan juridisk person som anges i 6 .

Det =avyttrade =företaget =skall =vara en sèdan juridisk person som anges L  eller =en =svensk =ekonomisk

förening.

Verksamhetsvillkoret

12 Var =den =avyttrade =andelen =en kvalificerad =andel =och =gællde villkoret enligt 6 a för det köpande företagets =næringsverksamhet, =skall kapitalvinsten =som =uppkom =vid andelsbytet =tas =upp =som =intækt =om villkoret inte længre ær uppfyllt. Vid berækningen =av =kapitalvinsten =skall som =ersættning =för =den =avyttrade6HQDVWHO\GHOVH

andelen =inte =ræknas =med =sèdan ersættning =i =pengar =som =tagits =upp som =kapitalvinst =enligt =9 =. =Detta gæller =i =frèga =om =förændringar =i =det köpande företagets næringsverksamhet =till =och =med =det tjugonde =kalenderèret =efter =èret =för andelsbytet.

Första =stycket =gæller =dock =bara =om sæljaren, =ensam =eller =tillsammans med nærstèende, ocksè vid tidpunkten =för =förændringen =av næringsverksamheten, =direkt =eller indirekt, æger andelar i det köpande företaget =med =minst =25 =procent =av röstetalet =för =samtliga =andelar =i företaget.

Den avyttrade andelen ær kvalificerad

13 Bestæmmelser om vad som gæller om den avyttrade andelen ær kvalificerad finns i 57 kap. 6 tredje stycket.

NDS

13

Om =den =avyttrade =andelen =ær =en

tillgèng =som =kapitalvinstbeskattas

hos =sæljaren, =skall =det =uppkomma en =kapitalvinst. =Om =det =læmnas ersættning =i =pengar =för =andelen, skall kapitalvinsten överstiga denna del av ersættningen.

Om =den =avyttrade =andelen =ær =en

kapitaltillgèngKRVVlOMDUHQVNDOOGHW

uppkomma en kapitalvinst. Om det læmnas =ersættning =i =pengar =för andelen, skall kapitalvinsten överstiga denna del av ersættningen.Om =den =avyttrade =andelen =ær =en =lagertillgèng =hos =sæljaren, =skall ersættningen =överstiga =andelens =skattemæssiga =værde. =Om =det =læmnas ersættning i pengar för andelen, skall skillnaden mellan hela ersættningen och det skattemæssiga værdet av andelen överstiga ersættningen i pengar.

$QGHOVRP kapitalvinstbeskattas $QGHOVRP ær en kapitaltillgèng

142P vinsten =pè =den =avyttrade =2P den =avyttrade =andelen =ær =en6HQDVWHO\GHOVH

andelen =skall =kapitalvinstbeskattas

hos =sæljaren, =skall =sè =stor =del =av kapitalvinsten som motsvarar ersættningen =i =pengar =tas =upp =som intækt =det =beskattningsèr =dè =det uppskovsgrundande andelsbytet sker.

kapitaltillgèng =KRV VlOMDUHQ VNDOOVn

stor =del =av =kapitalvinsten =som motsvarar ersættningen i pengar tas upp =som =intækt =det =beskattningsèr dè det uppskovsgrundande andelsbytet sker.

Ýterstèende =del =av =kapitalvinsten =skall =fördelas =pè =de =mottagna andelarna. =Det =belopp =som =fördelas =pè =en =andel =benæmns uppskovsbelopp.

19Det =uppskovsbelopp =som =enligt

14-18 = =DYVHU HQ PRWWDJHQ DQGHO

skall tas upp som intækt senast det beskattningsèr =dè =æganderætten =till andelen =övergèr =till =nègon =annan eller =andelen =upphör =att =existera, om inte annat följer av bestæmmelserna =i =detta =kapitel.

ávergèr =æganderætten =genom =ett andelsbyte behöver uppskovsbeloppet dock =inte =tas =upp =vid =detta andelsbyte. I stællet fördelas detta pè de =mottagna =andelarna =enligt =48 =a kap. =och =behandlas =som =ett =sèdant uppskovsbelopp =som =avses =i =första meningen.

'HWXSSVNRYVEHORSSVRPHQOLJW14,

15, 17 och 18 DYVHUHQPRWWDJHQ

andel =skall =tas =upp =som =intækt senast =det =beskattningsèr =dè æganderætten =till =andelen =övergèr till =nègon =annan =eller =andelen upphör =att =existera, =om =inte =annat följer =av =bestæmmelserna =i =detta kapitel.

Om =sæljaren =ær =ett =svenskt =handelsbolag =och =om =æganderætten =till =en delægares andel i handelsbolaget - eller en delægares andel i nègot svenskt handelsbolag =som =direkt =eller =indirekt =genom =ett =svenskt =handelsbolag æger =en =andel =i =handelsbolaget =- =övergèr =till =nègon =annan, =skall uppskovsbeloppet =tas =upp =som =intækt =det =beskattningsèr =dè =detta intræffar. Detsamma gæller om delægarens andel upphör att existera.

Efterföljande arv m.m. Efterföljande testamente m.m.

25

Om en mottagen andel övergèr till HQQ\lJDUHJHQRParv, WHVWDPHQWH JnYD eller =bodelning LQWUlGHU förværvaren i överlètarens skattemæssiga =situation =nær =det gæller uppskovsbeloppet.

Om en mottagen andel övergèr till HQQ\lJDUHJHQRPWHVWDPHQWHeller gèva, =intræder =förværvaren =i överlètarens skattemæssiga situation nær det gæller uppskovsbeloppet.6HQDVWHO\GHOVH

NDS

8Nær =det =gæller =fèmansföretag, =fèmanshandelsbolag =och =deras =delægare m.fl. finns æven særskilda bestæmmelser om - förmèn av utbildning i 11 kap. 17 , - avdrag för framtida substansminskning i 20 kap. 23 , - underprisöverlètelser i 23 kap. 18-23 , - avdrag för rænta pè vinstandelslèn i 24 kap. 6, 7 och 10 , - nær en fastighet eller andel ær lagertillgèng i 27 kap. 4-6 , - kvalificerade fusioner och fissioner i 37 kap. 27 , - utskiftning vid ombildning av en ekonomisk förening till aktiebolag i 42 kap. 20 ,

- uppskovsgrundande DQGHOVE\WHQL 49 kap. 10, 16 och 32 ,

- DQGHOVE\WHQL 48 a kap. 6 a .

- avyttring av andelar i svenska handelsbolag i 50 kap. 7 och 51 kap. 7 , - pensionssparavdrag i 59 kap. 4, 10 och 15 , - familjebeskattning i 60 kap. 12-14 , och - grundavdrag i 63 kap. 5 .

NDS

6

Upphör =ett =företag =att =vara =fèmansföretag, =anses =en =andel =ændè kvalificerad under fem beskattningsèr dærefter eller den kortare tid som följer =av =4 =. =Detta =gæller =dock =bara =om =andelsægaren =eller =nègon nærstèende till honom

1. =ægde =andelen =nær =företaget =upphörde =att =vara =fèmansföretag =och andelen dè var kvalificerad, eller

2. har förværvat andelen med stöd av en sèdan andel som avses i 1.

Om =en =kvalificerad =andel =avyttras genom =ett =andelsbyte, =anses =den mottagna andelen kvalificerad under de fem följande beskattningsèren.6HQDVWHO\GHOVH

Förteckning över remissinstanser som yttrat sig över promemorian De s.k. 3:12-reglerna och reglerna om andelsbyten

Efter =remiss =har =yttranden =över =promemorian =kommit =in =frèn Riksskatteverket =(RSV), =Svea =Hovrætt, =Kammarrætten =i =Göteborg, Lænsrætten i Skène læn, Riksrevisionsverket, Stockholms Handelskammare, Verket för næringslivsutveckling, Juridiska fakulteten vid =Lunds =universitet, =Föreningen =Auktoriserade =Revisorer =FAR, Företagarnas =Riksorganisation, =Landsorganisationen =i =Sverige, =LO, Lantbrukarnas =Riksförbund, =Næringslivets =næmnd =för =regelgranskning, Svensk =Handel, =Svenska =Bankföreningen, =Svenskt =næringsliv, =Svenska Revisorsamfundet, =Sveriges =advokatsamfund, =Sveriges =byggindustrier, Sveriges =Fastighetsægareförbund =och =Sveriges =Redovisningskonsulters Förbund SRF.

Följande remissinstanser har inte svarat eller angett att de avstèr frèn att =læmna =nègra =synpunkter. =Handelshögskolan =i =Stockholm, Centralorganisationen =SACO, =Skogsægarnas =Riksförbund, =Svenska Handelskammarförbundet, =Sveriges =Bokförings- =och =revisionsbyrèers Förbund och Tjænstemænnens Centralorganisation TCO.

Riksskatteverket =har =inhæmtat =yttranden =frèn =skattemyndigheterna =i Stockholm, Göteborg, Malmö, Væxjö och ástersund.

Stockholms Handelskammare, Næringslivets næmnd för regelgranskning, =Svensk =Handel, =Svenska =Bankföreningen =och =Svenskt Næringsliv =hænvisar =i =sina =remissvar =till =ett =yttrande =av =Næringslivets Skattedelegation.

Utöver =remissinstanserna =har =yttrande =inkommit =frèn =Nætverket Pomperipossa, Stiftelsen Den Nya Vælfærden, Investment AB Spiltan och Svensk Industriförening.

Lagrèdsremissens lagförslag

Regeringen har följande förslag till lagtext.

Förslag till lag om ændring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Hærigenom föreskrivs i frèga om inkomstskattelagen (1999:1229)delsDWWNDSNDSRFKVNDOOXSSK|UD

att gælla,

delsDWWUXEULNHUQDQlUPDVWI|UHNDSNDSRFK

32 skall utgè,

delsDWWDNDSRFKNDSRFK

56 kap. 8 och 57 kap. 6 och 13 samt rubrikerna nærmast före 49 kap. 14 och 25 och 57 kap. 13 skall ha följande lydelse,

delsDWWGHWLODJHQVNDOOLQI|UDVVMXQ\DSDUDJUDIHUDNDSDD

och 12±16 samt nærmast före 48 a kap. 6 a och 12±16 nya rubriker av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

48 a kap.

20HGandelsbyteDYVHVHWWI|UIDUDQGHVRPXSSI\OOHUYLOONRUHQL± samt följande förutsættningar:

 (Q I\VLVN SHUVRQ sæljaren VNDOO DY\WWUD HQ DQGHO den =avyttrade

andelenLHWWI|UHWDJdet avyttrade företagetWLOOHWWDQQDWI|UHWDJdet köpande företaget

2. =Ersættningen =skall =vara =marknadsmæssig =och =læmnas =i =form =av DQGHODULGHWN|SDQGHI|UHWDJHWmottagna andelar(UVlWWQLQJHQInUWLOO en =del =læmnas =i =pengar, =dock =högst =med =tio =procent =av =de =mottagna andelarnas =nominella =værde. =Om =det =saknas =nominellt =værde =pè =de mottagna =andelarna, =skall =den =högsta =ersættningen =i =pengar =i =stællet beræknas =pè =den =del =av =det =inbetalda =kapitalet =som =belöper =sig =pè andelarna.

3. =Den =avyttrade =andelen =skall vara marknadsnoterad vid tidpunkten =för =erbjudandet =om byte =och =varken =den =eller =den mottagna =andelen =fèr =vara =en kvalificerad andel.

4 a 

Bestæmmelserna =i =detta =kapitel fèr inte tillæmpas om kapitalvinsten6HQDVWHO\GHOVHDY NDS NDS NDS UXEULNHQQlUPDVWI|UHNDS6HQDVWHO\GHOVH

enligt 49 a kap. vid avyttring av en skalbolagsandel =skall =tas =upp =i inkomstslaget næringsverksamhet.

Verksamhetskrav nær den avyttrade andelen ær kvalificerad

6 a

Om det ær en kvalificerad andel som =avyttras =och =sæljaren omedelbart efter avyttringen ensam =eller =tillsammans =med nærstèende, =direkt =eller =indirekt, æger =andelar =i =det =köpande företaget med minst 25 procent av röstetalet =för =samtliga =andelar =i företaget, =skall =det =köpande företagets =næringsverksamhet =till huvudsaklig =del =bestè =av =rörelse eller =direkt =eller =indirekt =innehav av andelar i dotterföretag som till huvudsaklig del bedriver rörelse.

Som =rörelse =anses =i =denna paragraf =inte =sèdant =innehav =av kontanta medel, værdepapper eller liknande =som =avses =i =2 =kap. =24 = andra meningen. Med dotterföretag =avses =i =denna paragraf =ett =företag =i =vilket =det köpande =företaget, =direkt =eller indirekt, æger andelar med mer æn 50 =procent =av =röstetalet =för samtliga andelar i företaget.

7Det =avyttrade =företaget =skall vara en sèdan juridisk person som anges i 6 .

Det =avyttrade =företaget =skall vara en sèdan juridisk person som DQJHV L  eller =en =svensk

ekonomisk förening.

9Ersættning i pengar skall tas upp som kapitalvinst det beskattningsèr dè andelsbytet sker.

Ersættning i pengar skall tas upp som kapitalvinst det beskattningsèr dè andelsbytet sker.

Om =en =mottagen =andel =ær kvalificerad =enligt =57 kap. =6 andra =stycket =skall =ersættningen tas =upp =i =inkomstslaget =kapital =i6HQDVWHO\GHOVH6HQDVWHO\GHOVH

den =utstræckning =ersættningen ryms inom kapitalbeloppet beræknat enligt 13 . áverskjutande del av ersættningen tas upp i inkomstslaget tjænst.

10Den =mottagna =andelen =skall =anses =förværvad =för =en =ersættning =som motsvarar det omkostnadsbelopp som gællde för den avyttrade andelen.

Har =den =avyttrade =andelen förværvats =genom =ett =andelsbyte och =har =uppskov =erhèllits =med kapitalvinsten =enligt =49 =kap. =vid det =andelsbytet, =anses =den avyttrade =andelen =förværvad =för det marknadsværde som gællde för andelen =vid =det =andelsbytet. =Att uppskovsbeloppet =skall =tas =upp som =intækt =dè =æganderætten =till andelen =övergèr =till =nègon =annan eller =andelen =upphör =att =existera framgèr av 49 kap. 19 .

Verksamhetsvillkoret

12

Var =den =avyttrade =andelen =en kvalificerad =andel =och =gællde villkoret =enligt =6 =a = =för =det köpande företagets næringsverksamhet, skall kapitalvinsten =som =uppkom =vid andelsbytet tas upp som intækt om villkoret =inte =længre =ær =uppfyllt. Vid berækningen av =kapitalvinsten skall =som =ersættning =för =den avyttrade andelen inte ræknas med sèdan =ersættning =i =pengar =som tagits =upp =som =kapitalvinst =enligt 9 . =Detta =gæller =i =frèga =om förændringar =i =det =köpande företagets =næringsverksamhet =till och med det tjugonde kalenderèret efter èret för andelsbytet.

Första =stycket =gæller =dock =bara om sæljaren, ensam eller tillsammans =med =nærstèende, ocksè vid tidpunkten för förændringen av6HQDVWHO\GHOVH

næringsverksamheten, =direkt =eller indirekt, =æger =andelar =i =det köpande =företaget =med =minst =25 procent =av =röstetalet =för =samtliga andelar i företaget.

Den =avyttrade =andelen =var kvalificerad

13

Om =den =avyttrade =andelen =var en =kvalificerad =andel, =skall =det göras =en =berækning =av =de =belopp som =skulle =ha =tagits =upp =i inkomstslaget kapital (kapitalbeloppet) och i inkomstslaget tjænst (tjænstebeloppet) om hela ersættningen skulle ha tagits upp.

Den =mottagna =andelen =ær kvalificerad

14

Om =en =mottagen =andel =som =ær kvalificerad =enligt =57 kap. =6 andra =stycket =övergèr =till =en =ny ægare genom arv, testamente, gèva eller bodelning, intræder förværvaren i överlètarens skattemæssiga =situation =nær =det gæller den kvalificerade andelen.

ávriga bestæmmelser

Turordning =vid =avyttring =av andelar i det köpande företaget

15

Om =sæljaren =æger =andelar =av samma =slag =och =sort =som =den mottagna =andelen =vid =tidpunkten för =andelsbytet =(gamla =andelar) eller =förværvar =sèdana =andelar efter =andelsbytet =(nya =andelar), skall =avyttringar =anses =ske =i följande ordning:

1. gamla andelar,

2. mottagna andelar,

3. nya andelar.

Genomsnittsmetoden

16

Om =mottagna =andelar =inte =ær marknadsnoterade eller ær kvalificerade =enligt =57 =kap. =6 = andra =stycket, =skall =de =vid tillæmpning av genomsnittsmetoden =i =48 =kap. =7 = inte anses vara av samma slag och sort =som =andra =andelar =i =det köpande företaget som innehas av sæljaren.

49 kap.

5Bestæmmelserna i detta kapitel fèr inte tillæmpas om

1. =det =finns =förutsættningar =± bortsett =frèn =förutsættningen =i 25 kap. 11 och 12 om begæran ± =att =tillæmpa =bestæmmelserna =i 25 kap. 6±27 om uppskov med beskattningen =vid =koncerninterna andelsavyttringar,

1. =det =finns =förutsættningar =± bortsett =frèn =förutsættningen =i 25 kap. 11 och 12 om begæran ± =att =tillæmpa =bestæmmelserna =i 25 kap. 6±27 om uppskov med beskattningen =vid =koncerninterna DQGHOVDY\WWULQJDUeller

2. bestæmmelserna i 38 kap. om undantag frèn omedelbar beskattning vid verksamhetsavyttringar skall WLOOlPSDV, eller

2. bestæmmelserna i 38 kap. om undantag frèn omedelbar beskattning vid verksamhetsavyttringar skall tillæmpas.

3. kapitalvinsten enligt 49 a kap. vid =avyttring =av =en =andel =i =ett skalbolag =skall =tas =upp =i inkomstslaget næringsverksamhet.

13

Om den avyttrade andelen ær en

tillgèng =som =kapitalvinstbeskattas

hos =sæljaren, =skall =det =uppkomma en =kapitalvinst. =Om =det =læmnas ersættning =i =pengar =för =andelen, skall =kapitalvinsten =överstiga denna del av ersættningen.

Om den avyttrade andelen ær en

kapitaltillgèng KRV VlOMDUHQ VNDOO

det =uppkomma =en =kapitalvinst. Om det læmnas ersættning i pengar för =andelen, =skall =kapitalvinsten överstiga denna del av ersættningen.

Om =den =avyttrade =andelen =ær =en =lagertillgèng =hos =sæljaren, =skall ersættningen =överstiga =andelens =skattemæssiga =værde. =Om =det =læmnas ersættning i pengar för andelen, skall skillnaden mellan hela ersættningen och det skattemæssiga værdet av andelen överstiga ersættningen i pengar.

$QGHOVRPkapitalvinstbeskattas $QGHOVRP ær en kapitaltillgèng6HQDVWHO\GHOVH

142P vinsten =pè =den =avyttrade

andelen skall kapitalvinstbeskattas

hos =sæljaren, =skall =sè =stor =del =av kapitalvinsten =som =motsvarar ersættningen =i =pengar =tas =upp =som intækt =det =beskattningsèr =dè =det uppskovsgrundande =andelsbytet sker.

2Pden avyttrade andelen ær en

kapitaltillgèng =KRV VlOMDUHQ VNDOO

sè =stor =del =av =kapitalvinsten =som motsvarar ersættningen i pengar tas upp =som =intækt =det =beskattningsèr dè det uppskovsgrundande andelsbytet sker.

Ýterstèende =del =av =kapitalvinsten =skall =fördelas =pè =de =mottagna andelarna. =Det =belopp =som =fördelas =pè =en =andel =benæmns uppskovsbelopp.

19Det =uppskovsbelopp =som =enligt

14±18 DYVHUHQPRWWDJHQDQGHO

skall tas upp som intækt senast det beskattningsèr dè æganderætten till andelen =övergèr =till =nègon =annan eller =andelen =upphör =att =existera, om =inte =annat =följer =av bestæmmelserna =i =detta =kapitel.

ávergèr =æganderætten =genom =ett andelsbyte behöver uppskovsbeloppet =dock =inte =tas upp =vid =detta =andelsbyte. =I =stællet fördelas =detta =pè =de =mottagna andelarna =enligt =48 =a kap. =och behandlas som ett sèdant uppskovsbelopp som avses i första meningen.

Det =uppskovsbelopp =som =enligt

14, =15, =17 =och =18 DYVHU HQ

mottagen =andel =skall =tas =upp =som intækt senast det beskattningsèr dè æganderætten =till =andelen =övergèr till =nègon =annan =eller =andelen upphör =att =existera, =om =inte =annat följer =av =bestæmmelserna =i =detta kapitel.

Om =sæljaren =ær =ett =svenskt =handelsbolag =och =om =æganderætten =till =en delægares =andel =i =handelsbolaget =± =eller =en =delægares =andel =i =nègot svenskt =handelsbolag =som =direkt =eller =indirekt =genom =ett =svenskt handelsbolag æger en andel i handelsbolaget ± övergèr till nègon annan, skall =uppskovsbeloppet =tas =upp =som =intækt =det =beskattningsèr =dè =detta intræffar. Detsamma gæller om delægarens andel upphör att existera.

(IWHUI|OMDQGH arv m.m. (IWHUI|OMDQGH testamente och gèva

25

Om =en =mottagen =andel =övergèr WLOO HQ Q\ lJDUH JHQRP arv, WHVWDPHQWH JnYD eller =bodelning intræder förværvaren i överlètarens skattemæssiga =situation =nær =det gæller uppskovsbeloppet.

Om =en =mottagen =andel =övergèr till en ny ægare genom testamente

eller =JnYD LQWUlGHU I|UYlUYDUHQ L

överlètarens skattemæssiga situation nær det gæller uppskovsbeloppet.6HQDVWHO\GHOVH6HQDVWHO\GHOVH

56 kap.

8Nær det gæller fèmansföretag, fèmanshandelsbolag och deras delægare m.fl. finns æven særskilda bestæmmelser om

± förmèn av utbildning i 11 kap. 17 , ± avdrag för framtida substansminskning i 20 kap. 23 , ± underprisöverlètelser i 23 kap. 18±23 , ± avdrag för rænta pè vinstandelslèn i 24 kap. 6, 7 och 10 , ± nær en fastighet eller andel ær lagertillgèng i 27 kap. 4±6 , ± kvalificerade fusioner och fissioner i 37 kap. 27 , ± utskiftning vid ombildning av en ekonomisk förening till aktiebolag i 42 kap. 20 ,

± uppskovsgrundande

DQGHOVE\WHQ L =49 =kap. =10, =16 =och

32 ,

±DQGHOVE\WHQL 48 a kap. 6 a ,

12±14, 16 och 17 ,

± avyttring av andelar i svenska handelsbolag i 50 kap. 7 och 51 kap. 7 ,

± pensionssparavdrag i 59 kap. 4, 10 och 15 , ± familjebeskattning i 60 kap. 12±14 , och ± grundavdrag i 63 kap. 5 .

57 kap.

6

Upphör =ett =företag =att =vara fèmansföretag, =anses =en =andel

ændè NYDOLILFHUDG XQGHU IHP

beskattningsèr =dærefter =eller =den kortare tid som följer av 4 . Detta gæller =dock =bara =om =andelsægaren eller nègon nærstèende till honom

Upphör =ett =företag =att =vara fèmansföretag, =anses =en =andel kvalificerad under fem beskattningsèr =dærefter =eller =den kortare tid som följer av 4 . Detta gæller =dock =bara =om =andelsægaren eller nègon nærstèende till honom

1. ægde =andelen =nær =företaget =upphörde =att =vara =fèmansföretag =och andelen dè var kvalificerad, eller

2. har förværvat andelen med stöd av en sèdan andel som avses i 1.

Om =en =kvalificerad =andel avyttras =genom =ett =andelsbyte, anses =den =mottagna =andelen kvalificerad =hos =andelsægaren. Detsamma gæller om andelsægaren avyttrar den mottagna andelen till en nærstèende. =En =andel =skall =ocksè anses =kvalificerad =om =den förværvats =med =stöd =av =en =sèdan kvalificerad andel.6HQDVWHO\GHOVH

Uppskovsgrundande andelsbyten Andelsbyten

13Om =æganderætten =till =en mottagen andel som ær kvalificerad =enligt =57 kap. =6 andra =stycket =övergèr =till =nègon annan =skall =den =del =av kapitalvinsten =som =tas =upp =i inkomstslaget tjænst inte överstiga tjænstebeloppet =enligt =48 a kap. 13 =vid =andelsbytet. =Detsamma gæller =om =delægarens =andel upphör att existera.

Bestæmmelser =om =fördelning mellan =inkomstslagen =tjænst =och kapital =av =ersættning =i =pengar =vid

uppskovsgrundande DQGHOVE\WHQ

ILQQVL49 kap. 16 

Bestæmmelser =om =fördelning mellan =inkomstslagen =tjænst =och kapital =av =ersættning =i =pengar =vid DQGHOVE\WHQILQQVL48 a kap. 9 

Bestæmmelser =om =berækningen av grænsbeloppet vid uppskovsgrundande =andelsbyten finns i 49 kap. 32 .

1. Denna =lag =træder =i =kraft =den =1 =januari =2003 =och =skall =tillæmpas =pè andelsbyten =efter =den =31 =december =2002. =För =fysiska =personer =skall uppskovsbelopp =som =fördelats =enligt =ældre =bestæmmelser =tas =upp =som intækt senast det beskattningsèr dè æganderætten till den mottagna andelen övergèr till nègon annan eller andelen upphör att existera om inte nègot annat anges i punkterna 2±5.

2. Om en kvalificerad andel har avyttrats genom ett andelsbyte under tiden =den =1 =januari =1999 =± =den =31 =december =2002 =och =ett uppskovsbelopp har fördelats enligt ældre bestæmmelser i denna lag eller enligt den upphævda lagen (1998:1601) om uppskov med beskattningen vid andelsbyten skall, om den skattskyldige begær det, uppskovsbeloppet avseende =en =mottagen =andel =inte =tas =upp =till =beskattning = =trots =att æganderætten =övergètt =till =nègon =annan =pè =annat =sætt =æn =genom =ett andelsbyte =eller =om =andelen =upphört =att =existera. =I =stællet =skall bestæmmelserna =i =48 a kap. =och =57 kap. =i =deras =lydelse =efter ikrafttrædandet =tillæmpas =pè =andelsbytet. =Bestæmmelserna =i =första =och andra meningen tillæmpas ocksè om ett uppskovsbelopp har fördelats pè den mottagna andelen enligt 49 kap. 19 första stycket sista meningen i dess =lydelse =före =ikrafttrædandet =eller =pè =andelsbytena =om =ett efterföljande uppskovsgrundande andelsbyte har skett.

3. Om en kvalificerad andel har avyttrats genom ett andelsbyte under den tid som avses i punkten 2 och det skulle ha funnits förutsættningar för6HQDVWHO\GHOVH

uppskov =med =beskattningen =enligt =ældre =bestæmmelser, =skall bestæmmelserna =i =punkten =2 =tillæmpas =om =den =skattskyldige =begær =det. Punkten =2 =skall =ocksè =tillæmpas =pè =den =skattskyldiges =begæran =om =den skattskyldige =har =tagit =upp =uppskovsbeloppet =till =beskattning =helt =eller delvis.

4. Om ett uppskovsgrundande andelsbyte har skett under den tid som avses i punkten 2 första meningen och ett efterföljande andelsbyte sker efter den 31 december 2002 behöver uppskovsbeloppet inte tas upp till beskattning utan fördelas pè de mottagna andelarna. Vid berækning av ett lættnadsbelopp =enligt =43 kap. =eller =ett =grænsbelopp =enligt =57 kap. =för =de mottagna =andelarna, =skall =anskaffningsutgiften =minskas =med =ett =belopp som =motsvarar =uppskovsbeloppet. =Om =æganderætten =till =den =mottagna andelen övergètt till nègon annan pè annat sætt æn genom ett andelsbyte eller andelen upphört att existera behöver uppskovsbeloppet inte tas upp till =beskattning =om =den =skattskyldige =begær =det. =I =stællet =skall bestæmmelserna =i =48 a kap. =och =57 kap. =i =deras =lydelse =efter ikrafttrædandet tillæmpas pè andelsbytena.

5. Om =en =mottagen =andel =övergèr =till =en =ny =ægare =genom =arv, testamente, =gèva =eller =bodelning =skall =i =stællet =för =vad =som =anges =i punkterna =1, =2 =och =4 =förværvaren =intræda =i =överlètarens =skattemæssiga situation nær det gæller uppskovsbeloppet.

Förslag till lag om ændring i lagen (2001:1227) om sjælvdeklarationer och kontrolluppgifter

Hærigenom =föreskrivs =i =frèga =om =lagen =(2001:1227) =om sjælvdeklarationer och kontrolluppgifter

delsDWWNDSRFKRFKNDSVDPWUXEULNHQQlUPDVWI|UH

3 kap. 15 skall ha följande lydelse,

dels =DWW GHW L ODJHQ VNDOO LQI|UDV HQ Q\ SDUDJUDI NDS D DY

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.

Uppskov =vid =koncerninterna andelsavyttringar och vid uppskovsgrundande andelsbyten

Vissa andelsbyten m.m.

15

Den =som =enligt =25 =kap. =11 = =inkomstskattelagen =(1999:1229) =begær uppskov =med =beskattningen =vid =en =koncernintern =andelsavyttring =skall læmna de uppgifter som skattemyndigheten behöver för att kunna besluta om uppskovet.

Detsamma gæller den som enligt 49 kap. 6 den lagen begær uppskov med beskattningen vid ett uppskovsgrundande andelsbyte.

Den =som =har =fètt =uppskov =skall èrligen læmna de uppgifter som ær av betydelse för om uppskovsbeloppet skall tas upp till EHVNDWWQLQJDetsamma gæller den

som =har =en =andel =för =vilken uppskovsbelopp =fördelats =enligt 49 kap. =19 =första =stycket inkomstskattelagen.

Den =som =har =fètt =uppskov =skall èrligen læmna de uppgifter som ær av betydelse för om uppskovsbeloppet skall tas upp till beskattning.

15 a

Den =som =har =mottagit =en =andel som =ær =kvalificerad =enligt =57 kap. 6 andra stycket inkomstskattelagen =( 1999:1229 ) skall =læmna =de =uppgifter =som behövs =för =att =skattemyndigheten skall kunna bedöma om verksamhetsvillkoret enligt 48 a kap. =12 = inkomstskattelagen ær =uppfyllt =samt =besluta =om kapitalbeloppet och tjænstebeloppet =enligt =48 a kap. 13 =den =lagen. =Vidare =skall

uppgifter læmnas om utdelning och kapitalvinst pè sèdana andelar.

16

Om =æganderætten =till =andelar som =har =förværvats =genom =sèdant uppskovsgrundande andelsbyte som avses i 49 kap. inkomstskattelagen =(1999:1229) har =övergètt =till =nègon =annan genom =arv, =testamente, =bodelning eller gèva, skall förværvaren læmna

1. uppgift =om =antalet =andelar som har förværvats,

2. uppgift =om =uppskovsbeloppet för varje andel, och

3. identifikationsuppgifter =för den =som =andelarna =har =övergètt frèn.

Om =æganderætten =till =andelar VRP KDU I|UYlUYDWV JHQRP ett sèdant uppskovsgrundande andelsbyte =som =avses =i =49 =kap. inkomstskattelagen =(1999:1229)

eller =som =ær =kvalificerade =enligt 57 kap. =6 =andra =stycket =den lagen KDU|YHUJnWWWLOOQnJRQDQQDQ

genom =arv, =testamente, =bodelning eller gèva, skall förværvaren læmna

1. uppgift =om =antalet =andelar som har förværvats,

2. uppgift =om =uppskovsbeloppet I|U YDUMH DQGHO eller, =i =frèga =om

kvalificerade =andelar, =uppgift =om tjænstebeloppetRFK

3. identifikationsuppgifter =för den =som =andelarna =har =övergètt frèn.

Den =till =vilken =æganderætten =till andelarna =har =övergètt =skall èrligen læmna de uppgifter som ær av betydelse för om uppskovsbeloppet skall tas upp till beskattning.

Den =till =vilken =æganderætten =till andelarna =har =övergètt =skall èrligen læmna de uppgifter som ær av betydelse för om XSSVNRYVEHORSSHWeller, i frèga om

kvalificerade andelar, kapitalbeloppet och tjænstebeloppet =VNDOO WDV XSS WLOO

beskattning.

10 kap.

9

I kontrolluppgiften skall följande uppgifter læmnas:

1. =vid =avyttringen =av =delægarrætterna =eller =fordringsrætterna =eller =vid utfærdandet =av =en =option, =den =ersættning =som =överenskommits =efter avdrag för försæljningsprovision och liknande utgifter,

2. antalet delægarrætter eller fordringsrætter,

3. deras slag och sort, samt

4. den kontanta ersættningen vid

ett =sèdant =andelsbyte VRP DYVHV L

49 kap. =2 = =inkomstskattelagen (1999:1229).

4. den kontanta ersættningen vid

sèdana =andelsbyten =VRP DYVHV L 48 a kap. =2 = =och =NDS 

inkomstskattelagen (1999:1229).

Om ett terminsavtal slutförs genom att den ena parten sæljer en tillgèng samtidigt som samma part förværvar en mindre tillgèng av samma slag, skall uppgift læmnas om bruttoersættningen vid försæljningen.

Denna =lag =træder =i =kraft =den =1 =januari =2003 =och =skall =tillæmpas =pè andelsbyten efter den 31 december 2002.

Lagrèdet

Utdrag ur protokoll vid sammantræde 2002-11-04

Nærvarande: =f.d. =justitierèdet =Hans =Danelius, =regeringsrèdet =Gustaf Sandström, justitierèdet Dag Victor.

Enligt en lagrèdsremiss den 17 oktober 2002 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhæmta Lagrèdets yttrande över förslag till

1. lag om ændring i inkomstskattelagen (1999:1229),

2. lag =om =ændring =i =lagen =(2001:1227) =om =sjælvdeklarationer =och kontrolluppgifter.

Förslagen har inför Lagrèdet föredragits av kammarrættsassessorn Maria Fröberg.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrèdet:

Allmænt

I =remissen =föreslès =omfattande =ændringar =i =reglerna =om =framskjuten beskattning vid andelsbyten i 48 a kap. och uppskovsgrundande andelsbyten i 49 kap. inkomstskattelagen. Bakgrunden ær de skatteeffekter som ægare =av =kvalificerade =aktier =i =fèmansföretag =har =træffats =av =nær =dessa aktier bytts mot andra aktier som sedan förlorat allt eller det mesta av det værde =de =hade =vid =bytestillfællet. =Avsikten =med =de =nya =reglerna, =som föreslès fè retroaktiv verkan, ær att komma till rætta med de problem som följer =av =att =ett =tjænstebeskattat =belopp =pè =de =utbytta =aktierna =och kapitalförlusten pè de tillbytta aktierna hamnar i olika inkomstslag.

Lagförslagen bygger pè alternativ D i en remissbehandlad promemoria frèn =Finansdepartementet.= =I =promemorian =fanns =inget =förslag =till ikrafttrædande- och övergèngsbestæmmelser. Under ærendets beredning i Finansdepartementet =har =synpunkter =under =hand =inhæmtats =frèn Riksskatteverket och tre domstolar. Med hænsyn till ærendets komplexitet hade det varit önskvært om framför allt förslaget till ikrafttrædande- och övergèngsbestæmmelser =hade =blivit =föremèl =för =en =mer =omsorgsfull beredning.

Ett èterkommande problem vid granskning av förslag som rör den hær aktuella =lagstiftningen =ær =att =centrala =begrepp =inte =alltid =anvænds =pè =ett konsekvent och stringent sætt. Lagrèdet kan ge nègra exempel frèn den befintliga regleringen. Ibland anvænds uttrycket "den mottagna andelen" i stællet =för =det =adekvata ="mottagna =andelar" =(48 =a =kap. =2 = =3 =och =10 = första stycket). Ordet "andelsbyte" anvænds inte genomgèende pè ett sætt som ær förenligt med definitionen i 48 a kap. 2 . Tvè exempel ær 48 kap. 7 andra stycket och 49 kap. 17 första stycket, i vilka med andelsbyte avses ett uppskovsgrundande andelsbyte. Ett ytterligare exempel ær den första =rubriken =nærmast =före =49 =kap. =14 =. =Üven =48 =a =kap. =10 = =andra stycket, =dær =det =sægs ="Har---förværvats =genom =ett =andelsbyte =och =har uppskov erhèllits med kapitalvinsten enligt 49 kap. vid det andelsbytet", ær problematiskt; byten enligt 49 kap. kallades före den =1 januari 2002

"andelsbyten" =men =benæmns =numera ="uppskovsgrundande =andelsbyten. (Vad uppskov erhèlls med bör för övrigt vara beskattningen av kapitalvinsten.) Læsningen av =de nu föreslagna ikrafttrædande- och övergèngsbestæmmelserna, liksom av motiven, försvèras avsevært av att begreppen andelsbyte och uppskovsgrundande andelsbyte inte hèlls især.

Utöver =de =nytillkomna =ikrafttrædande- =och =övergèngsbestæmmelserna har =andra =ændringar =gjorts =i =förhèllande =till =det =remissbehandlade förslaget. Viktigast ær att mottagna andelar som erhèllits i utbyte mot en kvalificerad andel skall vara kvalificerade utan nègon begrænsning i tiden och att det belopp som skall tas upp i inkomstslaget tjænst nær mottagna andelar =avyttras =fèr =uppgè =till =högst =det =belopp =som =skulle =ha tjænstebeskattats om den kvalificerade andelen inte bytts utan avyttrats pè vanligt =sætt. =Alternativ =D =i =promemorieförslaget =innebar =i =detta hænseende att de mottagna andelarna skulle vara kvalificerade under en femèrsperiod efter bytet och att nègot maximum för det tjænstebeskattade beloppet inte skulle gælla vid avyttringen av dessa andelar.

Sèvitt =framgèr =av =remissen =ær =det =remissynpunkter =frèn Riksskatteverket =som =föranlett =regeringen =att =pè =dessa =punkter =gè =ifrèn promemorieförslaget. Riksskatteverket finner det inte osannolikt att den föreslagna =tidsbegrænsningen =kan =leda =till =att =andelsbyten =kommer =att utnyttjas i syfte att undgè beskattning enligt 3:12-reglerna. Problematiken utvecklas inte nærmare i lagrèdsremissen. Lagrèdet, som inte tar stællning till om en eventuell femèrsregel bör kompletteras med en maximeringsregel för beskattning i inkomstslaget tjænst, ser praktiska nackdelar med att slopa den i promemorian föreslagna tidsbegrænsningen. Sè t.ex. finns risk =för =svèrbemæstrade =hanteringsproblem =om =den =föreslagna bestæmmelsen i 57 kap. 6 andra stycket tredje meningen skall tillæmpas under mènga decennier och i förening med de föreslagna bestæmmelserna i =48 a =kap. =15 =och =16 . =Det =kan =tillæggas =att =den =i =promemorian föreslagna =femèrsregeln =anknyter =till =andra =3:12-regler =av schablonkaraktær. =I =förhèllande =till =femèrsregeln =i =57 kap. =6 = =första stycket avviker den emellertid i bl.a. det hænseendet att andelens status som kvalificerad kan bestè mer æn fem èr efter det att andelsægarens eller nærstèendes arbetsinsatser upphört.

Förslaget till lag om ændring i inkomstskattelagen

48 a kap. 9-14

De föreslagna bestæmmelserna i 9-14 finns =under den gemensamma rubriken "Beskattning av andelsbytet". Rubriken bör förses med tvè nya underrubriker =och =de =föreslagna =underrubrikerna =(som =föregèr =de föreslagna tre avslutande paragraferna) bör utgè.

Vidare =bör =vissa =omredigeringar =och =preciseringar =göras. Hænvisningen =i =9 = =framèt =i =texten =till =13 = =kan =undvikas =om =den paragrafen liksom, i omarbetad form, det föreslagna andra stycket av 9 förs samman till en ny 10 . I föreslagna 10 (11 i Lagrèdets hær nedan framlagda =förslag) bör, som framgètt, pluralformen ="Mottagna andelar" anvændas.

Under =en =gemensam =underrubrik =kan =de =tvè =paragrafer =placeras =som anger =de =situationer =dè =det =i =efterhand =skall =ske =beskattning =av =en =vid andelsbytet =uppkommen =kapitalvinst, =dvs. =dè =bosættningskravet respektive verksamhetsvillkoret inte ær uppfyllt (12 och 13 i Lagrèdets förslag).

Bestæmmelsen i föreslagna 14 ± som handlar om kontinuitet nær en mottagen, kvalificerad andel benefikt förs över till annan ± bör placeras i 57 kap.

Med dessa utgèngspunkter skulle denna del av kapitlet kunna utformas pè följande sætt:

Beskattning av andelsbytet

Effekter av andelsbytet

9 Ersættning i pengar skall tas upp som kapitalvinst det beskattningsèr dè andelsbytet sker.

10 Om den avyttrade andelen var en kvalificerad =andel, skall det göras en berækning av de belopp som skulle ha tagits upp i inkomstslaget kapital (kapitalbeloppet) =och =i =inkomstslaget =tjænst =(tjænstebeloppet) =om bestæmmelserna om framskjuten beskattning inte varit tillæmpliga.

Ersættning =i =pengar =skall =tas =upp =i =inkomstslaget =kapital =i =den utstræckning ersættningen ryms inom kapitalbeloppet. áverskjutande del av sèdan ersættning skall tas upp i inkomstslaget tjænst.

11 Mottagna andelar skall anses förværvade för en ersættning som motsvarar det omkostnadsbelopp som gællde för den avyttrade andelen.

Hændelser efter andelsbytet

12 Om =en =fysisk =person =inte =længre =uppfyller =villkoret =i =5 = =om =att =vara bosatt =i =Sverige =eller =stadigvarande =vistas =hær, =skall =kapitalvinst =som uppkom vid andelsbytet tas upp som intækt.

13 Om den avyttrade andelen var en kvalificerad andel och villkoret enligt 6 a = =gællde =för =det =köpande =företagets =næringsverksamhet, =skall kapitalvinst som uppkom vid andelsbytet tas upp som intækt om villkoret inte længre ær uppfyllt. Detta gæller i frèga om förændringar i det köpande företagets =næringsverksamhet =till =och =med =tjugonde =èret =efter =èret =för andelsbytet.

Första =stycket =gæller =dock =bara =om =sæljaren, =ensam =eller =tillsammans med =nærstèende, =ocksè =vid =tidpunkten =för =förændringen =av næringsverksamheten, =direkt =eller =indirekt, =æger =andelar =i =det =köpande företaget =med =minst =25 =procent =av =röstetalet =för =samtliga =andelar =i företaget.

14 I =kapitalvinst =som =avses =i =12 =eller =13 = =skall =inte =inræknas =sèdan ersættning i pengar som tagits upp som kapitalvinst enligt 9 ."

Det bör övervægas om det behövs en særskild reglering om justering av omkostnadsbeloppen för mottagna andelar (jfr 11 ovan) nær beskattning för kapitalvinst har skett enligt 13 .

49 kap. 1, 2, 5 och 8

Enligt =förslaget =skall =5 =3 =(avyttring =av =andel =i =ett =skalbolag) =utgè eftersom =kapitlet =avses =inte =komma =att =omfatta =fysiska =personer. =Av samma orsak föreslès att 8 skall upphævas (sæljare som ær fysisk person skall vara bosatt i Sverige eller stadigvarande vistas hær).

Den =föreslagna =regleringen =synes =emellertid =leda =till =att =fysiska personer som inte ær bosatta i Sverige eller stadigvarande vistas hær fèr rætt till uppskov med beskattning av kapitalvinsten. Det hænger samman med att 48 a kap. visserligen har företræde framför 49 kap. (49 kap. 2 3) men att de fysiska personer som avses i 48 a kap. 5 ær desamma som i 49 kap. 8 (personer som ær bosatta i Sverige eller stadigvarande vistas hær). Om 49 kap. 8 upphævs, utesluts dærför inte fysiska personer som inte =ær =bosatta =i =Sverige =eller =stadigvarande =vistas =hær =ur =regleringen genom nègon uttrycklig bestæmmelse.

I syfte att nè det avsedda resultatet skulle 1 kunna justeras sè att det av =paragrafen =framgèr =att =kapitlet =innehèller =bestæmmelser =enbart =för juridiska personer och delægare i handelsbolag.

En komplikation ær emellertid att det i 17 och 18 finns uppskovsregler =för =andelar =som =ær =lagertillgèngar =och =att =sèdana =andelar =kan innehas =æven =av =en =fysisk =person =(t.ex. =i =en =av =denne =bedriven byggnadsrörelse). =Behèlls =helt =eller =delvis =möjligheten =till =uppskov =i frèga om sèdana andelar kan en ytterligare justering av 1 behöva göras. Lagrèdet =èterkommer =till =hanteringen =av =de =ifrègavarande =andelarna =i anslutning till 25 .

Om =1 = =formuleras =sè =att =det =inte =uppkommer =nègon =konkurrens mellan 48 a kap. och 49 kap. kan bestæmmelsen i 49 kap. 2 3 slopas.

Det kan i sammanhanget noteras att inledningen av 48 kap. 2 1 och 49 kap. 2 1 inte korresponderar.

49 kap. 25

Den =föreslagna =ændringen =innebær =att =det =endast =ær =vid =vissa =benefika överföringar ± genom testamente och gèva ± som kontinuitet i frèga om uppskovsbelopp skall gælla.

Juridiska =personer =(hær =inbegripet =handelsbolag) =kan =inte =överföra egendom =genom =testamente. =Mot =bakgrund =av =bl.a. =reglerna =om underprisöverlètelser (21 ) synes det inte motiverat med nègon reglering med sikte pè gèvor frèn juridiska personer.

Enligt =vad =som =sægs =i =motiven =skall =uppskov =i =fortsættningen =inte komma =i =frèga =nær =fysiska =personer =genomför =ett =byte =av =andelar. =I

motiven =har =man =emellertid =inte =særskilt =uppmærksammat =att =fysiska personer =kan =ha =andelar =som =ær =lagertillgèngar =(jfr =Lagrèdets kommentarer till 1 ). En sèdan andel kan efter en överföring genom arv e.d. hos förværvaren behèlla sin skattemæssiga karaktær (jfr 27 kap. 18 som =gæller =vid =vissa =typer =av =benefika =förværv =av =bl.a. =andelar =i byggnadsrörelse).

Lagrèdet utgèr frèn att behandlingen av andelar som ær lagertillgèngar hos fysiska personer ± och dærmed ocksè det exakta tillæmpningsomrèdet för =48 a kap. =respektive =49 kap. =± =tas =upp =i =det =fortsatta =beredningsarbetet.

57 kap. 6

I =57 =kap. =4-6 a =anges =för =nærvarande =vad =som =skall =gælla =för =att =en andel =i =olika =situationer =skall =kunna =anses =vara =kvalificerad. =I =det föreslagna andra stycket av den hær aktuella paragrafen anges nya sèdana förutsættningar.

Lagrèdet anser, som framgètt av vad som anförts inledningsvis, att en femèrsregel av det slag som föreslagits i promemorians alternativ D ær att föredra framför lösningen i remissförslaget.

Enligt =den =föreslagna =andra =meningen =i =andra =stycket =skall =andelen fortsatt vara kvalificerad om den avyttras till nærstèende. Lagrèdet anser att =en =sèdan =regel =ibland =skulle =leda =till =oskæliga =konsekvenser =och förordar att regeln utgèr. Dæremot ær det naturligt att andelen behèller sin status =som =kvalificerad =om =den =överförs =benefikt. =De =hær =aktuella bestæmmelserna kan dærför læmpligen kompletteras med en bestæmmelse av det slag som föreslès i 48 a kap. 14 .

Bestæmmelserna bör læmpligen brytas ut till en særskild paragraf (vilket dè =lær =förutsætta =en =ændring =av =definitionsparagrafen =2 =kap. =1 =). =Med utgèngspunkt i vad hær har sagts skulle de kunna utformas sè hær:

"Om en kvalificerad andel avyttras genom ett andelsbyte, anses mottagna andelar =kvalificerade. =Om =en =mottagen =andel =dærefter =övergèr =till =ny ægare =genom =arv, =testamente, =gèva =eller =bodelning, =anses =andelen kvalificerad æven hos den nye ægaren. Vad nu sagts gæller endast fram till utgèngen av femte èret efter det dè andelsbytet ægde rum.

Vad som gæller enligt första stycket gæller æven i frèga om andel som har förværvats med stöd av en sèdan andel som blivit kvalificerad enligt vad som dær sægs."

Lagrèdet =anmærker =vidare =att =turordningsregler =torde =behövas =för =att avgöra om statusen som kvalificerad andel skall behèllas efter en benefik överföring, utdelning m.m. av en andel.

57 kap. 13

Som framgètt av vad Lagrèdet tidigare anfört tar Lagrèdet inte stællning till =frègan =om =det, =med =en =femèrsregel, =finns =behov =av =en =sèdan maximeringsregel som föreslès i första stycket.

Lagrèdet =konstaterar =emellertid =att =den =föreslagna =lydelsen =av =första stycket =± =dær =rættsverkningar =inte =knyts =till =att =andelen =avyttras =± =lènar drag =frèn =reglerna =om =beskattning =av =uppskovsbelopp =(49 =kap. =19 första stycket). Nær det som hær ær frèga om framskjuten beskattning bör reglerna =omfatta =endast =avyttringar =(köp, =byten =etc.). =Lagrèdet konstaterar =vidare =att =en =maximeringsregel =aktualiserar =frègan =vad =som skall gælla i frèga om andelar som ær kvalificerade enligt sèvæl föreslagna 57 kap. 6 andra stycket som t.ex. 57 kap. 4 . Behèlls regeln bör ett klarlæggande göras i lagtexten.

Godtas Lagrèdets tidigare redovisade förslag rörande vissa paragrafer i 48 a kap. bör hænvisningen i andra stycket avse 48 a kap. 10 .

Ikrafttrædande- och övergèngsbestæmmelser

En =första =frèga =ær =vilket =tillæmpningsomrède =de =retroaktivt =verkande bestæmmelserna skall ha. Den föreslagna punkten 4 gæller ± i motsats till punkterna 1-3 ± inte bara avyttrade kvalificerade andelar utan æven andra avyttrade =andelar. =Mot =bakgrund =av =att =remissen =föranleds =av =de særskilda =problem =som =följer =av =de =s.k. =3:12-reglerna =ær =detta överraskande, =særskilt =som =lagstiftaren =förra =hösten =tog =stællning =för =en begrænsad =retroaktiv =tillæmpning =av =de =dè =införda =bestæmmelserna =i 48 a kap. =Lagrèdet =förordar =att =bestæmmelserna =skall =gælla =endast =för utbytta andelar som varit kvalificerade.

Som =redan =antytts =har =de =föreslagna =ikrafttrædande- =och =övergèngsbestæmmelserna =getts =en =osedvanligt =komplicerad =utformning. =Lagrèdet finner =att =bestæmmelserna =bör =kunna =förenklas =avsevært =men =samtidigt inom =sitt =tillæmpningsomrède =göras =mer =heltæckande. =En =ètgærd =i =den riktningen =kan =vara =att =i =en =særskild =punkt =ange =som =huvudregel =att befintliga =uppskovsbelopp =skall =hanteras =enligt =ældre =bestæmmelser. =En sèdan regel klarlægger vad som skall gælla vid t.ex. benefika överföringar och nær verksamhetsvillkoret i 49 kap. 27 inte længre ær uppfyllt.

I den föreslagna punkten 3 ges en skattskyldig som inte utnyttjat rætten till =uppskov =möjlighet =att =begæra =att =bytet =av =andelar =skall =behandlas enligt =de =nya =bestæmmelserna =i =48 =a =kap. =och =57 =kap. =Lagrèdet =vill aktualisera =frègan =om =en =sèdan =bestæmmelse =behövs =mot =bakgrund =av reglerna =om =omprövning =i =taxeringslagen. =Om =den =skattskyldige =i efterhand, =enligt =de =regler =som =gæller =för =omprövning, =kan =beviljas uppskov =finns =knappast =behov =av =en =særskild =övergèngsbestæmmelse. Beviljas =uppskov =kan =den =skattskyldige =nær =han =sedermera =sæljer mottagna =andelar =begæra =att =de =nya =bestæmmelserna =skall =tillæmpas. Lagrèdet =vill =tillægga =att =den =i =remissen =föreslagna =ordningen =har =den nackdelen att den ær svèr att hantera om avyttringen av mottagna andelar dröjer. =Enligt =19 =kap. =4 = =första =stycket =lagen =(2001:1227) =om sjælvdeklarationer =och =kontrolluppgifter =skall =deklarationsmaterial avseende =fysiska =personer =förstöras =sedan =sex =èr =har =gètt =efter taxeringsèrets utgèng.

Lagrèdet =anser =att =de =föreslagna =övergèngsbestæmmelserna =ær svèrtolkade och föranleder en rad tillæmpningsproblem. Det har inte varit möjligt =att =inom =ramen =för =Lagrèdets =granskning =ta =stællning =till =hur dessa =bestæmmelser =læmpligen =borde =utformas. =Inom =Lagrèdet =har

emellertid =utarbetats =en =skiss =till =ikrafttrædande- =och =övergèngsbestæmmelser =som =bifogas =detta =yttrande. =Avsikten =ær =att =denna =skiss skall =vara =till =nytta =vid =fortsatta =övervæganden =om =bestæmmelsernas utformning.

En principiell frèga som bör övervægas i detta sammanhang ær om den tænkta =retroaktiva =tillæmpningen =av =nya =bestæmmelser =kan =komma =i konflikt =med =retroaktivitetsförbudet =i =2 =kap. =10 = =andra =stycket regeringsformen, t.ex. dè det ær en gèvotagare eller annan successor som berörs =av =den =retroaktiva =tillæmpningen. =De =konstitutionella invændningarna kan visserligen anses minska i vikt om tillæmpningen av de nya reglerna görs beroende av en begæran av den skattskyldige sjælv. Det =har =emellertid =i =olika =sammanhang =diskuterats =i =vad =mèn =en retroaktiv =tillæmpning =av =skattelag =bör =kunna =tillètas =ens =med =den skattskyldiges =samtycke =(jfr =de =i =prop. =1980/81:104 =och =1991/92:54 intagna =yttrandena =av =Lagrèdet). =Pè =grund =av =osækerheten =om =hur övergèngsbestæmmelserna =i =detta =fall =kommer =att =slutligen =utformas anser sig Lagrèdet inte kunna göra ett klart uttalande i frègan.

Förslaget =till =lag =om =ændring =i =lagen =om =sjælvdeklarationer =och kontrolluppgifter

Lagrèdet læmnar förslaget utan erinran.

Bilaga

Skiss till ikrafttrædande- och övergèngsbestæmmelser

"1. Denna lag træder i kraft den 1 januari 2003.

2. =I =frèga =om =uppskov =med =anledning =av =avyttring =av =en =andel =före ikrafttrædandet =gæller =alltjæmt =ældre =bestæmmelser =i =49 =kap. =och =den upphævda =lagen =(1998:1601) =om =uppskov =med =beskattningen =vid andelsbyten. Avsèg avyttringen en kvalificerad andel skall dock punkt 3 iakttas.

3. Om en skattskyldig begær det, skall uppskovsbelopp som hænför sig till en andel som avyttras efter ikrafttrædandet inte tas upp som intækt. I stællet skall, sèvitt avser den skattskyldige, de nya bestæmmelserna i 48 a kap. och 57 kap. tillæmpas pè avyttringen. I omkostnadsbeloppet för den avyttrade andelen skall inræknas sèdant uppskovsbelopp som redan tagits upp som intækt."

Av punkt 1 följer att de nya bestæmmelserna tillæmpas om ett andelsbyte (jfr 48 a kap. 2 ) æger rum efter utgèngen av èr 2002.

I =punkt =2 =finns =huvudregeln =att =hær =aktuella =uppskovsbelopp =skall behandlas pè sætt som följer av ældre bestæmmelser. Det innebær att t.ex. en arvtagare æven fortsættningsvis övertar ett uppskovsbelopp i enlighet med =upphævda =49 =kap. =25 = =och =att =beskattning =æven =fortsættningsvis skall ske enligt upphævda 49 kap. 27 om verksamhetsvillkoret dær inte ær uppfyllt.

Uppskov =kan =ha =beviljats =nær =en =kvalificerad =andel =bytts =mot marknadsnoterade andelar. Dærefter kan dessa marknadsnoterade andelar under èr 2001 eller 2002 ha bytts =mot andra =marknadsnoterade andelar enligt =de =nu =gællande =bestæmmelserna =i =48 =a =kap. =Av =den =nu =gællande lydelsen =av =49 =kap. =19 =första =stycket =följer =att =uppskovsbeloppet =inte skall =tas =upp =som =intækt =utan =fördelas =pè =andelar =som =erhölls =vid =det sistnæmnda bytet. Av huvudregeln i punkt 2 följer att motsvarande skall gælla =om =bytet =senarelæggs =till =exempelvis =2003 =liksom =om =ytterligare byte(n) sker efter ikrafttrædandet.

I =punkt =3 =regleras =fall =dær, =i =frènvaro =av =en =særskild =reglering, uppskovsbelopp =som =hærrör =frèn =avyttringen =av =en =kvalificerad =andel skulle =ha =beskattats. =Om =den =skattskyldige =begær =att =uppskovsbeloppet inte skall beskattas, skall de nya bestæmmelserna i 48 a kap. och 57 kap. tillæmpas. =Hænvisningen =till =57 =kap. =sækerstæller =att =tillbytta =andelar =± =i första =och =senare =led =± =blir =att =anse =som =kvalificerade =enligt =den =i lagrèdsremissen =föreslagna =bestæmmelsen =i =57 =kap. =6 = =andra =stycket första meningen.

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammantræde den 7 november 2002

Nærvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsrèden Winberg, Ulvskog, Sahlin, Pagrotsky, ástros, Messing, Engqvist, Lövdên, Ringholm, Bodström, Karlsson J. O., Sommestad, Karlsson H., Lund, Nykvist, Andnor, Nuder, Johansson, Hallengren, Björklund

Föredragande: statsrèdet Ringholm

Regeringen beslutar proposition 2002/03:15 Utvidgning av reglerna om framskjuten beskattning vid vissa andelsbyten