Prop. 2007/08:121

Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 19 mars 2008

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag om sänkt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter. Den procentuella skattenedsättningen för bränslen som förbrukas i industri- och kraftvärmeanläggningar inom handelssystemet ökas med 6 procentenheter. Motsvarande nedsättning, uttryckt i procentenheter, föreslås även för bränslen som förbrukas i övriga värmeanläggningar inom handelssystemet.

Den nu föreslagna skattesänkningen utgör det första steget av de skattelättnader som aviserades i budgetpropositionen för 2008 för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av handelssystemet.

I samband med förslaget om sänkt koldioxidskatt behandlas i propositionen också vissa lagtekniska ändringar som syftar till att göra reglerna kring i synnerhet kraftvärmebeskattningen mer lättillgängliga och överskådliga.

Förslaget föranleder ändringar i lagen (1994:1776) om skatt på energi. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.

1. Beslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

2. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi

dels att 6 a kap. 1–5 §§ samt 11 kap. 10 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 1 kap. 10 § och 6 a kap. 3 a–3 c §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

10 §

Med kraftvärmeproduktion förstås samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en och samma process, om

1. den värme som uppkommer nyttiggörs, och

2. elverkningsgraden uppgår till minst 5 procent.

Nuvarande lydelse

6 a kap.

1 §1

Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall med undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt enligt följande, om inte annat anges.

Ändamål Bränsle som inte ger befrielse

Befrielse från energiskatt

Befrielse från koldioxidskatt

Befrielse från svavelskatt

1. Förbrukning

a) för annat ändamål än som motorbränsle eller som bränsle för uppvärmning

100

procent

100 procent

100 procent

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

6. Förbrukning vid framställning av energiprodukter eller andra produkter för vilka skatteplikt har inträtt för tillverkaren

100

procent

100 procent

100 procent

1 Senaste lydelse 2007:1387. Anm. Paragrafen föreslås ändras även i prop. 2007/08:122.

Ändamål Bränsle som inte ger befrielse

Befrielse från energiskatt

Befrielse från koldioxidskatt

Befrielse från svavelskatt

7. Förbrukning för framställning av skattepliktig elektrisk kraft när den värme som uppkommer inte till någon del nyttiggörs

Bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

100 procent

100 procent

8. –

– – –

9. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet

Bensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

100 procent

79 procent

10. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid yrkesmässig växthusodling

Bensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

100 procent

79 procent

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

16

. Förbrukning i processer för framställning av andra mineraliska ämnen än metaller under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar förändras kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur förändras

100

procent

100 procent

100 procent

Föreslagen lydelse

6 a kap.

1 §

Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall med undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt enligt följande, om inte annat anges.

Ändamål Bränsle som inte ger befrielse

Befrielse från energiskatt

Befrielse från koldioxidskatt

Befrielse från svavelskatt

1. Förbrukning

a) för annat ändamål än som motorbränsle eller som bränsle för uppvärmning

100

procent

100 procent

100 procent

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

6. Förbrukning vid framställning av energiprodukter eller andra produkter för vilka skatteplikt har inträtt för tillverkaren

100

procent

100 procent

100 procent

7. Förbrukning för framställning av skattepliktig elektrisk kraft

Bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

100 procent

100 procent

8. –

– – –

9. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet

Bensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

a) i en anläggning för vilken utsläppsrätter ska överlämnas enligt 6 kap. 1 § lagen ( 2004:1199 ) om handel med utsläppsrätter

100 procent

85 procent

b) i andra fall än som avses under a

.

100

procent

79 procent

10. Om skattebefrielse inte följer av tidigare

Bensin, råtallolja,

100 procent

79 procent

Ändamål Bränsle som inte ger befrielse

Befrielse från energiskatt

Befrielse från koldioxidskatt

Befrielse från svavelskatt

punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid yrkesmässig växthusodling

bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

16. Förbrukning i processer för framställning av andra mineraliska ämnen än metaller under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar förändras kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur förändras

100

procent

100 procent

100 procent

17. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för framställning av värme i en anläggning för vilken utsläppsrätter ska överlämnas enligt 6 kap. 1 § lagen om handel med utsläppsrätter

Råtallolja och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

a) i kraftvärmeproduktion

100 procent

85 procent

b) i annan värmeproduktion

– 6 procent

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §2

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9–11 medges befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar den energiskatt och 79 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9 b–11 medges befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 100 procent av den energiskatt och 79 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första

2 Senaste lydelse 2004:223.

stycket 3 a.

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9 a eller 17 a, medges befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 100 procent av den energiskatt och 85 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 17 b, medges befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 6 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

3 §3

Vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en och samma process, när den värme som uppkommer nyttiggörs (kraftvärmeproduktion), medges, för den del av bränslet som förbrukas för framställning av

Vid annan kraftvärmeproduktion än som avses i 1 § 17 a medges, för den del av bränslet som förbrukas för framställning av värme, befrielse från energiskatt med 100 procent och från koldioxidskatt i den omfattning som anges i andra stycket.

1. värme, befrielse från energiskatt och koldioxidskatt i den omfattning som anges i andra och tredje styckena,

2. skattepliktig elektrisk kraft, befrielse från 100 procent av energiskatten och 100 procent av koldioxidskatten.

Befrielse enligt första stycket 1 medges från 100 procent av energiskatten, om elverkningsgraden uppgår till minst 5 procent.

Befrielse enligt första stycket medges från 19 procent av koldioxidskatten, om elverkningsgraden uppgår till 5 procent. Om elverkningsgraden är högre än 5 procent, ökar den procentuella befrielsen från koldioxidskatt med sex gånger det antal procentenheter som verkningsgraden överstiger 5 procent till dess verkningsgraden uppgår till 15 procent. Om elverkningsgraden är 15 procent eller högre, medges

3 Senaste lydelse 2006:592.

befrielse från 79 procent av koldioxidskatten.

Befrielse enligt första stycket 1 medges från 19 procent av koldioxidskatten, om elverkningsgraden uppgår till 5 procent. Om elverkningsgraden är högre än 5 procent, ökar den procentuella befrielsen från koldioxidskatt med sex gånger det antal procentenheter som verkningsgraden överstiger 5 procent till dess den uppgår till 15 procent. Om elverkningsgraden är 15 procent eller högre, medges befrielse från 79 procent av koldioxidskatten.

För bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b medges inte någon skattbefrielse enligt denna paragraf.

Såvitt avser råtallolja medges befrielse från energiskatt enligt första–tredje styckena med ett belopp som motsvarar den sammanlagda energiskatt och koldioxidskatt som skulle ha medgetts för bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Fördelning av bränslet som förbrukas för framställning av värme respektive elektrisk kraft skall ske genom proportionering i förhållande till respektive energiproduktion. Detsamma gäller om elektrisk kraft framställs i en sammankopplad anläggning vid samtidig kraftvärme- respektive kondenskraftproduktion. Om olika bränslen förbrukas skall proportioneringen avse varje bränsle för sig.

För bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b och som förbrukas vid kraftvärmeproduktion medges inte någon befrielse från skatt enligt denna paragraf. Detsamma gäller bränslen som förbrukas för framställning av ånga eller hetvatten som tappas av från ång- eller hetvattensystemet före ångturbinen eller annan utrustning för utvinning av mekanisk energi ur ånga eller hetvatten vid kraftvärmeproduktion.

3 a §

Om råtallolja förbrukas för ändamål som avses i 3 §, medges befrielse från energiskatt med ett belopp som motsvarar den sammanlagda befrielse från energiskatt och koldioxidskatt som skulle ha medgetts för bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

3 b §

Vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en och samma process, när den värme som uppkommer nyttiggörs, ska fördelning av bränslet som förbrukas för framställning av värme, skattepliktig elektrisk kraft respektive sådan elektrisk kraft som inte är skattepliktig ske genom proportionering i förhållande till respektive energiproduktion. Om olika bränslen förbrukas, ska proportioneringen avse varje bränsle för sig.

Om det förutom sådan elproduktion som nämns i första stycket också sker samtidig kondenskraftproduktion från samma bränsle, ska bränslet fördelas också på kondenskraftproduktionen.

3 c §

För bränslen som förbrukas för framställning av ånga eller hetvatten som tappas av från ång- eller hetvattensystemet före ångturbinen eller annan utrustning för utvinning av mekanisk energi ur ånga eller hetvatten vid kraftvärmeproduktion medges inte någon skattebefrielse enligt 1 § 17 a eller 3 §.

4 §4

Skattebefrielse enligt 1 § 7 gäller också för bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft i en gasturbinanläggning som har en sammanlagd installerad generatoreffekt av minst fem megawatt.

Skattebefrielse enligt 1 § 7 gäller också för bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft i en gasturbinanläggning som har en sammanlagd installerad generatoreffekt av minst fem megawatt, under förutsättning att värme inte samtidigt nyttiggörs.

5 §5

De begränsningar av skattebefrielsen i 1 § och 3 § sjätte stycket som gäller bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b skall även gälla för bränsle som avses i 2 kap. 3 och 4 §§ och som beskattas på samma sätt.

De begränsningar av skattebefrielsen i 1 § och 3 § tredje stycket som gäller bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b ska även gälla för bränsle som avses i 2 kap. 3 och 4 §§ och som beskattas på samma sätt.

11 kap.

10 §6

Avdrag får göras även för energiskatt och koldioxidskatt på bränsle som förbrukats på ett sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 7 och 3 och 4 §§.

Avdrag får göras även för energiskatt och koldioxidskatt på bränsle som förbrukats på ett sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 7 och 34 §§.

Avdrag enligt första stycket får göras endast i den mån avdrag inte gjorts enligt 7 kap. 1 § första stycket 4 i fall som avses i 6 a kap. 1 § 7 eller 3 eller 4 §.

Avdrag enligt första stycket får göras endast i den mån avdrag inte gjorts enligt 7 kap. 1 § första stycket 4 i fall som avses i 6 a kap. 1 § 7 eller 3, 3 a, 3 b, 3 c eller 4 §.

Den som yrkesmässigt levererar elektrisk kraft som i Sverige framställts i ett vindkraftverk får göra avdrag med ett belopp som svarar mot 13 öre per kilowattimme om kraftverket är placerat på havsbotten eller på Vänerns botten. För annan placering får avdrag göras motsvarande 2 öre per kilowattimme. Avdragsrätten upphör dock när den sammanlagda elproduktionen i vindkraftverket uppgår till 20 000 kilowattimmar per installerad kilowatt enligt elgeneratorns märkeffekt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008. Äldre bestämmelser gäller

fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

4 Senaste lydelse 2006:592. 5 Senaste lydelse 2006:1508. 6 Senaste lydelse 2007:1168.

3. Ärendet och dess beredning

I budgetpropositionen för 2008 (prop. 2007/08:1, volym 1, avsnitt 5.6.3) har regeringen aviserat att koldioxidbeskattningen på bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter bör sänkas. I denna proposition behandlas det första steget av de aviserade skattesänkningarna. De skattejusteringar som blir följden av det andra steget i skatteomläggningen kommer, inför det aviserade ikraftträdandet den 1 januari 2010, att senare behandlas i särskild ordning.

Samtidigt med att förslag om sänkt koldioxidskatt lämnas, föreslås också vissa lagtekniska ändringar som syftar till att göra reglerna kring i synnerhet kraftvärmebeskattningen mer lättillgängliga och överskådliga.

De frågor som tas upp i propositionen har behandlats i en promemoria som har utarbetats inom Finansdepartementet. Promemorians lagförslag finns i bilaga 1. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 2. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i Finansdepartementet (Fi2008/534).

Regeringen avser nu att ta upp promemorians förslag.

Statsstödsaspekter

Kommissionens godkännande av den föreslagna åtgärden ur statsstödssynpunkt krävs innan den kan genomföras. Regeringen har den 14 januari 2008 lämnat in en sådan ansökan till kommissionen. Det bedöms att ett godkännande kan fås i sådan tid att riksdagen kan besluta att skattesänkningarna för bränslen som förbrukas i anläggningar inom handelssystemet kan träda i kraft den 1 juli 2008.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 28 februari 2008 att inhämta Lagrådets yttrande över de förslag som finns i bilaga 3. Lagrådet har lämnat lagförslaget utan erinran. Lagrådets yttrande finns i bilaga 4. I förhållande till lagrådsremissen har vissa ändringar av redaktionell karaktär gjorts i lagtexten.

Hänvisningar till S3

4. Beskattningen av bränslen i den handlande sektorn

Regeringens förslag: Den procentuella koldioxidskattenedsättningen för bränslen som förbrukas i industri- och kraftvärmeanläggningar inom handelssystemet ökas med 6 procentenheter. Motsvarande nedsättning, uttryckt i procentenheter, sker för bränslen som förbrukas i övriga värmeanläggningar inom handelssystemet. Ändringarna i lagen (1994:1776) om skatt på energi träder i kraft den 1 juli 2008.

Promemorians förslag: Stämmer i allt väsentligt överens med regeringens.

Remissinstanserna: Remissinstanser tillstyrker i huvudsak förslaget eller lämnar det utan erinran. Följande remissinstanser har dock lämnat synpunkter enligt nedan.

Svenska Torvproducentföreningen anför att ett genomförande av förslaget försämrar torvens konkurrenskraft gentemot fossila bränslen och kan leda till att energitorvbranschen avvecklas.

Naturvårdsverket bedömer att de skattenedsättningar som föreslås i stort sett är i linje med verkets tidigare ståndpunkter. Verket anser dock att en kraftvärmeanläggning ska uppfylla kravet på högeffektiv kraftvärme i enlighet med EU:s kraftvärmedirektiv för att ges skattenedsättning. Kravet i den föreslagna 1 kap. 10 § lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE) att anläggningen ska ha en elverkningsgrad om minst 5 procent och att värmen tillvaratas, bedöms inte vara förenligt med definitionen av högeffektiv kraftvärme. Eftersom värmeunderlaget ska utnyttjas effektivt och ett högt elutbyte ska eftersträvas, anser verket att endast den högeffektiva kraftvärmen ska omfattas av en skattenedsättning.

Skatteverket påpekar att den skattebefrielse som föreslås för värmeproduktion i kraftvärmeverk i anläggningar som ingår i handelssystemet inte omfattar bensin. Bensin omfattas dock i kraftvärmeverk utanför systemet. Frågan kommenteras inte i promemorian och verkar inte vara avsedd. Verket anför vidare att de nuvarande bestämmelserna i LSE behandlar råtallolja likvärdigt med lågbeskattad olja, dvs. skattebefrielse medges för energiskatt på råtallolja med motsvarande belopp som det sammanlagda energi- och koldioxidskattebelopp för vilket befrielse medges för lågbeskattad olja. Likabehandlingsprincipen avseende lågbeskattad olja och råtallolja skulle enligt promemorians förslag fortsättningsvis inte gälla genomgående. Inte heller förändringen av likabehandlingsprincipen kommenteras i promemorian och verkar inte vara avsedd. Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme anför att de beträffande råtallolja är tveksamma till om alla nödvändiga konsekvensändringar genomförts i lagtexten och att de bör genomföras.

Plast- och Kemiföretagen anser att en justering av den nuvarande skattefriheten för bränsle som förbrukas i processer för framställning av andra mineraliska ämnen än metaller bör göras så att den inte omfattar förbränning av råtallolja. Annars riskerar råtalloljan att användas som bränsle och inte som industriråvara.

Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme, Företagarna och Projekt Basindustririket anser att skatten skyndsamt ska sättas ned till EU:s minimiskattenivå.

Bakgrunden till regeringens förslag: Den 1 januari 2005 inleddes den första perioden av handel med utsläppsrätter inom EU. Handel med utsläppsrätter är en del i de internationella ansträngningarna att minska och begränsa utsläppen av växthusgaser i enlighet med åtaganden i

Kyotoprotokollet till Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar. De grundläggande reglerna om handelssystemet finns i det s.k.

handelsdirektivet1. EU knyter det europeiska handelssystemet till Kyotoprotokollets regelverk och mekanismer genom det s.k. länkdirektivet2. Handelsdirektivet har genomförts i svensk rätt genom lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter (jfr prop. 2004/05:18).

Handelssystemet omfattar utsläpp av koldioxid från större förbränningsanläggningar inom industrin, kraft- och värmeverk samt oljeraffinaderier och anläggningar där produktion och bearbetning sker av järn, stål, glas, glasfiber, cement, keramik, papper och pappersmassa. För de svenska anläggningarna inom handelssystemet betalas i dag koldioxidskatt för den del av bränsleförbrukningen som avser uppvärmning eller motordrift, med undantag för kondenskraftverk och oljeraffinaderier. Vidare betalas energiskatt, i den mån det rör sig om värmeproduktion som inte sker i industri- och kraftvärmeanläggningar. Bränslen som används i vissa industriella processer (s.k. råvaruanvändning respektive dubbel användning av bränslen) är undantagna från beskattning. Motsvarande gäller för bränslen som används för att framställa el. Skattereglerna finns i LSE.

Skälen för regeringens förslag: Utsläpp av koldioxid från den handlande sektorn regleras på EU-nivå genom handeln med utsläppsrätter och bör därför i princip inte vara föremål för ytterligare nationella styrmedel avseende koldioxidutsläpp. En koldioxidskatt minskar inte de totala koldioxidutsläppen inom handelssystemet, utan påverkar endast var inom systemet som utsläppen sker. Någon koldioxidskatt bör därför i princip inte tas ut på bränslen som förbrukas i anläggningar inom handelssystemet. Som närmare utvecklats i budgetpropositionen för 2008, bör dock ett eventuellt slopande av koldioxidskatten samordnas med andra förändringar av energibeskattningen. Ett arbete med att föreslå sådana förändringar bedrivs för närvarande inom Regeringskansliet.

De skattesänkningar som nu bör genomföras grundar sig dock på utformningen av dagens skattesystem. Sänkningarna är därför uttryckta som justeringar av koldioxidskatten. Av statsfinansiella skäl, samt för att kunna samordnas med andra förändringar av energibeskattningen, bör skattesänkningarna ske i två steg. Som aviserats i budgetpropositionen för 2008 avses dessa genomföras den 1 juli 2008 respektive den 1 januari 2010. Någon tidigareläggning av det andra steget är inte aktuell.

I denna proposition behandlas det första steget av skattesänkningarna. Detta innebär att den procentuella koldioxidskattenedsättningen för bränslen som förbrukas i industri- och kraftvärmeanläggningar inom handelssystemet från och med den 1 juli 2008 bör ökas med 6 procentenheter. Genom ändringen minskas skattebelastningen från dagens 21 procent av den generella koldioxidskattenivån till 15 procent. Motsvarande sänkning, uttryckt i procentenheter, bör ske för bränslen som förbrukas i övriga värmeanläggningar inom handelssystemet. Detta inne-

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, 25.10.2003, s. 32, Celex 32003L0087). 2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/101/EG av den 27 oktober 2004 om ändring av direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen, i överensstämmelse med Kyotoprotokollets projektbaserade mekanismer (EUT L 338, 13.11.2004, s. 18, Celex 32004L0101).

bär att koldioxidskattebelastningen för dessa anläggningar minskas från dagens 100 procent av den generella koldioxidskattenivån till 94 procent. Energiskatten kvarstår oförändrad för bränslen som förbrukas i dessa värmeanläggningar.

Förslaget innebär, för samtliga berörda aktörer, att den skatt som de alltjämt betalar för bränslen som förbrukas i anläggningar inom handelssystemet överstiger EU:s minimiskattenivåer enligt energiskattedirektivet3.

Svenska Torvproducentföreningen har tagit upp frågan om hur förslagen påverkar torvens konkurrenskraft. Även Energimyndigheten berör frågan, men menar att torvens konkurrenssituation kan hanteras inom ramen för andra politiska åtgärder. Regeringen delar denna bedömning.

Naturvårdsverket har anfört att endast vissa kraftvärmeanläggningar bör ges skattenedsättning. Regeringen vill dock peka på att de åtgärder som nu vidtas beror på att kraftvärmeanläggningarna som regel ingår i handeln med utsläppsrätter och alltså genom koldioxidskatten är föremål för dubbla styrmedel. Regeringen anser således inte att skattenedsättningarna ska begränsas till sådana anläggningar som enligt EU:s regler är att betrakta som högeffektiva. Såvitt erfarits omfattas också i princip alla svenska kraftvärmeanläggningar inom handelssystemet av

EU:s definition av högeffektiv kraftvärme.

Beträffande skattefriheten för bensin som används vid kraftvärmeproduktion inom handelssystemet bör den omfatta såväl produktionen av värme som elproduktionen. Promemorians förslag bör alltså justeras i denna del.

I syfte att säkerställa att energibeskattningen inte indirekt belastar den kemiska förädlingsindustrins inköp av råtallolja, infördes en skatt på råtallolja den 1 januari 1999 (prop. 1998/99:26, bet. 1998/99:SkU7, rskr. 1998/99:69). Eftersom det är beskattningen av eldningsolja inom industrin som påverkar prisbildningen av råtalloljan, har därför en skattemässig likabehandling av de båda produkterna tillämpats. Detta gäller såväl själva skattesatserna, som de olika nedsättningsregler som finns i LSE. Regeringen finner inte skäl att frångå denna likabehandlingsprincip. Justeringar bör således göras med denna innebörd i förhållande till promemorians förslag. Regeringens ställningstagande innebär också att någon justering av skattebefrielsen för förbrukning i processer för framställning av andra mineraliska ämnen än metaller, som begärts av

Plast- och Kemiföretagen, inte bör genomföras.

Artikel 17.1 b i energiskattedirektivet ger medlemsstaterna rätt att, under förutsättning att minimiskattenivåerna iakttas, tillämpa skattenedsättningar för bränslen inom handelssystemet. Kommissionens godkännande av den föreslagna åtgärden ur statsstödssynpunkt krävs dock innan den kan genomföras. Regeringen har den 14 januari 2008 lämnat in en sådan ansökan till kommissionen.

Samtidigt med förslaget om sänkt koldioxidskatt föreslås i denna proposition också vissa lagtekniska ändringar som syftar till att göra

3 Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (EUT L 283, 31.10.203, s. 51, Celex 32003L0096).

reglerna kring kraftvärmebeskattningen mer lättillgängliga och överskådliga. Dessa ändringar behandlas uteslutande i författningskommentaren.

De nu föreslagna ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2008. Förslaget föranleder ändringar i 6 a kap. 1–5 §§ och 11 kap. 10 § samt att fyra nya paragrafer, 1 kap. 10 § och 6 a kap. 3 a–3 c §§, införs i LSE.

5. Offentligfinansiella effekter m.m.

Med utgångspunkt från ett ikraftträdande den 1 juli 2008, beräknas bruttoeffekten av den sänkta koldioxidskatten bli minskade intäkter med 0,13 miljarder kronor under 2008. Den periodiserade nettoeffekten för 2008 beräknas till 0,11 miljarder kronor och för 2009 till 0,23 miljarder kronor. Dessa effekter har också redovisats i budgetpropositionen för 2008.

Att koldioxidskatten sätts ned kan medföra en viss ökad förbrukning av fossila bränslen i Sverige, jämfört med om nuvarande nivåer skulle bibehållas. Som framhållits i avsnitt 4 påverkar dock inte koldioxidskatten de totala utsläppen inom EU:s handelssystem, utan var inom systemet som utsläppen sker. Förslagets effekter på klimatet kan därför antas vara marginella.

Förslaget innebär en lägre beskattning för vissa aktörer, varav flertalet är skattskyldiga. Skatteverket uppskattar de initiala kostnader med anledning av förslagen till ca 800 000 kronor och de årliga tillkommande kostnaderna till ca 100 000 kronor. Skatteverkets ökade kostnader ska hanteras inom befintliga anslagsramar.

Någon ökad måltillströmning förutses inte och förslaget bedöms därför inte ha någon påverkan för de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Hänvisningar till S5

6. Författningskommentar

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

1 kap.

10 §

Begreppet ”kraftvärmeproduktion” förekommer i 6 a kap. 1 § 17 samt i 3 och 3 b §§. Vissa skattelättnader gäller för bränslen som används för att framställa värme genom en sådan process. Definitionen stämmer överens med de kriterier som tidigare gällt enligt 6 a kap. 3 § första respektive tredje styckena för att skattelättnader skulle kunna komma i fråga (jfr prop. 2005/06:125 s. 72 f). Av förenklingsskäl ställs dessa kriterier samman i en ny paragraf som placeras i anslutning till andra definitioner av begrepp som används i lagen. Avsikten är att härigenom uppnå en mer lättillgänglig lagtext, särskilt som bestämmelserna i den tidigare 6 a kap. 3 § nu delas upp i fyra paragrafer (6 a kap. 3–3 c §§).

6 a kap.

1 §

Punkten 7 Ändringen i punkten 7 hänger samman med de justeringar som, i förenklingssyfte, görs av bestämmelserna i den tidigare 3 §. Som närmare utvecklas under 3 §, regleras där inte nu längre skattebefrielse för bränslen som används för att framställa skattepliktig el vid kraftvärmeproduktion. Avsikten är i stället att 1 § 7 ska omfatta all framställning av skattepliktig el oberoende av om det är fråga om elproduktion vid samtidigt nyttiggörande av den värme som uppkommer eller att värme inte nyttiggörs, t.ex. vid kondenskraftproduktion. Den nya definitionen av kraftvärmeproduktion i 1 kap. 10 §, där elverkningsgraden ingår som en del i definitionen, kommer inte att ha någon betydelse i detta sammanhang. Skattebefrielse med stöd av punkten 7 ska dock endast medges för bränslen som används för att framställa skattepliktig el. Skattebefrielsen enligt punkten 7 kan alltså inte ges för den del av bränsleinsatsen vid elproduktion som avser framställning av värme som nyttiggörs (jfr reglerna om proportionering i 3 b §). För denna del ges i stället vissa skattelättnader i enlighet med bestämmelserna i punkten 17 a och 3 §. De nu genomförda lagtekniska ändringarna är inte avsedda att medföra några ändringar materiellt sett.

Punkten 9 Punkten reglerar skattelättnader för bränslen som förbrukas för annat ändamål än drift av motordrivna fordon (dvs. drift av stationära motorer eller som bränsle för uppvärmning) vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet.

Genom underpunkten a ges skattelättnader för bränsleförbrukning som äger rum i anläggningar som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter (se vidare avsnitt 4). Lagtekniskt knyts skattelättnaden till den skyldighet som, enligt 6 kap. 1 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, finns för verksamhetsutövaren på en sådan anläggning att till kontoföringsmyndigheten överlämna utsläppsrätter som motsvarar de sammanlagda utsläppen av koldioxid från anläggningen under närmast föregående kalenderår. Regeringen har i 2 § tredje stycket förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter bestämt att Statens energimyndighet är kontoföringsmyndighet.

Något krav på att utsläppsrätter faktiskt har överlämnats gäller dock inte för att skattelättnaderna ska ges. Skattelättnaderna aktualiseras vidare i takt med att förbrukningen av bränslena äger rum i anläggningen. Den omständigheten att överlämnandet av utsläppsrätter enligt lagen om handel med utsläppsrätter sker under det kalenderår som följer närmast efter det då utsläppen av koldioxid (och således förbrukningen av bränslena) ägt rum, saknar därför betydelse för den tidsperiod för vilken skattelättnaderna medges.

I underpunkten b återfinns, utan materiella ändringar, de bestämmelser som redan tidigare gällt avseende tillverkningsprocessen i industriell verksamhet, dvs. 100 procent befrielse från energiskatt och 79 procent nedsättning av koldioxidskatten. Denna punkt omfattar nu förbrukning

som sker i industrianläggningar som inte omfattas av underpunkten a, dvs. som sker utanför handelssystemet.

Punkten 17 I denna nya punkt regleras skattelättnaderna för bränslen som förbrukas för framställning av värme i andra anläggningar än industrianläggningar som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter (jfr avsnitt 4). Skattelättnader för bränsleförbrukning vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet följer redan av punkten 9. Noteras bör även att full skattefrihet kan förekomma för bränslen som förbrukas i vissa anläggningar inom handelssystemet. Denna skattefrihet följer då av särskilda regler i LSE. Främst torde följande delar av 1 § aktualiseras i denna del: punkten 1 (annat ändamål än som motorbränsle eller som bränsle för uppvärmning, i metallurgiska processer respektive s.k. dubbel användning), punkten 6 (framställning av energiprodukter, t.ex. i oljeraffinaderier), punkten 7 (framställning av skattepliktig el) och punkten 16 (framställning av andra mineraliska ämnen än metaller).

Beträffande punkten b kan tilläggas att den omfattar all värmeproduktion som inte omfattas av 17 a eller punkten 9. Detta innebär exempelvis att punkten b också omfattar förbrukning för värmeproduktion, som visserligen kan ha skett i en industrianläggning som ingår i utsläppshandeln, men där värmen inte använts vid den industriella tillverkningsprocessen.

För kriteriet att bränsleförbrukning ska ske i en anläggning för vilken utsläppsrätter ska överlämnas, jfr vad som sagts ovan under punkten 9.

Begreppet ”kraftvärmeproduktion” definieras i 1 kap. 10 §, jfr kommentarerna ovan i anslutning till detta lagrum.

2 §

I första stycket justeras texten för att tidigare bestämmelser för råtallolja som används utanför utsläppshandelssystemet ska fortsätta att gälla. De nya bestämmelserna i andra och tredje styckena införs för att också råtallolja som används i anläggningar inom utsläppshandelssystemet ska omfattas av samma regler som gäller för eldningsolja.

3 §

I första stycket renodlas bestämmelserna till att endast omfatta den del av bränslet vid kraftvärmeproduktion som förbrukas för framställning av värme. Kraftvärmeproduktion inom handelssystemet regleras i 1 § 17 a, varför det nu aktuella stycket således behandlar kraftvärmeproduktion utanför handelssystemet. Som anförts i avsnitt 4 torde dock i princip all svensk kraftvärmeproduktion i dag ske i anläggningar inom handelssystemet.

Skattebefrielse för den del av bränslet vid kraftvärmeproduktion som förbrukas för framställning av skattepliktig el ges numera med stöd av 1 § 7 (jfr kommentarerna ovan i anslutning till detta lagrum). Begreppet ”kraftvärmeproduktion” definieras i 1 kap. 10 §, jfr ovan.

Kriteriet att elverkningsgraden ska uppgå till minst 5 procent gäller numera som en del av den skattemässiga definitionen av begreppet ”kraftvärmeproduktion” som finns i 1 kap. 10 §. Detta kriterium behöver därför inte längre räknas upp i andra stycket. Reglerna om befrielse från

koldioxidskatt i andra stycket motsvarar i övrigt de regler som hittills funnits i paragrafens tredje stycke, jfr prop. 2005/06:125 s. 72 f. Reglerna kommer dock endast att gälla för sådana kraftvärmeanläggningar som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter. Befrielse från koldioxidskatt för anläggningar inom handelssystemet regleras således uteslutande i 1 § punkten 17 a.

Bestämmelsen i tredje stycket motsvarar första meningen i tidigare 3 § sjätte stycket. Den innebär att skattebefrielse inte medges för värmeproduktion som sker med användning av bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, dvs. omärkt och ofärgad olja. Bestämmelsen tar sikte på kraftvärmeproduktion i anläggningar som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter. För anläggningar inom systemet finns motsvarande reglering i 1 § 17 a. Att nu angivet bränsle inte heller medför skattebefrielse för den del som avser elproduktion framgår av 1 § 7. Emellertid finns för den omärkta och ofärgade oljan en bestämmelse i 4 § som tillåter skatteavdrag när bränslet förbrukats för elproduktion som sker utan att värme samtidigt nyttiggörs i en gasturbinanläggning som har en sammanlagd installerad generatoreffekt av minst 5 megawatt, se vidare kommentaren till 4 §. De hittillsvarande reglerna i andra stycket, om befrielse från energiskatt för bränsle som används för framställning av värme vid kraftvärmeproduktion, återfinns numera som en del av första stycket.

Tidigare fjärde och femte styckena samt delar av sjätte stycket flyttas av tydlighetsskäl till tre nya paragrafer, 3 a–3 c §§, i direkt anslutning till 3 §. Dessa nya paragrafer kommenteras nedan.

3 a §

Bestämmelsen rör råtallolja och motsvarar, utan materiella ändringar, tidigare 3 § fjärde stycket. Råtallolja som förbrukas för framställning av skattepliktig el i kraftvärmeproduktion omfattas numera av den allmänna regeln för elproduktion i 1 § 7.

3 b §

Under remissbehandlingen av promemorian har Skatteverket efterlyst ett förtydligande av vad som gäller för förbrukningen av den del av bränslet som vid elproduktion är hänförlig till produktion av icke skattepliktig el. Bestämmelserna fanns tidigare i 3 § femte stycket. Bestämmelserna i första stycket har därför kompletterats enligt detta önskemål så att det nu uttryckligen framgår att även icke skattepliktig el ingår vid proportioneringen.

I ett andra stycke behandlas den ytterligare proportionering som kan bli aktuell när elproduktionen samtidigt består av kraftvärmeproduktion och kondenskraftproduktion från samma bränsle. Detta framgick också tidigare av 3 § femte stycket men har nu förtydligats. Hur elproduktionen tekniskt är arrangerad saknar betydelse vid proportioneringen. Det kan således vara fråga om både parallella turbiner med varsin generator eller seriellt arrangerade turbiner med gemensam generator. Med kondenskraftproduktion förstås i detta sammanhang likaså en teknikoberoende definition som omfattar elproduktion utan samtidigt nyttiggörande av värmen, dvs. att värmen avsiktligt kyls bort vid elproduktionen. Den snävare, teknikinriktade definitionen som syftar på en ångprocess med

ånga som kondenserar, är således inte avsedd i detta sammanhang. Det insatta bränslet eller bränslena kommer därmed att fördelas proportionellt utifrån de uppmätta eller beräknade energimängderna i de olika delprocesserna. Dessa beräkningar utgår från uppmätt elproduktion och uppmätt nyttiggjord värme. Övriga uppdelningar som fordras kan beräknas med kännedom om verkningsgraderna i delprocesserna.

Bestämmelserna i 3 b § gäller såväl kraftvärmeanläggningar inom som utanför EU:s system för handel med utsläppsrätter. De gäller även vid sådan samtidig produktion av värme och skattepliktig el som sker i en anläggning som inte omfattas av definitionen av kraftvärmeproduktion i 1 kap. 10 §, dvs. en elproduktion med en elverkningsgrad som understiger 5 procent.

3 c §

Paragrafen behandlar inskränkningar i skattelättnaderna för det fall bränsle förbrukas för framställning av ånga eller hetvatten som tappas av från ång- eller hetvattensystemet före ångturbinen eller annan utrustning för utvinning av mekanisk energi ur ånga eller hetvatten vid kraftvärmeproduktion. Dessa regler fanns tidigare i 3 § sjätte stycket andra meningen och flyttas av tydlighetsskäl nu till en egen paragraf.

4 §

Justeringen beror på att 1 § 7 har ändrats för att endast elproduktion, som sker utan att värme samtidigt nyttiggörs, även fortsättningsvis ska regleras i denna paragraf. Om ingen justering hade gjorts skulle även elproduktion där värme nyttiggörs ha omfattats.

5 §

I paragrafen görs en följdändring på grund av ändringarna i 3 §.

11 kap.

10 §

Ändringen i första och andra styckena följer av uppdelningen av reglerna i tidigare 6 a kap. 3 § i olika paragrafer.

Promemorians lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi

dels att 6 a kap. 1, 3–5 §§ samt 11 kap. 10 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 1 kap. 10 § och 6 a kap. 3 a–3 c §§.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

10 §

Med kraftvärmeproduktion förstås samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en och samma process, om

1. den värme som uppkommer nyttiggörs, och

2. elverkningsgraden uppgår till minst 5 procent.

Nuvarande lydelse

6 a kap.

1 §1

Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall med undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt enligt följande, om inte annat anges.

Ändamål Bränsle som inte ger befrielse

Befrielse från energiskatt

Befrielse från koldioxidskatt

Befrielse från svavelskatt

1. Förbrukning

a) för annat ändamål än som motorbränsle eller som bränsle för uppvärmning

100

procent

100 procent

100 procent

b) i metallurgiska processer under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar förändras kemiskt eller dess inre fysikaliska

100

procent

100 procent

100 procent

1 Senaste lydelse 2007:1387.

Ändamål Bränsle som inte ger befrielse

Befrielse från energiskatt

Befrielse från koldioxidskatt

Befrielse från svavelskatt

struktur förändras eller bibehålls i skänkar eller liknande kärl

c) i annat fall än som avses i a eller b, då bränslet i en och samma process används både som bränsle för uppvärmning och för annat ändamål än som motorbränsle eller bränsle för uppvärmning

100

procent

100 procent

100 procent

2. Förbrukning i tåg eller annat spårbundet färdmedel

Bensin, bränsle som avses i

2 kap. 1 §

första stycket 3 b

100 procent

100 procent

100 procent

3. Förbrukning i skepp, när skeppet inte används för privat ändamål

Bensin, bränsle som avses i

2 kap. 1 §

första stycket 3 b

100 procent

100 procent

100 procent

4. Förbrukning i båt för vilken medgivande enligt 2 kap. 9 § eller fartygstillstånd enligt fiskelagen (1993:787) meddelats, när båten inte används för privat ändamål

Bensin, bränsle som avses i

2 kap. 1 §

första stycket 3 b

100 procent

100 procent

100 procent

5. Förbrukning i

a) luftfartyg, när luftfartyget inte används för privat ändamål

Annan bensin än flygbensin (KN-nr 2710 11 31)

100 procent

100 procent

100 procent

b) luftfartyg, när luftfartyget används för privat ändamål eller i luftfartygsmotorer i provbädd eller i liknande anordning

Andra bränslen än flygbensin och flygfotogen (KN-nr 2710 19 21)

100 procent

100 procent

100 procent

6. Förbrukning vid framställning av energiprodukter eller andra produkter för vilka skatteplikt har inträtt för

100

procent

100 procent

100 procent

Ändamål Bränsle som inte ger befrielse

Befrielse från energiskatt

Befrielse från koldioxidskatt

Befrielse från svavelskatt

tillverkaren

7. Förbrukning för framställning av skattepliktig elektrisk kraft när den värme som uppkommer inte till någon del nyttiggörs

Bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

100 procent

100 procent

8. –

– – –

9. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet

Bensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

100 procent

79 procent

10. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid yrkesmässig växthusodling

Bensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

100 procent

79 procent

11. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet

Bensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

100 procent

79 procent

12. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning i sodapannor eller i lutpannor

– – 100

procent

13. Förbrukning vid tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet för drift av andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar

Andra bränslen än bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

100 procent

79 procent

14. Förbrukning i yrkesmässig jordbruks-, skogs-

Andra bränslen än bränsle som

– 79

procent

Ändamål Bränsle som inte ger befrielse

Befrielse från energiskatt

Befrielse från koldioxidskatt

Befrielse från svavelskatt

bruks- eller vattenbruksverksamhet för drift av andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar

avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

15.

16

. Förbrukning i processer för framställning av andra mineraliska ämnen än metaller under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar förändras kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur förändras

100

procent

100 procent

100 procent

Föreslagen lydelse

6 a kap.

1 §

Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall med undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt enligt följande, om inte annat anges.

Ändamål Bränsle som inte ger befrielse

Befrielse från energiskatt

Befrielse från koldioxidskatt

Befrielse från svavelskatt

1. Förbrukning

a) för annat ändamål än som motorbränsle eller som bränsle för uppvärmning

100

procent

100 procent

100 procent

b) i metallurgiska processer under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar förändras kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur förändras eller bibehålls i skänkar eller liknande kärl

100

procent

100 procent

100 procent

c) i annat fall än som

100 100 100

Ändamål Bränsle som inte ger befrielse

Befrielse från energiskatt

Befrielse från koldioxidskatt

Befrielse från svavelskatt

avses i a eller b, då bränslet i en och samma process används både som bränsle för uppvärmning och för annat ändamål än som motorbränsle eller bränsle för uppvärmning

procent procent procent

2. Förbrukning i tåg eller annat spårbundet färdmedel

Bensin, bränsle som avses i

2 kap. 1 §

första stycket 3 b

100 procent

100 procent

100 procent

3. Förbrukning i skepp, när skeppet inte används för privat ändamål

Bensin, bränsle som avses i

2 kap. 1 §

första stycket 3 b

100 procent

100 procent

100 procent

4. Förbrukning i båt för vilken medgivande enligt 2 kap. 9 § eller fartygstillstånd enligt fiskelagen (1993:787) meddelats, när båten inte används för privat ändamål

Bensin, bränsle som avses i

2 kap. 1 §

första stycket 3 b

100 procent

100 procent

100 procent

5. Förbrukning i

a) luftfartyg, när luftfartyget inte används för privat ändamål

Annan bensin än flygbensin (KN-nr 2710 11 31)

100 procent

100 procent

100 procent

b) luftfartyg, när luftfartyget används för privat ändamål eller i luftfartygsmotorer i provbädd eller i liknande anordning

Andra bränslen än flygbensin och flygfotogen (KN-nr 2710 19 21)

100 procent

100 procent

100 procent

6. Förbrukning vid framställning av energiprodukter eller andra produkter för vilka skatteplikt har inträtt för tillverkaren

100

procent

100 procent

100 procent

7. Förbrukning för framställning av skattepliktig elektrisk kraft

Bränsle som avses i 2 kap. 1 § första

100 procent

100 procent

Ändamål Bränsle som inte ger befrielse

Befrielse från energiskatt

Befrielse från koldioxidskatt

Befrielse från svavelskatt

stycket 3 b

8. –

– – –

9. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon

Bensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

a) vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet i en anläggning för vilken utsläppsrätter ska överlämnas enligt 6 kap. 1 § lagen ( 2004:1199 ) om handel med utsläppsrätter

100 procent

85 procent

b) vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet i andra fall än som avses under a

.

100

procent

79 procent

10. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid yrkesmässig växthusodling

Bensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

100 procent

79 procent

11. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet

Bensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

100 procent

79 procent

12. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning i sodapannor eller i lutpannor

– – 100

procent

13. Förbrukning vid tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet för drift av andra motordrivna fordon än

Andra bränslen än bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

100 procent

79 procent

Ändamål Bränsle som inte ger befrielse

Befrielse från energiskatt

Befrielse från koldioxidskatt

Befrielse från svavelskatt

personbilar, lastbilar och bussar

14. Förbrukning i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet för drift av andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar

Andra bränslen än bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

– 79

procent

15.

16. Förbrukning i processer för framställning av andra mineraliska ämnen än metaller under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar förändras kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur förändras

100

procent

100 procent

100 procent

17. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för framställning av värme i en anläggning för vilken utsläppsrätter ska överlämnas enligt 6 kap. 1 § lagen om handel med utsläppsrätter

Bensin, råtallolja, bränsle som avses i

2 kap. 1 §

första stycket 3 b

a) i kraftvärmeproduktion

100 procent

85 procent

b) i annan värmeproduktion

– 6 procent

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §2

Vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en och samma process, när den värme som uppkommer nyttiggörs (kraftvärmeproduktion),

Vid annan kraftvärmeproduktion än som avses i 1 § 17 a medges, för den del av bränslet som förbrukas för framställning av värme, befrielse från energiskatt

2 Senaste lydelse 2006:592.

medges, för den del av bränslet som förbrukas för framställning av

med 100 procent och befrielse från koldioxidskatt i den omfattning som anges i andra stycket.

1. värme, befrielse från energiskatt och koldioxidskatt i den omfattning som anges i andra och tredje styckena,

2. skattepliktig elektrisk kraft, befrielse från 100 procent av energiskatten och 100 procent av koldioxidskatten.

Befrielse enligt första stycket 1 medges från 100 procent av energiskatten, om elverkningsgraden uppgår till minst 5 procent.

Befrielse enligt första stycket medges från 19 procent av koldioxidskatten, om elverkningsgraden uppgår till 5 procent. Om elverkningsgraden är högre än 5 procent, ökar den procentuella befrielsen från koldioxidskatt med sex gånger det antal procentenheter som verkningsgraden överstiger 5 procent till dess den uppgår till 15 procent. Om elverkningsgraden är 15 procent eller högre, medges befrielse från 79 procent av koldioxidskatten.

Befrielse enligt första stycket 1 medges från 19 procent av koldioxidskatten, om elverkningsgraden uppgår till 5 procent. Om elverkningsgraden är högre än 5 procent, ökar den procentuella befrielsen från koldioxidskatt med sex gånger det antal procentenheter som verkningsgraden överstiger 5 procent till dess den uppgår till 15 procent. Om elverkningsgraden är 15 procent eller högre, medges befrielse från 79 procent av koldioxidskatten.

För bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b medges inte någon befrielse från skatt enligt denna paragraf.

Såvitt avser råtallolja medges befrielse från energiskatt enligt första–tredje styckena med ett belopp som motsvarar den sammanlagda energiskatt och koldioxidskatt som skulle ha medgetts för bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Fördelning av bränslet som förbrukas för framställning av värme respektive elektrisk kraft skall ske genom proportionering i för-

hållande till respektive energiproduktion. Detsamma gäller om elektrisk kraft framställs i en sammankopplad anläggning vid samtidig kraftvärme- respektive kondenskraftproduktion. Om olika bränslen förbrukas skall proportioneringen avse varje bränsle för sig.

För bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b och som förbrukas vid kraftvärmeproduktion medges inte någon befrielse från skatt enligt denna paragraf. Detsamma gäller bränslen som förbrukas för framställning av ånga eller hetvatten som tappas av från ång- eller hetvattensystemet före ångturbinen eller annan utrustning för utvinning av mekanisk energi ur ånga eller hetvatten vid kraftvärmeproduktion.

3 a §

Såvitt avser råtallolja medges befrielse från energiskatt enligt 3 § med ett belopp som motsvarar den sammanlagda energiskatt och koldioxidskatt som skulle ha medgetts för bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Första stycket gäller även sådan förbrukning som avses i 1 § 17 a.

3 b §

Vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en och samma process, när den värme som uppkommer nyttiggörs, ska fördelning av bränslet som förbrukas för framställning av värme respektive elektrisk kraft ske genom proportionering i förhållande till respektive energiproduktion. Detsamma gäller om elektrisk kraft framställs i en sammankopplad anläggning vid samtidig kraftvärme- respektive

kondenskraftproduktion. Om olika bränslen förbrukas ska proportioneringen avse varje bränsle för sig.

3 c §

För bränslen som förbrukas för framställning av ånga eller hetvatten som tappas av från ång- eller hetvattensystemet före ångturbinen eller annan utrustning för utvinning av mekanisk energi ur ånga eller hetvatten vid kraftvärmeproduktion medges inte någon befrielse från skatt enligt 1 § 17 a eller 3 §.

4 §3

Skattebefrielse enligt 1 § 7 gäller också för bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft i en gasturbinanläggning som har en sammanlagd installerad generatoreffekt av minst fem megawatt.

Skattebefrielse enligt 1 § 7 gäller också för bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft i en gasturbinanläggning som har en sammanlagd installerad generatoreffekt av minst fem megawatt, under förutsättning att värme inte samtidigt nyttiggörs.

5 §4

De begränsningar av skattebefrielsen i 1 § och 3 § sjätte stycket som gäller bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b skall även gälla för bränsle som avses i 2 kap. 3 och 4 §§ och som beskattas på samma sätt.

De begränsningar av skattebefrielsen i 1 § och 3 § tredje stycket som gäller bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b ska även gälla för bränsle som avses i 2 kap. 3 och 4 §§ och som beskattas på samma sätt.

11 kap.

10 §5

Avdrag får göras även för energiskatt och koldioxidskatt på bränsle som förbrukats på ett sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 7 och 3 och 4 §§.

Avdrag får göras även för energiskatt och koldioxidskatt på bränsle som förbrukats på ett sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 7 och 34 §§.

3 Senaste lydelse 2006:592. 4 Senaste lydelse 2006:1508. 5 Senaste lydelse 2007:1168.

Avdrag enligt första stycket får göras endast i den mån avdrag inte gjorts enligt 7 kap. 1 § första stycket 4 i fall som avses i 6 a kap. 1 § 7 eller 3 eller 4 §.

Avdrag enligt första stycket får göras endast i den mån avdrag inte gjorts enligt 7 kap. 1 § första stycket 4 i fall som avses i 6 a kap. 1 § 7 eller 3–4 §§.

Den som yrkesmässigt levererar elektrisk kraft som i Sverige framställts i ett vindkraftverk får göra avdrag med ett belopp som svarar mot 13 öre per kilowattimme om kraftverket är placerat på havsbotten eller på Vänerns botten. För annan placering får avdrag göras motsvarande 2 öre per kilowattimme. Avdragsrätten upphör dock när den sammanlagda elproduktionen i vindkraftverket uppgår till 20 000 kilowattimmar per installerad kilowatt enligt elgeneratorns märkeffekt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008. Äldre bestämmelser gäller

fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Förteckning över remissinstanserna

Remissinstanser som lämnat yttrande

Kammarrätten i Sundsvall, Länsrätten i Dalarnas län, Skatteverket, Naturvårdsverket, Konkurrensverket, Verket för näringslivsutveckling, Institutet för tillväxtpolitiska studier, Energimyndigheten, Företagarna, Gasföreningen, Plast- & Kemiföretagen, Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme, Svenska Petroleum Institutet och Svenskt Näringsliv.

Remissinstanser som avstått från att lämna yttrande

Jernkontoret, Skogsindustrierna, SveMin och Teknikföretagen har inte svarat på remissen.

Övriga som yttrat sig

Yttrande har också inkommit från Projekt Basindustririket och Svenska Torvproducentföreningen.

Lagrådsremissens lagförslag

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi

dels att 6 a kap. 1–5 §§ samt 11 kap. 10 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 1 kap. 10 § och 6 a kap. 3 a–3 c §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

10 §

Med kraftvärmeproduktion förstås samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en och samma process, om

1. den värme som uppkommer nyttiggörs, och

2. elverkningsgraden uppgår till minst 5 procent.

Nuvarande lydelse

6 a kap.

1 §1

Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall med undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt enligt följande, om inte annat anges.

Ändamål Bränsle som inte ger befrielse

Befrielse från energiskatt

Befrielse från koldioxidskatt

Befrielse från svavelskatt

1. Förbrukning

a) för annat ändamål än som motorbränsle eller som bränsle för uppvärmning

100

procent

100 procent

100 procent

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

6. Förbrukning vid framställning av energiprodukter eller andra produkter för vilka skatteplikt har inträtt för tillverkaren

100

procent

100 procent

100 procent

7. Förbrukning för framställning av skattepliktig

Bränsle som avses i 2 kap.

100 procent

100 procent

1 Senaste lydelse 2007:1387.

Ändamål Bränsle som inte ger befrielse

Befrielse från energiskatt

Befrielse från koldioxidskatt

Befrielse från svavelskatt

elektrisk kraft när den värme som uppkommer inte till någon del nyttiggörs

1 § första stycket 3 b

8. –

– – –

9. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet

Bensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

100 procent

79 procent

10. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid yrkesmässig växthusodling

Bensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

100 procent

79 procent

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

16

. Förbrukning i processer för framställning av andra mineraliska ämnen än metaller under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar förändras kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur förändras

100

procent

100 procent

100 procent

Föreslagen lydelse

6 a kap.

1 §

Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall med undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt enligt följande, om inte annat anges.

Ändamål Bränsle som inte ger befrielse

Befrielse från energiskatt

Befrielse från koldioxidskatt

Befrielse från svavelskatt

1. Förbrukning

a) för annat ändamål än som motorbränsle eller som bränsle för uppvärmning

100

procent

100 procent

100 procent

6. Förbrukning vid framställning av energiprodukter eller andra produkter för vilka skatteplikt har inträtt för tillverkaren

100

procent

100 procent

100 procent

7. Förbrukning för framställning av skattepliktig elektrisk kraft

Bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

100 procent

100 procent

8. –

– – –

9. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon

Bensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

a) vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet i en anläggning för vilken utsläppsrätter ska överlämnas enligt 6 kap. 1 § lagen ( 2004:1199 ) om handel med utsläppsrätter

100 procent

85 procent

b) vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet i andra fall än som avses under a

.

100

procent

79 procent

10. Om skattebefrielse Bensin,

100 79 –

Ändamål Bränsle som inte ger befrielse

Befrielse från energiskatt

Befrielse från koldioxidskatt

Befrielse från svavelskatt

inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid yrkesmässig växthusodling

råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

procent procent

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

16. Förbrukning i processer för framställning av andra mineraliska ämnen än metaller under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar förändras kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur förändras

100

procent

100 procent

100 procent

17. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för framställning av värme i en anläggning för vilken utsläppsrätter ska överlämnas enligt 6 kap. 1 § lagen om handel med utsläppsrätter

Råtallolja och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

a) i kraftvärmeproduktion

100 procent

85 procent

b) i annan värmeproduktion

– 6 procent

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §2

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9–11 medges befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar den energiskatt och 79 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9 b–11 medges befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar den energiskatt och 79 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

2 Senaste lydelse 2004:223.

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9 a eller 17 a, medges befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar den energiskatt och 85 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 17 b, medges befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 6 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

3 §3

Vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en och samma process, när den värme som uppkommer nyttiggörs (kraftvärmeproduktion), medges, för den del av bränslet som förbrukas för framställning av

Vid annan kraftvärmeproduktion än som avses i 1 § 17 a medges, för den del av bränslet som förbrukas för framställning av värme, befrielse från energiskatt med 100 procent och befrielse från koldioxidskatt i den omfattning som anges i andra stycket.

1. värme, befrielse från energiskatt och koldioxidskatt i den omfattning som anges i andra och tredje styckena,

2. skattepliktig elektrisk kraft, befrielse från 100 procent av energiskatten och 100 procent av koldioxidskatten.

Befrielse enligt första stycket 1 medges från 100 procent av energiskatten, om elverkningsgraden uppgår till minst 5 procent.

Befrielse enligt första stycket medges från 19 procent av koldioxidskatten, om elverkningsgraden uppgår till 5 procent. Om elverkningsgraden är högre än 5 procent, ökar den procentuella befrielsen från koldioxidskatt med sex gånger det antal procentenheter som verkningsgraden överstiger 5 procent till dess den uppgår till 15 procent. Om elverkningsgraden är 15 procent eller högre, medges befrielse från 79 procent av koldioxidskatten

.

3 Senaste lydelse 2006:592.

Befrielse enligt första stycket 1 medges från 19 procent av koldioxidskatten, om elverkningsgraden uppgår till 5 procent. Om elverkningsgraden är högre än 5 procent, ökar den procentuella befrielsen från koldioxidskatt med sex gånger det antal procentenheter som verkningsgraden överstiger 5 procent till dess den uppgår till 15 procent. Om elverkningsgraden är 15 procent eller högre, medges befrielse från 79 procent av koldioxidskatten.

För bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b medges inte någon befrielse från skatt enligt denna paragraf.

Såvitt avser råtallolja medges befrielse från energiskatt enligt första–tredje styckena med ett belopp som motsvarar den sammanlagda energiskatt och koldioxidskatt som skulle ha medgetts för bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Fördelning av bränslet som förbrukas för framställning av värme respektive elektrisk kraft skall ske genom proportionering i förhållande till respektive energiproduktion. Detsamma gäller om elektrisk kraft framställs i en sammankopplad anläggning vid samtidig kraftvärme- respektive kondenskraftproduktion. Om olika bränslen förbrukas skall proportioneringen avse varje bränsle för sig.

För bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b och som förbrukas vid kraftvärmeproduktion medges inte någon befrielse från skatt enligt denna paragraf. Detsamma gäller bränslen som förbrukas för framställning av ånga eller hetvatten som tappas av från ång- eller hetvattensystemet före ångturbinen eller annan utrustning för utvinning av mekanisk energi ur ånga eller hetvatten vid kraftvärmeproduktion.

3 a §

Om råtallolja förbrukas för ändamål som avses i 3 §, medges befrielse från energiskatt med ett belopp som motsvarar den sammanlagda befrielse från energiskatt och koldioxidskatt som skulle ha medgetts för bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

3 b §

Vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en och samma process, när den värme som uppkommer nyttiggörs, ska fördelning av bränslet som förbrukas för framställning av värme, skattepliktig elektrisk kraft respektive sådan elektrisk kraft som inte är skattepliktig ske genom proportionering i förhållande till respektive energiproduktion. Om olika bränslen förbrukas, ska proportioneringen avse varje bränsle för sig.

Om det förutom sådan elproduktion som nämns i första stycket också sker samtidig kondenskraftproduktion från samma bränsle, ska bränslet fördelas också på kondenskraftproduktionen.

3 c §

För bränslen som förbrukas för framställning av ånga eller hetvatten som tappas av från ång- eller hetvattensystemet före ångturbinen eller annan utrustning för utvinning av mekanisk energi ur ånga eller hetvatten vid kraftvärmeproduktion medges inte någon befrielse från skatt enligt 1 § 17 a eller 3 §.

4 §4

Skattebefrielse enligt 1 § 7 gäller också för bränsle som avses

Skattebefrielse enligt 1 § 7 gäller också för bränsle som avses

4 Senaste lydelse 2006:592.

i 2 kap. 1 § första stycket 3 b vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft i en gasturbinanläggning som har en sammanlagd installerad generatoreffekt av minst fem megawatt.

i 2 kap. 1 § första stycket 3 b vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft i en gasturbinanläggning som har en sammanlagd installerad generatoreffekt av minst fem megawatt, under förutsättning att värme inte samtidigt nyttiggörs.

5 §5

De begränsningar av skattebefrielsen i 1 § och 3 § sjätte stycket som gäller bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b skall även gälla för bränsle som avses i 2 kap. 3 och 4 §§ och som beskattas på samma sätt.

De begränsningar av skattebefrielsen i 1 § och 3 § tredje stycket som gäller bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b ska även gälla för bränsle som avses i 2 kap. 3 och 4 §§ och som beskattas på samma sätt.

11 kap.

10 §6

Avdrag får göras även för energiskatt och koldioxidskatt på bränsle som förbrukats på ett sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 7 och 3 och 4 §§.

Avdrag får göras även för energiskatt och koldioxidskatt på bränsle som förbrukats på ett sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 7 och 34 §§.

Avdrag enligt första stycket får göras endast i den mån avdrag inte gjorts enligt 7 kap. 1 § första stycket 4 i fall som avses i 6 a kap. 1 § 7 eller 3 eller 4 §.

Avdrag enligt första stycket får göras endast i den mån avdrag inte gjorts enligt 7 kap. 1 § första stycket 4 i fall som avses i 6 a kap. 1 § 7 eller 3, 3 a, 3 b, 3 c eller 4 §.

Den som yrkesmässigt levererar elektrisk kraft som i Sverige framställts i ett vindkraftverk får göra avdrag med ett belopp som svarar mot 13 öre per kilowattimme om kraftverket är placerat på havsbotten eller på Vänerns botten. För annan placering får avdrag göras motsvarande 2 öre per kilowattimme. Avdragsrätten upphör dock när den sammanlagda elproduktionen i vindkraftverket uppgår till 20 000 kilowattimmar per installerad kilowatt enligt elgeneratorns märkeffekt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

5 Senaste lydelse 2006:1508. 6 Senaste lydelse 2007:1168.

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-03-11

Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Nils Dexe och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren.

Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter

Enligt en lagrådsremiss den 28 februari 2008 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Björn Strenger och ämnesrådet Lars Lundholm.

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 19 mars 2008

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, statsråden Olofsson, Odell, Ask, Husmark Pehrsson, Leijonborg, Larsson, Erlandsson, Torstensson, Hägglund, Björklund, Littorin, Borg, Malmström, Billström, Adelsohn Liljeroth, Tolgfors, Björling

Föredragande: statsrådet Borg

Regeringen beslutar proposition 2007/08:121 Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter