Upphävd författning

Förordning (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2004-12-02
Ändring införd
SFS 2004:1205 i lydelse enligt SFS 2020:705
Ikraft
2005-01-01
Upphäver
Förordning (2004:657) om utsläpp av koldioxid
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpningen av lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Förordningen kompletterar EU-förordningar om handel med utsläppsrätter. Förordning (2012:464).

2 §  Naturvårdsverket är tillståndsmyndighet enligt 2 kap. 3 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Förordning (2017:1030).

2 a §  Naturvårdsverket ska

 1. planera, utreda och pröva frågor om tilldelning av utsläppsrätter enligt 3 kap. 8 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, och
 2. utöva tillsyn enligt 7 kap. samma lag.

[S2]I frågor om flygverksamhet ska Naturvårdsverket ge Transportstyrelsen tillfälle att yttra sig. Förordning (2019:660).

2 b §  Statens energimyndighet är

 1. projektmyndighet enligt 1 kap. 3 § andra stycket lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, och
 2. kontoföringsmyndighet enligt 4 kap. 1 § andra stycket samma lag. Förordning (2012:508).

2 c § Har upphävts genom förordning (2017:710).

2 c §  Naturvårdsverket ska

 1. vara behörig myndighet enligt handelsdirektivet för den luftfartsverksamhet som omfattas av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2019/1603 av den 18 juli 2019 om kompletteringar av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller åtgärder som antagits av Inter- nationella civila luftfartsorganisationen för övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp för att genomföra en global marknadsbaserad åtgärd, och
 2. fullgöra rapportering och verifiering enligt artikel 7 i samma förordning.

[S2]I frågor om sådan luftfartsverksamhet som avses i första stycket 1 ska Naturvårdsverket ge Transportstyrelsen tillfälle att yttra sig. Förordning (2019:660).

2 d §  Riksgäldskontoret ska vara auktionsförrättare enligt kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 av den 12 november 2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen. Förordning (2019:660).

Definitioner

3 §  Vid tillämpningen av denna förordning har termer och uttryck den betydelse som anges i 4-9 h §§. I övrigt har termer och uttryck i denna förordning samma betydelse som i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Förordning (2011:844).

4 §  Med kommissionens beslut om tilldelning av utsläppsrätter utan betalning avses kommissionens beslut 2011/278/EU av den 27 april 2011 om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG. Förordning (2011:844).

5 §  I denna förordning avses med

[S2]förbränning: varje oxidation av ett bränsle, oavsett hur den värme, el eller mekaniska energi som produceras genom denna process används, och all annan verksamhet som är direkt förknippad med processen, inklusive rening av rökgaser,

[S3]mätbar värme: ett nettovärmeflöde som transporteras genom identifierbara rör eller kanaler med hjälp av ett värmetransportmedium som ånga, varmluft, vatten, olja, metallsmälta och salter och för vilket en värmemätare är installerad eller kan installeras,

[S4]värmemätare: en värmemätare enligt bilaga M1-004 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/22/EG om mätinstrument eller en annan enhet för mätning och registrering av den mängd värmeenergi som produceras baserat på flödesvolymer och temperaturer, och

[S5]värme som inte är mätbar: all annan värme än mätbar värme. Förordning (2011:844).

 • MÖD 2010:33:Tilldelning av utsläppsrätter ----- Ett bolag har till följd av en författningsändring den 1 juli 2006 kommit att omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter. Bolagets anläggning har varit berättigad till tilldelning av utsläppsrätter för handelsperioden utan betalning under förutsättning att bolaget ansökt om detta senast den 31 oktober 2006. Bolaget kom emellertid först senare att göra en sådan ansökan och gjorde gällande att detta var ursäktligt och att bolaget därför borde tilldelas utsläppsrätter utan betalning. Miljööverdomstolen fann att konstruktionen av systemet var svårgenomtränglig, men att bestämmelserna inte kunde tolkas på något annat sätt än enligt deras lydelse och att bolagets ansökan därför skulle avslås.

6 §  Med avfallsenergianläggning avses i denna förordning en stationär eller mobil anläggning vars huvudsakliga ändamål är att alstra energi eller tillverka material och där

 1. avfall utnyttjas som normalt bränsle eller tillskottsbränsle, eller
 2. avfall värmebehandlas i syfte att bortskaffa det.

[S2]I en avfallsenergianläggning ingår hela anläggningen och det område som hör till den med samtliga förbränningslinjer, utrymmen, utrustning och system som hör samman med avfallets behandling. Förordning (2015:544).

6 a §  Med befintlig anläggning under handelsperioden 2013-2020 avses en anläggning där det bedrivs någon sådan verksamhet som beskrivs i bilaga 2 och som

 1. omfattas av ett tillstånd till utsläpp av växthusgaser som har getts senast den 30 juni 2011, eller
 2. har tagits i drift senast den 30 juni 2011, och då
  1. uppfyllde samtliga förutsättningar för ett tillstånd till utsläpp av växthusgaser med undantag för kravet på övervakningsprogram, och
  2. omfattades av ett tillstånd enligt miljöbalken eller, om verksamheten inte var tillståndspliktig enligt miljöbalken, av en sådan anmälan för miljöfarlig verksamhet som avses i 9 kap.miljöbalken. Förordning (2011:844).

7 § Har upphävts genom förordning (2015:544).

7 a §  Med ny deltagare under handelsperioden 2013-2020 avses en anläggning som

 1. omfattas av ett tillstånd till utsläpp av växthusgaser som har getts efter den 30 juni 2011 och inte är en befintlig anläggning under handelsperioden 2013-2020, eller
 2. är en befintlig anläggning under handelsperioden 2013-2020 med en betydande kapacitetsökning efter den 30 juni 2011. Förordning (2011:844).

8 § Har upphävts genom förordning (2015:544).
8 a § Har upphävts genom förordning (2015:544).

8 b §  Med delanläggning med produktriktmärke avses en anläggning med tillverkning av en produkt för vilken ett riktmärke anges i bilaga I punkt 1 och 2 till kommissionens beslut om tilldelning av utsläppsrätter utan betalning. Förordning (2011:844).

8 c §  Med delanläggning med värmeriktmärke avses en anläggning med produktion av mätbar värme eller överföring av mätbar värme från en anläggning eller annan enhet där det bedrivs verksamhet som ger upphov till utsläpp som kräver tillstånd enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, om värmen

 1. förbrukas inom anläggningen i samband med
  1. tillverkning av produkter,
  2. produktion av mekanisk energi som inte används för elproduktion, eller
  3. uppvärmning eller kylning med undantag av förbrukning för elproduktion, eller
 2. överförs till en anläggning eller annan enhet som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter med undantag av överföring för elproduktion.

[S2]Första stycket gäller inte delanläggningar med produktriktmärke. Förordning (2011:844).

8 d §  Med delanläggning med bränsleriktmärke avses en anläggning med produktion av värme som inte är mätbar, om värmeproduktionen sker genom förbränning av bränsle i samband med

 1. tillverkning av produkter,
 2. produktion av mekanisk energi som inte används för elproduktion,
 3. uppvärmning eller kylning med undantag av elproduktion, eller
 4. förbränning av bränsle till pilotlåga och starkt varierande mängder process- eller restgaser i en enhet öppen för atmosfäriska störningar och som uttryckligen krävs av säkerhetsskäl för att få nödvändiga tillstånd till anläggningen (säkerhetsfackling).

[S2]Första stycket gäller inte delanläggningar med produktriktmärke. Förordning (2011:844).

8 e §  Med delanläggning med processutsläpp avses en anläggning med utsläpp av växthusgaser som omfattas av krav på tillstånd enligt bilaga 2, om utsläppen sker utanför systemgränserna för ett produktriktmärke som anges i bilaga I till kommissionens beslut om tilldelning av utsläppsrätter utan betalning.

[S2]I fråga om utsläpp av koldioxid ska en anläggning anses vara en delanläggning med processutsläpp endast om utsläppen sker genom

 1. kemisk eller elektrolytisk reduktion av metallföreningar i metallmalmer, koncentrat eller sekundärmaterial,
 2. avskiljning av orenheter från metaller eller metallföreningar,
 3. sönderfall av karbonater, utom sådana som används för rökgastvätt,
 4. kemiska synteser där det kolhaltiga materialet ingår i reaktionen, om det primära syftet med de kemiska synteserna inte är värmegenerering,
 5. användning av kol som innehåller tillsatser eller råmaterial, om det primära syftet med användningen inte är värmegenerering,
 6. kemisk eller elektrolytisk reduktion av oxider av halvmetaller eller av kiseloxider, fosfater eller andra icke- metaller, eller
 7. förbränning av ofullständigt oxiderat kol producerat av en verksamhet som anges i 1, 2, 3, 4, 5 eller 6, om syftet med förbränningen är att producera el, mätbar värme eller värme som inte är mätbar.

[S3]Andra stycket 7 gäller inte i den mån motsvarande utsläpp skulle ha inträffat vid förbränning av en mängd naturgas som motsvarar energiinnehållet i det förbrända kolet. Förordning (2011:844).

9 § Har upphävts genom förordning (2015:544).

9 a §  I denna förordning avses med

[S2]projektverksamhet för gemensamt genomförande: projekt enligt artikel 6 i Kyotoprotokollet i ett land som har gjort ett kvantitativt åtagande om att minska utsläppen av växthusgaser enligt Kyotoprotokollet,

[S3]projektverksamhet enligt mekanismen för ren utveckling: projekt enligt artikel 12 i Kyotoprotokollet i ett land som inte har gjort något kvantitativt åtagande om att minska utsläppen av växthusgaser enligt Kyotoprotokollet,

[S4]projektverksamhet: projektverksamhet för gemensamt genomförande eller projektverksamhet enligt mekanismen för ren utveckling,

[S5]projektdeltagare: en fysisk eller juridisk person, myndighet eller främmande stat som frivilligt deltar i en projektverksamhet och förvärvar utsläppsminskningsenheter eller certifierade utsläppsminskningar,

[S6]projektansvarig: en fysisk eller juridisk person, organisation eller myndighet, utsedd av projektdeltagarna, som samordnar kontakterna med projektmyndigheten. Förordning (2015:48).

9 b §  Med tonkilometer avses i denna förordning ett luftfartygs lastvikt multiplicerad med den flugna sträckan. Förordning (2009:910).

9 c §  Med startdagen för normal drift avses den verifierade och godkända första dagen som anläggningen drivs med minst 40 procent av den kapacitet som den är konstruerad för, med hänsyn till förekommande anläggningsspecifika driftsvillkor, på

 1. en kontinuerlig 90-dagarsperiod, eller
 2. en 90-dagarsperiod som är uppdelad i sektorspecifika produktionscykler, om den normala produktionscykeln inom den berörda sektorn inte är kontinuerlig. Förordning (2011:1592).

9 d §  Med startdagen för ändrad drift avses den verifierade och godkända första dagen som den ändrade delanläggningen drivs med minst 40 procent av den kapacitet som den är konstruerad för, med hänsyn till förekommande specifika driftsvillkor för delanläggningen, på

 1. en kontinuerlig 90-dagarsperiod, eller
 2. en 90-dagarsperiod som är uppdelad i sektorspecifika produktionscykler, om den normala produktionscykeln inom den berörda sektorn inte är kontinuerlig. Förordning (2011:1592).

9 e §  Med betydande kapacitetsökning avses att det vid en delanläggning genomförs en eller flera identifierbara fysiska ändringar av anläggningens tekniska konstruktion eller funktion som leder till att

 1. delanläggningen kan drivas med en kapacitet som är minst tio procent högre än den ursprungliga installerade kapaciteten före ändringarna, eller
 2. delanläggningen får en betydligt högre aktivitetsnivå som leder till en ytterligare tilldelning av utsläppsrätter för den delanläggning som berörs av de fysiska ändringarna och den ytterligare tilldelningen
  1. uppgår till mer än 50 000 utsläppsrätter per år, och
  2. motsvarar minst fem procent av det preliminära antal utsläppsrätter per år som tilldelas delanläggningen utan betalning före ändringarna.

[S2]Som betydande kapacitetsökning enligt första stycket avses inte en fysisk ändring som endast innebär att en befintlig produktionslinje ersätts. Förordning (2011:844).

9 f §  Med betydande kapacitetsminskning avses en eller flera identifierbara fysiska ändringar som leder till att en delanläggnings ursprungliga installerade kapacitet och aktivitetsnivå minskar i samma storleksordning som en ändring som anges utgöra en betydande kapacitetsökning. Förordning (2011:844).

9 g §  I denna förordning avses med

[S2]betydande kapacitetsändring: en betydande kapacitetsökning eller en betydande kapacitetsminskning,

[S3]tillagd kapacitet: skillnaden mellan en delanläggnings ursprungliga installerade kapacitet och samma delanläggnings installerade kapacitet efter en betydande kapacitetsökning, där kapaciteten efter ökningen ska bestämmas till genomsnittet av de två högsta månatliga produktionsvolymerna under de första sex månaderna efter startdagen för ändrad drift, och

[S4]minskad kapacitet: skillnaden mellan en delanläggnings ursprungliga installerade kapacitet och samma delanläggnings installerade kapacitet efter en betydande kapacitetsminskning, där kapaciteten efter minskningen ska bestämmas till genomsnittet av de två högsta månatliga produktionsvolymerna under de första sex månaderna efter startdagen för ändrad drift. Förordning (2011:844).

9 h § Har upphävts genom förordning (2015:544).
10 § Har upphävts genom förordning (2015:544).
11 § Har upphävts genom förordning (2015:544).
12 § Har upphävts genom förordning (2015:544).
13 § Har upphävts genom förordning (2015:544).
14 § Har upphävts genom förordning (2015:544).
15 § Har upphävts genom förordning (2015:544).
16 § Har upphävts genom förordning (2015:544).
17 § Har upphävts genom förordning (2015:544).

Krav på tillstånd för anläggningar

17 a §  Det krävs tillstånd för utsläpp av växthusgaser för de verksamheter som beskrivs i bilaga 2.

[S2]Första stycket gäller inte utsläpp från

 1. en anläggning eller del av anläggning som används endast för forskning eller utveckling eller endast för provning av nya produkter eller nya processer,
 2. en anläggning där det uteslutande används biomassa vid förbränning, eller
 3. en anläggning där man förutom vid start och stängning uteslutande använder biomassa vid förbränning.

[S3]Trots det som anges i andra stycket 2 och 3 krävs det tillstånd för utsläpp av växthusgaser från en anläggning som använder biomassa, om anläggningen är kopplad till ett fjärrvärmenät på över 20 megawatt. Förordning (2011:845).

17 b § Har upphävts genom förordning (2011:844).
17 c § Har upphävts genom förordning (2011:844).

Undantag för luftfartyg

17 d §  I fråga om utsläpp av koldioxid från luftfartyg ska lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter och denna förordning inte tillämpas på

 1. flygningar som uteslutande utförs vid officiella uppdrag för transport av någon som i en stat utanför Europeiska unionen är regerande monark, hans eller hennes närmaste familj, statsöverhuvud, regeringschef eller statsråd, om detta styrks genom uppgifter i färdplanen,
 2. flygningar för militära ändamål som genomförs med militära luftfartyg,
 3. flygningar för tull- eller polisändamål,
 4. flygningar i samband med eftersökning och räddning, flygningar för brandbekämpning, humanitära flygningar och ambulansflygningar,
 5. flygningar som uteslutande genomförs enligt visuellflygregler enligt bilaga 2 till den konvention angående internationell civil luftfart som avslutades i Chicago den 7 december 1944 (SÖ 1946:2),
 6. skolflygningar som uteslutande genomförs för att klassificera och certifiera flygbesättning, om detta styrks genom en anteckning i färdplanen och flygningen inte används för passagerar- eller fraktbefordran, positionering eller överföringsflygning,
 7. flygningar som utan mellanlandningar påbörjas och avslutas vid samma flygplats,
 8. flygningar som uteslutande genomförs för vetenskapliga ändamål eller i syfte att kontrollera, testa eller certifiera luftfartyg eller luftburen eller markbaserad utrustning,
 9. flygningar med luftfartyg vars maximala certifierade startmassa understiger 5 700 kilogram,
 10. flygningar som genomförs inom ramen för allmän trafikplikt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen, på flyglinje
  1. som omfattar de yttersta randområdena i enlighet med artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eller
  2. där den erbjudna kapaciteten inte överstiger 30 000 platser per år,
 11. flygningar som genomförs av en verksamhetsutövare som ägnar sig åt kommersiella lufttransporter och
  1. som under tre fyramånadersperioder i följd genomför mindre än 243 flygningar per period, eller
  2. vars utsläpp av koldioxid för flygningarna understiger 10 000 ton per år, eller
 12. flygningar som under åren 2013–2020 genomförs av en verksamhetsutövare som inte ägnar sig åt kommersiella lufttransporter och vars utsläpp av koldioxid för flygningarna understiger 1 000 ton per år.

[S2]Undantaget i första stycket 11 gäller inte flygningar som uteslutande utförs vid officiella uppdrag för transport av någon som är regerande monark, hans eller hennes närmaste familj, statsöverhuvud, regeringschef eller statsråd i en stat som är medlem i Europeiska unionen. Förordning (2014:300).

17 e §  Bestämmelserna i 7 kap.3 och 8 §§ och 8 kap.57 och 8 a §§ lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter ska inte tillämpas vid bristande efterlevnad av 5 kap. 1 och 6 kap.1 §§ den lagen i fråga om utsläpp från flygverksamhet under åren 2010–2012, om

 1. flygverksamheten avser flygningar till eller från en flygplats utanför
  1. Europeiska unionen,
  2. länder som är medlemsstater i Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta),
  3. länder som har undertecknat ett anslutningsfördrag med unionen, och
  4. besittningar och territorier av länder som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), och
 2. verksamhetsutövaren
  1. inte har tilldelats några utsläppsrätter för utsläppen, eller
  2. senast den 25 maj 2013 har återlämnat en del av de utsläppsrätter som har tilldelats för 2012.

[S2]Vid tillämpning av första stycket 2 b ska den del av antalet tilldelade utsläppsrätter som återlämnas motsvara den andel som antalet verifierade tonkilometer för sådana flygningar som avses i 1 under 2010 utgjorde av totala antalet tonkilometer under 2010. Förordning (2013:247).

17 f §  Bestämmelserna i 7 kap.3 och 8 §§ och 8 kap.57 och 8 a §§ lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter ska inte tillämpas vid bristande efterlevnad av 5 kap. 1 § och 6 kap. 1 § den lagen i fråga om utsläpp från flygverksamhet under åren 2013–2016, om flygverksamheten avser

 1. flygningar till eller från flygplatser utanför
  1. länder som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och
  2. länder som har undertecknat ett anslutningsfördrag med Europeiska unionen under 2013, och
 2. flygningar mellan en flygplats i ett av de yttersta randområdena i enlighet med artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och en flygplats i en annan region inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Förordning (2014:300).

17 g §  Trots det som anges i 2 kap. 13 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter behöver en verksamhetsutövare som genomför flygningar som anges i 17 f § inte lämna in en övervakningsplan för utsläppen från dessa flygningar. Förordning (2015:544).

17 h §  I fråga om utsläpp från flygverksamhet under 2013 ska, med undantag från de tidpunkter som anges i 5 kap. 1 § 3 och 6 kap. 1 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, en verksamhetsutövare

 1. lämna in en rapport om utsläppen senast den 31 mars 2015, och
 2. överlämna det antal utsläppsrätter som motsvarar de sammanlagda utsläppen senast den 30 april 2015. Förordning (2014:300).

17 i §  För verksamhetsutövare som genomför flygningar vars totala utsläpp av koldioxid understiger 25 000 ton per år ska utsläppen anses som verifierade enligt 5 kap. 1 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, om utsläppen har fastställts med hjälp av det verktyg för små utsläppskällor som

 1. har godkänts enligt kommissionens förordning (EU) nr 606/2010 av den 9 juli 2010 om godkännande av ett förenklat verktyg som utvecklats av Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol) för att beräkna bränsleförbrukningen för vissa luftfartygsoperatörer med små utsläpp, i den ursprungliga lydelsen, och
 2. Eurocontrol har försett med data från sitt stödinstrument för handelssystemet (ETS support facility). Förordning (2014:300).

Tilldelning av utsläppsrätter

Ansökan om tilldelning

18 § Har upphävts genom förordning (2015:544).

18 a §  Ansökan om tilldelning för handelsperioden 2013-2020 får göras hos Naturvårdsverket av behörig firmatecknare för verksamheter som bedrivs vid anläggningar som avses i bilaga 2. Förordning (2011:844).

19 § Har upphävts genom förordning (2015:544).

19 a §  I en ansökan för en befintlig anläggning under handelsperioden 2013-2020 eller en ny deltagare under handelsperioden 2013-2020 ska anläggningen delas upp i delanläggningar med produktriktmärke, värmeriktmärke, bränsleriktmärke eller processutsläpp. Uppdelningen i delanläggningar ska ske på ett sätt som så långt som möjligt motsvarar de fysiska delarna av anläggningen.

[S2]Uppgifterna i ansökan ska lämnas separat för varje delanläggning. I fråga om uppgifter som är relevanta för utsläppsmängder men som finns endast för anläggningen som helhet, ska uppgifterna redovisas med en proportionell fördelning på delanläggningarna enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 61 § första stycket 4.

[S3]Till ansökan ska verksamhetsutövaren bifoga en metodrapport. Rapporten ska innehålla en beskrivning av anläggningen, den metod som använts för att sammanställa data samt de datakällor och beräkningssteg som använts. I tilllämpliga fall ska rapporten också innehålla de antaganden och metoder som använts för att fördela data på olika delanläggningar. Förordning (2011:844).

19 b §  Om en ansökan enligt 19 a § avser en befintlig anläggning under handelsperioden 2013-§2020, ska den i fråga om varje delanläggning med produktriktmärke innehålla uppgifter om den ursprungligt installerade kapaciteten. Om det under tiden den 1 januari 2005 till och med 30 juni 2011 har skett en betydande kapacitetsändring vid en sådan delanläggning, ska ansökan också innehålla uppgifter om tillagd kapacitet eller minskad kapacitet samt om installerad kapacitet efter ändringen. Förordning (2011:844).

19 c §  Om en ansökan enligt 19 a § avser en ny deltagare under handelsperioden 2013-2020, ska den i fråga om varje delanläggning innehålla en uppgift om den ursprungligt installerade kapaciteten. Om anläggningen är en ny deltagare till följd av en betydande kapacitetsökning som genomförts efter den 30 juni 2011, ska ansökan också innehålla uppgifter som visar att kriterierna för en betydande kapacitetsökning är uppfyllda samt uppgifter om tillagd kapacitet och installerad kapacitet efter ändringen. Förordning (2011:844).

19 d §  Uppgifterna i en ansökan ska vara exakta och fullständiga. Uppgifterna ska avse faktiskt konstaterbara data.

[S2]Om faktiskt konstaterbara data saknas, ska ansökan innehålla en förklaring till detta. I stället för den data som saknas ska ansökan innehålla uppgifter som är uppskattade utifrån vad som är skäligt med hänsyn till bästa metoder inom industrin samt aktuella vetenskapliga och tekniska rön. I fråga om värden som är relevanta för utsläppsmängder får en sådan uppskattning inte innebära att ett värde antas som är högre än 90 procent av det värde som erhålls genom att använda data som är faktiskt konstaterbara.

[S3]Om det inte finns några faktiskt konstaterbara data över flöden av mätbar värme för en delanläggning med värmeriktmärke, får ansökan i stället innehålla uppgifter som är uppskattade genom att

 1. det energitillflöde som motsvarar flödet av mätbar värme har multiplicerats med värmeproduktionens uppmätta effektivitet eller,
 2. en referenseffektivitet på 70 procent tillämpas på det energitillflöde som motsvarar flödet av mätbar värme, om det inte finns data över den uppmätta effektiviteten. Förordning (2011:844).

19 e §  Uppgifterna i en ansökan enligt 18 a § ska vara verifierade av en kontrollör som är ackrediterad för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav på ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. Förordning (2012:860).

19 f §  Naturvårdsverket ska på begäran av Europeiska kommissionen göra uppgifterna i en ansökan om tilldelning tillgängliga för kommissionen. Förordning (2011:844).

19 g § Har upphävts genom förordning (2015:544).

Allmänna principer för tilldelning

20 §  Beslut om tilldelning av utsläppsrätter till anläggningar ska grundas på de uppgifter som lämnas av verksamhetsutövaren i ansökan om tilldelning.

[S2]Beslut om tilldelning som avser en ansökan enligt 18 a § får endast grundas på uppgifter som har verifierats av en kontrollör enligt 19 e §.

[S3]Trots andra stycket får tilldelning ske om avsaknaden av godkänd verifiering beror på exceptionella och oförutsebara omständigheter som varit utanför verksamhetsutövarens kontroll och som inte kunde ha undvikits även om verksamhetsutövaren hade varit aktsam i skälig utsträckning. Förordning (2012:860).

20 a §  Om förutsättningarna för att bli tilldelad utsläppsrätter utan betalning inte är uppfyllda, ska sökanden hänvisas till marknaden för utsläppsrätter. Förordning (2011:844).

21 § Har upphävts genom förordning (2015:544).
21 a § Ny beteckning 25 g § genom förordning (2011:844).
22 § Har upphävts genom förordning (2009:910).
23 § Har upphävts genom förordning (2015:544).
24 § Har upphävts genom förordning (2015:544).
25 § Har upphävts genom förordning (2015:544).
25 a § Har upphävts genom förordning (2015:544).
25 b § Har upphävts genom förordning (2015:544).
25 c § Har upphävts genom förordning (2015:544).
25 d § Har upphävts genom förordning (2015:544).
25 e § Har upphävts genom förordning (2015:544).
25 f § Har upphävts genom förordning (2015:544).
25 g § Har upphävts genom förordning (2015:544).
26 § Har upphävts genom förordning (2015:544).
27 § Har upphävts genom förordning (2015:544).
28 § Har upphävts genom förordning (2015:544).
29 § Har upphävts genom förordning (2015:544).
30 § Har upphävts genom förordning (2015:544).
31 § Har upphävts genom förordning (2015:544).
32 § Har upphävts genom förordning (2015:544).
32 a § Har upphävts genom förordning (2015:544).

Tilldelning till befintliga anläggningar under handelsperioden 2013-2020

32 b §  I 32 c-32 e §§ finns bestämmelser om principerna för beräkning av tilldelning av utsläppsrätter till befintliga anläggningar under handelsperioden 2013-2020.

[S2]Den mängd utsläppsrätter som beräknas för varje anläggning tilldelas verksamhetsutövaren varje år under handelsperioden med det antal utsläppsrätter som avser det året. Förordning (2011:844).

32 c §  För att befintliga anläggningar under handelsperioden 2013-2020 ska kunna tilldelas utsläppsrätter utan betalning för perioden 2013-2020 ska ansökan ha kommit in senast den 15 september 2011. Förordning (2011:844).

32 d §  För beräkning av tilldelning av utsläppsrätter ska det för varje befintlig anläggning under handelsperioden 2013-2020 fastställas en historisk aktivitetsnivå som ska avse anläggningens aktivitet under

 1. perioden 2005-2008, eller
 2. perioden 2009-2010, om aktiviteten då var högre än under 2005-2008.

[S2]Den historiska aktivitetsnivån ska fastställas enligt artiklarna 9.2-9.9 och bilaga III till kommissionens beslut om tilldelning av utsläppsrätter utan betalning. Förordning (2011:844).

32 e §  Tilldelningen av utsläppsrätter till befintliga anläggningar under handelsperioden 2013-2020 ska beräknas enligt artiklarna 4.2 och 10.2-14 samt bilaga I, II och VI till kommissionens beslut om tilldelning av utsläppsrätter utan betalning. Förordning (2011:844).

Tilldelning till nya deltagare under handelsperioden 2013-2020

32 f §  Principerna för beräkning av tilldelning av utsläppsrätter till nya deltagare under handelsperioden 2013- 2020 följer av 32 g-32 j §§.

[S2]Den mängd utsläppsrätter som beräknas för varje ny deltagare tilldelas verksamhetsutövaren varje år under handelsperioden med det antal utsläppsrätter som avser det året. Förordning (2011:844).

32 g §  Nya deltagare under handelsperioden 2013-2020 får tilldelas utsläppsrätter utan betalning enligt artikel 19.4 i kommissionens beslut om tilldelning av utsläppsrätter utan betalning och artikel 10a.7 i handelsdirektivet. Tilldelning sker till dess att utsläppsrätterna i reserven tar slut. En ansökan om tilldelning ska göras inom ett år efter startdagen för normal drift av den berörda anläggningen eller delanläggningen. Förordning (2011:844).

32 h §  Innan tilldelningen till en ny deltagare under handelsperioden 2013-2020 beräknas ska den installerade kapaciteten hos anläggningen och dess enheter vara godkänd av Naturvårdsverket. Förordning (2011:844).

32 i §  För beräkning av tilldelning av utsläppsrätter ska det för varje ny deltagare under handelsperioden 2013-2020 fastställas en aktivitetsnivå. Aktivitetsnivån ska fastställas enligt artikel 18.1 och 18.2 i kommissionens beslut om tilldelning av utsläppsrätter utan betalning.

[S2]I fråga om nya deltagare till följd av en betydande kapacitetsökning som genomförts efter den 30 juni 2011 ska aktivitetsnivån fastställas endast för den tillagda kapaciteten vid de anläggningar som berörs av kapacitetsökningen. Förordning (2011:844).

32 j §  Tilldelningen av utsläppsrätter till nya deltagare under handelsperioden 2013-2020 ska beräknas enligt artikel 19.1-5 i kommissionens beslut om tilldelning av utsläppsrätter utan betalning.

[S2]I fråga om nya deltagare till följd av en betydande kapacitetsökning som genomförts efter den 30 juni 2011 ska en delanläggnings installerade kapacitet efter kapacitetsökningen anses vara delanläggningens ursprungliga installerade kapacitet vid bedömning av en eventuell efterföljande kapacitetsändring. Förordning (2011:844).

Minskning av kapacitet och upphörande av verksamhet under handelsperioden 2013-2020

32 k §  Vid en betydande kapacitetsminskning efter den 30 juni 2011 ska verksamhetsutövaren lämna uppgifter om den minskade kapaciteten och den installerade kapacitet som delanläggningen har efter kapacitetsminskningen. Uppgifterna ska lämnas till Naturvårdsverket och vara verifierade enligt 19 e §. Förordning (2011:844).

32 l §  Vid en betydande kapacitetsminskning efter den 30 juni 2011 ska en ny aktivitetsnivå fastställas endast för den minskade kapaciteten vid den eller de delanläggningar som berörs av minskningen. Förordning (2011:844).

32 m §  En betydande kapacitetsminskning ska medföra att tilldelningen av utsläppsrätter ändras

 1. från och med 2013, om kapacitetsminskningen skedde före den 1 januari 2013, eller
 2. från och med året efter det år kapaciteten minskade, om kapacitetsminskningen skedde efter den 1 januari 2013.

[S2]Ändringen ska beräknas enligt artikel 21.2 i kommissionens beslut om tilldelning av utsläppsrätter utan betalning.

[S3]Efter en betydande kapacitetsminskning ska en delanläggnings installerade kapacitet anses vara delanläggningens ursprungliga installerade kapacitet vid bedömning av en eventuell efterföljande kapacitetsändring. Förordning (2011:844).

32 n §  Vid beräkning av tilldelning av utsläppsrätter ska verksamheten vid en anläggning anses ha upphört, om

 1. tillståndet till utsläpp av växthusgaser har återkallats eller av annat skäl har upphört,
 2. tillståndet för verksamheten enligt miljöbalken har återkallats eller av annat skäl har upphört eller, om verksamheten är anmälningspliktig enligt miljöbalken, verksamheten har förbjudits,
 3. det är tekniskt omöjligt att driva anläggningen eller återuppta driften vid anläggningen, eller
 4. driften har upphört och verksamhetsutövaren inte kan visa att driften kommer att återupptas inom sex månader från det att driften upphörde.

[S2]Tiden i första stycket 4 får förlängas till högst 18 månader om verksamhetsutövaren kan visa att skälet till att driften inte kan återupptas inom sex månader beror på omständigheter utanför verksamhetsutövarens kontroll som inte kunde ha undvikits även om verksamhetsutövaren hade varit aktsam i skälig utsträckning. Till dess det är utrett att driften kommer att återupptas får utfärdandet av utsläppsrätter till anläggningen tillfälligt upphöra. Förordning (2011:844).

32 o §  Det som anges i 32 n § första stycket 4 ska inte gälla för anläggningar som hålls i reserv, beredskap eller i drift enligt ett säsongsschema, om

 1. verksamhetsutövaren har tillstånd till utsläpp av växthusgaser samt har anmält verksamheten enligt miljöbalken eller har tillstånd till verksamheten enligt miljöbalken,
 2. det är tekniskt möjligt att ta anläggningen i drift utan fysiska ändringar av anläggningen, och
 3. anläggningen är föremål för regelbundet underhåll. Förordning (2011:844).

32 p §  När verksamheten vid en anläggning anses ha upphört enligt 32 n § får någon tilldelning av utsläppsrätter inte ske från och med kalenderåret efter upphörandet. Förordning (2011:844).

32 q §  Vid beräkning av tilldelning av utsläppsrätter ska verksamheten vid en anläggning anses ha upphört delvis om en delanläggning minskar aktivitetsnivån med minst 50 procent jämfört med den aktivitetsnivå som fastställts enligt 32 d, 32 i eller 32 l § (ursprunglig aktivitetsnivå). Detta gäller dock endast om delanläggningen före minskningen bidrog med minst 30 procent av anläggningens tilldelning av utsläppsrätter eller med en tilldelning av mer än 50 000 utsläppsrätter. Förordning (2011:844).

32 r §  När verksamheten vid en anläggning anses ha upphört delvis enligt 32 q § ska tilldelningen av utsläppsrätter ändras enligt följande:

 1. om aktivitetsnivån minskar med 50-75 procent jämfört med den ursprungliga aktivitetsnivån, ska delanläggningen endast tilldelas hälften av det antal utsläppsrätter som delanläggningen ursprungligen har tilldelats,
 2. om aktivitetsnivån minskar med 75-90 procent jämfört med den ursprungliga aktivitetsnivån, ska delanläggningen endast tilldelas 25 procent av det antal utsläppsrätter som delanläggningen ursprungligen har tilldelats, och
 3. om aktivitetsnivån minskar med 90 procent eller mer jämfört med den ursprungliga aktivitetsnivån, ska delanläggningen inte tilldelas några utsläppsrätter.

[S2]Tilldelningen ska ändras från och med kalenderåret efter det att verksamheten anses ha upphört delvis eller, om verksamheten anses ha upphört delvis före den 1 januari 2013, från och med 2013. Förordning (2011:844).

32 s §  Om aktivitetsnivån vid en delanläggning har minskat enligt 32 q § och därefter ökar, ska tilldelningen av utsläppsrätter till anläggningen ändras enligt följande:

 1. om aktivitetsnivån når upp till en nivå som är högre än 50 procent jämfört med den ursprungliga aktivitetsnivån, ska anläggningen från och med kalenderåret efter det år då aktivitetsnivån överskred tröskeln på 50 procent tilldelas det antal utsläppsrätter som den ursprungligen tilldelades, och
 2. om aktivitetsnivån når upp till en nivå som är högre än 25 procent jämfört med den ursprungliga aktivitetsnivån, ska anläggningen från och med kalenderåret efter det år då aktivitetsnivån överskred tröskeln på 25 procent tilldelas hälften av det antal utsläppsrätter som den ursprungligen tilldelades. Förordning (2011:844).

Nationell förteckning och anmälan till Europeiska kommissionen

32 t §  Naturvårdsverket ska

 1. ta fram ett förslag till den nationella förteckning som avses i 3 kap. 2 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter och då tillämpa artiklarna 6 och 15.2 i kommissionens beslut om tilldelning av utsläppsrätter utan betalning, och
 2. efter att ha beslutat om tilldelning enligt 3 kap. 3 § lagen om handel med utsläppsrätter, anmäla till Europeiska kommissionen den slutliga förteckningen över de utsläppsrätter som årligen tilldelas utan betalning under handelsperioden 2013-2020. Förordning (2011:844).

32 u §  Innan Naturvårdsverket ändrar tilldelningen av utsläppsrätter till en anläggning, ska verket informera Europeiska kommissionen om sådana ändringar av en anläggnings kapacitet, aktivitetsnivå eller drift som påverkar anläggningens tilldelning samt till kommissionen lämna en reviderad beräkning av det antal utsläppsrätter som preliminärt ska tilldelas anläggningen. Förordning (2011:844).

32 v §  Naturvårdsverket ska utan dröjsmål informera Europeiska kommissionen om den preliminära tilldelningen av utsläppsrätter till nya deltagare under handelsperioden 2013-2020. Förordning (2011:844).

32 w §  När Europeiska kommissionen enligt artikel 10a.13 i handelsdirektivet har fastställt den förteckning över sektorer och delsektorer där det finns betydande risk för koldioxidläckage, ska Naturvårdsverket senast inom tre månader

 1. göra en översyn av det förslag till förteckning som verket tagit fram enligt 32 t §,
 2. uppdatera förteckningen så att eventuella ändringar av risken för koldioxidläckage från anläggningar och delanläggningar framgår,
 3. uppdatera förteckningen så att eventuell påverkan på det antal utsläppsrätter som preliminärt tilldelas framgår, och
 4. anmäla den uppdaterade förteckningen till kommissionen. Förordning (2011:844).

33 § Ny beteckning 32 a § genom förordning (2011:844).

Tilldelning till flygverksamheter

33 a §  Tilldelning av utsläppsrätter utan betalning till flygverksamheter görs som ordinarie tilldelning eller som tilldelning ur reserven. Förordning (2015:544).

33 b §  Ordinarie tilldelning görs till den som bedriver eller avser att bedriva en flygverksamhet under en viss handelsperiod och verksamheten är en fortsättning på en verksamhet som bedrevs under det kalenderår som löpte ut två år före handelsperiodens början. Förordning (2009:910).

33 c §  Tilldelning ur reserven görs till den som bedriver eller avser att bedriva en flygverksamhet under en viss handelsperiod och

 1. verksamheten har påbörjats efter utgången av det kalenderår som löpte ut två år före handelsperiodens början, eller
 2. antalet tonkilometer i verksamheten från det kalenderår som avslutades två år före handelsperiodens början och till och med det andra kalenderåret i handelsperioden har ökat med i genomsnitt mer än 18 procent per år.

[S2]Tilldelning ur reserven görs inte om påbörjandet eller ökningen helt eller delvis utgör en fortsättning på en flygverksamhet som tidigare bedrivits av en annan verksamhetsutövare. Förordning (2009:910).

33 d §  En ansökan om ordinarie tilldelning ska

 1. innehålla uppgift om hur många tonkilometer verksamheten omfattade under det kalenderår som löpte ut två år före handelsperiodens början, och
 2. ges in till Naturvårdsverket senast 21 månader före den handelsperiod som tilldelningen avser. Förordning (2015:544).

33 e §  En ansökan om tilldelning ur reserven ska innehålla uppgift om hur många tonkilometer verksamheten omfattade under det andra kalenderåret i handelsperioden.

[S2]Om ansökan grundas på en sådan ökning av verksamhetens omfattning som avses i 33 c § första stycket 2 ska ansökan också innehålla uppgifter om ökningens storlek. Uppgifterna ska avse skillnaden mellan antalet tonkilometer under det kalenderår som avslutades två år före handelsperiodens början och det andra kalenderåret i handelsperioden. Den skillnaden ska uttryckas dels som procentuell ökning, dels som ökning i antal tonkilometer. I ansökan ska också anges hur stor del av ökningen, uttryckt i tonkilometer, som överstiger den genomsnittliga procentuella ökning som anges i 33 c § första stycket 2.

[S3]Ansökan ska ges in till Naturvårdsverket senast den 30 juni under det tredje kalenderåret i handelsperioden. Förordning (2009:910).

33 f §  Uppgifter om tonkilometer ska vara verifierade av en kontrollör som är ackrediterad för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. Förordning (2011:823).

33 g §  Naturvårdsverket ska överlämna ansökningarna till Europeiska kommissionen

 1. senast 18 månader före handelsperiodens början, om ansökan avser ordinarie tilldelning, och
 2. senast den 31 december under det tredje kalenderåret i handelsperioden, om ansökan avser tilldelning ur reserven. Förordning (2009:910).

33 h §  När Europeiska kommissionen har meddelat det beslut om det riktmärke som avses i handelsdirektivets artikel 3 e, punkt 3, ska Naturvårdsverket beräkna hur stor ordinarie tilldelning som varje verksamhetsutövare ska få för hela handelsperioden. Beräkningen ska göras genom att uppgiften om tonkilometer enligt 33 d § multipliceras med riktmärket. Naturvårdsverket ska också beräkna hur stor tilldelningen blir per år till varje verksamhetsutövare.

[S2]Naturvårdsverket ska senast tre månader efter det att Europeiska kommissionen meddelat sitt beslut om riktmärke göra sin beräkning, besluta om tilldelningen i enlighet med beräkningen och offentliggöra resultatet av beräkningen. Förordning (2009:910).

33 i §  Naturvårdsverket ska senast tre månader efter det att Europeiska kommissionen har beslutat om riktmärke enligt artikel 3f.5 i handelsdirektivet beräkna den totala tilldelningen för varje verksamhetsutövare ur reserven och hur stor den tilldelningen ska vara per år, besluta om tilldelning i enlighet med beräkningarna och offentliggöra resultatet av dem.

[S2]Beräkningen av

 1. den totala tilldelningen ska göras genom att riktmärket multipliceras
  1. med uppgiften om tonkilometer i ansökan, om verksamheten har påbörjats efter utgången av det kalenderår som löpte ut två år före handelsperiodens början, eller
  2. med den del av ökningen i tonkilometer som överstiger 18 procent, om antalet tonkilometer i verksamheten har ökat med i genomsnitt mer än 18 procent per år från det kalenderår som avslutades två år före handelsperiodens början till och med det andra kalenderåret i handelsperioden, och
 2. den årliga tilldelningen ska göras genom att det totala antalet utsläppsrätter som ska tilldelas verksamhetsutövaren divideras med antalet hela kalenderår som återstår i handelsperioden.

[S3]Tilldelning som grundas på en beräkning enligt andra stycket 1 b får aldrig överstiga en miljon utsläppsrätter. Förordning (2015:544).

33 j §  För verksamhetsutövare som omfattas av undantaget i 17 f § ska Naturvårdsverket

 1. minska tilldelningen av utsläppsrätter enligt 33 h och 33 i §§ med det antal utsläppsrätter som motsvarar mängden utsläppt koldioxid i ton från de flygningar som undantas, och
 2. senast den 1 september 2014 offentliggöra hur stor tilldelningen blir till varje verksamhetsutövare per år under perioden 2013–2016. Förordning (2014:300).

Registerföring av utsläppsrätter och avgifter för kontoföring

34 §  Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om förfarandet vid ansökan om konto och ansökan om registrering i unionsregistret. Förordning (2012:508).

35 §  Utsläppsrätter skall utfärdas av Statens energimyndighet senast den 28 februari varje år med början år 2005.

36 § Har upphävts genom förordning (2015:544).
36 a § Har upphävts genom förordning (2015:544).
37 § Har upphävts genom förordning (2015:544).

38 §  Statens energimyndighet skall föra över utsläppsrätter som förverkats i enlighet med 8 kap. 4 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter från verksamhetsutövarkonto till relevant nationellt konto (annullering).

39 § Har upphävts genom förordning (2012:508).

40 §  För sin verksamhet med kontoföring får Statens energimyndighet

 1. för persondepåkonton ta ut ansökningsavgift med 3 600 kronor och årsavgift med 2 000 kronor,
 2. för handelskonton ta ut ansökningsavgift med 3 600 kronor och årsavgift med 2 000 kronor, och
 3. för externa handelsplattformskonton ta ut ansökningsavgift med 7 500 kronor.

[S2]Ansökningsavgiften ska betalas i förskott av den som ansöker om kontot. Förskottsbetalning är en förutsättning för att ansökan ska prövas. Årsavgiften ska betalas i förskott för varje kalenderår av den som är kontohavare. Förordning (2015:544).

41 §  Beslut av Statens energimyndighet om betalning av avgifter får verkställas enligt utsökningsbalken.

[S2]Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Dröjsmålsavgift skall utgå enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift.

Godkännande av projektverksamheter och deltagande

42 §  För deltagande i en projektverksamhet krävs projektmyndighetens godkännande. Förordning (2015:48).

43 §  En projektverksamhet för gemensamt genomförande i Sverige kräver projektmyndighetens godkännande. Förordning (2015:48).

44 §  Projektmyndigheten får godkänna ett deltagande som avses i 42 § eller en projektverksamhet som avses i 43 § endast om projektdeltagarna är parter till Kyotoprotokollet eller är medborgare i eller har sin hemvist i ett land som är part till Kyotoprotokollet. Förordning (2015:48).

45 § Har upphävts genom förordning (2015:48).

46 §  Om projektverksamheten avser ett vattenkraftsprojekt med en produktionskapacitet som överstiger 20 megawatt, får projektmyndigheten godkänna ett deltagande som avses i 42 § eller en projektverksamhet som avses i 43 § endast om det vid utformningen av projektverksamheten har tagits hänsyn till relevanta kriterier och riktlinjer som avses i artikel 11b.6 i handelsdirektivet. Förordning (2015:48).

47 §  Om den som avser att delta i en projektverksamhet begär det, ska projektmyndigheten ge förhandsbesked i frågan om godkännande enligt 43 §. Förhandsbeskedet är inte bindande. Förordning (2015:48).

48 §  Innan projektmyndigheten godkänner en projektverksamhet för gemensamt genomförande i Sverige skall projektmyndigheten på lämpligt sätt inhämta och beakta allmänhetens och miljöorganisationers synpunkter på projektverksamheten. Förordning (2006:1109).

Utfärdande och överföring av utsläppsminskningsenheter från projektverksamhet i Sverige

49 §  Projektmyndigheten skall, på begäran av den projektansvarige, utfärda det antal utsläppsminskningsenheter som motsvarar de minskade utsläpp av växthusgaser som fastställts av en ackrediterad kontrollör i enlighet med punkt 38 i bilagan till beslut 9/CMP.1 antaget av partsmötet till Kyotoprotokollet. Förordning (2006:1109).

50 §  Utsläppsminskningsenheter får inte utfärdas för minskade utsläpp av växthusgaser som är resultatet av en projektverksamhet på en anläggning eller i en flygverksamhet som omfattas av lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter.

[S2]Utsläppsminskningsenheter får dock utfärdas för en projektverksamhet på en anläggning, om

 1. projektverksamheten resulterar i minskade utsläpp av växthusgaser direkt från anläggningen, och
 2. anläggningens verksamhetsutövare annullerar det antal utsläppsrätter som motsvarar de minskade eller begränsade utsläppen. Förordning (2009:910).

51 §  Utsläppsminskningsenheter får utfärdas för projektverksamhet som indirekt minskar utsläppen från en anläggning som kräver tillstånd till utsläpp av koldioxid enligt 2 kap. lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter endast under förutsättning att motsvarande mängd utsläppsrätter annulleras i den reserv som avsatts för nya deltagare enligt 26 §. Förordning (2006:1109).

52 §  Om utsläppsminskningsenheterna skall fördelas till flera projektdeltagare skall den projektansvarige ge in ett avtal om förvärv av utsläppsminskningsenheter som visar hur utsläppsminskningsenheterna skall fördelas mellan projektdeltagarna. Förordning (2006:1109).

53 §  Projektmyndigheten ska efter utfärdande föra över utsläppsminskningsenheterna till projektdeltagarens konto. Om det är flera projektdeltagare och projektdeltagarna gett in ett avtal i enlighet med 52 §, ska projektmyndigheten föra över utsläppsminskningsenheterna i enlighet med den fördelning som framgår av avtalet. Förordning (2015:544).

54 §  Om fler utsläppsminskningsenheter utfärdats än vad som överförts enligt 53 §, skall dessa kvarstå hos projektmyndigheten tills den projektansvarige ger in ett nytt avtal om förvärv av utsläppsminskningsenheter. Förordning (2006:1109).

Överlämnande av utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar

Bestämmelser för anläggningar

55 § Har upphävts genom förordning (2015:544).

56 §  En verksamhetsutövare för en befintlig anläggning under handelsperioden 2008-2012 som har tagits i drift före den 1 januari 2006 får för utsläppen under 2008-2012 i stället för utsläppsrätter överlämna så många utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar som sammanlagt för de fem åren motsvarar högst 50 procent av den mängd koldioxid som släpptes ut under 2006 enligt den verifierade rapport som getts in enligt 5 kap. 1 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Om det inte har getts in en sådan rapport, får tillsynsmyndighetens beslut om utsläppen under 2006 enligt 5 kap. 2 a § samma lag läggas till grund för det antal utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar som får överlämnas under perioden.

[S2]Första stycket gäller inte om anläggningen under perioden 1 januari-30 juni 2006 har utvidgats eller ändrats i fråga om anläggningens art eller funktion på ett sådant sätt som avses i 7 § andra-fjärde styckena. I ett sådant fall får verksamhetsutövaren för utsläppen under 2008-2012 i stället för utsläppsrätter överlämna så många utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar som sammanlagt för de fem åren motsvarar högst 50 procent av antalet tilldelade utsläppsrätter för 2007. Förordning (2011:844).

56 a §  En verksamhetsutövare för en befintlig anläggning under handelsperioden 2013-2020 som har tagits i drift under perioden 1 januari-30 juni 2006 får för utsläppen under 2008-2012 i stället för utsläppsrätter överlämna så många utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar som sammanlagt för de fem åren motsvarar högst 50 procent av antalet tilldelade utsläppsrätter för 2007. Förordning (2011:844).

56 b §  En verksamhetsutövare för en befintlig anläggning under handelsperioden 2008-2012 får för utsläppen under 2008-2012 i stället för utsläppsrätter överlämna så många utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar som sammanlagt motsvarar högst 10 procent av antalet tilldelade utsläppsrätter för den perioden, om det för anläggningen

 1. inte har getts in någon verifierad rapport om utsläppen under 2006 enligt 5 kap. 1 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, och
 2. inte har fattats något beslut om utsläppen under 2006 enligt 5 kap. 2 a § samma lag. Förordning (2011:844).

56 c §  Om antalet utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar som får överlämnas enligt 56-56 b §§ sammanlagt motsvarar mer än 9 926 645 ton koldioxid, ska antalet minskas proportionerligt för alla befintliga anläggningar under handelsperioden 2008-2012 så att det inte överstiger den mängden. Förordning (2011:844).

56 d §  En ny deltagare under handelsperioden 2008-2012 får för utsläppen under 2008-2012 i stället för utsläppsrätter överlämna så många utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar som sammanlagt motsvarar högst 10 procent av antalet tilldelade utsläppsrätter för den perioden. Förordning (2011:844).

56 e §  Naturvårdsverket ska besluta om det högsta antal utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar som en enskild verksamhetsutövare för utsläppen under åren 2008-2012 får överlämna i stället för utsläppsrätter enligt 56- 56 d §§. Innan Naturvårdsverket beslutar ska verket ge verksamhetsutövaren tillfälle att yttra sig över ett förslag till beslut. Förordning (2007:742).

Bestämmelser för luftfartyg

56 f §  För att fullgöra sin skyldighet enligt 6 kap. 1 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter att överlämna det antal utsläppsrätter som svarar mot utsläppen får en verksamhetsutövare som bedriver en flygverksamhet i stället överlämna motsvarande mängd certifierade utsläppsminskningar eller utsläppsminskningsenheter. Förordning (2009:910).

Gemensamma bestämmelser

57 §  En verksamhetsutövare får inte i stället för utsläppsrätter överlämna utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar som härrör från projektverksamhet som avser

 1. upptag av koldioxid genom markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk, eller
 2. kärnkraftsanläggningar. Förordning (2006:1109).

Särskild granskning

58 §  Projektmyndigheten får begära en sådan granskning som avses i punkterna 35 och 39 i bilagan till beslut 9/CMP.1 antaget av partsmötet till Kyotoprotokollet och punkterna 41 och 65 i bilagan till beslut 3/CMP.1 antaget av partsmötet till Kyotoprotokollet. Förordning (2006:1109).

Övriga bestämmelser

Avgifter

59 §  Naturvårdsverket ska ge verksamhetsutövaren tillfälle att yttra sig innan Naturvårdsverket beslutar att ta ut en sådan avgift som avses i 8 kap.5 a6 §§ lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Förordning (2015:544).

60 §  En avgift som avses i 59 § första stycket skall betalas inom trettio dagar efter det att beslutet vunnit laga kraft. Förordning (2006:1332).

Bemyndiganden

61 §  Naturvårdsverket får meddela

 1. närmare föreskrifter om att uppgifter om anläggnings- och organisationsbeskrivning, emissionsfaktorer, mätprinciper, aktivitetsdata och andra uppgifter ska lämnas i en ansökan om tillstånd till utsläpp av koldioxid, om ansökans innehåll i övrigt, om rutinerna för elektronisk ansökan enligt 2 kap. 4 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter samt om villkor i tillståndsbeslut enligt 2 kap. 7 § samma lag,
 2. närmare föreskrifter om uppgifter som ska lämnas i en ansökan om godkännande av en övervakningsplan,
 3. närmare föreskrifter om att uppgifter om kapacitetsdata för anläggningar och delanläggningar, historiska aktivitetsnivåer, utsläpp av växthusgaser, förbrukad, importerad och exporterad mätbar värme och andra uppgifter ska lämnas i en ansökan om tilldelning av utsläppsrätter och om ansökans innehåll i övrigt,
 4. närmare föreskrifter om tillvägagångssättet för att proportionellt fördela data på olika delanläggningar,
 5. närmare föreskrifter om övervakning och rapportering enligt 5 kap. 3 § lagen om handel med utsläppsrätter,
 6. föreskrifter om de krav som ska ställas på en ackrediterad kontrollör och de uppgifter som kontrollören ska utföra,
 7. närmare föreskrifter om hur uppgifterna i en ansökan om tilldelning och metodrapport ska lämnas samt om rutinerna för elektronisk ansökan, och
 8. närmare föreskrifter om uppgifter som ska lämnas i samband med planerade förändringar av verksamheten.

[S2]Naturvårdsverket och Statens energimyndighet får inom sina ansvarsområden meddela ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen om handel med utsläppsrätter och de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2015:544).

 • NFS 2017:6: Naturvårdsverkets föreskrifter om handel med utsläppsrätter
 • NFS 2020:11: Föreskrifter om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:6) om handel med utsläppsrätter

62 §  Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om förutsättningar för deltagande i projektverksamhet och om utfärdande av utsläppsminskningsenheter. Förordning (2006:1332).

Offentliggörande och verksamhetsförbud vid överträdelser

63 §  Naturvårdsverket skall offentliggöra namnen på de verksamhetsutövare som inte överlämnar tillräckligt många utsläppsrätter enligt 6 kap. 1 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Offentliggörandet skall ske genom ett pressmeddelande med hänvisning till verkets elektroniska hemsida.

[S2]I 9 kap. 5 § samma lag finns bestämmelser om när offentliggörandet får ske. Förordning (2006:1332).

63 a §  En begäran som avses i 8 kap. 8 a § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter ska innehålla

 1. en redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för begäran,
 2. uppgifter om vidtagna tillsynsåtgärder,
 3. de skäl som talar för att ett verksamhetsförbud är nödvändigt, och
 4. en rekommendation om omfattningen av verksamhetsförbudet och de villkor som det bör förenas med. Förordning (2009:910).

63 b §  Naturvårdsverket ska underrätta Transportstyrelsen om

 1. en begäran om förslag till verksamhetsförbud har lämnats till regeringen enligt 8 kap. 8 a § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, och
 2. Europeiska kommissionen har beslutat om verksamhetsförbud enligt artikel 16.10 i handelsdirektivet. Förordning (2015:544).

Överklagande

64 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:1006).

Bilaga 1

År som anläggningen tagits i drift eller data saknas Fördelningsgrundande utsläpp
1998 Summan av utsläppen 1999-2001/3
1999 Summan av utsläppen 2000-2001/2
2000 Summan av utsläppen 2001-2002/2
2001 Summan av utsläppen 2002-2003/2
Förordning (2009:1327).

Bilaga 2

Denna bilaga innehåller beskrivningar av verksamheter med utsläpp av växthusgaser. Följande anvisningar gäller för bedömningen av om en verksamhet omfattas av en beskrivning.
Anvisning 1 - Verksamhetsutövare med flera verksamheter: Om en verksamhetsutövare bedriver flera verksamheter som omfattas av samma verksamhetsbeskrivning och inom samma anläggning, ska de verksamheterna anses vara en verksamhet med den produktionskapacitet som verksamheterna har tillsammans. I fråga om förbränningsanläggningar ska med produktionskapacitet avses anläggningarnas installerade tillförda effekt.
Anvisning 2 - Beräkning av tillförd effekt: När den sammanlagda tillförda effekten beräknas ska den tillförda effekten räknas samman i alla tekniska enheter som förbränner bränsle i anläggningen. Sådana enheter kan vara alla typer av pannor, brännare, turbiner, värmeaggregat, processugnar, förbränningsugnar, rostugnar, brännugnar, värmningsugnar, torkar, motorer, bränsleceller, enheter för tvåstegsförbränning, enheter för avskiljning av koldioxid, facklor och enheter för termisk eller katalytisk efterbränning. I beräkningen ska inte ingå enheter där den tillförda effekten är mindre än 3 megawatt, där det som förbränns utgörs av endast biomassa eller där fossila bränslen används endast vid start och avstängning.
Anvisning 3 - Tillförd effekt jämfört med tröskelvärde: Om en enhet används för en verksamhet vars tröskelvärde inte uttrycks i sammanlagd tillförd effekt, ska tröskelvärdet för denna verksamhet ha företräde vid bedömningen av om verksamheten är tillståndspliktig eller ej.
Anvisning 4 - Tillståndets omfattning när tröskelvärdet har överskridits: Om en anläggning överskrider tröskelvärdet för kapacitet i någon av verksamhetsbeskrivningarna i punkterna 1- 27 ska alla enheter som förbränner bränsle förutom enheter för förbränning av farligt avfall eller kommunalt avfall ingå i tillståndet för utsläpp av växthusgaser.

Verksamhetsbeskrivningar

Beskrivning 1. Utsläpp av koldioxid från en förbränningsanläggning som
 1. har en sammanlagd installerad tillförd effekt över 20 megawatt, eller
 2. har en installerad tillförd effekt under 20 megawatt och är
  1. ansluten för leverans till ett fjärrvärmenät med en sammanlagd installerad tillförd effekt över 20 megawatt, och
  2. godkänd av Europeiska kommissionen enligt artikel 24 i handelsdirektivet.
Trots det som anges i anvisning 4 omfattas en förbränningsanläggning för förbränning av farligt avfall eller kommunalt avfall endast om anläggningen är en avfallsenergianläggning. Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken och med farligt avfall avses detsamma som i 1 kap. 4 § avfallsförordningen (2020:614).
Beskrivning 2. Utsläpp av koldioxid från ett mineraloljeraffinaderi.
Med mineraloljeraffinaderi avses en anläggning som omfattar samtliga produktions- och förbränningsprocesser direkt förknippade med raffinering av mineralolja.
Beskrivning 3. Utsläpp av koldioxid från ett koksverk.
Med koksverk avses en anläggning som omfattar samtliga produktions- och förbränningsprocesser direkt förknippade med produktion av koks. Koksverk kan ingå i integrerade stålverk som tekniskt sett är direkt knutna till anläggningar för produktion och bearbetning av järnmetaller.
Beskrivning 4. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för rostning, sintring och pelletering av sulfidmalm eller metallhaltig malm.
Beskrivning 5. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för tillverkning av tackjärn eller primär eller sekundär stålproduktion till och med stränggjutning, om produktionskapaciteten överstiger 2,5 ton per timme.
Beskrivning 6. Utsläpp av koldioxid från ett valsverk, en värmningsugn, en värmebehandlingsugn, en smedja, ett gjuteri, en anläggning för ytbeläggning eller betning eller annan anläggning, om
 1. verksamheten innebär produktion eller bearbetning av järnmetaller eller ferrolegeringar, och
 2. det i verksamheten används en eller flera förbränningsenheter med en sammanlagd tillförd effekt som är större än 20 megawatt.
Beskrivning 7. Utsläpp av koldioxid eller perfluorkolväten från en anläggning för primär aluminiumproduktion.
Beskrivning 8. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för sekundär aluminiumproduktion, om det i verksamheten används en eller flera förbränningsenheter med en sammanlagd tillförd effekt som är större än 20 megawatt.
Beskrivning 9. Utsläpp av koldioxid från en produktions- eller förbränningsprocess som är direkt förknippad med produktion av legeringar, raffinering, formgjutning eller annan produktion av någon annan metall än järn, om det i verksamheten används en eller flera förbränningsenheter med en sammanlagd tillförd effekt, inklusive bränslen som används som reduktionsmedel, som är större än 20 megawatt.
Beskrivning 10. Utsläpp av koldioxid från produktion av cementklinker, om produktionen sker
 1. i en ugn med en produktionskapacitet som överstiger 50 ton per dag, om ugnen inte är en roterugn, eller
 2. i en roterugn med en produktionskapacitet som överstiger 500 ton per dag.
Beskrivning 11. Utsläpp av koldioxid från produktion av kalk eller bränning av dolomit eller magnesit, om produktionen eller bränningen sker
 1. i en ugn med en produktionskapacitet som överstiger 50 ton per dag, om ugnen inte är en roterugn, eller
 2. i en roterugn.
Beskrivning 12. Utsläpp av koldioxid från en anläggning som är avsedd för tillverkning av glasfiber eller annan produktion av glas, om smältningskapaciteten överstiger 20 ton per dag.
Beskrivning 13. Utsläpp av koldioxid från tillverkning av keramiska takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, stengods, porslin eller andra keramiska produkter genom bränning, om produktionskapaciteten överstiger 75 ton per dygn.
Beskrivning 14. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för tillverkning av isoleringsmaterial av mineralull som görs av glas, sten eller slagg, om smältningskapaciteten överstiger 20 ton per dag.
Beskrivning 15. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för torkning eller bränning av gips eller framställning av gipsplattor eller andra gipsprodukter, om det i verksamheten används en eller flera förbränningsenheter med en sammanlagd tillförd effekt som är större än 20 megawatt.
Beskrivning 16. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för tillverkning av pappersmassa av trä eller andra fibermaterial.
Beskrivning 17. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för tillverkning av papper eller kartong, om produktionskapaciteten överstiger 20 ton per dag.
Beskrivning 18. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för att genom förkolning av olja, tjära, kracknings- eller destillationsrester eller annat organiskt ämne producera kimrök, om
 1. anläggningen omfattar samtliga produktions- och förbränningsprocesser för produktion av kimrök, och
 2. det i verksamheten används en eller flera förbränningsenheter med en sammanlagd tillförd effekt som är större än 20 megawatt.
Beskrivning 18 a. Utsläpp av koldioxid eller dikväveoxid från en anläggning för produktion av salpetersyra.
Beskrivning 19. Utsläpp av koldioxid eller dikväveoxid från en anläggning för produktion av adipinsyra.
Beskrivning 20. Utsläpp av koldioxid eller dikväveoxid från en anläggning för produktion av glyoxal eller glyoxalsyra.
Beskrivning 21. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för produktion av ammoniak.
Beskrivning 22. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för att genom krackning, reformering, delvis eller full oxidation eller liknande processer producera en organisk baskemikalie, om produktionskapaciteten överstiger 100 ton per dag.
Beskrivning 23. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för att genom reformering eller partiell oxidation producera vätgas eller syntesgas, om produktionskapaciteten överstiger 25 ton per dag.
Beskrivning 24. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för produktion av natriumkarbonat eller natriumbikarbonat.
Beskrivning 25. Utsläpp av koldioxid från en anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om lagringen innebär att anläggningen är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).
Beskrivning 26. Utsläpp av koldioxid från en rörledning avsedd för att transportera koldioxid till en sådan lagringsanläggning som beskrivs i 25.
Beskrivning 27. Utsläpp av koldioxid från en anläggning som är avsedd för att avskilja koldioxid från en anläggning som beskrivs i 1-24 så att gasen kan transporteras genom en sådan rörledning som beskrivs i 26. Förordning (2020:705).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. Genom förordningen upphävs förordningen (2004:657) om utsläpp av koldioxid.
 2. Ansökan som kommit in före ikraftträdandet av denna förordning skall handläggas och bedömas enligt motsvarande äldre bestämmelser.
CELEX-nr
32003L0087
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2006:645) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006. Äldre föreskrifter gäller för handelsperioden 2005-2007.
Omfattning
nuvarande 29, 30, 31 §§ betecknas 31, 29, 30 §§; ändr. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, de nya 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 42, 44 §§; nya 21 a, 25 a, 25 b, 25, c, 25 d §§, rubr. närmast före 25 a, 25 c §§
CELEX-nr
32004L0101
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:1109) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2006. För handelsperioden 2005-2007 skall 9 § tillämpas i dess äldre lydelse.
Omfattning
nuvarande 42, 43, 44 §§ betecknas 59, 61, 62 §§, rubr. närmast före 42 § sätts närmast före 59 §; ändr. 2, 9 §§; nya 9 a, 42-58, 60 §§, rubr. närmast före 41, 42, 49, 55, 58 §§
CELEX-nr
32004L0101
Ikraftträder
2006-10-15

Förordning (2006:1332) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
nuvarande 59, 60, 61, 62 §§ betecknas 61, 62, 63, 64 §§; nya 59, 60 §§, rubr. närmast före 59 §
Ikraftträder
2007-01-15

Förordning (2007:742) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
ändr. 8, 14, 21 a, 23, 25 c, 25 d, 26, 55, 56, 64 §§; nya 25 e, 56 a, 56 b, 56 c, 56 d, 56 e §§, rubr. närmast före 25 e §
CELEX-nr
32004L0101
Ikraftträder
2007-11-22

Förordning (2008:711) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
ändr. 26, 36 §§; ny 36 a §
Ikraftträder
2008-08-01

Förordning (2009:910) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 27 augusti 2009.
 2. För tiden före den 1 januari 2013 gäller att
  1. en ansökan om ordinarie tilldelning enligt 33 d § ska innehålla uppgift om hur många tonkilometer verksamheten omfattade under 2010 och ges in senast den 31 mars 2011, om ansökan avser tilldelning för perioden från och med den 1 januari 2012 till och med den 31 december 2012, och
  2. ansökningar om ordinarie tilldelning ska överlämnas till Europeiska kommissionen enligt 33 g § senast den 30 juni 2011, om ansökningarna avser tilldelning för perioden från och med den 1 januari 2012 till och med den 31 december 2012.
 3. För utsläpp under 2012 får en verksamhetsutövare vid tillämpningen av 56 f § överlämna högst så många utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar som sammanlagt motsvarar 15 procent av det antal utsläppsrätter som verksamhetsutövaren ska överlämna.
 4. De bestämmelser i 33 a, 33 c, 33 e, 33 g och 33 i §§ som avser tilldelning ur reserven ska tillämpas första gången för den handelsperiod som börjar 2013.
Omfattning
upph. 22 §; ändr. 2, 3, 20, 50, 61 §§, rubr. närmast före 18 §; nya 9 b, 17 a, 33 a, 33 b, 33 c, 33 d, 33 e, 33 f, 33 g, 33 h, 33 i, 56 f, 63 a §§, rubr. närmast före 17 a, 33 a, 55, 56 f, 57, 61, 63, 64 §§
CELEX-nr
32008L0101
Ikraftträder
2009-08-27

Förordning (2009:1327) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
nuvarande 17 a § betecknas 17 d §, bil. betecknas bil. 1; ändr. 3, den nya 17 d §, 33 i, 40 §§, rubr. närmast före 17 a § sätts närmast före den nya 17 d §; nya 9 c, 17 b, 17 c §§, bil., bil. 2, rubr. närmast före 17 a, 17 b §§
CELEX-nr
32009L0029
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:48) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
ändr. bil. 2
CELEX-nr
32009L0029
Ikraftträder
2010-03-15

Förordning (2010:1194) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2010-12-21

Förordning (2011:823) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
ändr. 33 f §
CELEX-nr
32008R0765
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2011:844) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2012 i fråga om 19 g § och i övrigt den 11 juli 2011. Förordning (2011:1593).
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande vid prövning av beslut som meddelats före den 11 juli 2011.
Omfattning
upph. 17 b, 17 c §§, rubr. närmast före 17 b, 23, 24, 25 a, 25 c, 25 e, 26, 33 §§; nuvarande 4, 5, 6, 7, 8, 9 c, 21 a, 33 §§ betecknas 8, 6, 9 h, 8 a, 7, 5, 25 g, 32 a §§; ändr. 3 §, de nya 5, 6, 7 §§, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 a, 25 d §§, den nya 25 g §, 26, 27, 28, 29, 31, 32 §§, den nya 32 a §, 36, 56, 56 a, 56 b, 56 c, 56 d, 61 §§, rubr. närmat före 18 §, bil. 2; nya 4, 6 a, 7 a, 8 b, 8 c, 8 d, 8 e, 9 c, 9 d, 9 e, 9 f, 9 g, 18 a, 19 a, 19 b, 19 c, 19 d, 19 e, 19 f, 19 g, 20 a, 25 f, 32 b–32 w §§, rubr. närmast före 19 g, 20, 21, 25 f, 32 a, 32 b, 32 f, 32 k, 32 t §§
CELEX-nr
32009R0219
Ikraftträder
2011-07-11

Förordning (2011:845) om ändring i förordningen (2009:1327) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
ändr 17 a § i 2009:1327

Förordning (2011:1000) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
ändr. 14 §, bil. 2
CELEX-nr
32004L0101
Ikraftträder
2011-10-18

Förordning (2011:1592) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
ändr. 2, 9 c, 9 d, 34 §§
CELEX-nr
32010R0920
Ikraftträder
2012-01-15

Förordning (2011:1593) om ändring i förordningen (2011:844) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
ändr. 19 g §, rubr. närmast före 19 g §, p 1 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2011:844

Förordning (2012:464) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
ändr. 1, 2 §§; nya 2 a, 2 b, 2 c, 2 d §§
CELEX-nr
32010R1031
Ikraftträder
2012-07-10

Förordning (2012:508) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
upph. 39 §; ändr. 2 b, 34, 40 §§
Ikraftträder
2012-08-01

Förordning (2012:860) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
ändr. 19 e, 20 §§
CELEX-nr
32008R0765
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:247) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
ny 17 e §
Ikraftträder
2013-05-14

Förordning (2013:266) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
ändr. bil. 2
Ikraftträder
2013-06-18

Förordning (2014:300) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 10 juni 2014.
 2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 30 april 2014.
Omfattning
ändr. 17 d §; nya 17 f, 17 g, 17 h, 17 i, 33 j §§
Ikraftträder
2014-06-10

Förordning (2015:48) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
upph. 45 §, rubr. närmast före 41 §; ändr. 9 a, 42, 43, 44, 46, 47 §§, rubr. närmast före 42 §
Ikraftträder
2015-04-01

Förordning (2015:544) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
upph. 7, 8, 8 a, 9, 9 h, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 g, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 a, 36, 37, 55 §§, rubr. närmast före 10, 19 g, 21, 25 f, 32 a §§; ändr. 6, 17 g, 33 a, 33 d, 33 i, 40, 53, 59, 61 §§, bil. 2, rubr. närmast före 17 a §; ny 63 b §
Ikraftträder
2015-10-06

Förordning (2016:1321) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
ändr. 2 c §
Ikraftträder
2017-02-01

Förordning (2017:710) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
upph. 2 c §
Ikraftträder
2018-01-03

Förordning (2017:1030) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. Ärenden som har inletts hos länsstyrelsen före ikraftträdandet men ännu inte har avgjorts handläggs enligt äldre föreskrifter.
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:1006) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
ändr. 64 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2019:660) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
ändr. 2 a, 2 d §§; ny 2 c §
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2020:705) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
ändr. bil 2
Ikraftträder
2020-08-01

Ändring, SFS 2020:1180

Omfattning
upph.