Prop. 2008/09:2

Tilläggsbudget 2 till statsbudgeten för 2008

Regeringens proposition

2008/09:2

Tilläggsbudget 2 till statsbudgeten för 2008

Regeringens proposition

2008/09:2

Tilläggsbudget 2 till statsbudgeten för 2008

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 12 september 2008

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändrade anslag m.m. för budgetåret 2008.

PROP. 2008/09:2

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut ...................................................................................... 9

2 Tilläggsbudget per utgiftsområde........................................................................ 15 2.1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse........................................................... 15 2.2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning................. 16 2.3 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution.......................................... 17 2.4 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet............................................................ 17 2.5 Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet ................... 19 2.6 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd ............................................. 20 2.7 Utgiftsområde 8 Migration .................................................................. 20 2.8 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg .................. 21 2.9 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp .............................................................................................. 22 2.10 Utgiftsområde 14 Arbetsliv.................................................................. 22 2.11 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning................... 23 2.12 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid................. 24 2.13 Utgiftsområde 22 Kommunikationer.................................................. 25 2.14 Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar.................................................................................................. 26 2.15 Utgiftsområde 24 Näringsliv................................................................ 28 2.16 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner ............................ 29 2.17 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. .......................................... 29

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 12 september 2008

PROP. 2008/09:2

Tabellförteckning

1.1 Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade anslag 2008.....11

1

Förslag till riksdagsbeslut

PROP. 2008/09:2

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. bemyndigar regeringen att under 2008 för

det under utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet uppförda anslaget 7:5 Krisberedskap besluta om avtal och beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar för beredskapsåtgärder samt åtgärder för att hantera svåra påfrestningar på samhället i fred som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 808 000 000 kronor efter 2008 (avsnitt 2.5),

2. bemyndigar regeringen att under 2008 för

det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 13:2 Bidrag för läkemedels-

förmånerna ingå en överenskommelse med

Sveriges Kommuner och Landsting som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 65 200 000 000 kronor under 2009– 2011(avsnitt 2.8),

3. bemyndigar regeringen att under 2008 för

det under utgiftsområde 14 Arbetsliv uppförda anslaget 24:1 Särskilda jämställd-

hetsåtgärder besluta om bidrag till forskning

om kvinnors hälsa som inklusive tidigare åtgjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 63 000 000 kronor under 2009–2010 (avsnitt 2.10),

4. bemyndigar regeringen att besluta om

förvärv av aktier i ett utländskt bolag för konstruktion och drift av en acceleratoranläggning (avsnitt 2.11),

5. bemyndigar regeringen att besluta om

förvärv av aktier i ett utländskt bolag för konstruktion och drift av en röntgenfrielektronlaser (avsnitt 2.11),

6. bemyndigar regeringen att under 2008 för

det under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda anslaget 36:12 Trafikavtal ingå ekonomiska förpliktelser i samband med tjänstekoncessioner, samverkansavtal och upphandling av transportpolitiskt motiverad interregional kollektivtrafik som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 600 000 000 kronor under 2009–2022 (avsnitt 2.13),

7. bemyndigar regeringen att under 2008 för

det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda anslaget 43:14 Konkurrenskraftig

livsmedelssektor besluta om bidrag som

inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 8 000 000 kronor under 2009 (avsnitt 2.14),

8. godkänner de åtgärder i samband med en

försäljning av aktierna i Arbetslivsresurs AR AB (publ) som regeringen föreslår (avsnitt 2.15),

9. godkänner ändrade ramar för utgiftsom-

råden samt anvisar ändrade anslag som står till regeringens disposition enligt specifikation i tabell 1.1.

PROP. 2008/09:2

Riksdagsstyrelsen föreslår att riksdagen

10. godkänner den föreslagna användningen av

det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse uppförda anslaget 90:2 Riksdagens leda-

möter och partier m.m. (avsnitt 2.1).

Riksrevisionens styrelse föreslår att riksdagen

11. anvisar ändrat anslag som är avsett för

Riksrevisionen enligt tabell 1.1.

PROP. 2008/09:2

Tabell 1.1 Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade anslag 2008

Tusental kronor

Utgiftsområde Anslags-

nummer

Belopp enligt

statsbudget 2008

Förändring av

ram/ anslag

Ny ram/

Ny anslagsnivå

1 Rikets styrelse 10 982 519

32 800 11 015 319

32:1 Länsstyrelserna m.m.

2 365 668

5 000 2 370 668

90:5 Regeringskansliet m.m.

5 985 247

27 800 6 013 047

2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 11 433 994

67 413 11 501 407

1:10 Statliga tjänstepensioner m.m.

9 545 000

62 100 9 607 100

90:1 Riksrevisionen1

284 825

5 313 290 138

3 Skatt, tull och exekution

9 233 600

3 230 9 236 830

3:3 Tullverket

1 526 285

3 230 1 529 515

4 Rättsväsendet 31 680 628 269 337 31 949 965

4:1 Polisorganisationen 17 185 980

-4 030 17 181 950

4:3 Åklagarmyndigheten

959 609

59 000 1 018 609

4:5 Sveriges Domstolar

4 151 500

34 367 4 185 867

4:8 Rättsmedicinalverket

243 400

18 000 261 400

4:12 Rättsliga biträden m.m.

1 525 657 150 000 1 675 657

4:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

27 163

12 000

39 163

6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet 43 906 803

800 43 907 603

6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m. 20 583 823 319 000 20 902 823

6:2 Materiel och anläggningar 17 052 197 -219 000 16 833 197

6:3 Forskning och teknikutveckling

1 048 242 -100 000 948 242

7:1 Kustbevakningen

857 244

800 858 044

7 Internationellt bistånd 27 702 071

0 27 702 071

8:1 Biståndsverksamhet 25 485 522

-7 000 25 478 522

8:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 881 945

7 000 888 945

8

Migration

6 145 413 202 000 6 347 413

12:2 Ersättningar och bostadskostnader

2 590 000 202 000 2 792 000

12:4 Domstolsprövning i utlänningsärenden

468 204 -45 000 423 204

12:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden

193 255

45 000 238 255

9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 51 328 352

44 175 51 372 527

13:8 Sjukvård i internationella förhållanden

395 159

45 000 440 159

13:9 Bidrag till psykiatri

498 470

-825 497 645

10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 118 023 388 2 005 000 120 028 388

19:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 73 791 231 1 755 000 75 546 231

19:6 Försäkringskassan

6 693 376 250 000 6 943 376

14

Arbetsliv

1 195 617

-4 500 1 191 117

23:2 Arbetsdomstolen

25 280

1 600

26 880

23:6 Avvecklingsmyndigheten för Arbetslivsinstitutet

107 400

-6 100 101 300

17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 10 109 728

5 158 10 114 886

27:1 Statens biografbyrå

10 031

-800

9 231

28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete

207 447

1 500 208 947

28:21 Riksarkivet och landsarkiven

319 197

5 958 325 155

28:33 Forum för levande historia

43 238

-1 500

41 738

PROP. 2008/09:2

Utgiftsområde Anslags-

nummer

Belopp enligt

statsbudget 2008

Förändring av

ram/ anslag

Ny ram/

Ny anslagsnivå

22 Kommunikationer 35 755 092 25 356 000 61 111 092

36:2 Väghållning och statsbidrag 17 975 663 11 822 385 29 798 048

36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter 13 550 557 13 476 615 27 027 172

36:6 Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m.

211 224 -10 000 201 224

36:12 Trafikavtal

986 000

72 000 1 058 000

36:16 Järnvägsstyrelsen

60 859

-5 000 55 859

23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar 17 502 385 56 600 17 558 985

25:1 Sveriges lantbruksuniversitet

1 436 915 -10 000 1 426 915

41:1 Skogsstyrelsen

328 971

5 000 333 971

42:4 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

124 349

61 600 185 949

44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

3 015 931 -10 000 3 005 931

45:1 Främjande av rennäringen m.m.

46 718

10 000

56 718

24 Näringsliv 4 860 663

6 000 4 866 663

38:14 Konkurrensverket

98 151

2 000 100 151

39:2 Kommerskollegium

67 121

4 000

71 121

25 Allmänna bidrag till kommuner 64 519 511 245 594 64 765 105

48:2 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader

2 013 470 245 594 2 259 064

26 Statsskuldsräntor m.m. 40 757 000 6 413 000 47 170 000

92:1 Räntor på statsskulden 40 587 000 6 413 000 47 000 000

Summa anslagsförändring på tilläggsbudget

34 702 607

1 Anslag avsett för Riksrevisionen.

2

Tilläggsbudget per

utgiftsområde

PROP. 2008/09:2

Hänvisningar till S1

2. Tilläggsbudget per utgiftsområde

Enligt 9 kap. 5 § regeringsformen kan riksdagen för löpande budgetår på tilläggsbudget göra en ny beräkning av statsinkomster samt ändra anslag och anvisa nya anslag.

De förändringar av gällande statsbudget som nu kan överblickas och andra frågor som regeringen anser bör tas upp, redovisas i det följande.

Anslagsförändringarna i detta förslag till tilläggsbudget innebär att anvisade medel ökar med 34 702 607 000 kronor netto. De föreslagna ökningarna av anslagen uppgår till 35 121 862 000 kronor och de föreslagna minskningarna uppgår till 419 255 000 kronor. Av utgiftsökningen avser 29 599 000 000 kronor interna finansiella transaktioner som inte påverkar statens lånebehov eller finansiella sparande 2008.

2.1. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

32:1 Länsstyrelserna m.m.

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 2 365 668 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 32:1 Länsstyrelserna

m.m. ökas med 5 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Ansvaret för

kontroll av djurskydd samt livsmedel och foder i primärproduktionen förs över från kommunerna

till länsstyrelserna. För att länsstyrelsernas kontroll ska kunna vara effektiv redan från början av 2009 behöver anslaget 32:1 Läns-

styrelserna m.m. ökas med 5 000 000 kronor.

Finansiering sker genom att det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda anslaget 25:1

Sveriges lantbruksuniversitet minskas med mot-

svarande belopp.

90:5 Regeringskansliet m.m.

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 5 985 247 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 90:5 Regerings-

kansliet m.m. ökas med 27 800 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Sverige stod

värd för den första översynskonferensen av det internationella partnerskapet med Irak. Syftet med partnerskapet är att stödja den politiska process i Irak som är nödvändig för att skapa stabilitet och förbättra förutsättningarna för rättvis och hållbar utveckling, liksom att skapa förutsättningar för stärkt demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Konferensen hölls i slutet av maj. Kostnaderna för konferensen har främst belastat utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. Utgifter som inte klassificeras som utvecklingssamarbete enligt OECD/DAC:s riktlinjer har belastat anslaget 90:5 Regerings-

PROP. 2008/09:2

kansliet m.m. Anslaget 90:5 Regeringskansliet m.m. bör därför ökas med 2 000 000 kronor.

Regeringen avser att öka insatserna för att förebygga riskerna för skadlig mediepåverkan på barn och unga. Satsningen kommer att genomföras inom ramen för Medierådets (U 1990:03) arbete. Anslaget 90:5 Regeringskansliet m.m. bör därför ökas med 800 000 kronor. Finansiering sker genom att det under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid uppförda anslaget 27:1 Statens biografbyrå minskas med motsvarande belopp.

Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till Transportstyrelseutredningen (dir. 2008:45). Den särskilde utredaren ska genomföra de åtgärder som krävs för att den nya myndigheten Transportstyrelsen ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2009. För att detta ska vara möjligt krävs att vissa insatser genomförs samt att vissa centrala befattningar tillsätts under 2008. Anslaget 90:5 Regeringskansliet m.m. bör därför ökas med 25 000 000 kronor. Finansiering sker delvis genom att de under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda anslagen 36:6

Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m. samt 36:16 Järnvägsstyrelsen minskas.

Sammantaget bör därmed anslaget 90:5

Regeringskansliet m.m. ökas med 27 800 000

kronor.

90:2 Riksdagens ledamöter och partier m.m.

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 777 140 000 kronor.

Riksdagsstyrelsens förslag:

Riksdagen godkänner

att anslaget 90:2 Riksdagens ledamöter och partier

m.m. även får användas för utgifter avseende

klimatkompensation för flygresor som riksdagens ledamöter och tjänstemän gör i tjänsten.

Skälen för riksdagsstyrelsens förslag:

riksdagsstyrelsens uppdrag bedrivs inom riksdagsförvaltningen ett arbete i syfte att utveckla ett miljöledningssystem samt att certifiera riksdagsförvaltningen i enlighet med ISO 14 001. I den miljöutredning som genomförts har transporter och resor lyfts fram som en betydande miljöaspekt. Riksdagsförvaltningen

avser att aktivt arbeta för att minska utsläppen orsakade av resor och transporter. För flygresor som tjänstemän och ledamöter gör i tjänsten föreslås att kompensation görs för utsläppen upp till ett belopp av 400 000 kronor. I förslaget ligger vidare att riksdagsförvaltningen med hjälp av Energimyndigheten investerar klimatkompensationen i projekt som leder till effektivare energianvändning, övergång till förnybar energi m.m. i utvecklingsländer (s.k. CDM-projekt1). I beräkningen för klimatkompensationen har hänsyn tagits till flygets koldioxidutsläpp samt andra utsläpp som påverkar klimatet såsom kväveoxider, partiklar och vattenånga.

Hänvisningar till S2-1

  • Prop. 2008/09:2: Avsnitt 1

2.2. Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:10 Statliga tjänstepensioner m.m.

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 9 545 000 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:10 Statliga tjänste-

pensioner m.m. ökas med 62 100 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Från anslaget

1:10 Statliga tjänstepensioner m.m. finansieras bl.a. personalpensionsförmåner. De försäkringsmässigt beräknade premierna motsvarar inte utgifterna på anslaget. Premierna avser beräknade pensionskostnader för aktiv personal för ett visst år medan anslaget belastas med de pensioner som utbetalas samma år.

För att minska det över åren successivt ökande underskottet på anslaget bör anslaget 1:10 Statliga tjänstepensioner m.m. ökas med 62 100 000 kronor.

1 Clean Development Mechanism (en projektbaserad mekanism; ”Mekanismen för ren utveckling” som sker inom ramarna för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) och Kyotoprotokollet.

PROP. 2008/09:2

90:1 Riksrevisionen

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 284 825 000 kronor.

Riksrevisionens styrelses förslag:

Anslaget 90:1

Riksrevisionen ökas med 5 313 000 kronor.

Skälen för Riksrevisionens styrelses förslag:

Anslaget 90:1 Riksrevisionen behöver ökas med 5 313 000 kronor för att täcka utgifter som uppstått genom att de tre riksrevisorerna tidigare varit registrerade på fel pensionsavtal.

2.3. Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

3:3 Tullverket

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1 526 285 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 3:3 Tullverket ökas

med 3 230 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Tullverket har

fått ökade befogenheter att ingripa mot rattfylleri. Tullverket behöver tillföras medel för bl.a. utbildning och inköp av mätinstrument för de nya uppgifterna. Anslaget 3:3 Tullverket bör därför ökas med 3 230 000 kronor. Finansiering sker genom att det under utgiftsområde 4 Rättsväsendet uppförda anslaget 4:1 Polisorgani-

sationen minskas med motsvarande belopp.

2.4. Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:1 Polisorganisationen

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 17 185 980 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 4:1 Polisorganisa-

tionen minskas med 4 030 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: För att

finansiera ökningen av det under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution uppförda anslaget 3:3

Tullverket minskas anslaget 4:1 Polisorganisationen med 3 230 000 kronor. Anslaget minskas

vidare med 800 000 kronor för att finansiera ökningen av det under utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet uppförda anslaget 7:1 Kustbevakningen.

Sammantaget bör därmed anslaget 4:1 Polis-

organisationen minskas med 4 030 000 kronor.

4:3 Åklagarmyndigheten

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 959 609 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 4:3 Åklagar-

myndigheten ökas med 59 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Arbets-

belastningen inom Åklagarmyndigheten har ökat som en följd av en ökad ärendetillströmning från polisen och på grund av domstolarnas strävan att minska ärendebalanserna. För att Åklagarmyndigheten ska kunna hantera den ökade ärendetillströmningen med hög kvalitet och för att säkerställa en effektiv åklagarverksamhet bör anslaget 4:3 Åklagarmyndigheten ökas med 59 000 000 kronor.

4:5 Sveriges Domstolar

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 4 151 500 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 4:5 Sveriges Dom-

stolar ökas med 34 367 000 kronor.

PROP. 2008/09:2

Skälen för regeringens förslag: Målet för

Sveriges Domstolar är att balanserna och omloppstiderna för målen ska minska väsentligt. Antalet inkomna mål till domstolarna fortsätter dock att öka. För att domstolarna ska kunna hantera den ökade måltillströmningen och minska balanserna bör anslaget 4:5 Sveriges

Domstolar ökas med 35 000 000 kronor.

En ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården har trätt ikraft. Den nya vårdformen möjliggör öppen psykiatrisk tvångsvård för patienter som tidigare tvångsvårdats inom den psykiatriska slutenvården. Chefsöverläkaren får ansöka om öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård när han eller hon anser att patienten bör ges sådan vård. Beslut fattas av allmän förvaltningsdomstol. Den nya lagstiftningen bedöms innebära en ökad tillströmning av mål och därmed ökade kostnader för de allmänna förvaltningsdomstolarna. Anslaget 4:5 Sveriges Domstolar bör därför ökas med 825 000 kronor. Finansiering sker genom att det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 13:9 Bidrag till psykiatri minskas med motsvarande belopp.

Anslaget 4:5 Sveriges Domstolar bör vidare minskas med 1 458 000 kronor för att bidra till att finansiera ökningen av det under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid uppförda anslaget 28:21 Riksarkivet

och landsarkiven.

Sammantaget bör därmed anslaget 4:5 Sveriges

Domstolar ökas med 34 367 000 kronor.

4:8 Rättsmedicinalverket

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 243 400 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 4:8 Rättsmedicinal-

verket ökas med 18 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Arbets-

belastningen inom Rättsmedicinalverket har ökat till följd av ett högre ärendeinflöde från polisen avseende drograttfylleriutredningar och en ökad efterfrågan från domstolarna på rättspsykiatriska undersökningar. För att

Rättsmedicinalverket ska kunna upprätthålla hög kvalitet och effektivitet i sin verksamhet bör anslaget 4:8 Rättsmedicinalverket ökas med 18 000 000 kronor.

4:12 Rättsliga biträden m.m.

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1 525 657 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 4:12 Rättsliga

biträden m.m. ökas med 150 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Från anslaget

finansieras utgifter för offentligt försvar, offentliga biträden, målsägandebiträden, rättshjälp enligt rättshjälpslagen, utgifter för bevisning, tolkar och parter m.m. Utgifterna förväntas bli högre än vad som tidigare beräknats. Det är framför allt en ökning av antalet inkomna och avgjorda brottmål för vilka förordnas offentliga försvarare, och omfattningen av dessa mål, som bidrar till de ökade utgifterna. Anslaget 4:12

Rättsliga biträden m.m. bör därför ökas med

150 000 000 kronor.

4:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 27 163 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 4:13 Kostnader för

vissa skaderegleringar m.m. ökas med 12 000 000

kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget 4:13

Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. används

bl.a. för ersättning vid frihetsinskränkningar, frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder eller skadestånd på grund av fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Till följd av att fler och högre skadeståndsbelopp har utbetalats förväntas utgifterna bli högre än vad som tidigare har beräknats. Anslaget 4:13 Kostnader

PROP. 2008/09:2

för vissa skaderegleringar m.m. bör därför ökas

med 12 000 000 kronor.

2.5. Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m.

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 20 583 823 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 6:1 Förbands-

verksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m. ökas med 319 000 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 6:2 Materiel

och anläggningar minskas med 219

000 000

kronor samt genom att anslaget 6:3 Forskning

och teknikutveckling minskas med 100 000 000

kronor.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen

bedömer att utgifterna under anslaget 6:1

Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m. kommer att

överstiga anvisade medel under 2008 trots att ytterligare medel anvisats på tilläggsbudget.

Försvarsmakten har under året redovisat vidtagna och planerade åtgärder för att reducera kostnaderna. Vidare har regeringen vidtagit åtgärder för att komma till rätta med brister i Försvarsmaktens interna styrning och kontroll samt med myndighetens ekonomiska problem. Åtgärderna ger dock inte tillräcklig effekt 2008, vilket förväntas leda till att utgifterna inom förbandsverksamheten blir större än anvisat anslag. För att prioriterad verksamhet ska kunna genomföras anser regeringen att anslaget 6:1

Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m. behöver ökas med

100 000 000 kronor.

Försvarsmakten betalar varje år en statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift. Till följd av att avgiften för 1999 inte betalades in har myndigheten en skuld till det statliga ålderspensionssystemet. För att göra det möjligt för Försvarsmakten att betala skulden behöver

anslaget 6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och

fredsfrämjande truppinsatser m.m. ökas med

219 000 000 kronor.

Sammantaget bör därmed anslaget 6:1

Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m. ökas med 319 000 000

kronor. Finansiering sker genom att anslaget 6:2

Materiel och anläggningar minskas med

219 000 000 kronor och att anslaget 6:3

Forskning och teknikutveckling minskas med

100 000 000 kronor.

7:1 Kustbevakningen

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 857 244 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 7:1 Kustbevak-

ningen ökas med 800 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Kustbevak-

ningen har fått ökade befogenheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri. Kustbevakningen behöver tillföras medel för bl.a. utbildning och inköp av mätinstrument för de nya uppgifterna. Anslaget 7:1 Kustbevakningen bör därför ökas med 800 000 kronor. Finansiering sker genom att det under utgiftsområde 4 Rättsväsendet uppförda anslaget 4:1 Polisorganisationen minskas med motsvarande belopp.

7:5 Krisberedskap (bemyndigande)

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1 661 687 000 kronor. Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2008 besluta om avtal och beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar för beredskapsåtgärder samt åtgärder för att hantera svåra påfrestningar på samhället i fred som inklusive tidigare gjorda beställningar medför behov av framtida anslag på högst 665 000 000 kronor efter 2008.

PROP. 2008/09:2

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2008 för anslaget 7:5 Krisberedskap besluta om avtal och beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar för beredskapsåtgärder samt åtgärder för att hantera svåra påfrestningar på samhället i fred som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 808 000 000 kronor efter 2008.

Skälen för regeringens förslag: Affärsverket

svenska kraftnät har under 2007 och 2008 efter anbudsförfaranden tecknat mer långsiktiga avtal än tidigare då dessa bedöms mer förmånliga. Detta har medfört att de långsiktiga elberedskapsåtagandena har ökat och därmed behovet av en utökad bemyndiganderam.

Regeringen bör därför bemyndigas att under 2008 för anslaget 7:5 Krisberedskap besluta om ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 808 000 000 kronor efter 2008.

Hänvisningar till S2-5

  • Prop. 2008/09:2: Avsnitt 1

2.6. Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

8:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 881 945 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 8:2 Styrelsen för

internationellt utvecklingssamarbete (Sida) ökas

med 7 000 000 kronor. Finansiering sker genom att anslaget 8:1 Biståndsverksamhet minskas med 7 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Ny skatte-

lagstiftning för statligt anställda under utlandsstationering innebär att kostnaderna för Sida beräknas öka. Regeringen anser därför att anslaget 8:2 Styrelsen för internationellt

utvecklingssamarbete (Sida) bör ökas med

7 000 000 kronor. Finansiering sker genom att

anslaget 8:1 Biståndsverksamhet minskas med motsvarande belopp.

2.7. Utgiftsområde 8 Migration

12:2 Ersättningar och bostadskostnader

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 2 590 000 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 12:2 Ersättningar

och bostadskostnader ökas med 202

000 000

kronor.

Skälen för regeringens förslag: Fler personer är

registrerade i Migrationsverkets mottagandesystem än vad som tidigare har beräknats. Detta beror bl.a. på att antalet personer med lagakraftvunna avvisnings- eller utvisningsbeslut som ska återvända till hemlandet har ökat samtidigt som återvändandearbetet tar längre tid än beräknat. Sammantaget leder detta till ökade utgifter. Anslaget 12:2 Ersättningar och

bostadskostnader bör därför ökas med

202 000 000 kronor.

12:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 193 255 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 12:6 Offentligt

biträde i utlänningsärenden ökas med 45 000 000

kronor. Finansiering sker genom att anslaget 12:4 Domstolsprövning i utlänningsärenden minskas med 45 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Utgifterna för

offentliga biträden har under året ökat eftersom offentliga biträden förordnats i en större andel av ärendena än tidigare samtidigt som Migrationsverket ska avgöra fler ärenden för att minska ärendebalanserna. Utgifterna för offentliga biträden förväntas mot denna bakgrund bli

PROP. 2008/09:2

högre än vad som tidigare beräknats. Anslaget 12:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden behöver därför ökas med 45 000 000 kronor. Finansiering sker genom att anslaget 12:4

Domstolsprövning i utlänningsärenden minskas

med motsvarande belopp.

2.8. Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

13:2 Bidrag för läkemedelsförmånerna (bemyndigande)

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 21 584 000 000 kronor. Något bemyndigande att ingå ekonomiska förpliktelser har inte lämnats.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2008 för anslaget 13:2 Bidrag för

läkemedelsförmånerna ingå en överenskommelse

med Sveriges Kommuner och Landsting som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 65 200 000 000 kronor under 2009–2011.

Skälen för regeringens förslag: Ekonomisk

ersättning utgår till landstingen för läkemedel inom läkemedelsförmånerna. Under 2008 ingick regeringen en ettårig överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting. Ersättningen brukar regleras i fleråriga överenskommelser. Eftersom regeringen nu avser att ingå en överenskommelse för perioden 2009– 2011 bör regeringen bemyndigas att för anslaget 13:2 Bidrag för läkemedelsförmånerna ingå åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 65 200 000 000 kronor under den nämnda perioden.

13:8 Sjukvård i internationella förhållanden

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 395 159 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 13:8 Sjukvård i

internationella förhållanden ökas med 45 000 000

kronor.

Skälen för regeringens förslag: Utgifterna för

sjukvård i internationella förhållanden bestäms av flera faktorer. Av betydelse är bland annat hur många försäkrade svenskar som mottar vård inom EU och EES-området med stöd av artiklarna 49 och 50 i EG-fördraget eller med stöd av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen. Förordningen innebär att ersättning utbetalas till andra stater för hälso- och sjukvård för svenska pensionärer bosatta i andra EU-länder. Utgifterna påverkas dessutom av hur många försäkrade svenskar som mottar vård med stöd av ingångna konventioner och hälso- och sjukvårdsavtal. Sammantaget innebär detta att utgifterna är svåra att prognostisera. De ersättningar som behöver betalas ut under 2008 bedöms inte rymmas inom anvisat anslag. Anslaget 13:8 Sjukvård i internationella för-

hållanden behöver därför ökas med 45 000 000

kronor.

13:9 Bidrag till psykiatri

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 498 470 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 13:9 Bidrag till

psykiatri minskas med 825 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: För att bidra till

finansieringen av ökningen av det under utgiftsområde 4 Rättsväsendet uppförda anslaget 4:5 Sveriges Domstolar bör anslaget 13:9 Bidrag

till psykiatri minskas med 825 000 kronor.

PROP. 2008/09:2

Hänvisningar till S2-8

  • Prop. 2008/09:2: Avsnitt 1

2.9. Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

19:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 73 791 231 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 19:2 Aktivitets- och

sjukersättningar m.m. ökas med 1 755 000 000

kronor.

Skälen för regeringens förslag: Från den 1

januari 2008 gäller den tidigare regeln om att personer med sjuk- och aktivitetsersättning ska erhålla ålderspensionsrätt för 93 procent i stället för 80 procent av antagandeinkomsten som gällde t.o.m. 2006. Förändringar i ålderspensionsavgifter under ett visst år korrigeras i regel två år senare i det årets uttag av statliga ålderspensionsavgifter. En sådan korrigering har beräknats för 2011 i 2008 års ekonomiska vårproposition. Regeringen anser emellertid att korrigeringen bör göras under innevarande budgetår. Skälet för tidigareläggningen är att säkerställa att inbetalda avgifter till ålderspensionssystemet för 2008 speglar att pensionsrätten höjdes från 80 till 93 procent den 1 januari 2008. Anslaget 19:2 Aktivitets- och sjukersätt-

ningar m.m. bör därför ökas med 1 755 000 000

kronor.

19:6 Försäkringskassan

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 6 693 376 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 19:6 Försäkrings-

kassan ökas med 250 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Den reforme-

rade sjukskrivningsprocessen och ändringarna i sjukersättningen innebär initialt en ökad administrativ belastning för Försäkringskassan. Reformerna ställer vidare krav på kraftfulla

informationsinsatser. Efter hand kommer regelförändringarna att minska Försäkringskassans administration.

Regeringen anser därför att anslaget 19:6

Försäkringskassan bör ökas med 250 000 000

kronor.

2.10. Utgiftsområde 14 Arbetsliv

23:2 Arbetsdomstolen

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 25 280 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 23:2 Arbetsdom-

stolen ökas med 1 600 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Vid beräk-

ningen av anslaget för Arbetsdomstolen har verksamhetens kostnader underskattats. Anslaget 23:2 Arbetsdomstolen bör därför ökas med 1 600 000 kronor. Finansiering sker genom att anslaget 23:6 Avvecklingsmyndigheten minskas med motsvarande belopp.

23:6 Avvecklingsmyndigheten för Arbetslivsinstitutet

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 107 400 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 23:6 Avvecklings-

myndigheten för Arbetslivsinstitutet minskas med

6 100 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget 23:6

Avvecklingsmyndigheten för Arbetslivsinstitutet

minskas med 4 500 000 kronor för att bidra till att finansiera ökningen av det under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid uppförda anslaget 28:21 Riksarkivet

och landsarkiven. Vidare minskas anslaget med

1 600 000 kronor för att finansiera ökningen av anslaget 23:2 Arbetsdomstolen.

PROP. 2008/09:2

Sammantaget bör därmed anslaget 23:6

Avvecklingsmyndigheten för Arbetslivsinstitutet

minskas med 6 100 000 kronor.

24:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder (bemyndigande)

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 392 660 000 kronor. Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2008 besluta om bidrag till forskning om kvinnors hälsa som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor under 2009–2010.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2008 för anslaget 24:1 Särskilda

jämställdhetsåtgärder besluta om bidrag till

forskning om kvinnors hälsa som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 63 000 000 kronor under 2009–2010.

Skälen för regeringens förslag: Under 2008

avses fler beslut fattas om åtaganden avseende forskning om kvinnors hälsa. Detta medför större behov av framtida anslag än vad som tidigare beräknats och bemyndigandet att ingå åtaganden för anslaget 24:1 Särskilda

jämställdhetsåtgärder behöver därför ökas med

33 000 000 kronor. Regeringen bör därför bemyndigas att under 2008 ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 63 000 000 kronor under 2009–2010. Bemyndigandet har tidigare beräknats för det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 26:2 Forsknings-

rådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning.

Regeringen kommer att besluta om en motsvarande minskning av bemyndiganderamen för det sistnämnda anslaget.

Hänvisningar till S2-10

  • Prop. 2008/09:2: Avsnitt 1

2.11. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Förvärv av aktier i ett bolag för konstruktion och drift av en acceleratoranläggning

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

förvärva aktier i ett utländskt bolag för konstruktion och drift av en acceleratoranläggning.

Skälen för regeringens förslag: För att ge

möjlighet för forskare att öka förståelsen av materiens inre struktur samt det tillstånd som existerade omedelbart efter Big Bang, dvs. innan varken atomer eller protoner och neutroner bildats, planeras en acceleratoranläggning för tunga joner inom hadron-, partikel- och kärnfysik. Projektet bygger på ett internationellt samarbete och förhandlingar pågår om en konvention rörande konstruktion och drift.

Samarbetet planeras att ske i ett aktiebolag enligt tysk rätt, Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH (FAIR). Deltagande i samarbetet innebär att Sverige blir ägare till ett aktiekapital om cirka en procent i bolaget och ges möjlighet att nyttja anläggningen. Delägare i bolaget kommer att vara ett flertal, främst europeiska, länder som ska bidra till konstruktions- och driftkostnaderna. Regeringen avser besluta att aktierna ska förvaltas av Vetenskapsrådet.

För att möjliggöra detta bör regeringen bemyndigas att förvärva aktier i ett bolag för konstruktion och drift av acceleratoranläggningen FAIR med ett belopp som i svenska kronor motsvarar högst 500 euro. Kostnaderna för förvärvet av aktierna ska belasta anslaget 26:1

Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation.

Förvärv av aktier i ett bolag för konstruktion och drift av en röntgenfrielektronlaser

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

förvärva aktier i ett utländskt bolag för konstruktion och drift av en röntgenfrielektronlaser.

PROP. 2008/09:2

Skälen för regeringens förslag: För att ge

möjlighet för forskare inom bl.a. nanovetenskap, strukturbiologi och plasmafysik att genomföra en mängd experiment som inte har kunnat genomföras tidigare, planeras en röntgenfrielektronlaser, som kommer att leverera tio miljarder gånger mer intensiv röntgenstrålning än vad som finns tillgängligt i dag. Projektet bygger på ett internationellt samarbete och förhandlingar pågår om en konvention rörande konstruktion och drift.

Samarbetet planeras att ske i ett aktiebolag enligt tysk rätt, European X-ray Free-Electron Laser Facility GmbH (XFEL). Deltagande i samarbetet innebär att Sverige blir ägare till ett aktiekapital om cirka en procent i bolaget och ges möjlighet att nyttja anläggningen. Delägare i bolaget kommer att vara ett flertal, främst europeiska, länder som ska bidra till konstruktions- och driftkostnaderna. Regeringen avser besluta att aktierna ska förvaltas av Vetenskapsrådet.

För att möjliggöra detta bör regeringen bemyndigas att förvärva aktier i ett bolag för konstruktion och drift av röntgenfrielektronlasern XFEL med ett belopp som i svenska kronor motsvarar högst 500 euro. Kostnaderna för förvärvet av aktierna ska belasta anslaget 26:1

Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation.

Hänvisningar till S2-11

  • Prop. 2008/09:2: Avsnitt 1

2.12. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

27:1 Statens biografbyrå

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 10 031 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 27:1 Statens

biografbyrå minskas med 800 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget 27:1

Statens biografbyrå minskas med 800 000 kronor

för att finansiera en del av ökningen av det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse uppförda anslaget 90:5 Regeringskansliet m.m.

28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 207 447 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 28:2 Bidrag till

allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete ökas med

1 500 000 kronor. Finansiering sker genom att anslaget 28:33 Forum för levande historia minskas med 1 500 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget 28:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete

bör ökas med 1 500 000 kronor för att möjliggöra en tillfällig utökning av bidragsgivningen. Finansiering sker genom att anslaget 28:33

Forum för levande historia minskas med mot-

svarande belopp.

28:21 Riksarkivet och landsarkiven

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 319 197 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 28:21 Riksarkivet

och landsarkiven ökas med 5 958 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget 28:21

Riksarkivet och landsarkiven ökas med 5 958 000

kronor för arkivkostnader för domstolarna och Avvecklingsmyndigheten för Arbetslivsinstitutet. Finansiering sker genom att det under utgiftsområde 4 Rättsväsendet uppförda anslaget 4:5 Sveriges Domstolar minskas med 1 458 000 kronor och genom att det under utgiftsområde 14 Arbetsliv uppförda anslaget 23:6 Avvecklings-

myndigheten för Arbetslivsinstitutet minskas med

4 500 000 kronor.

PROP. 2008/09:2

2.13. Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:2 Väghållning och statsbidrag

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 17 975 663 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 36:2 Väghållning

och statsbidrag ökas med 11 822 385 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Enligt lagen

(1996:1059) om statsbudgeten ska investeringar i infrastruktur som regel finansieras med anslag. Lagen innehåller dock en möjlighet för riksdagen att besluta att finansiering kan ske på annat sätt. Med stöd härav har riksdagen under årens lopp bemyndigat regeringen att med lån i Riksgäldskontoret genomföra vissa vägprojekt. Räntor och amorteringar på dessa lån finansieras från anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag.

Regeringens uppfattning är att statliga infrastrukturinvesteringar som regel ska finansieras med anslag. Lånefinansiering av investeringsutgifterna bör endast vara aktuell då kostnaderna finansieras genom brukaravgifter e.d. För att möjliggöra en amortering av den samlade låneskulden bör anslaget ökas med 11 909 000 000 kronor. Denna återbetalning av lån är en intern finansiell transaktion som inte påverkar statens lånebehov eller finansiella sparande 2008. Amorteringen innebär att anslagsbehovet för räntor och återbetalning av lån för vägar 2009 blir 784 000 000 kronor lägre än vad som tidigare beräknats. För 2010 och 2011 beräknas behovet bli 792 000 000 kronor respektive 801 000 000 kronor lägre.

Anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag bör vidare minskas med 86 615 000 kronor för att finansiera en ökning av anslaget 36:4 Banverket:

Banhållning och sektorsuppgifter. Finansieringen

möjliggörs genom att den riskavgift för 2008 som skulle inbetalas till Riksgäldskontoret för Öresundsbro Konsortiet inte behövs.

Sammantaget bör därmed anslaget 36:2

Väghållning och statsbidrag ökas med

11 822 385 000 kronor.

36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 13 550 557 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 36:4 Banverket:

Banhållning och sektorsuppgifter ökas med

13 476 615 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Enligt lagen

(1996:1059) om statsbudgeten ska investeringar i infrastruktur som regel finansieras med anslag. Lagen innehåller dock en möjlighet för riksdagen att besluta att finansiering kan ske på annat sätt. Med stöd härav har riksdagen under årens lopp bemyndigat regeringen att med lån i Riksgäldskontoret genomföra vissa järnvägsprojekt. Räntor och amorteringar på dessa lån finansieras från anslaget 36:4 Banverket: Banhållning och

sektorsuppgifter.

Regeringens uppfattning är att statliga infrastrukturinvesteringar som regel ska finansieras med anslag. Lånefinansiering av investeringsutgifterna bör endast vara aktuell då kostnaderna finansieras genom brukaravgifter e.d. För att möjliggöra en amortering av den samlade låneskulden bör anslaget ökas med 13 390 000 000 kronor. Denna återbetalning av lån är en intern finansiell transaktion som inte påverkar statens lånebehov eller finansiella sparande 2008. Amorteringen innebär att anslagsbehovet för räntor och återbetalning av lån för järnvägar 2009 blir 1 423 000 000 kronor lägre än vad som tidigare beräknats. För 2010 och 2011 beräknas behovet bli 1 286 000 000 kronor respektive 1 043 000 000 kronor lägre.

Upprustningen av Ådalsbanan pågår och har ett nära samband med färdigställandet av Botniabanan. Projektet har drabbats av fördyringar och riskerar att försenas. Regeringen anser att det är av stor vikt att Ådalsbanan färdigställs i nära anslutning till att Botniabanan blir klar. För att säkerställa detta bör anslaget 36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter ökas med 86 615 000 kronor. Finansiering sker genom att anslaget 36:2 Väghållning och

statsbidrag minskas med motsvarande belopp.

PROP. 2008/09:2

Sammantaget bör därmed anslaget 36:4

Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter ökas

med 13 476 615 000 kronor.

36:12 Trafikavtal

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 986 000 000 kronor. Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2008 ingå ekonomiska förpliktelser i samband med tjänstekoncessioner, samverkansavtal och upphandling av transportpolitiskt motiverad interregional kollektivtrafik som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 150 000 000 kronor under 2009–2018.

Regeringens förslag:

Anslaget 36:12

Trafikavtal

ökas med 72 000 000 kronor.

Regeringen bemyndigas att under 2008 för anslaget 36:12 Trafikavtal ingå ekonomiska förpliktelser i samband med tjänstekoncessioner, samverkansavtal och upphandling av transportpolitiskt motiverad interregional kollektivtrafik som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 600 000 000 kronor under 2009–2022.

Skälen för regeringens förslag: Till följd av det

höga oljepriset beräknas utgifterna för trafikavtalen överstiga det anvisade beloppet. Anslaget 36:12 Trafikavtal behöver därför ökas med 72 000 000 kronor.

Det höga oljepriset medför också att behovet av framtida anslag till följd av ingångna avtal blir betydligt högre än beräknat. Rikstrafiken avser vidare att träffa en överenskommelse som avser perioden 2011–2021 med berörda trafikhuvudmän om villkoren och formerna för stödet för persontrafiken på det statliga järnvägsnätet i delar av Norrland. Regeringen bör därför bemyndigas att under 2008 för anslaget 36:12

Trafikavtal ingå ekonomiska åtaganden under

2008 som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 600 000 000 kronor under 2009–2022.

36:6 Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m.

36:16 Järnvägsstyrelsen

I statsbudgeten för innevarande år finns för dessa ändamål uppförda ramanslag på 211 224 000 kronor respektive 60 859 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 36:6 Ersättning för

sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m. minskas

med 10 000 000 kronor.

Anslaget 36:16 Järnvägsstyrelsen minskas med 5 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: För att bidra till

finansieringen av ökningen av det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse uppförda anslaget 90:5 Regeringskansliet m.m. bör anslagen 36:6 Ersättning för sjöräddning, fritidsbåts-

ändamål m.m. och 36:16 Järnvägsstyrelsen

minskas med 10 000 000 kronor respektive 5 000 000 kronor.

Hänvisningar till S2-13

  • Prop. 2008/09:2: Avsnitt 1

2.14. Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

25:1 Sveriges lantbruksuniversitet

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1 436 915 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 25:1 Sveriges lant-

bruksuniversitet minskas med 10 000 000 kronor.

Skälet för regeringens förslag: Anslaget 25:1

Sveriges lantbruksuniversitet minskas med

5 000 000 kronor för att finansiera ökningen av det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse uppförda anslaget 32:1 Länsstyrelserna m.m. samt med 5 000 000 kronor för att finansiera ökningen av anslaget 41:1 Skogsstyrelsen.

Sammantaget bör därmed anslaget 25:1

Sveriges lantbruksuniversitet minskas med

10 000 000 kronor.

PROP. 2008/09:2

41:1 Skogsstyrelsen

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 328 971 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 41:1 Skogsstyrelsen

ökas med 5 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Skogsstyrelsen

har nyligen fått i uppdrag att utarbeta förslag till åtgärder som syftar till att bl.a. minska den administrativa bördan för skogsägare att bruka och förvalta sin skog. Åtgärderna ska kunna genomföras utan att minska skogens möjligheter att producera biomassa eller natur-, kulturmiljö- och rekreationsvärden. Vidare ska åtgärderna vara förenliga med regeringens klimatmål om att minska halten koldioxid i luften.

Anslaget 41:1 Skogsstyrelsen bör därför ökas med 5 000 000 kronor. Finansieringen sker genom att anslaget 25:1 Sveriges lantbruks-

universitet minskas med motsvarande belopp.

42:4 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 124 349 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 42:4 Bekämpande

av smittsamma husdjurssjukdomar ökas med

61 600 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen

lägger vikt vid att det generellt sett goda djurhälsoläget i Sverige vidmakthålls. Vid utbrott av djursjukdomar är det viktigt att resurser finns tillgängliga så att sjukdomsspridningen kan begränsas genom snabba ingripanden. För vissa djursjukdomar ersätts lantbrukarna för uppkomna kostnader enligt tvingande regelverk.

Kostnaderna för ersättning för sjukdomsbekämpning enligt epizootilagen (1999:657) och zoonoslagen (1999:658) varierar mellan åren beroende på externa faktorer såsom smittläget i

omvärlden. Under 2008 har kostnaderna varit betydligt högre än beräknat.

Anslaget 42:4 Bekämpande av smittsamma

husdjurssjukdomar bör därför ökas med

61 600 000 kronor.

43:14 Konkurrenskraftig livsmedelssektor (bemyndigande)

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 31 480 000 kronor. Något bemyndigande att ingå ekonomiska förpliktelser har inte lämnats.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2008 för anslaget 43:14 Konkurrenskraftig

livsmedelssektor besluta om bidrag som inklusive

tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 8 000 000 kronor under 2009.

Skälen för regeringens förslag: Under 2008

fattas flera beslut om bidrag till innovation, utveckling och högre kompetens inom livsmedelssektorn. Eftersom Europeiska kommissionen varit sen med att fatta beslut om att programmen är stödberättigande kommer flera av bidragen inte att kunna betalas ut under året. Betalningarna kommer i stället att göras under 2009. Regeringen bör därför bemyndigas att under 2008 för anslaget 43:14

Konkurrenskraftig livsmedelssektor besluta om

bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 8 000 000 kronor under 2009.

45:1 Främjande av rennäringen m.m.

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 46 718 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 45:1 Främjande av

rennäringen m.m. ökas med 10 000 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 44:1

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

minskas med 10 000 000 kronor.

PROP. 2008/09:2

Skälen för regeringens förslag: Under vintern

2007/08 har synnerligen svåra betesförhållanden rått i stora delar av renskötselområdet. Detta har lett till ett större behov av stödutfodring än vad som tidigare beräknats.

Anslaget 45:1 Främjande av rennäringen m.m. bör därför ökas med 10 000 000 kronor. Finansiering sker genom att anslaget 44:1

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

minskas med motsvarande belopp.

Hänvisningar till S2-14

  • Prop. 2008/09:2: Avsnitt 1

2.15. Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:14 Konkurrensverket

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 98 151 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 38:14 Konkurrens-

verket ökas med 2 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Konkurrens-

verket ska göra en bred översyn av konkurrenssituationen i Sverige där såväl befintliga som nya förslag till konkurrensfrämjande reformer behandlas. Anslaget 38:14 Konkurrensverket bör därför ökas med 2 000 000 kronor.

39:2 Kommerskollegium

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 67 121 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 39:2 Kommers-

kollegium ökas med 4 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Enligt

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG (EUT L 376, 27.12.2006, s 36, Celex 32006L0123), det s.k. tjänstedirektivet, ska medlemsstaterna senast den 28 december 2009 inrätta gemensamma kontaktpunkter för tjänsteleverantörer och tjänstemottagare. Kontaktpunkterna ska svara för vissa förvaltnings-

gemensamma funktioner såsom att erbjuda elektroniska ansökningsförfaranden och kontaktuppgifter till berörda svenska myndigheter. Kontaktpunkter är även ett centralt inslag i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 764/2008 (EUT L 218, 13.8.2008 s 21, Celex 32008R0764) inom det icke harmoniserade varuområdet. Förordningen ska tillämpas från och med den 13 maj 2009. Kontaktpunkternas uppgifter faller inom Kommerskollegiums övergripande ansvar för inre marknadsfrågor men berör också insatser som görs av andra myndigheter.

Utvecklingen av den svenska kontaktpunkten bör påbörjas under 2008 för att den stegvis ska kunna tas i bruk under 2009. Anslaget 39:2

Kommerskollegium bör därför ökas med

4 000 000 kronor.

Finansiering av transaktionskostnader avseende Arbetslivsresurs AR AB (publ)

Regeringens förslag:

Vid en försäljning av aktierna

i Arbetslivsresurs AR AB (publ) får regeringen utöver kontanter motta aktier eller andra former av tillgångar samt avyttra tillgångar som staten får som likvid om annat än kontanter erhålls. Regeringen får vidta de åtgärder i övrigt som krävs för att avyttra hela eller delar av aktieinnehavet i Arbetslivsresurs AR AB (publ). Vissa direkta kostnader som uppkommer för staten i samband med försäljningen av aktierna i Arbetslivsresurs AR AB (publ) får avräknas mot försäljningsintäkterna.

Skälen för regeringens förslag: Riksdagen har

bemyndigat regeringen att vidta de åtgärder som behövs för att avyttra hela eller delar av statens aktieinnehav i Arbetslivsresurs AR AB (publ) (Arbetslivsresurs) (prop. 2006/07:100, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222). I de fall en försäljning blir aktuell kan staten vid en överlåtelse av aktierna få andra tillgångar, exempelvis värdepapper, som likvid. För att kunna genomföra en försäljning på sådant sätt behövs riksdagens medgivande. Det kan också bli aktuellt att Arbetslivsresurs verksamhet måste omstruktureras eller andra åtgärder vidtas

PROP. 2008/09:2

för att en försäljning av aktier i Arbetslivsresurs ska kunna genomföras.

Om staten som likvid vid försäljning av aktier i Arbetslivsresurs får annat än kontanter avser regeringen att vid lämpligt tillfälle avyttra dessa tillgångar. En sådan åtgärd kan i enlighet med vad som följer av 26 § lagen (1996:1059) om statsbudgeten kräva riksdagens bemyndigande. Riksdagens medgivande bör alltså inhämtas för dessa åtgärder för att en försäljning av aktierna i Arbetslivsresurs ska kunna genomföra på mest ändamålsenligt sätt.

I samband med försäljning av aktier i ett statligt ägt bolag uppkommer vissa direkta kostnader för ägaren staten. Bland annat uppstår kostnader för extern rådgivning samt andra omkostnader i samband med försäljningen. Regeringen anser att dessa kostnader bör finansieras genom att de avräknas från de likvider som erhålls vid försäljningen.

Hänvisningar till S2-15

  • Prop. 2008/09:2: Avsnitt 1

2.16. Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

48:2 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 2 013 470 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 48:2 Statligt

utjämningsbidrag för LSS-kostnader ökas med

245 594 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Utjämning av

kostnadsskillnader mellan kommuner avseende LSS-verksamhet sker enligt lagen (2003:886) om utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt lagen (2003:887) om utjämningsbidrag till kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

De slutliga beräkningar som gjorts av Statistiska centralbyrån visar att bidraget till bidragsberättigade kommuner blir 245 594 000

kronor högre än det belopp som riksdagen anvisat för 2008. Anslaget 48:2 Statligt

utjämningsbidrag för LSS-kostnader bör därför

ökas med 245 594 000 kronor. Den utjämningsavgift som övriga kommuner betalar till staten ökas med motsvarande belopp. Denna avgift redovisas mot inkomsttitel på statsbudgetens inkomstsida.

2.17. Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

92:1 Räntor på statsskulden

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 40 587 000 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 92:1 Räntor på

statsskulden ökas med 6 413 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget 92:1

Räntor på statsskulden får överskridas om det är

nödvändigt för att finansiera statens betalningsåtaganden. I finansutskottets betänkande med anledning av tilläggsbudget för 2002 (bet. 2002/03:FiU11) uttrycktes att utskottet likväl förutsätter att regeringen överväger om det finns anledning att på tilläggsbudget föreslå ändringar av anslaget när utgifterna förväntas avvika väsentligt från anvisade medel. Regeringen bedömer att detta nu är fallet. Motiven är följande.

Utgifterna för statsskuldsräntorna bedöms 2008 bli 2 113 000 000 kronor högre än beräknat delvis på grund av minskade valutavinster till följd av dollarförsvagningen. Dessutom var anslagskrediten maximalt utnyttjad vid utgången av 2007. Anslagskrediten bör nu återbetalas. Denna återbetalning är en intern transaktion som inte påverkar statens lånebehov eller finansiella sparande 2008. Anslaget 92:1 Räntor

på statsskulden bör därför ökas med

6 413 000 000 kronor.

Utdrag ur protokoll

vid regeringssammanträde den 12 september

2008

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden

Olofsson, Odell, Bildt, Ask, Husmark Pehrsson, Leijonborg, Hägglund, Björklund, Carlsson, Littorin, Borg, Malmström, Billström, Adelsohn Liljeroth, Tolgfors, Björling

Föredragande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och

statsråden Olofsson, Odell, Ask, Husmark Pehrsson, Leijonborg, Hägglund, Björklund, Carlsson, Littorin, Borg, Billström, Adelsohn Liljeroth, Tolgfors, Björling

Regeringen beslutar proposition 2008/09:2