Lag (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
SFS 1998:676 i lydelse enligt SFS 2024:512
Ikraft
1998-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-06-26

1 §  Statlig ålderspensionsavgift ska för varje år betalas av staten enligt denna lag.

[S2]Avgift betalas endast för personer som är försäkrade för inkomstgrundad ålderspension enligt 4 och 6 kap.socialförsäkringsbalken och som uppfyller förutsättningarna för tillgodoräknande av pensionsrätt för inkomstpension eller av pensionspoäng. Lag (2010:1271).

Prop. 1997/98:151: I paragrafen anges att staten för varje år skall betala statlig ålderspensionsavgift i enlighet med bestämmelserna i lagen. Det är således staten som har betalningsansvaret för avgiften.

Vidare slås det fast att avgift betalas endast för försäkrade enligt lagen (1998:000) om inkomstgrundad ålderspension (LIP) som uppfyller förutsättningarna för tillgodoräknande av pensionsrätt för inkomstpension eller pensionspoäng. ...

/Upphör att gälla U: 2025-10-01/

2 §  Avgiften utgör 10,21 procent av ersättning i form av

 1. sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt 24-28 och 31 kap.socialförsäkringsbalken samt arbetsskadesjukpenning enligt 40 kap. nämnda balk eller motsvarande ersättning som utgetts enligt nämnda balk eller annan författning eller på grund av regeringens förordnande, i den utsträckning ersättningen trätt i stället för en försäkrads inkomst av anställning enligt 59 kap.8-11 §§socialförsäkringsbalken eller inkomst av annat förvärvsarbete enligt 59 kap. 14 § första stycket 1-3 nämnda balk,
 2. föräldrapenningsförmåner enligt 11-13 kap.socialförsäkringsbalken,
 3. närståendepenning enligt 47 kap.socialförsäkringsbalken,
 4. ersättning enligt 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön,
 5. livränta enligt 41-44 kap.socialförsäkringsbalken eller annan motsvarande livränta som bestäms med tillämpning av 41 och 42 kap. nämnda balk,
 6. omvårdnadsbidrag enligt 22 kap.socialförsäkringsbalken,
 7. dagpenning från arbetslöshetskassa,
 8. statlig ersättning som lämnas för arbete i etableringsjobb,
 9. aktivitetsstöd till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program,
 10. ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF),
 11. dagpenning till totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och till andra som får dagpenning enligt de grunder som gäller för totalförsvarspliktiga,
 12. bidrag från Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden i den utsträckning som regeringen så föreskriver, och
 13. omställningsstudiebidrag enligt lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd. Lag (2022:859).

Prop. 2001/02:81: I paragrafens första punkt har den särskilda arbetsskadeersättningen lagts till. Denna ersättning är en ekonomisk kompensation till den som i samband med arbetsskada har haft karensdagar. Ersättningen är pensionsgrundande och en sådan typ av ersättning som staten skall betala ålderspensionsavgift för. Mottagaren i sin tur betalar allmän pensionsavgift på ersättningen eftersom den är skattepliktig enligt inkomstskattelagen (1999:1229). ...

Prop. 1997/98:151: Som framgår av avsnitt 30.1 skall pensionsrätt tillerkännas försäkrade som uppbär socialförsäkringsersättningar av olika slag, ersättningar vid arbetslöshet, vissa former av bidrag i samband med utbildning samt dagpenning till totalförsvarspliktiga på grundval av den utbetalda ersättningen. Pensionsgrundande inkomst beräknas på utbetalda sådana ersättningar. I enlighet med den grundläggande principen i det reformerade ...

/Träder i kraft I: 2025-10-01/

2 §  Avgiften utgör 10,21 procent av ersättning i form av

 1. sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt 24-28 och 31 kap.socialförsäkringsbalken samt arbetsskadesjukpenning enligt 40 kap. nämnda balk eller motsvarande ersättning som utgetts enligt nämnda balk eller annan författning eller på grund av regeringens förordnande, i den utsträckning ersättningen trätt i stället för en försäkrads inkomst av anställning enligt 59 kap.8-11 §§socialförsäkringsbalken eller inkomst av annat förvärvsarbete enligt 59 kap. 14 § första stycket 1-3 nämnda balk,
 2. föräldrapenningsförmåner enligt 11-13 kap.socialförsäkringsbalken,
 3. närståendepenning enligt 47 kap.socialförsäkringsbalken,
 4. ersättning enligt 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön,
 5. livränta enligt 41-44 kap.socialförsäkringsbalken eller annan motsvarande livränta som bestäms med tillämpning av 41 och 42 kap. nämnda balk,
 6. omvårdnadsbidrag enligt 22 kap.socialförsäkringsbalken,
 7. arbetslöshetsersättning enligt lagen (2024:506) om arbetslöshetsförsäkring,
 8. statlig ersättning som lämnas för arbete i etableringsjobb,
 9. aktivitetsstöd till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program,
 10. ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF),
 11. dagpenning till totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och till andra som får dagpenning enligt de grunder som gäller för totalförsvarspliktiga,
 12. bidrag från Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden i den utsträckning som regeringen så föreskriver, och
 13. omställningsstudiebidrag enligt lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd. Lag (2024:512).

3 §  Avgift beräknas inte på ersättning enligt 2 § om ersättningen tillsammans med annan inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete understiger 42,3 procent av det för året gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1271).

Prop. 1997/98:151: I paragrafen anges att avgift inte ska beräknas om ersättningen tillsammans med andra ersättningar understiger 24 % av det för året gällande prisbasbeloppet. Gränsen är densamma som gäller för att pensionsgrundande inkomst skall fastställas. Samma gräns gäller också för deklarationsplikten.

4 §  Vid beräkning av avgift på ersättning enligt 2 § ska det bortses från en försäkrads inkomster som överstiger 8,07 gånger det för året gällande inkomstbasbeloppet enligt 58 kap.26 och 27 §§socialförsäkringsbalken i följande ordning:

 1. ersättningar enligt 2 § 1 som utgör inkomst av annat förvärvsarbete,
 2. annan inkomst av annat förvärvsarbete,
 3. ersättningar enligt 2 § som utgör inkomst av anställning,
 4. annan inkomst av anställning. Lag (2010:1271).

Prop. 2001/02:9: Den högsta gräns som den statliga ålderspensionsavgiften skall beräknas på har i paragrafen ändrats från 8,07 förhöjda prisbasbelopp till 8,07 inkomstbasbelopp. Under åren 1999–2000 har inkomstbasbeloppet likställts med det förhöjda prisbasbeloppet och under år 2001 har inkomstbasbeloppet motsvarat det förhöjda prisbasbeloppet. Från och med årsskiftet 2001/2002 och år därefter skall emellertid inkomstbasbeloppet räknas om med förändringen av inkomstindexet. Eftersom den pensionsgrundande inkomsten ...

Prop. 1997/98:151: Stadgandet innebär att statlig ålderspensionsavgift aldrig skall betalas för sådana ersättningar som i sig är pensionsgrundande men som ligger över taket som det inte fastställs några förmåner för. Sådana ersättningar ger aldrig någon pensionsrätt eller några poäng och det skall därför följaktligen inte betalas någon statlig ålderspensionsavgift för dem. I paragrafen anges hur beräkning av avgiften på ersättningar enligt 2 § skall göras. Eftersom ersättningar i form av inkomst av annat förvärvsarbete ...

5 §  Avgiften utgör 18,5 procent av sådana pensionsgrundande belopp som fastställs enligt 60 kap.socialförsäkringsbalken och av inkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivitetsersättning enligt 34 kap.socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1271).

Prop. 2000/01:96: Statlig ålderspensionsavgift betalas bl.a. på socialförsäkringsförmåner som är ålderspensionsgrundande. Avgiften motsvarar för flertalet förmåner endast den del som annars en arbetsgivare svarar för enligt socialavgiftslagen (2000:980). På sådana ersättningar betalar den som uppbär förmånen allmän pensionsavgift på 7 procent av ersättningen. Statlig ålderspensionsavgift motsvarar även hela avgiften om 18,5 procent på pensionsgrundande ...

Prop. 1997/98:151: Pensionsrätt skall i det reformerade systemet i vissa fall beräknas på särskilt framräknade belopp. Sådana belopp tillgodoräknas för förtidspension, plikttjänstgöring och för år då föräldrar haft barn under en viss ålder. Dessa belopp beräknas och fastställs enligt 3 kap. LIP.

I paragrafen föreskrivs att avgiften utgör 18,5 procent av de pensionsgrundande belopp som fastställs enligt <a href="https://lagen.nu/1998:674#K3" ...

6 § Har upphävts genom lag (2010:1271).

7 §  Avgift skall för varje år betalas preliminärt med belopp som så nära som möjligt beräknas motsvara den slutliga avgiften. Den preliminära avgiften betalas varje månad. Regeringen skall bestämma storleken på de belopp som skall betalas.

Prop. 1997/98:151: I paragrafen anges att den statliga ålderspensionsavgiften för varje år skall betalas preliminärt. Den preliminärt bestämda avgiften skall så nära som möjligt motsvara de avgifter som kommer att fastställas slutligt under det kommande fastställelseåret. Den preliminärt bestämda årliga avgiften skall delas upp på tolv betalningar och kommer således att betalas med samma tidsintervall som de ålderspensionsavgifter som betalas enligt lagen (1981:691) ...

8 §  Fördelningen av avgiften ska göras enligt följande. Den andel som beräknas motsvara pensionsrätt för premiepension för samma år förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning enligt 64 kap.1517 §§socialförsäkringsbalken. Återstoden förs, efter avstämning gentemot Riksgäldskontoret enligt 9 §, till Första–Fjärde AP-fonderna för förvaltning enligt lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).

[S2]Regeringen ska för varje år fastställa andelarna efter förslag från Pensionsmyndigheten. Lag (2010:1271).

Prop. 2001/02:9: Vid fördelningen av den preliminära avgiften förs den andel som beräknas motsvara pensionsrätt för premiepension till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning. Eftersom det vid avstämningen skall göras en slutlig reglering gentemot Riksgäldskontoret (se 9 §) har det i paragrafen intagits att den del som efter denna avstämning återstår skall föras till Första–Fjärde AP-fonderna.

Prop. 1997/98:151: Regeringen skall fastställa storleken på andelarna av de inbetalda avgifterna. På samma sätt som gäller för ålderspensionsavgifterna enligt 4 kap. 3 § lagen om socialavgifter skall en viss del av den statliga ålderspensionsavgiften placeras på konto hos Riksgäldskontoret för att därifrån sedan överföras till individuella pensionskonton inom premiereservsystemet. Återstoden av avgiften skall föras till Allmänna pensionsfonden. Någon överföring till staten skall dock inte göras. En sådan avsättning ...

9 §  Slutlig avstämning av avgifterna ska göras året efter fastställelseåret. Den skillnad som framkommer mellan beräknade belopp och de belopp som slutligt framräknas för det aktuella året ska regleras gentemot Riksgäldskontoret i samband med en kommande preliminär överföring och gentemot Första–Fjärde AP-fonderna i samband med att storleken på de preliminära avgifterna bestäms. Det belopp som ska regleras gentemot Riksgäldskontoret beräknas med tillägg av sådan avkastning som avses i 64 kap. 16 § socialförsäkringsbalken och det belopp som ska regleras gentemot Första–Fjärde AP- fonderna med sådan ränta som anges i 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

[S2]Med fastställelseår avses detsamma som enligt 57 kap. 2 § första stycket 2 socialförsäkringsbalken. Lag (2011:1392).

Prop. 2001/02:9: I paragrafen har vidare en följdändring gjorts på grund av att en ändring har gjorts i 8 kap. 1 § första stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. När det gäller regleringen mot Riksgäldskontoret har ordet ”avkastning” ändrats till ”ränta som anges i avtal”.

Prop. 2001/02:119: I paragrafen har en följdändring gjorts. Denna ändring är gjord på grund av att de medel som Premiepensionsmyndigheten förvaltar tillfälligt från och med den 1 juli 2002 placeras på annat sätt än som skedde tidigare, se 8 kap. 1 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension (lydelse SFS 2002:50).

Prop. 1997/98:151: I paragrafen slås det fast att den slutliga avstämningen av ålderspensionsavgifterna skall göras året efter fastställelseåret. Termen fastställelseår

är densamma som används i LIP och skall definieras på samma sätt. Året efter intjänandeåret börjar pensionsrätterna fastställas och senast den 31 mars året efter fastställelseåret skall samtliga pensionsrätter ...

10 §  Avgiften används till finansiering av försäkringen för inkomstgrundad ålderspension enligt socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1271).

Prop. 1997/98:151: I paragrafen anges att den statliga ålderspensionsavgiften skall användas för finansiering av försäkringen för inkomstgrundad ålderspension enligt LIP. Försäkringen omfattar inkomstgrundad ålderspension i form av inkomstpension, tilläggspension, premiepension och premiepension till efterlevande.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998 och tillämpas första gången på ersättningar och pensionsgrundande belopp som beräknas för år 1999.
 2. Under åren 1999 och 2000 skall utöver vad som sägs i 10 § avgiften även finansiera försäkringen för tilläggspension i form av ålderspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och folkpension i form av ålderspension enligt samma lag för personer med rätt till sådan tilläggspension.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:315, Prop. 1997/98:151, Bet. 1997/98:SfU13
Ikraftträder
1998-10-01

Lag (1999:968) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:28, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:FiU1
Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1411) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001. Den äldre lydelsen gäller fortfarande i fråga om studiestöd som beviljats enligt den upphävda studiestödslagen (1973:349) eller enligt övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395).
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:96, Prop. 1999/2000:10, Bet. 1999/2000:UbU7
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2000:198) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:181, Prop. 1999/2000:46, Bet. 1999/2000:FiU19
Omfattning
ändr. 8, 9 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:795) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Förarbeten
Rskr. 2000/01:11, Prop. 1999/2000:138, Bet. 2000/01:SfU4
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:796) om ändring i lagen (1999:1411) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Förarbeten
Rskr. 2000/01:11, Prop. 1999/2000:138, Bet. 2000/01:SfU4
Omfattning
ändr. 2 § i 1999:1411

Lag (2000:1009) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas första gången på ersättningar som beräknas för år 2001.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:36, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:FiU1
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1406) om ändring i lagen (2000:795) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Förarbeten
Rskr. 2000/01:92, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:SfU1
Omfattning
ändr 2 § i 2000:795

Lag (2000:1407) om ändring i lagen (2000:796) om ändring i lagen (1999:1411) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Förarbeten
Rskr. 2000/01:92, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:SfU1
Omfattning
ändr. 2 § i 2000:796

Lag (2001:494) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Förarbeten
Rskr. 2000/01:257, Prop. 2000/01:96, Bet. 2000/01:SfU15
Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2001:838) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
 2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på avgifter som beräknas för år 2003.
 3. Äldre bestämmelser gäller vid beräkning av avgifter för år 2002, dock skall avgift inte beräknas på ersättning enligt 2 § om ersättningen tillsammans med annan inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete understiger 29,3 procent av det för året gällande prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:34, Prop. 2001/02:1, Bet. 2001/02:FiU1
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2001:1118) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderpensionsavgift

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
 2. Bestämmelsen i 4 § tillämpas första gången på avgifter som beräknas för år 2002.
 3. Bestämmelsen i 9 § tillämpas första gången vid avstämningen år 2002.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:85, Prop. 2001/02:9, Bet. 2001/02:SfU5
Omfattning
ändr. 4, 8, 9 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:228) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Förarbeten
Rskr. 2001/02:213, Prop. 2001/02:81, Bet. 2001/02:SfU10
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:317) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Förarbeten
Rskr. 2001/02:253, Prop. 2001/02:119, Bet. 2001/02:SfU17
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2002:632) om ändring i lagen (2002:228) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Förarbeten
Rskr. 2001/02:312, Prop. 2001/02:161, Bet. 2001/02:UbU15
Omfattning
ändr. 2 § i 2002:228

Lag (2002:979) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 och tillämpas första gången på avgifter som beräknas för år 2003.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:24
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2004:839) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 2, 8 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2009:997) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Förarbeten
Rskr. 2009/10:4, Prop. 2008/09:202, Bet. 2009/10:SfU3
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:1271) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om förmåner som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
upph. 6 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:1392) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2017:280) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utbildningsbidrag för doktorander som lämnas senast den 30 juni 2022.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:208, Prop. 2016/17:50, Bet. 2016/17:UbU12
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2018:1267) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om vårdbidrag enligt 22 kap.socialförsäkringsbalken i dess lydelse före den 1 januari 2019.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:388, Prop. 2017/18:190, Bet. 2017/18:SfU23
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2020:478) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Förarbeten
Rskr. 2019/20:282, Prop. 2019/20:117, Bet. 2019/20:AU12
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2020-10-01

Lag (2022:859) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Förarbeten
Rskr. 2021/22:365, Prop. 2021/22:176, Bet. 2021/22:AU12
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2022-06-30

Lag (2024:512) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2025.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för dagpenning enligt den upphävda lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.
Förarbeten
Rskr. 2023/24:267, Prop. 2023/24:128, Bet. 2023/24:AU9
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2025-10-01