Prop. 2008/09:44

Slopad kontrolluppgiftsskyldighet rörande tillgångar och skulder, m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 2 oktober 2008

Fredrik Reinfeldt

Mats Odell

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Förmögenhetsskatten har avskaffats helt från och med den 1 januari 2007. I propositionen lämnas förslag på vilka kontrolluppgiftsskyldigheter rörande tillgångar och skulder som bör slopas till följd av att förmögenhetsskatten avskaffats. Skyldigheten att lämna kontrolluppgifter om skulder, fordringsrätter, innehav av delägarrätter och om livförsäkringar bör slopas. Detsamma bör gälla kontrolluppgifter om innehav av elcertifikat och utsläppsrätter m.m. samt andelar i privatbostadsföretag och vissa andra bostadsföretag.

Vidare föreslås en ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret med anledning av att förmögenhetsskatten avskaffats.

Av regelförenklingsskäl lämnas dessutom förslag på ändringar som gäller kontrolluppgifter om betalningar till och från utlandet.

Slutligen föreslås en ändring i bestämmelsen som reglerar när kontrolluppgifter inte behöver lämnas om intäkt i inkomstslaget tjänst.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

2. lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret.

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1. Förslag till lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

TPF

1

FPT

dels att 8 kap. 3 och 9 §§, 9 kap. 3 §, 11 kap. 1, 1 a, 8, 12 och 14 §§ samt 14 kap. 13 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 14 kap. 13 § ska utgå, dels att 3 kap. 10 §, 6 kap. 5 §, 8 kap. 1, 2, 4–8, 10 och 12 §§, 9 kap. 1, 4–6 §§, 11 kap. 8 a §, 12 kap. 1, 2 och 4 §§, rubrikerna till 8 och 9 kap. samt rubrikerna närmast före 8 kap. 1 och 7 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 11 kap. 1 § ska lyda ”Överlåtelse av privatbostadsrätt och av andelar i vissa bostadsföretag”.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.

10 §

Den som gör avdrag för ränteutgifter vid beräkning av resultatet i inkomstslaget kapital skall, om kontrolluppgift inte skall lämnas enligt 8 kap. 7–12 §§, även lämna uppgift om skuldens storlek och de uppgifter som behövs för att långivaren skall kunna identifieras.

Den som gör avdrag för ränteutgifter vid beräkning av resultatet i inkomstslaget kapital ska, om kontrolluppgift inte ska lämnas enligt 8 kap. 7, 8 och 10–12 §§, även lämna de uppgifter som behövs för att långivaren ska kunna identifieras.

6 kap.

5 §

Kontrolluppgift behöver inte lämnas om

1. ersättning eller förmån för tillfälligt arbete som en fysisk person eller ett dödsbo har gett ut under förutsättning att

a) ersättningen eller förmånen inte motsvarar en utgift i en näringsverksamhet,

b) skatteavdrag inte har gjorts, och

TP

1

PT

Senaste lydelse av

8 kap. 3 § 2005:344 11 kap. 1 § 2007:1409 11 kap. 1 a § 2005:344 11 kap. 8 § 2008:139 11 kap. 12 § 2003:119 11 kap. 14 § 2006:644 14 kap. 13 § 2007:1409 rubriken närmast före 11 kap. 1 § 2005:344.

c) det som mottagaren har fått sammanlagt haft ett lägre värde än 1 000 kronor för hela året,

2. ersättning eller förmån för tillfälligt arbete som har getts ut i annat fall än som avses i 1, under förutsättning att

a) det som mottagaren har fått sammanlagt haft ett lägre värde än 100 kronor för hela året, och

b) skatteavdrag inte har gjorts,

3. ersättning eller förmån som enligt 3 kap. 21 § första och andra styckena skall redovisas i självdeklarationen, eller

3. ersättning eller förmån som enligt 3 kap. 21 § första och tredje styckena ska redovisas i självdeklarationen, eller

4. ersättning eller förmån som har redovisats i en förenklad skattedeklaration enligt 10 kap. 13 a § skattebetalningslagen (1997:483).

8 kap. Kontrolluppgift om ränta, fordringsrätt och skuld

8 kap. Kontrolluppgift om ränta och annan avkastning på fordringsrätt

Ränteinkomster och fordringsrätter

Ränteinkomster och annan avkastning på fordringsrätter

1 §

TPF

2

FPT

Kontrolluppgift skall lämnas om ränteinkomster och fordringsrätter.

Kontrolluppgift ska lämnas om ränteinkomster.

Kontrolluppgift skall också lämnas om annan avkastning än kapitalvinst som hänför sig till fordringsrätten och som utgör intäkt i inkomstslaget kapital.

Kontrolluppgift ska också lämnas om annan avkastning än kapitalvinst som hänför sig till fordringsrätter och som utgör intäkt i inkomstslaget kapital.

2 §

TPF

3

FPT

Kontrolluppgift om ränteinkomster eller annan avkastning och fordringsrätter skall lämnas för fysiska personer och dödsbon av den som har tillgodoräknat eller betalat ut avkastningen.

Kontrolluppgift om ränteinkomster eller annan avkastning ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den som har tillgodoräknat eller betalat ut avkastningen.

Uppgiftsskyldiga är

1. andra juridiska personer än dödsbon, och

2. fysiska personer och dödsbon, om utbetald eller tillgodoräknad ränta utgör utgift i en näringsverksamhet som personen eller dödsboet bedriver.

TP

2

PT

Senaste lydelse 2005:344.

TP

3

PT

Senaste lydelse 2005:344.

4 §

TPF

4

FPT

Kontrolluppgift om ränta och fordringsrätt behöver inte lämnas

Kontrolluppgift om ränta behöver inte lämnas

1. för ett konto, för vilket det inte finns personnummer och som har öppnats före den 1 januari 1985, om räntan understiger 100 kronor under året eller, om kontot innehas av mer än en person, räntan för var och en av dem understiger 100 kronor,

2. om den sammanlagda räntan på konton i annat fall än som avses i 1 understiger 100 kronor under året för en person, dock skall kontrolluppgift lämnas om fordringsrätten om fordringsrättens belopp uppgår till minst 10 000 kronor, och

2. om den sammanlagda räntan på konton i annat fall än som avses i 1 understiger 100 kronor under året för en person, och

3. för skogskonto, skogsskadekonto, upphovsmannakonto och pensionssparkonto.

5 §

TPF

5

FPT

I kontrolluppgiften skall uppgifter lämnas om tillgodoräknad eller utbetald ränta eller annan avkastning än kapitalvinst och fordringsrättens belopp vid årets utgång.

I kontrolluppgiften ska uppgifter lämnas om tillgodoräknad eller utbetald ränta eller annan avkastning än kapitalvinst.

Om den uppgiftsskyldige inte kan ange hur stor del av utbetalt belopp som utgör ränta, skall uppgift om det sammanlagda utbetalda beloppet lämnas i kontrolluppgiften.

Om den uppgiftsskyldige inte kan ange hur stor del av utbetalt belopp som utgör ränta, ska uppgift om det sammanlagda utbetalda beloppet lämnas i kontrolluppgiften.

6 §

Om ett konto innehas av två eller flera personer, skall räntan och fordringsrätten fördelas mellan dem efter deras andelar i räntan och fordringsrätten eller, om dessa andelar inte är kända för den uppgiftsskyldige, i lika stora andelar.

Om ett konto innehas av två eller flera personer, ska räntan fördelas mellan dem efter deras andelar i räntan eller, om dessa andelar inte är kända för den uppgiftsskyldige, i lika stora andelar.

Om ett konto innehas av fler än fem personer och en person förfogar över kontot, behöver kontrolluppgift lämnas endast för den person som förfogar över kontot.

TP

4

PT

Senaste lydelse 2005:344.

TP

5

PT

Senaste lydelse 2005:344.

Ränteutgifter och skulder Ränteutgifter

7 §

Kontrolluppgift skall lämnas om ränteutgifter och skulder.

Kontrolluppgift ska lämnas om ränteutgifter.

8 §

TPF

6

FPT

Kontrolluppgift om ränteutgifter och skulder skall lämnas för fysiska personer och dödsbon av den som har mottagit ränta.

Kontrolluppgift om ränteutgifter ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den som har mottagit ränta.

Uppgiftsskyldiga är

1. andra juridiska personer än dödsbon, och

2. fysiska personer och dödsbon, om räntan utgör inkomst i en näringsverksamhet som personen eller dödsboet bedriver.

En enskild person som endast har mottagit dröjsmålsränta behöver inte lämna kontrolluppgift.

10 §

I kontrolluppgiften skall uppgift lämnas om mottagen ränta och skuldens storlek vid årets utgång.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om mottagen ränta.

Om någon del av räntan har betalats i förskott, skall uppgift lämnas endast om den del av räntan som avser tiden till och med den 31 januari taxeringsåret.

Om någon del av räntan har betalats i förskott, ska uppgift lämnas endast om den del av räntan som avser tiden till och med den 31 januari taxeringsåret.

12 §

Om två eller flera personer är betalningsansvariga för en skuld, skall räntan och skulden fördelas mellan dem efter deras andelar i räntan och skulden eller, om dessa andelar inte är kända för den uppgiftsskyldige, i lika stora andelar.

Om två eller flera personer är betalningsansvariga för en skuld, ska räntan fördelas mellan dem efter deras andelar i räntan eller, om dessa andelar inte är kända för den uppgiftsskyldige, i lika stora andelar.

Om en skuld är gemensam för fler än fem personer, behöver kontrolluppgift lämnas endast för den person som kan anses som företrädare för dem.

TP

6

PT

Senaste lydelse 2005:344.

9 kap. Kontrolluppgift om avkastning och innehav av delägarrätter

9 kap. Kontrolluppgift om avkastning på delägarrätter

1 §

TPF

7

FPT

Kontrolluppgift skall lämnas om utdelning och ränta på samt innehav av delägarrätter.

Kontrolluppgift ska lämnas om utdelning och ränta på delägarrätter.

Kontrolluppgift skall också lämnas om annan avkastning än kapitalvinst som hänför sig till delägarrätten och som utgör intäkt i inkomstslaget kapital.

Kontrolluppgift ska också lämnas om annan avkastning än kapitalvinst som hänför sig till delägarrätten och som utgör intäkt i inkomstslaget kapital.

4 §

TPF

8

FPT

Kontrolluppgiften skall lämnas av

1. den som har betalat ut eller tillgodoräknat utdelningen, räntan eller annan avkastning, och

2. värdepappersinstitut eller andra hos vilka delägarrätter förvaras i depå eller är registrerade på konto, om inte kontrolluppgift skall lämnas enligt 1.

Kontrolluppgiften ska lämnas av den som har betalat ut eller tillgodoräknat utdelningen, räntan eller annan avkastning.

5 §

Kontrolluppgift skall inte lämnas om tillgångar på pensionssparkonto.

Om någon utdelning eller ränta inte har betalats ut eller tillgodoräknats, skall kontrolluppgift om innehav lämnas endast om delägarrätterna är marknadsnoterade.

Kontrolluppgift ska inte lämnas om utdelning eller ränta på pensionssparkonto.

6 §

I kontrolluppgiften skall uppgift lämnas om utbetald eller tillgodoräknad utdelning och ränta samt innehavet av delägarrätter vid årets utgång.

Den som är uppgiftsskyldig enligt 4 § 2 skall i kontrolluppgiften för fysiska personer och dödsbon som innehar depå eller konto för

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om utbetald eller tillgodoräknad utdelning och ränta.

TP

7

PT

Senaste lydelse 2005:344.

TP

8

PT

Senaste lydelse 2005:344.

marknadsnoterade optioner, terminer eller liknande tillgångar lämna uppgift om därtill knutna förpliktelser som finns vid årets utgång.

11 kap.

8 a §

TPF

9

FPT

Kontrolluppgift ska lämnas om sådan försäkring eller sådant avtal om tjänstepension som avses i 2 § första stycket 7–9 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.

Kontrolluppgift ska lämnas för juridiska personer och fysiska personer av försäkringsgivare, understödsföreningar och tjänstepensionsinstitut.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om värdet av försäkringen eller avtalet om tjänstepension vid närmast föregående års utgång. Kontrolluppgiften ska också innehålla uppgift om försäkringen är en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring, eller om avtalet om tjänstepension är jämförbart med en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om värdet av försäkringen eller avtalet om tjänstepension vid närmast föregående års utgång. Värdet av försäkringen respektive värdet av avtalet om tjänstepension ska beräknas i enlighet med bestämmelserna i 3 § åttonde respektive tionde stycket lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel. Kontrolluppgiften ska också innehålla uppgift om försäkringen är en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring, eller om avtalet om tjänstepension är jämförbart med en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring.

12 kap.

1 §

TPF

10

FPT

Kontrolluppgift skall lämnas om direkta och indirekta betalningar som överstiger 150 000 kronor eller utgör delbetalningar av en summa som överstiger 150 000 kronor, om betalningarna görs

Kontrolluppgift ska lämnas om direkta och indirekta betalningar som överstiger 150 000 kronor eller utgör delbetalningar av en summa som överstiger 150 000 kronor, om betalningarna görs

1. till utlandet från en obegränsat skattskyldig,

2. från utlandet till en obegränsat skattskyldig, eller

3. inom landet mellan en obegränsat och en begränsat skattskyldig. Kontrolluppgift skall lämnas för fysiska och juridiska personer av den som har förmedlat betal-

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska och juridiska personer av den som har förmedlat betal-

TP

9

PT

Senaste lydelse 2008:139.

TP

10

PT

Senaste lydelse 2003:750.

Prop. 2008/09:44 ningen. ningen.

I kontrolluppgiften skall uppgift lämnas om

I kontrolluppgiften om betalning till utlandet ska uppgift lämnas om

1. betalningens belopp,

1. betalningens belopp i använd valuta,

2. vad betalningen avser, 2. betalningsdatum,

3. valutakod,

3. vilket land som betalningen gjorts till eller kommer från, och

4. vid betalning till utlandet, betalningsmottagarens namn.

4. vilket land som betalningen gjorts till,

5. vad betalningen avser, och

6. betalningsmottagarens namn. I kontrolluppgiften om betalning från utlandet ska uppgift lämnas om

1. betalningens belopp i använd valuta,

2. betalningsdatum,

3. valutakod, och

4. vilket land som betalningen kommer från.

2 §

TPF

11

FPT

Kontrolluppgifter enligt 6 kap., 8 kap. 1–6 §§, 9 och 10 kap. samt 11 kap. 2, 2 a och 7 a–7 c §§ ska även lämnas för fysiska personer som är begränsat skattskyldiga.

Kontrolluppgifter enligt 6 kap., 8 kap. 1, 2, 4–6 §§, 9 och 10 kap. samt 11 kap. 2, 2 a och 7 a–7 c §§ ska även lämnas för fysiska personer som är begränsat skattskyldiga.

Kontrolluppgift enligt 11 kap.

T

7

T

b

T T

§ ska också avse omständigheter

som

T T

medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a

eller 7 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

I kontrolluppgiften ska, utöver de uppgifter som anges i 6, 8 och 9–11 kap., uppgift lämnas om utländska skatteregistreringsnummer eller motsvarande för dem som kontrolluppgiften avser samt i kontrolluppgift enligt 6 kap. om mottagarens medborgarskap.

I kontrolluppgiften ska, utöver de uppgifter som anges i 6 och 8–11 kap., uppgift lämnas om utländska skatteregistreringsnummer eller motsvarande för dem som kontrolluppgiften avser samt i kontrolluppgift enligt 6 kap. om mottagarens medborgarskap.

Uppgift om skatteregistreringsnummer behöver endast lämnas för

1. avtalsförbindelser som har upprättats den 1 januari 2004 eller senare, eller

2. vid avsaknad av avtalsförbindelser, transaktioner som har utförts den 1 januari 2004 eller senare.

TP

11

PT

Senaste lydelse 2008:139.

4 §

TPF

12

FPT

Den som har förmedlat en utländsk försäkring som avses i 11 kap. 8 eller 8 a § ska lämna sådana uppgifter att försäkringsgivaren och försäkringstagaren kan identifieras.

Den som har förmedlat en utländsk försäkring som avses i 11 kap. 8 a § ska lämna sådana uppgifter att försäkringsgivaren och försäkringstagaren kan identifieras.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas första gången vid 2009 års taxering.

TP

12

PT

Senaste lydelse 2008:139.

2.2. Förslag till lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §

TPF

1

FPT

SPAR får innehålla uppgifter om personer som är folkbokförda i landet och, om det inte råder osäkerhet om personernas identitet, uppgifter om personer som har tilldelats samordningsnummer. För sådana personer får följande anges:

1. namn,

2. person- eller samordningsnummer,

3. adress,

4. folkbokföringsort,

5. födelsehemort,

6. svenskt medborgarskap,

7. make eller vårdnadshavare,

8. avregistrering från folkbokföringen på grund av dödsfall, med angivande av tidpunkt, eller avregistrering av annan anledning,

9. summan av taxerad förvärvsinkomst och inkomst av kapital, dock lägst noll kronor,

10. beskattningsbar förmögenhet,

11. ägare av småhusenhet eller lantbruksenhet med småhus på tomtmark samt uppgift om kommun (belägenhet),

10. ägare av småhusenhet eller lantbruksenhet med småhus på tomtmark samt uppgift om kommun (belägenhet),

12. taxeringsvärde för småhusenhet.

11. taxeringsvärde för småhusenhet.

På begäran av en registrerad ska det i SPAR också anges att uppgifter om denne inte får behandlas vid urvalsdragningar enligt 3 § 2 för direktreklam.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Senaste lydelse 2008:209.

3. Ärendet och dess beredning

Förmögenhetsskatten har avskaffats helt från och med den 1 januari 2007 (prop. 2007/08:26, bet. 2007/08:SkU15, rskr. 2007/08:92, SFS 2007:1403). Av propositionen framgår att regeringens bedömning var att den generella kontrolluppgiftsskyldigheten rörande tillgångar och skulder skulle vara avskaffad inkomståret 2008. Kontrolluppgiftsskyldigheten rörande tillgångar och skulder skulle bara kvarstå i den utsträckning uppgifterna krävs för andra beskattningsåtgärder än beskattning enligt den upphävda lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt.

Inom Finansdepartementet har en promemoria utarbetats innehållande förslag på vilka skyldigheter att lämna kontrolluppgifter rörande tillgångar och skulder som bör slopas (Slopad kontrolluppgiftsskyldighet om tillgångar och skulder, m.m., dnr Fi2008/2835).

I promemorian behandlas också ett förslag från Svenska Bankföreningen om regelförenkling som gäller kontrolluppgifter om betalningar till och från utlandet.

Dessutom föreslås en ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret med anledning av att förmögenhetsskatten avskaffats.

En sammanfattning av promemorian finns i bilaga 1 och promemorians lagförslag finns i bilaga 2. Promemorian har remissbehandlats och en förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. En remissammanställning finns tillgänglig i Finansdepartementet (dnr Fi2008/2835).

I propositionen behandlas promemorians förslag.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 28 augusti 2008 att inhämta Lagrådets yttrande över det lagförslag, om ändring av lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, som finns i bilaga 4. Lagrådets yttrande finns i bilaga 5. Regeringens lagförslag har utformats i enlighet med vad Lagrådet har förordat. Regeringen behandlar Lagrådets synpunkter i författningskommentaren.

Förslaget till lag om ändring av lagen om det statliga personadressregistret har inte granskats av Lagrådet, eftersom det är fråga om ett förslag av sådan enkel beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

4. Bakgrund

4.1. Huvuddragen i förmögenhetsbeskattningen

Uttaget av förmögenhetsskatt reglerades i den upphävda lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt.

De skattepliktiga tillgångarna fanns angivna i en uttömmande uppräkning. Tillgångar som inte ingick i uppräkningen låg inte till grund för beskattningen. Särskilda värderingsregler fanns för olika slag av

tillgångar. Enligt uppräkningen var bl.a. följande tillgångar förmögenhetsskattepliktiga:

 • privatbostadsfastighet och privatbostadsrätt,
 • aktie och andra delägarrätter

TPF

2

FPT

,

 • livförsäkring och livränta,
 • kontanter och bankmedel, samt
 • yttre lösöre som t.ex. bilar, båtar och ridhästar.

Enbart skulder som var hänförliga till de skattepliktiga tillgångarna fick beaktas vid beräkningen av den skattepliktiga förmögenheten.

Skillnaden mellan den skattskyldiges tillgångar och skulder utgjorde den skattepliktiga förmögenheten. Skatten beräknades på den beskattningsbara förmögenheten. Den beskattningsbara förmögenheten var den del av den skattepliktiga förmögenheten som översteg ett fribelopp. Fribeloppet var 1,5 miljoner kronor för fysiska personer, dödsbon, familjestiftelser och föräldrar som endast sambeskattades med hemmavarande barn och 3 miljoner kronor för makar och sambor som sambeskattades. För annan juridisk person än dödsbo och familjestiftelse var fribeloppet 25 000 kronor. För fysiska personer, dödsbon och familjestiftelser var skattesatsen 1,5 procent. För annan juridisk person var skattesatsen 1,5 promille.

4.2. Huvuddragen i kontrolluppgiftsskyldigheten rörande tillgångar och skulder

I lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter finns bestämmelser om skyldighet att lämna självdeklarationer, särskilda uppgifter och kontrolluppgifter.

Taxeringsbeslut fattas normalt på grundval av den självdeklaration som den skattskyldige lämnar. Vid inkomsttaxeringen är inkomna kontrolluppgifter av stor betydelse för Skatteverkets kontroll av deklarationerna. Uppgifter från kontrolluppgifterna förtrycks i självdeklarationen och specificeras i den bilaga som bifogas självdeklarationen.

Enligt lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska kontrolluppgifter om vissa tillgångar och skulder lämnas till grund för Skatteverkets kontroll av den beskattningsbara förmögenheten enligt den upphävda lagen om statlig förmögenhetsskatt. Bestämmelser om skyldigheten att lämna sådana kontrolluppgifter om tillgångar och skulder finns i 8 kap. (fordringsrätter och skulder), 9 kap. (innehav av delägarrätter) och i 11 kap. (andelar i privatbostadsföretag och vissa andra bostadsföretag, livförsäkringar samt innehav av elcertifikat och innehav av utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar).

TP

2

PT

Med delägarrätt avses aktie, teckningsaktie, teckningsrätt, fondaktierätt, andel i

investeringsfond, andel i ekonomisk förening och annan tillgång med liknande konstruktion och verkningssätt. En definition finns i 48 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229).

4.3. Regelförenkling

Inom EU pågår för närvarande ett arbete med regelförenkling. Vid ett möte i mars 2007 betonade Europeiska rådet att kraftfulla gemensamma insatser från EU och medlemsstaterna är nödvändiga för att minska de administrativa bördorna, ge de europeiska företagen möjlighet att bli mera konkurrenskraftiga och stimulera Europas ekonomi. Europeiska gemenskapernas kommission har föreslagit att företagens administrativa bördor ska minskas med 25 procent fram till år 2012.

TPF

3

FPT

Den svenska

regeringen har förklarat att den vill genomföra den 25-procentiga kostnadsreduktionen redan till år 2010.

TPF

4

FPT

Regeringen gav den 30 novem-

ber 2006 Regeringskansliet i uppdrag att departementsvis ta fram underlag för en gemensam handlingsplan avseende regelförenkling.

TPF

5

FPT

Därefter fick 53 myndigheter under regeringen i sina regleringsbrev i uppdrag att bistå respektive departement. Syftet med uppdraget till departement och myndigheter var att intensifiera regelförenklingsarbetet. Regeringen redovisade i maj 2007 en handlingsplan för regelförenklingsarbetet.

TPF

6

FPT

Handlingsplanen var det första steget i regeringens

handlingsplan för regelförenkling. Det andra steget i regeringens handlingsplan för regelförenkling redovisades i juni 2008.

TPF

7

FPT

5. Överväganden och förslag

5.1. Kontrolluppgiftsskyldighet rörande tillgångar och skulder

Regeringens förslag: Skyldigheten att lämna kontrolluppgifter om tillgångar och skulder enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter slopas.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som har yttrat sig tillstyrker eller har inget att erinra mot förslaget. Länsrätten i Västmanlands län, som tillstyrker förslaget, påtalar dock att behov av uppgifter om tillgångar och skulder föreligger utanför beskattningsverksamheten, t.ex. inom socialförsäkringsområdet, vid beslut om rättshjälp och vid bestämmande av dagsbot. Även Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet och Delegationen mot felaktiga utbetalningar lyfter fram vilken betydelse uppgifterna om tillgångar och skulder har inom socialförsäkringsområdet. Oriktiga eller

TP

3

PT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska

och sociala kommittén samt Regionkommittén – En strategisk översyn av programmet ”Bättre lagstiftning” inom Europeiska unionen, KOM(2006) 689.

TP

4

PT

Prop. 2006/07:1, utg.omr. 24.

TP

5

PT

Regeringens beslut med riktlinjer N2006/10426/NL.

TP

6

PT

EN MÄRKBAR FÖRÄNDRING I FÖRETAGENS VARDAG, Regeringens

handlingsplan för regelförenklingsarbetet – En redovisning av det första steget, maj 2007.

TP

7

PT

EN MÄRKBAR FÖRÄNDRING I FÖRETAGENS VARDAG, Regeringens

handlingsplan för regelförenklingsarbetet – En redovisning av det andra steget, juni 2008.

P

ofullständiga uppgifter om förmögenhet har stor betydelse för omfattningen av de felaktiga utbetalningarna inom flera välfärdssystem. Ur kontrollsynpunkt anser Delegationen mot felaktiga utbetalningar att den enda rimliga ordningen är att det finns ett centralt förmögenhetsregister mot vilket kontroll kan ske. Ekonomistyrningsverket anser att förslagets effekter för Försäkringskassan och Centrala studiestödsnämnden bör belysas. Kronofogdemyndigheten uppger att slopandet av kontrolluppgifter kommer att försvåra deras kontrollverksamhet och medföra ökade kostnader. Skatteverket, som inte motsätter sig förslaget, är av uppfattningen att det hade varit att föredra att kontrolluppgiftsskyldigheten rörande tillgångar och skulder hade kvarstått. Skatteverket har behov av vissa uppgifter om tillgångar och skulder som underlag för beskattning av vissa inkomster.

rop. 2008/09:44

Skälen för regeringens förslag: Förmögenhetsskatten har avskaffats från och med den 1 januari 2007. Det innebär att redovisning av förmögenhet inte längre ska göras i självdeklarationen och att Skatteverket inte kommer att fastställa förmögenhetens storlek. Några uppgifter om tillgångar och skulder ska därför inte heller förtryckas i självdeklarationen eller redovisas i specifikationen till självdeklarationen.

Några remissinstanser, Länsrätten i Västmanlands län, Ekonomistyrningsverket, Kronofogdemyndigheten, Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet och Delegationen mot felaktiga utbetalningar, har lyft fram behovet av tillförlitliga uppgifter om tillgångar och skulder i verksamheter utanför beskattningsverksamheten. Regeringen har dock redan bedömt frågan om vilken betydelse ett avskaffande av kontrolluppgiftsskyldigheten rörande tillgångar och skulder har för andra verksamheter än beskattningsverksamheten. I propositionen Slopad förmögenhetsskatt m.m. (prop. 2007/08:26) gjorde regeringen bedömningen att den generella kontrolluppgiftsskyldigheten rörande tillgångar och skulder skulle vara avskaffad inkomståret 2008. Kontrolluppgiftsskyldigheten rörande tillgångar och skulder skulle bara kvarstå i den utsträckning uppgifterna krävs för andra beskattningsåtgärder än beskattning enligt den upphävda lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt. Med hänsyn till att en slopad förmögenhetsskatt och ett generellt avskaffande av kontrolluppgiftsskyldigheten rörande tillgångar och skulder har implikationer för behandlingen av förmögenhet inom socialförsäkringsområdet och studiestödssystemet framhöll regeringen i samma proposition att en översyn skyndsamt bör göras i syfte att lämna förslag till ett nytt system som motverkar felaktiga utbetalningar. Försäkringskassan fick den 6 december 2007 i uppdrag av regeringen att i samråd med Centrala studiemedelsnämnden och Skatteverket se över hur förmögenhetsprövningen ska ske beträffande olika socialförsäkrings- och studiestödsförmåner. Försäkringskassan lämnade sin redovisning av regeringsuppdraget den 1 april 2008 (dnr S2007/10480/SF). Ärendet bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Skatteverket har behov av vissa uppgifter om tillgångar och skulder som underlag för beskattning av inkomster, t.ex. vid rekonstruktion av värdepappersinnehav i samband med beräkning av kapitalvinster vid avyttring av värdepapper. Starka skäl saknas dock för att generellt och

automatiskt insamla dessa uppgifter, varför skyldigheten att lämna dessa kontrolluppgifter bör slopas.

TPF

8

FPT

Till stöd för Skatteverkets kontroll av den beskattningsbara förmögenheten ska kontrolluppgifter enligt den nuvarande lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter lämnas om följande tillgångar:

 • fordringsrätter,
 • innehav av delägarrätter,
 • andel i privatbostadsföretag och vissa andra bostadsföretag,
 • livförsäkring,
 • innehav av elcertifikat, samt
 • innehav av utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar.

Skyldigheten att lämna nyss nämnda kontrolluppgifter bör slopas, eftersom Skatteverket inte längre ska kontrollera om den skattskyldige har en beskattningsbar förmögenhet. Detsamma gäller skyldigheten att lämna kontrolluppgifter om skulder. Även dessa har insamlats för att kontrollera den beskattningsbara förmögenheten.

Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som är undantagna från skattskyldighet för inkomst och förmögenhet ska enligt 5 kap. 1 § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter lämna särskilda uppgifter om tillgångar och skulder vid räkenskapsårets början och slut. Även särskilda uppgifter om intäkter och kostnader under det räkenskapsår som har avslutats närmast före taxeringsåret och övriga omständigheter som är av betydelse för bedömande av frågan om undantag från skattskyldighet ska lämnas. Det finns särskilda bestämmelser om att vissa inkomster och tillgångar är undantagna från skatteplikt i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) och i den upphävda lagen om statlig förmögenhetsskatt. För att Skatteverket ska kunna kontrollera skattskyldigheten ska dessa särskilda uppgifter lämnas. Dessa särskilda uppgifter ska lämnas på samma sätt som gäller för självdeklarationer. Förmögenhetsskatten har avskaffats, varför Skatteverket inte längre kommer att kontrollera skattskyldigheten till förmögenhetsskatt. Det kan då ifrågasättas om särskilda uppgifter även i framtiden ska lämnas om tillgångar och skulder vid räkenskapsårets början och slut. Skatteverket behöver dock dessa uppgifter för att kontrollera skattskyldigheten för stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund enligt inkomstskattelagen, varför skyldigheten att lämna dessa uppgifter bör kvarstå i lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

Regeringens förslag medför att 8 kap. 3 och 9 §§, 9 kap. 3 §, 11 kap. 1, 1 a, 8, 12 och 14 §§ lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter upphävs. Förslaget medför vidare ändringar i 3 kap. 10 §, 8 kap. 1 och 7 §§ och 9 kap. 1 § samt vissa följdändringar i 8 kap. 2, 4–6, 8, 10 och 12 §§, 9 kap. 4–6 §§ och 12 kap. 2 och 4 § samma lag.

TP

8

PT

Se prop. 2007/08:26, s. 42 f.

5.2. Värdering av tillgångar och skulder

Regeringens förslag: Den allmänna bestämmelsen om principer för värdering av tillgångar och skulder vid redovisningen i kontrolluppgiften i 14 kap. 13 § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter upphävs. En särskild bestämmelse om hur värdet av en kapital- eller pensionsförsäkring eller ett avtal om tjänstepension ska beräknas för avkastningsskatteändamål införs dock i lagen.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser som har yttrat sig tillstyrker eller har inget att erinra mot promemorians förslag.

Skälen för regeringens förslag: I 14 kap. 13 § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter finns en bestämmelse som reglerar enligt vilka principer tillgångar och skulder ska värderas vid redovisningen i kontrolluppgiften. Värderingen ska göras i enlighet med vissa bestämmelser i den upphävda lagen om statlig förmögenhetsskatt. Denna värderingsbestämmelse har främst varit av betydelse vid redovisningen av förmögenhetsskattepliktiga tillgångar och avdragsgilla skulder. I propositionen föreslår regeringen att kontrolluppgiftsskyldigheten rörande tillgångar och skulder som föranletts av den numera avskaffade förmögenhetsbeskattningen ska slopas. Därför föreslås att den allmänna bestämmelsen om värdering av tillgångar och skulder ska upphävas.

Skyldigheten att lämna kontrolluppgift om livförsäkringar för förmögenhetsskatteändamål föreslås slopas (11 kap. 8 § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter). I sådan kontrolluppgift ska uppgift lämnas om värdet av försäkringen vid årets utgång. Nya skatteregler för pensionsförsäkringar har trätt i kraft den 1 maj 2008 (prop. 2007/08:55, bet. 2007/08:SkU24, rskr. 2007/08:155). Kontrolluppgift ska lämnas om kapital- eller pensionsförsäkringar och avtal om tjänstepension för avkastningsskatteändamål. Avkastningsskatt beräknas på värdet av försäkringen respektive avtalet vid närmast föregående års utgång. Enligt 15 § i den upphävda lagen om förmögenhetsskatt ska livförsäkring tas upp till sitt på försäkringstekniska beräkningsgrunder framräknade återköpsvärde med tillägg för beräknad upplupen andel i livförsäkringsrörelsens överskott. Denna värderingsbestämmelse överensstämmer med den som finns i 3 § åttonde stycket lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel. När det gäller värdet av avtal om tjänstepension finns en värderingsbestämmelse i 3 § tionde stycket lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel. I samband med att värderingsbestämmelsen i lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter upphävs, bör för tydlighetens skull en hänvisning till värderingsbestämmelserna i lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel införas i lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

Regeringens förslag medför att 14 kap. 13 § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter upphävs och att en ändring görs i 11 kap. 8 a § samma lag.

5.3. Kontrolluppgift om betalningar till och från utlandet

Regeringens förslag: I kontrolluppgiften om betalningar från utlandet behöver uppgift inte längre lämnas om vad betalningen avser.

Uppgift om betalningens belopp ska fortsättningsvis inte anges i svenska kronor utan i använd valuta. Förutom betalningens belopp i använd valuta ska numera även betalningsdatum och valutakod anges i kontrolluppgiften. Detta gäller både betalningar till och från utlandet.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som har yttrat sig tillstyrker eller har inget att erinra mot förslaget. Företagarna tillstyrker förslaget och anser att det är bra att kravet att lämna uppgift om vad en betalning från utlandet avser slopas. Företagarna påtalar av regelförenklingsskäl att beloppsgränsen för när kontrolluppgift ska lämnas bör höjas från 150 000 kronor till 500 000 kronor. Näringslivets Regelnämnd ifrågasätter starkt förslaget att behålla kravet att ange vad betalningen avser när det gäller betalningar till utlandet. De anser att det är inkonsekvent att ta bort kravet på betalningsorsak för betalningar från utlandet men samtidigt behålla kravet för betalningar till utlandet. Svenska Bankföreningen, i vars yttrande Svenska Fondhandlareföreningen instämmer, tillstyrker förslaget, men anser också att kravet att lämna uppgift om vad betalningen avser även bör slopas när det gäller betalningar till utlandet, i vart fall beträffande juridiska personer. Det bör vidare vara valfritt att ange betalningens belopp i svenska kronor eller i använd valuta. I annat fall kommer förslaget att medföra administrativa merkostnader för bankerna. Näringslivets skattedelegation, i vars yttrande Svenskt Näringsliv och Stockholms Handelskammare instämmer, anser också att det bör vara valfritt om betalningens belopp anges i svenska kronor eller i använd valuta. Skatteverket framhåller att det ur kontrollsynpunkt är en fördel för verket att uppgift om betalningens belopp lämnas i använd valuta, eftersom beloppet då blir lättare att identifiera i framför allt större bolags redovisning.

Skälen för regeringens förslag: Kontrolluppgift ska i vissa fall lämnas om direkta eller indirekta betalningar till och från utlandet som överstiger 150 000 kronor eller utgör delbetalningar av en summa som överstiger 150 000 kronor. Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och juridiska personer av den som har förmedlat betalningen. I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om betalningens belopp i svenska kronor, vad betalningen avser, vilket land som betalningen gjorts till eller kommer från och, vid betalning till utlandet, betalningsmottagarens namn.

Kontrolluppgifterna om betalningar till och från utlandet utgör ett bra hjälpmedel i Skatteverkets granskningsverksamhet. Enligt Skatteverket är uppgifterna i många fall avgörande för att Skatteverket ska hitta vissa typer av transaktioner och s.k. upplägg. Kontrolluppgiftsskyldigheten har också en preventiv effekt. Skäl saknas därför att helt avskaffa skyldigheten att lämna dessa kontrolluppgifter.

Företagarna anser att beloppsgränsen för när kontrolluppgift ska lämnas borde höjas från 150 000 kronor till 500 000 kronor. Såsom

nämns ovan är dessa kontrolluppgifter av stor betydelse för Skatteverkets granskningsverksamhet. En höjning av beloppsgränsen skulle resultera i att betydligt färre kontrolluppgifter skulle lämnas till Skatteverket. Detta skulle i sin tur leda till att Skatteverket får ett sämre granskningsunderlag. Regeringen anser att det är viktigt att Skatteverket har ett bra granskningsunderlag för att kunna bekämpa skatteundandraganden genom internationella transaktioner och s.k. upplägg. Enligt regeringens bedömning bör därför beloppsgränsen inte höjas.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om vad betalningen avser. Uppgiften om vad betalningen avser ska lämnas med hjälp av koder som finns angivna i Skatteverkets broschyr Kontrolluppgifter – ränta, utdelning m.m. (SKV 373). Skatteverket använder denna uppgift för att göra urval av vilka betalningar som ska kontrolleras mer ingående. Härigenom kan i många fall transaktioner till s.k. skatteparadis identifieras (se prop. 2002/03:128, s. 45).

Enligt Svenska Bankföreningen, i vars yttrande Svenska Fondhandlareföreningen instämmer, innebär uppgiftslämnandet om vad betalningen från utlandet avser en besvärlig och kostsam administration för både uppgiftslämnaren och den som kontrolluppgiften lämnas för. Uppgiftslämnaren måste kontakta kunden för att få uppgift om vad betalningen från utlandet avser. Detta är ett tidsödande arbete, som måste göras manuellt. Att slopa kravet på att lämna uppgift om vad betalningen avser i fråga om betalningar från utlandet skulle således medföra regelförenkling både för uppgiftslämnaren och den som kontrolluppgiften lämnas för. Ett manuellt förfarande – kontakt med kund – skulle i stället kunna ersättas med ett automatiserat förfarande.

Denna regelförenkling ligger helt i linje med det regelförenklingsarbete som pågår inom Sverige och EU. Därför föreslår regeringen att kravet på att lämna uppgift om vad betalningen avser slopas för betalningar från utlandet.

Några remissinstanser, Näringslivets Regelnämnd och Svenska Bankföreningen, i vars yttrande Svenska Fondhandlareföreningen instämmer, anser att samma förenklingsåtgärd bör kunna genomföras beträffande kontrolluppgifter om betalningar till utlandet. Ett manuellt förfarande skulle då kunna ersättas med ett automatiskt sådant, vilket skulle innebära en betydande regelförenkling med lägre administrativa kostnader för bankerna. Regeringen har viss förståelse för denna ståndpunkt, men en stor skillnad är dock att denna kontrolluppgiftsskyldighet avser betalningar från Sverige. Det är således fråga om betalningsströmmar som lämnar Sverige. Dessutom torde det vara mindre betungande för uppgiftslämnaren att i samband med utförandet av betalningsuppdrag här i landet inhämta uppgift om vad betalningen avser. Enligt Skatteverket är uppgiften om vad betalningen avser i kontrolluppgiften av större betydelse vid granskningen när det gäller utgående betalningar än ingående betalningar. Med hänsyn till vad som anförs ovan och att urvalsprocessen och därmed skattekontrollen skulle komma att försvåras om uppgiften inte längre skulle lämnas, är regeringen inte beredd att nu föreslå att skyldigheten att lämna uppgift om vad betalningen till utlandet avser ska tas bort.

I kontrolluppgiften om betalningar till och från utlandet ska uppgift även lämnas om betalningens belopp i svenska kronor. Om betalningen

6.1.1 sker i utländsk valuta måste omräkning göras till svenska kronor. Även denna hantering medför en administrativ börda för uppgiftslämnaren. Denna börda kan i stället läggas på Skatteverket. Om Skatteverket får tillräckligt med uppgifter om betalningen kan verket omräkna beloppet i utländsk valuta till svenska kronor. Därför föreslås att kravet på och möjligheten att lämna uppgift om betalningens belopp omräknad i svenska kronor slopas. I stället ska uppgift lämnas om betalningens belopp i använd valuta, betalningsdatum och valutakod. Detta gäller oavsett om betalningen sker till eller från utlandet.

Svenska Bankföreningen, i vars yttrande Svenska Fondhandlareföreningen instämmer, och Näringslivets skattedelegation, i vars yttrande Svenskt Näringsliv och Stockholms Handelskammare instämmer, har dock påtalat att för att det ska bli en förenklingsåtgärd för bankerna borde det vara valfritt om betalningens belopp anges i svenska kronor eller i använd valuta. Regeringen delar inte den bedömningen. Förslaget torde kunna medföra en engångskostnad för uppgiftslämnaren, eftersom vissa IT-system måste byggas om. Totalt sett torde dock förslaget medföra en regelförenkling. Regeringens förslag att uppgiftslämnaren i framtiden inte behöver lämna uppgift om vad betalningar från utlandet avser, kommer dessutom att påverka Skatteverkets kontrollverksamhet genom att Skatteverkets nuvarande urvalsverktyg försvinner. Skatteverket kommer i framtiden i stället att bl.a. använda uppgiften om använd valuta som urvalsverktyg i sin kontrollverksamhet. Val av valuta kan påverka Skatteverkets granskningsinsatser. Regeringen anser därför att starka skäl talar emot en valfrihet när det gäller angivandet av valuta.

Regeringens förslag medför att 12 kap. 1 § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter ändras.

6. Konsekvensanalyser

6.1. Förslaget om slopad kontrolluppgiftsskyldighet rörande tillgångar och skulder

Offentligfinansiella effekter

Förslaget om slopad kontrolluppgiftsskyldighet rörande tillgångar och skulder är en direkt följd av att förmögenhetsskatten har avskaffats. Redan inom ramen för det lagstiftningsarbetet fastslogs att den generella kontrolluppgiftsskyldigheten som föranleds av behovet av underlag för taxering till statlig förmögenhetsskatt skulle tas bort (se prop. 2007/08:26). Det klargjordes att kontrolluppgiftsskyldigheten rörande tillgångar och skulder skulle kvarstå bara i den utsträckning uppgifterna verkligen krävs för andra beskattningsåtgärder än den dåvarande beskattningen enligt lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt.

Slopandet av skyldigheten att lämna kontrolluppgifter om tillgångar och skulder torde enbart ha en försumbar effekt på statens finanser. Eventuellt skulle avsaknaden av vissa uppgifter om tillgångar och skulder kunna medföra svårigheter för Skatteverket att fatta

6.1.2

6.1.3

6.1.4 taxeringsbeslut i vissa enskilda fall. Detta skulle kunna medföra ett intäktsbortfall för staten.

Effekter för myndigheter och förvaltningsdomstolar

Ett slopande av kontrolluppgiftsskyldigheten rörande tillgångar och skulder bör medföra viss kostnadsminskning för Skatteverket eftersom hanteringen av de aktuella uppgifterna försvinner. Å andra sidan kan tiden och därmed kostnaderna för kontroller av vissa deklarationer öka i och med att Skatteverket kan behöva kräva in uppgifter som tidigare funnits i kontrolluppgifter. De eventuella merkostnader som uppstår bedöms dock kunna rymmas inom Skatteverkets befintliga anslagsramar.

Enligt Kronofogdemyndigheten kommer förslaget att medföra att myndighetens kontrollverksamhet försvåras. Myndigheten kommer inte längre ha tillgång till uppgifter om tillgångar och skulder. Antalet frågor till bl.a. VPC, banker och kreditinstitut kommer enligt Kronofogdemyndigheten att öka avsevärt. Kronofogdemyndigheten uppskattar att deras kostnader inledningsvis kommer att öka med cirka sex miljoner kronor. De eventuella merkostnader som uppstår bedöms dock kunna rymmas inom Kronofogdemyndighetens befintliga anslagsramar.

Slopandet av kontrolluppgiftsskyldigheten rörande tillgångar och skulder torde inte påverka måltillströmningen till förvaltningsdomstolarna. Däremot har Länsrätten i Västmanlands län påtalat att förslaget eventuellt kan medföra visst merarbete för domstolarna genom att behovet av kommunicering kan öka något i mål där uppgifter om tillgångar och skulder inkommer först på domstolsnivå, som inte längre kan styrkas av kontrolluppgifter. Merarbetet bedöms dock vara av marginell omfattning och eventuella merkostnader bedöms kunna rymmas inom befintliga anslagsramar.

Effekter för företag och enskilda m.m.

För dem som i dag lämnar kontrolluppgifter om tillgångar och skulder torde förslaget innebära en regelförenkling och minskade administrativa kostnader.

Omständigheten att kontrolluppgifter om tillgångar och skulder inte lämnas till Skatteverket saknar en direkt betydelse för den enskilde. Indirekt kan dock den administrativa bördan öka för den enskilde om förslaget medför att Skatteverket i stället i vissa fall behöver inhämta motsvarande uppgifter från den enskilde. Den ökade administrativa bördan torde dock vara försumbar.

Miljö-, fördelnings- och jämställdhetsanalys

Förslaget torde inte medföra några fördelningspolitiska konsekvenser eller konsekvenser för miljön eller jämställdheten.

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2. Förslaget om ändring av innehållet i kontrolluppgiften om betalningar till och från utlandet

Offentligfinansiella effekter

Förslaget om ändring när det gäller vilka uppgifter som ska lämnas i kontrolluppgiften om betalningar till och från utlandet medför inte några offentligfinansiella effekter.

Effekter för Skatteverket och förvaltningsdomstolar

Förslaget skulle eventuellt kunna medföra merkostnader för Skatteverket, dels till följd av att Skatteverket i stället för kontrolluppgiftslämnaren får inhämta uppgift från den skattskyldige om vad betalningen från utlandet avser, dels till följd av att Skatteverket i stället för kontrolluppgiftslämnaren får omräkna betalning i utländsk valuta till svenska kronor. Tiden för granskning kan eventuellt komma att öka något i vissa enskilda fall. Skatteverket måste också göra vissa smärre justeringar i broschyrer, blanketter och på webben. De eventuella merkostnader som uppstår bedöms dock kunna rymmas inom Skatteverkets befintliga anslagsramar.

Förslaget torde inte medföra några effekter för förvaltningsdomstolarna.

Effekter för företag och enskilda m.m.

Förslaget innebär en regelförenkling för dem som i dag lämnar kontrolluppgifter om betalningar till och från utlandet. Det tidsödande manuella förfarandet med att kontakta kunderna för att försöka ta reda på vad betalningar från utlandet avser försvinner. Det manuella förfarandet kan ersättas med ett automatiserat förfarande, vilket medför stora besparingar i administrationskostnader. Uppgiftslämnaren behöver inte heller omräkna betalningens belopp i utländsk valuta till svenska kronor. Även slopandet av detta förfarande bör utgöra en regelförenkling. Däremot ska uppgiftslämnaren i stället lämna uppgift om betalningens belopp i använd valuta, betalningsdatum och valutakod. Dessa uppgifter torde kunna hanteras i ett automatiserat förfarande. Den ökade administrativa bördan i denna del torde vara liten. Totalt sett torde förslaget medföra att den administrativa bördan minskas avsevärt.

Även för enskilda kan förslaget eventuellt innebära en regelförenkling i och med att den enskilde inte behöver lämna information om vad betalningen från utlandet avser. Eventuellt kan dock förslaget samtidigt medföra att Skatteverket i stället inhämtar motsvarande uppgifter från den enskilde i vissa fall.

Miljö-, fördelnings- och jämställdhetsanalys

Förslaget torde inte medföra några fördelningspolitiska konsekvenser eller konsekvenser för miljön eller jämställdheten.

7. Författningskommentarer

7.1. Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

3 kap.

10 §

Paragrafen ändras genom att den som gör avdrag för ränteutgifter i inkomstslaget kapital och kontrolluppgift saknas om ränta, inte behöver lämna uppgift om skuldens storlek i självdeklarationen. Paragrafen ändras också till följd av att 8 kap. 9 § upphävs. I 8 kap. 9 § regleras kontrolluppgiftsskyldigheten vad gäller skulder när någon ränta inte har mottagits.

6 kap.

5 §

Paragrafen innehåller bestämmelser om undantag från kontrolluppgiftsskyldigheten rörande intäkter i inkomstslaget tjänst. Enligt punkt 3 behöver kontrolluppgift inte lämnas om vissa ersättningar eller förmåner som är av betydelse för beskattningen av fåmansföretag och fåmanshandelsbolag samt deras delägare om ersättningen eller förmånen i stället ska redovisas i självdeklarationen. Punkten ändras redaktionellt genom att hänvisning sker till tredje stycket i 3 kap. 21 § i stället för till andra stycket.

8 kap.

1 §

Ändringen i första stycket innebär att kontrolluppgift inte längre ska lämnas om fordringsrätter. Fordringsrätter utgjorde skattepliktiga tillgångar enligt den upphävda lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt. Uppgiften om fordringsrätter låg till grund för kontroll av förmögenheten. Kontrolluppgift ska dock även fortsättningsvis lämnas om annan avkastning än kapitalvinst som hänför sig till fordringsrätter.

Ordet ”fordringsrätt” i andra stycket ändras till ”fordringsrätter”.

2 och 4–6 §§ I 2 och 4–6 §§ regleras bl.a. för vem och av vem kontrolluppgift ska lämnas om ränteinkomster och fordringsrätter, vilka uppgifter kontrolluppgiften ska innehålla och hur kontrolluppgift ska lämnas om det finns fler än en kontoinnehavare till samma konto. Paragraferna ändras till följd av att 1 § ändras, dvs. att kontrolluppgift inte ska lämnas om fordringsrätter.

7 §

Ändringen innebär att kontrolluppgift inte längre ska lämnas om skulder. Vid beräkningen av den skattepliktiga förmögenheten enligt den upphävda lagen om statlig förmögenhetsskatt fick avdrag göras för skulder hänförliga till de skattepliktiga tillgångarna. Uppgiften om skulder låg till grund för kontroll av förmögenheten.

8, 10 och 12 §§ I 8, 10 och 12 §§ regleras för vem och av vem kontrolluppgift ska lämnas om ränteutgifter och skulder, vilka uppgifter kontrolluppgiften ska innehålla och kontrolluppgiftsskyldigheten om det finns fler än en betalningsansvarig för samma skuld. Paragraferna ändras till följd av att 7 § ändras, dvs. att kontrolluppgift inte ska lämnas om skulder.

9 kap.

1 §

Ändringen i första stycket innebär att kontrolluppgift inte längre ska lämnas om innehav av delägarrätter. Med delägarrätt avses enligt 48 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) aktie, teckningsaktie, teckningsrätt, fondaktierätt, andel i investeringsfond, andel i ekonomisk förening och annan tillgång med liknande konstruktion eller verkningssätt. Delägarrätter utgjorde skattepliktiga tillgångar enligt den upphävda lagen om statlig förmögenhetsskatt. Uppgiften om innehav av delägarrätter låg till grund för kontroll av förmögenheten.

Kontrolluppgift ska dock även i fortsättningen lämnas om avkastning på delägarrätter.

4 §

I 4 § regleras vem som ska lämna kontrolluppgiften. Punkten 2 i paragrafen slopas. Ändringen är en följd av att 1 § ändras, dvs. att kontrolluppgift inte ska lämnas om innehav av delägarrätter. I paragrafen görs också en redaktionell ändring.

5 §

I paragrafens första stycke finns bestämmelser om att kontrolluppgift inte ska lämnas om tillgångar på pensionssparkonto. Med tillgångar avses här utdelning, ränta och innehav av tillgångar på pensionssparkonto (se prop. 2001/02:25, s. 185). Ändringen är en följd av att 1 § ändras, dvs. att kontrolluppgift inte ska lämnas om innehav av delägarrätter. I paragrafen tydliggörs att kontrolluppgift inte ska lämnas om utdelning eller ränta på pensionssparkonto. Första stycket har utformats i enlighet med vad Lagrådet förordat.

I fråga om marknadsnoterade delägarrätter ska enligt andra stycket kontrolluppgift om innehav lämnas även om någon utdelning eller ränta inte har betalts ut eller tillgodoräknats. Andra stycket slopas, eftersom kontrolluppgift inte ska lämnas om innehav av delägarrätter.

6 §

Av 6 § framgår vilka uppgifter som ska lämnas i kontrolluppgiften om bl.a. innehav av delägarrätter. Paragrafen ändras till följd av att 1 § ändras.

11 kap.

8 a §

Ändringen i tredje stycket är en följd av att bestämmelsen om värdering av tillgångar och skulder i 14 kap. 13 § föreslås upphöra. Bestämmelser om värdering av värdet av kapital- eller pensionsförsäkring respektive värdet av avtal om tjänstepension behövs för att underlätta lämnandet av

kontrolluppgift om avkastningsskatt på pensionsmedel. Paragrafen ändras genom att en hänvisning till värderingsbestämmelserna i 3 § åttonde respektive tionde stycket lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel införs.

12 kap.

1 §

I 12 kap. 1 § tredje stycket regleras vilka uppgifter som ska lämnas i kontrolluppgiften om betalningar till och från utlandet. Genom ändringen i tredje stycket kommer stycket enbart att reglera vilka uppgifter som ska lämnas i fråga om betalningar till utlandet. I stället för att lämna uppgift om betalningens belopp i svenska kronor, ska uppgift lämnas om betalningens belopp i använd valuta, betalningsdatum och valutakod. Med hjälp av sistnämnda uppgifter kan Skatteverket vid behov omräkna betalningens belopp i utländsk valuta till svenska kronor. Vilka uppgifter som ska lämnas regleras efter ändringen i sex punkter.

I ett nytt fjärde stycke regleras vilka uppgifter som ska lämnas om betalningar från utlandet. Ändringen medför att uppgift inte ska lämnas om vad betalningen avser. Ändringen är gjord utifrån ett regelförenklingsperspektiv. Denna uppgift måste däremot fortfarande lämnas i fråga om betalningar till utlandet. Även i fråga om betalningar från utlandet ska uppgift lämnas om betalningens belopp i använd valuta, betalningsdatum och valutakod, i stället för betalningens belopp i svenska kronor. Vilka uppgifter som ska lämnas regleras efter ändringen i fyra punkter.

Betalningar som görs inom landet mellan en obegränsat och en begränsat skattskyldig enligt första stycket 3 anses antingen utgöra en betalning till utlandet eller en betalning från utlandet (se prop. 2002/03:128, s. 40 f.). En betalning från en obegränsat skattskyldig till en begränsat skattskyldig anses utgöra en betalning till utlandet. En betalning från en begränsat skattskyldig till en obegränsat skattskyldig anses utgöra en betalning från utlandet.

2 §

I 2 § regleras vilka kontrolluppgifter som ska lämnas för begränsat skattskyldiga. Paragrafen ändras till följd av att 8 kap. 3 § upphävs. I 8 kap. 3 § regleras kontrolluppgiftsskyldigheten vad gäller fordringsrätter när någon ränta eller annan avkastning varken har tillgodoräknats eller betalats ut.

4 §

Ändringen är en följd av att 11 kap. 8 § upphävs. I 11 kap. 8 § regleras kontrolluppgiftsskyldigheten för livförsäkringar för förmögenhetsskatteändamål.

7.2. Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

4 §

Ändringen är en följd av att förmögenhetsskatten har avskaffats. Någon beskattningsbar förmögenhet kommer inte längre att fastställas av Skatteverket. Den tidigare betecknade punkten 10 tas bort, vilket medför att punkterna 11 och 12 härigenom betecknas som 10 och 11.

Sammanfattning av promemorian Slopad kontrolluppgiftsskyldighet om tillgångar och skulder, m.m.

Förmögenhetsskatten har avskaffats helt från och med den 1 januari 2007. I promemorian lämnas förslag på vilka kontrolluppgiftsskyldigheter om tillgångar och skulder som bör slopas till en följd av att förmögenhetsskatten avskaffats. Skyldigheten att lämna kontrolluppgifter om skulder, fordringsrätter, innehav av delägarrätter och om livförsäkringar bör slopas. Detsamma bör gälla kontrolluppgifter om innehav av elcertifikat och utsläppsrätter samt andelar i privatbostadsföretag och vissa andra bostadsföretag.

Vidare föreslås en ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret med anledning av att förmögenhetsskatten avskaffats.

Av regelförenklingsskäl lämnas förslag på en ändring rörande kontrolluppgiften om betalningar till och från utlandet.

Slutligen föreslås en ändring i bestämmelsen som reglerar när kontrolluppgifter inte behöver lämnas om intäkt i inkomstslaget tjänst.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.

Promemorians lagförslag

1. Förslag till lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

TPF

1

FPT

dels att 8 kap. 3 och 9 §§, 9 kap. 3 och 5 §§, 11 kap. 1, 1 a , 8, 12 och 14 §§ samt 14 kap. 13 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 14 kap. 13 § ska utgå, dels att 3 kap. 10 §, 6 kap. 5 §, 8 kap. 1, 2, 4–8, 10 och 12 §§, 9 kap. 1, 4 och 6 §§, 11 kap. 8 a §, 12 kap. 1 och 4 §§, rubrikerna närmast före

8. kap. 1 och 7 §§ och 11 kap. 1 § samt rubrikerna till 8 kap. och 9 kap. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.

10 §

Den som gör avdrag för ränteutgifter vid beräkning av resultatet i inkomstslaget kapital skall, om kontrolluppgift inte skall lämnas enligt 8 kap. 7–12 §§, även lämna uppgift om skuldens storlek och de uppgifter som behövs för att långivaren skall kunna identifieras.

Den som gör avdrag för ränteutgifter vid beräkning av resultatet i inkomstslaget kapital ska, om kontrolluppgift inte ska lämnas enligt 8 kap. 7–12 §§, även lämna de uppgifter som behövs för att långivaren ska kunna identifieras.

6 kap.

5 §

Kontrolluppgift behöver inte lämnas om

1. ersättning eller förmån för tillfälligt arbete som en fysisk person eller ett dödsbo har gett ut under förutsättning att

a) ersättningen eller förmånen inte motsvarar en utgift i en näringsverksamhet,

b) skatteavdrag inte har gjorts, och

c) det som mottagaren har fått sammanlagt haft ett lägre värde än 1 000 kronor för hela året,

2. ersättning eller förmån för tillfälligt arbete som har getts ut i annat fall än som avses i 1, under förutsättning att

a) det som mottagaren har fått sammanlagt haft ett lägre värde än 100 kronor för hela året, och

b) skatteavdrag inte har gjorts,

3. ersättning eller förmån som

3. ersättning eller förmån som

TP

1

PT

Senaste lydelse av

8 kap. 3 § 2005:344 11 kap. 1 a § 2005:344 11 kap. 8 § enligt prop. 2007/08:55 11 kap. 12 § 2003:119 11 kap. 14 § 2006:644.

enligt 3 kap. 21 § första och andra styckena skall redovisas i självdeklarationen, eller

enligt 3 kap. 21 § första och tredje styckena ska redovisas i självdeklarationen, eller

4. ersättning eller förmån som har redovisats i en förenklad skattedeklaration enligt 10 kap. 13 a § skattebetalningslagen (1997:483).

8 kap. Kontrolluppgift om ränta, fordringsrätt och skuld

8 kap. Kontrolluppgift om ränta och annan avkastning på fordringsrätt

Ränteinkomster och fordringsrätter

Ränteinkomster och annan avkastning på fordringsrätter

1 §

TPF

2

FPT

Kontrolluppgift skall lämnas om ränteinkomster och fordringsrätter.

Kontrolluppgift ska lämnas om ränteinkomster.

Kontrolluppgift skall också lämnas om annan avkastning än kapitalvinst som hänför sig till fordringsrätten och som utgör intäkt i inkomstslaget kapital.

Kontrolluppgift ska också lämnas om annan avkastning än kapitalvinst som hänför sig till fordringsrätter och som utgör intäkt i inkomstslaget kapital.

2 §

TPF

3

FPT

Kontrolluppgift om ränteinkomster eller annan avkastning och fordringsrätter skall lämnas för fysiska personer och dödsbon av den som har tillgodoräknat eller betalat ut avkastningen.

Kontrolluppgift om ränteinkomster eller annan avkastning ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den som har tillgodoräknat eller betalat ut avkastningen.

Uppgiftsskyldiga är

1. andra juridiska personer än dödsbon, och

2. fysiska personer och dödsbon, om utbetald eller tillgodoräknad ränta utgör utgift i en näringsverksamhet som personen eller dödsboet bedriver.

4 §

TPF

4

FPT

Kontrolluppgift om ränta och fordringsrätt behöver inte lämnas

Kontrolluppgift om ränta behöver inte lämnas

1. för ett konto, för vilket det inte finns personnummer och som har öppnats före den 1 januari 1985, om räntan understiger 100 kronor under året eller, om kontot innehas av mer än en person, räntan för var och en av dem understiger 100 kronor,

2. om den sammanlagda räntan på konton i annat fall än som avses i 1 understiger 100 kronor under

2. om den sammanlagda räntan på konton i annat fall än som avses i 1 understiger 100 kronor under

TP

2

PT

Senaste lydelse 2005:344.

TP

3

PT

Senaste lydelse 2005:344.

TP

4

PT

Senaste lydelse 2005:344.

året för en person, dock skall kontrolluppgift lämnas om fordringsrätten om fordringsrättens belopp uppgår till minst 10 000 kronor, och

året för en person, och

3. för skogskonto, skogsskadekonto, upphovsmannakonto och pensionssparkonto.

5 §

TPF

5

FPT

I kontrolluppgiften skall uppgifter lämnas om tillgodoräknad eller utbetald ränta eller annan avkastning än kapitalvinst och fordringsrättens belopp vid årets utgång.

I kontrolluppgiften ska uppgifter lämnas om tillgodoräknad eller utbetald ränta eller annan avkastning än kapitalvinst.

Om den uppgiftsskyldige inte kan ange hur stor del av utbetalt belopp som utgör ränta, skall uppgift om det sammanlagda utbetalda beloppet lämnas i kontrolluppgiften.

Om den uppgiftsskyldige inte kan ange hur stor del av utbetalt belopp som utgör ränta, ska uppgift om det sammanlagda utbetalda beloppet lämnas i kontrolluppgiften.

6 §

Om ett konto innehas av två eller flera personer, skall räntan och fordringsrätten fördelas mellan dem efter deras andelar i räntan och fordringsrätten eller, om dessa andelar inte är kända för den uppgiftsskyldige, i lika stora andelar.

Om ett konto innehas av två eller flera personer, ska räntan fördelas mellan dem efter deras andelar i räntan eller, om dessa andelar inte är kända för den uppgiftsskyldige, i lika stora andelar.

Om ett konto innehas av fler än fem personer och en person förfogar över kontot, behöver kontrolluppgift lämnas endast för den person som förfogar över kontot.

Ränteutgifter och skulder Ränteutgifter

7 §

Kontrolluppgift skall lämnas om ränteutgifter och skulder.

Kontrolluppgift ska lämnas om ränteutgifter.

8 §

TPF

6

FPT

Kontrolluppgift om ränteutgifter och skulder skall lämnas för fysiska personer och dödsbon av den som har mottagit ränta.

Kontrolluppgift om ränteutgifter ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den som har mottagit ränta.

TP

5

PT

Senaste lydelse 2005:344.

TP

6

PT

Senaste lydelse 2005:344.

Uppgiftsskyldiga är

1. andra juridiska personer än dödsbon, och

2. fysiska personer och dödsbon, om räntan utgör inkomst i en näringsverksamhet som personen eller dödsboet bedriver.

En enskild person som endast har mottagit dröjsmålsränta behöver inte lämna kontrolluppgift.

10 §

I kontrolluppgiften skall uppgift lämnas om mottagen ränta och skuldens storlek vid årets utgång.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om mottagen ränta.

Om någon del av räntan har betalats i förskott, skall uppgift lämnas endast om den del av räntan som avser tiden till och med den 31 januari taxeringsåret.

Om någon del av räntan har betalats i förskott, ska uppgift lämnas endast om den del av räntan som avser tiden till och med den 31 januari taxeringsåret.

12 §

Om två eller flera personer är betalningsansvariga för en skuld, skall räntan och skulden fördelas mellan dem efter deras andelar i räntan och skulden eller, om dessa andelar inte är kända för den uppgiftsskyldige, i lika stora andelar.

Om två eller flera personer är betalningsansvariga för en skuld, ska räntan fördelas mellan dem efter deras andelar i räntan eller, om dessa andelar inte är kända för den uppgiftsskyldige, i lika stora andelar.

Om en skuld är gemensam för fler än fem personer, behöver kontrolluppgift lämnas endast för den person som kan anses som företrädare för dem.

9 kap. Kontrolluppgift om avkastning och innehav av delägarrätter

9 kap. Kontrolluppgift om avkastning på delägarrätter

1 §

TPF

7

FPT

Kontrolluppgift skall lämnas om utdelning och ränta på samt innehav av delägarrätter.

Kontrolluppgift ska lämnas om utdelning och ränta på delägarrätter.

Kontrolluppgift skall också lämnas om annan avkastning än kapitalvinst som hänför sig till delägarrätten och som utgör intäkt i inkomstslaget kapital.

Kontrolluppgift ska också lämnas om annan avkastning än kapitalvinst som hänför sig till delägarrätten och som utgör intäkt i inkomstslaget kapital.

4 §

TPF

8

FPT

Kontrolluppgiften skall lämnas av

Kontrolluppgiften ska lämnas av den som har betalat ut eller till-

TP

7

PT

Senaste lydelse 2005:344.

TP

8

PT

Senaste lydelse 2005:344.

1. den som har betalat ut eller tillgodoräknat utdelningen, räntan eller annan avkastning, och

2. värdepappersinstitut eller andra hos vilka delägarrätter förvaras i depå eller är registrerade på konto, om inte kontrolluppgift skall lämnas enligt 1.

godoräknat utdelningen, räntan eller annan avkastning.

6 §

I kontrolluppgiften skall uppgift lämnas om utbetald eller tillgodoräknad utdelning och ränta samt innehavet av delägarrätter vid årets utgång.

Den som är uppgiftsskyldig enligt 4 § 2 skall i kontrolluppgiften för fysiska personer och dödsbon som innehar depå eller konto för marknadsnoterade optioner, terminer eller liknande tillgångar lämna uppgift om därtill knutna förpliktelser som finns vid årets utgång.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om utbetald eller tillgodoräknad utdelning och ränta.

11 kap.

Andelar i privatbostadsföretag och vissa andra bostadsföretag

Överlåtelse av privatbostadsrätt och

av andelar i vissa

bostadsföretag

8 a §

TPF

9

FPT

Kontrolluppgift ska lämnas om sådan försäkring eller sådant avtal om tjänstepension som avses i 2 § första stycket 7–9 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.

Kontrolluppgift ska lämnas för juridiska personer och fysiska personer av försäkringsgivare, understödsföreningar och tjänstepensionsinstitut.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om värdet av försäkringen eller avtalet om tjänstepension vid närmast föregående års utgång.

Kontrolluppgiften ska också

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om värdet av försäkringen eller avtalet om tjänstepension vid närmast föregående års utgång. Värdet av försäkringen respektive värdet av avtalet om tjänstepension ska beräknas i enlighet med bestämmelserna i 3 § åttonde respektive tionde stycket lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel. Kontrolluppgiften ska

TP

9

PT

Lydelse enligt prop. 2007/08:55.

P också innehålla uppgift om försäkringen är en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring, eller om avtalet om tjänstepension är jämförbart med en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring.

rop. 2008/09:44 Bilaga 2

innehålla uppgift om försäkringen är en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring, eller om avtalet om tjänstepension är jämförbart med en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring.

12 kap.

1 §

TPF

10

FPT

Kontrolluppgift skall lämnas om direkta och indirekta betalningar som överstiger 150 000 kronor eller utgör delbetalningar av en summa som överstiger 150 000 kronor, om betalningarna görs

Kontrolluppgift ska lämnas om direkta och indirekta betalningar som överstiger 150 000 kronor eller utgör delbetalningar av en summa som överstiger 150 000 kronor, om betalningarna görs

1. till utlandet från en obegränsat skattskyldig,

2. från utlandet till en obegränsat skattskyldig, eller

3. inom landet mellan en obegränsat och en begränsat skattskyldig. Kontrolluppgift skall lämnas för fysiska och juridiska personer av den som har förmedlat betalningen.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska och juridiska personer av den som har förmedlat betalningen.

I kontrolluppgiften skall uppgift lämnas om

I kontrolluppgift i fråga om betalning till utlandet ska uppgift lämnas om

1. betalningens belopp,

1. betalningens belopp i använd valuta,

2. betalningsdatum, 3 valutakod,

2. vad betalningen avser,

3. vilket land som betalningen gjorts till eller kommer från, och

4. vid betalning till utlandet, betalningsmottagarens namn.

4. vilket land som betalningen gjorts till,

5. vad betalningen avser, och

6. betalningsmottagarens namn.

I kontrolluppgift i fråga om betalning från utlandet ska uppgift lämnas om

1. betalningens belopp i använd valuta,

2. betalningsdatum,

3. valutakod, och

4. vilket land som betalningen kommer från.

TP

10

PT

Senaste lydelse 2003:750.

4 §

TPF

11

FPT

Den som har förmedlat en utländsk försäkring som avses i 11 kap. 8 eller 8 a § ska lämna sådana uppgifter att försäkringsgivaren och försäkringstagaren kan identifieras.

Den som har förmedlat en utländsk försäkring som avses i 11 kap. 8 a § ska lämna sådana uppgifter att försäkringsgivaren och försäkringstagaren kan identifieras.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas första gången vid 2009 års taxering.

TP

11

PT

Lydelse enligt prop. 2007/08:55.

2. Förslag till lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §

TPF

1

FPT

SPAR får innehålla uppgifter om personer som är folkbokförda i landet och, om det inte råder osäkerhet om personernas identitet, uppgifter om personer som har tilldelats samordningsnummer. För sådana personer får följande anges:

1. namn,

2. person- eller samordningsnummer,

3. adress,

4. folkbokföringsort,

5. födelsehemort,

6. svenskt medborgarskap,

7. make eller vårdnadshavare,

8. avregistrering från folkbokföringen på grund av dödsfall, med angivande av tidpunkt, eller avregistrering av annan anledning,

9. summan av taxerad förvärvsinkomst och inkomst av kapital, dock lägst noll kronor,

10. beskattningsbar förmögenhet,

11. ägare av småhusenhet eller lantbruksenhet med småhus på tomtmark samt uppgift om kommun (belägenhet),

10. ägare av småhusenhet eller lantbruksenhet med småhus på tomtmark samt uppgift om kommun (belägenhet),

12. taxeringsvärde för småhusenhet.

11. taxeringsvärde för småhusenhet.

På begäran av en registrerad ska det i SPAR också anges att uppgifter om denne inte får behandlas vid urvalsdragningar enligt 3 § 2 för direktreklam.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

TP

1

PT

Lydelse enligt prop. 2007/08:58.

Förteckning över remissinstanserna

Efter remiss har yttranden kommit från Riksdagens ombudsmän, Kammarrätten i Göteborg, Länsrätten i Västmanlands län, Justitiekanslern, Domstolsverket, Ekobrottsmyndigheten, Datainspektionen, Stockholms Handelskammare, Ekonomistyrningsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, Sveriges advokatsamfund, Svenska Bankföreningen, FAR SRS, Fondbolagens Förening, Svenska Fondhandlareföreningen, Svenskt Näringsliv, Företagarna, Sveriges Försäkringsförbund, Näringslivets skattedelegation, Delegationen mot felaktiga utbetalningar och VPC AB. Samtliga instanser har yttrat sig över promemorian.

Svenskt Näringsliv och Stockholms Handelskammare ansluter sig till vad Näringslivets skattdelegation anfört.

Svenska Fondhandlareföreningen ansluter sig till vad Svenska Bankföreningen anfört i sitt yttrande.

Därutöver har Näringslivets Regelnämnd yttrat sig över promemorian.

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

TPF

1

FPT

dels att 8 kap. 3 och 9 §§, 9 kap. 3 och 5 §§, 11 kap. 1, 1 a, 8, 12 och 14 §§ samt 14 kap. 13 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 14 kap. 13 § ska utgå, dels att 3 kap. 10 §, 6 kap. 5 §, 8 kap. 1, 2, 4–8, 10 och 12 §§, 9 kap. 1, 4 och 6 §§, 11 kap. 8 a §, 12 kap. 1 och 4 §§, rubrikerna till 8 och 9 kap. samt rubrikerna närmast före 8 kap. 1 och 7 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 11 kap. 1 § ska lyda ”Överlåtelse av privatbostadsrätt och av andelar i vissa bostadsföretag”.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.

10 §

Den som gör avdrag för ränteutgifter vid beräkning av resultatet i inkomstslaget kapital skall, om kontrolluppgift inte skall lämnas enligt 8 kap. 7–12 §§, även lämna uppgift om skuldens storlek och de uppgifter som behövs för att långivaren skall kunna identifieras.

Den som gör avdrag för ränteutgifter vid beräkning av resultatet i inkomstslaget kapital ska, om kontrolluppgift inte ska lämnas enligt 8 kap. 7–12 §§, även lämna de uppgifter som behövs för att långivaren ska kunna identifieras.

6 kap.

5 §

Kontrolluppgift behöver inte lämnas om

1. ersättning eller förmån för tillfälligt arbete som en fysisk person eller ett dödsbo har gett ut under förutsättning att

a) ersättningen eller förmånen inte motsvarar en utgift i en näringsverksamhet,

b) skatteavdrag inte har gjorts, och

c) det som mottagaren har fått sammanlagt haft ett lägre värde än 1 000 kronor för hela året,

2. ersättning eller förmån för tillfälligt arbete som har getts ut i annat fall än som avses i 1, under förutsättning att

a) det som mottagaren har fått sammanlagt haft ett lägre värde än 100 kronor för hela året, och

TP

1

PT

Senaste lydelse av

8 kap. 3 § 2005:344 rubriken närmast före 11 kap. 1 § 2005:344 11 kap. 1 a § 2005:344 11 kap. 8 § 2008:139 11 kap. 12 § 2003:119 11 kap. 14 § 2006:644.

b) skatteavdrag inte har gjorts,

3. ersättning eller förmån som enligt 3 kap. 21 § första och andra styckena skall redovisas i självdeklarationen, eller

3. ersättning eller förmån som enligt 3 kap. 21 § första och tredje styckena ska redovisas i självdeklarationen, eller

4. ersättning eller förmån som har redovisats i en förenklad skattedeklaration enligt 10 kap. 13 a § skattebetalningslagen (1997:483).

8 kap. Kontrolluppgift om ränta, fordringsrätt och skuld

8 kap. Kontrolluppgift om ränta och annan avkastning på fordringsrätt

Ränteinkomster och fordringsrätter

Ränteinkomster och annan avkastning på fordringsrätter

1 §

TPF

2

FPT

Kontrolluppgift skall lämnas om ränteinkomster och fordringsrätter.

Kontrolluppgift ska lämnas om ränteinkomster.

Kontrolluppgift skall också lämnas om annan avkastning än kapitalvinst som hänför sig till fordringsrätten och som utgör intäkt i inkomstslaget kapital.

Kontrolluppgift ska också lämnas om annan avkastning än kapitalvinst som hänför sig till fordringsrätter och som utgör intäkt i inkomstslaget kapital.

2 §

TPF

3

FPT

Kontrolluppgift om ränteinkomster eller annan avkastning och fordringsrätter skall lämnas för fysiska personer och dödsbon av den som har tillgodoräknat eller betalat ut avkastningen.

Kontrolluppgift om ränteinkomster eller annan avkastning ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den som har tillgodoräknat eller betalat ut avkastningen.

Uppgiftsskyldiga är

1. andra juridiska personer än dödsbon, och

2. fysiska personer och dödsbon, om utbetald eller tillgodoräknad ränta utgör utgift i en näringsverksamhet som personen eller dödsboet bedriver.

4 §

TPF

4

FPT

Kontrolluppgift om ränta och fordringsrätt behöver inte lämnas

Kontrolluppgift om ränta behöver inte lämnas

1. för ett konto, för vilket det inte finns personnummer och som har öppnats före den 1 januari 1985, om räntan understiger 100 kronor under året eller, om kontot innehas av mer än en person, räntan för var och en av dem understiger 100 kronor,

2. om den sammanlagda räntan

2. om den sammanlagda räntan

TP

2

PT

Senaste lydelse 2005:344.

TP

3

PT

Senaste lydelse 2005:344.

TP

4

PT

Senaste lydelse 2005:344.

på konton i annat fall än som avses i 1 understiger 100 kronor under året för en person, dock skall kontrolluppgift lämnas om fordringsrätten om fordringsrättens belopp uppgår till minst 10 000 kronor, och

på konton i annat fall än som avses i 1 understiger 100 kronor under året för en person, och

3. för skogskonto, skogsskadekonto, upphovsmannakonto och pensionssparkonto.

5 §

TPF

5

FPT

I kontrolluppgiften skall uppgifter lämnas om tillgodoräknad eller utbetald ränta eller annan avkastning än kapitalvinst och fordringsrättens belopp vid årets utgång.

I kontrolluppgiften ska uppgifter lämnas om tillgodoräknad eller utbetald ränta eller annan avkastning än kapitalvinst.

Om den uppgiftsskyldige inte kan ange hur stor del av utbetalt belopp som utgör ränta, skall uppgift om det sammanlagda utbetalda beloppet lämnas i kontrolluppgiften.

Om den uppgiftsskyldige inte kan ange hur stor del av utbetalt belopp som utgör ränta, ska uppgift om det sammanlagda utbetalda beloppet lämnas i kontrolluppgiften.

6 §

Om ett konto innehas av två eller flera personer, skall räntan och fordringsrätten fördelas mellan dem efter deras andelar i räntan och fordringsrätten eller, om dessa andelar inte är kända för den uppgiftsskyldige, i lika stora andelar.

Om ett konto innehas av två eller flera personer, ska räntan fördelas mellan dem efter deras andelar i räntan eller, om dessa andelar inte är kända för den uppgiftsskyldige, i lika stora andelar.

Om ett konto innehas av fler än fem personer och en person förfogar över kontot, behöver kontrolluppgift lämnas endast för den person som förfogar över kontot.

Ränteutgifter och skulder Ränteutgifter

7 §

Kontrolluppgift skall lämnas om ränteutgifter och skulder.

Kontrolluppgift ska lämnas om ränteutgifter.

8 §

TPF

6

FPT

Kontrolluppgift om ränteutgifter och skulder skall lämnas för fysiska personer och dödsbon av den

Kontrolluppgift om ränteutgifter ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den som har mot-

TP

5

PT

Senaste lydelse 2005:344.

TP

6

PT

Senaste lydelse 2005:344.

som har mottagit ränta. tagit ränta.

Uppgiftsskyldiga är

1. andra juridiska personer än dödsbon, och

2. fysiska personer och dödsbon, om räntan utgör inkomst i en näringsverksamhet som personen eller dödsboet bedriver.

En enskild person som endast har mottagit dröjsmålsränta behöver inte lämna kontrolluppgift.

10 §

I kontrolluppgiften skall uppgift lämnas om mottagen ränta och skuldens storlek vid årets utgång.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om mottagen ränta.

Om någon del av räntan har betalats i förskott, skall uppgift lämnas endast om den del av räntan som avser tiden till och med den 31 januari taxeringsåret.

Om någon del av räntan har betalats i förskott, ska uppgift lämnas endast om den del av räntan som avser tiden till och med den 31 januari taxeringsåret.

12 §

Om två eller flera personer är betalningsansvariga för en skuld, skall räntan och skulden fördelas mellan dem efter deras andelar i räntan och skulden eller, om dessa andelar inte är kända för den uppgiftsskyldige, i lika stora andelar.

Om två eller flera personer är betalningsansvariga för en skuld, ska räntan fördelas mellan dem efter deras andelar i räntan eller, om dessa andelar inte är kända för den uppgiftsskyldige, i lika stora andelar.

Om en skuld är gemensam för fler än fem personer, behöver kontrolluppgift lämnas endast för den person som kan anses som företrädare för dem.

9 kap. Kontrolluppgift om avkastning och innehav av delägarrätter

9 kap. Kontrolluppgift om avkastning på delägarrätter

1 §

TPF

7

FPT

Kontrolluppgift skall lämnas om utdelning och ränta på samt innehav av delägarrätter.

Kontrolluppgift ska lämnas om utdelning och ränta på delägarrätter.

Kontrolluppgift skall också lämnas om annan avkastning än kapitalvinst som hänför sig till delägarrätten och som utgör intäkt i inkomstslaget kapital.

Kontrolluppgift ska också lämnas om annan avkastning än kapitalvinst som hänför sig till delägarrätten och som utgör intäkt i inkomstslaget kapital.

TP

7

PT

Senaste lydelse 2005:344.

4 §

TPF

8

FPT

Kontrolluppgiften skall lämnas av

1. den som har betalat ut eller tillgodoräknat utdelningen, räntan eller annan avkastning, och

2. värdepappersinstitut eller andra hos vilka delägarrätter förvaras i depå eller är registrerade på konto, om inte kontrolluppgift skall lämnas enligt 1.

Kontrolluppgiften ska lämnas av den som har betalat ut eller tillgodoräknat utdelningen, räntan eller annan avkastning.

6 §

I kontrolluppgiften skall uppgift lämnas om utbetald eller tillgodoräknad utdelning och ränta samt innehavet av delägarrätter vid årets utgång.

Den som är uppgiftsskyldig enligt 4 § 2 skall i kontrolluppgiften för fysiska personer och dödsbon som innehar depå eller konto för marknadsnoterade optioner, terminer eller liknande tillgångar lämna uppgift om därtill knutna förpliktelser som finns vid årets utgång.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om utbetald eller tillgodoräknad utdelning och ränta.

11 kap.

8 a §

TPF

9

FPT

Kontrolluppgift ska lämnas om sådan försäkring eller sådant avtal om tjänstepension som avses i 2 § första stycket 7–9 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.

Kontrolluppgift ska lämnas för juridiska personer och fysiska personer av försäkringsgivare, understödsföreningar och tjänstepensionsinstitut.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om värdet av försäkringen eller avtalet om tjänstepension vid närmast föregående års utgång. Kontrolluppgiften ska också innehålla uppgift om försäkringen är en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring, eller om avtalet om tjänstepension är jämförbart med en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om värdet av försäkringen eller avtalet om tjänstepension vid närmast föregående års utgång. Värdet av försäkringen respektive värdet av avtalet om tjänstepension ska beräknas i enlighet med bestämmelserna i 3 § åttonde respektive tionde stycket lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel. Kontrolluppgiften ska också innehålla uppgift om

TP

8

PT

Senaste lydelse 2005:344.

TP

9

PT

Senaste lydelse 2008:139.

försäkringen är en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring, eller om avtalet om tjänstepension är jämförbart med en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring.

12 kap.

1 §

TPF

10

FPT

Kontrolluppgift skall lämnas om direkta och indirekta betalningar som överstiger 150 000 kronor eller utgör delbetalningar av en summa som överstiger 150 000 kronor, om betalningarna görs

Kontrolluppgift ska lämnas om direkta och indirekta betalningar som överstiger 150 000 kronor eller utgör delbetalningar av en summa som överstiger 150 000 kronor, om betalningarna görs

1. till utlandet från en obegränsat skattskyldig,

2. från utlandet till en obegränsat skattskyldig, eller

3. inom landet mellan en obegränsat och en begränsat skattskyldig. Kontrolluppgift skall lämnas för fysiska och juridiska personer av den som har förmedlat betalningen.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska och juridiska personer av den som har förmedlat betalningen.

I kontrolluppgiften skall uppgift lämnas om

I kontrolluppgiften om betalning till utlandet ska uppgift lämnas om

1. betalningens belopp,

1. betalningens belopp i använd valuta,

2. betalningsdatum,

3. valutakod,

2. vad betalningen avser,

3. vilket land som betalningen gjorts till eller kommer från, och

4. vid betalning till utlandet, betalningsmottagarens namn.

4. vilket land som betalningen gjorts till,

5. vad betalningen avser, och

6. betalningsmottagarens namn. I kontrolluppgiften om betalning från utlandet ska uppgift lämnas om

1. betalningens belopp i använd valuta,

2. betalningsdatum,

3. valutakod, och

4. vilket land som betalningen kommer från.

4 §

TPF

11

FPT

Den som har förmedlat en utländsk försäkring som avses i

Den som har förmedlat en utländsk försäkring som avses i

TP

10

PT

Senaste lydelse 2003:750.

TP

11

PT

Senaste lydelse 2008:139.

Pro 11 kap. 8 a § ska lämna sådana uppgifter att försäkringsgivaren och försäkringstagaren kan identifieras.

p. 2008/09:44 Bilaga 4

11 kap. 8 eller 8 a § ska lämna sådana uppgifter att försäkringsgivaren och försäkringstagaren kan identifieras.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas första gången vid 2009 års taxering.

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-09-01

Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp samt regeringsråden Karin Almgren och Nils Dexe.

Slopad kontrolluppgiftsskyldighet rörande tillgångar och skulder, m.m.

Enligt en lagrådsremiss den 28 augusti 2008 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av departementssekreteraren Annica Axén Linderl.

Förslaget föranleder följande yttrande av

U

Lagrådet

U

:

9 kap. 5 §

I paragrafens första stycke finns bestämmelser om att kontrolluppgift inte ska lämnas om tillgångar på pensionssparkonto. I andra stycket ges bestämmelser för de fall att någon utdelning eller ränta inte har betalats ut eller tillgodoräknats. Kontrolluppgift om innehav ska då lämnas endast om delägarrätterna är marknadsnoterade.

I lagrådsremissen föreslås att paragrafen ska upphöra att gälla. Enligt Lagrådets mening bör bestämmelsen i paragrafens första stycke stå kvar, dock med följande ändrade lydelse: ”Kontrolluppgift ska inte lämnas om utdelning eller ränta på pensionssparkonto.” Däremot bör andra stycket utgå.

12 kap. 2 §

I paragrafens första stycke föreskrivs att kontrolluppgifter ska lämnas bl.a. enligt 8 kap. 1–6 §§ för fysiska personer som är begränsat skattskyldiga. Med hänvisning till att det nu föreslås att 3 § i 8 kap. ska upphöra att gälla, måste en justering av lagtexten i förevarande paragrafs första stycke göras.

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 2 oktober 2008

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden Olofsson, Odell, Husmark Pehrsson, Leijonborg, Larsson, Erlandsson, Torstensson, Björklund, Carlsson, Littorin, Malmström, Sabuni, Billström, Adelsohn Liljeroth, Björling

Föredragande: statsrådet Odell

U

Regeringen beslutar proposition 2008/09:44 Slopad kontrolluppgiftsskyldighet rörande tillgångar och skulder, m.m.