Prop. 2008/09:99

2009 års proposition om vårtilläggsbudget

Regeringens proposition

2008/09:99

2009 års proposition om vårtilläggsbudget

Regeringens proposition

2008/09:99

2009 års proposition om vårtilläggsbudget

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 april 2009

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändrade och nya anslag för budgetåret 2009. Bland annat föreslås 7 000 000 000 kronor i ett tillfälligt konjunkturstöd till kommuner och landsting och 10 086 000 000 kronor för bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd.

PROP. 2008/09:99

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut ...................................................................................... 9

2 Tilläggsbudget....................................................................................................... 17 2.1 Förslag till 2009 års proposition om vårtilläggsbudget ...................... 17 2.2 Tilläggsbudget per utgiftsområde ........................................................ 17 2.2.1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse........................................................... 17 2.2.2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning................. 20 2.2.3 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution.......................................... 21 2.2.4 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet............................................................ 21 2.2.5 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan ......................................... 22 2.2.6 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap..................... 22 2.2.7 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd ............................................. 24 2.2.8 Utgiftsområde 8 Migration .................................................................. 25 2.2.9 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg .................. 26 2.2.10 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp .............................................................................................. 26 2.2.11 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv................................. 27 2.2.12 Utgiftsområde 15 Studiestöd ............................................................... 28 2.2.13 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning................... 28 2.2.14 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid................. 29 2.2.15 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik........................................................ 30 2.2.16 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt...................................................... 30 2.2.17 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård ................................. 31 2.2.18 Utgiftsområde 21 Energi...................................................................... 32 2.2.19 Utgiftsområde 22 Kommunikationer.................................................. 33 2.2.20 Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar.................................................................................................. 34 2.2.21 Utgiftsområde 24 Näringsliv................................................................ 36 2.2.22 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner ............................ 37 2.2.23 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen ................. 38

PROP. 2008/09:99

Tabellförteckning

1.1 Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag 2009.............................................................................................................12 2.1 Investeringsplan för Riksdagsförvaltningen............................................................18 2.2 Investeringsplan för Affärsverket svenska kraftnät ................................................32

1

Förslag till riksdagsbeslut

PROP. 2008/09:99

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. bemyndigar regeringen att för 2009 besluta

om en rörlig kredit i Riksgäldskontoret om högst 400 000 000 kronor för att tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i samband med inrättandet av nya myndigheter (avsnitt 2.2.2),

2. godkänner att staten säljer en fastighet med

adress Alsterufer 15 i Hamburg, Tyskland (avsnitt 2.2.2),

3. godkänner den föreslagna användningen av

det under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap uppförda anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap (avsnitt 2.2.6),

4. godkänner det kapitaltillskott till det

statligt ägda bolaget Swedfund International AB om 300 000 000 kronor som beslutats för 2008 (avsnitt 2.2.7),

5. bemyndigar regeringen att under 2009 för

det under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd uppförda anslaget 1:1 Biståndsverksamhet besluta om kapitaltillskott om 600 000 000 kronor till det statligt ägda bolaget Swedfund International AB (avsnitt 2.2.7),

6. godkänner den föreslagna användningen av

det under utgiftsområde 8 Migration uppförda anslaget 1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden (avsnitt 2.2.8),

7. godkänner av regeringen ingången överens-

kommelse med Sveriges Kommuner och Landsting som medför behov av framtida anslag på högst 23 200 000 000 kronor

under 2010 för det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna (avsnitt 2.2.9),

8. bemyndigar regeringen att under 2009 för

det under utgiftsområde 19 Regional utveckling uppförda anslaget 1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007– 2013 ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 345 000 000 kronor under perioden 2010– 2015 (avsnitt 2.2.16),

9. bemyndigar regeringen att under 2009 för

det under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård uppförda anslaget 1:10

Klimatanpassning ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor under perioden 2010–2011 (avsnitt 2.2.17),

10. godkänner förslaget till investeringsplan för

Affärsverket svenska kraftnät för perioden 2009–2011 (avsnitt 2.2.18),

11. bemyndigar regeringen att under 2009

besluta om att avyttra samtliga aktier i Nord Pool ASA eller avveckla bolaget (avsnitt 2.2.18),

12. godkänner den föreslagna användningen av

det under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda ramanslaget 2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade (avsnitt 2.2.19),

PROP. 2008/09:99

13. godkänner den föreslagna användningen av

det under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda ramanslaget 2:3 Grundläggande betaltjänster (avsnitt 2.2.19),

14. godkänner den föreslagna användningen av

det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda anslaget 1:13 Räntekostnader för förskotterade gårdsstöd m.m. (avsnitt 2.2.20),

15. bemyndigar regeringen att under 2009 för

det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda anslaget 1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 17 000 000 kronor under 2010 (avsnitt 2.2.20),

16. godkänner att staten säljer en del av

fastigheten Uppsala Ultuna 2:1 i Uppsala kommun (avsnitt 2.2.20),

17. bemyndigar regeringen att besluta om att

överskottet från försäljning av viss fast egendom som förvaltas av Sveriges lantbruksuniversitet får investeras i anläggningen till ett värde om högst 100 000 000 kronor (avsnitt 2.2.20),

18. godkänner ändrade ramar för utgifts-

områden samt anvisar ändrade och nya anslag enligt tabell 1.1.

PROP. 2008/09:99

Riksdagsstyrelsen föreslår att riksdagen

19. godkänner förslaget till investeringsplan för

riksdagsförvaltningen för perioden 2009– 2011 (avsnitt 2.2.1).

PROP. 2008/09:99

Tabell 1.1 Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag 2009

Tusental kronor

Utgiftsområde

Anslagsnummer

Belopp enligt

statsbudget 2009

Förändring av

ram/ anslag

Ny ram/

Ny anslagsnivå

1 Rikets styrelse 12 372 919 136 700 12 509 619

3:1 Sametinget

43 214

-5 000

38 214

4:1 Regeringskansliet m.m.

6 927 585 141 700 7 069 285

2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 11 899 978

40 300 11 940 278

1:1 Statskontoret

93 586

-5 000

88 586

1:3 Avveckling av Verket för förvaltningsutveckling m.m.

11 515

10 000

21 515

1:9 Statistiska centralbyrån

482 985

10 300 493 285

1:11 Finansinspektionen

227 774

25 000 252 774

3 Skatt, tull och exekution

9 459 505

36 000 9 495 505

1:1 Skatteverket

6 306 583

36 000 6 342 583

4 Rättsväsendet 32 624 297 150 000 32 774 297

1:1 Polisorganisationen 17 493 125 150 000 17 643 125

5 Internationell samverkan

1 643 286 215 100 1 858 386

1:1 Bidrag till vissa internationella organisationer

1 133 354 212 100 1 345 454

1:11 Samarbete inom Östersjöregionen

139 715

3 000 142 715

6 Försvar och samhällets krisberedskap 44 707 384

16 300 44 723 684

1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 19 866 051 138 100 20 004 151

1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar

6 969 637 -174 000 6 795 637

1:7 Officersutbildning m.m.

239 329 -18 000 221 329

1:8 Försvarets radioanstalt

644 522

3 300 647 822

1:11 Nämnder m.m.

12 301

11 300

23 601

2:6 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal

174 000

4 000 178 000

2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

907 490

-2 300 905 190

2:8 Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF

150 000

53 900 203 900

7 Internationellt bistånd 30 109 379

-4 500 30 104 879

1:1 Biståndsverksamhet 27 627 171

-4 500 27 622 671

8

Migration

5 899 313

0 5 899 313

1:5 Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden

198 800 -70 000 128 800

1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden

93 255

70 000 163 255

9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 54 807 253 808 315 55 615 568

1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 21 600 000 800 000 22 400 000

1:8 Bidrag till psykiatri

893 471

-685 892 786

2:5 Bidrag till WHO

34 665

9 000

43 665

10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 113 927 470 600 000 114 527 470

2:1 Försäkringskassan

7 039 295 600 000 7 639 295

14 Arbetsmarknad och arbetsliv 56 245 649 10 872 552 67 118 201

1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 27 677 872 10 086 000 37 763 872

1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 5 937 225

-5 150 5 932 075

1:11 Bidrag till lönegarantiersättning

1 354 629 781 702 2 136 331

2:4 Internationella arbetsorganisationen (ILO)

25 622

10 000

35 622

PROP. 2008/09:99

Utgiftsområde

Anslagsnummer

Belopp enligt

statsbudget 2009

Förändring av

ram/ anslag

Ny ram/

Ny anslagsnivå

15 Studiestöd 21 749 647

31 400 21 781 047

1:2 Studiemedel m.m. 12 045 461

31 300 12 076 761

1:3 Studiemedelsräntor m.m.

5 569 564

100 5 569 664

16 Utbildning och universitetsforskning 50 389 069

-915 50 388 154

1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten

659 311

22 174 681 485

1:5 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

845 463

-35 474 809 989

1:13 Myndigheten för yrkeshögskolan

73 470

-5 000

68 470

1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning

805 020

16 700 821 720

2:15 Karolinska institutet: Grundutbildning

636 461

685 637 146

17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 10 287 317

3 600 10 290 917

1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete

199 604

3 600 203 204

18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

1 677 490 150 533 1 828 023

1:4 Räntebidrag m.m.

576 721 128 800 705 521

2:4 Lantmäteriet

474 950

21 733 496 683

20 Allmän miljö- och naturvård

5 337 628

-6 000 5 331 628

1:2 Miljöövervakning m.m.

308 856

-2 000 306 856

1:4 Sanering och återställning av förorenade områden

539 973

-15 000 524 973

1:7 Internationellt miljösamarbete

72 993

11 000

83 993

21

Energi

2 811 333

1 243 2 812 576

1:12 Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader

85 975

1 243

87 218

22 Kommunikationer 40 623 104

0 40 623 104

1:2 Väghållning och statsbidrag 22 196 626

-11 000 22 185 626

1:5 Transportstyrelsen

360 177

11 000 371 177

23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar 17 573 442

49 000 17 622 442

1:1 Skogsstyrelsen

336 316

2 000 338 316

1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

150 349

66 000 216 349

1:9 Statens jordbruksverk

554 796

-2 000 552 796

1:13 Räntekostnader för förskotterade gårdsstöd m.m.

75 472

51 000 126 472

1:14 Fiskeriverket

157 546

-3 000 154 546

1:22 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.

36 866

13 000

49 866

1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

3 013 431

-71 000 2 942 431

1:29 Sveriges lantbruksuniversitet

1 509 882

-7 000 1 502 882

24 Näringsliv

6 486 480

0 6 486 480

1:25 Tillväxtverket

257 303

-1 500 255 803

1:26 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

54 196

1 500

55 696

2:3 Exportfrämjande verksamhet

245 336

-2 500 242 836

2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer

15 417

2 500

17 917

25 Allmänna bidrag till kommuner 67 039 055 7 000 000 74 039 055

1:4 Tillfälligt konjunkturstöd till kommuner och landsting

0 7 000 000 7 000 000

27 Avgiften till Europeiska gemenskapen 19 878 094 3 933 304 23 811 398

1:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen 19 878 094 3 933 304 23 811 398

Summa anslagsförändring på tilläggsbudget 24 032 932

2

Tilläggsbudget

PROP. 2008/09:99

Hänvisningar till S1

2. Tilläggsbudget

2.1. Förslag till 2009 års proposition om vårtilläggsbudget

Enligt 9 kap. 5 § regeringsformen kan riksdagen för löpande budgetår på tilläggsbudget göra en ny beräkning av statsinkomster samt ändra anslag och anvisa nya anslag.

De förändringar av gällande statsbudget som nu kan överblickas och andra frågor som regeringen anser bör tas upp, redovisas i det följande.

Anslagsförändringarna i detta förslag till tilläggsbudget innebär att anvisade medel ökar med 24 032 932 000 kronor netto. De föreslagna ökningarna av anslagen uppgår till 24 473 041 000 kronor och de föreslagna minskningarna uppgår till 440 109 000 kronor.

De förändringar som föreslås i tilläggsbudgeten har beaktats i de prognoser över statsbudgetens utgifter som redovisas i 2009 års ekonomiska vårproposition.

2.2. Tilläggsbudget per utgiftsområde

2.2.1. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

2:2 Riksdagens förvaltningsanslag

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 645 609 000 kronor.

Riksdagsstyrelsens förslag:

Riksdagen godkänner

en investeringsplan för riksdagsförvaltningen enligt tabell 2.1.

Skälen för riksdagsstyrelsens förslag: Riksdags-

förvaltningens investeringsplan för åren 2009– 2011 fastställdes av riksdagen i samband med behandlingen av budgetpropositionen för 2009. Följande föranleder en ändring av investeringsplanen.

Nytt mediahanteringssystem

I de kommentarer och förtydliganden till riksdagsförvaltningens budgetförslag 2007 (Dnr: 250-3429-05/06) som lämnades till riksdagsstyrelsen i juni 2006 angavs att riksdagsförvaltningen hade för avsikt att genomföra en investering avseende ett nytt mediahanteringssystem till en kostnad av 10 000 000 kronor.

Mediahanteringssystemet är ett system som är avsett för digital inspelning av video och ljud samt för presentation av video och ljud på Internet, s.k. webb-TV. Systemet ska även användas för inspelning av ljud för riksdagens stenografer samt för leverans av högupplöst video till TV-bolag via Internet. Systemet är tänkt att ersätta dagens s.k. Riva- och Ripasystem som används för inspelning av riksdagens plenum, presskonferenser, öppna utskottsförfrågningar och seminarier.

Förhandlingarna om kravspecifikationen för systemet pågick under en längre tid än vad som tidigare planerats för, varför förslag om anskaffning inte kunde läggas i samband med budgetpropositionen för 2009.

Under våren 2009 planerar därför riksdagsförvaltningen att påbörja arbetet med att införa det nya mediehanteringssystemet. För detta ändamål avser riksdagsförvaltningen att genomföra en investering upp till ett belopp av 15 000 000 kronor. Driftskostnaderna för ett nytt mediahanteringssystem under åren 2010–

PROP. 2008/09:99

2015 beräknas till ca 5 200 000 kronor per år (av detta belopp avser 1 700 000 kronor licenser och Internetuppkopplingar och 3 500 000 kronor amorteringar och räntor) exklusive personalkostnader.

Investeringar av fastigheter

Under verksamhetsåret 2008 förbrukades den investeringsbudget som fastställts avseende investeringar i riksdagens fastigheter. Två projekt har blivit försenade eller inte utförts enligt plan. För att dessa projekt ska kunna slutföras under 2009 föreslås att nya investeringsmedel tillförs.

För projekt UPS-anläggning (avbrottsfri kraft) föreslås att 3 600 000 kronor tillförs 2009. Av budgeten på 9 600 000 kronor för 2008 förbrukades 6 000 000 kronor. Kvarvarande 3 600 000 kronor plus tidigare beviljade 12 400 000 kronor utgör den föreslagna investeringsbudgeten på 16 000 000 kronor för 2009. Detta innebär att projektet får en beräknad totalkostnad på ca 23 100 000 kronor för åren 2007–2009 (enligt 23 § lagen 2006:999 med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen ska riksdagsförvaltningen till riksdagen lämna förslag till en investeringsplan där bl.a. investeringsprojekt med en kostnad överstigande 20 miljoner kronor ska särredovisas).

För projektet ventilation i Mercurius föreslås att 2 600 000 kronor tillförs 2009.

Övriga justeringar av investeringsram

I samband med planeringen inför verksamhetsåret 2009 har fyra investeringar tillkommit som riksdagsförvaltningen bedömer bör läggas till den ursprungliga investeringsplanen.

1. Ny postsortering till en kostnad av ca 3 000 000 kronor.

2. Ombyggnad av bankhallen till en kostnad av ca 2 500 000 kronor.

3. Utrustning till riksdagsrestaurangen till en kostnad av ca 700 000 kronor.

4. Kylmaskin i reprocentralen till en kostnad av ca 200 000 kronor.

Sammanfattning

Sammanlagt uppgår föreslagna justeringarna av riksdagsförvaltningens investeringsplan för verksamhetsåret 2009 till 27 600 000 kronor. Föreslagna investeringar ryms som helhet inom riksdagsförvaltningens beviljade låneramar.

Tabell 2.1 Investeringsplan för Riksdagsförvaltningen

Miljoner kronor

Utfall

2007

Prognos

2008

Budget

2009

Beräknat

2010

Beräknat

2011

Avbrottsfri kraft (UPS)

1,1

9,6

16,0

Övriga anläggningstillgångar, fastigheter

30,5

40,4

8,2

13,8

13,8

Nytt mediahanteringssystem

15,0

Anläggningstillgångar, övrigt 34,4 31,0 25,9 25,1 25,1

Summa investeringar 66,0 81,0 65,1 38,9 38,9

Lån i Riksgälden 63,6 81,0 64,9 38,9 38,9

Anslag

2,4 0,2

Summa finansiering 66,0 81,0 65,1 38,9 38,9

PROP. 2008/09:99

3:1 Sametinget

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 43 214 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 3:1 Sametinget

minskas med 5 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: För att bidra till

finansieringen av det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda anslaget 1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar minskas anslaget 3:1 Sametinget med 5 000 000 kronor.

4:1 Regeringskansliet m.m.

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 6 927 585 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 4:1 Regerings-

kansliet m.m. ökas med 141 700 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Mot bakgrund

av händelser i omvärlden, bl.a. krisen på finansmarknaden, behöver förberedelserna och genomförandet av det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd stärkas ytterligare. Regeringen föreslår därför att anslaget 4:1

Regeringskansliet m.m. ökas med 81 000 000 kronor. Finansiering sker delvis genom att det under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård uppförda anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden minskas med 6 000 000 kronor.

Regeringen arrangerar under 2009, tillsammans med Europeiska kommissionen, en konferens inom utvecklingsområdet European Development Days. För detta ändamål föreslår regeringen att anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. ökas med 4 500 000 kronor. Finansiering sker genom att det under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd uppförda anslaget 1:1

Biståndsverksamhet minskas med motsvarande belopp. Förslaget är neutralt för biståndsramen.

Med anledning av att kostnaderna för Regeringskansliets utredningsverksamhet för innevarande år blir större än vad som tidigare beräknats, föreslår regeringen att anslaget 4:1

Regeringskansliet m.m. ökas med 18 300 000 kronor. Finansiering sker genom att de under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning uppförda anslagen 1:5 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnomsorg och 1:13 Myndigheten för yrkeshögskolan minskas med 13 300 000 kronor respektive 5 000 000 kronor.

Regeringen har tidigare anfört att den önskar bidra till ökad samverkan mellan finanssektorn och staten (prop. 2008/09:61, s 31). Regeringen har också i budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 2) uppmärksammat behovet av sådana insatser. Regeringen avser mot denna bakgrund bl.a. att bilda en kommitté, Finansmarknadskommittén, med uppdrag att främja stabilitet, förtroende, effektivitet och utveck-

lingsmöjligheter för svensk finanssektor.

Ansla-

get 4:1 Regeringskansliet m.m. bör ökas med 10 000 000 kronor för att finansiera sådana samverkansinsatser.

Den förändrade växelkursen för den svenska kronan, framför allt mot euron, har för utrikesrepresentationen medfört ökade kostnader om 23 600 000 kronor. Regeringen anser därför att anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. bör ökas med 23 600 000 kronor.

Ett antal fastigheter i Budapest, Kapstaden, Pretoria och Washington har sålts av Statens fastighetsverk efter det att Utrikesdepartementet, till följd av avvecklingar av utlandsmyndigheter under 2007 och 2008, sagt upp hyresavtalen. För att täcka tillfälliga avvecklingskostnader samt nedskrivningar i samband med att Utrikesdepartementet avvecklar utlandsmyndigheterna bör anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. ökas med 12 000 000 kronor.

Kostnaderna för renovering och ombyggnation av vissa av Regeringskansliets lokaler i kvarteren i Södra Klara har ökat. Regeringen föreslår därför att anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. ökas med 1 000 000 kronor.

För att bidra till finansieringen av de under utgiftsområde 5 Internationell samverkan uppförda anslagen 1:1 Bidrag till vissa internationella organisationer och 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen minskas anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. med 5 100 000 kronor.

PROP. 2008/09:99

För att bidra till finansieringen av det under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid uppförda anslaget 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete minskas anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. med 3 600 000 kronor.

Sammantaget bör därmed anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. ökas med 141 700 000 kronor.

Hänvisningar till S2-2-1

 • Prop. 2008/09:99: Avsnitt 1

2.2.2. Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Rörlig kredit för Kammarkollegiet (bemyndigande)

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

för 2009 besluta om en rörlig kredit i Riksgäldskontoret om högst 400 000 000 kronor för att tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i samband med inrättandet av nya myndigheter.

Skälen för regeringens förslag: Riksdagen har

bemyndigat regeringen att för 2009 besluta om en rörlig kredit i Riksgäldskontoret om högst 150 000 000 kronor för att tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i samband med inrättandet av nya myndigheter. Bildandet av en ny pensionsmyndighet (dir. 2008:52) leder till ett större lånebehov än vad som tidigare beräknats. Regeringen anser därför att krediten behöver höjas och att den bör uppgå till högst 400 000 000 kronor.

1:3 Avveckling av Verket för förvaltningsutveckling m.m.

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 11 515 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:3 Avveckling av

Verket för förvaltningsutveckling m.m. ökas med 10 000 000 kronor.

Anslaget 1:1 Statskontoret minskas med 5 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Myndigheten

för avveckling av Verva har ca 10 000 000 kronor till sin disposition för avveckling av Verket för förvaltningsutveckling. Kostnaderna för avvecklingsarbetet beräknas bli högre än vad regeringen tidigare kunnat förutse, bl.a. på grund av att personalen inte har övergått till nya jobb i den utsträckning som tidigare har bedömts. Ytterligare 10 000 000 kronor behövs därför för avvecklingen.

Regeringen anser därför att anslaget 1:3

Avveckling av Verket för förvaltningsutveckling m.m. bör ökas med 10 000 000 kronor. För att bidra till finansieringen minskas anslaget 1:1 Statskontoret med 5 000 000 kronor.

1:9 Statistiska centralbyrån

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 482 985 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:9 Statistiska

centralbyrån ökas med 10 300 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: För att en

urvalsökning i arbetskraftsundersökningen (AKU) med 24 000 individer per kvartal ska kunna genomföras från och med andra kvartalet 2009 bör anslaget 1:9 Statistiska centralbyrån ökas med 10 300 000 kronor.

Finansiering sker delvis genom att det under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv uppförda anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser minskas med 5 150 000 kronor.

1:11 Finansinspektionen

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 227 774 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:11 Finansinspek-

tionen ökas med 25 000 000 kronor.

PROP. 2008/09:99

Skälen för regeringens förslag: Finans-

inspektionen har fått utökade uppgifter avseende såväl tillsyn som reglering. Därutöver har myndighetens åtaganden utvidgats i samband med den finansiella krisen och de åtgärder som vidtagits genom regeringens stabilitetsplan, exempelvis arbetet med samlade kapitalbedömningar, det kommande Solvens 2-regelverket och tillsynskollegierna i de finansiella konglomeraten. Till följd av regeringens stabilitetsplan ska Finansinspektionen vidare tillse att de statliga stöd som beslutats också kommer hushåll och företag till del samt att stöden inte utnyttjas på ett otillbörligt sätt.

Regeringen anser därför att anslaget 1:11

Finansinspektionen bör ökas med 25 000 000 kronor.

Försäljning av fastighet i Hamburg

Regeringens förslag:

Riksdagen godkänner att

staten säljer en fastighet med adressen Alsterufer 15 i Hamburg, Tyskland.

Skälen för regeringens förslag: Staten äger en

fastighet på Alsterufer 15 i Hamburg, Tyskland, som tidigare inrymt konsulatverksamhet. Statens fastighetsverk förvaltar fastigheten. Verksamheten avvecklades under hösten 2008 och regeringen anser mot denna bakgrund att fastigheten inte längre behövs i statens verksamhet och att den därför bör säljas.

En villkorad överenskommelse har träffats om försäljning av fastigheten för 4 950 000 euro. Eftersom fastighetens värde överstiger 50 000 000 kronor krävs enligt 25 § lagen (1996:1059) om statsbudgeten att riksdagen godkänner försäljningen.

Regeringen föreslår därför att riksdagen godkänner att staten säljer fastigheten på Alsterufer 15 i Hamburg, Tyskland.

Hänvisningar till S2-2-2

 • Prop. 2008/09:99: Avsnitt 1

2.2.3. Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

1:1 Skatteverket

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 6 306 583 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:1 Skatteverket

ökas med 36 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Lagen

(2007:346) om skattereduktion för utgifter för hushållsarbete trädde i kraft den 1 juli 2007. Det befintliga systemet fasas ut i och med 2010 års taxering, då ett nytt system för skattereduktion för hushållsnära tjänster inklusive renovering och tillbyggnad (ROT) gäller från och med den 1 juli 2009. Det nya systemet medför kostnader för Skatteverket. Även den förändrade hanteringen av mervärdesskatten ger ökade kostnader. Anslaget 1:1 Skatteverket bör därför ökas med 30 000 000 kronor.

Efter beslut av regeringen den 4 december 2008 övertog Skatteverket den 1 januari 2009 myndighetsansvaret för Statens person- och adressregister (SPAR) från SPAR-nämnden. Anslaget 1:1 Skatteverket behöver ökas med 6 000 000 kronor för att myndigheten ska kunna tillhandahålla SPAR på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Sammantaget bör därmed anslaget 1:1 Skatteverket ökas med 36 000 000 kronor.

2.2.4. Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:1 Polisorganisationen

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 17 493 125 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:1 Polisorganisa-

tionen ökas med 150 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Rikspolis-

styrelsens och Regeringskansliets utgiftsprogno-

PROP. 2008/09:99

ser visar att polisen trots pågående effektiviseringsarbete kommer att överskrida tillgängliga medel för 2009. Regeringen anser därför att anslaget 1:1 Polisorganisationen bör ökas med 150 000 000 kronor.

2.2.5. Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:1 Bidrag till vissa internationella organisationer

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1 133 354 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:1 Bidrag till vissa

internationella organisationer ökas med 212 100 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Sveriges

kostnader för bidrag till Förenta Nationernas fredsbevarande operationer blir högre än vad som tidigare beräknats, beroende på valutakursförändringar. Det ökade behovet av medel beräknas till 210 000 000 kronor.

För att finansiera hyresavgiften för Östersjöstaternas råd enligt avtal bör anslaget ökas med 2 100 000 kronor. Finansiering sker genom att det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse uppförda anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. minskas med 2 100 000 kronor.

Sammantaget bör därmed anslaget 1:1 Bidrag till vissa internationella organisationer ökas med 212 100 000 kronor.

1:11 Samarbete inom Östersjöregionen

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 139 715 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:11 Samarbete

inom Östersjöregionen ökas med 3 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Samtidigt som

det svenska biståndssamarbetet med Ryssland

fasas ut, fortsätter regeringen att främja mänskliga rättigheter i Ryssland. Insatserna finansieras från anslaget 1:11 Samarbete inom

Östersjöregionen. Regeringen avser att utöka insatserna genom att ge stöd till Moscow School of Political Studies i syfte att stärka demokratiska institutioner och det civila samhället i

Ryssland. Anslaget bör därför ökas med 3 000 000 kronor. Finansiering sker genom att det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse uppförda anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. minskas med motsvarande belopp.

2.2.6. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:1 Förbandsverksamhet och beredskap

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 19 866 051 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:1 Förbandsverk-

samhet och beredskap ökas med 138 100 000 kronor.

Anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap får även användas för kostnader för ordförandeskapet i den europeiska militärkommittén samt för bidrag till den så kallade helikopterfonden för ökad tillgänglighet av helikoptrar för operationer inom ramen för den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken.

Anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar minskas med 174 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Europeiska

unionens råd utnämnde på regeringens förslag i december 2008 näste ordförande i den Europeiska unionens militärkommitté (EUMC). Utnämningen gäller för perioden november 2009 till och med 2012. För genomförandet av detta uppdrag erfordras ett nationellt stöd i form av personella och ekonomiska resurser, vilket kommer belasta anslaget 1:1

Förbandsverksamhet och beredskap. För 2009 beräknas kostnaden för detta uppgå till 6 000 000 kronor, vilket bedöms rymmas inom anvisat anslag. Regeringen föreslår att anslaget även ska få användas för detta ändamål.

PROP. 2008/09:99

Regeringen anser att Sverige ska bidra med medel till den internationella helikopterfond som har inrättats i syfte att motverka de allvarliga brister i helikopterförmåga som drabbar internationella insatser. Bidraget ska möjliggöra träning eller uppgradering av äldre helikoptersystem. Regeringen föreslår att anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap även ska få användas för detta ändamål.

Försvarsmakten betalar varje år statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift. Till följd av att avgiften för 2000 inte betalades in har myndigheten en skuld till det statliga ålderspensionssystemet. För att möjliggöra för Försvarsmakten att betala skulden behöver anslaget 1:1

Förbandsverksamhet och beredskap ökas med 174 000 000 kronor. Finansiering sker genom att anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar minskas med motsvarande belopp.

Anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap minskas vidare med 35 900 000 kronor för att finansiera ökningen av anslaget 2:8 Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF.

Sammantaget bör därmed anslaget 1:1

Förbandsverksamhet och beredskap ökas med 138 100 000 kronor.

1:8 Försvarets radioanstalt

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 644 522 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:8 Försvarets

radioanstalt ökas med 3 300 000 kronor.

Anslaget 2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap minskas med 2 300 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Från och med

2009 tar Försvarets radioanstalt över ansvaret för att administrera viss signalskyddsverksamhet från Krisberedskapsmyndigheten. För att finansiera den nya verksamheten ökades anslaget på statsbudgeten för 2009 med 3 700 000 kronor. Regeringen beräknar nu att anslaget behöver ökas med ytterligare 2 300 000 kronor för detta ändamål. Finansiering sker genom att anslaget

2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap minskas med motsvarande belopp.

Regeringen har uppdragit åt Datainspektionen att följa den personuppgiftsbehandling som tillämpningen av lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet föranleder hos Försvarets radioanstalt. Medel motsvarande kostnaden för verksamheten kommer Datainspektionen att rekvirera från Försvarets radioanstalt. Anslaget 1:8 Försvarets radioanstalt bör därför ökas med 1 000 000 kronor.

Sammantaget bör därmed anslaget 1:8 Försvarets radioanstalt ökas med 3 300 000 kronor.

1:11 Nämnder m.m.

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 12 301 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:11 Nämnder m.m.

ökas med 11 300 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Försvarets

underrättelsenämnd har genom lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet fått utökade uppgifter. Bland annat inledde Signalspaningskontrolldelegationen, som nämnden ansvarar för, sin verksamhet den 1 januari 2009. Osäkerheterna kring lagstiftning m.m. under 2008 gjorde det svårt att bedöma hur snabbt delegationen skulle kunna byggas upp och därmed vilka ekonomiska resurser som skulle krävas för verksamheten under 2009. Den 15 februari 2009 tillträdde en kanslichef för att bygga upp ett kansli m.m. Regeringen beräknar att anslaget behöver ökas med 5 300 000 kronor för detta ändamål.

Signalspaningsnämnden påbörjade sin verksamhet den 1 januari 2009. Regeringen beräknar att anslaget behöver ökas med 6 000 000 kronor för detta ändamål.

Sammantaget bör därmed anslaget 1:11

Nämnder m.m. ökas med 11 300 000 kronor.

PROP. 2008/09:99

2:6 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 174 000 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 2:6 Ersättning till

SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal ökas med 4 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen har

tecknat ett nytt avtal med SOS Alarm Sverige AB som reglerar samhällets 112-tjänst och den ersättning som SOS Alarm Sverige AB erhåller av staten för att tillhandahålla och utveckla tjänsten. Regeringen föreslår med anledning av det nya avtalet att anslaget 2:6 Ersättning till SOS

Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal ökas med 4 000 000 kronor.

2:8 Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 150 000 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 2:8 Avvecklings-

myndigheten för SRV, KBM och SPF ökas med 53 900 000 kronor.

Anslaget 1:7 Officersutbildning m.m. minskas med 18 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Från och med

den 1 januari 2009 har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap övertagit de uppgifter som Statens räddningsverk (SRV), Krisberedskapsmyndigheten (KBM) och Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) hade tidigare. Vidare har Statens räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar lagts ned den 31 december 2008 efter beslut av riksdagen (prop. 2007/08:92, bet. 2007/08:FöU12, rskr. 2007/08:193). Till följd av detta uppfördes ett nytt anslag på statsbudgeten, 2:8 Avvecklingsmyndigheten för

SRV, KBM och SPF. Vid beräkningarna av

storleken på detta anslag förelåg en rad osäkerheter kring omställningskostnaderna, bl.a. avseende avvecklingen av räddningsskolorna och saneringen av övningsfält.

Regeringen beräknar nu att anslaget 1:8

Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF behöver ökas med 53 900 0000 kronor för att finansiera avvecklingskostnaderna 2009. Finansiering sker genom att anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap minskas med 35 900 000 kronor samt genom att anslaget 1:7 Officersutbildning m.m. minskas med 18 000 000 kronor.

Hänvisningar till S2-2-6

 • Prop. 2008/09:99: Avsnitt 1

2.2.7. Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1 Biståndsverksamhet

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 27 627 171 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:1 Bistånds-

verksamhet minskas med 4 500 000 kronor.

Riksdagen godkänner det kapitaltillskott till det statligt ägda bolaget Swedfund International AB om 300 000 000 kronor som beslutats för 2008.

Regeringen bemyndigas att under 2009 för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet besluta om kapitaltillskott om 600 000 000 kronor till det statligt ägda bolaget Swedfund International AB.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen

föreslog i budgetpropositionen för 2007 ett kapitaltillskott om 1 000 000 000 kronor till det statligt ägda bolaget Swedfund International AB (Swedfund) under perioden 2007–2009. Av detta skulle 400 000 000 kronor tillföras under 2007 och resterande belopp under 2008 och 2009. Medlen ska användas för Swedfunds verksamhet i utvecklingsländer samt länder i Östeuropa som inte är EU-medlemmar. Regeringen begärde mot denna bakgrund bemyndigande om att under 2007 besluta om ett kapitaltillskott till bolaget om 400 000 000 kronor (prop. 2006/07:1, utg.omr. 7). Riksdagen beslutade i enlighet med förslaget (bet. 2006/07:UU2, rskr. 2006/07:56).

PROP. 2008/09:99

Regeringen beslutade under 2008 om ett kapitaltillskott till Swedfund om 300 000 000 kronor. Rätteligen borde regeringen dessförinnan föreslagit riksdagen att bemyndiga regeringen att besluta om kapitaltillskottet, vilket dock inte har skett. Det föreslås nu att riksdagen godkänner detta kapitaltillskott. Vidare föreslås att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 betala ut den sista delen av kapitaltillskottet om 300 000 000 kronor.

För att bidra till att mildra den finansiella krisens effekter i utvecklingsländerna krävs fortsatta insatser inom utvecklingssamarbetet för att på olika sätt stimulera tillväxt, i första hand genom stöd till framväxten av en livskraftig privat sektor, ökad handel och utländska investeringar. På detta område är Swedfund en huvudaktör inom det svenska biståndet genom att erbjuda riskkapital för investeringar i utvecklingsländer och länder i Östeuropa som inte är EU-medlemmar.

Den försämrade konjunkturen har bl.a. fått till följd att Swedfunds avyttringsmöjligheter minskat, vilket i sin tur minskar den del av Swedfunds kapitalbas som är tillgänglig för nyinvesteringar. Swedfund har också noterat en ökad efterfrågan på bolagets medverkan i olika investeringar.

Regeringen anser mot denna bakgrund att ytterligare 300 000 000 kronor, utöver de 300 000 000 kronor som tidigare aviserats för 2009, bör tillföras Swedfund från anslaget 1:1

Biståndsverksamhet i syfte att stärka bolagets möjligheter att bidra till tillväxt i utvecklingsländer och länder i Östeuropa som inte är medlemmar i EU. Regeringen föreslår därför att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för det nämnda anslaget besluta om kapitaltillskott till Swedfund om sammanlagt 600 000 000 kronor.

För att bidra till finansieringen av det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse uppförda anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. bör anslaget 1:1 Biståndsverksamhet minskas med 4 500 000 kronor.

Hänvisningar till S2-2-7

 • Prop. 2008/09:99: Avsnitt 1

2.2.8. Utgiftsområde 8 Migration

1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 93 255 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:6 Offentligt

biträde i utlänningsärenden ökas med 70 000 000 kronor.

Anslaget 1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden får även användas för ersättning till tolk enligt 13 kap. 11 § utlänningslagen (2005:716).

Anslaget 1:5 Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden minskas med 70 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen

anförde i budgetpropositionen för 2009 att utgiftsutvecklingen beträffande de offentliga biträdena i utlänningsärenden skulle följas upp och att regeringen vid behov avsåg att återkomma om anslagets budgetering (prop. 2008/09:1, utg.omr. 8). Migrationsverket kommer även under 2009 att avgöra en stor mängd asylärenden. Detta förväntas medföra en ökning av utgifterna för offentligt biträde. Anslaget 1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden bör därför ökas med 70 000 000 kronor. Finansiering sker genom att anslaget 1:5

Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden minskas med motsvarande belopp.

Anslaget 1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden bör även kunna användas för ersättning till tolk enligt 13 kap. 11 § utlänningslagen. Där framgår att frågan om ersättning till tolk prövas av den myndighet som handlägger ärendet. I de fall Regeringskansliet är handläggande myndighet i frågor om förvar eller uppsikt har kostnader för ersättning hittills finansierats från anslaget 1:5 Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden. När Regeringskansliet är handläggande myndighet i dessa frågor bör ersättning emellertid ske från anslaget 1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden. Detta beräknas rymmas inom nuvarande anslagsram.

PROP. 2008/09:99

Hänvisningar till S2-2-8

 • Prop. 2008/09:99: Avsnitt 1

2.2.9. Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna (bemyndigande)

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 21 600 000 000 kronor. Något bemyndigande att ingå ekonomiska förpliktelser har inte lämnats.

Regeringens förslag: Anslaget 1:5 Bidrag för

läkemedelsförmånerna ökas med 800 000 000 kronor.

Riksdagen godkänner av regeringen ingången överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting som medför behov av framtida anslag på högst 23 200 000 000 kronor under 2010 för anslaget 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna.

Skälen för regeringens förslag: Staten har sedan

1998 ersatt landstingen för kostnaderna för läkemedelsförmånerna genom ett särskilt statsbidrag. Bidragets storlek har fastställts genom överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). För åren 2005–2007 tecknade parterna ett avtal som innebar att landstingen fick ersättning med 19 800 000 000 kronor, 20 700 000 000 kronor och 21 500 000 000 kronor för respektive år. Staten och SKL träffade i januari 2008 en överenskommelse som medförde att ersättningen för 2008 skulle uppgå till 21 600 000 000 kronor.

Regeringen har tecknat en ny överenskommelse med SKL för 2009 och 2010 som medför behov av ytterligare medel för 2009. Regeringen föreslår därför att anslaget 1:5 Bidrag för läkemedelsförmåner ökas med 800 000 000 kronor. Riksdagen föreslås godkänna överenskommelsen som medför behov av framtida anslag på högst 23 200 000 000 kronor under 2010 för anslaget 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna.

1:8 Bidrag till psykiatri

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 893 471 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:8 Bidrag till

psykiatri minskas med 685 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: För att bidra till

finansieringen av ökningen av det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning uppförda anslaget 2:15 Karolinska institutet: Grundutbildning minskas anslaget 1:8

Bidrag till psykiatri med 685 000 kronor.

2:5 Bidrag till WHO

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 34 665 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 2:5 Bidrag till

WHO ökas med 9 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Från anslaget

utbetalas Sveriges medlemsavgift till Världshälsoorganisationen (WHO). Anslaget får även användas för utbetalning av Sveriges kostnad för WHO:s ramkonvention om tobakskontroll.

Med nuvarande dollarkurs är tilldelat anslag otillräckligt. Anslaget 2:5 Bidrag till WHO bör därför ökas med 9 000 000 kronor.

Hänvisningar till S2-2-9

 • Prop. 2008/09:99: Avsnitt 1

2.2.10. Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

2:1 Försäkringskassan

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 7 039 295 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 2:1 Försäkrings-

kassan ökas med 600 000 000 kronor.

PROP. 2008/09:99

Skälen för regeringens förslag: Under 2007 och

2008 har Försäkringskassan genomfört en omfattande omorganisation. Omorganisationen beräknades leda till stora rationaliseringar. Fördröjningar i verkningsgraden hos den nya organisationen och IT-projekt har medfört att rationaliseringspotentialen ännu inte har kunnat tas tillvara.

Försäkringskassans ekonomi är mot denna bakgrund i obalans. Detta riskerar att leda till försenade utbetalningar och försämrad kvalitet i ärendehandläggningen. Det finns också risk för sämre måluppfyllelse inom sjukförsäkringen. För tilltron till socialförsäkringarna är det angeläget att upprätthålla en hög kvalitet och säkerställa att utbetalningar från välfärdssystemen endast sker till den som är berättigad. De anvisade medlen för 2009 täcker inte de behov som finns inom Försäkringskassan trots det sparprogram om cirka 450 000 000 kronor som myndigheten har beslutat om. Anslaget 2:1

Försäkringskassan bör därför ökas med 600 000 000 kronor.

2.2.11. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 27 677 872 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:2 Bidrag till

arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd ökas med 10 086 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Antalet

deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin samt i jobbgarantin för ungdomar beräknas bli fler jämfört med bedömningen i budgetpropositionen för 2009. Vidare ökas anslaget med anledning av förstärkta förmedlingsinsatser och fler praktikplatser. Anslaget bör därför ökas med 2 411 000 000 kronor.

Även arbetslösheten och därmed utgifterna för arbetslöshetsersättningen beräknas bli högre jämfört med beräkningen i samband med budgetpropositionen för 2009. Anslaget bör

därför ökas med ytterligare 6 613 000 000 kronor.

Utbetalningar av arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd föranleder uttag av statliga ålderspensionsavgifter, som uppgår till cirka tio procent av de utbetalda ersättningarna. De ökade utgifterna för arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd innebär att anvisade medel för ålderspensionsavgifter bör ökas med 1 062 000 000 kronor.

Sammantaget bör därmed anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd ökas med 10 086 000 000 kronor.

1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 5 937 225 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:3 Kostnader för

arbetsmarknadspolitiska program och insatser minskas med 5 150 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: För att bidra till

finansieringen av det under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning uppförda anslaget 1:9 Statistiska centralbyrån minskas anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser med 5 150 000 kronor.

1:11 Bidrag till lönegarantiersättning

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1 354 629 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:11 Bidrag till

lönegarantiersättning ökas med 781 702 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Antalet

anställda i företag i konkurs ökade mer än beräknat under det andra halvåret 2008 och förväntas fortsätta att öka under 2009. Detta

PROP. 2008/09:99

leder till högre utgifter för den statliga lönegarantiersättningen. Anslaget 1:11 Bidrag till lönegarantiersättning bör därför ökas med 781 702 000 kronor.

2:4 Internationella arbetsorganisationen (ILO)

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 25 622 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 2:4 Internationella

arbetsorganisationen (ILO) ökas med 10 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Sveriges

medlemsavgift till ILO är bestämd i schweizerfranc. På grund av valutakursförändringar har medlemsavgiften blivit högre än vad som tidigare beräknats. Anslaget 2:4 Internationella arbetsorganisationen (ILO) bör därför ökas med 10 000 000 kronor.

2.2.12. Utgiftsområde 15 Studiestöd

1:2 Studiemedel m.m.

1:3 Studiemedelsräntor m.m.

I statsbudgeten för innevarande år finns för dessa ändamål uppförda ramanslag på 12 045 461 000 kronor respektive 5 569 564 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:2 Studiemedel

m.m. ökas med 31 300 000 kronor.

Anslaget 1:3 Studiemedelsräntor m.m. ökas med 100 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen

föreslår i denna proposition en ytterligare utökning av möjligheten till utbildning inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning (yrkesvux), se avsnitt 2.2.13. Förslaget medför att fler studerande kommer att bli berättigade till studiemedel med den högre bidragsnivån under

2009. En ökad utlåning av studiemedel medför även att utgifterna för studiemedelsräntor ökar. Regeringen föreslår därför att anslaget 1:2

Studiemedel m.m. ökas med 31 300 000 kronor och att anslaget 1:3 Studiemedelsräntor m.m. ökas med 100 000 kronor.

Hänvisningar till S2-2-12

2.2.13. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 659 311 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:3 Specialpeda-

gogiska skolmyndigheten ökas med 22 174 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Återetable-

ringen av Ekeskolan och Hällsboskolan som statliga specialskolor samt införandet av möjligheten till ytterligare skolgång för vissa av specialskolans elever, beräknas medföra ett ökat antal elever i specialskolan.

Anslaget 1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten bör därför ökas med 22 174 000 kronor. För att finansiera ökningen minskas anslaget 1:5

Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg med motsvarande belopp.

1:5 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 845 463 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:5 Utveckling av

skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg minskas med 35 474 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: För att finan-

siera ökningen av anslaget 1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten minskas anslaget 1:5 Utveckling

PROP. 2008/09:99

av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg med 22 174 000 kronor.

För att bidra till finansieringen av det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse uppförda anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. minskas anslaget 1:5 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg med 13 300 000 kronor.

Sammantaget minskas därmed anslaget 1:5

Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg med 35 474 000 kronor.

1:13 Myndigheten för yrkeshögskolan

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 73 470 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:13 Myndigheten

för yrkeshögskolan minskas med 5 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: För att bidra till

finansieringen av ökningen av det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse uppförda anslaget 4:1

Regeringskansliet m.m. minskas anslaget 1:13 Myndigheten för yrkeshögskolan med 5 000 000 kronor.

1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 805 020 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:15 Statligt stöd till

vuxenutbildning ökas med 16 700 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: I budget-

propositionen för 2009 föreslog regeringen ett ökat antal platser med yrkesinriktning inom kommunal gymnasial vuxenutbildning (yrkesvux). Riksdagen beslutade i enlighet med förslaget (bet. 2008/09:UbU1, rskr. 2008/09:131). Regeringen föreslog därefter i propositionen Åtgärder för jobb och omställning (prop. 2008/09:97) en utökad satsning på yrkesvux som innebär ytterligare totalt 8 700 årsstudieplatser

för åren 2009–2011. Riksdagen har beslutat i enlighet med förslaget (bet. 2008/09:FiU18, rskr. 2008/09:183).

Regeringen gör bedömningen att antalet platser för yrkesvux bör ökas med ytterligare nära 400 årsstudieplatser för innevarande år. Regeringen föreslår därför att anslaget 1:15

Statligt stöd till vuxenutbildning ökas med 16 700 000 kronor.

2:15 Karolinska institutet: Grundutbildning

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 636 461 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 2:15 Karolinska

institutet: Grundutbildning ökas med 685 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: För att kunna

öka antalet utbildningsplatser på psykologutbildningen vid Karolinska institutet med 7,5 helårsstudenter hösten 2009 föreslås anslaget 2:15

Karolinska institutet: Grundutbildning ökas med 685 000 kronor. För att finansiera ökningen minskas det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri med motsvarande belopp.

Hänvisningar till S2-2-13

 • Prop. 2008/09:99: Avsnitt 2.2.12

2.2.14. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 199 604 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:2 Bidrag till

allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete ökas med 3 600 000 kronor.

PROP. 2008/09:99

Skälen för regeringens förslag: I samband med

det svenska EU-ordförandeskapet kommer ett antal kulturaktiviteter att genomföras i syfte att stärka bilden av det svenska ordförandeskapet.

För detta ändamål bör anslaget 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete ökas med 3 600 000 kronor. Finansiering sker genom att det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse uppförda anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. minskas med motsvarande belopp.

2.2.15. Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

1:4 Räntebidrag m.m.

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 576 721 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:4 Räntebidrag

m.m. ökas med 128 800 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Den 1 januari

2007 påbörjades en femårig utfasning av räntebidragen fram till 2012. Fler lägenheter än vad som tidigare beräknats kommer att uppfylla villkoren för att beviljas räntebidrag. Anslaget 1:4 Räntebidrag m.m. behöver därför ökas med 128 800 000 kronor.

2:4 Lantmäteriet

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 474 950 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 2:4 Lantmäteriet

ökas med 21 733 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Riksdagen

beslutade den 4 juni 2008 att godkänna regeringens förslag om att sälja Kartförlaget, Kartcentrum och Kartbutiken vid Lantmäteriverket (prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23,

rskr. 2007/08:223). Efter hemställan från Lantmäteriet har regeringen därefter godkänt en försäljning av kartförlagsrörelsen.

Försäljningsintäkten på 21 733 000 kronor redovisas mot inkomsttitel på statsbudgeten. Motsvarande belopp föreslås tillföras anslaget och disponeras i uppdragsverksamheten där den försålda egendomen tidigare har använts för att finansiera det ackumulerade underskottet i verksamheten. Anslaget 2:4 Lantmäteriet bör därmed ökas med 21 733 000 kronor.

2.2.16. Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007–2013 (bemyndigande)

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1 450 000 000 kronor. Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2009 ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 600 000 000 kronor under perioden 2010–2015.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2009 för anslaget 1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007–2013 ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 345 000 000 kronor under perioden 2010–2015.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen

anser att de regionala strukturfondsprogrammen bidrar till att stärka den regionala konkurrenskraften. Projekt som finansieras av programmen är fleråriga. Riksdagen har därför bemyndigat regeringen att ingå ekonomiska förpliktelser som sträcker sig fram till och med 2015. Den av riksdagen tidigare beslutade bemyndiganderamen för perioden 20102015 är emellertid för låg för att möjliggöra den beslutstakt inom programmen som regeringen prognostiserar och eftersträvar under rådande konjunktur.

Bemyndiganderamen för anslaget 1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007– 2013 bör därför ökas med 745 000 000 kronor. Regeringen bör bemyndigas att under 2009 för anslaget 1:4 Europeiska regionala utvecklings-

PROP. 2008/09:99

fonden perioden 2007–2013 ingå ekonomiska förpliktelser som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför framtida behov av anslag på högst 4 345 000 000 kronor under perioden 2010–2015.

Hänvisningar till S2-2-16

 • Prop. 2008/09:99: Avsnitt 1

2.2.17. Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:4 Sanering och återställning av förorenade områden

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 539 973 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:4 Sanering och

återställning av förorenade områden minskas med 15 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: För att bidra till

finansieringen av det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse uppförda anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. minskas anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden med 6 000 000 kronor.

För att bidra till finansieringen av anslaget 1:7

Internationellt miljösamarbete föreslås anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden minskas med 9 000 000 kronor.

Sammantaget bör därmed anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden minskas med 15 000 000 kronor.

1:7 Internationellt miljösamarbete

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 72 993 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:7 Internationellt

miljösamarbete ökas med 11 000 000 kronor.

Anslaget 1:2 Miljöövervakning m.m. minskas med 2 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: För att täcka

ökade kostnader med anledning av valutakurs-

förändringar avseende medlemsavgiften till Internationella atomenergiorganet (IAEA) bör anslaget 1:7 Internationellt miljösamarbete ökas med 11 000 000 kronor. Finansiering sker genom att anslaget 1:2 Miljöövervakning m.m. minskas med 2 000 000 kronor samt genom att anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden minskas med 9 000 000 kronor.

1:10 Klimatanpassning (bemyndigande)

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 100 000 000 kronor. Något bemyndigande att ingå ekonomiska förpliktelser har inte lämnats.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2009 för anslaget 1:10 Klimatanpassning ingå ekonomiska förpliktelser som medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor under perioden 20102011.

Skälen för regeringens förslag: För att skapa

goda förutsättningar för planering, upphandling och genomförande av projekt är det nödvändigt att Lantmäteriet och Statens geotekniska institut kan fatta beslut som medför behov av framtida anslag. Besluten avser upphandlingar för den nationella markmodellen (höjddatabasen) respektive upphandlingar i samband med kartläggning av skredförutsättningar i Göta Älvdalen.

Regeringen föreslås därför bemyndigas att under 2009 för anslaget 1:10 Klimatanpassning ingå ekonomiska förpliktelser som medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor under perioden 20102011.

PROP. 2008/09:99

Hänvisningar till S2-2-17

 • Prop. 2008/09:99: Avsnitt 1

2.2.18. Utgiftsområde 21 Energi

1:12 Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 85 975 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:12 Energimark-

nadsinspektionen: Förvaltningskostnader ökas med 1 243 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Myndigheternas

förvaltningsanslag räknas årligen upp med ett pris- och löneindex. Av misstag gjordes inte någon uppräkning av Energimarknadsinspektionens anslag i samband med budgetpropositionen för 2009. Anslaget 1:12 Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader bör därför ökas med 1 243 000 kronor.

Investeringsplan för Affärsverket svenska kraftnät

Regeringens förslag:

Riksdagen godkänner en

investeringsplan för Affärsverket svenska kraftnät enligt tabell 2.2.

Skälen för regeringens förslag: Kostnaderna för

pågående samt planerade ny- och reinvesteringar i stamnätet har ökat väsentligt sedan Affärsverket svenska kraftnät redovisade sin investeringsplan för perioden 2009–2011 i februari 2008. Investeringarna syftar främst till att öka överföringskapaciteten i Norden, förbättra driftsäkerheten och ansluta vindkraftsparker till stamnätet. De prognostiserade högre kostnaderna för 2009 avser den pågående utbyggnaden av en ny 400 kV-ledning på sträckan Nea-Järpströmmen mellan Norge och Sverige, en ny likströmsförbindelse mellan Sverige och Finland (Fennoskan 2), tillkommande förstärkningsåtgärder vid en 220 kV-ledning i Norrland då vindkraft anslutits till ledningen samt delprojekt inom ramen för det s.k. Stockholms Strömprojektet som syftar till att förstärka elmatningen till Storstockholmsområdet.

Sammantaget beräknas investeringsvolymen öka med 555 000 000 kronor 2009 jämfört med gällande investeringsplan. För 2010 beräknas investeringarna till 2 265 000 000 kronor, vilket är en ökning med 790 000 000 kronor jämfört med tidigare redovisad investeringsplan. För 2011 beräknas investeringarna till 2 450 000 000 kronor, vilket är en ökning med 550 000 000 kronor jämfört med tidigare redovisad investeringsplan.

Tabell 2.2 Investeringsplan för Affärsverket svenska kraftnät

Miljoner kronor

Total kostnad

2009 – 2011

Utfall

2008

Budget

2009

Beräknat

2010

Beräknat

2011

Investeringar exkl. SwePol Link, Gasturbiner AB och optofiberutbyggnad

6 375

899

1 739

2 219

2 417

SwePol Link

- 2 - - -

Optofiberutbyggnad 25 30 6 16 3

Gasturbiner AB 70 32 10 30 30

Summa investeringar

6 470

963

1 755

2 265

2 450

Amortering av externa lån, Svenska kraftnät

0

0

0

0

0

Amortering av externa lån, SwePol Link

318

97

106

106

106

Amortering av externa lån, Gasturbiner AB

0

0

0

0

0

Summa investeringar och amorteringar

6 788

1 060

1 861

2 371

2 556

Egen finansiering

2 978

958

956

1 091

931

Extern upplåning RGK

3 810

102

905

1 280

1 625

Summa finansiering

6 788

1 060

1 861

2 371

2 556

PROP. 2008/09:99

Försäljning av aktier i Nord Pool ASA (bemyndigande)

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2009 besluta om att avyttra samtliga aktier i Nord Pool ASA eller avveckla bolaget.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen har

ett bemyndigande för 2009 om avyttring av aktier inom Affärsverkets svenska kraftnät verksamhetsområde intill ett belopp om 10 000 000 kronor. Regeringen har delegerat denna rätt till Affärsverket svenska kraftnät.

Affärsverket svenska kraftnät förvaltar sedan 1996 50 procent i det nordiska elbörsföretaget Nord Pool ASA. Under 2008 har Nord Pool ASA överlåtit sin clearing- och konsultverksamhet och verksamhet för derivatprodukter utanför Norden till OMX AB (numera NASDAQ OMX Group Inc.). Staten, genom Affärsverket svenska kraftnät, och Statnett SF har en avtalad option om att avyttra återstoden av Nord Pool ASA till OMX AB (numera NASDAQ OMX Group Inc.) för en köpeskilling om 80 000 000 norska kronor, justerat för inflation från december 2007.

Marknaden för elderivat utvecklas mot en mer global marknad med ökad konkurrens inom olika börsprodukter. Detta leder till sjunkande handelsmarginaler och därmed en ökad ekonomisk risk. Mot bakgrund av detta bedömer regeringen att staten inte bör kvarstå som ägare till denna verksamhet och att aktieinnehavet i Nord Pool ASA alternativt tillgångar i bolaget därmed bör avyttras. Försäljningsbeloppet beräknas för svenska statens ägarandel i Nord Pool ASA uppgå till 40 000 000 norska kronor med tillägg för inflation från december 2007.

För att möjliggöra avyttringen bör regeringen bemyndigas att under 2009 besluta om att avyttra samtliga aktier och tillgångar i Nord Pool ASA.

Hänvisningar till S2-2-18

 • Prop. 2008/09:99: Avsnitt 1

2.2.19. Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:5 Transportstyrelsen

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 360 177 000 kronor.

Regeringens förslag: A

nslaget 1:5 Transport-

styrelsen ökas med 11 000 000 kronor.

Anslaget 1:2 Väghållning och statsbidrag minskas med 11 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Transport-

styrelsen bildades den 1 januari 2009. Till Transportstyrelsen fördes bland annat verksamheter som tidigare fanns i Vägverket. Vilka verksamheter som skulle föras över till Transportstyrelsen stod inte helt klart förrän efter det att budgetpropositionen för 2009 hade överlämnats till riksdagen. En del av de verksamheter som flyttades blev därför inte finansierade varför anslaget behöver ökas. Det behövs även medel för att konsolidera Transportstyrelsens författningssamling.

Anslaget 1:5 Transportstyrelsen bör därför ökas med 11 000 000 kronor. Finansiering sker genom att anslaget 1:2 Väghållning och statsbidrag minskas med motsvarande belopp.

2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade

2:3 Grundläggande betaltjänster

I statsbudgeten för innevarande år finns för dessa ändamål uppförda ramanslag på 148 749 000 kronor respektive 27 000 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 2:2 Ersättning för

särskilda tjänster till funktionshindrade får inte längre användas för tillhandahållandet av grundläggande betaltjänster för äldre personer och personer med funktionsnedsättning i landsbygd.

Anslaget 2:3 Grundläggande betaltjänster får även användas för tillhandahållande av grundläggande betaltjänster för äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

PROP. 2008/09:99

Skälen för regeringens förslag: Ändamålen för

anslagen 2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade och 2:3 Grundläggande betaltjänster bör ändras och förtydligas eftersom de delvis är överlappande.

Anslaget 2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade används bland annat för ersättning för särskilda tjänster för äldre personer och personer med funktionsnedsättning i syfte att trygga behovet av effektiva elektroniska kommunikationer, posttjänster samt grundläggande betaltjänster. Anslaget 2:3 Grundläggande betaltjänster får bland annat användas för tillhandahållande av grundläggande betaltjänster på de orter och den landsbygd där behovet av tjänsterna inte tillgodoses av marknaden.

För att förtydliga anslagens ändamål bör anslaget 2:3 Grundläggande betaltjänster även få användas för upphandlingar av grundläggande betaltjänster för äldre personer och personer med funktionsnedsättning, medan anslaget 2:2

Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade inte bör få användas för detta ändamål.

Hänvisningar till S2-2-19

 • Prop. 2008/09:99: Avsnitt 1

2.2.20. Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

1:1 Skogsstyrelsen

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 336 316 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:1 Skogsstyrelsen

ökas med 2 000 000 kronor.

Anslaget 1:9 Statens jordbruksverk minskas med 2 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: I propositionen

En skogspolitik i takt med tiden (prop. 2007/08:108) har Skogsstyrelsen givits ett stort antal uppdrag. Regeringen bedömer att Skogsstyrelsen har behov av en tillfällig förstärkning av anslaget för att kunna genomföra uppdragen i den takt som regeringen önskar. Uppdragen utgör underlag för att bl.a. minska den administrativa bördan för skogsägare så att de

lättare kan bruka och förvalta sin skog samt för att uppnå regeringens klimatmål.

Anslaget 1:1 Skogsstyrelsen bör därför ökas med 2 000 000 kronor. Finansiering sker genom att anslaget 1:9 Statens jordbruksverk minskas med motsvarande belopp.

1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 150 349 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:7 Bekämpande av

smittsamma husdjurssjukdomar ökas med 66 000 000 kronor.

Anslaget 1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur minskas med 10 000 000 kronor.

Anslaget 1:29 Sveriges lantbruksuniversitet minskas med 7 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen

lägger stor vikt vid att det generellt sett goda djurhälsoläget i Sverige vidmakthålls. Vid utbrott av djursjukdomar är det viktigt att sjukdomsspridningen kan begränsas genom snabba ingripanden.

Kostnaderna för ersättning för sjukdomsbekämpning enligt epizootilagen (1999:657) och zoonoslagen (1999:658) varierar mellan åren beroende på antalet sjukdomsfall. Kostnaderna under våren 2009 har varit betydligt högre än beräknat, särskilt beroende på utbrott av sjukdomarna blåtunga och salmonella.

Anslaget 1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar bör därför ökas med 66 000 000 kronor. Bidrag till finansiering sker genom att anslaget 1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur minskas med 10 000 000 kronor och att anslaget 1:29 Sveriges lantbruksuniversitet minskas med 7 000 000 kronor. Bidrag till finansiering sker även genom att det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse uppförda anslaget 3:1 Sametinget minskas med 5 000 000 kronor.

PROP. 2008/09:99

1:13 Räntekostnader för förskotterade gårdsstöd m.m.

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 75 472 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:13 Räntekostnader

för förskotterade gårdsstöd m.m. ökas med 51 000 000 kronor.

Anslaget 1:13 Räntekostnader för förskotterade gårdsstöd m.m. får även användas för eventuella räntekostnader, rättegångskostnader, revisions- och kontrollkostnader samt skadestånd förknippade med Jordbruksverkets inbetalningar av avgifter till den Europeiska gemenskapen.

Anslaget 1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur minskas med 51 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Jordbruksverket

tar årligen in produktionsavgifter för socker från det svenska sockerföretaget Danisco. Avgifterna betalas sedan in till EU-kommissionen. Avgifternas storlek fastställdes på grundval av kommissionens förordning 1775/2004 fram till och med regleringsår 2005/2006. En dom i EGdomstolen har ogiltigförklarat kommissionens förordning. Jordbruksverket har av domstol ålagts att återbetala felaktigt uttagna produktionsavgifter, ränta samt Daniscos rättegångskostnader. Den föreslagna ändringen av ändamålet för anslaget 1:13 Räntekostnader för förskotterade gårdsstöd m.m. avser att möjliggöra ett användande av anslaget för att täcka ränte- och rättegångskostnaderna.

EU-kommissionen har beslutat att Sverige ska betala 126 600 000 kronor på grund av felaktigt utbetalda djurbidrag under stödåren 2002–2004. Tillgängliga medel på anslaget 1:13 Räntekostnader för förskotterade gårdsstöd m.m. är inte tillräckliga för att detta belopp ska kunna betalas. Anslaget bör därför ökas med 51 000 000 kronor. Finansiering sker genom att anslaget 1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur minskas med motsvarande belopp.

1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor (bemyndigande)

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 43 980 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2009 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 6 000 000 kronor under 2010.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2009 för anslaget 1:21 Konkurrenskraftig livsmedelsektor besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 17 000 000 kronor under 2010.

Skälen för regeringens förslag: Under 2009

fattas flera beslut om bidrag till innovation, utveckling och högre kompetens i livsmedelssektorn.

Det finns flera skäl till att medlen inte kommer att kunna betalas ut under 2009. En anledning är att Jordbruksverket under 2008 inväntade beslut från EU-kommissionen om att programmen var stödberättigande. Detta beslut fattades senare än beräknat. De flesta beviljade projekt har av den anledningen inte kunnat erhålla beslutade medel.

Eftersom Jordbruksverket ska behandla ansökningarna i den ordning de kommit in, kommer en del av de stödansökningar som beviljades 2009 inte att föranleda någon utbetalning förrän under 2010.

Regeringen bör därför bemyndigas att under 2009 för anslaget 1:21 Konkurrenskraftig livsmedelsektor besluta om bidrag som inklusive tidigare åtagande medför behov av framtida anslag på högst 17 000 000 kronor under 2010.

PROP. 2008/09:99

1:22 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 36 866 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:22 Bidrag till vissa

internationella organisationer m.m. ökas med 13 000 000 kronor.

Anslaget 1:14 Fiskeriverket minskas med 3 000 000 kronor.

Anslaget 1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur minskas med 10 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Medlems-

avgiften till Förenta Nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation har ökat till följd av dels en avgiftshöjning, dels valutakursförändringar. Regeringen bedömer att anslagna medel är otillräckliga. Anslaget 1:22 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. bör därför ökas med 13 000 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 1:14

Fiskeriverket minskas med 3 000 000 kronor samt genom att anslaget 1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur minskas med 10 000 000 kronor.

Fastighetsfrågor inom Sveriges lantbruksuniversitet (bemyndigande)

Regeringens förslag:

Riksdagen godkänner att

staten säljer en del av fastigheten Uppsala Ultuna 2:1 i Uppsala kommun.

Regeringen bemyndigas att besluta om att överskottet från försäljning av viss fast egendom som förvaltas av Sveriges lantbruksuniversitet får investeras i anläggningen till ett värde om högst 100 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: En del av

fastigheten Uppsala Ultuna 2:1, som förvaltas av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), bedöms inte behövas i statens verksamhet och något särskilt skäl för att denna del av fastigheten fortfarande ska ägas av staten finns inte.

Området omfattar omkring sju hektar åkermark. Då värdet på marken bedöms överstiga 50 000 000 kronor krävs enligt 25 § lagen (1996:1059) om statsbudgeten att riksdagen godkänner försäljningen. Regeringen föreslår därför att riksdagen godkänner att staten säljer fastigheten Uppsala Ultuna 2:1 i Uppsala kommun.

SLU har det nationella ansvaret för akademisk undervisning och forskning kring lantbrukets djur. Regeringen har beslutat att SLU får investera i nya djurstallar för forsknings- och undervisningsändamål. En ny anläggning med gemensamma stallar för de skilda djurslagen innebär på sikt en kostnadsbesparing genom att förutsättningar skapas för en effektivare organisation och ett effektivare utnyttjande av såväl teknisk personal som stallpersonal. En ny anläggning innebär också att SLU får en anläggning som är byggd för och anpassad efter gällande djurskydds- och arbetsmiljölagstiftning.

Investeringen i den aktuella anläggningen uppgår till ca 300 000 000 kronor. Regeringen bör medges undantag från 20 och 32 §§ lagen (1996:1059) om statsbudgeten och ges tillstånd att investera överskottet från försäljning av fast egendom i anläggningen till ett värde om högst 100 000 000 kronor.

Hänvisningar till S2-2-20

 • Prop. 2008/09:99: Avsnitt 1

2.2.21. Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:26 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 54 196 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:26 Myndigheten

för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser ökas med 1 500 000 kronor.

Anslaget 1:25 Tillväxtverket minskas med 1 500 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Från och med

den 1 april 2009 har de verksamheter som tidigare bedrevs vid Glesbygdsverket, Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) och Verket för näringslivsutveckling (Nutek), samt verksamheten avseende kommersiell service vid

PROP. 2008/09:99

Konsumentverket, övergått till de nybildade myndigheterna Tillväxtverket respektive Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Fördelningen av viss databas- och analysverksamhet mellan de nya myndigheterna är sådan att 1 500 000 kronor bör överföras från Tillväxtverket till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Anslaget 1:26 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser bör därför ökas med 1 500 000 kronor. Finansiering sker genom att anslaget 1:25 Tillväxtverket minskas med motsvarande belopp.

2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 15 417 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 2:5 Avgifter till

internationella handelsorganisationer ökas med 2 500 000 kronor.

Anslaget 2:3 Exportfrämjande verksamhet minskas med 2 500 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används för avgifter och bidrag för Sveriges deltagande i Världshandelsorganisationen, Internationella rådet för samarbete på tullområdet, Internationella Tulltariffbyrån samt Internationella Byrån för Utställningar i Paris.

På grund av valutakursförändringar har medlemsavgifterna blivit högre än vad som tidigare beräknats.

Anslaget 2:5 Avgifter för internationella handelsorganisationer bör därför ökas med 2 500 000 kronor. Finansiering sker genom att anslaget 2:3 Exportfrämjande verksamhet minskas med motsvarande belopp. Detta innebär att färre exportfrämjande insatser kan genomföras än regeringen tidigare beräknat.

2.2.22. Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

1:4 Tillfälligt konjunkturstöd till kommuner och landsting (nytt anslag)

Något anslag för detta ändamål finns inte uppfört på statsbudgeten för innevarande år.

Regeringens förslag:

Ett nytt ramanslag 1:4

Tillfälligt konjunkturstöd till kommuner och landsting förs upp på statsbudgeten med 7 000 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Den ekono-

miska krisen har fördjupats mycket snabbt, vilket påverkar hela den svenska ekonomin. Kommuner och landsting påverkas främst genom att sysselsättningen viker, vilket innebär en svagare utveckling av de kommunala skatteintäkterna.

För att bidra till att förbättra kommunsektorns ekonomi och planeringsförutsättningar och därmed bidra till en högre sysselsättning än annars föreslår regeringen ett ökat stöd till kommunsektorn. Höjda statsbidrag bidrar till att upprätthålla de grundläggande välfärdstjänster som kommunsektorn tillhandahåller och till att dämpa nedgången i sysselsättningen i sektorn. En anledning till att regeringen väljer att lämna förslaget i 2009 års proposition om vårtilläggsbudget är att utrymmet under utgiftstaket för staten är större 2009 än 2010.

Stödet ges i form av ett tillfälligt konjunkturstöd som utbetalas i december 2009 till kommuner och landsting med ett belopp per invånare per den 1 november 2009. Medlen är avsedda att användas för verksamheten under 2010 och antas därmed periodiseras av kommuner och landsting som en intäkt för 2010.

Att stödet betalas ut som ett engångsbelopp i december 2009 i stället för genom månadsvisa utbetalningar under 2010 innebär en positiv ränteeffekt för kommuner och landsting.

Stödet fördelas med 70 procent till kommunerna och 30 procent till landstingen. Kommunerna erhåller därmed 4 900 000 000 kronor och landstingen erhåller 2 100 000 000 kronor. Gotlands kommun omfattas även av det stöd som utbetalas till landstingen.

PROP. 2008/09:99

Ett nytt ramanslag 1:4 Tillfälligt konjunkturstöd till kommuner och landsting bör mot denna bakgrund föras upp på statsbudgeten med 7 000 000 000 kronor.

2.2.23. Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen

1:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 19 878 094 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:1 Avgiften till

Europeiska gemenskapen ökas med 3 933 304 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Utgifterna på

anslaget 1:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen beräknas bli 2 529 414 000 kronor högre än vad som har tidigare har beräknats. Orsaken är främst den kraftiga försvagningen av den svenska kronan i förhållande till euron. Därtill belastas anslaget med en negativ ingående balans på 1 403 890 000 kronor från 2008. Den negativa ingående balansen beror i sin tur på revideringar av nationalräkenskaperna för tidigare år i såväl Sverige som i andra medlemsstater, vilket ledde till en högre avgift för Sverige 2008 än vad som tidigare hade beräknats.

Anslaget 1:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen bör därför ökas med 3 933 304 000 kronor.