Upphävd författning

Lag (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2007-05-31
Ändring införd
SFS 2007:346 i lydelse enligt SFS 2009:538
Ikraft
2007-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Skattereduktion enligt denna lag tillgodoräknas fysiska personer som

 • varit obegränsat skattskyldiga under beskattningsåret,
 • vid beskattningsårets utgång är minst 18 år, och
 • har haft utgifter för hushållsarbete eller fått skattepliktig förmån av hushållsarbete som ska hänföras till inkomstslaget tjänst.

[S2]Sådan skattereduktion tillgodoräknas också begränsat skattskyldiga enligt 3 kap. 18 § första stycket 1 eller 2 inkomstskattelagen (1999:1229), om deras överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.

[S3]Skattereduktion tillgodoräknas även dödsbo för hushållsarbete som har utförts före dödsfallet. Lag (2007:1123).

Prop. 2007/08:13: I tredje strecksatsen tilläggs att skattereduktion även ska tillgodoräknas den som har skattepliktig förmån av hushållsarbete. Med detta avses sådan skattepliktig hushållstjänst som ska räknas till inkomstslaget tjänst enligt vad som föreskrivs i 10 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Definitioner, m.m.

2 §  Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229), om inte annat anges.

3 §  Med bostad avses i denna lag utrymme som med nyttjanderätt eller äganderätt helt eller till väsentlig del används för boende inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Till bostad räknas även biutrymmen som garage, förråd och tvättstuga.

[S2]Med bostad avses dock inte hotell, pensionat eller vandrarhem.

4 §  Med hushållsarbete avses i denna lag

 • städarbete eller annat rengöringsarbete som utförs i bostaden,
 • vård av kläder och hemtextilier som utförs i bostaden,
 • matlagning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden,
 • snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden,
 • häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden,
 • barnpassning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden samt lämning och hämtning till och från förskola, skola, fritidsaktiviteter eller liknande,
 • annan omsorg och tillsyn än barnpassning som en fysisk person behöver och som utförs i eller i nära anslutning till bostaden eller i samband med promenader, bankbesök, besök vid vårdcentral eller andra liknande enklare ärenden. Lag (2009:538).

Prop. 2008/09:178: Ändringen innebär att paragrafens andra stycke har tagits bort. Motsvarande bestämmelse har i stället placerats i en ny paragraf, 4 c §.

4 a §  Som hushållsarbete räknas i denna lag även reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av den som ansöker om eller begär skattereduktion. Med ägare avses även den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska likställas med ägare. Lag (2009:538).

Prop. 2008/09:178: Av paragrafen framgår att arbete i form av reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad, s.k. ROT-arbete, under vissa förutsättningar ska räknas som hushållsarbete i lagen. För att paragrafen ska vara tillämplig ska arbetet gälla reparation, underhåll, om- eller tillbyggnad av ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av den som ansöker om eller begär skattereduktion.

Termer och uttryck som används i lagen ska enligt 2 § ha samma betydelse och tillämpningsområde som i <a href="https://lagen.nu/1999:1229" ...

4 b §  Som hushållsarbete räknas i denna lag även reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt om följande förutsättningar är uppfyllda:

 1. Lägenheten innehas av den som ansöker om eller begär skattereduktion.
 2. Arbetet utförs i lägenheten och det avser sådana åtgärder som bostadsrättshavaren svarar för.

[S2]Även arbete som utförs i en lägenhet som upplåtits till en medlem eller delägare i en bostadsförening eller ett bostadsaktiebolag omfattas av första stycket. Lag (2009:538).

Prop. 2008/09:178: Bestämmelserna i första stycket motsvarar 4 a § med den skillnaden att arbetet, för att räknas som hushållsarbete i lagen, ska utgöras av ROTarbete avseende en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt om vissa förutsättningar är uppfyllda. Den första förutsättningen är att lägenheten ska innehas av den som ansöker om eller begär skattereduktion. Det är den som innehar lägenheten med bostadsrätt som är innehavare av lägenheten. Den andra förutsättningen är att arbetet, för att det ska kunna ...

4 c §  Som hushållsarbete räknas inte

 1. arbete som enbart avser installationer eller service på maskiner och andra inventarier vid tillämpningen av 4 a eller 4 b §,
 2. arbete för vilket försäkringsersättning lämnats, eller
 3. arbete för vilket bidrag eller annat ekonomiskt stöd lämnats från staten, en kommun eller ett landsting. Lag (2009:538).

Prop. 2008/09:178: Paragrafen, som är utformad i enlighet med Lagrådets förslag, anger i vilka fall arbete inte ska räknas som hushållsarbete i lagen.

Av första punkten framgår att arbete som enbart avser installationer eller service på maskiner eller andra inventarier inte utgör ROT-arbete

enligt lagen. Sådant arbete kan därmed inte räknas ...

Villkor för skattereduktion

5 §  Skattereduktion tillgodoräknas bara om följande förutsättningar är uppfyllda.

 1. Det utförda hushållsarbetet ska vara hänförligt till den som ansöker om eller begär skattereduktion eller dennes förälders hushåll. Föräldern ska dock vara bosatt i Sverige.
 2. Den som utför hushållsarbetet ska, när avtalet om arbetet träffas eller när ersättningen betalas ut, inneha F-skattsedel eller, beträffande ett utländskt företag, intyg eller annan handling som visar att företaget i fråga om skatter och avgifter i sitt hemland genomgår motsvarande kontroll som innehavare av F-skattsedel.
 3. Arbetet får inte utföras av
  1. den som ansöker om eller begär skattereduktion eller en till denne närstående person,
  2. ett företag i vilket den som ansöker om eller begär skattereduktion eller en till denne närstående person, direkt eller indirekt, genom en ägarandel eller på annat sätt har ett väsentligt inflytande. Lag (2007:1123).

Prop. 2007/08:13: I första punkten tilläggs att även när skattereduktion begärs ska arbetet vara hänförligt till arbetstagarens eller dennes förälders hushåll.

I andra punkten görs en språklig justering. I tredje punkten tilläggs att arbetet inte får utföras av den som ansöker eller begär reduktionen. Med detta avses att i de fall det är frågan om förmån av hushållsarbete som grundar rätt till skattereduktion måste själva arbetet ha utförts av annan person än arbetstagaren. Av nuvarande lydelse ...

Underlag för skattereduktion

6 §  Underlag för skattereduktionen är utgifter för hushållsarbete som har betalats under beskattningsåret eller värdet av sådan förmån som tillhandahållits den som begär skattereduktion under beskattningsåret, förutsatt att villkoren i 5 § är uppfyllda. I underlaget räknas inte utgifter för material, utrustning och resor in. Utgifterna för hushållsarbetet utgörs av det fakturerade beloppet inklusive mervärdesskatt. Lag (2007:1123).

Prop. 2007/08:13: I paragrafen anges att som underlag för skattereduktion ska, förutom utgifter för hushållsarbete, även räknas skattepliktig förmån av hushållstjänster. Det ska vara frågan om hushållstjänster som tillhandahållits den skattskyldige under beskattningsåret så att skattskyldighet uppkommer enligt 10 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229). ...

Skattereduktionens storlek

7 §  Skattereduktionen skall tillgodoräknas med 50 procent av underlaget. Skattereduktionen får dock uppgå till högst 50 000 kronor för ett beskattningsår. Om det sammanlagda underlaget för skattereduktionen under beskattningsåret understiger 1 000 kronor, skall skattereduktion inte tillgodoräknas.

Ansökan

8 §  En ansökan om skattereduktion för utgifter för hushållsarbete ska göras skriftligen hos Skatteverket. Lag (2007:1123).

Prop. 2007/08:13: I paragrafen görs ett förtydligande att bestämmelsen endast avser ansökan om skattereduktion för utgifter för hushållsarbete.

9 §  Ansökan skall innehålla uppgifter om

 1. sökandens namn, adress och, om sådant nummer finns, personnummer eller samordningsnummer,
 2. namn, adress och, om sådant nummer finns, personnummer eller samordningsnummer för den person som arbetet utförts hos om denne är någon annan än sökanden samt sökandens relation till denne,
 3. namn och, om sådant nummer finns, organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer för den som utfört arbetet,
 4. det hushållsarbete som utförts samt var arbetet utförts,
 5. när betalning för hushållsarbetet skett,
 6. underlaget för den skattereduktion som begärs, samt
 7. huruvida någon form av ersättning, stöd eller bidrag har erhållits för arbetet.

9 a §  Ansökan om skattereduktion i fråga om sådant arbete som avses i 4 a § ska även innehålla uppgifter om småhusets eller ägarlägenhetens beteckning.

[S2]Ansökan om skattereduktion i fråga om sådant arbete som avses i 4 b § ska även innehålla uppgifter om lägenhetens beteckning samt föreningens eller bolagets organisationsnummer eller motsvarande. Lag (2009:538).

Prop. 2008/09:178: I paragrafens första stycke anges vilka uppgifter som ska lämnas, utöver de som räknas upp i 9 §, i en ansökan om skattereduktion som avser reparation, underhåll, om- eller tillbyggnad av ett småhus eller en ägarlägenhet i enlighet med 4 a §.

I andra stycket anges vilka uppgifter som ska lämnas, utöver de som räknas upp i 9 §, i en ansökan om skattereduktion som avser reparation, underhåll, om- eller tillbyggnad av en lägenhet i enlighet med 4 b §. När det gäller ...

10 §  Till ansökan skall det fogas en kopia av faktura eller motsvarande handling som anger vilket hushållsarbete som har utförts och hur stor del av utgiften som avser arbete.

11 §  En uppgift om innehav av F-skattsedel får godtas om den lämnas i en anbudshandling, en faktura eller någon jämförlig handling som även innehåller utbetalarens respektive betalningsmottagarens namn och adress samt betalningsmottagarens organisationsnummer, personnummer eller samordningsnummer. Uppgift om innehav av F-skattsedel får dock inte godtas, om den som betalar ut ersättningen känner till att uppgiften är oriktig.

12 §  En ansökan ska ha kommit in till Skatteverket senast den 2 maj året efter det beskattningsår då arbetet har betalats. Skattereduktionen tillgodoräknas vid debitering av slutlig skatt på grund av taxeringen för det beskattningsår då arbetet har betalats. Lag (2008:140).

Prop. 2007/08:55: I paragrafen ändras tidpunkten för när en ansökan om skattereduktion för utgifter för hushållsarbete senast måste ges in till Skatteverket. Ändringen innebär att en ansökan ska ha kommit in till Skatteverket senast den 2 maj året efter det beskattningsår då arbetet har betalats. För det fall den 2 maj infaller på en lördag, söndag eller annan allmän helgdag får, enligt 2 § lagen (1930:173) ...

13 §  Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall medge att ansökan om skattereduktion enligt 8 § samt kopia av faktura eller motsvarande handling enligt 10 § får lämnas i form av ett elektroniskt dokument.

[S2]Med elektroniskt dokument avses en upptagning som har gjorts med hjälp av automatiserad databehandling och vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande.

Begäran i självdeklaration

13 a §  En begäran om skattereduktion för förmån av hushållsarbete ska göras i självdeklarationen vid taxeringen för det beskattningsår då förmånen har tillhandahållits. Skattereduktionen tillgodoräknas vid debitering av slutlig skatt enligt taxeringen för detta år. Lag (2007:1123).

Prop. 2007/08:13: I paragrafen, som är ny, anges att en begäran om skattereduktion för skattepliktig förmån av hushållsarbete ska göras i arbetstagarens självdeklaration vid taxeringen för det beskattningsår då förmånen har kommit den sökande till del. Skattereduktionen ska tillgodoräknas vid debitering av slutlig skatt på grund av taxeringen för det beskattningsår då förmånen har tillhandahållits den som begär reduktionen.

Paragrafen har delvis utformats i enlighet med Lagrådets förslag, se ...

Förfarandet

14 §  Skatteverket skall besluta i ärenden enligt denna lag.

15 §  Bestämmelserna om skattetillägg i 15 kap.skattebetalningslagen (1997:483) gäller också i fråga om uppgifter som avses i denna lag. Vid bedömningen av om en felaktighet eller underlåtenhet framstår som ursäktlig ska det, utöver vad som sägs i 15 kap. 10 § andra stycket skattebetalningslagen, särskilt beaktas om felaktigheten eller underlåtenheten kan antas ha föranletts av vilseledande eller missvisande kontrolluppgifter.

[S2]Skatteverkets beslut enligt denna lag omprövas och överklagas enligt bestämmelserna i 21 och 22 kap.skattebetalningslagen. Lag (2007:1123).

Prop. 2007/08:13: I första stycket tilläggs att det vid bedömningen av om en felaktighet eller underlåtenhet framstår som ursäktlig, utöver vad som sägs i 15 kap. 10 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483) särskilt ska beaktas om felaktigheten eller underlåtenheten kan antas ha föranletts av vilseledande eller missvisande kontrolluppgifter.

Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Övriga bestämmelser

16 §  I fråga om skattereduktion enligt denna lag tillämpas det som gäller om bestämmande och debitering av slutlig skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483).

[S2]Skattereduktionen ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt.

[S3]Bestämmelser om att hänsyn ska tas till skattereduktion vid beslut om slutlig skatt finns i 11 kap. 9 § skattebetalningslagen. Lag (2007:1411).

Prop. 2007/08:26: Ändringen i andra stycket föranleds av att förmögenhetsskatten tas bort.

17 §  Belopp som tillgodoräknas enligt 7 § ska anges i hela krontal. Lag (2007:1123).

Prop. 2007/08:13: I paragrafen anges att det belopp som tillgodoräknas enligt 7 § ska anges i hela krontal även för den som begär skattereduktion för förmån av hushållsarbete i sin självdeklaration.

Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser Lagen träder i kraft den 1 januari 2008. Den kommer därmed att tillämpas första gången vid beräkning av den slutliga skatten enligt 2009 års taxering. Lagen tillämpas dock endast ...

18 §  Skattereduktionen ska beaktas vid ändrad beräkning av preliminär skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483). Lag (2007:1411).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007 och tillämpas på sådana hushållsarbeten som utförts och betalats efter den 30 juni 2007. Vid beräkningen av den slutliga skatten enligt 2008 års taxering får, i stället för vad som anges i 7 §, skattereduktionen uppgå till högst 25 000 kronor.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:181, Prop. 2006/07:94, Bet. 2006/07:SkU15
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2007:1123) om ändring i lagen (2007:346) om skattereduktion för utgifter för hushållsarbete

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. De nya bestämmelserna tilllämpas på skattepliktig förmån av hushållsarbete som tillhandahållits den skattskyldige efter den 31 december 2007.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:43, Prop. 2007/08:13, Bet. 2007/08:SkU7
Omfattning
upph. rubr. närmast före 15 §; ändr. författn. rubr. 1, 5, 6, 8, 15, 17 §§, rubr. närmast före 8 §; ny 13 a §, rubr. närmast före 13 a, 14 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2007:1411) om ändring i lagen (2007:346) om skattereduktion för utgifter för hushållsarbete

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången vid 2008 års taxering. Den nya bestämmelsen om avräkning mot kommunal fastighetsavgift tillämpas dock första gången vid 2009 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:92, Prop. 2007/08:26, Bet. 2007/08:SkU15
Omfattning
ändr. 16, 18 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2008:140) om ändring i lagen (2007:346) om skattereduktion för hushållssarbete

Förarbeten
Rskr. 2007/08:155, Prop. 2007/08:55, Bet. 2007/08:SkU24
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2008-05-01

Lag (2009:197) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:184, Prop. 2008/09:77, Bet. 2008/09:SkU20
Omfattning
upph.

Lag (2009:538) om ändring i lagen (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009 och tillämpas på hushållsarbete som har utförts och betalats efter den 7 december 2008 och på förmån av sådant arbete som har tillhandahållits den skattskyldige efter den 7 december 2008.
 2. Utgifter för hushållsarbete som har betalats under tidsperioden 8–31 december 2008 ingår i underlaget för skattereduktion vid 2010 års taxering.
 3. Förmån av hushållsarbete som har tillhandahållits under tidsperioden 8–31 december 2008 räknas som förmån som har tillhandahållits under 2009.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:246, Prop. 2008/09:178, Bet. 2008/09:SkU32
Omfattning
ändr. 4 §; nya 4 a, 4 b, 4 c, 9 a §§
Ikraftträder
2009-06-30