Prop. 2014/15:50

Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 januari 2015

Stefan Löfven

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås, i enlighet med riksdagens tillkännagivande den 3 december 2014 (bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29), att nedsättningen av socialavgifterna, inklusive den allmänna löneavgiften, för unga förändras. För personer som vid årets ingång inte har fyllt 23 år sänks avgifterna så att bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent ska betalas. För personer som vid årets ingång har fyllt 25 år slopas nedsättningen.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 maj 2015.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),

2. lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,

3. lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980).

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1. Förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 28 §, 3 kap. 15 a och 18 §§ och rubrikerna närmast före 2 kap. 28 § och 3 kap. 15 a §socialavgiftslagen (2000:980) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

Avgifter för personer som inte har fyllt 26 år

Avgifter för personer som inte har fyllt 25 år1

28 §2

På ersättning till personer som vid årets ingång inte har fyllt 26 år ska hela ålderspensionsavgiften men bara en fjärdedel av de övriga arbetsgivaravgifterna betalas.

Procenttalen för avgifterna ska efter kvoteringen anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.

På ersättning till personer som vid årets ingång inte har fyllt 23 år ska bara ålderspensionsavgiften betalas.

På ersättning till personer som vid årets ingång har fyllt 23 men inte 25 år ska hela ålderspensionsavgiften men bara en fjärdedel av de övriga arbetsgivaravgifterna betalas. Procenttalen för avgifterna ska efter kvoteringen anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.

1 Senaste lydelse 2008:1266. 2 Senaste lydelse 2008:1266.

3 kap.

Avgifter för personer som inte har fyllt 26 år

Avgifter för personer som inte har fyllt 25 år3

15 a §4

Den som vid ingången av beskattningsåret inte har fyllt 26 år ska betala hela ålderspensionsavgiften men bara en fjärdedel av de övriga egenavgifterna. Procenttalen för avgifterna ska efter kvoteringen anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.

Den som vid ingången av beskattningsåret inte har fyllt 23 år ska bara betala ålderspensionsavgiften.

Den som vid ingången av beskattningsåret har fyllt 23 men inte 25 år ska betala hela ålderspensionsavgiften men bara en fjärdedel av de övriga egenavgifterna. Procenttalen för avgifterna ska efter kvoteringen anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.

18 §5

Vid beräkning av egenavgifter ska avdrag göras med 7,5 procent av avgiftsunderlaget, dock högst med 15 000 kronor per år. Avdraget får inte medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften enligt 13 §.

Första stycket gäller bara

1. till den del avgiftsunderlaget utgörs av avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet,

2. om den del av avgiftsunderlaget som utgörs av avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet överstiger 40 000 kronor, och

3. om den avgiftsskyldige vid ingången av beskattningsåret har fyllt 26 men inte 65 år och inte bara ska betala ålderspensionsavgiften enligt 16 §.

3. om den avgiftsskyldige vid ingången av beskattningsåret har fyllt 25 men inte 65 år och inte bara ska betala ålderspensionsavgiften enligt 16 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

2. Bestämmelsen i 2 kap. 28 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 30 april 2015.

3. Bestämmelserna i 3 kap. 15 a och 18 §§ i den nya lydelsen tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 30 april 2015. Omfattar

3 Senaste lydelse 2008:1266. 4 Senaste lydelse 2011:1257. 5 Senaste lydelse 2013:1013.

beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 30 april 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

2.2. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Härigenom föreskrivs att 13 §§ lagen (1994:1920) om allmän löneavgift ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §1

Den som enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980)skall betala arbetsgivaravgifter skall för varje år betala allmän löneavgift. Löneavgiften beräknas på det underlag som gäller för arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen.

Den som enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980)ska betala arbetsgivaravgifter ska för varje år betala allmän löneavgift. Löneavgiften beräknas på det underlag som gäller för arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen.

I underlaget enligt första stycket skall dock inte ingå ersättning till sådana personer som avses i 2 kap. 27 § socialavgiftslagen.

I underlaget enligt första stycket ska dock inte ingå ersättning till sådana personer som avses i 2 kap. 27 § eller 28 § första stycket socialavgiftslagen.

2 §2

Den som enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980)skall betala egenavgifter skall för varje år betala allmän löneavgift. Löneavgiften beräknas på det underlag som gäller för egenavgifter enligt socialavgiftslagen.

Den som enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980)ska betala egenavgifter ska för varje år betala allmän löneavgift. Löneavgiften beräknas på det underlag som gäller för egenavgifter enligt socialavgiftslagen.

Första stycket gäller inte den som bara skall betala ålderspensionsavgift enligt 3 kap. 15 eller 16 § socialavgiftslagen.

Första stycket gäller inte den som bara ska betala ålderspensionsavgift enligt 3 kap. 15 §, 15 a § första stycket eller 16 § socialavgiftslagen.

3 §3

Allmän löneavgift tas ut med 10,15 procent av underlaget och tillfaller staten.

För dem som vid årets ingång inte har fyllt 26 år tas löneavgiften ut med en fjärdedel av procenttalet och anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.

För dem som vid årets ingång har fyllt 23 men inte 25 år tas löneavgiften ut med en fjärdedel av procenttalet och anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.

1 Senaste lydelse 2003:1197. 2 Senaste lydelse 2003:1197. 3 Senaste lydelse 2014:1466.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

2. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter den 30 april 2015.

3. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter den 30 april 2015. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 30 april 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

2.3. Förslag till lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

Härigenom föreskrivs att 2 och 5 §§ lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §2

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och arbetsgivaravgifterna skall ett särskilt avdrag göras, om den avgiftsskyldige har utgett avgiftspliktig ersättning för arbete utfört i näringsverksamhet vid ett fast driftställe i stödområdet eller för arbete i annan verksamhet som bedrivs av en ideell förening eller en stiftelse, vid en sådan plats i stödområdet som motsvarar ett fast driftställe. Med avgiftspliktig ersättning skall vid tillämpning av denna lag inte avses sådan ersättning på vilken endast ålderspensionsavgift skall betalas enligt 2 kap. 27 § socialavgiftslagen (2000:980).

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och arbetsgivaravgifterna ska ett särskilt avdrag göras, om den avgiftsskyldige har utgett avgiftspliktig ersättning för arbete utfört i näringsverksamhet vid ett fast driftställe i stödområdet eller för arbete i annan verksamhet som bedrivs av en ideell förening eller en stiftelse, vid en sådan plats i stödområdet som motsvarar ett fast driftställe. Med avgiftspliktig ersättning ska vid tillämpning av denna lag inte avses sådan ersättning på vilken endast ålderspensionsavgift ska betalas enligt 2 kap. 27 § eller 28 § första stycket socialavgiftslagen (2000:980).

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och egenavgifterna skall ett särskilt avdrag göras, om avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet från ett fast driftställe i stödområdet ingår i avgiftsunderlaget. Detta gäller dock inte den som enligt 3 kap. 15 och 16 §§ socialavgiftslagen endast skall betala ålderspensionsavgift.

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och egenavgifterna ska ett särskilt avdrag göras, om avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet från ett fast driftställe i stödområdet ingår i avgiftsunderlaget. Detta gäller dock inte den som enligt 3 kap. 15 §, 15 a § första stycket eller 16 § socialavgiftslagen endast ska betala ålderspensionsavgift.

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 2007:286. 2 Senaste lydelse 2007:286.

5 §3

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och arbetsgivaravgifterna ska från summan av dessa avgifter avdrag göras med 10 procent av avgiftsunderlaget. För den del av underlaget som arbetsgivaravgifterna beräknas på enligt 2 kap. 28 § socialavgiftslagen (2000:980) eller som avdrag ska beräknas på enligt 2 kap. 31 § socialavgiftslagen, får avdraget inte medföra att dessa avgifter understiger ålderspensionsavgiften enligt 2 kap. 26 § samma lag. Sammanlagt får avdrag göras med högst 7 100 kronor. Avdraget ska i första hand göras från den allmänna löneavgiften.

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och arbetsgivaravgifterna ska från summan av dessa avgifter avdrag göras med 10 procent av avgiftsunderlaget. För den del av underlaget som arbetsgivaravgifterna beräknas på enligt 2 kap. 28 § andra stycket socialavgiftslagen (2000:980) eller som avdrag ska beräknas på enligt 2 kap. 31 § socialavgiftslagen, får avdraget inte medföra att dessa avgifter understiger ålderspensionsavgiften enligt 2 kap. 26 § samma lag. Sammanlagt får avdrag göras med högst 7 100 kronor. Avdraget ska i första hand göras från den allmänna löneavgiften.

I avgiftsunderlaget för beräkning av avdraget enligt första stycket ska endast ingå sådan avgiftspliktig ersättning som avses i 2 § första stycket.

Vid bedömningen av avdragsrätten enligt första stycket ska flera avgiftsskyldiga som ingår i samma koncern och som uppfyller villkoren för att få göra avdrag anses som en avgiftsskyldig. Avdraget ska i ett sådant fall i första hand göras av moderföretaget. Till den del avdraget inte kan utnyttjas av moderföretaget, får det utnyttjas av dotterföretagen i den ordning som moderföretaget bestämmer.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

2. Bestämmelserna i 2 § första stycket och 5 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 30 april 2015.

3. Bestämmelsen i 2 § andra stycket i den nya lydelsen tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 30 april 2015. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 30 april 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

3 Senaste lydelse 2013:964.

3. Ärendet och dess beredning

Den 3 december 2014 beslutade riksdagen vid behandlingen av budgetpropositionens förslag till utgiftsramar och beräkningen av statens inkomster för 2015 att bl.a. tillkännage som sin mening att regeringen skulle återkomma till riksdagen med förslag om en ytterligare sänkning av socialavgifterna för ungdomar under 23 år ned till 10,21 procent och slopad nedsättning för personer som fyllt 25 år (bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29).

De förändringar av de nedsatta socialavgifterna för unga som tillkännagivandet omfattar motsvarar förslagen i den förra regeringens proposition Mer fokuserad nedsättning av socialavgiftena för de yngsta (prop. 2013/14:116). Den propositionen föregicks av att den förra regeringen i budgetpropositionen för 2014 aviserade att den senare under riksmötet avsåg att återkomma med förslag till regler för förändring av nedsättningen av socialavgifterna, inklusive den allmänna löneavgiften, för unga (prop. 2013/14:1, Förslag till statens budget för 2014, finansplan och skattefrågor, avsnitt 6.12). Aviseringen innebar att nedsättningen skulle förstärkas för personer som vid årets ingång inte fyllt 23 år genom att avgifterna sänktes så att bara ålderspensionsavgiften skulle betalas. För personer som vid årets ingång fyllt 25 år skulle nedsättningen slopas. För personer som vid årets ingång fyllt 23 men inte 25 år skulle däremot inte någon förändring av nedsättningen göras. Förslaget bedömdes kunna träda i kraft den 1 juli 2014. Inom Finansdepartementet utarbetades därefter en promemoria med det förslag som den förra regeringen aviserat i budgetpropositionen. En sammanfattning av promemorians förslag finns i bilaga 1 och promemorians lagförslag finns i bilaga 2. Promemorian har remissbehandlats och en förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. En remissammanställning finns tillgänglig i Finansdepartementet (dnr Fi2013/3961). I propositionen 2013/14:116 föreslogs att nedsättningen av socialavgifterna för unga skulle förändras enligt förslaget i promemorian. Riksdagen beslutade den 28 maj 2014 att avslå propositionen (2013/14:SfU18, rskr. 2013/14:279).

I denna proposition lämnas samma förslag som i ovan nämnda proposition, dock med ett annat ikraftträdandedatum.

Lagrådet

Den förra regeringen beslutade den 13 februari 2014 att inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som finns i bilaga 4. Lagrådets yttrande finns i bilaga 5. Lagrådet lämnade förslagen utan erinran.

Hänvisningar till S3

4. Riksdagens tillkännagivande

Riksdagen beslutade den 3 december 2014 (rskr. 2014/15:29) att till regeringen överlämna finansutskottets betänkande 2014/15:FiU1 Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna, med anmälan att riksdagen

samma dag bifallit bl.a. reservation 3 under punkt 2 i utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Av reservationen framgår att Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna hade föreslagit att riksdagen skulle tillkännage som sin mening att regeringen ska återkomma med förslag om en ytterligare sänkning av socialavgifterna för ungdomar under 23 år ned till 10,21 procent och slopad nedsättning för personer som fyllt 25 år. Som skäl för sin reservation anförde reservanterna (se bet. 2014/15:FiU1, s. 91):

Förslaget om höjda socialavgifter för unga avslås. Alliansen föreslår i stället ytterligare nedsättning av socialavgifterna till 10,21 procent för personer under 23 år och att nedsättningen slopas för personer som fyllt 25 år. Regeringens förslag slår extra hårt mot branscher där många unga är anställda och mot unga utan erfarenhet som försöker få in en fot på arbetsmarknaden. Kostnaden för att anställa eller behålla en ung medarbetare kommer att öka med motsvarande en månadslön per år.

Unga som redan har en fast förankring på arbetsmarknaden och unga med högskoleutbildning har inte samma behov av sänkta socialavgifter. Genom att man riktar en större del av sänkningen mot de yngsta i målgruppen kan nedsättningen bli effektivare och tillsammans med tidigare nedsättningar leda till att väsentligt fler unga får jobb.

5. Gällande rätt

5.1. Socialavgifter och allmän löneavgift

Socialavgifter tas ut för finansiering av de sociala trygghetssystemen och utgörs av arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Arbetsgivaravgifter betalas i första hand av arbetsgivare medan egenavgifter normalt betalas av fysiska personer som bedriver aktiv näringsverksamhet, dvs. enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. Regler om socialavgifter finns i socialavgiftslagen (2000:980).

Utöver socialavgifter ska, enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, ytterligare en avgift betalas av arbetsgivare och enskilda näringsidkare. Den allmänna löneavgiften infördes ursprungligen för att finansiera EU-inträdet men används nu i första hand i allmänt budgetförstärkande syfte. Den allmänna löneavgiften debiteras i samband med, och på samma underlag som, socialavgifterna. Författningstekniskt ingår den allmänna löneavgiften varken i arbetsgivaravgifterna eller i egenavgifterna men eftersom den inte särskiljs i debiteringsförfarandet brukar den i dagligt tal ingå i begreppet socialavgifter. För inkomståret 2015 fördelar sig avgifterna på följande sätt.

Tabell 4.1 Avgiftsnivåer 2015. Arbetsgivaravgifter och egenavgifter.

*) Sjukförsäkringsavgiften varierar beroende på vald karenstid.

5.2. Finansiering av trygghetssystemen

Socialavgifterna är i principiellt hänseende försäkringsavgifter men det faktiska försäkringsinslaget varierar mellan försäkringsslagen och för flertalet försäkringar saknas en direkt koppling mellan avgiften och förmånen. Den inkomstgrundade ålderspensionen intar en särställning där kopplingen är absolut.

Det inkomstgrundade ålderspensionssystemet finansieras med en fast pensionsavgift på 18,5 procent av pensionsunderlaget, där 16 procentenheter går till fördelningssystemet för att finansiera inkomstpensionen. Resterande 2,5 procentenheter betalas in till systemet för premiepension där avgiftsintäkterna fonderas individuellt för varje försäkrad. Arbetsgivarens respektive den egenavgiftsskyldiges del av avgiftsinbetalningen sker i form av ålderspensionsavgift om 10,21 procent av avgiftsunderlaget enligt socialavgiftslagen.

Det inkomstgrundade ålderspensionssystemet är ett fristående försäkringssystem vid sidan av statsbudgeten. Utgående inkomst- och tilläggspensioner i fördelningssystemet ska löpande finansieras av inbetalade avgifter samt tillgångarna i AP-fonderna. Det är konstruerat så att det ska vara finansiellt självreglerande, där eventuella anpassningar sker på förmånssidan – inte genom en förändrad avgiftssats. Premiepensionen är ett fullfonderat system. Ingen skattefinansiering ska således ske utan systemet är helt slutet i detta avseende. En grundläggande princip bakom pensionssystemet är att varje intjänad pensionsrättighet ska motsvaras av en beslutad och inbetald avgift av en mot rättigheten svarande storlek. Om detta villkor bryts kan inte systemet garantera sin långsiktiga hållbarhet finansiellt. Ålderspensionsavgiften kan således inte reduceras.

För vilka ändamål de olika avgifter som inflyter som socialavgifter ska användas framgår av lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter.

Arbetsgivaravgifter Egenavgifter *)

1. Sjukförsäkringsavgift 4,35 %

4,44 %

2. Föräldraförsäkringsavgift 2,60 %

2,60 %

3. Ålderspensionsavgift

10,21 %

10,21 %

4. Efterlevandepensionsavgift 1,17 %

1,17 %

5. Arbetsmarknadsavgift 2,64 %

0,10 %

6. Arbetsskadeavgift

0,30 %

0,30 %

S:a socialavgifter

21,27 %

18,82 %

7. Allmän löneavgift

10,15 %

10,15 %

S:a socialavgifter och allmän löneavgift

31,42 %

28,97 %

5.3. Nedsättning av socialavgifter

Sänkta socialavgifter för personer som vid årets ingång inte har fyllt 26 år

Den 1 juli 2007 sänktes socialavgifterna, inklusive den allmänna löneavgiften, för personer som vid årets ingång fyllt 18 men inte 25 år (prop. 2006/07:84 Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år, bet. 2006/07:SfU10, rskr. 2006/07:157). Nedsättningen innebar att arbetsgivar- och egenavgifterna, med undantag för ålderspensionsavgiften, halverades. Den 1 januari 2009 utvidgades nedsättningen till att omfatta alla som vid årets ingång inte fyllt 26 år samtidigt som den förstärktes (prop. 2008/09:7 Kraftfullare nedsättning av socialavgifterna för unga, bet. 2008/09:SfU5, rskr. 2008/09:95). Nedsättningen innebär att avgifterna, med undantag för ålderspensionsavgiften, i dag uppgår till en fjärdedel av de totala avgifterna. Detta innebär att arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för 2015 uppgår till 15,49 procent och att egenavgifterna och den allmänna löneavgiften för 2015 uppgår till 14,88 procent, om inte anmälan om annan karenstid än sju dagar har gjorts till Försäkringskassan. Sammantaget innebär nedsättningen för personer som vid årets ingång inte fyllt 26 år ungefär en halvering av de ordinarie socialavgifterna.

Sänkta socialavgifter för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år

På ersättning till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år och som omfattas av det reformerade pensionssystemet, dvs. är födda 1938 eller senare, ska bara ålderspensionsavgiften och inte övriga socialavgifter betalas. Detta gäller även för dem som betalar egenavgifter. För personer som är födda 1937 eller tidigare tas inga socialavgifter ut. Varken allmän löneavgift eller särskild löneskatt tas ut för dem som vid årets ingång har fyllt 65 år.

Regionalt avdrag vid avgiftsberäkningen

Arbetsgivare, enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag som är verksamma i vissa angivna kommuner i Norrland och västra Svealand (stödområde A) får göra avdrag vid beräkningen av socialavgifterna och den allmänna löneavgiften. Syftet med avdraget är att stimulera småföretagandet och att bidra till god service i de delar av landet som har de största geografiska lägesnackdelarna med bl.a. långa avstånd, liten hemmamarknad, sämre tillgång på service, låg befolkningstäthet och ogynnsamma klimatförhållanden. Reglerna finns i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980). Bestämmelserna innebär i huvudsak att företag som är verksamma i stödområdet ges ett avdrag med 10 procent av avgiftsunderlaget vid beräkningen av den allmänna löneavgiften, arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna. För arbetsgivare uppgår avdraget till högst 7 100 kronor per månad och för enskilda näringsidkare till högst 18 000 kronor per år. Avdraget får inte medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften.

Sänkta egenavgifter

Den 1 januari 2010 infördes en nedsättning av egenavgifterna för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag i syfte att göra det mer attraktivt att starta, driva och utveckla företag (prop. 2009/10:178 Nedsättning av egenavgifter, bet. 2009/10:SfU16, rskr. 2009/10:278). Nedsättningen uppgick till 5 procentenheter och var utformad som ett avdrag vid avgiftsberäkningen. Avdrag fick göras med högst 10 000 kronor per år. Den 1 januari 2014 förstärktes nedsättningen genom att avdraget vid avgiftsberäkningen höjdes med 2,5 procentenheter till 7,5 procent av avgiftsunderlaget och det maximala avdragsbeloppet med 5 000 kronor till 15 000 kronor per år (prop. 2013/14:14 Förstärkt nedsättning av egenavgifter, bet. 2013/14:SfU5, rskr. 2013/14:74). En förutsättning för avdrag är att överskottet av näringsverksamheten överstiger 40 000 kronor och att den avgiftsskyldige vid årets ingång har fyllt 26 men inte 65 år. Avdraget får inte medföra att egenavgifterna understiger ålderspensionsavgiften.

Sänkta arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling

Den 1 januari 2014 infördes ett skatteincitament för forskning och utveckling (prop. 2013/14:1 Förslag till statens budget för 2014, finansplan och skattefrågor avsnitt 6.9, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56). Vid beräkningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling ska avdrag göras med 10 procent av avgiftsunderlaget för dessa personer. Avdraget får inte medföra att de avgifter som ska betalas understiger ålderspensionsavgiften. Det sammanlagda avdraget för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige får inte överstiga 230 000 kronor per månad. Vid bedömningen av avdragsrätten ska flera avgiftsskyldiga som ingår i samma koncern och som uppfyller villkoren för att få göra avdrag anses som en avgiftsskyldig. En förutsättning för avdraget är att personerna har arbetat med forskning och utveckling i en viss utsträckning och att de vid årets ingång har fyllt 26 men inte 65 år.

Hänvisningar till S5-3

6. Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga

Regeringens förslag: För personer som vid årets ingång inte har fyllt 23 år sänks socialavgifterna, inklusive den allmänna löneavgiften, så att bara ålderspensionsavgiften ska betalas. För personer som vid årets ingång har fyllt 25 år slopas den nuvarande nedsättningen.

Förslaget i prop. 2013/14:116överensstämmer med regeringens. Skälen för regeringens förslag: För personer som vid årets ingång inte har fyllt 26 år är socialavgifterna, inklusive den allmänna löneavgiften, nedsatta. Nedsättningen innebär att avgifterna, med undantag för ålderspensionsavgiften, uppgår till en fjärdedel av de totala avgif-

terna. Detta innebär att arbetsgivaravgifterna, inklusive den allmänna löneavgiften, för 2015 uppgår till 15,49 procent och att egenavgifterna, inklusive den allmänna löneavgiften, för 2015 uppgår till 14,88 procent, om inte anmälan om annan karenstid än sju dagar har gjorts till Försäkringskassan.

Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1 Förslag till statens budget för 2015, finansplan och skattefrågor, avsnitt 6.9) att nedsättningen av socialavgifterna för unga skulle slopas i två steg. I enlighet med riksdagens tillkännagivande (bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29) föreslår dock regeringen i denna proposition att socialavgifterna, inklusive den allmänna löneavgiften, sänks för personer som vid årets ingång inte har fyllt 23 år så att bara ålderspensionsavgiften ska betalas. För personer som vid årets ingång har fyllt 25 år föreslås att den nuvarande nedsättningen slopas.

Förslaget medför följdändringar i fråga om åldersgränsen för egenavgiftsnedsättningen och begränsningsreglerna vid avgiftsberäkningen för stödområde A.

Lagförslag

Förslagen föranleder ändringar i 2 kap. 28 § och 3 kap.15 a och 18 §§socialavgiftslagen (2000:980), i 13 §§ lagen (1994:1920) om allmän löneavgift samt i 2 och 5 §§ lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980).

Hänvisningar till S6

  • Prop. 2014/15:50: Avsnitt 8.2

7. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: De föreslagna lagändringarna ska träda i kraft den 1 maj 2015.

Vid beräkning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften ska bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 30 april 2015.

Vid beräkning av egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 30 april 2015. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 30 april 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

Förslaget i prop. 2013/14:116överensstämmer, med undantag för ikraftträdandedagen, med regeringens. I prop. 2013/14:116 föreslogs att lagändringarna skulle träda i kraft den 1 juli 2014.

Skälen för regeringens förslag: De föreslagna bestämmelserna bör kunna träda i ikraft den 1 maj 2015.

Vid beräkning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften ska bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 30 april 2015. Vid beräkning av egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 30 april 2015. Omfattar beskattningsåret vid beräkningen av egenavgifter och allmän löneavgift tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 30 april 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

Ett ikraftträdande den 1 maj 2015 kan i några fall komplicera egenavgiftsberäkningarna. Beräkningen i fråga blir dock bara aktuell vid ett tillfälle och att övergångsbestämmelserna innehåller en hjälpregel för det fall den avgiftsskyldige inte kan visa hur beskattningsårets inkomst ska fördelas. Vidare ankommer det på Skatteverket att informera och svara på frågor om avgiftsberäkningen.

8. Konsekvensanalys

8.1. Offentligfinansiella effekter

Föreslagna förändringar i nedsättningen av socialavgifterna för unga bedöms sammantaget medföra att den offentligfinansiella nettokostnaden blir något högre än för nuvarande nedsättning. Vid beräkning av nettoeffekten beaktas s.k. indirekta effekter som ser olika ut för arbetsgivar- och egenavgifterna.

En arbetsgivaravgiftssänkning tenderar att övervältras på lönekostnader, vinster och priser. Vid en generell sänkning antas hela sänkningen på lång sikt övervältras på lönerna. Nedsättningen av socialavgifterna för unga är en riktad sänkning av socialavgifterna, vilken kan förväntas i lägre utsträckning övervältras till högre löner än en generell sänkning. I beräkningarna har dock antagits samma övervältringsprofil som vid en generell sänkning eftersom osäkerheten kring övervältringsprofilen för en riktad sänkning är mycket stor. På kort sikt antas en del av arbetsgivaravgiftssänkningen övervältras på lönerna, vilket leder till ökat uttag av inkomstskatt och ökade utgifter från socialförsäkringarna. Samtidigt leder den del av sänkningen som inte övervältras på löner till högre vinster för företagen vilket ger ett högre uttag av bolagsskatt. På längre sikt antas, som beskrivs ovan, hela arbetsgivaravgiftssänkningen övervältras på lönekostnaderna i form av högre löner för hela löntagarkollektivet (inte enbart de som påverkas av nedsättningen).

Sänkta egenavgifter leder till en ökning av inkomsten av näringsverksamhet, vilket till viss del motverkar skattebortfallet.

Den offentligfinansiella nettoeffekten redovisas i tabell 7.1.

Tabell 7.1 Offentligfinansiell nettoeffekt av förslaget om förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga, mdkr

2015 2016 2017 2018 Varaktigt

Offentligfinansiell kostnad (netto)

-0,19 -0,28 -0,27 -0,27 -0,30

Anm.: Effekten för år 2015 är beräknad för ett införande den 1 maj.

Hänvisningar till S8-1

  • Prop. 2014/15:50: Avsnitt 8.2

8.2. Effekter för företagen

Som beskrivs i avsnitt 8.1 antas hela det minskade socialavgiftsuttaget på lång sikt övervältras på lönekostnaderna i form av högre löner för hela löntagarkollektivet. På lång sikt antas således inte arbetskostnaderna för företagen minska på aggregerad nivå. På kort sikt minskar företagens arbetskostnader på en aggregerad nivå till följd av förslaget. För vissa företag kan arbetskostnaderna initialt öka medan de minskar för andra. Om de initiala kostnaderna ökar eller minskar beror på ålderssammansättningen i gruppen av anställda.

Regeringen gör bedömningen att den ökade administrativa bördan för små och medelstora företag blir liten. Förslaget innebär att arbetsgivare som har arbetstagare som vid ingången av året inte har fyllt 23 år ska lämna ytterligare en uppgift i arbetsgivardeklarationen. Enligt Tillväxtverkets databas MALIN kostar en ekonomihandläggare i genomsnitt 266 kronor i timmen, vilket ger en kostnad på 4,66 kronor per minut. Vidare anges i databasen att det tar ca 1–2 minuter att fylla i enskilda uppgifter om arbetsgivaravgifter. Då det inte går att uppskatta antalet företag som berörs, uppskattas kostnaden för det tillkommande uppgiftslämnandet därför avrundat till ca 5–10 kronor per företag och månad. Denna bedömning baseras på de tillgängliga hjälpmedel som finns och får därmed betraktas som sakenlig.

Vad avser valet av subventionsmetod skulle företagens administrativa börda sannolikt öka mer om lättnaden skulle ges som ett avdrag från socialavgifterna eller som en kreditering av skattekontot, än vad som blir fallet vid en sådan socialavgiftsnedsättning som föreslås och som sker inom ramen för ett befintligt system.

Beträffande redovisningen av egenavgifter och allmän löneavgift, som enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare betalar, bedöms förslaget inte öka den administrativa bördan vid denna redovisning.

Även om åldersstrukturen bland unga anställda ser olika ut i företagen saknas skäl att anta att den skulle variera så kraftigt mellan företag i samma bransch att förslaget kan komma att påverka konkurrensförhållandena i betydande utsträckning.

Frågan om särskilda hänsyn behöver tas till tidpunkten för ikraftträdande eller om det finns behov av speciella informationsinsatser behandlas i avsnitt 6.

Hänvisningar till S8-2

8.3. Effekter för Skatteverket och de allmänna förvaltningsdomstolarna

Förslaget om en ytterligare differentiering av socialavgifterna kommer att ge upphov till mindre förändringar för Skatteverket. Skatteverket beräknar engångskostnaderna för administrativa åtgärder för IT-utveckling till 950 000 kronor och de löpande årliga kostnaderna till cirka en miljon kronor. Tillkommande utgifter för Skatteverket ska hanteras inom befintliga och beräknade anslagsramar inom utgiftsområdet.

För de allmänna förvaltningsdomstolarna bedöms förslaget inte få någon budgetpåverkan.

8.4. Effekter för jämställdheten och fördelningsanalys

Ungdomars sysselsättningsgrad är relativt jämn mellan könen. Förslaget bedöms inte få några större konsekvenser för jämställdheten på arbetsmarknaden för ungdomar eller ha några direkta effekter på inkomstfördelningen.

9. Författningskommentar

9.1. Förslaget till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

2 kap.

28 §

Ändringarna i paragrafens första stycke innebär att arbetsgivaravgifterna sänks för personer som vid årets ingång inte har fyllt 23 år så att bara ålderspensionsavgiften ska betalas.

I paragrafen införs ett nytt andra stycke av vilket följer att den nuvarande nedsättningen av arbetsgivaravgifterna, som innebär att hela ålderspensionsavgiften men bara en fjärdedel av de övriga avgifterna ska betalas, slopas för personer som vid årets ingång har fyllt 25 år. För personer som vid årets ingång har fyllt 23 men inte 25 år görs ingen förändring av nedsättningen.

3 kap.

15 a §

Ändringarna i paragrafens första stycke innebär att egenavgifterna sänks för personer som vid årets ingång inte har fyllt 23 år så att bara ålderspensionsavgiften ska betalas.

I paragrafen införs ett nytt andra stycke av vilket följer att den nuvarande nedsättningen av egenavgifterna, som innebär att hela ålderspensionsavgiften men bara en fjärdedel av de övriga avgifterna ska betalas, slopas för personer som vid årets ingång har fyllt 25 år. För personer som vid årets ingång har fyllt 23 men inte 25 år görs ingen förändring av nedsättningen.

18 §

Ändringen i paragrafens tredje punkt i andra stycket är en konsekvens av att nedsättningen av egenavgifterna för personer som vid årets ingång har fyllt 25 år slopas genom ändringen i 3 kap. 15 a §. En förutsättning för att avdrag vid beräkningen av egenavgifter ska kunna göras enligt denna paragraf är att den avgiftsskyldige inte tillhör en sådan åldersgrupp som redan är föremål för en nedsättning av egenavgifterna.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

I första punkten anges att lagen träder i kraft den 1 maj 2015.

Arbetsgivaravgifter betalas under månaden efter den månad då avgiftspliktiga ersättningar har getts ut. Bestämmelsen om arbetsgivaravgifter i 2 kap. 28 § i den nya lydelsen ska inte tillämpas på ersättningar som har betalats ut före ikraftträdandet. En övergångsbestämmelse av den innebörden har därför tagits in i andra punkten.

I tredje punkten anges att bestämmelserna i 3 kap. 15 a och 18 §§ i den nya lydelsen inte heller ska tillämpas på inkomster som uppburits före ikraftträdandet. I fråga om egenavgifter sammanfaller normalt beskattningsåret med kalenderåret. En särskild övergångsbestämmelse

behövs därför för det fall den avgiftsskyldige inte visar hur stor del av beskattningsårets inkomst som hänför sig till tiden efter den 30 april 2015. I dessa fall ska så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 30 april 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

9.2. Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

1 §

I paragrafens andra stycke görs ett tillägg med innebörden att allmän löneavgift inte ska betalas på sådana ersättningar på vilka bara ålderspensionsavgift ska betalas enligt bestämmelsen i 2 kap. 28 § första stycket socialavgiftslagen (2000:980).

I paragrafen görs även några språkliga justeringar.

2 §

I paragrafens andra stycke görs ett tillägg med innebörden att allmän löneavgift inte ska betalas på sådana inkomster på vilka bara ålderspensionsavgift ska betalas enligt bestämmelsen i 3 kap. 15 a § första stycket socialavgiftslagen.

I paragrafen görs även några språkliga justeringar.

3 §

Av ändringen i paragrafens andra stycke följer att den nuvarande nedsättningen av löneavgiften, som innebär att löneavgiften tas ut med en fjärdedel av procenttalet för full avgift, slopas för personer som vid årets ingång har fyllt 25 år. För personer som vid årets ingång har fyllt 23 men inte 25 år görs ingen förändring av nedsättningen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

I första punkten anges att lagen träder i kraft den 1 maj 2015.

Av andra punkten framgår att bestämmelserna i den nya lydelsen inte ska tillämpas på lön eller annan ersättning som ingår i underlaget för arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) och som har betalats ut före ikraftträdandet.

I tredje punkten anges att bestämmelserna i den nya lydelsen inte heller ska tillämpas på inkomst som ingår i underlaget för egenavgifter enligt socialavgiftslagen och som har uppburits före ikraftträdandet. För dem som ska betala egenavgifter sammanfaller normalt beskattningsåret med kalenderåret. En särskild övergångsbestämmelse behövs därför för det fall den avgiftsskyldige inte visar hur stor del av beskattningsårets inkomst som hänför sig till tiden efter den 30 april 2015. I dessa fall ska så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 30 april 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

9.3. Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

2 §

I första stycket i paragrafen görs ett tillägg med innebörden att det särskilda avdraget inte kan ges för sådana ersättningar på vilka bara ålderspensionsavgift ska betalas enligt bestämmelsen i 2 kap. 28 § första stycket socialavgiftslagen (2000:980).

Att det särskilda avdraget inte heller kan ges för sådana inkomster på vilka bara ålderspensionsavgift ska betalas enligt bestämmelsen i 3 kap. 15 a § första stycket socialavgiftslagen framgår genom ett tillägg i andra stycket.

I paragrafen görs även några språkliga justeringar.

5 §

Ändringen i paragrafens första stycke är en konsekvens av att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som vid årets ingång fyllt 23 men inte 25 år regleras i ett nytt andra stycke i 2 kap. 28 § socialavgiftslagen (2000:980).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

I första punkten anges att lagen träder i kraft den 1 maj 2015.

Av andra punkten framgår att bestämmelserna i 2 § första stycket och 5 § i den nya lydelsen inte ska tillämpas på ersättning som betalas ut före ikraftträdandet.

I tredje punkten anges att bestämmelsen i 2 § andra stycket i den nya lydelsen inte ska tillämpas på inkomster som uppburits före ikraftträdandet. I fråga om egenavgifter sammanfaller normalt beskattningsåret med kalenderåret. En särskild övergångsbestämmelse behövs därför för det fall den avgiftsskyldige inte visar hur stor del av beskattningsårets inkomst som hänför sig till tiden efter den 30 april 2015. I dessa fall ska så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 30 april 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

Sammanfattning av promemorian Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta

I promemorian föreslås att nedsättningen av socialavgifterna, inklusive den allmänna löneavgiften, för unga förändras. Nedsättningen förstärks för personer som vid årets ingång inte har fyllt 23 år genom att avgifterna sänks så att bara ålderspensionsavgiften ska betalas. För personer som vid årets ingång har fyllt 25 år slopas nedsättningen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Promemorians lagförslag

Förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 28 §, 3 kap. 15 a och 18 §§ samt rubrikerna närmast före 2 kap. 28 § och 3 kap. 15 a §socialavgiftslagen (2000:980) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

Avgifter för personer som inte har fyllt 26 år

Avgifter för personer som inte har fyllt 25 år1

28 §2

På ersättning till personer som vid årets ingång inte har fyllt 26 år ska hela ålderspensionsavgiften men bara en fjärdedel av de övriga arbetsgivaravgifterna betalas.

Procenttalen för

avgifterna ska efter kvoteringen anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.

På ersättning till personer som vid årets ingång inte har fyllt 23 år ska bara ålderspensionsavgiften betalas.

På ersättning till personer som vid årets ingång har fyllt 23 men inte 25 år ska hela ålderspensionsavgiften men bara en fjärdedel av de övriga arbetsgivaravgifterna betalas. Procenttalen för avgifterna ska efter kvoteringen anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.

1 Senaste lydelse 2008:1266. 2 Senaste lydelse 2008:1266.

3 kap.

Avgifter för personer som inte har fyllt 26 år

Avgifter för personer som inte har fyllt 25 år3

15 a §4

Den som vid ingången av beskattningsåret inte har fyllt 26 år ska betala hela ålderspensionsavgiften men bara en fjärdedel av de övriga egenavgifterna.

Procenttalen för avgifterna ska efter kvoteringen anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.

Den som vid ingången av beskattningsåret inte har fyllt 23 år ska bara betala ålderspensionsavgiften.

Den som vid ingången av beskattningsåret har fyllt 23 men inte 25 år ska betala hela ålderspensionsavgiften men bara en fjärdedel av de övriga egenavgifterna. Procenttalen för avgifterna ska efter kvoteringen anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.

Lydelse enligt prop. 2013/14:14 Föreslagen lydelse

18 §

Vid beräkning av egenavgifter ska avdrag göras med 7,5 procent av avgiftsunderlaget, dock högst med 15 000 kronor per år. Avdraget får inte medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften enligt 13 §.

Första stycket gäller bara

1. till den del avgiftsunderlaget utgörs av avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet,

2. om den del av avgiftsunderlaget som utgörs av avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet överstiger 40 000 kronor, och

3. om den avgiftsskyldige vid ingången av beskattningsåret har fyllt 26 men inte 65 år och inte bara ska betala ålderspensionsavgiften enligt 16 §.

3. om den avgiftsskyldige vid ingången av beskattningsåret har fyllt 25 men inte 65 år och inte bara ska betala ålderspensionsavgiften enligt 16 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

2. Bestämmelsen i 2 kap. 28 § i sin nya lydelse tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 30 juni 2014.

3 Senaste lydelse 2008:1266. 4 Senaste lydelse 2011:1257.

3. Bestämmelserna i 3 kap. 15 a och 18 §§ i sina nya lydelser tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 30 juni 2014. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförligt till tiden efter den 30 juni 2014 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Härigenom föreskrivs att 13 §§ lagen (1994:1920) om allmän löneavgift ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §1

Den som enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980)skall betala arbetsgivaravgifter skall för varje år betala allmän löneavgift. Löneavgiften beräknas på det underlag som gäller för arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen.

Den som enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980)ska betala arbetsgivaravgifter ska för varje år betala allmän löneavgift. Löneavgiften beräknas på det underlag som gäller för arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen.

I underlaget enligt första stycket skall dock inte ingå ersättning till sådana personer som avses i 2 kap. 27 § socialavgiftslagen.

I underlaget enligt första stycket ska dock inte ingå ersättning till sådana personer som avses i 2 kap. 27 § eller 28 § första stycket socialavgiftslagen.

2 §2

Den som enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980)skall betala egenavgifter skall för varje år betala allmän löneavgift. Löneavgiften beräknas på det underlag som gäller för egenavgifter enligt socialavgiftslagen.

Den som enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980)ska betala egenavgifter ska för varje år betala allmän löneavgift. Löneavgiften beräknas på det underlag som gäller för egenavgifter enligt socialavgiftslagen.

Första stycket gäller inte den som bara skall betala ålderspensionsavgift enligt 3 kap. 15 eller 16 § socialavgiftslagen.

Första stycket gäller inte den som bara ska betala ålderspensionsavgift enligt 3 kap. 15 §, 15 a § första stycket eller 16 § socialavgiftslagen.

3 §3

Allmän löneavgift tas ut med 9,88 procent av underlaget och tillfaller staten.

För dem som vid årets ingång inte har fyllt 26 år tas löneavgiften ut med en fjärdedel av procenttalet och anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.

För dem som vid årets ingång har fyllt 23 men inte 25 år tas löneavgiften ut med en fjärdedel av procenttalet och anges med två decimaler så att övriga decimaler

1 Senaste lydelse 2003:1197. 2 Senaste lydelse 2003:1197. 3 Senaste lydelse 2012:756.

faller bort.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

2. Bestämmelserna i sina nya lydelser tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter den 30 juni 2014.

3. Bestämmelserna i sina nya lydelser tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter den 30 juni 2014. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförligt till tiden efter den 30 juni 2014 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

Förslag till lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

Härigenom föreskrivs att 2 och 5 §§ lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt lagrådsremiss 1 Föreslagen lydelse

2 §

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och arbetsgivaravgifterna ska ett särskilt avdrag göras, om den avgiftsskyldige har utgett avgiftspliktig ersättning för arbete utfört i näringsverksamhet vid ett fast driftställe i stödområdet eller för arbete i annan verksamhet som bedrivs av en ideell förening eller en stiftelse, vid en sådan plats i stödområdet som motsvarar ett fast driftställe. Med avgiftspliktig ersättning ska vid tillämpning av denna lag inte avses sådan ersättning på vilken endast ålderspensionsavgift ska betalas enligt 2 kap. 27 § socialavgiftslagen (2000:980) eller sådan ersättning på vilken avdrag får beräknas enligt lagen (2013:000) om avdrag vid verksamhet i nystartszon.

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och arbetsgivaravgifterna ska ett särskilt avdrag göras, om den avgiftsskyldige har utgett avgiftspliktig ersättning för arbete utfört i näringsverksamhet vid ett fast driftställe i stödområdet eller för arbete i annan verksamhet som bedrivs av en ideell förening eller en stiftelse, vid en sådan plats i stödområdet som motsvarar ett fast driftställe. Med avgiftspliktig ersättning ska vid tillämpning av denna lag inte avses sådan ersättning på vilken endast ålderspensionsavgift ska betalas enligt 2 kap. 27 § eller 28 § första stycketsocialavgiftslagen (2000:980) eller sådan ersättning på vilken avdrag får beräknas enligt lagen (2014:000) om avdrag vid verksamhet i nystartszon.

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och egenavgifterna ska ett särskilt avdrag göras, om avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet från ett fast driftställe i stödområdet ingår i avgiftsunderlaget. Detta gäller dock inte den som enligt 3 kap. 15 och 16 §§socialavgiftslagen endast ska betala ålderspensionsavgift.

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och egenavgifterna ska ett särskilt avdrag göras, om avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet från ett fast driftställe i stödområdet ingår i avgiftsunderlaget. Detta gäller dock inte den som enligt 3 kap. 15 §, 15 a § första stycket eller 16 § socialavgiftslagen endast ska betala ålderspensionsavgift.

1 Lagrådsremiss den 18 april 2013, Nystartszoner.

Lydelse enligt prop. 2013/14:1 Föreslagen lydelse

5 §

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och arbetsgivaravgifterna ska från summan av dessa avgifter avdrag göras med 10 procent av avgiftsunderlaget. För den del av underlaget som arbetsgivaravgifterna beräknas på enligt 2 kap. 28 § socialavgiftslagen (2000:980) eller som avdrag ska beräknas på enligt 2 kap. 31 § socialavgiftslagen, får avdraget inte medföra att dessa avgifter understiger ålderspensionsavgiften enligt 2 kap. 26 § samma lag. Sammanlagt får avdrag göras med högst 7 100 kronor. Avdraget ska i första hand göras från den allmänna löneavgiften.

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och arbetsgivaravgifterna ska från summan av dessa avgifter avdrag göras med 10 procent av avgiftsunderlaget. För den del av underlaget som arbetsgivaravgifterna beräknas på enligt 2 kap. 28 § andra stycket socialavgiftslagen (2000:980) eller som avdrag ska beräknas på enligt 2 kap. 31 § socialavgiftslagen, får avdraget inte medföra att dessa avgifter understiger ålderspensionsavgiften enligt 2 kap. 26 § samma lag. Sammanlagt får avdrag göras med högst 7 100 kronor. Avdraget ska i första hand göras från den allmänna löneavgiften.

I avgiftsunderlaget för beräkning av avdraget enligt första stycket ska endast ingå sådan avgiftspliktig ersättning som avses i 2 § första stycket.

Vid bedömningen av avdragsrätten enligt första stycket ska flera avgiftsskyldiga som ingår i samma koncern och som uppfyller villkoren för att få göra avdrag anses som en avgiftsskyldig. Avdraget ska i ett sådant fall i första hand göras av moderföretaget. Till den del avdraget inte kan utnyttjas av moderföretaget, får det utnyttjas av dotterföretagen i den ordning som moderföretaget bestämmer.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

2. Bestämmelserna i 2 § första stycket och 5 § i sina nya lydelser tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 30 juni 2014.

3. Bestämmelsen i 2 § andra stycket i sin nya lydelse tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 30 juni 2014. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförligt till tiden efter den 30 juni 2014 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

Förslag till lag om ändring i lagen (2014:000) om avdrag vid verksamhet i nystartszon

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (2014:000) om avdrag vid verksamhet i nystartszon ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt lagrådsremiss 1 Föreslagen lydelse

3 §

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och arbetsgivaravgifterna ska avdrag göras enligt 12 § om den avgiftsskyldige har utgett avgiftspliktig ersättning för arbete utfört i näringsverksamhet vid ett fast driftställe i en nystartszon eller för arbete i annan verksamhet vid en sådan plats i en nystartszon som motsvarar ett fast driftställe. Med avgiftspliktig ersättning ska vid tillämpning av denna lag inte avses sådan ersättning på vilken endast ålderspensionsavgift ska betalas enligt 2 kap. 27 § socialavgiftslagen (2000:980).

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och arbetsgivaravgifterna ska avdrag göras enligt 12 § om den avgiftsskyldige har utgett avgiftspliktig ersättning för arbete utfört i näringsverksamhet vid ett fast driftställe i en nystartszon eller för arbete i annan verksamhet vid en sådan plats i en nystartszon som motsvarar ett fast driftställe. Med avgiftspliktig ersättning ska vid tillämpning av denna lag inte avses sådan ersättning på vilken endast ålderspensionsavgift ska betalas enligt 2 kap. 27 § eller 28 § första stycketsocialavgiftslagen (2000:980).

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och egenavgifterna ska avdrag göras enligt 13 §, om avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet från ett fast driftställe i en nystartszon ingår i avgiftsunderlaget. Detta gäller dock inte företag som enligt 3 kap. 15 eller 16 § socialavgiftslagen endast ska betala ålderspensionsavgift.

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och egenavgifterna ska avdrag göras enligt 13 §, om avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet från ett fast driftställe i en nystartszon ingår i avgiftsunderlaget. Detta gäller dock inte företag som enligt 3 kap. 15 §, 15 a § första stycket eller 16 § socialavgiftslagen endast ska betala ålderspensionsavgift.

För företag som har gjort avdrag enligt första eller andra stycket när ett område upphör att utgöra en nystartszon ska som nystartszon anses även ett område som för mindre än sju år sedan utgjort en nystartszon.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

2. Bestämmelsen i sin nya lydelse tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 30 juni 2014.

1 Lagrådsremiss den 18 april 2013, Nystartszoner.

3. Bestämmelsen i sin nya lydelse tillämpas också på inkomst som uppbärs efter den 30 juni 2014. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförligt till tiden efter den 30 juni 2014 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under

denna tid och hela beskattningsåret.

Förteckning över remissinstanser

Efter remiss har yttranden kommit in från Riksrevisionen, Kammarrätten i Göteborg, Förvaltningsrätten i Falun, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Ekonomistyrningsverket, Skatteverket, Arbetsgivarverket, Statskontoret, Tillväxtverket, Ungdomsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, Regelrådet, Företagarna, Näringslivets Regelnämnd, Svensk Handel, Sveriges advokatsamfund, Sveriges Akademikers Centralorganisation, Sveriges Kommuner och Landsting och Tjänstemännens Centralorganisation.

Yttranden har även inkommit från Visita, Almega, Akademikerförbundet SSR och Kristna företagares intresseorganisation.

Följande remissinstanser har inte svarat eller angett att de avstår från att lämna några synpunkter: Tillväxtanalys – myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, FAR, Föreningen Svenskt Näringsliv, FöretagarFörbundet, Landsorganisationen i Sverige, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, Lantbrukarnas Riksförbund och Stockholms Handelskammare.

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen (

2000:980)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 28 §, 3 kap. 15 a och 18 §§ samt rubrikerna närmast före 2 kap. 28 § och 3 kap. 15 a §socialavgiftslagen (2000:980) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

Avgifter för personer som inte har fyllt 26 år

Avgifter för personer som inte har fyllt 25 år1

28 §2

På ersättning till personer som vid årets ingång inte har fyllt 26 år ska hela ålderspensionsavgiften men bara en fjärdedel av de övriga arbetsgivaravgifterna betalas.

Procenttalen för avgifterna ska efter kvoteringen anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.

På ersättning till personer som vid årets ingång inte har fyllt 23 år ska bara ålderspensionsavgiften betalas.

På ersättning till personer som vid årets ingång har fyllt 23 men inte 25 år ska hela ålderspensionsavgiften men bara en fjärdedel av de övriga arbetsgivaravgifterna betalas. Procenttalen för avgifterna ska efter kvoteringen anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.

1 Senaste lydelse 2008:1266. 2 Senaste lydelse 2008:1266.

3 kap.

Avgifter för personer som inte har fyllt 26 år

Avgifter för personer som inte har fyllt 25 år3

15 a §4

Den som vid ingången av beskattningsåret inte har fyllt 26 år ska betala hela ålderspensionsavgiften men bara en fjärdedel av de övriga egenavgifterna. Procenttalen för avgifterna ska efter kvoteringen anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.

Den som vid ingången av beskattningsåret inte har fyllt 23 år ska bara betala ålderspensionsavgiften.

Den som vid ingången av beskattningsåret har fyllt 23 men inte 25 år ska betala hela ålderspensionsavgiften men bara en fjärdedel av de övriga egenavgifterna. Procenttalen för avgifterna ska efter kvoteringen anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.

18 §5

Vid beräkning av egenavgifter ska avdrag göras med 7,5 procent av avgiftsunderlaget, dock högst med 15 000 kronor per år. Avdraget får inte medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften enligt 13 §.

Första stycket gäller bara

1. till den del avgiftsunderlaget utgörs av avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet,

2. om den del av avgiftsunderlaget som utgörs av avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet överstiger 40 000 kronor, och

3. om den avgiftsskyldige vid ingången av beskattningsåret har fyllt 26 men inte 65 år och inte bara ska betala ålderspensionsavgiften enligt 16 §.

3. om den avgiftsskyldige vid ingången av beskattningsåret har fyllt 25 men inte 65 år och inte bara ska betala ålderspensionsavgiften enligt 16 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

2. Bestämmelsen i 2 kap. 28 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 30 juni 2014.

3. Bestämmelserna i 3 kap. 15 a och 18 §§ i den nya lydelsen tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 30 juni 2014. Omfattar

3 Senaste lydelse 2008:1266. 4 Senaste lydelse 2011:1257. 5 Senaste lydelse 2013:1013.

beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 30 juni 2014 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Härigenom föreskrivs att 13 §§ lagen (1994:1920) om allmän löneavgift ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §1

Den som enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980)skall betala arbetsgivaravgifter skall för varje år betala allmän löneavgift. Löneavgiften beräknas på det underlag som gäller för arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen.

Den som enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980)ska betala arbetsgivaravgifter ska för varje år betala allmän löneavgift. Löneavgiften beräknas på det underlag som gäller för arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen.

I underlaget enligt första stycket skall dock inte ingå ersättning till sådana personer som avses i 2 kap. 27 § socialavgiftslagen.

I underlaget enligt första stycket ska dock inte ingå ersättning till sådana personer som avses i 2 kap. 27 § eller 28 § första stycket socialavgiftslagen.

2 §2

Den som enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980)skall betala egenavgifter skall för varje år betala allmän löneavgift. Löneavgiften beräknas på det underlag som gäller för egenavgifter enligt socialavgiftslagen.

Den som enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980)ska betala egenavgifter ska för varje år betala allmän löneavgift. Löneavgiften beräknas på det underlag som gäller för egenavgifter enligt socialavgiftslagen.

Första stycket gäller inte den som bara skall betala ålderspensionsavgift enligt 3 kap. 15 eller 16 § socialavgiftslagen.

Första stycket gäller inte den som bara ska betala ålderspensionsavgift enligt 3 kap. 15 §, 15 a § första stycket eller 16 § socialavgiftslagen.

3 §3

Allmän löneavgift tas ut med 9,88 procent av underlaget och tillfaller staten.

För dem som vid årets ingång inte har fyllt 26 år tas löneavgiften ut med en fjärdedel av procenttalet och anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.

För dem som vid årets ingång har fyllt 23 men inte 25 år tas löneavgiften ut med en fjärdedel av procenttalet och anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.

1 Senaste lydelse 2003:1197. 2 Senaste lydelse 2003:1197. 3 Senaste lydelse 2012:756.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

2. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter den 30 juni 2014.

3. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter den 30 juni 2014. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 30 juni 2014 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

Förslag till lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

Härigenom föreskrivs att 2 och 5 §§ lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)29 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §30

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och arbetsgivaravgifterna skall ett särskilt avdrag göras, om den avgiftsskyldige har utgett avgiftspliktig ersättning för arbete utfört i näringsverksamhet vid ett fast driftställe i stödområdet eller för arbete i annan verksamhet som bedrivs av en ideell förening eller en stiftelse, vid en sådan plats i stödområdet som motsvarar ett fast driftställe. Med avgiftspliktig ersättning ska vid tillämpning av denna lag inte avses sådan ersättning på vilken endast ålderspensionsavgift skall betalas enligt 2 kap. 27 § socialavgiftslagen (2000:980).

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och arbetsgivaravgifterna ska ett särskilt avdrag göras, om den avgiftsskyldige har utgett avgiftspliktig ersättning för arbete utfört i näringsverksamhet vid ett fast driftställe i stödområdet eller för arbete i annan verksamhet som bedrivs av en ideell förening eller en stiftelse, vid en sådan plats i stödområdet som motsvarar ett fast driftställe. Med avgiftspliktig ersättning ska vid tillämpning av denna lag inte avses sådan ersättning på vilken endast ålderspensionsavgift ska betalas enligt 2 kap. 27 § eller 28 § första stycket socialavgiftslagen (2000:980).

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och egenavgifterna skall ett särskilt avdrag göras, om avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet från ett fast driftställe i stödområdet ingår i avgiftsunderlaget. Detta gäller dock inte den som enligt 3 kap. 15 och 16 §§ socialavgiftslagen endast skall betala ålderspensionsavgift.

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och egenavgifterna ska ett särskilt avdrag göras, om avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet från ett fast driftställe i stödområdet ingår i avgiftsunderlaget. Detta gäller dock inte den som enligt 3 kap. 15 §, 15 a § första stycket eller16 § socialavgiftslagen endast ska betala ålderspensionsavgift.

5 §31

29 Senaste lydelse av lagens rubrik 2007:286. 30 Senaste lydelse 2007:286.

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och arbetsgivaravgifterna ska från summan av dessa avgifter avdrag göras med 10 procent av avgiftsunderlaget. För den del av underlaget som arbetsgivaravgifterna beräknas på enligt 2 kap. 28 § socialavgiftslagen (2000:980) eller som avdrag ska beräknas på enligt 2 kap. 31 § socialavgiftslagen, får avdraget inte medföra att dessa avgifter understiger ålderspensionsavgiften enligt 2 kap. 26 § samma lag. Sammanlagt får avdrag göras med högst 7 100 kronor. Avdraget ska i första hand göras från den allmänna löneavgiften.

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och arbetsgivaravgifterna ska från summan av dessa avgifter avdrag göras med 10 procent av avgiftsunderlaget. För den del av underlaget som arbetsgivaravgifterna beräknas på enligt 2 kap. 28 § andra stycket socialavgiftslagen (2000:980) eller som avdrag ska beräknas på enligt 2 kap. 31 § socialavgiftslagen, får avdraget inte medföra att dessa avgifter understiger ålderspensionsavgiften enligt 2 kap. 26 § samma lag. Sammanlagt får avdrag göras med högst 7 100 kronor. Avdraget ska i första hand göras från den allmänna löneavgiften.

I avgiftsunderlaget för beräkning av avdraget enligt första stycket ska endast ingå sådan avgiftspliktig ersättning som avses i 2 § första stycket.

Vid bedömningen av avdragsrätten enligt första stycket ska flera avgiftsskyldiga som ingår i samma koncern och som uppfyller villkoren för att få göra avdrag anses som en avgiftsskyldig. Avdraget ska i ett sådant fall i första hand göras av moderföretaget. Till den del avdraget inte kan utnyttjas av moderföretaget, får det utnyttjas av dotterföretagen i den ordning som moderföretaget bestämmer.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

2. Bestämmelserna i 2 § första stycket och 5 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 30 juni 2014.

3. Bestämmelsen i 2 § andra stycket i den nya lydelsen tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 30 juni 2014. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 30 juni 2014 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

31 Senaste lydelse 2013:964.

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-26

Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Agneta Bäcklund.

Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta

Enligt en lagrådsremiss den 13 februari 2014 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),

2. lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,

3. lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Robert Sand.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 22 januari 2015

Närvarande Statsministern S Löfven, ordförande, och statsråden Å Romson, M Wallström, Y Johansson, M Johansson, I Baylan, K Persson, S-E Bucht, P Hultqvist, H Helmark Knutsson, Å Regnér, M Andersson, A Ygeman, A Johansson, P Bolund, M Damberg, A Bah Kuhnke, A Shekarabi, G Fridolin, G Wikström, A Hadzialic

Föredragande: statsrådet M Andersson

Regeringen beslutar proposition 2014/15:50 Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga