Lag (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2001-12-13
Ändring införd
SFS 2001:1170 i lydelse enligt SFS 2021:56
Ikraft
2002-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-03-01

Tillämpningsområde

1 §  I denna lag finns bestämmelser om stöd till näringslivet och viss ideell verksamhet i det stödområde som anges i bilagan till lagen i form av särskilda avdrag vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980). Lag (2007:286).

Prop. 2006/07:84: Ändringen föranleds av att den föreslagna socialavgiftsnedsättningen för personer som vid årets ingång fyllt 18 men inte 25 år medför att det regionala avdraget i vissa fall inte kommer att kunna utnyttjas fullt ut, eftersom ålderspensionsavgiften på 10,21 procent av avgiftsunderlaget inte får tas i anspråk. T.ex. skulle arbetsgivaravgifterna för andra halvåret 2007 som lägst uppgå till 6,61 procent (= 19,11 – 2,5 – 10), vilket understiger ålderspensionsavgiften med 3,60 procentenheter. Det regionala ...

2 §  Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och arbetsgivaravgifterna ska ett särskilt avdrag göras, om den avgiftsskyldige har utgett avgiftspliktig ersättning för arbete utfört i näringsverksamhet vid ett fast driftställe i stödområdet eller för arbete i annan verksamhet som bedrivs av en ideell förening eller en stiftelse, vid en sådan plats i stödområdet som motsvarar ett fast driftställe. Med avgiftspliktig ersättning ska vid tillämpning av denna lag inte avses sådan ersättning på vilken endast ålderspensionsavgift ska betalas enligt

[S2]Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och egenavgifterna ska ett särskilt avdrag göras, om avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet från ett fast driftställe i stödområdet ingår i avgiftsunderlaget. Detta gäller dock inte den som enligt 3 kap.15 eller 16 §socialavgiftslagen endast ska betala ålderspensionsavgift. Lag (2020:1061).

Prop. 2007/08:29: I första stycket andra meningen i paragrafen görs ett tillägg som innebär att det särskilda avdraget inte kan ges för sådana ersättningar på vilka bara ålderspensionsavgift betalas enligt den föreslagna bestämmelsen i 2 kap. 29 § socialavgiftslagen (2000:980). Formuleringen att avgiften ska betalas enligt nämnda paragraf innebär att den avgiftsskyldige måste ha valt att reducera avgiften enligt <a href="https://lagen.nu/2000:980#K2P29" ...

Prop. 2013/14:116: I första stycket i paragrafen görs ett tillägg med innebörden att det särskilda avdraget inte kan ges för sådana ersättningar på vilka bara ålderspensionsavgift ska betalas enligt bestämmelsen i 2 kap. 28 § första stycket socialavgiftslagen (2000:980).

Att det särskilda avdraget inte heller kan ges för sådana inkomster på vilka bara ålderspensionsavgift ska betalas enligt bestämmelsen i <a href="https://lagen.nu/2000:980#K3P15aS1" ...

Prop. 2014/15:50: I första stycket i paragrafen görs ett tillägg med innebörden att det särskilda avdraget inte kan ges för sådana ersättningar på vilka bara ålderspensionsavgift ska betalas enligt bestämmelsen i 2 kap. 28 § första stycket socialavgiftslagen (2000:980).

Att det särskilda avdraget inte heller kan ges för sådana inkomster på vilka bara ålderspensionsavgift ska betalas enligt bestämmelsen i <a href="https://lagen.nu/2000:980#K3P15aS1" ...

Prop. 2006/07:84: Ändringarna i första och andra styckena är en konsekvens av att det regionala avdraget även skall göras från den allmänna löneavgiften.

Prop. 2020/21:14: I paragrafen regleras bl.a. vad som enligt lagen är sådan ersättning som ska räknas med vid beräkningen av det särskilda avdraget. I första stycket kompletteras hänvisningen till socialavgiftslagen med en hänvisning till ersättning enligt 5 § lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa ...

3 §  Bestämmelserna i 2 § första stycket ska inte tillämpas om den avgiftsskyldige är

 1. en kommun eller en region,
 2. en statlig myndighet,
 3. ett statligt affärsdrivande verk, eller
 4. ett registrerat trossamfund. Lag (2019:910).

4 §  Bestämmelserna i 2 § skall inte tillämpas på verksamhet som avser

 1. fiskeriverksamhet, vattenbruksverksamhet eller sådan jordbruksverksamhet som avser produkter som anges i bilaga 1 till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, eller
 2. transportverksamhet. Lag (2002:1007).

Prop. 2002/03:5: I bestämmelsen anges att ett regionalt utvidgat särskilt avdrag vid beräkning av socialavgifter inte får ges till vissa verksamheter. Ändringen innebär att punkten 3 upphävs. Av denna punkt framgick tidigare att avdrag inte fick ges till verksamhet inom kol- och stålindustri som omfattades av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen. Detta fördrag upphörde att gälla den 23 juli 2002, vilket innebär att det inte längre finns något EG-rättsligt hinder för att låta även ...

Avdragets storlek

5 §  Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och arbetsgivaravgifterna ska från summan av dessa avgifter avdrag göras med 10 procent av avgiftsunderlaget. Avdraget får inte medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften enligt 2 kap. 26 § socialavgiftslagen (2000:980). Sammanlagt får avdrag göras med högst 7 100 kronor. Avdraget ska i första hand göras från den allmänna löneavgiften.

[S2]I avgiftsunderlaget för beräkning av avdraget enligt första stycket ska endast ingå sådan avgiftspliktig ersättning som avses i 2 § första stycket.

[S3]Vid bedömningen av avdragsrätten enligt första stycket ska flera avgiftsskyldiga som ingår i samma koncern och som uppfyller villkoren för att få göra avdrag anses som en avgiftsskyldig. Avdraget ska i ett sådant fall i första hand göras av moderföretaget. Till den del avdraget inte kan utnyttjas av moderföretaget, får det utnyttjas av dotterföretagen i den ordning som moderföretaget bestämmer. Lag (2021:56).

Prop. 2008/09:7: I paragrafens första stycke införs en begränsningsregel för att avdraget inte i något fall ska kunna leda till att arbetsgivaravgifterna understiger ålderspensionsavgiften. Begränsningsregeln innebär att avdraget ska beräknas olika beroende på vilken typ av underlag det rör sig om, dvs. om det är sådant underlag för vilka arbetsgivaravgifterna är nedsatta enligt 2 kap. 28 § socialavgiftslagen (2000:980) eller övrigt underlag. ...

Prop. 2013/14:116: Ändringen i paragrafens första stycke är en konsekvens av att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som vid årets ingång fyllt 23 men inte 25 år regleras i ett nytt andra stycke i 2 kap. 28 § socialavgiftslagen (2000:980).

Prop. 2014/15:50: Ändringen i paragrafens första stycke är en konsekvens av att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som vid årets ingång fyllt 23 men inte 25 år regleras i ett nytt andra stycke i 2 kap. 28 § socialavgiftslagen (2000:980).

Prop. 2006/07:84: Ändringen i första stycket är en följd av att det regionala avdraget även skall göras från den allmänna löneavgiften. Avdraget skall därvid i första hand göras från den allmänna löneavgiften och i andra hand från arbetsgivaravgifterna.

Löneavgiften beräknas enligt 1 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift på det underlag som gäller för arbetsgivaravgifter ...

Prop. 2020/21:83: Paragrafen innehåller bestämmelser om beräkningen av det särskilda avdraget.

Ändringen i första stycket innebär att bestämmelsen ges en generell tillämpning så att avdraget från den allmänna löneavgiften och arbetsgivaravgifterna aldrig kan medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften enligt 2 kap. 26 § socialavgiftslagen (2000:980).

Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2020/21:83#S6-3" ...

6 §  Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och egenavgifterna skall från summan av dessa avgifter avdrag göras med 10 procent av avgiftsunderlaget, dock högst med 18 000 kronor per år. Avdraget skall i första hand göras från den allmänna löneavgiften. När avdraget görs från egenavgifterna får det inte medföra att egenavgifterna understiger ålderspensionsavgiften enligt 3 kap. 13 § socialavgiftslagen (2000:980).

[S2]I avgiftsunderlaget för beräkning av avdraget enligt första stycket skall endast ingå avgiftspliktig inkomst från ett fast driftställe i stödområdet.

[S3]Om den avgiftsskyldige är delägare i ett handelsbolag, får det sammanlagda avdraget från de allmänna löneavgifter och de egenavgifter som är hänförliga till inkomsten från handelsbolaget för samtliga delägare i bolaget inte överstiga 85 200 kronor per år. Avdraget skall fördelas mellan delägarna i proportion till hur den skattepliktiga inkomsten från handelsbolaget fördelas mellan dem. Lag (2007:286).

Prop. 2007/08:29: I paragrafens andra stycke införs en andra mening med innebörden att inkomster på vilka bara ålderspensionsavgift ska betalas enligt 3 kap. 16 a § socialavgiftslagen, inte ska ingå i det avgiftsunderlag som avdraget enligt paragrafens första stycke ska beräknas på. Om den avgiftspliktige även bedriver fullt avgiftspliktig verksamhet kan avdrag fortfarande ske mot den delen av underlaget.

Förslaget behandlas ...

Prop. 2006/07:84: Ändringen i första stycket är en följd av att det regionala avdraget även skall göras från den allmänna löneavgiften. Avdraget skall därvid i första hand göras från den allmänna löneavgiften och i andra hand från egenavgifterna.

Med anledning av att det regionala avdraget i vissa fall ändå kan komma att påverka den del av egenavgifterna som avser ålderspensionsavgiften, har också en begränsning införts i första stycket. Det kan t.ex. bli fallet för en enskild näringsidkare som ...

6 a §  Om den avgiftsskyldige under året har gjort avdrag från avgifter enligt både 5 och 6 §§, får avdragen sammanlagt inte överstiga 85 200 kronor per år.

[S2]Om den avgiftsskyldige är delägare i ett handelsbolag och bolaget under året har gjort avdrag från avgifter enligt 5 §, får det sammanlagda avdraget från de avgifter enligt 6 § som är hänförliga till inkomsten från samtliga delägare i bolaget tillsammans med avdraget från avgifterna enligt 5 § inte överstiga 85 200 kronor per år. Lag (2007:286).

Prop. 2006/07:84: Ändringarna i första och andra styckena är en konsekvens av att det regionala avdraget även skall göras från den allmänna löneavgiften.

Övergångsbestämmelser till (2006:1348) Ändringen i övergångsbestämmelsernas tredje punkt är en konsekvens av att det regionala avdraget även skall göras mot den allmänna löneavgiften från och med den 1 juli 2007. Avdraget skall därvid i första hand göras från den allmänna löneavgiften. ...

Kombination av avdrag

7 §  Om avdrag ska göras både enligt denna lag och enligt 2 kap. 31 § socialavgiftslagen (2000:980), ska avdrag i första hand göras enligt 2 kap. 31 § socialavgiftslagen. Lag (2013:964).

Bilaga

Stödområde
Norrbottens län: Arvidsjaurs, Arjeplogs, Gällivare, Haparanda, Jokkmokks, Kalix, Kiruna, Pajala, Älvsbyns, Överkalix och Övertorneå kommuner samt Edefors och Gunnarsbyns församlingar i Bodens kommun och f.d. Markbygdens kyrkobokföringsdistrikt i Piteå kommun.
Västerbottens län: Bjurholms, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner samt Fällfors, Jörns och Kalvträsks församlingar i Skellefteå kommun.
Jämtlands län: Bergs, Bräcke, Härjedalens, Krokoms, Ragunda, Strömsunds, Åre och Östersunds kommuner.
Västernorrlands län: Sollefteå och Ånge kommuner, Holms och Lidens församlingar i Sundsvalls kommun samt Anundsjö, Björna, Skorpeds och Trehörningsjö församlingar i Örnsköldsviks kommun.
Gävleborgs län: Ljusdals kommun.
Dalarnas län: Malung-Sälens, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner samt Venjans och Våmhus församlingar i Mora kommun.
Värmlands län: Torsby kommun.
Med församlingar avses de territoriella församlingar som fanns den 31 december 1999. Lag (2007:1379).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
 2. Bestämmelserna i 5 § tillämpas i fråga om arbetsgivaravgifter på ersättningar som betalas ut efter utgången av år 2001.
 3. Bestämmelserna i 6 § tillämpas första gången vid 2003 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:122, Prop. 2001/02:45, Bet. 2001/02:SkU12
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:1007) om ändring i lagen (2001:1170) om utvidgning av de särskilda avdragen enligt socialavgiftslagen (2000:980)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Bestämmelserna tillämpas i fråga om arbetsgivaravgifter på ersättningar som betalas ut efter utgången av år 2002 och i fråga om egenavgifter första gången vid 2004 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:41, Prop. 2002/03:5, Bet. 2002/03:SkU2
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2006:1348) om ändring i lagen (2001:1170) om utvidgning av de särskilda avdragen enligt socialavgiftslagen (2000:980)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
 2. I fråga om ersättning som betalas ut respektive inkomst som uppbärs före den 1 januari 2007 tillämpas bestämmelsen i 2 § i sin äldre lydelse.
 3. I fråga om ersättning som betalas ut respektive inkomst som uppbärs under år 2007 tillämpas bestämmelserna i 5 och 6 §§ i sina äldre lydelser med iakttagande av övergångsbestämmelserna till lagen (2006:1345) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980). Vid tillämpningen av bestämmelserna i 5 och 6 §§ skall den allmänna löneavgiften också ingå i avgiftsberäkningen på så sätt att avdraget görs från summan av avgifterna. Avdraget skall i första hand göras från den allmänna löneavgiften. När avdraget görs från egenavgifterna får det inte medföra att egenavgifterna understiger ålderspensionsavgiften enligt 3 kap. 13 § socialavgiftslagen. Lag (2007:286).
 4. Bestämmelserna i 5 och 6 §§ i sina nya lydelser samt den nya bestämmelsen i 6 a § tillämpas första gången på ersättning som betalas ut respektive inkomst som uppbärs under år 2008.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:9, Prop. 2006/07:1, Bet. 2006/07:FiU1
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 5, 6 §§; ny 6 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2007:286) om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt socialavgiftslagen (2000:980)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
 2. Bestämmelserna i 1 och 2 §§ samt punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (2006:1348) om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt socialavgiftslagen (2000:980) tillämpas på ersättning som betalas ut respektive inkomst som uppbärs efter den 30 juni 2007.
 3. Bestämmelserna i 5-6 a §§ i sina nya lydelser tillämpas första gången på ersättning som betalas ut respektive inkomst som uppbärs under år 2008.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:157, Prop. 2006/07:84, Bet. 2006/07:SfU10
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 5, 6, 6 a §§, p 3 övergångsbest. till 2006:1348
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2007:1379) om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:91
Omfattning
ändr bil.
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2008:1268) om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
 2. De nya bestämmelserna tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 december 2008.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:95, Prop. 2008/09:7, Bet. 2008/09:SfU5
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2013:964) om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:56, Prop. 2013/14:1, Bet. 2013/14:FiU1
Omfattning
ändr. 5 §; ny 7 §, rubr. närmast före 7 §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2015:180) om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.
 2. Bestämmelserna i 2 § första stycket och 5 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 30 april 2015.
 3. Bestämmelsen i 2 § andra stycket i den nya lydelsen tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 30 april 2015. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 30 april 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Förarbeten
Rskr. 2014/15:147, Prop. 2014/15:50, Bet. 2014/15:SfU10
Omfattning
ändr. 2, 5 §§
Ikraftträder
2015-05-01

Lag (2015:475) om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.
 2. Bestämmelserna i 2 och 5 §§ i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 juli 2015.
Förarbeten
Rskr. 2014/15:255, Prop. 2014/15:99, Bet. 2014/15:FiU21
Omfattning
ändr. 2, 5 §§
Ikraftträder
2015-08-01

Lag (2019:480) om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2019.
 2. Lagen tillämpas på ersättning som utges efter den 31 juli 2019.
Förarbeten
Rskr. 2018/19:288, Prop. 2018/19:99, Bet. 2018/19:FiU21
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2019-08-01

Lag (2019:910) om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2020-01-01

Lag (2020:1061) om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
 2. Lagen tillämpas på ersättning som utges från och med den 1 januari 2021.
Förarbeten
Rskr. 2020/21:63, Prop. 2020/21:14, Bet. 2020/21:FiU1
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2021-01-01

Lag (2021:56) om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 6 februari 2021.
 2. Lagen tillämpas på ersättning som utges efter den 31 december 2020.
Förarbeten
Rskr. 2020/21:182, Prop. 2020/21:83, Bet. 2020/21:FiU42
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2021-02-06