Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2000-11-23
Ändring införd
SFS 2000:981 i lydelse enligt SFS 2023:751
Ikraft
2001-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-02-01

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om fördelning av socialavgifterna enligt socialavgiftslagen (2000:980) för finansiering av systemen för social trygghet.

Prop. 2000/01:8: I socialavgiftslagen (1 kap. 1 §) anges att socialavgifterna utgör avgifter för finansiering av systemen för social trygghet. Bestämmelserna i lagen om fördelning om socialavgifter anger närmare vilka förmåner, ersättningar och kostnader i dessa system som respektive avgift skall finansiera. De språkliga förändringar som har gjorts i förhållande till nuvarande bestämmelser är inte avsedda att medföra några förändringar i materiellt ...

2 §  Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse som i socialavgiftslagen (2000:980).

Prop. 2000/01:8: Av paragrafen framgår att en term eller ett uttryck som används i lagen om fördelning av socialavgifter skall ha samma betydelse som i socialavgiftslagen.

Sjukförsäkringsavgifter

3 §  Sjukförsäkringsavgifter ska finansiera kostnader för följande ersättningar som utges enligt socialförsäkringsbalken

 1. graviditetspenning enligt 10 kap., sjukpenning och ersättning för merkostnader för resor enligt 27 kap. samt ersättningar enligt 110 kap. 30 § för kostnader för utredning m.m. i ärenden om sjukdom och rehabilitering,
 2. rehabiliteringspenning och andra ersättningar enligt 31 kap., och
 3. inkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivitetsersättning enligt 34 kap.Lag (2010:1283).

Prop. 2001/02:84: Ändringen är en följd av att folk- och tilläggspension i form av förtidspension inte finns efter utgången av 2002. Dessa förmåner ersätts av sjukersättning och aktivitetsersättning. Ändringen medför att nuvarande punkten 4 blir punkt 3.

Prop. 2000/01:8: Paragrafen motsvarar nuvarande bestämmelser i 4 kap. 1 § 1 SAL. I förhållande till nuvarande bestämmelser har endast redaktionella ändringar gjorts, vilka framför allt innebär att de olika slagen av ersättningar enligt lagen om allmän försäkring som sjukförsäkringsavgifter skall finansiera anges i punktform.

4 §  Sjukförsäkringsavgifter ska också finansiera

 1. Centrala studiestödsnämndens kostnader med anledning av att studielån som avser en sjukperiod inte behöver återbetalas enligt studiestödslagen (1999:1395) eller bestämmelser som har meddelats med stöd av den lagen,
 2. kostnader för närståendepenning enligt 47 kap.socialförsäkringsbalken,
 3. Försäkringskassans kostnader enligt lagen (1991:1047) om sjuklön,
 4. vissa av Försäkringskassans förvaltningskostnader, och
 5. sådana statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift som betalas för förmåner enligt 1 och 2 ovan samt 3 §. Lag (2011:1515).

Prop. 2002/03:132: Under fjärde punkten införs ett tillägg om att sjukförsäkringsavgifter skall finansiera även kostnader för att deltaga i finansiell samordning en-

ligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting. Bestämmelsen är konsekvensändring med anledning av att en försäkringskassa ...

Prop. 2000/01:8: Paragrafen motsvarar nuvarande bestämmelser i 4 kap. 1 § 2–6 SAL.

Lydelsen i första punkten motsvarar 4 kap. 1 § 2 SAL i den lydelse punkten har enligt SFS 1999:1400 och som träder i kraft den 1 juli 2001 (prop. 1999/2000:10, bet. 1999/2000:UbU7, rskr. 1999/2000:96) ...

Föräldraförsäkringsavgifter

5 §  Föräldraförsäkringsavgifter ska finansiera

 1. föräldrapenningsförmåner enligt 11–13 kap.socialförsäkringsbalken,
 2. kostnader för administration av föräldrapenningsförmåner, och
 3. sådana statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift som betalas för föräldrapenningsförmåner. Lag (2010:1283).

Prop. 2000/01:8: Paragrafen motsvarar nuvarande 4 kap. 4 § SAL. I förhållande till det lagrummet har endast redaktionella ändringar gjorts, vilka framför allt innebär att de förmåner och kostnader som föräldraförsäkringsavgifterna skall finansiera anges i punktform.

Ålderspensionsavgifter

6 §  Den andel av influtna ålderspensionsavgifter som beräknas utgöra avgifter för inkomster som överstiger 8,07 gånger det för året gällande inkomstbasbeloppet enligt 58 kap.26 och 27 §§socialförsäkringsbalken ska föras till staten.

[S2]Den andel av avgifterna som beräknas motsvara pensionsrätt för premiepension för samma år ska föras till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning enligt 64 kap.15 och 16 §§socialförsäkringsbalken.

[S3]Återstoden av avgifterna ska föras till Första–Fjärde AP- fonderna för förvaltning enligt lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder). Lag (2010:1283).

Prop. 2001/02:9: I paragrafen har gränsen för när de influtna ålderspensionsavgifterna skall föras till staten ändrats från 8,07 förhöjda prisbasbelopp till 8,07 inkomstbasbelopp. Under åren 1999–2000 har inkomstbasbeloppet likställts med det förhöjda prisbasbeloppet och under år 2001 har inkomstbasbeloppet motsvarat det förhöjda prisbasbeloppet. Från och med årsskiftet 2001/2002 och år därefter skall emellertid inkomstbasbeloppet räknas om med förändringen av inkomstindexet. Eftersom den pensionsgrundande inkomsten ...

Prop. 2000/01:8: Paragrafen innehåller bestämmelser om den preliminära fördelningen av ålderspensionsavgifter och motsvarar nuvarande bestämmelser i 4 kap. 3 § första stycket SAL.

I första stycket anges beräkningsgrunden för den andel av ålderspensionsavgifterna som skall föras till staten, som en följd av att avgifterna belöper på inkomster som överstiger inkomsttaket för pensionsrätt.

Av andra stycket ...

7 §  Beräknade andelar av ålderspensionsavgifter enligt 6 § ska stämmas av mot de slutliga avgifter som avser fastställda pensionsrätter för premiepension och inkomster som överstiger 8,07 gånger det för året gällande inkomstbasbeloppet enligt 58 kap.26 och 27 §§socialförsäkringsbalken.

[S2]Skillnaden mellan beräknade belopp och de belopp som slutligt framräknas för det aktuella året ska regleras vid en kommande överföring.

[S3]Medel som regleras gentemot staten ska beräknas med sådan ränta som anges i 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Medel som regleras gentemot Riksgäldskontoret ska beräknas med tillägg av sådan avkastning som avses i 64 kap. 16 § första stycket socialförsäkringsbalken. Lag (2011:1404).

Prop. 2001/02:9: I paragrafen har gränsen vid avstämningen ändrats från 8,07 förhöjda prisbasbelopp till 8,07 inkomstbasbelopp, se kommentaren till 6 §. Vidare har en rättelse gjorts i första stycket som innebär att avstämningen av de andelar som anges 6 § andra stycket skall göras mot de slutliga avgifter som avser fastställda pensionsrätter för premiepension.

Prop. 2000/01:8: I paragrafen finns bestämmelser om den slutliga fördelningen av ålderspensionsavgifterna. Den motsvarar i huvudsak nuvarande bestämmelser i 4 kap. 3 § andra och tredje styckena.

Av första stycket framgår att de preliminära avgifterna skall stämmas av mot de slutliga avgiftsbelopp som belöper på fastställda pensionsrätter och pensionspoäng samt på inkomster över inkomsttaket för pensionsrätt.

I andra stycket föreskrivs att skillnaden mellan preliminära och slutliga ...

Efterlevandepensionsavgifter

8 §  Efterlevandepensionsavgifter ska finansiera

 1. inkomstgrundad efterlevandepension och änkepension enligt socialförsäkringsbalken, och
 2. kostnader för administration av pension enligt 1. Lag (2010:1283).

Prop. 2001/02:84: Ändringen är en följd av att folk- och tilläggspension i form av efterlevandepension inte finns efter utgången av 2002. Motsvarande pensioner samt änkepension enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1988:881) om ändring i AFL fr.o.m. 2003 regleras i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn och lagen (<a href="https://lagen.nu/2000:462" ...

Prop. 2000/01:8: Nuvarande bestämmelser om vad efterlevandepensionsavgifterna skall finansiera finns i 4 kap. 2 § SAL. I förhållande till det lagrummet har endast redaktionella ändringar gjorts, vilka framför allt innebär att de pensioner och kostnader som avgifterna skall finansiera anges i punktform.

Arbetsmarknadsavgifter

9 §  Arbetsmarknadsavgifter skall finansiera

 1. arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och kostnader för tillsyn av utbetalning av sådan ersättning enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor,
 2. aktivitetsstöd till den som tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt program, under förutsättning att han eller hon uppfyller villkoren för inkomstrelaterad ersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring,
 3. kostnader enligt lönegarantilagen (1992:497), och
 4. sådana statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift som betalas på ersättningar enligt 1-3.

Prop. 2000/01:8: Nuvarande bestämmelser om vad arbetsmarknadsavgifterna skall finansiera finns i 4 kap. 7 § SAL. I förhållande till den paragrafen har endast mindre redaktionella ändringar gjorts. Punkten 2 har dock ändrats till att avse kostnaderna för aktivitetsstöd. Ändringen föranleds av ändringar i de arbetsmarknadspolitiska författningarna, jfr prop. 1999/2000:1 och ...

Arbetsskadeavgifter

10 §  Arbetsskadeavgifter ska finansiera

 1. ersättningar från arbetsskadeförsäkringen enligt 40–42 samt 87 och 88 kap.socialförsäkringsbalken,
 2. kostnader för administration av ersättningar enligt 1, och
 3. sådana statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift som betalas på ersättningar enligt 1. Lag (2010:1283).

Prop. 2000/01:8: Nuvarande bestämmelser om vad arbetsskadeavgifterna skall finansiera finns i 4 kap. 6 § SAL. Vad som anges i nuvarande bestämmelser om att avgifterna utöver ersättningar enligt arbetsskadeförsäkringen också skall finansiera ersättningar som utgår enligt motsvarande äldre försäkringar har tagits in i punkt 5 av övergångsbestämmelserna till lagen. I övrigt har i förhållande till nuvarande bestämmelser endast redaktionella ändringar ...

Fördelning av arbetsgivaravgifter

11 §  Influtna arbetsgivaravgifter ska fördelas mellan avgiftsändamålen enligt beslut om arbetsgivaravgifter som följer av 53 kap.skatteförfarandelagen (2011:1244). Avdrag som görs enligt 8 § lagen (2023:747) om särskilt avdrag vid beräkning av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för personer som arbetar med forskning eller utveckling och avdrag som görs enligt 5 § lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) ska i första hand avse arbetsmarknadsavgiften och därefter i angiven ordning sjukförsäkringsavgiften, föräldraförsäkringsavgiften, arbetsskadeavgiften och efterlevandepensionsavgiften.

[S2]Bestämmelserna i första stycket ska tillämpas också på avgifts- och räntebelopp som betalas ut till arbetsgivare.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om fördelningen. Lag (2023:751).

Prop. 2010/11:166: I första stycket ersätts hänvisningen till beskattningsbeslut enligt 11 kap. skattebetalningslagen med en hänvisning till beslut om arbetsgivaravgifter enligt 53 kap. skatteförfarandelagen.

Prop. 2001/02:45: Ändringen i första stycket anger mot vilka arbetsgivaravgifter det utvidgade särskilda avdraget vid beräkningen av arbetsgivaravgifter skall räknas av.

Prop. 2006/07:84: Ändringen i första stycket innebär dels en justering med anledning av att rubriken till lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt socialavgiftslagen (2000:980) föreslås ändras, dels en komplettering med arbetsskadeavgiften och efterlevandepensionsavgiften mot vilka det regionala avdraget vid beräkningen av arbetsgivaravgifterna ...

Prop. 2000/01:8: Paragrafen motsvarar med endast mindre redaktionella ändringar nuvarande 2 kap. 6 § SAL. I avsnitt 6.2.1 redovisas skälen för att dessa bestämmelser inte bör tas in i socialavgiftslagen utan i denna lag.

Omföring av egenavgifter

12 §  Försäkringskassan får varje år tillgodoföra sig ett visst belopp från varje inkomsttitel på statsbudgeten där egenavgifter redovisats. Beloppet motsvarar summan av de under det föregående året debiterade egenavgifterna minskad med summan av de avgifter som under samma år satts ned eller återbetalats.

[S2]Försäkringskassan får under respektive period om tolv månader som preliminär skatt betalas som förskott på belopp enligt första stycket tillgodoföra sig 10,3 procent av den preliminära skatt som debiterats fysiska personer före den 1 februari under perioden. Förskottet tillgodoförs med en tolftedel varje månad. Skatteverket ska varje år senast den 15 februari lämna Försäkringskassan uppgift om summan av den före den 1 februari samma år debiterade preliminära skatten för fysiska personer.

[S3]Om Försäkringskassan under en sådan tolvmånadersperiod som anges i andra stycket tillgodoförts förskott som överstiger beloppet enligt första stycket ska skillnaden regleras genom avräkning på belopp som närmast därefter ska tillgodoföras enligt första eller andra stycket. Lag (2011:1286).

Prop. 2000/01:8: Paragrafen motsvarar med endast mindre redaktionella ändringar nuvarande 3 kap. 6 § SAL. I avsnitt 6.2.1 redovisas skälen för att dessa bestämmelser bör tas in i denna lag i stället för i socialavgiftslagen.

Procentsatsen i andra stycket är anpassad till den procentsats ...

Avdrag vid beräkning av egenavgifter

13 §  Avdrag enligt 3 § lagen (2023:748) om särskilt avdrag vid beräkning av egenavgifter och allmän löneavgift i vissa fall och 6 § lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) ska i första hand avse arbetsmarknadsavgiften och därefter i angiven ordning sjukförsäkringsavgiften, föräldraförsäkringsavgiften, arbetsskadeavgiften och efterlevandepensionsavgiften. Lag (2023:751).

Prop. 2001/02:45: I ett nytt andra stycke har tagits in bestämmelser om vilka egenavgifter det utvidgade särskilda avdraget vid beräkning av egenavgifter skall räknas av mot och i vilken ordning. Om det utvidgade avdraget enbart avser ålderspensionsavgiften skall avdraget i stället anses avse den särskilda löneskatten, vilket anges i tredje stycket.

Prop. 2009/10:178: Ändringen föranleds av förslaget om avdrag vid beräkningen av egenavgifterna i 3 kap. 18 § socialavgiftslagen (2000:980).

Prop. 2006/07:84: Ändringen föranleds av att rubriken till lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt socialavgiftslagen (2000:980) föreslås ändras.

Prop. 2000/01:8: Första stycket motsvarar nuvarande bestämmelser i 3 kap. 5 a § sista stycket SAL. I enlighet med Lagrådets förslag har bestämmelserna om i vilken ordning avdrag vid avgiftsberäkningen skall avräknas mot respektive avgift tagits i in denna lag i stället för i socialavgiftslagen.

Om det särskilda avdraget vid beräkningen av egenavgifterna enbart avser ålderspensionsavgiften skall avdraget i stället avräknas mot den ...

Verkställighetsföreskrifter

14 §  Regeringen meddelar närmare föreskrifter om de regleringar som avses i 7 § andra och tredje styckena.

[S2]Regeringen fastställer för varje år de beräknade andelarna av influtna ålderspensionsavgifter som avses i 6 § efter förslag från Pensionsmyndigheten. Lag (2009:1004).

Prop. 2000/01:8: Första stycket saknar motsvarighet i nuvarande lag om socialavgifter. Regeringen har utfärdat föreskrifter om slutlig fördelning av ålderspensionsavgifter i 6 § förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. I fråga om dessa avgifter finns en bestämmelse om slutlig avstämning av avgifterna i 9 ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
 2. Äldre bestämmelser om fördelningen av socialavgifter i 4 kap. lagen (1981:691) om socialavgifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som hänför sig till tid före ikraftträdandet.
 3. Äldre bestämmelser om andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter skall tillämpas till och med år 2001.
 4. Hänvisningen i 4 § 1 till studiestödslagen (1999:1395) skall fram till den 1 juli 2001 i stället avse studiestödslagen (1973:349). Sjukförsäkringsavgifter skall därefter även finansiera Centrala studiestödsnämndens kostnader enligt 4 § 1 i fråga om studiestöd som beviljats enligt studiestödslagen (1973:349) eller enligt övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395).
 5. Utöver vad som sägs i 10 § skall arbetsskadeavgifter alltjämt finansiera ersättningar på grund av obligatorisk försäkring enligt lagen (1916:235) om försäkring för olycksfall i arbete, lagen (1929:131) om försäkring för vissa yrkessjukdomar och lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:32, Prop. 2000/01:7, Bet. 2000/01:SkU4
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:1119) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas första gången på avgifter som beräknas för år 2002.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:85, Prop. 2001/02:9, Bet. 2001/02:SfU5
Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2001:1172) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Förarbeten
Rskr. 2001/02:122, Prop. 2001/02:45, Bet. 2001/02:SkU12
Omfattning
ändr. 11, 13 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:51) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Förarbeten
Rskr. 2001/02:129, Prop. 2001/02:1, Bet. 2001/02:FiU2
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2002:217) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Förarbeten
Rskr. 2001/02:215, Prop. 2001/02:84, Bet. 2001/02:SfU12
Omfattning
ändr. 3, 8 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:325) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Förarbeten
Rskr. 2001/02:253, Prop. 2001/02:119, Bet. 2001/02:SfU17
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2003:731) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:1216) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Förarbeten
Rskr. 2003/04:101, Prop. 2002/03:132, Bet. 2003/04:SfU4
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:850) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 4, 11, 12, 14 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2004:1245) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Förarbeten
Rskr. 2004/05:111, Prop. 2004/05:21, Bet. 2004/05:SfU5
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2006:1346) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
 2. Äldre bestämmelser i 3 § tillämpas fortfarande för sjukpenning som utgetts före den 1 november 2006.
 3. Äldre bestämmelser i 11 och 13 §§ tillämpas fortfarande på ersättningar som betalas ut respektive inkomster som uppbärs före ikraftträdandet.
 4. Äldre bestämmelser i 11 och 13 §§ tillämpas fortfarande på avdrag som görs med stöd av punkt 4, 5 och 8 i övergångsbestämmelserna till lagen (2006:1345) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980).
Förarbeten
Rskr. 2006/07:9, Prop. 2006/07:1, Bet. 2006/07:FiU1
Omfattning
ändr. 3, 11, 13 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2007:287) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Förarbeten
Rskr. 2006/07:157, Prop. 2006/07:84, Bet. 2006/07:SfU10
Omfattning
ändr. 11, 13 §§
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2009:1004) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas första gången vid fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter avseende år 2011.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:4, Prop. 2008/09:202, Bet. 2009/10:SfU3
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:437) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Förarbeten
Rskr. 2009/10:278, Prop. 2009/10:178, Bet. 2009/10:SfU16
Omfattning
ändr. 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraftträder
2010-07-01

Lag (2010:1283) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 2. Avgifter enligt 3, 4, 5, 8 och 10 §§ ska fortfarande finansiera ersättningar, förmåner, avgifter och kostnader enligt den intill den 1 januari 2011 gällande äldre lagstiftningen.
 3. Bestämmelserna i 8 § 1 tillämpas också i fråga om särskild efterlevandepension enligt 7 kap.4854 §§ lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:1286) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Förarbeten
Rskr. 2011/12:32, Prop. 2011/12:1, Bet. 2011/12:FiU1
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2011:1404) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. Bestämmelsen om ränta i 7 § tredje stycket tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För ränta som hänför sig till tid dessförinnan gäller i stället bestämmelserna om ränta i 19 kap.skattebetalningslagen (1997:483).
 3. I fråga om beskattningsbeslut enligt skattebetalningslagen (1997:483) gäller 11 § i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 7, 11 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2011:1515) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Förarbeten
Rskr. 2011/12:86, Prop. 2011/12:1, Bet. 2011/12:SfU1
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2013:962) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Förarbeten
Rskr. 2013/14:56, Prop. 2013/14:1, Bet. 2013/14:FiU1
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2023:751) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2023/24:47, Prop. 2023/24:14, Bet. 2023/24:FiU1
Omfattning
ändr. 11, 13 §§
Ikraftträder
2024-01-01