Prop. 2015/16:108

Skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 3 mars 2016

Stefan Löfven

Ardalan Shekarabi (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Saudiarabien för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om detta avtal. Lagen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer. Sverige har för närvarande inte något skatteavtal med Saudiarabien.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Konungariket Saudiarabiens regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (avsnitt 4),

2. antar regeringens förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien.

Hänvisningar till S1

2. Förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som

Sverige och Saudiarabien undertecknade den 19 oktober 2015 ska, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet. Avtalet och protokollet är avfattade på svenska, arabiska och engelska. Den svenska och engelska texten framgår av bilagan till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

2. Lagen ska tillämpas i fråga om

a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, och

b) andra skatter på inkomst och på förmögenhet, på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare.

Bilaga

Avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Konungariket Saudiarabiens regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

Convention between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia for the avoidance of double taxation and the prevention of tax evasion with respect to taxes on income and on capital

Konungariket Sveriges regering och Konungariket Saudiarabiens regering, som önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, har kommit överens om följande:

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia, desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of tax evasion with respect to taxes on income and on capital, have agreed as follows:

Artikel 1

Article 1

Personer på vilka avtalet tillämpas Persons Covered

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Artikel 2

Article 2

Skatter som omfattas av avtalet Taxes Covered

1. Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst och på förmögenhet som påförs för en avtalsslutande stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters räkning, oberoende av det sätt på vilket skatterna tas ut.

1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. Med skatter på inkomst och på förmögenhet förstås alla skatter som tas ut på inkomst eller på förmögenhet i dess helhet eller på delar av inkomst eller förmögenhet, däri inbegripet skatter på vinst på grund av överlåtelse av lös eller fast egendom, samt skatter på värdestegring.

2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, as well as taxes on capital appreciation.

3. De skatter på vilka detta avtal

3. The taxes to which this Con-

tillämpas är: vention shall apply are:

a) i Konungariket Saudiarabien:

a) In the case of the Kingdom of Saudi Arabia:

1) Zakat, och (i) the Zakat; 2) inkomstskatten, innefattande skatten på naturgasinvesteringar,

(ii) the income tax including the natural gas investment tax

(i det följande benämnd ”saudisk skatt”);

(hereinafter referred to as “Saudi Tax”);

b) i Sverige:

b) In the case of Sweden:

1) den statliga inkomstskatten, (i) the national income tax (den statliga inkomstskatten); 2) kupongskatten, (ii) the withholding tax on dividends (kupongskatten); 3) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,

(iii) the income tax on nonresidents (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta);

4) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.,

(iv) the income tax on nonresident artistes and athletes (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.);

5) den kommunala inkomstskatten, och

(v) the municipal income tax (den kommunala inkomstskatten); and

6) den statliga förmögenhetsskatten,

(vi) the net wealth tax (den statliga förmögenhetsskatten)

(i det följande benämnd ”svensk skatt”).

(hereinafter referred to as “Swedish tax”).

4. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet tas ut vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i punkt 3 i denna artikel. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska meddela varandra de väsentliga ändringar som gjorts i deras skattelagstiftning.

4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph 3 of this Article. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in their taxation laws.

Artikel 3

Article 3

Allmänna definitioner General Definitions

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

a) ”Konungariket Saudiarabien” avser Konungariket Saudiarabiens territorium, även inkluderande det

a) the term “Kingdom of Saudi Arabia” means the territory of the Kingdom of Saudi Arabia which

område utanför territorialhavet över vilket Konungariket Saudiarabien utövar suveräna och jurisdiktionella rättigheter såvitt avser dess havsområden, havsbottnen och dess underlag samt naturtillgångar i enlighet med dess lagstiftning och folkrättens regler,

also includes the area outside the territorial waters, where the Kingdom of Saudi Arabia exercises its sovereign and jurisdictional rights in their waters, sea bed, sub-soil and natural resources by virtue of its law and international law;

b) ”Sverige” avser Konungariket Sverige och, när uttrycket används i geografisk betydelse, innefattar Sveriges territorium, Sveriges territorialhav och andra havsområden över vilka Sverige i överensstämmelse med folkrättens regler utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion,

b) the term “Sweden” means the Kingdom of Sweden and, when used in a geographical sense, includes the national territory, the territorial sea of Sweden as well as other maritime areas over which Sweden in accordance with international law exercises sovereign rights or jurisdiction;

c) ”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande staten”, avser Konungariket Saudiarabien eller Sverige, beroende på sammanhanget,

c) the terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean the Kingdom of Saudi Arabia or Sweden as the context requires;

d) ”person” inbegriper fysisk person, bolag och annan sammanslutning,

d) the term “person” includes an individual, a company and any other body of persons;

e) ”bolag” avser juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person,

e) the term “company” means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;

f) ”företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den andra avtalsslutande staten” avser företag som bedrivs av en person med hemvist i en avtalsslutande stat, respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten,

f) the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

g) ”internationell trafik” avser transport med skepp eller luftfartyg som används av ett företag i en avtalsslutande stat, utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten,

g) the

term “international

traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

h) ”behörig myndighet” avser:

h) the term “competent authority” means:

1) såvitt avser Konungariket Saudiarabien: finansdepartementet, representerat av finansministern, eller dennes befullmäktigade ombud,

(i) in the case of the Kingdom of Saudi Arabia: the Ministry of Finance represented by the Minister of Finance or his authorized representative;

2) såvitt avser Sverige: finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal,

(ii) in the case of Sweden: the Minister of Finance, his authorized representative or the authority which is designated as a competent authority for the purposes of this Convention;

i) ”medborgare” avser:

i) the term “national” means:

1) fysisk person som har medborgarskap i en avtalsslutande stat,

(i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;

2) juridisk person, handelsbolag eller annan sammanslutning som bildats enligt den lagstiftning som gäller i en avtalsslutande stat.

(ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet vid någon tidpunkt anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas, och den betydelse som uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning i denna stat äger företräde framför den betydelse uttrycket ges i annan lagstiftning i denna stat.

2. As regards the application of this Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which this Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Artikel 4

Article 4

Hemvist

Resident

1. Vid tillämpningen av detta avtal avser uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat”:

1. For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting State” means:

a) person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, bolagsbildning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet och innefattar också denna stat, dess offentligrättsliga organ eller institutioner, politiska underavdelningar eller lokala myndigheter, samt

a) any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of incorporation, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any governmental body or agency, political subdivision or local authority thereof; or

b) juridisk person som bildats enligt lagstiftningen i en avtalsslutande stat och som generellt är undantagen från beskattning i denna stat samt är grundad i och

b) a legal person organized under the laws of a Contracting State and that is generally exempt from tax in that State and is established and maintained in that

administreras i denna stat antingen:

State either:

1) i uteslutande religiöst, välgörande, utbildningsfrämjande eller vetenskapligt syfte, eller

(i) exclusively for a religious, charitable, educational or scientific purpose; or

2) för att tillhandahålla pensioner till anställda enligt en pensionsplan.

(ii) to provide pensions to employees pursuant to a plan.

Detta uttryck inbegriper emellertid inte person som är skattskyldig i denna stat endast för inkomst från källa i denna stat eller för förmögenhet belägen där.

This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 of this Article, an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

a) han anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har en sådan bostad i båda avtalsslutande staterna, anses han ha hemvist endast i den avtalsslutande stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena),

a) he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

b) om det inte kan avgöras i vilken avtalsslutande stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera avtalsslutande stat har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist endast i den avtalsslutande stat där han stadigvarande vistas,

b) if the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State in which he has an habitual abode;

c) om han stadigvarande vistas i båda avtalsslutande staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist endast i den avtalsslutande stat där han är medborgare,

c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State of which he is a national;

d) om han är medborgare i båda avtalsslutande staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem, ska de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna avgöra frågan genom ömsesidig

d) if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, ska de behöriga myndigheterna söka avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse. De behöriga myndigheterna ska därvid beakta att platsen för den verkliga ledningen är en av de huvudsakliga faktorerna.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 of this Article, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to settle the question by mutual agreement, taking into consideration that the place of effective management is one of the main criteria in this case.

Artikel 5

Article 5

Fast driftställe Permanent Establishment

1. Vid tillämpningen av detta avtal avser uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

1. For the purposes of this Convention, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. Uttrycket

”fast driftställe”

innefattar särskilt:

2. The

term “permanent

establishment” includes especially:

a) plats för företagsledning,

a) a place of management;

b) filial,

b) a branch;

c) kontor,

c) an office;

d) fabrik,

d) a factory;

e) verkstad, och

e) a workshop, and

f) gruva, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar.

f) a mine, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

3. Uttrycket

”fast driftställe”

innefattar även:

3. The

term “permanent

establishment” also includes:

a) plats för byggnads-, anläggnings-, monterings- eller installationsverksamhet och verksamhet som består i övervakning i anslutning därtill men endast om verksamheten pågår längre tid än sex månader, och

a) a building site, a construction, assembly or installation project, or supervisory activities, in connection therewith, but only where such site, project or activities con- tinue for a period more than six months;

b) tillhandahållandet av tjänster, inklusive konsulttjänster, av ett företag genom anställda eller annan personal som anlitats av företaget för sådant ändamål, men endast om sådan verksamhet pågår (avseende samma eller sammankopplade projekt) inom en avtals-

b) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only where activities of that nature continue (for the same or a connected project) within a

slutande stat under en tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt överstiger 183 dagar inom en tolvmånadersperiod.

Contracting State for a period or periods aggregating more than 183 days within any 12-month period.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket ”fast driftställe” inte innefatta:

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include:

a) användningen av anordningar uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor,

a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande,

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom ett annat företags försorg,

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget,

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget bedriva annan verksamhet av förberedande eller biträdande art,

e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

f) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att kombinera verksamheter som anges i a) till e) ovan, under förutsättning att hela den verksamhet som bedrivs från den stadigvarande platsen för affärsverksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande art.

f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5. Om en person – som inte är en sådan oberoende representant på vilken punkt 6 tillämpas – är verksam för ett företag samt i en avtalsslutande stat har och där regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn, anses företaget – utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article, where a person – other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies – is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in

denna artikel – ha fast driftställe i denna stat i fråga om varje verksamhet som personen driver för företaget. Detta gäller dock inte, om den verksamhet som personen bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt 4 i denna artikel och som, om den bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet, inte skulle göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 of this Article which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

6. Företag anses inte ha fast driftställe i en avtalsslutande stat endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

7. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt) medför inte i sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Artikel 6

Article 6

Inkomst av fast egendom Income from Immovable Property

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripet inkomst av lantbruk eller skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. Uttrycket ”fast egendom” har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtals-

2. The term “immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the

slutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

Contracting State in which the property in question is situated. This term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, buildings, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av fast egendom.

3. The provisions of paragraph 1 of this Article shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 i denna artikel tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yrkesutövning.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 of this Article shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Artikel 7

Article 7

Inkomst av rörelse Business Profits

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra staten, men endast så stor del därav som är hänförlig till det fasta driftstället.

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe hänförs, om inte

2. Subject to the provisions of paragraph 3 of this Article, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the

bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående företag som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. Vid bestämmande av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgifter som uppkommit för det fasta driftställets verksamhet, härunder inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes. Avdrag medges emellertid inte för belopp, om något, som det fasta driftstället betalat till företagets huvudkontor eller något av dess andra kontor (om inte beloppen utgör ersättning för faktiska utgifter) i form av royalty, avgifter eller andra liknande betalningar för nyttjandet av patent eller andra rättigheter, eller i form av ersättning för särskilda tjänster eller för företagsledning, eller, utom i fråga om bankföretag, i form av inkomst av fordran på kapital utlånat till det fasta driftstället. På samma sätt ska vid bestämmandet av fast driftställes inkomst inte beaktas belopp som det fasta driftstället debiterat företagets huvudkontor eller något av dess andra kontor (om inte beloppen utgör ersättning för faktiska utgifter) i form av royalty, avgifter eller andra liknande betalningar för nyttjandet av patent eller andra rättigheter, eller i form av ersättning för särskilda tjänster eller företagsledning eller, utom i fråga om bankföretag, i form av inkomst av fordran på kapital

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission, for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of income from debt-claims with regard to moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or

utlånat till företagets huvudkontor eller något av dessa andra kontor.

other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of income from debt-claims with regard to moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.

4. Inkomst av rörelse som företag i en avtalsslutande stat förvärvar från export av varor till den andra avtalsslutande staten ska inte beskattas i denna andra avtalsslutande stat. Om avtalet om export även innefattar annan verksamhet som bedrivs från fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, får inkomst från sådan verksamhet beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

4. The business profits derived by an enterprise of a Contracting State from the exportation of merchandise to the other Contracting State shall not be taxed in that other Contracting State. Where export contracts include other activities carried on through a permanent establishment in the other Contracting State profits derived from such activities may be taxed in the other Contracting State.

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företaget.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Uttrycket

”inkomst av

rörelse” inbegriper inkomst från tillverknings-, handels-, bank- och försäkringsverksamhet, utförande av landtransporter, tillhandahållandet av tjänster och uthyrning av personlig lös egendom. Uttrycket inbegriper inte en fysisk persons självständiga yrkesutövning såsom anställd eller oberoende.

7. The term “business profits” includes, but is not limited to income derived from manufacturing, mercantile, banking, insurance, from the operation of inland transportation, the furnishing of services and the rental of tangible personal movable property. Such a term does not include the performance of personal services by an individual either as an employee or in an independent capacity.

8. Bestämmelserna i denna artikel påverkar inte tillämpningen

8. Nothing in this Article shall affect the operation of any law of a

av en avtalsslutande stats lagstiftning om beskattning av inkomst från försäkringsverksamhet som uppbärs av person som inte har hemvist där. Om den lagstiftning som vid tidpunkten för undertecknandet av detta avtal i endera avtalsslutande stat ändras (annat än i mindre omfattning så att ändringen inte påverkar lagstiftningens allmänna karaktär) ska de avtalsslutande staterna överlägga med varandra för att komma överens om lämplig ändring av denna punkt.

Contracting State relating to tax imposed on income derived by non-residents from insurance activities provided that if the relevant law in force in either Contracting State at the date of signature of this Convention is varied (otherwise than in minor respects so as not to affect its general character) the Contracting States shall consult with each other with a view to agreeing to any amendment of this paragraph as may be appropriate.

9. Ingår i inkomst av rörelse inkomst som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i denna artikel.

9. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Artikel 8

Article 8

Sjöfart och luftfart Shipping and Air Transport

1. Inkomst som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik beskattas endast i denna stat.

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Artikel 9

Article 9

Företag med intressegemenskap Associated Enterprises

1. I fall då

1. Where

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller

b) the same persons participate directly or indirectly in the mana-

kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande.

gement, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. I fall då en avtalsslutande stat i inkomsten för ett företag i denna stat inräknar – och i överensstämmelse därmed beskattar – inkomst, för vilken ett företag i den andra avtalsslutande staten beskattats i denna andra stat, samt den sålunda inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företag i den förstnämnda staten om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, ska denna andra stat genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts inkomsten där. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna överlägger vid behov med varandra.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Artikel 10 Article 10

Utdelning

Dividends

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of

avtalsslutande staten får beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat, men om den som har rätt till utdelningen har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga:

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som innehar minst 10 procent av det utdelande bolagets röstetal,

a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds at least 10 per cent of the voting power or voting shares of the company paying the dividends;

b) 10 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

b) 10 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

Denna punkt berör inte bolagets beskattning för den vinst av vilken utdelningen betalas.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra rättigheter i bolag som enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av aktier.

3. The term “dividends” as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt sam-

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is

band med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14 i detta avtal.

effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14 of this Convention, as the case may be, shall apply.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat, och ej heller på bolagets icke utdelade vinst ta ut en skatt som utgår på bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Artikel 11 Article 11

Inkomst av fordran Income from Debt-Claims

1. Inkomst av fordran, som härrör från en avtalsslutande stat och som en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten har rätt till, beskattas endast i denna andra stat.

1. Income from debt-claims arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State.

2. Med uttrycket ”inkomst av fordran” förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket avser särskilt inkomst av värdepapper som utfärdats av staten och inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripet agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värde-

2. The term “income from debtclaims” as used in this Article means income from debt claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not

papper, obligationer eller debentures. Straffavgift på grund av sen betalning anses inte som inkomst av fordran vid tillämpningen av denna artikel.

be regarded as income from debtclaims for the purpose of this Article.

3. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel tillämpas inte om den som har rätt till inkomsten av fordran har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från vilken inkomsten av fordran härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14 i detta avtal.

3. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply if the beneficial owner of the income from debt-claims, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the income from debt-claims arises through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt claim in respect of which such income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14 of this Convention, as the case may be, shall apply.

4. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till inkomsten av fordran eller mellan dem båda och annan person inkomsten, med hänsyn till den fordran för vilken den betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till inkomsten om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

4. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the income from debt-claims, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Artikel 12 Article 12

Royalty

Royalties

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a

till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Sådan royalty får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om den som har rätt till royaltyn har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga:

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

a) 5 procent av royaltyns bruttobelopp om royaltyn avser betalning för nyttjandet av, eller för rätten att nyttja, industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning,

a) 5 per cent of the gross amount of the royalties for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment;

b) 7 procent av royaltyns bruttobelopp i övriga fall.

b) 7 per cent of the gross amount of the royalties in all other cases.

3. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel varje slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm och filmer eller band för radio- eller televisionsutsändning, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod, eller för nyttjandet av eller för rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

3. The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel tillämpas inte om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta drift-

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with

stället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14 i detta avtal.

such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14 of this Convention, as the case may be, shall apply.

5. Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är en person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed skyldigheten att betala royaltyn uppkommit, och royaltyn belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses royaltyn härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rättighet eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Artikel 13 Article 13

Kapitalvinst Capital Gains

1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 i detta avtal och som är

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 of this Convention and situated in the other

belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

Contracting State may be taxed in that other State.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other Contracting State.

3. Vinst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik eller lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg, beskattas endast i denna stat.

3. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.

4. Vinst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av andelar vars värde till mer än 50 procent direkt eller indirekt kan hänföras till fast egendom som är belägen i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares deriving more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

5. Vinst på grund av överlåtelse av andelar av annat slag än sådana som avses i punkt 4 i denna artikel, som representerar minst 25 procent av kapitalet i ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat och som inte är noterat på en börs i någon av de avtalsslutande staterna, får beskattas i denna avtalsslutande stat.

5. Gains from the alienation of shares, other than those mentioned in paragraph 4 of this Article, forming part of a substantial participation in the capital of a company resident of a Contracting State and not listed in a Stock Exchange of either of the Contracting States, may be taxed in that Contracting State. A person is considered to have a substantial participation when this partici-

pation is, at least, 25 per cent of the capital of that company.

6. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i punkterna 1, 2, 3, 4 och 5 i denna artikel beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

6. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5 of this Article shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

7. Vinst, på grund av avyttring av sådan tillgång som avses i punkt 6, som förvärvas av en fysisk person som har haft hemvist i en avtalsslutande stat och fått hemvist i den andra avtalsslutande staten får – utan hinder av bestämmelserna i punkt 6 – beskattas i den förstnämnda staten om överlåtelsen av tillgången inträffar vid något tillfälle under de tio år som följer närmast efter den tidpunkt då personen upphört att ha hemvist i den förstnämnda staten.

7. Notwithstanding the provisions of paragraph 6, gains from the alienation of any property referred to in paragraph 6, derived by an individual who has been a resident of a Contracting State and who has become a resident of the other Contracting State, may be taxed in the first-mentioned State if the alienation of the property occurs at any time during the ten years next following the date on which the individual has ceased to be a resident of the first-mentioned State.

Artikel 14 Article 14

Självständig yrkesutövning Independent Personal Services

1. Inkomst, som en person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksamhet, beskattas endast i denna stat. Sådan inkomst får emellertid beskattas i den andra avtalsslutande staten om:

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State:

a) han i denna andra avtalsslutande stat har en stadigvarande anordning, som regelmässigt står till hans förfogande för att utöva verksamheten. I sådant fall får dock endast den del av inkomsten som är hänförlig till denna stadigvarande anordning beskattas i denna andra avtalsslutande stat, eller

a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State, or

b) han vistas i denna andra avtalsslutande stat under en tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt uppgår till eller överstiger 183 dagar under en

b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing

tolvmånadersperiod som börjar eller slutar under beskattningsåret i fråga. I sådant fall får dock endast den del av inkomsten som är hänförlig till den verksamhet som utövats i denna andra stat beskattas i denna andra stat.

or ending in the fiscal year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.

2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

2. The

term “professional

services” includes especially, independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Artikel 15 Article 15

Enskild tjänst Dependent Personal Services

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18, 19, 20 och 21 i detta avtal föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning, endast i denna stat, såvida inte arbete utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, 20 and 21 of this Convention, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived there from may be taxed in that other State.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda staten, om:

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod som börjar eller slutar under beskattningsåret i fråga, och

a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who

den andra staten eller på dennes vägnar, samt

is not a resident of the other State, and

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra staten.

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete som utförs ombord på skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik av ett företag i en avtalsslutande stat, beskattas i denna stat.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.

Artikel 16 Article 16

Styrelsearvode Directors' Fees

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse eller annat liknande organ i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Artikel 17 Article 17

Artister och sportutövare Artistes and Sportspersons

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 i detta avtal får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av artist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker, eller i egenskap av sportutövare, beskattas i denna andra stat.

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15 of this Convention, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. I fall då inkomst genom personlig verksamhet som artist eller sportutövare bedriver i denna egenskap inte tillfaller artisten eller sportutövaren själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson himself but to another person, that income may, notwithstanding the provis-

artiklarna 7, 14 och 15 i detta avtal, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller sportutövaren bedriver verksamheten.

ions of Articles 7, 14 and 15 of this Convention, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.

Artikel 18 Article 18

Pensioner och livräntor Pensions and Annuities

1. Pension och annan liknande ersättning, utbetalning enligt pensions- eller socialförsäkringslagstiftningen eller andra utbetalningar enligt ett allmänt socialförsäkringssystem och livränta, som härrör från en avtalsslutande stat och betalas till en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i den förstnämnda avtalsslutande staten.

1. Pensions and other similar remuneration, disbursements under the Pension or Social Security legislation or other payments made under a public scheme which is part of the social security system and annuities arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in the firstmentioned Contracting State.

2. Med uttrycket ”livränta” förstås ett fastställt belopp, som utbetalas periodiskt på fastställda tider under en persons livstid eller under angiven eller fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar som ersättning för däremot fullt svarande vederlag i pengar eller pengars värde.

2. The term “annuity” means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

Artikel 19 Article 19

Offentlig tjänst Government Service

1. a) Lön och annan liknande ersättning, med undantag för pension, som betalas av en avtalsslutande stat, en av dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, underavdelnings eller myndighets tjänst, beskattas endast i denna stat.

1. a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) Sådan lön och annan liknande ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten om arbetet utförs i denna andra stat och personen i fråga har

b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other

hemvist i denna stat och: State and the individual is a resident of that State who:

1) är medborgare i denna stat, eller

(i) is a national of that State; or

2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att utföra arbetet.

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och 17 i detta avtal tillämpas på lön och annan liknande ersättning som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, en av dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter.

2. The provisions of Articles 15, 16 and 17 of this Convention shall apply to salaries, wages and other similar remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

Artikel 20 Article 20

Studerande

Students

Studerande eller affärspraktikant som har eller omedelbart före vistelsen i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda staten uteslutande för sin undervisning eller praktik, beskattas inte i denna stat för belopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller praktik, om beloppen härrör från källa utanför denna stat.

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

Artikel 21 Article 21

Lärare

Teachers

Utan hinder av bestämmelserna i artikel 15 ska en lärare som vistas i en avtalsslutande stat i syfte att bedriva undervisning vid ett universitet eller annan liknande erkänd undervisningsanstalt i denna stat och som omedelbart före denna vistelse hade hemvist i den andra avtalsslutande staten, undantas från beskattning i den förstnämnda staten för ersättning för sådan undervisning under en tids-

Notwithstanding the provisions of Article 15 a teacher who visits a Contracting State for the purpose of teaching at a university or any other similarly recognized educational institution in that State and who, immediately before that visit was a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned State in respect of any remuneration for such teaching for a

period som inte överstiger två år från dagen för den första ankomsten i sådant syfte till den förstnämnda staten, under förutsättning att sådan ersättning uppbärs av honom från källor i den andra avtalsslutande staten.

period not exceeding two years from the date of his first arrival in the first-mentioned State for such purposes, provided that such remuneration is derived by him from sources in the other Contracting State.

Artikel 22 Article 22

Annan inkomst Other Income

1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

2. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel tillämpas inte på inkomst, med undantag av inkomst av fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2 i detta avtal, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14 i detta avtal.

2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6 of this Convention, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14 of this Convention, as the case may be, shall apply.

Artikel 23 Article 23

Förmögenhet

Capital

1. Förmögenhet bestående av sådan fast egendom som avses i artikel 6 i detta avtal, som innehas av en person med hemvist i en avtalsslutande stat och som är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra

1. Capital represented by immovable property referred to in Article 6 of this Convention, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other Contracting

avtalsslutande stat.

State.

2. Förmögenhet bestående av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, may be taxed in that other Contracting State.

3. Förmögenhet bestående av skepp och luftfartyg som används i internationell trafik av ett företag i en avtalsslutande stat och av lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp och luftfartyg, beskattas endast i denna stat.

3. Capital represented by ships and aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State and by movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in that State.

4. Alla andra slag av förmögenhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat innehar, beskattas endast i denna stat.

4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State.

5. Om, i enlighet med punkt 4 i denna artikel, rätten att beskatta förmögenhet som innehas av person med hemvist i en avtalsslutande stat, tillfaller endast denna stat, får denna förmögenhet beskattas i den andra avtalsslutande staten, om förmögenheten inte är föremål för en allmän förmögenhetsskatt enligt lagstiftningen i den förstnämnda staten.

5. If, pursuant to paragraph 4 of this Article, the right to tax capital held by an individual who is resident of a Contracting State, is vested only in that State, such capital may be taxed in the other Contracting State, where the net capital is not subject to a general tax on net capital according to the laws of the first-mentioned State.

Artikel 24 Article 24

Undanröjande av dubbelbeskattning

Methods for Elimination of Double Taxation

1. Beträffande Konungariket Saudiarabien ska dubbelbeskattning undvikas på följande sätt:

1. In the case of the Kingdom of Saudi Arabia, double taxation shall be avoided as follows:

Om en person med hemvist i Konungariket Saudiarabien förvärvar inkomst eller innehar förmögenhet som i enlighet med detta avtal får beskattas i Sverige, ska

Where a resident of the Kingdom of Saudi Arabia derives income or owns capital which, in accordance with this Agreement, may be taxed in Sweden, the

Konungariket Saudiarabien: Kingdom of Saudi Arabia shall allow:

a) från den personens skatt på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den skatt som har erlagts på inkomsten i Sverige;

a) as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid thereon in Sweden;

b) från den personens skatt på förmögenheten avräkna ett belopp motsvarande den skatt som har erlagts på förmögenheten i Sverige.

b) as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the capital tax paid thereon in Sweden.

Sådan avräkning ska emellertid inte i något fall överstiga den inkomstskatt eller förmögenhetsskatt i Konungariket Saudiarabien, beräknad före avräkning, som skulle ha belöpt på den inkomst respektive förmögenhet som får beskattas i Sverige.

Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax or capital tax in the Kingdom of Saudi Arabia, as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in Sweden.

c) Metoderna för undanröjande av dubbelbeskattning ska, såvitt avser saudiska medborgare, inte påverka bestämmelserna om Zakat.

c) The methods for elimination of double taxation will not prejudice to the provisions of the Zakat collection regime as regards Saudi nationals.

2. Beträffande Sverige ska dubbelbeskattning undvikas på följande sätt:

2. In the case of Sweden, double taxation shall be avoided as follows:

a) Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt lagstiftningen i Konungariket Saudiarabien och i enlighet med bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Konungariket Saudiarabien, ska Sverige – med beaktande av bestämmelserna i svensk lagstiftning beträffande avräkning av utländsk skatt (även i den lydelse de framledes kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras) – från den svenska skatten på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den saudiska skatt som erlagts på inkomsten.

a) Where a resident of Sweden derives income which under the laws of the Kingdom of Saudi Arabia and in accordance with the provisions of this Convention may be taxed in the Kingdom of Saudi Arabia, Sweden shall allow – subject to the provisions of the laws of Sweden concerning credit for foreign tax (as it may be amended from time to time without changing the general principle hereof) – as a deduction from the tax on such income, an amount equal to the Saudi tax paid in respect of such income.

b) Om en person med hemvist i Sverige erhåller inkomst som i enlighet med detta avtal beskattas endast i Konungariket Saudiarabien, får Sverige, vid fastställande av skattesatsen för svensk

b) Where a resident of Sweden derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, shall be taxable only in the Kingdom of Saudi Arabia, Sweden may, when determining

progressiv skatt beakta den inkomst som ska beskattas endast i Konungariket Saudiarabien.

the graduated rate of Swedish tax, take into account the income which shall be taxable only in the Kingdom of Saudi Arabia.

c) Utan hinder av bestämmelserna i a) i denna punkt är utdelning från bolag med hemvist i Konungariket Saudiarabien till bolag med hemvist i Sverige undantagen från svensk skatt enligt bestämmelserna i svensk lag om skattebefrielse för utdelning som betalas till svenska bolag från bolag i utlandet.

c) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph a) of this paragraph, dividends paid by a company which is a resident of the Kingdom of Saudi Arabia to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from Swedish tax according to the provisions of Swedish law governing the exemption of tax on dividends paid to Swedish companies by companies abroad.

d) Om en person med hemvist i Sverige innehar förmögenhet, som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Konungariket Saudiarabien, ska Sverige från skatten på denna persons förmögenhet avräkna ett belopp motsvarande den förmögenhetsskatt som erlagts i Konungariket Saudiarabien. Avräkningsbeloppet ska emellertid inte överstiga den del av den svenska förmögenhetsskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den förmögenhet som får beskattas i Konungariket Saudiarabien.

d) Where a resident of Sweden owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in the Kingdom of Saudi Arabia, Sweden shall allow as a deduction from the tax on the capital of that resident an amount equal to the capital tax paid in the Kingdom of Saudi Arabia. Such deduction shall not, however, exceed that part of the Swedish capital tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the capital which may be taxed in the Kingdom of Saudi Arabia.

Artikel 25 Article 25

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

Mutual Agreement Procedure

1. Om en person anser att en avtalsslutande stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att det påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordningar, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist. Saken ska

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. The case must be presented within three years from the

läggas fram inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.

first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, ska myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot detta avtal. Överenskommelse som träffats genomförs utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with this Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av detta avtal.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of this Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in this Convention.

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Artikel 26 Article 26

Utbyte av upplysningar Exchange of Information

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska utbyta sådana upplysningar som kan antas vara relevanta vid tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal eller för administration eller verkställighet av intern lagstiftning i fråga om skatter av varje slag och beskaffenhet som tas ut för de avtalsslutande staterna eller

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their

för deras politiska underavdelningar eller lokala myndigheter, om beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artiklarna 1 och 2 i detta avtal.

political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2 of this Convention.

2. Upplysningar som en avtalsslutande stat tagit emot enligt punkt 1 i denna artikel ska behandlas som hemliga på samma sätt som upplysningar som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller driver in de skatter som åsyftas i punkt 1 i denna artikel eller handlägger åtal eller överklagande i fråga om dessa skatter eller som utövar tillsyn över nämnda verksamheter. Dessa personer eller myndigheter får använda upplysningar bara för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden.

2. Any information received under paragraph 1 of this Article by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1 of this Article, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel medför inte skyldighet för en avtalsslutande stat att:

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

4. Då en avtalsslutande stat begär upplysningar enligt denna artikel ska den andra avtalsslutande staten använda de medel som denna stat förfogar över för att inhämta de begärda upplysningarna, även om denna andra stat inte har behov av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål. Förpliktelsen i föregående mening begränsas av bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel, men detta medför inte en rätt för en avtalsslutande stat att vägra lämna upplysningar uteslutande därför att denna stat inte har något eget intresse av sådana upplysningar.

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 of this Article but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. Bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel medför inte rätt för en avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att upplysningarna innehas av en bank, annan finansiell institution, ombud, representant eller förvaltare eller därför att upplysningarna gäller äganderätt i en person.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 of this Article be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

Artikel 27 Article 27

Medlemmar av diplomatisk beskickning och konsulat

Members of Diplomatic Missions and Consular Posts

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid beskattningen som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer medlemmar av diplomatisk beskickning och konsulat.

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Artikel 28 Article 28

Övriga bestämmelser Miscellaneous Provisions

1. Bestämmelserna i detta avtal berör inte tillämpningen av intern lagstiftning som syftar till att mot-

1. Nothing in this Convention shall affect the application of the domestic provisions to prevent tax

verka skatteflykt och skatteundandragande genom begränsning av kostnader och avdrag med anledning av transaktioner mellan företag i en avtalsslutande stat och företag i den andra avtalsslutande staten, om det huvudsakliga syftet eller ett av de huvudsakliga syftena med tillskapandet av sådana företag eller transaktionerna mellan dem var att komma i åtnjutande av förmåner i enlighet med detta avtal som i annat fall inte skulle ha varit tillgängliga.

evasion and tax avoidance concerning the limitation of expenses and any deductions arising from transactions between enterprises of a Contracting State and enterprises of the other Contracting State, if the main purpose or one of the main purposes of the creation of such enterprises or of the transactions undertaken between them, was to obtain the benefits under this Convention, that would not otherwise be available.

2. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal, om:

2. Notwithstanding any other provisions of this Convention, where:

a) bolag med hemvist i en avtalsslutande stat huvudsakligen förvärvar sina inkomster från andra stater

a) a company that is a resident of a Contracting State derives its income primarily from other States

1) från aktiviteter sådana som bank-, sjöfarts-, finans- eller försäkringsverksamhet, eller

(i) from activities such as banking, shipping, financing or insurance or

2) genom att vara huvudkontor, coordination centre eller liknande enhet som tillhandahåller administrativa eller andra tjänster till en grupp av bolag som bedriver rörelse huvudsakligen i andra stater, och

(ii) from being the headquarters, co-ordination centre or similar entity providing administrative services or other support to a group of companies which carry on business primarily in other States; and

b) sådan inkomst beskattas väsentligt lägre enligt lagstiftningen i denna stat än inkomster från liknande verksamhet som bedrivs inom denna stat eller genom att vara huvudkontor, coordination centre eller liknande enhet som tillhandahåller administrativa eller andra tjänster till en grupp av bolag som bedriver rörelse i denna stat,

b) such income would bear a significantly lower tax under the laws of that State than income from similar activities carried out within that State or from being the headquarters, co-ordination centre or similar entity providing administrative services or other support to a group of companies which carry on business in that State, as the case may be,

ska de bestämmelser i detta avtal som medger undantag från eller nedsättning av skatt inte tillämpas på inkomst som sådant bolag förvärvar och inte heller på utdelning som betalas av sådant bolag.

any provisions of this Convention conferring an exemption or a reduction of tax shall not apply to the income of such company and to the dividends paid by such company.

Artikel 29 Article 29

Ikraftträdande Entry into Force

1. De avtalsslutande staterna ska skriftligen på diplomatisk väg underrätta varandra när de åtgärder vidtagits som enligt respektive stats lagstiftning krävs för att detta avtal ska träda i kraft. Avtalet träder i kraft den sista dagen i den månad som följer närmast efter den månad då den sista av dessa underrättelser tagits emot.

1. Each of the Contracting States shall notify the other in writing through diplomatic channels of the completion of the procedures required by its law for the entry into force of this Convention. The Convention shall enter into force on the last day of the month following the month in which the later of these notifications was received.

2. Avtalets bestämmelser tillämpas:

2. The provisions of the Convention shall have effect:

a) i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare,

a) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of January of the year next following the date on which the Convention enters into force;

b) i fråga om andra skatter på inkomst, och skatter på förmögenhet, på skatt som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare.

b) in respect of other taxes on income, and taxes on capital, on taxes chargeable for any taxable year beginning on or after the first day of January of the year next following the date on which the Convention enters into force.

Artikel 30 Article 30

Upphörande Termination

1. Detta avtal förblir i kraft till dess att det sägs upp av en avtalsslutande stat. Vardera avtalsslutande staten kan på diplomatisk väg skriftligen säga upp avtalet genom underrättelse härom minst sex månader före utgången av något kalenderår.

1. This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year.

2. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla:

2. In such case the Convention shall cease to have effect:

a) i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare,

a) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of January of the year next following the end of the six month period;

b) i fråga om andra skatter på inkomst, och skatter på förmögenhet, på skatt som påförs för beskattningsår som börjar 1 januari det år som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare.

b) in respect of other taxes on income, and taxes on capital, on taxes chargeable for any taxable year beginning on or after the first day of January of the year next following the end of the six month period.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

In witness whereof the undersigned being duly authorized thereto have signed this Convention.

Som skedde i Riyadh den 19 oktober 2015, i två exemplar på svenska, arabiska och engelska språken, vilka äger lika vitsord. I händelse av skiljaktigheter i tolkningen ska den engelska texten ha företräde.

Done in duplicate at Riyadh on 19 October 2015 in the Swedish, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

För Konungariket Sveriges regering

For the Government of the Kingdom of Sweden

Mikael Damberg Mikael Damberg

För Konungariket Saudiarabiens regering

For the Government of the Kingdom of Saudi Arabia

Ibrahim Al-Assaf Ibrahim Al-Assaf

Protokoll

Protocol

Vid tillfället för undertecknandet av avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Konungariket Saudiarabiens regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, har de avtalsslutande staterna kommit överens om att följande bestämmelser ska utgöra en integrerande del av avtalet:

At the moment of signing the Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of tax evasion with respect to taxes on income and on capital between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia, the Contracting States have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Convention:

1. Med hänvisning till artiklarna 1 och 4:

1. With reference to Articles 1 and 4:

Inkomst som förvärvas av eller genom en person vars inkomst enligt lagstiftningen i endera avtalsslutande staten är föremål för delägarbeskattning, ska anses förvärvad av en person med hemvist i en av staterna till den del som inkomsten, enligt skattelagstiftningen i denna stat, behandlas som inkomst hos en person med hemvist i staten i fråga.

In the case of an item of income derived by or through a person that is fiscally transparent under the laws of either Contracting State, such item shall be considered to be derived by a resident of a Contracting State to the extent that the item is treated for the purposes of the taxation law of such State as the income of a resident.

2. Med hänvisning till artikel 3:

2. With reference to Article 3:

Uttrycket ”person” inbegriper staten, dess administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter.

It is understood that the term “person” includes the State, its administrative subdivisions or local authorities.

3. Med hänvisning till artikel 8:

3. With reference to Article 8:

Bestämmelserna i artikel 8 punkt 1 i avtalet tillämpas på inkomst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel av konsortiet som innehas av den svenske delägaren i SAS (SAS Sverige AB).

With respect to profits derived by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), the provisions of paragraph 1 of Article 8 of the Convention shall apply only to such part of the profits as corresponds to the participation held in that consortium by the Swedish partner of SAS (SAS Sverige AB).

4. Med hänvisning till artikel 13:

4. With reference to Article 13:

Bestämmelserna i artikel 13 punkt 3 i avtalet tillämpas i fråga om vinst som förvärvas av luft-

With respect to gains derived by the air transport consortium Scandinavian Airlines System

fartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), men endast i fråga om den del av vinsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av den svenske delägaren i SAS (SAS Sverige AB).

(SAS), the provisions of paragraph 3 of Article 13 of the Convention shall apply only to such part of the gains as corresponds to the participation held in that consortium by the Swedish partner of SAS (SAS Sverige AB).

5. Med hänvisning till artikel 15:

5. With reference to Article 15:

Om en person med hemvist i Sverige uppbär ersättning för arbete utfört ombord på luftfartyg som används i internationell trafik av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), ska sådan ersättning beskattas endast i Sverige.

Where a resident of Sweden derives remuneration in respect of an employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), such remuneration shall be taxable only in Sweden.

6. Med hänvisning till artikel 23:

6. With reference to Article 23:

Bestämmelserna i artikel 23 punkt 3 i avtalet tillämpas i fråga om förmögenhet som ägs av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), men endast i fråga om den del av förmögenheten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av den svenske delägaren i SAS (SAS Sverige AB).

With respect to capital owned by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), the provisions of paragraph 3 of Article 23 of the Convention shall apply only to such part of the capital as corresponds to the participation held in that consortium by the Swedish partner of SAS (SAS Sverige AB).

7. Med hänvisning till artikel 26:

7. With reference to Article 26:

Information som utbytts i enlighet med artikel 26 i avtalet får användas endast för beskattningsändamål.

Information exchanged under Article 26 of the Convention shall be used for tax purposes only.

8. Allmänt:

8. General:

Om Konungariket Saudiarabien instiftar en inkomstskatt för saudiska medborgare som har hemvist i Konungariket Saudiarabien, eller den för närvarande utgående skatten förändras på motsvarande sätt, ska de avtalsslutande staterna inleda förhandlingar för att i avtalet införa en artikel om förbud mot diskriminering.

In the case in which the Kingdom of Saudi Arabia will introduce an income tax applicable to its nationals who are residents of the Kingdom of Saudi Arabia, or the existing tax will be modified accordingly, then the two Contracting States shall enter into negotiations in order to introduce in the Convention an article on non-discrimination.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta protokoll.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Protocol.

Som skedde i Riyadh den 19 oktober 2015, i två exemplar på svenska, arabiska och engelska språken, vilka äger lika vitsord. I händelse av skiljaktigheter i tolkningen ska den engelska texten ha företräde.

Done in duplicate at Riyadh on 19 October 2015 in the Swedish, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

För Konungariket Sveriges regering

For the Government of the Kingdom of Sweden

Mikael Damberg Mikael Damberg

För Konungariket Saudiarabiens regering

For the Government of the Kingdom of Saudi Arabia

Ibrahim Al-Assaf Ibrahim Al-Assaf

3. Ärendet och dess beredning

Förhandlingar om skatteavtal med Saudiarabien inleddes i Stockholm i maj 2012. Vid den andra förhandlingsrundan som hölls i Riyadh i december 2012 paraferades ett utkast till avtal med tillhörande protokoll. Utkastet, som upprättades på engelska, har genom skriftväxling varit föremål för ett antal justeringar. En svensk och en arabisk text har därefter upprättats. Den engelska och den svenska texten har remitterats till Kammarrätten i Stockholm och Skatteverket. Avtalet undertecknades i Riyadh den 19 oktober 2015.

Ett förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien har upprättats inom Finansdepartementet.

Ett utkast till proposition har beretts med Skatteverket.

Lagrådet

Genom den föreslagna lagen införlivas i svensk lagstiftning det avtal mellan Sverige och Saudiarabien för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som undertecknades den 19 oktober 2015. Lagförslaget är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

4. Skatteavtalet mellan Sverige och Saudiarabien

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Saudiarabien för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt antar regeringens förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien.

Remissinstanserna: Den engelska och den svenska texten har remitterats till

Kammarrätten i Stockholm och Skatteverket.

Remissinstanserna tillstyrker avtalet, men har uttryckt önskemål om att vissa avtalsbestämmelser förklaras närmare i propositionen.

Skälen för regeringens förslag: Skatteavtalen är viktiga för att undanröja de hinder som en dubbelbeskattning kan medföra för utbyte av varor och tjänster, för kapitalets och arbetskraftens rörlighet och för utvecklingen av ekonomiska förbindelser mellan länder. Avtalen möjliggör även ett samarbete mellan skattemyndigheterna i de avtalsslutande staterna och bidrar därför till att bekämpa internationell skatteflykt. Kammarrättens och Skatteverkets önskemål om att vissa avtalsbestämmelser förklaras närmare i propositionen får anses tillgodosedda i avsnitt 4.3.

Hänvisningar till S4

  • Prop. 2015/16:108: Avsnitt 1

4.1. Lagförslaget

Lagförslaget består dels av två paragrafer, dels av en bilaga av vilken avtalets innehåll framgår. Endast den svenska och den engelska texten har bilagts lagförslaget. Den saudiska texten finns tillgänglig på Utrikesdepartementet.

I förslaget till lag föreskrivs att avtalet ska gälla som lag här i landet (1 §). Vidare regleras där frågan om avtalets tillämplighet i förhållande till annan skattelag (2 §).

Enligt artikel 29 i avtalet ska de avtalsslutande staterna underrätta varandra när de åtgärder vidtagits som krävs enligt lagstiftningen i respektive stat för att avtalet ska träda i kraft. Avtalet träder i kraft den sista dagen i den månad som följer närmast efter den månad då den sista underrättelsen har tagits emot. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt avtalet kommer att träda i kraft. I lagförslaget anges därför att lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Vidare anges i lagförslaget att lagen ska tillämpas i fråga om källskatter på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, samt i fråga om andra skatter på inkomst och på förmögenhet, på skatt som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare.

4.2. Översiktligt om inkomstskattesystemet i Saudiarabien

4.2.1. Bolagsbeskattning

Bolagsbeskattningen i Saudiarabien följer ett klassiskt system med beskattning på både bolagsnivå och delägarnivå. Kedjebeskattning kan endast undanröjas i fråga om utdelning mellan bolag med hemvist i Saudiarabien.

Bolag med hemvist i Saudiarabien är skattskyldiga där för alla sina inkomster oavsett var de härrör ifrån. Ett bolag har hemvist i Saudiarabien om det är bildat i enligt saudisk lagstiftning eller har sin verkliga ledning (“place of effective management”) i Saudiarabien. Beskattningen är beroende av hur ägarförhållandena i bolaget ser ut. I fråga om den andel av inkomsten som står i proportion till den andel av bolaget som ägs av saudiska medborgrare eller medborgare i någon av de andra GCC-staterna (Gulf Co-operation Council) tas så kallad ”zakat” ut med 2,5 procent. Det är en skatt som tas ut enligt islam och som även har karaktär av förmögenhetsskatt. Bolagsskatt tas ut med 20 procent i fråga om den andel av inkomsten som står i proportion till den andel av bolaget som ägs av andra medborgare än de ovan nämnda. Vid beskattning av bolag inom olje- och gassektorn beaktas däremot inte ägarförhållandena, utan bolagsskatt tas ut på dessa bolags hela inkomst. Skattesatsen inom oljesektorn är 85 procent, medan den inom gassektorn uppgår till 35 procent för.

Bolag som inte är bildade enligt saudisk lagstiftning eller har sin verkliga ledning i Saudiarabien, betraktas som ej hemmahörande (”nonresident”) i Saudiarabien. Sådana bolag är begränsat skattskyldiga för inkomst från verksamhet som bedrivs genom fast driftställe beläget i Saudiarabien. Beskattning sker i detta fall enligt de ovan angivna skattesatserna som gäller för bolag med hemvist i Saudiarabien.

Begränsat skattskyldiga bolag är också skyldiga att erlägga definitiv källskatt på följande betalningar som de erhåller från Saudiarabien: överförd vinst från filial (5 %), utdelning (5 %), ränta (5 %, 0 % i fråga om banktillgodohavanden), royalties (15 %), ersättning för tekniska tjänster (5 %, 15 % i vissa fall) och management fees (20 %, 15 % i vissa fall).

Saudiarabien saknar lagstiftning för ensidigt undanröjande av dubbelbeskattning på bolagsskatteområdet. Dubbelbeskattning kan endast undanröjas i den mån som det följer av skatteavtal.

Saudiarabien har incitamentslagstiftning på bolagsskatteområdet, främst kopplad till industriella investeringar i vissa geografiska områden.

4.2.2. Fysiska personer

Fysiska personer med hemvist i Saudiarabien som är saudiska medborgare eller medborgare i andra GCC-länder beskattas bara inom ramen för reglerna för zakat. Andra fysiska personer med hemvist i Saudiarabien beskattas endast för inkomst av näringsverksamhet enligt de regler som gäller för bolag. Beskattningen är i de fallen begränsad till inkomster med källa i Saudiarabien. Personer som inte är saudiska medborgare eller medborgare i ett annat GCC-land anses ha hemvist i Saudiarabien om de har en permanent bostad där och har vistats i landet i minst 30 dagar under beskattningsåret, eller om de – utan att ha en permanent bostad – har vistats i Saudiarabien i 183 dagar under beskattningsåret.

Fysiska personer utan hemvist i Saudiarabien är begränsat skattskyldiga. Liksom för obegränsat skattskyldiga fysiska personer föreligger skattskyldighet endast för inkomst från näringsverksamhet och beskattning sker på samma sätt som för bolag. I fråga om begränsat skattskyldiga personer föreligger dock skattskyldighet endast om verksamheten bedrivs genom fast driftställe beläget i Saudiarabien. Begränsat skattskyldiga fysiska personer är också skyldiga att erlägga definitiv källskatt på följande betalningar som de erhåller från Saudiarabien: utdelning (5 %), ränta (5 %), royalties (15 %), ersättning för tekniska tjänster (5 %) och styrelsearvoden (15 %).

Även i fråga om fysiska personer saknar Saudiarabien lagstiftning som ensidigt undanröjer dubbelbeskattning. Dubbelbeskattning undanröjs även i dessa fall endast i den mån som det följer av skatteavtal.

4.3. Skatteavtalets innehåll

Hänvisningar till S4-3

  • Prop. 2015/16:108: Avsnitt 4

4.3.1. Inledning

Avtalet ansluter nära till den modell som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) rekommenderar för bilaterala skatteavtal (”Model Tax Convention on Income and on Capital”).

För att bestämmelserna i ett skatteavtal ska bli gällande och kunna tillämpas av svenska domstolar och andra myndigheter krävs att de införlivas i svensk rätt, vilket sker genom inkorporering av avtalen. Sedan skatteavtalen inkorporerats utgör de en del av svensk skattelag. Ett inkorporerat skatteavtal ska därmed i princip tolkas som annan svensk skattelagstiftning, dvs. enligt sin ordalydelse och med stöd av offentliga förarbeten. En viktig sekundärkälla kan vara kommentaren till OECD:s modellavtal som utarbetats inom organisationen.

Bestämmelser om tolkning av internationella överenskommelser finns, förutom i enskilda skatteavtal, i Wienkonventionen om traktaträtten. Konventionen har tillkommit för att vid tvist mellan parterna om avtalets innebörd tolka parternas, dvs. staternas, avsikt med en bestämmelse i ett visst avtal. Konventionen ska följaktligen inte reglera förhållandet mellan skattskyldiga och staten utan utgöra ett instrument för att avgöra tolkningstvister rörande folkrättsliga åtaganden.

För att säkerställa att de folkrättsliga åtaganden som följer av skatteavtal upprätthålls innehåller avtalen normalt en artikel om ömsesidig överenskommelse. Genom artikeln inrättas ett förfarande avsett att lösa svårigheter som uppkommer vid avtalets tillämpning.

4.3.2. Avtalets tillämpningsområde

Artikel 1 anger de personer som omfattas av avtalet. Artikeln överensstämmer med artikel 1 i OECD:s modellavtal. Enligt artikeln ska avtalet tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

För att avtalet ska vara tillämpligt krävs dels att fråga är om sådan person som avses i artikel 3.1 d), dels att denna person i enlighet med bestämmelserna i artikel 4.1 har hemvist i en avtalsslutande stat. Avtalet är enligt dessa bestämmelser endast tillämpligt i fråga om personer som enligt den interna rätten i en avtalsslutande stat är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet. Uttrycket innefattar endast person som är obegränsat skattskyldig, dvs. person som är skattskyldig för hela sin världsvida inkomst i denna stat och inte person som är skattskyldig endast för inkomst som har sin källa i staten i fråga. Den skattskyldighet som avses i avtalet är inte någon formell eller symbolisk skattskyldighet. Skattskyldigheten ska i princip innebära en skyldighet att erlägga skatt enligt de inkomstskattetabeller som normalt tillämpas för personer som är obegränsat skattskyldiga i staten i fråga.

Även en avtalsslutande stat, dess offentligrättsliga organ eller institutioner, politiska underavdelningar eller lokala myndigheter utgör enligt artikel 4.1 ”person med hemvist i en avtalsslutande stat”. På

begäran av Saudiarabien har punkt 1 utökats till att även omfatta vissa juridiska personer som är generellt undantagna från beskattning.

Av punkt 1 i protokollet följer att inkomst som förvärvas av eller genom en person vars inkomst enligt lagstiftningen i endera avtalsslutande staten är föremål för delägarbeskattning, ska anses förvärvad av en person med hemvist i en av staterna till den del som inkomsten, enligt skattelagstiftningen i denna stat, behandlas som inkomst hos en person med hemvist i staten i fråga. Bestämmelsen syftar till att säkerställa att en investering som görs via en delägarbeskattad juridisk person omfattas av avtalets regler på samma sätt som om personens delägare hade gjort investeringen direkt. Vid tillämpningen av skatteavtalet ska man således se igenom det delägarbeskattade subjektet.

Artikel 2 anger de skatter som omfattas av avtalet. I artikel 2.3 räknas de skatter som omfattas av avtalet upp. För svensk del omfattas bl.a. statlig förmögenhetsskatt. Ett skatteavtal ingås med avsikt att det ska gälla under lång tid. Det är viktigt att det inte förlorar i aktualitet vid förändringar i staternas interna rätt. Trots att Sverige för närvarande inte beskattar förmögenhet finns det således skäl för att ha med statlig förmögenhetsskatt i listan över skatter som omfattas. Av artikel 2.4 framgår att avtalet även tillämpas på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i artikel 2.3.

4.3.3. Definitioner

Artikel 3 innehåller definitioner av vissa uttryck som förekommer i avtalet. Innehållet i artikeln överensstämmer i huvudsak med motsvarande artikel i OECD:s modellavtal. En avvikelse från modellavtalet är dock att definitionerna av ”företag” (”enterprise”) och ”rörelse” (”business”) saknas i artikeln. Syftet med dessa definitioner i modellavtalet är främst att klargöra att inkomst från självständig yrkesutövning utgör ”rörelse” som omfattas av artikel 7 i modellavtalet.

Avtalet med Saudiarabien innehåller dock en särskild bestämmelse (artikel 14) som reglerar beskattning av sådan inkomst, varför definitionerna ovan är överflödiga i det här avtalet.

Enligt punkt 2 i protokollet inbegriper uttrycket ”person” staten, dess administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter.

Artikel 4 innehåller regler som avser att fastställa var en person ska anses ha hemvist.

Hemvistreglerna i avtalet har inte någon betydelse för var en person ska anses vara bosatt enligt intern skattelagstiftning, utan såsom uttryckligen framgår av avtalstexten regleras endast frågan om hemvist vid tillämpningen av avtalet. Detta innebär att avtalets hemvistregler inte är avgörande t.ex. när det gäller att bedöma om man vid beskattningen i Sverige ska ta ut kupongskatt enligt kupongskattelagen (1970:624) eller inkomstskatt enligt bestämmelserna i inkomstskattelagen (1999:1229), IL, på utdelning som betalas från Sverige. Bestämmelserna i IL ska tillämpas på utdelning från ett svenskt bolag till en fysisk person som är obegränsat skattskyldig i Sverige enligt intern svensk skattelagstiftning, men som har hemvist i en annan stat enligt ett skatteavtal. Reglerna i de

avtalsslutande staternas interna lagstiftning får däremot betydelse vid bestämmandet av hemvist enligt avtalet. En förutsättning för att en person ska anses ha hemvist i någon av de avtalsslutande staterna enligt avtalet är att personen i fråga anses bosatt eller hemmahörande, dvs. obegränsat skattskyldig, enligt intern rätt i någon av de avtalsslutande staterna eller i båda. Som angivits ovan har punkt 1 på begäran av Saudiarabien utökats till att även omfatta vissa juridiska personer som är generellt undantagna från beskattning.

Punkt 2 reglerar dubbel bosättning för fysiska personer, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska regler för beskattning anses obegränsat skattskyldig i Sverige och enligt reglerna för beskattning i den andra staten anses obegränsat skattskyldig även där.

Vid tillämpning av avtalet ska den skattskyldige anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt artikel 4 i avtalet. En person som anses obegränsat skattskyldig såväl i Sverige som i Saudiarabien enligt respektive stats interna lagstiftning men som vid tillämpningen av avtalet anses ha hemvist i Saudiarabien ska, i fråga om de inkomster till vilka Sverige har beskattningsrätt enligt avtalet, beskattas i Sverige enligt de regler som gäller för i Sverige obegränsat skattskyldiga.

Enligt punkt 3 ska, i de fall annan person än fysisk person anses ha hemvist i båda avtalsslutande staterna, de behöriga myndigheterna försöka avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse. Vid en sådan överenskommelse ska beaktas att platsen för den verkliga ledningen är en av de avgörande faktorerna.

Artikel 5 definierar fast driftställe. Artikeln överensstämmer i huvudsak med motsvarande bestämmelse i OECD:s modellavtal. De avvikelser som förekommer har tillkommit på begäran av Saudiarabien.

Punkt 2 innehåller en uppräkning – på intet sätt uttömmande – av exempel, som vart och ett kan anses utgöra ett fast driftställe. Dessa exempel ska dock ses mot bakgrund av den allmänna definitionen i punkt

1. Detta innebär att de exempel som räknas upp i punkt 2 ska förstås så att dessa platser för affärsverksamhet utgör fasta driftställen endast om de uppfyller de allmänna villkoren i punkt 1. Punkt 3 följer i väsentliga delar Förenta nationernas modellavtal (”United Nations Model Double Taxation between Developed and Developing Countries, 2011”). Punkt 3 a) innehåller en bestämmelse som innebär att en plats för byggnads-, anläggnings-, monterings- eller installationsverksamhet eller verksamhet som består av övervakning i anslutning därtill utgör fast driftställe om verksamheten pågår längre tid än sex månader. Enligt punkt 3 b) har ett företag fast driftställe i en avtalsslutande stat om företaget tillhandahåller tjänster där, inklusive konsulttjänster, som utförs av anställda i detta företag eller av andra fysiska personer som anlitats av företaget. En förutsättning är dock att verksamheten pågår i längre tid än 183 dagar under en tolvmånadersperiod. I svensk skattelagstiftning finns bestämmelser om fast driftsställe i 2 kap. 29 § IL. För att ett företag från Saudiarabien ska kunna beskattas för inkomst av näringsverksamhet från fast driftställe i Sverige enligt artikel 7 i avtalet krävs att företaget har fast driftställe såväl enligt intern

svensk lagstiftning som enligt bestämmelserna i avtalet (jfr 2 § i den föreslagna lagen om skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien).

Hänvisningar till S4-3-3

4.3.4. Avtalets beskattningsregler

Artiklarna 6–21 innehåller avtalets regler om fördelning av beskattningsrätten till olika inkomster. Avtalets uppdelning i olika inkomster har endast betydelse för tillämpningen av avtalet och således inte vid bestämmandet av till vilket inkomstslag som inkomsten ska hänföras enligt svensk intern skattelagstiftning. När beskattningsrätten fördelats enligt avtalet sker beskattning i Sverige enligt svensk lagstiftning. Har rätten att beskatta viss inkomst i Sverige inskränkts genom avtalet måste denna begränsning iakttas.

I de fall en inkomst ”får beskattas” i en avtalsslutande stat enligt bestämmelserna i artiklarna 6–21, innebär detta inte att den andra staten fråntagits rätten att beskatta inkomsten i fråga. Beskattning får i sådant fall ske även i den andra staten, om det är möjligt enligt dess interna skattelagstiftning, men den dubbelbeskattning som uppkommer måste i så fall undanröjas. Hur detta genomförs framgår av artikel 24.

Inkomst av fast egendom får enligt artikel 6 beskattas i den stat där egendomen är belägen. Artikeln överensstämmer med motsvarande bestämmelser i OECD:s modellavtal, med undantag av att definitionen av fast egendom uttryckligen omfattar även ”byggnader”. Bakgrunden till detta är att byggnad enligt svensk rätt i vissa fall är lös egendom. Vid tillämpningen av avtalet anses alltid byggnad som fast egendom och inkomst av sådan byggnad, liksom övrig fast egendom enligt definitionen i punkt 2, får beskattas här om byggnaden eller den övriga fasta egendomen finns i Sverige även om inkomsttagaren har hemvist i Saudiarabien.

Enligt IL beskattas inkomst som härrör från fast egendom i vissa fall som inkomst av näringsverksamhet. Vid tillämpningen av avtalet bestäms dock rätten att beskatta inkomst av fast egendom med utgångspunkt i artikel 6, dvs. den stat i vilken den fasta egendomen är belägen får beskatta inkomsten. Detta hindrar dock inte Sverige från att beskatta inkomsten i inkomstslaget näringsverksamhet vid inkomstbeskattningen här. Observera att artikeln endast behandlar situationen att en person med hemvist i en avtalsslutande stat har fast egendom belägen i den andra avtalsslutande staten. Inkomst av fast egendom som är belägen i den skattskyldiges hemviststat eller i en tredje stat behandlas i artikel 22 (annan inkomst). Royalty från fast egendom eller för nyttjande av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång behandlas också som fast egendom vid tillämpningen av avtalet. Annan royalty beskattas enligt artikel 12.

Artikel 7 innehåller regler om beskattning av rörelseinkomst. Sådan inkomst beskattas enligt huvudregeln i punkt l endast i den stat där företaget är hemmahörande. Uttrycket ”företag i en avtalsslutande stat” definieras i artikel 3.1 f) och avser ett företag som bedrivs av en person, fysisk eller juridisk, som har hemvist i en avtalsslutande stat. Om företaget bedriver rörelse från fast driftställe i den andra staten, får emellertid inkomst som är hänförlig till driftstället beskattas i denna stat.

Begreppet ”fast driftställe” har definierats i artikel 5 och avser att reglera när ett företag i en avtalsslutande stat ska anses ha sådan närvaro eller aktivitet i den andra avtalsslutande staten att denna andra stat får beskatta del av företagets rörelseinkomst. Om ett företag hemmahörande i Saudiarabien bedriver rörelse i Sverige från fast driftställe här, ska vid inkomstberäkningen i första hand tillämpas svenska regler men beräkningen får inte stå i strid med bestämmelserna i avtalet.

Bestämmelserna i artikel 7 motsvarar i väsentliga delar OECD:s modellavtal från 2008. Någon bestämmelse motsvarande artikel 7.4 i det modellavtalet har dock inte tagits in i detta avtal. Därtill har vissa tillägg gjorts på begäran av Saudiarabien.

Enligt punkt 2 ska armslängdsprincipen användas vid fördelningen av inkomster mellan fast driftställe och huvudkontor. Det innebär att till det fasta driftstället ska hänföras den inkomst som detta driftställe skulle ha förvärvat om det – i stället för att avsluta affärer med huvudkontoret – hade avslutat affärer med ett helt fristående företag som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och avslutat affärer på normala marknadsmässiga villkor.

Punkt 3 innehåller vissa regler för hur utgifter som uppkommit för ett fast driftställe ska behandlas. Därvid klargörs att t.ex. allmänna förvaltningskostnader som uppkommit hos företagets huvudkontor för ett fast driftställe är en utgift som får dras av hos det fasta driftstället. På begäran av Saudiarabien har bestämmelser tagits in som innebär att vissa kostnader inte får dras av i det fasta driftstället om de har betalats till huvudkontoret eller till något annat kontor inom samma företag som det fasta driftstället tillhör. Omvänt ska det fasta driftstället inte heller ta upp motsvarande intäkter som de debiterat andra delar av företaget. Bestämmelserna i denna del överensstämmer med Förenta nationernas modellavtal.

I punkt 4 klargörs att inkomst som ett företag i den ena avtalsslutande staten förvärvar enbart från export av varor till den andra avtalsslutande staten inte ska beskattas i denna andra avtalsslutande stat. Om sådan export omfattar verksamhet som bedrivs från fast driftställe i denna andra avtalsslutande stat, får dock inkomster som är hänförliga till sådan verksamhet beskattas i den staten. Bestämmelserna har införts på begäran av Saudiarabien.

Punkterna 7 och 8, som har tagits in på begäran av Saudiarabien, saknar motsvarighet i OECD:s modellavtal. I punkt 7 ges en ej uttömmande uppräkning av exempel på vad som utgör ”inkomst av rörelse”. I bestämmelsen förtydligas att uttrycket inte omfattar tjänster som utförs av en fysik person genom självständig yrkesutövning eller inom ramen för en anställning.

Enligt punkt 8 begränsar inte avtalet en avtalsslutande stats möjligheter att enligt sin interna lagstiftning beskatta inkomst från försäkringsrörelse som uppbärs av en person som inte har hemvist i den staten.

Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra artiklar i avtalet regleras beskattningsrätten till dessa inkomster i de särskilda artiklarna (punkt 9).

Artikel 8 behandlar beskattning av inkomst som förvärvas av företag genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik.

Sådana inkomster beskattas enligt punkt 1 endast i den stat där det

företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik har hemvist. Av punkt 3 i protokollet framgår att denna regel i fråga om Scandinavian Airlines Systems (SAS) endast gäller för den del av SAS inkomst som motsvarar den andel av SAS som innehas av SAS Sverige AB, den svenske delägaren i SAS.

Artikel 9 innehåller regler om omräkning av inkomst vid obehörig vinstöverföring mellan företag med intressegemenskap. De i punkt 1 angivna reglerna innebär inte någon begränsning av en avtalsslutande stats rätt att enligt intern lagstiftning vidta omräkning av ett företags resultat utan anger endast i vilka fall den i punkt 2 angivna justeringen är avsedd att göras.

Artikel 10 behandlar beskattningen av utdelning. Definitionen av uttrycket ”utdelning”, som återfinns i punkt 3, överensstämmer i huvudsak med OECD:s modellavtal. Definitionen gäller endast vid tillämpning av artikel 10. Om uttrycket förekommer i andra artiklar kan det ha en annan betydelse.

Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får enligt punkt 1 beskattas i denna andra stat. Enligt punkt 2 får utdelning även beskattas i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, dvs. i källstaten, men om den som har rätt till utdelningen har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga 10 procent av utdelningens bruttobelopp. Är den som har rätt till utdelningen ett bolag, med undantag för handelsbolag, som har hemvist i den andra avtalsslutande staten och som innehar minst 10 procent av det utdelande bolagets röstetal får skatten inte överstiga 5 procent av utdelningens bruttobelopp.

De redovisade begränsningarna i källstatens beskattningsrätt gäller som nämnts endast då ”den som har rätt till utdelningen har hemvist i den andra avtalsslutande staten”. Av detta villkor följer att någon begränsning inte gäller när utdelningen utbetalats till en mellanhand, exempelvis en representant eller en ställföreträdare, med hemvist i den andra avtalsslutande staten. För att begränsningarna i källstatens beskattningsrätt ska gälla i dessa fall krävs således att den rättmätige mottagaren av utdelningen också har hemvist i denna andra avtalsslutande stat.

Beskattningen av bolaget för den vinst av vilken utdelningen betalas berörs inte av begränsningarna i källstatens beskattningsrätt.

I vissa fall ska rätten att beskatta utdelning fördelas med tillämpning av avtalets regler för beskattning av inkomst av rörelse. Dessa fall anges i punkt 4.

Punkt 5 innehåller förbud mot s.k. extra-territoriell beskattning av utdelning (beträffande detta slag av beskattning, se kommentaren till artikel 10.5 i OECD:s modellavtal).

Artikel 11 behandlar beskattningen av inkomst av fordran, dvs. ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten har rätt till. Inkomst av fordran som härrör från tredje stat eller som härrör från den avtalsslutande stat i vilken den som tar emot räntan har hemvist beskattas enligt artikel 22.1 endast i hemviststaten.

Enligt punkt 1 beskattas inkomst av fordran endast i den stat där den som har rätt till inkomsten har hemvist. I ett sådant fall med en mellanhand som beskrivits ovan rörande artikel 10, är källstaten således förhindrad att beskatta inkomst av fordran endast i fall där den som har rätt till inkomsten också har hemvist i den andra staten.

Begreppet ”inkomst av fordran” används på begäran av Saudiarabien. Vad som här avses framgår av punkt 2, en definition som endast gäller vid tillämpning av artikel 11. Om uttrycket förekommer i andra artiklar kan det ha en annan betydelse.

Bestämmelserna i artikel 11.1 tillämpas inte i de fall som avses i artikelns punkt 3, dvs. då inkomsten är hänförlig till fordran som har verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till inkomsten av fordran har i den andra avtalsslutande staten (källstaten). I dessa fall ska beskattningsrätten till inkomsten i stället fördelas med tillämpning av artikel 7 som behandlar inkomst av rörelse eller artikel 14 som behandlar självständig yrkesutövning. Enligt svensk intern skattelagstiftning utgör såväl inkomst av rörelse som inkomst av självständig yrkesutövning oftast inkomst av näringsverksamhet. Den här beskrivna beskattningsrätten för källstaten kan bli tillämplig i Sverige – i fråga om person som är begränsat skattskyldig enligt intern rätt – endast om räntan ska hänföras till intäkt av näringsverksamhet. Dessutom fordras att fast driftställe föreligger enligt svensk intern rätt eller att inkomsten hänför sig till här belägen fastighet (3 kap. 18 § första stycket och 6 kap. 11 § första stycket IL).

Artikel 12 behandlar beskattningen av royalty. En definition av uttrycket ”royalty” finns i punkt 3 och överensstämmer i huvudsak med den i OECD:s modellavtal. På begäran av Saudiarabien omfattar dock definitionen även nyttjandet av eller rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning.

Royalty som härrör från en avtalsslutande stat (källstaten) och som betalas till en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får enligt punkt 1 beskattas i denna andra stat. Enligt punkt 2 får royaltyn även beskattas i den stat som den härrör från. Om den som har rätt till royaltyn har hemvist i den andra staten får skatten enligt punkt 2 a) dock inte överstiga 7 procent av bruttobeloppet. I de fall som royaltyn avser betalning för nyttjande eller rätt att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning får skatten på bruttobeloppet enligt punkt 2 b) inte överstiga 5 procent.

I fall med betalning till en mellanhand som beskrivits ovan rörande artikel 10, gäller de redovisade begränsningarna i källstatens beskattningsrätt endast då ”den som har rätt till royaltyn har hemvist i den andra avtalsslutande staten”.

Från de redovisade bestämmelserna i punkt 1 och 2 görs i punkt 4 undantag för fall då den rättighet eller egendom för vilken royaltyn betalas, har verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till royaltyn har i den andra avtalsslutande staten (källstaten). I sådant fall fördelas beskattningsrätten till royaltyn mellan staterna med tillämpning av bestämmelsen i artikel 7 respektive artikel 14.

Royalty som härrör från tredje stat eller som härrör från den avtalsslutande stat i vilken den som tar emot royaltyn har hemvist beskattas enligt artikel 22.1 endast i hemviststaten.

Artikel 13 behandlar beskattning av kapitalvinst. Bestämmelserna avviker i vissa avseenden från OECD:s modellavtal. Vinst vid överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik respektive vinst vid avyttring av lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg beskattas enligt punkt 3 endast i den stat där den som avyttrar egendomen har hemvist. Av punkt 4 i protokollet framgår att när det gäller vinst som förvärvas av SAS tillämpas artikel 13.3 endast på den del av vinsten som är hänförlig till den svenske delägaren i SAS, SAS Sverige AB.

Vinst vid överlåtelse av andelar i ett onoterat bolag (som inte är ett sådant bolag som avses i punkt 4) får enligt punkt 5 beskattas i den stat där bolaget har hemvist, om andelarna i fråga utgör del av ett innehav som representerar minst 25 % av kapitalet i bolaget.

Även punkt 7, som har införts på initiativ av Sverige, avviker från modellavtalet. Bestämmelsen ger en tidigare hemviststat utvidgad möjlighet att beskatta kapitalvinst som förvärvas av en fysisk person efter utflyttningen. Denna utvidgade beskattningsmöjlighet gäller under de tio år som följer efter den tidpunkt då hemvistet har upphört.

Artikel 14 behandlar inkomst av självständig yrkesutövning. Artikeln, som numera inte ingår i OECD:s modellavtal där sådana inkomster istället behandlas som inkomst av rörelse enligt artikel 7, har införts på begäran av Saudiarabien och överensstämmer med artikel 14 i Förenta nationernas modellavtal. Enligt huvudregeln i punkt 1 beskattas inkomst som fysisk person förvärvar genom fritt yrke eller annan självständig yrkesutövning endast i den stat där utövaren har hemvist. Utövas verksamheten i den andra staten från en stadigvarande anordning som regelmässigt står till hans förfogande, får dock inkomsten beskattas även i denna andra stat. Detta gäller också om han vistas i den andra avtalsslutande staten under en tidsperiod eller tidsperioder som uppgår till eller överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod. Den del av inkomsten som i sådant fall får beskattas i denna andra stat är dock begränsad till så stor del av inkomsten som är hänförlig till den stadigvarande anordningen eller till den verksamhet som bedrivs i denna andra stat.

Innebörden av uttrycket ”fritt yrke” belyses i punkt 2 med några typiska exempel. Denna uppräkning är endast exemplifierande. Det bör observeras att denna artikel behandlar ”fritt yrke eller annan självständig verksamhet”. Artikeln ska alltså inte tillämpas när fråga är om anställning, t.ex. läkare som tjänstgör som anställd tjänsteläkare eller ingenjör som är anställd i ett av denne ägt aktiebolag. Anställning omfattas av artikel 15. Artikeln är inte heller tillämplig på självständig verksamhet som artister eller sportutövare bedriver. Sådan verksamhet omfattas i stället av artikel 17.

Artikel 15 behandlar beskattning av inkomst av enskild tjänst, dvs. anställning. Punkterna 1 och 2 överensstämmer med OECD:s modellavtal. Huvudregeln i punkt 1 innebär att sådan inkomst endast beskattas i inkomsttagarens hemviststat. Detta gäller alltid då arbetet utförs i hemviststaten eller i en tredje stat. Enligt bestämmelsen får

emellertid inkomsten beskattas i verksamhetsstaten om arbetet utförts i den staten. Undantag från denna senare regel gäller vid viss korttidsanställning under de förutsättningar som anges i punkt 2. Om dessa villkor är uppfyllda sker beskattningen endast i inkomsttagarens hemviststat.

I punkt 3 har det tagits in särskilda regler om beskattning av arbete som utförs ombord på skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik, vilka delvis avviker från OECD:s modellavtal. Ombordanställda beskattas i den stat där företaget som bedriver verksamheten har hemvist. Vidare följer av punkt 5 i protokollet att SAS-anställda med hemvist i Sverige som arbetar ombord på luftfartyg som används av SAS i internationell trafik endast beskattas i Sverige.

Styrelsearvode och annan liknande ersättning får enligt artikel 16 beskattas i den stat där bolaget som betalar arvodet eller ersättningen har hemvist.

Beskattning av inkomster som artister och sportutövare uppbär genom sin personliga verksamhet regleras i artikel 17. Sådan inkomst får enligt punkt 1 beskattas i den stat där verksamheten utövas. Detta gäller oavsett om inkomsten förvärvats under utövande av fritt yrke eller i enskild tjänst. Enligt punkt 2 får inkomsten beskattas i den stat där artisten eller sportutövaren utövar verksamheten, även om ersättningen tillfaller en annan person än artisten eller sportutövaren själv (t.ex. arbetsgivare hos vilken artisten eller sportutövaren är anställd).

Enligt artikel 18 får pensioner, livräntor och liknande betalningar – oavsett om de betalas på grund av tidigare enskild eller offentlig tjänst eller av annan anledning – som betalas från en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas i utbetalarstaten. Detsamma gäller utbetalning enligt socialförsäkringslagstiftningen.

Inkomst av offentlig tjänst – med undantag för pension – beskattas enligt artikel 19 i regel endast i den stat som betalar ut ersättningen i fråga (punkt 1 a). Under vissa i punkt 1 b) angivna förutsättningar beskattas dock sådan ersättning endast i inkomsttagarens hemviststat. Enligt punkt 2 beskattas i vissa fall ersättning av offentlig tjänst i stället enligt reglerna i artiklarna 15 – 17.

Artikel 20 innehåller regler för studerande och följer OECD:s modellavtal.

Artikel 21 innehåller regler för lärare i vissa fall och har inte någon motsvarighet i OECD:s modellavtal. Artikeln har tagits in på begäran av

Saudiarabien och omfattar endast lärare som vistas i en avtalsslutande stat i syfte att undervisa på ett etablerat universitet eller annat erkänt lärosäte på motsvarande nivå i den staten. Bestämmelsen är tillämplig på vistelse som inte överstiger två år och där läraren i fråga omedelbart före vistelsen hade hemvist i den andra avtalsslutande staten. Ett ytterligare villkor är att den ersättning som utgår i sin helhet har sin källa i denna andra stat.

Annan inkomst, dvs. inkomst som inte behandlas särskilt i artiklarna 6–21, regleras i artikel 22. Sådan inkomst beskattas enligt huvudregeln i punkt 1 endast i inkomsttagarens hemviststat. Artikelns tillämpningsområde är inte begränsat till inkomst som härrör från en avtalsslutande stat, utan avser också inkomst från tredje stat. Detta innebär bl.a. att den

kommer till användning vid konkurrens mellan flera olika skatteavtal, se vidare i kommentaren till artikel 21 i OECD:s modellavtal.

Artikelns tillämpningsområde omfattar även inkomster av de slag som tidigare behandlats i andra artiklar, t.ex. inkomst av fast egendom och ränta, i fall då inkomsten härrör från en tredje stat eller från den stat där den skattskyldige har hemvist och inte omfattas av artikel 7 respektive artikel 14.

Från bestämmelsen i artikel 22.1, som ger hemviststaten en exklusiv beskattningsrätt, görs undantag i artikel 22.2. Enligt punkt 2 ska beskattningsrätten fördelas med tillämpning av artikel 7 respektive artikel 14 om inkomsten uppbärs av en person som har fast driftställe i den andra avtalsslutande staten och inkomsten har verkligt samband med detta fasta driftställe. Detta gäller dock inte för fast egendom som definierats i artikel 6.2.

Artikel 23 behandlar förmögenhet. Förmögenhet bestående av sådan fast egendom som avses i artikel 6 eller av lös egendom som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, får enligt punkterna 1 och 2 beskattas i den stat där den fasta egendomen respektive driftstället finns.

Av punkt 3 framgår att förmögenhet bestående av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik av företag med hemvist i en avtalsslutande stat och av lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp och luftfartyg, endast beskattas i den staten. Vidare framgår av punkt 6 i protokollet att i fråga om förmögenhet som ägs av SAS tillämpas bestämmelserna i artikeln endast på den del av förmögenheten som motsvarar den svenske delägarens andel.

Alla andra slag av förmögenhetstillgångar beskattas enligt punkt 4 i innehavarens hemviststat. Om rätten att beskatta förmögenhet tillfaller endast hemviststaten enligt denna punkt, och den inte enligt lagstiftningen där är föremål för en allmän förmögenhetsskatt, får förmögenheten dock enligt punkt 5 beskattas i den andra avtalsslutande staten.

Som sagts ovan i avsnitt 4.3.3 ingås ett skatteavtal i avsikt att det ska gälla under lång tid. Det är viktigt att det inte förlorar i aktualitet vid förändringar i staternas interna rätt. Trots att Sverige för närvarande inte beskattar förmögenhet finns det således skäl för att ha med dessa bestämmelser i avtalet.

Hänvisningar till S4-3-4

4.4. Metoder för undanröjande av dubbelbeskattning

Bestämmelserna om undanröjande av dubbelbeskattning finns i artikel 24. Sverige tillämpar enligt punkt 2 a) avräkning av skatt (”credit of tax”) som huvudmetod för att undvika dubbelbeskattning i fråga om inkomstskatt. Detsamma gäller enligt punkt 1 för Saudiarabien.

Innebörden av avräkningsmetoden är att en person med hemvist i den ena staten beskattas där även för sådan inkomst som enligt avtalet får beskattas i den andra staten. Den uträknade skatten minskas därefter i princip med den skatt som enligt avtalet har tagits ut i den andra staten.

Vid avräkning av skatt på inkomst i Sverige tillämpas bestämmelserna i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt. Därvid beräknas svensk inkomstskatt på inkomsten på vanligt sätt.

I fråga om inkomst som ska undantas från svensk skatt har Sverige enligt en progressionsregel i avtalet, artikel 24.2 b), rätt att höja skatteuttaget på denna persons övriga inkomster. Sverige har tidigare i förhållande till flera andra länder avstått från att utnyttja den möjlighet till progressionsuppräkning som ges i skatteavtalen med länderna i fråga. Skälen härtill har bl.a. varit den minskade arbetsbördan för skattemyndigheterna och den förenkling av regelsystemet som ett avstående av progressionsuppräkningen innebär. Dessa skäl motiverar även ett avstående av progressionsuppräkningen i förhållande till Saudiarabien. Ytterligare en synpunkt är också att det bortfall av skatt som blir följden av en utebliven progressionsuppräkning torde vara försumbar från statsfinansiell synpunkt. En bestämmelse om att progressionsuppräkning ska ske förs därför inte in i lagen.

Artikel 24.2 c) reglerar frågan om skattefrihet i Sverige för utdelning från bolag i Saudiarabien till svenskt bolag. Bestämmelsen hänvisar till de interna svenska reglerna om skattebefrielse för utdelning från utlandet (24 kap. IL).

I artikel 24.2 d) finns en särskild regel för avräkning av saudisk skatt på förmögenhet från svensk förmögenhetsskatt. Som framhållits ovan i avsnitt 4.3.3 tar dock Sverige för närvarande inte ut förmögenhetsskatt.

Hänvisningar till S4-4

4.5. Särskilda bestämmelser

I artikel 25 regleras förfarandet vid ömsesidig överenskommelse, dvs. Mutual Agreement Procedure, MAP.

4.6. Utbyte av upplysningar

Artikel 26 innehåller bestämmelser om informationsutbyte. Artikeln överensstämmer med artikel 26 i OECD:s modellavtal från 2010.

Enligt punkt 1 ska de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna utbyta sådana upplysningar som kan antas vara relevanta vid tillämpningen av bestämmelserna i avtalet eller för administration eller verkställighet av intern lagstiftning i fråga om skatter av varje slag och beskaffenhet som tas ut för de avtalsslutande staterna eller för dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter, om beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av avtalets artiklar 1 och 2.

I punkt 2 anges att upplysningar som en avtalsslutande stat tagit emot enligt punkt 1 ska behandlas som hemliga på samma sätt som upplysningar som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat. Vidare anges att upplysningarna får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller driver in de skatter som åsyftas i punkt 1 eller handlägger åtal eller överklagande i fråga om dessa skatter eller som

utövar tillsyn över nämnda verksamheter samt att dessa får använda upplysningarna bara för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden.

I punkt 7 i protokollet klargörs att mottagen information inte får användas för andra ändamål än de som anges i punkt 2 (punkt 12.3 i kommentaren till artikel 26 i 2010 års modellavtal). Protokollspunkten har tagits in på begäran av Saudiarabien.

Artikel 26 tar sikte på såväl den situationen då en svensk myndighet lämnar handräckning eller bistånd åt en utländsk myndighet som då en myndighet i den andra staten biträder den svenska myndigheten. Lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden innehåller bestämmelser om handräckning dels i Sverige åt utländsk myndighet, dels i utlandet åt svensk myndighet. Enligt 24 § samma lag ska villkor som begränsar möjligheten att utnyttja upplysningar som en svensk myndighet fått från utländsk myndighet i ett skatteärende följas av svenska myndigheter, oavsett vad som annars är föreskrivet i lag eller annan författning.

I 27 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, regleras sekretessen i fråga om uppgifter om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som erhålls eller lämnas vid utbyte av uppgifter på skatteområdet som sker med stöd av internationella avtal. Av bestämmelsens första stycke framgår att sekretess enligt 27 kap. 1–4 §§ OSL för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden gäller, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, i ärende om handräckning eller bistånd som en svensk myndighet lämnar åt en myndighet eller något annat organ i den staten eller inom den mellanfolkliga organisationen i verksamhet som motsvarar den som avses i nämnda paragrafer. Sekretess gäller enligt andra stycket samma bestämmelse, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, hos en myndighet i verksamhet som avses i 27 kap. 1–4 §§ OSL för sådan uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som myndigheten förfogar över på grund av avtalet. Om sekretess gäller enligt andra stycket, får enligt bestämmelsens tredje stycke de sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 15–27 §§ och 28 § första stycket OSL inte tillämpas i strid med avtalet. Av bestämmelsens fjärde stycke framgår att för uppgift i en allmän handling gäller sekretessen enligt andra stycket i högst tjugo år.

Regeringen bedömer att all den information som kommer att hanteras inom ramen för denna artikel omfattas av regleringen i 27 kap. 5 § OSL. Därutöver kan andra bestämmelser i OSL, exempelvis 15 kap. 1 § och 15 kap. 1 a §, vara tillämpliga. Detta innebär att avtalets krav på sekretess är förenliga med den svenska offentlighets- och sekretesslagstiftningen och att Sverige kan leva upp till sina avtalsrättsliga åtaganden i detta avseende.

Punkt 3 innehåller bestämmelser om möjlighet för den anmodade staten att avslå en begäran om utbyte av upplysningar. Av punkterna 3 a) och b) följer att en avtalsslutande stat inte är skyldig att vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i någon av de avtalsslutande staterna och inte heller att lämna

upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i någon av dessa stater. Enligt punkt 3 c) är en avtalsslutande stat inte heller skyldig att lämna upplysningar som skulle röja affärs-, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

I punkt 4 föreskrivs att en tillfrågad stat ska använda de medel som den förfogar över för att inhämta begärda upplysningar, även om den inte har behov av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål. Skyldigheten begränsas av bestämmelserna i punkt 3. Den anmodade staten har dock inte rätt att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att den inte har något eget intresse av sådana upplysningar.

I punkt 5 anges att bestämmelserna i punkt 3 inte medför rätt för en avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att upplysningarna innehas av banker, andra finansiella institutioner, ombud, representanter eller förvaltare eller därför att upplysningarna gäller äganderätt i en person.

I artikel 27 finns vissa upplysningar beträffande diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän.

4.7. Regler mot offshoreverksamhet

Bestämmelserna i artikel 28 innebär att avtalsförmåner kan nekas i vissa fall. Enligt punkt 1, som har tillkommit på begäran av Saudiarabien, berör bestämmelserna i detta avtal inte tillämpningen av intern lagstiftning som syftar till att motverka skatteflykt och skatteundandragande genom begränsning av kostnader och avdrag vid gränsöverskridande transaktioner mellan företag i de avtalsslutande staterna, om det huvudsakliga syftet eller ett av de huvudsakliga syftena med bildandet av sådana företag eller transaktionerna mellan dem var att komma i åtnjutande av avtalsförmåner som annars inte skulle ha varit tillgängliga.

Punkt 2, som har införts på begäran av Sverige, avser att förhindra att avtalsförmåner ges för offshoreverksamhet, coordination centres, huvudkontor eller liknande verksamhet, vars uppbyggnad huvudsakligen styrs av skatteskäl. Offshoreverksamhet är verksamhet som typiskt sett inte bedrivs av bolag som bedriver näringsverksamhet i en avtalsslutande stat i egentlig mening, utan av bolag vars inkomster så gott som uteslutande härrör från verksamhet utanför en avtalsslutande stat. Bolagen är formellt bildade enligt en stats lagstiftning men registreras i allmänhet i speciella register och deras verksamhet begränsas ofta av särskilda regler. Oftast får endast personer hemmahörande i utlandet vara delägare i sådant bolag. Bolagen får normalt inte bedriva verksamhet på den inhemska marknaden i den stat där de är bildade. Avsikten är att bolagen endast ska bedriva sin verksamhet och konkurrera på marknader utanför staten i fråga. Skatt utgår ofta i form av en fast årlig avgift eller med en mycket låg skattesats, ibland på en schablonmässig bas. Den grundläggande tanken bakom tillhandahållandet av dessa speciella register och den särskilda lagstiftningen är att attrahera utländska

investerare som bedriver den egentliga verksamheten någon annanstans att göra formella bolagsetableringar i denna andra stat. De utländska investerarna får härigenom ett instrument för att undgå skattskyldighet i de stater där de är hemmahörande. De typer av ”verksamhet” som är vanligast förekommande i detta sammanhang är internationell sjöfart, finansverksamhet och annan liknande verksamhet som inte är bunden till någon speciell plats för verksamhetens bedrivande.

Ett annat slag av offshoreverksamhet som bestämmelserna avser att motverka är verksamhet i form av ”coordination centres” eller liknande. Den verksamhet som bedrivs av dessa enheter är tillhandahållandet av finansiella, administrativa eller andra tjänster åt bolag inom samma koncern. Ersättningen för dessa tjänster är avsedd att vara avdragsgill i utbetalarstaten och beskattas inte alls eller mycket lågt i mottagarlandet. Förfarandet har som viktigaste syfte att omvandla beskattningsbar inkomst i den egentliga verksamhetsstaten till låg- eller icke-beskattad inkomst i den stat där offshorebolaget är beläget.

Skatteavtal syftar bl.a. till att eliminera eller minska de skattehinder som finns för ett fritt utbyte av varor, kapital och tjänster. Genom regler för att undvika dubbelbeskattning, reducera hög bruttobeskattning på betalningar från källstaten (utdelning, ränta och royalty) samt förhindra diskriminerande beskattning kan avtalen på ett verksamt sätt bidra till ökade investeringar och ett ökat utbyte av varor och tjänster mellan de avtalsslutande staterna. Avtalen är däremot inte avsedda att användas som instrument för att med konstlade metoder åstadkomma total skattefrihet eller mycket låg skattebelastning för inkomster som rätteligen bör ingå i beskattningsunderlaget och beskattas i den avtalsslutande stat där investeraren hör hemma.

Flera medlemsstater i OECD har genom intern lagstiftning infört bestämmelser som tar udden av sådan verksamhet som redovisats i det föregående. Majoriteten av medlemsstaterna är liksom Sverige inte beredda att medge bolag som bedriver sådan verksamhet förmåner genom skatteavtal. Vid ingående av nya skatteavtal är det svensk policy att begära att särskilda spärregler införs som en gardering för eventuella framtida ändringar i intern lagstiftning i de stater med vilka vi har skatteavtal. Detta är särskilt angeläget eftersom ett skatteavtal ofta är tillämpligt under en mycket lång tid.

4.8. Slutbestämmelser

Artiklarna 29 och 30 innehåller bestämmelser om avtalets ikraftträdande och upphörande. Enligt artikel 29 ska de avtalsslutande staterna underrätta varandra när de åtgärder vidtagits som enligt respektive stats lagstiftning krävs för att avtalet ska träda i kraft. Avtalet träder i kraft den sista dagen i den månad som följer närmast efter den månad då den sista av dessa underrättelser tagits emot. Avtalet ska därefter tillämpas i fråga om källskatter, för belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare och i fråga om andra skatter på inkomst, och skatter på förmögenhet, på

skatt som tas ut för det beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare.

4.9. Protokollet

I det till skatteavtalet fogade protokollet finns förtydliganden och tillägg avseende artiklarna 1, 3, 4, 8, 13, 15, 23 och 26. Dessa tillägg har berörts under beskrivningen av respektive artikel ovan.

Av punkt 8 i protokollet framgår att om Saudiarabien instiftar en inkomstskatt för saudiska medborgare som har hemvist i Saudiarabien, eller den för närvarande utgående skatten förändras på motsvarande sätt, ska de avtalsslutande staterna inleda förhandlingar för att i avtalet införa en artikel om förbud mot diskriminering. En sådan artikel saknas i nuvarande skatteavtal.

5. Konsekvenser för de offentliga finanserna

Sverige har för närvarande drygt 80 skatteavtal i kraft. Genom förslagen i denna proposition kommer dessa att kompletteras med ytterligare ett avtal. Förslagen förväntas inte ge upphov till någon negativ offentligfinansiell effekt. Förslagen bedöms inte heller ge upphov till någon ökad arbetsbörda för Skatteverket eller för de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 3 mars 2016

Närvarande: statsminister Löfven, ordförande, och statsråden Romson, Y Johansson, M Johansson, Persson, Bucht, Hultqvist, Hellmark Knutsson, Lövin, Regnér, A Johansson, Kaplan, Damberg, Bah Kuhnke, Shekarabi, Wikström,

Föredragande: statsrådet Ardalan Shekarabi

Regeringen beslutar proposition Skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien