Prop. 2015/16:7

Skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 september 2015

Stefan Löfven

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett nytt avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på kapitalvinst mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland. Det nya avtalet ersätter ett avtal från 1983. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om detta avtal. Lagen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Det nya avtalet innebär bland annat förändringar av beskattningen av pensioner och liknande utbetalningar. En övergångsbestämmelse gör det möjligt för den som omedelbart före avtalets ikraftträdande var mottagare av pension eller liknande utbetalning att fortsätta låta sig beskattas enligt de gamla reglerna.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner avtalet mellan Konungariket Sverige samt Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på kapitalvinst (avsnitt 4),

2. antar regeringens förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland.

Hänvisningar till S1

2. Förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på kapitalvinst som

Sverige samt Storbritannien och Nordirland undertecknade den 26 mars 2015 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska. Den engelska texten och en svensk översättning av avtalet framgår av bilagan till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

2. Lagen ska tillämpas i fråga om

a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare,

b) andra skatter på inkomst, på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare,

c) skiljeförfarande enligt artikel 23 i avtalet, från och med den dag då lagen träder i kraft oavsett vilket beskattningsår ärendet gäller, och

d) informationsutbyte enligt artikel 24 i avtalet, på begäran som framställs den dag då lagen träder i kraft eller senare, oavsett till vilket år beskattningsanspråket är att hänföra.

3. Ett ärende kan inte bli föremål för skiljeförfarande enligt 2 c) tidigare än tre år efter lagens ikraftträdande.

4. Genom lagen upphävs lagen (1983:898) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland.

5. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om följande:

a) Källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs före den 1 januari det år som följer närmast efter den dag lagen träder i kraft.

b) Andra skatter på inkomst, på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar före den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft.

c) Artikel 18 och artikel 19 punkt 2 i bilagan om en fysisk person omedelbart före ikraftträdandet av avtalet av den 26 mars 2015 var mottagare av utbetalning som omfattas av nämnda bestämmelser och denne, i enlighet med avtalets artikel 29 punkt 5, valt att dessa äldre bestämmelser, och inte bestämmelserna i artikel 17 i avtalet, ska tillämpas på sådan utbetalning. De äldre bestämmelserna ska tillämpas från och med det år då valet görs till dess valet återkallas. När ett val har återkallats kan inget nytt val göras.

Bilaga

(Översättning)

Convention between the Kingdom of Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital gains

Avtal mellan Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på kapitalvinst

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland;

Konungariket Sveriges regering och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands regering,

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital gains;

som önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på kapitalvinst,

Have agreed as follows:

har kommit överens om följande:

Article 1

Artikel 1

Persons covered Personer på vilka avtalet tillämpas

1. This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

1. Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

2. For the purposes of this Convention, income, profit or gain derived by or through an entity or arrangement that is treated as wholly or partly fiscally transparent under the tax law of either Contracting State shall be considered to be income, profit or gain of a resident of a Contracting State but only to the extent that the income, profit or gain is treated, for purposes of taxation by that State, as the income, profit or gain of a resident of that State. In no case shall the provisions of this paragraph be construed so as to restrict in any way a Contracting

2. Vid tillämpning av detta avtal ska inkomst eller vinst som förvärvas av eller genom en person vars inkomst eller vinst enligt lagstiftningen i endera avtalsslutande staten är föremål för delägarbeskattning, anses förvärvad av en person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna till den del som inkomsten eller vinsten, enligt skattelagstiftningen i denna stat, behandlas som inkomst eller vinst hos en person med hemvist i staten i fråga. Bestämmelserna i denna punkt begränsar inte på något sätt en avtalsslutande stats rätt att

State’s right to tax the income, profit or gain of the residents of that State.

beskatta inkomst eller vinst förvärvad av person med hemvist i denna stat.

Article 2

Artikel 2

Taxes covered Skatter som omfattas av avtalet

1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital gains imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

1. Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst och på kapitalvinst som påförs för en avtalsslutande stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters räkning, oberoende av det sätt på vilket skatterna tas ut.

2. There shall be regarded as taxes on income and on capital gains all taxes imposed on total income or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, as well as taxes on capital appreciation.

2. Med skatter på inkomst och på kapitalvinst förstås alla skatter som tas ut på inkomst i dess helhet eller på delar av inkomst, däri inbegripet skatter på vinst på grund av överlåtelse av lös eller fast egendom, samt skatter på värdestegring.

3. The taxes to which the Convention shall apply are:

3. De skatter på vilka detta avtal tillämpas är:

a) in Sweden:

a) i Sverige:

(i) the national income tax (den statliga inkomstskatten);

1) den statliga inkomstskatten,

(ii) the withholding tax on dividends (kupongskatten);

2) kupongskatten,

(iii) the income tax on nonresidents (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta);

3) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,

(iv) the income tax on nonresident artistes and athletes (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.); and

4) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl., och

(v) the municipal income tax (den kommunala inkomstskatten);

5) den kommunala inkomstskatten,

(hereinafter referred to as “Swedish tax”);

(i det följande benämnd ”svensk skatt”);

b) in the United Kingdom:

b) i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland:

(i) the income tax; 1) inkomstskatten, (ii) the corporation tax; and 2) bolagsskatten, och (iii) the capital gains tax; 3) kapitalvinstskatten, (hereinafter referred to as “United Kingdom tax”).

(i det följande benämnd ”brittisk skatt”).

4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph 3. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in their taxation laws.

4. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet tas ut vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i punkt 3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska meddela varandra de väsentliga ändringar som gjorts i deras skattelagstiftning.

Article 3

Artikel 3

General definitions Allmänna definitioner

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

a) the term “Sweden” means the Kingdom of Sweden and, when used in a geographical sense, includes the national territory, the territorial sea of Sweden as well as other maritime areas over which Sweden in accordance with international law exercises sovereign rights or jurisdiction;

a) ”Sverige” avser Konungariket Sverige och, när uttrycket används i geografisk betydelse, innefattar Sveriges territorium, Sveriges territorialhav och andra havsområden över vilka Sverige i överensstämmelse med folkrättens regler utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion,

b) the term “United Kingdom” means Great Britain and Northern Ireland but, when used in a geographical sense, means the territory and territorial sea of Great Britain and Northern Ireland and the areas beyond that territorial sea over which Great Britain and Northern Ireland exercise sovereign rights or jurisdiction in accordance with their domestic law and international law;

b) ”Förenade konungariket” avser Storbritannien och Nordirland men, när uttrycket används i en geografisk betydelse, inbegriper Storbritannien och Nordirlands territorium och territorialhav och varje område beläget utanför Storbritannien och Nordirlands territorialhav över vilka Storbritannien och Nordirland i överensstämmelse med dess lagstiftning och folkrättens regler utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion,

c) the terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean Sweden or the United Kingdom, as the context requires;

c) ”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande staten” avser Sverige eller Förenade konungariket, beroende på sammanhanget,

d) the term “person” includes an individual, a company and any other body of persons;

d) ”person” inbegriper fysisk person, bolag och annan sammanslutning,

e) the term “company” means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;

e) ”bolag” avser juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person,

f) the term “enterprise” applies to the carrying on of any business;

f) ”företag” avser bedrivandet av varje form av rörelse,

g) the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

g) ”företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den andra avtalsslutande staten” avser företag som bedrivs av en person med hemvist i en avtalsslutande stat, respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten,

h) the

term “international

traffic” means any transport by a ship or aircraft except when the ship or aircraft is operated solely between places in a Contracting State and the enterprise that operates the ship or aircraft is not an enterprise of that State;

h) ”internationell trafik” avser transport med skepp eller luftfartyg utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i en avtalsslutande stat av ett företag som inte är ett företag i denna stat,

i) the

term “competent

authority” means:

i) ”behörig myndighet” avser:

(i) in Sweden, the Minister of Finance, his authorised representative or the authority which is designated as a competent authority for the purposes of this Convention;

1) i Sverige, finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal,

(ii) in the United Kingdom, the Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs or their authorised representative;

2) i Förenade konungariket, ”the Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs” eller deras befullmäktigade ombud,

j) the term “national” means:

j) ”medborgare”, avser:

(i) in relation to Sweden, any individual possessing the nationality of Sweden and any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in Sweden;

1) i Sverige, fysisk person som är svensk medborgare samt juridisk person, handelsbolag eller annan sammanslutning som bildats enligt gällande svensk lag,

(ii) in relation to the United Kingdom, any British citizen, or any British subject not possessing the citizenship of any other Commonwealth country or territory, provided he has the right of abode in the United Kingdom; and any legal person, partnership or association deriving its status as

2) i Förenade konungariket, brittisk medborgare eller brittisk person som inte innehar medborgarskap i någon annan stat, eller annat territorium, i samväldet, under förutsättning att personen i fråga har rätt att vistas i Förenade konungariket, samt juridisk person, handelsbolag eller annan

such from the laws in force in the United Kingdom;

sammanslutning som bildats enligt gällande brittisk lag,

k) the term “business” includes the performance of professional services and of other activities of an independent character.

k) ”rörelse” innefattar utövandet av fritt yrke och annan självständig verksamhet.

2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet vid någon tidpunkt anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas, och den betydelse som uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning i denna stat äger företräde framför den betydelse uttrycket ges i annan lagstiftning i denna stat.

Article 4

Artikel 4

Resident

Hemvist

1. For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of incorporation or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any governmental body or agency, political subdivision or local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income or capital gains from sources in that State.

1. Vid tillämpningen av detta avtal avser uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning, plats för bildande, eller annan liknande omständighet och innefattar också denna stat, dess offentligrättsliga organ eller institutioner, politiska underavdelningar eller lokala myndigheter. Detta uttryck inbegriper emellertid inte person som är skattskyldig i denna stat endast för inkomst eller kapitalvinst från källa i denna stat.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which

a) han anses ha hemvist endast i den stat där han har en bostad som

he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

stadigvarande står till hans förfogande. Om han har en sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist endast i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena),

b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he does not have a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist endast i den stat där han stadigvarande vistas,

c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;

c) om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist endast i den stat där han är medborgare,

d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

d) om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem, ska de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to determine by mutual agreement the Contracting State of which that person shall be deemed to be a resident for the purposes of this Convention. In the absence of a mutual agreement by the competent authorities of the Contracting States, the person shall not be considered a resident of either Contracting State for the purposes of claiming any benefits provided by the Convention, except those provided by Articles 21, 22 and 23.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, ska de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra i vilken avtalsslutande stat personen ska anses ha sitt hemvist vid tillämpningen av detta avtal. I avsaknad av en ömsesidig överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska personen inte anses ha hemvist i någondera avtalsslutande stat i syfte att begära andra förmåner enligt detta avtal än de som följer av artiklarna 21, 22 och 23.

Article 5

Artikel 5

Permanent establishment Fast driftställe

1. For the purposes of this Convention, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

1. Vid tillämpningen av detta avtal avser uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. The term

“permanent

establishment” includes especially:

2. Uttrycket

”fast driftställe”

innefattar särskilt:

a) a place of management;

a) plats för företagsledning,

b) a branch;

b) filial,

c) an office;

c) kontor,

d) a factory;

d) fabrik,

e) a workshop; and

e) verkstad, och

f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar.

3. A building site or construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith constitutes a permanent establishment only if it lasts more than twelve months.

3. Plats för byggnads-, anläggnings-, monterings- eller installationsverksamhet eller verksamhet som består av övervakning i anslutning därtill utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår längre tid än tolv månader.

4. Notwithstanding

the

preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include:

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket ”fast driftställe” inte innefatta:

a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

a) användningen av anordningar uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor,

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande,

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom ett annat företags försorg,

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för

information, for the enterprise; företaget,

e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget bedriva annan verksamhet av förberedande eller biträdande art,

f) an installation project carried on by an enterprise of a Contracting State in the other Contracting State in connection with delivery of machinery or equipment produced by that enterprise;

f) ett installationsprojekt som ett företag i en avtalsslutande stat bedriver i den andra avtalsslutande staten i samband med leverans av maskiner eller utrustning som har tillverkats av företaget,

g) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs a) to f), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

g) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för någon kombination av verksamheter som anges i a) till

f) ovan, under förutsättning att hela den verksamhet som bedrivs från den stadigvarande platsen för affärsverksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande art.

5. Notwithstanding

the

provisions of paragraphs 1 and 2, where a person – other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies – is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

5. Om en person – som inte är en sådan oberoende representant på vilken punkt 6 tillämpas – är verksam för ett företag samt i en avtalsslutande stat har och där regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn, anses detta företag – utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 – ha fast driftställe i denna stat i fråga om varje verksamhet som personen driver för företaget. Detta gäller dock inte, om den verksamhet som personen bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt 4 och som, om den bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet, inte skulle göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent

6. Företag anses inte ha fast driftställe i en avtalsslutande stat endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan

or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

7. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt) medför inte i sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

Article 6

Artikel 6

Income from immovable property Inkomst av fast egendom

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripet inkomst av lantbruk eller skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. The

term “immovable

property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, buildings, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

2. Uttrycket ”fast egendom” har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart

other form of immovable property. brukande, genom uthyrning eller annan användning av fast

egendom.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag.

Article 7

Artikel 7

Business profits Inkomst av rörelse

1. Profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits that are attributable to the permanent establishment in accordance with the provisions of paragraph 2 may be taxed in that other State.

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället i enlighet med bestämmelserna i punkt 2 beskattas i den andra staten.

2. For the purposes of this Article and Article 21, the profits that are attributable in each Contracting State to the permanent establishment referred to in paragraph 1 are the profits it might be expected to make, in particular in its dealings with other parts of the enterprise, if it were a separate and independent enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions, taking into account the functions performed, assets used and risks assumed by the enterprise through the permanent establishment and through the other parts of the enterprise.

2. Vid tillämpningen av denna artikel och artikel 21 ska den inkomst som i vardera avtalsslutande staten är hänförlig till det fasta driftstället som avses i punkt 1 vara den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, särskilt med avseende på driftställets mellanhavanden med andra delar av företaget, om det hade varit ett fristående företag som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor, med beaktande av de funktioner som utförts, tillgångar som använts och risker som företaget har tagit genom det fasta driftstället och genom andra delar av företaget.

3. Where, in accordance with paragraph 2, a Contracting State adjusts the profits that are attributable to a permanent establishment of an enterprise of one of the Contracting States and taxes accordingly profits of the

3. I fall då en avtalsslutande stat, i enlighet med punkt 2, justerar de inkomster som är hänförliga till ett fast driftställe för ett företag med hemvist i en av de avtalsslutande staterna och därmed beskattar företaget för inkomst som har

enterprise that have been charged to tax in the other State, that other State shall, to the extent necessary to eliminate double taxation on these profits, make an appropriate adjustment if it agrees with the adjustment made by the firstmentioned State; if the other Contracting State does not so agree, the Contracting States shall endeavour to eliminate any double taxation resulting therefrom by mutual agreement.

beskattats i den andra staten, ska denna andra stat, i den utsträckning som är nödvändigt för att undvika dubbelbeskattning av dessa inkomster, genomföra vederbörlig justering om den instämmer med den justering som gjorts av den förstnämnda staten. Om den andra avtalsslutande staten inte instämmer ska de avtalsslutande staterna söka undanröja eventuell dubbelbeskattning till följd av detta genom ömsesidig överenskommelse.

4. Where profits include items of income or capital gains which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

4. Ingår i inkomst av rörelse inkomst eller kapitalvinst som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av bestämmelserna i denna artikel.

Article 8

Artikel 8

Shipping and air transport Sjöfart och luftfart

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

1. Inkomst som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik beskattas endast i denna stat.

2. With respect to profits derived by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS) the provisions of paragraph 1 shall apply only to such part of the profits as corresponds to the participation held in that consortium by SAS Sverige AB, the Swedish partner of SAS.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel av konsortiet som innehas av SAS Sverige AB, den svenske delägaren i SAS.

3. For the purposes of this Article, profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic include:

3. Vid tillämpningen av denna artikel innefattas i inkomst som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik,

a) profits from the rental on a bareboat basis of ships or aircraft; and

a) inkomst som förvärvas genom uthyrning av obemannade skepp eller luftfartyg, och

b) profits from the use,

b) inkomst som förvärvas genom

maintenance or rental of containers (including trailers and related equipment for the transport of containers) used for the transport of goods or merchandise;

användning, underhåll eller uthyrning av containrar (däri inbegripet släpvagnar och annan utrustning för transport av containrar) som används för transport av gods eller varor,

where such rental or such use, maintenance or rental, as the case may be, is incidental to the operation of ships or aircraft in international traffic by that enterprise.

under förutsättning att sådan uthyrning eller sådan användning, underhåll eller uthyrning är av underordnad betydelse i förhållande till företagets användning av skepp eller luftfartyg i internationell trafik.

4. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

4. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

Article 9

Artikel 9

Associated enterprises Företag med intressegemenskap

1. Where

1. I fall då:

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande.

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

2. I fall då en avtalsslutande stat i inkomsten för ett företag i denna stat inräknar

och i

överensstämmelse

därmed

beskattar – inkomst, för vilken ett företag i den andra avtalsslutande staten beskattats i denna andra stat, samt den sålunda inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företag i den förstnämnda staten om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, ska denna andra stat genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts inkomsten där. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna överlägger vid behov med varandra.

Article 10 Artikel 10

Dividends

Utdelning

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

2. However, dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State may also be taxed in that State and according to its laws, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the dividends. However, if the beneficial owner is a company which controls, directly or indirectly, at least 10 per cent of the voting power of the company paying the dividends, the dividends shall be exempt from tax in the Contracting State of which

2. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat får emellertid beskattas även i denna stat, enligt lagstiftningen i denna stat, men om den som har rätt till utdelningen är en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga 5 procent av utdelningens bruttobelopp. Sådan utdelning ska emellertid vara undantagen från beskattning i den stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, om den som har rätt till utdelningen är ett bolag som kontrollerar, direkt eller indirekt, minst 10 procent av det utdelande

the company paying the dividends is a resident.

bolagets röstetal.

Notwithstanding the previous provisions of this paragraph, where dividends are paid out of income (including gains) derived directly or indirectly from immovable property within the meaning of Article 6 by an investment vehicle which distributes most of this income annually and whose income from such immovable property is exempted from tax, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the dividends.

Såvitt avser utdelning som betalas från inkomst (inklusive vinst) som direkt eller indirekt förvärvas från sådan fast egendom som avses i artikel 6 av ett åtagande om kollektiva investeringar som årligen delar ut övervägande delen av dess inkomst och vars inkomst från sådan fast egendom är undantagen från beskattning får – utan hinder av föregående bestämmelser i denna punkt

– skatten inte

överstiga 15 procent av utdelningens bruttobelopp.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

Denna punkt berör inte bolagets beskattning för den vinst av vilken utdelningen betalas.

3. The term “dividends” as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as any other item which is treated as income from shares by the taxation laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

3. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra rättigheter i bolag som enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av aktier.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident through a permanent establishment situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån

company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in that other State.

utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe i denna andra stat, och ej heller på bolagets icke utdelade vinst ta ut en skatt som utgår på bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

6. No relief shall be available under this Article if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the shares or other rights in respect of which the dividend is paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

6. Lättnader enligt denna artikel ska inte erhållas om det huvudsakliga syftet eller ett av de huvudsakliga syftena, hos någon person som har inflytande över tillskapandet eller placeringen av de aktier eller andra rättigheter på grund av vilka utdelningen betalas, är att uppnå förmån av denna artikel genom sådant tillskapande eller sådan placering.

Article 11 Artikel 11

Interest

Ränta

1. Interest arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State.

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten har rätt till, beskattas endast i denna andra stat.

2. The term “interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article. The term shall not include any item which is treated as a

2. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket avser särskilt inkomst av värdepapper som utfärdats av staten och inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripet agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obligationer eller debentures. Straffavgift på grund av sen betalning anses inte som ränta vid

dividend under the provisions of Article 10.

tillämpningen av denna artikel. Uttrycket innefattar inte sådana inkomster som behandlas som utdelning enligt bestämmelserna i artikel 10.

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

4. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest paid exceeds, for whatever reason, the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

4. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

5. No relief shall be available under this Article if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the debt-claim in respect of which the interest is paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

5. Lättnader enligt denna artikel ska inte erhållas om det huvudsakliga syftet eller ett av de huvudsakliga syftena, hos någon person som har inflytande över tillskapandet eller placeringen av den fordran på grund av vilka räntan betalas, är att uppnå förmån av denna artikel genom sådant tillskapande eller sådan placering.

Article 12 Artikel 12

Royalties

Royalty

1. Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State.

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten har rätt till, beskattas endast i denna andra stat.

2. The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information (knowhow) concerning industrial, commercial or scientific experience.

2. Med

uttrycket ”royalty”

förstås i denna artikel varje slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm och filmer eller band för radio- eller televisionsutsändning, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod, eller för upplysning (know-how) om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

4. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties paid exceeds, for whatever reason, the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to

4. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rättighet eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana

the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

5. No relief shall be available under this Article if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the rights in respect of which the royalties are paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

5. Lättnader enligt denna artikel ska inte erhållas om det huvudsakliga syftet eller ett av de huvudsakliga syftena, hos någon person som har inflytande över tillskapandet eller placeringen av rättigheterna på grund av vilka royaltyn betalas, är att uppnå förmån av denna artikel genom sådant tillskapande eller sådan placering.

Article 13 Artikel 13

Capital gains Kapitalvinst

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares, other than shares in which there is substantial and regular trading on a Stock Exchange, or comparable interests, deriving more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av andelar eller liknande rättigheter som inte i väsentlig omfattning och regelmässigt omsätts på en aktiebörs, vars värde till mer än 50 procent, direkt eller indirekt, kan hänföras till fast egendom som är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

3. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State, including such gains from the

3. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma

alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise), may be taxed in that other State.

gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget).

4. Gains that an enterprise of a Contracting State that operates ships or aircraft in international traffic derives from the alienation of such ships or aircraft, or from movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that Contracting State.

4. Vinst, som förvärvas av ett företag i avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik eller lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg, beskattas endast i denna avtalsslutande stat.

With respect to gains derived by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), the provisions of this paragraph shall apply only to such part of the gains as corresponds to the participation held in that consortium by SAS Sverige AB, the Swedish partner of SAS.

Bestämmelserna i denna punkt tillämpas i fråga om vinst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), men endast i fråga om den del av vinsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av SAS Sverige AB, den svenske delägaren i SAS.

5. Gains from the alienation of any property, other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

5. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i punkterna 1, 2, 3 och 4 beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

6. Notwithstanding

the

provisions of paragraph 5, gains from the alienation of shares or other rights in a company, or of interests in a partnership or trust derived by an individual who has been a resident of a Contracting State and who has become a resident of the other Contracting State, may be taxed in the firstmentioned State if the alienation of the property occurs at any time during the seven years next following the date on which the individual has ceased to be a resident of the first-mentioned State. The gain so taxed shall not include the gain, if any, that accrues during the period during which the individual is or was a resident of the other Contracting State.

6. Vinst på grund av överlåtelse av andelar eller liknande rättigheter i bolag, eller andelar i handelsbolag eller stiftelse (”trust”) som förvärvas av en fysisk person som har haft hemvist i en avtalsslutande stat och som fått hemvist i den andra avtalsslutande staten får – utan hinder av bestämmelserna i punkt 5 – beskattas i den förstnämnda staten om överlåtelsen sker vid något tillfälle under de sju år som följer närmast efter den tidpunkt då den fysiska personen har upphört att ha hemvist i den förstnämnda staten. Sådan vinst ska dock inte inkludera eventuell vinst som har uppkommit under den tid personen har haft hemvist i den andra avtalsslutande staten.

Article 14 Artikel 14

Income from employment Inkomst av anställning

1. Subject to the provisions of Articles 15, 17 and 18, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 15, 17 och 18 föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning, endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

2. Notwithstanding

the

provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda staten, om:

a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned; and

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod som börjar eller slutar under beskattningsåret i fråga,

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten eller på dennes vägnar, och

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment which the employer has in the other State.

c) ersättningen inte belastar fast driftställe som arbetsgivaren har i den andra staten.

3. Notwithstanding

the

preceding provisions of this Article, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic (other than aboard a ship or aircraft operated solely within the other Contracting State) shall be taxable only in that State.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel ska ersättning som en person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs ombord på skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik (i andra fall än ombord på skepp eller luftfartyg som används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten)

beskattas endast i denna stat.

Article 15 Artikel 15

Directors’ fees

Styrelsearvode

Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse eller annat liknande organ i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

Article 16 Artikel 16

Artistes and sportsmen Artister och sportutövare

1. Notwithstanding

the

provisions of Article 14, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 14 får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av artist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker, eller i egenskap av sportutövare, beskattas i denna andra stat.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Article 14, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

2. I fall då inkomst genom personlig verksamhet som artist eller sportutövare bedriver i denna egenskap inte tillfaller artisten eller sportutövaren själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artikel 14, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller sportutövaren bedriver verksamheten.

Article 17 Artikel 17

Pensions, annuities and similar payments

Pensioner, livräntor och liknande betalningar

1. Pensions and other similar remuneration (including annuities) arising in a Contracting State, and disbursements under the Social

1. Pension och annan liknande ersättning (inklusive livränta) som härrör från en avtalsslutande stat samt utbetalningar enligt social-

Security legislation of a Contracting State may be taxed in that State.

försäkringslagstiftningen i en avtalsslutande stat får beskattas i denna stat.

2. The term “annuity” means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

2. Med uttrycket ”livränta” förstås ett fastställt belopp, som utbetalas periodiskt på fastställda tider under en persons livstid eller under angiven eller fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar som ersättning för däremot fullt svarande vederlag i pengar eller pengars värde.

Article 18 Artikel 18

Government service Offentlig tjänst

1. a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

1. a) Lön och annan liknande ersättning, med undantag för pension, som betalas av en avtalsslutande stat, en av dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, underavdelnings eller myndighets tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:

b) Sådan lön och annan liknande ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten om arbetet utförs i denna andra stat och personen i fråga har hemvist i denna stat och:

(i) is a national of that State; or 1) är medborgare i denna stat, eller (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services;

2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att utföra arbetet,

and is subject to tax in that State on such salaries, wages and other similar remuneration.

samt beskattas i denna stat för sådan lön och annan liknande ersättning.

2. The provisions of Articles 14, 15 and 16 shall apply to salaries, wages and other similar remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority

2. Bestämmelserna i artiklarna 14, 15 och 16 tillämpas på lön och annan liknande ersättning som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, en av dess politiska underavdelningar eller lokala

thereof. myndigheter.

Article 19 Artikel 19

Students Studerande

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

Studerande eller affärspraktikant som har eller omedelbart före vistelsen i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda staten uteslutande för sin undervisning eller praktik, beskattas inte i denna stat för belopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller praktik, om beloppen härrör från källa utanför denna stat.

Article 20 Artikel 20

Other income Annan inkomst

1. Items of income beneficially owned by a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat har rätt till och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.

2. Notwithstanding

the

provisions of paragraph 1, where an amount of income is paid to a resident of a Contracting State out of income received by trustees or personal representatives administering the estates of deceased persons and those trustees or personal representatives are residents of the other Contracting State, that amount shall be treated as arising from the same sources, and in the same proportions, as the income received by the trustees or personal representatives out of which that amount is paid.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 ska belopp, som betalas till person med hemvist i en avtalsslutande stat från inkomst som har uppburits av förvaltare eller personliga representanter som förvaltar dödsbon med hemvist i den andra avtalsslutande staten, anses härröra från samma källa och i samma proportioner som den inkomst som uppburits av förvaltarna eller de personliga representanterna och från vilken betalning sker.

Any tax paid by the trustees or personal representatives in respect of the income paid to the

Skatt som har betalats av förvaltare eller personliga representanter på inkomst som

beneficiary shall be treated as if it had been paid by the beneficiary.

betalas till förmånstagare ska anses vara betald av förmånstagaren.

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the beneficial owner of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på annan inkomst, än inkomst av fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om den som har rätt till inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

4. Where, by reason of a special relationship between the resident referred to in paragraph 1 and some other person, or between both of them and some third person, the amount of the income referred to in that paragraph exceeds the amount (if any) which would have been agreed upon between them in the absence of such a relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the income shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other applicable provisions of this Convention.

4. Då, på grund av särskilda förbindelser mellan den person med hemvist som avses i punkt 1 och någon annan person eller mellan dem båda och annan person, den inkomst som avses i nämnda punkt överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan dem om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i avtal.

5. No relief shall be available under this Article if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the rights in respect of which the income is paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

5. Lättnader enligt denna artikel ska inte erhållas om det huvudsakliga syftet eller ett av de huvudsakliga syftena, hos någon person som har inflytande över tillskapandet eller placeringen av rättigheterna på grund av vilka inkomsterna betalas, är att uppnå förmån av denna artikel genom sådant tillskapande eller sådan placering.

Article 21 Artikel 21

Elimination of double taxation Undvikande av dubbelbeskattning

1. In the case of Sweden, double taxation shall be avoided as follows:

1. Beträffande Sverige ska dubbelbeskattning undvikas på följande sätt:

a) Where a resident of Sweden derives income which under the laws of the United Kingdom and in accordance with the provisions of this Convention may be taxed in the United Kingdom, Sweden shall allow - subject to the provisions of the laws of Sweden concerning credit for foreign tax (as they may be amended from time to time without changing the general principle hereof) - as a deduction from the tax on such income, an amount equal to the United Kingdom tax paid in respect of such income.

a) Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt lagstiftning i Förenade konungariket och i enlighet med bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Förenade konungariket, ska Sverige – med beaktande av bestämmelserna i svensk lagstiftning beträffande avräkning av utländsk skatt (även i den lydelse de framledes kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras) – från den svenska skatten på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den skatt i Förenade konungariket som erlagts på inkomsten.

b) Where a resident of Sweden derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, shall be taxable only in the United Kingdom, Sweden may, when determining the graduated rate of Swedish tax, take into account the income which shall be taxable only in the United Kingdom.

b) Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som i enlighet med detta avtal beskattas endast i Förenade konungariket, får Sverige, vid fastställande av skattesatsen för svensk progressiv skatt beakta den inkomst som ska beskattas endast i Förenade konungariket.

c) Notwithstanding

the

provisions of subparagraph a) of this paragraph, dividends paid by a company which is a resident of the United Kingdom to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from Swedish tax according to the provisions of Swedish law governing the exemption of tax on dividends paid to Swedish companies by companies abroad.

c) Utan hinder av bestämmelserna i a) i denna punkt är utdelning från bolag med hemvist i Förenade konungariket till bolag med hemvist i Sverige undantagen från svensk skatt enligt bestämmelserna i svensk lag om skattebefrielse för utdelning som betalas till svenska bolag från bolag i utlandet.

2. Subject to the provisions of the law of the United Kingdom regarding the allowance as a credit against United Kingdom tax of tax

2. I enlighet med Förenade konungarikets lagstiftning angående avräkning från skatt i Förenade konungariket av skatt

payable in a territory outside the United Kingdom or, as the case may be, regarding the exemption from United Kingdom tax of a dividend arising in a territory outside the United Kingdom or of the profits of a permanent establishment situated in a territory outside the United Kingdom (which shall not affect the general principle hereof):

som betalas i annan stat, eller undantagande från skatt i Förenade konungariket gällande utdelning med källa i annan stat eller inkomst från fast driftställe beläget i annan stat (vilken lagstiftning inte ska påverka den allmänna princip som anges här) gäller följande:

a) Swedish tax payable under the laws of Sweden and in accordance with this Convention, whether directly or by deduction, on profits, income or chargeable gains from sources within Sweden (excluding in the case of a dividend tax payable in respect of the profits out of which the dividend is paid) shall be allowed as a credit against any United Kingdom tax computed by reference to the same profits, income or chargeable gains by reference to which the Swedish tax is computed;

a) svensk skatt, som enligt svensk lagstiftning och i överensstämmelse med detta avtal betalas, antingen direkt eller genom avdrag, på inkomst eller skattepliktig kapitalvinst från källa i Sverige (med undantag, i fråga om utdelning, av skatt på vinst av vilken utdelningen betalas), avräknas från varje skatt i Förenade konungariket, som belöper på samma inkomst eller skattepliktiga kapitalvinst för vilken den svenska skatten beräknats,

b) a dividend which is paid by a company which is a resident of Sweden to a company which is a resident of the United Kingdom shall be exempted from United Kingdom tax when the exemption is applicable and the conditions for exemption under the law of the United Kingdom are met;

b) utdelning från bolag med hemvist i Sverige till bolag med hemvist i Förenade konungariket ska vara undantagen från skatt i Förenade konungariket när undantagandet är tillämpligt och villkoren för undantagande enligt lagstiftning i Förenade konungariket är uppfyllda,

c) the profits of a permanent establishment in Sweden of a company which is a resident of the United Kingdom shall be exempted from United Kingdom tax when the exemption is applicable and the conditions for exemption under the law of the United Kingdom are met;

c) inkomst som förvärvas av ett fast driftställe i Sverige för ett bolag med hemvist i Förenade konungariket ska vara undantagen från skatt i Förenade konungariket när undantagande är tillämpligt och när villkoren för undantagande enligt lagstiftning i Förenade konungariket är uppfyllda,

d) in the case of a dividend not exempted from tax under subparagraph b) above which is paid by a company which is a resident of Sweden to a company which is a resident of the United

d) om utdelning som inte är undantagen från skatt enligt punkt

b) ovan betalas av ett bolag med hemvist i Sverige till ett bolag med hemvist i Förenade konungariket som kontrollerar, direkt eller

Kingdom and which controls directly or indirectly at least 10 per cent of the voting power in the company paying the dividend, the credit mentioned in subparagraph

a) above shall also take into account the Swedish tax payable by the company in respect of its profits out of which such dividend is paid.

indirekt, minst 10 procent av det utdelande bolagets röstetal, ska den svenska skatt som bolaget erlagt på vinst av vilken utdelningen betalas beaktas vid avräkningen enligt a) i denna punkt.

3. For the purposes of paragraphs 1 and 2, profits, income and gains owned by a resident of a Contracting State which may be taxed in the other Contracting State in accordance with this Convention shall be deemed to arise from sources in that other State.

3. Vid tillämpningen av punkterna 1 och 2 ska inkomst eller vinst som förvärvas av person med hemvist i en avtalsslutande stat och som enligt detta avtal får beskattas i den andra avtalsslutande staten anses härröra från denna andra stat.

4. Where a resident of a Contracting State derives gains which may be taxed in the other Contracting State under the provisions of paragraph 6 of Article 13, and those gains are in respect of:

4. Om en person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär vinst som får beskattas i den andra avtalsslutande staten enligt bestämmelserna i artikel 13 punkt 6, och sådan vinst är hänförlig till:

a) shares or comparable interests referred to in paragraph 2 of Article 13, and the immovable property in question is situated in the first-mentioned Contracting State, or

a) sådana andelar eller liknande rättigheter som avses i artikel 13 punkt 2 och den fasta egendomen i fråga är belägen i den förstnämnda avtalsslutande staten, eller

b) shares referred to in paragraph 7 of Article 26, and the rights in question are to assets to be produced by the exploration or exploitation of the sea-bed and subsoil and their natural resources situated in the first-mentioned Contracting State

b) sådana andelar som avses i artikel 26 punkt 7, och rättigheterna i fråga är hänförliga till tillgångar som ska utvinnas genom utforskandet eller utnyttjandet av havsbottnen och dess underlag eller av dessas naturtillgångar, belägna i den förstnämnda avtalsslutande staten,

that other Contracting State shall allow, under the provisions of paragraphs 1 or 2, as the case may be, a deduction of, or a credit for, the tax paid on that gain in the first-mentioned Contracting State.

ska den andra avtalsslutande staten enligt bestämmelserna i punkterna 1 och 2 medge avdrag eller avräkning för den skatt som har betalats på vinsten i den förstnämnda avtalsslutande staten.

Article 22 Artikel 22

Non-discrimination Förbud mot diskriminering

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected.

1. Medborgare i en avtalsslutande stat ska inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i denna andra avtalsslutande stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastad.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

2. Beskattningen av ett fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, ska i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av ett företag i denna andra stat, som bedriver verksamhet av samma slag.

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 4 or 5 of Article 11, paragraph 4 or 5 of Article 12, or paragraph 4 or 5 of Article 20 apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt 1, artikel 11 punkterna 4 eller 5, artikel 12 punkterna 4 eller 5, eller artikel 20 punkterna 4 eller 5 tillämpas, är ränta, royalty och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgill vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, ska inte i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed

connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

sammanhängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

5. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging either Contracting State to grant to individuals not resident in that State any of the personal allowances, reliefs and reductions for tax purposes which are granted to individuals so resident or to its nationals.

5. Bestämmelserna i denna artikel ska inte anses medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge fysiska personer som inte har hemvist i den staten sådant personligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller skattenedsättning som medges personer med hemvist i den staten eller till dess medborgare.

Article 23 Artikel 23

Mutual agreement procedure Förfarandet vid ömsesidig

överenskommelse

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 22, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

1. Om en person anser att en avtalsslutande stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att det påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordningar, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist eller, om fråga är om tillämpning av artikel 22 punkt 1, i den avtalsslutande stat där han är medborgare. Saken ska läggas fram inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, ska myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra

the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats genomförs utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av detta avtal.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter.

5. Where,

5. I fall då,

a) under paragraph 1, a person has presented a case to the competent authority of a Contracting State on the basis that the actions of one or both of the Contracting States have resulted for that person in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, and

a) en person, i enlighet med punkt 1, har gjort en framställan till den behöriga myndigheten i en avtalsslutande stat med anledning av att åtgärder i den ena eller båda avtalsslutande staterna för honom har medfört beskattning i strid med bestämmelserna i detta avtal, och

b) the competent authorities are unable to reach an agreement to resolve that case pursuant to paragraph 2 within three years from the presentation of the case to the competent authority of the other Contracting State,

b) de behöriga myndigheterna inte, inom tre år från anmälan till den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten, kan nå en överenskommelse för att lösa frågan enligt punkt 2,

any unresolved issues arising from the case shall be submitted to arbitration if the person so requests. These unresolved issues shall not, however, be submitted to arbitration if a decision on these issues has already been rendered by a court or administrative tribunal of either State. Unless a person directly affected by the case does not accept the mutual

ska, om personen begär det, kvarstående olösta frågor i ärendet hänskjutas till skiljeförfarande. Sådana olösta frågor ska dock inte hänskjutas till skiljeförfarande om en domstol i någon av de avtalsslutande staterna har meddelat ett beslut avseende dessa frågor. Skiljedomen är bindande för båda avtalsslutande staterna och ska genomföras utan hinder av tidsbe-

agreement that implements the arbitration decision, that decision shall be binding on both Contracting States and shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic laws of these States. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this paragraph.

gränsningar i dessa staters interna lagstiftning, såvida inte en person som direkt berörs av ärendet inte accepterar den ömsesidiga överenskommelsen som genomför skiljedomen. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna får träffa överenskommelse om sättet att tillämpa denna punkt.

6. a) The provisions of paragraph 5 shall not apply to cases falling within paragraph 3 of Article 4 or to issues concerning the attribution of capital to a permanent establishment under Article 7.

6. a) Bestämmelserna i punkt 5 ska inte tillämpas på ärenden som rör artikel 4 punkt 3 och inte heller på ärenden som rör hänförande av kapital till ett fast driftställe enligt artikel 7.

b) Notwithstanding

the

provisions of paragraph 5, a case shall not be submitted to arbitration if the competent authorities of both Contracting States have agreed that the case is not suitable for resolution through arbitration.

b) Utan hinder av bestämmelserna i punkt 5, ska ett ärende inte hänskjutas till skiljeförfarande om de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna har överenskommit att ärendet inte är lämpligt att avgöras genom skiljeförfarande.

Article 24 Artikel 24

Exchange of information Utbyte av upplysningar

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska utbyta sådana upplysningar som kan antas vara relevanta vid tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal eller för administration eller verkställighet av intern lagstiftning i fråga om skatter av varje slag och beskaffenhet som tas ut för de avtalsslutande staterna eller för deras politiska underavdelningar eller lokala myndigheter, om beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artiklarna 1 och 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated

2. Upplysningar som en avtalsslutande stat tagit emot enligt punkt 1 ska behandlas som

as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use.

hemliga på samma sätt som upplysningar som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller driver in de skatter som åsyftas i punkt 1 eller handlägger åtal eller överklagande i fråga om dessa skatter eller som utövar tillsyn över nämnda verksamheter. Dessa personer eller myndigheter får använda upplysningar bara för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden. Utan hinder av ovanstående får upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit användas för andra ändamål när sådana upplysningar får användas för sådana andra ändamål enligt lagstiftningen i båda avtalsslutande staterna och den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat som lämnat upplysningarna tillåtit sådant användande.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 medför inte skyldighet för en avtalsslutande stat att:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

4. If information is requested by

4. Då en avtalsslutande stat

a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

begär upplysningar enligt denna artikel ska den andra avtalsslutande staten använda de medel som denna stat förfogar över för att inhämta de begärda upplysningarna, även om denna andra stat inte har behov av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål. Förpliktelsen i föregående mening begränsas av bestämmelserna i punkt 3, men detta medför inte en rätt för en avtalsslutande stat att vägra lämna upplysningar uteslutande därför att denna stat inte har något eget intresse av sådana upplysningar.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

5. Bestämmelserna i punkt 3 medför inte rätt för en avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att upplysningarna innehas av en bank, annan finansiell institution, ombud, representant eller förvaltare eller därför att upplysningarna gäller äganderätt i en person.

Article 25 Artikel 25

Members of diplomatic missions and consular posts

Medlemmar av diplomatisk beskickning och konsulat

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid beskattningen som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer medlemmar av diplomatisk beskickning och konsulat.

Article 26 Artikel 26

Miscellaneous provisions relating to offshore activities

Bestämmelser som tillämpas på viss verksamhet utanför kusten

1. The provisions of this Article shall apply notwithstanding any other provision of this Convention where activities (in this Article

1. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal tillämpas bestämmelserna i denna artikel när verksamhet (i denna

”relevant activities”) are carried on offshore in connection with the exploration or exploitation of the sea-bed and subsoil and their natural resources situated in a Contracting State.

artikel benämnd

”relevant

verksamhet”) bedrivs utanför kusten i samband med utforskandet eller utnyttjandet av havsbottnen och dess underlag eller av dessas naturtillgångar, belägna i en avtalsslutande stat.

2. An enterprise of a Contracting State which carries on relevant activities in the other Contracting State shall, subject to paragraphs 3 and 4 of this Article, be deemed to be carrying on business in that other Contracting State through a permanent establishment situated therein.

2. Företag i en avtalsslutande stat som bedriver relevant verksamhet i den andra avtalsslutande staten anses – om inte bestämmelserna i punkterna 3 och 4 i denna artikel föranleder annat – bedriva rörelse i denna andra avtalsslutande stat från där beläget fast driftställe.

3. Relevant activities which are carried on by an enterprise of a Contracting State in the other Contracting State for a period or periods not exceeding in the aggregate 30 days in any 12 month period shall not constitute the carrying on of business through a permanent establishment situated therein. For the purposes of this paragraph:

3. Relevant verksamhet som företag i en avtalsslutande stat bedriver i den andra avtalsslutande staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 30 dagar under en tolvmånadersperiod medför inte att rörelse anses bedriven från där beläget fast driftställe. Vid tillämpningen av denna punkt gäller följande:

a) where an enterprise of a Contracting State carrying on relevant activities in the other Contracting State is associated with another enterprise carrying on substantially similar relevant activities there, the former enterprise shall be deemed to be carrying on all such activities of the latter enterprise, except to the extent that those activities are carried on at the same time as its own activities;

a) I fall då företag i en avtalsslutande stat som bedriver relevant verksamhet i den andra avtalsslutande staten har intressegemenskap med annat företag, som bedriver väsentligen liknande verksamhet där, anses det förstnämnda företaget bedriva all sådan verksamhet som bedrivs av det sistnämnda företaget. Detta gäller dock inte i den mån den sistnämnda verksamheten bedrivs under samma tid som det förstnämnda företagets egen verksamhet.

b) an enterprise shall be regarded as associated with another enterprise if one participates directly or indirectly in the management, control or capital of the other or if the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of both enterprises.

b) Ett företag anses ha intressegemenskap med ett annat, om det ena företaget direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av det andra företaget eller äger del i detta företags kapital eller om samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av båda

företagen eller äger del i båda dessa företags kapital.

4. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the transportation of supplies or personnel by a ship or aircraft to a location where relevant activities are being carried on, or from the operation of tugboats or anchor handling vessels in connection with such activities, shall be taxable only in that Contracting State.

4. Inkomst, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar genom transport av materiel eller personal med skepp eller luftfartyg till plats där relevant verksamhet bedrivs eller genom användning av bogserbåtar eller särskilda fartyg som assisterar vid ankring i samband med sådan verksamhet, beskattas endast i denna avtalsslutande stat.

5. a) Subject to subparagraph b) of this paragraph, salaries, wages and similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment connected with relevant activities in the other Contracting State may, to the extent that the duties are performed offshore in that other Contracting State, be taxed in that other Contracting State.

5. a) Om inte punkt b) i denna punkt föranleder annat, får lön och liknande ersättning som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning som har samband med relevant verksamhet som bedrivs i den andra avtalsslutande staten, i den mån arbetet utförs utanför kusten i den andra avtalsslutande staten, beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

b) Salaries, wages and similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft engaged in the transportation of supplies or personnel to a location where relevant activities are being carried on in a Contracting State, or in respect of any employment exercised aboard a tugboat or anchor handling vessel in connection with such activities, shall be taxable only in the State of which the individual is a resident.

b) Lön och liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av arbete som utförs ombord på skepp eller luftfartyg som transporterar materiel eller personal till plats där relevant verksamhet bedrivs i en avtalsslutande stat eller på grund av arbete som utförs ombord på bogserbåt eller särskilt fartyg som assisterar vid ankring i samband med sådan verksamhet, beskattas endast i den stat där personen har hemvist.

6. Gains derived by an enterprise of a Contracting State that operates:

6. Vinst som förvärvas av ett företag i en avtalsslutande stat som använder:

a) ships or aircraft for the transportation of supplies or personnel to a location where relevant activities are being carried on in a Contracting State, or

a) skepp eller luftfartyg för transport av materiel eller personal till plats där relevanta verksamhet bedrivs i en avtalsslutande stat, eller

b) tugboats or anchor handling vessels operated in connection with such activities

b) bogserbåtar eller särskilda fartyg som assisterar vid ankring i samband med sådan verksamhet

from the alienation of such ships, aircraft, tugboats or anchorhandling vessels shall be taxable only in that Contracting State.

på grund av överlåtelse av sådana skepp, luftfartyg, bogserbåtar eller särskilda fartyg som assisterar vid ankring, ska beskattas endast in denna avtalsslutande stat.

7. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of rights to assets to be produced by the exploration or exploitation of the sea-bed and subsoil and their natural resources situated in the other Contracting State, including rights to interests in or to the benefit of such assets, or from the alienation of shares deriving their value or the greater part of their value directly or indirectly from such rights, may be taxed in that other Contracting State.

7. Vinst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av rättigheter till tillgångar som kan utvinnas genom utforskandet eller utnyttjandet av havsbottnen och dess underlag eller av dessas naturtillgångar, belägna i den andra avtalsslutande staten, inklusive rättigheter i förmån av sådana tillgångar, eller från överlåtelse av aktier som får sitt värde eller större delen av sitt värde direkt eller indirekt från sådana rättigheter får beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

Article 27 Artikel 27

Preferential regimes Förmånliga skatteregimer

Notwithstanding any other provisions of this Convention, where

Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal, ska för det fall

a) a company that is a resident of a Contracting State derives its income primarily from other States

a) bolag med hemvist i en avtalsslutande stat huvudsakligen förvärvar sina inkomster från andra stater

(i) from shipping and financial activities, or

1) från sjöfarts- och finansverksamhet, eller

(ii) from being the headquarters or co-ordination centre for, or from being an entity providing administrative services or other support to, a group of companies which carry on business primarily in other States; and

2) genom att vara huvudkontor, coordination centre eller en enhet som tillhandahåller administrativa eller andra tjänster till en grupp av bolag som bedriver rörelse huvudsakligen i andra stater, och

b) under a preferential regime, such income bears a significantly lower tax than income from similar activities carried out within that State or than income from being the headquarters, coordination centre or similar entity providing administrative services

b) sådan inkomst enligt en förmånlig skatteregim beskattas väsentligt lägre enligt lagstiftningen i denna stat än inkomster från liknande verksamhet som bedrivs inom denna stat eller genom att vara huvudkontor, coordination centre

or other support to a group of companies which carry on business in that State, as the case may be,

eller liknande enhet som tillhandahåller administrativa eller andra tjänster till en grupp av bolag som bedriver rörelse i denna stat,

any provisions of this Convention conferring an exemption or a reduction of tax shall not apply to the income of such company and paragraph 2 of Article 10 and Article 21 shall not apply to the dividends paid by such company.

de bestämmelser i detta avtal som medger undantag från eller nedsättning av skatt inte tillämpas på inkomst som sådant bolag förvärvar och inte heller ska artikel 10 punkt 2 eller artikel 21 tillämpas på utdelning som betalas av sådant bolag.

Article 28 Artikel 28

Miscellaneous Övriga bestämmelser

Where under any provision of this Convention, income or capital gains are relieved from tax in a Contracting State and, under the laws in force in the other Contracting State, an individual, in respect of that income or that capital gain is subject to tax by reference to the amount thereof which is remitted to or received in that other Contracting State and not by reference to the full amount thereof, then the relief to be allowed under the Convention in the first-mentioned Contracting State shall apply only to so much of the income or capital gain as is taxed in that other Contracting State.

I fall då enligt bestämmelse i detta avtal beskattning i en avtalsslutande stat av inkomst eller kapitalvinst lindras och en fysisk person enligt gällande lagstiftning i den andra avtalsslutande staten beskattas för sådan inkomst eller kapitalvinst till den del den överförs till eller mottas i den andra avtalsslutande staten och inte för hela dess belopp, ska den skattelindring som enligt detta avtal medges i den förstnämnda avtalsslutande staten avse endast den del av inkomsten eller kapitalvinsten som överförs till eller mottas i den andra avtalsslutande staten.

Article 29 Artikel 29

Entry into force Ikraftträdande

1. Each of the Contracting States shall notify the other in writing, through diplomatic channels, of the completion of the procedures required by its law for the entry into force of this Convention.

1. De avtalsslutande staterna ska skriftligen på diplomatisk väg underrätta varandra när de åtgärder vidtagits som enligt respektive stats lagstiftning krävs för att detta avtal ska träda i kraft.

2. The Convention shall enter into force on the thirtieth day after the receipt of the later of these

2. Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter det att den sista av dessa underrättelser tagits

notifications and shall thereupon have effect

emot och ska därefter tillämpas

a) in Sweden:

a) i Sverige

(i) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after 1st January of the year next following the date on which the Convention enters into force;

1) i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare,

(ii) in respect of other taxes on income, for taxes chargeable for any tax year beginning on or after 1st January of the year next following the date on which the Convention enters into force; and

2) i fråga om andra skatter på inkomst, på skatt som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare, och

b) in the United Kingdom:

b) i Förenade konungariket:

(i) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after 1st January of the year next following the date on which the Convention enters into force;

1) i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare,

(ii) in respect of income tax and capital gains tax, for any year of assessment beginning on or after 6th April next following the date on which this Convention enters into force;

2) i fråga om skatt på inkomst och på kapitalvinst, för beskattningsår som börjar den 6 april som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare,

(iii) in respect of corporation tax, for any financial year beginning on or after 1st April next following the date on which this Convention enters into force.

3) beträffande bolagsskatt, för räkenskapsår som börjar den 1 april som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare.

3. Notwithstanding

the

provisions of paragraph 1, the provisions of Article 23 (Mutual agreement procedure) and Article 24 (Exchange of information) shall have effect from the date of entry into force of this Convention, without regard to the taxable period to which the matter relates. However, no case may be submitted for arbitration under the provisions of paragraph 5 of Article 23 (Mutual agreement procedure) earlier than three years after the date on which the Convention enters into force.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1, ska bestämmelserna i artikel 23 (Ömsesidig överenskommelse) och artikel 24 (Utbyte av upplysningar) tillämpas från och med den dag då avtalet träder i kraft oavsett vilket beskattningsår ärendet gäller. Inget ärende får emellertid hänskjutas till skiljeförfarande enligt bestämmelserna i artikel 23 punkt 5 (Ömsesidig överenskommelse) förrän tidigast tre år efter den dag då detta avtal träder i kraft.

4. The Convention between the Government of the Kingdom of

4. Avtalet mellan Det Förenade Konungariket Storbritannien och

Sweden and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital gains, signed at Stockholm on 30th August 1983 (“the prior Convention”), shall cease to have effect in respect of any tax with effect from the date upon which this Convention has effect in respect of that tax in accordance with the provisions of paragraph 1 of this Article and shall terminate on the last such date.

Nordirlands regering och Konungariket Sveriges regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och realisationsvinst, undertecknat i Stockholm den 30 augusti 1983 (”det tidigare avtalet”), ska upphöra att tillämpas med avseende på varje skatt från och med den dag då detta avtal enligt punkt 1 i denna artikel ska tillämpas avseende den aktuella skatten, och ska upphöra att gälla på den sista av dessa dagar.

5. Notwithstanding

the

provisions of paragraphs 2 and 4 and the provisions of Article 17, where, immediately before the entry into force of this Convention, an individual was in receipt of payments falling within Article 18 or paragraph 2 of Article 19 of the prior Convention, that individual may make an election that the provisions of those Articles, and not the provisions of Article 17 of this Convention, shall continue to apply to those payments. That election shall have effect for the year in which it is made and for subsequent years unless revoked by the individual. Where an election has been so revoked, no further election under this paragraph may be made.

5. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 2 och 4 och bestämmelserna i artikel 17, får en fysisk person som omedelbart före avtalets ikraftträdande var mottagare av sådan utbetalning som omfattas av artikel 18 eller artikel 19 punkt 2 i det tidigare avtalet, välja att bestämmelserna i sistnämnda artiklar, och inte bestämmelserna i artikel 17 i detta avtal, fortfarande ska tillämpas på sådana utbetalningar. Detta val ska gälla för det år under vilket valet görs och varje därpå följande år under förutsättning att valet inte har återkallats av personen. När ett val har återkallats får inte ett nytt val göras enligt denna punkt.

Article 30 Artikel 30

Termination Upphörande

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving written notice of termination at least six months before the end of

Detta avtal förblir i kraft till dess att det sägs upp av en avtalsslutande stat. Vardera avtalsslutande staten kan på diplomatisk väg skriftligen säga upp avtalet genom underrättelse härom minst sex månader före utgången av något kalenderår. I händelse av

any calendar year. In such case, the Convention shall cease to have effect

sådan uppsägning upphör avtalet att gälla

a) in Sweden:

a) i Sverige:

(i) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after 1st January of the year next following the end of the six month period;

1) i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare,

(ii) in respect of other taxes on income, for taxes chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the year next following the end of the six month period; and

2) i fråga om andra skatter på inkomst, på skatt som påförs för beskattningsår som börjar 1 januari det år som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare, och

b) in the United Kingdom:

b) i Förenande konungariket:

(i) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after 1st January of the year next following the end of the six month period;

1) i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare,

(ii) in respect of income tax and capital gains tax, for any year of assessment beginning on or after 6th April next following the date on which the notice is given;

2) i fråga om inkomstskatt och skatt på kapitalvinst, som tas ut under beskattningsår som börjar den 6 april året närmast efter det om underrättelsen ges eller senare,

(iii) in respect of corporation tax, for any financial year beginning on or after 1st April next following the date on which the notice is given.

3) i fråga om bolagsskatt, på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 april det år som följer närmast efter det datum då underrättelsen ges eller senare.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Done in duplicate at Stockholm this 26th day of March 2015 in the English language.

Som skedde i Stockholm den 26 mars 2015, i två exemplar på engelska språket.

For the Government of the Kingdom of Sweden

För Konungariket Sveriges regering

Linda Haggren Linda Haggren

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

För Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands regering

Paul Johnston Paul Johnston

3. Ärendet och dess beredning

Det nu gällande skatteavtalet mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland undertecknades den 30 augusti 1983. På initiativ av Storbritannien och Nordirland inleddes förhandlingar om ett nytt skatteavtal i Stockholm i oktober 2013. Ett utkast till avtal upprättat på engelska paraferades i april 2014. En svensk översättning har därefter upprättats. Den engelska texten och den svenska översättningen har remitterats till Kammarrätten i Stockholm och Skatteverket. Avtalet undertecknades den 26 mars 2015.

Ett förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland har upprättats inom Finansdepartementet.

Ett utkast till proposition har beretts med Skatteverket.

Lagrådet

Genom den föreslagna lagen införlivas i svensk lagstiftning det avtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på kapitalvinst som undertecknades den 26 mars 2015. Lagförslaget är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

4. Skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland

Regeringens förslag:

Riksdagen godkänner avtalet mellan

Konungariket Sverige samt Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på kapitalvinst samt antar regeringens förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland.

Remissinstanserna: Ett förslag till skatteavtal har remitterats till

Kammarrätten i Stockholm och Skatteverket. Remissinstanserna tillstyrker förslaget. Skatteverket har uttryckt önskemål om att övergångsbestämmelsen i artikel 29.5 i avtalet uppmärksammas särskilt i propositionen.

Skälen för regeringens förslag: Skatteavtalen är viktiga för att undanröja de hinder som en dubbelbeskattning kan medföra för utbyte av varor och tjänster, för kapitalets och arbetskraftens rörlighet och för utvecklingen av ekonomiska förbindelser mellan länder. Avtalen möjliggör även ett samarbete mellan skattemyndigheterna i de avtalsslutande staterna och bidrar därför till att bekämpa internationell skatteflykt. Skatteverkets önskemål om att en avtalsbestämmelse förklaras närmare i propositionen får anses tillgodosedda i avsnitt 4.3.

Hänvisningar till S4

  • Prop. 2015/16:7: Avsnitt 1

4.1. Lagförslaget

Lagförslaget består dels av två paragrafer, dels av en bilaga av vilken avtalets innehåll framgår.

I förslaget till lag föreskrivs att avtalet ska gälla som lag här i landet (1 §). Vidare regleras där frågan om avtalets tillämplighet i förhållande till annan skattelag (2 §).

Enligt artikel 29 i avtalet ska de avtalsslutande staterna underrätta varandra när de åtgärder vidtagits som krävs enligt lagstiftningen i respektive stat för att avtalet ska träda i kraft. Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter det att den sista underrättelsen har tagits emot. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt avtalet kommer att träda i kraft. I lagförslaget anges därför att lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

4.2. Översiktligt om inkomstskattesystemet i Storbritannien och Nordirland

4.2.1. Bolagsbeskattning

Bolag som är hemmahörande (”resident”) i Storbritannien och Nordirland är skattskyldiga där för all inkomst, oavsett varifrån den härrör. Ett bolag kan dock välja att vinster hänförliga till dess utländska fasta driftställe inte ska tas med i underlaget för beräkning av brittisk skatt. Ett sådant val är oåterkalleligt. Förluster till sådant fast driftställe är då inte heller avdragsgilla. Såsom hemmahörande anses bolag som bildats enligt lagstiftningen i Storbritannien och Nordirland samt bolag som har sin verkliga ledning där (”central management and control”). Bolagsskatten, som beräknas på nettoinkomsten, uppgår till 20 procent. Även kapitalvinster beskattas enligt samma skattesats. Utdelning som ett bolag med hemvist i Storbritannien och Nordirland mottar är i praktiken skattefri i de flesta fall. Skattefriheten omfattar de flesta utdelningar som mottas av stora och medelstora företag oavsett om utdelningen är hänförlig till innehav i inhemska eller utländska bolag.

De bolag som inte är hemmahörande (”non-resident”) i Storbritannien och Nordirland är skattskyldiga för den inkomst som härrör från landet.

4.2.2. Beskattning av fysiska personer

Fysisk person som har hemvist (”residence”) i Storbritannien och Nordirland är skattskyldig där för all inkomst, oavsett varifrån den härrör. Sedan 2013 finns ett lagstadgat test för att avgöra om en fysisk person har hemvist i landet, s.k. Statutory Residence Test (SRT). Exempel på grunder för hemvist är att personen stadigvarande vistas eller har sitt hem i landet eller utför större delen av sitt förvärvsarbete där.

Fysisk person som varken omfattas av grunderna för hemvist i landet eller hemvist utomlands, anses likväl ha hemvist i landet under förutsättning att personen har väsentlig anknytning (”sufficient ties”) dit.

Olika skatteregler tillämpas beroende på inkomstens natur och källa. Den beskattningsbara inkomsten delas in i inkomst av tjänst, inkomst av fast egendom, inkomst av näringsverksamhet, kapitalinkomst, utdelning och utländsk inkomst.

Skattesatserna i Storbritannien och Nordirland bestäms årsvis och gäller från 6 april ett år till och med 5 april närmast efterföljande år. Skattesatserna och beloppsgränserna som anges nedan gäller för beskattningsår som börjar den 1 april 2015.

Utdelning beskattas med 10 procent på belopp upp till GBP 31 785, med 32,5 procent på belopp mellan GPB 31 786 och GBP 150 000 och med 37,5 procent på belopp som överstiger GPB 150 000.

Inkomst från sparande (i huvudsak räntor) upp till GBP 5 000 beskattas inte. På inkomster mellan GBP 5 001 och GBP 31 785 är skattesatsen 20 procent, medan skattesatsen är 40 procent på belopp mellan GBP 31 786 och GBP 150 000. Inkomster som överstiger GBP 150 000 beskattas med 45 procent.

Kapitalvinst beskattas enligt en skattesats om 18 procent på belopp upp till GBP 31 785. På belopp över denna summa är skattesatsen 28 procent.

För övriga inkomster (lön, pension, inkomster från fast egendom m.m.) är skattesatsen 20 procent för belopp upp till GBP 31 785. För inkomster mellan GBP 31 786 och GBP 150 000 är skattesatsen 40 procent och för överstigande belopp är skattesatsen 45 procent.

Grundavdraget är GBP 10 600. Fysiska personer som inte har hemvist i Storbritannien och Nordirland (”non-resident individuals”) är skattskyldiga för inkomst som härrör från landet.

4.3. Skatteavtalets innehåll

Hänvisningar till S4-3

  • Prop. 2015/16:7: Avsnitt 4

4.3.1. Inledning

Avtalet ansluter nära till den modell som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) rekommenderar för bilaterala skatteavtal (”Model Tax Convention on Income and on Capital”).

För att bestämmelserna i ett skatteavtal ska bli gällande och kunna tillämpas av svenska domstolar och andra myndigheter krävs att de införlivas i svensk rätt, vilket sker genom en inkorporering av avtalen. Sedan skatteavtalen inkorporerats utgör de en del av svensk skattelag. Ett inkorporerat skatteavtal ska därmed i princip tolkas som annan svensk lagstiftning, dvs. enligt sin ordalydelse och med stöd av offentliga förarbeten. En viktig sekundärkälla kan vara kommentaren till OECD:s modellavtal som utarbetats inom organisationen.

Bestämmelser om tolkning av internationella överenskommelser finns, förutom i enskilda skatteavtal, i Wienkonventionen om traktaträtten. Konventionen har tillkommit för att vid tvist mellan parterna om avtalets innebörd tolka parternas, dvs. staternas, avsikt med en bestämmelse i ett visst avtal. Konventionen ska följaktligen inte reglera förhållandet mellan skattskyldiga och staten utan utgöra ett instrument för att avgöra tolkningstvister rörande folkrättsliga åtaganden.

För att säkerställa att de folkrättsliga åtaganden som följer av skatteavtal upprättshålls innehåller avtalen normalt en artikel om ömsesidig överenskommelse. Genom artikeln inrättas ett förfarande avsett att lösa svårigheter som uppkommer vid avtalets tillämpning.

4.3.2. Avtalets tillämpningsområde

Artikel 1 anger de personer som omfattas av avtalet. Artikel 1.1 överensstämmer med artikel 1 i OECD:s modellavtal. Enligt artikeln ska avtalet tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

För att avtalet ska vara tillämpligt krävs dels att fråga är om sådan person som avses i artikel 3.1 d), dels att denna person i enlighet med bestämmelserna i artikel 4.1 har hemvist i en avtalsslutande stat. Avtalet är enligt dessa bestämmelser endast tillämpligt i fråga om person som enligt den interna rätten i en avtalsslutande stat är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning, plats för bildande eller annan liknande omständighet. Uttrycket innefattar endast person som är obegränsat skattskyldig, dvs. person som är skattskyldig för hela sin världsvida inkomst i denna stat, och inte person som är skattskyldig endast för inkomst som har sin källa i staten i fråga. Den skattskyldighet som avses i avtalet är inte någon formell eller symbolisk skattskyldighet. Skattskyldigheten ska i princip innebära en skyldighet att erlägga skatt enligt de inkomstskattetabeller som normalt tillämpas för personer som är obegränsat skattskyldiga i staten i fråga.

Även en avtalsslutande stat, dess offentligrättsliga organ eller institutioner, politiska underavdelningar eller lokala myndigheter utgör enligt artikel 4.1 ”person med hemvist i en avtalsslutande stat”.

Artikel 1.2 innehåller en bestämmelse rörande delägarbeskattade personer. Av bestämmelsen följer att inkomst eller vinst som förvärvas av eller genom en person vars inkomst eller vinst enligt lagstiftningen i endera avtalsslutande stat är föremål för delägarbeskattning, ska anses förvärvad av en person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna till den del som inkomsten eller vinsten, enligt skattelagstiftningen i denna stat, behandlas som inkomst eller vinst hos en person med hemvist i staten i fråga. Bestämmelsen har förts in i avtalet i syfte att säkerställa att en investering som görs via en delägarbeskattad person omfattas av avtalets regler på samma sätt som om personens delägare hade gjort investeringen direkt. Vid tillämpning av skatteavtalet ska man således se igenom det delägarbeskattade subjektet. I artikel 1.2 sista meningen anges att bestämmelserna i artikel 1.2 inte på något sätt begränsar en avtalsslutande stats rätt att beskatta inkomst eller vinst förvärvad av person med hemvist i denna stat.

Artikel 2 anger de skatter som omfattas av avtalet. I artikel 2.3 räknas de skatter som omfattas av avtalet upp. Av artikel 2.4 framgår att avtalet även ska tillämpas på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i artikel 2.3.

4.3.3. Definitioner

Artikel 3 innehåller definitioner av vissa uttryck som förekommer i avtalet. Innehållet i artikeln överensstämmer i huvudsak med motsvarande artikel i OECD:s modellavtal.

Artikel 4 innehåller regler som avser att fastställa var en person ska anses ha hemvist.

Hemvistreglerna i avtalet har inte någon betydelse för var en person ska anses vara bosatt enligt intern skattelagstiftning, utan såsom uttryckligen framgår av avtalstexten regleras endast frågan om hemvist vid tillämpningen av avtalet. Detta innebär att avtalets hemvistregler inte är avgörande t.ex. när det gäller att bedöma om man vid beskattningen i Sverige ska ta ut kupongskatt enligt kupongskattelagen (1970:624) eller inkomstskatt enligt bestämmelserna i inkomstskattelagen (1999:1229), IL, på utdelning som betalas från Sverige. Bestämmelserna i IL ska tillämpas på utdelning från ett svenskt bolag till en fysisk person som är obegränsat skattskyldig i Sverige enligt intern svensk skattelagstiftning men som har hemvist i en annan stat enligt ett skatteavtal. Reglerna i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning får däremot betydelse vid bestämmandet av hemvist enligt avtalet. En förutsättning för att en person ska anses ha hemvist i någon av de avtalsslutande staterna enligt avtalet är att personen i fråga anses bosatt eller hemmahörande, dvs. obegränsat skattskyldig, enligt intern rätt i någon av de avtalsslutande staterna eller i båda.

Punkt 2 reglerar dubbel bosättning för fysiska personer, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska regler för beskattning anses obegränsat skattskyldig i Sverige och enligt reglerna för beskattning i Storbritannien och Nordirland anses obegränsat skattskyldig även där. Vid tillämpningen av avtalet ska i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt nämnda avtalsbestämmelse. En person som anses obegränsat skattskyldig såväl i Sverige som i Storbritannien och Nordirland enligt respektive stats interna lagstiftning men som vid tillämpningen av avtalet anses ha hemvist i Storbritannien ska, i fråga om de inkomster till vilka Sverige har beskattningsrätten enligt avtalet, i Sverige beskattas enligt de regler som gäller för i Sverige obegränsat skattskyldiga. Detta medför bl.a. rätt att få göra grundavdrag och allmänna avdrag.

Punkt 3 i 1983 års avtal med Storbritannien och Nordirland har ersatts av en ny bestämmelse. Enligt den nya bestämmelsen ska, i de fall annan person än fysisk person anses ha hemvist i båda avtalsslutande staterna, de behöriga myndigheterna söka avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse. Punkten utgör ett undantag från OECD:s modellavtal i vilket huvudregeln är att avgörande ska vara där personen har sin plats för verklig ledning. I avsaknad av sådan ömsesidig överenskommelse ska personen enligt skatteavtalet inte anses ha hemvist i någon av de avtalsslutande staterna i syfte att begära andra förmåner enligt avtalet än de som följer av artiklarna 21, 22 och 23.

Artikel 5 definierar fast driftställe. Artikeln överensstämmer i huvudsak med motsvarande bestämmelse i OECD:s modellavtal.

Punkt 2 innehåller en uppräkning – på intet sätt uttömmande – av exempel, som vart och ett kan anses utgöra ett fast driftställe. Dessa

exempel ska dock ses mot bakgrund av den allmänna definitionen i punkt

1. Detta innebär att de exempel som räknas upp i punkt 2 ska förstås så att dessa platser för affärsverksamhet utgör fasta driftställen endast om de uppfyller de allmänna villkoren i punkt 1. Punkt 3 innehåller en bestämmelse som innebär att – även om de allmänna villkoren i punkt 1 är uppfyllda – plats för byggnads-, anläggnings-, monterings- eller installationsverksamhet eller verksamhet som består av övervakning i anslutning därtill utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår längre tid än tolv månader. Punkt 4 anger vissa aktiviteter som trots att de bedrivs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet ändå inte ska anses bedrivna från fast driftställe. Såvitt avser punkt 4 f) har parterna önskat göra ett avsteg från OECD:s modellavtal. Bestämmelsen i punkt 4 f) utgör ett undantag från punkt 3 och innebär att installationsprojekt som visserligen omfattas av sistnämnda punkt inte ska utgöra fast driftställe om de i f) angivna förutsättningarna är uppfyllda.

4.3.4. Avtalets beskattningsregler

Artiklarna 6-20 innehåller avtalets regler om fördelning av beskattningsrätten till olika inkomster. Avtalets uppdelning i olika inkomster har endast betydelse för tillämpningen av avtalet och således inte vid bestämmandet av till vilket inkomstslag som inkomsten ska hänföras enligt svensk intern skattelagstiftning. När beskattningsrätten fördelats enligt avtalet sker beskattning i Sverige enligt svensk lagstiftning. Har rätten att beskatta viss inkomst i Sverige inskränkts genom avtalet måste denna begränsning iakttas.

I de fall en inkomst ”får” beskattas i en avtalsslutande stat enligt bestämmelserna i artiklarna 6-20, innebär detta inte att den andra staten fråntagits rätten att beskatta inkomsten i fråga. Beskattning får i sådant fall ske även i den andra staten, om det är möjligt enligt dess interna skattelagstiftning, men den dubbelbeskattning som uppkommer måste i sådana fall undanröjas. Hur detta genomförs framgår av artikel 21.

Inkomst av fast egendom får enligt artikel 6 beskattas i den stat där egendomen är belägen. Artikeln överensstämmer med motsvarande bestämmelser i OECD:s modellavtal, med undantag av att definitionen av fast egendom uttryckligen omfattar även ”byggnader”. Bakgrunden till detta är att byggnad enligt svensk rätt i vissa fall är lös egendom. Vid tillämpningen av avtalet anses alltid byggnad som fast egendom och inkomst av sådan byggnad, liksom övrig fast egendom enligt definitionen i punkt 2, får beskattas här om byggnaden eller den övriga fasta egendomen finns i Sverige även om inkomsttagaren har hemvist i Storbritannien och Nordirland.

Enligt IL beskattas inkomst som härrör från fast egendom i vissa fall som inkomst av näringsverksamhet. Vid tillämpningen av avtalet bestäms dock rätten att beskatta inkomst av fast egendom med utgångspunkt i artikel 6, dvs. den stat i vilken den fasta egendomen är belägen får beskatta inkomsten. Detta hindrar dock inte Sverige från att beskatta inkomsten i inkomstlaget näringsverksamhet vid inkomstbeskattningen här. Artikeln behandlar endast situationen att en person

med hemvist i en avtalsslutande stat har fast egendom belägen i den andra avtalsslutande staten. Inkomst av fast egendom som är belägen i den skattskyldiges hemviststat eller i en tredje stat behandlas i artikel 20 (annan inkomst). Royalty från fast egendom eller för utnyttjande av rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång behandlas också som fast egendom vid tillämpningen av avtalet. Annan royalty beskattas enligt artikel 12.

Artikel 7 innehåller regler om beskattning av rörelseinkomst.

Bestämmelserna i artikel 7 överensstämmer i huvudsak med de motsvarande bestämmelser som togs in i OECD:s modellavtal vid 2010 års uppdatering.

Enligt huvudregeln i punkt 1 beskattas inkomst av rörelse som förvärvas av ett företag i en avtalsslutande stat endast i den stat där företaget är hemmahörande. Uttrycket ”företag i en avtalsslutande stat” definieras i artikel 3.1 g) och avser ett företag som bedrivs av en person, fysisk eller juridisk, som har hemvist i en avtalsslutande stat. Begreppet ”fast driftställe” har definierats i artikel 5 och avser att reglera när ett företag i en avtalsslutande stat ska anses ha sådan närvaro eller bedriva sådan verksamhet i den andra avtalsslutande staten att denna andra stat ska få beskatta en del av företagets rörelseinkomst.

Om ett företag hemmahörande i Storbritannien och Nordirland bedriver rörelse i Sverige från fast driftställe här, ska vid inkomstberäkningen tillämpas svenska regler men beräkningen får inte stå i strid med bestämmelserna i avtalet.

Enligt punkt 2 ska armlängdsprincipen användas vid bestämmande av fördelningen av inkomster mellan fast driftställe och huvudkontor. Det innebär att till det fasta driftstället ska hänföras den inkomst som detta driftställe skulle ha förvärvat om det – istället för att avsluta affärer med huvudkontoret – hade avslutat affärer med ett helt fristående företag som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor, med beaktande av de funktioner som utförts, tillgångar som använts och risker som företaget har tagit genom det fasta driftstället och genom andra delar av företaget och avslutat affärer på normala marknadsmässiga villkor.

Punkt 3 överensstämmer i huvudsak med den alternativa bestämmelse som finns i kommentaren till artikel 7.3 i OECD:s modellavtal. Punkten innehåller regler för det fall en avtalsslutande stat, i enlighet med punkt 2, justerar de inkomster som är hänförliga till ett fast driftställe och därmed beskattar företaget för inkomst som har beskattats i den andra staten. I sådana fall ska den andra staten, om den instämmer med den justering som den förstnämnda staten har gjort, göra en vederbörlig justering i den utsträckning som är nödvändigt för att undvika dubbelbeskattning av de aktuella inkomsterna. För det fall den andra staten inte instämmer i justeringen ska staterna söka undanröja eventuell dubbelbeskattning genom ömsesidig överenskommelse. Den omständighet att behöriga myndigheter i vissa fall ska ”söka” undanröja eventuell dubbelbeskattning genom ömsesidig överenskommelse utgör en avvikelse från den alternativa bestämmelse som finns i OECD:s modellavtal. Avvikelsen syftar till att tillse att åtagandet i artikel 7.3 inte går längre än det i artikel 23, som reglerar förfarandet vid ömsesidig överenskommelse.

Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra artiklar i detta avtal regleras beskattningsrätten till dessa inkomster i de särskilda artiklarna (punkt 4).

Artikel 8 behandlar beskattning av inkomst som förvärvas av företag genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik.

Sådana inkomster beskattas enligt punkt 1 endast i den stat där företaget är hemmahörande. De särskilda reglerna för SAS i punkt 2 innebär att avtalet endast reglerar beskattningen av den del av SAS inkomst som motsvarar den andel av SAS som innehas av den svenska delägaren i SAS, dvs. SAS Sverige AB. Till skillnad från 1983 års avtal omfattar artikel 8 uttryckligen även inkomst som härrör från användning, underhåll eller uthyrning av bl.a. containrar och släpvagnar, i vissa fall (punkt 3). Liknande bestämmelser finns i flera andra svenska skatteavtal.

Artikel 9 innehåller regler om omräkning av inkomst vid obehörig vinstöverföring mellan företag med intressegemenskap. De i punkt 1 angivna reglerna innebär inte någon begränsning av en avtalsslutande stats rätt att enligt intern lagstiftning vidta omräkning av ett företags resultat utan anger endast i vilka fall den i punkt 2 angivna justeringen är avsedd att göras.

Artikel 10 behandlar beskattningen av utdelning. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får enligt punkt 1 beskattas i denna andra stat.

Enligt punkt 2 får utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat även beskattas i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, dvs. i källstaten, men om den som har rätt till utdelningen har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga 5 procent av utdelningens bruttobelopp. Är den som har rätt till utdelningen ett bolag, med undantag för handelsbolag, som har hemvist i den andra avtalsslutande staten och som kontrollerar, direkt eller indirekt, minst 10 procent av det utdelande bolagets röstetal är utdelningen emellertid undantagen från beskattning i källstaten. Såvitt avser utdelning som betalas från inkomst som direkt eller indirekt förvärvas från sådan fast egendom som avses i artikel 6 av ett ägande om kollektiva investeringar som årligen delar ut övervägande delen av dess inkomst så ska skatten i källstaten inte överstiga 15 procent av utdelningens bruttobelopp. Sistnämnda bestämmelse har i första hand införts med anledning av brittiska regler kring s.k. ”Real Estate Investment Trusts”.

De redovisade begränsningarna i källstatens beskattningsrätt gäller som nämnts endast då ”den som har rätt till utdelningen har hemvist i den andra avtalsslutande staten”. Av detta villkor, som även uppställs i fråga om ränta (artikel 11.1) och royalty (artikel 12.1), följer att den angivna begränsningen av beskattningen i källstaten inte gäller när en mellanhand (som inte har rätt till utdelningen), exempelvis en representant eller en ställföreträdare, sätts in mellan den som har rätt till utdelningen och utbetalaren såvida inte den som har rätt till utdelningen har hemvist i den andra avtalsslutande staten. Genom de ändringar som togs in i artikel 10.2 i OECDs modellavtal vid 2010 års uppdatering, och som återspeglas i artikel 10.2 i avtalet, framgår att begränsningen av beskattningen i källstaten inte förutsätter att mottagaren av utdelningen har hemvist i den andra avtalsslutande staten. Det avgörande är att den som har rätt till utdelningen har hemvist där.

Beskattningen av bolaget för den vinst av vilken utdelningen betalas berörs inte av begränsningarna i källstatens beskattningsrätt.

Definitionen av uttrycket ”utdelning”, som återfinns i punkt 3, överensstämmer i huvudsak med OECD:s modellavtal. Definitionen gäller endast vid tillämpning av artikel 10. Om uttrycket förekommer i andra artiklar kan det ha en annan betydelse.

I fall som anges i punkt 4 ska rätten att beskatta utdelning fördelas med tillämpning av avtalets regler för beskattning av inkomst av rörelse i artikel 7.

Punkt 5 innehåller förbud mot s.k. extra-territoriell beskattning av utdelning (beträffande detta slag av beskattning, se punkterna 33-39 i kommentaren till artikel 10 punkt 5 i OECD:s modellavtal).

I punkt 6 har intagits en bestämmelse avseende prövning av det huvudsakliga syftet (ett s.k. ”main purpose test”). Regeln syftar till att minska risken för otillbörligt utnyttjande av skatteavtalet och motsvarande bestämmelser finns även i artiklarna om ränta (artikel 11.5), royalty (artikel 12.5) och annan inkomst (artikel 20.5).

Artikel 11 behandlar beskattningen av ränta som härrör från en avtalsslutande stat och som en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten har rätt till. Enligt punkt 1 beskattas sådan ränta endast i den stat där den som har rätt till räntan har hemvist. Vad som här avses med ränta framgår av punkt 2. Ränta som härrör från tredje stat eller som härrör från den avtalsslutande stat i vilken den som tar emot räntan har hemvist beskattas enligt artikel 20.1 endast i hemviststaten.

Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte i de fall som avses i artikelns punkt 3, dvs. då räntan är hänförlig till fordran som har verkligt samband med fast driftställe som den som har rätt till räntan har i den andra avtalsslutande staten (källstaten). I dessa fall ska beskattningsrätten till räntan i stället fördelas med tillämpning av artikel 7 som behandlar inkomst av rörelse. Enligt svensk intern skattelagstiftning utgör inkomst av rörelse oftast inkomst av näringsverksamhet. Den här beskrivna beskattningsrätten för källstaten kan bli tillämplig i Sverige – i fråga om person som är begränsat skattskyldig enligt intern rätt – endast om räntan ska hänföras till intäkt av näringsverksamhet. Dessutom fordras att fast driftställe föreligger enligt svensk intern rätt eller att inkomsten hänför sig till här belägen fastighet (3 kap. 18 § första stycket och 6 kap. 11 § första stycket IL).

I punkt 5 har intagits en bestämmelse avseende prövning av det huvudsakliga syftet (ett s.k.”main purpose test”). Regeln syftar till att minska risken för otillbörligt utnyttjande av skatteavtalet och motsvarande bestämmelser finns även i artiklarna om utdelning (artikel 10.6), royalty (artikel 12.5) och annan inkomst (artikel 20.5).

Artikel 12 behandlar beskattningen av royalty. Enligt punkt 1 beskattas royalty, som avses i punkt 2, som härrör från en avtalsslutande stat (källstaten) och som en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten har rätt till, endast i denna andra stat. Definitionen av uttrycket ”royalty” omfattar i likhet med OECD:s modellavtal i dess nuvarande lydelse inte leasingavgifter och andra ersättningar för rätten att nyttja lös egendom.

Från de redovisade bestämmelserna i punkt 1 görs i punkt 3 undantag för sådana fall då den rättighet eller egendom för vilken royaltyn betalas,

har verkligt samband med fast driftställe som den som har rätt till royaltyn har i den andra avtalsslutande staten. I sådant fall fördelas beskattningsrätten till royaltyn mellan staterna med tillämpning av bestämmelsen om inkomst av rörelse i artikel 7.

Royalty som härrör från tredje stat eller som härrör från den avtalsslutande stat i vilken den som tar emot royaltyn har hemvist beskattas enligt artikel 20.1 endast i hemviststaten.

I punkt 5 har intagits en bestämmelse avseende prövning av det huvudsakliga syftet (ett s.k. ”main purpose test”). Regeln syftar till att minska risken för otillbörligt utnyttjande av skatteavtalet och motsvarande bestämmelser finns även i artiklarna om utdelning (artikel 10.6), ränta (artikel 11.5) och annan inkomst (artikel 20.5).

Artikel 13 behandlar beskattning av kapitalvinst. Bestämmelserna avviker i vissa avseenden från OECD:s modellavtal. De särskilda bestämmelser i punkt 2 gäller inte såvitt avser vinst vid överlåtelse av andelar som inte i väsentlig omfattning och regelmässigt omsätts på en aktiebörs. Vidare beskattas enligt punkt 3 vinst, som förvärvas av ett företag i en avtalsslutande stat, vid överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik respektive vinst vid avyttring av lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg endast i den stat där företaget är hemmahörande. När det gäller vinst som förvärvas av SAS tillämpas denna regel endast på den del av vinsten som är hänförlig till den svenske delägaren, SAS Sverige AB.

Bestämmelserna i punkt 6 saknar motsvarighet i OECD:s modellavtal. Bestämmelserna ger en tidigare hemviststat rätt att i vissa fall beskatta kapitalvinst som förvärvas av en fysisk person efter utflyttningen. Denna beskattningsrätt gäller under de sju år som följer efter den tidpunkt då hemvistet har upphört. Av punktens sista mening framgår att beskattningsrätten inte omfattar vinst som har uppkommit under tid som personen har haft hemvist i den andra avtalsslutande staten.

Artikel 14 behandlar beskattning av inkomst av anställning. Punkt 1 innehåller en huvudregel enligt vilken sådan inkomst endast beskattas i inkomsttagarens hemviststat. Detta gäller alltid då arbetet utförs i hemviststaten eller i en tredje stat. Enligt bestämmelsen får emellertid inkomsten beskattas i verksamhetsstaten om arbetet utförts i den staten.

Undantag från denna senare regel gäller vid viss korttidsanställning under de förutsättningar som anges i punkt 2. Om dessa villkor är uppfyllda sker beskattningen endast i inkomsttagarens hemviststat. I punkt 3 har intagits särskilda regler för beskattning av arbete som utförs ombord på skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik. Ersättning för sådant arbete beskattas endast i den stat där den person som uppbär ersättningen har hemvist.

Styrelsearvode och annan liknande ersättning får enligt artikel 15 beskattas i den stat där bolaget som betalar arvodet eller ersättningen har hemvist.

Beskattning av inkomster som artister och sportutövare uppbär genom sin personliga verksamhet regleras i artikel 16. Sådan inkomst får enligt punkt 1 beskattas i den stat där verksamheten utövas. Enligt punkt 2 får inkomsten beskattas i den stat där artisten eller sportutövaren utövar verksamheten, även om ersättningen tillfaller en annan person än artisten

eller sportutövaren själv (t.ex. arbetsgivare hos vilken artisten eller sportutövaren är anställd).

Enligt artikel 17 får pensioner, livräntor och liknande betalningar – oavsett om de betalas på grund av tidigare enskild eller offentlig tjänst eller av annan anledning – som betalas från en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas i utbetalarstaten. Bestämmelserna ger utbetalarstaten (källstaten) en mer långtgående beskattningsrätt än vad som följer av motsvarande bestämmelser i 1983 års avtal I artikel 29.5 har därför en övergångsbestämmelse införts som innebär att person som omedelbart före avtalets ikraftträdande var mottagare av pension eller livränta som omfattas av artikel 18 eller artikel 19.2 i 1983 års avtal, har möjlighet att välja att fortsätta låta sig beskattas enligt sistnämnda bestämmelser. Av övergångsbestämmelsen framgår även att för de fall ett aktivt val inte görs tillämpas det nya avtalet på de aktuella inkomsterna.

Inkomst av offentlig tjänst – med undantag för pension – beskattas enligt artikel 18 i regel endast i den stat som betalar ut ersättningen i fråga (punkt 1 a)). Under vissa i punkt 1 b) angivna förutsättningar beskattas dock sådan ersättning endast i inkomsttagarens hemviststat. Till skillnad från OECD:s modellavtal har en s.k. ”subject to tax”bestämmelse införts i punkt 1 b). Bestämmelsen innebär att även om förutsättningarna i punkt 1 b) 1) eller 2) är uppfyllda, får utbetalande stat beskatta inkomsten under förutsättning att personen inte beskattas för inkomsten i hemviststaten.

Enligt punkt 2 beskattas, under vissa förutsättningar, ersättning av offentlig tjänst i stället enligt reglerna i artiklarna 14, 15 och 16.

Artikel 19 innehåller regler för studerande. Artikeln överensstämmer med OECD:s modellavtal.

Annan inkomst, dvs inkomst som inte behandlas särskilt i artiklarna 6-19, regleras i artikel 20. Sådan inkomst beskattas enligt huvudregeln i punkt 1 endast i den avtalslutande stat där den person som har rätt till inkomsten har hemvist.

I punkt 2 finns särskilda bestämmelser för belopp som betalas av vissa förvaltare eller personliga representanter i vissa fall. Bestämmelsen, som har tagits in på initiativ av Storbritannien och Nordirland saknar motsvarighet i OECD:s modellavtal.

Från bestämmelserna i punkt 1, som ger hemviststaten exklusiv beskattningsrätt, görs undantag i punkt 3. Enligt punkt 3 ska beskattningsrätten fördelas med tillämpning av artikel 7 om inkomsten uppbärs av en person som har fast driftställe i den andra avtalsslutande staten och inkomsten har verkligt samband med detta fasta driftställe. Detta gäller dock inte för fast egendom som definierats i artikel 6.2.

I punkt 5 har intagits en bestämmelse avseende prövning av det huvudsakliga syftet. (ett s.k. ”main purpose test”). Regeln syftar till att minska risken för otillbörligt utnyttjande av skatteavtalet och motsvarande bestämmelser finns även i artiklarna om utdelning (artikel 10.6), ränta (artikel 11.5) och royalty (artikel 12.5).

Hänvisningar till S4-3-4

  • Prop. 2015/16:7: Avsnitt 4.9

4.4. Metoder för undanröjande av dubbelbeskattning

Bestämmelserna om undanröjande av dubbelbeskattning finns i artikel 21. Sverige tillämpar enligt punkt 1 a) avräkning av skatt (”credit of tax”) som huvudmetod för att undvika dubbelbeskattning. Detsamma gäller enligt punkt 2 för Storbritannien och Nordirland.

Avräkningsmetoden innebär att en person med hemvist i den ena staten beskattas där även för sådan inkomst som enligt avtalet får beskattas i den andra staten. Den uträknade skatten minskas därefter i princip med den skatt som enligt avtalet har tagits ut i den andra staten. Vid avräkning av skatt på inkomst i Sverige tillämpas bestämmelserna i lagen (1986:468) om avräkning på utländsk skatt. Därvid beräknas svensk inkomstskatt på inkomsten på vanligt sätt.

I fråga om inkomst som ska undantas från svensk skatt har Sverige enligt en progressionsregel i avtalet, artikel 21.1 b), rätt att höja skatteuttaget på denna persons övriga inkomster. Sverige har tidigare i förhållande till flera andra länder avstått från att utnyttja den möjlighet till progressionsuppräkning som ges i skatteavtalen med länderna i fråga. Skälen härtill har bl.a. varit den minskade arbetsbördan för skattemyndigheterna och den förenkling av regelsystemet som ett avstående av progressionsuppräkningen innebär. Dessa skäl motiverar även ett avstående av progressionsuppräkningen i förhållande till Storbritannien och Nordirland. Ytterligare en synpunkt är att det bortfall av skatt som blir följden av en utebliven progressionsuppräkning torde vara försumbar från statsfinansiell synpunkt. En bestämmelse om att progressionsuppräkning ska ske förs därför inte in i lagen.

Artikel 21.1 c) reglerar frågan om skattefrihet i Sverige för utdelning från bolag i Storbritannien och Nordirland till svenskt bolag. Bestämmelsen hänvisar till de interna svenska reglerna om skattebefrielse för utdelning från utlandet (24 kap. IL).

4.5. Särskilda bestämmelser

I artikel 22 finns bestämmelser om förbud mot diskriminering vid beskattningen i vissa fall. I punkt 1 anges att medborgare i en avtalsslutande stat inte ska bli mindre fördelaktigt behandlade i den andra avtalsslutande staten än en medborgare i denna andra stat blir behandlad under samma förhållanden. När det gäller uttrycket ”under samma förhållanden” har detta en central betydelse och avser skattskyldig som vid tillämpningen av allmänna lagar och föreskrifter på skatteområdet både rättsligt och faktiskt befinner sig i en likartad situation som den person som är medborgare i den andra staten och med vilken jämförelsen görs. Om således en utländsk medborgare hävdar att han eller hon enligt bestämmelserna i denna punkt diskrimineras ska bedömningen av om så är fallet grunda sig på en jämförelse mellan hur en svensk medborgare skulle ha behandlats under i övrigt lika förhållanden. Endast om en svensk medborgare vid denna jämförelse skulle ha getts en mer fördelaktig skattemässig behandling än den utländske medborgaren just

på grund av medborgarskapet kan diskriminering föreligga enligt punkt

1. En här bosatt utländsk medborgare ska vid beskattningen behandlas på samma sätt som en här bosatt svensk medborgare, dvs. enligt de regler som gäller för en obegränsat skattskyldig person. En i den andra avtalsslutande staten bosatt utländsk medborgare ska behandlas som en begränsat skattskyldig person på samma sätt som en i denna andra stat bosatt svensk medborgare. Om en avtalsslutande stat vid beskattningen gör åtskillnad mellan sina egna medborgare beroende på om de är begränsat eller obegränsat skattskyldiga, får denna stat göra samma åtskillnad mellan begränsat och obegränsat skattskyldiga när det gäller utländska medborgare. Bestämmelserna i punkt 2 tar sikte på diskriminerande behandling av ett företags fasta driftställe i den andra avtalsslutande staten. I punkt 3 finns en bestämmelse som avser ränta, royalty och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten. Sådan betalning är, med de begränsningar som anges i punkten, avdragsgill vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor som motsvarande betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten. Punkt 4 förbjuder en avtalsslutande stat att ge företag mindre förmånlig behandling på grund av att dess kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras – direkt eller indirekt – av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten. Viktigt att observera såvitt avser denna bestämmelse är att den endast avser beskattningen av företaget som sådant och således inte omfattar beskattningen av de personer som äger eller kontrollerar företagets kapital. Bestämmelsens syfte är att tillförsäkra skattskyldiga med hemvist i samma stat lika behandling oavsett ägarförhållandena. Av punkt 5 följer att bestämmelserna i artikel 22 inte ska anses medföra någon skyldighet för en avtalsslutande stat att medge fysiska personer som inte har hemvist i den staten sådant personligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller skattenedsättning som medges personer med hemvist i den staten eller till dess medborgare. Motsvarande bestämmelser finns i artikel 24.3 i OECDs modellavtal. I artikel 23 regleras förfarandet vid ömsesidig överenskommelse. I artikeln har intagits bestämmelser om skiljeförfarande i vissa fall. Enligt dessa bestämmelser ska, i de fall en person har gjort en framställan enligt punkt 1 och de behöriga myndigheterna inte inom tre år kunnat nå en överenskommelse kvarstående olösta frågor hänskjutas till skiljeförfarande. Sådant hänskjutande ska dock endast ske på begäran av den person som har ansökt om ömsesidig överenskommelse. En skiljedom är bindande för båda staterna och ska genomföras utan hinder av tidsbegränsningar i staternas interna lagstiftning, såvida inte en person som direkt berörs av ärendet inte accepterar den ömsesidiga överenskommelse som genomför skiljedomen. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna får träffa överenskommelse om sättet att tillämpa bestämmelsen. Av punkt 6 framgår viktiga undantag från möjligheten till skiljeförfarande. Ärenden som rör en juridisk persons hemvist enligt artikel 4.3 och ärenden som rör hänförande av kapital till ett fast driftställe enligt artikel 7 kan inte hänskjutas till skiljeförfarande (punkt 6 a)).

Vidare kan de behöriga myndigheterna komma överens om att en viss fråga inte lämpar sig att avgöras genom skiljeförfarande (punkt 6 b)).

4.6. Utbyte av upplysningar

Artikel 24 innehåller bestämmelser om informationsutbyte. Artikeln överensstämmer med artikel 26 i OECD:s modellavtal.

Enligt punkt 1 ska de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna utbyta sådana upplysningar som kan antas vara relevanta vid tillämpningen av bestämmelserna i avtalet eller för administration eller verkställighet av intern lagstiftning i fråga om skatter av varje slag och beskaffenhet som tas ut för de avtalsslutande staterna eller för deras politiska underavdelningar eller lokala myndigheter, om beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av avtalets artiklar 1 och 2.

I punkt 2 anges att upplysningar som en avtalsslutande stat tagit emot enligt punkt 1 ska behandlas som hemliga på samma sätt som upplysningar som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat. Vidare anges att upplysningarna får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller driver in de skatter som åsyftas i punkt 1 eller handlägger åtal eller överklagande i fråga om dessa skatter eller som utövar tillsyn över nämnda verksamheter samt att dessa får använda upplysningarna bara för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit får, utan hinder av det föregående, användas för andra ändamål då sådana upplysningar får användas för sådana andra ändamål enligt lagstiftningen i båda staterna och den behöriga myndigheten i den stat som lämnar upplysningarna tillåter sådan användning. Om i bestämmelsen angivna förutsättningar är uppfyllda, kan mottagna upplysningar användas för t.ex. åtal för mutbrott.

Artikel 24 tar sikte på såväl den situationen då en svensk myndighet lämnar handräckning eller bistånd åt en utländsk myndighet som då en myndighet i den andra staten biträder den svenska myndigheten. Lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden innehåller bestämmelser om handräckning dels i Sverige åt utländsk myndighet, dels i utlandet åt svensk myndighet. Enligt 24 § samma lag ska villkor som begränsar möjligheten att utnyttja upplysningar som en svensk myndighet fått från utländsk myndighet i ett skatteärende följas av svenska myndigheter, oavsett vad som annars är föreskrivet i lag eller av annan författning. I 27 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, regleras sekretessen i fråga om uppgifter om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som erhålls eller lämnas vid utbyte av uppgifter på skatteområdet som sker med stöd av internationella avtal. Av 27 kap. 5 § första stycket OSL framgår att sekretess enligt 1–4 §§ samma kapitel för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden gäller, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal om detta med annan stat eller med en mellanfolklig organisation, i ärende där svensk myndighet lämnar handräckning eller

bistånd åt en myndighet eller något annat organ i den staten eller inom den mellanfolkliga organisationen i verksamhet som motsvarar den som avses i nämnda paragrafer. I de fall Sverige biträds av en annan stat eller en mellanfolklig organisation följer i stället av 27 kap. 5 § andra stycket OSL att sekretess gäller, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, hos en myndighet i verksamhet som avses i 1–4 §§ samma kapitel för sådan uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som myndigheten förfogar över på grund av avtalet. Om sekretess gäller enligt 27 kap. 5 § andra stycket OSL får, enligt tredje stycket i samma paragraf, de sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 15–27 §§ och 28 § första stycket OSL inte tillämpas i strid med avtalet. Av 27 kap. 5 § fjärde stycket OSL framgår att för uppgift i en allmän handling gäller sekretessen enligt andra stycket i högst tjugo år. Regeringen bedömer att all den information som kommer att hanteras inom ramen för denna artikel omfattas av regleringen i 27 kap. 5 § OSL. Detta innebär att avtalets krav på sekretess är förenliga med den svenska offentlighets- och sekretesslagstiftningen och att Sverige kan leva upp till sina avtalsrättsliga åtaganden i detta avseende.

Punkt 3 innehåller bestämmelser om möjlighet för den anmodade staten att avslå en begäran om utbyte av upplysningar. Av punkterna 3 a) och b) följer att en avtalsslutande stat inte är skyldig att vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftningen och administrativ praxis i någon av de avtalsslutande staterna och inte heller att lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i någon av dessa stater. Enligt punkt 3 c) är en avtalsslutande stat inte heller skyldig att lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

I punkt 4 föreskrivs att en tillfrågad stat ska använda de medel som den förfogar över för att inhämta begärda upplysningar, även om den inte har behov av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål. Skyldigheten begränsas av bestämmelserna i punkt 3. Den anmodade staten har dock inte rätt att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att den inte har något eget intresse av sådana upplysningar.

I punkt 5 anges att bestämmelserna i punkt 3 inte medför rätt för en avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att upplysningarna innehas av banker, andra finansiella institutioner, ombud, representanter eller förvaltare eller därför att upplysningarna gäller äganderätt i en person.

4.7. Verksamhet utanför kusten

Sverige har i bilaterala förhandlingar med vissa stater med omfattande utforskning och utvinning av gas och olja utanför kusten infört vissa särskilda bestämmelser avseende sådan verksamhet. Sådana bestämmelser finns bland annat i 1983 års avtal med Storbritannien och

Nordirland, i skatteavtalet med Irland och i avtalet med de nordiska staterna.

I avtalet har regler om beskattning av inkomst av affärsverksamhet och anställning utanför kusten sammanförts i artikel 26. Reglerna är i stort överensstämmande med det gamla avtalet och avtalet med de nordiska staterna.

Företag som bedriver verksamhet av förevarande slag i annan stat anses bedriva rörelse från fast driftställe där, om inte verksamheten pågår endast under en kort tid, högst 30 dagar under en period av 12 månader (punkt 3). Beträffande anställda gäller i regel att lön för arbete i samband med verksamhet utanför en avtalsslutande stats kust får beskattas i den staten, även om arbetet pågår endast under kort tid (punkt 5). Den s.k. 183-dagarsregeln i artikel 14.2 sätts alltså ur spel vid sådant arbete. Det bör påpekas att bestämmelserna i artikel 26 avser verksamhet både på kontinentalsockeln och på den del av havsbottnen som befinner sig inom en stats territorialhav.

4.8. Förhindrande av missbruk

Skatteavtal syftar bl.a. till att eliminera eller minska de skattehinder som finns för ett fritt utbyte av varor, kapital och tjänster. Genom regler för att undvika dubbelbeskattning, reducera hög bruttobeskattning på betalningar från källstaten (utdelning, ränta och royalty) samt förhindra diskriminerande beskattning kan avtalen på ett verksamt sätt bidra till ökade investeringar och ett ökat utbyte av varor och tjänster mellan de avtalsslutande staterna. Avtalen är däremot inte avsedda att användas som instrument för att med konstlade metoder åstadkomma total skattefrihet eller mycket låg skattebelastning för inkomster som rätteligen bör ingå i beskattningsunderlaget och beskattas i den avtalsslutande stat där investeraren hör hemma. Flera medlemsstater i OECD har genom intern lagstiftning infört bestämmelser som tar udden av sådan verksamhet som redovisats i det föregående. Majoriteten av medlemsstaterna är liksom Sverige inte beredda att medge bolag som bedriver sådan verksamhet förmåner genom skatteavtal. Vid ingående av nya skatteavtal är det svensk policy att införa särskilda spärregler som en gardering för eventuella framtida ändringar i intern lagstiftning i de stater med vilka vi har skatteavtal. Detta är särskilt angeläget eftersom ett skatteavtal ofta är tillämpligt under en mycket lång tid

Bestämmelserna i artikel 27 om förmånliga skatteregimer, som införts på initiativ av Sverige, syftar till att begränsa tillämpningsområdet för skatteavtalet. Bestämmelserna är avsedda att förhindra att avtalsförmåner ger för offshoreverksamhet, coordination centres, huvudkontor eller liknande verksamhet, vars uppbyggnad huvudsakligen styrs av skatteskäl. Offshoreverksamhet är verksamhet som typiskt sett inte bedrivs av bolag som bedriver näringsverksamhet i en avtalsslutande stat i egentlig mening, utan av bolag vars inkomster så gott som uteslutande härrör från verksamhet utanför en avtalsslutande stat. Bolagen är formellt bildade enligt en stats lagstiftning men registreras i allmänhet i speciella register och deras verksamhet begränsas ofta av särskilda regler. Oftast

får endast personer hemmahörande i utlandet vara delägare i sådant bolag. Bolagen får normalt inte bedriva verksamhet på den inhemska marknaden i den stat där de är bildade. Avsikten är att bolagen endast ska bedriva sin verksamhet och konkurrera på marknader utanför staten i fråga. Skatt utgår ofta i form av en fast årlig avgift eller med en mycket låg skattesats, ibland på en schablonmässig bas. Den grundläggande tanken bakom tillhandahållandet av dessa speciella register och den särskilda lagstiftningen är att attrahera utländska investerare som bedriver den egentliga verksamheten någon annanstans att göra formella bolagsetableringar i denna andra stat. De utländska investerarna får härigenom ett instrument för att undgå skattskyldighet i de stater där de är hemmahörande. De typer av ”verksamheter” som är vanligast förekommande i detta sammanhang är internationell sjöfart, finansverksamhet och annan liknande verksamhet som inte är bunden till någon speciell plats för verksamhetens bedrivande.

Ett annat slag av offshoreverksamhet som bestämmelserna avser att motverka är verksamhet i form av ”coordination centres” eller liknande. De verksamheter som bedrivs av dessa enheter är tillhandahållandet av finansiella, administrativa eller andra tjänster åt bolag inom samma koncern. Ersättningen för dessa tjänster är avsedd att vara avdragsgill i utbetalarstaten och beskattar inte alls eller mycket lågt i mottagarlandet. Förfarande har som viktigaste syfte att omvandla beskattningsbar inkomst i den egentliga verksamhetsstaten till låg- eller icke-beskattad inkomst i den stat där offshorebolaget är beläget.

Bestämmelserna i artiklarna 10.6, 11.5, 12.5 och 20.5, som har tagits in på initiativ av Storbritannien och Nordirland, kompletterar den ovan nämnda begränsningsregeln genom att ange att lättnader enligt nämnda artiklar inte ska erhållas om det huvudsakliga syftet, hos någon person som har inflytande över tillskapandet eller placeringen av de tillgångar eller rättigheter på grund av vilken betalningen sker, är att uppnå förmån av avtalet genom sådant tillskapande eller sådan placering.

4.9. Slutbestämmelser

I artikel 25 finns vissa upplysningar beträffande diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän.

Artikel 28 syftar till att förhindra att inkomst från Sverige till mottagare i Storbritannien och Nordirland beskattas för lågt eller helt undgår skatt då Storbritannien och Nordirland enligt sin lagstiftning inte kan beskatta inkomsten eftersom den inte förts över dit (beskattning på s.k. ”remittance”-basis).

Artiklarna 29 och 30 innehåller bestämmelser om avtalets ikraftträdande och upphörande. Enligt artikel 29 ska de avtalsslutande staterna underrätta varandra när de åtgärder vidtagits som enligt respektive stats lagstiftning krävs för att avtalet ska träda i kraft. Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter det att den sista av dessa underrättelser tagits emot. Avtalet tillämpas i Sverige i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare och i

fråga om andra skatter på inkomst på skatt påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare. Bestämmelserna i artikel 23 om förfarandet vid ömsesidig överenskommelse och artikel 24 om utbyte av upplysningar ska dock tillämpas (i såväl Sverige som Storbritannien och Nordirland) från den dag då avtalet träder i kraft. Detta gäller oavsett vilken beskattningsperiod som frågan avser. Ett undantag görs såvitt avser hänskjutande av frågor till skiljeförfarande enligt artikel 23.5. Sådant hänskjutande får ske tidigast tre år efter den dag då avtalet träder i kraft. Särskilda bestämmelser rörande tillämpningen av artikel 17 om pensioner, livräntor och liknande betalningar finns i artikel 29.5. Dessa bestämmelser kommenteras i avsnitt 4.3.4 ovan.

Hänvisningar till S4-9

5. Konsekvenser för de offentliga finanserna

Sverige har för närvarande drygt 80 skatteavtal i kraft. Genom förslagen i denna proposition kommer det skatteavtal som nu är i kraft i förhållande till Storbritannien och Nordirland ersättas av ett nytt avtal. Förslagen förväntas inte ge upphov till någon negativ offentligfinansiell effekt. Förslagen bedöms inte heller ge upphov till någon ökad arbetsbörda för Skatteverket eller för de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 september 2015

Närvarande: Statsministern S Löfven, ordförande, och statsråden Å Romson, M Wallström, Y Johansson, M Johansson, I Baylan, K Persson, S-E Bucht, P Hultqvist, H Hellmark Knutsson, I Lövin, Å Regnér, M Andersson, A Ygeman, A Johansson, P Bolund, M Kaplan, M Damberg, A Bah Kuhnke, A Strandhäll, A Shekarabi, G Fridolin, G Wikström, A Hadzialic

Föredragande: statsrådet M Andersson

Regeringen beslutar proposition Skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland