Prop. 2016/17:83

Några körkortsfrågor

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 19 januari 2017

Stefan Löfven

Anna Johansson (Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition lämnas förslag på lagändringar som krävs för att Sverige ska uppfylla sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (tredje körkortsdirektivet). Propositionen är framtagen med anledning av att Europeiska kommissionen, i en formell underrättelse och i ett motiverat yttrande till regeringen, identifierat ett antal frågor där den anser att Sverige inte uppfyllt sina skyldigheter enligt direktivet.

Vidare föreslås att det i körkortslagen (1998:488) ska införas bestämmelser som tydliggör det lagstöd som behövs för att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska kunna överlämna uppgiften att utfärda internationella körkort åt en juridisk person.

Propositionen innehåller också förslag som gör det möjligt att medge innehav av körkort med villkor om alkolås trots bruk av narkotiska preparat när behandling med narkotiska preparat har ordinerats av läkare eller någon annan behörig receptutfärdare och det kan bedömas att det inte finns någon fara för trafiksäkerheten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2017.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i körkortslagen (1998:488).

2. Förslag till lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

Härigenom föreskrivs1 i fråga om körkortslagen (1998:488)2

dels att nuvarande 10 kap. 2 och 3 §§ ska betecknas 10 kap. 5 och 6 §§,

dels att 2 kap. 5 §, 3 kap. 4 b och 14 a §§, 5 kap. 19 och 23 §§ och 10 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 10 kap. 2–4 §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

2 kap.

5 §

Körkortsbehörighet enligt 1 § anges i körkort med följande beteckningar.

Beteckning Körkortsbehörighet

AM moped klass I

A1 lätt två- eller trehjulig motorcykel

A2

1. tvåhjulig motorcykel som har en nettoeffekt av högst 35 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,2 kilowatt/kilogram och som, om fordonets originalutförande har ändrats, har sitt ursprung i ett fordon med högst den dubbla effekten.

2. lätt trehjulig motorcykel

A två- och trehjulig motorcykel oavsett slagvolym, effekt och förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt.

B

1. personbil med totalvikt av högst 3,5 ton och lätt lastbil samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till en sådan bil.

2. trehjulig motorcykel

3. fyrhjulig motorcykel

BE bil som omfattas av behörighet B och ett eller flera släpfordon som är kopplade till en sådan bil, om släpfordonens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3,5 ton.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort, i den ursprungliga lydelsen. 2 Senaste lydelse av 10 kap. 2 § 2011:1580.

C1 tung lastbil med totalvikt av högst 7,5 ton och personbil med totalvikt över 3,5 men inte 7,5 ton samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan bil.

C1E bil som omfattas av behörighet C1 eller B och ett eller flera släpfordon som är kopplade till sådan bil om bilens och släpfordonens sammanlagda totalvikt inte överstiger 12 ton.

C tung lastbil och personbil med totalvikt över 3,5 ton samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan bil.

CE bil som omfattas av behörighet C samt ett eller flera släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till sådan bil.

D1 buss som är försedd med högst 16 sittplatser utöver förarplatsen och vars längd inte överskrider åtta meter samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan buss.

D1E buss som omfattas av behörighet D1 samt ett eller flera släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till sådan buss.

D buss oavsett antal sittplatser och längd samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan buss.

DE buss som omfattas av behörighet D samt ett eller flera släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till sådan buss.

Föreslagen lydelse

5 §3

Körkortsbehörighet enligt 1 § anges i körkort med följande beteckningar.

Beteckning Körkortsbehörighet

AM moped klass I

A1 lätt två- eller trehjulig motorcykel

A2

1. tvåhjulig motorcykel som har en nettoeffekt av högst 35 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,2 kilowatt/kilogram och som, om fordonets originalutförande har ändrats, har sitt ursprung i ett fordon med högst den dubbla effekten.

2. lätt trehjulig motorcykel

3 Senaste lydelse 2015:791.

A två- och trehjulig motorcykel oavsett slagvolym, effekt och förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt.

B

1. personbil med totalvikt av högst 3,5 ton och lätt lastbil samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till en sådan bil.

2. trehjulig motorcykel

3. fyrhjulig motorcykel

BE bil som omfattas av behörighet B och ett eller flera släpfordon som är kopplade till en sådan bil, om släpfordonens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3,5 ton.

C1 tung lastbil med totalvikt av högst 7,5 ton och personbil med totalvikt över 3,5 men inte 7,5 ton samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till en sådan bil.

C1E bil som omfattas av behörighet C1 eller B och ett eller flera släpfordon som är kopplade till en sådan bil om bilens och släpfordonens sammanlagda totalvikt inte överstiger 12 ton.

C tung lastbil och personbil med totalvikt över 3,5 ton samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till en sådan bil.

CE bil som omfattas av behörighet C samt ett eller flera släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till en sådan bil.

D1 buss som är konstruerad och tillverkad för att ta högst 16 passagerare utöver föraren och vars längd inte överskrider åtta meter samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till en sådan buss.

D1E buss som omfattas av behörighet D1 samt ett eller flera släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till en sådan buss.

D buss som är konstruerad och tillverkad för att ta fler än åtta passagerare utöver föraren samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till en sådan buss.

DE buss som omfattas av behörighet D samt ett eller flera släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till en sådan buss.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap. 4 b §4

Kravet på en genomförd riskutbildning för att få avlägga förarprov enligt 4 a § gäller inte

1. innehavare av körkort som förelagts att komma in med bevis om godkänt förarprov enligt 10 kap. 3 §, eller

1. innehavare av körkort som förelagts att komma in med bevis om godkänt förarprov enligt 10 kap. 6 §, eller

2. vid körprov för att upphäva villkor med begränsning till automatväxlat fordon.

14 a §5

Ett körkort får förnyas enligt 14 § första eller andra stycket om körkortshavaren

1. är permanent bosatt i Sverige,

2. studerar här sedan minst sex månader, eller

3. varken är permanent bosatt eller sedan minst sex månader studerar i någon annan stat inom

EES.

Ett körkort får förnyas enligt 14 § tredje stycket om körkortshavaren

1. är permanent bosatt i Sverige, eller

2. inte är permanent bosatt i någon annan stat inom EES.

Ett körkort får förnyas enligt 14 § om körkortshavaren

1. är permanent bosatt i Sverige, eller

2. studerar här sedan minst sex månader.

5 kap.

19 §6

En ansökan om beslut om villkor om alkolås får bifallas endast om sökanden med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden bedöms som lämplig för körkortsinnehav med villkor om alkolås. Sådan lämplighet förutsätter att sökanden

1. kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken,

2. inte brukar narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64), och

3. uppfyller de andra medicinska krav än krav på frånvaro av alkoholmissbruk eller alkoholberoende som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten.

4 Senaste lydelse 2008:550. 5 Senaste lydelse 2011:1580. 6 Senaste lydelse 2010:1914.

Som bruk av narkotika enligt första stycket 2 anses inte en behandling där narkotika intas i enlighet med läkares eller någon annan behörig receptutfärdares ordination, under förutsättning att bruket inte innebär någon trafiksäkerhetsrisk.

23 §7

Om körkortshavaren bryter mot 22 §, och därigenom inte längre bedöms uppfylla kraven på lämplighet enligt 19 § 1, ska beslutet om villkor om alkolås undanröjas. Beslutet ska även undanröjas om körkortshavaren under villkorstiden inte uppfyller de krav på lämplighet som anges i 19 § 2 och 3.

Om körkortshavaren bryter mot 22 §, och därigenom inte längre bedöms uppfylla kraven på lämplighet enligt 19 § första stycket 1, ska beslutet om villkor om alkolås undanröjas. Beslutet ska även undanröjas om körkortshavaren under villkorstiden inte uppfyller de krav på lämplighet som i övrigt anges i 19 §.

Om beslutet undanröjs, ska körkortet återkallas. En spärrtid ska då bestämmas som motsvarar den återstående villkorstiden.

Med återkallelse avses i andra stycket även återkallelse tills vidare enligt 5 kap. 5 § och med spärrtid sådan giltighetstid som beslutats enligt den paragrafen.

10 kap.

1 §8

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag samt meddela föreskrifter om

1. lagens tillämpning på andra i utlandet utfärdade behörighetshandlingar som ger rätt att köra motordrivna fordon,

2. Transportstyrelsens prövning av andra körkortsärenden än som anges i 7 kap.,

3. registrering som behövs för tillämpningen av lagen,

4. att priset för deltagandet i introduktionsutbildning som anges i 4 kap. 7 § första stycket 4 inte får överstiga en viss nivå, och

5. avgifter för tillsyn enligt denna lag och enligt 8 kap. 12 § körkortsförordningen (1998:980) samt ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från lagen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

7 Senaste lydelse 2010:1914. 8 Senaste lydelse 2014:148.

överlämna uppgiften att lämna ut körkort åt

1. företag som har tillstånd enligt postlagen (2010:1045) att bedriva postverksamhet (tillståndshavare),

2. dotterföretag till sådana tillståndshavare, och

3. företag som på uppdrag av en tillståndshavare eller dennes dotterföretag lämnar ut postförsän-

delser till mottagare (postombud).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om överlämnande enligt tredje stycket och om utlämnande av körkort.

2 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får överlämna uppgiften att lämna ut körkort åt

1. företag som har tillstånd enligt postlagen (2010:1045) att bedriva postverksamhet (tillståndshavare),

2. dotterföretag till sådana tillståndshavare som avses i 1, och

3. företag som på uppdrag av en tillståndshavare eller dennes dotterföretag lämnar ut postförsän-

delser till mottagare (postombud).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om överlämnande enligt första stycket och om utlämnande av körkort.

3 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får överlämna uppgiften att utfärda internationella körkort åt en juridisk person.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådant

överlämnande.

4 § 9 Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2017.

9 Tidigare 10 kap. 4 § upphävd genom 2009:1352.

3. Ärendet och dess beredning

Genom beslut den 14 december 2011 antog riksdagen regeringens förslag till lagändringar för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort, nedan kallat det tredje körkortsdirektivet, se bilaga 1. I en formell underrättelse till regeringen av den 23 oktober 2015 och därefter i ett motiverat yttrande av den 16 juni 2016 identifierade Europeiska kommissionen ett antal frågor, bl.a. när det gäller bestämmelsen om körkortsbehörigheten D1 och bestämmelsen om förnyelse av körkort, där kommissionen anser att Sverige har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt det tredje körkortsdirektivet.

Vid Näringsdepartementet utarbetades promemorian Några körkortsfrågor som innehåller förslag till lagändringar som krävs för att Sverige ska uppfylla sina skyldigheter enligt det tredje körkortsdirektivet. Promemorians lagförslag finns i bilaga 2. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. En sammanställning av remissvaren finns tillgänglig i Näringsdepartementet (dnr N2016/04315/RS). Transportstyrelsen inkom den 18 juni 2014 med en framställan som avser körkort med villkor om alkolås trots bruk av narkotiska preparat för körkortshavare som ansöker om sådant körkort enligt 5 kap. 19 § körkortslagen (1998:488). Lagförslaget i denna framställan finns i bilaga 4. Framställan har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 5. En sammanställning av remissvaren finns tillgänglig i Näringsdepartementet (dnr N2014/2915/MRT).

Lagrådet

Regeringen beslutade den 1 december 2016 att inhämta Lagrådets yttrande över det lagförslag som finns i bilaga 6. Lagrådet lämnade förslaget utan erinran. Lagrådets yttrande finns i bilaga 7. I förhållande till lagrådsremissen har några redaktionella ändringar gjorts.

4. Bakgrund

4.1. Tredje körkortsdirektivet

Genom beslut den 14 december 2011 antog riksdagen regeringens förslag till lagändringar för att genomföra det tredje körkortsdirektivet. Genomförandet av direktivet innebar bl.a. att körkortsbehörigheten D1, som tidigare varit frivillig för medlemsstaterna, infördes. Vidare infördes bestämmelser om förnyelse av körkort.

I en formell underrättelse och i ett motiverat yttrande till regeringen har Europeiska kommissionen identifierat ett antal frågor, bl.a. när det gäller bestämmelsen om körkortsbehörigheten D1 och bestämmelsen om förnyelse av körkort, där kommissionen anser att Sverige har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt det tredje körkortsdirektivet.

4.2. Utfärdande av internationella körkort

I 10 kap. 1 § körkortslagen (1998:488) finns ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter i de avseenden som anges i lagen. Bemyndigandet täcker inte uttryckligen möjligheten att överlämna uppgiften att utfärda internationella körkort åt en juridisk person.

4.3. Körkort med villkor om alkolås

Den 1 januari 2012 trädde bestämmelser i körkortslagen om körkort med villkor om alkolås i kraft. Bestämmelserna föregicks av ett antal år med försöksverksamhet. Bestämmelserna om körkort med villkor om alkolås innebär att den som fällts till ansvar för rattfylleri eller grovt rattfylleri enbart på grund av alkoholintag kan medges körkortsinnehav med villkor om alkolås. Den som har fällts till ansvar för rattfylleri på grund av någon annan drog än alkohol eller på grund av både alkohol och någon annan drog omfattas däremot inte (se prop. 2010/11:26 s. 32 och 68).

En ansökan om körkort med villkor om alkolås får bifallas endast om sökanden med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden bedöms som lämplig för körkortsinnehav med villkor om alkolås. Sådan lämplighet förutsätter bland annat att sökanden inte brukar narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64). Kravet omfattar således även narkotikaklassade läkemedel som har ordinerats av läkare.

5. Gällande rätt

5.1. Behörighet D1 och D

Gemensamma bestämmelser för körkort och behörighet att föra motorfordon inom EU och EES finns i det tredje körkortsdirektivet. I artikel 4 i direktivet anges körkortskategorier och åldersgränser för att få framföra motorfordon. I artikel 4 h anges att kategori D1 avser motorfordon som är konstruerade och tillverkade för att ta högst 16 passagerare utöver föraren, och med en största längd av 8 meter. Till ett motorfordon i denna kategori får kopplas en släpvagn med en tillåten totalvikt av högst 750 kg. I artikel 4 j anges att kategori D avser motorfordon konstruerade och tillverkade för att ta fler än åtta passagerare utöver föraren. Till ett motorfordon i denna kategori får kopplas en släpvagn med en tillåten totalvikt av högst 750 kg.

Kraven för olika körkortsbehörigheter regleras i körkortslagen (1998:488). I 2 kap. 5 § körkortslagen anges att kategori D1 avser buss som är försedd med högst 16 sittplatser utöver föraren och vars längd inte överskrider åtta meter samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till en sådan buss. I nämnda bestämmelse regleras vidare att kategori D avser buss oavsett antal sittplatser och längd samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till en sådan buss.

5.2. Utfärdande och giltighet av körkort

I 3 kap. 1 § körkortslagen regleras vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att körkort ska kunna utfärdas. Här framgår att det krävs körkortstillstånd, att personen ska vara permanent bosatt i Sverige eller sedan minst sex månader studerar här, att personen ska ha uppnått viss ålder beroende på vilken körkortsbehörighet det gäller samt att personen ska ha avlagt godkänt förarprov. Av bestämmelsen framgår vidare bl.a. att om ett körkort blivit ogiltigt på grund av att det inte har förnyats efter ett föreläggande eller efter att det inte lämnats ut inom ett år från den dag då det utfärdats, får ett nytt körkort utfärdas utan att förarprov avlagts, om sökanden efter det att körkortet blivit ogiltigt har meddelats körkortstillstånd för de behörigheter som upphört att gälla.

5.3. Förnyelse av körkort och krav på permanent bosättning

Enligt artikel 7.3 b i det tredje körkortsdirektivet ska förnyelse av körkort vid den administrativa giltighetens utgång förutsätta permanent bosättning på territoriet i den medlemsstat som utfärdar körkortet. I artikel 12 definieras ”permanent bosättningsort” som den plats där en person normalt bor, dvs. under minst 185 dagar varje kalenderår, till följd av personlig och yrkesmässig anknytning eller, om personen saknar yrkesmässig anknytning, till följd av en personlig anknytning som präglas av nära band mellan personen och den plats där personen bor. Permanent bosättningsort för en person som har yrkesmässig anknytning till en annan plats än den personen har personlig anknytning till och som följaktligen bor omväxlande på olika platser, belägna i två eller flera medlemsstater, ska anses vara den plats där personen har sin personliga anknytning, förutsatt att personen regelbundet återvänder dit. Det senare villkoret behöver inte vara uppfyllt när personen bor i en medlemsstat för att genomföra en tidsmässigt begränsad uppgift. Vistelse för studier vid ett universitet eller en skola medför inte att byte av permanent bosättningsort ska anses ha skett.

Av 3 kap. 14 a § körkortslagen framgår att förnyelse av körkort får ske om körkortshavaren är permanent bosatt i Sverige eller studerar här sedan minst sex månader. Med begreppet permanent bosättning avses, enligt l kap. 3 § körkortslagen, bosättning under minst 185 dagar varje kalenderår till följd av personlig och yrkesmässig anknytning, eller om yrkesmässig anknytning saknas, till följd av personlig anknytning som präglas av nära band mellan en person och den plats där denne bor. Av 3 kap. 14 a § körkortslagen framgår vidare att körkortet även får förnyas om körkortshavaren varken är permanent bosatt eller sedan minst sex månader studerar i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

5.4. Bemyndiganden m.m.

I 10 kap. 1 § körkortslagen finns ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter i de avseenden som anges i lagen och i en rad uppräknade ämnen. Enligt andra stycket får regeringen meddela föreskrifter om undantag från lagen. Vidare får regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, enligt tredje stycket överlämna uppgiften att lämna ut körkort åt företag som har tillstånd att bedriva postverksamhet, dotterföretag till sådana tillståndshavare och företag som på uppdrag av en tillståndshavare eller dennes dotterföretag lämnar ut postförsändelser till mottagare. Enligt fjärde stycket får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer även meddela föreskrifter om dels överlämnande av uppgiften att lämna ut körkort, dels utlämnande av körkort.

5.5. Körkort med villkor om alkolås

Av 5 kap. 3 § 1 körkortslagen framgår bl.a. att ett körkort ska återkallas om körkortshavaren har gjort sig skyldig till rattfylleri enligt 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Om det finns synnerliga skäl, får enligt 5 kap. 10 § andra stycket körkortslagen återkallelse underlåtas om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Om körkortet inte återkallas, får varning meddelas i stället. Enligt 5 kap. 17 § första stycket körkortslagen får det, i stället för körkortsåterkallelse, beslutas att körkortsinnehavet under viss tid (villkorstid) ska vara förenat med villkor om alkolås. Ett sådant beslut meddelas efter ansökan. Av 5 kap. 19 § körkortslagen följer att en ansökan om beslut om villkor om alkolås får bifallas endast om sökanden med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden bedöms som lämplig för körkortsinnehav med villkor om alkolås. Sådan lämplighet förutsätter bl.a. att sökanden inte brukar narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen. Av 5 kap. 23 § första stycket körkortslagen framgår att ett beslut om villkor om alkolås ska undanröjas om körkortshavaren under villkorstiden brukar narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64). Om beslutet undanröjs ska körkortet enligt 5 kap. 23 § andra stycket körkortslagen återkallas.

6. Förslag

6.1. Behörighet D1 och D

Regeringens förslag: Beteckningen D1 i ett körkort ska avse en buss som är konstruerad och tillverkad för högst 16 passagerare utöver föraren och vars längd inte överskrider åtta meter samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till en sådan buss. Beteckningen D ska avse en buss som är konstruerad och tillverkad för att ta fler än åtta passagerare utöver föraren samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till en sådan buss.

Promemorians förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens.

Promemorians förslag tar dock sikte på att själva beteckningen ska ändras.

Remissinstanserna: De flesta remissinstanser tillstyrker eller har inget att invända mot promemorians förslag. Transportstyrelsen påpekar att det inte är fråga om en ändring av själva beteckningen utan om en ändring av dess innebörd.

Skälen för regeringens förslag: I artikel 4 h i det tredje körkortsdirektivet anges att kategori D1 avser motorfordon som är konstruerade och tillverkade för att ta högst 16 passagerare utöver föraren, och med en största längd av 8 meter. Kommissionen har påpekat att ”passagerare” i stället för ”säten” valdes medvetet av EU-lagstiftaren för att inte bara täcka sittande passagerare utan även stående passagerare. Kommissionen kan inte godta att bestämmelserna i svensk lagstiftning för körkortskategori D1 begränsar antalet passagerare till antalet säten i fordon och anser att Sverige inte har fullgjort sina skyldigheter enligt artikel 4.1 och 4 h i det tredje körkortsdirektivet. Därför bör 2 kap. 5 § körkortslagen (1998:488) ändras så att bestämmelsen stämmer bättre överens med det tredje körkortsdirektivet.

Som en följd av ändringen bör även innebörden av beteckningen D i 2 kap. 5 § körkortslagen ändras så att bestämmelsen överensstämmer med det tredje körkortsdirektivets lydelse.

6.2. Förnyelse av körkort

Regeringens förslag: Möjligheten att förnya körkort för den som varken är permanent bosatt eller sedan minst sex månader studerar i någon annan stat inom EES tas bort.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Remissinstanserna tillstyrker eller har inte något att invända mot förslaget.

Skälen för regeringens förslag: Vid genomförandet av det tredje körkortsdirektivet infördes bestämmelser om att tioårs- och femårsförnyelse av ett körkort får ske om körkortshavaren är permanent bosatt i Sverige eller studerar här sedan minst sex månader. Regeringen ansåg att regeln om permanent bosättning eller studier i den medlemsstat som förnyar

körkortet endast torde ha betydelse när körkortshavaren faktiskt är bosatt i någon EES-stat eller studerar där sedan minst sex månader (se prop. 2011/12:25 s. 79). En bestämmelse om att körkortet även fick förnyas om körkortshavaren varken var permanent bosatt i en annan EES-stat eller studerar i en annan EES-stat sedan minst sex månader, dvs. möjlighet till förnyelse för personer permanent bosatta i en stat utanför EES, infördes därför också. Kommissionen har emellertid påpekat att förnyelse av körkort för personer som har sin permanenta bosättningsort i ett tredjeland inte föreskrivs i direktivet. Kommissionen menar vidare att direktivet är tydligt på denna punkt; det krävs permanent bosättning i utfärdande medlemsstat för utfärdande av körkort och utfärdandet kan inte baseras på medborgarskap eller liknande.

Den nuvarande bestämmelsen om förnyelse av körkort för personer i ett tredjeland gäller för personer som är permanent bosatta utanför EES. Bestämmelsen gör det möjligt för t.ex. en person som innehar ett svenskt körkort och som är bosatt utanför EES att förnya sitt körkort vid en utlandsmyndighet. Förnyelsen sker utan någon egentlig prövning om var personen är permanent bosatt. Transportstyrelsen utfärdar en förnyelse av körkort på begäran av körkortshavaren. De eventuella ändrade förhållandena för personen vars körkort förnyas tas vid förnyelsen alltså inte i beaktande eftersom någon prövning av permanent bosättning inte görs. Även om lagstiftarens intention med att möjliggöra för utlandssvenskar i ett tredjeland att förnya sitt körkort varit god går det inte att bortse från att ett sådant förnyat körkort också gäller inom hela unionen. De risker som finns i vårt nuvarande system gör sig således också gällande på unionsnivå, såsom t.ex. att ett körkort förnyas i förfalskningssyfte. Det är inte heller rimligt att Sverige förnyar körkort för personer som bor permanent i ett tredjeland, på den enda grunden att de tidigare har fått ett svenskt körkort. Skälen för bestämmelserna i det tredje körkortsdirektivet om att en stat endast får utfärda och förnya körkort för personer som bor permanent i landet är att det landet har bäst förutsättningar att bedöma den enskildes förhållanden. Det är mot denna bakgrund mindre lämpligt, och inte förenligt med det tredje körkortsdirektivet, att utfärda eller förnya körkort för personer som bor permanent i en annan stat utanför EES. Körkortslagen bör därför ändras så att möjligheten att förnya sitt körkort för den som varken är permanent bosatt eller sedan minst sex månader studerar i någon annan stat inom EES tas bort. Eftersom någon prövning av om dessa personer bor permanent i Sverige tidigare inte har skett är det troligt att en del av de personer som berörs ändå kommer att uppfylla kraven för förnyelse av körkort. Detta gäller exempelvis vid tillfälliga vistelser i andra länder, såsom semesterresor och tidsbegränsade anställningar eller studier. Vidare gäller att svenska körkortshavare, som efter att ha bott permanent utomlands återvänder till Sverige, har rätt att återfå sitt svenska körkort vid återflytt utan att avlägga förarprov, se avsnitt 5.2 och 8.

6.3. Utfärdande av internationella körkort

Regeringens förslag: Det införs ett uttryckligt bemyndigande i körkortslagen för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att överlämna uppgiften att utfärda internationella körkort åt en juridisk person.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådant överlämnande.

Det görs redaktionella ändringar av de nuvarande bestämmelserna om bemyndiganden.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Remissinstanserna tillstyrker eller har inte något att invända mot förslaget.

Skälen för regeringens förslag: Enligt 6 kap. 9 § körkortsförordningen (1998:980) får internationella körkort utfärdas av Försvarets

Motorklubb, Kungl. Automobil Klubben, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, Motormännens Riksförbund, OK Förlaget AB, Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation och Caravan Club of Sweden.

Föreskrifterna i körkortsförordningen har meddelats med stöd av bemyndiganden i 10 kap. körkortslagen. Enligt 10 kap. 1 § körkortslagen får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag. Ett sådant avseende är t.ex. utfärdande av körkort vilket regleras i 3 kap. i körkortslagen. För att tydliggöra det lagstöd som behövs för att kunna överlämna uppgiften att utfärda internationella körkort åt en juridisk person (jfr 12 kap. 4 § regeringsformen) bör det i 10 kap. körkortslagen även införas ett uttryckligt bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer om detta. Det bör också i anslutning till bestämmelsen införas ett normgivningsbemyndigande som tydliggör att ett överlämnande av uppgiften att utfärda internationella körkort kan göras genom föreskrifter.

De nuvarande bestämmelserna i 10 kap. 1 § körkortslagen om bemyndiganden m.m. bör justeras redaktionellt och delas upp i flera paragrafer.

6.4. Körkort med villkor om alkolås trots bruk av narkotika i vissa fall

Regeringens förslag: En ansökan om beslut om körkort med villkor om alkolås ska få bifallas trots bruk av narkotiska preparat när behandling med narkotiska preparat har ordinerats av läkare eller någon annan behörig receptutfärdare och det kan bedömas att det inte finns någon fara för trafiksäkerheten.

Ett sådant bruk ska inte heller föranleda att ett beslut om körkort med villkor om alkolås undanröjs under villkorstiden.

Transportstyrelsens förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens. Förslaget har dock en annan lagteknisk lösning och dess förslag

innehåller inte orden ”eller någon annan behörig receptutfärdare” i 5 kap. 19 § andra stycket körkortslagen.

Remissinstanserna: De flesta remissinstanser tillstyrker eller har inget att invända mot Transportstyrelsens övergripande förslag. Förvaltningsrätten i Uppsala framhåller att den föreslagna regleringen är välmotiverad men menar att det finns visst utrymme för tolkningsproblem med den föreslagna lydelsen. Förvaltningsrätten i Malmö, som inte har något att invända mot förslaget i stort, påpekar att i den föreslagna lydelsen av 5 kap. 19 § andra stycket körkortslagen framgår det inte om behandling som har ordinerats av annan behörig receptutfärdare kan eller bör omfattas (jfr 4 § andra stycket andra meningen lagen [1951:649] om straff för vissa trafikbrott [trafikbrottslagen]). Polismyndigheten tillstyrker den föreslagna ändringen men anser att utmaningarna som polispersonalen kan komma att konfronteras med vid kontroll av förare som har alkolås och som medicinerar narkotikaklassade preparat bör belysas. Socialstyrelsen och Trafikmedicinskt centrum vid Karolinska universitetssjukhuset ställer sig positiva till de föreslagna ändringarna och framhåller att bruk av t.ex. ADHD-medicinering i vissa fall kan öka trafiksäkerheten.

Sveriges läkarförbund stöder förslaget och framhåller att det i slutändan alltid är den enskilda individen som har ett ansvar för att uppmärksamma hur det ordinerade läkemedlet påverkar prestationsförmåga och trafiksäkerhet. Förbundet menar vidare att det inom trettio minuter kommer bli svårt att utfärda själva intyget. Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) pekar på att det är något oklart hur ärenden ska hanteras i praktiken om en situation uppkommer under villkorstiden så att körkortshavaren behöver påbörja medicinering av narkotikaklassat läkemedel. Trafikförsäkringsföreningen har inte något att invända mot de föreslagna ändringarna men vill understryka att det är av stor vikt att det verkligen genomförs en noggrann bedömning av trafiksäkerhetsrisken i varje enskilt fall. Sveriges MotorCyklister pekar på vikten av att behandling av narkotiska preparat som ordinerats av läkare noga kontrolleras och följs upp samt att behandlingen inte får äventyra trafiksäkerheten. Transportstyrelsen pekar på att Högsta förvaltningsdomstolen numera meddelat dom i ett i förslaget omnämnt mål (HFD 2015 ref. 16).

Skälen för regeringens förslag

Den som ansöker om eller innehar ett körkort med villkor om alkolås och som brukar narkotika bedöms, enligt nuvarande ordning, automatiskt inte uppfylla kraven på lämplighet för ett sådant körkort. Någon särskild lämplighetsprövning avseende substans, dos, omfattning eller orsak sker därför inte, varken i samband med ansökan om körkort med villkor om alkolås eller under villkorstiden innan beslutet om körkort med villkor om alkolås undanröjs. Detta har medfört att en person som regelbundet medicinerar med narkotiska preparat för t.ex. ADHD inte kan beviljas körkort med villkor om alkolås. För en person som redan innehar ett körkort med villkor om alkolås och som under villkortiden, t.ex. i samband med en operation eller för att få smärtlindring under viss tid vid t.ex. cancersjukdomar, ledsjukdomar och muskulära sjukdomar, tillfälligt behöver medicinera med narkotikaklassade preparat har detta resulterat i att villkoret måste undanröjas och körkortet återkallas (se t.ex. HFD 2015

ref. 16). Följden av nuvarande reglering innebär inte sällan stor påverkan på personens dagliga liv såväl när det gäller arbete och familj som övriga sociala sammanhang och är inte alltid nödvändig ur trafiksäkerhetssynpunkt. Såsom Socialstyrelsen och Trafikmedicinskt centrum vid Karolinska universitetssjukhuset påpekar kan bruk av t.ex. ADHD-medicinering i vissa fall öka trafiksäkerheten. Att en person med ADHD-problematik avbryter sin medicinering för att kunna medges nytt eller fortsatt körkort med villkor om alkolås kan alltså utgöra en större trafiksäkerhetsrisk än om personen haft möjlighet att fortsätta med sin medicinering. Från den utgångspunkten är en lättnad i kravet motiverad. Som

Polismyndigheten, Trafikförsäkringsföreningen och Sveriges Motor-Cyklister påpekar är det samtidigt viktigt att det görs en bedömning i varje enskilt fall med avseende på trafiksäkerhetsrisken. Den aktuella ordinerade medicineringen, behandlingseffekt, behandlingsföljsamhet och de samlade omständigheterna kring behandlingen är därför av särskild vikt. Bedömningen av behandlingsföljsamheten är central för att innehav av körkort med villkor om alkolås vid bruk av narkotika över huvud taget ska vara möjlig.

Naturligtvis är det, vilket påpekas av Polismyndigheten, viktigt att villkor och intyg som följer med den föreslagna ändringen utformas på ett sådant sätt att det praktiska polisarbetet vid förarkontroller inte försvåras. I sammanhanget kan det konstateras att närmare föreskrifter om läkarintyg meddelas genom myndighetsföreskrifter. Regeringen noterar Sveriges läkarförbunds påpekande om svårigheten att inom trettio minuter kunna utfärda intyg i aktuellt fall men konstaterar samtidigt att intyget kan skrivas i fri text och inte medför någon utformning av en särskild blankett, vilket gör att den beräknade ökade tidsåtgången ändå bedöms vara av begränsad omfattning och ingå i det normala förändringsarbetet.

Förvaltningsrätten i Malmö påpekar att det av föreslagen lagtext inte framgår om behandling som har ordinerats av någon annan behörig receptutfärdare kan eller bör omfattas. I 4 § andra stycket trafikbrottslagen stadgas att den som för ett motordrivet fordon eller en spårvagn efter att ha intagit narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64) i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet ska dömas för rattfylleri. Detta gäller dock inte om narkotikan intagits i enlighet med läkares eller annan behörig receptutfärdares ordination. Med ”annan behörig receptutfärdare” avses t.ex. tandläkare (prop. 1998/99:43 s. 49). Regeringen konstaterar att det är rimligt att även någon annan receptutfärdare än läkare kan komma att behöva skriva ut ett narkotikaklassat läkemedel för berörda personer och finner därför att det inte finns anledning i nu aktuellt fall med en annan utformning än den som finns i trafikbrottslagen. Bestämmelsen ska därför utformas i enlighet med föreslagen lagtext som även innefattar någon annan behörig receptutfärdares ordination. Förslagen betyder i praktiken att regelbunden och tillfällig medicinering samt behovsmedicinering i flertalet fall torde kunna förenas med ett alkolåsvillkor. Detta ska gälla oavsett om bruket förekommer i samband med en ansökan eller om det aktualiseras under villkorstiden. För det senare fallet behöver det även ske en ändring av 5 kap. 23 § körkortslagen, som materiellt är kopplad till 5 kap. 19 § samma lag, se nedan.

Medicinering under villkorstiden Förvaltningsrätten i Uppsala pekar på att det möjligen kan leda till tolkningsproblem då den senare uppkomna ordinerade medicineringen innebär en trafiksäkerhetsrisk. Förvaltningsrätten anser att det bör övervägas om inte den mest ändamålsenliga lösningen är att Transportstyrelsen fattar ett dispensbeslut liknande regeln i 8 kap. 10 § körkortsförordningen. Regeringen anser att denna lösning å ena sidan ger en ökad tydlighet i själva regleringen eftersom det krävs ett beslut i varje enskilt fall som uteslutande behandlar frågan om huruvida ett visst bruk kan godtas.

Å andra sidan innebär denna lösning en ökad administration eftersom dispensfrågan formellt sett måste hanteras skild från ansökningsärendet respektive ärendet om undanröjande. Detta kan öka kostnaden och sannolikt minska förutsättningarna för den mer pragmatiska hanteringen av frågan. Regeringen finner därför inte, i motsats till Förvaltningsrätten i Uppsala, att det behövs en reglering som innebär att Transporstyrelsen fattar ett särskilt beslut i frågan. Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) ifrågasätter hur Transporstyrelsen under villkorstiden ska få kännedom om att körkortshavaren behöver påbörja en medicinering av ett narkotikaklassat läkemedel och hur sådana ärenden kommer att hanteras i praktiken. VTI anser det önskvärt att få förhandsbesked från Transportstyrelsen om huruvida en viss medicinering är godkänd eller inte då det kan påverka den enskildes beslut om huruvida medicinering ska påbörjas. När det gäller hur Transportstyrelsen under villkorstiden ska få kännedom om en påbörjad medicinering kan det konstateras, i likhet med vad som påpekas av Sveriges läkarförbund, att det i slutändan alltid är den enskilda individen som har ett ansvar för att uppmärksamma hur det ordinerade läkemedlet påverkar prestationsförmåga och trafiksäkerhet. I det att körkortshavaren har beviljats ett körkort med villkor om alkolås ligger att han eller hon har getts ett särskilt förtroende som innebär vissa förpliktelser. Körkortshavaren ska följa de särskilda villkor som gäller för körkort förenat med villkor om alkolås (se 5 kap.18 och 22 §§körkortslagen). När körkortshavaren avser att påbörja en medicinering är det alltså av vikt att det tas en kontakt med Transportstyrelsen i syfte att säkerställa att körkortshavaren uppfyller föreskrivna krav. När Transportstyrelsen sedan begärt in ett läkarintyg görs en bedömning relaterad till trafiksäkerheten. Det förefaller inte rimligt att Transportstyrelsen ska kunna ge ett förhandsbesked om huruvida en medicin är godkänd eller inte eftersom det kommer att krävas en bedömning i varje enskilt fall. Avgörande för denna bedömning är trafiksäkerheten, liksom beskrivits ovan och lyfts fram av flera remissinstanser.

7. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: Lagändringarna ska träda i kraft den 1 maj 2017.

Regeringens bedömning: Det finns inget behov av övergångsbestämmelser.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens. Transportstyrelsens förslag: Överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: De flesta remissinstanser har inte berört frågan eller inte haft någon invändning. Förvaltningsrätten i Uppsala noterar att det i framställan inte anges något behov av en ikraftträdandebestämmelse eller övergångsbestämmelse och delar i huvudsak denna bedömning.

Förvaltningsrätten påpekar dock att det kan innebära att de nya reglerna i några fall kommer att tillämpas första gången i prövningen i kammarrätten när villkorshavaren fått villkoret om alkolås undanröjt på grund av ordinerat medicinskt bruk av narkotikaklassat läkemedel (jfr RÅ 1988 ref. 132, 1996 ref. 57 och RÅ 2004 ref. 82) och ifrågasätter om detta verkligen är en lämplig lösning.

Transportstyrelsen, som inte ser något behov av övergångsbestämmelser, framhåller att styrelsen gärna ser att datum för ikraftträdande om möjligt bestäms till den 30 juni 2017 vilket är det datum när flertalet av

Transportstyrelsens föreskrifter på området träder i kraft.

Förvaltningsrätten i Karlstad framför, beträffande den föreslagna ändringen i 3 kap. 14 a § körkortslagen (1998:488), att övergångsbestämmelser bör övervägas, särskilt avseende de utomlands bosatta personer som inte längre kommer att omfattas av möjligheten till förnyelse av svenskt körkort men som vid tidpunkten för ikraftträdandet av lagändringen redan har inkommit med en sådan ansökan till behörig myndighet.

Skälen för regeringens förslag och bedömning

Ikraftträdandedatum

Med hänsyn till att flera av ändringarna i denna proposition gäller Sveriges skyldigheter enligt det tredje körkortsdirektivet bör ändringarna träda i kraft så snart som möjligt. De föreslagna ändringarna bedöms kunna träda i kraft den 1 maj 2017.

Övergångsbestämmelser

Körkort med villkor om alkolås

De nya lydelserna av 5 kap.19 och 23 §§körkortslagen bör kunna åberopas också av en person som, på grund av ordinerat medicinskt bruk av narkotikaklassat läkemedel, antingen inte beviljats körkort med villkor om alkolås eller fått villkoret om alkolås undanröjt före ikraftträdandet. Detta innebär att de nya reglerna i vissa fall kan komma att tillämpas första gången i prövningen i kammarrätten även om målet varit anhängiggjort i

förvaltningsrätten före ikraftträdandet. Mot bakgrund av syftet med den föreslagna ändringen anser regeringen att detta är en lämplig lösning.

Förnyelse av körkort

I likhet med vad Förvaltningsrätten i Karlstad påpekar är det av vikt att det klargörs vilket regelverk som ska tillämpas för de personer som är bosatta i ett tredjeland och som vid tidpunkten för ikraftträdandet av lagändringen redan skickat in en ansökan om förnyelse av körkort. Med hänsyn till att ändringarna innebär genomförande av det tredje körkortsdirektivet och att nuvarande ordning är oförenlig med direktivet är det inte lämpligt att införa övergångsbestämmelser som innebär att den med direktivet oförenliga ordningen kommer att fortsätta att tillämpas en tid efter ikraftträdandet. Det krävs i stället att den nya ordningen i god tid före ikraftträdandet tydliggörs genom informationsinsatser till berörda.

8. Konsekvenser

8.1. Ändring av innebörden av beteckningarna D1 och D

Ändringarna bedöms inte innebära några finansiella eller andra konsekvenser av betydelse för staten. Det eventuella författnings- och informationsarbete som kan uppstå för Transportstyrelsen bör ingå i myndighetens sedvanliga arbete och tas inom budget.

8.2. Ändring av reglerna för förnyelse av körkort

8.2.1. Vad innebär ändringen

Genom ändringen renodlas principen att körkort som huvudregel ska utfärdas eller förnyas av det land där en person bor permanent. De regler som redan gäller för utfärdande av körkort gentemot länder inom EES kommer därigenom att gälla generellt, även gentemot länder utanför EES. Ändringen innebär rent konkret att personer som bor permanent utanför EES inte längre kommer att kunna förnya sitt svenska körkort på det sätt som tidigare skett. Tidigare har inte någon egentlig prövning av boendeförhållandena skett vid ansökan om förnyelse från en person som vistas i ett land utanför EES. Ändringen innebär att en sådan prövning behöver ske, och att körkort kan förnyas för de sökande som uppfyller kraven för detta.

8.2.2. Konsekvenser för privatpersoner

De personer som varken är permanent bosatta eller sedan minst sex månader studerar i någon annan stat inom EES kommer, genom den

föreslagna lagändringen, inte längre att kunna förnya sitt körkort på det sätt som tidigare skett. Enligt en uppskattning från Transportstyrelsen handläggs ca 3 000 ansökningar om förnyelse från personer som vistas utanför EES varje år. Det görs för närvarande inte någon prövning av dessa personers permanenta bosättning. Då nu en sådan prövning införs är det troligt att en del av de berörda personerna uppfyller kraven för förnyelse, och därmed kan förnya sina svenska körkort. Exempelvis torde en person som vistas i ett tredjeland för t.ex. arbete eller studier en tid, men som har en fast adress i Sverige och återvänder hit regelbundet, betraktas som bosatt här och därmed uppfylla kravet på permanent bosättning. En del personer som vistas i ett tredjeland är fortfarande folkbokförda i Sverige och intar därmed en speciell ställning vid bedömning av bosättning. Omständigheten att någon är folkbokförd i Sverige behöver inte ensamt vara avgörande för bedömningen av om denne ska anses vara permanent bosatt i Sverige men får anses tala starkt för detta (jfr prop. 1997/98:124 s. 73 och s. 86 f.). Vidare har den som bott permanent utanför EES, och vars körkorts giltighetstid löpt ut, ändå rätt att återfå sitt svenska körkort vid återflytt, utan att avlägga förarprov, förutsatt att övriga kriterier är uppfyllda (jfr ovan avsnitt 5.2).

8.2.3. Konsekvenser för företag

Ändringen bedöms inte ha någon direkt påverkan på företag. För företag med verksamhet och personal utomlands kan borttagandet av möjligheterna att förnya sitt svenska körkort dock ha viss indirekt betydelse, genom att anställda som bor permanent i utlandet inte längre kan förnya sitt svenska körkort, utan måste ta körkort där de bor. Eventuella konsekvenser i form av att anställda exempelvis har svårigheter att förnya sitt körkort och därigenom köra bil, bedöms kunna minimeras genom informationsinsatser om reglerna för förnyelse av körkort.

8.2.4. Konsekvenser för staten

Transportstyrelsen

Då möjligheterna att förnya sitt svenska körkort tas bort för den som har ett permanent boende utanför EES, bedöms antalet ärenden om förnyelse av detta slag minska. Samtidigt innebär ändringen för Transportstyrelsens del en viss ökad handläggning i de aktuella ärendena, eftersom en prövning av om sökanden är permanent bosatt i Sverige måste ske. Vidare är det viktigt att tydlig information om förutsättningarna för förnyelse finns och sprids, både till allmänheten, till företag med utlandsplacerad personal och till Sveriges utlandsmyndigheter. Ändringarna av handläggningsrutiner och arbete med informationen om detta bedöms dock vara en naturlig del av Transportstyrelsens utvecklings- och informationsarbete. Eventuella kostnadsökningar bedöms vara av begränsad omfattning och kan tas inom budget.

Sveriges Domstolar

Antalet mål i domstolarna bedöms inte öka med mer än ett fåtal till följd av ändringen. Eventuella kostnadsökningar för Sveriges Domstolar bedöms därför rymmas inom befintliga anslagsramar.

Sveriges ambassader

Antalet ärenden och förfrågningar om förnyelse av körkort bedöms med tiden kunna minska. Framför allt initialt kan det finnas behov av en tydlig information om förutsättningarna för förnyelse, bland annat via Sveriges utlandsmyndigheter i länder utanför EES. Inte minst är detta viktigt för svenska företag med verksamhet och personal utomlands. Detta bedöms dock ingå i det normala förändrings- och informationsarbetet.

8.3. Ändring av bemyndigande att meddela föreskrifter

Ändringen bedöms inte innebära några finansiella eller andra konsekvenser av betydelse för staten. Ändringen bedöms inte heller innebära konsekvenser för andra aktörer.

8.4. Körkort med villkor om alkolås trots bruk av narkotika i vissa fall

8.4.1. Vad innebär ändringen

En körkortshavare som medicinerar med ett narkotikaklassat läkemedel kan enligt nuvarande bestämmelser i körkortslagen (1998:488) inte inneha körkort med villkor om alkolås, även om det ur trafiksynpunkt inte skulle behöva finnas något sådant hinder. Det kan leda till att körkortshavaren väljer att avsluta eller göra uppehåll i pågående medicinering, för att kunna behålla sitt körkort med villkor om alkolås. Att avbryta av läkare föreskriven medicinering kan innebära att personens hälsa påverkas negativt, orsaka onödigt lidande och även ha negativa trafiksäkerhetskonsekvenser. I vissa fall kan medicineringen i sig vara en förutsättning för att kunna uppfylla de medicinska kraven för körkort, eftersom den symptomlindring en medicinering innebär upphör.

Om medicineringen inte avbryts, återkallas det villkorade körkortet, med en spärrtid motsvarande den villkorstid som skulle ha meddelats för körkort med villkor om alkolås. Körkortshavaren orsakas då kostnader för installation och avinstallation av alkolås, samt får sämre möjligheter till arbetsliv och sociala kontakter. Den som beviljas körkort med villkor om alkolås betalar betydande belopp för installation och hyra eller köp av alkolås (20 000–40 000 kr).

Ändringen innebär att det i vissa fall ska finnas en möjlighet att medge körkort med villkor om alkolås vid bruk av narkotika som föreskrivits av läkare under omständigheter som motiverar behandlingen. Det ska dessutom kunna bedömas att det inte finns någon fara för trafiksäkerheten på grund av intaget av det narkotikaklassade preparatet.

8.4.2. Alternativa lösningar eller inte reglera alls

Att inte förändra lagstiftningen är ett alternativ som skulle innebära att de beskrivna olägenheterna med nuvarande bestämmelser kvarstår. Även om det är ett relativt begränsat antal körkorshavare som drabbas, är detta olyckligt. Från den 1 januari 2012 till mitten av 2014 har en fjärdedel av avslagsbesluten hos Transportstyrelsen (35 av 140 fall) haft sin grund i bruk av narkotika och i 49 fall har villkor om alkolås undanröjts på grund av bruk av narkotika under villkorstiden. Det övergripande syftet med systemet med körkort med villkor om alkolås, dvs. att behålla människor inom körkortssystemet på ett trafiksäkert sätt, motverkas om förslaget inte genomförs.

Ett alternativ till förslaget är att införa en dispens eller en dispens i samband med föranmält kortare bruk av narkotikaklassad medicin, exempelvis i samband med en operation. Detta skulle kunna bli ett problem på grund av att i många fall varken körkortshavaren eller läkaren känner till att tillfälligt bruk av dessa preparat utgör hinder för körkort med villkor om alkolås. Dessutom krävs en omfattande administration i varje enskilt fall. Sammantaget innebär detta alternativ högre kostnader och är dessutom mer osäkert för den enskilda körkortshavaren.

8.4.3. Vilka berörs av regleringen

De körkortshavare som ansöker om eller har körkort med villkor om alkolås, och som av medicinska skäl brukar eller kan komma att bruka narkotiska preparat, berörs av regleringen.

Regleringen kan också komma att beröra de fyra leverantörerna av alkolås samt de omkring 170 serviceställena. I och med att något fler kan få alkolås och färre behöver uteslutas ökar dessa företags kundunderlag.

Hälso- och sjukvården påverkas såtillvida att behandlande läkare kan behöva skriva ett intyg till Transportstyrelsen om medicinering, behandlingseffekt, behandlingsföljsamhet och andra omständigheter relaterade till trafiksäkerhet vid körning.

8.4.4. Konsekvenser för staten

Hos Transportstyrelsen kan ändringen medföra att antalet ansökningsärenden ökar något, samt att vissa ärenden blir något mer komplexa och därmed mer tidskrävande. Ändringen bedöms dock vara marginell och eventuella kostnader kunna tas inom budgetram. Det finns också ett behov av tydlig information om ändringen till berörda körkortshavare och läkare. De informationsbehov som finns bedöms dock ingå i Transportstyrelsens sedvanliga informationsarbete vid förändring av regelverket och eventuella merkostnader bör kunna tas inom ram.

För de allmänna förvaltningsdomstolarna bedöms överklagandena kunna minska i antal genom de nya bestämmelserna. De fall som överklagas kan dock komma att bli något mer komplexa och tidskrävande. Sammantaget bedöms förslaget inte innebära några nämnvärda skillnader för de allmänna förvaltningsdomstolarna.

8.4.5. Konsekvenser för företagen

För leverantörer av och serviceställen för alkolås torde kundunderlaget öka i och med att fler kan få och få behålla körkort med villkor om alkolås. Regleringen berör fyra leverantörer av alkolås samt omkring 170 serviceställen av varierande storlek.

8.4.6. Konsekvenser för körkortshavare

För enskilda körkortshavare som ansöker om eller har körkort med villkor om alkolås ökar möjligheterna till detta genom regleringen. För den som av hälsoskäl måste medicinera med narkotikaklassade preparat för att fungera väl, även i trafiksammanhang, samt för körkortshavare som tillfälligt måste bruka sådana preparat, exempelvis vid tillfälliga smärttillstånd eller en operation, är ändringen avgörande för att de ska kunna behålla sitt körkort. När körkort med villkor om alkolås beviljats betalar den enskilda körkortshavaren betydande belopp (20 000–40 000 kr) för installation och hyra eller köp av alkolåset. Att inte kunna behålla körkortet med villkor om alkolås innebär förutom detta kostnader för avinstallation samt eventuellt förlorad arbetsinkomst och ökade svårigheter att sköta arbete, socialt umgänge och andra aktiviteter. Den enskilde får dock vissa kostnader för läkarintyg om medicineringen och om hur denna påverkar körningen.

9. Författningskommentar

2 kap. 5 §

Paragrafen innehåller bestämmelser om körkortsbeteckning och körkortsbehörighet. Paragrafen ändras så att beteckningen D1 och D motsvarar de körkortsbehörigheter som anges i det tredje körkortsdirektivet. Ändringen innebär att begreppet passagerare införs istället för sittplatser och att det för beteckningen D anges att den avser buss som är konstruerad och tillverkad för att ta fler än åtta passagerare. Genom ändringen inbegrips även stående passagerare.

Paragrafen behandlas i avsnitt 6.1.

3 kap. 4 b §

Hänvisningen till 10 kap. 3 § har ändrats till 10 kap. 6 §.

14 a §

I paragrafen framgår vilka krav som gäller för att ett körkort ska få förnyas. Det krävs att körkortshavaren är permanent bosatt i Sverige eller studerar här sedan minst sex månader. Den som varken är permanent bosatt eller studerar i någon annan stat inom EES, dvs. personer som har sin permanenta bosättningsort i ett tredjeland, har alltså inte längre rätt att förnya sitt körkort på samma sätt som tidigare.

Den tidigare tredje punkten i första stycket har tagits bort. Även det tidigare andra stycket, vilket handlade om förnyelse av körkort enligt tredje stycket i 14 §, har tagits bort och paragrafen hänvisar nu till hela 14 §.

Paragrafen behandlas i avsnitt 6.2.

5 kap. 19 §

I paragrafen införs ett andra stycke som reglerar under vilka förutsättningar det inte föreligger hinder att bifalla en ansökan om villkor om alkolås trots att sökanden rent faktiskt brukar narkotika som sägs i första stycket 2.

Den grundläggande förutsättningen är att det är ett narkotikaklassat läkemedel som har ordinerats av läkare eller annan behörig receptutfärdare. Den ytterligare förutsättningen är att medicineringen inte innebär någon trafiksäkerhetsrisk. För att bedöma den risken ska samtliga omständigheter beaktas. Särskild vikt ska dock läggas vid typ av läkemedel, inklusive dosering, och hur den enskilde hanterar medicineringen. Bristande behandlingsföljsamhet kan innebära stora risker och talar för en ökad och inte acceptabel riskbild. Vidare ska beaktas alla medicinska och personliga omständigheter som i något avseende kan inverka positivt eller negativt på behandlingen och därmed på trafiksäkerhetsrisken.

Paragrafen behandlas i avsnitt 6.4.

23 §

I första stycket ändras hänvisningen till 5 kap. 19 § första stycket 1 eftersom det i 19 § tillförs ett andra stycke. Innebörden i övrigt av ändringen är att de förutsättningar som gäller vid en ansökan om villkor om alkolås enligt det nya andra stycket i 5 kap. 19 § även ska gälla när motsvarande fråga uppkommer under villkorstiden.

Paragrafen behandlas i avsnitt 6.4.

10 kap. 1 §

Innehållet i paragrafen motsvarar tidigare 1 § första stycket.

2 §

Paragrafen är ny. Innehållet motsvarar tidigare 1 § tredje och fjärde stycket.

3 §

Paragrafen är ny.

Enligt första stycket får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer överlämna uppgiften att utfärda internationella körkort åt en juridisk person. Genom bestämmelsen tydliggörs det lagstöd som behövs för att kunna överlämna uppgiften att utfärda internationella körkort åt en juridisk person (jfr 12 kap. 4 § regeringsformen).

Av andra stycket följer att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om överlämnande enligt första stycket. Bestämmelsen tydliggör alltså att ett överlämnande av uppgiften att utfärda internationella körkort kan göras genom föreskrifter.

Paragrafen behandlas i avsnitt 6.3.

30

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/126/EG

av den 20 december 2006

om körkort (omarbetning)

(Text av betydelse för EES)

europaparlamentet och europeiska unionens rÅd har

antagit detta direktiv

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska

gemenskapen, särskilt artikel 71,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit-

téns yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

HQI

Rådets direktiv 91/439/EEG av den 29 juli 1991 om

körkort (3) har flera gånger ändrats på väsentliga punkter.

I samband med de nya ändringarna av detta direktiv bör

därför bestämmelserna ifråga av tydlighetsskäl omarbetas.

HRI

Gemensamma körkortsbestämmelser är en grundläg-

gande förutsättning för den gemensamma transportpoli-

tiken, bidrar till att förbättra trafiksäkerheten och under-

lättar den fria rörligheten för människor som bosätter sig

i en annan medlemsstat än den som utfärdat körkortet.

Eftersom privata färdmedel fyller en viktig funktion,

gynnas individernas fria rörlighet och etableringsfrihet

om de har ett körkort som vederbörligen erkänns i värd-

medlemsstaten. Trots framsteg i fråga om harmonisering

av körkortsbestämmelserna har grundläggande skillnader

kvarstått mellan medlemsstaterna när det gäller bestäm-

melser om hur ofta körkort skall förnyas och om under-

kategorier av fordon, vilka måste harmoniseras i högre

grad för att gemenskapens politik lättare skall kunna

genomföras.

HSI

Körkortens giltighetstid får enligt direktiv 91/439/EEG

regleras i nationella bestämmelser vilket medför att olika

bestämmelser gäller i olika medlemsstater och att det

finns över 110 olika typer av giltiga körkort i medlems-

staterna. Det är därför svårt för enskilda, för polisen och

för de myndigheter som ansvarar för administrationen av

körkort att förstå och få en överblick över bestämmel-

serna vilket resulterat i förfalskade körkortshandlingar

som ibland varit i omlopp i decennier.

HTI

För att kunna förhindra att gemenskapskörkortet bara blir

ytterligare ett bland de 110 som redan förekommer, bör

medlemsstaterna vidta alla åtgärder som krävs för att

kunna utfärda gemenskapskörkortet till alla körkortsinne-

havare.

HUI

Detta direktiv bör inte påverka befintlig behörighet att

framföra fordon som beviljats eller förvärvats före dagen

för direktivets tillämpning.

HVI

Körkort erkänns ömsesidigt. Medlemsstaterna bör kunna

tillämpa den giltighetsperiod som fastställs i direktivet på

ett körkort utan begränsad administrativ giltighet som

utfärdats av en annan medlemsstat om innehavaren varit

bosatt på deras territorium under mer än två år.

HWI

Införandet av en administrativ giltighetsperiod för nya

körkort bör kunna göra det möjligt att vid förnyelsen till-

ämpa de senaste metoderna för att förhindra förfalsk-

ningar och genomföra medicinska kontroller eller andra

åtgärder enligt medlemsstaternas bestämmelser.

30.12.2006

L 403/18

Europeiska unionens officiella tidning

sv

H1I eut c QQRL SPNTNRPPTL ³N STN

H2I eµ²¯°¡°¡²¬¡­¥®´¥´³ ¹´´²¡®¤¥ ¡¶ ¤¥® RS ¦¥¢²µ¡²© RPPU Heut c SPT eL

QNQRNRPPUL ³N RPRIL ²å¤¥´³ §¥­¥®³¡­­¡ ³´å®¤°µ®«´ ¡¶ ¤¥® QX

³¥°´¥­¢¥² RPPV Heut c RYU eL UNQRNRPPVL ³N QI ¯£¨ eµ²¯°¡°¡²¬¡­¥®M

´¥´³ ³´å®¤°µ®«´ ¡¶ ¤¥® QT ¤¥£¥­¢¥² RPPV Hä®®µ ¥ª ¯¦¦¥®´¬©§§ª¯²¤ ©

eutIN r夥´³ ¢¥³¬µ´ ¡¶ ¤¥® QY ¤¥£¥­¢¥² RPPVN

H3I egt l RSWL RTNXNQYYQL ³N QN d©²¥«´©¶¥´ ³¥®¡³´ 䮤²¡´ §¥®¯­ eµ²¯°¡°¡²M

¬¡­¥®´¥´³ ¯£¨ ²å¤¥´³ ¦ö²¯²¤®©®§ HegI ®² QXXRORPPS Heut l RXTL

SQNQPNRPPSL ³N QIN

Prop. 2016/17:83

Bilaga 1

Prop. 2016/17:83

Bilaga 1

31

HXI

Av trafiksäkerhetsskäl bör minimikrav fastställas för utfär-

dande av körkort. Det behövs en harmonisering av

normerna för förarprov och utfärdande av körkort. I

detta syfte bör de kunskaper, den förmåga och det bete-

ende som är nödvändiga för att framföra motorfordon

fastställas, och förarprovet bör utformas enligt dessa

koncept. Minimikraven i fråga om fysisk och psykisk

lämplighet för att framföra sådana fordon bör definieras

på nytt.

HYI

Det bör lämnas bevis på att minimikraven i fråga om

fysisk och psykisk lämplighet att köra uppfylls av förare

av fordon som används för person- eller godstransport

när körkortet utfärdas och därefter med regelbundna

mellanrum. Sådana regelbundna kontroller, i enlighet

med nationell lagstiftning, av att minimikraven är

uppfyllda kommer att bidra till den fria rörligheten för

personer, undvika en snedvridning av konkurrensen och

bättre beakta det särskilda ansvar som förare av sådana

fordon har. Medlemsstaterna bör tillåtas föreskriva om

medicinsk kontroll för att garantera att minimikraven

uppfylls i fråga om fysisk och psykisk lämplighet att

framföra andra motorfordon. Av tydlighetsskäl bör

sådana undersökningar genomföras, när körkortet förnyas

och därför styras av körkortets giltighetstid.

HQPI

Det är nödvändigt att ytterligare stärka principen om

stegvis tillträde när det gäller kategorierna av tvåhjuliga

fordon och kategorierna av fordon avsedda för person-

eller godstransport.

HQQI

Medlemsstaterna bör dock tillåtas att fastställa en högre

åldersgräns för att framföra vissa fordonskategorier för att

ytterligare främja trafiksäkerheten. Under exceptionella

förhållanden bör medlemsstaterna tillåtas att fastställa

lägre åldersgränser i syfte att beakta nationella förhål-

landen.

HQRI

Definitionerna av kategorierna bör i större utsträckning

återspegla de berörda fordonens tekniska egenskaper och

den färdighet som behövs för att köra dem.

HQSI

Genom att ett mopedkörkort införs kommer trafiksäker-

heten att förbättras, särskilt med avseende på de yngsta

förarna som enligt statistiken är de mest olycksdrabbade

förarna.

HQTI

Särskilda bestämmelser bör antas som underlättar för

personer med fysiska funktionshinder att köra fordon.

HQUI

Av skäl som har samband med trafiksäkerheten bör det

dessutom finnas möjlighet för medlemsstaterna att, för

körkortshavare som har sin permanenta bosättningsort

inom deras territorium, tillämpa sina nationella bestäm-

melser om återkallelse, omhändertagande, förnyelse och

ogiltigförklaring av körkort.

HQVI

Den körkortsmodell som fastställs i direktiv 91/439/EEG

bör ersättas av ett gemensamt körkort i form av ett plast-

kort. Körkortsmodellen behöver samtidigt anpassas med

hänsyn till införandet av en ny kategori mopedkörkort

och en ny kategori av körkort för motorcyklar.

HQWI

Genom möjligheten att förse den nya körkortsmodellen i

form av ett plastkort med en mikroprocessor kan

medlemsstaterna förbättra förfalskningsskyddet ytterli-

gare. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att införa natio-

nella uppgifter i mikroprocessorn under förutsättning att

det inte inverkar på allmänt tillgängliga uppgifter.

Mikroprocessorns tekniska specifikationer bör fastställas

av kommissionen med bistånd av körkortskommittén.

HQXI

Miniminormer för yrkesbehörighet och utbildningskrav

för förarprövare bör fastställas i syfte att höja förarprö-

varnas kompetens och färdighet och därigenom säker-

ställa en mera objektiv bedömning av körkortsaspiran-

terna och mer harmoniserade uppkörningsprov.

HQYI

Kommissionen bör tillåtas anpassa bilagorna I–VI till den

vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

HRPI

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta

direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut

1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden

som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens

genomförandebefogenheter (1).

HRQI

Kommissionen bör särskilt ges behörighet att fastställa

nödvändiga kriterier för tillämpningen av detta direktiv.

Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser

att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, bör de

antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med

kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

30.12.2006

L 403/19

Europeiska unionens officiella tidning

sv

H1I egt l QXTL QWNWNQYYYL ³N RSN b¥³¬µ´¥´ 䮤²¡´ §¥®¯­ ¢¥³¬µ´

RPPVOUQROeg Heut l RPPL RRNWNRPPVL ³N QQIN

Prop. 2016/17:83

Bilaga 1

32

HRRI

Eftersom målen för detta direktiv inte i tillräcklig

utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de

därför, på grund av sin omfattning och sina

verkningar bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan

gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritets-

principen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportio-

nalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte

utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HRSI

Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldig-

heter vad gäller tidsfristerna för införlivande i nationell

lagstiftning och tillämpning av de direktiv som anges i

bilaga VII del B.

hÄrigenom fÖreskrivs fÖljandeN

Artikel 1

Körkortsmodell

1.

I enlighet med bestämmelserna i detta direktiv skall

medlemsstaterna införa nationella körkort i överensstämmelse

med den gemenskapsmodell som fastställs i bilaga I. Emblemet

på sidan 1 av körkort enligt gemenskapsmodellen skall innehålla

nationalitetsbeteckningen för den medlemsstat som har utfärdat

körkortet.

2.

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelser om

uppgiftsskydd får medlemsstaterna förse körkortet med ett

lagringsmedium (en mikroprocessor) från och med det att

kommissionen fastställt föreskrifterna enligt bilaga I för mikro-

processorn, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta

direktiv genom att komplettera det, i enlighet med förfarandet i

artikel 9.2. Dessa föreskrifter skall innehålla bestämmelser om

EG-typgodkännande som får beviljas endast om det kan visas att

mikroprocessorn är skyddad mot försök att manipulera eller

ändra lagrade uppgifter.

3.

Mikroprocessorn skall innehålla de harmoniserade

uppgifter om körkortet i fråga som specificeras i bilaga I.

Efter att ha samrått med kommissionen får medlemsstaterna

lagra ytterligare uppgifter, förutsatt att det inte på något sätt

påverkar genomförandet av detta direktiv.

I enlighet med förfarandet i artikel 9.2 får kommissionen ändra

bilaga I för att garantera kompatibilitet i framtiden.

4.

Medlemsstaterna får med kommissionens samtycke göra

sådana ändringar av modellen i bilaga I som är nödvändiga för

databehandling av körkortet.

Artikel 2

Ömsesidigt erkännande

1.

Körkort som är utfärdade av medlemsstaterna skall

erkännas ömsesidigt.

2.

Om en innehavare av ett giltigt nationellt körkort utan

den administrativa giltighetsperiod som anges i artikel 7.2

bosätter sig permanent i en annan medlemsstat än den som har

utfärdat körkortet, får värdmedlemsstaten tillämpa den administ-

rativa giltighetsperiod på körkortet som anges i den artikeln

genom att förnya körkortet från och med två år efter det datum

då innehavaren permanent bosatte sig på dess territorium.

Artikel 3

Åtgärder mot förfalskning

1.

Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder som är nödvän-

diga för att förhindra att körkort förfalskas, även i fråga om

körkort enligt gemenskapsmodellen som utfärdades innan detta

direktiv träder i kraft. De skall underrätta kommissionen om

åtgärderna.

2.

Det material som används för körkortet enligt bilaga I skall

göras förfalskningssäkert genom att specifikationer tillämpas,

som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom

att komplettera det, som skall fastställas av kommissionen i

enlighet med förfarandet i artikel 9.2. Medlemsstaterna får införa

ytterligare säkerhetsdetaljer.

3.

Medlemsstaterna skall se till att alla körkort som har utfär-

dats och är gällande uppfyller alla krav i detta direktiv senast 19

januari 2033.

Artikel 4

Kategorier, definitioner och åldersgränser

1.

Det körkort som anges i artikel 1 ger behörighet att föra

motordrivna fordon i de kategorier som definieras nedan. Det

får utfärdas från den åldersgräns som anges för varje kategori.

Med motordrivet fordon avses varje med motor försett fordon

som av egen kraft kan framföras på väg och som inte är spår-

bundet.

30.12.2006

L 403/20

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2016/17:83

Bilaga 1

33

2.

mopeder

Kategori AM

Två- eller trehjuliga fordon som är konstruerade för en

högsta hastighet av 45 km/h enligt artikel 1.2 a i Europapar-

lamentets

och

rådets

direktiv

2002/24/EG

av

den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och trehju-

liga motorfordon (1) (utom de som är konstruerade för en

högsta hastighet av 25 km/h) samt lätta fyrhjulingar enligt

artikel 1.3 a i direktiv 2002/24/EG.

Åldersgränsen för kategori AM skall vara 16 år.

3.

Motorcyklar med eller utan sidvagn och motordrivna

trehjulingar:

motorcykel: ett tvåhjuligt fordon med eller utan sidvagn enligt

artikel 1.2 b i direktiv 2002/24/EG.

motordriven trehjuling: fordon med tre symmetriskt placerade

hjul enligt artikel 1.2 c i direktiv 2002/24/EG.

a) Kategori A1

Motorcyklar vars motor har en cylindervolym på

högst 125 kubikcentimeter, en effekt av högst 11 kW

och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,1 kW/

kg.

Motordrivna trehjulingar med en effekt av högst 15 kW.

Åldersgränsen för kategori A1 skall vara 16 år.

b) Kategori A2

Motorcyklar med effekt på högst 35 kW och ett effekt/

viktförhållande som inte överstiger 0,2 kW/kg och som

inte hänför sig till ett fordon med mer än dubbla

effekten.

Åldersgränsen för kategori A2 skall vara 18 år.

c) Kategori A

i) motorcyklar

Åldersgränsen för kategori A skall vara 20 år. För

behörighet att köra motorcyklar i denna kategori

krävs dock minst två års erfarenhet som förare av

motorcyklar med körkort för kategori A2. Detta krav

på erfarenhet får dock åsidosättas om den som

ansöker har fyllt 24 år,

ii) motordrivna trehjulingar

Åldersgränsen för motordrivna trehjulingar med en

högre effekt än 15 kW skall vara 21 år.

4.

motorfordon:

motorfordon: motordrivet fordon som normalt är avsett för

person- eller godstransport på väg eller för att på väg dra

fordon avsedda för person- eller godstransport. Definitionen

innefattar trådbussar, dvs. icke spårbundna fordon som är

anslutna till en strömförande ledning. Jordbruks- och skogs-

brukstraktorer omfattas inte.

jordbruks- eller skogsbrukstraktor: motordrivet fordon på hjul

eller band som har minst två axlar och vars huvudsakliga

funktion är dess dragkraft, och som dessutom är särskilt

konstruerat för att dra, skjuta, bära eller driva vissa redskap,

maskiner eller släpvagnar, vilka används i samband med

jord- och skogsbruk, och som endast sekundärt utnyttjas för

person- eller godstransport på väg eller för att på väg dra

fordon som används för person- eller godstransport.

a) Kategori B1

Fyrhjulingar enligt artikel 1.3 b i direktiv 2002/24/EG.

Åldersgränsen för kategori B1 skall vara 16 år.

Kategori B1 skall inte vara obligatorisk. I medlemsstater

som inte inför denna kategori skall ett B-körkort krävas

för att få köra sådana fordon.

b) Kategori B

Motorfordon

med

en

tillåten

totalvikt

som

inte

överstiger 3 500 kg och som är konstruerade och tillverkade

för att ta högst åtta passagerare utöver föraren. Till motor-

fordon i denna kategori får en släpvagn kopplas med en

tillåten totalvikt som inte överstiger 750 kg.

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i

reglerna för typgodkännande av de berörda fordonen får till

ett motorfordon i denna kategori kopplas en släpvagn vars

totalvikt överstiger 750 kg förutsatt att fordonskombinatio-

nens tillåtna totalvikt inte överstiger 4 250 kg. Om fordons-

kombinationen överstiger 3 500 kg skall medlemsstaterna, i

enlighet med bestämmelserna i bilaga V, kräva att kombina-

tionen bara får köras efter

avslutad utbildning, eller

godkänt körprov.

30.12.2006

L 403/21

Europeiska unionens officiella tidning

sv

H1I egt l QRTL YNUNRPPRL ³N QN d©²¥«´©¶¥´ ³¥®¡³´ 䮤²¡´ §¥®¯­ «¯­­©³³©¯M

®¥®³ ¤©²¥«´©¶ RPPUOSPOeg Heut l QPVL RWNTNRPPUL ³N QWIN

Prop. 2016/17:83

Bilaga 1

34

Medlemsstaterna får också ställa krav på både sådan utbild-

ning och godkänt körprov.

Medlemsstaterna skall med hjälp av tillämplig gemens-

kapskod på körkortet ange att en sådan fordonskombination

får köras.

Åldersgränsen för kategori B skall vara 18 år.

c) Kategori BE

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i

reglerna för typgodkännande av de berörda fordonen,

fordonskombinationer som består av ett dragfordon i

kategori B och en släp- eller påhängsvagn med en tillåten

totalvikt på släp- eller påhängsvagnen på högst

3 500 kg.

Åldersgränsen för kategori BE skall vara 18 år.

d) Kategori C1

Motorfordon som inte ingår i kategorierna D1 eller D med

en tillåten totalvikt som överstiger 3 500 kg men inte

7 500 kg och som är konstruerade och tillverkade för att ta

högst åtta passagerare utöver föraren. Till ett motorfordon i

denna kategori får kopplas en släpvagn med en tillåten total-

vikt som inte överstiger 750 kg.

e) Kategori C1E

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i

reglerna om typgodkännande för de berörda fordonen,

fordonskombinationer som består av ett dragfordon i

kategori C1 och en släp- eller påhängsvagn med en

tillåten totalvikt över 750 kg under förutsättning att

fordonskombinationens tillåtna totalvikt inte överstiger

12 000 kg.

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i

reglerna om typgodkännande för de berörda fordonen,

fordonskombinationer som består av ett dragfordon i

kategori B och en släp- eller påhängsvagn med en tillåten

totalvikt över 3 500 kg, under förutsättning att fordons-

kombinationens

tillåtna

totalvikt

inte

överstiger

12 000 kg.

Åldersgränsen för kategorierna C1 och C1E skall vara 18

år utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna

om framförande av sådana fordon i Europaparlamentets

och rådets direktiv 2003/59/EG av den 15 juli 2003 om

grundläggande kompetens och fortbildning för förare av

vissa vägfordon för gods- eller persontransport (1).

f) Kategori C

Motorfordon som inte ingår i kategorierna D1 eller D med

en tillåten totalvikt över 3 500 kg och som är konstruerade

och tillverkade för att ta högst åtta passagerare utöver

föraren. Till motorfordon som får föras med C-körkort i

denna kategori får kopplas en släpvagn med en tillåten total-

vikt av högst 750 kg.

g) Kategori CE

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i

reglerna om typgodkännande för de berörda fordonen,

fordonskombinationer som består av ett dragfordon i

kategori C och en släp- eller påhängsvagn med en tillåten

totalvikt över 750 kg.

Åldersgränsen för kategorierna C och CE skall vara 21 år

utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna

för framförande av sådana fordon i direktiv 2003/59/EG.

h) Kategori D1

Motorfordon som är konstruerade och tillverkade för att ta

högst 16 passagerare utöver föraren, och med en största

längd av 8 meter. Till ett motorfordon i denna kategori får

kopplas en släpvagn med en tillåten totalvikt av

högst 750 kg.

i) Kategori D1E

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i

reglerna för typgodkännande av de berörda fordonen,

fordonskombinationer som består av ett dragfordon i

kategori D1 och en släpvagn med en tillåten totalvikt

som överstiger 750 kg.

Åldersgränsen för kategorierna D1 och D1E skall vara 21

år utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna

on framförande av sådana fordon i direktiv 2003/59/EG.

j) Kategori D

Motorfordon konstruerade och tillverkade för att ta fler än

åtta passagerare utöver föraren. Till ett motorfordon som får

föras med D-körkort får kopplas en släpvagn med en tillåten

totalvikt av högst 750 kg.

k) Kategori DE

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i

reglerna om typgodkännande av de berörda fordonen,

fordonskombinationer som består av ett dragfordon i

kategori D och en släpvagn med en tillåten totalvikt som

överstiger 750 kg.

30.12.2006

L 403/22

Europeiska unionens officiella tidning

sv

H1I eut l RRVL QPNYNRPPSL ³N TN d©²¥«´©¶¥´ 䮤²¡´ §¥®¯­ ²å¤¥´³ ¤©²¥«´©¶

RPPTOVVOeg Heut l QVXL QNUNRPPTL ³N SUIN

Prop. 2016/17:83

Bilaga 1

35

Åldersgränsen för kategorierna D och DE skall vara 24 år

utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna

om framförande av sådana fordon i direktiv 2003/59/EG.

5.

Med kommissionens samtycke får medlemsstaterna besluta

att denna artikel inte skall tillämpas på vissa särskilda typer av

motordrivna fordon, exempelvis specialfordon för personer med

funktionshinder.

Medlemsstaterna får besluta att detta direktiv inte skall tillämpas

på fordon som används av försvarsmakten och civilförsvaret

eller som står under deras kontroll.

6.

Medlemsstaterna får höja eller sänka åldersgränsen för

utfärdande av körkort

a) för kategori AM ned till 14 år eller upp till 18 år,

b) för kategori B1 upp till 18 år,

c) för kategori A1 upp till 17 eller 18 år

om det är två års skillnad mellan åldersgränsen för

kategori A1, och åldersgränsen för kategori A2, och

en minimiperiod om två års erfarenhet krävs av motor-

cyklar i kategori A2 innan tillstånd att köra motorcyklar

av kategori A kan beviljas, så som anges i artikel 4.3 c i,

d) för kategorierna B och BE ned till 17 år.

Medlemsstaterna får sänka åldersgränsen för kategori C till 18 år

och för kategori D till 21 år när det gäller

a) fordon som används av räddningstjänsten och ordning-

smakten,

b) fordon som provas på väg i syfte att göra reparationer eller

underhåll.

Körkort som utfärdats till personer vid en lägre ålder än den

som anges i punkterna 2-4 i enlighet med denna punkt skall

endast vara giltiga på den utfärdande medlemsstatens territo-

rium till dess att körkortshavaren har nått den åldersgräns som

anges i punkterna 2-4.

Medlemsstaterna får godkänna giltigheten på sitt territorium av

körkort som utfärdats till förare under den åldersgräns som

anges i punkterna 2–4.

Artikel 5

Villkor och begränsningar

1.

De villkor som gäller för förarens behörighet skall anges

på körkortet.

2.

Om körkortet till följd av ett fysiskt funktionshinder

endast gäller för vissa typer av fordon eller för särskilt anpassade

fordon skall det körprov som föreskrivs i artikel 7 avläggas i ett

sådant fordon.

Artikel 6

Behörighetsordning och överensstämmelse mellan katego-

rier

1.

För utfärdande av körkort gäller följande villkor:

a) Körkort för kategorierna C1, C, D1 och D får endast utfärdas

för den som redan har körkort i kategori B.

b) Körkort för kategorierna BE, C1E, D1E, och DE får endast

utfärdas för den som redan har körkort i kategori B, C1, C,

D1 respektive D.

2.

I fråga om körkortens giltighet gäller följande:

a) Körkort för kategorierna C1E, CE, D1E, eller DE gäller även

för fordonskombinationer i kategori BE.

b) Körkort för kategori CE gäller även för kategori DE om inne-

havaren har behörighet att föra fordon i kategori D.

c) Körkort för kategorierna CE och DE gäller även för fordons-

kombinationer i kategori C1E respektive D1E.

d) Körkort för samtliga kategorier skall ge behörighet att föra

fordon i kategori AM. När det gäller körkort som är utfär-

dade inom dess territorium får en medlemsstat begränsa

överensstämmelsen för kategori AM till kategorierna A1, A2

och A om denna medlemsstat inför ett körprov som ett

villkor för att erhålla behörighet för kategori AM.

e) Körkort för kategori A2 skall också gälla för kategori A1.

f) Körkort för kategorierna A, B, C eller D skall även gälla för

kategori A1, A2, B1, C1 eller D1.

30.12.2006

L 403/23

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2016/17:83

Bilaga 1

36

3.

För körning inom eget territorium får medlemsstaterna

dessutom tillåta följande:

a) Körkort för kategori B ger behörighet att föra motordrivna

trehjulingar med en effekt som överstiger 15 kW under

förutsättning att innehavaren av körkortet för kategori B är

minst 21 år gammal.

b) Körkort för kategori B får ge behörighet att föra motorcykel

enligt kategori A1.

Eftersom denna punkt endast gäller inom eget territorium skall

medlemsstaterna inte ange på körkortet att innehavaren har rätt

att föra dessa fordon.

4.

Efter samråd med kommissionen får medlemsstaterna

inom sitt territorium tillåta att

a) den som har fyllt 21 år och i minst två år har haft körkort

med behörigheten B får föra fordon i kategori D1 (med en

tillåten totalvikt som inte överstiger 3 500 kg, exklusive all

specialutrustning avsedd för transport av personer med funk-

tionshinder), förutsatt att fordonen används i samhällsnyttig

verksamhet av organisationer som inte är affärsdrivande och

att föraren utan ersättning bidrar med sina tjänster,

b) den som har fyllt 21 år och i minst två år har haft körkort

med behörigheten B får föra fordon med en tillåten totalvikt

som överstiger 3 500 kg, förutsatt att fordonen huvudsak-

ligen används stationärt i instruktions- eller rekreationssyfte

och att de används i samhällsnyttig verksamhet av organisa-

tioner som inte är affärsdrivande, samt att fordonen är

ombyggda så att de inte kan användas för att transportera

fler än nio personer eller för annan godstransport än den

som är absolut nödvändig för den aktuella verksamheten.

Artikel 7

Utfärdande, giltighet och förnyelse

1.

Körkort får endast utfärdas till sökande

a) som har godkänts i ett körprov och ett kunskapsprov samt

uppfyller de medicinska krav som fastställs i bilagorna II och

III,

b) som har godkänts enbart i ett kunskapsprov för kategori

AM; medlemsstaterna får föreskriva att sökande skall ha

godkänts i ett körprov och genomgått en läkarundersökning

för denna kategori.

För tre- och fyrhjulingar inom denna kategori får medlems-

staterna införa ett särskilt körprov. För differentiering av

fordon inom kategori AM får en nationell kod införas i

körkortet.

c) som, när det gäller kategori A2 eller kategori A och under

förutsättning att de har minst två års erfarenhet av att köra

motorcykel i kategori A1 eller kategori A2, har godkänt

resultat på ett körprov, eller har genomfört utbildning i

enlighet med bilaga VI,

d) som har genomfört utbildning eller fått godkänt resultat på

ett körprov i enlighet med bilaga V när det gäller kategori B

för att köra en fordonskombination så som den definieras i

artikel 4. 4 b, andra stycket,

e) med permanent bosättningsort inom den medlemsstat som

utfärdar körkortet eller som kan intyga att de har studerat

där i minst sex månader.

2. a) Från och med den 19 januari 2013 skall körkort utfär-

dade av medlemsstaterna för kategorierna AM, A1, A2,

A, B, B1 och BE ha en administrativ giltighetstid på tio år.

En medlemsstat får välja att utfärda sådana körkort med

en administrativ giltighetstid på upp till 15 år.

b) Från och med den 19 januari 2013 skall körkort utfär-

dade av medlemsstaterna för kategorierna C, CE, C1, C1E,

D, DE, D1 och D1E ha en administrativ giltighetstid på

fem år.

c) Förnyelse av ett körkort kan automatiskt medföra en ny

administrativ giltighetstid för en annan kategori eller

andra kategorier körkortshavaren som har behörighet för,

i den utsträckning som detta överensstämmer med vill-

koren i detta direktiv.

d) Att körkortet är försett med en mikroprocessor som före-

skrivs i artikel 1 skall inte utgöra en förutsättning för

körkortets giltighet. En mikroprocessor som förlorats, är

omöjlig att avläsa eller på annat sätt är skadad skall inte

påverka handlingens giltighet.

3.

Förnyelse av körkort vid den administrativa giltighetstidens

utgång skall förutsätta

a) fortsatt uppfyllande av, när det gäller kategorierna C, CE, C1,

C1E, D, DE, D1, D1E, de minimikrav som anges i bilaga III i

fråga om fysisk och psykisk lämplighet att föra sådana

fordon, och

b) permanent bosättning på territoriet i den medlemsstat som

utfärdar körkortet eller bestyrkande av att sökande sedan

minst sex månader studerat där.

I fråga om kategorierna A, A1, A2, AM, B, B1 och BE får

medlemsstaterna vid förnyelse kräva en kontroll med tillämp-

ning av de minimikrav som anges i bilaga III i fråga om fysisk

och psykisk lämplighet att föra sådana fordon.

30.12.2006

L 403/24

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2016/17:83

Bilaga 1

37

Medlemsstaterna får begränsa den administrativa giltighetstid

som anges i punkt 2 för körkort av alla kategorier som utfärdas

till nya körkortshavare i syfte att tillämpa särskilda trafiksäker-

hetshöjande åtgärder riktade mot sådana körkortshavare.

Medlemsstaterna får begränsa den administrativa giltighetstiden

till tre år för körkort av kategorierna C och D som utfärdas för

första gången till nya körkortshavare för att kunna tillämpa

särskilda trafiksäkerhetshöjande åtgärder riktade mot sådana

körkortshavare.

Medlemsstaterna får begränsa den administrativa giltighetstid

som anges i punkt 2 för individuella körkort av alla kategorier

om det anses nödvändigt att tillämpa tätare medicinska

kontroller eller andra särskilda åtgärder, exempelvis begräns-

ningar för den som begår trafiköverträdelser.

Medlemsstaterna får i syfte att tillämpa tätare medicinska

kontroller eller andra särskilda åtgärder, exempelvis repetitions-

kurser förkorta den administrativa giltighetstid som anges i

punkt 2 för körkort för innehavare, bosatta på deras territorium,

som uppnått 50 års ålder. Den förkortade administrativa giltig-

hetstiden kan endast tillämpas efter förnyelse av körkort.

4.

Utan att det påverkar tillämpningen av nationell straffrätt

och ordningsbestämmelser får medlemsstaterna efter samråd

med kommissionen för utfärdande av körkort tillämpa bestäm-

melser i sin nationella lagstiftning som rör andra förhållanden

än de som avses i detta direktiv.

5. a) Det är inte tillåtet att inneha mer än ett körkort.

b) En medlemsstat skall vägra att utfärda ett körkort om det

har fastställts att den sökande redan har ett körkort.

c) Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder i

enlighet med led b. Nödvändiga åtgärder när det gäller

utfärdande, ersättande, förnyande eller utbyte av ett

körkort skall vara att kontrollera med andra medlems-

stater att den sökande inte redan har ett körkort, om det

finns rimlig anledning att misstänka detta.

d) För att kunna underlätta kontrollerna i enlighet med led b

skall medlemsstaterna använda sig av nätverket för EU-

körkort så fort som det har tagits i drift.

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i

artikel 2 a skall den medlemsstat som utfärdar ett körkort

med vederbörlig noggrannhet försäkra sig om att den som

ansöker om körkort uppfyller kraven i punkt 1 i den här

artikeln och tillämpa sina nationella bestämmelser om

upphävande eller återkallelse av rätten att köra om det kan

fastställas att ett körkort har utfärdats utan att dessa krav var

uppfyllda.

Artikel 8

Anpassning till vetenskapliga och tekniska framsteg

De ändringar som är nödvändiga för att anpassa bilagorna I–VI

till vetenskapliga och tekniska framsteg skall antas enligt

det förfarande som föreskrivs i artikel 9.2.

Artikel 9

Kommitté

1.

Kommissionen skall biträdas av körkortskommittén.

2.

När det hänvisas till denna punkt skall artikel 5a.1-5a.4

och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av

bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 10

Förarprövare

Från och med detta direktivs ikraftträdande skall förarprövare

uppfylla de minimikrav som anges i bilaga IV.

Förarprövare som är verksamma före den 19 januari 2013 skall

dock endast omfattas av bestämmelser om kvalitetssäkring och

regelbunden fortbildning.

Artikel 11

Bestämmelser om utbyte, återkallelse, ersättande och

erkännande av körkort

1.

Om innehavaren av ett giltigt nationellt körkort utfärdat

av en medlemsstat har förlagt sin permanenta bosättningsort till

en annan medlemsstat, får han eller hon begära att hans eller

hennes körkort skall bytas ut mot ett likvärdigt körkort. Den

medlemsstat som verkställer utbytet skall kontrollera för vilken

kategori det inlämnade körkortet fortfarande är giltigt.

2.

Om inte annat följer av tillämpningen av territorialprin-

cipen i straffrätt och ordningsbestämmelser får den medlemsstat

där innehavaren av ett körkort som har utfärdats av en annan

medlemsstat har sin permanenta bosättningsort tillämpa sina

nationella bestämmelser om begränsning, omhändertagande,

återkallelse och ogiltigförklaring av körkort och, om det behövs,

byta ut körkortet i detta syfte.

30.12.2006

L 403/25

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2016/17:83

Bilaga 1

38

3.

Den medlemsstat som verkställer utbytet skall återlämna

det gamla körkortet till myndigheterna i den medlemsstat som

har utfärdat körkortet och ange skälen för detta.

4.

En medlemsstat skall vägra att utfärda ett körkort till en

sökande vars körkort har begränsats, omhändertagits eller åter-

kallats av en annan medlemsstat.

En medlemsstat skall vägra att erkänna giltigheten av ett körkort

utfärdat av en annan medlemsstat till en person vars körkort har

begränsats, omhändertagits eller återkallats på den förstnämnda

medlemsstatens territorium.

En medlemsstat får likaså vägra att utfärda ett körkort om den

sökande har fått sitt körkort återkallat i en annan medlemsstat.

5.

Vid exempelvis förlust eller stöld av ett körkort får endast

de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där innehavaren

har sin permanenta bosättningsort utfärda ett körkort som

ersätter det förlorade. Dessa myndigheter skall utfärda ersätt-

ningskörkortet på grundval av de uppgifter de har tillgängliga

eller då så är lämpligt på grundval av ett intyg från de behöriga

myndigheterna i den medlemsstat som utfärdade det ursprung-

liga körkortet.

6.

Om en medlemsstat byter ut ett körkort som har utfärdats

av ett tredje land mot ett körkort enligt gemenskapsmodellen

skall utbytet samt förnyelser eller utbyten som sker senare regi-

streras på det nya körkortet.

Ett sådant utbyte får endast göras om det körkort som har utfär-

dats av det tredje landet har inlämnats till de behöriga myndig-

heterna i den medlemsstat som gör utbytet. Om innehavaren av

ett körkort som har utfärdats på detta sätt flyttar sin perma-

nenta bosättningsort till en annan medlemsstat behöver inte

principen om ömsesidigt erkännande i artikel 2 tillämpas.

Artikel 12

Permanent bosättningsort

Med permanent bosättningsort avses i detta direktiv den plats där

en person normalt bor, dvs. under minst 185 dagar varje kalen-

derår, till följd av personlig och yrkesmässig anknytning eller,

om personen saknar yrkesmässig anknytning, till följd av en

personlig anknytning som präglas av nära band mellan personen

och den plats där personen bor.

För en person som har den yrkesmässiga anknytningen till en

annan plats än den personliga anknytningen och som därför

omväxlande bor på olika platser i två eller flera medlemsstater

skall dock den permanenta bosättningsorten anses vara den

plats till vilken han har personlig anknytning under förutsätt-

ning att personen med regelbundna mellanrum återvänder dit.

Detta sista villkor behöver inte uppfyllas om personen bor i en

medlemsstat för att genomföra en tidsmässigt begränsad uppgift.

Studier vid universitet eller annan utbildningsanstalt skall inte

medföra att den permanenta bosättningsorten ändras.

Artikel 13

Överensstämmelse mellan körkort som inte motsvarar

gemenskapsmodellen

1.

Medlemsstaterna skall med kommissionens samtycke fast-

ställa regler för överensstämmelsen mellan behörighet som

erhållits före genomförandet av detta direktiv, och de kategorier

som definieras i artikel 4.

Efter samråd med kommissionen får medlemsstaterna göra

sådana ändringar i sin nationella lagstiftning som är nödvändiga

för att genomföra bestämmelserna i artikel 11. 4, 11.5 och

11.6.

2.

Behörighet att framföra fordon som beviljats före den 19

januari 2013 skall inte kunna dras in eller på något sätt

inskränkas genom bestämmelserna i detta direktiv.

Artikel 14

Översyn

Kommissionen skall, tidigast den 19 januari 2018, rapportera

om genomförandet av detta direktiv, inbegripet hur det påverkat

trafiksäkerheten.

Artikel 15

Ömsesidigt bistånd

Medlemsstaterna skall bistå varandra vid genomförandet av detta

direktiv och skall utbyta upplysningar om de körkort som de

har utfärdat, bytt ut, ersatt, förnyat eller återkallat. De skall

använda det nätverk för EU-körkort som inrättats för detta

ändamål, när detta nätverk väl har tagits i drift.

Artikel 16

Införlivande

1.

Medlemsstaterna skall senast den 19 januari 2011 anta

och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författ-

ningar som är nödvändiga för att följa artikel 1.1, artikel 3,

artikel 4.1, 4.2 och 4.3 och 4.4 b–k, artikel 6.1, 6.2 a och 6.2

c–e, artikel 7.1 b, c och d, 7.2, 7.3 och 7.5, artikel 8, artikel 10,

artiklarna 13–15 samt bilaga I punkt 2, bilaga II punkt 5.2 när

det gäller kategorierna A1, A2 och A och bilaga IV, V och VI.

De skall genast överlämna texten till bestämmelserna till

kommissionen.

30.12.2006

L 403/26

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2016/17:83

Bilaga 1

39

2.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den

19 januari 2013.

3.

När en medlemsstat beslutar om dessa åtgärder skall de

innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en

sådan hänvisning när de offentliggörs. De skall även innehålla

en anvisning om att hänvisningar i befintliga lagar och andra

författningar till det upphävda direktivet skall tolkas som hänvis-

ningar till detta direktiv. Närmare föreskrifter om hur hänvis-

ningen skall göras samt om dess lydelse skall varje medlemsstat

själv utfärda.

4.

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten

till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de

antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 17

Upphävande

Direktiv 91/439/EEG skall upphöra att gälla från och med den

19 januari 2013, utan att det påverkar medlemsstaternas skyl-

digheter vad gäller de tidsfrister som anges i bilaga VII del B för

införlivande av det direktivet i nationell lagstiftning.

Artikel 2.4 i direktiv 91/439/EEG skall upphöra att gälla från

och med den 19 januari 2007.

Hänvisningar till det upphävda direktivet skall tolkas som

hänvisningar till det här direktivet och bör läsas i enlighet med

jämförelsetabellen i bilaga VIII.

Artikel 18

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det

har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 2.1, artikel 5, artikel 6.2 b, artikel 7.1 a, artikel 9, artikel

11.1 och 11.3-11.6, artikel 12 samt bilagorna I, II och III skall

tillämpas från och med 19 januari 2009.

Artikel 19

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2006.

På Europaparlamentets vägnar

jN borrell fontelles

Ordförande

På rådets vägnar

jN korkeaoja

Ordförande

30.12.2006

L 403/27

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2016/17:83

Bilaga 1

40

BILAGA I

BESTÄMMELSER FÖR KÖRKORT ENLIGT GEMENSKAPSMODELLEN

QN d¥ ¦¹³©³«¡ ¥§¥®³«¡°¥²®¡ ¨¯³ «ö²«¯²´¥® ¥®¬©§´ §¥­¥®³«¡°³­¯¤¥¬¬¥® ³«¡¬¬ ¶¡²¡ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ iso WXQP ¯£¨ iso WXQVM

QN

k¯²´¥´ ³«¡¬¬ ¶¡²¡ ´©¬¬¶¥²«¡´ © °¯¬¹«¡²¢¯®¡´N

d¥ ­¥´¯¤¥² ³¯­ ¡®¶ä®¤³ ¦ö² ¡´´ «¯®´²¯¬¬¥²¡ «ö²«¯²´¥®³ ¥§¥®³«¡°¥² © ³¹¦´¥ ¡´´ ¦¡³´³´ä¬¬¡ ¡´´ ¤¥ ¦ö¬ª¥² ¤¥ ©®´¥²®¡´©¯®¥¬¬¡

®¯²­¥²®¡ ³«¡¬¬ ¶¡²¡ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ iso QPSWSN

RN f¹³©³«¡ ³ä«¥²¨¥´³¤¥´¡¬ª¥² °å «ö²«¯²´¥´

h¯´¥® ­¯´ ¤¯«µ­¥®´¥®³ ¦¹³©³«¡ ³ä«¥²¨¥´ µ´§ö²³ ¡¶Z

f²¡­³´ä¬¬®©®§ ¡¶ ¦¡¬³«¡ «¯²´Z ¤¥´ ³«¡°¡³ ¥´´ ®¹´´ ¦ö²¥­å¬ ³¯­ © ¨ö§ §²¡¤ ¬©«®¡² ¤¯«µ­¥®´¥´L ¡®´©®§¥® §¥®¯­ ¡´´

­¡® ´©¬¬¶¥²«¡² ¤¥´ ¦²å® ¢ö²ª¡® ¥¬¬¥² «¯°©¥²¡² ¥´´ ¯²©§©®¡¬¤¯«µ­¥®´N

vä³¥®´¬©§ 䮤²©®§Z ¥§¥®³«¡°¥²®¡ ¦ö² ¥´´ ¯²©§©®¡¬¤¯«µ­¥®´ 䮤²¡³L ¥¸¥­°¥¬¶©³ §¥®¯­ ¡´´ ­¡® 䮤²¡² ¶©³³¡ ¡¶

µ°°§©¦´¥²®¡ ³¯­ ¦©®®³ ´²¹£«´¡ °å ¤¯«µ­¥®´¥´N

d¥® ö¶¥²§²©°¡®¤¥ ³ä«¥²¨¥´¥® ¬©§§¥² © ³¹³´¥­¥´ © ³©® ¨¥¬¨¥´ ¯£¨ ¢¥³´å² ¡¶ ¡°°¬©«¡´©¯®³°²¯£¥³³¥®L ö¶¥²¦ö²©®§¥® ¡¶ ¤¡´¡L

­¡´¥²©¡¬¥´ © ³ªä¬¶¡ «¯²´¥´L ´²¹£«´¥«®©«¥®L ¥® ¢¥§²ä®³¡¤ µ°°³ä´´®©®§ ¯¬©«¡ ³ä«¥²¨¥´³¤¥´¡¬ª¥² ¯£¨ °¥²³¯®¡¬©³¥²©®§³°²¯M

£¥³³¥®N

¡I d¥´ ­¡´¥²©¡¬ ³¯­ ¡®¶ä®¤³ ¦ö² «ö²«¯²´¥´ ³«¡¬¬ ¶¡²¡ ³å¤¡®´ ¡´´ ¤¥´ ©®´¥ «¡® ¦ö²¦¡¬³«¡³ §¥®¯­ ¡´´ ¡®¶ä®¤¡ ¦ö¬ª¡®¤¥

´¥«®©«´¹°¥² H¯¢¬©§¡´¯²©³«¡ ³ä«¥²¨¥´³¤¥´¡¬ª¥²IZ

sªä¬¶¡ «¯²´¥´ ³«¡¬¬ ¶¡²¡ uv dµ¬¬N

e® ³ä«¥²¨¥´³­ö®³´²¡¤ ¢¡«§²µ®¤ ³¯­ ¨¡² µ´¦¯²­¡´³ ¦ö² ¡´´ §ö²¡ ¦ö²¦¡¬³«®©®§ §¥®¯­ ³«¡®®©®§L ´²¹£« ¥¬¬¥²

«¯°©¥²©®§ ¯­öª¬©§L §¥®¯­ ¡´´ ¡®¶ä®¤¡ ©²©³´²¹£« ­¥¤ ³ä«¥²¨¥´³´²¹£«¦ä²§ © ­å®§¡ ¦ä²§¥² ³¡­´ °¯³©´©¶´ ¯£¨ ®¥§¡´©¶´

§µ©¬¬¯£¨¥²¡´ ´²¹£«N mö®³´²¥´ ¦å² ©®´¥ ¢¥³´å ¡¶ °²©­ä²¦ä²§¥²®¡ HcmykIL ³«¡¬¬ ©®®¥¨å¬¬¡ «¯­°¬¥´´ µ´¦¯²­¡¤¥

­ö®³´¥² © ­©®³´ ´¶å ³ä²³«©¬¤¡ ¦ä²§¥² ¯£¨ ³«¡¬¬ ©®¢¥§²©°¡ ­©«²¯´¥¸´N

o°´©³«´ ¶¡²©¡¢¬¡ ¤¥´¡¬ª¥² ³¯­ §¥² ¥´´ ´©¬¬²ä£«¬©§´ ³«¹¤¤ ­¯´ «¯°©¥²©®§ ¯£¨ ­¡®©°µ¬¥²©®§ ¡¶ ¦¯´¯§²¡¦©¥´N

l¡³¥²§²¡¶¹²N

på °¬¡´³¥® ¦ö² ¦¯´¯§²¡¦©¥´ ¢ö² ¤¥® ³ä«¥²¨¥´³­ö®³´²¡¤¥ ¢¡«§²µ®¤¥® ¯£¨ ¦¯´¯§²¡¦©¥´ ö¶¥²¬¡°°¡ ¶¡²¡®¤²¡ © å´­©®M

³´¯®¥ ¤¥® ¥®¡ «¡®´¥® H¡¶´¯®¡®¤¥ ­ö®³´¥²IN

¢I d¥³³µ´¯­ ³«¡¬¬ ¤¥´ ­¡´¥²©¡¬ ³¯­ ¡®¶ä®¤³ ¦ö² «ö²«¯²´¥´ ¶¡²¡ ³å¤¡®´ ¡´´ ¤¥´ ©®´¥ «¡® ¦ö²¦¡¬³«¡³ §¥®¯­ ¡´´ ­©®³´ ´²¥

¡¶ ¦ö¬ª¡®¤¥ ´¥«®©«´¹°¥² ¡®¶ä®¤³ H¹´´¥²¬©§¡²¥ ³ä«¥²¨¥´³¤¥´¡¬ª¥²IZ

t²¹£«¦ä²§ ³¯­ ¶¡²©¥²¡² ¢¥²¯¥®¤¥ °å ¢¥´²¡«´®©®§³¶©®«¥¬JN

t¥²­¯«²¯­ ¦ä²§JN

a®°¡³³¡¤¥ ¨¯¬¯§²¡­JN

v¡²©¥²¡®¤¥ ¬¡³¥²¢©¬¤¥²JN

f¬µ¯²¥³£¥²¡®¤¥ µ¬´²¡¶©¯¬¥´´ ´²¹£«¦ä²§L ³¹®¬©§ ¯£¨ ´²¡®³°¡²¥®´N

i²©¤©³£¥²¡®¤¥ ´²¹£«N

d©§©´¡¬´ ¶¡´´¥®­ä²«¥ © ¢¡«§²µ®¤¥®N

i®¦²¡²ö¤¡ ¥¬¬¥² ¦¯³¦¯²¥³£¥²¡®¤¥ °©§­¥®´N

t¥£«¥®L ³¹­¢¯¬¥² ¥¬¬¥² ­ö®³´¥²L ¦ö²®©­¢¡²¡ ­¥¤ «ä®³¥¬®JN

£I d¥´ ³´å² ­¥¤¬¥­³³´¡´¥® ¦²©´´ ¡´´ ©®¦ö²¡ ¹´´¥²¬©§¡²¥ ³ä«¥²¨¥´³¤¥´¡¬ª¥²N i ¦ö²³´¡ ¨¡®¤ ¢ö² ¤¥ ­¥´¯¤¥² ³¯­ ­¡²«¥²¡´³ ­¥¤

¡³´¥²©³« ´©¬¬ä­°¡³L ¥¦´¥²³¯­ ¤¥ ­öª¬©§§ö² «¯®´²¯¬¬ ¡¶ «¯²´¥´³ §©¬´©§¨¥´ µ´¡® ³ä²³«©¬¤¡ ¨ªä¬°­¥¤¥¬N

SN kö²«¯²´¥´ ³«¡¬¬ ¢¥³´å ¡¶ ´¶å ³©¤¯²N

s©¤¡® Q ³«¡¬¬ ©®®¥¨å¬¬¡ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

¡I o²¤¥´ ”«ö²«¯²´” © ³´¯²´ ´¹°³®©´´ °å ¤¥´ ¥¬¬¥² ¤¥ ³°²å« ³¯­ ¡®¶ä®¤³ © ¤¥® ­¥¤¬¥­³³´¡´ ³¯­ µ´¦ä²¤¡² «ö²«¯²´¥´N

¢I n¡­®¥´ °å ¤¥® ­¥¤¬¥­³³´¡´ ³¯­ µ´¦ä²¤¡² «ö²«¯²´¥´L ¶©¬«¥´ ä² ¥® ¦²©¶©¬¬©§ µ°°§©¦´N

30.12.2006

L 403/28

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2016/17:83

Bilaga 1

41

£I n¡´©¯®¡¬©´¥´³¢¥´¥£«®©®§¥® ¦ö² ¤¥® ­¥¤¬¥­³³´¡´ ³¯­ µ´¦ä²¤¡² «ö²«¯²´¥´L ©®¬¡§¤ © ¶©´´ © ¥® ¢¬å ²¥«´¡®§¥¬ ¯£¨ ¯­§©¶¥®

¡¶ ´¯¬¶ §µ¬¡ ³´ªä²®¯²L ³«¡¬¬ ¶¡²¡ ¥® ¡¶ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

bZ

b¥¬§©¥®

czZ tª¥£«©¥®

dkZ d¡®­¡²«

dZ

t¹³«¬¡®¤

estZ e³´¬¡®¤

grZ g²¥«¬¡®¤

eZ

s°¡®©¥®

fZ

f²¡®«²©«¥

irlZ i²¬¡®¤

iZ

i´¡¬©¥®

cyZ c¹°¥²®

lvZ

l¥´´¬¡®¤

ltZ

l©´¡µ¥®

lZ

lµ¸¥­¢µ²§

hZ

u®§¥²®

mZ

m¡¬´¡

nlZ n¥¤¥²¬ä®¤¥²®¡

aZ

Ö³´¥²²©«¥

plZ

p¯¬¥®

pZ

p¯²´µ§¡¬

sloZ s¬¯¶¥®©¥®

skZ s¬¯¶¡«©¥®

finZ f©®¬¡®¤

sZ

s¶¥²©§¥

ukZ fö²¥®¡¤¥ «µ®§¡²©«¥´N

¤I d¥ µ°°§©¦´¥² ³¯­ ä² ³ä²³«©¬ª¡®¤¥ ¦ö² «ö²«¯²´¥´L ®µ­²¥²¡¤¥ ¥®¬©§´ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

QN i®®¥¨¡¶¡²¥®³ ¥¦´¥²®¡­®N

RN i®®¥¨¡¶¡²¥®³ ¦ö²®¡­®N

SN i®®¥¨¡¶¡²¥®³ ¦ö¤¥¬³¥¤¡´µ­ ¯£¨ ¦ö¤¥¬³¥¯²´N

TN ¡I d¡´µ­ ¦ö² µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¡¶ «ö²«¯²´¥´N

¢I kö²«¯²´¥´³ ³©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§ ¥¬¬¥² ¥´´ ´¡®«³´²¥£« ¯­ «ö²«¯²´¥´³ §©¬´©§¨¥´³´©¤ ä² ¯¢¥§²ä®³¡¤ ¥®¬©§´ ¡²´©«¥¬ WNR £N

£I n¡­®¥´ °å ¤¥® ­¹®¤©§¨¥´ ³¯­ µ´¦ä²¤¡´ «ö²«¯²´¥´ H¦å² ´²¹£«¡³ °å ³©¤¡® RIN

¤I e´´ ¡®®¡´ ®µ­­¥² ä® ¤¥´ ³¯­ µ°°´¡³ © ®µ­­¥² UL ¦ö² ¡¤­©®©³´²¡´©¶¡ 䮤¡­å¬ H¦²©¶©¬¬©§ µ°°§©¦´IN

UN kö²«¯²´¥´³ ®µ­­¥²N

VN e´´ ¦¯´¯§²¡¦© ¡¶ ©®®¥¨¡¶¡²¥®N

WN i®®¥¨¡¶¡²¥®³ µ®¤¥²³«²©¦´N

XN i®®¥¨¡¶¡²¥®³ °¥²­¡®¥®´¡ ¢¯³ä´´®©®§³¯²´ ¥¬¬¥² °¯³´¡¤²¥³³ H¦²©¶©¬¬©§ µ°°§©¦´IN

YN k¡´¥§¯²© ¡¶ ¦¯²¤¯® ³¯­ ©®®¥¨¡¶¡²¥® ¨¡² ²ä´´ ¡´´ «ö²¡ H®¡´©¯®¥¬¬¡ «¡´¥§¯²©¥² ³«¡¬¬ ´²¹£«¡³ ­¥¤ ¡®®¡´ ´¹°³®©´´ ä®

¨¡²­¯®©³¥²¡¤¥ «¡´¥§¯²©¥²IN

30.12.2006

L 403/29

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2016/17:83

Bilaga 1

42

¥I o²¤¥® ”eµ²¯°¥©³«¡ §¥­¥®³«¡°¥²®¡³ ­¯¤¥¬¬” ³«¡¬¬ ¦©®®¡³ ´²¹£«´ °å ¤¥´ ¥¬¬¥² ¤¥ ³°²å« ³¯­ ¡®¶ä®¤³ © ¤¥® ­¥¤¬¥­³³´¡´

³¯­ µ´¦ä²¤¡² «ö²«¯²´¥´L ¯£¨ ¯²¤¥´ ”«ö²«¯²´” °å §¥­¥®³«¡°¥®³ ö¶²©§¡ ³°²å« ³«¡¬¬ ¶¡²¡ ´²¹£«´¡ © ²¯³¡ ¯£¨ µ´§ö²¡

¢¡«§²µ®¤ °å «ö²«¯²´¥´Z

p¥²­©³¯ ¤¥ c¯®¤µ££©ó®

Ř©¤©č³«ý °²ů«¡º

kø²¥«¯²´

fü¨²¥²³£¨¥©®

jµ¨©¬µ¢¡

Άδεια Οδήγησης

d²©¶©®§ l©£¥®£¥

p¥²­©³ ¤¥ £¯®¤µ©²¥

c¥¡¤ú¡³ t©¯­á®¡

p¡´¥®´¥ ¤© §µ©¤¡

v¡¤

ī´āª¡ ¡°¬©¥£ī¢¡

v¡©²µ¯´¯ª¯ °¡

ž¹­ėª©­¡³

v¥º¥´

ő© ¥®§¥¤é¬¹

ċ¥®ºª¡ ´¡³Ms¥·±¡®

r©ª¢¥·©ª³

p²¡·¯ j¡º¤¹

c¡²´¡ ¤¥ c¯®¤µçã¯

v¯¤©

č³«ý °²¥µ«¡º

v¯º®©

š«¯ ¤¯¶¯¬ª¥®ª¥

aª¯«¯²´´©

kö²«¯²´[

¦I f䲧¡®¶©³®©®§¡²Z

¢¬åZ p¡®´¯®¥ r¥¦¬¥¸ b¬µ¥

§µ¬Z p¡®´¯®¥ y¥¬¬¯·N

s©¤¡® R ³«¡¬¬ ©®®¥¨å¬¬¡ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

¡I YN

k¡´¥§¯²© ¡¶ ¦¯²¤¯® ³¯­ ©®®¥¨¡¶¡²¥® ¨¡² ²ä´´ ¡´´ «ö²¡ H®¡´©¯®¥¬¬¡ «¡´¥§¯²©¥² ³«¡¬¬ ´²¹£«¡³ ­¥¤ ¡®®¡´ ´¹°³®©´´

ä® ¨¡²­¯®©³¥²¡¤¥ «¡´¥§¯²©¥²IN

QPN d¡´µ­ ¦ö² ¤¥´ ¦ö²³´¡ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¦ö² ¶¡²ª¥ «¡´¥§¯²© H¤¥´´¡ ¤¡´µ­ ³«¡¬¬ ¦ö²¡³ ö¶¥² ´©¬¬ ¤¥´ ®¹¡ «ö²«¯²´¥´ ¶©¤ ¶¡²ª¥

³¥®¡²¥ ¥²³ä´´¡®¤¥ ¥¬¬¥² µ´¢¹´¥IN

QQN s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§ ¦ö² ¶¡²ª¥ «¡´¥§¯²©N

QRN Ö¶²©§¡ µ°°¬¹³®©®§¡² ¥¬¬¥² ¥¶¥®´µ¥¬¬¡ ©®³«²ä®«®©®§¡²L © «¯¤¡¤ ¦¯²­L ­©´´¥­¯´ ¤¥® ¢¥²ö²¤¡ «¡´¥§¯²©®N

fö¬ª¡®¤¥ «¯¤¥² ³«¡¬¬ ¡®¶ä®¤¡³Z

«¯¤¥²®¡ PQMYYZ ¨¡²­¯®©³¥²¡¤¥ §¥­¥®³«¡°³«¯¤¥²

fÖrare H­¥¤©£©®³«¡ ³«ä¬I

PQN s¹®«¯²²¥«´©¯® ¯£¨O¥¬¬¥² ³«¹¤¤

PQNPQ g¬¡³ö§¯®

PQNPR k¯®´¡«´¬©®³¥²

PQNPS s«¹¤¤³§¬¡³

PQNPT o§¥®¯­³«©®¬©§ ¬©®³

PQNPU Ö§¯®¬¡°°

PQNPV g¬¡³ö§¯® ¥¬¬¥² «¯®´¡«´¬©®³¥²

30.12.2006

L 403/30

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2016/17:83

Bilaga 1

43

PRN hö²¡°°¡²¡´O«¯­­µ®©«¡´©¯®³¨ªä¬°­¥¤¥¬

PRNPQ hö²¡°°¡²¡´ ¦ö² ¥®¡ ö²¡´

PRNPR hö²¡°°¡²¡´ ¦ö² ¢å¤¡ ö²¯®¥®

PSN p²¯´¥³ ¥¬¬¥² ¯²´¯°¥¤©³«´ ¨ªä¬°­¥¤¥¬

PSNPQ a²­°²¯´¥³ ¥¬¬¥² ¯²´¯°¥¤©³«´ ¨ªä¬°­¥¤¥¬

PSNPR b¥®°²¯´¥³ ¥¬¬¥² ¯²´¯°¥¤©³«´ ¨ªä¬°­¥¤¥¬

PUN b¥§²ä®³¡¤ ¡®¶ä®¤®©®§ H¯¢¬©§¡´¯²©³« ¡®¶ä®¤®©®§ ¡¶ µ®¤¥²«¯¤¥²L «ö²®©®§ ­¥¤ ¶©³³¡ ¦ö²¢¥¨å¬¬ ¡¶ ­¥¤©£©®³«¡

³«ä¬I

PUNPQ b¥§²ä®³¡¤ ´©¬¬ ²¥³¯² µ®¤¥² ¤¡§´©¤ H¥¸¥­°¥¬¶©³ ¥® ´©­­¥ ¥¦´¥² ³¯¬µ°°§å®§¥® ¯£¨ ¥® ´©­­¥ ¦ö²¥

³¯¬®¥¤§å®§¥®I

PUNPR b¥§²ä®³¡¤ ´©¬¬ ²¥³¯² ©®¯­ ¥® ²¡¤©¥ ¡¶ … «­ ¦²å® «ö²«¯²´³¨¡¶¡²¥®³ ¢¯³´¡¤ ¥¬¬¥² ©®¯­ ³´¡¤¥®O

²¥§©¯®¥® …

PUNPS b¥§²ä®³¡¤ ´©¬¬ «ö²®©®§ µ´¡® °¡³³¡§¥²¡²¥

PUNPT b¥§²ä®³¡¤ ´©¬¬ «ö²®©®§ ­¥¤ ¨ö§³´… «­O¨

PUNPU b¥§²ä®³¡¤ ´©¬¬ «ö²®©®§ ¥®¤¡³´ ­¥¤ ¡®®¡® «ö²«¯²´³©®®¥¨¡¶¡²¥

PUNPV b¥§²ä®³¡¤ ´©¬¬ «ö²®©®§ µ´¡® ³¬ä°¶¡§®

PUNPW i®§¥® «ö²®©®§ °å ­¯´¯²¶ä§

PUNPX i®§¥® ¡¬«¯¨¯¬

anpassade fordon

QPN a®°¡³³¡¤ ¶ä¸¥¬¬å¤¡

QPNPQ m¡®µ¥¬¬ ¶ä¸¥¬¬å¤¡

QPNPR aµ´¯­¡´©³« ¶ä¸¥¬¬å¤¡

QPNPS e¬¥«´²©³«´ ­¡®ö¶²¥²¡¤ ¶ä¸¥¬¬å¤¡

QPNPT a®°¡³³¡¤ ¶ä¸¥¬³°¡«

QPNPU b¥§²ä®³¡´ ¡®´¡¬ ¶ä¸¥¬¬ä§¥®

QUN a®°¡³³¡¤ «¯°°¬©®§

QUNPQ a®°¡³³¡¤ «¯°°¬©®§³°¥¤¡¬

QUNPR h¡®¤­¡®ö¶²¥²¡¤ «¯°°¬©®§

QUNPS aµ´¯­¡´©³« «¯°°¬©®§

QUNPT f䬬¢¡²O¢¯²´´¡§¢¡² «¯°°¬©®§³°¥¤¡¬

RPN a®°¡³³¡´ ¢²¯­³³¹³´¥­

RPNPQ a®°¡³³¡¤ ¢²¯­³°¥¤¡¬

RPNPR s´ö²²¥ ¢²¯­³°¥¤¡¬

RPNPS b²¯­³°¥¤¡¬ ¦ö² ¶ä®³´¥² ¦¯´

RPNPT b²¯­³°¥¤¡¬ ¦ö² ¦¯´³µ¬¡®

RPNPU v©®«¬¡¤ ¢²¯­³°¥¤¡¬

RPNPV a®°¡³³¡¤ ¨¡®¤­¡®ö¶²¥²¡¤ ¦ä²¤¢²¯­³

RPNPW f䲤¢²¯­³ ­¥¤ ­¡¸©­¡¬ ¦ö²³´ä²«®©®§

RPNPX nö¤¢²¯­³ ©®¢¹§§¤ © ¦ä²¤¢²¯­³

RPNPY a®°¡³³¡¤ °¡²«¥²©®§³¢²¯­³

RPNQP e¬¥«´²©³«´ ­¡®ö¶²¥²¡¤ °¡²«¥²©®§³¢²¯­³

RPNQQ a®°¡³³¡¤ ¦¯´­¡®ö¶²¥²¡¤ °¡²«¥²©®§³¢²¯­³

RPNQR f䬬¢¡²O¢¯²´´¡§¢¡² ¢²¯­³°¥¤¡¬

RPNQS k®ä­¡®ö¶²¥²¡¤ ¢²¯­³

RPNQT e¬¥«´²©³«´ ­¡®ö¶²¥²¡¤ ¦ä²¤¢²¯­³

30.12.2006

L 403/31

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2016/17:83

Bilaga 1

44

RUN a®°¡³³¡´ §¡³²¥§¬¡§¥

RUNPQ a®°¡³³¡¤ §¡³°¥¤¡¬

RUNPR g¡³°¥¤¡¬ ¦ö² ¦¯´³µ¬¡®

RUNPS v©®«¬¡¤ §¡³°¥¤¡¬

RUNPT h¡®¤­¡®ö¶²¥²¡´ §¡³²¥§¬¡§¥

RUNPU k®ä­¡®ö¶²¥²¡´ §¡³²¥§¬¡§¥

RUNPV g¡³²¥§¬¡§¥ ­¥¤ ³¥²¶¯¦ö²³´ä²«®©®§ H¥¬¥«´²¯®©³«L °®¥µ­¡´©³«L ¥´£NI

RUNPW g¡³°¥¤¡¬ ´©¬¬ ¶ä®³´¥² ¯­ ¢²¯­³°¥¤¡¬¥®

RUNPX g¡³°¥¤¡¬ ¬ä®§³´ ´©¬¬ ¶ä®³´¥²

RUNPY f䬬¢¡²O¢¯²´´¡§¢¡² §¡³°¥¤¡¬

SPN a®°¡³³¡¤¥ «¯­¢©®¥²¡¤¥ ¢²¯­³M ¯£¨ §¡³²¥§¬¡§¥

SPNPQ p¡²¡¬¬¥¬¬¡ °¥¤¡¬¥²

SPNPR p¥¤¡¬¥² °å ³¡­­¡ H¥¬¬¥² ®ä³´¡® ³¡­­¡I ®©¶å

SPNPS g¡³M ¯£¨ ¢²¯­³°¥¤¡¬ ­¥¤ §¬©¤³«¥®¡

SPNPT g¡³M ¯£¨ ¢²¯­³°¥¤¡¬ ­¥¤ §¬©¤³«¥®¡ ¯£¨ ³´ö¤³«¥®¡

SPNPU f䬬¢¡²¡O¢¯²´´¡§¢¡²¡ §¡³M ¯£¨ ¢²¯­³°¥¤¡¬¥²

SPNPV fö²¨öª´ §¯¬¶

SPNPW s«©¬ª¥¶ä§§ ¶©¤ ³©¤¡® ¡¶ ¢²¯­³°¥¤¡¬

SPNPX s«©¬ª¥¶ä§§ ¦ö² °²¯´¥³ ¶©¤ ³©¤¡® ¡¶ ¢²¯­³°¥¤¡¬

SPNPY s«©¬ª¥¶ä§§ ¦²¡­¦ö² §¡³M ¯£¨ ¢²¯­³°¥¤¡¬¥²

SPNQP hä¬O¢¥®³´ö¤

SPNQQ e¬¥«´²©³«´ ­¡®ö¶²¥²¡¤¥ §¡³M ¯£¨ ¢²¯­³²¥§¬¡§¥

SUN a®°¡³³¡¤¥ ²¥§¬¡§¥

H¬ªµ³²¥§¬¡§¥L ¶©®¤²µ´¥´¯²«¡²¥O³°¯¬¡²¥L ³©§®¡¬¨¯²®L «ö²²©«´®©®§³¶©³¡²¥L ¥´£NI

SUNPQ r¥§¬¡§¥ ³¯­ «¡® ­¡®ö¶²¥²¡³ µ´¡® ¡´´ ³´¹²®©®§ ¯£¨ ¨¡®¤¨¡¶¡®¤¥ °å¶¥²«¡³ ®¥§¡´©¶´

SUNPR r¥§¬¡§¥ ³¯­ «¡® ­¡®ö¶²¥²¡³ µ´¡® ¡´´ ²¡´´¥® ¥¬¬¥² ²¡´´©¬¬¢¥¨ö²¥® H«®¯°°L §¡¦¦¥¬§²¥°°L ¥´£NI ­å³´¥

³¬ä°°¡³

SUNPS r¥§¬¡§¥ ³¯­ «¡® ­¡®ö¶²¥²¡³ ­¥¤ ¶ä®³´¥² ¨¡®¤ µ´¡® ¡´´ ²¡´´¥® ¥¬¬¥² ²¡´´©¬¬¢¥¨ö²¥® H«®¯°°L §¡¦¦¥¬M

§²¥°°L ¥´£NI ­å³´¥ ³¬ä°°¡³

SUNPT r¥§¬¡§¥ ³¯­ «¡® ­¡®ö¶²¥²¡³ ­¥¤ ¨ö§¥² ¨¡®¤ µ´¡® ¡´´ ²¡´´¥® ¥¬¬¥² ²¡´´©¬¬¢¥¨ö²¥® H«®¯°°L §¡¦¦¥¬M

§²¥°°L ¥´£NI ­å³´¥ ³¬ä°°¡³

SUNPU r¥§¬¡§¥ ³¯­ «¡® ­¡®ö¶²¥²¡³ µ´¡® ¡´´ ²¡´´¥®L ²¡´´©¬¬¢¥¨ö²¥® H«®¯°°L §¡¦¦¥¬§²¥°°L ¥´£NI ¯£¨ ¤¥´ «¯­¢©M

®¥²¡¤¥ §¡³M ¯£¨ ¢²¯­³²¥§¬¡§¥´ ­å³´¥ ³¬ä°°¡³

TPN a®°¡³³¡¤ ³´¹²¡®¯²¤®©®§

TPNPQ s´¡®¤¡²¤³¥²¶¯³´¹²®©®§

TPNPR s´¹²®©®§ ­¥¤ ¦ö²³´ä²«´ ³¥²¶¯

TPNPS s´¹²®©®§ ­¥¤ ²¥³¥²¶³¹³´¥­

TPNPT fö²¬ä®§¤ ²¡´´³´å®§

TPNPU a®°¡³³¡¤ ²¡´´ H³´ö²²¥ ¯£¨O¥¬¬¥² ´ª¯£«¡²¥ ²¡´´L ²¡´´ ­¥¤ ­©®¤²¥ ¤©¡­¥´¥²L ¥´£NI

TPNPV v©®«¬¡¤ ²¡´´

TPNPW v¥²´©«¡¬ ²¡´´

TPNPX h¯²©³¯®´¥¬¬ ²¡´´

TPNPY f¯´­¡®ö¶²¥²¡¤ ³´¹²®©®§

TPNQP a®®¡® ¡®°¡³³¡¤ ³´¹²­¥«¡®©³­ Hª¯¹M³´©£«L ¥´£NI

TPNQQ k®¯°° °å ²¡´´¥®

TPNQR h¡®¤³´ö¤³«¥®¡ °å ²¡´´¥®

TPNQS m¥¤ ¯²´¨¥³ ´¥®¯¤¥³

30.12.2006

L 403/32

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2016/17:83

Bilaga 1

45

TRN a®°¡³³¡¤¥ ¢¡£«³°¥§¬¡²

TRNPQ u´¶ä®¤©§ ¢¡£«³°¥§¥¬ °å H¶ä®³´¥² ¥¬¬¥²I ¨ö§¥² ³©¤¡

TRNPR u´¶ä®¤©§ ¢¡£«³°¥§¥¬ °å ¦²¡­³«ä²­¥®

TRNPS e¸´²¡ ©®¶ä®¤©§ ¢¡£«³°¥§¥¬ ³¯­ §¥² ö¶¥²¢¬©£« ö¶¥² ´²¡¦©«¥®

TRNPT i®¶ä®¤©§ °¡®¯²¡­¡¢¡£«³°¥§¥¬

TRNPU b¡£«³°¥§¥¬ ³¯­ ´ä£«¥² ¤¥® ¤ö¤¡ ¶©®«¥¬®

TRNPV e¬­¡®ö¶²¥²¡¤¥ ¹´´²¥ ¢¡£«³°¥§¬¡²

TSN a®°¡³³¡´ ¦ö²¡²³ä´¥

TSNPQ fö²¨öª´ ¦ö²¡²³ä´¥ ³¯­ §¥² §¯¤ ³©«´ °å ®¯²­¡¬´ ¡¶³´å®¤ ¦²å® ²¡´´¥® ¯£¨ °¥¤¡¬¥®

TSNPR fö²¡²³ä´¥ ³¯­ ä² ¡®°¡³³¡´ ¥¦´¥² «²¯°°³¦¯²­¥®

TSNPS fö²¡²³ä´¥ ­¥¤ ³©¤¯³´ö¤ ¦ö² §¯¤ ³©´´³´¡¢©¬©´¥´

TSNPT fö²¡²³ä´¥ ­¥¤ ¡²­³´ö¤

TSNPU fö²¬ä®§®©®§ ¡¶ ³ä´¥´³ ³«ªµ´­å®

TSNPV a®°¡³³¡´ ¢©¬¢ä¬´¥

TSNPW f¹²°µ®«´³¢ä¬´¥

TTN a®°¡³³®©®§ ¡¶ ­¯´¯²£¹«¥¬ H¯¢¬©§¡´¯²©³« ¡®¶ä®¤®©®§ ¡¶ µ®¤¥²«¯¤¥²I

TTNPQ m¡®ö¶²¥²©®§ ¡¶ ¢å¤¡ ¢²¯­³¡²®¡ §¥®¯­ ¥´´ ²¥§¬¡§¥

TTNPR a®°¡³³¡¤ ¨¡®¤¢²¯­³ ¦ö² ¦²¡­¨ªµ¬

TTNPS a®°¡³³¡¤ ¦¯´¢²¯­³ ¦ö² ¢¡«¨ªµ¬

TTNPT a®°¡³³¡´ §¡³¨¡®¤´¡§

TTNPU a®°¡³³¡¤ ¨¡®¤­¡®ö¶²¥²¡¤ ¶ä¸¥¬ ¯£¨ «¯°°¬©®§

TTNPV a®°¡³³¡¤¥ ¢¡£«³°¥§¬¡²

TTNPW a®°¡³³¡¤¥ ²¥§¬¡§¥ ¦ö² «ö²²©«´®©®§³¶©³¡²¥ ¯£¨ ¢²¯­³¬ªµ³

TTNPX sä´¥³¨öª¤ ³¯­ §¥² ¦ö²¡²¥® ­öª¬©§¨¥´ ¡´´ © ³©´´¡®¤¥ °¯³©´©¯® ¨¡ ¢å¤¡ ¦ö´´¥²®¡ °å ­¡²«¥® ³¡­´©¤©§´

TUN m¯´¯²£¹«¥¬ ¥®¤¡³´ ­¥¤ ³©¤¶¡§®

UPN b¥§²ä®³¡´ ´©¬¬ ¥´´ ¶©³³´ ¦¯²¤¯® H©¤¥®´©¦©¥²©®§³­ä²«®©®§L vinI

UQN b¥§²ä®³¡´ ´©¬¬ ¥´´ ¶©³³´ ¦¯²¤¯® H²¥§©³´²¥²©®§³®µ­­¥²L vrnI

administrativa frÅgor

WPN u´¢¹´¥ ¡¶ «ö²«¯²´ ®² … µ´¦ä²¤¡´ ¡¶ … HeuOfnM³¹­¢¯¬ ¯­ ¤¥´ ä² ¦²å§¡® ¯­ ´²¥¤ª¥ ¬¡®¤L ¥¸¥­°¥¬¶©³

WPNPQRSTUVWXYNnlI

WQN dµ°¬©«¡´ ¡¶ «ö²«¯²´ ®² … HeuOfnM³¹­¢¯¬ ¯­ ¤¥´ ä² ¦²å§¡® ¯­ ´²¥¤ª¥ ¬¡®¤L ¥¸¥­°¥¬¶©³ WQNYXWVUTSRQNhrI

WRN b¥§²ä®³¡´ ´©¬¬ ¦¯²¤¯® © «¡´¥§¯²© a ­¥¤ ¥® £¹¬©®¤¥²¶¯¬¹­ °å ¨ö§³´ QRU ££ ¯£¨ ¥® ­¯´¯²¥¦¦¥«´ °å ¨ö§³´ QQ

«w HaQI

WSN b¥§²ä®³¡´ ´©¬¬ ¦¯²¤¯® © «¡´¥§¯²© b ¡¶ ´¹°¥® ­¯´¯²¤²©¶¥® ´²¥M ¥¬¬¥² ¦¹²¨ªµ¬©®§ HbQI

WTN b¥§²ä®³¡´ ´©¬¬ ¦¯²¤¯® © «¡´¥§¯²© c ¶¡²³ ´©¬¬å´®¡ ´¯´¡¬¶©«´ ä² ¨ö§³´ W UPP «§ HcQI

WUN b¥§²ä®³¡´ ´©¬¬ ¦¯²¤¯® © «¡´¥§¯²© d ­¥¤ ¨ö§³´ QV ³©´´°¬¡´³¥²L µ´ö¶¥² ¦ö²¡²°¬¡´³¥® HdQI

30.12.2006

L 403/33

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2016/17:83

Bilaga 1

46

WVN b¥§²ä®³¡´ ´©¬¬ ¦¯²¤¯® © «¡´¥§¯²© c ¶¡²³ ´©¬¬å´®¡ ´¯´¡¬¶©«´ ä² ¨ö§³´ W UPP «§ HcQI ¯£¨ ´©¬¬ ¶©¬«¥´ ¥® ³¬ä°¶¡§®

­¥¤ ¥® ´©¬¬å´¥® ´¯´¡¬¶©«´ °å ­¥² ä® WUP «§ ä² «¯°°¬¡´L µ®¤¥² ¦ö²µ´³ä´´®©®§ ¡´´ ¨¥¬¡ ¥«©°¡§¥´³ ¶©«´ ©®´¥ ö¶¥²M

³´©§¥² QR PPP «§ ¯£¨ ¡´´ ³¬ä°¶¡§®¥®³ ´©¬¬å´®¡ ´¯´¡¬¶©«´ ©®´¥ ö¶¥²³´©§¥² ¤²¡§¦¯²¤¯®¥´³ ´¯­¶©«´ HcQeI

WWN b¥§²ä®³¡´ ´©¬¬ ¦¯²¤¯® © «¡´¥§¯²© d ­¥¤ ¨ö§³´ QV ³©´´°¬¡´³¥²L µ´ö¶¥² ¦ö²¡²°¬¡´³¥® HdQI ¯£¨ ´©¬¬ ¶©¬«¥´ ¥® ³¬ä°M

¶¡§® ­¥¤ ¥® ´©¬¬å´¥® ´¯´¡¬¶©«´ °å ­¥² ä® WUP «§ ä² «¯°°¬¡´L µ®¤¥² ¦ö²µ´³ä´´®©®§ ¡´´ ¡I ¨¥¬¡ ¥«©°¡§¥´³ ´¯´¡¬M

¶©«´ ©®´¥ ö¶¥²³´©§¥² QR PPP «§ ¯£¨ ¡´´ ³¬ä°¥´³ ´©¬¬å´®¡ ´¯´¡¬¶©«´ ©®´¥ ö¶¥²³´©§¥² ¤²¡§¦¯²¤¯®¥´³ ´¯­¶©«´ ¯£¨ ¢I

³¬ä°¶¡§®¥® ©®´¥ ¡®¶ä®¤³ ¦ö² °¥²³¯®´²¡®³°¯²´ HdQeI

WXN b¥§²ä®³¡´ ´©¬¬ ¦¯²¤¯® ­¥¤ ¡µ´¯­¡´©³« ¶ä¸¥¬¬å¤¡

WYN H…I b¥§²ä®³¡´ ´©¬¬ ¦¯²¤¯® ³¯­ ö¶¥²¥®³³´ä­­¥² ­¥¤ ³°¥£©¦©«¡´©¯®¥²®¡ ©®¯­ °¡²¥®´¥³ © ³¡­¢¡®¤ ­¥¤ ´©¬¬M

ä­°®©®§¥® ¡¶ ¡²´©«¥¬ QPNQ © ¤©²¥«´©¶ YQOTSYOeegN

YPNPQZ ´©¬¬ ¶ä®³´¥²

YPNPRZ ´©¬¬ ¨ö§¥²

YPNPSZ ¶ä®³´¥²

YPNPTZ ¨ö§¥²

YPNPUZ ¨¡®¤

YPNPVZ ¦¯´

YPNPWZ ´©¬¬ä­°¬©§

YUN y²«¥³«¯­°¥´¥®³¢¥¶©³ ¥®¬©§´ ¤©²¥«´©¶ RPPSOUYOeg §©¬´©§´ ´N¯N­N NNN {¥¸¥­°¥¬¶©³ YUNQNQNRPQR}

YVN g¥®¯­§å®§¥® µ´¢©¬¤®©®§ ¥¬¬¥² §¯¤«ä®´ «ö²°²¯¶ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡ © ¢©¬¡§¡ vN

k¯¤ QPP ¯£¨ ¤ä²ö¶¥²Z ®¡´©¯®¥¬¬¡ «¯¤¥² ³¯­ ¥®¤¡³´ §ä¬¬¥² ©®¯­ ¤¥® «ö²«¯²´³µ´¦ä²¤¡®¤¥ ­¥¤¬¥­³³´¡´¥®³ ´¥²²©M

´¯²©µ­N

nä² ¥® «¯¤ §ä¬¬¥² ¦ö² ³¡­´¬©§¡ «¡´¥§¯²©¥² ¦ö² ¶©¬«¡ «ö²«¯²´¥´ µ´¦ä²¤¡³L ¦å² ¤¥® ´²¹£«¡³ µ®¤¥² ²µ¢²©«¥²®¡ YL QP

¯£¨ QQN

QSN e´´ µ´²¹­­¥ ¤ä² ­¯´´¡§¡®¤¥ ­¥¤¬¥­³³´¡´L ¶©¤ ´©¬¬ä­°®©®§ ¡¶ °µ®«´ T ¡ © ¤¥®®¡ ¢©¬¡§¡L «¡® ¦ö²¡ ©® µ°°¬¹³M

®©®§¡² ³¯­ ä² ®ö¤¶ä®¤©§¡ ¦ö² ¡¤­©®©³´²¡´©¯®¥® ¡¶ «ö²«¯²´¥´N

QTN e´´ µ´²¹­­¥ ¤ä² µ´¦ä²¤¡®¤¥ ­¥¤¬¥­³³´¡´ «¡® ¦ö²¡ ©® µ°°¬¹³®©®§¡² ³¯­ ä² ®ö¤¶ä®¤©§¡ ¦ö² ¡¤­©®©³´²¡´©¯®¥®

¡¶ «ö²«¯²´¥´ ¥¬¬¥² ³¯­ §ä¬¬¥² ´²¡¦©«³ä«¥²¨¥´ H¦²©¶©¬¬©§ µ°°§©¦´IN o­ µ°°¬¹³®©®§¥® ¦¡¬¬¥² µ®¤¥² ®å§¯® ²µ¢²©« ©

¤¥®®¡ ¢©¬¡§¡L ³«¡¬¬ ¤¥® ¦ö²¥§å³ ¡¶ ­¯´³¶¡²¡®¤¥ ³©¦¦²¡ © ²µ¢²©«¥®N

m¥¤ ©®®¥¨¡¶¡²¥®³ ³ä²³«©¬¤¡L ³«²©¦´¬©§¡ ­¥¤§©¶¡®¤¥ ¦å² 䶥® µ°°§©¦´¥² ³¯­ ©®´¥ ¨ä®§¥² ³¡­­¡® ­¥¤ ¡¤­©M

®©³´²¡´©¯®¥® ¡¶ «ö²«¯²´¥´ ¥¬¬¥² ­¥¤ ´²¡¦©«³ä«¥²¨¥´¥® ¬ä­®¡³ °å ¤¥´´¡ µ´²¹­­¥N t©¬¬ä§§ ¡¶ ³å¤¡®¡ µ°°§©¦´¥²

䮤²¡² ©®´¥ °å ®å§¯´ ³ä´´ ¡®¶ä®¤¡®¤¥´ ¡¶ ­¯¤¥¬¬¥® ³¯­ «ö²«¯²´N

¢I e® ¦ö²«¬¡²©®§ ´©¬¬ ¤¥ ®µ­²¥²¡¤¥ ²µ¢²©«¥²®¡ °å ³©¤¯²®¡ Q ¯£¨ R ¡¶ «ö²«¯²´¥´ Hå´­©®³´¯®¥ ²µ¢²©«¥²®¡ QL RL SL T ¡L T ¢L

T £L UL QPL QQ ¯£¨ QRIN

o­ ¥® ­¥¤¬¥­³³´¡´ ö®³«¡² ¡¶¦¡´´¡ ¤¥³³¡ ´¥¸´¥² °å ¥´´ ¡®®¡´ ®¡´©¯®¥¬¬´ ³°²å« ä® ¤¡®³«¡L ¥®§¥¬³«¡L ¥³´®©³«¡L ¦©®³«¡L

¦²¡®³«¡L §²¥«©³«¡L ©´¡¬©¥®³«¡L ¬¥´´©³«¡L ¬©´¡µ©³«¡L ­¡¬´¥³©³«¡L ®¥¤¥²¬ä®¤³«¡L °¯¬³«¡L °¯²´µ§©³©³«¡L ³¬¯¶¡«©³«¡L ³¬¯¶¥®³«¡L

³°¡®³«¡L ³¶¥®³«¡L ´ª¥£«©³«¡L ´¹³«¡ ¥¬¬¥² µ®§¥²³«¡ ³«¡¬¬ ­¥¤¬¥­³³´¡´¥® µ°°²ä´´¡ ¥® ´¶å³°²å«©§ ¶¥²³©¯® ¡¶ «ö²«¯²´¥´ ¤ä²

¥´´ ¡¶ ¤¥ ¯¶¡®®ä­®¤¡ ³°²å«¥® ¡®¶ä®¤³L µ´¡® ¡´´ ¤¥´ °å¶¥²«¡² ´©¬¬ä­°®©®§¥® ¡¶ ö¶²©§¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² © ¤¥®®¡ ¢©¬¡§¡N

£I kö²«¯²´¥´ ¡¶ §¥­¥®³«¡°³­¯¤¥¬¬ ³«¡¬¬ ¨¡ ¥´´ µ´²¹­­¥ ­¥¤ ­öª¬©§¨¥´ ¡´´ ¥¶¥®´µ¥¬¬´ ¬ä§§¡ ©® ¥® ­©«²¯°²¯£¥³³¯² ¥¬¬¥²

¡®®¡® ¬©«¶ä²¤©§ ¤¡´¯²©³¥²¡¤ ¡®¯²¤®©®§N

30.12.2006

L 403/34

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2016/17:83

Bilaga 1

47

TN

Särskilda bestämmelser

¡I nä² ©®®¥¨¡¶¡²¥® ¡¶ ¥´´ «ö²«¯²´ µ´¦ä²¤¡´ ¡¶ ¥® ­¥¤¬¥­³³´¡´ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¤¥®®¡ ¢©¬¡§¡ °¥²­¡®¥®´ ¢¯³¡´´ ³©§ © ¥®

¡®®¡® ­¥¤¬¥­³³´¡´L ¦å² ¤¥®®¡ ­¥¤¬¥­³³´¡´ ¦ö²¡ ©® ³å¤¡®¡ µ°°¬¹³®©®§¡² °å «ö²«¯²´¥´ ³¯­ ä² ®ö¤¶ä®¤©§¡ ¦ö² ¤¥³³

¡¤­©®©³´²¡´©¯®L µ®¤¥² ¦ö²µ´³ä´´®©®§ ¡´´ ¤¥´´¡ ³¬¡§³ µ°°¬¹³®©®§¡² ¯£«³å ¦ö²³ ©® °å ¤¥ «ö²«¯²´ ³¯­ µ´¦ä²¤¡³ ¡¶

­¥¤¬¥­³³´¡´¥® ¯£¨ ¡´´ ¤¥´ ¦©®®³ ®ö¤¶ä®¤©§´ µ´²¹­­¥ ¦ö² ¤¥´´¡ 䮤¡­å¬N

¢I e¦´¥² ³¡­²å¤ ­¥¤ «¯­­©³³©¯®¥® ¦å² ­¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ¬ä§§¡ ´©¬¬ ¦ä²§¥² ¥¬¬¥² ­¡²«¥²©®§¡²L ¥¸¥­°¥¬¶©³ ³´²¥£««¯¤¥² ¯£¨

®¡´©¯®¥¬¬¡ ³¹­¢¯¬¥²L µ´¡® ¡´´ ¤¥´ °å¶¥²«¡² ´©¬¬ä­°®©®§¥® ¡¶ ¤¥ ö¶²©§¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡ © ¤¥®®¡ ¢©¬¡§¡N

i®¯­ ²¡­¥® ¦ö² ¤¥´ ö­³¥³©¤©§¡ ¥²«ä®®¡®¤¥´ ¡¶ «ö²«¯²´¥® ¦å² ³´²¥£««¯¤¥® ©®´¥ ©®®¥¨å¬¬¡ ®å§¯® ¡®®¡® ©®¦¯²­¡´©¯®

ä® ¶¡¤ ³¯­ ²¥¤¡® ³´å² ¡´´ ¬ä³¡ °å «ö²«¯²´¥´ ¥¬¬¥² ³¯­ ä² ®ö¤¶ä®¤©§ ¦ö² µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¡¶ «ö²«¯²´¥´N

30.12.2006

L 403/35

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2016/17:83

Bilaga 1

48

MODELL FÖR GEMENSKAPSKÖRKORT

Sida 1 KÖRKORT [MEDLEMSSTAT]

Sida 2 1. Efternamn 2. Förnamn 3. Födelsedatum och födelseort 4a. Datum för utfärdandet av körkortet 4b. Sista giltighetsdagen

4c. Utfärdat av 5. Körkortets serienummer 8. Bosättningsort 9. Kategori (1)QPN d¡´µ­ ¦ö² µ´¦ä²¤¡®¤¥ ¥¦´¥²

kategori 11. Sista giltighetsdag efter kategori 12. Begränsningar

30.12.2006

L 403/36

Europeiska unionens officiella tidning

sv

(1) Obs: En symbol och en rad för kategori AM kommer att läggas till.

Obs: Beteckningen A2 kommer att läggas till i avsnittet om motorcykelkategorier.

Prop. 2016/17:83

Bilaga 1

49

PROV PÅ GEMENSKAPSKÖRKORT

belgiskt kÖrkort H¦ö² ©®¦¯²­¡´©¯®I

30.12.2006

L 403/37

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2016/17:83

Bilaga 1

50

BILAGA II

iN

MINIMIKRAV FÖR FÖRARPROV

m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ³«¡¬¬ ¶©¤´¡ ¤¥ 崧䲤¥² ³¯­ ä² ®ö¤¶ä®¤©§¡ ¦ö² ¡´´ ³ä«¥²³´ä¬¬¡ ¡´´ ¤¥® ³¯­ ¡®³ö«¥² ¯­ «ö²«¯²´ ¨¡² ¤¥

«µ®³«¡°¥² ¯£¨ ¤¥® ¦ö²­å§¡ ³¡­´ µ°°¶©³¡² ¤¥´ ¢¥´¥¥®¤¥ ³¯­ «²ä¶³ ¦ö² ¡´´ ¦å ¦²¡­¦ö²¡ ¥´´ ­¯´¯²¦¯²¤¯®N fö² ¤¥´´¡ 䮤¡­å¬

³«¡¬¬ ¤¥´ ¦©®®¡³ ¥´´ ¦ö²¡²°²¯¶ ³¯­ ¢¥³´å² ¡¶

¥´´ «µ®³«¡°³°²¯¶L ¯£¨ ¤ä²¥¦´¥²

¥´´ «ö²°²¯¶N

v©¬¬«¯²¥® ¦ö² §¥®¯­¦ö²¡®¤¥´ ¡¶ ¤¥³³¡ °²¯¶ ¦¡³´³´ä¬¬³ ®¥¤¡®N

aN

kunskapsprov

QN

Utformning

p²¯¶¥´ ³«¡¬¬ ¶¡²¡ µ´¦¯²­¡´ ³å ¡´´ ¤¥´ ¶©³¡² ¡´´ ¤¥® ³ö«¡®¤¥ ¨¡² ¤¥ «µ®³«¡°¥² ³¯­ «²ä¶³ © ¤¥ ä­®¥® ³¯­ ä² ¦ö²´¥£«M

®¡¤¥ © °µ®«´¥²®¡ RMTN

o­ ¤¥® ³¯­ ¡®³ö«¥² ¯­ «ö²«¯²´ © ¥® «¡´¥§¯²© ¨¡² §¯¤«ä®´³ °å «µ®³«¡°³°²¯¶¥´ ¦ö² «ö²«¯²´ © ¥® ¡®®¡® «¡´¥§¯²©

¢¥¨ö¶¥² ¤¥ §¥­¥®³¡­­¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡ © °µ®«´ RMT ©®´¥ ´©¬¬ä­°¡³N

RN

Obligatoriska punkter för samtliga fordonskategorier

RNQ

p²¯¶¥´ ³«¡¬¬ ©®®¥¨å¬¬¡ ¦²å§¯² ¯­ ¶¡²ª¥ °µ®«´ ³¯­ ¦©®®³ ¦ö²´¥£«®¡¤ ®¥¤¡®N v¡²ª¥ ­¥¤¬¥­³³´¡´ ³«¡¬¬ ³ªä¬¶ ¦¡³´³´ä¬¬¡

¦²å§¯²®¡³ ©®®¥¨å¬¬

RNQNQ

v䧴²¡¦©«¢¥³´ä­­¥¬³¥²Z

sä²³«©¬´ ¶ä§­ä²«¥®L ¶ä§­¡²«¥²©®§¡²L ³©§®¡¬¥²L ¶äª®©®§³°¬©«´ ¯£¨ ¨¡³´©§¨¥´³¢¥§²ä®³®©®§¡²N

RNQNR

fö²¡²¥®Z

b¥´¹¤¥¬³¥® ¡¶ µ°°­ä²«³¡­¨¥´ ¯£¨ ³¡­³°¥¬ ­¥¤ ¡®¤²¡ ¶ä§´²¡¦©«¡®´¥²N

u°°¦¡´´®©®§³¦ö²­å§¡L ¯­¤ö­¥³¦ö²­å§¡ ¯£¨ ¢¥³¬µ´³¦¡´´¡®¤¥L ³ä²³«©¬´ ²¥¡«´©¯®³´©¤¥®L ¬©«³¯­ ¦ö²ä®¤²©®§¡² ©

«ö²¦ö²­å§¡® ³¯­ ¢¥²¯² °å ¡¬«¯¨¯¬L ®¡²«¯´©«¡ ¯£¨ ¬ä«¥­¥¤¥¬L °³¹«©³«´ ´©¬¬³´å®¤ ¯£¨ ´²ö´´¨¥´N

RNQNS

v䧥®Z

d¥ ¶©«´©§¡³´¥ °²©®£©°¥²®¡ ¦ö² ¨µ² ­¡® ¨å¬¬¥² ¥´´ ³ä«¥²´ ¡¶³´å®¤ ­¥¬¬¡® ¦¯²¤¯®L ¢²¯­³³´²ä£«¯² ¯£¨ ¶ä§¨å¬¬®©®§

¶©¤ ¯¬©«¡ ¶ä¤¥²¬¥«³M ¯£¨ ¶ä§¦ö²¨å¬¬¡®¤¥®N

r©³«¦¡«´¯²¥² ¶©¤ «ö²®©®§ ³¯­ ¢¥²¯² °å ¯¬©«¡ ¶ä§¦ö²¨å¬¬¡®¤¥®L ³ä²³«©¬´ °å ¨µ² ¤¥ 䮤²¡³ ´©¬¬ ¦ö¬ª¤ ¡¶ ¶ä¤¥²¬¥«

¯£¨ ´©¤¥® °å ¤¹§®¥´N

o¬©«¡ ¶ä§´¹°¥²³ ¥§¥®³«¡°¥² ¯£¨ ¤¥ ¤ä²­¥¤ ³¡­­¡®¨ä®§¡®¤¥ ¦ö²¥³«²©¶®¡ «²¡¶¥®N

RNQNT

a®¤²¡ ¶ä§´²¡¦©«¡®´¥²Z

sä²³«©¬¤¡ ²©³«¦¡«´¯²¥² ³¯­ ä² ¦ö²«®©°°¡¤¥ ­¥¤ ¡®¤²¡ ¶ä§´²¡¦©«¡®´¥²³ ¢²©³´¡®¤¥ ¥²¦¡²¥®¨¥´ ¯£¨ ¤¥ ­¥³´ µ´³¡´´¡

«¡´¥§¯²©¥²®¡ ¡¶ ´²¡¦©«¡®´¥²L ¥¸¥­°¥¬¶©³ ¢¡²®L ¦¯´§ä®§¡²¥L £¹«¬©³´¥² ¯£¨ °¥²³¯®¥² ­¥¤ ®¥¤³¡´´ ²ö²¥¬³¥¦ö²­å§¡N

r©³«¥² ³¯­ ä² ¦ö²«®©°°¡®¤¥ ­¥¤ ¯¬©«¡ ¦¯²¤¯®³´¹°¥²³ ²ö²¥¬³¥² ¯£¨ «ö²¥§¥®³«¡°¥² ¯£¨ ­¥¤ ¤¥²¡³ ¦ö²¡²¥³ ¯¬©«¡

³¹®¦ä¬´N

RNQNU

a¬¬­ä®®¡ ²¥§¬¥² ¯£¨ ¦ö²¯²¤®©®§¡² ³¡­´ ¡®¤²¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥²Z

b¥³´ä­­¥¬³¥² © ¦²å§¡ ¯­ ¡¤­©®©³´²¡´©¶¡ ¤¯«µ­¥®´ ³¯­ «²ä¶³ ¦ö² ¡´´ ¦å ¡®¶ä®¤¡ ¦¯²¤¯®¥®N

a¬¬­ä®®¡ ²¥§¬¥² ¦ö² ¨µ² ¦ö²¡²¥® ³«¡¬¬ ¨¡®¤¬¡ ¶©¤ ¥® ¯¬¹£«¡ H°¬¡£¥²¡ µ´ ¶¡²®©®§³´²©¡®§¥¬ ¯£¨ ³¬å ¬¡²­I ¯£¨ ¶©¬«¡

崧䲤¥² ¨¡® «¡® ¶©¤´¡ ¦ö² ¡´´ ¯­ ³å ä² ®ö¤¶ä®¤©§´ ¨ªä¬°¡ ´²¡¦©«¯¬¹£«³¯¦¦¥²N

sä«¥²¨¥´³¦¡«´¯²¥² ³¯­ ²ö² ¦¯²¤¯®¥´ ¯£¨ ¤¥´ §¯¤³ ¯£¨ ¤¥ °¥²³¯®¥² ³¯­ ´²¡®³°¯²´¥²¡³N

RNQNV

nö¤¶ä®¤©§¡ ¦ö²³©«´©§¨¥´³å´§ä²¤¥² ®ä² ¦¯²¤¯®¥´ ¬ä­®¡³N

RNQNW

m¥«¡®©³«¡ ¡³°¥«´¥² ³¯­ ¨¡² ¢¥´¹¤¥¬³¥ ¦ö² ´²¡¦©«³ä«¥²¨¥´¥®N fö²¡²¥ ³«¡¬¬ «µ®®¡ µ°°´ä£«¡ ¤¥ ¶¡®¬©§¡³´¥ ¦¥¬¥®L

³ä²³«©¬´ °å ³´¹²ML ¦ªä¤²©®§³M ¯£¨ ¢²¯­³³¹³´¥­L ¤ä£«L ¢¥¬¹³®©®§ ¯£¨ «ö²²©«´®©®§³¶©³¡²¥L ²¥¦¬¥¸¡®¯²¤®©®§¡²L ¢¡£«M

³°¥§¬¡²L ¶©®¤²µ´¡ ¯£¨ ¶©®¤²µ´¥´¯²«¡²¥L ¡¶§¡³³¹³´¥­L ³ä«¥²¨¥´³¢ä¬´¥® ¯£¨ ³©§®¡¬¨¯²®N

30.12.2006

L 403/38

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2016/17:83

Bilaga 1

51

RNQNX

f¯²¤¯®¥´³ ³ä«¥²¨¥´³µ´²µ³´®©®§L ³ä²³«©¬´ ¡®¶ä®¤®©®§¥® ¡¶ ³ä«¥²¨¥´³¢ä¬´¥®L ®¡£«³«¹¤¤ ¯£¨ ³ä«¥²¨¥´³µ´²µ³´®©®§ ¦ö²

¢¡²®N

RNQNY

b¥³´ä­­¥¬³¥² ³¯­ §ä¬¬¥² ¦ö² ¦¯²¤¯®¥´³ ¡®¶ä®¤®©®§ © ­©¬ªö¨ä®³¥¥®¤¥ H¬ä­°¬©§ ¡®¶ä®¤®©®§ ¡¶ ³©§®¡¬¨¯²®L ­å´´¬©§

¢²ä®³¬¥¦ö²¢²µ«®©®§L ¢¥§²ä®³®©®§ ¡¶ ¡¶§¡³µ´³¬ä°°L ¥´£NIN

SN

Särskilda bestämmelser för kategorierna A1, A2 och A

SNQ

o¢¬©§¡´¯²©³« «¯®´²¯¬¬ ¡¶ ¤¥ ¡¬¬­ä®®¡ «µ®³«¡°¥²®¡ ¯­

SNQNQ

¡®¶ä®¤®©®§ ¡¶ ³«¹¤¤³µ´²µ³´®©®§ ³å³¯­ ¨¡®¤³«¡²L ³´ö¶¬¡²L «¬ä¤¥² ¯£¨ ¨ªä¬­L

SNQNR

­¯´¯²£¹«¥¬¦ö²¡²¥³ ³¹®¬©§¨¥´ ¦ö² ¡®¤²¡ ¶ä§´²¡¦©«¡®´¥²L

SNQNS

²©³«¦¡«´¯²¥² © ³¡­¢¡®¤ ­¥¤ ¯¬©«¡ ¶ä§¦ö²¨å¬¬¡®¤¥®L © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¯¶¡®³´å¥®¤¥L ³ä²³«©¬´ ®ä² ¤¥´ §ä¬¬¥² ¨¡¬¡ °¡²´©¥²

³¯­ ¢²µ®®³¬¯£«L ¶ä§­¡²«¥²©®§¡² ³¯­ ¬©®ª¥² ¯£¨ °©¬¡² ³¡­´ ³°å²¶¡§®³³°å²L

SNQNT

­¥«¡®©³«¡ ¡³°¥«´¥² ³¯­ ¨¡² ¢¥´¹¤¥¬³¥ ¦ö² ´²¡¦©«³ä«¥²¨¥´¥®L ¶©¬«¥´ ®ä­®³ ¯¶¡®L ³ä²³«©¬´ ®ä² ¤¥´ §ä¬¬¥² ®ö¤³´¯°°²¥§M

¬¡§¥L ¯¬ª¥®©¶å ¯£¨ «¥¤ª¡N

TN

Särskilda bestämmelser för kategorierna C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E

TNQ

o¢¬©§¡´¯²©³« «¯®´²¯¬¬ ¡¶ ¤¥ ¡¬¬­ä®®¡ «µ®³«¡°¥²®¡ ¯­

TNQNQ

¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ «ö²´©¤¥² ¯£¨ ¶©¬¯°¥²©¯¤¥² ¥®¬©§´ ²å¤¥´³ ¦ö²¯²¤®©®§ HeegI ®² SXRPOXU ¡¶ ¤¥® RP ¤¥£¥­¢¥² QYXU

¯­ ¨¡²­¯®©³¥²©®§ ¡¶ ¶©³³ ³¯£©¡¬ ¬¡§³´©¦´®©®§ ¯­ ¶ä§´²¡®³°¯²´¥² H1I ¯£¨ ¡®¶ä®¤®©®§ ¡¶ ¦ä²¤³«²©¶¡²¥ ¥®¬©§´ ²å¤¥´³

¦ö²¯²¤®©®§ HeegI ®² SXRQOXU ¡¶ ¤¥® RP ¤¥£¥­¢¥² QYXU ¯­ ¦ä²¤³«²©¶¡²¥ ¶©¤ ¶ä§´²¡®³°¯²´¥² H2I[

TNQNR

¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ´¹°¥® ¡¶ ´²¡®³°¯²´L ¤¶³N §¯¤³ ¥¬¬¥² °¡³³¡§¥²¡²¥L

TNQNS

¦¯²¤¯®³M ¯£¨ ´²¡®³°¯²´¤¯«µ­¥®´ ³¯­ «²ä¶³ ¦ö² ®¡´©¯®¥¬¬ ¯£¨ ©®´¥²®¡´©¯®¥¬¬ ´²¡®³°¯²´ ¡¶ §¯¤³ ¯£¨ °¡³³¡§¥²¡²¥L

TNQNT

¨µ² ­¡® ³«¡¬¬ µ°°´²ä¤¡ © ³¡­¢¡®¤ ­¥¤ ¥® ¯¬¹£«¡ ³¡­´ 崧䲤¥² ³¯­ ³«¡¬¬ ¶©¤´¡³ ¥¦´¥² ¥® ¯¬¹£«¡ ¥¬¬¥² ¬©«®¡®¤¥L

¥¸¥­°¥¬¶©³ ¡«µ´¡ 崧䲤¥² ³å³¯­ ¥¶¡«µ¥²©®§ ¡¶ °¡³³¡§¥²¡²¥ ¯£¨ §²µ®¤¬ä§§¡®¤¥ «µ®³«¡°¥² ¯­ ¦ö²³´¡ ¨ªä¬°¥®L

TNQNU

¦ö²³©«´©§¨¥´³å´§ä²¤¥² ¶©¤ ¡¶­¯®´¥²©®§ ¯£¨ ¢¹´¥ ¡¶ ¨ªµ¬L

TNQNV

¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ¦¯²¤¯®³¶©«´¥² ¯£¨ ¦¯²¤¯®³­å´´ ³¡­´ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ¨¡³´©§¨¥´³²¥§µ¬¡´¯²¥²L

TNQNW

¢¥§²ä®³®©®§¡² © ³©´´ ¥§¥´ ¯£¨ ¡®¤²¡ ´²¡¦©«¡®´¥²³ ³¹®¦ä¬´ ³¯­ ¢¥²¯² °å ¦¯²¤¯®¥®³ «¯®³´²µ«´©¯®L

TNQNX

¬ä³®©®§ ¡¶ ¶ä§«¡²´¡L °¬¡®¥²©®§ ¡¶ ²¥³¶ä§L ©®¢¥§²©°¥´ ¡®¶ä®¤®©®§ ¡¶ ¥¬¥«´²¯®©³«¡ ®¡¶©§¡´©¯®³³¹³´¥­ H¥ª ¯¢¬©§¡´¯M

²©³«´IL

TNQNY

³ä«¥²¨¥´ © ³¡­¢¡®¤ ­¥¤ ¬¡³´®©®§ ¡¶ ¦¯²¤¯®¥´L ¤¶³N «¯®´²¯¬¬ ¡¶ ¬¡³´¥® H°¡£«®©®§ ¯£¨ ¦ä³´¡®¯²¤®©®§¡²IL ³¶å²©§¨¥´¥²

¶©¤ ¯¬©«¡ ´¹°¥² ¡¶ ¬¡³´ H¥¸¥­°¥¬¶©³ ¶ä´³«¯²L ¨ä®§¡®¤¥ ¬¡³´ …IL ¬¡³´®©®§ ¯£¨ ¬¯³³®©®§ ¡¶ §¯¤³ ³¡­´ ¡®¶ä®¤®©®§ ¡¶

¬¡³´®©®§³µ´²µ³´®©®§ H¥®¤¡³´ «¡´¥§¯²©¥²®¡ cL ceL cQL cQeIL

TNQNQP ¦ö²¡²¥®³ ¡®³¶¡² ®ä² ¤¥´ §ä¬¬¥² ´²¡®³°¯²´ ¡¶ °¡³³¡§¥²¡²¥ ¯£¨ ¤¥²¡³ «¯­¦¯²´ ¯£¨ ³ä«¥²¨¥´L ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¢¡²® ³¡­´

®ö¤¶ä®¤©§¡ «¯®´²¯¬¬¥² ¦ö²¥ ¡¶¦ä²¤N s¡­´¬©§¡ ¢µ³³´¹°¥² ¢ö² ©®§å © «µ®³«¡°³°²¯¶¥´ H¢µ³³¡² © «¯¬¬¥«´©¶´²¡¦©«¥®L ¬å®§M

¦ä²¤³¢µ³³¡²L ¢µ³³¡² ­¥¤ ³ä²³«©¬¤¡ ­å´´L ¥´£NI H¥®¤¡³´ «¡´¥§¯²©¥²®¡ dL deL dQL dQeIN

TNR

o¢¬©§¡´¯²©³« «¯®´²¯¬¬ ¡¶ ¤¥ ¡¬¬­ä®®¡ «µ®³«¡°¥²®¡ ¯­ ¦ö¬ª¡®¤¥ ¹´´¥²¬©§¡²¥ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¦ö² «¡´¥§¯²©¥²®¡ cL ceL d

¯£¨ deZ

TNRNQ

p²©®£©°¥²®¡ ¦ö² ¨µ² ¦ö²¢²ä®®©®§³­¯´¯²¥²L ¶ä´³«¯² H¥¸¥­°¥¬¶©³ ­¯´¯²¯¬ª¡L «¹¬¶ä´³«¡L ³°¯¬¡²¶ä´³«¡IL ¢²ä®³¬¥³¹³´¥­L

¥¬³¹³´¥­L ´ä®¤®©®§³³¹³´¥­ ¯£¨ ´²¡®³­©³³©¯®³³¹³´¥­ H«¯°°¬©®§L ¶ä¸¥¬¬å¤¡L ¥´£NI ä² µ°°¢¹§§¤¡ ¯£¨ ¨µ² ¤¥ ¦µ®§¥²¡²N

30.12.2006

L 403/39

Europeiska unionens officiella tidning

sv

(1) EGT L 370, 31.12.1985, s. 1.Förordningen upphävd genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 (EUT L 102,

11.4.2006, s. 1).

(2) EGT L 370, 31.12.1985, s. 8. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 561/2006.

Prop. 2016/17:83

Bilaga 1

52

TNRNR

s­ö²ª­¥¤¥¬ ¯£¨ ¦²¯³´³«¹¤¤³¶ä´³«¡N

TNRNS

p²©®£©°¥²®¡ ¦ö² «¯®³´²µ«´©¯®L ­¯®´¥²©®§L «¯²²¥«´ ¡®¶ä®¤®©®§ ¯£¨ µ®¤¥²¨å¬¬ ¡¶ ¤ä£«N

TNRNT

p²©®£©°¥²®¡ ¦ö² ¯¬©«¡ ´¹°¥² ¡¶ ¢²¯­³³¹³´¥­ ¯£¨ ¨¡³´©§¨¥´³²¥§µ¬¡´¯²¥²L ¤¥³³¡³ ¦µ®«´©¯® ¯£¨ ¶©«´©§¡³´¥ ¤¥¬¡² ³¡­´

­¯®´¥²©®§L ¡®¶ä®¤®©®§ ¯£¨ ¤¡§¬©§´ µ®¤¥²¨å¬¬N

TNRNU

p²©®£©°¥²®¡ ¦ö² ¯¬©«¡ ´¹°¥² ¡¶ «¯°°¬©®§³³¹³´¥­L ¤¥³³¡³ ¦µ®«´©¯® ¯£¨ ¶©«´©§¡³´¥ ¤¥¬¡² ³¡­´ ­¯®´¥²©®§L ¡®¶ä®¤®©®§

¯£¨ ¤¡§¬©§´ µ®¤¥²¨å¬¬ H¥®¤¡³´ «¡´¥§¯²©¥²®¡ ceL deIN

TNRNV

m¥´¯¤¥² ¦ö² ¦¥¬³ö«®©®§ ¶©¤ ¤²©¦´³¦¥¬N

TNRNW

fö²¥¢¹§§¡®¤¥ µ®¤¥²¨å¬¬ ¡¶ ¦¯²¤¯® ¯£¨ ®ö¤¶ä®¤©§¡ ¬ö°¡®¤¥ ²¥°¡²¡´©¯®¥²N

TNRNX

fö²¡²¥®³ ¡®³¶¡² ®ä² ¤¥´ §ä¬¬¥² ­¯´´¡§¡®¤¥L ´²¡®³°¯²´ ¯£¨ ¬¥¶¥²¡®³ ¡¶ §¯¤³ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ö¶¥²¥®³«¯­®¡ ¶©¬¬«¯²

H¥®¤¡³´ «¡´¥§¯²©¥²®¡ cL ceIN

bN

kÖrprov

UN

Fordonet och dess utrustning

UNQ

fö² ¡´´ ¦å ¦²¡­¦ö²¡ ¥´´ ¦¯²¤¯® ­¥¤ ­¡®µ¥¬¬ ¶ä¸¥¬¬å¤¡ «²ä¶³ ¥´´ §¯¤«ä®´ «ö²°²¯¶ ³¯­ §¥®¯­¦ö²´³ © ¥´´ ³å¤¡®´

¦¯²¤¯®

o­ ¥® ³ö«¡®¤¥ §¥®¯­¦ö² «ö²°²¯¶¥´ © ¥´´ ¦¯²¤¯® ­¥¤ ¡µ´¯­¡´©³« ¶ä¸¥¬¬å¤¡ ³«¡¬¬ ¤¥´´¡ ¡®§¥³ °å ¤¥´ «ö²«¯²´ ³¯­

µ´¦ä²¤¡³ °å §²µ®¤¶¡¬ ¡¶ ¤¥´´¡ °²¯¶N kö²«¯²´ ­¥¤ ¥® ³å¤¡® ¡®§©¶¥¬³¥ §¥² ¥®¤¡³´ ¢¥¨ö²©§¨¥´ ¡´´ ¦²¡­¦ö²¡ ¦¯²¤¯®

­¥¤ ¡µ´¯­¡´©³« ¶ä¸¥¬¬å¤¡N

m¥¤ ”¦¯²¤¯® ­¥¤ ¡µ´¯­¡´©³« ¶ä¸¥¬¬å¤¡” ¡¶³¥³ ¥´´ ¦¯²¤¯® © ¶©¬«¥´ µ´¶ä¸¬©®§¥® ­¥¬¬¡® ­¯´¯²® ¯£¨ ¨ªµ¬¥® ¥®¤¡³´ «¡®

¶¡²©¥²¡³ ­¥¤ §¡³°¥¤¡¬¥® ¯£¨ ¢²¯­³¡²®¡N

UNR

d¥ ¦¯²¤¯® ³¯­ ¡®¶ä®¤³ ¶©¤ «ö²°²¯¶¥® ³«¡¬¬ µ°°¦¹¬¬¡ ¤¥ ­©®©­©«²¡¶ ³¯­ ¡®§¥³ ®¥¤¡®N m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ¦å² ©®¦ö²¡

¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ³´²ä®§¡²¥ ¥¬¬¥² ¦¬¥²¡ «²¡¶

k¡´¥§¯²© aQZ

m¯´¯²£¹«¥¬ © «¡´¥§¯²© aQ µ´¡® ³©¤¶¡§®L ­¥¤ ¥® ³¬¡§¶¯¬¹­ ¡¶ ­©®³´ QRP «µ¢©«£¥®´©­¥´¥² ¯£¨ ¥® ­¡¸©­©¨¡³´©§¨¥´

¡¶ ­©®³´ YP «­O¨N

k¡´¥§¯²© aRZ

m¯´¯²£¹«¥¬ µ´¡® ³©¤¶¡§®L ­¥¤ ¥® £¹¬©®¤¥²¶¯¬¹­ ¡¶ ­©®³´ TPP «µ¢©«£¥®´©­¥´¥² ¯£¨ ¥® ­¯´¯²¥¦¦¥«´ ¡¶ ­©®³´ RU

«wN

k¡´¥§¯²© aZ

m¯´¯²£¹«¥¬ µ´¡® ³©¤¶¡§®L ­¥¤ ¥® £¹¬©®¤¥²¶¯¬¹­ ¡¶ ­©®³´ VPP «µ¢©«£¥®´©­¥´¥² ¯£¨ ¥® ­¯´¯²¥¦¦¥«´ ¡¶ ­©®³´ TP

«wN

k¡´¥§¯²© bZ

f¹²¨ªµ¬©§¡ ¦¯²¤¯® © «¡´¥§¯²© b ­¥¤ ¥® ­¡¸©­©¨¡³´©§¨¥´ °å ­©®³´ QPP «­O¨N

k¡´¥§¯²© beZ

f¯²¤¯®³«¯­¢©®¡´©¯®¥² ³¯­ ¢¥³´å² ¡¶ ¥´´ °²¯¶¦¯²¤¯® © «¡´¥§¯²© b ¯£¨ ¥® ³¬ä°¶¡§® ­¥¤ ¥® ´©¬¬å´¥® ´¯´¡¬¶©«´ °å

­©®³´ Q PPP «§L ³¯­ ¨¡² ¥® ­¡¸©­©¨¡³´©§¨¥´ °å ­©®³´ QPP «­O¨ ¯£¨ ³¯­ ©®´¥ ´©¬¬¨ö² «¡´¥§¯²© bN s¬ä°¶¡§®¥®³

¬¡³´µ´²¹­­¥ ³«¡¬¬ ¢¥³´å ¡¶ ¥® ³¬µ´¥® ¬å¤«¯®³´²µ«´©¯® ³¯­ ä² å´­©®³´¯®¥ ¬©«¡ ¢²¥¤ ¯£¨ ¬©«¡ ¨ö§ ³¯­ ­¯´¯²¦¯²M

¤¯®¥´[ ¤¥® ³¬µ´®¡ ¬å¤«¯®³´²µ«´©¯®¥® ¦å² 䶥® ¶¡²¡ ®å§¯´ ³­¡¬¡²¥ ä® ­¯´¯²¦¯²¤¯®¥´L ¦ö²µ´³¡´´ ¡´´ ³©«´¥® ¢¡«å´ ¢¡²¡

ä² ­öª¬©§ ¯­ ­¡® ¡®¶ä®¤¥² ­¯´¯²¦¯²¤¯®¥´³ ³©¤¯¢¡£«³°¥§¬¡²[ s¬ä°¶¡§®¥® ³«¡¬¬ ¨¡ ¥® ¦¡«´©³« ¶©«´ °å ­©®³´ XPP «§N

k¡´¥§¯²© bQZ

¦¹²¨ªµ¬©§¡ ­¯´¯²¤²©¶®¡ £¹«¬¡² ­¥¤ ¥® ­¡¸©­©¨¡³´©§¨¥´ °å ­©®³´ VP «­O¨N

30.12.2006

L 403/40

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2016/17:83

Bilaga 1

53

k¡´¥§¯²© cZ

f¯²¤¯® © «¡´¥§¯²© c ­¥¤ ¥® ´©¬¬å´¥® ´¯´¡¬¶©«´ °å ­©®³´ QR PPP «§L ¥® ¬ä®§¤ °å ­©®³´ X ­¥´¥²L ¥® ¢²¥¤¤ °å ­©®³´

RLT ­¥´¥² ¯£¨ ¥® ­¡¸©­©¨¡³´©§¨¥´ °å ­©®³´ XP «­O¨N f¯²¤¯®¥® ³«¡¬¬ ¶¡²¡ ¦ö²³¥¤¤¡ ­¥¤ ¡®´©M¬å³M¢²¯­³¡²L ¶¡²¡

µ´²µ³´¡¤¥ ­¥¤ ¥® ¶ä¸¥¬¬å¤¡ ­¥¤ ­©®³´ X ¦²¡­å´¶ä¸¬¡² ¯£¨ ¦ä²¤³«²©¶¡²¥ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¦ö²¯²¤®©®§ HeegI

®² SXRQOXUN l¡³´µ´²¹­­¥´ ³«¡¬¬ ¢¥³´å ¡¶ ¥® ³¬µ´¥® ¬å¤«¯®³´²µ«´©¯® ³¯­ ä² å´­©®³´¯®¥ ¬©«¡ ¢²¥¤ ¯£¨ ¬©«¡ ¨ö§ ³¯­

¦ö²¡²¨¹´´¥®N f¯²¤¯®¥® ³«¡¬¬ ¨¡ ¥® ¦¡«´©³« ¶©«´ °å ­©®³´ QP PPP «§N

k¡´¥§¯²© ceZ

a®´©®§¥® ¥´´ ¬¥¤¡´ ¦¯²¤¯® ¥¬¬¥² ¥® ¦¯²¤¯®³«¯­¢©®¡´©¯® ³¯­ ¢¥³´å² ¡¶ ¥´´ °²¯¶¦¯²¤¯® © «¡´¥§¯²© c ¯£¨ ¥® ³¬ä°¶¡§®

­¥¤ ¥® ¬ä®§¤ °å ­©®³´ WLU ­¥´¥²N b夥 ¤¥´ ¬¥¤¡¤¥ ¦¯²¤¯®¥´ ¯£¨ ¦¯²¤¯®³«¯­¢©®¡´©¯®¥® ³«¡¬¬ ¨¡ ¥® ´©¬¬å´¥® ´¯´¡¬M

¶©«´ °å ­©®³´ RP PPP «§L ¥® ¬ä®§¤ °å ­©®³´ QT ­¥´¥²L ¥® ¢²¥¤¤ °å ­©®³´ RLT ­¥´¥² ¯£¨ ¥® ­¡¸©­©¨¡³´©§¨¥´ °å

­©®³´ XP «­O´©­ ³¡­´ ¶¡²¡ ¦ö²³¥¤¤ ­¥¤ ¡®´©M¬å³M¢²¯­³¡²L µ´²µ³´¡¤¥ ­¥¤ ¥® ¶ä¸¥¬¬å¤¡ ­¥¤ ­©®³´ X ¦²¡­å´¶ä¸¬¡²

¯£¨ ¦ä²¤³«²©¶¡²¥ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¦ö²¯²¤®©®§ HeegI ®² SXRQOXUN l¡³´µ´²¹­­¥´ ³«¡¬¬ ¢¥³´å ¡¶ ¥® ³¬µ´¥® ¬å¤«¯®³´²µ«M

´©¯® ³¯­ ä² å´­©®³´¯®¥ ¬©«¡ ¢²¥¤ ¯£¨ ¬©«¡ ¨ö§ ³¯­ ¦ö²¡²¨¹´´¥®N b夥 ¤¥´ ¬¥¤¡¤¥ ¦¯²¤¯®¥´ ¯£¨ ¦¯²¤¯®³«¯­¢©®¡M

´©¯®¥® ³«¡¬¬ ¨¡ ¥® ¦¡«´©³« ¶©«´ °å ­©®³´ QU PPP «§N

k¡´¥§¯²© cQZ

f¯²¤¯® © µ®¤¥²«¡´¥§¯²© cQ ­¥¤ ¥® ´©¬¬å´¥® ´¯´¡¬¶©«´ °å ­©®³´ T PPP «§L ¥® ­©®©­©¬ä®§¤ °å U ­¥´¥² ¯£¨ ¥® ­¡¸©M

­©¨¡³´©§¨¥´ °å ­©®³´ XP «­O¨N f¯²¤¯®¥® ³«¡¬¬ ¶¡²¡ ¦ö²³¥¤¤¡ ­¥¤ ¡®´©M¬å³M¢²¯­³¡² ¯£¨ µ´²µ³´¡¤¥ ­¥¤ ¦ä²¤³«²©¶¡²¥

© ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¦ö²¯²¤®©®§ HeegI ®² SXRQOXUN l¡³´µ´²¹­­¥´ ³«¡¬¬ ¢¥³´å ¡¶ ¥® ³¬µ´¥® ¬å¤«¯®³´²µ«´©¯® ³¯­ ä² å´­©®M

³´¯®¥ ¬©«¡ ¢²¥¤ ¯£¨ ¬©«¡ ¨ö§ ³¯­ ¦ö²¡²¨¹´´¥®N

k¡´¥§¯²© cQeZ

f¯²¤¯®³«¯­¢©®¡´©¯®¥² ³¯­ ¢¥³´å² ¡¶ ¥´´ °²¯¶¦¯²¤¯® © µ®¤¥²«¡´¥§¯²© cQ ¯£¨ ¥® ³¬ä°¶¡§® ­¥¤ ¥® ´©¬¬å´¥® ´¯´¡¬¶©«´

°å ­©®³´ Q RUP «§N f¯²¤¯®³«¯­¢©®¡´©¯®¥® ³«¡¬¬ ¨¡ ¥® ¬ä®§¤ °å ­©®³´ X ­¥´¥² ¯£¨ ¥® ­¡¸©­©¨¡³´©§¨¥´ °å ­©®³´

XP «­O¨N l¡³´µ´²¹­­¥´ ³«¡¬¬ ¢¥³´å ¡¶ ¥® ³¬µ´¥® ¬å¤«¯®³´²µ«´©¯® ³¯­ ä² å´­©®³´¯®¥ ¬©«¡ ¢²¥¤ ¯£¨ ¬©«¡ ¨ö§ ³¯­

¦ö²¡²¨¹´´¥®[ ¤¥® ³¬µ´®¡ ¬å¤«¯®³´²µ«´©¯®¥® ¦å² 䶥® ¶¡²¡ ®å§¯´ ³­¡¬¡²¥ ä® ¦ö²¡²¨¹´´¥®L ¦ö²µ´³¡´´ ¡´´ ³©«´¥® ¢¡«å´

¢¡²¡ ä² ­öª¬©§ ¯­ ­¡® ¡®¶ä®¤¥² ­¯´¯²¦¯²¤¯®¥´³ ³©¤¯¢¡£«³°¥§¬¡²[ s¬ä°¶¡§®¥® ³«¡¬¬ ¨¡ ¥® ¦¡«´©³« ¶©«´ °å ­©®³´

XPP ǤN

k¡´¥§¯²© dZ

f¯²¤¯® © «¡´¥§¯²© d ­¥¤ ¥® ¬ä®§¤ °å ­©®³´ QP ­¥´¥²L ¥® ¢²¥¤¤ °å ­©®³´ RLT ­¥´¥² ¯£¨ ¥® ­¡¸©­©¨¡³´©§¨¥´ °å

­©®³´ XP «­O¨N f¯²¤¯®¥´ ³«¡¬¬ ¶¡²¡ ¦ö²³¥´´ ­¥¤ ¡®´©M¬å³M¢²¯­³¡² ¯£¨ µ´²µ³´¡´ ­¥¤ ¦ä²¤³«²©¶¡²¥ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤

¦ö²¯²¤®©®§ HeegI ®² SXRQOXUN

k¡´¥§¯²© deZ

f¯²¤¯®³«¯­¢©®¡´©¯®¥² ³¯­ ¢¥³´å² ¡¶ ¥´´ °²¯¶¦¯²¤¯® © «¡´¥§¯²© d ¯£¨ ¥® ³¬ä°¶¡§® ­¥¤ ¥® ´©¬¬å´¥® ´¯´¡¬¶©«´ °å

­©®³´ Q RUP «§L ¥® ¢²¥¤¤ °å ­©®³´ RLT ­¥´¥² ¯£¨ ¥® ­¡¸©­©¨¡³´©§¨¥´ °å ­©®³´ XP «­O¨N l¡³´µ´²¹­­¥´ ³«¡¬¬

¢¥³´å ¡¶ ¥® ³¬µ´¥® ¬å¤«¯®³´²µ«´©¯® ³¯­ ä² ­©®³´ R ­¥´¥² ¢²¥¤ ¯£¨ ¨ö§N s¬ä°¶¡§®¥® ³«¡¬¬ ¨¡ ¥® ¦¡«´©³« ¶©«´ °å

­©®³´ XPP «§N

k¡´¥§¯²© dQZ

f¯²¤¯® © µ®¤¥²«¡´¥§¯²© dQ ­¥¤ ¥® ´©¬¬å´¥® ´¯´¡¬¶©«´ °å ­©®³´ T PPP «§L ¥® ­©®©­©¬ä®§¤ °å U ­¥´¥² ¯£¨ ¥® ­¡¸©M

­©¨¡³´©§¨¥´ °å ­©®³´ XP «­O¨N f¯²¤¯®¥´ ³«¡¬¬ ¶¡²¡ µ´²µ³´¡´ ­¥¤ ¡®´©M¬å³M¢²¯­³¡² ¯£¨ ¦ä²¤³«²©¶¡²¥ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤

¦ö²¯²¤®©®§ HeegI ®² SXRQOXUN

k¡´¥§¯²© dQeZ

f¯²¤¯®³«¯­¢©®¡´©¯®¥² ³¯­ ¢¥³´å² ¡¶ ¥´´ °²¯¶¦¯²¤¯® © µ®¤¥²«¡´¥§¯²© dQ ¯£¨ ¥® ³¬ä°¶¡§® ­¥¤ ¥® ´©¬¬å´¥® ´¯´¡¬¶©«´

°å ­©®³´ Q RUP «§ ³¡­´ ¥® ­¡¸©­©¨¡³´©§¨¥´ °å ­©®³´ XP «­O¨N s¬ä°¶¡§®¥®³ ¬¡³´µ´²¹­­¥ ³«¡¬¬ ¢¥³´å ¡¶ ¥® ³¬µ´¥®

¬å¤«¯®³´²µ«´©¯® ³¯­ ä² ­©®³´ R ­¥´¥² ¢²¥¤ ¯£¨ ¨ö§N s¬ä°¶¡§®¥® ³«¡¬¬ ¨¡ ¥® ¦¡«´©³« ¶©«´ °å ­©®³´ XPP «§N

30.12.2006

L 403/41

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2016/17:83

Bilaga 1

54

p²¯¶¦¯²¤¯® ¦ö² «¡´¥§¯²©¥²®¡ beL cL ceL cQL cQeL dL deL dQ ¯£¨ dQe ³¯­ ¡®¶ä®¤¥³ ³¥®¡³´ ¶©¤ ¤¡§¥® ¦ö² ¤¥´´¡

¤©²¥«´©¶³ ©«²¡¦´´²ä¤¡®¤¥ ¦å²L ¯­ ¤¥ ©®´¥ µ°°¦¹¬¬¥² ­©®©­©«²¡¶¥® ¯¶¡®L ¥®¤¡³´ ¡®¶ä®¤¡³ µ®¤¥² ¨ö§³´ ´©¯ å² ¥¦´¥²

¤¥´´¡ ¤¡´µ­N d¥ «²¡¶ ³¯­ ¡¶³¥² ¤¥® ¬¡³´ ³¯­ «¡® ´²¡®³°¯²´¥²¡³ ­¥¤ ¤¥³³¡ ¦¯²¤¯® ³«¡¬¬ ¨¡ ©®¦ö²´³ ¡¶ ­¥¤¬¥­³¬ä®M

¤¥²®¡ ³¥®¡³´ ´©¯ å² ¥¦´¥² ¤¥´ ¡´´ «¯­­©³³©¯®¥®³ ¤©²¥«´©¶ RPPPOUVOeg H1I ´²ä´´ © «²¡¦´N

VN

Körprov för kategorierna A1, A2 och A

VNQ

Förberedelser och teknisk kontroll av fordonet med avseende på trafiksäkerheten

d¥ ³ö«¡®¤¥ ³«¡¬¬ «µ®®¡ µ´¦ö²¡ ¦ö¬ª¡®¤¥ ³ä«¥²¨¥´³¦ö²¢¥²¥¤¥¬³¥²Z

VNQNQ

jµ³´¥²¡ ³«¹¤¤³µ´²µ³´®©®§ ³å³¯­ ¨¡®¤³«¡²L ³´ö¶¬¡²L «¬ä¤¥² ¯£¨ ¨ªä¬­N

VNQNR

gö²¡ ³¬µ­°­ä³³©§¡ «¯®´²¯¬¬¥² ¡¶ ¤ä£«L ¢²¯­³¡²L ³´¹²®©®§L ®ö¤³´¯°°²¥§¬¡§¥ H¯­ ´©¬¬ä­°¬©§IL «¥¤ª¡L ¯¬ª¥®©¶åL ¬¹³¥®L

²¥¦¬¥¸¡®¯²¤®©®§¡²L «ö²²©«´®©®§³¶©³¡²¥ ¯£¨ ³©§®¡¬¨¯²®N

VNR

Kontroll av särskilda manövrer med avseende på trafiksäkerheten

VNRNQ s´ä¬¬¡ ­¯´¯²£¹«¥¬® °å ¯£¨ ´¡ ®¥² ¤¥® ¦²å® ³´ö¤¥´ ¯£¨ ¦¬¹´´¡ ¤¥® §¥®¯­ ¡´´ ¬¥¤¡ ¤¥® ­¥¤ ­¯´¯²® ¡¶³´ä®§¤N

VNRNR p¡²«¥²¡ ­¯´¯²£¹«¥¬® ­¥¤ ¡®¶ä®¤®©®§ ¡¶ ³´ö¤¥´N

VNRNS m©®³´ ´¶å ­¡®ö¶²¥²L ©®¢¥§²©°¥´ ³¬¡¬¯­«ö²®©®§L ³«¡¬¬ µ´¦ö²¡³ ¶©¤ ¬å§ ¨¡³´©§¨¥´N d¥´´¡ ³«¡¬¬ ³ä²³«©¬´ «¯®´²¯¬¬¥²¡ ¨¡®¤M

¨¡¶¡®¤¥´ ¡¶ «¯°°¬©®§¥® © ³¡­³°¥¬ ­¥¤ ¢²¯­³L ¢¡¬¡®³L ¢¬©£«¥®³ ²©«´®©®§L °¬¡£¥²©®§ °å ­¯´¯²£¹«¥¬® ¯£¨ ¦ö´´¥²®¡³

°¬¡£¥²©®§ °å ¦¯´³´ö¤¥®N

VNRNT m©®³´ ´¶å ­¡®ö¶²¥² ¡¶ ¶©¬«¡ ¥® ­¡®ö¶¥² °å ¡®¤²¡ ¶ä¸¥¬® ¥¬¬¥² ´²¥¤ª¥ ¶ä¸¥¬ °å ­©®³´ SP «­O¨L ©®¢¥§²©°¥´ µ®¤¡®M

­¡®ö¶¥² ¦ö² ¨©®¤¥² ¶©¤ ¥® ¨¡³´©§¨¥´ °å ­©®³´ UP «­O¨L ³«¡¬¬ µ´¦ö²¡³ ¶©¤ ¨ö§²¥ ¨¡³´©§¨¥´N d¥´´¡ ³«¡¬¬ ³ä²³«©¬´

«¯®´²¯¬¬¥²¡ °¬¡£¥²©®§ °å ­¯´¯²£¹«¥¬®L ¢¬©£«¥®³ ²©«´®©®§L ¢¡¬¡®³L ³´¹²´¥«®©« ¯£¨ ¶ä¸¬©®§³´¥«®©«N

VNRNU m©®³´ ´¶å ©®¢²¯­³®©®§³­¡®ö¶²¥² ³«¡¬¬ µ´¦ö²¡³L ©®¢¥§²©°¥´ ¥® ®ö¤¢²¯­³®©®§ ¦²å® ¥® ¨¡³´©§¨¥´ °å ­©®³´ UP «­O¨N

d¥´´¡ ³«¡¬¬ ³ä²³«©¬´ «¯®´²¯¬¬¥²¡ ¡®¶ä®¤®©®§ ¡¶ ¢²¯­³¥® °å ¦²¡­M ¯£¨ ¢¡«¨ªµ¬¥´L ¢¬©£«¥®³ ²©«´®©®§ ¯£¨ ¦ö²¡²¥®³

°¬¡£¥²©®§ °å ­¯´¯²£¹«¥¬®N

d¥ ³ä²³«©¬¤¡ ­¡®ö¶²¥² ³¯­ ¡¶³¥³ © °µ®«´¥²®¡ VNRNSMVNRNU ³«¡¬¬ ¶¡²¡ ©®¦ö²¤¡ ³¥®¡³´ ¦¥­ å² ¥¦´¥² ¤¥´ ¡´´ ¤©²¥«´©¶

RPPPOUVOeg ´²ä´´ © «²¡¦´N

VNS

Trafikbeteende

fö²¡²¥® ³«¡¬¬ © ®¯²­¡¬¡ ´²¡¦©«³©´µ¡´©¯®¥² ¯£¨ ­¥¤ ¢¥¡«´¡®¤¥ ¡¶ ®ö¤¶ä®¤©§¡ ¦ö²³©«´©§¨¥´³­å´´ «µ®®¡ §¥®¯­¦ö²¡

¦ö¬ª¡®¤¥ ­¡®ö¶²¥² °å ¥´´ ³ä«¥²´ ³ä´´Z

VNSNQ

kö²¡ ©¶ä§ ¥¦´¥² ¥® °¡²«¥²©®§ ¥¬¬¥² ¥´´ ³´©¬¬¡³´å¥®¤¥ © ´²¡¦©«¥®L «ö²¡ µ´ ¦²å® ¥® µ´¦¡²´N

VNSNR

kö²¡ °å ²¡«¡ ¶ä§¡²L °¡³³¥²¡ ­ö´¡®¤¥ ¦¯²¤¯®L 䶥® © ´²å®§¡ °¡³³¡§¥²N

VNSNS

kö²¡ © «µ²¶¯²N

VNSNT

nä²­¡ ³©§ ¯£¨ °¡³³¥²¡ °¬¡®«¯²³®©®§¡² ¯£¨ ¶ä§«¯²³®©®§¡²N

VNSNU

s¶ä®§¡ ´©¬¬ ¨ö§¥² ¯£¨ ¶ä®³´¥² ³¡­´ ¢¹´¡ ¦©¬N

VNSNV

kö²¡ °å ¯£¨ ¡¶ ­¯´¯²¶ä§¡² ¥¬¬¥² ¬©«®¡®¤¥ H© ´©¬¬ä­°¬©§¡ ¦¡¬¬I ¦²å® ¥® °å¦¡²´ ²¥³°¥«´©¶¥ ¡¶¦¡²´N

VNSNW

kö²¡ ¯­ ¡®¤²¡ ´²¡¦©«¡®´¥² H¯­ ­öª¬©§´IL °¡³³¥²¡ ¨©®¤¥²L ¥¸¥­°¥¬¶©³ °¡²«¥²¡¤¥ ¢©¬¡²L ¢¬© ¯­«ö²¤ ¡¶ ¡®¤²¡ ´²¡¦©«M

¡®´¥² H© ´©¬¬ä­°¬©§¡ ¦¡¬¬IN

VNSNX

p¡³³¥²¡ ³ä²³«©¬¤¡ ´²¡¦©«­©¬ªö¥² H© ´©¬¬ä­°¬©§¡ ¦¡¬¬IL ¥¸¥­°¥¬¶©³ ²¯®¤¥¬¬¥²L ªä²®¶ä§³«¯²³®©®§¡²L ¨å¬¬°¬¡´³¥² ¦ö² ³°å²¶¡§®

¯£¨ ¢µ³³¡²L ö¶¥²§å®§³³´ä¬¬¥® ³¡­´ «ö²¡ µ°°¦ö² ¯£¨ ®¥¤¦ö² ¬å®§¡ ¢¡£«¡²N

VNSNY

i¡«´´¡ ®ö¤¶ä®¤©§ ¦ö²³©«´©§¨¥´ ¶©¤ ¡¶³´©§®©®§N

30.12.2006

L 403/42

Europeiska unionens officiella tidning

sv

(1) Kommissionens direktiv 2000/56/EG av den 14 september 2000 om ändring av rådets direktiv 91/439/EEG om körkort. (EGT L 237,

21.9.2000, s. 45).

Prop. 2016/17:83

Bilaga 1

55

WN

Körprov för kategorierna B, B1 och BE

WNQ

Förberedelser och teknisk kontroll av fordonet med avseende på trafiksäkerheten

d¥ ³ö«¡®¤¥ ³«¡¬¬ «µ®®¡ µ´¦ö²¡ ¦ö¬ª¡®¤¥ ³ä«¥²¨¥´³¦ö²¢¥²¥¤¥¬³¥²Z

WNQNQ

s´ä¬¬¡ ©® ³ä´¥´ ¦ö² ¡´´ ¦å ¥® «¯²²¥«´ «ö²³´ä¬¬®©®§N

WNQNR

s´ä¬¬¡ ©® ¢¡£«³°¥§¬¡²L ³ä«¥²¨¥´³¢ä¬´¥® ¯£¨ ®¡£«³«¹¤¤ ¯­ ³å¤¡®¡ ¦©®®³N

WNQNS

k¯®´²¯¬¬¥²¡ ¡´´ ¤ö²²¡²®¡ ä² ³´ä®§¤¡N

WNQNT

gö²¡ ³¬µ­°­ä³³©§¡ «¯®´²¯¬¬¥² ¡¶ ¤ä£«L ³´¹²®©®§L ¢²¯­³¡²L ¶ä´³«¯² H¥¸¥­°¥¬¶©³ ­¯´¯²¯¬ª¡L «¹¬¡²¶ä´³«¡L ³°¯¬¡²M

¶ä´³«¡IL ¬¹³¥®L ²¥¦¬¥¸¡®¯²¤®©®§¡²L «ö²²©«´®©®§³¶©³¡²¥ ¯£¨ ³©§®¡¬¨¯²®N

WNQNU

k¯®´²¯¬¬¥²¡ ³ä«¥²¨¥´¥® ¶©¤ ¬¡³´®©®§L ¤¶³N «¡²¯³³L °²¥³¥®®©®§¡²L ¬¡³´¤ö²²¡²L ¬å³­¥«¡®©³­ ¦ö² ¦ö²¡²¨¹´´L ¬¡³´­¥´¯¤¥²

¯£¨ ³ä«²©®§ ¡¶ ¬¡³´¥® H¥®¤¡³´ «¡´¥§¯²© beIN

WNQNV

k¯®´²¯¬¬¥²¡ «¯°°¬©®§³­¥«¡®©³­¥®L ¢²¯­³¡² ¯£¨ ¥¬¥«´²©³«¡ «¯°°¬©®§¡² H¥®¤¡³´ «¡´¥§¯²© beIN

WNR

När det gäller kategorierna B och B1 skall särskilda manövrer provas med avseende på trafiksäkerheten

e´´ µ²¶¡¬ ¡¶ ¦ö¬ª¡®¤¥ ­¡®ö¶²¥² ³«¡¬¬ °²ö¶¡³ H­©®³´ ´¶å ­¡®ö¶²¥² ¦ö² ¤¥ ¦¹²¡ °µ®«´¥²®¡L ¶¡²¡¶ ¥® ³«¡¬¬ §ä¬¬¡ ¢¡£«M

®©®§IZ

WNRNQ

b¡£«¡ ²¡«´ ¢¡«å´L ¯£¨ ¢¡£«¡ å´ ¨ö§¥² ¥¬¬¥² ¶ä®³´¥² ²µ®´ ¥´´ ¨ö²® µ´¡® ¡´´ ¢¹´¡ ¦©¬N

WNRNR

v䮤¡ ¦¯²¤¯®¥´ ´©¬¬ ­¯´³¡´´ ²©«´®©®§ ­¥¤ ¡®¶ä®¤®©®§ ¡¶ ¦²¡­M ¯£¨ ¢¡£«¶ä¸¬¡²N

WNRNS

p¡²«¥²¡ ¦¯²¤¯®¥´ ¯£¨ ¬ä­®¡ ¥® °¡²«¥²©®§³°¬¡´³ H°¡²¡¬¬¥¬¬´L ³®¥´´ ¥¬¬¥² ¶©®«¥¬²ä´´ ¦²¡­å´ ¯£¨ ¢¡«å´ °å °¬¡® ­¡²«

³¡­´ © µ°°¦ö²³M ¯£¨ ®¥¤¦ö²³¢¡£«¥IN

WNRNT

g¥®¯­¦ö²¡ ¥® «¯²²¥«´ ©®¢²¯­³®©®§ ´©¬¬ ³´©¬¬¡³´å¥®¤¥N nö¤¢²¯­³®©®§ ä² ¤¯£« ©®´¥ ¯¢¬©§¡´¯²©³«´N

WNS

När det gäller kategori BE skall särskilda manövrer provas med avseende på trafiksäkerheten

WNSNQ k¯°°¬¡ ³¬ä°¶¡§® ´©¬¬ ¯£¨ ¦²å® ¤²¡§¦¯²¤¯®¥´N nä² ­¡®ö¶¥²® ©®¬¥¤³ ³«¡¬¬ ¤²¡§¦¯²¤¯®¥´ ¯£¨ ³¬ä°¶¡§®¥® ³´å ³©¤¡ ¶©¤

³©¤¡ H¤¶³N ©®´¥ © ¥´´ ¬¥¤IN

WNSNR b¡£«¡ ­¥¤ ³¡­´©¤©§ ³¶ä®§®©®§ °å ¥´´ ³ä´´ ³¯­ ­¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ³ªä¬¶¡ ¦å² ¦¡³´³´ä¬¬¡N

WNSNS p¡²«¥²¡ ³ä«¥²´ ¶©¤ ¬¡³´®©®§ ¯£¨ ¬¯³³®©®§N

WNT

Trafikbeteende

fö²¡²¥® ³«¡¬¬ © ®¯²­¡¬¡ ´²¡¦©«³©´µ¡´©¯®¥² ¯£¨ ­¥¤ ¢¥¡«´¡®¤¥ ¡¶ ®ö¤¶ä®¤©§¡ ¦ö²³©«´©§¨¥´³­å´´ «µ®®¡ §¥®¯­¦ö²¡

¦ö¬ª¡®¤¥ ­¡®ö¶²¥² °å ¥´´ ³ä«¥²´ ³ä´´Z

WNTNQ

kö²¡ ©¶ä§ ¥¦´¥² ¥® °¡²«¥²©®§ ¥¬¬¥² ¥´´ ³´©¬¬¡³´å¥®¤¥ © ´²¡¦©«¥®L «ö²¡ µ´ ¦²å® ¥® µ´¦¡²´N

WNTNR

kö²¡ °å ²¡«¡ ¶ä§¡²L °¡³³¥²¡ ­ö´¡®¤¥ ¦¯²¤¯®L 䶥® © ´²å®§¡ °¡³³¡§¥²N

WNTNS

kö²¡ © «µ²¶¯²N

WNTNT

nä²­¡ ³©§ ¯£¨ °¡³³¥²¡ °¬¡®«¯²³®©®§¡² ¯£¨ ¶ä§«¯²³®©®§¡²N

WNTNU

s¶ä®§¡ ´©¬¬ ¨ö§¥² ¯£¨ ¶ä®³´¥² ³¡­´ ¢¹´¡ ¦©¬N

WNTNV

kö²¡ °å ¯£¨ ¡¶ ­¯´¯²¶ä§¡² ¥¬¬¥² ¬©«®¡®¤¥ H© ´©¬¬ä­°¬©§¡ ¦¡¬¬I ¦²å® ¥® °å¦¡²´ ²¥³°¥«´©¶¥ ¡¶¦¡²´N

WNTNW

kö²¡ ¯­ ¡®¤²¡ ´²¡¦©«¡®´¥² H¯­ ­öª¬©§´IL °¡³³¥²¡ ¨©®¤¥²L ¥¸¥­°¥¬¶©³ °¡²«¥²¡¤¥ ¢©¬¡²L ¢¬© ¯­«ö²¤ ¡¶ ¡®¤²¡ ´²¡¦©«M

¡®´¥² H© ´©¬¬ä­°¬©§¡ ¦¡¬¬IN

WNTNX

p¡³³¥²¡ ³ä²³«©¬¤¡ ´²¡¦©«­©¬ªö¥² H© ´©¬¬ä­°¬©§¡ ¦¡¬¬IL ¥¸¥­°¥¬¶©³ ²¯®¤¥¬¬¥²L ªä²®¶ä§³«¯²³®©®§¡²L ¨å¬¬°¬¡´³¥² ¦ö² ³°å²¶¡§®

¯£¨ ¢µ³³¡²L ö¶¥²§å®§³³´ä¬¬¥® ³¡­´ «ö²¡ µ°°¦ö² ¯£¨ ®¥¤¦ö² ¬å®§¡ ¢¡£«¡²N

WNTNY

i¡«´´¡ ®ö¤¶ä®¤©§ ¦ö²³©«´©§¨¥´ ¶©¤ ¡¶³´©§®©®§N

30.12.2006

L 403/43

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2016/17:83

Bilaga 1

56

XN

Körprov för kategorierna C, CE, C1, C1E, D, D E, D1 och D1E

XNQ

Förberedelser och teknisk kontroll av fordonet med avseende på trafiksäkerheten

d¥ ³ö«¡®¤¥ ³«¡¬¬ «µ®®¡ µ´¦ö²¡ ¦ö¬ª¡®¤¥ ³ä«¥²¨¥´³¦ö²¢¥²¥¤¥¬³¥²Z

XNQNQ

s´ä¬¬¡ ©® ³ä´¥´ ¦ö² ¡´´ ¦å ¥® «¯²²¥«´ «ö²³´ä¬¬®©®§N

XNQNR

s´ä¬¬¡ ©® ¢¡£«³°¥§¬¡²L ³ä«¥²¨¥´³¢ä¬´¥® ¯£¨ ®¡£«³«¹¤¤ ¯­ ³å¤¡®¡ ¦©®®³N

XNQNS

gö²¡ ³¬µ­°­ä³³©§¡ «¯®´²¯¬¬¥² ¡¶ ¡´´ ¤ä£«L ³´¹²®©®§L ¢²¯­³¡²L ¬¹³¥®L ²¥¦¬¥¸¡®¯²¤®©®§¡²L «ö²²©«´®©®§³¶©³¡²¥ ¯£¨

³©§®¡¬¨¯²® ä² © §¯´´ ³«©£«N

XNQNT

k¯®´²¯¬¬¥²¡ ³¥²¶¯³´¹²¤¡ ¢²¯­³M ¯£¨ ³´¹²³¹³´¥­L «¯®´²¯¬¬¥²¡ ¡´´ ¤ä£«L ¨ªµ¬¢µ¬´¡²L ³´ä®«³«¹¤¤L ¶©®¤²µ´¡L ¦ö®³´¥² ¯£¨

H¶©®¤²µ´¥I´¯²«¡²¥L ¶ä´³«¯² H¥¸¥­°¥¬¶©³ ­¯´¯²¯¬ª¡L «¹¬¶ä´³«¯²L ³°¯¬¡²¶ä´³«¡I ä² © §¯´´ ³«©£«N k¯®´²¯¬¬¥²¡ ¯£¨ «µ®®¡

¡®¶ä®¤¡ ©®³´²µ­¥®´°¡®¥¬¥®L ©®¢¥§²©°¥´ ¦ä²¤³«²©¶¡²¥ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¦ö²¯²¤®©®§ HeegI ®² SXRQOXUN

XNQNU

k¯®´²¯¬¬¥²¡ ¬µ¦´´²¹£«L ´²¹£«¬µ¦´³¢¥¨å¬¬¡²¥ ¯£¨ µ°°¨ä®§®©®§N

XNQNV

k¯®´²¯¬¬¥²¡ ³ä«¥²¨¥´¥® ¶©¤ ¬¡³´®©®§L ¤¶³N «¡²¯³³L °²¥³¥®®©®§¡²L ¬¡³´¤ö²²¡²L ¬¡³´­¥«¡®©³­ H© ´©¬¬ä­°¬©§¡ ¦¡¬¬IL ¬å³­¥«¡M

®©³­ ¦ö² ¦ö²¡²¨¹´´ H© ´©¬¬ä­°¬©§¡ ¦¡¬¬IL ¬¡³´­¥´¯¤¥² ¯£¨ ³ä«²©®§ ¡¶ ¬¡³´¥® H¥®¤¡³´ «¡´¥§¯²©¥²®¡ cL ceL cQL cQeIN

XNQNW

k¯®´²¯¬¬¥²¡ «¯°°¬©®§³­¥«¡®©³­¥®L ¢²¯­³¡² ¯£¨ ¥¬¥«´²©³«¡ «¯°°¬©®§¡² H¥®¤¡³´ «¡´¥§¯²©¥²®¡ ceL cQeL deL dQeIN

XNQNX

v©¤´¡ ³ä«¥²¨¥´³å´§ä²¤¥² ¦ö² ³ä²³«©¬¤¡ ¦¯²¤¯®Z «¯®´²¯¬¬¥²¡ «¡²¯³³L ¤ö²²¡²L ®ö¤µ´§å®§¡²L ¦ö²³´¡¨ªä¬°¥®µ´²µ³´®©®§L

¢²¡®¤³¬ä£«¡²¥ ¯£¨ ¡®®¡® ³ä«¥²¨¥´³µ´²µ³´®©®§ H¥®¤¡³´ «¡´¥§¯²©¥²®¡ dL deL dQL dQeIN

XNQNY

lä³®©®§ ¡¶ ¶ä§«¡²´¡L °¬¡®¥²©®§ ¡¶ ²¥³¶ä§L ©®¢¥§²©°¥´ ¡®¶ä®¤®©®§ ¡¶ ¥¬¥«´²¯®©³«¡ ®¡¶©§¡´©¯®³³¹³´¥­ H¥ª ¯¢¬©§¡´¯M

²©³«´IN

XNR

Särskilda manövrer provas med avseende på trafiksäkerheten

XNRNQ k¯°°¬©®§ ¡¶ ³¬ä°¶¡§® ¥¬¬¥² °å¨ä®§³¶¡§® ´©¬¬ ¯£¨ ¦²å® ¤²¡§¦¯²¤¯®¥´ H¥®¤¡³´ «¡´¥§¯²©¥²®¡ ceL cQeL deL dQeIN nä²

­¡®ö¶¥²® °å¢ö²ª¡³ ³«¡¬¬ ¤²¡§¦¯²¤¯®¥´ ¯£¨ ³¬ä°¶¡§®¥® ³´å ³©¤¡ ¶©¤ ³©¤¡ H¤¶³N ©®´¥ © ¥´´ ¬¥¤IN

XNRNR b¡£«¡ ­¥¤ ³¡­´©¤©§ ³¶ä®§®©®§ °å ¥´´ ³ä´´ ³¯­ ­¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ³ªä¬¶¡ ¦å² ¦¡³´³´ä¬¬¡N

XNRNS p¡²«¥²¡ ³ä«¥²´ ¶©¤ ¬¡³´®©®§ ¯£¨ ¬¯³³®©®§ °å ¬¡³´²¡­°O¢²¹§§¡ ¥¬¬¥² ¬©«®¡®¤¥ ©®³´¡¬¬¡´©¯® H¥®¤¡³´ «¡´¥§¯²©¥²®¡ cL ceL

cQL cQeIN

XNRNT p¡²«¥²¡ ³å ¡´´ °¡³³¡§¥²¡²¥ ³ä«¥²´ «¡® «¬©¶¡ ¡¶ ¯£¨ °å ¢µ³³¥® H¥®¤¡³´ «¡´¥§¯²©¥²®¡ dL deL dQL dQeIN

XNS

Trafikbeteende

fö²¡²¥® ³«¡¬¬ © ®¯²­¡¬¡ ´²¡¦©«³©´µ¡´©¯®¥² ¯£¨ ­¥¤ ¢¥¡«´¡®¤¥ ¡¶ ®ö¤¶ä®¤©§¡ ¦ö²³©«´©§¨¥´³­å´´ «µ®®¡ §¥®¯­¦ö²¡

¦ö¬ª¡®¤¥ ­¡®ö¶²¥² °å ¥´´ ³ä«¥²´ ³ä´´Z

XNSNQ

kö²¡ ©¶ä§ ¥¦´¥² ¥® °¡²«¥²©®§ ¥¬¬¥² ¥´´ ³´©¬¬¡³´å¥®¤¥ © ´²¡¦©«¥®L «ö²¡ µ´ ¦²å® ¥® µ´¦¡²´N

XNSNR

kö²¡ °å ²¡« ¶ä§N p¡³³¥²¡ ­ö´¡®¤¥ ¦¯²¤¯®L 䶥® © ´²å®§¡ °¡³³¡§¥²N

XNSNS

kö²¡ © «µ²¶¯²N

XNSNT

nä²­¡ ³©§ ¯£¨ °¡³³¥²¡ °¬¡®«¯²³®©®§¡² ¯£¨ ¶ä§«¯²³®©®§¡²N

XNSNU

s¶ä®§¡ ´©¬¬ ¨ö§¥² ¯£¨ ¶ä®³´¥² ³¡­´ ¢¹´¡ ¦©¬N

XNSNV

kö²¡ °å ¯£¨ ¡¶ ­¯´¯²¶ä§¡² ¥¬¬¥² ¬©«®¡®¤¥ H© ´©¬¬ä­°¬©§¡ ¦¡¬¬I ¦²å® ¥® °å¦¡²´ ²¥³°¥«´©¶¥ ¡¶¦¡²´N

XNSNW

kö²¡ ¯­ ¡®¤²¡ ´²¡¦©«¡®´¥² H¯­ ­öª¬©§´IL °¡³³¥²¡ ¨©®¤¥²L ¥¸¥­°¥¬¶©³ °¡²«¥²¡¤¥ ¢©¬¡²L ¢¬© ¯­«ö²¤ ¡¶ ¡®¤²¡ ´²¡¦©«M

¡®´¥² H© ´©¬¬ä­°¬©§¡ ¦¡¬¬IN

30.12.2006

L 403/44

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2016/17:83

Bilaga 1

57

XNSNX

p¡³³¥²¡ ³ä²³«©¬¤¡ ´²¡¦©«­©¬ªö¥² H© ´©¬¬ä­°¬©§¡ ¦¡¬¬IL ¤¶³N ²¯®¤¥¬¬¥²L ªä²®¶ä§³«¯²³®©®§¡²L ¨å¬¬°¬¡´³¥² ¦ö² ³°å²¶¡§® ¯£¨

¢µ³³¡²L ö¶¥²§å®§³³´ä¬¬¥® ³¡­´ «ö²¡ µ°°¦ö² ¯£¨ ®¥¤¦ö² ¬å®§¡ ¢¡£«¡²N

XNSNY

i¡«´´¡ ®ö¤¶ä®¤©§ ¦ö²³©«´©§¨¥´ ¶©¤ ¡¶³´©§®©®§N

YN

Bedömning av körprovet

YNQ

fö² ¶¡² ¯£¨ ¥® ¡¶ ¤¥ «ö²³©´µ¡´©¯®¥² ³¯­ ®ä­®³ ¯¶¡® ³«¡¬¬ ¢¥¤ö­®©®§¥® å´¥²³°¥§¬¡ ¨µ² ¯¢¥³¶ä²¡´ ¤¥® ³ö«¡®¤¥

¡®¶ä®¤¥² ¦¯²¤¯®¥´³ ²¥§¬¡§¥ ¯£¨ ¶©¬«¥® ¦ö²­å§¡ ¨¡® ¶©³¡² ¡´´ «ö²¡ ¨¥¬´ ³ä«¥²´ © ´²¡¦©«¥®N h¥¬¡ °²¯¶¥´ ³«¡¬¬ §¥ ¦ö²¡²M

°²ö¶¡²¥® ¥´´ ©®´²¹£« ¡¶ ³ä«¥²¨¥´N kö²¦¥¬ ¥¬¬¥² ¦¡²¬©§´ ¢¥´¥¥®¤¥ ³¯­ ©®®¥¢ä² ¥® ²©³« ¦ö² °²¯¶¦¯²¤¯®¥´L ¤¥³³ °¡³³¡§¥M

²¡²¥ ¥¬¬¥² ¡®¤²¡ ´²¡¦©«¡®´¥² ³«¡¬¬L ¯¡¶³¥´´ ¯­ ¦ö²¡²°²ö¶¡²¥® ¥¬¬¥² ¬¥¤³¡§¡²¥® ¢¥¨ö¶¥² ©®§²©°¡ ¥¬¬¥² ©®´¥L ¬¥¤¡ ´©¬¬ ¡´´

¤¥® ³ö«¡®¤¥ µ®¤¥²«ä®®³N fö²¡²°²ö¶¡²¥® ³«¡¬¬ ¤¯£« ¨¡ ²ä´´ ¡´´ ¡¶§ö²¡ ¯­ «ö²°²¯¶¥´ ³«¡¬¬ ¦µ¬¬¦ö¬ª¡³ ¥¬¬¥² ©®´¥N

fö²¡²°²ö¶¡²¥ ¶©¤ ¦ö²¡²°²¯¶ ³«¡¬¬ ¨¡ ¤¥® µ´¢©¬¤®©®§ ³¯­ ä² ®ö¤¶ä®¤©§ ¦ö² ¡´´ «¯²²¥«´ «µ®®¡ ¢¥¤ö­¡ ³ö«¡®¤¥®³

¦ö²­å§¡ ¡´´ «ö²¡ ³ä«¥²´N fö² ¡´´ ³ä«¥²³´ä¬¬¡ ¥® «¯²²¥«´ ¯£¨ «¯®³¥«¶¥®´ ¢¥¤ö­®©®§ ¡¶ ¦¥¬ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¤¥ ®¯²­¥²

³¯­ ¦¡³´³´ä¬¬³ © ¤¥®®¡ ¢©¬¡§¡ ³«¡¬¬ ¦ö²¡²°²ö¶¡²¥®³ ¡²¢¥´¥ §²¡®³«¡³ ¯£¨ ö¶¥²¶¡«¡³ ¡¶ ¥´´ ¯²§¡® ³¯­ §¯¤«ä®´³ ¡¶

­¥¤¬¥­³³´¡´¥®N

YNR

u®¤¥² ¦ö²¡²°²¯¶¥´ ³«¡¬¬ ¦ö²¡²°²ö¶¡²¥® ³ä²³«©¬´ ¦ä³´¡ ¡¶³¥¥®¤¥ ¶©¤ ¨µ²µ¶©¤¡ ¤¥® ³ö«¡®¤¥ «ö² ¤¥¦¥®³©¶´ ¯£¨ ´¡²

¨ä®³¹® ´©¬¬ ö¶²©§¡ ´²¡¦©«¡®´¥²N d¥´´¡ ´¯²¤¥ å´¥²³°¥§¬¡ ¤¥® §¥®¥²¥¬¬¡ «ö²³´©¬¥®L ¶©¬«¥´ ¦ö²¡²°²ö¶¡²¥® ¢ö² ´¡ ¨ä®³¹® ´©¬¬

© ³©® ¡¬¬­ä®®¡ ¢¥¤ö­®©®§ ¡¶ ¤¥® ³ö«¡®¤¥N i ¢¥¤ö­®©®§¥® ©®§å² ¡®°¡³³¡¤ ¯£¨ ´¹¤¬©§ H³ä«¥²I «ö²®©®§L ­¥¤ ¨ä®³¹®

´©¬¬ ¶ä§M ¯£¨ ¶ä¤¥²¬¥«³¦ö²¨å¬¬¡®¤¥®L ¡®®¡® ´²¡¦©«L ¡®¤²¡ ¶ä§´²¡¦©«¡®´¥² H³ä²³«©¬´ ¤¥ ­¥² µ´³¡´´¡I ¯£¨ ¦²¡­¦ö²¨å¬¬®©®§N

YNS

fö²¡²°²ö¶¡²¥® ³«¡¬¬ ¤¥³³µ´¯­ §ö²¡ ¥® ¢¥¤ö­®©®§ ¡¶ ¯­ ¤¥® ³ö«¡®¤¥

YNSNQ

¢¥¨ä²³«¡² ¦¯²¤¯®¥´ © ¦²å§¡ ¯­ «¯²²¥«´ ¡®¶ä®¤®©®§ ¡¶ ³ä«¥²¨¥´³¢ä¬´¥®L ¢¡£«³°¥§¬¡²L ®¡£«³«¹¤¤L ³ä´¥®L ¬¹³¥® ¯£¨

¡®®¡® µ´²µ³´®©®§[ ¡®¶ä®¤¥² «¯°°¬©®§L ¶ä¸¥¬¬å¤¡L §¡³L ¢²¯­³³¹³´¥­ H䶥® ¤¥´ ´²¥¤ª¥ ¢²¯­³³¹³´¥­¥´ © ´©¬¬ä­°¬©§¡

¦¡¬¬I ¯£¨ ³´¹²³¹³´¥­ °å ²ä´´ ³ä´´[ «¯®´²¯¬¬¥²¡² ¦¯²¤¯®¥´ µ®¤¥² ¯¬©«¡ ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥® ¯£¨ ¯¬©«¡ ¨¡³´©§¨¥´¥²[ ¨å¬¬¥²

¦¯²¤¯®¥´ ³´¡¢©¬´ °å ¶ä§¥®[ «ä®®¥² ´©¬¬ ¦¯²¤¯®¥´³ ¶©«´ ¯£¨ ¤©­¥®³©¯®¥²L ¬¡³´¶©«´ ¯£¨ ¬¡³´´¹° H¥®¤¡³´ «¡´¥§¯²©¥²®¡ beL

cL ceL cQL cQeL deL dQeI[ ³¥² ´©¬¬ °¡³³¡§¥²¡²®¡³ ¢¥«¶ä­¬©§¨¥´ H¥®¤¡³´ «¡´¥§¯²©¥²®¡ dL deL dQL dQeI H¬å®§³¡­

¡££¥¬¥²¡´©¯®L ­ªµ« «ö²®©®§ ¯£¨ ©®§¡ ¨ä¦´©§¡ ©®¢²¯­³®©®§¡²IL

YNSNR

«ö² ¥«¯®¯­©³«´ ¯£¨ ­©¬ªö¶ä®¬©§´L ­¥¤ ¨ä®³¹® ´©¬¬ ¶¡²¶´¡¬L ¶ä¸¬©®§L ¢²¯­³®©®§ ¯£¨ ¡££¥¬¥²¡´©¯® H¥®¤¡³´ «¡´¥§¯²©M

¥²®¡ beL cL ceL cQL cQeL dL deL dQL dQeIL

YNSNS

¨¡² ö¶¥²¢¬©£« ö¶¥² ³©´µ¡´©¯®¥® ¢å¤¥ © ¦¯²¤¯®¥´³ ¯­¥¤¥¬¢¡²¡ ®ä²¨¥´ ¯£¨ °å ­¥¤¥¬¬å®§´ ¯£¨ ¬å®§´ ¡¶³´å®¤[ ¡®¶ä®¤¥²

³°¥§¬¡²®¡ °å ²ä´´ ³ä´´L

YNSNT

µ´®¹´´ª¡² ³©® ¦ö²¥´²ä¤¥³²ä´´ © ¯¬©«¡ ´¹°¥² ¡¶ ¶ä§«¯²³®©®§¡²L ¬ä­®¡² ¦ö²¥´²ä¤¥ © ¡®¤²¡ ³©´µ¡´©¯®¥² H¥¸¥­°¥¬¶©³ ¶©¤ ¢¹´¥

¡¶ «ö²²©«´®©®§ ¯£¨ ¦©¬ ¯£¨ ¶©¤ ³ä²³«©¬¤¡ ­¡®ö¶²¥²IL

YNSNU

°¬¡£¥²¡² ³©§ °å ¶ä§¥®L © ¦©¬¥²L ²¯®¤¥¬¬¥² ¯£¨ «µ²¶¯² °å ¥´´ ³ä´´ ³¯­ ä² ¬ä­°¬©§´ ¦ö² ¤¥® ´¹°¥® ¡¶ ¦¯²¤¯® ³¡­´ ¯­

¤¥® ³ö«¡®¤¥ ¨¡² ¦²¡­¦ö²¨å¬¬®©®§L

YNSNV

¨å¬¬¥² ¬ä­°¬©§´ ¡¶³´å®¤ ´©¬¬ ¦¯²¤¯® ¦²¡­¦ö² ¯£¨ ¶©¤ ³©¤¡® ¡¶ ¤¥´ ¥§®¡ ¦¯²¤¯®¥´ ³¡­´ ´©¬¬ ¡®¤²¡ ¶ä§´²¡¦©«¡®´¥²L

YNSNW

©®´¥ ö¶¥²³«²©¤¥² ¨ö§³´¡ ´©¬¬å´®¡ ¨¡³´©§¨¥´¥®L ¡®°¡³³¡² ¨¡³´©§¨¥´¥® ´©¬¬ ¶ä¤¥²¬¥«³M ¯£¨ ´²¡¦©«¦ö²¨å¬¬¡®¤¥® ¯£¨ ©

´©¬¬ä­°¬©§¡ ¦¡¬¬ ´©¬¬ ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¨¡³´©§¨¥´³¢¥§²ä®³®©®§¡²L «ö² © ¥® ³å¤¡® ¨¡³´©§¨¥´ ¡´´ ¤¥´ ä² ­öª¬©§´ ¡´´ ³´¡®®¡ ©®¯­

¥´´ ³¹®¬©§´ ¯£¨ ¦²©´´ ¶ä§¡¶³®©´´L ¡®°¡³³¡² ¨¡³´©§¨¥´¥® ´©¬¬ ¤¥® §¥®¯­³®©´´³¨¡³´©§¨¥´ ³¯­ ³¡­­¡ ´¹° ¡¶ ¶ä§´²¡¦©«¡®´¥²

¨å¬¬¥²L

YNSNX

´¯¬«¡² ´²¡¦©«¬ªµ³ ²ä´´L ¦ö¬ª¥² ´²¡¦©«°¯¬©³¥®³ ¡®¶©³®©®§¡²L ´¯¬«¡² ¶ä§­ä²«¥® H¦ö²¢µ¤ ¥¬¬¥² °å¢µ¤I ¯£¨ ¶ä§­¡²«¥²©®§¡²

²ä´´L ¨¡®¤¬¡² «¯²²¥«´ ¶©¤ ´²¡¦©«¬ªµ³ ¯£¨ ¶ä§­¡²«¥²©®§¡²L

YNSNY

© ¦ö²¥«¯­­¡®¤¥ ¦¡¬¬ §¥² ´¥£«¥® °å ²ä´´ ³ä´´ ¯£¨ ¶©¤ ¬ä­°¬©§ ´©¤°µ®«´L ¡®¶ä®¤¥² «ö²²©«´®©®§³¶©³¡²¥ °å ²ä´´ ³ä´´L ´¡²

¶¥¤¥²¢ö²¬©§ ¨ä®³¹® ´©¬¬ ³¡­´¬©§¡ ´¥£«¥® ¦²å® ¡®¤²¡ ¶ä§´²¡¦©«¡®´¥²L

YNSNQP ³¡«´¡² ©® © ´©¤L ¢²¯­³¡² ¯£¨ ³´¡®®¡² ¢¥²¯¥®¤¥ °å ¯­³´ä®¤©§¨¥´¥²®¡L ¨¡² ¦²¡­¦ö²¨å¬¬®©®§L ¡®¶ä®¤¥² ¤¥ ¯¬©«¡ ¢²¯­³M

³¹³´¥­¥® H¥®¤¡³´ ¦ö² «¡´¥§¯²©¥²®¡ cL ceL dL deIL ¡®¶ä®¤¥² ¡®¤²¡ ¨¡³´©§¨¥´³²¥§¬¥²¡®¤¥ ³¹³´¥­ ä® ¢²¯­³¡²®¡

H¥®¤¡³´ ¦ö² «¡´¥§¯²©¥²®¡ cL ceL d ¯£¨ deIN

30.12.2006

L 403/45

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2016/17:83

Bilaga 1

58

QPN

Provets längd

kö²°²¯¶¥´³ ´©¤³¬ä®§¤ ¯£¨ ¤¥® ´©¬¬²¹§§¡¬¡§¤¡ ³´²ä£«¡® ³«¡¬¬ ¶¡²¡ ´©¬¬²ä£«¬©§¡ ¦ö² ¡´´ ¢¥¤ö­¡ ¤¥® ¦ö²­å§¡ ¯£¨ ¤¥´

¢¥´¥¥®¤¥ ³¯­ ¦¡³´³´ä¬¬´³ © °µ®«´ b © ¤¥® ¨ä² ¢©¬¡§¡®N kö²´©¤¥® µ®¤¥² °²¯¶¥´ ¦å² ©®´¥ © ®å§¯´ ¦¡¬¬ ¶¡²¡ «¯²´¡²¥ ä® RU

­©®µ´¥² ¦ö² «¡´¥§¯²© aL aQL aRL bL bQ ¯£¨ be ¯£¨ ©®´¥ «¯²´¡²¥ ä® TU ­©®µ´¥² ¦ö² ö¶²©§¡ «¡´¥§¯²©¥²N d¥´´¡ ©®¢¥M

§²©°¥² ©®´¥ ­¯´´¡§¡®¤¥ ¡¶ ¤¥® ³ö«¡®¤¥L ¦ö²¢¥²¥¤¥¬³¥ ¯£¨ ´¥«®©³« «¯®´²¯¬¬ ¡¶ ¦¯²¤¯®¥´ ­¥¤ ¨ä®³¹® ´©¬¬ ´²¡¦©«³ä«¥²M

¨¥´¥®L ³ä²³«©¬¤¡ ­¡®ö¶²¥² ¥¬¬¥² ´©¬¬«ä®®¡§©¶¡®¤¥´ ¡¶ ²¥³µ¬´¡´¥´ ¡¶ ¦ö²¡²°²¯¶¥´N

QQN

Platsen för provet

d¥® ¤¥¬ ¡¶ °²¯¶¥´ ³¯­ ³¹¦´¡² ´©¬¬ ¡´´ ¢¥¤ö­¡ ¤¥® ³ö«¡®¤¥³ ¦ö²­å§¡ ¡´´ §¥®¯­¦ö²¡ ¤¥ ³ä²³«©¬¤¡ ­¡®ö¶²¥²®¡ ¦å²

µ´¦ö²¡³ °å ¥® ³ä²³«©¬¤ ´¥³´¢¡®¡N d¥® ¤¥¬ ¡¶ °²¯¶¥´ ³¯­ §ä¬¬¥² ´²¡¦©«¢¥´¥¥®¤¥´ ¢ö² ¯­ ­öª¬©§´ 䧡 ²µ­ °å ¬¡®¤³M

¶ä§¡²L ­¯´¯²´²¡¦©«¬¥¤¥²L ­¯´¯²¶ä§¡² H¥¬¬¥² ¬©«®¡®¤¥I ¯£¨ ¯¬©«¡ ´¹°¥² ¡¶ ³´¡¤³§¡´¯² H¢¯³´¡¤³¯­²å¤¥®L ¯­²å¤¥® ­¥¤

SP «­O¨ ¯£¨ UP «­O¨L §¥®¯­¦¡²´³¶ä§¡²IL ¶©¬«¡ ¢ö² ¶©³¡ °²¯¶ °å ¤¥ ¯¬©«¡ ³¶å²©§¨¥´¥² ³¯­ ¦ö²¡²¥ «¡® µ´³ä´´¡³ ¦ö²N

d¥´ ä² ¯£«³å ö®³«¶ä²´ ¡´´ °²¯¶¥´ 䧥² ²µ­ µ®¤¥² ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥® ­¥¤ ¶¡²©¥²¡®¤¥ ´²¡¦©«´ä´¨¥´N kö²´©¤¥® °å ¶ä§¥® ¢ö²

µ´®¹´´ª¡³ ¯°´©­¡¬´ ¦ö² ¡´´ ¢¥¤ö­¡ ¤¥® ³ö«¡®¤¥³ «ö²®©®§ © ¡¬¬¡ ¤¥ ¯¬©«¡ ´²¡¦©«­©¬ªö¥² ³¯­ «¡® ¢¬© ¡«´µ¥¬¬¡L ³ä²³«©¬´

­¥¤ ¨ä®³¹® ´©¬¬ ö¶¥²§å®§¥® ­¥¬¬¡® ³å¤¡®¡ ­©¬ªö¥²N

iiN

KUNSKAPER, FÖRMÅGA OCH BETEENDE SOM KRÄVS FÖR ATT FÅ FRAMFÖRA MOTORDRIVNA

FORDON

fö²¡²¥ ¡¶ ¡¬¬¡ ­¯´¯²¤²©¶®¡ ¦¯²¤¯® ­å³´¥ ¨¡ ¤¥ «µ®³«¡°¥²L ¤¥® ¦ö²­å§¡ ¯£¨ ¤¥´ ¢¥´¥¥®¤¥ ³¯­ ¡®§¥³ © °µ®«´¥²®¡ QMY ¦ö²

¡´´ «µ®®¡

µ°°´ä£«¡ ´²¡¦©«¦¡²¯² ¯£¨ ¢¥¤ö­¡ ¤¥²¡³ ¡¬¬¶¡²L

¨¡ ³å¤¡® «¯®´²¯¬¬ ö¶¥² ³©´´ ¦¯²¤¯® ¡´´ ¤¥ ©®´¥ ³«¡°¡² ¦¡²¬©§¡ ³©´µ¡´©¯®¥² ³¡­´ ²¥¡§¥²¡ °å ¬ä­°¬©§´ ³ä´´ ¯­ ³å¤¡®¡ ³©´µ¡M

´©¯®¥² ³«µ¬¬¥ µ°°³´åL

¦ö¬ª¡ ¶ä§´²¡¦©«¢¥³´ä­­¥¬³¥²L ³ä²³«©¬´ ¤¥­ ³¯­ ä² ¡¶³¥¤¤¡ ¡´´ ¦ö²¥¢¹§§¡ ´²¡¦©«¯¬¹£«¯² ¯£¨ ¢©¢¥¨å¬¬¡ ´²¡¦©«²¹´­¥®L

µ°°´ä£«¡ ¡¬¬¶¡²¬©§¡ ´¥«®©³«¡ ¦¥¬ °å ³©´´ ¦¯²¤¯®L ³ä²³«©¬´ ³å¤¡®¡ ³¯­ µ´§ö² ¥® ³ä«¥²¨¥´³²©³«L ¯£¨ ¬å´¡ 崧䲤¡ ¤¥­ °å

¬ä­°¬©§´ ³ä´´L

´¡ ¨ä®³¹® ´©¬¬ ³¡­´¬©§¡ ¦¡«´¯²¥² ³¯­ °å¶¥²«¡² «ö²¦ö²­å§¡® H¥¸¥­°¥¬¶©³ ¡¬«¯¨¯¬L ´²ö´´¨¥´L ¤å¬©§ ³¹® ¥´£NI ¦ö² ¡´´ «µ®®¡

«ö²¡ ³ä«¥²´L

¶ä²®¡ ¯­ ³¡­´¬©§¡ ´²¡¦©«¡®´¥²³ ³ä«¥²¨¥´L ³ä²³«©¬´ ¤¥ ³¶¡§¡³´¥ ¯£¨ ­¥³´ µ´³¡´´¡³L §¥®¯­ ¡´´ ¶©³¡ ´©¬¬¢ö²¬©§ ¨ä®³¹® ­¯´

¡®¤²¡N

m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ¦å² ¶©¤´¡ ¬ä­°¬©§¡ 崧䲤¥² ¦ö² ¡´´ ³¥ ´©¬¬ ¡´´ ¦ö²¡²¥ ³¯­ ©®´¥ ¬ä®§²¥ ¨¡² ¤¥ «µ®³«¡°¥²L ¤¥® ¦ö²­å§¡ ¯£¨

¤¥´ ¢¥´¥¥®¤¥ ³¯­ ¡®§¥³ © °µ®«´¥²®¡ QMY ¯¶¡® «¡® ö¶¡ µ°° ¤¥³³¡ «µ®³«¡°¥² ¯£¨ ¤¥® ¦ö²­å§¡® ³å ¡´´ ¤¥ 䶥® © ¦¯²´³ä´´M

®©®§¥® «¡® ¦²¡­¦ö²¡ ¥´´ ­¯´¯²¦¯²¤¯®N

30.12.2006

L 403/46

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2016/17:83

Bilaga 1

59

BILAGA III

MINIMIKRAV I FRÅGA OM FYSISK OCH PSYKISK LÄMPLIGHET ATT FÖRA MOTORDRIVNA FORDON

definitioner

QN

i ¤¥®®¡ ¢©¬¡§¡ ©®¤¥¬¡³ ¦ö²¡²®¡ © ´¶å §²µ°°¥²Z

QNQ

g²µ°° QZ

fö²¡²¥ ¡¶ ¦¯²¤¯® © «¡´¥§¯²© aL aQL aR amL bL bQ ¯£¨ beN

QNR

g²µ°° RZ

fö²¡²¥ ¡¶ ¦¯²¤¯® © «¡´¥§¯²© cL ceL cQL cQeL dL de dQ ¯£¨ dQeN

QNS

i ®¡´©¯®¥¬¬ ¬¡§³´©¦´®©®§ ¦å² ¦ö²¥³«²©¶¡³ ¡´´ ¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡ © ¤¥®®¡ ¢©¬¡§¡ ¦ö² ¦ö²¡²¥ © §²µ°° R ³«¡¬¬ §ä¬¬¡ ¦ö² ¦ö²¡²¥ ¡¶

¦¯²¤¯® © «¡´¥§¯²© b ³¯­ ¡®¶ä®¤¥² ³©´´ «ö²«¯²´ © ¹²«¥³­ä³³©§ ¶¥²«³¡­¨¥´ H´¡¸©¢©¬¡²L ¡­¢µ¬¡®³¥² ¥´£NIN

RN

på ­¯´³¶¡²¡®¤¥ ³ä´´ °¬¡£¥²¡³ ¤¥® ³¯­ ¡®³ö«¥² ¯­ «ö²«¯²´ ¦ö² ¦ö²³´¡ §å®§¥® ¥¬¬¥² ¯­ ¦ö²®¹¡´ «ö²«¯²´ © ¤¥® §²µ°°

¨¡® «¯­­¥² ¡´´ ´©¬¬¨ö²¡ ®ä² «ö²«¯²´¥´ ¨¡² µ´¦ä²¤¡´³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡´³N

lÄkarundersÖkningar

SN

g²µ°° QZ

sö«¡®¤¥ ä² ³«¹¬¤©§¡ ¡´´ §¥®¯­§å ¬ä«¡²µ®¤¥²³ö«®©®§ ¯­ ¤¥´ © ³¡­¢¡®¤ ­¥¤ ¤¥ ¯¢¬©§¡´¯²©³«¡ ¦¯²­¡¬©´¥´¥²®¡ ¥¬¬¥²

µ®¤¥² ¤¥ °²¯¶¥² ³¯­ ³«¡¬¬ ¡¶¬ä§§¡³ ¦ö² ¡´´ ¥²¨å¬¬¡ «ö²«¯²´ ¦²¡­«¯­­¥² ¡´´ ¤¥ ¨¡² ¥´´ ¥¬¬¥² ¦¬¥²¡ ¡¶ ¤¥ ­¥¤©£©®³«¡

°²¯¢¬¥­ ³¯­ ®ä­®³ © ¤¥®®¡ ¢©¬¡§¡N

TN

g²µ°° RZ

sö«¡®¤¥ ³«¡¬¬ §¥®¯­§å ¬ä«¡²µ®¤¥²³ö«®©®§ ©®®¡® «ö²«¯²´ µ´¦ä²¤¡³ ¦ö²³´¡ §å®§¥®L ¯£¨ ¤ä²¥¦´¥² ³«¡¬¬ ¦ö²¡²¥ «¯®´²¯¬M

¬¥²¡³ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¤¥´ ®¡´©¯®¥¬¬¡ ³¹³´¥­ ³¯­ §ä¬¬¥² © ¢¯³ä´´®©®§³­¥¤¬¥­³³´¡´¥® ¶¡²ª¥ §å®§ «ö²«¯²´¥´ ¦ö²®¹¡³

UN

m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ¦å² ¦¡³´³´ä¬¬¡ ³´²ä®§¡²¥ «²¡¶ ¦ö² µ´¦ä²¤¡®¤¥ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¥¬³¥ ¡¶ «ö²«¯²´ ä® ¤¥ ³¯­ ¦¡³´³´ä¬¬³ © ¤¥®®¡

¢©¬¡§¡N

syn

VN

a¬¬¡ ³¯­ ¡®³ö«¥² ¯­ «ö²«¯²´ ³«¡¬¬ §¥®¯­§å ¥® ¬ä­°¬©§ µ®¤¥²³ö«®©®§ ³¯­ ³¹¦´¡² ´©¬¬ ¡´´ «¯®´²¯¬¬¥²¡ ¡´´ ¤¥ ¨¡² ´©¬¬M

²ä£«¬©§´ §¯¤ ³¹® ¦ö² ¡´´ ¦ö²¡ ­¯´¯²¤²©¶®¡ ¦¯²¤¯®N o­ ¤¥´ ¦©®®³ ¡®¬¥¤®©®§ ¡´´ ´¶©¶¬¡ °å ¡´´ ¤¥® ³ö«¡®¤¥³ ³¹® ä² ´©¬¬M

²ä£«¬©§ §¯¤L ³«¡¬¬ ¨¡® µ®¤¥²³ö«¡³ ¡¶ ¥® ¢¥¨ö²©§ ¬ä«¡²¥N v©¤ ¤¥®®¡ µ®¤¥²³ö«®©®§ ³«¡¬¬ ³ä²³«©¬¤ µ°°­ä²«³¡­¨¥´ 䧮¡³

³¹®³«ä²°¡®L ³¹®¦ä¬´¥´L ³¹®¦ö²­å§¡® © ¨¡¬¶­ö²«¥² ¯£¨ ´©¬¬´¡§¡®¤¥ ö§¯®³ªµ«¤¯­¡²N

v©¤ ´©¬¬ä­°®©®§¥® ¡¶ ¤¥®®¡ ¢©¬¡§¡ ³«¡¬¬ ©®´²¡¯«µ¬ä²¡ ¬©®³¥² ©®´¥ ¡®³¥³ ¶¡²¡ «¯²²©§¥²¡®¤¥ ¬©®³¥²N

g²µ°° QZ

VNQ

d¥® ³¯­ ¡®³ö«¥² ¯­ «ö²«¯²´ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¥¬³¥ ¡¶ «ö²«¯²´ ³«¡¬¬L ¯­ ®ö¤¶ä®¤©§´ ­¥¤ «¯²²©§¥²¡®¤¥ ¬©®³¥²L ¨¡ ¥® ¢©®¯M

«µ¬ä² ³¹®³«ä²°¡ ¡¶ ­©®³´ PLU ¦ö² ¢å¤¡ ö§¯®¥® ´©¬¬³¡­­¡®³N kö²«¯²´ ¦å² ©®´¥ µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ ¯­ ¤¥´ µ®¤¥²

¬ä«¡²µ®¤¥²³ö«®©®§¥® ¦²¡­«¯­­¥² ¡´´ ¤¥´ ¨¯²©³¯®´¥¬¬¡ ³¹®¦ä¬´¥´ ä² ­©®¤²¥ ä® QRPðL ¤¯£« ­¥¤ µ®¤¡®´¡§ ¦ö² ³ä²¦¡¬¬

¦ö² ¶©¬«¡ ¤¥´ ¦å² §¥³ ¤©³°¥®³ ¯­ ¤¥´ ¦©®®³ ³´ö¤ ¡¶ ¥´´ §¹®®³¡­´ ¬ä«¡²µ´¬å´¡®¤¥ ¯£¨ ¥´´ °²¡«´©³«´ °²¯¶ ­¥¤ °¯³©´©¶´

²¥³µ¬´¡´L ¥¬¬¥² ¡´´ ¤¥® ³ö«¡®¤¥ ¬©¤¥² ¡¶ ®å§¯® ¡®®¡® ö§¯®³ªµ«¤¯­ ³¯­ ³«µ¬¬¥ «µ®®¡ 䶥®´¹²¡ ´²¡¦©«³ä«¥²¨¥´¥®N o­

¥® ´©¬¬´¡§¡®¤¥ ö§¯®³ªµ«¤¯­ µ°°´ä£«³ ¥¬¬¥² ¦¡³´³´ä¬¬³ ¦å² «ö²«¯²´ µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ °å ¶©¬¬«¯² ¡´´ ³ö«¡®¤¥® ²¥§¥¬M

¢µ®¤¥´ ³«¡¬¬ µ®¤¥²³ö«¡³ ¡¶ ¥® ¢¥¨ö²©§ ¬ä«¡²¥N

VNR

d¥® ³¯­ ¡®³ö«¥² ¯­ «ö²«¯²´ ¥¬¬¥² ¯­ ¦ö²®¹¥¬³¥ ¡¶ «ö²«¯²´ ¯£¨ ä² ¨¥¬´ ¢¬©®¤ °å ¥´´ ö§¡ ¥¬¬¥² ¥®¤¡³´ ¡®¶ä®¤¥² ¤¥´

¥®¡ ö§¡´ H¥¸¥­°¥¬¶©³ °å §²µ®¤ ¡¶ ¤µ¢¢¥¬³¥¥®¤¥I ³«¡¬¬ ¨¡ ¥® ³¹®³«ä²°¡ ¡¶ ­©®³´ PLVL ¯­ ®ö¤¶ä®¤©§´ ­¥¤ «¯²²©§¥M

²¡®¤¥ ¬©®³¥²N d¥® ¢¥¨ö²©§¡ ¬ä«¡²¥® ³«¡¬¬ ©®´¹§¡ ¡´´ ³ö«¡®¤¥® ¨¡² ¨¡¦´ ¤¥®®¡ ­¯®¯«µ¬ä²¡ ³¹® ´©¬¬²ä£«¬©§´ ¬ä®§¥ ¦ö² ¡´´

¨¡ ¶¡®´ ³©§ ¶©¤ ¤¥® ¯£¨ ¡´´ ³¹®¦ä¬´¥´ ¦ö² ¤¥´ ö§¡ ³¯­ ¡®¶ä®¤³ ä² ®¯²­¡¬´N

30.12.2006

L 403/47

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2016/17:83

Bilaga 1

60

g²µ°° RZ

VNS

d¥® ³¯­ ¡®³ö«¥² ¯­ «ö²«¯²´ ¥¬¬¥² ¯­ ¦ö²®¹¥¬³¥ ¡¶ «ö²«¯²´ ³«¡¬¬ ¨¡ ¥® ³¹®³«ä²°¡L ¯­ ®ö¤¶ä®¤©§´ ­¥¤ «¯²²©§¥M

²¡®¤¥ ¬©®³¥²L ¡¶ ­©®³´ PLX °å ¤¥´ ¢ä³´¡ ö§¡´ ¯£¨ ­©®³´ PLU °å ¤¥´ ³ä­³´¡ ö§¡´N o­ «¯²²©§¥²¡®¤¥ ¬©®³¥² ¡®¶ä®¤³ ¦ö²

¡´´ µ°°®å ³¹®³«ä²°¥¶ä²¤¥®¡ PLX ¯£¨ PLU ³«¡¬¬ ¤¥® ¯«¯²²©§¥²¡¤¥ ³«ä²°¡® °å ¶¡²ª¥ ö§¡ ¶¡²¡ ­©®³´ PLPUN i ¡®®¡´ ¦¡¬¬

³«¡¬¬ ­©®©­©³«ä²°¡® HPLX ¯£¨ PLUI µ°°®å³ §¥®¯­ «¯²²©§¥²©®§ ­¥¤ §¬¡³ö§¯® ³¯­ ¨¡² ¥® ³´¹²«¡ °å ¨ö§³´ °¬µ³ ¥¬¬¥²

­©®µ³ å´´¡ ¤©¯°´²©¥² ¥¬¬¥² ­¥¤ ¨ªä¬° ¡¶ «¯®´¡«´¬©®³¥² H¯«¯²²©§¥²¡¤ ³¹® ] PLPUIN k¯²²¥«´©¯®¥® ³«¡¬¬ ´¯¬¥²¥²¡³ ¶ä¬N

kö²«¯²´ ¦å² ©®´¥ µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ ´©¬¬ ¤¥® ³¯­ ³¡«®¡² ®¯²­¡¬´ ¢©®¯«µ¬ä²´ ³¹®¦ä¬´ ¥¬¬¥² ¬©¤¥² ¡¶ ¤µ¢¢¥¬³¥¥®¤¥N

hÖrsel

WN

kö²«¯²´ ¦å² µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ ¦ö² ¦ö²¡²¥ © §²µ°° R ¥¦´¥² ¹´´²¡®¤¥ ¡¶ ¢¥¨ö²©§¡ ¬ä«¡²¥N v©¤ ¬ä«¡²µ®¤¥²³ö«®©®§¥®

³«¡¬¬ ³ä²³«©¬¤ ¨ä®³¹® ´¡³ ´©¬¬ «¯­°¥®³¡´©¯®³­öª¬©§¨¥´¥²®¡N

rÖrelsehindrade personer

XN

kö²«¯²´ ¦å² ©®´¥ µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ ¦ö² ³ö«¡®¤¥ ¥¬¬¥² ¦ö²¡²¥ ³¯­ ¬©¤¥² ¡¶ ¥® ­¯´¯²©³« ³ªµ«¤¯­ ¥¬¬¥² ­©³³¢©¬¤®©®§

³¯­ §ö² ¤¥´ ¦¡²¬©§´ ¡´´ ¦ö²¡ ¥´´ ­¯´¯²¤²©¶¥´ ¦¯²¤¯®N

g²µ°° QZ

XNQ

t©¬¬ ³ö«¡®¤¥ ¯£¨ ¦ö²¡²¥ ­¥¤ ¦¹³©³«¡ ¦µ®«´©¯®³¨©®¤¥² ¦å² «ö²«¯²´ ­¥¤ ³ä²³«©¬¤¡ ¶©¬¬«¯² µ´¦ä²¤¡³ ­¥¤ ³´ö¤ ¡¶ ¥´´ µ´¬åM

´¡®¤¥ ¦²å® ¥® ¢¥¨ö²©§ ¬ä«¡²¥N u´¬å´¡®¤¥´ ³«¡¬¬ §²µ®¤¡ ³©§ °å ¥® ­¥¤©£©®³« ¢¥¤ö­®©®§ ¡¶ ¤¥® ¡«´µ¥¬¬¡ ³ªµ«¤¯­¥®

¥¬¬¥² ­©³³¢©¬¤®©®§¥® ¯£¨ ¯­ ®ö¤¶ä®¤©§´ °å ¥´´ °²¡«´©³«´ °²¯¶N d¥´ ³«¡¬¬ ¯£«³å ¡®§¥ °å ¶©¬«¥´ ³ä´´ ¦¯²¤¯®¥´ ³«¡¬¬

¡®°¡³³¡³L ³¡­´ ¯­ ¦ö²¡²¥® ¢¥¨ö¶¥² ¡®¶ä®¤¡ ¥® ¯²´¯°¥¤©³« °²¯´¥³N v©¤ «ö²°²¯¶¥´ ³«¡¬¬ ¤¯£« ¤¥® ³ö«¡®¤¥ «µ®®¡ ¶©³¡

¡´´ ¤¥´ ©®´¥ ©®®¥¢ä² ®å§¯® ¦¡²¡ ¡´´ ¦ö²¡ ¦¯²¤¯®¥´ ­¥¤ ¥® ³å¤¡® ¡®¯²¤®©®§N

XNR

kö²«¯²´ ¦å² µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ ¦ö² ³ö«¡®¤¥ ­¥¤ ¥® ´©¬¬´¡§¡®¤¥ ³ªµ«¤¯­ °å ¶©¬¬«¯² ¡´´ ¤¥® ¦µ®«´©¯®³¨©®¤²¡¤¥

°¥²³¯®¥® ²¥§¥¬¢µ®¤¥´ §¥®¯­§å² µ®¤¥²³ö«®©®§ ¦ö² ¡´´ «¯®´²¯¬¬¥²¡ ¡´´ °¥²³¯®¥® © ¦²å§¡ ¦¯²´¦¡²¡®¤¥ «¡® «ö²¡ ¦¯²¤¯®¥´

¨¥¬´ ³ä«¥²´N

o­ ¦µ®«´©¯®³¨©®¤²¥´ ä² ³´¡¢©¬´L ¦å² «ö²«¯²´ µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ µ´¡® ¡´´ ¤¥® ³ö«¡®¤¥ ­å³´¥ §¥®¯­§å ²¥§¥¬¢µ®¤®¡

¬ä«¡²µ®¤¥²³ö«®©®§¡²N

g²µ°° RZ

XNS

d¥® ¢¥¨ö²©§¥ ¬ä«¡²¥® ³«¡¬¬ ¢¥¡«´¡ ¤¥ ¹´´¥²¬©§¡²¥ ²©³«¥² ¯£¨ ¦¡²¯² ³¯­ ä² ¦ö²«®©°°¡¤¥ ­¥¤ ¡´´ ¦ö²¡ ¦¯²¤¯® ³¯­ ©®§å²

© ¤¥®®¡ §²µ°°N

hjÄrtM och kÄrlsjukdomar

YN

v¡²ª¥ ³ªµ«¤¯­ ³¯­ «¡® µ´³ä´´¡ ¤¥® ³¯­ ¡®³ö«¥² ¯­ «ö²«¯²´ ¦ö² ¦ö²³´¡ §å®§¥® ¥¬¬¥² ¯­ ¦ö²®¹¥¬³¥ ¡¶ «ö²«¯²´ ¦ö²

°¬ö´³¬©§ ³¶©«´ © ¨ªä²´¡ ¯£¨ ¢¬¯¤¯­¬¯°°L ¶©¬«¥® ­¥¤¦ö² ¥® °¬ö´³¬©§ ³´ö²®©®§ ¡¶ ¨ªä²®¦µ®«´©¯®¥²®¡L ©®®¥¢ä² ¥® ¦¡²¡ ¦ö²

´²¡¦©«³ä«¥²¨¥´¥®N

g²µ°° QZ

YNQ

kö²«¯²´ ¦å² ©®´¥ µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ ¦ö² ¤¥® ³¯­ ¬©¤¥² ¡¶ ¡¬¬¶¡²¬©§¡ ³´ö²®©®§¡² © ¨ªä²´²¹´­¥®N

YNR

kö²«¯²´ ¦å² µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ ¦ö² ³ö«¡®¤¥® ¥¬¬¥² ¦ö²¡²¥ ³¯­ ¡®¶ä®¤¥² °¡£¥­¡«¥² ¯­ ¤¥´ ¦©®®³ ³´ö¤ ¦ö² ¤¥´´¡ ©

¥´´ ¬ä«¡²µ´¬å´¡®¤¥ ¯£¨ °å ¶©¬¬«¯² ¡´´ °¥²³¯®¥® §¥®¯­§å² ²¥§¥¬¢µ®¤®¡ ¨ä¬³¯«¯®´²¯¬¬¥²N

YNS

fö² ³ö«¡®¤¥ ¥¬¬¥² ¦ö²¡²¥ ³¯­ ¬©¤¥² ¡¶ ¯®¯²­¡¬´ ¢¬¯¤´²¹£« ³«¡¬¬ ¡®³ö«¡® ¯­ µ´¦ä²¤¡®¤¥ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¥¬³¥ ¡¶ «ö²«¯²´

¢¥¤ö­¡³ µ´©¦²å® µ®¤¥²³ö«®©®§¥®³ ö¶²©§¡ ²¥³µ¬´¡´L ¥¶¥®´µ¥¬¬¡ ¢¥³¬ä«´¡¤¥ «¯­°¬©«¡´©¯®¥² ¯£¨ ¤¥® ¦¡²¡ ³¯­ ¤¥ «¡®

µ´§ö²¡ ¦ö² ´²¡¦©«³ä«¥²¨¥´¥®N

YNT

kö²«¯²´ ³«¡¬¬ ®¯²­¡¬´ ©®´¥ µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ ¦ö² ³ö«¡®¤¥® ¥¬¬¥² ¦ö²¡²¥ ³¯­ © ¶©¬¯´©¬¬³´å®¤ ¥¬¬¥² ¶©¤ ³©®®¥³²ö²¥¬³¥

¬©¤¥² ¡¶ ¡®§©®¡ °¥£´¯²©³N fö² ¤¥® ³¯­ ¨¡² ¨¡¦´ ¨ªä²´©®¦¡²«´ ¦å² «ö²«¯²´ ¥®¤¡³´ µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ ­¥¤ ³´ö¤ ¡¶ ¥´´

¬ä«¡²µ´¬å´¡®¤¥ ¯£¨ ¯­ ®ö¤¶ä®¤©§´ °å ¶©¬¬«¯² ¡´´ ²¥§¥¬¢µ®¤®¡ ¨ä¬³¯«¯®´²¯¬¬¥² 䧥² ²µ­N

30.12.2006

L 403/48

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2016/17:83

Bilaga 1

61

g²µ°° RZ

YNU

d¥® ¢¥¨ö²©§¥ ¬ä«¡²¥® ³«¡¬¬ ¢¥¡«´¡ ¤¥ ¹´´¥²¬©§¡²¥ ²©³«¥² ¯£¨ ¦¡²¯² ³¯­ ä² ¦ö²«®©°°¡¤¥ ­¥¤ ¡´´ ¦ö²¡ ¦¯²¤¯® ³¯­ ©®§å²

© ¤¥®®¡ §²µ°°N

diabetes

QPN

fö² ¡´´ «ö²«¯²´ ³«¡¬¬ µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ ¦ö² ³ö«¡®¤¥® ¥¬¬¥² ¦ö²¡²¥ ³¯­ ¬©¤¥² ¡¶ ¤©¡¢¥´¥³ «²ä¶³ ³´ö¤ © ¥´´ ¬ä«¡²µ´¬åM

´¡®¤¥ ¯£¨ ²¥§¥¬¢µ®¤®¡ ¨ä¬³¯«¯®´²¯¬¬¥²L ¡®°¡³³¡¤¥ ´©¬¬ ¤¥´ ¥®³«©¬¤¡ ¦¡¬¬¥´N

g²µ°° RZ

QPNQ fö² ³ö«¡®¤¥ ¥¬¬¥² ¦ö²¡²¥ © ¤¥®®¡ §²µ°° ³¯­ ¬©¤¥² ¡¶ ¤©¡¢¥´¥³ ¯£¨ ¢¥¨ö¶¥² ©®³µ¬©®¢¥¨¡®¤¬©®§ ¦å² «ö²«¯²´ ¥®¤¡³´

µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ © µ®¤¡®´¡§³¦¡¬¬L ¯£¨ ¤å ¥®¤¡³´ ¯­ ¤¥´´¡ «¡® ­¯´©¶¥²¡³ ­¥¤ ³´ö¤ ¡¶ ¥´´ ¬ä«¡²µ´¬å´¡®¤¥ ³¡­´ °å

¶©¬¬«¯² ¡´´ ²¥§¥¬¢µ®¤®¡ ¨ä¬³¯«¯®´²¯¬¬¥² 䧥² ²µ­N

neurologiska sjukdomar

QQN

o­ ¥® ³ö«¡®¤¥ ¥¬¬¥² ¦ö²¡²¥ ¬©¤¥² ¡¶ ¥® ¡¬¬¶¡²¬©§ ®¥µ²¯¬¯§©³« ³ªµ«¤¯­ ¦å² «ö²«¯²´ ¥®¤¡³´ µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ ¯­

¡®³ö«¡® ³´ö¤³ ¡¶ ¥´´ ¬ä«¡²µ´¬å´¡®¤¥N

n¥µ²¯¬¯§©³«¡ ³´ö²®©®§¡² ³¯­ ¨¡² ³¡­¢¡®¤ ­¥¤ ³ªµ«¤¯­¡² ¥¬¬¥² «©²µ²§©³«¡ ©®§²¥°° ³¯­ °å¶¥²«¡² ¤¥´ £¥®´²¡¬¡ ¥¬¬¥²

°¥²©¦¥²¡ ®¥²¶³¹³´¥­¥´ ¯£¨ ´¡² ³©§ µ´´²¹£« © ³¥®³¯²©³«¡ ¥¬¬¥² ­¯´¯²©³«¡ ¢²©³´¥² ³¡­´ °å¶¥²«¡² ¢¡¬¡®³¥® ¯£¨ «¯¯²¤©®¡M

´©¯®¥® ³«¡¬¬ ³å¬µ®¤¡ ¢¥¡«´¡³ © ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥ ´©¬¬ ¤¥²¡³ ¦µ®«´©¯®³­ä³³©§¡ ¶¥²«®©®§¡² ¯£¨ ²©³«¥® ¦ö² ¡´´ ¤¥ ³«¡¬¬ ¦ö²¶ä²²¡³N

i ³å¤¡®¡ ¦¡¬¬ ¦å² µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¥¬³¥® ¡¶ «ö²«¯²´¥´ §ö²¡³ ´©¬¬ ¦ö²¥­å¬ ¦ö² ²¥§¥¬¢µ®¤¥® ¯­°²ö¶®©®§L ¯­ ¤¥´

¦©®®³ ²©³« ¦ö² ¦ö²³ä­²©®§N

QRN

e°©¬¥°´©³«¡ ¡®¦¡¬¬ ¥¬¬¥² ¡®¤²¡ °¬ö´³¬©§¡ ³´ö²®©®§¡² ¡¶ ­¥¤¶¥´¡®¤¥´©¬¬³´å®¤¥´ µ´§ö² ¥® ¡¬¬¶¡²¬©§ ¦¡²¡ ¦ö² ´²¡¦©«³ä«¥²¨¥´¥®

¯­ ¤¥ ¤²¡¢¢¡² ¥® °¥²³¯® ³¯­ ¦ö² ¥´´ ­¯´¯²¤²©¶¥´ ¦¯²¤¯®N

g²µ°° QZ

QRNQ kö²«¯²´ ¦å² µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ ­¥¤ ³´ö¤ ¡¶ ¥® µ®¤¥²³ö«®©®§ ³¯­ §¥®¯­¦ö²´³ ¡¶ ¥® ¢¥¨ö²©§ ¬ä«¡²¥ ¯£¨ °å ¶©¬¬«¯²

¡´´ ²¥§¥¬¢µ®¤®¡ ¨ä¬³¯«¯®´²¯¬¬¥² §¥®¯­¦ö²³N lä«¡²¥® ³«¡¬¬ ¢¥¤ö­¡ ¨µ² ¡¬¬¶¡²¬©§ ¥°©¬¥°³©® ¥¬¬¥² ­¥¤¶¥´¡®¤¥³´ö²®©®§¥®

ä²L ¤¥³³ «¬©®©³«¡ ¦¯²­ ¯£¨ ³ªµ«¤¯­³¦ö²¬¯°°¥´ H´©¬¬ ¥¸¥­°¥¬ ©®§¥´ ¡®¦¡¬¬ ¤¥ ³¥®¡³´¥ ´¶å å²¥®IL ¢¥¨¡®¤¬©®§ ³¯­ §¥´´³

¯£¨ ¤¥³³ ²¥³µ¬´¡´N

g²µ°° RZ

QRNR kö²«¯²´ ³«¡¬¬ ©®´¥ µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ ¦ö² ³ö«¡®¤¥ ¥¬¬¥² ¦ö²¡²¥ ³¯­ ¨¡² ¥¬¬¥² «¡® ¦å ¥°©¬¥°´©³«¡ ¡®¦¡¬¬ ¥¬¬¥² ¡®¤²¡

°¬ö´³¬©§¡ ³´ö²®©®§¡² ¡¶ ­¥¤¶¥´¡®¤¥´©¬¬³´å®¤¥´N

mentala stÖrningar

g²µ°° QZ

QSNQ kö²«¯²´ ¦å² ©®´¥ µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ ¦ö² ³ö«¡®¤¥ ¥¬¬¥² ¦ö²¡²¥ ³¯­

¬©¤¥² ¡¶ ¡¬¬¶¡²¬©§¡ ­¥®´¡¬¡ ³´ö²®©®§¡² ³¯­ ä² ­¥¤¦ö¤¤¡ ¥¬¬¥² ¢¥²¯² °å ³ªµ«¤¯­L ³«¡¤¡ ¥¬¬¥² ®¥µ²¯«©²µ²§©³«¡

©®§²¥°°L

¨¡² ¥´´ ¡¬¬¶¡²¬©§´ ¦ö²³´å®¤³¨¡®¤©«¡°°L

¨¡² ¡¬¬¶¡²¬©§¡ ¢¥´¥¥®¤¥³´ö²®©®§¡² ³¯­ ¢¥²¯² °å 嬤²¡®¤¥L ¥¬¬¥² ³´ö²®©®§¡² ¡¶ °¥²³¯®¬©§¨¥´¥® ³¯­ ¬¥¤¥² ´©¬¬ ¡¬¬¶¡²M

¬©§´ ¦ö²³ä­²¡´ ¯­¤ö­¥L ¢¥´¥¥®¤¥ ¥¬¬¥² ¦ö²³ä­²¡¤ ¡®°¡³³®©®§³¦ö²­å§¡L

¯­ ©®´¥ ¡®³ö«¡® ³´ö¤³ ¡¶ ¥´´ ¬ä«¡²µ´¬å´¡®¤¥ ¯£¨ ¯­ ®ö¤¶ä®¤©§´ °å ¶©¬¬«¯² ¡´´ ²¥§¥¬¢µ®¤®¡ ¨ä¬³¯«¯®´²¯¬¬¥² 䧥²

²µ­N

g²µ°° RZ

QSNR d¥® ¢¥¨ö²©§¥ ¬ä«¡²¥® ³«¡¬¬ ¢¥¡«´¡ ¤¥ ¹´´¥²¬©§¡²¥ ²©³«¥² ¯£¨ ¦¡²¯² ³¯­ ä² ¦ö²«®©°°¡¤¥ ­¥¤ ¡´´ ¦ö²¡ ¦¯²¤¯® ³¯­ ©®§å²

© ¤¥®®¡ §²µ°°N

alkohol

QTN

a¬«¯¨¯¬«¯®³µ­´©¯® ä² ¥® ³´¯² ¦¡²¡ ¦ö² ´²¡¦©«³ä«¥²¨¥´¥®N m¥¤ ´¡®«¥ °å °²¯¢¬¥­¥´³ ¯­¦¡´´®©®§ ä² ¤¥´ ­¹£«¥´ ¶©«´©§´

¡´´ ¬ä«¡²®¡ ¶©³¡² ³´¯² µ°°­ä²«³¡­¨¥´N

30.12.2006

L 403/49

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2016/17:83

Bilaga 1

62

g²µ°° QZ

QTNQ kö²«¯²´ ¦å² ©®´¥ µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ ¦ö² ³ö«¡®¤¥ ¥¬¬¥² ¦ö²¡²¥ ³¯­ ä² ¢¥²¯¥®¤¥ ¡¶ ¡¬«¯¨¯¬ ¥¬¬¥² ©®´¥ ä² © ³´å®¤ ¡´´

¡¶³´å ¦²å® ¡´´ ¦ö²¡ ¦¯²¤¯® © ¡¬«¯¨¯¬°å¶¥²«¡´ ´©¬¬³´å®¤N

fö² ³ö«¡®¤¥ ¥¬¬¥² ¦ö²¡²¥ ³¯­ ´©¤©§¡²¥ ¨¡² ¶¡²©´ ¢¥²¯¥®¤¥ ¡¶ ¡¬«¯¨¯¬ ¦å² «ö²«¯²´ µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ ¥¦´¥² ¥® ©®´¹§¡¤

¡¶¨å¬¬³¡­¨¥´³°¥²©¯¤L ¯­ ¤¥´´¡ ³´ö¤³ ¡¶ ¥´´ ¬ä«¡²µ´¬å´¡®¤¥ ¯£¨ °å ¶©¬¬«¯² ¡´´ ²¥§¥¬¢µ®¤®¡ ¨ä¬³¯«¯®´²¯¬¬¥² §¥®¯­¦ö²³N

g²µ°° RZ

QTNR d¥® ¢¥¨ö²©§¥ ¬ä«¡²¥® ³«¡¬¬ ¢¥¡«´¡ ¤¥ ¹´´¥²¬©§¡²¥ ²©³«¥² ¯£¨ ¦¡²¯² ³¯­ ä² ¦ö²«®©°°¡¤¥ ­¥¤ ¡´´ ¦ö²¡ ¦¯²¤¯® ³¯­ ©®§å²

© ¤¥®®¡ §²µ°°N

narkotika och lÄkemedel

QUN

m©³³¢²µ«

o¡¶³¥´´ ¶©¬«¥® ¢¥¨ö²©§¨¥´ ¡®³ö«¡® §ä¬¬¥² ³«¡¬¬ «ö²«¯²´ ©®´¥ µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ ¦ö² ³ö«¡®¤¥ ¥¬¬¥² ¦ö²¡²¥ ³¯­ ä²

¢¥²¯¥®¤¥ ¡¶ ¥¬¬¥²L µ´¡® ¡´´ ¶¡²¡ ¢¥²¯¥®¤¥L ²¥§¥¬¢µ®¤¥´ ­©³³¢²µ«¡² °³¹«¯¦¡²­¡«¡N

r¥§¥¬¢µ®¤¥´ ¢²µ«

g²µ°° QZ

QUNQ kö²«¯²´ ³«¡¬¬ ©®´¥ µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ ¯­ ³ö«¡®¤¥ ¥¬¬¥² ¦ö²¡²¥ ²¥§¥¬¢µ®¤¥´ ¯£¨ © ³å¤¡®¡ ­ä®§¤¥² ³¯­ «¡® °å¶¥²«¡

«ö²®©®§¥® ®¥§¡´©¶´ ¡®¶ä®¤¥² °³¹«¯¦¡²­¡«¡ ³¯­ «¡® ¦ö²³ä­²¡ ¦ö²­å§¡® ¡´´ «ö²¡ ³ä«¥²´N d¥´´¡ §ä¬¬¥² ¦ö² ¡¬¬¡ ¡®¤²¡

¬ä«¥­¥¤¥¬ ¥¬¬¥² «¯­¢©®¡´©¯®¥² ¡¶ ¬ä«¥­¥¤¥¬ ³¯­ °å¶¥²«¡² «ö²¦ö²­å§¡®N

g²µ°° RZ

QUNR d¥® ¢¥¨ö²©§¥ ¬ä«¡²¥® ³«¡¬¬ ¢¥¡«´¡ ¤¥ ¹´´¥²¬©§¡²¥ ²©³«¥² ¯£¨ ¦¡²¯² ³¯­ ä² ¦ö²«®©°°¡¤¥ ­¥¤ ¡´´ ¦ö²¡ ¦¯²¤¯® ³¯­ ©®§å²

© ¤¥®®¡ §²µ°°N

njursjukdomar

g²µ°° QZ

QVNQ m¥¤ ³´ö¤ ¡¶ ¥´´ ¬ä«¡²µ´¬å´¡®¤¥ ¯£¨ °å ¶©¬¬«¯² ¡´´ ²¥§¥¬¢µ®¤®¡ ¨ä¬³¯«¯®´²¯¬¬¥² §¥®¯­¦ö²³ ¦å² «ö²«¯²´ µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥²

¦ö²®¹¡³ ´©¬¬ ³ö«¡®¤¥ ¥¬¬¥² ¦ö²¡²¥L ³¯­ ¬©¤¥² ¡¶ ¡¬¬¶¡²¬©§ ®ªµ²©®³µ¦¦©£©¥®³N

g²µ°° RZ

QVNR kö²«¯²´ ¦å² ¶¡²«¥® µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ ¯­ ³ö«¡®¤¥ ¥¬¬¥² ¦ö²¡²¥ ¬©¤¥² ¡¶ ¡¬¬¶¡²¬©§L ©²²¥¶¥²³©¢¥¬ ®ªµ²©®³µ¦¦©£©¥®³L ¤¯£«

­¥¤ µ®¤¡®´¡§ ¦ö² ³ä²¦¡¬¬ ³¯­ ¨¡² ³´ö¤ © ¥´´ ¬ä«¡²µ´¬å´¡®¤¥ ¯£¨ ¤å °å ¶©¬¬«¯² ¡´´ ²¥§¥¬¢µ®¤®¡ ¨ä¬³¯«¯®´²¯¬¬¥² §¥®¯­M

¦ö²³N

Övriga bestÄmmelser

g²µ°° QZ

QWNQ m¥¤ ³´ö¤ ¡¶ ¥´´ ¬ä«¡²µ´¬å´¡®¤¥ ¯£¨ ¯­ ®ö¤¶ä®¤©§´ °å ¶©¬¬«¯² ¡´´ ²¥§¥¬¢µ®¤®¡ ¨ä¬³¯«¯®´²¯¬¬¥² 䧥² ²µ­L ¦å² «ö²«¯²´

µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ ¦ö² ³ö«¡®¤¥ ¥¬¬¥² ¦ö²¡²¥ ³¯­ ¨¡² §¥®¯­§å´´ ¥® ¯²§¡®´²¡®³°¬¡®´¡´©¯® ¥¬¬¥² ¥® ©­°¬¡®´¡´©¯® ¡¶

¥´´ «¯®³´§ª¯²´ ¯²§¡® ³¯­ °å¶¥²«¡² «ö²¦ö²­å§¡®N

g²µ°° RZ

QWNR d¥® ¢¥¨ö²©§¥ ¬ä«¡²¥® ³«¡¬¬ ¢¥¡«´¡ ¤¥ ¹´´¥²¬©§¡²¥ ²©³«¥² ¯£¨ ¦¡²¯² ³¯­ ä² ¦ö²«®©°°¡¤¥ ­¥¤ ¡´´ ¦ö²¡ ¦¯²¤¯® ³¯­ ©®§å²

© ¤¥®®¡ §²µ°°N

QXN

o­ ³ö«¡®¤¥ ¥¬¬¥² ¦ö²¡²¥ ¬©¤¥² ¡¶ ¥® ³ªµ«¤¯­ ³¯­ «¡® ®¥¤³ä´´¡ ¥¬¬¥² ­¥¤¦ö²¡ ®¥¤³ä´´®©®§ ¡¶ ¦ö²­å§¡® ¡´´ «ö²¡

³ä«¥²´L ­¥® ³¯­ ©®´¥ ®ä­®³ © ¦ö²¥§å¥®¤¥ °µ®«´L §ä¬¬¥² ³¯­ ¥® §¥®¥²¥¬¬ ²¥§¥¬ ¡´´ «ö²«¯²´ ¥®¤¡³´ ³«¡¬¬ µ´¦ä²¤¡³ ­¥¤

³´ö¤ ¡¶ ¥´´ ¬ä«¡²µ´¬å´¡®¤¥ ¯£¨ °å ¶©¬¬«¯² ¡´´ ²¥§¥¬¢µ®¤®¡ ¨ä¬³¯«¯®´²¯¬¬¥² §¥®¯­¦ö²³N

30.12.2006

L 403/50

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2016/17:83

Bilaga 1

63

BILAGA IV

MINIMIKRAV PÅ PERSONER SOM FUNGERAR SOM PRÖVARE VID KÖRPROV

QN

Kompetens som krävs av förarprövare

QNQ

e® °¥²³¯® ³¯­ ä² ¢¥¨ö²©§ ¡´´ §ö²¡ °²¡«´©³«¡ ¢¥¤ö­®©®§¡² © ¥´´ ¦¯²¤¯® ¡¶ ¥® ³ö«¡®¤¥³ «ö²°²¥³´¡´©¯® ³«¡¬¬ ¨¡

«µ®³«¡°¥²L ¦ä²¤©§¨¥´¥² ¯£¨ ©®³©«´¥² ²ö²¡®¤¥ ¤¥ ´¥­¡® ³¯­ ¦ö²´¥£«®¡³ © °µ®«´¥²®¡ QNRMQNVN

QNR

fö²¡²°²ö¶¡²¥®³ «¯­°¥´¥®³ ³«¡¬¬ ¶¡²¡ ²¥¬¥¶¡®´ ¦ö² ¢¥¤ö­®©®§¥® ¡¶ ¥® ³ö«¡®¤¥³ °²¥³´¡´©¯® © ¤¥® «ö²«¯²´³«¡´¥§¯²©

³¯­ «ö²°²¯¶¥´ §ä¬¬¥²N

QNS

kµ®³«¡°¥² ¯£¨ ©®³©«´¥² ¯­ «ö²¦ö²­å§¡ ¯£¨ ¢¥¤ö­®©®§Z

´¥¯²© ¯­ ´²¡¦©«¢¥´¥¥®¤¥L

²©³«­¥¤¶¥´¡®¤¥ ¯£¨ µ®¤¶©«¡®¤¥ ¡¶ ¯¬¹£«¯²L

¤¥® «µ²³°¬¡® ³¯­ ¢¥¤ö­®©®§³«²©´¥²©¥²®¡ ¢¹§§¥² °åL

«ö²°²¯¶³«²¡¶¥®L

²¥¬¥¶¡®´ ¶ä§M ¯£¨ ´²¡¦©«¬¡§³´©¦´®©®§L ©®¢¥§²©°¥´ ²¥¬¥¶¡®´ euM¬¡§³´©¦´®©®§ ¯£¨ ®¡´©¯®¥¬¬ ¬¡§³´©¦´®©®§ ³¡­´ ¦ö²«¬¡M

²¡®¤¥ ²©«´¬©®ª¥²L

¢¥¤ö­®©®§³´¥¯²© ¯£¨ ¢¥¤ö­®©®§³´¥«®©«L

¤¥¦¥®³©¶ «ö²®©®§N

QNT

b¥¤ö­®©®§³¦ö²­å§¡

fö²­å§¡ ¡´´ «¯²²¥«´ ©¡«´´¡ ³¡­´ ö¶¥²¶¡«¡ ¯£¨ µ´¶ä²¤¥²¡ ³ö«¡®¤¥®³ ´¯´¡¬¡ °²¥³´¡´©¯®L ³ä²³«©¬´Z

«¯²²¥«´ ¯£¨ ö¶¥²§²©°¡®¤¥ µ°°¦¡´´®©®§ ¡¶ ¦¡²¬©§¡ ³©´µ¡´©¯®¥²L

«¯²²¥«´ ¦¡³´³´ä¬¬¡®¤¥ ¡¶ ¯²³¡«¥® ´©¬¬ ¯£¨ ¤¥® ³¡®®¯¬©«¡ ¦ö¬ª¤¥® ¡¶ ³å¤¡®¡ ³©´µ¡´©¯®¥²L

µ´¶¥£«¬©®§ ¡¶ «¯­°¥´¥®³ ¯£¨ ¦ö²­å§¡ ¡´´ ©®³¥ ­©³³´¡§L

¥®¨¥´¬©§¨¥´ ¯£¨ «¯®³¥«¶¥®³ © ¯­¤ö­¥´L

³®¡¢¢´ ´©¬¬§¯¤¯§ö²¡ ³©§ ©®¦¯²­¡´©¯® ¯£¨ ¤²¡ µ´ ¤¥ ¶©«´©§¡³´¥ °µ®«´¥²®¡L

¦²¡­¦ö²¨å¬¬®©®§L ©¤¥®´©¦©¥²¡®¤¥ ¡¶ °¯´¥®´©¥¬¬¡ °²¯¢¬¥­ ¯£¨ µ´¡²¢¥´¡®¤¥ ¡¶ ³´²¡´¥§©¥² ¦ö² ¡´´ ¨¡®´¥²¡ ¤¥­L

´©¬¬¨¡®¤¡¨å¬¬¡®¤¥ ¡¶ ³®¡¢¢ ¯£¨ «¯®³´²µ«´©¶ å´¥²«¯°°¬©®§N

QNU

p¥²³¯®¬©§ «ö²¦ö²­å§¡Z

e® °¥²³¯® ­¥¤ ´©¬¬³´å®¤ ¡´´ ¦ö²²ä´´¡ «ö²°²¯¶ ¦ö² ¥® ¶©³³ «¡´¥§¯²© ¡¶ «ö²«¯²´ ³«¡¬¬ ­¥¤ §¥®¯­§å¥®¤¥ ¨ö§ ³´¡®M

¤¡²¤ «µ®®¡ ¦²¡­¦ö²¡ ¤¥® ´¹°¥® ¡¶ ­¯´¯²¦¯²¤¯®N

QNV

k¶¡¬©´¥´¥® °å ´ªä®³´¥²®¡Z

f¡³´³´ä¬¬¡ ¯£¨ ­¥¤¤¥¬¡ ¶¡¤ ¤¥® ³ö«¡®¤¥ «¡® ¦ö²¶ä®´¡ ³©§ µ®¤¥² °²¯¶¥´N

k¯­­µ®©£¥²¡ ´¹¤¬©§´ ¯£¨ ¶ä¬ª¡ ¥´´ ©®®¥¨å¬¬L ¥® ³´©¬ ¯£¨ ¥´´ ³°²å« ³¯­ ¬ä­°¡² ³©§ ¦ö² å¨ö²¡²®¡ ¯£¨ ³¡­­¡®M

¨¡®§¥´ ³¡­´ ¢¥³¶¡²¡ ³ö«¡®¤¥®¡³ ¦²å§¯²L

g¥ ´¹¤¬©§ å´¥²«¯°°¬©®§ ¯­ °²¯¶²¥³µ¬´¡´¥´N

b¥¨¡®¤¬¡ ³ö«¡®¤¥ ­¥¤ ²¥³°¥«´ ¯£¨ µ´¡® ¤©³«²©­©®¥²©®§N

QNW

kµ®³«¡°¥² ¯­ ¦¯²¤¯®³´¥«®©« ¯£¨ ¦¹³©«

kµ®³«¡°¥² ¯­ ¦¯²¤¯®³´¥«®©«L ¥¸¥­°¥¬¶©³ ³´¹²¡®¯²¤®©®§¡²L ¤ä£«L ¢²¯­³¡²L ¢¥¬¹³®©®§L ³ä²³«©¬´ ¦ö² ­¯´¯²£¹«¬¡²

¯£¨ ´µ®§¡ ¦¯²¤¯®N

sä«¥²¨¥´ © ³¡­¢¡®¤ ­¥¤ ¬¡³´®©®§N

«µ®³«¡° ¯­ ¦¯²¤¯®³¦¹³©«L ¥¸¥­°¥¬¶©³ ¦¡²´L ¦²©«´©¯®L ¤¹®¡­©«L ¥®¥²§©N

QNX

e´´ ¢²ä®³¬¥¥¦¦¥«´©¶´ ¯£¨ ­©¬ªö¶ä®¬©§´ «ö²³ä´´N

30.12.2006

L 403/51

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2016/17:83

Bilaga 1

64

RN

Allmänna krav

RNQ

fö²¡²°²ö¶¡²¥ ¦ö² «¡´¥§¯²© b ³«¡¬¬

¡I ¨¡ ¨¡¦´ bM«ö²«¯²´ © ­©®³´ S å²L

¢I ¨¡ ¦¹¬¬´ ­©®³´ RS å²L

£I ¨¡ ³«¡¦¦¡´ ¤¥® §²µ®¤¬ä§§¡®¤¥ «¯­°¥´¥®³ ³¯­ ¡®§¥³ © °µ®«´ S © ¤¥®®¡ ¢©¬¡§¡ ¯£¨ ¤ä²¥¦´¥² ¨¡ ¤¥¬´¡§©´ © ¤¥ ¡²²¡®M

§¥­¡®§ ¦ö² «¶¡¬©´¥´³³ä«²©®§ ¯£¨ ¦¯²´¢©¬¤®©®§ ³¯­ ¡¶³¥³ © °µ®«´ T © ¤¥®®¡ ¢©¬¡§¡L

¤I ³«¡¬¬ ¨¡ §¥®¯­§å´´ ¥® ¹²«¥³µ´¢©¬¤®©®§ ³¯­ ©®®¥¢ä² å´­©®³´¯®¥ ¦µ¬¬¦ö¬ª¡®¤¥ ¡¶ ®©¶å S ¥®¬©§´ ²å¤¥´³ ¢¥³¬µ´

XUOSVXOeeg ¡¶ ¤¥® QV ªµ¬© QYXU ¯­ ªä­¦ö²¢¡²¨¥´ ¡¶ ¹²«¥³µ´¢©¬¤®©®§³­¥²©´¥² ­¥¬¬¡® ­¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ©®¯­

eg H1IL

¥I ¦å² ©®´¥ ³¡­´©¤©§´ ¶¡²¡ ¹²«¥³¶¥²«³¡­ ³¯­ ´²¡¦©«¬ä²¡²¥ ¶©¤ ¥® ´²¡¦©«³«¯¬¡N

RNR

fö²¡²°²ö¶¡²¥ ¦ö² ¤¥ ¡®¤²¡ «¡´¥§¯²©¥²®¡

¡I ³«¡¬¬ ¨¡ «ö²«¯²´ © ¤¥® ¢¥²ö²¤¡ «¡´¥§¯²©® ¥¬¬¥² ¨¡ ­¯´³¶¡²¡®¤¥ «µ®³«¡° §¥®¯­ ¡¤¥«¶¡´¡ ¹²«¥³«¶¡¬©¦©«¡´©¯®¥²L

¢I ³«¡¬¬ ¨¡ ³«¡¦¦¡´ ¤¥® §²µ®¤¬ä§§¡®¤¥ «¯­°¥´¥®³ ³¯­ ¡®§¥³ © °µ®«´ S © ¢©¬¡§¡® ¯£¨ ¤ä²¥¦´¥² ¨¡ ¤¥¬´¡§©´ © ¤¥® «¶¡¬©M

´¥´³³ä«²©®§ ¯£¨ ¤¥® ¦¯²´¢©¬¤®©®§ ³¯­ ¡¶³¥³ © °µ®«´ T © ¤¥®®¡ ¢©¬¡§¡L

£I ³«¡¬¬ ¨¡ ¶¡²©´ «¶¡¬©¦©£¥²¡¤ ¦ö²¡²°²ö¶¡²¥ ¦ö² «¡´¥§¯²© b µ®¤¥² ­©®³´ ´²¥ å²[ µ®¤¡®´¡§ ¦å² §ö²¡³ ¦²å® «²¡¶¥´ °å ¤¥®®¡

´©¤³¬ä®§¤ ¯­ ¦ö²¡²°²ö¶¡²¥® «¡® ³´¹²«¡

­©®³´ ¦¥­ å²³ «ö²¶¡®¡ ¦ö² ¤¥® ¢¥²ö²¤¡ «¡´¥§¯²©® ¥¬¬¥²

¥® «ö²¦ö²­å§¡ ³¯­ ¥®¬©§´ ´¥¯²¥´©³« ¯£¨ °²¡«´©³« ¢¥¤ö­®©®§ ä² ¡¶ ¨ö§²¥ ³´¡®¤¡²¤ ä® ¶¡¤ ³¯­ «²ä¶³ ¦å² ¡´´ ¦å

«ö²«¯²´L ¶©¬«¥´ §ö² ¤¥´ «²¡¶¥´ ö¶¥²¦¬ö¤©§´L

¤I ³«¡¬¬ ¨¡ §¥®¯­§å´´ ¥® ¹²«¥³µ´¢©¬¤®©®§ ³¯­ ©®®¥¢ä² å´­©®³´¯®¥ ¦µ¬¬¦ö¬ª¡®¤¥ ¡¶ ®©¶å S ¥®¬©§´ ¢¥³¬µ´ XUOSVXOeegL

¥I ¦å² ©®´¥ ³¡­´©¤©§´ ¶¡²¡ ¹²«¥³¶¥²«³¡­ ³¯­ ´²¡¦©«¬ä²¡²¥ ¶©¤ ¥® ´²¡¦©«³«¯¬¡L

RNS

Likvärdighet

RNSNQ m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ¦å² §¥ ¥® °²ö¶¡²¥ ´©¬¬³´å®¤ ¡´´ ¦ö²²ä´´¡ ¦ö²¡²°²¯¶ ¦ö² «¡´¥§¯²©¥²®¡ amL aQL aR ¯£¨ a ®ä² ¤¥®®¥ ¨¡²

³«¡¦¦¡´ ³©§ ¤¥® §²µ®¤¬ä§§¡®¤¥ «¯­°¥´¥®³ ³¯­ ³´¡¤§¡³ © °µ®«´ S ¦ö² ¥® ¡¶ ¤¥³³¡ «¡´¥§¯²©¥²N

RNSNR m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ¦å² §¥ ¥® °²ö¶¡²¥ ´©¬¬³´å®¤ ¡´´ ¦ö²²ä´´¡ ¦ö²¡²°²¯¶ ¦ö² «¡´¥§¯²©¥²®¡ cQL cL dQ ¯£¨ d ®ä² ¤¥®®¥ ¨¡²

³«¡¦¦¡´ ³©§ ¤¥® §²µ®¤¬ä§§¡®¤¥ «¯­°¥´¥®³ ³¯­ ³´¡¤§¡³ © °µ®«´ S ¦ö² ¥® ¡¶ ¤¥³³¡ «¡´¥§¯²©¥²N

RNSNS m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ¦å² §¥ ¥® °²ö¶¡²¥ ´©¬¬³´å®¤ ¡´´ ¦ö²²ä´´¡ ¦ö²¡²°²¯¶ ¦ö² «¡´¥§¯²©¥²®¡ beL cQeL ceL dQe ¯£¨ de ®ä²

¤¥®®¥ ¨¡² ³«¡¦¦¡´ ³©§ ¤¥® §²µ®¤¬ä§§¡®¤¥ «¯­°¥´¥®³ ³¯­ ³´¡¤§¡³ © °µ®«´ S ¦ö² ¥® ¡¶ ¤¥³³¡ «¡´¥§¯²©¥²N

SN

Grundläggande kompetens

SNQ

Grundläggande utbildning

SNQNQ i®®¡® ®å§¯® ¦å² §¥³ ´©¬¬³´å®¤ ¡´´ ¦ö²²ä´´¡ ¦ö²¡²°²¯¶ ³«¡¬¬ ¤¥®®¥ ­¥¤ ¦²¡­§å®§ §¥®¯­§å ¥´´ ³å¤¡®´ µ´¢©¬¤®©®§³°²¯M

§²¡­ ³¯­ ­¥¤¬¥­³³´¡´¥® ¦¡³´³´ä¬¬¥² ¦ö² ¡´´ ¦å ¤¥® «¯­°¥´¥®³ ³¯­ ¡®§¥³ © °µ®«´ QN

SNQNR m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ³«¡¬¬ ¦¡³´³´ä¬¬¡ ¨µ²µ¶©¤¡ ©®®¥¨å¬¬¥´ © ¥´´ ¶©³³´ µ´¢©¬¤®©®§³°²¯§²¡­ ³«¡¬¬ §ä¬¬¡ ´©¬¬³´å®¤ ¡´´ ¦ö²²ä´´¡

¦ö²¡²°²¯¶ ¦ö² ¥® «ö²«¯²´³«¡´¥§¯²© ¥¬¬¥² ¦ö² ­¥² ä® ¥® «¡´¥§¯²©N

30.12.2006

L 403/52

Europeiska unionens officiella tidning

sv

(1) EGT L 199, 31.7.1985, s. 56.

Prop. 2016/17:83

Bilaga 1

65

SNR

Examina

SNRNQ i®®¡® ®å§¯® ¦å² §¥³ ´©¬¬³´å®¤ ¡´´ ¦ö²²ä´´¡ ¦ö²¡²°²¯¶ ³«¡¬¬ ¤¥®®¥ µ°°¶©³¡ ¥® ´©¬¬¦²¥¤³³´ä¬¬¡®¤¥ ®©¶å °å «µ®³«¡°¥²L ©®³©«´L

¦ä²¤©§¨¥´¥² ¯£¨ ¬ä­°¬©§¨¥´ ¢¥´²ä¦¦¡®¤¥ ¤¥ ¦²å§¯² ³¯­ ¡®§¥³ © °µ®«´ QN

SNRNR m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ³«¡¬¬ ¨¡ ¥´´ ¥¸¡­¥®³¦ö²¦¡²¡®¤¥ ³¯­ °å ¥´´ °¥¤¡§¯§©³«´ ¬ä­°¬©§´ ³ä´´ ¢¥¤ö­¥² «¯­°¥´¥®³¥® ¨¯³

¤¥® °¥²³¯® ³¯­ ¤¥¦©®©¥²¡³ © °µ®«´ QL ³ä²³«©¬´ © °µ®«´ QNTN e¸¡­¥® ³«¡¬¬ ¯­¦¡´´¡ ³å¶ä¬ ¥® ´¥¯²¥´©³« ³¯­ ¥® °²¡«´©³«

¤¥¬N i ¦ö²¥«¯­­¡®¤¥ ¦¡¬¬ ¦å² ¤¡´¯²¢¡³¥²¡¤ ¢¥¤ö­®©®§ ¡®¶ä®¤¡³N d¥´¡¬ª¥²¡¤¥ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ¡²´ ¯£¨ ¬ä®§¤ °å ¤¥

¯¬©«¡ °²¯¶¥® ¯£¨ ¢¥¤ö­®©®§¡²®¡ © ¥¸¡­¥® ³«¡¬¬ ­¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ³ªä¬¶¡ ¦¡³´³´ä¬¬¡N

SNRNS m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ³«¡¬¬ ¦¡³´³´ä¬¬¡ ¨µ²µ¶©¤¡ ©®®¥¨å¬¬¥´ © ¥® ¶©³³ ¥¸¡­©®¡´©¯® ³«¡¬¬ ¬¥¤¡ ´©¬¬ ¢¥¨ö²©§¨¥´ ¡´´ ¦ö²²ä´´¡ ¦ö²¡²M

°²¯¶ ¦ö² ¥® «ö²«¯²´³«¡´¥§¯²© ¥¬¬¥² ­¥² ä® ¥® «¡´¥§¯²©N

TN

Kvalitetssäkring och fortbildning

TNQ

Kvalitetssäkring

TNQNQ m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ³«¡¬¬ ¨¡ ³¹³´¥­ ¦ö² «¶¡¬©´¥´³³ä«²©®§ ¦ö² ¡´´ ³ö²ª¡ ¦ö² ¡´´ ¦ö²¡²°²ö¶¡²®¡³ ³´¡®¤¡²¤ µ°°²ä´´¨å¬¬³N

TNQNR s¹³´¥­¥® ¦ö² «¶¡¬©´¥´³³ä«²©®§ ¢ö² ¯­¦¡´´¡ ö¶¥²¶¡«®©®§ ¡¶ °²ö¶¡²®¡ © ¡²¢¥´¥´L ¤¥²¡³ ¦¯²´¢©¬¤®©®§ ¯£¨ ®¹¡ ¡£«²¥¤©M

´¥²©®§L ¤¥²¡³ ¦¯²´¬ö°¡®¤¥ ¹²«¥³­ä³³©§¡ µ´¶¥£«¬©®§ ³¡­´ °¥²©¯¤©³« ö¶¥²³¹® ¡¶ ²¥³µ¬´¡´¥® ¡¶ ¤¥ ¦ö²¡²°²¯¶ ¤¥ ¨¡²

¦ö²²ä´´¡´N

TNQNS m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ³«¡¬¬ ³¥ ´©¬¬ ¡´´ ¡¬¬¡ °²ö¶¡²¥ ¢¬©² ¦ö²¥­å¬ ¦ö² 岬©§ ö¶¥²¶¡«®©®§ ­¥¤ ¨ªä¬° ¡¶ ¤¥ ¡²²¡®§¥­¡®§ ¦ö²

«¶¡¬©´¥´³³ä«²©®§ ³¯­ ¦ö²´¥£«®¡³ © °µ®«´ TNQNRN d¥³³µ´¯­ ³«¡¬¬ ­¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ¦ö²¥³«²©¶¡ ¡´´ ¶¡²ª¥ ¦ö²¡²°²ö¶¡²¥ ¥®

§å®§ ¶¡²´ ¦¥­´¥ å² ³«¡¬¬ ©¡«´´¡³ ®ä² ¨¡® ¦ö²²ä´´¡² °²¯¶L µ®¤¥² ­©®³´ ¥® ¨¡¬¶ ¤¡§L ³å ¡´´ ¤¥´ ä² ­öª¬©§´ ¡´´ ©¡«´´¡ ¦¬¥²¡

°²¯¶N nä² °²¯¢¬¥­ «¡® «¯®³´¡´¥²¡³ ¢ö² «¯²²©§¥²©®§³å´§ä²¤¥² ¶©¤´¡³N d¥® °¥²³¯® ³¯­ ³«ö´¥² ö¶¥²¶¡«®©®§¥® ³«¡¬¬ ¶¡²¡

¦ö²¯²¤®¡¤ ¡¶ ­¥¤¬¥­³³´¡´¥®¦ö² ¤¥´´¡N

TNQNT m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ¦å² ¦ö²¥³«²©¶¡ ¡´´L ®ä² ¥® °²ö¶¡²¥ ¨¡² ´©¬¬³´å®¤ ¡´´ ¦ö²²ä´´¡ ¦ö²¡²°²¯¶ © ­¥² ä® ¥® «¡´¥§¯²©L µ°°¦¹¬M

¬¡®¤¥ ¡¶ «²¡¶¥´ °å ö¶¥²¶¡«®©®§ ¶©¤ °²¯¶ ¦ö² ¥® ¡¶ ¤¥³³¡ «¡´¥§¯²©¥² ³«¡¬¬ ©®®¥¢ä²¡ ¡´´ «²¡¶¥´ ¨¡² µ°°¦¹¬¬´³ ¦ö² ­¥² ä®

¥® «¡´¥§¯²©N

TNQNU fö² ¡´´ ³ä«¥²³´ä¬¬¡ ¥® «¯²²¥«´ ¯£¨ «¯®³¥«¶¥®´ ¢¥¤ö­®©®§L ³«¡¬¬ ¦ö²¡²°²ö¶¡²¥®³ ¡²¢¥´¥ §²¡®³«¡³ ¯£¨ ö¶¥²¶¡«¡³ ¡¶ ¥´´

¯²§¡® ³¯­ §¯¤«ä®´³ ¡¶ ­¥¤¬¥­³³´¡´¥®N

TNR

Fortbildning

TNRNQ m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ³«¡¬¬ ¦ö²¥³«²©¶¡ ¡´´ ¦ö²¡²°²ö¶¡²¥ ¦ö² ¡´´ ¢¥¨å¬¬¡ ³©´´ ´©¬¬³´å®¤L ¯¢¥²¯¥®¤¥ ¡¶ ¶©¬«¡ «¡´¥§¯²©¥² ´©¬¬M

³´å®¤¥´ §ä¬¬¥²L ³«¡¬¬ §¥®¯­§å

²¥§¥¬¢µ®¤¥® ¦¯²´¢©¬¤®©®§ °å ³¡­­¡®¬¡§´ ­©®³´ ¦¹²¡ ¤¡§¡² °¥² ´¶åå²³°¥²©¯¤ ¦ö² ¡´´

¢¥¶¡²¡ ¯£¨ µ°°¤¡´¥²¡ ¤¥ ®ö¤¶ä®¤©§¡ «µ®³«¡°¥²®¡ ¯£¨ ¤¥® ®ö¤¶ä®¤©§¡ °²ö¶¡²¦ä²¤©§¨¥´¥®L

µ´¶¥£«¬¡ ®¹ «¯­°¥´¥®³ ³¯­ ¢¬©¶©´ ®ö¤¶ä®¤©§ ¦ö² µ´ö¶¡®¤¥ ¡¶ ¹²«¥´L

³¥ ´©¬¬ ¡´´ °²ö¶¡²¥ ¦¯²´³ä´´¥² ¡´´ ¦ö²²ä´´¡ °²¯¶ ¥®¬©§´ ²ä´´¶©³¡ ¯£¨ ¥®¨¥´¬©§¡ ®¯²­¥²L

­©®©­©¦¯²´¢©¬¤®©®§ °å ­©®³´ ¦¥­ ¤¡§¡² µ®¤¥² ¶¡²ª¥ ¦¥­å²³°¥²©¯¤L

µ´¶¥£«¬¡ ¯£¨ ¢©¢¥¨å¬¬¡ ¤¥® ®ö¤¶ä®¤©§¡ °²¡«´©³«¡ «ö²¦ä²¤©§¨¥´¥®N

TNRNR m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ³«¡¬¬ ¶©¤´¡ ¬ä­°¬©§¡ 崧䲤¥² ¦ö² ¡´´ §¡²¡®´¥²¡ ¡´´ ³ä²³«©¬¤ µ´¢©¬¤®©®§ ¯­¥¤¥¬¢¡²´ §¥³ ³å¤¡®¡ °²ö¶¡²¥

¶¡²³ ¡²¢¥´¥ ¥®¬©§´ ¤¥´ ¢¥¦©®´¬©§¡ «¶¡¬©´¥´³³¹³´¥­¥´ ¨¡² ¢¥¦µ®®©´³ ¨¡ ¡¬¬¶¡²¬©§¡ ¢²©³´¥²N

TNRNS f¯²´¢©¬¤®©®§¥® «¡® §¥³ © ¦¯²­ ¡¶ ©®³´²µ«´©¯®¥²L «¬¡³³²µ­³µ´¢©¬¤®©®§L «¯®¶¥®´©¯®¥¬¬ µ´¢©¬¤®©®§ ¥¬¬¥² ¥Mµ´¢©¬¤®©®§ ¯£¨

¦å² ³«¥ ©®¤©¶©¤µ¥¬¬´ ¥¬¬¥² © §²µ°°N d¥® «¡® ©®®¥¦¡´´¡ ®¹ ¡£«²¥¤©´¥²©®§ °å ¤¥ ¶©¬¬«¯² ³¯­ ­¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ¡®³¥² ¬ä­°M

¬©§¡N

30.12.2006

L 403/53

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2016/17:83

Bilaga 1

66

TNRNT m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ¦å² ¦ö²¥³«²©¶¡ ¡´´L ®ä² ¥® °²ö¶¡²¥ ¨¡² ´©¬¬³´å®¤ ¡´´ ¦ö²²ä´´¡ ¦ö²¡²°²¯¶ © ­¥² ä® ¥® «¡´¥§¯²©L µ°°¦¹¬M

¬¡®¤¥ ¡¶ «²¡¶¥´ °å ö¶¥²¶¡«®©®§ ¶©¤ °²¯¶ ¦ö² ¥® ¡¶ ¤¥³³¡ «¡´¥§¯²©¥² ³«¡¬¬ ©®®¥¢ä²¡ ¡´´ «²¡¶¥´ ¨¡² µ°°¦¹¬¬´³ ¦ö² ­¥² ä®

¥® «¡´¥§¯²©L ¦ö²µ´³¡´´ ¡´´ ¤¥´ ¶©¬¬«¯² ³¯­ ¡®§¥³ © °µ®«´ TNRNU ä² µ°°¦¹¬¬´N

TNRNU nä² ¥® °²ö¶¡²¥ µ®¤¥² ¥® ´ªµ§¯¦¹²¡­å®¡¤¥²³°¥²©¯¤ ©®´¥ ¨¡² ¦ö²²ä´´¡´ °²¯¶ ¦ö² ¥® ¶©³³ «¡´¥§¯²© ³«¡¬¬ ¤¥®®¥ °å ¬ä­°¬©§´

³ä´´ ¢¥¤ö­¡³ °å ®¹´´ ©®®¡® ¨¡® ´©¬¬å´³ ¦ö²²ä´´¡ ¦ö²¡²°²¯¶ © ¤¥® «¡´¥§¯²©®N d¥® ®¹¡ ¢¥¤ö­®©®§¥® «¡® §¥®¯­¦ö²¡³

³¯­ ¥´´ ¡¶ «²¡¶¥® © °µ®«´ TNRNQN

UN

Förvärvade rättigheter

UNQN m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ¦å² ´©¬¬å´¡ °¥²³¯®¥² ³¯­ ¦å´´ ´©¬¬³´å®¤ ¡´´ ¦ö²²ä´´¡ ¦ö²¡²°²¯¶ ¯­¥¤¥¬¢¡²´ ¦ö²¥ ¤¥³³¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥²³

©«²¡¦´´²ä¤¡®¤¥ ¡´´ ¦¯²´³ä´´¡ ¡´´ ¦ö²²ä´´¡ ¦ö²¡²°²¯¶ ´²¯´³ ¡´´ ¤¥ ©®´¥ ¨¡² ¦å´´ ´©¬¬³´å®¤ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¤¥ ¡¬¬­ä®®¡ ¶©¬¬M

«¯²¥® © °µ®«´ R ¥¬¬¥² ¤¥® §²µ®¤¬ä§§¡®¤¥ µ´¢©¬¤®©®§ ¦ö² ¡´´ ¥²¨å¬¬¡ «¯­°¥´¥®³ ³¯­ ¡®§¥³ © °µ®«´ SN

UNR

d¥³³¡ °²ö¶¡²¥ ³«¡¬¬ ´²¯´³ ¤¥´´¡ ¢¬© ¦ö²¥­å¬ ¦ö² ²¥§¥¬¢µ®¤¥® ö¶¥²¶¡«®©®§ ¯£¨ ¡²²¡®§¥­¡®§ ¦ö² «¶¡¬©´¥´³³ä«²©®§ ¥®¬©§´

© °µ®«´ TN

30.12.2006

L 403/54

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2016/17:83

Bilaga 1

67

BILAGA V

MINIMIKRAV PÅ UTBILDNING AV FÖRARE OCH FÖRARPROV FÖR KOMBINATIONER ENLIGT

ARTIKEL 4.4 B ANDRA STYCKET

QN m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ³«¡¬¬ ¶©¤´¡ ¤¥ 崧䲤¥² ³¯­ ä² ®ö¤¶ä®¤©§¡ ¦ö² ¡´´

§¯¤«ä®®¡ ¯£¨ ö¶¥²¶¡«¡ µ´¢©¬¤®©®§ ¥®¬©§´ ¡²´©«¥¬ WNQ ¤L ¥¬¬¥²

¡®¯²¤®¡ «ö²°²¯¶ ¥®¬©§´ ¡²´©«¥¬ WNQ ¤N

RNQ fö²¡²µ´¢©¬¤®©®§¥®³ ¬ä®§¤

­©®³´ W ´©­­¡²N

SN fö²¡²µ´¢©¬¤®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬

fö²¡²µ´¢©¬¤®©®§¥® ³«¡¬¬ ¯­¦¡´´¡ ¤¥ «µ®³«¡°¥²L ¤¥® ¦ö²­å§¡ ¯£¨ ¤¥´ ¢¥´¥¥®¤¥ ³¯­ ¢¥³«²©¶³ © °µ®«´¥²®¡ R ¯£¨ W ©

¢©¬¡§¡ iiN sä²³«©¬¤ ¯­³¯²§ ³«¡¬¬ 䧮¡³ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

f¯²¤¯®³ ²ö²¥¬³¥¤¹®¡­©«L ³ä«¥²¨¥´³«²©´¥²©¥²L ¤²¡§¦¯²¤¯® ¯£¨ ³¬ä°¶¡§® H«¯°°¬©®§³­¥«¡®©³­IL ²©«´©§ ¬¡³´®©®§ ¯£¨

³ä«¥²¨¥´³¤¯®N

e® °²¡«´©³« ¤¥¬ ¡¶ µ´¢©¬¤®©®§¥® ³«¡¬¬ ¯­¦¡´´¡ ¦ö¬ª¡®¤¥ ö¶®©®§¡²Z a££¥¬¥²¡´©¯®L ¦¡²´­©®³«®©®§L ¢¡£«®©®§L ¢²¯­³®©®§L

³´¯°°³´²ä£«¡L «ö²¦ä¬´³¢¹´¥L ¢²¯­³®©®§O¶äª®©®§L ³¬ä°¶¡§®¥®³ ³¶ä®§²ö²¥¬³¥²L °åM ¯£¨ ¡¶«¯°°¬©®§ ¡¶ ¥® ³¬ä°¶¡§® °å ¥´´

­¯´¯²¦¯²¤¯®L °¡²«¥²©®§N

v¡²ª¥ µ´¢©¬¤®©®§³¤¥¬´¡§¡²¥ ³«¡¬¬ §¥®¯­¦ö²¡ ¤¥® °²¡«´©³«¡ ¤¥¬¥® ¯£¨ ¶©³¡ ³©® ¦ö²­å§¡ ¯£¨ ³©´´ ¢¥´¥¥®¤¥ °å ¡¬¬­ä®

¶ä§N

d¥ ¦¯²¤¯®³«¯­¢©®¡´©¯®¥² ³¯­ ¡®¶ä®¤³ ¦ö² µ´¢©¬¤®©®§¥® ³«¡¬¬ ¯­¦¡´´¡³ ¡¶ ¤¥® «ö²«¯²´³«¡´¥§¯²© ³¯­ ¤¥¬´¡§¡²®¡³

¡®³ö«®©®§¡² ¡¶³¥²N

TN kö²°²¯¶¥´³ ¬ä®§¤ ¯£¨ ©®®¥¨å¬¬

p²¯¶¥´³ ¬ä®§¤ ¯£¨ ¤¥® ´©¬¬²¹§§¡¬¡§¤¡ ³´²ä£«¡® ­å³´¥ ¶¡²¡ ´©¬¬²ä£«¬©§´ ¦ö² ¢¥¤ö­®©®§ ¡¶ ¦ö²­å§¡ ¯£¨ ¢¥´¥¥®¤¥ ¥®¬©§´ °µ®«´

SN

30.12.2006

L 403/55

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2016/17:83

Bilaga 1

68

BILAGA VI

MINIMIKRAV PÅ UTBILDNING AV FÖRARE OCH FÖRARPROV FÖR MOTORCYKLAR I KATEGORI A

(STEGVIS TILLTRÄDE)

QN m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ³«¡¬¬ ¶©¤´¡ ¤¥ 崧䲤¥² ³¯­ ä² ®ö¤¶ä®¤©§¡ ¦ö² ¡´´

§¯¤«ä®®¡ ¯£¨ ö¶¥²¶¡«¡ µ´¢©¬¤®©®§ ¥®¬©§´ ¡²´©«¥¬ WNQ £L ¥¬¬¥²

¡®¯²¤®¡ «ö²°²¯¶ ¥®¬©§´ ¡²´©«¥¬ WNQ £N

RNQ fö²¡²µ´¢©¬¤®©®§¥®³ ¬ä®§¤

­©®³´ W ´©­­¡²N

SN fö²¡²µ´¢©¬¤®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬

fö²¡²µ´¢©¬¤®©®§¥® ³«¡¬¬ ¯­¦¡´´¡ ¤¥ «µ®³«¡°¥²L ¤¥® ¦ö²­å§¡ ¯£¨ ¤¥´ ¢¥´¥¥®¤¥ ³¯­ ¢¥³«²©¶³ © °µ®«´ V © ¢©¬¡§¡ iiN

v¡²ª¥ µ´¢©¬¤®©®§³¤¥¬´¡§¡²¥ ³«¡¬¬ §¥®¯­¦ö²¡ ¤¥ °²¡«´©³«¡ ¤¥¬¡²®¡ ¡¶ µ´¢©¬¤®©®§¥® ¯£¨ ¶©³¡ ³©® ¦ö²­å§¡ ¯£¨ ³©´´ ¢¥´¥M

¥®¤¥ °å ¡¬¬­ä® ¶ä§N

d¥ ­¯´¯²£¹«¬¡² ³¯­ ¡®¶ä®¤³ ¦ö² µ´¢©¬¤®©®§¥® ³«¡¬¬ ¯­¦¡´´¡³ ¡¶ ¤¥® «ö²«¯²´³«¡´¥§¯²© ³¯­ ¤¥¬´¡§¡²®¡³ ¡®³ö«M

®©®§¡² ¡¶³¥²N

TN kö²°²¯¶¥´³ ¬ä®§¤ ¯£¨ ©®®¥¨å¬¬

p²¯¶¥´³ ¬ä®§¤ ¯£¨ ¤¥® ´©¬¬²¹§§¡¬¡§¤¡ ³´²ä£«¡® ­å³´¥ ¶¡²¡ ´©¬¬²ä£«¬©§´ ¦ö² ¢¥¤ö­®©®§ ¡¶ ¦ö²­å§¡ ¯£¨ ¢¥´¥¥®¤¥ ¥®¬©§´ °µ®«´

S © ¤¥®®¡ ¢©¬¡§¡N

30.12.2006

L 403/56

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2016/17:83

Bilaga 1

69

BILAGA VII

Del A

UPPHÄVT DIREKTIV OCH ÄNDRINGAR AV DET I KRONOLOGISK ORDNING

(enligt artikel 17)

r夥´³ ¤©²¥«´©¶ YQOTSYOeeg H1I

Hegt l RSWL RTNXNQYYQL ³N QI

r夥´³ ¤©²¥«´©¶ YTOWROeg

Hegt l SSWL RTNQRNQYYTL ³N XVI

r夥´³ ¤©²¥«´©¶ YVOTWOeg

Hegt l RSUL QWNYNQYYVL ³N QI

r夥´³ ¤©²¥«´©¶ YWORVOeg

Hegt l QUPL WNVNQYYWL ³N TQI

k¯­­©³³©¯®¥®³ ¤©²¥«´©¶ RPPPOUVOeg

Hegt l RSWL RQNYNRPPPL ³N TUI

eµ²¯°¡°¡²¬¡­¥®´¥´³ ¯£¨ ²å¤¥´³ ¤©²¥«´©¶ RPPSOUYOegL ¥®¤¡³´ ¡²´©«¥¬

QPNR

Heut l RRVL QPNYNRPPSL ³N TI

eµ²¯°¡°¡²¬¡­¥®´¥´³ ¯£¨ ²å¤¥´³ ¦ö²¯²¤®©®§ HegI ®² QXXRORPPSL

¥®¤¡³´ ¢©¬¡§¡ iiL °µ®«´ RT

Heut l RXTL SQNQPNRPPTL ³N QI

(1) Direktiv 91/439/EEG ändrades även genom följande rättsakt som inte har upphävts: 1994 års anslutningsakt.

Del B

TIDSFRISTER FÖR INFÖRLIVANDE MED NATIONELL LAGSTIFTNING OCH TILLÄMPNING

(enligt artikel 17)

Direktiv

Tidsfrist för införlivande

Datum för tillämpning

d©²¥«´©¶ YQOTSYOeeg

Q ªµ¬© QYYT

Q ªµ¬© QYYV

d©²¥«´©¶ YTOWROeg

M

Q ª¡®µ¡²© QYYU

b¥³¬µ´ YVOTRWOeg

M

QV ªµ¬© QYYV

d©²¥«´©¶ YVOTWOeg

Q ªµ¬© QYYV

Q ªµ¬© QYYV

d©²¥«´©¶ YWORVOeg

Q ª¡®µ¡²© QYYX

Q ª¡®µ¡²© QYYX

d©²¥«´©¶ RPPPOUVOeg

SP ³¥°´¥­¢¥² RPPS

SP ³¥°´¥­¢¥² RPPSL SP ³¥°´¥­¢¥² RPPX H¢©¬¡§¡ iiL °µ®«´

VNRNUI ¯£¨ SP ³¥°´¥­¢¥² RPQS H¢©¬¡§¡ iiL °µ®«´ UNRI

d©²¥«´©¶ RPPSOUYOeg

QP ³¥°´¥­¢¥² RPPV

QP ³¥°´¥­¢¥² RPPX H°¡³³¡§¥²¡²´²¡®³°¯²´I ¯£¨ QP ³¥°´¥­¢¥²

RPPY H§¯¤³´²¡®³°¯²´I

30.12.2006

L 403/57

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2016/17:83

Bilaga 1

70

BILAGA VIII

JÄMFÖRELSETABELL

Direktiv 91/439/EG

Föreliggande direktiv

a²´©«¥¬ QNQL ¦ö²³´¡ ­¥®©®§¥®

a²´©«¥¬ QNQ ¦ö²³´¡ ­¥®©®§¥®

a²´©«¥¬ QNQL ¡®¤²¡ ­¥®©®§¥®

M

M

a²´©«¥¬ QNR

a²´©«¥¬ QNR

a²´©«¥¬ RNQ

a²´©«¥¬ RNR

a²´©«¥¬ QNS

M

a²´©«¥¬ RNQ

a²´©«¥¬ QNQ ¡®¤²¡ ­¥®©®§¥®

a²´©«¥¬ RNR

a²´©«¥¬ SNQ

a²´©«¥¬ SNR

a²´©«¥¬ SNS

a²´©«¥¬ RNS

M

a²´©«¥¬ RNT

M

a²´©«¥¬ SNQ ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´ ©®¬¥¤®©®§³¦²¡³¥®

a²´©«¥¬ TNQ ¦ö²³´¡ ­¥®©®§¥®

M

a²´©«¥¬ TNR ¦ö²³´¡ ³´²¥£«³¡´³¥®

M

a²´©«¥¬ TNR ´²¥¤ª¥ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ SNQ ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´ ¦ö²³´¡ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ TNS ¦ö²³´¡ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ SNQ ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´ ¡®¤²¡ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ TNT ¢ ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´

a²´©«¥¬ SNQ ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´ ´²¥¤ª¥ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ TNT ¢ ¡®¤²¡ ³´¹£«¥´

a²´©«¥¬ SNQ ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´ ¦ªä²¤¥ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ TNT £

a²´©«¥¬ SNQ ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´ ¦¥­´¥ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ TNT ¦

a²´©«¥¬ SNQ ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´ ³ªä´´¥ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ TNT §

a²´©«¥¬ SNQ ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´ ³ªµ®¤¥ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ TNT ª

a²´©«¥¬ SNQ ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´ å´´¯®¤¥ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ TNT «

a²´©«¥¬ SNR ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´ ©®¬¥¤®©®§³¦²¡³¥®

M

a²´©«¥¬ SNR ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´ ¦ö²³´¡ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ TNS ¡

a²´©«¥¬ SNR ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´ ¡®¤²¡ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ TNT ¡

a²´©«¥¬ SNR ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´ ´²¥¤ª¥ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ TNT ¤

a²´©«¥¬ SNR ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´ ¦ªä²¤¥ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ TNT ¥

a²´©«¥¬ SNR ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´ ¦¥­´¥ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ TNT ¨

a²´©«¥¬ SNR ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´ ³ªä´´¥ ³´²¥£«³¡´³¥®L ©®¬¥¤®©®§³¦²M

¡³¥®

a²´©«¥¬ TNT ©

a²´©«¥¬ SNR ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´ ³ªä´´¥ ³´²¥£«³¡´³¥® ¦ö²³´¡ µ®¤¥²M

³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ SNR ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´ ³ªä´´¥ ³´²¥£«³¡´³¥® ¡®¤²¡ µ®¤¥²M

³´²¥£«³¡´³¥®

30.12.2006

L 403/58

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2016/17:83

Bilaga 1

71

Direktiv 91/439/EG

Föreliggande direktiv

a²´©«¥¬ SNSL ©®¬¥¤®©®§³¦²¡³¥®

a²´©«¥¬ SNS ¦ö²³´¡ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ TNQ ´²¥¤ª¥ ­¥®©®§¥®

a²´©«¥¬ SNS ¡®¤²¡ ³´²¥£«³¡´³¥® ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´

a²´©«¥¬ TNS ¡®¤²¡ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ SNS ¡®¤²¡ ³´²¥£«³¡´³¥® ¡®¤²¡ ³´¹£«¥´

M

a²´©«¥¬ SNS ´²¥¤ª¥ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ TNS ¦ö²³´¡ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ SNS ¦ªä²¤¥ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ TNT ¦ö²³´¡ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ SNS ¦¥­´¥ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ TNT ¡®¤²¡ ³´²¥£«³¡´³¥®

M

a²´©«¥¬ TNS

a²´©«¥¬ SNT

M

a²´©«¥¬ SNU

M

a²´©«¥¬ SNV

a²´©«¥¬ TNU ¦ö²³´¡ ­¥®©®§¥®

a²´©«¥¬ TNU ¡®¤²¡ ­¥®©®§¥®

a²´©«¥¬ T

a²´©«¥¬ U

a²´©«¥¬ UNQ

a²´©«¥¬ VNQ

a²´©«¥¬ UNQ ¡

a²´©«¥¬ VNQ ¡

a²´©«¥¬ UNQ ¢

a²´©«¥¬ VNQ ¢

a²´©«¥¬ UNRL ©®¬¥¤®©®§³¦²¡³¥®

a²´©«¥¬ VNRL ©®¬¥¤®©®§³¦²¡³¥®

a²´©«¥¬ UNR ¡

a²´©«¥¬ VNR ¡

a²´©«¥¬ UNR ¢

a²´©«¥¬ VNR ¢

a²´©«¥¬ VNR £

a²´©«¥¬ VNR ¤

a²´©«¥¬ VNR ¥

a²´©«¥¬ VNR ¦

a²´©«¥¬ UNS

a²´©«¥¬ UNT

a²´©«¥¬ VNT

a²´©«¥¬ VNQL ©®¬¥¤®©®§³¦²¡³¥®

a²´©«¥¬ TNQL ¡®¤²¡ ­¥®©®§¥®

a²´©«¥¬ VNQ ¡ ¦ö²³´¡ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ TNS ¡ ´²¥¤ª¥ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ VNQ ¡ ¡®¤²¡ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ TNT ¡ ¡®¤²¡ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ VNQ ¢ ¦ö²³´¡ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ TNS ¢ ¡®¤²¡ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ TNS £ ¡®¤²¡ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ VNQ ¢ ¡®¤²¡ ³´²¥£«³¡´³¥®L ¡¬´¥²®¡´©¶ Q

a²´©«¥¬ TNT ¢ ¦¥­´¥ ³´¹£«¥´

a²´©«¥¬ VNQ ¢ ¡®¤²¡ ³´²¥£«³¡´³¥®L ¡¬´¥²®¡´©¶ R

a²´©«¥¬ TNT £ ¡®¤²¡ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ VNQ ¢ ´²¥¤ª¥ ³´²¥£«³¡´³¥®L ¡¬´¥²®¡´©¶ Q ¯£¨ R

a²´©«¥¬ TNT § ¡®¤²¡ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ VNQ ¢ ´²¥¤ª¥ ³´²¥£«³¡´³¥®L ¡¬´¥²®¡´©¶ S ¯£¨ T

a²´©«¥¬ TNT ¥ ´²¥¤ª¥ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ VNQ £ ¦ö²³´¡ ³´²¥£«³¡´³¥®L ¡¬´¥²®¡´©¶ Q ¯£¨ R

a²´©«¥¬ TNT « ¡®¤²¡ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ VNQ £ ¦ö²³´¡ ³´²¥£«³¡´³¥®L ¡¬´¥²®¡´©¶ S ¯£¨ T

a²´©«¥¬ TNT © ¡®¤²¡ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ VNR

a²´©«¥¬ TNV ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´

M

a²´©«¥¬ TNV ¡®¤²¡ ³´¹£«¥´

a²´©«¥¬ VNS

a²´©«¥¬ TNV ´²¥¤ª¥ ¯£¨ ¦ªä²¤¥ ³´¹£«¥´

30.12.2006

L 403/59

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2016/17:83

Bilaga 1

72

Direktiv 91/439/EG

Föreliggande direktiv

a²´©«¥¬ WNQL ©®¬¥¤®©®§³¦²¡³¥®

a²´©«¥¬ WNQL ©®¬¥¤®©®§³¦²¡³¥®

a²´©«¥¬ WNQ ¡

a²´©«¥¬ WNQ ¡

M

a²´©«¥¬ WNQ ¢

M

a²´©«¥¬ WNQ £

M

a²´©«¥¬ WNQ ¤

a²´©«¥¬ WNQ ¢

a²´©«¥¬ WNQ ¥

a²´©«¥¬ WNR

M

a²´©«¥¬ WNS

M

M

a²´©«¥¬ WNR

M

a²´©«¥¬ WNS

a²´©«¥¬ WNT

a²´©«¥¬ WNT

a²´©«¥¬ WNU

a²´©«¥¬ WNU ¡

M

a²´©«¥¬ WNU ¢

M

a²´©«¥¬ WNU £

M

a²´©«¥¬ WNU ¤

a²´©«¥¬ W¡NQ

M

a²´©«¥¬ W¡NR

a²´©«¥¬ X

a²´©«¥¬ W¢

a²´©«¥¬ Y

M

a²´©«¥¬ QP

a²´©«¥¬ X

a²´©«¥¬ QQ

a²´©«¥¬ Y

a²´©«¥¬ QR

a²´©«¥¬ QP

a²´©«¥¬ QSNQ

a²´©«¥¬ QSNR

a²´©«¥¬ QQ

a²´©«¥¬ QT

a²´©«¥¬ QRNQ

M

a²´©«¥¬ QRNR

M

a²´©«¥¬ QRNS

a²´©«¥¬ QU

M

a²´©«¥¬ QV

a²´©«¥¬ QS

a²´©«¥¬ QW ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´

M

a²´©«¥¬ QW ¡®¤²¡ ³´¹£«¥´

M

a²´©«¥¬ QX

a²´©«¥¬ QT

a²´©«¥¬ QY

b©¬¡§¡ i

M

b©¬¡§¡ i¡

b©¬¡§¡ i

b©¬¡§¡ ii

b©¬¡§¡ ii

b©¬¡§¡ iii

b©¬¡§¡ iii

M

b©¬¡§¡ iv

M

b©¬¡§¡ v

M

b©¬¡§¡ vi

30.12.2006

L 403/60

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Promemorians lagförslag

Förslag till lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

Härigenom föreskrivs i fråga om körkortslagen (1998:488)

dels att nuvarande 10 kap. 2 och 3 §§ ska betecknas 10 kap. 5 och 6 §§,

dels att 2 kap. 5 §, 3 kap. 4 b och 14 a §§ och 10 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 10 kap. 2-4 §§ av följande lydelse.

2 kap.

5 §1

Nuvarande lydelse

Beteckning Körkortsbehörighet – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – D1 buss som är försedd med högst 16 sittplatser utöver förarplatsen och vars längd inte överskrider åtta meter samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan buss.

D buss oavsett antal sittplatser och längd samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan buss. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Föreslagen lydelse

Beteckning Körkortsbehörighet – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – D1 buss som är konstruerad och tillverkad för att ta högst 16 passagerare utöver föraren och vars längd inte överskrider åtta meter samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan buss.

D buss som är konstruerad och tillverkad för att ta fler än åtta passagerare utöver föraren samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan buss. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1 Senaste lydelse 2015:791

3 kap.

4 b §

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Kravet på en genomförd riskutbildning för att få avlägga förarprov enligt 4 a § gäller inte

1. innehavare av körkort som förelagts att komma in med bevis om godkänt förarprov enligt 10 kap. 3 § eller

1. innehavare av körkort som förelagts att komma in med bevis om godkänt förarprov enligt 10 kap. 6 § eller

2. vid körprov för att upphäva villkor med begränsning till automatväxlat fordon.

3 kap. 14 a §2

Ett körkort får förnyas enligt 14 § första eller andra stycket om körkortshavaren

1. är permanent bosatt i Sverige,

2. studerar här sedan minst sex månader, eller

3. varken är permanent bosatt eller sedan minst sex månader studerar i någon annan stat inom

EES.

Ett körkort får förnyas enligt 14 § tredje stycket om körkortshavaren

1. är permanent bosatt i Sverige, eller

2. inte är permanent bosatt i någon annan stat inom EES.

Ett körkort får förnyas enligt 14 § om körkortshavaren

1. är permanent bosatt i Sverige, eller

2. studerar här sedan minst sex månader.

10 kap.

1 §3

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag samt meddela föreskrifter om

1. lagens tillämpning på andra i utlandet utfärdade behörighetshandlingar som ger rätt att köra motordrivna

fordon,

2. Transportstyrelsens prövning av andra körkortsärenden än som anges i 7 kap.,

3. registrering som behövs för tillämpningen av lagen,

4. att priset för deltagandet i introduktionsutbildning som anges i 4 kap. 7 § första stycket 4 inte får överstiga en viss nivå, och

2 Senaste lydelse 2011:1580 3 Senaste lydelse 2014:148

5. avgifter för tillsyn enligt denna lag och enligt 8 kap. 12 § körkortsförordningen (1998:980) samt ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från lagen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får överlämna uppgiften att lämna ut körkort åt

1. företag som har tillstånd enligt postlagen (2010:1045) att bedriva postverksamhet (tillståndshavare),

2. dotterföretag till sådana tillståndshavare, och

3. företag som på uppdrag av en tillståndshavare eller dennes dotterföretag lämnar ut postförsän-

delser till mottagare (postombud).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om överlämnande enligt tredje stycket och om utlämnande av körkort.

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får överlämna uppgiften att lämna ut körkort åt

1. företag som har tillstånd enligt postlagen (2010:1045) att bedriva postverksamhet (tillståndshavare),

2. dotterföretag till sådana tillståndshavare, och

3. företag som på uppdrag av en tillståndshavare eller dennes dotterföretag lämnar ut postförsän-

delser till mottagare (postombud).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om överlämnande enligt första stycket och om utlämnande av körkort.

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får överlämna uppgiften att utfärda internationella körkort åt en

juridisk person.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådant överlämnande.

4 § 4 Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från lagen.

4 Tidigare 10 kap. 4 § upphävd genom 2009:1352

Förteckning över remissinstanserna

Följande remissinstanser har inkommit med svar: Riksdagens ombudsmän (JO), Justitiekanslern (JK), Förvaltningsrätten i Karlstad, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, Regelrådet, Trafikverket, Transportstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Sveriges trafikskolors riksförbund (STR), Kungl. Automobil Klubben, Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation.

Svar har inte inkommit från Svenska Transportarbetareförbundet, Sveriges Bussföretag, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, Motormännens Riksförbund, OK Förlaget AB, Försvarets Motorklubb och Caravan Club of Sweden.

Framställans lagförslag

Förslag till lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

Härigenom föreskrivs att 5 kap.19 och 23 §§körkortslagen (1998:488) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 kap.

19 §1

En ansökan om beslut om villkor om alkolås får bifallas endast om sökanden med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden bedöms som lämplig för körkortsinnehav med villkor om alkolås. Sådan lämplighet förutsätter att sökanden

1. kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken,

2. inte brukar narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64), och

3. uppfyller de andra medicinska krav än krav på frånvaro av alkoholmissbruk eller alkoholberoende som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten.

Som bruk av narkotika enligt första stycket 2 anses inte en behandling med läkemedel som har ordinerats av läkare under förutsättning att bruket inte innebär någon trafiksäkerhetsrisk. Vid bedömningen ska särskilt beaktas det läkemedel som ordinerats, behandlingsföljsamhet och omständigheterna i övrigt kring behandlingen.

5 kap.

23 §2

Om körkortshavaren bryter mot 22 §, och därigenom inte längre bedöms uppfylla kraven på lämplighet enligt 19 § 1, ska beslutet om villkor om alkolås undranröjas. Beslutet ska även undanröjas om körkortshavaren under villkorstiden inte uppfyller de krav på lämplighet som anges i 19 § 2 och 3.

Om körkortshavaren bryter mot 22 §, och därigenom inte längre bedöms uppfylla kraven på lämplighet enligt 19 § första stycket 1, ska beslutet om villkor om alkolås undranröjas. Beslutet ska även undanröjas om körkortshavaren under villkorstiden inte uppfyller de krav på lämplighet som i övrigt anges i 19 §.

1 Senaste lydelse 2010:1914 2 Senaste lydelse 2010:1914

Om beslutet undanröjs, ska körkortet återkallas. En spärrtid ska då bestämmas som motsvarar den återstående villkorstiden.

Men återkallelse avses i andra stycket även återkallelse tills vidare enligt 5 kap. 5 § och med spärrtid sådan giltighetstid som beslutats enligt den paragrafen.

Denna lag träder i kraft den xx.

Förteckning över remissinstanserna

Följande remissinstanser har inkommit med svar: Riksdagens ombudsmän (JO), Justitiekanslern (JK), Förvaltningsrätten i Uppsala, Förvaltningsrätten i Malmö, Kammarrätten i Stockholm, Åklagarmyndigheten, Arbetsmiljöverket, Kustbevakningen, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Trafikverket, Trafikanalys, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Motormännens Riksförbund, Trafikförsäkringsföreningen, Svensk trafikmedicinsk förening, Svenska läkaresällskapet, Sveriges Läkarförbunds Etik och Ansvarsråd (EAR), Trafikmedicinskt Centrum Huddinge (TRMC), Svensk Försäkring, Sveriges Motorcyklister, Svensk förening för allmänmedicin och Transportstyrelsen.

Svar har inte inkommit från: Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) och Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF).

Lagrådsremissens lagförslag Förslag till lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

Härigenom föreskrivs1i fråga om körkortslagen (1998:488)2

dels att nuvarande 10 kap. 2 och 3 §§ ska betecknas 10 kap. 5 och 6 §§,

dels att 2 kap. 5 §, 3 kap. 4 b och 14 a §§, 5 kap. 19 och 23 §§ och 10 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 10 kap. 2–4 §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

2 kap.

5 §

Körkortsbehörighet enligt 1 § anges i körkort med följande beteckningar.

Beteckning Körkortsbehörighet

AM moped klass I

A1 lätt två- eller trehjulig motorcykel

A2

1. tvåhjulig motorcykel som har en nettoeffekt av högst 35 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,2 kilowatt/kilogram och som, om fordonets originalutförande har ändrats, har sitt ursprung i ett fordon med högst den dubbla effekten.

2. lätt trehjulig motorcykel

A två- och trehjulig motorcykel oavsett slagvolym, effekt och förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt.

B

1. personbil med totalvikt av högst 3,5 ton och lätt lastbil samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till en sådan bil.

2. trehjulig motorcykel

3. fyrhjulig motorcykel

BE bil som omfattas av behörighet B och ett eller flera släpfordon som är kopplade till en sådan bil, om släpfordonens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3,5 ton.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort, i den ursprungliga lydelsen. 2 Senaste lydelse av 10 kap. 2 § 2011:1580

C1 tung lastbil med totalvikt av högst 7,5 ton och personbil med totalvikt över 3,5 men inte 7,5 ton samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan bil.

C1E bil som omfattas av behörighet C1 eller B och ett eller flera släpfordon som är kopplade till sådan bil om bilens och släpfordonens sammanlagda totalvikt inte överstiger 12 ton.

C tung lastbil och personbil med totalvikt över 3,5 ton samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan bil.

CE bil som omfattas av behörighet C samt ett eller flera släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till sådan bil.

D1 buss som är försedd med högst 16 sittplatser utöver förarplatsen och vars längd inte överskrider åtta meter samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan buss.

D1E buss som omfattas av behörighet D1 samt ett eller flera släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till sådan buss.

D buss oavsett antal sittplatser och längd samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan buss.

DE buss som omfattas av behörighet D samt ett eller flera släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till sådan buss.

Föreslagen lydelse

5 §3

Körkortsbehörighet enligt 1 § anges i körkort med följande beteckningar.

Beteckning Körkortsbehörighet

AM moped klass I

A1 lätt två- eller trehjulig motorcykel

A2

1. tvåhjulig motorcykel som har en nettoeffekt av högst 35 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,2 kilowatt/kilogram och som, om fordonets originalutförande har ändrats, har sitt ursprung i ett fordon med högst den dubbla effekten.

2. lätt trehjulig motorcykel

3 Senaste lydelse 2015:791

A två- och trehjulig motorcykel oavsett slagvolym, effekt och förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt.

B

1. personbil med totalvikt av högst 3,5 ton och lätt lastbil samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till en sådan bil.

2. trehjulig motorcykel

3. fyrhjulig motorcykel

BE bil som omfattas av behörighet B och ett eller flera släpfordon som är kopplade till en sådan bil, om släpfordonens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3,5 ton.

C1 tung lastbil med totalvikt av högst 7,5 ton och personbil med totalvikt över 3,5 men inte 7,5 ton samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan bil.

C1E bil som omfattas av behörighet C1 eller B och ett eller flera släpfordon som är kopplade till sådan bil om bilens och släpfordonens sammanlagda totalvikt inte överstiger 12 ton.

C tung lastbil och personbil med totalvikt över 3,5 ton samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan bil.

CE bil som omfattas av behörighet C samt ett eller flera släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till sådan bil.

D1 buss som är konstruerad och tillverkad för att ta högst 16 passagerare utöver föraren och vars längd inte överskrider åtta meter samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till en sådan buss.

D1E buss som omfattas av behörighet D1 samt ett eller flera släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till sådan buss.

D buss som är konstruerad och tillverkad för att ta fler än åtta passagerare utöver föraren samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till en sådan buss.

DE buss som omfattas av behörighet D samt ett eller flera släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till sådan buss.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap. 4 b §4

Kravet på en genomförd riskutbildning för att få avlägga förarprov enligt 4 a § gäller inte

1. innehavare av körkort som förelagts att komma in med bevis om godkänt förarprov enligt 10 kap. 3 §, eller

1. innehavare av körkort som förelagts att komma in med bevis om godkänt förarprov enligt 10 kap. 6 §, eller

2. vid körprov för att upphäva villkor med begränsning till automatväxlat fordon.

14 a §5

Ett körkort får förnyas enligt 14 § första eller andra stycket om körkortshavaren

1. är permanent bosatt i Sverige,

2. studerar här sedan minst sex månader, eller

3. varken är permanent bosatt eller sedan minst sex månader studerar i någon annan stat inom

EES.

Ett körkort får förnyas enligt 14 § tredje stycket om körkortshavaren

1. är permanent bosatt i Sverige, eller

2. inte är permanent bosatt i någon annan stat inom EES.

Ett körkort får förnyas enligt 14 § om körkortshavaren

1. är permanent bosatt i Sverige, eller

2. studerar här sedan minst sex månader.

5 kap.

19 §6

En ansökan om beslut om villkor om alkolås får bifallas endast om sökanden med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden bedöms som lämplig för körkortsinnehav med villkor om alkolås. Sådan lämplighet förutsätter att sökanden

1. kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken,

2. inte brukar narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64), och

3. uppfyller de andra medicinska krav än krav på frånvaro av alkoholmissbruk eller alkoholberoende som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten.

4 Senaste lydelse 2008:550. 5 Senaste lydelse 2011:1580. 6 Senaste lydelse 2010:1914.

Som bruk av narkotika enligt första stycket 2 anses inte en behandling där narkotika intagits i enlighet med läkares eller någon annan behörig receptutfärdares ordination, under förutsättning att bruket inte innebär någon trafiksäkerhetsrisk.

23 §7

Om körkortshavaren bryter mot 22 §, och därigenom inte längre bedöms uppfylla kraven på lämplighet enligt 19 § 1, ska beslutet om villkor om alkolås undanröjas. Beslutet ska även undanröjas om körkortshavaren under villkorstiden inte uppfyller de krav på lämplighet som anges i 19 § 2 och 3.

Om körkortshavaren bryter mot 22 §, och därigenom inte längre bedöms uppfylla kraven på lämplighet enligt 19 § första stycket 1, ska beslutet om villkor om alkolås undanröjas. Beslutet ska även undanröjas om körkortshavaren under villkorstiden inte uppfyller de krav på lämplighet som i övrigt anges i 19 §.

Om beslutet undanröjs, ska körkortet återkallas. En spärrtid ska då bestämmas som motsvarar den återstående villkorstiden.

Med återkallelse avses i andra stycket även återkallelse tills vidare enligt 5 kap. 5 § och med spärrtid sådan giltighetstid som beslutats enligt den paragrafen.

10 kap.

1 §8

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag samt meddela föreskrifter om

1. lagens tillämpning på andra i utlandet utfärdade behörighetshandlingar som ger rätt att köra motordrivna fordon,

2. Transportstyrelsens prövning av andra körkortsärenden än som anges i 7 kap.,

3. registrering som behövs för tillämpningen av lagen,

4. att priset för deltagandet i introduktionsutbildning som anges i 4 kap. 7 § första stycket 4 inte får överstiga en viss nivå, och

5. avgifter för tillsyn enligt denna lag och enligt 8 kap. 12 § körkortsförordningen (1998:980) samt ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från lagen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

7 Senaste lydelse 2010:1914. 8 Senaste lydelse 2014:148.

överlämna uppgiften att lämna ut körkort åt

1. företag som har tillstånd enligt postlagen (2010:1045) att bedriva postverksamhet (tillståndshavare),

2. dotterföretag till sådana tillståndshavare, och

3. företag som på uppdrag av en tillståndshavare eller dennes dotterföretag lämnar ut postförsän-

delser till mottagare (postombud).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om överlämnande enligt tredje stycket och om utlämnande av körkort.

2 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får överlämna uppgiften att lämna ut körkort åt

1. företag som har tillstånd enligt postlagen (2010:1045) att bedriva postverksamhet (tillståndshavare),

2. dotterföretag till sådana tillståndshavare som avses i 1, och

3. företag som på uppdrag av en tillståndshavare eller dennes dotterföretag lämnar ut postförsän-

delser till mottagare (postombud).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om överlämnande enligt första stycket och om utlämnande av körkort.

3 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får överlämna uppgiften att utfärda internationella körkort åt en juridisk person.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådant

överlämnande.

4 § 9 Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2017.

9 Tidigare 10 kap. 4 § upphävd genom 2009:1352.

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-12-06

Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Anita

Saldén Enérus och Svante O. Johansson.

Några körkortsfrågor

Enligt en lagrådsremiss den 1 december 2016 (Näringsdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i körkortslagen (1998:488).

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Ulrika Stenström.

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

Näringsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 19 januari 2017

Närvarande: statsminister Löfven, ordförande, och statsråden Lövin, Wallström, Y Johansson, M Johansson, Baylan, Bucht, Hultqvist, Regnér, Hellmark Knutsson, Ygeman, A Johansson, Bolund, Damberg, Bah Kuhnke, Strandhäll, Shekarabi, Fridolin, Wikström, Eriksson, Linde, Skog, Ekström

Föredragande: statsrådet A Johansson

Regeringen beslutar proposition 2016/17:83 Några körkortsfrågor

Rättsdatablad

Författningsrubrik Bestämmelser som inför, ändrar, upphäver eller upprepar ett normgivningsbemyndigande

Celexnummer för bakomliggande EUregler

Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

10 kap. 1 §

10 kap. 2 § 10 kap. 3 § 10 kap. 4 §