Prop. 2017/18:63

Några frågor om alkolås

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 13 december 2017

Stefan Löfven

Tomas Eneroth (Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition lämnas förslag till vissa lagändringar som krävs för att Sverige ska uppfylla sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (tredje körkortsdirektivet). Propositionen är framtagen med anledning av att Europeiska kommissionen, i en formell underrättelse och i ett motiverat yttrande till regeringen, identifierat en fråga om medicinska minimikrav beträffande alkohol, där kommissionen anser att Sverige inte uppfyllt sina skyldigheter enligt direktivet.

För att bringa de svenska reglerna i överensstämmelse med det tredje körkortsdirektivet föreslås vissa ändringar i körkortslagen (1998:488) som gäller regleringen av körkort med villkor om alkolås efter rattfylleri.

I propositionen föreslås ändringar i 3 kap.14 b och 14 c §§ samt 5 kap.15 b, 19 och 20 §§körkortslagen.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 mars 2018.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i körkortslagen (1998:488).

2. Förslag till lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

Härigenom föreskrivs1 i fråga om körkortslagen (1998:488)2

dels att 3 kap. 14 c § ska upphöra att gälla,

dels att 3 kap. 14 b § och 5 kap. 15 b, 19 och 20 §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap. 14 b §3

Trots 14 § andra stycket ska ett körkort med behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE som efter återkallelse har utfärdats enligt 5 kap. 14 § andra stycket första meningen förnyas första gången vid utgången av den giltighetstid som angavs på det återkallade körkortet, om utfärdandet gjordes före utgången av denna giltighetstid. Körkortet ska därefter förnyas vart femte år.

Trots 14 § andra stycket ska ett körkort med behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, eller DE, som efter återkallelse har utfärdats enligt 5 kap. 14 § andra stycket första meningen eller enligt 5 kap. 15 a §, eller som efter villkor om alkolås har utfärdats enligt 5 kap. 15 b §, förnyas första gången vid utgången av den giltighetstid som angavs på det återkallade körkortet eller på det körkort som varit förenat med villkor om alkolås, om utfärdandet gjordes före utgången av denna giltighetstid. Körkortet ska därefter förnyas vart femte år.

Trots 14 § andra stycket ska ett körkort med behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE som har lämnats i utbyte mot eller ersatt ett körkort som har utfärdats i en stat inom EES förnyas första gången vid utgången av den giltighetstid som angavs på ursprungskörkortet, om utbytet eller ersättandet gjordes före utgången av denna giltighetstid. Körkortet ska därefter förnyas vart femte år.

Vid förnyelse enligt denna paragraf tillämpas 12 § och 14 a § första stycket.

Vid förnyelse enligt denna paragraf tillämpas 12 § och 14 a §.

5 kap. 15 b §4

När villkorstiden är slut får ett nytt körkort utan villkor om

När villkorstiden är slut får ett nytt körkort utan villkor om

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort, ändrat genom direktiven 2009/113/EG, 2011/94/EU, 2012/36/EU, 2013/22/EU, 2013/47/EU, 2014/85/EU, (EU) 2015/653 och (EU) 2016/1106. 2 Senaste lydelse av 3 kap. 14 c § 2012:874. 3 Senaste lydelse 2012:874. 4 Senaste lydelse 2010:1914.

alkolås utfärdas efter ansökan, om sökanden har körkortstillstånd.

alkolås utfärdas efter ansökan.

Om det i beslutet om villkor om alkolås finns krav som ska uppfyllas för utfärdande gäller de kraven i stället för första stycket. Detsamma gäller ett beslut av Transportstyrelsen som fattats efter beslutet om villkor om alkolås men innan villkorstiden löpt ut.

19 §5

En ansökan om beslut om villkor om alkolås får bifallas endast om sökanden med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden bedöms som lämplig för körkortsinnehav med villkor om alkolås. Sådan lämplighet förutsätter att sökanden

1. kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken,

2. inte brukar narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64), och

3. uppfyller de andra medicinska krav än krav på frånvaro av alkoholmissbruk eller alkoholberoende som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten.

3. uppfyller de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten.

Som bruk av narkotika enligt första stycket 2 anses inte en behandling där narkotika intas i enlighet med läkares eller någon annan behörig receptutfärdares ordination, under förutsättning att bruket inte innebär någon trafiksäkerhetsrisk.

20 §6

Om ett beslut om villkor om alkolås fattas, ska sökandens rätt att framföra körkortspliktiga fordon under villkorstiden vara begränsad på det sätt som anges i 22 §. Villkorstiden ska vara ett år, om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Om ett beslut om villkor om alkolås fattas, ska sökandens rätt att framföra körkortspliktiga fordon under villkorstiden vara begränsad på det sätt som anges i 22 §. Villkorstiden ska vara ett år, om inte annat följer av andra stycket.

Villkorstiden ska vara två år, om

1. återkallelse skulle ha skett enligt 3 § 1 på grund av brott mot 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, eller

2. återkallelse annars skulle ha skett enligt 3 § 1 och sökanden

a) under de senaste fem åren före det brott som har föranlett återkallelsen har gjort sig skyldig till annat brott mot 4 eller 4 a § lagen om straff för vissa trafikbrott till följd av alkoholförtäring, eller

2. återkallelse annars skulle ha skett enligt 3 § 1 och sökanden under de senaste fem åren före det brott som har föranlett återkallelsen har gjort sig skyldig till annat brott mot 4 eller 4 a § lagen om straff för vissa trafikbrott till följd av alkoholförtäring.

5 Senaste lydelse 2017:272. 6 Senaste lydelse 2010:1914. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

b) har diagnosen alkoholberoende eller alkoholmissbruk.

Om villkorstiden har bestämts till ett år och körkortshavaren under denna tid visar sig ha diagnosen alkoholberoende eller alkoholmissbruk, ska villkorstiden förlängas till två år. Om det finns anledning att anta att körkortshavaren har ett sådant beroende eller missbruk, får denne föreläggas att ge in läkarintyg om dessa förhållanden.

Med återkallelse avses i denna paragraf även återkallelse tills vidare enligt 5 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut om villkor om alkolås som fattats före ikraftträdandet.

3. Ärendet och dess beredning

Genom beslut den 14 december 2011 antog riksdagen regeringens förslag till lagändringar för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort, nedan kallat det tredje körkortsdirektivet, se bilaga 1. I en formell underrättelse till regeringen den 23 oktober 2015 och därefter i ett motiverat yttrande daterat den 16 juni 2016 har kommissionen identifierat ett antal frågor, där den anser att Sverige inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt det tredje körkortsdirektivet. Regeringen har funnit att den tolkning av direktivet som kommissionen gjort i de aktuella frågorna är riktig, och på ett antal punkter har de svenska bestämmelserna ändrats. Den punkt där någon ändring ännu inte gjorts gäller direktivets minimikrav i fråga om alkohol för att körkort ska kunna utfärdas.

Vid Näringsdepartementet utarbetades promemorian Några frågor om alkolås. Promemorian innehåller förslag till lagändringar som krävs för att Sverige ska uppfylla sina skyldigheter enligt det tredje körkortsdirektivet i fråga om dess minimikrav i fråga om alkohol för att körkort ska kunna utfärdas. Promemorians lagförslag finns i bilaga 2. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. En sammanställning av remissvaren finns tillgänglig i Näringsdepartementet (N2017/05531/MRT).

Riksdagen tillkännagav för regeringen att den ska återkomma med förslag till lagstiftning med skärpta regler mot viss mobilanvändning vid bilkörning (bet. 2013/14:TU9, punkt 3, rskr. 2013/14:181) och att den med skyndsamhet bör se över frågan om hur ett införande av alkobommar i gränshamnar ska kunna genomföras (bet. 2014/15:TU8, punkt 2, rskr. 2014/15:145).

Riksdagen tillkännagav för regeringen dels behovet av att skyndsamt utarbeta erforderliga regeländringar så att lastbilar med en bruttovikt på upp till 74 ton tillåts att trafikera de delar av det allmänna vägnätet som har tillräcklig bärighet, dels behovet av en generösare dispensgivning och fortsatt utredning när det gäller frågan om att tillåta fordonsekipage på upp till 30 meter (bet. 2014/15:TU12, punkt 7, rskr. 2014/15:206).

Riksdagen tillkännagav för regeringen att den skyndsamt bör se över hur längre fordonståg i högre utsträckning kan tillåtas på det svenska vägnätet (bet. 2016/17:TU14, punkt 4, rskr. 2016/17:238).

Riksdagen tillkännagav för regeringen att den ska se över möjligheten att tillåta mindre avvikelser från kör- och vilotidsreglerna för yrkesmässig trafik (bet. 2014/15:TU12, punkt 3, rskr. 2014/15:206).

Riksdagens tillkännagivanden behandlas i avsnitt 9.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 9 november 2017 att inhämta Lagrådets yttrande över det lagförslag som finns i bilaga 4. Lagrådet lämnade förslaget utan erinran. Lagrådets yttrande finns i bilaga 5. I förhållande till lagrådsremissen har några redaktionella ändringar gjorts.

4. Bakgrund

4.1. Alkolås efter rattfylleri

Alkolås är ett instrument som mäter alkoholkoncentrationen i förarens utandningsluft. Instrumentet omöjliggör start och körning om det finns alkohol i utandningsluften över en viss inställd nivå. Det består vanligtvis av en handenhet och en kontrollenhet integrerad med fordonets elektronik.

År 1999 infördes en försöksverksamhet för den som begått ett rattfylleribrott att i stället för traditionell körkortsåterkallelse få en villkorlig sådan med rätt att under viss tid fortsatt få framföra ett körkortspliktigt fordon, under förutsättning att detta hade ett godkänt alkolås.

På grundval av de erfarenheter som försöksverksamheten gett lämnades förslag till ett permanent system med möjlighet att efter rattfylleribrott få ett körkort med villkor om alkolås. Förslaget lämnades i betänkandet Alkolås för rattfyllerister och körkortsprov i privat regi (SOU 2008:84). Betänkandet låg till grund för förslag till nya bestämmelser om alkolås i propositionen Alkolås efter rattfylleri (prop. 2010/11:26). Efter riksdagsbeslut den 9 december 2010 trädde nya bestämmelser i körkortslagen i kraft den 1 januari 2012.

4.2. Tredje körkortsdirektivet

Den rättsliga ramen för körkortslagstiftningen inom EES utgörs av EU:s körkortsdirektiv. Det nu gällande direktivet är Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort, ändrat genom direktiven 2009/113/EG, 2011/94/EU, 2012/36/EU, 2013/22/EU, 2013/47/EU, 2014/85/EU, (EU) 2015/653 och (EU) 2016/1106 (det s.k. tredje körkortsdirektivet).

Genom beslut den 14 december 2011 antog riksdagen regeringens förslag till lagändringar för att genomföra det tredje körkortsdirektivet. I det sammanhanget beslutades inte några förändringar av möjligheterna för dem som begått rattfylleribrott att få körkort med villkor om alkolås.

5. Gällande rätt

5.1. Generella regler om lämplighet för körkortsinnehav

Allmänna regler om bl.a. utfärdande av körkort finns i 3 kap. körkortslagen (1998:488). I 3 kap. 2 § första stycket stadgas således att körkortstillstånd får meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon. Lämplighet med hänsyn till de personliga förhållandena förutsätter enligt andra stycket att sökanden inte är opålitlig i

nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken.

Av tredje stycket framgår att lämplighet med hänsyn till de medicinska förhållandena förutsätter att sökanden har tillfredsställande syn för att köra fordon av det slag ansökningen avser och att sökanden i övrigt uppfyller de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten.

Kravet på den personliga lämpligheten uttrycks således i allmänna termer och kan tyckas vara så allmänt formulerade, att de skulle vara svåra att tillämpa i praktiken, inte minst mot bakgrund av att prövningen ska göras för alla nya körkortshavare, således i ett mycket stort antal ärenden. Genom bestämmelser i 3 kap. 7 § körkortsförordningen (1998:980) konkretiseras emellertid lagens allmänt hållna krav så att sökanden ska anses uppfylla dessa, om han eller hon i likhet med de flesta körkortssökande inte förekommer i vissa specificerade register som rör belastningar, misstankar eller omhändertagande av berusade personer. Prövningen av den mängd ärenden det handlar om blir därför hanterbar. I de fall sökanden faktiskt förekommer i något eller några av de aktuella registren övergår myndigheten till en mera individualiserad handläggning av ärendet och kommunicering med den sökande vidtar. Transportstyrelsen kan vid en sådan handläggning begära in yttranden av olika myndigheter som bedöms kunna lämna upplysningar i ärendet (3 kap. 8 § körkortsförordningen).

Kraven på medicinsk lämplighet omfattar av naturliga skäl en mängd olika aspekter. Att framförandet av motorfordon måste vara förenat med vissa synkrav framstår som naturligt och centralt och det är mot den bakgrunden logiskt att just synkravet särskilt nämns i lagtexten. Regler om de många andra skiftande medicinska bedömningar som kan vara aktuella lämpar sig bättre för en lägre författningsnivå. I 8 kap. 1 § körkortsförordningen stadgas således att ytterligare föreskrifter om medicinska krav för behörighet får meddelas av Transportstyrelsen efter samråd med Socialstyrelsen. Den praktiska prövningen utgår från ingivna handlingar, nämligen en av sökanden avgiven hälsodeklaration och ett intyg om synprövning, i allmänhet utfärdat av en optiker. Avser ansökan någon av de s.k. högre behörigheterna för tung lastbil eller buss ska i stället för en hälsodeklaration ett särskilt läkarintyg lämnas. Skulle myndighetens granskning visa på några tveksamheter övergår ärendet till en mera individualiserad handläggning med kommunikation med den sökande. Vanligt är då att läkarintyg krävs in och utgången av prövningen blir beroende av vad detta utvisar.

Enligt 3 kap. 3 § körkortslagen är den som antingen söker eller redan har körkortstillstånd eller körkort skyldig att genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller annan liknande undersökning som behövs för den prövning som avses i 3 kap. 2 § andra och tredje styckena eller annars i körkortslagen. Enligt 10 kap. 6 § körkortslagen får enskilda i ärenden enligt lagen föreläggas att ge in bl.a. läkarintyg. Om en körkortshavare inte följer ett föreläggande att ge in bl.a. läkarintyg ska körkortet återkallas enligt 5 kap. 3 § 8 körkortslagen. Vidare stadgas i 5 kap. 2 § körkortsförordningen att Transportstyrelsen ska utreda körkortshavarens lämplighet om det finns anledning att anta att han eller hon inte uppfyller de förutsättningar som gäller för att inneha körkort.

Myndigheten får då bl.a. förelägga körkortshavaren att ge in läkarintyg som visar att han eller hon uppfyller de medicinska kraven för körkortsinnehavet. Transportstyrelsen får även höra socialnämnden, Polismyndigheten, Kriminalvården eller någon annan myndighet, vars yttrande har betydelse för ärendet.

5.2. Förutsättningar för villkor om alkolås

5.2.1. Körkortshavare och fordon

Reglerna om möjlighet att i stället för återkallelse få körkort med villkor om alkolås kan tillämpas för förare, vars körkort annars kan återkallas på grund av rattfylleri eller grovt rattfylleri till följd av alkoholförtäring, dvs. vid brott mot 4 § respektive 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (trafikbrottslagen). Vidare gäller att personen i fråga ska vara permanent bosatt i Sverige och ha ett körkort utfärdat i en stat inom EES. De aktuella bestämmelserna ska under vissa omständigheter inte tillämpas då prövotid enligt 3 kap. 18 § körkortslagen löper.

Den tidigare försöksverksamheten med villkorlig körkortsåterkallelse omfattade behörigheterna personbil, lastbil och buss. I den nu gällande lagstiftningen omfattar möjligheten att uppställa villkor om alkolås alla fordon som kräver körkort.

5.2.2. Personlig och medicinsk lämplighet

En svaghet med den tidigare försöksverksamheten med villkorlig körkortsåterkallelse var att relativt få av de förare som dömts för rattfylleri valde att delta. I samband med tillkomsten av nu gällande regler förlängdes spärrtiderna för rattfylleribrott, samtidigt som vissa regeländringar reducerade kostnaderna för den enskilde som valde att behålla rätten att framföra fordon med alkolås. Incitamenten till att välja fortsatt körkortsinnehav med villkor om alkolås stärktes därmed och fler som begått rattfylleribrott har också valt att ansöka om körkort med villkor om alkolås.

Den som begått ett rattfylleribrott och önskar ett fortsatt körkortsinnehav med villkor om alkolås måste ansöka om det. För att en sådan ansökan ska beviljas måste vissa kriterier vara uppfyllda. Dessa anges i 5 kap. 19 § körkortslagen. Där stadgas att en ansökan om villkor om alkolås ska bifallas endast om sökanden med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden bedöms som lämplig för körkortsinnehav med villkor om alkolås. Sådan lämplighet förutsätter att sökanden

1. kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken,

2. inte brukar narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64), och

3. uppfyller de andra medicinska krav än krav på frånvaro av alkoholmissbruk eller alkoholberoende som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten.

I andra stycket i nämnda paragraf föreskrivs att det inte anses som bruk av narkotika med en behandling där narkotika intas i enlighet med läkares eller någon annan behörig receptutfärdares ordination, under förutsättning att bruket inte innebär någon trafiksäkerhetsrisk.

Av den tidigare nämnda propositionen Alkolås efter rattfylleri framgår (s. 31 f.) om lämplighetsprövningen bl.a. när det gäller lämplighet med hänsyn till personliga förhållanden att det exempelvis kan förhålla sig så, att sökanden på grund av tidigare omfattande trafikbrottslighet inte bedöms kunna anförtros fortsatt körkortsinnehav även om det förenas med villkor om alkolås. Detsamma gäller om sökanden tidigare dömts för grovt rattfylleri vid ett flertal tillfällen eller för grovt rattfylleri av mera allvarlig beskaffenhet vid ett tillfälle.

Med lämplighet med hänsyn till de medicinska förhållandena avses att sökanden uppfyller de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten, med undantag för bruk av alkohol.

Eftersom alkolås inte kan avläsa bruk av andra droger än alkohol bör, enligt propositionen, förare som begår trafiknykterhetsbrott på grund av annat drogbruk än alkohol inte medges rätt att köra fordon med alkolås. Detsamma ska gälla om föraren varit påverkad av både alkohol och narkotika. För dessa förare ska återkallelse av körkortet vara obligatoriskt. Detta gäller dock inte om narkotikabruket utgör en behandling där narkotikan intagits i enlighet med läkares eller någon annan behörig receptutfärdares ordination (se prop. 2016/17:83 s. 18).

5.3. Tredje körkortsdirektivet

I skälen till EU:s nu gällande körkortsdirektiv sägs bl.a. (skäl 8) att minimikrav av trafiksäkerhetsskäl bör fastställas för utfärdande av körkort och att minimikraven i fråga om fysisk och psykisk lämplighet för att framföra motorfordon bör definieras på nytt.

Direktivets bilaga III har rubriken Minimikrav i fråga om fysisk och psykisk lämplighet att föra motordrivna fordon. I punkt 14, under rubriken Alkohol, sägs följande.

14. Alkoholkonsumtion är en stor fara för trafiksäkerheten. Med tanke på problemets omfattning är det mycket viktigt att läkarna visar stor uppmärksamhet. Grupp 1: 14.1 Körkort får inte utfärdas eller förnyas för sökande eller förare som är beroende av alkohol eller inte är i stånd att avstå från att föra fordon i alkoholpåverkat tillstånd. För sökande eller förare som tidigare har varit beroende av alkohol får körkort utfärdas eller förnyas efter en intygad avhållsamhetsperiod, om detta stöds av ett läkarutlåtande och på villkor att regelbundna hälsokontroller genomförs. Grupp 2: 14.2 Den behörige läkaren skall beakta de ytterligare risker och faror som är förknippade med att föra fordon som ingår i denna grupp.

Med grupp 1 avses körkort i kategorierna A, A1, A2, AM, B, B1, och BE, det vill säga bl.a. personbilar och motorcyklar, medan grupp 2 avser behörigheter för tyngre fordon.

6. Nya medicinska krav

6.1. Lämplighet för körkort med villkor om alkolås

Regeringens förslag: Den som efter ett rattfylleribrott ansöker om körkort med villkor om alkolås i stället för körkortsåterkallelse ska fullt ut uppfylla de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten. Undantaget beträffande kravet om frånvaro av alkoholmissbruk eller alkoholberoende ska därmed inte längre gälla.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: De flesta remissinstanser tillstyrker eller har inget att invända mot promemorians förslag. Motormännens Helnykterhetsförbund (MHF) avstyrker förslaget. Sveriges läkarförbund noterar att det tredje körkortsdirektivet inte uttryckligen anger alkoholmissbruk som ett hinder mot körkort. Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI),

MHF och Transportstyrelsen framför, beträffande konsekvenserna i promemorian, att det i dag är fler personer än vad som anges i promemorian som har en beroende- eller missbruksdiagnos och beviljas körkort med villkor om alkolås. VTI och MHF framför att den möjligheten att ändå få alkolås efter rattfylleri om man först styrker varaktig nykterhet under en avhållsamhetsperiod kommer att utnyttjas av ett fåtal personer. En anledning till det är att en avhållsamhetsperiod leder till att det totalt sett blir en ganska lång period innan man har möjlighet att få det villkorade körkortet. En annan anledning är att det handlar om personer med konstaterat alkoholmissbruk eller alkoholberoende som kommer att ha svårt att klara av avhållsamhetsperioden utan att få hjälp för sina problem. Vidare ifrågasätter VTI och MHF den positiva effekt på trafiksäkerheten som bedöms uppstå med föreslagna ändringar. Både VTI och MHF framhåller vikten av en korrekt diagnostisering av missbruk och beroende.

Skälen för regeringens förslag: I den gällande lagtexten, som närmare redovisats under 5.2.2, stadgas att en ansökan om körkort med villkor om alkolås i stället för körkortsåterkallelse ska bifallas endast om sökanden bedöms lämplig med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden. Sådan lämplighet förutsätter enligt lagtexten att sökanden uppfyller de andra medicinska krav än frånvaro av alkoholmissbruk eller alkoholberoende, som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten.

I ett motiverat yttrande daterat den 16 juni 2016 har kommissionen konstaterat att den svenska körkortslagen (1998:488) enligt 5 kap. 19 § tillåter att ett körkort utfärdas till en person även om han eller hon inte uppfyller de medicinska kraven på frånvaro av alkoholmissbruk eller alkoholberoende på villkor att ett alkolås används.

Kommissionen noterar i yttrandet att bestämmelserna i det tredje körkortsdirektivets bilaga III punkt 14 tydligt förbjuder personer, som är beroende av alkohol eller inte är i stånd att avstå från att framföra fordon i alkoholpåverkat tillstånd, att framföra fordon, eftersom dessa personer av medicinska skäl anses vara olämpliga som förare. Några undantag

från denna begränsning medger direktivet inte. Dessutom, påpekar kommissionen, anges i punkt 14.1 de villkor enligt vilka personer som tidigare varit beroende av alkohol kan beviljas körkort, nämligen efter en intygad avhållsamhetsperiod, om detta stöds av ett läkarutlåtande och på villkor att regelbundna hälsokontroller genomförs. Därmed förbjuder bestämmelserna i punkt 14.1 enligt kommissionen tydligt utfärdandet av körkort för sökande eller förare som är beroende av alkohol eller inte är i stånd att avstå från att föra fordon i alkoholpåverkat tillstånd.

Användning av alkolås, fortsätter kommissionen, kan inte ses som ett sätt att tillåta att körkort utfärdas till eller förnyas för personer som av medicinska skäl anses olämpliga som förare på grund av sin alkoholkonsumtion. Dessa anordningar bör i första hand användas för att inskränka rättigheterna för de förare som fortfarande kan anses medicinskt lämpliga vad gäller bestämmelserna i bilaga III, till exempel för att kontrollera att nationella bestämmelser följs i fråga om alkoholhalt i blodet och ansvar för brott som begås på grund av alkoholpåverkan, samt rehabiliteringsprogram för den typen av lagöverträdare eller som alternativ till påföljder i form av körkortsindragning vid vissa överträdelser. Den harmoniserade körkortskoden för alkolås infördes för att underlätta användningen av alkolås för personer som av medicinska skäl fortfarande anses vara lämpliga som förare av motorfordon.

De nu gällande bestämmelserna om körkort med villkor om alkolås beslutades innan tredje körkortsdirektivets bestämmelser genomfördes i svensk rätt. Alkolåsreglerna grundades på erfarenheter av den tidigare försöksverksamheten, som visat goda resultat för dem som deltagit, även om dessa varit förhållandevis få. Vid framtagandet av de permanenta reglerna eftersträvades bland annat att flera rattfylleridömda skulle välja fortsatt körkortsinnehav med villkor om alkolås.

Även om ambitionerna med de nya reglerna varit goda går det inte att bortse från att bestämmelserna i visst avseende avviker från körkortsdirektivets krav på medicinsk lämplighet. Bestämmelsen i direktivets bilaga III punkt 14 innefattar onekligen, som kommissionen påpekar, ett förbud mot utfärdande och förnyande av körkort till alkoholberoende personer. Det finns mot den bakgrunden anledning att ändra körkortslagens bestämmelse om medicinsk lämplighet i 5 kap. 19 §. I paragrafens andra stycke stadgas under tredje punkten att sökanden ska uppfylla andra med hänsyn till trafiksäkerheten nödvändiga krav än krav på frånvaro av alkoholmissbruk eller alkoholberoende. Som Sveriges läkarförbund påpekar anger direktivet visserligen inte uttryckligen alkoholmissbruk som ett hinder mot körkortsinnehav. Regeringen anser dock att genom att i stället utan undantag kräva att sökanden ska uppfylla de medicinska krav, som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten, stärks och förtydligas kraven på medicinsk lämplighet samtidigt som lagtexten bringas i överensstämmelse med körkortsdirektivet. Som VTI och MHF påpekar kommer det naturligtvis, med föreslagna ändringar, att bli av ännu större vikt att det görs en korrekt diagnostisering av om en person har en beroende- eller missbruksproblematik.

Beträffande de synpunkter som framförts om promemorians konsekvensavsnitt har justeringar gjorts i avsnitt 8.

6.2. Bestämmande av villkorstiden

Regeringens förslag: Eftersom körkort med villkor om alkolås inte längre ska beviljas personer med alkoholmissbruk eller alkoholberoende ändras reglerna om bestämmande av villkorstiden.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Remissinstanserna tillstyrker eller har inget att invända mot promemorians förslag.

Skälen för regeringens förslag: Villkorstiden vid beslut om villkor om alkolås regleras i 5 kap. 20 § körkortslagen. Där stadgas att villkorstiden ska vara ett år om inte återkallelse skulle ha skett på grund av grovt eller upprepat rattfylleri eller på grund av att sökanden har diagnosen alkoholberoende eller alkoholmissbruk. Villkorstiden ska i sådana fall vara två år. Vidare stadgas att om villkorstiden har bestämts till ett år och körkortshavaren under den tiden visar sig ha diagnosen alkoholberoende eller alkoholmissbruk, ska villkorstiden förlängas till två år.

Med de ändrade krav på medicinsk lämplighet för att kunna få körkort med villkor om alkolås, som redogjorts för under 6.1 ovan, blir sådana villkor inte aktuella för personer med diagnoserna alkoholberoende eller alkoholmissbruk. Dessa grunder för en längre villkorstid kan därför utgå. Likaså kan paragrafens tredje stycke med regler om förlängning av villkorstiden på grund av dessa diagnoser tas bort, eftersom sådana diagnoser kommer att innebära hinder mot körkortsinnehav, med eller utan villkor.

6.3. Följdändringar

6.3.1. Nytt körkort efter villkorstidens slut

Regeringens förslag: När villkorstiden är slut får ett nytt körkort utan villkor om alkolås utfärdas efter ansökan.

Promemorians förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens.

Promemorians förslag innehåller även orden ”utan ytterligare prövning”.

Remissinstanserna: Remissinstanserna tillstyrker eller har inget att invända mot promemorians förslag. Förvaltningsrätten i Karlstad framhåller att den föreslagna lydelsen av 5 kap. 19 § körkortslagen inte uppställer något hinder mot ett beslut om villkor om alkolås i de fall då det föreligger opålitlighet i nykterhetshänseende. Mot bakgrund av att kravet på körkortstillstånd i 5 kap. 15 b § körkortslagen kan ses även utifrån denna lämplighetsgrund menar Förvaltningsrätten i Karlstad att den föreslagna ändringen bör övervägas ytterligare.

Skälen för regeringens förslag: Enligt 5 kap. 15 b § körkortslagen får, när villkorstiden är slut, ett nytt körkort utan villkor om alkolås utfärdas efter ansökan, om sökanden har körkortstillstånd. Kravet på körkortstillstånd ska främst ses mot bakgrund av att körkort med villkor om alkolås enligt gällande bestämmelser kan beviljas även sökande med alkoholmissbruk eller alkoholberoende. Genom den nu föreslagna

ändringen av 5 kap. 19 § körkortslagen försvinner undantagen vad gäller krav på frånvaro av alkoholmissbruk och alkoholberoende och sökanden ska fullt ut uppfylla de medicinska krav, som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten. Såsom Förvaltningsrätten i Karlstad påpekar uppställer föreslagen lydelse visserligen inte något hinder mot att det föreligger opålitlighet i nykterhetshänseende. Föreslagna ändringar innebär dock generellt sett mycket strängare krav i fråga om alkohol. Dessa krav ska upprätthållas under hela villkorstiden, med risk för att beslutet om villkor om alkolås i annat fall undanröjs (jfr 5 kap. 23 § körkortslagen). Regeringen bedömer därför att det inte finns skäl att ha kvar den lämplighetsprövning som ett fortsatt krav på körkortstillstånd skulle innebära. Det nuvarande kravet på körkortstillstånd kan därför tas bort.

6.3.2. Giltighetstiden för högre behörigheter

Regeringens förslag: För innehavare av behörigheter för tyngre fordon ska giltighetstiden för det nya körkortet utan villkor om alkolås, liksom för ett körkort som utfärdas efter återkallelse under löpande villkorstid, anpassas efter den giltighetstid som gällde för det körkort som var förenat med villkor om alkolås.

Bestämmelsen om att femårsförnyelse av körkort inte ska tillämpas när körkortsinnehavet är förenat med villkor om alkolås ska tas bort.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens. En redaktionell ändring har dock gjorts.

Remissinstanserna: Remissinstanserna tillstyrker eller har inget att invända mot promemorians förslag.

Skälen för regeringens förslag: För den som har körkort med s.k. högre behörigheter, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE, gäller att körkortet ska förnyas vart femte år och att körkortshavaren i samband med detta visar att de medicinska kraven för att ha en sådan behörighet är uppfyllda (se 3 kap.12 och 14 §§körkortslagen). För den som beviljats körkort med villkor om alkolås kan ett sådant krav på förnyelse uppkomma under löpande villkorstid eftersom en förnyelse på grund av alkolås inte påverkar tidpunkten för ordinarie förnyelse av de högre behörigheterna. Eftersom det enligt nuvarande regler gäller särskilda lättnader i de medicinska kraven i fråga om alkoholmissbruk och alkoholberoende skulle de kraven skilja sig från de generella medicinska kraven för de aktuella behörigheterna. Det har därför införts en särskild regel, 3 kap. 14 c § körkortslagen, om att den tidigare nämnda femårsförnyelsen inte ska ske om innehavet av körkortet är förenat med villkor om alkolås (jfr prop. 2012/13:23 s. 32 f.).

Genom att de medicinska kraven för att ha körkort med villkor om alkolås nu föreslås gälla utan några undantag blir bestämmelsen i 14 c § överflödig. Bestämmelsen ska därför tas bort.

I 3 kap. 14 b § körkortslagen stadgas i första stycket att ett körkort med högre behörighet, som efter återkallelse i vissa fall utfärdas utan någon ytterligare prövning, ska förnyas första gången vid utgången av den giltighetstid, som angavs på det återkallade körkortet. Det ovillkorade

körkort, som fås efter en tid med villkor om alkolås, utfärdas i dag under förutsättning att ett körkortstillstånd finns. Därmed kan en ny femårsperiod påbörjas och regeln om anpassning av giltighetstiden till tidigare körkort behövs inte. Då nu kravet på körkortstillstånd vid utfärdandet av det nya körkortet utan villkor tas bort, kommer i stället det nya körkortets giltighetstid vid dessa högre behörigheter att behöva anpassas, så att det EU-rättsliga kravet på femåriga läkarkontroller kan upprätthållas. Detta kan åstadkommas genom tillägg i 14 b § första stycket så att den bestämmelsen inte bara omfattar körkort utfärdade efter återkallelse utan även körkort som utfärdas efter genomgången villkorstid med villkor om alkolås.

Den nuvarande lydelsen av 3 kap. 14 b § hänvisar i första stycket till den situationen att nytt körkort efter återkallelse utfärdas utan ytterligare prövning enligt 5 kap. 14 § andra stycket första meningen. Emellertid kan även den situationen uppkomma, att ett körkort med villkor om alkolås återkallas under löpande villkorstid och att nytt körkort, med villkor om alkolås för den återstående villkorstiden, ska utfärdas enligt 5 kap. 15 a § körkortslagen. I sådana fall ska enligt den paragrafen inte regeln i 5 kap. 14 § tillämpas, och 3 kap. 14 b § behöver därför kompletteras med att den ska gälla inte bara körkort utfärdade enligt 5 kap. 14 § andra stycket första meningen utan även enligt 5 kap. 15 a §.

7. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: De föreslagna lagändringarna ska träda i kraft den 1 mars 2018.

Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla för beslut om villkor om alkolås som fattats före ikraftträdandet.

Promemorians förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens.

Promemorians förslag är, språkligt sett, annorlunda utformat.

Remissinstanserna: Remissinstanserna tillstyrker eller har inget att invända mot promemorians förslag.

Skälen för regeringens förslag

Ikraftträdandedatum

Med hänsyn till att ändringarna i denna proposition gäller Sveriges skyldigheter enligt det tredje körkortsdirektivet bör ändringarna träda i kraft så snart som möjligt. De föreslagna ändringarna bedöms kunna träda i kraft den 1 mars 2018.

Övergångsbestämmelser

Det är rimligt att de som redan fått ett beslut om villkor om alkolås före ikraftträdandet ska omfattas av de gamla reglerna. Det bör därför tas in en övergångsbestämmelse med denna innebörd.

Enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer gäller att de föreskrifter som är i kraft när prövningen hos en myndighet eller förvaltningsdomstol sker som huvudregel ska tillämpas. Detta gäller i fråga om både förfarandet och prövningen i sak och även om ett överklagat beslut har fattats före ikraftträdandet (jfr RÅ 1996 ref. 57). Det saknas skäl att i detta fall göra undantag från denna ordning. Inte heller i övrigt finns det behov av andra övergångsbestämmelser än den som föreslås.

8. Konsekvenser

8.1. Allmänt om användning av alkolås och dess effekter

Under åren 2013–2015 återkallade Transportstyrelsen mellan 5 439 och 6 343 körkort per år baserat på den återkallelsegrund i körkortslagen (1998:488) som omfattar rattfylleri, inklusive grovt rattfylleri, och grov vårdslöshet i trafik. Av dessa har en del personer fällts till ansvar för både rattfylleri och grov vårdslöshet i trafik och en del personer fällts till ansvar endast för ett av dessa brott.

I genomsnitt beviljades närmare 2 000 personer per år körkort med villkor om alkolås under perioden 2013–2015. I dag har ungefär 3 400 personer körkort med villkor om alkolås. En femtedel av dessa (ca 660 personer) har körkort med högre behörigheter, dvs. körkort för tung lastbil och/eller buss. Av dem som beviljats körkort med villkor om alkolås efter rattfylleri får omkring en tredjedel (ca 640 personer per år) en ettårig villkorstid och två tredjedelar får två års villkorstid (ca 1 290 personer per år). Den tvååriga villkorstiden beslutas för den som antingen gjort sig skyldig till grovt rattfylleri, som återfallit i rattfylleribrott eller som har diagnosen alkoholmissbruk eller alkoholberoende. Omkring 20 procent av deltagarna i alkolåsprogrammet har en alkoholrelaterad diagnos.

En utvärdering av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) visar att de flesta personer som deltar i alkolåsprogrammet upplever en förbättrad hälsosituation ett tag efter rattfyllerihändelsen och att många av deltagarnas alkoholkonsumtion har minskat sedan de gick in i alkolåsprogrammet.

8.2. Konsekvenser för individer med diagnosen alkoholmissbruk eller alkoholberoende

Enligt förslaget ska de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten utan undantag vara uppfyllda av den som ansöker om

körkort med villkor om alkolås. Detta innebär att endast personer med diagnosen alkoholmissbruk eller alkoholberoende som i dag omfattas av ett undantag för krav på frånvaro av alkoholmissbruk eller alkoholberoende kommer att beröras av förslagen. De allra flesta av deltagarna i alkolåsprogrammet kommer alltså inte att påverkas. Av totalt drygt 3 000 personer som under en tvåårsperiod beviljas körkort med villkor om alkolås har drygt 20 procent, dvs. ca 600 personer, en fastställd och känd missbruks- eller beroendediagnos. Vidare kommer även personer som har dessa diagnoser enligt förslaget ha möjlighet att kunna delta i alkolåsprogrammet efter att de har kunnat styrka varaktig nykterhet genom en intygad avhållsamhetsperiod. Det är rimligt att anta att vissa i denna grupp kommer att själva vilja delta i alkolåsprogrammet, trots införandet av avhållsamhetsperioden. Närmare bestämmelser om avhållsamhetsperioden kommer att meddelas i Transportstyrelsens föreskrifter. Tack vare införandet av en avhållsamhetsperiod kan de positiva effekterna av alkolås i stora delar ändå bibehållas samtidigt som de negativa effekterna för vissa personer av att sakna körkort, bl.a. i form av sämre tillgänglighet, begränsas till avhållsamhetsperioden. För dem som genomgår avhållsamhetsperioden och får tillstånd att använda alkolås bedöms förslaget innebära större positiva hälsoeffekter än i dag.

Vissa av dem som diagnostiserats med alkoholmissbruk eller alkoholberoende kommer dock inte att kunna uppvisa tillräcklig nykterhet under avhållsamhetsperioden för att få tillstånd att vara med i alkolåsprogrammet. För dessa personer väntar i stället en spärrtid på ett eller två år inom vilken nytt körkort inte får utfärdas. Denna grupp bedöms uppgå till 300 personer. För ett fåtal av de berörda bedöms även effekten bli att deras anställningsförhållanden kommer att påverkas negativt, genom att de blir omplacerade eller uppsagda. Det bör dock påpekas att personer med alkoholrelaterade diagnoser i allmänhet har en problematisk situation på arbetsmarknaden. Vidare bör effekten för dessa individer vägas mot att personer som inte kan avhålla sig från att bruka alkohol av trafiksäkerhetsmässiga skäl inte bör inneha behörighet att framföra fordon i vägtrafiken.

Förslaget om att ta bort dagens möjlighet till förlängning av villkorstiden på grund av diagnosen alkoholberoende eller alkoholmissbruk som visar sig under den ettåriga villkorstiden påverkar ett mycket litet antal personer. År 2016 fick 42 personer villkorstiden förlängd på detta sätt. De kommer i stället att få sina körkort återkallade. Visserligen kan dessa personer påverkas negativt i vissa avseenden, men även där ska det vägas mot de positiva effekterna för trafiksäkerheten.

Förslaget innebär vidare att eftersom körkort med villkor om alkolås endast kommer att medges sökande, som utan undantag uppfyller de medicinska kraven, kan ett nytt och ovillkorat körkort efter villkorstidens slut utfärdas utan krav på körkortstillstånd. Denna regeländring bedöms främst leda till att minska risken för att det uppstår ett avbrott i körkortsinnehav för den berörda gruppen. Däremot bedöms inte detta förslag leda till lägre total avgift för individen.

För att säkerställa att innehavare av behörigheter för tyngre fordon genomgår läkarkontroller i enlighet med de i körkortsdirektivet föreskrivna femåriga intervallerna föreslås vidare att giltigheten för det nya körkortet utan villkor om alkolås, liksom för ett körkort som utfärdas

efter återkallelse under löpande villkorstid, anpassas efter den giltighetstid som gällde för det villkorade körkortet. Denna bestämmelse krävs nu eftersom kravet på körkortstillstånd vid utfärdande av det nya körkortet utan villkor om alkolås tas bort. Ändringen förmodas få positiv påverkan på personerna med högre behörigheter, som nu kommer att slippa en prövning av de medicinska kraven då nytt körkort ska utfärdas vid villkorstidens slut.

Vidare tas bestämmelsen om att femårsförnyelse av körkort inte ska tillämpas när körkortsinnehavet är förenat med villkor om alkolås bort. Detta får till följd, i de enstaka fall där alkolåset erhålls i slutet av den ursprungliga giltighetstiden, att en ordinarie förnyelse behöver ske i nära anslutning till beslutet om alkolås. I gengäld slipper dock körkortshavaren en prövning när nytt körkort efter villkorstidens slut ska utfärdas (se 5 kap. 15 b §).

Sammantaget bedöms effekterna för berörda individer bli neutrala.

8.3. Konsekvenser för den offentliga ekonomin

Transportstyrelsen kommer som en följd av ändring av körkortslagen att få utföra uppgifter om regelgivning, förändrad handläggning och att informera om de nya reglerna. Därtill krävs ändringar av den tekniska strukturen i vägtrafikregistret samt i Transportstyrelsens ärendehandläggningssystem. Kostnadskonsekvenserna är dock relativt marginella och hanteras inom nuvarande ekonomiska ramar.

Bedömningen är att ca 300 personer med en alkoholrelaterad diagnos inte längre kommer att ha möjlighet att delta i alkolåsprogrammet. Tidigare studier har visat att de i vissa fall drabbas av ohälsa och att deras position på arbetsmarknaden förändras. Därför bedöms kostnaden för socialförsäkringssystemet och sjukvården öka med 3 miljoner kronor per år. Eftersom avhållsamhetsperioden införs, vilket bedöms få en positiv hälsoeffekt för vissa personer, bedöms inte den offentliga sektorns ekonomi påverkas annat än högst marginellt.

Antalet ärenden som överklagas till domstol bedöms öka med 5–10 stycken per år. Skälet är att vissa av de personer med en känd diagnos, som inte kan styrka sin nykterhet under avhållsamhetsperioden, kan komma att överklaga till domstol när ansökan om villkorat körkort med alkolås avslås. Kostnader för detta hanteras inom den ordinarie budgeten.

8.4. Konsekvenser för företag

Om man till att börja med antar att 300 personer inte längre kommer att kunna ingå i alkolåsprogrammet och sedan antar att det är en femtedel av dessa som har körkort med högre behörighet, dvs. körkort för tung lastbil och/eller buss, är det 60 personer med sådan behörighet som berörs. Eftersom inte alla som har körkort för tung lastbil och/eller buss arbetar som yrkesförare antas 30 personer per år bli berörda. Dessa kan bli föremål för omplacering eller uppsägning vilket kan innebära att kostnader uppstår för åkeriet eller bussföretaget. De positiva hälsoeffekter som

uppstår på grund av införandet av avhållsamhetsperioden bedöms dock leda till att företag även får minskade kostnader. Företag som säljer och installerar alkolås bedöms dock få en något mindre efterfrågan på grund av förslagen. Den sammantagna effekten för företag bedöms bli neutral.

Företagen får inga administrativa kostnader med anledning av förslaget.

8.5. Konsekvenser för transportpolitisk måluppfyllelse

Förslaget bedöms, som tidigare nämnts, få effekt för tillgängligheten för uppskattningsvis 600 personer per år. Av dessa får de som inte alls kommer in i alkolåsprogrammet, ca 300 personer per år, sämre tillgänglighet. Vad gäller trafiksäkerhet bör en positiv effekt uppstå när personer som trots alkolås inte kan avstå från att bruka alkohol fråntas behörighet att framföra fordon i vägtrafiken. Det finns dock en risk att förare fortsätter att köra bil trots att de fråntagits körkortet. Det blir därmed oklart vad nettoeffekten blir för trafiksäkerheten. Vidare bedöms inte förslaget få en effekt på hänsynsmålen om miljö och hälsa.

Den sammantagna påverkan på den transportpolitiska måluppfyllelsen bedöms bli neutral.

9. Tillkännagivanden från riksdagen

9.1. Kommunikationsutrustning och körning

Riksdagen har tillkännagett för regeringen att den ska återkomma till riksdagen med ett förslag till lagstiftning med skärpta regler mot viss mobilanvändning vid bilkörning (bet. 2013/14:TU9, punkt 3, rskr. 2013/14:181).

Regeringen gav i april 2016 i uppdrag åt Transportstyrelsen att utvärdera den bestämmelse i 4 kap. 10 e § trafikförordningen (1998:1276) som infördes i december 2013 och som syftar till att minska det trafikfarliga användandet av mobiltelefoner och annan kommunikationsutrustning. I uppdraget ingick även, om det bedömdes vara lämpligt, att föreslå ytterligare regeländringar.

Transportstyrelsen redovisade uppdraget den 31 april 2017 med rapporten Förares användning av kommunikationsutrustning under färd (TSV 2016-1774 ). Transportstyrelsen föreslår i rapporten att bestämmelsen kan kompletteras med ett förbud mot att använda handhållen mobiltelefon vid framförande av fordon. Näringsdepartementet har remitterat rapporten.

Regeringen fattade den 30 november 2017 beslut om att ändra i 4 kap. 10 e § trafikförordningen (1998:1276). Ändringen innebär att föraren inte får använda mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning på ett

sådant sätt att han eller hon håller den i handen. Denna ändring träder i kraft den 1 februari 2018.

Riksdagen tillkännagav att regeringen skulle återkomma till riksdagen med förslag på ändrad lagstiftning. Regeringen anser dock att frågan lämpligen regleras i förordning och har därför genomfört den beskrivna regeländringen på det sättet. Regeringen anser att de nu beskrivna åtgärderna innebär att riksdagens tillkännagivande om kommunikationsutrustning och körning är slutbehandlat.

9.2. Insatser mot alkohol vid bilkörning

Riksdagen har tillkännagett för regeringen att den med skyndsamhet bör se över frågan om hur ett införande av alkobommar i gränshamnarna ska kunna genomföras (bet. 2014/15:TU8, punkt 2, rskr. 2014/15:145).

Regeringen gav den 14 april 2016 Trafikverket i uppdrag att förbereda ett införande av anläggningar för nykterhetskontroller i vissa hamnar. Uppdraget redovisades till regeringen den 31 januari 2017 med ett förslag om ett stegvist införande. Regeringen beslutade den 14 september 2017 om att ge i uppdrag åt Trafikverket att införa anläggningar för nykterhetskontroll i vissa hamnar. Trafikverket ska även föreslå hur mobila lösningar för automatisk nykterhetskontroll kan användas vid övriga hamnar och andra lämpliga platser i trafikmiljön.

Regeringen anser att de nu beskrivna åtgärderna innebär att riksdagens tillkännagivande om insatser mot alkohol vid bilkörning är slutbehandlat.

9.3. Kontroller och tillsyn av åkeribranschen

Riksdagen har tillkännagett för regeringen att den ska se över möjligheten att tillåta mindre avvikelser från kör- och vilotidsreglerna för yrkesmässig trafik (bet. 2014/15:TU12, punkt 3, rskr. 2014/15:206).

Regeringen gav den 1 oktober 2015 Transportstyrelsen i uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken. I uppdraget ingick bland annat att se över möjligheten att tillåta mindre avvikelser från reglerna om kör- och vilotider. Transportstyrelsen redovisade uppdraget den 2 maj 2017 med slutsatser att generella toleranser vad gäller kör- och vilotider inte är förenligt med EUbestämmelserna och att det heller inte är lämpligt att på nationell nivå skapa nya gränser för hur mycket en förare får köra eller ska vila. En sådan tillämpning i Sverige skulle även innebära att vi försvårar harmoniseringen av regeltillämpningen i Europa. Transportstyrelsen överlämnade i stället ett förslag på hur ett mer ändamålsenligt sanktionssystem kan se ut med förslag om ändrade sanktionsavgifter som har remitterats och sammanställts inom Regeringskansliet. Regeringen fattade den 16 november 2017 beslut om ändringarna av sanktionsnivåer i förordningen om kör- och vilotider samt färdskrivare (2004:865). Sanktionsnivåerna anpassas därmed till hur allvarlig regelöverträdelsen anses vara.

Regeringen anser att de nu beskrivna åtgärderna innebär att riksdagens tillkännagivande om kontroller och tillsyn av åkeribranschen är slutbehandlat.

9.4. Lastbilars och bussars längd och vikt

Riksdagen har tillkännagett för regeringen dels behovet av att skyndsamt utarbeta erforderliga regeländringar så att lastbilar med en bruttovikt på upp till 74 ton tillåts att trafikera de delar av det allmänna vägnätet som har tillräcklig bärighet, dels behovet av en generösare dispensgivning och fortsatt utredning när det gäller frågan om att tillåta fordonsekipage på upp till 30 meter (bet. 2014/15:TU12, punkt 7, rskr. 2014/15:206). I betänkandet Behandlingen av riksdagens skrivelser (bet. 2016/17:KU:21) framförde riksdagen synpunkter på regeringens behandling av tillkännagivandet om lastbilars och bussars längd och vikt.

Riksdagen har vidare tillkännagett för regeringen att den skyndsamt bör se över hur längre fordonståg i högre utsträckning kan tillåtas på det svenska vägnätet (bet. 2016/17:TU14, punkt 4, rskr. 2016/17:238).

Regeringen beslutade den 16 februari 2017 propositionen Godstrafikfrågor (prop. 2016/17:112) där det föreslås en ny bärighetsklass, BK4, som gör det möjligt med tyngre fordon och fordonskombinationer än vad som är möjligt i dag. Riksdagen har i enlighet med regeringens förslag fattat beslut om att det ska införas en ny bärighetsklass i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. I Regeringskansliet bereds nu nödvändiga förordningsändringar som en följd av riksdagens beslut. Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2018.

Regeringen fattade den 30 november beslut om ändringar i trafikförordningen (1998:1276) för att möjliggöra färd med längre och tyngre fordon eller fordonståg under en provperiod. Ändringarna, som träder i kraft den 1 februari 2018, bedöms ge bättre förutsättningar för att utveckla nya tekniker och konstruktioner.

Ärendena bereds vidare.

10. Författningskommentar

3 kap. 14 b § Trots 14 § andra stycket ska ett körkort med behörigheten C1, C1E, C,

CE, D1, D1E, D, eller DE, som efter återkallelse har utfärdats enligt 5 kap. 14 § andra stycket första meningen eller enligt 5 kap. 15 a §, eller som efter villkor om alkolås har utfärdats enligt 5 kap. 15 b §, förnyas första gången vid utgången av den giltighetstid som angavs på det återkallade körkortet eller på det körkort som varit förenat med villkor om alkolås, om utfärdandet gjordes före utgången av denna giltighetstid. Körkortet ska därefter förnyas vart femte år.

Trots 14 § andra stycket ska ett körkort med behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE som har lämnats i utbyte mot eller ersatt ett körkort som har utfärdats i en stat inom EES förnyas första gången vid utgången av den giltighetstid som angavs på ursprungskörkortet, om utbytet eller ersättandet gjordes före utgången av denna giltighetstid. Körkortet ska därefter förnyas vart femte år.

Vid förnyelse enligt denna paragraf tillämpas 12 § och 14 a §.

Paragrafen innehåller en särskild bestämmelse om när körkort med s.k. högre behörighet, som utfärdas efter återkallelse, ska förnyas. Eftersom innehavare av körkort med dessa behörigheter ska genomgå särskilda läkarkontroller vart femte år, måste giltighetstiden för de körkort, som utan någon sådan kontroll utfärdas efter återkallelse, få giltighetstiden anpassad efter den tid, som gällde för det återkallade körkortet. Då nu kravet på körkortstillstånd i 5 kap. 15 b §, och därmed sammanhängande medicinsk kontroll, tas bort vid utfärdande av nytt körkort efter en period med villkor om alkolås, ändras paragrafens första stycke så att samma regler gäller för dessa körkort som för körkort som utfärdas efter återkallelse.

För körkort, som utfärdas efter återkallelse, bör regeln om giltighetstidens anpassning till det återkallade körkortet även gälla de fall, då ett körkort med villkor om alkolås har återkallats under löpande villkorstid. Av den anledningen ändras bestämmelsen om utfärdande av körkort efter återkallelse så att även körkort utfärdade enligt 5 kap. 15 a § körkortslagen omfattas.

Paragrafens tredje stycke har, genom att 14 a § endast innehåller ett stycke (se SFS 2017:272), ändrats genom att orden ”första stycket” tagits bort.

Paragrafen behandlas i avsnitt 6.3.2.

14 c §

Bakgrunden till undantaget från femårsförnyelsen i denna paragraf är de särskilda lättnader avseende de medicinska kraven under villkorstiden. Genom att de medicinska kraven för att ha körkort med villkor om alkolås nu föreslås gälla utan några undantag blir bestämmelsen överflödig.

Paragrafen, som behandlas i avsnitt 6.3.2, tas därför bort.

5 kap. 15 b § När villkorstiden är slut får ett nytt körkort utan villkor om alkolås utfärdas efter ansökan.

Om det i beslutet om villkor om alkolås finns krav som ska uppfyllas för utfärdande gäller de kraven i stället för första stycket. Detsamma gäller ett beslut av Transportstyrelsen som fattats efter beslutet om villkor om alkolås men innan villkorstiden löpt ut.

Paragrafen reglerar utfärdande av nytt körkort utan villkor om alkolås när körkortet varit förenat med villkor om alkolås och villkorstiden löpt ut. Paragrafen ändras så att det tidigare kravet om att ett nytt körkort utan villkor om alkolås får utfärdas efter ansökan endast om sökanden har körkortstillstånd tas bort. Kravet på körkortstillstånd ska ses mot bakgrund av att även den som hade alkoholmissbruk eller var alkoholberoende, enligt tidigare bestämmelser, kunde ha körkort med villkor om alkolås. Genom ändringen i 5 kap. 19 § ska den som beviljas körkort med villkor om alkolås fullt ut uppfylla de medicinska lämplighetskraven under hela villkorstiden. Det nuvarande kravet på körkortstillstånd vid utfärdande av ett nytt körkort efter villkorstidens slut behövs därför inte längre.

Paragrafen behandlas i avsnitt 6.3.1.

19 § En ansökan om beslut om villkor om alkolås får bifallas endast om sökanden med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden bedöms som lämplig för körkortsinnehav med villkor om alkolås. Sådan lämplighet förutsätter att sökanden

1. kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken,

2. inte brukar narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64), och

3. uppfyller de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten.

Som bruk av narkotika enligt första stycket 2 anses inte en behandling där narkotika intas i enlighet med läkares eller någon annan behörig receptutfärdares ordination, under förutsättning att bruket inte innebär någon trafiksäkerhetsrisk.

Paragrafen innehåller de lämplighetskrav som ställs på den som ansöker om körkort med villkor om alkolås. Enligt den tidigare lydelsen ska sökanden för att anses medicinskt lämplig uppfylla andra medicinska krav än krav på frånvaro av alkoholmissbruk eller alkoholberoende. Paragrafen ändras så att den som efter ett rattfylleribrott ansöker om körkort med villkor om alkolås istället för körkortsåterkallelse fullt ut ska uppfylla de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten. Genom att ta bort skrivningen om alkoholmissbruk och alkoholberoende kommer sökanden att utan undantag behöva uppfylla de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten.

Paragrafen behandlas i avsnitt 6.1.

20 § Om ett beslut om villkor om alkolås fattas, ska sökandens rätt att framföra körkortspliktiga fordon under villkorstiden vara begränsad på det sätt som anges i 22 §. Villkorstiden ska vara ett år, om inte annat följer av andra stycket.

Villkorstiden ska vara två år, om

1. återkallelse skulle ha skett enligt 3 § 1 på grund av brott mot 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, eller

2. återkallelse annars skulle ha skett enligt 3 § 1 och sökanden under de senaste fem åren före det brott som har föranlett återkallelsen har gjort sig skyldig till annat brott mot 4 eller 4 a § lagen om straff för vissa trafikbrott till följd av alkoholförtäring.

Med återkallelse avses i denna paragraf även återkallelse tills vidare enligt 5 §.

Genom att generella krav på medicinsk lämplighet nu föreslås utan undantag enligt 5 kap. 19 § kommer personer med diagnoserna alkoholberoende eller alkoholmissbruk inte att beviljas körkort med villkor om alkolås. Bestämmelsen i tidigare 20 § andra stycket andra punkten b om villkorstidens längd vid dessa diagnoser blir därmed överflödig.

I det tidigare tredje stycket stadgas att om det under en ettårig villkorstid visar sig att körkortshavaren har diagnosen alkoholberoende eller alkoholmissbruk, ska villkorstiden förlängas. Efter ändringen av 19 § kommer en sådan situation att resultera i att de medicinska kraven inte längre är uppfyllda och att körkort med villkor om alkolås därmed inte längre ska medges. Enligt det tidigare tredje stycket får vidare körkortshavaren, om det finns anledning att anta att denne har ett sådant beroende eller missbruk, föreläggas att ge in läkarintyg om dessa förhållanden. Som redogjorts för i avsnitt 5.1 finns emellertid rent generellt sådana möjligheter till förelägganden. Mot bakgrund av det nu sagda fyller det tidigare tredje stycket inte längre någon funktion, och har därmed tagits bort.

Paragrafen behandlas i avsnitt 6.2.

Prop. 2017/18:63

Bilaga 1

27

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/126/EG

av den 20 december 2006

om körkort (omarbetning)

(Text av betydelse för EES)

europaparlamentet och europeiska unionens rÅd har

antagit detta direktiv

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska

gemenskapen, särskilt artikel 71,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit-

téns yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

HQI

Rådets direktiv 91/439/EEG av den 29 juli 1991 om

körkort (3) har flera gånger ändrats på väsentliga punkter.

I samband med de nya ändringarna av detta direktiv bör

därför bestämmelserna ifråga av tydlighetsskäl omarbetas.

HRI

Gemensamma körkortsbestämmelser är en grundläg-

gande förutsättning för den gemensamma transportpoli-

tiken, bidrar till att förbättra trafiksäkerheten och under-

lättar den fria rörligheten för människor som bosätter sig

i en annan medlemsstat än den som utfärdat körkortet.

Eftersom privata färdmedel fyller en viktig funktion,

gynnas individernas fria rörlighet och etableringsfrihet

om de har ett körkort som vederbörligen erkänns i värd-

medlemsstaten. Trots framsteg i fråga om harmonisering

av körkortsbestämmelserna har grundläggande skillnader

kvarstått mellan medlemsstaterna när det gäller bestäm-

melser om hur ofta körkort skall förnyas och om under-

kategorier av fordon, vilka måste harmoniseras i högre

grad för att gemenskapens politik lättare skall kunna

genomföras.

HSI

Körkortens giltighetstid får enligt direktiv 91/439/EEG

regleras i nationella bestämmelser vilket medför att olika

bestämmelser gäller i olika medlemsstater och att det

finns över 110 olika typer av giltiga körkort i medlems-

staterna. Det är därför svårt för enskilda, för polisen och

för de myndigheter som ansvarar för administrationen av

körkort att förstå och få en överblick över bestämmel-

serna vilket resulterat i förfalskade körkortshandlingar

som ibland varit i omlopp i decennier.

HTI

För att kunna förhindra att gemenskapskörkortet bara blir

ytterligare ett bland de 110 som redan förekommer, bör

medlemsstaterna vidta alla åtgärder som krävs för att

kunna utfärda gemenskapskörkortet till alla körkortsinne-

havare.

HUI

Detta direktiv bör inte påverka befintlig behörighet att

framföra fordon som beviljats eller förvärvats före dagen

för direktivets tillämpning.

HVI

Körkort erkänns ömsesidigt. Medlemsstaterna bör kunna

tillämpa den giltighetsperiod som fastställs i direktivet på

ett körkort utan begränsad administrativ giltighet som

utfärdats av en annan medlemsstat om innehavaren varit

bosatt på deras territorium under mer än två år.

HWI

Införandet av en administrativ giltighetsperiod för nya

körkort bör kunna göra det möjligt att vid förnyelsen till-

ämpa de senaste metoderna för att förhindra förfalsk-

ningar och genomföra medicinska kontroller eller andra

åtgärder enligt medlemsstaternas bestämmelser.

30.12.2006

L 403/18

Europeiska unionens officiella tidning

sv

H1I eut c QQRL SPNTNRPPTL ³N STN

H2I eµ²¯°¡°¡²¬¡­¥®´¥´³ ¹´´²¡®¤¥ ¡¶ ¤¥® RS ¦¥¢²µ¡²© RPPU Heut c SPT eL

QNQRNRPPUL ³N RPRIL ²å¤¥´³ §¥­¥®³¡­­¡ ³´å®¤°µ®«´ ¡¶ ¤¥® QX

³¥°´¥­¢¥² RPPV Heut c RYU eL UNQRNRPPVL ³N QI ¯£¨ eµ²¯°¡°¡²¬¡­¥®M

´¥´³ ³´å®¤°µ®«´ ¡¶ ¤¥® QT ¤¥£¥­¢¥² RPPV Hä®®µ ¥ª ¯¦¦¥®´¬©§§ª¯²¤ ©

eutIN r夥´³ ¢¥³¬µ´ ¡¶ ¤¥® QY ¤¥£¥­¢¥² RPPVN

H3I egt l RSWL RTNXNQYYQL ³N QN d©²¥«´©¶¥´ ³¥®¡³´ 䮤²¡´ §¥®¯­ eµ²¯°¡°¡²M

¬¡­¥®´¥´³ ¯£¨ ²å¤¥´³ ¦ö²¯²¤®©®§ HegI ®² QXXRORPPS Heut l RXTL

SQNQPNRPPSL ³N QIN

28

Prop. 2017/18:63

Bilaga 1

HXI

Av trafiksäkerhetsskäl bör minimikrav fastställas för utfär-

dande av körkort. Det behövs en harmonisering av

normerna för förarprov och utfärdande av körkort. I

detta syfte bör de kunskaper, den förmåga och det bete-

ende som är nödvändiga för att framföra motorfordon

fastställas, och förarprovet bör utformas enligt dessa

koncept. Minimikraven i fråga om fysisk och psykisk

lämplighet för att framföra sådana fordon bör definieras

på nytt.

HYI

Det bör lämnas bevis på att minimikraven i fråga om

fysisk och psykisk lämplighet att köra uppfylls av förare

av fordon som används för person- eller godstransport

när körkortet utfärdas och därefter med regelbundna

mellanrum. Sådana regelbundna kontroller, i enlighet

med nationell lagstiftning, av att minimikraven är

uppfyllda kommer att bidra till den fria rörligheten för

personer, undvika en snedvridning av konkurrensen och

bättre beakta det särskilda ansvar som förare av sådana

fordon har. Medlemsstaterna bör tillåtas föreskriva om

medicinsk kontroll för att garantera att minimikraven

uppfylls i fråga om fysisk och psykisk lämplighet att

framföra andra motorfordon. Av tydlighetsskäl bör

sådana undersökningar genomföras, när körkortet förnyas

och därför styras av körkortets giltighetstid.

HQPI

Det är nödvändigt att ytterligare stärka principen om

stegvis tillträde när det gäller kategorierna av tvåhjuliga

fordon och kategorierna av fordon avsedda för person-

eller godstransport.

HQQI

Medlemsstaterna bör dock tillåtas att fastställa en högre

åldersgräns för att framföra vissa fordonskategorier för att

ytterligare främja trafiksäkerheten. Under exceptionella

förhållanden bör medlemsstaterna tillåtas att fastställa

lägre åldersgränser i syfte att beakta nationella förhål-

landen.

HQRI

Definitionerna av kategorierna bör i större utsträckning

återspegla de berörda fordonens tekniska egenskaper och

den färdighet som behövs för att köra dem.

HQSI

Genom att ett mopedkörkort införs kommer trafiksäker-

heten att förbättras, särskilt med avseende på de yngsta

förarna som enligt statistiken är de mest olycksdrabbade

förarna.

HQTI

Särskilda bestämmelser bör antas som underlättar för

personer med fysiska funktionshinder att köra fordon.

HQUI

Av skäl som har samband med trafiksäkerheten bör det

dessutom finnas möjlighet för medlemsstaterna att, för

körkortshavare som har sin permanenta bosättningsort

inom deras territorium, tillämpa sina nationella bestäm-

melser om återkallelse, omhändertagande, förnyelse och

ogiltigförklaring av körkort.

HQVI

Den körkortsmodell som fastställs i direktiv 91/439/EEG

bör ersättas av ett gemensamt körkort i form av ett plast-

kort. Körkortsmodellen behöver samtidigt anpassas med

hänsyn till införandet av en ny kategori mopedkörkort

och en ny kategori av körkort för motorcyklar.

HQWI

Genom möjligheten att förse den nya körkortsmodellen i

form av ett plastkort med en mikroprocessor kan

medlemsstaterna förbättra förfalskningsskyddet ytterli-

gare. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att införa natio-

nella uppgifter i mikroprocessorn under förutsättning att

det inte inverkar på allmänt tillgängliga uppgifter.

Mikroprocessorns tekniska specifikationer bör fastställas

av kommissionen med bistånd av körkortskommittén.

HQXI

Miniminormer för yrkesbehörighet och utbildningskrav

för förarprövare bör fastställas i syfte att höja förarprö-

varnas kompetens och färdighet och därigenom säker-

ställa en mera objektiv bedömning av körkortsaspiran-

terna och mer harmoniserade uppkörningsprov.

HQYI

Kommissionen bör tillåtas anpassa bilagorna I–VI till den

vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

HRPI

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta

direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut

1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden

som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens

genomförandebefogenheter (1).

HRQI

Kommissionen bör särskilt ges behörighet att fastställa

nödvändiga kriterier för tillämpningen av detta direktiv.

Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser

att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, bör de

antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med

kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

30.12.2006

L 403/19

Europeiska unionens officiella tidning

sv

H1I egt l QXTL QWNWNQYYYL ³N RSN b¥³¬µ´¥´ 䮤²¡´ §¥®¯­ ¢¥³¬µ´

RPPVOUQROeg Heut l RPPL RRNWNRPPVL ³N QQIN

Prop. 2017/18:63

Bilaga 1

29

HRRI

Eftersom målen för detta direktiv inte i tillräcklig

utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de

därför, på grund av sin omfattning och sina

verkningar bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan

gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritets-

principen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportio-

nalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte

utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HRSI

Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldig-

heter vad gäller tidsfristerna för införlivande i nationell

lagstiftning och tillämpning av de direktiv som anges i

bilaga VII del B.

hÄrigenom fÖreskrivs fÖljandeN

Artikel 1

Körkortsmodell

1.

I enlighet med bestämmelserna i detta direktiv skall

medlemsstaterna införa nationella körkort i överensstämmelse

med den gemenskapsmodell som fastställs i bilaga I. Emblemet

på sidan 1 av körkort enligt gemenskapsmodellen skall innehålla

nationalitetsbeteckningen för den medlemsstat som har utfärdat

körkortet.

2.

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelser om

uppgiftsskydd får medlemsstaterna förse körkortet med ett

lagringsmedium (en mikroprocessor) från och med det att

kommissionen fastställt föreskrifterna enligt bilaga I för mikro-

processorn, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta

direktiv genom att komplettera det, i enlighet med förfarandet i

artikel 9.2. Dessa föreskrifter skall innehålla bestämmelser om

EG-typgodkännande som får beviljas endast om det kan visas att

mikroprocessorn är skyddad mot försök att manipulera eller

ändra lagrade uppgifter.

3.

Mikroprocessorn skall innehålla de harmoniserade

uppgifter om körkortet i fråga som specificeras i bilaga I.

Efter att ha samrått med kommissionen får medlemsstaterna

lagra ytterligare uppgifter, förutsatt att det inte på något sätt

påverkar genomförandet av detta direktiv.

I enlighet med förfarandet i artikel 9.2 får kommissionen ändra

bilaga I för att garantera kompatibilitet i framtiden.

4.

Medlemsstaterna får med kommissionens samtycke göra

sådana ändringar av modellen i bilaga I som är nödvändiga för

databehandling av körkortet.

Artikel 2

Ömsesidigt erkännande

1.

Körkort som är utfärdade av medlemsstaterna skall

erkännas ömsesidigt.

2.

Om en innehavare av ett giltigt nationellt körkort utan

den administrativa giltighetsperiod som anges i artikel 7.2

bosätter sig permanent i en annan medlemsstat än den som har

utfärdat körkortet, får värdmedlemsstaten tillämpa den administ-

rativa giltighetsperiod på körkortet som anges i den artikeln

genom att förnya körkortet från och med två år efter det datum

då innehavaren permanent bosatte sig på dess territorium.

Artikel 3

Åtgärder mot förfalskning

1.

Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder som är nödvän-

diga för att förhindra att körkort förfalskas, även i fråga om

körkort enligt gemenskapsmodellen som utfärdades innan detta

direktiv träder i kraft. De skall underrätta kommissionen om

åtgärderna.

2.

Det material som används för körkortet enligt bilaga I skall

göras förfalskningssäkert genom att specifikationer tillämpas,

som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom

att komplettera det, som skall fastställas av kommissionen i

enlighet med förfarandet i artikel 9.2. Medlemsstaterna får införa

ytterligare säkerhetsdetaljer.

3.

Medlemsstaterna skall se till att alla körkort som har utfär-

dats och är gällande uppfyller alla krav i detta direktiv senast 19

januari 2033.

Artikel 4

Kategorier, definitioner och åldersgränser

1.

Det körkort som anges i artikel 1 ger behörighet att föra

motordrivna fordon i de kategorier som definieras nedan. Det

får utfärdas från den åldersgräns som anges för varje kategori.

Med motordrivet fordon avses varje med motor försett fordon

som av egen kraft kan framföras på väg och som inte är spår-

bundet.

30.12.2006

L 403/20

Europeiska unionens officiella tidning

sv

30

Prop. 2017/18:63

Bilaga 1

2.

mopeder

Kategori AM

Två- eller trehjuliga fordon som är konstruerade för en

högsta hastighet av 45 km/h enligt artikel 1.2 a i Europapar-

lamentets

och

rådets

direktiv

2002/24/EG

av

den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och trehju-

liga motorfordon (1) (utom de som är konstruerade för en

högsta hastighet av 25 km/h) samt lätta fyrhjulingar enligt

artikel 1.3 a i direktiv 2002/24/EG.

Åldersgränsen för kategori AM skall vara 16 år.

3.

Motorcyklar med eller utan sidvagn och motordrivna

trehjulingar:

motorcykel: ett tvåhjuligt fordon med eller utan sidvagn enligt

artikel 1.2 b i direktiv 2002/24/EG.

motordriven trehjuling: fordon med tre symmetriskt placerade

hjul enligt artikel 1.2 c i direktiv 2002/24/EG.

a) Kategori A1

Motorcyklar vars motor har en cylindervolym på

högst 125 kubikcentimeter, en effekt av högst 11 kW

och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,1 kW/

kg.

Motordrivna trehjulingar med en effekt av högst 15 kW.

Åldersgränsen för kategori A1 skall vara 16 år.

b) Kategori A2

Motorcyklar med effekt på högst 35 kW och ett effekt/

viktförhållande som inte överstiger 0,2 kW/kg och som

inte hänför sig till ett fordon med mer än dubbla

effekten.

Åldersgränsen för kategori A2 skall vara 18 år.

c) Kategori A

i) motorcyklar

Åldersgränsen för kategori A skall vara 20 år. För

behörighet att köra motorcyklar i denna kategori

krävs dock minst två års erfarenhet som förare av

motorcyklar med körkort för kategori A2. Detta krav

på erfarenhet får dock åsidosättas om den som

ansöker har fyllt 24 år,

ii) motordrivna trehjulingar

Åldersgränsen för motordrivna trehjulingar med en

högre effekt än 15 kW skall vara 21 år.

4.

motorfordon:

motorfordon: motordrivet fordon som normalt är avsett för

person- eller godstransport på väg eller för att på väg dra

fordon avsedda för person- eller godstransport. Definitionen

innefattar trådbussar, dvs. icke spårbundna fordon som är

anslutna till en strömförande ledning. Jordbruks- och skogs-

brukstraktorer omfattas inte.

jordbruks- eller skogsbrukstraktor: motordrivet fordon på hjul

eller band som har minst två axlar och vars huvudsakliga

funktion är dess dragkraft, och som dessutom är särskilt

konstruerat för att dra, skjuta, bära eller driva vissa redskap,

maskiner eller släpvagnar, vilka används i samband med

jord- och skogsbruk, och som endast sekundärt utnyttjas för

person- eller godstransport på väg eller för att på väg dra

fordon som används för person- eller godstransport.

a) Kategori B1

Fyrhjulingar enligt artikel 1.3 b i direktiv 2002/24/EG.

Åldersgränsen för kategori B1 skall vara 16 år.

Kategori B1 skall inte vara obligatorisk. I medlemsstater

som inte inför denna kategori skall ett B-körkort krävas

för att få köra sådana fordon.

b) Kategori B

Motorfordon

med

en

tillåten

totalvikt

som

inte

överstiger 3 500 kg och som är konstruerade och tillverkade

för att ta högst åtta passagerare utöver föraren. Till motor-

fordon i denna kategori får en släpvagn kopplas med en

tillåten totalvikt som inte överstiger 750 kg.

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i

reglerna för typgodkännande av de berörda fordonen får till

ett motorfordon i denna kategori kopplas en släpvagn vars

totalvikt överstiger 750 kg förutsatt att fordonskombinatio-

nens tillåtna totalvikt inte överstiger 4 250 kg. Om fordons-

kombinationen överstiger 3 500 kg skall medlemsstaterna, i

enlighet med bestämmelserna i bilaga V, kräva att kombina-

tionen bara får köras efter

avslutad utbildning, eller

godkänt körprov.

30.12.2006

L 403/21

Europeiska unionens officiella tidning

sv

H1I egt l QRTL YNUNRPPRL ³N QN d©²¥«´©¶¥´ ³¥®¡³´ 䮤²¡´ §¥®¯­ «¯­­©³³©¯M

®¥®³ ¤©²¥«´©¶ RPPUOSPOeg Heut l QPVL RWNTNRPPUL ³N QWIN

Prop. 2017/18:63

Bilaga 1

31

Medlemsstaterna får också ställa krav på både sådan utbild-

ning och godkänt körprov.

Medlemsstaterna skall med hjälp av tillämplig gemens-

kapskod på körkortet ange att en sådan fordonskombination

får köras.

Åldersgränsen för kategori B skall vara 18 år.

c) Kategori BE

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i

reglerna för typgodkännande av de berörda fordonen,

fordonskombinationer som består av ett dragfordon i

kategori B och en släp- eller påhängsvagn med en tillåten

totalvikt på släp- eller påhängsvagnen på högst

3 500 kg.

Åldersgränsen för kategori BE skall vara 18 år.

d) Kategori C1

Motorfordon som inte ingår i kategorierna D1 eller D med

en tillåten totalvikt som överstiger 3 500 kg men inte

7 500 kg och som är konstruerade och tillverkade för att ta

högst åtta passagerare utöver föraren. Till ett motorfordon i

denna kategori får kopplas en släpvagn med en tillåten total-

vikt som inte överstiger 750 kg.

e) Kategori C1E

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i

reglerna om typgodkännande för de berörda fordonen,

fordonskombinationer som består av ett dragfordon i

kategori C1 och en släp- eller påhängsvagn med en

tillåten totalvikt över 750 kg under förutsättning att

fordonskombinationens tillåtna totalvikt inte överstiger

12 000 kg.

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i

reglerna om typgodkännande för de berörda fordonen,

fordonskombinationer som består av ett dragfordon i

kategori B och en släp- eller påhängsvagn med en tillåten

totalvikt över 3 500 kg, under förutsättning att fordons-

kombinationens

tillåtna

totalvikt

inte

överstiger

12 000 kg.

Åldersgränsen för kategorierna C1 och C1E skall vara 18

år utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna

om framförande av sådana fordon i Europaparlamentets

och rådets direktiv 2003/59/EG av den 15 juli 2003 om

grundläggande kompetens och fortbildning för förare av

vissa vägfordon för gods- eller persontransport (1).

f) Kategori C

Motorfordon som inte ingår i kategorierna D1 eller D med

en tillåten totalvikt över 3 500 kg och som är konstruerade

och tillverkade för att ta högst åtta passagerare utöver

föraren. Till motorfordon som får föras med C-körkort i

denna kategori får kopplas en släpvagn med en tillåten total-

vikt av högst 750 kg.

g) Kategori CE

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i

reglerna om typgodkännande för de berörda fordonen,

fordonskombinationer som består av ett dragfordon i

kategori C och en släp- eller påhängsvagn med en tillåten

totalvikt över 750 kg.

Åldersgränsen för kategorierna C och CE skall vara 21 år

utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna

för framförande av sådana fordon i direktiv 2003/59/EG.

h) Kategori D1

Motorfordon som är konstruerade och tillverkade för att ta

högst 16 passagerare utöver föraren, och med en största

längd av 8 meter. Till ett motorfordon i denna kategori får

kopplas en släpvagn med en tillåten totalvikt av

högst 750 kg.

i) Kategori D1E

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i

reglerna för typgodkännande av de berörda fordonen,

fordonskombinationer som består av ett dragfordon i

kategori D1 och en släpvagn med en tillåten totalvikt

som överstiger 750 kg.

Åldersgränsen för kategorierna D1 och D1E skall vara 21

år utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna

on framförande av sådana fordon i direktiv 2003/59/EG.

j) Kategori D

Motorfordon konstruerade och tillverkade för att ta fler än

åtta passagerare utöver föraren. Till ett motorfordon som får

föras med D-körkort får kopplas en släpvagn med en tillåten

totalvikt av högst 750 kg.

k) Kategori DE

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i

reglerna om typgodkännande av de berörda fordonen,

fordonskombinationer som består av ett dragfordon i

kategori D och en släpvagn med en tillåten totalvikt som

överstiger 750 kg.

30.12.2006

L 403/22

Europeiska unionens officiella tidning

sv

H1I eut l RRVL QPNYNRPPSL ³N TN d©²¥«´©¶¥´ 䮤²¡´ §¥®¯­ ²å¤¥´³ ¤©²¥«´©¶

RPPTOVVOeg Heut l QVXL QNUNRPPTL ³N SUIN

32

Prop. 2017/18:63

Bilaga 1

Åldersgränsen för kategorierna D och DE skall vara 24 år

utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna

om framförande av sådana fordon i direktiv 2003/59/EG.

5.

Med kommissionens samtycke får medlemsstaterna besluta

att denna artikel inte skall tillämpas på vissa särskilda typer av

motordrivna fordon, exempelvis specialfordon för personer med

funktionshinder.

Medlemsstaterna får besluta att detta direktiv inte skall tillämpas

på fordon som används av försvarsmakten och civilförsvaret

eller som står under deras kontroll.

6.

Medlemsstaterna får höja eller sänka åldersgränsen för

utfärdande av körkort

a) för kategori AM ned till 14 år eller upp till 18 år,

b) för kategori B1 upp till 18 år,

c) för kategori A1 upp till 17 eller 18 år

om det är två års skillnad mellan åldersgränsen för

kategori A1, och åldersgränsen för kategori A2, och

en minimiperiod om två års erfarenhet krävs av motor-

cyklar i kategori A2 innan tillstånd att köra motorcyklar

av kategori A kan beviljas, så som anges i artikel 4.3 c i,

d) för kategorierna B och BE ned till 17 år.

Medlemsstaterna får sänka åldersgränsen för kategori C till 18 år

och för kategori D till 21 år när det gäller

a) fordon som används av räddningstjänsten och ordning-

smakten,

b) fordon som provas på väg i syfte att göra reparationer eller

underhåll.

Körkort som utfärdats till personer vid en lägre ålder än den

som anges i punkterna 2-4 i enlighet med denna punkt skall

endast vara giltiga på den utfärdande medlemsstatens territo-

rium till dess att körkortshavaren har nått den åldersgräns som

anges i punkterna 2-4.

Medlemsstaterna får godkänna giltigheten på sitt territorium av

körkort som utfärdats till förare under den åldersgräns som

anges i punkterna 2–4.

Artikel 5

Villkor och begränsningar

1.

De villkor som gäller för förarens behörighet skall anges

på körkortet.

2.

Om körkortet till följd av ett fysiskt funktionshinder

endast gäller för vissa typer av fordon eller för särskilt anpassade

fordon skall det körprov som föreskrivs i artikel 7 avläggas i ett

sådant fordon.

Artikel 6

Behörighetsordning och överensstämmelse mellan katego-

rier

1.

För utfärdande av körkort gäller följande villkor:

a) Körkort för kategorierna C1, C, D1 och D får endast utfärdas

för den som redan har körkort i kategori B.

b) Körkort för kategorierna BE, C1E, D1E, och DE får endast

utfärdas för den som redan har körkort i kategori B, C1, C,

D1 respektive D.

2.

I fråga om körkortens giltighet gäller följande:

a) Körkort för kategorierna C1E, CE, D1E, eller DE gäller även

för fordonskombinationer i kategori BE.

b) Körkort för kategori CE gäller även för kategori DE om inne-

havaren har behörighet att föra fordon i kategori D.

c) Körkort för kategorierna CE och DE gäller även för fordons-

kombinationer i kategori C1E respektive D1E.

d) Körkort för samtliga kategorier skall ge behörighet att föra

fordon i kategori AM. När det gäller körkort som är utfär-

dade inom dess territorium får en medlemsstat begränsa

överensstämmelsen för kategori AM till kategorierna A1, A2

och A om denna medlemsstat inför ett körprov som ett

villkor för att erhålla behörighet för kategori AM.

e) Körkort för kategori A2 skall också gälla för kategori A1.

f) Körkort för kategorierna A, B, C eller D skall även gälla för

kategori A1, A2, B1, C1 eller D1.

30.12.2006

L 403/23

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2017/18:63

Bilaga 1

33

3.

För körning inom eget territorium får medlemsstaterna

dessutom tillåta följande:

a) Körkort för kategori B ger behörighet att föra motordrivna

trehjulingar med en effekt som överstiger 15 kW under

förutsättning att innehavaren av körkortet för kategori B är

minst 21 år gammal.

b) Körkort för kategori B får ge behörighet att föra motorcykel

enligt kategori A1.

Eftersom denna punkt endast gäller inom eget territorium skall

medlemsstaterna inte ange på körkortet att innehavaren har rätt

att föra dessa fordon.

4.

Efter samråd med kommissionen får medlemsstaterna

inom sitt territorium tillåta att

a) den som har fyllt 21 år och i minst två år har haft körkort

med behörigheten B får föra fordon i kategori D1 (med en

tillåten totalvikt som inte överstiger 3 500 kg, exklusive all

specialutrustning avsedd för transport av personer med funk-

tionshinder), förutsatt att fordonen används i samhällsnyttig

verksamhet av organisationer som inte är affärsdrivande och

att föraren utan ersättning bidrar med sina tjänster,

b) den som har fyllt 21 år och i minst två år har haft körkort

med behörigheten B får föra fordon med en tillåten totalvikt

som överstiger 3 500 kg, förutsatt att fordonen huvudsak-

ligen används stationärt i instruktions- eller rekreationssyfte

och att de används i samhällsnyttig verksamhet av organisa-

tioner som inte är affärsdrivande, samt att fordonen är

ombyggda så att de inte kan användas för att transportera

fler än nio personer eller för annan godstransport än den

som är absolut nödvändig för den aktuella verksamheten.

Artikel 7

Utfärdande, giltighet och förnyelse

1.

Körkort får endast utfärdas till sökande

a) som har godkänts i ett körprov och ett kunskapsprov samt

uppfyller de medicinska krav som fastställs i bilagorna II och

III,

b) som har godkänts enbart i ett kunskapsprov för kategori

AM; medlemsstaterna får föreskriva att sökande skall ha

godkänts i ett körprov och genomgått en läkarundersökning

för denna kategori.

För tre- och fyrhjulingar inom denna kategori får medlems-

staterna införa ett särskilt körprov. För differentiering av

fordon inom kategori AM får en nationell kod införas i

körkortet.

c) som, när det gäller kategori A2 eller kategori A och under

förutsättning att de har minst två års erfarenhet av att köra

motorcykel i kategori A1 eller kategori A2, har godkänt

resultat på ett körprov, eller har genomfört utbildning i

enlighet med bilaga VI,

d) som har genomfört utbildning eller fått godkänt resultat på

ett körprov i enlighet med bilaga V när det gäller kategori B

för att köra en fordonskombination så som den definieras i

artikel 4. 4 b, andra stycket,

e) med permanent bosättningsort inom den medlemsstat som

utfärdar körkortet eller som kan intyga att de har studerat

där i minst sex månader.

2. a) Från och med den 19 januari 2013 skall körkort utfär-

dade av medlemsstaterna för kategorierna AM, A1, A2,

A, B, B1 och BE ha en administrativ giltighetstid på tio år.

En medlemsstat får välja att utfärda sådana körkort med

en administrativ giltighetstid på upp till 15 år.

b) Från och med den 19 januari 2013 skall körkort utfär-

dade av medlemsstaterna för kategorierna C, CE, C1, C1E,

D, DE, D1 och D1E ha en administrativ giltighetstid på

fem år.

c) Förnyelse av ett körkort kan automatiskt medföra en ny

administrativ giltighetstid för en annan kategori eller

andra kategorier körkortshavaren som har behörighet för,

i den utsträckning som detta överensstämmer med vill-

koren i detta direktiv.

d) Att körkortet är försett med en mikroprocessor som före-

skrivs i artikel 1 skall inte utgöra en förutsättning för

körkortets giltighet. En mikroprocessor som förlorats, är

omöjlig att avläsa eller på annat sätt är skadad skall inte

påverka handlingens giltighet.

3.

Förnyelse av körkort vid den administrativa giltighetstidens

utgång skall förutsätta

a) fortsatt uppfyllande av, när det gäller kategorierna C, CE, C1,

C1E, D, DE, D1, D1E, de minimikrav som anges i bilaga III i

fråga om fysisk och psykisk lämplighet att föra sådana

fordon, och

b) permanent bosättning på territoriet i den medlemsstat som

utfärdar körkortet eller bestyrkande av att sökande sedan

minst sex månader studerat där.

I fråga om kategorierna A, A1, A2, AM, B, B1 och BE får

medlemsstaterna vid förnyelse kräva en kontroll med tillämp-

ning av de minimikrav som anges i bilaga III i fråga om fysisk

och psykisk lämplighet att föra sådana fordon.

30.12.2006

L 403/24

Europeiska unionens officiella tidning

sv

34

Prop. 2017/18:63

Bilaga 1

Medlemsstaterna får begränsa den administrativa giltighetstid

som anges i punkt 2 för körkort av alla kategorier som utfärdas

till nya körkortshavare i syfte att tillämpa särskilda trafiksäker-

hetshöjande åtgärder riktade mot sådana körkortshavare.

Medlemsstaterna får begränsa den administrativa giltighetstiden

till tre år för körkort av kategorierna C och D som utfärdas för

första gången till nya körkortshavare för att kunna tillämpa

särskilda trafiksäkerhetshöjande åtgärder riktade mot sådana

körkortshavare.

Medlemsstaterna får begränsa den administrativa giltighetstid

som anges i punkt 2 för individuella körkort av alla kategorier

om det anses nödvändigt att tillämpa tätare medicinska

kontroller eller andra särskilda åtgärder, exempelvis begräns-

ningar för den som begår trafiköverträdelser.

Medlemsstaterna får i syfte att tillämpa tätare medicinska

kontroller eller andra särskilda åtgärder, exempelvis repetitions-

kurser förkorta den administrativa giltighetstid som anges i

punkt 2 för körkort för innehavare, bosatta på deras territorium,

som uppnått 50 års ålder. Den förkortade administrativa giltig-

hetstiden kan endast tillämpas efter förnyelse av körkort.

4.

Utan att det påverkar tillämpningen av nationell straffrätt

och ordningsbestämmelser får medlemsstaterna efter samråd

med kommissionen för utfärdande av körkort tillämpa bestäm-

melser i sin nationella lagstiftning som rör andra förhållanden

än de som avses i detta direktiv.

5. a) Det är inte tillåtet att inneha mer än ett körkort.

b) En medlemsstat skall vägra att utfärda ett körkort om det

har fastställts att den sökande redan har ett körkort.

c) Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder i

enlighet med led b. Nödvändiga åtgärder när det gäller

utfärdande, ersättande, förnyande eller utbyte av ett

körkort skall vara att kontrollera med andra medlems-

stater att den sökande inte redan har ett körkort, om det

finns rimlig anledning att misstänka detta.

d) För att kunna underlätta kontrollerna i enlighet med led b

skall medlemsstaterna använda sig av nätverket för EU-

körkort så fort som det har tagits i drift.

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i

artikel 2 a skall den medlemsstat som utfärdar ett körkort

med vederbörlig noggrannhet försäkra sig om att den som

ansöker om körkort uppfyller kraven i punkt 1 i den här

artikeln och tillämpa sina nationella bestämmelser om

upphävande eller återkallelse av rätten att köra om det kan

fastställas att ett körkort har utfärdats utan att dessa krav var

uppfyllda.

Artikel 8

Anpassning till vetenskapliga och tekniska framsteg

De ändringar som är nödvändiga för att anpassa bilagorna I–VI

till vetenskapliga och tekniska framsteg skall antas enligt

det förfarande som föreskrivs i artikel 9.2.

Artikel 9

Kommitté

1.

Kommissionen skall biträdas av körkortskommittén.

2.

När det hänvisas till denna punkt skall artikel 5a.1-5a.4

och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av

bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 10

Förarprövare

Från och med detta direktivs ikraftträdande skall förarprövare

uppfylla de minimikrav som anges i bilaga IV.

Förarprövare som är verksamma före den 19 januari 2013 skall

dock endast omfattas av bestämmelser om kvalitetssäkring och

regelbunden fortbildning.

Artikel 11

Bestämmelser om utbyte, återkallelse, ersättande och

erkännande av körkort

1.

Om innehavaren av ett giltigt nationellt körkort utfärdat

av en medlemsstat har förlagt sin permanenta bosättningsort till

en annan medlemsstat, får han eller hon begära att hans eller

hennes körkort skall bytas ut mot ett likvärdigt körkort. Den

medlemsstat som verkställer utbytet skall kontrollera för vilken

kategori det inlämnade körkortet fortfarande är giltigt.

2.

Om inte annat följer av tillämpningen av territorialprin-

cipen i straffrätt och ordningsbestämmelser får den medlemsstat

där innehavaren av ett körkort som har utfärdats av en annan

medlemsstat har sin permanenta bosättningsort tillämpa sina

nationella bestämmelser om begränsning, omhändertagande,

återkallelse och ogiltigförklaring av körkort och, om det behövs,

byta ut körkortet i detta syfte.

30.12.2006

L 403/25

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2017/18:63

Bilaga 1

35

3.

Den medlemsstat som verkställer utbytet skall återlämna

det gamla körkortet till myndigheterna i den medlemsstat som

har utfärdat körkortet och ange skälen för detta.

4.

En medlemsstat skall vägra att utfärda ett körkort till en

sökande vars körkort har begränsats, omhändertagits eller åter-

kallats av en annan medlemsstat.

En medlemsstat skall vägra att erkänna giltigheten av ett körkort

utfärdat av en annan medlemsstat till en person vars körkort har

begränsats, omhändertagits eller återkallats på den förstnämnda

medlemsstatens territorium.

En medlemsstat får likaså vägra att utfärda ett körkort om den

sökande har fått sitt körkort återkallat i en annan medlemsstat.

5.

Vid exempelvis förlust eller stöld av ett körkort får endast

de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där innehavaren

har sin permanenta bosättningsort utfärda ett körkort som

ersätter det förlorade. Dessa myndigheter skall utfärda ersätt-

ningskörkortet på grundval av de uppgifter de har tillgängliga

eller då så är lämpligt på grundval av ett intyg från de behöriga

myndigheterna i den medlemsstat som utfärdade det ursprung-

liga körkortet.

6.

Om en medlemsstat byter ut ett körkort som har utfärdats

av ett tredje land mot ett körkort enligt gemenskapsmodellen

skall utbytet samt förnyelser eller utbyten som sker senare regi-

streras på det nya körkortet.

Ett sådant utbyte får endast göras om det körkort som har utfär-

dats av det tredje landet har inlämnats till de behöriga myndig-

heterna i den medlemsstat som gör utbytet. Om innehavaren av

ett körkort som har utfärdats på detta sätt flyttar sin perma-

nenta bosättningsort till en annan medlemsstat behöver inte

principen om ömsesidigt erkännande i artikel 2 tillämpas.

Artikel 12

Permanent bosättningsort

Med permanent bosättningsort avses i detta direktiv den plats där

en person normalt bor, dvs. under minst 185 dagar varje kalen-

derår, till följd av personlig och yrkesmässig anknytning eller,

om personen saknar yrkesmässig anknytning, till följd av en

personlig anknytning som präglas av nära band mellan personen

och den plats där personen bor.

För en person som har den yrkesmässiga anknytningen till en

annan plats än den personliga anknytningen och som därför

omväxlande bor på olika platser i två eller flera medlemsstater

skall dock den permanenta bosättningsorten anses vara den

plats till vilken han har personlig anknytning under förutsätt-

ning att personen med regelbundna mellanrum återvänder dit.

Detta sista villkor behöver inte uppfyllas om personen bor i en

medlemsstat för att genomföra en tidsmässigt begränsad uppgift.

Studier vid universitet eller annan utbildningsanstalt skall inte

medföra att den permanenta bosättningsorten ändras.

Artikel 13

Överensstämmelse mellan körkort som inte motsvarar

gemenskapsmodellen

1.

Medlemsstaterna skall med kommissionens samtycke fast-

ställa regler för överensstämmelsen mellan behörighet som

erhållits före genomförandet av detta direktiv, och de kategorier

som definieras i artikel 4.

Efter samråd med kommissionen får medlemsstaterna göra

sådana ändringar i sin nationella lagstiftning som är nödvändiga

för att genomföra bestämmelserna i artikel 11. 4, 11.5 och

11.6.

2.

Behörighet att framföra fordon som beviljats före den 19

januari 2013 skall inte kunna dras in eller på något sätt

inskränkas genom bestämmelserna i detta direktiv.

Artikel 14

Översyn

Kommissionen skall, tidigast den 19 januari 2018, rapportera

om genomförandet av detta direktiv, inbegripet hur det påverkat

trafiksäkerheten.

Artikel 15

Ömsesidigt bistånd

Medlemsstaterna skall bistå varandra vid genomförandet av detta

direktiv och skall utbyta upplysningar om de körkort som de

har utfärdat, bytt ut, ersatt, förnyat eller återkallat. De skall

använda det nätverk för EU-körkort som inrättats för detta

ändamål, när detta nätverk väl har tagits i drift.

Artikel 16

Införlivande

1.

Medlemsstaterna skall senast den 19 januari 2011 anta

och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författ-

ningar som är nödvändiga för att följa artikel 1.1, artikel 3,

artikel 4.1, 4.2 och 4.3 och 4.4 b–k, artikel 6.1, 6.2 a och 6.2

c–e, artikel 7.1 b, c och d, 7.2, 7.3 och 7.5, artikel 8, artikel 10,

artiklarna 13–15 samt bilaga I punkt 2, bilaga II punkt 5.2 när

det gäller kategorierna A1, A2 och A och bilaga IV, V och VI.

De skall genast överlämna texten till bestämmelserna till

kommissionen.

30.12.2006

L 403/26

Europeiska unionens officiella tidning

sv

36

Prop. 2017/18:63

Bilaga 1

2.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den

19 januari 2013.

3.

När en medlemsstat beslutar om dessa åtgärder skall de

innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en

sådan hänvisning när de offentliggörs. De skall även innehålla

en anvisning om att hänvisningar i befintliga lagar och andra

författningar till det upphävda direktivet skall tolkas som hänvis-

ningar till detta direktiv. Närmare föreskrifter om hur hänvis-

ningen skall göras samt om dess lydelse skall varje medlemsstat

själv utfärda.

4.

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten

till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de

antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 17

Upphävande

Direktiv 91/439/EEG skall upphöra att gälla från och med den

19 januari 2013, utan att det påverkar medlemsstaternas skyl-

digheter vad gäller de tidsfrister som anges i bilaga VII del B för

införlivande av det direktivet i nationell lagstiftning.

Artikel 2.4 i direktiv 91/439/EEG skall upphöra att gälla från

och med den 19 januari 2007.

Hänvisningar till det upphävda direktivet skall tolkas som

hänvisningar till det här direktivet och bör läsas i enlighet med

jämförelsetabellen i bilaga VIII.

Artikel 18

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det

har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 2.1, artikel 5, artikel 6.2 b, artikel 7.1 a, artikel 9, artikel

11.1 och 11.3-11.6, artikel 12 samt bilagorna I, II och III skall

tillämpas från och med 19 januari 2009.

Artikel 19

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2006.

På Europaparlamentets vägnar

jN borrell fontelles

Ordförande

På rådets vägnar

jN korkeaoja

Ordförande

30.12.2006

L 403/27

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2017/18:63

Bilaga 1

37

BILAGA I

BESTÄMMELSER FÖR KÖRKORT ENLIGT GEMENSKAPSMODELLEN

QN d¥ ¦¹³©³«¡ ¥§¥®³«¡°¥²®¡ ¨¯³ «ö²«¯²´¥® ¥®¬©§´ §¥­¥®³«¡°³­¯¤¥¬¬¥® ³«¡¬¬ ¶¡²¡ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ iso WXQP ¯£¨ iso WXQVM

QN

k¯²´¥´ ³«¡¬¬ ¶¡²¡ ´©¬¬¶¥²«¡´ © °¯¬¹«¡²¢¯®¡´N

d¥ ­¥´¯¤¥² ³¯­ ¡®¶ä®¤³ ¦ö² ¡´´ «¯®´²¯¬¬¥²¡ «ö²«¯²´¥®³ ¥§¥®³«¡°¥² © ³¹¦´¥ ¡´´ ¦¡³´³´ä¬¬¡ ¡´´ ¤¥ ¦ö¬ª¥² ¤¥ ©®´¥²®¡´©¯®¥¬¬¡

®¯²­¥²®¡ ³«¡¬¬ ¶¡²¡ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ iso QPSWSN

RN f¹³©³«¡ ³ä«¥²¨¥´³¤¥´¡¬ª¥² °å «ö²«¯²´¥´

h¯´¥® ­¯´ ¤¯«µ­¥®´¥®³ ¦¹³©³«¡ ³ä«¥²¨¥´ µ´§ö²³ ¡¶Z

f²¡­³´ä¬¬®©®§ ¡¶ ¦¡¬³«¡ «¯²´Z ¤¥´ ³«¡°¡³ ¥´´ ®¹´´ ¦ö²¥­å¬ ³¯­ © ¨ö§ §²¡¤ ¬©«®¡² ¤¯«µ­¥®´¥´L ¡®´©®§¥® §¥®¯­ ¡´´

­¡® ´©¬¬¶¥²«¡² ¤¥´ ¦²å® ¢ö²ª¡® ¥¬¬¥² «¯°©¥²¡² ¥´´ ¯²©§©®¡¬¤¯«µ­¥®´N

vä³¥®´¬©§ 䮤²©®§Z ¥§¥®³«¡°¥²®¡ ¦ö² ¥´´ ¯²©§©®¡¬¤¯«µ­¥®´ 䮤²¡³L ¥¸¥­°¥¬¶©³ §¥®¯­ ¡´´ ­¡® 䮤²¡² ¶©³³¡ ¡¶

µ°°§©¦´¥²®¡ ³¯­ ¦©®®³ ´²¹£«´¡ °å ¤¯«µ­¥®´¥´N

d¥® ö¶¥²§²©°¡®¤¥ ³ä«¥²¨¥´¥® ¬©§§¥² © ³¹³´¥­¥´ © ³©® ¨¥¬¨¥´ ¯£¨ ¢¥³´å² ¡¶ ¡°°¬©«¡´©¯®³°²¯£¥³³¥®L ö¶¥²¦ö²©®§¥® ¡¶ ¤¡´¡L

­¡´¥²©¡¬¥´ © ³ªä¬¶¡ «¯²´¥´L ´²¹£«´¥«®©«¥®L ¥® ¢¥§²ä®³¡¤ µ°°³ä´´®©®§ ¯¬©«¡ ³ä«¥²¨¥´³¤¥´¡¬ª¥² ¯£¨ °¥²³¯®¡¬©³¥²©®§³°²¯M

£¥³³¥®N

¡I d¥´ ­¡´¥²©¡¬ ³¯­ ¡®¶ä®¤³ ¦ö² «ö²«¯²´¥´ ³«¡¬¬ ¶¡²¡ ³å¤¡®´ ¡´´ ¤¥´ ©®´¥ «¡® ¦ö²¦¡¬³«¡³ §¥®¯­ ¡´´ ¡®¶ä®¤¡ ¦ö¬ª¡®¤¥

´¥«®©«´¹°¥² H¯¢¬©§¡´¯²©³«¡ ³ä«¥²¨¥´³¤¥´¡¬ª¥²IZ

sªä¬¶¡ «¯²´¥´ ³«¡¬¬ ¶¡²¡ uv dµ¬¬N

e® ³ä«¥²¨¥´³­ö®³´²¡¤ ¢¡«§²µ®¤ ³¯­ ¨¡² µ´¦¯²­¡´³ ¦ö² ¡´´ §ö²¡ ¦ö²¦¡¬³«®©®§ §¥®¯­ ³«¡®®©®§L ´²¹£« ¥¬¬¥²

«¯°©¥²©®§ ¯­öª¬©§L §¥®¯­ ¡´´ ¡®¶ä®¤¡ ©²©³´²¹£« ­¥¤ ³ä«¥²¨¥´³´²¹£«¦ä²§ © ­å®§¡ ¦ä²§¥² ³¡­´ °¯³©´©¶´ ¯£¨ ®¥§¡´©¶´

§µ©¬¬¯£¨¥²¡´ ´²¹£«N mö®³´²¥´ ¦å² ©®´¥ ¢¥³´å ¡¶ °²©­ä²¦ä²§¥²®¡ HcmykIL ³«¡¬¬ ©®®¥¨å¬¬¡ «¯­°¬¥´´ µ´¦¯²­¡¤¥

­ö®³´¥² © ­©®³´ ´¶å ³ä²³«©¬¤¡ ¦ä²§¥² ¯£¨ ³«¡¬¬ ©®¢¥§²©°¡ ­©«²¯´¥¸´N

o°´©³«´ ¶¡²©¡¢¬¡ ¤¥´¡¬ª¥² ³¯­ §¥² ¥´´ ´©¬¬²ä£«¬©§´ ³«¹¤¤ ­¯´ «¯°©¥²©®§ ¯£¨ ­¡®©°µ¬¥²©®§ ¡¶ ¦¯´¯§²¡¦©¥´N

l¡³¥²§²¡¶¹²N

på °¬¡´³¥® ¦ö² ¦¯´¯§²¡¦©¥´ ¢ö² ¤¥® ³ä«¥²¨¥´³­ö®³´²¡¤¥ ¢¡«§²µ®¤¥® ¯£¨ ¦¯´¯§²¡¦©¥´ ö¶¥²¬¡°°¡ ¶¡²¡®¤²¡ © å´­©®M

³´¯®¥ ¤¥® ¥®¡ «¡®´¥® H¡¶´¯®¡®¤¥ ­ö®³´¥²IN

¢I d¥³³µ´¯­ ³«¡¬¬ ¤¥´ ­¡´¥²©¡¬ ³¯­ ¡®¶ä®¤³ ¦ö² «ö²«¯²´¥´ ¶¡²¡ ³å¤¡®´ ¡´´ ¤¥´ ©®´¥ «¡® ¦ö²¦¡¬³«¡³ §¥®¯­ ¡´´ ­©®³´ ´²¥

¡¶ ¦ö¬ª¡®¤¥ ´¥«®©«´¹°¥² ¡®¶ä®¤³ H¹´´¥²¬©§¡²¥ ³ä«¥²¨¥´³¤¥´¡¬ª¥²IZ

t²¹£«¦ä²§ ³¯­ ¶¡²©¥²¡² ¢¥²¯¥®¤¥ °å ¢¥´²¡«´®©®§³¶©®«¥¬JN

t¥²­¯«²¯­ ¦ä²§JN

a®°¡³³¡¤¥ ¨¯¬¯§²¡­JN

v¡²©¥²¡®¤¥ ¬¡³¥²¢©¬¤¥²JN

f¬µ¯²¥³£¥²¡®¤¥ µ¬´²¡¶©¯¬¥´´ ´²¹£«¦ä²§L ³¹®¬©§ ¯£¨ ´²¡®³°¡²¥®´N

i²©¤©³£¥²¡®¤¥ ´²¹£«N

d©§©´¡¬´ ¶¡´´¥®­ä²«¥ © ¢¡«§²µ®¤¥®N

i®¦²¡²ö¤¡ ¥¬¬¥² ¦¯³¦¯²¥³£¥²¡®¤¥ °©§­¥®´N

t¥£«¥®L ³¹­¢¯¬¥² ¥¬¬¥² ­ö®³´¥²L ¦ö²®©­¢¡²¡ ­¥¤ «ä®³¥¬®JN

£I d¥´ ³´å² ­¥¤¬¥­³³´¡´¥® ¦²©´´ ¡´´ ©®¦ö²¡ ¹´´¥²¬©§¡²¥ ³ä«¥²¨¥´³¤¥´¡¬ª¥²N i ¦ö²³´¡ ¨¡®¤ ¢ö² ¤¥ ­¥´¯¤¥² ³¯­ ­¡²«¥²¡´³ ­¥¤

¡³´¥²©³« ´©¬¬ä­°¡³L ¥¦´¥²³¯­ ¤¥ ­öª¬©§§ö² «¯®´²¯¬¬ ¡¶ «¯²´¥´³ §©¬´©§¨¥´ µ´¡® ³ä²³«©¬¤¡ ¨ªä¬°­¥¤¥¬N

SN kö²«¯²´¥´ ³«¡¬¬ ¢¥³´å ¡¶ ´¶å ³©¤¯²N

s©¤¡® Q ³«¡¬¬ ©®®¥¨å¬¬¡ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

¡I o²¤¥´ ”«ö²«¯²´” © ³´¯²´ ´¹°³®©´´ °å ¤¥´ ¥¬¬¥² ¤¥ ³°²å« ³¯­ ¡®¶ä®¤³ © ¤¥® ­¥¤¬¥­³³´¡´ ³¯­ µ´¦ä²¤¡² «ö²«¯²´¥´N

¢I n¡­®¥´ °å ¤¥® ­¥¤¬¥­³³´¡´ ³¯­ µ´¦ä²¤¡² «ö²«¯²´¥´L ¶©¬«¥´ ä² ¥® ¦²©¶©¬¬©§ µ°°§©¦´N

30.12.2006

L 403/28

Europeiska unionens officiella tidning

sv

38

Prop. 2017/18:63

Bilaga 1

£I n¡´©¯®¡¬©´¥´³¢¥´¥£«®©®§¥® ¦ö² ¤¥® ­¥¤¬¥­³³´¡´ ³¯­ µ´¦ä²¤¡² «ö²«¯²´¥´L ©®¬¡§¤ © ¶©´´ © ¥® ¢¬å ²¥«´¡®§¥¬ ¯£¨ ¯­§©¶¥®

¡¶ ´¯¬¶ §µ¬¡ ³´ªä²®¯²L ³«¡¬¬ ¶¡²¡ ¥® ¡¶ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

bZ

b¥¬§©¥®

czZ tª¥£«©¥®

dkZ d¡®­¡²«

dZ

t¹³«¬¡®¤

estZ e³´¬¡®¤

grZ g²¥«¬¡®¤

eZ

s°¡®©¥®

fZ

f²¡®«²©«¥

irlZ i²¬¡®¤

iZ

i´¡¬©¥®

cyZ c¹°¥²®

lvZ

l¥´´¬¡®¤

ltZ

l©´¡µ¥®

lZ

lµ¸¥­¢µ²§

hZ

u®§¥²®

mZ

m¡¬´¡

nlZ n¥¤¥²¬ä®¤¥²®¡

aZ

Ö³´¥²²©«¥

plZ

p¯¬¥®

pZ

p¯²´µ§¡¬

sloZ s¬¯¶¥®©¥®

skZ s¬¯¶¡«©¥®

finZ f©®¬¡®¤

sZ

s¶¥²©§¥

ukZ fö²¥®¡¤¥ «µ®§¡²©«¥´N

¤I d¥ µ°°§©¦´¥² ³¯­ ä² ³ä²³«©¬ª¡®¤¥ ¦ö² «ö²«¯²´¥´L ®µ­²¥²¡¤¥ ¥®¬©§´ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

QN i®®¥¨¡¶¡²¥®³ ¥¦´¥²®¡­®N

RN i®®¥¨¡¶¡²¥®³ ¦ö²®¡­®N

SN i®®¥¨¡¶¡²¥®³ ¦ö¤¥¬³¥¤¡´µ­ ¯£¨ ¦ö¤¥¬³¥¯²´N

TN ¡I d¡´µ­ ¦ö² µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¡¶ «ö²«¯²´¥´N

¢I kö²«¯²´¥´³ ³©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§ ¥¬¬¥² ¥´´ ´¡®«³´²¥£« ¯­ «ö²«¯²´¥´³ §©¬´©§¨¥´³´©¤ ä² ¯¢¥§²ä®³¡¤ ¥®¬©§´ ¡²´©«¥¬ WNR £N

£I n¡­®¥´ °å ¤¥® ­¹®¤©§¨¥´ ³¯­ µ´¦ä²¤¡´ «ö²«¯²´¥´ H¦å² ´²¹£«¡³ °å ³©¤¡® RIN

¤I e´´ ¡®®¡´ ®µ­­¥² ä® ¤¥´ ³¯­ µ°°´¡³ © ®µ­­¥² UL ¦ö² ¡¤­©®©³´²¡´©¶¡ 䮤¡­å¬ H¦²©¶©¬¬©§ µ°°§©¦´IN

UN kö²«¯²´¥´³ ®µ­­¥²N

VN e´´ ¦¯´¯§²¡¦© ¡¶ ©®®¥¨¡¶¡²¥®N

WN i®®¥¨¡¶¡²¥®³ µ®¤¥²³«²©¦´N

XN i®®¥¨¡¶¡²¥®³ °¥²­¡®¥®´¡ ¢¯³ä´´®©®§³¯²´ ¥¬¬¥² °¯³´¡¤²¥³³ H¦²©¶©¬¬©§ µ°°§©¦´IN

YN k¡´¥§¯²© ¡¶ ¦¯²¤¯® ³¯­ ©®®¥¨¡¶¡²¥® ¨¡² ²ä´´ ¡´´ «ö²¡ H®¡´©¯®¥¬¬¡ «¡´¥§¯²©¥² ³«¡¬¬ ´²¹£«¡³ ­¥¤ ¡®®¡´ ´¹°³®©´´ ä®

¨¡²­¯®©³¥²¡¤¥ «¡´¥§¯²©¥²IN

30.12.2006

L 403/29

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2017/18:63

Bilaga 1

39

¥I o²¤¥® ”eµ²¯°¥©³«¡ §¥­¥®³«¡°¥²®¡³ ­¯¤¥¬¬” ³«¡¬¬ ¦©®®¡³ ´²¹£«´ °å ¤¥´ ¥¬¬¥² ¤¥ ³°²å« ³¯­ ¡®¶ä®¤³ © ¤¥® ­¥¤¬¥­³³´¡´

³¯­ µ´¦ä²¤¡² «ö²«¯²´¥´L ¯£¨ ¯²¤¥´ ”«ö²«¯²´” °å §¥­¥®³«¡°¥®³ ö¶²©§¡ ³°²å« ³«¡¬¬ ¶¡²¡ ´²¹£«´¡ © ²¯³¡ ¯£¨ µ´§ö²¡

¢¡«§²µ®¤ °å «ö²«¯²´¥´Z

p¥²­©³¯ ¤¥ c¯®¤µ££©ó®

Ř©¤©č³«ý °²ů«¡º

kø²¥«¯²´

fü¨²¥²³£¨¥©®

jµ¨©¬µ¢¡

Άδεια Οδήγησης

d²©¶©®§ l©£¥®£¥

p¥²­©³ ¤¥ £¯®¤µ©²¥

c¥¡¤ú¡³ t©¯­á®¡

p¡´¥®´¥ ¤© §µ©¤¡

v¡¤

ī´āª¡ ¡°¬©¥£ī¢¡

v¡©²µ¯´¯ª¯ °¡

ž¹­ėª©­¡³

v¥º¥´

ő© ¥®§¥¤é¬¹

ċ¥®ºª¡ ´¡³Ms¥·±¡®

r©ª¢¥·©ª³

p²¡·¯ j¡º¤¹

c¡²´¡ ¤¥ c¯®¤µçã¯

v¯¤©

č³«ý °²¥µ«¡º

v¯º®©

š«¯ ¤¯¶¯¬ª¥®ª¥

aª¯«¯²´´©

kö²«¯²´[

¦I f䲧¡®¶©³®©®§¡²Z

¢¬åZ p¡®´¯®¥ r¥¦¬¥¸ b¬µ¥

§µ¬Z p¡®´¯®¥ y¥¬¬¯·N

s©¤¡® R ³«¡¬¬ ©®®¥¨å¬¬¡ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

¡I YN

k¡´¥§¯²© ¡¶ ¦¯²¤¯® ³¯­ ©®®¥¨¡¶¡²¥® ¨¡² ²ä´´ ¡´´ «ö²¡ H®¡´©¯®¥¬¬¡ «¡´¥§¯²©¥² ³«¡¬¬ ´²¹£«¡³ ­¥¤ ¡®®¡´ ´¹°³®©´´

ä® ¨¡²­¯®©³¥²¡¤¥ «¡´¥§¯²©¥²IN

QPN d¡´µ­ ¦ö² ¤¥´ ¦ö²³´¡ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¦ö² ¶¡²ª¥ «¡´¥§¯²© H¤¥´´¡ ¤¡´µ­ ³«¡¬¬ ¦ö²¡³ ö¶¥² ´©¬¬ ¤¥´ ®¹¡ «ö²«¯²´¥´ ¶©¤ ¶¡²ª¥

³¥®¡²¥ ¥²³ä´´¡®¤¥ ¥¬¬¥² µ´¢¹´¥IN

QQN s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§ ¦ö² ¶¡²ª¥ «¡´¥§¯²©N

QRN Ö¶²©§¡ µ°°¬¹³®©®§¡² ¥¬¬¥² ¥¶¥®´µ¥¬¬¡ ©®³«²ä®«®©®§¡²L © «¯¤¡¤ ¦¯²­L ­©´´¥­¯´ ¤¥® ¢¥²ö²¤¡ «¡´¥§¯²©®N

fö¬ª¡®¤¥ «¯¤¥² ³«¡¬¬ ¡®¶ä®¤¡³Z

«¯¤¥²®¡ PQMYYZ ¨¡²­¯®©³¥²¡¤¥ §¥­¥®³«¡°³«¯¤¥²

fÖrare H­¥¤©£©®³«¡ ³«ä¬I

PQN s¹®«¯²²¥«´©¯® ¯£¨O¥¬¬¥² ³«¹¤¤

PQNPQ g¬¡³ö§¯®

PQNPR k¯®´¡«´¬©®³¥²

PQNPS s«¹¤¤³§¬¡³

PQNPT o§¥®¯­³«©®¬©§ ¬©®³

PQNPU Ö§¯®¬¡°°

PQNPV g¬¡³ö§¯® ¥¬¬¥² «¯®´¡«´¬©®³¥²

30.12.2006

L 403/30

Europeiska unionens officiella tidning

sv

40

Prop. 2017/18:63

Bilaga 1

PRN hö²¡°°¡²¡´O«¯­­µ®©«¡´©¯®³¨ªä¬°­¥¤¥¬

PRNPQ hö²¡°°¡²¡´ ¦ö² ¥®¡ ö²¡´

PRNPR hö²¡°°¡²¡´ ¦ö² ¢å¤¡ ö²¯®¥®

PSN p²¯´¥³ ¥¬¬¥² ¯²´¯°¥¤©³«´ ¨ªä¬°­¥¤¥¬

PSNPQ a²­°²¯´¥³ ¥¬¬¥² ¯²´¯°¥¤©³«´ ¨ªä¬°­¥¤¥¬

PSNPR b¥®°²¯´¥³ ¥¬¬¥² ¯²´¯°¥¤©³«´ ¨ªä¬°­¥¤¥¬

PUN b¥§²ä®³¡¤ ¡®¶ä®¤®©®§ H¯¢¬©§¡´¯²©³« ¡®¶ä®¤®©®§ ¡¶ µ®¤¥²«¯¤¥²L «ö²®©®§ ­¥¤ ¶©³³¡ ¦ö²¢¥¨å¬¬ ¡¶ ­¥¤©£©®³«¡

³«ä¬I

PUNPQ b¥§²ä®³¡¤ ´©¬¬ ²¥³¯² µ®¤¥² ¤¡§´©¤ H¥¸¥­°¥¬¶©³ ¥® ´©­­¥ ¥¦´¥² ³¯¬µ°°§å®§¥® ¯£¨ ¥® ´©­­¥ ¦ö²¥

³¯¬®¥¤§å®§¥®I

PUNPR b¥§²ä®³¡¤ ´©¬¬ ²¥³¯² ©®¯­ ¥® ²¡¤©¥ ¡¶ … «­ ¦²å® «ö²«¯²´³¨¡¶¡²¥®³ ¢¯³´¡¤ ¥¬¬¥² ©®¯­ ³´¡¤¥®O

²¥§©¯®¥® …

PUNPS b¥§²ä®³¡¤ ´©¬¬ «ö²®©®§ µ´¡® °¡³³¡§¥²¡²¥

PUNPT b¥§²ä®³¡¤ ´©¬¬ «ö²®©®§ ­¥¤ ¨ö§³´… «­O¨

PUNPU b¥§²ä®³¡¤ ´©¬¬ «ö²®©®§ ¥®¤¡³´ ­¥¤ ¡®®¡® «ö²«¯²´³©®®¥¨¡¶¡²¥

PUNPV b¥§²ä®³¡¤ ´©¬¬ «ö²®©®§ µ´¡® ³¬ä°¶¡§®

PUNPW i®§¥® «ö²®©®§ °å ­¯´¯²¶ä§

PUNPX i®§¥® ¡¬«¯¨¯¬

anpassade fordon

QPN a®°¡³³¡¤ ¶ä¸¥¬¬å¤¡

QPNPQ m¡®µ¥¬¬ ¶ä¸¥¬¬å¤¡

QPNPR aµ´¯­¡´©³« ¶ä¸¥¬¬å¤¡

QPNPS e¬¥«´²©³«´ ­¡®ö¶²¥²¡¤ ¶ä¸¥¬¬å¤¡

QPNPT a®°¡³³¡¤ ¶ä¸¥¬³°¡«

QPNPU b¥§²ä®³¡´ ¡®´¡¬ ¶ä¸¥¬¬ä§¥®

QUN a®°¡³³¡¤ «¯°°¬©®§

QUNPQ a®°¡³³¡¤ «¯°°¬©®§³°¥¤¡¬

QUNPR h¡®¤­¡®ö¶²¥²¡¤ «¯°°¬©®§

QUNPS aµ´¯­¡´©³« «¯°°¬©®§

QUNPT f䬬¢¡²O¢¯²´´¡§¢¡² «¯°°¬©®§³°¥¤¡¬

RPN a®°¡³³¡´ ¢²¯­³³¹³´¥­

RPNPQ a®°¡³³¡¤ ¢²¯­³°¥¤¡¬

RPNPR s´ö²²¥ ¢²¯­³°¥¤¡¬

RPNPS b²¯­³°¥¤¡¬ ¦ö² ¶ä®³´¥² ¦¯´

RPNPT b²¯­³°¥¤¡¬ ¦ö² ¦¯´³µ¬¡®

RPNPU v©®«¬¡¤ ¢²¯­³°¥¤¡¬

RPNPV a®°¡³³¡¤ ¨¡®¤­¡®ö¶²¥²¡¤ ¦ä²¤¢²¯­³

RPNPW f䲤¢²¯­³ ­¥¤ ­¡¸©­¡¬ ¦ö²³´ä²«®©®§

RPNPX nö¤¢²¯­³ ©®¢¹§§¤ © ¦ä²¤¢²¯­³

RPNPY a®°¡³³¡¤ °¡²«¥²©®§³¢²¯­³

RPNQP e¬¥«´²©³«´ ­¡®ö¶²¥²¡¤ °¡²«¥²©®§³¢²¯­³

RPNQQ a®°¡³³¡¤ ¦¯´­¡®ö¶²¥²¡¤ °¡²«¥²©®§³¢²¯­³

RPNQR f䬬¢¡²O¢¯²´´¡§¢¡² ¢²¯­³°¥¤¡¬

RPNQS k®ä­¡®ö¶²¥²¡¤ ¢²¯­³

RPNQT e¬¥«´²©³«´ ­¡®ö¶²¥²¡¤ ¦ä²¤¢²¯­³

30.12.2006

L 403/31

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2017/18:63

Bilaga 1

41

RUN a®°¡³³¡´ §¡³²¥§¬¡§¥

RUNPQ a®°¡³³¡¤ §¡³°¥¤¡¬

RUNPR g¡³°¥¤¡¬ ¦ö² ¦¯´³µ¬¡®

RUNPS v©®«¬¡¤ §¡³°¥¤¡¬

RUNPT h¡®¤­¡®ö¶²¥²¡´ §¡³²¥§¬¡§¥

RUNPU k®ä­¡®ö¶²¥²¡´ §¡³²¥§¬¡§¥

RUNPV g¡³²¥§¬¡§¥ ­¥¤ ³¥²¶¯¦ö²³´ä²«®©®§ H¥¬¥«´²¯®©³«L °®¥µ­¡´©³«L ¥´£NI

RUNPW g¡³°¥¤¡¬ ´©¬¬ ¶ä®³´¥² ¯­ ¢²¯­³°¥¤¡¬¥®

RUNPX g¡³°¥¤¡¬ ¬ä®§³´ ´©¬¬ ¶ä®³´¥²

RUNPY f䬬¢¡²O¢¯²´´¡§¢¡² §¡³°¥¤¡¬

SPN a®°¡³³¡¤¥ «¯­¢©®¥²¡¤¥ ¢²¯­³M ¯£¨ §¡³²¥§¬¡§¥

SPNPQ p¡²¡¬¬¥¬¬¡ °¥¤¡¬¥²

SPNPR p¥¤¡¬¥² °å ³¡­­¡ H¥¬¬¥² ®ä³´¡® ³¡­­¡I ®©¶å

SPNPS g¡³M ¯£¨ ¢²¯­³°¥¤¡¬ ­¥¤ §¬©¤³«¥®¡

SPNPT g¡³M ¯£¨ ¢²¯­³°¥¤¡¬ ­¥¤ §¬©¤³«¥®¡ ¯£¨ ³´ö¤³«¥®¡

SPNPU f䬬¢¡²¡O¢¯²´´¡§¢¡²¡ §¡³M ¯£¨ ¢²¯­³°¥¤¡¬¥²

SPNPV fö²¨öª´ §¯¬¶

SPNPW s«©¬ª¥¶ä§§ ¶©¤ ³©¤¡® ¡¶ ¢²¯­³°¥¤¡¬

SPNPX s«©¬ª¥¶ä§§ ¦ö² °²¯´¥³ ¶©¤ ³©¤¡® ¡¶ ¢²¯­³°¥¤¡¬

SPNPY s«©¬ª¥¶ä§§ ¦²¡­¦ö² §¡³M ¯£¨ ¢²¯­³°¥¤¡¬¥²

SPNQP hä¬O¢¥®³´ö¤

SPNQQ e¬¥«´²©³«´ ­¡®ö¶²¥²¡¤¥ §¡³M ¯£¨ ¢²¯­³²¥§¬¡§¥

SUN a®°¡³³¡¤¥ ²¥§¬¡§¥

H¬ªµ³²¥§¬¡§¥L ¶©®¤²µ´¥´¯²«¡²¥O³°¯¬¡²¥L ³©§®¡¬¨¯²®L «ö²²©«´®©®§³¶©³¡²¥L ¥´£NI

SUNPQ r¥§¬¡§¥ ³¯­ «¡® ­¡®ö¶²¥²¡³ µ´¡® ¡´´ ³´¹²®©®§ ¯£¨ ¨¡®¤¨¡¶¡®¤¥ °å¶¥²«¡³ ®¥§¡´©¶´

SUNPR r¥§¬¡§¥ ³¯­ «¡® ­¡®ö¶²¥²¡³ µ´¡® ¡´´ ²¡´´¥® ¥¬¬¥² ²¡´´©¬¬¢¥¨ö²¥® H«®¯°°L §¡¦¦¥¬§²¥°°L ¥´£NI ­å³´¥

³¬ä°°¡³

SUNPS r¥§¬¡§¥ ³¯­ «¡® ­¡®ö¶²¥²¡³ ­¥¤ ¶ä®³´¥² ¨¡®¤ µ´¡® ¡´´ ²¡´´¥® ¥¬¬¥² ²¡´´©¬¬¢¥¨ö²¥® H«®¯°°L §¡¦¦¥¬M

§²¥°°L ¥´£NI ­å³´¥ ³¬ä°°¡³

SUNPT r¥§¬¡§¥ ³¯­ «¡® ­¡®ö¶²¥²¡³ ­¥¤ ¨ö§¥² ¨¡®¤ µ´¡® ¡´´ ²¡´´¥® ¥¬¬¥² ²¡´´©¬¬¢¥¨ö²¥® H«®¯°°L §¡¦¦¥¬M

§²¥°°L ¥´£NI ­å³´¥ ³¬ä°°¡³

SUNPU r¥§¬¡§¥ ³¯­ «¡® ­¡®ö¶²¥²¡³ µ´¡® ¡´´ ²¡´´¥®L ²¡´´©¬¬¢¥¨ö²¥® H«®¯°°L §¡¦¦¥¬§²¥°°L ¥´£NI ¯£¨ ¤¥´ «¯­¢©M

®¥²¡¤¥ §¡³M ¯£¨ ¢²¯­³²¥§¬¡§¥´ ­å³´¥ ³¬ä°°¡³

TPN a®°¡³³¡¤ ³´¹²¡®¯²¤®©®§

TPNPQ s´¡®¤¡²¤³¥²¶¯³´¹²®©®§

TPNPR s´¹²®©®§ ­¥¤ ¦ö²³´ä²«´ ³¥²¶¯

TPNPS s´¹²®©®§ ­¥¤ ²¥³¥²¶³¹³´¥­

TPNPT fö²¬ä®§¤ ²¡´´³´å®§

TPNPU a®°¡³³¡¤ ²¡´´ H³´ö²²¥ ¯£¨O¥¬¬¥² ´ª¯£«¡²¥ ²¡´´L ²¡´´ ­¥¤ ­©®¤²¥ ¤©¡­¥´¥²L ¥´£NI

TPNPV v©®«¬¡¤ ²¡´´

TPNPW v¥²´©«¡¬ ²¡´´

TPNPX h¯²©³¯®´¥¬¬ ²¡´´

TPNPY f¯´­¡®ö¶²¥²¡¤ ³´¹²®©®§

TPNQP a®®¡® ¡®°¡³³¡¤ ³´¹²­¥«¡®©³­ Hª¯¹M³´©£«L ¥´£NI

TPNQQ k®¯°° °å ²¡´´¥®

TPNQR h¡®¤³´ö¤³«¥®¡ °å ²¡´´¥®

TPNQS m¥¤ ¯²´¨¥³ ´¥®¯¤¥³

30.12.2006

L 403/32

Europeiska unionens officiella tidning

sv

42

Prop. 2017/18:63

Bilaga 1

TRN a®°¡³³¡¤¥ ¢¡£«³°¥§¬¡²

TRNPQ u´¶ä®¤©§ ¢¡£«³°¥§¥¬ °å H¶ä®³´¥² ¥¬¬¥²I ¨ö§¥² ³©¤¡

TRNPR u´¶ä®¤©§ ¢¡£«³°¥§¥¬ °å ¦²¡­³«ä²­¥®

TRNPS e¸´²¡ ©®¶ä®¤©§ ¢¡£«³°¥§¥¬ ³¯­ §¥² ö¶¥²¢¬©£« ö¶¥² ´²¡¦©«¥®

TRNPT i®¶ä®¤©§ °¡®¯²¡­¡¢¡£«³°¥§¥¬

TRNPU b¡£«³°¥§¥¬ ³¯­ ´ä£«¥² ¤¥® ¤ö¤¡ ¶©®«¥¬®

TRNPV e¬­¡®ö¶²¥²¡¤¥ ¹´´²¥ ¢¡£«³°¥§¬¡²

TSN a®°¡³³¡´ ¦ö²¡²³ä´¥

TSNPQ fö²¨öª´ ¦ö²¡²³ä´¥ ³¯­ §¥² §¯¤ ³©«´ °å ®¯²­¡¬´ ¡¶³´å®¤ ¦²å® ²¡´´¥® ¯£¨ °¥¤¡¬¥®

TSNPR fö²¡²³ä´¥ ³¯­ ä² ¡®°¡³³¡´ ¥¦´¥² «²¯°°³¦¯²­¥®

TSNPS fö²¡²³ä´¥ ­¥¤ ³©¤¯³´ö¤ ¦ö² §¯¤ ³©´´³´¡¢©¬©´¥´

TSNPT fö²¡²³ä´¥ ­¥¤ ¡²­³´ö¤

TSNPU fö²¬ä®§®©®§ ¡¶ ³ä´¥´³ ³«ªµ´­å®

TSNPV a®°¡³³¡´ ¢©¬¢ä¬´¥

TSNPW f¹²°µ®«´³¢ä¬´¥

TTN a®°¡³³®©®§ ¡¶ ­¯´¯²£¹«¥¬ H¯¢¬©§¡´¯²©³« ¡®¶ä®¤®©®§ ¡¶ µ®¤¥²«¯¤¥²I

TTNPQ m¡®ö¶²¥²©®§ ¡¶ ¢å¤¡ ¢²¯­³¡²®¡ §¥®¯­ ¥´´ ²¥§¬¡§¥

TTNPR a®°¡³³¡¤ ¨¡®¤¢²¯­³ ¦ö² ¦²¡­¨ªµ¬

TTNPS a®°¡³³¡¤ ¦¯´¢²¯­³ ¦ö² ¢¡«¨ªµ¬

TTNPT a®°¡³³¡´ §¡³¨¡®¤´¡§

TTNPU a®°¡³³¡¤ ¨¡®¤­¡®ö¶²¥²¡¤ ¶ä¸¥¬ ¯£¨ «¯°°¬©®§

TTNPV a®°¡³³¡¤¥ ¢¡£«³°¥§¬¡²

TTNPW a®°¡³³¡¤¥ ²¥§¬¡§¥ ¦ö² «ö²²©«´®©®§³¶©³¡²¥ ¯£¨ ¢²¯­³¬ªµ³

TTNPX sä´¥³¨öª¤ ³¯­ §¥² ¦ö²¡²¥® ­öª¬©§¨¥´ ¡´´ © ³©´´¡®¤¥ °¯³©´©¯® ¨¡ ¢å¤¡ ¦ö´´¥²®¡ °å ­¡²«¥® ³¡­´©¤©§´

TUN m¯´¯²£¹«¥¬ ¥®¤¡³´ ­¥¤ ³©¤¶¡§®

UPN b¥§²ä®³¡´ ´©¬¬ ¥´´ ¶©³³´ ¦¯²¤¯® H©¤¥®´©¦©¥²©®§³­ä²«®©®§L vinI

UQN b¥§²ä®³¡´ ´©¬¬ ¥´´ ¶©³³´ ¦¯²¤¯® H²¥§©³´²¥²©®§³®µ­­¥²L vrnI

administrativa frÅgor

WPN u´¢¹´¥ ¡¶ «ö²«¯²´ ®² … µ´¦ä²¤¡´ ¡¶ … HeuOfnM³¹­¢¯¬ ¯­ ¤¥´ ä² ¦²å§¡® ¯­ ´²¥¤ª¥ ¬¡®¤L ¥¸¥­°¥¬¶©³

WPNPQRSTUVWXYNnlI

WQN dµ°¬©«¡´ ¡¶ «ö²«¯²´ ®² … HeuOfnM³¹­¢¯¬ ¯­ ¤¥´ ä² ¦²å§¡® ¯­ ´²¥¤ª¥ ¬¡®¤L ¥¸¥­°¥¬¶©³ WQNYXWVUTSRQNhrI

WRN b¥§²ä®³¡´ ´©¬¬ ¦¯²¤¯® © «¡´¥§¯²© a ­¥¤ ¥® £¹¬©®¤¥²¶¯¬¹­ °å ¨ö§³´ QRU ££ ¯£¨ ¥® ­¯´¯²¥¦¦¥«´ °å ¨ö§³´ QQ

«w HaQI

WSN b¥§²ä®³¡´ ´©¬¬ ¦¯²¤¯® © «¡´¥§¯²© b ¡¶ ´¹°¥® ­¯´¯²¤²©¶¥® ´²¥M ¥¬¬¥² ¦¹²¨ªµ¬©®§ HbQI

WTN b¥§²ä®³¡´ ´©¬¬ ¦¯²¤¯® © «¡´¥§¯²© c ¶¡²³ ´©¬¬å´®¡ ´¯´¡¬¶©«´ ä² ¨ö§³´ W UPP «§ HcQI

WUN b¥§²ä®³¡´ ´©¬¬ ¦¯²¤¯® © «¡´¥§¯²© d ­¥¤ ¨ö§³´ QV ³©´´°¬¡´³¥²L µ´ö¶¥² ¦ö²¡²°¬¡´³¥® HdQI

30.12.2006

L 403/33

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2017/18:63

Bilaga 1

43

WVN b¥§²ä®³¡´ ´©¬¬ ¦¯²¤¯® © «¡´¥§¯²© c ¶¡²³ ´©¬¬å´®¡ ´¯´¡¬¶©«´ ä² ¨ö§³´ W UPP «§ HcQI ¯£¨ ´©¬¬ ¶©¬«¥´ ¥® ³¬ä°¶¡§®

­¥¤ ¥® ´©¬¬å´¥® ´¯´¡¬¶©«´ °å ­¥² ä® WUP «§ ä² «¯°°¬¡´L µ®¤¥² ¦ö²µ´³ä´´®©®§ ¡´´ ¨¥¬¡ ¥«©°¡§¥´³ ¶©«´ ©®´¥ ö¶¥²M

³´©§¥² QR PPP «§ ¯£¨ ¡´´ ³¬ä°¶¡§®¥®³ ´©¬¬å´®¡ ´¯´¡¬¶©«´ ©®´¥ ö¶¥²³´©§¥² ¤²¡§¦¯²¤¯®¥´³ ´¯­¶©«´ HcQeI

WWN b¥§²ä®³¡´ ´©¬¬ ¦¯²¤¯® © «¡´¥§¯²© d ­¥¤ ¨ö§³´ QV ³©´´°¬¡´³¥²L µ´ö¶¥² ¦ö²¡²°¬¡´³¥® HdQI ¯£¨ ´©¬¬ ¶©¬«¥´ ¥® ³¬ä°M

¶¡§® ­¥¤ ¥® ´©¬¬å´¥® ´¯´¡¬¶©«´ °å ­¥² ä® WUP «§ ä² «¯°°¬¡´L µ®¤¥² ¦ö²µ´³ä´´®©®§ ¡´´ ¡I ¨¥¬¡ ¥«©°¡§¥´³ ´¯´¡¬M

¶©«´ ©®´¥ ö¶¥²³´©§¥² QR PPP «§ ¯£¨ ¡´´ ³¬ä°¥´³ ´©¬¬å´®¡ ´¯´¡¬¶©«´ ©®´¥ ö¶¥²³´©§¥² ¤²¡§¦¯²¤¯®¥´³ ´¯­¶©«´ ¯£¨ ¢I

³¬ä°¶¡§®¥® ©®´¥ ¡®¶ä®¤³ ¦ö² °¥²³¯®´²¡®³°¯²´ HdQeI

WXN b¥§²ä®³¡´ ´©¬¬ ¦¯²¤¯® ­¥¤ ¡µ´¯­¡´©³« ¶ä¸¥¬¬å¤¡

WYN H…I b¥§²ä®³¡´ ´©¬¬ ¦¯²¤¯® ³¯­ ö¶¥²¥®³³´ä­­¥² ­¥¤ ³°¥£©¦©«¡´©¯®¥²®¡ ©®¯­ °¡²¥®´¥³ © ³¡­¢¡®¤ ­¥¤ ´©¬¬M

ä­°®©®§¥® ¡¶ ¡²´©«¥¬ QPNQ © ¤©²¥«´©¶ YQOTSYOeegN

YPNPQZ ´©¬¬ ¶ä®³´¥²

YPNPRZ ´©¬¬ ¨ö§¥²

YPNPSZ ¶ä®³´¥²

YPNPTZ ¨ö§¥²

YPNPUZ ¨¡®¤

YPNPVZ ¦¯´

YPNPWZ ´©¬¬ä­°¬©§

YUN y²«¥³«¯­°¥´¥®³¢¥¶©³ ¥®¬©§´ ¤©²¥«´©¶ RPPSOUYOeg §©¬´©§´ ´N¯N­N NNN {¥¸¥­°¥¬¶©³ YUNQNQNRPQR}

YVN g¥®¯­§å®§¥® µ´¢©¬¤®©®§ ¥¬¬¥² §¯¤«ä®´ «ö²°²¯¶ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡ © ¢©¬¡§¡ vN

k¯¤ QPP ¯£¨ ¤ä²ö¶¥²Z ®¡´©¯®¥¬¬¡ «¯¤¥² ³¯­ ¥®¤¡³´ §ä¬¬¥² ©®¯­ ¤¥® «ö²«¯²´³µ´¦ä²¤¡®¤¥ ­¥¤¬¥­³³´¡´¥®³ ´¥²²©M

´¯²©µ­N

nä² ¥® «¯¤ §ä¬¬¥² ¦ö² ³¡­´¬©§¡ «¡´¥§¯²©¥² ¦ö² ¶©¬«¡ «ö²«¯²´¥´ µ´¦ä²¤¡³L ¦å² ¤¥® ´²¹£«¡³ µ®¤¥² ²µ¢²©«¥²®¡ YL QP

¯£¨ QQN

QSN e´´ µ´²¹­­¥ ¤ä² ­¯´´¡§¡®¤¥ ­¥¤¬¥­³³´¡´L ¶©¤ ´©¬¬ä­°®©®§ ¡¶ °µ®«´ T ¡ © ¤¥®®¡ ¢©¬¡§¡L «¡® ¦ö²¡ ©® µ°°¬¹³M

®©®§¡² ³¯­ ä² ®ö¤¶ä®¤©§¡ ¦ö² ¡¤­©®©³´²¡´©¯®¥® ¡¶ «ö²«¯²´¥´N

QTN e´´ µ´²¹­­¥ ¤ä² µ´¦ä²¤¡®¤¥ ­¥¤¬¥­³³´¡´ «¡® ¦ö²¡ ©® µ°°¬¹³®©®§¡² ³¯­ ä² ®ö¤¶ä®¤©§¡ ¦ö² ¡¤­©®©³´²¡´©¯®¥®

¡¶ «ö²«¯²´¥´ ¥¬¬¥² ³¯­ §ä¬¬¥² ´²¡¦©«³ä«¥²¨¥´ H¦²©¶©¬¬©§ µ°°§©¦´IN o­ µ°°¬¹³®©®§¥® ¦¡¬¬¥² µ®¤¥² ®å§¯® ²µ¢²©« ©

¤¥®®¡ ¢©¬¡§¡L ³«¡¬¬ ¤¥® ¦ö²¥§å³ ¡¶ ­¯´³¶¡²¡®¤¥ ³©¦¦²¡ © ²µ¢²©«¥®N

m¥¤ ©®®¥¨¡¶¡²¥®³ ³ä²³«©¬¤¡L ³«²©¦´¬©§¡ ­¥¤§©¶¡®¤¥ ¦å² 䶥® µ°°§©¦´¥² ³¯­ ©®´¥ ¨ä®§¥² ³¡­­¡® ­¥¤ ¡¤­©M

®©³´²¡´©¯®¥® ¡¶ «ö²«¯²´¥´ ¥¬¬¥² ­¥¤ ´²¡¦©«³ä«¥²¨¥´¥® ¬ä­®¡³ °å ¤¥´´¡ µ´²¹­­¥N t©¬¬ä§§ ¡¶ ³å¤¡®¡ µ°°§©¦´¥²

䮤²¡² ©®´¥ °å ®å§¯´ ³ä´´ ¡®¶ä®¤¡®¤¥´ ¡¶ ­¯¤¥¬¬¥® ³¯­ «ö²«¯²´N

¢I e® ¦ö²«¬¡²©®§ ´©¬¬ ¤¥ ®µ­²¥²¡¤¥ ²µ¢²©«¥²®¡ °å ³©¤¯²®¡ Q ¯£¨ R ¡¶ «ö²«¯²´¥´ Hå´­©®³´¯®¥ ²µ¢²©«¥²®¡ QL RL SL T ¡L T ¢L

T £L UL QPL QQ ¯£¨ QRIN

o­ ¥® ­¥¤¬¥­³³´¡´ ö®³«¡² ¡¶¦¡´´¡ ¤¥³³¡ ´¥¸´¥² °å ¥´´ ¡®®¡´ ®¡´©¯®¥¬¬´ ³°²å« ä® ¤¡®³«¡L ¥®§¥¬³«¡L ¥³´®©³«¡L ¦©®³«¡L

¦²¡®³«¡L §²¥«©³«¡L ©´¡¬©¥®³«¡L ¬¥´´©³«¡L ¬©´¡µ©³«¡L ­¡¬´¥³©³«¡L ®¥¤¥²¬ä®¤³«¡L °¯¬³«¡L °¯²´µ§©³©³«¡L ³¬¯¶¡«©³«¡L ³¬¯¶¥®³«¡L

³°¡®³«¡L ³¶¥®³«¡L ´ª¥£«©³«¡L ´¹³«¡ ¥¬¬¥² µ®§¥²³«¡ ³«¡¬¬ ­¥¤¬¥­³³´¡´¥® µ°°²ä´´¡ ¥® ´¶å³°²å«©§ ¶¥²³©¯® ¡¶ «ö²«¯²´¥´ ¤ä²

¥´´ ¡¶ ¤¥ ¯¶¡®®ä­®¤¡ ³°²å«¥® ¡®¶ä®¤³L µ´¡® ¡´´ ¤¥´ °å¶¥²«¡² ´©¬¬ä­°®©®§¥® ¡¶ ö¶²©§¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² © ¤¥®®¡ ¢©¬¡§¡N

£I kö²«¯²´¥´ ¡¶ §¥­¥®³«¡°³­¯¤¥¬¬ ³«¡¬¬ ¨¡ ¥´´ µ´²¹­­¥ ­¥¤ ­öª¬©§¨¥´ ¡´´ ¥¶¥®´µ¥¬¬´ ¬ä§§¡ ©® ¥® ­©«²¯°²¯£¥³³¯² ¥¬¬¥²

¡®®¡® ¬©«¶ä²¤©§ ¤¡´¯²©³¥²¡¤ ¡®¯²¤®©®§N

30.12.2006

L 403/34

Europeiska unionens officiella tidning

sv

44

Prop. 2017/18:63

Bilaga 1

TN

Särskilda bestämmelser

¡I nä² ©®®¥¨¡¶¡²¥® ¡¶ ¥´´ «ö²«¯²´ µ´¦ä²¤¡´ ¡¶ ¥® ­¥¤¬¥­³³´¡´ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¤¥®®¡ ¢©¬¡§¡ °¥²­¡®¥®´ ¢¯³¡´´ ³©§ © ¥®

¡®®¡® ­¥¤¬¥­³³´¡´L ¦å² ¤¥®®¡ ­¥¤¬¥­³³´¡´ ¦ö²¡ ©® ³å¤¡®¡ µ°°¬¹³®©®§¡² °å «ö²«¯²´¥´ ³¯­ ä² ®ö¤¶ä®¤©§¡ ¦ö² ¤¥³³

¡¤­©®©³´²¡´©¯®L µ®¤¥² ¦ö²µ´³ä´´®©®§ ¡´´ ¤¥´´¡ ³¬¡§³ µ°°¬¹³®©®§¡² ¯£«³å ¦ö²³ ©® °å ¤¥ «ö²«¯²´ ³¯­ µ´¦ä²¤¡³ ¡¶

­¥¤¬¥­³³´¡´¥® ¯£¨ ¡´´ ¤¥´ ¦©®®³ ®ö¤¶ä®¤©§´ µ´²¹­­¥ ¦ö² ¤¥´´¡ 䮤¡­å¬N

¢I e¦´¥² ³¡­²å¤ ­¥¤ «¯­­©³³©¯®¥® ¦å² ­¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ¬ä§§¡ ´©¬¬ ¦ä²§¥² ¥¬¬¥² ­¡²«¥²©®§¡²L ¥¸¥­°¥¬¶©³ ³´²¥£««¯¤¥² ¯£¨

®¡´©¯®¥¬¬¡ ³¹­¢¯¬¥²L µ´¡® ¡´´ ¤¥´ °å¶¥²«¡² ´©¬¬ä­°®©®§¥® ¡¶ ¤¥ ö¶²©§¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡ © ¤¥®®¡ ¢©¬¡§¡N

i®¯­ ²¡­¥® ¦ö² ¤¥´ ö­³¥³©¤©§¡ ¥²«ä®®¡®¤¥´ ¡¶ «ö²«¯²´¥® ¦å² ³´²¥£««¯¤¥® ©®´¥ ©®®¥¨å¬¬¡ ®å§¯® ¡®®¡® ©®¦¯²­¡´©¯®

ä® ¶¡¤ ³¯­ ²¥¤¡® ³´å² ¡´´ ¬ä³¡ °å «ö²«¯²´¥´ ¥¬¬¥² ³¯­ ä² ®ö¤¶ä®¤©§ ¦ö² µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¡¶ «ö²«¯²´¥´N

30.12.2006

L 403/35

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2017/18:63

Bilaga 1

45

MODELL FÖR GEMENSKAPSKÖRKORT

Sida 1 KÖRKORT [MEDLEMSSTAT]

Sida 2 1. Efternamn 2. Förnamn 3. Födelsedatum och födelseort 4a. Datum för utfärdandet av körkortet 4b. Sista giltighetsdagen

4c. Utfärdat av 5. Körkortets serienummer 8. Bosättningsort 9. Kategori (1)QPN d¡´µ­ ¦ö² µ´¦ä²¤¡®¤¥ ¥¦´¥²

kategori 11. Sista giltighetsdag efter kategori 12. Begränsningar

30.12.2006

L 403/36

Europeiska unionens officiella tidning

sv

(1) Obs: En symbol och en rad för kategori AM kommer att läggas till.

Obs: Beteckningen A2 kommer att läggas till i avsnittet om motorcykelkategorier.

46

Prop. 2017/18:63

Bilaga 1

PROV PÅ GEMENSKAPSKÖRKORT

belgiskt kÖrkort H¦ö² ©®¦¯²­¡´©¯®I

30.12.2006

L 403/37

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2017/18:63

Bilaga 1

47

BILAGA II

iN

MINIMIKRAV FÖR FÖRARPROV

m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ³«¡¬¬ ¶©¤´¡ ¤¥ 崧䲤¥² ³¯­ ä² ®ö¤¶ä®¤©§¡ ¦ö² ¡´´ ³ä«¥²³´ä¬¬¡ ¡´´ ¤¥® ³¯­ ¡®³ö«¥² ¯­ «ö²«¯²´ ¨¡² ¤¥

«µ®³«¡°¥² ¯£¨ ¤¥® ¦ö²­å§¡ ³¡­´ µ°°¶©³¡² ¤¥´ ¢¥´¥¥®¤¥ ³¯­ «²ä¶³ ¦ö² ¡´´ ¦å ¦²¡­¦ö²¡ ¥´´ ­¯´¯²¦¯²¤¯®N fö² ¤¥´´¡ 䮤¡­å¬

³«¡¬¬ ¤¥´ ¦©®®¡³ ¥´´ ¦ö²¡²°²¯¶ ³¯­ ¢¥³´å² ¡¶

¥´´ «µ®³«¡°³°²¯¶L ¯£¨ ¤ä²¥¦´¥²

¥´´ «ö²°²¯¶N

v©¬¬«¯²¥® ¦ö² §¥®¯­¦ö²¡®¤¥´ ¡¶ ¤¥³³¡ °²¯¶ ¦¡³´³´ä¬¬³ ®¥¤¡®N

aN

kunskapsprov

QN

Utformning

p²¯¶¥´ ³«¡¬¬ ¶¡²¡ µ´¦¯²­¡´ ³å ¡´´ ¤¥´ ¶©³¡² ¡´´ ¤¥® ³ö«¡®¤¥ ¨¡² ¤¥ «µ®³«¡°¥² ³¯­ «²ä¶³ © ¤¥ ä­®¥® ³¯­ ä² ¦ö²´¥£«M

®¡¤¥ © °µ®«´¥²®¡ RMTN

o­ ¤¥® ³¯­ ¡®³ö«¥² ¯­ «ö²«¯²´ © ¥® «¡´¥§¯²© ¨¡² §¯¤«ä®´³ °å «µ®³«¡°³°²¯¶¥´ ¦ö² «ö²«¯²´ © ¥® ¡®®¡® «¡´¥§¯²©

¢¥¨ö¶¥² ¤¥ §¥­¥®³¡­­¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡ © °µ®«´ RMT ©®´¥ ´©¬¬ä­°¡³N

RN

Obligatoriska punkter för samtliga fordonskategorier

RNQ

p²¯¶¥´ ³«¡¬¬ ©®®¥¨å¬¬¡ ¦²å§¯² ¯­ ¶¡²ª¥ °µ®«´ ³¯­ ¦©®®³ ¦ö²´¥£«®¡¤ ®¥¤¡®N v¡²ª¥ ­¥¤¬¥­³³´¡´ ³«¡¬¬ ³ªä¬¶ ¦¡³´³´ä¬¬¡

¦²å§¯²®¡³ ©®®¥¨å¬¬

RNQNQ

v䧴²¡¦©«¢¥³´ä­­¥¬³¥²Z

sä²³«©¬´ ¶ä§­ä²«¥®L ¶ä§­¡²«¥²©®§¡²L ³©§®¡¬¥²L ¶äª®©®§³°¬©«´ ¯£¨ ¨¡³´©§¨¥´³¢¥§²ä®³®©®§¡²N

RNQNR

fö²¡²¥®Z

b¥´¹¤¥¬³¥® ¡¶ µ°°­ä²«³¡­¨¥´ ¯£¨ ³¡­³°¥¬ ­¥¤ ¡®¤²¡ ¶ä§´²¡¦©«¡®´¥²N

u°°¦¡´´®©®§³¦ö²­å§¡L ¯­¤ö­¥³¦ö²­å§¡ ¯£¨ ¢¥³¬µ´³¦¡´´¡®¤¥L ³ä²³«©¬´ ²¥¡«´©¯®³´©¤¥®L ¬©«³¯­ ¦ö²ä®¤²©®§¡² ©

«ö²¦ö²­å§¡® ³¯­ ¢¥²¯² °å ¡¬«¯¨¯¬L ®¡²«¯´©«¡ ¯£¨ ¬ä«¥­¥¤¥¬L °³¹«©³«´ ´©¬¬³´å®¤ ¯£¨ ´²ö´´¨¥´N

RNQNS

v䧥®Z

d¥ ¶©«´©§¡³´¥ °²©®£©°¥²®¡ ¦ö² ¨µ² ­¡® ¨å¬¬¥² ¥´´ ³ä«¥²´ ¡¶³´å®¤ ­¥¬¬¡® ¦¯²¤¯®L ¢²¯­³³´²ä£«¯² ¯£¨ ¶ä§¨å¬¬®©®§

¶©¤ ¯¬©«¡ ¶ä¤¥²¬¥«³M ¯£¨ ¶ä§¦ö²¨å¬¬¡®¤¥®N

r©³«¦¡«´¯²¥² ¶©¤ «ö²®©®§ ³¯­ ¢¥²¯² °å ¯¬©«¡ ¶ä§¦ö²¨å¬¬¡®¤¥®L ³ä²³«©¬´ °å ¨µ² ¤¥ 䮤²¡³ ´©¬¬ ¦ö¬ª¤ ¡¶ ¶ä¤¥²¬¥«

¯£¨ ´©¤¥® °å ¤¹§®¥´N

o¬©«¡ ¶ä§´¹°¥²³ ¥§¥®³«¡°¥² ¯£¨ ¤¥ ¤ä²­¥¤ ³¡­­¡®¨ä®§¡®¤¥ ¦ö²¥³«²©¶®¡ «²¡¶¥®N

RNQNT

a®¤²¡ ¶ä§´²¡¦©«¡®´¥²Z

sä²³«©¬¤¡ ²©³«¦¡«´¯²¥² ³¯­ ä² ¦ö²«®©°°¡¤¥ ­¥¤ ¡®¤²¡ ¶ä§´²¡¦©«¡®´¥²³ ¢²©³´¡®¤¥ ¥²¦¡²¥®¨¥´ ¯£¨ ¤¥ ­¥³´ µ´³¡´´¡

«¡´¥§¯²©¥²®¡ ¡¶ ´²¡¦©«¡®´¥²L ¥¸¥­°¥¬¶©³ ¢¡²®L ¦¯´§ä®§¡²¥L £¹«¬©³´¥² ¯£¨ °¥²³¯®¥² ­¥¤ ®¥¤³¡´´ ²ö²¥¬³¥¦ö²­å§¡N

r©³«¥² ³¯­ ä² ¦ö²«®©°°¡®¤¥ ­¥¤ ¯¬©«¡ ¦¯²¤¯®³´¹°¥²³ ²ö²¥¬³¥² ¯£¨ «ö²¥§¥®³«¡°¥² ¯£¨ ­¥¤ ¤¥²¡³ ¦ö²¡²¥³ ¯¬©«¡

³¹®¦ä¬´N

RNQNU

a¬¬­ä®®¡ ²¥§¬¥² ¯£¨ ¦ö²¯²¤®©®§¡² ³¡­´ ¡®¤²¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥²Z

b¥³´ä­­¥¬³¥² © ¦²å§¡ ¯­ ¡¤­©®©³´²¡´©¶¡ ¤¯«µ­¥®´ ³¯­ «²ä¶³ ¦ö² ¡´´ ¦å ¡®¶ä®¤¡ ¦¯²¤¯®¥®N

a¬¬­ä®®¡ ²¥§¬¥² ¦ö² ¨µ² ¦ö²¡²¥® ³«¡¬¬ ¨¡®¤¬¡ ¶©¤ ¥® ¯¬¹£«¡ H°¬¡£¥²¡ µ´ ¶¡²®©®§³´²©¡®§¥¬ ¯£¨ ³¬å ¬¡²­I ¯£¨ ¶©¬«¡

崧䲤¥² ¨¡® «¡® ¶©¤´¡ ¦ö² ¡´´ ¯­ ³å ä² ®ö¤¶ä®¤©§´ ¨ªä¬°¡ ´²¡¦©«¯¬¹£«³¯¦¦¥²N

sä«¥²¨¥´³¦¡«´¯²¥² ³¯­ ²ö² ¦¯²¤¯®¥´ ¯£¨ ¤¥´ §¯¤³ ¯£¨ ¤¥ °¥²³¯®¥² ³¯­ ´²¡®³°¯²´¥²¡³N

RNQNV

nö¤¶ä®¤©§¡ ¦ö²³©«´©§¨¥´³å´§ä²¤¥² ®ä² ¦¯²¤¯®¥´ ¬ä­®¡³N

RNQNW

m¥«¡®©³«¡ ¡³°¥«´¥² ³¯­ ¨¡² ¢¥´¹¤¥¬³¥ ¦ö² ´²¡¦©«³ä«¥²¨¥´¥®N fö²¡²¥ ³«¡¬¬ «µ®®¡ µ°°´ä£«¡ ¤¥ ¶¡®¬©§¡³´¥ ¦¥¬¥®L

³ä²³«©¬´ °å ³´¹²ML ¦ªä¤²©®§³M ¯£¨ ¢²¯­³³¹³´¥­L ¤ä£«L ¢¥¬¹³®©®§ ¯£¨ «ö²²©«´®©®§³¶©³¡²¥L ²¥¦¬¥¸¡®¯²¤®©®§¡²L ¢¡£«M

³°¥§¬¡²L ¶©®¤²µ´¡ ¯£¨ ¶©®¤²µ´¥´¯²«¡²¥L ¡¶§¡³³¹³´¥­L ³ä«¥²¨¥´³¢ä¬´¥® ¯£¨ ³©§®¡¬¨¯²®N

30.12.2006

L 403/38

Europeiska unionens officiella tidning

sv

48

Prop. 2017/18:63

Bilaga 1

RNQNX

f¯²¤¯®¥´³ ³ä«¥²¨¥´³µ´²µ³´®©®§L ³ä²³«©¬´ ¡®¶ä®¤®©®§¥® ¡¶ ³ä«¥²¨¥´³¢ä¬´¥®L ®¡£«³«¹¤¤ ¯£¨ ³ä«¥²¨¥´³µ´²µ³´®©®§ ¦ö²

¢¡²®N

RNQNY

b¥³´ä­­¥¬³¥² ³¯­ §ä¬¬¥² ¦ö² ¦¯²¤¯®¥´³ ¡®¶ä®¤®©®§ © ­©¬ªö¨ä®³¥¥®¤¥ H¬ä­°¬©§ ¡®¶ä®¤®©®§ ¡¶ ³©§®¡¬¨¯²®L ­å´´¬©§

¢²ä®³¬¥¦ö²¢²µ«®©®§L ¢¥§²ä®³®©®§ ¡¶ ¡¶§¡³µ´³¬ä°°L ¥´£NIN

SN

Särskilda bestämmelser för kategorierna A1, A2 och A

SNQ

o¢¬©§¡´¯²©³« «¯®´²¯¬¬ ¡¶ ¤¥ ¡¬¬­ä®®¡ «µ®³«¡°¥²®¡ ¯­

SNQNQ

¡®¶ä®¤®©®§ ¡¶ ³«¹¤¤³µ´²µ³´®©®§ ³å³¯­ ¨¡®¤³«¡²L ³´ö¶¬¡²L «¬ä¤¥² ¯£¨ ¨ªä¬­L

SNQNR

­¯´¯²£¹«¥¬¦ö²¡²¥³ ³¹®¬©§¨¥´ ¦ö² ¡®¤²¡ ¶ä§´²¡¦©«¡®´¥²L

SNQNS

²©³«¦¡«´¯²¥² © ³¡­¢¡®¤ ­¥¤ ¯¬©«¡ ¶ä§¦ö²¨å¬¬¡®¤¥®L © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¯¶¡®³´å¥®¤¥L ³ä²³«©¬´ ®ä² ¤¥´ §ä¬¬¥² ¨¡¬¡ °¡²´©¥²

³¯­ ¢²µ®®³¬¯£«L ¶ä§­¡²«¥²©®§¡² ³¯­ ¬©®ª¥² ¯£¨ °©¬¡² ³¡­´ ³°å²¶¡§®³³°å²L

SNQNT

­¥«¡®©³«¡ ¡³°¥«´¥² ³¯­ ¨¡² ¢¥´¹¤¥¬³¥ ¦ö² ´²¡¦©«³ä«¥²¨¥´¥®L ¶©¬«¥´ ®ä­®³ ¯¶¡®L ³ä²³«©¬´ ®ä² ¤¥´ §ä¬¬¥² ®ö¤³´¯°°²¥§M

¬¡§¥L ¯¬ª¥®©¶å ¯£¨ «¥¤ª¡N

TN

Särskilda bestämmelser för kategorierna C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E

TNQ

o¢¬©§¡´¯²©³« «¯®´²¯¬¬ ¡¶ ¤¥ ¡¬¬­ä®®¡ «µ®³«¡°¥²®¡ ¯­

TNQNQ

¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ «ö²´©¤¥² ¯£¨ ¶©¬¯°¥²©¯¤¥² ¥®¬©§´ ²å¤¥´³ ¦ö²¯²¤®©®§ HeegI ®² SXRPOXU ¡¶ ¤¥® RP ¤¥£¥­¢¥² QYXU

¯­ ¨¡²­¯®©³¥²©®§ ¡¶ ¶©³³ ³¯£©¡¬ ¬¡§³´©¦´®©®§ ¯­ ¶ä§´²¡®³°¯²´¥² H1I ¯£¨ ¡®¶ä®¤®©®§ ¡¶ ¦ä²¤³«²©¶¡²¥ ¥®¬©§´ ²å¤¥´³

¦ö²¯²¤®©®§ HeegI ®² SXRQOXU ¡¶ ¤¥® RP ¤¥£¥­¢¥² QYXU ¯­ ¦ä²¤³«²©¶¡²¥ ¶©¤ ¶ä§´²¡®³°¯²´¥² H2I[

TNQNR

¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ´¹°¥® ¡¶ ´²¡®³°¯²´L ¤¶³N §¯¤³ ¥¬¬¥² °¡³³¡§¥²¡²¥L

TNQNS

¦¯²¤¯®³M ¯£¨ ´²¡®³°¯²´¤¯«µ­¥®´ ³¯­ «²ä¶³ ¦ö² ®¡´©¯®¥¬¬ ¯£¨ ©®´¥²®¡´©¯®¥¬¬ ´²¡®³°¯²´ ¡¶ §¯¤³ ¯£¨ °¡³³¡§¥²¡²¥L

TNQNT

¨µ² ­¡® ³«¡¬¬ µ°°´²ä¤¡ © ³¡­¢¡®¤ ­¥¤ ¥® ¯¬¹£«¡ ³¡­´ 崧䲤¥² ³¯­ ³«¡¬¬ ¶©¤´¡³ ¥¦´¥² ¥® ¯¬¹£«¡ ¥¬¬¥² ¬©«®¡®¤¥L

¥¸¥­°¥¬¶©³ ¡«µ´¡ 崧䲤¥² ³å³¯­ ¥¶¡«µ¥²©®§ ¡¶ °¡³³¡§¥²¡²¥ ¯£¨ §²µ®¤¬ä§§¡®¤¥ «µ®³«¡°¥² ¯­ ¦ö²³´¡ ¨ªä¬°¥®L

TNQNU

¦ö²³©«´©§¨¥´³å´§ä²¤¥² ¶©¤ ¡¶­¯®´¥²©®§ ¯£¨ ¢¹´¥ ¡¶ ¨ªµ¬L

TNQNV

¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ¦¯²¤¯®³¶©«´¥² ¯£¨ ¦¯²¤¯®³­å´´ ³¡­´ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ¨¡³´©§¨¥´³²¥§µ¬¡´¯²¥²L

TNQNW

¢¥§²ä®³®©®§¡² © ³©´´ ¥§¥´ ¯£¨ ¡®¤²¡ ´²¡¦©«¡®´¥²³ ³¹®¦ä¬´ ³¯­ ¢¥²¯² °å ¦¯²¤¯®¥®³ «¯®³´²µ«´©¯®L

TNQNX

¬ä³®©®§ ¡¶ ¶ä§«¡²´¡L °¬¡®¥²©®§ ¡¶ ²¥³¶ä§L ©®¢¥§²©°¥´ ¡®¶ä®¤®©®§ ¡¶ ¥¬¥«´²¯®©³«¡ ®¡¶©§¡´©¯®³³¹³´¥­ H¥ª ¯¢¬©§¡´¯M

²©³«´IL

TNQNY

³ä«¥²¨¥´ © ³¡­¢¡®¤ ­¥¤ ¬¡³´®©®§ ¡¶ ¦¯²¤¯®¥´L ¤¶³N «¯®´²¯¬¬ ¡¶ ¬¡³´¥® H°¡£«®©®§ ¯£¨ ¦ä³´¡®¯²¤®©®§¡²IL ³¶å²©§¨¥´¥²

¶©¤ ¯¬©«¡ ´¹°¥² ¡¶ ¬¡³´ H¥¸¥­°¥¬¶©³ ¶ä´³«¯²L ¨ä®§¡®¤¥ ¬¡³´ …IL ¬¡³´®©®§ ¯£¨ ¬¯³³®©®§ ¡¶ §¯¤³ ³¡­´ ¡®¶ä®¤®©®§ ¡¶

¬¡³´®©®§³µ´²µ³´®©®§ H¥®¤¡³´ «¡´¥§¯²©¥²®¡ cL ceL cQL cQeIL

TNQNQP ¦ö²¡²¥®³ ¡®³¶¡² ®ä² ¤¥´ §ä¬¬¥² ´²¡®³°¯²´ ¡¶ °¡³³¡§¥²¡²¥ ¯£¨ ¤¥²¡³ «¯­¦¯²´ ¯£¨ ³ä«¥²¨¥´L ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¢¡²® ³¡­´

®ö¤¶ä®¤©§¡ «¯®´²¯¬¬¥² ¦ö²¥ ¡¶¦ä²¤N s¡­´¬©§¡ ¢µ³³´¹°¥² ¢ö² ©®§å © «µ®³«¡°³°²¯¶¥´ H¢µ³³¡² © «¯¬¬¥«´©¶´²¡¦©«¥®L ¬å®§M

¦ä²¤³¢µ³³¡²L ¢µ³³¡² ­¥¤ ³ä²³«©¬¤¡ ­å´´L ¥´£NI H¥®¤¡³´ «¡´¥§¯²©¥²®¡ dL deL dQL dQeIN

TNR

o¢¬©§¡´¯²©³« «¯®´²¯¬¬ ¡¶ ¤¥ ¡¬¬­ä®®¡ «µ®³«¡°¥²®¡ ¯­ ¦ö¬ª¡®¤¥ ¹´´¥²¬©§¡²¥ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¦ö² «¡´¥§¯²©¥²®¡ cL ceL d

¯£¨ deZ

TNRNQ

p²©®£©°¥²®¡ ¦ö² ¨µ² ¦ö²¢²ä®®©®§³­¯´¯²¥²L ¶ä´³«¯² H¥¸¥­°¥¬¶©³ ­¯´¯²¯¬ª¡L «¹¬¶ä´³«¡L ³°¯¬¡²¶ä´³«¡IL ¢²ä®³¬¥³¹³´¥­L

¥¬³¹³´¥­L ´ä®¤®©®§³³¹³´¥­ ¯£¨ ´²¡®³­©³³©¯®³³¹³´¥­ H«¯°°¬©®§L ¶ä¸¥¬¬å¤¡L ¥´£NI ä² µ°°¢¹§§¤¡ ¯£¨ ¨µ² ¤¥ ¦µ®§¥²¡²N

30.12.2006

L 403/39

Europeiska unionens officiella tidning

sv

(1) EGT L 370, 31.12.1985, s. 1.Förordningen upphävd genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 (EUT L 102,

11.4.2006, s. 1).

(2) EGT L 370, 31.12.1985, s. 8. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 561/2006.

Prop. 2017/18:63

Bilaga 1

49

TNRNR

s­ö²ª­¥¤¥¬ ¯£¨ ¦²¯³´³«¹¤¤³¶ä´³«¡N

TNRNS

p²©®£©°¥²®¡ ¦ö² «¯®³´²µ«´©¯®L ­¯®´¥²©®§L «¯²²¥«´ ¡®¶ä®¤®©®§ ¯£¨ µ®¤¥²¨å¬¬ ¡¶ ¤ä£«N

TNRNT

p²©®£©°¥²®¡ ¦ö² ¯¬©«¡ ´¹°¥² ¡¶ ¢²¯­³³¹³´¥­ ¯£¨ ¨¡³´©§¨¥´³²¥§µ¬¡´¯²¥²L ¤¥³³¡³ ¦µ®«´©¯® ¯£¨ ¶©«´©§¡³´¥ ¤¥¬¡² ³¡­´

­¯®´¥²©®§L ¡®¶ä®¤®©®§ ¯£¨ ¤¡§¬©§´ µ®¤¥²¨å¬¬N

TNRNU

p²©®£©°¥²®¡ ¦ö² ¯¬©«¡ ´¹°¥² ¡¶ «¯°°¬©®§³³¹³´¥­L ¤¥³³¡³ ¦µ®«´©¯® ¯£¨ ¶©«´©§¡³´¥ ¤¥¬¡² ³¡­´ ­¯®´¥²©®§L ¡®¶ä®¤®©®§

¯£¨ ¤¡§¬©§´ µ®¤¥²¨å¬¬ H¥®¤¡³´ «¡´¥§¯²©¥²®¡ ceL deIN

TNRNV

m¥´¯¤¥² ¦ö² ¦¥¬³ö«®©®§ ¶©¤ ¤²©¦´³¦¥¬N

TNRNW

fö²¥¢¹§§¡®¤¥ µ®¤¥²¨å¬¬ ¡¶ ¦¯²¤¯® ¯£¨ ®ö¤¶ä®¤©§¡ ¬ö°¡®¤¥ ²¥°¡²¡´©¯®¥²N

TNRNX

fö²¡²¥®³ ¡®³¶¡² ®ä² ¤¥´ §ä¬¬¥² ­¯´´¡§¡®¤¥L ´²¡®³°¯²´ ¯£¨ ¬¥¶¥²¡®³ ¡¶ §¯¤³ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ö¶¥²¥®³«¯­®¡ ¶©¬¬«¯²

H¥®¤¡³´ «¡´¥§¯²©¥²®¡ cL ceIN

bN

kÖrprov

UN

Fordonet och dess utrustning

UNQ

fö² ¡´´ ¦å ¦²¡­¦ö²¡ ¥´´ ¦¯²¤¯® ­¥¤ ­¡®µ¥¬¬ ¶ä¸¥¬¬å¤¡ «²ä¶³ ¥´´ §¯¤«ä®´ «ö²°²¯¶ ³¯­ §¥®¯­¦ö²´³ © ¥´´ ³å¤¡®´

¦¯²¤¯®

o­ ¥® ³ö«¡®¤¥ §¥®¯­¦ö² «ö²°²¯¶¥´ © ¥´´ ¦¯²¤¯® ­¥¤ ¡µ´¯­¡´©³« ¶ä¸¥¬¬å¤¡ ³«¡¬¬ ¤¥´´¡ ¡®§¥³ °å ¤¥´ «ö²«¯²´ ³¯­

µ´¦ä²¤¡³ °å §²µ®¤¶¡¬ ¡¶ ¤¥´´¡ °²¯¶N kö²«¯²´ ­¥¤ ¥® ³å¤¡® ¡®§©¶¥¬³¥ §¥² ¥®¤¡³´ ¢¥¨ö²©§¨¥´ ¡´´ ¦²¡­¦ö²¡ ¦¯²¤¯®

­¥¤ ¡µ´¯­¡´©³« ¶ä¸¥¬¬å¤¡N

m¥¤ ”¦¯²¤¯® ­¥¤ ¡µ´¯­¡´©³« ¶ä¸¥¬¬å¤¡” ¡¶³¥³ ¥´´ ¦¯²¤¯® © ¶©¬«¥´ µ´¶ä¸¬©®§¥® ­¥¬¬¡® ­¯´¯²® ¯£¨ ¨ªµ¬¥® ¥®¤¡³´ «¡®

¶¡²©¥²¡³ ­¥¤ §¡³°¥¤¡¬¥® ¯£¨ ¢²¯­³¡²®¡N

UNR

d¥ ¦¯²¤¯® ³¯­ ¡®¶ä®¤³ ¶©¤ «ö²°²¯¶¥® ³«¡¬¬ µ°°¦¹¬¬¡ ¤¥ ­©®©­©«²¡¶ ³¯­ ¡®§¥³ ®¥¤¡®N m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ¦å² ©®¦ö²¡

¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ³´²ä®§¡²¥ ¥¬¬¥² ¦¬¥²¡ «²¡¶

k¡´¥§¯²© aQZ

m¯´¯²£¹«¥¬ © «¡´¥§¯²© aQ µ´¡® ³©¤¶¡§®L ­¥¤ ¥® ³¬¡§¶¯¬¹­ ¡¶ ­©®³´ QRP «µ¢©«£¥®´©­¥´¥² ¯£¨ ¥® ­¡¸©­©¨¡³´©§¨¥´

¡¶ ­©®³´ YP «­O¨N

k¡´¥§¯²© aRZ

m¯´¯²£¹«¥¬ µ´¡® ³©¤¶¡§®L ­¥¤ ¥® £¹¬©®¤¥²¶¯¬¹­ ¡¶ ­©®³´ TPP «µ¢©«£¥®´©­¥´¥² ¯£¨ ¥® ­¯´¯²¥¦¦¥«´ ¡¶ ­©®³´ RU

«wN

k¡´¥§¯²© aZ

m¯´¯²£¹«¥¬ µ´¡® ³©¤¶¡§®L ­¥¤ ¥® £¹¬©®¤¥²¶¯¬¹­ ¡¶ ­©®³´ VPP «µ¢©«£¥®´©­¥´¥² ¯£¨ ¥® ­¯´¯²¥¦¦¥«´ ¡¶ ­©®³´ TP

«wN

k¡´¥§¯²© bZ

f¹²¨ªµ¬©§¡ ¦¯²¤¯® © «¡´¥§¯²© b ­¥¤ ¥® ­¡¸©­©¨¡³´©§¨¥´ °å ­©®³´ QPP «­O¨N

k¡´¥§¯²© beZ

f¯²¤¯®³«¯­¢©®¡´©¯®¥² ³¯­ ¢¥³´å² ¡¶ ¥´´ °²¯¶¦¯²¤¯® © «¡´¥§¯²© b ¯£¨ ¥® ³¬ä°¶¡§® ­¥¤ ¥® ´©¬¬å´¥® ´¯´¡¬¶©«´ °å

­©®³´ Q PPP «§L ³¯­ ¨¡² ¥® ­¡¸©­©¨¡³´©§¨¥´ °å ­©®³´ QPP «­O¨ ¯£¨ ³¯­ ©®´¥ ´©¬¬¨ö² «¡´¥§¯²© bN s¬ä°¶¡§®¥®³

¬¡³´µ´²¹­­¥ ³«¡¬¬ ¢¥³´å ¡¶ ¥® ³¬µ´¥® ¬å¤«¯®³´²µ«´©¯® ³¯­ ä² å´­©®³´¯®¥ ¬©«¡ ¢²¥¤ ¯£¨ ¬©«¡ ¨ö§ ³¯­ ­¯´¯²¦¯²M

¤¯®¥´[ ¤¥® ³¬µ´®¡ ¬å¤«¯®³´²µ«´©¯®¥® ¦å² 䶥® ¶¡²¡ ®å§¯´ ³­¡¬¡²¥ ä® ­¯´¯²¦¯²¤¯®¥´L ¦ö²µ´³¡´´ ¡´´ ³©«´¥® ¢¡«å´ ¢¡²¡

ä² ­öª¬©§ ¯­ ­¡® ¡®¶ä®¤¥² ­¯´¯²¦¯²¤¯®¥´³ ³©¤¯¢¡£«³°¥§¬¡²[ s¬ä°¶¡§®¥® ³«¡¬¬ ¨¡ ¥® ¦¡«´©³« ¶©«´ °å ­©®³´ XPP «§N

k¡´¥§¯²© bQZ

¦¹²¨ªµ¬©§¡ ­¯´¯²¤²©¶®¡ £¹«¬¡² ­¥¤ ¥® ­¡¸©­©¨¡³´©§¨¥´ °å ­©®³´ VP «­O¨N

30.12.2006

L 403/40

Europeiska unionens officiella tidning

sv

50

Prop. 2017/18:63

Bilaga 1

k¡´¥§¯²© cZ

f¯²¤¯® © «¡´¥§¯²© c ­¥¤ ¥® ´©¬¬å´¥® ´¯´¡¬¶©«´ °å ­©®³´ QR PPP «§L ¥® ¬ä®§¤ °å ­©®³´ X ­¥´¥²L ¥® ¢²¥¤¤ °å ­©®³´

RLT ­¥´¥² ¯£¨ ¥® ­¡¸©­©¨¡³´©§¨¥´ °å ­©®³´ XP «­O¨N f¯²¤¯®¥® ³«¡¬¬ ¶¡²¡ ¦ö²³¥¤¤¡ ­¥¤ ¡®´©M¬å³M¢²¯­³¡²L ¶¡²¡

µ´²µ³´¡¤¥ ­¥¤ ¥® ¶ä¸¥¬¬å¤¡ ­¥¤ ­©®³´ X ¦²¡­å´¶ä¸¬¡² ¯£¨ ¦ä²¤³«²©¶¡²¥ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¦ö²¯²¤®©®§ HeegI

®² SXRQOXUN l¡³´µ´²¹­­¥´ ³«¡¬¬ ¢¥³´å ¡¶ ¥® ³¬µ´¥® ¬å¤«¯®³´²µ«´©¯® ³¯­ ä² å´­©®³´¯®¥ ¬©«¡ ¢²¥¤ ¯£¨ ¬©«¡ ¨ö§ ³¯­

¦ö²¡²¨¹´´¥®N f¯²¤¯®¥® ³«¡¬¬ ¨¡ ¥® ¦¡«´©³« ¶©«´ °å ­©®³´ QP PPP «§N

k¡´¥§¯²© ceZ

a®´©®§¥® ¥´´ ¬¥¤¡´ ¦¯²¤¯® ¥¬¬¥² ¥® ¦¯²¤¯®³«¯­¢©®¡´©¯® ³¯­ ¢¥³´å² ¡¶ ¥´´ °²¯¶¦¯²¤¯® © «¡´¥§¯²© c ¯£¨ ¥® ³¬ä°¶¡§®

­¥¤ ¥® ¬ä®§¤ °å ­©®³´ WLU ­¥´¥²N b夥 ¤¥´ ¬¥¤¡¤¥ ¦¯²¤¯®¥´ ¯£¨ ¦¯²¤¯®³«¯­¢©®¡´©¯®¥® ³«¡¬¬ ¨¡ ¥® ´©¬¬å´¥® ´¯´¡¬M

¶©«´ °å ­©®³´ RP PPP «§L ¥® ¬ä®§¤ °å ­©®³´ QT ­¥´¥²L ¥® ¢²¥¤¤ °å ­©®³´ RLT ­¥´¥² ¯£¨ ¥® ­¡¸©­©¨¡³´©§¨¥´ °å

­©®³´ XP «­O´©­ ³¡­´ ¶¡²¡ ¦ö²³¥¤¤ ­¥¤ ¡®´©M¬å³M¢²¯­³¡²L µ´²µ³´¡¤¥ ­¥¤ ¥® ¶ä¸¥¬¬å¤¡ ­¥¤ ­©®³´ X ¦²¡­å´¶ä¸¬¡²

¯£¨ ¦ä²¤³«²©¶¡²¥ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¦ö²¯²¤®©®§ HeegI ®² SXRQOXUN l¡³´µ´²¹­­¥´ ³«¡¬¬ ¢¥³´å ¡¶ ¥® ³¬µ´¥® ¬å¤«¯®³´²µ«M

´©¯® ³¯­ ä² å´­©®³´¯®¥ ¬©«¡ ¢²¥¤ ¯£¨ ¬©«¡ ¨ö§ ³¯­ ¦ö²¡²¨¹´´¥®N b夥 ¤¥´ ¬¥¤¡¤¥ ¦¯²¤¯®¥´ ¯£¨ ¦¯²¤¯®³«¯­¢©®¡M

´©¯®¥® ³«¡¬¬ ¨¡ ¥® ¦¡«´©³« ¶©«´ °å ­©®³´ QU PPP «§N

k¡´¥§¯²© cQZ

f¯²¤¯® © µ®¤¥²«¡´¥§¯²© cQ ­¥¤ ¥® ´©¬¬å´¥® ´¯´¡¬¶©«´ °å ­©®³´ T PPP «§L ¥® ­©®©­©¬ä®§¤ °å U ­¥´¥² ¯£¨ ¥® ­¡¸©M

­©¨¡³´©§¨¥´ °å ­©®³´ XP «­O¨N f¯²¤¯®¥® ³«¡¬¬ ¶¡²¡ ¦ö²³¥¤¤¡ ­¥¤ ¡®´©M¬å³M¢²¯­³¡² ¯£¨ µ´²µ³´¡¤¥ ­¥¤ ¦ä²¤³«²©¶¡²¥

© ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¦ö²¯²¤®©®§ HeegI ®² SXRQOXUN l¡³´µ´²¹­­¥´ ³«¡¬¬ ¢¥³´å ¡¶ ¥® ³¬µ´¥® ¬å¤«¯®³´²µ«´©¯® ³¯­ ä² å´­©®M

³´¯®¥ ¬©«¡ ¢²¥¤ ¯£¨ ¬©«¡ ¨ö§ ³¯­ ¦ö²¡²¨¹´´¥®N

k¡´¥§¯²© cQeZ

f¯²¤¯®³«¯­¢©®¡´©¯®¥² ³¯­ ¢¥³´å² ¡¶ ¥´´ °²¯¶¦¯²¤¯® © µ®¤¥²«¡´¥§¯²© cQ ¯£¨ ¥® ³¬ä°¶¡§® ­¥¤ ¥® ´©¬¬å´¥® ´¯´¡¬¶©«´

°å ­©®³´ Q RUP «§N f¯²¤¯®³«¯­¢©®¡´©¯®¥® ³«¡¬¬ ¨¡ ¥® ¬ä®§¤ °å ­©®³´ X ­¥´¥² ¯£¨ ¥® ­¡¸©­©¨¡³´©§¨¥´ °å ­©®³´

XP «­O¨N l¡³´µ´²¹­­¥´ ³«¡¬¬ ¢¥³´å ¡¶ ¥® ³¬µ´¥® ¬å¤«¯®³´²µ«´©¯® ³¯­ ä² å´­©®³´¯®¥ ¬©«¡ ¢²¥¤ ¯£¨ ¬©«¡ ¨ö§ ³¯­

¦ö²¡²¨¹´´¥®[ ¤¥® ³¬µ´®¡ ¬å¤«¯®³´²µ«´©¯®¥® ¦å² 䶥® ¶¡²¡ ®å§¯´ ³­¡¬¡²¥ ä® ¦ö²¡²¨¹´´¥®L ¦ö²µ´³¡´´ ¡´´ ³©«´¥® ¢¡«å´

¢¡²¡ ä² ­öª¬©§ ¯­ ­¡® ¡®¶ä®¤¥² ­¯´¯²¦¯²¤¯®¥´³ ³©¤¯¢¡£«³°¥§¬¡²[ s¬ä°¶¡§®¥® ³«¡¬¬ ¨¡ ¥® ¦¡«´©³« ¶©«´ °å ­©®³´

XPP ǤN

k¡´¥§¯²© dZ

f¯²¤¯® © «¡´¥§¯²© d ­¥¤ ¥® ¬ä®§¤ °å ­©®³´ QP ­¥´¥²L ¥® ¢²¥¤¤ °å ­©®³´ RLT ­¥´¥² ¯£¨ ¥® ­¡¸©­©¨¡³´©§¨¥´ °å

­©®³´ XP «­O¨N f¯²¤¯®¥´ ³«¡¬¬ ¶¡²¡ ¦ö²³¥´´ ­¥¤ ¡®´©M¬å³M¢²¯­³¡² ¯£¨ µ´²µ³´¡´ ­¥¤ ¦ä²¤³«²©¶¡²¥ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤

¦ö²¯²¤®©®§ HeegI ®² SXRQOXUN

k¡´¥§¯²© deZ

f¯²¤¯®³«¯­¢©®¡´©¯®¥² ³¯­ ¢¥³´å² ¡¶ ¥´´ °²¯¶¦¯²¤¯® © «¡´¥§¯²© d ¯£¨ ¥® ³¬ä°¶¡§® ­¥¤ ¥® ´©¬¬å´¥® ´¯´¡¬¶©«´ °å

­©®³´ Q RUP «§L ¥® ¢²¥¤¤ °å ­©®³´ RLT ­¥´¥² ¯£¨ ¥® ­¡¸©­©¨¡³´©§¨¥´ °å ­©®³´ XP «­O¨N l¡³´µ´²¹­­¥´ ³«¡¬¬

¢¥³´å ¡¶ ¥® ³¬µ´¥® ¬å¤«¯®³´²µ«´©¯® ³¯­ ä² ­©®³´ R ­¥´¥² ¢²¥¤ ¯£¨ ¨ö§N s¬ä°¶¡§®¥® ³«¡¬¬ ¨¡ ¥® ¦¡«´©³« ¶©«´ °å

­©®³´ XPP «§N

k¡´¥§¯²© dQZ

f¯²¤¯® © µ®¤¥²«¡´¥§¯²© dQ ­¥¤ ¥® ´©¬¬å´¥® ´¯´¡¬¶©«´ °å ­©®³´ T PPP «§L ¥® ­©®©­©¬ä®§¤ °å U ­¥´¥² ¯£¨ ¥® ­¡¸©M

­©¨¡³´©§¨¥´ °å ­©®³´ XP «­O¨N f¯²¤¯®¥´ ³«¡¬¬ ¶¡²¡ µ´²µ³´¡´ ­¥¤ ¡®´©M¬å³M¢²¯­³¡² ¯£¨ ¦ä²¤³«²©¶¡²¥ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤

¦ö²¯²¤®©®§ HeegI ®² SXRQOXUN

k¡´¥§¯²© dQeZ

f¯²¤¯®³«¯­¢©®¡´©¯®¥² ³¯­ ¢¥³´å² ¡¶ ¥´´ °²¯¶¦¯²¤¯® © µ®¤¥²«¡´¥§¯²© dQ ¯£¨ ¥® ³¬ä°¶¡§® ­¥¤ ¥® ´©¬¬å´¥® ´¯´¡¬¶©«´

°å ­©®³´ Q RUP «§ ³¡­´ ¥® ­¡¸©­©¨¡³´©§¨¥´ °å ­©®³´ XP «­O¨N s¬ä°¶¡§®¥®³ ¬¡³´µ´²¹­­¥ ³«¡¬¬ ¢¥³´å ¡¶ ¥® ³¬µ´¥®

¬å¤«¯®³´²µ«´©¯® ³¯­ ä² ­©®³´ R ­¥´¥² ¢²¥¤ ¯£¨ ¨ö§N s¬ä°¶¡§®¥® ³«¡¬¬ ¨¡ ¥® ¦¡«´©³« ¶©«´ °å ­©®³´ XPP «§N

30.12.2006

L 403/41

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2017/18:63

Bilaga 1

51

p²¯¶¦¯²¤¯® ¦ö² «¡´¥§¯²©¥²®¡ beL cL ceL cQL cQeL dL deL dQ ¯£¨ dQe ³¯­ ¡®¶ä®¤¥³ ³¥®¡³´ ¶©¤ ¤¡§¥® ¦ö² ¤¥´´¡

¤©²¥«´©¶³ ©«²¡¦´´²ä¤¡®¤¥ ¦å²L ¯­ ¤¥ ©®´¥ µ°°¦¹¬¬¥² ­©®©­©«²¡¶¥® ¯¶¡®L ¥®¤¡³´ ¡®¶ä®¤¡³ µ®¤¥² ¨ö§³´ ´©¯ å² ¥¦´¥²

¤¥´´¡ ¤¡´µ­N d¥ «²¡¶ ³¯­ ¡¶³¥² ¤¥® ¬¡³´ ³¯­ «¡® ´²¡®³°¯²´¥²¡³ ­¥¤ ¤¥³³¡ ¦¯²¤¯® ³«¡¬¬ ¨¡ ©®¦ö²´³ ¡¶ ­¥¤¬¥­³¬ä®M

¤¥²®¡ ³¥®¡³´ ´©¯ å² ¥¦´¥² ¤¥´ ¡´´ «¯­­©³³©¯®¥®³ ¤©²¥«´©¶ RPPPOUVOeg H1I ´²ä´´ © «²¡¦´N

VN

Körprov för kategorierna A1, A2 och A

VNQ

Förberedelser och teknisk kontroll av fordonet med avseende på trafiksäkerheten

d¥ ³ö«¡®¤¥ ³«¡¬¬ «µ®®¡ µ´¦ö²¡ ¦ö¬ª¡®¤¥ ³ä«¥²¨¥´³¦ö²¢¥²¥¤¥¬³¥²Z

VNQNQ

jµ³´¥²¡ ³«¹¤¤³µ´²µ³´®©®§ ³å³¯­ ¨¡®¤³«¡²L ³´ö¶¬¡²L «¬ä¤¥² ¯£¨ ¨ªä¬­N

VNQNR

gö²¡ ³¬µ­°­ä³³©§¡ «¯®´²¯¬¬¥² ¡¶ ¤ä£«L ¢²¯­³¡²L ³´¹²®©®§L ®ö¤³´¯°°²¥§¬¡§¥ H¯­ ´©¬¬ä­°¬©§IL «¥¤ª¡L ¯¬ª¥®©¶åL ¬¹³¥®L

²¥¦¬¥¸¡®¯²¤®©®§¡²L «ö²²©«´®©®§³¶©³¡²¥ ¯£¨ ³©§®¡¬¨¯²®N

VNR

Kontroll av särskilda manövrer med avseende på trafiksäkerheten

VNRNQ s´ä¬¬¡ ­¯´¯²£¹«¥¬® °å ¯£¨ ´¡ ®¥² ¤¥® ¦²å® ³´ö¤¥´ ¯£¨ ¦¬¹´´¡ ¤¥® §¥®¯­ ¡´´ ¬¥¤¡ ¤¥® ­¥¤ ­¯´¯²® ¡¶³´ä®§¤N

VNRNR p¡²«¥²¡ ­¯´¯²£¹«¥¬® ­¥¤ ¡®¶ä®¤®©®§ ¡¶ ³´ö¤¥´N

VNRNS m©®³´ ´¶å ­¡®ö¶²¥²L ©®¢¥§²©°¥´ ³¬¡¬¯­«ö²®©®§L ³«¡¬¬ µ´¦ö²¡³ ¶©¤ ¬å§ ¨¡³´©§¨¥´N d¥´´¡ ³«¡¬¬ ³ä²³«©¬´ «¯®´²¯¬¬¥²¡ ¨¡®¤M

¨¡¶¡®¤¥´ ¡¶ «¯°°¬©®§¥® © ³¡­³°¥¬ ­¥¤ ¢²¯­³L ¢¡¬¡®³L ¢¬©£«¥®³ ²©«´®©®§L °¬¡£¥²©®§ °å ­¯´¯²£¹«¥¬® ¯£¨ ¦ö´´¥²®¡³

°¬¡£¥²©®§ °å ¦¯´³´ö¤¥®N

VNRNT m©®³´ ´¶å ­¡®ö¶²¥² ¡¶ ¶©¬«¡ ¥® ­¡®ö¶¥² °å ¡®¤²¡ ¶ä¸¥¬® ¥¬¬¥² ´²¥¤ª¥ ¶ä¸¥¬ °å ­©®³´ SP «­O¨L ©®¢¥§²©°¥´ µ®¤¡®M

­¡®ö¶¥² ¦ö² ¨©®¤¥² ¶©¤ ¥® ¨¡³´©§¨¥´ °å ­©®³´ UP «­O¨L ³«¡¬¬ µ´¦ö²¡³ ¶©¤ ¨ö§²¥ ¨¡³´©§¨¥´N d¥´´¡ ³«¡¬¬ ³ä²³«©¬´

«¯®´²¯¬¬¥²¡ °¬¡£¥²©®§ °å ­¯´¯²£¹«¥¬®L ¢¬©£«¥®³ ²©«´®©®§L ¢¡¬¡®³L ³´¹²´¥«®©« ¯£¨ ¶ä¸¬©®§³´¥«®©«N

VNRNU m©®³´ ´¶å ©®¢²¯­³®©®§³­¡®ö¶²¥² ³«¡¬¬ µ´¦ö²¡³L ©®¢¥§²©°¥´ ¥® ®ö¤¢²¯­³®©®§ ¦²å® ¥® ¨¡³´©§¨¥´ °å ­©®³´ UP «­O¨N

d¥´´¡ ³«¡¬¬ ³ä²³«©¬´ «¯®´²¯¬¬¥²¡ ¡®¶ä®¤®©®§ ¡¶ ¢²¯­³¥® °å ¦²¡­M ¯£¨ ¢¡«¨ªµ¬¥´L ¢¬©£«¥®³ ²©«´®©®§ ¯£¨ ¦ö²¡²¥®³

°¬¡£¥²©®§ °å ­¯´¯²£¹«¥¬®N

d¥ ³ä²³«©¬¤¡ ­¡®ö¶²¥² ³¯­ ¡¶³¥³ © °µ®«´¥²®¡ VNRNSMVNRNU ³«¡¬¬ ¶¡²¡ ©®¦ö²¤¡ ³¥®¡³´ ¦¥­ å² ¥¦´¥² ¤¥´ ¡´´ ¤©²¥«´©¶

RPPPOUVOeg ´²ä´´ © «²¡¦´N

VNS

Trafikbeteende

fö²¡²¥® ³«¡¬¬ © ®¯²­¡¬¡ ´²¡¦©«³©´µ¡´©¯®¥² ¯£¨ ­¥¤ ¢¥¡«´¡®¤¥ ¡¶ ®ö¤¶ä®¤©§¡ ¦ö²³©«´©§¨¥´³­å´´ «µ®®¡ §¥®¯­¦ö²¡

¦ö¬ª¡®¤¥ ­¡®ö¶²¥² °å ¥´´ ³ä«¥²´ ³ä´´Z

VNSNQ

kö²¡ ©¶ä§ ¥¦´¥² ¥® °¡²«¥²©®§ ¥¬¬¥² ¥´´ ³´©¬¬¡³´å¥®¤¥ © ´²¡¦©«¥®L «ö²¡ µ´ ¦²å® ¥® µ´¦¡²´N

VNSNR

kö²¡ °å ²¡«¡ ¶ä§¡²L °¡³³¥²¡ ­ö´¡®¤¥ ¦¯²¤¯®L 䶥® © ´²å®§¡ °¡³³¡§¥²N

VNSNS

kö²¡ © «µ²¶¯²N

VNSNT

nä²­¡ ³©§ ¯£¨ °¡³³¥²¡ °¬¡®«¯²³®©®§¡² ¯£¨ ¶ä§«¯²³®©®§¡²N

VNSNU

s¶ä®§¡ ´©¬¬ ¨ö§¥² ¯£¨ ¶ä®³´¥² ³¡­´ ¢¹´¡ ¦©¬N

VNSNV

kö²¡ °å ¯£¨ ¡¶ ­¯´¯²¶ä§¡² ¥¬¬¥² ¬©«®¡®¤¥ H© ´©¬¬ä­°¬©§¡ ¦¡¬¬I ¦²å® ¥® °å¦¡²´ ²¥³°¥«´©¶¥ ¡¶¦¡²´N

VNSNW

kö²¡ ¯­ ¡®¤²¡ ´²¡¦©«¡®´¥² H¯­ ­öª¬©§´IL °¡³³¥²¡ ¨©®¤¥²L ¥¸¥­°¥¬¶©³ °¡²«¥²¡¤¥ ¢©¬¡²L ¢¬© ¯­«ö²¤ ¡¶ ¡®¤²¡ ´²¡¦©«M

¡®´¥² H© ´©¬¬ä­°¬©§¡ ¦¡¬¬IN

VNSNX

p¡³³¥²¡ ³ä²³«©¬¤¡ ´²¡¦©«­©¬ªö¥² H© ´©¬¬ä­°¬©§¡ ¦¡¬¬IL ¥¸¥­°¥¬¶©³ ²¯®¤¥¬¬¥²L ªä²®¶ä§³«¯²³®©®§¡²L ¨å¬¬°¬¡´³¥² ¦ö² ³°å²¶¡§®

¯£¨ ¢µ³³¡²L ö¶¥²§å®§³³´ä¬¬¥® ³¡­´ «ö²¡ µ°°¦ö² ¯£¨ ®¥¤¦ö² ¬å®§¡ ¢¡£«¡²N

VNSNY

i¡«´´¡ ®ö¤¶ä®¤©§ ¦ö²³©«´©§¨¥´ ¶©¤ ¡¶³´©§®©®§N

30.12.2006

L 403/42

Europeiska unionens officiella tidning

sv

(1) Kommissionens direktiv 2000/56/EG av den 14 september 2000 om ändring av rådets direktiv 91/439/EEG om körkort. (EGT L 237,

21.9.2000, s. 45).

52

Prop. 2017/18:63

Bilaga 1

WN

Körprov för kategorierna B, B1 och BE

WNQ

Förberedelser och teknisk kontroll av fordonet med avseende på trafiksäkerheten

d¥ ³ö«¡®¤¥ ³«¡¬¬ «µ®®¡ µ´¦ö²¡ ¦ö¬ª¡®¤¥ ³ä«¥²¨¥´³¦ö²¢¥²¥¤¥¬³¥²Z

WNQNQ

s´ä¬¬¡ ©® ³ä´¥´ ¦ö² ¡´´ ¦å ¥® «¯²²¥«´ «ö²³´ä¬¬®©®§N

WNQNR

s´ä¬¬¡ ©® ¢¡£«³°¥§¬¡²L ³ä«¥²¨¥´³¢ä¬´¥® ¯£¨ ®¡£«³«¹¤¤ ¯­ ³å¤¡®¡ ¦©®®³N

WNQNS

k¯®´²¯¬¬¥²¡ ¡´´ ¤ö²²¡²®¡ ä² ³´ä®§¤¡N

WNQNT

gö²¡ ³¬µ­°­ä³³©§¡ «¯®´²¯¬¬¥² ¡¶ ¤ä£«L ³´¹²®©®§L ¢²¯­³¡²L ¶ä´³«¯² H¥¸¥­°¥¬¶©³ ­¯´¯²¯¬ª¡L «¹¬¡²¶ä´³«¡L ³°¯¬¡²M

¶ä´³«¡IL ¬¹³¥®L ²¥¦¬¥¸¡®¯²¤®©®§¡²L «ö²²©«´®©®§³¶©³¡²¥ ¯£¨ ³©§®¡¬¨¯²®N

WNQNU

k¯®´²¯¬¬¥²¡ ³ä«¥²¨¥´¥® ¶©¤ ¬¡³´®©®§L ¤¶³N «¡²¯³³L °²¥³¥®®©®§¡²L ¬¡³´¤ö²²¡²L ¬å³­¥«¡®©³­ ¦ö² ¦ö²¡²¨¹´´L ¬¡³´­¥´¯¤¥²

¯£¨ ³ä«²©®§ ¡¶ ¬¡³´¥® H¥®¤¡³´ «¡´¥§¯²© beIN

WNQNV

k¯®´²¯¬¬¥²¡ «¯°°¬©®§³­¥«¡®©³­¥®L ¢²¯­³¡² ¯£¨ ¥¬¥«´²©³«¡ «¯°°¬©®§¡² H¥®¤¡³´ «¡´¥§¯²© beIN

WNR

När det gäller kategorierna B och B1 skall särskilda manövrer provas med avseende på trafiksäkerheten

e´´ µ²¶¡¬ ¡¶ ¦ö¬ª¡®¤¥ ­¡®ö¶²¥² ³«¡¬¬ °²ö¶¡³ H­©®³´ ´¶å ­¡®ö¶²¥² ¦ö² ¤¥ ¦¹²¡ °µ®«´¥²®¡L ¶¡²¡¶ ¥® ³«¡¬¬ §ä¬¬¡ ¢¡£«M

®©®§IZ

WNRNQ

b¡£«¡ ²¡«´ ¢¡«å´L ¯£¨ ¢¡£«¡ å´ ¨ö§¥² ¥¬¬¥² ¶ä®³´¥² ²µ®´ ¥´´ ¨ö²® µ´¡® ¡´´ ¢¹´¡ ¦©¬N

WNRNR

v䮤¡ ¦¯²¤¯®¥´ ´©¬¬ ­¯´³¡´´ ²©«´®©®§ ­¥¤ ¡®¶ä®¤®©®§ ¡¶ ¦²¡­M ¯£¨ ¢¡£«¶ä¸¬¡²N

WNRNS

p¡²«¥²¡ ¦¯²¤¯®¥´ ¯£¨ ¬ä­®¡ ¥® °¡²«¥²©®§³°¬¡´³ H°¡²¡¬¬¥¬¬´L ³®¥´´ ¥¬¬¥² ¶©®«¥¬²ä´´ ¦²¡­å´ ¯£¨ ¢¡«å´ °å °¬¡® ­¡²«

³¡­´ © µ°°¦ö²³M ¯£¨ ®¥¤¦ö²³¢¡£«¥IN

WNRNT

g¥®¯­¦ö²¡ ¥® «¯²²¥«´ ©®¢²¯­³®©®§ ´©¬¬ ³´©¬¬¡³´å¥®¤¥N nö¤¢²¯­³®©®§ ä² ¤¯£« ©®´¥ ¯¢¬©§¡´¯²©³«´N

WNS

När det gäller kategori BE skall särskilda manövrer provas med avseende på trafiksäkerheten

WNSNQ k¯°°¬¡ ³¬ä°¶¡§® ´©¬¬ ¯£¨ ¦²å® ¤²¡§¦¯²¤¯®¥´N nä² ­¡®ö¶¥²® ©®¬¥¤³ ³«¡¬¬ ¤²¡§¦¯²¤¯®¥´ ¯£¨ ³¬ä°¶¡§®¥® ³´å ³©¤¡ ¶©¤

³©¤¡ H¤¶³N ©®´¥ © ¥´´ ¬¥¤IN

WNSNR b¡£«¡ ­¥¤ ³¡­´©¤©§ ³¶ä®§®©®§ °å ¥´´ ³ä´´ ³¯­ ­¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ³ªä¬¶¡ ¦å² ¦¡³´³´ä¬¬¡N

WNSNS p¡²«¥²¡ ³ä«¥²´ ¶©¤ ¬¡³´®©®§ ¯£¨ ¬¯³³®©®§N

WNT

Trafikbeteende

fö²¡²¥® ³«¡¬¬ © ®¯²­¡¬¡ ´²¡¦©«³©´µ¡´©¯®¥² ¯£¨ ­¥¤ ¢¥¡«´¡®¤¥ ¡¶ ®ö¤¶ä®¤©§¡ ¦ö²³©«´©§¨¥´³­å´´ «µ®®¡ §¥®¯­¦ö²¡

¦ö¬ª¡®¤¥ ­¡®ö¶²¥² °å ¥´´ ³ä«¥²´ ³ä´´Z

WNTNQ

kö²¡ ©¶ä§ ¥¦´¥² ¥® °¡²«¥²©®§ ¥¬¬¥² ¥´´ ³´©¬¬¡³´å¥®¤¥ © ´²¡¦©«¥®L «ö²¡ µ´ ¦²å® ¥® µ´¦¡²´N

WNTNR

kö²¡ °å ²¡«¡ ¶ä§¡²L °¡³³¥²¡ ­ö´¡®¤¥ ¦¯²¤¯®L 䶥® © ´²å®§¡ °¡³³¡§¥²N

WNTNS

kö²¡ © «µ²¶¯²N

WNTNT

nä²­¡ ³©§ ¯£¨ °¡³³¥²¡ °¬¡®«¯²³®©®§¡² ¯£¨ ¶ä§«¯²³®©®§¡²N

WNTNU

s¶ä®§¡ ´©¬¬ ¨ö§¥² ¯£¨ ¶ä®³´¥² ³¡­´ ¢¹´¡ ¦©¬N

WNTNV

kö²¡ °å ¯£¨ ¡¶ ­¯´¯²¶ä§¡² ¥¬¬¥² ¬©«®¡®¤¥ H© ´©¬¬ä­°¬©§¡ ¦¡¬¬I ¦²å® ¥® °å¦¡²´ ²¥³°¥«´©¶¥ ¡¶¦¡²´N

WNTNW

kö²¡ ¯­ ¡®¤²¡ ´²¡¦©«¡®´¥² H¯­ ­öª¬©§´IL °¡³³¥²¡ ¨©®¤¥²L ¥¸¥­°¥¬¶©³ °¡²«¥²¡¤¥ ¢©¬¡²L ¢¬© ¯­«ö²¤ ¡¶ ¡®¤²¡ ´²¡¦©«M

¡®´¥² H© ´©¬¬ä­°¬©§¡ ¦¡¬¬IN

WNTNX

p¡³³¥²¡ ³ä²³«©¬¤¡ ´²¡¦©«­©¬ªö¥² H© ´©¬¬ä­°¬©§¡ ¦¡¬¬IL ¥¸¥­°¥¬¶©³ ²¯®¤¥¬¬¥²L ªä²®¶ä§³«¯²³®©®§¡²L ¨å¬¬°¬¡´³¥² ¦ö² ³°å²¶¡§®

¯£¨ ¢µ³³¡²L ö¶¥²§å®§³³´ä¬¬¥® ³¡­´ «ö²¡ µ°°¦ö² ¯£¨ ®¥¤¦ö² ¬å®§¡ ¢¡£«¡²N

WNTNY

i¡«´´¡ ®ö¤¶ä®¤©§ ¦ö²³©«´©§¨¥´ ¶©¤ ¡¶³´©§®©®§N

30.12.2006

L 403/43

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2017/18:63

Bilaga 1

53

XN

Körprov för kategorierna C, CE, C1, C1E, D, D E, D1 och D1E

XNQ

Förberedelser och teknisk kontroll av fordonet med avseende på trafiksäkerheten

d¥ ³ö«¡®¤¥ ³«¡¬¬ «µ®®¡ µ´¦ö²¡ ¦ö¬ª¡®¤¥ ³ä«¥²¨¥´³¦ö²¢¥²¥¤¥¬³¥²Z

XNQNQ

s´ä¬¬¡ ©® ³ä´¥´ ¦ö² ¡´´ ¦å ¥® «¯²²¥«´ «ö²³´ä¬¬®©®§N

XNQNR

s´ä¬¬¡ ©® ¢¡£«³°¥§¬¡²L ³ä«¥²¨¥´³¢ä¬´¥® ¯£¨ ®¡£«³«¹¤¤ ¯­ ³å¤¡®¡ ¦©®®³N

XNQNS

gö²¡ ³¬µ­°­ä³³©§¡ «¯®´²¯¬¬¥² ¡¶ ¡´´ ¤ä£«L ³´¹²®©®§L ¢²¯­³¡²L ¬¹³¥®L ²¥¦¬¥¸¡®¯²¤®©®§¡²L «ö²²©«´®©®§³¶©³¡²¥ ¯£¨

³©§®¡¬¨¯²® ä² © §¯´´ ³«©£«N

XNQNT

k¯®´²¯¬¬¥²¡ ³¥²¶¯³´¹²¤¡ ¢²¯­³M ¯£¨ ³´¹²³¹³´¥­L «¯®´²¯¬¬¥²¡ ¡´´ ¤ä£«L ¨ªµ¬¢µ¬´¡²L ³´ä®«³«¹¤¤L ¶©®¤²µ´¡L ¦ö®³´¥² ¯£¨

H¶©®¤²µ´¥I´¯²«¡²¥L ¶ä´³«¯² H¥¸¥­°¥¬¶©³ ­¯´¯²¯¬ª¡L «¹¬¶ä´³«¯²L ³°¯¬¡²¶ä´³«¡I ä² © §¯´´ ³«©£«N k¯®´²¯¬¬¥²¡ ¯£¨ «µ®®¡

¡®¶ä®¤¡ ©®³´²µ­¥®´°¡®¥¬¥®L ©®¢¥§²©°¥´ ¦ä²¤³«²©¶¡²¥ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¦ö²¯²¤®©®§ HeegI ®² SXRQOXUN

XNQNU

k¯®´²¯¬¬¥²¡ ¬µ¦´´²¹£«L ´²¹£«¬µ¦´³¢¥¨å¬¬¡²¥ ¯£¨ µ°°¨ä®§®©®§N

XNQNV

k¯®´²¯¬¬¥²¡ ³ä«¥²¨¥´¥® ¶©¤ ¬¡³´®©®§L ¤¶³N «¡²¯³³L °²¥³¥®®©®§¡²L ¬¡³´¤ö²²¡²L ¬¡³´­¥«¡®©³­ H© ´©¬¬ä­°¬©§¡ ¦¡¬¬IL ¬å³­¥«¡M

®©³­ ¦ö² ¦ö²¡²¨¹´´ H© ´©¬¬ä­°¬©§¡ ¦¡¬¬IL ¬¡³´­¥´¯¤¥² ¯£¨ ³ä«²©®§ ¡¶ ¬¡³´¥® H¥®¤¡³´ «¡´¥§¯²©¥²®¡ cL ceL cQL cQeIN

XNQNW

k¯®´²¯¬¬¥²¡ «¯°°¬©®§³­¥«¡®©³­¥®L ¢²¯­³¡² ¯£¨ ¥¬¥«´²©³«¡ «¯°°¬©®§¡² H¥®¤¡³´ «¡´¥§¯²©¥²®¡ ceL cQeL deL dQeIN

XNQNX

v©¤´¡ ³ä«¥²¨¥´³å´§ä²¤¥² ¦ö² ³ä²³«©¬¤¡ ¦¯²¤¯®Z «¯®´²¯¬¬¥²¡ «¡²¯³³L ¤ö²²¡²L ®ö¤µ´§å®§¡²L ¦ö²³´¡¨ªä¬°¥®µ´²µ³´®©®§L

¢²¡®¤³¬ä£«¡²¥ ¯£¨ ¡®®¡® ³ä«¥²¨¥´³µ´²µ³´®©®§ H¥®¤¡³´ «¡´¥§¯²©¥²®¡ dL deL dQL dQeIN

XNQNY

lä³®©®§ ¡¶ ¶ä§«¡²´¡L °¬¡®¥²©®§ ¡¶ ²¥³¶ä§L ©®¢¥§²©°¥´ ¡®¶ä®¤®©®§ ¡¶ ¥¬¥«´²¯®©³«¡ ®¡¶©§¡´©¯®³³¹³´¥­ H¥ª ¯¢¬©§¡´¯M

²©³«´IN

XNR

Särskilda manövrer provas med avseende på trafiksäkerheten

XNRNQ k¯°°¬©®§ ¡¶ ³¬ä°¶¡§® ¥¬¬¥² °å¨ä®§³¶¡§® ´©¬¬ ¯£¨ ¦²å® ¤²¡§¦¯²¤¯®¥´ H¥®¤¡³´ «¡´¥§¯²©¥²®¡ ceL cQeL deL dQeIN nä²

­¡®ö¶¥²® °å¢ö²ª¡³ ³«¡¬¬ ¤²¡§¦¯²¤¯®¥´ ¯£¨ ³¬ä°¶¡§®¥® ³´å ³©¤¡ ¶©¤ ³©¤¡ H¤¶³N ©®´¥ © ¥´´ ¬¥¤IN

XNRNR b¡£«¡ ­¥¤ ³¡­´©¤©§ ³¶ä®§®©®§ °å ¥´´ ³ä´´ ³¯­ ­¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ³ªä¬¶¡ ¦å² ¦¡³´³´ä¬¬¡N

XNRNS p¡²«¥²¡ ³ä«¥²´ ¶©¤ ¬¡³´®©®§ ¯£¨ ¬¯³³®©®§ °å ¬¡³´²¡­°O¢²¹§§¡ ¥¬¬¥² ¬©«®¡®¤¥ ©®³´¡¬¬¡´©¯® H¥®¤¡³´ «¡´¥§¯²©¥²®¡ cL ceL

cQL cQeIN

XNRNT p¡²«¥²¡ ³å ¡´´ °¡³³¡§¥²¡²¥ ³ä«¥²´ «¡® «¬©¶¡ ¡¶ ¯£¨ °å ¢µ³³¥® H¥®¤¡³´ «¡´¥§¯²©¥²®¡ dL deL dQL dQeIN

XNS

Trafikbeteende

fö²¡²¥® ³«¡¬¬ © ®¯²­¡¬¡ ´²¡¦©«³©´µ¡´©¯®¥² ¯£¨ ­¥¤ ¢¥¡«´¡®¤¥ ¡¶ ®ö¤¶ä®¤©§¡ ¦ö²³©«´©§¨¥´³­å´´ «µ®®¡ §¥®¯­¦ö²¡

¦ö¬ª¡®¤¥ ­¡®ö¶²¥² °å ¥´´ ³ä«¥²´ ³ä´´Z

XNSNQ

kö²¡ ©¶ä§ ¥¦´¥² ¥® °¡²«¥²©®§ ¥¬¬¥² ¥´´ ³´©¬¬¡³´å¥®¤¥ © ´²¡¦©«¥®L «ö²¡ µ´ ¦²å® ¥® µ´¦¡²´N

XNSNR

kö²¡ °å ²¡« ¶ä§N p¡³³¥²¡ ­ö´¡®¤¥ ¦¯²¤¯®L 䶥® © ´²å®§¡ °¡³³¡§¥²N

XNSNS

kö²¡ © «µ²¶¯²N

XNSNT

nä²­¡ ³©§ ¯£¨ °¡³³¥²¡ °¬¡®«¯²³®©®§¡² ¯£¨ ¶ä§«¯²³®©®§¡²N

XNSNU

s¶ä®§¡ ´©¬¬ ¨ö§¥² ¯£¨ ¶ä®³´¥² ³¡­´ ¢¹´¡ ¦©¬N

XNSNV

kö²¡ °å ¯£¨ ¡¶ ­¯´¯²¶ä§¡² ¥¬¬¥² ¬©«®¡®¤¥ H© ´©¬¬ä­°¬©§¡ ¦¡¬¬I ¦²å® ¥® °å¦¡²´ ²¥³°¥«´©¶¥ ¡¶¦¡²´N

XNSNW

kö²¡ ¯­ ¡®¤²¡ ´²¡¦©«¡®´¥² H¯­ ­öª¬©§´IL °¡³³¥²¡ ¨©®¤¥²L ¥¸¥­°¥¬¶©³ °¡²«¥²¡¤¥ ¢©¬¡²L ¢¬© ¯­«ö²¤ ¡¶ ¡®¤²¡ ´²¡¦©«M

¡®´¥² H© ´©¬¬ä­°¬©§¡ ¦¡¬¬IN

30.12.2006

L 403/44

Europeiska unionens officiella tidning

sv

54

Prop. 2017/18:63

Bilaga 1

XNSNX

p¡³³¥²¡ ³ä²³«©¬¤¡ ´²¡¦©«­©¬ªö¥² H© ´©¬¬ä­°¬©§¡ ¦¡¬¬IL ¤¶³N ²¯®¤¥¬¬¥²L ªä²®¶ä§³«¯²³®©®§¡²L ¨å¬¬°¬¡´³¥² ¦ö² ³°å²¶¡§® ¯£¨

¢µ³³¡²L ö¶¥²§å®§³³´ä¬¬¥® ³¡­´ «ö²¡ µ°°¦ö² ¯£¨ ®¥¤¦ö² ¬å®§¡ ¢¡£«¡²N

XNSNY

i¡«´´¡ ®ö¤¶ä®¤©§ ¦ö²³©«´©§¨¥´ ¶©¤ ¡¶³´©§®©®§N

YN

Bedömning av körprovet

YNQ

fö² ¶¡² ¯£¨ ¥® ¡¶ ¤¥ «ö²³©´µ¡´©¯®¥² ³¯­ ®ä­®³ ¯¶¡® ³«¡¬¬ ¢¥¤ö­®©®§¥® å´¥²³°¥§¬¡ ¨µ² ¯¢¥³¶ä²¡´ ¤¥® ³ö«¡®¤¥

¡®¶ä®¤¥² ¦¯²¤¯®¥´³ ²¥§¬¡§¥ ¯£¨ ¶©¬«¥® ¦ö²­å§¡ ¨¡® ¶©³¡² ¡´´ «ö²¡ ¨¥¬´ ³ä«¥²´ © ´²¡¦©«¥®N h¥¬¡ °²¯¶¥´ ³«¡¬¬ §¥ ¦ö²¡²M

°²ö¶¡²¥® ¥´´ ©®´²¹£« ¡¶ ³ä«¥²¨¥´N kö²¦¥¬ ¥¬¬¥² ¦¡²¬©§´ ¢¥´¥¥®¤¥ ³¯­ ©®®¥¢ä² ¥® ²©³« ¦ö² °²¯¶¦¯²¤¯®¥´L ¤¥³³ °¡³³¡§¥M

²¡²¥ ¥¬¬¥² ¡®¤²¡ ´²¡¦©«¡®´¥² ³«¡¬¬L ¯¡¶³¥´´ ¯­ ¦ö²¡²°²ö¶¡²¥® ¥¬¬¥² ¬¥¤³¡§¡²¥® ¢¥¨ö¶¥² ©®§²©°¡ ¥¬¬¥² ©®´¥L ¬¥¤¡ ´©¬¬ ¡´´

¤¥® ³ö«¡®¤¥ µ®¤¥²«ä®®³N fö²¡²°²ö¶¡²¥® ³«¡¬¬ ¤¯£« ¨¡ ²ä´´ ¡´´ ¡¶§ö²¡ ¯­ «ö²°²¯¶¥´ ³«¡¬¬ ¦µ¬¬¦ö¬ª¡³ ¥¬¬¥² ©®´¥N

fö²¡²°²ö¶¡²¥ ¶©¤ ¦ö²¡²°²¯¶ ³«¡¬¬ ¨¡ ¤¥® µ´¢©¬¤®©®§ ³¯­ ä² ®ö¤¶ä®¤©§ ¦ö² ¡´´ «¯²²¥«´ «µ®®¡ ¢¥¤ö­¡ ³ö«¡®¤¥®³

¦ö²­å§¡ ¡´´ «ö²¡ ³ä«¥²´N fö² ¡´´ ³ä«¥²³´ä¬¬¡ ¥® «¯²²¥«´ ¯£¨ «¯®³¥«¶¥®´ ¢¥¤ö­®©®§ ¡¶ ¦¥¬ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¤¥ ®¯²­¥²

³¯­ ¦¡³´³´ä¬¬³ © ¤¥®®¡ ¢©¬¡§¡ ³«¡¬¬ ¦ö²¡²°²ö¶¡²¥®³ ¡²¢¥´¥ §²¡®³«¡³ ¯£¨ ö¶¥²¶¡«¡³ ¡¶ ¥´´ ¯²§¡® ³¯­ §¯¤«ä®´³ ¡¶

­¥¤¬¥­³³´¡´¥®N

YNR

u®¤¥² ¦ö²¡²°²¯¶¥´ ³«¡¬¬ ¦ö²¡²°²ö¶¡²¥® ³ä²³«©¬´ ¦ä³´¡ ¡¶³¥¥®¤¥ ¶©¤ ¨µ²µ¶©¤¡ ¤¥® ³ö«¡®¤¥ «ö² ¤¥¦¥®³©¶´ ¯£¨ ´¡²

¨ä®³¹® ´©¬¬ ö¶²©§¡ ´²¡¦©«¡®´¥²N d¥´´¡ ´¯²¤¥ å´¥²³°¥§¬¡ ¤¥® §¥®¥²¥¬¬¡ «ö²³´©¬¥®L ¶©¬«¥´ ¦ö²¡²°²ö¶¡²¥® ¢ö² ´¡ ¨ä®³¹® ´©¬¬

© ³©® ¡¬¬­ä®®¡ ¢¥¤ö­®©®§ ¡¶ ¤¥® ³ö«¡®¤¥N i ¢¥¤ö­®©®§¥® ©®§å² ¡®°¡³³¡¤ ¯£¨ ´¹¤¬©§ H³ä«¥²I «ö²®©®§L ­¥¤ ¨ä®³¹®

´©¬¬ ¶ä§M ¯£¨ ¶ä¤¥²¬¥«³¦ö²¨å¬¬¡®¤¥®L ¡®®¡® ´²¡¦©«L ¡®¤²¡ ¶ä§´²¡¦©«¡®´¥² H³ä²³«©¬´ ¤¥ ­¥² µ´³¡´´¡I ¯£¨ ¦²¡­¦ö²¨å¬¬®©®§N

YNS

fö²¡²°²ö¶¡²¥® ³«¡¬¬ ¤¥³³µ´¯­ §ö²¡ ¥® ¢¥¤ö­®©®§ ¡¶ ¯­ ¤¥® ³ö«¡®¤¥

YNSNQ

¢¥¨ä²³«¡² ¦¯²¤¯®¥´ © ¦²å§¡ ¯­ «¯²²¥«´ ¡®¶ä®¤®©®§ ¡¶ ³ä«¥²¨¥´³¢ä¬´¥®L ¢¡£«³°¥§¬¡²L ®¡£«³«¹¤¤L ³ä´¥®L ¬¹³¥® ¯£¨

¡®®¡® µ´²µ³´®©®§[ ¡®¶ä®¤¥² «¯°°¬©®§L ¶ä¸¥¬¬å¤¡L §¡³L ¢²¯­³³¹³´¥­ H䶥® ¤¥´ ´²¥¤ª¥ ¢²¯­³³¹³´¥­¥´ © ´©¬¬ä­°¬©§¡

¦¡¬¬I ¯£¨ ³´¹²³¹³´¥­ °å ²ä´´ ³ä´´[ «¯®´²¯¬¬¥²¡² ¦¯²¤¯®¥´ µ®¤¥² ¯¬©«¡ ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥® ¯£¨ ¯¬©«¡ ¨¡³´©§¨¥´¥²[ ¨å¬¬¥²

¦¯²¤¯®¥´ ³´¡¢©¬´ °å ¶ä§¥®[ «ä®®¥² ´©¬¬ ¦¯²¤¯®¥´³ ¶©«´ ¯£¨ ¤©­¥®³©¯®¥²L ¬¡³´¶©«´ ¯£¨ ¬¡³´´¹° H¥®¤¡³´ «¡´¥§¯²©¥²®¡ beL

cL ceL cQL cQeL deL dQeI[ ³¥² ´©¬¬ °¡³³¡§¥²¡²®¡³ ¢¥«¶ä­¬©§¨¥´ H¥®¤¡³´ «¡´¥§¯²©¥²®¡ dL deL dQL dQeI H¬å®§³¡­

¡££¥¬¥²¡´©¯®L ­ªµ« «ö²®©®§ ¯£¨ ©®§¡ ¨ä¦´©§¡ ©®¢²¯­³®©®§¡²IL

YNSNR

«ö² ¥«¯®¯­©³«´ ¯£¨ ­©¬ªö¶ä®¬©§´L ­¥¤ ¨ä®³¹® ´©¬¬ ¶¡²¶´¡¬L ¶ä¸¬©®§L ¢²¯­³®©®§ ¯£¨ ¡££¥¬¥²¡´©¯® H¥®¤¡³´ «¡´¥§¯²©M

¥²®¡ beL cL ceL cQL cQeL dL deL dQL dQeIL

YNSNS

¨¡² ö¶¥²¢¬©£« ö¶¥² ³©´µ¡´©¯®¥® ¢å¤¥ © ¦¯²¤¯®¥´³ ¯­¥¤¥¬¢¡²¡ ®ä²¨¥´ ¯£¨ °å ­¥¤¥¬¬å®§´ ¯£¨ ¬å®§´ ¡¶³´å®¤[ ¡®¶ä®¤¥²

³°¥§¬¡²®¡ °å ²ä´´ ³ä´´L

YNSNT

µ´®¹´´ª¡² ³©® ¦ö²¥´²ä¤¥³²ä´´ © ¯¬©«¡ ´¹°¥² ¡¶ ¶ä§«¯²³®©®§¡²L ¬ä­®¡² ¦ö²¥´²ä¤¥ © ¡®¤²¡ ³©´µ¡´©¯®¥² H¥¸¥­°¥¬¶©³ ¶©¤ ¢¹´¥

¡¶ «ö²²©«´®©®§ ¯£¨ ¦©¬ ¯£¨ ¶©¤ ³ä²³«©¬¤¡ ­¡®ö¶²¥²IL

YNSNU

°¬¡£¥²¡² ³©§ °å ¶ä§¥®L © ¦©¬¥²L ²¯®¤¥¬¬¥² ¯£¨ «µ²¶¯² °å ¥´´ ³ä´´ ³¯­ ä² ¬ä­°¬©§´ ¦ö² ¤¥® ´¹°¥® ¡¶ ¦¯²¤¯® ³¡­´ ¯­

¤¥® ³ö«¡®¤¥ ¨¡² ¦²¡­¦ö²¨å¬¬®©®§L

YNSNV

¨å¬¬¥² ¬ä­°¬©§´ ¡¶³´å®¤ ´©¬¬ ¦¯²¤¯® ¦²¡­¦ö² ¯£¨ ¶©¤ ³©¤¡® ¡¶ ¤¥´ ¥§®¡ ¦¯²¤¯®¥´ ³¡­´ ´©¬¬ ¡®¤²¡ ¶ä§´²¡¦©«¡®´¥²L

YNSNW

©®´¥ ö¶¥²³«²©¤¥² ¨ö§³´¡ ´©¬¬å´®¡ ¨¡³´©§¨¥´¥®L ¡®°¡³³¡² ¨¡³´©§¨¥´¥® ´©¬¬ ¶ä¤¥²¬¥«³M ¯£¨ ´²¡¦©«¦ö²¨å¬¬¡®¤¥® ¯£¨ ©

´©¬¬ä­°¬©§¡ ¦¡¬¬ ´©¬¬ ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¨¡³´©§¨¥´³¢¥§²ä®³®©®§¡²L «ö² © ¥® ³å¤¡® ¨¡³´©§¨¥´ ¡´´ ¤¥´ ä² ­öª¬©§´ ¡´´ ³´¡®®¡ ©®¯­

¥´´ ³¹®¬©§´ ¯£¨ ¦²©´´ ¶ä§¡¶³®©´´L ¡®°¡³³¡² ¨¡³´©§¨¥´¥® ´©¬¬ ¤¥® §¥®¯­³®©´´³¨¡³´©§¨¥´ ³¯­ ³¡­­¡ ´¹° ¡¶ ¶ä§´²¡¦©«¡®´¥²

¨å¬¬¥²L

YNSNX

´¯¬«¡² ´²¡¦©«¬ªµ³ ²ä´´L ¦ö¬ª¥² ´²¡¦©«°¯¬©³¥®³ ¡®¶©³®©®§¡²L ´¯¬«¡² ¶ä§­ä²«¥® H¦ö²¢µ¤ ¥¬¬¥² °å¢µ¤I ¯£¨ ¶ä§­¡²«¥²©®§¡²

²ä´´L ¨¡®¤¬¡² «¯²²¥«´ ¶©¤ ´²¡¦©«¬ªµ³ ¯£¨ ¶ä§­¡²«¥²©®§¡²L

YNSNY

© ¦ö²¥«¯­­¡®¤¥ ¦¡¬¬ §¥² ´¥£«¥® °å ²ä´´ ³ä´´ ¯£¨ ¶©¤ ¬ä­°¬©§ ´©¤°µ®«´L ¡®¶ä®¤¥² «ö²²©«´®©®§³¶©³¡²¥ °å ²ä´´ ³ä´´L ´¡²

¶¥¤¥²¢ö²¬©§ ¨ä®³¹® ´©¬¬ ³¡­´¬©§¡ ´¥£«¥® ¦²å® ¡®¤²¡ ¶ä§´²¡¦©«¡®´¥²L

YNSNQP ³¡«´¡² ©® © ´©¤L ¢²¯­³¡² ¯£¨ ³´¡®®¡² ¢¥²¯¥®¤¥ °å ¯­³´ä®¤©§¨¥´¥²®¡L ¨¡² ¦²¡­¦ö²¨å¬¬®©®§L ¡®¶ä®¤¥² ¤¥ ¯¬©«¡ ¢²¯­³M

³¹³´¥­¥® H¥®¤¡³´ ¦ö² «¡´¥§¯²©¥²®¡ cL ceL dL deIL ¡®¶ä®¤¥² ¡®¤²¡ ¨¡³´©§¨¥´³²¥§¬¥²¡®¤¥ ³¹³´¥­ ä® ¢²¯­³¡²®¡

H¥®¤¡³´ ¦ö² «¡´¥§¯²©¥²®¡ cL ceL d ¯£¨ deIN

30.12.2006

L 403/45

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2017/18:63

Bilaga 1

55

QPN

Provets längd

kö²°²¯¶¥´³ ´©¤³¬ä®§¤ ¯£¨ ¤¥® ´©¬¬²¹§§¡¬¡§¤¡ ³´²ä£«¡® ³«¡¬¬ ¶¡²¡ ´©¬¬²ä£«¬©§¡ ¦ö² ¡´´ ¢¥¤ö­¡ ¤¥® ¦ö²­å§¡ ¯£¨ ¤¥´

¢¥´¥¥®¤¥ ³¯­ ¦¡³´³´ä¬¬´³ © °µ®«´ b © ¤¥® ¨ä² ¢©¬¡§¡®N kö²´©¤¥® µ®¤¥² °²¯¶¥´ ¦å² ©®´¥ © ®å§¯´ ¦¡¬¬ ¶¡²¡ «¯²´¡²¥ ä® RU

­©®µ´¥² ¦ö² «¡´¥§¯²© aL aQL aRL bL bQ ¯£¨ be ¯£¨ ©®´¥ «¯²´¡²¥ ä® TU ­©®µ´¥² ¦ö² ö¶²©§¡ «¡´¥§¯²©¥²N d¥´´¡ ©®¢¥M

§²©°¥² ©®´¥ ­¯´´¡§¡®¤¥ ¡¶ ¤¥® ³ö«¡®¤¥L ¦ö²¢¥²¥¤¥¬³¥ ¯£¨ ´¥«®©³« «¯®´²¯¬¬ ¡¶ ¦¯²¤¯®¥´ ­¥¤ ¨ä®³¹® ´©¬¬ ´²¡¦©«³ä«¥²M

¨¥´¥®L ³ä²³«©¬¤¡ ­¡®ö¶²¥² ¥¬¬¥² ´©¬¬«ä®®¡§©¶¡®¤¥´ ¡¶ ²¥³µ¬´¡´¥´ ¡¶ ¦ö²¡²°²¯¶¥´N

QQN

Platsen för provet

d¥® ¤¥¬ ¡¶ °²¯¶¥´ ³¯­ ³¹¦´¡² ´©¬¬ ¡´´ ¢¥¤ö­¡ ¤¥® ³ö«¡®¤¥³ ¦ö²­å§¡ ¡´´ §¥®¯­¦ö²¡ ¤¥ ³ä²³«©¬¤¡ ­¡®ö¶²¥²®¡ ¦å²

µ´¦ö²¡³ °å ¥® ³ä²³«©¬¤ ´¥³´¢¡®¡N d¥® ¤¥¬ ¡¶ °²¯¶¥´ ³¯­ §ä¬¬¥² ´²¡¦©«¢¥´¥¥®¤¥´ ¢ö² ¯­ ­öª¬©§´ 䧡 ²µ­ °å ¬¡®¤³M

¶ä§¡²L ­¯´¯²´²¡¦©«¬¥¤¥²L ­¯´¯²¶ä§¡² H¥¬¬¥² ¬©«®¡®¤¥I ¯£¨ ¯¬©«¡ ´¹°¥² ¡¶ ³´¡¤³§¡´¯² H¢¯³´¡¤³¯­²å¤¥®L ¯­²å¤¥® ­¥¤

SP «­O¨ ¯£¨ UP «­O¨L §¥®¯­¦¡²´³¶ä§¡²IL ¶©¬«¡ ¢ö² ¶©³¡ °²¯¶ °å ¤¥ ¯¬©«¡ ³¶å²©§¨¥´¥² ³¯­ ¦ö²¡²¥ «¡® µ´³ä´´¡³ ¦ö²N

d¥´ ä² ¯£«³å ö®³«¶ä²´ ¡´´ °²¯¶¥´ 䧥² ²µ­ µ®¤¥² ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥® ­¥¤ ¶¡²©¥²¡®¤¥ ´²¡¦©«´ä´¨¥´N kö²´©¤¥® °å ¶ä§¥® ¢ö²

µ´®¹´´ª¡³ ¯°´©­¡¬´ ¦ö² ¡´´ ¢¥¤ö­¡ ¤¥® ³ö«¡®¤¥³ «ö²®©®§ © ¡¬¬¡ ¤¥ ¯¬©«¡ ´²¡¦©«­©¬ªö¥² ³¯­ «¡® ¢¬© ¡«´µ¥¬¬¡L ³ä²³«©¬´

­¥¤ ¨ä®³¹® ´©¬¬ ö¶¥²§å®§¥® ­¥¬¬¡® ³å¤¡®¡ ­©¬ªö¥²N

iiN

KUNSKAPER, FÖRMÅGA OCH BETEENDE SOM KRÄVS FÖR ATT FÅ FRAMFÖRA MOTORDRIVNA

FORDON

fö²¡²¥ ¡¶ ¡¬¬¡ ­¯´¯²¤²©¶®¡ ¦¯²¤¯® ­å³´¥ ¨¡ ¤¥ «µ®³«¡°¥²L ¤¥® ¦ö²­å§¡ ¯£¨ ¤¥´ ¢¥´¥¥®¤¥ ³¯­ ¡®§¥³ © °µ®«´¥²®¡ QMY ¦ö²

¡´´ «µ®®¡

µ°°´ä£«¡ ´²¡¦©«¦¡²¯² ¯£¨ ¢¥¤ö­¡ ¤¥²¡³ ¡¬¬¶¡²L

¨¡ ³å¤¡® «¯®´²¯¬¬ ö¶¥² ³©´´ ¦¯²¤¯® ¡´´ ¤¥ ©®´¥ ³«¡°¡² ¦¡²¬©§¡ ³©´µ¡´©¯®¥² ³¡­´ ²¥¡§¥²¡ °å ¬ä­°¬©§´ ³ä´´ ¯­ ³å¤¡®¡ ³©´µ¡M

´©¯®¥² ³«µ¬¬¥ µ°°³´åL

¦ö¬ª¡ ¶ä§´²¡¦©«¢¥³´ä­­¥¬³¥²L ³ä²³«©¬´ ¤¥­ ³¯­ ä² ¡¶³¥¤¤¡ ¡´´ ¦ö²¥¢¹§§¡ ´²¡¦©«¯¬¹£«¯² ¯£¨ ¢©¢¥¨å¬¬¡ ´²¡¦©«²¹´­¥®L

µ°°´ä£«¡ ¡¬¬¶¡²¬©§¡ ´¥«®©³«¡ ¦¥¬ °å ³©´´ ¦¯²¤¯®L ³ä²³«©¬´ ³å¤¡®¡ ³¯­ µ´§ö² ¥® ³ä«¥²¨¥´³²©³«L ¯£¨ ¬å´¡ 崧䲤¡ ¤¥­ °å

¬ä­°¬©§´ ³ä´´L

´¡ ¨ä®³¹® ´©¬¬ ³¡­´¬©§¡ ¦¡«´¯²¥² ³¯­ °å¶¥²«¡² «ö²¦ö²­å§¡® H¥¸¥­°¥¬¶©³ ¡¬«¯¨¯¬L ´²ö´´¨¥´L ¤å¬©§ ³¹® ¥´£NI ¦ö² ¡´´ «µ®®¡

«ö²¡ ³ä«¥²´L

¶ä²®¡ ¯­ ³¡­´¬©§¡ ´²¡¦©«¡®´¥²³ ³ä«¥²¨¥´L ³ä²³«©¬´ ¤¥ ³¶¡§¡³´¥ ¯£¨ ­¥³´ µ´³¡´´¡³L §¥®¯­ ¡´´ ¶©³¡ ´©¬¬¢ö²¬©§ ¨ä®³¹® ­¯´

¡®¤²¡N

m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ¦å² ¶©¤´¡ ¬ä­°¬©§¡ 崧䲤¥² ¦ö² ¡´´ ³¥ ´©¬¬ ¡´´ ¦ö²¡²¥ ³¯­ ©®´¥ ¬ä®§²¥ ¨¡² ¤¥ «µ®³«¡°¥²L ¤¥® ¦ö²­å§¡ ¯£¨

¤¥´ ¢¥´¥¥®¤¥ ³¯­ ¡®§¥³ © °µ®«´¥²®¡ QMY ¯¶¡® «¡® ö¶¡ µ°° ¤¥³³¡ «µ®³«¡°¥² ¯£¨ ¤¥® ¦ö²­å§¡® ³å ¡´´ ¤¥ 䶥® © ¦¯²´³ä´´M

®©®§¥® «¡® ¦²¡­¦ö²¡ ¥´´ ­¯´¯²¦¯²¤¯®N

30.12.2006

L 403/46

Europeiska unionens officiella tidning

sv

56

Prop. 2017/18:63

Bilaga 1

BILAGA III

MINIMIKRAV I FRÅGA OM FYSISK OCH PSYKISK LÄMPLIGHET ATT FÖRA MOTORDRIVNA FORDON

definitioner

QN

i ¤¥®®¡ ¢©¬¡§¡ ©®¤¥¬¡³ ¦ö²¡²®¡ © ´¶å §²µ°°¥²Z

QNQ

g²µ°° QZ

fö²¡²¥ ¡¶ ¦¯²¤¯® © «¡´¥§¯²© aL aQL aR amL bL bQ ¯£¨ beN

QNR

g²µ°° RZ

fö²¡²¥ ¡¶ ¦¯²¤¯® © «¡´¥§¯²© cL ceL cQL cQeL dL de dQ ¯£¨ dQeN

QNS

i ®¡´©¯®¥¬¬ ¬¡§³´©¦´®©®§ ¦å² ¦ö²¥³«²©¶¡³ ¡´´ ¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡ © ¤¥®®¡ ¢©¬¡§¡ ¦ö² ¦ö²¡²¥ © §²µ°° R ³«¡¬¬ §ä¬¬¡ ¦ö² ¦ö²¡²¥ ¡¶

¦¯²¤¯® © «¡´¥§¯²© b ³¯­ ¡®¶ä®¤¥² ³©´´ «ö²«¯²´ © ¹²«¥³­ä³³©§ ¶¥²«³¡­¨¥´ H´¡¸©¢©¬¡²L ¡­¢µ¬¡®³¥² ¥´£NIN

RN

på ­¯´³¶¡²¡®¤¥ ³ä´´ °¬¡£¥²¡³ ¤¥® ³¯­ ¡®³ö«¥² ¯­ «ö²«¯²´ ¦ö² ¦ö²³´¡ §å®§¥® ¥¬¬¥² ¯­ ¦ö²®¹¡´ «ö²«¯²´ © ¤¥® §²µ°°

¨¡® «¯­­¥² ¡´´ ´©¬¬¨ö²¡ ®ä² «ö²«¯²´¥´ ¨¡² µ´¦ä²¤¡´³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡´³N

lÄkarundersÖkningar

SN

g²µ°° QZ

sö«¡®¤¥ ä² ³«¹¬¤©§¡ ¡´´ §¥®¯­§å ¬ä«¡²µ®¤¥²³ö«®©®§ ¯­ ¤¥´ © ³¡­¢¡®¤ ­¥¤ ¤¥ ¯¢¬©§¡´¯²©³«¡ ¦¯²­¡¬©´¥´¥²®¡ ¥¬¬¥²

µ®¤¥² ¤¥ °²¯¶¥² ³¯­ ³«¡¬¬ ¡¶¬ä§§¡³ ¦ö² ¡´´ ¥²¨å¬¬¡ «ö²«¯²´ ¦²¡­«¯­­¥² ¡´´ ¤¥ ¨¡² ¥´´ ¥¬¬¥² ¦¬¥²¡ ¡¶ ¤¥ ­¥¤©£©®³«¡

°²¯¢¬¥­ ³¯­ ®ä­®³ © ¤¥®®¡ ¢©¬¡§¡N

TN

g²µ°° RZ

sö«¡®¤¥ ³«¡¬¬ §¥®¯­§å ¬ä«¡²µ®¤¥²³ö«®©®§ ©®®¡® «ö²«¯²´ µ´¦ä²¤¡³ ¦ö²³´¡ §å®§¥®L ¯£¨ ¤ä²¥¦´¥² ³«¡¬¬ ¦ö²¡²¥ «¯®´²¯¬M

¬¥²¡³ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¤¥´ ®¡´©¯®¥¬¬¡ ³¹³´¥­ ³¯­ §ä¬¬¥² © ¢¯³ä´´®©®§³­¥¤¬¥­³³´¡´¥® ¶¡²ª¥ §å®§ «ö²«¯²´¥´ ¦ö²®¹¡³

UN

m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ¦å² ¦¡³´³´ä¬¬¡ ³´²ä®§¡²¥ «²¡¶ ¦ö² µ´¦ä²¤¡®¤¥ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¥¬³¥ ¡¶ «ö²«¯²´ ä® ¤¥ ³¯­ ¦¡³´³´ä¬¬³ © ¤¥®®¡

¢©¬¡§¡N

syn

VN

a¬¬¡ ³¯­ ¡®³ö«¥² ¯­ «ö²«¯²´ ³«¡¬¬ §¥®¯­§å ¥® ¬ä­°¬©§ µ®¤¥²³ö«®©®§ ³¯­ ³¹¦´¡² ´©¬¬ ¡´´ «¯®´²¯¬¬¥²¡ ¡´´ ¤¥ ¨¡² ´©¬¬M

²ä£«¬©§´ §¯¤ ³¹® ¦ö² ¡´´ ¦ö²¡ ­¯´¯²¤²©¶®¡ ¦¯²¤¯®N o­ ¤¥´ ¦©®®³ ¡®¬¥¤®©®§ ¡´´ ´¶©¶¬¡ °å ¡´´ ¤¥® ³ö«¡®¤¥³ ³¹® ä² ´©¬¬M

²ä£«¬©§ §¯¤L ³«¡¬¬ ¨¡® µ®¤¥²³ö«¡³ ¡¶ ¥® ¢¥¨ö²©§ ¬ä«¡²¥N v©¤ ¤¥®®¡ µ®¤¥²³ö«®©®§ ³«¡¬¬ ³ä²³«©¬¤ µ°°­ä²«³¡­¨¥´ 䧮¡³

³¹®³«ä²°¡®L ³¹®¦ä¬´¥´L ³¹®¦ö²­å§¡® © ¨¡¬¶­ö²«¥² ¯£¨ ´©¬¬´¡§¡®¤¥ ö§¯®³ªµ«¤¯­¡²N

v©¤ ´©¬¬ä­°®©®§¥® ¡¶ ¤¥®®¡ ¢©¬¡§¡ ³«¡¬¬ ©®´²¡¯«µ¬ä²¡ ¬©®³¥² ©®´¥ ¡®³¥³ ¶¡²¡ «¯²²©§¥²¡®¤¥ ¬©®³¥²N

g²µ°° QZ

VNQ

d¥® ³¯­ ¡®³ö«¥² ¯­ «ö²«¯²´ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¥¬³¥ ¡¶ «ö²«¯²´ ³«¡¬¬L ¯­ ®ö¤¶ä®¤©§´ ­¥¤ «¯²²©§¥²¡®¤¥ ¬©®³¥²L ¨¡ ¥® ¢©®¯M

«µ¬ä² ³¹®³«ä²°¡ ¡¶ ­©®³´ PLU ¦ö² ¢å¤¡ ö§¯®¥® ´©¬¬³¡­­¡®³N kö²«¯²´ ¦å² ©®´¥ µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ ¯­ ¤¥´ µ®¤¥²

¬ä«¡²µ®¤¥²³ö«®©®§¥® ¦²¡­«¯­­¥² ¡´´ ¤¥´ ¨¯²©³¯®´¥¬¬¡ ³¹®¦ä¬´¥´ ä² ­©®¤²¥ ä® QRPðL ¤¯£« ­¥¤ µ®¤¡®´¡§ ¦ö² ³ä²¦¡¬¬

¦ö² ¶©¬«¡ ¤¥´ ¦å² §¥³ ¤©³°¥®³ ¯­ ¤¥´ ¦©®®³ ³´ö¤ ¡¶ ¥´´ §¹®®³¡­´ ¬ä«¡²µ´¬å´¡®¤¥ ¯£¨ ¥´´ °²¡«´©³«´ °²¯¶ ­¥¤ °¯³©´©¶´

²¥³µ¬´¡´L ¥¬¬¥² ¡´´ ¤¥® ³ö«¡®¤¥ ¬©¤¥² ¡¶ ®å§¯® ¡®®¡® ö§¯®³ªµ«¤¯­ ³¯­ ³«µ¬¬¥ «µ®®¡ 䶥®´¹²¡ ´²¡¦©«³ä«¥²¨¥´¥®N o­

¥® ´©¬¬´¡§¡®¤¥ ö§¯®³ªµ«¤¯­ µ°°´ä£«³ ¥¬¬¥² ¦¡³´³´ä¬¬³ ¦å² «ö²«¯²´ µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ °å ¶©¬¬«¯² ¡´´ ³ö«¡®¤¥® ²¥§¥¬M

¢µ®¤¥´ ³«¡¬¬ µ®¤¥²³ö«¡³ ¡¶ ¥® ¢¥¨ö²©§ ¬ä«¡²¥N

VNR

d¥® ³¯­ ¡®³ö«¥² ¯­ «ö²«¯²´ ¥¬¬¥² ¯­ ¦ö²®¹¥¬³¥ ¡¶ «ö²«¯²´ ¯£¨ ä² ¨¥¬´ ¢¬©®¤ °å ¥´´ ö§¡ ¥¬¬¥² ¥®¤¡³´ ¡®¶ä®¤¥² ¤¥´

¥®¡ ö§¡´ H¥¸¥­°¥¬¶©³ °å §²µ®¤ ¡¶ ¤µ¢¢¥¬³¥¥®¤¥I ³«¡¬¬ ¨¡ ¥® ³¹®³«ä²°¡ ¡¶ ­©®³´ PLVL ¯­ ®ö¤¶ä®¤©§´ ­¥¤ «¯²²©§¥M

²¡®¤¥ ¬©®³¥²N d¥® ¢¥¨ö²©§¡ ¬ä«¡²¥® ³«¡¬¬ ©®´¹§¡ ¡´´ ³ö«¡®¤¥® ¨¡² ¨¡¦´ ¤¥®®¡ ­¯®¯«µ¬ä²¡ ³¹® ´©¬¬²ä£«¬©§´ ¬ä®§¥ ¦ö² ¡´´

¨¡ ¶¡®´ ³©§ ¶©¤ ¤¥® ¯£¨ ¡´´ ³¹®¦ä¬´¥´ ¦ö² ¤¥´ ö§¡ ³¯­ ¡®¶ä®¤³ ä² ®¯²­¡¬´N

30.12.2006

L 403/47

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2017/18:63

Bilaga 1

57

g²µ°° RZ

VNS

d¥® ³¯­ ¡®³ö«¥² ¯­ «ö²«¯²´ ¥¬¬¥² ¯­ ¦ö²®¹¥¬³¥ ¡¶ «ö²«¯²´ ³«¡¬¬ ¨¡ ¥® ³¹®³«ä²°¡L ¯­ ®ö¤¶ä®¤©§´ ­¥¤ «¯²²©§¥M

²¡®¤¥ ¬©®³¥²L ¡¶ ­©®³´ PLX °å ¤¥´ ¢ä³´¡ ö§¡´ ¯£¨ ­©®³´ PLU °å ¤¥´ ³ä­³´¡ ö§¡´N o­ «¯²²©§¥²¡®¤¥ ¬©®³¥² ¡®¶ä®¤³ ¦ö²

¡´´ µ°°®å ³¹®³«ä²°¥¶ä²¤¥®¡ PLX ¯£¨ PLU ³«¡¬¬ ¤¥® ¯«¯²²©§¥²¡¤¥ ³«ä²°¡® °å ¶¡²ª¥ ö§¡ ¶¡²¡ ­©®³´ PLPUN i ¡®®¡´ ¦¡¬¬

³«¡¬¬ ­©®©­©³«ä²°¡® HPLX ¯£¨ PLUI µ°°®å³ §¥®¯­ «¯²²©§¥²©®§ ­¥¤ §¬¡³ö§¯® ³¯­ ¨¡² ¥® ³´¹²«¡ °å ¨ö§³´ °¬µ³ ¥¬¬¥²

­©®µ³ å´´¡ ¤©¯°´²©¥² ¥¬¬¥² ­¥¤ ¨ªä¬° ¡¶ «¯®´¡«´¬©®³¥² H¯«¯²²©§¥²¡¤ ³¹® ] PLPUIN k¯²²¥«´©¯®¥® ³«¡¬¬ ´¯¬¥²¥²¡³ ¶ä¬N

kö²«¯²´ ¦å² ©®´¥ µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ ´©¬¬ ¤¥® ³¯­ ³¡«®¡² ®¯²­¡¬´ ¢©®¯«µ¬ä²´ ³¹®¦ä¬´ ¥¬¬¥² ¬©¤¥² ¡¶ ¤µ¢¢¥¬³¥¥®¤¥N

hÖrsel

WN

kö²«¯²´ ¦å² µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ ¦ö² ¦ö²¡²¥ © §²µ°° R ¥¦´¥² ¹´´²¡®¤¥ ¡¶ ¢¥¨ö²©§¡ ¬ä«¡²¥N v©¤ ¬ä«¡²µ®¤¥²³ö«®©®§¥®

³«¡¬¬ ³ä²³«©¬¤ ¨ä®³¹® ´¡³ ´©¬¬ «¯­°¥®³¡´©¯®³­öª¬©§¨¥´¥²®¡N

rÖrelsehindrade personer

XN

kö²«¯²´ ¦å² ©®´¥ µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ ¦ö² ³ö«¡®¤¥ ¥¬¬¥² ¦ö²¡²¥ ³¯­ ¬©¤¥² ¡¶ ¥® ­¯´¯²©³« ³ªµ«¤¯­ ¥¬¬¥² ­©³³¢©¬¤®©®§

³¯­ §ö² ¤¥´ ¦¡²¬©§´ ¡´´ ¦ö²¡ ¥´´ ­¯´¯²¤²©¶¥´ ¦¯²¤¯®N

g²µ°° QZ

XNQ

t©¬¬ ³ö«¡®¤¥ ¯£¨ ¦ö²¡²¥ ­¥¤ ¦¹³©³«¡ ¦µ®«´©¯®³¨©®¤¥² ¦å² «ö²«¯²´ ­¥¤ ³ä²³«©¬¤¡ ¶©¬¬«¯² µ´¦ä²¤¡³ ­¥¤ ³´ö¤ ¡¶ ¥´´ µ´¬åM

´¡®¤¥ ¦²å® ¥® ¢¥¨ö²©§ ¬ä«¡²¥N u´¬å´¡®¤¥´ ³«¡¬¬ §²µ®¤¡ ³©§ °å ¥® ­¥¤©£©®³« ¢¥¤ö­®©®§ ¡¶ ¤¥® ¡«´µ¥¬¬¡ ³ªµ«¤¯­¥®

¥¬¬¥² ­©³³¢©¬¤®©®§¥® ¯£¨ ¯­ ®ö¤¶ä®¤©§´ °å ¥´´ °²¡«´©³«´ °²¯¶N d¥´ ³«¡¬¬ ¯£«³å ¡®§¥ °å ¶©¬«¥´ ³ä´´ ¦¯²¤¯®¥´ ³«¡¬¬

¡®°¡³³¡³L ³¡­´ ¯­ ¦ö²¡²¥® ¢¥¨ö¶¥² ¡®¶ä®¤¡ ¥® ¯²´¯°¥¤©³« °²¯´¥³N v©¤ «ö²°²¯¶¥´ ³«¡¬¬ ¤¯£« ¤¥® ³ö«¡®¤¥ «µ®®¡ ¶©³¡

¡´´ ¤¥´ ©®´¥ ©®®¥¢ä² ®å§¯® ¦¡²¡ ¡´´ ¦ö²¡ ¦¯²¤¯®¥´ ­¥¤ ¥® ³å¤¡® ¡®¯²¤®©®§N

XNR

kö²«¯²´ ¦å² µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ ¦ö² ³ö«¡®¤¥ ­¥¤ ¥® ´©¬¬´¡§¡®¤¥ ³ªµ«¤¯­ °å ¶©¬¬«¯² ¡´´ ¤¥® ¦µ®«´©¯®³¨©®¤²¡¤¥

°¥²³¯®¥® ²¥§¥¬¢µ®¤¥´ §¥®¯­§å² µ®¤¥²³ö«®©®§ ¦ö² ¡´´ «¯®´²¯¬¬¥²¡ ¡´´ °¥²³¯®¥® © ¦²å§¡ ¦¯²´¦¡²¡®¤¥ «¡® «ö²¡ ¦¯²¤¯®¥´

¨¥¬´ ³ä«¥²´N

o­ ¦µ®«´©¯®³¨©®¤²¥´ ä² ³´¡¢©¬´L ¦å² «ö²«¯²´ µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ µ´¡® ¡´´ ¤¥® ³ö«¡®¤¥ ­å³´¥ §¥®¯­§å ²¥§¥¬¢µ®¤®¡

¬ä«¡²µ®¤¥²³ö«®©®§¡²N

g²µ°° RZ

XNS

d¥® ¢¥¨ö²©§¥ ¬ä«¡²¥® ³«¡¬¬ ¢¥¡«´¡ ¤¥ ¹´´¥²¬©§¡²¥ ²©³«¥² ¯£¨ ¦¡²¯² ³¯­ ä² ¦ö²«®©°°¡¤¥ ­¥¤ ¡´´ ¦ö²¡ ¦¯²¤¯® ³¯­ ©®§å²

© ¤¥®®¡ §²µ°°N

hjÄrtM och kÄrlsjukdomar

YN

v¡²ª¥ ³ªµ«¤¯­ ³¯­ «¡® µ´³ä´´¡ ¤¥® ³¯­ ¡®³ö«¥² ¯­ «ö²«¯²´ ¦ö² ¦ö²³´¡ §å®§¥® ¥¬¬¥² ¯­ ¦ö²®¹¥¬³¥ ¡¶ «ö²«¯²´ ¦ö²

°¬ö´³¬©§ ³¶©«´ © ¨ªä²´¡ ¯£¨ ¢¬¯¤¯­¬¯°°L ¶©¬«¥® ­¥¤¦ö² ¥® °¬ö´³¬©§ ³´ö²®©®§ ¡¶ ¨ªä²®¦µ®«´©¯®¥²®¡L ©®®¥¢ä² ¥® ¦¡²¡ ¦ö²

´²¡¦©«³ä«¥²¨¥´¥®N

g²µ°° QZ

YNQ

kö²«¯²´ ¦å² ©®´¥ µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ ¦ö² ¤¥® ³¯­ ¬©¤¥² ¡¶ ¡¬¬¶¡²¬©§¡ ³´ö²®©®§¡² © ¨ªä²´²¹´­¥®N

YNR

kö²«¯²´ ¦å² µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ ¦ö² ³ö«¡®¤¥® ¥¬¬¥² ¦ö²¡²¥ ³¯­ ¡®¶ä®¤¥² °¡£¥­¡«¥² ¯­ ¤¥´ ¦©®®³ ³´ö¤ ¦ö² ¤¥´´¡ ©

¥´´ ¬ä«¡²µ´¬å´¡®¤¥ ¯£¨ °å ¶©¬¬«¯² ¡´´ °¥²³¯®¥® §¥®¯­§å² ²¥§¥¬¢µ®¤®¡ ¨ä¬³¯«¯®´²¯¬¬¥²N

YNS

fö² ³ö«¡®¤¥ ¥¬¬¥² ¦ö²¡²¥ ³¯­ ¬©¤¥² ¡¶ ¯®¯²­¡¬´ ¢¬¯¤´²¹£« ³«¡¬¬ ¡®³ö«¡® ¯­ µ´¦ä²¤¡®¤¥ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¥¬³¥ ¡¶ «ö²«¯²´

¢¥¤ö­¡³ µ´©¦²å® µ®¤¥²³ö«®©®§¥®³ ö¶²©§¡ ²¥³µ¬´¡´L ¥¶¥®´µ¥¬¬¡ ¢¥³¬ä«´¡¤¥ «¯­°¬©«¡´©¯®¥² ¯£¨ ¤¥® ¦¡²¡ ³¯­ ¤¥ «¡®

µ´§ö²¡ ¦ö² ´²¡¦©«³ä«¥²¨¥´¥®N

YNT

kö²«¯²´ ³«¡¬¬ ®¯²­¡¬´ ©®´¥ µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ ¦ö² ³ö«¡®¤¥® ¥¬¬¥² ¦ö²¡²¥ ³¯­ © ¶©¬¯´©¬¬³´å®¤ ¥¬¬¥² ¶©¤ ³©®®¥³²ö²¥¬³¥

¬©¤¥² ¡¶ ¡®§©®¡ °¥£´¯²©³N fö² ¤¥® ³¯­ ¨¡² ¨¡¦´ ¨ªä²´©®¦¡²«´ ¦å² «ö²«¯²´ ¥®¤¡³´ µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ ­¥¤ ³´ö¤ ¡¶ ¥´´

¬ä«¡²µ´¬å´¡®¤¥ ¯£¨ ¯­ ®ö¤¶ä®¤©§´ °å ¶©¬¬«¯² ¡´´ ²¥§¥¬¢µ®¤®¡ ¨ä¬³¯«¯®´²¯¬¬¥² 䧥² ²µ­N

30.12.2006

L 403/48

Europeiska unionens officiella tidning

sv

58

Prop. 2017/18:63

Bilaga 1

g²µ°° RZ

YNU

d¥® ¢¥¨ö²©§¥ ¬ä«¡²¥® ³«¡¬¬ ¢¥¡«´¡ ¤¥ ¹´´¥²¬©§¡²¥ ²©³«¥² ¯£¨ ¦¡²¯² ³¯­ ä² ¦ö²«®©°°¡¤¥ ­¥¤ ¡´´ ¦ö²¡ ¦¯²¤¯® ³¯­ ©®§å²

© ¤¥®®¡ §²µ°°N

diabetes

QPN

fö² ¡´´ «ö²«¯²´ ³«¡¬¬ µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ ¦ö² ³ö«¡®¤¥® ¥¬¬¥² ¦ö²¡²¥ ³¯­ ¬©¤¥² ¡¶ ¤©¡¢¥´¥³ «²ä¶³ ³´ö¤ © ¥´´ ¬ä«¡²µ´¬åM

´¡®¤¥ ¯£¨ ²¥§¥¬¢µ®¤®¡ ¨ä¬³¯«¯®´²¯¬¬¥²L ¡®°¡³³¡¤¥ ´©¬¬ ¤¥´ ¥®³«©¬¤¡ ¦¡¬¬¥´N

g²µ°° RZ

QPNQ fö² ³ö«¡®¤¥ ¥¬¬¥² ¦ö²¡²¥ © ¤¥®®¡ §²µ°° ³¯­ ¬©¤¥² ¡¶ ¤©¡¢¥´¥³ ¯£¨ ¢¥¨ö¶¥² ©®³µ¬©®¢¥¨¡®¤¬©®§ ¦å² «ö²«¯²´ ¥®¤¡³´

µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ © µ®¤¡®´¡§³¦¡¬¬L ¯£¨ ¤å ¥®¤¡³´ ¯­ ¤¥´´¡ «¡® ­¯´©¶¥²¡³ ­¥¤ ³´ö¤ ¡¶ ¥´´ ¬ä«¡²µ´¬å´¡®¤¥ ³¡­´ °å

¶©¬¬«¯² ¡´´ ²¥§¥¬¢µ®¤®¡ ¨ä¬³¯«¯®´²¯¬¬¥² 䧥² ²µ­N

neurologiska sjukdomar

QQN

o­ ¥® ³ö«¡®¤¥ ¥¬¬¥² ¦ö²¡²¥ ¬©¤¥² ¡¶ ¥® ¡¬¬¶¡²¬©§ ®¥µ²¯¬¯§©³« ³ªµ«¤¯­ ¦å² «ö²«¯²´ ¥®¤¡³´ µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ ¯­

¡®³ö«¡® ³´ö¤³ ¡¶ ¥´´ ¬ä«¡²µ´¬å´¡®¤¥N

n¥µ²¯¬¯§©³«¡ ³´ö²®©®§¡² ³¯­ ¨¡² ³¡­¢¡®¤ ­¥¤ ³ªµ«¤¯­¡² ¥¬¬¥² «©²µ²§©³«¡ ©®§²¥°° ³¯­ °å¶¥²«¡² ¤¥´ £¥®´²¡¬¡ ¥¬¬¥²

°¥²©¦¥²¡ ®¥²¶³¹³´¥­¥´ ¯£¨ ´¡² ³©§ µ´´²¹£« © ³¥®³¯²©³«¡ ¥¬¬¥² ­¯´¯²©³«¡ ¢²©³´¥² ³¡­´ °å¶¥²«¡² ¢¡¬¡®³¥® ¯£¨ «¯¯²¤©®¡M

´©¯®¥® ³«¡¬¬ ³å¬µ®¤¡ ¢¥¡«´¡³ © ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥ ´©¬¬ ¤¥²¡³ ¦µ®«´©¯®³­ä³³©§¡ ¶¥²«®©®§¡² ¯£¨ ²©³«¥® ¦ö² ¡´´ ¤¥ ³«¡¬¬ ¦ö²¶ä²²¡³N

i ³å¤¡®¡ ¦¡¬¬ ¦å² µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¥¬³¥® ¡¶ «ö²«¯²´¥´ §ö²¡³ ´©¬¬ ¦ö²¥­å¬ ¦ö² ²¥§¥¬¢µ®¤¥® ¯­°²ö¶®©®§L ¯­ ¤¥´

¦©®®³ ²©³« ¦ö² ¦ö²³ä­²©®§N

QRN

e°©¬¥°´©³«¡ ¡®¦¡¬¬ ¥¬¬¥² ¡®¤²¡ °¬ö´³¬©§¡ ³´ö²®©®§¡² ¡¶ ­¥¤¶¥´¡®¤¥´©¬¬³´å®¤¥´ µ´§ö² ¥® ¡¬¬¶¡²¬©§ ¦¡²¡ ¦ö² ´²¡¦©«³ä«¥²¨¥´¥®

¯­ ¤¥ ¤²¡¢¢¡² ¥® °¥²³¯® ³¯­ ¦ö² ¥´´ ­¯´¯²¤²©¶¥´ ¦¯²¤¯®N

g²µ°° QZ

QRNQ kö²«¯²´ ¦å² µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ ­¥¤ ³´ö¤ ¡¶ ¥® µ®¤¥²³ö«®©®§ ³¯­ §¥®¯­¦ö²´³ ¡¶ ¥® ¢¥¨ö²©§ ¬ä«¡²¥ ¯£¨ °å ¶©¬¬«¯²

¡´´ ²¥§¥¬¢µ®¤®¡ ¨ä¬³¯«¯®´²¯¬¬¥² §¥®¯­¦ö²³N lä«¡²¥® ³«¡¬¬ ¢¥¤ö­¡ ¨µ² ¡¬¬¶¡²¬©§ ¥°©¬¥°³©® ¥¬¬¥² ­¥¤¶¥´¡®¤¥³´ö²®©®§¥®

ä²L ¤¥³³ «¬©®©³«¡ ¦¯²­ ¯£¨ ³ªµ«¤¯­³¦ö²¬¯°°¥´ H´©¬¬ ¥¸¥­°¥¬ ©®§¥´ ¡®¦¡¬¬ ¤¥ ³¥®¡³´¥ ´¶å å²¥®IL ¢¥¨¡®¤¬©®§ ³¯­ §¥´´³

¯£¨ ¤¥³³ ²¥³µ¬´¡´N

g²µ°° RZ

QRNR kö²«¯²´ ³«¡¬¬ ©®´¥ µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ ¦ö² ³ö«¡®¤¥ ¥¬¬¥² ¦ö²¡²¥ ³¯­ ¨¡² ¥¬¬¥² «¡® ¦å ¥°©¬¥°´©³«¡ ¡®¦¡¬¬ ¥¬¬¥² ¡®¤²¡

°¬ö´³¬©§¡ ³´ö²®©®§¡² ¡¶ ­¥¤¶¥´¡®¤¥´©¬¬³´å®¤¥´N

mentala stÖrningar

g²µ°° QZ

QSNQ kö²«¯²´ ¦å² ©®´¥ µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ ¦ö² ³ö«¡®¤¥ ¥¬¬¥² ¦ö²¡²¥ ³¯­

¬©¤¥² ¡¶ ¡¬¬¶¡²¬©§¡ ­¥®´¡¬¡ ³´ö²®©®§¡² ³¯­ ä² ­¥¤¦ö¤¤¡ ¥¬¬¥² ¢¥²¯² °å ³ªµ«¤¯­L ³«¡¤¡ ¥¬¬¥² ®¥µ²¯«©²µ²§©³«¡

©®§²¥°°L

¨¡² ¥´´ ¡¬¬¶¡²¬©§´ ¦ö²³´å®¤³¨¡®¤©«¡°°L

¨¡² ¡¬¬¶¡²¬©§¡ ¢¥´¥¥®¤¥³´ö²®©®§¡² ³¯­ ¢¥²¯² °å 嬤²¡®¤¥L ¥¬¬¥² ³´ö²®©®§¡² ¡¶ °¥²³¯®¬©§¨¥´¥® ³¯­ ¬¥¤¥² ´©¬¬ ¡¬¬¶¡²M

¬©§´ ¦ö²³ä­²¡´ ¯­¤ö­¥L ¢¥´¥¥®¤¥ ¥¬¬¥² ¦ö²³ä­²¡¤ ¡®°¡³³®©®§³¦ö²­å§¡L

¯­ ©®´¥ ¡®³ö«¡® ³´ö¤³ ¡¶ ¥´´ ¬ä«¡²µ´¬å´¡®¤¥ ¯£¨ ¯­ ®ö¤¶ä®¤©§´ °å ¶©¬¬«¯² ¡´´ ²¥§¥¬¢µ®¤®¡ ¨ä¬³¯«¯®´²¯¬¬¥² 䧥²

²µ­N

g²µ°° RZ

QSNR d¥® ¢¥¨ö²©§¥ ¬ä«¡²¥® ³«¡¬¬ ¢¥¡«´¡ ¤¥ ¹´´¥²¬©§¡²¥ ²©³«¥² ¯£¨ ¦¡²¯² ³¯­ ä² ¦ö²«®©°°¡¤¥ ­¥¤ ¡´´ ¦ö²¡ ¦¯²¤¯® ³¯­ ©®§å²

© ¤¥®®¡ §²µ°°N

alkohol

QTN

a¬«¯¨¯¬«¯®³µ­´©¯® ä² ¥® ³´¯² ¦¡²¡ ¦ö² ´²¡¦©«³ä«¥²¨¥´¥®N m¥¤ ´¡®«¥ °å °²¯¢¬¥­¥´³ ¯­¦¡´´®©®§ ä² ¤¥´ ­¹£«¥´ ¶©«´©§´

¡´´ ¬ä«¡²®¡ ¶©³¡² ³´¯² µ°°­ä²«³¡­¨¥´N

30.12.2006

L 403/49

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2017/18:63

Bilaga 1

59

g²µ°° QZ

QTNQ kö²«¯²´ ¦å² ©®´¥ µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ ¦ö² ³ö«¡®¤¥ ¥¬¬¥² ¦ö²¡²¥ ³¯­ ä² ¢¥²¯¥®¤¥ ¡¶ ¡¬«¯¨¯¬ ¥¬¬¥² ©®´¥ ä² © ³´å®¤ ¡´´

¡¶³´å ¦²å® ¡´´ ¦ö²¡ ¦¯²¤¯® © ¡¬«¯¨¯¬°å¶¥²«¡´ ´©¬¬³´å®¤N

fö² ³ö«¡®¤¥ ¥¬¬¥² ¦ö²¡²¥ ³¯­ ´©¤©§¡²¥ ¨¡² ¶¡²©´ ¢¥²¯¥®¤¥ ¡¶ ¡¬«¯¨¯¬ ¦å² «ö²«¯²´ µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ ¥¦´¥² ¥® ©®´¹§¡¤

¡¶¨å¬¬³¡­¨¥´³°¥²©¯¤L ¯­ ¤¥´´¡ ³´ö¤³ ¡¶ ¥´´ ¬ä«¡²µ´¬å´¡®¤¥ ¯£¨ °å ¶©¬¬«¯² ¡´´ ²¥§¥¬¢µ®¤®¡ ¨ä¬³¯«¯®´²¯¬¬¥² §¥®¯­¦ö²³N

g²µ°° RZ

QTNR d¥® ¢¥¨ö²©§¥ ¬ä«¡²¥® ³«¡¬¬ ¢¥¡«´¡ ¤¥ ¹´´¥²¬©§¡²¥ ²©³«¥² ¯£¨ ¦¡²¯² ³¯­ ä² ¦ö²«®©°°¡¤¥ ­¥¤ ¡´´ ¦ö²¡ ¦¯²¤¯® ³¯­ ©®§å²

© ¤¥®®¡ §²µ°°N

narkotika och lÄkemedel

QUN

m©³³¢²µ«

o¡¶³¥´´ ¶©¬«¥® ¢¥¨ö²©§¨¥´ ¡®³ö«¡® §ä¬¬¥² ³«¡¬¬ «ö²«¯²´ ©®´¥ µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ ¦ö² ³ö«¡®¤¥ ¥¬¬¥² ¦ö²¡²¥ ³¯­ ä²

¢¥²¯¥®¤¥ ¡¶ ¥¬¬¥²L µ´¡® ¡´´ ¶¡²¡ ¢¥²¯¥®¤¥L ²¥§¥¬¢µ®¤¥´ ­©³³¢²µ«¡² °³¹«¯¦¡²­¡«¡N

r¥§¥¬¢µ®¤¥´ ¢²µ«

g²µ°° QZ

QUNQ kö²«¯²´ ³«¡¬¬ ©®´¥ µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ ¯­ ³ö«¡®¤¥ ¥¬¬¥² ¦ö²¡²¥ ²¥§¥¬¢µ®¤¥´ ¯£¨ © ³å¤¡®¡ ­ä®§¤¥² ³¯­ «¡® °å¶¥²«¡

«ö²®©®§¥® ®¥§¡´©¶´ ¡®¶ä®¤¥² °³¹«¯¦¡²­¡«¡ ³¯­ «¡® ¦ö²³ä­²¡ ¦ö²­å§¡® ¡´´ «ö²¡ ³ä«¥²´N d¥´´¡ §ä¬¬¥² ¦ö² ¡¬¬¡ ¡®¤²¡

¬ä«¥­¥¤¥¬ ¥¬¬¥² «¯­¢©®¡´©¯®¥² ¡¶ ¬ä«¥­¥¤¥¬ ³¯­ °å¶¥²«¡² «ö²¦ö²­å§¡®N

g²µ°° RZ

QUNR d¥® ¢¥¨ö²©§¥ ¬ä«¡²¥® ³«¡¬¬ ¢¥¡«´¡ ¤¥ ¹´´¥²¬©§¡²¥ ²©³«¥² ¯£¨ ¦¡²¯² ³¯­ ä² ¦ö²«®©°°¡¤¥ ­¥¤ ¡´´ ¦ö²¡ ¦¯²¤¯® ³¯­ ©®§å²

© ¤¥®®¡ §²µ°°N

njursjukdomar

g²µ°° QZ

QVNQ m¥¤ ³´ö¤ ¡¶ ¥´´ ¬ä«¡²µ´¬å´¡®¤¥ ¯£¨ °å ¶©¬¬«¯² ¡´´ ²¥§¥¬¢µ®¤®¡ ¨ä¬³¯«¯®´²¯¬¬¥² §¥®¯­¦ö²³ ¦å² «ö²«¯²´ µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥²

¦ö²®¹¡³ ´©¬¬ ³ö«¡®¤¥ ¥¬¬¥² ¦ö²¡²¥L ³¯­ ¬©¤¥² ¡¶ ¡¬¬¶¡²¬©§ ®ªµ²©®³µ¦¦©£©¥®³N

g²µ°° RZ

QVNR kö²«¯²´ ¦å² ¶¡²«¥® µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ ¯­ ³ö«¡®¤¥ ¥¬¬¥² ¦ö²¡²¥ ¬©¤¥² ¡¶ ¡¬¬¶¡²¬©§L ©²²¥¶¥²³©¢¥¬ ®ªµ²©®³µ¦¦©£©¥®³L ¤¯£«

­¥¤ µ®¤¡®´¡§ ¦ö² ³ä²¦¡¬¬ ³¯­ ¨¡² ³´ö¤ © ¥´´ ¬ä«¡²µ´¬å´¡®¤¥ ¯£¨ ¤å °å ¶©¬¬«¯² ¡´´ ²¥§¥¬¢µ®¤®¡ ¨ä¬³¯«¯®´²¯¬¬¥² §¥®¯­M

¦ö²³N

Övriga bestÄmmelser

g²µ°° QZ

QWNQ m¥¤ ³´ö¤ ¡¶ ¥´´ ¬ä«¡²µ´¬å´¡®¤¥ ¯£¨ ¯­ ®ö¤¶ä®¤©§´ °å ¶©¬¬«¯² ¡´´ ²¥§¥¬¢µ®¤®¡ ¨ä¬³¯«¯®´²¯¬¬¥² 䧥² ²µ­L ¦å² «ö²«¯²´

µ´¦ä²¤¡³ ¥¬¬¥² ¦ö²®¹¡³ ¦ö² ³ö«¡®¤¥ ¥¬¬¥² ¦ö²¡²¥ ³¯­ ¨¡² §¥®¯­§å´´ ¥® ¯²§¡®´²¡®³°¬¡®´¡´©¯® ¥¬¬¥² ¥® ©­°¬¡®´¡´©¯® ¡¶

¥´´ «¯®³´§ª¯²´ ¯²§¡® ³¯­ °å¶¥²«¡² «ö²¦ö²­å§¡®N

g²µ°° RZ

QWNR d¥® ¢¥¨ö²©§¥ ¬ä«¡²¥® ³«¡¬¬ ¢¥¡«´¡ ¤¥ ¹´´¥²¬©§¡²¥ ²©³«¥² ¯£¨ ¦¡²¯² ³¯­ ä² ¦ö²«®©°°¡¤¥ ­¥¤ ¡´´ ¦ö²¡ ¦¯²¤¯® ³¯­ ©®§å²

© ¤¥®®¡ §²µ°°N

QXN

o­ ³ö«¡®¤¥ ¥¬¬¥² ¦ö²¡²¥ ¬©¤¥² ¡¶ ¥® ³ªµ«¤¯­ ³¯­ «¡® ®¥¤³ä´´¡ ¥¬¬¥² ­¥¤¦ö²¡ ®¥¤³ä´´®©®§ ¡¶ ¦ö²­å§¡® ¡´´ «ö²¡

³ä«¥²´L ­¥® ³¯­ ©®´¥ ®ä­®³ © ¦ö²¥§å¥®¤¥ °µ®«´L §ä¬¬¥² ³¯­ ¥® §¥®¥²¥¬¬ ²¥§¥¬ ¡´´ «ö²«¯²´ ¥®¤¡³´ ³«¡¬¬ µ´¦ä²¤¡³ ­¥¤

³´ö¤ ¡¶ ¥´´ ¬ä«¡²µ´¬å´¡®¤¥ ¯£¨ °å ¶©¬¬«¯² ¡´´ ²¥§¥¬¢µ®¤®¡ ¨ä¬³¯«¯®´²¯¬¬¥² §¥®¯­¦ö²³N

30.12.2006

L 403/50

Europeiska unionens officiella tidning

sv

60

Prop. 2017/18:63

Bilaga 1

BILAGA IV

MINIMIKRAV PÅ PERSONER SOM FUNGERAR SOM PRÖVARE VID KÖRPROV

QN

Kompetens som krävs av förarprövare

QNQ

e® °¥²³¯® ³¯­ ä² ¢¥¨ö²©§ ¡´´ §ö²¡ °²¡«´©³«¡ ¢¥¤ö­®©®§¡² © ¥´´ ¦¯²¤¯® ¡¶ ¥® ³ö«¡®¤¥³ «ö²°²¥³´¡´©¯® ³«¡¬¬ ¨¡

«µ®³«¡°¥²L ¦ä²¤©§¨¥´¥² ¯£¨ ©®³©«´¥² ²ö²¡®¤¥ ¤¥ ´¥­¡® ³¯­ ¦ö²´¥£«®¡³ © °µ®«´¥²®¡ QNRMQNVN

QNR

fö²¡²°²ö¶¡²¥®³ «¯­°¥´¥®³ ³«¡¬¬ ¶¡²¡ ²¥¬¥¶¡®´ ¦ö² ¢¥¤ö­®©®§¥® ¡¶ ¥® ³ö«¡®¤¥³ °²¥³´¡´©¯® © ¤¥® «ö²«¯²´³«¡´¥§¯²©

³¯­ «ö²°²¯¶¥´ §ä¬¬¥²N

QNS

kµ®³«¡°¥² ¯£¨ ©®³©«´¥² ¯­ «ö²¦ö²­å§¡ ¯£¨ ¢¥¤ö­®©®§Z

´¥¯²© ¯­ ´²¡¦©«¢¥´¥¥®¤¥L

²©³«­¥¤¶¥´¡®¤¥ ¯£¨ µ®¤¶©«¡®¤¥ ¡¶ ¯¬¹£«¯²L

¤¥® «µ²³°¬¡® ³¯­ ¢¥¤ö­®©®§³«²©´¥²©¥²®¡ ¢¹§§¥² °åL

«ö²°²¯¶³«²¡¶¥®L

²¥¬¥¶¡®´ ¶ä§M ¯£¨ ´²¡¦©«¬¡§³´©¦´®©®§L ©®¢¥§²©°¥´ ²¥¬¥¶¡®´ euM¬¡§³´©¦´®©®§ ¯£¨ ®¡´©¯®¥¬¬ ¬¡§³´©¦´®©®§ ³¡­´ ¦ö²«¬¡M

²¡®¤¥ ²©«´¬©®ª¥²L

¢¥¤ö­®©®§³´¥¯²© ¯£¨ ¢¥¤ö­®©®§³´¥«®©«L

¤¥¦¥®³©¶ «ö²®©®§N

QNT

b¥¤ö­®©®§³¦ö²­å§¡

fö²­å§¡ ¡´´ «¯²²¥«´ ©¡«´´¡ ³¡­´ ö¶¥²¶¡«¡ ¯£¨ µ´¶ä²¤¥²¡ ³ö«¡®¤¥®³ ´¯´¡¬¡ °²¥³´¡´©¯®L ³ä²³«©¬´Z

«¯²²¥«´ ¯£¨ ö¶¥²§²©°¡®¤¥ µ°°¦¡´´®©®§ ¡¶ ¦¡²¬©§¡ ³©´µ¡´©¯®¥²L

«¯²²¥«´ ¦¡³´³´ä¬¬¡®¤¥ ¡¶ ¯²³¡«¥® ´©¬¬ ¯£¨ ¤¥® ³¡®®¯¬©«¡ ¦ö¬ª¤¥® ¡¶ ³å¤¡®¡ ³©´µ¡´©¯®¥²L

µ´¶¥£«¬©®§ ¡¶ «¯­°¥´¥®³ ¯£¨ ¦ö²­å§¡ ¡´´ ©®³¥ ­©³³´¡§L

¥®¨¥´¬©§¨¥´ ¯£¨ «¯®³¥«¶¥®³ © ¯­¤ö­¥´L

³®¡¢¢´ ´©¬¬§¯¤¯§ö²¡ ³©§ ©®¦¯²­¡´©¯® ¯£¨ ¤²¡ µ´ ¤¥ ¶©«´©§¡³´¥ °µ®«´¥²®¡L

¦²¡­¦ö²¨å¬¬®©®§L ©¤¥®´©¦©¥²¡®¤¥ ¡¶ °¯´¥®´©¥¬¬¡ °²¯¢¬¥­ ¯£¨ µ´¡²¢¥´¡®¤¥ ¡¶ ³´²¡´¥§©¥² ¦ö² ¡´´ ¨¡®´¥²¡ ¤¥­L

´©¬¬¨¡®¤¡¨å¬¬¡®¤¥ ¡¶ ³®¡¢¢ ¯£¨ «¯®³´²µ«´©¶ å´¥²«¯°°¬©®§N

QNU

p¥²³¯®¬©§ «ö²¦ö²­å§¡Z

e® °¥²³¯® ­¥¤ ´©¬¬³´å®¤ ¡´´ ¦ö²²ä´´¡ «ö²°²¯¶ ¦ö² ¥® ¶©³³ «¡´¥§¯²© ¡¶ «ö²«¯²´ ³«¡¬¬ ­¥¤ §¥®¯­§å¥®¤¥ ¨ö§ ³´¡®M

¤¡²¤ «µ®®¡ ¦²¡­¦ö²¡ ¤¥® ´¹°¥® ¡¶ ­¯´¯²¦¯²¤¯®N

QNV

k¶¡¬©´¥´¥® °å ´ªä®³´¥²®¡Z

f¡³´³´ä¬¬¡ ¯£¨ ­¥¤¤¥¬¡ ¶¡¤ ¤¥® ³ö«¡®¤¥ «¡® ¦ö²¶ä®´¡ ³©§ µ®¤¥² °²¯¶¥´N

k¯­­µ®©£¥²¡ ´¹¤¬©§´ ¯£¨ ¶ä¬ª¡ ¥´´ ©®®¥¨å¬¬L ¥® ³´©¬ ¯£¨ ¥´´ ³°²å« ³¯­ ¬ä­°¡² ³©§ ¦ö² å¨ö²¡²®¡ ¯£¨ ³¡­­¡®M

¨¡®§¥´ ³¡­´ ¢¥³¶¡²¡ ³ö«¡®¤¥®¡³ ¦²å§¯²L

g¥ ´¹¤¬©§ å´¥²«¯°°¬©®§ ¯­ °²¯¶²¥³µ¬´¡´¥´N

b¥¨¡®¤¬¡ ³ö«¡®¤¥ ­¥¤ ²¥³°¥«´ ¯£¨ µ´¡® ¤©³«²©­©®¥²©®§N

QNW

kµ®³«¡°¥² ¯­ ¦¯²¤¯®³´¥«®©« ¯£¨ ¦¹³©«

kµ®³«¡°¥² ¯­ ¦¯²¤¯®³´¥«®©«L ¥¸¥­°¥¬¶©³ ³´¹²¡®¯²¤®©®§¡²L ¤ä£«L ¢²¯­³¡²L ¢¥¬¹³®©®§L ³ä²³«©¬´ ¦ö² ­¯´¯²£¹«¬¡²

¯£¨ ´µ®§¡ ¦¯²¤¯®N

sä«¥²¨¥´ © ³¡­¢¡®¤ ­¥¤ ¬¡³´®©®§N

«µ®³«¡° ¯­ ¦¯²¤¯®³¦¹³©«L ¥¸¥­°¥¬¶©³ ¦¡²´L ¦²©«´©¯®L ¤¹®¡­©«L ¥®¥²§©N

QNX

e´´ ¢²ä®³¬¥¥¦¦¥«´©¶´ ¯£¨ ­©¬ªö¶ä®¬©§´ «ö²³ä´´N

30.12.2006

L 403/51

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2017/18:63

Bilaga 1

61

RN

Allmänna krav

RNQ

fö²¡²°²ö¶¡²¥ ¦ö² «¡´¥§¯²© b ³«¡¬¬

¡I ¨¡ ¨¡¦´ bM«ö²«¯²´ © ­©®³´ S å²L

¢I ¨¡ ¦¹¬¬´ ­©®³´ RS å²L

£I ¨¡ ³«¡¦¦¡´ ¤¥® §²µ®¤¬ä§§¡®¤¥ «¯­°¥´¥®³ ³¯­ ¡®§¥³ © °µ®«´ S © ¤¥®®¡ ¢©¬¡§¡ ¯£¨ ¤ä²¥¦´¥² ¨¡ ¤¥¬´¡§©´ © ¤¥ ¡²²¡®M

§¥­¡®§ ¦ö² «¶¡¬©´¥´³³ä«²©®§ ¯£¨ ¦¯²´¢©¬¤®©®§ ³¯­ ¡¶³¥³ © °µ®«´ T © ¤¥®®¡ ¢©¬¡§¡L

¤I ³«¡¬¬ ¨¡ §¥®¯­§å´´ ¥® ¹²«¥³µ´¢©¬¤®©®§ ³¯­ ©®®¥¢ä² å´­©®³´¯®¥ ¦µ¬¬¦ö¬ª¡®¤¥ ¡¶ ®©¶å S ¥®¬©§´ ²å¤¥´³ ¢¥³¬µ´

XUOSVXOeeg ¡¶ ¤¥® QV ªµ¬© QYXU ¯­ ªä­¦ö²¢¡²¨¥´ ¡¶ ¹²«¥³µ´¢©¬¤®©®§³­¥²©´¥² ­¥¬¬¡® ­¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ©®¯­

eg H1IL

¥I ¦å² ©®´¥ ³¡­´©¤©§´ ¶¡²¡ ¹²«¥³¶¥²«³¡­ ³¯­ ´²¡¦©«¬ä²¡²¥ ¶©¤ ¥® ´²¡¦©«³«¯¬¡N

RNR

fö²¡²°²ö¶¡²¥ ¦ö² ¤¥ ¡®¤²¡ «¡´¥§¯²©¥²®¡

¡I ³«¡¬¬ ¨¡ «ö²«¯²´ © ¤¥® ¢¥²ö²¤¡ «¡´¥§¯²©® ¥¬¬¥² ¨¡ ­¯´³¶¡²¡®¤¥ «µ®³«¡° §¥®¯­ ¡¤¥«¶¡´¡ ¹²«¥³«¶¡¬©¦©«¡´©¯®¥²L

¢I ³«¡¬¬ ¨¡ ³«¡¦¦¡´ ¤¥® §²µ®¤¬ä§§¡®¤¥ «¯­°¥´¥®³ ³¯­ ¡®§¥³ © °µ®«´ S © ¢©¬¡§¡® ¯£¨ ¤ä²¥¦´¥² ¨¡ ¤¥¬´¡§©´ © ¤¥® «¶¡¬©M

´¥´³³ä«²©®§ ¯£¨ ¤¥® ¦¯²´¢©¬¤®©®§ ³¯­ ¡¶³¥³ © °µ®«´ T © ¤¥®®¡ ¢©¬¡§¡L

£I ³«¡¬¬ ¨¡ ¶¡²©´ «¶¡¬©¦©£¥²¡¤ ¦ö²¡²°²ö¶¡²¥ ¦ö² «¡´¥§¯²© b µ®¤¥² ­©®³´ ´²¥ å²[ µ®¤¡®´¡§ ¦å² §ö²¡³ ¦²å® «²¡¶¥´ °å ¤¥®®¡

´©¤³¬ä®§¤ ¯­ ¦ö²¡²°²ö¶¡²¥® «¡® ³´¹²«¡

­©®³´ ¦¥­ å²³ «ö²¶¡®¡ ¦ö² ¤¥® ¢¥²ö²¤¡ «¡´¥§¯²©® ¥¬¬¥²

¥® «ö²¦ö²­å§¡ ³¯­ ¥®¬©§´ ´¥¯²¥´©³« ¯£¨ °²¡«´©³« ¢¥¤ö­®©®§ ä² ¡¶ ¨ö§²¥ ³´¡®¤¡²¤ ä® ¶¡¤ ³¯­ «²ä¶³ ¦å² ¡´´ ¦å

«ö²«¯²´L ¶©¬«¥´ §ö² ¤¥´ «²¡¶¥´ ö¶¥²¦¬ö¤©§´L

¤I ³«¡¬¬ ¨¡ §¥®¯­§å´´ ¥® ¹²«¥³µ´¢©¬¤®©®§ ³¯­ ©®®¥¢ä² å´­©®³´¯®¥ ¦µ¬¬¦ö¬ª¡®¤¥ ¡¶ ®©¶å S ¥®¬©§´ ¢¥³¬µ´ XUOSVXOeegL

¥I ¦å² ©®´¥ ³¡­´©¤©§´ ¶¡²¡ ¹²«¥³¶¥²«³¡­ ³¯­ ´²¡¦©«¬ä²¡²¥ ¶©¤ ¥® ´²¡¦©«³«¯¬¡L

RNS

Likvärdighet

RNSNQ m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ¦å² §¥ ¥® °²ö¶¡²¥ ´©¬¬³´å®¤ ¡´´ ¦ö²²ä´´¡ ¦ö²¡²°²¯¶ ¦ö² «¡´¥§¯²©¥²®¡ amL aQL aR ¯£¨ a ®ä² ¤¥®®¥ ¨¡²

³«¡¦¦¡´ ³©§ ¤¥® §²µ®¤¬ä§§¡®¤¥ «¯­°¥´¥®³ ³¯­ ³´¡¤§¡³ © °µ®«´ S ¦ö² ¥® ¡¶ ¤¥³³¡ «¡´¥§¯²©¥²N

RNSNR m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ¦å² §¥ ¥® °²ö¶¡²¥ ´©¬¬³´å®¤ ¡´´ ¦ö²²ä´´¡ ¦ö²¡²°²¯¶ ¦ö² «¡´¥§¯²©¥²®¡ cQL cL dQ ¯£¨ d ®ä² ¤¥®®¥ ¨¡²

³«¡¦¦¡´ ³©§ ¤¥® §²µ®¤¬ä§§¡®¤¥ «¯­°¥´¥®³ ³¯­ ³´¡¤§¡³ © °µ®«´ S ¦ö² ¥® ¡¶ ¤¥³³¡ «¡´¥§¯²©¥²N

RNSNS m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ¦å² §¥ ¥® °²ö¶¡²¥ ´©¬¬³´å®¤ ¡´´ ¦ö²²ä´´¡ ¦ö²¡²°²¯¶ ¦ö² «¡´¥§¯²©¥²®¡ beL cQeL ceL dQe ¯£¨ de ®ä²

¤¥®®¥ ¨¡² ³«¡¦¦¡´ ³©§ ¤¥® §²µ®¤¬ä§§¡®¤¥ «¯­°¥´¥®³ ³¯­ ³´¡¤§¡³ © °µ®«´ S ¦ö² ¥® ¡¶ ¤¥³³¡ «¡´¥§¯²©¥²N

SN

Grundläggande kompetens

SNQ

Grundläggande utbildning

SNQNQ i®®¡® ®å§¯® ¦å² §¥³ ´©¬¬³´å®¤ ¡´´ ¦ö²²ä´´¡ ¦ö²¡²°²¯¶ ³«¡¬¬ ¤¥®®¥ ­¥¤ ¦²¡­§å®§ §¥®¯­§å ¥´´ ³å¤¡®´ µ´¢©¬¤®©®§³°²¯M

§²¡­ ³¯­ ­¥¤¬¥­³³´¡´¥® ¦¡³´³´ä¬¬¥² ¦ö² ¡´´ ¦å ¤¥® «¯­°¥´¥®³ ³¯­ ¡®§¥³ © °µ®«´ QN

SNQNR m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ³«¡¬¬ ¦¡³´³´ä¬¬¡ ¨µ²µ¶©¤¡ ©®®¥¨å¬¬¥´ © ¥´´ ¶©³³´ µ´¢©¬¤®©®§³°²¯§²¡­ ³«¡¬¬ §ä¬¬¡ ´©¬¬³´å®¤ ¡´´ ¦ö²²ä´´¡

¦ö²¡²°²¯¶ ¦ö² ¥® «ö²«¯²´³«¡´¥§¯²© ¥¬¬¥² ¦ö² ­¥² ä® ¥® «¡´¥§¯²©N

30.12.2006

L 403/52

Europeiska unionens officiella tidning

sv

(1) EGT L 199, 31.7.1985, s. 56.

62

Prop. 2017/18:63

Bilaga 1

SNR

Examina

SNRNQ i®®¡® ®å§¯® ¦å² §¥³ ´©¬¬³´å®¤ ¡´´ ¦ö²²ä´´¡ ¦ö²¡²°²¯¶ ³«¡¬¬ ¤¥®®¥ µ°°¶©³¡ ¥® ´©¬¬¦²¥¤³³´ä¬¬¡®¤¥ ®©¶å °å «µ®³«¡°¥²L ©®³©«´L

¦ä²¤©§¨¥´¥² ¯£¨ ¬ä­°¬©§¨¥´ ¢¥´²ä¦¦¡®¤¥ ¤¥ ¦²å§¯² ³¯­ ¡®§¥³ © °µ®«´ QN

SNRNR m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ³«¡¬¬ ¨¡ ¥´´ ¥¸¡­¥®³¦ö²¦¡²¡®¤¥ ³¯­ °å ¥´´ °¥¤¡§¯§©³«´ ¬ä­°¬©§´ ³ä´´ ¢¥¤ö­¥² «¯­°¥´¥®³¥® ¨¯³

¤¥® °¥²³¯® ³¯­ ¤¥¦©®©¥²¡³ © °µ®«´ QL ³ä²³«©¬´ © °µ®«´ QNTN e¸¡­¥® ³«¡¬¬ ¯­¦¡´´¡ ³å¶ä¬ ¥® ´¥¯²¥´©³« ³¯­ ¥® °²¡«´©³«

¤¥¬N i ¦ö²¥«¯­­¡®¤¥ ¦¡¬¬ ¦å² ¤¡´¯²¢¡³¥²¡¤ ¢¥¤ö­®©®§ ¡®¶ä®¤¡³N d¥´¡¬ª¥²¡¤¥ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ¡²´ ¯£¨ ¬ä®§¤ °å ¤¥

¯¬©«¡ °²¯¶¥® ¯£¨ ¢¥¤ö­®©®§¡²®¡ © ¥¸¡­¥® ³«¡¬¬ ­¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ³ªä¬¶¡ ¦¡³´³´ä¬¬¡N

SNRNS m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ³«¡¬¬ ¦¡³´³´ä¬¬¡ ¨µ²µ¶©¤¡ ©®®¥¨å¬¬¥´ © ¥® ¶©³³ ¥¸¡­©®¡´©¯® ³«¡¬¬ ¬¥¤¡ ´©¬¬ ¢¥¨ö²©§¨¥´ ¡´´ ¦ö²²ä´´¡ ¦ö²¡²M

°²¯¶ ¦ö² ¥® «ö²«¯²´³«¡´¥§¯²© ¥¬¬¥² ­¥² ä® ¥® «¡´¥§¯²©N

TN

Kvalitetssäkring och fortbildning

TNQ

Kvalitetssäkring

TNQNQ m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ³«¡¬¬ ¨¡ ³¹³´¥­ ¦ö² «¶¡¬©´¥´³³ä«²©®§ ¦ö² ¡´´ ³ö²ª¡ ¦ö² ¡´´ ¦ö²¡²°²ö¶¡²®¡³ ³´¡®¤¡²¤ µ°°²ä´´¨å¬¬³N

TNQNR s¹³´¥­¥® ¦ö² «¶¡¬©´¥´³³ä«²©®§ ¢ö² ¯­¦¡´´¡ ö¶¥²¶¡«®©®§ ¡¶ °²ö¶¡²®¡ © ¡²¢¥´¥´L ¤¥²¡³ ¦¯²´¢©¬¤®©®§ ¯£¨ ®¹¡ ¡£«²¥¤©M

´¥²©®§L ¤¥²¡³ ¦¯²´¬ö°¡®¤¥ ¹²«¥³­ä³³©§¡ µ´¶¥£«¬©®§ ³¡­´ °¥²©¯¤©³« ö¶¥²³¹® ¡¶ ²¥³µ¬´¡´¥® ¡¶ ¤¥ ¦ö²¡²°²¯¶ ¤¥ ¨¡²

¦ö²²ä´´¡´N

TNQNS m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ³«¡¬¬ ³¥ ´©¬¬ ¡´´ ¡¬¬¡ °²ö¶¡²¥ ¢¬©² ¦ö²¥­å¬ ¦ö² 岬©§ ö¶¥²¶¡«®©®§ ­¥¤ ¨ªä¬° ¡¶ ¤¥ ¡²²¡®§¥­¡®§ ¦ö²

«¶¡¬©´¥´³³ä«²©®§ ³¯­ ¦ö²´¥£«®¡³ © °µ®«´ TNQNRN d¥³³µ´¯­ ³«¡¬¬ ­¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ¦ö²¥³«²©¶¡ ¡´´ ¶¡²ª¥ ¦ö²¡²°²ö¶¡²¥ ¥®

§å®§ ¶¡²´ ¦¥­´¥ å² ³«¡¬¬ ©¡«´´¡³ ®ä² ¨¡® ¦ö²²ä´´¡² °²¯¶L µ®¤¥² ­©®³´ ¥® ¨¡¬¶ ¤¡§L ³å ¡´´ ¤¥´ ä² ­öª¬©§´ ¡´´ ©¡«´´¡ ¦¬¥²¡

°²¯¶N nä² °²¯¢¬¥­ «¡® «¯®³´¡´¥²¡³ ¢ö² «¯²²©§¥²©®§³å´§ä²¤¥² ¶©¤´¡³N d¥® °¥²³¯® ³¯­ ³«ö´¥² ö¶¥²¶¡«®©®§¥® ³«¡¬¬ ¶¡²¡

¦ö²¯²¤®¡¤ ¡¶ ­¥¤¬¥­³³´¡´¥®¦ö² ¤¥´´¡N

TNQNT m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ¦å² ¦ö²¥³«²©¶¡ ¡´´L ®ä² ¥® °²ö¶¡²¥ ¨¡² ´©¬¬³´å®¤ ¡´´ ¦ö²²ä´´¡ ¦ö²¡²°²¯¶ © ­¥² ä® ¥® «¡´¥§¯²©L µ°°¦¹¬M

¬¡®¤¥ ¡¶ «²¡¶¥´ °å ö¶¥²¶¡«®©®§ ¶©¤ °²¯¶ ¦ö² ¥® ¡¶ ¤¥³³¡ «¡´¥§¯²©¥² ³«¡¬¬ ©®®¥¢ä²¡ ¡´´ «²¡¶¥´ ¨¡² µ°°¦¹¬¬´³ ¦ö² ­¥² ä®

¥® «¡´¥§¯²©N

TNQNU fö² ¡´´ ³ä«¥²³´ä¬¬¡ ¥® «¯²²¥«´ ¯£¨ «¯®³¥«¶¥®´ ¢¥¤ö­®©®§L ³«¡¬¬ ¦ö²¡²°²ö¶¡²¥®³ ¡²¢¥´¥ §²¡®³«¡³ ¯£¨ ö¶¥²¶¡«¡³ ¡¶ ¥´´

¯²§¡® ³¯­ §¯¤«ä®´³ ¡¶ ­¥¤¬¥­³³´¡´¥®N

TNR

Fortbildning

TNRNQ m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ³«¡¬¬ ¦ö²¥³«²©¶¡ ¡´´ ¦ö²¡²°²ö¶¡²¥ ¦ö² ¡´´ ¢¥¨å¬¬¡ ³©´´ ´©¬¬³´å®¤L ¯¢¥²¯¥®¤¥ ¡¶ ¶©¬«¡ «¡´¥§¯²©¥² ´©¬¬M

³´å®¤¥´ §ä¬¬¥²L ³«¡¬¬ §¥®¯­§å

²¥§¥¬¢µ®¤¥® ¦¯²´¢©¬¤®©®§ °å ³¡­­¡®¬¡§´ ­©®³´ ¦¹²¡ ¤¡§¡² °¥² ´¶åå²³°¥²©¯¤ ¦ö² ¡´´

¢¥¶¡²¡ ¯£¨ µ°°¤¡´¥²¡ ¤¥ ®ö¤¶ä®¤©§¡ «µ®³«¡°¥²®¡ ¯£¨ ¤¥® ®ö¤¶ä®¤©§¡ °²ö¶¡²¦ä²¤©§¨¥´¥®L

µ´¶¥£«¬¡ ®¹ «¯­°¥´¥®³ ³¯­ ¢¬©¶©´ ®ö¤¶ä®¤©§ ¦ö² µ´ö¶¡®¤¥ ¡¶ ¹²«¥´L

³¥ ´©¬¬ ¡´´ °²ö¶¡²¥ ¦¯²´³ä´´¥² ¡´´ ¦ö²²ä´´¡ °²¯¶ ¥®¬©§´ ²ä´´¶©³¡ ¯£¨ ¥®¨¥´¬©§¡ ®¯²­¥²L

­©®©­©¦¯²´¢©¬¤®©®§ °å ­©®³´ ¦¥­ ¤¡§¡² µ®¤¥² ¶¡²ª¥ ¦¥­å²³°¥²©¯¤L

µ´¶¥£«¬¡ ¯£¨ ¢©¢¥¨å¬¬¡ ¤¥® ®ö¤¶ä®¤©§¡ °²¡«´©³«¡ «ö²¦ä²¤©§¨¥´¥®N

TNRNR m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ³«¡¬¬ ¶©¤´¡ ¬ä­°¬©§¡ 崧䲤¥² ¦ö² ¡´´ §¡²¡®´¥²¡ ¡´´ ³ä²³«©¬¤ µ´¢©¬¤®©®§ ¯­¥¤¥¬¢¡²´ §¥³ ³å¤¡®¡ °²ö¶¡²¥

¶¡²³ ¡²¢¥´¥ ¥®¬©§´ ¤¥´ ¢¥¦©®´¬©§¡ «¶¡¬©´¥´³³¹³´¥­¥´ ¨¡² ¢¥¦µ®®©´³ ¨¡ ¡¬¬¶¡²¬©§¡ ¢²©³´¥²N

TNRNS f¯²´¢©¬¤®©®§¥® «¡® §¥³ © ¦¯²­ ¡¶ ©®³´²µ«´©¯®¥²L «¬¡³³²µ­³µ´¢©¬¤®©®§L «¯®¶¥®´©¯®¥¬¬ µ´¢©¬¤®©®§ ¥¬¬¥² ¥Mµ´¢©¬¤®©®§ ¯£¨

¦å² ³«¥ ©®¤©¶©¤µ¥¬¬´ ¥¬¬¥² © §²µ°°N d¥® «¡® ©®®¥¦¡´´¡ ®¹ ¡£«²¥¤©´¥²©®§ °å ¤¥ ¶©¬¬«¯² ³¯­ ­¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ¡®³¥² ¬ä­°M

¬©§¡N

30.12.2006

L 403/53

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2017/18:63

Bilaga 1

63

TNRNT m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ¦å² ¦ö²¥³«²©¶¡ ¡´´L ®ä² ¥® °²ö¶¡²¥ ¨¡² ´©¬¬³´å®¤ ¡´´ ¦ö²²ä´´¡ ¦ö²¡²°²¯¶ © ­¥² ä® ¥® «¡´¥§¯²©L µ°°¦¹¬M

¬¡®¤¥ ¡¶ «²¡¶¥´ °å ö¶¥²¶¡«®©®§ ¶©¤ °²¯¶ ¦ö² ¥® ¡¶ ¤¥³³¡ «¡´¥§¯²©¥² ³«¡¬¬ ©®®¥¢ä²¡ ¡´´ «²¡¶¥´ ¨¡² µ°°¦¹¬¬´³ ¦ö² ­¥² ä®

¥® «¡´¥§¯²©L ¦ö²µ´³¡´´ ¡´´ ¤¥´ ¶©¬¬«¯² ³¯­ ¡®§¥³ © °µ®«´ TNRNU ä² µ°°¦¹¬¬´N

TNRNU nä² ¥® °²ö¶¡²¥ µ®¤¥² ¥® ´ªµ§¯¦¹²¡­å®¡¤¥²³°¥²©¯¤ ©®´¥ ¨¡² ¦ö²²ä´´¡´ °²¯¶ ¦ö² ¥® ¶©³³ «¡´¥§¯²© ³«¡¬¬ ¤¥®®¥ °å ¬ä­°¬©§´

³ä´´ ¢¥¤ö­¡³ °å ®¹´´ ©®®¡® ¨¡® ´©¬¬å´³ ¦ö²²ä´´¡ ¦ö²¡²°²¯¶ © ¤¥® «¡´¥§¯²©®N d¥® ®¹¡ ¢¥¤ö­®©®§¥® «¡® §¥®¯­¦ö²¡³

³¯­ ¥´´ ¡¶ «²¡¶¥® © °µ®«´ TNRNQN

UN

Förvärvade rättigheter

UNQN m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ¦å² ´©¬¬å´¡ °¥²³¯®¥² ³¯­ ¦å´´ ´©¬¬³´å®¤ ¡´´ ¦ö²²ä´´¡ ¦ö²¡²°²¯¶ ¯­¥¤¥¬¢¡²´ ¦ö²¥ ¤¥³³¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥²³

©«²¡¦´´²ä¤¡®¤¥ ¡´´ ¦¯²´³ä´´¡ ¡´´ ¦ö²²ä´´¡ ¦ö²¡²°²¯¶ ´²¯´³ ¡´´ ¤¥ ©®´¥ ¨¡² ¦å´´ ´©¬¬³´å®¤ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¤¥ ¡¬¬­ä®®¡ ¶©¬¬M

«¯²¥® © °µ®«´ R ¥¬¬¥² ¤¥® §²µ®¤¬ä§§¡®¤¥ µ´¢©¬¤®©®§ ¦ö² ¡´´ ¥²¨å¬¬¡ «¯­°¥´¥®³ ³¯­ ¡®§¥³ © °µ®«´ SN

UNR

d¥³³¡ °²ö¶¡²¥ ³«¡¬¬ ´²¯´³ ¤¥´´¡ ¢¬© ¦ö²¥­å¬ ¦ö² ²¥§¥¬¢µ®¤¥® ö¶¥²¶¡«®©®§ ¯£¨ ¡²²¡®§¥­¡®§ ¦ö² «¶¡¬©´¥´³³ä«²©®§ ¥®¬©§´

© °µ®«´ TN

30.12.2006

L 403/54

Europeiska unionens officiella tidning

sv

64

Prop. 2017/18:63

Bilaga 1

BILAGA V

MINIMIKRAV PÅ UTBILDNING AV FÖRARE OCH FÖRARPROV FÖR KOMBINATIONER ENLIGT

ARTIKEL 4.4 B ANDRA STYCKET

QN m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ³«¡¬¬ ¶©¤´¡ ¤¥ 崧䲤¥² ³¯­ ä² ®ö¤¶ä®¤©§¡ ¦ö² ¡´´

§¯¤«ä®®¡ ¯£¨ ö¶¥²¶¡«¡ µ´¢©¬¤®©®§ ¥®¬©§´ ¡²´©«¥¬ WNQ ¤L ¥¬¬¥²

¡®¯²¤®¡ «ö²°²¯¶ ¥®¬©§´ ¡²´©«¥¬ WNQ ¤N

RNQ fö²¡²µ´¢©¬¤®©®§¥®³ ¬ä®§¤

­©®³´ W ´©­­¡²N

SN fö²¡²µ´¢©¬¤®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬

fö²¡²µ´¢©¬¤®©®§¥® ³«¡¬¬ ¯­¦¡´´¡ ¤¥ «µ®³«¡°¥²L ¤¥® ¦ö²­å§¡ ¯£¨ ¤¥´ ¢¥´¥¥®¤¥ ³¯­ ¢¥³«²©¶³ © °µ®«´¥²®¡ R ¯£¨ W ©

¢©¬¡§¡ iiN sä²³«©¬¤ ¯­³¯²§ ³«¡¬¬ 䧮¡³ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

f¯²¤¯®³ ²ö²¥¬³¥¤¹®¡­©«L ³ä«¥²¨¥´³«²©´¥²©¥²L ¤²¡§¦¯²¤¯® ¯£¨ ³¬ä°¶¡§® H«¯°°¬©®§³­¥«¡®©³­IL ²©«´©§ ¬¡³´®©®§ ¯£¨

³ä«¥²¨¥´³¤¯®N

e® °²¡«´©³« ¤¥¬ ¡¶ µ´¢©¬¤®©®§¥® ³«¡¬¬ ¯­¦¡´´¡ ¦ö¬ª¡®¤¥ ö¶®©®§¡²Z a££¥¬¥²¡´©¯®L ¦¡²´­©®³«®©®§L ¢¡£«®©®§L ¢²¯­³®©®§L

³´¯°°³´²ä£«¡L «ö²¦ä¬´³¢¹´¥L ¢²¯­³®©®§O¶äª®©®§L ³¬ä°¶¡§®¥®³ ³¶ä®§²ö²¥¬³¥²L °åM ¯£¨ ¡¶«¯°°¬©®§ ¡¶ ¥® ³¬ä°¶¡§® °å ¥´´

­¯´¯²¦¯²¤¯®L °¡²«¥²©®§N

v¡²ª¥ µ´¢©¬¤®©®§³¤¥¬´¡§¡²¥ ³«¡¬¬ §¥®¯­¦ö²¡ ¤¥® °²¡«´©³«¡ ¤¥¬¥® ¯£¨ ¶©³¡ ³©® ¦ö²­å§¡ ¯£¨ ³©´´ ¢¥´¥¥®¤¥ °å ¡¬¬­ä®

¶ä§N

d¥ ¦¯²¤¯®³«¯­¢©®¡´©¯®¥² ³¯­ ¡®¶ä®¤³ ¦ö² µ´¢©¬¤®©®§¥® ³«¡¬¬ ¯­¦¡´´¡³ ¡¶ ¤¥® «ö²«¯²´³«¡´¥§¯²© ³¯­ ¤¥¬´¡§¡²®¡³

¡®³ö«®©®§¡² ¡¶³¥²N

TN kö²°²¯¶¥´³ ¬ä®§¤ ¯£¨ ©®®¥¨å¬¬

p²¯¶¥´³ ¬ä®§¤ ¯£¨ ¤¥® ´©¬¬²¹§§¡¬¡§¤¡ ³´²ä£«¡® ­å³´¥ ¶¡²¡ ´©¬¬²ä£«¬©§´ ¦ö² ¢¥¤ö­®©®§ ¡¶ ¦ö²­å§¡ ¯£¨ ¢¥´¥¥®¤¥ ¥®¬©§´ °µ®«´

SN

30.12.2006

L 403/55

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2017/18:63

Bilaga 1

65

BILAGA VI

MINIMIKRAV PÅ UTBILDNING AV FÖRARE OCH FÖRARPROV FÖR MOTORCYKLAR I KATEGORI A

(STEGVIS TILLTRÄDE)

QN m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ³«¡¬¬ ¶©¤´¡ ¤¥ 崧䲤¥² ³¯­ ä² ®ö¤¶ä®¤©§¡ ¦ö² ¡´´

§¯¤«ä®®¡ ¯£¨ ö¶¥²¶¡«¡ µ´¢©¬¤®©®§ ¥®¬©§´ ¡²´©«¥¬ WNQ £L ¥¬¬¥²

¡®¯²¤®¡ «ö²°²¯¶ ¥®¬©§´ ¡²´©«¥¬ WNQ £N

RNQ fö²¡²µ´¢©¬¤®©®§¥®³ ¬ä®§¤

­©®³´ W ´©­­¡²N

SN fö²¡²µ´¢©¬¤®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬

fö²¡²µ´¢©¬¤®©®§¥® ³«¡¬¬ ¯­¦¡´´¡ ¤¥ «µ®³«¡°¥²L ¤¥® ¦ö²­å§¡ ¯£¨ ¤¥´ ¢¥´¥¥®¤¥ ³¯­ ¢¥³«²©¶³ © °µ®«´ V © ¢©¬¡§¡ iiN

v¡²ª¥ µ´¢©¬¤®©®§³¤¥¬´¡§¡²¥ ³«¡¬¬ §¥®¯­¦ö²¡ ¤¥ °²¡«´©³«¡ ¤¥¬¡²®¡ ¡¶ µ´¢©¬¤®©®§¥® ¯£¨ ¶©³¡ ³©® ¦ö²­å§¡ ¯£¨ ³©´´ ¢¥´¥M

¥®¤¥ °å ¡¬¬­ä® ¶ä§N

d¥ ­¯´¯²£¹«¬¡² ³¯­ ¡®¶ä®¤³ ¦ö² µ´¢©¬¤®©®§¥® ³«¡¬¬ ¯­¦¡´´¡³ ¡¶ ¤¥® «ö²«¯²´³«¡´¥§¯²© ³¯­ ¤¥¬´¡§¡²®¡³ ¡®³ö«M

®©®§¡² ¡¶³¥²N

TN kö²°²¯¶¥´³ ¬ä®§¤ ¯£¨ ©®®¥¨å¬¬

p²¯¶¥´³ ¬ä®§¤ ¯£¨ ¤¥® ´©¬¬²¹§§¡¬¡§¤¡ ³´²ä£«¡® ­å³´¥ ¶¡²¡ ´©¬¬²ä£«¬©§´ ¦ö² ¢¥¤ö­®©®§ ¡¶ ¦ö²­å§¡ ¯£¨ ¢¥´¥¥®¤¥ ¥®¬©§´ °µ®«´

S © ¤¥®®¡ ¢©¬¡§¡N

30.12.2006

L 403/56

Europeiska unionens officiella tidning

sv

66

Prop. 2017/18:63

Bilaga 1

BILAGA VII

Del A

UPPHÄVT DIREKTIV OCH ÄNDRINGAR AV DET I KRONOLOGISK ORDNING

(enligt artikel 17)

r夥´³ ¤©²¥«´©¶ YQOTSYOeeg H1I

Hegt l RSWL RTNXNQYYQL ³N QI

r夥´³ ¤©²¥«´©¶ YTOWROeg

Hegt l SSWL RTNQRNQYYTL ³N XVI

r夥´³ ¤©²¥«´©¶ YVOTWOeg

Hegt l RSUL QWNYNQYYVL ³N QI

r夥´³ ¤©²¥«´©¶ YWORVOeg

Hegt l QUPL WNVNQYYWL ³N TQI

k¯­­©³³©¯®¥®³ ¤©²¥«´©¶ RPPPOUVOeg

Hegt l RSWL RQNYNRPPPL ³N TUI

eµ²¯°¡°¡²¬¡­¥®´¥´³ ¯£¨ ²å¤¥´³ ¤©²¥«´©¶ RPPSOUYOegL ¥®¤¡³´ ¡²´©«¥¬

QPNR

Heut l RRVL QPNYNRPPSL ³N TI

eµ²¯°¡°¡²¬¡­¥®´¥´³ ¯£¨ ²å¤¥´³ ¦ö²¯²¤®©®§ HegI ®² QXXRORPPSL

¥®¤¡³´ ¢©¬¡§¡ iiL °µ®«´ RT

Heut l RXTL SQNQPNRPPTL ³N QI

(1) Direktiv 91/439/EEG ändrades även genom följande rättsakt som inte har upphävts: 1994 års anslutningsakt.

Del B

TIDSFRISTER FÖR INFÖRLIVANDE MED NATIONELL LAGSTIFTNING OCH TILLÄMPNING

(enligt artikel 17)

Direktiv

Tidsfrist för införlivande

Datum för tillämpning

d©²¥«´©¶ YQOTSYOeeg

Q ªµ¬© QYYT

Q ªµ¬© QYYV

d©²¥«´©¶ YTOWROeg

M

Q ª¡®µ¡²© QYYU

b¥³¬µ´ YVOTRWOeg

M

QV ªµ¬© QYYV

d©²¥«´©¶ YVOTWOeg

Q ªµ¬© QYYV

Q ªµ¬© QYYV

d©²¥«´©¶ YWORVOeg

Q ª¡®µ¡²© QYYX

Q ª¡®µ¡²© QYYX

d©²¥«´©¶ RPPPOUVOeg

SP ³¥°´¥­¢¥² RPPS

SP ³¥°´¥­¢¥² RPPSL SP ³¥°´¥­¢¥² RPPX H¢©¬¡§¡ iiL °µ®«´

VNRNUI ¯£¨ SP ³¥°´¥­¢¥² RPQS H¢©¬¡§¡ iiL °µ®«´ UNRI

d©²¥«´©¶ RPPSOUYOeg

QP ³¥°´¥­¢¥² RPPV

QP ³¥°´¥­¢¥² RPPX H°¡³³¡§¥²¡²´²¡®³°¯²´I ¯£¨ QP ³¥°´¥­¢¥²

RPPY H§¯¤³´²¡®³°¯²´I

30.12.2006

L 403/57

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2017/18:63

Bilaga 1

67

BILAGA VIII

JÄMFÖRELSETABELL

Direktiv 91/439/EG

Föreliggande direktiv

a²´©«¥¬ QNQL ¦ö²³´¡ ­¥®©®§¥®

a²´©«¥¬ QNQ ¦ö²³´¡ ­¥®©®§¥®

a²´©«¥¬ QNQL ¡®¤²¡ ­¥®©®§¥®

M

M

a²´©«¥¬ QNR

a²´©«¥¬ QNR

a²´©«¥¬ RNQ

a²´©«¥¬ RNR

a²´©«¥¬ QNS

M

a²´©«¥¬ RNQ

a²´©«¥¬ QNQ ¡®¤²¡ ­¥®©®§¥®

a²´©«¥¬ RNR

a²´©«¥¬ SNQ

a²´©«¥¬ SNR

a²´©«¥¬ SNS

a²´©«¥¬ RNS

M

a²´©«¥¬ RNT

M

a²´©«¥¬ SNQ ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´ ©®¬¥¤®©®§³¦²¡³¥®

a²´©«¥¬ TNQ ¦ö²³´¡ ­¥®©®§¥®

M

a²´©«¥¬ TNR ¦ö²³´¡ ³´²¥£«³¡´³¥®

M

a²´©«¥¬ TNR ´²¥¤ª¥ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ SNQ ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´ ¦ö²³´¡ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ TNS ¦ö²³´¡ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ SNQ ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´ ¡®¤²¡ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ TNT ¢ ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´

a²´©«¥¬ SNQ ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´ ´²¥¤ª¥ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ TNT ¢ ¡®¤²¡ ³´¹£«¥´

a²´©«¥¬ SNQ ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´ ¦ªä²¤¥ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ TNT £

a²´©«¥¬ SNQ ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´ ¦¥­´¥ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ TNT ¦

a²´©«¥¬ SNQ ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´ ³ªä´´¥ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ TNT §

a²´©«¥¬ SNQ ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´ ³ªµ®¤¥ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ TNT ª

a²´©«¥¬ SNQ ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´ å´´¯®¤¥ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ TNT «

a²´©«¥¬ SNR ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´ ©®¬¥¤®©®§³¦²¡³¥®

M

a²´©«¥¬ SNR ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´ ¦ö²³´¡ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ TNS ¡

a²´©«¥¬ SNR ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´ ¡®¤²¡ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ TNT ¡

a²´©«¥¬ SNR ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´ ´²¥¤ª¥ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ TNT ¤

a²´©«¥¬ SNR ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´ ¦ªä²¤¥ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ TNT ¥

a²´©«¥¬ SNR ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´ ¦¥­´¥ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ TNT ¨

a²´©«¥¬ SNR ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´ ³ªä´´¥ ³´²¥£«³¡´³¥®L ©®¬¥¤®©®§³¦²M

¡³¥®

a²´©«¥¬ TNT ©

a²´©«¥¬ SNR ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´ ³ªä´´¥ ³´²¥£«³¡´³¥® ¦ö²³´¡ µ®¤¥²M

³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ SNR ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´ ³ªä´´¥ ³´²¥£«³¡´³¥® ¡®¤²¡ µ®¤¥²M

³´²¥£«³¡´³¥®

30.12.2006

L 403/58

Europeiska unionens officiella tidning

sv

68

Prop. 2017/18:63

Bilaga 1

Direktiv 91/439/EG

Föreliggande direktiv

a²´©«¥¬ SNSL ©®¬¥¤®©®§³¦²¡³¥®

a²´©«¥¬ SNS ¦ö²³´¡ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ TNQ ´²¥¤ª¥ ­¥®©®§¥®

a²´©«¥¬ SNS ¡®¤²¡ ³´²¥£«³¡´³¥® ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´

a²´©«¥¬ TNS ¡®¤²¡ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ SNS ¡®¤²¡ ³´²¥£«³¡´³¥® ¡®¤²¡ ³´¹£«¥´

M

a²´©«¥¬ SNS ´²¥¤ª¥ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ TNS ¦ö²³´¡ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ SNS ¦ªä²¤¥ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ TNT ¦ö²³´¡ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ SNS ¦¥­´¥ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ TNT ¡®¤²¡ ³´²¥£«³¡´³¥®

M

a²´©«¥¬ TNS

a²´©«¥¬ SNT

M

a²´©«¥¬ SNU

M

a²´©«¥¬ SNV

a²´©«¥¬ TNU ¦ö²³´¡ ­¥®©®§¥®

a²´©«¥¬ TNU ¡®¤²¡ ­¥®©®§¥®

a²´©«¥¬ T

a²´©«¥¬ U

a²´©«¥¬ UNQ

a²´©«¥¬ VNQ

a²´©«¥¬ UNQ ¡

a²´©«¥¬ VNQ ¡

a²´©«¥¬ UNQ ¢

a²´©«¥¬ VNQ ¢

a²´©«¥¬ UNRL ©®¬¥¤®©®§³¦²¡³¥®

a²´©«¥¬ VNRL ©®¬¥¤®©®§³¦²¡³¥®

a²´©«¥¬ UNR ¡

a²´©«¥¬ VNR ¡

a²´©«¥¬ UNR ¢

a²´©«¥¬ VNR ¢

a²´©«¥¬ VNR £

a²´©«¥¬ VNR ¤

a²´©«¥¬ VNR ¥

a²´©«¥¬ VNR ¦

a²´©«¥¬ UNS

a²´©«¥¬ UNT

a²´©«¥¬ VNT

a²´©«¥¬ VNQL ©®¬¥¤®©®§³¦²¡³¥®

a²´©«¥¬ TNQL ¡®¤²¡ ­¥®©®§¥®

a²´©«¥¬ VNQ ¡ ¦ö²³´¡ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ TNS ¡ ´²¥¤ª¥ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ VNQ ¡ ¡®¤²¡ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ TNT ¡ ¡®¤²¡ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ VNQ ¢ ¦ö²³´¡ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ TNS ¢ ¡®¤²¡ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ TNS £ ¡®¤²¡ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ VNQ ¢ ¡®¤²¡ ³´²¥£«³¡´³¥®L ¡¬´¥²®¡´©¶ Q

a²´©«¥¬ TNT ¢ ¦¥­´¥ ³´¹£«¥´

a²´©«¥¬ VNQ ¢ ¡®¤²¡ ³´²¥£«³¡´³¥®L ¡¬´¥²®¡´©¶ R

a²´©«¥¬ TNT £ ¡®¤²¡ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ VNQ ¢ ´²¥¤ª¥ ³´²¥£«³¡´³¥®L ¡¬´¥²®¡´©¶ Q ¯£¨ R

a²´©«¥¬ TNT § ¡®¤²¡ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ VNQ ¢ ´²¥¤ª¥ ³´²¥£«³¡´³¥®L ¡¬´¥²®¡´©¶ S ¯£¨ T

a²´©«¥¬ TNT ¥ ´²¥¤ª¥ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ VNQ £ ¦ö²³´¡ ³´²¥£«³¡´³¥®L ¡¬´¥²®¡´©¶ Q ¯£¨ R

a²´©«¥¬ TNT « ¡®¤²¡ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ VNQ £ ¦ö²³´¡ ³´²¥£«³¡´³¥®L ¡¬´¥²®¡´©¶ S ¯£¨ T

a²´©«¥¬ TNT © ¡®¤²¡ ³´²¥£«³¡´³¥®

a²´©«¥¬ VNR

a²´©«¥¬ TNV ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´

M

a²´©«¥¬ TNV ¡®¤²¡ ³´¹£«¥´

a²´©«¥¬ VNS

a²´©«¥¬ TNV ´²¥¤ª¥ ¯£¨ ¦ªä²¤¥ ³´¹£«¥´

30.12.2006

L 403/59

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2017/18:63

Bilaga 1

69

Direktiv 91/439/EG

Föreliggande direktiv

a²´©«¥¬ WNQL ©®¬¥¤®©®§³¦²¡³¥®

a²´©«¥¬ WNQL ©®¬¥¤®©®§³¦²¡³¥®

a²´©«¥¬ WNQ ¡

a²´©«¥¬ WNQ ¡

M

a²´©«¥¬ WNQ ¢

M

a²´©«¥¬ WNQ £

M

a²´©«¥¬ WNQ ¤

a²´©«¥¬ WNQ ¢

a²´©«¥¬ WNQ ¥

a²´©«¥¬ WNR

M

a²´©«¥¬ WNS

M

M

a²´©«¥¬ WNR

M

a²´©«¥¬ WNS

a²´©«¥¬ WNT

a²´©«¥¬ WNT

a²´©«¥¬ WNU

a²´©«¥¬ WNU ¡

M

a²´©«¥¬ WNU ¢

M

a²´©«¥¬ WNU £

M

a²´©«¥¬ WNU ¤

a²´©«¥¬ W¡NQ

M

a²´©«¥¬ W¡NR

a²´©«¥¬ X

a²´©«¥¬ W¢

a²´©«¥¬ Y

M

a²´©«¥¬ QP

a²´©«¥¬ X

a²´©«¥¬ QQ

a²´©«¥¬ Y

a²´©«¥¬ QR

a²´©«¥¬ QP

a²´©«¥¬ QSNQ

a²´©«¥¬ QSNR

a²´©«¥¬ QQ

a²´©«¥¬ QT

a²´©«¥¬ QRNQ

M

a²´©«¥¬ QRNR

M

a²´©«¥¬ QRNS

a²´©«¥¬ QU

M

a²´©«¥¬ QV

a²´©«¥¬ QS

a²´©«¥¬ QW ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´

M

a²´©«¥¬ QW ¡®¤²¡ ³´¹£«¥´

M

a²´©«¥¬ QX

a²´©«¥¬ QT

a²´©«¥¬ QY

b©¬¡§¡ i

M

b©¬¡§¡ i¡

b©¬¡§¡ i

b©¬¡§¡ ii

b©¬¡§¡ ii

b©¬¡§¡ iii

b©¬¡§¡ iii

M

b©¬¡§¡ iv

M

b©¬¡§¡ v

M

b©¬¡§¡ vi

30.12.2006

L 403/60

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Promemorians lagförslag

Förslag till lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

Härigenom föreskrivs1i fråga om körkortslagen (1998:488)

dels att 3 kap. 14 c § ska upphöra att gälla,

dels att 3 kap. 14 b § och 5 kap. 15 b, 19 och 20 §§ (1998:488) ska ha följande lydelse.

3 kap. 14 b §2

Trots 14 § andra stycket ska ett körkort med behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE som efter återkallelse har utfärdats enligt 5 kap. 14 § andra stycket första meningen förnyas första gången vid utgången av den giltighetstid som angavs på det återkallade körkortet, om utfärdandet gjordes före utgången av denna giltighetstid. Körkortet ska därefter förnyas vart femte år

Trots 14 § andra stycket ska ett körkort med behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, eller DE, som efter återkallelse har utfärdats enligt 5 kap. 14 § andra stycket första meningen eller 5 kap. 15 a §, eller som har utfärdats efter villkor om alkolås enligt 5 kap. 15 b §, förnyas första gången vid utgången av den giltighetstid som angavs på det återkallade körkortet eller på det körkort som varit förenat med villkor om alkolås, om utfärdandet gjordes före utgången av denna giltighetstid. Körkortet ska därefter förnyas vart femte år.

Trots 14 § andra stycket ska ett körkort med behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE som har lämnats i utbyte mot eller ersatt ett körkort som har utfärdats i en stat inom EES förnyas första gången vid utgången av den giltighetstid som angavs på ursprungskörkortet, om utbytet eller ersättandet gjordes före utgången av denna giltighetstid. Körkortet ska därefter förnyas vart femte år.

Vid förnyelse enligt denna paragraf tillämpas 12 § och 14 a § första stycket.

5 kap. 15 b §3

När villkorstiden är slut får ett nytt körkort utan villkor om alkolås utfärdas efter ansökan, om sökanden har körkortstillstånd.

När villkorstiden är slut får ett nytt körkort utan villkor om alkolås, utan ytterligare prövning, utfärdas efter ansökan.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort, i den ursprungliga lydelsen. 2 Senaste lydelse 2012:874. 3 Senaste lydelse 2010:1914.

Om det i beslutet om villkor om alkolås finns krav som ska uppfyllas för utfärdande gäller de kraven i stället för första stycket. Detsamma gäller ett beslut av Transportstyrelsen som fattats efter beslutet om villkor om alkolås men innan villkorstiden löpt ut.

19 §4

En ansökan om beslut om villkor om alkolås får bifallas endast om sökanden med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden bedöms som lämplig för körkortsinnehav med villkor om alkolås. Sådan lämplighet förutsätter att sökanden

1. kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken,

2. inte brukar narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64), och

3. uppfyller de andra medicinska krav än krav på frånvaro av alkoholmissbruk eller alkoholberoende som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten.

3. uppfyller de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten.

Som bruk av narkotika enligt första stycket 2 anses inte en behandling där narkotika intas i enlighet med läkares eller någon annan behörig receptutfärdares ordination, under förutsättning att bruket inte innebär någon trafiksäkerhetsrisk.

20 §5

Om ett beslut om villkor om alkolås fattas, ska sökandens rätt att framföra körkortspliktiga fordon under villkorstiden vara begränsad på det sätt som anges i 22 §. Villkorstiden ska vara ett år, om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Om ett beslut om villkor om alkolås fattas, ska sökandens rätt att framföra körkortspliktiga fordon under villkorstiden vara begränsad på det sätt som anges i 22 §. Villkorstiden ska vara ett år, om inte annat följer av andra stycket.

Villkorstiden ska vara två år, om

1. återkallelse skulle ha skett enligt 3 § 1 på grund av brott mot 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, eller

2. återkallelse annars skulle ha skett enligt 3 § 1 och sökanden

a) under de senaste fem åren före det brott som har föranlett återkallelsen har gjort sig skyldig till annat brott mot 4 eller 4 a § lagen om straff för vissa trafikbrott till följd av alkoholförtäring, eller

b) har diagnosen alkoholberoende eller alkoholmissbruk.

2. återkallelse annars skulle ha skett enligt 3 § 1 och sökanden under de senaste fem åren före det brott som har föranlett återkallelsen har gjort sig skyldig till annat brott mot 4 eller 4 a § lagen om straff för vissa trafikbrott till följd av alkoholförtäring.

4 Senaste lydelse 2017:272. 5 Senaste lydelse 2010:1914. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket 2. b och tredje stycket tas bort.

Om villkorstiden har bestämts till ett år och körkortshavaren under denna tid visar sig ha diagnosen alkoholberoende eller alkoholmissbruk, ska villkorstiden förlängas till två år. Om det finns anledning att anta att körkortshavaren har ett sådant beroende eller missbruk, får denne föreläggas att ge in läkarintyg om dessa förhållanden.

Med återkallelse avses i denna paragraf även återkallelse tills vidare enligt 5 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut om villkor om alkolås för vilka villkorstiden inte har löpt ut före ikraftträdandet.

Förteckning över remissinstanserna

Följande remissinstanser har inkommit med svar: Kammarrätten i Göteborg, Förvaltningsrätten i Karlstad, Domstolsverket, Polismyndigheten, Trafikverket, Regelrådet, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF), Svensk Trafikmedicinsk Förening (STFM), Transportstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Motorförarnas Helnykterhetsförbund, Sveriges Bussföretag, Sveriges Läkarförbunds Etik och Ansvarsråd (EAR) och Sveriges Åkeriföretag. Svar har inte inkommit från Motormännens Riksförbund, SEKO, Svenska läkaresällskapet, Trafikförsäkringsföreningen och Transportarbetareförbundet.

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

Härigenom föreskrivs1i fråga om körkortslagen (1998:488)2

dels att 3 kap. 14 c § ska upphöra att gälla,

dels att 3 kap. 14 b § och 5 kap. 15 b, 19 och 20 §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap. 14 b §3

Trots 14 § andra stycket ska ett körkort med behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE som efter återkallelse har utfärdats enligt 5 kap. 14 § andra stycket första meningen förnyas första gången vid utgången av den giltighetstid som angavs på det återkallade körkortet, om utfärdandet gjordes före utgången av denna giltighetstid. Körkortet ska därefter förnyas vart femte år.

Trots 14 § andra stycket ska ett körkort med behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, eller DE, som efter återkallelse har utfärdats enligt 5 kap. 14 § andra stycket första meningen eller enligt 5 kap. 15 a §, eller som efter villkor om alkolås har utfärdats enligt 5 kap. 15 b §, förnyas första gången vid utgången av den giltighetstid som angavs på det återkallade körkortet eller på det körkort som varit förenat med villkor om alkolås, om utfärdandet gjordes före utgången av denna giltighetstid. Körkortet ska därefter förnyas vart femte år.

Trots 14 § andra stycket ska ett körkort med behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE som har lämnats i utbyte mot eller ersatt ett körkort som har utfärdats i en stat inom EES förnyas första gången vid utgången av den giltighetstid som angavs på ursprungskörkortet, om utbytet eller ersättandet gjordes före utgången av denna giltighetstid. Körkortet ska därefter förnyas vart femte år.

Vid förnyelse enligt denna paragraf tillämpas 12 § och 14 a § första stycket.

Vid förnyelse enligt denna paragraf tillämpas 12 § och 14 a §.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort, ändrat genom direktiven 2009/113/EG, 2011/94/EU, 2012/36/EU, 2013/22/EU, 2013/47/EU, 2014/85/EU, (EU) 2015/653 och (EU) 2016/1106. 2 Senaste lydelse av 3 kap. 14 c § 2012:874. 3 Senaste lydelse 2012:874.

5 kap. 15 b §4

När villkorstiden är slut får ett nytt körkort utan villkor om alkolås utfärdas efter ansökan, om sökanden har körkortstillstånd.

När villkorstiden är slut får ett nytt körkort utan villkor om alkolås utfärdas efter ansökan utan ytterligare prövning.

Om det i beslutet om villkor om alkolås finns krav som ska uppfyllas för utfärdande gäller de kraven i stället för första stycket. Detsamma gäller ett beslut av Transportstyrelsen som fattats efter beslutet om villkor om alkolås men innan villkorstiden löpt ut.

19 §5

En ansökan om beslut om villkor om alkolås får bifallas endast om sökanden med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden bedöms som lämplig för körkortsinnehav med villkor om alkolås. Sådan lämplighet förutsätter att sökanden

1. kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken,

2. inte brukar narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64), och

3. uppfyller de andra medicinska krav än krav på frånvaro av alkoholmissbruk eller alkoholberoende som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten.

3. uppfyller de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten.

Som bruk av narkotika enligt första stycket 2 anses inte en behandling där narkotika intas i enlighet med läkares eller någon annan behörig receptutfärdares ordination, under förutsättning att bruket inte innebär någon trafiksäkerhetsrisk.

20 §6

Om ett beslut om villkor om alkolås fattas, ska sökandens rätt att framföra körkortspliktiga fordon under villkorstiden vara begränsad på det sätt som anges i 22 §. Villkorstiden ska vara ett år, om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Om ett beslut om villkor om alkolås fattas, ska sökandens rätt att framföra körkortspliktiga fordon under villkorstiden vara begränsad på det sätt som anges i 22 §. Villkorstiden ska vara ett år, om inte annat följer av andra stycket.

Villkorstiden ska vara två år, om

1. återkallelse skulle ha skett enligt 3 § 1 på grund av brott mot 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, eller

2. återkallelse annars skulle ha skett enligt 3 § 1 och sökanden

a) under de senaste fem åren före det brott som har föranlett

2. återkallelse annars skulle ha skett enligt 3 § 1 och sökanden under de senaste fem åren före det brott som har föranlett

4 Senaste lydelse 2010:1914. 5 Senaste lydelse 2017:272. 6 Senaste lydelse 2010:1914. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

återkallelsen har gjort sig skyldig till annat brott mot 4 eller 4 a § lagen om straff för vissa trafikbrott till följd av alkoholförtäring, eller

b) har diagnosen alkoholberoende eller alkoholmissbruk.

Om villkorstiden har bestämts till ett år och körkortshavaren under denna tid visar sig ha diagnosen alkoholberoende eller alkoholmissbruk, ska villkorstiden förlängas till två år. Om det finns anledning att anta att körkortshavaren har ett sådant beroende eller missbruk, får denne föreläggas att ge in läkarintyg om dessa förhållanden.

återkallelsen har gjort sig skyldig till annat brott mot 4 eller 4 a § lagen om straff för vissa trafikbrott till följd av alkoholförtäring.

Med återkallelse avses i denna paragraf även återkallelse tills vidare enligt 5 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut om villkor om alkolås om villkorstiden inte har löpt ut före ikraftträdandet.

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-11-14

Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Erik Nymansson och Anders Eka.

Några frågor om alkolås

Enligt en lagrådsremiss den 9 november 2017 har regeringen (Näringsdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i körkortslagen (1998:488).

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Ulrika Stenström.

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

Näringsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 13 december 2017

Närvarande: statsminister Löfven, ordförande, och statsråden Lövin, Wallström, M Johansson, Baylan, Bucht, Hultqvist, Regnér, Hellmark Knutsson, Bolund, Damberg, Bah Kuhnke, Shekarabi, Fridolin, Eriksson, Skog, Ekström, Fritzon, Eneroth

Föredragande: statsrådet Eneroth

Regeringen beslutar proposition 2017/18:63 Några frågor om alkolås