Prop. 2017/18:2

Höständringsbudget för 2017

Regeringens proposition

2017/18:2

Höständringsbudget för 2017

Regeringens proposition

2017/18:2

Höständringsbudget för 2017

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 september 2017

Stefan Löfven

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar avseende statens utgifter för budgetåret 2017.

PROP. 2017/18:2

Innehållsförteckning

Tabellförteckning ................................................................................................................... 6

1 Förslag till riksdagsbeslut ........................................................................................... 9

2 Inledning .................................................................................................................... 15 2.1 Ändringar i statens budget ........................................................................ 15 2.2 Konsekvenser för statens budget .............................................................. 15

3 Ändringar avseende statens utgifter ......................................................................... 19 3.1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse ................................................................ 19 3.2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning ...................... 19 3.3 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution ............................................... 20 3.4 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet ................................................................. 20 3.5 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan .............................................. 21 3.6 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd .................................................. 22 3.7 Utgiftsområde 8 Migration ....................................................................... 22 3.8 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg........................ 23 3.9 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning ................................................................................. 24 3.10 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn ................ 24 3.11 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering .. 25 3.12 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv ...................................... 26 3.13 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning ........................ 26 3.14 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid ...................... 27 3.15 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik ............................................................. 28 3.16 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård ...................................... 28 3.17 Utgiftsområde 21 Energi ........................................................................... 29 3.18 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel ................. 29 3.19 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner ................................. 29

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 14 september 2017

PROP. 2017/18:2

Tabellförteckning

Tabell 1.1 Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och nya och ändrade anslag 2017 .................................................................................... 10 Tabell 1.2 Specifikation av ändrade beställningsbemyndiganden 2017 ..................... 11

1

Förslag till riksdagsbeslut

PROP. 2017/18:2

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. bemyndigar regeringen att under 2017

besluta om medlemskap i KIC Digital under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) och att under 2017–2022 för anslagen 2:6 Lunds universitet:

Forskning och utbildning på forskarnivå, 2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå och 2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå under utgiftsområde 16

Utbildning och universitetsforskning besluta om årliga medlemsavgifter på högst 250 000 kronor vardera (avsnitt 3.13),

2. bemyndigar regeringen att under 2017–

2022 för anslagen 2:4 Uppsala universitet:

Forskning och utbildning på forskarnivå och 2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning

och utbildning på forskarnivå under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning besluta om årliga medlemsavgifter till KIC InnoEnergy SE på högst 500 000 kronor vardera (avsnitt 3.13),

3. godkänner den föreslagna användningen av

anslaget 1:8 Energiteknik under utgiftsområde 21 Energi (avsnitt 3.17),

4. godkänner ändrade ramar för utgifts-

områden och anvisar nya och ändrade anslag enligt tabell 1.1,

5. bemyndigar regeringen att under 2017 ingå

ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i tabell 1.2.

PROP. 2017/18:2

Tabell 1.1 Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och nya och ändrade anslag 2017

Tusental kronor

Utgiftsområde

Anslags- nummer

Beslutad ram/anvisat

anslag

Förändring av

ram/anslag

Ny ram/

Ny anslagsnivå

1 Rikets styrelse 13 312 676 3 000 13 315 676

6:1 Allmänna val och demokrati

92 340 3 000 95 340

3 Skatt, tull och exekution 10 985 564 38 000 11 023 564

1:1 Skatteverket

7 357 366 18 000 7 375 366

1:3 Kronofogdemyndigheten

1 884 273 20 000 1 904 273

4 Rättsväsendet 43 816 641 58 000 43 874 641

1:2 Säkerhetspolisen

1 291 510 23 000 1 314 510

1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

39 984 35 000 74 984

5 Internationell samverkan

2 019 191 144 300 2 163 491

1:1 Avgifter till internationella organisationer

1 420 554 144 300 1 564 854

7 Internationellt bistånd 36 286 242 488 317 36 774 559

1:1 Biståndsverksamhet 34 994 725 488 317 35 483 042

8

Migration 32 685 319 6 736 000 39 421 319

1:2 Ersättningar och bostadskostnader 23 728 000 6 228 000 29 956 000

1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden

586 150 118 000 704 150

1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl.

0 390 000 390 000

9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 70 404 164 40 000 70 444 164

4:6 Statens institutionsstyrelse

1 011 750 40 000 1 051 750

10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 107 080 805 91 000 107 171 805

1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader

810 000 91 000 901 000

12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 89 491 398 -104 563 89 386 835

1:2 Föräldraförsäkring 41 696 503 -104 563 41 591 940

13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 32 635 380 70 000 32 705 380

1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare

6 379 887 48 000 6 427 887

1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare

3 598 643 22 000 3 620 643

14 Arbetsmarknad och arbetsliv 75 657 014 12 000 75 669 014

1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader

8 381 086 12 000 8 393 086

16 Utbildning och universitetsforskning 73 057 713

0 73 057 713

1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten

712 572 -2 000 710 572

1:4 Sameskolstyrelsen

41 249 2 000 43 249

18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 6 754 560 50 000 6 804 560

1:1 Bostadspolitisk utveckling

24 000 50 000 74 000

20 Allmän miljö- och naturvård

8 909 539 3 000 8 912 539

2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader

57 599 3 000 60 599

21

Energi

2 876 398 203 000 3 079 398

1:8 Energiteknik

440 000 203 000 643 000

23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 17 204 901 1 037 000 18 241 901

1:10 Gårdsstöd m.m.

6 467 000 1 037 000 7 504 000

25 Allmänna bidrag till kommuner 105 554 920 11 236 105 566 156

1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader

3 890 933 11 236 3 902 169

Summa anslagsförändring på ändringsbudget

8 880 290

PROP. 2017/18:2

Tabell 1.2 Specifikation av ändrade beställningsbemyndiganden 2017

Tusental kronor

Utgifts- område

Anslags- nummer

Beslutat

beställnings- bemyndigande

Förändring av beställnings- bemyndigande

Nytt

beställnings- bemyndigande Tidsperiod

2 1:10

Bidragsfastigheter

30 000 20 000 50 000 2018

4 1:18

Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet

140 000 15 000 155 000 2018–2022

9

1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård

304 000 304 000 2018–2021

10 1:6

Bidrag för sjukskrivningsprocessen

2 701 000 2 701 000 2018–2019

17 13:2

Bidrag till allmänna samlingslokaler

30 000 14 000 44 000 2018–2020

20 1:17

Klimatinvesteringar

1 100 000 450 000 1 550 000 2018–2020

Summa förändring av beställningsbemyndigande på ändringsbudget

3 504 000

Not: De ekonomiska åtagandena medger utgifter fr.o.m. 2018 t.o.m. angivet slutår.

Hänvisningar till S1

  • Prop. 2017/18:2: Avsnitt 3

2. Inledning

PROP. 2017/18:2

2 Inledning

2.1. Ändringar i statens budget

Enligt 9 kap. 6 § riksdagsordningen får regeringen vid högst två tillfällen lämna en proposition med förslag till ändringar i statens budget för det löpande budgetåret. I en tilläggsbestämmelse anges att förslagen ska lämnas i anslutning till den ekonomiska vårpropositionen och budgetpropositionen. Endast om det finns särskilda skäl får förslag till ändringar i budgeten lämnas vid andra tillfällen.

Det finns ingen reglering av vilka förslag som får lämnas i en proposition om ändringar i budgeten. I förarbetena till riksdagsordningen framhålls dock att syftet med propositioner om ändringar i budgeten är att komplettera den av riksdagen beslutade budgeten med anledning av förändringar som vid beslutstillfället inte var möjliga att förutse. Reformer med varaktiga budgetära konsekvenser bör, med hänsyn till vikten av en samlad budgetbehandling, som huvudregel beslutas i samband med budgetpropositionen. I de undantagsfall som ett förslag till ändringar i budgeten innehåller ny lagstiftning med varaktiga budgetära effekter bör regeringen motivera varför förslaget lämnas vid det aktuella tillfället samt redovisa en ny preliminär inkomstberäkning och nya preliminära utgiftsramar för de närmast följande två åren (prop. 2013/14:173 s. 33 f.).

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ändringar i statens budget för 2017. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

2.2. Konsekvenser för statens budget

De förslag som lämnas i denna proposition innebär att anvisade medel ökar med sammanlagt 8,9 miljarder kronor. Anslagsökningarna uppgår till 9,0 miljarder kronor och anslagsminskningarna till 0,1 miljarder kronor.

Av de sammanlagda anslagsförändringarna avser 7,7 miljarder kronor förändringar hänförliga till ändrade volymer eller makroekonomiska förutsättningar. Av detta belopp avser 6,3 miljarder kronor förändrade kostnader i mottagningssystemet för asylsökande. Förändrade växelkurser står för 0,1 miljard kronor av ökningen och en högre utbetalningstakt inom gårdsstödet har medfört ökade behov av medel om 1,0 miljarder kronor.

Resterande 1,2 miljarder kronor avser diskretionära beslut. Av dessa utgör 0,5 miljarder kronor en ökning av biståndsanslaget till följd av lägre avräkningsbara kostnader för asylsökande under utgiftsområde 8 Migration, 0,4 miljarder kronor ett nytt tillfälligt stöd till kommuner med anledning av de långa handläggningstiderna i asylärenden och 0,2 miljarder kronor stöd till installation av solceller som syftar till att korta de köer som bildats i systemet till följd av att söktrycket inom stödet varit högt under flera år.

Förslagen i denna proposition bedöms ha samma effekter på den offentliga sektorns finanser, inklusive det finansiella sparandet, som på statens budget.

De anslagsförändringar som föreslås i denna proposition har beaktats i de prognoser som redovisas i budgetpropositionen för 2018. I budgetpropositionen presenteras i tabellform dels utgiftsförändringarna för 2017 till följd av

PROP. 2017/18:2

16 förslagen i denna proposition, dels utgiftsförändringarna för 2018–2020 till följd av förslagen och aviseringarna i budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1 Förslag till statens budget, finansplan m.m. avsnitt 8.5 tabell 8.14).

De förändringar av beställningsbemyndiganden som föreslås uppgår sammantaget till 3,5 miljarder kronor och framgår av tabell 1.2.

3

Ändringar avseende

statens utgifter

PROP. 2017/18:2

Hänvisningar till S2-2

3. Ändringar avseende statens utgifter

I detta avsnitt lämnar regeringen förslag till ändringar avseende statens utgifter för 2017. Det samlade förslaget till ändrade ramar för utgiftsområden och nya och ändrade anslag för 2017 finns i avsnitt 1 tabell 1.1. En sammanställning av förslagen till ändrade beställningsbemyndiganden för 2017 finns i avsnitt 1 tabell 1.2.

I budgetpropositionen för 2018 presenteras i tabellform dels utgiftsförändringarna för 2017 till följd av förslagen i denna proposition, dels utgiftsförändringarna för 2018–2020 till följd av förslagen och aviseringarna i budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1 Förslag till statens budget, finansplan m.m. avsnitt 8.5 tabell 8.14).

Hänvisningar till S3

3.1. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:1 Allmänna val och demokrati

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 92 340 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 6:1 Allmänna val

och demokrati ökas med 3 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget får

användas bl.a. för att finansiera utgifter för val. Det nuvarande it-stödet för valadministration behöver förnyas för att säkerställa att stödet även i fortsättningen är tillförlitligt, rättssäkert och effektivt. För att stödet ska kunna vara på plats senast inför valet 2022 måste detta arbete

påbörjas redan innevarande år. Regeringen anser därför att anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati bör ökas med 3 000 000 kronor.

3.2. Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:10 Bidragsfastigheter (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 193 000 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2017 ingå avtal för underhåll av bidragsfastigheter som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor 2018.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas

att under 2017 för anslaget 1:10 Bidragsfastigheter ingå avtal för underhåll av bidragsfastigheter som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 50 000 000 kronor 2018.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget får

användas bl.a. för utgifter för underhåll av de bidragsfastigheter som Statens fastighetsverk förvaltar. Vård och underhåll av de statliga fastigheter som utgör en del av det svenska kulturarvet förutsätter att fleråriga ekonomiska åtaganden kan ingås. Det finns ett behov av utökade möjligheter att ingå fleråriga avtal i

PROP. 2017/18:2

20 samband med renoveringarna av Stockholms slotts fasader. Regeringen bör därför bemyndigas att under 2017 för anslaget 1:10

Bidragsfastigheter ingå avtal för underhåll av bidragsfastigheter som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 50 000 000 kronor 2018.

3.3. Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

1:1 Skatteverket

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 7 357 366 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:1 Skatteverket

ökas med 18 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag:

Riksdagen

har beslutat om nya regler om uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationer (prop. 2016/17:58, bet. 2016/17:SkU21, rskr. 2016/17:256). De nya reglerna innebär bl.a. att uppgifter om utbetalda ersättningar för arbete och skatteavdrag på individnivå ska lämnas månadsvis i en arbetsgivardeklaration till Skatteverket. Reglerna påverkar alla företag och andra som betalar ut ersättning för arbete som utbetalaren är skyldig att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter för. Ändringen träder i kraft den 1 juli 2018 för vissa uppgiftsskyldiga och fr.o.m. den 1 januari 2019 omfattas samtliga uppgiftsskyldiga. För att uppgiftslämnarna ska hinna anpassa sina it-system och kunna lämna de efterfrågade uppgifterna till Skatteverket är det angeläget att Skatteverket slutför utvecklingen av myndighetens it-system i tid. Det medför behov av ytterligare medel redan under innevarande år.

Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget 1:1 Skatteverket bör ökas med 18 000 000 kronor.

1:3 Kronofogdemyndigheten

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1 884 273 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:3 Kronofogde-

myndigheten ökas med 20 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: I november

2016 trädde nya regler om skuldsanering i kraft (prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235). De nya reglerna har gjort det möjligt för fler personer att ansöka om skuldsanering. Det har lett till en kraftig ökning av antalet ansökningar om skuldsanering till Kronofogdemyndigheten. Handläggningstiderna för dessa ärenden har därför blivit långa. För att ge myndigheten förutsättningar att kunna hantera det ökade antalet ansökningar behöver ytterligare medel tillföras anslaget. Regeringen anser därför att anslaget 1:3 Kronofogdemyndigheten bör ökas med 20 000 000 kronor.

3.4. Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:2 Säkerhetspolisen

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1 291 510 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:2 Säkerhets-

polisen ökas med 23 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Det är ange-

läget att Säkerhetspolisen med hänsyn till det förändrade omvärldsläget kan upprätthålla sin kapacitet att skydda Sveriges demokratiska system, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det finns även ett behov av att förstärka myndighetens resurser med anledning av ett intensifierat arbete mot bl.a. ideologiskt motiverade aktörer och inför valet 2018. Regeringen anser därför att anslaget 1:2 Säkerhetspolisen bör ökas med 23 000 000 kronor.

PROP. 2017/18:2

1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 39 984 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:13 Kostnader

för vissa skaderegleringar m.m. ökas med 35 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget får

användas för utgifter som uppkommer för staten i samband med vissa skaderegleringar. Utgifterna för statens skaderegleringsverksamhet har blivit högre än beräknat eftersom antalet skadeståndsärenden har ökat, främst avseende ersättningar vid frihetsberövanden. Det finns även enskilda ärenden som föranlett att stora skadeståndsbelopp har utbetalats. Regeringen anser därför att anslaget 1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. bör ökas med 35 000 000 kronor.

1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 92 000 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2017 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 140 000 000 kronor 2018–2022.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas

att under 2017 för anslaget 1:18 Från EUbudgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 155 000 000 kronor 2018–2022.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget får

användas för utgifter avseende verksamhet som bedrivs inom ramen för fonden för inre säkerhet och för administration av fonden. Verksamheten bedrivs utifrån ett nationellt program som delvis

omfattar fleråriga projekt. För att möjliggöra att fler projekt kan genomföras behöver bemyndigandet ökas med 15 000 000 kronor. Regeringen bör därför bemyndigas att under 2017 för anslaget 1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 155 000 000 kronor 2018–2022.

3.5. Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:1 Avgifter till internationella organisationer

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1 420 554 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:1 Avgifter till

internationella organisationer ökas med 144 300 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget får

användas för utgifter för avgifter avseende Sveriges medlemskap i internationella organisationer, främst FN, Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, Nordiska ministerrådet och OECD. Belastningen på anslaget påverkas såväl av valutafluktuationer som av antalet freds- och säkerhetsfrämjande insatser. Efter förslag i propositionen Vårändringsbudget för 2017 beslutade riksdagen att öka anslaget med 92 000 000 kronor (prop. 2016/17:99, bet. 2016/17:FiU21, rskr. 2016/17:350). Till följd av en fortsatt försvagad kronkurs och högre avgifter än beräknat förväntas Sveriges utgifter för avgifter bli högre än vad som beräknades i propositionen Vårändringsbudget för 2017. Regeringen anser därför att anslaget 1:1 Avgifter till internationella organisationer bör ökas med 144 300 000 kronor.

PROP. 2017/18:2

3.6. Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1 Biståndsverksamhet

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 34 994 725 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:1 Bistånds-

verksamhet ökas med 488 317 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: I Migrations-

verkets prognos från juli i år har antalet personer som antas söka asyl i Sverige sänkts, från 34 700 till 28 000 personer, jämfört med prognosen i februari. Däremot har den genomsnittliga kostnaden per dygn i mottagandesystemet ökat från 839 till 914 kronor och antalet avräkningsbara dygn har ökat från 257 till 273 dygn. Den ökade dygnskostnaden beror på att kommunernas ansökningar om ersättning för mottagandet av ensamkommande asylsökande barn uppgår till ett högre belopp än vad som antogs i budgetpropositionen för 2017 och propositionen Vårändringsbudget för 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 7 och prop. 2016/17:99). Trots ökningen av både antalet dygn och kostnaderna per dygn i mottagningssystemet leder minskningen av antalet asylsökande till att de kostnader som klassificeras som bistånd i enlighet med den definition som används av OECD:s biståndskommitté DAC minskar med 488 317 000 kronor enligt den utgiftsbaserade prognosmetod som regeringen använt i budgetpropositionen för 2017. Kostnader som klassificeras som bistånd från andra utgiftsområden ingår i biståndsramen. För att upprätthålla den av riksdagen fastställda biståndsramen för 2017 om 0,99 procent av vid budgeteringstillfället beräknad BNI enligt EU-förordningen för nationalräkenskaperna ENS 2010 bör anslaget 1:1 Biståndsverksamhet ökas med 488 317 000 kronor.

Politikens inriktning såsom den uttrycks i budgetpropositionen för 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 7 avsnitt 2.5) ligger fast. I propositionen Vårändringsbudget för 2017 (prop. 2016/17:99) uppmärksammade regeringen särskilt de fortsatt rekordstora globala humanitära behoven, de särskilt utsatta

situationerna i sviktande och konfliktdrabbade stater, bristande respekt för de mänskliga rättigheterna och det minskande demokratiska utrymmet i världen, behovet av att stärka alla människors fulla åtnjutande av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt de stadigt ökande globala behoven av internationella miljö- och klimatinsatser inklusive hav och marina resurser. Regeringen avser att använda ökningen av anslaget till åtgärder inom dessa områden.

Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget 1:1 Biståndsverksamhet bör ökas med 488 317 000 kronor.

Hänvisningar till S3-6

3.7. Utgiftsområde 8 Migration

1:2 Ersättningar och bostadskostnader

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 23 728 000 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:2 Ersättningar

och bostadskostnader ökas med 6 228 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget får

användas bl.a. för utgifter för stöd till asylsökande m.fl. och statsbidrag till kommuner och landsting. Kommunernas ansökningar om ersättning för mottagandet av ensamkommande asylsökande barn uppgår till ett högre belopp än vad som antogs i budgetpropositionen för 2017 och propositionen Vårändringsbudget för 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 8 och prop. 2016/17:99). Vidare bedöms ett större antal ansökningar kunna hanteras under 2017 än vad som tidigare antagits. Regeringen anser därför att anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostnader bör ökas med 6 228 000 000 kronor.

1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 586 150 000 kronor.

PROP. 2017/18:2

Regeringens förslag: Anslaget 1:6 Offentligt

biträde i utlänningsärenden ökas med 118 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget får

användas för utgifter för offentligt biträde och tolk i ärenden enligt utlänningslagen (2005:716) och lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll. Efter förslag i propositionen Vårändringsbudget för 2017 beslutade riksdagen att öka anslaget med 190 000 000 kronor (prop. 2016/17:99, bet. 2016/17:FiU21, rskr. 2016/17:350). Utgifterna för offentliga biträden beräknas dock bli högre än vad som tidigare antagits. Det beror främst på att andelen ärenden som kräver biträde ökat och att kostnaden för offentligt biträde per ärende har ökat. Regeringen anser därför att anslaget 1:6

Offentligt biträde i utlänningsärenden bör ökas med 118 000 000 kronor.

1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m.fl.

Något anslag för detta ändamål finns inte uppfört på statens budget för innevarande år.

Regeringens förslag:

Ett nytt ramanslag

1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m.fl. förs upp på statens budget med 390 000 000 kronor. Anslaget får användas för statsbidrag till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m.fl.

Skälen för regeringens förslag:

Handlägg-

ningstiderna för asylärenden som gäller ensamkommande barn är för närvarande långa. För att stärka kommunernas möjlighet att låta ensamkommande unga i asylprocessen som fyller 18 år och fortfarande väntar på ett slutgiltigt beslut i sitt ärende bo kvar i den kommun där de vistas bör ett tillfälligt kommunbidrag införas. Regeringen anser därför att ett nytt ramanslag 1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m.fl. bör föras upp på statens budget med 390 000 000 kronor. Anslaget får användas för

statsbidrag till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m.fl.

3.8. Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 3 229 286 000 kronor.

Något bemyndigande att ingå ekonomiska åtaganden har inte lämnats för 2017.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas

att under 2017 för anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 304 000 000 kronor 2018–2021.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen

har ansökt om att Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) ska omlokaliseras till Sverige. För att Sverige ska kunna erbjuda ett attraktivt värdlandspaket anges i det svenska erbjudandet att Sverige avser att svara för hyreskostnader för EMA:s kontorslokaler under en period på tre år. För att säkerställa att det finns medel för detta behövs ett bemyndigande att ingå de ekonomiska åtaganden som följer av ett eventuellt beslut om att EMA ska omlokaliseras från Storbritannien till Sverige. Åtagandet uppgår till högst 300 000 000 kronor över en treårsperiod fr.o.m. en eventuell omlokalisering.

Det finns vidare sedan tidigare åtaganden inom ämnesområdet farmaci som Vetenskapsrådet har beslutat om. Dessa åtaganden uppgår till ca 4 000 000 kronor.

Regeringen bör mot denna bakgrund bemyndigas att under 2017 för anslaget 1:6

Bidrag till folkhälsa och sjukvård ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 304 000 000 kronor 2018–2021.

PROP. 2017/18:2

4:6 Statens institutionsstyrelse

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1 011 750 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 4:6 Statens

institutionsstyrelse ökas med 40 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag:

Statens

institutionsstyrelse har de senaste åren utökat antalet vårdplatser. Efter förslag i propositionen Vårändringsbudget för 2017 tillfördes anslaget medel för att möta efterfrågan på vårdplatser (prop. 2016/17:99, bet. 2016/17:FiU21, rskr. 2016/17:350). Det behövs ytterligare medel till följd av en fortsatt hög efterfrågan. Regeringen anser därför att anslaget 4:6 Statens institutionsstyrelse bör ökas med 40 000 000 kronor.

3.9. Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen

(bemyndigande )

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 2 901 000 000 kronor.

Något bemyndigande att ingå ekonomiska åtaganden har inte lämnats för 2017.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas

att under 2017 för anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 701 000 000 kronor 2018 och 2019.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget får

användas för utgifter för statsbidrag och bidrag till berörda aktörer i sjukskrivningsprocessen. Medlen avser bidrag till bl.a. hälso- och sjukvården för arbetet med sjukskrivningsprocessen och försäkringsmedicinska utredningar.

Regeringen avser att ingå en ny överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting om försäkringsmedicinska utredningar. Överenskommelsen reglerar den ekonomiska kompensationen som landstingen får när de utför sådana utredningar. Regeringen bör därför bemyndigas att under 2017 för anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 701 000 000 kronor 2018 och 2019.

1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 810 000 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:7Ersättning för

höga sjuklönekostnader ökas med 91 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget får

användas för utgifter för sjuklönekostnader enligt lagen (1991:1047) om sjuklön. Ersättning krediteras året efter det år sjuklönekostnaden uppstår. Utfallet för 2016 visar att anslaget inte täcker kostnaderna för de ersättningar som arbetsgivare är berättigade till enligt lag och att ytterligare medel behöver tillföras anslaget. Regeringen anser därför att anslaget 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader bör ökas med 91 000 000 kronor.

3.10. Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

1:2 Föräldraförsäkring

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 41 696 503 000 kronor.

PROP. 2017/18:2

Regeringens förslag: Anslaget 1:2 Föräldra-

försäkring minskas med 104 563 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Den 1 juli

2017 infördes en begränsning av rätten till föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige med barn (prop. 2016/17:154, bet. 2016/17:SfU23, rskr. 2016/17:283). Regeländringen innebär att rätten till föräldrapenning anpassas efter barnets ålder för de föräldrar som kommer till Sverige med barn.

Sedan propositionen lämnades och förslaget trätt i kraft har bedömningen av hur reformens effekter på statens budget fördelas över prognosperioden förändrats. För 2017 minskar utgifterna för föräldraförsäkringen mer än vad som tidigare redovisats samtidigt som utgifterna för bl.a. etableringsersättningen ökar.

Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget 1:2 Föräldraförsäkring bör minskas med 104 563 000 kronor.

3.11. Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 6 379 887 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:3 Etablerings-

ersättning till vissa nyanlända invandrare ökas med 48 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Den 1 juli

2017 infördes en begränsning av rätten till föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige med barn (prop. 2016/17:154, bet. 2016/17:SfU23, rskr. 2016/17:283). Regeländringen innebär att rätten till föräldrapenning anpassas efter barnets ålder för de föräldrar som kommer till Sverige med barn. Begränsningen bedöms öka antalet deltagare i etableringsuppdraget.

Sedan propositionen lämnades och förslaget trätt i kraft har bedömningen av hur reformens effekter på statens budget fördelas över prognosperioden förändrats. För 2017 ökar utgifterna för bl.a. etableringsersättning mer än vad som tidigare redovisats samtidigt som utgifterna för föräldraförsäkring minskar.

Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare bör ökas med 48 000 000 kronor.

1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 3 598 643 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:4 Ersättning för

insatser för vissa nyanlända invandrare ökas med 22 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Den 1 juli

2017 infördes en begränsning av rätten till föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige med barn (prop. 2016/17:154, bet. 2016/17:SfU23, rskr. 2016/17:283). Regeländringen innebär att rätten till föräldrapenning anpassas efter barnets ålder för de föräldrar som kommer till Sverige med barn. Begränsningen bedöms öka antalet deltagare i etableringsuppdraget.

Sedan propositionen lämnades och förslaget trätt i kraft har bedömningen av hur reformens effekter på statens budget fördelas över prognosperioden förändrats. För 2017 ökar utgifterna för bl.a. ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare mer än vad som tidigare redovisats samtidigt som utgifterna för föräldraförsäkring minskar.

Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget 1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare bör ökas med 22 000 000 kronor.

PROP. 2017/18:2

3.12. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 8 381 086 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:1 Arbets-

förmedlingens förvaltningskostnader ökas med 12 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Den 1 juli

2017 infördes en begränsning av rätten till föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige med barn (prop. 2016/17:154, bet. 2016/17:SfU23, rskr. 2016/17:283). Regeländringen innebär att rätten till föräldrapenning anpassas efter barnets ålder för de föräldrar som kommer till Sverige med barn. Begränsningen bedöms öka antalet deltagare i etableringsuppdraget och därmed öka förvaltningsutgifterna för Arbetsförmedlingen.

Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader bör ökas med 12 000 000 kronor.

3.13. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:4 Sameskolstyrelsen

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 41 249 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:4 Sameskol-

styrelsen ökas med 2 000 000 kronor.

Anslaget 1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten minskas med 2 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag:

Sameskol-

styrelsen har under flera år uppvisat underskott i verksamheten, bl.a. till följd av ökade kostnader för lokaler. För att inte riskera att myndigheten överskrider anvisade medel behöver anslaget

ökas. Regeringen anser därför att anslaget 1:4 Sameskolstyrelsen bör ökas med 2 000 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten minskas med motsvarande belopp. Minskningen bedöms inte påverka den verksamhet som finansieras från anslaget.

2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

2:18: Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas

att under 2017 besluta om medlemskap i KIC Digital under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) och att under 2017–2022 för anslagen 2:6 Lunds universitet:

Forskning och utbildning på forskarnivå, 2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå och 2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå besluta om årliga medlemsavgifter på högst 250 000 kronor vardera.

Skälen för regeringens förslag: Under 2010

etablerades en kunskaps- och innovationsplattform inom it-området, KIC Digital under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT). Lunds universitet, Stockholms universitet och Kungl. Tekniska högskolan bör ingå som medlemmar. Varje medlem förbinder sig att betala en årlig medlemsavgift. Från och med 2017 uppgår den årliga medlemsavgiften till 25 000 euro per medlem.

Regeringen bör mot denna bakgrund bemyndigas att under 2017 besluta om medlemskap i KIC Digital under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) och att under 2017–2022 för anslagen 2:6 Lunds universitet:

Forskning och utbildning på forskarnivå, 2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå och 2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på

PROP. 2017/18:2

forskarnivå besluta om årliga medlemsavgifter till institutet på högst 250 000 kronor vardera.

2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

2:18: Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas

att under 2017–2022 för anslagen 2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå och 2:18 Kungl. Tekniska högskolan:

Forskning och utbildning på forskarnivå besluta om årliga medlemsavgifter till KIC InnoEnergy

SE på högst 500 000 kronor vardera.

Skälen för regeringens förslag: Sedan 2011 är

Uppsala universitet och Kungl. Tekniska högskolan medlemmar i en kunskaps- och innovationsplattform inom hållbar energi under Europeiska institutet för innovation och teknik, KIC InnoEnergy SE (prop. 2010/11:38, bet. 2010/11:UbU13, rskr 2010/11:176). Regeringen har ett bemyndigande att besluta om årliga medlemsavgifter 2011–2016. Då verksamheten kommer fortsätta bedrivas under perioden 2017–2022 bör regeringens bemyndigande att besluta om årliga medlemsavgifter till KIC InnoEnergy SE förlängas.

Regeringen bör mot denna bakgrund bemyndigas att under 2017–2022 för anslagen 2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå och 2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå besluta om årliga medlemsavgifter till KIC InnoEnergy SE på högst 500 000 kronor vardera.

Hänvisningar till S3-13

  • Prop. 2017/18:2: Avsnitt 1

3.14. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 52 164 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2017 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor 2018–2020.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2017 för anslaget 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 44 000 000 kronor 2018–2020.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget får

användas bl.a. för investeringsbidrag till fleråriga projekt. Det innebär att bidrag betalas ut ett eller flera år efter det år då projektbidrag beslutats.

Under 2017 infördes förordningen (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler som ersatte förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler. I den nya förordningen ändrades principen för utbetalning av bidrag. Ändringen innebar att man gick från en modell där anslagna medel utbetalades i förskott och eventuella korrigeringar av den utbetalade summan gjordes vid avslutat projekt till ett system där medel utbetalas först efter avslutat projekt sedan samtliga kostnader redovisats. Bemyndigandet som beslutades för anslaget 2017 beräknas inte vara tillräckligt för att rymma de beslut om bidrag som behöver fattas under året enligt den nya ordningen. Bemyndigandet behöver därför ökas med 14 000 000 kronor.

Regeringen bör mot denna bakgrund bemyndigas att under 2017 för anslaget 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 44 000 000 kronor 2018–2020.

PROP. 2017/18:2

3.15. Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1:1 Bostadspolitisk utveckling

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 24 000 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:1 Bostads-

politisk utveckling ökas med 50 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget får

användas för insatser inom det bostadspolitiska området. Regeringen har gett en samordnare i uppdrag att identifiera en eller flera kommuner där det finns framtagna planer på samlade exploateringar för en större mängd bostäder men där planerna av något skäl inte kan genomföras. Regeringen har under 2017 beslutat om ändrat uppdrag till samordnaren (N2017/04380/PBB). Det ändrade uppdraget består bl.a. i att samordna statliga myndigheter och berörda parter i frågor där en större mängd bostäder står i strid med riksintressen. För att det ändrade uppdraget ska kunna fullgöras behöver ytterligare medel tillföras anslaget. Regeringen anser därför att anslaget 1:1 Bostadspolitisk utveckling bör ökas med 50 000 000 kronor.

3.16. Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:17 Klimatinvesteringar (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1 200 000 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2017 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 100 000 000 kronor 2018–2020.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas

att under 2017 för anslaget 1:17 Klimatinvesteringar ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 550 000 000 kronor 2018–2020.

Skälen för regeringens bedömning: Anslaget

får användas bl.a. för klimatinvesteringar på regional och lokal nivå samt för stöd till installation av laddinfrastruktur för elfordon.

Ett högt söktryck för stödet och de typer av ansökningar som inkommit till Naturvårdsverket medför att bemyndigandet behöver ökas med 450 000 000 kronor för att uppnå en effektiv användning av medel. Regeringen bör därför bemyndigas att under 2017 för anslaget 1:17 Klimatinvesteringar ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 550 000 000 kronor 2018–2020.

2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 57 599 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 2:1 Forsknings-

rådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader ökas med 3 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: I enlighet

med regeringens bedömning i propositionen Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige ska ett klimatpolitiskt råd inrättas (prop. 2016/17:146). Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) kommer att bli värdmyndighet för nämndmyndigheten Klimatpolitiska rådet. För att Formas ska kunna förbereda inrättandet den 1 januari 2018 av det Klimatpolitiska rådet och den nya särskilda miljöanalysfunktionen vid myndigheten behöver myndighetens förvaltningsanslag förstärkas. Regeringen anser därför att anslaget 2:1

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och

PROP. 2017/18:2

samhällsbyggande: Förvaltningskostnader bör ökas med 3 000 000 kronor.

3.17. Utgiftsområde 21 Energi

1:8 Energiteknik

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 440 000 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:8 Energiteknik

ökas med 203 000 000 kronor.

Av anslaget får högst 15 miljoner kronor användas för administrativa utgifter.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget får

användas för utgifter för att stimulera spridningen av vissa energitekniska lösningar som bedöms ha positiva effekter på klimatet, bl.a. stöd till installation av solceller. Högst 12 miljoner kronor av anslaget får användas för de administrativa utgifter som detta medför.

Antalet ansökningar om solcellsstöd har under flera år varit högt. Det har lett till att det bildats kö i systemet. För att hantera detta behöver ytterligare medel tillföras anslaget. Regeringen anser därför att anslaget 1:8

Energiteknik bör ökas med 203 000 000 kronor.

Med hänsyn till de krav på handläggning som ökningen av anslaget medför behöver medlen som får användas för administration ökas. Regeringen anser därför att ändamålet för anslaget 1:8 Energiteknik bör ändras så att högst 15 miljoner kronor av anslaget får användas för de administrativa utgifter som detta medför.

Hänvisningar till S3-17

  • Prop. 2017/18:2: Avsnitt 1

3.18. Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:10 Gårdsstöd m.m.

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 6 467 000 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:10 Gårdsstöd

m.m. ökas med 1 037 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget får

användas bl.a. för utgifter för gårdsstöd och för andra åtgärder inom den första pelaren av den gemensamma jordbrukspolitiken.

På grund av att en väsentligt högre andel, 95 procent mot tidigare 80 procent, av stödårets åtgärder bedöms kunna betalas ut under innevarande år samt en ändrad växelkurs beräknas utgifterna för gårdsstöd bli högre än vad regeringen beräknade i budgetpropositionen för 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 23). Regeringen anser därför att anslaget 1:10

Gårdsstöd m.m. bör ökas med 1 037 000 000 kronor.

3.19. Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 3 890 933 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:2 Utjämnings-

bidrag för LSS-kostnader ökas med 11 236 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget får

användas för kostnadsutjämning mellan kommuner för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). De slutliga beräkningarna av LSS-kostnaderna som redovisades av Statistiska centralbyrån under 2017 visar att bidraget till bidragsberättigade kommuner kommer att överstiga anvisade medel för 2017. Regeringen anser därför att anslaget 1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader bör ökas med 11 236 000 kronor.

Den utjämningsavgift som kommuner betalar till staten ökar med motsvarande belopp och redovisas mot inkomsttitel.

PROP. 2017/18:2

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 14 september 2017

Närvarande: statsminister Löfven, ordförande, och statsråden

Lövin, Y Johansson, Baylan, Bucht, Hultqvist, Regnér, Andersson, Hellmark Knutsson, Bolund, Damberg, Bah Kuhnke, Strandhäll, Shekarabi, Fridolin, Eriksson, Linde, Skog, Ekström

Föredragande: statsråden Lövin, Baylan, Bucht, Hultqvist, Regnér,

Andersson, Hellmark Knutsson, Bolund, Bah Kuhnke, Strandhäll, Shekarabi, Fridolin, Eriksson, Skog

Regeringen beslutar proposition 2017/18:2 Höständringsbudget för 2017